Read Microsoft Word - B?ng c? b?n CSVN dâng d?t cho T?u C?ng text version

Bng c bn CSVN dâng t cho Tu Cng

Chân Mây 2010/12/04

Hình nh Chin cu TC & VC th tiêu các ct mc biên gii VIT - TRUNG

Din Tin S Kin Th Tiêu Ct Mc Biên Gii TRUNG VIT Nhn thy d lun rt quan tâm v s kin th tiêu các ct mc (c) phân chia biên gii TrungVit, là ngi ã ng ti s kin kèm theo các hình nh u tiên trong bài vit "T l t Mã Vin n ngày ng CSVN cho Hai Bà Trng mc váy" (chuyên mc "Chuyn Phi Nói" ca Din àn TGNV ngày 14.11.2010), Chân Mây s trình bày rõ ràng hn gii ta các thc mc và ng vc v tính xác thc ca s kin này. Nhng gì ang xy ra... Mc 18 trên i Nam Quan mà ng CSVN ã ba t nên câu chuyn b Trung Cng cho xe tng i nát trong chin tranh biên gii. Thc t hình nh này cho bit mc 18 vn còn tn ti trong tm nh chp ca quân Trung Cng nm 1988. Mc 19 ti Hà Giang (khu vc núi t, tc Lão Sn) vi s chim gi ca quân i Trung Cng nm 1980. Lãnh th b chim ot nhng ng CSVN và lc lng "Quân i VN Anh Hùng" ã không dám kháng c và nn n qua nhiu nm xin i vào àm phán. Nm 1993, hai bên chính ph CS Trung-Vit bt u i vào àm phán các vùng "tranh chp". n ngày 30.12.1999, hai bên Trung-Vit hoàn thành 16 ln àm phán và cho ra kt qu là b vn bn "Trung Vit Lc a Biên Gii iu c" (). Mt phn ni dung "ni" ca vn bn này cho bit rng có 227Km2 din tích "tranh chp" trên dng biên gii Trung-Vit c gii quyt sau àm phán là ...chia ôi: 113Km2 thuc Vit Nam, 114Km2 thuc Trung Quc. Không khác gì vn bn dâng lãnh hi cho Trung Cng ca Phm Vn ng vào nm 1953, nhng vn bn gii quyt ng biên gii lc a Trung- Vit ca ng CSVN là mt trong nhiu vt d nhc nhã ca ng CSVN chàm khc lên t quc ca ngi Vit Nam và h, nhng ngi ngi lãnh o ng CSVN, vi kt qu gii quyt tranh chp ng biên gii nh trên vn vui mng t thành "thng li". Khi b vn bn "Trung Vit Lc a Biên Gii iu c" hoàn thành, hai bên Trung-Vit tip tc i vào công tác gii ta các khu vc gài mìn, tc là nhng vùng t biên gii trên lãnh th Vit Nam. Mt cách t nhiên, nhng vùng trong qui hoch

g mìn c dng bng bng ting Trung và ngi dân trong khu vc tr thành công dân Trung Quc.

Lc lng công binh Trung Cng i vào lãnh th Vit Nam (Hà Giang) nm 2002 thc hin chin dch g mìn vi s ón chào nim n ca Quân i NDVN Anh Hùng. Các ch Trung vn trên u xe ti có th c c là: "Vi Nhân Dân Bài Lôi..." (g mìn cho nhân dân...). Nhân dân nào ây?

Các khu t thn trên núi i Vit Nam (vùng Hà Giang) và vô s nn nhân nay ang c chính ph Trung Quc bo h.

