Read Meri Patni Minni Aur Doli Bhabhi text version

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

sÉåZÉMü : AÇeÉÉlÉ

(Unknown)

Hindi Transliteration (Fonts) By: Sinsex

WûqÉ sÉÉåaÉ aÉÉðuÉ Måü UWûlÉå uÉÉsÉå WæÇû| WûqÉÉUÉ aÉÉðuÉ zÉWûU xÉå 44 MüÐ.qÉÏ SÕU Wæû| mÉÉxÉ Måü WûÏ LMü zÉWûU qÉåÇ pÉærÉÉ MüÐ zÉÉSÏ WûÉå aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉWÒûiÉ WûÏ AcNûÏ jÉÏ AÉæU ZÉÔoÉxÉÔUiÉ pÉÏ| pÉærÉÉ MüÐ EqÉë 24 xÉÉsÉ MüÐ jÉÏ| uÉÉå EqÉë qÉåÇ pÉærÉÉ xÉå LMü xÉÉsÉ NûÉåOûÏ jÉÏ| qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå EqÉë qÉåÇ mÉÉðcÉ xÉÉsÉ NûÉåOûÉ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ zÉWûU MüÐ mÉÄRûÏ-ÍsÉZÉÏ AÉæU TæüzÉlÉåoÉsÉ rÉÑuÉiÉÏ jÉÏÇ| zÉÉSÏ Måü oÉÉS pÉærÉÉ MüÐ lÉÉæMüUÏ LMü oÉÄQûÏ MÇümÉlÉÏ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÏ| uÉÉå mÉOûlÉÉ qÉåÇ WûÏ UWûlÉå sÉaÉå| uÉÉå ZÉÑS WûÏ bÉU MüÉ xÉÉUÉ MüÉqÉ MüUiÉå jÉå AÉæU ZÉÉlÉÉ pÉÏ oÉlÉÉiÉå jÉå| eÉoÉ ElWåÇû ZÉÉlÉÉ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU bÉU MüÉ MüÉqÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌS,üiÉ WûÉålÉå sÉaÉÏ iÉÉå ElWûÉåÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå pÉÏ mÉOûlÉÉ oÉÑsÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉqqÉÏ iÉÉå jÉÏ lÉWûÏÇ, MåüuÉsÉ mÉÉmÉÉ WûÏ jÉå| MÑüNû ÌSlÉÉåÇ Måü oÉÉS mÉÉmÉÉ MüÉ pÉÏ xuÉaÉïuÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå pÉærÉÉ lÉå qÉÑfÉå AmÉlÉå mÉÉxÉ WûÏ UWûlÉå Måü ÍsÉrÉå oÉÑsÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉæÇ ElÉMåü mÉÉxÉ mÉOûlÉÉ AÉ aÉrÉÉ AÉæU uÉWûÏÇ UWû MüU mÉÄRûÉrÉÏ MüUlÉå sÉaÉÉ| pÉÉpÉÏ mÉOûlÉÉ qÉåÇ UWû MüU ÌoÉsMÑüsÉ zÉWûUÏ - qÉÉQûlÉï WûÉå aÉrÉÏ jÉÏÇ| uÉÉå ZÉÑS MüÉå MüD ÌMüûÏ- mÉÉÌOïûrÉÉåÇ AÉæU SÕxÉUå xÉÉqÉÉÎeÉMü xÉqqÉåsÉlÉÉåÇ qÉåÇ ZÉÑS MüÉå urÉxiÉ UZÉiÉÏ jÉÏÇ| qÉæÇlÉå oÉÏ.L. iÉMü MüÐ mÉÄRûÉrÉÏ mÉÔUÏ MüÐ AÉæU ÌTüU lÉÉæMüUÏ MüÐ iÉsÉÉzÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÉ| ApÉÏ qÉÑfÉå lÉÉæMüUÏ iÉsÉÉzÉ MüUiÉå WÒûL LMü xÉÉsÉ WûÏ aÉÑeÉUÉ jÉÉ MüÐ pÉærÉÉ MüÉ UÉåQû LYxÉÏQåÇûOû qÉåÇ xuÉaÉïuÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉ xÉqÉrÉ qÉåUÏ EqÉë 21 xÉÉsÉ MüÐ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ| AoÉ iÉMü qÉæÇ LMü SqÉ WûûÉ MüûÉ lÉÉæeÉuÉÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇ oÉWÒûiÉ WûÏ iÉÉMüiÉuÉU pÉÏ jÉÉ YrÉÉåÇÌMü aÉÉðuÉ qÉåÇ MÑüziÉÏ pÉÏ sÉÄQûiÉÉ jÉÉ| qÉÑfÉå pÉærÉÉ MüÐ eÉaÉWû mÉU lÉÉæMüUÏ ÍqÉsÉ aÉrÉÏ| AoÉ bÉU mÉU qÉåUå AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü AsÉÉuÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ jÉÉ| uÉÉå qÉÑfÉxÉå oÉWÒûiÉ mrÉÉU MüUiÉÏ jÉÏ| qÉæÇ pÉÏ ElÉMüÐ mÉÔUÏ SåZÉpÉÉsÉ MüUiÉÉ jÉÉ AÉæU uÉÉå pÉÏ qÉåUÉ oÉWÒûiÉ ZrÉÉsÉ UZÉiÉÏ jÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå pÉÏ LMü MÇümÉlÉÏ qÉåÇ xÉå¢åüOûUÏ MüÐ lÉÉæMüUÏ ÍqÉsÉ aÉrÉÏ jÉÏ AÉæU xÉÉjÉ WûÏ ElÉMüÉå WûÏ bÉU MüÉ xÉÉUÉ MüqÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ jÉÉ CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ pÉÏ ElÉMåü MüÉqÉ qÉåÇ WûÉjÉ oÉÇOûÉ SåiÉÉ jÉÉ| uÉÉå qÉÑfÉxÉå oÉÉU-oÉÉU zÉÉSÏ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå MüWûiÉÏ jÉÏ| LMü ÌSlÉ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå zÉÉSÏ Måü ÍsÉrÉå qÉÑfÉ mÉU erÉÉSÉ SoÉÉuÉ QûÉsÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå zÉÉSÏ Måü qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Hindi Fonts By : SINSEX

Page 1 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 2 of 43

ÍsÉrÉå WûÉð MüU SÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ LMü xÉWåûsÉÏ jÉÏÇ eÉÉå MüÐ ElÉMåü qÉÉrÉMåü Måü zÉWûU qÉåÇ WûÏ UWûiÉÏ jÉÏ| ElÉMüÐ LMü NûÉåOûÏ oÉWûlÉ jÉÏ ÎeÉxÉMüÉ lÉÉqÉ ÍqɳÉÏ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ Måü xÉÉjÉ qÉåUÏ zÉÉSÏ MüÐ oÉÉiÉ cÉsÉÉrÉÏ| oÉÉiÉ mÉ,üÏ MüUlÉå xÉå mÉWûsÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉå ÍqɳÉÏ MüÐ TüÉåOûÉå ÌSZÉÉ MüU qÉÑfÉxÉå mÉÔNûÉ, MæüxÉÏ Wæû| qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÐ TüÉåOûÉå SåZÉ MüU SÇaÉ UWû aÉrÉÉ| qÉæÇ xÉqÉfÉiÉÉ jÉÉ MüÐ aÉUÏoÉ sÉÄQûMüÐ Wæû, erÉÉSÉ ZÉÔoÉxÉÔUiÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ sÉåÌMülÉ uÉÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ WûÏ ZÉÔoÉxÉÔUiÉ jÉÏ| qÉæÇlÉå WûÉð MüU SÏ| ÍqɳÉÏ MüÐ EqÉë ApÉÏ 18 xÉÉsÉ MüÐ WûÏ jÉÏ| ZÉæU zÉÉSÏ mÉ,üÏ WûÉå aÉrÉÏ| ÍqɳÉÏ Måü qÉqqÉÏ mÉÉmÉÉ oÉWÒûiÉ aÉUÏoÉ jÉå| LMü qÉWûÏlÉå Måü oÉÉS WûÏ WûqÉÉUÏ zÉÉSÏ LMü qÉÇÌSU qÉåÇ WûÉå aÉrÉÏ| zÉÉSÏ WûÉå eÉÉlÉå Måü oÉÉS SÉåmÉWûU MüÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉå AÉæU ÍqɳÉÏ MüÉå sÉåMüU mÉOûlÉÉ AÉ aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ MüÉå lÉrÉå AcNåû xÉå MümÉÄQåû uÉaÉæUWû qÉåÇ ÌTüU iÉærÉÉU ÌMürÉÉ AÉæU mÉÉxÉ Måü LMü orÉÔOûÏ mÉÉsÉïU qÉåÇ ExÉMüÉ ´É×ÇaÉÉU CirÉÉÌS pÉÏ MüUuÉÉrÉÉ| bÉU mÉU MÑüNû mÉÄQûÉåxÉ Måü sÉÉåaÉ oÉWÕû SåZÉlÉå AÉrÉå| ÎeÉxÉlÉå pÉÏ ÍqɳÉÏ MüÉå SåZÉÉ, ExÉMüÐ oÉWÒûiÉ iÉÉUÏTü MüÐ| zÉÉqÉ iÉMü xÉoÉ sÉÉåaÉ AmÉlÉå AmÉlÉå bÉU cÉsÉå aÉrÉå| UÉiÉ Måü 8 oÉeÉ UWåû jÉå| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "AÉeÉ qÉæÇ oÉWÒûiÉ jÉMü aÉrÉÏ WÕðû| iÉÑqÉ eÉÉ MüU WûÉåOûsÉ xÉå ZÉÉlÉÉ sÉå AÉAÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|" qÉæÇlÉå fÉÉåsÉÉ EPûÉrÉÉ AÉæU ZÉÉlÉÉ sÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå cÉsÉ mÉÄQûÉ| qÉåUÉ LMü SÉåxiÉ jÉÉ -- ÌuÉeÉrÉ| ExÉMüÉ LMü WûÉåOûsÉ jÉÉ| qÉæÇ xÉÏkÉÉ ÌuÉeÉrÉ Måü mÉÉxÉ aÉrÉÉ| ÌuÉeÉrÉ oÉÉåsÉÉ, "AÉeÉ CkÉU MæüxÉå?" qÉæÇlÉå ExÉxÉå xÉÉUÏ oÉÉiÉ oÉiÉÉ SÏ| uÉÉå qÉåUÏ zÉÉSÏ MüÐ oÉÉiÉ xÉÑlÉMüU oÉWÒûiÉ ZÉÑzÉ WûÉå aÉrÉÉ| WûqÉ SÉålÉÉåÇ MÑüNû SåU iÉMü aÉmÉzÉmÉ MüUiÉå UWåû| WûqÉ SÉålÉÉåÇ lÉå LMü-SÉå mÉæaÉ pÉÏ ÌmÉrÉå| qÉÑfÉå ÍcÉÇiÉÉ lÉWûÏÇ jÉÏ YrÉÉåÇÌMü QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ CxÉ qÉÉqÉsÉå qÉåÇ MüÉTüÐ ZÉÑsÉå ÌuÉcÉÉûUÉåÇ MüÐ jÉÏÇ AÉæU ZÉÑS pÉÏ MüD oÉÉU ÌQíÇûMü MüUiÉÏ jÉÏÇ| ÌuÉeÉrÉ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "iÉÑfÉå qÉÄeÉÉ sÉålÉÉ WûÉå iÉÉå qÉæÇ LMü iÉUÏMüÉ oÉiÉÉiÉÉ WÕðû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "oÉiÉÉAÉå|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 2 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 3 of 43

uÉÉå oÉÉåsÉÉ, "iÉÑqÉ ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ MüÉå MÑüNû ÌSlÉ iÉMü WûÉjÉ pÉÏ qÉiÉ sÉaÉÉlÉÉ| iÉÑqÉ MåüuÉsÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉÉ AÉæU AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå MüÉoÉÔ qÉåÇ UZÉlÉÉ| MÑüNû ÌSlÉ iÉMü ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉå Måü oÉÉS iÉÑqÉ ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüUlÉÉ|" qÉæÇlÉå xÉÉåcÉÉ MüÐ ÌuÉeÉrÉ PûÏMü WûÏ MüWû UWûÉ Wæû| qÉæÇlÉå ExÉxÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû, qÉæÇ LåxÉÉ WûÏ MüÃÆaÉÉ|" ExÉlÉå qÉåUå ÍsÉrÉå xÉoÉxÉå AcNûÉ ZÉÉlÉÉ eÉÉå MüÐ ExÉMåü WûÉåOûsÉ qÉåÇ oÉlÉiÉÉ jÉÉ, mÉæMü MüUuÉÉ ÌSrÉÉ| qÉæÇ ZÉÉlÉÉ sÉåMüU bÉU uÉÉmÉxÉ AÉ aÉrÉÉ| WûqÉ iÉÏlÉÉåÇ lÉå ZÉÉlÉÉ ZÉÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ MüÉå qÉåUå ÃqÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå AmÉlÉå ÃqÉ qÉåÇ oÉÑsÉÉrÉÉ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ ÌMü ElÉMåü mÉsÉÇaÉ Måü mÉÉxÉ xOÕûsÉ mÉU LMü zÉUÉoÉ MüÐ oÉÉåiÉsÉ ZÉÑsÉÏ UZÉÏ jÉÏ AÉæU mÉÉxÉ WûÏ asÉÉxÉ qÉåÇ zÉUÉoÉ pÉUÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå mÉWûsÉå MüpÉÏ pÉÉpÉÏ Måü mÉÉxÉ mÉÔUÏ oÉÉåiÉsÉ lÉWûÏÇ SåZÉÏ jÉÏ| MüpÉÏ AaÉU ElWûåÇû mÉÏlÉå MüÉ qÉÔQû WûÉåiÉÉ iÉÉå qÉÑfÉxÉå MüWû MüU mÉÉæuuÉÉ rÉÉ A®É WûÏ qÉÇaÉuÉÉiÉÏ jÉÏÇ AÉæU uÉÉå pÉÏ WûqÉ SÉålÉÉåÇ zÉårÉU MüUiÉå jÉå YrÉÉåÇÌMü WûqÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå WûÏ erÉÉSÉ mÉÏlÉå MüÐ AÉSiÉ lÉWûÏÇ jÉÏ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ! rÉå YrÉÉ mÉÔUÏ oÉÉåiÉsÉ...? AÉmÉ AMåüsÉå qÉiÉ mÉÏ eÉÉlÉÉ... AÉmÉMüÉå MÇüOíûÉåsÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ...|" uÉÉå oÉÉåsÉÏÇ, "iÉÔ qÉåUÏ ÌTü¢ü qÉiÉ MüU... AÉeÉ ZÉÑzÉÏ MüÉ ÌSlÉ Wæû... mÉU qÉæÇ erÉÉSÉ lÉWûÏÇ mÉÏrÉÔðaÉÏ... ZÉæU iÉÔ ÄeÉÃUÏ oÉÉiÉ xÉÑlÉ..." AÉæU MüWûlÉå sÉaÉÏ, "ÍqɳÉÏ ApÉÏ NûÉåOûÏ Wæû... ExÉMåü xÉÉjÉ oÉWÒûiÉ AÉUÉqÉ xÉå MüUlÉÉ|" qÉæÇlÉå qÉÄeÉÉMü ÌMürÉÉ, "qÉÑfÉå MüUlÉÉ YrÉÉ Wæ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "zÉæiÉÉlÉ MüWûÏÇ MüÉ| iÉÔ iÉÉå LåxÉå MüWû UWûÉ Wæû MüÐ eÉæxÉå MÑüNû eÉÉlÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉÑfÉå MÑüNû lÉWûÏÇ qÉÉsÉÔqÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "mÉWûsÉå ExÉxÉå mrÉÉU MüÐ SÉå oÉÉiÉåÇ MüUlÉÉ| ExÉMåü oÉÉS AmÉlÉå AÉæÄeÉÉU mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉ sÉålÉÉ| ÌTüU AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU ExÉMåü NåûS qÉåÇ oÉWÒûiÉ WûÏ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 3 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 4 of 43

kÉÏUå kÉÏUå bÉÑxÉÉ SålÉÉ| eÉsSÏ qÉiÉ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå uÉÉå oÉWÒûiÉ ÍcÉssÉÉrÉåaÉÏ| uÉÉå ApÉÏ 18 xÉÉsÉ MüÐ WûÏ Wæû.. xÉqÉfÉ aÉrÉå lÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð, qÉæÇ xÉqÉfÉ aÉrÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ eÉÉ AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ|" qÉæÇ AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ oÉåQû mÉU oÉæPûÏ jÉÏ, qÉæÇ pÉÏ ExÉMåü oÉaÉsÉ qÉåÇ oÉæPû aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉxÉå mÉÔNûÉ, "qÉæÇ iÉÑqWåÇû mÉxÉÇS WÕðû?" ExÉlÉå AmÉlÉÉ ÍxÉU WûÉð qÉåÇ ÌWûsÉÉ ÌSrÉÉ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "LåxÉå lÉWûÏÇ, oÉÉåsÉ MüU oÉiÉÉAÉå|" ExÉlÉå zÉqÉÉïiÉå WÒûL MüWûÉ, "WûÉð|" qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "MüWûÉð iÉMü mÉÄRûÏ WûÉå?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "MåüuÉsÉ CÇOûU iÉMü|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉåUÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉå MÑüNû ÍxÉZÉÉrÉÉ Wæû| YrÉÉ iÉÑqWåÇû pÉÏ ÌMüxÉÏ lÉå MÑüNû ÍxÉZÉÉrÉÉ Wæû?" uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÉåaÉÏ iÉÉå qÉæÇ oÉÉWûU cÉsÉÉ eÉÉFÆaÉÉ|" CiÉlÉÉ MüWû MüU qÉæÇ ZÉÄQûÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå ExÉlÉå qÉåUÉ WûÉjÉ mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| qÉæÇ ExÉMüÐ oÉaÉsÉ qÉåÇ oÉæPû aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AoÉ oÉiÉÉAÉå|" uÉÉå MüWûlÉå sÉaÉÏ, "qÉåUå bÉU mÉU MåüuÉsÉ qÉåUå qÉqqÉÏ mÉÉmÉÉ WûÏ WæÇû| ElWûÉåÇlÉå iÉÉå qÉÑfÉxÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ MüWûÉ sÉåÌMülÉ qÉåUå mÉÄQûÉåxÉ qÉåÇ UWûlÉå uÉÉsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ jÉÉ MüÐ iÉÑqWûÉUå mÉÌiÉ eÉoÉ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåÇ AÇSU bÉÑxÉÉrÉåÇaÉå, iÉoÉ oÉWÒûiÉ SSï WûÉåaÉÉ| ExÉ SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUlÉÉ| erÉÉSÉ cÉÏÇZÉlÉÉ AÉæU ÍcÉssÉÉlÉÉ qÉiÉ lÉWûÏÇ iÉÉå oÉÄQûÏ oÉSlÉÉqÉÏ WûÉåaÉÏ| AmÉlÉå mÉÌiÉ xÉå MüWû SålÉÉ MüÐ AmÉlÉå AÉæÄeÉÉU mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉ sÉåÇaÉå| qÉæÇlÉå AÉeÉ iÉMü AÉæÄeÉÉU lÉWûÏÇ SåZÉÉ Wæû| rÉå AÉæÄeÉÉU YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû?"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 4 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 5 of 43

qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÉå mÉåzÉÉoÉ MüUiÉå xÉqÉrÉ ElÉMüÉ QûÇQûÉ SåZÉÉ Wæû?" ExÉlÉå MüWûÉ, "WûÉð, WûqÉÉUå qÉÉåWûssÉå qÉåÇ iÉÉå xÉÉUå qÉSï MüpÉÏ pÉÏ MüWûÏÇ pÉÏ mÉåzÉÉoÉ MüUlÉå sÉaÉiÉå WæÇû| AÉiÉå eÉÉiÉå xÉqÉrÉ qÉæÇlÉå MüDÇ oÉÉU SåZÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ ExÉå iÉÉå sÉÇQû MüWûiÉå WæÇû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ExÉÏ MüÉå AÉæÄeÉÉU pÉÏ MüWûiÉå WæÇû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇlÉå iÉÉå SåZÉÉ Wæû MüÐ ÌMüxÉÏ-ÌMüxÉÏ MüÉ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "eÉæxÉå AÉSqÉÏ MüDÇ iÉUWû Måü WûÉåiÉå WæÇû... PûÏMü ExÉÏ iÉUWû ElÉMüÉ AÉæÄeÉÉU pÉÏ MüDÇ iÉUWû MüÉ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU SåZÉÉåaÉÏ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå zÉUqÉ AÉiÉÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû WûqÉåzÉÉ WûÏ qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU SåZÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| ExÉå WûÉjÉ qÉåÇ pÉÏ mÉMüÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| SåZÉÉåaÉÏ qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, ÌSZÉÉ SÉå|" qÉæÇ mÉWûsÉå xÉå WûÏ eÉÉåzÉ qÉåÇ jÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ zÉOïû AÉæU oÉÌlÉrÉÉlÉ EiÉÉU SÏ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ mÉæÇOû AÉæU cÉOEûÏ pÉÏ EiÉÉU SÏ| qÉåUÉ 9" sÉÇoÉÉ AÉæU ZÉÔoÉ qÉÉåOûÉ sÉÇQû TülÉTülÉÉiÉÉ WÒûAÉ oÉÉWûU AÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMåü cÉåWûUå Måü xÉÉqÉlÉå MüU ÌSrÉÉ AÉæU MüWûÉ, "SåZÉ sÉÉå qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU|" ExÉlÉå ÌiÉUNûÏ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå SåZÉÉ AÉæU zÉqÉÉïiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqWûÉUÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ Wæû!" CiÉlÉÉ MüWû MüU ExÉlÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉå cÉåWûUå MüÉå RûMü ÍsÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüÄQû MüU ExÉMåü cÉåWûUå mÉU xÉå WûOûÉ ÌSrÉÉ AÉæU MüWûÉ, "zÉUqÉÉiÉÏ YrÉÉåÇ WûÉå| eÉÏ pÉU MüU SåZÉ sÉÉå CxÉå| AoÉ iÉÉå xÉÉUÏ ÎÄeÉÇSaÉÏ iÉÑqWåÇû qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU SåZÉlÉÉ pÉÏ Wæû AÉæU ExÉå AmÉlÉå NåûS Måü AÇSU pÉÏ sÉålÉÉ Wæû| qÉæÇlÉå iÉÉå AmÉlÉå MümÉÄQåû EiÉÉU ÌSrÉå WæÇû AoÉ iÉÑqÉ pÉÏ AmÉlÉå MümÉÄQåû EiÉÉU SÉå|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 5 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 6 of 43

uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ AmÉlÉå MümÉÄQåû MæüxÉå EiÉÉU xÉMüiÉÏ WÕðû, qÉÑfÉå zÉUqÉ AÉiÉÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå MümÉÄQåû lÉWûÏÇ EiÉÉUÉåaÉÏ iÉÉå qÉæÇ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåÇ MæüxÉå bÉÑxÉÉFÆaÉÉ?" uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ Måü MümÉÄQåû EiÉÉUlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå iÉÉå uÉÉå zÉUqÉÉlÉå sÉaÉÏ| kÉÏUå-kÉÏUå qÉæÇlÉå ExÉå LMü SqÉ lÉÇaÉÉ MüU ÌSrÉÉ| ÍxÉTïü qÉæÇlÉå ExÉMåü mÉæUÉåÇ qÉåÇ xÉå ExÉMåü xÉæÇQûsÉ lÉWûÏÇ EiÉÉUå| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉTüÐ TæüzÉlÉåoÉsÉ jÉÏÇ AÉæU AmÉlÉå MüÉqÉ mÉU AÉæU bÉU qÉåÇ pÉÏ erÉÉSÉiÉU xÉqÉrÉ FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå UWûiÉÏ jÉÏ AÉæU qÉÑfÉå AÉæUiÉÉåÇ Måü xÉÑÇSU mÉæUÉåÇ qÉåÇ FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ SåZÉ MüU AeÉÏoÉ xÉÏ E¨ÉåeÉlÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ jÉÏ| ÌMüxqÉiÉ xÉå ÍqɳÉÏ MüÉå pÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉÉ ÌSrÉå jÉå| qÉæÇ ExÉMåü xÉÇaÉqÉUqÉU eÉæxÉå ZÉÔoÉxÉÔUiÉ oÉSlÉ MüÉå SåZÉ MüU SÇaÉ UWû aÉrÉÉ| ExÉMüÐ cÉÔÍcÉrÉÉð ApÉÏ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÏ lÉWûÏÇ jÉÏÇ| qÉæÇlÉå ExÉå oÉåQû mÉU ÍsÉOûÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå xÉWûsÉÉiÉå WÒûL ExÉå WûÉåÇPûÉåÇ MüÉå cÉÔqÉlÉå sÉaÉÉ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ ExÉMüÐ cÉÔiÉ mÉU ApÉÏ oÉWÒûiÉ WûsMåü WûsMåü oÉÉsÉ WûÏ EaÉå jÉå AÉæU ExÉMüÐ cÉÔiÉ LMüSqÉ aÉÑsÉÉoÉÏ xÉÏ ÌSZÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉMüÐ cÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå qÉxÉsÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå aÉÑSaÉÑSÏ WûÉå UWûÏ Wæû|" qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "AcNûÉ lÉWûÏÇ sÉaÉ UWûÉ Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå ExÉMåü ÌlÉmmÉsÉÉåÇ MüÉå qÉÑðWû qÉåÇ sÉåMüU cÉÔxÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ iÉÉå uÉÉå ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð pÉUlÉå sÉaÉÏ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉå xÉWûsÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| ExÉå aÉÑSaÉÑSÏ WûÉålÉå sÉaÉÏ| ExÉlÉå qÉåUÉ WûÉjÉ WûOûÉ ÌSrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "YrÉÉ WÒûAÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "oÉWÒûiÉ eÉÉåU MüÐ aÉÑSaÉÑSÏ WûÉå UWûÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AcNûÉ lÉWûÏÇ sÉaÉ UWûÉ Wæû YrÉÉ?"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 6 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 7 of 43

uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AcNûÉ iÉÉå sÉaÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå qÉåUÉ WûÉjÉ YrÉÉåÇ WûOûÉrÉÉ| AaÉU iÉÑqÉ LåxÉÉ WûÏ MüUÉåaÉÏ iÉÉå qÉæÇ oÉÉWûU cÉsÉÉ eÉÉFÆaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, qÉæÇ AoÉ iÉÑqWåÇû MÑüNû pÉÏ MüUlÉå xÉå qÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüÃÆaÉÏ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ÌTüU PûÏMü Wæû|" qÉæÇlÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉå xÉWûsÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ ExÉMüÐ cÉÔiÉ aÉÏsÉÏ WûÉålÉå sÉaÉÏ| uÉÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð pÉUlÉå sÉaÉÏ| qÉæÇlÉå LMü AÆaÉÑsÉÏ ExÉMüÐ cÉÔiÉ Måü AÇSU QûÉsÉ SÏ iÉÉå ExÉlÉå eÉÉåU MüÐ ÍxÉxÉMüUÏ sÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû AoÉ iÉMü oÉWÒûiÉ erÉÉSÉ OûÉCOû WûÉå cÉÑMüÉ jÉÉ| jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü qÉæÇ ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ AÆaÉÑsÉÏ AÇSU oÉÉWûU MüUiÉÉ UWûÉ iÉÉå uÉÉå fÉÄQûlÉå sÉaÉÏ| fÉÄQûiÉå xÉqÉrÉ ExÉlÉå qÉÑfÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqWûÉUå AÆaÉÑsÉÏ MüUlÉå xÉå qÉÑfÉå iÉÉå mÉåzÉÉoÉ WûÉå UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "rÉå mÉåzÉÉoÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉÉåzÉ qÉåÇ AÉlÉå Måü oÉÉS cÉÔiÉ xÉå mÉÉlÉÏ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû|" uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ| qÉåUÏ AÆaÉÑsÉÏ ExÉMüÐ cÉÔiÉ Måü mÉÉlÉÏ xÉå LMü SqÉ aÉÏsÉÏ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ| jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ uÉÉå mÉÔUå eÉÉåzÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AoÉ qÉæÇ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåÇ bÉÑxÉÉFÆaÉÉ| iÉÑqÉ mÉåOû Måü oÉsÉ sÉåOû eÉÉAÉå|" uÉÉå mÉåOû Måü oÉsÉ sÉåOû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ ExÉMüÐ aÉÉðQû pÉÏ LMü SqÉ aÉÉåUÏ jÉÏ| ExÉMüÐ aÉÉðQû MüÉ NåûS oÉWÒûiÉ WûÏ WûsMåü pÉÔUå UÇaÉ MüÉ jÉÉ| qÉæÇ AmÉlÉÏ AÆaÉÑsÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU ÌTüUÉlÉå sÉaÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå LMü fÉOûMåü xÉå AmÉlÉÏ LMü AÆaÉÑsÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉ SÏ| uÉÉå eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉÏ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ LåxÉå cÉÏÇZÉÉåaÉÏ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉ eÉÉrÉåaÉÏ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "SSï WûÉå UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "SSï iÉÉå WûÉåaÉÉ WûÏ| ApÉÏ iÉÉå qÉæÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû iÉÑqÉWûÉUÏ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉFÆaÉÉ|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 7 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 8 of 43

jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü qÉæÇ AmÉlÉÏ AÆaÉÑsÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ AÇSU oÉÉWûU MüUiÉÉ UWûÉ| uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉåUÉ NåûS iÉÉå oÉWÒûiÉ WûÏ NûÉåOûÉ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ| AÇSU MæüxÉå bÉÑxÉåaÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "eÉæxÉå AÉæU AÉæUiÉÉåÇ Måü AÇSU bÉÑxÉiÉÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉoÉ iÉÉå qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉåaÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "CxÉÏ ÍsÉrÉå iÉÉå iÉÑqWûûÉUå mÉÄQûÉåxÉ MüÏ pÉÉpÉÏ lÉå iÉÑqÉxÉå MüWûÉ jÉÉ MüÐ SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüUlÉÉ, erÉÉSÉ cÉÏÇZÉlÉÉ ÍcÉssÉÉlÉÉ qÉiÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ xÉqÉfÉ aÉrÉÏ|" qÉæÇ ExÉMåü FmÉU AÉ aÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉåsÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉAÉåaÉå?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "sÉaÉÉFÆaÉÉ|" qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉ ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ UZÉÉ AÉæU ExÉxÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉÉ qÉÑðWû eÉÉåU xÉå SoÉÉ sÉÉå ÎeÉxÉ xÉå iÉÑqWûÉUå qÉÑðWû xÉå cÉÏÇZÉ lÉÉ ÌlÉMüsÉå|" ExÉlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû, SoÉÉ sÉåiÉÏ WÕðû sÉåÌMülÉ oÉWÒûiÉ kÉÏUå-kÉÏUå bÉÑxÉÉlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð, qÉæÇ oÉWÒûiÉ kÉÏUå WûÏ bÉÑxÉÉFÆaÉÉ|" ExÉlÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉå qÉÑðWû MüÉå SoÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ WûÏ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ ÌMü uÉÉå eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉÏ| qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ pÉÏ ApÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ lÉWûÏÇ bÉÑxÉ mÉÉrÉÉ jÉÉ| uÉÉå UÉålÉå sÉaÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå NûÉåÄQû SÉå, oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "SSï iÉÉå WûÉåaÉÉ WûÏ| iÉÑqÉ AmÉlÉÉ qÉÑðWû eÉÉåU xÉå SoÉÉ sÉÉå|" ExÉlÉå AmÉlÉÉ qÉÑðWû ÌTüU xÉå SoÉÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå CxÉ oÉÉU MÑüNû erÉÉSÉ WûÏ eÉÉåU sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| uÉÉå qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 8 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 9 of 43

SSï xÉå iÉÄQûmÉiÉå WÒûL eÉÉåU-eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, oÉcÉÉ sÉÉå qÉÑfÉå, lÉWûÏÇ iÉÉå qÉæÇ qÉU eÉÉFÆaÉÏ|" CxÉ oÉÉU qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉ aÉrÉÉ| ExÉMüÐ aÉÉðQû xÉå ZÉÔlÉ ÌlÉMüsÉ AÉrÉÉ jÉÉ| uÉÉå CiÉlÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉ UWûÏ jÉÏ MüÐ qÉæÇ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ QûU aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå LMü fÉOûMåü xÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû oÉÉWûU ZÉÏÇcÉ ÍsÉrÉÉ| mÉMü MüÐ AÉuÉÉÄeÉ Måü xÉÉjÉ qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû xÉå oÉÉWûU AÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉå cÉÑmÉ MüUÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ LåxÉå WûÏ ÍcÉssÉÉAÉåaÉÏ iÉÉå MüÉqÉ MæüxÉå oÉlÉåaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ, oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ jÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "jÉÉåÄQûÉ xÉoÉë xÉå MüÉqÉ sÉÉå| ÌTüU xÉoÉ PûÏMü WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| AoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉÉ qÉÑðWû SoÉÉ sÉÉå, qÉæÇ ÌTüU xÉå MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉÉ WÕðû|" ExÉlÉå AmÉlÉÉ qÉÑðWû SoÉÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU UZÉ ÌSrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå ExÉMüÐ MüqÉU Måü lÉÏcÉå xÉå WûÉjÉ QûÉsÉ MüU ExÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| ÌTüU qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ qÉÉUÉ| uÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ| uÉÉå qÉåUå lÉÏcÉå xÉå ÌlÉMüsÉlÉÉ cÉÉWûiÉÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉæÇlÉå ExÉå oÉÑUÏ iÉUWû xÉå eÉMüÄQû UZÉÉ jÉÉ| qÉåUÉ sÉÇQû CxÉ kÉ,åü Måü xÉÉjÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ iÉÏlÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| uÉÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉiÉå WÒûL QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå mÉÑMüÉU UWûÏ jÉÏ, "SÏSÏ, oÉcÉÉ sÉÉå qÉÑfÉå lÉWûÏÇ iÉÉå rÉå qÉÑfÉå qÉÉU QûÉsÉåÇaÉå| oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû|" iÉpÉÏ MüqÉUå Måü oÉÉWûU xÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ AÉuÉÉÄeÉ AÉrÉÏ, "GwÉÏ, YrÉÉ WÒûAÉ? ÍqɳÉÏ CiÉlÉÉ YrÉÉåÇ ÍcÉssÉÉ UWûÏ Wæû?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU bÉÑxÉÉ UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ rÉå qÉÑfÉå bÉÑxÉÉlÉå WûÏ lÉWûÏÇ Så UWûÏ Wæû| oÉWÒûiÉ ÍcÉssÉÉ UWûÏ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ oÉÉWûU AÉ eÉÉAÉå| qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÉå xÉqÉfÉÉ SåiÉÏ WÕðû|" qÉæÇlÉå sÉÔðaÉÏ mÉWûlÉ sÉÏ AÉæU ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "oÉÉWûU cÉsÉÉå... QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÑsÉÉ UWûÏ Wæû|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 9 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 10 of 43

uÉÉå EPûlÉÉ cÉÉWûiÉÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ EPû lÉWûÏÇ mÉÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉå xÉWûÉUÉ Så MüU ZÉÄQûÉ ÌMürÉÉ| ExÉlÉå MåüuÉsÉ AmÉlÉÏ xÉÉÄQûÏ oÉSlÉ mÉU sÉmÉåOû sÉÏ| qÉæÇ ExÉå xÉWûÉUÉ Så MüU oÉÉWûU sÉå AÉrÉÉ YrÉÉåÇÌMü uÉÉå SSï Måü qÉÉUå PûÏMü xÉå cÉsÉ pÉÏ lÉWûÏÇ mÉÉ UWûÏ jÉÏ| xÉÉjÉ WûÏ ExÉå FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉlÉå MüÐ AÉSiÉ pÉÏ lÉWûÏÇ jÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, "CiÉlÉÉ YrÉÉåÇ ÍcÉssÉÉ UWûÏ jÉÏ?" uÉÉå UÉåiÉå WÒûL QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÏ, "rÉå AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU qÉåUå NåûS qÉåÇ bÉÑxÉÉ UWåû jÉå CxÉ ÍsÉrÉå qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ jÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "mÉWûsÉÏ-mÉWûsÉÏ oÉÉU SSï iÉÉå WûÉåaÉÉ WûÏ| xÉpÉÏ AÉæUiÉÉåÇ MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû| rÉå MüÉåD lÉrÉÏ oÉÉiÉ jÉÉåÄQåû WûÏ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "qÉæÇlÉå iÉÑfÉxÉå MüWûÉ jÉÉ lÉÉ MüÐ iÉåsÉ sÉaÉÉ MüU kÉÏUå kÉÏUå bÉÑxÉÉlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇ iÉåsÉ sÉaÉÉ MüU kÉÏUå kÉÏUå WûÏ bÉÑxÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüU UWûÉ jÉÉ| eÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ AÉæU qÉåUå AÉæÄeÉÉU MüÉ OûÉåmÉÉ WûÏ CxÉMåü NåûS qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌMü rÉå eÉÉMü-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ| CxÉMåü ÍcÉssÉÉlÉå xÉå qÉæÇ QûU aÉrÉÉ AÉæU qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå CxÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ iÉÉå rÉå UÉÄeÉÏ WûÉå aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå MüÉåÍzÉzÉ MüÐ iÉÉå rÉå ÌTüU eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU qÉåUÉ AÉæÄeÉÉU MåüuÉsÉ eÉUÉ xÉÉ WûÏ AÇSU bÉÑxÉ mÉÉrÉÉ| iÉpÉÏ AÉmÉ lÉå WûqÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå oÉÑsÉÉrÉÉ AÉæU WûqÉ oÉÉWûU AÉ aÉrÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ iÉÑqÉlÉå ApÉÏ iÉMü MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ÌoÉsMÑüsÉ lÉWûÏÇ! iÉÑqÉ cÉÉWûÉå iÉÉå ÍqɳÉÏ xÉå mÉÔNû sÉÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, "YrÉÉ rÉå xÉWûÏ MüWû UWûÉ Wæû?" ExÉlÉå AmÉlÉÉ ÍxÉU WûÉð qÉåÇ ÌWûsÉÉ ÌSrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉ MüqÉUå qÉåÇ eÉÉAÉå| qÉæÇ CxÉå xÉqÉfÉÉ oÉÑfÉÉ MüU pÉåeÉiÉÏ WÕðû|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 10 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 11 of 43

