Read DieuLe_CtyNongsanThucphamCanThoL2.pdf text version

DtT TAO DItU L^

CONG TY CO PHAN NONG SAN THU'C PHAM XUAT KHAU TP CAN THO

Thing 11 - 2008

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOe 15p - Ti$ do - Hanh phuc

DIEU LE TO CHUG VA HOAT DONG CUA

CONG TY CO PHAN NONG SAN TH(1C PIIAM XUAT KHAU TP CAN THU

Chddng I DIEU KHOAN CHUN(" Dieu 1. Ten C6ng ty va hinh thuic: 1. Ten Cong ty: C6ng ty Cd phan N6ng sinThttc pham xu5t khau TP Can Thd Ten giao dich do-1 ngoai:

CANTKO AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFF EXPORT JOINT STOCK COMPANY Ten giao dich doi ngoai viol tat: MEKONIMEXINS

2. Dien thoai: 0710.3835542/3835543 Fax: 0710.3832060 3. Email: [email protected] 4. Bieu tudng (Logo): 5. Hirsh thUc: Cong ty Co phan Nong san Thuc pham xuat khau TP Can Thu la I:mh nghiep dude thanh lap dudi hinh thu'c chuye-n tit mot doanh nghiep nha wide ih:nih COng ty cd phan, dude td chile va hoat dong theo Ludt Doanh nghiep do Quoc Iii Nude Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam khoa XI ky hop thix 8 thong qua I;,. I )9/11/2005. 1)i u 2. Tru sa , dia ban host dong Tru sd chinh cua Cong ty dat tai : 152-154 dubng TIan Hung Dao, Phudng An N1 Iiu ,, Oudn Ninh Kieu, TP. Can Thd. I)icu 3. Ti] each phap nhan ('^ng ty Co phan Nong san Thuc pham xuat khau TP Can Thd: ('6 ti(cach phap nhan day du theo quy Binh cua phap Ludt Viet Nam; ('6 eon dau rieng, doe lap ve tai san, dude m6 tai khoan tai Kho bac Nha nude, it np,:m hiuig (rong va ngoai nude theo quy Binh cua phap 1udt; ('t"6 Dieu Ie to chile va hoat dong cua Cong ty;

'/'mutt /

4 hni trac.h nhiem tai chinh Mu han doi vdi cac khoan nil trong pham vi von

Iii cliiu trach nhiem ve k6t qua kinh doanh, ditdc hach town kinh to dqc lap va ^ , hn cc uii chinh;

('6 hang can doi ke toan rieng, dude lap cac quy theo quy dinh cua Ludt I n-,,uli I)'hicp va Nghi quyet Dai hoi Co Mug. Dieu 4. Muc tie u va pham vi san xuat kinh doanh cilia Cong ty " 1. Muc lieu: ('ling ty du'dc thanh lap de' buy dong va s& dung von co hieu qua trong vies phat i55u san xuat kinh doanh va cac 1Tnh vtic khac nham muc tieu thu ldi nhuan to-'I da; tao u!c him can dinh cho ngu'di lao dong; tang ldi tdc cho cac co dong; dong gap cho ngan ;I(li nha nude va phat trien Cong ty. 2. Chttc ndng kinh doanh cua Cong ly: - San xuat kinh doanh: Luang thtic, thtic pham, n6ng san, thuy hai san cac loai, siin xuat thtic an gia suc, san xuat kinh doanh bao Ni va cac 17nh vile khac. - Xuat khau: LLldng thtic, thi,ic ph-am, nong san, thdy hai san, ran qua cac loci. - Nhdp khan: Phan bon, hoa chat, nguyen lieu may moc thief bi phu tang phuc vu nong nghiep, phtidng tie", n giao thong van tai, hang tieu dung thief yeu, ... - Kinh doanh cac nganh nghe khac, trong pham vi dang k9 va phu hop vdi quy dinh cilia phdp Ludt. 3. San pham chinh: Luang thtrc thtrc pham, nong san, thuy hai san the bien, thiic an gia sdc, bao bi carton ... Dieu 5. Thiii han host do", ng Thdi han boat dong cua Cong ty Co phan N6ng san Thtic pham xuat khau 1P Can Thd la dai han (ke- t& ngay ghi trong Quy6t dinh chuyen the ti Doanh nghiep nha node thanh Cong ty co phan cda cap co them quyen). Viec cham dtit thdi gian boat dong cua cling ty do Dai h6i Co dong quyet dinh. Dieu 6. Nguyen tac to chile va quan tri, dieu hanh cilia Cong ty - Cling ty hoat dong tren nguyen tac twt nguyen, binh dang, den chii va t6n trong phdp 1uat. Cd quan quyet dinh cao nhat cua cling ty la Dai h6i Co dong, Dai hoi Co d6ng bau ra Hoi dong.quan tri de quan tri cong ty gifta 2 k9 dai hoi, bau Ban Kiem spat de kiem soat moi boat dong kinh doanh, quan tri va dieu hanh Cling ty. - Quan 1y, dieu hanh hoat dong hang ngay cua Cling ty la Giam doe do Hoi dong quan tri bo nhiem va mien nhiem.

Trang 2

Dieu 7. To chile thing Cling san Viet Nam va cac to chile chinh tri khac Cac to chic: Dang Cong san Viet Nam, Cong down, Doan Thanh nien Cong sin Ho Chi Minh va Hoi Phu nut, Hoi Cuu Chien binh, ... trong Cong ty hoat dong theo Hien phap, Phap luat cia Nude Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam va Dieu le to chic do. Cong ty Co phan Nong san Thuc phdm xuat khdu TP Can Thd ton trong va tao dieu kien de cac to chic tren hoat dong dong chdc nang, nhiem vu va dieu 1e cua minh.

Chtidng II

QUYEN HAN VA NGHiA VU CUA CONG TY

Muc 1: QUYEN HAN Cf3A CONG TY

Dieu 8. Quyen tt$ chi quan 1y san xuat kinh doanh ctia Cong ty 1. Cong ty co quyen quan 1y, sit dung von do cac co dong dong gop, oat dai va tai nguyen dude giao s& dung va cac ngu6n inc khac de thitc hien cac muc tieu, nhiem vu kinh doanh cia Cong ty. 2. To chile bo may quan 1y, to chile cac don vi san xuat kinh doanh phi hop vdi muc tieu, nhiem vu cilia Cong ty. Phan chia va dieu chinh nguon inc gifia cac don vi true thuoc trong Cong ty bao dam hieu qua san xuat kinh doanh.

3. Doi mdi tong nghe, trang thief bi phii hop vdi yeu eau phat trien va hieu qua kinh doanh cilia Cong ty. 4. Dat chi nhanh, van phong dai dien cilia Cong ty d trong nude, d nude ngoai theo quy Binh cua Chinh phi.

5. Kinh doanh nhiing nganh nghe dude nha nude cho ph6p, kinh doanh nhCtng nganh nghe khac dude cd quan nha nude co thdm quyen cho ph6p bo sung.

6. Tim kiem thi trtictng, true tiep giao dich va ky ket hop dong vdi cac khach hang trong va ngoai nude, dude true tiep xuat phap khdu theo yeu cau hoar dong kinh doanh cia Cong ty va phI hop voi quy dinh hieu himh cilia Chinh phi.

7. Quy6t dinh gia mua, gia ban hang hoa, vat to', nguyen lieu, san phdm va dich vu chu yen, trii nhitng san phdm va dich vu do nha nude dinh gia. 8. Dude quyen bao ho ve quyen s0 hitu cong nghiep, bao go-m: cac sang che, giai phap hiiu ich, nhan hieu san phI in, kicu ding cong nghiep, ten goi xuat xd hang hoa theo quy dinh cilia phap lu4t Viet Nam.

Trang 3

9. Dan tu, lien doanh, lien k6t gap von san xuat kinh doanh, mua co phdn, co phieu, dau to tai chinh, mua mot phdn hoc town bO tai san cua doanh nghiep khac theo quy dinh cua phdp Ludt vdi muc dich phat trien san xuat, kinh doanh, tang lqi nhuan cho Cong ty. 10. Tuyen chon, thug moan, bo tri sir dung, dao tao lao dong, l to chon cac kinh thiic tra ludng, thudng, quyet dinh mile lu'dng tren co sd cong hien va hieu qua sin xuat kinh doanh va cO cac quyen khac cua ngttdi sCf dung lao dong theo quy dinh cilia B6 Lua", t Lao dong va cac quy dinh khac cua phap luat. 11. Mdi va tiep khach nudc ngoai hoac cii can bO, nhan vien cua Cong ty di cong tac nudc ngoai phu hop chu tru'dng and rong hop tac cua Cong ty va cac quy dinh cua nha nude. Dieu 9. Quyen quan 1y tai chinh cua Cong ty 1. SO' dung von va cdc quy cua cong ty de' phuc vu cac nhu cau trong kinh doanh theo nguyen tac bao town va sinh lai. 2. Nhudng bdn hoac cho thug nhiing tai san khong dung den hoac chua dung het cong suat. 3. Phdt hanh, chuyen nhudng, ban cdc co phieu, trdi phieu theo quy dinh cua phdp luat, dude the chap gid tri quyen sii dung dat gan lien vdi tai san thuoc quyen quart 1y cua Cong ty tai cdc ngan hang Viet Nam de vay von kinh doanh then quy dinh cua phap Ludt. 4. Quy6t dinh sit dung va phan phoi phdn ldi nhuan con lai cho cac co dong sau khi da lam du nghia vu doi vdi nha nude, lap va sit dung cac quy theo quy dinh cua nha nude va Nghi quyet cua Dai hoi Co dong.

