Read de%20cuong%20duong%20loi%20CM.pdf text version

TRNG I HC CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM K THUT CÔNG NGH TP. HCM c lp ­ T do ­ Hnh phúc KHOA Lý lun chính tr CNG CHI TIT HC PHN 1. Thông tin chung v môn hc - Tên môn hc: ng li cách mng ca ng Cng sn Vit Nam - Mã môn hc: - S tín ch: 3 - Thuc chng trình ào to: Trình i hc, cao ng khi không chuyên ngành Mác-Lênin, t tng H Chí Minh. - Loi môn hc: Bt buc: Bt buc La chn Các môn hc tiên quyt: Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha Mác ­ Lênin ; T

tng H Chí Minh. Các môn hc k tip: không. Gi tín ch i vi các hot ng:

Gi ging lý thuyt : 39 tit. Tho lun ti lp: 6 tit.

- Khoa ph trách môn hc: ng li cách mng ca ng Cng sn Vit Nam thuc Khoa Lý lun chính tr. 2. Mc tiêu ca môn hc - Kin thc: Cung cp cho sinh viên nhng ni dung c bn ca ng li cách mng ca ng Cng sn Vit Nam, trong ó ch yu tp trung vào ng li ca ng thi k i mi trên mt s lnh vc c bn ca i sng xã hi phc v cho cuc sng và công tác. Xây dng cho sinh viên nim tin vào s lãnh o ca n, theo mc tiêu, lý tng ca ng. - K nng: Giúp sinh viên vn dng kin thc chuyên ngành ch ng, tích cc trong gii quyt nhng vn kinh t, chính tr, vn hóa, xã hi theo ng li, chính sách, pháp lut ca ng và Nhà nc 3. Tóm tt ni dung môn hc: Ngoài chng m u, ni dung môn hc gm 8 chng: Chng I: S ra i ca ng Cng sn Vit Nam và Cng lnh chính tr u tiên ca ng. Chng II: ng li u tranh giành chính quyn (1930-1945).

1

Chng II: ng li kháng chin chng thc dân Pháp và quc M xâm lc (1945-1975). Chng IV: ng li công nghip hoá. chng V: ng li xây dng nn kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha; chng VI: ng li xây dng h thng chính tr. Chng VII: ng li xây dng vn hoá và gii quyt các vn xã hi. Chng VIII: ng li i ngoi. Ni dung ch yu ca môn hc là cung cp cho sinh viên nhng hiu bit c bn có h thng v ng li ca ng, c bit là ng li trong thi k i mi. 4. Tài liu hc tp 4.1. Tài liu bt buc: - Chng trình môn hc ng li cách mng ca ng Cng snVit Nam do B Giáo dc và ào to ban hành. - Giáo trình ng li Cách mng ca ng Cng sn Vit Nam . Nhà Xut bn Chính tr quc gia,Hà Ni- 2009. 4.2. Tài liu tham kho: - Giáo trình Nhng Nguyên lý ca Ch ngha Mác-Lênin, Nhà xut bn Chính tr quc gia, Hà Ni, 2009. - Giáo trình ng li cách mng ca ng Cng sn Vit Nam do B Giáo dc và ào to ch o biên son, Nhà xut bn Chính tr quc gia, xut bn. - Hi ng Trung ng ch o biên son giáo trình quc gia các b môn khoa hc Mác-Lênin, t tng H Chí Minh: Giáo trình Lch s ng Cng sn Vit Nam. - ng Cng sn Vit Nam, Các i hi và Hi ngh Trung ng, Lê Mu Hãn, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni,1998. - Góp phn tìm hiu Lch s ng Cng sn Vit Nam ( Hi và áp), PGS.TS. Nguyn Trng Phúc ( Ch biên) NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni, 1998. - Ch tch H Chí Minh vi vic gii quyt vn dân tc dân chi trong cách mng Vit Nam (1930-1954), TS. Chu c Tính, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni, 2001. - T tng H Chí Minh và con ng cách mng Vit Nam, i tng Võ Nguyên Giáp ( Ch biên ), NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni, 1997. - Nguyn Ái Quc vi vic truyên bá ch ngha Mác-Lênin Vit Nam (1920-1930), Phm Xanh, NXB Thông tin lý lun, Hà Ni, 1990. - Bn án ch thc dân Pháp, H Chí Minh toàn tp,T2, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni, 2000. - ng cách mnh, H Chí Minh toàn tp,T2, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni, 2000. - Các WEBSITE có th truy cp phc v cho ging dy và hc tp. ng cng sn Vit Nam http://www.cpv.org.vn/ Báo Nhân dân in t http;// www.nhandan.org.vn/ Chính ph Vit Nam http:// www.CPnet.gov.vn/ Cc vn th và lu tr nhà nc http://www. Luutruvn.gov.vn/ trung tâm t in hc http://www.vietlex.com.vn/

