Read Då jag 1979 publicerade den första boken om Levälä-Släkten handladedet om ättlingarna till David Eriksson Levälä text version

Då jag 1979 publicerade den första boken om Levälä-Släkten handlade det om ättlingarna till David Eriksson Levälä. Genom hans andrahustru Maria Hansdotter Levälä, som var av den gamla släkten på Levälä, kunde jag följa mina anor på hemmanet åtminstone tillbakatill slutet av 1500-talet. Jag visste att hon hade en syster Anna, men vart hon tagit vägen kände jag ej till. (Se Levälä-Släkten Del 1.) Det var först 1991 jag genom Hillevi Tyni fick ta del av Annas säregna livsöde. Hillevi hade kommit på det när hon följde upp sinmans anor, men Pekka Valkeinen hade redan flera år tidigare kommit till Anna när han sökte sina anor. (Se Levälä Släktförenings Medlemsblad nr 14 från år 1992.) Det visade sig att Anna fått två söner Petter och Henrik, födda på Levälä, vilka som vuxna tagit namnet Levelius. Då talade jag med Hillevi om att samarbeta om en bok om släkten Levelius. Hon var genast intresserad och vi kom överens om att hon skulle redogöra för Henriks ättlingar på finska och jag för Petters på svenska. Det är även så att Henrik som blev bonde i Alahärmä har nästan enbart finskspråkiga ättlingar. Ett mindre antal emigrantättlingar i U.S.A. är numera engelskspråkiga. Alla nulevande ättlingar till Petter som vi lyckats finna är svenskspråkiga och bosatta främst i Sverige. Vår tredje medarbetare Ullagreta Carlsson hör till denna svenska släktgren och är en i Sverige känd släktforskare som verkat som expeditionsföreståndare på Genealogiska Föreningen i Stockholm och som redaktör för Svenska Släktkalendern. Hon hade Anna Brita Levelius gift Ringströms ättlingar samlade och har uppdaterat samlingen för oss. Själv står jag endast för fem tabeller i boken och tyvärr tre personer jag ej lyckats följa upp. En är förrymd sjöman och två har försvunnit vid flyttning. Jag tackar mina medarbetare för deras insatser och alla som bidragit med uppgifter till boken. Det är era insatser som gett detta resultat.

Sollentuna i april 1997 Pär-Erik Levlin

Johdanto Vuodesta 1979 alkaen on ilmestynyt useita osia sukukirjaa (Levälä-Släkten), joka käsittelee Uudenkaarlepyyn Alajepuan Levälän sukua. Yhtenä lähtöhenkilönä näissä kirjoissa on Maria Hansintytär Levälä. Hänellä oli sisar Anna, joka oli aluksi "hukassa". Pekka Valkeinen löysi Annan etsiessään omia esivanhempiaan. Minä puolestani löysin Annan etsiessäni mieheni esivanhempia. Levälä-kirjojen julkaisija, sukututkija Pär-Erik Levlin kuuli löydöstämme, ja Annan tarina alkoi kiinnostaa häntä siinä määrin, että hän houkutteli minut mukaan keräämään aineistoa uuteen kirjaan. Anna Hansintytär Levälän jälkeläisten selvitys on nyt saatu päätökseen. Kirja ilmestyy kaksikielisenä, sillä Annan pojan Petterin kaikki elossa olevat jälkeläiset ovat ruotsinkielisiä ja asuvat Ruotsissa. Nuorempi poika Henrik siirtyi Alahärmään ja hänen jälkeläisistään suurin osa on suomenkielisiä. Osa on ruotsinkielisiä ja Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneiden lapsista suurin osa puhuu nykyään englantia. Kaksikielisyyden takia meitä tekijöitä on kolme: Pär-Erik Levlin, joka on myös kirjan toimittaja, ruotsalainen sukututkija Ullagreta Carlsson, joka kuuluu Petterin jälkeläisiin, ja Hillevi Tyni. Tällaisen kirjan tekemisessä tarvitaan lukemattomien ihmisten apua. Vuosisadan vaihteesta alkaen ihmiset ovat muuttaneet moneenkin kertaan ja heidän löytämisensä ilman sukulaisten tai naapurien apua olisi ollut vaikeaa. Onneksi auttajia on löytynyt; joistakin taisi tulla itsestäänkin sukututkijoita. Teille kaikille lämpimät kiitokset! Ruotsinkielisten pöytäkirja- ym. tekstien kääntämisessä ja tulkitsemisessa nykysuomeksi tarvittiin asiantuntijoiksi edesmennyt sukututkija Hannu Kokkonen ja länsmanni Paavo Tyni: he ovat kumpikin omalta osaltaan varmistaneet käännösten luotettavuuden. Eero Kojoselle ja Pekka Valkeiselle kiitokset neuvoista ja avusta.

Luikonlahdessa huhtikuulla 1997 Hillevi Tyni

Den gamla släkten på Levälä.

Levälä hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv i Ytterjeppo by c:a 8 km söder om Nykarleby stad. I gamla tider bildade de tre nordligaste hemmanen i denna by en gårdsgrupp, där Levälä gård låg på södra sidan av Syltjärvbäckens utlopp i älven. Man kan inte mera se några märken efter gårdsplatsen, men åkern där kallas ännu Portåkern, ett namn den fick när den låg tanför gårdsporten. Ungefär 200 m längre norrut vid älven låg Löv hemmans gårdsplats och den är bebyggd ännu i dag. Ytterligare 400 m norrut, på Bjons holme vid älven låg Bjon hemmans gårdsplats. Den är liksom Leväläs ej bebyggd i dag. Gårdsnamnet Levälä (på orten uttalat Levila) vill professor T. E. Karsten härleda från det gamla svenska kvinnonamnet Lef eller Leva. Något sådant nämn är inte känt från hemmanet, men t.ex. namnet Bjons, som kommer från Björn Björns, kan senast ha bildats under förra hälften av 1500-talet, då hemmanet ägdes av en Björn. Levälä namnet kan ju vara lika gammalt eller äldre. Levälä är ett ovanligt namn men ej helt unikt. Det förekommer åtminstone även i Alavus. Löv är ett rent naturnamn, som antagligen kommer från namnet Lövbacken, namnet på backen högre upp från älven. Det påträffas första gången i tingsprotokollet citerat på nästa sida. Detta protokoll är från 1691. I tingsprotokollen närmast efter stora ofreden kallas hemmanet dock Levälä 5/6 mtl till skillnad från Levälä 1 mtl. Detta tyder på att bägge hemmanen gått under där namnet Levälä och namnet Löv varit så nytt att det inte varit helt inarbetat vid tiden för stora ofreden. I de första skattelängderna, som finns bevarade från början av 1550-talet, finner vi en Nils Andersson som huvudperson på Levälä fram till 1563. Hemmanet har 24 - 26 spannland åker, 6 - 6½ tunnland. Uppgifterna varierar något år från år. Man betalade vanligen skatt för 7 personer, varvid alla arbetsföra personer mellan 12 till 60 år räknas. Senare blev nedre gränsen 15 år. Antalet kor var vanligen 14. Skatt betalades även i torkade gäddor, varför även fiske bedrevs. Åren 1565 - 1583 var Erik Nilsson huvudperson. Han var således med stor sannolikhet son till föregående. Personantalet som nu minskat till 5 personer, gick 1573 ned till endast 3 personer, men var 1582 igen uppe vid 5 personer. Den odlade eller snarare besådda arealen var densamma som tidigare, men antalet kor var vissa år ända uppe vid 20. Levälä var ett av de största hemmanen i Epo by, som bebyggelsen längs älvens nedre del då kallades. Åren 1586 - 1608 är Matts Olsson huvudperson på på hemmanet. Om hans släktförhållande till föregående huvudperson Erik Nilsson vet vi ingenting. Då det tidigare funnits flera personer på hemmanet och det ej varit öde, tyder ingenting på försäljning, varför man får anta att det gått i arv. Snart uppträder även en Erik Olsson samtidigt med Matts på hemmanet, tydligen två bröder. Deras far, den Olof vi inte känner, kan ju ha varit en yngre bror till Erik Nilsson. Matts nämns ännu i vissa tiondelängder fram till 1622, men torde ha dött 1623. År 1608 vid jordrevningen skattläggs Levälä för 1 mantal. Antalet personer är dock nere vid 3 och tidvis 2. Antalet kor har även sjunkit till mellan 4 och 8. Från 1609 är det vanligen Erik Olsson, f. c:a 1587, som nämns i kattelängderna. Han är vår äldsta anfader på Levälä som vi med större säkerhet kan påvisa. I 1610 och 1611 års förteckningar över hjonelag med antalet söner, döttrar, drängar och pigor i hushållet, upptas på Levälä endast Erik Olsson med hustru och första året en dräng och andra året en piga. Matts är tydligen så gammal eller sjuklig att han ej behöver betala personskatt. År 1623 delades Levälä i två lika delar mellan Erik Olsson och Marcus Mattsson, f. c:a 1597, antagligen d. c:a 1635. Marcus Mattsson är tydligen son till Matts Olsson och hemmansdelningen betyder att han tar arv efter sin far. Man delade antagligen upp sig i två hushåll och sämjodelade åkrarna. Om man även haft två hus att bo i undandrar sig naturligtvis vår bedömning. Från roteringslängderna 1627 och 1629 vet vi om Marcus att han var halt och lam. Vid 1623 års boskapsräkning hade Erik en häst, en tjur, fem kor, två kalvar, fem gamla får, två unga får, ett gamla svin, ett ungt svin och sådde 2½ tunna utsäde. Marcus två ston, en tjur, fem kor, en kalv, tre gamla får, två unga får och sådde 2½ tunna utsäde. När man 1625 uppger huru mycket säd var och en under året önskar mala uppger både Erik och Marcus 14 tunnor vardera. Detta är ju dubbelt så mycket som avkastningen av utsädet, som den tiden inte gav mer än på sin höjd fjärde kornet och tyder på att man köpte en stor del av den säd som förbrukades. Uppgiften lämnades för beskattningen emedan detej räckte med kvarntull, då en stor del av säden maldes med handkvarnar hemma på gårdarna. Levälä hade dock en fjärdedel i en vattenkvarn "storkvarnen" på en holme i Haralds fors tillsammans med Löv, Bjon och Kärr hemman. Holmen tillhörde dock Levälä. Marcus Mattson har en son Mickel, f. c:a 1618, vilken uttas till knäckt som 15 årig år 1633 och försvinner i 30-åriga kriget. Kanske Marcus dör kort därefter, eller ej anser sig kunna sköta sin hemmansdel, för 1635 svarar Erik Olsson för hela hemmanet. År 1637 upptas där endast Erik Olsson med hustru och piga. Han förestår hemmanet sedan till 1646.Han lever dock ännu 1651 då han betalar tiondet. I tiondelängderna förekommer nämligen ofta andra namn än namnet på ett hemmans huvudperson. Detär då troligen namnet på den som varit inne och betalat tiondet. Erik Olsson har två söner: Matts Eriksson, f. c:a 1615 och Mickel Eriksson, f. c:a 1640. Mickel nämns första gången i ett tingsprotokoll från 1653. Han hade trampat ned gräset på åkerrenen för Erik Hindersson (troligen mågen på Lussi hemman) och sedan svarat "spottskeligen" på tilltal, varför Erik hade slagit honom med ett spö. Blodvite hade

tydligen uppstått, för Erik fick böta tre mark för sår med vilja. Av historien att döma kan Mickel ha varit i 10-12-års åldern. Matts Eriksson är antecknad som hemmanets huvudperson 1647 - 1675. Han var även nämndeman åren 1641 - 1645. Det bör således vara han som är upptagen som son med sonhustru i mantalslängden 1641. Han var gift åtminstone två gånger. Det senare äktenskapet var bägge parternas andra och barnlöst. År 1680 var även hans andra hustru död. Då kärade nämligen Måns Isaksson i Socklot till honom vid hösttinget om Måns svärmors införningar (det hon förde med sig i boet) när hon ingick sitt andra äktenskap med Matts. Matts lovar betala sin hustrus jordafärd av sin enskilda egendom och leverera ifrån sig hennes persedlar. Matts lever ännu 1693 när han vid vintertinget tvistar om kvarnen vid Haralds forsen. Brodern Mickel Eriksson står för hemmanet åren 1676 - 1686. Hans hustru hette Brita Mattsdotter. De var barnlösa och testamenterar 1682 sin hemmansdel åt brorsdottern Susanna Mattsdotter och hennes man Anders Hansson. Testamentet hade sannolikt gjorts i samband med att de unga ingick äktenskap. Matts Eriksson hade två barn: sonen Anders Mattsson, f. troligen på 1640-talet, d. c:a 1697, gift med Margareta Hansdotter, d. c:a 1697 och den ovan nämnda dottern Susanna Andersdotter, f. omkring 1660, d. c:a 1707, gift 1682 med Anders Hansson. Anders Hansson kommer troligen från Knuts hemman där det 1676 - 1681 i M L finns en Anders Hansson, men ej mera 1683. Han är då f. c:a 1660, d. c:a 1698 och son till Hans Pålsson Knuts, som tillsammans med sin äldre bror Matts köpte Knuts hemman c:a 1629. Från 1688 års M L är Anders Mattsson upptagen som huvudperson på Levälä, men alla fyra är nämnda i längderna utan barn. Så går det fram till 1696 - 1698, "de svåra åren" eller "de fattiga åren", som denna tid kallas när den berörs i tingsprotokollen. Landet drabbades av svår kyla som förorsakade svåra missväxtår följda av hungersnöd och farsoter. År 1697 års M L upptar endast Anders Hansson och och Susanna Mattsdotter på Levälä. Anders Mattsson med hustru hade således dött. Nästa år finns endast änkan Susanna Mattsdotter med dräng och piga kvar. Av fyra vuxna på hemmanet hade således svälten tagit tre. Det visar sig dock senare att flera barn överlevt. År 1699 är Susanna ensam. Det var ju inte bara Levälä som drabbades, utan flera hemman blev helt öde. Då blev det även mycket svårt att få tjänstefolk. Det är ju även nu som stora nordiska kriget bryter ut med ökade soldatutskrivningar. Susanna kunde ju dock inte klara hemmanet helt ensam, varför vi finner henne nästa år omgift med en Grells Andersson. Denne kan vara förre bonden på Bro hemman i Ytterjeppo, som blivit ensam kvar på sitt hemman och vars hemman senare står öde. År 1703 får de två hjälp av mågen Joseph med hustru. Det är Susannas dotter Elisabet eller Lisa som gift sig. Hon har inte förr varit i M L på Levälä, men kan väl knappast ha varit borta och tjänat när hon så väl behövts hemma. Därför måste vi anta att hon gift sig som 15- 16-åring. År 1704 tillkommer i mantalslängden sonen Hans. Han återkommer senare som Hans Andersson. Då vi tidigare hade två svågrar Anders på hemmanet kan vi inte utan vidare säga vems son han är. Här kan vi inte annat än göra en kvalificerad gissning. Vi kan med stor sannolikhet anta att det är Anders Hansson som enligt skick och bruk gett sin äldsta son sin fars namn. År 1706 är Grells antingen död eller för gammal, för nu står Joseph Eriksson som huvudperson tillsammans med hustru, svärmor Susanna och svåger Hans. Redan följande år har Hans Andersson gift sig och står som huvudperson Året därpå nämns Susanna för sista gången. Fram till 1713 finns på Levälä Hans Andersson och hustru samt svåger Joseph med hustru. Då nämns för första gången även Mickel, som visar sig vara kusin till Hans och son till Matts Andersson. Så är vi framme vid det ödesdigra året 1714. Man har redan länge sett flyktingströmmen dra förbi på vägarna från de södra delarna av landet, vilka sedan 1910 varit i fiendens händer. Ännu hade man dock inte i Österbotten haft direkt kontakt med fienden. Nu 1714 den 19-de februari slår ryssarna vid Napo by i Storkyro landets sista arme, av vilken endast spillror drar förbi norrut. Ryssarna kom inte längre den vintern, men på våren började den stora flykten från Österbotten. Från Levälä flydde antagligen fyra personer: mågen Joseph Eriksson med hustru Elisabet Andersdotter, Margareta Andersdotter och Mickel Andersson. Endast Hans Andersson med hustru Lisa Eriksdotter stannade kvar för att sköta gården. Huru deras första möte med ryssarna gestaltade sig vet vi inte, men säkert blev de utplundrade flera gånger innan de slutligen 1716 tvingades att som ryska fångar följa med söderut. De var inte ensamma om att hamna i fångenskap. Redan sommaren 1714 fördes stora skaror söderut. Mest var det barn och ungdom, mellan 10 och 20 år, men som från Levälä även äldre personer. fångarna fördes antagligen till Petersburg, som vid denna tid byggdes med slavarbetskraft. En del fördes av ryssarna till erövrade områden som Estland för att arbeta på godsen, varifrån en stor del av folket flytt till Sverige. Levälä hemman lämnades öde. Snart stabiliserades dock förhållandena något och från 1717 infördes en viss ordning under den ryska militärmakten. Från det inre av landet som lidit mindre under fienden, kom det folk som tog upp de öde lämnade hemmanen.

Levälä togs upp av en Erik Simonsson med hustru Agneta. Han anhöll vid tinget 05.03.1718 0m att få uppta hemmanet. Han hade senare sin bror på Pirilundo i Naarasluoma i Lappo, varför man kan anta att han härstammade därifrån. Nu framträder en Hans Hansson från Herflax som visar sig vara gift med en syster till Hans Andersson vid namn Karin. De var kvar i landet och säljer nu Levälä hemman åt Erik Simonsson. Denne vill lämna ut hela den avtalade köpeskillingen, varför Hans Hansson stämmer honom till Nykarleby ting 06.11.1721. Genom tingsprotokollet får vi hela historien om Hans Andersson, varför jag återger det i sin helhet. "Hans Hansson ifrån Herflax berättar att hans hustrus Karin Andersdotters broder Hans Andersson 1716 med hustru och barn av ryssen bortfördes, varefter hans Hemman mtl börde i Ytterjeppo öde lämnades och sedan upptogs av Erik Simonsson Gunnar. Han lovade därföre 100 Dr km och åt Hans Hansson årligen 8 kappland åker och litet slottland att njuta, varuppå är betalt 1 ko, 1 tunna 15 kappar spannmål, 1 stor gryta samt 1 Dr 4 öre kmt penningar, alltihopa 46 Dr 16 öre. Ty begärer Hans det som än på skillingen återstår. Erik Simonsson kan ej neka sig lovat därföre 100 Dr kopparmynt om han för samtliga arvingar skulle bliva odriven och fastebrev erhålla, men som hustru Karin Andersdotter har tvenne systrar hustru Elisabet och pigan Margareta Andersdöttrar och dessutom skall en Mickel Andersson äga hälften av hemmanet, alltså fruktar han sig bliva driven och kan fördenskull ej mera på köpeskillingen betala än redan skett är. För övrigt nekar han sig lovat åker eller äng. Mårten och Matts Markussöner (Ruotsinkoski) ifrån Överjeppo vittna att de hört Erik Simonssons och Hans Hanssons avtal om hemmanet, då Erik Simonsson därföre lovade 100 Dr kopparmynt inalles. Om åker och äng blev fullan talt, men därtill samtyckte Erik Simonsson inte. Hans Hansson är så medellös att Erik Simonsson bliver osäker om sina utlagda medels betalning om de andra arvingarna honom av hemmanet driva, ej heller haver Hans Hansson sin hustrus medarvingars tillstånd att sälja hemmanet. Resolution: Emedan Hans Hansson inte har sin hustrus medarvingars tillstånd att sälja sin svärfaders (borde stått svågers) hemman, men dock mera av Erik Simonsson uppburit än på hans hustrus andel belöper, så framt de andra nu förskingrade arvingarna hemkomma ty kan honom ej mera bestås, innan besked inskaffas huru många uti köpeskillingen delaktiga bliva." Av protokollet framgår namnen på Hans Anderssons systrar och att två av dem jämte en Mickel Andersson äro förskingrade, d. v. s. på flykt. Mickel Andersson är inte en bror, då skulle det stå utsatt. Han äger dessutom halva hemmanet, Hans Andersson med systrar den andra halvan. Mickel måste således vara enda sonen till Anders Mattsson och äger ensam sina föräldrars andel i hemmanet. De tre förskingrade arvingarna hördes aldrig av, men den som man minst väntat Hans Andersson återvände efter fredsslutet följande år med hustru och barn. Vid hösttinget 17.10.1722 klagar Hans Andersson över att Erik Simonsson under Hans fångenskap slagit sig ned på hans hemman. Emedan hemmanet var krono, som det blivit under fattigåren i slutet av 1600-talet och Hans Andersson var utfattig, medan Erik Simonsson lovar att utan frihetsår betala hemmanets skatter, återfick Hans ej hemmanet. Redan vid vintertinget 18.02.1723 hade Erik Simonsson gjort upp avtal med Hans Andersson. Protokollet lyder: "Erik Simonsson från Ytterjeppo framlägger ett köpebrev av honom och Hans Andersson därsammastädes, närvarande vittnen handelsmännen Johan Juniander och Anders Turdin samt Erik Eriksson Bjon, Gustav Bärs och Erik Hindersson Lassila. Den 14 december 1722 undertecknat, förmälande. Emedan Hans Andersson för sin fattigdoms skull ej mäktar uppehålla 5/6 mtl (borde stå 1 mtl) krono Läfwilä, ty uppdrager han Erik Simonsson besittningsrätten därpå emot 100 Dr kopparmynt och till årlig sytning 16 kappland åker bestående av 5 åkerstycken tillika med överkärr hagan och lillhagan ovanför gamla åkern till höslag samt hus och hemfrid i gården. Men skulle de ej sämjas tillsammans i gården, bör Erik Simonsson med hans hjälp förskaffa honom nödiga hus på Löfbacken. Dessutom lovar han betala Hans Anderssons gäld till handelsman Juniander 162 Dr 14 öre samt till Anders Turdin 90 Dr kmt. vilket Hans Andersson nu tillstår och efter Erik Simonssons begäran protokollerades." Vi har således kvar på Levälä om än nu inhyses den gamla ägaren av hemmanet: Hans Andersson son till Anders Hansson och hustru Susanna Mattsdotter, f. på Levälä c:a 1689, d. där c:a 1733. Sista gången till nattvarden 24.08.1733. Gift c:a 1707 med Lisa Eriksdotter, f. 1669 enligt kommunionboken vilket dock verkar föga troligt, d. 11.03.1763 vid 70 års ålder. Enligt detta vore hon född 1693 vilket troligen kommer närmare det riktiga födelseåret. Barn födda, första på Levälä, andra under fångenskapen: Maria, f. c:a 1715. Stammor för en del av Levälä-släkten. Anna, f. c:a 1719. Tab. 1. Stammor för släkten Levelius. Om Hans Andersson trivdes i gården eller byggde hus på Lövbacken vet vi inte. Det skulle i så fall varit den första bebyggelsen på backen.