5. Dudc hu'dng cdc the d6 iiu dai ve thue va cdc uu dai khac khi chuyen doanh nghiep nha nude thanh Cdng ty co phan theo quy dinh cua nha nude.

Muc 2: NGHIA VU CUA CONG TY Die'u 10. Nghia vu quan 1y hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty

1. Dang ky kinh doanh va kinh doanh dung nganh nghe dd clang ky, chiu trdch nhiem trudc cac co dong ve ket qua kinh doanh, chiu trdch nhiem wide khdch hang va phdp luat ve san ph5m do Cong ty thttc hien.

2. My dung chien ltroc phdt tricn, ke hunch san xuat kinh doanh phu hop vdi chdc nang, nhiem vu cua Cong ty va 111111 cau cua thi trudng. 3. Ky ket va to chic thgc hien cac hip dong kinh to da ky vdi di tic.

Trang 4

4. Thtic hien cac nghia vu doi vdi ngudi lao d6ng theo quy dinh cua B6 Ludt , Lao do" ng, bao dam cho ngudi lao d6ng tham gia quan 1y Cong ty bang Thoa ttdc lao . do" ng tap the va cac quy the khac. 5. Thgc hien cac quy dinh cua nha midc ve bao ve tai nguyen, moi trudng, an ninh quoc gia va tong tac phong chay chu'a chay. 6. Thuc hien the d6 bao cao thong ke, ke town, bao cao dinh ky theo quy dinh cua nha nudc va bao cao bat thuOng theo yeu cau cua Dai hoi Co dong va chin trach nhiem ve tinh xac thuc cua cac bao cao. 7. Chin sii kiem tra cua cac co quan quan 1y nha nudc theo quy dinh cda phap ludt. Tuan thu cac quy dinh ve thanh tra cua cac co quan nha nudc co tham quyen. Dieu 11 . Nghia vu quan 1y tai chinh cua Cong ty 1. Thtic hien dung the d6 va cac quy dinh ve quan 19 von, tai san, cac quy, hach town, ke toan thong ke, the do", kiem town va the d6 khac do phap Ludt quy clinh, chic trach nhiem ve tinh xac thuc cua cac bao cao tai chinh cua Cong ty. 2. Bao town va phat trien von. 3. Th rc hien cac khoan phai thu va cac khoan phai tr$ ghi trong bang can doi ke' Loan cua Cong ty tai thdi diem thanh lap. 4. Cong bo tong khai cac thong tin va bao cao tai chinh hang nam, dinh gia dung dan va khach quan ve hoat d6ng cua Cong ty. 5. Thtrc hien cac nghia vu n6p thug va cac khoan n6p ngan sach nha nudc theo quy dinh cua phap luat. 6. Cong ty chiu trach nhiem vat chat doi vdi khach hang trong pham vi von dieu 1e cua Cong ty.

Chddng III

VON - CO PHAN - CO PHIEU - CO DONG

Muc 1: VON Dieu 12. Von dieu 1e 1. Von dieu 16 dudc gop bang dong Viet Nam, ngoai to hoac bang hien vat va dudc hach town theo met ddn vi thong nhat l3 Viet Nam Dong. 2. Von dieu le cua Cong ty tai thdi did in thanh lap dudc xac dinh la: 150.000.000.000 dong (Mddt tram ndm muoi ty dong than) Trong do bao gom: - Von gop bang tin Viet Nam. - Von gdp bang Men vat.

Trang .i

3. Cd cau von phan theo sd hi3u: - Von thuOc sb hitu Nha n>'Oc: 45.000.000.000 dnng (Bon mu'di lam tv dnng), hiem 30% van dieu le. - Von thu6c sd hCiu cua cac phap nhan va co d6ng la: 105.000.000.000 dnng (Mot tram le n(7m ty ddng), chiem 70% von dieu le. 4. Vi6c tang giam von dieu le do Dai h6i Co dnng quyet dinh va cac co quan Nha nude co tham quyen chap nhan. 5. Von dieu le chi dudc su dung cho hoat d(ng kinh doanh nhti: - Mua sam tai san co dinh, may mdc trang thiet bi and r6ng quy mo hoat dOOng cua Cong ty; - Phat trien ky thuat nghiep vu; - Mua co phieu, trail phieu, gOp von, lien doanh, dau ar tai chinh; ... - Cac du trCt can thiet ve d6ng san, bat d6ng san; - Kinh doanh theo n6i dung hoat d6ng cilia Cong ty; 6. Khong su dung von di6u le de- chia cho cac co d6ng du'di bat ky hinh thdc nao (trii trtidng hdp Dai h6i co dnng quyet dinh khac; khong trai luat phap).

Muc 2: CO PHAN - CO PHIEU Dieu 13. Co phan , c6' phieu

1. Von dieu 1e cua Cong ty dude Chia thanh nhieu phan bang nhau, Giay ch6'ng nhan quyen sd htYu co phan do Cong ty phat hanh dude goi 1a co phieu. So lien ghi tren co phieu la gia tri co phieu cilia co dnng mua co phan.

2. Von dieu le cilia Cong ty dude chia thanh 15.000.000 (Mud'i lam trieu) co phain, moi co phan cd tri gia 10.000,00 d6ng (Muni nghin ddng). Co- phieu cua Cong [y Co phan NOng san The pham xuat khan TP Can Thd cO me"nh gid toi thieu cua m6t co phieu tri gia bang 10.000,00 dnng (MurYi nghin dnng) tai thdi diem thanh lap. CAC co phan co gia tri ngang nhau ve moi mat. 3. Co phan cua nha nude trong Cong ty Co phan Nong san Thtic pham xuat khan TP Can Thd 1a co phan khong chi phoi khi thuc hien quyen theo luat dinh. Dieu 14. Hinh tht c e phieu 1. Co phieu cua Cling ty dttgc phat hanh theo mau thong What cua Bo Tai Chinh Nude Cong HOa Xa H6i Chu Nghia Viet Nam. 2. Moi co phieu phai cO chn' ky cua Chu tich H6i dnng quan tri va dude dnng dau Cong ty.

Trang 6

3. Cling ty Co phan NOng san Thiic pham xuat khau TP Can Thu phat hanh 02 luai co phieu:

a. Co phieu ghi dank: Lco phieu thuoc cac s6 hCtu nha nude, thanh vien Hoi dong quan tri, Trudng Itan Kiem soar. - Mi co phieu ghi dank phai ghi ro ten, dia chi cua phap nhan hay ca nhan sd huu, dude dong dau cua Cling ty CP Nong san Thue pham xuat khau TP Can Thu, ghi id so co phieu, loai co phieu va so tien dong gop. - Viec chuyen nhudng co phieu ghi danh phai tuan theo cac quy dinh tai Dieu 15 cua Ban Dieu le nay va cac quy dinh khac cua phap luat. b. Co phieu kh6ng ghi danh: Co phieu phat hanh cho cac co dong khong phai la cac doi tudng dude quy dinh tai tiet a, khoan 3 neu tren. - Co phieu phat hanh them khi Cling ty can tang von dieu le". Co phieu ghi danh da" dudc chuyen nhudng theo quy dinh tai Dieu 16 nay. Co phieu cua co dong la ngudi lao dong ngheo trong Cling ty dude mua then giti uu dai tr^ dan ma cac co d6ng nay da tra het no.

4. Neu co phieu md, rach, hu hdng hay bi mat co the xin doi co phieu mdi Dell irinh du chtang ed theo yell eau cua H6i dong quan tri va c& dong sd hftu co phieu do phai chin moi phi ton.

Dieu 15. Chuyen nhudng co phan

1. Co phan cua Cling ty dudc chuyen nhudng, thfta ke theo cac quy dinh cua phap luat va Dieu 16 cua Cling ty. Co dong muon mua ban, chuyen nhudng co Phan phai dong ky tai tru sd chinh COng ty (ndi phat hanh co phieu).

2. Co phieu cua cac thanh vien Hoi dong quan tri, trong thdi gian during nhi6m vii 02 nom sau khi thoi gift cac chic danh tren kh6ng dude chuyen nhudng (trit nhftng hodn canh dac bi6t do H6i dong quan tri quyet dinh).

3. Co phie'u thu6c von nha nude ban vdi gia uu dai cho ngudi lao don, trong dooanh nghiep khi chuyen doanh nghiep nha nude thanh Cling ty co phan dude chuyen nhudng de thfta ke va co cac quyen khac theo quy dinh cua phap luat va cua Dieu 16 nay.

