Read HPB Internet bankarstvo-korisnicke upute text version

Korisnicke upute

HPB Internet bankarstvo poslovnih subjekata

SADRZAJ

UVOD.................................................................................................................................... 4 Otkrijte vase S.U.P.E.R. ja! ................................................................................................ 4 Mogunosti HPB Internet bankarstva ................................................................................. 4 Prednosti HPB Internet bankarstva .................................................................................... 5 Konfiguracijski preduvjeti za koristenje............................................................................... 5 Sigurnosne mjere i identifikacija korisnika .......................................................................... 6 Osnovni pojmovi vezani uz Internet bankarstvo ................................................................. 6 PRIJAVA KORISNIKA NA SUSTAV .................................................................................... 9 Prijava tokenom ................................................................................................................. 9 Promjena inicijalnog PIN-a ............................................................................................. 9 Kako se prijaviti .............................................................................................................. 9 Pogresna prijava ...........................................................................................................10 Prijava Smart karticom ......................................................................................................11 (De)blokada kartice .......................................................................................................12 Promjena PIN-a .............................................................................................................12 Obnova certifikata .........................................................................................................14 Prijava FINA karticom .......................................................................................................15 OSNOVNE INFORMACIJE O APLIKACIJI ..........................................................................16 Prikaz ekrana i glavnog izbornika......................................................................................16 Opis glavnog izbornika......................................................................................................16 RAD S RACUNIMA..............................................................................................................19 KUNSKO POSLOVANJE ....................................................................................................20 Nalozi ...............................................................................................................................20 Unos novog kunskog naloga .........................................................................................20 Nacin popunjavanja obrasca .........................................................................................20 Pogreske s radom naloga .................................................................................................22 Promjena nepotpisanih naloga ..........................................................................................23 Potpis naloga ....................................................................................................................23 Potpis naloga tokenom ..................................................................................................24 Potpis naloga Smart karticom ........................................................................................24 Visestruki potpisi kunskih naloga ...................................................................................24 Brisanje, storno i reklamacija naloga .................................................................................25 Izvrsenje kunskih naloga ...................................................................................................25 Pregled kunskih naloga.....................................................................................................26 Status naloga ................................................................................................................27 Zbirni unos naloga datotekom ...........................................................................................29 Filtar kunskih naloga .........................................................................................................30 Predlosci ...........................................................................................................................30 Stvaranje predlozaka .....................................................................................................30 Stvaranje naloga iz predloska........................................................................................31 Pregled i promjena predloska ........................................................................................32 Filtar kunskih predlozaka ...............................................................................................32 Prometi .............................................................................................................................32 Izvodi ................................................................................................................................33 2

DEVIZNO POSLOVANJE ....................................................................................................34 Nalozi ...............................................................................................................................34 Unos novog deviznog naloga ........................................................................................34 Specifikacije naloga 14 ..................................................................................................35 Pogreske s radom naloga..............................................................................................35 Promjena nepotpisanih naloga ......................................................................................35 Potpis naloga ................................................................................................................36 Visestruki potpisi kunskih naloga ...................................................................................36 Brisanje deviznog naloga ..............................................................................................36 Izvrsenje deviznih naloga ..............................................................................................36 Pregled naloga ..............................................................................................................36 Filtar deviznih naloga ....................................................................................................37 Predlosci ...........................................................................................................................37 Stvaranje predloska.......................................................................................................38 Stvaranje deviznog naloga iz predloska ........................................................................38 Pregled i promjena predloska ........................................................................................38 Filtar predlozaka ............................................................................................................39 Prometi .............................................................................................................................39 Izvodi ................................................................................................................................39 Tecajna lista .....................................................................................................................40 Kalkulator strane valute ....................................................................................................40 KOMUNIKACIJA .................................................................................................................41 OPCIJE ................................................................................................................................41 Opi podaci.......................................................................................................................42 Administracija ovlasti ........................................................................................................43 ODJAVA SA HPB INTERNET BANKARSTVA....................................................................44 VAZNE NAPOMENE............................................................................................................44 KONTAKT INFORMACIJE ..................................................................................................44

3

UVOD

Hrvatska postanska banka d.d., sirei i unapreñujui svoje poslovanje nudi uslugu -HPB Internet bankarstvo za poslovne subjekte. Uvoñenjem usluge omogueno vam je koristenje najsuvremenijeg oblika bankarstva, elektronskog bankarstva. S uslugom HPB Internet bankarstvo za poslovne subjekte, vasim bankovnim racunima imate pristup sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno, a odlikuje se jednostavnosu koristenja, sigurnosu, funkcionalnosu i povoljnijim uvjetima. Korisnikom HPB Internet bankarstva za poslovne subjekte moze postati pravna osoba ili fizicka osoba koja obavlja registriranu djelatnost i koja u Banci ima otvoren racun.

Otkrijte vase S.U.P.E.R. ja!

HPB Internet bankarstvo za poslovne subjekte najsuvremenija je bankarska usluga koja vam omoguuje potpunu kontrolu nad vasim financijskim poslovanjem. Koristenjem usluge Internet bankarstva u mogunosti ste provjeriti stanje po svim vasim racunima otvorenim u banci, pregledati promet i prenositi sredstva s jednog racuna na drugi, provoditi kunske i devizne platne naloge te zadavati razne financijske i nefinancijske zahtjeve. PET KORAKA DO HPB INTERNET BANKARSTVA ZA POSLOVNE SUBJEKTE Pozorno procitajte Ope uvjete koristenja HPB Internet bankarstva za poslovne subjekte Ispunite Pristupnicu A u jednom primjerku Ispunite Pristupnicu B za svakog dodatnog korisnika usluge zasebno (onoliko primjeraka koliko je korisnika usluge) Prilozite kopije identifikacijskih dokumenata za utvrñivanje identiteta korisnika i osobe ovlastene za zastupanje Predajte u najblizoj poslovnici / podruznici banke ili posaljite postom na adresu Nakon obrade dokumentacije banka e vam izdati opremu (smart kartica, citac, token, instalacijski CD) i tajni broj - PIN koju mozete preuzeti osobno, u poslovnici/podruznici banke ili zatraziti slanje preporucenom posiljkom na adresu.

Mogunosti HPB Internet bankarstva

HPB Internet bankarstva za poslovne subjekte omoguava jednostavno, brzo i sigurno obavljanje sljedeih usluga: · · · · · · · · · · · upiti u stanja i promete svih racuna klijenata (kunskih, deviznih) uvid u detalje, stanja i promete svih racuna klijenata (kunskih, deviznih) uvid u stanja kunskih i deviznih depozita uvid u stanja i promete po kreditima uplata rate kredita upit u stanja i pregled garancija upit u stanja i pregled eskont mjenica pregled stanja, prometa te uplata po karticama HPB-a kunsko plaanje devizno plaanje - doznaka za plaanje u inozemstvo (Nalog 14) pregled tecajnih lista 4

· · · · · ·

unos naloga u originalni obrazac (kunsko i devizno plaanje) zbirni unos naloga datotekom prijenos sredstava s jednog racuna na drugi unutar Banke prijenos sredstava s jednog racuna na drugi meñu bankama pregled izvrsenih naloga i ispis potvrde o izvrsenom plaanju preuzimanje izvadaka o promjenama i stanju na racunu

Prednosti HPB Internet bankarstva

· · · · · · · Mogunost voñenja racuna i obavljanje bezgotovinskog kunskog i deviznog platnog prometa putem Interneta, u realnom vremenu Racionalno koristenje vremena i ubrzavanje dostave naloga za plaanje Rad s vise vlasnika racuna - poduzea (korisno za racunovodstvene servise) Promjena osobnih podataka (e-mail, telefon, faks, GSM i sl.) Mogunost promjene ovlastenja rada po racunima od strane korisnika usluge Naknade za provoñenje transakcija su i do 5 puta nize nego na salterima banaka poste Mogunost pristupa usluzi putem tokena ili smart kartice

Konfiguracijski preduvjeti za koristenje

Kako biste koristili HPB uslugu, potrebno vam je sljedee: · · · PC (osobno racunalo) prikljucak na Internet HPB korisnicki paket

Prije pocetka instalacije HPB korisnickog paketa morate biti sigurni da vase racunalo zadovoljava odreñene hardverske i softverske preduvjete.

Procesor Radna memorija Raspolozivi prosto diska Ostali hardverski zahtjevi Pentium klasa 128 MB 40 MB CD ROM jedinica USB prikljucak Windows 98 Windows ME Operacijski sustav Windows NT 4.0 (ServiceP ack 6.0) Windows 2000 Windows XP Internet preglednik MS Internet Explorer 7.0 Mozilla Firefox

Prilikom instalacije nije nuzna instalacija sva tri dijela programskog paketa, ve samu instalaciju prilagoñavate prema svojoj potrebi. Ukoliko ve imate neku od komponenti,

5

odnosno ako radite nadogradnju programske podrske, potrebno je instalirati samo dio koji se nadograñuje (npr. instalacija drivera novog citaca). Za koristenje HPB Internet bankarstva potrebno je ispravno spojiti citac pametnih kartica (nadalje: citac) na racunalo, instalirati korisnicke aplikacije i pogonski program za citac. Na slici 1. je prikazan USB citac. Slika 1. Castles EZ100PU USB citac kartica

Napomena: Prilikom instalacije USB citaca kartica obratite paznju na operativni sustav koji koristite na racunalu. Windows NT ne podrzavaju rad s USB citacima pametnih kartica.

Sigurnosne mjere i identifikacija korisnika

Hrvatska postanska banka d.d. implementira niz sigurnosnih mjera za svoje Internet bankarstvo i druge usluge. To ukljucuje razne mjere zastite, od enkripcije podataka do sustava vatrozida (firewall-a). HPB d.d. koristi najnapredniju komercijalno dostupnu tehnologiju enkripcije (128-bitni Secure Socket Layer - SSL) kako bi se omoguila sigurna razmjena informacija preko Interneta izmeñu klijenta i HPB.hr-a. SSL je na World Wide Web-u ope prihvaena tehnologija za enkripciju i autentifikaciju komunikacije izmeñu klijenata i posluzitelja. Korisnik preuzima sigurnosne ureñaje (kartice, citace, tokene) koji su nuzni za identifikaciju i koristenje usluga HPB Internet bankarstva osobno u poslovnoj jedinici Banke, FINA-e ili preporucenom posiljkom na adresu ovisno o tome kako se korisnik izjasnio na Pristupnici. Sigurnosni ureñaji osiguravaju autorizirani pristup servisu te dodatno digitalno potpisivanje financijskih transakcija. Korisnik moze koristiti servis internetskog bankarstva po primitku tokena i PIN-a ili citaca i kartice s izdanim certifikatom. Korisnik je duzan cuvati tajnost korisnicke identifikacije i prihvaa potpunu odgovornost za sve obveze nastale pod atributima njegove korisnicke identifikaciji. Korisnik se predstavlja banci s dva podatka. Prvi je podatak identifikacijski broj otisnut na poleñini tokena te dodatno i kratkotrajno prikazan na zaslonu tokena prilikom njegova ukljucenja. Drugi je podatak jednokratni tajni broj kojega token generira i ispisuje. Nakon svakoga ukljucenja njegova je vrijednost razlicita od svih prethodnih, a buduu vrijednost nije mogue predvidjeti. Za ukljucenje tokena potrebno je upisati PIN (osobni identifikacijski broj poznat samo korisniku). Alternativno rjesenje identifikacije je identifikacija preko takozvanih pametnih kartica (smartcard), na koju su stavljeni podaci potrebni za uspjesnu sigurnosnu komunikaciju s bankom. Certifikat uz PIN kojim se otkljucava kartica jednoznacno identificira fizicku osobu koja karticom pristupa HPB Internet bankarstvu.

