Read Microsoft Word - Plan-edukacije-2011.doc text version

SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE

NNA ­NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA

CLANICA: 1. ICN(International Council of Nurses) 2. EFN(European federation of Nurses associations)

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE) SAVEZA ZA 2011 GODINU (preko Edukativnog Centra )

1

Programi sadrze: Kalendar strucnih aktivnosti za osam (8) Strucno profilskih Drustva u okviru Saveza udruzenja zdravstvenih radnika Republike Srbije,: · Drustvo medicinskih sestara -tehhnicara i babica Srbije(sa 27 profilskih sekcija), · Drustvo sanitarnih inzenjera i tehnicara Srbije (sa 2 profilske sekcije), · Drustvo radioloskih tehnicara Srbije, · Drustvo zubnih tehnicara Srbije, (sa 2 profilske sekcije), · Drustvo farmaceutskih tehnicara Srbije(sa 2 profilske sekcije),, · Drustvo laboratorijskih tehnicara Srbije(sa 4 sekcije) · Drustvo fizio i radnih terapeuta Srbije, · Drustvo dijeteticara- nutricionista Srbije Programi kontinuirane edukacije Saveza baziraju se na: · · · · · · · · usavrsavanju znanja, vestine i strucnosti polaznika zasnivaju se na najnovijim znanjima i dostignuima struke i med.nauke, obrañuju jasno drfinisane teme od veeg socio-medicinskog znacaja; prezentuju nucno istrazivacke radoveiy strucnih oblasti svoga rada angazuju strucne predavace u skladu sa Peavilnikom obradjuju strucne teme globalnog i lokalnonog nivoa, razmena strucnih iskustavai programa na internacionalnom nivou prihvataju strucne radove autora,nakon misljenja Naucno strucnog odbora 2

· Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledee strucne aktivnosti : 1.Majske i Oktobarske simpozijume(kongrese) zdravstvenih radnika Srbije sa meñunarodnim ucesem, 2. Simpozijum Glavnih i ogovornih medicinskih sestara -tehnicara i babica Srbije( sa meñunarodnim ucesem), 3.Strucne konferencije drustava 4.Intersekcijske strucne skupove- srucno profilskih sekcija Drustva medicinskih sestara- tehnicara i babica Srbije -clanice ICN-a Meñunarodnog vea medicinskih sestara Sveta, ( edukativni seminari , kursevi ,inovacije u praksi,okrugli stolovi,radionice,posebni i zajednicki rad) 5. Republicke Strucne sastanke profilskih drustava(jednodnevni) 6. Republicke strucne sastanke za regione'okruge(jednodnevni) 7. Republicke strucne sastankestrucno profilskih sekcija 8,Kursevi sa Sylabusom u prostorijama Edukativnog centra u Savezu (jednosemestralni oblik strucnog rada sa licenciranim edukatorima i prikladnim strucnim materijalima). 9. Studijski boravci u inostranstvu sa mentorom Ucesnik strucnog skupa popunjava: 1. Registracioni list(vodjenje evidencije prisustva na strucnom skupu ili preko citaca barkoda sa clanske karte saveza) 2. Test pitanja (ako je pohañao Edukativni seminar)ili Kurs 3. Evaluacini list POTVRDA Po zavrsetku Edukativnih programa Savez e svim ucesnicima KE obezbediti zvanicnu Potvrdu (u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, Sluzbeni glasnik RS", broj 130/2007 Na osnovu clana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zastiti ("Sluzbeni glasnik RS", broj 107/05,72/09/dr.zakon,88/10 i 99/10), kojom potvrdjuje ucestvovanje u programu KE (prisustvu, aktivnom ucesu kroz prezentaciju radova putem poster prezentacije ili usmenog izlaganja u okviru strucnih programa). Pasivno ucese na akreditovanom strucnom skupu ,dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno ucese potvrdom o prisustvu i

3

stampanim sazetkom rada. Pasivno ucese podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno ucese izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim sto se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje Potvrda jeste dokument kojim se potvrñuje ucestvovanje na akreditovanom programu kontinuirane edukacije i sadrzi sledee podatke: a) Sluzbeni naziv organizatora akreditovanog programa, (Savez), b) mesto i datum odrzavanja, v) naziv teme, g) broj dodeljenih bodova za ucestvovanje(kao aktivan ili pasivan ucesnik strcnog skupa), d) ime i prezime zdravstvenog radnika ,br licence,kome se izdaje potvrda, ñ) pecat i potpis organizatora

Sastavni deo ovog programa je Kalendar aktivnosti svakoga Drustva i njihovih sekcija, kao strucnog oblika delovanja Saveza.

PROGRAM STRUCNIH AKTIVNOSTI

FEBRUAR:

1. Republicki strucni skup za Beograd( I serijal) Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Stari grad,09.02.2011 god

2. Republicki strucni skup za Beograd( I Iserijal) Naziv skupa:" " Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Vracar,10.02.2011 god

4

3. Republicki strucni skup za Beograd( I Iserijal) Naziv skupa: " Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Vracar,10.02.2011 god

4. Republicki strucni skup za Sumadijski okrug Naziv skupa "Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Kragujevac,Sumarice ,14.02.2011 god

5. Republicki strucni skup za Niski okrug Naziv skupa" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Niska Banja,18.02.2011 god EDUKATIVNI SEMINAR: o " Internet opasnosti ili zavisnost?" o Rukovodilac seminara:Mr sci med Radmila Nesi,Beograd

Redovna skupstina Udruzenja Nisko vece zdravstvenih radnika regiona 6. Republicki strucni sastanak Drustva laboratorijskih tehnicara Srbije

DOMAI KURS I KATEGORIJE Naziv kursa- ,,Pouzdan nacin voñenja pacijenata sa otezanim

disanjem kroz ambulantu urgentne medicine": Beograd ,IKB Dedinje,18.02.2011god

DOMAI KURS (vreme trajanja 6 sati)

SoB navigator ­ testovi za brzo upravljanje i otkrivanje otezanog disanja

5

Predavaci: 1.Dr sci med. Vera Maravi Stojkovi,imunolog,Institut za kardiovaskularne bolesti " Dedinje 2.VLT Vladan Jerini, Institut za kardiovaskularne bolesti " Dedinje 3.LT Natasa Milosevi, Institut za kardiovaskularne bolesti " Dedinje" TEST USVOJENOG ZNANJA

7. Republicki strucni skup za Podunavski okrug(Opsta bolnica) Naziv skupa "Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Smederevska Palanka,24.02.2011 god

MART:

8. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa ,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" ( Edukativni seminar)

Loznica,08.03.2011.god

9. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa: "Nasilje meñu decom u skoli" ( Edukativni seminar)

Sabac,09-03.2011.god

6

10. Republicka KE- za Pirotski okrug,Test provere znanja u pisanoj formi:"Dijabetes melitus tip 2-prevencija,dijagnostika i terapija"

Prezentacija Udruzenja Pirot,Amfiteatar,10.03.2011 god

11. Republicki Strucni skup za Despotovac, Naziv skupa" Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre" ( Edukativni seminar)

Despotovac, 11.03.2011.god

12. Republicki Strucni skup za Despotovac Naziv skupa: " Mladi u riziku ­zavisnost od droga" ( Edukativni seminar)

Despotovac ,11.03.2011.god

13. Republicki Strucni skup za Despotovac Naziv skupa: "Nasilje nad zenama" ( Edukativni seminar)

Despotovac ,11.03.2011.god

14. Republicki Strucni skup za Svilainac Naziv skupa: " Mladi u riziku ­zavisnost od droga" ( Edukativni seminar)

Svilajinac,12.03.2011.god

7

15. Republicki Strucni skup za Svilainac Naziv skupa: " Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre" ( Edukativni seminar) Svilajinac,12.03.2011.god

16. Republicki Strucni skup za Branicevski okrug Naziv skupa: ,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" ( Edukativni seminar) Petrovac na Mlavi,15.03.2011 god.

17. Republicki Strucni skup za Branicevski okrug Naziv skupa: ,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" ( Edukativni seminar) Pozarevac,15.03.2011 god.

18. Republicki strucni skup za Borski okrug Naziv skupa:" Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre" ( Edukativni seminar:)

Majdanpek,16.03.2011 god.

8

19. Republicki strucni skup za Pirotski okrug Naziv skupa:"Gojaznost-zasto je treba leciti?"

Prezentacija Udruzenja Pirot,17.03.2011 god.

20. Republicki strucni skup Drustva zubnih tehnicara Srbije Naziv skupa ,,tisci u mobilnoj protetici"

(Edukativni seminar) Loznica,19.03.2011 god

21. Nacionalni Intersekcijski strucno profilski skupovi Drustva medicinskih sestara -tehnicara i babica SrbijeSekcije:

(SEKCIJA: OPSTE MEDICINE,PEDIJATRIJE, POLIVALENTNE PATRONAZE, DERMATOLOSKO-KOZMETOLOSKE, KUNO LECENJA I GERONTOLOGIJA I SEKCIJA BABICA) Lepenski vir, 17.03-20.03.2011god.

PLENUM ZA SVE SEKCIJE ,,Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

Mr sci med Radmila Nesic,Beograd

1.PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SRBIJE Naziv strucnog skupa:

Komunikacija sestre sa roditeljima prevremeno roñene dece"

EDUKATIVNI SEMINAR: ETICKI PRINCIPI KOMUNIKACIJE SA RODITELJIMA -PREVREMENO ROENE,BOLESNE DECE Rukovodilac seminara:Dr Jasminka Perunici-institut za neonatologiju,Beograd TEME:

9

-samostalne sestrinske intervencije kod pedijatrijskog bolesnika i zdravog deteta -medicinska sestra kao clan zdravstveno vaspitnog tima. 2.SEKCIJA PPLIVALENTNE PATRONAZE SRBIJE Naziv strucnog skupa:" Poverenje pacijenata i patronazna sestra" EDUKATIVNI SEMINAR : VAZNOST POVERLJIVOSTI PODATAKA DOBIJENIH OD PACIJENTA Rukovodilac seminara: Biljana Mladenovi vms,DZ Vracar.Beograd TEME: -poverenje I patronazna sestra -kome rei-kako pomoi -porodicne tajne I PPS 3.SEKCIJA KUNOG LECENJA I GERONTOLOGIJE SRBIJE Naziv strucnog skupa "Starost i dostojanastvo-uloga sestre" EDUKATIVNI SEMINAR: KAKO SACUVATI LJUDSKO DOSTOJANSTVO U BOLESTI I STAROSTI ­ULOGA MED.SESTRE; Rukovodilac seminara: Jasna Risti, DZ ,,Stari grad" 4.SEKCIJA OPSTE MEDICINE SRBIJE Naziv strucnog skupa: Pusenje i

zdravstveni radnici"

OKRUGLI STO. PUSENJE KAO FAKTOR RIZIKA KOD HRONICNIH NEZARAZNIH BOLESTI: Moderator-Doc.dr Zoran Milosevic, Institut za javno zdravlje Nis, Medicinski fakultet Nis TEME: -pusenje i zdravstveni radnici -slobodne teme 5.SEKCIJA BABICA SRBIJE Naziv strucnog skupa:" Uloga babice u

psihickim poremeajima u partalnonm periodu"

EDUKATIVNI SEMINAR: PSIHICKE IZMENE KOD ZENA U PARTALNOM PERIODU-ULOGA BABICE Rukovodilac seminara:Dr.Ljiljana Stanimirovi,Sabac 6.DERMATOLOSKO-KOZMETOLOSKA SEKCIJA SRBIJE Naziv strucnog skupa"Novine u znanju medicinske sestre kod

virusnih,bakterijskih igljivicnih infekcija usne duplje"

EDUKATIVNI SEMINAR:" 10

VIRUSNE,BAKTERIJSKE I GLJIVICNE INFEKCIJE USNE DUPLJE" Rukovodilac seminara: DR VESNA MIKULI-GZZKVB BEOGRAD TEME: -uloga sestre -slobodna tema

22. Republicki strucni skup za Sumadijski okrug Naziv skupa "Novine i iskustvo u radu zdravstvenih tehnicara"

Prezentacija Udruzenja Kragujevac, 24.03.2011 god

23. XI Republicka Strucna konferencija Drustva laboratorijskih tehnicara Srbije ­ sekcijski rad Naziv skupa:"Laboratorijska dijagnostika-Korak u budunost" (Edukativni seminari )

Pali,25-27 ,03.2011 god.

