Read 73304-NorTec-DNSFETPE.indd text version

Model 73604

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Podrcznik uytkownika Kasutusjuhend

DK NO SE FI GB DE PL ET

DK

VEJRSTATION

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye vejrstation, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager vejrstationen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om vejrstationens funktioner. Fugtighedsinterval: 1% Dugpunkt og hedeindeks Barometrisk lufttryk Vejrudsigt med symboler Vindhastighed: 0-30 m/s Nedbørsmængde: 0-9.999 mm

Vejrstationens dele

Modtager 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. RAIN/CLEAR (nedbør/slet) RAIN HISTORY (nedbørshistorik) WIND (vind) WIND ALARM (vindalarm) PRESSURE (tryk) CHANNEL SEARCH (søg) MEMORY (hukommelse) HEAT INDEX/DEW POINT (hedeindeks/dugpunkt) CLOCK (ur) ALARM OP NED SNOOZE/LIGHT (slumre/lys) Batterirum WIND AL (vindalarm til/fra) WIND UNIT (enhed for vindhastighed) RAIN UNIT (enhed for nedbørsmængde) (SYNK, synkroniser ur) ZONE C/F (celcius/fahrenheit) Stik til adapter

Tekniske data

Modtager Batterier: 3×1,5 V AA, medfølger ikke Ur: Radiostyret (DCF77) med quarts-backup Indbygget kalender og alarm Kan tilsluttes 6 V adapter (medfølger) Kan tilsluttes op til 3 sendere Vindmåler med termometer og hygrometer Batterier: 2×1,5 V AA, medfølger ikke Frekvens: 434 MHz Rækkevidde: op til 100 meter i åbent område Regnmåler Batterier: 2×1,5 V AA, medfølger ikke Frekvens: 434 MHz Rækkevidde: op til 30 meter i åbent område Vejrdata Indendørstemperatur: 0­50 grader Udendørstemperatur: -20­60 grader Temperaturinterval: 0,1 grad Relativ luftfugtighed: 20-99%

2

Modtager:

Regnmåler:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Vindmåler:

cm

Vindmåler 22. 23. 24. 25. 26. 27. Vejrhane Kompas Vindhastighedsmåler Lysdiode Batterirum Monteringshuller U-beslag samt 4 sekskantskruer med møtrikker (ikke vist)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Regnmåler 29. 30. 31. 32. 33. Kabinet Løvnet Monteringshuller Batterirum Skruer og rawlplugs (ikke vist)

3

DK

Opstart

Åbn batteridækslet på modtageren, og isæt batterier som vist i batterirummet. Sæt batteridækslet på plads. Slut eventuelt adapteren til modtagerens stik (21). Find opstillingsstedets aktuelle lufttryk på en vejrhjemmeside, og indstil det på vejrstationen med knapperne OP (11) og NED (12). Bekræft ved at trykke på knappen PRESSURE (5).

Tilslutning af vindmåler

Åbn batteridækslet på vindmåleren ved at fjerne de 4 små skruer. Lad kompasset falde til ro, og drej vejrhanen (22), så den peger stik nord. Isæt batterier som vist i batterirummet. Hvis vejrhanen ikke peger stik nord, når lysdioden lyser første gang, kan vindretningen ikke registreres korrekt, og du skal tage batterierne ud og starte forfra.

Montering af vindmåler

Vindmåleren skal monteres vandret på en mast (Ø 25-31 mm) på et åbent sted, hvor vinden frit kan ramme vindmåleren. Kontroller inden endelig montering, at modtageren kan modtage vindmålerens signal som beskrevet i afsnittet Tilslutning af vindmåler. Flyt om nødvendigt vindmåleren nærmere modtageren. Sæt de medfølgende U-beslag om masten, og sæt vindmåleren fast ved hjælp af de medfølgende sekskantskruer og møtrikker. Kompasset (23) skal vende opad.

Hold knappen CHANNEL SEARCH (6) inde i 3 sekunder, til der lyder et bip. Modtageren og vindmåleren opretter nu forbindelse til hinanden, og vind-, temperatur- og luftfugtighedsdata vises kort efter på modtagerens display. Sæt batteridækslet på plads. Hvis du har flere sendere, skal du indstille dem til at være kanal 2 eller 3, da vindmåleren er kanal 1.

Montering af regnmåler

Regnmåleren skal monteres vandret på en jævn og stabil overflade, hvor regnen uden forhindringer kan falde ned i den. Undgå at montere den under træer, udhæng, i læ eller i nærheden af plænevandere og lignende.

4

Symboler

Søger efter radiosignal Synkronisering lykkedes Kontroller inden endelig montering, at modtageren kan modtage regnmålerens signal som beskrevet i afsnittet Tilslutning af regnmåler. Flyt om nødvendigt regnmåleren nærmere modtageren. Vend regnmåleren på hovedet, og pres de to tapper ind mod hinanden, så kabinettet (29) kan tages af. Åbn batteridækslet, og isæt batterier som vist på batterirummet. Sæt batteridækslet på plads. Klik kabinettet på plads. Skru regnmåleren fast med de medfølgende skruer. Synkronisering lykkedes ikke Synkronisering er slået fra

DK NO SE FI GB DE PL ET

Indstilling af tidszone

Hold knappen ZONE (19) inde i 3 sekunder. Du kan nu indstille tidszonen som +/- 12 timer med knapperne OP (11) og NED (12) i forhold til det viste klokkeslæt. Tryk på knappen ZONE (19) for at bekræfte indstillingen. Tryk på knappen ZONE (19) for at skifte mellem lokal tid og tidszonen.

Tilslutning af regnmåler

Hold knappen CHANNEL SEARCH (6) inde i 3 sekunder, til der lyder et bip. Modtageren og regnmåleren opretter nu forbindelse til hinanden, og nedbørsdata vises kort efter på modtagerens display.

Manuel indstilling af ur

Hold knappen CLOCK (9) inde i 3 sekunder. Du kan nu indstille 12/24-timers visning, timetal, minuttal, årstal, datoformat (dag/måned eller måned/dag), måned og dato. Indstil de blinkende værdier med knapperne OP (11) og NED (12), og bekræft og gå til næste punkt med knappen CLOCK (9). Når alle punkter er indstillet, vises klokkeslættet fast igen.

Automatisk indstilling af ur

Tryk på knappen SYNK (18) for at lade modtageren søge efter et tidssignal til det radiostyrede ur. Antennesymbolet vises, og søgningen tager mellem 2 og 10 minutter. Metalflader eller mobiltelefoner og andre apparater med radiosignaler kan forstyrre modtagelsen. Hvis det sker, skal du anbringe modtageren så tæt på fri luft som muligt. Tryk på knappen SYNK (18) for at slå daglig synkronisering til og fra.

5

DK

Enhed for temperatur

Tryk på knappen C/F (20) for at skifte mellem visning i celcius eller fahrenheit.

Symbolet for frostvarsel vises ved siden af kuldeindekset, hvis der er risiko for isglatte veje. Pilene ud for værdierne angiver, om tendensen er uændret, opad- eller nedadgående. Tryk en eller flere gange på knappen HEAT INDEX/DEW POINT (8) for at få vist hedeindeks eller dugpunkt. Tryk på knappen MEMORY (7) en eller to gange for at få vist henholdsvis de højeste og de laveste målinger af de nævnte data. Hold knappen inde for at indstille målingen til den aktuelle værdi. Tryk på knappen CHANNEL/SEARCH (6) for at skifte mellem visning af indendørs- eller udendørsdata eller automatisk skift mellem de forskellige kanaler. Nedbørshistorik Tryk på knappen RAIN/CLEAR (1) for at skifte mellem visning af Daily (daglig), Weekly (ugentlig), Monthly (månedlig) eller Total (samlet) nedbørsmængde. Hold knappen RAIN/CLEAR (1) inde i 3 sekunder for at nulstille den viste værdi.

Enhed for tryk

Tryk på knappen PRESSURE (5) for at skifte mellem visning af tryk i mbar, inHg eller hPa.

Enhed for vindhastighed

Tryk på knappen WIND UNIT (16) for at skifte mellem visning af vindhastighed i miles/t, km/t, m/s, knob eller Beaufort.

Vejrudsigt

Vejrudsigten for de kommende 12-24 timer baseres på barometertrykket og vises med symboler. Bemærk, at vejrudsigtens nøjagtighed afhænger af mange faktorer som f.eks. afstand fra kysten og højden over havet. Hvis vejrstationens visning ikke stemmer overens med de faktiske forhold i en længere periode, skal du indstille det aktuelle lufttryk som beskrevet ovenfor.

Vejrdata

Displayet er delt op i 4 afsnit, som viser henholdsvis vejrudsigt og barometrisk tryk, temperatur, luftfugtighed og hedeindeks/ dugpunkt, klokkeslæt eller kalender samt gennemsnitlig vindhastighed/vindstød, vindretning, kuldeindeks, nedbør og nedbørshistorik.

Sol

Let skyet

Skyet

Regn

Storm

6

Tryk en eller flere gange på knappen RAIN HISTORY (2) for at få vist tidligere perioders nedbør. Perioden angives med tallene fra 0 til ­6 under søjlerne, hvor 0 er den aktuelle periode, og hvor ­6 er 6 dage, uger eller måneder tidligere, alt efter om du får vist den daglige, ugentlige eller månedlige nedbørsmængde. Hvis du eksempelvis får vist det månedlige nedbør i marts, og du ser på søjlen over ­2, angiver søjlen nedbørsmængden i januar.

Indstilling af alarmtidspunkt

Tryk på knappen ALARM (10) for at få vist alarmtidspunktet. Hold knappen ALARM (10) inde i 3 sekunder Du kan nu indstille alarmtidspunktets timetal og minuttal. Indstil de blinkende værdier med knapperne OP (11) og NED (12), og bekræft og gå til næste punkt med knappen ALARM (10). Når alle punkter er indstillet, vises klokkeslættet fast igen. Slå alarmen til og fra Du kan slå alarmen til og fra ved at trykke kortvarigt på knappen ALARM (10). Når alarmsymbolet vises på displayet, er alarmen slået til. Når alarmtidspunktet nås, lyder alarmen. Med slumrefunktionen kan du slå alarmen midlertidigt fra i 10 minutter ved at trykke øverst på knappen SNOOZE/LIGHT (13). Du kan slå alarmen helt fra ved at trykke på knappen ALARM (10), så alarmsymbolet forsvinder.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Vindmåling

Tryk på knappen WIND (3) for at skifte mellem visning af Average (gennemsnitlig vindhastighed) og Gust (vindstød). Vindretningen vises på kompasset. Alarm for kraftige vindstød og lavt kuldeindeks Du kan indstille alarmer og blive varslet, hvis vindstødene overskrider din fastsatte grænse, eller hvis kuldeindekset går under din fastsatte grænse. Tryk på knappen WIND ALARM (4), indtil symbolet Alarm vises ud for vindhastigheden eller kuldeindekset. Hold knappen WIND ALARM (4) inde i 3 sekunder, og indstil værdien med knapperne OP (11) og NED (12). Tryk på knappen WIND ALARM (4) igen for at bekræfte indstillingen. Tryk på knappen WIND AL (15) for at slå alarmfunktionener til og fra.

Baggrundslys

Tryk på knappen SNOOZE/LIGHT (13) for at tænde baggrundslyset kortvarigt. Hvis modtageren er sluttet til en adapter, er baggrundslyset tændt konstant.

7

DK

Lavt batteriniveau

Hvis der vises et batterisymbol ud for de forskellige senderes vejrdata på modtagerens display, skal du udskifte batterierne i den pågældende enhed med nye. Tilslut herefter enheden igen som beskrevet ovenfor.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at VEJRSTATION 73604 (W155-5) 6V er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 1999/5/EF Direktiv om radio- og teleterminaludstyr

Rengøring

Tør vejrstationen af med en hårdt opvredet klud. Pas på ikke at ridse skærmen.

Ordforklaring

Dugpunkt Angiver i grader, hvornår luftens vandindhold vil begynde at fortætte sig som vanddråber på kølige flader. Hedeindeks Angiver i grader, hvor varm kombinationen af temperatur og luftfugtighed faktisk opleves. Kuldeindeks Angiver i grader, hvor kold kombinationen af temperatur og vind faktisk opleves.

2010

Stefan Schou

Indkøbschef

Servicecenter

Når det gælder: · · · · · · · · Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent 7.00 til 16.00 Tlf: +45 76 62 11 10 Fax: +45 76 62 11 27 E-mail: [email protected]

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

8

Miljøoplysninger

HP Værktøj A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet. Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer: Bly Kviksølv Cadmium Hexavalent krom PBB (polybromerede biphenyler) (flammehæmmer) PBDE (polybromerede diphenylethere) (flammehæmmer)

Fremstillet i Hongkong 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark © 2010 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S.

DK NO SE FI GB DE PL ET

HP Værktøj A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2002/96/EF) og RoHS-direktivet (2002/95/ EF). Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.

9

VÆRSTASJON

Innledning

NO

For at du skal få mest mulig glede av den nye værstasjonen, bør du lese denne bruksanvisningen før du tar værstasjonen i bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, i tilfelle du skulle få behov for å repetere informasjonen om værstasjonens funksjoner senere. Fuktighetsintervall: 1 % Duggpunkt og varmeindeks Barometrisk lufttrykk Værmelding med symboler Vindhastighet: 0­30 m/s Nedbørsmengde: 0­9999 mm

Værstasjonens deler

Mottaker 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RAIN/CLEAR (nedbør/slett) RAIN HISTORY (nedbørshistorikk) WIND (vind) WIND ALARM (vindalarm) PRESSURE (trykk) CHANNEL SEARCH (søk) MEMORY (minne) HEAT INDEX / DEW POINT (varmeindeks/duggpunkt) CLOCK (klokke) ALARM OPP NED SNOOZE/LIGHT (slumre/lys) Batterirom WIND AL (vindalarm av/på) WIND UNIT (enhet for vindhastighet) RAIN UNIT (enhet for nedbørsmengde) (SYNK, synkroniser klokke) ZONE (sone) C/F (celcius/fahrenheit) Kontakt til adapter

Tekniske data

Mottaker Batterier: 3 × 1,5 V AA, følger ikke med Klokke: Radiostyrt (DCF77) med quartsurverk Innebygget kalender og alarm Kan kobles til en 6 V-adapter (inkludert) Kan kobles til 3 sendere Vindmåler med termometer og hygrometer Batterier: 2 × 1,5 V AA, følger ikke med Frekvens: 434 MHz Rekkevidde: inntil 100 meter i åpent område Regnmåler Batterier: 2 × 1,5 V AA, følger ikke med Frekvens: 434 MHz Rekkevidde: inntil 30 meter i åpent område Værdata Innendørstemperatur: 0­50 grader Utendørstemperatur: ­20­60 grader Temperaturintervall: 0,1 grad Relativ luftfuktighet: 20­99 %

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

10

Mottaker:

Regnmåler:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Vindmåler:

cm

Vindmåler 22. 23. 24. 25. 26. 27. Værhane Kompass Vindhastighetsmåler Lysdiode Batterirom Monteringshull U-beslag samt 4 sekskantskruer med mutre (vises ikke på bildet)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Regnmåler 29. 30. 31. 32. 33. Hus Løvgitter Monteringshull Batterirom Skruer og rawlplugger (vises ikke på bildet)

11

Start

Åpne batteridekselet på mottakeren, og sett inn batterier i batterirommet som vist. Sett på plass batteridekselet. Koble eventuelt adapteren til kontakten på mottakeren (21). Finn det aktuelle lufttrykket på monteringsstedet på en hjemmeside for vær, og still inn dette på værstasjonen med knappene OPP (11) og NED (12). Bekreft ved å trykke på knappen PRESSURE (5).

