Read dane_do_kalkulacji10.pdf text version

DANE DO KALKULACJI skrócony wycig z kosztorysu

Ewa

51-162 Wroclaw, ul. J. Dlugosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: [email protected] w w w. h o r y z o n t . c o m Z A M Ó W B E Z P L AT N Y K ATA L O G P R O J E K T Ó W

ul. J. Dlugosza 19b/18, 51-162 Wroclaw tel. 71 782 50 80 fax: 71 782 50 85 www.horyzont.com [email protected]

INFORMACJA O KOSZTORYSIE Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostpnia Pastwu skrócony wycig z kosztorysu, informujcy o koszcie budowy domu jednorodzinnego. Peln wersj kosztorysu mona zamówi: - poprzez nasz stron www.horyzont.com, - wysylajc e-mail na adres [email protected], - pod numerem telefonu 71 782 50 80. Cena pelnej wersji kosztorysu wynosi 150 zl brutto. Wicej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakladce O projektach/Kosztorysy.

Pracownia Projektowa HORYZONT 51-162 Wroclaw ul. Dlugosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI BRANA : : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJCY "EWA" BUDOWLANA : : 25,60 zl 1 kw. 11 65,20 % S 6,70 % M 11,20 % S+Kp(S) mgr in. Dariusz Strojecki grudzie 2005 (aktualizacja cen I kwartal 2011)

SPORZDZIL KALKULACJE DATA OPRACOWANIA Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

NARZUTY Koszty porednie [Kp] ............................................ Koszty zakupu [Kz] ................................................ Zysk [Z] .................................................................. Ogólem warto kosztorysowa robót : 249 469,94 zl

Slownie: dwiecie czterdzieci dziewi tysicy czterysta szedziesit dziewi i 94/100 zl Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN SPORZDZON DLA OKRELENIA SZACUNKOWEJ WARTOCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWAN W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOENIU PRZECITNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIZA TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOCI OBMIAROWE JAK RÓWNIE ZESTAWIENIA MATERIALÓW S ILOCIAMI PRZYBLIONYMI I UREDNIONYMI I MOG RÓNI SI OD ILOCI RZECZYWISTYCH W ZALENOCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIZA MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIALÓW ILOCI OKRELONE W ZESTAWIENIU MATERIALÓW NALEY KADORAZOWO ZWERYFIKOWA NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEY ROZPATRYWA LCZNIE Z DOKUMENTACJ PROJEKTOW.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania grudzie 2005 (aktualizacja cen I kwartal 2011)

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

ewa

DANE DO KALKULACJI

Ponisze koszty zakladaj zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obnieniu stosownie do wkladu pracy wlasnej.