2

Quc hi Vit Nam http: //www.na.gov.vn/ Tp chí cng sn http://www.tapchicongsan.org.vn/ Tp chí Xây dng ng http:// home.vnn.vn/xddang/ Thông tn xã Vit Nam http: //www.vnagency.com.vn/ 5 . Các phng pháp ging dy và hc tp ca môn hc: - Phng pháp nêu vn . - Phng pháp i thoi. - Phng pháp nghiên cu. - Phng pháp mô hình hóa. - Phng pháp s hóa. - Phng pháp kt hp gia thuyt trình vi nêu vn . 6. Chính sách i vi môn hc và các yêu cu khác ca ging viên - i vi ging viên: + Thông báo cho sinh viên bit trc k hoch ging dy môn hc. + Cho sinh viên cng bài ging nhà nghiên cu trc khi n lp nghe ging. + Các yêu cu và k vng i vi môn hc: yêu cu và cách thc ánh giá, s hin din trên lp, mc tích cc tham gia các hot ng trên lp; chun b tài liu trc khi lên lp, kim tra t xut các bài bt buc, trao i k nng hc nhóm, làm tiu lun, án môn hc; các quy nh v thi gian, cht lng bài tp, bài kim tra, k thut tìm kim thông tin(th vin và internet)... + Sau khi kt thúc bài ging phi hng dn sinh viên tài liu tham kho và cho câu hi/ bài tp v nhà sinh viên tip tc nghiên cu cng c kin thc ã hc. - i vi ngi hc: + Phi hoàn thành các yêu cu ca giáo viên ra nh: Làm bài tp nhà, c tài liu... + Phi nm vng nhng ni dung c bn ng li c bn ca ng t ó lý gii c nhng vn thc tin và vn dng c quan im ca ng và thc tin cuc sng. 7. Thang im ánh giá Ging viên ánh giá theo thang im 10, phòng ào to s quy i sang thang im ch và thang im 4 phc v cho vic xp loi trung bình hc k, trung bình tích ly và xét hc v. 8. Phng pháp, hình thc kim tra ­ ánh giá kt qu hc tp môn hc 8.1. Kim tra ­ ánh giá quá trình: Có trng s chung là 30%, bao gm các im ánh giá b phn nh sau (vic la chn các hình thc ánh giá b phn, trng s ca tng phn do ging viên xut, T trng b môn thông qua): - im kim tra thng xuyên trong quá trình hc tp. - im ánh giá nhn thc và thái tham gia tho lun. - im chuyên cn. - im tiu lun. - im kim tra gia k. - im ánh giá khi lng t hc, t nghiên cu ca sinh viên (hoàn thành tt ni dung, nhim v mà ging viên giao cho cá nhân/ tun; bài tp nhóm/ tháng; bài tp cá nhân/ hc kì,...). 8.2. Kim tra - ánh giá cui k: im thi kt thúc hc phn có trng s 70% - Hình thc thi: T lun

3

- Thi lng thi: 90 phút - Sinh viên không c s dng tài liu khi làm bài . 9. Ni dung chi tit môn hc và phân b thi gian

Hình thc t chc dy hc môn hc Lên lp T Thc hành, hc, Tng thí nghim, t Lý Bài Tho thc tp, nghiên thuyt tp lun rèn ngh,... cu (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 2

Ni dung

(1)

Chng m u: I TNG, NHIM V VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU MÔN NG LI CÁCH MNG CA NG CNG SN VIT NAM.