SEKCIJSKI RAD: o PATOHISTOLOSKA SEKCIJA Naziv skupa:Tehnike i metode u

patohistoloskoj dijagnostici"

EDUKATIVNI SEMINARI; o PRIMENE EX TEMPORE DIJAGNOSTIKE U HIRURSKOJ PATOLOGIJI Prof. ,dr Snezana Cerovi ,VMA,Beograd TEHNIKA IZVOENJA CISH METODE KOD RETESTIRANJA RECEPTORSKOG STATUSA KOD CA DOJKE LT Vesna Petronijevi .IORS,Beograd

11

UZIMANJE I OBRADA MATERIJALA U

LABORATORIJAMA

HISTOPATOLOSKIM

VMLT Gordana Petrovi ,VMA Beograd o BIOHEMIJSKA SEKCIJA Naziv skupa."Akreditacija laboratorija

EDUKATIVNI SEMINARI AKREDITACIJA LABORATORIJA Kompilaciono izlaganje: Dr Velimir Cani,direktor Komore Biohemicara Srbije, ISKUSTVO U PROCESU AKREDITACIJE SLUZBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE DZ LESKOVAC VMLT Goran Stamenkovi, DZ Leskovac,LT BEZBEDAN RAD U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH USTANOAVA Biljana Marjanovi,DZ Pozarevac

o HEMATOLOSKA SEKCIJA Naziv skupa."CAT-AGT i tumor markeri"

ISKUSTVA U U TIPIZIRANJU I SKRININGU CITROCITNIH ALOANTITELA PRIMENOM ANTIGLOBULINSKOG TESTA SAVREMENOM TEHNOLOGIJOM"SUBASTIC AGLUTINACIJE"(CAT-AGT) Dr Branislav Stankovi Visoka zdravstvena skola strukovnih studija ,Beograd IMUNOFENOTIPIZACIJA NON-HODGIN LIFOMA PROTOCNOM CITOMETRISKOM ANALIZOM Dr sci med,Tatjaqna Srdi -Raji.IORS,Beograd ONKOFETALNI ANTIGENI KAO TUMOR MARKERI LT Miroslava ulafi,IORS,VLT, Dragana Boji ,Visoka zdravstvena skola strukovnih studija ,Beograd o MIKROBIOLOSKA SEKCIJA Naziv skupa.Fizioloska flora ­

poremeaji i infekcije

EDUKATIVNI SEMINAR

ULOGA NORMALNE FIZIOLOSKE FLORE

Rukovodilac seminara: Dr Snezana Jovanovi,spec.mikrobiologije,KCSrbije

POREMEAJ FIZIOLOSKE FLORE- BAKTERIJSKA VAGINOZA

Dr Snezana Tomanovi, KCSrbije

INFEKCIJE IZAZVANE MIKOPLAZMOM HOMINIS I UREAPLAZMOM UREALITICI (Genitalne mikoplazme)

LT Violeta Zivlak,Klinicki centar Srbije

12

24. Republicki strucni skup za Rasinski okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

Trstenik, 29.03.2011 god,

25. Republicki strucni skup za Raski okrug Naziv skupa: ,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

Vrnjacka Banja,30.03.2011 god

26. Republicki strucni skup za Raski okrug Naziv skupa: ,,Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre ,,

Vrnjacka Banja,30.03.2011 god

. .

APRIL:

27. Republicki strucni skup za Nisavski okrug Naziv skupa:"Klinicki put za primarnu prevenciju KVO"

Prezentacija teme Udruzenja ( Edukativni seminar)

Nis,05.04,2011 god

28.

13

Republicki strucni skup za Borski okrug Naziv skupa:"Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" ( Edukativni seminar) Majdanpek, 07.04.2011 god,

29. Republicka strucna konferencija Drustva sanitarnih tehnicara i inzenjera Srbije Naziv skupa:"Zastita zivotne sredine" ( Edukativni seminar)

08.04.2011 god, Ovcar Banja(Sala restorana Dom) EDUKATIVNI SEMINARI: ZELENIH POVRSINA NA SMANJENJE AEROZAGAENJA" Maja Neskovi,strukovni sanitarno-ekoloski inzenjer,spec,Pozarevac 2.,,ZNACAJ BEZBEDNOSTI HRANE I VODOSNABDEVANJA - UTICAJ NA ZDRAVLJE STANOVNISTVA MORAVICKOG OKRUGA."

1."ZNACAJ

Bezbednost hrane i patogeni mikroorganizmi od znacaja

Dr Svetlana Raketic,Institut za javno zdravlje Cacak DEMOGRAFSKE PROMENE NA MORAVICKOM OKRUGU U PERIODUOD 1991.GODINE DO 2009. GODINE Ruzica Suluburi,vst, Institut za javno zdravlje Cacak SANITARNO ­TEHNICKO I HIGIJENSKO STANJE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE NA SEOSKOM PODRUCJU OPSTINE CACAK. Goran Zivkovi,vst Institut za javno zdravlje Cacak ISPITIVANJE ENERGETSKE VREDNOSTI OBROKA U RESTORANU DOMA UCENIKA SREDNJIH CKOLA U CACKU Dr Milka Levajac, Institut za javno zdravlje Cacak TEME:

-bezbednost hrane -zdravstvena ispravnost vode -zastita zivotne sredine -slobodne teme

30. Nacionalni Intersekcijski strucno profilski skupovi

14

Drustva medicinskih sestara -tehnicara i babica SrbijeSekcije:

(Uroloska, Infektoloska, Endokrinoloska, Hematoonkoloska, Internisticka,Pneumofizioloska, Endoskopska, Rehabilitacije i reumatologije)

Lepenski vir,07-10.04.2011g PLENUM ZA SVE SEKCIJE ,,Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

Mr sci med Radmila Nesic,Beograd

HEMATOONKOLOSKA SEKCIJA Naziv strucnog skupa,, Urgentna stanja kod obolelih od MM-uloga sestre EDUKATIVNI SEMINAR: URGENTNA STANJA KOD OBOLELIH OD MULTIPNOG MIJELOMA Rukovodioc seminara o Ass Nenad Govedarevic,Med fakultet,Nis. NEGA OBOLELIH OD LIMFOMA VST Nebojsa Vaci,KC Nis Klinika za Hematologiju SEKCIJA UROLOGIJE I NEFROLOGIJE SA DIJALIZOM Naziv strucnog skupa:Sestra u palijativnom lecenu kod pacijenata sa Ca prostate" EDUKATIVNI SEMINAR: PALIJATIVNO LECENJE PACIJENATA OBOLELIH OD KARCINOMA PROSTATE .MS LJUBICA ZRNI OB SUBOTICA INTERNISTICKA SEKCIJA Naziv strucnog skupa " INFARKT MIOKARDA - NEKAD I SAD " EDUKATIVNI SEMINAR: ,,Novine u davanju tromboliticke terapije - uloga medicinske sestre" Danijela Radioici,VMS,OB uprija o TEME : o Medicinska sestra u dijagnostici infarkta miokarda o -Rehabilitacija nakon infarkta miokarda INFEKTOLOSKA SEKCIJA Naziv strucnog skupa: -Prevencija HBV infekcije" o EDUKATIVNI SEMINARo ,,PREVENCIJA HBV INFEKCIJE" Rukovodilac seminara Jelena Nikoli Prvi rad o -Prevencija HBV infekcije kod zdravstvenih radnika, Havran Vesna, Infektivna klinika KCS Drugi rad15

o Prevencija HBV infekcije u Sirokoj populaciji stanovnistva, Jelena Nikoli, Infektivna klinika KCS o OKRUGLI STOo ,,SEPSA I SEPTICKI SOK" Moderator: Milka Cehi Infektivna klinika KCS, Beograd o Prvi rad o TEME: Bolest macijeg ogreba Kavasaki sindrom Trovanje gljivama Slobodne teme SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE Naziv strucnog skupa"Timski rad u sestrinstvu" o OKRUGLI STOo DOBRA INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA-KLJUC USPEHA TIMSKOG RADA Moderator:VMS Dusica Dokmanovi-Institut ,,Niska Banja" TEME: Uloga sestre u izradi medicinske dokumentacije Opsta tematika SEKCIJA ENDOSKOPSKO-GASTROENTEROLOSKA o Naziv strucnog skupa:"Eticki principi rada u endoskopskim jedinicama" o OKRUGLI STO:" ETIKA U ENDOSKOPIJI" Moderator: VMS Dejanovi Milica,KCS,Beograd o PNEUMOFTIZOLOSKA SEKCIJA Naziv strucnog skupa:"Uloga medicinske sestre-tehnicara u KPR kod odraslih" o EDUKATIVNI SEMINARo Rukovodilac seminara: o Nemanja Predojevi,VMT,KCKragujevac o o TEME: -Karcinomi u pulmologiji -Uloga sestre u palijativnom lecenju terminalne faze karcinoma bronha i plua SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLICKIM POREMEAJIMA Naziv strucnog skupa:Sestro,zasto imam komplikacije". EDUKATIVNI SEMINAR o DIJABETESNO STOPALO o Predavac VMS Olivera Opaci;Beograd

16

.

31. Republicki Strucni skup za Branicevski okrug Naziv skupa: ,,Internet opasnosti ili zavisnost?"

Prezentacija teme,Udruzenja ( Edukativni seminar) Pozarevac,13.04.2011 god.

32. NACIONALNI INTERSEKCIJSKI STRUCNO PROFILSKI SKUPOVI, DRUSTVA MEDICINSKIH SESTARA ­ TEHNICARA I BABICA SRBIJE

Sekcije:Anestezije i reanimacije,Psihijatrije,Urgentne medicina ,Intenzivne nege,Instrumentari i med.sestre na sterilizaciji i Sekcija studenata,

Lepenski vir, 14.04-17.04.2011god.

