Read Raport iMaj 09 nr 18 09.xls text version

Republika e Kosovës - Repubilika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Regulatorna Komisija Javne Nabavke Public Procurement Regulatory Commission

RAPORT MUJOR - NJOFTIMET E PUBLIKUARA NË UEB-FAQEN E KRPP-SË Prejë 01/05/09 deri më 31/05/09 ; Nr. 18/09

Vlerea prokurimit

Lloji i njoftimit

Procedura proku.

Nr serik i proku.

Lloji prokurimit

Nr

Autoriteti Kontraktues

Projekti

Data e publikimit

Data e skadimit

1 KK Gjakovë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Mirëmbajtja e objekteve të QKMFsë;QMF-ve dhe punkteve shëndetsore. Ndërtimi i dy lapidarëve në fshatrat Devë dhe Rogovë Rregullimi i gypit te ujesjellesit ne rr.'H.Remniku'lagjq qarku

01-May-09

11-May-09

16

2

2

1 93000000-8

2 KK Gjakovë

01-May-09

11-May-09

14

5

2

1 45000000-7

3 KK Gjilan

01-May-09

12-May-09

66

5

2

1 45000000-7

4 KK Gjilan

Ndertimi i nenkalimit dhe rregull.i trotuarit ne fsh.Velekinc dhe asfaltimi Njoftim kontrate i rr.ne lagjen e Lipoviceve Velekince "Rekonstruimi dhe renovimi i hapsirave të Sektorit të Gjendjes Njoftim kontrate Civile; Zyres Pritëse; koridoreve dhe shkallëve të objektit të Komunes në Ferizaj". Furnizimi me paisje të teknologjis informative (Kompjuter; UPS; fotoaparat; printer; telefax) për nevoja të komunës;QKMF;DKA;dhe brigada e zjarrëfiksëve në Ferizaj.

01-May-09

26-May-09

90

5

2

1 45000000-7

5 KK Ferizaj

01-May-09

15-May-09

79

5

2

1 45000000-7

6 KK Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës

01-May-09

11-May-09

78

1

2

1 30000000-9

Komisioni i Pavarur i Mediave Ministria e Transportit 8 dhe Telekomunikacionit 7 9 KK Pejë

Furnizimi me Pajisje te Teknologjisë Informative Ndërtimi i Urave në Zgjerimin e Njoftim kontrate rrugës Nacionale M9;segmenti Sllatinë-Gjurgjicë Njoftim kontrate regullimi i kompleksit në vendin Njoftim kontrate 'Kalaja' dhe aftësimi në Parkun 'Karagaç' në Pejë FURNIZIMI ME MATERIAL PËR ZYRE DHE TONERA (ngjyra) PËR Njoftim kontrate ADMINISTRAT; ARSIM DHE SHËNDETËSI ­ SHTIME -Rishpallje Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Rregullimi trotuarëve në rrugët: Komandant Kumanova-TiranësPrishtinës-dhe Anton Qeta në Shtime RESTAURIMI I KULMIT TË SHK. F. CARRALEVË NDËRTIMI I FAZËS SË DYTË TË KANALIZIMIT FEKAL DHE REHABILITIMI I RRUGËS URBANE (Asfalltimi i rrugës së qytetit) NË KMUNËN E SHTIMËS Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nëpërbisht Furnizim me Etiketa te Postese Vendore

01-May-09 01-May-09

01-Jun-09 25-May-09

7 31

1 5

2 1

1 30000000-9 1 45000000-7

01-May-09

27-May-09

33

5

2

1 45000000-7

10 KK Shtime

01-May-09

13-May-09

9

1

2

1 22000000-0

x

11 KK Shtime

01-May-09

08-May-09

20

5

2

1 45000000-7

12 KK Shtime

01-May-09

13-May-09

35

5

2

1 45000000-7

13 KK Shtime

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

01-May-09

08-May-09

21

5

1

1 45000000-7

14 KK Suharekë Posta dhe 15 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 1

01-May-09

11-May-09

23

5

2

1 45000000-7

01-May-09

09-May-09 142

1

2

1 32000000-3

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

VazhdimAfati

Ritenderim

FPP

Posta dhe 16 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 17 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 18 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A

Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizim me pajisje elektrike rregullator të tensionit

01-May-09

12-May-09

82

1

2

1 32000000-3

Furnizim me Instrumente Matëse e Njoftim kontrate Mjete të Telekomunikacionit dhe Vegla Pune Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me Paisje per Sigurim dhe Kontroll Furnizim me gypa te paraizoluar dhe valvola te ngrohjes

01-May-09

11-Jun-09 283

1

1

1 32000000-3

01-May-09 01-May-09

11-May-09 408 01-Jun-09 31

1 1

1 1

1 29000000-9 1 28000000-2

19 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate

Furnizim me 4 kamion special; 1 autocisternë dhe 2 autofshesa për KRM " Pastërtia " Sh.a Njoftim kontrate 20 Ferizaj nevoja të KRM 'pastërtia' sh.a.Ferizaj Vlerësimin e materialeve dhe udhëzimeve mësimore ekzistuese për katër profile bujqësore (LavërtariPerimtari; Pemëtari-Vreshtari; Hortikulturë dhe Teknologji Ushqimore) Ndërtimi dhe montimi i serrave në katër shkolla të mesme të bujqësisë "Mirëmbajtja ; servisimi dhe furnizimi me pjese rezervë për automjete të MAPL-së" (LOT-1 dhe LOT-2) "Asfaltimi i rrugëve lokale" në Komunën e Fushë Kosovës

01-May-09

22-May-09 455

1

1

1 34000000-7

21

Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida

Njoftim për dhënie të kontratës

02-May-09

12-May-09

4

3

2

1

730000002(4)

22

Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida

Njoftim për dhënie të kontratës

02-May-09

12-May-09

2

1

2

1 10000000-3

Ministria e 23 Administrimit te Pushtetit Lokal Ministria e 24 Administrimit te Pushtetit Lokal Ministria e 25 Administrimit te Pushtetit Lokal

Njoftim anulimi

02-May-09

12-May-09

1

2

2

1 34000000-7

Njoftim për dhënie të kontratës

02-May-09

12-May-09

21

5

1

1 45000000-7

"Mirëmbajtja ; servisimi dhe furnizimi Njoftim kontrate me pjese rezervë për automjete të MAPL-së" (LOT-1 dhe LOT-2) Furnizimi me material sinjalizimi për vendkalime. Shqyrtimi i tokëzimeve. Sigurimi fizik i objekteve komunale; shkollave dhe QKMF-re në Vushtrri

02-May-09

15-May-09

1

2

2

1 34000000-7

x

26

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

02-May-09

06-May-09

25

1

3

6 93000000-8

27

02-May-09

06-May-09

8

2

3

6 93000000-8

28 KK Vushtrri Shërbimi Policor i Kosovës Shërbimi Policor i Kosovës Shërbimi Policor i Kosovës

02-May-09

11-May-09

51

2

2

1 93000000-8

29 30 31

Furnizim;servisimi dhe rimbushja e Njoftim kontrate aparateve kunder zjarrit për P.K. (Ritender) FURNIZIM ME PAISJE TE TI-së Njoftim kontrate DHE MATERJALE TJERA FURNIZIM ME MATERIAL Njoftim kontrate SHPENZUES DHE PAISJE PËR LABORATOR Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Furnizim me naftë dhe derivate te naftes per gjenerator dhe automjete FURNIZIM ME PAISJE MAKINE TE KOMBINUARA Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Ballaban Furnizimi me aparaturë mjekësore për QMF-të

02-May-09 02-May-09 02-May-09

27-May-09 01-Jun-09 11-Jun-09

3 14 16

1 1 1

2 1 1

1 29000000-9 1 32000000-3 1 33000000-0

x

32 Spitali Regjional Pejë Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

02-May-09

12-May-09

5

1

2

1 11000000-0

33

02-May-09

05-May-09 236

1

3

6 31000000-6

34 KK Prishtinë 35 KK Prishtinë

02-May-09 02-May-09

11-May-09

52

5 1

1 1

1 45000000-7 1 30000000-9

12-May-09 319

36 KK Rahovec

Furnizimi me Instrumente për Njoftim kontrate nevojat e gjeodezisë për nevojat e Komunës së Rahovecit(Ritenderim)

02-May-09

16-May-09

-14

1

2

1 93000000-8

x

2

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

37 KK Rahovec

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizimi me Instrumente për nevojat e gjeodezisë për nevojat e Komunës së Rahovecit Paisje me rafta në disa zyre të komunës

02-May-09

12-May-09

14

1

2

1 93000000-8

38 KK Obiliq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministria e Energjisë dhe Minierave

02-May-09

08-May-09

24

1

3

6 20000000-6

39

Ndërtimi i Sistemit për Furnizim me Njoftim kontrate ujë te pijshëm dhe industrial ne Parkun Industrial ne Drenas Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi i Inkubatorit te Biznesit ne Parkun Industrial ne Drenas Angazhimi I nje konsulenti nderkombtar PUNIMI I ZEBRAVE TË KËMBËSORËVE PRANË SHKOLLAVE RRETHOJA NË sh.f. HODONOC Furnizim me naftë për automjete;gjenerator dhe ngrohje qendrore TRANSPORTI I DREJTORËVE TË SHKOLLAVE DHE PERSONELIT ARSIMOR NË REPUBLIKEN E SHQIPËRIS

02-May-09

25-May-09

44

5

1

1 45000000-7

40

02-May-09

12-May-09

26

5

1

1 45000000-7

41

02-May-09

05-May-09

27

2

2

5 93000000-8

42 KK Kamenicë

02-May-09

08-May-09

22

5

3

1 45000000-7

43 KK Kamenicë Instituti Gjyqësor i Kosovës

02-May-09

12-May-09

21

5

2

1 45000000-7

44

02-May-09

09-May-09

2

1

2

1 11000000-0

45 KK Malishevë

02-May-09

08-May-09

85

2

3

6 60000000-8

46

Servisimi dhe mirembajtja e fotokopjuesve - Xerox sipas kerkesave te ATK-se Furnizimi me automjete te reja për 47 Dogana e Kosovës Njoftim kontrate nevoja te Doganës se Kosovës Njoftim për Ministria e Mjedisit dhe Furnizim me Impiante të Sterilizimit dhënie të 48 Planifikimit Hapesinor të Mbeturinave spitalore kontratës 49 Ministria e Mjedisit dhe Njoftim kontrate Shtypja mujore e Revistës Mjedisi Planifikimit Hapesinor Njoftim anulimi Rregullimi i fushes se sportit ne sh.f. ne Skullan Rregullimi i fushes se sportit ne Njoftim kontrate sh.f.ne Skullan Njoftim për Furnizim me dyshek dhe batanije dhënie të antizjarr për SHKK-në kontratës RENOVIMI I PARKUT Njoftim kontrate ARKEOLOGJIK- PRISHTINË Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me pjesë rezervë dhe material hargjues makinerie Ndërtimi i rrugës ma asfalt Enti i punësimit-rrethi te Benafi në Prizren. Furnizim me Transformatorë matës rrymor per montim te jashtëm FURNIZIM ME PAISJE MBROJTESE ELEKTRIKE Furnizimi me lokomotivë me bateri

Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të MEF kontratës

02-May-09 04-May-09 04-May-09

11-May-09 21-May-09 10-May-09

8 43 14

1 1 1

2 1 1

1 93000000-8 1 34000000-7 1 x

04-May-09 04-May-09 04-May-09 04-May-09 04-May-09 04-May-09

19-May-09 14-May-09 01-Jun-09 12-May-09 28-May-09 22-May-09

29 32 32 22 41 66

2 5 5 1 5 1

2 2 2 1 2 2

1 78000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 17000000-2 1 45000000-7 1 31000000-6

50 KK Lipjan 51 KK Lipjan 52 Ministria e Drejtësisë 53 54 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit Ministria e Administratës Publike

55 KK Prizren Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

04-May-09

12-May-09

60

5

1

1 45000000-7

56

04-May-09

08-May-09 187

1

3

6 31000000-6

57

04-May-09

12-May-09 153

1

2

1 31000000-6

58

Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës

04-May-09

14-May-09

40

1

2

1 31000000-6

59

Trepça nën Njoftim kontrate Furnizimi me lokomotivë me bateri administrim të AKM-ës Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. 3 Njoftim për dhënie të kontratës Riparimi i ridrejtuesve

04-May-09

29-May-09

40

1

2

1 31000000-6

x

60

04-May-09

07-May-09 170

2

3

6 72000000-5

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

61

Furnizimi me pjesë për Bomer-B-281Trepça nën Njoftim kontrate për Minierën me Flotacion në administrim të AKM-ës Stantërg Furnizim me Naftë.

04-May-09

26-May-09

92

1

2

1 28000000-2

Njoftim për 62 NR Pastrimi - Prishtinë dhënie të kontratës Kompania Rajonale e Ujesjellesit 63 "HIDROSISTEMI RADONIQI" Sh.A./ Gjakovë

05-May-09

15-May-09

7

1

1

1 11000000-0

Njoftim anulimi

FURNIZIM ME PJESË REZERVË DHE MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE / Ritenderim

05-May-09

15-May-09

4

1

3

6 34000000-7

Instituti i Mjekësisë së Njoftim për 64 Punës Kosovëdhënie të Gjakovë kontratës 65 Ministria e Forcës së Sigurisë Agjencia Kosovare e Privatizimit Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizim me aparate për Mjekësin e punes në IMPK-Gjakovë Shërbimet e pastrimit te hapësirave te brendshme ne Kazermat e FSKse

05-May-09

13-May-09

3

1

2

1 33000000-0

05-May-09

14-May-09

50

2

1

1 93000000-8

66 67

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e 68 Privatizimit Qendra Integruese e 69 Shëndetit Mental Shtime 70

Objekte me qira për Arkiva te 4 Njoftim kontrate zyrave regjionale te Agjencisë Kosovare te Privatizimit Furnizimi; vendosja dhe montimi i Njoftim anulimi kontejnerëve Furnizimi; vendosja dhe montimi i Njoftim kontrate kontejnerëve Njoftim kontrate Ndërtime rezidenciale

05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09

20-May-09 15-May-09 15-May-09 29-May-09

24 25 25 7

2 1 1 5

1 2 2 2

1 70000000--1 x 1 28000000-2 1 28000000-2 1 93000000-8 x

Furnizim me sfera çeliku për Trepça nën Njoftim kontrate Minierën me Flotacion Trepça ne administrim të AKM-ës Stantërg Furnizim me sfera çeliku për Trepça nën Njoftim kontrate Minierën me Flotacion Trepça ne administrim të AKM-ës Stantërg Njoftim anulimi Shërbimet e transportit

05-May-09

22-May-09

90

1

2

1 32000000-3

71

05-May-09

22-May-09

90

1

2

1 28000000-2

x

Aeroporti 72 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 73 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 74 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 75 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. 4

05-May-09

15-May-09

64

2

1

1 60000000-8

Furnizim me pajisje kompakte për Njoftim kontrate mirëmbajtje dimërore te pistës se Aeroportit Njoftim kontrate Furnizim me barëra

05-May-09

15-Jun-09

45

1

1

1 34000000-7

x

05-May-09

15-May-09

52

1

3

6 33000000-0

x

Njoftim anulimi

Gypa metalik Projektimi i planit për mbindertim ne objektin e Elektrokosovës Furnizim me baza;siguresa;hizne dhe papuqe per TC A Furnizim me : Gypa betoni FURNIZIM ME FILLS PER POMPA PNEUMATIKE TE HIRIT Furnizim me Instrument per testim te transformatoreve mates te rrymes Furnizim me pajisje për mensën e DPQ-se FURNIZIM ME UNIFORMA PER PUNTORE( TE MIRMBARTJES) Lot III : Gypa metalik me mbeshtjellje te mbrendshme me qeramik

05-May-09

15-May-09 136

1

2

1 31000000-6

76

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

05-May-09

15-May-09 102

2

2

1 74000000-9

77

05-May-09

07-May-09 245

1

3

6 31000000-6

78

05-May-09

07-May-09 263

1

3

6 28000000-2

79

05-May-09

08-May-09 273

1

3

6 31000000-6

80

05-May-09

13-May-09 141

1

2

1 31000000-6

81

05-May-09

15-May-09 251

1

2

1 29000000-9

82

05-May-09

08-May-09 223

1

3

6 18000000-9

83

05-May-09

13-May-09 136

1

2

1 31000000-6

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

84

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

Furnizim me Goma teknike dhe unaza per goma teknike per DPQServiset Lokal me qira te lesna ­ Prishtinë

05-May-09

07-May-09 180

1

3

6 25000000-1

Posta dhe 85 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 86 KK Suharekë 87 KK Suharekë 88 Shërbimi Policor i Kosovës

05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09

15-May-09 167 04-Jun-09 03-Jun-09 12-May-09 35 37 10

1 5 5 2

2 2 2 2

1 32000000-3 1 45000000-7 1 45000000-7 1 72000000-5

Njoftim kontrate Rregullimi i trotuareve në Shirokë Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi i rrugës "Nëna Terezë "­ Suharekë Shërbime të Internetit për Policinë e Kososvës 'Furnizim me Pije'

Posta dhe 89 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Zyra e Auditorit Gjeneral

05-May-09

15-May-09 159

1

3

6 15000000-8

90

Shërbime të përkthimit të Njoftim kontrate dokumenteve zyrtare sipas nevojave të Zyres së Auditorit Gjeneral. Njoftim kontrate Ndërtimi i sallës të edukatës fizike në shjkollën "Faik Konica" INSTALIMI I SISTEMIT TË KLIMATIZIMIT DHE VENTILIMIT NE LAVANTERI Furnizimi dhe riparimet ne Bashkesite lokale Furnizimi dhe montimi i hidroforit ne gjimnazin "Sami Frasheri" Ndërtimi i Qendres te Mjekesise familjare në fshatin Sharban Asfaltimi i rrugës në Gllamnik (lagja e Kërrtokëve

05-May-09

15-May-09

3

2

2

1 93000000-8

91 KK Prishtinë

05-May-09 05-May-09

05-Jun-09 104 15-May-09 3

5 5

2 2

1 42000000-2 1 50000000-5

Qendra e Kosovës për 92 Siguri Publike; Edukim Njoftim anulimi dhe Zhvillim 93 KK Prishtinë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

05-May-09

14-May-09

73

1

3

6 20000000-6

94 KK Prishtinë 95 KK Prishtinë 96 KK Podujevë 97 KK Podujevë Ministria e Transportit 98 dhe Telekomunikacionit Ministria e 99 Shëndetësisë

05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09

14-May-09

70

1 5 5 1 5 5

3 2 2 2 1 2

6 31000000-6 1 45000000-7 1 45000000-7 1 15000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7

02-Jun-09 105 14-May-09 14-May-09 29-May-09 49 35 32

Furnizimi me miell për familjet në gjendje të rëndë sociale Ndërtimi i rrugës regjionale R 209 Njoftim kontrate (Bresalc-Kishnapole-Gadime-Vrellë ) L= 17.17 km Njoftim kontrate Renovimi i QKMF në Skënderaj Renovimi i brendshëm i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve Njoftim kontrate Kulturore në Prizren.

26-May-09 131

Ministria e Kulturës 100 Rinisë dhe Sportit

05-May-09

18-May-09

42

5

3

6 45000000-7

Kontraktimi I personave fizik për shërbime këshillëdhënëse ne njësinë implementuese te projektit ( NIP ) Ministria E Ekonomisë 101 Njoftim kontrate participimi i sektorit Privat ne postedhe Financave telekomunikacionin e Kosovës ( PTK ) 102 KK Hani i Elezit 103 KK Klinë 104 KK Klinë 105 Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me vetura per nevojat e SHCK-se Hani i Elezit" Ankand publik - Shitje e pasurise se palujteshme

05-May-09

14-May-09

15

3

2

1 93000000-8

x

x

05-May-09 05-May-09 05-May-09 05-May-09

15-May-09 12-May-09 15-May-09 14-May-09

12 34 43 5

1 7 7 1

2 2 2 2

1 34000000-7 1 93000000-8 1 93000000-8 1 32000000-3 x

Njoftim kontrate ANKAND PUBLIK Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me dy serverë dhe pajisje tjera përcjellëse Gjurmime arkeologjike në fshatin Miradi e Epërme

106 KK Fushë Kosovë

05-May-09

08-May-09

12

2

3

6 93000000-8

5

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

107 KK Fushë Kosovë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

Furnizim me paisje te TI-se dhe servisimi i tyre

05-May-09

12-May-09

7

1

2

1 30000000-9

108 KK Gjilan 109 KK Deçan 110 KK Deçan 111 Dogana e Kosovës

Ndertimi i nenkalimit ne fshatin velekince dhe asfaltimi i rrugeve ne lagjen e lipoviceve - Velekince Punimi i rrjetit elektrik të tensionit të Njoftim anulimi ulët në Rostovicë Punimi i rrjetit elektrik të tensionit të Njoftim anulimi ulët në Rostovicë Furnizim me stikersa (foli Njoftim kontrate vetëngjitëse) për automjetet e Doganës se Kosovës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate "Servisimi dhe mirëmbajtja e kondicionerëve" Furnizim me material Biokimik Hematologjik

05-May-09 05-May-09 05-May-09 06-May-09

15-May-09 15-May-09 15-May-09 01-Jun-09

90 31 31 45

5 5 5 1

2 3 3 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 22000000-0

112 Dogana e Kosovës

06-May-09

15-May-09

36

2

3

6 55000000-0

113 KK Gjilan 114 KK Gjilan 115 KK Deçan Komisioni i Pavarur i 116 Minierave dhe Mineraleve 117 KK Fushë Kosovë 118 KK Fushë Kosovë 119 KK Gjakovë Ministria e Arsimit 120 Shkencës dhe Teknologjisë 121 KK Lipjan 122 KK Klinë 123 KK Klinë 124 KK Klinë 125 KK Junik

06-May-09 06-May-09 06-May-09

13-May-09 01-Jun-09 01-Jun-09

49 96 34

1 5 1

2 2 2

1 33000000-0 1 45000000-7 1 29000000-9 x

Punimi i ndriqimit publik ne rrugen H.Remniku - Qarku Gjilan Furnizim me pompa dhe paisje tjera Njoftim kontrate për sistemin e ujësjellësit për 10(dhjetë) fshatra në Deçan Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me Çanta Furnizim me material per laborator Furnizim me medikamente Sigurimi fizik i objekteve të KK Gjakovë Punimi i bustit në shkollën e mesme "Vllezërit Frashëri"-Deçan

06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09

08-May-09 16-May-09 12-May-09 18-May-09 15-May-09 02-Jun-09 02-Jun-09 01-Jun-09 01-Jun-09 15-May-09

17 5 5 32 35 38 47 46 45 9

1 1 1 2 5 1 1 5 5 1

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 17000000-2 1 33000000-0 1 33000000-0 1 75000000-6 1 45000000-7 1 29000000-9 1 02000000-4 1 45000000-7 1 45000000-7 1 35000000-1

Njoftim kontrate Furnizim me inventar per shkolla Njoftim kontrate FURNIZIM ME LENDE DJEGESE : DRU; THENGJILL RRETHOJAT NE SH.M. 'LUIGJ Njoftim kontrate GURAKUQI' RREGULLIMI I TROTUARIT Njoftim kontrate ZLLAKUQANNjoftim për dhënie të Furnizim me mobile kontratës

126 KK Hani i Elezit 127 128 Ministria e Punëve të Brendshme

Furnizim me vetura(te perdorura) per Njoftim kontrate nevojat e SHCK-se Hani i Elezit"RITENDERIM Njoftim kontrate Furnizim me UPS Ndërtimi i terenit sportiv në Fshatin Verbovc; KK Viti

06-May-09 06-May-09 06-May-09

18-May-09 01-Jun-09 16-May-09

12 11 31

1 1 5

2 2 2

1 34000000-7 1 31000000-6 1 45000000-7

x x

Ministria per Njoftim anulimi Komunitete dhe Kthim

129

Qendra Klinike Furnizim me material per zyre dhe Njoftim kontrate Univeristare e Kosovës tonera Spitali Regjional Prizren Njoftim anulimi "Instalimi i sistemit qendrore te gaznave mjekesore ne objektet spitalore dhomat e te semurve "

06-May-09

01-Jun-09

94

1

2

1 26000000-8

130

06-May-09

16-May-09

12

3

1

1 50000000-5

131 KK Pejë

Realizimi i projektit eQeverisja;respektivisht për fillimin e Njoftim kontrate aplikimit të Qeverisjes elektronike ONLINE në SHCK-KK-Pejë Njoftim kontrate Kanalizimi fekale në FSh Milloshevë ­ lagja e Re

06-May-09

18-May-09

22

5

2

1 45000000-7

132 KK Obiliq 6

06-May-09

01-Jun-09

32

5

2

1 45000000-7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

133 KK Obiliq

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Gjëra Ushqimore për institucionin parashkollorë "Rrita Jonë" Ofrimi i shërbimeve të vlerësimit;mbikqyrjes;pranimit teknik dhe financiar të punëve të kontraktuara

06-May-09

16-May-09

23

1

2

1 15000000-8

134 KK Prishtinë

06-May-09

12-May-09

82

2

1

1 74000000-9

135 KK Prishtinë 136 KK Prishtinë 137 KK Prishtinë 138 KK Prizren

Renovimet në QKMF-se ; QMF nr.5 dhe QMF nr.6 Ndërtimi i Qendres Kulturore të Njoftim kontrate fëmijëve në Gërmi-faza e dytë Njoftim kontrate Dezinsektimi hapesinor i Prishtinës Punimi i pllakës dhe ndërrimi i kulmit Njoftim kontrate në shkollën fillore "Mati Logoreci" në Prizren Ndërrimi i dyerve dhe dritareve në Njoftim kontrate shkollën fillore "Idriz Seferi" në Randobravë. Punimi i rrethojës dhe i parterit të Njoftim kontrate shkollës fillore "Dëshmotrët e Vrrinit" në Billushë. Instalimi i nxemjes qendrore në Njoftim kontrate shkollën fillore "Ekrem Rexha" në Lugishtë të Prizrenit

06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09

03-Jun-09 107 02-Jun-09 106 03-Jun-09 108 29-May-09 129

5 5 2 5

2 2 1 2

1 45000000-7 1 45442100-8 1 85000000-9 1 45000000-7

139 KK Prizren

06-May-09

29-May-09 128

5

2

1 45000000-7

140 KK Prizren

06-May-09

29-May-09 127

5

2

1 45000000-7

141 KK Prizren

06-May-09

29-May-09 126

5

2

1 45000000-7

142 KK Rahovec

Blerja e automjetit sanitet (Autoambulancë) për QKMF_re Njoftim kontrate Rahovec

06-May-09

30-May-09

27

1

2

1 34000000-7

143 KK Prizren Posta dhe 144 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 145 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 146 KK Vushtrri