I. I TNG VÀ NHIM V NGHIÊN CU 1. i tng nghiên cu a). Khái nim ng li cách mng cùa ng Cng sn Vit Nam b) i tng nghiên cu môn hc 2. Nhim v nghiên cu 1 II. PHNG PHÁP NGHIÊN CU VÀ Ý NGHA CA VIC HC TP MÔN HC 1. Phng pháp nghiên cu 2. Ý ngha ca hc tp môn hc a) Trang b cho sinh viên nhng hiu bit c bn v ng li ca ng trong thi k cách mng dân tc, dân ch nhân dân và trong thi k xây dng ch ngha xã hi b) Bi dng cho sinh viên nim tin vào s lãnh o ca ng theo mc tiêu, lý tng ca ng, nâng cao ý thc trách nhim ca sinh vin trc nhng nhim v trng i ca t nc. c) Giúp sinh viên vn dng kin thc chuyên ngành ch ng, tích cc trong gii quyt nhng vn kinh t, chính tr, vn hóa, xã hi theo ng li, chính sách ca ng.

1

1

1

4

Chng I. S RA I CA NG CNG SN VIT NAM VÀ CNG LNH CHÍNH TR U TIÊN CA NG I. HOÀN CNH LCH S RA I NG CNG SN VIT NAM 1. Hoàn cnh quc t cui th k XIX, u th k XX a) S chuyn bin ca ch ngha t bn và hu qu ca nó b) Ch ngha Mác-Lênin c) Cách mng Tháng Mi Nga và Quc t Cng sn 2. Hoàn cnh trong nc a) Xã hi Vit Nam di s thng tr ca thc dân Pháp b) Phong trào yêu nc theo khuynh hng phong kin và t sn cui th k XIX, u th k XX. c) Phong trào yêu nc theo khuynh hng vô sn II. HI NGH THÀNH LP NG VÀ CNG LNH CHÍNH TR U TIÊN CA NG 1. Hi ngh thành lp ng a) Hp nht các t chc cng sn thành ng Cng sn Vit Nam b) Tho lun xác nh và thông qua các vn kin ca ng 2. Cng lnh chính tr u tiên ca ng (gm các vn kin: Chánh cng vn tt ca ng; Sách lc vn tt ca ng; Chng trình tóm tt ca

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

5

ng) a) Phng hng chin lc và nhim v cách mng Vit Nam b) Lc lng cách mng c) Lãnh o cách mng d) Quan h vi phong trào cách mng th gii 3. Ý ngha lch s s ra i ng Cng sn Vit Nam và Cng lnh chính tr u tiên ca ng a) Xác lp s lãnh o ca giai cp công nhân Vit Nam; chng t giai cp công nhân Vit Nam ã trng thành và sc lãnh o cách mng; thng nht t tng, chính tr và t chc phong trào cng sn Vit Nam. b) Xác nh úng n con ng gii phóng dân tc và phng hng phát trin ca cách mng Vit Nam; gii quyt c cuc khng hong v ng li cách mng Vit Nam; nm ngn c lãnh o cách mng Vit Nam. c) Cách mng Vit Nam tr thành mt b phn ca cách mng th gii, tranh th c s ng h ca cách mng th gii

Chng II.NG LI U

4

4

TRANH GIÀNH CHÍNH QUYN (1930-1945) I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 1. Trong nhng nm 1930-1935 a) Lun cng Chính tr tháng 10-1930 b) Ch trng khôi phc t chc ng và phong trào cách mng 2. Trong nhng nm 1936-1939

6 2 2

a) Hoàn cnh lch s b) Ch trng và nhn thc mi ca ng II. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 1. Hoàn cnh lch s và s chuyn hng ch o chin lc ca ng a) Tình hình th gii và trong nc b) Ni dung ch trng chuyn hng ch o chin lc c) Ý ngha ca s chuyn hng ch o chin lc 2. Ch trng phát ng Tng khi ngha giành chính quyn a) Phát ng cao trào kháng Nht, cu nc và y mnh khi ngha tng phn b) Ch trng phát ng Tng khi ngha c) Kt qu, ý ngha, nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim ca cuc Cách mng Tháng Tám

2 2

7

Chng III. NG LI KHÁNG CHIN CHNG THC DÂN PHÁP VÀ QUC M XÂM LC (1945-1975) I. NG LI XÂY DNG, BO V CHÍNH QUYN VÀ KHÁNG CHIN CHNG THC DÂN PHÁP XÂM LC (19451954) 1. Ch trng xây dng và bo v chính quyn cách mng (19451946) a) Hoàn cnh lch s nc ta sau Cách mng Tháng Tám b) Ch trng "kháng chin kin quc" ca ng c) Kt qu, ý ngha nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim 2. ng li kháng chin chng thc dân Pháp xâm lc và xây dng ch dân ch nhân dân (1946-1954) a) Hoàn cnh lch s b) Quá trình hình thành và ni dung ng li 3. Kt qu, ý ngha lch s, nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim a) Kt qu và ý ngha thng li ca vic thc hin ng li b) Nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim II. NG LI KHÁNG CHIN CHNG M, THNG NHT T NC (1954-1975) 1. Giai on 1954-1964 a) Hoàn cnh lch s cách mng

5

1

6

2.5

0.5

3

2.5

0.5

3

8

Vit Nam sau tháng 7- 1954 b) Quá trình hình thành, ni dung và ý ngha ng li 2. Giai on 1965-1975 a) Hoàn cnh lch s b) Quá trình hình thành, ni dung và ý ngha ng li 3. Kt qu, ý ngha lch s, nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim. a) Kt qu và ý ngha thng li b) Nguyên nhân thng li và bài hc kinh nghim

9

Chng IV. NG LI CÔNG NGHIP HOÁ I. CÔNG NGHIP HOÁ THI K TRC I MI 1. Ch trng ca ng v công nghip hoá a) Mc tiêu và phng hng ca công nghip hoá xã hi ch ngha b) c trng ch yu ca công nghip hoá thi k trc i mi 2. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu thc hin ch trng và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân II. CÔNG NGHIP HOÁ, HIN I HOÁ THI K I MI 1. Quá trình i mi t duy v công nghip hoá a) i hi VI ca ng phê phán sai lm trong nhn thc và ch trng công nghip hoá thi k 19601986 b) Quá trình i mi t duy v công nghip hoá t i hi VI n i hi X 2. Mc tiêu, quan im công nghip hoá, hin i hoá a) Mc tiêu công nghip hoá, hin i hoá b) Quan im công nghip hoá,

5

1

6

2.5

0.5

3

2.5

0.5

3

10

hin i hoá 3. Ni dung và nh hng công nghip hoá, hin i hoá gn vi phát trin kinh t tri thc a) Ni dung b) nh hng phát trin các ngành và lnh vc kinh t trong quá trình y mnh công nghip hoá, hin i hoá gn vi phát trin kinh t tri thc 4. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu thc hin ng li và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân

11

Chng V. NG LI XÂY DNG NN KINH T TH TRNG NH HNG XÃ HI CH NGHA I. QUÁ TRÌNH I MI NHN THC V KINH T TH TRNG 1. C ch qun lý kinh t Vit Nam thi k trc i mi a) C ch k hoch hoá tp trung quan liêu, bao cp. b) Nhu cu i mi c ch qun lý kinh t 2. S hình thành t duy ca ng v kinh t th trng thi k i mi a) T duy ca ng v kinh t th trng t i hi VI n i hi VIII b) T duy ca ng v kinh t th trng t i hi IX n i hi X II. TIP TC HOÀN THIN TH CH KINH T TH TRNG NH HNG XÃ HI CH NGHA NC TA 1. Mc tiêu và quan im c bn a) Th ch kinh t và th ch kinh t th trng b) Mc tiêu hoàn thin th ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha c) Quan im v hoàn thin th ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha 2. Mt s ch trng tip tc