Tilkobling av vindmåler

Åpne batteridekselet på vindmåleren ved å fjerne de 4 små skruene. La kompasset falle til ro, og drei værhanen (22) slik at den peker mot nord. Sett inn batteriene i batterirommet som vist. Hvis værhanen ikke peker mot nord når lysdioden lyser første gang, kan ikke vindretningen registreres riktig, og du må ta ut batteriene og starte forfra.

NO

Montering av vindmåler

Vindmåleren monteres vannrett på en stang (diam. 25­31 mm) på et åpent sted hvor vinden fritt kan treffe vindmåleren. Før endelig montering må det kontrolleres at mottakeren kan motta signalene fra vindmåleren som beskrevet i avsnittet Tilkobling av vindmåler. Flytt om nødvendig vindmåleren nærmere mottakeren. Sett U-beslagene som følger med rundt masten, og sett fast vindmåleren ved hjelp av sekskantskruene og mutrene som følger med. Kompasset (23) skal peke oppover.

Hold knappen CHANNEL SEARCH (6) inne i 3 sekunder til du hører et pip. Mottakeren og vindmåleren oppretter nå forbindelse til hverandre, og vind-, temperatur- og luftfuktighetsdata vises kort tid etter på displayet på mottakeren. Sett på plass batteridekselet. Hvis du har flere sendere, må du stille dem inn på kanal 2 eller 3, da vindmåleren er på kanal 1.

Montering av regnmåler

Regnmåleren skal monteres vannrett på en jevn og stabil overflate hvor det uten forhindringer kan regne ned i den. Unngå å montere den under trær, overheng, i le eller i nærheten av spredere og lignende.

12

Symboler

Søker etter radiosignal Synkronisering fullført Før endelig montering må det kontrolleres at mottakeren kan motta signalene fra regnmåleren som beskrevet i avsnittet Tilkobling av regnmåler. Flytt om nødvendig regnmåleren nærmere mottakeren. Snu regnmåleren på hodet og press de to tappene inn mot hverandre slik at huset (29) kan tas av. Åpne batteridekselet og sett inn batterier i batterirommet som vist. Sett på plass batteridekselet. Klikk på plass huset. Skru fast regnmåleren med skruene som følger med. Synkronisering mislyktes Synkronisering er slått av

DK NO SE FI GB DE PL ET

Innstilling av tidssone

Hold knappen ZONE (19) inne i 3 sekunder. Du kan nå stille inn tidssonen som +/­12 timer med knappene OPP (11) og NED (12) i forhold til det viste klokkeslettet. Trykk på knappen ZONE (19) for å bekrefte innstillingen. Trykk på knappen ZONE (19) for å skifte mellom lokal tid og tidssonen.

Tilkobling av regnmåler

Hold knappen CHANNEL SEARCH (6) inne i 3 sekunder til du hører et pip. Mottakeren og regnmåleren oppretter nå forbindelse til hverandre, og nedbørsdata vises kort tid etter på displayet på mottakeren.

Manuell innstilling av klokke

Hold knappen CLOCK (9) inne i 3 sekunder. Du kan nå stille inn 12/24-timers visning, timetall, minuttall, årstall, datoformat (dag/måned eller måned/dag), måned og dato. Still inn de blinkende verdiene med knappene OPP (11) og NED (12), og bekreft og gå til neste punkt med knappen CLOCK (9). Når alle punktene er stilt inn, vises klokkeslettet fast igjen.

Automatisk innstilling av klokke

Trykk på knappen SYNK (18) for å la mottakeren søke etter et tidssignal til den radiostyrte klokken. Antennesymbolet vises, og søket tar mellom 2 og 10 minutter. Metallflater eller mobiltelefoner og andre apparater med radiosignaler kan forstyrre mottaket. Hvis det skjer, må du plassere mottakeren så tett på fri luft som mulig. Trykk på knappen SYNK (18) for å slå daglig synkronisering av og på.

13

Enhet for temperatur

Trykk på knappen C/F (20) for å skifte mellom visning i celcius eller fahrenheit.

Symbolet for frostvarsel vises ved siden av kuldeindeksen hvis det er risiko for glatte veier. Pilene ved siden av verdiene angir om tendensen er uendret, opp- eller nedadgående. Trykk en eller flere ganger på knappen HEAT INDEX / DEW POINT (8) for å vise varmeindeks eller duggpunkt. Trykk på knappen MEMORY (7) en eller to ganger for å vise henholdsvis de høyeste og laveste målingene av nevnte data. Hold knappen inne for å stille inn målingen til den aktuelle verdien. Trykk på knappen CHANNEL/SEARCH (6) for å skifte mellom visning av innendørs- eller utendørsdata eller automatisk bytte mellom de forskjellige kanalene. Nedbørshistorikk Trykk på knappen RAIN/CLEAR (1) for å skifte mellom visning av Daily (daglig), Weekly (ukentlig), Monthly (månedlig) eller Total (samlet) nedbørsmengde. Hold knappen RAIN/CLEAR (1) inne i 3 sekunder for å nullstille den viste verdien.

NO

Enhet for trykk

Trykk på knappen PRESSURE (5) for å skifte mellom visning av trykk i mbar, inHg eller hPa.

Enhet for vindhastighet

Trykk på knappen WIND UNIT (16) for å bytte mellom visning av vindhastighet i miles/t, km/t, m/s, knop eller Beaufort.

Værmelding

Væmeldingen for de neste 12­24 timer baseres på barometertrykket og vises med symboler. Legg merke til at nøyaktigheten av værmeldingen avhenger av en rekke faktorer som f.eks. avstand fra kysten og høyde over havet. Hvis visningen på værstasjonen ikke stemmer overens med de faktiske forholdene over en lengre periode, må du stille inn det aktuelle lufttrykket som beskrevet ovenfor.

Værdata

Displayet er delt inn i 4 avsnitt som viser henholdsvis værmelding og barometrisk trykk, temperatur, luftfuktighet og varmeindeks/duggpunkt, klokkeslett eller kalender samt gjennomsnittlig vindhastighet/vindkast, vindretning, kuldeindeks, nedbør og nedbørshistorikk.

Sol

Lettskyet

Skyet

Regn

Storm

14

Trykk en eller flere ganger på knappen RAIN HISTORY (2) for å vise nedbøren i tidligere perioder. Perioden angis med tallene fra 0 til ­6 under søylene, hvor 0 er den aktuelle perioden og ­6 er 6 dager, uker eller måneder tidligere, alt ettersom du viser den daglige, ukentlige eller månedlige nedbørsmengden. Hvis du for eksempel viser månedlig nedbør i mars og du ser på søylen over ­2, angir søylen nedbørsmengden i januar.

Innstilling av alarmtidspunkt

Trykk på knappen ALARM (10) for å vise alarmtidspunktet. Hold knappen ALARM (10) inne i 3 sekunder. Du kan nå stille inn timetall og minuttall for alarmtidspunktet. Still inn de blinkende verdiene med knappene OPP (11) og NED (12), og bekreft og gå til neste punkt med knappen ALARM (10). Når alle punktene er stilt inn, vises klokkeslettet fast igjen. Slå alarmen av og på Du kan slå alarmen av og på ved å trykke kort på knappen ALARM (10). Når alarmsymbolet vises på displayet, er alarmen slått på. Alarmen starter på alarmtidspunktet. Med slumrefunksjonen kan du slå av alarmen midlertidig i 10 minutter ved å trykke øverst på knappen SNOOZE/LIGHT (13). Du kan slå av alarmen helt ved å trykke på knappen ALARM (10) slik at alarmsymbolet slukker.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Vindmåling

Trykk på knappen WIND (3) for å skifte mellom visning av Average (gjennomsnittlig vindhastighet) og Gust (vindkast). Vindretningen vises på kompasset. Alarm for kraftige vindkast og lav kuldeindeks Du kan stille inn alarmer og får varsler hvis vindkastene overskrider en fastsatt grense eller hvis kuldeindeksen går under en fastsatt grense. Trykk på knappen WIND ALARM (4) til symbolet Alarm vises ved siden av vindhastigheten eller kuldeindeksen. Hold knappen WIND ALARM (4) inne i 3 sekunder og still inn verdien med knappene OPP (11) og NED (12). Trykk på knappen WIND ALARM (4) igjen for å bekrefte innstillingen. Trykk på knappen WIND AL (15) for å slå alarmfunksjonen av og på.

Bakgrunnslys

Trykk på knappen SNOOZE/LIGHT (13) for å tenne bakgrunnslyset i kort tid. Hvis mottakeren er koblet til en adapter, er bakgrunnslyset på konstant.

15

Lavt batterinivå

Hvis det vises et batterisymbol ved siden av de forskjellige sendernes værdata på displayet på mottakeren, må du bytte ut batteriene i den aktuelle enheten med nye. Koble deretter til enheten igjen som beskrevet ovenfor.

Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at VÆRSTASJON 73604 (W155-5) 6V er fremstilt i samsvar med følgende standarder eller normative dokumenter: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 i henhold til bestemmelsene i direktivene 1999/5/EF Direktiv om radio- og teleterminalutstyr

NO

Rengjøring

Tørk av værstasjonen med en godt oppvridd klut. Pass på at du ikke lager riper i skjermen.

Ordforklaring

Duggpunkt Angir i grader når vanninnholdet i luften vil begynne å kondensere og danne vanndråper på kjølige flater. Varmeindeks Angir i grader hvor varm kombinasjonen av temperatur og luftfuktighet faktisk oppleves. Kuldeindeks Angir i grader hvor kald kombinasjonen av temperatur og vind faktisk oppleves.

2010

Stefan Schou

Innkjøpssjef

Servicesenter

Når det gjelder: · · · · · · · Reklamasjoner Reservedeler Returvarer Garantivarer Åpent fra kl. 10.00 til 14.00 Tlf.: +47 51 63 72 42 E-post: [email protected]

20.04.2010 ­ HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

16

Miljøopplysninger

HP Værktøj A/S streber etter å fremstille miljøvennlige elektriske og elektroniske produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg behandling av avfallsstoffer som kan være skadelige for miljøet. Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs initiativer på dette området, slik at vi sikrer en forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og bortskaffelse av elektronisk utstyr som ellers kan være skadelig for miljøet. Det innebærer også at produktene våre ikke inneholder noen av følgende kjemikalier og stoffer: bly kvikksølv kadmium heksavalent krom PBB (polybromerte bifenyler) (flammehemmer) PBDE (polybromerte difenyletere) (flammehemmer)

Produsert i Hongkong 6596 ­ Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU-importør: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Danmark © 2010 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S.

DK NO SE FI GB DE PL ET

HP Værktøj A/S er stolt av å støtte EUs miljøinitiativer og bidra til et renere miljø. Vi erklærer med dette at produktene våre overholder både WEEE-direktivet (2002/96/ EF) og ROHS-direktivet (2002/95/EF). Du kan som forbruker også være med på å verne om miljøet ved å følge de gjeldende miljøreglene og levere gammelt elektrisk og elektronisk utstyr på en gjenbruksstasjon i nærheten av der du bor. Dersom utstyret inneholder batterier, må du huske å fjerne disse før du kaster utstyret.

17

VÄDERSTATION

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya väderstation rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda väderstationen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Daggpunkt och värmeindex Lufttryck Väderprognos med symboler Vindhastighet: 0-30 m/s Nederbördsmängd: 0-9 999 mm

SE

Väderstationens delar

Mottagare 1. RAIN/CLEAR (nederbörd/rensa) 2. RAIN HISTORY (nederbördshistorik) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. WIND (vind) WIND ALARM (vindalarm) PRESSURE (tryck) CHANNEL SEARCH (sökning) MEMORY (minne) HEAT INDEX/DREW POINT (värmeindex/ daggpunkt) CLOCK (klocka) ALARM UPP NER SNOOZE/LIGHT (snooze/ ljus) Batterifack WIND AL (vindalarm på/av) WIND UNIT (enhet för vindhastighet) RAIN UNIT (enhet för nederbördsmängd) (SYNK, synkroniserar klockan) ZONE (zon) C/F (Celsius/ Fahrenheit) Adapterns kontakt

Tekniska specifikationer

Mottagare Batterier: 3×1,5 V AA, medföljer inte Klocka: Radiostyrd (DCF77) med kvartsbackup Kalender och alarm som är inbyggda. Kan anslutas till 6 V adapter (medföljer) Kan anslutas till upp till 3 sändare Vindmätare med termometer och hygrometer Batterier: 2×1,5 V AA, medföljer inte Frekvens: 434 MHz Räckvidd: Upp till 100 meter i öppet område Regnmätare Batterier: 2×1,5 V AA, medföljer inte Frekvens: 434 MHz Räckvidd: Upp till 30 meter i öppet område Väderdata Inomhustemperatur: 0-50 grader Utomhustemperatur: -20-60 grader Temperaturintervall: 0,1 grad Relativ luftfuktighet: 20-99% Fuktighetsintervall: 1%

18

Mottagare:

Regnmätare:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Vindmätare:

cm

Vindmätare 22. 23. 24. 25. 26. 27. Vindflöjel Kompass Vindhastighetsmätare Lysdiod Batterifack Monteringshål U-beslag samt 4 sexkantskruvar med muttrar (visas ej)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Regnmätare 29. 30. 31. 32. 33. Hölje Lövnät Monteringshål Batterifack Skruvar och expanderbultar (visas ej)

19

Start

Öppna batteriluckan på mottagaren, och sätt i batterier i batterifacket enligt bilden. Sätt batteriluckan på plats.

Anslutning av vindmätare

Öppna batteriluckan på vindmätaren genom att ta av de 4 små skruvarna. Låt kompassen vara, och vrid vindflöjeln (22) så att den pekar mot norr. Sätt i batterier i batterifacket enligt bilden. Om vindflöjeln inte pekar rakt mot norr när lysdioden lyser för första gången kan vindriktningen inte registreras korrekt, och du måste ta ut batterierna och börja om.