Nu när Erik Simonsson kände sig sitta säker på Levälä glömde han sitt löfte att stå för hemmanets skatt utan frihets år och anhöll vid vintertinget 07.03.1724 om frihetsår för Levälä. Protokollet ger en god inblick i hemmanets tillstånd. "Erik Simonsson från Ytterjeppo begärer frihet på 1 mtl Lefwelä där husen merendels äro gamla och ansenlig förbättring fordra. Åkern är mest i svagt och utmagert bruk, med förfallna diken och gärdesgårdar samt skog och måsavuxna ängar. Under Hemmanet finns ingen näver eller timmerskog, nödig vedskog och mulbete, intet fiskevatten. Bonden äger 2 hästar, 2 oxar, 4 kor, 2 ungnöt och 5 får, samt prövar behöva ett års frihet vilket dock generalmajoren och landshövdingen Högvälborne Herr Reinhold Wilhelm von Essen ödmjukeligen underställes. Kanske Levälä var för stort hemman för Erik Simonsson att arbeta upp ensam. De skulder han fått var även stora. Bl. a. de 162 Dr:na till handelsman Juniander lovade han betala av med 4 Dr per år, således på 40 år. Ett sådant avtal måste betraktas generöst av handelsman, men ändå hade han ej på de första åren ej betalt en enda daler. I varje fall sålde han hemmanet redan i april 1727.

(Detta taget från boken Levälä-Släkten, Del 1.)

Släkten Levelius. Tab. 1. Anna Hansdotter Levälä. F. tydligen medan familjen var i rysk fångenskap c:a 1719. D. på Keppo i Överjeppo by i Nykarleby socken 21.04.1781, 62 år gammal. Födelseåret kommer man till enligt uppgiven ålder när hon dog och att hon var första gången till Nattvarden 1734 och då bör ha varit 15 år gammal. Det uppges även i Nykarleby församlings kommunionbok 1771 där hon finns på Keppo. Hon var dotter till Hans Andersson Levälä och hustru Lisa Eriksdotter. Anna vigdes i Munsala 01.07.1768 vid f. d. länsman Petter Bergdahl eller Bergendahl (bägge namnen användes jämnsides). F. c:a 1710 - 1713, D. i Nykarleby församling 01.08.1769, 53 år gammal. Han var son till handelsmannen Mårten eller Martin Hindersson Bergdahl d. i Vasa 1723 /1724, vigd i Vasa 08.01.1701 vid Margareta Mattsdotter. Hon gifte efter Martins död om sig med Jakob Bergdal, troligen en släkting till den avlidne. Petters föräldrar finns ej upptagna i mantalslängderna i Vasa 1705 - 13, men återfinns där efter stora ofreden boende i tredje kvarteret. Petters namn ser vi tidigast när han 17.10.1722 skrivs in i Vasa trivialskola. I matrikeln står som nr 40 Petrus Martini Bergdahl, handelsmansson från Vasa. Han avgick 1727 vid mitten av vårterminen. Senare har tillfogats länsman i Nykarleby. Sedan han slutat skolan hjälper Petter säkert sin styvfar med affärerna, men redan 1730 återfinner vi honom i Nykarleby stads första kommunionbok gift med Maria Enholm, f. c:a 1701, d. i Munsala 18.06.1761, 60 år gammal. Att hon tillhörde societeten i Nykarleby framgår av de faddrar de hade vid dottern Margaretas dop, f. 27.02.1731. (Se Medlemsblad nr 14.) Petter flyttade med sin familj tillbaka till Vasa 1732. Där bor han igen i tredje kvarteret upptagen i längderna efter mor och styvfar. År 1739 får han tjänsten som länsman i Nykarleby. Han bor först några år på Bro hemman i Kyrkobyn, men flyttade troligen 1742 till Biggas hemman i Kovjoki. År 1744 köper han Haga hemman i Munsala och flyttar dit följande år. Det var när han kom till Bro han städslade Anna Hansdotter Levälä som piga och de fick sina söner Petter 1741 och Henrik 1743. Frågan om vem som var far till barnen var uppe vid fyra ting : Nykarleby ting 07.03 1742, 12.01.1743, 27.04.1744 och 29.09.1744. Efter att vid första tinget ha skyllt på prästgårdsdrängen förklarar Anna att det var Petter Bergdahl som var far till bägge barnen. De inkallade vittnena hade ingenting sett eller hört. När Petters dräng från tiden på Bro kallades till sista tinget försvann han från orten. Vid det tinget tog Anna tillbaka anklagelsen mot Petter och sönerna förblev faderlösa. Att Petter så uthålligt förnekade faderskapet berodde kanske inte på de höga böter han som gift man hade fått betala, han skulle säkert även ha mist tjänsten. Det är dock genom det som berättas i protokollen vi vet att Petter bodde på Bro och ungefär när han flyttade till Biggas samt att Anna tidvis bodde på Levälä. Det är ju klart att länsman inte kunde låta sin piga föda sina barn i hans hem. Det fick hon göra på Levälä. I doplängden anges endast att de föddes i Ytterjeppo, men faddrarna är från Levälä eller närmaste gårdar där omkring. Anna står i kommunionboken på Levälä fram till 1747. När Petter flyttat till Haga i Munsala 1745 har han en piga som heter Kajsa i mantalslängden. Hustrun Maria Enholm är ej upptagen i längden, men bör nog ha bott med sin man, hon dog ju på Haga 1761. På 1750 talet heter pigan Anna så man kan anta hon varit där sen 1748. Maria och Anna fick väl försöka samsas.

Länsman själv var säkert inte heller så lätt att tas med. Han blev 1755 avskedad för upprepade slagsmål och bl.a. hade han trakasserat bödeln då denne kom för att hämta sin avlöning. Härefter arbetar han åt handelsmännen i Jakobstad och benämns bokhållare. Det är kanske nu sonen Petter får hjälpa sin far och lära sig bokföring. Han har säkert själv lärt dem läsa, skriva och räkna. Den enda bevarade kommunionboken från denna tid i Munsala församling är från åren 1762 - 67. I den upptas på Haga: Förre länsman Petter Bergdahl f. 1710 pigan Anna Hansdotter f. 1713 dräng Petter f. 1744 dräng Henrikson f. 1745 Nu hade ju Petter kunnat gifta sig med Anna sedan Maria dött. I stället gifte han sig med en kvinna från Pedersöre, som hade en viss förmögenhet. Den 31.05.1762 vigs i Pedersöre bokhållaren Petter Bergdahl vid jungfru Hedvig Walding. Äktenskapet blev kort. Hedvig dog i Pedersöre 20.05.1765. Av bouppteckningen framgår att Hedvig kommit till Haga för att bo med sin make, men återvänt till Pedersöre utan att ens få med sig all den egendom hon haft med sig till Haga. Hon blev väl chockad när hon fann att Petter på Haga redan hade en bihustru och två vuxna söner. Petter ökade genom äktenskapet sin förmögenhet med 562 daler, en rätt ansenlig summa denna tid. Vid mitten på 1760-talet antar sönerna sönerna namnet Levelius och Petter Levelius får tjänst som skrivare på Keppo såg. Henrik vill även flytta bort och då finner Petter Bergdahl att det vore bäst att Sälja Haga och flytta till sonen på Keppo. Det är i detta sammanhang han låter viga sig vid Anna. Man kan undra om ej detta är villkoret sonen Petter ställer för att ta emot sin far på Keppo. I Barn födda på Levälä i Ytterjeppo: Petter (Per) Levelius. F. 06.11.1741. Tab. 2. Henrik Levelius. F. 12.01.1742. Tab. 101. Tab. 2. (Från Tab. 1.) I Petter Levelius. F. i Nykarleby lf, Ytterjeppo by, på Levälä 06.11. 1741. D. på Keppo i Överjeppo 26.03.1791 av pestskott. Han var son till länsman Petter Bergdahl och Anna Hansdotter Levälä. Gift i Munsala 16.10.1710 med Catarina Andersdotter Damskata. F. i Munsala på Damskata 25.08.1744. D. på Keppo 05.07.1832, dotter till bonden Anders Larsson Damskata och hustru Brita Johansdotter. Från 1771 är Petter med sin familj skriven på Keppo i Nykarleby landsförsamlinging, men när han vigs 1770 tituleras han redan sågskrivare. Han har ej fått gå i Vasa trivialskola. Antagligen undervisades han av sin far och när denne från 1755 arbetade som bokhållare åt handelsmännen i Jakobstad fick han följa med och lära sig bokföring. Petter Levelius var således redan vid slutet av 1760-talet anställd av den kända handlanden i Vasa Johan Blad som skrivare vid sågen på Keppo. Blad hade 1759 köpt sågen och lät höja dammen smt utrustade den 1773 med två ramar med 7 tunna sågblad i varje ram så att den stod på toppen av sin tids teknik. Dessutom hade Blad på Keppo ett tobaksspinneri, beckbruk, linne- och bomullsspinneri och ett klädesväveri. Det var således en ansvarsfull post Petter innehade. Bouppteckningen efter Petter från 1793 omfattar dryga 1000 riksdaler. Ett hemman som han köpt på Damskata i Munala står för halva summan medan det övriga omfattar lösöret i ett välordnat hem med möbler, porslinsservis för 12 personer med alla tillbehör och hästar vagnar, ja allt som behövdes för att kunna på ett värdigt sätt ta emot Johan Blad när han kom för att inspektera verksamheten. Änkan stannade kvar på Keppo hos äldsta sonen som så småningom fick överta faderns tjänst. II Barn födda på Keppo: Anna Brita Levelius. F. 17.11.1771. Tab. 3. Petter Gustav. f. 24.02.1773. Tab. 88. Maria Catharina Levelius. f. 30.06.1774. Tab. 93. Johan Henrik, f. 09.12.1778, d. i Stockholm 18.11.1811. Han flyttade till Kronoby i slutet av 1790-talet. Intagen i kommunionboken där 1801 hos befallningsman Olof Johan Yhrman. Utnämnd av kunglig maist till häradsskrivare i Korsholms norra fögderi i Vasa län 04.06.1799. (Stockholms Riksarkiv.) Finns i nästa bok 1802 i Kronoby på Riska och står som Herr Häradsskrivaren Johan Levelius. Var under 1808-9 års krig med armen och titulerades efter kriget fältrevisor. Bou i Stockholm 1812-III-452 (SSA) ".. som uppehållit sig i Stockholm sedan någon tid hos Källarmästaren Anders Herenius på Källaren ....? på Ladugårdslandet ...". Så följer beskrivning över hur man tagit vara på hans kvarlåtenskap, förseglat och bevarat den till den 19 mars 1812 då bou ägde rum. "Enda arvinge, sambrodern bokhållare vid ett under Kimo bruk i Vasa län i Finland, beläget

sågverk, P. L. Levelius, närvarande genom ombud. Tillgångar i boet 133.56. Skuld 90.45. Behållningen tillfaller P. L. Levelius 34.43." Se även Post o Inrikes Tidning. Tab. 3. (Från Tab. 2.) II Anna Brita Levelius. F. på Keppo 17.11.1771 i Överjeppo, Nykarleby (Fb). Döpt 18.11.1771. Död 27.07.1851 på Finskas hemman nr 5 Överjeppo, Nykarleby lf (Bou). I Bou finns inga arvingar upptagna. Gift 25.09.1794 i Nykarleby lf med Elias Ringström (Vb). f. 17.04.1758 i Riddarholmens förs. Stockholm, d 16.10.1813 i Överjeppo, Nykarleby. (Son till Anders Ringström, tobaksfabrikör, f omkr. 1714, d 1774, o hans hustru Maria Catharina Sunnermark f 1733, d 1754). Elias förekom 1783 som murardräng i Stockholm, 1785 var han murargesäll i Vasa och flyttade därifrån den 9 juni till Nykarleby landsförsamling, där han vistades ett halvt år och flyttade sedan 1786 som bruksbokhållare till Orisberg. Då äldste sonen föddes 1795 var Elias bruksinspektor på Kimo bruk, Oravais sn. Inflyttade därifrån till Nykarleby lf 1801 som inspektor på Keppo. III Barn födda på Kimo bruk, Oravais sn: Johan Petter Ringström. F.09.05.1795 D. 10.06.1795 på Kimo bruk. Catharina Sofia Ringström. F. 09.10.1796 D. 06.10.1806 i Överjeppo, Elias Robert Ringström. F. 01.05.1799. Tab. 4. Tabell 4. (Från Tabell 3) III Elias Robert Ringström. F. 01.05.1799 på Kimo bruk, Oravais sn, Finland. D.01.11.1873 i Apoteksgården, Filipstad. Han blev 1812, vid 13-års ålder, antagen som elev vid apoteket i Nykarleby. Farm. stud.ex. 1818. Efter anställning på apoteket i Vasa, och någon tid bruksbokhållare vid Orisbergs bruk kom han 1822 över till Sverige, där han 1823 avlade apotekarex. Anställd på apoteken i Linköping och Uppsala (hos sin blivande svåger Claes Wilhelm Engelbrecht). Inköpte den 1 nov 1829 apoteket i Filipstad av Johan Henric Westman (f i Vasa 1786). I 106 år var sedan detta apotek kvar i den Ringströmska familjen. Han besökte sin mor i Finland sista gången 1827 och förde då dagbok, liksom under vistelsen som bruksbokhållare på Orisberg. I Filipstad var han en mångbetrodd man och var vice ordf. i stadsfullmäktige, samt innehade ett antal styrelse- och förtroendeuppdrag. Efter överlämnandet 1857 av apoteket till sin äldste son bosatte han sig på sin lantgård Liksta utanför Filipstad. Han gav ut en skrift: "Ett ord i sinom tid", 1857. Under pseudonymen "En olärd". Gift 23.09.1829 i Stockholm med Helena Wilhelmina Engelbrecht (enl Domkyrkoförs, Uppsala). F. 31.07.1800 i Riddarholmens förs, Stockholm. D. 20.06.1872 i Apoteksgården, Filipstad. (Dotter till Carl Johan Engelbrecht, kommissarie i Generalassistancekontoret, f 1744, d 1809, o hans hustru Anna Katarina Nordin, 1765, d 1808.) Efter äldste sonens födelse i Stockholm 1829, vistades hon med honom i Rimbo, varifrån hon 1831 flyttade till Filipstad, dit hennes make redan tidigare hade flyttat. Barn födda första i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, övriga i Apoteksgården Filipstad: Robert Wilhelm Ringström. F. 30.09.1829. Tab. 5. Wilhelmina Ringström. Född 15.03.1832 . Död 03.08.1858 i Apoteksgården, Filipstad. Förlovad med Fritjof Cederberg. Carl Gustaf* Ringström . F. 07.11.1833. Tab. 48. Rosalie Ringström. F. 28.04.1835. Död 02.07.1836 i Apoteksgården. Clas Magnus Ringström. F. 24.03.1837. D. 02.04.1930 i Filipstad. Ex. 1861 från Ultuna lantbruksinstitut, arrenderade faderns gård Liksta 1862-68, Lassegård i Visnums sn 1868-75, ägde och brukade Träfors i Ölme sn sedan 1875. Tillbringade sina sista år i Filipstad. Ogift. Johan Alexander (Janne) Ringström. F. 12.12.1839. Drunknade i Skillerälven 19.06.1846 i Filipstad. Sofia* Christina Ringström . Född 01.12.1843. D. 04.04.1935 i Filipstad. Tab. 66. Tab. 5. (Från Tab. 4) IV Robert Wilhelm Ringström. F. 30.09.1829 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. D. 17.03.1919 i Apoteksgården, Filipstad. Elev på Akademiapoteket i Uppsala (hos sin morbror Claes Wilhelm Engelbrecht) 1845, farm.stud.ex. 1849, apotekarex. 1856, anställd på apoteket i Filipstad 1856-57, innehavare av detta apotek från 1857. Robert Wilhelm var vice ordf. i stadsfullmäktige och innehade diverse styrelseuppdrag. Var nestor inom Sveriges apotekarkår. Gift 07.06.1860 i Filipstad med Lovisa Mathilda Fagerlin . Hennes 2:a gifte, (gift 1:o med sin kusin

tecknings- och gymnastikläraren John Albert Rosendahl f 1820, d 1858). F. 15.04.1829 i Nicolai förs, Stockholm. D. 03.09.1912 i Apoteksgården, Filipstad. Dotter till Carl Wilhelm Fagerlin, grosshandlare o sidenvävare, f 1790, d 1855, o hans hustru Maria Margaretha Gnospelius, f 1801, d 1855. V Barn födda i Apoteksgården i Filipstad: Hildegard* Mathilda Ringström. F. 22.03.1861. Tab. 6. Georg* Robert Ringström. F. 25.07.1862. D. 26.04.1945 i Filipstad. Arkitekt. Ex. 1886 från Tekniska Högskolan och 1888 från Akademien för de fria konsterna, företog flera studieresor utomlands, anställd 1900 vid Stockholms stads byggnadskontor, praktiserande arkitekt i Stockholm från 1913. Bosatte sig på gamla dar i Apoteksgården, Filipstad. Ogift. Ivar* Gustaf Ferdinand Ringström. F. 27.08.1864. Tab. 11. Fanny* Wilhelmina Ringström. Född 30.03.1867. D. 17.03.1953 i Filipstad. Var hela livet bosatt i Apoteksgården, Filipstad. Ogift. Tab. 6. (Från Tabell 5) V Hildegard* Mathilda Ringström. F. 22.03.1861 i Apoteksgården, Filipstad. D. 27.01.1948 i Filipstad. Gift 17.10.1889 i Apoteksgården, Filipstad med Axel* Bronell F. 20.08.1856 i Filipstad. D. 15.05.1916 på Stockholms hospital, skriven i Filipstad. (Son till Johan Bronell, tullinspektor o bokhandlare, f 1817, d 1902, o hans hustru Emma Augusta Hamberg, f 1823, d 1912.) Bokhandlare. Innehavare av Bronellska Bokhandeln i Filipstad. VI Barn födda i Filipstad: Greta Bronell. F. 01.04.1892 . D. 24.02.1988 i Filipstad. Ex. lanthushållslärarinna, författare. Ogift. Robert (Bob)* Bronell. F. 22.08.1894. Tab. 7. Tab. 7. (Från Tab. 6) VI Robert (Rob)* Bronell. F. 22.08.1894 i Filipstad. D. 10.08.1974 i Högalids förs, Stockholm. Häradsskrivare i Västersysslets och sedan Östersysslets fögderi, Värmlands län. Gift 06.10.1923 i Nicolaikyrkan, Örebro med Ruth* Viktoria Becker F. 19.12.1896 i Vretstorp, Viby sn, Örebro län. D. 11.05.1958 i Filipstad. Dotter till Wilhelm* Andersson Becker, grosshandlare, f 1865, d 1918, o hans hustru Ida* Sofia Eriksson, f 1862, d 1952. VII Barn: Ulla Margareta (Ullagreta)* Bronell. Född 17.09.1924 på Råtorp, Grava sn, Värmlands län. Tab. 8. Tab. 8. (Från Tab. 7) VII Ulla Margareta (Ullagreta)* Bronell. F. 17.09.1924 på Råtorp, Grava sn, Värmlands län. Ex. vävlärarinna, fd redaktör för Svenska släktkalendern. Gift 24.05.1947 i Kila kyrka, Värmlands län med Torsten Gustaf Carlsson. F. 25.09.1920 i Lysviks sn, Värmlands län. (Son till Carl Gustaf* Carlsson, handlande, f 1892, d 1968, o hans hustru Anna* Aurora Borg, f 1892, d 1973.) Pol.mag., civilekonom, fd bankdirektör i Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm. Adress till Ullagreta o Torsten: Grangärdevägen 8, 167 75 Bromma. VIII Barn: Ylva* Kristina Carlsson. Född 15.04.1948 på Pro Patria, skriven i Brännkyrka förs, Stockholm. Tab. 9. Leif* Arne (Carlsson) Bronell. Född 04.04.1954 i Slottstadens förs, Malmö. Tab. 10. Tab. 9. (Från Tab. 8) VIII Ylva* Kristina Carlsson. Född 15.04.1948 på Pro Patria, skriven i Brännkyrka förs, Stockholm. Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, anst. vid Nacka - Värmdö psykiatriska sektor. Gift 02.08.1975 i S:t Birgitta kyrka, Västerleds förs, Stockholm med Kurt* Roland Sjöberg. F. 15.09.1949 i Slottstadens förs, Malmö. Son till Bertil* Wilhelm Sjöberg, ingenjör, f 1919, d 1992, o hans 1:a hustru Ruth Saine Marita* Lundell, f 1922, i hennes 1:a gifte. Kurt är jur.kand., personalchef vid Riksbyggen. Familjen bor i Enskededalen. IX Barn födda på Danderyds Sjukhus, skrivna i Skarpnäcks församling Stockholm: Jan Martin* Sjöberg. F. 23.01.1976. Stud.

