Read TEST ZA REPUBLICKO TAKMICENJE IZ BIOLOGIJE text version

SIFRA

DRZAVNO TAKMICENJE

II razred

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

Test pregledala/pregledao ..................................................... ........................................................ Podgorica,............................. 2008. godine

UPUTSTVA ZA TAKMICARE

Vrijeme predvieno za izradu testa je 90 minuta.

Test se ispunjava iskljucivo hemijskom olovkom. Odgovori koji su krizani, prepravljani ili na bilo koji drugi nacin nejasni, nee se uzimati u razmatranje.

AUTOR

1. Pod ekoloskom formom podrazumijeva se:

(zaokruzite tacan odgovor) a) skup adaptacija, kojima je vrsta prilagoena ekoloskim uslovima stanista b) raspon variranja vrijednosti ekoloskih faktora c) najpovoljniji intenzitet nekog ekoloskog faktora za odreenu vrstu

2. Kakvu

ekolosku valencu, u odnosu na temperaturu, imaju biljke u pustinji, a kakvu biljke u tropskim sumama? (zaokruzite tacan odgovor) a) biljke u pustinjama su eurivalentne, a u tropima stenovalentne b) biljke u pustinjama su stenovalentne, a u tropima eurivalentne c) i u pustinjama i u tropima biljke su stenovalentne

3. Prema savremenoj klasifikaciji, eukariotska domena obuhvata sledea

carstva: (zaokruzite tacan odgovor)

a) Eubacteria, Protista, Plantae, Animalia b) Protista, Plantae, Fungi, Animalia c) Archaebacteria, Protista, Plantae, Animalia

4. Protozoe se razmnozavaju:

a) binarnom diobom b) pupljenjem c) kopulacijom

(zaokruzite tacne odgovore)

1

5. Dizenteriju kod covjeka izaziva:

(zaokruzite tacan odgovor) a) entameba b) vorticela c) toksoplazma

6. Filgenetski srodnici crvenih algi su:

(zaokruzite tacan odgovor) a) zlatne alge b) cijanobakterije c) neke arhebakterije

7. Ceratium je tipicni predstavnik:

(zaokruzite tacan odgovor) a) Rhodophyta b) Pyrrophyta c) Pheophyta

8. Na trofickoj piramidi biomase drugo mjesto po velicini pripada:

(zaokruzite tacan odgovor) a) biljojedima b) fitoplanktonu c) zooplanktonu

9. Zajednicke osobine gljiva i zivotinja su:

(zaokruzite tacne odgovore) a) heterotrofni organizmi b) odlazu iste rezervne materije-glikogen i masti c) imaju dikarionsku fazu u toku razmnozavanja

2

10. Koja karakteristika zivotnog ciklusa mahovina, vezana za njihovo

razmnozavanje, ide u prilog tvrdnji da one vode porijeklo od algi: Smjena generacija

11. Sta, u procesu razmnozavanja paprati,

(zaokruzite tacan odgovor)

pripada bespolnoj generaciji?

a) zigot b) spore c) protalijum sa anteridijama i arhegonijama

12.

Cetinar tisa ima: (zaokruzite tacan odgovor) a) bobicastu sisarku modrocrne boje b) pojedinacne muske i zenske cvjetove-nema sisarke c) drvenaste sisarke kao veina drugih cetinara

13. Sjeme biljke razvija se iz:

(zaokruzite tacan odgovor) a) oploene jajne elije b) klicinih listia c) sjemenjace

14. Cvjetovi golosjemenica:

(zaokruzite tacan odgovor) a) formiraju muske i zenske cvasti ­ sisarke b) imaju jarko obojen cvjetni omotac c) zastieni su casicnim listiima koji imaju sloj kutikule i voska

3

15.

Sta je dominantna generacija u zivotnom ciklusu golosjemenica? (zaokruzite tacan odgovor) a) muski gametofit b) zenski gametofit c) sporofit

16.

U jedinstvenoj simbiozi alge i gljive u tijelu lisaja, polno se mogu razmnozavati: (zaokruzite tacan odgovor) a) samo gljive b) samo alge c) i gljive i alge

17. Koje se od navedenih karakteristika prvi put javljaju kod pljosnatih

crva? (zaokruzite tacne odgovore) a) cefalizacija b) mrezast nervni sistem c) unutrasnja oplodnja

18. Hemolimfa mekusaca je plave boje zbog:

(zaokruzite tacan odgovor) a) vee koncentracije CO2 b) vee koncentracije O2 c) jona bakra koji se nalaze u hemocijaninu

19. Nervni sistem bodljokozaca je:

(zaokruzite tacan odgovor) a) mezodermalnog porijekla b) ektodermalnog porijekla c) endodermalnog porijekla

4

20. Prepoznajte organizam na crtezu i oznacite njegove djelove:

Kisna glista, udzb. strana 117

21. Covjecja ribica je:

(zaokruzite tacan odgovor) a) bezrepi vodozemac dinarskog podrucja b) repati vodozemac-polno zrela larva c) repati vodozemac-adultni stadijum

22.

Ko je, meu insektima, dostigao najvisi stepen razvoja? (zaokruzite tacan odgovor) a) leptiri b) opnokrilci c) dvokrilci

5

23.

Prvi suvozemni kicmenjaci vode porijeklo od: (zaokruzite tacan odgovor) a) riba sa hrskavicavim skeletom b) riba sa kostanim skeletom c) vodozemaca

24.

Zaokruzite tacne konstatacije: a) segmentacija tijela clankovitih glista, zglavkara i hordata je zajednickog porijekla b) segmentacija glista i zglavkara obuhvata i tjelesni zid i unutrasnje organe c) segmentacija kicmenjaka je najcese vidljiva tokom embrionalnog razvia, a kasnije se gubi

25.

Ptice su: (zaokruzite tacan odgovor) a) endotermni organizmi b) ektotermni organizmi i u vezi sa tim, njihovo srce je, kao i srce sisara sastavljeno iz 4 pregrade - 2 komore i 2 pretkomore (kojih zivotinja)

(koliko pregrada, i koje su)

26. Afoticna zona je:

(zaokruzite tacan odgovor) a) okeansko podrucje sa plitkom vodom b) neosvijetljena zona u vodenim ekosistemima c) dio kopnenih ekosistema bez zivog svijeta

27. Pojavu kiselih kisa uslovljava:

(zaokruzite tacan odgovor) a) poveana emisija ugljen dioksida, narocito u razvijenim zemljama b) poveana koncentracija oksida sumpora i azota c) poveana koncentracija metana i hlorfluorokarbona

6

28.

Sta izaziva cvjetanje algi u jezerima? (zaokruzite tacan odgovor) a) poveana potrosnja kiseonika b) velika akumulacijq sedimenata c) poveana koncentracija fosfora i azota

29. Polutanti su:

(zaokruzite tacan odgovor) a) produkti reciklaze b) aditivi koji se koriste u prizvodnji hrane c) materije koje zagauju zivotnu sredinu

30.

Ukoliko se ne bude postovao Kjoto protokol, pretpostavlja se da e prosjecna godisnja temperatura na zemlji, u narednih 70 godina, porasti za: (zaokruzite tacan odgovor) a) 0.60c b) 20c c) 50c

7

Information

TEST ZA REPUBLICKO TAKMICENJE IZ BIOLOGIJE

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

26942