5

1

6

2.5

0.5

3

2.5

0.5

3

12

hoàn thin th ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha a) Thng nht nhn thc v nn kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha b) Hoàn thin th ch v s hu và các thành phn kinh t, loi hình doanh nghip và các t chc sn xut kinh doanh c) Hoàn thin th ch m bo ng b các yu t th trng và phát trin ng b các loi th trng. d) Hoàn thin th ch gn tng trng kinh t vi tin b và công bng xã hi trong tng bc, tng chính sách phát trin và bo v môi trng e) Hoàn thin th ch v vai trò lãnh o ca ng, qun lý ca Nhà nc và s tham gia ca các t chc qun chúng vào quá trình phát trin kinh t - xã hi 3. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân Chng VI NG LI XÂY DNG H THNG CHÍNH TR I. NG LI XÂY DNG H THNG CHÍNH TR THI K TRC I MI (1975-1986) 1. Hoàn cnh lch s và ch trng xây dng h thng chính tr ca ng a) Hoàn cnh lch s

2.5 0.5 3 5 1 6

13

b) Ch trng xây dng h thng chính tr 2. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân II. NG LI XÂY DNG H THNG CHÍNH TR THI K I MI 1. Quá trình hình thành ng li i mi h thng chính tr a) C s hình thành ng li b) Quá trình i mi t duy v xây dng h thng chính tr 2. Mc tiêu, quan im và ch trng xây dng h thng chính tr thi k i mi a) Mc tiêu và quan im xây dng h thng chính tr b) Ch trng xây dng h thng chính tr 3. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu thc hin ch trng và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân Chng VII. NG LI XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN NN VN HOÁ; GII QUYT CÁC VN XÃ HI I. QUÁ TRÌNH NHN THC VÀ NI DUNG NG LI XÂY 2.5

14 0.5 3 2.5 0.5 3

5

1

6

DNG VÀ PHÁT TRIN NN VN HOÁ 1. Thi k trc i mi a) Quan im, ch trng v xây dng nn vn hoá mi b) Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân 2. Trong thi k i mi a) Quá trình i mi t duy v xây dng và phát trin nn vn hoá b) Quan im ch o v xây dng và phát trin nn vn hoá c) Ch trng xây dng và phát trin nn vn hoá d) Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân II. QUÁ TRÌNH NHN THC VÀ CH TRNG GII QUYT CÁC VN XÃ HI 1. Thi k trc i mi a) Ch trng ca ng v gii quyt các vn xã hi b) Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân 2. Trong thi k i mi a) Quá trình i mi nhn thc v gii quyt các vn xã hi b) Quan im v gii quyt các vn xã hi c) Ch trng gii quyt các vn xã hi

2.5 0.5 3

15

d) Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân Chng VIII . NG LI I NGOI I. NG LI I NGOI THI K TRC I MI (1975-1985) 1. Hoàn cnh lch s a) Tình hình th gii b) Tình hình trong nc 2. Ch trng i ngoi ca ng a) Nhim v i ngoi b) Ch trng i ngoi vi các nc 3. Kt qu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Kt qu và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân II. NG LI I NGOI, HI NHP KINH T QUC T THI 2.5 K I MI. 1. Hoàn cnh lch s và quá trình hình thành ng li a) Hoàn cnh lch s b) Các giai on hình thành, phát trin ng li 2. Ni dung ng li i ngoi, hi nhp kinh t quc t a) Mc tiêu, nhim v và t tng ch o b) Mt s ch trng, chính sách ln v m rng quan h i ngoi, hi nhp kinh t quc t

0.5 3 5 1 6

2.5

0.5

3

16

3. Thành tu, ý ngha, hn ch và nguyên nhân a) Thành tu và ý ngha b) Hn ch và nguyên nhân

39 6 45

TP. H Chí Minh, Ngày .... tháng ... nm 2010 Trng khoa

17

Information

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

836578