Read Microsoft Word - Ceacht F06-M12.doc text version

Ceacht a Dó Dhéag Lesson Twelve

Dúnmharú ar an Dart

(le Ruaidhrí Ó Báille)

Dúnmharú ar an Dart Murder on the Dart

Leathanach 1 Page 1

1. "Ó a dhiabhail!" 2. Rith Niall Ó Conaill amach an doras ar nós na gaoithe. 3. Bhí sé a leathuair tar éis a hocht agus bhí cúig nóiméad aige chun an Dart a fháil. 4. Bhí a theach ar an tSeanchill síos an bóthar ón stáisiún, ach an mhaidin seo bhí sneachta agus leac oighir gach áit. 5. Nuair a tháinig sé go dtí bun an bhóthair, bhí an t-oighear an-dona. 6. Lean sé air, ag rith agus ag scátáil go dtí gur shroich sé an stáisiún. 7. Go tobann, tógadh dá chosa é! 8. "Aaaaaaaaaaaaaagh!" 9. Chuaigh a chás san aer, agus thit Niall ar a thóin ar an talamh. 10. Bhí áthas air nach raibh aon daoine timpeall. 11. Sheas sé agus thosaigh sé ag siúl arís ­ go mall an uair seo. 12. Ansin, chuala sé an traein, agus thosaigh sé ag rith. 13. Ach bhí sé ródhéanach. 14. Nuair a shroich sé an t-ardán, chonaic sé na doirse ag dúnadh agus an traein ag imeacht léi. 15. "Damnú air!" ar seisean. 16. Tháinig traein eile, agus fuair Niall suíochán gan aon trioblóid. 17. "Huh! Tá gach duine fós sa leaba!" a dúirt sé leis féin. 18. "Is amadán mise agus teacht amach maidin mar seo." 19. "Beidh an scoil dúnta."

Ceacht 12 (F06-M12)

Ceacht a Dó Dhéag Lesson Twelve

Dúnmharú ar an Dart

(le Ruaidhrí Ó Báille)

Dúnmharú ar an Dart Murder on the Dart

Murder on the Dart

(by Ruaidhrí Ó Báille)

Leathanach 2 Page 2

1.

"Ó a dhiabhail!" a. an diabhal 2. Rith Niall Ó Conaill amach an doras ar nós na gaoithe. a. an ghaoth / na gaoithe b. ar nós na gaoithe 3. Bhí sé a leathuair tar éis a hocht agus bhí cúig nóiméad aige chun an Dart a fháil. a. Cén t-am é? b. Tá sé a haon a chlog. c. a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich, a haon déag, a dó dhéag d. Tá sé a leathuair tar éis a hocht. e. Tá sé a ceathrú tar éis a seacht. f. Tá sé a ceathrú chun a naoi. g. Tá sé a cúig tar éis a naoi. h. Tá sé a deich chun a haon déag. i. D'éirigh mé ag a ceathrú chun a seacht. j. Bhí deich nóiméad aige chun é a ithe. k. Bhí leathuair agam chun é a dhéanamh. l. Faigh gloine dom, le do thoil. m. Fuair mé ó mo chara é. n. Ní bhfuair mé go fóill é. o. An bhfuair tú litir ó d'athair? p. Ar mhaith leat carr nua a fháil? 4. Bhí a theach ar an tSeanchill síos an bóthar ón stáisiún, ach an mhaidin seo bhí sneachta agus leac oighir gach áit. 5. Nuair a tháinig sé go dtí bun an bhóthair, bhí an t-oighear an-dona. a. an bóthar / bun an bhóthair b. an spéir / bun na spéire

O, Devil! the devil Niall O'Connell ran out the door like the wind. the wind / of the wind in the manner of the wind It was half past eight and he had five minutes to catch the Dart. What time is it? It's one o'clock. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten eleven, twelve It's half past eight. It's a quarter past seven. It's a quarter to nine. It's five after nine. It's ten to eleven. I got up at a quarter to seven. He had ten minutes to eat it. I had half an hour to do it. Get me a glass, please. I got it from my friend. I didn't get it yet. Did you get a letter from your father? Would you like to get a new car? His house was on Shankill [Old Church] down the road from the station, but this morning there was snow and ice in every place. When he came to the bottom of the road, the ice was very bad. the road / the bottom of the road the sky / the bottom of the sky = horizon

Ceacht 12 (F06-M12)

Ceacht a Dó Dhéag Lesson Twelve

Dúnmharú ar an Dart

(le Ruaidhrí Ó Báille)

Dúnmharú ar an Dart Murder on the Dart

Murder on the Dart

(by Ruaidhrí Ó Báille)

Leathanach 3 Page 3

6. Lean sé air, ag rith agus ag scátáil go dtí gur shroich sé an stáisiún. 7. Go tobann, tógadh dá chosa é! a. Go tobann, tógadh de mo chosa mé! b. Go tobann, tógadh dá chosa é! c. Go tobann, tógadh dá cosa í! d. Go tobann, tógadh dá gcosa iad! 8. "Aaaaaaaaaaaaaagh!" 9. Chuaigh a chás san aer, agus thit Niall ar a thóin ar an talamh. 10. Bhí áthas air nach raibh aon daoine timpeall. a. Bhí áthas orm go raibh sé te. b. Bhí áthas orm nach raibh sé fuar. c. Bhí áthas uirthi gur ith sé an dinnéar. d. Bhí áthas uirthi nár ith sé an tseacláid. e. duine / daoine / aon duine Sheas sé agus thosaigh sé ag siúl arís ­ go mall an uair seo. a. go tapaidh / go mall Ansin, chuala sé an traein, agus thosaigh sé ag rith. Ach bhí sé ródhéanach. a. Tá tú déanach. b. Tá tú ródhéanach. c. Tá sé rófhuar. Nuair a shroich sé an t-ardán, chonaic sé na doirse ag dúnadh agus an traein ag imeacht léi. a. an doras / na doirse b. Dún an doras! c. Dhún mé an doras. d. Tá mé ag dúnadh an dorais. e. Tá an doras ag dúnadh. "Damnú air!" ar seisean.