Furnizimi me gurë për rehabilitimin e Njoftim kontrate rrugëve në fshatin Kojush dhe Novakë të Prizrenit Njoftim kontrate Furnizim me Paisje per Matje dhe Optimizim Furnizimi komisionimi dhe instalimi i WiFi

06-May-09

29-May-09 125

1

2

1 30000000-9

06-May-09

15-Jun-09 272

1

1

1 34000000-7

Njoftim kontrate

06-May-09

16-Jun-09 242

1

1

1 30000000-9

Furnizimi me materjal dhe pajisje për Njoftim kontrate mirëmbajtjen e objkteve komunale dhe shkollave Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi me kubza betoni i rrugës 'Shala' në Vushtrri Ndërtimi me kubza betoni i rrugës'Faruk Beqiri' në Vushtrri Riasfaltimi i rrugëve lokale në qytetin e Vushtrrisë FURNIZIM ME SKAJORE TROTUARESH

06-May-09

18-May-09

77

1

2

1 28000000-2

147 KK Vushtrri

06-May-09

14-May-09

58

5

2

1 45000000-7

148 KK Vushtrri

06-May-09

14-May-09

57

5

2

1 45000000-7

149 KK Vushtrri Qendra e Kosovës për 150 Siguri Publike; Edukim dhe Zhvillim KRU"Radoniqi&Dukagji 151 ni" KRU"Radoniqi&Dukagji 152 ni" 153 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

06-May-09

14-May-09

52

5

2

1 45000000-7

06-May-09 06-May-09 06-May-09 06-May-09

15-May-09 21-May-09 16-May-09

15 3 3

1 2 2 1

3 2 2 2

6 14000000-1 1 74000000-9 1 74000000-9 1 31000000-6 x

Njoftim kontrate Auditimi i pasqyrave financiare 2008 Njoftim anulimi Njoftim kontrate Auditimi i pasqyrave financiare 2008 Nivelë precize laserike per matje gjeodezike Furnizim me goma te jashtme per kamion bus

01-Jul-09 295

154

Njoftim anulimi

06-May-09

16-May-09 146

1

2

1 34000000-7

BIBLIOTEKA KOMBËTARE DHE 155 UNIVERSITARE E KOSOVËS

Njoftim kontrate

FURNIZIM ME LIBRA PER BKUKnë

06-May-09

15-May-09

15

1

3

6 22000000-0

7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Aeroporti 156 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Furnizim afatgjatë me pajisje te TI" i ndarë në 3 pjesë: Pjesa I: " Furnizim afatgjatë me pajisje te IT-së" Njoftim kontrate Pjesa II: "Furnizim afatgjatë me material harxhues dhe pjesë për pajisje te IT-së" Pjesa III: "Furnizim afatgjatë me pjesë reze... Njoftim anulimi Trajnimi i trajnerëve dhe furnizim me softuerin per trajnues te operatoreve te x-ray

06-May-09

01-Jun-09

6

1

2

1 30000000-9

x

Aeroporti 157 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 158 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 159

06-May-09

16-May-09

21

2

2

1 80000000-4

Njoftim kontrate Shërbimet e transportit Furnizim me goma për makina te minierave Furnizim me mjete mbrojtëse në punë Lot-3 Shërbimet e transportit të sulfatit të aluminit në të gjithë ujësjellsat regjional

06-May-09

25-May-09

64

2

1

1 60000000-8

x

Njoftim për Trepça nën dhënie të administrim të AKM-ës kontratës Njoftim për Trepça nën dhënie të administrim të AKM-ës kontratës Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës

06-May-09

14-May-09

9

1

2

1 28000000-2

160

06-May-09

14-May-09 109

1

2

1 28000000-2

161

06-May-09

14-May-09

24

2

2

1 60000000-8

Instituti Research & 162 Development Sherbimi i shendetit mendor Shtime KRUK 'hidroregjioni Jugor 'Sh.A.-Prizren

Furnizim i Mikroskopi Scanning Electron ( MSE ) me Sistemin e Njoftim kontrate Mikroanalizave të Energjisë Shpërndarëse ( SMESH) Njoftim kontrate Ndërtime rezidenciale Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me Rrobe për puntor për KRUK"Hidroregjioni Jugor"sh.a.Prizren

06-May-09

21-May-09

1

1

1

1 29000000-9

163 164

06-May-09 06-May-09 07-May-09 07-May-09

29-May-09 15-May-09 21-May-09 26-May-09

7 7 13 12

5 1 1 1

2 3 2 2

1 45000000-7 6 18000000-9 1 34000000-7 1 90000000-7 x

165 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate Blerja e një automjeti Furnizim me Kontinjera per Kompania Regjionale e Njoftim kontrate Mbeturina 1.1m3 per nevojat e KRM 166 Mbeturinave Ekoregjioni-Prizren "Ekoregjion" Prizren 167 Trepça nën Furnizim me material per punimin e Njoftim kontrate administrim të AKM-ës 10 rimorkiove Njoftim për dhënie të kontratës Mirëmbajtja afatgjatë e sistemit CCTV (sistemi i kamerave)

07-May-09

29-May-09

87

1

2

1 28000000-2

Aeroporti 168 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 169

07-May-09

15-May-09

61

2

2

1 50000000-5

Trepça nën Njoftim kontrate Furnizimi me lokomotiv me bateri administrim të AKM-ës Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me mjete për pune

07-May-09

02-Jun-09

40

1

1

1 31000000-6

x

x

170

07-May-09

18-May-09 243

1

3

6 29000000-9

171

Furnizim me rele dhe baza për rele

07-May-09

18-May-09 189

1

3

6 31000000-6

172

Furnizim me vaj turbine për TCA

07-May-09

11-May-09 165

1

3

6 40000000-2

173

Njoftim kontrate Furnizim me kemiikalje FURNIZIM ME VALVAT PËR DGJETCB Mirëmbajtja e kanalizimeve dhe largimi i ujërave nëntokësore Matjet dhe shqyrtimet elektrike të transformatoreve

07-May-09

22-May-09 311

1

2

1 24000000-4

174

Njoftim kontrate

07-May-09

15-May-09 216

1

2

1 29000000-9

x

175

Njoftim anulimi

07-May-09

17-May-09 193

2

2

1 93000000-8

176

Njoftim anulimi

07-May-09

17-May-09 191

2

2

1 74000000-9

8

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

177

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizim me pije freskuese për KEK sha

07-May-09

15-May-09 133

1

2

1 15000000-8

Korporata Energjetike 178 e Kosovës KEK Sh.A.

FURNIZIM ME FILTRA TË SEPARATORIT TË VAJIT TË Njoftim kontrate TURBINËS DHE GJENERATORIT ELEKTRIK NË B-1 & B-2 Njoftim kontrate Furnzim me Shirit gome per shirita transportues Projektimi i planit për mbindertim ne objektin e Elektrokosovës Matjet dhe shqyrtimet elektrike te transformatoreve Furnizim me Pije "Furnizim me Pjese te automjeteveNissan" "Furnizim me tonera per printera/fotokopje - lexmark" Furnizimi me material higjienik

07-May-09

01-Jun-09 305

1

2

1 29000000-9

179

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

07-May-09

14-May-09 135

1

1

1 25000000-1

x

180

Njoftim kontrate

07-May-09

02-Jun-09 102

2

2

1 74000000-9

x

181

Njoftim kontrate

07-May-09

01-Jun-09 191

2

2

1 74000000-9

x

Posta dhe 182 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 183 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 184 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 185

Njoftim anulimi

07-May-09

17-May-09 159

1

3

6 15000000-8

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

07-May-09

01-Jun-09 285

1

2

1 30000000-9

07-May-09

14-May-09 228

1

3

6 30000000-9

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës

07-May-09

16-May-09

26

1

3

6 93000000-8

Posta dhe 186 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 187 KK Viti 188 KK Viti 189 KK Viti 190 KK Viti 191 KK Viti 192 KK Viti 193 KK Viti 194 KK Viti Shërbimi Policor i Kosovës

Njoftim anulimi

"Punët tipike civile për mirëmbajtjen e rrjetit telefonik kabllor; për regjionet: Ferizaj dhe Gjilan" Ndertimi i rrugës Pozheran-Viti deri te ura e H. Kurteshit Zgjerimi dhe shtruarja e rrugëve të rendit të dytë Zgjerimi dhe shtruarja e rrugëve të rendit të dytë Ndertimi i rrugës në lagjen ;;Kongresi i Manastirit"Viti Rregullimi i tretuareve dhe drunj dekorativ Hartimi i projekteve kryesore për nevojat e Komunës Rregullimi i tretuareve dhe drunj dekorativ Meremetimi dhe paisje për nevojat e Komunës

07-May-09

17-May-09

99

5

2

1 45000000-7

Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09

02-Jun-09 20-May-09 17-May-09 19-May-09 19-May-09 18-May-09 17-May-09 16-May-09

33 23 23 32 22 20 22 24

5 5 5 5 5 2 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 1 93000000-8 1 93000000-8 x x

195

Furnizim dhe Implementim te Njoftim kontrate Programit te Antivirusit për Policinë e Kosovës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me automjet ( autocisternë) per fikjen e zjarrit

07-May-09

14-May-09

11

1

2

1 32000000-3

x

196 KK Vushtrri

07-May-09

18-May-09

53

1

2

1 34000000-7

Qendra e Kosovës për INSTALIMI I SISTEMIT TE 197 Siguri Publike; Edukim Njoftim kontrate KLIMATIZIMIT DHE VENTILIMIT NE dhe Zhvillim LAVANDERI ­ RITENDER198 Spitali Regjional Pejë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Servisimi dhe mirmbajtja e makinave te lajtores Riparimi i rrugëve fushore në fshatrat e Komunës së Prizrenit

07-May-09

02-Jun-09

3

5

2

1 50000000-5

x

07-May-09

16-May-09

9

2

2

1 50000000-5

199 KK Prizren

07-May-09

15-May-09

90

5

2

1 45000000-7

200 KK Prizren 201 KK Prishtinë 9

Furnizimi dhe montimi i sistemit të Njoftim kontrate radiolidhjeve në shërbimin e Zjarrfikësve në Prizren Ndërtimi me koncesion i nënkalimit Njoftim kontrate në rrugën Bil Klinton (te KEK-u)

07-May-09 07-May-09

01-Jun-09 131 28-May-09 102

1 6

2 1

1 10000000-3 1 45000000-7

x x

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

202 KK Obiliq Instituti Kombëtar i 203 Shëndetësisë publike të Kosovës

Njoftim kontrate Njoftim kontrate

Gjëra ushqimore për institucionin parashkollor "Rrita Jonë" Shërbime të shtypjes së librave të protokolit

07-May-09 07-May-09

26-May-09 15-May-09

23 5

1 2

2 3

1 15000000-8 6 78000000-7

x

Llot I; Paisje laboratorike për informatikë dhe makineri- FSHTA; Mitrovicë. Llot II; Paisje laboratorike për Fizikë 204 Universiteti i Prishtinës Njoftim kontrate ­ FED; Prizren Llot III; Paisje për percjellshmeri termike të materjalve ndertimoreFIM; Prishtinë Rregullimi i nxemjes qendrore ­Fak.i Edukimit Qendra ne Gjilan Punimi i bazamentit të bustit "Shtjefën Gjeçovit" në fshatin Janjevë; Lipjan. AKOMODIMI DHE TRANSPORTI I PERSONAVE TË KTHYER NGA VENDET E TRETA Ndertimi i rruges Firaje-Dobrigje Ndërtimi i gropës septike për objektin e Sh.M Junik

07-May-09

08-Jun-09

34

1

2

1 33000000-0

205 Universiteti i Prishtinës Njoftim kontrate Ministria e Arsimit 206 Shkencës dhe Teknologjisë 207 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

07-May-09 07-May-09

08-Jun-09 17-May-09

33 37

5 5

2 3

1 45000000-7 1 45000000-7

07-May-09

12-May-09

4

2

2

1 93000000-8

208 KK Gjakovë

07-May-09

15-May-09

25

5

2

1 45000000-7

209 KK Junik

07-May-09

16-May-09

14

5

3

1 45000000-7

210 KK Malishevë

MIRËMBAJTËJA E HIGJENËS NË OBJEKTIN E KUVENDIT KOMUNAL NË MALISHEVË DHE LOKALEVE TË TJERA PËRCJELLËSE DHE Njoftim kontrate MIRËMBAJTËJA E OBJEKTIT TË QKMF-së Dr ;;SHPETIM ROBAJ" DHE LOKALEVE TJERA PËRCJELLËSE Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Projektimi dhe ndertimi i objektit te shendetsise ne Gadime Furnizim me artikuj ushqimor per çerdhet e fëmijëve; konviktin e nxenesve dhe per nevoja te KK-s Furnizim me material riparues teknik "Shërbimet e mirëmbajtjes dhe rikonfigurimet e CISCO pajisjeve"

07-May-09

01-Jun-09 101

2

2

1 93000000-8

211 KK Lipjan

07-May-09

13-May-09

30

5

2

1 45000000-7

212 KK Gjilan

07-May-09

14-May-09

58

1

2

1 15000000-8

213 KK Gjilan 214 Dogana e Kosovës 215 Dogana e Kosovës 216 KK Dragash 217 KK Dragash

07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09 07-May-09

01-Jun-09 18-May-09 17-May-09 02-Jun-09 02-Jun-09

97 31 37 12 11

1 2 1 5 1

2 3 1 2 2

1 31000000-6 6 72000000-5 1 21000000-3 1 45000000-7 1 25000000-1

'Furnizimi me banderola për cigare dhe për pije alkoolike' Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Kuk Njoftim kontrate Dragash Furnizimi me gypa për ndertimin e Njoftim kontrate sistemit të ujsjellsit në fshatin Restelicë - K.K. Dragash Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate '' Rregulimi i trotuareve në Dragash '' '' Ndertimi e rrjetit të ujësjellsit në fshatin Brrut - Dragash '' "Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Gaçkë ; Ferizaj- faza e I-rë".

218 KK Dragash

07-May-09

16-May-09

4

5

2

1 45000000-7

219 KK Dragash

07-May-09

16-May-09

5

5

2

1 45000000-7

220 KK Ferizaj

08-May-09

02-Jun-09

85

5

2

1 45000000-7

221 KK Ferizaj

"Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Njoftim kontrate Familjare ­ IV në Rr. "Enver Topalli" në Ferizaj".

08-May-09

01-Jun-09

81

5

2

1 45000000-7

10

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

222 KK Ferizaj 223 KK Ferizaj

Njoftim kontrate Njoftim kontrate

"Meremetimi i Teatrit te qytetit në Ferizaj". "Asfaltimi i rrugës para pallatit te sporteve " Bill Clinton" në Ferizaj".

08-May-09 08-May-09

01-Jun-09 01-Jun-09

83 82

5 5

2 2

1 45000000-7 1 45000000-7

224 KK Deçan

Furnizim me material për rrjetin Njoftim kontrate elektrik të tensionit të ulët në Rastovicë Furnizimi me tepisona dhe ngjyrosja e zyreve ne zyret e NJTM-se per nevojat e ATK-se Rregullimi dhe montimi i rafteve per nevojat e e zyres regjionale ne Gjakove Asfaltimi i rrugeve ne legjen Arberia Furnizim me material laboratorik per nevojat e QKMF-se Fushe Kosove Mirembajtja teknike e objekteve te KK-Gjilan FURNIZIM ME VESHMBATHJE PËR TË GJITHA NJËSIT SHPENZUESE

08-May-09

18-May-09

31

1

3

1 31000000-6

225

Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të MEF kontratës Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të MEF kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

08-May-09

15-May-09

12

1

3

6 30000000-9

226

08-May-09

15-May-09

11

1

3

6 37000000-8

227 KK Gjilan

08-May-09

15-May-09

59

5

2

1 45000000-7

228 KK Fushë Kosovë

08-May-09

02-Jun-09

8

1

2

1 33000000-0

x

229 KK Gjilan

08-May-09

15-May-09

72

5

2

1 45000000-7

230 KK Kamenicë

08-May-09

17-May-09

20

1

2

1 18000000-9

231 KK Kaçanik

"Asfaltimi i rrugës në lagjen Fug ­ Njoftim kontrate Shorrë ­ Zhark të fshatit Bicaj; faza e parë Njoftim anulimi Njoftim kontrate Hartimi i Projektit "Rruga alternative Shkollë-Mulliri i Qokut-Berishë "ASFALLTIMI I RRUGËS NË QENDRËN URBANE NË BANJË"

08-May-09

01-Jun-09

16

5

2

1 45000000-7

232 KK Junik 233 KK Istog 234 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

08-May-09 08-May-09 08-May-09

18-May-09 02-Jun-09 27-May-09

12 20 9

4 1 1

3 2 2

1 74000000-9 1 45000000-7 1 30000000-9

Njoftim kontrate FURNIZIM ME PAJISJE TË TI

235

"Shërbime Këshilluese të Ministria E Ekonomisë Transaksionit për Strukturim dhe Njoftim kontrate dhe Financave Ekzekutim të Privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës (PTK)" Njoftim për Ministria E Ekonomisë dhënie të dhe Financave kontratës Spitali Regjional Prizren FURNIZIM ME PAISJE TE TEKNOLOGJISE INFORMATIVE

08-May-09

22-Jun-09

16

3

1

1 93000000-8

236

08-May-09

15-May-09

13

1

2

1 30000000-9

237

238 KK Pejë 239 KK Prishtinë 240 KK Prizren

" Instalimi i sisemit qendrore te Njoftim kontrate gaznave mjekesore ne objektet spitalore dhomat e te semurve" Nërtimi i kulmit në objektin e SH.F.'8 Njoftim kontrate Marsi' në Pejë Furnizimi me radiolidhje për Njoftim anulimi Brigadën e Zjarrfikësve. Njoftim për Ndërtimi i serrave bujqësore në dhënie të Komunën e Prizrenit kontratës Ndërrimi i kapaciteteve instaluese prej lëndës djegëse naftë;më lënd djegëse me dru dhe thengjill në Njoftim kontrate SH.F.'8 Marsi' dhe Qërdheën e fëmijëve 'Pëllumbat e Paqës-1' në Pejë Njoftim anulimi Rrafshimi (planifikimi) me grejder të rrugëve të rendit të IV

08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09

25-May-09 03-Jun-09 18-May-09 15-May-09

22 35 44 96

5 5 1 5

1 2 2 2

1 50000000-5 1 45000000-7 1 29000000-9 1 45000000-7

x

241 KK Pejë

08-May-09

04-Jun-09

36

5

2

1 45000000-7

242 KK Obiliq

08-May-09

18-May-09

27

2

3

6 65000000-3

243 KK Rahovec

Renovimi i ambulancës në Rahovec LOTO -I dhe Ndërtimi i kulmit në objektin e Njoftim kontrate administratës të QKMF_re në Rahovec LOTO -II

08-May-09

22-May-09

29

5

2

1 45000000-7

11

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

244 KK Vushtrri 245 KK Vushtrri 246 KK Vushtrri 247 KK Vushtrri 248 KK Vushtrri 249 KK Viti 250 KK Viti Posta dhe 251 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 252 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 253 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Ndertimi i kanalizimit fekal ne fsh. Novolan Ndertimi i kanalizimit fekal ne rr.'Ferat Muja' ne Vushtrri Ndertimi i kanalizimit fekal ne rr'Isa Ahmeti' ne Vushtrri Ndertimi i kanalizimit fekal ne rr.'Lumni Surdulli' faza e II-t sfaltimi i rruges'Lutfi Musiqi'në Vushtrri Rregullimi i Vorrezave të dëshmorëve në Viti Rregullimi i Vorrezave të dëshmorëve në Viti 'Furnizimi me makina te numerimit dhe zhvleresimit te pullave postare' Furnizim me rregullator te tensionit Material hargjues elektrik per Kosovamont Enët kondenzuese -shtëpiza nga giza e derdhur per TCA

08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09 08-May-09

12-May-09 12-May-09 12-May-09 12-May-09 12-May-09 18-May-09 22-May-09

60 63 62 61 59 21 21

5 5 5 5 5 5 5 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 1 45000000-7 1 31000000-6 x

x x x x x

18-May-09 128

08-May-09

12-May-09 198

1

3

6 30000000-9

08-May-09

02-Jun-09 320

1

2

1

254

Njoftim kontrate

08-May-09

02-Jun-09 317

1

2

1 29000000-9

255

Furnizim me Paisje & vegla pune per Njoftim kontrate ­ Mirmbajtje; Kalibrim dhe Lidhje te reja Njoftim kontrate FURNIZIM ME MBROJTJE PER MOTOR DHE TRANSFORMATOR

08-May-09

03-Jun-09 308

1

2

1 28000000-2

256

08-May-09

03-Jun-09 281

1

2

1 31000000-6

257

FURNIZIM ME PUTHITESA Njoftim kontrate AZBESTI TE ARMIRUAR PER VALVA Njoftim kontrate Furnizim me goma te jashtme per kamioni bus

08-May-09

02-Jun-09 225

1

2

1 26000000-8

258

08-May-09

02-Jun-09 146

1

2

1 34000000-7

x

259

Pastrimi i siperfaqeve ngrohese te Njoftim kontrate kaldajes se B1 dhe B2 ne TC Kosova B Njoftim kontrate PAJISJE PER PASTRIMIN FINAL TE UJIT NE PRUGOVC

08-May-09

12-May-09 194

2

1

1 50000000-5

x

260

08-May-09

13-May-09 248

1

2

1 29000000-9

x

Korporata Energjetike 261 e Kosovës KEK Sh.A.

POMPAT PER DEGREMONT;LAGJEN E Njoftim kontrate HIRIT;SHKEMBYES DHE ELEKTROLIZER NE TC A Njoftim kontrate Furnizim me : Elemente lidhese dhe izolator me mbajtesa Furnizim me mekanizëm ndihmës për minierën e Sibovcit Jugperëndimor ( Pajisje te rënda dhe Automjete tereni ) FURNIZIM ME TEL TE PROFILUAR DHE DINAMOLLAK TEL Furnizim me Armatura ( Valva te shtypjes se ulet)

08-May-09

12-May-09 246

1

2

1 31000000-6

x

262

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

08-May-09

17-Jun-09 322

1

1

1 31000000-6

263

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

08-May-09

16-May-09

73

1

1

1 29000000-9

264

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

08-May-09

16-May-09 151

1

1

1 31000000-6

265

08-May-09

03-Jun-09 227

1

2

1 29000000-9

Aeroporti 266 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 267

Trajnimi i trajnerëve dhe furnizimi me Njoftim kontrate softverin për trajnues të operatorëve të X-Ray Ri-tender

08-May-09

25-May-09

21

2

2

1 85000000-9

x

Njoftim për Trepça nën dhënie të Furnizimi me artikuj ushqimorë administrim të AKM-ës kontratës Hekurudhat e Kosovës Furnizimi me pjesë rezervë për 268 Njoftim kontrate Sh.A lokomotiven G1700 B'B' 12

08-May-09 08-May-09

15-May-09 03-Jun-09

68 10

1 1

2 2

1 15000000-8 1 35000000-4 x

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

269

Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Renovimi i shkollës së mesme të bujqësisë "Zenel Hajdini" në Ferizaj Shërbimet e pastrimit te rrobave personale dhe mbulesave te shtretërve te pjesëtareve te FSK-se

08-May-09

18-May-09

5

5

1

1 45000000-7

270

Ministria e Forcës së Sigurisë Ministria e Punëve të Jashtme

08-May-09

18-May-09

51

2

1

1 93000000-8

271

Njoftim kontrate "Furnizim me automjete ." Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Ndertimi i depose ne njesin punuese ne Komoran Furnizim me pije për nevojat e ZRRUM-it. Furnizim me kompresor për agregat te tipit ALUP Gypa dhe lidhese për Makinën e thithjes se pluhurit ne TC A AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TE RTK-SE PER VITIN FISKAL 2008/2009

08-May-09 08-May-09 09-May-09

18-May-09 04-Jun-09 18-May-09

62 21 2

1 5 1

1 2 3

1 34000000-7 1 45000000-7 6 15000000-8

x

272 NPH Iber Lepenc 273 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Radio Televizioni i Kosovës

274

09-May-09

13-May-09 254

1

3

6 31000000-6

275

09-May-09

04-Jun-09 318

1

2

1 28000000-2

276

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

09-May-09

19-May-09

29

2

2

1 67000000-7

Posta dhe 277 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 278 KK Shtime 279 KK Shtime 280 KK Shtime 281 KK Prishtinë

Furnizimi me Pjesë për Motor të Gjeneratorëve DEUTZ dhe PERKINS ose Ekuivalent FURNIZIMI ME AUTOAMBULANCË Njoftim anulimi ­ SHTIME Njoftim për Mirëmbajtje dhe riparimi i dhënie të automjeteve të Administratës dhe kontratës Shëndetsisë FURNIZIMI ME AUTOAMBULANCË Njoftim kontrate ­ SHTIME Njoftim për dhënie të Furnizimi me uniforma për zjarrfikës kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Hartimi i Projektit urboarkitektonik për trojet e banimit individual ne lagjen "Mati 3" Furnizimi me kompjuter Organizimi i manifestimit për Ditën e Europës. Shtrurja e rrugëve;urbane;rurale dhe pozicioneve tjera me zhavor në KKPejë

09-May-09 09-May-09 09-May-09 09-May-09 09-May-09

18-May-09 19-May-09 18-May-09 21-May-09 15-May-09

81 18 7 18 66

1 1 2 1 1

2 2 2 2 2

1 31000000-6 1 34000000-7 1 93000000-8 1 34000000-7 1 17000000-2 x

282 KK Prishtinë

09-May-09

15-May-09

3

2

1

1 74000000-9

283 KK Prishtinë

09-May-09

15-May-09

77

1

2

1 93000000-8

284 KK Prishtinë

09-May-09

12-May-09

98

2

3

6 55000000-0

285 KK Pejë

09-May-09

18-May-09

16

5

2

1 45000000-7

286

Qendra Klinike Njoftim kontrate Furnizimi me Inventar për Pacientë Univeristare e Kosovës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Furnizimi me toner dhe pajisje të IT Projekti "Mikrozonimi sizmik i Prishtines(Lagja eUlpjanes)

09-May-09

29-May-09

96

1

2

1 33000000-0

Instituti Kombëtar i 287 Shëndetësisë publike të Kosovës Ministria e Energjisë 288 dhe Minierave 289 KK Klinë 290 KK Gjilan 291 KK Fushë Kosovë 292 KK Gjakovë Agjencioni Kosovar i Pronës 13