PLENUM ZA SVE SEKCIJE

17

,,Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

Mr sci med Radmila Nesic,Beograd

SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE Naziv strucnog skupa:Sestrinska dokumentacija u anesteziji" OKRUGLI STO "DOKUMENTACIJA U ANESTEZIJI" o Moderator:Dusan Jovici, KBC Zvezdara, Beograd TEME: o -Otezana intubacija o -Mehanicka ventilacija o -Primena Sevoran o -Znacaj premedikacij o -Slobodne teme SEKCIJA PSIHIJATRIJE Naziv strucnog skupa"Uloga sestre u distribuciji supstitucionone terapije u lecenju narkomanije" OKRUGLI STO ,,RGANIZACIJA I DISTRIBUCIJA SUBSTITUCIONE TERAPIJE NA ODELJENJU ZA NARKOMANIJU U SPB GORNJA TOPONICA" o :-Dr Dragan Vukadinovi ,psihijatar SBPB, Dr Natasa Macur, psihijatar SBPB Gornja Toponica, o Miomir Hofman VMT SBPB Gornja Toponica SEKCIJA URGENTNE MEDICINE Naziv strucnog skupa":Febrilne konvulzije" OKRUGLI STO: "FEBRILNE KONVULZIJE" Moderator: Dr Velentina Spasic spec.ginekologije ZAMP, Nis

SEKCIJA INTENZIVNIH NEGA Naziv strucnog skupa:"Hemoragijski sok" EDUKATIVNI SEMINAR: ,,HEMORAGIJSKI SOK" Rukovodilac seminara:Prim. dr Zorica Miljus Usaj -Sluzba za anesteziju i reanimaciju - Nacelnik odeljenja hirurske intenzivne nege, KBC "Zvezdara" Beograd ZBRINJAVANJE PACIJENATA I TERAPIJSKI PRISTUP SA KRVARENJIMA IZ GASTROINTESTINALNOG TRAKTA Dr Danijela Brdarevi -Sluzba za anesteziju i reanimaciju - Nacelnik odeljenja za ambulantno konsultativne preglede KBC "Zvezdara" Beograd TEME: Monitoring u jedinici intenzivne nege

18

Sestrinske intervencije u nezi pacijenata sa gastrointestinalnim krvarenjima Slobodne teme SEKCIJA MEDICINE RADA Naziv strucnog skupa:"Bezbedno radno mesto i rizici za sestre" OKRUGLI STO: ,,BEZBEDNO RADNO MESTO I RADNA OKOLINA-RIZICI NA RADNOM MESTU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SMANJENJE ISTIH NA NAJNIZI STEPEN" Moderator: VMS Ljiljana Jovic Mickovic. DZ Stari Grad Predavaci: Dr. Zoran Rovcanin- DZ Stari Grad, VMS Dusanka Stankovic DZ Nis, VMS Ljiljana Jovic Mickovic- DZ Stari Grad TEME: bezbednost i rizici na radnom mestu zdravstvenih radnika -Slobodne teme

SEKCIJA STUDENATA Naziv strucnog skupa: ,,Polno prenosive bolesti i mladi" OKRUGLI STO ,,POLNO PRENOSIVE BOLEST I MLADI" Moderator:Mirjana Blanusa VMS-GZZKVB Beograd EME: Reproduktivno zdravlje i mladi Zdravstveno vaspitne aktivnosti u prevenciji pusenja Komunikacija studenata sa mentorima Slobodne teme

33. Republicki Strucni skup Drustva laboratorijskih tehnicara Srbije Naziv skupa: ,,Uloga i znacaj laboratorije u ranoj dijagnostici oboljenja" ( Edukativni seminar)

Jagodina,15.04.2011 god.

19

34. Republicka strucna Konferencija za Beograd ( sa medjunarodnim ucesem) Naziv skupa "NOVI POGLEDI"

Beograd,15.04.2011god. :

Republicki Strucni skup za Beograd

EDUKATIVNI SEMINAR

Sta nas podstice da radimo, mozda i stvaramo .Rukovodilac seminara kademik. Prof.dr sci. Vladeta Jeroti,Beograd Republicki Strucni skup za Drustvo sestara Beograda

EDUKATIVNI SEMINAR ,,Motivacija i posao"

Kako poveati motivaciju na poslu?

Rukovodilac seminara Dr. Zoran Ili,psihijatar, Master Skills- Training&Coaching,Beograd TEME Motivacija za rad u zdravstvenoj i babickoj nezi urña Sima,diplomirana medicinska sestra-LJubljana, Peter Pozun,Visi medicinski tehnicar,diplomirani ekonomist-LJubljana Glavna sestra i motivacija zaposlenih Aleksandra Stoji, strukovna medicinska sestra , Klinicko bolnicki centar, Zemun Republicki Strucni skup strucno profilskih drustava

EDUKATIVNI SEMINAR:"Dobro radno okruzenje i motivacija za rad"

Motivacija za rad Prof.dr. Branko ori,psihijatar, Institut za mentalno zdravlje Beograd Motivacija na radu Mileva Karamata,visi sanitarni tehnicar, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd Motivacija u timu apoteke Zorica Trajkovi, farmaceutski tehnicar, ,,Apoteka Beograd ,,Beograd Dobro radno okruzenje i motivacija

20

Milica Matas, strukovni medicinsko-laboratoriski tehnolog, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

35. Republicki strucni skup za Podunavski okrug( I serijal) Naziv skupa: ,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Smederevska Palanka,15.04.2011 god

36. Republicki Strucni skup za sestre gerontologije Srbije,

Edukativni seminari:

1."Patolosko kockanje" 2,,Odgovornost za samolecenje i sestrinsk perspektive"

18.04.2011.god Bezanijska kosa

37. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa : "Nasilje meñu decom u skoli" ( Edukativni seminar)

Loznica,19.04.2011.god

38. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" ( Edukativni seminar)

Sabac,20-04.2011.god

21

39. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa: "Internet opasnosti ili zavisnost?" ( Edukativni seminar)

Sabac,20.04.2011.god

40. Republicki strucni skup za Nisavski okrug Naziv skupa:"Klinicki put za Depresiju"

Prezentacija teme Udruzenja ( Edukativni seminar)

Doljevac,20.04,2011 god

41. Republicki strucni skup za Pcinjski okrug Naziv skupa: "Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Vranje,25.04.2011 god

22

42. Republicki strucni skup za Pcinjski ( II serijal) Naziv skupa: Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

(Edukativni seminar) Bujanovac i Presevo. 26.04.2011god

43. Republicki strucni skup za Jablanicki okrug Naziv skupa:,, "Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Leskovac,27-.04.2011 god.

44. Republicki strucni skup za Jablanicki okrug Naziv skupa:,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Leskovac,-28.04.2011 god.

45. Republicki strucni skup za Toplicki okrug Naziv skupa:"Aprilski susreti"

Prezentacija teme,Udruzenja (Edukativni seminar) Prokuplje,29.04.2011 god.

,,Znacaj kvalitetnih meñuljudskih odnosa na radnom mestu"

23

Mr sci med Radmila Nesi.VMS,Savez udruzenja zdravstvenih radnika Srbije

Postoperativno praenje i nega bolesnika nakon kardiohirurskih porcedura

VMT Goran Mosi, IKVB Dedinje Prezentacija teme,Udruzenja

MAJ:

MALTA.

46. Attendance Meeting(CNR), Form for Council of National Representatives St Julians, Malta 2-4 May 2011 ICN CONFERENCE « NURSES DRIVING ACCESS, QUALITY AND HEALTH » Ucese sa radom : "THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP

DEVELOPMENT IN NURSING"

2 ­ 8 May 2011 in Valletta MALTA

47. REPUBLICKA SVECANA AKADEMIJA The International Day of the Midwife -5.maj Meñunarodni dan babica

Naziv skupa: Preporucena tema ICM" The World Needs Midwives Now More Than Ever! Svetu su babice potrebne sada vise nego ikad" Loznica ,05.05.2011

48. REPUBLICKA SVECANA AKADEMIJA 12.maj Meñunarodni dan medicinskih sestara sveta

24

International Nurses Day (IND)

Naziv skupa: Preporucena tema ICN:

,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" "Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Dodela ,,ZLATNOG ZNAKA" najboljim sestrama Srbije Zrenjanin,12.05.2011 god.

49. REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­Jablanicki okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a:" Preporucena tema ICN:

,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" "Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Leskovac, 13.05.2011.god

50. REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK -BEOGRAD 12.maj Meñunarodni dan medicinskih sestara sveta

Preporucena tema ICN: ,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Beograd 14.05.2011god

"Premostiti

51. REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­ NISAVSKI OKRUG

Naziv skupa: Preporucena tema ICN:

25

,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

14 .05.2011. Dom Vojske Nis

"Premostiti

52. REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­ TOPLICKI OKRUG

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: ,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

" "Premostiti

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Prokuplje16.05. 2011god

53. SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE I KATEGORIJE SA MEUNARODNIM UCESEM MAJSKI SUSRETI-,,POBEDITI ZNANJEM" Zlatibor,18.05.-22. 05.2011god.

PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE: ,,VISOKI KRVNI PRITISAK-TIHI

UBICA"

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA ­ OD FAKTORA RIZIKA DO OBOLJENJA Dr Srñan Boskovi,Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Beograd ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEINVANZIVNOJ DIJAGNOSTICIl HTA Milivojevi Vesna vms, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Beograd

-

26

I.DRUSTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNICARA I BABICA

SRBIJE

( Nacionalna sestrinska asocijacija(clanica ICN-a)

PLENUM: GENERACIJSKE RAZLIKE-SANSA ZA NOVA SAZNANJA M rsci med Radmila Nesi.,Beograd CENIMO GENERACIJSKE RAZLIKE-UCIMO JEDNI OD DRUGIH Ana Pavlovi,vms DZ Vracar,Beograd

STRUCNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:

1.SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE EDUKATIVNI SEMINAR" TRETMAN AKUTNE POSTOPERATIVNE BOLI" Dr Branko Petrovski, anestezilog Klinika Remedika,Skoplje, Makedonija Teme: Mesto i znacaj savremenog anesteticara Znacaj preoperativne preipreme u pedijatrijskoj anesteziji Primena sevorana u pedijatrijskoj anesteziji POLITRAUMA Transport vitalnog ugrozenog pacijenta Invazivni i neinvazivni monitoring u anesteziji Slobodne teme 2.SEKCIJA BABICA .EDUKATIVNI SEMINARI: KARCINOM JAJNIKA Rukovodilaci seminara: Prim dr Goran Maleti,ginekolog akuser,OB Sabac, VMT Milan Stanisi, OB Sabac PROCEDURE SESTRINSKIH USLUGA U OPSTOJ BOLNICI SABAC, VMT Milan Stanisi, OB Sabac Teme: - Kvalitet zivota zene sa menopauzom od 35 godine zivota - Maloletnicke trudnoce-rad i prevencija savetovalista za mlade - Uloga akuserskih sestara u prevenciji malignih oboljenja - Slobodne teme DERMATOLOSKO-KOZMETOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR" ORALNE MANIFESTACIJE POLNO-PRENOSIVIH INFEKCIJA" Rukovodilac seminara: Dr sci med.Milan Bejki-GZZKVB Beograd 27

Teme: - Psihodermatoze sve cesa bolest savremenog doba - Uloga sestre u crio-hiruskim procedurama - Anafilakticke reakcije u dermatologiji - Aktuelnosti u dermato-kozmetici - Slobodne teme SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLICKIM POREMEAJIMA EDUKATIVNI SEMINAR"

Lecenje insulinom-aspekt sestre-" Sta su ciljevi i kako se mogu postii "

. Olivera Opaci, vms ADOC farmacija,Beograd

Teme: - Holesterol idijabetes - Gojaznost-povean rizik od obolevanja - Hipotireoidizam - Akromegalija - Slobodne teme .SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOSKA OKRUGLI STO: ABDOMINALNA TUBERKULOZA Moderatori : VMS Jadranka Colovi Klinika za GEH Beograd,

Gastroskopija kod urgentnih stanja

MT Radovi Jagos KC Kragujevac-centar za urgentnu medicin u TEME: - Hronicne bolesti digestivnog trakta - Slobodne teme

6. HEMATOONKOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR: Sestrinska uloga u skriningu anemije kod

hematoonkoloskih bolesnika o ,, PROCES SKRININGA ANEMIJE KOD HEMATOONKOLOSKIH BOLESNIKA,, o Rukovodilac seminara:Ass Dr Miodrag Vuci,Med fakultet,Nis. - Medicinski fakultet univerziteta u Nisu : -Kompresivne frakture kod .multiplex -Hiper viskozni sindrom -Slobodna tema

28

7. HIRURSKA SEKCIJA OKRUGLI STO: ,,SAVREMENI PRINCIPI PREVENTIVNE HIRURGIJE KARCINOMA" Moderatori: Ass.mr.dr.Ivan Markovi - nacelnik odeljenja za hirurgiju dojke i endokrinu hirurgiju - IORS, Beograd,Dr.spec.Olivera Kosovac - IORS, Beograd TEME: 1.Ucese medicinske sestre - tehnicara u prevenciji infekcije hirurske rane 2.Nega bolesnika sa posebnim potrebama nakon hirurske intervencije - uloga m.s.t. 3.Uloga m.s.t. nakon operativnih zahvata u oftalmologiji 4.Timski rad u procesu lecenja, rehabilitacije i socijalizacije bolesnika nakon hirurske intervencije 5.Metode lokalne hemostaze 6.Savremene dijagnosticke procedure u hirurgiji 7.Uloga m.s.t. u sprecavanju respiratornih postoperativnih komplikacija nakon hirurske intervencije 8.Transport vitalno ugrozenih bolesnika 9.Proces zdravstvene nege kod hirurskih bolesnika 10.Zdravstvena nega vitalno ugrozenog novorodjenceta nakon operativnih zahvata 11.Edukacija u hirurskoj zdravstvenoj nezi 12.Zdravstvena nega obolelih od tumora stitne zlezde 13.Zdravstvena nega kod pacijenata sa metastatskim promenama na jetri 14.Zdravstvena nega kod pacijenata sa traheostomom 15.Uloga m.s.t. kod hirurskog pacijenta sa HIV infekcijom 16.Doprinos m.s.t. u zdravstvenoj nezi pacijenata u plasticnoj i rekostruktivnoj hirurgiji 17.Normativi i standardi kod laparoskopskih procedura 18.Enteralna ishrana kod pacijenata sa karcinomom jednjaka 19.Specificnosti u komunikaciji m.s.t. u hirurskoj JIN sa pacijentima obolelih od bolesti zavisnosti 20.Uloga m.s.t. u hirurskom lecenju dekubitalnih ulkusa 21.Normativi i standardi u ortopedskoj hirurgiji 22.Novine u radu hirurskih jedinica 23.Inovacije u hirurgiji 24.Slobodne teme 8.INFEKTOLOSKA SEKCIJA OKRUGLI STO: ,,ZNACAJ INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA" Moderatori:: Milka Cehi, infektivna klinika KCS PREZENTACIJA: ,,Intrahospitalne infekcije i njihov znacaj danas" Milka cehi, infektivna klinika KCS

29

"Infekcija u vezi sa urinarnim kateterom" Jelena Nikoli, infektivna klinika KCS TEME: - Toksoplazmoza - Africka tripanozomijaza-bolest spavanja - Leptospiroza - Slobodne teme 9. SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI -OKRUGLI STO "MALIGNE BOLESTI U GINEKOLOGIJI" Moderator:Dr Miodrag akovi.Institut zaOnkologiju Srbije TEME: -Aktuelnosti u instrumentarskom radu -Slobodne teme 10.INTERNISTICKA SEKCIJA OKRUGLI STO " I KAD SRCE STANE BITKA NE PRESTAJE ! " Moderator: Vmt Boban Mitrovi - Opsta Bolnica Leskovac ms Visnja Ivkovi -Institut za lecenje i rehabilitaciju " Niska Banja " Nis TEME: - Zasto permanento treba uradiiti elektrokardiogram ? - Zdravstveno vaspitni rad - preventiva kardiovaskularnih bolesti - Slobodne teme 11.SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA OKRUGLI STO: INTENZIVNA TERAPIJA BOLESNIKA SA TESKOM FORMOM AKUTNOG PANKREATITISA Moderator: Dr Zorica Koji,Sluzba za anesteziju i reanimaciju - KBC "Zvezdara" Beograd TEME: - Praenje pacijenata i terapijski pristup sa teskim oblicima akutnog pankreatitisa - Zdravstvena nega pacijenata na mehanickoj ventilaciji - Zdravstvena nega vitalno ugrozenog novoroñenceta - Monitoring i praenje pacijenata u jedinici intenzivne nege posle prelezanog infarkta miokarda - Praenje pacijenata i terapijski pristup sa tromboemboliom plua - Sestrinske intervencije kod pacijenata u prvih 24h posle velikih operativnih zahvata u abdominalnoj hirurgiji - Delokrug rada medicinskih sestara ­ tehnicara kod politraumatizovanih bolesnika

30

-

Timski rad kao preduslov kvaliteta rada u jedinici intenzivne nege Slobodne teme

12. SEKCIJA KUNOG LECENJA I GERONTOLOGIJE EDUKATIVNI SEMINAR: GUBITAK SVESTI; Rukovodilac seminara: Petrovi dr Biljana, DZ Kursumlija; OKRUGLI STO: ,,MESTO I ULAGA KUNOG LECENJA U REFORMISANOM SISTEMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZASTITE" Moderator:Prim dr Ljubinka Mitrovi,spec.opste medicine,DZ uprja ULOGA ZAJEDNICE I ZDRAVSTVENOG SISTEMA U ZBRINJAVANJU STARIH,OSOBA U TERMINALNOJ FAZI,MENTALNO OBOLELIH I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA o Dr Verica Radi,DZ uprija MULTIDISCIPLNARNI RAD U KUNOM LECENJU o Lazar Zugi,mt DZ uprija KVANTIFIKACIJA I KVALIFIKACIJA ULOGE MED.SESTRE U NOVOM FINANSIRANJU PZ ZASTITE o Goran Tomi, mt,DZ uprija TEME: Znacaj kvalitetnog timskog rada u sluzbi kunog lecenja Zdavstvena nega obolelih od Multiple skleroze u kunim uslovima Zdravstvena nega anoreksicnog pacijenta u kunim uslovima Slobodne teme

-

13. SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE OKRUGLI STOMULTIDISCIPLINARNI PRISTUP OBRADE PACIJENTA U STOMATOLOGIJI Prikaz standarda i nacina obrade pacijenata na stomatoloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Moderator:Olivera Bojic, Biserka Kocic, Ivana Bozovic;Klinika MFH,Beograd TEME: : - Emocionalni odgovor na posao medicinskih sestara i tehnicara - Protetika u maksilofacijalnoj hirurgiji - Enteralna ishrana - Preventivni programi zastite oralnogzdravlja - Prevencija i pracenje infekcije hiruske rane - Slobodne teme 14. SEKCIJA MEDICINE RADA

31

OKRUGLI STO PREVENCIJA BOLESTI U VEZI SA RADOM Moderator Ljiljana Mickovic-Jovic,DZ Stari grad Dr Zoran Rovcanin,DZ Stari grad TEME: - Uloga medicine rada i primena zakona o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih na radnim mestima sa poveanim rizikom - Prethodni, periodicni, ciljani pregledi-obaveza obavljanja istih kod procenjenog povecanog rizika na radnom mestu i uloga medicinske sestre. - Slobodne teme 15. NEUROLOSKA SEKCIJA : EDUKATIVNI SEMINAR:

Zastita mentalnog zdravlja zdr.radnika u oblasti neurologije

Rukovodilac seminara:Dr Ljiljana Stanimirovi-psihijatar,OB Sabac TEME: Uslovi rada med.sestre na odeljenju neurologije-svarnost I standardi Komunikacija I saradnja sestara u neurologiji Saradnja sestre I fizioterapeuta Prikaz dobre organizacije sluzbe Med.sestra-iskustvo I znanje-prikaz Slobodne teme

16. SEKCIJA OFTAMOLOGIJE EDUKATIVNI SEMINAR: ALERGIJISKI KONJUKTIVITIS. Rukovodilac seminara:Mr sci med,dr Ljiljana Topalovi-Ili,ZZZStudenata,Beograd TEME: - intervencije med. sestre u pripremi bolesnika za operaciju kod hitnih stanja - principi negovanja operisanih bolesnika - zadaci med. sestre u zdravstveno vaspitnom radu sa korisnicima kontaktnih sociva - slobodne teme 17. SEKCIJA OPSTE MEDICINE EDUKATIVNI SEMINAR: PROMOCIJA ZDRAVLJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZASTITI; TEMA -Ishrana kod hronicnih nezaraznih bolesti; -Zdravi stilovi zivota kod hronicnih nezaraznih bolesti;

32

- Slobodne teme 18. ORL SEKCIJA OKRUGLI STO: "PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE-CA LARINGSA IZ PRAKSE" Moderator: VMS Bojana Miladinovic- KC Nis TEME: - Otogene komplikacije i uloga sestre - TU spoljasnjeg uha - Strana tela disajnih puteva - Sestrinske intervencije kod bolesnika sa beningnim TU laringsa - Flegmona vrata - Tonzilektomija- sestrinske intervencije - Supragloticni laringiti kod dece - slobodne teme 19.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAZE EDUKATIVNI SEMINAR: PERSPEKTIVA I ZNACAJ VISOKO OBRAZOVANE MEDECINSKE SESTRE JAVNOG ZDRAVLJA Rukovodilac seminara:Mr Dusanka SarenacVisoka zdravstvena strukovna skola,Beograd TEME: - javno zdravlje ­ prevencija i kontrola rizika u promociji fizickog i mentalnog zdravlja porodice - negovanje odnosa meñusobnog uvazavanja i poverenja izmeñu patronazne sestre i clanova porodice - ocuvanje i unapreñenje zdravlja vulnerabilnih grupa - slobodne teme 20. PEDIJATRIJSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR: "ZDRAVO DETE - GLOBALNA STRATEGIJA" "ULOGA IMUNONUTRIMENATA U ZASTITI GASTROINTESTINALNOG TRAKTA" Rukovodilac seminara:dr Vesna Marinkovi,Institut za neonatolologiju Beograd. TEME: -zdravstveno- vaspitne intervencije sa majkama u promociji dojenja - znacaj asepticnog rada pri aplikovanju intravenske terapije - nasilje u porodici - primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.