Jens Fredrik* Sjöberg. F. 08.07.1978. Stud. Tab. 10. (Från Tab. 8) VIII Leif* Arne (Carlsson) Bronell. F. 04.04.1954 i Slottstadens förs, Malmö. Project manager vid Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB. Gift 1:o 1977-1979 med Ulrika* Margareta Jantze. F. 24.01.1956 i Solna. Dotter till Tage* Jantze, f 1913, d 1990, o hans hustru Harriet* Margareta Erlandsson, f 1920. Gift 2:o 27.06.1981 i Stockholms stadshus med Ingrid Susanne (Sanna)* Engström. F. 08.03.1959 i S:t Görans förs, Stockholm. (Dotter till Harry* Axel Jensen, f 1940, o Kerstin* Ingeborg Falk, fil.mag., f 1941 gift 1965-79 m BengtOlof* Engström, fil.mag., f 1941.) Sales director vid E Cederlunds Grosshandel AB. Familjen bor i Spånga. IX Barn: Emma* Cecilia Bronell. F. 10.12.1981 på S:t Eriks sjukhus, skriven i S:t Görans förs, Stockholm. Johan* Gustaf Pascal Bronell. F. 11.07.1984 på Karolinska sjukhuset, skriven i Spånga förs, Stockholm. Tab. 11. (Från Tab. 5) V Ivar* Gustaf Ferdinand Ringström. F. 27.08.1864 i Apoteksgården, Filipstad. D. 28.02.1948 i Filipstad. Apotekare. Elev 1882 på apoteket Lejonet i Göteborg (hos farbrodern Carl Gustaf Ringström). Farm.kand.ex. 1886, apotekarex. 1889, anst. samma år vid apoteket i Filipstad, föreståndare där från 1895. Fick 1919 privilegiet på detta apotek, som han lämnade vid sin pensionering 1935. Han hade liksom sin far o farfar en rad förtroendeuppdrag i Filipstad. Gift 11.08.1898 i Nora med Sigrid* Emilia Billmanson. F. 30.10.1873 i Nora. D. 29.05.1955 i Filipstad. (Dotter till Per Richard* Billmanson, rektor, f 1835, d 1918, o hans hustru Emilie* Fredrika Sewén, f 1846, d 1908.) VI Barn födda i Apoteksgården Filipstad: Hedvig (Heje)* Ringström. F. 11.06.1899. Tab.12. Märta* Emilie Mathilda Ringström. F. 17.02.1901. Tab. 14. Sigrid Elisabeth* Wilhelmina Ringström. Född 28.10.1903. Tab. 24. Fanny Barbro* Alice Ringström. F. 22.10.1907. Tab. 39. Tab. 12. (Från Tab. 11) VI Hedvig (Heje)* Ringström. F. 11.06.1899 i Apoteksgården, Filipstad. D. 23.09.1985 i Norderö, Jämtlands län, skriven på Danvikshem, Nacka. Textilkonstnär. Gift 31.07.1929 i Fryksände kyrka, Värmlands län med Albert Bernhard* (Nilsson) Önstad. F. 25.07.1895 på Trusta, Norderö, Jämlands län. D. 23.01.1981 på Danvikshem, Nacka. (Son till Nils* Mårtenssson, hemmansägare, f 1842, d 1912, o hans hustru Maria* Lögdberg, f 1857, d 1926.) Konstnär. VII Barn: Marie Charlotte* Önstad. F. 03.07.1931 i Filipstad. Fil.kand. Marie bor i Stockholm. Gabriella* Önstad. F. 19.02.1934 i Maria förs, Stockholm. Tab. 13. Tab. 13. (Från Tab. 12) VII Gabriella* Önstad. Bär namnet Önstad. F. 19.02.1934 i Maria förs, Stockholm. Keramiker, bildlärare. Bor på Frösön. Gift 1:o 1953-1957 med Jean* Remy Derid. F. 20.02.1933 i Paris. (Son till Remy Viktor St Ange Derid, f 1896, d 1961, o hans hustru Linnea Eugenia Selberg, f 1902, d 1993). Konstnär. Gift 2:o 1974-1987 med Kjell*-Ola Olofsson. F. 19.01.1938 i Hörnefors. (Son till Gustaf Herman Olofsson, f 1899, d 1975, o hans hustru Ally Condela Löfgren, f 1901, d 1955). Reklamtecknare, bildlärare. VIII Barn: 1. Jean Pierre* Bernard Derid. F. 04.06.1954 i Luleå. Bor i Luleå. 2. Fanny* Hedvig Maria Beata Önstad. F. 22.05.1974 på Danderyds sjukhus. Ridinstruktör, stud. Bor i Östersund.

Tab. 14. (Från Tab. 11) VI Märta* Emilie Mathilda Ringström. F. 17.02.1901 i Apoteksgården, Filipstad. D. 12.07.1983 i Wänge, Torpa, Östergötlands län, skriven i Växjö. Gift 01.06.1925 i Filipstads kyrka med Johan Daniel* Thulesius. F. 05.06. 1889 i Hamburg, Tyskland. D. 03.04.1967 i Braunschweig, Tyskland. (Son till Johan Daniel Thulesius, Schiffs- und Maschinenbauing, f 1840, d 1917, o hans hustru Marie Homann, f 1864, d 1951). Dipl.Ing., arkitekt, professor vid Technische Hofschule i Braunschweig. VII Barn födda i Braunschweig, Tyskland: Ivar Andreas* Thulesius. F. 21.01.1927. Tab. 15. Knut Olav* Thulesius. F. 09.07.1930. Tab. 19. Johann Daniel* Thulesius. F. 14.11.1939. Tab. 23. Tab. 15. (Från Tab. 14) VII Ivar Andreas* Thulesius. F. 21.01.1927 i Braunschweig,Tyskland. Orgelbyggare på Gotland. Gift 28.08.1959 i Lüneborg med Renate* Louise Rümelin. F. 27.02.1928 i Lüneborg, Tyskland. (Dotter till Gottlob* Bernhard Rümelin, kyrkomusikdirektör, f 1887, d 1959, o hans hustru Helene* Elisabeth Wurm, socialvårdare, f 1893, d 1959.) Skräddarmästare. Familjen bor i Klintehamn. VIII Barn födda i Visby, skrivna i Sanda, Gotlands län: Tilman* Daniel Andreasson Thulesius. F. 18.06.1960. Tab. 16. Marie Helene* Renate Thulesius. F. 26.09.1961. Tab. 17. Michael* Johannes Thulesius. F. 17.05.1963. Tab. 18. Tab. 16. (Från Tab. 15) VIII Tilman* Daniel Andreasson Thulesius. F. 18.06.1960 i Visby, skriven i Sanda, Gotlands län. Ingenjör. Gift 24.08.1988 i Jakobsberg med Susanne* Annika Friede. F. 05.04.1956 i Stockholm. Dotter till Kurt Arthur Karl Friede, f 1932, o hans hustru Inge Wilhelmine Fuhrmann, f 1935. Familjen bor i Kungsängen. IX Barn: Anna* Emelie Thulesius. F. 22.08.1988 på Södersjukhuset, Stockholm. Maria* Josefine Thulesius. F. 22.12.1990 på Löwenströmska sjukhuset, Uppland-Väsby. Tab. 17. (Från Tab. 15) VIII Marie Helene* Renate Thulesius. F. 26.09.1961 i Visby, skriven i Sanda, Gotlands län. Bär namnet ThulesiusKittlaus. Bokhandlare i Bremen. Gift 26.09.1987 i Bremen med Ulrich* Paul Gerhard Kittlaus. F. 14.06.1955 i Halle-an-der Saale, Tyskland. (Son till Theodor* Ernst Eduard Kittlaus, professor, f 1916, d 1987, o hans hustru Waldtraut* Käthe Helene Brutschke, sjuksköterska, f 1928.) Snickare. Familjen bor i Bremen. Tab. 18. (Från Tab. 15) VIII Michael Johannes Thulesius. F. 17.05.1963 i Visby, skriven i Sanda, Gotlands län. Möbelsnickare. Michel bor i Kallinge. Gift 1988-1992 med Ann Hélène* Mattsson. F. 24.05.1964 i Karlskrona stadsförs. (Dotter till Bengt* Evert Mattsson, fabriksarbetare, f 1941,o hans hustru Gunnel Anna Irene* Johansson, dagbarnvårdare, f 1943.) Affärsbiträde. IX Barn: Johanna* Matilda Helene Thulesius. F. 29.09.1988 i Kallinge, Blekinge län. Matthias* Simon Michael Thulesius. F. 19.10.1989 i Backaryd, Blekinge län.

Tab. 19. (Från Tab. 14) VII Knut Olav* Thuselius. F. 09.07.1930 i Braunschweig, Tyskland. Med.dr., professor. Gift 1:o 1959-1975 med Kristina* Lundell. F. 08.07.1939 i Östraby, Malmöhus län. (Dotter till Bror Einar Lundell, rektor, f 1901, d 1975, o hans hustru Agda Tågström, f 1902, d 1992.) Gymnastikdirektör, studierektor. Bor i Växjö. Gift 2:o 19.12.1982 i Islamik Cultural, Stockholm med Layla* Al-Ugaily. F. 08.11.1949 i Bagdad, Irak. Adress till Olav och Layla bor i Linköping. VIII Barn i första äktenskapet födda i Göteborg, sista i Växjö: Hans* Olav Thulesius. F. 17.11.1959. Tab. 20. Johan Kristian* Thulesius. F. 06.12.1961. Tab. 21. Magnus* Daniel Thulesius. F. 27.05.1965. Tab. 22. Marie* Kristina Thulesius. F. 21.05.1970. Stud. Tab. 20. (Från Tab. 19) VIII Hans* Olav Thulesius. F. 17.11.1959 i Göteborg. Leg.läkare, distriktsläkare vid Vårdcentralen i Växjö. Gift 28.01.1989 i Herlev, Danmark med Helle* Lundgaard Christensen. F. 09.07.1962 i Herlev, Danmark. (Dotter till Erik Lundgaard, f 1931, d 1994, o hans hustru Benni Ladekjaer Christensen, f 1934.) Leg.läkare vid öronkliniken i Växjö. Adress till Hans och Helle: bor i Växjö. IX Barn: Jacob* Olav Thulesius. F. 04.03.1990 i Lund. Sara* Christina Thulesius. F. 14.07.1993 i Växjö. Tab. 21. (Från Tab. 19) VIII Johan Kristian* Thulesius. F. 06.12.1961 i Göteborg. Skådespelare. Gift 26.07.1986 i Helsingfors med Ylva* Christine Edlund. F. 14.11.1951 i Helsingfors. Dotter till Erik Gustaf Edlund, ingenjör, f 1911, d 1978, o hans hustru Siiri Linnea Forss, banktjänsteman, f 1913. Familjen bor i Helsingfors. IX Barn född i Vasa, Finland: Onni* Daniel Gustaf Thulesius. F. 09.02.1988. Tab. 22. (Från Tab. 19) VIII Magnus* Daniel Thulesius. F. 27.05.1965 i Göteborg. Civilingenjör. Gift 26.03.1991 i Kalmar med Eva Johanna* Lucia Klintheim. F. 07.05.1965 i Oskarshamn. (Dotter till Stefan Sten Sture Klintheim, ingenjör, f 1940, o hans hustru Livia Rut Girdo, lärare, f 1941.) Civilekonom. Familjen bor i Lund. IX Barn född i Lund: Magnus David* Stefan Thulesius. F. 26.03.1995. Tab. 23. (Från Tab. 14) VII Johann Daniel* Thulesius. F. 14.11.1939 i Braunschweig, Tyskland. Dipl.-Ing., arkitekt, professor vid Fachhochschule i Bochum, Tyskland. Gift 1:o 1971-1980 med Liv* Karen Koppen. F. 18.08.1942 i Hamre, Norge. (Dotter till Lars A Koppen, o hans hustru Liv Maria Brekke, f 1914). Dipl.psykolog. Liv o Iselin bor i Nesoddtangen, Norge. Gift 2:o 31.08.1984 i Hagen, Tyskland med Regina* Maria Zywietz. Hennes 2:a gifte (gift 1:o Schmidt). F. 27.08.1941 i Lötzen/Lyck, Ostpreussen. (Dotter till Kurt Walter Zywietz, Pastor, f 1909, o hans hustru Louise Henriette Hahn, Kindergartnerin, Krankenschwester und Organisten, f 1906, d 1974.) Grundscholrektorin (folkskollärare). Daniel o Regina: bor i Hagen, Tyskland. VIII Barn i första äktenskapet: Mette Maria* Katrine Thusesius. F. 03.04.1972 i Oslo. Med.stud i Budapest, Ungern.

Malin* Sunniva Thulesius. F. 12.12.1973 i Oslo. Med. stud. i München, Tyskland. Guro Iselin* Thulesius. F. 08.04.1978 i Herdecke, Västtyskland. Tab. 24. (Från Tab.11) VI Sigrid Elisabeth* Wilhelmina Ringström. F. 28.10.1903 i Apoteksgården, Filipstad. Gymnastikdirektör, verksam som sjukgymnast. Elisabeth bor i Genarp. Gift 25.05.1931 i Filipstads kyrka med Hans Gösta* Söderberg. F. 14.04.1903 i Örebro. D. 04.05.1993 på Lunds lasarett, skriven i Genarp, Malmöhus län. (Son till Erik Natanael Söderberg, fil.dr., skriftställare, f 1869, d 1937, o hans hustru Anna Emilia Knaust, f 1869, d 1935.) Teol. o fil.kand., 1937 kyrkoherde i Östra Ryd, Uppsala stift, 1952 komminister i Kungsholmens förs. Stockholms stift. VII Barn: Hans Peter* Söderberg. F. 20.09.1932 i Bollnäs. Tab. 25. Susanna* Elisabeth Söderberg. F. 11.08.1935 i Filipstad. Tab. 28. Erik Urban* Söderberg. F. 24.09.1938 i Östra Ryd, Stockholms län. Tab. 31. Emilia Fredrika* Söderberg. F. 20.12.1941 i Östra Ryd, Stockholms län. Tab. 34. Tab. 25. (Från Tab. 24) VII Hans Peter* Söderberg. Född 20.09.1932 i Bollnäs. Slöjdlärare/silversmed. Gift 1:o 1957-1982 med Marlies* Graziella Tenhaett. F. 08.08.1935 i Köln, Tyskland. Dotter till Friedrich Tenhaett, advokat, f 1897, d 1943, och hans hustru Paula Greve, f 1910, d 1994. Gift 2:o 02.01.1983 i Kristinehamn med Gun-Britt* Marie Olofsson- PahlnerTöpfer. Hennes 2:a gifte. F. 02.01.1947 i Kristinehamn. (Dotter till Gunnar Olofsson, f 1915, d 1974, o hans hustru Nanci Pahlner, f 1914, d 1991.) Språklärare. Peter o Gun-Britt bor i Kristinehamn. VIII Barn i första äktenskapet: Hans Erik* Fredrik Söderberg. F. 01.09.1958 i Östra Ryd, Stockholms län. Tab. 26. Anna* Elisabeth Fredrika Söderberg. F. 20.08.1961 i Kristinehamn. Tab. 27. Barn i andra äktenskapet: Mikael Kristoffer* Söderberg. F. 02.02.1983 i Kristinehamn. Tab. 26. (Från Tabell 25) VIII Hans Erik* Fredrik Söderberg. F. 01.09.1958 i Östra Ryd, Stockholms län. Försäljare. Gift 01.06.1985 med Anette* Elisabeth Lindholm. Född 25.04.1958 i Örebro. (Dotter till Ivar Lidholm, f 1921, o hans hustru Solveig Ivarsson, f 1936.) Läkarsekreterare. Erik o Anette bor i Örebro. IX Barn födda i Örebro: Madelaine* Carolina Söderberg. F. 30.04.1987. Hans Marcus* Söderberg. F. 23.04.1990. Tab. 27. (Från Tab. 25) VIII Anna* Elisabeth Fredrika Söderberg. Född 20.08.1961 i Kristinehamn. Stud. vid Högskolan i Örebro. Gift 18.08.1984 med Lars-Åke* Larsson. Född 21.08.1959 i Örebro. (Son till Stig Larsson, f 1920, o hans hustru Ella Ragnarsson, f 1917, d 1993.) Elmontör. Familjen bor i Örebro. IX Barn födda i Örebro: Mikael* Fredrik Larsson. F. 26.06.1985. Isabell* Mikaela Larsson. F. 13.10.1987. Tab. 28. (Från Tab. 24) VII Susanna* Elisabeth Söderberg. F. 11.08.1935 i Filipstad. Sekreterare vid Lunds lasarett. Gift 1:o 1955-1958 med Wilhelm Lars* Erik Jurgen Stackell. F. 07.06.1922 i Danderyd. D. 05.05.1996 i Täby. Son till Erik Stackell,

major, f 1877, d 1962, o hans hustru Elisabeth (Lisa) Lindkvist, f 1892, d 1980. Konditoriinnehavare. Gift 2:o 09.05.1964 i Kungsholmens kyrka, Stockholm med Torsten* Waldemar Gårdlund. F. 23.02.1911 i Stockholm. (Son till Waldemar Gårdlund, med.dr., f 1879, d 1959, o hans 1:a hustru Gertrud Ohlsson, f 1886, d 1916.) Fil.dr., professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm. Susanna o Torsten bor i Genarp. VIII Barn i första äktenskapet född i Stockholm: Susanna Elisabeth Beatrice* Stackell. F. 11.08.1957. Tab. 29. Barn i andra äktenskapet födda i Genarp: Eva Elisabeth (Lisa)* Gårdlund. F. 20.06.1966. Tab. 30. Olof Mattias* Gårdlund. F. 05.12.1969. Tab. 29. (Från Tab. 28) VIII Susanna Elisabeth Beatrice* Stackell. F. 11.08.1957 i Stockholm. Susanna bor i Stockholm. Gift 1991-1996 med Carl Thomas* Douglas Landgren. F. 01.02.1957 i Stockholm. Son till Per Landgren, f 1930, o hans hustru Marie Rosenkvist, f 1931. IX Barn född i Bromma, Stockholm: Johanna* Maria Landgren. F. 30.10.1992. Tab. 30. (Från Tab. 28) VIII Eva Elisabeth (Lisa)* Gårdlund. F. 20.06.1966 i Genarp. Gift 1989-1993 med Peter Joakim* (Schmidt) Gårdlund. F. 05.06.1960 i Skurup, Malmöhus län. Son till Peter* Ernst Vilhelm Schmidt, f 1938, o hans hustru MajBritt* Elisabeth Norrman, f 1940. IX Barn födda i Genarp: My* Amanda Elisabeth Gårdlund. F. 15.08.1989. Gustav* Joakim Gårdlund. F. 19.11.1990. Tab. 31. (Från Tab. 24) VII Erik Urban* Söderberg. F. 24.09.1938 i Östra Ryd, Stockholms län. Marknadsekonom. Gift 09.06.1962 i S:t Pauli kyrka, Malmö med Inger* Elisabeth Grahn F. 27.12.1941 i Bromma, Stockholm. (Dotter till Rune Grahn, civilingenjör, f 1914, d 1987, o hans hustru Anna Greta Armandt, f 1921.) Kontorist. Urban o Inger bor i Genarp. VIII Barn födda de två första i Malmö, tredje i Genarp: Helen* Inger Elisabeth Söderberg. F. 30.05.1968. Tab. 32. Carl Johan* Urban Söderberg. F. 05.09.1969. Tab. 33. Anna Ulrika* Gabriella Söderberg. Född 19.02.1975. Stud. Tab. 32. (Från Tab. 31) VIII Helen* Inger Elisabeth Söderberg. F. 30.05.1968 i Malmö. Marknadsassistent. Sambo sedan 1992 med Ronald* Eduard Groenveld. Född 28.04.1968 i Heerlen, Nederländerna. Son till Eduard Groenveld, f 1941, o hans hustru Maria Reesink, f 1947. Tab. 33. (Från Tab. 31) VIII Carl Johan* Urban Söderberg. Född 05.09.1969 i Malmö. Egen företagare. Gift 03.07.1993 i Genarps kyrka med Annika Madelaine* Andersson. F. 20.07.1971 i Lund. Dotter till Knut-Inge Andersson, f 1950, o hans hustru Susanne Ryberg, f 1952. IX Barn född i Genarp: Inger Emma* Susanne Söderberg. F. 17.08.1994. Tab. 34. (Från Tab. 24)