Osnovni pojmovi vezani uz Internet bankarstvo

Smart Card - "pametna kartica" - plasticna kartica velicine kreditne kartice s ugrañenim cipom na koju su pohranjena dva jedinstvena "kljuca", od kojih je jedan javni, a drugi tajni. 6

Javni kljuc prenosi se u posebnoj formi, nazvanoj digitalni certifikat, koji sadrzi osnovne podatke o korisniku. Privatnim kljucem korisnik potpisuje svaku zadanu transakciju. Za upotrebu ove kartice potreban je citac koji se prikljuci na racunalo. Prije pocetka rada kartica se umee u citac i unosi se PIN, cime pocinje proces identifikacije. Mogunost primjene smart kartica visestruka je; osim u karticnom poslovanju, sve se masovnije upotrebljavaju i u javnom zivotu, kao osobne ili zdravstvene iskaznice te razlicite clanske kartice. Citac kartice - ureñaj koji omoguava pristup pametnoj kartici; prikljucuje se na racunalo i sluzi za citanje podataka s cip kartice, na slican nacin kao sto CD ROM jedinica sluzi za citanje CD-ova. Citac kartice prikljucuje se na jedan od "portova" na racunalu, ovisno o tome koji je slobodan - serijski port ili USB port. Serijski port - komunikacijski ulaz na PC-ju koji se nalazi na straznjoj strani kuista i sluzi za prikljucak serijskih ureñaja na racunalo (modema, misa, citaca kartice...). Moze biti 9-pinski koji je prisutan kod novijih konfiguracija ili 25-pinski, karakteristican za starije konfiguracije). Obicno se na racunalu nalaze dva serijska porta (COM1 i COM2), dok novije PC konfiguracije imaju ugrañen jedan serijski port i jedan ili vise USB portova. USB port (Universal Serial Bus) - komunikacijski ulaz na PC-ju koji se takoñer nalazi na straznjoj strani kuista i sluzi za prikljucak veeg broja perifernih ureñaja. Zbog njegovih prednosti u odnosu na serijski port (prikljucak veeg broja ureñaja na jedan port), prisutan je kod novijih PC konfiguracija. Token - osobnom lozinkom (PIN-om) zastien ureñaj koji korisnicima jamci da nije mogu neovlasten pristup njihovim racunima. Pri svakom ukljucenju generira jednokratnu lozinku (One Time Password). Kad se za pristup usluzi upotrebljava token, nije potrebno instalirati dodatnu programsku podrsku, jer se klijenti sluze postojeim aplikacijama na svome racunalu. PIN - Personal Identification Number - osobni identifikacijski broj je zaporka pomou koje se osigurava zastita od neovlastenog koristenja Smart kartice ili tokena. Poznat je samo korisniku koji ga jedini moze i mijenjati. TAN kartica - identifikacijska kartica velicine kreditne kartice, na cijoj je poleñini serijski broj i tablica s transakcijskim brojevima (TAN-ovima). Pri svakoj prijavi s tablice se upisuje drugi broj, a sustav na prijavnom ekranu precizira na kojem je mjestu broj u tablici. Korisnicki paket - oprema koja korisnicima omoguava sigurnu upotrebu usluge internetskog bankarstva, a sastoji se od pametne kartice, licencije ili citaca kartice. Elektronicki potpis - skup podataka koji potvrñuje izvornost, autenticnost i neporecivost slanja i primitka dokumenata u elektronickom poslovanju, a ima potpuno jednaku vrijednost kao vlastorucni potpis u pravnom okruzenju. Identifikacija - obuhvaa unosenje korisnickog imena i jednokratne lozinke koju ispise token ili smart kartica. Autentifikacija - za koristenje usluge ili potpisivanje naloga koristi se sustav jednokratnih lozinki, koji onemoguava da ve jednom iskoristena lozinka posluzi za ponovni ulazak u sustav internetskog bankarstva. PKI autentifikacija - Public Key Infrastructure - tehnologija "javnog kljuca", naziv koji se koristi za osiguranje podataka na putu izmeñu racunala, klijenta i posluzitelja elektronickog bankarstva upotrebom enkripcije pri aktiviranju smart kartice. Tajni kljuc (private key) - kriptografski objekt pomou kojeg se kriptiraju podaci koje korisnik salje banci. Koristi se za digitalno potpisivanje naloga za plaanje kojim se garantira autenticnost podataka. S odgovarajuim javnim kljucem cini jedinstven par kljuceva. Tajni kljuc nikada ne napusta karticu na kojoj je pohranjen.

7

Kljuc za otkljucavanje (unlock key) - sifra koja sluzi za otkljucavanje kartice u slucaju da ju je korisnik zakljucao pogresnim unosima PIN-a. Banke preporucuju korisnicima zapisivanje sifre i njezino drzanje odvojeno od kartice. Digitalni certifikat - jednoznacno povezuje osobu uz njezin "javni kljuc". U javnom zivotu certifikat bi predstavljao ekvivalent osobnoj iskaznici i u tom smislu u komunikaciji preko interneta osigurava meñusobnu identifikaciju strana koje komuniciraju. Nalog za plaanje - postupak pri kojem korisnik preko internetskog bankarstva, nakon uspjesne identifikacije, prenosi banci zahtjeve i podatke za izvrsenje bankarske usluge. Paket naloga - skupina naloga za plaanje promatranih kao cjelina. User ID (korisnicki ID) - jedinstveni broj korisnika usluge, koji su se dodjeljuje kod ugovaranja usluge. U kombinaciji s PIN-om sluzi za registraciju korisnika. Internetski preglednik - program koji sluzi za pregled internetski stranica. Najpoznatiji internetski pretrazivaci su Internet Explorer i Netscape Navigator, od kojih svaki postoji u nekoliko verzija. Kontakt-osoba - osoba ovlastena za preuzimanje sredstava identifikacije za sve korisnike Potpisnik - osoba ovlastena za raspolaganje sredstvima na racunima i potpisivanje naloga u elektronickom obliku Unositelj - osoba ovlastena za kreiranje platnih naloga u elektronickom obliku Korisnik - fizicka osoba koja se prijavljuje na sustav e-plaanja. Vlasnik racuna - poslovni subjekti koji su komitenti Banke i imaju otvoren barem jedan poslovni racun u Banci. Ukupna tezina potrebna za potpis - predstavlja ukupan zbroj tezina svih potpisa potrebnih za potpis naloga. Ako je potrebna ukupna tezina vea od 1, bit e potrebno vise od jednog potpisa (od strane korisnika) da bi neki nalog bio potpisan. Tezina potpisa korisnika - predstavlja tezinu potpisa koja je dodijeljena jednom korisniku. Ako je tezina potpisa korisnika manja od ukupne tezine potrebne za potpis, nalog e morati potpisati jos jedan (ili vise) korisnika. Tip potpisnika - postoje dva tipa potpisnika: Lijevi i Desni. Nalog nije potpisan ako ga nije potpisao Desni potpisnik. Nalog - nalog za plaanje u prvom je redu namijenjen prijenosu sredstava, ali omoguava i gotovinsko poslovanje sudionika platnog prometa. Nalog je mogue ispuniti i spremiti. Spremljen nalog potpisuju osobe (ili osoba) ovlastene za potpis. Nalog ostaje vidljiv u listama naloga sve dok nije u potpunosti potpisan. Nalog nije u potpunosti potpisan ako nije dostignuta ukupna tezina potpisa i ako ga nije potpisao Desni potpisnik. Transakcija - nalog koji je u potpunosti potpisan postaje transakcija i vidljiv je u listama prometa po racunima (kunskim ili deviznim). NKS ­ (NACIONALNI KLIRINSKI SUSTAV) - preko NKS-a se banke meñusobno namiruju za plaanja svojih komitenata koji su deponenti druge banke. Obracuni se u NKS-u odvijaju u tri ciklusa, tijekom kojih se primaju nalozi. Na kraju ciklusa izvrsava se namirenje koje je organizirano po neto multilateralnom nacelu. HSVP ­ (HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAANJA) sustav za izvrsenje meñubankovnih plaanja i evidentiranja na racunima za namirenje banaka i stedionica kod HNB-a u realnom vremenu po bruto nacelu. U plaanju preko HSVP-a u potpunosti je anuliran sustavni rizik izvrsenja plaanja. Administrator sustava - korisnik koji ima pravo administriranja svih prava ostalih korisnika.

8

PRIJAVA KORISNIKA NA SUSTAV

Prijava tokenom

Promjena inicijalnog PIN-a Prigodom prvog ukljucivanja tokena morat ete promijeniti inicijalni PIN. 1. Pritisnite tipku sa strelicom u donjem desnom uglu tokena (poruka Novi PIN pojavit e se na ekranu) 2. Upisite cetveroznamenkasti broj ­ inicijalni PIN koji ste dobili od Banke 3. Na zaslonu tokena javlja se poruka New PIN (Novi PIN). 4. Ovdje treba odrediti novi cetveroznamenkasti broj - osobni PIN koji ete ubudue koristiti kao korisnik usluge 5. Pojavit e se poruka PIN CONF (PIN Confirmation ­ potvrda PIN-a). Treba jos jednom upisati osobni PIN.

Napomena: PIN tokena je jedinstveni identifikacijski broj za uporabu tokena. Molimo da ne zapisujete PIN na papirie ili bilo koje drugo mjesto gdje bi mogao biti izlozen javnosti. Kod utipkavanja PIN-a u token smijete pogrijesiti maksimalno tri puta. Nakon toga token e se zakljucati i neete ga moi rabiti tako dugo dok ga osoblje u Banci ne otkljuca. Ukoliko se dugo niste koristili ovim sustavom i ne mozete se prijaviti na sustav, molimo da o tome obavijestite osoblje u Banci koje je u mogunosti sinkronizirati token sa sustavom. Kako se prijaviti Kod prijave na sustav potrebno je u polje ,,SERIJSKI BROJ TOKENA" (slika 2.) unijeti broj sa poleñine vaseg tokena. Crtice serijskog broja tokena se ne upisuju. Slika 2. Unos serijskog broja tokena

Ukljucite token pritiskom na tipku sa strelicom. Upisite PIN za otkljucavanje tokena. Na LCDu tokena se pojavljuje poruka "APPLI _". U ovom trenutku odabirete broj 1. Token e izbaciti sesteroznamenkasti broj koji upisujete u polje pod nazivom "JEDNOKRATNA LOZINKA", nakon toga kliknite na ,,PRIJAVA TOKENOM"(Slika 3). Slika 3. Prijava tokenom

9

Nakon toga slijedi poruka o uspjesnoj prijavi, te prijava na sustav. Slika 4. Prijava na sustav

VAZNO! Token se NE SMIJE OTVARATI!!! Otvaranjem, token e se samounistiti. Baterija u tokenu ima prosjecno trajanje pet godina, ovisno o ucestalosti uporabe. Ukoliko token prestane raditi zbog slabe baterije, u Banci ga mijenjate za novi token. Baterije se ne mijenjaju! Pogresna prijava Ukoliko prilikom prijave neki od podataka nije ispravan, na ekranu e se pojaviti poruka koja ukazuje na tu neispravnost. Nakon procitane poruku odaberite OK, ispravite pogresno upisani podatak i potvrdite s Prijava tokenom. Uzroci pogresne prijave mogu biti: · · · neispravno upisan serijski broj tokena: ponovite upis serijskog broja tokena (bez crtica) pogresno upisana jednokratna zaporka: ponovite postupak sa slike 3. pogresan unos PIN-a: kod unosa pogresnog PIN-a na ekranu se pojavljuje poruka FAIL 1. Pritiskom na tipku omoguava se ponovni unos ispravnog PIN-a. Ukoliko ste uzastopno unijeli tri pogresna PIN-a, token se automatski zakljucava. Na ekranu se pojavljuje poruka LOCK PIN i nizu od 7 znamenki. U tom slucaju nazovite besplatan sluzbe za korisnike broj 0800 472 472

10

Prijava Smart karticom

Kako biste se prijavili u sustav Smart karticom, citac kartice mora biti prikljucen na racunalo i u njega mora biti umetnuta kartica. Prijavljujete se tako da kliknete na polje ,,PRIJAVA KARTICOM". Slika 5. Prijava karticom

U nekim slucajevima pojavit e se poruka da klijentski dio za rad sa PKI karticom nije ucitan. Izaberite OK i pricekajte trenutak. Slika 6. Klijentski dio za rad sa PKI karticom nije ucitan

Nakon nekoliko trenutaka ucitat e se sljedei prozor u kojem izabirete citac s kojim ete raditi. Izaberite CASTLES EZ100PU1 i kliknite OK. Slika 7. Izbor CASTLES EZ100PU 1 citaca kartice

Nakon sto ste izabrali citac kartice s kojim ete raditi, pojavit e se prozor za unos PIN-a. Unesite PIN i pritisnite OK. Slika 8. Prozor za unos PIN-a

Ponovno pritisnute "Prijava HPB karticom". Za nekoliko trenutaka pojavit e se ekran o uspjesnoj prijavi na sustav Internet bankarstva (slika 5.).

11

(De)blokada kartice Ako se pet puta upise pogresan PIN, kod sestog upisivanja pogresnog PIN-a smart kartica se blokira. Karticu je mogue deblokirati iskljucivo uz poznavanje koda za deblokiranje (Unlock Code). Ako vam isti nije poznat, smart kartica i certifikat vise se ne mogu koristiti. Stoga Vam, prilikom prve prijave, preporucamo slijedee: U donjem desnom uglu Vaseg ekrana pokrenite ,,ActiveClient Agent" , te e Vam se nakon sto ukucate svoj inicijalni PIN (slika 9.) pojaviti ,,Unlock Code" (slika 10.). Taj broj je potrebno zabiljeziti/pohraniti, jer u slucaju blokade kartice jedino se uz poznavanje tog koda kartica moze deblokirati. Slika 9. ActivClient Agent - Unos inicijalnog PIN-a

Slika 10. ActivClient Agent ­ Unlock Code

Promjena PIN-a Kako bi promijenili PIN morate ponovno pristupiti aplikaciji ActivClient. Nakon unesenog pina u izborniku izaberite opciju ,,TOOLS" ,,CHANGE PIN". 12

Slika 11. ActivClient Agent ­ Promjena PIN-a

Upisite stari PIN

novi PIN

ponovno novi PIN, zatim sve potvrdite na ,,OK".

Slika 12. ActivClient Agent ­ unos novog PIN-a

Dobiti ete poruku o uspjesnoj promjeni PIN-a koju potvrdite na ,,OK". Slika 13. ActivClient Agent ­ uspjesna promjena PIN-a

13

PIN mozete promijeniti i na nacin da na ikonu ,,ActivClient Agent" kliknete desnim klikom misa nakon cega e se pojaviti prozor koji nudi izbornik u kojem odaberete ,,PIN Change Tool" nakon cega se otvara prozor za promjenom PINa (slika 12.).

