Read ProfileNo.01.pdf text version

eosinophilic gastroenteritis·v ,Åé·B ·@,±Ìa<C,ªhCc,ÌSOÈSwZG·,ÉÅñ³ êÄ©ç1900"N,ÌZz"_Å50--]"N­Ú ,Ì"äSr"I--ðZj,Ì·ó¢a<C,Å·A"àȬZTM^ê"ÊSOÈ,ÉZó·f·éÂ"\«ª¢B ·@ ·Ç--á,ÌST v ·@S³ZÒ,Í ,¢`O ,©ç·HZ­ ,ÆÍSÖOEW ,È-·ã "É' ,ÝðSo ,¦éæ¤ ÉÈè·A <ß,-Ì ^ã@ÅÝ ,Ì ·üOEY¸ ,ÆtOEY ·¸,ðZó¯ ÄäXS,Æ ·f'³ê½ B,R"ú`O ,©ç·Å ,æ¤ÉÈ è·A---ÊÌH ·¨,Åã"ª '£èAܽH ·¨,Ì'â`ØS´ª ~µ-Ä""ú SÔ,ÙÆ ,ñÇ·HZ­,ðæçÈ©Á½·B ·@"ü,µ½Æ«ÉÍAã"ÌESñ,èÌ·"ªÉ^³'A...Ø­¾ê½B ·@"ü­,Ì--Õ°OEY¸ÅÍÔ'¾ ·DZ_<... r"--Ê 7.9·AÀ U/N·B ·@...,Í©FA"äd 44·A·D­Sî<... 1·AS"p<... 15.4 g/O·BOE·´^"pNZ¿ 7.7·AÁ 14.4%)·BGX^·[...Y

30·Î,Ì'j·« B­ñ,P"N`O,© ç"î·ÖÌOEXOEü ,ªÁ½·B,Q ·TSÔ®ç X 37.7·Z,Ì"- MðÝé

2/3 @·A­½OEt,Ì"'OE<...·Í 27·A'P<... 5%)·B·ÔOE<..." 7.5 g/O (A<u~" 194·A~·[

23·A 6400/@ 3 (·D'<... 4 3 ·Aw,O· 464·~ 10 /@ 66.9·AO·uS"¿ 1 3.1·A¿ 2 62 U/N·AOE´,Ì Ig E 930

"'OE<...,ª`½·¶ÝµAÌ ·¶'Z,É`ηéROE´,ÍA·«B ·@^Èã,Ì--Õ°OEY¸f[^ÅAÜ­½t',Ì·DZ_<...`½Æ ·@"ü­A½OE,ÌwO·r"--Ê,Í O,ÉÈè·AOE´^"pNZ¿,Í OE<...,Æ·DZ_ª--VµÄ¢é±à"Á^ÙÈS©Åë¤B ·@"ü OEã,É ^Ê·Á»SÇ ,Ì ,ÇÌOEY·¸ªÈ³êA^ãS©ÉàÆâÄDZ_<...«Ý'°f½B ·@ ·DZ_<...« ^Ý'°S,ÆÍÇ ¤¢·a<C,© tB<,ðZYÉ--v­ñ·é·B ·@SOSE,© ç·Á»SÇ"àÉ ü,Ä«½ ç©Ì·¨Z¿i ^ù·H·¨,ÉÓ- ÜêéHZ­·¬ ª,--L --Í·j,ª'¼ ·ÚASÔÉ^ø ,«<àÈÁÄ ·^ÊÌ»SÇ A,Æ-É--H­å ,ð<«ÉµÄ^Ý Ì`O'ë ·",Ƭ'° Ì<ß^ʪi Zå,É·\"ñw'° j,ÌSÇ·ÉD Z_<...ª^Ùí `½·"Z,µÄ A»Ì ·o,",çñA'×á Zî·[OEÑ ª,É Ä·H'áº,µ·A Á»<zZûª ·¨¬,Ì OE𫽵 ,³çÉ^"pNZ¿`rZ¸^Ý'°·Ç,ÈÌó`ÔðÆà¤a<C,Åé·B ·@"¯Zz,É A±Ì--áæ ,¤É·­½OE t,ɨ¯é·D Z_<...`½Á ,¦Ä·ðÆ àȤ ,±Æà·Û--§ÁÄ"'¥I,È·SOE©ÅéB ·@,±Ìa <C,ª½¾Èç Ê·a<C,Åé Æ¢¤^ó·Ûð --^,¦éÌÍA 'ö"x^È·ã i·s,µ ,½Æ«É --H­å<··ó,Ƭ '°Ìªß ·ÇAÁ»So OE,¨æÑ·... ª©çêé± ,ÆÅ ,뤷B,µ ©^ê"ÊÉ"K ·Ø,ÈZ¡--ÃÉæ ÁÄOE"I,ÉS° ðµ·Aܽ"Á Ê,ÈZ¡--à ɩ`R ,ÉS°ð·é--᪱ÆÈÇÍ·Aßq«"x`YZÄ¢B ·@ ·Çó,ð¤ çïé­U Sw"I·SOE©

