Read test.pdf text version

The numbers are plain 10 underlined 20 __ ------------------------------_______________________________ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Multiple Choice .... A) Skip to my loo ... B) Skip to my Lou ... C) Skip to my lu ...

double-struck 30 over-struck 40 --

D) Skip to the Lieu ... ... my darling! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________ Non-ASA examples: extended character set and color abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-=_+()*&^%$#@!\|[]{};':",.<>/?`~ àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ¯°±²³´µ¶·¸¬¼Þª§¨©¥Ý¤£¢¿ ÛûÚÜúüº¦¹¡«-»½®¾ßý red green blue PRIMARY: red green blue 1/2 line advance1 23 4 back to a normal line

Za-1 b

. . . /.. . .. WWW%. *** /. W% * /WW%.. ** ** WW ** WW% * W% ** WW% %WWW% *** ***V WWWA ** WW% WW ** ** WW *** A*V * WWW VWA W ***V WWWA * W ** ** *** WW% WW WWW .WW. W% W. ** * * WWW% *** ** WW .W. W .WWA . * * **V A** ** * VWW. WW W .. . **** ** WWWW WW .WWWA WW./XX% ***V ** ** OO ** ** * WW. WW W .XXA WWWW OO **V **** ** * WW W.. WWWWWVXXXX% WWW W W W *****T**** *** * * * AOOOO //...XXXX. .**** OOOO ****V * * ** **Z****** *** ** Z AV WWWWA W.W .WW XWXXXXXXX,WWW/WW W VA O OOOOOO ...///XXXXWWW% .******** OOOO **** WWWW ** T Z*************** ** WW .V/XWXXXXXXWWWWWWWW WW OOOOOO .****** **** /XXXXXX WWWW. WWW WW. .XWWXXXXXXXXWWWWWWW WVWA OOOOOO *** ** OO OOOOOOO ***Z************** *A*V .*********** /XXXXXXXWWWW% %XX% WWX .WWXX XXXXXXXXXWWWWWWWWW WWWW OOOOOOO ** *** ******Z***************** **** OO OOOOOOOO .******** /XXXXXXXX OOOOOOOO ******* **** ******Z***************** ***** WWWWWXW% WWXW.WWXX XXXXXXXXXXWWWWWWWW WWWWW O O OO OOOOOOOOO OOOOOOOOO ********* XXXXXXXXX/ . ..WWX#%WXWW.WXXW XXXXXXXXXXXWWWWWWWWW W W *** **** ******Z******************* * * O O OO OOOOOOOOOO /XXXXXXXXX////./...WXW.WWXWXXXW XXXXXXXXX X.WWWWWWWW W W OOOOOOOOO ********* *** **********Z******** * ******** * * O O OOO OOOOOOOO O .XXXXXXXXXXXXXXXX/...XWX.WBWBBWBWXXXXBXBBBXXXXWWWWWWWWWW W W OOOOOOOOOO OOOOO **********Z***** O O *** *K*KK*K**Z**K*KKK*Z************ * * O OO O O OO . /ABXXXXXXXXXXXXXXXXAV//.XWX//XWXXXXWXXXXXXXXX XX.WWWWWWWWW W WA VK*********Z******VT OOOOOOOOO OOOOOO O O O OOOO OOOOOOOOO OO *** **************** ** ********* * *V ./// XXXXXXXXXXXXXXXXXX AV/.XWX//XXWXXW/VXXXXXXXX XXWWWWWWWWWWWW W Z**********Z****** VT *** ****** T******** ************** * OOOOOOOOOO OOOOOO O O OO OO OOOOOOOO OO ./ -- XXXXXXXXXX VXXX XXA//XWXWXXWXX///WWXXXXXXXX XXWWWWWWWWWWWW WA Z********* T*** **V ********* OOOOOOOOO OOO OO