Read Microsoft Word - Van Co Sinh Tu.doc text version

VÁN C SINH T

Minh c Triu Tâm nh

Li gii thiu: Trong hng thm lan ta ca ngày Xá Ti Vong Nhân cho Thp Loi Chúng Sinh ang lang thang no u minh và cng là ngày i L Vu Lan Thng Hi hi hng công c m cha sinh thành ã khut bóng, mi bn c "Truyn ngn sau ây thut li mt trng hp dy o ca ngi" nh li dn truyn. S chng ã tr, mê lm ã tuyt, hãy buông x ngh ngi th gii thái bình Bn i! Vào truyn:

Có bao gi chúng ta nghe t ming mt v thin s dy o cho môn sinh nh th này cha: "- Này ch t! Thu còn trai tr, làm kim khách áo trng, ta ít khi rút kim ra khi bao, rút ra là phi chém. Hàng tc s gi ta là Kim vng. Này ch t! Thu còn trai tr, làm giang h k th, ta ít khi chi c. Khi ã chi, mt quân c t xung trng lng mt qu núi - s kt thành nh mnh. nh mnh không lp li hai ln. Dòng sông ã chy, vy thì nhng quân c k tc i n chung quyt. Không do d. Không ngp ngng. Ngi i gi ta là K vng. Này ch t! Kim vng ta cng b. K th ta cng lìa, khoác tay ni, dép c, nón mê lang thang hc o. Ba mi nm chí thú tinh cn mi thy c ca vào. Mi nm lên núi sâu thin tu, tch mc. S chng ã tr. Mê lm ã tuyt. Núi cng là núi. Sông cng là sông thôi. Kim vng kia thành Kim o. K vng kia thành K o. Ti sao nh th? Này ch t! Nay ta có my li tâm huyt, nh dao chém á, nh kim xuyên mây. Hãy nghe mà lp tâm lp hnh. t cháy kin hoc, di tt nghi tình, vào chn ng trn mà thong dong t ti. Hãy nghe ây! Phàm ngi tu Pht, mt nim phóng i, tác thành nghip báo. Vy hãy nh tay Kim vng kia, ch có khinh sut mà ra chiêu, ng cho ý tng t do khi ng. Khi ngng t sinh lc. Lúc buông x ngh ngi. Hãy xut nim nh xut kim. ã xut là phi t. Này ch t! Phàm ngi tu Pht, phi tinh luyn t duy, kh hnh t duy. Mt t duy t trên i tng. Mt t duy dn dt hành ng. Phi nh tên K th kia, mt quân c t xung, trng lng mt qu núi. Dòng sông không chy hai ln. ng do d. ng ngp ngng. Quân c t xung là tác thành nh mnh, tác thành nhân qu, nghip báo. Này ch t! Hãy xut c! Hãy xut nim! Hãy xut kim! Bc ti! Không ngonh u! Không có sinh t gia dòng chy trôi liên l! Không có sau trc gia vòng tròn vô th, vô chung!" Bài ging kia ã t mt tu vin thâm u trên núi cao, âm xuyên qua my nh mây mù, bng tuyt, ri xung, cm vào gia lòng các ô th. Ngi ta tnh gic, bàng hoàng. Ngàn nm Pht giáo kinh in, t chng, th ng, tiêu cc, m say bùa chú, hng khói vt v; cht ng dy, vn cao, nm nh mnh mình bc i nh tht voi lâm trn, hùng dng hô to, cánh sát cánh, vai sát vai...; ánh la trí tu bùng lên, thi sinh khí, em cái p, sc mnh và t do ti thng cho con ngi. Pht giáo t thi Khâm Minh Thiên Hoàng, n ây, hu bán th k XV, sng li, mang c th mi, tinh thn mi, dn Nht Bn i vào thi i phú cng. Công lao y có ai ng rng, có s óng góp t trí tu ca mt ngi: thin s Dai-so-kim! Ngài tch nm 1491, ni mt am tht nh Keti phía nam Tây hi o. Truyn ngn sau ây thut li mt trng hp dy o ca ngi. Thanh niên Ka-jo-ju sau khi tht vng v ng công danh, tình yêu, s nghip bèn tìm n mt tu vin trên non cao và tha vi Tu vin trng: - Tha ngài! Con ã thy rõ b mt tht ca cuc i nên mong mun gii thoát khi nhng au kh. Th nhng, con không có kh nng hành trì mt th gì lâu dài. Không bao gi con có th sng nhiu nm trong thin nh, hc tp, gii lut hay cái gì nghiêm túc tng t nh vy. Con s thi chí và ri tr vào cuc i, du bit rng mình không còn chu ng c. Quyên sinh là bin pháp hay nht, có l... Tha ngài! Vy thì còn có con ng nào ngn nht, d dàng nht dành cho nhng k nh con hay không? - Có ch! Tu vin trng mt thoáng l lùng nhìn ngi thanh niên ri tr li - nu con trung thc! Nhng hãy cho ta bit là con ã hc nhng th gì? S tri ra sao? Có th có nhng kh nng nh th nào? Thng hoc, con thng hay tp trung tâm ý nhiu nht vào chuyn gì?