09-May-09 09-May-09 09-May-09 09-May-09 09-May-09 11-May-09 11-May-09

18-May-09 10-Jun-09 04-Jun-09 19-May-09 03-Jun-09 05-Jun-09 15-May-09

4 29 55 60 9 33 14

1 3 5 5 5 2 2

2 2 2 2 2 2 3

1 30000000-9 1 93000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 6 93000000-8

Njoftim kontrate UJESJELLSI UJEMIR Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Rregullimi i kulmit;fasades dhe kalldatores ne sh.m.Mehmet Isai Gjilan Ndertimi i rrjetit te kanalizimit ne fshatin Nakarad - pjesa IV Menaxhimi i parkingjeve në rrugët "Nëna Terezë" dhe "Marin Barleti" Larja e Veturave te AKP-se ­ HQ; Prishtine

293

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Ministria e Arsimit 294 Shkencës dhe Teknologjisë 295 296 297 298 299

Furnizim me teknologji informative Njoftim kontrate (Kompjuterizimi dhe Interneti në shkollat e Kosovës) Asfaltimi i rruges Nena Tereze KK Lipjan Njoftim kontrate RITENDERIM KK Lipjan Njoftim anulimi Asfaltimi i rruges 'Nena Terezë' QENDRA ADMINISTRATIVOKuvendi i Kosovës Njoftim kontrate PROTOKOLARE- Gërmi-Prishtinë Ministria e Tregtisë Hartimi i Strategjisë se Industrisë se Njoftim kontrate dhe Industrisë Kosovës Njoftim për Servisimi dhe mirmbajtja e Spitali Regjional Gjilan dhënie të Automjeteve te SRGJ kontratës Furnizimi me material edukativ për Njoftim kontrate Institucionet Parashkollore të Komunës së Prishtinës Njoftim kontrate Njoftim mbi rezultatin e konkursit te Projektimit Njoftim për dhënie të kontratës Rregullimi i tërsishëm i rrugëve nga OSBE-ja -RrethiVitomericës-Qytet Konkurs për Projekt të Objektit Administrativ të Kruk"Hidromorav SH A -Gjilan Furnizim dhe instalim me matës elektronik të derivateve Ri-tender

11-May-09 11-May-09 11-May-09 11-May-09 11-May-09 11-May-09

08-Jun-09 05-Jun-09 21-May-09 12-May-09 12-May-09 18-May-09

44 33 33 91 31 6

1 5 5 2 3 2

1 2 2 3 2 3

1 30000000-9 1 45000000-7 1 45000000-7 6 45000000-7 1 730000002(4) x x x

6 93000000-8

300 KK Prishtinë

11-May-09

04-Jun-09 109

1

2

1 11000000-0

301 KK Pejë

11-May-09

05-Jun-09

38

5

1

1 45000000-7

302

KRUK"Hidromorava SH A "Gjilan

11-May-09

18-May-09

9

4

3

6 93000000-8

Aeroporti 303 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

12-May-09

21-May-09

43

1

2

1 31000000-6

KRUK 'hidroregjioni 304 Jugor 'Sh.A.-Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Furnizim me material elektrik dhe pajisje elektrike për KRUK"Hidroregjioni Jugor"sh.a.Prizren Mirmbatja e automjeteve për të gjitha njësit e Autoritetit Kontraktues Furnizim me mallra të TI- së Furnizim paisje te TI-së per nevojat e MPJ-së Ndërtimi i rrugës Stantërg-MelenicëVllahi;L=8800 m Produkte dhe Material Shpenzues për parandalimin e gripit të derrave

12-May-09

21-May-09

8

1

3

6 31000000-6

305 KK Viti

12-May-09

21-May-09

3

2

2

1 93000000-8

306 Zyra e Kryeministrit Ministria e Punëve të Jashtme

12-May-09

21-May-09

59

1

3

6 30000000-9

307

12-May-09

21-May-09

67

1

2

1 30000000-9

Ministria e Transportit 308 dhe Telekomunikacionit 309 Ministria e Shëndetësisë

12-May-09

02-Jun-09

33

5

1

1 45000000-7

12-May-09 12-May-09 12-May-09

15-May-09 713 19-May-09 16-Jun-09 41 57

1 1 6

1 1 1

5 33000000-0 1 15000000-8 1 45000000-7 x

310 Ministria e Drejtësisë 311 KK Klinë

Furnizim me artikuj ushqimor per kantin per SHKK NDERTIMI I OBJEKTIT : KOMUNA Njoftim kontrate ME GJYKATE DHE OBJEKTIT BANESOR AFARIST "Shërbimet e rezervimit te biletave te udhëtimit jashtë vendit/ vije ajrore" Furnizim me inventar për zyre "Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve" Shërbime të përkthimit me shkrim dhe përkthimit me gojë per nevojat e ATK-se "Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Dardani ­ Zllatar; Ferizaj".

312 Dogana e Kosovës 313 Dogana e Kosovës 314 Dogana e Kosovës 315

Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim kontrate

12-May-09 12-May-09 13-May-09 13-May-09

22-May-09 08-Jun-09 09-Jun-09 20-May-09

32 46 47 13

2 1 2 2

2 2 2 3

1 63000000-9 1 35000000-4 1 50000000-5 6 93000000-8

x

Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të MEF kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

316 KK Ferizaj 317 KK Gjilan 318 KK Gjakovë 14

13-May-09 13-May-09 13-May-09

21-May-09

84

5 5 1

1 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 01000000-7 x x

Rregullimi i kulmit;fasades dhe kaldatores n[ sh.m. 'M.Isai'-Gjilan Ri-Shpallje Furnizim me fidane të Njoftim kontrate drujve dekorativ dhe lule

05-Jun-09 101 08-Jun-09 24

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Komisioni i Pavarur i 319 Minierave dhe Mineraleve

Njoftim anulimi

Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve-TOYOTA

13-May-09

23-May-09

16

2

2

1 50000000-5

Fushata mediale për sensibilizimin e Ministria e Bujqësisë; 320 Pylltarisë dhe Zhvillimit Njoftim kontrate opinionit për mbrojtjen e pyjeve dhe Rural tokave pyjore Furnzim me Paisje te tekonologjisë 321 Universiteti i Prishtinës Njoftim kontrate Informative për nevojat e UP-së ­ 3 llote 322 KK Malishevë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës FURNIZIM ME BARNA PËR RASTE SOCIALE FURNIZIMI ME POLIKOLOR PËR LYERJEN E TRI SHKOLLAVE NË KOMUNËN E MALISHEVËS

13-May-09

22-May-09

5

2

2

1 77000000-0

13-May-09

30-Jun-09

39

1

1

1 30000000-9

13-May-09

22-May-09

84

1

3

6 33000000-0

323 KK Malishevë

13-May-09

22-May-09

88

1

3

6 28000000-2

324 KK Malishevë

HARTIMI I PROJEKTIT TË KANALIZIMIT FEKAL Njoftim kontrate KOLEKTORIT KRYESOR NË MALISHEVË Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndertimi i aneksit ne QAP Prishtinë dhe rregullimi i oborrit Furnizim me Mobile ­Orendi për MPB-në Ndrrimi i gypave nëntokësor të ngrohjes qëndrore në Qendrën Korrektuese ne Lipjan . Shërbime hoteliere në ndërtesen e MSH Sanimi i mbylljeve të kanalizimit në disa vendëbanime Mjete sportive për sektorin e sportit dhe rinisë Ventilimi dhe klimatizimi ne repartet e Spitalit Rajonal Ferizaj

13-May-09

08-Jun-09 103

2

2

1 74000000-9

325 326

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Punëve të Brendshme

13-May-09 13-May-09 13-May-09 13-May-09 13-May-09

23-May-09 03-Jun-09 23-May-09

6 36 33

5 1 5 2 2

2 1 2 2 3

1 45000000-7 1 35000000-1 1 45000000-7 1 55000000-0 6 41000000-9

327 Ministria e Drejtësisë 328 Ministria e Shëndetësisë

23-May-09 130 22-May-09 26

329 KK Obiliq

330 KK Obiliq

13-May-09

22-May-09

28

1

3

6 92000000-1

331 Spitali i Ferizajit

13-May-09

22-May-09

3

5

2

1 93000000-8

332 KK Shtime 333 KK Prishtinë 334 KK Prishtinë

HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR Njoftim kontrate PËR PALESTRËN SPORTIVE PËR K. E SHTIMES Furnizimi me aparaturë mjekësoreNjoftim kontrate analizator dhe elektrokardiograf Ndërtimi i rrugëve;parkingjeve dhe Njoftim kontrate trotoareve në lagjet Ulpiana dhe Dardania FURNIZIM ME PAISJE TËTEKNOLOGJIS INFORMATIVE Shërbimet e internetit për njësit e FSK-se Shërbimet e sigurimit individuale të pjesëtareve të deminimit te FSK-se

13-May-09 13-May-09 13-May-09

25-May-09

39

2 1 5

2 1 2

1 93000000-8 1 93000000-8 1 45000000-7

12-Jun-09 111 09-Jun-09 112

ENTI PËR NDIHMË Njoftim për 335 TË SHPEJTË dhënie të MJEKËSORE Prishtinë kontratës 336 337 Ministria e Forcës së Sigurisë Ministria e Forcës së Sigurisë Zyra e Auditorit Gjeneral Njoftim kontrate Njoftim kontrate

13-May-09

22-May-09

4

1

3

6 30000000-9

13-May-09 13-May-09

27-May-09 08-Jun-09

69 70

2 2

2 2

1 93000000-8 1 93000000-8

338

Shërbime të Sigurimit Fizik të Njoftim kontrate Objektit të Zyrës së Auditorit Gjeneral të Kosovës. Njoftim për dhënie të kontratës RREGULLIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN VUKOC (LAGJ'JA E KARAQICËVE)

13-May-09

12-Jun-09

5

2

2

1 93000000-8

339 KK Drenas Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

13-May-09

21-May-09

55

5

2

1 45000000-7

340

Njoftim kontrate Blerja e shërbimeve mjekësore Furnizim me njesore tre-fazor; Njoftim kontrate gjysem indirect per konsumatoret komercial

13-May-09

15-Jun-09 333

2

1

1 85000000-9

341

13-May-09

04-Jun-09 326

1

1

1 31000000-6

15

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

342

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate Furnizim me tonerë te ndryshëm Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me : Transformator distributiv FURNIZIM ME TOUCH PANEL FURNIZIM ME LLAMARINA; PROFILE DHE ÇELIK TË RRUMBULLAKËT

13-May-09

03-Jun-09

75

1

1

1 22000000-0

x

343

13-May-09

21-May-09

38

1

1

1 31000000-6

344

13-May-09

16-May-09 272

1

3

6 31000000-6

345

13-May-09

21-May-09 201

1

2

1 27000000-5

346

Njoftim kontrate Vegla Pune

13-May-09

08-Jun-09 150

1

2

1 31000000-6

347

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Lot 2 Teflon

13-May-09

23-May-09 207

1

2

1 29000000-9

348

PUTHITËSA NGA TEFLONI

13-May-09

21-May-09 258

1

3

6 29000000-9

349

LOT 1 ­Pelhur Azbesti

13-May-09

21-May-09 207

1

2

1 29000000-9

350

Tel Bakri i Profiluem

13-May-09

21-May-09 171

1

2

1 31000000-6

FURNIZIM ME Njoftim kontrate MIKRONDERPRERESA DHE PRINTING HEAD Shërbime me paisje teknike të 352 Zyra e Kryeministrit Njoftim anulimi zërimit dhe përkthimit simultan. Hekurudhat e Kosovës Furnizimi me pjese rezerve per 353 Njoftim kontrate Sh.A lokomotivat 661 Posta dhe Njoftim për 354 Telekomunikacioni i dhënie të Furnizim me inventar për zyre Kosoves SH.A kontratës 351 Posta dhe 355 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 356 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 357 Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me pajisje per sistemin CCTV per Centralet ne Prishtine dhe Prizren Furnizim me pllaka për pllafon të lëshuar ­ Armstrong për nevojat e Ndërtesës Qendrore PTK Sh.A. Punime Tokesore ne Rrjetin e Ujit dhe Kanalizimit Furnizim me Gypa te Ujit

13-May-09 13-May-09 13-May-09 13-May-09

08-Jun-09 326 23-May-09 09-Jun-09 22-May-09 63 15 84

1 2 1 1

2 2 2 2

1 29000000-9 1 93000000-8 1 35000000-1 1 20000000-6

13-May-09

18-May-09 249

1

3

6 32000000-3

13-May-09

18-May-09 237

1

3

6 28000000-2

Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës Njoftim për Trepça nën dhënie të administrim të AKM-ës kontratës Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina

13-May-09

22-May-09

20

5

2

1 45000000-7

358

13-May-09

22-May-09

21

1

2

1 31000000-6

359

Furnizimi me karbonat natriumi

13-May-09

14-May-09

31

1

1

1 28000000-2

360

Furnizimi me lokomotivë me bateri

13-May-09

23-May-09

40

1

1

1 40000000-2

361

Njoftim kontrate Shërbimet e transportit për KEK Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim kontrate Furnizim me material zyrtar për nevojat e ZRRUM-it. AUDITIMI I DEKLARATAVE FINANCIARE AUDITIMI I DEKLAARATAVE FINANCIARE Furnizim me Kasaforta per Pika Shitese

13-May-09

12-Jun-09 334

2

1

1 60000000-8

362 363

13-May-09 14-May-09 14-May-09 14-May-09

22-May-09 25-May-09 24-May-09

3 3 3

1 2 2 1

3 2 2 2

6 30000000-9 1 730000002(4) 730000001 2(4) x

Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë Ngrohtorja e Qytetit 364 SHA Gjakovë Posta dhe 365 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 16

09-Jun-09 213

1 30000000-9

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

366 KOSTT sh.a

Njoftim për dhënie të kontratës

"Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS "Kosova B" 400/220 kV' LOT 1: Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS Kosova B ana 400kV LOT 2: Ndërrimi i stabilimenteve të TL në NS Kosova B ana 220 kV " Shërbime me pajisje teknike për zërim dhe përkthim simutan"

14-May-09

23-May-09

8

1

1

1 31000000-6

367 Zyra e Kryeministrit 368 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate

14-May-09 14-May-09

25-May-09

68

2 1

2 2

1 93000000-8 1 30000000-9

x

Njoftim kontrate Furnizim pajisje te TI-se.

09-Jun-09 331

369

Njoftim kontrate Furnizim me module 0;4 kV. Reduktori i WOMA Pompës në TC B

14-May-09

09-Jun-09 330

1

2

1 31000000-6

370

Njoftim kontrate

14-May-09

08-Jun-09 315

1

2

1 31000000-6

371

Gypa metalik me flansha-lidhese (te Njoftim kontrate çeliket) dhe Gypa metalike ( te çeliket ) Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim kontrate Furnizim me pjese rezerv per pompen per pike te larta ne PKU -TCA Material per Lifta dhe Krana per TCA &B

14-May-09

08-Jun-09 136

1

2

1 31000000-6

x

372

14-May-09

22-May-09 221

1

2

1 31000000-6

373

14-May-09 14-May-09 14-May-09

08-Jun-09 319 10-Jun-09 15-Jun-09 38 18

1 5 1

2 2 2

1 31000000-6 1 45000000-7 1 28000000-2

374 KK Suharekë 375 Shërbimi Policor i Kosovës Shërbimi Policor i Kosovës

Rregullimi i shtratit të lumit toplluha ­ Suharekë Furnizim me Tepison me gumë; Njoftim kontrate ngjitës për tepison dhe linoleum për PK-ës. Furnizim me material elektrik FURNIZIM ME PJESË REZERVË PËR VETURAT KIA; HYUNDAI;TYOTA DHE VAJË E ANTIFRIZ Furnizim me medikamente e mjete ndihëmse te listes esenciale

376

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

14-May-09

25-May-09

8

1

1

1 31000000-6

Shërbimi Policor i 377 Kosovës

14-May-09

26-May-09

5

1

1

1 50000000-5

378 Spitali Regjional Pejë 379

14-May-09 14-May-09 14-May-09 14-May-09 14-May-09

23-May-09

8

1 1 1 1 1

3 3 2 3 2

6 24000000-4 6 23000000-7 1 23000000-7 6 23000000-7 1 23000000-7 x x

Furniizm me derivate të naftës për KRM " Pastërtia " Sh.a Njoftim kontrate Ferizaj nevoja të njësisë në Kaçanik Furnizim e derivate të naftës për KRM " Pastërtia " Sh.a Njoftim kontrate nevoja të Ndërmarrjes në Ferizaj dhe 380 Ferizaj njësisë në Shtime Furniizm me dertivate të naftës për KRM " Pastërtia " Sh.a Njoftim anulimi 381 Ferizaj nevoja të njësisë në Kaçanik Furnizim me derivate të naftës për KRM " Pastërtia " Sh.a Njoftim anulimi nevoja të KRM 'Pastërtia' sh.a në 382 Ferizaj Ferizaj dhe njësia në Shtime Ministria e Shëndetësisë - Njësia SIGURIMI I AUTOMJETEVE (11) 383 Njoftim kontrate Implementuese e DHE KONTROLLIMI TEKNIK Projektit Komisioni Kosovar i Konkurrencës Furnizimi me vetura për nevojat e Komisionit Kosovar te Konkurrencës Ndërtimi i parkingut në Graçanicë Mirmbajtja e hapësirave të gjelbëruara dhe rregullimi i pajisjeve ambientale nëpër oaza dhe sheshe në Prizren

26-May-09 471 26-May-09 470 24-May-09 469 24-May-09 468

14-May-09

28-May-09

4

2

3

6 66000000-0

384

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

14-May-09

25-May-09

1

1

2

1 93000000-8

x

385 KK Prishtinë

14-May-09

23-May-09

68

5

2

1 45000000-7

386 KK Prizren

14-May-09

22-May-09

72

2

2

1 37000000-8

17

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

387 KK Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Ndërtimi me elemente betoni i rrugës në fshatin Caparc të Prizrenit Ndërtimi i kanalizimit në lagjen Kurtaj fshatin Zhur Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Landovicë të Prizrenit Furnizimi me aparate të fotokopjes për shkollat e Komunës së Prizrenit

14-May-09

22-May-09

81

5

2

1 45000000-7

388 KK Prizren

14-May-09

22-May-09

85

5

2

1 45000000-7

389 KK Prizren

14-May-09

22-May-09 104

5

2

1 45000000-7

390 KK Prizren

14-May-09

22-May-09

83

1

2

1 21000000-3

391 KK Prizren

Ndërtimi me elemente betoni dhe i Njoftim kontrate kanalizimit në rrugën "Xhevat Berisha 4" në Prizren Njoftim kontrate Ndërtimi i murit mbrojtës në shkollën fillore Fadil Hisari në Prizren

14-May-09

08-Jun-09 135

5

2

1 45000000-7

392 KK Prizren

14-May-09

08-Jun-09 134

5

2

1 45000000-7

393 KK Prizren

Punimi i rrethojës në oborrin e Njoftim kontrate shkollës fillore "Haziz Tolaj" në lagjen Jeta e re në Prizren. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Furnizim me aparat për ultratingull për nevojat e QKMF-së Prizren Renovimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Novakë të prizrenit

14-May-09

08-Jun-09 133

5

2

1 45000000-7

394 KK Prizren 395 KK Prizren

14-May-09 14-May-09

22-May-09

80

1 5

2 2

1 33000000-0 1 45000000-7

08-Jun-09 132

396 KK Pejë

Kubëzimi dhe ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rrugët 'At Njoftim kontrate SH.Gjeqovi''V.Kelmendi''V.Topulli'dh e një pjesë të rr;'Enver S.Hasani' 'Xh.Kada' në Pejë Njoftim kontrate Asfaltimi i rrugës Peran Agroprodukti Asfaltimi i rrugës "Nazmi Gafurri" në Njoftim kontrate Podujevë Njoftim për "Furnizim me material shpenzues dhënie të për zyrë" kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizimi i spitalit me material te ndryshem per higjiene" Shpallje dhe publikime në Gazeta Ditore FURNIZIMI ME KOMPJUTER DHE PAISJE TË TJERA KOMPJUTERIKE PËR KKMALISHEVË DHE QKMF Dr ;;SHPETIM ROBAJ" MALISHEVË

14-May-09

09-Jun-09

39

5

2

1 45000000-7

397 KK Podujevë 398 KK Podujevë 399 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Spitali Regjional Prizren Ministria e Shëndetësisë

14-May-09 14-May-09 14-May-09

09-Jun-09 09-Jun-09 23-May-09

89 88 13

5 5 1

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 33000000-0

400

14-May-09

23-May-09

20

1

2

1 24000000-4

401

14-May-09

23-May-09 126

2

2

1 78000000-7

402 KK Malishevë

14-May-09

23-May-09

75

1

2

1 30000000-9

403 KK Malishevë 404 KK Lipjan Komisioni i Pavarur i 405 Minierave dhe Mineraleve 406 Kuvendi i Kosovës 407 KK Istog 408 KK Istog

FURNIZIMI ME GURË ANËSOR PËR TROTUARIN NË FSHATIN BUBAVEC Sherbimet hoteliere ne byfene e Njoftim kontrate administrates komunale Njoftim kontrate Servisimi dhe Mirembajtja e Automjeteve-TOYOTA-retender

14-May-09 14-May-09 14-May-09

23-May-09 15-Jun-09 25-May-09

86 44 16

1 2 2

3 3 2

6 28000000-2 1 29000000-9 1 50000000-5 x

FURNIZIMI ME PAISJE -TI ­ Njoftim kontrate KOMPJUTER; LAPTOP;PRINTERA DHE UPS "NDERTIMI I TRAFOSË NË Njoftim kontrate CERRCË-LAGJA KALIQANI" "NDERTIMI I TRAFOSË BANJËNjoftim kontrate COROLLUKË" Njoftim për dhënie të kontratës "FURNIZIMI I INSTITUCIONEVE KOMUNALE ME NAFTË DHE DERIVATYE TË SAJA"-kontratë afatgjate

14-May-09 14-May-09 14-May-09

25-May-09 08-Jun-09 08-Jun-09

71 22 21

1 1 1

2 2 2

1 30000000-9 1 40000000-2 1 40000000-2

409 KK Istog

14-May-09

23-May-09

12

1

2

1 11000000-0

18

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

410 KK Istog

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

"FURNIZIMI I INSTITUCIONEVE KOMUNALE ME ARTIKUJ USHQIMOR DHE MATERIAL HIGJENO-SANITAR"-kontratë afatgjate Servisimi i Kompjuterave dhe i Monitoreve Furnizim me pajisje të teknologjisë informative Ndërtimi i rrugës në fshatin Nec "Shërbime transporti për personelin e Doganës se Kosovës"

14-May-09

23-May-09

11

1

2

1 15000000-8

411

Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit

14-May-09 14-May-09 14-May-09

19-May-09 28-May-09 22-May-09

6 17 27

2 1 5

3 2 2

6 72000000-5 1 30000000-9 1 45000000-7 x

412 KK Junik 413 KK Gjakovë

414 Dogana e Kosovës Agjencioni Kosovar i Pronës

14-May-09

24-May-09

39

2

2

1 60000000-8

Servisim dhe Mirmbajtje te Rregullte per veturat e AKP-se tipit; NISSAN XTRIAL Furnizimi me tonera per nevojat e Administrata Tatimore Njoftim kontrate 416 MEF ATK-se Autoriteti Rregullativ i Furnizim me derivate te naftes per 417 Njoftim kontrate Telekomunikacionit automjete dhe gjenerator Njoftim për " Furnizimi me softuer për 418 Dogana e Kosovës dhënie të inventarizim te pasurisë " kontratës 415 Ndërtimi i urës në fshatin Brod Dragash

14-May-09 14-May-09 15-May-09 15-May-09

23-May-09 08-Jun-09 10-Jun-09 25-May-09

9 19 8 38

2 1 1 1

3 2 2 3

6 26000000-8 1 28000000-2 1 23000000-7 6 30000000-9

419 KK Dragash

Njoftim kontrate

15-May-09

11-Jun-09

13

5

2

1 45000000-7

420 KK Gjilan

Riparimi i sistemit te ngrohjes Njoftim kontrate qendrore;ventilimit dhe klimatizimit te palestra e sporteve Gjilan Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me reagenca laboratorik;material stomatologjik dhe teknikë të dhëmbëve Furnizim me analizatori hematologjik

15-May-09

09-Jun-09 102

5

2

1 45000000-7

x

421 KK Junik

15-May-09

24-May-09

11

1

3

6 33000000-0

422 KK Junik

15-May-09

24-May-09

15

1

3

6 33000000-0

423 KK Istog

"ASFALLTIMI DHE KUBËZIMI I RRUGËS KOPSHTI I Njoftim kontrate FEMIVE;SHKOLLA-QENDËR NË GURRAKOC" Njoftim kontrate Ndërtimi i urës mbi lumin Trrava në fshatin Rripaj-Gjakovë. Ndërtimi i urës mbi lumin Trrava në Njoftim kontrate fshatin Rripaj-Gjakovë. Njoftim për Menaxhimi i Resurseve Minerale të dhënie të Kosovës kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Perpilimi i Planshetave të Hartës Gjeologjike të Kosovës Fusha e sportit dhe rrethoja e oborrit në sh.f.Hogosht

15-May-09

08-Jun-09

23

5

2

1 45000000-7

424 KK Gjakovë 425 KK Gjakovë Komisioni i Pavarur i 426 Minierave dhe Mineraleve Komisioni i Pavarur i 427 Minierave dhe Mineraleve 428 KK Kamenicë 429 KK Kamenicë 430 KK Kamenicë 431 KK Klinë 432 KK Klinë

15-May-09 15-May-09 15-May-09

09-Jun-09 09-Jun-09 22-May-09

34 34 10

5 5 2

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 30000000-9 730000002(4)

15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09

22-May-09 08-Jun-09 08-Jun-09 26-May-09 25-May-09 25-May-09 26-Jun-09

9 34 33 31 61 38 6

2 5 5 5 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1

1

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 1 93000000-8 1 93000000-8 x

Njoftim kontrate AMBULLANCA HODONOC Njoftim kontrate Ambiente-Parkingje;rrugët gjelbrimi Njoftim kontrate Njoftim anulimi SERVISIM DHE MIREMBAJTJE AUTOMJETEVE ZYRTARE SERVISIM DHE MIREMBAJTJE AUTOMJETEVE

