Read Microsoft Word - Muon sanh con trai hay gai text version

Mun sanh con trai hay gái phi tính nh th nào ?

Hàn Lâm Nguyn-Phú-Th Ngày xa, Ông Bà chúng ta thng quan nim : Trng Nam, khinh N, bi vì nu sanh c con Trai thì xem nh tip ni dõi gia tc, trái li, nu sanh con Gái, thì xem nh N sanh ngoi tc hoc là : Nht Nam vit t hay (hu), thp N vit vô tc là xem : Mt a con Trai gi là con, còn mi a con Gái cng bng không, bi vì con Trai s ni dõi gia tc, cho nên rt trng hn con Gái. Vy phi tính nh th nào sanh con Trai hay Gái? Nhân ây, xin mi quý bà con ng hng th thc hin phng pháp nh sau. Chúng ta ch cn cng li (tính theo nm tháng âm lch): - s tui ca ngi Chng. - s tui ngi V. - Tháng th thai là bit kt qu sanh con Trai hay Gái. Nu tng s là S L, thì sanh con Trai, trái li nu tng s là S Chn, thì sanh con Gái. Vit Nam ngày xa, thông thng mi khi sanh con cháu, Ông Bà mình thng ghi rt k lng Gi, Ngày, Tháng, Nm Sanh bng Âm Lch, khi ùa tr th lt lòng dù tháng Giêng hay tháng Chp cng bt u tính tui ti, bi vì dân tc Vit Nam tính tui t tháng th thai, cho nên có ngi sanh tháng Chp, k n n Tt Nguyên án, thì phi chu oan 1 tui và xem nh 2 tui, mc dù ch có vài tháng chào i. Nh vy, sau này khi ln lên thành lp gia tht dng v, g chng cho các con, các cháu thì xem tui cho ôi tr trc khi tin hành hôn l d dàng, cho nên nm sanh nm ca ôi v chng Vit Nam tính theo Âm Lch ã c Cha M ghi li rõ ràng cho các con sau này, t ó không còn phi tính t nm Dng Lch ri chuyn sang nm Âm Lch nh nhng gia ình ng hng Vit Nam hi ngoi hin nay. Do vy, cp v chng nào mun sanh con Trai hay con Gái, thì trc nht cng s tui V Chng ã bit trc? Ví nh : Chng 26 tui + V 25 tui = 51 tui (Chng ln hn V 1 tui). Ri sau ó, tính xem tháng nào th thai có tng s là S L, ví nh các tháng : 2 - 4 - 6 - 8- 10 -12 (Chp), bi vì : 26 +25 + tháng 2 = 53 (s 53 là S L s sanh con Trai) Còn ví nh nu các tháng : 1 (Giêng) - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 th thai, bi vì : 26 + 25 + tháng 1 (Giêng) = 52 hoc là : 26 + 25 + tháng 3 = 54 (52 và 54 là 2 S Chn s sanh con Gái). Nói tóm li cho d hiu : Mun sanh con Trai : a) Tng s tui ca cp v chng có s l, thì phi chn tháng th thai s chn nh : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 -12 b) Tng s tui ca cp v chng có s chn, thì phi chn tháng th thai s l nh : 1 -3 -5 -7 - 9 -11 Mun sanh con GÁI : a) Tng s tui ca cp v chng có s l, thì phi chn tháng th thai S L nh : 1 -3 -5 -7 - 9 -11. b) Tng s tui ca cp v chng có s chn, thì phi chn tháng th thai S Chn nh : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 -12. Bi vì, - S L cng vi S L thành S Chn. - S Chn cng vi S L thành S L. - S Chn cng vi S Chn thành S Chn. ó là, phng pháp trên có th thc hin sanh con Trai hay con Gái, khi ngi àn bà ã th thai ri, ngày xa cha có máy móc ti tân xem cái bào thai Trai hay Gái hoc sanh ôi cho nên có kinh nghim nh sau: Nu ngi mang thai thèm n nhiu v chua nh : Me, Kh, Chanh... thì s sanh con Gái hoc thèm n nhiu v ngt nh : Chè, ng, Mt Ong...thì s sanh con Trai. Còn trng hp ngi mang thai thèm n nhng loi khác c bit, thì khó bit Trai hay Gái, xem nh bt bình thng. Nu ngi mang thai ang i, có ngi i phía sau gi tên, ngi mang thai quay li bên trái thì xem nh sanh con Trai, còn quay li bên mt thì xem nh sanh con Gái. Bi có câu : Nam t, N hu (Nam trái, N phi). Hn na, còn xem bng tròn hoc nhn hay không? hoc trái tai dày hay mng bit cái bào thai Trai hay Gái? ó là my trng hp trích dn tiêu biu ca ngi xa thng dùng... Vic sanh con Trai hay con Gái là có tánh cách phân bit. Nhng tôi thin ngh dù sanh con Trai hay Gái cng là con nh nhau cng hu ích cho gia