33

21. PNEUMOFTIZIOLOSKA SEKCIJA OKRUGLI STO: DIJAJAGNOSTICKI ALGORITAM KOD MALIGNIH OBOLJENJA PLUA" Moderator: Dr M.Petrovi, Centar za plucne bolesti, KC Kragujevac

TEME: - Uloga medicinskog tehnicara u bronhoskopiji - Astma i HOBP - Edukacija sestara u primeni neinvazivne mehanicke ventilacije - Uloga sestre u ispitivanju poremeaja disanja u snu - Slobodne teme 22. SEKCIJA PSIHIJATRIJE -EDUKATIVNI SEMINAR"BURNOUT"SINDROMRukovodilac seminara:Dr sci med .Dragan Vuki psihijatar SBPB Gornja Toponica OKRUGLI STO : ZASTITA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI Moderatori:Mr.sci.Dr Albina Stanojevi psihijatar .SBPB GornjaToponica Dr Nela Djoki psihijatar SBPB Gornja Toponica Dobrila Jankovi MST SBPB Gornja Toponica TEME: - Stres - Psihosociorehabilitacioni tretman u psihijatriji - Adekvatan interpersonalni odnos - Slobodne teme 23.SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE OKRUGLI STO: DIJAGNOSTIKA I NOVINE U LECENJU RANOG RA (BIOLOSKA TERAPIJA) Predavaci: Jadranka Stojanovic i Anica Djokic TEME: - Primena bioloskih lekova u lecenju evolutivnog reumatoidnog artritisa - Rehabilitacija posle CVI - Slobode teme 24. STOMATOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR: INFEKTIVNE BOLESTI U STOMATOLOSKOJ ORDINACIJI Predavaci: Aleksandra Perovi, Gabiela Simi, Irena Mitrovi OKRUGLI STO NOVI DEZINFICIJENSI DANAS

34

Moderatori: Gabriela Simi, Irena Mitrovi, Aleksandra Perovi,Kragujevac TEME: - Uloga sestre kod predaje ortodonskog aparat - Principi komunikacije sa decom - Infekcije u oralnoj hirurgiji - Slobone teme 25. SEKCIJA STUDENATA OKRUGLI STO"PRAVA PACIJENATA I ETICKI POSTULATI U SESTRINSTVU" Predavaci: Prof.Dr Lenka Babi-Visoka zdrav.skola str,studija Beograd Mr.sci.Jagod stoiljkovi ­Visoka zdrav.skola str.sudija Beograd Mr.sci Bozica Munian ­Visoka zdrav.skola str.studija Beograd TEME: -Etika ­moj odnos i znanje Prava pacijenata-moj odnos i znanje Profesionalna orjentacija mladih Slobodne teme 26.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE OKRUGLI STO: "PRODUZI LINIJU ZIVOTA" Moderator: MS Jelena Zivkovic ZHMP Nis Predavac: Dr Dusica Jankovic ZHMP Nis TEME: -Bolesti zavisnosti i mladi. - Slobodne teme 27. SEKCIJA UROLOGIJE SA DIJALIZOM EDUKATIVNI SEMINAR: :DIJAGNOSTIKA I LECENJE RAKA PROSTATE Rukovodilac seminara:Mr.dr sci.Nandor Seljmesi OPSTA BOLNICA SUBOTICA TEME: Slobodne teme

II. Drustvo laboratorijskih tehnicara Srbije Naziv skupa:,,Savremene metode u laboratorijskoj dijagnostici"

35

TEME: -Savremene metode u laboratorijskoj dijagnostici - Slobodne teme

III.

DRUSTVO DIJETETICARA NUTRICIONISTA SRBIJE Naziv skupa:"Fizioloska uloga masnog tkiva"

EDUKATIVNI SEMINAR ,,Masno tkivo, njegova histoloska graña i funkcija

Rukovodilac seminara:Dr Svetlana Stojanovic, Dr Veroslava Stankovi TEME: -Ishrana dece u predskolskim ustanovama -Slobodne teme

IV.

DRUSTVO FARMACEUTSKIH TEHNICARA SRBIJE Naziv skupa: ,,Zakonska regulativa o prometu u apoteci"

PLENUM: MEDICINSKA SREDSTVA I ZAKONSKA REGULATIVA O PROMETU U APOTECI" -ZA PROIZVODNJU

-ZA PROMET

UPUTSTVA ZA PREVENCIJU, PRACENJE I LECENJE BOLESTI ZASTITA PRAVA POTROSACA Predavac.Mr.sc ph spec Vukica Koci-Pesi, ADOC TEME: -Prava farmaceutskog tehncara sa korisnicima usluga -Slobodne teme

V.

36

DRUSTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE Naziv skupa ,,:Cervikalni sindrom-problem savremenog drustva" TEME: · · Cervikalni sindrom kao problematika savremenog drustva Slobodne teme

VI.

DRUSTVO RADIOLOSKIH TEHNICARA SRBIJE Naziv skupa"Savremena dijagnostika ­znacaj radioloskog tehnicara ( Edukativni seminar)

EDUKATIVNI SEMINARI: ,,NUKLEARNA MEDICINA U ENDOKRINOLOGIJI:" Rukovodilac seminara Mr sci med Dragan Pucar, Institut za nuklearnu medicinu VMA, Milan Perovanovi, Institut za nukleanu medicinu VMA ,,NOVI PRISTUPI U U LECENJU GLOBLASTOMA" Rukovodilac seminara: Prim. Dr Gordana Gligorijevi, IORS,Petar Mirazi, IORS

,,Savremena radioloska dijagnostika i stejdzing malignih tumora zeludca"

Rukovodilac seminara: Prof. dr orñe Lalosevi, Klinicki centar Dragisa Misovi,Beograd TEME: -Iskustva Ro tehnicara u savremenoj dijagnostici -Slobodne teme

VII.

DRUSTVO SANITARNIH TEHNICARA I INZENJERA SRBIJE Naziv skupa"Timski rad u sanitarnom nadzoru" EDUKATIVNI SEMINAR PRAVILNO POSTAVLJANJE RADNIH CILJEVA PRIMENOM METODOLOGIJE PLANIRANJA I VESTINOM UPRAVLJANJA VREMENOM Rukovodilac seminara 37

Mirjana Veljkovi,dipl ing tehnolog,Beograd Dr Zoran Panajotovi,Ministarstbvo zdravlja Beograd TEME: · · · · · Timski ra sanitarne inspekcije i instituta i zavoda za javno zdravlje u cilju zastite zdravlja Proizvodnja i promet hrane i POU Alergije-sa osvrtom na skolski uzrast Uloga sanitarnog inzenjera i tehnicara u zastiti sivotne sredine Slobodne teme

54. MAJSKI SIMPOZIJUM DRUSTVA ZUBNIH TEHNICARA SRBIJE

Naziv skupa:" ESTETIKA U SLUZBI OSMEHA" Kragujevac- Sumarice,19.05-22.05.2011 god.

EDUKATIVNI SEMINARI:

Estetika mekih tkiva i zubnih nadoknada na implantatima

Prof. dr Vojkan Lazi, Stomatoloski fakultet u Beograd

Oralni aparati u terapiji sleep apnee

Prof dr Ljiljana Tahicek-Soji.Prof dr Ivica Stanci,Stomatoloski fakultet Beograd

Tehnika kopiranja mobilnih zubnih nadoknada

Prof dr Ivica Stanci Prof dr Ljiljana Tahicek-Soji, Stomatoloski fakultet,Beograd

Viseslojno i jednokomandno modelovanje - dva putia do estetske krunice

Doc Dr Danimir Jevremovi,Stomatoloski fkultet Pancevo

Dezinfekcija i dimenziona stabilnost otisaka

Dr Milos Kovacevi, A.D.D Galenika POSTUPAK IZRADE I PRIMENA LIVENIH NOSACA ZA ORTODONTSKE APARATE Ass.Dr Nenad Nedeljkovi Klinici za Ortopediju vilica. Stomatoloski ,fakultet,Beograd

38

TEME: STANDARDI ZUBNOG TEHNICARA EDUKACIJA ZUBNIH TEHNICARA-BOLJI KVALITET USLUGA PRIVATNA LABORATORIJA -IZAZOV SLOBODNE TEME JEDNODNEVNI KURS ­PRVE KATEGORIJE(,trajanje12,5 casova) XIII-REPUBLICKO TAKMICENJE U IZRADI PROTETSKIH NADOKANADA-UCENICI ZAVRSNIH RAZREDA ZUBOTEHNICKIH SKOLA SRBIJE(8-10 SKOLA) o OTVARANJE TAKMICENJA/KURSA o KONCIPIRANJE RADNOG MODELA 1h o PODELA TAKMICARIMA RADNOG MODELA (usvijeniog od Strucne komisije izatvorenog pod sifrom) 30 min o IZRADA PROTETSKE NADOKNADE-VREME IZRADE 6h o OCENJIVANJE ( Test provere znanja) 3h o PROGLASENJE POBEDNIKA I DODELA NAGRADA 2h

55. Republicki strucni skup za Zlatiborski okrug Naziv skupa:" :,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Uzice,24.05.2011 god.

56. Republicki strucni skup za Zlatiborski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

39

"Premostiti

"

Uzice,24.05.2011 god

57. Republicki strucni skup za Zajecarski okrug Naziv skupa:Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive""

(Edukativni seminar) Boljevac ,25.05 . 2011 god

58. Republicki strucni skup za Zajecarski okrug:

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: " Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

"Premostiti

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Boljevac,26.05.2010

59. Republicki strucni skup za Zajecarski i Borski okrug:

Naziv skupa

Timocki dani- Sestrinsa snaga je jedinstvo "

Knjazevac,27.05.2010

Prezentacija radova:

.

,,Kardiomiopatije" S Maja Videnovi,ZC Knjazevac ,,Imunizacija dece"

40

Milena orñevi,strukovna sestra ZC Knjazevac ,,Srcane aritmije" VMS Silvana Atanasijevi ZC Knjazevac EDUKATIVNI SEMINAR:

,,Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

Rukovodilac seminara:Mr sci med Radmila Nesi,Beograd

JUNI:

60. Republicki strucni skup za Jablanicki okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Dom zdravlja Leskovac,Opsta bolnica Leskovac Leskovac,01.06.2011 god.

61. Republicki strucni skup za Jablanicki okrug Naziv skupa:"Patolosko kockanje"

(Edukativni seminar) Dom zdravlja Leskovac,Opsta bolnica Leskovac Leskovac,02.06. 2011god

62. Republicki strucni skup za Sumadijski okrug Naziv skupa: :,, Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme,Udruzenja

41

Kragujevac 03.06.2011, ,

63. REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­ Sumadijski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: " Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Kragujevac, 04.06. 2011

"Premostiti

64. Republicki strucni skup za ­Branicevski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: " Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Pozarevac,06.06 . 2011 god

" "Premostiti

65. Republicki strucni skup za Pirotski okrug Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Pirot,07.06.2011 god.

66. Republicki strucni skup za Pirotski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a:" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Pirot,8.06.2011 god

""Premostiti

42

67. Republicki strucni skup za Nisavski okrug Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

Prezentacija teme Udruzenja (Edukativni seminar) Nis,09.06.2011 god.

68. Republicki strucni skup za Nisavski okrug Naziv skupa:"Zdravstvena nega kod obolelih od pseudoartroze potkolene regije"

Prezentacija teme Udruzenja Aleksinac,09.06.2011 god.

69. Republicki strucni skup za Nisavski okrug Naziv skupa:"Koksartroze i operativno lecenje"

Prezentacija teme Udruzenja Nis,10.06.2011 god.

70. V Republicka strucna konferencija Drustva radioloskih tehnicara Srbije Naziv skupa:"Virtalna CT stimulacija"

(Edukativni seminari) Beograd, 11.06.2011.god EDUKATIVNI SEMINARI: NUKLEARNA ISPITIVANJA U NEFROLOGIJI: Prof. dr Boris Ajdinovi, Institut za nuklearnu medicinu VMA Doc. dr Ljiljana Jaukovi. Institut za nuklearnu medicinu VMA Milan Perovanovi, Institut za nukleanu medicinu VMA MULTI SLICE, METODA IZBORA U DIJAGNOSTICI: Prof. dr Zeljko Markovi, Klinicki centar Srbije Prof. dr orñe Lalosevi, Klinicki centar Dragisa Misovi,Beograd

43

VIRTALNA CT SIMULACIJA: Jelena Dragievi, IORS ,Beograd Petar Mirazi, IORS, Beograd

'

71.

REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­ Rasinski okrug Naziv skupa: "Odgovornost za samolecenje i sestrinske

perspektive"

(Edukativni seminar) Trstenik, 13.06. 2011god

72. Republicki strucni skup za Rasinski okrug Naziv skupa:" Internet opasnosti ili zavisnost?

(Edukativni seminar) Trstenik, 14.06. 2011god

73. Republicki strucni skup za Raski okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Vrnjacka banja,15.06,2011

74. Republicki strucni skup za Raski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a: " Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta

(Edukativni seminar) Vrnjacka banja,15.06,2011

""Premostiti

44

75. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug Naziv skupa:" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) uprija,16.06.2011 god.

76. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) uprija ,17.06.2011 god.

77. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a:" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

"

"Premostiti

uprija ,17.06.2011 god.

78. Republicki strucni skup za Kosovsko ­Mitrovacki okrug Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Kosovska Mtrovica,21.06.2011 god.

79.

45

Republicki strucni skup za Kosovsko ­Mitrovacki okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Kosovska Mtrovica,22.06.2011 god.

80. Republicki strucni skup za Kosovsko ­Mitrovacki okrug Naziv skupa:" Preporucena tema ICN-a:

" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Kosovska Mtrovica,22.06.2011 god.

"Premostiti

81. Republicki strucni skup za Kosovski okrug Naziv skupa:"Patolosko kockanje"

(Edukativni seminar) Gracanica,23.06.2011 god

82. Republicki strucni skup za Kosovski okrug Naziv skupa:" Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre"

(Edukativni seminar) Gracanica,23.06.2011 god

83.

46

Republicki strucni skup za Kosovski okrug Naziv skupa:" Preporucena tema ICN-a:

" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Gracanica,24.06.2011 god .

""Premostiti

84. Republicki strucni skup za Severno ­backi okrug Naziv skupa Naziv skupa:" Preporucena tema ICN-a:

" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

(Edukativni seminar) Subotica,24.06.2011 god

"Premostiti

85. Republicki Strucni skup Drustva laboratorijskih tehnicara Srbije Naziv skupa: ,,Tumorski markeri" ( Edukativni seminar)

Subotica,24.06.2011 god.

EDUKATIVNI SEMINAR KLINICKI ZNACAJ ODREIVANJA TPSA I FPSA CMIA TEHNOLOGIJOM KOD PACIJENATA SA SUMNJOM NA BOLESTI PROSTATE Rukovodilac seminara:Dr Jefti Nenad UTICAJ TPSA REZULTAT NA DIJAGNOSTIKU CA- PROSTATE Predavac:LT. Angelika Toldi Bozi,OB Subotica

86. Republicki strucni skup za Pcinjski okrug Naziv skupa: ,, Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme Udruzenja 47

Vranje,27.06.2011 god ,

87. Republicki strucni skup za Pcinjski okrug Naziv skupa:" Preporucena tema ICN-a:

" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

(Edukativni seminar) Prezentacija teme Udruzenja Vranje,27.06.2011 god

""Premostiti

88. Republicki strucni skup za Pcinjski okrug Naziv skupa: ,,Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme,Udruzenja Bujanovac ,Presevo,28.06.2011 god

89. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug Naziv skupa:" :"Patolosko kockanje"

(Edukativni seminar) Jagodina,29.06.2011 god

90. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug Naziv skupa:" :" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Jagodina,29.06.2011 god

91. Republicki strucni skup za Pomoravski okrug

48

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a:" ,,Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" Premostiti

razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta"

Jagodina,30.06.2011 god JULI:

92. Republicki strucni skup za Kolubarski okrug Naziv skupa:" :" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive" "

Prezentacija teme Udruzenja (Edukativni seminar) Valjevo,06.07.2011 god

93. Republicki strucni skup za Kolubarski okrug Naziv skupa: :

Preporucena tema ICN-a:" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti"Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I

dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Valjevo ,06.07.2011 god

94. Republicki strucni skup za Srednje banatski okrug Naziv skupa :" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme udruzenja Zrenjanin,07.07.2011 god

95. Republicki strucni skup za Srednje banatski okrug

49

Naziv skupa: : ,, Odgovornost za samolecenje i sestrinske

perspektive"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme udruzenja Zrenjanin,07.07.2011 god

AVGUST:

96. Republicki Strucni skup za Zajecarski okrug Naziv skupa: :" Internet opasnosti ili zavisnost?"" ( Edukativni seminar:) Boljevac,25.08.2011 god. 97. Republicki Strucni skup za Zajecarski okrug Naziv skupa: :" Nasilje meñu decom u skoli" ( Edukativni seminar:) Boljevac,25.08.2011 god. 98. Republicki Strucni skup za Zajecarski okrug Naziv skupa: " Preporucena tema ICN-a:" Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" "Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta"

Knjazevac,26.08.2011 god

99. Republicki Strucni skup za Zajecarski okrug Naziv skupa: :"Patolosko kockanje" ( Edukativni seminar:)

Knjazevac,26.08.2011 god

50

100. Republicki strucni skup za Severno ­backi okrug Naziv skupa:" Odgovornost za samolecenje i sestrinske perspektive"

(Edukativni seminar) Subotica,30.08.2011 god

101. Republicki strucni skup za Severno ­backi okrug Naziv skupa:" :" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Subotica,30.08.2011 god

102 . Republicki strucni skup za Severno ­backi okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Subotica,31.08.2011 god SEPTEMBAR:

103. Republicki strucni skup za Kolubarski okrug Naziv skupa:" :" Internet opasnosti ili zavisnost?" ( Edukativni seminar:)

Valjevo,01.09.20101god

104. Republicki strucni skup za Kolubarski okrug Naziv skupa:" :" Nasilje meñu decom u skoli" ( Edukativni seminar:)

Prezentacija teme udruzenja Valjevo,01.09.2011 god

51

105. Republicki strucni skup ,,Pedijatrijski dan"

(Edukativni seminar) KBC Zemun,07.09.2011 god

106.

REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­ TOPLICKI OKRUG Naziv skupa: ,,Internet opasnosti ili zavisnost?" (Edukativni seminar) Prezentacija teme Udruzenja Prokuplje,08.09, 2011 god

107.

REPUBLICKI STRUCNI SASTANAK ­BRANICEVSKI OKRUG Naziv skupa: :" Nasilje meñu decom u skoli ( Edukativni seminar:) Pozarevac,13.09 . 2011 god

108. Republicki strucni skup za i Borski okrug Naziv skupa:" Internet opasnosti ili zavisnost?" ( Edukativni seminar:)

Majdanpek,14.09.2011 god.

109. I Nacionalni Intersekcijski strucni skupovi medicinskih sestara -tehnicara Hirurgije, Maksilofascijalne hirurgije,Instrumentara , Neurologije, Stomatologije, Otorinolaringologije i Oftalmologije Naziv skupa:"KURSEVI ZA SESTRE"

Lepenski vir,15.09.-18.09.2010 god 52

STOMATOLOSKA SEKCIJA Naziv kursa"Komunikacija stomatoloske sestre sa osobama sa posebnim potrebama" DOBRA KOMUNIKACIJA SA OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA Predavaci: Gabriela Simi, Irena Mitrovi, Aleksandra Perovi,Kragujevac OKRUGLI STO KONFLIKTI ­ DA LI IH MOZEMO IZBEI I KAKO IH RESITI Moderatori: Aleksandra Perovi, Irena Mitrovi, Gabriela Simi Kragujevac TEME: Sterilizacija u stomatologiji Anafilakticki sok u stomatoloskoj ordinaciji Novi materijali u stomatologiji Slobodne teme HIRURSKA SEKCIJA

-

Naziv kursa -Inovacije

u hirurgiji-sestrinske

intervencije"

TEME: - Znaaj i uloga m.s.t. u zdravstvenoj nezi pacijenata nakon neurohirurskih intervencija -Lokalna anestezija u hirurskim intervencijama -Prednosti i nedostaci laparoskopskih procedura -Uloga i znacaj m.s.t. kod laparoskopskih intervencija -Delokrug rada m.s.t. nakon hirurskih intervencija u urologiji -Zastita m.s.t. u radu sa pacijentima obolelih od infektivnih bolesti - sa osvrtom na HIV i HBS -pozitivnim pacijentima -Procena kvaliteta rada u hirurskim JIN -Normativi i standardi u hirurskoj JIN -Uloga i znacaj m.s.t. u sprecavanju nastanka osteenja integriteta koze -Inovacije u hirurgiji -Slobodne teme ORL SEKCIJA Naziv strucnog skupa:"Sestrinske intervencije kod urgentnih stanja u ORL"

53

: OKRUGLI STO: "SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD URGENTNE TRAHEOTOMIJE" Moderator: VMS Bojana Miladinovic- KC Nis TEME: - Oboljenja uha izazvana bukom i prevencija - Ispitivanje slusne funkcije i uloga sestre - Maligni TU larinksa i uloga sestre - Intrahospitalne infekcije u ORL - Strana tela bronha - Slobodne teme SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE Naziv strucnog skupa:Postoperativna nega u estetskoj hirurgiji" OKRUGLI STO: "POSTOPERATIVNA NEGA U ESTECKOJ HIRURGIJI" Moderator: VMS Olivera Bojic- Stomatoloski fakultet u Beogradu TEME: Iskustva sestara u nezi kod estetskih hirurskih zahvata - Slobodne teme OFTAMOLOSKA SEKCIJA

Naziv strucnog skupa;Okluzivne bolesti oka i uloga medicinske sestre"

EDUKATIVNI SEMINAR: OKLUZIVNE BOLESTI OKA ULOGA MED. SESTRE Rukovodilac seminara:Tanja Mateji,ms, Specijalna bolnica za oftalmologiju,Milos klinika Beograd SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI

Naziv strucnog skupa;" Sestrinska komunikacija sa pacijentom-preoperativna priprema"

EDUKATIVNI SEMINAR: KOMUNIKACIJA SA HIRURSKIM PACIJENTOM TOKOM PREOPERATIVNE PRIPREME I NAKON ZAVRSENOG HIRURSKOG TRETMANA Rukovodilac seminara: S.Bijelac,Beograd TEME: -komunikacija u sali -Slobodne teme NEUROLOSKA SEKCIJA

Naziv strucnog skupa:"Sestrinske procedure u neurologiji"

OKRUGLI STO: ORGANIZACIJA ZDR.NEGE NEUROLOSKIH BOLESNIKA NA GINEKOLOSKO-AKUSERSKOM ODELJENJU-PROCEDURE USLUGA Moderator: VMS Dragana Borojevic OB Sabac TEME: 54

-Neuroloske komlikacije kod epiduralne anestezije - Sestrinske procedure u neurologiji" -Slobodne teme

110. Republicki strucni skup za Sumadijski okrug Naziv skupa" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar)

Prezentacija teme Udruzenja

Kragujevac,19.09.2011 god

111. Republicki strucni skup za Sumadijski okrug Naziv skupa" :" Nasilje meñu decom u skoli"

( Edukativni seminar)

Prezentacija teme Udruzenja

Kragujevac,19.09.2011 god

,

112. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa: " Internet opasnosti ili zavisnost?" ( Edukativni seminar)

Loznica,20.09.2011.god

113. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa: " Patolosko kockanje" ( Edukativni seminar)

Loznica,21.09.2011.god

114. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug

55

Naziv skupa: Preporucena tema ICN-a Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" "Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu

za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Sabac,22 09.2011.god

115. Republicki Strucni skup za Macvanski okrug, Naziv skupa: "Patolosko kockanje" ( Edukativni seminar)

Sabac,23-09.2011.god

116.

Republicka strucna konferencija Drustva sanitarnih tehnicara i inzenjera Srbije 1.Naziv strucnog skupa:"Znacaj,kontrola i prevencija bolnickih infekcija" ( Edukativni seminar) 2.Naziv skupa:"Prevencija i kontrola HIV/AIDS" ( Edukativni seminar)

Kragujevac ,23-24.09.2011. god EDUKATIVNI SEMINARI: ,,ZNACAJ,KONTROLA I PREVENCIJA BOLNICKIH INFEKCIJA" "PREVENCIJA I KONTROLA HIV/AIDS" TEME: Aerozagañenja Zarazne i nezarazne bolesti Bezbednost hrane DDD zastita Medicinski otpad Vestina komunikacije Motivacija,saradnja i timski Slobodne teme

117.

