Read Teknik%20Mesin%20-%203.pdf text version

JOKO WIJONO Raziman Rasyid M Samudro M. SAMUDRO FRANCISCUS X. KURNADI (KHOUW KIOE AN) Hendartono Herman Danadibrata P Kadirin Ismantoro R Moh Nazaruddin Saleh MOH. NAZARUDDIN SALEH Robert Sufsidi Soebari Soeria Atmadja Sotion Ardjanggi H Bambang Sarah Haryono Haryo Guritno Mohd Sjah Hasni MOHD. SJAH HASNI Azril Nazahar Darmawan Harsokoesoemo MUSTAFA SOEGIYONO Oemar Ali Soewarno Pandegirot G Prawito Darmadi Soedomo Koesoemaningrat Wiranto Arismunandar Achmad Sareat Wiriadidjaja Edisuharia Bratanatadiria Hariadi Soedjono Harsono Wiryosumarto HERMAWAN WIBISONO ICHSAN BASUKI Lishar Chata B Ir LISHAR CHATAB Mirzagban Pulungan Muhammad Husni Malik Samuel Sangka Slamet Dirman ANANG FUAD RIVAI Bambang Irawan Sapardi Binsar Daulat Tambunan Dick Arnan (Tan Keng Peng) DICK ARNAN (TAN KENG PENG) Dradjat Indarto HARJADI Karso Sasradipura R Memed A D Tanuatmadja Mohammad Arifin Karim Nofallino Arifin Norojono Pipip Sumantri (Hadi) PIPIP SUMANTRI (HADI) Soebianto Atmodisastro Soetoro Mangoensoewargo Suyono Wahjoeno Sakimi Abdulmadjid Djoyoadhiningrat ACHMAD SOETJIPTO HENKI Alwan Moedjono ANDI MAKMUR TJAMBOLANG Dudun Sugandi Erfaim Hauzan Nizar Dt Kayo ERFAIM HAUZAN NIZAR DT. KAYO FAROEK MOEFTI M Henki Achmad Soetjipto Heru Susilo (He Sing Tjhay) HERU SUSILO (HE SING TJHAY) J Tagor Situmorang

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1949 1949 1950 1950 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1952 1952 1952 1952 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

5222

NANANG SOESETYO SOETADJI Nanang Soesetyo Sutadji Ir ADIS ABEBA ISKANDAR Bob Thoeng (Thoeng Tiong Tjoeng) BOB THOENG (THOENG TIONG TJOENG) Chaban Arifin Decky Soewana Soepardi DEWORO SOETIKNO R Harkantono Adikoesoemo Harsono Taroepratjeka Hendarin Hendro Jusuf Hemus (Jusuf Lay) JUSUF HEMUS (JUSUF LAY) Palgunadi T Setyawan PALGUNADI T. SETYAWAN ROBERT KAYADARMA ( R.KWEE TIK OEN ) Satria Darsa Sidjabat Wahyu Widagdo (W Adiseputro T) WAHYU WIDAGDO (W.ADISEPUTRO T) Yudhaka Tanaya F (Tan Ping Liam) YUDHAKA TANAYA F (TAN PING LIAM) Abdul Muthi Sarbini ACHSAN PAKIH Achsan Pakih Ir Anwari Arifuddin Ressang Ariono Suprayogi Daryanto Prawirooetomo Ir Harijono Djojodi Hardjo Dr Ir HARIJONO DJOJODIHARDJO Harjanto Santoso J J Haccou J. J. HACCOU Sri Hardjoko Wirjomartono Sunaria Partadisastra Suprayogi Ariono Budhi Wangsarahardja (Ong Liang Tjin) BUDHI WANGSARAHARDJA (ONG LIANG TJIN) Enrico Robert Situmorang GIRI SUSENO HARDIHARDJONO Giri Suseno Hardihardjono Ir MSc Hendro Winarso Atmosudiro Ignatius Harijanto (Tan Kian Siong) IGNATIUS HARIJANTO (TAN KIAN SIONG) Irzal Chaniago IWA KARTIWA Krenius Marpaung Mailangkay Moh Tjahjo MOH. TJAHJO Mundji Rustandi Mursidi Kasdiopranoto Said A Djabbar SAID A. DJABBAR SOEPRIJATNO R.M Sulaeman Sumawiredja Sumarno Atmosoedarmo M SURACHMAN SOEKARDIS SUWARNO PRAWIRODIHARDJO Suwarno Prawirodihardjo (Alm) Tongam Loebis Wibowo Kusumowinoto Yuwono Siswanto (Joe Soei Hoo) YUWONO SISWANTO (JOE SOEI HOO) Zulkarnain Bambang Krisnandono

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1956 1956 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1960

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Budiardjo S Hadian Pugar (Poeij Lok Siong) HADIAN PUGAR (POEIJ LOK SIONG) Husin Danu Mulia Pondia Rahim Gussito Sam Hadi Wongsohardjo Syamsuri Adhi ZAINAL ILJAS Asril Nur Dadang Soemitramihardja Dady Garnadi Wiraatmaja Handriffin Nur Harahap Gandhi Hasrul Hasan H HERDIANTO PRASODJO (THE KONG THIAN) Husain Malleo Josito Iman Taufik Jahja Darmono Kadim Basyari A Komar Sudjana Nugroho I Purbowinoto NUGROHO I. PURBOWINOTO NURACHIM Nurachim HE Dipl Posma R M Situmorang Prihantono Ir Purba Darwis Madja Purnadi Djojosudirdjo Richardus Haryanto SETIAWAN MULJADI Sjofjan Abidin SOEKARNO KARTOSOEDHARNO Subianto ACHDIAT KURNADI S Achdiat Kurnadi Suryanatamihardja Ir ACHDIAT KURNADI SURYANATAMIHARJA Achmad Kosim Ahmad Partakoesoema Antarikso Abdulrahman Bunjamin Tori Manahara Parhusip Markus Gunawan Mas Kadarharyono Mohammad Yahya Muhammad Yahya Muhjadi Muslimin Nasution PAULUS HARIADI DARMASEPUTRA R Soetanto R. SOETANTO Soewignjo Sofjan Badrun Sudaryanto Partobaksono Suryanto Mertoatmodjo Tatang Moch Hatta Suwitaatmaja Wisdarmanto Gitosayono Abdul Djalil Poerbohadiwidjojo Adnan Basirudin Mokodompit Anton Febrian Setiadarma Bambang Soemitro P D W BAMBANG SOEMITRO P. D. W BAMBANG SOEPRIJONO Dharma Abdi Siregar Feizal Hidayat HARDI GIANTO Hardi Gianto Dr Ir