Obnova certifikata Certifikat zapisan na Smart kartici ima rok vazenja godinu dana. Nakon isteka, prilikom prijave na HPB Internet bankarstvo za poslovne subjekte, dobiti ete poruku o isteku. Certifikat mozete obnoviti prema sljedeim uputama: Umetnite Smart karticu u citac Pristupite web stranici www.hpb.hr izaberite Internet bankarstvo za poslovne subjekte Slika 14. Prijava na Internet Bankarstvo

Na prijavnoj stranici kliknite ,,Obnova certifikata" lika 15. Obnova certifikata

14

Otvoriti e Vam se prozor za obnovu certifikata (slika 16.), te Warning ­ Security koje oznacava upozorenje na sigurnost sto ete potvrditi odabirom na ,,Run" (slika 17.) Slika 16. Obnavljanje certifikata

Slika 17. Warning - Security

Proces obnove certifikata pokrenuti ete odabirom na ,,Nastavi" (slika 16.) nakon cega slijedi ucitavanje objekata sa kartice Ucitavanje e se zaustaviti na 25%, 50% i 75% te e ponovno biti potrebno kliknuti ,,Nastavi" Obnova certifikata zavrsava na 100% i od sada ete ponovno moi pristupiti aplikaciji HPB Internet bankarstvo za poslovne subjekte.

Prijava FINA karticom

Za prijavu FINA karticom sluzite se istim gumbom kao i za prijavu Smart karticom (slika 5.) nakon cega slijedi potvrda o prijavi te pristup racunima.

15

OSNOVNE INFORMACIJE O APLIKACIJI

Aplikacija je razvijena na osnovu najvisih tehnoloskih standarda uz integraciju sofisticiranih kriptografskih i autentifikacijskih sustava kako bi se osigurao maksimalan stupanj sigurnosti, pouzdanosti i zastite podataka. Aplikacija u potpunosti omoguava upravljanje i provoñenje kunskog i deviznog platnog prometa u okviru zakonskih propisa. Omoguava automatizaciju poslovanja, automatsku razmjenu podataka i informacija s okolinom banke (HSVP, NKS), smanjenje troskova poslovanja i dr.

Prikaz ekrana i glavnog izbornika

U samom vrhu ekrana vidljivo je: Ime i prezime korisnika koji je pristupio racunu, Vlasnik racuna te Datum prijave. U gornjem dijelu nalazi se glavni izbornik iz kojega mozete pristupiti svim dijelovima aplikacije. Ispod glavnog izbornika nalazi se glavni dio ekrana u kojem su vidljivi podaci ovisno o opciji koju ste izabrali. Slika 18. Struktura sadrzaja na ekranu

Opis glavnog izbornika

POCETNA Svi racuni - Prilikom svake prijave automatski se prikazuje Pocetna stranica odnosno, Pregled svih racuna kojima taj vlasnik raspolaze, a korisnik ima pravo pristupa. Ukoliko imate autorizaciju po vise vlasnika racuna, iz padajueg izbornika mozete izabrati s kojim racunom zelite dalje raditi. KUNSKO Racuni ­ dobivate pregled kunskih racuna vlasnika sa svim podacima kao i na pocetnoj stranici. Nalozi ­ u lijevom dijelu Liste kunskih naloga prikazane su Informacije o racunima (IBAN, Ukupna tezina racuna, Tezina potpisa korisnika, Tip potpisa korisnika) dok se u desnom dijelu nalazi Filtar kunskih naloga. Filtar nam sluzi kako bi pretrazivali naloge prema zadanom kriteriju. U ovom dijelu ekrana mogue je unijeti Novi nalog odnosno, Datoteku naloga.

16

Unos kunskih naloga - omoguava rucni unos naloga, stvaranje iz predloska te spremanje naloga kako predlozak. Nalog je standardizirani s obrascem Naloga za plaanje HUB-1. Nakon spremanja naloga, isti e se nalaziti u Listi kunskih naloga gdje se nalog oznacava i potpisuje od strane potpisnika. Zbirni unos naloga datotekom - ova opcija je uvedena kako bi se olaksao upis naloga za plaanje vlasnicima racuna koji upisuju i plaaju vee kolicine naloga stranica 11 od 57 dnevno. Ovo se posebno odnosi na vee obrtnike i pravne osobe. Vlasnik racuna moze prije spajanja na Internet i ovaj sustav Internet bankarstva pripremiti datoteku u ve predviñenom formatu te datoteku poslati na obradu ovom sustavu koji e iz datoteke izvaditi naloge i upisati ih u sustav, isto kao sto bi nalozi bili upisani kroz stranice sustava Internet bankarstva. Predlosci ­ omoguava rad s predloscima kunskih naloga (stvaranje naloga, spremanje predlozaka, izmjena, brisanje, prikaz popisa i prikaz pojedinacnog predloska u originalnom obrascu). Prometi ­ ova lista sluzi za prikaz prometa po odreñenom racunu. Nakon odabira opcije iz glavnog izbornika, prikazat e se filtar prometa iz kojeg odabiremo racun i period prometa. Na kraju ove liste nema zavrsnog stanja jer ovo nije sluzbeni izvod Banke. Iznad liste se nalaze informacije o racunu na koji se lista odnosi. Izvodi - ispis izvoda je sluzbeni dokument. Za dohvat i ispis izvoda koristi se filtar. Prvo morate odabrati tip pretrazivanja (po broju, godini ili po datumu izvoda tj. razdoblju u kojem se izvod nalazi). Ispis izvoda se daje za tocno odreñeni knjizni datum, na koji je izvod formiran. Ukoliko trazite izvod za odreñeni knjizni datum, a izvod nije formiran, izvod nee biti dostupan! Ukoliko trazite ispis u odreñenom razdoblju, prvo se formira lista svih dostupnih izvoda u tom razdoblju, a zatim s liste odabirete trazeni izvod. Na kraju trebate odabrati format dokumenta u kojem zelite skinuti izvod. Podrzavamo formate koji su uobicajeni za skidanje izvoda po Internet bankarstvu. DEVIZNO Racuni ­ dobivate pregled deviznih racuna vlasnika sa svim podacima kao i na pocetnoj stranici. Nalozi - nalog za plaanje u inozemstvo je standardizirani nalog s obrascem Naloga 14. Lijevim klikom misa na ikonu Novi devizni nalog, otvara se obrazac Naloga 14. Unos naloga za plaanje u inozemstvo (Nalog 14) - omoguava rucni unos/spremanje naloga, stvaranje iz predloska, spremanje naloga kako predlozak te brisanje svih unesenih polja. Nakon spremanja naloga, isti e se nalaziti u Listi deviznih naloga gdje se nalog oznacava i potpisuje od strane potpisnika. Predlosci naloga za plaanje u inozemstvo - omoguava rad s predloscima naloga za devizna plaanja (stvaranje naloga, spremanje, izmjena i brisanje predlozaka, prikaz popisa i prikaz pojedinacnog predloska u originalnom obrascu). Prometi po deviznim racunima - ova lista sluzi za prikaz liste prometa po odreñenom deviznom racunu. Nakon odabira opcije iz glavnog izbornika, prikazat e se filtar prometa iz kojeg odabiremo racun i period prometa. Na kraju ove liste nema zavrsnog stanja jer ovo nije sluzbeni izvod Banke. Iznad liste se nalaze informacije o racunu na koji se lista odnosi. Izvodi deviznih racuna - ispis izvoda je sluzbeni dokument. Za dohvat i ispis izvoda koristi se filtar. Prvo morate odabrati tip pretrazivanja (po broju, godini ili po datumu izvoda tj. razdoblju u kojem se izvod nalazi). Ispis izvoda se daje za tocno odreñeni knjizni datum, na koji je izvod formiran. Za razliku od kunskog izvoda, devizni izvod za odreñeni datum moze sadrzavati i promete koji su knjizeni na neki drugi datum. Ukoliko trazite izvod za odreñeni knjizni datum, a izvod nije formiran, izvod nee biti dostupan! Ukoliko trazite ispis u odreñenom razdoblju, prvo se formira lista svih dostupnih izvoda u tom razdoblju, a zatim s liste odabirete trazeni izvod. Na kraju trebate odabrati format dokumenta u kojem zelite 17

skinuti izvod. Podrzavamo formate koji su uobicajeni za skidanje izvoda po Internet bankarstvu. Tecajna lista - nakon odabira opcije glavnog izbornika za pregled tecajne liste, otvara se stranica na kojoj mozete vidjeti tecajnu listu Banke. Ukoliko zelite neku prethodnu tecajnu listu, tada morate promijeniti datum tecajne liste i odabrati opciju pregleda. Kalkulator strane valute - kalkulator valute se upotrebljava za preracune iznosa izmeñu dviju valuta. Do ovog kalkulatora se dolazi odabirom na izborniku za Devizno poslovanje ­ kalkulator (pod-opcija). KOMUNIKACIJA Kontakt obrazac - na ovoj stranici mozete kontaktirati s ovlastenim zaposlenicima Banke. Ako imate neki problem, uocili ste pogresku, zelite dati prijedlog ili nas samo zelite pohvaliti, ovo je pravo mjesto za to. Upisite tekst svoje poruke i posaljite nam ga. Maksimalna duljina teksta poruke je 2000 znakova. Primljene poruke ­ na ovom ekranu korisnik moze pregledati obavijesti pristigle od administratora Banke. Upozorenje o pristiglim obavijestima nalazi se na pocetnom ekranu. Poslane poruke ­ ovdje mozete pregledati arhivu poslanih poruka Banci zajedno sa njihovim sadrzajem. OPCIJE Opi podaci ­ opi podaci vidljivi su svim korisnicima sa podacima o korisniku i vlasniku racuna, dok pristup Administraciji ovlasti imaju samo korisnici s administratorskim ovlastima. Administracija ovlasti - administrator ima uvid u ovlastenja svih korisnika koje je poslovni subjekt ovlastio za koristenje usluge Internet bankarstvo. VAZNO! Na veem broju stranica aplikacije u ravnini naslova odabranog ekrana uociti ete 3 akcijska gumba. Gumb sa znakom printera sluzi za ispis cijelog sadrzaja ekrana u PDF formatu kojeg mozete otvoriti ili spremiti lokalno na racunalo. Klikom na upitnik otvara se Pomo. Kategoriziranost uputa omoguit e brzo pronalazenje odgovora. Sa svake stranice s koje pozovete pomo dobivate upute za tu stranicu. Akcija oznacena tockama prikazuje da li se nesto sprema, snima i sl. sto se odnosi na pozadinsko poslovanje. Nakon zavrsetka rada, dobit ete povratnu informaciju po zavrsetku rada.

18

RAD S RACUNIMA

Na ovom ekranu vidljivi su svi ra racuni doticnog vlasnika: Poslovni racuni, Devizni ra cuni, racuni, Krediti, Depoziti, Eskont mjenica, Garancije, Devizni depoziti. Vidljivi biti samo oni e proizvodi za koje korisnik ima pravo pregleda (Slika 18). Takoñer su vidljivi osnovni podaci korisniku koji se prijavio na sustav. Vidljivi su sljede er sljedei podaci korisnika: Ime i Prezime, Datum zadnje pri prijave te Vlasnik racuna. O vlasniku ra una. racuna vidljiv je samo naziv vlasnika (Slika 18) 18). Odabirom na vlasnika racuna s kojim zelite raditi prikazat e se svi racuni tog vlasnika cuna e ra racuna po kojima vi imate dozvolu uvida. Kod svakog racuna vidljivi su podaci: Naziv racuna, una una Naz Broj racuna, Valuta, Proknjizeno stanje, Raspolozivo, Nepotpisano, U obradi ­ duguje, una, Okvirni kredit, Istek okvirnog kredita i Akcije i dr (Slika 18). dr. Pozicioniranjem kursora na Naziv ra racuna prikazat e se pop-up prozor sa ispisanim IBAN up IBANom. Isto tako kod Nepotpisanih naloga pop up prozor daje informaciju o iznosu potpisanih to pop-up naloga (Slika 19.). Klikom na link Naziv ra racuna otvaraju se Detaljne informacije o izabranom racunu (Slika 20.). U Akcijama stoje 3 gumba sa pre precicama koje koristite u slucaju da zelite na ekran Prometa, aju Izvoda i Naloga. Klikom na iste automatski se otvaraju ekrani sa spomenutim dijelovima aplikacije (Slika 19.). Slika 19. Pop-up prozori

Detalji racuna predstavlja samo informativni predmet. Na svakoj listi vidim niz detalja una vidimo svakog racuna. Na kraju ove tabele nema zavrsnog stanja jer ovo nije sluzbeni izvod Banke . jer Banke. Iznad detalja se nalazi naziv rac racuna na koji se detalji odnose. Slika 20. Detalji racuna

19

KUNSKO POSLOVANJE

Nalozi

Unos novog kunskog naloga Nalog Vam omoguuje zadavanje platnih naloga. Za kunska i devizna plaanja mozete odabrati potpuno prazan novi nalog (predefiniran) pritiskom na Novi nalog ili nekog od Vasih primatelja ponuñenih u listi predlozaka, sto e Vam skratiti vrijeme unosa. Nalog je identican originalnom obrascu i moze se unijeti rucno ili iz predloska. Predlozak se bira klikom na gumb "Stvori iz predloska". Slika 21. Unos kunskog naloga

