Read Microsoft Word - indkaldelse Generalforsamling2009.doc text version

Generalforsamling

indkaldelse og referat 2009

Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk [email protected]

Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Dagsorden

1. 2. 3. 4. 5. 6. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Budget for det kommende år fremlægges Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse incl. 1 suppleant. Bestyrelsen består af: Jørn Bonde Johansen Kurt Madsen Svend Aage Clausen Knud Damgaard Jens Pedersen Keld Jespersen, suppleant Kurt Madsen, Knud Damgaard, Keld Jespersen,

På valg er:

7.

Valg af revisor incl. 1 suppleant Revisorer er: Johs. Videsen Hans Elmer Hansen Aksel Petersen, suppleant På valg er: Hans Elmer Hansen, Aksel Petersen, revisor suppleant, modtager genvalg

8.

Eventuelt.

Mød op på generalforsamlingen, hør bestyrelsens beretning om hvad der er sket gennem beretningsåret!! Og stil eventuelt dine og giv dine kommentarer. Vedtægter findes på vandværkets hjemmeside www.hojbyvand.dk Bestyrelsen håber meget på en positiv interesse for vandværket!

Højby Vandværks bestyrelse

18. marts 2009

Generalforsamling i Højby Vandværk A m b a.

Højby Vandværks ordinære generalforsamling blev holdt i Højby Forsamlingshus onsdag d. 18-03-2009. Formanden bød velkommen og glædede sig over de mange fremmødte. Dagsorden: -Valg af dirigent -Bestyrelsens beretning -Regnskab -Budget -Indkomne forslag -Valg -Eventuelt Rita Simonsen blev valgt til dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, gav hun ordet til formanden for aflæggelse af selskabets beretning. Beretning: Året 2008 har været et rimelig godt år, men vi kan godt begynde at mærke, at de store investeringer vi har udført de sidste par år, har tæret på kontanterne, bl.a. udskiftning af vandmålere, som nu er helt færdig, Værket har nu 1106 forbrugere, som har brugt 155.000 m3. vand. Igen i år har bestyrelsen valgt at holde vandprisen i ro på de 6,00 kr. pr m3, hertil kommer afgift og moms. Odense Kommune har udstykket 14 byggegrunde ved Lindeskovhaven. Der har vi lagt vandledninger og vi renoverede Toftevænget med nye rør og stophaner. Tab af vand på vandledningerne er faldet lidt, til 8,63 % - stadig i overkanten. Men vi undgår da strafgebyr. Kommunen har også lavet en flot musiklegeplads syd for Sydværket. Der er lavet en vej derud, og også ud til vores boring. Kommunen holdt indvielse i september, alle interesserede var inviteret, vi var derude og plante træer. Hele området omkring vandværket og legepladsen bliver plantet til med træer. Forureningen ved Karma. Region Syddanmark påbegyndte kort efter generalforsamlingen sidste år oprensning under Karma, og ved årsskiftet 2008/2009 var oprensningen færdig. Regionen har lovet at afholde et orienteringsmøde igen, men de har ikke oplyst en dato endnu. Umiddelbart her lige før generalforsamlingen har Jens Pedersen valgt at forlade bestyrelsen, Han har for meget at arbejde. Vi takker ham for godt samarbejde i bestyrelsen. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen, kassereren, folkevalgte revisorer og værkpasser for godt samarbejde.

Efter beretningen blev der spurgt til oprensningen af forurening ved Karma. Oprensningen er færdig, og resultat kan ses på Regionens hjemmeside. www.regionsyddanmark.dk/wm221831. Det er lykkedes at fjerne over 99 % af forureningen under selve bygningen. Hvornår begynder værket at bruge vandet igen?, Den boring der blev lukket i 1994, inde på værkets område, kommer ikke i gang igen. Men den der ligger ovre i marken, som kun er stoppet på grund af at Regionen har sænket vandstanden i området under oprensningen. Vil vi nok så småt begynde at starte op igen i april. Vandstanden er ved at være normal igen i området. Regnskab Regnskabet blev fremlagt af Ingrid, som bemærkede at indtægter var i alt knap 1,8 mill. kr. Det indeholder et stort beløb i tilslutningsafgift fra den nye udstykning Lindeskovhaven. Odense kommune betalt alle tilslutninger på én gang. På udgiftssiden har reparation af ledningsnet en overskridelse, som skyldes flytning af vandledning på Klaus Berntsens Vej. Ledningen lå hvor grundejeren skulle rejse en mur. Overskuddet blev på godt 100.000 kr. efter afskrivninger på 495.000 kr. Den likvide beholdning er på 1.062.291 kr. Renteindtægt 51.700. Regnskabet blev godkendt Budget Budget blev fremlagt af Ingrid. Budgettet er næsten identisk med det forrige, blot forventer vi ikke flere udgifter på målerudskiftning. Bestyrelsen har besluttet at tage en pause med investeringer, for at få lidt flere penge i kassen. Indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. Valg Valg til bestyrelsen Her fremlagde Rita, at Jens Pedersen er udtrådt af bestyrelsen, som Jørn nævnte i beretningen, så der skal vælges 3 til bestyrelsen og 1 suppleant. Bestyrelsens forslag til valg til alle poster blev vedtaget uden modkandidater, som følger: Genvalg til: Kurt Madsen og Knud Damgaard. Nyvalg til: Hans Peter Hansen Nyvalg: til suppleant i bestyrelsen: Claus Orthman Andersen. Genvalg til revisor: Hans Elmer Hansen Genvalg til revisorsuppleant: Aksel Petersen. Eventuelt: Her var ikke megen spørgelyst, dog var der roser til vandet kvalitet. Kjærsgaard fortalte, at deres udenlandske gæster flere gange har sagt at Højby vandværks vand smager rigtig godt.

De 2 nyvalgte fortalte efter opfordring om deres baggrund for at gå med i bestyrelsesarbejdet. Da der ikke var flere bemærkninger sluttede Rita generalforsamlingen af. Herefter takkede formanden for god ro og orden, og takkede Rita for veludført arbejde.

Dirigent:

Rita Simonsen

Formand

Jørn Bonde Johansen.

Næstformand: Kurt Madsen

Sekretær. Svend Aage Clausen. Knud Damgaard

Jens Pedersen.

Konstituering til bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger Formand: Kurt Madsen Næstformand: Jørn Bonde Johansen Sekretær. Hans Peter Hansen Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Clausen. og Knud Damgaard

Information

Microsoft Word - indkaldelse Generalforsamling2009.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

342994