Read 000%20Spisanie%20%20prvi%20strani.pdf text version

Spisanie za kulturnoto nasledstvo - spomenici, restavracija, muzei 2, roj 3-4, 5-6 / 2008-2009

PATRIMONIUM.MK

PATRIMONIUM.MK Periodical for cultural Heritage - MonuMents, restoration, MuseuMs Year 2, N° 3-4, 5-6 / 2008-2009

1

Urednik Darko Nikolovski : d-r Elizabeta Dimitrova d-r Ivan K. Zarov d-r Marula Nikolovska Mirjana M. Ma{ni} m-r Jovan Petrov m-r Robert Petkovski

Editor Darko Nikolovski Editorial board:

d-r Elizabeta Dimitrova d-r Ivan K. Zarov d-r Marula Nikolovska Mirjana M. Ma{ni} m-r Jovan Petrov m-r Robert Petkovski

Izdavaweto na ova spisanie go pomogna Ministerstvoto za kultura na R. Makedonija

The publishing was supported by The Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

2

PATRIMONIUM.MK PATRIMONIUM.MK

Spisanie za kulturnoto nasledstvo - spomenici, restavracija, muzei 2, roj 3-4, 5-6 / 2008-2009 Periodical for cultural Heritage - MonuMents, restoration, MuseuMs Year 2, N° 3-4, 5-6 / 2008-2009

Centar za kulturno i duhovno nasledstvo & KALAMUS

Skopje 2009

Center for Cultural and Spiritual Heritage & CALAMUS Skopje 2009

3

4

Ovoj broj na spisanieto P A T R I M O N I U M. MK VO ^EST NA

MIRJANA M. MA[NI]

istori~ar na umetnosta konzervator sovetnik

Re~isi tri decenii profesionalno posvetena na spomenicite od postvizantiskiot period. Za tie mali remek dela napi{ala pove}e studii. Neumoren istra`uva~ i ~uvstvitelen za{titnik na srednovekovnite vrednosti. Svojot nemir od sostojbite na spomeni~koto nasledstvo go prenela na po{irokiot auditorium preku brojnite napisi.

Od Redakcijata

5

CONTeNTs

Vera Gavrovska Boj~evska BIBLIOgRAfIJA NA MIRJANA M. MA[NI] [9-13] [15] Nade Proeva IKONOgRAfIJA NA TOKITE zA REMENI OD DASARETIJA I OD SEvERNOILIRSKITE ObLASTI [33] robert Petkovski DvA NOvI SPOMENIKA OD ANTI^KOTO KULTURNO bOgATSTvO NA MAKEDONIJA [45] stev~e toDorovski Lukovi^esti fibuLi od bitoLa i bitoLsko [51] ivan k. Zarov PORTRETI I NATPISI vO OLTARSKIOT PROSTOR I NAOSOT NA Sv. bOgORODICA PERIvLEPTA vO OHRID [55] elizabeta Dimitrova DIMENSIo SACRA: zA PROSTORNITE vREDNOSTI NA KOMPOzICIJATA vO SLIKANITE ANSAMbLI NA TEORIJANOvOTO ATELJE [83] XIV . ( ) [97] Dejan \or\ievski KULTOT NA SvETI HRISTOfOR vO R. MAKEDONIJA [117] Mirjana M. Ma[ni] CRKVATA SVETI NIKOLA VO SELO TRNOVO KAJ KRIVA PALANKA [127] Darko NikoLovski CARSKITE DvERI OD CRKvATA Sv. NIKOLA vO S. zRzE - PRILEP [139] Nevenka VEli^kOVSkA KONZERVATORSKO-RESTAVRATORSKITE RABOTI NA CARSKITE DVERI OD CRKVATA SV. NIKOLA, s. ZRZE, PRILEPSKO [151] Mirjana M. Ma[ni] TRI PRIMEROCI NA CARSKI DVERI OD KRATOVSKO - KuMANOVSKIOT KRAJ [155] 6 Goce NAUMOV THE VESSEL AS A HUMAN BoDY [21] Nade PROEVA DES PLAqUES DE CEINTURES PRoVENANT DES CoNTRéES ILLYRIENNES ET DE DASSARéTIE [44] Robert PETKOVsKI TWo NEW MoNUMENTS FRoM THE ANCIENT CULTURAL TREASURES oF MACEDoNIA [50] Stev~e TodorovSki CRoSSBoW FIBULAS FRoM BIToLA AND ITS VICINITY [53] Ivan K. ZAROV PoRTRAITS AND INSCRIPTIoNS UPoN LITURGICAL SCRoLLS IN THE SANCTUARY AND THE NAoS oF THEoToKoS PERIBLEPToS CHURCH IN oHRID [81] Elizabeta DIMITROVA DIMENSIo SACRA: THE SPATIAL qUALITIES oF THE CoMPoSITIoN IN THE FRESCo ENSEMBLES oF THE THEoRIANoS' ATELIER [95] smiljka GAbElI] THE 14th CENTURY PAINTING IN THE CHURCH oF THE HoLY SAVIoUR (THE ASCENSIoN) IN SHTIP [115] dejan GorGievSki THE CULT oF SAINT CHRISToPHER IN THE REPUBLIC oF MACEDoNIA [125] Mirjana M. MAsNI THE CHURCH oF ST. NICHoLAS IN THE VILLAGE oF TRNoVo NEAR KRIVA PALANKA [137] Darko NIKOlOVsKI THE RoYAL DooRS FRoM THE CHURCH oF ST. NICHoLAS IN THE VILLAGE ZRZE- PRILEP [150] Nevenka VELI^KoVSKA THE CoNSERVATIoN - RESToRATIoN WoRKS oN THE RoYAL DooRS FRoM THE CHURCH oF ST. NICHoLAS IN THE VILLAGE ZRZE, PRILEP [154] Mirjana M. MAsNI THREE EXAMPLES oF RoYAL DooRS FRoM THE KRAToVo - KUMANoVo REGIoN [169]

