Read AKACJA 2 B text version

DANE DO KALKULACJI skrócony wycig z kosztorysu

Akacja II B

51-162 Wroclaw, ul. J. Dlugosza 19b/18 tel. (071) 782-50-80, fax (071) 782-50-85 e-mail: [email protected] w w w. h o r y z o n t . c o m Z A M Ó W B E Z P L AT N Y K ATA L O G P R O J E K T Ó W

ul. J. Dlugosza 19b/18, 51-162 Wroclaw tel. (071) 782 50 80 fax: (071) 782 50 85 www.horyzont.com [email protected]

INFORMACJA O KOSZTORYSIE Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostpnia Pastwu skrócony wycig z kosztorysu, informujcy o koszcie budowy domu jednorodzinnego. Peln wersj kosztorysu mona zamówi: - poprzez nasz stron www.horyzont.com, - wysylajc e-mail na adres [email protected], - pod numerem telefonu 71 782 50 80. Cena pelnej wersji kosztorysu wynosi 150 zl brutto. Wicej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakladce O projektach/Kosztorysy.

Pracownia Projektowa HORYZONT 51-162 Wroclaw ul. Dlugosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI BRANA : : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJCY "AKACJA 2" BUDOWLANA : : 25,32 zl 1 kw. 10 66,50 % S 7,40 % M 12,00 % S+Kp(S) mgr in. Dariusz Strojecki listopad 2003 (aktualizacja cen I kwartal 2010)

SPORZDZIL KALKULACJE DATA OPRACOWANIA Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

NARZUTY Koszty porednie [Kp] ............................................ Koszty zakupu [Kz] ................................................ Zysk [Z] .................................................................. Ogólem warto kosztorysowa robót : 359 165,81 zl

Slownie: trzysta pidziesit dziewi tysicy sto szedziesit pi i 81/100 zl

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania listopad 2003 (aktualizacja cen I kwartal 2010)

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

akacja 2

DANE DO KALKULACJI

Ponisze koszty zakladaj zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obnieniu stosownie do wkladu pracy wlasnej

UWAGA! Kosztorys nie uwzgldnia kosztów instalacji wewntrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji szacuje si ok. 14-15% wartoci kosztorysu.

UWAGA! Iloci obmiarowe i zestawienia materialów s ilociami przyblionymi i urednionymi i mog róni si od iloci rzeczywistych w zalenoci od zastosowanych rozwiza materialowych i przyjtych technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materialów budowlanych iloci podane w zestawieniu materialów naley kadorazowo zweryfikowa na budowie. Kosztorys moe sluy jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstaw do zamawiania materialów budowlanych.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: Objto cian fundamentowych (gruboci 24cm) Powierzchnia cian 36,5cm (zewntrznych) Powierzchnia cian 24cm (wewntrznych) Powierzchnia cian dzialowych - parter Powierzchnia cian dzialowych - poddasze Powierzchnia podlóg Powierzchnia dachu Kubatura wiby dachowej - 31,85 m3 - 119,96 m2 - 62,94 m2 - 87,85 m2 - 5,81 m2 - 266,19 m2 - 272,0 m2 - 11,141 m3

akacja 2

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Nazwa dzialu ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNITEGO Roboty ziemne Fundamenty Izolacje fundamentów Roboty murowe cianki dzialowe Posadzki na gruncie - konstrukcja Posadzki na poddaszu - konstrukcja elbetowe elementy konstrukcyjne Wiba dachowa Pokrycie dachu Stolarka okienna i drzwiowa zewntrzna ROBOTY WYKOCZENIOWE Posadzki na gruncie - wykladziny Posadzki na poddaszu - wykladziny Posadzki zewntrzne - taras (konstrukcja i okladziny) Tynki wewntrzne Elewacja Roboty malarskie - wewntrzne Stolarka wewntrzna

Od 1 1 4 15 19 28 31 40 49 58 68 82 92 92 96 101 108 113 128 130 91 3 14 18 27 30 39 48 57 67 81 91 135 95 100 107 112 127 129 135

