Read Microsoft Word - Document1 text version

Cô Hn Chi M

Trn Công Nhung T mt gi ý trong email ca mt c gi: "Nu có dp, ông ghé qua Thun An tìm hiu xem s thng vong ca binh lính VNCH trong ngày di tn cui tháng 3 nm 75 Thun An nay ra sao". Mt email khác: "Nghe nói hn mt trm ba mi hài ct ca quân i CH bin Thun An ã có lng m àng hoàng, ông tìm xem". Chuyn hn 30 nm qua dng nh vn cha yên, vn còn ây ó, hình nh bi tráng ngày tàn binh ám nh hàng triu ngi Vit hi ngoi cng nh quc ni. Mt chuyn tìm hiu nh vy rt nên, mt cá nhân còn tìm thm hung là mt tp th c trm ngi, nhng ngi ã hy sinh cho mt phn t quc ã b b quên my thp k qua. Hu i Thun An khong 12km, cùng ng v ình Chun nm trc tôi ã i, có con sông không rng lm, chy song song vi ng b. Bên kia sông nhà dân sát b, nhà nào cng có bn tm git, c bit có c bè nuôi cá, hình nh gi nh thi k "phát trin kinh t" sau 75: VAC (1), mt thi k him hoi ca lch s nc nhà. Nhng lúc dng chân chp nh, tôi hi ngi i ng tên con sông, không ai bit, ch nói sông ào. Mãi gp mt c ông cho hay: "Ph Li Hà, con sông ào t thi Gia Long, có bia àng kia". Tìm thy bia nhng quá lâu ngày rêu mc không còn nét ch. C cng cho hay con sông chy v cu Diên Trng di Thun An là ht. Con sông là ngun nc sinh hot ca dân sng hai bên b, nhng v mùa khô lòng sông ch còn nhng vng nc c y rong rêu, phi dùng lon gn múc tng ngm, na ngày mi có c xô nc ra ráy git gi. Bên này cu Diên Trng có mt khu Resort khá ln, hình nh phát trin v du lch ca Thun An. Cu Diên Trng qua phá Tam Giang, cu mi xây vng chc b th thay cho chic cu c nay b không. ng trên cu nhìn phá Tam Giang có p ngn, có nò cá ging ging, có thuyn chài, phá rng mênh mông chy mãi v Cu Hai. Tuy nhiên không ai có cm giác s hãi nh trc ây "S truông nhà H, s phá Tam Giang". Ngc li phá Tam Giang còn cho ngi ngh s nhiu sáng tác v thi ca nhc ha. Di chân cu hai chic ò cp bên nhau, áo qun hong phi trên mui, không thy ngi, nò cá an chéo my ng linh ng trong cnh tnh mch. Ni này nhà th Tô Thùy Yên ã cht nh... Chiu trên phá Tam Giang anh cht nh em nh ôi nim nh ôi nim nh n bt tn em i em i (Th Tô Thùy Yên) Bn kia cu có thêm khu "Siêu th Thun An, ni mua sm an toàn và tit kim", mt trung tâm thng mãi ca ô th ch không phi ngôi ch làng chài. Vi my nét phác ha v vn minh tin b ngay ca ngõ vào Thun An, báo hiu ây là mt th trn ln, tp np xa hoa. Kinh Dng Vng là i l chính vào th trn, song ch c mt on ri chia thành hai ng, ph xá tha tht dn, buôn bán s sài. Tôi dng mt lúc ng ba tìm ngi hi chuyn lng m. Không thy ai tui ln ngoài sáu by mi, hi àn bà con tr thì ch mt thì gi. Cng may mt lát có ông già p xe n quán mua thuc lá, tôi chào: "Xin li, chc bác sng ây lâu lm, bác cho tôi hi thm mt chuyn". Ông lão ng ng mt giây ri hi li: - Tui sinh ây, chú mô mà hi chuyn chi ra? - Tha bác, tui cng Hu, lúc nh hay v Thun An tm bin, xa Hu my mi nm, ch mun tìm mt vài ngi quen. - Ngi mô tên chi? Tôi lic quanh thy không ai tò mò vào vic mình, vi nói nh vi ông già: - Bác bit khu lng mô ca lính VNCH mô ch giùm, tui mun thm. Ông già cng h thp ging: - Cái n chú xung ình An Dng hi, ngi ta mi cúng hôm qua. Có ngi i ti tôi nói to: - ình An Dng ch mô bác? - i (di) ni my cây s thôi.