56

Republicki strucni skup za Pirotski okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Prezentacija teme Udruzenja Pirot,26.09.2011 god.

118. Republicki strucni skup za Pirotski okrug Naziv skupa:" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Pirot,27.09.2011 god.

119. Republicki strucni skup za okrug Nis Naziv skupa:" :" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Nis,28.09.2011 god

120. Republicki strucni skup za Rasinski okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Trstenik, 29.09. 2011god

121.

57

Republicki strucni skup za Rasinski okrug Naziv skupa:" Patolosko kockanje "

(Edukativni seminar) Trstenik, 30.09. 2011god

OKTOBAR:

122. Republicki strucni skup za Uzicki okrug Naziv skupa:" Nasilje meñu decom u skoli"

(Edukativni seminar) Uzice,25.10.2011 god.

123. Republicki strucni skup za Uzicki okrug Naziv skupa:" Internet opasnosti ili zavisnost?"

(Edukativni seminar) Uzice,25.10.2011 god

124. KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE SA MEUNARODNIM UCESEM

,, Oktobarski susreti-Mogu,hou,znam"

Zlatibor, 26.10.2009-30.10.2011 god

PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE :

,,Znacaj emocionalne inteligencije za zdravstvene radnike" Prof dr Zarko Trebjesanin,Beograd

Katedra za psihologiju,Beograd

58

I.DRUSTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNICARA I BABICA SRBIJE ( Nacionalna sestrinska asocijacija(clanica ICN-a) PLENUM: STRUCNA GRESKA-I KAKO JE PREVAZII Aspekti: Pravni Eticki Profesionalni Socioloski

o o o o

STRUCNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:

SEKCIJA BABICA EDUKATIVNI SEMINAR: "UTICAJ PUSENJA U TRUDNOI NA MORBIDITET NOVORODJNECETA," Rukovodilac seminara:Dr .Mirjana Luki,pedijatar-neonatolog,Opsta bolnica Sabac Teme: - Zdravstveni radnici u ulozi ocuvanja sopstvenog zdravlja - Sprecavanja nastanka intrahospitalnih infekcija na ginekolosko akusrskom odeljenju - Bezbolni porodjaj-DA ili NE - Slobodne teme DERMATOLOSKO-KOZMETOLOSKA SEKCIJA OKRUGLI STO "PILINZIMA DO LEPE I ZDRAVE KOZE" Moderator:Mirjana Blanusa VMS,GZZKVB ,Beograd Predavaci: Dr sci med Milica Markovic GZZKVB, Dr spec dermatologije Dubravka Djeric GZZKVB, Beograd Teme: -condilomata-acuminata polna bolest danasnjice -infektivna oboljenja koze u dermatologiji -dermatoze izazvane fizickim agensima -aktuelnosti u dermatokozmetici -nega koze pacijenata sa alergijom na kozmeticke preparate -slobodne teme SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLICKIM POREMEAJIMA 59

EDUKATIVNI SEMINAR -LECENJE INSULINOM: STA SU CILJEVI I KAKO SE MOGU POSTII Teme: Dijabetesna polineuropatija Samokontrolai disciplina dijabeticara Sindrom policisticnih jajnika Adisonova bolest Kardiovaskularna obolenja u menopauzi Ostale teme

SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOSKA ORUGLI STO: "MOGUNOSTI ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA IZ DIGESTIVNOG TRAKTA" Moderatori:MS Kraljevi Ivana Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS Beograd, MS Lezaja Natalija Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS Beograd ­Urgentni centar T - Slobodne teme HEMATOONKOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR ,, PRIMENA HEMIOTERAPIJE KOD KARCINOMA PLUA,, Rukovodilac seminara: Mileti dr Jugoslav ­Specijalista interne medicine.Onkolog, OB uprija T: - Zdravstvena nega obolelih od karcinoma plua - Sestrinske intervencije kod dijagnostike obolelih od karcinoma plua - Slobodneteme HIRURSKA SEKCIJA OKRUGLI STO: ,SPECIFICNOSTI IZVOENJA STOME KOD MALIGNIH OKLUZIJA" Moderatori:Prof.dr.Goran Stanojevic - Klinicki centar Nis "Nega rane i stome kod rizicnih pacijenata" Moderatori:VMS Mirjana Marinkovi - Klinicki centar Nis o OKRUGLI STO: ,,HIRURSKI TRETMAN PACIJENTKINJA OBOLELIH OD KARCINOMA GRLIA MATERICE" Moderator:Dr.spec.Petar Radlovi - IORS Beograd Teme: - Normativi i standardi u decijoj hirurgiji - Delokrug rada m.s.t. u zdravstvenoj nezi infektivnog bolesnika nakon hirurskih intervencija - Rizik od profesionalnioh bolesti na hirurskom odeljenju

60

-

Zdravstvena nega hitnih stanja u hirurgiji Zdravstvena nega u hirurskoj ginekologiji Hirurski tretman hronickih rana Timski rad hirurskih jedinica i sluzbe transfuzije Znacaj periodicnih pregleda m.s.t. u hirurskim jedinicama Uloga i znacaj m.s.t. u epiduralnoj anesteziji Preoperativna priprema i postoperativna nega bolesnika sa posebnim potrebama Znacaj zdravstvene nege kod pacijenata nakon hirurskog tretmana abdominalne aneurizme i aortofemoralnog by passa Odlaganje medicinskog odpada na hirurskim odeljenjima Intrahospitalne infekcije nakon hirurskih intervencija Uloga m.s.t. u kupiranju bola Neposredna preoperativna priprema pacijenata za operacije na tankom i debelom crevu Uloga i znacaj m.s.t. u zdravstvenoj nezi i rehabilitaciji pacijenata nakon amputacija Delokrug rada m.s.t. kod pacijenata na hronicnom programu hemodijalize Kompentencije VMS u zdravstvenoj nezi i lecenju bolesnika sa posebnim potrbama u JIN Predsatavite svoj tim u hirurskoj intezivnoj nezi Inovacije u hirurgiji Slobodne teme

INFEKTOLOSKA SEKCIJA OKRUGLI STO: IMPORTOVANE TROPSKE BOLESTI, Moderator : Milka Cehi- Infektivna klinika KCS Prvi radMalarija, Milka Cehi- Infektivna klinika KCS Drugi radSistozomijaza, Jelena Nikoli- Infektivna klinika KCS Teme: - Infekcije izazvane citomegalovirusom - Infekcije izazvane koksaki virusom - Infekcije eho virusima - Slobodne teme SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI .OKRUGLI STO "HIRURSKE BOLESTI TIROIDNE ZLEZDE" Moderator:Dr.Ivan Markovi, IORS,Beograd Teme: - Aktuelnosti u instrumentarskom radu - Slobodne teme

61

INTERNISTICKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR

SRCANA INSUFICIJENCIJA I NARUSEN KVALITET ZIVOTA Dipl.ecc.u zdravstvu VMS Biljana Dimitrijevi,Cuprija

Teme: - Sestrinske intervencije u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti - Psihosomatika u kardiologiji - Slobodne teme SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA OKRUGLI STO: TRETMAN VITALNO UGROZENIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE POSLE KARDIOHIRURSKIH INTERVENCIJA Moderator: Teme: Praenje pacijenata i terapijski pristup kod pacijenata posle velikih kardiohirurskih intervencija Zdravstvena nega vitalno ugrozenog pacijenata u jedinici intenzivne nege sa intrakranijalnim krvarenjima Pracenje pacijenata u jedinici intenzivne nege sa enklampsiom Prijem vitalno ugrozenog bolesnika u vasu jedinici intenzivne nege Medicinska sestra tehnicar clan tima za urgentnu traheostomiju u jedinici intenzivne nege Delokrug rada medicinske sestre ­ tehnicara kod pacijenata na mehanicka ventilacija u pedijatrijskoj i intenzivnoj nezi Sestrinska dokumentacija u vasoj jedinici intenzivne nege Slobodne teme SEKCIJA KUNOG LECENJA I GERANTOLOGIJE EDUKATIVNI SEMINAR: BOLESNIK U KRIZI Rukovodilac seminara: Branka Kordi, psiholog Nevladine organizacije za ucenje zivotnih vestina Teme: - Znacaj i uloga m.sestre u edukaciji porodice i pacijenta za negu obolelih od Artritisa - Alchajmer i zdravstvena nega u kunim uslovima - Prevencija sekundarnih bolesti u kunim uslovima - Nega usne duplje obolelog u kunim uslovima - Slobodne teme SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE Teme: - Nivo odgovornosti u stomatologiji 62

-

-

Ubodni incident Protokol ulaska pacijenta u operacioni blok Infekcije stomatoloske regije Multidisciplinarni pristup u prevenciji oralnih oboljenja i povreda SEKCIJA MEDICINE RADA Teme: - bolesti u vezi sa radom ­ znacaj i uloga tima medicine rada u smanjenju nastanka istih - uloga i znacaj rada medicinske sestre tehnicara-u sluzbi medicine rada - bezbednost i zdravlje na radu ­ iskustva sluzbi medicine rada u izradi akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini - slobodne NEUROLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR: SESTRINSKE INTERVENCIJE U NEZI I EDUKACIJI NEUROLOSKIH BOLESNIKA SA KOLOSTOMOMVMS Vesna Ivanovi,OB Sabac Teme Zdravstvena nega bolesnika u urgentnom neuroloskom stanju ­uloga sestre Zdravstvena nega kod bolesnika sa lumbalnim bolnim sindromom ­ sestrinske intervencije Zdravstvena nega bolesnika u epileptickom statusu Standardi KPCR Zdravstvena nega bolesnika sa poliradikuloneuritisom (Landri-Gilien Bareov sindrom) Razno

-

OFTAMOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR: CONJUCTIVITIS SICA, o Rukovodilac seminara:Mr sci med dr Ljiljana TopaloviIli,ZZZStudenata Beograd Teme: - slabovidost predskolske dece uloga med sestre u ambulantnom radu - hitna stanja u oftalmologiji uloga med sestre - uloga med. sestre u nezi bolesnika sa keratitisom - slobodne SEKCIJA OPSTE MEDICINE EDUKATIVNI SEMINARHIV I POLNO PRENOSIVE BOLESTI ,Dr Marina Kosti,epidemiolog,Institut za javno zdravlje Nis

63

Tema: - Imunizacija kod hronicnih bolesnika i starih lica kao najefikasnija mera zastite od respiratornih bolesti; ORL SEKCIJA OKRUGLI STO: "PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSVENE NEGE KOD KOD TOTALNE LARINGOTOMIJE" Moderator: VMS Bojana Miladinovic KC Nis Teme: Zdravstvena nega bolesnika sa zapaljenjem srednjeg uha Vertigo Divertikulum jednjaka Traheotomija-zdravstvena nega Principi asepse i antisepse u ORL Apcesi vrata Metastaze vrata Strana tela kod dece i zdravstvena nega Slobodne teme SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAZE EDUKATIVNI SEMINARPARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE Rukovodilac seminara: Dr sci med Dusanka Matijevi, Prim dr Ljiljana Sokal, dr Svetlana Jankovi, Anñelka Kotevi VMS,GIZJZ Beograd Teme: unapreñenje zdravlja porodice ukljucujui i prevenciju faktora rizika i rizicnog ponasanja znacaj patronazne sestre u podsticanju pravilnog rasta i razvoja dece patronazna sestra u promociji odgovornog roditeljstva slobodne PEDIJATRIJSKA SEKCIJA " NESTO NEDOSTAJE, ILI JE NECEG PREVISE" ARISTOTEL 387-322 g. P.N.E. EDUKATIVNI SEMINAR "PRIMENA KRVNIH DERIVATA U NEONATALNOM PERIODU" Rukovodilac seminara: dr MILENA VASILJEVI, INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU- BEOGRAD. Teme: strucna pozicija medicinske sestre u aplikovanju krvi i krvnih derivata kontrola sterilizacije u neonatologiji i pedijatriji pasivno pusenje i zdravlje dece primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.