UWAGA! Kosztorys nie uwzgldnia kosztów instalacji wewntrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji szacuje si ok. 14-15% wartoci kosztorysu. UWAGA! Iloci obmiarowe i zestawienia materialów s ilociami przyblionymi i urednionymi i mog róni si od iloci rzeczywistych w zalenoci od zastosowanych rozwiza materialowych i przyjtych technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materialów budowlanych iloci podane w zestawieniu materialów naley kadorazowo zweryfikowa na budowie. Kosztorys moe sluy jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstaw do zamawiania materialów budowlanych.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: Objto cian fundamentowych (gruboci 24cm) Powierzchnia cian 24cm (zewntrznych) Powierzchnia cian 24cm (wewntrznych) Powierzchnia cian dzialowych Powierzchnia podlóg Powierzchnia dachu Kubatura wiby dachowej - 15,71 m3 - 130,00 m2 - 61,63 m2 - 73,30 m2 - 178,63 m2 - 180,54 m2 - 5,96 m3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzdzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojcego "EWA" Zaloenia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyjte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez wystpowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na terenie inwestora (bez wywozu) - Posadowienie fundametów na podkladzie betonowym, - Lawy fundamentowe monolityczne, elbetowe - ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, cianki dzialowe parter: plytki YTONG; - Nadproa z belek prefabrykowanych L19 - Strop nad parterem TERIVA - Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV - Stolarka okienna PCV - Stolarka drzwiowa - drzwi plycinowe - Roboty wykoczeniowe wewntrzne: - tynki wewntrzne na cianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III - okladzina stropu poddasza - z plyt g-k na ruszcie systemowym - wkladziny posadzek z plytek ceramicznych, oraz parkiet - malowanie cian farbami emulsyjnymi - parapety wewntrzne drewniane - nie wyceniano: okladzin cian, kominka - Roboty wykoczeniowe zewntrzne - ocieplenie styropianem gr. 12cm + cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze bialym - cokól z wyprawy elewacyjnej - okladziny schodów i tarasów (stref wejciowych) z plytek typu GRES - parapety zewntrzne PCV Ze wzgldu na dopuszczaln dowolno w wykoczeniu budynku oraz znaczn rozpito cen trudn do urednienia w kosztorysie nie wyceniano: ozdobnych okladzin elewacyjnych, zrónicowania barwy i faktury tynku, gazonów - Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewntrznych: - uporzdkowania i zagospodarownia terenu, Ceny materialów: przyjto ceny materialów wg nowowa kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2011 - ceny rednie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjto rednie ceny rynkowe. Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2011 - stawki rednie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu kosztów porednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2011 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2011 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Wskanik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartal 2011 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych Kosztorys nie uwzgldnia kosztów instalacji wewntrznych. KOSZTORYS NIE UWZGLDNIA KOSZTÓW INSTALACJI WEWNTRZNYCH. SZACUNKOWY -REDNI KOSZT WYKONANIA WEWNTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKOLO 10-15% WARTOCI INWESTYCJI WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT TABELA WARTOCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe 1 2 2 1 - 86 87 - 127 Nazwa Warto Jedn. miary Ilo jedn. Wskanik na jednostk Udzia l procentowy 7 8 1 438,01 68,31% 667,22 31,69% 2 105,23 100,00 %

1

3 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNITEGO ROBOTY WYKOCZENIOWE RAZEM

4 5 170 403,84 m2pu 79 066,10 m2pu 249 469,94 m2pu 249 469,94

6 118,5 118,5 118,50

Ogólem warto kosztorysowa robót

Slownie: dwiecie czterdzieci dziewi tysicy czterysta szedziesit dziewi i 94/100 zl

-3-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Uytkownik: Dariusz Strojecki

ewa.kst

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2

Nazwa Roboty ziemne Fundamenty Izolacje fundamentów Roboty murowe cianki dzialowe Posadzki na gruncie - konstrukcja Posadzki na poddaszu - konstrukcja elbetowe elementy konstrukcyjne Wiba dachowa Pokrycie dachu Stolarka okienna i drzwiowa zewntrzna ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNITEGO Posadzki na gruncie - wykladziny Posadzki na poddaszu - wykladziny Posadzki zewntrzne - taras (konstrukcja i okladziny) Tynki wewntrzne Elewacja Roboty malarskie - wewntrzne Stolarka wewntrzna ROBOTY WYKOCZENIOWE RAZEM

R+narzuty 271,41 5 592,14 1 098,60 5 800,71 1 313,70 6 797,93 1 630,94 9 686,41 2 874,64 7 893,28 2 346,75 45 306,51 2 798,47 2 711,21 2 647,10 11 346,26 12 853,60 3 641,86 1 096,47 37 094,97 82 401,48

M+narzuty 12 036,63 4 083,99 25 330,20 3 116,63 10 076,89 2 026,72 12 455,90 6 570,53 23 783,27 19 953,39 119 434,15 6 158,38 6 537,39 2 871,63 8 039,56 8 086,55 2 208,33 5 507,00 39 408,84 158 842,99

S+narzuty 840,36 262,97 87,88 524,08 92,47 450,28 143,47 1 111,31 600,35 1 365,46 184,55 5 663,18 255,03 237,76 137,81 1 357,45 459,99 36,80 77,45 2 562,29 8 225,47

RAZEM 1 111,77 17 891,74 5 270,47 31 654,99 4 522,80 17 325,10 3 801,13 23 253,62 10 045,52 33 042,01 22 484,69 170 403,84 9 211,88 9 486,36 5 656,54 20 743,27 21 400,14 5 886,99 6 680,92 79 066,10 249 469,94

Slownie: dwiecie czterdzieci dziewi tysicy czterysta szedziesit dziewi i 94/100 zl

-4-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Uytkownik: Dariusz Strojecki

Information

ewa

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

653198