Read normy.pdf text version

POLSKIE NORMY SPECJALNO KONSTRUKCYJNO ­ BUDOWLANA (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nr normy PN PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 PN-82/B-02004 PN-85/B-02005 PN-80/B-02010 PN-77/B-02011 PN-87/B-02013 Tytul normy PN Obcienia budowli. Zasady ustalania wartoci Obcienia budowli. Obcienia stale Obcienia budowli. Obcienia zmienne technologiczne. Podstawowe obcienia technologiczne i montaowe Obcienia budowli. Obcienia zmienne technologiczne. Obcienia pojazdami Obcienia budowli. Obcienia suwnicami pomostowymi, wcigarkami i wcignikami Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienia niegiem Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienia wiatrem Obcienia budowli. Obcienia zmienna rodowiskowe. Obcienia oblodzeniem Obcienia budowli. Obcienia gruntem Obcienia budowli. Obcienia zmienne rodowiskowe. Obcienie temperatur Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszcze w budynkach. Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Ocena szkodliwoci drga przekazywanych przez podloe na budynki Ocena wplywu drga na ludzi w budynkach Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentów palowych Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania odpornoci ogniowej elementów budynków Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach podlogowych ­ wraz ze zmian PN-B-02854:1996/A1:1998 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkladu i spalania materialów Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania wlaciwoci dymotwórczych materialów Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania niepalnoci materialów budowlanych ­ wraz ze zmian PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania

9. PN-88/B-02014 10. PN-86/B-02015 11. PN-87/B-02151.02 12. PN-B-02151-03:1999

13. PN-85/B-02170 14. PN-88/B-02171 15. PN-83/B-02482 16. PN-90/B-02851 17. PN-B-02854:1996 18. PN-88/B-02855 19. PN-89/B-02856 20. PN-93/B-02862 21. PN-90/B-02867

22. PN-B-02872:1996 23. PN-B-02873:1996 24. PN-B-02874:1996 25. PN-76/B-03001 26. PN-B-03002:1999 27. PN-88/B-03004 28. PN-83/B-03010 29. PN-81/B-03020 30. PN-80/B-03040 31. PN-81/B-03150.00 03 32. PN-B-03150:2000 33. PN-90/B-03200 34. PN-93/B-03201 35. PN-B-03202:1996 36. PN-B-03203:2000 37. PN-79/B-03204 38. PN-B-03205:1996 39. PN-B-03206:1996 40. PN-B-03210:1997 41. PN-B-03211:1999 42. PN-B-03215:1998 43. PN-84/B-03230

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ciany ­ wraz ze zmian PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania odpornoci dachów na ogie zewntrzny Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia palnoci materialów budowlanych ­ wraz ze zmian PN-B-02874/Az1:1999 Konstrukcje i podloa budowli. Ogólne zasady oblicze Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie ­ wraz ze zmian PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawk PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Kominy murowane i elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowania do Konstrukcje z drewna i materialów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ­ wraz ze zmian PN-B-03150:2000/Az1: 2001, obowizuje w caloci od lipca 2002 r. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie Konstrukcje stalowe. Silosy na materialy sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz z poprawk PN-B-03202:1996/Ap1:1999 Konstrukcje stalowe. Zamknicia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wiee radiowe i telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie ­ wraz z poprawk PN-B-03210:1997/Ap1:2000 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cinieniowe. Projektowanie i wykonanie Konstrukcje stalowe. Polczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie Lekkie ciany oslonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i ebrowych. Obliczenia statyczne i

44. PN-89/B-03262 45. PN-B-03263:2000 46. PN-B-03264:1999 47. PN-87/B-03265 48. PN-82/B-03300 49. PN-86/B-03301 50. PN-91/B-03302 51. PN-B-03340:1999 52. PN-B-06200:1997 53. PN-84/B-06211 54. PN-71/B-06280 55. PN-91/B-94340 56. PN-86/E-05003.01, 04 57. PN-ISO 9836:1997

projektowanie Zbiorniki elbetowe na materialy sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne i projektowanie Elektroenergetyczne linie napowietrzne. elbetowe i sprone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krpe Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukle Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Slupy zespolone Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cinieniowe stale. Wymagania i badania Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zsyp na odpady 03 i Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wlaciwoci uytkowe w budownictwie. Okrelenie i obliczanie wskaników powierzchniowych i kubaturowych Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspólczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczanie Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