Ministria e Bujqësisë; Kadastri i Vreshtave dhe industrisë 433 Pylltarisë dhe Zhvillimit Njoftim kontrate së verës 2009/2010 Rural

19

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Llot I; Paisje laboratorike për laboratorin e Fak.Filologjik; Prishtinë 434 Universiteti i Prishtinës Njoftim kontrate Llot II; Paisje laboratorike për laboratorin e FSHMN-së; Prishtinë 15-May-09 16-Jun-09 42 1 2 1 30000000-9

Ministria e Arsimit 435 Shkencës dhe Teknologjisë 436

Punimi i bazamentit të bustit Njoftim kontrate "Shtjefën Gjeçovit" në fshatin Janjevë; Lipjan Ndertimi i murit mbrojtës ne Kompleksin Memorial "Adem Jashari " në Prekaz- Skenderaj. FURNIZIMI ME AUTOMJET PËR QKMF Dr;;SHPETIM ROBAJ" MALISHEVË LLOTO 2

15-May-09

20-May-09

45

5

3

1 45000000-7

Njoftim për Ministria e Mjedisit dhe dhënie të Planifikimit Hapesinor kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

15-May-09

22-May-09

28

5

2

1 45000000-7

437 KK Malishevë

15-May-09

24-May-09

20

1

2

1 34000000-7

438 KK Lipjan 439 Ministria e Drejtësisë

Njoftim kontrate Furnizim me paisje te TIK-ut Njoftim kontrate

15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09

10-Jun-09 29-May-09 25-May-09 08-Jun-09

45 16 16 1

1 2 2 1

2 2 2 2

1 29000000-9 1 93000000-8 1 93000000-8 1 01000000-7 x x

Servisimi dhe mirembajtja e Automjeteve per MD-se Servisimi dhe mirembajtja e 440 Ministria e Drejtësisë Njoftim anulimi Automjeteve te MD-se Furnizim me dhe humusor; farë dhe Ministria e Bujqësisë; 441 Pylltarisë dhe Zhvillimit Njoftim kontrate repromaterial për prodhimin e Rural fidaneve Shtruarja e trotuarit me beton ne Ministria per Njoftim kontrate lagjen Gropishte te fshatit Skivjan Komunitete dhe Kthim KK Gjakove Ministria per Ndertimi i terenit sportiv ne fshatin Njoftim kontrate Komunitete dhe Kthim Verbovc - KK Viti Ministria e Energjisë dhe Minierave Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Sigurimi I automjeteve te MEM-it Ndërtimi i qendrës për kontrollë dhe pritje të vizitorë në Qendrën Korrektuese në Lipjan NDERTIMI I QENDRES PËR BANIM SOCIAL NË KLINË Furnizim; mbjelljen e bimeve dhe drunjeve dekorativ ne oborin e QKUK-se

442

15-May-09

16-Jun-09

30

5

2

1 45000000-7

x

443

15-May-09

17-Jun-09

31

5

2

1 45000000-7

x

444

15-May-09

24-May-09

26

2

2

1 75000000-6

445 Ministria e Drejtësisë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

15-May-09

22-May-09

30

5

2

1 45000000-7

446

Njoftim kontrate

15-May-09

09-Jun-09

10

5

1

1 45000000-7

447

Njoftim për Qendra Klinike dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës Spitali Regjional Gjakovë Spitali Regjional Gjakovë

15-May-09

24-May-09

91

1

3

6 26000000-8

448

SIGURIMI I DETYRUESHËM TË Njoftim kontrate AUTOPËRGJEGJËSIS PËR AUTOMJETET E SPITALIT SERVISIMI ­ MIRËMBAJTJA E Njoftim kontrate ASHENSORËVE NË SPITALIN "ISA GREZDA" GJAKOVË Zhvillimi i Softwerit për bazën e te Njoftim kontrate dhënave e regjistrit te mysafireve ne objektet hoteliere dhe turistike" Rregullimi i shtegut-terenit për hyrje në shpellën 'Gryka e Madhe' në kilometrin 8 të Gryka e Rugovës Hartim;i i planit rregullativ të qytetit dhe atë BT.'Kapeshnica' dhe 'Karagaçi' KK-Pejë

15-May-09

28-May-09

11

2

3

6 60000000-8

449

15-May-09

25-May-09

12

2

3

6 93000000-8

450

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

15-May-09

09-Jun-09

42

2

2

1 93000000-8

451 KK Pejë

Njoftim anulimi

15-May-09

25-May-09

24

5

3

1 45000000-7

452 KK Pejë 453 KK Pejë Ministria e Transportit 454 dhe Telekomunikacionit

Njoftim për dhënie të kontratës

15-May-09 15-May-09

19-May-09 10-Jun-09

2 40

4 5

2 3

1 74000000-9 1 45000000-7

Njoftim kontrate Siguria trafik KK-Pejë Ndërtimi i urës ne lagjen Samadraxhë si dhe rrugëve lidhëse Njoftim kontrate në banjë të Malishevës dhe lagjen Samadraxhë.

15-May-09

09-Jun-09

34

5

2

1 45000000-7

20

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

455 KK Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizim me aparaturë për laborator për nevojat e QKMF-së Prizren Furnizim me aparaturë për laborator për nevojat e QKMF-së Prizren Furnizim me aparaturë për laborator për nevojat e QKMF-së Prizren Renovimet në QMF-ve në Barilevë;Koliq dhe Keqekollë Konkurs Projektimi për projektin urboarkitektonik të sheshit të Pavarësisë Furnizimi me miell për familjet në gjendje të rëndë sociale

15-May-09

25-May-09

88

1

2

1 33000000-0

456 KK Prizren

15-May-09

25-May-09

88

1

2

1 33000000-0

457 KK Prizren 458 KK Prishtinë 459 KK Prishtinë

15-May-09 15-May-09 15-May-09

25-May-09

88

1 5 4

2 2 2

1 33000000-0 1 45000000-7 3 74000000-9 x

05-Jun-09 113 25-May-09 7

460 KK Podujevë

15-May-09

25-May-09

35

1

2

1 15000000-8

461 KK Rahovec

Furnizimi me Instrumente për Njoftim kontrate nevojat e gjeodezisë për nevojat e Komunës së Rahovecit (Ritenderim) Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate RREGULLIMI I TROTUARËVE ­SHTIME-BELINC-CARRALEVË "RESTAURIMI I KULMIT TË SHK. F. - CARRALEVË " Furnizim me naftë Furnizimin meAutocistern Debllokimin e Kanalizimit për Rrjetitin e Mbrendshem dhe të Jashtem me Presion të Lartë. Furnizim me vajra dhe lubrifikante per MFSK-ne dhe FSK-ne Furnizimi me montim të aparateve për klimatizim për Birot e Qarqeve ne: Pejë; Prizren; Mitrovicë dhe Gjilan Furnizim me material te teknologjis informative SHERBIME INTERNETI SHERBIMET E AUTOLARJES DHE GOMISTERISE

15-May-09

18-May-09

14

1

2

1 93000000-8

x

x

462 KK Shtime 463 KK Shtime Sherbimi i shendetit mendor - Pejë

15-May-09 15-May-09

28-May-09 22-May-09

23 35

5 5

2 2

1 45000000-7 1 45000000-7

464

15-May-09

24-May-09

3

1

3

6 11000000-0

Kompanija Ujësjëllsi Regjional '' 465 Mitrovica"Sh. A. Mitrovicë 466 Ministria e Forcës së Sigurisë

15-May-09

24-May-09

2

1

1

1 60000000-8

15-May-09

10-Jun-09

72

1

2

1 11000000-0

Njoftim për Komisioni për Ndihmë 467 dhënie të Juridike kontratës Agjencia Kosovare e Privatizimit Njoftim për dhënie të kontratës

15-May-09

24-May-09

2

1

3

6 31000000-6

468

15-May-09

20-May-09

31

1

3

6 30000000-9

Qendra e Kosovës për Njoftim për 469 Siguri Publike; Edukim dhënie të dhe Zhvillim kontratës Qendra e Kosovës për Njoftim për 470 Siguri Publike; Edukim dhënie të dhe Zhvillim kontratës

15-May-09

25-May-09

12

2

2

1 72000000-5

15-May-09

21-May-09

14

2

3

6 93000000-8

Ministria e Transportit 471 dhe Telekomunikacionit

NDËRTIMI I URËS NË AKSIN RRUGOR RAHOVEC-DRENOC ­FAZA E DYTË Njoftim kontrate (RRUGA LIDHËSE R110- DRENOC NË KM 1+371.67; L=500 m )

15-May-09

09-Jun-09

35

5

2

1 45000000-7

472 KK Suharekë 473 KK Drenas 474 KK Drenas 475 KK Drenas

Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Rregullimi i kanalizimit në fshatin Grejkoc FURNIZIMI ME MATERIAL USHQIMOR FURNIZIMI ME MATERIAL HIGJIENIK RREGULLIMI I SIPËRFAQEVE GJELBËRUESE SHQYRTIMET GJEOLOGO GJEOMEKANIKE

15-May-09 15-May-09 15-May-09 15-May-09

11-Jun-09 25-May-09 25-May-09 23-May-09

40 18 19 34

5 1 1 5

2 2 2 2

1 45000000-7 1 21000000-3 1 21000000-3 1 45000000-7

476 KK Drenas

15-May-09

23-May-09

2

5

2

1 45000000-7

21

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

477 Zyra e Kryeministrit Posta dhe 478 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 479 Zyra e Presidentit

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

" Shërbime të servisimit të printerëve dhe aparateve fotokopjuese " Furnizim me Shtylla për Zgjerimin e kapaciteteve të Fazës 5 të GSM Vala Furnizim me medalje te arta për nevojat e ZPRK-ës Shërbime të trajnimit në fushën e TIsë Rregullimi i WC dhe banjove. Marrveshje per Kabllim te Perbashket Furnizimi me kamion për bartjen e mbeturinave Furnizim dhe instalim me Sadis Sistem Ri-tender Rregullimi i hapsirës për njësinë e Policisë Ri-tender Riaftesimi i transformatorit energjetik ne SP Besi Elektrovalvat e Nderpreseve 24kv Furnizim me stabilimente energjetike LOT 3: Furnizim me pjesë rezervë për TS

15-May-09

09-Jun-09

69

2

2

1 72000000-5

15-May-09

25-May-09

92

1

1

1 28000000-2

15-May-09

24-May-09

59

1

3

6 13000000-4

480 Zyra e Kryeministrit

15-May-09

25-May-09

56

2

3

6 80000000-4

481

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

15-May-09

24-May-09

28

2

3

6 93000000-8

Posta dhe 482 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Kompania Rajonale e 483 Mbeturinave "HIGJIENA" Gjilan Aeroporti 484 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 485 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 486 NPH Iber Lepenc 487 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

15-May-09

25-May-09 471

1

1

5 16000000-5

15-May-09

24-May-09

4

1

1

1 34000000-7

15-May-09

25-May-09

47

1

2

1 32000000-3

15-May-09 15-May-09 15-May-09

25-May-09 11-Jun-09

62 12

5 2 1

3 2 2

1 45000000-7 1 93000000-8 1 31000000-6 x

23-May-09 139

488 KOSTT sh.a

Njoftim anulimi

15-May-09

25-May-09

21

1

1

1 31000000-6

489

Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Furnizim mematerjal higjenik Furnzim me barëra FURNIZIMI ME NJË VETURË ME KM ZERO Pika shitëse me qira për rajonet Aktivizimi i 11 rezervave kabllovike ne 7 regjione.

16-May-09

24-May-09

28

1

3

6 24000000-4

Aeroporti 490 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 491 KK Drenas Posta dhe 492 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 493 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 494 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 495 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 496 KK Vushtrri

16-May-09 16-May-09 16-May-09

17-May-09 10-Jun-09 26-May-09

52 61 39

1 1 1

3 2 2

6 33000000-0 1 35000000-1 1 70000000--1

16-May-09

02-Jun-09 281

5

2

1 45000000-7

Njoftim kontrate Furnizim me Gypa PEHD Ø 32mm

16-May-09

11-Jun-09 289

1

2

1 32000000-3

Njoftim kontrate Furnizim me matrial teknik Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Renovimi i pjesërishem i SH.K.'Hasan Prishtina' në Vushtrri Ndërtimi i sitemit të kanalizimit fekal ne fsh. Dolak - faza e dytë Ndërtimi i sistemit te kanalizimit fekal në rr.' Ferat Muja ' në Vushtrri Asfaltimi i rruges "Selman Vojvoda "dhe `Rasim Kiqina" në lagjen nr.I në Skenderaj

16-May-09

09-Jun-09 210

1

1

1 32000000-3

16-May-09

25-May-09

72

5

2

1 45000000-7

497 KK Vushtrri

16-May-09

25-May-09

71

5

2

1 45000000-7

498 KK Vushtrri

16-May-09

25-May-09

63

5

2

1 45000000-7

499 KK Skënderaj 22

16-May-09

25-May-09

29

5

2

1 45000000-7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

500 KK Skënderaj 501 Shërbimi Policor i Kosovës

Njoftim për dhënie të kontratës

Asfaltimi i rruges Zahir Pajaziti dhe Shaqir Smaka lagja nr. II në Skenderajt

16-May-09 16-May-09

25-May-09 15-Jun-09

27 19

5 1

2 1

1 45000000-7 1 18000000-9

Njoftim kontrate FURNIZIM KËPUCË DHE ÇIZME Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate FURNIZIMI ME MATERIAL PËR RREGULLIMIN E KANALIZIMIT FEKAL NË BASHKËSINË E ­V- NË SHTIME ­ Faza e dytë

502 KK Shtime

16-May-09

25-May-09

30

1

3

6 35000000-4

503 KK Rahovec 504 KK Rahovec 505 KK Rahovec

Ndërtimin i kanalizimit fekal në fshatin Qifllak Ndërtimin e sistemit të ujësjellsit për Njoftim kontrate vendbanimin Drenoc Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi i rrugëve me kubëza dhe një pjesë me asfalt në fshatin Xërxë

16-May-09 16-May-09 16-May-09

10-Jun-09 09-Jun-09 09-Jun-09

33 31 32

5 5 5

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

506 KK Rahovec 507 KK Rahovec 508 KK Obiliq 509 KK Obiliq

Ndërtimi i rrugës"Jahja Danuza"me kubëza betoni dhe kanalizim atmosferik Kubëzimi i trotuareve në rrugët e Njoftim anulimi qytetit Kanalizimi fekale në FSh Lulgjak Njoftim kontrate (Llazarevë) Njoftim për Asfaltimi i rrugës në FSh Sibofc lagja dhënie të Kelmendi kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës " HARTIMI I PROJEKTEVE KRYESORE PËR ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9 SEGMENTI ARLLAT-KIEVË" Hartimi i projektit kryesor per zgjerimin e nacionale M2 ­ segmenti Milloshevë ­ Vushtri Hartimi i projektit kryesor per zgjerimin e nacionale M2 ­ segmenti Milloshevë ­ Vushtri "HARTIMI I PROJEKTEVE KRYESORE PËR ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9 SEGMENTI KLINË- PEJË"

16-May-09 16-May-09 16-May-09 16-May-09

25-May-09 26-May-09 09-Jun-09 25-May-09

15 16 31 19

5 5 5 5

2 2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

Ministria e Transportit 510 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 511 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 512 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 513 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 514 dhe Telekomunikacionit Instituti Kombëtar i 515 Shëndetësisë publike të Kosovës 516 Spitali i Vushtrisë 517

16-May-09

23-May-09

12

5

1

1 45000000-7

16-May-09

23-May-09

10

5

1

1 45000000-7

16-May-09

23-May-09

10

5

1

1 45000000-7

16-May-09

23-May-09

13

5

1

1 45000000-7

"MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE Njoftim kontrate NACIONALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS 2009/2010" Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të IT FURNIZIM ME UNIFORMA DHE VESHMBATHJE

16-May-09

23-May-09

4

5

1

1 45000000-7

16-May-09 16-May-09 16-May-09

25-May-09 01-Jun-09

6 15

2 1 1

2 3 3

1 72000000-5 1 17000000-2 1 33000000-0 x

Qendra Klinike Furnizimi me material elektrik ( gypa Njoftim kontrate te neonit dhe kablla ) -QKUK Univeristare e Kosovës Qendra Klinike Njoftim anulimi Univeristare e Kosovës Furnizim me monometra per oksigjen dhe rregullimi i nenstacionit te oksigjenit ­ QKUK Furnizimi me makina industriale dhe Njoftim kontrate pajisje tjera te kuzhinës DHËNJA ME QERA E PISHINËS Njoftim anulimi NË FSHATIN BANJË DHËNJA ME QERA E PISHINËS NË FSHATIN BANJË Njoftim kontrate KOMUNA MALISHEVË PËR SEZONIN VEROR 2009 FURNIZIMI ME ZHAVOR DHE PASTRIMI I TERENIT NË SHKOLLËN FILLORE ;;HIVZI SYLEJMANI" LLAZICË

25-May-09 100

518

16-May-09 16-May-09 16-May-09

26-May-09 08-Jun-09 26-May-09

90 49 30

1 1 2

3 2 2

6 93000000-8 1 31000000-6 1 93000000-8

519 Ministria e Drejtësisë 520 KK Malishevë

521 KK Malishevë

16-May-09

26-May-09

30

2

2

1 93000000-8

522 KK Malishevë

Njoftim për dhënie të kontratës

16-May-09

25-May-09 100

1

3

6 14000000-1

23

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

523

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim mbi konkurs projektimi

Furnizimi me derivate për nevojat e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve Përkthimet të draft raporteve dhe raporteve të NJAGJ-it Hartimi i Projektit "Rruga alternative Shkollë-Mulliri i Qokut-Berishë"

16-May-09

25-May-09

11

1

3

6 11000000-0

524

16-May-09

22-May-09

18

2

3

1 74000000-9

525 KK Junik 526 KK Kamenicë 527 KK Kamenicë 528 KK Kamenicë 529 KK Istog

16-May-09 16-May-09 16-May-09 16-May-09 16-May-09

29-May-09 10-Jun-09 10-Jun-09 09-Jun-09 25-May-09

18 37 36 35 6

4 5 5 5 4

3 2 3 2 2

1 74000000-9 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 74000000-9

Njoftim kontrate Muri mbrojtës në fshatin Hogosht Njoftim kontrate ZGJERIMI I URËS BETON-ARME NË RANILLUG

Njoftim kontrate KANALIZIMI NË ROGANË Njoftim për dhënie të kontratës "PLANI RREGULLATIV I QENDRËS ISTOGU-ISTOG" "HARTIMI I PLANEVE ZHVILLIMORE: Lloto I-PLANI ZHVILLIMORBANJË" Lloto II-PLANI ZHVILLIMOR GURRAKOC" Lloto III-PLANI ZHVILLIMOR VRELLË-RAKOSH"

530 KK Istog

Njoftim për dhënie të kontratës

16-May-09

25-May-09

7

4

2

1 74000000-9

531 KK Istog 532 KK Hani i Elezit

"NDERTIMI I URËS NË SHUSHICË TË ULËT" "Furnizim me vetura(te perdorura) Njoftim kontrate per nevojat e SHCK-se Hani i Elezit"RITENDERIM Njoftim kontrate Rregullimi i varrezave te Njoftim kontrate deshmoreve te luftes - Fushe Kosove Furnizimi me formular tatimor; broshura dhe statute per tatimpagues sipas kerkesave dhe nevojave te ATK-se "Rekonstruimi dhe renovimi i hapsirave të Sektorit të Gjendjes Civile; Zyres Pritëse; koridoreve dhe shkallëve të objektit të Komunes në Ferizaj". "Furnizimi me ujë për pije te fabrikuar ne bidonë" "NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN VRELLË-SUDENICË" Pyllëzimi i djerrinave me pisha në sezonin pranveror

16-May-09 16-May-09

25-May-09 22-May-09

25 12

5 1

2 2

1 45000000-7 1 93000000-8 x x

533 KK Fushë Kosovë

16-May-09

27-May-09

10

5

2

1 14000000-1

Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të 534 MEF kontratës

16-May-09

25-May-09

7

1

1

1 78000000-7

535 KK Ferizaj

Njoftim anulimi

18-May-09

28-May-09

93

5

2

1 45000000-7

536 Dogana e Kosovës 537 KK Istog 538 KK Fushë Kosovë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

18-May-09 18-May-09 18-May-09

28-May-09 25-Jun-09 19-May-09

34 25 13

1 5 2

2 1 3

1 15000000-8 1 50000000-5 6 77000000-0

539 Ministria e Drejtësisë

Ndrimi i gypave nëntoksor të Njoftim kontrate ngrohjes qendrore në Qendrën Korrektuese në Lipjan .

18-May-09

27-May-09

33

5

2

1 45000000-7

x

? Furnzim me ushqim vuluminoz 540 Universiteti i Prishtinës Njoftim kontrate për kafshë ­ Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 541 Universiteti i Prishtinës Njoftim anulimi Spitali Regjional Gjakovë Furnzim me ushqim vuluminoz për kafshë ­ Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë.

18-May-09

28-May-09

26

1

2

1 15000000-8

x

18-May-09

28-May-09

26

1

2

1 15000000-8

542

MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE Njoftim kontrate DHE FURNIZIMI ME PJESË REZERVË

18-May-09

27-May-09

10

2

3

6 60000000-8

543

Qendra Klinike Njoftim kontrate Servisimi i Klimave Komorave Univeristare e Kosovës

18-May-09

27-May-09 101

2

3

1 29000000-9

24

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

544

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

001- Punët e rekonstruktimit në Kishën; Pagezoren; Këmbanaren dhe murin rrethues në Kishën e Shën Elijes në Vushtrri Njoftim kontrate 002- Rindërtimi i Kishës së Zonjës së Bekuar; Gjakovë 003- Rindërtimi i Shtëpisë së Famullisë në Kishën e Shën Pre... Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi me elemente betoni i rrugës në lagjen e Zallit në Korishë të Prizrenit. Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve në fshatin Velezhë të Prizrenit. Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve Flamuri dhe Fahredin Hoti në Prizren Pastrimi dhe mirëmbajtja e objektit të IKSHP-Dega Ferizaj"

18-May-09

04-Jun-09

1

5

1

1 45000000-7

545 KK Prizren

18-May-09

22-May-09

94

5

2

1 45000000-7

546 KK Prizren

18-May-09

22-May-09

93

5

2

1 45000000-7

547 KK Prizren Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike 548 të Kosovës-Dega Ferizaj 549 Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtinë Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

18-May-09

22-May-09

95

5

2

1 45000000-7

18-May-09

25-May-09

2

2

3

6 93000000-8

Furnizim me material zyrtar Furnizim me paisje te ftohsit me Hidrogjen Pjese ndrrimi per furnizues te thengjillit ne TCA 3-4-5 Furnizim me mekanizëm ndihmës për minierën e Sibovcit Jugperëndimor ( Pajisje te rënda dhe Automjete tereni ) VEGLA DHE PAISJE PËR VULLKANIZIM Pastrimi i sipërfaqeve te këmbyesve te nxehtesise ne kazantoren e BLL.A3 Furnizim me baza tripolshe te siguresave thikore Furnizim me kompjuterë për QT FURNIZIMI ME ARTIKUJ USHQIMOR DHE HIGJIENIK

18-May-09

21-May-09

3

1

3

6 21000000-3

550

18-May-09

12-Jun-09 309

1

2

1 29000000-9

551

18-May-09

26-May-09 144

1

2

1 29000000-9

Korporata Energjetike 552 e Kosovës KEK Sh.A.

18-May-09

26-May-09

73

1

1

1 29000000-9

553

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim anulimi

18-May-09

28-May-09 269

1

2

1 31000000-6

554

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

18-May-09

28-May-09 265

2

2

1 50000000-5

555

18-May-09

21-May-09 312

1

3

6 31000000-6

556

18-May-09 18-May-09 18-May-09 19-May-09

21-May-09 297 29-May-09 16-Jun-09 18 62

1 1 1 1

3 2 2 3

6 30000000-9 1 15000000-8 1 31000000-6 6 31000000-6 x

557 KK Drenas 558 KK Drenas 559 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate FURNIZIMI ME TONERË Njoftim anulimi Furnizim me "BOBINA 220 VDC" TRANSFORMATOR MATËS TË RRYMËS DHE AMPERMERTRA ANALOG Riparimi i Rrjetit të ujësjellësit (kontratë njëvjeçare) Ri-tender Shërbime të mirëmbajtjes së nxemjeve qendrore Furnizim me Radiolidhje

29-May-09 182

560

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

19-May-09

29-May-09 285

1

3

6 31000000-6

Aeroporti 561 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 562 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 563

19-May-09

21-May-09

41

2

3

6 93000000-8

19-May-09

20-May-09

14

2

2

1 50000000-5

Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës 25

19-May-09

22-May-09

16

1

3

6 32000000-3

564

Servisimi i bagerave JCB

19-May-09

22-May-09

19

1

3

6 93000000-8

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

565 KK Suharekë

Njoftim për dhënie të kontratës

Hartimi dhe revidimi i projekteve Llot- 4 Furnizimi me traversa për nevojat e Hekurudhave te Kosovës Ndërtimi i murit rezistues Furnizim me Termo Nxemse Akumuluese Pastrimi i siperfaqeve ngrohese te kaldajes se B1 dhe B2 ne TC Kosova B Furnizimi me kushineta. MOTORA FRENUES DHE VALVA PËR DRENIM TË KONDENZATIT Mirëmbajtja e kanalizimeve dhe largimi i ujërave nëntokësore Furnizim me : Modul kontrollues Punë ndërtimore në trafostacionet e DRRJ-se Furnizim me pjese ndrrimi per nxemsat e ajrit - llamarina Implementimi i Intranet-it Servisimi i elektromotorëve dhe pompave Furnizim me gypa ekranik-ekrani i poshtëm Furnizim me paisje matese dhe rregulluese Servisimi i flakruesve sacke dhe petrocraft. "Mirëmbajtja ; servisimi dhe furnizimi me pjese rezervë për automjete të MAPL-së" (LOT-1 dhe LOT-2)

19-May-09

20-May-09

36

2

3

6 93000000-8

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Hekurudhat e Kosovës 567 Njoftim kontrate Sh.A Posta dhe 568 Telekomunikacioni i Njoftim anulimi Kosoves SH.A 566 569 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

19-May-09 19-May-09 19-May-09

28-May-09 22-May-09 29-May-09

9 16 77

1 5 1

1 2 2

1 20000000-6 1 45000000-7 1 29000000-9

19-May-09

27-May-09 194

2

1

1 50000000-5

570

19-May-09

27-May-09 119

1

2

1 28000000-2

571

19-May-09

29-May-09 280

1

3

6 31000000-6

572

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

19-May-09

12-Jun-09 193

2

2

1 93000000-8

x

573

19-May-09

22-May-09 332

1

3

6 31000000-6

574

19-May-09

12-Jun-09 342

5

2

1 41000000-9

575

19-May-09

27-May-09 141

1

2

1 28000000-2

576 KOSTT sh.a

19-May-09 19-May-09 19-May-09 19-May-09 19-May-09

27-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09

16 19 25 24 21

1 2 1 1 2

2 2 2 2 1

1 30000000-9 1 74000000-9 1 93000000-8 1 93000000-8 1 74000000-9

577 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi 578 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi 579 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi 580 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi Ministria e 581 Administrimit te Pushtetit Lokal BIBLIOTEKA KOMBËTARE DHE 582 UNIVERSITARE E KOSOVËS BIBLIOTEKA KOMBËTARE DHE UNIVERSITARE E KOSOVËS Agjencia Kosovare e Privatizimit Shërbimi Policor i Kosovës

Njoftim anulimi

19-May-09

29-May-09

1

2

2

1 34000000-7

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim kontrate

Furnizim me libra për BKUK-në

19-May-09

28-May-09

15

1

3

6 22000000-0

583

Furnizim dhe montimi i pjesëve të serverit në BKUK

19-May-09

28-May-09

8

1

3

5 30000000-9

584 585

Ofrimi i shërbimeve postare ndërkombëtare RREGULLIMI I PIKAVE KUFITARE NE KULLE DHE MERDARE Meremetimi i zyres së vendit në Hoqë të Vogël Ndërtimi me elemente betoni i rrugës Bujana në Prizren. Ndërtimi i rrugës me kubza dhe asfalt në fshatin Krushë e Vogël të Prizrenit Ndërtimi me elemente betoni i rrugës dit Durham në Prizren.

19-May-09 19-May-09 19-May-09 19-May-09 19-May-09 19-May-09

25-May-09 02-Jun-09 12-Jun-09

29 20 34

2 5 5 5 5 5

3 2 2 2 1 2

6 64000000-6 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

586 KK Rahovec 587 KK Prizren 588 KK Prizren 589 KK Prizren 26

15-Jun-09 138 29-Jun-09 140 15-Jun-09 139

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

590 KK Podujevë

Njoftim anulimi

: Pastrimi i objekteve të Administratës komunale;QKMFsë;shkollave te qytetit dhe çerdhës së fëmijëve Organizimi i manifestimit me rastin e Ditës së Prishtinës

19-May-09

29-May-09

43

2

2

1 93000000-8

591 KK Prishtinë

Njoftim kontrate

19-May-09

29-May-09 115

2

2

1 92000000-1

592 KK Prishtinë

Gëlqerosja në shkollat "Ramiz Sadiku";"Tefik Qanga";"28 Njoftim kontrate Nëntori";"Shtjefen Gjeçovi";"Abdyl Frasheri";"Dardania" dhe I.P."Lulevera" MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS 2009/2010" ­ regjioni i Mitrovices B

19-May-09

12-Jun-09 114

5

2

1 45000000-7

Ministria e Transportit 593 dhe Telekomunikacionit

Njoftim për dhënie të kontratës

19-May-09

28-May-09

4

5

1

1 45000000-7

594 Spitali i Ferizajit 595 KK Obiliq 596 Spitali i Vushtrisë Ministria e Kulturës 597 Rinisë dhe Sportit

Njoftim kontrate

Meremetimi i bllokut operativ për Spitalin Rajonal Ferizaj Asfaltimi i rrugës në FSh Sibofc lagja Njoftim kontrate Megjuani FURNIZIM ME INSTRUMENTE TE Njoftim kontrate LAPARASKOPISE Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Faza e dytëRESTAURIMI/KONZERVIMI I KULLËS NË LLUKAVC TË BEGUT ISTOG Faza e dytë- RESTAURIMIT/ KONSERVIMIT KULLA E SYLËREGJVE ;VRANOVC-PEJË Faza e dytë- RESTAURIMIT/ KONSERVIMIT KONAKUT TË JASHARË PASHËS NË PEJË Furnizim me material te gjelbert per Kirurgji FURNIZIM ME PAISJE DHE MATERIAL PER SISTEMIN QENDROR TE GAZRAVE MEDICINALE SI DHE IMPLEMENTIMI NE TERESI I RRJETIT (SISTEMIT) NE KLINIKAT E QKUK-SE Furnizimi me libreza për regjistrimin e automjeteve Furnizimi me nafte dhe derivate te naftes Vazhdimi i objektit të shkollës fillore Peran ­Podujevë FURNIZIMI ME PAISJE SPORTIVE PËR KLUBIN FUTBOLLISTIK ;;MALISHEVA" NË MALISHEVË

19-May-09 19-May-09 19-May-09

11-Jun-09 12-Jun-09 03-Jun-09

8 35 27

5 5 1

2 2 3

1 45000000-7 1 45000000-7 6 33000000-0

19-May-09

28-May-09

31

5

2

1 45000000-7

598

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

19-May-09

28-May-09

30

5

2

1 45000000-7

599

19-May-09

28-May-09

29

5

2

1 45000000-7

600

Njoftim për Qendra Klinike dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës

19-May-09

28-May-09

95

1

3

6 26000000-8

601

Njoftim për Qendra Klinike dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës

19-May-09

28-May-09

18

1

1

1 26000000-8

602

Ministria e Punëve të Brendshme

Njoftim kontrate

19-May-09 19-May-09 19-May-09

02-Jun-09 29-May-09 28-May-09

37 15 25

1 1 5

2 1 2

1 22000000-0 1 11000000-0 1 45000000-7

603 Spitali Regjional Gjilan Njoftim anulimi Ministria e Arsimit 604 Shkencës dhe Teknologjisë 605 KK Malishevë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

19-May-09

28-May-09

98

1

3

6 18000000-9

606 Kuvendi i Kosovës

KRYRJA E SHERBIMEVE HOTELERIE ME PIJE DHE Njoftim kontrate USHQIM PËR BYFE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS TË KOSOVËS Njoftim për dhënie të kontratës FURNIZIM ME ULTRAZË (TC-3; me një sondë; kolor) PËR REPARTIN E GJINEKOLOGJISË NË QKMF ;;Dr SHPETIM ROBAJ" NË MALISHEVË

19-May-09

29-May-09

89

2

2

4 55000000-0

607 KK Malishevë

19-May-09

28-May-09

61

1

2

1 33000000-0

608 Ministria e Drejtësisë

Ndërtimi i qendrës për kontrollë dhe Njoftim kontrate pritje të vizitorë në Qendrën Korrektuese në Lipjan

19-May-09

29-May-09

30

5

2

1 45000000-7

x

Ministria e Bujqësisë; Shërbimet e komasacionit për vitin 609 Pylltarisë dhe Zhvillimit Njoftim kontrate 2009 Rural 27

19-May-09

03-Jun-09

7

2

1

1 93000000-8

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

610

Njoftim për Ministria per dhënie të Komunitete dhe Kthim kontratës

"Shtruarja me zhavor e rrugëve ne Fshatin Suvi Do ­ KK Lipjan"

19-May-09

27-May-09

29

5

2

1 45000000-7

611 KK Gjilan 612 KK Gjilan 613 KK Fushë Kosovë

Zgjerimi dhe mbushja e rr.me zhavor Njoftim kontrate (Sllakoc i Eperm-Rampa deri te fsh.Ramjan) Furnizim me derivate për vetura dhe Njoftim kontrate gjeneratorë Rregullimi i oborrit të shk.f. Njoftim kontrate 'M.Grameno'në F.Kosovë "Rekonstruimi dhe renovimi i hapsirave të Sektorit të Gjendjes Njoftim kontrate Civile; Zyres Pritëse; koridoreve dhe shkallëve të objektit të Komunes në Ferizaj". Njoftim kontrate Software per Leximin e të Dhënave Gjeofizike Software për Leximin e të Dhënave Gjeofizike Marjen e hapesires me Qira per nevojat e AKPse me Lokacion ne qytetin e Pejes Furnizimi dhe montimi i nje klime statike (regall) per nevojat e TI-se ne ATK

19-May-09 19-May-09 19-May-09

12-Jun-09 103 12-Jun-09 104 15-Jun-09 11

5 1 5

2 2 2

1 45000000-7 1 11000000-0 1 45000000-7

614 KK Ferizaj

19-May-09

01-Jun-09

94

5

2

1 45000000-7

Komisioni i Pavarur i 615 Minierave dhe Mineraleve Komisioni i Pavarur i 616 Minierave dhe Mineraleve 617 Agjencioni Kosovar i Pronës

19-May-09

08-Jun-09

19

2

2

1 72000000-5

x

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

19-May-09

29-May-09

19

2

2

1 72000000-5

19-May-09

28-May-09

13

1

2

1 12000000-7

618

Njoftim për Administrata Tatimore dhënie të MEF kontratës

20-May-09

25-May-09

18

1

3

6 28000000-2

619

Furnizimi me paisje dhe softer te Administrata Tatimore Njoftim kontrate teknologjise informative per nevojat MEF e ATK-se Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës "Shërbime transporti për personelin e Doganës se Kosovës" SIGURIMI FIZIK IOBJEKTIT TË AKK Furnizim me material për rregullimin rrjetin elektrik të tensionit ulët në Rastovicë-Prejlep Furnizim me paisje elektronike për QMF "Adem Ukëhaxhaj" në Deçan Furnizim me material për laborator për QMF "Adem Ukëhaxhaj" në Deçan "Asfaltimi i rr. Tahir Sinani dhe rregullimi i sheshit të qytetit në Ferizaj". Asfaltimi i rrugeve ne lagjen e uruqajev dhe rr.Ponesh-Bresalc FURNIZIM ME DYERË TË REJA TË HYMJES DHE KLASËVE TË SHKOLLAVE

20-May-09

01-Jun-09

15

1

2

1 30000000-9

x

620 Dogana e Kosovës 621 Agjensioni Kosovar Kundërkorrupsionit

20-May-09 20-May-09

02-Jun-09 30-May-09

50 13

2 2

2 2

1 60000000-8 1 93000000-8

x

622 KK Deçan

20-May-09

25-May-09

31

1

3

1 31000000-6

623 KK Deçan

20-May-09

25-May-09

39

1

3

6 30000000-9

624 KK Deçan

20-May-09

25-May-09

40

1

3

6 33000000-0

625 KK Ferizaj

20-May-09

28-May-09

96

5

2

1 45000000-7

626 KK Gjilan

20-May-09

27-May-09

62

5

2

1 45000000-7

627 KK Kamenicë

20-May-09

29-May-09

28

1

3

6 20000000-6

628

Ministria E Ekonomisë Njoftim kontrate furnizim me pajisje te IT-se dhe Financave Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës FURNIZIMI ME MATERIAL SPORTIV PËR SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME NË KOMUNËN E MALISHEVËS FURNIZIMI ME AUTOMJET PËR SHERBIMIN E ZJARRËFIKSËVE NË MALISHEVË LLOTO 1 Pastrimi i kanaleve të hapura në qytet dhe eliminimi i pasojave të shkaktuara nga vershimet me 17 dhe 18 Dhjetor 2008

20-May-09

15-Jun-09

18

1

2

1 30000000-9

629 KK Malishevë

20-May-09

29-May-09

74

1

3

6 18000000-9

630 KK Malishevë

20-May-09

29-May-09

20

1

2

1 34000000-7

631 KK Pejë

20-May-09

28-May-09

17

5

3

1 45000000-7

28

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

632 KK Pejë

Rregullimi i shtegut -terenit për hyrje Njoftim kontrate në shpellën''Gryka e Madhe' në kilometrin 8 të Gryka e Rugovës Kubëzimi i trotuarit nga rrethi të Kondiroll gjerë të Spitali-prej Spitalit Njoftim kontrate në anën tjetër gjerë n?7 Qendren të Qytetit Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Furnizim me kompjuter për drejtorit e k.k.Novobërdë Gëlqerosja dhe ngjyrosja e objekteve shkollore ne komune e Novobërdës Ndërtimi i rrugëve"Ismet Krasniqi";"Plava" dhe rregullimi i trotoareve te varrezat Ndërtimi i rrugëve"Hajdar Dushi";"Rexhep Luci" dhe "Verrat e Llukës" Furnizimi me gypa PEHD PE me diametër ?630 për Unazën Qendrore

20-May-09

16-Jun-09

24

5

3

1 45000000-7

633 KK Pejë

20-May-09

16-Jun-09

41

5

2

1 45000000-7

634 KK Novo Bërd 635 KK Novo Bërd

20-May-09 20-May-09

15-Jun-09 16-Jun-09

1 2

1 1

2 2

1 30000000-9 1 50000000-5

636 KK Prishtinë

20-May-09

29-May-09

81

5

2

1 45000000-7

637 KK Prishtinë

20-May-09

29-May-09

80

5

2

1 45000000-7

638 KK Prishtinë

20-May-09

01-Jun-09 117

1

2

1 50000000-5

639 KK Prishtinë

Furnizimi meprinter dhe aparate Njoftim kontrate fotokopjuese për nevojat e Komunës Gëlqerosja në shkollat "Nëna Tereze";"Pjetër Bogdani";"Gjergj Njoftim kontrate Fishta"Faik Konica";"Isa Boletini";"Dituria " dhe bibliotekën "Hivzi Sulejmani' Rregullimi i hapësirave prapa Njoftim kontrate ndërtesave kolektive pranë lumit Llap Pastrimi i objekteve të Administratës Njoftim kontrate komunale;QKMF-së;shkollave te qytetit dhe çerdhës së fëmijëve Pastrimi i objekteve të Administratës komunale;QKMF-së;shkollave te qytetit dhe çerdhës së fëmijëve Furnizim me barna dhe material shpenzues medicinal për nevojat e QKMF-së Prizren

20-May-09

10-Jun-09 118

1

2

1 30000000-9

640 KK Prishtinë

20-May-09

12-Jun-09 116

5

2

1 45000000-7

641 KK Podujevë

20-May-09

15-Jun-09

92

5

2

1 45000000-7

642 KK Podujevë

20-May-09

15-Jun-09

43

2

2

1 93000000-8

x

643 KK Podujevë

Njoftim anulimi

20-May-09

30-May-09

43

2

2

1 93000000-8

644 KK Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës

20-May-09

28-May-09 124

1

2

1 33000000-0

Qendra e Kosovës për FURNIZIM ME MATERIAL PER 645 Siguri Publike; Edukim Njoftim kontrate ZYRE dhe Zhvillim FURNIZIMI ME MATERIAL PËR ZYRE DHE TONERA (ngjyra) PËR ADMINISTRAT; ARSIM DHE SHËNDETËSI ­ SHTIME FURNIZIMI ME MATERIAL PËR ZYRE DHE TONERA (ngjyra) PËR ADMINISTRAT; ARSIM DHE SHËNDETËSI ­ SHTIME -Rishpallje Furnizim ­ Paisje te IT-së " Furnizim me uniforma dhe këpuc verore dhe dimërore; për stafin teknik dhe roje të objekteve të APKsë Furnizim me 4 Automje transportuse speciale për bartjen e mbeturinave Kompaktor 4 Ton

20-May-09

15-Jun-09

18

1

2

1 22000000-0

646 KK Shtime

Njoftim anulimi

20-May-09

30-May-09

9

1

2

1 22000000-0

647 KK Shtime

Njoftim kontrate

20-May-09

01-Jun-09

9

1

2

1 22000000-0

648

Inspektorati Policor i Kosovës

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

20-May-09

29-May-09

10

1

3

6 30000000-9

Agjencia Pyjore e 649 Kosovës

20-May-09

29-May-09

2

1

2

1 18000000-9

Kompania Regjionale e Njoftim për dhënie të 650 Mbeturinave Ekoregjioni-Prizren kontratës Kompania Rajonale e 651 Mbeturinave "HIGJIENA" Gjilan 29

20-May-09

29-May-09

11

1

1

1 35000000-1

FURNIZIMI ME AUTOGOMA PËR Njoftim kontrate NEVOJAT E KRM"HIGJIENA" SH.A GJILAN

20-May-09

28-May-09

6

1

2

1 93000000-8

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Ministria e 652 Administrimit te Pushtetit Lokal 653 KOSTT sh.a 654

"Mirëmbajtja ; servisimi dhe furnizimi Njoftim kontrate me pjese rezervë për automjete të MAPL-së" (LOT-1 dhe LOT-2) Njoftim kontrate "Furnizim me harduer të TI"

20-May-09

01-Jun-09

1

2

2

1 34000000-7

x

20-May-09 20-May-09

05-Jun-09 30-Jun-09

17 17

1 5

2 1

1 30000000-9 1 45000000-7

x

"Ngjyrosja e Urave ne linjën Hekurudhat e Kosovës Njoftim kontrate hekurudhore Leshak ­ Hani i Elezit Sh.A dhe Fushe Kosove ­ Pejë" Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me Desktop I dhe II; Laptop dhe UPS Furnizimi me Multiplekser TDMoIP Asfaltimi i rrugëve sipas Lot 1; 2 dhe 3 Ndërtimi i sistemit të kanalizimit fekal në rr.'Isa Ahmeti' në Vushtrri Ndërtimi i sistemit të kanalizimit fekal në rr.'Lumni Surdulli' - faza e dytë Ndërtimi i sistemit të kanalizimit fekal në fsh. Novolan Asfaltimi i rrugës 'Lutfi Musiqi' në Vushtrri Ndërtimi i shkollës fillore në Shirokë faza e fundit Shërbime hoteliere

Posta dhe 655 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 656 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 657 KK Vushtrri

20-May-09

15-Jun-09 284

1

1

1 30000000-9

20-May-09

27-May-09

91

1

2

1 32000000-3

20-May-09

28-May-09

67

5

2

1 45000000-7

658 KK Vushtrri

20-May-09

28-May-09

62

5

2

1 45000000-7

659 KK Vushtrri

20-May-09

28-May-09

61

5

2

1 45000000-7

660 KK Vushtrri

20-May-09

28-May-09

60

5

2

1 45000000-7

661 KK Vushtrri

20-May-09

28-May-09

59

5

2

1 45000000-7

662 KK Suharekë

20-May-09

28-May-09

13

5

2

1 45000000-7

663 Zyra e Kryeministrit

20-May-09

28-May-09

67

2

3

6 55000000-0

664

Njoftim për Kompanija e Ujesjellsit dhënie të Rajonal"Prishtina" kontratës

Furnizime për Laboratorin e Kimisë dhe Mikrobiologjisë të KUR "Prishtina" SH.A.: Pjesa (1): Material për bakteriologji; Pjesa (2): Reagjentë per kimi; Pjesa (3): Reagjentë për Kimi - Hach ose equivalent dhe Pjesa (4): Aparatura Furnizim dhe instalim me Sistem të Inqizimit të Zërit Furnizim me Mjete Mbrojtese ne Pune Furnizim me : Papuqe kabllovike Furnizim me : Materjal per zyreshtypja e bllokave;formularëve;librave RREGULLIMI I NJË KANALIZIMI DHE DY UJËJSELLËSVE

20-May-09

29-May-09

15

1

2

1 24000000-4

Aeroporti 665 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 666 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim anulimi

20-May-09

30-May-09

50

1

2

1 29000000-9

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

20-May-09

30-May-09

27

1

1

1 18000000-9

667

20-May-09

23-May-09 299

1

3

6 31000000-6

668

20-May-09

23-May-09 264

1

3

6 21000000-3

669 KK Drenas Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

20-May-09

29-May-09

27

5

2

1 45442110-1

670

Pastrimi i sipërfaqeve te këmbyesve Njoftim kontrate te nxehtesise ne kazantoren e BLL.A3 Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me filter elektrik transporti pnoumatik i hirit TCA Furnizimi me elektromotor

21-May-09

01-Jun-09 265

2

2

1 50000000-5

x

671

21-May-09

15-Jun-09 198

1

2

1 28000000-2

672

21-May-09

29-May-09 106

1

2

1 31000000-6

30

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

673

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

Vaj për Turbokompresor për Seperime Kimike Furnizim mepije

21-May-09

15-Jun-09 321

1

2

1 23000000-7

Posta dhe 674 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 675 KK Zveçan

21-May-09

26-May-09 314

1

3

6 15000000-8

Sigurimi Fizik-Teknik i objektit të Njoftim kontrate Zyrës Lokale të Komuniteteve Lipë ­ Komuna e Zveçanit. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me telefona mobil për nevojat e ZPRK-ës Ridizajnimi i radiove Furnizim me artikuj ushqimor për restorante" Pjesa II: "Furnizim me prodhime te mishit" "Furnizim me artikuj ushqimor për restorante" Pjesa I: " Furnizim me pije alkoolike" Pjesa III: "Furnizim me prodhime te brumit" Revidimi; nostrifikimi dhe përkthimi i projekteve te ANP-se Furnizimi me ngarkues për miniera nëntoksore (Underground Loader LHD) Furnizimi me rërë për mirëmbajtjen e rrugëve të rendit të IV -të Furnizim me ekrane (gypa ekranor) per kaldaja SHERBIME INTERNETI

21-May-09

29-May-09

1

2

2

1 75000000-6

676 Zyra e Presidentit Aeroporti 677 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 678 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

21-May-09

30-May-09

65

1

3

6 30000000-9

21-May-09

29-May-09

88

2

1

5 50000000-5

21-May-09

29-May-09

77

1

2

1 15000000-8

Aeroporti 679 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Njoftim anulimi

21-May-09

31-May-09

77

1

2

1 15000000-8

Aeroporti 680 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 681

Njoftim anulimi

21-May-09

31-May-09 170

2

2

1 93000000-8

Njoftim për Trepça nën dhënie të administrim të AKM-ës kontratës Njoftim kontrate

21-May-09

29-May-09

38

1

1

1 34000000-7

682 KK Vushtrri

21-May-09

15-Jun-09

91

1

2

1 14000000-1

Njoftim për 683 NQ"TERMOKOS" sh.a. dhënie të kontratës Njoftim për 684 NQ"TERMOKOS" sh.a. dhënie të kontratës Ministria e 685 Administrimit te Pushtetit Lokal Ministria e 686 Administrimit te Pushtetit Lokal

21-May-09

30-May-09

17

1

1

1 28000000-2

21-May-09

30-May-09

29

2

2

1 72000000-5

"Softweri dhe përkrahja për Integrimin e zyrave të Kuvendeve Njoftim kontrate Komunale për shërbim të qytetarëve me portalin ministror" "Ndërtimi i objektit të administratës Njoftim kontrate së Kuvendit Komunal" ­ Junik faza e I­rë (punimet e vrazhda) "Furnizim me naftë dhe derivate të naftës" Furnizimi; vendosja dhe montimi i kontejnerëve

21-May-09

10-Jun-09

26

2

1

1 72000000-5

x

21-May-09

15-Jun-09

45

5

2

1 45000000-7

Ndermarrja Regjionale Njoftim për 687 Publike "Çabrati" dhënie të Gjakovë kontratës 688 689 690 Agjencia Kosovare e Privatizimit Ministria e Punëve të Jashtme Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida Ministria e Forcës së Sigurisë Shërbimi Policor i Kosovës Njoftim për dhënie të kontratës

21-May-09

28-May-09

3

1

2

1 23000000-7

21-May-09 21-May-09 21-May-09

30-May-09 01-Jun-09 29-May-09

25 81 2

1 2 1

2 3 2

1 28000000-2 6 93000000-8 1 01000000-7

Njoftim kontrate "Sherbime te perkthimit" Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi dhe montimi i serrave në katër shkolla të mesme të bujqësisë Shërbimet e sigurimit te automjeteve te MFSK-se dhe FSK-së FURNIZIM ME LICENCA SOFTVERIKE TE MIKROSOFTIT Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore në Suteskë (Mramor)

691 692

21-May-09 21-May-09 21-May-09

16-Jun-09 01-Jun-09 30-May-09

73 12 79

2 1 5

2 1 2

1 93000000-8 1 30000000-9 1 45000000-7 x

693 KK Prishtinë

31

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

694 KK Suharekë

Dhënia me qira e objekteveNjoftim kontrate përkohësisht (Barnatoreve ) të QKMF- së Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me unita stomatologjike në QKMF në Prizren

21-May-09

15-Jun-09

22

2

3

1 70000000--1

695 KK Prizren

21-May-09

28-May-09 102

1

2

1 33000000-0

696 KK Podujevë

Asfaltimi i rrugëve "Merqezi";"Drenica";lagjja Latifi dhe Njoftim kontrate te rrugës nga sh.f."Naim Frashëri" deri te rruga "20 Qershori"në Podujevë Furnizimi me artikuj ushqimor për Njoftim kontrate çerdhen e fëmijëve "Drita" në Podujevë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Asfaltimi i rruges Dumnicë-Llaushë rregulimi i rrugës më kubëza të betonit në rrugët 'Eliot Engel' KKPejë

21-May-09

16-Jun-09

94

5

2

1 45000000-7

697 KK Podujevë

21-May-09

16-Jun-09

93

1

2

1 15000000-8

698 KK Podujevë

21-May-09

01-Jun-09

50

5

1

1 45000000-7

699 KK Pejë

21-May-09

31-May-09

26

5

3

1 45000000-7

700 KK Pejë 701 Spitali i Vushtrisë Ministria e Transportit 702 dhe Telekomunikacionit 703 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Blerja e pajisjeve gjeodezike GPS Njoftim kontrate për matjen e hapësirave në teren gjerë në 5.000m FURNIZIM ME MATERIAL Njoftim kontrate HIGJIENE Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Asfaltimi i rrugës për fshatrat e Dushkajës -faza e III ;L= 21480 m Hartimi i Strategjisë se Industrisë se Kosovës

21-May-09 21-May-09 21-May-09

16-Jun-09 04-Jun-09 15-Jun-09

37 25 37

1 1 5

2 3 1

1 30000000-9 6 24000000-4 1 45000000-7 730000002(4)

21-May-09

30-May-09

31

3

2

1

704 KK Pejë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Renovimi i aneksit A dhe B të Njoftim kontrate objektit të shkollës fillore 'Lidhja e Prizrenit' në Pejë Njoftim kontrate servisime 4 llote (ref dosjes)

21-May-09

17-Jun-09

42

5

2

1 45000000-7

705

21-May-09

03-Jun-09

11

2

2

1 93000000-8

Njoftim për 706 Spitali Regjional Gjilan dhënie të kontratës

Furnizimi me rrjet te internetit

21-May-09

30-May-09

10

1

2

1 30000000-9

Diagnostikimi me radiografi digjitale dhe telerengen Llot 1.Rëntgen aparate për Qendra Klinike 707 Njoftim kontrate rëntgenografi intraorale Digjitale Univeristare e Kosovës Llot 2 Kompjuter për rëntgenografi digjitale

21-May-09

22-Jun-09

16

1

2

1 33000000-0

708

Qendra Klinike Njoftim anulimi Univeristare e Kosovës Njoftim kontrate

FURNIZIMI ME POMPA TE UJIT

21-May-09 21-May-09 21-May-09 21-May-09

31-May-09 15-Jun-09

92 41

1 5 2 7

3 2 2 2

6 1 45000000-7 1 75000000-6 1 93000000-8 x

709 KK Gjakovë 710 KK Gjakovë 711 KK Klinë

Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në Osek Hylë Ri-Shpallje Sigurimi fizik i objekteve Njoftim kontrate të KK Gjakovë Njoftim për dhënie të ANKAND PUBLIK kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me mobilje Furnizim me gjëra për shtrojë e mbulojë

01-Jun-09 632 28-May-09 43

712 KK Klinë

21-May-09

27-May-09

54

1

3

6 20000000-6

713 KK Klinë

21-May-09

27-May-09

52

1

3

6 17000000-2

32

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

714

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Njoftim për dhënie të kontratës

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Gjykatave Regjioni i Pejës; Prizrenit dhe Gjilanit. Lot 1 Regjioni i Pejës Lot 2 Regjioni i Prizrenit Lot 3 Regjioni i Gjilanit

21-May-09

30-May-09

7

2

2

1 60000000-8

715 KK Gjilan 716 Agjensioni Kosovar Kundërkorrupsionit

Njoftim kontrate Sigurimi i automjeteve te KK-Gjilan Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate FURNIZIM ME TONERA PËR NEVOJA TË AKK "Shërbimet e rezervimit te biletave te udhëtimit jashtë vendit/ vije ajrore" FURNIZIM ME PIJE PËR NEVOJA TË AKK '' Rregullimi i oborrit dhe rrethojes në QKMF në Dragash'' FURNIZIM ME XHAMA PËR TË GJITHA NJËSIT SHPENZUESE Vazhdim i punëve në objektin e shkollës fillore në Suharekë. Vazhdim i punëve në objektin e shkollës fillore në Milloshevë - Obiliq. NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MESME KLINË Mbikqyrja e implementimit te projekteve kapitale per sistemin qendror te gazrave medicinaledhe rrjeti i avullit me nenstacionet e ujit te ngrohtë sanitar Furnizim me material shpenzues për zyre

21-May-09 21-May-09

15-Jun-09 108 30-May-09 16

2 1

2 3

1 75000000-6 6 93000000-8

717 Dogana e Kosovës Agjensioni Kosovar Kundërkorrupsionit

21-May-09

03-Jun-09

51

2

2

1 63000000-9

x

718

22-May-09

31-May-09

12

1

3

6 93000000-8

719 KK Dragash

22-May-09

31-May-09

6

5

2

1 45000000-7

720 KK Kamenicë Ministria e Arsimit 721 Shkencës dhe Teknologjisë Ministria e Arsimit 722 Shkencës dhe Teknologjisë Ministria e Arsimit 723 Shkencës dhe Teknologjisë

22-May-09

31-May-09

30

1

3

6 26000000-8

22-May-09

05-Jun-09

48

5

2

1 45000000-7

Njoftim kontrate

22-May-09

05-Jun-09

47

5

2

1 45000000-7

Njoftim kontrate

22-May-09

03-Jun-09

46

5

1

1 45000000-7

Njoftim për Qendra Klinike 724 dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës

22-May-09

31-May-09

76

2

2

1 93000000-8

725 726 727

Ministria e Shëndetësisë

Njoftim anulimi

22-May-09 22-May-09 22-May-09

01-Jun-09 19-Jun-09 01-Jun-09

86 50 9

1 2 2

2 2 3

1 21000000-3 1 50000000-5 6 30000000-9

Ministria per "Servisimi dhe mirëmbajtja e Njoftim kontrate Komunitete dhe Kthim veturave zyrtare të MKK-së" Komisioni Rregullativ i Njoftim kontrate Prokurimit Publik Spitali Regjional Prizren "Shërbime të internetit"

728

"Renovimi i katit përdhesë të Njoftim kontrate ndërtesës së vjetër për nevojat e reparteve të orl dhë oftalmologjisë" Njoftim për dhënie të kontratës MIRËMBAJTJA E HIGJENËN NË OBJEKTET E SPITALIT

22-May-09

16-Jun-09

27

5

2

1 45000000-7

729

Spitali Regjional Gjakovë

22-May-09

31-May-09

5

2

1

1 93000000-8

730 KK Pejë 731 KK Novo Bërd 732 KK Novo Bërd 733 Ministria e Administratës Publike

Rekustrimi i rrugës 'Ali Pashë Njoftim kontrate Tepelena' në B.T.Sahat Kulla KKPejë Renovoimi i shtëpis së kultures ne Njoftim kontrate Novobërdë dhe LLabjan Furnizim me derivate për vetura dhe Njoftim kontrate gjenerator Njoftim për Interoperabiliteti - Avansimi i sistemit dhënie të te e-Portali Shteteror kontratës Zgjerimi i rrugës në Qytetin e Pejës Njoftim kontrate drejtim (Peja-Deçan) nga Dulia gjerë të tranziti më katër korsi

22-May-09 22-May-09 22-May-09 22-May-09

17-Jun-09 19-Jun-09 19-Jun-09 31-May-09

45 3 4 64

5 5 1 2

2 2 2 2

1 45000000-7 1 50000000-5 1 11000000-0 1 730000002(4)

734 KK Pejë

22-May-09

17-Jun-09

43

5

1

1 45000000-7

33

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

735 KK Prishtinë

Njoftim anulimi

Ndertimi dhe montimi i trafostacionit 20 (10) / 0.4 kv; 250 kva ne Graqanicë.

22-May-09

01-Jun-09

64

5

3

1 45000000-7

736 KK Prishtinë 737 KK Prishtinë 738 KK Prishtinë 739 KK Prishtinë

Ndërtimi dhe montimi i trafostacionit Njoftim kontrate 20 (10)/ 0.4 kv; 250 kva në Graqanicë. Furnizimi me gjenerator për shkolla Njoftim kontrate dhe QMF-të e prishtinës Ndërtimi i rrugës Malush KosovaNjoftim kontrate faza e dyte Njoftim mbi Konkurs Projektimi për projektin urbokonkurs arkitektonik të sheshit të Pavarësisë projektimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi i urës në fshatin Medvec të Prizrenit Instalimi i nxemjes qendrore në shkollën fillore të fshatit Mushnikovë të Prizrenit Ndërtimi i kanalizimit në lagjene re në fshatin Zhur të Prizrenit

22-May-09 22-May-09 22-May-09 22-May-09

04-Jun-09

64

5 1 5 4

3 1 2 2

1 50000000-5 1 93000000-8 1 45000000-7 3 74000000-9 x x

03-Jul-09 121 08-Jun-09 100 08-Jun-09 7

740 KK Prizren

22-May-09

29-May-09 108

5

2

1 45000000-7

741 KK Prizren

22-May-09

29-May-09

99

5

2

1 45000000-7

742 KK Prizren

22-May-09

29-May-09

98

5

2

1 45000000-7

743 KK Prizren

Ndërtimi i Qendrës së mjekësisë Njoftim kontrate familjare në lagjen "11 Marsi " në Prizren Furnizimi me aparaturë për pikën Njoftim kontrate grumbulluese të qumshtit në Lugishtë të Prizrenit Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Ndërtimi i qendrës për grumbullimin e qumështit në Lugishtë të Prizrenit Ndërtimi i rrugës Vëllëzërit Fazliufaza e dytë

22-May-09

02-Jun-09 143

5

2

1 45000000-7

x

744 KK Prizren

22-May-09

16-Jun-09 142

1

2

1 12000000-7

x

745 KK Prizren

22-May-09

29-May-09 105

5

2

1 45000000-7

746 KK Prishtinë 747 KK Rahovec 748 KK Rahovec

22-May-09 22-May-09 22-May-09 22-May-09

31-May-09 01-Jun-09 15-Jun-09 01-Jun-09

55 16 38 9

5 5 5 2

1 2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 60000000-8 x

Kubëzimi i trotuareve në rrugët e qytetit (Ritenderim) Ndërtimi i trotuareve në BrestocNjoftim kontrate Hoqë e Vogël TRANSPORTI I KADETEVE DHE I INSTRUKTOREVE-RITENDER

Qendra e Kosovës për 749 Siguri Publike; Edukim Njoftim anulimi dhe Zhvillim

Qendra e Kosovës për TRANSPORTIMI I KADETEVE DHE 750 Siguri Publike; Edukim Njoftim kontrate I INSTRUKTOREVE ­ RITENDER dhe Zhvillim II 751 KK Skënderaj Ministria e Forcës së Sigurisë Njoftim për dhënie të kontratës Rregullimi i i zyres lokale te komunitetit ne fshatin Bajë

22-May-09

03-Jun-09

9

2

2

1 60000000-8

x

22-May-09

31-May-09

35

5

2

1 45000000-7

752

Shërbimet për mirëmbajtjes se Njoftim kontrate fotokopjeve të FSK-se dhe MFSKse

22-May-09

19-Jun-09

75

2

2

1 93000000-8

Kompania Rajonale e Ujesjellesit 753 "HIDROSISTEMI RADONIQI" Sh.A./ Gjakovë 754 NPH Iber Lepenc Posta dhe 755 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 756 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 757 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A

Njoftim anulimi

FURNIZIM ME DERIVATE TË NAFTËS

22-May-09

01-Jun-09

8

1

2

1 11000000-0

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Sanimi i kanalit ne segmentet akuaduktet Varage-Dvorishte dhe Ornice-Zupce ­ ritender 2 Furnizimi dhe instalimi i aplikacionit server&backup Blerja e Lokalit per Litespan ne Lagjen Kalabria ne Prishtine

22-May-09

31-May-09

6

5

2

1 45000000-7

22-May-09

29-May-09 236

1

2

1 30000000-9

22-May-09

17-Jun-09

33

7

2

1 70000000--1

Njoftim kontrate Ofrimin e Shërbimeve OTA

22-May-09

17-Jun-09 335

2

2

1 30000000-9

34

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Posta dhe 758 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 759 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim anulimi

Furnizim me inventar per zyre Shërbime te përgatitjet dhe furnizimit me ushqim për punëtoret e KEK sha Furnizim me Kamion për shkrirje/mbrojtje nga ngrirja e aeroplanëve Furnizim me Kamion për shkrirje/mbrojtje nga ngrirja e aeroplanëve

22-May-09

01-Jun-09 205

1

2

1 20000000-6

Njoftim kontrate

22-May-09

22-Jun-09 358

2

1

1 93000000-8

Aeroporti 760 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 761 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 762 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Njoftim anulimi

22-May-09

01-Jun-09

44

1

1

1 34000000-7

Njoftim anulimi

22-May-09

01-Jun-09

44

1

1

1 34000000-7

Njoftim kontrate Furnizim me goma "Furnizim me artikuj ushqimor për restorante" i ndarë ne pjese: Pjesa I: " Furnizim me pije Njoftim kontrate alkoolike" Pjesa III: "Furnizim me prodhimet e brumit"

22-May-09

15-Jun-09 103

1

2

1 28000000-2

Aeroporti 763 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

22-May-09

02-Jun-09

77

1

2

1 15000000-8

x

764

Trepça nën Njoftim kontrate Furnizim me lokomotivë me bateri administrim të AKM-ës VENDOSJA E SHENJAVE VERTIKALE DHE HORIZONTALE Njoftim kontrate NË RRUGËT E KOMUNËS SË DRENASIT Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me Instrumente Metaloprese

22-May-09

19-Jun-09

40

1

1

1 31000000-6

x

765 KK Drenas

22-May-09

18-Jun-09

67

5

2

1 45000000-7

766

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

22-May-09

30-May-09 108

1

2

1 28000000-2

767

FURNIZIM ME KUSHINETA Njoftim kontrate RRESHQITESE PER ZGJUASE NE TC B Njoftim kontrate FURNIZIM ME: TRANSFORMATOR PER SHPENZIME VETJAKE (BT)

22-May-09

16-Jun-09 353

1

2

1 29000000-9

768

22-May-09

01-Jul-09 347

1

1

1 31000000-6

769

Ndrrimi i fasades strukturale Njoftim kontrate (xhamave te pjerrtë) në ndertesen afarise te DRRJ-së Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Furnizim me orendi për zyre për DGJE Furnizim: Pajisje per pastrimin final te ujit ne Prugovc FURNIZIM ME ALIZATOR PER LIDHESE TURBINE-GJENERATOR Blerja e shërbimeve hulumtuese dhe projektuese Furnizim me Makina të numërimit dhe zhvlerësimit të pullave postare Furnizim me një veture Zyrtare

22-May-09

16-Jun-09 335

5

2

1 45000000-7

770

22-May-09

25-May-09 325

1

3

6 31000000-6

771

22-May-09

30-May-09 248

1

2

1 29000000-9

772

22-May-09

25-May-09 186

1

3

6 31000000-6 730000002(4) x

773

23-May-09

24-Jun-09 357

2

1

1

Posta dhe 774 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 775 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 776 KK Suharekë

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

23-May-09

16-Jun-09 128

1

2

1 31000000-6

23-May-09

27-May-09 269

1

2

1 34000000-7

Projekti rajonal i ujësjellësit ­ 4 Njoftim kontrate fshatra Dubravë ; Gjinor; Gelacë dhe Leshan Dhenja e Tokes me koncesion per Njoftim kontrate ndertimin e Parkut Teknologjikë në Skenderaj Njoftim për dhënie të kontratës FURNIZIM ME PJESË REZERVË PËR VETURAT KIA; HYUNDAI;TOYOTA DHE VAJË E ANTIFRIZ

23-May-09

17-Jun-09

42

2

2

1 93000000-8

777 KK Skënderaj

23-May-09

11-Jun-09

40

6

1

1 45000000-7

Shërbimi Policor i 778 Kosovës

23-May-09

01-Jun-09

5

1

1

1 50000000-5

35

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

779

Shërbimi Policor i Kosovës

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

780 KK Shtime

SIGURIMI I AUTOMJETEVE TË POLICISË SË KOSOVËS RREGULLIMI I RRJETIT TË TRETË (Referent) GJEODEZIK PËR KOMUNËN E SHTIMËS

23-May-09 23-May-09

02-Jul-09 01-Jun-09

21 33

2 2

1 2

1 66000000-0 1 93000000-8

781 Spitali Regjional Pejë

INSTALIMI I SISTEMIT TE UJIT TE Njoftim kontrate NGROHET DHE REHABILITIMI I NYJEVE SANITARE Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me Instrumente për nevojat e gjeodezisë për nevojat e Komunës së Rahovecit(Ritenderim) Pastrimi i deponive të egra dhe larja e rrugëve në Graqanicë me rrethinë. realizimi i projektit EQeverisja;respektivisht për fillimin e aplikimit të Qeverisjës elektronike Online në shërbimin gjendjes civile KK-Pejë Blerja e dy veturave dhe një kombi transportues për transportimin e mallrave të konfiskuara

23-May-09

05-Jun-09

14

5

2

1 45000000-7

x

782 KK Rahovec

23-May-09

01-Jun-09

14

1

2

1 93000000-8

783 KK Prishtinë

Njoftim kontrate

23-May-09

18-Jun-09 123

5

2

1 50000000-5

784 KK Pejë

Njoftim për dhënie të kontratës

23-May-09

01-Jun-09

22

5

2

1 45000000-7

785 KK Pejë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

23-May-09

03-Jun-09

21

1

2

1 34000000-7

786 KK Pejë 787 KK Pejë Instituti Kombëtar i 788 Shëndetësisë publike të Kosovës Spitali Regjional 789 Prizren

Renovimi i objektit komunal -Zyra e vendit në Gorazhdec Rregullimi i rrugës më kubëza të Njoftim kontrate betonit në rrugën 'Eliot Engel' KKPejë Njoftim kontrate Servisimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve dhe klimave "Instalimi i sistemit solare për ujë të nxehtë në objektet spitalore dhe renovimi i ngrohtorës qendrore të kompleksit spitalore "

23-May-09 23-May-09

03-Jun-09 17-Jun-09

44 26

5 5

3 3

1 45000000-7 1 45000000-7

23-May-09

16-Jun-09

7

2

2

1 74000000-9

x

Njoftim për dhënie të kontratës

23-May-09

31-May-09

21

5

1

1 50000000-5

Kontraktimi I personave fizik për shërbime këshillëdhënëse ne njësinë implementuese te projektit ( Ministria E Ekonomisë 790 Njoftim kontrate participimi i sektorit Privat ne dhe Financave Korporatën Energjetike të Kosovës ( KEK 791 Ministria e Drejtësisë Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës SHERBIME -SIGURIMI I AUTOMJETEVE PER MD Renovimi i kulmit ne konviktin nr.3 FURNIZIM ME EKG PËR QKMF ;;Dr SHPETIM ROBAJ" NË MALISHEVË PUNIMI I PROGRAMIT KOMPJUTERIK (SOFTWARE-it) PËR NEVOJAT E KUVENDIT TË KOSOVËS.

23-May-09

08-Jun-09

19

3

2

1 93000000-8

23-May-09

29-May-09

31

2

2

1 75000000-6

792 Qendra e Studentëve

23-May-09

01-Jun-09

9

5

2

1 15000000-8

793 KK Malishevë

23-May-09

01-Jun-09

90

1

3

6 33000000-0

794 Kuvendi i Kosovës

Njoftim kontrate

23-May-09

16-Jun-09

54

2

2

1 72000000-5

795 KK Gjakovë

Furnizim me dru për ngrohje(bungu) Njoftim kontrate dhe sharritja e tyre për nevojat e vijave buxhetore të KK Gjakovë Ndriqimi publik neper fshatrat: Zheger;Llashtice; Velekince;Miresh.Malishev;Vekeince dhe rrjeti elektrik Sllubice "Rrenimi i objekteve pa leje ne qytetin e Ferizajt".

23-May-09

18-Jun-09

42

1

2

1 02000000-4

796 KK Gjilan

Njoftim anulimi

23-May-09

02-Jun-09

85

5

2

1 45000000-7

797 KK Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës

23-May-09

01-Jun-09

98

5

2

1 45000000-7

798 KK Deçan 36

Ndërtimi i rrethojave të QMF-ve në Njoftim kontrate Strellc;Irzniq;Prapaqan dhe Lumbardh

23-May-09

17-Jun-09

45

5

2

1 45000000-7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

799 KK Fushë Kosovë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

Punimi i projektit për rregullimin e përroskës'gjelbzaku' në Fushë Kosovë Shtruarja me zhavor e rrugëve lokale në Fushë Kosovë Dizajnimi i Projekteve te Ujitjes për vitin 2009

25-May-09

28-May-09

15

2

3

6 74000000-9

800 KK Fushë Kosovë

25-May-09

28-May-09

14

2

3

6 93000000-8

Ministria e Bujqësisë; Njoftim për 801 Pylltarisë dhe Zhvillimit dhënie të Rural kontratës

25-May-09

03-Jun-09

4

2

1

1 93000000-8

802 Ministria e Drejtësisë

Rrethimi I perimetrit me tel në Burgun e Dubravës;Ndertimi i shtallës ; gropës septike dhe Njoftim kontrate silazheve per ushqim në Burgun e Dubravës dhe Renovimi ­mbulim i kulmit ne Qendrën e Paraburgimit në Prizren . Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me frigorifer per ruajtjen e kufomave per ZPZHML

25-May-09

10-Jun-09

48

5

2

1 45000000-7

803 Ministria e Drejtësisë 804 Ministria e Energjisë dhe Minierave

25-May-09 25-May-09 25-May-09 25-May-09 25-May-09

03-Jun-09 15-Jun-09

37 30

1 1 5 1 2

1 2 2 2 2

1 31000000-6 1 22000000-0 1 45000000-7 1 93000000-8 1 74000000-9 x

Njoftim kontrate Furnizim me material per zyre Njoftim kontrate Restaurimi I Xhamisë së çarshisë Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Furnizimi me aparate për matje gjeodezike Hartimi i projektit zbatues për rrugën Stallovë-Cërvedik-Zllash-Viti e Marecit Ndërtimi me zhavor i rrugës KolevicëButovc ;rrugës në Janjevë dhe Ballaban SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE TË K. SË SHTIMËS (Administrat-ArsimQKMF-QPS-Qendra Rinore) ASFALLTIMI I RRUGËS SHTIMEMOLLOPOLC-PETROVËLLANISHTË (Segmenti i rrugës: Reçak; Petrovë; Molloplc)

805 KK Prishtinë 806 KK Prishtinë 807 KK Prishtinë

17-Jun-09 122 17-Jun-09 03-Jun-09 83 86

808 KK Prishtinë

25-May-09

03-Jun-09

88

5

2

1 45000000-7

809 KK Shtime

25-May-09

01-Jun-09

34

2

2

1 93000000-8

810 KK Shtime

25-May-09

01-Jun-09

32

5

2

1 45000000-7

Kompania Rajonale e Ujesjellesit 811 "HIDROSISTEMI RADONIQI" Sh.A./ Gjakovë Aeroporti 812 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 813 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 814 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Njoftim kontrate

FURNIZIM ME DERIVATE TË NAFTËS / RITENDERIM

25-May-09

19-Jun-09

8

1

2

1 11000000-0

x

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Furnizim me vetura

25-May-09

02-Jun-09

56

1

1

1 34000000-7

Furnizimi dhe montimi i orëmatësve Furnizim me radio tok-tok dhe me material përciellës. Furnizim me mjete mbrotjese pune (uniforma) Furnizim me material shpenzues zyrtar Furnizimi me aku - bateri

26-May-09

31-May-09

49

1

3

6 29000000-9

26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09

20-Jun-09 113 15-Jun-09 05-Jun-09 05-Jun-09 33 3 41

1 1 1 1

2 2 2 2

1 32000000-3 1 18000000-9 1 21000000-3 1 31000000-6

815 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate 816 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi 817 Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës

818

Furnizimi me cekana pneomatik për Trepça nën Njoftim kontrate Minierën me Flotacion 'TREPÇA' në administrim të AKM-ës Stan Tërg Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës KRU"Radoniqi&Dukagji Njoftim anulimi ni" 37 Furnizimi me këmbatisje harkore të çelikta Auditimi i pasqyrave financiare 2008

26-May-09

22-Jun-09

47

1

2

1 29000000-9

819 820

26-May-09 26-May-09

05-Jun-09 05-Jun-09

77 3

1 2

2 2

1 29000000-9 1 74000000-9

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

821 822

KRU"Radoniqi&Dukagji Njoftim kontrate Auditimi i pasqyrave financiare 2008 ni" Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Njoftim kontrate Furnizim me :Kabell nentoksor per tension te mesem dhe te ulet Furnizim me derivate te naftës; për motorë diesel dhe kaldaja Furnizim me derivate te naftës; për motorë diesel dhe kaldaja Publikimi i reklamave ne billbord

26-May-09 26-May-09

10-Jun-09

3

2 1

2 2

1 74000000-9 1 31000000-6

x

29-Jun-09 355

823

Njoftim kontrate

26-May-09

11-Jun-09 242

1

1

1 23000000-7

x

824

Njoftim anulimi

26-May-09

05-Jun-09 242

1

1

1 23000000-7

825

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Radio Televizioni i Kosovës

26-May-09

04-Jun-09

34

2

3

6 93000000-8

826

Ndërtimi i murit rezistues

26-May-09

04-Jun-09

16

5

2

1 45000000-7

827

"AUDITIMI I PASQYRAVE Njoftim kontrate FINANCIARE TE RTK-SE PER VITIN FISKAL 2008/2009" Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me material per ruajtje te shenimeve

26-May-09

05-Jun-09

29

2

2

1 74000000-9

Posta dhe 828 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 829 KK Vushtrri 830 KK Vushtrri 831 KK Vushtrri 832 KK Suharekë 833 KK Viti 834 KK Suharekë 835 KK Suharekë 836 Spitali Regjional Pejë

26-May-09

01-Jun-09 250

1

3

6 30000000-9

Riparimi i automjetit të tipit Njoftim kontrate autocisternë per njësinë e zjarrfikësve Furnizimi me veshmbathje për Njoftim kontrate Autoritetin Kontraktues Njoftim për Furnizimi me materjal dhe pajisje per mirëmbajtjen e objekteve komunale dhënie të dhe shkollave kontratës Njoftim anulimi Riparimi i rrugëve me asfalt Rregullimi i parkut në fshatin Njoftim kontrate Pozhoran Furnizim me material higjenik Njoftim anulimi dhe sanitar Njoftim kontrate Riparimi dhe servisimi i automjeteve Njoftim për dhënie të kontratës NDERTIMI I SPITALIT TE KRAHËRORITFURNIZIM ME UJE TE PIJSHEM

26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09

08-Jun-09 10-Jun-09 04-Jun-09 05-Jun-09 05-Jun-09 05-Jun-09 19-Jun-09 04-Jun-09

96 95 77 28 39 30 34 12

2 1 1 5 5 2 2 5

3 2 2 2 2 2 2 1

1 50000000-5 1 18000000-9 1 28000000-2 1 45000000-7 1 45000000-7 1 52000000-9 1 93000000-8 1 45000000-7

Qendra e Kosovës për 837 Siguri Publike; Edukim Njoftim anulimi dhe Zhvillim 838 KK Prishtinë 839 KK Prishtinë 840 KK Prishtinë Njoftim anulimi

26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09

05-Jun-09 05-Jun-09 22-Jun-09 01-Jun-09

16 92 92 87

1 5 5 5

2 2 2 2

1 15000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 x

Ndërtimi i rrugës "Haxhi Zeka" ­ faza e II-të. Rindërtimi i rrugës "Haxhi Zeka"-faza Njoftim kontrate e dytë Njoftim për Ndërtimi i shkollës fillore në dhënie të Keqekollë. kontratës Mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve fotokopjuese;printerëve;monitorëve dhe ups_ve (Ritenderim)

841 KK Rahovec

Njoftim anulimi

26-May-09

01-Jun-09

8

2

3

6 72000000-5

842 KK Prizren 843 KK Prizren 844 KK Prizren 845 KK Prizren 846 KK Prizren

Njoftim kontrate

Furnizimi me barna medicinale për nevojat e QKMF në Prizren Ndërtimi i digës në Lumin Gurra në Njoftim kontrate Poslisht të Prizrenit Njoftim për Furnizimi dhe montimi i semaforëve dhënie të në rrugën Wiliam Walker në Prizren kontratës Dezinsektimi dhe deratizimi i qytetit Njoftim kontrate të Prizren Njoftim për Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi 1; dhënie të 2; 3 dhe 4 në Prizren kontratës

26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09 26-May-09

08-Jun-09 151 22-Jun-09 149 01-Jun-09 101 22-Jun-09 150 01-Jun-09 115

1 5 1 5 5

2 2 2 2 2

1 33000000-0 1 45000000-7 1 12000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

38

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

847 KK Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

Vendosja e linjave të reja; furnizimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prizren Renovimi i objektit parashkollorë në SHF "Lidhja e Prizrenit" në Prizren Punimi i rrethojës në shkollën fillore "Heronjtë e Lumës" në Shkozë Punimi i terrenit sportiv në shkollën fillore "Lidhja e Prizrenit" në Prizren Rrafshimi (planifikimi) me grejder të rrugëve të rendit të IV Furnizim me material elektrik ( gypa te neonit dhe kablla Furnizim me material per lyerjen e dyshemese se bunkerit te barnatores qendrore QKUK

26-May-09

01-Jun-09 116

5

2

1 45000000-7

848 KK Prizren

26-May-09

22-Jun-09 147

5

2

1 45000000-7

849 KK Prizren

Njoftim kontrate

26-May-09

22-Jun-09 146

5

2

1 45000000-7

850 KK Prizren

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

26-May-09

22-Jun-09 145

5

2

1 45000000-7

851 KK Obiliq

26-May-09

04-Jun-09

27

2

3

6 65000000-3

852

Njoftim për Qendra Klinike dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës Njoftim për Qendra Klinike dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës

26-May-09

04-Jun-09 100

1

3

1 93000000-8

853

26-May-09

04-Jun-09

97

1

3

6 93000000-8

854

Ministria per "Shpallje dhe publikime në Gazeta Njoftim kontrate Komunitete dhe Kthim Ditore për nevojat e MKK-së"

26-May-09

26-Jun-09

63

2

2

1 78000000-7

SERVISIMI DHE MIRMBAJTJA NJE VJEQARE E PAJISJEVE MJEKSORE 1) LOT 1 Mirëmbajtja e makinave te anestezionit dhe 855 Spitali Regjional Gjilan Njoftim kontrate respiratorëve . 2)LOT 2 Servisimi dhe mirëmbajtja një vjeqare e paisjeve Radiologjike 3) LO... 856 Ministria E Ekonomisë Shërbime te VPN-ave për te gjitha Njoftim kontrate dhe Financave njësite shpenzuese Njoftim kontrate Furnizim me medikamente per Sherbimin Korrektues te Kosoves "Pajisjet e laboratorit te Njoftim kontrate shkathtësive klinike për QZHMF" Konkurs për projektim të objektit të shkollës speciale në Prishtinë

26-May-09

10-Jun-09

29

2

2

1 85000000-9

26-May-09 26-May-09 26-May-09

09-Jun-09 15-Jun-09

20 55

2 1 1

2 1 2

1 93000000-8 1 33000000-0 1 33000000-0

x

857 Ministria e Drejtësisë 858 Ministria e Shëndetësisë

16-Jun-09 233

Ministria e Arsimit 859 Shkencës dhe Teknologjisë

Njoftim mbi rezultatin e konkursit te Projektimit

26-May-09

04-Jun-09

14

4

2

3 74000000-9

860

Njoftim për Komisioni Rregullativ i dhënie të Prokurimit Publik kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate

"Mirëmbajtja e paisjeve të TI" "FURNIZIMI I INSTITUCIONEVE KOMUNALE ME MATERIAL ADMINISTRATIVO-SHPENZUES"kontratë afatgjate Ndërtimi i kompleksit memorial "Vëllezërit Gervalla"në Dubovik Furnizim me material për përgaditje teknike të shkollave në Ferizaj.