1

Ka-jo-ju có v ngh ngi, sau ó, y th dài thn tht: - Ôi! Thc s thì không có th gì! Con cha ngh là mình phi nên nh th này hoc nên nh th n! V chng, mc ích ca s hc cng ch a n h vô và phù phim! Công danh, s nghip gia cuc i này cng ch là gic mng u hôm. Hin gi gia ình con li khá gi nên con không cn phi làm vic. Riêng v s thích thì... tuyt, con thích ánh c nht! C i dng nh tâm trí con ch tp trung vào ó thôi. Trong vài cuc tranh gii gm nhng k th già dn bn phng, thnh thong con cng git c phn thng u hng. - Rt tt! Tu vin trng gt u - cha n ni phi b i. Nhng mà iu này mi tht là quan trng, con có nim tin nào ni ta không ch? - Con ã chn la. - Th nào? - Ngài là Kim vng - Thanh niên Ka-jo-ju cht nói ln - li là K vng na. Ngài ã dùng sc mnh ca o c và trí tu thu phc ni tu vin này nhng con nga hung hng nht, nhng tay giang h kiêu ngo và bc hãnh nht... Không cn phi nói rng ngi ta tín phc ngài nh th nào, ngài Tu vin trng ! - Hi con, này Ka-jo-ju! Ta mun hiu cng tín phc y ni riêng con thôi. Nghe gi úng tên mình, Ka-jo-ju rúng ng c châu thân. Bt giác, thanh niên a mt nhìn Tu vin trng, và y cm thy mt sc thu hút k l không cng c. Ka-jo-ju gt: - Tín phc. Con hoàn toàn tín phc. Tu vin trng chm rãi quay qua bo th gi: - Vy hãy cho gi tu s Mu-ju n ây cùng vi bàn c ca y. Ngi c gi là mt tu s tr, rt tr, vóc ngi tm thc, dáng dp nho nhã, khuôn mt sáng r, tròn trn y phúc hu. - Mu-ju con! - Bch thy, con nghe. - Bao nhiêu nm con theo ta hc o. Con mi cm, ta n. Ta gi, con d. Ta giy c, con cuc t... Tình thy trò gia chúng ta tht không có gì áng phi phàn nàn c ch? - D, qu th tht. - Ta còn mun hi rõ hn na. T trc n nay, con không h my may nghi ng gì ni ta y ch? - Phi nói ngc li, bch Thy - ging tu s tr cht nh viên á nng ngàn cân - phi nói là con tín phc Thy mt cách tuyt i. - Rt tt! Vy này Mu-ju! Ngay bây gi ta yêu cu ni con s tín phc "kim cng bt hoi" ó. - Xin vâng. Tu vin trng - chính là v thin s Dai-so-kim - cht ng dy, bc ti bc tng phía ông. ó có treo mt thanh kim c, v nm bc khm xà c, nhng tu nguyt ã ph lên y mt lp bi c. Gn na th k nay, ngài không ng n thanh kim y. Cái thi Kim vng trai tráng oanh lit dng nh mi hôm qua ây thôi. Ngài thò tay. Mt ting ng kh vang lên. Kim ã ra khi v. Mi kim sc lnh ngi ánh thép xanh bic. Thin s Dai-so-kim quay li, ng thng nh mt ci tùng gân guc. - Này Mu-ju! Ngài nói chm rãi - con hãy chi c vi chàng thanh niên này. Và nghe ây! Nu con thua, ta s chém u con, nhng ta ha là con s c tái sanh vào cõi phúc lc. Nu con thng, ta s chém u chàng thanh niên. Sut i anh ta mê mi ham thích trò chi ó, nu thua thì chém u y chng oan tí nào. Hai ngi lnh toát sng lng nhìn Tu vin trng; và trong thoáng giây ó, h u hiu rng ngài nói tht. Thanh niên Ka-jo-ju ng trân, bt ng, loáng thoáng theo hi gió but lnh câu nói xa xa ca Kim Vng: "Ta ít khi rút kim ra khi bao, rút ra là phi chém!" Bt giác, thanh niên a tay s lên c mình, m hôi lm tm, gai lnh. Tu s Mu-ju ch thoáng mt giây s hãi nh tí gn trên mt h ri mt. Trn i bng vào c tin tuyt i ni c thy, nên vic giao phó nh mnh không phi là iu áng suy ngh lâu. Gia thin ng, l trm nghi ngút. Cn gió lnh lo lùa qua lip ca. Thin s Dai-sokim ngi xung sau làn khói lung linh m o, tay nm cht c kim trnh trng vi phong ca mt bc tôn s. Không khí ng li, trang nghiêm và tnh mch n ghê ngi. C hai ngi hoàn toàn b khip phc. H bt u bc vào ván c sinh t. Ván c không còn là trò chi na. Là cái gì nghiêm