ÍqɳÉÏ MüqÉUå qÉåÇ cÉsÉÏ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ ÌMü QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ AÉÆZÉåÇ lÉzÉå qÉåÇ sÉÉsÉ xÉÏ jÉÏÇ AÉæU ElWûÉåÇlÉå ApÉÏ iÉMü AmÉlÉå MümÉÄQåû lÉWûÏÇ oÉSsÉå jÉå| ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå xÉqÉfÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "CxÉ oÉÉU oÉWÒûiÉ WûÏ kÉÏUå-kÉÏUå bÉÑxÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå qÉæÇ oÉWÒûiÉ qÉÉÃÆaÉÏ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇ iÉÉå oÉWÒûiÉ kÉÏUå-kÉÏUå WûÏ bÉÑxÉÉ UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉMüÉ NåûS pÉÏ oÉWÒûiÉ iÉÉå NûÉåOûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ÌTüU iÉÉå LåxÉå MüÉqÉ lÉWûÏÇ oÉlÉåaÉÉ| iÉÑqÉ CxÉMåü xÉÉjÉ jÉÉåÄQûÏ xÉÏ eÉoÉUSxiÉÏ MüUlÉÉ sÉåÌMülÉ erÉÉSÉ eÉoÉUSxiÉÏ qÉiÉ MüUlÉÉ| rÉå ApÉÏ 18 xÉÉsÉ MüÐ Wæû... CxÉ ÍsÉrÉå CxÉå erÉÉSÉ ÌS,üiÉ WûÉå UWûÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|" CiÉlÉÉ MüWû MüU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉÑxMÑüUÉlÉå sÉaÉÏ| qÉæÇ MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ AÉæU qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ sÉÔðaÉÏ EiÉÉU SÏ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ xÉå AmÉlÉÏ xÉÉÄQûÏ EiÉÉUlÉå MüÉå MüWûÉ iÉÉå ExÉlÉå CxÉ oÉÉU ZÉÑS WûÏ AmÉlÉÏ xÉÉÄQûÏ EiÉÉU SÏ| xÉÉÄQûÏ EiÉÉUlÉå Måü oÉÉS ÍqɳÉÏ ZÉÑS WûÏ oÉåQû mÉU xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå WÒûL mÉåOû Måü oÉsÉ sÉåOû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉrÉÉ AÉæU ExÉMåü FmÉU AÉ aÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå eÉæxÉå WûÏ AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU UZÉÉ iÉÉå ExÉlÉå AmÉlÉÉ qÉÑðWû SoÉÉ ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå CxÉ oÉÉU uÉÉå erÉÉSÉ eÉÉåU xÉå lÉWûÏÇ cÉÏÇZÉÏ| qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû Måü xÉÑmÉÉÄQåû MüÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ AÇSU oÉÉWûU MüUlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ iÉÉå uÉÉå AÉWåÇû pÉUlÉå sÉaÉÏ| jÉÉåÄQûÏ SåU Måü oÉÉS eÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå ExÉlÉå eÉÉåU MüÐ AÉWû pÉUÏ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ SÉå CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ eÉÉåU AÉæU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå AÉæU UÉålÉå sÉaÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ jÉÉ WûÏ| AoÉ iÉMü ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ iÉÏlÉ CÇcÉ WûÏ bÉÑxÉ mÉÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇ ÂMü aÉrÉÉ sÉåÌMülÉ uÉÉå SSï Måü qÉÉUå ApÉÏ pÉÏ oÉWÒûiÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉ UWûÏ jÉÏ| qÉÑfÉå aÉÑxxÉÉ AÉ aÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå eÉÉåU MüÉ LMü kÉ,üÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| CxÉ kÉ,åü Måü xÉÉjÉ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ cÉÉU CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| uÉÉå AÉæU erÉÉSÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, oÉcÉÉAÉå qÉÑfÉå| qÉæÇ qÉU eÉÉFÆaÉÏ|" ExÉMåü ÍcÉssÉÉlÉå MüÐ AÉuÉÉÄeÉ xÉÑlMüU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå oÉÉWûU xÉå mÉÔNûÉ, "AoÉ YrÉÉ WÒûAÉ?" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 11 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 12 of 43

uÉÉå UÉåiÉå WÒûL MüWûlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, qÉÑfÉå oÉcÉÉ sÉÉå lÉWûÏÇ iÉÉå qÉæÇ qÉU eÉÉFÆaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AcNûÉ iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ oÉÉWûU AÉ eÉÉAÉå|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ AÉæU WûOû aÉrÉÉ| qÉåUå sÉÇQû mÉU RåûU xÉÉUÉ ZÉÔlÉ sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| ExÉMåü oÉÉS WûqÉ SÉålÉÉåÇ lÉå MümÉÄQåû mÉWûlÉå AÉæU oÉÉWûU AÉ aÉrÉå| ÍqɳÉÏ PûÏMü xÉå cÉsÉ lÉWûÏÇ mÉÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇ ExÉå xÉWûÉUÉ SåMüU oÉÉWûU sÉå AÉrÉÉ| oÉÉWûU AÉlÉå Måü oÉÉS QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÍqɳÉÏ MüÉå xÉqÉfÉÉlÉå sÉaÉÏ, "SåZÉÉå ÍqɳÉÏ AaÉU iÉÑqÉ LåxÉå WûÏ ÍcÉssÉÉAÉåaÉÏ iÉÉå MüÉqÉ MæüxÉå oÉlÉåaÉÉ| WûU AÉæUiÉ MüÉå mÉWûsÉÏ-mÉWûsÉÏ oÉÉU SSï WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉå ExÉ SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû|" ÍqɳÉÏ UÉå UÉå MüU MüWûlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, qÉæÇlÉå AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå MüÐ oÉWÒûiÉ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ... sÉåÌMülÉ qÉæÇ SSï MüÉå oÉSÉïziÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉrÉÏ, CxÉÍsÉrÉå qÉåUå qÉÑðWû xÉå cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉ aÉrÉÏ| ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU pÉÏ iÉÉå oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AÉæÄeÉÉU iÉÉå xÉoÉMüÉ oÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ LMü oÉÉU eÉoÉ AÇSU bÉÑxÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌTüU MüpÉÏ pÉÏ oÉÄQûÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉiÉÉ| ExÉMåü oÉÉS WûU AÉæUiÉ MüÉå qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉÑqWåÇû pÉÏ AÉrÉåaÉÉ|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, qÉåUÏ oÉÉiÉ mÉU ÌuɵÉÉxÉ MüUÉå, ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ Wæû| qÉæÇlÉå oÉWÒûiÉ xÉå AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÉå mÉåzÉÉoÉ MüUiÉå xÉqÉrÉ SåZÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ ClÉMåü eÉæxÉÉ AÉæÄeÉÉU qÉæÇlÉå AÉeÉ iÉMü MüpÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÉ| iÉÑqÉ cÉÉWûÉå iÉÉå ZÉÑS WûÏ SåZÉ sÉÉå, iÉÑqWåÇû qÉåUÏ oÉÉiÉ mÉU ÌuɵÉÉxÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü WûÉjÉ qÉåÇ zÉUÉoÉ MüÉ pÉUÉ asÉÉxÉ jÉÉ| ElWûÉåÇlÉå LMü bÉÔðOû mÉÏiÉå WÒûL qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "GwÉÏ, ÌSZÉÉ iÉÉå xÉWûÏ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU| eÉUÉ qÉæÇ pÉÏ iÉÉå SåZÉÔð ÌMü rÉå oÉÉU-oÉÉU YrÉÉåÇ iÉåUå AÉæÄeÉÉU MüÉå oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ MüWû UWûÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ, qÉÑfÉå zÉUqÉ AÉiÉÏ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉæÇ iÉÉå iÉåUÏ pÉÉpÉÏ WÕðû, qÉÑfÉxÉå MæüxÉÏ zÉUqÉ| AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU oÉÉWûU qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 12 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 13 of 43

ÌlÉMüÉsÉ MüU ÌSZÉÉ qÉÑfÉå| " qÉæÇlÉå zÉqÉÉïiÉå WÒûL AmÉlÉÏ mÉæÇOû ZÉÉåsÉ SÏ| qÉåUÉ sÉÇQû mÉWûsÉå xÉå WûÏ ZÉÄQûÉ jÉÉ| qÉåUÉ lÉÉæ CÇcÉ sÉÇoÉÉ AÉæU ZÉÔoÉ qÉÉåOûÉ sÉÇQû TülÉTülÉÉiÉÉ WÒûAÉ oÉÉWûU AÉ aÉrÉÉ| ExÉ mÉU ZÉÔlÉ pÉÏ sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉû| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå eÉæxÉå WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû SåZÉÉ iÉÉå ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ qÉÑðWû mÉU UZÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "oÉÉmÉ Uå! iÉåUÉ AÉæÄeÉÉU xÉcÉqÉÑcÉ oÉWÒûiÉ WûÏ oÉÄQûÉ Wæû| qÉæÇlÉå pÉÏ LåxÉÉ AÉæÄeÉÉU iÉÉå MüpÉÏ SåZÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ jÉÉ| AoÉ qÉåUÏ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉrÉÉ MüÐ ÍqɳÉÏ YrÉÉåÇ CiÉlÉÉ ÍcÉssÉÉiÉÏ Wæû|" qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ AÉÆZÉåÇ eÉÉå mÉWûsÉå xÉå lÉzÉå qÉåÇ sÉÉsÉ jÉÏÇ, AoÉ qÉåUå sÉÇQû MüÉå SåZÉ MüU cÉqÉMü EPûÏ jÉÏÇ| ElWåÇû pÉÏ eÉÉåzÉ AÉlÉå sÉaÉÉ jÉÉ YrÉÉåÇMüÐ qÉåUÉ sÉÇQû SåZÉlÉå Måü oÉÉS ElWûÉåÇlÉå aÉOûÉaÉOû AmÉlÉÉ asÉÉxÉ ZÉÉsÉÏ ÌMürÉÉ AÉæU AmÉlÉÉ LMü WûÉjÉ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ mÉU UZÉ ÍsÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ, iÉÑqÉ WûÏ oÉiÉÉAÉå qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ| qÉæÇ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU NûÉåOûÉ iÉÉå lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "CxÉMüÉ AÉæÄeÉÉU iÉÉå xÉcÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ Wæû| iÉÑqWåÇû SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüUlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå oÉÄQûÏ oÉSlÉÉqÉÏ WûÉåaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ MüÉå oÉWÒûiÉ xÉqÉfÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå qÉÉlÉ aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ "AoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ eÉÉAÉå| qÉæÇ CxÉå xÉqÉfÉÉ oÉÑfÉÉ MüU iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ pÉåeÉ SåiÉÏ WÕðû|" ÍqɳÉÏ MüqÉUå qÉåÇ cÉsÉÏ aÉrÉÏ| UÉiÉ Måü SÉå oÉeÉ UWåû jÉå| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÌTüU AmÉlÉå asÉÉxÉ qÉåÇ zÉUÉoÉ sÉå sÉÏ AÉæU SÉå bÉÔðOû mÉÏ MüU qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL qÉÑfÉxÉå MüWûlÉå sÉaÉÏ, "SåuÉU eÉÏ, iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU iÉÉå uÉÉMürÉ oÉWÒûiÉ WûÏ oÉÄQûÉ Wæû AÉæU zÉlÉSÉU pÉÏ| qÉæÇlÉå AÉeÉ iÉMü AmÉlÉÏ ÎÄeÉÇSaÉÏ qÉåÇ LåxÉÉ AÉæÄeÉÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÉ jÉÉ| qÉåUÉ qÉlÉ CxÉå WûÉjÉ qÉåÇ mÉMüÄQû MüU SåZÉlÉå MüÉå MüWû UWûÉ Wæû, SåZÉ sÉÔð?" ElÉMüÐ AÉuÉÉÄeÉ lÉzÉå qÉåÇ MüÉðmÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ, AÉmÉ YrÉÉ MüWû UWûÏ WûÉå...? AÉeÉ AÉmÉlÉå oÉWÒûiÉû erÉÉSÉ mÉÏ sÉÏ Wæû AÉæU AÉmÉ lÉzÉå qÉåÇ WûÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqWûÉUå pÉærÉÉ MüÉå aÉÑeÉUå WÒûL LMü xÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ| AÉÎZÉU qÉæÇ pÉÏ iÉÉå AÉæUiÉ WÕðû qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 13 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 14 of 43

AÉæU eÉuÉÉlÉ pÉÏ| qÉåUÉ qÉlÉ pÉÏ MüpÉÏ-MüpÉÏ CkÉU-EkÉU WûÉålÉå sÉaÉÉiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ iÉÉå qÉåUå SåuÉU WûÉå| WûU AÉæUiÉ AcNåû AÉæÄeÉÉU MüÉå mÉxÉÇS MüUiÉÏ Wæû| qÉÑfÉå pÉÏ iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU oÉWÒûiÉ WûÏ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû| AaÉU qÉæÇ iÉÑqÉxÉå sÉaÉ eÉÉiÉÏ WÕðû iÉÉå qÉåUÏ pÉÏ CcNûÉ mÉÔUÏ WûÉå eÉÉrÉåaÉÏ AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû mÉiÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ|" CiÉlÉÉ MüWû MüU ElWûÉåÇlÉå qÉåUÉ sÉÇQû mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU xÉWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ| qÉæÇ pÉÏ AÉÎZÉU qÉSï WûÏ jÉÉ| qÉÑfÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉ sÉÇQû xÉWûsÉÉlÉÉ oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉlÉå sÉaÉÉ CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÉ| jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü qÉåUÉ sÉÇQû xÉWûsÉÉlÉå Måü oÉÉS uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqÉlÉå ApÉÏ iÉMü xÉÑWûÉûaÉUÉiÉ MüÉ qÉÄeÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ ÍsÉrÉÉ Wæû AÉæU qÉæÇ xÉqÉfÉiÉÏ WÕðû MüÐ iÉÑqÉ pÉÏ LMü SqÉ pÉÔZÉå WûÉåaÉå| qÉåUÏ CcNûÉ mÉÔUÏ MüUÉåaÉå?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ MüWûiÉÏ WûÉå pÉsÉÉ qÉæÇ MæüxÉå ClÉMüÉU MüU xÉMüiÉÉ WÕðû| AÉÎZÉU qÉæÇ pÉÏ iÉÉå qÉSï WÕðû AÉæU iÉÑqWûÉUå ÍxÉuÉÉ qÉåUÉ CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ AÉæU MüÉælÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU iÉÑqÉ rÉWûÏÇ ÂMüÉå, qÉæÇ ApÉÏ AÉiÉÏ WÕðû|" CiÉlÉÉ MüWû MüU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÍqɳÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÏ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ uÉÉå MüÉTüÐ lÉzÉå qÉåÇ jÉÏÇ AÉæU ElÉMåü MüSqÉ sÉÄQûZÉÄQûÉ UWåû jÉå| FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉÉåÇ qÉåÇ ElWåÇû QûaÉqÉaÉÉiÉå SåZÉ qÉåUå sÉÇQû qÉåÇ LMü sÉWûU xÉÏ SÉæÄQû aÉrÉÏ| ElWûÉåÇlÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqÉ xÉÉå eÉÉAÉå| UÉiÉ oÉWÒûiÉ WûÉå cÉÑMüÐ Wæû| qÉæÇ GwÉÏ MüÉå xÉoÉ MÑüNû xÉqÉfÉÉ SÕðaÉÏ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇ ExÉå xÉÑoÉWû iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ pÉåeÉ SÕðaÉÏ| qÉæÇ oÉÉWûU xÉå SUuÉÉeÉÉ oÉÇS MüU SåiÉÏ WÕðû|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, SÏSÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÍqɳÉÏ Måü MüqÉUå xÉå oÉÉWûU AÉ aÉrÉÏ AÉæU ElWûÉåÇlÉå ÍqɳÉÏ Måü MüqÉUå MüÉ SUuÉÉeÉÉ oÉÉWûU xÉå oÉÇS MüU ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS uÉÉå qÉÑfÉå AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ sÉå aÉrÉÏ| qÉåUå oÉSlÉ mÉU MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ jÉÉ| sÉÔðaÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå mÉWûsÉå WûÏ EiÉÉU SÏ jÉÏ| MüqÉUå qÉåÇ mÉWÒðûcÉiÉå WûÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "SåuÉU eÉÏ, iÉÑqÉlÉå AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU CiÉlÉå ÌSlÉÉåÇ iÉMü MüWûÉð ÍNûmÉÉ UZÉÉ jÉÉ| oÉÄQûÉ WûÏ mrÉÉUÉ AÉæÄeÉÉU Wæû iÉÑqWûÉUÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇlÉå MüWûÉð ÍNûmÉÉrÉÉ jÉÉ, rÉWûÏÇ iÉÉå jÉÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 14 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 15 of 43

uÉÉå xOÕûsÉ xÉå zÉUÉoÉ MüÐ oÉÉåiÉsÉ EPûÉ ExÉmÉå xÉÏkÉå qÉÑðWû sÉaÉÉ MüU mÉÏiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ, "qÉåUå mÉÉxÉ AÉAÉå|" qÉæÇ ElÉMåü lÉÄÄeÉSÏMü cÉsÉÉ aÉrÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÉ "pÉÉpÉÏ... AÉmÉMüÉå qÉæÇlÉåå CiÉlÉÏ erÉÉSÉ zÉUÉoÉ mÉÏiÉå WÒûL mÉWûsÉå lÉWûÏÇ SåZÉÉ... qÉÑfÉå pÉÏ LMü mÉæaÉ SÉå lÉÉ|" ElWûÉåÇlÉå qÉåUÉ sÉÇQû mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU xÉWûsÉÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ "SåuÉU eÉÏ... AÉeÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ WûÏ ZÉÉxÉ ÌSlÉ Wæû... qÉæÇ oÉxÉ qÉSWûÉåzÉ WûÉå eÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÏ WÕðû mÉU iÉÑfÉå lÉWûÏÇ SÕðaÉÏ... qÉÑfÉå mÉiÉÉ Wæû iÉÔ mÉWûsÉå xÉå mÉÏ MüU AÉrÉÉ jÉÉ.. AÉæU iÉÔ qÉSï Wæû... jÉÉåÄQûÏ xÉÏ pÉÏ erÉÉSÉ WûÉå aÉrÉÏ iÉÉå iÉåUÉ rÉå oÉåWûiÉUÏlÉ AÉæÄeÉÉU PÇûQûÉ mÉÄQû eÉÉrÉåaÉÉ|" ÌTüU uÉÉå MüWûlÉå sÉaÉÏ, "qÉæÇlÉå AÉeÉ iÉMü LåxÉÉ AÉæÄeÉÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÉ jÉÉ| WûU AÉæUiÉ AcNûÉ AÉæÄeÉÉU mÉxÉÇS MüUiÉÏ Wæû| qÉÑfÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU oÉWÒûiÉ mÉxÉÇS AÉ aÉrÉÉ Wæû| AÉeÉ qÉæÇ iÉÑqÉxÉå sÉaÉ eÉÉiÉÏ WÕðû| iÉÑqÉxÉå cÉÑSuÉÉlÉå qÉåÇ qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ qÉÄeÉÉ AÉrÉåaÉÉ| sÉåÌMülÉ eÉæxÉå iÉÑqÉlÉå ÍqɳÉÏ Måü xÉÉjÉ ÌMürÉÉ jÉÉ ExÉ iÉUWû qÉåUå xÉÉjÉ qÉiÉ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå qÉÑfÉå pÉÏ oÉWÒûiÉ iÉMüsÉÏÄTü WûÉåaÉÏ AÉæU qÉåUå qÉÑðWû xÉå pÉÏ cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉrÉåaÉÏ| ÍqɳÉÏ mÉÉxÉ Måü WûÏ MüqÉUå qÉåÇ Wæû, CxÉMüÉ ZrÉÉsÉ UZÉlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AcNûÉ|" jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉåUÉ sÉÇQû xÉWûsÉÉiÉÏ UWûÏ AÉæU zÉUÉoÉ mÉÏiÉÏ UWûÏ| ExÉMåü oÉÉS ElWûÉåÇlÉå pÉÏ AmÉlÉå MümÉÄQåû EiÉÉU ÌSrÉå AÉæU LMü SqÉ lÉÇaÉÏ WûÉå aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ pÉÏ oÉWÒûiÉ WûÏ ZÉÔoÉxÉÔUiÉ jÉÏ| uÉÉå AmÉlÉå xÉæÇQûsÉ EiÉÉUlÉå sÉaÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå ElWåÇû UÉåMüÉ| uÉÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ, "iÉÉå iÉÔ pÉÏ AmÉlÉå pÉærÉÉ MüÐ iÉUWû AÉæUiÉÉåÇ Måü FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ SåZÉ MüU E¨ÉåÎeÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû...?" qÉæÇ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ zÉUqÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "zÉqÉÉïiÉÉ YrÉÉåÇ Wæû... erÉÉSÉiÉU qÉSÉåïÇ MüÉå FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉÏ AÉæUiÉåÇ E¨ÉåeÉMü sÉaÉiÉÏ WæÇû... CxÉÏ ÍsÉrÉå iÉÉå qÉæÇ WûUSqÉ FÆcÉÏ LåÄQûÏ Måü xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå UWûiÉÏ WÕðû|" ExÉMåü oÉÉS uÉÉå xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå WÒûL WûÏ oÉåQû mÉU sÉåOû aÉrÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "AoÉ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ iÉåsÉ AmÉlÉå sÉÇQû mÉU sÉaÉÉ sÉÉå AÉæU AÉ eÉÉAÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "YrÉÉ pÉÉpÉÏ, AÉmÉlÉå iÉÉå pÉærÉÉ xÉå oÉWÒûiÉ oÉÉU cÉÑSuÉÉrÉÉ Wæû, AÉmÉ qÉÑfÉxÉå iÉåsÉ sÉaÉÉlÉå MüÉå MüWû UWûÏ WæÇû| ÌoÉlÉÉ iÉåsÉ Måü erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉrÉåaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU SåU ÌMüxÉ oÉÉiÉ MüÐ... AÉ eÉÉAÉå|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 15 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 16 of 43

qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü mÉæUÉåÇ Måü oÉÏcÉ AÉ aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AÉUÉqÉ xÉå bÉÑxÉÉlÉÉ, eÉsSÏ qÉiÉ MüUlÉÉ| eÉoÉ qÉæÇ UÉåMÔðüaÉÏ iÉÉå ÂMü eÉÉlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "cÉsÉÉå AoÉ kÉÏUå kÉÏUå AÇSU bÉÑxÉÉAÉå|" qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ Måü qÉÑðWû mÉU UZÉ ÌSrÉÉ AÉæU kÉÏUå-kÉÏUå AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉlÉå sÉaÉÉ| eÉæxÉå WûÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉ iÉÉå ElÉMåü qÉÑðWû xÉå AÉWû ÌlÉMüsÉ aÉrÉÏ| ElÉMüÐ cÉÔiÉ qÉÑfÉå erÉÉSÉ OûÉCOû sÉaÉ UWûÏ jÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû AÉxÉÉlÉÏ xÉå bÉÑxÉ lÉWûÏÇ mÉÉ UWûÉ jÉÉ| qÉæÇ eÉÉåU sÉaÉÉ MüU kÉÏUå kÉÏUå AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉlÉå sÉaÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉWåÇû pÉUiÉÏ UWûÏ| eÉoÉ qÉåUÉ sÉÇQû mÉÉðcÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ iÉÉå SSï Måü qÉÉUå ElÉMüÉ oÉÑUÉ WûÉsÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ sÉåÌMülÉ ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå UÉåMüÉ lÉWûÏÇ| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå WûÉåÇPûÉåÇ MüÉå eÉÉåU xÉå eÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇ eÉÉåU sÉaÉÉiÉÉ UWûÉ| eÉoÉ qÉåUÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ NûÈ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ ÂMü eÉÉAÉå|" qÉæÇ ÂMü aÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû| AoÉ oÉSÉïziÉ MüUlÉÉ qÉÑÎzMüsÉ Wæû| ÌMüiÉlÉÉ oÉÉMüÐ Wæû ApÉÏ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÏlÉ CÇcÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ AÉæU erÉÉSÉ AÇSU qÉiÉ bÉÑxÉÉlÉÉ| kÉÏUå kÉÏUå cÉÑSÉD MüUlÉÉ zÉÑà MüU SÉå|" qÉæÇlÉå kÉÏUå kÉÏUå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| ElÉMüÐ cÉÔiÉ lÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå oÉÑUÏ iÉUWû xÉå eÉMüÄQû UZÉÉ jÉÉ| uÉÉå AÉWåÇû pÉUiÉÏ UWûÏ| qÉÑfÉå pÉÏ ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| AÉeÉ qÉæÇ ÌMüxÉÏ AÉæUiÉ MüÉå mÉWûsÉÏ oÉÉU cÉÉåS UWûÉ jÉÉ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû MüÐ cÉÑSÉD Måü oÉÉS QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ fÉÄQû aÉrÉÏ| ElWûÉåÇlÉå oÉWÒûiÉ ÌSlÉÉåÇ xÉå cÉÑSuÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ CxÉÍsÉrÉå ElÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå RåûU xÉÉUÉ eÉÔxÉ ÌlÉMüsÉÉ| ElÉMüÐ cÉÔiÉ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû LMü SqÉ aÉÏsÉå WûÉå aÉrÉå iÉÉå ElWûÉåÇlÉå MüWûÉ, "AoÉ kÉÏUå kÉÏUå oÉÉMüÐ MüÉ pÉÏ bÉÑxÉÉ SÉå|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 16 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 17 of 43

qÉæÇlÉå CxÉ oÉÉU jÉÉåÄQûÉ erÉÉSÉ WûÏ eÉÉåU sÉaÉÉ ÌSrÉÉ iÉÉå uÉÉå AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå UÉåMü lÉWûÏÇ mÉÉrÉÏ| ElÉMåü qÉÑðWû xÉå cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉ WûÏ aÉrÉÏ sÉåÌMülÉ ElWûÉåÇlÉå iÉÑUÇiÉ WûÏ ZÉÑS MüÉå xÉÇpÉÉsÉ ÍsÉrÉÉ| qÉæÇlÉå CxÉ oÉÉU LMü kÉ,üÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ iÉÉå uÉÉå SSï Måü qÉÉUå iÉÄQûmÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "AoÉ ÌMüiÉlÉÉ oÉÉMüÐ Wæû?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "LMü CÇcÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ cÉÉåSÉå qÉÑfÉå, oÉÉMüÐ MüÉ cÉÑSÉD MüUiÉå xÉqÉrÉ bÉÑxÉÉ SålÉÉ|" qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| qÉÑfÉå ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ SSï Måü qÉÉUå AÉWåÇû pÉU UWûÏ jÉÏ| eÉæxÉå eÉæxÉå xÉqÉrÉ aÉÑeÉUiÉÉ aÉrÉÉ uÉÉå zÉÉðiÉ WûÉåiÉÏ aÉrÉÏ| AoÉ ElWåÇû pÉÏ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ jÉÉ| iÉpÉÏ qÉæÇlÉå LMü kÉ,üÉ sÉaÉÉ MüU oÉÉMüÐ MüÉ sÉÇQû pÉÏ ElÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ| uÉÉå cÉÏÇZÉ EPûÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "mÉÔUÉ bÉÑxÉ aÉrÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå cÉÉåSÉå| iÉÑqÉ iÉÉå aÉÉðuÉ qÉåÇ MÑüziÉÏ sÉÄQûÉ MüUiÉå jÉå lÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ iÉÑqÉ qÉåUÏ cÉÔiÉ Måü xÉÉjÉ MÑüziÉÏ sÉÄQûÉå| qÉåUÏ cÉÔiÉ MüÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ SÒzqÉlÉ xÉqÉfÉ sÉÉå AÉæU qÉåUÏ cÉÔiÉ mÉU AmÉlÉå sÉÇQû xÉå ZÉÔoÉ eÉÉåU eÉÉåU xÉå uÉÉU MüUÉå| TüÉÄQû SålÉÉ AÉeÉ CxÉMüÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU TüÉÄQû SÕðaÉÉ iÉÉå oÉÉS qÉåÇ qÉÄeÉÉ MæüxÉå AÉrÉåaÉÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqÉ CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉå| qÉæÇ xÉcÉqÉÑcÉ TüÉÄQûlÉå MüÉå jÉÉåÄQåû WûÏ MüWû UWûÏ WÕðû|" qÉæÇlÉå oÉWÒûiÉ WûÏ eÉÉåU eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉiÉå WÒûL QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå cÉÉåSlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ iÉÉå oÉWÒûiÉ WûÏ xÉæYxÉÏ ÌlÉMüsÉÏÇ| uÉÉå WûU kÉ,åü Måü xÉÉjÉ AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû ENûÉsÉ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 17 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 18 of 43

ENûÉsÉ MüU qÉÑfÉxÉå cÉÑSuÉÉ UWûÏ jÉÏ| mÉÔUÉ oÉåQû eÉÉåU eÉÉåU xÉå ÌWûsÉ UWûÉ jÉÉ| MüqÉUå qÉåÇ kÉmÉkÉmÉ MüÐ AÉuÉÉÄeÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ| ElÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå xÉå pÉÏ cÉmÉ-cÉmÉ MüÐ AÉuÉÉÄeÉ ÌlÉMüsÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇ pÉÏ mÉÔUå eÉÉåzÉ qÉåÇ jÉÉ AÉæU uÉÉå pÉÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû MüÐ cÉÑSÉD Måü oÉÉS uÉÉå ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ sÉåÌMülÉ qÉæÇ ÂMüÉ lÉWûÏÇ| qÉæÇ ZÉÔoÉ eÉÉåU eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉiÉå WÒûL ElÉMüÐ cÉÑSÉD MüU UWûÉ jÉÉ| uÉÉå mÉÔUÏ iÉUWû xÉå qÉxiÉ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ AÉæU AmÉlÉÏ cÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå qÉxÉsÉ UWûÏ jÉÏ| jÉÉåÄQûÏ SåU MüÐ cÉÑSÉD Måü oÉÉS qÉæÇ fÉÄQû aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ pÉÏ qÉåUå xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ElÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ iÉÉå qÉåUå sÉÇQû mÉU ZÉÔlÉ pÉÏ sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "SåZÉ ÍsÉrÉÉ iÉÑqÉlÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÐ MüUiÉÔiÉ| CxÉlÉå qÉÑfÉ eÉæxÉÏ cÉÑSÏ cÉÑSÉD AÉæUiÉ MüÐ cÉÔiÉ xÉå pÉÏ ZÉÔlÉ ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ|" ElWûÉåÇlÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå MümÉÄQåû xÉå xÉÉÄTü MüU ÌSrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇ ElÉMåü oÉaÉsÉ qÉåÇ sÉåOû aÉrÉÉ| uÉÉå qÉåUå WûÉåÇPûÉåÇ MüÉå cÉÔqÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "SåuÉU eÉÏ, AÉeÉ iÉÉå iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉå LåxÉÉ qÉÄeÉÉ ÌSrÉÉ Wæû MüÐ qÉæÇ YrÉÉ oÉiÉÉFÆ| LåxÉÉ qÉÄeÉÉ iÉÉå qÉÑfÉå AÉeÉ iÉMü MüpÉÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ... AÉmÉ CiÉlÉå lÉzÉå qÉåÇ WûÉå... CxÉÍsÉrÉå CiÉlÉÏ iÉÉUÏTü MüU UWûÏ WûÉå|" pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏÇ, "AUå qÉåUå oÉåuÉMÔüTü SåuÉU eÉÏ, lÉzÉå qÉåÇ eÉÃU WÕðû mÉU aÉsÉiÉ lÉWûÏÇ MüWû UWûÏ... oÉÎsMü lÉzÉå qÉåÇ iÉÉå qÉÄeÉÉ SÉåaÉÑlÉÉ WûÉå aÉrÉÉ|" qÉæÇlÉå ÌTüU MüWûÉ, "qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÉ YrÉÉ MüÃÆ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇlÉå iÉÑqWûÉUå pÉærÉÉ xÉå CiÉlÉå xÉÉsÉÉåÇ iÉMü cÉÑSuÉÉrÉÉ jÉÉ... ÌTüU pÉÏ qÉÑfÉå iÉÑqWûÉUÉ sÉÇQû AmÉlÉÏ cÉÔiÉ Måü AÇSU sÉålÉå qÉåÇ oÉWÒûiÉ iÉMüsÉÏÄTü WÒûD| ÍqɳÉÏ ApÉÏ oÉWÒûiÉ NûÉåOûÏ Wæû| eÉUÉ xÉÉåcÉÉå MüÐ ExÉå ÌMüiÉlÉÏ iÉMüsÉÏTü WûÉåiÉÏ WûÉåaÉÏ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉoÉ iÉÑqÉ WûÏ oÉiÉÉAÉå qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ| YrÉÉ qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÉå NûÉåÄQû MüU MåüuÉsÉ iÉÑqÉWûÉUÏ cÉÑSÉD MüÃÆ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ LåxÉÉ jÉÉåÄQåû WûÏ MüWû UWûÏ WÕðû| AoÉMüÐ oÉÉU eÉoÉ iÉÑqÉ ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD MüUlÉÉ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 18 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 19 of 43

iÉÉå ExÉMåü FmÉU eÉUÉ xÉÉ pÉÏ UWûqÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| uÉÉå cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ cÉÏÇZÉå rÉÉ ÍcÉssÉÉrÉå... AmÉlÉÉ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû AÇSU bÉÑxÉÉ SålÉÉ| ExÉMüÐ cÉÏÇZÉ qÉÑfÉå xÉÑlÉÉrÉÏ mÉÄQåûaÉÏ... iÉÑqÉ CxÉMüÐ mÉUuÉÉWû qÉiÉ MüUlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû, qÉæÇ LåxÉÉ WûÏ MüÃÆaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "jÉÉåÄQûÏ SåU AÉUÉqÉ MüU sÉÉå| ExÉMåü oÉÉS ÍqɳÉÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉAÉå| AoÉMüÐ oÉÉU WûÉU lÉWûÏÇ qÉlÉlÉÉ| mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ bÉÑxÉÉ SålÉÉ pÉsÉå WûÏ uÉÉå ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ cÉÏÇZÉå rÉÉ ÍcÉssÉÉrÉå| WûÉå xÉMåü iÉÉå ExÉå pÉÏ jÉÉåÄQûÏ xÉÏ zÉUÉoÉ ÌmÉsÉÉ SÉå... ExÉå iÉMüsÉÏTü MÑüNû MüqÉ WûÉåaÉÏ AÉæU oÉÉS qÉåÇ qÉÄeÉÉ pÉÏ erÉÉSÉ AÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇ LåxÉÉ WûÏ MüÃÆaÉÉ|" xÉÑoÉWû Måü mÉÉðcÉ oÉeÉlÉå uÉÉsÉå jÉå| jÉÉåÄQûÏ SåU AÉUÉqÉ MüUlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ ÍqɳÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ xÉÉå UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉå eÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå EPû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉxÉå MüWûÉ, "eÉÉ MüU iÉåsÉ MüÐ zÉÏzÉÏ EPûÉ sÉÉAÉå AÉæU qÉåUå sÉÇQû mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉ SÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå zÉUqÉ AÉiÉÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AaÉU iÉÑqÉ qÉåUå sÉÇQû mÉU iÉåsÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉAÉåaÉÏ iÉÉå qÉæÇ LåxÉå WûÏ AmÉlÉÉ sÉÇQû iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåÇ bÉÑxÉÉ SÕðaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "lÉÉ oÉÉoÉÉ lÉÉ, LåxÉÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| eÉoÉ iÉåsÉ sÉaÉÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ CiÉlÉÉ SSï WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ÌoÉlÉÉ iÉåsÉ sÉaÉÉrÉå eÉoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU bÉÑxÉÉAÉåaÉå iÉÉå qÉæÇ iÉÉå qÉU WûÏ eÉÉFÆaÉÏ| qÉæÇ iÉÑqWûÉUå AÉæÄeÉÉU mÉU iÉåsÉ sÉaÉÉ SåiÉÏ WÕðû|" CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÉå EPûÏ| ExÉlÉå iÉåsÉ MüÐ zÉÏzÉÏ xÉå iÉåsÉ ÌlÉMüÉsÉ MüU qÉåUå sÉÇQû mÉU sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉMåü iÉåsÉ sÉaÉÉlÉå xÉå qÉåUÉ sÉÇQû LMü SqÉ OûÉCOû WûÉå aÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå LMü asÉÉxÉ qÉåÇ jÉÉåÄQûÏ xÉÏ zÉUÉoÉ QûÉsÉ MüU ExÉMåü WûÉåÇPûÉåÇ xÉå asÉÉxÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉlÉå jÉÉåÄQûÏ AÉlÉÉMülÉÏ MüÐ mÉU ÌTüU qÉåUå xÉqÉfÉÉlÉå mÉU uÉÉå oÉÑUÉ xÉÉ qÉÑðWû oÉlÉÉ MüU LMü WûÏ xÉÉðxÉ qÉåÇ mÉÑUÉ aÉOûMü aÉrÉÏ| qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 19 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 20 of 43

"FÆ.. qÉåUÉ ÍxÉU bÉÔqÉ UWûÉ Wæû..." uÉÉå oÉÉåsÉÏ AÉæU uÉÉå qÉåUå MÑüNû MüWåû ÌoÉlÉÉ WûÏ mÉåOû Måü oÉsÉ sÉåOû aÉrÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "kÉÏUå kÉÏUå bÉÑxÉÉlÉÉ|" qÉæÇ ExÉMåü FmÉU AÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU UZÉ ÌSrÉÉ AÉæU ÌTüU ExÉMüÐ MüqÉU Måü lÉÏcÉå xÉå WûÉjÉ QûÉsÉ MüU ExÉMüÐ MüqÉU MüÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå ExÉMåü qÉÑðWû xÉå AÉWû ÌlÉMüsÉ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ eÉÉåU AÉæU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå ExÉMåü qÉÑðWû WûsMüÏ xÉÏ cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉ aÉrÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ iÉÏlÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU AÉæU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå ÌTüU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû cÉÉU CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉMüÐ cÉÏÇZÉ mÉU eÉUÉ xÉÉ pÉÏ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ| qÉæÇlÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ qÉÉUÉ iÉÉå uÉÉå iÉÄQûmÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU eÉÉåU eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, oÉcÉÉ sÉÉå qÉÑfÉå, qÉU eÉÉFÆaÉÏ qÉæÇ|" AaÉsÉå kÉ,åü Måü xÉÉjÉ qÉåUÉ sÉÇQû mÉÉðcÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå oÉWÒûiÉ WûÏ eÉÉåU MüÉ LMü kÉ,üÉ AÉæU qÉÉUÉ iÉÉå uÉÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ MüÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå oÉåQû mÉU mÉOûMülÉå sÉaÉÏ| ExÉlÉå AmÉlÉå ÍxÉU Måü oÉÉsÉ lÉÉåcÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå AÉæU oÉWÒûiÉ WûÏ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ| AoÉ iÉMü qÉåUÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ NûÈ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ ÌTüU xÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ qÉÉUÉ iÉÉå uÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå UÉålÉå sÉaÉÏ| sÉaÉ UWûÉ jÉÉ ÌMü eÉæxÉå uÉÉå qÉU eÉÉrÉåaÉÏ| qÉæÇ ÂMü aÉrÉÉ AÉæU ÌTüU AaÉsÉå kÉ,åü Måü xÉÉjÉ qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ xÉÉiÉ CÇcÉ bÉÑxÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû LMü fÉOûMåü xÉå oÉÉWûU ZÉÏÇcÉ ÍsÉrÉÉ| mÉMü MüÐ AÉuÉÉÄeÉ Måü xÉÉjÉ qÉåUÉ sÉÇQû oÉÉWûU AÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ ExÉMüÐ aÉÉðQû MüÉ qÉÑðWû ZÉÑsÉÉ WÒûAÉ jÉÉ AÉæU RåûU xÉÉUÉ ZÉÔlÉ qÉåUå sÉÇQû mÉU AÉæU ExÉMüÐ aÉÉðQû mÉU sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå iÉåsÉ MüÐ zÉÏzÉÏ EPûÉrÉÏ AÉæU ExÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS qÉåÇ RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ QûÉsÉ ÌSrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû kÉÏUå kÉÏUå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ| eÉoÉ qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ xÉÉiÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ SÉå oÉWÒûiÉ WûÏ eÉÉåUSÉU kÉ,åü sÉaÉÉ ÌSrÉå| uÉÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå ÍcÉssÉÉlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉå MüWûÉð TðüxÉÉ ÌSrÉÉ| qÉæÇ qÉUÏ eÉÉ UWûÏ WÕðû AÉæU iÉÑqÉ xÉÑlÉ WûÏ lÉWûÏÇ UWûÏ WûÉå, oÉcÉÉ sÉÉå qÉÑfÉå, lÉWûÏÇ iÉÉå rÉå qÉÑfÉå qÉU QûÉsÉåÇaÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AoÉ cÉÑmÉ WûÉå eÉÉAÉå| qÉåUÉ mÉÔUÉ sÉÇQû AoÉ bÉÑxÉ cÉÑMüÉ Wæû|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 20 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 21 of 43

uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ, MåüuÉsÉ ÍxÉxÉMü-ÍxÉxÉMü MüU UÉåiÉÏ UWûÏ| qÉæÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ WûÏ QûÉsÉå WÒûL jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü ÂMüÉ UWûÉ| kÉÏUå-kÉÏUå uÉÉå MÑüNû WûS iÉMü zÉÉðiÉ WûÉå aÉrÉÏ| iÉpÉÏ MüqÉUå Måü oÉÉWûU xÉå WûÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, "MüÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ApÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå MåüuÉsÉ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU WûÏ mÉÔUÉ AÇSU bÉÑxÉÉrÉÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, AoÉ eÉsSÏ xÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ pÉÏ ÌlÉMüÉsÉ SÉå AÉæU oÉÉWûU AÉ eÉÉAÉå|" qÉæÇlÉå kÉÏUå kÉÏUå kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå iÉÉå ÍqɳÉÏ ÌTüU xÉå cÉÏÇZÉlÉå sÉaÉÏ| uÉ£ü aÉÑeÉUiÉÉ aÉrÉÉ AÉæU uÉÉå kÉÏUå kÉÏUå zÉÉðiÉ WûÉåiÉÏ aÉrÉÏ| SxÉ ÍqÉlÉOû qÉåÇ uÉÉå LMü SqÉ zÉÉðiÉ WûÉå aÉrÉÏ iÉÉå qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ xmÉÏQû oÉÄRûÉlÉÏ zÉÑà MüU SÏ| AoÉ ExÉMåü qÉÑðWû xÉå MåüuÉsÉ WûsMüÏ-WûsMüÏ xÉÏ AÉWû WûÏ ÌlÉMüsÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ xmÉÏQû AÉæU iÉåeÉ MüU SÏ| iÉåsÉ sÉaÉÉ WûÉålÉå MüÐ uÉeÉWû xÉå qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ xÉOûÉxÉOû AÇSU oÉÉWûU WûÉå UWûÉ jÉÉ| qÉÑfÉå ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| ÍqɳÉÏ MüÉå pÉÏ AoÉ MÑüNû MÑüNû qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ jÉÉ| qÉæÇ pÉÏ mÉÔUå eÉÉåzÉ qÉåÇ AÉ cÉÑMüÉ jÉÉ AÉæU iÉåeÉÏ Måü xÉÉjÉ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉU UWûÉ jÉÉ| SxÉ ÍqÉlÉOû iÉMü qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUÏ AÉæU ÌTüU fÉÄQû aÉrÉÉ| sÉÇQû MüÉ xÉÉUÉ mÉÉlÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ ÌlÉMüÉsÉ SålÉå Måü oÉÉS pÉÏ qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ WûÏ AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÉsÉå UZÉÉ AÉæU ExÉMåü FmÉU sÉåOû aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, "MÑüNû qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû AÉæU iÉÑqÉ mÉÔNû UWåû WûÉå MüÐ qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉåUÏ MüxÉqÉ Wæû iÉÑqWåÇû, xÉcÉ xÉcÉ oÉiÉÉAÉå... YrÉÉ iÉÑqWåÇû eÉUÉ xÉÉ pÉÏ qÉÄeÉÉ lÉWûÏÇ AÉrÉÉ?" ExÉlÉå zÉUqÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "mÉWûsÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ oÉÉS qÉåÇ qÉÑfÉå jÉÉåÄQûÉ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ jÉÉ ÌMü iÉÑqÉ ÂMü aÉrÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ApÉÏ jÉÉåÄQûÏ SåU qÉåÇ qÉåUÉ sÉÇQû ÌTüU xÉå ZÉÄQûÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇ ÌTüU qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 21 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 22 of 43