Ngi àn ông i ti nghe th hng ng ngay: - Chú cho tui quá giang, tui cng v An Dng. Mt cuc xe ôm min phí nhng c vic. Cha y 10 phút tôi ã n trc ngôi ình khá s uy nghi mi m. ình ta lc trên th t i cao hn mt ng gn 2 mét. Ngôi ình làng An Dng kin trúc rt phong cách c kính ca Hu, c bit 4 tr biu m ra ba li lên ình thay cho tam quan, c th chuyên môn to tác vô cùng công phu. Mi tr mt Rng giáng ôm quanh, cn bng ming chén, bình, l xa, màu sc rc r, mt công trình him thy. Trên u tr li p tháp ba tng 12 mái gi, cng là mt kiu mi thy ln u, li trang trí 4 tr biu toát lên s tôn nghiêm cn trng và linh ng ca ngôi ình làng. úng nh li ông già lúc nãy, ình ang thu dn bàn gh, èn óm, trng kèn, tôi cha bit hi ai, c v ngm cnh ình, t 4 tr biu n phng ình có hai câu i trên hai ct: An lc a linh hi hà chung úc lu tú Dng hòa nhân kit cnh sc dng quang huy (Tm dch: Song bin t thiêng An bình hun viên ngc quí Ngi hùng cnh p ta hào quang x Dng hin). Chic l ng v i trang trí theo li cung ình, quai l tc 2 con rng, 2 hc vàng cao bng u ngi chu hai bên. Mt sau có khc 10 câu "tâm nguyn", không phi th cng không phi "bia ký", nôm na là: inh Hi mùa xuân niên canh không by ón xuân dân làng hi t báo ân Tng nh công lao tin nhân khai dng An Dng làng Phc Lc duyên- khai Tr già trai gái trong ngoài nc Góp ca góp công chung ý nguyn Bn b chung sc i tu ngôi ình Tha lòng mong i bao nm tháng Dng nh l ng phát nguyn tâm Cung tin Tiên Linh lu truyn hu th. Li ghi trên l ng cho thy dù i sng th nào, dân làng An Dng cng không quên công n Tiên T. Trong khi tôi ang loay hoay ghi chép thì có ngi n hi: - Xin li chú là nhà báo? - D không, tôi ch là khách qua ng, thy ngôi ình p dng li xem. - ình cng mi xây my nm nay. Ngi àn ông t ra thân thin ca tôi thm dò: - Ngôi ình to ri chc tn kém lm bác h? - Nói thit, cng nh bà con bên tê giúp ch dân ây nghèo lm. c th tôi hi nh: - Bác à, nghe nói An Dng có lng m ca lính min Nam cht trn hi 75, mô bác? Ông già không tr li mà nhìn quanh mt vòng ri hi li: - Ra chú mô ti, vn ni là nhy cm ó, chú hi mn chi? Tôi phân trn mt lúc ông già mi thông cm, kéo tôi n bên gc b ri tâm tình: - Chuyn ni dài dòng lm và phi qua nhiu nm dân An Dng mi làm c. Nhng chính cng nh bà con bên kia vn ng tin bc ch dân An Dng thì ch có tm lòng thôi. Bên n có ch Thun ngi An Dng mi ln v thm u nh bà con tìm kim hài ct. Tháng 3 nm 75 s lính không ra c tàu b bn cht la lit. Dân làng ch kp moi cát lp xung mé bin.V sau b sóng ln tràn vào lùa cát, hài ct lòi ra, có cái trôi i ni khác. Mt s dân gp mang v âm thm chôn trong vn ni vài ba b ch không dám làm m. Nh bên n quyên góp nên nm ngoái (2010) mi có iu kin m trai àn cu siêu và xây lng. Mà cng khó khn lm ch không d mô. Chính quyn không cho làm, v sau phi nói trong s có c hài ct dân và b i mi c phép làm, mà cng nh thôi, cng không tên tui chi, phi ghi "Thp loi cô hn". Thôi thì có ch êm m là c ri. (2) - Bác có th ch ch cho tôi n thp mt nén nhang? - Chú không tìm c mô, tui coi có a mô biu nó a chú i. Ông già ang dòm tìm ngi thì có mt anh i ti, ông thì thm gì ó tôi không nghe, ông quay qua tôi:

