Read DS PHAN NGANH (17012011).xls text version

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN HOSE theo Mã ngành cp 1

Mã ngành A: NÔNGNGHIP, LÂM NGHIP VÀ THY SN STT Mã CK Tên t chc niêm yt Mã ngành cp 3 012 012 013 013 012 012 Tên ngành Trng cây lâu nm Trng cây lâu nm Nhân và chm sóc cây ging nông nghip Nhân và chm sóc cây ging nông nghip Trng cây lâu nm Trng cây lâu nm Giá tr vn hóa TT (t ng) 2.838 1.073 274 358 341 2.042 6.926

1 CTCP CAO SU NG PHÚ DPR 2 HRC CTCP CAO SU HÒA BÌNH 3 CTCP GING CÂY TRNG TRUNG NG NSC 4 CTCP GING CÂY TRNG MIN NAM SSC 5 TNC CTCP CAO SU THNG NHT 6 TRC CTCP CAO SU TÂY NINH Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành A (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành B: KHAI KHOÁNG STT Mã CK Tên t chc niêm yt

1 BMC CTCP KHOÁNG SN BÌNH NH 2 DHA CTCP HÓA AN 3 CTCP KHOÁNG SN VÀ XÂY DNG BÌNH DNG KSB 4 MCV CTCP CAVICO VN KHAI THÁC M VÀ XÂY DNG 5 NNC CTCP Á NÚI NH 6 TNG CTCP KHOAN VÀ DCH V KHOAN DU KHÍ PVD Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành B (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành C: CÔNG NGHIP CH BIN, CH TO STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mã CK AAM ANV BAS BHS BMP CAD CLC CSG CTI DCL Tên t chc niêm yt CTCP THU SN MEKONG CTCP NAM VIT CTCP BASA CTCP NG BIÊN HÒA CTCP NHA BÌNH MINH CTCP CH BIN VÀ XUT NHP KHU THY SN CADOVIMEX CTCP CÁT LI CTCP CÁP SÀI GÒN CTCP U T VÀ PHT TRIN CNG THUN IDICO CTCP DC PHM CU LONG

Mã ngành cp 3 073 081 081 081 081 091

Tên ngành Khai thác qung kim loi quí him Khai thác á, cát, si, t sét Khai thác á, cát, si, t sét Khai thác á, cát, si, t sét Khai thác á, cát, si, t sét Hot ng dch v h tr khai thác du thô và khí t nhiên

Giá tr vn hóa TT (t ng) 205 322 674 172 331 11.011 12.716

Mã ngành cp 3 102 102 102 107 222 102 181 273 239 210

Tên ngành Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut thc phm khác Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn In n và dch v liên quan n in Sn xut dây và dây dn in Sn xut sn phm t khoáng phi kim loi cha c phân vào âu Sn xut thuc, hoá dc và dc liu

Giá tr vn hóa TT (t ng) 239 886 60 610 1.719 68 235 254 698 337

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

DCT DHC DMC DPM DQC DRC DTL DTT FBT FMC GDT GIL GMC GTA HAI HLA HPG HSG HSI HT1 ICF IMP KDC L10 LAF LBM MCP MKP MPC NHW

CTCP TM LP VT LIU XÂY DNG NG NAI CTCP ÔNG HI BN TRE CTCP XUT NHP KHU Y T DOMESCO TNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHT DU KHÍ - CTCP CTCP BÓNG ÈN IN QUANG CTCP CAO SU À NNG CTCP I THIÊN LC CTCP K NGH Ô THÀNH CTCP XUT NHP KHU LÂM THY SN BN TRE CTCP THC PHM SAO TA CTCP CH BIN G C THÀNH CTCP SN XUT KINH DOANH XNK BÌNH THNH CTCP SN XUT THNG MI MAY SÀI GÒN CTCP CH BIN G THUN AN CTCP NÔNG DC HAI CTCP HU LIÊN Á CHÂU CTCP TP OÀN HÒA PHÁT CTCP TP OÀN HOA SEN CTCP VT T TNG HP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH CTCP XI MNG HÀ TIÊN 1 CTCP U T THNG MI THY SN CTCP DC PHM IMEXPHARM CTCP KINH Ô CTCP LILAMA 10 CTCP CH BIN HÀNG XUT KHU LONG AN CTCP KHOÁNG SN VÀ VT LIU XÂY DNG LÂM NG CTCP IN VÀ BAO BÌ M CHÂU CTCP HOÁ - DC PHM MEKOPHAR CTCP TP OÀN THY SN MINH PHÚ CTCP NGÔ HAN