O O OO OO ********** ************** *V OOOOOOOO OO // Z******** * *V ***/ ***/ ****/ *****K**/**** *************** * XXXXXXXXX X/XA%XXXX/XXXX/XXXXXVWXWWWBXXXXXXX XXWWWWWWWWWWWWW W OOOOOOOO O O OOO OOO OOOO O OO OOOO OO ./ XXXXXXXX X/XXXXXXXXV/XXX/XXXX/WWXXWWWXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWW WW Z******* * ********T *** **** ******************************* ** OOOOOOO O OOOOOOOO OOO OOOO OO OOOOOOOOOO . ./ .XXXXXXBXBXXXXXXXXXB/XBXBWWXXXXBWW XXXXXXXXW/WWWWWWWWWWWWWWW W. OOOOOO ******KZK/***/****K /K*K******K** *******Z* *************** * OOO OOOO O OOOO OOOOOOO . .// XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX//XWXXWWXXXXXWWWW XXXXXXXW///WWWWWWWWWWWW ./ OOOOOO OOOOOOOOOOOO OO O OO OOOOO ****** ************Z** *************** ******Z*X ************ OOOOOO . / %WWXXXX XXXXXXXXXXXXXXX//XWWXWWXXXXXXXWWWWW XXXXXXW%///WWWWWWWWWW/ ****** *************** ****************** *Z***Z* OOOO OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOO O OOO ********** . ./// WWW XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXWWWWW XXXXXXW%///WWWWWWWWWH .// *** *** *******ZZZZZZZZZZZZ Z ZZZZZZZZ****** ZZZZZZ* OOO OOOOOOO O ********* .0// ** WW OOOOO OOOOOOOOO OOOOOO OOOO *****TT*********/****************0******** ZZZZZZZ XXXXXVVXXXXXXXXX/WXXXXXXWXXXXWWWW0XXXWWWWW XXXXXXX%////WWWWWWH/./ OOO ****** .// %WW/ ** OOOO ****TT ******** Z*****Z ZZZ XXXXVV//XXXXXXXX XXXXXXXX/XXX///V/YYYYWWWWWVWWWWWWWW%////WWWWWWH/ / OOOOOOOO OOOOO T VVVV*****T******** ****** .. .%%WWW/ *** Z**/ XXXX ////////XXX/ XXXXXXXXXX//////VVVVVVWWWWWWWWWWWW%////WWWWWWWH/ OO OOO *** ZZZ*****ZZ OOOOO TTTTTT************ ******** %WWWWW/WWWW/ ***** **** OO **Z XXX ////////// XX XXX/XXX// Z* *** ZZZ O OOO TTTT ************** VVVV WWWWWWWWWWWWWW/////WWWW%W **** * .%WW/ ** %WWWW **** K*ZZ BXXX O .....////// XV XXX /// ZT ** OO ///VVVVVVWWWWWWWWWWWW%///WWWWWW . TTTTTT************ ****** ./%WW ** .%WWWW **** Z*KZZZ XXBXXX ... ..///// VV XX XX/// O TT *Z ZZ O ////VVVWWWWWWWW WWWWWWW%////WWWW . TTT******** ******* **** ./%WW ** ./W//%W/ * * OO **ZZ XXXX/ .. ..//./ ZZ * XX /W ///VVVVWWWWWWWWWWWWWWWW%////WWWW . TTTT**************** **** ./W * ./ /WWW *** O *ZZZZ XXXXX .. . //XX ZZ ///VVVXXXWWWWWWWWWWWWWW%///WWWW / TTTZZZ************** **** ./// /WWW *** O *Z XXXXX //. /XXX ZZZ ///XXXXXWWWWWWWWWWWWWW%///WWW// ZZZZZ************** *** // .WWW *** OOOO ****Z/ XXXXX/ //// . //XX ZZ //XXXXWWWWWWWWWWWWWWW////WWW/ ZZZZ*************** ***/ // .// OO **ZZ XXXX/ //V. T ZZZZ XXXX ZZZ**** ********** XXXWWWW WWWWWWWWWW////W/ * ./ /// . / XX/ VVV. OO ** TTT O * VZZZZ X AXXXX **************** WWWWWWWWWWWWWWWW////A/ V // .