1.034·A·öOE (+)·ASo<^"½z (-)·B·úZht,ÌÈ©É·ÔOE<...Æ 96% ,Í·DZ_<...ÅÁ½B

Ouchterlony ­@,Å·×ÄÌSñ Ig E,Ì·ã¸,ª­Ú--§ÂB

7.5 g/O,©ç X·üOEY ·¸A" ,Ì'´¹g ·f'A ´¹"g"à Z<¾·A ^Ý,̶OEY È

15.4 g/O,ÅÁ½ª·AZY`æÉ'áºµÄ 6.7 g/O,ÉÜÅ'ẵ½·B,ܽ·...'ÉÔ

7.8 g/

·@MZÒ,Ì ,,~_ðଶ ,¦Ä·A±Ìa <C,Ìv·

·@ã,ÉÐ îµ½Ç--áÅ ,Í·A'´¹"g"à Z<¾OEY·¸,ÈÇ

1

12·` ,ܽ`åoe^¤É'×áª"-OE©³ê·B ·@ã "Á»SÇ ,É"÷áI ,ÉÇÌ æ¤È·Ï »,ª¶ Ä¢é ,©Í ,»Ì·,,`ª ÍÅ«éA ·oOE,ÈÇÅ<Ù }ÉSJ·,µ½ Ç--áÅÍa·Ï ,ªæèÍÁ« Æ· ,©é·B,·Èí¿·A^ÝƬ'°ÌǪ"ìOEúµÄe--Í·«,ðZ¸¢A"ào,ª<·-ÈÁÄ¢é·B ·@^Èã,Ì SOE©çܸ <^,íËÎÈ ¢ÌÍ·d·« ,ªñAlg SG·a·A^Ý,Ì ½S<Ø Zî,ܽͷS<Ø"÷A^«pZî·A`½"-«"àªåBZî,ÈÇÅ뤷B ·@MZÒ© g,Í`O,ÌZO, ð"ZOEúÉ<^Á ,½ª·A¶Y æÁıê ,çÌÇઠ"Û'è³ ,ê½·B ·@ÇOEóSw ·@DZ_<...«^Ý'°S,ÉÍ©Èè·¢ösSúÔ,ªéæ¤Å·B,±Ì·Ç--á "î·Ö,àös·«,Ì`O<ì·Çó,ÆÝȵÄ--¢©àêB ·@OE°«»,·éÆA"-M`S·gOE`ÓS´·A"æ,ê^Õ³ði,¦·A---ÊÌH·¨,Åã"Ì­c­z S´,Æ'â`Ø𫽵ķ\ªÉHZ­,ªæêÈ-é·B·'ÉAº--Y^Ý,⬰©çoOE ,·éæ¤ÉÈè·A"àZ<¾ÅÍÆ-^ÝÌ`O'ë·",Æ\"ñZw°Ìã±ÇÉ OEÀ<Ç,µÄ·ZîAÑçñ'×áoOE"Á,ª©çêé·B ·@a·Ï,ÌSg,ªèÆ'ö"xÉæÁÄOEy"x,©ç·d"x,Ì·Á»E<zZû,Ì·áSQÆ^"pNZ¿`rZ¸ ^Ý'°·Ç,𫽵AZY`æÉ"SOE­R·«nOE,Æ'á^"pNOE·Ç,ª­Ú--§Âæ¤ÉÈéB·ã,É ·Ðî,µ½Ç--áàܳɻÌƨèOEoß,ð½ÇÁÄ¢é·B ·@`O,É·¶OEYÅ^ÝA\"ñZw'°ÇD_<...