Read Microsoft Word - SREE VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM.DOC text version

SREE VISHNU SAHASRANAMAM

Created by

Kandamangalam K.S. Gopala Dekshidhar

www.kandamangalam.com

www.kandamangalam.com

Page 1 of 33

ATHA DHYANAM Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye || Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham | Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim || Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave | Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah || Avikaraya shudhaya nithya paramathmane | Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave || Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat | Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave || Om namo vishnave prabhavishnave

VAISHAMPAYANA UVACHA Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah | Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

YUDHISHTHIRA UVACHA Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam | Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham || Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah | Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat || BHISHMA UVACHA Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam | Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah || Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam | Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha || Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram | Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet || Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam | Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam || Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah | Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha | Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||

www.kandamangalam.com Page 2 of 33

||

Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam | Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita || Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame | Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye || Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate | Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham || Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah | Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye || Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih | Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah || Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah | Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate || Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram | Anekarupam daithyantham namami purushottamam || Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya, shree vedavyaso bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah, shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam, sharngadhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham, Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah. Dhyanam Kshiro-dhanvat-pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih mauktikaih mandi-takngah | Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha || Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra | Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih | Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh ! Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami !! Om namo bhagavate vasudevaya Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham | Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

www.kandamangalam.com Page 3 of 33

Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam | Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham || Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhacethangam ! Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham||

Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam kshanam | Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham bhujam || sapeetha-vastram-saraseeru-he namami-vishnum-seerasaa chatur

Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh | Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-bhavanah.|| "1" Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih | Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva cha.|| Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah | Narasimhavapu shreeman keshavah puru-shottamah.|| Sarvah sharvah shivah sthanuh bhootadi-rnidhi ravyayah | Sambhavo bhavano bharta pradhavah prabhu reeshvarah ||. Swayambhoo shambhu radityah pushka raksho maha-svanah | Anadi nidhano dhata vidhata dhatu ruttamah || Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho-mara-prabhuh | Vishva-karma manu-stvastha sthavishtah sthaviro dhruvah || Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratrdanah | Prabhoota strikakubdhama pavitram mangalam param || Ishanah pranadah prano jyeshthah shreshthah prajpatih | Hiranya-garbho bhoo-garbho madhavo madhu-soodanah || Ishvaro vikramee dhanve medhavee vikramah kramah | Anuttamo dura-dharshah krutagnah kruti-ratmavan || Suresha sharanam sharma vishva-retah praja-bhavah | Ahah samvatsaro vyalah pratyaya sarva-darshanah || Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi rachyutah | Vrishakapi rame-yatma sarva-yoga vinih-srutah || Vasu rvasumana satyah samatma sammita samah | Amoghah pundaree-kaksho vrusha-karama vrusha-krutih ||

www.kandamangalam.com

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

"8"

"9"

"10"

"11"

"12"

Page 4 of 33

Rudro bahushira babhruh vishva-yoni shuchi-shravah | Amrita shashvatah stanuh vararoho maha-tapah || Sarvaga sarva-vidbhanuh vishva-kseno janardanah | Vedo veda-vidha-vyango vedango veda-vit-kavih ||

"13"

"14"

Loka-dhyaksha sura-dhyaksho dharma-dhyakshah kruta-krutah | Chatu-ratma chatu-rvyooha chatur-damshtrah chatur-bhujah || "15" Bhrajishnu rbhojanam bhokta sahishnu rajaga-dadijah | Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh || Upendro vamanah pramshuh amogha shuchi roorjitah | Ateendra sangrahah sargo dhrutatma niyamo yamah || Vedyo vaidya sada yogee veeraha madhavo madhuh | Ateendriyo maha-mayo mahotsaho maha-balah || Maha-buddhir-maha-veeryo maha-shaktir-maha-dyuthih | Anirdeshyavapu-shreeman ameyatma maha dridhrut || Mahe-shvaso mahee-bharta shreeniva satamgatih | Aniruddha sura-nando govindo govidam patih || Mareechi rdamano hamsah suparno bhuja-gottamah | Hiranya-nabhah sutapah padma-nabhah praja-patih || Amrityu sarva-druk-simhah sandhata sandhi-man sthirah | Ajo durma-rshana shastha vishru-tatma sura-riha || Guru rguru-tamo dhama satya satya para-kramah | Nimisho-nimiisha srugvee vacha-spati ruda-radheeh || Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah | Sahasra-moordha vishvatma saha-srakshah saha-srapat || Avartano nivru-ttatma sam-vruta sampra-mardanah | Aha-ssama-vartako vahnih anilo dharanee-dharah || Supra-sadah prasa-nnatma vishva srudvishva-bhugvibhuh | Satkarta satkruta-sadhuh jahnur-narayano narah || Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu-chih | Siddhar-thah siddha-sankalpah siddhida siddhi-sadhanah || Vrishahee vrishabho vishnuh vrusha-parva vrusho-darah | Vardhano vardha-manascha vivikta shruti-sagarah || Subhujo durdharo vagmee mahendro-vasudho vasuh | Naika-roopo bruha-droopah shipi-vishtah praka-shanah ||

"16"

"17"

"18"

"19"

"20"

"21"

"22"

"23"

"24"

"25"

"26"

"27"

"28"

"29"

www.kandamangalam.com

Page 5 of 33

Oja-hstejo dyuti-dharah praka-shatma prata-panah | Bhuddhah-spashta-khsharo mantrah chandramshu-rbhaskara-dyutih|| Amritam-shoodbhavo bhanuh shasha-bindhu-sureshvarah | Ausha-dham jagata setuh satya-dharma para-kramah || Bhoota-bhavya bhava-nnathah pavanah pavano-nalah | Kamaha-kama-krutkantah kamah kama-pradah prabhuh || Yugadi-krudyu-gavarto naika-mayo maha-shanah | Adrushyo vyakta-roopaschha sahasra-jidanantajit || Ishto-vishishta shishte-shtah shikhandee nahusho vrushah | Krodhaha krodha-krutkarta vishva-bahurma-heedharah || Achyutah-prathithah pranah pranado vasa-vanujah | Apamnidhi radishta-nam apra-mattah prati-shtitah || Skandah sanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah | Vasudevo bruha-dbhanuh adidevah pura-ndarah || Ashoka starana starah shoora-showri rjane-shvarah | Anu-koola shata-vartah padmee padma-nibhe-kshanah || Padma-nabho ravinda-kshah padma-garbha-shareera-bhrut | Mahardhi bhooddho vruddha-tma maha-ksho garuda-dhvajah || Atula-sharabho bheemah sama-yagno havir-harih | Sarva lakshana lakshanyo lakshmeevan samiti-njayah || Veksharo rohito margo hethur-damodara sahah | Mahee-dharo maha-bhago vegavana-mitashanah || Udbhavah ksho-bhano devah shree-garbhah parame-shvarah | Karanam karanam karta vikarta gahano guhah ||

