Read Microsoft Word - lightergas 2.doc text version

Lightergas. Indledning: Lightergas består af carbonhydrider som er væsker under tryk og gasser ved almindeligt atmosfæretryk og stuetemperatur. Formålet med dette forsøg er at bestemme molarmassen og dermed sammensætningen af gassen i en lighter. Apparatur: 250 mL måleglas stort kar med vand engangslighter vægt termometer barometer (find barometerstanden på DMI's webside) Kemikalier: Lightergas

Sikkerhed: Find sikkerhedsdatablade på et par almindelige carbonhydrider på Kiros som evt. kan anvendes som lighetgas. Husk at når stoffets navn oversættes til engelsk, skal der sættes et "e" på enden. (fx methan => methane). Søg evt. på molekylformlen (tryk på "avanceret søgning" på Kiros). Der skal bindestreg mellem bogstaverne i formlen: C2H3 bliver til C2-H3. Udførelse: 1. Et vandfyldt 250 mL måleglas anbringes omvendt i et stort kar med vand. Vandets temperatur skal være lig med stuetemperaturen, og det er vigtigt, at der ikke er luft i måleglasset.

2. Gassens masse måles ved at veje lighteren før og efter (0,001 grams nøjagtighed). Husk at tørre den våde lighter omhyggeligt med køkkenrulle (uden at lukke gas ud!) - pust evt. vandet ud af lighterhovedet. Når lighteren er helt tør, vejes den igen. 3. Gassens volumen, tryk og temperatur måles ved at: a. Anbring lighterhovedet under måleglasset som vist på figuren. Lad gassen strømme ud af lighteren og op i måleglasset, indtil vandoverfladen i måleglasset er næsten nede ved 250 mL-mærket. b. Gassens volumen aflæse, når vandoverfladerne i måleglasset og i karret er i samme højde. c. Når de to vandoverflader er i samme højde, er trykket i måleglasset lig med trykket i lokalet. 1

d. Mål vandets temperatur ­ det antages at gas og vand har samme temperatur. e. Aflæs barometerstanden på et barometer, eller find den på DMI's webside (skal gøres samme dag). Vha. disse størrelser, idealgasloven og sammenhængen mellem stofmængde, masse og molarmasse, kan man beregne gassens molare masse.

Måleresultater: Masse af lighter før (g) Masse af lighter efter (g) Gassens volumen (mL) Vandets temperatur ( C)

o

Barometerstand (mbar)

Lightergassen i måleglasset er mættet med vanddamp. For at finde lightergassens tryk, skal vanddampens tryk fratrækkes fra det samlede tryk i glasset. Find i Fysik Kemi Databogen mættede vanddampes tryk ved den temperatur, gassen har, og beregn derefter lightergassens tryk i måleglasset.

Vanddamps tryk ved den pågældende temperatur aflæst i Fysik Kemi Databogen:

Beregninger: Skema til de beregnede resultater (husk enheder): Absolut temperatur Gassens tryk Gassens masse Gassens molare masse

Spørgsmål efter forsøget: 1. Hvorfor skal gassens volumen aflæses, når vandoverfladerne i måleglasset og i karret er i samme højde. 2. Opskriv idealgasligningen = idealgasloven og forklar, hvad de forskellige størrelser står for, samt hvilke enheder der benyttes. 3. Hvorfor kan man bruge vand som væskefasen i dette forsøg (tip: Kan man bruge fx octan ?). 4. Lightergassen er sandsynligvis et af følgende stoffer: CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12

Anvend den målte molare masse til at afgøre hvilken af disse stoffer, lightergas består af. 5. Måske tyder måleresultaterne på, at lightergas er en blanding af to af de nævnte stoffer. Hvilke og hvorfor ? 6. Antag at der er 10 mL flydende gas i lighteren og at den har en densitet på 0,58 g/mL. Hvor mange liter vil gassen fylde ved 20oC og et tryk på 1 atm. ? 7. Hvad ville trykket være i en fyldt lighter (10 mL) hvis gassen ikke var fortættet til en væske ?

2

Information

Microsoft Word - lightergas 2.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

478318