Read apv02_11a.PDF text version

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU HRVATSKOG JEZIKA I HRVATSKOG JEZIKA SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE OD I DO IV RAZREDA OSNOVNE SKOLE ("Sluzbeni list APV", broj 11/2002) Clan 1. Ovim pravilnikom utvrduje se nastavni program hrvatskog jezika kao obaveznog nastavnog predmeta i hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture kao izbornog nastavnog predmeta od I do IV razreda osnovne skole. Nastavni program iz stava 1. ovog clana odstampan je uz ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo. Clan 2. Nastavni program iz clana 1. ovog pravilnika primenjivace se od skolske 2002/2003. godine, pocev od prvog razreda osnovne skole. Clan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

NASTAVNI PROGRAM ZA PREDMET HRVATSKI JEZIK ZA OSNOVNU SKOLU (OD I DO IV RAZREDA) Nastavni predmet HRVATSKI JEZIK obuhvaca nastavna podrucja: I. HRVATSKI JEZIK, II. KNJIZEVNOST, III. JEZICNO IZRZAVANJE. Nastavna podrucja se povezuju u predmetnu cjelinu.

I. HRVATSKI JEZIK Nastavno podrucje Hrvatski jezik cine: rjecnik, gramatika, pravogovor i pravopis. Jezicni sadrzaji su medusobno povezani, a povezuju se i sa drugim podrucjima nastavnog predmeta, kao i sa ostalim nastavnim predmetima.

II. KNJIZEVNOST Nastavno podrucje Knjizevnost cine umjetnicki i knjizevno-znanstveni sadrzaj. Umjetnicki sadrzaj obuhvace skolsku lektiru (djela za skolsku interpretaciju) i domacu lektiru (djela lza samostalno citanje) biranu prema nacelima prikladnosti recepcijskim mogucnostima ucenika, tematske i zanrovske raznovrsnosti, te odgojne i estetske vrijednosti.

Knjizevno-znanstveni sadrzaj cine knjizevnoteorijski pojmovi. Redoslijed obrade tekstova pravi nastavnik u skladu s odgojno-obrazovnim zadacama uz koristenje citanke, casopisa, novina, rjecnika, enciklopedija i drugih nastavnih sredstava.

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Nastavno podrucje Jezicno izrazavanje obuhvaca: govorenje, slusanje, citanje i pisanje u okviru razlicitih funkcionalnih stilova. Ono se utemeljuje na normama standardnog jezika i nacelima stilistike. U cvrstoj je vezi s ostalim nastavnim podrucjima. SVRHA Svrha nastave hrvatskoga jezika je: a) stjecanje svijesti o potrebi upoznavanja, ucenja i njegovanja hrvatskoga jezika i knjizevnosti, b) razvijanje jezicne i knjizevne sposobnosti, kulture citanja knjizevnih i neknjizevnih tekstova, c) osposobljavanje ucenika za uporabu hrvatskoga standardnog jezika u razlicitim vrstama teksta i funkcionalnim stilovima. ZADACE - osposobiti ucenike za slusanje, govorenje, citanje i pisanje, za govornu i pisanu komunikaciju; - upoznati, bogatiti i usvajati rjecnik i temeljne pravogovorne i pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika; - upoznati i usvojiti sustav hrvatskoga standardnog jezika na fono loskoj, gramatickoj, leksikoloskoj i stilistickoj razini; - upoznavati djela hrvatske i svjetske knjizevnosti.