239 170 210 201 274 221 259 222 102 102 162 151 141 310 202 259 241 259 201 239 102 210 107 332 103 239 259 210 102 273

Sn xut sn phm t khoáng phi kim loi cha c phân vào âu Sn xut giy và sn phm t giy Sn xut thuc, hoá dc và dc liu Sn xut hoá cht c bn; phân bón và hp cht ni t, sn xut plastic và cao su tng hp dng nguyên sinh Sn xut thit b in chiu sáng Sn xut sn phm t cao su Sn xut sn phm khác bng kim loi; các dch v x lý, gia công kim loi Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bàn, gh); sn xut sn phm t rm, r và vt liu tt bn Thuc, s ch da; sn xut va li, túi sách, yên m; s ch và nhum da lông thú May trang phc (tr trang phc t da lông thú) Sn xut ging, t, bàn, gh Sn xut sn phm hoá cht khác Sn xut sn phm khác bng kim loi; các dch v x lý, gia công kim loi Sn xut st, thép, gang Sn xut sn phm khác bng kim loi; các dch v x lý, gia công kim loi Sn xut hoá cht c bn; phân bón và hp cht ni t, sn xut plastic và cao su tng hp dng nguyên sinh Sn xut sn phm t khoáng phi kim loi cha c phân vào âu Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut thuc, hoá dc và dc liu Sn xut thc phm khác Lp t máy móc và thit b công nghip Ch bin và bo qun rau qu Sn xut sn phm t khoáng phi kim loi cha c phân vào âu Sn xut sn phm khác bng kim loi; các dch v x lý, gia công kim loi Sn xut thuc, hoá dc và dc liu Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut dây và dây dn in

250 183 525 14.237 605 1.200 1.033 76 108 91 193 289 163 93 507 774 11.792 1.894 106 1.900 111 748 5.263 206 317 94 85 440 1.974 377

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

PHR PHT PNJ POM RDP SBT SEC SHI SPM SRC TCM TCR TLG TMT TRI TS4 TTF TTP TYA VES VHC VHG VIS VKP VNH VTB

CTCP CAO SU PHC HÒA CTCP SN XUT VÀ THNG MI PHÚC TIN CTCP VÀNG BC Á QUÝ PHÚ NHUN CTCP THÉP POMINA CTCP NHA RNG ÔNG CTCP BOURBON TÂY NINH CTCP MÍA NG NHIT IN GIA LAI CTCP QUC T SN HÀ CTCP S.P.M CTCP CAO SU SAO VÀNG CTCP DT MAY - U T - THNG MI THÀNH CÔNG CTCP CÔNG NGHIP GM S TAICERA CTCP TP OÀN THIÊN LONG CTCP TMT CTCP NC GII KHÁT SÀI GÒN CTCP THU SN S 4 CTCP TP OÀN K NGH G TRNG THÀNH CTCP BAO BÌ NHA TÂN TIN CTCP DÂY VÀ CÁP IN TAYA VN CTCP U T VÀ XÂY DNG IN MECA VNECO CTCP VNH HOÀN CTCP U T VÀ SN XUT VIT HÀN CTCP THÉP VIT Ý CTCP NHA TÂN HÓA CTCP THY HI SN VIT NHT CTCP IN T TÂN BÌNH

201 241 321 241 201 107 107 251 210 221 141 239 329 291 110 102 310 222 273 259 102 273 241 222 102 262 132

Sn xut hoá cht c bn; phân bón và hp cht ni t, sn xut plastic và cao su tng hp dng nguyên sinh Sn xut st, thép, gang Sn xut kim hoàn, gi kim hoàn và các chi tit liên quan Sn xut st, thép, gang Sn xut hoá cht c bn; phân bón và hp cht ni t, sn xut plastic và cao su tng hp dng nguyên sinh Sn xut thc phm khác Sn xut thc phm khác Sn xut các cu kin kim loi, thùng, b cha, ni hi Sn xut thuc, hoá dc và dc liu Sn xut sn phm t cao su May trang phc (tr trang phc t da lông thú) Sn xut sn phm t khoáng phi kim loi cha c phân vào âu Sn xut khác cha c phân vào âu Sn xut xe có ng c Sn xut ung Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut ging, t, bàn, gh Sn xut sn phm t plastic Sn xut dây và dây dn in Sn xut sn phm khác bng kim loi; các dch v x lý, gia công kim loi Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut dây và dây dn in Sn xut st, thép, gang Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn và các sn phm t thu sn Sn xut máy vi tính và thit b ngoi vi ca máy vi tính Sn xut hàng dt khác