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Muhamad Safriudin Sudaryat Sumantri Theodore Permadi Rachmat Danny Walla HARIANTO GUNAWAN Hertriono Kartowisastro Muchlison Muhammad Ilyas Muhtar Oon Sjahroni Toto Rahardjo Urip Subagjo R ADI SUDJOKO SETIADI G.V Adi Sudjoko Setiadi GV Ali Kasmiri Bambang Trisulo Budianto Haris Djoni Sunarso Edward Adhi Darmawan Hari Utama Djohar Karel L Mandagie KAREL L. MANDAGIE PROF.DR. BAMBANG SUTJIATMO Muzwar Muluk Adhi Nurtanto Agoes Soehoed P AGOES SOEHOED P. Armyn Rizal Harahap Bambang Alisyahbana Bambang P Sudiro A BAMBANG P. SUDIRO A Dedeh Ratnasih Suwardji ICHJAR MUSA Komang Bagiasna Muljono Wiranto Nandang Hadi Sobari Ontoseno Pandri Prabono Moelyo RIANTO HANAFIAH Rizal Irwan SLAMET PADANG SETIADI Slamet Padang Setiadi Ir Sugiono Soewahjo PJ Ir Trawan Saleh Urip Timuryono Alimin Abdullah Aswata Wisnuadji Dharyagitha Rizal (Dharyagitha Poerwo) DHARYAGITHA RIZAL (DHARYAGITHA POERWO) EDDI SUSILO Mardjono Siswosuwarno Moh Sugiri Adhi MOH. SUGIRI ADHI Pudjiarso H Prakoso PUDJIARSO H. PRAKOSO SANI PUTRA HALIM SUGIONO SOEWAHJO P.J Surya Hadiputera A Rusdi Marzuki A. RUSDI MARZUKI BAMBANG NUGROHO BONA MANGURAR TAMPUBOLON Haryatmo RIDWAN MOCHAMAD RISAN Rusdi Marzuki Subekti Sulistyo Atmadi

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1963 1963 1963 1963 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1966 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

41670026

Surachman Rachman Syahruddin M Gadeng Adil Gunung Setiawan AHMAD MUSHOFFA HASAN Ahmat Mushoffa Hasan Bambang B Pramono Bern Tarak Dwi Barto Dicky Mulyadi Didin Djaenudin Arif Didin Wiganjar Donie Heriawan Donny Wiharto Herman Rahman Husni Samsi Jero Wacik Johanes H Rambe Joni Hendrosudjono Mailan Jamil MUHAMMAD YULIUS AZMAN Padapotan Tampubolon Parikesit Wirasutisna Petrus Suhandri T Priadi Dwi Hardjito Prihadi Dwi Hardjito Rahmadsyah Kamal Nasution Rahmansjah Kamal Nasution SAID DJAUHARSJAH JENIE Simon Yohanes Sjahrizal Siregar Soenarno Soemobaskoro Surja Hadiputra SUSILO SISWOUTOMO Susilo Siswoutomo Ir Teguh Suprajino Ade Jachja Danasumitra Agus Pribadi BOGARD SITUMORANG Donie H Koeswandito DONIE H. KOESWANDITO EKO SANTOSO Guspriadi Rahardjo Henry Yuliarso Soekotjo Herman Rachman Iing Iskandar Gp INDRA SETIAWAN Indra Setiawan Mba Laksmindra Usman Kamil Rachmat Harijanto Rudy Spur Saut Aritonang Setiadi Salim Sumurung Halomoan Nami Naibaho Sunarko Kuntjoro Wadyono Suliantoro Wisjnu Marsis Yogi Sirodz Gaos ABDUL HAKIM HANAFIAH Alamsyah Hilmawan Darmasetiawan BOWO TEDJO PRAJITNO Bungki Wicaksono Hendrokumoro Debby Arty Lusiyono DEWA NYOMAN ADNYANA Dimitri Mawardi Sulaiman Djatmico Ichsani Hadisaroyo Doyo Prasongko Dria Sukmana Eddy Prayitno Ir

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1969 1969 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

4170031

4171047

ERIE HARYANTO Gunansyah Arifin Handoyo Gunarso HARMANI KUSUMO HARMANI KUSUMO Harmani Kusumo Ir Herry Bakti Hot Hutahuruk Ida Bagus Ketut Ngurah Jun Hadisutrisno Kartawan Muchtar A Koni Nusetyo Ekantono M Priyono Sutikno Pudjo Suwarno Sonny Achmad Sobana M Tjahjo Banendro Utama H Padmadinata Aa Budiman Achmad Sadikin Agung Banu Ismadi AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH Bambang H Hario BAMBANG H. HARIO Bambang Widyanto Budhiman Sirod Wijayaatmaja Budi Adi Soewirjo Budi Santoso Djarot Sri Saparso Djuanda Nugraha Ibrahim Dudyo Satoto Dwi Priyo Basuki Edison Siregar FIRMANSYAH RAHIM Haryo Witjaksono HERRY SUPRIANTO HOETOMO DJOKO WIJOTO Hoetomo DW Indriartono JUSMAN S.D Jusman SD Marsal Alimin Ir Meilono Soewondo Metlydon Hutauruk Mochtar Niode Mu'Min Prijono Tamsil Nurachman Peters M Simandjuntak PETERS M. SIMANDJUNTAK PETERS M.SIMANJUNTAK Pudyo Satoto Rudiarso Wahono Tjiptomihardjo Sholeh Suaidy Zein Slamet Subagyo Tjahja Widada Tri Muhatta K UTAMA HERAWAN PADMADINATA Widiyanto Wisono Widodo Suratno YULIEN TRILAKSONO A Rochmat Sudrajat A. ROCHMAT SUDRAJAT ABIMANYU SUYOSO Abimanyu Suyoso Ir Achmad Hasan Murtado Achmad Rivai Agam Agustinus Parinding B Triadi Kaswanto

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7273040

B. TRIADI KASWANTO BAMBANG SUHARDI Bambang Wibiyanto Budiman Simarmata Eko Budisantoso GUSTAV A HUSEIN Gustav A Husein Ir Haryo Kastianto Hasan Murtado ACH Herry Kristianto HUSEIN HEYDER I Made Sunada Indra Kasna Ir Indrakasna Irawan Adisuko Liliek Sudirahardjo Made Wirata Markus Bimbong Roharmadi MONANG SIMANDJUNTAK Muh Harsan Badawi MUH. HARSAN BADAWI N. SARDJIONO Nila Damitri Kelan Noto Hartawan Pamadi Soetoyo Purwanto Sudibyo Ranu Hadiprawoto Said Badar Ir SAMUDJO Sardjiono Sarkoro Handayani SARKORO HANDYANI Sasi Kirono R Sjafri Joenoes Ir Sjahedi Junardiono Sudadi Kartosomo Syahril Moersid Tatang Gowarman Uung Solikhun Asary Widjaja Wireksoatmodjo Wuri Redjeki Yos Rizal Anwar MBA Ir H Yusuf Hamid Alkaff A.R. BAMBANG WINARNO ACH. HALILI Agung Sampurna Agus Budi Sriyono AGUS RUMANTO RAHARJO Albertus Jodie Perdanakusuma Soeharyono Alex Judihardianto ALEX SUPELLI Alex Supelli (Alm) Almarsyah Betha Andoko Prayudi Ariz Irsjaf Zahir ASFAN LUBIS Ayi Syafrudin Husein Bagus Budiwantoro BAMBANG BASUNO Bambang Budiraharjo Bambang K Amsar BAMBANG K. AMSAR Bambang Pangestu J S (Alm) BAMBANG PANGESTU JS Bambang Sadaryanto Santoso BAMBANG SATWOKO Bambang Satwoko E Ir

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7274084

7274071 7274071 7274008

7274019

28198105

7275134

Bambang Setiawanto Bambang Tjahjono Pitoyo Bambang Wahyudi BASUKI WIDODO Betha BETHA A. DJARDJIS Bibib Suryo Wibisono CENDY PRAPTO Cendy Prapto Ir CHAERUDIN AGUS Clay Clemens Wala Daniel Budi Setiawan Debea P Gorat DEBEA P. GORAT Deddy Rachmat Dradjad Dedi Darmawan Didiek Kusmayadi Suprapto Djaswin Anwar Djoko Subagyo Abumanan Doddy Hendropramono Kusmanto Eddy Bachri Eddy Utomo Edison Napitupulu Edwien Sukarnapradja Edwin Soedarmo EKO SETIADI ELANG SUSILA PUTRA Elang Susila Putra Ir Elka Sunarkito ERMAN AMIN Fatkhu Rozzy Ferry Bambang Santo GARIND PRASODJO Garind Prasodjo Ir Gede Astaya Gerhard Maarten Rumeser Ginting Sibuk GUNUNG KRISTANTO Handoko Trus Winduro Handono Limbowo Hardo Wisudo Harmiel M Soekardjo HARMIEL M. SOEKARDJO Harry Widodo Maryunan Hartono Atmosukardjo Hary Hardiman Soenarso Hendra Budiman Kuswanto HENDRA HADI Hermanto Dwiatmoko Herry Hermawan R Heru Mulyawan Hery Suriyanto Raflantara Hidayattulah Adiwilaga Howardi Somali Ibnu Haajar Indra Djodikusumo INDRA KUSUMA Indra Tjahja Djahir Indriyo Jatmiko IRIANTO GINTING IWAN BACHTIAR Iwan Bachtiar Ir Iwan Gayaputra Askadi H Jen Sapardi Harjono JODIE PERDANAKUSUMA Johan Samudra Bustanny Johannes Nugroho

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Joko Widadiyo Kartono Kemas Mohamad Iwan Z KIKI TANTO Kosasih Sudianto A LAMBAS PARLAUNGAN PANGGABEAN Lara Putra Kelana Lukman Tedji M Hendro Hartono M. HENDRO HARTONO Martinof Gultom Mathias Pardede Michael Bambang Suryo Utomo MOCH. ARIS SUBAKTI Mohamad Mochajan MOHAMAD RIZA Mohamad Riza MUAN Mudayat Martosentono Murbiyanto Najib Muhaimin Nayful Roesdal Nugroho Hari Ujianto Soed Pentadi Purbojono W PEPEN TARBIDIN TARMIDI Pepen Tarbidin Tarmidi Ir Petrus Lengari Pudji Harjoto Rahardjo R Patah R. PATAH Ramles Manampang RICHARD BUDI HADIANTO Richard Pesik Roos Diatmoko Rudi Zulkarnain Rudinanto Soemono RUDY HINDARIYANDARU Rusli Kusmayadi S Purwadi Sutono S. PURWADI SUTONO Saiful Yassin Laya Satryo Soemantri Brodjonegoro Setiadi Kusmana Sigit Hariyanto Sisworo Triatmoko SLAMET HARTONO Slamet Hartono Ir Soekrisno Soekrisno Tjokrodiwiryo Ir SUBIJANTO SUCITRA SOGATA Sudarmadi SUDJATI RACHMAT Suhardi Sulashadi Santoso SUPARMAN ACHMAD Sutoto Soerjadi Tjahjo Kartiko TJIPTO SUWENDI Tommy Hendro Pratomo Tonny Hadi Soeharto Tonny Hermawan K Tresna Priyana Soemardi Trihono Sastrohartono TUKIMAN WAHYUDI ATMO JACOBUS Widiartono

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7275025

7275125

7275029

WIDODO SETYARSO Yatna Yuwana Martawirya YOS RIZAL ANWAR YULIUS SUTANTO Yus Rusyana Zulmasri A. MIFTACHUL ULUM Achmad Faried Joesoef Achmad Imam Sedjati ACHMAD SETYA BUDI ADEMACX DAELY ADI PRIHANTO ADITIANTO RAMELAN Adlin U Adel ADLIN U. ADEL ANDREAS AKBAR SUTOYO Andrizal Arifin Ir ANDRYZAL Andy Herachandra Ari Surhendro Arif Nurtjahjo ARIYANTO PURBOYO ASENG KOSASIH SUDIANTO Awan Setyawan R AWAN SETYAWAN, R Bambang Pratomo BASUKI SISWANTO Basuki Siswanto BENYAMIN H.S. BOEDIE RACHMAN BRAHMANTA BUCKY GURNITA BUDI DARMADI Budi Darmadi MSc Ir BUDI IRMAWAN SOEDJANTO Budi Irmawan Soerjanto Ir Budi Santoso Rustandi BUDIMAN TEDJA DEDEN WILDEN DIDI SYAFRUDIN Djati Poetryono Dharmosamodro DM SUPARTA GAMA DONNY ACHJAR Donny Achyar Dunyadi Mochamad Amri Eddy Budi Setiawan EDDY ERWIYANTO Eddy Setyowarno EDI CAHYONO Ediman Hotman Effendi Pardede EKO RUDIANTO Elham Basar Raja Dimanggis ENANG SUPARMAN ERWIN PRADONO F. X. BAMBANG IRAWAN F. X. BUDI SETIO WIBOWO Faried Rudiono Sukarno FARTIYANTO Frans Hidayat Ginting Gintar Munthe GIOVANNI BINTANG RAHARDJO Hari Purnomo HARRYAWAN Hartoyo Soegondo HARYOTO HASRIL NUZAHAR

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7276071

7276001

HERMAN MARIADI KAHARMEN Herry Koswara Kosasih HERU TOMO EDI PRASETIO Hono Suhatono I NYOMAN GEDE SARJANA Ifsal Bakar IRIAN SUGESTI Irsan Amir IRWAN SURYAATMADJA Isdaryanto J. A. OESWADI JANGES Januarso Prihadi R Josef Harianto Handojo JUSUF TJAHYONO K.M. IWAN Z Ketut Munastha Laga Kurner Binsar Partogi Sianipar Kusumo Wardoyo Machmud Hanafi MADE DHARMA HARTHANA Maryono Ismail MUH ARIEF BUDIONO MUHAMMAD BELBEID MUHYAWANTO Musbar Ahmad N.P. NGURAH BUWANA NUNANG HIDAYAT Ongki Wanadjati Dana Pardede Terlindung Paul Robert Simanjuntak PENGUNJUNG TARIGAN POERNOMO Prihadi Setyo Darmanto PRIHATIN SETYO Priyono Atmadi Sudarsono Pudjo Santoso PURWANTO SUDIBYO REZA ABIDIN Reza Abidin MSc Ir SALMAN SANTUN NAINGGOLAN SATOTO Silmi Duski SLAMETO Soetiyono Sudarsono Sudarsono SUDARSONO HADIWINOTO SUNARYO Sundara Murti SUWARDI Thomas Tjandinegara Tjahjono Taslim TJAHYONO TASLIM Tonny Pratono Soewandijono Tonny Sarief TRI HARDJONO TRIMURTI EKHO S. Wahyu Setiawan Soemiran WIEN HERMANTIO WILSON DAMRAH Z Tje'Mat Zulkarnain Tjemat Ir Abdullah Quraisy Shatri Achmad Sumadji Sofwan Ade Tarmin