PRVI RAZRED Pocetno citanje i pisanje Pripremni period: - provjeravanje govornih sposobnosti ucenika, ucenickog rjecnika i moguceg poznava nja slova; stupnja njegove socijaliziranosti, uocavanja osobitosti koje valja prihvatiti ili mijenjati; - priprema za ucenje citanja i pisanja; - vjezbe: slusanje i govorenje, pripovijedanje na temelju zapazanja, izgovor glasova; - vjezbe pokreta ruke, sake i prstiju i njihova koordinacija; - jezicne igre; - globalno pitanje rijeci, skupova rijeci i recenica. Uvodenje u pocetno citanje i pisanje latinicnog pisma: - velika i mala tiskana slova; velika i mala pisana slova; - analiticko-sinteticko pitanje rijeci, skupova rijeci, recenica i kracih tekstova;

- pisanje slova, rijeci i recenica (velikim tiskanim slovima, a zatim pisanim slovima). I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - recenica; rijec; glas i slovo (prepoznavanje); - recenica: izjavna, upitna, usklicna (prepoznavanje, preoblika, cestica li); - imenice: imenovanje bica, stvari i pojava oko sebe; - glagoli: izrazavanje radnje (prepoznavanje). Pravogovor i pravopis: - prepoznavanje izgovorene recenice, rijeci, glasa; - interpunkcija: tocka, upitnik, usklicnik, dvotocka i zarez u nabrajanju; - veliko slovo: na pocetku recenice, u imenima i prezimenima ljudi, imenima skola, imenima naseljenih mjesta; - izgovor i pisanje skupova ijelje; - izgovor i pisanje glasova c, c, d, dz; - pisanje glavnih i rednih brojeva slovima i brojkama do dvadeset. II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Zvonimir Balog, Sto rad ezivotinje kad se hoce rukovati Nada Zidar-Bogadi, Moda Ezop, Crvcak i mrav Stanislav Femenic, Nakrivio kapu zir Anto Gardas, Nestasni Pacic i zecic Sivko Braca Grimm, Loncic Nina Ivanova, Stonoga Stjepan Jaksevac, Razgovor na zalu Pajo Kanjizaj, Zeleni brkovi Dragan Kulidzan, Dva zecica, dva prvaka Dragan Lukic, Lutka bez glave Desanka Maksimovic, Decja soba Blanka Dovjak-Matkovic, Tajana telefonira Luko Paljetak, Jezic Ubodezic Vesna Parun, Mis i guster Dusan Radovic, Prica o nezahvalnom misu Stevan Raickovic, Bajka o puzu golacu i puzu s kucicom Grigor Vitez, Brojalica Narodna knjizevnost: brojalice, razbrajalice, brzalice, poslovice, pitalice, price, basne (po izboru) Domaca lektira Zvonimir Balog, Male price o velikim slovima Stanislav Feminic, Idi pa vidi Knjizevnoteorijski pojmovi: Poezija: - pjesma, stih, kitica (prepoznavanje), Proza: - fabula: mjesto i vrijeme dogadaja (prepoznavanje);

- lik: izgled; - prica (prepoznavanje); - kazaliste, gledaliste, pozornica.

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor (djecja svakodnevica); - telefonski razgovor; - osnovna pravila pristojnosti u razgovoru; - postavljanje pitanja; - odgovaranje na pit anja; - prepricavanje i pricanje o dogadajima; - pricanje po nizu slika; - opisivanje jednostavnih predmeta, zivotinja, ljudi; - jezicne igre. Slusanje: - slusanje kao uvjet za razumijevanje. Citanje: - razvijanje ljubavi za citanje; - razvijanje tehnike citanja; - provjeravanje brzine i pravilnosti citanja; - provjeravanje razumijevanje procitanoga; - uvodenje ucenika u citanje u sebi. Pisanje: - prepisivanje slova, rijeci i recenica; - provjeravanje citkosti i urednosti pisanja; - diktat za vjezbanje i kontrolni diktat; - odgovori na pitanja; - samostalno oblikovanje recenica prema slici ili predmetu.

DRUGI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK Usvajanje cirilicnog pisma. Gramatika: - samoglasnici, suglasnici, slog (prepoznavanje); - imenice, rod, broj (prepoznavanje); - glagoli, lice, broj (prepoznavanje); - pridjevi (prepoznavanje); - recenica - jesna i nijecna (prepoznavanje, preobrazba, cestica ne); - povezivanje recenica u smislenu cijelinu.