ÌZª©çêéÆq×½­E·Z,ªY÷ ­OE,ܽͷɨæÔÆA...«µÄ<¹ðÝé¤Èè'` ·",ÌDZ_<...ª--VµÄ¢éB,¨»ç-·ÇÌOES"§ß«à~´i,µÄ¢éÅ뤷B'á ^"pNOE·Ç,Í^ê`w...Ì'TM--¯ð£i,·é·B ·@ ,±Ì·a<C,É^YOE^Íé© ­OE--D^Ê^·A..._<Ø`w,¨æÑ`Y÷ÌZO,ÂÌOE^É·ª¯A...ÍHZ­A OE<M·[,ÉSÖ~AµÄ¢é±Æª`½-­âèÈ»¤HZ­"à--e,Ì·¨ð--^¦éÆA OEt',Ì IgE,ª·ã¸,µA..._ÌOE^ÅÍ ,Åë¤ÆµÄ¢é·B,µ©·MZÒÍAO,ÂÌOE^ͱ·a<C,Ì»Zz^ê­Êð Z¦,·àÌÅ·A»ê¼"Æ--§ÝÈ׫^YOE^Í©ë¤l,¦Ä¢é·B·DZ_<...,ª Y÷­OE·E·­OE,ÜÅZ·é--áÍ-Ȣ絪Aú'u,·êηA"S­OE ­OEº -Y÷­OE,Ì·~Åi"W,µÄ¢-ÌÅÍÈ©Æ·,,`ª³êéB ·@ ·a--ð,ÉOE©çêé"Á'¥ SÇZx,ºñ»-·A¶Ü]OE´^öÌ­¾ç©ÅÈ¢¼Í`"M"Á'èH·¨,Éæéß ·qÇiº--Y,ðÓ-Þ·j,ÈÇðß<ZÉOEoOE±,µÄ¢é©·A»Ýà^ø«`ZÁl ,ª`½¢çµ·B ·@,íêªOEoOE±,µ½·ãqÌÇ--áÅÍß<Z¨æÑ»ÝÉ¢ÄAM[¾S³oeë ,Ì·a--ð,Í­¾ç©ÅÈ¢·B,à¤^ê"x'²×¼··K--v,ªë¤·B ·@ AOE<Q",ÌY·¸ ,Éæé­ÆuOE·´Sw"IOEY·¸,Ì<ÊðÜèM--p,µÄ¢È·BªZR`åSwæ"ñàÈ,ÅÍ'° ¹·ªÍ­@,Æ¢¤ûðSJ"-,µ·Af'ÌS´"xª¢ç»M--Í­m·",Å ,é·B ·@ãq,ÌÇ--áÅÍ"Ø÷Æ<É¢Ä"äSr"I·,¢R`Ì¿,ªOEY·o,³êÄ¢é·BZå¡^ã ,Í·A¡OEã±êçÌ"÷ðS³ZÒÉH,׳¹Ä·A­½OEt',Ì·DZ_<...,,^ÚðSÏ@·é ,æ¤Åé·B,±êà^ÂÌ·û­@Åë¤B ·@ SÓ·Êf',Ì`ÎÛÉÈéa<C