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7276109

7277038

Adrian Zen Bambang Tetuko Benny Yudhianto Boyke Pardede Budi Rachman Sumendi Daryono DJAROT TRISAPTO Djarot Trisapto Ir Ichsam Muin M Irfan Fuady K.SUARDHANA LINGGIH Kuncoro Indriyono M Syafei Lubis M. SYAFEI LUBIS Maringan Siregar MOHAMMAD SUAIDY Muchsin Novyal Erwin Pramuputra Priyono Eko Sanyoto Purwo Jatmiko Rosyidin Sufyani SALADIN YOGASWARA Setio Supraptiyoko Slamet Suardhana L Ketut Ir Syafriwal Ahmad Triyono Heriyanto Widodo Tri Sumardiyono Wilson Damrah Ir YADI SUPRIADI WENDY ACHMAD SJAHABUDIN JUNUS Achmad Sjahabudin Y Ir Adwin H Suryohadiprojo ADWIN H. SURYOHADIPROJO Ahmad Fahmi AJI 8 AJI 8 AJI 8 Ali Mahmudi Amir Sambodo Bagus Eko Sritjahjono Bambang Ariantara Bambang H Kardono Bambang Hermawan Kardono Bambang Subiyantoro M Boyke Narayana Danny Marwoto Didiek Pudyabawaleksana Donny Paryana Idjradinata Endro Rudianto ERMAN AMIN Erman Amin MT Ir Ermansyah GATOT WIBISONO Gatot Wibisono H Ir GATOTTEST2 GODFRIED PANGARIBUAN Hanung Budya Y Hari Muhammad Harryoto Mulyadi Hendra Prakosa Herbert Leo HERMAN DARWIS Hermanto HERU PURNOMO Heru Purnomo Ir

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Heru Sunarto I. GEDE PUTU GUNADIYASA IMAM SUTJAHYONO Masduki Suwandi Mulyohandoko Panarto Prawirowijoto Priyono Hadipramono Rahman Haryanto Rowin H Mangkoesoebroto Sibarani Humisar Siswanty Asmoyo Ir SISWANTYASMOYO Subiakto Sudarminto SUDARMINTO SOEJADI Sutresna Hermansyah Tatang Hermana Koesnadi Taufik Sastrawinata Triono Prihutomo Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman Prof Dr Ir MSME Utia Rachman Weni Wijatmoko Harjoprayitno A Y Rudiyanto Adik Avianto Soedarsono Adjar Pratoto Agung Dharmawan Agus Paryono Agus Subagja Agus Suhartono Agustinus Kuntjoro Hadi Ahmad Fauzi Soelaiman TB Akmal Masykur Aldamanda A Lubis ALDAMANDA LUBIS Alexander Yohannes Rudiyanto Andi Alisyahbana Andi Isra Mahyuddin Apriyadi Dolariyanto Arief Budiman Ay Rudiyanto Bambang Kismono Hadi Bambang Pujianto Bambang Sugiyarso Bambang Sulistyo Nugrohadi Bambang Sumiarso Bambang Utomo Berkah Fajar Tamtomo Kiono Bimo Agus Prihatono Bob Radian Boy Achyuni Budi Wuraskito Budiwuraskito Dewa Gede Ngurah Ambara Didiek Purnomo Djlamprong Kartiko Djoko Susanto Djoko Susilo Isbijanto Djoni Budi Pratomo Durmanto Eddy Irawan Eddy Kosim S Eko Margo Suhartono Emwardy Endro Budi H Erie Sandita Felix Parlindungan Tampubolon Felix Tampubolon

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7278017

7279087

7279016

7279063

Firdaus Alamsyah Freddy Franciscus Gilbert Permadi Dewanto Gun Gun Gunawan HANDOYO Hardani Harry Satria Antul Hasundungan Siahaan Hermansyah Heru Kuncoro Heru Widodo I Made Udayana I Wayan Suweca Idris Madjidi IDRIS MASJIDI Imam Sutjahjono Imam Suwarto Indartono Indra Sakti Indra Zaya Indrajaya Soekardi Irwansyah Rahman Johnny Dachjar Joko Budi Rustanto Jozua Mmh Kamsul Saragih Kemas Rifian Khaerul Hamdi Khairi Yusuf Lisdiyanto Suhardjo M Hilman Thobarony MADE UDAYANA Mahfudz Marsoetiyono Mohamad Yusuf Jatnika Mudjijanto Nelson Marbun Novizar Nurseto Ardiputranto S Nuryanto Oten Prabowo Oten Witanto Prabowo P M Mangaratua S Pongky Prabowo Refrizal B Robert P Sinaga ROBERT P. SINAGA Robert Sinaga Roland Sinaga Sapto Triono Widiastoto Soerjanto Tjahjono Suchendar Chaedar Sudarma Sutan Siregar Teguh Hariadi Theo Tedja Lauw Tikno Sutisna Toto Hardianto Tulus Sudarsono Victor Agustinus P S Welan Palilingan Widianto Wiratmoko Wowo Rossbandrio YOESBAR SOFIAN Yoesbar Sofyan Zainal Abidin (P) Ade Suryatman Margana

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1980

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7279108

7982060

72079015

7279067

7279008

7279086

7279033

ADLY HAVENDRI Anda S Mahmud ANDA S. MAHMUD Anna Enariah (Anna Taufik) ANNA ENARIAH (ANNA TAUFIK) Arli Guardi Bagus C Kartika BAGUS C. KARTIKA Bagus Tjahja Kartika Bambang Djatmiko Christian Lahino Dicky Sanusi Dida Ruskanda Dolly Wildansyah Chaerudin Efrizon Umar Gatot Sudariyono GEDE PUTU GUNADIASA Giani Suryowati Hardani Hayat Nurjaman Hermanto Josohartono Hilman Thobarony M Juanda Toha Lambert Sitanaya Lamprong Kartiko Nana Sutiksna Kamil RUSTAM FIRDAUS Setyo Utomo Soedarsono SETYO UTOMO SOEKARSONO SIGIT ALBAR TRI HANDOYO SIGIT INDRIJONO Sigit Indrijono Ir H Sudarma Susilo Haryanto Syahril Sayuti Tungga Bhimadi Usman Setiyanto VICTOR A.P SIREGAR Wahyu Haryadi Piarah Yustiono Dwi Arianto Zulkifli Taher Abdul Halim Ghazali ALBERT B.M SIMANJUNTAK Albert BM Simanjuntak Arief Witjaksono Asep Mugni Aswiandi Bob H A S Djanegara Bob Hermawan Soerja D Budhi Yulianto Budi Hartanto Chandra Listyanto Dandi Lesthlowadi Djoefri Denny Sarengat Dindin Hamidin WA Erry Danto Fabekyus Kasmansyah Gatot Hudijanto Hambiaroza Hardoyo HARI NAMTO HERU P. V. Harimurti Widyasena Harry Prabowo N Soetopo HARRY PRABOWO N. SOETOPO Harry Widayanto HASRAN DJAYA MUTHALIB Heri Budiyono