4. Co phieu thuoc von nha nude ban vdi gia uu dai theo phuung the tra don Cho uguCii lao do" ng ngheo trong doanh nghiep kh6ng dudc chuyen nhudng khi chua tra het . nu Clio nha nude.

5. Vie chuyen nhudng co phieu ghi danh phai AMC su chap thuan cua Hqi bong quan tri. Trong thdi han 60 ngay, ke tft ngay nhan dude dun cua cac cc dong xin

Trong ?

Iiuyen nhtidng co phan, H6i dong quan tri xem xdt, xir ly viec chuyen nhugng. Trudng harp khong chap nhan cho chuyen nhudng co phan, H6i dong quan tri thong bdo rO 1y 4111 chu cac co dong. 6. Co phieu khong ghi danh dudc at do chuyen nhudng theo quy dinh cua phap Iniil va cua Ban Dieu 1e nay. 7. Ngudi mua lai hay thga ke' co phan da trd tranh co dong cua Cong ty se duc.1c It (ing moi quyen 1di cua co dong nhdng khong dude du'dng nhien ke nhiem cong viec vu chitc vu cua co dong cu.

8. Ngudi nhan cam co co phan thi chua phai la chu nhan chinh thdc cua co phan on khong dudc hudng quyen ldi cua co dong. Dieu 16. Thifa ke- co phan 1. Trudng hop co dong qua dOi, Cong ty cong nhan nhdng ngudi sau day co tluyun sd hMu mot phan hoc town b6 co phan cua ngudi da mat: - Ngudi this ke duy nhat then luat dinh. - Trudng hop co nhieu ngudi cong thira ke hdp phap thi ho phai cif dai din sd hniu duy nhat bang the tuc uy quyen cd cong cht?ng. Cong ty khong giai quyet cac u,iirng hop tranh chap giita nhfng ngudi theta ke- theo phap 1uat. 2. Ngudi co quyen sd Mu hoac thga ke- hdp phap, dang ky lam sd Mu chu cac phan duos thu'a ke, trd thanh co dong mdi va dudc hudng moi quyen 1(.1i, nghia vu Wt cu dong ma ho ke quyen.

Trudng hdp thta ke so co phan cua ugudi lao d6ng trong doanh nghiep dude in i i uu dai tra ddn thi ngudi dude this ke phai chiu trdch nhiem vc khoan tra dan (neu nl. Ngudi mua co phan uu dai tra dan qua ddi ma khong co ngudi theta ke' thi co 1,1;111 du dude thu hoi va tra cho nha nude.

Muc 3: CO DONG Dieu 18. Quy dinh ve co Ong I. Co dOng cua Cong ty CP NOng san Thitc pham xuat khau TP Can Thd 1a iihning, phdp nhan hoac cd nhan sd huu mot hoac nhieu co phan cua Cdng ty.

2. Co dong dudc cong nhan chinh thi?c khi da" dung du tin mua cd phdn va dude ,hi ten vao so dang ky co dong In gig tai Cdng ty.

1. Ngudi dai din theo phap luat cua co dong tai Cdng ty 1a: :t. Ngudi dai dien theo phdp luat cua co dong 1a phdp nhan:

Trang 8

Chu tich Hdi dong quan tri hoac Giam d6c Cling ty neu dtidc Hdi dong quan tri iiv quyen.

- Ngtidi dai dien phan von nha nude tai Cong ty CP Nong san Thitc pham xu^A 1116h[ TP Can Thu do Uy ban nhan dan TP Can Thu cd va trung c& Hoi dong quan tri ncn dude Dai hoi Co dong bau. Doi vdi cac phap nhan khac, ngudi dai dien co dong tai Cong ty co phan la ngtidi dai dien hdp phap cua phap nhan do. b. Ngu'di dai dien neu tai cac diem tren day c6 the dy quyen cho ngt 1i c6 du nang laic phap 1y va nang 11ic hanh vi thudc phap nhan do lam dai din tai Cong ty. NhCing ngudi du'dc fly quyen lam dai dien cho phap nhan tai Cong ty khOng dudc uv quyen cho ngtidi khac. c. Co dong la ca nhan co the fly quyen cho ngiidi khac co du nang ide phap heat va nang hic hanh vi lam dai din cho minh tai Cong ty co phan. d. Viec fly quyen neu tren phai thiic hien bang van ban. Co dong muon thay doi ng i i dai dien phai co van ban gtii Hoi dong quan tri c3a Cong ty co phan. d. Cac co dong co the ty nhom lai de- c& mot ngtidi dai dien, trtidng hdp cif hoac shay doi ngu'di dai dien cho mot nhom co dong phai dude slt chap nhan thudn cua cac cu dong nay bang van ban. e. Trong trridng hdp mot co dong phap nhan mdi dude sap nhdp, hdp nhat tii co Ting cu hoac thtia ke quyen va nghia vu cua phap nhan cu, thi co dong phap nhan mdi nay phai g&i cho Hoi Mug quan tri cac van ban c6 hieu laic phap 1y ve viec sap nhdp, hdp nhat hoac ke thita de' Hoi (long quan tri xii 1y ve co dong, co phieu, co phan va ngttdi dai dien theo phap luat hien hanh. Tru'dng hdp co dong phap nhan giai the thi co phan cua co dong nay phai dude chuyen nhu'dng cho phap nhan hoac cd nhan khac. Die'u 19. Quyen ^di co dong 1. Dtrdc Chia co ate ttiung ttng vdi phan von gop.

2. Dtidc ttu tien mua co phan khi Cong ty co phan phat hanh them co phieu.

3. Dude mua, ban, chuyen nhu'dng va thita ke co ph-an theo Dieu 1e Cong ty va phu hdp vdi luat phap. 4. Co dong la dai din phap nhan hoac ca nhan sd Urn hoac dai dien so Wu '0.000 co phan trd len dude tang cit vao thanh vien Hoi dong quan tri va dtidc u'ng cit v;io chric danh kiem sodt vien cua Cong ty. 5. Co dong sd hCiu hoc dai dien du'dc tham dii Dai hoi Co dong va bieu quyet c;ic van de thudc tham quyen cua Dai hoi Co dong, quye'n bieu quyet ttidng dng vdi phfin von gop, dude quye'n phe binh, chat van, kien nghi ve cong vice ciia Hoi dong quan in, Kie-m sodt vien va Giam doc ve boat d6ng kinh doanh cua Cong ty.

Trang 9

6. Nh6m co d6ng dai then cho it nhat 10% von dieu 1e dixgc yen cau trieu tap I )ai hoi Co dong bat thtidng khi: - Co dau hieu bat thttdng ve hoat d6ng tai chinh. - Co dau hi6u that bai trong hoat d6ng kinh doanh. - C6 dau hi6u ve tham nhung, hoac coy gay thiet hai cho Cong ty cda Ban (iiam doc, Hoi dong quan tri, Ban Kiem soat. 7. Dudc thong tin thiidng xuyen va dot xuat ve tinh hinh cda Cong ty, dtidc quyen yeu can Hoi dong quan tri cung cap thong tin ve hoat dong kinh doanh co lien quart den quyen ldi co d6ng (tn t nhfing bi mat ve hoat d6ng kinh doanh cda cung ty hao gom: thti thuat marketing, each l la chop doi tic, phu'(ing phdp tic nghiep kinh doanh.... ). 8. Dtide chia tai san con lai (neu co), khi Cong ty giai the hoac phi san theo t' Ic usccng iIng vdi so von gop. 9. Dtidc dy quyen bang van ban cho ngu'di khic tham dtt Dai hoi Co d6ng. Digu 20 . Trach nhiem vii nghia vu c& dong 1. Gop du' von co phan da clang ky. 2. Chap hinh Dieu le cda Cling ty. 3. Thttc hien nghiem chinh cac Nghi quyet cda Dai h6i Cfi dong. Giim sat vii gop y kien ve hoat d6ng cda H6i (long quan tri va Giim doc Cong ty. 4. Chin trich nhiem ve so 16 cda Cong ty tu'dng ung vdi so co phan nunh sd hiru va chi chiu trach nhiem v6 nhfmg khoan nd cua Cling ty trong so co phan cda minh. 5. Bao ve uy tin, ldi ich, tai san va gig bi mat ve cac hoat d6ng cua Cong ty. Dieu 21. Quye^n Idi cua co dong la ngt di lao d6ng tai Cong ty

1. Ngrdi lao dong tai Cling ty dtidc mua co phan vdi gia tru dai, mot nam lam viec cho nha ntidc dude mua toi da 100 co phzn (tri gia 01 co phan 1a 10.000 dong)