SE

Anslut eventuellt adaptern till mottagarens kontakt (21). Ta reda på uppställningsplatsens aktuella lufttryck på en väderhemsida, och ställ in det på väderstationen med knapparna UPP (11) och NER (12). Bekräfta genom att trycka på knappen PRESSURE (5).

Montering av vindmätare

Vindmätaren ska monteras vågrätt på en mast (Ø 25-31 mm) på en öppen plats där det blåser fritt på vindmätaren. Kontrollera före slutlig montering att mottagaren kan ta emot vindmätarens signal enligt beskrivning i avsnittet Anslutning av vindmätare. Flytta vid behov vindmätaren närmre mottagaren. Sätt medföljande U-beslag runt masten, och sätt fast vindmätaren med hjälp av medföljande sexkantskruvar och muttrar. Kompassen (23) ska vändas uppåt.

Håll knappen CHANNEL SEARCH (6) inne i 3 sekunder tills den ljuder. Mottagaren och vindmätaren upprättar nu förbindelse med varandra och vind-, temperatur- och luftfuktighetsdata visas kort därefter på mottagarens display. Sätt batteriluckan på plats. Om du har flera sändare ska du ställa in dem på kanal 2 eller 3, eftersom vindmätaren är på kanal 1.

Montering av regnmätare

Regnmätaren ska monteras vågrätt på en jämn och stabil yta där regnet utan hinder kan falla ner i den. Montera den inte under träd, utskjutande tak, i lä eller i närheten av bevattningsanläggningar och liknande.

20

Symboler

Söker efter radiosignal Synkroniseringen lyckades Kontrollera före slutlig montering att mottagaren kan ta emot regnmätarens signal enligt beskrivning i avsnittet Anslutning av regnmätare. Flytta vid behov regnmätaren närmre mottagaren. Vänd regnmätaren upp och ner, och tryck de två tapparna mot varandra så att höljet (29) kan tas av. Öppna batteriluckan, och sätt i batterier i batterifacket enligt bilden. Sätt batteriluckan på plats. Klicka höljet på plats. Skruva fast regnmätaren med de medföljande skruvarna. Synkroniseringen lyckades inte Synkroniseringen har slagits ifrån.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Inställning av tidszon

Håll knappen ZONE (19) inne i 3 sekunder. Nu kan du ställa in tidszonen som +/- 12 timmar med knapparna UPP (11) och NER (12) i förhållande till visat klockslag. Tryck på knappen ZONE (19) för bekräfta inställningen. Tryck på knappen ZONE (19) för att skifta mellan lokal tid och tidszonen.

Anslutning av regnmätare

Håll knappen CHANNEL SEARCH (6) inne i 3 sekunder tills den ljuder. Mottagaren och regnmätaren upprättar nu förbindelse med varandra och nederbördsdata visas kort därefter på mottagarens display.

Manuell inställning av klocka

Håll knappen CLOCK (9) inne i 3 sekunder. Du kan nu ställa in 12/24-timmars visning, timtal, minuttal, årtal, datumformat (dag/månad eller månad/dag), månad och datum. Ställ in de blinkande värdena med knapparna UPP (11) och NER (12), och bekräfta och gå till nästa punkt med knappen CLOCK (9). När alla punkter är inställda visas klockan igen.

Automatisk inställning av klocka

Tryck på knappen SYNK (18) för att låta mottagaren söka efter en tidssignal till den radiostyrda klockan. Antennsymbolen visas, och sökningen tar mellan 2 och 10 minuter. Metallytor eller mobiltelefoner och andra apparater med radiosignaler kan störa mottagningen. Om det inträffar ska du placera mottagaren så fritt som möjligt. Tryck på knappen SYNK (18) för att slå av och på daglig synkronisering.

21

Enhet för temperatur

Tryck på knappen C/F (20) för att växla mellan visning i Celsius och Fahrenheit.

Symbolen för frostvarning visas vid sidan om köldindexet om det är risk för halka. Pilarna bredvid värdena anger om tendensen är oförändrad, uppåtgående eller nedåtgående. Tryck en eller flera gånger på knappen HEAT INDEX/DEW POINT (8) för att visa värmeindex eller daggpunkt. Tryck på knappen MEMORY (7) en eller två gånger för att visa de högsta respektive lägsta mätningarna av nämnda data. Håll knappen intryckt för att ställa in mätningen till aktuellt värde. Tryck på knappen CHANNEL/SEARCH (6) för att skifta mellan visning av inomhusoch utomhusdata eller automatisk växling mellan de olika kanalerna. Nederbördshistorik Tryck på knappen RAIN/CLEAR (1) för att växla mellan visning av Daily (daglig), Weekly (en gång i veckan), Monthly (en gång i månaden) eller Total nederbördsmängd. Håll knappen RAIN/ CLEAR (1) intryckt i 3 sekunder för att nollställa det visade värdet.

Enhet för tryck

SE

Tryck på knappen PRESSURE (5) för att skifta mellan visning av tryck i mbar, inHg eller hPa.

Enhet för vindhastighet

Tryck på knappen WIND UNIT (16) för att växla mellan visning av vindhastighet i miles/h, km/h, m/s, knop eller Beaufort.

Väderprognos

Väderprognosen för de kommande 12-24 timmarna baseras på barometertrycket och visas med symboler. Observera att väderprognosens noggrannhet beror på många faktorer som t.ex. avstånd från kusten och höjden över havet. Om väderstationens visning inte stämmer överens med de faktiska förhållandena under en längre period, måste du ställa in det aktuella lufttrycket enligt beskrivningen ovan.

Väderdata

Displayen är uppdelad i fyra områden som kan visa väderprognos och lufttryck, temperatur, luftfuktighet och värmeindex/ daggpunkt, klockslag eller kalender samt genomsnittlig vindhastighet/vindbyar, vindriktning, köldindex, nederbörd och nederbördshistorik.

Sol

Växlande molnighet

Mulet

Regn

Storm

22

Tryck en eller flera gånger på knappen RAIN HISTORY (2) för att visa tidigare perioders nederbörd. Perioden anges med siffror från 0 till ­6 under pelarna, där 0 är den aktuella perioden, och där ­6 är 6 dagar, veckor eller månader tidigare, beroende på om visningen är inställd på daglig, veckovis eller månadsvis nederbördsmängd. Om du t.ex. visar månadsnederbörden i mars och du ser på stapeln över -2, anger stapeln nederbördsmängden i januari.

Inställning av alarm

Tryck på knappen ALARM (10) för att visa alarmtidpunkten. Håll knappen ALARM (10) intryckt i 3 sekunder. Nu kan du ställa in alarmtidens timtal och minuttal. Ställ in de blinkande värdena med knapparna UPP (11) och NER (12), och bekräfta och gå till nästa punkt med knappen ALARM (10). När alla punkter är inställda visas klockan igen. Slå av och på alarmet Du kan slå av och på alarmet genom att trycka kortvarigt på knappen ALARM (10). När alarmsymbolen visas på displayen, är alarmet påslaget. Vid alarmtidpunkten, ljuder larmet. Med snoozefunktionen kan du stänga av alarmet tillfälligt i 10 minuter genom att trycka överst på knappen SNOOZE/LIGHT (13). Du kan stänga av alarmet helt genom att trycka på knappen ALARM (10) så att alarmsymbolen försvinner.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Vindmätning

Tryck på knappen WIND (3) för att växla mellan visning av Average (genomsnittlig vindhastighet) och Gust (vindbyar). Vindriktningen visas på kompassen. Alarm för kraftiga vindbyar och lågt köldindex Du kan ställa in larm och bli varnad om vindbyarna överskrider din fastställda gräns, eller om köldindexet understiger din fastställda gräns. Tryck på knappen WIND ALARM (4), tills symbolen Alarm visas vid vindhastigheten eller köldindexet. Håll knappen WIND ALARM (4) intryckt i 3 sekunder, och ställ in värdet med knapparna UPP (11) och NER (12). Tryck på knappen WIND ALARM (4) igen för bekräfta inställningen. Tryck på knappen WIND AL (15) för att slå på och av alarmfunktionen.

Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen SNOOZE/LIGHT (13) för att tända bakgrundslampan kortvarigt. Om mottagaren är ansluten till en adapter, är bakgrundslampan tänd konstant.

23

Låg batterinivå

Om det visas en batterisymbol vid de olika sändarnas väderdata på mottagarens display, måste du byta batterierna i den aktuella enheten. Anslut därefter enheten igen enligt beskrivningen ovan.

Överensstämmelseförklaring

Vi förklarar härmed, att VÄDERSTATION 73604 (W155-5) 6V är framställd i överensstämmelse med följande standarder eller normativa dokument: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 enligt bestämmelserna i direktiven 1999/5/EG Direktiv om radio- och teleterminalutrustning

SE

Rengöring

Torka väderstationen med en väl urvriden trasa. Var försiktig så att du inte rispar skärmen.

Ordförklaringar

Daggpunkt Anger i grader när luftens vatteninnehåll börjar bilda vattendroppar på kyliga ytor. Värmeindex Anger i grader hur varm kombinationen av temperatur och luftfuktighet faktiskt upplevs. Köldindex Anger i grader hur kall kombinationen av temperatur och vind faktiskt upplevs.

2010

Stefan Schou

Inköpschef

Servicecenter

När det gäller: · · · · · · · · Reklamationer Reservdelar Returvaror Garantivaror Öppet 08.00 till 16.00 Tel.: +46 (0)451 833 00 Fax: +46 (0)451 807 77 E-mail: [email protected]

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

24

Miljöinformation

HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön. Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EU-kraven inom detta område så att vi säkerställer korrekt insamling, hantering, återvinning och bortskaffande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen: Bly Kvicksilver Kadmium Sexvärdigt krom PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel) PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel)

Tillverkad i Hongkong 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark © 2010 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S.

DK NO SE FI GB DE PL ET

HP Værktøj A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-direktivet (2002/96/ EG) som RoHS-direktivet (2002/95/EG). Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.

25

SÄÄASEMA

Johdanto

Saat sääasemasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen läpi ennen sääaseman käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi sääaseman toiminnot. Kosteusportaikko: 1% Kastepiste ja lämpöindeksi Barometrinen ilmanpaine Säätiedote, jossa käytössä symbolit Tuulennopeus: 0­30 m/s Sademäärä: 0­9 999 mm

FI

Tekniset tiedot

Vastaanotin Paristot: 3 × 1,5 V AA, eivät sisälly toimitukseen Kello: radio-ohjattu (DCF77), kvartsivarmistus Sisäänrakennettu kalenteri ja hälytys Liitäntä 6 V:n sovittimella (sisältyy pakettiin) Voidaan yhdistää yhteensä kolmeen lähettimeen Tuulimittari, jossa lämpö- ja kosteusmittarit Paristot: 2 × 1,5 V AA, eivät sisälly toimitukseen Taajuus: 434 MHz. Toimintasäde: jopa 100 metriä avoimella alueella Sademittari Paristot: 2 × 1,5 V AA, eivät sisälly toimitukseen Taajuus: 434 MHz. Toimintasäde: jopa 30 metriä avoimella alueella Säätiedot Sisälämpötila: 0­50 astetta Ulkolämpötila: ­20­60 astetta Lämpötilaportaikko: 0,1 astetta Suhteellinen ilmankosteus: 20-99%

Sääaseman osat

Vastaanotin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. RAIN/CLEAR (Sade/Tyhjennä) RAIN HISTORY (Sadehistoria) WIND (Tuuli) WIND ALARM (Tuulihälytys) PRESSURE (Paine) CHANNEL SEARCH (Kanavahaku) MEMORY (Muisti) HEAT INDEX/DEW POINT (Lämpöindeksi/Kastepiste) CLOCK (Kello) ALARM (Hälytys) YLÖS ALAS SNOOZE/LIGHT (Torkku/Valo) Paristotila WIND AL (Tuulihälytys käytössä / poissa käytöstä)

16. WIND UNIT (Tuulennopeuden yksikkö) 17. 18. 19. 20. 21. RAIN UNIT (Sademäärän yksikkö) SYNK (Synkronointi) ZONE (Vyöhyke) C/F (Celcius/Fahrenheit) Pistoke sovittimeen

26

Vastaanotin:

Sademittari:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bn bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

b

PL

b Bar b

Tuulimittari:

bkt b

cl

cm

Tuulimittari 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tuuliviiri Kompassi Tuulennopeusmittari Valodiodi Paristotila Asennusreiät U-hela, 4 kuusioruuvia ja mutterit (eivät näy)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Sademittari 29. 30. 31. 32. 33. Kotelo Suojaristikko Asennusreiät Paristotila Ruuvit ja ruuvitulpat (eivät näkyvissä)

27

Valmistelutoimet

Avaa vastaanottimen paristolokeron kansi ja aseta paristot lokeroon merkintöjen mukaisesti. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Kytke mahdollinen sovitin vastaanottimen pistokkeeseen (21).

Tuulimittarin yhdistäminen

Avaa tuulimittarin paristolokeron kansi irrottamalla 4 pientä ruuvia. Odota, kunnes kompassi asettuu. Kierrä sen jälkeen tuuliviiriä (22) niin, että se osoittaa tarkasti pohjoiseen. Aseta paristot paristolokeroon merkintöjen mukaisesti. Jos tuuliviiri ei osoita tarkasti pohjoiseen, kun valodiodi syttyy ensimmäisen kerran, tuulensuuntaa ei voida rekisteröidä oikein. Irrota silloin paristot ja aloita alusta.

FI

Tarkista paikkakunnan todellinen ilmanpaine Seudun sää -sivulta ja aseta se sääasemaan painikkeilla YLÖS (11) ja ALAS (12). Vahvista painamalla PRESSURE (Paine) (5) -painiketta.

Tuulimittarin asentaminen

Asenna tuulimittari vaakasuoraan maston (Ø 25­31 mm) päähän avoimeen paikkaan, jossa tuuli voi vapaasti tuulla tuulimittariin. Tarkista ennen lopullista asennusta, että vastaanotin saa tuulimittarin signaalin Tuulimittarin yhdistäminen -kohdassa kuvatulla tavalla. Siirrä tarvittaessa tuulimittari lähemmäs vastaanotinta. Aseta toimitukseen sisältyvä U-hela maston ympärille ja kiinnitä tuulimittari toimitukseen sisältyvillä kuusioruuveilla ja muttereilla. Kompassin (23) tulee osoittaa ylöspäin.

Pidä CHANNEL SEARCH (Kanavahaku) (6) -painike alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Vastaanotin ja tuulimittari muodostavat nyt yhteyden toisiinsa, ja tuuli-, lämpötila- ja ilmankosteustiedot näkyvät pian sen jälkeen vastaanottimen näytössä. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Jos lähettimiä on useita, säädä ne kanavalle 2 tai 3. Kanava 1 on varattu tuulimittarille.

Sademittarin asentaminen

Asenna sademittari vaakasuoraan tasaiselle ja tukevalle alustalle, jossa sade voi esteettä sataa siihen. Älä asenna sademittaria puiden tai rännin alapuolelle, tuulensuojaan tai sadettimen tai vastaavan lähelle.