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7281086

Hindarwan Hariowibowo I T Lasriado I T. LASRIADO I Wayan Parka Ida Bagus Kesawa Narayana Imam Widarsito Indrawanto Jozef Sandjaja Aboekahar R Julia Rasmana Koentjoro Adi Koswara Mangihut Parulian Siahaan Mohammad Helmy Musta'In Hidayat Nugraha Bahagia E Putra Palilingan Welan Prianggada Indra Tanaya Purwanto Rahadian Rahman Rian Fantoni Selamet Mulyana SETYO UTOMO SEOKARSONO Sudarno Sukini Hardjowiyono Tri Octavianto Trias Santoso TUBAGUS AHMAD FAUZI SOELAIMAN Umar Setiawan Hanafi Waskiting Pribadi WIRACHMAN WISNOE Yayat Hidayat Achmad Adriansyah Achmad Soewandono Adang Solihin Agus Hartono Wignyosuparto Agus Trianto Aman Qomara T B Bambang Budi Harsono Bambang Nugroho Gyat BASTANTA IRIANTA BUKIT BAYU UTOMO Budhi Martono Budi Atmoko BUNALI DELANO JUMAR Chandra Sihombing Dadang Asikin DJOKO PIDEKSO Djoko Pidekso Eddy Zanur Eko Priyo Pratomo Eryanto Adi Nugroho F Rosano Sosrohadisewoyo F. ROSANO SOSROHADISEWOYO Fahmi Muhammad Alkaf Fx Agus Darminto FX. AGUS DARMINTO G Suharto H S G. SUHARTO H.S. Gusrizal Hamonangan Ningson Tumpal HARI KRISMIS TIYANTO Hary Sumitro Herrisman Heru Pramono I Wayan Wijana Iman Setiawan John Herry Karo Karo Joseph Pangalila

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7282053

Karel Sinartio Meisar Supriyatno MOHAMMAD HIDAYAT Nadjamuddin Abror NELLYZA DASNI ZUNANTI Noor Soeseno Krishna Nugroho Pranoto Sucahyono Qomaruzzaman Rachmad Widagdo Rangsang Wiwaswan Rizwansyah Ramli RONALDO PASARIBU Sadar W Tobing Sugembong CF Ir MM SUMADI Sutrisno Suzy Susana Setiahardja Taufik Hidayat Trisno Hari Kartono TUNGGUL WASI BIROWO Achmad Sembada Ade Febransyah Adjat Daradjatun ADOLF SIMON P.L TOBING Adolf Simon PL Tobing Afdal Martha Agus Susanto Ahmad Gozali Andri Budhi Setyawan ASNUL BAHAR Bagawan Isa Wahyudi Bambang Susilo Bhagia Deriat Supriadi Dasuki Budhi Yulianto Chaniago Irzal DIBYO LEGOWO Firmanarif GUSRIZAL SUTAN PANGERAN HAMDHANI Hantoro Hardianto Darjoto Hari Purwolaksono Hari Tjahjono Heru Irmunanto Hilman Hakim Ir Mba Humala Oloan I KETUT PARTAJAYA I Ketut Partajaya Indar Atmoko Irwan S Siregar IRWAN S. SIREGAR Ismu Prasetyo KETUT PARTAJAYA KORNEL MANDAGI SIHOMBING Kunto Wibisono M Nur Wahidin M. NUR WAHIDIN Made Mahardika Margo Pamuji Mazda Radjo Zein Mohamad Taufik Afianto Muhammad Wisnu Nandang Kurnaedi Novarius Gayus Pratjojo Dewo RANTO NAEK TUA MANULLANG Reswandri

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7282048

7283023

7283068

Robert Maengkom RUDOLF X. DAMANIK Setio Hangodo Setyo Waluyo Sujarwo Supra Dekanto Sutrisno Munawir Suwiyatno Hariyanto Tatang Hariyadi Tranggono TRI BUDI SANTOSO Trihono Sewoyo W Disnungharto W. DISNUNGHARTO Achmad Jayananggala AGUS A MUSABIQ ALI ASSEGAF Ali Mufid Iskandar Amri Siahaan Ari Wibowo Avianto Iman Santoso Boyke Hutapea Buang Cornelis Pattiata Dasep Ahmadi Dedi Lazuardi DODDY ADIWIJAYA SUPARDI Edy Suwondo Ernes Beneldy Gadang Marpaung Hari Tjahjono Harris Priatama Hendro Adiarso Tjaturpriono HERRY HERIADI I Gusti Ngurah Anom Astawa I Komang Gede Trisnajaya I Nyoman Oka Yudarta Ida Bagus Subaga Widiatmaka Inansius Panggabean Isrady Sofiansyah ISSRADY SOFIANSYAH Likarny Noor Lukas Satria Wibowo Muhammad Fathullah Nono Pinarto Partono NUR ENDRO BUWONO Paryana Puspaputra Poerbaningrat RIA B.PANGARIBUAN Ridwan Nungki Nurcahyo SAMUDRA P. BUANA Samudra Pagar Buana Simon Simanungkalit Taryadi Vuko Arief Tua Manurung Wahyudi Chandra Yeri Solfiyari Yusairi Ade Bagdja Hamdani Afzeri Agung Setyo Darmawan Agus Jusak Kurniawan Ahmad Firdaus Arif Wahyu Adi Aris Budiyarto Bambang Soekardjo Barita Andi S Siregar Budhi Harto

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

72843002

784032

7284301

Damanik Michael H DAMANIK MICHAEL H. Danny Rar Gerungan Dikdik Kusmayadi Djoearno Doddy Adi Wijaya Supardi Doddy Rahadi Suprapto Dody Arfiandi Dudus Ruhul Kudus Erri Sastra ERRY YOSERIZAL Fadzar Vira Caryanto Fahrizi Gaya Sinaga GEDE PUTU AKHDANAJAYA Herry Sasongko I Nyoman Susila Imam Taufik H Irfan Zen Irwan Wahyuni Krishna Ismaputra Kurnia Hasibuan LEONARD SAUT M. SIMATUPANG Michael H Damanik Nasril Nurmirad Dalumihasta Paternus Syukur Tanggu Petrus P Sriyanto PETRUS P. SRIYANTO Pronoto Hutomo RACHMAN GUNAWAN Rachmat Sudrajat Rihlan Rumenda RUDY SITUMORANG (MASRUDY) Setyahadi Winarto SIGEG PITOYO Soegiharto D Pranoto Soesetyo Wiliarto Sriyanta Hadi Suharto Syahril Taufiksyah Machmoed Tyas Usada Yan Hadiana Rahim Adi Agus Salim Agus Ibrahim Ahmad Hafidz Saubari Aji Sutrisno Ari Setiawan Banu Wimbadi Basuki Reko Utomo Benedictus Darmawan Sutandi Dodi Apriananta Esto Sunarso Firman Dharmawan Koesmin Hadi Sumanto Hardy Suliman Hary Pria Utama Iman Setiawan Junizar Harman D R JUNIZAR HARMAN D. R. KADEK AGUS SUSENA MANGIHUT TONGAM SAMOSIR Masfet Yones Muhammad Arif MUHAMMAD KADARISMAN OKTAFIANTO ADHI NUGROHO

