Read Microsoft Word - Document1 text version

Kinh Nghim "Xng Máu" Ca Mt Du Khách i Tàu.

BT Xin chào tt c các bn, Tôi va i chi 2 tun bên Tàu v. Vâng, tôi va thc hin uc uc m by lâu nay ca tôi là t chân lên Vn Lý Trung Thành. Mc dù ý thc uc chuyn i du lch bên Tàu ca tôi ri không úng thi im, tôi vn bt buc phi thc hin iu này nm nay vì qua nm ti, v hu, tôi s không còn kh nng tài chánh, và có th c sc kho làm uc. V chng tôi ã ghi tên i theo tour cùng vi mt s ngui Pháp. iu gây n tung nht i vi tôi qua chuyn i này là phong cnh hùng v ca nuc Tàu và cái phn vinh (gi to?) ca các thành ph ln, nht là Shanghai, t trên tháp cao hon 300 m nhìn xung không thua gì New York, vi bt ngàn toà nhà chc tri, khi ngi trên tàu thung ngon Shanghai by night ... èn néon muôn màu chp tt... nh i bâteau mouche trên sông Seine. i a s xe hi toàn các hiu xn, nhp t nuc ngoài cng có, ráp ti ni a cng có. Và d nhiên cnh kt xe khng khip, kt xe hi ch không phi kt xe gn máy nh bên VN. ung xá thì rng và sch s hon c bên Paris. ó là nhng im khen ca tôi. Còn mt trái thì sao? Ngay t khi uc ngi hng dn ón oàn chúng tôi ti sân bay Shanghai, mt ngui àn ông 51t, nói ting Pháp còn gii và lu loát hn rt nhiu ngui ngoi quc sng lâu nm trên t Pháp, trên xe bus, anh ta ã cn dn chúng tôi nhng iu sau ây: - Luôn luôn phi phòng bn móc túi, móc bóp, phi cn thn nht là passport. Túi eo lng phi eo truc ngc. - Khi uc mi mc mua bt c th gì, c gng ng tr li vì mt khi ã l hi "How much?" là chc chn s b eo ui và b phi mua cho bng uc vì nhng ngui buôn bán có thái rt hung hãn, bám dai còn hn a. - Nu mun mua thì phi tr giá, mc c ti a, vì ti bán hàng s nói giá trên tri (c th : có mt ngui trong oàn mun mua chic áo m xm, bng giá ghi rõ ràng 1250 yuan, tng ng vi 140 euros. Rt cuc chic áo uc bán vi giá 150 yuan tc 18 euros!). ó vn còn là b mua h ri ó. - Khi qua ung phi ht sc cn thn, ngó phi ngó trái cho tht chc chn dù mình bng qua ung trên ung dành cho ngui i b và èn thì xanh, vì bên này xe hi không có u tiên cho ngui i b âu. (Truc khi i Tàu, tôi có xem uc mt video v cnh ngui i b bên Tàu b xe cán cht nh ri khi bng qua ung hoc ng ch èn xanh bng qua, thy "hãi" quá nên mi khi qua ung hi hp vô cùng. Qu tht, xe hi cng nh xe gn máy, không xe nào chu ngng li cho mình qua c, phi liu mng thôi!). - Khi x dng nhà v sinh công cng phi nh mang theo giy chùi .... iu này, hãng du lch Paris cng ã lu ý trên giy trng mc en ri. Qu tht, 90% nhà cu bên Tàu u không có giy, cha k ti tình trng v sinh nhiu ni buc vô là di ra lin, ht mun tè hay luôn! T nht là ngay c nhng phòng v sinh các ni quan trng, thu hút rt ông du khách nh các vin bo tàng quc gia, Qung trung Thiên An Môn, Cm Thành, Vn Lý Trung Thành... và c nhng nhà hàng sang trng hng 4 sao. Thm chí ti mt nhà hàng, có mt nhân viên ng cnh nhà cu vi mt cun giy v sinh và phát cho mi ngui mt on giy, va chùi!!!!! Ht ý luôn. uc hi ti sao t nuc anh hãnh din là có nn kinh t hàng u th gii, qua mt c M và Nht, vy mà cng không có giy v sinh cho ngui x dng? Ngui hung dn ngung ngùng gii thích là dân trí a s ngui Tàu còn thp, ích k, không bit ngh ti ngui khác nên c cun giy nào là mt ngay.