26-May-09

04-Jun-09

7

2

3

6 30000000-9

861 KK Istog

26-May-09

04-Jun-09

10

1

2

1 21000000-3

862 KK Deçan

26-May-09

01-Jun-09

22

5

2

1 45000000-7

863 KK Ferizaj

26-May-09

19-Jun-09

99

1

2

1 30000000-9

864 KK Ferizaj

Permiresim gabimi: Furnizim me Njoftim kontrate material për përgaditje teknike të shkollave në Ferizaj. Njoftim anulimi "Furnizim me vetura(te perdorura) per nevojat e SHCK-se Hani i Elezit"RITENDERIM

26-May-09

16-Jun-09

-99

1

2

1 30000000-9

865 KK Hani i Elezit

26-May-09

05-Jun-09

12

1

2

1 34000000-7

866 KK Gjilan

Punimi i ndriqimit publik neper rruget e fshatrave Njoftim kontrate Miresh;Malishev;Zheger;Llashtice;Ve lekinc dhe rrjeti elektrik tensioni i ulet Sllubice

26-May-09

19-Jun-09 114

5

2

1 45000000-7

x

39

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

867 KK Gjakovë 868 869 870 871

Ri-Shpallje Sigurimi dhe montimi i dyerve nëpër shkolla "Furnizim me pajisje te teknologjise Zyra e Rregullatorit për Njoftim kontrate Energji informative" `'Ndërtimi i ambulantes (Q.M.F.) në KK Dragash Njoftim kontrate fshatin Bresan ­ Dragash'' "Asfaltimi i rruges në fsh. Mirashë; KK Ferizaj Njoftim kontrate Ferizaj". Njoftim për S ervisimi i kompjuterëve për KK KK Deçan dhënie të Deçan;shkolla dhe QMF"Adem kontratës Ukëhaxhaj" në Deçan Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Servisimi i printerëve dhe aparateve fotokopjuese për KK Deçan;shkolla dhe QMF"Adem Ukëhaxhaj" në Deçan Furnizim me Stenda Afishimi/Wooden Poles

26-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

05-Jun-09 05-Jun-09 23-Jun-09

28 14 14

5 1 5 5 2

2 2 2 2 3

1 50000000-5 1 30000000-9 1 93000000-8 1 45000000-7 6 93000000-8

x

22-Jun-09 100 01-Jun-09 42

872 KK Deçan

27-May-09

01-Jun-09

41

2

3

6 93000000-8

873

Agjencioni Kosovar i Pronës

27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

05-Jun-09 05-Jun-09 06-Jun-09 06-Jun-09 05-Jun-09 24-Jun-09 22-Jun-09 05-Jun-09

15 66 61 41 66 4 18 29

1 2 2 5 5 1 5 5

3 2 2 2 2 2 2 2

6 13000000-4 1 93000000-8 1 93000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 30000000-9 1 45000000-7 1 45000000-7 x x

874 KK Klinë 875 KK Klinë 876 KK Klinë 877 KK Klinë 878 Instituti Gjyqësor i Kosovës

SERVISIM DHE MIREMBAJTJE AUTOMJTEVE ZYRTARE Servisimi dhe mirembajtje Njoftim anulimi automjeteve zyrtare RREGULLIMI I KANALIZIMIT Njoftim anulimi FEKAL NE RRUGEN 'SADIK RAMA 'KLINE KANALIZIMI FEKAL NE RRUGEN Njoftim kontrate 'SADIK RAMA ' KLINE Njoftim kontrate Blerje e fotokopjes Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi I katit të tretë në objektin e KK- kaçanik ASFALTIMI I RRUGËS KARAQEVË E EPËRME FURNIZIMI ME GYPA FI 140 mm DHE SHPUARJA E PUSIT NË FSHATIN TEMEQINË

879 KK Kaçanik 880 KK Kamenicë

881 KK Malishevë 882 Ministria e Shëndetësisë

27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

05-Jun-09 105 22-Jun-09 11-Jun-09 13 15

1 1 1 1

3 2 1 2

6 28000000-2 1 34000000-7 1 11000000-0 1 93000000-8 x

Njoftim kontrate Blerja e Autoambulancës për VIP Furnizim me nafte dhe derivate te naftes

883 Spitali Regjional Gjilan Njoftim kontrate 884

Qendra Klinike Furnizim me material medicinal dhe Njoftim kontrate Univeristare e Kosovës barrera Qendra Klinike Njoftim kontrate Furnizimi me popma te ujit Univeristare e Kosovës FURNIZIM ­ LOTO-I -rë-ME REAGENSA LAB. DHE LOTO-II-tëNjoftim kontrate MATERIAL HARXHUES MEDICINAL

22-Jun-09 104

885

27-May-09

06-Jun-09 102

1

3

1 93000000-8

886

Spitali Regjional Gjakovë

27-May-09

23-Jun-09

13

1

2

1 33000000-0

Ministria e Transportit 887 dhe Telekomunikacionit 888 KK Podujevë 889 KK Podujevë 890 KK Pejë 891 KK Pejë

Njoftim anulimi Njoftim kontrate

Sigurimi i automjeteve dhe sigurimi shëndetësor jashtë vendit

27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

06-Jun-09 22-Jun-09 22-Jun-09 23-Jun-09 23-Jun-09

14 97 96 46 48

2 5 5 5 5

2 2 2 2 2

1 93000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

Ndërtimi i shtëpive për banim për rastet sociale Ndërtimi i rrugës Majac-Lupç i Njoftim kontrate Epërm-Popovë(faza I) Ndërtimi i kanalizimit fekal në Njoftim kontrate fsh.Krushecë KK-Pejë Kubëzimi i rrugës 'Brigada e Parë Njoftim kontrate Kosovare-Kapeshnica-Lidhja e Prizrenit' KK-Pejë Ndërtimi i pendës për ujitjen e Njoftim kontrate tokaave bujqësore në fsh.Kotradiq KK-Pejë

892 KK Pejë

27-May-09

09-Jun-09

49

5

2

1 45000000-7

40

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

893 KK Pejë 894 KK Prishtinë 895 KK Prizren

Ndërtimi i pendës për ujitjen e tokave Njoftim kontrate bujqësore në fsh.Pishtanë dhe Kerrstovcë KK-Pejë Ndërtimi i sallës të edukatës fizike Njoftim kontrate në shjkollën "Faik Konica" Njoftim për Ndërtimi me asfalt i rrugës "Aziz dhënie të Kelmendi" dhe "Ismet Gashi" në kontratës Prizren FURNIZIMI ME DRU DHE PRERJA Njoftim kontrate E TYRE PËR ARSIM DHE QKMF SHTIME "HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR PALESTRËN SPORTIVE" "HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR PALESTRËN SPORTIVE" FURNIZIM ME DRU DHE PRERJA E TYRE PËR ARSIM DHE QKMFSHTIME Renovimi i ambulancës në Rahovec LOTO -I dhe Ndërtimi i kulmit në objektin e administratës të QKMF_re në Rahovec LOTO -II

27-May-09 27-May-09 27-May-09

09-Jun-09

50

5 5 5

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 x

16-Jun-09 104 03-Jun-09 118

896 KK Shtime

27-May-09

08-Jun-09

29

1

2

1 20000000-6

897 KK Shtime

Njoftim për dhënie të kontratës

27-May-09

03-Jun-09

39

2

2

1 93000000-8

898 KK Shtime

Njoftim anulimi

27-May-09

06-Jun-09

29

1

2

1 20000000-6

899 KK Rahovec

Njoftim për dhënie të kontratës

27-May-09

04-Jun-09

29

5

2

1 45000000-7

900 901

Shërbimi Policor i Kosovës

Shërbimi Policor i Kosovës Qendra e Kosovës për FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM902 Siguri Publike; Edukim Njoftim kontrate ritender dhe Zhvillim PROJEKTE TE VOGLA PËR 903 KK Viti Njoftim anulimi MINORITETE PROJEKTE TE VOGLA PËR 904 KK Viti Njoftim kontrate MINORITETE Zgjerimi dhe shtruarja e rrugëve të 905 KK Viti Njoftim kontrate rendit të dytë Zgjerimi dhe shtruarja e rrugëve të 906 KK Viti Njoftim anulimi rendit të dytë Meremetimi i shtëpive për familjet 907 KK Suharekë Njoftim kontrate me gjendje te vështirë materiale Furnizimi dhe mirëmbajtja e rrugëve 908 KK Suharekë Njoftim anulimi lokale me zhavorr Rregullimi i i parkingut te qendra 909 KK Suharekë Njoftim kontrate zejtare II ­ Suharekë 910 KK Vushtrri Posta dhe 911 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 912 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Radio Televizioni i 913 Kosovës 914 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Njoftim kontrate

Shërbime të Trajnimit për zyrtarët e Policisë së Kososvës për përdorimine programeve të TI FURNIZIMI ME AUTOMJETE Njoftim kontrate SPECIALE

Njoftim për dhënie të kontratës

27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

03-Jun-09 26-Jun-09 08-Jun-09 06-Jun-09 08-Jun-09 09-Jun-09 06-Jun-09 16-Jun-09 06-Jun-09 22-Jun-09 08-Jun-09

7 23 16 19 19 23 23 45 24 44 97

2 1 1 5 5 5 5 5 2 5 5

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

1 72000000-5 1 34000000-7 1 41000000-9 1 93000000-8 1 45000000-7 1 45000000-7 1 93000000-8 1 45000000-7 1 14000000-1 1 45000000-7 1 45000000-7 x x x

Ndërtimi i Memorialit të Dëshmorëve të Kombit në Vushtrri

Dislokimi i kanalizimit egzistues Njoftim kontrate kabllovik ne lagjen "Dardania" ne Prizren; faza I Njoftim kontrate Furnizimi me Licenca per Softuerin McAfee

27-May-09

22-Jun-09 280

5

2

1 45000000-7

27-May-09 27-May-09 27-May-09

22-Jun-09 233 22-Jun-09 348 04-Jun-09 275

1 1 5

2 2 1

1 30000000-9 1 32000000-3 1 50000000-5

Njoftim kontrate Pjese nderrimi per kamera Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës IZOLIMI I DUOFLUKSIT NGA FUNKSIONIMI I I KALLDAJES BLL.A3;A4;A5 POMPAT PER DEGREMONT;LAGJEN E HIRIT;SHKEMBYES DHE ELEKTROLIZER NE TC A FURNIZIM ME ELEKTROMOTOR TË POMPAVE FURNIZUESE

Korporata Energjetike 915 e Kosovës KEK Sh.A.

27-May-09

04-Jun-09 246

1

2

1 31000000-6

916

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. 41

Njoftim kontrate

27-May-09

06-Jul-09 352

1

1

1 31000000-6

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

917

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim anulimi

POMPAT PER DEGREMONT;LAGJEN E HIRIT;SHKEMBYES DHE ELEKTROLIZER NE TC A LOT ­ 3

27-May-09

06-Jun-09 246

1

2

1 31000000-6

918

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim anulimi

Furnizim me : Konektor energjetik;kontakte kryesore;kontaktor Furnizim me Kamion për shkrijre/ mbrojtje nga ngrirja të aeroplanëve

27-May-09

06-Jun-09 158

1

2

1 31000000-6

Aeroporti 919 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 920 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 921

Njoftim kontrate

27-May-09

22-Jun-09

44

1

1

1 34000000-7

x

Njoftim kontrate Riparimi i elektromotorit Furnizimi me pjesë për Boomer - B281-1 për Minierën me Flotacion në Stantërg

27-May-09

05-Jun-09 118

2

3

6 50000000-5

Trepça nën Njoftim anulimi administrim të AKM-ës

27-May-09

06-Jun-09

92

1

2

1 28000000-2

922

Trepça nën Furnizim me kushineta për Minierën Njoftim kontrate administrim të AKM-ës me flotacion në Stantërg Furnizim me litar çeliku Ø=38mm për Trepça nën Njoftim kontrate administrim të AKM-ës Minierën me Flotacion në Stantërg Furnizimi me aku bateri për Minierën Trepça nën Njoftim kontrate me flotacion TREPÇA në Stantërg administrim të AKM-ës dhe Kizhnicë Ndertimi i pusetave dhe depertimi i gypave nen asfalt Furnizim me kompjuter dhe pajisje tjera. Blerja e automjeteve

27-May-09

23-Jun-09

48

1

2

1 29000000-9

x

923

27-May-09

22-Jun-09

45

1

2

1 29000000-9

924

27-May-09

24-Jun-09

41

1

2

1 31000000-6

x

Njoftim për 925 NQ"TERMOKOS" sh.a. dhënie të kontratës 926 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi 927 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim anulimi Aeroporti 928 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. Aeroporti 929 Nderkombetar I Prishtines Sh.A. 930 KRUK 'hidroregjioni Jugor 'Sh.A.-Prizren Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë Inspektorati Policor i Kosovës Inspektorati Policor i Kosovës

27-May-09 27-May-09 27-May-09 27-May-09

05-Jun-09 06-Jun-09 06-Jun-09 09-Jun-09

27 12 13 73

5 1 1 2

2 2 2 1

1 45000000-7 1 30000000-9 1 34000000-7 1 85000000-9 x

Benefitet e sigurimi për punëtorët e Njoftim kontrate ANP Sh.A. dhe sigurimet legale për Zyrtarët kryesor të ANP-së Njoftim kontrate Furnizim me barëra Furnizim me ujëmatësaNjoftim kontrate kompenzatorë-dhe filtera-dhe montimi i tyre Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Sigurimi i automjeteve te NPB-së ;;Furnizim me veshmbathje per inspektor te IPK-së" ;;Furnizim ­ Kabina për dhoma te intervistave " Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve

27-May-09

05-Jun-09

52

1

3

6 33000000-0

x

27-May-09

08-Jun-09

4

1

2

1 29000000-9

931

27-May-09

05-Jun-09

5

2

3

6 93000000-8

932

27-May-09

05-Jun-09

11

1

3

6 18000000-9

933

27-May-09

05-Jun-09

8

1

3

6 25000000-1

Ndermarrja Regjionale 934 Publike "Çabrati" Njoftim anulimi Gjakovë

27-May-09

06-Jun-09

2

2

2

1 60000000-8

Ndermarrja Regjionale Finalizimi i punimeve në stacionin 935 Publike "Çabrati" Njoftim kontrate transferues të mbeturinave Gjakovë 936 Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë KRUK 'hidroregjioni Jugor 'Sh.A.-Prizren Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës AUDITIMI I DEKLARATAVE FINANCIARE Furnizim me pjsë rezerv të veturave për KRUK"Hidroregjioni Jugor"sh.a.Prizren FURNIZIM ME ANTIVIRUS PACKAGE-PAKO

27-May-09

22-Jun-09

7

5

3

1 45000000-7 730000002(4)

27-May-09

03-Jun-09

3

2

2

1

937

28-May-09

06-Jun-09

9

1

3

6 34000000-7

938

Njoftim për Zyra e Rregullatorit për dhënie të Energji kontratës

28-May-09

05-Jun-09

12

1

3

6 30000000-9

42

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Ministria e Shëndetësisë-Njësia 939 për Menaxhimin e Projektit për HIV 940

Njoftim kontrate " Furnizim me Prezervativ "

28-May-09

10-Jun-09

9

1

2

1 33000000-0

Njoftim për Komisioni për Ndihmë dhënie të Juridike kontratës Ministria e Punëve të 941 Njoftim anulimi Jashtme Aeroporti 942 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Mirëmbajtja higjienike e objektit të Ndihmës Juridike " Furnizim me automjete per MPJne"

28-May-09 28-May-09

05-Jun-09 07-Jun-09

3 62

2 1

3 1

6 50000000-5 1 34000000-7

Rishikimi i Strukturës Organizative dhe zhvillimi i një Sistemi të ri të Njoftim kontrate Pagave për Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës SH.A.

28-May-09

29-Jun-09

87

2

1

1

730000002(4)

Aeroporti 943 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

Njoftim për dhënie të kontratës

"Furnizim me makina për pastrimin e dyshemesë dhe parkingut"i ndarë në dy pjesë (Llote): Pjesa I: Furnizim me makina për pastrimin e hapësirave të jashtme Pjesa II: Furnizim me makina për pastrimin e hapësirave të brendshme

28-May-09

05-Jun-09

44

1

1

1 34000000-7

944

Trepça nën Njoftim kontrate Furnizimi me kompresor statik administrim të AKM-ës Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Sherbim : Huazimi i lokalit me qira per arkë -Fushë Kosovë Pastrimi i hojeve te nxemsave te ajrit në B1 dhe B2 ne TC Kosova B Furnzim me Shirit gome per shirita transportues

28-May-09

25-Jun-09

60

1

2

1 29000000-9

945

28-May-09

01-Jun-09 316

2

3

6 93000000-8

946

28-May-09

05-Jun-09 237

5

2

1 50000000-5

947

28-May-09

07-Jun-09 135

1

1

1 25000000-1

948

FURNIZIM ME : APARATE PËR Njoftim kontrate SHQYRTIM ;MATJE DHE MBROJTJE ELEKTRIKE Njoftim kontrate FURNIZIM ME: VEGLA DHE PAISJE PËR VULKANIZER Pastrimi i hojeve te nxemsave te ajrit ne TC Kosova A bllokuA3 Pastrimi i Fasadës.

28-May-09

23-Jun-09 360

1

2

1 31000000-6

949

28-May-09

22-Jun-09 269

1

2

1 31000000-6

x

950

Njoftim anulimi

28-May-09

07-Jun-09 237

5

2

1 50000000-5

951

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës

28-May-09

06-Jun-09

29

2

3

6 93000000-8

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Shërbimi Policor i 953 Njoftim kontrate Kosovës Posta dhe 954 Telekomunikacioni i Njoftim anulimi Kosoves SH.A 952 Posta dhe 955 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A

Furnizimi me kompjuter. Renovimi i Stacionit Policor Skenderaj Furnizim paisje SHDSL dhe pjese percjellese

28-May-09 28-May-09 28-May-09

06-Jun-09 23-Jun-09

35 22

1 5 1

3 2 2

6 93000000-8 1 45000000-7 1 31000000-6

07-Jun-09 158

Punët tipike civile për mirëmbajtjen e Njoftim kontrate rrjetit telefonik kabllor; për regjionet: Ferizaj dhe Gjilan Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Rregullimi i shtratit te lumit "Klina" në Skenderaj Ndërtimi i rrugës Semetisht _ Nishor faza e dytë Montimi i Centralit telefonik në KK Obiliq

28-May-09

23-Jun-09

99

5

2

1 45000000-7

956 KK Skënderaj

28-May-09

06-Jun-09

32

2

2

1 45000000-7

957 KK Suharekë

28-May-09

05-Jun-09

32

5

2

1 45000000-7

958 KK Obiliq 43

28-May-09

05-Jun-09

30

2

3

6 50000000-5

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

959 KK Prizren

Ndërtimi i objektit të shkollës fillore Njoftim kontrate në fshatin Nashec të Prizrenit (faza e dytë) Hapja dhe ndërtimi i bunareve për ujë të pijes në Sh.F.'Pjeter Budi' në paralelen e ndarë në fsh.Babiq dhe në Sh.F.'M.Shoshi' në paralelen në fsh.Doberdolë Riparimi i kalldatorve për nxemje qendrore në objektet e shkollës fillore 'Lidhja e Prizrenit' dhe në Sh.F.'Smajl Hajdari' në Pejë Rregullimi i shtegut të Ujëvarës në fsh.Rekë të Allagës Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit në lagjen 'Fidanishte' në BT.'Kristal' KK-Pejë Ndërtimi i rrethojës së oborrit të shkollës fillore 'M.Shoshi' në Llozhanë Kk-Pejë

28-May-09

22-Jun-09 152

5

2

1 45000000-7

960 KK Pejë

Njoftim anulimi

28-May-09

07-Jun-09

34

5

3

1 45000000-7

961 KK Pejë

Njoftim anulimi

28-May-09

07-Jun-09

30

5

3

1 45000000-7

962 KK Pejë 963 KK Pejë

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

28-May-09 28-May-09

07-Jun-09 04-Jun-09

28 27

5 5

2 2

1 45000000-7 1 45000000-7

964 KK Pejë Ministria e Administratës Publike Ministria e Administratës Publike Ministria e Administratës Publike

28-May-09

07-Jun-09

31

5

3

1 45000000-7

965

Sherbimet e perkthimit nga gjuha Njoftim kontrate shipe ne ate angleze dhe serbe dhe anasjelltas Njoftim anulimi Sherbimet e perkthimit nga gjuha shipe ne ate angleze dhe serbe dhe anasjelltas Shërbimet e përkthimeve nga gjuha serbe dhe angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas Furnizim me ushqim dhe higjen në dy lloto për Spitalin Rajonal Ferizaj Furnizim me pjese rezerve per autokllave Getinger;kaseta te Rentgenit (mamograf) per procesor dhe furnizim me pjese rezerve per klima komore

28-May-09

12-Jun-09

89

2

2

1 93000000-8

966

28-May-09

07-Jun-09

57

2

2

1 93000000-8

967

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

28-May-09

07-Jun-09

57

2

2

1 93000000-8

968 Spitali i Ferizajit

28-May-09

06-Jul-09

4

1

2

1 93000000-8

Njoftim për Qendra Klinike 969 dhënie të Univeristare e Kosovës kontratës

28-May-09

05-Jun-09

99

1

3

6 26000000-8

970

Qendra Klinike Njoftim kontrate Furnizimi me monometra per -QKUK Univeristare e Kosovës Ministria per Njoftim kontrate "Furnizim me paisje të fitnesit" Komunitete dhe Kthim Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve; Reno Magane të Gjykatave dhe SKGJK; RI TENDERIM ( I )

28-May-09

08-Jun-09 106

1

3

1 33000000-0

971

28-May-09

29-Jun-09

44

1

2

1 29000000-9

Sekretariati i Këshillit 972 Gjyqësor të Kosovës Ministria e Arsimit 973 Shkencës dhe Teknologjisë

Njoftim anulimi

28-May-09

07-Jun-09

12

2

2

1 60000000-8

Ndërtimi i objektit të shkollës fillore Njoftim kontrate në lagjen "Kroi i Vitakut" në Mitrovicë. REVIDIMI I PROJEKTIT TË OBJEKTIT QENDRA ADMINISTRATIVOPROTOKOLARE GËRMI - PRISHTINË

28-May-09

17-Jun-09

50

5

2

1 45000000-7

974 Kuvendi i Kosovës

Njoftim anulimi

28-May-09

07-Jun-09

91

2

3

6 74000000-9

975 KK Klinë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

SERVISIM DHE MIREMBAJTJE PAISJEVE T.I. "Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Bicaj; faza e parë" - Kaçanik. Revidimi i projektit detal të objektit komunal "Furnizimi me pajisje te T.I."; Pjesa III; IV "Furnizimi me pajisje te T.I."; Pjesa I; II; V