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

7285310

7285107

Prihadi Imam Setyowardono Priharyono Prima Yanufitra Pristiwanto Halim Putra Sikumbang Pupung Wahyu Purnaman Ramses Yohannes Hutahaen ROCHMAD DARYANTO Rochmad Paryanto SATRYAWAN LILI Sejati Nusantoro Lambang Septa Hamid SEPTA HAMID REGAR Sigit sudarsono T. RUDY H. HARAHAP Taufik Aditiyawarman Tono Sukarnoto TOTOK ARIBOWO TOTOK ARIBOWO Wahyu Budhi Santoso Yandramin Halim Achmad Hendarsan Akuan Achmad Syahbudin Agung Wibowo Muwardi Agus Hidayat Aldrin N Ch Rungkat ALDRIN N. CH RUNGKAT ALLAND ASQOLANI DAMIRI Ayep Supriatna BAYU CAHYONO BUSTAMI IZHARI Dani Gunowo Daten Barus DENNY D. INDRADJAJA Eko Agus Nugroho Firdaus Muttaqin GATOT PRAMU HANDOKO Gunawan HARYO WIJAYANTO SOETIKNO Hendarman Taufiq Herry Subekti I Wayan Bayu Susila Inang Djafairy Irawan Adi Prasetyo Iwan Djuniardi JOKO SUPRIHANTO JOKO SUPRIHANTO L Iwan Elia L. IWAN ELIA Leonardus Sitinjak Miftahul Hasan Mokhamad Teguh Muharyo Singgih Nengah Korbiyan Calvin Nurul Fatoni Prihartomo Andimarjoko RAMDAN RIZKI Ramli Kadir Rita Puspasari Adhiyasa RITA PUSPASARI JONES Rona Marginung J P Ir RONA MARGINUNG J. PRATIDHINA Rudi Imran Seh Ukur Indra Subarianto Suhardi Surjaman Jahja TRISTIANTO SETIAWAN

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Wahyu Pujianto B Agung Nugroho Antonius Priyo Edicahyo Ario Soesatio Adji Ashrul Benny Hasnuddin Cahyana Chalid Zakaria CORNELIS RADJAWANE DANDI ZULKARNAIN EDISON SIHOMBING Eka Priyatma Ibnu Patdadi Irfan Madani Jayakarna Masran P Hutagalung MASRAN P. HUTAGALUNG Maulana Hadi Suminta MAWARDI SYAHLAN Mochamad Taufik Muhamad Saifudin Muller Hutagaol Primo Hendro Wirasto RACHMAN ARIFANDI Refnaldi Syafruddin Syahmudrian Lubis Tatacipta Dirgantara Wahju Estijanto AFWAN BUDI SETIAWAN ANINDA RASTIARSA BERNAT LUHUR PANUWUN Daniel Agung Daniel Agung Binajaya Doddy Samperuru HARRY TJAHJADI Henki Tjandra I Ketut Pande Sukawan I Made Sunada I Nyoman Budiarta Karmain Mochamad Safarudin MOHAMMAD TAUFIK MUH SAID MAHMUD Partojo PATAR TORUAN R. TRISANDI HENDRAWAN Roby Constan Madju Sibuea ROY SURYADINATA RUDY ARIFIN Syamsul Wahyu Hartanto WIRACANDRA WAHYONO KUSUMOPROJO YASA GUNADI Achmad Rizal Roesindrawan Anshori Budiono Arief Agung Arianto Arya Indrajana BUDI BONAR HALOHO BUDI BONAR HALOHO Denny Firmansyah Siradj Didin Achmad Kaharudin Eka Lovyan GALPINA PRIOHARDONO Gerhard P H Nainggolan GERHARD P.H. NAINGGOLAN Hendra Gunawan

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13188036

13189037

13189120

131901013

13190025

Horas Simanjuntak Ibnu Thoat Lukman Arief Soeria Atmadja M Adhita Yudha Kusumo M. ADHITA YUDHA KUSUMO MOHAMAD ASRORY MUHAMMAD GADHAFI POLTAK SIBUEA Richard Williams Manalu Sabaruddin Aspil Samudra I Made Seplintius Tarigan Singgih Hari Santoso Sulih Pradata SUTOMO Sutrimono YOSALFA RINALDI CHAER Yosua Sitorus ABDUL ROCHIM Ade Saefullah Adji Prihantono Arie Widowati Asbar Budi Slamet Sudijono C Any Sulistyowati C. ANY SULISTYOWATI Darmawan Ahmad Harun Endy Widayana Hendarko HIDAYAT RUDYANTO JULIUS MUHAMMAD KRISNANDITO M Rizal R Tandju M. RIZAL R. TANDJU Meldi Rendra Satria Arief Wicaksana Satrio Pinandito TOMY INDARTO Waldemar Naobaho WIWIT EKO KHRISTIANTO Youris Ismani Yusuf Hisjam Abdul Haris Jawawi Achmad Haerudin Djami Agios Seventino Andry Arifin ANTON WIDODO ARTHUR PANGGABEAN Arthur Panggabean CASTANEA SYLVA Dwi Marwandono N S Edi Hamdi Fahmi Munsah Fikri Zaenudin Harjono Indra Buana Isham Sudardjat Kori Komalasari M Lukman Ibnu Widodo M. LUKMAN I.W Martinus Aris Gunara Mohamad Taufiq Wiyatno Poltak Tarcisius Sinaga RAHADIAN RAHIM RAHARDIONO SUHADAK Roy Daroyni Tiar Rahman

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

29104155 (S2) / 13100.