Pravogovor i pravopis: - usvajanje cirilicnog pisma; - skupovi ije/je u cescim rijecima; - veliko slovo u imenima ulica, trgova, ustanova, poduzeca, udruga, blagdana; - pisanje negacije u nijecnim recenicama i cestice li u upitnim; - rastavljanje rijeci na slogove; spojnica; - rastavljanje rijeci na kraju retka; - pisanje kratica (opce: str., itd., npr.; mjerne: m, dm, cm); - pisanje brojeva rijecima.

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Hans Christian Andersen, Jela Zvonimir Balog, Pravi tata Zvonimir Balog, Tulipan Ivan Bozdar, Trgovina slovima Eric Carle, Gladna gusjenica Jadranka Cuncic, Slon i bubamara Stanislav Femenic, Za domovinu Stjepan Jaksevac, Popis skolskih zelja Pajo Kanizaj, Kuca Dragan Lukic, Nemoj Jasna Blanka Dovjak-Matkovic, Violina Vladimir Nazor, Nas stari dom Istvan Nemet, Spasavanje Luko Paljetak, Bajka o zapcu Luko Paljetak, Glista i noga Blanka Pasagic, Polagana prica Sanja Pilic, Medvjed i tratincica Ivana Radic, Prvi telefonski razgovor Dusan Radovic, Lav Stevan Raickovic, Bajka o zrnu peska Franjo Tusek, Prijateljice Grigor Vitez, Gdje cemo sijati smjeh Ante Zaninovic, Kljunko i ostali Jovan Jovanovic Zmaj, Materina maza Narodna knjizevnost: pjesme, price, basne, poslovice, pitalice, zagonetke (djela po izboru) Domaca lektira Hans Cristian Andersen, Bajke Dubravko Horvatic, Stanari u slonu Nada Iveljic, Pronadeno blago Knjizevnoteorijski pojmovi

Poezija: - stih, kitica, pjesma (prepoznavanje i imenovanje). Proza: - fabula: redoslijed dogadaja (prepoznavanje); - likovi: glavni i sporedni; - vrste: bajka, pripovijetka, igrokaz, strip (prepoznavanje); - glumac, uloga, gluma.

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor; - monolog i dijalog (razlikovanje); - prepricavanje po planu, po dijelovima i u cjelini (tekstova, filmova i dr.); - pricanje po nizu slika, pricanje po planu; - izvjestavanje; - opisivanje predmeta, zivotinja, ljudi. Slusanje: - slusanje govora druge osobe; - nacin sporazumijevanja (rijec, zvuk, pokret, dodir, slika). Citanje: - citanje naglas (pravilnost); - razvijanje tehnike citanja; - provjeravanje brzine citanja i razumijevanja procitanoga; - citanje u sebi kao priprema za samostalno ucenje. Pisanje: - provjeravanje urednosti i citljivosti pisanja; - odgovori na pisana pitanja; - stvaranje recenica prema slici, predmetu; - diktat za vjezbanje, kontrolni diktat, diktat sa dopunjavanjem; - pisanje razglednice i cestitke; - cetiri domace zadace i njihova analiza na satu.

TRECI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - imenice: opce, vlastite; rod i broj; - imenice za oznaku zanimanja (prepoznavanje), najcesci zavrseci; - umanjenice i uvecanice (prepoznavanje); - pridjevi (prepoznavanje); - glagoli: radnja, stanje i zbivanje;

- proslost, sadasnjost i buducnost (perfekt, prezent i futur); - predikat i subjekt (prepoznavanje); - jednostavna recenica. Pravogovor i pravopis: - skupovi ije/je u umanjenicama, uvecanicama i imenicama za zanimanja; - veliko slovo u imenima rijeka, jezera, gora i nebeskih tijela; - pisanje slovima viserjecnih brojeva; - kratice za mjere: duzinu (mm, km), masu (kg, dag, g, t), tekucinu (l, dl, hl), vrijeme (h, min, sek, mj., g.).

