Read Nhung%20NLCBCNML-%20nhom%2034.pdf text version

l-

lrr

TRI/dNGDHKYTHUATcONGNGHETPHcM pnone oAo rno

I OOI I OOI Ot t I OI OOOI

ME nhQn

dqng 09821

Trang

ll2

BANG DIEM SINH VIEN

Hqc Ki' 1 - Ndm Hoc 10-11

Hgc Nguyn lf cd bin cria cht nghia M6c-LA (21025001 ) - SdTin Chi: 5 Nh6mThi Nh6m 34 -Td001 -DEt 1 28lo2lLL Gid thi: 07930 - phit Phdne thi Uo7.o3 -) Ll40 .0 4 Nsiy rhi

M6n

*1

L

ME SV

Ho

Vi T6n

AN AN ANH ANH ANH ANH

Tn l6p

10DQT20 10DQT20 10DQT20

S.Td

chr ki sv

.4

Di6m

T6 dQm vdng trdn cho didm nguyn

1054010945 1054010948 1054010953 1054010958 1054010959 1054010964 1054010992 1054011003 1054011004 1054011009 1054011012 10s4011055 10s4011061 1054011063 1054011068

wcuvEttrHANH

NGUYENTHI

oo il 'i3 {-l t:i E rJ: i3's rg;

*- '&G ) tf

2

3

HOAI

4

GrArucrHuy

PHAN

eAo

-4n lz

4

5

THITHUC

10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

euAcr oinn

uFr

6 7

NGUYENTHI

HuYrun

VIJONG

lonc

nOAnC

cuonc

DAT

orENa

I

9

10

11 T2 13

10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

rucuyEru

DOAN

noAruc

rRUNG

THI TATHI NGOC

trtcuvEt't

DUNG DUNG

nrEu noAruc

10DQT20

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

L4 15 16 17 18 19

o6 n[/u pru ncuyEru sUc

noAnc

HONG

t0s40tt077

10s4011078

105401109C 105401 11 11 1054011 114

NGUYENTHITHU TNAN TNT THANH TRAN THI TRUC TRAN NGOC NGUYENTHI NGOC

GrHr

HI/ONG HIJoNG

HUYEN

it} E r,} tg S ' "1 rlirS v:>il,s iil G i t{-:l ii} (.!i 4 t) Ofij ii) e gl ii.r G O iS il.r+ 4 .L 4,%: i. 13E i! r.3'.?r &] ri] fJ {3 {g} i,:!i Ito/ g ] {S S {S 4 '!i{3 $ 1} &} t3 tO (3 it") tii i4 ,Ei r$r i!)'ii il,.-$ 2-2.*{:l t} g {*,.:} & ts iil ig} its a DLLrnn /. {* 13 {i, f} g {4 c o &t {l rD .-1 i-s,il t:j i3 ii; 1.!i G)*'jj S t-9, -.tL 0rno lr'^"/ ,3e$$G:GiC-'3r*,{s 4 {:},3} {ji g'31*} 4 O ig {t} lB nwrL ,4 tS itt t=i i tr3i G O ) il t:j,i l-r i3'.? gr s] r;]'3t tg S 61, /1> ] ) fY2 {3 gi r,} #'11"} ,] E i* f}

0i$,""