2. Gii co phan tiu dai cho ngu'di lao d6ng trong Cong ty ditpc giam 40% gia tri so vdi gia bin dau gia binh quan.

Chddng IV

TO CHIIC, QUAN TRI, DIEU HANH

Muc 1: DQI HOI CO DONG Dieu 22. Dai hoi Co dong

Trang 10

1. Dai hbi Co dong la co quan quy6t dinh cao nhat cua Cong ty gom: Dai hoi Co d6ng thanh lap, Dai hoi Co dong thu'dng nien va Dai hoi Co dong bat thtidng. 2. Dai hoi Co dong phai bao gom tat ca cac co dong co quyen bidu quyet tham gia, 1a co quan quyet dinh cao nhat cua Cong ty co phan. 3. Nghi quydt cua Dai hoi Co dong chi co gia tri khi dtigc cac co dong va dai dies nam giii tren 65% tong so co phan cua Cong ty thong qua. Dieu 23. Dai hoi Cd dong thanh lap 1. Thanh phan thaw gia Dai hoi Co dOng thank lap la cac co dong sd hCiu hoac dai dien sd hiiu co quydn tham diY Dai h6i Co dong khong bi rang bu6c ve so higng co phan sd hMYu hoac co phan dai dien. 2. Dai hoi thanh lap chi hop le khi co so co dong tharn dii dai dien cho it nhat 65%so co phan co quydn bidu quyet. 3. Dai hoi thanh lap co nhiem vu: - Thao luan va thong qua Dieu 16; - Ban Hbi dong quan tri va Ban Kiem soat; - Thong qua phtidng an san xuat kinh doanh; - Quyet dinh b6 may to chdc quan 1y cda Cong ty; - Cac van de khac do Dai hoi quy dinh. Didu 24. Dai hoi C6' dong thtidng nien 1. Dai hoi Co dong thu'dng nien moi nam hop 01 Mn do Chu tich H6i dong quan tri trieu tap trong thdi gian 45 ngay, ke t&Y ngay ket thdc nam tai chinh.

2. Dai hoi Co dong thtidng nien la hdp le khi c6 so co dong:

- Dai dien cho it nhat 65 % so co phan co quyen bieu quydt (theo Dieu 102 Lust Doanh nghiep). 3. Quyen han va nhiem vu cda Dai h6i Co dong thiidng nien: a. Thong qua bao cao cua H6i d6ng quan tri vd tinh hinh boat dong va bidu qua kinh doanh, bao cao cua Kiem soat vien;

b. Thong qua de nghi cua Hoi dong quan tri ve' quydt town nam tai chinh, phtiong an phan phoi, su dung Idi nhuan, chia co tab va trich lap, sit dung cac quy;

c. Quydt dinh phtrdng htidng, nhiem vu san xuat kinh doanh va dau ttt cua Dal-11 lai chinh mdi; d. Quy6t dinh viec tang, giam von dieu le, goi von co phan va phat hanh co phieu;

[rang 11

e. Xem xet sal pham va quyet dinh hinh thdc x& 1y doi vdi thanh vien H6i ding quan tri, Ban Giam doc, Kiem soat vien gay thief hai cho Cong ty;

f. Ban thanh vien H6i ding quan tri va Kiem soat vien neu het nhiem ky hoe hau bo sung, thay the thanh vien Hai ding quan tri va Kiem soat vien theo quy dinh cua Dieu le;

g. An dinh mile thu lao va cac quyen Idi cua Hoi ding quan tri va Kiem soar

vien

It. Thong qua Dieu le bo sung, sib doi (neu can); i. Quyet dinh thanh lap hay giai the cac chi nhanh, van phong dai dien cua Cong ly; Quy6t dinh cac van de khac.

Dieu 25. Dai hpi Co ding bat thtfUng 1. Ly do va dieu kien trieu tap Dai h6i Co dung bat thttdng

Tru'dng hqp phat sinh nhiing van de bat thtidng, anh htidng den to chile va hoat d6ng cua Cong ty, Hoi Bong quan tri phai trieu tap Dai hoi Co ding bat thWing theo yeu cau cua mot hoc mot nhom ngti8i sau:

- Chu t)ch Hoi dung quan tri; - it nhat 2/3 thanh vien cua H6i ding quan tri; - Kiem soat vien trtidng hoac 2/3 kie-m soat vien; - Nhbm co ding sd Wu 10% von dieu le cua Cong ty; 2. Dai h6i Co ding bat thong la hdp Ie neu co so co ding: - Dai din cho 65% so co phan: trieu tap lan this nhat.

- Dai din cho 51% s6' co phan: trieu tap Ian tht4 2 (neu Ian thit nhat trieu tap khong du 65% so co phan co quyen bleu quyet) theo Dieu 102 Ludt Doanh nghiep. - Truing hqp trieu tap Ian thtif 2 khong du 51% so co phan co quyen bleu quyet Ihi trieu tap cuoc hop In thi 3 de tien hinh Dai hoi Co d6ng (khong phu thu6c vao so Co ding du' hop va ty le so co phan co quyen bieu quy6t cua co dung dlt hop).

3. Quyen han va nhiem vu cua Dai h6i Co ding bat thtidng: - Nghi quyet x& ly cac van de bat th idng; - Bai nhiem va ban bo sung, thay the' thanh vien H6i ding quain tri, Kiem soat vien vi pham Dieu 1e gay thiet hai cho Cong ty; - Giai the chi nhanh va van phong dai dien; - Bieu quyet si4a doi, bo sung Dieu 16; - X& 1y cac van de khan cap khac.

Trang 12

Dieu 26. The thdc trieu tap va flan hanh cac Dai hoi Co doing 1. Thong bao trieu tap Dai hoi Co doing phai dude gt'ri bang thti cho cac co dunk.6 co phieu ghi dank trtt8c 7 ngay. 2. Cac co doing hoac nhbm co doing sd hCm dude quyen tham gia vao chtrdng trinh nghi sir, tham gia dai hoi. Nhfing van de dude so co doing dai din hai phan ba von dieu 1e de nghi thi dude dtra vao chtrdng trinh dai hoi. 3. Nhirng co dong khong den dir dai hoi dude phep by quyen cho dai dien thay Ihe. 4. Ban to chute dai hoi co nhiem vu kiem tra xac nhan tu' each cua so co dong hoac ngtrdi dai dien tham dtr dai hoi, lap danh Bach hieen then (ghi so co phan sd ht3u, so co phan dai dien). 5. Dai hoi thudng nien hoac dai hoi bat thtrdng do Chu tich H6i dong quan tri lam Chu' toa. Neu Chu tich Hoi dong quan tri vang mat c6 the fly quyen cho Ph6 Chu' tich Hoi dong quan tri hoac mot Oy vien Hoi dong quan tri lam Chu' toa. Dai hoi Co dung thanh lap thi sang lap vien dai dien von Nha nude lam Chu' tqa. Dai hoi bat thtidng do Ban Kiem soat de nghi thi Kiem soat vien truang lam chili toa. 6. Dai hqi ban thtt ky dai h6i va ban kiem phieu. 7. Bien ban Dai h6i Co dong dirdc ghi vao so bien ban, c6 chit k9 cua chili toa, thu ky va hai kiem phieu vien sau phien hop. Cac trich Inc bien ban phai c6 chit ky cilia Chu tich H6i dong quan tri, hoac hai Uy vien H6i dong quan tri. 8. Dai bieu du'dng nhien dt.r Dai h6i co dong thtrdng nien va bat thWing 1a cac Ihanh vien H6i (long quan tri, Ban Kiem soat va dai dien hop phap cho co dong va cac nhbm co doing. Dieu 27. Viec uy quyen tham dd Dai hoi Co dong

1. Co dong dupe fly quyen cho dai dien thay the' than-1 dot Dai hoi Co dong. Ngu'di dude by quyen dude bieu quyet, biu ci4 tai Dai hoi co dong nhting khong dude de cti, ring cti tai Dai hoi Co doing vdi ttr cach ed nhan;

2. Ngirdi dai dien khong nhat thiet la cG dung cua Cong ty.

3. Vic fly quyen phai thtic hien bang van ban, ngu'di dude fly quyen phai trinh rho Ban to chine Dai hoi trtrdc khi khai mac; 4. Trong tritdng hdp ben by quyen la phap nhan thi van ban fly quyen phai dude I hu trtrdng hoac dai dien hdp phap cua phdp nhdn do ky, dong dau;

5. Viec fly quyen chi dtudc thtrc hien tfrng lan. Ngtrdi dtioc fly quyen khong dude iiy quyen lai cho ngtrdi thtt ba;

Trang 13

6. Ngu'di dtigc uy quyen c6 the thu hoi su' uy quyen bang van hdn g&i Hoi dong (Iniin tri..

Dieu 28. Thong qua Nghi quyet cua Dai hoi Co dong Dai hoi Co dong thong qua Nghi quy6t tai cac phien hop, hoac bang van ban c6 hur ky cua tat ca co dong, hoac bang h6i y kien thong qua this tin. 1. Thong qua Nghi quyet cua Dai hoi Co dong tai cuoc hop. a. Bie-u quyet tai Dai hoi Co dong phai tong khai, tru'c tiep va b6 phieu kin. b. Nghi quy6t cua Dai h6i Co dong c6 gia tri khi dtidc so co doug sd hu'u hoac d;ii dien sd h iu cho hdn 65% von dieu le cua Cong ty thong qua. 2. Thong qua Nghi quyet cua Dai hoi Co dong bang Our tin: Trtidng hdp thong qua this tin hoac fax thl Nghi quyet cua Dai h6i Co dong dude thong qua neu so' co dong dai din 75% von didu le chap thu5n. Trong trttdng hdp nay de thong qua Nghi quyet cua Dai hoi Co dong, Hoi d6ng quan tri phai tien hanh cac rung vi6c sau: - Quyet dinh danh muc cac van d6 can h6i y kien. - Giii phieu hoi y kien kem then tai lieu lien quan den tat ca" cac co dong c6 quyen dii Dai h6i Co dong. - Thlic hien kiem phieu va lap bien ban ve ket qua kiem phieu hoi y kien, thong ban ket qua va cac not dung h6i y kien den tat ca cac co dong trong thdi han 15 ngay. 3. Nghi quyet hdp 1e cua Dai hoi Co dong c6 hieu hit thi hanh dot vdi tat ca cac 0 dong va'ng mat hay bat dong y kien.