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Jon Balan, Zasto se Petar naljutio Zvonimir Balog, Brat Ezop, Kornjaca i zec Dragutin Horkic, Prica s kruske Dubravko Horvatic, Kad budem velik Branko Hribar, Penjaci Nada Iveljic, Vunena torbica Stjepan Jaksevac, Skoljka Pajo Kanizaj, Djevojcica dobra kao kruh Pajo Kanizaj, Moja domovina Astrid Lindgren, Pele se seli u supu Desanka Maksimovic, Rak krojac Stevan Raickovic, Pripovetka o belom konju Nada Sabadi, Tko je magarac Suncana Skrinjaric, O istini Agata Truhelka, Krijesnice Ivan Turgenjev, Prosjak Grigor Vitez, A zasti ne bi Kresimir Zimonic, Cetiri godisnja doba (strip) Ratko Zvrko, Dom Narodna knjizevnost: pjesme, pripovijetke, bajke, poslovice, pitalice i zagonijetke (po izboru) Domaca lektira Zvonimir Balog, Zeleni mravi Zlata Kolaric-Kisur, Moja zlatna dolina Mate Lovrak, Vlak u snijegu Luko Paljetak, Misevi i macke naglavacke Knjizevnoteorijski pojmovi Poezija: - pjesnicka slika kao element kompozicije; - ritam; ponavljanja u pjesmi, srok (prepoznavanje);

- usporedba (prepoznavanje); - saljiva i domoljubna pjesma (osnovna obiljezja). Proza: - fabula: povezanost dogadaja sa mjestom, vremenom i likovima; - likovi: izgled i go vor (osnovna obiljezja); - kompozicija: razgovor, opis, pripovijedanje (prepoznavanje); - vrste: bajka, pripovijetka, basna, djecji roman (prepoznavanje i imenovanje).

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor, - uocavanje elemenata govorne komunikacije (govornik, sugovornik, poruka, geste, mimika, intonacija); - prepricavanje - sazeto; - pricanje zamisljenih dogadaja; - opisivanje predmeta, pojedinosti u prirodi, zivotinja, ljudi; - izvjestavanje; - jezicne igre. Slusanje: - pozorno slusanje, razumijevanje i prenosenje poruke. Citanje: - pravilno glasno citanje (naglasak, intonacija); - citanje po ulogama; - citanje lirskog teksta; - provjera brzine citanja i razumijevanja procitanog teksta; - citanje u sebi sa posebnom zadacom; - citanje oznaka i razlicitih simbola u gradu. Pisanje: - prepisivanje recenica i kracih tekstova sa odredenom zadacom; - kontrolni diktat, autodiktat, diktat sa predusretanjem pogresaka; - pisana obavijest, - pisanje cestitke i dopisnice; - pisanje recenica o predmetu ili slici; - cetiri domace zadace i njihova analiza na satu; - dvije skolske pismene zadace u drugom polugodistu.

CETVRTI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - imenice: zbirne i gradivne;

- glagol kao predikat (prepoznavanje); - imenica kao subjekt (prepoznavanje); - pridjevi: opisni, gradivni, posvojni (prepoznavanje); - zavrseci posvojnih pridjeva od opcih imenica i od vlastitih imena; - zamjenice: osobne i posvojne; - naglasene i nenaglasene rijeci; - prosirena recenica: predikatni i sub jektni skup (prepoznavanje). Pravogovor i pravopis: - izgovor i pisanje skupova ije/je u pridjevima; - veliko slovo u imenima stanovnika i naroda; drzava i pokrajina; - pisanje pridjeva izvedenih od vlastitih imena; - kratice viseclanih naziva (npr.: OS, HNK, HRT, RH); - upravni i neupravni govor; - navodnici, crtica, dvotocke u upravnom govoru.