11.

12. 13.

14.

15.

He continued on, running and skating until he reached the station. Suddenly, he was taken off his feet. Suddenly, I was taken off my feet. Suddenly, he was taken off his feet. Suddenly, she was taken off her feet. Suddenly, they were taken off their feet. "Aaaaaaaaaaaaaagh!" His case went into the air, and Niall fell on his bottom on the ground. He was happy that there weren't any people around. I was happy that it was hot. I was happy that it wasn't cold. She was happy he ate the dinner. She was happy he didn't eat the chocolate. person / people / anybody He stood and began to walk again ­ slowly this time. quickly / slowly Then, he heard the train, and he began to run. But he was too late. You're late. You're too late. It's too cold. When he reached the platform, he saw the doors closing and the train going off. the door / the doors Close the door. I closed the door. I'm closing the door. The door is closing. "Damn it!" he said.

Ceacht 12 (F06-M12)

Ceacht a Dó Dhéag Lesson Twelve

Dúnmharú ar an Dart

(le Ruaidhrí Ó Báille)

Dúnmharú ar an Dart Murder on the Dart

Murder on the Dart

(by Ruaidhrí Ó Báille)

Leathanach 4 Page 4

16. Tháinig traein eile, agus fuair Niall suíochán gan aon trioblóid. a. eile / traein eile b. gan trioblóid / gan aon trioblóid 17. "Huh! Tá gach duine fós sa leaba!" a dúirt sé leis féin. a. duine / gach duine / gach rud b. an leaba / sa leaba c. "Huh!" a dúirt mé liom féin. d. "Huh!" a dúirt sí léi féin. 18. "Is amadán mise agus teacht amach maidin mar seo." a. amadán / a amadáin b. óinseach / a óinsigh c. mar seo / mar sin 19. "Beidh an scoil dúnta." a. Dún an doras i do dhiaidh! b. Dhún mé an doras i mo dhiaidh. c. Dúnann mé an doras i mo dhiaidh. d. Dúnfaidh mé an doras i mo dhiaidh. e. Dhúnfainn an doras i mo dhiaidh. f. Dhúnainn an doras i mo dhiaidh. g. Go ndúna tú an doras i do dhiaidh. h. Tá mé ag dúnadh an dorais. i. Tá an doras dúnta anois. j. Bhí an doras dúnta ar maidin. k. Beidh an doras dúnta ansin. l. Bheadh an doras dúnta, murach eisean. m. Go raibh an doras dúnta go daingean. n. Dúnadh an doras ag a cúig a chlog. o. Dúntar an doras ag a cúig a chlog. p. Dúnfar an doras ag a cúig a chlog. q. Dhúnfaí an doras ag a cúig a chlog. r. Dhúntaí an doras ag a cúig a chlog. s. Go ndúntar an doras go daingean.

Another train came, and Niall got a seat without any trouble. other / another train without trouble / without any trouble "Huh! Everybody is still in bed!" he said to himself. person / everybody / everything the bed / in bed "Huh!", I said to myself. "Huh!", she said to herself. "I'm a fool to come out a morning like this." fool / you fool (for a guy) fool / you fool (for a girl) like this / like that "The school will be closed." Close the door after you! I closed the door after me. I close the door after me. I'll close the door after me. I would close the door after me. I used to close the door after me. May you close the door after you. I'm closing the door. The door is closed now. The door was closed in the morning. The door will be closed then.

The door would be closed but for him. May the door be closed firmly.

They closed the door at five o'clock.

They close the door at five o'clock. They will close the door at five o'clock.

They would close the door at five o'clock. They used to close the door at five o'clock.

May they close the door firmly.

Ceacht 12 (F06-M12)

Ceacht a Dó Dhéag Lesson Twelve

Ceisteanna Q1. Céard a rinne Niall? Q2. Ar fhan Niall sa bhaile?

Dúnmharú ar an Dart Murder on the Dart

Questions What did Niall do? Did Niall stay at home?

Leathanach 5 Page 5

Q3. Ar fhág sé an teach ag siúl? Q4. Cén uair a d'fhág sé an teach?

Did he leave the house walking? At what time did he leave the house?

Q5. Cé mhéad ama a bhí aige chun an Dart How much time did he have to catch the a fháil? Dart? Q6. An raibh sé te ar maidin? Q7. Céard a bhí ar an talamh? Q8. Ar thit Niall? Q9. Céard a chuaigh suas san aer? Q10. An bhfaca aon duine é? Q11. Nuair a sheas sé suas, ar thosaigh sé ag rith arís? Q12. Céard a chuala Niall? Q13. An raibh áthas ar Niall nuair a tháinig an traein? Q14. Cén fáth? Q15. An ndeachaigh Niall ar an traein? Was it hot in the morning? What was on the ground? Did Niall fall? What went up into the air? Did anybody see him? When he stood up, did he start running again? What did Niall hear? Was Niall happy when the train came?

Why? Did Niall go on the train?

Ceacht 12 (F06-M12)

Information

Microsoft Word - Ceacht F06-M12.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

710893