"30"

"31"

"32"

"33"

"34"

"35"

"36"

"37"

"38"

"39"

"40"

"41"

Vyava-sayo vyava-sthanah sams-thanah sthanado dhruvah | Para-rdhih parama-spashta stushtah pushtah-shubhe-kshanah ||"42" Ramo viramo virajo margo neyo nayo-nayah | Veera-shakti-matam shreshto dharmo dharma-vidu-ttamah || Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh | Hiranya-garbha shatru-ghno vyapto vayu-radho-kshajah || Rutu-sudar-shanah-kalah para-meshthi pari-grahah | Ugra-samva-tsaro daksho vishramo vishva-dakshinah || Vistarah sthavara ssthanuh pramanam beeja-mavyayam | Artho-nartho maha-kosho maha-bhogo maha-dhanah ||

"43"

"44"

"45"

"46"

www.kandamangalam.com

Page 6 of 33

Anir-vinnah sthavishto bhooh dharma-yoopo maha-makhah | Nakshatra-nemir-nakshatree kshamah shamah-samee-hanah || Yagna ijyo mahe-jyashcha kratuh-satram satam-gatih | Sarva-darshee nivru-tatma sarva-gno gnana muttamam || Suvrata-sumukha-sookshmah sughosha-sukhada-suhrut | Mano-haro jita-krodho veerba-burvi-daranah || Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut Vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam | Avignata saha-sramshuh vidhata kruta-lakshanah || Gabhasti-nemi-satvasthah simho bhoota-mahe-shvarah| Adidevo mahadevo devesho deva-bhrudguruh ||

"47"

"48"

"49"

"50"

"51"

"52"

Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah | Shareera-bhoota-bhrud-bhokta kapee-ndro bhoori-dakshinah || "53"

Somapo mrutapa-somah purujit-puru-sattamah | Vinayo-jaya-satya-sandho dasha-rhah satva-tampatih || Jeevo vina-yita sakshee mukundo mita vikramah | Ambho-nidhi rana-ntatma maho-dadhi-shayo-ntakah || Ajo maharhah svadhavyo jita-mitrah pramo-danah | Anando nandano nandah satya-dharma trivi-kramah ||

"54"

"55"

"56"

Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih | Tripada-strida-shadh-yakshah maha-shringah krutan-takrut || "57" Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee | Guhyo gabheero gahano gupta-shchakra gadadharah || Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah | Varuno varuno vrukshah pushka-raksho maha-manah || Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah | Adityo jyoti-radityah shishnur-gati-sattamah || Sudhanva khana-parashuh daruno dravinah pradah | Divi-spru-ksarva drugvyaso vacha-spati rayonijah || Trisama samaga-samah nirvanam bheshajam bhishak | Sanya-sakrutchha-mashanto nishtha-shantih para-yanam || Shubhanga-shanti-dasrushta kumudah kuva-leshayah | Gohito gopati-rgopta vrusha-bhaksho vrusha-priyah ||

"58"

"59"

"60"

"61"

"62"

"63"

www.kandamangalam.com

Page 7 of 33

Anivarthee nivru-ttatma samkshepta kshema-krutchhivah | Shree-vatsa-vakshah shree-vasah shree-pathih shree-matam varaah ||"64" Shreeda-shreeshah shree-nivasah shree-nidil-shree-vibhavanah | Shree-dhara-shree-kara-shreyah shreem-man-lokatra-yashrayah ||"65" Svaksha svangah shata-nando nandi-rjyoti rgane-shvarah | Viji-tatma vidhe-yatma satkeerti-shchhinna samshayah || Udeerna-sarva-tashchakshuh aneesha shashvatah sthirah | Bhooshayo bhooshano bhooti vishoka shoka-nashanah || Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah | Aniriddho pratirathah pradyumno mita-vikramah || Kala-neminiha shourih shoora shoora-jane-shvarah | Tilo-katma trilo-keshah keshavah keshiha harih || Kama-devah kama-palah kamee kantah kruta-gamah | Anirde-shyavapuh vishnuh veero nantho dhananjayah ||

"66"

"67"

"68"

"69"

"70"

Bramhanyo bramha-krut bramha barmha bramha vivar-dhanah | Bramha-vitbramahno bramhee bramhagno bramhana-ptiyah || "71" Maha-kramo maha-karma maha-teja mahoragah | Maha-kritu rmahayajva maha-yagno maha-havih || Stavya-stava-priya stotram stuta stotaa rana priyah | Poornah poorayita punyah punya-keerti rana-mayah || Mano-java steertha-karo vasu-reta vasu-pradah | Vasu-prado vasu-devo vasur-vasu-mana havih || Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah | Shoora-seno yadu-shreshthah sanni-vasa suya-munah || Bhoota-vaso vasu-devah sarva-sunilayo nalah | Darpaha darpado drupto durdharo thapa-rajitah || Vishva-moortir-maha-moortih deepta-moorti ramoortiman | Aneka-moorti-ravyaktah shata-moorti shata-nanah || Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam | Loka-bandhu rlokanatho madhavo bhakta-vatsalah || Suvarna varno hemango varanga shchhanda-nangadee | Veeraha vishama shoonyo khritashee rachala shchalah || Amanee manado manyo loka-swamee trilo-kadhrut | Sumedha medhajo dhanyah satya-medha dhara-dharah ||

"72"

"73"

"74"

"75"

"76"

"77"

"78"

"79"

"80"

www.kandamangalam.com

Page 8 of 33

Tejo vrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam varah | Pragraho nigraho vyagro naika-shrungo gada-grajah || Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih | Chatu-ratma chatur-bhavah chatur-veda-videkapat || Sama-varto nivru-ttatma durjayo durati-kramah | Durlabho durgamo durgo dura-vaso dura-riha || Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah| Indra-karma maha-karma kruta-karma kruta-gamah || Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah | Arko vaja-sani shrungi jayantah sarva-vijjay || Suvarna bindu-rakshobhyah sarva-vagee-shvare-shvarah | Maha-hrado maha-garto maha-bhooto maha-nidhih || Kumudah kundarah kundah parjnyah pavano nilah | Amrutamsho mruta-vapuh sarvagnah sarva-tomukhah || Sulabha suvratah siddhah shatruji chhatru-tapanah | Nyagro-dhodumbaro shvatthah chanoo-randhru nishoo-danah || Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah | Amoorti ranagho chintyo bhaya-krudbhaya-nashanah || Anu rbruha tkrushah sthoolo guna-bhrunnir-guno-mahan | Adhruta svadhruta svastyah pragvamsho vamsha vardhanah ||