iS {:} iA (:j

&

r.9

{t ar

{t} i$j

$

).9

I

t

I

*

I

}l

l-

}

J

4

J( PW J

a

r) &

aL'tBU,

-+

UEN UNH

LrNH

LOC

10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

V |\t

20

pHrjonc

BAO

*(Ng

HP

( ';cill G',,? {3 {i,* B ft,,-! S

I i3l|} 13 {t} fj g {41.:l S liS{* *3 {3r iti {jl,i3iii} I, G I gl i,.D

r.Ij,

*

2t

22 23 24 25 26

t0540Lrr24

1054011129

rnArurnrrnDy

NGUYEN XUAN

I .{i*l {t1,i3,9},;_* g t

L

1054011 151 vO r,rcoc 1054011 156

rruEu

MY NAM

NGA

10DQT20 10DQT20

r.0DQT20

l

4

1054011158 1054011162

NGUYENTHANH NGUYEN THI KIM

LgI

MAN

NGHI

10DQT20

I

4

A VU-tL /, &O it) {} -) la rS i3 iil (.? 0 ii)'ri Gr O i3 S ,,.'ji b J-= O'S r tjli3 ii) fi) e-r* rF iT ' 1 l/,/i lY!- (-. r+--:n,3 i i?,i3rt-tr * G'e O t* C; ,ttX\E "() rliSl0 r:] i3 & i*$ t'ft fl,s

.,?,-

*

tS ttt

{:l {ir &j i3 {q} {_:} S O i3 {tl'.S g i}'i C'A {3) t tO

r.-i_;J

I

s6s1atnr:22bC,

Cdn bO coi

sdsivdat: sdS/vkhdnsdat:

Can bQ coi

rp.HCM, nsev !..th5no.)nim20{

il-L

thi

1:

')^,o/

th)l-

C6n bQ chdm

,,/ t,

thi

1:

,

Cdn b0 chdm thi

ok-

2:

TnJdng khoa

v.1

/

B0 m6n:

Truong Dai Hsc

K! Thu{t

C6ng NghQ TP. HCM

Mdu In M9205

Phong Edo Tao

BANG DIEM THI n6 suNC Hgc kj I - Ndm hgc: 2010 - z0l1 J ,i^U1 .Z M,,uj k; * "' *-' Mdn Thi: UR.l,"c'' *1* Mi mdn hsc: , A u t'"'- { Ngdy rhi: 2l Phdngrhi: Lt oLt!.', l\Ll,l4

STI'

I

DVHT:

DIEM

GK

MaSV

I-IO VA TEN

NCAY

SINH

r-dp

SO

TO

r.i

rpN

tvfltwott(5

q4xL lo\xbot

T

qW

DIEM THI

GHI CHU

)r-0

2

3

4

5

6 7

8

9

l0

lt

t2

I3

l4

I5

l6

t7

l8 l9

20

s6 sv authi: ....,Ot

s6

sv

o4t:

s6

sv

t<nong

dqt:

...................

Tp. HCM, Ngay Ld, .rnang. . . ] .r.rarn zo Tru0ng khoa/trucrng bQ mOn

rr1. .

Crin bQ coi thi l: (k! ton vd ghi ho ten)

C6n bQ coi

thi 2:

,---t-'

(kf

tn vd ghi hg tn)

*,

Tqdl C"q+rt,tnl '0u

C6n bQ chAm

l-

u; fu-,WJyC^*.

C6n bO chAm thi 2: (ky tdn vd ghi hg tn)

'Iu:,t--'

-----'='4 <---"--'

-9(

F#F:.

rfi,!{i

{!+**g'

"&nn

*'

thi l:

(kj

tOn

vd ghi ho tn)

tM-

q

_z7z--

@ru-rh/

'lrfu'no '11

--za1 t.'

Trudng D4i Hgc K! Th4t C6ng NghQ TP. Phdng Ddo.Tao

HCM

Miu In M9205

gANc DIEM THI BO SUNG

NGANH HQC:

Mdn Thi: Nguy6n ly co bin Thi: 13930 - 2810212011 Ho vd t6n

Trdn

1 HKI Nim hgc 2010 - 2011 21025001 cfra chfr nghia M6c-Le Ma m6n hoc:

Thi Dn

Ngdy

Phdng

Thi:

s6

U03.07

-L _/ ,r(

td Kf t6n

DVHT:

5

stt

I

1

MaHS

0s I 040004

Nsiv sinh

DAo

L6m

Di6m GK Di6m thi

Ghi chf

chuyOn ca

Quang

lODXDOl

4

Sd hqc sinh

d4t:

C6n"bd coi thi 1:

-l/ru

(k!

(kf

tdn v,a ghi ho

t6n)

. . .. .. SO hgc sinh khdng tl4t: C6n b0 coi thi 2: (ky tOn vd ghi hq t6n)

......