28

Symbolit

Hakee radiosignaalia Synkronointi onnistui Tarkista ennen lopullista asennusta, että vastaanotin saa sademittarin signaalin Sademittarin yhdistäminen -kohdassa kuvatulla tavalla. Siirrä tarvittaessa sademittari lähemmäs vastaanotinta. Käännä sademittari ylösalaisin ja purista kaksi tappia vastakkain niin, että voit irrottaa kotelon (29). Avaa paristolokeron kansi ja aseta paristot lokeroon merkintöjen mukaisesti. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Aseta kotelo napsahtaen paikalleen. Kiinnitä sademittari mukana toimitetuilla ruuveilla. Synkronointi ei onnistunut Synkronointi on katkaistu

DK NO SE FI GB DE PL ET

Aikavyöhykkeen säätäminen

Pidä ZONE (Vyöhyke) (19) -painike alhaalla 3 sekunnin ajan. Voit säätää aikavyöhykkeen +/­12 tunnin säätövälillä suhteessa näytössä näkyvään kellonaikaan painamalla painikkeita YLÖS (11) ja ALAS (12). Vahvista asetus painamalla ZONE (Vyöhyke) (19) -painiketta. Siirry paikallisesta kellonajasta aikavyöhykkeeseen painamalla ZONE (Vyöhyke) (19) -painiketta.

Sademittarin yhdistäminen

Pidä CHANNEL SEARCH (Kanavahaku) (6) -painike alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Vastaanotin ja sademittari muodostavat nyt yhteyden toisiinsa, ja sadetiedot näkyvät pian sen jälkeen vastaanottimen näytössä.

Kellon manuaalinen säätäminen

Pidä CLOCK (Kello) (9) -painike alhaalla 3 sekunnin ajan. Voit nyt säätää 12/24-tunnin näytön, tunnit, minuutit, vuosiluvun, päivämäärämuodon (pv/kk tai kk/pv), kuukauden ja päivämäärän. Aseta vilkkuvat arvot painikkeilla YLÖS (11) ja ALAS (12), vahvista ja siirry seuraavaan kohtaan painamalla CLOCK (Kello) (9) -painiketta. Kun kaikki kohdat on säädetty, kellonaika näkyy jälleen vilkkumatta.

Kellon automaattinen säätäminen

Paina SYNK (Synkronointi) (18) painiketta, kun haluat, että vastaanotin etsii aikasignaalin radio-ohjattua kelloa varten. Antennisymboli tulee näkyviin, ja järjestelmä hakee signaalin 2­10 minuutissa. Metallipinnat, matkapuhelimet ja muut radiosignaaleita käyttävät laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä signaalin vastaanottoon. Aseta silloin vastaanotin paikkaan, jossa häiriöitä on mahdollisimman vähän. Paina SYNK (Synkronointi) (18) -painiketta, kun haluat käynnistää tai katkaista synkronoinnin.

29

Lämpötilayksikkö

Voit ottaa käyttöön celsius- tai fahrenheitasteet painamalla C/F (20) -painiketta.

kellonaika tai kalenteri sekä keskimääräinen tuulennopeus/tuulenpuuska, tuulensuunta, kylmyysindeksi, sade ja sadehistoria. Pakkasvaroituksen symboli näkyy kylmyysindeksin vieressä varoituksena mahdollisesti liukkaista teistä. Arvojen kohdalla olevat nuolet osoittavat, pysyykö arvo samana vai onko se nousu- tai laskusuunnassa. Voit tuoda lämpöindeksin tai kastepisteen näkyviin painamalla kerran tai toistuvasti HEAT INDEX/DEW POINT (Lämpöindeksi/ Kastepiste) (8) -painiketta. Voit tarkastella kyseisen tiedon ylintä ja alinta mittausarvoa painamalla MEMORY (Muisti) (7) -painiketta kerran tai kaksi kertaa. Pidä painike alhaalla, kun haluat asettaa lukeman kyseisen arvon kohdalle. Voit tuoda vuoronperään näkyviin sisä- ja ulkomittaustiedot tai vaihtaa automaattisesti kanavalta toiselle painamalla CHANNEL/SEARCH (Kanavahaku) (6) -painiketta. Sadehistoria Paina RAIN/CLEAR (Sade/Tyhjennä) (1) -painiketta, kun haluat tarkastella näytössä Daily (Päivittäinen)-, Weekly (Viikoittainen), Monthly (Kuukausittainen)- tai Total (Yhteensä) sademäärätietoja. Voit nollata näytössä näkyvän arvon pitämällä RAIN/ CLEAR (Sade/Tyhjennä) (1) -painikkeen alhaalla 3 sekunnin ajan.

Paineyksikkö

FI

Voit näyttää paineen millibaareissa (mbar), elohopeatuumissa (inHg) tai hehtopascaleissa (hPa) painamalla PRESSURE (Paine) (5) -painiketta.

Tuulennopeuden yksikkö

Paina WIND UNIT (Tuulennopeuden yksikkö) (16) -painiketta, kun haluat näyttää tuulennopeuden käyttämällä yksikköä maili/t, km/t, m/s, solmu tai Beaufort.

Säätiedotus

Seuraavien 12­24 tunnin säätiedotus perustuu barometriseen paineeseen ja esitetään symboleina. Säätiedotuksen tarkkuus vaihtelee monien tekijöiden perusteella. Esimerkiksi etäisyys rannikosta ja korkeus merenpinnasta vaikuttavat. Jos säätiedotus ei vastaa todellisia olosuhteita pitemmällä aikavälillä, määritä todellinen ilmanpaine edempänä kuvatulla tavalla.

Säätiedot

Näyttö jakaantuu 4 alueeseen, jossa näkyvät säätiedote, barometrinen paine, lämpötila, ilmankosteus ja lämpöindeksi/kastepiste,

Aurinkoinen

Pilvipouta

Pilvinen

Sade

Myrsky

30

Paina kerran tai useita kertoja RAIN HISTORY (Sadehistoria) (2) -painiketta, kun haluat tuoda näkyviin aiempien jaksojen sademäärän. Jakso ilmaistaan palkkien alapuolella olevilla luvuilla, jotka ovat 0: n ja ­6:n väliltä. Numero 0 tarkoittaa kuluvaa jaksoa ja ­6 tarkoittaa nykyistä päivää, viikkoa tai kuukautta edeltävää 6 päivää, viikkoa tai kuukautta valitun sademääränäytön mukaan vaihdellen. Jos esimerkiksi on maaliskuu ja haluat tarkastella kuukausittaista sademäärää ja ylhäällä olevassa pylväässä näkyy ­2, pylväs ilmaisee tammikuun sademäärän.

Hälytysajan säätö

Tuo hälytysaika näkyviin painamalla ALARM (Hälytys) (10) -painiketta. Pidä ALARM (Hälytys) (10) -painike alhaalla 3 sekunnin ajan. Voit nyt säätää tunnit ja minuutit, jolloin järjestelmä hälyttää. Aseta vilkkuvat arvot painikkeilla YLÖS (11) ja ALAS (12), vahvista ja siirry seuraavaan kohtaan painamalla ALARM (Hälytys) (10) -painiketta. Kun kaikki kohdat on säädetty, kellonaika näkyy jälleen vilkkumatta. Hälytyksen kytkeminen ja katkaiseminen Voit kytkeä ja katkaista hälytyksen painamalla lyhyesti ALARM (Hälytys) (10) -painiketta. Kun hälytyssymboli näkyy näytössä, hälytys on kytkettynä. Kun hälytyskellonaika saavutetaan, hälytysääni kuuluu. Torkkutoiminnon avulla voit katkaista hälytyksen 10 minuutin ajaksi. Paina silloin SNOOZE/LIGHT (Torkku/Valo) (13) -painiketta. Voit poistaa hälytyksen kokonaan käytöstä painamalla ALARM (Hälytys) (10) -painiketta. Hälytyssymbolin pitäisi poistua näytöstä.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Tuulimittaus

Paina WIND (Tuuli) (3) -painiketta, kun haluat siirtyä Average (Keskimääräinen tuulennopeus) -näytöstä Gust (Tuulenpuuska) -näyttöön ja takaisin. Tuulensuunta näkyy kompassissa. Hälytys voimakkaasta tuulenpuuskasta ja alhaisesta kylmäindeksistä Voit asettaa hälytyksiä ja saada varoituksen siitä, jos tuulenpuuska ylittää määrittämäsi raja-arvot tai jos kylmäindeksi alittaa määrittämäsi raja-arvot. Paina WIND ALARM (Tuulihälytys) (4) -painiketta, kunnes Alarm (Hälytys) symboli tulee näkyviin tuulennopeuden tai kylmäindeksin kohdalla. Pidä WIND ALARM (Tuulihälytys) (4) -painike alhaalla kolmen sekunnin ajan ja säädä arvot painikkeilla YLÖS (11) ja ALAS (12). Vahvista asetus painamalla WIND ALARM (Tuulihälytys) (4) -painiketta. Paina WIND AL (Tuulihälytys) (15) -painiketta, kun haluat ottaa hälytystoiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Taustavalo

Voit sytyttää taustavalon lyhyeksi aikaa painamalla SNOOZE/LIGHT (Torkku/Valo) (13) -painiketta. Jos vastaanotin on kytkettynä sovittimeen, taustavalo palaa jatkuvasti.

31

Paristojen alhainen varaustaso

Jos paristojen symboli näkyy eri lähettimien säätietojen kohdalla vastaanottimen näytössä, vaihda kyseisen yksikön paristot uusiin. Yhdistä sen jälkeen yksikkö edellä kuvatulla tavalla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että SÄÄASEMAT 73604 (W155-5) 6 V. on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 ja täyttävät seuraavien direktiivien määräykset 1999/5/EY Direktiivi radio- ja telepäätelaitteista

Puhdistus

FI

Pyyhi sääasema puhtaaksi kuivaksi kierretyllä liinalla. Varo naarmuttamasta koteloa.

Termien selitykset

Kastepiste Kastepiste ilmaisee lämpötilan, jossa ilman sisältämä kosteus tiivistyy vesipisaroiksi kylmillä pinnoilla. Lämpöindeksi Lämpöindeksi ilmaisee asteina, kuinka lämpimänä lämmön ja ilmankosteuden yhdistelmä todella koetaan. Kylmäindeksi Kylmäindeksi ilmaisee asteina, kuinka kylmänä lämmön ja tuulen yhdistelmä todella koetaan.

2010

Stefan Schou

Ostopäällikkö

Huoltokeskus

Kun asia koskee: · · · · · · · · Reklamaatioita Varaosia Palautuksia Takuuasioita Auki klo 7.00 - 16.00 Puhelin: +358 (0)19-2217 000 Faksi: +358 (0)19-2217 099 Sähköposti: [email protected]

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

32

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

HP Værktøj A/S pyrkii valmistamaan ympäristöystävällisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja haluaa edistää ympäristölle vahingollisten jätteiden turvallista hävittämistä. Terveellisellä ympäristöllä on suuri merkitys meille kaikille. Sen vuoksi olemme asettaneet tavoitteeksemme pitää tiukasti kiinni EU:n kyseistä aluetta koskevissa aloitteissa esittämistä vaatimuksista turvaamalla sellaisten sähkölaitteiden asianmukaisen keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen, jotka voivat muutoin olla vahingollisia ympäristölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteemme eivät sisällä seuraavia kemikaaleja ja aineita: Lyijy Elohopea Kadmium Kuusiarvoinen kromi PBB (polybromatut bifenyylit ) (palonestoaineita) PBDE (polybromatut difenyylieetterit ) (palonestoaineita)

HP Værktøj A/S on ylpeä tukiessaan EU: n ympäristöaloitteita puhtaamman ympäristön edistämiseksi, ja vakuutamme täten, että tuotteemme täyttävät sekä WEEE-direktiivin (2002/96/EY) että RoHSdirektiivin (2002/95/EY) vaatimukset. Myös sinä tuotteiden käyttäjänä voit omalta osaltasi suojella ympäristöä noudattamalla voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja toimittamalla vanhat sähkölaitteet paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Jos laite sisältää paristoja, muista poistaa ne ennen laitteen hävittämistä.

DK NO SE FI GB DE PL

Valmistettu Hongkongissa 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU-tuoja: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Tanska © 2010 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa.

ET

33

WEATHER STATION

Introduction

To get the most out of your new weather station, please read through these instructions before use. We also recommend that you save the instructions in case you need to refer to them at a later date. Humidity interval: 1% Dew point and heat index Barometric air pressure Weather forecast with symbols Wind speed: 0-30 m/s Precipitation amount: 0-9,999 mm

Technical data

GB

Receiver Batteries: 3×1.5 V AA, not included Clock: Radio-controlled (DCF77) with quartz backup Built-in calendar and alarm Can be connected to 6 V adapter (included) Can be connected to up to 3 transmitters Wind gauge with thermometer and hygrometer Batteries: 2×1.5 V AA, not included Frequency: 434 MHz Range: up to 100 metres in clear range Rain gauge Batteries: 2×1.5 V AA, not included Frequency: 434 MHz Range: up to 30 metres in clear range Weather data Indoor temperature: 0-50 ºC Outdoor temperature: -20-60 ºC Temperature interval: 0.1 ºC Relative air humidity: 20-99%

Main components

Receiver 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. RAIN/CLEAR RAIN HISTORY WIND WIND ALARM PRESSURE CHANNEL SEARCH MEMORY HEAT INDEX/DEW POINT CLOCK ALARM UP DOWN SNOOZE/LIGHT Battery compartment WIND AL WIND UNIT RAIN UNIT (SYNK, synchronises the clock) ZONE C/F (Celsius/Fahrenheit) Socket for adapter

34

Receiver:

Rain gauge:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Wind gauge:

cm

Wind gauge 22. 23. 24. 25. 26. 27. Weathervane Compass Wind speed gauge LED Battery compartment Mounting holes U-bracket with 4 hexagonal bolts with nuts (not shown)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Rain gauge 29. 30. 31. 32. 33. Casing Leaf mesh Mounting holes Battery compartment Screws and rawlplugs (not shown)

35

Start-up

Open the battery cover on the receiver and insert the batteries into the battery compartment as shown. Replace the battery cover. If required, plug the adapter into the receiver socket (21). Find the current area pressure for your location on a weather website and enter it into the weather station using the UP (11) and DOWN (12) buttons. Confirm by pressing PRESSURE (5).

Connecting the wind gauge

Open the battery cover on the wind gauge by removing the 4 small screws. Allow the compass to settle and turn the weathervane (22) so that it points northwards. Insert batteries into the battery compartment as shown. If the weathervane does not point due north when the LED first comes on, the wind direction will not be registered correctly, in which case you will have to remove the batteries and start again.