58. PN-EN-ISO 6946:1999 59. PN-89/B-10425

POLSKIE NORMY SPECJALNO DROGI I LOTNISKA (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr normy PN PN-87/S-02201 PN-73/S-02202 PN-S-96025 PN-S-02204 PN-S-02205 PN-S-96020 PN-S-96504:1961 PN-E-02032:1996 PN-S-06102:1997 Tytul normy PN Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okrelenia Przepusty. Podzial, nazwy i okrelenia Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych Owietlenie dróg publicznych Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloe z gruntu stabilizowanego cementem Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiolowego Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni ulepszon. Wymagania i badania Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno ­ betonowych Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego ­ Wymagania ogólne i metody bada Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej Grunty budowlane. Badanie wlaciwoci fizycznych. Oznaczanie wskanika wodoprzepuszczalnoci Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepnoci bitumów Materialy kamienne. Oznaczanie cieralnoci na tarczy Boehmego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnoci w bbnie Devala Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnoci w bbnie Los Angeles

10. PN-S-96011:1997 11. PN-S-96012:1997 12. PN-S-96013:1997 13. PN-S-6103:1997 14. PN-S-96014:1997 15. PN-74-S-96017 16. PN-75/S-96015 17. PN-V-83002:1999 18. PN-B-04481:1988 19. PN-B-04493:1960 20. PN-55/B-04492 21. PN-84/B-06714.22 22. PN-84/B-04111 23. PN-78/B-06714.41 24. PN-79/B-06714.42

25. PN-B-11111:1966 26. PN-B-11112:1966 27. PN-B-11113:1966 28. PN-63/B-06731 29. PN-88/B-23004 30. 31. 32. 33. PN-S-96035 PN-EN 12591:2002 PN-B-11104 PN-EN 1343:2002

34. PN-B-11213:1997 35. BN-80/6775-03/01 36. PN-B-10021 37. BN-80/6775-03/04 38. BN-64/8845-02 39. BN-64/9321-01 40. BN-80/6775-03/03 41. BN-74/6771-04 42. PN-EN 1342:2002 43. PN-60/B-11100 44. PN-S-96026 45. PN-EN 1342:2002 46. PN-B12068:1999/Az1:2002 47. PN-59/S-96019 48. PN-EN 1341:2002

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; wir i mieszanka Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek uel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ula wielkopiecowego kawalkowego Drogi samochodowe. Popioly lotne Przetwory naftowe. Asfalty drogowe Materialy kamienne. Brukowiec Krawniki z naturalnego kamienia do zewntrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i badania Materialy kamienne - Elementy kamienne; krawniki uliczne, mostowe i drogowe Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzea chodnikowe Krawniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe Drogi samochodowe. Masa zalewowa Kostka z naturalnego kamienia do zewntrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody bada Materialy kamienne - Kostka drogowa Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni ­ Wymagania i metody bada Wyroby budowlane ceramiczne ­ Cegly klinkierowe drogowe Drogi samochodowe - Nawierzchnie klinkierowe ­ Wymagania techniczne i warunki odbioru Plyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewntrznych nawierzchni drogowych ­ Wymagania i metody bada

49. PN-89/L-49001 50. PN-65/L-49002

Lotniska. Wyznaczanie stalych powierzchni ograniczajcych wysoko obiektów na lotniskach i w ich rejonie Ruch lotniczy. Oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych

. . .