Tp. HCM, Ngdy../.d.rnang..f ..Nam Trucrng khoa/trudng bQ mdn

zotl

ltL

C6n bQ chdm thi 2:

,--z{..'

Tffiffit,*",4*'y C6n b0 chdm thi l: v

t6n vd ghi hq

t6n)

(kf

tn vd ghi he t6n)

,.--/2(j=r'"--1* ,

'rg

-'ttK--

('f t/e:

^\

N'Uud'il r*'-A

2--=-

Ilir "=

-"u

Il

TRUdNGDHKYTHUATcONGNGHETPHcM pndne oAo rao

lO

Ol

tOO

tO tt

llOOOOt

Trang

Mi nhfn

BANG DIEM SINH VIEN

Hqc Ki'1 - Nam Hoc 10-11

dgng 09822

tl2

M6n Hgc Nh5m Thi

Ngiy

sTl

1

Thi

Nguyn lf cd birn cria ch(| nghia M6c-L (21025001 ) - SdTin Chi: 5 Nh6m 34 - Td 002 - D9t 1 zetO2lLL Gid thi: 07s30 ' phtit Phdns thi u07.04 -l,,tO , O q

Ho Vir T6n

ME SV 105401 1163

Tdn l6p

s.Td

?

chr ki sv

utem

T6 dQm vdng trdn cho didm nguydn

eur

oAr

eicFr

MINH

ucnil

NGgc

NGOC

10DQT20 r0DQT20

2 3

1054011169

105401117C

pHANTHI

TRI/ONG

I

4

i0DQT20

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

4

5

10s4011174 1054011207 105401121t 1054011228 1054011230 1054011249 1054011253 1054011269

rucuvEt't pnRn

l,tAttttt

G

trtcuvEn

NHTJNG

rnlrn0v

6

r.rcuyEtrt

PHAM

noru

PHoNG PHUNG PHUNG

4

7

8 9

10

11

KIM

nolvAn rnAn ouv

rrurun

nA we-r

11

O S i* L$ Y{IV fi O {l I,I'} e '.s] a s g) Qdl i-3t n o {s i* ts #,,? it] ti i3 trl r,31: O i3 S rS: (3 i* tlll . I tlt', G ';*{E it} t_? i3i {l c 0 5 $r!] S fi {3 i} G G}t1r g {* {S, 4q^twL- -6 t3{S'gi *j r? 0 i}} g} e]* g} {q Mf^"W + d]{3 iti r:l {3 fit,;3 A O {:j $ r.t$ 7 G G) rA r.3 & g,1r:,},3

8 ',riG O B r*:',3 ttt

il'S

eUANG

o6 rucuYEn oirun

/

J

ee

euvEtt

rAru rAru

t2

13

14

r0540rr27c rnAru

1054011278 1054011293 105401130s 1054011342 1054011349

105401135C

euf

Ktur

I

/t

rnAN rHI

rHANH

PHAM THI THU

rnAo

15

frHuvcAm

DINH NGUYEN rucuvEn

rHo

TRANG

16

L7 18 19

THU

I

/)

rnl

euVnn

LE

rRANG rRANG TRINH

TRONG TRUC

wcuYErurHDv

PHAN THI [email protected] HOANG

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

1oDQT20

I

I

A

1054011362 10s4011365 1054011367 1054011371 1054011385 1054011392 1054011395 1054011401 1054011402 1054011415 1054011417 10s4011419 1054011439

105401144C

'7L--- .5 lir; O iri Gi fi il * r O rO i* {1ii *: lrlrr^n- { l'[:,3i irr Gi i3 ,3: O G e''Gi i* {:$ t-^^--LL\Lv 6 |tli(3 O O i 9t,.3 {F tl i it' $