3.047 264 2.124 5.145 164 2.105 395 440 826 562 1.045 323 442 422 160 251 477 468 165 127 1.323 375 915 43 71 150 244 72.811

67 KMR CTCP MIRAE Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành C (ti ngày 14/01/2011)

Mã ngành D: SN XUT VÀ PHÂN PHI IN, KHÍ T, NC NÓNG, HI NC VÀ IU HÒA KHÔNG KHÍ STT 1 2 3 4 Mã CK KHP SBA SJD TBC Tên t chc niêm yt CTCP IN LC KHÁNH HÒA CTCP SÔNG BA CTCP THY IN CN N CTCP THY IN THÁC BÀ Mã ngành cp 3 351 351 351 351 Tên ngành Sn xut, truyn ti và phân phi in Sn xut, truyn ti và phân phi in Sn xut, truyn ti và phân phi in Sn xut, truyn ti và phân phi in Giá tr vn hóa TT (t ng) 411 360 448 806

5 CTCP U T IN TÂY NGUYÊN TIC 6 CTCP U T PHÁT TRIN NHÀ VÀ Ô TH IDICO UIC 7 CTCP THY IN VNH SN SÔNG HINH VSH Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành D (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành F: XÂY DNG STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mã CK CDC CII CTD DCC FPC HBC LGC LGL PTC PXM SC5 SRF UDC VNE REE Tên t chc niêm yt CTCP CHNG DNG CTCP U T H TNG K THUT TP.HCM CTCP XÂY DNG COTEC CTCP XÂY DNG CÔNG NGHIP CTCP FULL POWER CTCP XÂY DNG VÀ KINH DOANH A C HÒA BÌNH CTCP C KHÍ - IN L GIA CTCP U T VÀ PHÁT TRIN Ô TH LONG GIANG CTCP U T VÀ XÂY DNG BU IN CTCP XÂY LP DU KHÍ MIN TRUNG CTCP XÂY DNG S 5 CTCP K NGH LNH CTCP XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN Ô TH TNH BÀ RA VNG TÀU TNG CTCP XÂY DNG IN VN CTCP C IN LNH

351 351 351

Sn xut, truyn ti và phân phi in Sn xut, truyn ti và phân phi in Sn xut, truyn ti và phân phi in

242 145 2.488 4.900

Mã ngành cp 3 410 421 410 429 429 410 432 439 429 429 410 432 429 429 432

Tên ngành Xây dng nhà các loi Xây dng công trình ng st và ng b Xây dng nhà các loi Xây dng công trình k thut dân dng khác Xây dng công trình k thut dân dng khác Xây dng nhà các loi Lp t h thng in, h thng cp thoát nc và lp t xây dng khác Hot ng xây dng chuyên dng khác Xây dng công trình k thut dân dng khác Xây dng công trình k thut dân dng khác Xây dng nhà các loi Lp t h thng in, h thng cp thoát nc và lp t xây dng khác Xây dng công trình k thut dân dng khác Xây dng công trình k thut dân dng khác Lp t h thng in, h thng cp thoát nc và lp t xây dng khác

Giá tr vn hóa TT (t ng) 299 2.628 2.106 283 238 701 239 311 135 182 419 205 539 659 3.204 12.147

Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành F (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành G: BÁN BUÔN VÀ BÁN L; SA CHA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ NG C KHÁC STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mã CK ASP BTT CCI CNT COM DTA FDC HAX HLG Tên t chc niêm yt CTCP TP OÀN DU KHÍ AN PHA CTCP THNG MI DCH V BN THÀNH CTCP U T PHÁT TRIN CÔNG NGHIP THNG MI C CHI CTCP XÂY DNG VÀ KINH DOANH VT T CTCP VT T XNG DU CTCP TAM CTCP NGOI THNG VÀ PHÁT TRIN U T TP.HCM CTCP DCH V Ô TÔ HÀNG XANH CTCP TP OÀN HOÀNG LONG Mã ngành cp 3 466 469 466 466 473 466 463 451 466 Tên ngành Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn tng hp Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán l nhiên liu ng c trong các ca hàng chuyên doanh Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn go, thc phm, ung và sn phm thuc lá, thuc lào Bán ô tô và xe có ng c khác Bán buôn chuyên doanh khác