- Chú ch thng ni nó ch ng cho. Ông cng dn h "ng nói chi vi nó nghe". Tôi vui v ch ngi kia i và ha s "bi dng". Chy ngc v th trn mt on ri r vào trong, quanh co qua my xóm, ng bào ây tht rõ nghèo, không sáng sa nh ngoài ng cái. Ti rìa ng cát, men theo ng mòn chy qua khu ngha trang nhà giàu (không rõ ca dân hay ca cán b). Nhà m mà sang trng hn nhà . n ch i cát có v hoang lnh (m m l th), tôi dng xe, i theo ngi dn ng. Lên i cát cao, m m xuynh xoàng ch có v gì là lng m. Ch my phút tôi n trc mt khu lng không ln, có thành xây quanh cao chng 1 mét, lên my bc tam cp, chính gia có nhà bia va phi, bn tr p rng, mái hai tng có lng long chu nguyt. Nhà bia không ln nhng công phu và c bit hoa vn trang trí bng nét khc n gin, mnh, không cn king màu mè. Phn ch khc trên mt bia màu nh hng, nét ch chân phng ngay ngn, úng chính t ch không nhch nhác sai lc nh phn ln thng thy các "di tích vn hóa" c nhà nc công nhn. Ni dung bia ghi hàng dc: Hàng gia: Phng v: Thp loi cô hn hin hách chi m Bên phi: Mùa Xuân nm Canh Dn 2010 Bên trái: Nhân dân thôn An Dng phng lp Trong khuôn viên lng có 6 hc m xây, rng hn mét, dài chng 10 mét. Bn hc m mt ri á dm, 2 hc còn kha t. Bn hc m tp th này có dng hai bia ni dung và kích thc ging nh bia ã mô t. Nhìn chung khu lng m, nhà bia, t mu thit k, xây dng, trình bày, mang nét riêng bit mnh m, sc nét và ý ngha. Th suy gm v mt vài ha tit trang trí: Biu tng ngn la trên u bia, trúc mai hai bên cnh bia.... Tôi t bó nhang va mua di xóm, a cho ngi dn ng mt na, mt na tôi khn trc m bia: "... Kính bái lit v hng linh, nhng anh hùng vô danh ã cng hin i mình cho quê hng, nh các anh mà bao nhiêu ngi còn c sng n hôm nay, nh các anh mà s nc nhà có thêm nhng trang sáng ngi. Kính nguyn cu quí lit v hng linh sm c v ni Tiên cnh". Tôi cm hng xung m bia trong khi khói nhang chan hòa vi nc mt. Bây gi mi thy tri nng gt, nng min cát bin chói chang. Tôi tr li ch xe, trong trí vn còn ôi iu lng ng: Ting rng lng m anh hn t s nhng tên ca "thp loi cô hn", ngha là ni nm ca hn oan giun d, ca chim muông dã thú... tuy nhiên là "cô hn hin hách" ch không là "cô hn các ng" nh li nguyn ra ca th gian. Th cng là nim an i. Ai lìa dng th cng u là cô hn c, nu có tái ng gp g ai thì ó là chuyn cõi âm, còn có Diêm chúa ch không phi mun mà c.

(1) VAC= Vn ao chung: Trng rau nuôi cá, chn ln. Hè ph cuc lên trng rau, bp, chung c nuôi heo, h nuôi cá.... Phát trin kinh t theo XHCN. (2) Nh vy là lng m cho tp th t s VNCH Thun An là có tht, chuyn quyên góp tin bc chi tiêu xây ct, c gi có th tham kho trên báo chí hoc các t chc chuyên vn này. Tháng 6 - 2011

Information

Microsoft Word - Document1

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237801