L

g ] *'3)r.? {3 S t$j i1.z_/l * iA*l r-? Gl g g) i3i G O iS it ti} 1D2 C t?i${tfl{3&1,f;*6tE${} g ^'\tv! 6 &{3 } *} i3 i4,{3t A S S;, f dil,S G; iS * & rel tg S $ g *,.:) Ar 0 *} {*'S, .G13 itl{:l l,l:sj $ 13 g {1.) * l3 r} 13 i* r.$

lh,-b

+

{i{S}figil,i}}$${*&

,Ii13,-!

r,3

-b

20

2L

DINH

Tironq

HUYNHTHIANH

ttcuyElr rHI

HUYNH

I

A

a,tr

)14n"

6

22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

Hbltc

rnuc

TUAN TUNG TUNG

r

r

ANH NGOXUAN

PHANTHANH

DINH THI

/

A

?,sr.

C

A

ru---

*t""r

5

5 B

PHIJONG

uyEII

uvEru

ttcuvEru

ru rrrcuvEn rucgc YEn

rnl

rucuvElr

NGUYEN

.9t ?t

4

lW

uil

ttu!41

I

vY

YEN

yEr,r

-uAAM ,5

DAMTHI

rnt

7t

HoAnc

I

+

CONG

ANH THUY

32

NGUYENTHITHU

10DQT20

J.

79.

-l[!L

rli r G) i3, ilt i G O rg ) {,} r.l:i It:;,tt Gl (ji i3 G t3 G tJ {g Ln li} tll ti] Gi G i1.l a! r3) O tli itr r.l!i t-- {tj ,ri i3} --lfii + irl --- .a i{' {3i t} 'e i-j) ir; rS' u t'*:- iti rs ia il o Gro ig ii,.rli loo Lr:o il,$ i3 il * B o {:i 0 {$ t-^ -^ Ifii r3l {r: r..} '3 i4 r3i rS r*a fi, gl' iS t--^^ lr3{9, G Gi O G,.3 G O O (S,,i0 + {:$ ii} {.} r i} t .lS 0 {9 gt'3} i,iyi t-- -{Ji i3 Gr'-"j G D il il {S lfoi * +*- G il,r 1&'li ii) ; i3iil q3i O,a G O',.S lmo Gi,ri E it) rB r o G it aL+ + t-- -^ ^lO G itr .;j ,g ta) ,Ji G t i3 itr i,i!j

f-

t--^

lr$

I

sds/vdr/thi: '.'.t

Cdn b6 coi

,'

sdS/vdat: JSlysas/Vkh6ng aat:0f

C6n bQ coi

rp.

C5n b0 chdm

HCM,

ngay

/ftnans /

.\

nenzotQ

/

thi

1:

thi

2:

C5n bg chdm thi

1:

lfi

J,:

Truldng khoa

B0 mon:

TRI/oNGDHKYTHUATGONGNGHETPHCM

PHdNG

oAono

OlOt

O llO

Mi nhin

tO I tO tOOOI

dqng 05549

Trang 1/6

eANc DrEh srNH vrCN

Kiim Tra Giiib Hgc K|

Hoc K!'1 - Nim Hoc 10-11

M6n Hgc Nh6m Thi

Ngiy

Thi

Nguyn lf cd bin cria chri nghia M5c-Le (21025001 ) - SdTin Chi: 5 Nh6m 34 - Td OO1 - Dqt 1 - phtit Phdng thi Gid thi:

Ho

*1

1

M5 SV

Vi T6n

Tn ldp

AN AN ANH ANH ANH Arun

s.Td

chr ki sv

gidm

T6 dQm vdng trdn cho didm nguyn

10s4010945 1054010948 1054010953 1054010958 1054010959 1054010964 1054010992 1054011003 1054011004 1054011009 1054011012

NGUYEN NGUYEN

THANH

THI

10DQT20

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

(l

X

2

3

HOAI

GrAucrHUv

PHAN THI

aAo

f

v

*t$ iri Q:;V i'

jr i$ iri

-\ ,{a il.,

t-:j

r=}

ili

{:,,

.a\

iji t1} {:j fi ill

,{1 ,'.-,

'l

@ irr ',.11 {$, ii,t tl;i

!tl'r3',

il;

4

5

THUC

euAcn oiNn

ltrcuvEru

HUVNH

vrfr

6

7

rnl

10DQT20 10DQT20

10DQT20

I

9 10

11

r-oNc vUoNG HoAr,rc ttcuvEltt noAruc

THI TATHI NG9C

DOAN

crjdr'rc

DAT

orEN

DUNG DUNG

10DQT20 10DQT20 l0DQT20

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

--1

t2

13 T4 15

105401 1055 r,rcuvEru

1054011061 1054011063 1054011068

o6 nUu

pnr ncuvEru orlc

TRUNG

v r!; r1: ilr \ rli,'31 ilr rI; ,:j ia] @ i,!r f' r3l ilr tlir \ '.i ild i1 ii., {:i il @ ifr i} 13, !r r!j,i L d] {g} iii f} ,:? i* {S C} O G igi {$i v iij $ iL; tl; iji isi 'ti t & t-g ii: f rliG iti {ji {jj ia) {5i'5),:i @ i} rsi .r di {:j iti i,":l i3i iL}',3}'3 G A {1i r#i g ili r-g] i.i; tli i3.: ,"t: ,.:., ,it S i:-; t::1 '.3i

r

I

r::i i3i ,l{) ,.Ii i-i: ir;

i!) Gr r,J; ffi il, Oi rji';fi t,S i* tir

t.t:L-i

_

HrEu

t.,

noAruc

a

X

noANc

HONG

NGUYENTHITHU

16 L7

1B

t0540tr077 rnAru rnr

1054011078 1054011090 1054011111

105401

1 1

rHANH rnAru rHr rnuc

TRAN

ijj ,,I; Gi G 'ft # il,r i!: \ it]{:l'':"} {,:l 1311} & }* i3 i{} i,It

v

ti i3l i'ir iJ;, i!.i fir r:i G'J; i3i il; rl,:r ti i:; i!; rli '3 i1] i3; Gi il & il, ,.Li

!,,r]r rf:

r,:j ,,:]

HUoNG

HTJoNG HUYEN LIEN LrNH LrNH

10DQT20 10DQT20

10DQT20 10DQT20

19

20

2L

14

I{GOC NGUYEN THI NGQC Grnl pnUoruG

1054011124

105401 1129 105401 1151

22 23 24 25 26 27 28

29

rnArurHrrnuv rlcuvEru xuAN eAo

v6 rrrcec

NGUYEN

10DQT20

10DQT20 10DQT20

lOc

MY NAM NGA NGHI

rnrEu

KIM

1054011156

THANH

THI

10DQTz0

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

105401 1158 NGUYEN

1054011162 10s4011163

105401

1

LOI

I'IAN BICH

ehoff

PHAM THI

rucnin

NGOC

i:j i"t] {j} {3 i1} iti {* ,:} 6 {ii '.}l { r:i i:; i'i r tJ.:, i?"i i{: S ,I:' 3 t!': ''t: {.1jt t i:i i3 {!i i* * iti ,,3} s * ,3; it} {,$ ii'irli ,-fr :T; ij.i ,-;: i],r {p t: i3i ii*i i-;i a ::!i : irr f; ili i{: G e I il; rili {niw il} i*,.3_f i*'i;191{* i3: it} r,$t (, 9 r.i i]i iri t] 13 i* ,,-ti {* {ll Q, {:.i'..11:, 7 i:i i.:l it] fj {:r {4 i_ti it $ 'A {i} ir-'r q i,ri iI] ii: ir-] ,:31 t1) iij Gj r t-tj & ,.{t t-. -.- .-. q il'i ii ' il, t . ' ;..j ' ii' tjj i3j rl -Ii {fi, i.!:r I l,i.,,,r,if, '].1 ;Ji i!: i:i iii 'lr & rf r ,;1' L*' * tq It','i t3.: ,lr ..i.' j: ,1+; ilt fit :f.: i!l' Qr .1j,, L'-' -' 'I

I

t

159

f

I

lr: L'

illj -

, r

1:

1-i

r-: r

rJr i J', ,I'i

lf

r r.;.:

,&

,:

105401 I 17C

TRIJ0NG

30

31

105401117 1054011175 1054011207

MINH NGUYEN MANH

rueuyEtt rHANH

pHRru

NGoc

NGUYEN

1,.-,

,:.