VII Emilia Fredrika* Söderberg. F. 20.12.1941 i Östra Ryd, Stockholms län. Leg sjukgymnast. Gift 03.07.1965 i Kungsholmens kyrka, Stockholm med Lars* Erik Werner. F. 22.08.1938 i Stockholm. (Son till Carl Werner, direktör, f 1894, d 1973, o hans hustru Irma Lövgren, f 1900, d 1986.) Bergsingenjör vid Surahammars Bruk 196686, fr 1986 VD för K O Rydqvist AB. Fredrika o Lars bor i Djursholm. VIII Barn födda första i Stockholm, övriga i Surahammar: Anna Emilie* Maria Werner. Född 22.05.1966. Tab. 35. Carl Richard* Werner. F. 30.01.1968. Tab. 36. Carl Henrik* Werner. F. 05.06.1969. Tab. 37. Carl Gustaf* Werner. F. 09.10.1972. Tab. 38. Tab. 35. (Från Tab. 34) VIII Anna Emilie* Maria Werner. F. 22.05.1966 i Stockholm. Internationell marknadsekonom, projektledare vid Garbergs Annonsbyrå AB. Gift 05.07.1996 i Östra Ryds kyrka med Lars Johan* Jacob Röhl. F. 12.09.1960 i Lund. (Son till Lars-Erik Röhl, f 1920, o hans hustru Sonja Lundin, f 1921.) Direktör för Club Med. Emilie o Johan bor i Stockholm. Tab. 36. (Från Tab. 34) VIII Carl Richard* Werner. Född 30.01.1968 i Surahammar. Jur.kand., anställd i SE-Banken. Gift 12.10.1994 på Sv ambassaden, Paris, 1995-09-16, i Djursholms kap. med Anna Jessica* Isabella Wretman. F. 28.04.1969 i Stockholm. (Dotter till Johan Wretman, f 1934, o hans hustru i 1: a g Josefina Vasquezburreda, f 1944.) Jur.stud. Familjen bor i Stockholm.. IX Barn född i Stockholm: Julianna* Emilia Isabella Werner. Född 16.02.1995. Tab. 37. (Från Tab. 34) VIII Carl Henrik* Werner. F. 05.06.1969 i Surahammar. Civilekonom, revisor vid Ernst & Young. Sambo sedan 1995 med Anna* Erika Sofia Olsson. Född 10.01.1971 i Uppsala. (Dotter till Per Olsson, f 1944, o hans hustru AnnSofie Jarenius, f 1944.) Civilekonom, läkemedelskonsulent. Henrik o Anna bor i Stockholm. Tab. 38. (Från Tab. 34) VIII Carl Gustaf* Werner. F. 09.10.1972 i Surahammar. Fänrik vid KA 1. Sambo sedan 1995 med Helen* Elisabeth Singstedt. Född 08.10.1971 i Stocksund. (Dotter till Arne Singstedt, f 1930, o hans hustru Inger Granlund, f 1941.) Ex. från Balettakademien. Tab. 39. (Från Tab. 11) VI Fanny Barbro* Alice Ringström. F. 22.10.1907 i Apoteksgården, Filipstad. Barbro bor i 50 Björnlunda. Gift 1:o 24.06.1932 i Filipstads kyrka med Per-Tage* Flodman F. 04.01.1904 i Masthuggets förs, Göteborg. D. 01.05.1938 i Johannebergs förs, Göteborg. (Son till Martin Nicolaus Flodman, hamnkapten, f 1870, d 1936, o hans hustru Marie Louise Sahlström, f 1873, d 1935.) Rederitjänsteman i Broström-koncernen. Gift 2:o 10.06.1945 i Filipstad med Karl Leo* Levinsson. F. 05.10.1918 i Köpenhamn. D. 03.08.1990 i Björnlunda, Södermanlands län. (Son till Karl Levinsson, köpman, f 1891, d 1985, o hans hustru Karin Kristensson, f 1895, d 1967.) Fil.kand., rektor. VII Barn i första äktensapet: Sigrid Louise* Flodman. Född 20.09.1933 i Filipstad. Tab. 40. Per-Magnus* Tagesson Flodman. F. 12.03.1938 i Johannebergs förs, Göteborg. Tab. 42. Barn i andra äktenskapet födda i Filipstad:

Karl Ivar Dag* Levinsson. Född 29.01.1946. Tab. 45. Alf* Leo Ferdinand Levinsson. F. 03.06.1947. Tab. 47. Tab. 40. (Från Tab. 39) VII Sigrid Louise* Flodman. F. 20.09.1933 i Filipstad. D. i bilolycka 12.12.1983. Leg sjuksköterska, företagssköterska vid Tumba företagshälsovård. Gift 19.06.1959 i Raus kyrka, Helsingborg med Finn* Verner Forsman. F. 10.03.1932 i S:t Görans förs, Stockholm. D. i bilolycka 12.12.1983. (Son till Uno* Filip Forsman, typograf, f 1900, d 1975, o hans hustru Beda* Natalia Andreasson, f 1901, d 1981.) Civilekonom, bitr. direktör vid Försäkrings AB Trygg-Hansa, Stockholm. VIII Barn: Per* Uno Leo Forsman. F. 05.02.1962 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Tab. 41. Ivar Ulf* Filips Forsman. F. 16.03.1965 i Södertälje. Försäkringstjänsteman. Bor i Södertälje. Tab. 41. (Från Tab. 40) VIII Per* Uno Leo Forsman. F. 05.02.1962 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Datatekniker/chef. Gift 1:o 19891991 med Karin* Elisabeth Angnér. F. 28.05.1966 i Stockholm. Dotter till Torsten Angnér, egen företagare, f 1938, o hans hustru Birgitta Holmersson, lärare, f 1940. Gift 2:o 01.02.1995 i Kungsholmens kyrka, Stockholm med Pernilla* Maria Petra Nylund. F. 09.07.1969 i Sundsvall. (Dotter till Per* Hilding Eugéne Nylund, åkeriägare, f 1915, d 1978, o hans sambo Ester* Celina Jonsson, leg sjuksköterska, f 1928, d 1995.) Försäkringstjänsteman. Per o Pernilla bor i Rönninge. IX Barn i första äktenskapet: Daniel* Per Torsten Forsman. F. 07.12.1989 på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Barn i andra äktenskapet: Vendela* Pernilla Louise Forsman. Född 27.09.1995 på Södersjukhuset i Stockholm. Tab. 42. (Från Tab. 39) VII Per-Magnus* Tagesson Flodman. F. 12.03.1938 i Johannebergs förs, Göteborg. Folkskollärare, skolbibliotekarie. Gift 04.08.1962 i Allhelgonakyrkan, Stockholm med Ingrid Marianne Desirée* Hansson. F. 25.12.1940 i S:t Pauli förs, Malmö. (Dotter till Bror Emil Hansson, sjökapten, f 1900, d 1965, o hans hustru Sigrid Anna Maria Larsson, f 1905, d 1959.) Textillärare. Per-Magnus o Desirée bor i Uddevalla. VIII Barn: Sigrid Mary-Ann* Desirée Flodman. F. 10.09.1965 i Uddevalla. Tab. 43. Per Bror Martin* Nicolaus Flodman. F. 10.12.1968 i Högås förs, Uddevalla. Tab. 44. Tab. 43. (Från Tab. 42) VIII Sigrid Mary-Ann* Desirée Flodman. F. 10.09.1965 i Uddevalla. Affärsbiträde. Sambo med Anders* Ingemar Hermansson. F. 24.07.1966 i Lysekil. (Son till Stig Ingemar Hermansson, teleförman/tekniker, f 1931, o hans hustru Sonja Marianne Kristensson, f 1942.) Bokhandlare. Familjen bor i Uddevalla. IX Barn: Julia* Marianne Flodman. F. 17.10.1992 i Torp på Orust, Göteborgs- och Bohuslän. Martin Alexander* Flodman. F. 21.07.1994 i Uddevalla. Tab. 44. (Från Tab. 42) VIII Per Bror Martin* Nicolaus Flodman. F. 10.12.1968 i Högås förs, Uddevalla. Tekniker/försäljare. Sambo med Christina Angelice* Gustafsson. F. 23.07.1974 i Botkyrka, Stockholms län. Dotter till Karl Arne Gustafsson, köpman, f 1950, o hans hustru Christina Sandman, f 1954. Martin o Angelice bor i Uddevalla.

Tab. 45. (Från Tab. 39) VII Karl Ivar Dag* Levinsson. F. 29.01.1946 i Filipstad. Ingenjör. Dag o Andreas bor i Rönninge. Gift 1971-1983 med Gunilla Christina* Larsson. F. 10.10.1950 i Munkebäcks förs, Göteborg. (Dotter till Bengt Assar Larsson, ambulansförare, f 1924, o hans hustru Anita Gunilla Johansson, affärsbiträde, f 1929.) Reklamtecknare. VIII Barn födda i Partille: Ulrika* Louise Levinsson. F. 13.08.1973. Ttab. 46. Karl Andreas* Levinsson. F. 04.10.1976. Stud. Tab. 46. (Från Tab. 45) VIII Ulrika* Louise Levinsson. F. 13.08.1973 i Partille. Kock. Sambo med Per* Ljungberg. F. 11.10.1969 i Göteborg. Son till Tore Ljungberg, o hans hustru Barbro Sellwing. Kock. Familjen bor i Göteborg. IX Barn född i Göteborg: Ellen* Christina Alice Levinsson. F. 06.09.1995. Tab. 47. (Från Tab. 39) VII Alf* Leo Ferdinand Levinsson. F. 03.06.1947 i Filipstad. Rörblåspedagog, folkskollärare. Adress Slätbaksvägen 16, 120 51 Årsta. Gift 1970-1990 med Margareta* Johnson. F. 08.03.1945 i Risinge sn, Östergötlands län. (Dotter till John Johnson, tjänsteman, f 1908, o hans hustru Märta Johansson, f 1911.) Folkskollärare. Margareta, Arvid o Emelie bor i Ösmo. VIII Barn: Karl Arvid* John Levinsson. F. 26.05.1973 i Stockholm. Stud. (grafiker). Emmelie* Helena Levinsson. F. 05.08.1976 i Södertälje. Stud. Tab. 48. (Från Tab. 4) IV Carl Gustaf* Ringström. F. 07.11.1833 i Apoteksgården, Filipstad. Död 10.04.1911 i Jakobs förs, Stockholm. Apotekare. Elev på apoteket i Filipstad hos fadern 1848, farm.kand.ex. 1854, apotekarex 1861. Anst. hos sin far på apoteket i Filipstad 1861-62, på apoteket Lejonet i Göteborg 1862-63, på apoteket Hjorten i Örebro 1863-64 i Göteborg. Innehavare av apoteket Lejonet i Göteborg sedan 1864. År 1890 flyttade han med sin familj till Stockholm. Gift 06.11.1869 i Carl Johans förs, Göteborg med Coronna Magdalena (Nonna)* Bourn. F. 25.11.1847 i Domkyrkoförs, Göteborg. D. 05.03.1927 i Jakobs förs, Stockholm. Dotter till Andrew Bourn, grosshandlare, f 1818, d 1898, o hans hustru Charlotta Birgitta Hallberg, f 1808, d 1889. V Barn födda i Domkyrkoförs, Göteborg: Alice* Dagmar Ringström. F. 30.10.1870. D. 16.03.1963 i Stockholm. Ogift. Olga* Wilhelmina Ringström. F. 26.10.1871. D. 14.07.1949 i Södertälje. Ogift. Robert* Gustaf Ringström. F. 23.11.1873. Tab. 49. Algot* Victor Ringström. F. 01.06.1876. Tab. 50. Edith* Maria Ringström. F. 14.11.1877 . Tab. 62. Tab. 49. (Från Tab. 48) V Robert* Gustaf Ringström. F. 23.11.1873 i Domkyrkoförs, Göteborg. D. 19.02.1952 i Stockholm. Ingenjör, anställd vid Gas- och elverket i Stockholm. Gift 17.11.1906 i Stockholm med Eugenia Elisabeth (Lisa)* Carlson. F. 21.09.1883 i Uppsala. Död 13.07.1973 i Matheus förs, Stockholm. Dotter till Alfred (Carlson) Orre, disponent, f 1855, o hans hustru Emma Kristina Lönn, f 1857. Äktenskapet barnlöst. Tab. 50. (Från Tab. 48)

V Algot* Victor Ringström. F. 01.06.1876 i Domkyrkoförs, Göteborg. D. 17.01.1956 i Lidingö. Konstnär. Gift 21.08.1914 i Klara förs, Stockholm med Rut Dagmar* Sofia Carlson. F. 03.10.1892 i Tynderö, Västernorrlands län. D. 10.10.1961 i Lidingö. Dotter till John Isac Carlson, komminister, f 1855, d 1912, o hans hustru Andrèette Sofia Östrand, f 1857, d 1902. VI Barn: Carl-Robert* Elias Ringström. Född 31.07.1915 i Maria förs, Stockholm. Tab. 51. Arne* Viktor Ringström. F. 15.03.1917 i Maria förs, Stockholm. Tab. 55. Solveig* Astrid Margareta Ringström. F. 26.11.1919 i Brännkyrka förs, Stockholm. Tab. 58. Tab. 51. (Från Tab. 50) VI Carl-Robert* Elias Ringström. F. 31.07.1915 i Maria förs, Stockholm. Bergsingenjör. Fd avdelningsdirektör på Televerkets provnings- och utvecklingsavdelning, konsult på United Nations Industrial Development Organization. Gift 09.11.1946 i Lidingö Kyrka med Ingegerd* Elna Eugenia Åström. F. 08.11.1919 i Katarina förs, Stockholm. (Dotter till Algot Simeon Abram Åström, elektriker, f 1890, d 1938, o hans hustru Nanny Eugenia Karlsson, f 1894, d 1873.) Fd kanslist vid Käppala rektorsexpedition, Lidingö. Carl-Robert o Ingegerd: bor i Lidingö. VII Barn födda i Lidingö: Gerd* Margareta Ringström. F. 01.09.1947. Tab. 52. Ann* Kristina Ringström. F. 27.10.1950. Tab. 53. Robert Algot (Robban)* Ringström. F. 26.05.1953. Tab. 54.

Tab. 52. (Från Tab. 51) VII Gedd* Margareta Ringström. F. 01.09.1947 i Lidingö. Leg sjuksköterska, purser på SAS. Gerd o Wille bor i Lidingö. Sambo 1985-1995 med Bruno* Guilotte. F. 13.07.1943 i Trondheim. (Adopt. av Lars* Gustav Guilotte, f 1907, o hans hustru Elsa* Elisabeth, f 1907.) Art director. VIII Barn: Carl-Wilhelm (Wille)* Guilotte. F. 17.04.1989 på Danderyds sjukhus, Stockholm, skriven i Lidingö. Tab. 53. (Från Tab. 51) VII Ann* Kristina Ringström. F. 27.10.1950 i Lidingö. Mellanstadielärare, flygvärdinna. Ann, Fredrik o Elin: bor i Bromma. Gift 1982-1993 med Gunnar* Ernst Åke Sundvall. F. 04.01.1951 i Bromma förs, Stockholm. Son till Åke Sundvall, byggmästare, f 1913, d 1978, o hans hustru Ann-Marie Wranne, f 1921. VIII Barn födda på Karolinska sjukhuset, Stockholm: Karl Fredrik* Sundvall. F. 27.01.1983. Elin* Maria Sundvall. F. 10.09.1988. Tab. 54. (Från Tab. 51) VII Robert Algot (Robban)* Ringström. F. 26.05.1953 i Lidingö. Civilekonom. Projektledare på E3 Norden AB. Gift 12.05.1984 i Gustaf Adolfs kyrka, Stockholm med Ingrid Maria (Inkan)* Bergentz. F. 06.12.1956 i Lidingö. Dotter till Torsten Thuresson Bergentz, f 1928, o hans hustru Anna Maria Ålander, f 1932. Familjen bor i Lidingö. VIII Barn födda i Lidingö: Anna Linnea* Ringström. F. 06.01.1986. Carl Johan Axel* Ringström. F. 22.04.1988. Tab. 55. (Från Tab. 50)

VI Arne* Viktor Ringström. F. 15.03.1917 i Maria förs, Stockholm. Ingenjör. Fd byråingenjör vid Försvarets materielverk. Gift 28.02.1942 i Lidingö kyrka med Britt* Ingar Maria Johansson. F. 27.06.1918 i Växjö. Dotter till Henning Johan Johansson, köpman, f 1887, d 1968, o hans hustru Anna Teresia Svensson, f 1893, d 1985. Arne o Britt bor i Sollentuna. VII Barn: Göran* Viktor Henning Ringström. F. 29.05.1943 i Lidingö. Tab. 56. Lennart* Arne Ringström. F 03.04.1947 i Oscars förs, Stockholm. Tab. 57. Lars Bertil* Ringström. F. 24.11.1954 (Oscars förs, Stockholm). Anställd vid Siemens Svenska AB. Bor i Johanneshov. Tab. 56. (Från Tab. 55) VII Göran* Viktor Henning Ringström. F. 29.05.1943 i Lidingö. IT-samordnare, anställd i PEAB-öst. Sambo med Ulla* Margareta Jernnäs. (G 1:o Brandelius, bär detta namn). F. 29.05.1937 i Smedjebacken, Kopparbergs län, skriven i Åmål. (Dotter till Oskar Wilhelm Jernnäs, f 1895, d 1953, o hans hustru Elisa Ulrika, f 1898, d 1984.) Leg sjuksköterska, anställd vid Patricierhem AB, Södertälje. Tab. 57. (Från Tab. 55) VII Lennart* Arne Ringström. F. 03.04.1947 i Oscars förs, Stockholm. Byrådirektör i socialstyrelsen. Gift 23.10.1982 med Inga Kristina* Häggblad. F. 29.01.1945 i Bromma förs, Stockholm. (Dotter till Sten Östen Häggblad, f 1918, o hans hustru Rut Ingrid Solveig Hedén, f 1921, d 1971). Tjänsteman vid SPP. Familjen bor i Sollentuna. VII Barn född i Sollentuna: Anna* Kristina Ringström. F. 06.12.1982. Tab. 58. (Från Tab. 50) VI Solveig* Astrid Margareta Ringström. F. 26.11.1919 i Brännkyrka förs, Stockholm. Fil kand. Gift 02.01.1943 i Lidingö kyrka med Rickard* Johannes Elinder. F. 22.09.1917 i Karlstad. (Son till Frans Linder Elinder, kakelfabrikör, f 1883, d 1945, o hans hustru Rut Natalia Larsson, f 1887, d 1962). Civilekonom, auktoriserad revisor, fd delägare i TRG Revision. (Släkten Elinder se Svenska släktkal. 1995). Solveig o Rickard bor i Lidingö. VII Barn: Leif* Rickard Elinder. Född 18.10.1943 på Södersjukhuset i Stockholm, skriven i Enskede förs. Tab. 59. Frans Henrik* Elinder. F. 21.03.1945 i Bromma, Stockholm. Tab. 60. Carl Gustaf* Elinder. F. 17.03.1952 i Bromma, Stockholm. Tab. 61. Tab. 59. (Från Tab. 58) VII Leif* Rickard Elinder. F. 18.10.1943 på Södersjukhuset i Stockholm, skriven i Enskede förs. Med.lic., barnläkare/skolläkare, anställd vid Uppsala kommun. Gift 28.03.1970 i Vrena kyrka med Eva* Margareta Sturesdotter Steninger. Född 29.01.1946 på lasarettet i Filipstad, skriven i Nykroppa, Värmlands län. (Dotter till Sture Steninger, rektor, f 1916, o hans hustru Svea Svensson, lärare, f 1916.) Leg sjukgymnast, anställd av Sigtuna kommun. Leif o Eva bor i Uppsala. VIII Barn: Anna Ulrika* Elinder. F. 06.02.1972 i Stockholm. Bachelor of Science, Bachelor of Human Biology, med.stud. i Auckland, New Zealand. Camilla* Maria Dagmar Elinder. F. 01.11.1973 i Stockholm. Teaterstud. vid Skara skolscen, tidigare teaterstud. i Auckland, New Zealand. Eva Kristina* Elinder. F. 28.05.1978 i Skara. Stud. Karl Rickard Lukas* Elinder. F. 04.06.1980 i Skara. Stud. i Uppsala.