Nacin popunjavanja obrasca Iznos naloga za plaanje - upisuje se iznos koji treba platiti nalogom. Iznos naloga mora biti vei od 0. Mora biti upisan s zarezom kao decimalnim razdjelnikom za lipe, npr. 1234567,89. Izlaskom iz tog polja sustav formatira broj u obliku 1.234.567,89 Naziv platitelja - popunjava se automatski ovisno o vlasniku racuna s kojim trenutacno radite. Naziv platitelja moze se mijenjati po potrebi. Racun zaduzenja - se ne upisuje, ve odabire s liste racuna kojima trenutacno odabrani vlasnik racuna moze plaati. Ovo polje nije mogue ostaviti praznim pa je potreban dodatan oprez kod odabira racuna! Model i poziv na broj odobrenja - ukoliko se ne unese model poziva na broj odobrenja nema ispitivanja ispravnosti unesenog poziva na broj odobrenja. U svim ostalim slucajevima se ispituje ispravnost poziva na broj odobrenja. Naziv primatelja - se u pocetnoj fazi unosa naloga za plaanje moze izostaviti. U tom slucaju sustav Internet bankarstva pokusava pronai naziv primatelja prema racunu odobrenja te upisuje naziv i sjediste primatelja za pravnu osobu u cije se ime kreira nalog. Ukoliko nije mogue na taj nacin pronai naziv primatelja, mora ga se upisati rucno. Racun odobrenja - se mora obvezatno upisati. Ukoliko se plaa na racun koji se nalazi u drugoj banci, tada se racun odobrenja pise u novoj konstrukciji kao <vodei broj banke><broj racuna u banci>. Vodei broj banke je niz od 7 znamenaka, a broj racuna je niz od 10 znamenaka. Oba niza su zastiena i provjerava se njihova ispravnost. Ukoliko se plaa unutar banke, dovoljno je napisati samo broj racuna. Ako zelite prebaciti novac s vaseg poslovnog racuna na racun unutar banke, dovoljno je upisati samo broj racuna bez VBDI HPB-a! Ukoliko se naziv primatelja izostavi, sustav Internet bankarstva e pokusati popuniti naziv primatelja prema ovom racunu. Ako se radi o ispravnom, postojeem i aktivnom racunu unutar banke, naziv primatelja e sigurno biti popunjen. Ako se radi o racunu u drugoj banci, tada se naziv primatelja cita iz jedinstvenog registra racuna Republike Hrvatske. 20

Model i poziv na broj zaduzenja - isto kao i model poziva na broj odobrenja. Svrha plaanja - unesite svrhu plaanja. Datum valute - datum na koji se nalog za plaanje zeli platiti. Ovaj datum odreñuje datum provoñenja plaanja naloga za plaanje. Ovaj datum se ispituje u dva navrata. Prvo ispitivanje je kod upisa naloga za plaanje. Kod ovog ispitivanja bitno je da datum valute nije manji od datuma upisa. Kod potpisa naloga za plaanje ispituje se i mogunost izvoñenja plaanja na odreñeni datum i u odreñeno vrijeme. Ovo je posebno vazno za naloge za plaanje kojima se plaa na racun u drugoj banci. Ukoliko zadajete eksternu transakciju i zatrazite datum izvrsenja neradni dan, na ekranu potvrñivanja datum e se automatski promijeniti na prvi slijedei radni dan. Plaanja unutar Banke se mogu izvesti u bilo koje doba dana i bilo kojeg dana u tjednu. Plaanje na racun u Banci - za plaanje na racun u Banci dovoljno je u racun odobrenja upisati partiju na koju se zele prebaciti sredstva. Na taj je nacin mogue upisati i partiju kredita ili depozita. Ako se partija kredita ili depozita prepozna, sustav Internet bankarstva e nakon iniciranja akcije spremanja naloga za plaanje automatski popuniti nalog kako bi plaanje rate kredita ili uplata na depozit bilo ispravno. Uplata na kredit ili depozit ovako e biti u domicilnoj valuti, sto je dobro za kunske kredite ili depozite. Ukoliko imate kredit ili depozit s valutnom klauzulom, uplate mozete kontrolirati uporabom kalkulatora valutne klauzule. Kalkulator nije dostupan ako nemate nijedan kredit ili depozit s valutnom klauzulom. Za provedbu naloga za kunsko plaanje obvezno je popuniti polja: Iznos Broj racuna primatelja Opis plaanja Nakon unesenih svih potrebnih polja odabere se kanal prijenosa (HSVP ili NKS). Opcija HSVP omoguava slanje eksternog kunskog naloga na izvrsenje s odreñenim prednostima u odnosu na uobicajeni nacin izvrsavanja naloga putem Nacionalnog klirinskog sustava (NKS-a). Prednosti plaanja putem HSVP-a su brze ispostavljanje i izvrsavanje eksternih platnih naloga te mogunost plaanja naloga u tekuem datumu sve do 17:30 sati. U odnosu na NKS sustav, nalozi poslani na izvrsenje putem HSVP-a tarifiraju se prema vazeim naknadama ­ Nalozi putem HSVP-a (trenutno 10,00 kn po nalogu). Osim nuznosti postojanja pokria na poslovnom racunu u Banci na datum valute izvrsenja naloga, plaanja putem HSVP-a imaju i neka dodatna ogranicenja i specificnosti: o o o Nalozi u najavi mogu se ispostaviti s valutom izvrsenja najvise sedam kalendarskih dana unaprijed od datuma ispostavljanja naloga. Putem HSVP-a nije mogue zadati skupne naloge, ve se nalozi zadaju iskljucivo pojedinacno. Platne naloge s izvrsavanjem u tekuem datumu mogue je ispostaviti do 17:30 sati, a u razdoblju od 17:30 sati mogu se zadavati samo nalozi u najavi. Nakon 23:59 sati mogue je zadavati naloge za izvrsavanje putem HSVP-a za tekui obradni dan (slijedei radni dan). Ispostavljeni HSVP nalog u najavi mogue je povui tekueg obradnog dana upisanom u polje "datum izvrsenja". Putem HSVP-a nije mogue provesti plaanje u drzavni proracun, osim za iznose preko 1.000.000,00 kuna.

o o

21

TERMINI PROVOðENJA NALOGA RADNIM DANOM: NKS ­ do 14:00 sati s datumom izvrsenja tekui radni dan. Od 14:00 sati sa datumom izvrsenja slijedeeg radnog dana. HSVP ­ do 17:30 sati s datumom izvrsenja tekui radni dan. Od 17:30 sati sa datumom izvrsenja slijedeeg radnog dana. INTERNO - online zadani interni platni nalozi provode se s tekuim datumom od 0-24 sata. NERADNI DANI: Ukoliko zadajete eksternu transakciju i zatrazite datum izvrsenja neradni dan, na ekranu potvrñivanja datum e se automatski pomaknuti na prvi slijedei radni dan. Nakon popunjavanja svih unesenih polja te odabira kanala prijenosa, radi se provjera unesenih podataka i prikazuje poruka o uspjesnosti iste. Neradnim danima za meñubankovno plaanje smatraju se subote, nedjelje i neradni dani propisani od strane nadleznog drzavnog tijela. Neradnim danom za unutar bankovna plaanja na racune pravnih osoba smatraju se nedjelje i propisani neradni dani. Slika 22. Spremanje kunskog naloga

Nakon spremanja nalog je mogue vidjeti u Listi kunskih naloga.

Pogreske s radom naloga

U slucaju pogreske kod spremanja naloga za plaanje, sustav Internet bankarstva trazi promjenu podataka na nalogu. U slucaju takvih pogresaka pojavit e se lista pogresaka na nalogu. Nakon ispravke pogresaka, moze se ponovno pokusati sa spremanjem naloga za plaanje. Uz listu pogresaka mogua je pojava i liste upozorenja. Lista upozorenja sadrzi dodatne obavijesti uz nalog za plaanje kojima se od vas trazi dodatna provjera podataka i potvrda ispravnosti. VAZNO! Ovako spremljeni nalog za plaanje jos uvijek nije u postupku plaanja! Tek potpisom naloga za plaanje pocinje proces plaanja. Nakon potpisa vise nije mogue obrisati ili promijeniti nalog za plaanje.

22

23. Kontrole pri unosu naloga

Promjena nepotpisanih naloga

Lista (nepotpisanih) naloga sluzi za kontrolu upisanih naloga. Klikom lijevom tipkom misa na bilo koje polje naloga pozivamo promjenu tog naloga. Otvara se nalog koji smo ranije spremili. Nakon izvrsenih izmjena sustav ponovo provjerava podatke na nalogu. Ako je sve ispravno moze se nastaviti sa daljnjim radom prema zelji korisnika. Nudi se mogunost spremanja i brisanja naloga, spremanje predloska iz postojeeg naloga te dohvaanje naloga u PDF formatu.

Ukoliko vlasnik racuna trazi vise od jednog potpisa na nalogu za plaanje, a barem jedan korisnik s pravom potpisa je ve stavio svoj potpis na nalog za plaanje, tada promjena naloga za plaanje brise sve potpise koji su stavljeni na nalog za plaanje.

Potpis naloga

Samim upisom kunskog naloga, kunski nalog nije stavljen u proces plaanja. Ovo je ovako izvedeno zbog sigurnosnih razloga, odnosno potrebe za stavljanjem digitalnog potpisa na nalog od strane korisnika. Tek nakon sto je nalog digitalno potpisan od strane korisnika, banka je sigurna da je korisnik zaista zelio izvrsenje kunskog naloga. Ukoliko je digitalni potpis ispravan, njime se identificira korisnik - potpisnik, a posredno i vlasnik racuna koji je dao punomo po racunu korisniku Internet bankarstva. Nalog je potpisan samo ako je digitalni potpis ispravan. Za odabir svih kunskih naloga s tabele za jedan racun zaduzenja potreban je klik lijevom tipkom misa iznad malog kvadratnog polja u naslovu tabele. Da biste potpisali ili obrisali kunski nalog, on prvo mora biti oznacen. Na listi s nepotpisanim kunskim nalozima s lijeve strane nalazi se kolona u malo kvadratno polje ("checkbox"). Klikom lijevom tipkom misa na checkbox odabiremo ili ponistavamo odabir odreñenog kunskog naloga. Prigodom odabira, na dnu tabele za odreñeni racun zaduzenja mozemo pronai sumu svih odabranih kunskih naloga. Slika 24. Oznacavanje naloga

23

Potpis naloga tokenom Da bi se nalozi potpisali tokenom, potrebno je upisati odgovor na MAC input koji vam postavlja sustav Internet bankarstva. Moramo primijetiti da se MAC input mijenja s oznacavanjem kunskih naloga koje zelimo potpisati. MAC input ovisi o podacima na kunskom nalogu. Broj ispisan u polju pod nazivom MAC upisujemo u token, a token nam vraa broj - odgovor na MAC input. Broj koji predstavlja odgovor upisujemo u polje pod nazivom odgovor. Nakon upisanog odgovora mozemo odabrati opciju potpisa. Postupak je sljedei: 1. Oznacite nalog(e) koji zelite potpisati. 2. Ukljucite token pritiskom na tipku sa strelicom. 3. Upisete PIN. 4. Na LCD-u tokena se pojavljuje poruka "APPLI _". Odabirete broj 2. 5. Token trazi da upisete MAC input iz polja pod nazivom "MAC". Nakon upisa MAC inputa pricekajte trenutak. Token e prikazati broj odgovora. 6. Broj odgovora upisujete u polje pod nazivom "Odgovor". 7. Kliknite na "Potpis". Posebno treba obratiti pozornost na odabir kunskih naloga za potpis. Nalozi moraju biti odabrani prije nego sto se MAC input upise u token. Ukoliko se u polje "Odgovor" upise broj dobiven od tokena te se nakon toga promijeni skup kunskih naloga koji se zele potpisati, potpis nee biti vazei. Slika 25. Potpis naloga tokenom

Potpis naloga Smart karticom Potpisivanje kunskih naloga PKI karticom je vrlo jednostavno. Oznacite kunske naloge koje zelite potpisati i kliknete na opciju potpisa kunskih naloga. Nakon toga se pojavljuje poruka o potpisivanju odabranih naloga. Ukoliko ste nakon prijave PKI karticu izvadili iz citaca pametnih kartica, sustav e traziti ponovni unos PIN-a kartice. Nakon unosa PIN-a kartice, ponovno kliknete na opciju za potpis kunskih naloga. Visestruki potpisi kunskih naloga Vlasnik racuna s kojim trenutacno radite mogao je zatraziti vise od jednog potpisa za svoja plaanja. Ukoliko se vas potpis ve nalazi na jednom kunskom nalogu tog vlasnika racuna, taj e nalog biti vidljiv u Listi kunskih naloga sa statusom Djelomicno potpisan. Ukoliko je nalog potpisan od strane drugog korisnika, ali ne i od vas, takoñer e nalog imati status 24

Djelomicno potpisan. Otvaranjem naloga biti e vidljivo tko je potpisnik naloga. U obavijesti e se navesti imena korisnika koji su ve potpisali kunski nalog te status naloga. Takav kunski nalog mozete mijenjati, no kod mijenjanja obrisat e se svi potpisi te proces potpisivanja mora poceti ispocetka. Kunski nalog, bez obzira na to koliko potpisa na sebi sadrzi, moze se i obrisati. U slucaju visestrukih potpisa, svi korisnici nemaju jednaku tezinu potpisa. Tezine potpisa svih potpisnika se zbrajaju te kada ukupan zbroj tezina potpisa dostigne vrijednost koju je zadao vlasnik racuna, nalog je potpisan i ulazi u proces plaanja. NAPOMENA! Prigodom usklañivanja potpisa molimo za oprez. Nakon sto kunski nalog uñe u proces plaanja, taj proces nije mogue zaustaviti koristenjem sustava Internet bankarstva! Za takvu akciju morate nazvati djelatnike Banke.

