Read Microsoft Word - Ði xích lô Hu? text version

i xích lô Hu

i xích lô Hu l lm, va lãng ãng, an nhàn li va nh c tn hng cái cm giác làm ngi sang ngay chn kinh k, hoa l mà u hoài. Du khách muôn ni, n Hu hu nh ai cng mong mun c mt ln i do bng xích lô. Xích lô Hu có sc thái riêng. Màu sc trang trí xe không loè lot. Xe có cao tm du khách có th ngm dòng sông Hng, va cho ôi uyên ng không cm thy chng chnh nhng cng li không quá cht cho ai ó cm thy ngi ngùng mi lúc ngi chung...

Xe chy êm êm chm lt i trên nhng con ng rp bóng lá me bay. i n âu thành quách, ph xá, dòng sông và c nhng khu vn yên tnh hin dn ra n y khin cho lòng ngi nh chng th mun ri xa. Chính vì th mà i xích lô trên ng ph Hu, dù là khách l hay quen, bao gi cng có cm giác nh mình va i âu xa mi c tr v nhà, v vi Hu yêu thng và gn gi. Mùa ông, i xích lô Hu cng có cái thú riêng. Trong cn ma bi lây rây, các bác x lô bao gi cng cn thn kéo chic mui bt lên, che cho khách khi t, th nhng cng có ngi thích c i mui trn cho nhng làn ma mng nh sng khói y pht nh vào mt, tìm cái cm giác tê tái ca t tri lúc chm ông. Xích lô chy t t nh xe p, bng qua nhng con ng rp bóng cây xanh, qua dòng sông xanh êm m chy gia lòng thành ph, khin tâm hn lâng lâng mt khúc lãng du. Khi êm v, ánh èn ri qua vòm lá to thành nhng m sáng trng lay ng trên khp no ng. i do bng xích lô có cái tin là có th ch ng dng li chp nh ni mình thích hoc tt vào quán chè, quán nc nhâm nhi chút gì ó mà vn c ch. Nhng chic xích lô hòa ln trong dòng xích lô trôi êm qua các no ng, lt di nhng vòm cây lung linh m sáng. Xích lô Hu bây gi có nhiu, nghe nói gn 5.000 chic và ngi ta cng ã lp nên c nhng nghip oàn xích lô hn hoi làm n sinh sng. Có ngi nói, dân xích lô Hu nói ít mà tri i, nhìn v cht phác và lm li vy ch ch coi thng, bi trong s h, còn có nhng ngi trc ây vn tng là nhng ông giáo hc hoc gii chc công s bit nói ting Tây thành tho. có nhng ngi c th và nói in tích rt "mùi". Chính vì th mà nhiu du khách n Hu ã thuê h ch i chi c nghe h k cho bit th chuyn bun vui, mi c ca x này, thm chí c nhng chuyn c lit vào hàng "thâm cung bí s" t thu nào trong chn cm cung xa. Xích lô là mt phn k nim Hu xa, là tài sn nuôi Hu ln lên nh ã tng nuôi sng bao mnh i c cc. Khó có th hình dung mt ngày kia trên các no ng x Hu mng m không còn na nhng chic xích lô sm ti i v. Là phng tin chuyên ch, nhng xích lô Hu ch yu ch ngi. Các bà, các cô thích i li bng xích lô. T trên xích lô, quý bà bc xung, tay khép nép vt áo dài nh tm bình phong ch che c hnh, rón rén mà cao sang, thun thc nh mt v công kh luyn lâu ngày. i xích lô quý nht phong cách lên xung và cái dáng ngi. c hnh t trong cái dáng. Ngi Hu rt coi trng dáng ngi, c bit t trên xích lô, trc c trm ngàn cp mt ca bàn dân thiên h: thng ro, oan chính và trang ài. Ngoài Hu ra, ni mô bt chc c. Nhiu anh m say cái dáng ngi ca cô em ng Khánh du dàng.

Hn nhiu ngi còn nh Nhà-th-xích-lô Nguyn Vn Phng luôn luôn sng lc quan vi cuc sng gin d, hnh phúc qua nhng vòng bánh xe ln ca chic xích lô trên ng cùng nhng bài th anh sáng tác:

Git nc Hng Giang

Ht mui hòa tan trong ly nc Tôi cng hòa tan gia cuc i Làm tên phu xe qua ngày tháng Ch bao ting khóc ln n ci Vng khách ôi khi v ch gió Không tin không bc vn ci vang Dng li bên cu nghe nc chy Cht thy mình: mt git nc Hng Giang.

Hát vang bài xích lô

Ngi lên non n dt Chuyên n ci t than Ta n trong lòng ph p xích lô lang thang Khi gp khách ta ch Lúc vng khách ta nm Có tin ta ung ru Không tin ta hát ngâm Mc ai lùi xung chó Mc ai tin lên voi Ta gi lòng thanh bch Di hai vng sáng soi ã lâu ri quên ht Nhng th phi giang h Tng êm ngi gõ nhp Hát vang bài xích lô.

Information

Microsoft Word - Ði xích lô Hu?

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238093