Tab. 60. (Från Tab. 58) VII Frans Henrik* Elinder. F. 21.03.1945 i Bromma, Stockholm. Flygteknisk utredn.chef vid Statens haverikommission. Gift 20.05.1972 i Resö kyrka, Tanum, Göteborgs- och Bohuslän med Kerstin* Elisabeth Bjersne. F. 01.05.1948 i Stockholm. (Dotter till Stig* Lennart Bjersne, läroverksadjunkt, f 1919, o hans hustru Majken Elisabeth* Blomberg, barnsjuksköterska, f 1924). Lågstadielärare. Familjen bor i Bromma. VIII Barn födda i Stockholm: Helena* Elisabeth Elinder. F. 31.08.1973 Sjukgymnaststud., bronsmedaljör vid VM i fäktning 1993, deltagare i Olympiaden 1996. Bor i Stockholm. Solveig Karolina* Elinder. F. 12.09.1977. Stud. Lovisa* Margareta Elinder. F. 10.01.1980. Stud. Tab. 61. (Från Tab. 58) VII Carl Gustaf* Elinder. F. 17.03.1952 i Bromma, Stockholm. Med.dr., professor, överläkare vid Huddinge sjukhus i Stockholm. Gift 1:o 1978-1988 med Anna* Brita Söderström. F. 26.07.1952 i Bromma, Stockholm. (Dotter till Knut Lennart Vaste Söderström, ingenjör, f 1920, o hans hustru Margit Emilia Hult, f 1919). Med.lic., gynekolog. Gift 2:o 04.06.1990 i Resö kyrka, Tanum, Göteborgs- och Bohuslän med Liselotte (Lotte)* Schäfer. Bär namnet Schäfer-Elinder. Född 04.06.1960 i Aabenraa, Danmark. (Dotter till Albert* Heinrich Schäfer, snickarmästare, f 1915, o hans hustru Rita* Elly Broman, f 1927). Fil.dr., biokemist, forskare vid Karolinska institutet. Carl Gustaf o Liselotte bor i Bromma. VIII Barn i första äktenskapet födda i Stockholm: Karin* Katarina Elinder. F. 27.09.1979. Stud. Maria* Kristina Elinder. F. 21.02.1981. D. i bilolycka 03.05.1991 i Bromma, Stockholm. Barn i andra äktenskapet födda i Stockholm: Tobias* Elinder. F. 24.03.1993. Joel* Mattias Elinder. F. 21.10.1995. Tab. 62. (Från Tab. 48) V Edith* Maria Ringström. F. 14.11.1877 i Domkyrkoförs, Göteborg. Död 11.09.1941 i Malmö. Gift 06.11.1909 på Hotell Rydberg i Stockholm med Erik Riehl. Född 19.10.1882 i Stockholm. Död 21.12.1967 i Malmö. (Son till Lars Ferdinand Johnsson, o hans hustru Amanda Kastengren). Tjänsteman vid Statens Järnvägar i Malmö. VI Barn f ödd i Matheus förs, Stockholm: Anita* Maria Corona Riehl. F. 09.11.1910. Tab. 63. Tab. 63. (Från Tab. 62) VI Anita* Maria Corona Riehl. F. 09.11.1910 i Matheus förs, Stockholm. Död 21.10.1975 i Esbonderup, Danmark. Gift 17.05.1937 i S:t Petri kyrka, Malmö med Olav Erling* Sundsvold. F. 19.04.1906 i Fredriksberg, Danmark. (Son till Olav Erlend Sundsvold, bildhuggare, f 1866, d 1915, o hans hustru Emilie Jansine Schwartz, f 1864, d 1945). Apotekare vid Esbonderup apotek, Esrum, Danmark. Bor i Graested, Danmark. VII Barn födda på S:t Josefs hospital, Köpenhamn: Olav* Erik Sundsvold. F. 01.10.1938. Tab. 64. Ingrid* Mary Sundsvold. F. 07.03.1942. Tab. 65. Rolf* Gunnar Sundsvold. F. 17.03.1945. Tab. 64. (Från Tab. 63)

VII Olav* Erik Sundsvold. F. 01.10.1938 på S:t Josefs hospital, Köpenhamn. Byggnadsingenjör. Gift 1968-1981 med Kirsten* Berthelsen. F. 22.08.1942. Instruktionslaborant på Centralsyghuset i Hilleröd. VIII Barn: Martin* Sundsvold. F. 10.05.1970. Helle* Sundsvold. F. 17.06.1974. Tab. 65. (Från Tab. 63) VII Ingrid* Mary Sundsvold. F. 07.03.1942 på S:t Josefs hospital, Köpenhamn. Leg sjuksköterska. Gift 19651980 med Finn* Hovgaard. F. 30.03.1939. (Son till Borge Hansen, godsägare o hans hustru Kathrine Hansen). Civilingenjör. VIII Barn: Anita* Hovgaard. F. 29.10.1966. Marianne* Hovgaard. F. 26.05.1972. Tab. 66. (Från Tab. 4) IV Sofia* Christina Ringström. F. 01.12.1843 i Apoteksgården, Filipstad. Död 04.04.1935 i Filipstad. Gift 07.09.1873 i Stadshuset, Filipstad med John* Carl Drake af Hagelsrum. F. 03.07.1845 i Rogberga, Jönköpings län. D. 21.06.1902 i Nora. (Son till Hampus Axel Gustaf Drake af Hagelsrum, överkontrollör vid brännvinstillverkningen i Jönköpings och Hallands län, vice häradshövding, f 1806, d 1860, o hans hustru Eva Fredrika Printzensköld, f 1806, d 1862). Apotekare i Sigtuna 1873-74, i Nora från 1874 till sin död. V Barn: Anna* Eva Wilhelmina Drake af Hagelsrum. F. 01.07.1874 i Sigtuna. D. 15.05.1942 i Filipstad. Bokhållare vid Bronellska bokhandeln i Filipstad, ogift. Bror* Robert Hampus Drake af Hagelsrum. F. 03.08.1875 i Nora. Tab. 67 Gustaf* Drake af Hagelsrum. F. 09.01.1877 i Nora. Tab. 79. Carl* Magnus Drake af Hagelsrum. F. 06.08.1878 i Nora. Tab. 87. Tab. 67. (Från Tab. 66) V Bror* Robert Hampus Drake af Hagelsrum. F. 03.08.1875 i Nora. Död 03.11.1960 i Stockholm. Dekorationsmålare. Gift 10.05.1913 i Örebro med Elsa* Maria Elfström. F. 25.03.1892 i Latorp, Tysslinge, Örebro län. D. 03.04.1986 i Stockholm. (Dotter till Per August Elfström, åkare, f 1860, d 1935, o hans hustru Ida Josefina Andersson, f 1858, d 1922). VI Barn födda i Örebro: Marieanne* Drake af Hagelsrum. F. 26.07.1914. Tab. 68. Ulla* Drake af Hagelsrum. F. 16.03.1916. Tab. 72. Göran* Hampus Drake af Hagelsrum. F. 23.04.1918. Tab. 75. Tab. 68. (Från Tab. 67) VI Marieanne* Drake af Hagelsrum. F. 26.07.1914 i Örebro. D. 16.03.1989 i Danderyd. Gift 21.07.1945 i Axbergs kyrka, Örebro län med Eric* Wilhelm Wrethagen. Född 14.09.1909 i Växjö. D. 21.06.1989 i Danderyd. (Son till Ernst Gustaf Wrethagen, ingenjör, f 1884, d 1965, o hans hustru Nina Berta Olivia Johansson, f 1886, d 1963). Ingenjör, direktör i Tremix AB. VII Barn: Ulf Erik Sebastian* Wrethagen. Född 16.03.1946 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Tab. 69. Hampus (Hampe)* Wrethagen . F. 02.10.1948 på Pro Patria i Stockholm, skriven i Danderyd. D. i bilolycka 16.02.1954 i Danderyd. Klas Urban* Wrethagen. F. 20.06.1952 i Danderyd. Tab. 70. Nina* Ulrika Wrethagen . F. 04.05.1955 i Danderyd. Tab. 71.

Tab. 69. (Från Tab. 68) VII Ulf Erik Sebastian* Wrethagen. F. 16.03.1946 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Egen företagare, Enaco Datorhallsbyggen AB, Bromma. Gift 1:o 1981-19?? med Marie-Louise* Molin. Hennes 2:a g, bär namnet MolinWrethagen. F. 30.07.1948 i Länna, Stockholms län. (Dotter till Axel Arthur Åke Molin, godsägare, Addarsnäs gård, f 1921, o hans hustru Ulla Marie-Louise Holmquist, f 1920). Gift 2:o 08.07.1995 i Borstahusen, Landskrona med Marie* Kjellin. F. 16.03.1934. (Dotter till Inge Kjellin, o hans hustru Karin. Barn i första äktenskapet födda i Polen. Adopterade.: Arthur Adrian* Sebastian Wrethagen. F. 11.04.1985. Justine* Stephanie Wrethagen. F. 06.05.1988. Tab. 70. (Från Tab. 68) VII Klas Urban* Wrethagen. F. 20.06.1952 i Danderyd. Artist. Gift 1:o 1981-1982 med Mireille* Cathrine Siegbahn. F. 18.05.1950 i Engelbrekts förs, Stockholm. (Dotter till Bo Siegbahn, byråchef, f 1915, o hans hustru Colette Renard, f 1916). Gift 2:o 1983-19?? med Mari* Elsa Micaela Molander. F. 15.04.1954 i Oscars förs, Stockholm. (Dotter till Jan Göran Gustaf Harald Molander, regissör, f 1920, o hans hustru Elisabet Agnes Micaela Tondén, f 1924). Gift 3:o 10.09.1996 i Hammerdals kyrka med Ulla* Gunilla Andersson. F. 22.04.1965. (Dotter till Helge Andersson o hans hustru Karin Olsson). Urban o Ulla bor i Stockholm. VIII Barn i första äktenskapet född i Johannes förs. Stockholm: Nicole* Celeste Siegbahn-Wrethagen. F. 25.09.1980. Barn i andra äktenskapet: Hampus* Gustaf Hand Wrethagen. F. 30.10.1983. Elsa* Marieanne Micaela Wrethagen. F. 14.08.1988. Tab. 71. (Från Tab. 68) VII Nina* Ulrika Wrethagen. F. 04.05.1955 i Danderyd. Leg sjukgymnast. Gift 11.01.1986 på Djursholms slott med Hans* Gunnar Wahlgren. F. 18.05.1949 i Johannebergs förs, Göteborg. (Son till Nils Wahlgren o hans hustru Ruth). Familjen bor i Åkersberga. VIII Barn: Julia* Camilla Wahlgren. F. 03.02.1986 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Andrea* Cordelia Wahlgren. F. 12.06.1987 i Adolf Fredriks förs, i Stockholm. Agnes* Viktoria Wahlgren. F. 06.01.1992. Tab. 72. (Från Tab. 67) VI Ulla* Drake af Hagelsrum. F. 16.03.1916 i Örebro. Gift 06.08.1949 i Stockholm med Gösta* Sigurd Abrahamsson. I hans 2:a gifte. Född 07.01.1910 i Längbro, Örebro län. (Son till Oskar Verner Abrahamsson, förrådsmästare, f 1883, d 1958, o hans hustru Anna Teresia Jansson, f 1879, d 1918). Reklamkonsulent. Ulla och Gösta bor i Stockholm. VII Barn födda i Stockholm: Lars* Gösta Drake af Hagelsrum. F. 10.11.1950. Tab. 73. Eva Charlotte (Eva-Lotta)* Drake af Hagelsrum. F. 22.02.1953. Tab. 74. Tab. 73. (Från Tab. 72) VII Lars* Gösta Drake af Hagelsrum. F. 10.11.1950 i Stockholm. Egen företagare. Informationsrådgivarna Lars Drake AB, Stockholm. Sambo 01.06.1978 med Britt-Inger* Elisabeth Andersson. F. 05.10.1949 i Stockholm.

(Dotter till Bengt* Olov Andersson, ingenjör, f 1921, d 1987, o hans hustru Gördis* Teresia Gran, f 1922). Barnsköterska. Adress till Lars o Britt-Inger bor i Hässelby. VIII Barn född på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm: Lars* Linus Vilhelm Drake af Hagelsrum. F. 26.06.1979. Tab. 74. (Från Tab. 72) VII Eva Charlotte (Eva-Lotta)* Drake af Hagelsrum. F. 22.02.1953 i Stockholm. Sales Agent vid Continental Airlines and World Connection Marketing, Stockholm. Gift 15.08.1987 i Sofia Kyrka, Stockholm med Lars* Ove (Elfström) Drake af Hagelsrum. F. 14.04.1952 i Stora Malm, Södermanlands län. (Son till Lars* Elfström, kontrollör, f 1929, o hans hustru Birgit* Hillevi Storm, f 1929, d 1977). Tjänsteman, Stockholms läns landsting. Familjen bor i Bromma. VIII Barn födda på Danderyds sjukhus, Stockholm: Lars Leonard Hampus* Drake af Hagelsrum. F. 06.10.1988. Nina-Ulrika* Charlotte Drake af Hagelsrum. F. 22.04.1990. Tab. 75. (Från Tab. 67) VI Göran* Hampus Drake af Hagelsrum. F. 23.04.1918 i Örebro. Död 09.07.1985 i Karlskrona. Sjökapten, befälhavare i Rederi AB Nordstjärnan. Gift 24.05.1958 i Sundsvall med Fenta* Barbro Yvonne Nilsson. F. 22.11.1930 i Östra Vram, Kristianstads län. (Dotter till Nils Nilsson, f 1893, d 1967, o hans hustru Greta Elisabeth Frank, f 1901, d 1989). Fenta bor i Karlskrona. VII Barn födda första i Kristianstad, övriga i Lundby, Göteborg: Carl Hampus* Drake af Hagelsrum. F. 19.11.1958. Tab. 76. Hans Magnus* Ingemar Drake af Hagelsrum. F. 20.05.1960. Tab. 77. Fenta Ulrika* Charlotte Drake af Hagelsrum. F. 20.05.1963. Tab. 78. Tab. 76. (Från Tab. 75) VII Carl Hampus* Drake af Hagelsrum. F. 19.11.1958 i Kristianstad. Fritidspedagog. Bor i Kalmar. Gift 19891992 med Ingemo* Margareta Karlsson. F. 27.02.1961 i Karlskrona. (Dotter till Rune* Lennart Karlsson, f 1934, d 1986, o hans hustru Siv Inger* Mildred Karlsson, f 1937). VIII Barn född i Kalmar: Anna Emilia* Sofie Drake af Hagelsrum. F. 19.04.1989. Tab. 77. (Från Tab. 75) VII Hans Magnus* Ingemar Drake af Hahelsrum. F. 20.05.1960 i Lundby, Göteborg. Sjökapten. Gift 14.01.1995 i Sundsvall med Crista Harriet* Reinikka. F. 15.02.1967 i Filipstad. (Dotter till Risto Samuel Reinikka, f 1940, o hans hustru Virpa Marketta Wenäläinen, f 1945). Adress för Magnus o Harriet: Kubikenborgsgatan 52, 854 63 Sundsvall. VIII Barn: Emelie* Micaela Drake af Hagelsrum. F. 04.08.1986 i Kalmar. Anna Felicia* Crista Drake af Hagelsrum. F. 14.03.1996 i Sundsvall. Tab. 78. (Från Tab. 75) VII Fenta Ulrika* Charlotte Drake af Hagelsrum. F. 20.05.1963 i Lundby, Göteborg. Ekonom. Gift 1:o 19851995 med Tom* Ulf Roger (Martinsson) Drake af Hagelsrum. F. 07.10.1961 i Karlshamn, skriven i Bräkne-Hoby, Blekinge län. Driftsingenjör. (Son till Kurt* Allan Martinsson, f 1932, o hans hustru Kerstin* Yvonne Marianne Karlsson, f 1938). Gift 2:o 20.08.1996 i Lösens kyrka, Blekinge län med Jonas* Nils Ture (Karlsson) Drake af

Hagelsrum. F. 26.02.1965 i Lösen, Blekinge län. (Son till Nils Rune* Karlsson, f 1927, o hans hustru Karin* Elsie Margareta Abrahamsson, f 1932). Arkitekt. Ulrika o Jonas bor i Lyckeby. VIII Barn i första äktenskapet, födda i Karlskrona: Ulf* Martin Magnus Drake af Hagelsrum. F. 04.01.1985. Fenta Erica* Susanne Drake af Hagelsrum. F. 15.09.1988. Tab. 79. (Från Tab. 66) V Gustaf* Drake af Hagelsrum. F. 09.01.1877 i Nora. D. 23.11.1939 i Helsingborg. Apotekare, erhöll 1927 privilegiet på apoteket i Teckomatorp och fick 1934 transport till apoteket Lejonet i Helsingborg. Gift 16.07.1909 i Göteborg med Hedvig Kristina (Stina)* Bäckgren. F. 23.03.1878 i Askersund. D.02.08.1968 i Helsingborg. (Dotter till Carl Bäckgren, bruksägare, f 1834, d 1889, o hans hustru Ida Augusta Christiernsson, f 1833, d 1921). Farm.kand. VI Barn: Anna-Stina* Drake af Hagelsrum. F. 06.10.1910 i Göteborg. Tab. 80. Märta Margareta Drake af Hagelsrum. F. 27.07.1913 i Varberg. D. 24.07.1916 i Hammerdal, Jämtlands län. Carl Bror-Gustaf* Hand Drake af Hagelsrum. F. 04.07.1918 i Nässjö. Tab. 83. Tab. 80. (Från Tab. 79) VI Anna-Stina* Drake af Hagelsrum. F. 06.10.1910 i Göteborg. Farm.kand. Gift 02.10.1938 i Helsingborg med Thure* Nils Magnus Bondesson. F. 04.07.1910 i Höör. (Son till Fritz Bernhard Bondesson, lantbrukare, f 1881, d 1958, o hans hustru Olinda Nilsson, f 1881, d 1933). Apotekare, fd innehavare av apoteket i Hova med filialapotek i Gullspång. Anna-Stina o Thure bor i Förslöv. VII Barn födda på Helsingborgs BB: Gustaf Magnus* Bondesson. F. 30.09.1942. Tab. 81. Fritz Lennart* Bondesson. F. 19.04.1944. Fil.dr., universitetslektor i statistik vid Uppsala universitet, professors titel. Bor i Uppsala. Carl Bertil* Bondesson. F. 30.06.1947. Tab. 82. Tab. 81. (Från Tab. 80) VII Gustav Magnus* Bondesson. F. 30.09.1942 på Helsingborgs BB. Tekn.dr., universitetslektor vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för datavetenskap i informationsbehandling, särskilt numerisk analys. Gift 14.08.1970 i Beatebergs kyrka med Helvi Elisabeth* Fredriksson. F. 01.03.1942 i Nousiainen, Finland. (Dotter till Frithiof Fredriksson, kyrkoherde i Fägre pastorat, f 1902, d 1973, o hans hustru Astrid Andersson, f 1899, d 1980). Socionom, personalsekreterare vid Mölndals sjukhus. Familjen bor i Mölndal. VIII Barn födda i Mölndal: Gustaf Fredrik* Bondesson. F. 03.06.1974. Högskoleingenjör (CTH, elektronik). Ida* Kristina Elisabet Bondesson. F. 14.01.1978 . Stud. Tab. 82. (Från Tab. 80) VII Carl Bertil* Bondesson. F. 30.06.1947 på Helsingborgs BB. Jur.kand., hovrättsråd vid Hovrätten för Övre Norrland, major i kavalleriets reserv. Bor i Umeå. Gift 1974-1989 med Kerstin Margareta* Bergman. Född 17.01.1946 i Örebro. (Dotter till Erik Harald Bergman, bokhållare, f 1915, d 1992, o hans hustru Anne Marie Stenlund, f 1918, d 1949). Jur.kand., kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall. VIII Barn födda i Umeå: Karl* Gustaf Bondesson. F. 26.12.1976.