"81"

"82"

"83"

"84"

"85"

"86"

"87"

"88"

"89"

"90"

Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamdah | Ashrama shramanah kshamah suparno vayu-vahanah || Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah | Apara-jita sarva-saho niyanta niyamo yamah || Satvavan satvika satyah satya-dharma para-yanah | Abhi-prayah priyarhorhah priyakrut preeti-vardhanah || Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu-tabhugvibhuh | Ravi rvirochana sooryah savita ravi lochanah || Ananta huta-bhugbhokta sukhado naikado grajah | Anirvinna sada-marshee lokadhi-shthana madbhutah || Sanaa tsana-tana-tamah kapilah kapi-ravyayah | Svastida svasti-krut svasti svastibhuk svasti-dakshinah || Aroudrah kundalee chakree vikra-myoorjita shasanah | Shabdatiga shabda-sahah shishira sharva-reekarah ||

"91"

"92"

"93"

"94"

"95"

`96"

"97"

www.kandamangalam.com

Page 9 of 33

Akroorah peshalo daksho dakshinah kshaminam varah | Vidvattamo veeta-bhayah punya-shravana keertanah || Uttarano dushkrutiha punyo dussvapna nashanah | Veeraha rakshana santo jeevanah parya-vasthitah || Anantha roopo nantha shreeh jitamanyur-bhayapahah | Chatu-rasro gabhee-ratma vidisho vyadisho dishah || Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah | Janano jana janmadih bheemo bheema-para-kramah || Adhara nilayo dhata pushpa-hasah praja-garah | Urdhvaga satpa-thacharah pranadah pranavah panah || Pramanam prana nilayah prana-bhrut prana jeevanah | Tattvam tattva videkatma janma mrutyu jaratigah || Bhoorbhuva svasta-rustarah savita prapi-tamahah | Yagno yagna-patir-yajva yagnango yagna-vahanah || Yagna-bhrut yagnakru t yagee yagnabhuk yagna-sadhanah | Yajna-ntakrut yagna guhyam anna mannada eva-cha || Atma-yoni svayam jaato vaikhana sama-gayanah | Devakee nandana srashta kshiteeshah papa-nashanah || Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dharah | Rathanga-pani rakshobhyah sarva praha-rana-yudhah || Sree sarva-praha-rana-yudha om naman ithi Vanmalee gadee sharngi shankhee chakree cha nandakee | Shree-maannaraayano vinshuh vaasu-devo dhira-kshatu || (repeat the above two lines) Iteedam keerta-neeyasya kesha-vasya maha-tmanah | Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam || Ya edam shrunuyat nityam yaschhapi parikeertayet | Nashubham-prapnuyat-kinchit so mutreha-cha-manavah || Vedan-tago bramhana-syat kshatriyo vijayee bavet | Vaisyo dhana-samru-ddhasyat shhoodra sukha mavap-nuyat || Dharmarthee prapnu-yatdharmam artharthee chartha mapnuyat| Kamana-vapnuyat-kamee prajarthee chapnu-yat-prajam || Bhakt-imanya sadotthaya shuchi-stadgata manasah | Sahasram vasu-devasya namna metat prakee-rtayet || Yashah prapnoti vipulam ynati praadhanya meva-cha | Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam ||

www.kandamangalam.com

"98"

"99"

"100"

"101"

"102"

"103"

"104"

"105"

"106"

"107"

"108"

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

Page 10 of 33

Na bhayam kvachi dapnoti veeryam tejachha vindati | Bhava tyarogo dhyu-timan bala-roopa gunan-vitah || Rogarto muchyate rogat baddho muchyeta bandhanat | Bhaya nmuchyeta bheetastu muchye tapanna apadha || Durganya-titara tyashu purushah purusho-ttamam | Stuva nnama-saha-srena nityam bhakti saman-vitah || Vasu-deva-shrayo marthyo vasu-deva para-yanah | Sarva-papa vishu-ddhatma yati bramha sana-tanam || Na vasu-deva bhakta-nam ashubham vidyate kvachit | Janma mrithyu jara vyadhi bhayam naivapa jayate ||

"7"

"8"

"9"

"10"

"11"

Emam stava madhee-yanah shraddha-bhakti sama-nvitah | Yujye tatam sukha-kshantih shree-dhrati smruti keertibhih ||"12" Na krodho na matsaryam na lobho na shubha-matih | Bhavanti kruta punyanam bhakta-nam puru-shottame ||

"13"

Dhyou sachan-drarka nakshatra kham disho bhoorma-hodadhih | Vasu-devasya veeryena vidhrutani mahat-manah || "14" Sa-sura-sura gandharvam sa-yaksho-raga raksha-sam | Jaga-dvashe varta-tedam krishnasya sachara-charam || Indri-yani mano-buddhih satvam tejo-balam dhrutih | Vasu-devatma kanyahuh kshetram-kshetragyna eva cha || Sarva-gamana macharah prathamam pari-kalpate | Aachara prabhavo dharmo dharmasya pradhu-rachyutah Rushayah pitaro devah maha-bhootani dhatavah | Jangama-jangamam chedam jagannaraya-nodbhavam || Yogo gynanam tatha sankhyam vidya shilpadi karma-cha | Vedah shasthrani vigynana etat-sarvam janar-danat ||

"15"

"16"

||

"17"

"18"

"19"

Eko-vishnu rmaha-dbhootam prutha-gbhoota nyanekasah | Trilon-lokan-vyapya-bhootatma bhujkte vishva-bhugavyayah || "20" Emam stavam bhagavato vishnor-vyasena keertitam | Pathedya echhet purushah shreyah praptum sukhani-cha || Vishve-shvara majam devam jagatah prabhu mavyam | Bhajanti ye pushka-raksham nate yanti para-bhavam || Na te yanti para-bhavam om nama iti ARJUNA UVACHA

www.kandamangalam.com Page 11 of 33

"21"

"22"

Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama | Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana || SHREE BHAGAVAN UVACHA Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava | Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah || Stita eva na samshaya om nama iti VYASA UVACHA Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam | Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute || Vasu-deva namostute om nama iti PARVATI UYVACHV Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam | Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho || ESHWARA UVACHA Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame | Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane || Raama-naama varaa-nana om nama iti (The above 2 lines read 2 times) BRAMHO UVACHA Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye Saha-srapaa-dakshi shiroru-bahave | Saha-sranaamne puru-shaya shashvate Saha-srakoti-yuga-dharine namah || Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti SANJAYA UVACHA Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah | Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama ||

"23"

"24"

"25"

"26"

"27"

"28"

"29"

SHREE BHAGA-VAANU-VACHA Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-panate | Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham || Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam | Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge ||

"30"

"31"

www.kandamangalam.com

Page 12 of 33

Aartha-vishanna-shithila-schabhitah ghoreshucha-vyadhi-varthamanah | Samkeertya-narayana-shabda-matram vimukta-duhghah-sukhino-bhavanti || "32" Kayena vaachha mana-sendhriyerva Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha-vaat | Karomi yadyat sakalam parasmai Naaraa-yanayeti samarpa-yame || Sarvam shree-krishnar-panamastu

www.kandamangalam.com

Page 13 of 33

VISHNU SAHASRANAAMA NAMAVALI

Saanthakaaram bhujangasayanam Padmanabham suresam Vishvaadhaaram gagana-sadrisam Megha varnam subha angam Lakshmee kaantam kamala nayanam Yogibhir dhyaana gamyam Vande vishnum bhava bhava haram Sarva lokaika naatham 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. OM Achyutaya Namaha OM Anantaya Namaha OM Govindaya Namaha OM Keshavaya Namaha OM Narayanaya Namaha OM Madhavaya Namaha OM Govindaya Namaha OM Vishnave Namaha OM Madhusoodanaya Namaha OM Trivikramaya Namaha OM Vamanaya Namaha OM Sridharaya Namaha OM Rishikeshaya Namaha OM Padmanabhaya Namaha OM Damodharaya Namaha OM Sri Vedavyasa rishihi, Anushtup Chandhaha, Vishwaroopo Mahavishnudevatha OM Vishwasmai Namaha OM Vishnave Namaha OM Vasatkaaraya Namaha OM Bhoota Bhavya Bhavat Prabhave Namaha OM Bhootakrite Namaha OM Bhootabhrite Namaha OM Bhavaya Namaha OM Bhootatmane Namaha OM Bhootha Bhavanaya Namaha OM Bhootatmane Namaha OM Paramatmane Namaha OM Mrukthanam Paramaye gataye Namaha OM Avyayaya Namaha OM Purushaya Namaha OM Saakshine Namaha OM Kshetragnaaya Namaha OM Aksharaaya Namaha OM Yogaaya Namaha OM Yoganidaam Netre Namaha OM Pradhaanapurusheshwaraaya Namaha OM Narasimhavapushe Namaha OM Shreemate Namaha

www.kandamangalam.com

Page 14 of 33

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Keshavaaya Namaha Purushottamaaya Namaha Sarvasmai Namaha Sharvaaya Namaha Shivaaya Namaha Sthanave Namaha Bhootadaye Namaha Nidhaye Avyayaaya Namaha Sambhavaaya Namaha Bhavanaaya Namaha Bhartre Namaha Prabhavaaya Namaha Prabhave Namaha Eashwaraaya Namaha Swayambhuve Namaha Shambhave Namaha Aadityaaya Namaha Pushkaraakshaaya Namaha Mahaaswanaaya Namaha Anaadinidaanaaya Namaha Dhaatre Namaha Vidhaatre Namaha Dhaaturuttamaay Namaha Aprameyaaya Namaha Hrishikeshaaya Namaha Padmanaabhaya Namaha Amarprabhave Namaha Vishwakarmane Namaha Manave Namaha Twastre Namaha Sthavishtaaya Namaha Sthaviraaya Dhruvaaya Namaha Agraahhya Namaha Shaashwataaya Namaha Krishnaaaya Namaha Lohitaakshaaya Namaha Pratardanaaya Namaha Prabhutaaya Namaha Trikakubdhamne Namaha Pavithraaya Namaha Mangalaaya Parasmai Namaha Eashaanaaya Namaha Praanadaaya Namaha Praanaaya Namaha Jyeshtaaya Namaha Shreshtaaya Namaha Prajaapataye Namaha Hiranyagarbhaaya Namaha Bhoogarbhaaya Namaha Maadhavaaya Namaha Madhusoodhanaaya Namaha Eashwaraaya Namaha

Page 15 of 33

www.kandamangalam.com

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Vikramine Namaha Dhanvine Namaha Medhavine Namaha Vikramaaya Namaha Kramaaya Namaha Anuttamaaya Namaha Durradharshaaya Namaha Kritagnaaya Namaha Kritaye Namaha Aatmavate Namaha Sureshaaya Namaha Sharanaaya Namaha Sharmane Namaha Vishwaretasseh Namaha Prajabhavaaya Namaha Ahne Namaha Samvatsaraaya Namaha Vyaalaaya Namaha Pratyayaya Namaha Sarvadarshanaaya Namaha Ajaaya Namaha Sarveshwaraaya Namaha Siddhaaya Namaha Siddhaye Namaha Savadiye Namaha Achyutaaya Namaha Vrishakapaye Namaha Ameyatmane Namaha Sarvayogavinihsritaaya Namaha Vasave Namaha Vasumanase Namaha Satyaya Namaha Samatmane Namaha Sammitaaya Namaha Samaaya Namaha Amoghaaya Namaha Pundareekakshaaya Namaha Vrishakarmane Namaha Vrishaakritaye Namaha Rudraaya Namaha Bahusirase Namaha Babhruve Namaha Vishvayonaye Namaha SuchiSravase Namaha Amritaaya Namaha SaswathSthanave Namaha Vararohaaya Namaha Mahatapase Namaha Sarvagaaya Namaha Sarvavidvaanave Namaha Viswaksenaaya Namaha Janaardanaaya Namaha