POLSKIE NORMY SPECJALNO MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr normy PN PN-83/B-02482 PN-81/B-03020 PN-85/S-10030 PN-99/S-10040 PN-91/S-10042 PN-89/S-10050 PN-82/S-10052 PN-98/S-10060 PN-93/S-10080 Tytul normy PN Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentów palowych Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe Obiekty mostowe. Obcienia Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Wymagania i badania Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Projektowanie Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie Obiekty mostowe. Loyska. Wymagania i metody bada Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie Tunele komunikacyjne, terminologia i klasyfikacja Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ciany szczelinowe Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, Kotwy gruntowe Warunki techniczne wykonywania cian szczelinowych IBDiM/ 2003 H. Stamatello, Tunele i miejskie budowle podziemne, Arkady

10. PN-92/S-10082 11. PN-S-02203 12. PKN PN-EN 1538 13. PKN PN-EN 1537 14. PN/B-02479 15. 16.

POLSKIE NORMY SPECJALNO BUDOWLE GOSPODARKI WODNEJ I MORSKIE BUDOWLE HYDROTECHNICZNE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr normy PN PN-83/B-02482 PN-81/B-03020 PN-B-03203:2000 PN-B-12080: 996 PN-B-12081 PN-B-12082 PN-B-12083 PN-92/B-12041 PN-B-12095 Tytul normy PN Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentów palowych Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe Konstrukcje stalowe. Zamknicia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie Urzdzenia wodno- melioracyjne. Elementy drewnianych cianek szczelnych. Wymagania i badania. Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wymiary. Urzdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. Urzdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze. Urzdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. Urzdzenia wodno-melioracyjne. Otwory jazów. Wymiary. Wytyczne drenowania gruntów ornych ­ opracowane przez Instytut Melioracji i Uytków Zielonych w Falentach ­ 1988 r. Roboty ziemne ­ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ­ Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa ­ 1994 r.

10. PN-B-12097 11. PN-B-12094:1997 12. PN-B-12093:1997 13. 14.

POLSKIE NORMY SPECJALNO SIECI, INSTALACJE I URZDZENIA WODOCIGOWE I KANALIZACYJNE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nr normy PN PN-92/B-01706 PN-92/B-01707 PN­B­02863:1997 PN-B-02864:1997 PN­B­02865:1997 Tytul normy PN Instalacje wodocigowe. Wymagania w projektowaniu ­ wraz ze zmian PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu Ochrona przeciwpoarowe budynków. Przeciwpoarowe zaopatrzenie wodne. Sie wodocigowa przeciwpoarowa Ochrona przeciwpoarowa budynków. Zasady obliczania zaopatrzenia na wod do celów przeciwpoarowych Ochrona przeciwpoarowe budynków. Przeciwpoarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodocigowa przeciwpoarowa wraz z poprawk PN­B­ 02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpoarowe w budownictwie. Przeciwpoarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne Przewody podziemne. Roboty ziemne Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PN-82/B-02857 PN-83/8836-02 PN-B-10729: 1999 PN­B­10725/1997 PN­91/B­10728 PN-B­10729/1999 PN-B-10720

13. PN-B-10729 14. PN-B-01700:1999 15. PN-ISO 7858-1:97 16. PN-ISO 7858-2:97 17. PN-87/B-01060 18. PN-87/B-01070 19. PN-92/B-10735 20. 21. 22. 23. PN-B-10729:1999 PN-91/M-54910 PN-ISO 4064-1 PN-ISO 4064-2

24. PN-ISO 4064-3

Wodocigi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne Wodocigi i kanalizacja. Urzdzenia i sie zewntrzna. Oznaczenia graficzne Pomiar objtoci wody przeplywowej w przewodach. Wodomierze sprzone. Wymagania Pomiar objtoci wody przeplywowej w przewodach. Wodomierze sprzone. Wymagania instalacyjne Sie wodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposaenia Sie kanalizacyjna zewntrzna. Obiekty i elementy wyposaenia Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne Instalacje wodocigowe Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody bada i wyposaenie

25. PN-86/B-09700 26. PN-76/M-34034 27. PN-81/B-10725 28. PN-77/M-73150 29. BN-80/8939-17 30. PN-75/8846-01 31. 32.

33.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocigowych Rurocigi. Zasady obliczania strat cinienia Wodocigi. Przewody zewntrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Dopuszczalne straty cinienia w przewodach rurowych ukladów hydraulicznych Przeprowadzanie rurocigów i kabli pod torami kolejowymi . Wymagania i badania Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukladania przewodów rurowych . Wymagania i badania Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia przecitnych norm zuycia wody ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia 2002, poz. 70 ) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych stanowicych mienie komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501 ) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem". Komentarz do normy PN-92/B01706/Az1,1999. Rozdzial 3