angelina PoPovska IDENTIfIKACIJA NA NESTRU^NITE INTERvENCII I KONzERvATORSKI TRETMAN NA CARSKITE DvERI OD [OPSKO RUDARE [171] [183] Jelena svetieva SvETITELSKITE KULTOvI vO MAKEDONSKITE ERMINII OD XIX vEK I NIvNATA KONCIPIRANOST SPORED bAKROREzNITE PREDLO[KI OD STEMATOgRAfIJATA NA HRISTOfOR @EfAROvI^ [189] Goce aNGeLi^iN @Ura PRETSTAvI NA LOKALNI SvETITELI vO MOSKOPOLSKITE CRKvI "Sv. NIKOLA" I "Sv. ATANASIJ" [201] Vera GAVROVSkA-BOj^EVSkA BELE[KI ZA VREDNOSTITE NA CRKVATA SV. ATANASIJ VO s. gORNA RAJ^ICA [207] Nevenka Veli^koVska Nekoi soGLeduvaWa Na PRi^iNiteLite Za Lo[ata sostoJbata Na dve ikoNi od RaJ^iCa [215] Jasmina ^okrevska- FiLiP PRObIvOT NA TEMATA "PRAvEDNO I gRE[NO ISPOvEDAWE" vO SLIKARSTvOTO vO MAKEDONIJA [219] [email protected] na ranohrIstIjanskata IntarzIja od arheolo[kIot lokalItet stobI [233] Lidija kova^eva vERUvAWE vO @IvOTINSKIOT gOvOR KAKO PREDzNAK NA SMRTTA KAJ STARITE gRCI I vO MAKEDONSKATA NARODNA TRADICIJA [239]

L. Robeva ^ukovska / Z. GeoRGiev / B. Boev

Angelina POPOVsKA IDENTIFICATIoN oF THE UNPRoFESSIoNAL INTERVENTIoNS AND CoNSERVATIoN TREATMENT oN THE RoYAL DooRS FRoM SHoPSKo RUDARE [182] Robert MIhAjlOVsKI THE YENI MoSqUE IN BIToLA IN THE LIGHT oF THE MoST RECENT ARCHAEoLoGICAL INFoRMATIoN [188] jelena sVETIEVA THE SAINT CULTS IN THE 19th CENTURY MACEDoNIAN HERMENEIAS WITH CoNCEPT REFERENCES To CHRISToFoR ZHEFARVoVICH'S STEMAToGRAHY ETCHINGS [200] Goce ANGElIcIN - ZURA PRESENTATIoN oF THE LoCAL SAINTS IN THE CHURCHES oF MoSKoPoLE " ST. NICHoLAS" AND " ST. ATANASIJ" [206] Vera GAVROVsKA - bOj^EVsKA NoTES oN THE VALUES oF THE CHURCH oF ST. ATHANASIUS IN THE VILLAGE oF GoRNA RAJCHICA [214] Nevenka VElI^KOVsKA oBSERVATIoNS REGARDING THE CAUSES FoR THE BAD CoNDITIoN oF THE TWo ICoNS FRoM RAJCHICA [218] jasmina chOKREVsKA - FIlIP THE EMERGE oF THE ICoNoGRAPHIC THEME "JUST AND WRoNGFUL CoNFESSIoN" IN MACEDoNIAN PAINTING [232] l. Robeva chUKOVsKA / Z. GEORGjIEV / b. bOEV RESEARCH oN THE EARLY CHRISTIAN INLAY WoRK FRoM THE ARCHAEoLoGICAL SITE SToBI [238] lidija KOVAchEVA THE BELIEF IN ANIMAL SPEECH AS A PREFIGURE AMoNG THE ANCIENT GREEKS AND IN MACEDoNIAN FoLK TRADITIoN [248]

Vera GaVroVska-Boj^eVska prikaz na kniga Mirjana M. MA[NI] MANASTIROT OREOEC [249-251]

7

8

Information

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

864278


You might also be interested in

BETA