Brisanje, storno i reklamacija naloga

Brisanje platnog naloga je postupak kojim se ponistava prije upisani platni nalog. Nakon sto smo oznacili sve kunske naloge koje zelimo obrisati, odabiremo opciju brisanja kunskih naloga. Brisati se moze naloge sa statusom Nepotpisan, Djelomicno potpisan i Potpisan. Brisanje naloga mogue je sve do trenutka Zaprimanja naloga u obradu. Ukoliko je nalog ve Zaprimljen u obradu nalog nee imati akcijski gumb Brisanje. Umjesto brisanja nalog e biti mogue stornirati. Storno naloga je mogue dok nalog ima status Zaprimljen u obradu a postupak je isti kao i kod brisanja. Reklamaciju naloga mozete zatraziti u trenutku kada je nalog ve izvrsen odnosno kada je u kanalu prijenosa. Za reklamaciju nalog treba imati status Izvrsen. Nakon toga Odjel reklamacija zaprima dobivenu reklamaciju te prema kojoj dalje postupa. Reklamacija se vrsi na isti nacin kao brisanje i storno. Slika 26. Brisanje kunskih naloga

Slika 27. Storno kunskih naloga

Slika 28. Reklamacija kunskih naloga

Izvrsenje kunskih naloga

Molimo Vas da pazljivo procitate nacin izvrsavanja platnih naloga s obzirom da su uvjetovani radnim danima i radnim vremenom/ciklusima NKS-a (tri ciklusa) kao i radnim vremenom banke. Datum izvrsenja odnosno datum valute uplate na racune pravnih osoba i grañana moze biti samo radni dan. Neradni dani se odreñuju posebno za meñubankovna plaanja (ukoliko plaate s racuna u Hrvatskoj postanskoj banci na racun grañana ili pravne osobe u drugoj banci) i posebno za unutar bankovna plaanja (racun s kojeg plaate je racun u 25

Hrvatskoj postanskoj banci, a i racun koji odobravate je racun grañana ili pravne osobe u Hrvatskoj postanskoj banci). U slucaju da ste za kanal odabrali HSVP, tada se nalog izvrsava sustavom SWIFT-a. To znaci da e nalog biti izvrsen u vrlo kratkom roku unutar radnog dana banke. Moramo upozoriti da su naknade za izvrsenje naloga putem HSVP-a znatno vise od naknada za izvrsenja naloga putem NKS-a! Sustav Internet bankarstva kontrolira vrijeme i vrstu naloga koji je unesen, tako da na samom unosu naloga ne morate voditi racuna o unosu datuma valute ukoliko zelite da se nalog izvrsi u najkraem moguem roku, odnosno ne zelite sami staviti nalog u najavu. Prilikom spremanja naloga Internet bankarstvo provjerava vrstu naloga (unutar bankovni/ meñubankovni) i vrijeme zadavanja naloga. Ukoliko se nalog ne moze izvrsiti s unesenim datumom valute, dobit ete upozorenje o prvom moguem datumu izvrsenja. Ukoliko se slozite s predlozenim datumom, potrebno je jos jednom spremiti nalog. Potpisivanje naloga je kljucno za izvrsenje naloga i tu se izvodi jos jedna kontrola datuma valute s obzirom na vrijeme autorizacije. Nakon potpisivanja naloga ukoliko je za neki od naloga isteklo vrijeme izvrsavanja dobit ete poruku o prvom moguem datumu valute. Takav nalog morate promijeniti i vratiti se na potpisivanje istog. Unutar bankovna plaanja koja ste potpisali i imaju tekui datum valute automatski terete Vas racun i umanjuju Vas saldo racuna. Status naloga je izvrsen. Meñubankovna plaanja koja ste potpisali i imaju tekui datum valute umanjuju Vas raspolozivi saldo, dok saldo racuna ostaje nepromijenjen. Nalozi se knjize nakon zavrsetka obracunskog ciklusa u NKS-u, i u tom trenutku se azurira saldo racuna. U najavama datum valute moze biti bilo koji datum vei od danasnjeg, a postujui neradne dane ovisno o vrsti plaanja. Svi nalozi koji imaju datum valute vei od tekueg smatraju se najavama i nakon potpisa ne umanjuju Vas raspolozivi saldo. U trenutku obrade naloga u najavi kontrolira se Vas raspolozivi saldo i ukoliko imate pokrie nalozi se pustaju na izvrsenje, a raspolozivi saldo se umanjuje za iznos naloga i naknada. Ukoliko pokrie na dan izvrsenja naloga ne postoji nalog se odbija i u pregledu naloga mozete vidjeti razlog odbijanja naloga. Najave se mogu i stornirati do datuma izvrsenja naloga. biti u mogunosti napraviti storno naloga. Izvrsenje naloga moze biti automatsko i rucno. Automatsko izvrsenje naloga postavljeno je u pocetnim postavkama Internet bankarstva. Odnosi se na potpis naloga od strane korisnika ciji(i) potpis(i) zadovoljava(ju) zadanu vrijednost vlasnika racuna. Takav nalog nije potrebno dodatno provoditi jer je potpisom automatski usao u sustav obrade plaanja. Takoñer ga nije mogue mijenjati ili brisati. Rucno izvrsenje naloga iziskuje dodatno provoñenje naloga nakon potpisa svih potrebnih potpisnika. U listi kunskih naloga uz potpisani nalog stoji akcijski gumb za provoñenje istog. Nakon provoñenja nalog e biti poslan na obradu. Slika 29. Rucno izvrsenje naloga

Pregled kunskih naloga

Lista kunskih naloga sluzi za prikaz kunskih naloga sa svim njihovim statusima i akcijama. Kunski nalozi koji se potpisu stavljaju se u proces plaanja. Neki nalozi knjize se odmah, dok se na knjizenje drugih treba neko vrijeme cekati zbog njihove obrade i/ili slanja prema drugim bankama. Banka salje eksterne naloge prema drugim bankama tri puta dnevno. Na obradu 26

eksternog naloga treba pricekati i nema nikakve razlike ako je nalog upisan putem Internet bankarstva ili dostavljen na salter banke. Lista je inicijalno sortirana prema datumu izvrsenja. Ukoliko zelimo drukcije sortiranje liste, kliknemo misem na eliju zaglavlja tablice za kolonu koju zelimo sortirati. Naloge je mogue sortirati prema sljedeim kriterijima: Sifra naloga, Datum podnosenja, Datum valute, Primatelj, Racun odobrenja, Iznos te Status. Liste naloga organizirane su po racunima zaduzenja. Iznad liste naloga za odreñeni racun zaduzenja nalaze se detalji o samom racunu te filtar naloga. U toj listi mogu se vidjeti svi kunski nalozi koji su zadani putem Internet Bankarstva. Ukoliko je lista naloga za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav Internet Bankarstva e formirati vise stranica rezultata. Stranice su grupirane po tablicama za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Slika 30. Lista kunskih naloga

Pozicioniranjem kursora na odreñeno polje naloga pojavit e se pop-up prozor sa dodatnim informacijama. Npr. u polju Primatelja dobijete informaciju o opisu plaanja iz istog naloga; kod Racuna odobrenja dobit ete informaciju o modelu i pozivu na broj dok kod Statusa vidite statusnu poruku. Slika 31. Pop-up prozor

Svaki dio tablice vidljiv u listi naloga, osim informacijskog prozora, sadrzi link kojim se otvara ranije spremljen nalog. U tom dijelu naloge sa statusom Nepotpisan, Djelomicno potpisan i Potpisan mogue je izmijeniti (vidi: Promjene nepotpisanih naloga). Naloge sa razlicitim statusima otvaraju se uz mogunost Stvaranja novog naloga iz predloska, Spremanje predlozaka iz otvorenog naloga te Ispis naloga u PDF formatu. Uz to, nalog kojeg zelite pregledati prikazuje: podatke koje ste ranije unijeli te ga kao takvog spremili, kanal prijenosa, status naloga, listu potpisnika te akcije. Status naloga Svaki od naloga za plaanje u ovoj listi ima svoj odreñeni status. Taj status ovisi o proknjizenosti naloga za plaanje. Mogu se pojaviti sljedei statusi naloga za plaanje: 27

·

Nepotpisan je onaj nalog koji je spremljen i ceka na potpisivanje. Akcije po nepotpisanim nalozima su Ispis PDF, Potpisi, Obrisi. Ispis naloga je informativne prirode u kojoj stoji da jos niste zadali financijsku transakciju i ne sluzi kao dokaz o izvrsenom plaanju. Dok je nalog u statusu nepotpisan mogue je vrsiti izmjene, spremiti nalog s novim izmjenama, obrisati nalog te spremiti postojei nalog kao predlozak (s izmjenama ili bez). Djelomicno potpisan - nalozi za koje su potrebna dva ovlastena potpisa, da prijeñe u status "potpisan" nalog ceka drugi potpis. Akcije po djelomicno potpisanim nalozima su Ispis PDF i Obrisi. Ispis naloga je informativne prirode u kojoj stoji da jos niste zadali financijsku transakciju i ne sluzi kao dokaz o izvrsenom plaanju. Djelomicno potpisan nalog mogue je mijenjati, brisati i stvoriti kao predlozak. Ukoliko se nalog s ovim statusom naknadno mijenja brisu se svi potpisnici koji su ranije potpisali taj nalog. Nalog e imati status Nepotpisan te ga je potrebno ponovno potpisati od strane potpisnika koji za to imaju autorizaciju. Potpisan ­ nalog dobiva ovaj status ukoliko su ga potpisali svi potrebni korisnici a u korisnickim opcijama ste izabrali opciju rucne provedbe naloga. Dakle, nakon potpisa nalog je potrebno provesti uz pomo ikone predviñene za to koja se nalazi u akcijama u listi kunskih naloga. Akcije po nalozima sa statusom Potpisan su Ispis PDF, Provedi, Obrisi. Ispis naloga je informativne prirode u kojoj stoji da jos niste zadali financijsku transakciju i ne sluzi kao dokaz o izvrsenom plaanju. Ovakav nalog mogue je mijenjati, brisati i stvoriti kao predlozak. Ukoliko se nalog s ovim statusom naknadno mijenja brisu se svi potpisnici koji su ranije potpisali taj nalog. Nalog e imati status Nepotpisan te ga je potrebno ponovno potpisati od strane potpisnika koji za to imaju autorizaciju. Poslan na obradu ­ akcija naloga koji je poslan na obradu je samo Ispis PDF. Ispis naloga je informativne prirode u kojoj stoji da jos niste zadali financijsku transakciju i ne sluzi kao dokaz o izvrsenom plaanju. Nalog je mogue spremiti kao predlozak. Zaprimljen u obradu ­ nalog je jos u sustavu banke i ceka da se stvore preduvjeti za obradu (ciklus NKS-a ili ukoliko nema dovoljno sredstva ceka se priljev sredstava na racun i sl.). U ovom statusu akcije su Ispis PDF i Storno. U ispisu naloga stoji da ste zadali nalog za financijsku transakciju te da jos nije izvrsen. Nalog je mogue spremiti kao predlozak. U obradi su nalozi koji e biti obrañeni od strane banke (cekaju na knjizenje). Interni nalozi se knjize odmah. Eksterni nalozi (plaanje u drugu banku) moraju proi kroz kanal prijenosa s drugom bankom. Ovaj status nalog ima tako dugo dok druga banka ne potvrdi primitak naloga. Akcije po ovakvom nalogu su samo Ispis PDF. U ispisu naloga stoji da ste zadali nalog za financijsku transakciju te da jos nije izvrsen. Nalog je mogue spremiti kao predlozak. Izvrsen nalog znaci da je iznos iz naloga tereen transakcijski racun te da je isti iznos usmjeren ka nalogu za plaanje. Ovaj status nalog dobiva u trenutku kada dobijemo odgovor od odredisne banke da su sredstva doznacena na racun primatelja. Nalog sa ovim statusom vise nije u sustavu banke pa su akcije mogue samo Ispis PDF i Reklamacija. U potvrdi o plaanju stoji da ste dali nalog za financijsku transakciju, da je isti izvrsen i proveden. Ovakav nalog mogue je samo spremiti kao predlozak. Neizvrsen nalog moze biti iz vise razloga kao sto je npr.: neispravan racun primatelja (racun ne postoji), neispravan datum valute, storniran, nedostatna sredstva na racunu i sl. I za ovu vrstu naloga mogue je dobiti Ispis PDF u kojem stoji da nalog nije izvrsen i razlog. Nalog je mogue spremiti kao predlozak. Storno zahtjev ­ nalog koj ste stornirali ceka na izvrsenje storna.

