Read Microsoft Word - #07C09.RETARD- n.doc text version

bijsluiter 07C09

07C09 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XANAX Retard 0,5 mg, 1 mg en 2 mg tabletten met verlengde afgifte (alprazolam) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter 1. Wat is XANAX Retard en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u XANAX Retard inneemt 3. Hoe wordt XANAX Retard ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u XANAX Retard 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS XANAX RETARD EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT · XANAX Retard is aangewezen voor de symptomatische behandeling van volgende aandoeningen: - angst - paniekstoornis met of zonder agorafobie (pleinvrees).

XANAX Retard is alleen aangewezen als de symptomen ernstig, invaliderend of onderwerp zijn van extreem lijden. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XANAX RETARD INNEEMT Neem XANAX Retard niet in · als u myasthenia gravis (ernstige spierzwakte) heeft · als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel, voor benzodiazepinen of één van de andere bestanddelen van XANAX Retard. Indien u overgevoelig bent voor aluminium dan mag u geen blauwe XANAX Retard tabletten van 0,5 mg of 2 mg innemen. In de plaats daarvan kan u wel de witte XANAX Retard tabletten van 1 mg innemen; deze laatste bevatten geen aluminium. · als u kampt met ernstige ademhalingsstoornissen · als u een slaapapnoesydroom heeft · als u ernstige leverproblemen heeft. De veiligheid en de doeltreffendheid van het product bij patiënten onder de achttien jaar werden niet onderzocht. Benzodiazepinen zijn niet aangewezen bij kinderen onder de zes jaar. Wees extra voorzichtig met XANAX Retard · als u lijdt aan glaucoom (groene staar)

1/5

bijsluiter 07C09

·

als u neerslachtig bent met zelfmoordneigingen.

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van benzodiazepinen, in het bijzonder sufheid, versterken. Alcohol wordt daarom ook ontraden bij gebruik van XANAX Retard. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek `Inname met andere geneesmiddelen' te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Inname met andere geneesmiddelen Benzodiazepinen, waaronder alprazolam, veroorzaken een additief onderdrukkend effect op het centraal zenuwstelsel (CZS) indien samen gebruikt met andere psychotropen, anticonvulsiva (geneesmiddelen tegen stuipen), antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie) en andere middelen die werkzaam zijn op het centraal zenuwstelsel. Volgende geneesmiddelen kunnen het effect van alprazolam eveneens verhogen: · ketoconazol, itraconazol of andere antischimmelmiddelen van het azoltype. Gelijktijdig gebruik wordt daarom niet aanbevolen; · nefazodon, fluvoxamine, fluoxetine (geneesmiddelen tegen depressie), propoxifen (krachtige pijnstiller), sertraline, orale contraceptiva, diltiazem (geneesmiddel tegen verhoogde bloeddruk), macrolide antibiotica zoals erytromycine en clarithromycine, cimetidine (geneesmiddel dat de afscheiding van maagzuur vermindert). Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Inname van XANAX Retard met voedsel en drank Gelijktijdige inname van alcohol kan de werking van benzodiazepinen, namelijk sufheid, versterken. Drink daarom geen alcohol tijdens een behandeling met XANAX Retard. Zwangerschap en borstvoeding Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Daar benzodiazepinen het reactievermogen (namelijk de snelheid om te reageren) kunnen beïnvloeden, wordt het afgeraden voertuigen te besturen en bepaalde gereedschappen of machines te gebruiken. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van XANAX Retard Indien u overgevoelig bent voor aluminium dan mag u geen blauwe XANAX Retard tabletten van 0,5 mg of 2 mg gebruiken. In de plaats daarvan kan u wel de witte XANAX Retard tabletten van 1 mg gebruiken; deze laatste bevatten geen aluminium. Dit geneesmiddel bevat lactose. Contacteer uw arts vooraleer dit geneesmiddel te nemen als uw arts gezegd heeft dat u een intolerantie voor bepaalde suikers hebt. 3. HOE WORDT XANAX RETARD INGENOMEN Volg bij het innemen van XANAX Retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