// XXX VVVVV.. OOO *** TTTTT O * ZZZZZZ X XXXXXX ZZZZ************** ** XXXXWWWWWWWWWWWWWW//WW // .// XXX OOO *** TXXX VZZZ.. ..XXXXXXXXX O OOO *ZZ***ZZZ %WWWWWWXWWWXWXW/WWW/WWW ************** *** *** O O O // .//// AXXXVVVZXXZ... %***TTTX**X OOO OO .XXZXXXZ OO OOO **X***X %WWXXXXWWWWWWWXWWXWXW//WWW ******************** *** OOOO O O O / // OOOO **** TTZ**Z XXXX%VVXXXX...X OO Z OOOOO ***** XXXXX ******************** *****V WWXXXXWWWWWWWXWWXWXW//WWWWWA OOOO O O O . // Z****K Z**Z XXXXXB%XXXX...XX OOOO OO ZZ OOOO OOOOOOOOOO **** **********ZZ********** XXXX .XXXXXXXXXXXXWXWWWWXWXW///WWWWW O O O ***** // OOOOOO OOO ****** ***Z Z XXXXXX%XXXX..X OOOOOOOOO O ********* * XXXXXXXXX.%X%%.XXXWXWWXWXWXW%//WWWWWA OO O O O O **Z********** *****V // OOOOOOOOO *********Z ZZ XXXXXXXXXX..XX .. TT ****** * ***************** VV XXXXXX.X XXXXWWWXWXWXWWXWW///WWWWW. OOOOOO O OOOO O O O O ***** . OOO OOOO *** ****Z ZZZ XXX XXXXX.XXX ... XXX XXXXX+XXXXXXXXWWWXWXWXWWXWWW///WWWWW Z** ***** ********************** OO OOOOO OOOOOOOO O O O O ***** .X%XXXXXXXXX O OOOOO * *****ZZZZ ..XXXX XXXX/XXXXXXXXXWWWXXWXWXWWXWW%//WWWW ZZ** **** ************Z********** OO OOOO OOOOOOOOO O O O O **** OOOOOOO *******ZZZ XXXXXXXXXX/ .XXX/ Z** OO OOOO OOOOOO **** ******Z*************** XXXX%XXXXXXXWWWXWXWWXWWXWWW///WWWWW O O O O ***** OOOOOO ******ZZZ XXXXXXXXX /XXXX// ZZ** OO OOOO OOO ****ZZ***ZZZ************** XXXXXXXXXXXXWWXXWXWXWWXWXW////WWWWW OO O O O O ***** OOO ***Z ZZV XXXX XXA ZZEEZ XXXXX// OO O * ZZZZZZZ ************** X XXXXXXX WWXWXWWXWWXWXW////WWWWW. O O O O O ***** //XX XXXA ZZ ZZZV ZZ**Z XXXXX// OO / ZZZZZ ZZ************* XXXXX XXWXWXWXWWXWXWW////WWWWWA O O O O O *****V // XXX XXX ZZZ ZZZ ZZ**Z XXXXX// OO // T V .%XXXXWWXWXWWXWXWW////WWWWX ZZZ************* O O O O O ****Z Z*Z ZZV XXX XXA O ZZ**ZZ XXXXX// OO / / +XXXXWWWWXWXWXWXWWXWW////WWWWX ZZZZ**************** O O O O O ****Z . OO **ZZ ZZZ XXXX XXX /XXXX/ Z**Z OO // / XXXXX/XXWXWWWXWWXWXWW////WWWWX ZZZZZ ZZ************* O O O O ****Z ./ OOO ***Z ZZZ XXXX XXX /XXXX/ /// OOO ***Z ZZZZ XXXX///XWXWWXWWWXXXXX//////WWX Z*************//////**Z O O OOOOO // OOO ***ZZ XXXXX / XX ZZ //XXXX/ Z*** OOO /// ZZ Z XX X/// XWXWWXWWWXWWXX//////WWX Z************* O O O OO **Z // . O OO * **Z Z ZZ X XXX X XX /XXXX Z**Z OO //// ZZZZZZZ***Z************* XXXXXXXXXWXXXWXWXWXWXWXW//////WW OO OO O O O O O ** ./ . O O * *Z ZZ X XX XX /XXXWX Z***Z OO /WW/ WXXXXXWWWXWXXWXXWXXWXWXWW//////WW. ** *ZZ**Z******************* OO O OO OO OO O O ** . /. /. / //.