:. i '"!

i!'&

.,:

r

:*

ii.,

:l

10DQT20

10DQT20 10DQT20

PHIJoNG

ltcuvr,r

NHTJNG

32

rnr

rHUv

Sd S/V

+

1:

Cdn b0 chdm thi

[a'.4. ,l"l':' ';.r ,1.:l:1(F:l': ri ''i: i,: ,i',1",;,i,.ir 1:,1 ll,"1. ilt:' -:] 1!, |ra:G , : | , r:. i i, .3.r ,.'. tl'. i-:., 0 ii. ,;r il,

Tp. HCM, nsiw

, J, ri,,

I

thi: C6n bO coi thi 1:

56 S/V dr/

dat: 2:

Sd S/V kh6n9

dat:

thi

tl.th6nstl

/

n5m 201p

C5n b6 coi thi

Cdn bO ch52r

i Ylr,thr

2:

Tru(dng khoa

86 m6n:

I rRud'Gttfir;T,:AJff+f"-enf

rexcm o

r or

or

r or or roroor o

M5

t

nhin

dgng 05549

Trangl/6

gAt{c orEr't srNH vrn Xidm tra Giita Hoc K|

Hqc Ki' 1 - Ndm Hoc 10-11

M6n Hgc Nh5m Thi

Ngiy

Thi

Nguy6n lf cd bin cria chi nghia M5c-Le (21025001 ) - sdTin Nh6m S+ - rd OOl - Dqt 1 - phrit phdng thi Gid thi:

Ho

chi:

5

sn

33 34 35 36 37 38 39 40

ME SV

Vi T6n

T6n ldp

S.Td

chr ki sv utem

105401121 1054011226

105401123C

t'rcuyEru

PHAM

G

nofu

pHoNG

PHUNG pHUNG

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

KIM

7

I

a f,it isl

rrurun

noavAru

10540t1249 rnAru

1054011253 1054011269

HA

ouy we-r o6 trtcuyEru girun

euANG

quvEru

rArrr

10DQT20

10DQT20

10540Lt270 rnAn

1054011278 1054011293 1054011305 1054011342 1054011349 1054011350 1054011352 105401136s 1054011367 1054011371 1054011385 1054011392 1054011395 1054011401 1054011402 1054011415 1054011417 1054011419 1054011439

1054011,140

euf

KIM

rAru THANH

TRAN THI

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20

4t

42 43 44 45

PHAMTHITHU

TnAo

THo TMNG TMNG

TnnNG

LErHuvcAM

DINH NGUYEN rucuyEn

THU

euVrun rucuvEru rH0v

rnl

PHAN

46

47 48 49 50

51

THI tlcoc

r_E

rRINH

TRoNG TNUC

noAmc

oirun

ANH

-( ,d,!l {i} Ci gr t* ,i:} & 6, ,3r i{t ,ii,} ( j:],3 {t} ril g til'.-ti Gr{It s, {:.t re i3 S {r-} Jr] i3 iti {:} {:l {* {& S ') ,Ilf] {} *, r.? i1) *'3t {_l *},9't1!t, 6 i* igr iil r.3 ,3l i.1l ,,_Ti & {r1 iS {t} { i:] {3 r.} {:l i3 S {p g ,ar i_j} i{i rF:

)

5 lru '-gi ii] O'Jr ii qp r5i D 13: i:.; tr-q I l':: O iti (3' ii.; i.r.r i:i O ,' {S i:.) rj} O it) {.ji A iar , Gr ,.1 13) ,lli t.-ry 5 ft:; 5 ki G iir i!.i i ,:.rr tP iil 0 {3t iti {-$ q?: a iS [r: O irr {D t1.r 'J; O ',1 ii' rr:,; h tli tl$ irr t3 tii ) & ,S O G i-n frs;

(?