GB

Fitting the wind gauge

The wind gauge should be fitted horizontally to a mast (Ø 25-31 mm) in an open-air location where the wind can easily hit the wind gauge. Check before final fitting that the receiver can receive the wind gauge signal as described in the section Connecting the wind gauge. If necessary, move the wind gauge closer to the receiver. Attach the U-bracket around the mast and secure the wind gauge to it using the accompanying hexagonal bolts and nuts. The compass (23) must face upwards.

Press and hold the CHANNEL SEARCH button (6) for 3 seconds until a beep is heard. The receiver and wind gauge will now create a connection to each other. The wind, temperature and air humidity data will now be briefly displayed on the receiver display. Replace the battery cover. If you have several transmitters, you should set them to channel 2 or 3, with the wind gauge on channel 1.

Fitting the rain gauge

The rain gauge should be fitted horizontally on a flat, even surface so that rain can fall into it without hindrance. Avoid placing it under trees, overhangs, out of the rain or in the vicinity of lawn sprinklers, etc.

36

Symbols

Searching for radio signal Synchronisation successful Check before final fitting that the receiver can receive the rain gauge signal as described in the section Connecting the rain gauge. If necessary, move the rain gauge closer to the receiver. Turn the rain gauge upside down and press the two tabs in towards each other so that the casing (29) can be removed. Open the battery cover and insert the batteries into the battery compartment as shown. Replace the battery cover. Click the casing back into place. Screw the rain gauge together using the accompanying screws. Synchronisation failed Synchronisation is off

DK NO SE FI GB DE PL ET

Setting the time zone

Press and hold the ZONE button (19) for 3 seconds. You can now set the time zone as +/- 12 hours using the UP (11) and DOWN (12) buttons to adjust the time displayed. Press the ZONE button (19) to confirm the setting. Press the ZONE button (19) to switch between local time and the time zone.

Connecting the rain gauge

Press and hold the CHANNEL SEARCH button (6) for 3 seconds until a beep is heard. The receiver and rain gauge will now create a connection to each other. The precipitation data will now be briefly displayed on the receiver display.

Setting the clock manually

Press and hold the CLOCK button (9) for 3 seconds. You can now set the 12/24-hour display, hour, minute, year, date format (day/month or month/day), month and date. Enter the flashing values using the UP (11) and DOWN (12) buttons and confirm. Move to the next point using the CLOCK button (9). Once all the points have been set, the time will be permanently displayed again.

Setting the clock automatically

Press the SYNK button (18) to get the receiver to search for a time signal for the radio-controlled clock. The antenna symbol appears and the search takes between 2 and 10 minutes. Metal surfaces or mobile phones and other equipment with radio signals may disrupt reception. If this happens, place the receiver as close to free space as possible. Press the SYNK button (18) to switch daily synchronisation on and off.

37

Temperature unit

Press the C/F button (20) to switch between displaying the temperature in Celsius or Fahrenheit.

wind gust, wind direction, cold index, precipitation and precipitation history. The symbol for frost warning is displayed next to the cold index if there is a risk of icy roads. The arrows next to the values show whether the trend is unchanged, upwards or downwards. Press the HEAT INDEX/DEW POINT button (8) one or more times to display the heat index and dew point. Press the MEMORY button (7) once or twice to display the highest and lowest measurements respectively of the relevant data. Press and hold the button to set the measurement to the current value. Press the CHANNEL/SEARCH button (6) to switch between displaying indoor and outdoor data or automatic switch between the different channels. Precipitation history Press the RAIN/CLEAR button (1) to shift between displaying the Daily, Weekly, Monthly or Total precipitation amount. Press and hold the RAIN/CLEAR button (1) for 3 seconds to reset the value displayed.

Pressure unit

Press the PRESSURE button (5) to switch between displaying the pressure in mbar, inHg or hPa.

GB

Wind speed unit

Press the WIND UNIT button (16) to switch between displaying the wind speed in miles/h, km/h, m/s, knots or Beaufort.

Weather forecast

The weather forecast for the next 12-24 hours is based on barometric pressure and is displayed using symbols. Please note that the accuracy of the weather forecast depends on many factors, including distance from the coast and height above sea level. If the display on the weather station does not match actual conditions for a significant period, adjust the current air pressure as described above.

Weather data

The display is divided into 4 sections showing the weather forecast and barometric pressure, temperature, air humidity and heat index/dew point, time or calendar, and average wind speed/

Sun

Light cloud

Cloudy

Rain

Storm

38

Press the RAIN HISTORY button (2) one or more times to display the precipitation for earlier periods. The period is shown using the figures from 0 to ­6 under the bars, where 0 is the current period and ­6 is 6 days, weeks or months earlier, depending on whether the daily, weekly or monthly precipitation is currently being displayed. If, for instance, the monthly precipitation in March is being displayed and you look at the bar under ­2, you will see the precipitation amount for January.

Setting the alarm

Press the ALARM button (10) to display the alarm time. Press and hold the ALARM button (10) for 3 seconds. You can now set the hour and minute for the alarm time. Enter the flashing values using the UP (11) and DOWN (12) buttons and confirm. Move to the next point using the ALARM button (10). Once all the points have been set, the time will be permanently displayed again. Turning the alarm on and off You can turn the alarm on and off by briefly pressing the ALARM button (10). When the alarm symbol is shown on the display, the alarm is on. When the alarm time is reached, the alarm sounds. The snooze function turns the alarm temporarily off for 10 minutes when you press the SNOOZE/LIGHT button (13). You can turn the alarm off completely by pressing the ALARM button (10) so that the alarm symbol disappears.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Wind measurement

Press the WIND button (3) to shift between displaying the Average wind speed and Gust speed. The wind direction is displayed on the compass. Alarm for powerful wind gusts and low cold index You can set alarms to be informed when wind gusts exceed your set limit or when the cold index falls below your set limit. Press the WIND ALARM button (4) until the Alarm symbol is displayed next to the wind speed or cold index. Press and hold the WIND ALARM button (4) for 3 seconds and set the value using the UP (11) and DOWN (12) buttons. Press the WIND ALARM button (4) to confirm the setting. Press the WIND AL button (15) to turn the alarm functions on and off.

Background light

Press the SNOOZE/LIGHT button (13) to turn the background light on briefly. If the receiver is connected to an adapter, the background light is on constantly.

39

Low battery level

If a battery symbol is shown next to the weather data for the various transmitters on the receiver display, replace the batteries in the relevant unit. Then reconnect the unit as described above.

Declaration of compliance

We hereby declare that WEATHER STATION 73604 (W155-5) 6V has been manufactured in accordance with the following standards or normative documents: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 in accordance with the provisions of the following directives 1999/5/EC The R&TTE directive (for radio and telecommunications terminal equipment)

Cleaning

Wipe the weather station with a well-wrung cloth. Make sure that you do not scratch the screen.

GB

Glossary

Dew point Specifies in degrees when the water content in the air will begin to condense as water drops on cold surfaces. Heat index Specifies in degrees how warm the combination of temperature and air humidity actually feels. Cold index Specifies in degrees how cold the combination of temperature and air humidity actually feels.

2010

Stefan Schou

Purchasing manager

Service centre

For: · · · · · · Complaints Replacement parts Returns Guarantee issues Open 7.00 to 16.00 E-mail: [email protected]

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop, Denmark

40

Environmental information

HP Værktøj A/S endeavours to manufacture environmentally-friendly electrical and electronic products; we also wish to contribute to the safe disposal of waste substances which may be environmentally hazardous. A healthy environment is important for everyone, and we have therefore set ourselves the target of complying with the requirements in the EU's initiatives in this area, which means we guarantee the environmentally sound collection, treatment, recovery and disposal of electronic equipment which might otherwise harm the environment. This also means that our products do not contain any of the following chemicals or substances: Lead Mercury Cadmium Hexavalent chromium PBB (polybrominated biphenyls) (flame retardants) PBDE (polybrominated diphenyl ethers) (flame retardants)

Manufactured in Hong Kong 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU Importer: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Denmark © 2010 HP Værktøj A/S All rights reserved. The contents of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of HP Værktøj A/S.

DK NO SE FI GB DE PL ET

HP Værktøj A/S is proud to support the EU's environmental initiatives in order to promote a cleaner environment and hereby declares that our products comply with the RoHS Directive (2002/95/EC). As a consumer, you can also play a part in protecting the environment by following the applicable environmental regulations and taking old electrical and electronic equipment to your local recycling centre. If the equipment contains batteries, you must remember to remove these before you dispose of the equipment.

41

WETTERSTATION

Einleitung

Damit Sie an Ihrer neuen Wetterstation möglichst viel Freude haben, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung vor Ingebrauchnahme der Station durchzulesen. Außerdem sollten Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufheben. Relative Luftfeuchtigkeit: 20-99% Feuchtigkeitsintervall: 1% Taupunkt und Hitzeindex Barometrischer Luftdruck Wettervorhersage mit Symbolen Windgeschwindigkeit: 0-30 m/s Niederschlagsmenge: 0-9.999 mm

Technische Daten

DE

Empfänger Batterien: 3×1,5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten Uhr: Funkgesteuert (DCF77) mit QuarzBackup Integrierter Kalender und Alarm Anschließbar an 6 V Adapter (im Lieferumfang enthalten) Anschließbar an bis zu 3 Sender Windmesser mit Thermometer und Hygrometer Batterien: 2×1,5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten Frequenz: 434 MHz Reichweite: bis zu 100 Meter in offenem Gelände Regenmesser Batterien: 2×1,5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten Frequenz: 434 MHz Reichweite: bis zu 30 Meter in offenem Gelände Wetterdaten Innentemperatur: 0­50 Grad Außentemperatur: -20­60 Grad Temperaturintervall: 0,1 Grad

Die Teile der Wetterstation

Empfänger 1. RAIN/CLEAR (Niederschlag/ löschen) 2. RAIN HISTORY (Niederschlagsstatistik) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. /WIND (Wind) WIND ALARM (Windalarm) PRESSURE (Druck) CHANNEL SEARCH (Suche) MEMORY (Speicher) HEAT INDEX/DEW POINT (Hitzeindex/Taupunkt) CLOCK (Uhr) ALARM NACH OBEN NACH UNTEN SNOOZE/LIGHT (Schlummer/Licht) Batteriefach WIND AL (Windalarm ein/aus) WIND UNIT (Gerät für Windgeschwindigkeit) RAIN UNIT (Gerät für Niederschlagsmenge) (SYNK, Uhr synchronisieren) ZONE C/F (Celsius/Fahrenheit) Buchse für Adapter

42

Empfänger:

Regenmesser:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Windmesser:

cm

Windmesser 22. 23. 24. 25. 26. 27. Windfahne Kompass Windgeschwindigkeitsmesser Leuchtdiode Batteriefach Montagebohrungen U-Beschlag und 4 Sechskantschrauben mit Mutter (ohne Abb.)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Regenmesser 29. 30. 31. 32. 33. Gehäuse Laubnetz Montagebohrungen Batteriefach Schrauben und Dübel (ohne Abb.)

43

Start

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel am Empfänger und legen Sie die Batterien wie gezeigt in das Batteriefach ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Schließen Sie den Adapter eventuell an die Buchse (21) des Empfängers an. Ermitteln Sie den aktuellen Luftdruck für den Aufstellungsort auf einer WetterWebsite und stellen Sie den Luftdruck an der Wetterstation mit Hilfe der Tasten NACH OBEN (11) und NACH UNTEN (12) ein. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste PRESSURE (5).

Anschließen des Windmessers

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Windmessers, indem Sie die 4 kleinen Schrauben entfernen. Lassen Sie den Kompass zur Ruhe kommen und drehen Sie die Windfahne (22) so, dass er genau nach Norden zeigt. Legen Sie die Batterien wie gezeigt in das Batteriefach ein. Wenn die Windfahne beim erstmaligen Aufleuchten der Leuchtdiode nicht genau nach Norden zeigt, kann die Windrichtung nicht korrekt erfasst werden. Sie müssen in diesem Fall die Batterien herausnehmen und noch einmal von vorne beginnen.

DE

Montage des Windmessers

Der Windmesser ist waagerecht an einem Mast (Ø 25-31 mm) an einer offenen Stelle zu montieren, an der der Wind ungehindert auf den Windmesser treffen kann. Kontrollieren Sie vor der endgültigen Montage, dass der Empfänger das Signal vom Windmesser wie im Abschnitt Anschließen des Windmessers beschrieben empfangen kann. Platzieren Sie den Windmesser nötigenfalls näher am Empfänger. Befestigen Sie den mitgelieferten UBeschlag am Mast und befestigen an ihm den Windmesser mit Hilfe der mitgelieferten Sechskantschrauben und Muttern. Der Kompass (23) muss nach oben gerichtet sein.

Halten Sie die Taste CHANNEL SEARCH (6) 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Empfänger und Windmesser stellen nun zueinander eine Verbindung her, und kurz darauf werden Wind-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten auf dem Display des Empfängers angezeigt. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Wenn Sie mehrere Sender haben, müssen Sie sie auf Kanal 2 oder 3 einstellen, da Kanal 1 vom Windmesser belegt ist.

Aufstellung des Regenmessers

Der Regenmesser ist waagerecht auf einer ebenen und stabilen Fläche zu montieren, auf die der Regen ungehindert fallen kann. Eine Aufstellung unter Bäumen, Überständen, im Windschatten oder in der Nähe von Beregnungsanlagen o. ä. ist zu vermeiden.

44

möglich am Freien platzieren. Drücken Sie auf die Taste SYNK (18), um die tägliche Synchronisierung ein- und auszuschalten.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Symbole

Kontrollieren Sie vor der endgültigen Montage, dass der Empfänger das Signal vom Regenmesser wie im Abschnitt Aufstellung des Regenmessers beschrieben empfangen kann. Platzieren Sie den Regenmesser nötigenfalls näher am Empfänger. Halten Sie den Regenmesser kopfüber und drücken Sie die beiden Zapfen so gegeneinander, dass sich das Gehäuse (29) abnehmen lässt. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterien wie gezeigt in das Batteriefach ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf und lassen es einrasten. Schrauben Sie den Regenmesser mit den mitgelieferten Schrauben fest. Sucht nach Funksignal Synchronisierung erfolgreich Synchronisierung fehlgeschlagen Synchronisierung deaktiviert

Einstellung der Zeitzone

Halten Sie die Taste ZONE (19) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können nun die Zeitzone als +/- 12 Stunden mit den Tasten NACH OBEN (11) und NACH UNTEN (12) bezogen auf die gezeigte Uhrzeit einstellen. Drücken Sie auf die Taste ZONE (19) zum Bestätigen der Einstellung. Drücken Sie auf die Taste ZONE (19), um zwischen Ortszeit und Zeitzone zu wechseln.

Anschließen des Regenmessers

Halten Sie die Taste CHANNEL SEARCH (6) 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Empfänger und Regenmesser stellen nun zueinander eine Verbindung her, und kurz darauf erscheinen Niederschlagsdaten auf dem Display des Empfängers.

