Read K THUT TRNG NM RM text version

K THUT TRNG NM RM

Nm rm là loi nm khá quen thuc vi nhân dân ta. Nm thng mc trên nguyên liu ph bin là rm nên có tên chung là nm rm (Straw mushrooom), tên khoa hc là Volvariella volvacea. Nm rm là loi d trng, mau thu hoch, cho kinh t cao. C mi tn rm ra trng nm nói chung tr chi phí trong thi gian 15 ­ 20 ngày có th lãi t 500.000 ­ 700.000 ng. Bã sau khi trng nm ch bin thành phân sinh hc cao cp. Ngoài ra, bã nm còn dùng nuôi trùn t, ly trùn nuôi gia cm, gia súc và tôm, cá. 1. THI V TRNG: Nm rm có th trng c quanh nm, tuy nhiên tùy theo iu kin thi tit mà chúng ta áp dng các bin pháp khác nhau khc phc tình trng bt li. Nu tháng giáp Tt, có gió lnh thì phi che k, gi m và làm mô to hn. Nu vào mùa ma phi làm mái che cho mô nm hoc rm dy hn, làm nn mô cao hn tránh ngp úng. nhng ni có gió mnh, phi làm rào chn gió, ng thi b trí mô nm thng góc vi hng gió. 2. CHUN B A IM: Có th cht rm nhiu ni nh: t rung, trong vn cây, chung quanh nhà,...có th trên nn t, gch, xi mng trên k. Ngay c trong nhà, trong bc nylon. Chn a im sao cho bng phng, cao ráo không b ngp úng, sch s và nht là gn ng vn chuyn rm r, gn nc ti tin vic chm sóc, thu hoch và chuyên ch. Chun b t trc khi trng: nu t trng và nht là vào mùa ma, ta nên x rãnh ê có nhng lip rng 60 ­ 80cm, cao khong 10cm, dc v hai má, ném cht mt lip, mc ích sao cho thoát nc khi ti, không b ngp úng khi ti. 3. VT LIU DÙNG CHT NM: Ngi ta có th dùng nhiu vt liu khác nhau trng nm rm nh: rm r, bã mía, thân và lá chui, lc bình, bông gòn. Nhng thng ta hay dùng rm r. Cht nm bng rm, lúa mùa hoc thn nông, lúa t hoc lúa np u dùng c c. Có th

dùng rm mi sut còn ti hoc rm r ã khô, min ng mc nát (ã bin thành màu nâu en) s cho nng sut không cao. * Phng pháp rm: Phng pháp c áp dng vi tt c các loi rm r có th dùng rm ti hoc rm khô. Rm c cht thành ng rng khong 1,5 ­ 2m, dài ít nht 1,5m. Cht mt lp rm b cao khong 2 ­ 3 tc (b sung dinh dng 0,5 ­ 1% urê, 1% vôi) ti nc cho tht t và dùng chân dm cho d. Cht lp th hai dy khong 3 tc, ti nc và dm d nh trên. Tip tc lp th 3, th 4 ­ cui cùng ng có chiu cao khong 1,5m. Mc ích ti tng lp cho nc thm u trong rm. Vài ngày sau khi , nhit trong ng lên cao 60 ­ 70oC, làm cho nm di cht i và phân hy mt phn cht hu c làm cho t nm rm d hp th cht dinh dng. Sau 3 - 4 ngày o mt ln, o rm r t di lên trên, trên xung di, ngoài vào trong, trong ra ngoài cho u. Khi ng xp xung (sau 10 ­ 12 ngày) ta có th kéo rm ra cht mô. 4. XP MÔ NM: Cách xp rm : d b lp rm mt ngoài ng , mang rm bên trong xp mô nm và c gng xp ht trong ngày. Cách cht mô nm: rãi vôi x lý nn trc khi xp mô, ly rm cun tròn nh cái gi và dng ng ép thành lung chiu cao khong 20cm, rng 30 - 40cm rãi mt ng meo gia dc theo mô. Tip tc rãi rm cht lp th hai. Riêng lp th hai cao khong 15cm, ti nc, è d dt ri rãi lp meo th hai. (có th cht 2 ­ 3 lp rm, tùy theo mùa: mùa nóng cht thp, mùa lnh cht cao. C mi lp rm dy 15 ­ 20cm thì rãi mt lp meo). trên cùng ph mt lp rm mng khong 5cm ti nc è d dt, vut mt ngoài mô cho láng và dùng tay nhét tng cng rm ri vãi bên ngoài xung áy mô (nu mt ngoài mô không láng và không d dt, sau này khi thu hoch s làm h các n nm nh, nng sut thp). Hàng ngày theo dõi ti nc và 4 -5 ngày sau dùng rm khô rãi ti khp toàn b mt ngoài ca mô, to thành áo mô dy 10 - 15cm (mùa lnh, mùa ma, cht xong ph rm ngay và ph rm dày hn mùa nng). 5. CHN GING MEO: Vic chn ging meo rt quan trng. Vì meo tt, úng tui, không nhim tp khun s cho nng sut nm cao và cht lng nm tt. Meo tt có nhng si t nm (khun ti) màu trng trong, mùi tng t nh nm rm, t nm phát trin u và kín bch meo.