O * KZ X BX / XXA ZZV ./XXXW/ // OOOO **** ZZZ ZZZZ******************** XXX/XXXXXXXWXWXWWXWWXWXWXWWW//////WWA OOO O O O O O O **V OO ** Z Z ZZ XX X X XX ./XXXW/ //XXXXXWWWXXXWXWXWXWWXWWXWXWXWWWW///////WA OO O **Z* ZZZZZ************************** OOO O O O O O O O *V / OO OO ** ** Z Z XX XX X/X/ ./XXX///XXXXXWWWXWXXWXWXWXWWWWXWXWXWWWWWW///////WW OO **Z ZZZZZ**************************** O OO O O O O O O ** OO OO ** ** Z Z XX XX X X ./XXX///XXXXWWWWWWWWWWWWWWWXWXXWXWXWXWWWWW///////WW Z*Z O ZZZZ****************************** O OO O O O ** // O O * Z* ZZZ X XX XXX /XXXXX//XXWWWWWXWXWXWXXWWXWWXWXWXWWXWWWWW///////WW OOO ***ZZ ZZ******************************* O O O OO O O O O O ** /// / VXX XX XXV 0OO O T** Z* ZZT //XXX///XXXWWXWXWXWXWXWWXXWWWWWWWXXWWXXXWW///////WW OOO *** ZZZ******************************* O O O O O OO OO OOO ** // O * W/ O OO *ZZ** ZZ XXXXX XX /XXX/XXWWWWXWXWXWWXXWWWXWWXWXWXXWWWWWWWWW///////WW OOO *** ZZ********************************** O O O OO O O O OO ** .//// / ** WW/ O OO *Z** ZZZ XXXX XXX //XXX/XWWWXWWXWXWXXWWXWWXWXVWXXXWWWWWWWWW////////WV OOO *** Z********************T************* O O O OO O O O OOO *T / ./WW/ ** OOO ***ZZZZ XXXXXXX //XXX/WWWWWXXWXWWXXWXWWXWXXXXXWWWWWWWWWWW////////W. OOO *** *********************************** OO O OO O O OOOOO * / /WWWWW/ ***** OO **ZZZZZ XXXXXXX /WXXXWWWWWWWXWWXWWXWWXXXXXXXWWWWWWWWWWWWW////////W **************************************** OOO O O O OOOOOOO * /WWWWWW/ ****** OO **Z Z XXX/ X /WXXXXWWWXXWXWXWXWXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWW////W//WW **************************************** OOOO OO O O O OOOOOOOO * ** /./WWWWWWW/ ******* OO **Z Z XXX/ X /WXXXWWWXWXWXXWXWXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWW///W/W//W **************************************** OOO O O OO O OOOOOOO * * * /WWW/ *** /W// * OO **ZZ Z XXXX X /WXXXXWXXXWWXWXWXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWW ***************************************** * * *** OOOO OOO O O OOOOOO /WW/ ./WWW/ ** *** // XXX X OO **Z Z //WXXXXWXWXWWXXWXXXXX//WWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/W/WW ******************* ******************* * * * ** OOOO O O OO OOOOO /W/ ./WW/ * ** /// OOO O *** * XXX X //WXXXXXWXWWWXWXXXXX /WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/W/W ****************** ********************* * * * * OOOOO O O OOOOO /WW/ ** /WWW/ *** /WW/ ** OOOOO ***** XXXXX //WXXXXWXWWWWXXXXXX //WWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/W/WW ***************** OOOO O OOOOOO ******************* * */*/** //WW/ ** /WWW/ *** //WW// ** / XXXXX/ OOOOO ***** . /XXXXXXWXW/WXXXXXXX //WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWW ZOOOOO O ********* ******** OOOOOOO ******************** * * *** ////WW/ ** // / //WWW / *** // XXX XX/ OOO OO *** ** . Z******** ********T XXXXXXXXW/WXXXXXXXV //WWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWW OOOOOOO OOOOOOO0 ******************* * * **** /// /// / /WWWWW/ / // XXX XXX/ ***** OOO OOO *** *** .. /WXXXXXWW/WXXXXXXXX //WWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/W/WWW ******** ********* OOOOO OOOOOOOO ****************** * * * *** .