·

·

·

·

·

·

·

·

28

Zbirni unos naloga datotekom

Ova opcija je uvedena kako bi se olaksao upis naloga za plaanje vlasnicima racuna koji upisuju i plaaju vee kolicine naloga dnevno. Ovo se posebno odnosi na vee obrtnike i pravne osobe. Vlasnik racuna moze prije spajanja na Internet i ovaj sustav Internet bankarstva pripremiti datoteku u ve predviñenom formatu te datoteku poslati na obradu ovom sustavu koji e iz datoteke izvaditi naloge i upisati ih u sustav, isto kao sto bi nalozi bili upisani kroz stranice sustava Internet bankarstva. Format datoteke platnog prometa mora odgovarati FINA-inom zbrojnom nalogu za prijenos. Datoteka se radi offline i sluzi za slanje (ucitavanje) veeg broja transakcija odjednom. Za unos naloga datotekom potrebno je kliknuti na gumb Datoteka naloga koja se nalazi u listi kunskih naloga, nakon cega se otvara ekran Zbirni unos kunskih naloga. Ekran za ucitavanje datoteke sluzi za pozivanje ve kreiranih datoteka s diska platitelja. Za odabir zeljene datoteke potrebno je odabrati gumb ,,Browse" nakon cega e se otvoriti izbornik s kojeg klijent odabire zeljenu datoteku. Slika 32. Zbirni unos naloga datotekom

Nakon sto odabere i prekontrolira zeljenu datoteku klijent treba odabrati gumb ,,Spremi" kako bi inicirao prijenos. Ukoliko je datoteka ispravno kreirana dobit ete poruku da je uspjesno ucitana u suprotnom ispise se poruka greske. Da bi datoteku vidjeli u listi ucitanih datoteka, potrebno je kliknuti na gumb Osvjezi. Pregled datoteka kunskog platnog prometa obuhvaa sve primljene datoteke s datumom, sifrom datoteke, nazivom datoteke, zbrojem svih naloga unutar jedne datoteke, brojem naloga u datoteci, statusom datoteke te akcijama po datoteci. Datoteku je mogue raspakirati, potpisati, ispisati u PDF formatu i obrisati.

Ukoliko datoteka ima vise nego sto stane na jedan ekran, formirati e se vise stranica rezultata. 29

Po zavrsetku rada sa datotekom, mozete je otvoriti odabirom akcijskog gumba Raspakiraj. U listi kunskih naloga prikazati e se sve transakcije iz datoteke. Ako ve niste, prikazane transakcije mozete potpisivati i provoditi pojedinacno, odnosno skupno (vidi: Potpis naloga). Napomena: Uputu za izradu zbirnog naloga u FINA formatu mozete nai na stanicama FINA-e.

Filtar kunskih naloga

Filtar kunskih naloga nalazi se u listi kunskih naloga a sluzi za dohvaanje istih i to prema sljedeim kriterijima: o o Status ­ iz padajueg izbornika bira se status naloga (svi statusi, nepotpisan, djelomicno potpisan....). U listi naloga prikazat e se svi nalozi sa tim statusom. Datum zadavanja ­ od datuma do datuma. Datum se moze izabrati iz kalendara ili upisati rucno. Kod unosa datuma treba paziti na formu datuma (dd.mm.gggg.). Lista prikazuje naloge izmeñu dva datuma. Naziv primatelja - Upisujemo cijeli ili dio naziva primatelja po kojem zelimo filtrirati listu kunskih naloga. Racun zaduzenja - Inicijalno se prikazuje racun 11xxxxxxxx, u listi su prikazani nalozi koji terete taj racun. S padajue liste mozete odabrati ostale kunske naloge vlasnika racuna po kojima prijavljeni korisnik ima autorizaciju. Datum valute ­ prikazuju se nalozi sa odabranim datumom valute. Racun odobrenja - upisujemo racun odobrenja za koji zelimo listu naloga za plaanje. Mogue je upisati i dio racuna odobrenja. Iznos - od iznosa (minimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi) do iznosa (maksimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi). Model i poziv na broj odobrenja - dio ili cijeli poziv na broj odobrenja za filtriranje.

o o

o o o o

Naloge koje zelite pretraziti po odabranim kriterijima prikazuju se u listi kunskih naloga klikom na akcijski gumg Osvjezi dok se odabirom Ponisti ponistavaju kriteriji uneseni u filtar.

Predlosci

U svakom sustavu pojavljuju se nalozi koji se periodicno ponavljaju. Primjerice, mjesecne obveze prema dobavljacima, rata kredita i sl. Stoga smo omoguili pohranu naloga koji se periodicno pojavljuju i time ubrzali kreiranje naloga jer je veina bitnih podataka ve upisana u predlosku. S predloscima je mogue raditi iz opcije Predlosci (rad sa kunskim racunima) ili na ekranu Unos kuskog naloga. Stvaranje predlozaka Za kreiranje novog predloska odaberite tipku Novi kunski predlozak. Da bi se kasnije jednostavnije pretrazivali i odabirali predlosci, pri kreiranju ih treba imenovati. Predlozak se kreira prema svim pravilima koje vrijede za kreiranje naloga, pa ih ne treba posebno navoditi. Predlozak moze biti Dijeljeni ili Osobni. Razlika je u tome sto Dijeljeni predlozak mogu vidjeti i dohvaati svi korisnici tog vlasnika racuna.

30

Slika 33. Unos predloska

Upisani predlozak se prije spremanja u bazu podataka ne provjerava. Pri izradi predloska obavezno je potrebno popuniti polje Naziv predloska, ostala polja su opcionalna. Posebno treba naglasiti da datumi upisa i datumi valute nisu bitni i nisu podlozni provjeri, zbog toga sto e se ti datumi na novom nalogu inicijalno postaviti u danasnje datume. Spremljeni predlozak mozete dohvatiti u Listi kunsklih predlozaka. Stvaranje naloga iz predloska Nalozi se mogu stvoriti iz predloska na tri nacina. Jedan je da u listi predlozaka kod odabranog predloska kliknete na ikonu Stvori novi nalog nakon cega se otvara ekran Unos kunskog naloga. Nalog se sprema prema ranije spomenutim uputama. Slika 34. Stvaranje naloga iz predloska

Drugi nacin stvaranja naloga je pri izradi novog predloska. U ekranu Detalji predloska nakon popunjavanja obrasca odaberite akcijski gumb Stvori nalog. Slika 35. Stvaranje naloga iz predloska

Trei nacin je da kod unosa novog naloga odaberete opciju Stvori iz predloska prilikom cega se otvara Lista kunskih predlozaka. Odaberite predlozak i spremite kao nalog. 31

Pregled i promjena predloska Predloske mozete pregledati na ekranu Lista kunskih predlozaka gdje se u lijevom dijelu ekrana nalaze osnovne informacije o racunu po kojem radite (ukupna tezina potpisa racuna vlasnika, tezina i tip potpisa korisnika) dok se sa desne strane nalazi filtar predlozaka. Predloske dohvaate odabirom gumba Osvjezi. Odabirom ove opcije dobit ete listu svih trenutacno postojeih predlozaka za nalog. Ukoliko je lista predlozaka za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav e formirati vise stranica rezultata. Stranice su razvrstane za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Ukoliko imate previse naloga, morate namjestiti broj slogova po stranici ili suziti uvjete koje ste upisali u filtar. Lista sadrzi sljedee informacije o predlosku: Naziv (uz to stoji da li je dijeljeni ili osobni), Primatelj, Broj racuna, Opis plaanja, Odobrenje, Iznos i Akcije. Lista je razvrstana po abecednom redu, no listu mozete razvrstati i po navedenim poljima. Akcije po predloscima u Obrisi i stvori novi nalog (Slika 34.). Kunski predlozak sadrzi sve podatke koje sadrzi original HUB 1 obrazac uz dodatno, obavezno, unosno polje Naziv predloska. Predlozak se mijenja na isti nacin kao i kunski nalog. U listi kunskih predlozaka, kod odabranog predloska kliknite na polje Naziv. Ukoliko izvrsite bilo kakve promjene, predlozak dalje mozete Spremiti, Spremiti kao novi predlozak, Obrisati ili Stvoriti kunski nalog. U slucaju da ste izmijenjeni predlozak spremili kao novi (s novim nazivom i ostalim promjenama), original predlozak i dalje ete moi nai u listi. Filtar kunskih predlozaka Filtar sluzi za dohvat i pregled predlozaka. U filtru su navedeni trenutacni uvjeti na osnovi kojih je nastala lista sto se nalazi na vasem pregledniku. Filtar ima sljedea polja za detalje: o o Naziv predloska - upisujemo cijeli ili dio naziva po kojem zelimo filtrirati listu kunskih predlozaka. Racuni - Inicijalno se prikazuje racun 11xxxxxxxx, u listi su prikazani nalozi koji terete taj racun. S padajue liste mozete odabrati ostale kunske naloge vlasnika racuna po kojima prijavljeni korisnik ima autorizaciju. Naziv primatelja - Upisujemo cijeli ili dio naziva primatelja po kojem zelimo filtrirati listu kunskih naloga. Opis plaanja ­ upisuje se cijeli ili dio opisa plaanja. Iznos - od iznosa (minimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi) do iznosa (maksimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi). VBDI odobrenja ­ upisuje se VBDI banke odobrenja. Moze se upisati i dio VBDI broja. Racun odobrenja - upisujemo racun odobrenja za koji zelimo listu predlozaka. Mogue je upisati i dio racuna odobrenja. Odobrenje ­ mogu se upisati model i poziva na broj odobrenja ili jedno od ta dva polja. Tip predloska ­ iz padajueg izbornika birate tip predloska koji zelite dohvatiti. Mogue je dohvatiti samo dijeljene i osobne predloske. Osobne predloske vidi samo korisnik koji ih je kreirao i spremio.

o o o o o o o

Prometi

Ova mogunost omoguava detaljan pregled promjena (uplata i isplata) na racunu, mozete vidjeti listu prometa po racunima, te pojedini promet ispisati na vasem pisacu. Prije dohvata trebate zadati jedan od kriterija po kojima e se promet traziti. Kriteriji se nalaze u filtru a rezultat e se prikazati u listi kunskih prometa. Kriterij pregleda dozvoljava: tip prometa (dugovni/potrazni), odabir jednog od dostupnih racuna, opis plaanja, naziv 32

korespondenta, vremenski period knjizenja (od-do), raspon iznosa (od-do), pretrazivanje po racunima korespondenata. Klikom na polje Sifra prometa otvorit e se ekran sa detaljima prometa gdje obrazac, sa svim detaljima, mozete ispisati u PDF formatu. Ukoliko je lista prometa za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav e formirati vise stranica rezultata. Stranice su razvrstane za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Ukoliko imate previse prometa, morate namjestiti broj slogova po stranici ili suziti uvjete koje ste upisali u filtar. Slika 36. Lista kunskih prometa

Izvodi

Izvode je mogue ispisati u tri formata: pdf koji je pogodan za ispis na printeru, 'magnetni izvadak' u fininom formatu izvatka te ih je mogue ispisati na ekranu. Prije dohvata izvoda potrebno je zadati neki kriterij pretrazivanja: broj izvoda i godina, racun te vremensko razdoblje. Takoñer je mogue izabrati i redoslijed sortiranja stavki unutar izvoda po vremenu nastanka, prvo uplate, prvo isplate.

33

DEVIZNO POSLOVANJE

Nalozi

Unos novog deviznog naloga Deviznim se nalogom sredstva s racuna u HPB d.d. banci prenose u korist racuna nerezidenta u HPB d.d. banci ili u drugoj banci u zemlji i inozemstvu, a sukladno Zakonu o deviznom poslovanju. Odabirom ove opcije dobit ete obrazac za unos podataka u platni nalog, koji je ekvivalent standardnom nalogu 14. Devizni nalog sadrzi sljedea polja (zvjezdicama* su oznacena polja koja se obavezno popunjavaju): 1. Nalogodavac (50a): U polje se automatizmom upisuje podatak sa nazivom vlasnika racuna, maticni broj poslovnog subjekta, ime i prezime i broj telefona korisnika koji je trenutno spojen na aplikaciju. 2. Naziv: Naziv i maticni broj banke koja e izvrsiti doznaku u inozemstvo. Polja 1 i 2 nisu unosna polja i podatke nije mogue mijenjati. 3. Nalog broj (20): Broj pod kojim je nalog evidentiran u registru instrumenta plaanja u banci. Polje nije unosno. 4. Instrument plaanja*: Vrsta instrumenta plaanja u inozemstvo. Od ponuñenih modela plaanja izaberite onaj koji se odnosi na Vas nacin plaanja. 5. Iznos plaanja (32a)*: Podaci o iznosu plaanja (sifra i oznaka valute te iznos u valuti koji treba platiti u inozemstvo). 6. Troskovi inozemne banke (71a): Troskovi inozemne banke, u skladu s dogovorom izmeñu nalogodavca i korisnika, upisuju se kako slijedi: na teret nalogodavca,na teret korisnika,podijeljeni troskovi. 7. Banka korisnika (57a)*: Naziv i adresa inozemne banke korisnika na koju treba izvrsiti plaanje te sifra drzave banke korisnika. 8. Korisnik (59a)*: Naziv i adresa korisnika nerezidenta kojem treba izvrsiti plaanje, IBAN ili drugi racun korisnika, sifra korisnika te sifra drzave korisnika. 9. Osnova plaanja*: Opis osnove plaanja i sifra osnove plaanja. Ako u jednom Nalogu 14 ima vise od jedne osnove plaanja, u ovo se polje unosi sifra 999, a u Specifikaciju Naloga 14 unose se pojedinacne sifre osnove plaanja prema osnovi plaanja te pojedinacni iznosi u valuti. Zbroj iznosa u valuti odgovara iznosu u valuti iz Naloga 14. 10. Troskovi vanjskotrgovinskog posla: Troskovi osnovnoga vanjskotrgovinskog posla obiljezavaju se kako slijedi: osnovni posao, zatezne kamate/penali. Ako se u jednom iznosu plaa osnovni posao, ukljucujui i troskove osnovnoga vanjskotrgovinskog posla (zatezne kamate/penali) koji se ne mogu zasebno iskazati, unosi se broj 0, a ako se plaaju samo zatezne kamate/penali unosi se broj 1. Ako se u jednom iznosu plaa i osnovni vanjskotrgovinski posao i troskovi osnovnoga vanjskotrgovinskog posla, ali je mogue zasebno iskazati iznos koji se odnosi na osnovni posao, odnosno dio koji se odnosi na troskove, obrada plaanja podlijeze evidenciji u dva zasebna Naloga 14 (jedan s brojem 0, a drugi s brojem 1). 11. Podaci o plaanju (70)*: Podaci o plaanju navedeni u dokumentu na osnovi kojeg se izvrsava plaanje, a koje treba navesti u platnom nalogu (npr. broj i datum racuna, ugovora i slicno). 12. Broj iz nadzorne knjige: Upisuje se broj i godina iz Nadzorne knjige. 34