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Mira Aleckovic, Pesma za mamine oci Hans Christian Andersen, Ruzno pace Miroslav Antic, Kad sam bio veliki Mihal Babinka, Prica o mladosti La Fontaine, Lisac i jarac Anto Gardas, Cudo u Brsadinu Herman Hesse, Plavi leptir Ivica Ivanac, Glavna Kazalisna proba Stjepan Jaksevac, Novogodisnje zelje Slavko Kolar, Prvo videnje mora Gustav Krklec, Telegrafske basne Ivan Kusan, Strasni kauboj Mladen Kusec, Kestenjara Ivana Brlic-Mazuranic, Regoc Branislav Nusic, Iz autobiografije Luko Paljetak, Na Divljem zapadu Felix Salten, Oblaci zastiru nebo Visnja Strahuljak, Neobicni intervju August Senoa, Posavski konj Grigor Vitez, Sevina jutarnja pjesma Ratko Zvrko: Majka Narodna knjizevnost: pripovijetke, bajke, poslovice, pitalice, zagonetke (po izboru). Domaca lektira Zvonimir Balog, Nevidljiva Iva Erich Kestner, Emil i detektivi Ivana Brlic-Mazuranic, Price iz davnine Dusan Radovic, Izbor iz poezije i proze za decu

Knjizevnoteorijski pojmovi Poezija: - motiv i ideja (imenovanje); - kompozicija: vizuelni i auditivni elementi u pjesnickoj slici; - ritam: duzina stiha prema broju slogova (prepoznavanje); - srok (definiranje); - funkcija ponavljanja u stihu; - personifikacija (prepoznavanje i imenovanje); - lirska pjesma (osnovna obiljezja). Proza: - tema i ideja (imenovanje); - fabula: kronoloski slijed dogadaja (prepoznavanje); - elementi fabule: uvod, zaplet, rasplet; - dijalog i monolog (prepoznavanje i imenovanje); - opis i pripovijedanje (prepoznavanje i imenovanje); - vrste: basna, djecji roman, strip (osnovna obiljezja).

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor kao oblik sporazumijevanja; - prepricavanje opsezno i sazeto; - prepricavanje sa izmijenjenim zavrsetkom; - pripovijedanje dogadaja iz vlastitog zivota; - opisivanje; - stvaranje price; - izvjestavanje; - jezicne igre. Citanje: - provjeravanje razumijevanja procitanoga teksta; - usmjereno citanje u sebi; - glasno citanje uz postovanje naglaska i intonacije; - melodija, tempo, intenzitet, stanka, tembr; - citanje po ulogama; - citanje lirskog teksta. Pisanje: - opis lika; - pismene vjezbe usmjerene na pravopis (ve liko i malo slovo, skupovi je/ije); - pisana obavijest; - izborni diktat, diktat za predusretanje pogresaka, kontrolni, diktat; - pisanje cestitke, pisma i brzojava; - cetiri domace pismene zadace i njihova analiza na satu; - cetiri skolske pismene zadace tijekom skolske godine.

NASTAVNI PROGRAM ZA PREDMET HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE Nastavni predmet HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE obuhvaca nastavna podrucja: I. HRVATSKI JEZIK, II. KNJIZEVNOST, III. JEZICNO IZRAZAVANJE, IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE. Nastavna podrucja se povezuju u predmetnu cijelinu.

I. HRVATSKI JEZIK Nastavno podrucje Hrvatski jezik cine: gramatika, pravogovor i pravopis. Jezicni sadrzaji su medusobno povezani, a povezuju se i sa drugim podrucjima nastavnog predmeta, kao i sa ostalim nastavnim predmetima.