//WW// ** / / / /WWWWWW/ / // ..XXX XXX// X ****** OOO OOO *** *** O * /WXXXXXWW/WXXXXXXXV //WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W//WW ******** ********T OOOOO OOOOOOO0 ******************** * * ** .... // ./WWWWWWWW/ / // /// XXX XXX// /X /WWXWXXWW/WXXXXXXXV //WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWW ******** K** *** OO OOO O * ******** ********T O OO OOOOOOO0 ********************* * */***** ... .//// /WWWWWWWWW/ / // WX/ /XXX XX///XX //WWXXXXW/WWXXXXXXV ///WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/W/WWWW ********* *Z OOO OO *** ** OO ** ******* ********T OOOO OOOOOO0 ******************** * * * **** .. / ////WWWWWWWWW// / ////W/ ********* * OOOO OO ****Z** XXXXXXX///XX //WXXXXX//WWXXXXXX ///WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWWW OO ** ****** ******** OOOOO OOOOOO ********************* * * ****** . // //WWWW// **** // / /WWW *** /XXXX XXXXXXX ///XXXXWW//WXXXXXX ///WWWWW WWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWW OOOO OO OOO **** **ZZ*** OOOO ****** ******* OOOOOO ***** *************** * * ***** // // ... // ../WWWW/ **** OOOOO OO OOOO ***** **Z**** XXXXX/XXXXXXX //XXXXWW///XXXXXX /////WWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWWWW OOOO ****** OOOOOO ****** ****************** * * ******* //////. ////W/WWWWWWWW * ******** A******Z ***** %XXXXXXX/XXXXX //XXXXWW////XXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWWW OOOOOO OOOOO OOOO ****** OOOOO ***** ******************* * * ****** ///// /WWW// W//WWWWW *** * ***** A*****Z %XXXXXX// XXXXX OOOOO OOOOO ***** /XXX WWWWWW XXXXXX% ///WWWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W/WWWWWWW OOO *** ****** ******A OOOOOO ****************** * * ******* //// ./XW .//WWWWWWWWWWWW Z* ************ A******Z %XXXXXXX // XXXXX /XXXX WW XXXXXXX% ///WWWWWWWWWWWWWWWWW/W/W//WWWWW W OOOOOO Z**** OOOO OOOO **** ** *******A OOOOOOO ***************** * * ***** * .....//// / /W/ * *************** WWWWWWWWWWWWWWW 0OOOOOO T******ZZZ* Z**** VXXXXXXXXXX XXXXX /XXX W WW XXXXXXXV ///WWWWWWWWWWWWWWWWWWW/W///WWWWW W O OOOO OOO *** * ** *******T OOOOOOO0 ******************* * ***** * // / ./WW/ ** ****************** WWWWWWWWWWWWWWWWWW.. 0OOOOOO T******ZZZ* ZZ*** **** *** ***Z**T VXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXV O OOO OOOO OOO OOO OO0 //WWWWWWWWWWWWWWWWWW/W///WWWWW . ******************/*///***** / / // /WWWWWWWWWWWWWWWWWW ****************** OOOOOOO O *******ZZ* ZZ*** *** ***K**Z******T XXXXXXXXXX XXXXX /XXX/XXWBXXXXXXXXXV ///WWWWWWWWWWWWWWWWWWW////WWWWWWW OOO OOO OO OO OOOOOO0 *******************////******* /// /W/.WWWWWWWWWWWWWWWWWWW / * ******************* OOOOOOO O *******Z* ZZ*** *** ****** ******* XXXXXXXXX XXXXX XXX/XXXWXX XXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWWWWW////WWWWWWWW OOO OOO OOO OO OOOOOOO ****************** ******** /// /WWW/ WWW/ ///WWW WWWW/ // *** *** *** **** OOOOOOOO ******** XXXXXXXX OOOOOOOOOO ********** XXXXXXXXXX OOOOOOOO ******** XXXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWWWW/////WWWWWWWWW ***************** ********* / / // WW /// WWWW/ WWW /// . ** **** *** OOOOOOOO ******** ZZ**** ****Z************ XXXXXXXX XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWWW//////WWWWWW WW OOOO OOOO OOOOOOOOOOOO **************** ****** ** ./ // /W / * /WW/ // /WW/ . ** ** OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO OO *******************ZZ******* ** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX ////WWWWWWWWWWWWWWWWW//////WWWWWW W. ***************** ****** * // // // /W//WW/ /WW ... * ** ** OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO ******************* ********** XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWWWW//////WWWWWWW ***************** /******* . / / /W/W/ / // /. * * 0OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOO T*****************//******** VXXXXXXXXXXXXXXXXX//XXXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWW///////WWWWWWW *************** ******* /// / / /WW/ / ** /WW/ ** 0OOOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOO T********** Z*********/Z**** VXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX/XXXXX ////WWWWWWWWWWWWWWW///////WWWWWWW *************** ******* ///// / // 0OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOO T********** ************Z*** VXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX ////WWWWWWWWWWWWWW///////WWWWWW WW ************** ****** ** / // /WWWWW / //// ***** 0OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO0 T** ******************* ***T VXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXV ///WWWWWWWWWWWWWWW///////WWWWWW WW *************** ****** ** // // ./W/WW/ /. * ** 0OOO 0OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO0 T*** T***************** ***T VXXX VXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXV ////WWWWWWWWWWWWW////////WWWWWW WW ************* ****** ** / .// / / /// . . 0OOOO T****A VXXXXT%%%%%%%%///%%%XXXXXXV //WWWWWWWWWWWWWWW////////WWWWWWW W. OOOOOO0 ******T *************** ******* * . ./ / ./ / ... 0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 T********************T VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV /////WWWWWWWWWWWWWW////////WWWWW WW ************** ***** ** / . / / ... 0OOOO0 T****T VXXXXV- //// -VXXXV / //////WWWWWWWWWWWWWW////////WWWWWW W 0OOO0 T***T ************** ****** * / ./ . . //////////////// /////WWWWWWWWWWWWWW////////WWWWWWW ************** ******* ////////////// ////WWWWWWWWWWWWWW/////////WWWW WWW ************** **** *** ////////////// ///WWWWWWWWWWWWWW/////////WWWW WWWW ************** **** **** ////////// ///WWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWWWWW W *************** ******* * //////// ///WWWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWWWWW. WW **************** ******* ** //////// /WWWWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWW WW ***************** **** ** ////// /WWWWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWWW WWW ***************** ***** *** ///// //WWWWWWWWWWWWWWWWWW////////WWWWWW W. ****************** ****** * /////WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWW WW WW. ******************** **** ** ** ////WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/////////WWWWWW. ******************** ****** ///WWWWWWWWWW ********** ***** WWWWW////////WWWWWW ****** ///WWWWWWWW ******** *** WWW////////WW WWW ** *** //WWWWWWWW ******** ///////W * *** WWW ***** WWWWW //// ** WW D.V . //

./

.

O * X O * X O * X O * X O * X

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1299407


You might also be interested in

BETA
anemones.xsd
dinosaur.xsd