ình hay quc gia xã hi, bng chng, nu chúng ta nhìn ngc li thi gian t nc b ô h ca gic Tàu gn 1000 nm qua các triu i nhà : Ngô, Tn, Tng, T, Lng...cho nên dân tc chúng ta có c Nam ln N ng lên chng gic ngoi xâm nh các Bà Trng Trc, Trng Nh...Hng o Vng Trn Quc Tun, Quang Trung Nguyn Hu.... làm cho quân thù không th chim t nc chúng ta. Mt c im na, nu chúng ta bình tâm mà xét, thì mi con ngi trong chúng ta u có cái nghip, cho nên ngi này thích ngh này, ngi kia thích ngh n, k c t tung cng vy...thành ra chúng ta ã tng nghe nói : Nht ngh tinh nht thân vinh và Chín ngi Mi ý là th ó, có ai dám chc nói : anh này hay hn ch kia hoàn toàn ging ý tôi sut i bao gi (k c ôi v chng hay nhng cp sanh ôi). Do vy, chúng ta ng bao gi t phê bình, khen chê i sng ca ngi này hay gia ình ngi kia, a n s phin não cho bn thân vô ích, có nh vy tâm chúng ta mi an lc và t ti. Bi vì, nhng li phê bình ca chúng ta s không bao gi thay i c bn tánh và s sng ca ngi này hay gia ình ngi kia, ôi khi chúng ta b ngi ó phin trách, hn thù...và làm mt ht tình hiu kính vi nhau. Hn na, chúng ta t hi có ai bng lòng cho ngi nào ó phê bình hoc ch dy chúng ta hay không? Tr li, vic Mun sanh con Trai hay Gái nh ã thy, có th thc hin c nhu cu ca gia ình mong mun, ch chúng ta chu khó áp dng cho úng phng pháp s c toi nguyn v a con chào i Trai hay Gái mà thôi, nhng ôi khi còn không th thc hin c, vì lý do này hay lý do khác a n, bng chng : C bà thân mu ca C Trng Trình Nguyn Bnh Khiêm, là con gái ca quan Thng Th Nh Vn Lan, còn thân ph là C Cù Xuyên tiên sanh Nguyn Vn nh rt mong c a con ra i mt a con trai tài c kinh bang t th tc s làm vua sau này. Sau khi song thân ca c Trng Trình Nguyn Bnh Khiêm, ã b nhiu thì gi tính thi gian, cho th thai, nhng tic thay, thân ph ca C ã thiu kiên nhn, ch không thc hin úng gi ã nh, cho nên C Trng Trình Nguyn Bnh Khiêm không th làm vua, mà c vua phong tc Trình Quc Công, sau này mi ngi u gi C là Trng Trình Nguyn Bnh Khiêm và các môn nh : Phùng Khc Khoan, Lng Hu Khánh, Nguyên D... là nhng v khai quc công thn phò nhà Lê Trung Hng, tôn xng C là Tuyt Giang Phu T (tc Ông Thy Tuyt Giang)... Nhng nu xét cho tn tng, sanh c a con gi là quý t, thì không th d dàng hay n gin c, mc dù có nhiu sách ã vit, xin trích dn nh sau : - Không nên c ân ái vào thi gian nh : Thp Trai Nht là : mùng 1, 8, 14, 15 (rm), 18, 23, 24, 28, 29, 30 và nhng ngày : H Chí, ông Chí, Lp Xuân, Lp H, Lp Thu, Lp ông hoc ma to gió ln, sng mù, lnh lo, nóng bc, no quá, quá say, tc gin, tri sm sét, tri âm u, Nht thc, Nguyt thc, tri óng ráng, ngày Thánh n, ngày vía Pht, B Tát, Thn Tiên, ngày k gi Cha M, ngày bn mng v chng.... Ngoài ra, các ni không hành dâm ái di ánh sáng Mt Tri, Mt Trng, ngn la, trong miu Thn, Chùa Pht, cnh ging nc, cu xí, gn m và linh cu. Và nên ân ái trong thi gian, xin trích dn sau ây : 1.- Sách Vng Tng vit : Ngày Mùa Ngày Giáp và t Mùa Xuân Ngày Bính và inh Mùa H Ngày Canh và Tân Mùa Thu Ngày Nhâm và Quý Mùa ông Cn c ã dn, thì các ngày Mu và K thì không nên ân ái trong c nm 4 mùa? 2.- Sách Nguyt Túc vit : Ngày 10, 11 và 12 Ngày 4, 7, 10, 12 và 22 Ngày 2, 5, 7 và 10 Ngày 5, 10 và 22 Ngày 2, 4 và 20 Ngày 26 Ngày 21 và 26 Ngày 13, 21, 22 và 26 Ngày 6, 16, 21 và 22 Ngày 4, 9, 17, 20 và 22 Ngày 16 Ngày 4, 9, 13 và 17 Tháng Giêng Tháng Hai Tháng Ba Tháng T Tháng Nm Tháng Sáu Tháng By Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mi Tháng Mi Mt Tháng Chp (*) (*) tính theo tháng âm lch, tháng Chp tc là tháng 12.

Information

Microsoft Word - Muon sanh con trai hay gai

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

225171