Giá tr vn hóa TT (t ng) 199 216 187 241 481 134 433 107 486

10 MCG CTCP C IN VÀ XÂY DNG VN 11 MTG CTCP MT GAS 12 TNG CTCP DCH V TNG HP DU KHÍ PET 13 PGC CTCP GAS PETROLIMEX 14 PGD CTCP PHÂN PHI KHÍ THP ÁP DU KHÍ VN 15 CTCP XUT NHP KHU PETROLIMEX PIT 16 CTCP VN TI XNG DU NG THY PETROLIMEX PJT 17 CTCP HP TÁC KINH T VÀ XUT NHP KHU SAVIMEX SAV 18 CTCP CÔNG NGH VIN THÔNG SÀI GÒN SGT 19 SMC CTCP U T THNG MI SMC 20 CTCP DCH V TNG HP SÀI GÒN SVC 21 TDC CTCP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIN BÌNH DNG 22 CTCP TIE TIE CTCP SN XUT KINH DOANH XNK DCH V VÀ U T TÂN BÌN 23 TIX 24 TLH CTCP TP OÀN THÉP TIN LÊN 25 TNA CTCP THNG MI XUT NHP KHU THIÊN NAM 26 CTCP K THUT NÔNG NGHIP CN TH TSC 27 CTCP U T VÀ PHÁT TRIN THNG MI VIN ÔNG VID 28 VMD CTCP Y DC PHM VIMEDIMEX Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành G (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành H: VN TI KHO BÃI STT Mã CK Tên t chc niêm yt

465 466 465 466 466 466 466 466 465 466 451 466 465 469 466 466 466 466 464

Bán buôn máy móc, thit b và ph tùng máy Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn máy móc, thit b và ph tùng máy Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn máy móc, thit b và ph tùng máy Bán buôn chuyên doanh khác Bán ô tô và xe có ng c khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn máy móc, thit b và ph tùng máy Bán buôn tng hp Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn dùng gia ình

814 102 1.189 437 1.650 147 74 304 888 541 559 466 187 504 719 226 145 268 228 11.933

1 CTCP U T VÀ PHÁT TRIN CNG ÌNH V DVP 2 GMD CTCP I LÝ LIÊN HIP VN CHUYN 3 GTT CTCP THUN THO 4 CTCP PHÁT TRIN H TNG K THUT IJC 5 TNG CTCP VN TI DU KHÍ PVT 6 CTCP I LÝ VN TI SAFI SFI 7 TMS CTCP KHO VN GIAO NHN NGOI THNG TP.HCM 8 CTCP VN TI XNG DU VIPCO VIP 9 VNA CTCP VN TI BIN VINASHIP 10 CTCP ÁNH DNG VN VNS 11 CTCP CONTEINER VN VSC 12 CTCP CONTAINER PHÍA NAM VSG 13 CTCP VN TI VÀ THUÊ TÀU BIN VN VST 14 VTO CTCP VN TI XNG DU VITACO Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành H (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành I: DCH V LU TRÚ VÀ N UNG

Mã ngành cp 3 522 501 493 522 501 521 522 501 501 493 522 501 501 501

Tên ngành Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin và vin dng Vn ti ng b khác Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin và vin dng Kho bãi và lu gi hàng hóa Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin và vin dng Vn ti ven bin và vin dng Vn ti ng b khác Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin và vin dng Vn ti ven bin và vin dng Vn ti ven bin và vin dng

Giá tr vn hóa TT (t ng) 760 3.150 409 3.482 2.396 158 441 640 284 909 724 74 649 691 14.766

STT

Mã CK

Tên t chc niêm yt

1 VNG CTCP DU LCH GOLF VN 2 CTCP VINPEARL VPL Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành I (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành J: THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG STT 1 Mã CK CMG Tên t chc niêm yt CTCP TP OÀN CÔNG NGH CMC

Mã ngành Tên ngành cp 3 551 Dch v lu trú ngn ngày 551 Dch v lu trú ngn ngày

Giá tr vn hóa TT (t ng) 194 9.625 9.819

Mã ngành cp 3 620

Tên ngành Lp trình máy vi tính, dch v t vn và các hot ng khác liên quan n máy vi tính