D

'i e ,.3 o ttr rri i s ii l,Ii G il

'-t)

I t.---"

tU dim vdng trdn cho di6m nguyn

iti (i) i3r it

t-)

,.i; t&i

ii: $;

r.i_tt

r:"1}

10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20 10DQT20

10DQT20 10DQT20 10DQT20

4

HUYNH THI

rucuyErlrHI

HUYNH trtcO

HOnc

{

ft

rnuc

TUAru

AI,J;|

xuAN

PHUoNG

)

)

rul,tc

TUNG

52

53

PHAN THANH

6

A

DINH THI

uyEN

uyErrr

54

55

TU rucuyEtr rlcoc yEru

rucuvEru THI

DAM

r

,(

vy

yEru

56 57 58 59 60

THI

rnI

rucuyEtrt

HoAruc

v

6

R

h

yEr't ANH

l0DQT20

t0DQT2o 10DQT20 10DQT20

1054011441

coltc NcuvEn rHI THU pHnN n0u

ttcuyEtt

rH0y

THoAN

iji {_!} i} t: {:l iai i3j & l*a i3t {* t*J 7 t!] {:} ir: fi r i* i;i i3 &, i:j it} i.lq

{ll {a it {:l ,,F rI} i:} it} r.I} tli ili il; r-:.; ,'3i i:r fr is-l ,i, r9 ilr 6r (Ji i3) irr r:; iJi ,Er i:i it, '.Fj, ';!: i3j ,IlG,il {* S t{r,ii,:3 ig {t} {$ '}r (.. gr&r ili & fJ ig] i"*,.toi 'id&'f} d],,31{i} i!1,31iI}'S & fj {3 iti,.lrj d] i_j] {1} i:} i3':-:t S G r.} i:} i{} .r} G) r!) ,il tli i3i ii.: 'ti iir '3: O ,:tr (ljl G] {-31 lt} i:} {qi {ij {'; iq} i.it ffi, tt} r.',ji G {:j {Ii *i {3} {*',ri i3 s is ii} ttrj rli iS ii, i-:., iJ'i ,::'.' r:,i {* il: 13 il; rljl fui i3j iI] i;l ,:3 ] ,:i ] {il & ii.' c"ti

,;* i3

{l

I

s6 siv dtJ

C6n b6 coi

thi:

1:

s6 s/V

dat:

2:

s6 s/V kh6ns dat:

C5n b6 chdrR-thi

Tp. HCM, nsdy

!/tn5n9 fl,nam zoro /

86 m6n:

thi

C6n b6 coi thi

1:

Cdn bd ch6'm thi

2:

Trridng khoa

I

rRrtdNG DH KYTHUAT cOnc ne nE rpncu

T

pnone oio rno

tooltootolltt

Mi nhin

ooolo

d4ng

09822

Trang2/2

BANG DIEM sINH vICN

Hgc Ki'1 - NEm Hoc 10-11

M6n Hgc Nh6m Thi Ngiy Thi

Nguy6n lf cd bin cria chri nghia M5c-LC (21025001 ) - SdTin Chi: 5 Nh6m 34 - Td 002 - DEt 1 phdng thi u07.04 28l02ltt Gidthi: o7s3o -

phrit

-)/0.0t

T6 dQm vdng trdn cho tlidm nguydn

1054011441

I

$ tg i3 ftl,i]

t

O {3 S

I,iS

I

56

SN

dr! thi:

t'i'

,,

.!/

sd s/v dat:

C5n bQ coi

1!l2n

thi

so s/v kh6ns

aat AfTg.

Can b6 chdm

Tp. HCM, nsay

/f

tnans h. nan

zot{

C6n bd coi

thi 1: '

./

W>

2:

Can b6 chdm thi 1:

A"-"

thi 2:

Trddng khoa

/

Bd m6n:

o-,

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237996


You might also be interested in

BETA