Erik* Bertil Bondesson. Född 09.05.1979. Tab. 83. (Från Tab. 79) VI Carl Bror-Gustaf* Hand Drake af Hagelsrum. F. 04.07.1918 i Nässjö. Ingenjör, fd förste flygtrafikledare i flygvapnet, fd major i flygvapnets reserv. Gift 1:o 1946-1951 med Märta* Maria Ståhlberg i hennes 1:a gifte. F. 04.10.1924 i Huddinge, Stockholms län. Gift 2:o 18.08.1951 i Svedala med Birgit (Lotta)* Åbjörnsson. F.15.07.1919 i Svedala, Malmöhus län. (Dotter till Herman Åbjörn Åbjörnsson, f 1884, d 1976, o hans hustru Märta Johnsson, f 1889, d 1982). Ekonomiföreståndare. L Bror-Gustaf o Birgit bor i Förslöv. VII Barn i första äktenskapet född i Riseberga Kristianstads län: Eva* Maria Drake af Hagelsrum. F. 15.12.1947. Tab. 84. Barn i andra äktenskapet födda i Riseberga: Gustaf* Herman Hand Drake af Hagelsrum. F. 02.06.1952 Tab. 85. Karl Magnus* Åbjörn Drake af Hagelsrum. F. 05.03.1954. Tab. 86. Tab. 84. (Från Tab. 83) VII Eva* Maria Drake af Hagelsrum. F. 15.12.1947 i Riseberga. Hovslagare, programmerare/systemerare. Bär namnet Drake af Hagelsrum. Gift 1:o 1970-1974 med Lars Göran* Sundin. F.10.07.1943. Fritidspedagog, Munktorp. Gift 2:o 1974-1984 med Per* William Lindwall. F. 01.08.1943. Lantmästare, Köping. Tab. 85. (Från Tab. 83) VII Gustaf* Herman Hand Drake af Hagelsrum. Född 02.06.1952 i Riseberga, Kristianstads län. Dipl.marknadsekonom DMEU. Konsult o egen företagare. Gift 31.12.1989 i Braband, Danmark med Bettina* Juel Blendstrup. F. 20.08.1962 i Brabrand, Danmark. (Dotter till Ole Kvist Blendstrup, f 1938, o hans hustru Lis Juel Larsen, f 1939). Lärare, multikonstnär. Gustaf o Bettina bor i Glumslöv. VIII Barn första i Landskrona övriga i Glumslöv: Johanna* Sophie Juel Hand Drake af Hagelsrum. F. 26.10.1990. Carl Christian* Kvist Hand Drake af Hagelsrum. F. 04.01.1992. D. 07.03.1992. Gustaf Leonard* Kvist Hand Drake af Hagelsrum. F. 02.12.1992. Tab. 86. (Från Tab. 83) VII Karl Magnus* Åbjörn Drake af Hagelsrum. F. 05.03.1954 i Riseberga, Kristianstads län. Sjökapten, transportingenjör, kapten i flottans reserv, styrman i Stena Line AB. Gift 30.06.1990 i Onsala med Ingrid* Sofia Säfblad. F. 25.04.1959 i Farsta. (Dotter till Kurt Vilhelm Säfblad, f 1925, o hans hustru Birgit Wedenmark, f 1926). Arbetsterapeut. Magnus o Ingrid: bor i Kungsbacka. VIII Barn födda första i Göteborg, andra i Kungsbacka: Anna* Ingrid Birgitta Drake af Hagelsrum . F. 05.11.1989. Olof* Vilhelm Åbjörn Drake af Hagelsrum. F. 28.05.1992 Tab. 87. (Från Tab. 66) V Carl* Magnus Drake af Hagelsrum. F. 06.08.1878 i Nora. D. 05.04.1930 i Karlshamn. Bryggare i Karlshamn. Gift 15.05.1912 i Karlshamns kyrka med Anna* Sofia Lucia Carlberg F. 05.06.1878 i Kristianstad. D. 18.06.1921 i Karlshamn. (Dotter till Johan David Carlberg, o hans hustru Helene Ohlsson). Äktenskapet barnlöst. Tab. 88. (Från Tab. 2)

II Peter Gustav Levelius. F. 24.02.1773 i Överjeppo på Keppo (Fb) D. där 05.07.1819. av slag (Db). Var Vid faderns död 1791 antecknad i kommunionboken som sågställare, vem som ledde sågen då framgår ej. Efter Johan Blads död i Närpes 1783 hade sågen övertagits av ett konsortium i Nykarleby varför det är möjligt att sågen leddes därifrån. I boken 1795 är Peter antecknad son sågskrivare. (Nykarleby kommunionbok 1795-1801 pag 51, no 31 Keppo.) Från 1801 är han skriven som bokhållare, men samma år blir hans svåger Elias Ringström (se Tab. 3) inspektor på sågen till sin död 1813. Efter det är väl Peter chef. Gift i Nykarleby 17.02.1811 med Anna Christina Turdin. F. 14.08.1774 i Nykarleby stad. D. 11.03.1837 i Nykarleby (Db). Begravd 17.03.1837. Dödsorsak kräfta. (G 1:o m stadsnotarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus Roundell. Han var f 17.01.1767 i Vasa, d 01.09.1795 i Nykarleby. I detta g. fanns dtr Brita Cajsa Roundell, f 08.06.1794 i Nykarleby stad, står som styvdtr i Nykarleby Communionbok 1810-1816, pag 60, under Pehr Gustaf Levelius. G m handlanden Gustaf Adolf Lindqvist i Nykarleby, som 1828-1838 ägde Keppo hemman i Jeppo med dess år 1741 anlagda såg och kvarn, som var uppförd i slutet av 1700-talet, där hans hu. styvfar varit förvaltare. Han ägde också Mölnars hemman i Jeppo 1832-38 (se s 199 i nedanst. källa). Brita Cajsa dog 1848-11-11 på Nygårds hemman i Nykarleby landsf. Hon kallas i Topelii självbiografiska anteckningar för en på sin tid beryktad person. I vilket avseende nämnes icke, och har icke kunnat utredas) Litteratur:Genealogiska samfundets i Finland årsskrift XIV-XV, s 201. Bidrag om kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700 o förra hälften av 1800-talet. Efter mannens död flyttade Anna Christina 1824 med sönerna till Vasa för att de skulle få gå i Vasa Trivialskola. Gustav Ture avgick dock reda 1826 och 1828 flyttade hon tillbaka till Nykarleby. När hon dog där var hon närmast medellös utan egen bostad, gästande än den ena än den andra av sina gamla vänner hos vilka även hennes få persedlar var utspridda. (Bou Nykarleby 28.04.1837.) III Barn födda på Keppo: Sofia Levelius. F. tvilling 26.08.1811. D. följ. dag. (Fb Db). Johan Petter Levelius. F. tvilling 26.08.1811. D. sam. dag. (Fb Db). Bengt Gustaf Levelius. F. 23.09.1812. D.13.12.1814 i Överjeppo, Nykarleby. Dödsorsak kikhosta. Johan Petter Levelius. F. 11.11.1814. D. 11.08.1837 i Tuulos (Db). Begravd 12.08.1837 (Db). Han hade börjat studera vid Helsingfors Universitet 1834 och enligt Z. Topelius dagboksant dog Johan på Ilmoila gästgiveri under resa till Helsingfors. Litteratur: Liber Scholae Wasensis 1722-1830, s 169, år 1824, nr 2424. Ingår i Genealogiska samfundet i Finlands skrifter XVIII. Se även Helsingfors studentmatrikel 1828-1852 av Tor Carpelan 1928-30, s 54. Gustaf Thure Levelius. F. 12.04.1816. Tab. 89. Tab. 89. (Från Tab. 88) III Gustav Ture Levelius. F. 12.04.1816 på Keppo. D. okänt var och när. Han slutade trivialskolan för att övergå till handeln. Han var en tid på 1830-talet anställd som bokhållare på Keppo, men mest var han sjöman och även vid något tillfälle mönstrad som styrman. Gift i Nykarleby17.05.1838 med Johanna Elisabet Sjöström . F. i Nykarleby 19.03.1820. (Vb) D. i Kauhava 18.01.1889. Dotter till sjömannen Jonas Sjöström och hustru Anna Lisa Hägglin. Familjen bor i svärföräldrarnas gård i Nykarleby. Det sista vi vet om honom är att han i Vasa i september 1845 mönstrade på fregattskeppet Providence tillhörigt Carl Gustaf Wolf i Vasa som matros och att han enligt brev från kaptenen Carl August Schjoman den 6 april 1846 i staden Antwerpen rymt från skeppets tjänst. Detta enligt intyg givet av skeppets redare 16.06.1851. (Se Nykarleby Rådhusrätt 10.11.1851 och 22.08.1853.) Johanna fick 1853 Domkapitlets skiljebrev och gifte sig 2:o i Nykarleby 08.01.1854 med bagaren Karl Anton Knape , f i Gamlakarleby 05.11.1827, d. i Kauhava 13.06.1898. Mannen hade lanthandel i Kauhava dit familjen flyttade 03-12.1861. IV Barn födda i Nykarleby: Carl Gustav Levelius. F. 28.11.1838. Tog i Kauhava ut betyg 15.10.1870 för flyttning till Uleåborg. Kanslisten på Kyrkoarkivet där har ej lyckats återfinna honom. Thure Levelius. F. 11.07.1841. Tab. 90. I andra äktenskapet föddes i Nykarleby dottern: Selma Wilhelmina Knape. F. 02.04.1856. Gift i Virdois 18.03.1875 med lanthandlanden Matts Siren. Tab. 90. (Från Tab. 89) IV Thure Levelius. F. 11.07.1841 i Nykarleby stad (Fb). D. 15.11.1895 i Gamlakarleby. Thure följde med familjen 1861 till Kauhava men flyttade tillbaka till Nykarleby redan 1865 och blev sjöman. Gift i Gamlakarleby 19.09.1870

med Maria Fredrika Rechard. F. 19.09.1849 i Gamlakarleby. D. 03.02.1926, som medlem av Norra svenska församlingen i Helsingfors. Hon var dotter till skepparen Alexander August Rechard och hustru Elisabet Lovisa Hinell. Efter vigseln bosätter sig makarna i Nykarleby tills de i juli 1876 flyttar till Gamlakarleby. Där skaffar han sig egen gård på tomt 21 i första kvarteret och avancerar till sjökapten. Detta hjälper dock ej änkan och de tre minderåriga barnen vid hans för tidiga frånfälle. Om än tillgångarna uppgick till 4084:- Fmk, så var skulderna 9558:Fmk. (Bou Gamlakarleby 1895:113) Den äldsta sonen var då redan bosatt i Helsingfors. Den 25.071896 flyttade även resten av den utblottade familjen dit. Uppgifter från Helsingfors Centralregister enligt: Ämbetsbetyg Ark 31094, NSv 4-517/21. V Barn, första fött i Nykarleby, övriga i Gamlakarleby: Thure Walfrid. F. 09.04.1873. Tab. 91. Elias Anselm. F. 30.06.1886. D. 22.03.1888. Thyra Maria. F. 29.03.1878. D. 17.06.1883. Edit Alexandra. F. 31.05.1880. D. i Helsingfors 19.11.1929. Ogift. Medlem i Norrs svenska församlingen. Elvira Maria. F. 02.06.1883. D i Helsingfors 11.03.1919. Ogift. Medlem i Norra svenska församlingen. Thyra Lovisa. F. 21.01.1885. D. 15.03.1885. Elis Alexander. F. 05.12.1886. D. 07.01.1887. John August. F. 07.01.1891. D. 30.03.1891. Anna Werna. F. 16.04.1893. D. i Helsingfors 16.04.1978. Kontorist. Ogift. Medlem i Norra svenska församlingen, avgick 1934 till Helsingfors stads befolkningsregister. Tab. 91. (Från Tab. 90) V Thure Walfrid Levelius. F. 09.04.1873 i Nykarleby. D.08.06.1918 i Helsingfors Norra Svenska församling. Thure flyttade 15.04.1894 till Helsingfors där han blev kontorist och hade tjänst som prokurator när han gifte sig. Gift 01.10.1912 med Ellen Elisabeth Bergman. F. 16.10.1888 i Rantasalmi. D. 18.09.1973 i Helsingfors Norra svenska församling. Uppgifter från Helsingfors Centralregister 03.08.1992 MF/AH. VI Barn födda i Helsingfors: Greta Elisabet Levelius. F. 17.08.1913. Tab. 92. Tab. 92. (Från Tab. 91) VII Greta Elisabet Levelius. F. 17.08.1913 i Helsingfors Norra svenska församling. Gift 05.09.1936 med norska medborgaren Finn Edvard Sommerschield. F. 22.11.1911 i Kymmene, Finland. Finn var redaktör och hade flyttat in till Helsingfors från Kymmene 23.07.1936. Makarna fick äktenskapsskillnad 06.02.1941, varvid Greta återtog namnet Levelius. Makarna var barnlösa. Genom äktenskapet hade hustrun blivit norsk medborgare. Hon ströks 04.11.1959 som frånvarande norsk medborgare. Hon hade således flyttat utomlands utan att anmäla när och vart. Tab. 93. (Från Tab. 2) II Maria Catharina Levelius. F. 30.06.1774 i Överjeppo på Keppo (Fb). D. 30.10.1844 i Nykarleby stad (Db). Begravd 02.11.1844 i Nykarleby stad. Dödsorsak ålderdom.. Bor som änka med sonen Frans Julius på no 20 Forsbacka i Nykarleby kyrkoby (Cb 1817-1823, s 193). Gift 02.06-1796 med Hans Cederman. F. 01.01.1768 i Kristinestad. D. 19.10.1814 på Forsbacka, Nykarleby lf Db. Han var kronolänsman i Nykarleby socken.. III Barn födda på Forsbacka i Nykarleby Kyrkoby (Fb). Hans Henrik Cederman. F. 02.02.1800. D. 24.07.1803. Maria Cederman. F. 25.11.1808. D. 19.12.1808. Frans Julius Cederman. F. 15.04.1815. Tab. 94. Tab. 94. (Från Tab. 93) III Frans Julius Cederman (56:14). Född 15.04.1815 i Nykarleby Kyrkoby (Hfl 1817-1823, s 193). Död 09.12.1868 i Torneå. Borgmästare i Torneå. Litteratur: Liber Scholae Wasensis 1722-1830, s 170, nr 2450. Ingår i Genealogiska samfundet i Finlands skrifter XVIII Gift 17.01.1850 i Uleåborg med Rosalba Maria Elfving.

F.06.091830 i Uleåborg. D. 09.06.1884 i Stockholm. Dotter till Karl Gustaf Elfving, f 1799, d 1861, o h 1:a hu. Anna Maria Ståhle, f 1805, d 1843. Pseudonym Alba Ödegård. Brev finns från Rosalba till Robert Wilhelm Ringström. Hennes mans kusinbarn. Det finns även 3 brev 1883-84 fr henne till teaterdirektören Josepson på Nya Teatern i Stockholm i KB:s brevsamling. De handlar om hennes skådespel DYVEKE, som gått 3 ggr på teatern. Hon begär ett honorar "huru litet det än må utgöra - med avdrag å de 6 parkettbiljetter jag erhöll till sista föreställningen." Hon var bosatt 1883-11-29 Mästersamuelsg.38, 1884-01-26 Norra Smedjegatan 9 IItr i Stockholm Litteratur: Bergholm Sukukirja, s 396. (Uppgifter från Torneå enligt Ämbetsbetyg 08.11.1995.) IV Barn födda i Torneå : Odal Cederman. F. 14.10.1851. D. 17.06.1870 i Torneå. Ines Cederman. F. 01.06.1853. D. 22.06.1853. Alvar Cederman. F. 08.09.1854. D. 04.05.1857. Gunnar Cederman. F. 07.03.1856. D. 07.03.1857. Elin Cederman. F. 15.02-1858. D. 14.06.1866.

Vanha suku Levälässä Levälän talo sijaitsee Uudenkaarlepyynjoen eli Lapuanjoen itäpuolella Ytterjeppon (Alajepuan) kylässä n. 8 kilometriä etelään Uudenkaarlepyyn kaupungista. Vanhoina aikoina tämän kylän kolme pohjoisinta tilaa muodostivat taloryhmän, jossa Levälän tila sijaitsi sen kohdan eteläpuolella, jossa Syltjärvbäcken laskee jokeen. Nykyisin ei voi löytää enää mitään merkkejä tilanpaikasta, mutta siellä olevaa peltoa nimitetään vieläkin Porttipelloksi: tuon nimen se sai, koska sijaitsi talon portin ulkopuolella. Lövin talon kartanonpaikka sijaitsi n. 200 metrin päässä pohjoiseen joen rannalla, ja siinä asutaan edelleenkin. Siitä edelleen 400 metriä pohjoiseen Bjonsin saarella sijaitsi Bjonsin tilan talonpaikka. Se ei ole asuttu nykyisin. Talonnimen Levälä (seudulla äännetään Levila) haluaa professori T. E. Karsten johtaa vanhasta ruotsalaisesta naisennimestä Lef tai Leva. Mitään sellaista nimeä tilalta ei tunneta, mutta esimerkiksi nimi Bjons, joka tulee nimestä Björn - Björns ("Björnin talo"), voi olla muodostettu viimeistään 1500-luvun alkupuolella, jolloin tilan omisti eräs Björn. Levälä-nimi voisi olla yhtä vanha tai vanhempikin. Levälä on epätavallinen nimi mutta ei kuitenkaan ainoa laatuaan. Se esiintyy myös Alavudella. Löv (lehti) on puhtaasti luontonimi, joka luultavasti tulee nimestä Lövbacken (Lehtimäki) ja joka esiintyy ensimmäisen kerran käräjäpöytäkirjassa, jota lainataan tekstissä myöhemmin. Ensimmäisen kerran Löv mainitaan tilan nimenä käräjäpöytäkirjassa v:lta 1691. Mutta heti isonvihan jälkeisessä käräjäpöytäkirjassa tilaa kutsutaan Leväläksi, jonka koko on 5/6 manttaalia erotukseksi 1 manttaalin Levälästä. Tämä tarkoittaa sitä, että molempia tiloja kutsuttiin nimellä Levälä ja että nimi Löv oli niin nuori, ettei se ollut vielä vakiintunut käyttöön isoavihaa edeltävänä aikana. Ensimmäisissä veroluetteloissa, joita on säilynyt 1550-luvun alkupuolelta, esiintyy isäntänä Levälässä Nils Andersinpoika v:een 1563. Tilalla on peltoa 24 - 26 panninmaata, joka vastaa 6 - 6 1/2 tynnyrinalaa (1 tynnyrinala = 0,494 hehtaaria). Tiedot vaihtelevat jonkin verran vuodesta toiseen. Tavallisesti maksettiin veroa 7 henkilöstä, jolloin laskettiin mukaan kaikki työkykyiset henkilöt 12:sta 60:een ikävuoteen. Myöhemmin tuli alarajaksi 15 vuotta. Lehmien lukumäärä oli yleensä 14. Veroa maksettiin myös kuivatuista hauista, joten myös kalastusta harjoitettiin. Vuosina 1565 - 1583 oli tilan isäntänä Erik Nilsinpoika. Hän oli siis mitä todennäköisimmin edellisen isännän poika. Henkilömäärä oli nyt laskenut 5:een, 1573 oli vain 3 verotettavaa mutta 1582 taas 5 henkeä. Viljelty pinta-ala oli sama kuin ennenkin mutta lehmien luku oli joinakin vuosina jopa 20. Levälä oli yksi suurimmista tiloista Epon kylässä (myöhempi Jeppo / Jepua) kuten joen alajuoksun koko asutusta silloin nimitettiin. Vuosina 1586 - 1608 on päähenkilönä tilalla Matts Olsinpoika. Emme tiedä mitään hänen sukulaisuudestaan edelliseen isäntään Erik Nilsinpoikaan. Kun tilalla aikaisemmin on asunut monia henkilöitä ja kun tila ei ole ollut autiona, ei mikään viittaa myyntiin vaan se on luultavasti mennyt perintönä. Pian esiintyy myös Erik Olsinpoika Mattsin kanssa samanaikaisesti tilalla eli kyseessä on selvästi kaksi veljestä. Heidän isänsä Olof, jota emme tunne, on voinut olla Erik Nilsinpojan nuorempi veli. Matts mainitaan vielä tietyissä kymmenysluetteloissa aina vuoteen 1622 asti mutta hän on luultavasti kuollut v. 1623. Vuoden 1608 maantarkastuksessa Levälä pannaan 1 manttaalin verolle. Henkilömäärä tilalla on vain 3, toisinaan vain 2 ja lehmien luku on pudonnut 4:n ja 8:n välille. Vuodesta 1609 on tavallisesti Erik Olsinpoika, s. n. 1587, se henkilö joka mainitaan luetteloissa. Hän on Levälässä vanhin esi-isämme, jonka voimme melkoisella varmuudella todistaa. Vuosien 1610 ja 1611 luettelossa talon väestä, jossa on tyttäret ja pojat, piiat ja rengit, on Levälässä mainittu edellisenä vuotena vain Erik Olsinpoika, vaimo ja