Page 16 of 33

www.kandamangalam.com

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Vedaaya Namaha Vedavide Namaha Avyangaaya Namaha Vedaangaya Namaha Vedavide Namaha Kavaye Namaha Lokadyakshaaya Namaha Suradyakshaaya Namaha Darmadyakshaaya Namaha Kritakritaaya Namaha Chaturatmane Namaha Chaturvuehaaya Namaha Chaturdrishtaaya Namaha Chaturbhujaaya Namaha Bhraajishnaave Namaha Bhojanaaya Namaha Bhoktre Namaha Sahishnave Namaha Jagadaadijaaya Namaha Anadhaaya Namaha Vijayaaya Namaha Jaitre Namaha Viswayonaye Namaha Punarvasave Namaha Upendraaya Namaha Vaamanaaya Namaha Praamshave Namaha Amoghaaya Namaha Shuchaye Namaha Oorjithaaya Namaha Ateendraaya Namaha Sangrahaaya Namaha Sagayi Namaha Dritaatmane Namaha Niyamaye Namaha Yamahaya Namaha Vedya-aya Namaha Vaidya-aya Namaha Sadayogine Namaha Virdhne Namaha Maadhavaya Namaha Madhve Namaha Athinidraya-aya Namaha Mahamaya-aya Namaha Mahotsahaya Namaha Mahabalaya Namaha Buddheye Namaha Mahaviryaya Namaha Shakthye Namaha Mahadhutheya Namaha Anirdhashyavapushe Namaha Shrimate Namaha

Page 17 of 33

www.kandamangalam.com

195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Ameyatmane Namaha Mahadridhagge Namaha Maheshvasaya Namaha Mahibratre Namaha Shrinivasaya Namaha Santhgathye Namaha Aniruddhaye Namaha Suranandhaya Namaha Govindaya Namaha Govindaa Pataye Namaha Marichaye Namaha Damanaya Namaha Hansaya Namaha Suparanaya Namaha Bhujagothamaaya Namaha Hiranyanaabhaya Namaha Sutapase Namaha Padmanaabhaya Namaha Prajapathaye Namaha Amrityave Namaha Sarvadgasho Namaha Simahaya Namaha Sandhotre Namaha Sandhimate Namaha Sthitaraya Namaha Ajaaya Namaha Durmarshanaya Namaha Shastre Namaha Vishrutatmane Namaha Surarigne Namaha Gurave Namaha Gurutamaya Namaha Dhaamne Namaha Sathyaya Namaha Satyaparaakamaaya Namaha Nimishaya Namaha Animishaya Namaha Strgvino Namaha Vaachaspataye Udhardhiye Namaha Agranye Namaha Gramanye Namaha Shrimate Namaha Nyayaya Namaha Netre Namaha Sameernaaya Namaha SahastraMrudhne Namaha Vishwatmane Namaha Sahastrakshaaya Namaha Sahastrapade Namaha Aavarthanaya Namaha Nivrutthatmane Namaha Sanmruthay Namaha

Page 18 of 33

www.kandamangalam.com

247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Sampramardanaya Namaha Ahassamvartakaya Namaha Vahniye Namaha Anilaya Namaha Dharanidharaya Namaha Suprasadaya Namaha Prasannatamane Namaha Vishwadhrage Namaha Vishwabhuje Namaha Vibhave Namaha Satkartre Namaha Satkrutaya Namaha Sadhave Namaha Jahannuye Namaha Narayanaya Namaha Naraya Namaha Asankhyeyeya Namaha Aprameyatmane Namaha Vishishtaya Namaha Shuchaye Namaha Siddharthaya Namaha Siddhasankalpaya Namaha Siddhidayah Namaha Siddhisadaanahaya Namaha Vrushahineya Namaha Vrushabhaya Namaha Vishnave Namaha Vrushparvane Namaha Vrushodaraya Namaha Vardhanaya Namaha Vardhamanaya Namaha Vivikthaaya Namaha Shruthisaagaraya Namaha Subusajaaya Namaha Dhurdharaya Namaha Vagmine Namaha Mahendraya Namaha Vasudaya Namaha Vasave Namaha Naikarupaya Namaha Brihadroopaya Namaha Shipivishtaya Namaha Prakashanaya Namaha Ojastejodyuthidharaya Namaha Prakaashatmane Namaha Prataapanaya Namaha Riddhaya Namaha Spashtaksharaya Namaha Mantraya Namaha Chandranshave Namaha Bhaskaradyuthaye Namaha Amritaamsoodbhavaya Namaha

Page 19 of 33

www.kandamangalam.com

299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Bhanave Namaha Shashabindave Namaha Sureshvaraya Namaha Oshdhaaya Namaha Jagat Setave Namaha Satyadharmaparakramaya Namaha Bhootabhavyabhavannathaya Namaha Pavanaya Namaha Paavanaya Namaha Analaaya Namaha Kaamdhne Namaha Kaamakruthe Namaha Kaanthaya Namaha Kaamaya Namaha Kaamapradaya Namaha Prabhave Namaha Yugadhikruthe Namaha Yugaavarthaya Namaha Naikamayaya Namaha Mahashanaya Namaha Adrishyaya Namaha Vyaktaroopaya Namaha Sahastrajite Namaha Ananthajite Namaha Ishtaya Namaha Vishishtaya Namaha Shishteastaya Namaha Shikandine Namaha Nahushaya Namaha Vrishaya Namaha Krodhgne Namaha Krodhakritkartaa Namaha Vishwabahave Namaha Mahidharaya Namaha Achyuthaya Namaha Prathithaya Namaha Praanaya Namaha Praandaaya Namaha Vaasavanujaya Namaha Apaam Nidhaye Namaha Adhishtaanaya Namaha Apramatthaya Namaha Prathishtataya Namaha Skandaya Namaha Skanda Dharaya Namaha Dhuryaya Namaha Varadhaya Namaha Vaayu Vahanaya Namaha Vasudevaya Namaha Brihatbhaanave Namaha Aadidevaya Namaha Purandaraya Namaha

Page 20 of 33

www.kandamangalam.com

351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Ashokaya Namaha Taraanaya Namaha Taraya Namaha Shuraya Namaha Shourye Namaha Janeshwaraya Namaha Anukulaya Namaha Shatavarttaya Namaha Padmeene Namaha Padmenebekshanaye Namaha Padmanabhaya Namaha Aravindaakshaaya Namaha Padmagarbhaya Namaha Sareerabhrite Namaha Maharddheye Namaha Shraddhaya Namaha Vriddhatmane Namaha Maha Kshaya Namaha Garudadwajaya Namaha Atulaya Namaha Sharabhaya Namaha Bheemaya Namaha Samayagnaya Namaha Havirharaye Namaha SarvaLakshanalakshanaya Namaha Lakshmivate Namaha Samithinjayaya Namaha Viksharaya Namaha Rohitaya Namaha Maargaya Namaha Hetave Namaha Damodaraya Namaha Sahaya Namaha Mahidharaya Namaha Mahabhagaaya Namaha Vegavathe Namaha Amitaashanaya Namaha Udbhavaya Namaha Kshobanaya Namaha Devaya Namaha Shrigarbaya Namaha Parameshwaraya Namaha Karnaaya Namaha Karatre Namaha Vikaratre Namaha Gahanaya Namaha Guhaya Namaha Vyavasayaya Namaha Vyavasthaanaya Namaha Samsthaanaya Namaha Sthaanadhaya Namaha Dhruvaaya Namaha