xÉå iÉÑqWûûÉUÏ aÉÉðQû qÉÉÃÆaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "lÉWûÏÇ, ApÉÏ UWûlÉå SÉå|" iÉpÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, "YrÉÉåÇ GwÉÏ, MüÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð, qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ CxÉMåü NåûS qÉåÇ ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ Wæû| ApÉÏ jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ qÉæÇ ÌTüU xÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ ÌlÉMüÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ WÕðû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû, eÉoÉ SÉåoÉÉUÉ mÉÉlÉÏ ÌlÉMüÉsÉ SålÉÉ iÉÉå oÉÉWûU AÉ eÉÉlÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ WûÏ UZÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÔÍcÉrÉÉåÇ MüÉå qÉxÉsÉiÉÉ UWûÉ| 15 ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû ÌTüU xÉå ZÉÄQûÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉÏ zÉÑà MüU SÏ| AoÉ ExÉMåü qÉÑðWû xÉå MåüuÉsÉ WûsMüÏ WûsMüÏ xÉÏ AÉWû WûÏ ÌlÉMüsÉ UWûÏ jÉÏ| jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ ExÉå qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ iÉÉå uÉÉå ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð sÉålÉå sÉaÉÏ| qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "AoÉ MæüxÉÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ xmÉÏQû oÉÄRûÉ SÏ iÉÉå jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ uÉÉå eÉÉåU MüÐ ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð pÉUlÉå sÉaÉÏ| qÉÑfÉå pÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉå qÉåÇ ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| oÉÏxÉ ÍqÉlÉOû iÉMü qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUÏ AÉæU ÌTüU fÉÄQû aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ AÉæU ExÉMåü oÉaÉsÉ qÉåÇ sÉåOû aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉMåü WûÉåÇPûÉåÇ MüÉå cÉÔqiÉå WÒûL mÉÔNûÉ, "MæüxÉÉ sÉaÉÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "CxÉ oÉÉU MÑüNû erÉÉSÉ WûÏ qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ... AcNûÉ WÒûAÉ iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉå zÉUÉoÉ ÌmÉsÉÉ SÏ... MüÄQûuÉÏ iÉÉå jÉÏ mÉU AoÉ MüÉTüÐ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "kÉÏUå-kÉÏUå iÉÑqWåÇû erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉåaÉÉ... cÉÉWûÉå iÉÉå eÉoÉ pÉÏ qÉæÇ iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 22 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 23 of 43

qÉåÇ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU QûÉsÉÔð, iÉÑqÉ jÉÉåÄQûÏ zÉUÉoÉ mÉÏ ÍsÉrÉÉ MüUlÉÉ... iÉÑqWåÇû erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇ ÍqɳÉÏ Måü mÉÉxÉ xÉå EPû MüU oÉÉWûU cÉsÉÉ AÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉWûU oÉæPûÏ jÉÏ| lÉzÉå AÉæU mÉÔUÏ UÉiÉ lÉÉ xÉÉålÉå Måü MüÉUhÉ ElÉMüÐ AÉÆZÉåÇ sÉÉsÉ AÉæU oÉÑfÉÏ WÒûD xÉÏ jÉÏÇ| ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉxÉå mÉÔNûÉ, "MüÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð!" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ aÉUqÉ mÉÉlÉÏ xÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÐ ÍxÉMüÉrÉÏ MüU SåiÉÏ WÕðû| CxÉxÉå ExÉMüÉ SSï MüqÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇ cÉÑmÉ UWû aÉrÉÉ YrÉÉåÇÌMü qÉæÇlÉå iÉÉå ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ MüÉå ApÉÏ iÉMü NÒûAÉ WûÏ lÉWûÏÇ jÉÉ| qÉæÇlÉå iÉÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUÏ jÉÏ| qÉæÇ ÍqɳÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ mÉÉlÉÏ aÉUqÉ MüU Måü sÉå AÉrÉÏÇ| uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ mÉÉlÉÏ aÉUqÉ MüU Måü sÉÉrÉÏ WÕðû, AÇSU AÉ eÉÉFÆ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AÉ eÉÉAÉå|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ LMü SqÉ lÉÇaÉÏ WÕðû AÉæU iÉÑqÉ SÏSÏ MüÉå rÉWûÉð oÉÑsÉÉ UWåû WûÉå... YrÉÉ xÉÉåcÉåÇaÉÏ uÉÉå... qÉæÇ lÉÇaÉÏ AÉæU ÌoÉxiÉU mÉå xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå WÒûL...|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ?" uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÇSU AÉ aÉrÉÏ| ElWûÉåÇlÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "sÉÉAÉå qÉæÇ iÉÑqWûÉUå NåûS MüÐ ÍxÉMüÉrÉÏ MüU SÕð| CxÉxÉå iÉÑqWûÉUÉ SSï MüqÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|" ÍqɳÉÏ lÉå MüUuÉOû oÉSsÉ sÉÏ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå MüUuÉOû YrÉÉåÇ oÉSsÉ sÉÏ| AoÉ qÉæÇ MæüxÉå iÉÑqWûÉUå NåûS MüÐ ÍxÉMüÉrÉÏ MüÃÆaÉÏ?" ExÉlÉå AmÉlÉÏ aÉÉðQû Måü NåûS MüÐ iÉUÄTü CzÉÉUÉ MüUiÉå WÒûL MüWûÉ, "CxÉÏ qÉåÇ iÉÉå ClWûÉåÇlÉå AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU bÉÑxÉÉrÉÉ jÉÉ|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 23 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 24 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü qÉÑðWû xÉå ÌlÉMüsÉÉ, "YrÉÉ???" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ lÉÄeÉU ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû mÉU mÉÄQûÏ| ExÉMüÐ aÉÉðQû ZÉÔlÉ xÉå sÉjÉmÉjÉ jÉÏ| qÉæÇlÉå ApÉÏ iÉMü AmÉlÉÉ sÉÇQû xÉÉÄTü lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ jÉÉ| qÉåUÉ sÉÇQû pÉÏ ZÉÔlÉ xÉå pÉÏaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉÆZÉåÇ TüÉÄQåû MüpÉÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉå AÉæU MüpÉÏ ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû MüÉå AÉæU MüpÉÏ qÉåUå cÉåWûUå MüÉå SåZÉlÉå sÉaÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå aÉUqÉ mÉÉlÉÏ xÉå ÍqɳÉÏ Måü aÉÉðQû MüÐ ÍxÉMüÉrÉÏ MüÐ| ExÉMåü oÉÉS ElWûÉåÇlÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "ÍqɳÉÏ iÉÑqÉlÉå LMü qÉæSlÉ iÉÉå qÉÉU ÍsÉrÉÉ Wæû| AoÉ SÕxÉUÉ qÉæSlÉ qÉÉUlÉÉ AÉæU oÉÉMüÐ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, qÉæÇ xÉqÉfÉÏ lÉWûÏÇ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ mÉU WûÉjÉ sÉaÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "ApÉÏ iÉÉå iÉÑqWåÇû CxÉ NåûS qÉåÇ pÉÏ CxÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU sÉålÉÉ Wæû|" ÍqɳÉÏ MüÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ jÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ oÉÉiÉ xÉÑlÉMüU uÉÉå aÉÑxxÉå qÉåÇ AÉ aÉrÉÏ| ExÉlÉå AmÉlÉÏ cÉÔiÉ MüÐ iÉUÄTü CzÉÉUÉ MüUiÉå WÒûL MüWûÉ, "LMü NåûS Måü AÇSU ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU sÉålÉå qÉåÇ WûÏ qÉåUÉ CiÉlÉÉ oÉÑUÉ WûÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU AÉmÉ MüWû UWûÏ WûÉå MüÐ ApÉÏ CxÉ NåûS qÉåÇ pÉÏ AÇSU sÉålÉÉ Wæû| qÉæÇ AoÉ ÌMüxÉÏ NåûS qÉåÇ ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU lÉWûÏÇ sÉÔðaÉÏ| qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉåiÉÉ Wæû| AÉmÉ ZÉÑS WûÏ ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AmÉlÉå NåûS qÉåÇ sÉå sÉÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "qÉåUå AÇSU sÉålÉå xÉå YrÉÉ WûÉåaÉÉ| AÉÎZÉU iÉÑqWåÇû pÉÏ iÉÉå CxÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AmÉlÉå CxÉ NåûS qÉåÇ AÇSU sÉålÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| eÉæxÉå LMü oÉÉU iÉÑqÉlÉå SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüU ÍsÉrÉÉ Wæû ExÉÏ iÉUWû xÉå LMü oÉÉU AÉæU SSï MüÉå oÉSÉïziÉ MüU sÉålÉÉ|" ÍqɳÉÏ lÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ MüÐ iÉUÄTü CzÉÉUÉ MüUiÉå WÒûL MüWûÉ, "mÉWûsÉå iÉÑqÉ ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AmÉlÉå CxÉ NåûS qÉåÇ AÇSU sÉå MüU ÌSZÉÉAÉå| ExÉMåü oÉÉS WûÏ qÉæÇ ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AmÉlÉå CxÉ NåûS qÉåÇ AÇSU sÉÔðaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉå SåZÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU qÉæÇ ElÉMüÉå| ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "YrÉÉåÇ AoÉ YrÉÉ WÒûAÉ? AÉmÉ qÉÑfÉå TðüxÉÉ UWûÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉæÇlÉå AÉmÉ MüÉå WûÏ TðüxÉÉ ÌSrÉÉ| ÌSZÉÉAÉå ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AmÉlÉå NåûS Måü AÇSU sÉåMüU|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AcNûÉ oÉÉoÉÉ, ApÉÏ ÌSZÉÉ SåiÉÏ WÕðû sÉåÌMülÉ ExÉMåü oÉÉS iÉÉå iÉÑqÉ qÉlÉÉ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 24 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 25 of 43

lÉWûÏÇ MüUÉåaÉÏ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "mÉWûsÉå AÉmÉ ÌSZÉÉAÉå... ExÉMåü oÉÉS qÉæÇ ClÉMüÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU sÉå sÉÔðaÉÏ pÉsÉå WûÏ qÉÑfÉå ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ iÉMüsÉÏTü YrÉÉåÇ lÉÉ WûÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "SåuÉU eÉÏ! ÍqɳÉÏ LåxÉå lÉWûÏÇ qÉÉlÉåaÉÏ| AoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉÉ AÉæÄeÉÉU qÉåUå AÇSU QûÉsÉ WûÏ SÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ÍqɳÉÏ Måü xÉÉqÉlÉå?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ? eÉoÉ rÉå qÉÑfÉå iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU sÉåiÉå WÒûL SåZÉåaÉÏ iÉoÉ WûÏ iÉÉå rÉå iÉÑqWûÉUÉ AÉæÄeÉÉU AÇSU sÉåaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå AmÉlÉå MümÉÄQåû EiÉÉU ÌSrÉå AÉæU ÍqɳÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ sÉåOû aÉrÉÏ| qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü mÉæUÉåÇ Måü oÉÏcÉ AÉ aÉrÉÉ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqÉ oÉæPû eÉÉAÉå AÉæU SåZÉÉå MüÐ MæüxÉå qÉæÇ CxÉMüÉ AÉæÄeÉÉU mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ AÇSU sÉåiÉÏ WÕðû|" ÍqɳÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ oÉæPû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû bÉÑxÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| kÉÏUå kÉÏUå qÉåUÉ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉqÉÉ aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ AÉÆZÉåÇ TüÉÄQåû SåZÉiÉÏ UWûÏ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| ÍqɳÉÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉOûÉxÉOû AÇSU-oÉÉWûU WûÉåiÉå WÒûL SåZÉiÉÏ UWûÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû MüÐ cÉÑSÉD LMü oÉÉS QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ fÉÄQû aÉrÉÏ iÉÉå ÍqɳÉÏ lÉå MüWûÉ, "SÏSÏ, iÉÑqWûÉUå NåûS qÉåÇ xÉå YrÉÉ ÌlÉMüsÉ UWûÉ Wæû?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "rÉå qÉåUÏ cÉÔiÉ MüÉ mÉÉlÉÏ Wæû| ApÉÏ rÉå MüDÇ oÉÉU ÌlÉMüsÉåaÉÉ| eÉoÉ rÉå iÉÑqWûûÉUÏ cÉÔiÉ qÉåÇ pÉÏ AmÉlÉÉ sÉÇQû bÉÑxÉÉ MüU iÉåeÉÏ xÉå AÇSU oÉÉWûU MüUåaÉÉ iÉoÉ iÉÑqWûÉUÏ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉå pÉÏ LåxÉÉ WûÏ mÉÉlÉÏ ÌlÉMüsÉåaÉÉ| cÉÔiÉ xÉå mÉÉlÉÏ ÌlÉMüsÉlÉå mÉU oÉWÒûiÉ qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ ZÉÑS WûÏ SåZÉ sÉÉå MüÐ qÉÑfÉå ÌMüiÉlÉÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå sÉaÉpÉaÉ 25 ÍqÉlÉOû iÉMü ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÉåSÉ| ÍqɳÉÏ AÉÆZÉåÇ TüÉÄQåû SåZÉiÉÏ UWûÏ| sÉÇQû MüÉ xÉÉUÉ mÉÉlÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ ÌlÉMüÉsÉ SålÉå Måü oÉÉS qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 25 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 26 of 43

sÉÇQû oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqWûÉUå sÉÇQû mÉU iÉÉå eÉUÉ xÉÉ pÉÏ ZÉÔlÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ Wæû?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ZÉÔlÉ iÉÉå MåüuÉsÉ mÉWûsÉÏ mÉWûsÉÏ oÉÉU bÉÑxÉÉlÉå qÉåÇ WûÏ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû|" uÉÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÉå iÉærÉÉU WûÉå CxÉMüÉ sÉÇQû AmÉlÉÏ cÉÔiÉ qÉåÇ sÉålÉå Måü ÍsÉrÉå?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "WûÉð, sÉåÌMülÉ SÏSÏ, oÉWÒûiÉ SSï WûÉåaÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "mÉaÉsÉÏ, MåüuÉsÉ LMü WûÏ oÉÉU iÉÉå SSï WûÉåaÉÉ| ExÉMåü oÉÉS iÉÉå iÉÔ ZÉÑS WûÏ CxÉxÉå oÉÉU oÉÉU MüWåûaÉÏ MüÐ AmÉlÉÉ sÉÇQû qÉåUÏ cÉÔiÉ qÉåÇ QûÉsÉ SÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "pÉsÉÉ qÉæÇ LåxÉÉ YrÉÉåÇ MüWÕðûaÉÏ?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "YrÉÉåÇÌMü iÉÑfÉå CxÉqÉåÇ qÉÄeÉÉ eÉÉå AÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ sÉåOû aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉå SåZÉiÉÏ UWûÏ| jÉÉåÄQûÏ SåU oÉÉS uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ClÉMüÉ sÉÇQû AoÉ ZÉÄQûÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ApÉÏ CxÉlÉå qÉÑfÉå cÉÉåS Wæû lÉÉ... CxÉÍsÉrÉå| iÉÔ CxÉMåü sÉÇQû MüÉå xÉWûsÉÉlÉÉ zÉÑà MüU Så| jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ rÉå ÌTüU xÉå ZÉÄQûÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÑSÉD SåZÉ MüU ÍqɳÉÏ MüÉå pÉÏ jÉÉåÄQûÉ eÉÉåzÉ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| ExÉlÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ kÉÏUå xÉå qÉåUå sÉÇQû mÉU UZÉ ÌSrÉÉ| jÉÉåÄQûÏ SåU iÉMü uÉÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå SåZÉiÉÏ UWûÏ| ExÉMåü oÉÉS ExÉlÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå xÉWûsÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| 15-20 ÍqÉlÉOû Måü oÉÉS qÉåUÉ sÉÇQû ÌTüU xÉå ZÉÄQûÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ| qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ ExÉMüÐ AÉÆZÉåÇ MÑüNû aÉÑsÉÉoÉÏ xÉÏ WûÉålÉå sÉaÉÏ jÉÏÇ| sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉåiÉå SåZÉ ÍqɳÉÏ eÉÉåzÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, AoÉ iÉÉå ClÉMüÉ sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉå aÉrÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "AoÉ iÉÔ sÉåOû eÉÉ|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 26 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 27 of 43

CiÉlÉÉ MüWû MüU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ EPû MüU oÉæPû aÉrÉÏ AÉæU ÍqɳÉÏ sÉåOû aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "iÉÔ qÉåUå xÉÉjÉ eÉUÉ oÉÉWûU AÉ|" qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü xÉÉjÉ oÉÉWûU AÉ aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "CxÉ oÉÉU ÍqɳÉÏ Måü FmÉU eÉUÉ xÉÉ pÉÏ UWûqÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ kÉ,üÉ sÉaÉÉiÉå WÒûL mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû AÇSU bÉÑxÉÉ SålÉÉ| erÉÉSÉ SåU pÉÏ qÉiÉ MüUlÉÉ| ExÉMåü oÉÉS ExÉMüÐ ÌMüxÉÏ SÒzqÉlÉ MüÐ iÉUWû ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÑSÉD MüUlÉÉ| xÉqÉfÉ aÉrÉå?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, PûÏMü Wæû, "qÉæÇ LåxÉÉ WûÏ MüÃÆaÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉæÇlÉå MüpÉÏ iÉåUå pÉærÉÉ xÉå aÉÉðQû lÉWûÏÇ qÉUuÉÉiÉÏ jÉÏ... qÉåUÏ aÉÉðQû MüoÉ qÉÉUåaÉÉ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "eÉoÉ iÉÑqÉ MüWûÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, qÉæÇ iÉÑfÉå oÉiÉÉ SÕðaÉÏ| AoÉ cÉsÉ qÉåUå xÉÉjÉ MüqÉUå qÉåÇ|" qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü xÉÉjÉ MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ oÉåQû mÉU sÉåOûÏ WÒûD jÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÔ AmÉlÉå sÉÇQû mÉU iÉåsÉ sÉaÉÉ sÉå AÉæU ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU| qÉæÇ CxÉMåü mÉÉxÉ WûÏ oÉæPû eÉÉiÉÏ WÕðû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÍqɳÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ oÉæPû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû mÉU RåûU xÉÉUÉ iÉåsÉ sÉaÉÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU ÍqɳÉÏ Måü mÉæUÉåÇ Måü oÉÏcÉ AÉ aÉrÉÉ| eÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ mÉU UZÉÉ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "LåxÉå lÉWûÏÇ... qÉæÇ oÉiÉÉiÉÏ WÕðû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "oÉiÉÉAÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "iÉÔ AmÉlÉÉ WûÉjÉ CxÉMüÐ OûÉðaÉÉåÇ Måü lÉÏcÉå xÉå QûÉsÉ MüU CxÉMåü MÇükÉå MüÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû sÉå| ExÉMåü oÉÉS AÇSU bÉÑxÉÉ|" qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ MüÐ OûÉðaÉÉåÇ Måü lÉÏcÉå xÉå WûÉjÉ QûÉsÉ MüU ÍqɳÉÏ Måü MÇükÉÉåÇ MüÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ eÉæxÉÉ qÉæÇlÉå iÉÑfÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ jÉÉ... PûÏMü ExÉÏ iÉUWû AÇSU bÉÑxÉÉ Så|" qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ Måü cÉÔiÉ Måü qÉÑðWû mÉU AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ UZÉ ÌSrÉÉ| eÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå kÉ,üÉ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 27 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 28 of 43

sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ Måü qÉÑðWû MüÉå eÉÉåU xÉå SoÉÉ MüU mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ Måü qÉÑðWû xÉå aÉÔð-aÉÔð MüÐ AÉuÉÉÄeÉ WûÏ ÌlÉMüsÉ mÉÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉxÉå oÉÉåsÉÏ, "bÉÑxÉÉ Så eÉsSÏ xÉå mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ|" qÉæÇ iÉÉå iÉÉMüiÉuÉU jÉÉ WûÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ xÉÉUÏ iÉÉMüiÉ sÉaÉÉiÉå WÒûL ÌTüU xÉå LMü kÉ,üÉ qÉÉUÉ| ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ xÉå ZÉÔlÉ MüÐ kÉÉU ÌlÉMüsÉlÉå sÉaÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû ZÉÔlÉ xÉå lÉWûÉ aÉrÉÉ| uÉÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ MüÉå eÉÉåU-eÉÉåU xÉå oÉåQû mÉU mÉOûMülÉå sÉaÉÏ| ExÉMüÐ xÉÉUÏ MüÐ xÉÉUÏ cÉÔÌÄQûrÉÉð OÕûOû aÉrÉÏÇ AÉæU ExÉMüÉ WûÉjÉ sÉWÕû sÉÑWûÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ| qÉÑðWû SoÉÉ WûÉålÉå MüÐ uÉeÉWû xÉå ExÉMåü qÉÑðWû xÉå MåüuÉsÉ aÉÔðaÉÔð MüÐ AÉuÉÉÄeÉ WûÏ ÌlÉMüsÉ mÉÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå LMü kÉ,üÉ sÉaÉÉrÉÉ| CxÉ kÉ,åü Måü xÉÉjÉ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉÉiÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ iÉÄQûmÉ UWûÏ jÉÏ| ExÉMüÐ AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆxÉÔ oÉWû UWåû jÉå| oÉåQû MüÐ cÉÉSU mÉU pÉÏ RåûU xÉÉUÉ ZÉÔlÉ sÉaÉ aÉrÉÉ jÉÉ| pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "eÉsSÏ MüU|" qÉæÇlÉå LMü kÉ,üÉ AÉæU qÉÉUÉ iÉÉå qÉåUÉ sÉÇQû AÉPû CÇcÉ bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå aÉWûUÏ xÉÉðxÉ sÉåiÉå WÒûL ÌTüU xÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ sÉaÉÉrÉÉ| CxÉ kÉ,åü Måü xÉÉjÉ WûÏ qÉåUÉ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉqÉÉ aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "AmÉlÉÉ mÉÔUÉ sÉÇQû oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ MüU LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ ÌTüU xÉå AÇSU MüU Så|" qÉæÇlÉå uÉæxÉÉ WûÏ ÌMürÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "zÉÉoÉÉzÉ... PûÏMü CxÉÏ iÉUWû xÉå cÉÉU-mÉÉðcÉ oÉÉU AÉæU MüU|" qÉæÇlÉå cÉÉU-mÉÉðcÉ oÉÉU ÌTüU xÉå uÉæxÉÉ WûÏ ÌMürÉÉ| ÍqɳÉÏ iÉÄQûmÉ UWûÏ jÉÏ| ExÉMüÉ xÉÉUÉ oÉSlÉ mÉxÉÏlÉå xÉå lÉWûÉ aÉrÉÉ jÉÉ| ExÉMüÐ xÉÉðxÉåÇ oÉWÒûiÉ iÉåeÉ cÉsÉ UWûÏ jÉÏ AÉæU xÉÉUÉ oÉSlÉ jÉU jÉU MüÉðmÉ UWûÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ApÉÏ pÉÏ ExÉMüÉ qÉÑðWû SoÉÉrÉå WÒûL jÉÏ| ExÉMåü qÉÑðWû xÉå aÉÔð-aÉÔð MüÐ AÉuÉÉÄeÉ ÌlÉMüsÉ UWûÏ jÉÏ| ExÉMüÐ cÉÔiÉ lÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå oÉÑUÏ iÉUWû xÉå eÉMüÄQû UZÉÉ jÉÉ| qÉåUÉ sÉÇQû AÉxÉÉlÉÏ xÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ AÇSU oÉÉWûU lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉ UWûÉ jÉÉ| mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ qÉæÇ sÉaÉpÉaÉ SxÉ ÍqÉlÉOû iÉMü ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüUiÉÉ UWûÉ| ÍqɳÉÏ AoÉ MÑüNû WûS iÉMü zÉÉðiÉ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ ExÉMåü qÉÑðWû mÉU xÉå WûOûÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå ÍqɳÉÏ ÍxÉxÉMü-ÍxÉxÉMü MüU UÉåiÉå WÒûL MüWûlÉå sÉaÉÏ, "SÏSÏ, AÉmÉ SÉålÉÉåÇ lÉå ÍqÉsÉMüU qÉÑfÉå qÉÉU WûÏ QûÉsÉÉ| oÉWÒûiÉ SSï WûÉå UWûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÉå mÉWûsÉå eÉæxÉÉ SSï lÉWûÏÇ Wæû lÉ?" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 28 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 29 of 43

uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "lÉWûÏÇ, AoÉ mÉWûsÉå xÉå oÉWÒûiÉ MüqÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "jÉÉåÄQûÉ xÉoÉë MüU, ApÉÏ oÉÉMüÐ MüÉ SSï pÉÏ cÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇ iÉåeÉÏ Måü xÉÉjÉ ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüU UWûÉ jÉÉ| AoÉ uÉÉå cÉÏÇZÉ lÉWûÏÇ UWûÏ jÉÏ, MåüuÉsÉ AÉWåÇû pÉU UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉå mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû iÉMü AÉæU cÉÉåSÉ iÉÉå ÍqɳÉÏ fÉÄQû aÉrÉÏ| ExÉMüÐ cÉÔiÉ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû LMü SqÉ aÉÏsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| AoÉ qÉåUÉ sÉÇQû jÉÉåÄQûÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ AÇSU oÉÉWûU WûÉålÉå sÉaÉÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ xmÉÏQû oÉÄRûÉ SÏ| ÍqɳÉÏ lÉå kÉÏUå-kÉÏUå ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð pÉUlÉÏ zÉÑà MüU SÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, "AoÉ MæüxÉÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ MÑüNû-MÑüNû qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû sÉåÌMülÉ SSï ApÉÏ pÉÏ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ CxÉ SSï MüÉå eÉÉlÉå qÉåÇ xÉqÉrÉ sÉaÉåaÉÉ| ExÉMåü oÉÉS ÌoÉsMÑüsÉ pÉÏ SSï lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "xÉqÉrÉ YrÉÉåÇ sÉaÉåaÉÉ?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "eÉoÉ rÉå iÉÑqWåÇû iÉÏlÉ-cÉÉU oÉÉU cÉÉåS SåaÉÉ, iÉoÉ iÉqWûûÉUÏ cÉÔiÉ CxÉMåü sÉÇQû Måü xÉÉCÄeÉ MüÐ WûÉå eÉÉrÉåaÉÏ| ExÉMåü oÉÉS rÉå SSï AmÉlÉå AÉmÉ cÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ|" qÉæÇlÉå AÉæU erÉÉSÉ eÉÉåU-eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå jÉå AÉæU ExÉå iÉåeÉÏ Måü xÉÉjÉ cÉÉåS UWûÉ jÉÉ| ÍqɳÉÏ lÉå pÉÏ AoÉ kÉÏUå-kÉÏUå AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû EPûÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå jÉå| uÉÉå pÉÏ AoÉ qÉxiÉÏ qÉåÇ AÉ UWûÏ jÉÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ uÉÉå ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ| ExÉlÉå qÉåUå WûÉåÇPûÉåÇ MüÉå cÉÔqÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU MüWûÉ, "AoÉ qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû|" qÉæÇlÉå ExÉMüÐ cÉÑSÉD eÉÉUÏ UZÉÏ| SÉå ÍqÉlÉOû pÉÏ lÉWûÏÇ aÉÑeÉUå jÉå ÌMü QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ÍqɳÉÏ AoÉ iÉÑqÉ CxÉMüÉ sÉÇQû AmÉlÉå SÕxÉUå NåûS qÉåÇ sÉå sÉÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU xÉå SSï WûÉåaÉÉ|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 29 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 30 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ erÉÉSÉ SSï lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ YrÉÉåÇMüÐ iÉÑqÉ CxÉMüÉ sÉÇQû mÉWûsÉå WûÏ AÇSU sÉå cÉÑMüÐ WûÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU ClÉxÉå MüWû SÉå MüÐ kÉÏUå-kÉÏUå MüUåÇaÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "rÉå kÉÏUå-kÉÏUå WûÏ MüUåaÉÉ| qÉæÇ WÕðû lÉ rÉWûÉð mÉU| AaÉU rÉå oÉSqÉÉzÉÏ MüUåaÉÉ iÉÉå qÉæÇ CxÉå oÉWÒûiÉ qÉÉÃÆaÉÏ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ AÉæU ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉlÉå sÉaÉÉ| qÉåUå sÉÇQû mÉU ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ MüÉ RåûU xÉÉUÉ mÉÉlÉÏ sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| kÉÏUå kÉÏUå qÉåUÉ sÉÇQû xÉÉiÉ CÇcÉ iÉMü ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉ aÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS eÉoÉ qÉæÇlÉå AÉæU erÉÉSÉ bÉÑxÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ iÉÉå ExÉå ÌTüU xÉå SSï WûÉålÉå sÉaÉÉ AÉæU uÉÉå cÉÏÇZÉlÉå sÉaÉÏ sÉåÌMülÉ CxÉ oÉÉU ExÉlÉå qÉÑfÉå UÉåMüÉ lÉWûÏÇ| uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ UWûlÉå SÉå, SSï WûÉå UWûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "oÉxÉ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ WûÏ iÉÉå oÉÉMüÐ Wæû| ExÉå pÉÏ AÇSU sÉå sÉÉå|" ÍqɳÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉå AÉÆZÉ qÉÉUÏ iÉÉå qÉæÇlÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| qÉåUÉ oÉÉMüÐ MüÉ sÉÇQû pÉÏ ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ xÉqÉÉ aÉrÉÉ| uÉÉå eÉÉåU xÉå cÉÏÇZÉÏ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "oÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ|" ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉÏ zÉÑà MüU SÏ| jÉÉåÄQûÏ SåU cÉÏÇZÉlÉå Måü oÉÉS uÉÉå zÉÉðiÉ WûÉå aÉrÉÏ| AoÉ ExÉå aÉÉðQû qÉUuÉÉlÉå qÉåÇ pÉÏ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ jÉÉ| sÉaÉpÉaÉ mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû iÉMü qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUÏ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AoÉ UWûlÉå SÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ApÉÏ iÉÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉ mÉÉlÉÏ WûÏ lÉWûÏÇ lÉMüsÉÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ qÉlÉÉ jÉÉåÄQåû WûÏ MüU UWûÏ WÕðû| AoÉ iÉÑqÉ CxÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÉsÉ MüU CxÉå cÉÉåSÉå|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû xÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 30 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 31 of 43

qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ eÉÉåU-eÉÉåU xÉå ExÉMüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ ÍqɳÉÏ ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ| qÉæÇ CxÉMåü mÉWûsÉå SÉå oÉÉU ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉÉU cÉÑMüÉ jÉÉ AÉæU SÉå oÉÉU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå cÉÉåS cÉÑMüÉ jÉÉ| CxÉÍsÉrÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉ mÉÉlÉÏ ÌlÉMüsÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ WûÏ lÉWûÏÇ sÉå UWûÉ jÉÉ| qÉæÇ eÉÉåU-eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉiÉå WÒûL ÍqɳÉÏ MüÉå cÉÉåS UWûÉ jÉÉ| uÉÉå pÉÏ AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû EPûÉlÉå sÉaÉÏ jÉÏ| jÉÉåÄQûÏ SåU oÉÉS uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, AoÉ qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ Wæû| ClÉxÉå MüWû SÉå MüÐ jÉÉåÄQûÉ AÉæU eÉÉåU-eÉÉåU xÉå kÉ,üÉ sÉaÉÉrÉåÇ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå xÉÑlÉÉ rÉå YrÉÉ MüWû UWûÏ Wæû?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð!" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÉå ÌTüU iÉÑqÉ CxÉMüÉ MüWûÉ qÉÉlÉÉå AÉæU AmÉlÉÏ iÉÉMüiÉ ÌSZÉÉ SÉå CxÉå|" qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ sÉaÉÉiÉå WÒûL oÉWÒûiÉ WûÏ eÉÉåU-eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, "AoÉ PûÏMü Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "WûÉð! AoÉ qÉÑfÉå erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû|" ÍqɳÉÏ AoÉ cÉÔiÉÄQû EPûÉ EPûÉ MüU qÉåUÉ xÉÉjÉ Så UWûÏ jÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ xÉOûÉxÉOû AÇSU oÉÉWûU WûÉå UWûÉ jÉÉ| SxÉ ÍqÉlÉOû MüÐ cÉÑSÉD Måü oÉÉS ÍqɳÉÏ ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå ExÉlÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå iÉÑUÇiÉ mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU MüWûlÉå sÉaÉÏ, "oÉÉWûU YrÉÉåÇ ÌlÉMüÉsÉ UWåû WûÉå| ApÉÏ qÉÑfÉå AÉæU qÉÄeÉÉ sÉålÉÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "qÉæÇ iÉÑqWåÇû ApÉÏ AÉæU qÉÄeÉÉ SÕðaÉÉ| AoÉ iÉÑqÉ bÉÉåÄQûÏ MüÐ iÉUWû WûÉå eÉÉAÉå|" uÉÉå QûÊaÉÏ xOûÉCsÉ qÉåÇ WûÉå aÉrÉÏ iÉÉå qÉæÇ ExÉMåü mÉÏNåû AÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉå sÉaÉÉ| uÉÉå eÉÉåzÉ Måü qÉÉUå ÍxÉxÉMüÉËUrÉÉð pÉUlÉå sÉaÉÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû iÉMü ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ aÉÉðQû xÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüUlÉå sÉaÉÉ| qÉæÇ ExÉMüÐ MüqÉU MüÉå mÉMüÄQû MüU ExÉå oÉWÒûiÉ WûÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÉåS UWûÉ jÉÉ| uÉÉå pÉÏ AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû AÉaÉå mÉÏNåû MüUiÉå WÒûL qÉåUÉ xÉÉjÉ SålÉå sÉaÉÏ jÉÏ| SxÉ ÍqÉlÉOû ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüUlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ fÉÄQû aÉrÉÉ| qÉåUå xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ ÍqɳÉÏ pÉÏ ÌTüU xÉå fÉÄQû aÉrÉÏ| qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 31 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 32 of 43

qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ iÉÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqÉ CxÉMåü sÉÇQû MüÉå cÉÉOû sÉÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ ClÉMåü sÉÇQû MüÉå lÉWûÏÇ cÉÉOÕðûaÉÏ| ClÉMüÉ sÉÇQû aÉÇSÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "aÉÇSÉ MüWûÉð Wæû? CxÉMåü sÉÇQû mÉU iÉÑqWûûÉUÏ cÉÔiÉ MüÉ AÉæU CxÉMåü sÉÇQû MüÉ mÉÉlÉÏ WûÏ iÉÉå sÉaÉÉ Wæû| CxÉå cÉÉOûlÉå xÉå mrÉÉU oÉÄRûiÉÉ Wæû| cÉÉOû sÉÉå CxÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ lÉWûÏÇ cÉÉOÕðûaÉÏ| qÉÑfÉå ÍbÉ³É AÉiÉÏ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉæÇ WûÏ cÉÉOû sÉåiÉÏ WÕðû| ÌTüU AÉaÉå xÉå iÉÑfÉå WûÏ cÉÉOûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû! mÉWûsÉå iÉÑqÉ cÉÉOû MüU ÌSZÉÉAÉå, oÉÉS qÉåÇ qÉæÇ cÉÉOû sÉÔðaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉå cÉÉOûlÉå sÉaÉÏ| ÍqɳÉÏ SåZÉ UWûÏ jÉÏ| qÉåUå sÉÇQû mÉU sÉaÉÉ WÒûAÉ jÉÉåÄQûÉ xÉÉ mÉÉlÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå cÉÉOû ÍsÉrÉÉ ÌTüU ÍqɳÉÏ xÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ oÉÉMüÐ MüÉ iÉÑqÉ cÉÉOû sÉÉå|" ÍqɳÉÏ lÉå zÉqÉÉïiÉå WÒûL qÉåUå sÉÇQû MüÉå cÉÉOûlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| ExÉlÉå qÉåUå sÉÇQû mÉU sÉaÉå WÒûL oÉÉMüÐ Måü mÉÉlÉÏ MüÉå cÉÉOû-cÉÉOû MüU xÉÉÄTü MüU ÌSrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqWåÇû eÉoÉ rÉå ÌTüU xÉå cÉÉåSåaÉÉ iÉÉå ÍcÉssÉÉAÉåaÉÏ iÉÉå lÉWûÏÇ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ YrÉÉåÇ ÍcÉssÉÉFÆaÉÏ? AoÉ iÉÉå qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ÌTüU PûÏMü Wæû, iÉÑqÉ AÉUÉqÉ MüU sÉÉå| eÉoÉ iÉÑqWûÉUÉ qÉlÉ MüUåaÉÉ iÉÉå CxÉå oÉÑsÉÉ sÉålÉÉ| qÉæÇ CxÉMåü xÉÉjÉ AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ eÉÉ UWûÏ WÕðû| qÉÑfÉå CxÉ xÉå MÑüNû oÉÉiÉ MüUlÉÏ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, PûÏMü Wæû, "oÉÑsÉÉ sÉÔðaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ pÉÏ CxÉMåü xÉÉjÉ AÉFÆaÉÏ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ AÉæU AmÉlÉå xÉÉqÉlÉå WûÏ iÉÑqWûûÉUÏ cÉÑSÉD MüUÉ SÕðaÉÏ|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 32 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 33 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉÇaÉÏ WûÏ AmÉlÉÏ xÉæÇQûsÉ TüzÉï mÉU ZÉOû-ZÉOû MüUiÉÏ WÒûD oÉÉWûU cÉsÉÏ aÉrÉÏ iÉÉå qÉæÇ pÉÏ ElÉMåü mÉÏNåû-mÉÏNåû lÉÇaÉÉ WûÏ oÉÉWûU cÉsÉÉ AÉrÉÉ| qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉxÉå ÍqɳÉÏ LMü xÉÉqÉlÉå WûÏ cÉÑSuÉÉ ÍsÉrÉÉ| uÉÉå YrÉÉ xÉÉåcÉåaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ExÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉsÉÔqÉ Wæû| AaÉU ExÉå MÑüNû qÉÉsÉÔqÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå pÉsÉÉ uÉÉå qÉÑfÉå cÉÑSuÉÉlÉå MüÉå YrÉÉåÇ MüWûiÉÏ| cÉsÉÉå AcNûÉ WûÏ WÒûAÉ MüÐ AoÉ qÉÑfÉå AÉæU ÍqɳÉÏ MüÉå LMü SÕxÉUå Måü xÉÉqÉlÉå iÉÑqÉxÉå cÉÑSuÉÉlÉå qÉåÇ MüÉåD ÌS,üiÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| WûqÉÉUÉ UÉxiÉÉ mÉÔUÏ iÉUWû xÉå xÉÉÄTü WûÉå aÉrÉÉ| qÉæÇ ÍqɳÉÏ xÉå pÉÏ CxÉ oÉÉUå qÉåÇ oÉÉiÉ MüU sÉÔðaÉÏ|" qÉæÇlÉå pÉÉpÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, "aÉÉðQû MüoÉ qÉUuÉÉAÉåaÉÏ?" uÉÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ, "YrÉÉ qÉåUÏ aÉÉðQû pÉÏ TüÉÄQûlÉÏ Wæû?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉð!" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "MüsÉ TüÉÄQû sÉålÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "jÉÉåÄQûÉ xÉÉ AÉeÉ AÇSU sÉå sÉÉå oÉÉMüÐ MüÉ MüsÉ AÇSU sÉå sÉålÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "eÉÉå iÉåUÉ eÉÏ MüWåû MüU sÉå| AoÉ iÉÉå qÉæÇ iÉåUÏ oÉÏuÉÏ oÉlÉ aÉrÉÏ WÕðû|" qÉæÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ sÉåOûÉ WÒûAÉ ElÉxÉå oÉÉiÉåÇ MüUiÉÉ UWûÉ AÉæU ElÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉå xÉWûsÉÉiÉÉ UWûÉ| uÉÉå qÉÑfÉå iÉUWû-iÉUWû Måü xOûÉCsÉ qÉåÇ cÉÉåSlÉÉ ÍxÉZÉÉ UWûÏ jÉÏ AÉæU qÉåUå sÉÇQû MüÉå xÉWûsÉÉ UWûÏ jÉÏ| sÉaÉpÉaÉ LMü bÉÇOåû Måü oÉÉS qÉåUÉ sÉÇQû ÌTüU xÉå ZÉÄQûÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ| qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå MüWûÉ, "ÍqɳÉÏ lÉå ApÉÏ iÉMü qÉÑfÉå oÉÑsÉÉrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| qÉæÇ AoÉ iÉÑqWûûÉUÏ aÉÉðQû qÉåÇ WûÏ sÉÇQû bÉÑxÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉÉ WÕðû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉæU WûqÉ SÉålÉÉåÇ ApÉÏ iÉMü lÉÇaÉå WûÏ jÉå| qÉæÇlÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ xÉå bÉÉåÄQûÏ oÉlÉ eÉÉlÉå MüÉå MüWûÉ iÉÉå uÉÉå bÉÉåÄQûÏ oÉlÉ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ElÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU UZÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉåsÉ iÉÉå sÉaÉÉ sÉå|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 33 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 34 of 43