Nu bch meo có nhng m màu xanh, en, vàng cam là ã nhim nm di, không nên s dng. Không chn bch meo có áy bch t, nhão và có mùi hôi chua. Mt bch meo ging (khong 120g) có th cp c 2 ­ 2,5m mô (tính theo chiu dài mô). 6. CHM SÓC VÀ THU HOCH: * Chm sóc: Chm sóc nm rm trong thi gian t quan trng nht là theo dõi m và nhit . Trong ó m là yu t hàng u, vì m s to nên nhit thích hp cho t nm. Nu m d thì mô s lnh và m thiu nhit ca mô tng làm cho t chm phát trin. Theo dõi m trong mô bng cách dùng tay rút mt m rm gia mô, nm cht trong lòng bàn tay, nc hi rn ra k tay là va, nu nc không rn ra là khô, ta phi ti thêm nc. Ti bên ngoài áo mô, c phía trên mô và hai bên hông mô. Nu nm cht thy nc chy ra thành git là d nc thì ngng ti ngày ó và d áo mô ra cho nc bc i. iu chnh m ca mô bng cách ti nc. Ti nc phi dùng thùng ti vòi búp sen có tia nh, vì git nc mnh d làm h nhng t nm và n nm nh. Theo dõi nhit có th s dng nhit k úc sâu vào lp rm th hai và ngp khong 2/3 nhit k. Sau 3 ­ 5 phút ly ra xem. Nu nhit ca mô khong 33 ­ 37oC là t. iu kin nuôi trng nm rm có th tóm tt nh sau: Yu t Nhit m pH Nuôi t nm Khong bin Ti thích thiên 15 ­ 40 oC 35 2oC 60 ­ 70% 70 2% 6­7 6,5 Ra qu th Khong bin Ti thích thiên 20 ­ 25 oC 32 2oC 80 ­ 90% 80 2% 6­7 6,5

Sau khi cht mô nm, t ngày th 6 ­ 8, mi ngày o lp rm áo mt ln tránh t nm n lan ra lp rm áo, không to c nm. Cách o rm áo: d lp rm áo ra, xc cho ti và y li. T 9 ­ 10 ngày sau khi cht các n nm màu trng bng u inh ghim xut hin hai bên hông mô, ngày sau n nm chuyn sang màu nâu và bt u ln nhanh.

Tu theo tng thi tit, trung bình khong 10 ­ 15 ngày sau khi cy meo là có th hái nm c. * Thu hái nm: Khi hái la các nm búp hi nhn u (gn nt bao) hái trc, xoay nh tay tách g ra khi mô, không nên sót li chân nm b t trên mô, vì phn này khi thi ra s làm h các n nm k bên, thu hoch xong y k áo mô li. Thi gian thu hoch kéo dài khong 7 ­ 12 ngày. Trung bình c 1m (tính theo chiu dài mô nm) hái c 1 ­ 2,5 kg nm ti (tùy theo cht lng rm, meo ging, chiu cao mô cht). Thng nông dân có tp quán hái sm t rng sáng & vào bui chiu (mi ngày thu hai ln). Sau khi thu hái t 1, ta ngng ti 01 ngày, sau ó chm sóc tip tc nh lúc u. Ngi trng có th bón thêm urê hoc các cht dinh dng. Urê ti b sung cho nm vào thi im nm bt u kt n ( t 1 & 2), nng s dng trong khong 1 ­ 3%o nên ti vào lúc nm ã dng inh ghim hoc nút và thng phun ti vào sáng sm là tt nht. V nng sut lý thuyt: cao nht là 15% (s kg nm ti trên 100kg rm khô). Tuy nhiên, thc t nuôi trng i trà nng sut trung bình còn thp hn nhiu, dao ng trong khong 5 ­ 10%. Ngoài ra, nng sut còn tu theo cht lng rm, meo ging, chiu cao mô cht, ....).

Nguyn Hoài Vng n v thc hin: Trung tâm ng dng Tin b KHCN An Giang

Information

K THUT TRNG NM RM

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

77780