-

-

64

-

PNEUMOFTIZIOLOSKA SEKCIJA Teme: TB- lecenje po preporukama SZO (DOTS, DOTS plus) Zastita medicinskih radnika sa MDR TB plua Uloga sestre u zdravstveno- vaspitnom radu porodice obolelog od TB Slobodne teme SEKCIJA PSIHIJATRIJE EDUKATIVNI SEMINAR -MOBINGRukovodilac seminara: Dr Irena Mili psihijatar SBPB Gornja Toponica Teme: Hospitalizam Intersektorska saradnja Porodica- vazna karika u lecenju Slobodne teme SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE OKRUGLI STO:

-

LUMBALNO SPONDILOZNI BOL KAO SVAKODNEVNA POJAVA Moderator:Dr Stojanca Arsov i med.sestra Vesna Petrovi,Dom Zdravlja Bujanovac Teme: - M.Bechterew-primena bioloske terapije - Nega bolesnika nakon ugradnje endoproteze kuka - Opsta tematika STOMATOLOSKA SEKCIJA EDUKATIVNI SEMINAR PREVENTIVA TRUDNICA Predavaci: Irena Mitrovi, Aleksandra Perovi, Gabriela Simi OKRUGLI STO PRAVILNA ISHRANA I ZDRAVI ZUBI Predavaci: Aleksandra Perovi, Irena Mitrovi, Gabriela Simi Teme: - Znacaj i uloga sestre u zdravstveno-vaspitnom radu - Uloga sestre pri cementiranju fiksnih zubnih nadoknada - Rad sa glas jonomer cemenima - Slobodne teme SEKCIJA STUDENATA OKRUGLI STO

,, Znacaj efikasne komunikacije u sestrinstvu"

Moderatori:Mr sci Sanja Stanisavljevi ­ Visoka zdravstvena skola strukovnih studija u Beogradu

65

-

Mr sci Dragana Terzi Markovi ­ Visoka zdravstvena skola strukovnih studija u Beogradu : Komunikacija u sestrinskoj profesiji Menadzment u zdravstvu Zdravstveno vaspitne aktivnosti u prevenciji bolesti zavisnosti Slobodne SEKCIJA URGENTNE MEDICINE Teme: -Stres -Trovanja kod dece SEKCIJA UROLOGIJE I NEFROLOGIJE SA DIJALIZOM · ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA PERKUTANOM NEFROSTOMOM Jovica Veljkovi ZT ,Hirurska klinika za urologiju-UKC Ljubljana · ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA VANTELESNIM DROBLJENJEM KAMENJA UROTRAKTA Miranda Jakobin ZT. Hirurska klinika za urologiju-ukc Ljubljana .SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE EDUKATIVNI SEMINAR: - "SPECIFINOSTI PEDIJATRIJSKE ANESTEZIJE - Rukovodilac seminara:" - Bozidar Miomanovi,Anesteziolog Klinika Milos,Beograd Teme: Posttraumatski ARDS-delokrug rada anesteticara Politrauma HOBP i Opsta anestezija Spinalna anestezija-prednosti i komplikacije Epiduralana anestezija-Iskustva RIVA-Komplikacije Slobodne teme

II. DRUSTVO LABORATORIJSKIH TEHNICARA SRBIJE

TEME: · · -Karcinom dojke Slobodne teme

66

III.

DRUSTVO D IJETETICARA NUTRICIONISTA SRBIJE

TEME: -Mineralne vode -Poremeaji ishrane -Ishrana kod retkih oboljenja -Slobodne teme

IV.

DRUSTVO FARMACEUTSKIH TEHNICARA SRBIJE

EDUKATIVNI SEMINARI: "UPOTREBA TOPIKALNIH KORTIKOSTEROIDA" Rukovodilac seminara: Dipl. Ph .spec.Marija Bajcic, Apoteka Beograd "KONTINUIRANA EDUKACIJA,OD IDEJE DO REALIZACIJE" Rukovodilac seminara :Farm.tehn. Vesna Isakovi, Sluzba za farmaceutsku delatnost , KCS Teme: "DIJETETSKI SUPLEMENTI U APOTEKAMA" -ULOGA FARMACEUTSKOG TEHNICARA U SAVETOVANJU KORISNIKA O NACINU UPOTREBE DIJETETSKI H SUPLEMENTA

V. DRUSTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE

TEME:

.Disenova misina distrofija

.Slobodna tema

VI.

67

DRUSTVO RADIOLOSKIH TEHNICARA SRBIJE ( Edukativni seminar)

EDUKATIVNI SEMINARI: NUKLEARNA MEDICINA U PULMOLOGIJI: Rukovodilac seminara: Prof. dr Boris Ajdinovi, Institut za nuklearnu medicinu VMA,Beograd Doc. dr Ljiljana Jaukovi. Institut za nuklearnu medicinu VMA,Beograd Milan Perovanovi, Institut za nukleanu medicinu VMA,Beograd RADIOTERAPIJA U LECENJU TUMORA ABDOMENA: Rukovodilac seminara: Dr Marko Dozi, IORS,Beograd Petar Mirazi, IORS,Beograd DIGITALIZACIJA U MAMOGRAFIJI: Rukovodilac seminara: Prof. dr Zeljko Markovi, Klinicki centar Srbije Prof. dr orñe Lalosevi, Klinicki centar Dragisa Misovi,Beograd

VII.

DRUSTVO SANITARNIH TEHNICARA I INZENJERA SRBIJE

TEME: · · · · · Epidemioloska situacija u objektima pod sanitarnim nadzorom Masovne nezarazne bolesti Snabdevanje stanovnistva higijenski ispravnom vodom za DDD zastita Medicinski otpad Slobodne teme

·

VIII.

DRUSTVO ZUBNIH TEHNICARA SRBIJE

EDUKATIVNI SEMINAR: EVROPSKI STANDRADI U PROTETICI DANAS Rukovodilac seminara:Prof dr sci stomatologije, Milan Jaksi ,Stomatoloski fakultet Pancevo

68

OKRUGLI STO: NOVINE U RADU ZUBNOG TEHNICARA Moderator:Bojana Momcilovi,Beograd TEME: -Novine u labortorijskoj tehnici -Slobodna teme

NOVEMBAR :

125.

SOUT EASTEN NURSING SKILLS (S E N S)

The meeting of the network of National Nurse Associations (NNAs) in Croatia, Macedonia, Montenegro & Serbia,Bosna and Hercegovina

(Meñunarodna regionalna ­ mrezna konferencija za medicinske sestre i babice NNA)

Beograd,11.2011 god.

126. Republicki strucni skup za Podunavski okrug( Dom zdravlja) Naziv skupa" Preporucena tema ICN-a Closing the Gap: Increasing Access and Equiti" " Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalazu za jednakost I dostupnost zdravstvene zastite pacijenta "

Smederevska Palanka,04.11.2011 god

127. Republicki Strucni skup Drustva laboratorijskih

69

tehnicara Srbije Naziv skupa: ,,Uloga i znacaj laboratorije u ranoj dijagnostici oboljenja" ( Edukativni seminar)

Jagodina,04.11.2011 god. DIJAGNOZA I TERAPIJA GENITALNE KANDIDAZE Mr sci med Dr Snezana Jovanovi.KCS PRIPREMA PACIJENATA I UZORAKA URINA ZA FIZICKO HEMIJSKU ANALIZU I ANALIZU MOKRANOG SEDIMENTA Dr Dragan Todosijevi,DZ Jagodina NACIN DIJAGNOSTIKE NEDOSTATKA ALFA 1- ANTITRIPSINA U KLINICKIM LABORATORIJAMA Anñelo Baleti, Valentina orñevi,Nada Majki -Singh3

128. Republicki strucni skup za Severno ­backi okrug Naziv skupa:" Obrazovanje sestara Srbije-nasa realnost i izazovi za budunost"

(Edukativni seminar) Subotica,23.11.2011 god

129.

Simpozijum sa glavnih i odgovornih sestara Srbije

(sa medjunarodnim ucesem )

Naziv skupa: ,,Inovacija-

Dimenzija koja nedostaje"

Pali,24.27-11. 2011god. EDUKATIVNI SEMINARI:

Difuzija inovacije u zdravstvenoj nezi

Profesionalna briga o sestrama rukovodiocima programom. Ekonomija u sestrinstvu.

MEDIJACIJA

70

Rukovodilac seminara:Zoran Ili,psihoterapeut Beograd

PREDSTAVITE SVOJ TIM: o o o o o ZC PROKUPLJE KBC KRAGUJEVAC INFEKTIVNA KLINIKA KCS DZ KNJAZEVAC DZ ZRENJANIN

DECEMBAR:

130. Republicki strucni skup za Zavod za zastitu zdravlja zeleznica Srbije Naziv skupa" Obrazovanje sestara Srbije-nasa realnost i izazovi za budunost"

(Edukativni seminar Beograd,6.12..2011

131. Republicki strucni skup za Zavod za zastitu zdravlja zeleznica Srbije Naziv skupa" "

(Edukativni seminar Beograd,06.12..2011

71

.

132. Republicki strucni skup ­Beograd

Prezentacija teme,Udruzenja Naziv skupa:"Hemoragijski sok" (Edukativni seminar) KBC Zvezdara 14.12.2011 god

133.

Drustvo dijeteticara nutricionista Srbije

Naziv skupa :"Ishrana i oralno zdravlje"

(Edukativni seminar)

KBC ,,Zvezdara Beograd, .12.2010.god. EDUKATIVNI SEMINAR: ,, I SHRANA I ORALNO ZDRAVLJE" Rukovodilac seminara :Dr Irena Dzelatovi ­ Milosevi,Institut za javno zdravlje Beograd

134. Drustvo radioloskih tehnicara Srbije Strucna konferencija Naziv strucnog skupa:"Digitalizacija u savremenoj radiologiji" (Edukativni seminar)

Nis,16.12.2010.g EDUKATIVNI SEMINARI: PET - SKEN Rukovodilac seminara: Prof. dr Boris Ajdinovi, Institut za nuklearnu medicinu VMA Doc. dr Ljiljana Jaukovi. Institut za nuklearnu medicinu VMA Milan Perovanovi, vrt,Institut za nukleanu medicinu VMA DIGITALIZACIJA U SAVREMENOJ RADIOLOGIJI:

72

Rukovodilac seminara : Prof. dr Zeljko Markovi, Klinicki centar Srbije Prof. dr orñe Lalosevi, Klinicki centar Dragisa Misovi

.

. Predsednik Naucno strucnog odbora Dusanka Dobrasinovi, VMS vms,dipl.spec pedagog Predsednik Saveza Mr sci med Radmila Nesi,VMS dipl.spec. pedagog-defektolog

73

Information

Microsoft Word - Plan-edukacije-2011.doc

73 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

227094


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Plan-edukacije-2010.doc
Microsoft Word - Plan-edukacije-2011.doc