Manuelle Einstellung der Uhr

Halten Sie die Taste CLOCK (9) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können nun 12/24-Stunden-Anzeige, Stunden, Minuten, Jahr, Datumsformat (Tag/Monat oder Monat/Tag), Monat und Datum einstellen. Stellen Sie die blinkenden Werte mit Hilfe der Tasten NACH OBEN (11) und NACH UNTEN (12) ein, bestätigen Sie die Einstellung und gehen sie mit der Taste CLOCK (9) weiter zum nächsten Punkt. Nachdem alle Punkte eingestellt sind, wird die Uhrzeit wieder fest angezeigt.

Automatische Einstellung der Uhr

Drücken Sie auf die Taste SYNK (18), um den Empfänger nach einem Zeitsignal für die funkgesteuerte Uhr suchen zu lassen. Das Antennensymbol erscheint und die Suche dauert zwischen 2 und 10 Minuten. Metallflächen oder Mobiltelefone und andere Geräte mit Funksignalen können den Empfang stören. Falls dies geschieht, müssen Sie den Empfänger so nahe wie

45

Maßeinheit für die Temperatur

Drücken Sie auf die Taste C/F (20), um zwischen der Anzeige in Celsius oder in Fahrenheit zu wechseln.

Wetterdaten

Das Display ist in 4 Abschnitte unterteilt, die jeweils Wettervorhersage und barometrischen Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Hitzeindex/ Taupunkt, Uhrzeit oder Kalender sowie durchschnittliche Windgeschwindigkeit/ Windstöße, Windrichtung, Kälteindex, Niederschlag und Niederschlagsstatistik anzeigen. Das Symbol für Frostwarnung erscheint neben dem Kälteindex, wenn Glatteisgefahr besteht. Die Pfeile neben den Werten geben an, ob die Tendenz unverändert, aufwärts- oder abwärtsweisend ist. Drücken Sie ein oder mehrere Male auf die Taste HEAT INDEX/DEW POINT (8), um sich den Hitzeindex oder den Taupunkt anzeigen zu lassen. Drücken Sie ein oder mehrere Male auf die Taste MEMORY (7), um sich die höchsten bzw. niedrigsten Messwerte der genannten Daten anzeigen zu lassen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Messung auf den aktuellen Wert einzustellen. Drücken Sie auf die Taste CHANNEL/SEARCH (6), um zwischen der Anzeige der Innenoder Außentemperaturdaten zu wechseln oder um automatisch zwischen den verschiedenen Kanälen zu wechseln. Niederschlagsstatistik Drücken Sie auf die Taste RAIN/CLEAR (1), um zwischen der Anzeige von Daily (täglich), Weekly (wöchentlich), Monthly (monatlich) oder Total (gesamt) Niederschlagsmenge zu wechseln.

Maßeinheit für den Druck

Drücken Sie auf die Taste PRESSURE (5), um zwischen der Anzeige des Drucks in mbar, inHg oder hPa zu wechseln.

Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit

DE

Drücken Sie auf die Taste WIND UNIT (16), um zwischen der Anzeige der Windgeschwindigkeit in Meilen/h, km/h, m/s, Knoten oder Beaufort zu wechseln.

Wettervorhersage

Die Wettervorhersage für die kommenden 12-24 Stunden basiert auf dem Barometerdruck und wird mit Symbolen angezeigt. Beachten Sie bitte, dass die Genauigkeit der Wettervorhersage von vielen Faktoren, wie z. B. der Entfernung zur Küste und der Höhe über dem Meeresspiegel abhängt. Wenn die Anzeige der Wetterstation mit den tatsächlichen Gegebenheiten über einen längeren Zeitraum nicht übereinstimmt, müssen Sie den aktuellen Luftdruck wie oben beschrieben einstellen.

Sonnig

Leicht bewölkt

Bewölkt

Regen

Sturm

46

Halten Sie die Taste RAIN/CLEAR (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den angezeigten Wert zurückzusetzen. Drücken Sie ein oder mehrere Male auf die Taste RAIN HISTORY (2), um sich den Niederschlag früherer Zeiträume anzeigen zu lassen. Der Zeitraum wird mit den Ziffern 0 bis -6 unter den Säulen angegeben, wobei 0 der aktuelle Zeitraum ist und -6 für zurückliegende 6 Tage, Wochen oder Monate steht, je nachdem, ob Sie sich die tägliche, wöchentliche oder monatliche Niederschlagsmenge anzeigen lassen. Wenn Sie sich beispielsweise den monatlichen Niederschlag für März anzeigen lassen, gibt die Säule, unter der -2 steht, die Niederschlagsmenge vom Monat Januar an.

Einstellung der Alarmzeit

Drücken Sie auf die Taste ALARM (10) zum Anzeigen der Alarmzeit. Halten Sie die Taste ALARM (10) 3 Sekunden lang gedrückt. Jetzt können Sie Stunden und Minuten der Alarmzeit einstellen. Stellen Sie die blinkenden Werte mit Hilfe der Tasten NACH OBEN (11) und NACH UNTEN (12) ein, bestätigen Sie die Einstellung und gehen sie mit der Taste ALARM (10) weiter zum nächsten Punkt. Nachdem alle Punkte eingestellt sind, wird die Uhrzeit wieder fest angezeigt. Alarmfunktion ein- oder ausschalten Sie können durch kurzes Drücken der Taste ALARM (10) die Alarmfunktion ein- und ausschalten. Wenn das Alarmsymbol auf dem Display erscheint, ist die Alarmfunktion eingeschaltet. Wenn der Alarmzeitpunkt erreicht ist, ertönt der Alarm. Mit der Schlummerfunktion können Sie den Alarm für 10 Minuten kurzzeitig ausschalten, indem Sie oben auf die Taste SNOOZE/LIGHT (13) drücken. Zum vollständigen Ausschalten der Alarmfunktion drücken Sie auf die Taste ALARM (10), worauf das Alarmsymbol verschwindet.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Windmessung

Drücken Sie auf die Taste WIND (3), um zwischen der Anzeige von Average (durchschnittliche Windgeschwindigkeit) und Gust (Windstöße) zu wechseln. Die Windrichtung wird am Kompass angezeigt. Alarm bei kräftigen Windstößen und niedrigem Kälteindex Sie können eine Alarmfunktion einstellen, wenn die Windstöße eine von Ihnen festgesetzte Grenze überschreiten oder wenn der Kälteindex unter eine von Ihnen festgesetzte Grenze fällt. Drücken Sie auf die Taste WIND ALARM (4), bis das Symbol Alarm neben Windgeschwindigkeit oder Kälteindex erscheint. Halten Sie die Taste WIND ALARM (4) 3 Sekunden lang gedrückt und stellen Sie den Wert mit Hilfe der Tasten NACH OBEN (11) und NACH UNTEN (12) ein. Drücken Sie erneut auf die WIND ALARM (4) zum Bestätigen der Einstellung. Drücken Sie auf die Taste WIND AL (15), um die Alarmfunktion ein- und auszuschalten.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie auf die Taste SNOOZE/LIGHT (13) zum kurzzeitigen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung. Wenn der Empfänger an einen Adapter angeschlossen ist, ist die Hintergrundbeleuchtung ständig eingeschaltet.

47

Niedriger Batteriestand

Wenn auf dem Display des Empfängers neben den Wetterdaten der verschiedenen Sender ein Batteriesymbol erscheint, ist für das betreffende Gerät ein Batteriewechsel erforderlich. Schließen Sie das Gerät anschließend wie oben beschrieben wieder an.

Konformitätserklärung

Wir erklären, dass DIE WETTERSTATION 73604 (W155-5) 6V in Übereinstimmung mit den folgenden Standards oder Normen hergestellt wurde: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsen deinrichtungen

2010

Reinigung

Zum Reinigen der Wetterstation verwenden Sie bitte ein gut ausgewrungenes Tuch. Achten Sie darauf, keine Kratzer auf der Oberfläche zu hinterlassen.

DE

Glossar

Taupunkt Gibt in Grad an, wann der Wassergehalt der Luft sich als Wassertropfen auf kalten Flächen zu verdichten beginnt. Hitzeindex Gibt in Grad an, wie warm die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit tatsächlich empfunden wird. Kälteindex Gibt in Grad an, wie kalt die Kombination aus Temperatur und Wind tatsächlich empfunden wird.

Stefan Schou

Einkaufsleiter

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

Servicecenter

Wenn Sie uns brauchen: · · · · · · Reklamationen Ersatzteile Rücksendungen Garantiewaren Offen 7.00 bis 16.00 E-Mail: [email protected]

48

Umwelthinweise

HP Værktoj A/S ist bestrebt, umweltfreundliche elektrische und elektronische Produkte zu produzieren; außerdem möchten wir zu der sicheren Entsorgung von Abfallstoffen, die schädlich für die Umwelt sein können, beitragen. Eine gesunde Umwelt ist für uns alle von großer Bedeutung und aus diesem Grund haben wir uns das Ziel gesetzt, die Anforderungen der EU-Initiativen auf diesem Gebiet einzuhalten, damit wir eine ordnungsgemäße Erfassung, Behandlung, Rückgewinnung und Entsorgung von elektronischen, sonst umweltschädlichen Geräten sicherstellten. Dies beinhaltet ebenfalls, dass unsere Produkte keine der folgenden Chemikalien und Stoffe enthalten: Blei Quecksilber Cadmium Hexavalentes Chrom PBB (polybromierte Biphenyle) (Flammhemmer) PBDE (polybromierte Diphenylether) (Flammhemmer)

HP Værktøj A/S ist stolz darauf, die EUUmweltinitiativen zu unterstützen, um so zu einer gesünderen Umwelt beizutragen, und wir erklären hiermit, dass unsere Produkte sowohl die Vorgaben der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) als auch der RoHS-Richtlinie (2002/95/EG) erfüllen. Sie können als Verbraucher zum Umweltschutz beitragen, indem Sie die geltenden Umweltvorschriften befolgen und alte elektrische und elektronische Geräte bei Ihrer kommunalen Recyclingstation abliefern. Falls die Geräte Batterien enthalten, denken Sie bitte daran, diese zu entfernen, bevor Sie die Geräte entsorgen.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Hergestellt in Hongkong 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon EU-Importeur: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Dänemark © 2010 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

49

STACJA POGODOWA

Wprowadzenie

Aby jak najlepiej wykorzysta zalety nowej stacji pogodowej, przed uyciem naley przeczyta niniejsze instrukcje. Zalecamy zachowanie tych instrukcji na wypadek, gdyby zaszla potrzeba odwolania si do nich w przyszloci. Punkt rosy i wspólczynnik ciepla Cinienie powietrza Prognoza pogody z symbolami Prdko wiatru: 0 - 30 m/s Ilo opadów: 0 - 9 999 mm

Glówne elementy

Odbiornik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. RAIN/CLEAR (opady/wyczy) RAIN HISTORY (historia opadów deszczu) WIND (wiatr) WIND ALARM (alarm wiatru) PRESSURE (cinienie) CHANNEL SEARCH (wyszukiwanie kanalów) MEMORY (pami) HEAT INDEX/DEW POINT (punkt rosy i wspólczynnik ciepla) CLOCK (zegar) ALARM (alarm) UP (w gór) DOWN (w dól) SNOOZE/LIGHT (drzemka/ podwietlenie) Komora baterii WIND ALARM (alarm wiatru) WIND UNIT (jednostka wiatru) RAIN UNIT (jednostka opadów deszczu) (SYNK, synchronizuje zegar) ZONE (strefa) C/F (stopnie Celsjusza/ Fahrenheita) Gniazdo zasilacza

Dane techniczne

Odbiornik Baterie: 3 × 1,5 V AA, nie dolczono Zegar: Sterowany radiowo (DCF77) z kwarcowym zegarem pomocniczym

PL

Wbudowany kalendarz i alarm Moe by podlczony do zasilacza 6 V (w zestawie) Moe obslugiwa do 3 nadajników Wskanik wiatru z termometrem i higrometrem Baterie: 2 × 1,5 V AA, nie dolczono Czstotliwo: 434 MHz Zakres: do 100 metrów bez adnych przeszkód Miernik opadów Baterie: 2 × 1,5 V AA, nie dolczono Czstotliwo: 434 MHz Zakres: do 30 metrów bez adnych przeszkód Dane pogodowe Temperatura w pomieszczeniach: 0 - 50 ºC Temperatura na zewntrz: -20 - 60 ºC Interwal temperatury: 0,1ºC Wzgldna wilgotno powietrza: 20-99% Interwal wilgotnoci: 1%

50

Odbiornik:

Miernik opadów:

DK NO SE FI

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Miernik wiatru:

cm

Miernik wiatru 22. 23. 24. 25. 26. 27. Wiatrowskaz Kompas Miernik prdkoci wiatru Dioda LED Komora baterii Otwory montaowe Wspornik w ksztalcie litery U z 4 rubami z lbem szecioktnym wraz z nakrtkami (nie pokazano na rysunku)

ET

co

cn

28.

cs

Miernik opadów

cq cr cp

29. 30. 31. 32. 33.

Obudowa Kratka chronica przed dostaniem si lici do urzdzenia Otwory montaowe Komora baterii ruby i nakrtki (nie pokazano)

51

Uruchomienie

Otworzy pokryw komory baterii na odbiorniku i wloy baterie do komory, jak pokazano. Zamocowa pokryw baterii. W razie koniecznoci, podlczy zasilacz do gniazda na odbiorniku (21). Na pogodowej stronie internetowej naley znale aktualne cinienie dla danej lokalizacji i wprowadzi je do stacji pogodowej za pomoc przycisków UP (11) i DOWN (12). Potwierdzi naciskajc przycisk PRESSURE (5).

Podlczanie miernika wiatru

Otworzy pokryw komory baterii na mierniku wiatru poprzez odkrcenie 4 malych rubek. Odczeka, a kompas ustabilizuje si i przekrci wiatrowskaz (22) tak, aby byl skierowany na pólnoc. Wloy baterie do komory baterii, jak pokazano na rysunku. Jeli wiatrowskaz nie jest skierowany dokladnie na pólnoc, zanim zapali si kontrolka LED, kierunek wiatru nie bdzie rejestrowany w sposób prawidlowy. W takim przypadku naley wyj bateri i powtórzy powysze czynnoci.

Monta miernika wiatru

PL

Miernik wiatru powinien by zamontowany w pozycji poziomej do masztu (Ø 25-31 mm) na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr moe bez problemu porusza miernikiem. Przed ostatecznym zamocowaniem sprawdzi, czy odbiornik moe odebra sygnal z miernika wiatru, jak opisano w czci Podlczanie miernika wiatru. W razie koniecznoci, przenie miernik bliej odbiornika. Przymocowa wskanik w ksztalcie litery U do masztu i zabezpieczy miernik za pomoc zalczonych rub i nakrtek. Kompas (23) musi by skierowany ku górze.