2/5

bijsluiter 07C09

De tabletten dienen in hun geheel, met andere woorden zonder kauwen, met wat water te worden doorgeslikt. U mag de tabletten niet in 2 breken. In het begin van de behandeling kan u zich wat slaperig voelen, maar tijdens de behandeling vermindert dit effect doorgaans. Mocht u hiervan hinder ondervinden, raadpleeg dan uw arts. SYMPTOMATISCHE BEHANDELING VAN ANGST Meestal zal de arts in het begin het volgende voorschrijven: één blauwe, ronde XANAX Retard tablet (0,5 mg) 's morgens en voor het slapen gaan of 1 witte ronde tablet (1 mg) enkel voor het slapen gaan. De arts kan deze hoeveelheid aanpassen indien nodig. De maximale dosis bedraagt 4 mg per dag. In het bijzonder bij ouderen en verzwakte patiënten zal de arts in het begin meestal het volgende voorschrijven: 1 blauwe ronde XANAX Retard tablet (0,5 mg) voor het slapen gaan. Ook hier kan de arts de hoeveelheid aanpassen indien nodig. SYMPTOMATISCHE BEHANDELING VAN PANIEKSTOORNISSEN Bij bepaalde paniekstoornissen wordt XANAX Retard gebruikt in doses die zeer sterk uiteenlopen en in samenspraak met uw arts moeten worden bepaald, mede op basis van de niet-medicamenteuze aanpak van het probleem. De dosis kan 4 mg per dag overschrijden. Uw arts zal u vertellen hoe lang u XANAX Retard moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig. Wat u moet doen als u meer van XANAX Retard heeft ingenomen dan u zou mogen Wanneer u te veel van XANAX Retard heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Geef de patiënt niet te drinken indien hij niet 100% bewust is. INFORMATIE VOOR DE ARTS Bij een ernstige intoxicatie met coma of respiratoire insufficiëntie kan als antidotum een IV-toediening van flumazenil worden toegepast. Het gebruik van flumazenil als antidotum is gecontra-indiceerd bij: - Gebruik van tricyclische antidepressiva - Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die convulsies uitlokken - Anomalieën van het ECG zoals een verlenging van het QRS-complex of het QTinterval (die een gelijktijdig gebruik van tricyclische antidepressiva laten vermoeden). Wat u moet doen wanneer u bent vergeten XANAX Retard in te nemen Wanneer u zou vergeten zijn uw dosis in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, neem deze dan zo snel mogelijk in, tenzij het al tijd zou zijn om de volgende dosis in te nemen. Sla in dat geval de vergeten dosis over en ga gewoon verder met de behandeling. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van XANAX Retard De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, maar dient steeds in overleg met uw arts geleidelijk te worden afgebouwd. Vooral bij patiënten behandeld met hoge doses kunnen bij plots stoppen van de behandeling onttrekkingsverschijnselen zoals humeurigheid, slapeloosheid, krampen, braakneigingen, zweten, convulsies en delirium voorkomen. Een geleidelijke afbouw van de dosering in samenspraak met uw arts helpt deze reacties te voorkomen. Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

3/5

bijsluiter 07C09

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan XANAX Retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen van XANAX Retard zijn slaperigheid, ijlhoofdigheid en duizeligheid. Volgende bijwerkingen komen minder vaak voor: troebel zicht, hoofdpijn, ziekelijke neerslachtigheid, beven, verandering in gewicht, geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, verwardheid, stoornissen in de coördinatie van de bewegingen, misselijkheid, braakneigingen, verstopping, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, spraakstoornissen, spierzwakte, verandering in de geslachtsdrift, onregelmatige maandstonden, onvermogen om de urine op te houden of te urineren, geelzucht, verhoogde druk in het oog, huidreacties. Zoals met andere benzodiazepinen kunnen in zeldzame gevallen ongewenste reacties optreden zoals opwinding, prikkelbaarheid, angst, slapeloosheid, woede, agressief gedrag, waanvoorstellingen en andere gedragsstoornissen. Raadpleeg in dit geval uw arts. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U XANAX RETARD Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C). Vervaldatum Gebruik XANAX Retard niet meer na de vervaldatum (maand/jaar) die staat vermeld op de doos na `Exp'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Bewaar eveneens geen geneesmiddelen die u niet langer nodig hebt of waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat XANAX Retard · De werkzame stof is alprazolam. Iedere tablet bevat 0,5 mg, 1 mg en 2 mg alprazolam. · De andere bestanddelen zijn: lactose, methylhydroxypropylcellulose, watervrije colloïdale silica en magnesiumstearaat. Daarnaast bevatten de blauwe tabletten van 0,5 mg en 2 mg indigokarmijn (E132) in de vorm van aluminiumlak als kleurstof. Hoe ziet XANAX Retard er uit en wat is de inhoud van de buitenverpakking · Farmacotherapeutische groep: benzodiazepinederivaten, ATC-code: N05B A12. · XANAX Retard tabletten zijn beschikbaar onder de vorm van. - blauwe, ronde tabletten met verlengde afgifte van 0,5 mg: 30 - witte, ronde tabletten met verlengde afgifte van 1 mg: 30 - blauwe, vijfhoekige tabletten met verlengde afgifte van 2 mg: 30 XANAX is ook verkrijgbaar onder de vorm van deelbare tabletten met normale afgifte en onder de vorm van druppels, kleurloze oplossing. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

4/5

bijsluiter 07C09

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Pfizer N.V., Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België Fabrikanten: Pfizer Italia S.r.l., Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP), Italië Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de vergunning voor het in de handel brengen. Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: 241IS235F3; 241IS236F3; 241IS237F3 Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2007 07C09

5/5

Information

Microsoft Word - #07C09.RETARD- n.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

880008


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - #07C09.RETARD- n.doc