Giá tr vn hóa TT (t ng) 1.142 1.142

Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành J (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành K: HOT NG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BO HIM STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mã CK AGR BMI BVH CTG MSN OGC PVF SBS SSI STB VCB HCM Tên t chc niêm yt CTCP CHNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VN TNG CTCP BO MINH TP OÀN BO VIT NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VN CTCP TP OÀN MA SAN CTCP TÂP OÀN I DNG TNG CÔNG TY TÀI CHÍNH C PHN DU KHÍ VN CTCP CK NGÂN HÀNG SÀI GÒN THNG TÍN CTCP CHNG KHOÁN SÀI GÒN NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TÍN NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VN CTCP CHNG KHOÁN TP.HCM Mã ngành cp 3 649 651 651 641 642 642 649 649 649 641 641 649 Tên ngành Hot ng dch v tài chính khác (tr bo him và bo him xã hi) Bo him Bo him Hot ng trung gian tin t Hot ng công ty nm gi tài sn Hot ng công ty nm gi tài sn Hot ng dch v tài chính khác (tr bo him và bo him xã hi) Hot ng dch v tài chính khác (tr bo him và bo him xã hi) Hot ng dch v tài chính khác (tr bo him và bo him xã hi) Hot ng trung gian tin t Hot ng trung gian tin t Hot ng dch v tài chính khác (tr bo him và bo him xã hi)

Giá tr vn hóa TT (t ng) 2.862 1.148 55.810 33.834 37.873 5.875 12.500 3.547 10.639 14.320 56.104 1.723 236.234

Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành K (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành L: HOT NG KINH DOANH BT NG SN STT 1 Mã CK BCI Tên t chc niêm yt CTCP U T XÂY DNG BÌNH CHÁNH Mã ngành cp 3 681 Tên ngành Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê

Giá tr vn hóa TT (t ng) 2.262

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D2D DIG DXG HAG HDC ITA ITC KDH KHA LHG NBB NVN PDR PPI SJS SZL TDH VIC VNI VPH VRC DRH

CTCP PHÁT TRIN Ô TH CÔNG NGHIP S 2 TNG CTCP U T PHÁT TRIN XÂY DNG CTCP DCH V VÀ XÂY DNG A C T XANH CTCP HOÀNG ANH GIA LAI CTCP PHÁT TRIN NHÀ BÀ RA VNG TÀU CTCP U T CÔNG NGHIP TÂN TO CTCP U T - KINH DOANH NHÀ CTCP U T VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG IN CTCP XUT NHP KHU KHÁNH HI CTCP LONG HU CTCP U T NM BY BY CTCP NHÀ VN CTCP PHÁT TRIN BT NG SN PHÁT T CTCP PHÁT TRIN H TNG VÀ BT NG SN THÁI BÌNH DN CTCP U T PHÁT TRIN Ô TH VÀ KHU CÔNG NGHIP SÔNG CTCP SONADEZI LONG THÀNH CTCP PHÁT TRIN NHÀ TH C CTCP VINCOM CTCP U T BT NG SN VN CTCP VN PHÁT HNG CTCP XÂY LP VÀ A C VNG TÀU CTCP U T CN NHÀ M C

681 681 682 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681

Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê T vn, môi gii, u giá bt ng sn; u giá quyn s dng t Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê

421 3.864 410 24.766 819 5.588 1.603 1.844 234 878 1.274 314 4.297 262 6.143 398 1.235 35.772 136 632 302 205

24

NTL

CTCP PHÁT TRIN Ô TH T LIÊM

681

Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thuê

2.096 95.754

Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành L (ti ngày 14/01/2011) Mã ngành M: HOT NG CHUYÊN MÔN, KHOA HC VÀ CÔNG NGH STT Mã CK Tên t chc niêm yt Mã ngành Tên ngành cp 3 711 Hot ng kin trúc và t vn k thut có liên quan 712 Kim tra và phân tích k thut

1 CTCP T VN XÂY DNG IN 1 TV1 2 CTCP CHIU X AN PHÚ APC Tng giá tr vn hóa th trng ca mã ngành M (ti ngày 14/01/2011)

Giá tr vn hóa TT (t ng) 171 149 319

Ghi chú: - Kt qu phân ngành các công ty niêm yt da trên thông tin các công ty niêm yt cung cp cho SGDCK TP.HCM - Riêng 05 công ty ASM, SAM, STG, FPT và NVT S ang xem xét yêu cu iu chnh li kt qu phân ngành và s công b sau khi có kt lun cui cùng

Information

DS PHAN NGANH (17012011).xls

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238138