2

trng nht trên i này. Ván c chính là cuc i. Ván c chính là sinh t. Và c hai hoàn toàn tp trung tâm ý vào ó không mt my may dám xao lãng. Ch vài nc khi u, thanh niên ã sm hiu là mình ang i ng vi mt ch th k tài và già dn. Tu s tr li un úc c c trm tnh ca thin môn. ó là nhng yu t áng ngi. M hôi t tráng chàng thanh niên chy dài xung ngc. Tu s Mu-ju ã chim u th mt ri. Và nh mt lão nga t tin, sung sc - ch cn si tng bc u n gi khong cách u nga. Chin thng ch còn là thi gian. Ka-jo-ju quên ngoi cnh, quên bn thân, quên c vic sng cht. Ngay giây phút này - tình yêu, công danh, s nghip, u hn - là nhng ám mây en b xua tan mt cách nhanh chóng. Tâm trí Ka-jo-ju hoàn toàn chú mc vào cái am mê duy nht ca i mình. Phong , sinh lc, thin xo, s thông minh d dàng tr li vi chàng. Th là Ka-jo-ju khôn khéo g tng th mt. Tuy nhiên, tu s Mu-ju vn tranh tiên. Rt chm, vng chãi, tng bc vây hãm thành trì, không mt s h ti thiu cho chàng thanh niên lp li th quân bình. t nhiên, thanh niên Ka-jo-ju b th, b thành trì, hy sinh quân mã, tung nhng òn chp git. Lp cht, lp khác xông lên vi khí th quyt t. Ly công làm th là chin thut bình thng, nhng t hy sinh quá t ngt, liu lnh và táo bo nh vy thì qu là Mu-ju mi thy ln u. n lt tu s tr toát m hôi, tng git, tng git r xung bàn c. Ka-jo-ju ch ch có th. Ch cn mt thoáng bi ri, lng l ca i th là y chém ông, chém tây nhng th táo bo - nhng ch là h chiêu - ri rút v an toàn, bình chân nh vi. - t vây Ngy, cu Triu, hao tn tâm c là ch mong cái th bo toàn - Ka-jo-ju th phào nói - Tht ra, nu t không tht vng tình i thì không i nhng th tuyt mng nh vy. Vì t bi, vì trung hu và chn cht mà tiu s ph mt th thng phong. Hin gi tiu s ph du hn quân nhng chuyn thng bi khó bit phn ai. Li dng khi quân mã ca tu s ang tn mác ó ây, thanh niên kéo ôi pháo ging v gi trung quân. Binh lính và nga chn ven sông. Mt xa cht ông, cht tây, cht tn, cht thoái xông xáo gia chn thiên binh vn mã. Tu s tr bt u thy mình yu th. T tin mt thoáng lay ng là phía t tin ã b viên h tng ca ch phá v. Lão nga già ca i phng c hai cht h v cht ch, hm sn ã lâu, bây gi hung hng nhy n thí mng. Th là ôi pháo bt khut kiên cng ca tu s b loi khi vòng chin. Mu-ju ã ri vào th th. Thnh thong vn ánh tr nhng òn y trm tnh và ni lc nhng thanh niên vn ón d dàng. Vào phút bt ng nht, thanh niên Ka-jo-ju tung quân d b. Hai pháo gi nhà ng lot vt qua