Wcisn i przytrzyma przycisk CHANNEL SEARCH (6) przez 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie si sygnal dwikowy. Odbiornik i miernik wiatru ustanowi pomidzy sob polczenie. Wiatr, temperatura oraz wilgotno powietrza bd wywietlane na ekranie odbiornika. Zamocowa pokryw baterii. Jeli jest kilka nadajników, ustawi je na róne kanaly 2 lub 3, a miernik wiatru na kanal 1.

Monta miernika opadów

Miernik opadów powinien by montowany w pozycji poziomej na plaskiej, równej powierzchni tak, aby deszcz bez adnych przeszkód mógl na niego spada. Unika umieszczania pod drzewami, wiszcymi przedmiotami, w miejscach oslonitych od deszczu lub w pobliu zraszaczy.

52

Symbole

Wyszukiwanie sygnalu radiowego Synchronizacja zakoczona powodzeniem Przed ostatecznym zamocowaniem sprawdzi ,czy odbiornik moe odebra sygnal z miernika opadów, jak opisano w czci Podlczanie miernika opadów. W razie koniecznoci, przenie miernik bliej odbiornika. Odwróci miernik i nacisn dwie zapadki tak, aby zdj obudow (29). Otworzy pokryw komory baterii i wloy baterie do komory, jak pokazano. Zamocowa pokryw baterii. Umieci obudow na miejscu. Skrci miernik opadów przy uyciu dolczonych rub. Synchronizacja nie powiodla si

DK NO SE FI

Synchronizacja jest wylczona

GB

Ustawianie strefy czasowej

Wcisn i przytrzyma przycisk ZONE (19) przez 3 sekundy. Teraz mona ustawi stref czasow jako +/12 godzin za pomoc przycisków UP (11) i DOWN (12), aby ustawi wywietlany czas. Nacisn przycisk ZONE (19), aby potwierdzi ustawienie. Nacisn przycisk ZONE (19), aby przelcza pomidzy czasem lokalnym a stref czasow.

DE PL ET

Podlczanie miernika opadów

Wcisn i przytrzyma przycisk CHANNEL SEARCH (6) przez 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie si sygnal dwikowy. Odbiornik i miernik opadów ustanowi pomidzy sob polczenie. Dane dotyczce opadów bd wywietlane na ekranie odbiornika.

Rczne ustawianie zegara

Wcisn i przytrzyma przycisk CLOCK (9) przez 3 sekundy. Teraz mona ustawi format czasu 12/24 godzinny, godzin, minuty, rok, format daty (dzie/miesic lub miesic/dzie), miesic i dat. Wprowadzi migajce wartoci za pomoc przycisków UP (11) i DOWN (12) i potwierdzi. Przej do kolejnego punktu za pomoc przycisku CLOCK (9). Po ustawieniu wszystkich punktów, czas bdzie wywietlany ponownie.

Automatyczne ustawianie zegara

Nacisn przycisk SYNK (18), aby odbiornik rozpoczl wyszukiwanie sygnalu czasu dla zegara sterowanego radiowo. Pojawi si symbol anteny, a wyszukiwanie moe potrwa od 2 do 10 minut. Metalowe powierzchnie, telefony komórkowe oraz inny sprzt wykorzystujcy sygnaly radiowe mog zaklóca odbiór. Jeli ma to miejsce, umieci odbiornik jak najbliej wolnej przestrzeni. Nacisn przycisk SYNK (18), aby wlcza i wylcza dzienn synchronizacj.

53

Jednostka temperatury

Nacisn przycisk C/F (20), aby przelcza wywietlane jednostki temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

powietrza i wspólczynnik ciepla/punkt rosy, czas lub kalendarz, redni prdko wiatru/podmuch wiatru, kierunek wiatru, wspólczynnik chlodu, opady i histori opadów. Jeli pojawia si ryzyko, e na drogach moe by lisko, obok wspólczynnika chlodu wywietlane jest ostrzeenie o przymrozku. Strzalki obok wartoci pokazuj, czy trend pozostaje niezmieniony, wzrasta lub spada. Nacisn przycisk HEAT INDEX/DEW POINT (8) jeden lub wicej razy, aby zobaczy wspólczynnik ciepla i punkt rosy. Nacisn przycisk MEMORY (7) raz lub wicej, aby zobaczy najwysze i najnisze pomiary odpowiadajce okrelonej dacie. Nacisn i przytrzyma przycisk, aby ustawi pomiar wartoci biecych. Nacisn przycisk CHANNEL/SEARCH (6), aby przelcza pomidzy wywietlaniem danych z wewntrz lub z zewntrz albo automatycznie przelcza pomidzy rónymi kanalami. Historia opadów Nacisn przycisk RAIN/CLEAR (1), aby przelcza pomidzy dniow, tygodniow, miesiczn lub calkowit ilo opadów. Wcisn i przytrzyma przycisk RAIN/ CLEAR (1) przez 3 sekundy, aby wyzerowa wywietlane wartoci.

Jednostki cinienia

Nacisn przycisk PRESSURE (5), aby przelcza pomidzy jednostkami cinienia w mbar, inHg lub hPa.

Jednostka prdkoci wiatru

Nacisn przycisk WIND UNIT (16), aby przelcza pomidzy jednostkami prdkoci wiatru w milach/godz., km/godz., m/s lub wzlach lub Beaufortach.

PL

Stacja pogodowa

Prognoza pogody na kolejne 12-24 godziny jest oparta na cinieniu atmosferycznym i jest wywietlana za pomoc symboli. Prosz pamita, e dokladno prognozy pogody zaley od wielu czynników, wlcznie z odlegloci od wybrzea oraz wysokoci na poziomem morza. Jeli dane wywietlane na stacji pogodowej nie pasuj do warunków biecych przez dluszy okres czasu, wyregulowa warto cinienia powietrza, jak opisano powyej.

Dane pogodowe

Wywietlacz jest podzielony na 4 obszary pokazujce prognoz pogody oraz cinienie atmosferyczne, temperatur, wilgotno

Sloce

Lekkie zachmurzenie

Zachmurzenie

Deszcz

Burze

54

Nacisn przycisk RAIN HISTORY (2) jeden lub wicej razy, aby zobaczy opady we wczeniejszych okresach czasu. Okres czasu pokazywany jest w postaci paska 0 do -6, gdzie 0 jest biecym okresem czasu, a -6 wskazuje na 6 dni, tygodni lub miesicy wczeniej, w zalenoci od ustawienia. Jeli na przyklad, wywietlane bd miesiczne opady w marcu, pasek -2 wskazuje ilo opadów w styczniu.

Ustawianie alarmu

Nacisn przycisk ALARM (10), aby wywietli czas alarmu. Wcisn i przytrzyma przycisk ALARM (10) przez 3 sekundy. Teraz mona ustawi godzin i minuty czasu alarmu. Wprowadzi migajce wartoci za pomoc przycisków UP (11) i DOWN (12) i potwierdzi. Przej do kolejnego punktu za pomoc przycisku ALARM (10). Po ustawieniu wszystkich punktów, czas bdzie wywietlany ponownie. Wlczanie i wylczanie alarmu Mona wlcza i wylcza alarm szybko naciskajc przycisk ALARM (10). Gdy alarm jest wlczony, na wywietlaczu pojawia si symbol alarmu. Gdy osigany jest czas alarmu, rozlega si sygnal dwikowy. Funkcja drzemki wlcza alarm co 10 minut, po naciniciu przycisku SNOOZE/LIGHT (13). Mona calkowicie wylczy alarm naciskajc przycisk ALARM (10), dopóki symbol alarmu nie zniknie.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Pomiar wiatru

Nacisn przycisk WIND (3), aby przelcza pomidzy wywietlaniem redniej prdkoci wiatru a prdkoci podmuchów. Kierunek wiatru jest wywietlany na kompasie. Alarm dla silnych podmuchów wiatru i niskiego wspólczynnika chlodu Mona ustawi alarmy tak, aby informowaly, gdy prdko podmuchów wiatru przekroczy ustawion warto lub gdy wspólczynnik chlodu spadnie poniej ustawionej wartoci. Nacisn przycisk WIND ALARM (4), dopóki symbol alarmu nie zostanie wywietlony obok prdkoci wiatru lub wspólczynnika chlodu. Wcisn i przytrzyma przycisk WIND ALARM (4) przez 3 sekundy, aby ustawi warto za pomoc przycisków UP (11) i DOWN (12). Nacisn przycisk WIND ALARM (4), aby potwierdzi ustawienie. Nacisn przycisk WIND AL(15), aby potwierdzi ustawienie.

Podwietlanie ekranu

Nacisn przycisk SNOOZE/LIGHT (13), aby na krótko podwietli ekran. Jeli odbiornik jest podlczony do zasilacza, podwietlenie jest wlczone caly czas.

55

Niski poziom baterii

Jeli obok danych pogodowych pojawi si symbol baterii dla nadajników na odbiorniku, wymieni baterie w odpowiedniej jednostce. Podlczy jednostk, jak opisano powyej.

Deklaracja zgodnoci

Niniejszym owiadczamy, e STACJA POGODOWA 73604 (W155-5) 6V zostala wyprodukowana zgodnie z nastpujcymi normami lub dokumentami normatywnymi: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 zgodnie z przepisami nastpujcych dyrektyw 1999/5/EC Dyrektywa RiTTE (urzdzenia radiowe i kocowe urzdzenia telekomunikacyjne)

Czyszczenie

Regularnie przeciera stacj pogodow dobrze wycinit wilgotn szmatk. Uwaa, aby nie zarysowa ekranu.

Glosariusz

Punkt rosy

PL

Okrela w stopniach, kiedy woda znajdujca si w powietrzu zacznie skrapla si na zimnych powierzchniach. Wspólczynnik ciepla Okrela w stopniach, jaka jest odczuwalna temperatura i wilgotno powietrza. Wspólczynnik chlodu Okrela w stopniach, jaka jest odczuwalny chlód i wilgotno powietrza.

2010

Stefan Schou

Punkt serwisowy

Zajmuje si: · · · · · · Reklamacjami Wymian czci Zwracanymi produktami Kwestiami gwarancyjnymi Czynny od 7:00 do 16:00 E-mail: [email protected]

Kierownik zakupów

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop, Dania

56

Informacje dotyczce rodowiska

Firma HP Værktøj A/S podejmuje starania w celu wytwarzania przyjaznych rodowisku urzdze elektrycznych i elektronicznych; chcemy równie bra udzial w bezpiecznym usuwaniu odpadów, które mog stwarza zagroenie dla rodowiska naturalnego. Zdrowe rodowisko jest wane dla kadego i dlatego naszym celem jest spelnianie wymogów stawianych przez inicjatywy UE na tym obszarze, co oznacza, e gwarantujemy bezpieczne dla rodowiska skladowanie, obróbk, odzyskiwanie i usuwanie sprztu elektronicznego, który w innym przypadku móglby szkodzi rodowisku. To postanowienie oznacza równie, e nasze produkty nie zawieraj nastpujcych substancji chemicznych: Olowiu Rtci Kadmu Chromu PBB (dwufenyli polichlorowanych) (rodków zmniejszajcych palno) PBDE (polibromowanych eterów difenylowych) (rodków zmniejszajcych palno)

Firma HP Værktøj A/S jest dumna z moliwoci wspierania inicjatyw ochrony rodowiska UE w celu wspóldzialania dla uzyskania czystszego rodowiska i niniejszym deklaruje, e jej produkty s zgodne z Dyrektyw RoHS (2002/95/EC). Jako konsument, równie Ty moesz chroni rodowisko naturalne przestrzegajc odpowiednich przepisów dotyczcych ochrony rodowiska oraz oddajc zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny do lokalnego punktu zajmujcego si recyklingiem. Jeeli sprzt zawiera baterie, musisz pamita, aby wyj je przed likwidacj sprztu.

DK NO SE FI GB DE PL

Wyprodukowano w Hong Kongu 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon Importer UE: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Dania © 2010 HP Værktøj A/S Wszelkie prawa zastrzeone. Niniejszego podrcznika uytkownika nie wolno w aden sposób powiela czciowo ani w caloci, elektronicznie bd mechanicznie (np. poprzez fotokopie lub skany), tlumaczy ani przechowywa w bazie danych z funkcj wyszukiwania bez uprzedniej zgody HP Værktøj A/S wyraonej na pimie.

ET

57

ILMAJAAM

Sissejuhatus

Oma uue ilmajaama parimaks kasutamiseks lugege järgnevad juhised enne seadme kasutamist läbi. Samuti soovitame juhised hilisemaks kasutamiseks alles hoida. Kastepunkt ja soojusindeks Õhurõhk Ilmaennustus sümbolitega Tuulekiirus: 0-30 m/s Sademete hulk: 0-9999 mm

Tehnilised andmed

Vastuvõtja Patareid: 3×1,5 V AA, ei ole komplektis Kell: raadio-sünkronisatsiooniga (DCF77), varuvariandina kvartskristall Sisseehitatud kalender ja äratuskell Saab ühendada 6 V adapteriga (kaasas) Saab ühendada kuni kolme saatjaga

Põhikomponendid

Vastuvõtja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. RAIN/CLEAR (Vihm/selge) RAIN HISTORY (Vihma viimase aja andmed) WIND (Tuul) WIND ALARM (Tuulealarm) PRESSURE (Rõhk) CHANNEL/SEARCH (Kanal/otsing) MEMORY (Mälu) HEAT INDEX/DEW POINT (Soojusindeks/kastepunkt) CLOCK (Kell) ALARM (Äratuskell) UP (Üles) DOWN (Alla) SNOOZE/LIGHT (Korduvalarm/ valgus) Patareipesa WIND AL (Tuulealarm) WIND UNIT (Tuule mõõtühik) RAIN UNIT (Vihma mõõtühik) (SYNK (sünkroniseerib kella) ZONE (Ajavöönd) C/F (Celsius/Fahrenheit) Adapteri pesa

ET

Tuulemõõtur koos termomeetri ja hügromeetriga Patareid: 2×1,5 V AA, ei ole komplektis Sagedus: 434 MHz Näiduulatus: otsevaate korral maks. 100 meetrit Vihmamõõtur Patareid: 2×1,5 V AA, ei ole komplektis Sagedus: 434 MHz Näiduulatus: otsevaate korral maks. 30 meetrit Ilmaandmed Sisetemperatuur: 0 kuni +50 ºC Välistemperatuur: -20 kuni +60 ºC Mõõtetäpsus: 0,1 ºC Suhteline õhuniiskus: 20-99% Mõõtetäpsus: 1%

58

Vastuvõtja:

Vihmamõõtur:

DK

1 3 5 6 8 9 bl bo

2 4 cu 7 bm bn dm

dl

NO SE FI

dn

GB DE

bp

PL

bq br bs bt bu cl

Tuulemõõtur:

cm

Tuulemõõtur 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tuulelipp Kompass Tuulekiiruse mõõtur LED Patareipesa Kinnitamisavad U-konsool 4 kuuskantpoldiga mutritega (ei ole näidatud)

ET

co

cn

28.

cs cq cr cp

Vihmamõõtur 29. 30. 31. 32. 33. Korpus Lehevõrk Kinnitamisavad Patareipesa Kruvid ja tüüblid (ei ole näidatud)

59

Käivitamine

Avage saatja patareipesa kaas ja sisestage patareid patareipessa pildil näidatud viisil. Pange patareipesa kaas tagasi. Vajadusel ühendage adapter vastuvõtja pesaga (21). Leidke mõnelt ilmaga seotud veebisaidilt oma piirkonna õhurõhk ja sisestage see nuppude UP (Üles) (11) ja DOWN (Alla) (12) abil ilmajaama. Kinnitage seadistus, vajutades nuppu PRESSURE (Rõhk) (5).

