Read Werkgeversverklaring text version

Werkgeversverklaring

Gegevens werkgever

Naam werkgever Contactpersoon Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Fax

Bovengenoemde verklaart hierbij dat de hierna te noemen werkne(e)m(st)er in zijn dienst werkzaam is volgens de eveneens hierna vermelde gegevens.

Gegevens werkne(e)m(st)er

Naam werknemer Adres Postcode + woonplaats Geboortedatum Datum indiensttreding Functie Soort dienstverband Duur van de dienstbetrekking Directeur / Aandeelhouder Zijn er voornemens het dienstverband te beëindigen O Full time dienstverband O Parttime dienstverband, voor ...... uur per maand. O Onbepaalde tijd O Ja O Ja O Nee O Nee O Bepaalde tijd, nl. tot ..............................................

Attentie: een aanstellingsbrief meezenden indien er sprake is van een proeftijd of tijdelijk dienstverband, of indien korter in dienst dan twaalf maanden. Inkomen Salarisperiode : O O O maand 4 weken week + Specificatie geldt per: _______________

Bruto jaarsalaris (excl. overhevelingstoeslag ) Vakantietoeslag Onregelmatigheidstoeslag Vaste 13e maand Vaste Eindejaarsuitkering Overwerk Provisie Overig TOTAAL

Intentieverklaring

Zal, indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst bij beëindiging van het tijdelijk dienstverband worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Naam ondertekenaar : Handtekening : Firma Stempel : O Ja O Nee O n.v.t.

Leningen / loonbeslag

Is er een lening verstrekt Zo ja, ingangsdatum (Restant) hoofdsom jaarlast O Ja O Nee Looptijd

Is er op het loon beslag gelegd? bedrag per maand

O Ja O Nee tot (datum)

Ondertekende verklaart namens werkgever dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend te Naam ondertekenaar : ................................................... (handtekening)

.........................................,

d.d. ..................................

Firmastempel

____________________

Information

Werkgeversverklaring

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

283517


You might also be interested in

BETA
Werkgeversverklaring.xls
Werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring