Read 151.pdf text version

B<) N<)I VI) S6:

CONG HOA

CUU NGHiA VUJ:T NAM DQc I~p- TI}' do- H~lIIh phuc

xA H<)I

07

/2008/TT-BNV

~v ____

rY. ~ --a6i, b6 sung ITIQt s6 di~u cua Nghj dinh s6 117/2003/ND-CP;

. Can

Can cir Nghi dinh s6 11712003/ND-CP ngay 10 thang 10 narn 2003 cua Chinh phu v~ viec tuyen dung, sir dung va quan Iy can b9, cong clnrc trong cac CCY quan nha ruroc (sau day viet t~t la Nghi dinh s6 11712003/ND-CP); Ngh] dinh s6 09/2007/ND-CP ngay 15 thang 01 narn 2007 cua Chinh phu sira

e~ Nghi djn~ s6 116/2003/ND-CP ngay 10 thang 10 nam 2003 cua

c,an ~9, cong clurc tron~ ~ ~doTI vi su nghiep cua Nha nuoc (sau day viet tat la Nghi dinh so ~003/ND-CP)~ Nghi dinh s6 121/2006/ND-CP ngay 23 thang 10 nam 2006 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 di~lI cua Nghi dinh s6

116/2003/ND-CP~

...?A~~h phu ve viec tuyen dung, sir dung va quan

ly

Can ctr Nghi dinh s6 48/2008/ND-CP ngay 17 thang 4 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem V1,J, quyen han va co c5u t6 clnrc cua B9 NQi vu; Sau khi thong nh5t voi cac BQ, co quan ngang BQ quan Iy cac ngach cong chirc chuyen nganh, BQ NQi vu huang d~n ITIQt s6 quy dinh v~ thi nang ngach cong chirc nhir sau:

I. I)H~M VI DIEU CHiNH VA DOl TV'ONG

1. Pham vi ui~u chinh

AI' (1)NG

Thong ttr nay huang d~n thuc hien mot s6 quy dinb v~ tieu chuan, dieu kien du thi va mi~n m9t s6 mon thi trong ky thi nang ngach ttl' ngach chuycn vien len ngach chuyen vien chinh; tir ngach chuyen vien chinh len ngach chuyen vi en cao cap; tir ngach cong chirc chuyen nganh tuong ducng ngach chuyen vien len ngach cong clurc chuyen nganh urong duong ngach chuyen vien chinh; tir ngach cong chirc chuyen nganh nrong duong ngach chuycn vien chinh len ngach cong chirc chuyen nganh tuong duong ngach chuyen vien cao cap,

2

Cac ngach cong chtrc chuyen nganh nrong duang voi ngach chuyen vien, ngach chuyen vien chinh va ngach chuyen vien cao cap duoc xac dinh can cir theo Quyet dinh s6 78/2004/QD-BNV ngay 03 thang 11 nam 2004 cua B§ truong BQ NQi vu v~ viec ban hanh danh muc cac ngach cong chirc va cac . ngach vien chirc. D6i voi cac ngach cong chirc duoc ban hanh sau ngay 03 thang:l1' nam 2004 thi can cir vao quy dinh cua co quan tham quyen ban .hanh ngach cong chtrc d~ xac dinh ngach tuong duong yai ngach chuyen vien, ngach chuyen vien chinh va ngach chuyen vien cao cap.

co

2. D8i tUQ'ng ap dung ..

a) Can bo, cong chirc dang lam viec trong cac co quan nha mroc tu huyen tro len;

d.p

b) Can bo, cong chirc, vien chirc dang lam viec trong bQ may lanh dao, quan Iy 0 cac dan vi su nghiep cua Nha ruroc; c) Can bo, cong chirc thuoc bien ch~ nha nurrc duoc cir sang lam viec tai cac hQi, t6 chtrc phi Chinh phu, du an va cac co quan, t6 clnrc quoc t~ dQ,t tai Viet Nam.

II. DIEU. KI:¢N, TIEU CHuAN ntr THI NANG NG~CH CHUYEN VIEN' CHiNH HO~C TUONGDUONG

1. Di~u ki~n dlf thi

a) Can bQ, cong chirc, vien chirc dang ky du thi nang ngach chuyen vien chinh phai la nguoi dang 0 ngach chuyen vien, co kha nang dam nhan hoac dang lam viec 0 vi tri cong tac phu hop voi chirc trach va nhiern vu cua ngach chuyen vien chinh guy dinh tai Quyet dinh s6 414/TCCP- VC ngay 29 thang 5 nam 1993 cua BQ tnrong, Truong ban Ban T6 chirc - Can b§ Chinh phu (nay la B§ tnrong BQ NQi VI,!) v~ viec ban hanh tieu chu~n nghiep VI,! cac ngach cong chirc nganh hanh chinh (sau d~y vi~t t5t la Quyet dinh s6 4I4/TCCP-VC). Can bo, cong chirc, vien chirc dang ky du thi nang ngach cong clurc chuyen nganh nrong duong voi ngach chuyen vien chinh phai la nguoi dang 0 ngach cong chirc tirong duang voi ngach chuyen vien trong cung chuyen n&anh do, co kha nang dam nh~n ho?c dang lam vi~c trt!c ti~p i:J cac vi tri c6ng tac phu hgp voi chuc trach va nhi~m VI,! clla ng<;1ch c6ng chuc chuyen' nganh tuang duang v6i ng?ch chuyen vien chinh thea quy dinh clla ca quan co th~m [email protected] ban hanh tieu chu~n nghi~p Vl,l cac ng?ch c6ng chuc chuyen nganh;

·--, ~ 1

-

.

/

3

b) Duoc co quan su dung can bQ, cong chirc, 'lien chirc danh gia la hoan thanh t6t nhiem vu trong thai gian 3 narn lien tuc g~n nhat, co pham ch~t dao dire t6t; khong trong thai gian bi thi hanh ky lu~t hoac dang xem xet d~ xu ly ky lu~t theo quy dinh cua phap luat (co nhan xet cua co quan co tham quyen quan ly can bQ, cong chirc, 'lien chirc); c) Co thai gian giO' ngach chuyen 'lien va tuang duong tir du 9 nam tro len (khong tinh thai gian t~p sir, thir viec); d) Di~u kien v~ h~ s6 luang: - Dat h~ s6 luang tir 3,66 tro len neu du thi vao cac ngach cong chtrc xep luang thea nhorn 1 10C;li A2 (A2.1) quy dinh tai bang 2 (bang hrong chuyen mon nghiep vu d6i voi can bo, cong chtrc trong cac co quan nha nuoc) ban hanh kern thea Nghi dinh s6 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu v~ ch~ dQ ti~n luang d6i voi can bo, cong chirc, 'lien chirc va luc luong vii trang (sau day viet t~t la bang hrong s6 2). - Dat h~ s6 luang tir 3,33 tro len n~u du thi 'lao cac ngach cong clnrc xep luang thea nhom 2 10C;li A2 (A2.2) thea bang luong s6 2. d) Diroc co quan, t6 clurc co tharn quyen quan ly can bQ, cong chirc, 'lien chirc cir du thi nang ngach,

2. Ticu chu5n

dl}'

thi

Can bQ, cong chirc, 'lien chirc du thi nang ngach chuyen 'lien chinh hoac tuang dirong co du cac di~u kien quy dinh d6i voi ngach du thi huong dl1n tai Khoan 1 Muc II nay con phai dat cac tieu chuan sau: a) Co bang t6t nghiep dai hQC tro len; b) Co chirng chi b6i dtrong nghiep vu quan ly nha mroc ngach chuyen 'lien chinh hoac van bang duoc tinh la tirong duong thea quy djnh cua phap luat. Rieng d6i voi ky thi nang ngach cong chirc nam 2008, clurng chi b6i duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen 'lien (du thai gian 12 tuan); clurng chi b6i dirong chuyen 'lien chinh (trung- cao c~p tnroc day) do HQc vien Hanh chinh qU6c gia c~p ho?c do cac truang chinh trj, hanh chinh tinh, thanh ph6 tn.rc thuQc Trung uang va truang dao t<;1o can bQ cua cac BQ, nganh cfrp thea uy quy~n clla HQc vi~n Hanh chinh qu6c gia dugc ti~p tl,lC ap dl,lng. D6i voi

ky thi

nang ng<;1ch cong chCrc chuyen nganh tuang duang ngC;lch

chuyen 'lien chinh, can bQ, cong chuc, 'lien chuc dl/ thi con phai co them chung chi b6i duang nghi~p Vl,l chuycn nganh;

4

c) Co clnrng chi tin hoc van phong (ho?c nguoi du thi co cam [email protected] sir dung thanh thao ban); d) Co chirng chi ngoai ngfr trinh d(> B tro len (hoac nguoi du thi co cam [email protected] su dung thanh thao ngoai ngir du thi tir trinh d(> B tro len, diroc ngiroi dung d~u co quan, t6 chirc co tharn quyen sir dung can b(>, cong chirc, vien chirc nhan xet bang van ban); d) Co d~ an, cong trinh thea quy dinh cua ngach dir thi (dircc co quan co tham quyen quan

ky nang tin

hoc van phong duoc nguoi dung d~u co quan, t6

chirc co tham quyen sir dung can b(>, cong chirc, vien chirc nhdn xet b~ng van

Iy can bo, cong clurc, vien clurc

xac nhan),

3. Truung hop mi~n n{>p cluing chi

Cac tnrong hop n~u co du di~u kien duoc mien thi mon ngoai ngir va mon tin hoc quy dinh tai Khoan I Muc IV cua Thong tu nay thi duoc mi~n clurng chi ngoai ngfi va clnrng chi tin hoc.

III. DIEU KI¢N, TIEU CHUA.N Dl/ TI-ll NANG NG~CH CHUYEN VIEN CAO cAp HO~C Tu'ONG DU'ONG

1. Di~u ki~n d tJ' thi

a) Can bo, cong clurc, vien clnrc dang ky dir thi nang ngach chuyen vien cao cap phai Iii nguoi dang nhan hoac dang lam viec

a ngach chuycn vien chinh, co kha nang dam

a vi tri cong tac phu hop voi chirc trach va nhiem vu

cua ngach chuyen vien cao c~p quy dinh tai Quyet dinh s6 414/TCCP-VC. Can bo, cong chirc, vien chirc dang ky du thi nang ngach cong clurc chuyen nganh tirong dirong voi ngach chuyen vien cao cap phai la ngiroi dang

a ngach

cong chirc nrong dirong voi ngach chuyen vien chinh trong cung

chuyen nganh do, co kha nang dam nhan hoac dang tnrc ti~p lam viec

acac vi

tri cong tac phu hop voi chirc trach va nhiern vu cua ngach cong clnrc chuyen nganh tuong duang voi ngach chuyen vien cao cfip thea quy dinh cua co quan co tham quyen ban hanh tieu chuan nghiep vu cac ngach cong chuc chuyen nganh; b) f)ugc cO' quan

su dl:!ng can

bQ, cong chuc, vien chuc danh gia la

hoan thanh t6t nhi~m Vl:! trong thai gian 3 n3m lien t\lC g~n nh~t, co ph~m ch~t d?o duc t6t; khong trong thai gian bj thi hanh ky lu~t ho~c dang xem xet d~

xu ly ky

lu~t thea quy dinh clla phap lu~t (co nh~n xet clla cO' quan co th~m

quy~n quan

nam tra len;

ly can bQ, cong chuc, vien chuc);

c) Co thai gian giG' ng~ch chuyen vien chinh va tuang duung tLr du 6

·-·-·I.··"~·

.

.

5

,

/

/

d) Di~u kien v~ h~ s6 luang:

- Dat h~ s6 luang tir 5,42 tro len neu du thi VaG cac ngach cong chirc xep luang thea nhorn 1 loai A3 (A3.1) thea bang luang s6 2; - Dat h~ s6 luang nr 5,02 tro len n~u du thi VaG cac ngach cong ChL1'C xep luang thea nhorn 2 10<;1i A3 (A3.2) thea bang hrong s6 2;

d) Duoc ca quan, t6 chirc co th~m quyen quan vien chirc cir du thi nang ngach.

2. Tieu chufln dl}' thi

ly can bo, cong

chirc,

Can bo, cong ChL1'C, vien chirc du thi nang ngach chuyen vien cao c,5p hoac tirong duong co du cac dieu kien quy djnh d6i voi ngach dir thi huong d~n tai Khoan 1 Muc III nay con phai dat cac tieu chuan sau: a) Co bang t6t nghiep dai hoc tro len; b) Co chung chi b6i duong nghiep VI;! quan Iy nha I1Uo-C ngach chuyen vien cao cap hoac van bang diroc tinh la urong duong thea quy dinh cua phap luat. D6i voi ky thi nang ngach cong clurc chuyen nganh tuong duong ngach chuyen vien cao cap, can bo, cong chirc, vien clurc du thi con phai co them chirng chi b6i duong nghiep VI;! chuyen nganh; c) Co bang t6t nghiep

Iy luan chinh tri cao cap;

d) Co chirng chi tin hoc van phong (hoac nguoi du thi co cam ket sir dung thanh thao k9 nang tin hoc van phong duoc nguoi dung dfill ca quan, t6 chirc co tham quyen suo dung can bo, cong chirc, vien ChLI'C nhan xet bang van ban); d) Co chirng chi ngoai ngu' trinh dQ C tro len (hoac nguoi du thi co cam k~t sir dung thanh thao ngoai ngfr du thi nr trinh dQ C tro len, duoc nguoi dung dfiu co quan, t6 clurc co thdm quyen sir dung can bo, c6ng clnrc, vien chirc nhan xet bang van ban); e) Co d~ an, cong trinh thea quy dinh cua ngach dir thi (duoc co quan co th~m quyen quan ly can bo, cong clurc, vien chirc xac nhan),

3. Truong (HlP mi~n n<}p cluing chi

Cac tnrong hop neu co du dieu kien duoc mi~n thi man ngoai ngir va man tin hoc quy dinh tai Kh03n 2 Muc IV cua Thong tu nay thi duQ'c mi~n chung chi ngo<;li ngfr va chu'ng chi tin hQc.

6

IV. DUtU KI¢N MIEN MOT NANG NG4CH CONG CHlfC

so

MON THI TI~ONG

KY

THI

1. DBi vo'i ky thi nang ng~ch chuyen vi en chinh ho~c turrng duo'ng

a) Mi~n thi rnon ngoai ngfr d6i voi tnrong hop co mot trong cac di~u kien sau: - Can bQ, cong chirc, vien chirc tinh [email protected] ngay 31 thang 12 cua nam t6 chirc thi nang ngach co tuoi doi nr du 55 tuoi tro len d6i voi nam va tir du 50 tu6i tro len d6i voi nfr. Rieng d6i voi ky thi nang ngach cong clurc nam 2008, dQ tu6i mien thi mon ngoai ngfr (nam du 50 tuoi, nfr du 45 tuoi tinh [email protected] ngay 31 thang 12 nam 2008) duoc ap dung d6i voi can bo, cong chirc, vien chirc du thi lam viec tai cac co quan, t6 chirc, dan vi thuoc cac tinh; cac huyen ngoai thanh cua cac thanh pho: Ha NQi, H6 Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Cdn Tho va can bo, cong chirc thuoc bien [email protected] tinh [email protected] ngay 31 thang 7 narn 2008 cua tinh Ha

Tay;

- Can bo, cong clurc, vien clurc dang lam viec a vung dan toe thieu s6, co clurng chi dao tao tieng dan toe thi~u s6, tieng Lao hoac tieng Campuchia do ca dao tao c~p thea th~m quyen;

sa

- Can bo, cong chtrc, vien chirc la ngiroi dan toe thieu s6 dang lam viec a vung dan tQc thieu s6; - Can bo, cong chirc, vien chirc co bang dai hoc tlur hai la bang ngoai

ngfr;

- Can bo, cong chirc, vien chirc t6t nghiep dai 119C, sau dai hoc ngoai hoac t6t nghiep dai hoc, sau dai hoc hoc bang tieng nuoc ngoai Nam.

a mroc a Viet

b) Mien thi rnon tin hoc d6i voi can bo, cong clnrc, vien chirc dff t6t nghiep tir trung cap chuyen nganh cong nghe thong tin tro len.

2. DBi vo'i ky thi nang ngach chuyen vien cao cAp ho~c tuo'ng durrng

a) Mi~n thi mon ngoai ngir d6i voi truong hop co mot trong cac di~u kien sau: - Can bo, cong chirc, vien chirc co bang dai hoc thir hai la bang ngoai

ngir;

- Can bQ, cong chuc, vien chuc dff t6t nghi~p d~i hQc, sau d~i hQc nuoc ngoai ho~c t6t nghi~p d~i hQc, sau d~i hQc hQc b~ng ti~ng nuac ngoai Vi~t Nam;

a a

·

-

-'/

7

/ /

b) Mi~n thi man tin hoc d6i voi can bo, cong clurc, vien chirc da t6t nghiep trung cap chuyen nganh cong nghe thong tin tro len.

V. TO CHlrC THl/C HI~N

1. Thong ttr nay co hieu hrc sau 15 ngay, k~ nr ngay dang Cong bao. 2. Cac BQ, co quan ngang 8Q, cc quan thuoc Chinh phu; Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uang va nguoi dung dflu cac hoi, t6 chirc phi Chinh phu diroc Nha ruroc giao bien ch~ can cir vao di~u kien, tieu

chu~n quy dinh tai Thong ttr nay d~ cir can bQ, cong clurc, vien chirc du thi nang ngach va chiu trach nhiern v~ dieu kien, tieu chuan cua can bo, cong chirc, vien chirc dir thi.

3. BQ NQi vu kiern tra, giarn sat viec cir can bQ, cong clurc, vien clurc

du thi nang ngach thea huang d~n tai Thong tu nay.

4. Viec huang d~n tieu chuan, di~u kien du thi va mi~n mot s6 man thi trong ky thi nang ngach cong clurc d6i voi can bo, cong chirc, vien chirc thuoc

quan, dan vi cua t6 chirc chinh tr], t6 clurc chinh tri- xa hQi tlurc hien thea huang dan ella Ban T6 clurc Truug iroug

CO'

bien ch~ lam viec trong cac

Dang. Trong qua trinh thuc hien, n~u co vuong mac, cac BQ, Trung uong phan anh

No'j nhiiu:

- Thu urong, cac Ph6 Thu tuong Chinh phu:

- Cac Bo, co quan ngang SQ, cc quan thuoc Chinh phu;

- Van phong GCDTW v~ phong, chong tham nhfing;

- HDND, UBND cac tinh, thanh pho true thuoc TW;

- Van phong Trung uong va cac Ban cua Dang;

- Van phong Chu tjch niroc:

- Van phong Qu0c hOi;

- Tea an nhan dan t0i cao;

- Vien Kj~m sat nhfin dan t6i cao: - Kj~m toan Nha mroc; - UBTW Mat tran T6 quoc Vi~t Nam; - Co quan Trung irong cac doan th~; - C6ng bao; Website Chinh phu; - CI,IC Ki~m tra van ban (8(> Tir phap); - Sa Noi VI,I cac tinh, thanh ph6 tnrc thu(>c Trung uung; - BQ Noi V~I: Bo truang, Thtr truang, V~I Phap ch~ va cac V~I, C~IC. t6 chtrc thuoc So; - Luu VT, V~I CCVC.

CO'

quan ngang

BQ, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho tnrc thuoc

v~ B<) N<)i

vu

d~ nghien ctru giai

quyet.,',

~

BOTRV'ONG

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93148


You might also be interested in

BETA