Page 21 of 33

www.kandamangalam.com

403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Pararddhaye Namaha Paramaspastaya Namaha Thustaya Namaha Pushtaya Namaha Subekshanaya Namaha Ramaya Namaha Viramaya Namaha Virjaya Namaha Maargaya Namaha Neyaya Namaha Nyaya Namaha Anyaya Namaha Veeraya Namaha Shaktimataa Shreshtaya Namaha Dharmaya Namaha Dharmaviduttamaaya Namaha Vaikuntaya Namaha Purushaya Namaha Praanaya Namaha Praandaaya Namaha Pranavaaya Namaha Prithve Namaha HiranyaGarbhaya Namaha Shatrugnaaya Namaha Vyaapthaaya Namaha Vaayave Namaha Adhokshajaaya Namaha Rituhve Namaha Sudarshanaaya Namaha Kaalaaya Namaha Paramestine Namaha Parigrahaaya Namaha Ugraaya Namaha Samvatsraaya Namaha Dakshaaya Namaha Vishraamaaya Namaha Vishwadakshinaaya Namaha Visthaaraaya Namaha Sthaavarasthaanave Namaha Pramaanaya Namaha Bijaay Avyayaaya Namaha Arthaaya Namaha Anarthaaya Namaha Mahakoshaaya Namaha Mahabhogaaya Namaha Mahadhanaaya Namaha Anirvinnahaya Namaha Sthavistaaya Namaha Abhuve Namaha Dharmavupaya Namaha Mahamakaaya Namaha Nakshatranemaye Namaha

Page 22 of 33

www.kandamangalam.com

455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Nakshathrine Namaha Kshamaya Namaha Kshaamaya Namaha Samihanaaya Namaha Yagnaaya Namaha Ijyaaya Namaha Mahejyaaya Namaha Krithave Namaha Satraaya Namaha Sataa Gathaye Namaha Sarvadharshine Namaha Vibhukthatmaane Namaha Sarvagnaya Namaha Jnaanamutthamaaya Namaha Suvrathaaya Namaha Sumukhaaya Namaha Sookshmaaya Namaha Sughoshaaya Namaha Sukhdaaya Namaha Suhridye Namaha Manoharaaya Namaha Jitakrodhaaya Namaha Veerabhaahave Namaha Vidhaarnaaya Namaha Swaapanaaya Namaha Swavashaaya Namaha Vyaapine Namaha Naikaatmane Namaha Naikakarmakrihte Namaha Vatsaraya Namaha Vatsalaaya Namaha Vathsine Namaha Ratnagarbahaya Namaha Dhaneshwaraya Namaha Dharmagupe Namaha DharmaKrihte Namaha Dharmine Namaha Sathe Namaha Asathe Namaha Ksharaaya Namaha Aksharaaya Namaha Avijnaatre Namaha Sahasthraanshve Namaha Vidhaathre Namaha Krihthalakshanaaya Namaha Ghabasthineymaye Namaha Sattvasthaaya Namaha Simhaaya Namaha BhoothaMaheshwaraaya Namaha Aadidevaaya Namaha Mahadevaaya Namaha Deveshaaya Namaha

Page 23 of 33

www.kandamangalam.com

507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Devbrihadgurave Namaha Uttaraaya Namaha Gopathaye Namaha Gopthre Namaha Jnaanagamyaaya Namaha Puraatanaaya Namaha Shareerabhruthabhruthe Namaha Bhokhthre Namaha Kapeendraya Namaha Bhuridhakshinaaya Namaha Somapaaya Namaha AmruthaPaaya Namaha Somaaya Namaha Purujite Namaha Purusattamaaya Namaha Vinyaaya Namaha Jayaaya Namaha Satyasandhaaya Namaha Daashaahi Namaha Saatvataa Pataye Namaha Jeevaaya Namaha Vinayithasaakshine Namaha Mukundaaya Namaha Amitavikramaaya Namaha Ambhonidhaye Namaha Ananthatmaane Namaha Mahodadhishayaya Namaha Anthakaaya Namaha Ajaaya Namaha Mahahahi Namaha Swabhavyaaya Namaha Jitaamitraaya Namaha Pramodnaaya Namaha Anandaaya Namaha Nandnaaya Namaha Nandaaya Namaha Satyadharmane Namaha Trivikramaaya Namaha Maharshaye Kapilaachaaraya Namaha Krithagnaaya Namaha Medinipataye Namaha Tripadaaya Namaha Tridashaadhyakshaaya Namaha Mahaasringaaya Namaha Kruthaanthkrithe Namaha Mahavaraahaya Namaha Govindaaya Namaha Sushenaaya Namaha Kanakaangadine Namaha Guhyaya Namaha Gabiraaya Namaha Gahanaaya Namaha

Page 24 of 33

www.kandamangalam.com

559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Guptaaya Namaha Chakragadhaadharaya Namaha Vedhase Namaha Svaanghaaya Namaha Ajitahaya Namaha Krishnaaya Namaha Dridaaya Namaha Sankarshanaaya Achyuthaaya Namaha Varunaaya Namaha Vaarunaaya Namaha Vrukshaaya Namaha Pushkaraakshaaya Namaha Mahamanase Namaha Bhagavate Namaha Bhagaghne Namaha Anandine Namaha Vanamaaline Namaha Halayudhaaya Namaha Aadityaaya Namaha Jyothiraadityaaya Namaha Sahishnave Namaha Gatisattamaaya Namaha Sudhanvane Namaha Khandparashave Namaha Dhaarunaaya Namaha Dravinapradaya Namaha Divasprashe Namaha Sarvadhrikvyaasaya Namaha Vachaspathaye Ayonijaaya Namaha Trisaamne Namaha Saamgaaya Namaha Saamne Namaha Nirvaanaaya Namaha Bheshjaaya Namaha Bhishaje Namaha Sanyaaskrithe Namaha Shamaaya Namaha Shaanthaaya Namaha Nishtaaya Namaha Shaanthye Namaha Parayanaaya Namaha Shubhaangaaya Namaha Shantidaaya Namaha Shthraste Namaha Kumudaaya Namaha Kuvaleshaayaya Namaha Gohithaaya Namaha Gopthaye Namaha Gopthre Namaha Vrushabhakshaaya Namaha Anivarthane Namaha Nivruthaatmaane Namaha

Page 25 of 33

www.kandamangalam.com

611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Sankshepthre Namaha Kshemakrithe Namaha Shivaaya Namaha Srivatsavakshase Namaha Shrivaasaaya Namaha Shripataye Namaha Shrimataa varaaya Namaha Shridaaya Namaha Shrishaaya Namaha Shrinivaasaaya Namaha Shrinidhaye Namaha Shrivibhaavanaaya Namaha Shridharaaya Namaha Shrikaraaya Namaha Shreyase Namaha Shrimate Namaha Lokthrayaashrayaya Namaha Svakshaaya Namaha Svangaaya Namaha Shataanandaaya Namaha Nandaye Namaha Jyothirganeshwaraya Namaha Vijeetaatmane Namaha Vidheyaatmane Namaha Satkeerthaye Namaha Chinnasanshaayaya Namaha Udheernaaya Namaha Sarvatahchakshushe Namaha Aneeshaaya Namaha Shaashavatsthiraaya Namaha Bhooshyaaya Namaha Bhooshanaaya Namaha Bhootaye Namaha Vishokaaya Namaha Shokanaashanaaya Namaha Archishmate Namaha Archithaaya Namaha Kumbhaaya Namaha Vishuddhaatmane Namaha Vishodhanaaya Namaha Aniruddhaaya Namaha Aprathirathaaya Namaha Pradhyumnaaya Namaha Amitavikramaaya Namaha Kaalneminigne Namaha Veeraaya Namaha Shouraye Namaha Shoorajaneshwaraaya Namaha Trilokaatmane Namaha Trilokeshaaya Namaha Keshavaaya Namaha Keshigne Namaha

Page 26 of 33

www.kandamangalam.com

663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Haraye Namaha Kaamdevaaya Namaha Kaampaalaya Namaha Kaamine Namaha Kaanthaaya Namaha Krithaagamaaya Namaha Anirdheshyavapushe Namaha Vishnave Namaha Veeraaya Namaha Ananthaaya Namaha Dhananjayaaya Namaha Brahmanyaaya Namaha Brahmakrite Namaha Brahmane Namaha Brahmavivardhanaaya Namaha Brahmavidhe Namaha Brahmanaaya Namaha Brahmine Namaha Brahmajnaaya Namaha Braahmanapriyaaya Namaha Mahakramaaya Namaha Mahakarmane Namaha Mahatejase Namaha Mahorgaaya Namaha Mahakrithave Namaha Mahayajvane Namaha Mahayagnaaya Namaha Mahahavishe Namaha Sthavyaaya Namaha Sthavapriyaaya Namaha Sthothraaya Namaha Sthuthaye Namaha Sthothre Namaha Ranapriyaaya Namaha Poornaaya Namaha Purayithre Namaha Punyaaya Namaha Punyakeerthaye Namaha Anaamayaaya Namaha Manojvaaya Namaha Theerthakaraaya Namaha Vasurethase Namaha Vasupradaaya Namaha Vasupradaaya Namaha Vaasudevaaya Namaha Vasave Namaha Vasumanase Namaha Havishe Namaha Sadgataye Namaha Satkrithaye Namaha Sattaye Namaha Sadbhoothaye Namaha

Page 27 of 33

www.kandamangalam.com

715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Satparaanaaya Namaha Shoorasenaaya Namaha Yadushrestaaya Namaha Sannivaasaaya Namaha Suyaamunaaya Namaha Bhoothavaasaaya Namaha Vaasudevaaya Namaha Sarvaasunilayaaya Namaha Analaaya Namaha Dharpagne Namaha Dharpadaaya Namaha Dhrupthaaya Namaha Dhurdhraaya Namaha Aparaajitaaya Namaha Vishwamurthaye Namaha Mahaamurthaye Namaha Deepthamurthaye Namaha Amoorthimate Namaha Anekamurthaye Namaha Avyakthaaya Namaha Shathamurthaye Namaha Shataananaaya Namaha Ekaaya Namaha Naukaaya Namaha Savaaya Namaha Kaaya Namaha Kasme Namaha Yasme Namaha Tasme Namaha Padamanuttamaaya Namaha Lokabandhave Namaha Lokanaathaaya Namaha Maadhavaaya Namaha Bhakthavatsalaaya Namaha Suvarnavarnaaya Namaha Hemaangaaya Namaha Varaangaaya Namaha Chandanaangadine Namaha Veeragne Namaha Vishamaaya Namaha Shoonyaaya Namaha Dhoothashishe Namaha Achalaaya Namaha Chalaaya Namaha Amaanine Namaha Maanadaaya Namaha Maanyaaya Namaha Lokaswaamine Namaha Trilokadhrige Namaha Sumedhase Namaha Medhajaaya Namaha Dhanyaaya Namaha

Page 28 of 33

www.kandamangalam.com

767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Satyamedhase Namaha Dharadharaaya Namaha Tejovrishaaya Namaha Dhyuthidharaaya Namaha Sarvashashtrabrihtaa Varaaya Namaha Pragrahaaya Namaha Nigrahaaya Namaha Vyagraaya Namaha Naikashringaaya Namaha Gadagrijaaya Namaha Chathurmurthaye Namaha Chathurbahive Namaha Chathuvyuhaaya Namaha Chathurgathaye Namaha Chathuraatmane Namaha Chathurbhaavaaya Namaha Chathurvedavidhe Namaha Ekapade Namaha Samaavarthaaya Namaha Nivrutthaatmane Namaha Dhurjyaaya Namaha Dhurathikramaaya Namaha Dhurlabhaaya Namaha Durgamaaya Namaha Durgaaya Namaha Duraavaasaaya Namaha Duraarigne Namaha Shubhaangaaya Namaha Lokasaaraangaaya Namaha Sutantave Namaha Thanthuvardhanaaya Namaha Indrakarmane Namaha Mahakarmane Namaha Krithakarmane Namaha Krithaagamaaya Namaha Udhbhavaaya Namaha Sundaraaya Namaha Sundhaaya Namaha Ratnanaabhaaya Namaha Sulochanaaya Namaha Arkaaya Namaha Vaajasanaaya Namaha Shringane Namaha Jayanthaaya Namaha Sarvavijjaine Namaha Suvarnabindave Namaha Akshobhyaaya Namaha Sarvavaagheeshwareshwaraaya Namaha Mahaahrudaaya Namaha Mahagarthaaya Namaha Mahabhuthaaya Namaha Mahanidhaye Namaha