19`w,Ì·\¢ªs½É"ìOEúµAÜ @,̳ ·B --Ä,ÉÈÁ¢ ­¾ X·üOEY ·¸,â"àZ< ¾Å¨æ

·@

Klein et al. ,Í·DZ_<...ªåÉZ·é"^ÊæÁÄ^S

IgE,Í·³í"^"à,ÅAH·¨AOE<M[,ÆÍ­³SÖW

-"S­OEºÅ--L`w ·@,±Ìa<C,ÌS³ZÒÉÍ^ê"ÊAOE<M·[«¾ÆÄÎéC

-Y÷

·@MZÒ,ÍA¢íäéOE<[^Ý'°ÇÉSÖµÄROE´,Ì·×

·@SÓÊf',Ì`ÎÛƵÄAãÉ°½OEÜÂa<C,É·M

2

hypereosinophilic diseases·A·ã"Á»SÇ,ÌDZ_<...«"÷èî eosinophilic granuloma·A^Ý·E'°OE<Sj gastrointestinal tuberculosis·A,¨æÑ"ñ"÷èZî·«^Ý ·¬'°S non-granulomatous gastroenteritis ·@^Èã,Ìa<C,ÍÇêàܾ"Æ--§Ì·a<C,Ì'P^Ê,ƵÄS®`S,ÉSm--§,µÄ¨ç¸·Aܽ² ,-<H,Å骷AãqÌÇ--áÍ<Âa<C,ÌÇêÆà­¾Sm,ÉSÓ·ÊÅ«éB ·@ ·a^ö~_ ·@MZÒ,ÍD_<...«^Ý'°S`Yí"ÁÙÌ¢AOE[¾³Æl,¦Ä¢ ,骷A»Ìa^ö,Íæ-·ª©çÈ¢B~aÌZR^ãÈ`åSw,Ìoe"c<³Zö^ê­å,Ííª·`ÅD_ <...,ðOE¤µÄ¢é·"-ÈwÌ^êÂŪAZYæìƼà'ño,µÄ ,¢é·B ·@u­·½OEt,ɨ¯é·DZ_<...`½ÆOEt·E`g·D--¼û,Éí½éZ_<...`ÆÍSî­{"I ,É^ÙÈé·BOEãZÒ,Ì·êÉÍt',Ì IgE,ª·ã¸,µAgs·[«AOE<M,ÌSi,ª<,¢·vÆB ·@ Z¡·@--à ·@DZ_<...«^Ý'°S,Ì¡--Ãðv­ñ·éÆAYæ¤ÉÈB ·@,P·j·¬lS³ZÒ,ÅÍ·¬TMÌÙÇHZ­,ÆÌSÖ~AªÍÁ«èµÈ¢·"-aOEã,Í<· "û·A--`÷<>,ÈÇÌHZ­·«AOE<M[,Ì´^öÉÈèâ·¢H·¨,ðoe¢½u·oeSO·H·v ,ð--^¦·A"oeZ¿åɵ½t,ð'·S,É·é·B ·@,Qj`·Sú,É>t"çZ¿Xe·Ch­ò·ivOEhj]·"S·ZZ--Ê 30·` 40 J /"ú·j,ª`ìOEø ,ð`t,·é·B·ãq,ÌÇ--áÅÍ^Ý'°óª<}`¬ÉOEy·Ç»,µA...ÍÁZ¸­½OEt',Ì ·DZ_<...,Í 40%,©,ç 2%,É'áº,µ½·B,äÁ-èƵ½y·[X,ÅvOEhj]·"S·ZZ--Ê ·` 10 J /"ú,Ì^ÛZ·--ÊÉÁÄ¢-׫ÅéB ·@,R·j·ã"Á»SÇ,ÉÑçñA'×áª`¶Ýµ½ÅXe·Ch­ò,ðZg--p,·é©ç·AM ZÒ,Í"¯zÉV·`W"·»Ü,ƧZ_ð¹--p,·×«ÅéÆ·l,¦Ä¢é·B·§Z_Ü,ÍV ·`W",ÌOEøÊð`·<-·éÆàÉ"S­OE·Ûì,ÌðS,,ʽ·B ·@,S·j­â`è,Í·AS°ðÆÄ"-OEJ,è·ÔµÄ­«»·é--áÌp"x,ª·¢±ÆÅéB,± ,Ì"_Í<CSÇZx,ºñ»-É·¶½l,¦·ûð·êÎ--Ç¢Åë¤B,½¾µ·ADZ_<...«^Ý '°S,Ì·êÉÍ¢ëÈ`g·,¹ÌHZ­,Ì·u·oeSO·H·v,ð--p^Ó,µÄ·AÅà'·-S°ðª `±,-·u·oeSO·H·v,ð`I,Ñ·o,·Æ¢¤·û­@ªZc,³êÄ¢é·B ­ö·£@qK·@(1991.2.2) Zå,ÈQ·l·¶OE£

7.5

1) oe"c­«,ç (1974) --Õ·°ÈSw 10 : 183 2) ·Ü<³"V,ç (1989) Gastroent Endoscopy 31 : 116 3) Herley JB et al. (1959) Ann Int Med. 51 : 301 4) Kaijser R (1937) Arch Klin Chir. 188 : 36 5) Klein NC et al. (1970) Medicine 43 : 299 6) Wyngaarden JB & Smith LH (1982) Cecil Textbook of Medicine, 16th Ed, Saunders Co, Philadelphia and others.

3

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

846564