renki, jälkimmäisenä vuotena lisäksi piika. Matts on selvästi niin vanha tai sairas ettei hänen tarvitse maksaa henkiveroa. V. 1623 Levälä jaetaan kahteen yhtä suureen osaan Erik Olsinpojan ja Marcus Mattsinpojan kesken (s. n. 1597, kuollut luultavasti n. 1635). Marcus Mattsinpoika on selvästi Matts Olsinpojan poika ja tilan jakaminen merkitsee sitä että hän saa isänperinnön haltuunsa. Jako tapahtui luultavasti siten että tuli kaksi huonekuntaa ja peltojen osalta sovintojako. Emme tiedä, onko ollut myös kaksi eri taloa. Ruotuluettelossa v:lta 1627 ja 1629 tiedämme että Marcus ontui ja hän oli rampa. V:n 1623 karjaluettelossa Erikillä oli hevonen, härkä, 5 lehmää, 2 vasikkaa, 5 vanhaa lammasta, 3 nuorta lammasta, vanha sika, nuori sika ja hän kylvi 2 1/2 tynnyriä viljaa. Marcuksella oli 2 tammaa, härkä, 5 lehmää, vasikka, 3 vanhaa lammasta, 2 nuorta lammasta ja hän kylvi samoin 2 1/2 tynnyriä viljaa. Kun v. 1625 ilmoitettiin kuinka paljon viljaa kukin jauhaa vuoden mittaan, ilmoittivat Erik ja Marcus kumpikin 14 tynnyriä. Tämä on paljon enemmän kuin kylvön tuotto, joka tuohon aikaan oli enintään 4 jyvää. Tästä ilmenee että siihen aikaan ostettiin suuri osa käytetystä viljasta. Tiedot annettiin verotusta varten joskaan myllyvero ei näytä oikeaa määrää sillä suuri osa viljasta jauhettiin käsikivillä tiloilla. Levälähän omisti Lövin, Bjonin ja Kärrin talojen kanssa neljänneksen vesimyllystä ("storkvarnen"), joka sijaitsi Haraldsin kosken saarella. Itse saari kuului Levälälle. Marcus Mattsinpojalla on poika Mickel (s. n. 1618), joka otetaan nihdiksi 15-vuotiaana v. 1633 ja hän häviää 30vuotiseen sotaan. Ehkä Marcus kuolee vähän tämän jälkeen tai ei katso voivansa hoitaa tilaosuuttaan sillä 1635 vastaa taas koko tilasta Erik Olsinpoika. V. 1637 merkitään, että tilalla on vain Erik Olsinpoika, vaimo ja piika. Hän on isäntänä tilalla v:een 1646. Hän elää vielä 1651, jolloin hän maksaa kymmenykset. Kymmenysluetteloissa esiintyy usein jonkun muun nimi kuin tilan isännän. Tämä eri henkilö on otaksuttavasti se, joka on ollut paikalla ja maksanut kymmenykset. Erik Olsinpojalla on kaksi poikaa: Matts Erikinpoika (s. n. 1625) ja Mickel Erikinpoika (s. n. 1640). Mickel mainitaan ensi kerran käräjäpöytäkirjassa v:lta 1653. Hän oli tallannut heinää Erik Hindersinpojan (luultavasti Lussin vävy) pellonpientareella ja sitten vastannut "pilkallisesti" nuhteluun, minkä vuoksi Erik oli lyönyt häntä raipalla. Siitä oli ilmeisesti aiheutunut verenvuotoa, sillä Erik sai kolme markkaa sakkoa tahallisesta haavan tuottamuksesta. Mickel lienee ollut tapahtuma-aikaan n. 10-vuotias. Matts Erikinpoika on merkitty isännäksi v. 1647 - 1675. Hän oli myös lautamiehenä 1641 - 1645. Hänen täytyy siis olla se poika, joka on merkitty manttaaliluetteloon vaimoineen 1641. Hän oli naimisissa ainakin kaksi kertaa. Myöhempi avioliitto oli kummankin toinen ja lapseton. V. 1680 oli toinenkin vaimo kuollut. Silloin nimittäin Måns Isakinpoika Socklotista nosti Mattsia vastaan kanteen syyskäräjillä anoppinsa tavaroista, jotka tämä oli tuonut pesään, kun solmi toisen avioliiton Mattsin kanssa. Matts lupaa maksaa omista varoistaan vaimonsa hautauksen ja luovuttaa vaimonsa parseelit (vaatetavarat). Matts on elossa vielä 1693, jolloin hän riitelee talvikäräjillä Haraldsin kosken myllystä. Veli Mickel Erikinpoika vastaa tilasta v. 1676 - 1686. Hänen vaimonsa oli nimeltään Brita Mattsintytär. He olivat lapsettomia ja testamenttaavat 1682 osuutensa tilasta veljentyttärelle Susanna Mattsintyttärelle ja tämän miehelle Anders Hansinpojalle. Testamentti on luultavasti tehty silloin kun nuoret menivät naimisiin. Matts Erikinpojalla oli kaksi lasta: poika Anders Mattsinpoika (s. luultavasti 1640-luvulla, k. n. 1697), naimisissa Margareta Hansintyttären kanssa (k. n. 1697) ja edellä mainittu tytär Susanna Mattsintytär (s. luultavasti 1660luvulla ja k. n. 1707), vihitty 1682 Anders Hansinpojan kanssa. Anders Hansinpoika tuli luultavasti Knutsin talosta, jossa v:n 1676 - 1681 manttaaliluetteloissa on Anders Hansinpoika mutta ei enää 1683. Hän on siten syntynyt n. 1660, k. n. 1698. Hänen isänsä on Hans Pålinpoika, joka yhdessä vanhemman veljensä Mattsin kanssa osti Knutsin talon n. 1629. Vuoden 1688 manttaaliluettelossa on Anders Mattsinpoika merkitty isännäksi mutta kaikki neljä on merkitty luetteloon, ilman lapsia. Näin luettelo etenee vuosiin 1696 - 1698, jolloin ovat köyhät vuodet eli "vaikeat vuodet", niin kuin tätä aikaa nimitetään käräjäpöytäkirjoissa. Maata kohtasi kovat katovuodet ja niiden seurauksena nälänhätä ja kulkutaudit. V:n 1697 manttaaliluetteloon on Levälään merkitty vain Anders Hansinpoika ja Susanna Mattsintytär. Anders Mattsinpoika ja vaimo ovat luultavasti kuolleet. Seuraavana vuotena on merkitty vain leski Susanna rengin ja piian kanssa. Tilan neljästä aikuisesta on siis nälkä vienyt kolme. Myöhemmin tosin käy selville että useat lapset ovat selviytyneet. V. 1699 Susanna on täysin yksin. Katovuodet eivät kohdanneet vain Levälää sillä monet tilat jäivät kokonaan autioiksi, jolloin oli vaikea saada palvelusväkeä. Nyt myös puhkeaa suuri Pohjan sota ja sen mukana lisääntyivät sotilaaksiotot. Susanna ei voinut selviytyä yksin tilan hoidosta ja seuraavana vuonna hän on naimisissa Grells Andersinpojan kanssa. Tämä voi olla Alajepuan Bron entinen isäntä, joka oli jäänyt aivan yksin tilalleen ja jonka tila on myöhemmin autiona. V. 1703 nämä kaksi saavat apuun vävy Josephin ja tämän vaimon Susannan Elisabet- eli Lisa-nimisen tyttären, joka on avioitunut. Susanna ei ole aiemmin ollut manttaaliluetteloissa mutta on hyvin epätodennäköistä että hän olisi ollut muualla, kun häntä tarvittiin kotona. Sen takia voimme otaksua että hän avioitui 15 - 16 -vuotiaana. V. 1704 manttaaliluettelossa on poika Hans. Hänen nimekseen merkitään myöhemmin

Hans Andersinpoika. Kun aiemmin talossa oli kaksi Andersia, emme voi olla varmoja kumman poika hän on. Voimme ainoastaan arvata. Voimme suurella todennäköisyydellä otaksua että Anders Hansinpoika antoi vanhimmalle pojalleen tuon ajan tavan mukaisesti oman isänsä nimen. V. 1706 Grells on joko kuollut tai liian vanha, koska nyt on luettelossa isäntänä Joseph Erikinpoika ja vaimo sekä hänen anoppinsa Susanna ja lankonsa Hans. Jo seuraavana vuonna Hans Andersinpoika on naimisissa ja hänet on merkitty isännäksi. Vuotta myöhemmin Susanna mainitaan viimeisen kerran. Aina v:een 1713 tilalle on merkitty Hans Andersinpoika ja vaimo ja lanko Joseph ja vaimo. Silloin mainitaan myös ensimmäisen kerran Mickel . Niin olemme tulleet kohtalokkaaseen vuoteen 1714. Jo kauan on nähty pakolaisvirran kulkevan ohi maantiellä etelästä päin. Maan eteläosa oli jo v:sta 1710 ollut vihollisen käsissä. Etelä-Pohjanmaalla ei ole vielä kuitenkaan ollut suoraa kosketusta vihollisen kanssa. Nyt 1714 helmikuun 19. päivänä venäläiset lyövät Isonkyrön Napuella maan viimeisen armeijan, josta vain rippeitä pakenee pohjoista kohti. Venäläiset eivät tulleet vielä sinä talvena mutta keväällä alkoi suuri pako Etelä-Pohjanmaalta. Levälästä pakeni luultavasti neljä henkilöä: vävy Joseph Erikinpoika ja vaimo Elisabet Andersintytär, Mickel Andersinpoika ja Margareta Andersintytär. Vain Hans Andersinpoika ja vaimo Lisa Erikintytär jäivät hoitamaan tilaa. Emme tiedä mitään siitä, millainen oli heidän ensimmäinen kohtaamisensa venäläisten kanssa, mutta ryöstetyiksi he tulivat varmasti monta kertaa ennen kuin he lopulta v. 1716 joutuivat vankeina seuraamaan venäläisiä etelää kohti. Yksin he eivät joutuneet vangituiksi. Jo kesällä 1714 vietiin suuria ryhmiä etelään, enimmäkseen lapsia ja nuoria iältään 10 - 20 -vuotiaita, mutta kuten Levälästä myös vanhempaa väkeä. Vangit vietiin luultavasti Pietariin, jota tähän aikaan rakennettiin orjatyövoimalla. Osaksi heitä vietiin myös venäläisten valloittamiin maihin kuten Viroon työskentelemään tiloilla, joiden väestä suuri osa oli paennut Ruotsiin. Levälän tila jäi autioksi. Pian kuitenkin olot rauhoittuivat ja v:sta 1717 tuli tarkka järjestys venäläisiin sotilasjoukkoihin. Maan sisäosista, jossa oli vähemmän kärsitty valloituksesta, tuli väkeä, joka alkoi viljellä autioiksi jääneitä tiloja. Levälän tilan otti hoitoonsa Erkki Simonpoika ja tämän vaimo Agneta. Hän anoi käräjillä 5.3.1718 saada ottaa tilan haltuunsa. Erkin veli oli myöhemmin Lapuan Naarasluoman Pirissä isäntänä. (Olivat Pirin talon poikia.) Nyt astuu esiin Hans Hansinpoika Herflaxista. Hän on naimisissa Hans Andersinpojan sisaren Karinin kanssa. He ovat jääneet maahan ja myyvät nyt tilan Erkki Simonpojalle. Tämä ei kuitenkaan halua maksaa koko sovittua kauppasummaa, minkä vuoksi Hans Hansinpoika haastaa hänet Uudenkaarlepyyn käräjiin 6.11.1721. Tästä käräjäpöytäkirjasta selviää Hans Hansinpojan koko tarina, minkä takia esitän sen kokonaisuudessaan: "Hans Hansinpoika Herflaxista kertoo että hänen vaimonsa Karin Andersintyttären veljen Hans Andersinpojan ja tämän vaimon ja lapset olivat venäläiset vieneet pois 1716, minkä jälkeen hänen tilansa 1 manttaalin sukulunastusoikeustila ("börde") Ylijepualla oli jäänyt autioksi ja jonka sitten Erkki Simonpoika Gunnar otti hallintaansa. Hän lupasi tällöin 100 taalaria kuparirahaa ja Hans Hansinpojalle nautittavaksi vuosittain 8 kapanalaa peltoa ja pienen niityn, mistä on maksettu 1 lehmä, 1 tynnyri ja 15 kappaa viljaa, 1 iso pata sekä 1 kuparitaalari 4 äyriä rahaa, kaiken kaikkiaan 46 taalaria 16 äyriä. Sillä nyt vaatii Hans loppusummaa kaupasta. Erkki Simonpoika ei voi kieltää luvanneensa 100 taalaria kuparirahaa, jos häntä ei kenenkään perillisen taholta ajettaisi tilalta ja hän saisi kiinnekirjan, mutta kun vaimo Karin Andersintyttärellä on kaksi sisarta vaimo Elisabet ja piika Margareta Andersintytär ja vielä eräs Mickel Andersinpoika omistaa puolet tästä tilasta, niin pelkää hän tulevansa poisajetuksi ja ei sen vuoksi halua enempää maksaa kauppasummasta kuin mitä jo maksettu on. Lisäksi hän kiistää luvanneensa peltoa ja niittyä. Mårten ja Matts Markuksenpojat (Ruotsinkoski) Ylijepualta todistavat kuulleensa Erkki Simonpojan ja Hans Hansinpojan sopimuksen tilasta jolloin Erkki Simonpoika sen takia lupasi 100 taalaria kuparirahaa kaikkiaan. Pellosta ja niitystä neuvoteltiin, mutta niihin ei Erkki Simonpoika suostunut. Hans Hansinpoika on niin varaton, että Erkki Simonpoika tuntee itsensä turvattomaksi annettujen rahojen vuoksi, jos ne toiset perilliset haluavat hänet tilalta häätää. Hans Hansinpojalla ei myöskään ole lupaa vaimonsa kanssaperillisiltä myydä tilaa. Päätös: "Koska Hans Hansinpojalla ei ole vaimonsa kanssaperillisten lupaa myydä appensa tilaa, mutta on kuitenkin Erkki Simonpojalta vastaanottanut enemmän kuin hänen vaimonsa osuus on, niin mikäli toiset nyt kadoksissa olevat perilliset tulevat kotiin niin ei voi hänelle enempää maksaa ennen kuin saadaan tietää kuinka moni on osallinen kauppahintaan." Pöytäkirjasta käy ilmi Hans Andersinpojan sisarten nimet ja että kaksi heistä sekä eräs Mickel Andersinpoika ovat vielä paossa. Mickel ei ole veli sillä muuten se olisi niin kirjoitettu. Lisäksi hän omistaa puolet tilasta, toisen puolen Hans ja sisaret. Mickelin täytyy siis olla Anders Mattsinpojan ainoa poika, joka yksin omistaa vanhempiensa osuuden tilasta. Niistä kolmesta paossa olevasta perillisestä ei kuultu mitään, mutta se jota oli vähiten odotettu, palasi rauhantekoa seuraavana vuotena vaimon ja lasten kanssa. Syyskäräjillä 17.10.1722 valittaa Hans Andersinpoika että hänen vankeutensa aikana Erkki Simonpoika on asettunut asumaan hänen tilalleen. Koska tila oli kruununtila, joksi se oli alentunut 1600-luvun lopun suurten katovuosien aikana ja koska Hans Andersinpoika oli rutiköyhä kun taas Erkki

Simonpoika lupaa maksaa ilman vapaavuosia tilan verot niin Hans ei saanut tilaa takaisin. Jo talvikäräjillä 18.2.1723 oli Erkki Simonpoika tehnyt sopimuksen Hans Andersinpojan kanssa. Pöytäkirja kuuluu: "Erkki Simonpoika Alajepualta esittää tiedoksi hänen ja Hans Andersinpojan välisen kauppakirjan, jonka (kaupanteossa) läsnäolleet todistajat, kauppiaat Johan Juniander ja Anders Turdin sekä Erik Erikinpoika Bjon, Gustav Bers ja Erik Hindersinpoika Lassila ovat 14. joulukuuta 1722 allekirjoittaneet. Koska Hans Andersinpoika köyhyytensä takia ei kykene asumaan 5/6 (pitäisi olla 1 mtl) manttaalin kruununtilaa Läfwilää, niin hän luovuttaa Erkki Simonpojalle hallintaoikeuden siihen 100 kuparitaalaria vastaan ja saa vuotuisen syytingin, johon kuuluu 16 kapanmaata peltoa käsittäen 5 peltoa sekä ylänevan haan ja pikkuhaan vanhan pellon yläpuolella heinäniityiksi sekä kodin ja oman rauhan ("hus och hemfrid") tilalla. Mutta jos he eivät tule toimeen keskenään tilalla, tulee Erkki Simonpojan hänen avullaan hankkia hänelle tarvittavat rakennukset Lövbackenilta. Lisäksi hän lupaa maksaa Hans Andersinpojan velat kauppias Junianderille 162 taalaria 14 äyriä kuparirahaa sekä Anders Turdinille 90 taalaria kuparirahaa, minkä Hans Andersinpoika nyt myöntää ja mikä Erkki Simonpojan vaatimuksesta merkitään pöytäkirjaan." Näin on jäljellä Levälässä, tosin enää itsellisenä, sen vanha omistaja Hans Andersinpoika, joka on Anders Hansinpojan ja vaimo Susanna Mattsintyttären poika (s. Levälässä n. 1689, kuoli siellä n. 1733). Viimeinen ehtoolliselle-merkintä on 24.8.1733. Hänet on vihitty n. 1707 Lisa Erikintyttären kanssa, s. rippikirjan mukaan 1669. (Tämä ei ilmeisesti pidä paikkaansa, sillä hänet on merkitty 70-vuotiaaksi kuollessaan 11.3.1763.) Lapsia, syntyneet Levälässä: - Anna s. n. 1713. (Myöhemmin syntymäajaksi on merkitty 1719, jonka mukaan hän olisi syntynyt Venäjällä vankeudessa oltaessa.) - Anna on Levelius-suvun kantaäiti. - Maria s. n. 1715. - (Maria meni aikanaan naimisiin Levälän uusiin omistajiin kuuluvan David Erikinpoika Levälän kanssa. Heistä polveutuu Levälä-suku.) Emme tiedä mitään siitä, viihtyikö Hans Andersinpoika tilalla vai rakensiko hän tuvan Lövbackenille. Se olisi kyllä ollut siinä tapauksessa ensimmäinen asutus mäellä. Nyt kun Erkki Simonpoika tunsi olonsa turvalliseksi Levälässä, niin hän unohti lupauksensa maksaa tilan verot ilman vapaavuosia ja pyysi talvikäräjillä 7.3.1724 vapaavuosia Levälälle. Pöytäkirja antaa hyvän kuvan talon silloisesta tilasta: "Erkki Simonpoika Alajepualta pyytää vapautta 1 manttaalin Lefwelälle, jossa rakennukset ovat enimmäkseen vanhoja ja vaativat korjausta. Pellot ovat heikkoja ja köyhtyneitä, ojat ja hakamaat rappeutuneet, samoin metsä ja sammaloituneet niityt. Tilalla ei ole tuohi- tai tukkimetsää, tarpeellista halkometsää, ei laidunta eikä kalavesiä. Talollinen omistaa 2 hevosta, 2 härkää, 4 lehmää, 2 nuorta nautaa ja 5 lammasta, sekä tarvitsee yhden vapaavuoden, joka kuitenkin alistetaan nöyrästi kenraalimajurin ja maaherran, jalosyntyisen herra Reinhold Wilhelm von Essenin päätettäväksi." Ehkä Levälä oli liian suuri talo Erkki Simonpojalle yksin hoidettavaksi. Hänen saamansa velat olivat myös suuria. Niistä 162 taalarista kauppias Junianderille hän lupasi maksaa takaisin 4 taalaria vuodessa eli maksuaika oli n. 40 vuotta. Tuollainen sopimus oli erittäin jalomielinen kauppiaan puolelta mutta kuitenkaan Erkki Simonpoika ei ensimmäisinä vuosina ollut maksanut taalariakaan. Joka tapauksessa hän möi tilan jo huhtikuussa 1727 Zachris Erikinpojalle. (Tämän uuden omistajan poikapuoli David Erikinpoika Levälä ja edellisen omistajan tytär Maria Hansintytär Levälä menivät naimisiin 1739. Marian sisar Anna on puolestaan Levelius-suvun kantaäiti.)