II. KNJIZEVNOST Nastavno podrucje obuhvaca skolsku lektiru (djela za skolsku interpretaciju) i domacu lektiru (djela za samostalno citanje) biranu prema nacelima prikladnosti recepcij skim mogucnostima ucenika, tematske i zanrovske raznovrsnosti, te odgojne i estetske vrijednosti. Redoslijed obrade tekstova pravi nastavnik u skladu s odgojno-obrazovnim zadacama uz koristenje citanke, casopisa, novina, rjecnika, enciklopedija i drugih nastavnih sredstava. III. JEZICNO IZRAZAVANJE Nastavno podrucje Jezicno izrazavanje obuhvaca: govorenje, slusanje, citanje i pisanje u okviru razlicitih funkcionalnih stilova. Ono se utemeljuje na normama standardnog jezika i nacelima stilistike. U cvrstoj je vezi s ostalim nastavnim podrucjima. IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE Nastavno podrucje Elementi nacionalne kulture obuhvaca blagodane, obicaje i znacajne dogadaje iz zivota Hrvata. SVRHA Svrha odgoja i obrazovanja u nastavi hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture je da ucenici ovladaju hrvatskim standardnim jezikom u okviru predvidenih sadrzaja, te da upoznaju elemente hrvatske kulture. ZADACE

- postupno i sistematsko upoznavanje hrvatskog standardnog jezika u razlicitim oblicima njegove usmene i pismene uporabe; - usvajanje hrvatskog standardnog jezika i njegova primjena u razlicitim komunikacijskim situacijama (govornik, slusalac, sugovornik, citalac); - razvijanje pravilnog usmenog i pismenog izrazavanja; - bogacenje rjecnika, jezicnog i stilskog izraza; - osposobljavanje za samostalno citanje i analizu knjizevnih djela; - usvajanje pravopisnih normi hrvatskog jezika; - upoznavanje i njegovanje hrvatske kulturne bastine. PRVI RAZRED I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - recenica, rijec, glas, slovo (prepoznavanje); - imenice: nazivi ljudi, zivotinja, biljaka, stvari; - glagoli: znacenje radnje (prepoznavanje). Pravogovor i pravopis: - veliko slovo: pocetak recenice, ime, prezime; - izgovor i pisanje skupova ije/je; - izgovor i pisanje onih glasova koji stvaraju teskoce u izgovoru i pisanju; - interpunkcija: tocka, upitnik, usklicnik. II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Dobrisa Cesaric, Pocetak proljeca Blanka Dvojak-Matkovic, Tajana telefonira Stanislav Feminic, Nakrivio kapu zir Nada Iveljic, Skakaonica starog hrasta Stjepan Jaksevac, Razgovor na zalu Zlata Kolaric-Kisur, Snjezna pahulja Vladimir Nazor, Hvala Luko Paljetak, Jezic Ubodezic Vesna Parun, Hrast i jela Suncana Skrinjaric, Jeseni Gvido Tartalja, Kisa pada Ratko Zvrko, Moja baka Narodna knjizevnost: brzalice, brojalice, razbrajalice, pjesme, price, bajke, basne, poslovice, zagonetke (po izboru) Domaca lektira Zvonimir Balog, Male price o velikim slovima Stanislav Feminic, Idi pa vidi

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor; - telefonski razgovor; - osnovna pravila lijepog ponasanja u razgovoru; - kultura ophodenja: predstavljanje, pozdravljanje; - postavljanje pitanja; - odgovori na postavljena pitanja; - pricanje o dozivljenom; - opisivanje okoline i ljudi; - prepricavanje; - leksicke vjezbe: nazivi drveca, cvijeca, zivotinja iz neposredne okoline. Slusanje: - slusanje dragog kao uvjet za razumijevanje. Citanje: - citanje naglas; - citanje u sebi; - recitiranje stihova. Pisanje: - prepisivanje recenica i kracih ulomaka; - provjeravanje citkosti i urednosti pisanja; - diktat; - odgovori na pitanja; - oblikovanje recenice prema slici, predmetu.

IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE - Blagdani: Sveti Nikola, Materice, Oci, Bozic, Nova godina, Uskrs, Duhovi, Velika Gospa (izlaganje, razgovor, citanje, priredbe). - Prikupljanje razglednica, slika iz zavicaja. - Pravljenje tematskih zbirki, albuma.

DRUGI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - samoglasnici, suglasnici, slog; - imenice: opce i vlastite; rod i broj (prepoznavanje); - glagoli: lice i broj (prepoznavanje); - pridjevi (prepoznavanje); - zamjenice (prepoznavanje); - recenica (izjavna, upitna, usklicna).

Pravogovor i pravopis: - izgovor i pisanje glasova koji stvaraju poteskoce u izgovoru i pisanju (c, c, d, dz); - skupovi ije/je; - rastavljanje rijeci na slogove.

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Dobrisa Cesaric, Tiho, o tiho govori mi jesen Nada Iveljic: Suncic i Mjesecic Gustav Krklec, Dva delfina Mladen Kusec, Najbolji djecak na svijetu Vladimir Nazor, Ðace Vesna Parun, Kisa u sumi Milan Radic, Berba Suncana Skrinjaric, Svada Dragutin Tadijanovic, Visoka zuta zita Franjo Tusek, Prijateljice Ratko Zvrko, Kad su laste odlazile Narodna knjizevnost, pjesme, price, bajke, basne, poslovice, zagonetke (po izboru) Domaca lektira Nada Iveljic, Bozicna prica Dubravko Horvatic, Stanari u slonu

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor; - razlikovanje monologa i dijaloga; - postavljanje pitanja i odgovori na pitanja; - pricanje; - prepricavanje; - izvjestavanje; - opisivanje; - leksicke vjezbe: zamjena rijeci sinonimima. Slusanje: - slusanje kao uvjet za razumijevanje. Citanje: - vjezbe citanja (latinicno pismo); - glasno citanje (stanka, brzina); - recitiranje stihova.

Pisanje: - usvajanje tiskanih i pisanih slova (latinicno pismo); - prepisivanje slova, rijeci i recenica, kracih ulomaka; - diktat; - pisanje razglednice i cestitke.

IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE - Blagdani: Sveti Nikola, Materice, Oci, Bo zic, Nova godina, Uskrs, Duhovi, Velika Gospa, Dan kruha. (izlaganje, razgovor, citanje, priredbe). - Upoznavanje spomenika kulture u zavicaju i njihov obilazak.

TRECI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK Gramatika: - imenice: opce i vlastite, rod i broj; - pridjevi, rod i broj; - glagoli, lice i broj; - subjekt i predikat; - recenica: izjavna, upitna, usklicna. Pravogovor i pravopis: - skupovi ije/je u cesce upotrebljavanim rijecima; - pisanje cestica li i ne; - dvotocka i zarez u nabrajanju; - pisanje na ziva blagdana; - kratice za mjere: duzinu (mm, km), tezinu (kg, dag, g), tekucinu (l, dl, hl), vrijeme (h, min, sec; mj. g.).

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira: Zvonimir Balog, Olovka Stanislav Femenic, Magarac Zvonimir Golob, U zemlji snova Nada Iveljic, Tamo zuto, tu crveno Stjepan Jaksevac, Popis skolskih zelja Tin Kolumbic, Bozicna noc Gustav Krklec, Prznik ljeta Mladen Kusec, Rodbina Andelka Martic, Proljece, mama i ja Milivoj Matosec, Onaj bez bora Ivana Brlic Mazuranic, Badnja vecer u sirote Kate

Luko Paljetak, Novosti Sanja Pilic, Novosti Suncana Skrinjaric, Maslackova prica o zimskom kaputu Ratko Zvrko, Dom Narodna knjizevnost: pjesme, price, bajke, basne, poslovice, zagonetke (po izboru) Domaca lektira: Mato Lovrak, Vlak u snijegu Suncana Skrinjaric, Kakva je to ljubav bila

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - razgovor o razlicitim temama; - opsirno i sazeto prepricavanje; - pripovijedanje dogadaja; - pricanje zamisljenih dogadaja; - leksicke vjezbe: zamjena rijeci homonimima. Slusanje: - pozorno slusanje, razumijevanje i prenosenje poruke. Citanje: - samostalno citanje; - citanje po ulogama; - citanje stripova; - citanje oznaka i razlicitih simbola u gradu. Pisanje: - prepisivanje teksta; - diktat; - dovrsavanje zapocete price; - pisanje cestitke.

IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE - Blagdani: Sveti Nikola, Materice, Oci, Badnjak, Bozic, Nova godina, Uskrs, Duhovi, Velika Gospa, (izlaganje, razgovor, citanje, priredbe). - Obicaji o blagdanima Materice, Oci, Badnja vecer i Bozic. - Djecje igre u zavicaju. - Zajednicko gledanje i razgovor o najmanje jednoj kazalisnoj predstavi na djecu.

CETVRTI RAZRED

I. HRVATSKI JEZIK

Gramatika: - imenice: zbirne i gradivne; - umanjenice, uvecanice; - zamjenice: osobne, upitne, pokazne; - pridjevi: opisni gradivni, posvojni; - glagoli: sadasnjost, proslost i buducnost; - recenica: jesna i nijecna; - subjekt i predikat u recenici. Pravogovor i pravopis: - skupovi ije/je; - pisanje pridjeva izvedenih od vlastitih imena; - recenicni znakovi: tocka, usklicnik, upitnik, zarez, tocka sa zarezom; - sastavljeno i rastavljeno pisanje rijeci.

II. KNJIZEVNOST Skolska lektira Zvonimir Balog, Pravi tata Dobrisa Cesaric, Jesen Stanislav Femenic, Div, Sunce, Palcic Stjepan Jaksevac, Novogodisnje zelje Palma Katalinic, Parobrodi nebom plove Zlata Kolaric-Kisur, Velike tajne Tin Kolumbic, Mjesecev poklon Slavko Kolar, Kao da ti sve znas Gustav Krklec, Telegrafske basne Milivoje Matosec, Bas kao obicno Vladimir Nazor, Halugica Luko Paljetak, Djetinjstvo Sanja Pilic, Zaljubljen u ljubav Ivica Vanja Roric, Golub Suncana Skrinjaric, Vecernja haljina za jesen Grigor Vitez, Kakve je boje potok Narodna knjizevnost: pjesme, price, bajke, basne, poslovice, zagonetke (po izboru) Domaca lektira Zvonimir Balog, Nevidljiva Iva Slavko Kolar, Jurnjava na motoru

III. JEZICNO IZRAZAVANJE Govorenje: - prepricavanje; - razgovor o gledanu filmu;

- pricanje po planu; - pricanje sazeto i opsirno; - usmeni opis krajolika; - leksicke vjezbe: zamjena imenica umanjenicama i uvecanicama. Citanje: - citanje po ulogama; - izrazajno citanje, recenicni naglasak. Pisanje: - opis vanjskog prostora; - opis unutrasnjeg prostora; - opis lika iz bajke; - stvaranje price; - pisanje pisma; - rjesavanje krizaljke. IV. ELEMENTI NACIONALNE KULTURE - Blagdani: Sveti Nikola, Materice, Oci, Badnjak, Bozic, Nova godina, Poklade, Uskrs, Duhovi, Velika Gospa (izlaganje, razgovor, citanje, priredbe). - Obicaji o Uskrsu, Zetveni obicaj "Duzijanca". - Zajednicko gledanje i razgovor o kazalisnoj predstavi za djecu.

Information

apv02_11a.PDF

18 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

36065


You might also be interested in

BETA
Njemacki jezik
(Microsoft Word - Engleski ni\236a.doc)
Microsoft Word - NPP IV. fin..doc