sông, tung òn ti hu. Tu s ã nguy c thp t nht sinh. Thanh niên len lén a mt nhìn v s. y là mt khuôn mt trong sáng y trí tu do bao nm tinh cn gii lut. Ôi! Mt chân dung tht p trong mt tinh thn cao khit. Thanh niên ngh. V tu s này t hòa và ôn hu ht mc, mang linh hn trong sáng nh viên bch ngc không t vt nhim ô; âu có hc ám, bi bm, hiu chin, táo tn và a sát nh ta? Ôi! Mt nhân cách nh vy mà b kt liu cuc i tht ung lm thay! Ta là gì? Mt k du th du thc, vô tích s, n bám m cha và xã hi; np sng d dáy, h hng, ni tâm y dy nhng ham mun bt chánh và hèn h. Giá tr i ta ch có th thôi. Rm rác còn có ích hn ta. Thanh niên nhè nh th dài. Và lòng t bi khi lên du dàng xâm chim lòng chàng. Ôi! Cuc i vô giá tr ca ta nên hy sinh cho cuc i có giá tr. Ngh th xong, thanh niên khôn khéo to nhng s h, ch nhng k th tr danh mi bit c. Mt th, hai th. Vy là quá cho tu s ly li quân bình ri chim luôn u th tn công. Thanh niên Ka-jo-ju bit mình s thua, lát na thôi, nhng chàng không m hôi, không lnh lng, không lnh gáy. Mt an tnh mênh mông, thân thit vây ph tâm hn chàng. Cha bao gi mà chàng ch i cái thua - ngha là ch i cái cht - mt cách du dàng, trong sáng, bình lng và thanh khit nh vy. Tu s tr ngn ngi. Ngón tay va thò xung quân c nh mnh, vi rút lui... Cng vì lòng t bi mà tu s không n h th. Bàn c bt ng gia hai ngi.i vi nhng tay c u hng, không có th cui cùng, Ka-jo-ju hiu vy, và vì ã nguyn hy sinh nên b tay xung... Bng mt làn khí lnh lt qua. Tu s Mu-ju thoáng thy thin s Dai-so-kim ng dy chp chn sau làn khói hng. Và mt tia chp ph chp xung u chàng thanh niên. Tu s nhm mt li, kh tuyên

3

Pht hiu... Thin ng lng ngt nh t. Tu s tr nh thn m mt ra. Mt y cht tròn vo, kinh ngc. Cái u vi tóc tai ri bù ca chàng thanh niên ã b co nhn thín. Và ging thin s Dai-so-kim trm m, mn mt bên tai: - Ch cn có hai iu, Ka-jo-ju con hi! Âúy là s hoàn toàn tp trung tâm ý và lòng t bi. Hai yu t quan trng ca o Giác Ng. Th mà hôm nay con ã hc c c hai. Con ã tp trung tâm ý có hiu qu vào ván c. Sau ó vì lòng t bi mà con nguyn hy sinh mng sng mình. Thôi, hãy li ây, áp dng k lut ca chúng ta trong tinh thn ó. Gii thoát s là kt qu ng nhiên nh mi tên n tiêu im theo ng nhm úng. Thanh niên Ka-jo-ju a tay lên s u mình, chàng mm ci. MINH C TRIU TÂM NH

4

Information

Microsoft Word - Van Co Sinh Tu.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238045