Muc 2: HOI DONG QUAN TRI Dieu 29. Hoi dong quan tri

1. Hoi dong quan tri la cd quan quan tri cao nhat cua Cong ty giCia 02 ky Dai h6i Co, dong.

2. H6i dong quan tri c6 5 thanh vii'--n, do Dui h6i Co dong bdu hoAc mien nhiem. 'fhanh vien cua H6i dong quan tri dude trung cii vdi da sci phieu tinh then so co phan Ming the thtic triic tiep b6 phieu kin. 3. Co quan dai din chu s6 hCiu phan van nhd nude tai Cong ty cb phan quyet dinh cd ngtidi tham gia CYng cif vao H6i dong quan tri de lam nhiem vu 1a ngtidi trpc iie^p quan 1y phan von nha nude trong Cling ty cc phan.

Trang 74

4. Hoi dong quan tri bau va bai nhiem vdi da so phieu bang the thic tru'c tiep bo phieu ; hoac bieu quyet (neu can) c& Chu tich Hoi dong quan tri va mot (hoac hail P116 Chu tich Hoi dong quan tri (neu can). 5. Bau ci Chu tich Hoi dong quan tri (ke ca Ph6 Chu tich Hoi d6ng quan tn) Theo the thic bo phieu kin, ty le tinh theo phieu bau. Dieu 30. Dieu kien ling ct'i thanh vien Hoi d6ng quan tri Thanh vien Hoi dong quan tri phai la ngttdi co du cac dieu kin sau: 1. La co dong hoac ngttdi dai dien hqp phap cho co dong phap nhan, sd hifu hoac dai dien cho quyen sd hiiu tu' 300.000 co phan chiem 2% von dieu le trd ten. 2. Thanh vien Hoi dong quan tri Cong ty khong dtidc la thanh vien cua Hoi dong quan tri cua cac to chic san xuat kinh doanh khac cung nganh nghe; thanh vien cua Hoi dong quan tri co the kiem nhiem cac chic vu dieu hanh tryc tiep san xuat cua Cong ty.

3. C6 trinh do hoc van, co nang life kinh doanh va to chic quan 1y doanh nghiep;

4. Co site khoe, co pham chat dao dic tot, trung thlic, liem khiet, c6 hieu bigt lust phap. 5. Cd quan thttdng tric cua Hoi dong quan tri g6m Chu tich, Pho Chu rich va got Uy vien Hoi dong quan tri co nhiem vu giai quyet cong viec hang ngay. Dieu 31 . Chu tich Hoi ding quan tri 1. Chu tich Hoi dong quan tri co the kiem Giam doc.

2. Khi va'ng mat, Chu tich Hoi d6ng quan tri co the fly quyen cho Pho Chu tich hoac Uy vien Hoi dong quan tri thay mat dam trach viec quan tri Cong ty.

Dieu 32. Nhie m ky cua Hoi d6ng quan tri "

1. Nhiem ky cua moi thanh vien Hoi dong quan tri la 5 nam, cis thanh vien Hoi lung quan tri co the dtidc bau tai. Neu co dai bieu bau bo sung cung theo nhiem ky nay.

2. Viec thay the thanh vien Hoi dong quan Ili Iheo nguyen tac kg thira, dam bao uong Hoi dong quan tri co it nhat 1/3 thanh vien cu.

3. Trong nhiem ky, Dai hoi C6 dong cd the hai mien va bau bo sung thanh vien I loi dong quan tri de dam bao cho het nhiem k' Y. Dieu 33. Quyen han va trach nhiem cua Hqi d6ng quan tri

1. HOi dong quan tri c6 toan quyen nhan danh Cong ty Co phan Nong san Thu'c I'ham xuat khau TP Can Thd quyet dinh cac van de lien quan den muc dich, quyen Iqi

Trang 15

iia Cong ty phu hdp vdi luat phap, trii nhn'ng van de thuoc tham quyen cua Dai hoi Co (I011g. 2. HoOi dong quan tri chiu trach nhiem tru'dc Dai hoi Co dong: a. Quan tri Cong ty theo Dieu le, Nghi quyet cua Dai hoi Co dong va tuan thu thing ludt phap. b. Trinh Dai hoi Co dong quyet dinh: - Thanh lap hoac giai the cac chi nhanh, van phong dai dien; - Ke hoach phat trie-n dai han cua Cong ty, huy dong v6n; - Tang giam v6n dieu 1e va chuye-n nhttdng von co phan; - Chtidng trinh thtic hien cac de an cu the vii quan he qu6c te'.

c. Trinh Dai hoi Co dong: cac bao cao hoat dong cua Hoi dong quan tri, ket qua kinh'doanh, quy6t town tai chinh hang nam, phtudng an phan ph6i ldi nhuan, chia co ui'c.

d. Thu'c hien viec trich lap cac quy thuoc tham quyen, chia co tt?c vii cich thdc sii' dung quy then quyet dinh cua Dai hoi Co dong. e. Bo nhiem, mien nhiem Giam d6c, Pho Giam d6c, Ke toan tnidng cua Cong ty vii duyet phtidng an to chdc bo may va nhan si cac don vi trt'c thuoc.

f. Chi dao, ho trd va gidm sat viec dieu hanh cua Giam d6c va cac chac danh do I ICi d6ng quan tri trtic tiep quin 1y. g. Kien nghi bo sung hoac s&a doi Dieu 16 Cong ty.

h. Quy6t dinh trieu tap, chuan bi not dung va to chdc Dai h6i Co dong thu'ong ky va bat thtidng. i. Quyet dinh Lien lifting, tin thtidng cho Giam doc, Pho Giam d6c, Ke toan iniiing vii cac chUc danh thuoc tham quyen quan 1y cua Hoi dong quan tri. TrWing hp'p t'hu tich Hoi d6ng quan tri kiem Giam doc thi m& hidng va thuiZng cua Giam d6c do I tai hoi Co dong quy6t Binh.

j. Quyet dinh mot s6 tong viec kinh doanh thuoc thiim quyen cua Hoi dong yn:in tri theo de nghi cua Giam d6c. k. Quyet dinh ve quy the tuye-n dung, cho thui vioc nhdn vien cua Cong ty phu li,ip vdi quy dinh cua phap luat. Quy6t dinh khen thtiitng, ky luat nhan vien thuoc tham ,lnycn quin 1y cua Hoi dong quan tri va quyct dinh nudc hoi thtidng vat chat khi nhan nn gay thiet hai cho Cong ty. 1. Hoi dong quan tri quyet dinh dthi Iti cac di an phat sinh cac giai phap phat i iin thi trtidng, tiep thi thong qua cac loai hdp dSng theo Dieu 108 Luat Doanh nghiep vc,i dudc duyet cac du' town, thiet ke va quyet todn cua cac tong trinh dau to da thong qua tali Dai hoi Co dong.

Trang 16

3. Ph& duyet du' an trang bi co sd vat chat ky thuat. 4. Hoi dong quan tri c6 the dinh chi cac quy6t dinh cua Giam d6c neu xet thay Arai phap luat, vi pham Dieu le, Nghi quyet va cac quy dinh cua H6i dong quan tri. 5. Chin trich nhiem ve nha'ng vi pham phap luat, vi pham Dieu 1e, nhCmg sai 'ham trong quan tri gay thiet hai cho Cong ty. 6. Xem xet va fly quyen cho Giam doc khoi kien cac vu an co lien quan den t1uyen ldi tai san cua Cong ty. 7. Xem xet, quy6t dinh viec chuyen nhu'dng cac co phieu co ghi dash.

Dieu 34. San khi Dai hoi Co dong thanh lap, nhEYng ngu'di dude bau vao cac hire danh Hoi dong quan tri co trach nhiem tip nhan, ban giao town lao dong, tai san, ac- ho so tai lieu cua Cong ty va cac cong viec con lai cua Ban Doi mdi quan 1y tai dt,auh nghiep. Hoi dong quan tri hoan tat cac thu tuc con lai va chiu track nhiem trade ph,ip tuat ve nhiing viec M.

Dieu 35. Hoat dong cua Hoi thing quan tri 1. Hoi dong quan tri hop thtfdng ky 3 thang I lan, trtrdng hop dac biet khoing irh giUia 2 ky hop khong qua 3 thang. 2. Tnrdng hdp can thi6t, Hoi dong quan tri co thg hop phien bat thtidng theo yOu ni cua: - Chu tich Hoi dong quan tri;

- ft nhat 1/3 so thanh vien Hoi d6ng quan tri; - Kie-m soat vien tru'dng;

- Giam d6c. 3. Cic Minh thU'c khi thong qua cac quyet dinh cua Hoi (long quan tri:

Hoi dong quan tri co quyen thong qua quyet dinh bang viec tien hanh hop, bang .ni kin co chC' ky cua tat ca thanh vien Hoi dong quan tri, hoac bang hoi y kien thong 111,1 ihir tin, qua fax.

a. Quy6t dinh cua Hoi dong quan tri tai cuoc hop: - Cuoc hop Hoi dong quan tri hop 16 khi co hon 2/3 so thanh vien tham du'.

- Quyet dinh cua Hoi dong quan tri dude thong qua theo da so' vein thanh viOn di! h -Ii dong y. Trtidng hop so phieu ngang nhau thi quyet dinh cua Chu tich fa quyet dinh ui ding.

h. Quyet dinh cua Hoi dong quan tri bang hoi y ki6n: 11 The thOc thong qua quyet dinh cua Hoi (long quan tri bang hoi y kien du do thtic hi I;ii I)ieu 28 Dieu le nay.

Trang l7

4. Moi Nghi quyet, Quyet dinh cua H6i dong quan tri trong moi phien hop deu phai ghi trong bien ban va bien ban phai dude thong qua moi thank vien tham dir vUi day du chCr ky. Die^u 36. Trotting hdp mat tii each thanh vien Hoi d6ng quan tri Thank vien H6i dong quan tri bi mat to each trong nhCrng tudng hop sau: - Chet, mat tri, mat quyen tong Mn; - Tu y bo nhiem so; - Vi pham Dieu 119 cua Ludt Doanh nghiep; - Co dong phap nhan mat to each phap nhan; - Mat to each dai dien cho co dong phap nhan; - Cong ty co phap bi giai the truck thdi hap theo cat quy dinh cu'a tda an. Dieu 37. Trridng hdp khuyet thanh vien Hoi thing quan tri 1. Chu tich, Pho Chu tick, thanh vien Hoi dong quan tri muon tilt chdc hoac co dong phap nhan muon thay doi ngudi dai dieeen cilia minh dang giCr cht?c Chu' tich, P116 chili tick va cac thanh vien H6i dong quan tri cilia Cong ty thi phai co don, van ban gili den Hoi dong quan tri Cong ty. Trong thdi han 60 ngay ke td ngay nhan don hoacvan han, H6i dong quan tri se hop xem x6t va quyet dinh. 2. Trudng hdp Chu tieh H6i dong quan tri during nhiem mat to each thanh vien 116i dong quan tri thi Pho Chu tich len thay; Pho Chu tich during nhiem mat to each ihanh vien HOi dong quan tri thi Hoi (long quan tri ct ngudi thay the va dam nhiem sung viec cilia Chu tich cho den khi Dai h6i Co dong gan nhat.

3. Truing hdp khuyet 2/3 so thanh vien cua Hoi dong quan tri hoac khong du so ihanh vien toil thieu theo quy dinh cilia Luat Doanh nghiep (Dieu 109) va Dieu 29 cua Dieu 16 nay, thi phai trieu tap Dai h6i Co dong bat thudng de bau bo sung. Moi trudng hdp khuy6t thank vien H6i dong quan tri do Dai h6i Co dong gan shat quyet dinh.

Die'u 38. Phan tong nhiem vu va quyen han giria cac thanh vien trong Hoi king quan tri 1. Chu' tich H6i Mug quan tri la ngudi dai dien cho Cong ty trudc phap luat, co rack nhiem va quyen han sau: a. Tri6u tap cac phien hop cua Hoi dong quan tri; b. Chuan bi n6i dung, chudng trinh va dieu khien cac buoi hop de- thao thin vii hieu quy6t cac van de thuOc tham quyen cilia Hoi d6ng quan tri;

Trang 18

c. Lap chu'dng trinh tong tic va phan cong cat thanh vien that hien vile kiem ia, giam sat hoat long cua Cong ty; d. D ode uy quyen va chin troth nhiem ve su uy quyen cua mink.

2. Pho Chu rich Hoi dong quan tri cd trach nhiem thuc hien nhUng nhiem vu do t liii Lich Hoi dong quan tri phan cong, thay mat cho Chu tich Hoi dong quan tri thuc thi 11g, viec dttdc uy quyen quy dinh tai Dieu 31 cua Dieu le nay trong th1i gian Chu tich Iii (long quan tri va'ng mat.

3. Thanh vien Hoi dong quan tri true tiep that thi nhiem vu da dude Hqi dong ,In:in tri phan cong, khong uy quyen cho ngtidi khac. Nhiem vu va quyen han cua liimh vien Hoi dong quan tri nhti sau:

a. Nghien ctlu, danh gia tinh hinh, ket qua hoat dong va dong gop vAo viec xay diing phu'dng hddng phat trien, k6t qua hoat dong kinh doanh cua Cong ty trong ting lit ii ky. b. Dude quyen yea cau cat can bo chtYc danh trong Cong ty cung cap day du n()i tai lieu co lien quan den hoat dong cua Cong ty de thuc hien nhiem vu cua minh. c. Tham du phien hop cua Hoi dong quan tri, thao luau va bieu quyet cat van

do Ihuoc not dung phien hop, chiu trach nhiem ca nhan tru'dc phap luat, trtidc Dai hoi t ; ding va trtidc Hoi dong quan tri ve nhUng hanh vi cua minh.

d. Thuc hien Dieu le cua Cong ty va Nghi quy6t ctia Dai ho"i Co dong, Nghi ,inyct cua Ho"i dong quan tri eo lien quan den bong thanh vien theo sti phan cong cua I Iii dong quan tri.

Dieu 39. Quyen Idi cua thanh vien Hoi dong quan tri 1. Thanh vien HOi dong quan tri dude hddng thu lao do Dai hoi Co dong quyet link theo de nghi cua Chu tich Hoi d6ng quan tri. 2. Moi chi phi hoat dong cua Hoi dong quan tri duck tinh vao chi phi quan ly tia Cong ty.

Muc 3: BAN GIAM DOC VA 110 MAY GIUP VIf C Dieu 40. Giam dot 1. Giam dot la ngti8i dai Bien phap nhan ciia Cong ty trong moi giao dich.

2. Giam dot 1a ngddi quan 19 dieu hanh moi hoat dong kinh doanh cua Cong ty. ii;im dot do Hoi dong quan tri bo nhiem va mien nhiem khong nhat thiet la coo dong r.1 cO the la thanh vien Hoi dong quan tri.

3. Giam dot chiu trach nhiem trade Hoi (long quan tri va Dai hoi Co d6ng ve rack nhiem quan ly, die'u hanh Cong ty.

Trang 19

4. Gulp viec cho Giam doc, co cac Phb Giam doc do Hoi dong quan tri bo nhiem va mien nhiem theo de nghi cua Giam doc. Dieu 41. Tie chuan hia chon Giam doc "u 1. Co trinh dq quan ly kinh doanh thuoc cac nganh kinh to ky thu5t; co it nhat 05 n;im cong tac trong nganh nghe kinh doanh cilia Cong ty, co du kien thic va kinh nghiem quan ly cong ty, hieu bier phap Iuat. 2. Khong kiem nhiem bat cu' mot chile vu quan tri, dieu hanh nao tai cac tai chile kinh to khac. Dieu 42. Chic nang va nhiem vu cua Giam doc 1. Dieu hanh va chiu moi trach nhiem ve moi hoat dong kinh doanh cua Cong ty Theo Nghi quyet, Quyet Binh cua Hoi dong quan tri, Nghi quyet cilia Dai hoi Co dong, I IIOu I& Cong ty va tuan the phap lua"t. 2. Bao town vA phat trien von thu'c hieu theo phtidng an kinh doanh da duoc Hoi Jong pain tri phe duyet va thong qua Dai h6i Co- Mug. 3. My thing va trinh Hq"i dong quan tri ke hoach dai han va ke hoach hang nam. 4. Quyet Binh gia mua, gia ban nguyen lieu, san pham (trO nhCing san pham, Bich vu do nha nude quy dinh). 5. Quyet dinh cac bien phap tuyen truyen quang cao, tiep thi, cac Bien phap khuyen khich and rong san xuat. 6. De nghi Hoi dong quan tri bo nhiem`va mien nhiem, khen thudng, ky tuat cac Ink danh: Pho Giam d6c, Ke toan trudng. 7. Quyet dinh b6 nhiem va mien nhiem, khen thudng, ky luat doi vdi can bo, ,,mg nhan vien dudi quyen. Quyet dinh ludng va phu cap (neu cb) doi vdi ngudi lao dong trong Cong ty ke ca ngudi quan ly thuoc them quyen bo nhiem cua Giam d6c. 8. Ky k6t cac hdp dong kinh to theo luat dinh, kien nghi phudng an tra co^ the Innjc xir ly 167 trong kinh doanh.