Nói v dân trí ngi Tàu thì qua ó mi thy rõ uc qu tht, h còn quá lc hu. Vn còn vn khc nh ngoài ung và ni công cng. Còn i ngoài ung, nu nh ngay gia th ô ánh sáng Paris, phi cn thn nu không mun p lên phân chó trên va hè thì bên Tàu, phi thnh thong nhìn truc mt nu không mun p lên nhng cc àm ca ngi Tàu. Ngoài ra còn thêm mt c im na ca ngi Tàu là h nói rt ln, bt c ni nào. Ngay c trong khi ang coi show, cell phone reo, mt ngi Tàu lên ting Allo và c th nói oang oang nh th trong rp ch có mt mình hn. Bao nhiêu khách ngoi quc lên ting syt syt, hn c tnh b tip tc thao thao bt tuyt gn c phút truc khi có bo v vô yêu cu hn ra khi rp nói chuyn in thoi. Hng dn viên còn lu ý oàn chúng tôi mt im na là ng ngc nghiên nu nh mình chào ngui ta mà không uc ngui ta áp li vì ngui Tàu không có thói quen chào hi nhng ngui l. Trong thang máy, nu mình nhìn lên trn, h s nhìn xung dui t và nguc li. Nhìn vào mt ngui không quen bit là bt lch s! Ti bàn n, nhân viên phc v luôn luôn rót ruu bia hay nuc ung cho àn ông truc, sau ó mi ti ph n, vì vy xin các mesdames ng ngc nghiên hoc bt bình, và cng xin các bà ng b t ái khi ngui ta hi tui các bà, bên Tàu ó là chuyn thung. Trong sut hai tun l bên Tàu, iu gây khó khn tr ngi nht cho oàn chúng tôi là hàng rào ngôn ng: mc dù hung dn viên khoe khoang tuyên truyn là bên Tàu, các hc sinh uc hc ngoi ng ngay t bc Tiu hc, nhng rt him khi chúng tôi gp uc mt ngui nói c chút ting Anh, ngay c các nhân viên làm quy tip tân là nhng ngui l ra phi bit chút cn bn ting Anh truc khi uc thâu nhn vào làm. Không có ngui hng dn bên cnh là chúng tôi chi vi. Trong nhà hàng, phòng n, mun hi xin thêm ung hay sa, hay mui tiêu là c mt vn , mi tay vô cùng. Mt bà m trong oàn mun hi sa ung café phi bt chuc con bò "meuh meuh" và t bóp vú mình nh th vt sa bò làm c bàn cui ln ra... Mt ngui khác, n ba n xong, mun ung trà, thy bình trà ã ngui tanh, ngoc cô hu bàn li, ch vào bình trà và nói "Too cold". Kt qu cô hu bàn mang ra cho 2 lon coca vì tung là "two colas"!!!(vì ngi Tàu gi Coca Cola là "Cola "). Mt iu không ng khác na là mt vài hotels bên Tàu u khoá cái t lnh mini bar trong phòng ng ca khách. Mun dùng gì, phi kêu reception cho ngui lên m khoá! Ti này thc mc thì hotel cho hay là khách dùng ri b i mà không thanh toán tin nuc ung. Có hotel buc khách phi t tin th chân 200 yuan (24 euros) nu mun x dng mini bar trong phòng. Các hung dn viên còn lu ý oàn là phi cn thn khi thanh toán món hàng bng mt t giy bc ln nh 100 yuan vì có nhng con buôn lu manh s thi tin gi hoc tin các nuc khác không có giá tr, nhu tin Liên Xô... Các ba n phc v cho oàn chúng tôi mc dù rt phong phú, ti thiu 10 món, nhng món nào cng quá nhiu du m, hai ba ngày u thì còn thy l và ngon ming nhng v sau, c oàn u n ti mang tai. Trong oàn có 10 ngui thì ht 6 ngui, trong ó có tôi, b tiêu chy. May là ai cng chun b, mang theo thuc men y . Và sau cùng, iu thú v tôi ghi nhn uc qua chuyn i này là do ngui hung dn sau cùng mang li. Ông này 64t, ph trách i vi chúng tôi 4 ngày sau cùng Bc Kinh, nói ting Pháp cng khá lu loát. Ba ngày u thì t v nghiêm ngh, cng tuôn ra nhng li tuyên truyn nh bt c guide CS nào, nhng qua ngày cui thì mi th l ông ta là cu i tá Công An ã v hu uc 2 nm sau 32 nm phc v, nhng vn c phép i làm kim thêm chút tin. Ông ta tâm s là vô ng c hung nhiu quyn li, nay thì không còn tin tung vào ng na vì tt c

các quan chc cao cp u quá tham nhng, giàu có hàng t yuan. Con gái H Diu Bang cng nh các cu m, cô chiêu, con cái các ng viên cao cp, li dng quyn uy ca cha m kinh doanh, mn vn ngân hàng nhà nuc ri xù luôn, không ai dám làm gì c. Tôi nói, nu úng nh vy thì tình trng này ging y ht bên VN hin nay. Ông ta nói "Bên Tàu còn t hn bên VN ca ông"! Con gái ông ta uc qua B du hc và ly mt anh chng B và li luôn. Tôi hi nu úng vy, ti sao ngui dân không có phn ng gì c thì ông ta nói ngày nào quân i còn nm trong tay ca ng CS thì không ai dám làm gì c. Các tung lãnh u uc tr lng rt cao và uc hung rt nhiu quyn li. Quân i Tàu mnh hn bên Công An và c 2 quyn lc ch cht này u nói "Còn ng thì còn ta " tc phi tuyt i trung thành vi ng. (úng là cha nào, con ny. Thày nào, trò ny). Khi tôi hi : liu ngày nào ó nuc ca anh s có uc dân ch không? thì ông ta tr li: chc chn s có nhng cng phi khong 20 nm na, tr khi truc ó có mt cuc cách mng m máu. Thôi, tôi xin tm ngung bn báo cáo ca tôi vì quá bun ng. Tôi bt u ngi gõ t lúc 3 gi sáng, gi Paris (9AM bên Tàu). Vì cách bit gi gic, có th cha tr li bình thung nên u óc kém minh mn, vit lung tung, mong các bn thông cm. Thân, BT

Information

Microsoft Word - Document1

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240017