Lý Vn Vt Hu "Trung Vit Lc a Biên Gii iu c" t ra 1537 ta ct mc biên gii cn thit lp trên 1347 Km tuyn biên gii Trung-Vit. Vào tháng 9 nm 2002, Cc o c Quc Gia Trung Quc phái 39 nhân viên k thut thng trú n 12 ta im biên gii kt hp vi công binh chính quyn Vân Nam, Qung Tây và chính ph CS Vit Nam thc hin công tác g mìn. Tháng 11 nm 2005 s b hoàn thành, n nm 2008 thì tuyên b hoàn thành công tác g mìn, phân gii, cm mc. Ngày 23.2.2009 t thành L Hoàn Thành Phân Gii Ct Mc Trung Vit (Chân Mây ã a tin qua bài "i L Dâng i Nam Quan Cho Trung Cng"). Tuy nhiên nhng iu ó cha phi là chm dt. Vào ngày 14.07.2010, phía Trung Cng tuyên b các vn kin phát sinh hiu lc là "Trung Vit Lc a Biên Gii Khám Gii Ngh nh Th" (), "Trung Vit Biên Gii Qun Lý Ch Hip nh" (), và "Trung Vit Biên Cnh Khu Ngn Cp K Qun Lý Ch Hip nh" (). Theo ni dung pháp lut yêu cu trong ni dung các vn kin, thì vic trc ht là phi tin hành bài tr ngay tt c các ct mc cu thi. Phía Trung Cng phát lnh bài tr các ct mc c bt u ti on Vân Nam, Hà Khu vào ngày 20.07.2010, ti on này có tt c 22 ct mc ã c bài tr, hin ti c bit có các ct 15, 17, 21 ã mang vào lu tr vnh vin ti Phòng Qunyn Hà Khu (), s còn li chuyn lên trung ng qun lý. Cn c theo tài liu "Trung Pháp iu c", 22 ct mc quc gii Vit NamTrung Hoa ti on Vân Nam c xây dng trong 12 nm, t tháng 8 nm 1885 cho n tháng 6 nm 1897. Khi Trung Cng tin hành bài tr, trên các ct mc này vn còn rõ các ch "Trung Hoa" và "An Nam". Tip theo on Vân Nam, vào ngày 10.08.2010 tnh Qung Tây tuyên b ã hoàn thành s mnh bài tr 33 ct mc c, mt na s do các a phng s hu bo tn, na s còn li phân chia vào qun lý ti Bo Tàng Quc Gia Trung Quc () và Bo Tàng Qung Tây (). Hàng trm trang mng, báo ài Trung Cng ang truyn ti s kin, nhng bên Vit Nam thì không ai c bit n. Vì sao? Không ct mc c nào còn nm trên lãnh th Vit Nam! ây chính là nhng chng c không th chi cãi cho vic mt t biên gii, lãnh th b xâm phm, mt ch quyn hàng chc nm và s ê tin ca ng CSVN khi h vn ti ci bt chp d lun! Chân Mây ã lên din àn Trung Cng thm dò và nhn các câu tr li nh sau: Hi: Ni Hao! Có th cho tôi bit ti sao Chính Ph Trung Quc phi loi tr các bia gii c vùng biên gii Trung-Vit?

áp: Tn ti các bia gii c là iu không th chp nhn c. Hi: Bia gii c vn còn giá tr lch s ch! áp: Vit Nam cng nh Triu Tiên là phiên thuc ca Trung Quc t thi xa, các bia gii không có giá tr. Ngay c các ct mc hin ti cng không có ý ngha phân chia quc gii.... Không nh cách tr li thô thin ca tên Trung Cng này. Mt thc t man r là ng CSVN cu kt vi Trung Cng nhm xóa mi du tích ca ng biên gii c! Tp hp rt nhiu hình nh thu thp t các trang thông tin, din àn ca Trung Cng sau ây s làm rõ hn vn . Nhng hình nh có ghi rõ a ch cn tham kho, tuy nhiên nu bn c cn thêm chi tit xin vui lòng dán các ch Trung Vn sau lên Google kim chng:

Mc 15 ti Hà Giang

- (Trung Vit Sách Tr Lc a Biên Gii Cu Gii Bài Công Tác Chính Thc Khi ng: Trung Vit chính thc khi ng công tác tháo b mc bia gii biên gii t lin) - (Trung Quc Vân Nam Hà Khu Huyn Ht Khu Ni ích Cu Gii Bài Khai Thy Sách Tr: Bt u tháo b bia gii c trong a ht huyn Hà Khu, Vân Nam Trung Quc). - (Trung Vit Biên Gii Sách Tr Cu Gii Bài) - Hoc tham kho hình nh nhiu nht ti din àn sau (truyn ti t ngày 03.11.2010): hongdou.gxnews.com.cn/viewthread-5538500.html

Mc 17 ti Vân Nam (Hà Khu)-Hà Giang

"Tân Kinh Báo" (Qung Tây) a tin tc ngày 13.08.2010 nh tham kho: "Nht x tam bài" (mt ni có 3 ct mc) là hin tng sau các t t mc quc gii ca hai bên Chính ph CS Trung-Vit.

Biên dân Vit Nam tham gia bài tr ct mc dc Trung Cng gi trìu mn là "ng bào tôi i!". Hình trên là giao gii Trung-Vit ti khu vc ông Hng, b bên kia sông là mc mi ca quc gii Vit Nam (mc 1325). Trên mi ct mc xa u chia ra mt mt là Vit Nam, mt mt là Trung Quc.

Tình trng ca mc mi to nên vùng m và rõ ràng lãnh th Vit Nam ã nm ngoài ng biên gii xa.

[IMG]Mc gii mi (1050) và c "Trung Vit Quc Gii, Khang Anh Ngoi Sách S 5" trên nh Bình Cng Lnh nay thuc Qung Tây. Có c mc c b p b!

Tiêu mc s 18 on Qung Tây-Vit Nam vn còn rõ hai mt ch "i Nam", "i Thanh" và nm to lp là 1893.

Khu vc Qung Tây: Có cái b p vn, có cái b chôn di t nh dân a phng ch im ào lên. Tr tri chic lõi ct mc trm nm!

Vit Nam tham gia khuân vác ct mc quc gii dâng cho Trung Cng

a lên xe ti phi tang!

Information

Microsoft Word - B?ng c? b?n CSVN dâng d?t cho T?u C?ng

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

44755