28-May-09

04-Jun-09

39

2

2

1 93000000-8

976 KK Kaçanik 977 KK Junik 978 Dogana e Kosovës 979 Dogana e Kosovës 44

28-May-09 28-May-09 28-May-09 28-May-09

07-Jun-09 08-Jun-09 07-Jun-09 08-Jun-09

14 20 18 18

5 2 1 1

2 3 1 1

1 45000000-7 1 74000000-9 1 30000000-9 1 30000000-9

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

980 Dogana e Kosovës

'Shërbimet për dizajnimin; zhvillimin Njoftim kontrate dhe implementimin e zgjidhjes për ( bussines intelligence)" Njoftim për dhënie të kontratës "RENOVIMI I RRUGËS DHE TROTUARËVE NË RRUGËN "LIDHJA E PRIZRENIT"-ISTOGvazhdim projekti

28-May-09

09-Jun-09

52

2

1

1 27000000-5

981 KK Istog Instituti Gjyqësor i Kosovës

28-May-09

05-Jun-09

13

5

2

1 45000000-7

982

Njoftim kontrate Blerje e fotokopjes Sigurimi dhe montimi i dritareve dhe Njoftim kontrate dyerve në sh.f."D.Ahmeti" në Demjan1 Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Lugu i Njoftim kontrate Vades në Dol. Njoftim për Ndertimi i rrjetit te kanalizimit dhënie të atmosferik ne fshatin Kusce e Ulet kontratës Njoftim kontrate Furnizim me automjet Servisimi dhe mirembajtja e veturave zyrtare (lloji: Toyota 4 Runner; VW Pollo) per nevojat e ATK-se Rregullimi i rrjetit të kanalizimit dhe ujesjellesit ne lagjen PARKU (ish rr.Kumanopves) Pastrimi i rrugëve; trotuareve dhe mirembajtja e varrezave Furnizim me kompjutera dhe pajisje kompjuterike Meremetimi i objektit te Kryqit te Kuq ne Fushe Kosove Renovimi dhe ngjyrosja e katit përdhesë në ndërtesën e Komunës

28-May-09 28-May-09 28-May-09 28-May-09 29-May-09

24-Jun-09 22-Jun-09 22-Jun-09 03-Jun-09 12-Jun-09

4 47 46 84 7

1 5 5 5 1

2 2 2 2 2

1 30000000-9 1 50000000-5 1 45000000-7 1 45000000-7 1 30000000-9 x

983 KK Gjakovë 984 KK Gjakovë 985 KK Gjilan 986 Organi Shqyrtues i Prokurimit

987

Administrata Tatimore Njoftim anulimi MEF Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

29-May-09

08-Jun-09

9

1

2

1 50000000-5

988 KK Gjilan

29-May-09

05-Jun-09

88

5

2

1 45000000-7

989 KK Gjilan

29-May-09

04-Jun-09

86

5

2

1 45000000-7

990 KK Gjilan

29-May-09

05-Jun-09

81

1

2

1 30000000-9

991 KK Fushë Kosovë

29-May-09

02-Jun-09

17

2

3

6 93000000-8

992 KK Fushë Kosovë

29-May-09

01-Jun-09

16

2

3

6 93000000-8

993 KK Hani i Elezit

"Furnizim me vetura(te perdorura) Njoftim kontrate per nevojat e SHCK-se Hani i Elezit"RITENDERIM Ngjyrosja e brendshme; riparimi i banjove;rregullimi i autoparkimit të Njoftim kontrate objekteve të Gjykatave në Gjakovë; Rahovec dhe Dragash Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve; Reno Magane të Njoftim kontrate Gjykatave dhe SKGJK; RI TENDERIM ( II ) Njoftim kontrate NDERTIMI I SHTËPIVE PËR TË KTHYERIT--në komunën e Istogut

29-May-09

09-Jun-09

12

1

2

1 34000000-7

x

Sekretariati i Këshillit 994 Gjyqësor të Kosovës

29-May-09

23-Jun-09

27

5

2

1 45000000-7

Sekretariati i Këshillit 995 Gjyqësor të Kosovës

29-May-09

08-Jun-09

12

2

2

1 93000000-8

x

996 KK Istog 997 KK Lipjan 998 KK Lipjan 999 KK Lipjan

29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09

16-Jun-09 25-Jun-09 26-Jun-09 25-Jun-09

27 37 43 36

5 1 1 1

1 2 2 2

1 45000000-7 1 10000000-3 1 22000000-0 1 02000000-4

Njoftim kontrate Furnizim me thengjill Njoftim kontrate Furnizim me tonera Njoftim kontrate Furnizim me dru REVIDIMI I PROJEKTIT TË OBJEKTIT : QENDRA Njoftim kontrate ADMINISTRATIVO-PROTOKOLAREGërmi-Prishtinë Njoftim anulimi Shtypja e testeve të maturës

1000 Kuvendi i Kosovës

29-May-09

09-Jun-09

91

2

3

6 74000000-9

x

Ministria e Arsimit 1001 Shkencës dhe Teknologjisë 1002

29-May-09

08-Jun-09

16

2

2

1 22000000-0

Ministria e Mjedisit dhe Rehabilitim i i deponive te Njoftim kontrate Planifikimit Hapesinor mbeturinave 45

29-May-09

25-Jun-09

32

5

2

1 45000000-7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

1003 KK Malishevë

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi

DHËNJA ME QERA E PISHINËS NË FSHATIN BANJË KOMUNA E MALISHEVËS PËR SEZONIN VEROR 2009 SIGURIMI I AUTOMJETEVE TE MSH Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MPB-së

29-May-09

05-Jun-09

30

2

2

1 93000000-8

1004 1005

Ministria e Shëndetësisë Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme

29-May-09 29-May-09

05-Jun-09 08-Jun-09

26 23

2 2

2 1

1 50000000-5 1 93000000-8

1006

Renovimi i objektit për nevojat e Njoftim kontrate Qendrës së Regjistrimit të Automjetve (QRA) në Fushë Kosovë Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim anulimi Furnizim me artikuj ushqimor per kantin per SHKK Liferimi me kontejner zyre Furnizim me kabina per sigurimpolici Furnizim me kabina per sigurimpolici

29-May-09

11-Jun-09

41

5

2

1 45000000-7

1007 Ministria e Drejtësisë 1008 Ministria e Administratës Publike Ministria e Administratës Publike Ministria e Administratës Publike Ministria e Administratës Publike

29-May-09 29-May-09

11-Jun-09 06-Jun-09

41 51

1 1

1 2

1 15000000-8 1 31000000-6

x

1009

29-May-09

08-Jun-09

47

1

2

1 28000000-2

1010

Njoftim anulimi

29-May-09

08-Jun-09

47

1

2

1 28000000-2

1011

1012 KK Podujevë 1013 KK Podujevë 1014 KK Podujevë 1015 KK Podujevë 1016 KK Pejë Ministria e Transportit 1017 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 1018 dhe Telekomunikacionit 1019 KK Prizren

Mirembajtja higjienike dhe teknike ne ndertesen e kryeministrise - ish Bankkosi Dezinfektimi;dezinsektimi dhe Njoftim kontrate deratizimi i objekteve shkollore Njoftim anulimi Njoftim kontrate Hartimi i planit zhvillimor komunal Ndërtimi i kanalizimit fekal në Batllavë Ndërtimi i kanalizimit fekal me gropë Njoftim kontrate septike në Kaqybeg Ndërtimi i kulmit në objektin e Njoftim kontrate SH.F.'Asdren' KK-Pejë Njoftim kontrate Njoftim anulimi Punimi i Projektit Zbatues për urat në lokacionet:Llopushnik;Buqe dhe Firajë &Hartimi i projektit Tranziti Shtime FURNIZIMI ME PESHORE ELEKTRONIKE PË MATJEN E MBIPESHAVE BOSHTORE hartimi i projektit për rrugën në lagjen e trimave në Prizren

29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09

08-Jun-09

76

2 2 2 5 5 5

2 2 2 2 2 2

1 93000000-8 1 74000000-9 1 74000000-9 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

23-Jun-09 100 23-Jun-09 99

24-Jun-09 103 24-Jun-09 104 24-Jun-09 51

29-May-09

08-Jun-09

29

2

2

1 74000000-9

Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës

29-May-09

08-Jun-09

26

1

2

1 31000000-6

29-May-09

08-Jun-09 112

5

2

1 74000000-9

1020 KK Prizren 1021 KK Prizren 1022 KK Prizren

Ndërtimi me elemente betoni i rrugës Njoftim kontrate Eqrem Hoxha dhe Jani Vreto në Prizren Ndërtimi me elemente betoni i rrugës Njoftim kontrate Asim Berisha në Prizren Gradnaj ograde na dvoristu OS Njoftim kontrate "Qamil Guranjaku " u selu Kushnin Has Punimi i rrethojës në oborrin e Njoftim kontrate shkollës fillore "Qamil Guranjaku " në Kushnin të Hasit Ndërtimin e sistemit të ujsjellësit për Njoftim kontrate vendbanimin Nashpallë Njoftim për Kanalizimi fekal në Fshatin dhënie të Opterushë faza e dytë kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës "FURNIZIMI ME MATERIAL DHE NGJYROSJA E OBJEKTIT TË K.K.SHTIME" Furnizim me paisje multifunksionale ­ nje cope

29-May-09 29-May-09 29-May-09

25-Jun-09 156 25-Jun-09 155 25-Jun-09 154

5 5 5

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

1023 KK Prizren 1024 KK Rahovec 1025 KK Rahovec

29-May-09 29-May-09 29-May-09

25-Jun-09 153 22-Jun-09 08-Jun-09 42 22

5 5 5

2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

1026 KK Shtime Posta dhe 1027 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 46

29-May-09

05-Jun-09

36

2

3

6 93000000-8

29-May-09

05-Jun-09 161

1

2

1 30000000-9

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Posta dhe 1028 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 1029 KK Suharekë 1030 KK Vushtrri 1031 KK Vushtrri Posta dhe 1032 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 1033 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 1034

Njoftim anulimi

Furnizim me nje veture zyrtare

29-May-09

08-Jun-09 269

1

2

1 34000000-7

Furnizimi dhe mirëmbajtja e Njoftim kontrate rrugëve lokale me zhavorr Njoftim kontrate Asfaltimi i rruges ne fsh. Reznik lagja Ujkani

29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09

08-Jun-09

24

1 5 5 1

2 2 2 3

1 13000000-4 1 45000000-7 1 45000000-7 6 28000000-2

12-Jun-09 101 12-Jun-09 100 08-Jun-09 316

Njoftim kontrate Asfaltimi i rrugës në fsh Mihaliq Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate "Furnizim me pllaka per pllafon te leshuar - Armstrong" "Furnizim me pllaka per pllafon te leshuar - Armstrong" Ndërtimi i rampës ngarkuese ne Terminalin e Miradisë. Asfalltimi i rrugës RamnishtëBeguncë Trajnimi bazik per SIMOVERT conventor sistem Siemens Sherbim : Huazimi i lokalit me qira per arkë -Vushtrri Furnizim me Teflon

29-May-09

08-Jun-09 316

1

3

6 28000000-2

Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës

29-May-09 29-May-09 29-May-09

08-Jun-09 10-Jun-09

11 40

5 5 2

2 2 3

1 45000000-7 1 45000000-7 6 72000000-5

1035 KK Viti 1036 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

01-Jun-09 349

1037

29-May-09

01-Jun-09 337

2

3

6 93000000-8

1038

29-May-09

01-Jun-09 207

1

3

6 31000000-6

1039

TRANSFORMATOR MATËS TË Njoftim kontrate RRYMËS DHE AMPERMERTRA ANALOG POMPAT PER DEGREMONT;LAGJEN E HIRIT;SHKEMBYES DHE ELEKTROLIZER NE TC A

29-May-09

09-Jun-09 285

1

3

6 31000000-6

x

1040

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate

29-May-09

23-Jun-09 248

1

2

1 31000000-6

x

1041

Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

Njoftim kontrate Furnizim me material higjienik Furnizim me :Material hargjues makinerik RREGULLIMI I DY UJËSJELLËSVE LOT 1: RREGULLIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN SHTRUBULLOVË RREGULLIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN GLLOBAR

29-May-09

18-Jun-09 220

1

1

1 28000000-2

x

1042

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

29-May-09

23-Jun-09 120

1

2

1 29000000-9

x

1043 KK Drenas

29-May-09

06-Jun-09

35

5

2

1 45000000-7

1044 KK Drenas

29-May-09

06-Jun-09

42

5

2

1 45000000-7

1045 KK Drenas

29-May-09

06-Jun-09

51

5

2

1 45000000-7

1046

Trepça nën Njoftim kontrate Furnizimi me aku - bateri administrim të AKM-ës Trepça nën Furnizim me pompa;elektromotor Njoftim kontrate administrim të AKM-ës dhe ndërpres

29-May-09

25-Jun-09

41

1

2

1 31000000-6

1047

29-May-09

26-Jun-09

39

1

2

1 29000000-9

Zgjerimi i sistemit ekzistues të Njoftim kontrate pranimit; skanimit dhe sortimit të bagazhit-Furnizim dhe instalim Furnizim me material shpenzues per 1049 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate zyre 1050 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate Blerja e një automjeti 1051 Ministria e Punëve të Jashtme Njoftim kontrate Furnizim me automjete

Aeroporti 1048 Nderkombetar I Prishtines Sh.A.

29-May-09 29-May-09 29-May-09 29-May-09

09-Jul-09 119 16-Jun-09 15-Jun-09 22-Jun-09 3 13 62

1 1 1 1

1 2 2 1

1 29000000-9 1 21000000-3 1 34000000-7 1 34000000-7

x x x x

47

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

1052

KRUK 'hidroregjioni Jugor 'Sh.A.-Prizren

Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizim me pjsë rezerv të veturave për KRUK"Hidroregjioni Jugor"sh.a.Prizren

29-May-09

01-Jun-09

9

1

3

6 34000000-7

QENDRA KOMBETARE E 1053 KOSOVES PER Njoftim kontrate Qese per marrjen e gjakut TRANSFUZIONIN E GJAKUT - PRISHTINE 1054 NPH Iber Lepenc Njoftim për dhënie të kontratës Furnizim me laptop ; shtepiza dhe antivirus

29-May-09

19-Jun-09

5

1

2

1 33000000-0

x

30-May-09 30-May-09 30-May-09

10-Jun-09 22-Jun-09 19-Jun-09

22 21 19

1 2 2

3 1 2

6 31000000-6 1 74000000-9 1 74000000-9

Servisimi i flakruesve te kaldajeve te NQ Servisimi i elektromotorëve dhe 1056 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate pompave (qarkulluese dhe te ngrohjes) 1055 NQ"TERMOKOS" sh.a. Njoftim kontrate Ministria e 1057 Administrimit te Pushtetit Lokal 1058 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës "Ofrimi i shërbimeve hoteliere për MAPL-në " Furnizim me fletepalosje UJËSJELLËSI NË GLLANASELLË ­ PUNË TË PAPLANIFIKUARA KANALIZIMI NË DAMANEK DHE NË KRAJKOVË FILTRIMI I VAJIT TE TRANSFORMATORËVE DHE SERVISIMI NE TETREN Furnzim me Rrotlla per shirita transportues Rehabilitimi i LP-së nr.212

30-May-09

23-Jun-09

47

2

2

1 55000000-0

30-May-09 30-May-09 30-May-09 30-May-09

10-Jun-09 12-Jun-09 09-Jun-09

5 43 42

1 5 5 2

3 3 2 2

6 78000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 76000000-3

1059 KK Drenas 1060 KK Drenas 1061 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.

08-Jun-09 181

1062

30-May-09

08-Jun-09 134

1

2

1 29000000-9

1063 KOSTT sh.a

30-May-09

08-Jun-09

1

1

1

1 31000000-6

1064

Hekurudhat e Kosovës "Zhvillimi i Softwerit për transportin e Njoftim kontrate Sh.A mallrave dhe udhëtareve" Njoftim për Hekurudhat e Kosovës dhënie të Sh.A kontratës Njoftim kontrate Renovimi i operatives së CTC. 'Furnizim me material shpenzues për zyre'

30-May-09

26-Jun-09

18

2

2

1 93000000-8

1065

30-May-09

10-Jun-09

33

2

3

6 93000000-8

Posta dhe 1066 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A Posta dhe 1067 Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 1068 KK Vushtrri

30-May-09

22-Jun-09 350

1

2

1 31000000-6

Njoftim kontrate 'Furnizim me Inventar per Zyre' Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Ndërtimi i sitemit të kanalizimit fekal në fsh. Smrekonicë Blerja e mjetit themelor ­ automjetit për QKMF ­ në Suharekë Furnizimi me Dru 1750m3 per KK.DKA-në SH.SH në Skenderaj FURNIZIM ME PJESE REZERVE PER GJENERATOR PER PK-NE RREGULLIMI I TROTUARËVE ­SHTIME-BELINC-CARRALEVË

30-May-09

22-Jun-09 205

1

2

1 20000000-6

30-May-09

09-Jun-09

75

5

2

1 45000000-7

1069 KK Suharekë 1070 KK Skënderaj 1071 Shërbimi Policor i Kosovës

30-May-09 30-May-09 30-May-09

23-Jun-09 24-Jun-09 08-Jun-09

46 43 6

1 1 1

2 2 2

1 34000000-7 1 02000000-4 1 31000000-6

1072 KK Shtime

30-May-09

08-Jun-09

23

5

2

1 45000000-7

1073 KK Prishtinë

Ndërrimi i dritareve dhe dyereve në shkollat "Asim Vokshi";"Meto Njoftim kontrate Bajraktari";"Faik Konica" dhe Institucionin Parashkollor "Fatosat"

30-May-09

16-Jun-09 124

5

2

1 45000000-7

48

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

1074 KK Prishtinë

Renovimi i nyjeve sanitare në shkollat "Gjergj Fishta ";"Sami Njoftim kontrate Frashëri";"Naim Frashëri" dhe Institucionin Parashkollor "Dielli" Rindërtimi dhe zgjërimi i rrugës "Bill Klinton"-faza e parë Furnizimi me inventar për Objektin e Njoftim kontrate ri Komunal Njoftim mbi Konkurs Projektimi :Integrimi Urban konkurs ­Sheshi i Pavarësisë "Ibrahim projektimi Rugova" Njoftim kontrate Njoftim kontrate Furnizimi me gypa PEHD PE me diametër ?630 për Unazën Qendrore Riparimi i nyjeve sanitare në objektin e shkollës fillore 'Lidhja e Prizrenit' '2Korriku'në Logjë'Ali Kelmendi' Nabergjan;'Haxhi Zeka' në Zahaq dhe 'Naum Veqilharxhi' në Kliqin KkPejë Asfaltimi i një pjese të rrugës 'Isa Boletini' në B.T.'Sahat Kulla' KK-Pejë

30-May-09

23-Jun-09 125

5

2

1 45000000-7

1075 KK Prishtinë 1076 KK Prishtinë 1077 KK Prishtinë

30-May-09 30-May-09 30-May-09

25-Jun-09 126 25-Jun-09 127 16-Jun-09 7

5 1 4

1 1 2

1 45000000-7 1 93000000-8 3 74000000-9 x

1078 KK Prishtinë

30-May-09

05-Jun-09 117

1

2

1 93000000-8

x

1079 KK Pejë

Njoftim për dhënie të kontratës

30-May-09

09-Jun-09

32

5

3

1 45000000-7

1080 KK Pejë

Njoftim për dhënie të kontratës

30-May-09

09-Jun-09

29

5

2

1 45000000-7

1081 KK Pejë 1082 KK Obiliq Ministria e Transportit 1083 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 1084 dhe Telekomunikacionit Ministria e Transportit 1085 dhe Telekomunikacionit 1086 Ministria e Administratës Publike

Blerja e një autocisterne për Njoftim kontrate shuarjen e zjarrit për nevojat e njësis së zjarrfikësve KK-Pejë Furnizim me material administrativ Njoftim kontrate për zyre Njoftim kontrate FURIZIMI ME PESHORE Punimi i Projektit Zbatues për urat në lokacionet:Llopushnik;Buqe dhe Njoftim kontrate Firajë &Hartimi i projektit Tranziti Shtime Njoftim kontrate FURIZIMI ME PAISJE GJEODEZIKE. Furnizim me air ­ klima (air ­ kondicioner) Ndërtimi i ISHP Pejë Furnizim me mbulesa për Spitalin Rajonal Ferizaj Furnizim me reagensa dhe material hargjues për Spitalin Rajonal Ferizaj

30-May-09 30-May-09 30-May-09

25-Jun-09 15-Jun-09 18-Jun-09

52 43 26

1 1 1

2 2 2

1 34000000-7 1 22000000-0 1 31000000-6 x

30-May-09

19-Jun-09

29

5

2

1 45000000-7

x

30-May-09

18-Jun-09

36

1

2

1 31000000-6

x

Njoftim kontrate Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës

30-May-09

26-Jun-09

77

1

2

1 31000000-6

Instituti Kombëtar i 1087 Shëndetësisë publike të Kosovës 1088 Spitali i Ferizajit

30-May-09

10-Jun-09

1

5

1

1 45000000-7

30-May-09

10-Jun-09

6

1

2

1 93000000-8

1089 Spitali i Ferizajit 1090 Ministria e Shëndetësisë

30-May-09 30-May-09

10-Jun-09

7

1 5

2 1

1 93000000-8 1 45000000-7

Njoftim kontrate "Ndërtimi i QKMF në Pejë" Fushata mediale për sensibilizimin e opinionit për mbrojtjen e pyjeve dhe tokave pyjore

09-Jul-09 273

Ministria e Bujqësisë; 1091 Pylltarisë dhe Zhvillimit Njoftim anulimi Rural Ministria e Arsimit 1092 Shkencës dhe Teknologjisë 1093 Qendra e Studentëve Ministria e Arsimit 1094 Shkencës dhe Teknologjisë Ministria e Arsimit 1095 Shkencës dhe Teknologjisë 49

30-May-09

09-Jun-09

5

2

2

1 77000000-0

Vazhdim i punimeve në ndërtimin e Njoftim kontrate shkollën fillore "Azem Bejta" në Prekaz ­ Skenderaj. Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate Ndërrimi i rrjetit te ujit te pijes ne Qendren e Studentëve Vazhdimi i objektit të shkollës fillore Shipol-Mitrovicë NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS MESME NË RAHOVEC

30-May-09

19-Jun-09

54

5

2

1 45000000-7

30-May-09

10-Jun-09

7

5

2

1 15000000-8

30-May-09

12-Jun-09

56

5

2

1 45000000-7

Njoftim kontrate

30-May-09

22-Jun-09

55

5

1

1 45000000-7

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

1096 KK Malishevë

FURNIZIMI ME AUTOMJET PËR Njoftim kontrate SHERBIMIN E ZJARRËFIKSËVE NË MALISHEVË LLOTO 1 Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim kontrate RREGULLIMI I TROTUARIT ROGANË-l.MUHAXHIRËVE

30-May-09

18-Jun-09

20

1

2

1 34000000-7

x

1097 KK Kamenicë 1098 KK Kamenicë 1099 KK Kamenicë 1100 KK Junik 1101 KK Gjakovë 1102 KK Gjakovë

30-May-09 30-May-09 30-May-09 30-May-09 30-May-09 30-May-09

10-Jun-09 23-Jun-09 23-Jun-09 09-Jun-09 09-Jun-09 08-Jun-09

26 41 42 21 46 30

5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7 1 45000000-7

FAZA E PARË E UJËSJELLËSIT NË KORETIN FAZA E DYTË E UJËSJELLËSIT Njoftim kontrate MALËSIA Njoftim kontrate Mirëmbajtja verore e rrugëve Njoftim anulimi Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim mbi rezultatin e konkursit te Projektimit Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Lugu i Vades në Dol. Sanimi i rrugëve urbane dhe rurale me zhavor dhe gurë të thyer. '' Furnizimi me kubëza; rigolla dhe anësor për nevojat e K.K. Dragash'' '' Ndërtimi i rezervuarit të ujit në fshatin Kosavë - Dragash'' '' Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Buzez - Dragash''

1103 KK Dragash

30-May-09

10-Jun-09

7

1

2

1 28000000-2

1104 KK Dragash

30-May-09

10-Jun-09

9

5

2

1 45000000-7

1105 KK Dragash

30-May-09

10-Jun-09

8

5

2

1 45000000-7

1106 KK Deçan

Hartimi i projektit kryesor të qendrës për sport dhe rekreacion në Deçan

30-May-09

08-Jun-09

32

4

2

1 74000000-9

Marrja e zyreve me qira per nevojat e ATK-se me zyret ne Graçanice; Administrata Tatimore Njoftim kontrate zyret ne Shterpce dhe marrja e 1107 MEF depove me qira ne Prishtine per nevojat e ATK-se Servisimi dhe mirembajtja e veturave Administrata Tatimore zyrtare (lloji: Toyota 4 Runner dhe Njoftim kontrate 1108 MEF Pollo) per nevojat e ATK-se (Ritenderim)

30-May-09

25-Jun-09

21

2

2

1 70000000--1

30-May-09

15-Jun-09

20

1

2

1 50000000-5

x

1 2 3 4 5

Rekapitullim: Njoftim kontrate

Njoftim mbi konkurs projektimi

Njoftim për dhënie të kontratës Njoftim mbi rezultatin e konkursit te Projektimit Njoftim anulimi

Gjithsejtë :

528 3 425 3 149 1108

50

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Njoftimet e publikuara gjatë muajit Maj 2009

528 425

600 500 400 300

149

200 100 0

Njoftim kontrate Njoftim mbi konkursNjoftim për dhënie projektimi të kontratës Njoftim mbi rezultatin e konkursit te Projektimit Njoftim anulimi

3

3

Janar Shkurt Mars Prill Maj 1400 Qershor Korrik 1200 Gusht Shtator Tetor 1000 Nëntor Dhjetor

427 427 930 929 1032 1030 1108

417 929 1030

597 597 Grafiku i njoftimeve të publikuara 596 ueb-faqen e KRPP-së - 2009 në

1108 1032 930 597 427

800 600 400 200

0 Janar Shkurt Mars Prill Maj

51

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Viti 2008 Janar Shkurt Mars Prill Maj 206 396 607 885 1003

Viti 2009

Njoftimet e publikuara 2008- 2009 427

597 930 1032 1108

1032 930

1200 1000

1108 1003

597 800 427 600 607 400 396 200 206 0 Janar Shkurt Mars Viti 2008 Viti 2009 Prill Maj 885

52

KRPP - Departamenti i TI-së dhe Statistikë: B. Dedinca

Information

Raport iMaj 09 nr 18 09.xls

52 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

358129