Tuulemõõturi ühendamine

Avage tuulemõõturi patareipesa kaas, eemaldades 4 väikest kruvi. Laske kompassil stabiliseeruda ja pöörake tuulelipp (22) suunaga põhja poole. Paigaldage patareid patareipessa, nagu näidatud. Kui tuulelipp ei osuta LED-tule esmakordsel sisselülitumisel põhja, ei registreerita tuule suunda õigesti. Sellisel juhul tuleb patareid eemaldada ja uuesti alustada.

Tuulemõõturi paigaldamine

ET

Tuulemõõtur tuleks paigaldada horisontaalselt posti (Ø 25-31 mm) otsa õues tuultele avatud kohas. Enne lõplikku kinnitamist kontrollige vastavalt jaotises ,,Tuulemõõturi ühendamine" toodud kirjeldusele, et vastuvõtja saab tuulemõõturi signaali vastu võtta. Vajaduse korral paigutage tuulemõõtur vastuvõtjale lähemale. Pange U-konsool ümber posti ja kinnitage selle külge tuulemõõtur, kasutades kaasasolevaid kuuskantpolte ja mutreid. Kompass (23) peab olema suunaga üles.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu CHANNEL/SEARCH (Kanal/otsing) (6), kuni kostub helisignaal. Vastuvõtja ja tuulemõõturi vahel luuakse nüüd ühendus. Vastuvõtja ekraanil kuvatakse nüüd lühiajaliselt tuule, temperatuuri ja õhuniiskuse andmed. Pange patareipesa kaas tagasi. Kui teil on mitu saatjat, tuleks need seadistada kanalile 2 või 3 ja tuulemõõtur kanalile 1.

Vihmamõõturi paigaldamine

Vihmamõõtur tuleks paigaldada horisontaalselt tasasele, ühtlasele pinnale, kus vihm pääseb sellele takistusteta ligi. Ärge pange seda puude, varikatuste ja varjualuste alla ega murukastmisseadmete jne lähedusse.

60

Sümbolid

Raadiosignaali otsimine Edukalt sünkroniseeritud Enne lõplikku kinnitamist kontrollige vastavalt jaotises ,,Vihmamõõturi ühendamine" toodud kirjeldusele, et vastuvõtja saab vihmamõõturi signaali vastu võtta. Vajaduse korral paigutage vihmamõõtur vastuvõtjale lähemale. Pöörake vihmamõõtur kummuli ja suruge kahte klambrit teineteise suunas, nii et korpus (29) tuleb lahti. Avage patareipesa kaas ja sisestage patareid patareipessa pildil näidatud viisil. Pange patareipesa kaas tagasi. Klõpsake korpus tagasi kohale. Kruvige vihmamõõtur kaasasolevate kruvidega kokku. Sünkroniseerimine ebaõnnestus Sünkroniseerimine on väljas

DK NO SE FI GB DE PL ET

Ajavööndi määramine

Vajutage ja hoidke nuppu ZONE (Ajavöönd) (19) kolm sekundit all. Seadistage ajavöönd +/- 12 tunni raames, kohandades nuppude UP (Üles) (11) ja DOWN (All) (12) abil kuvatavat aega. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu ZONE (Ajavöönd) (19). Kohaliku aja ja ajavööndi vahel vahetamiseks vajutage nuppu ZONE (Ajavöönd) (19).

Vihmamõõturi ühendamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu CHANNEL/SEARCH (Kanal/otsing) (6), kuni kostub helisignaal. Vastuvõtja ja vihmamõõturi vahel luuakse nüüd ühendus. Vastuvõtja ekraanil kuvatakse nüüd lühiajaliselt sademete andmed.

Kella käsitsi seadistamine

Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK (Kell) (9) kolm sekundit all. Valige 12/24 tunni näit, tunnid, minutid, aasta, kuupäeva vorming (päev/kuu või kuu/päev), kuu ja kuupäev. Sisestage vilkuvad väärtused nuppude UP (Üles) (11) ja DOWN (Alla) (12) abil ja kinnitage. Liikuge nupu CLOCK (Kell) (9) abil järgmise punkti juurde. Kui kõik punktid on seadistatud, kuvatakse uuesti püsivalt kellaaeg.

Kella automaatne seadistamine

Vajutage nuppu SYNK (Sünkr.) (18), et lasta saatjal otsida raadio-sünkronisatsiooniga kellale ajasignaali. Kuvatakse antenni sümbol; otsing kestab 2 kuni 10 minutit. Metallpinnad, mobiiltelefonid või muud raadiosignaalidega seadmed võivad vastuvõttu häirida. Sel juhul viige saatja võimalikult avatud alasse. Igapäevase sünkroniseerimise sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu SYNK (Sünkr.) (18).

61

Temperatuuri mõõtühik

Vajutage nuppu C/F (20), et valida, kas temperatuur kuvatakse Celsiuse või Fahrenheiti kraadides.

Teede jäätumise ohu korral kuvatakse külmaindeksi kõrval pakasehoiatuse sümbol. Väärtuste kõrval olevad nooled näitavad, kas trend on muutumatu, langev või tõusev. Soojusindeksi ja kastepunkti kuvamiseks vajutage nuppu HEAT INDEX/DEW POINT (Soojusindeks/kastepunkt) (8) üks kord või rohkem. Asjakohaste andmete suurima ja väikseima mõõtetulemuse kuvamiseks vajutage nuppu MEMORY (Mälu) (7) üks või kaks korda. Mõõtetulemuse seadistamiseks praegusele väärtusele vajutage ja hoidke nuppu all. Sise- ja välistemperatuuri kuva vahel vahetamiseks või automaatselt erinevate kanalite vahel vahetamiseks vajutage nuppu CHANNEL/SEARCH (Kanal/otsing) (6). Sademete viimase aja andmed Päeva, nädala, kuu või kogu sademete hulga kuvamiseks vajutage nuppu RAIN/ CLEAR (Vihm/selge) (1). Kuvatava väärtuse lähtestamiseks vajutage ja hoidke nuppu RAIN/CLEAR (Vihm/selge) 3 sekundit all.

Rõhu mõõtühik

Vajutage nuppu PRESSURE (Rõhk) (5), et valida, kas rõhk kuvatakse ühikus mbar, inHg või hPa.

Tuulekiiruse mõõtühik

Vajutage nuppu WIND UNIT (Tuule mõõtühik) (16), et kuvada tuulekiirus ühikutes miili/h, km/h, m/s, sõlmedes või Beauforti skaala alusel.

Ilmaennustus

ET

Järgmise 12­24 tunni ilmaennustus põhineb õhurõhul ja kuvatakse sümbolite abil. Pange tähele, et ilmaennustuse täpsust mõjutavad mitmed tegurid, kaasa arvatud kaugus rannikust ja kõrgus merepinnast. Kui ilmajaama kuvatu ei vasta pikka aega tegelikele tingimustele, reguleerige hetke õhurõhku eespool kirjeldatud viisil.

Ilmaandmed

Ekraan on jagatud nelja ossa, kus kuvatakse ilmaennustus ja õhurõhk, temperatuur, õhuniiskus ja soojusindeks/kastepunkt, kellaaeg või kalender ning keskmine tuulekiirus/tuuleiilid, tuulesuund, külmaindeks, sademed ja sademete viimase aja andmed.

Päike

Kergelt pilvine

Pilvine

Vihm

Torm

62

Varasemate perioodide sademete kuvamiseks vajutage nuppu RAIN HISTORY (Vihma viimase aja andmed) (2) üks kord või rohkem. Periood kuvatakse tulpade all numbritega 0 kuni -6, kus 0 on praegune periood ja -6 on 6 päeva, nädalat või kuud tagasi, sõltuvalt sellest, kas hetkel kuvatakse päeva, nädala või kuu sademeid. Näiteks kui kuvatakse märtsikuu sademeid, näete jaanuarikuu sademeid tulbas, mille all on -2.

Äratuskella seadistamine

Äratuse aja kuvamiseks vajutage nuppu ALARM (Äratuskell) (10). Vajutage ja hoidke nuppu ALARM (Äratuskell) (10) kolm sekundit all. Seadistage äratuse tunnid ja minutid. Sisestage vilkuvad väärtused nuppude UP (Üles) (11) ja DOWN (Alla) (12) abil ja kinnitage. Liikuge nupu ALARM (Äratuskell) (10) abil järgmise punkti juurde. Kui kõik punktid on seadistatud, kuvatakse uuesti püsivalt kellaaeg. Äratuse sisse- ja väljalülitamine Äratust on võimalik sisse ja välja lülitada, vajutades kergelt nuppu ALARM (Äratuskell) (10). Kui ekraanil kuvatakse äratuskella sümbol, on äratus sisse lülitatud. Kui saabub äratuse aeg, kostub helisignaal. Nupu SNOOZE/LIGHT (Korduvalarm/valgus) (13) vajutamisel lülitab korduvalarmi funktsioon äratuskella ajutiselt 10 minutiks välja. Äratuskella saab täiesti välja lülitada nuppu ALARM (Äratuskell) (10) vajutades, pärast mida äratuskella sümbolit enam ei kuvata.

DK NO SE FI GB DE PL ET

Tuule mõõtmine

Keskmise tuulekiiruse või tuuleiilide kiiruse kuvamiseks vajutage nuppu WIND (Tuul) (3). Tuule suund on näha kompassil. Tugevate tuuleiilide ja madala külmaindeksi hoiatussignaal On võimalik seadistada hoiatussignaale, mis teavitavad, kui tuuleiilid ületavad teie määratud piiri või kui külmaindeks langeb alla teie määratud piiri. Vajutage nuppu WIND ALARM (Tuulealarm) (4), kuni tuulekiiruse või külmaindeksi kõrval kuvatakse alarmi sümbol. Vajutage ja hoidke nuppu WIND ALARM (Tuulealarm) (4) kolm sekundit all ning määrake väärtus nuppude UP (Üles) (11) ja DOWN (Alla) (12) abil. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu WIND ALARM (Tuulealarm) (4). Alarmi funktsioonide sisse ja välja lülitamiseks vajutage nuppu WIND AL (Tuulealarm) (15).

Taustvalgus

Taustvalguse lühiajaliseks sisselülitamiseks vajutage nuppu SNOOZE/LIGHT (Korduvalarm/valgus) (13). Kui vastuvõtja on adapteriga ühendatud, on taustvalgus püsivalt sisse lülitatud.

63

Patarei tühi

Kui erinevate saatjate ilmaandmete kõrval kuvatakse vastuvõtja ekraanil patarei sümbol, vajavad vastava seadme patareid vahetamist. Seejärel ühendage seade uuesti eespool kirjeldatud viisil.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et ILMAJAAM 73604 (W155-5) 6V on toodetud kooskõlas alljärgnevate standardite või normidega: EN300 220-02 V2.1.2:2007 EN300 330-02 V1.3.1:2006 ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN301 489-03 V1.4.1:2002 EN50371:2002 EN60950-1:2006+A11 on vastavuses alljärgnevate direktiividega 1999/5/EÜ R&TTE direktiiv (raadioseadmete ja telek ommunikatsioonivõrgu lõppseadmete kohta)

Puhastamine

Pühkige ilmajaama veidi niiske lapiga. Püüdke ekraani mitte kriimustada.

Sõnastik

Kastepunkt Määratleb kraadides, millal õhus olev vesi hakkab veepiiskadena külmadel pindadel kondenseeruma. Soojusindeks

ET

Määratleb kraadides, kui soojana temperatuuri ja õhuniiskuse kombinatsioon tegelikult tundub. Külmaindeks Määratleb kraadides, kui külmana temperatuuri ja õhuniiskuse kombinatsioon tegelikult tundub.

2010

Stefan Schou

Ostujuht

Teeninduskeskus

Järgmisteks juhtumiteks: · · · · · · Kaebused Varuosad Tagastused Garantiiküsimused Lahtioleku aeg 7:00 kuni 16:00 E-post: [email protected]

20.04.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop, Taani

64

Keskkonnaalane teave

HP Værktøj A/S püüab toota keskkonnasõbralikke elektrilisi ja elektroonilisi tooteid; samuti soovime panustada keskkonnaohtlike toodete ohutusse käitlusesse. Tervislik keskkond on oluline kõigile, seetõttu oleme seadnud endale eesmärgiks järgida ELi algatuste nõudeid selles valdkonnas, mis tähendab, et me garanteerime keskkonnaohtlike elektrooniliste seadmete keskkonnasõbraliku kogumise, käitlemise, taastamise ja hävitamise. See tähendab ka seda, et meie tooted ei sisalda ühtegi alljärgnevatest kemikaalidest ja ainetest: plii elavhõbe kaadmium kuuevalentne kroom PBB (polübroomitud bifenüülid) (leegiaeglustid) PBDE (polübroomitud difenüüleetrid) (leegiaeglustid)

Toodetud Hong Kongis 6596 - Ansen Electronics Company, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Kowloon Maaletooja ELis: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Taani © 2010 HP Værktøj A/S Kõik õigused kaitstud. Käesolevat kasutusjuhendit ei tohi ilma ettevõtte HP Værktøj A/S eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada ei osaliselt ega täielikult, elektrooniliselt või mehaaniliselt (näiteks fotokoopia või skaneering), tõlkida ega hoida andmebaasis ja otsingusüsteemis.

DK NO SE FI GB DE PL ET

HP Værktøj A/S on uhke ELi keskkonnainitsiatiivide toetamise üle, mis on oluline puhtama keskkonna saavutamisel, ning teatab käesolevaga, et meie tooted vastavad nii WEEE direktiivile (2002/96/EÜ) kui ka RoHS direktiivile (2002/95/EÜ). Tarbijana saate ka teie aidata kaasa keskkonna kaitsmisele, järgides vastavaid keskkonnaeeskirju ning viies vanad elektrilised ja elektroonilised seadmed kohalikku jäätmekäitluskeskusesse. Kui seade sisaldab patareisid, tuleb need enne seadme äraviskamist välja võtta.

65

Information

73304-NorTec-DNSFETPE.indd

65 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

202484