9. Bao cao tilde Hoi dong quan tri tinh hinh hoat dong, ket qua hoat dpng kinh dk^anh cua Cong ty.

10. Dai dien Cong ty trong viec khdi kien cac vu an co lien quan den quyen lgi tin Cong ty khi dude Hoi dong quan tri Il y quyen bTng van ban. l 11. Tuyen dung lao dong. 12. Cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh cilia phap luat, Dieu 1e Cong ty v.^ quyet dinh cua Hoi dong quan tri. Dieu 43. Quyen han va trach nhiem cua Giam doc

Trang 20

1. Gidm doc la ngudi co quyen quyet dinh cao nhat ve quan iy va dieu hanh cua ng ty. 2. Tit choi nhiing quy6t dinh cua Chu tich, Phd Chu tich hay cao thanh vin Hoi hug quan tri neu thay trdi phap luat, trdi Dieu 1e va trai Nghi quyet cua Dai hpi Co hng dong thdi phai cd trdch nhiem thong bdo ngay cho cdc Kiem soot vien. 3. Tuyen dung, thue moan va bo tri s& dung lao dong theo quy dinh cua Hoi Itug quan tri; khen thudng, ky luat hoac cho thoi viec doi vdi ngudi lao dq"ng phu hop v i ii 136 lift Lao dong. 4. Duoc quyet dinh cdc bien phdp vudt tham quyen cua minh trong cdc trudng lurp khan cap nhu: thien tai, dich hoa, boa hoan, sit co, ... va chiu trdch nhiem ve cac quyet dinh nay, dong thdi bdo cao ngay cho Hoi dong quan tri. 5. Chin trdch nhiem tru'dc Hqi (long quan tri, Dai hoi Co dong va phdp luat ve ihiirng sai pham gay ton that cho Cong ty. Dieu 44. Uy quyen - uy nhiem 1. Gidmdoc Cong ty c6 the Il y nhiem cho cdc Pho Gidm doc hoac ngudi khac l ili.iy mat minh giai quy6t mot so' cong viec cua Cong ty va chiu trdch nhiem phdp 1y It Littc fly quyen, Il y nhiem cua minh. l 2. Ngttdi duoc Gidm d6c uy quyen, fly nhiem phai chiu trdch nhiem phap 1y arc Gidm do-'c va tru'dc phap ludt ve nhting cong viec minh lam va khong dude fly fly nhiem lai cho ngudi khdc.

3. Moi sit fly quyen, fly nhiem co lien quan tdi con dau Cong ty deu phai thuuc hnn hang van ban.

Dieu 45. Tti nhiem vii tithing nhien m5t hi each 1. Khi Gidm doc muon tit nhiem phai co don g&i Hoi dong quin tri. Trong thdi li.ni 15 ngay ke- tit ngay nhdn dude don, Hoi dong quan tri xem xdt va quyet dinh.

2. Giam doc during nhien mat ttt cdch khi xay ra mot trong cac trudng hop sau

- Chet, mat tri, mat quyen cong daa"n; - Ti! y bo nhiem sd; - Vi pham Dieu 119 cua Ludt Doanh nghiep.

3. Taking hop Gidm d6c bi mat ttt cdch , HQi dong quan tri phai tam cu' ngudi ili.iy Ihe.

Trong thai han toi da 30 ngay, Hoi dong quan tri phai tien hanh cac thu tuc de' k; nhiem Gidm d6c mdi.

Trong 21

Chtidng V KIEM SORT

Dieu 46. Ban Kiem soat

1. La to chCrc thay mat co dong de kiem soat moi hoat dong kinh doanh, quan tri \.I dieu hanh cda Cong ty.

2. Ban Kiem soat c6 3 ngtidi do Dai hoi Co dong bau va baai nhiem vOi da so duc e bang the thtic tnic tiep va bo phieu kin. 3. Cac kiem soat vien tit de cd m6t ngtrdi la kiem soat vien trtidng. 4. San Dai hoi Co dong thanh lap, cac kiem soat vien thtrc hien viec kiem soat lu:i trinh trien khai va hoan tat thu tuc thanh lap Cong ty. Dieu 47. Tieu chuan ltia chon kiem soat vien

1. Kiem soat vien phai 1a co dong trong Cong ty, co trInh do, am hieu ky thuat .t Idiih doanh cda Cong ty, trong do co it nhat mot kiem soat vien phai cd nghiep vu liii chinh ke toan. 2. Kiem soat vien khong dtuoc la thanh vien cua Hoi dong quan tri, Giam d6c, It io,in trtidng cda Cong ty, khong the la vo thong hoac ngirdi than tru'c he 3 ddi cda li,nih vien Hoi dong quan tri, Giam d6c, Ke toan trtrdng cda Cong ty.

Dieu 48. Nhiem ky cua kiem soat vien

1. Nhiem ky cua kiem soat vien la 5 nam, cung nhiem k$' vdi thanh vien Hei l aip. quan tri va keo dai them 90 ngay de' giai quy6t cac tong viec to-ii dong.

2. Trong nhiem k}i co khiem khuy6t kiem soot vien thl Dai h6i Co dong gan iIli.il h:iu thay the theo the thdc bdu trtic tiep, bo phieu kin. Dieu 49. TIC chile, iii nhiem va mat tic each kie"m soat vien.

1. Kim soar vien trtidng muon tii chic, kiem soat vien tir nhiem deu phi lam 6ui pi'ii cho Hoi dong quan tri.

2. Kiem soat vien bi mat tic cach khi vi pham mot trong cac trrrdng hop nhrr doi ih5nh vien Hoi dong quan tri (Dieu 36 cda Dieu 1e nay). 3. Tnidng hop khuyet chat danh kiem soat vien trtidng thi so kiem soat vien ai I,ii citngtrdi thay the.

1. Trudng hop khuy6t kiem soat vien co nghiep vu ve tai chinh ke loan, Hoi I.111),, yulin tri phai tam thdi ca' ngtidi thay the cho den khi trieu tap Dai hoi Co dong de hill ho, sung.

Trang 22

Dieu 50. Nhiem vu va quyen han cua cac kiee-m soat vien

1. Kiem soat vien miring co nhiem vu phdn cong kiem soar vien phi trach tiing Hai cfing viec.

2. Moi kiem soat vien dtlOi sir chi dao vii ph5n cong cua kiem soar vien trudng, I ach nhiem va quyen han nhd sau:

a. Kiem soat cac hoat do",ng kinh doanh, kiem tra so sach ke' toan, t<i san, cac It cdo, quyet loan nam tai chinh cua Cong ty va cac kien nghi khac phut cac sai phaIn (neu co).

b. Dtigc quyen yeu cdu cac Phong, Ban nghiep vu cua Cong ty cung cap tinh liinli, s(-)'lieu, tai lieu va thuyet minh cac hoat do",ng kinh doanh cua Cong ty. c. Trinh Dai hqi Co dong bao cao tham tra bang tong ket nam tai chinh. d. Bao cao vdi Dai hoi Co dong ve nhd'ng stt kien tai chinh bat thudng, nhu'ng ttn I Imvci diem trong quan 1y tai chinh cua Hoi dong quan to va Giam dot then y kien lap cua inhih. Chin ti IM miiih. Ncu biet sai pham ma khong bao cao phai chiu trach nhiem tru(lc phap luat v6 .,, li nhiem cua kiem soat vien. c. Thong bao dinh k}' tinh hinh ket qua kiem Boat cho Hoi dong quan tri. 1. Tham dti cac cuoo"c hop cua Hoi dong quan tri, phat bieu y kien va co nhLing n n ih nhu'ng khong tham gia bieu quyet. Neu coy kien khac vdi quyet dinh cua I I, l nig yuan tri thi co quyen yeu cau ghi y kien cua minh vao bien ban phien hop va hio, u iic tiep bao cao vdi Dai hqi Co dong gan nhat. Kiem soat vien tru'dng co quyen yeu can Hoi dong quan tri hop phien hat boat yeu cau Hoi (long quan tri trieu tap Dai hoi Co dong bat thttdng. 3. Kiem soar vien htidng thu lao theo quyet dinh ciia Dai hqi Co dong. Chi phi 11- heal dgng cua kiem soat vien diidc hach town vao chi phi quan 1y Cong ty.

Chddng VI t C C I IIE DO VE LAO DONG VA QUYEN L(fI CUA NGU OI LAO DONG

DiCu 51 . Che dO va quyen Idi cua ngti$i lao dong I t'hc dpi tuyen dung:

, V we liycn dung lao do" ng va tra hiring thtic hien theo the do hqp dong lao dgng ii,in do-'c (hoac ngu'di du'dc Giam dog fly quyen) va ngtidi lao don,, phu hop vhi Flu , dinh Ilia phap luat.