13. Broj prijave kreditnog posla: Broj prijave kreditnog posla, tj. broj pod kojim se kredit evidentira kod Hrvatske narodne banke. 14. Oznaka i broj vrijednosnog papira: Oznaka i broj vrijednosnog papira. 15. Plaanje na teret*: Plaanje na teret nalogodavca uz navoñenje broja racuna. Racuni se biraju iz padajueg izbornika. Prikazani su racuni vlasnika racuna po kojima prijavljeni korisnik ima autorizaciju. 16. Napomena: Popunjava se prema potrebi. 17. Ovjera nalogodavca 18. Mjesto i datum predaje naloga: Mjesto i datum predaje naloga - automatizmom se upisuje tekui datum. Specifikacije naloga 14 Specifikacija plaanja kod plaanja doznake u inozemstvo (nalog 14) ispunjava se: ukoliko ima vise od jedne osnove plaanja ili vise racuna po istoj osnovi plaanja u nalog 14 unosi se sifra plaanja 999 (Ostalo), a u specifikaciju sifre plaanja prema osnovi plaanja. ukoliko ima vise kreditnih ugovora po kojima se uplauje doznaka u nalog 14 unosi se broj (osam brojeva), a u specifikaciju brojevi iz kreditnih prijava po kojima se plaa te iznos u valuti. ukoliko se jednim nalogom 14 plaa obveza po vise ugovora iz nadzorne knjige u nalog 14 unosi se broj (sest brojeva), a u specifikaciju pojedinacni brojevi ugovora iz nadzorne knjige po kojima se plaa obveza te pojedinacni iznosi u valuti. Slika 37. Specifikacija naloga 14

Zbroj iznosa u specifikaciji mora odgovarati iznosu iskazanom u nalogu 14 u polju 5. Akcijskim gumbima Izmjeni i Izbrisi mogue su dopune, ispravke i brisanje u specifikaciji naloga 14.

Pogreske s radom naloga U slucaju pogreske kod spremanja naloga za plaanje, sustav Internet bankarstva trazi promjenu podataka na nalogu. U slucaju takvih pogresaka pojavit e se lista pogresaka na nalogu. Nakon ispravke pogresaka, moze se ponovno pokusati sa spremanjem naloga za plaanje. Uz listu pogresaka mogua je pojava i liste upozorenja. Lista upozorenja sadrzi dodatne obavijesti uz nalog za plaanje kojima se od vas trazi dodatna provjera podataka i potvrda ispravnosti. Promjena nepotpisanih naloga Lista (nepotpisanih) naloga sluzi za kontrolu upisanih naloga. Klikom lijevom tipkom misa na bilo koje polje naloga pozivamo promjenu tog naloga. Otvara se nalog koji smo ranije spremili. Nakon izvrsenih izmjena sustav ponovo provjerava podatke na nalogu. Ako je sve 35

ispravno moze se nastaviti sa daljnjim radom prema zelji korisnika. Nalog se moze ponovno spremiti i spremiti kao predlozak. Ukoliko vlasnik racuna trazi vise od jednog potpisa na nalogu za plaanje, a barem jedan korisnik s pravom potpisa je ve stavio svoj potpis na nalog za plaanje, tada promjena naloga za plaanje brise sve potpise koji su stavljeni na nalog za plaanje. Potpis naloga Potpis naloga za plaanje u inozemstvo slijedi istu logiku kao i potpis kunskih naloga. Visestruki potpisi kunskih naloga Vlasnik racuna s kojim trenutacno radite mogao je zatraziti vise od jednog potpisa za svoja plaanja. Ukoliko se vas potpis ve nalazi na jednom deviznom nalogu tog vlasnika racuna, taj e nalog biti vidljiv u Listi kunskih naloga sa statusom Djelomicno potpisan. Ukoliko je nalog potpisan od strane drugog korisnika, ali ne i od vas, takoñer e nalog imati status Djelomicno potpisan. Otvaranjem naloga biti e vidljivo tko je potpisnik naloga. U obavijesti e se navesti imena korisnika koji su ve potpisali devizni nalog te status naloga. Takav devizni nalog mozete mijenjati, no kod mijenjanja obrisat e se svi potpisi te proces potpisivanja mora poceti ispocetka. Devizni nalog, bez obzira na to koliko potpisa na sebi sadrzi, moze se i obrisati. U slucaju visestrukih potpisa, svi korisnici nemaju jednaku tezinu potpisa. Tezine potpisa svih potpisnika se zbrajaju te kada ukupan zbroj tezina potpisa dostigne vrijednost koju je zadao vlasnik racuna, nalog je potpisan i ulazi u proces plaanja. NAPOMENA! Prigodom usklañivanja potpisa molimo za oprez. Nakon sto devizni nalog uñe u proces plaanja, taj proces nije mogue zaustaviti koristenjem sustava Internet bankarstva! Za takvu akciju morate nazvati djelatnike Banke. Brisanje deviznog naloga Brisanje platnog naloga je postupak kojim se ponistava prije upisani platni nalog. Nakon sto smo oznacili sve naloge koje zelimo obrisati, odabiremo opciju brisanja deviznih naloga. Brisati se moze naloge sa statusom Nepotpisan, Djelomicno potpisan i Potpisan. Brisanje naloga mogue je sve do trenutka Zaprimanja naloga u obradu. Ukoliko je nalog ve Zaprimljen u obradu nalog nee imati akcijski gumb Brisanje. Izvrsenje deviznih naloga Izvrsenje naloga za plaanje u inozemstvo slijedi istu logiku kao i izvrsenje kunskih naloga. Pregled naloga Pregled naloga 14 omoguava pregled svih naloga zadanih u jednom danu ili zeljenom periodu. Lista deviznih naloga omoguava pregled svih naloga bez obzira na status ili prema statusima: Nepotpisan, Djelomicno potpisan, Potpisan, Zaprimljen u obradu, U obradi, Izvrsen i Neizvrsen (vidi: Pregled kunskih naloga). Lista je inicijalno sortirana prema datumu izvrsenja. Ukoliko zelimo drukcije sortiranje liste, kliknemo misem na eliju zaglavlja tablice za kolonu koju zelimo sortirati. Naloge je mogue sortirati prema sljedeim kriterijima: Sifra naloga, Datum unosa, Datum valute, Korisnik (opis plaanja), IBAN korisnika, Iznos, Valuta te Status. Liste naloga organizirane su po racunima zaduzenja. Iznad liste naloga za odreñeni racun zaduzenja nalaze se detalji o samom racunu te filtar naloga. U toj listi mogu se vidjeti svi kunski nalozi koji su zadani putem Internet Bankarstva. Ukoliko je lista naloga za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav

36

Internet Bankarstva e formirati vise stranica rezultata. Stranice su grupirane po tablicama za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Slika 38. Lista deviznih naloga

Svaki dio tablice vidljiv u listi naloga, osim informacijskog prozora, sadrzi link kojim se otvara ranije spremljen nalog. Pozicioniranjem kursora na odreñeno polje naloga pojavit e se popup prozor sa dodatnim informacijama. Filtar deviznih naloga Filtar deviznih naloga nalazi se u listi deviznih naloga a sluzi za dohvaanje istih i to prema sljedeim kriterijima: o o Status ­ iz padajueg izbornika bira se status naloga (svi statusi, nepotpisan, djelomicno potpisan....). U listi naloga prikazat e se svi nalozi sa tim statusom. Datum zadavanja ­ od datuma do datuma. Datum se moze izabrati iz kalendara ili upisati rucno. Kod unosa datuma treba paziti na formu datuma (dd.mm.gggg.). Lista prikazuje naloge izmeñu dva datuma. Naziv primatelja - Upisujemo cijeli ili dio naziva primatelja po kojem zelimo filtrirati listu deviznih naloga. Racun zaduzenja - Inicijalno se prikazuje IBAN HRxx2390001xxxxxxxxxx, u listi su prikazani nalozi koji terete taj racun. S padajue liste mozete odabrati ostale kunske naloge vlasnika racuna po kojima prijavljeni korisnik ima autorizaciju. Datum valute ­ prikazuju se nalozi sa odabranim datumom valute. IBAN korisnika - upisujemo IBAN korisnika za koji zelimo listu naloga za plaanje. Mogue je upisati i dio racuna odobrenja. Iznos - od iznosa (minimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi) do iznosa (maksimalan iznos kunskih naloga koji e se prikazati na listi). Valuta ­ iz padajueg izbornika biramo valutu deviznog naloga po kojoj filtriramo naloge.

o o

o o o o

Naloge koje zelite pretraziti po odabranim kriterijima prikazuju se u listi kunskih naloga klikom na akcijski gumg Osvjezi dok se odabirom Ponisti ponistavaju kriteriji uneseni u filtar.

Predlosci

U svakom sustavu pojavljuju se nalozi koji se periodicno ponavljaju. Primjerice, mjesecne obveze prema dobavljacima, rata kredita i sl. Stoga smo omoguili pohranu naloga koji se periodicno pojavljuju i time ubrzali kreiranje naloga jer je veina bitnih podataka ve upisana u predlosku. S predloscima je mogue raditi iz opcije Predlosci (rad sa deviznim racunima) ili na ekranu Unos deviznog naloga.

37

Stvaranje predloska Nakon prvog unosa naloga 14 i kontrole, isti je mogue unijeti kao predlozak. Na zaslonu iznad naloga 14 pojaviti e se opcija Spremi kao predlozak. Ukoliko uneseni nalog 14 zelite pohraniti u predloske, kliknite na Spremi kao predlozak. Nakon sto ste odabrali opciju Spremi kao predlozak, na zaslonu e se pojaviti informacijski prozor sa potvrdom spremanja predloska. Naziv istog se automatizmom popunjava sa nazivom korisnika iz naloga 14.

Za kreiranje novog predloska odaberite tipku Novi devizni predlozak. Da bi se kasnije jednostavnije pretrazivali i odabirali predlosci, pri kreiranju ih treba imenovati. Predlozak se kreira prema svim pravilima koje vrijede za kreiranje naloga, pa ih ne treba posebno navoditi. Predlozak moze biti Dijeljeni ili Osobni. Razlika je u tome sto Dijeljeni predlozak mogu vidjeti i dohvaati svi korisnici tog vlasnika racuna. Upisani predlozak se prije spremanja u bazu podataka ne provjerava. Pri izradi predloska obavezno je potrebno popuniti polje Naziv predloska, ostala polja su opcionalna. Posebno treba naglasiti da datumi upisa i datumi valute nisu bitni i nisu podlozni provjeri, zbog toga sto e se ti datumi na novom nalogu inicijalno postaviti u danasnje datume. Spremljeni predlozak mozete dohvatiti u Listi kunsklih predlozaka. Stvaranje deviznog naloga iz predloska Isto kao i kod kunskih naloga, devizne mozete spremati iz predloska na sljedea 3 nacina: 1. U Listi deviznih predlozaka odabetie akciju Stvori novi nalog te ukoliko popunjena polja neete mijenjati, kliknete Spremi.

2. Prilikom kreiranja novog deviznog predloska odaberite Stvori nalog.

3. Prilikom kreiranja novod gediznog naloga odaberite Stvori iz predloska.

Pregled i promjena predloska Predloske dohvaate odabirom gumba Osvjezi. Odabirom ove opcije dobit ete listu svih trenutacno postojeih predlozaka za nalog. Ukoliko je lista predlozaka za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav e formirati vise stranica rezultata. Stranice su razvrstane za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Ukoliko imate previse naloga, morate namjestiti broj slogova po stranici ili suziti uvjete koje ste upisali u filtar. Lista sadrzi sljedee informacije o predlosku: Naziv predloska (uz to stoji oznaka da li je dijeljeni ili osobni), Korisnik (opis plaanja), Banka korisnika, IBAN korisnika, Osnova plaanja, Valuta, Iznos i Akcije. Lista je razvrstana po abecednom redu, no listu mozete razvrstati i po navedenim poljima. Akcije po predloscima u Obrisi i stvori novi nalog.