Do

-2-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4393

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzdzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojcego "AKACHA 2" Zaloenia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyjte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez wystpowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na terenie inwestora (bez wywozu) - Posadowienie fundametów na poziomie -1,20m ppt na podkladzie betonowym - ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ciany pod plyt tarasu z betonu monolitycznego - Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, cianki dzialowe parter: plytki YTONG; - Nadproa z belek prefabrykowanych L19 + monolityczne - Strop nad parterem TERIVA - Strop nad garaem - na belkach drewnianych - Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV - Stolarka okienna drewniana - Stolarka drzwiowa - drzwi plycinowe - Roboty wykoczeniowe wewntrzne: - tynki wewntrzne na cianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III - okladzina stropu poddasza - z plyt g-k na ruszcie systemowym - okladzina stropu nad garaem - plyty G-K - wykladziny posadzek z plytek ceramicznych, oraz parkiet - malowanie cian farbami emulsyjnymi - parapety wewntrzne drewniane - nie wyceniano: okladzin cian, kominka - Roboty wykoczeniowe zewntrzne - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze bialym - okladziny schodów i tarasów (stref wejciowych) z plytek typu GRES - parapety zewntrzne PCV Ze wzgldu na dopuszczaln dowolno w wykoczeniu budynku oraz znaczn rozpito cen trudn do urednienia w kosztorysie nie wyceniano: ozdobnych okladzin elewacyjnych, zrónicowania barwy i faktury tynku, gazonów - Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewntrznych: - uporzdkowania i zagospodarownia terenu, Ceny materialów: przyjto ceny materialów wg nowowa kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2010 - ceny rednie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjto rednie ceny rynkowe. Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2010 - stawki rednie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu kosztów porednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2010 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2010 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2010 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Kosztorys nie uwzgldnia kosztów instalacji wewntrznych. WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT TABELA WARTOCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe 2 1 - 91 92 - 135 Nazwa Warto Jedn. miary 5 Ilo jedn. Wskanik na jednostk 7 Udzia l procentowy 8 65,83% 34,17% 100,00 %

1 1 2

3 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNITEGO ROBOTY WYKOCZENIOWE RAZEM

4 236 443,47 122 722,34 359 165,81 359 165,81

6

Ogólem warto kosztorysowa robót

Slownie: trzysta pidziesit dziewi tysicy sto szedziesit pi i 81/100 zl

-3-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4393

akacja 2

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.

Pozycje Nazwa kosztorysowe 1 1 - 91 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNITEGO 1.1 1-3 Roboty ziemne 1.2 4 - 14 Fundamenty 1.3 15 - 18 Izolacje fundamentów 1.4 19 - 27 Roboty murowe 1.5 28 - 30 cianki dzialowe 1.6 31 - 39 Posadzki na gruncie - konstrukcja 1.7 40 - 48 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1.8 49 - 57 elbetowe elementy konstrukcyjne 1.9 58 - 67 Wiba dachowa 1.10 68 - 81 Pokrycie dachu 1.11 82 - 91 Stolarka okienna i drzwiowa zewntrzna 2 92 - 135 ROBOTY WYKOCZENIOWE 2.1 92 - 95 Posadzki na gruncie - wykladziny 2.2 96 - 100 Posadzki na poddaszu - wykladziny 2.3 101 - 107 Posadzki zewntrzne - taras (konstrukcja i okladziny) 2.4 108 - 112 Tynki wewntrzne 2.5 113 - 127 Elewacja 2.6 128 - 129 Roboty malarskie - wewntrzne 2.7 130 - 135 Stolarka wewntrzna RAZEM

Robocizna z narzutami 73 519,59 514,04 10 503,95 1 647,26 6 649,05 1 911,02 11 712,55 3 465,32 10 456,94 5 313,83 18 885,14 2 460,49 51 073,36 4 149,89 3 921,77 8 217,25 14 448,09 14 466,02 4 546,11 1 324,23 124 592,95

Material z na- Sprzt z narzurzutami tami 155 747,93 20 286,89 5 760,99 20 492,25 4 285,80 14 829,06 3 564,49 19 332,92 11 245,85 33 984,45 21 965,23 68 238,43 10 562,11 10 398,55 10 800,55 10 293,09 8 896,91 2 604,12 14 683,10 223 986,36 7 175,95 1 548,75 435,88 128,04 582,59 130,93 622,02 271,83 1 252,22 1 002,81 1 012,41 188,47 3 410,55 365,83 375,04 292,92 1 666,63 587,95 44,36 77,82 10 586,50

RAZEM 236 443,47 2 062,79 31 226,72 7 536,29 27 723,89 6 327,75 27 163,63 7 301,64 31 042,08 17 562,49 53 882,00 24 614,19 122 722,34 15 077,83 14 695,36 19 310,72 26 407,81 23 950,88 7 194,59 16 085,15 359 165,81

Slownie: trzysta pidziesit dziewi tysicy sto szedziesit pi i 81/100 zl

-4-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4393

Information

AKACJA 2 B

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

653322