Trang 23

2. Che d6 va quyen ldi cua ngttdi lao d6ng lam viec tai Cong ty.

- Ngtidi lao Bong Bang lam viec cho doanh nghi6p nha nu'dc theo the d6 h¢p I. ug lao d6ng khi chuyen sang Cong ty co ph5n se dt(dc ky lai hdp dong lao d6ng vdi 111-11'(6 sit dung lao d6ng. Doi vdi so lao dong tu' nguven cham ddt hop dong lao dong thi ;'i.ii quyet theo the d6 hien hanh.

Khi chuyen sang Cong ty co ph5n, moi the d6 nhii: bao hiem xa h6i, bio hiem it vii cac the d6 khac theo phap luat dtide Cdng ty co ph5n tiep tue thLic hien. - Trong 12 thang ke tit khi doanh nghicp chuyen thanh Cong ty co ph-an, neu do dhn ' ;iu tt chuc lai boat dong, kinh doanh, thay dui cong nghe dan den ngiidi lao dong it viic lam thi chinh sach doi vdi ngtidi lao d6ng giai quyet theo nhttng quy dinh hi, n Minh cua Chinhphu.

Chtidng VII: HACH TOAN, PHAN PHOI L(1I NHUAN VA LAP QUY

11iCu 52. Hach town I Niiin tai chinh cua Cong ty bat da^u tii ngay 01 thang 01 va ket thuc vao 31 I -' liiing nam. Natn tai chinh d5u tien bat dau tit ngay Cong ty chinh Wile thanh Lu I Iluic vao 31 thang 12 nam M.

t'O-ug ty thiic hien viec hach to3n ke toan theo thing Phap lenh Ke toan t Inup Lr hi(n hanh. tuui nuii men kh6a, H6i dong quan tri xem xet, thong qua quyet toxin de ' k ...I. I t.u hoi (Yi d6ng: hmi can d6i ke toan cua Cong ty; ),.. ILii, cao ket qua boat (1ong san xuat kinh doanh; It-it, r:it urn chuyen tin te;

I Iuivul mink biro cao tai chinh; It 1- , .u) tong h<ip kiem ke tai san cuoi nien d6.

t, kin h;io caio nay phai drt(jc g&i den cac thanh vien H6i dong quan tri, kiem ^1 I. it ii di it I' ngay cua ky Dai h6i thtidng men. in d.ii h,ii, He van ban, bien ban Dai h6i Co Ong va tat ca chting m' c6 lien ,.. Id, it III,,, liru ),it( tai van phong C6ng ty theo luat dinh.

Itl^`'u S. I.dti uhu n, phan phoi Idi nhu5n va trich lap quy

Trnrty '/

I . Theo cac quy dinh ve the do tai chinh do nha nudc ban hanh vdi cac Cong ty I)h;ln, Idi nhuan cua Cong ty gom: Lqi nhuan Chung = Tong thu nhap - Tong chi phi - Lcii nhuan rong = Ldi nhuan Chung - Thue 2. Triidc khi pha"n chia co tilt Cho cac co dong phai trich lap cac quy':

a. Quy dii phong Wide trich hang nam thy theo mile ldi nhuan cao hay thap ma I I,,, long quan tri quy dinh trich de bo sung von dieu 1e va de- dtt trt tai chinh Cho nam Ill ho den mile bang 10% von dieu 1e.

N. Cac quy khac do Hoi (long quan tri trinh Dai hoi Co dong quyet dinh gom: - Quy Dau tii phat trien. - Quy Khen thiidng va Quy phuc 1di. ('dc quy khong hinh thanh tii ldi nhuan: - Quy bao hanh san pham. - Quy khau hao tai san co dinh. - Quy khau hao Ara chCia ldn tai san. Cdc quy khac nhii: mat viec lam,... I Idi ding quan tri co trach nhiem xdy Wing quy the phan phoi lqi nhuan va s(r iIII do trinh Dai hoi Co dong quyet dinh cho Bing nam. o ( tile dii(jc chia cho cac co dong theo phan von gop . Thy tinh hinh dac t-uili th)anh cho phdp, Hoi dong quantri co the tam dng co tilt cho cac cd dong nmw ih,ri man 6 thang Mac cuoi nam tai chinh (do Dai hoi Co dong quyet dinh). I si. a 54. Xi'i 1y khi kinh doanh thua 10

hntp kinh doanh thua 10, Dai hoi Co Mug cd the quyet dinh giai quyet Iii i r;ic giiii phap:

II h huiquydittrErde- b6 16;

lhuA iii nnll phan 10 sang nam sau, dong thdi Dai h6i Co dong phai quy6t dinh , I'II.tI' (it klcic phuc.

Chtidng VIII: G I A I 'I'HL, THANH LY, TRANH TUNG

Ill n tiff . I;i ii Ii& - fly I Khan Nomg spin Thiic pham xuat khau TP Can Thd giai the trong cac

holly _'?

I'l'nt<ing hop Cong ty bi 16 den 3/a von dieu 1e, moi co dong den co quyen yeu I I,u Ting quan tri trieu tap Dai hoi Co dong bat thu'dng de quyet dinh viec giai the Khi cu 1y do chinh long, Hoi dong quan tri co quyen de nghi de Dai hqi Cu . I,· Ia1 Ihu'iAig quyet dinh giai the Cong ty. Khi het han hoat dong ghi tai Dieu 5 cua Ban Dieu le" nay ma Dai hoi Co I, ·, Lli niy cd quyet dinh gia han. Ii(-.u 56. Thanh 1y I Khi c6 quyet dinh giai the Cong ty, Dai hoi Co dong lap Hoi dong thanh 19 II I lm dung quan tri de"' cOng kiem soat vien lam nhiem vu thanh ly Cong ty thco i^-' -i.in (Iny Binh va theo thelee tai chinh hien hanh. I ling thdi gian thanh 1y, cac thanh 1y vien va kiem soat vien c6 quyen de I^,iit, n i;ip Uai hqi Co dong khi x6t they can thiet.

I hell 57.' I' (1)' tang, tranh chap ('hIi lick Hqi dung quan tri la ngtidi dai dien Cong ty trade phap mat va dude III, (Iiim doe trong moi giai doan tranh tung. . mw I y co phan NOng san Thuc pham xuat khau TP Can Thd co quyen hinh u, a ph,ip hui( trade moi phap nhan, ca nhan khi c6 t6tung thanh chap.

I uy. Ihd, gian hoat dong binh thu'dng cling nhu trong thdi gian thanh 1y, moi Ili =.ii IN, hanh tang lien quan den Cong ty den thuoc them quyen cua cac cd 11115 nude theo quy dinh hien hanh.

VI i I; dung c6 quyen khieu nai doi quyen ldi chinh long cua minh va doi Ilut 1 hai do loi cua bat ci? thanh vien nao trong Cong ty gay ra. Neu H¢i ill I..i qua Ihi cac co Ong c6 the cii dai then dttng don khieu nai truck c(i J'' un a I IIiun1 quyen.

Chifdng IX: I )11.11 I\ I MA N CUOI CLING VA CAC QUY DINH KHAC

Ill, lo `·x Illicit Lhuan thi hanh i . ii, I, IuuII Ihfic hoat dong khi Dai hpi Co dong thanh lap d"a lam du cac

ail ill

dong da Bang ky mua het cac co phan phat hanh vu III Iii it Ill, I quy dinh c6a nha nude hoac da duos cd quan co them quyen 11 101 yI.Ilt 1111,11 dinh ban IIet so co phan con lai. d- imh .icll

t

77zmv '(-

- Da bau HGi dung, quiin Iri, IIan Kiciu so;iI vii cii Giam dGc dicu hanh. - Dai hoi Co dong da Ihao IWjn v5 chap Ihuout loan ho cac dicu khoan trong Ban Dieu le.

Dieu 59. Con dau - Con dau cua Cong ty dtidc khac theo mau quy dinh thong nhat cua Bo Con, an, trtidc khi sit dung dttdc dang ky tai cd quan cong an co them quyen, Sd Ke hoach va Dau ur, ngan hang. Hoi dong quan tri giao Giam doc sit dung va quan ly con dau theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

Dieu 60. Dang ky dieu 16

Ban Dieu le nay gom 9 Chuang, 60 Dieu dtidc Dai hoi Co dong thanh lap Cong ty co phan thong qua va chap thuan town bo vao ngay ...... thang ...... nam .........

Dieu le dtidc lap thanh 10 ban co gia tri nhtinhau, trong do: - 01 ban nop tai Phong DAng ky Kinh doanh - Sd Ke hoach va Dau t.I TP Can

Thu

- 05 ban dang ky tai cac cd quan chinh quyen theo quy dinh cua Uy ban nhan den TP Can Thu. - 04 ban In tru`' tai van phong Cong ty. Cac ban chinh va ban trich hay ban sao phai cd chii ky ciia Chu tick Hot dong quan tri va dong dau giap lai mdi co gia tri.

Can Thor, ngay ......... thong ...... nant ...__..... Cac thanh vien H6i d6ng quan tri ky ten

Information

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238783

You might also be interested in

BETA