Page 29 of 33

www.kandamangalam.com

819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Kumudaaya Namaha Kundaraaya Namaha Kundaaya Namaha Purjanyaaya Namaha Paavanaaya Namaha Anilaaya Namaha Amruthaanshaaya Namaha Amruthavapushe Namaha Sarvagnaaya Namaha Sarvathomukhaaya Namaha Sulabhaaya Namaha Suvrathaaya Namaha Siddhaaya Namaha Shathrujite Namaha Shathrutaapnaaya Namaha Nyagrodhaaya Namaha Udumbraaya Namaha Ashwatthaaya Namaha Chaanuraandranishudanaaya Namaha Sahasthraarchishe Namaha Sapthajeevaaya Namaha Sapthedhase Namaha Sapthavaahanaaya Namaha Amrurthaye Namaha Anaghaaya Namaha Achintyaaya Namaha Bhayakrihthe Namaha Bhayanaashanaaya Namaha Anave Namaha Brihathe Namaha Krishaaya Namaha Stholaaya Namaha Grinabhruthe Namaha Nirgunaaya Namaha Mahathe Namaha Adhrathaaya Namaha Swadhrathaaya Namaha Swaasyaaya Namaha Praagvanshaaya Namaha Vanshvardhanaya Namaha Bhaarabhrithe Namaha Kathithaaya Namaha Yogine Namaha Yogeeshaaya Namaha Sarvakaamadaaya Namaha Aashramaaya Namaha Shramanaaya Namaha Kshaamaaya Namaha Suparnaaya Namaha Vaayuvaahanaaya Namaha Dhanurdharaaya Namaha Dhanurvedaaya Namaha

Page 30 of 33

www.kandamangalam.com

871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Dhandaaya Namaha Dhamayithre Namaha Dhamaaya Namaha Aparaajitaaya Namaha Sarvasahaaya Namaha Aniyanthre Namaha Aniyamaaya Namaha Ayamaaya Namaha Sattvavathe Namaha Sattvikaaya Namaha Sathyaaya Namaha Sathyadharmaparaayanaaya Namaha Abhipraayaaya Namaha Priyaarahaaya Namaha Arahaaya Namaha Prahikrihthe Namaha Preetivardhanaaya Namaha Vihaayasagathaaye Namaha Jyothishe Namaha Suruchaye Namaha Huthabhuje Namaha Vibhave Namaha Ravaye Namaha Virochanaaya Namaha Sooryaaya Namaha Savithre Namaha Ravilochanaaya Namaha Ananthaaya Namaha Huthabhuje Namaha Bhokthre Namaha Sukhdaaya Namaha Naikajaaya Namaha Agrajaaya Namaha Anirvinnaaya Namaha Sadamarshine Namaha Lokaadhishtaanaaya Namaha Adhbhuthaaya Namaha Sanaath Namaha Sanaathanathamaaya Namaha Kapilaaya Namaha Kapaye Namaha Apyayaaya Namaha Swasthidaaya Namaha Swasthikrihthe Namaha Swasthibhuje Namaha Swasthidhakshinaaya Namaha Aroudhraaya Namaha Kundaline Namaha Chakrine Namaha Vikramine Namaha Uoorjithashaasanaaya Namaha Shabdaathigaaya Namaha

Page 31 of 33

www.kandamangalam.com

923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Shabdasahaaya Namaha Shishiraaya Namaha Sharvarikaraaya Namaha Akrooraaya Namaha Peshlaaya Namaha Dhakshaaya Namaha Dakshinaaya Namaha Kshaminaa Varaaya Namaha Viduttamaaya Namaha Veethabhayaaya Namaha Punya Shravanakeerthanaaya Namaha Uttaaranaaya Namaha Dushkrithigne Namaha Punyaaya Namaha Duswapnanaashanaaya Namaha Veeragne Namaha Rakshanaaya Namaha Sadbhayo Namaha Jeevanaaya Namaha Paryavasthithaaya Namaha Anantharoopaaya Namaha Ananthashriye Namaha Jitamanyave Namaha Bhayaapahaaya Namaha Chatursthraaya Namaha Gabeeraatmane Namaha Videeshaaya Namaha Vyaadhishaaya Namaha Dishaaya Namaha Anaadaye Namaha Bhurbhuvaaya Namaha Lakshmye Namaha Suviraaya Namaha Ruchiraangdaaya Namaha Jananaaya Namaha Janajanmaadaye Namaha Bheemaya Namaha Bheemaparaakramaaya Namaha Aadhaarnilayaaya Namaha Adhaathre Namaha Pushpahaasaaya Namaha Prajaagaraaya Namaha Oordhvagaaya Namaha Satpathaachaaraaya Namaha Praanadaaya Namaha Pranavaaya Namaha Pranaaya Namaha Pramaanaaya Namaha Praananilayaaya Namaha Praanabhrihthe Namaha Praanajeevanaaya Namaha Tattvaaya Namaha

Page 32 of 33

www.kandamangalam.com

975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011.

OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

Tattvavidhe Namaha Ekaatmane Namaha Janma mruthyu jaraathigaaya Namaha Bhoorbhuva swastharave Namaha Taaraaya Namaha Savithre Namaha Prapithaamahaaya Namaha Yagnaaya Namaha Yagnapathaye Namaha Yajvane Namaha Yagnaangaaya Namaha Yagnavaahaanaaya Namaha Yagnabrihthe Namaha Yagnakrihthe Namaha Yagnine Namaha Yagnabhuje Namaha Yagnasaadhanaaya Namaha Yagnaanthakrihthe Namaha Yagnaguhyaaya Namaha Annaaya Namaha Annaadaaya Namaha Aatmayonaye Namaha Swayamjaataaya Namaha Vaikhaanaaya Namaha Saamagaayanaaya Namaha Devaki Nandanaaya Namaha Sthraste Namaha Kshithishaaya Namaha Paapanaashanaaya Namaha Samkhabrihthe Namaha Nandakine Namaha Chakrine Namaha Saaranga Dhanvane Namaha Gadhaadharaaya Namaha Rathaangapaanaye Namaha Akshobhyaaya Namaha Sarvapraharanaayudhaaya Namaha

Ithi ShriVishnuSahasranaamavali Samaaptha

www.kandamangalam.com

Page 33 of 33

Information

Microsoft Word - SREE VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM.DOC

33 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

33086


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - SREE VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM.DOC