qÉæÇlÉå MüWûÉ, "lÉWûÏÇ... LåxÉå WûÏ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU iÉÉå oÉWÒûiÉ SSï WûÉåaÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "WûÉålÉå SÉå| iÉÑqÉ MüÉåD xɧÉWû-AûÉUWû xÉÉsÉ MüÐ jÉÉåÄQåû WûÏ WûÉå|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, eÉæxÉÏ iÉåUÏ qÉUÄeÉÏ|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ElÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU ElÉMüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ fÉÄQû aÉrÉÏ iÉÉå qÉåUÉ sÉÇQû aÉÏsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| AoÉ iÉåsÉ sÉaÉlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ jÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ElÉMüÐ aÉÉðQû Måü NåûS mÉU UZÉÉ AÉæU jÉÉåÄQûÉ xÉÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü qÉÑðWû xÉå eÉÉåU MüÐ AÉWû ÌlÉMüsÉÏ AÉæU qÉåUå sÉÇQû MüÉ xÉÑmÉÉÄQûÉ ElÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå jÉÉåÄQûÉ eÉÉåU AÉæU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå iÉÄQûmÉ EPûÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "eÉUÉ kÉÏUå xÉå|" qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå ElÉMåü qÉÑðWû xÉå cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉ aÉrÉÏ| qÉåUÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ AoÉ iÉMü cÉÉU CÇcÉ bÉÑxÉ cÉÑMüÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå AÉæU erÉÉSÉ AÇSU bÉÑxÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ lÉWûÏÇ MüÐ| qÉæÇlÉå kÉÏUå-kÉÏUå kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå| SÉå ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉ SSï eÉÉiÉÉ UWûÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "jÉÉåÄQûÉ AÉæU AÇSU MüU Så|" qÉæÇlÉå ÌTüU xÉå jÉÉåÄQûÉ eÉÉåU sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå ÌTüU xÉå cÉÏÇZÉÏ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû ElÉMüÐ aÉÉðQû qÉåÇ mÉÉðcÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| iÉpÉÏ ÍqɳÉÏ AÉ aÉrÉÏ| ExÉlÉå MümÉÄQåû lÉWûÏÇ mÉWûlÉå jÉå| uÉÉå mÉWûsÉå eÉæxÉÏ WûÏ ÍxÉTïü AmÉlÉÏ WûÉD-WûÏsÉ MüÐ xÉæÇQûsÉ mÉWûlÉå WÒûL LMü SqÉ lÉÇaÉÏ jÉÏ| ExÉlÉå WûqÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå SåZÉÉ iÉÉå oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, iÉÑqÉ pÉÏ qÉÄeÉÉ sÉå UWûÏ WûÉå?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "rÉå iÉåUÉ oÉÄQûÏ SåU xÉå CÇiÉÄeÉÉU MüU UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ iÉÔlÉå CxÉå oÉÑsÉÉrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| CxÉå eÉÉåzÉ AÉ aÉrÉÉ AÉæU CxÉlÉå qÉåUÏ aÉÉðQû qÉåÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû bÉÑxÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| qÉæÇ CxÉå qÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉrÉÏ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå pÉÏ ÌTüU xÉå cÉÑSuÉÉlÉÉ Wæû|"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 34 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 35 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "iÉÉå AÉ eÉÉ|" ÍqɳÉÏ lÉå MüWûÉ, "sÉåÌMülÉ rÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå cÉÉåSlÉå eÉÉ UWåû WæÇû?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉåUÉ YrÉÉ Wæû, qÉæÇ iÉÉå MüpÉÏ pÉÏ cÉÑSuÉÉ sÉÔðaÉÏ| mÉWûsÉå iÉÔ cÉÑSuÉÉ sÉå| iÉåUÉ cÉÑSuÉÉlÉÉ erÉÉSÉ eÉÃUÏ Wæû| qÉæÇ iÉÉå oÉWÒûiÉ qÉÄeÉÉ sÉå cÉÑMüÐ WÕðû|" ÍqɳÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü oÉaÉsÉ qÉåÇ WûÏ bÉÉåÄQûÏ MüÐ iÉUWû oÉlÉ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ MüU ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| uÉÉå SSï Måü qÉÉUå AÉWåÇû pÉUlÉå sÉaÉÏ| kÉÏUå-kÉÏUå qÉåUÉ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉ aÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå ExÉMüÐ aÉÉðQû qÉÉUlÉÏ zÉÑà MüU SÏ| uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AÉaÉå Måü NåûS qÉåÇ bÉÑxÉÉ MüU cÉÉåSÉå| qÉÑfÉå ExÉqÉåÇ erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "jÉÉåÄQûÏ SåU mÉÏNåû Måü NåûS MüÐ cÉÑSÉD MüU sÉÔð ÌTüU AÉaÉå Måü NåûS qÉåÇ pÉÏ cÉÉåSÕðaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "PûÏMü Wæû, eÉæxÉÏ iÉÑqWûÉUÏ qÉUÄeÉÏ|" qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉÉUiÉÉ UWûÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÍqɳÉÏ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÏ, "iÉÔ iÉÉå eÉÉlÉiÉÏ Wæû MüÐ GwÉÏ Måü pÉærÉÉ MüÉ xuÉaÉïuÉÉxÉ WÒûL oÉWÒûiÉ ÌSlÉ WûÉå cÉÑMåü WæÇû| qÉæÇlÉå oÉWÒûiÉ ÌSlÉÉåÇ xÉå cÉÑSuÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ AÉæU qÉåUÏ CcNûÉ pÉÏ qÉU cÉÑMüÐ jÉÏ| sÉåÌMülÉ AÉeÉ qÉæÇlÉå iÉåUÏ ZÉÑzÉÏ Måü ÍsÉrÉå iÉåUå MüWûlÉå mÉU CxÉxÉå cÉÑSuÉÉ ÍsÉrÉÉ| CxÉxÉå cÉÑSuÉÉlÉå Måü oÉÉS qÉåUÏ cÉÔiÉ AÉæU aÉÉðQû MüÐ AÉaÉ ÌTüU xÉå pÉÄQûMü aÉrÉÏ Wæû| qÉæÇ eÉÉlÉiÉÏ WÕðû MüÐ rÉå oÉWÒûiÉ WûÏ aÉsÉiÉ oÉÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ qÉæÇ AoÉ CxÉxÉå cÉÑSuÉÉrÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÏ| AaÉU ÌMüxÉÏ MüÉå rÉå mÉiÉÉ cÉsÉ aÉrÉÉ iÉÉå qÉåUÏ oÉÄQûÏ oÉSlÉÉqÉÏ WûÉåaÉÏ| AoÉ iÉÔ WûÏ oÉiÉÉ MüÐ qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ? qÉæÇ iÉÉå AoÉ qÉU eÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÏ WÕðû|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, iÉÑqÉ LåxÉÉ YrÉÉåÇ MüWû UWûÏ WûÉå? iÉÑqÉ ClÉxÉå eÉÏ pÉU MüU cÉÑSuÉÉAÉå AÉæU ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ sÉÉå| qÉÑfÉå MüÉåD LåiÉUÉÄeÉ lÉWûÏÇ Wæû| AaÉU qÉæÇ iÉÑqWåÇû MüpÉÏ qÉlÉÉ MüÃÆ iÉÉå iÉÑqÉ qÉÑfÉå WûÏ qÉÉU QûÉsÉlÉÉ| rÉå oÉÉiÉ ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ mÉiÉÉ cÉsÉåaÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "ÌTüU iÉÔ qÉåUÏ MüxÉqÉ ZÉÉ MüU MüWû Så MüÐ iÉÔ MüpÉÏ pÉÏ ÌMüxÉÏ xÉå qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 35 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 36 of 43

lÉWûÏÇ MüWåûaÉÏ|" ÍqɳÉÏ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ mÉÏNåû MüU Måü qÉåUÉ sÉÇQû mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "qÉæÇ iÉÑqWûûÉUÏ MüxÉqÉ YrÉÉåÇ ZÉÉFÆ? qÉæÇ AmÉlÉå mÉÌiÉ MüÉ sÉÇQû mÉMüÄQû MüU MüxÉqÉ ZÉÉiÉÏ WÕðû MüÐ qÉæÇ MüpÉÏ pÉÏ ÌMüxÉÏ xÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ MüWÕðûaÉÏ| AoÉ iÉÉå AÉmÉ MüÉå qÉåUÏ oÉÉiÉ mÉU ÌuɵÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉÑfÉå iÉÑfÉ mÉU mÉÔUÉ ÌuɵÉÉxÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "AoÉ ClÉxÉå MüWû SÉå MüÐ qÉåUÏ cÉÔiÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÉsÉ MüU qÉåUÏ cÉÑSÉD MüUåÇ| qÉÑfÉå aÉÉðQû qÉUuÉÉlÉå qÉåÇ erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "xÉÑlÉ UWûÉ Wæû lÉÉ iÉÔ MüÐ ÍqɳÉÏ YrÉÉ MüWû UWûÏ Wæû| AoÉ CxÉMüÐ CcNûÉ mÉÔUÏ MüU|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÑSÉD MüUlÉå sÉaÉÉ| SÉå ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ uÉÉå LMü SqÉ qÉxiÉ WûÉå aÉrÉÏ| ExÉlÉå mÉÔUÏ qÉxiÉÏ Måü xÉÉjÉ qÉÑfÉxÉå cÉÑSuÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| uÉÉå iÉåeÉÏ Måü xÉÉjÉ AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû AÉaÉå mÉÏNåû MüUiÉå WÒûL qÉåUÉ xÉÉjÉ Så UWûÏ jÉÏ| qÉæÇ pÉÏ mÉÔUå eÉÉåzÉ AÉæU iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ ExÉå cÉÉåSiÉÉ UWûÉ| ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD MüUiÉå WÒûL qÉÑfÉå sÉaÉpÉaÉ iÉÏxÉ ÍqÉlÉOû aÉÑeÉU cÉÑMåü jÉå| uÉÉå AoÉ iÉMü iÉÏlÉ oÉÉU fÉÄQû cÉÑMüÐ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉæÇ fÉÄQûlÉå MüÉ lÉÉqÉ WûÏ lÉWûÏÇ sÉå UWûÉ jÉÉ| ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, qÉæÇ jÉMü aÉrÉÏ WÕðû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "YrÉÉåÇ, qÉÄeÉÉ lÉWûÏÇ AÉ UWûÉ Wæû YrÉÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÄeÉÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ AÉ UWûÉ Wæû sÉåÌMülÉ ApÉÏ qÉåUÏ cÉÑSuÉÉlÉå MüÐ AÉSiÉ lÉWûÏÇ Wæû lÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ| eÉoÉ GwÉÏ fÉÄQû eÉÉrÉåaÉÉ iÉoÉ WûÏ iÉÉå iÉÑqÉWûÉUÏ cÉÑSÉD oÉÇS MüUåaÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå jÉÉåÄQûÉ xÉÉ AÉUÉqÉ MüU sÉålÉå SÉå| qÉæÇ oÉÉS qÉåÇ cÉÑSuÉÉ sÉÔðaÉÏ|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 36 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 37 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "eÉoÉ sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉå iÉÉå cÉÑSÉD lÉWûÏÇ oÉÇS MüÐ eÉÉiÉÏ... CxÉxÉå AÉSqÉÏ Måü xÉåWûiÉ mÉU oÉÑUÉ AxÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "ClÉxÉå MüWû SÉå MüÐ AoÉ UWûlÉå SåÇ| oÉÉS qÉåÇ cÉÉåS sÉåÇaÉå| iÉoÉ iÉMü iÉÑqÉ WûÏ ClÉxÉå cÉÑSuÉÉ sÉÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "AcNûÉ oÉÉoÉÉ! qÉæÇ WûÏ cÉÑSuÉÉ sÉåiÉÏ WÕðû|" qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ xÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ bÉÑxÉÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| qÉåUÉ sÉÇQû ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ Måü mÉÉlÉÏ xÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ pÉÏaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| kÉÏUå-kÉÏUå qÉåUÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ mÉÉðcÉ CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå| jÉÉåÄQûÏ SåU oÉÉS eÉoÉ qÉæÇlÉå SåZÉÉ MüÐ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉxiÉÏ qÉåÇ AÉ aÉrÉÏ WæÇû iÉÉå qÉæÇlÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ| CxÉ kÉ,åü Måü xÉÉjÉ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû MüÉå cÉÏUiÉÉ WÒûAÉ xÉÉiÉ CÇcÉ iÉMü AÇSU bÉÑxÉÉ aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ Måü qÉÑðWû xÉå eÉÉåU MüÐ cÉÏÇZÉ ÌlÉMüsÉÏ iÉÉå ÍqɳÉÏ lÉå MüWûÉ, "SÏSÏ, iÉÑqÉ YrÉÉåÇ cÉÏÇZÉ UWûÏ WûÉå| iÉÑqÉ iÉÉå cÉÑSuÉÉlÉå MüÐ AÉSÏ WûÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉæÇlÉå AÉeÉ iÉMü AmÉlÉÏ aÉÉðQû lÉWûÏÇ qÉUuÉÉrÉÏ jÉÏ| iÉÑqÉ iÉÉå eÉÉlÉiÉÏ WûÏ WûÉå MüÐ CxÉMüÉ sÉÇQû oÉWÒûiÉ sÉÇoÉÉ AÉæU qÉÉåOûÉ Wæû... CxÉÍsÉrÉå qÉÑfÉå pÉÏ SSï WûÉå UWûÉ Wæû AÉæU qÉæÇ cÉÏÇZÉ UWûÏ WÕðû| oÉxÉ ApÉÏ jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ qÉåUÉ SSï MüqÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ... ÌTüU qÉÑfÉå pÉÏ iÉåUÏ iÉUWû ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉåaÉÉ|" kÉÏUå-kÉÏUå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ ÌTüU xÉå qÉxiÉÏ qÉåÇ AÉ aÉrÉÏ| qÉæÇlÉå mÉÔUÏ iÉÉMüiÉ Måü xÉÉjÉ ÌTüU xÉå eÉÉåU MüÉ kÉ,üÉ qÉÉUÉ| uÉÉå ÌTüU xÉå cÉÏÇZÉÏ AÉæU qÉåUÉ sÉÇQû AÉPû CÇcÉ iÉMü bÉÑxÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ÌTüU LMü kÉ,üÉ qÉÉUÉ iÉÉå uÉÉå oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÏÇZÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU qÉåUÉ mÉÔUÉ MüÉ mÉÔUÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû qÉåÇ xÉqÉÉ aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå iÉåeÉÏ Måü xÉÉjÉ kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå| jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ zÉÉðiÉ WûÉå aÉrÉÏ AÉæU ElWåÇû qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ| iÉpÉÏ ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, AoÉ qÉæÇ iÉærÉÉU WÕðû| ClÉxÉå MüWû SÉå MüÐ AoÉ qÉÑfÉå cÉÉåS SåÇ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "oÉÉU-oÉÉU qÉÑfÉxÉå YrÉÉåÇ MüWûiÉÏ Wæû| iÉÔ ZÉÑS WûÏ CxÉxÉå MüWû Så| AoÉ qÉæÇ qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 37 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 38 of 43

CxÉxÉå MÑüNû lÉWûÏÇ MüWÕðûaÉÏ|" ÍqɳÉÏ lÉå qÉåUÉ sÉÇQû mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "AoÉ iÉÑqÉ qÉÑfÉå cÉÉåS SÉå|" qÉæÇ ZÉÑzÉ WûÉå aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ aÉÉðQû xÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| ExÉlÉå pÉÏ qÉåUÉ xÉÉjÉ SålÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| mÉÇSìWû ÍqÉlÉOû MüÐ cÉÑSÉD Måü oÉÉS qÉæÇ fÉÄQû aÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ pÉÏ qÉåUå xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ fÉÄQû aÉrÉÏ| eÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ iÉÉå ExÉlÉå qÉåUÉ sÉÇQû cÉÉOûlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉÉ| qÉæÇ oÉWÒûiÉ ZÉÑzÉ WûÉå aÉrÉÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "AoÉ ÍbÉ³É lÉWûÏÇ AÉ UWû Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "ÌoÉsMÑüsÉ lÉWûÏÇ, AoÉ iÉÉå qÉÑfÉå pÉÏ ZÉÔoÉ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ Wæû|" WûqÉ xÉoÉ lÉÇaÉå WûÏ xÉÉå aÉrÉå| UÉiÉ Måü 7 oÉeÉå ÍqɳÉÏ qÉåUÉ sÉÇQû xÉWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ| qÉæÇ eÉaÉ aÉrÉÉ iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "LMü oÉÉU ÌTüU xÉå cÉÉåS SÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "YrÉÉåÇ ´ÉÏqÉiÉÏ eÉÏ, AoÉ cÉÑSuÉÉlÉå qÉåÇ qÉÄeÉÉ AÉlÉå sÉaÉÉ Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "WûÉð! AoÉ iÉÉå qÉæÇ cÉÉWûiÉÏ WÕðû MüÐ iÉÑqÉ qÉÑfÉå xÉÉUÉ ÌSlÉ cÉÉåSiÉå UWûÉå|" ExÉlÉå AÉæU MÑüNû MüWåû ÌoÉlÉÉ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû qÉÑðWû qÉåÇ sÉå ÍsÉrÉÉ AÉæU cÉÔxÉlÉå sÉaÉÏ| iÉpÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ pÉÏ EPû aÉrÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL MüWûÉ, "ÍqɳÉÏ! iÉÔ CxÉMüÉ sÉÇQû YrÉÉåÇ cÉÔxÉ UWûÏ Wæû?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå cÉÑSuÉÉlÉÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå qÉÄeÉÉMü ÌMürÉÉ, "mÉWûsÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ ÍcÉssÉÉ UWûÏ jÉÏ AoÉ YrÉÉ WÒûAÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "mÉWûsÉå qÉÑfÉå qÉsÉÔqÉ lÉWûÏÇ jÉÉ MüÐ CxÉqÉåÇ CiÉlÉÉ qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ Wæû|" qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 38 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 39 of 43

jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU qÉåÇ qÉåUÉ sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉå aÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| ExÉlÉå mÉÔUÏ qÉxiÉÏ Måü xÉÉjÉ cÉÑSuÉÉrÉÉ| qÉæÇlÉå pÉÏ ExÉå mÉÔUå eÉÉåzÉ Måü xÉÉjÉ sÉaÉpÉaÉ mÉæÇiÉÉÍsÉxÉ ÍqÉlÉOû iÉMü cÉÉåSÉ| uÉÉå CxÉ oÉÉU MüÐ cÉÑSÉD Måü SÉæUÉlÉ cÉÉU oÉÉU fÉÄQû cÉÑMüÐ jÉÏ| ExÉMåü oÉÉS QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉæU ÍqɳÉÏ ZÉÉlÉÉ oÉlÉÉlÉå cÉsÉå aÉrÉÏ| qÉæÇ OûÏuÉÏ SåZÉlÉå sÉaÉÉ| sÉaÉpÉaÉ QåûÄRû bÉÇOåû aÉÑeÉU aÉrÉå iÉÉå ÍqɳÉÏ ÌMücÉlÉ xÉå oÉÉWûU AÉrÉÏ| ExÉlÉå qÉÑfÉxÉå MÑüNû MüWåû ÌoÉlÉÉ WûÏ qÉåUÉ sÉÇQû qÉÑðWû qÉåÇ sÉå ÍsÉrÉÉ AÉæU cÉÔxÉlÉå sÉaÉÏ| qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "AoÉ YrÉÉ WÒûAÉ?" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "cÉÑSuÉÉlÉÉ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "mÉWûsÉå qÉÑfÉå ZÉÉlÉÉ ZÉÉ MüU jÉÉåÄQûÉ AÉUÉqÉ MüU sÉålÉå SÉå| oÉWÒûiÉ jÉMü aÉrÉÉ WÕðû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "oÉÉS qÉåÇ ZÉÉ sÉålÉÉ, mÉWûsÉå iÉÑqÉ qÉÑfÉå LMü oÉÉU AÉæU cÉÉåS SÉå| qÉÑfÉxÉå oÉSÉïziÉ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû|" iÉpÉÏ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉ aÉrÉÏ| ElWûÉåÇlÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "xÉÑoÉWû xÉå WûÏ rÉå WûqÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå MüDÇ oÉÉU cÉÉåS cÉÑMüÉ Wæû| CxÉå ZÉÉlÉÉ ZÉÉ MüU jÉÉåÄQûÉ AÉUÉqÉ MüU sÉålÉå Så, ÌTüU xÉÉUÏ UÉiÉ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÑSuÉÉlÉÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ! qÉÑfÉxÉå UWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉ UWûÉ Wæû| qÉåUÉ qÉlÉ AeÉÏoÉ xÉÉ WûÉå UWûÉ Wæû|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÄeÉÉMü MüUiÉå WÒûL MüWûÉ, "AaÉU iÉÔ CiÉlÉÉ WûÏ iÉÄQûmÉ UWûÏ Wæû iÉÉå cÉsÉ qÉåUå xÉÉjÉ ÌMücÉlÉ qÉåÇ... qÉæÇ iÉåUÏ cÉÔiÉ qÉåÇ oÉåsÉlÉ bÉÑxÉåÄQû SåiÉÏ WÕðû|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "ÌTüU bÉÑxÉåÄQû SÉå lÉÉ| qÉæÇ AÉmÉ MüÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ MüWÕðûaÉÏ| zÉÉSÏ Måü mÉWûsÉå qÉæÇ AcNûÏ pÉsÉÏ jÉÏ| zÉÉSÏ Måü oÉÉS ClWûÉåÇlÉå qÉåUÏ cÉÑSÉD MüUMåü qÉåUÏ cÉÔiÉ AÉæU aÉÉðQû qÉåÇ AÉaÉ xÉÏ pÉU SÏ Wæû| AoÉ AÉmÉ WûÏ oÉiÉÉAÉå MüÐ qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ?"