28198077 13190096

13192088

13192003

13192017

Tomi Riza Noviandi WASHINTON P SITUMORANG ASOKA PANDJI WISHHU Bambang Saptowinarno Basuki Nugroho Benny Abrar Berlianto Aritonang Bonardo Parulian Sitompul Eddy Prabowo ERWIN FA Ferdinan Firmansyah Giri Satrio Herman Abdullah Johnson R Ginting M Simarmata M. SIMARMATA Nanang Sahroni NUGRAHA PAMUNGKAS G Puspo Subroto Quwawmoon Rizki Yudhanto Sopyan Haristian TONY HENDRAWAN Tulus Sudjarwanto Zaifullah ABDUL HALIM BAKRI ABDUL MUIN Abdul Muin Ir ABDUR RAKHMAN SUJATMOKO Agung Cahyono Agus Hermanto Anas Rosyadi Andreas Ganefriyanto Andy Zulkarman Nasution Anggoro Budi Hartono ERWIN SETIAWAN Furkan Jadid Holid Azhari I NYOMAN PURNAMA JAYA Jamari Jefry H Made Yeri Kurniawan Mohamad Gibo Haidar Mohammad Irfan NOVILHAM Novilham Pradono Nugroho Raden Iman Sigit Soeharto Rendra Thry Herlambang Rudy Andriyana Sekti Suryo Nugroho Sixninthson Ulrich Christoph Sinaga Sulaiman Thalib Thedy Watoyo Wildan Aripin Wisnu Hartomo Agus Setyo Wardoyo Andy Darmawan ANWAR EFENDY RITONGA Arief Wicaksono Ayulik Trihendro BAKHTIAR SUTANTO Bakhtiar Sutanto ST Donny Novanda Edward Mangido Hadiwijaya Edward Victor Gidion Barus

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13195054

13195001

Eko Teguh Budiono Fadli Hari Purnomo Frankurnia Tri Hartanto Hilman Anugraha Ibnu Dharto Indra Nugraha Kusnan Irham N Ketut S N KETUT S. N. Lucky Hadinata Oki Adipermana PUTU KHRISNA Rio Wijaya Suhendro Saputro Widiyanto Widiyanto Wirendra Tj WIRENDRA TJAKRAWERDAJA Yfk Didinong Zainal Abidin AYEP DIRMAWAN Bagus Priyandoko Berta Hernovianto Duddy Arisandi Faizal Haryanto HENRY AKO MW TAMPUBOLON BARINGBING, PHD Ichlas Nur Jhony Hartanta Sembiring Job Erich Everson Joko Sarjito RAHMAT NUR ADI WIJAYA REZA Satyo Adi Swandhono Suryadimal Mt AHMAD SOLIKHIN DENY MARTIN Fahmi Mubarok Harki Apri Yanto Johannes Moody Noldy Tumembow Otto Purnawarman Radityo F Firmansyah RADITYO F. FIRMANSYAH RADITYO FITRIAWAN FIRMANSYAH Reza Adriansyah Rudi Hutabarat Tata Sutardi VERNON SAVALATUA Ahmad Akhyar Muttaqin Amar Alpabet Fuadu Zakiah ANANDA KAMIKO Andiga Dompak Baharaja Tarihoran ANDRE IMAN Budi Rahardjo ERIK AKMALUDIN Franklin Bawano M Zainal Abdi M. ZAINAL ABDI MIDUK ARITONANG Aditytianto ADRYAN W BROTO SUSENO Adryan Wisnu Broto Suseno ANDRIE WIBOWO Aryadi Sjamsoel Iman Bossir T J Girsang Denny Tan Fahmi Rafsanjani

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13195024

13195058

13196117

29104114

113196014

73197826

13198078

73198823

13199053

13199094

Immanuel Kelik Purnomo Sunugrahadi JEFRI KENCANA PURBA JERRY TOBING Yosua Suranta K Barus YOSUA SURANTA K. BARUS ADITYA WAHYU C.C Agung Nugroho Amanuddin Andre Wiharja ANDY CAHYADY ANWAR RUSTANTO Bernas Syafri BHASKORO AJI WIBOWO BHASKORO AJI WIBOWO Budhi Kusuma D Kai Rizal Said AMd ST DAMOZA NIRWAN Eko Setiyanto Putro EMIL PASARIBU GRACE PALIMBUNGA HUSNU SISWA KUSUMA I MADE MAHENDRA WIJAYA Ichsan Maulana Imam Detriana Iskandar Teguh Wibowo JEFFREY TJONG M Rozikin Busro Muchsin Assagaf MUHAMAD ROIS SAIDI Muhammad Andika MUHAMMAD MIZU BATASA PANJI HINDARTO R P Budhi Kusuma Wardhana RICKY PRAFITRA IQBAL Ruly Husnie Ridwan Supriyatno Syarifudin Wahyu Ardhiyanto Yossy Andrew Girsang Aditya Johannes R P H BAMBANG MULYADI Dhitta Puti Sarasuati DHITTA PUTI SARASVATI Didik Anugrah Herlambang ENDOT PIURBA FRILO FITRASALI HUTAGALUNG Gindo Saor P Sinaga GINDO SAOR P. SINAGA GUNAWAN REFIADI MARGANDA H.SIHITE Meirina Y P Pane MEIRINA YANTI PUTRI PANE MUHAMMAD IKHSAN JAMBAK R Ryan Aditya S W R. RYAN ADITYA S. W. YUDI WIBISONO ABDUL ARYA Adi Rahadian AFIF FADHLI Agung Oktavian Wijaya Arif Rahman Hakim Fanly Wisesa Id Arifandi MUHAMMAD LUQMAN Prihanton RAHMAT SALEH PULUNGAN UMBU DJOKA D.

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13199041

13100019

13100117

13100027

13100094

13102118

ABDUL LUKY SHOFI'UL AZMI S Abdul Manan ANDRE HERMAWAN Bayu Sandi Aryadi Bimo Prawisudho CHANDRA NOVRISA MAULANA Ferdinan Ntp Simanullang Franky Simamora J ISMAEL PANJAITAN Kemas Erwin Ronawan Mugi Laksono Muhammad Idris NICKY ANDRA FEBRIAN R Rendra Adi Kusuma RIZA AZHARI RIZA AZHARI Saifudin Zuhri Sakti Lail Nasution Sandhy Muharamsyah Bachtiar SAPTOMO Tohom Daniel Lumbantobing VIC MUHAMMAD VIC MUHAMMAD William Lodiman ZIDNY ILHAM ABAS JONI WIBOWO ABRORI AZISWAN ALFIYANDRA SYAFZA Ari Kurniawan Saputra Aries Karyadi ARMY ALGHIFARI Baskoro Tejo Bobby Rivera DARMA NUGRAHA Dody Budi Satriyo Erik Jeremia Maruli Siagian Harsa Delanis Sembiring Hatgi Noer Ramandito IDAM PUTRA L.ARYO YOGISWORO M IQBAL NASUTION Merly Pastalozi MOCHAMAD IBNU SINA Rendy Yoel Laguna RIFANDI RUDOLF RINALDO ARITONANG Steven Valentino Willyanto Yogie Subrata Yosephus Bani Perwira ALFONSUS WIRAHADIKUSUMA MUALIM AMRIH SETIYONO Arie Nugraha BAMBANG ARYO NUGROHO DARMA EKA SAPUTRA DINITO PRAMUDYA PRIHATINO Erlangga Ibrahim ERWINSYAH MAULANA ERWINSYAH MAULANA ERWINSYAH MAULANA Fadhil Dewabrata GAMMA ANDIKA PERDANA Gumilang Dewananta Hery Prawidian Alamanda Ihsan Saputra Indra Irawan IRFANSYAH RIZAL