POLSKIE NORMY SPECJALNO SIECI, INSTALACJE I URZDZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr normy PN PN-B-02025:2001 PN-82/B-02402 PN-82/B-02403 PN-91/B-02413 PN-B-02414:1999 PN-91/B-02415 PN-91/B-02416 PN-B-03406:1994 PN-83/B-03430 Tytul normy PN Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewntrzne Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknitych systemów cieplowniczych. Wymagania Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego przylczonych do sieci cieplnych. Wymagania Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na cieplo pomieszcze o kubaturze do 600 m szeciennych Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania wraz ze zmian PN-83/B-03430/Az3 PN-83/B-03430 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

10. PN-89/B-10425 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PN­78/B­0342 PN­B­01411 PN­EN779 PN-90/B-01421 PN-90/B-01430 PN­91/B-10404 PN­68/B-01411

Cieplownictwo ­terminologia Ogrzewnictwo ­ terminologia Sieci cieplownicze ­ Wymagania i badania przy odbiorze Wentylacja . Urzdzenia i elementy urzdze wentylacyjnych . Podzial nazwy okrelenia AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania techniczne COBRTI Instal, Warszawa 09.2002 r.

POLSKIE NORMY SPECJALNO SIECI, INSTALACJE I URZDZENIA GAZOWE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. Nr normy PN PN-87/C-96001 Tytul normy PN Paliwa gazowe rozprowadzane wspóln sieci przeznaczone dla gospodarki komunalnej bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza techniczna ZN-8101 ­ Sie gazowa. Strefy zagroenia wybuchem i

POLSKIE NORMY SPECJALNO SIECI, INSTALACJE I URZDZENIA ELEKTRYCZNE WIATLOWODOWE I TELEINFORMATYCZNE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. Tytul normy PN Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 2. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prdu przemiennego z przewodami roboczymi golymi 3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 4. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoci statyczn. Ochrona obiektów, instalacji i urzdze. Wymagania 5. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 6. PN-86/E-5003.01, 03 i Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 04 7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody izolowane) 8. PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urzdze elektrycznych w ukladach niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania 9. PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 10. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 11. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Nr normy PN PN-90/E-05023

POLSKIE NORMY LINIE, WZLY I STACJE KOLEJOWE, TRAKCJA, ZABEZPIECZENIE (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nr normy PN D1 D2 D 16 D 75 D 83 Tytul normy PN Zalcznik do Uchwaly nr 155 Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.06.2002 roku Zarzdzenie Zarzdu PKP Nr 40 z dnia 15.02.2000 (Biuletyn PKP A Nr 6 z dnia 18.02.2000, poz. 38) Zarzdzenie Zarzdu PKP Nr 119 z dnia 29.08.2000 (Biul. PKP A Nr 28, poz. 86) Zarzdzenie Zarzdu PKP Nr 120 z dnia 29.08.2000 (Biul. PKP A nr 28, poz. 88) Zarzdzenie Zarzdu PKP Nr 149 z dnia 07.11.2000 (Biul. PKP A nr 28, poz. 88)

POLSKIE NORMY OCHRONA PRZECIWPOAROWA (Akt Prawny nr 46) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr normy PN PN-90/B-02851 PN-B-02854:1996 PN-88/B-02855 PN-89/B-02856 PN-93/B-02862 PN-90/B-02867 PN-B-02872:1996 PN-B-02873:1996 PN-B-02874:1996 Tytul normy PN Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania odpornoci ogniowej elementów budynków Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania plomieni po posadzkach podlogowych ­ wraz ze zmian PN-B-02854:1996/A1:1998 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkladu i spalania materialów Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania wlaciwoci dymotwórczych materialów Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania niepalnoci materialów budowlanych ­ wraz ze zmian PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ciany ­ wraz ze zmian PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania odpornoci dachów na ogie zewntrzny Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia palnoci materialów budowlanych ­ wraz ze zmian PN-B-02874/Az1:1999

Information

Normy

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

665398


You might also be interested in

BETA
PB_LUTOMIA_1.pdf
wytyczne_techniczne
B_st_1_C18_Konstrukcje metalowe
Normy
OPIS TECHNICZNY