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 39 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 40 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "jÉÉåÄQûÉ xÉoÉë MüUlÉÉ xÉÏZÉ... AÉÎZÉU rÉå pÉÏ iÉÉå AÉSqÉÏ Wæû... jÉMü aÉrÉÉ Wæû oÉåcÉÉUÉ|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "LMü oÉÉU rÉå qÉÑfÉå AÉæU cÉÉåS SåÇ| ÌTüU qÉæÇ MüpÉÏ pÉÏ ClÉxÉå cÉÑSuÉÉlÉå MüÐ ÎÄeɬ lÉWûÏÇ MüÃÆaÉÏ| eÉoÉ pÉÏ qÉÑfÉå eÉÉåzÉ AÉrÉåaÉÉ qÉæÇ ClÉMüÉ sÉÇQû qÉÑðWû qÉåÇ sÉåMüU cÉÔxÉÔðaÉÏ| ExÉMåü oÉÉS rÉå qÉÑfÉå cÉÉåSlÉÉ cÉÉWåÇûaÉå iÉÉå cÉÉåSåÇaÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû... AÉ eÉÉAÉå qÉåUå mÉÉxÉ|" qÉæÇ xÉÉåÄTåü mÉU oÉæPûÉ jÉÉ| ÍqɳÉÏ Måü cÉÔxÉlÉå xÉå qÉåUÉ sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉå WûÏ cÉÑMüÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå ExÉxÉå MüWûÉ, "AoÉ iÉÑqÉ ZÉÑS WûÏ qÉåUå sÉÇQû MüÉå AmÉlÉÏ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉåÄQû sÉÉå AÉæU kÉ,åü sÉaÉÉAÉå|" uÉÉå iÉÑUÇiÉ WûÏ qÉåUÏ eÉÉðbÉÉåÇ mÉU oÉæPû aÉrÉÏ AÉæU qÉåUå sÉÇQû MüÉå AmÉlÉÏ cÉÔiÉ Måü AÇSU bÉÑxÉåÄQû ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS ExÉlÉå kÉ,åü sÉaÉÉlÉå zÉÑà MüU ÌSrÉå| mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ uÉÉå WûÉðTülÉå sÉaÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "qÉÑfÉå CxÉ iÉUWû qÉÄeÉÉ lÉWûÏÇ AÉ UWûÉ Wæû| eÉoÉ iÉÑqÉ ZÉÔoÉ eÉÉåU-eÉÉåU Måü kÉ,åü sÉaÉÉiÉå WÒûL qÉÑfÉå cÉÉåSiÉå WûÉå... iÉoÉ WûÏ qÉÑfÉå qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ Wæû| cÉÉåS SÉå lÉÉ qÉÑfÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "AcNûÉ oÉÉoÉÉ, AoÉ iÉÑqÉ qÉåUå xÉÉqÉlÉå bÉÉåÄQûÏ oÉlÉ eÉÉAÉå|" uÉÉå iÉÑUÇiÉ WûÏ qÉåUå xÉÉqÉlÉå bÉÉåÄQûÏ oÉlÉ aÉrÉÏ| ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåUÏ iÉUÄTü jÉÏ| qÉæÇ jÉÉåÄQûÉ aÉÑxxÉå qÉåÇ jÉÉ| qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ sÉÇQû ExÉMüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ bÉÑxÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU ExÉMüÐ MüqÉU MüÉå eÉÉåU xÉå mÉMüÄQû ÍsÉrÉÉ| ExÉMåü oÉÉS qÉæÇlÉå oÉÄQûÏ oÉåUWûqÉÏ Måü xÉÉjÉ ExÉMüÐ cÉÑSÉD zÉÑà MüU SÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüpÉÏ qÉÑfÉå AÉæU MüpÉÏ ÍqɳÉÏ MüÉå SåZÉ UWûÏ jÉÏ| ElWåÇû ÌuɵÉÉxÉ WûÏ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ jÉÉ MüÐ qÉæÇ ÍqɳÉÏ MüÉå CiÉlÉÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå pÉÏ cÉÉåS xÉMüiÉÉ WÕðû| ÍqɳÉÏ pÉÏ oÉWÒûiÉ xÉæYxÉÏ ÌlÉMüsÉÏ| qÉæÇ ExÉå oÉWÒûiÉ WûÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÉåS UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉå iÉÉå CxÉ cÉÑSÉD qÉåÇ AÉæU erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| uÉÉå AmÉlÉå cÉÔiÉÄQû AÉaÉå mÉÏNåû MüUiÉå WÒûL mÉÔUÏ qÉxiÉÏ Måü xÉÉjÉ cÉÑSuÉÉ UWûÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉå sÉapÉaÉ mÉæÇiÉÉsÉÏxÉ ÍqÉlÉOû iÉMü ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÉåSÉ| CxÉ oÉÉU MüÐ cÉÑSÉD Måü SÉæUÉlÉ ÍqɳÉÏ mÉÉðcÉ oÉÉU fÉÄQû aÉrÉÏ jÉÏ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ AÉæU qÉæÇ ExÉå SåZÉ MüU SÇaÉ UWû aÉrÉå| ÍqɳÉÏ lÉå qÉåUå sÉÇQû MüÉå cÉÉOû MüU xÉÉÄTü ÌMürÉÉ AÉæU ÌTüU oÉÉjÉÃqÉ cÉsÉÏ aÉrÉÏ|

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 40 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 41 of 43

QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉlÉå ExÉå ExÉå CiÉlÉÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÉåSÉ... ÌTüU pÉÏ ExÉå qÉÄeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ| uÉÉå iÉÉå qÉÑfÉxÉå pÉÏ erÉÉSÉ xÉæYxÉÏ Wæû|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "ApÉÏ uÉÉå lÉrÉÏ Wæû CxÉÍsÉrÉå AÉæU ExÉå erÉÉSÉ eÉÉåzÉ AÉ UWûÉ Wæû| ApÉÏ iÉÉå ExÉlÉå erÉÉSÉ oÉÉU cÉÑSuÉÉrÉÉ WûÏ MüWûÉð Wæû| MåüuÉsÉ MÑüNû ÌSlÉ AÉmÉ qÉÑfÉxÉå qÉiÉ cÉÑSuÉÉAÉå| qÉÑfÉå MåüuÉsÉ ÍqɳÉÏ MüÐ cÉÑSÉD MüUlÉå SÉå| qÉæÇ ExÉå CiÉlÉÏ erÉÉSÉ oÉÉU AÉæU CiÉlÉÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÉåSÕðaÉÉ MüÐ ExÉMüÐ cÉÔiÉ AÉæU aÉÉðQû MüÐ AÉaÉ PÇûQûÏ WûÉå eÉÉrÉåaÉÏ| uÉÉå qÉÑfÉxÉå UÉå-UÉå MüU MüWåûaÉÏ MüÐ qÉÑfÉå AoÉ qÉiÉ cÉÉåSÉå|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "PûÏMü Wæû|" iÉpÉÏ ÍqɳÉÏ oÉjÉÃqÉ xÉå uÉÉmÉxÉ AÉ aÉrÉÏ AÉæU oÉÉåsÉÏ, "SåuÉU-pÉÉpÉÏ YrÉÉ oÉÉiÉåÇ MüU UWåû WûÉå?" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå ÍqɳÉÏ xÉå MüWûÉ, "qÉæÇ CxÉå xÉqÉfÉÉ UWûÏ jÉÏ ÌMü rÉå MÑüNû ÌSlÉÉåÇ iÉMü qÉåUÏ cÉÑSÉD lÉÉ MåüUå| MåüuÉsÉ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU iÉÑqÉWûÉUÏ cÉÑSÉD WûÏ MüUå|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "AÉmÉ lÉå iÉÉå qÉåUå qÉÑðWû MüÐ oÉÉiÉ NûÏlÉ sÉÏ| qÉæÇ pÉÏ rÉWûÏ cÉÉWûiÉÏ jÉÏ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ, "qÉæÇ xÉqÉfÉ xÉMüiÉÏ WÕðû YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ iÉÑqÉ lÉrÉÏ-lÉrÉÏ WûÉå AÉæU iÉÑqWûÉUå AÇSU eÉÉåzÉ MüÉ euÉÉsÉÉqÉÑZÉÏ TÔüOû UWûÉ Wæû| rÉå iÉÑqWûÉUå cÉÔiÉ Måü euÉÉsÉÉqÉÑZÉÏ MüÉå AmÉlÉå sÉÇQû Måü mÉÉlÉÏ xÉå oÉÑfÉÉ SåaÉÉ... ExÉMåü oÉÉS qÉæÇ pÉÏ cÉÑSuÉÉlÉÉ zÉÑà MüU SÕðaÉÏ|" ÍqɳÉÏ oÉÉåsÉÏ, "SÏSÏ, iÉÑqÉ LMü SqÉ PûÏMü MüWû UWûÏ WûÉå|" AaÉsÉå cÉÉU ÌSlÉÉåÇ iÉMü pÉÉpÉÏ iÉÄQûmÉiÉÏ UWûÏ| ElÉMüÉ cÉåWûUÉ LMü SqÉ ESÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇ MåüuÉsÉ ÍqɳÉÏ MüÐ WûÏ cÉÑSÉD MüUiÉÉ UWûÉ| ÍqɳÉÏ MüÉå cÉÑSuÉÉlÉå qÉåÇ WûÏ erÉÉSÉ qÉÄeÉÉ AÉiÉÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ MüÐ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÑSÉD MüÐ| ExÉlÉå pÉÏ mÉÔUÏ qÉxiÉÏ Måü xÉÉjÉ qÉåUÉ xÉÉjÉ ÌSrÉÉ AÉæU ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÑSuÉÉrÉÉ| qÉæÇlÉå ClÉ cÉÉU ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ ExÉå sÉaÉpÉaÉ iÉÏxÉ oÉÉU oÉWÒûiÉ WûÏ oÉÑUÏ iÉUWû xÉå cÉÉåSÉ jÉÉ| ExÉMüÐ cÉÔiÉ MüÉ qÉÑðWû LMü SqÉ cÉÉæÄQûÉ WûÉå cÉÑMüÉ jÉÉ| AoÉ ExÉMüÉ eÉÉåzÉ MÑüNû PÇûQûÉ mÉÄQû cÉÑMüÉ jÉÉ| AoÉ iÉÉå uÉÉå MüpÉÏ-MüpÉÏ cÉÑSuÉÉlÉå xÉå ClÉMüÉU pÉÏ MüUlÉå sÉaÉÏ jÉÏ| ÍqɳÉÏ MüÐ ÌoÉSÉrÉÏ pÉÏ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ jÉÏ| ExÉå LMü qÉWûÏlÉå Måü ÍsÉrÉå qÉÉrÉMåü eÉÉlÉÉ jÉÉ| qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 41 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 42 of 43

mÉÉðcÉ ÌSlÉ aÉÑeÉU eÉÉlÉå Måü oÉÉS uÉÉå qÉÉrÉMåü cÉsÉÏ aÉrÉÏ| qÉÉrÉMåü eÉÉiÉå uÉ£ü uÉÉå qÉÑfÉxÉå ÍsÉmÉOû MüU oÉWÒûiÉ UÉårÉÏ| qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "YrÉÉ WÒûAÉ?" ExÉlÉå MüWûÉ, "LMü qÉWûÏlÉå iÉMü qÉæÇ ÌoÉlÉÉ cÉÑSuÉÉrÉå MæüxÉå UWÕðûaÉÏ?" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÑqWåÇû CiÉlÉÉ xÉoÉë iÉÉå MüUlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| xÉpÉÏ AÉæUiÉÉåÇ MüÉå zÉÉSÏ Måü oÉÉS qÉÉrÉMåü iÉÉå eÉÉlÉÉ WûÏ mÉÄQûiÉÉ Wæû|" uÉÉå qÉÉrÉMåü cÉsÉÏ aÉrÉÏ| ExÉMåü eÉÉlÉå Måü oÉÉS QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉxÉå ÍsÉmÉOû aÉrÉÏ AÉæU TÔüOûTÔüOû MüU UÉålÉå sÉaÉÏ| qÉæÇlÉå mÉÔNûÉ, "YrÉÉ WÒûAÉ?" iÉÉå uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqWûÉUå pÉærÉÉ MüÉ xuÉaÉïuÉÉxÉ WûÉå eÉÉlÉå Måü oÉÉS qÉåUÉ eÉÉåzÉ LMü SqÉ PÇûQûÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| qÉæÇ iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ AMåüsÉÏ WûÏ UWûlÉå sÉaÉÏ jÉÏ sÉåÌMülÉ qÉæÇlÉå MüpÉÏ pÉÏ iÉÑqWåÇû oÉÑUÏ lÉÄeÉU xÉå lÉÌWûlÉ SåZÉÉ| qÉæÇ AÉUÉqÉ xÉå UWûlÉå sÉaÉÏ jÉÏ| iÉÑqWûÉUÉ sÉÇQû SåZÉlÉå Måü oÉÉS qÉÑfÉå eÉÉåzÉ AÉ aÉrÉÉ AÉæU qÉæÇlÉå iÉÑqÉxÉå cÉÑSuÉÉ ÍsÉrÉÉ| ÍqɳÉÏ MüÉå aÉÉðQû qÉUuÉÉiÉå WÒûrÉå SåZÉ MüU qÉæÇlÉå iÉÑqÉxÉå aÉÉðQû pÉÏ qÉUuÉÉ sÉÏ| ExÉqÉåÇ pÉÏ qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ qÉÄeÉÉ AÉrÉÉ| iÉÑqÉlÉå qÉåUÏ cÉÑSÉD MüUMåü AÉæU qÉåUÏ aÉÉðQû qÉÉU MüU qÉåUå xÉÉUå oÉSlÉ qÉåÇ AÉaÉ sÉaÉÉ SÏ Wæû| mÉÉðcÉ ÌSlÉÉåÇ xÉå iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉå cÉÉåSÉ lÉWûÏÇ AÉæU lÉÉ WûÏ qÉåUÏ aÉÉðQû qÉÉUÏ| qÉæÇlÉå rÉå mÉÉðcÉ ÌSlÉ MæüxÉå aÉÑeÉÉUå WæÇû... qÉæÇ WûÏ eÉÉlÉiÉÏ WÕðû| ÍqɳÉÏ iÉÉå AoÉ LMü qÉWûÏlÉå Måü ÍsÉrÉå qÉÉrÉMåü cÉsÉÏ aÉrÉÏ Wæû| AoÉ iÉÑqÉ qÉåUÏ cÉÑiÉ AÉæU aÉÉðQû MüÐ AÉaÉ MüÉå mÉÔUÏ iÉUWû xÉå oÉÑfÉÉ SÉå|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "pÉÉpÉÏ, qÉæÇlÉå iÉÉå ClÉMüÉU lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ Wæû|" uÉÉå oÉÉåsÉÏ, "iÉÑqÉlÉå BÌTüxÉ xÉå zÉÉSÏ Måü ÍsÉrÉå xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ MüÐ NÒûûÏ sÉÏ jÉÏ... iÉÑqÉ xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ MüÐ NÒûûÏ AÉæU sÉå sÉÉå... qÉæÇ pÉÏ AmÉlÉå BÌTüxÉ xÉå NÒûûÏ sÉå sÉåiÉÏ WÕðû... ÌTüU qÉÑfÉå xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ iÉMü ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÉåSÉå... qÉÑfÉå ExÉÏ iÉUWû xÉå cÉÉåSlÉÉ eÉæxÉå ÌMü ExÉ ÌSlÉ iÉÑqÉlÉå aÉÑxxÉå qÉåÇ ÍqɳÉÏ MüÉå cÉÉåSÉ jÉÉ|" qÉæÇlÉå MüWûÉ, "iÉÑqÉ eÉæxÉÉ MüWûÉåaÉÏ... qÉæÇ iÉÑqWåÇû uÉæxÉå WûÏ cÉÉåSÕðaÉÉ| qÉæÇ iÉÑqWåÇû mÉÔUÏ iÉUWû xÉå xÉÇiÉѹ MüU SÕðaÉÉ|" QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ lÉå xÉÉUå MümÉÄQåû EiÉÉU ÌSrÉå AÉæU LMü SqÉ lÉÇaÉÏ WûÉå aÉrÉÏ| ElWûÉåÇlÉå qÉåUÉ sÉÇQû qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 42 of 43

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Transliteration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 43 of 43

cÉÔxÉlÉÉ zÉÑà MüU ÌSrÉ| SÉå ÍqÉlÉOû qÉåÇ WûÏ qÉåU sÉÇQû ZÉÄQûÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå qÉæÇlÉå PûÏMü ExÉÏ iÉUWû xÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÉå cÉÉåSlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ eÉæxÉå qÉæÇlÉå ÍqɳÉÏ MüÉå aÉÑxxÉå qÉåÇ cÉÉåSÉ jÉÉ| ExÉ iÉUWû MüÐ cÉÑSÉD xÉå QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ LMü SqÉ qÉxiÉ WûÉå aÉrÉÏ| xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ iÉMü WûqÉ SÉålÉÉåÇ BÌTüxÉ lÉWûÏÇ aÉrÉå| qÉæÇlÉå ClÉ xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ xÉÉUÉ ÌSlÉ AÉæU xÉÉUÏ UÉiÉ QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU cÉÑSÉD MüÐ| ExÉMåü oÉÉS ÍqɳÉÏ Måü AÉlÉå iÉMü qÉæÇlÉå ElWåÇû ZÉÔoÉ cÉÉåSÉ| QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔiÉ MüÐ AÉaÉ pÉÏ MÑüNû WûS iÉMü oÉÑfÉ cÉÑMüÐ jÉÏ| ÍqɳÉÏ Måü uÉÉmÉxÉ AÉ eÉlÉå Måü oÉÉS qÉæÇ ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ cÉÑSÉD MüUlÉå sÉaÉÉ| AoÉ uÉÉå SÉålÉÉå WûÏ qÉÑfÉxÉå cÉÑSuÉÉ MüU mÉÔUÏ iÉUWû xÉå ZÉÑzÉ WæÇû AÉæU qÉæÇ pÉÏ| |||xÉqÉÉmiÉ|||

qÉåUÏ mɦÉÏ ÍqɳÉÏ AÉæU QûÊsÉÏ pÉÉpÉÏ

Translietration to Hindi Fonts By : SINSEX

Page 43 of 43

Information

Meri Patni Minni Aur Doli Bhabhi

43 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

114734