38

Devizni predlozak sadrzi sve podatke koje sadrzi original obrazac za Nalog 14 uz dodatno, obavezno, unosno polje Naziv predloska. Predlozak se mijenja na isti nacin kao i devizni nalog. U listi deviznih predlozaka, kod odabranog predloska kliknite na polje Naziv. Ukoliko izvrsite bilo kakve promjene, predlozak dalje mozete Spremiti, Spremiti kao novi predlozak, Obrisati ili Stvoriti devizni nalog. U slucaju da ste izmijenjeni predlozak spremili kao novi (s novim nazivom i ostalim promjenama), original predlozak i dalje ete moi nai u listi. Filtar predlozaka Filtar sluzi za dohvat i pregled predlozaka. U filtru su navedeni trenutacni uvjeti na osnovi kojih je nastala lista sto se nalazi na vasem pregledniku. Filtar deviznih predlozaka sadrzi sljedea polja: Naziv predloska, Primatelj, Korisnik, IBAN korisnika, Iznos (od-do), Valuta, Opis plaanja, Sifra plaanja i Tip predloska.

Prometi

Ova mogunost omoguava detaljan pregled promjena (uplata i isplata) na racunu, mozete vidjeti listu prometa po racunima, te pojedini promet ispisati na vasem pisacu. Prije dohvata trebate zadati jedan od kriterija po kojima e se promet traziti. Kriteriji se nalaze u filtru a rezultat e se prikazati u listi deviznih prometa. Kriterij pregleda dozvoljava: tip prometa (dugovni/potrazni), odabir jednog od dostupnih racuna, raspon iznosa (od-do), IBAN korisnika, vremenski period knjizenja (od-do), naziv korisnika i valutu. Klikom na polje Sifra prometa otvorit e se ekran sa detaljima prometa gdje obrazac, sa svim detaljima, mozete ispisati u PDF formatu. Ukoliko je lista prometa za odreñeni racun povea, odnosno vea od broja slogova po stranici, sustav e formirati vise stranica rezultata. Stranice su razvrstane za svaki racun posebno. Upravljanje stranicama je zasebno za svaki racun. Ukoliko imate previse prometa, morate namjestiti broj slogova po stranici ili suziti uvjete koje ste upisali u filtar. Slika 39. Lista deviznih prometa

Izvodi

Izvode je mogue ispisati u tri formata: pdf koji je pogodan za ispis na printeru, 'magnetni izvadak' u fininom formatu izvatka te ih je mogue ispisati na ekranu. Prije dohvata izvoda potrebno je zadati neki kriterij pretrazivanja: broj izvoda i godina, racun te vremensko razdoblje. Takoñer je mogue izabrati i redoslijed sortiranja stavki unutar izvoda po vremenu nastanka, prvo uplate, prvo isplate.

39

Tecajna lista

Modul Tecajna lista omoguit e vam azurno praenje odnosa deviznih valuta naspram domae valute iz dana u dan, pruzajui vam tocnu i brzu informaciju. Do tecajne liste dolazite kroz devizni izbornik. Odabirom ove opcije, odnosno klikom na Osvjezi dobit ete tecajnu listu za danasnji dan. Uz prikazani datum stoji ikona sa kalendarom iz kojeg birate datum za koji zelite da vam se prikaze tecajna lista. Slika 40. Tecajna lista

Tecajnu listu mozete prilagoditi, tj. sortirati prema zeljenim podacima ulazno/silazno po svim poljima lite (valuta, ounaka valute, naziv valute, paritet, kupovna efektiva, kupovni devize, srednji devize, prodajni devize, prodajna efektiva).

Kalkulator strane valute

Kalkulator valute se koristi za preracune iznosa izmeñu dvije valute. Do ovog kalkulatora se dolazi odabirom na deviznom izborniku za kalkulator (podizbornik). U prvom redu odabiremo kakav izracun - Tip tecaja - zelimo. Mozemo odabrati slijedee tipove preracuna valuta: · Po srednjem tecaju (HNB): Svi preracuni izmeñu valuta se rade po srednjem tecaju. Ako testiramo kalkulator s odreñenim iznosom i obje valute postavimo na istu vrijednost, moze se primijetiti da su iznosi isti. Kao kupoprodaja: Preracun se radi u dva koraka. Prvo ide prodaja strane valute koja je odabrana kao polazna (konverzija ide po kupovnom tecaju jer banka otkupljuje valutu), a zatim kupnja valute koja je odabrana kao odredisna (konverzija ide po prodajnom tecaju jer banka prodaje valutu).

·

Sljedei korak je odabir valute i iznosa. · · · Pocetna valuta: brojcana sifra valute koja se konvertira. Zavrsna valuta: brojcana sifra valute u koju se konvertira. Pocetni iznos: iznos u valuti koja se konvertira.

Ako upisemo polazni, pocetni iznos i odabiremo valutu polaznog, pocetnog iznosa te valutu zavrsnog iznosa, kalkulator e izracunati Zavrsni iznos - iznos u valuti u koju se konvertira. Klikom na opciju Izracunaj dobivamo izracun. Klikom na opciju Ocisti se brisu sva polja iznosa i valuta. Slika 40. Kalkulator strane valute

40

KOMUNIKACIJA

Ova uputstva e vam dati kratki i jednostavni pregled funkcionalnosti modula Komunikacija. Smisao ovog modula je da se omogui sto promptnija komunikacija i interakcija izmeñu korisnika i banke. U ovom modulu nalaze se poruke vezane uz HPB Internet bankarstvo. Ovdje ete pronai poruke od osobe zaduzene za administraciju HPB Internet bankarstva, novosti u poslovanju Banke te upiti prema vama te odgovori na upite koje ste vi postavili Banci. Komunikacija sadrzi 3 podizbornika koja cine: Kontakt obrazac: sluzi za slanje poruka administratoru sustava. Maksimalna duljina teksta poruke je 2000 znakova. Nakon unosa naziva* i zeljenog teksta poruke, istu mozete obrisati ili poslati. *Naslov poruke je obavezno polje - ovisno o temi poruku preuzima djelatnik zaduzen sa odreñeno podrucje rada. Primljene poruke: prikazuju poruke primljene od administratora Banke. Datum: Datum kreiranja poruke. o o o o o Naslov: Naslov poruke. Od: Ime ili naziv posiljatelja poruke. Status: Status poruke ­ procitana, nova, poslana. Akcije: Svaku poruku imate mogunost ispisa u PDF formatu i brisanja. Sadrzaj poruke: Tekst poruke.

Popis poruka sortiran je po datumu unosa, no jos mogu se sortirati po naslovu i statusu. Klikom na Naslov poruke prikazat e se Sadrzaj poruke ispod kojeg se nudi mogunost odgovora administratoru Banke. Odgovor saljete preko Kontakt obrasca koji se otvara automatski. Oznacavanjem naslova pojedine poruke se ispod liste ispisuje sadrzaj poruke. Slika 41. Popis primljenih poruka

Poslane poruke: arhiva poruka poslanih administratoru Banke.

OPCIJE

Administracija sustava obavlja se preko opcije u glavnom izborniku Opcije. Ovaj modul dijeli se na dva dodatna ekrana Opi podaci i Administracija ovlasti. Opim podacima mogu

41

pristupiti svi korisnici neovisno o tome imaju li administratorske ovlasti ili ne. Razlikovat e se samo podaci kojima mogu pristupiti i koje mogu izmijeniti. Korisnici koji nemaju administratorske ovlasti mogu izmijeniti prikaz podataka na ekranima. Takve izmjene nee utjecati na prikaz podataka ostalih korisnika koje rade na sustavu. Korisnici koji imaju administratorske ovlasti mogu izmijeniti ne samo prikaz, nego i funkcionalnost aplikacije za sve korisnike koji rade na sustavu.

Opi podaci

Na ovom ekranu vidljivi su osnovni podaci Korisnika i Vlasnika racuna informativnog karaktera. Pojedine podatke mogue je mijenjati no izmjene e biti vidljive samo prijavljenom korisniku. Ukoliko ste korisnik vise vlasnika racuna, prije bilo kakve izmjene, imate mogunost odabira onog vlasnika racuna sa kojim zelite nastaviti sa radom. Slika 42 izbor vlasnika racuna u opcijama

Izmjene su mogue za korisnicke informacije i opcije, administraciju informacija o vlasniku racuna te za administraciju racuna. Od kontakt podataka korisnik samostalno moze izmijeniti broj telefona i e-mail adresu. U polju broj redatka u tablicama korisnik odreñuje koli redaka e imati liste koje se ispisuju na pojedinim ekranima (lista kunskih naloga, lista predlozaka ...) prije nego se podaci pocnu ispisivati na slijedei ekran. U administraciji racuna mogue je mijenjati 3 podatka koja utjeu na ponasanje aplikacije: · · Naziv racuna ­ omoguava dodavanje naziva po zelji korinsika koji e se prikazati u filtrima. Tezina potpisa ­ koristi se prilikom odreñivanja potpisa na platnim nalozima ­ ovaj podatak odreñuje ukupnu vrijednost koja se mora postii da bi platni nalog koji tereti taj racun bio potpisan. Na razini svakog korisnika je definirana tezina potpisnika. Kada tezine potpisnika dosegnu vrijednost koja je postavljena na ovom ekranu uz racun, i ako je jedan od potpisnika desni, platni nalog e biti potpisan Potpisi/posalji zajedno ­ ako je ova opcija oznacena, nalog e sa zadnjim potpisom biti i provedena. Ako opcija nije oznacena, nakon zadnjeg potpisa potrebno je zasebno provesti nalog. Slika 43 Administracija ovlasti

·

Slika 44 Prikaz naziva racuna u listama

42

Administracija ovlasti

Administracija ovlasti podijeljena je na dva dijela: administracija prikaza racuna i administracija ovlasti. U prvom dijelu se za svakog korisnika odreñuje koje grupe racuna e vidjeti na ekranu racuna. Izborom drugih korisnika u ovom dijelu se mijenja prikaz u drugom dijelu, odnosno prikazuju se ovlasti izabranog korisnika. U drugom dijelu se za korisnika odreñuje kojim racunima ima pristup i koju vrstu pristupa ima: pregled naloga, prometa, izvoda, unos naloga, potpis, naloga, izvrsavanje naloga ... te opcija potpisi/posalji zajedno. Ako je oznacena ova opcija platni nalog e biti izvrsen sa potpisom korinsika. Slika 45 Administracija ovlasti

Svaki novi racun otvoren u Banci biti e automatski prikazan u Opcijama i moi e se dodati postojeim korisnicima.

43

ODJAVA SA HPB INTERNET BANKARSTVA

Po zavrsetku koristenja usluge HPB Internet bankarstvo obavezno se odjavite. Pravilna odjava sa stranice internet bankarstva, podrazumijeva da korisnik izabere link Odjava koji se nalazi u gornjem desnom uglu stranice. Vazno! je napomenuti da je u slucaju, kada se s aplikacijom ne radi duze od 15 minuta ili ukoliko doñe do prekida veze, potrebna ponovna prijava za rad u aplikaciji.

VAZNE NAPOMENE

HPB Internet bankarstvo dizajnirano je kao proizvod koji stiti privatnost Vasih podataka koristenjem svjetski priznatih standarda iz podrucja sifriranja podataka i zastite od neovlastenog pristupa. Cuvanje korisnickog imena, lozinke i jednokratne lozinke dobivene sa tokena je Vasa odgovornost. Ukoliko netko doñe u posjed Vaseg korisnickog imena lozinke i token lozinke, dobiti e sva prava koja su dodijeljena Vama. Zato je bitno da: Ne zapisujte korisnicko ime, lozinku i jednokratnu lozinku dobivenu sa tokena a pogotovo ih ne ostavljajte na mjesta koja su dostupna drugim ljudima. Za lozinku birajte pojmove koje drugi ljudi ne mogu povezati sa Vama. Za lozinku koristite i slova i brojeve. Ne povjeravajte lozinku, korisnicko ime i jednokratnu lozinku dobivenu sa tokena nikome. Po prvom pristupu HPB Internet bankarstvu, obavezno izaberite novu lozinku. Po zavrsetku koristenja HPB Internet bankarstva, obavezno se odjavite. Niposto ne ostavljajte HPB Internet bankarstvo aplikaciju bez Vaseg nadzora. Ukoliko napustate Vase radno mjesto, odjavite se sa aplikacije ili zakljucajte racunalo. Na Vas PC ne instalirajte programe nepoznatih odnosno neprovjerenih autora. Na Vas PC ne instalirajte neprovjerene hardverske ureñaje. Ako ve nemate, instalirajte antivirusni program.

KONTAKT INFORMACIJE

Ukoliko prilikom koristenja usluge naiñete na probleme i nedoumice, ili primijete greske u funkcioniranju ove usluge, mozete se obratiti djelatnicima Banke na jedan od sljedeih nacina: Putem HPB Internet bankarstva, preko modula Komunikacija kako je objasnjeno u istoimenom odjeljku, Putem slanja e-mail poruke na [email protected], Pozivom na besplatni broj telefona 0800 472 472 Putem kontakta Vaseg Voditelja poslovnog odnosa u Hrvatskoj postanskoj banci.

44

Information

HPB Internet bankarstvo-korisnicke upute

44 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

76299


You might also be interested in

BETA
HPB Internet bankarstvo-korisnicke upute