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13103113

13104062

13104047 3104102

13104038 13104160

13105081

M BAGIR MOCHAMAD LUJENG PRATIKTAMA MOCHAMAD LUJENG PRATIKTAMA MOHAMAD FAQIH ALDIAS MUSTHOFA KAMAL NIKOLAI RAMOS ADELBERT SIRAIT Novandri Tri Setioputro PIETER FEBRIAN KARAMOY PRIMADA YUAN MANDIKA RENGGA FIRDAUS TRI RAHARDJO RIKO MONHENDRI RIO AIRLANGGA Roland Wala Tessal Maharizky Febrian WINCHRISTIANTO SIHOTANG WINSAR SAHALA PARULIAN SIBUEA ADHI NUGROHO MURBINI ADIASA V ALIT WICAKSANA SUWIRYA BENTANG ARIEF BUDIMAN Bismi Abdul Majid Boris Styward Lumbantobing DIMAS ARYO BUDI SANDYATMOJO Firdaus Sustanto ST FRESLY LEO CHANDRA HUTAPEA GALANDRA HADI SAPUTRA HENDRO FITRIADI ARYO DWIPO Joan Gozaly Luthfi Alifiani MUCHAMAD GUNTUR DWIGUNA PANDU DARMADI REZA NETANI RICKY KURNIA CHANDRA Riza Mochamad Iqbal ROBERTA ADJIVIANTORO RYAN WAHYUDI WIRIO BAGASKORO YOPPY SETIADI ABADI YUDA SATRIA ZULFIKRY AARON WIJAYA SUDIRGO Daswir Syarif St Mt DASWIR SYARIF, ST,MT HENDY IMANUEL NATASATRIA SITUMORANG ALFRED NOUFIE MEKEL ERY MUHAMMAD FAJAR PUTRA HERI SUDARMAJI TEGUH PRASETYO Aan Ruskanda Furkon ABDUR RAKHMAN SUJATMOKO ACEP AGUSTINA ACHMAD ROSADI ACHMAD SAMBAS ADE HENDRA AGUNG HADIWALUYO AGUSTINUS AHMAD SYAHIR MA'RUP AKHMAD HERRY KUSUMA ALPHONSIUS OKKY HERLAMBANG Alwin ANDRES BUDIONO ANDRI SETIAWAN ANNIF DANIAR ANTON WIDODO ANTONIUS CHRISTIAWAN

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

13105020

ANTONY ROBINSON PANDJAITAN ANWAR EFENDY RITONGA ARDHIVIPALA GUNAWIJAYA ARI NUGROHO ARIEF PRASETYO ARIF MARZUKI ARRIE TJAHYO SETIAWAN BAYU PRATAMA ADIKARA Benny Firmansyah BLENGOH BENY WIJAYA BONO BRIM ERNESTO KACARIBU BUDI PRASETYO HADINOTO BUDYANA YOGASWARA CARLOS BONA SAKTI M CASIMAN DARMAWAN PUTRANTO NUGROHO DARWIN JAKOB SIHOMBING DAVID MUHAMMAD ASRI DESTRIA WIDIATMOKO DIKDIK YULIANA Djoko Putranto DODDY DARMAWAN WIDJAJA DONALD C SITORUS DONNI IA SIAGIAN DONNI TUMPAK PANDAPOTAN HUTAJULU DWI TRISTYANTOKO EDI RUHIMAT EDY MULYONO EKOB FAHAS ENDANG SUDARIAN ERWIN SETIAWAN FAJAR SURASNO FARDIN HASIBUAN Ferederick Siahaan FERHAT RAHADIAN Ferry Tobing G. YOGA DINA SURYAWAN GATOT FAYETOMO HARI PURWANTO HARI SUGIYANDI HARIADI TRI PRASETIA Hartino Noma Helnia Olfia HENDRO CAHYONO HENRY AKO MW TAMPUBOLON BARINGBING HERI KISMO HERIS AGUNG ALAMSYAH SAM HERU SURYO WIBOWO I KOMANG JAYA SANTIKA I NYOMAN PUJA ASTAWA I PUTU JULI WIDNYANA IMAN SUDIRMAN INDRA SURYAWAN IRWAN SATRIA IRWAN WONGSO ISA ASHARIMURTI ISLAHUL KHOZANI ISMIARTA AKNURANDA Iwan Ramlan JEFFRY PRAYANA JOHNSON RIDWAN GINTING JONSON PORMAN SIRAIT Ketut Suardhana L KHAMBALI KHOLID CATUR SUKMADI Kusna Surawijaya

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Lonan R K M LUKMAN I WIDODO MARSELINUS DORENG MARULY FELEXSON MAS'OED MASRUDY MAULANA YUSUP MAUW WENDY SATOSO MIFTACHUS SURUR Miftahur Rahman Mochamad Sun'An MOERWISMADHI Moh Isa Ansor MOH LUTFI WIJAYA MOH. ISA ANSOR MOHAMMAD ARIF NURHADIYANTO Mohammad Mas'Oed MOHAMMAD TEGUH WIHARSO MUHAMMAD ABDI MUHAMMAD AFDAL MUHAMMAD AKBAR MUHAMMAD AMRIL MUHAMMAD COSA A MUHAMMAD NIZAMUDDIN HASIBUAN Muhammad Nurohman MUHAMMAD RIDLWAN MULYAWARMAN Mustafa Husin Ba'Abad Mustafa Kamal NANANG BUDI SRIYANTO NARYANTO NDARU SETRIO WICAKSONO Ngakan Ketut Suarta Nu'Aim Badrul Kamal Okti Nanto F OYOK YUDIYANTO Pakpahan P PANDOE POPI SUJARWO PRIYO SUDARSONO R WIDODO RAHMAT NUR ADI WIJAYA RAJA IRDA HANAFI RICHARD MANGAPUL SINAGA RICKO PATAR H SIDABALOK Rifai Ilham RIKARDO BOYKE SIMANGUNSONG RIKI ZULFIKAR RIVANOL CHANDRY RIZA AGUSTIANSYAH RONI JUSTENDY RUDI WALDEMAR RUDY HENDRAWAN SAHAT M HUTAGULUNG SALOMO PANJAITAN SANDI SUARDHI SANTOSA SANTOSO BUDI UTOMO SIBENORDY SOEGOENG WITJAHJO SOEKRISNO T. SONI TAUFANI SRI WINDHU WASKITO STEFANUS JEFONS SUGIYONO SULTHONUN NAIM SUMARYANTO

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

SUNAR PRIYATNA SUPARDI TAAT MULYONO Tarjono TAUFIQ SYAHRUL TAUFIQULLAH Teuku Banta Vallevie TRIADJI PANGRIPTO P TRITIYA AGUSTINUS RANTE ARUNGPADANG UTVANUDDIN PALGUNADI VENTUS SITANGGANG VICKY MUHAMMAD VINAN VIYUS WASHINGTON P SITUMORANG WAYAN SUARDHANA WENDI DRISSIANDI BRAMONO Widji Edioloegito WIDODO TRISUMARDIYONO WIJAYA CEBDRA WINGKY SETIAWAN WISNU SATRIYO Wisnu Tjatur N WITJAKSONO SETIAWAN Yamin M YAYAT SUDRAJAT ZAINUDIN HAMIDI Zulkarnaen Tje Mat ZULKARNAEN TJE'MAT

Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

Information

30 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

363048