(Pär-Erik Levlin: Levälä-släkten, Del 1, ilm. 1979. Käännös Hannu Kokkonen, Paavo Tyni ja Hillevi Tyni)

Henrik Levelius ja Vuoskosken Pesonen Alahärmän Vuoskosken talo Pesonen eli Pesola n:o 49 (v:sta 1874 Pelkkala, nykyinen numero Heikkilän kylä n:o 14) sijaitsee Alahärmän koillisosassa, Purmoon ja Jepuaan rajoittuvalla alueella. Se raivattiin tiettömään korpeen eikä sinne ollut oikeastaan polkuja ja pitkospuita kummempia teitä vielä sataan vuoteen. Alueella oli ollut tervanpolttajia jo ennen uudisasukkaita: v:lta 1772 peräisin olevassa Erik Tulindbergin tekemässä Uudenkaarlepyyn yleiskartassa on Pesosen alueelle merkitty toistakymmentä tervahautaa mutta ei yhtään asumiseen viittaavaa paikannimeä. Leveliuksen perheen muuttaessa Pesoseen alkuvuodesta 1788 niillä tienoin oli asunut torppareina jo toistakymmentä vuotta toinen perhe, Henrik Juhonpoika ja Liisa Eliaksentytär. Tämä Henrik oli läheisen Jussinluoman itsellistorpan vävy, joka asui Pesosessa viimeistään 1789 eli samoihin aikoihin kun Leveliukset muuttivat sinne. Leveliusten tultua

alueelle siellä asui siis kaksi ruokakuntaa, jotka kumpikin on merkitty ensin uudisviljelijöiksi. Pesosen kruununtila oli perustettu virallisesti 11.12.1784. Se oli vapautettu veroista 20 vuodeksi. Nämä kaksi perhettä alkoivat maksaa veroa ½ manttaalin tilasta v. 1806 eli samana vuonna jolloin Henrik Levelius kuoli. Henrikin pojanpojat lunastivat aikanaan omat osuutensa Pesosen talosta perintötiloiksi. Henrikin talo sijaitsi Rintatalonmäellä. Siellä nykyisin olevat vanhimmat rakennukset ovat ilmeisesti samojen pojanpoikien rakentamia tai vielä uudempia. V:n 1791 rippikirjassa Henrik Leveliuksen nimi on merkitty ensimmäiseksi ja talon nimeksi on merkitty Pesola. Myöhemmin kruunu käytti talosta samaa nimeä. Rippikirjoissa oli puolestaan jatkossakin Pesonen, kunnes se vedettiin yli 1870-luvulla ja tilalle merkittiin Pelkkala. Alueen nimeksi alkoi vakiintua nykyinen Pelkkala, jota nimeä kyllä satunnaisesti käytettiin jo aiemminkin, tosin vain sukunimen tapaan. Pesola jäi pois käytöstä kokonaan ja Pesonen säilyi joidenkin sukunimenä. (Käytän seuraavissa tauluissa Pesonen-nimeä erotukseksi Alahärmän Härmänkylän Pesolasta.) Perimätiedon mukaan Henrik oli ensimmäinen asukas Pesosessa ja olisi tullut Jepuan Kampista. Asiakirjojen mukaan Henrik tuli kuitenkin Jepuan Keposta, jossa oli ollut useita vuosia lampuotina eli vuokraviljelijänä. Ilmeisesti hän halusi viimeinkin päästä käsiksi omaan tilaan. Pelkkalaan muutto ei toki ollut mikään helppo ratkaisu tuohon aikaan, jolloin alueelle ei ollut edes kunnon tieyhteyksiä. Siellä on täytynyt olla kuitenkin valmiit asuinrakennukset jo senkin takia että muutto tapahtui talvisaikaan. Tilan nimenä on täytynyt ollut Pesonen jo ennen Henrikin sinne muuttamista. Nimi viittaa todennäköisesti alueen ensimmäiseen raivaajaan, kuka hän sitten olikin. Lähin Pesonen on Munsalan Pensalassa oleva samanniminen maakirjatalo. Mm. siltä suunnalta käytiin Pesosessa tervaa polttamassa jo kauan ennen pysyvää asutusta, joten nimen alkuperä voisi hyvinkin olla siellä. Pesosen isojakoasiakirjassa (jako alkoi v. 1802) on mm. Pesonenmaa- ja Pesosenmaan neva -nimiset alueet. Pesosen - Pelkkalan ensimmäisten asukkaiden asuinpaikoista ei oletarkkaa tietoa. V. 1806 tehtyyn isojakokarttaan ei ole merkitty talojen paikkoja kovinkaan täsmällisesti. Ja kun Henrik Leveliuksen jälkeläiset muuttivat pois Pelkkalasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin tilalle tuli uusia asukkaita muualta ja kylän asutushistoriaan liittynyt perimätietokin väheni. Nykyisin Pelkkalan kylä on täysin suomenkielinen. Pari sataa vuotta sitten tilanne oli sellainen, että alueella asuvista perheistä toinen oli suomenkielinen (Henrik Juhonpoika oli kotoisin Kauhavan Ylikylästä Saarikoskelta) ja toinen, Leveliuksen perhe, oli joko ruotsinkielinen tai sitten kaksikielinen. Kieliraja vaihteli tuohon aikaan muutenkin talosta taloon, kuuluihan Vuoskosken kylä Uudenkaarlepyyn alueeseen. Edellä mainitussa kartassa (1772) on kolme nevan nimeä: Lähdetneva, Brän Måsan ja Rät Måsan eli alueen eteläosa oli jo tuolloin (ja ehkä jo paljonkin aiemmin) suomenkielistä ja pohjoisosa ruotsinkielistä aluetta. Sama kaksikielisyys jatkuu alueen nimistössä edelleen. Kaikkiaan Pesosen ensimmäisten asukkaiden tarkkaa selvittämistä vaikeuttaa se, että Alahärmän rippikirjat Leveliusten tuloajalta puuttuvat, ne tuhoutuivat kirkonpalossa.

Henrik Leveliuksen jälkeläisiä: taulut 101 - 948 (Kaikki tiedot eivät ole valitettavasti ajan tasalla: ovat kymmenen vuoden takaisia tai vielä vanhempia. Ratkaisematon ongelma on ollut, mihin katkaista tiedot.) Taulu 101. I. Henrik Levelius (äiti Anna Hansintytär Levälä, isä Petter Bergendahl.), s. 12.1.1743 Uudenkaarlepyyn Alajepualla Levälän talossa, k. 11.1.1806 keltatautiin Alahärmän Pesosessa. Puoliso 10.11.1765 Munsalassa Kantlaxissa Liisa Andersintytär Strömberg, s. 14.11.1741 Munsalan Kantlaxissa, k. 4.10.1831 vanhuudenheikkouteen Alahärmässä sokeana ja lähes 90-vuotiaana. (Liisan syntymäajaksi on Alahärmän rippikirjaan merkitty 1744 ja kuoliniäksi sen mukaan laskettu 87 v.) Henrik oli uudisasukas ja myöhemmin hänet on merkitty talolliseksi Alahärmässä Vuoskosken kylän Pesosessa eli nykyisessä Pelkkalassa. Liisa oli naimisiinmenonsa aikaan piikana Kantlaxin Spårassa, jossa hänet vihittiin. Hän asui viimeisinä vuosinaan Pesosessa Tuohisaaren torpassa pojantyttärensä Kaisan ja tämän miehen Juhon luona. Liisan vanhemmat olivat sotilas Anders Strömberg, s. 1717, k. 14.2.1803 leskenä 86-vuotiaana Munsalan Kantlaxissa, ja Maria Johanintytär Skytt, s. 1723 Kantlaxissa, k. 1798 siellä. Maria oli Kantlaxin Skyttin talon tytär. Anders Strömberg oli ruotusotilas n:o 104 Munsalassa. Hänen ammatikseen on sotilasrullaan merkitty puuseppä ja syntymäpaikaksi Etelä-Pohjanmaa. Hän oli mukana Pommerin sodassa, josta palasi syksyllä 1759. Hänet on merkitty eronneeksi sotilaaksi 1760-luvun alusta ja hän ja Maria asuvat Skyttissä, Andersin tilalla on sotilaana uusi mies. Anders Strömberg saattoi hyvinkin olla kotoisin Munsalasta, mutta Munsalan rippikirjojen tuhoutumisen takia hänen syntyperänsä varmistaminen on hyvin epävarmaa. Marian vanhemmat olivat talollinen Johan Johaninpoika Skytt, s. 20.2.1683 ja äiti oli Margeta Johanintytär Skytt, s. 1688. (Johan oli vävy.) Maria Strömbergin kuolinvuosi 1798 on

merkitty rippikirjaan, paikkana on Kantlax. Saman vuoden kuolleitten luettelossa on tieto: k. 4.3.1798 Kantlaxissa Maria Johanintytär, ikä 90 v 1 kk 1 viikko, rutiköyhä, naimisissa. Tieto tarkoittanee Maria Skyttiä, vaikka kuolleitten luettelon Maria onkin peräti viitisentoista vuotta liian vanha. (Laskuvirhe?) Kantlaxista ei löydy muuta sopivaa Maria Johanintytärtä. Tuon Marian syntymäpäivä on joka tapauksessa ollut helmikuun lopulla. Ennen avioliittoaan Henrik asui äitinsä Anna Hansintyttären (Annan tarkemmat tiedot kirjan alussa) ja veljensä Petterin kanssa Munsalassa nimismies Petter Bergendahlin omistamalla Hagas-tilalla. Äiti Anna oli siellä piikana ja pojat on merkitty rengeiksi. On epäselvää, missä Henrikin perhe asui tilan myynnin jälkeen (1768 ) ennen v. 1771 tapahtunutta muuttoa Jepualle Keppoon. Kolme vanhinta lasta on kuitenkin merkitty syntyneiksi Munsalassa, tarkempi talotieto puuttuu. Kepossa Henrik on aluksi merkitty sahamieheksi. Vuodesta 1772 hän on krouvarina Jungarin krouvissa ja 1770-luvun loppuvuodet myllärinä Jepuan Mölnaressa. N. v:sta 1780 Alahärmään muuttoon asti Henrik on vuokraviljelijänä (lampuotina) Kepossa. Nämä vaiheet ovat pääteltävissä mm. lasten syntymämerkinnöistä. - Henrik on merkitty Uudenkaarlepyyn rippikirjassa (n. 1777 - ) virheellisesti kirjanpitäjäksikin. Saman kirjan toisessa kohdassa on oikea tieto, jonka mukaan hän on mylläri. (Pappi on sekoittanut veljekset.) - Alahärmään muuton päiväksi on merkitty 23.2.1788. Pojat alkavat käyttää Levelius-nimeä viimeistään naimisiin mennessään: kumpikin on merkitty vihittyjen luettelossa Levelius-nimiseksi. Henrikin sukunimenä säilyi Levelius hänen kuolemaansa asti. Isännyyttä jatkaneitten poikien nimenä oli asiakirjoissa ajan käytännön mukaan tilan nimi Pesola tai myöhemmin Pesonen. Vain nuorin poika säilytti Levelius-nimen, senkin takia että hän ei ehtinyt asettua millekään tilalle vakinaisemmin. Henrik Leveliuksen rippikirjatietoihin on merkitty että hän lukee ruotsia. Nimismies-isä huolehti varmaan siitä, että pojat oppivat kumpikin lukemaan ja kirjoittamaan. Lukutaito tuskin meni hukkaan Pelkkalankaan syrjäisessä talossa. Henrik muutti useitakin kertoja ennen Alahärmään asettumistaan. Se ilmenee parhaiten lasten syntymäpaikoista, joihin on merkitty vanhempien kulloinenkin asuinpaikka. Petter on merkitty syntyneeksi Levälässä mikä voisi merkitä sitä, että Henrik oli vaihtamassa taloa ja ammattia krouvarista mylläriksi ja perhe tai ainakin vaimo Liisa asui Levälässä. II. Henrikin ja Liisan lapsia: Anna, s. 1.3.1766 Munsalassa, k. 8.8.1767. Ulrika, s. 24.9.1767 Munsalassa. Taulu 102. Antti, s. 28.9.1769 Munsalassa. Taulu 275. Maria, s. 23.2.1773 Jepualla Jungarin Krouvissa, k. 17.4.1773. Johannes, s. 14.1.1774 Jungarin Krouvissa, k. naimattomana 2.1.1853 Alahärmässä. Johannes Henrikinpoika Pesonen oli talollinen Alahärmän Pesosessa. Hän saattoi hyvinkin olla se vanha isäntä, joka perimätiedon mukaan oli sanonut olevansa se, "jonka reppu on ensimmäisenä maannut täällä puun juurella (Pesosen kylällä)". Hänhän oli perheen muuttaessa Härmään kymmenen vuoden ikäinen. Perimätieto ei välttämättä sisällä väitettä siitä, että perheenjäsenet olisivat olleet alueen ensimmäiset asukkaat. Sen sijaan hän on varmasti tuolloin ollut vanhin elossa olleista Pelkkalaan tulleista asukkaista. Perimätieto ei mainitse nimeä eikä hän varmaan ollut kertojan, Juha Jaakko Kojolan, esi-isä, sillä sen perimätieto kertoisi. Lähisukulainen hän on voinut olla. Oli henkilöllisyyden laita nyt sitten miten hyvänsä, niin tuo perimätieto kertoo saman asian kuin monet vastaavat: jokin sanonta tai lausahdus syöpyy kuulijan mieleen ja muuttuu aikanaan perimätiedoksi. Tässäkin tapauksessa se on ainoa "elävä" tieto sanojasta. Petter, s. 14.1.1775 Levälässä. Taulu 843. Erik, s. 15.5.1777 Jepualla Mölnarissa, k. 17.6.1777. Isaac, s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Jacob s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Anna, s. 27.9.1779 Jepualla, k. 27.8.1781. Caren, s. 20.10.1780 Kepossa, k. 5.3.1781. Henrik, s. 24.8.1783 Kepossa, k. ennen Alahärmään muuttoa. Taulu 102. II. Ulrika Henrikintytär Levelius (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 24.9.1767 Munsalassa, k. 7.3.1809 Alahärmässä. Puoliso 21.6.1789 Alahärmässä Elias Antinpoika Suorsholma, myöhemmin Tryck, s. 20.10.1766 ilmeisesti Alahärmän Suorsholmalla, k. itsellisenä 1.8.1827 Alahärmän Huhtamäessä. Vanhemmat Antti Jaakonpoika ja Susanna Eliaksentytär olivat Suorsholman (nimi lyheni myöhemmin Holmaksi.) uudisasukkaita. Susanna Eliaksentytär voisi olla läheisen Jussinluoman torpan tyttäriä, Elias Enbergin ja Liisa Simontyttären tytär, jolloin hän olisi Pesosen toisen uudisasukkaan Liisa Eliaantyttären sisar. Vihittäessä Ulrika on uudisasukkaan tytär ja nimenä on Perkiömäki, mikä voisi viitata siihen että hän olisi ollut tuolloin Perkiömäessä piikana. Toisaalta voi olla myös kyse paikannimen vakiintumattomuudesta: Perkiömäki oli lähinaapuri, ja kumpikin talo oli tuossa vaiheessa vielä uudistila.

Ulrika ja Elias olivat aluksi uudisasukkaina, sitten torppareina Pesosessa. Elias värväytyi sotilaaksi 1805 ja käytti sen jälkeen nimeä Tryck. Ulrikan kuoltua hän meni toiseen avioliittoon Greta Erkintyttären kanssa, joka oli syntynyt 16.10.1784 Ähtävällä. Elias ei liene ollut kovinkaan pitkään sotilaana, sillä rippikirjaan hänet on jatkossa merkitty itselliseksi ja hänen ja uuden perheen samoin kuin Ulrikan tyttärien Susannan, Liisan ja Marian sekä pojan Henrikin nimeksi on merkitty Pelkka. (Tuo 1810-- 1820 paikkeilla käytössä ollut nimi on vanhimpia ellei vanhin merkintä Pelkka- tai Pelkkala-nimestä.) Nimen täytyy liittyä silloiseen asuinpaikkaan, sillä myöhemmin, kun Elias oli uudelleen naimisissa, nimeksi merkittiin taas Tryck. Eliaksella oli 2. avioliitostaan useita lapsia, joista aikuiseksi eläneet käyttivät Tryck-nimeä (mm. Valpuri Eliaantytär ja Maria Eliaksentytär). III. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Suorsholmalla, muut Pesosessa: Antti, s. 23.6.1790, k. 1791. Henrik, s. 15.11.1791. Taulu 103. Susanna, s. 28.1.1793. Taulu 106. Liisa, s. 13.6.1794. Taulu 215. Maria, s. 3.8.1795, k. 17.11.1875 Alahärmän Alaviitalassa. Maria oli piikana Vuoskosken taloissa ja viimeistään 1829 hänet on merkitty itselliseksi. Hän asui viimeiset vuodet Alaviitalassa. Hänellä oli 2 aviotonta lasta: Elias, s. 25.4.1821, k. 16.6.1821 ja Elias s. 22.4.1826 Nukalassa. Nuorempi Elias on merkitty vielä seuraavaan rippikirjaan. Hänkin lienee kuollut lapsena, sillä rippikirjan vaihduttua hänestä ei löydy enää mitään merkintää. Jaakko, s. 14.5.1798, k. 14.2.1809. Matti, s. 29.9.1806, k. 5.6.1811. Taulu 103. III. Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 15.11.1791 Pesosessa, k. 13.5.1863 Pesosessa. Puoliso 7.2.1819 Alahärmässä Liisa Sakarintytär Aulin, s. 14.2.1793 Alahärmässä, k. 17.12.1872 siellä. Liisan vanhemmat olivat Sakari Matinpoika ja Liisa Juhontytär Aulin. Henrik oli torpparina Kojolassa 1820-luvulla, myöhemmin Pesosessa ja n. v:sta 1861 hänet on merkitty itselliseksi. Nimi Närkkömäki liittyy maastonimeen Närikkömäki (vrt. yleiskielen näreikkö). Närkkömäen torppa kuului Pesosen Larvan taloon. Torppa ilmeisesti autioitui Henrikin kuoleman jälkeen. Sen rauniot ovat edelleen näkyvissä. Pelkkalan kylän historiassa paikasta kerrotaan seuraavasti: "Närikkömäen asuinpaikka on joka suhteessa kaikkein parhaita (vanhoista asuinpaikoista). Mäkeen raivatut ojitetut pellot ja raivaustyön tuloksena syntyneet kiviaidat kertovat siitä jotain hyvin oleellista. - - Paikalla kiemurtelevan kiviaidan kokonaispituus on noin 140 metriä, korkeus keskimäärin 1,10 metriä ja leveys noin 1,20 metriä. Mäkeen raivattu pelto on vuodelta 1905 olevan jakoselitelmän mukaan 19 aaria." (Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) Henrikin raivaamia peltoja on lähistöllä muitakin. Mainitun jakoselitelmän mukaan Närikkömäki on merkitty osittain palaneeksi. - Henrikin lisäksi tyttäret Maria ja Susanna ovat ainoat, joiden yhteydessä nimeä on käytetty, joka sekin viittaa siihen, että paikassa ei Henrikin kuoltua enää asuttu. Kahteen peräkkäiseen rippikirjaan, 1846 - ja 1854 -, on Henrikin ja Liisan nimen perään merkitty "Lapsi (Ei: Poika!) Johan Bror, tullut 7.6.1854 Saimaan kanavalta". Mitään muuta merkintää ei ole, ei edes syntymäaikaa. Seuraavassa rippikirjassa Johan Broria ei enää ole. Hän lienee ollut kasvatti, tai sitten on kyse papin tekemästä virheestä. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Elias, s. 30.7.1819, k. 1821. Juho, s. 20.1.1821, k. 1822. Maria, s. 18.7.1822. Taulu 104. Liisa, s. 10.11.1823, k. 9.1.1824 Susanna, s. 16.12.1826. Taulu 105. Matti, s. 9.8.1832, k. 29.10.1832. Taulu 104. IV. Maria Henrikintytär Närkkömäki (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 18.7.1822 Alahärmässä, k. siellä 30.7.1865. Hän oli piikana pappilassa ja Heikkilän kylän taloissa, ilmeisesti myös Laihialla, sillä kuolinpaikaksi on rippikirjaan merkitty Laihia. Kuolleiden luettelossa on kuitenkin merkitty kuolinpaikaksi Pesonen, sillä hän ei ollut muuttanut virallisesti pois Alahärmästä. V. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Juho Marianpoika, s. 15.5.1857. Juho asui äidin kuoltua isoäitinsä kanssa. Tämän kuoltua hänet on merkitty poissaolevaksi. Muita tietoja ei ole löytynyt.

Taulu 105. IV. Susanna Henrikintytär Närkkö (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 16.12.1826 Alahärmässä, k. 7.12.1897 Pelkkalassa. Puoliso 5.12.1853 Alahärmässä Erkki Matinpoika Savimäki, s. 3.11.1824 Yli-Purmossa, k. 16.9.1893 Pelkkalassa. Vanhemmat Matts Abrahaminpoika ja Greta Liisa Hansintytär Mattjus. Erkki Mattjus oli ennen naimisiinmenoa Alahärmän Ekolassa renkinä. Susanna ja Erkki asuivat sitten Närkkömäessä useita vuosia Susannan vanhempien luona. Aikaa myöten heistä tuli torppareita Pesoseen (n. vuodesta 1860). He muuttivat Susannan äidin kuoltua Uuteenkaarlepyyhyn 1872. Muutto voisi liittyä myös Närkkömäessä jossakin vaiheessa olleeseen tulipaloon. He palasivat takaisin Pelkkalaan parin vuoden kuluttua. Tuolloin muuttajan nimenä oli Erik Klockars, joka muuttui sitten takaisin Erkki (Erik) Savimäeksi. Susannan ja Erkin avioliitto purettiin (Tuomiokapitulin erokirja 12.3.1891). Jo sitä ennen heidät on merkitty erillään asuviksi. Erkki Savimäki vihittiin toiseen avioliittoon 15.5.1891 Alahärmässä Anna Aaprahamintytär Slipin kanssa, joka oli lähes 30 vuotta Erkkiä nuorempi, s. 26.3.1853 Purmossa, k. 18.3.1923. Erkillä ja Annalla oli yhteisiä lapsia. V. Susannan ja Erkin lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti, s. 26.8.1856, k. 12.11.1856. Greta Liisa, s. 21.10.1857, k. 28.8.1858. Liisa, s. 25.8.1868, k. 19.9.1868. Taulu 106. III. Susanna Eliaksentytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 28.1.1793 Pesosessa, k. 24.1.1869 Perkiömäessä. Puoliso 21.3.1818 Alahärmässä Jaakko Erkinpoika Perkiömäki, s. 25.7.1784 Kortesjärven Pirttimäessä, k. vanhuuteen 28.4.1868 Perkiömäessä. Vanhemmat Erkki Juhonpoika Hanhimäki ja Saara Heikintytär Pirttimäki. Susanna ja Jaakko asuivat aluksi v:sta 1820 torppareina Kortesjärvellä Uusiautio-nimisessä torpassa. He palasivat 1825 Pesoseen talollisiksi ja muuttivat sieltä 1828 talollisiksi Perkiömäkeen. Susannan nimeksi on merkitty Pelkka vihittyjen luetteloon. Sen täytyy viitata Susannan senhetkiseen asuinpaikkaan. Hän asui tuolloin isänsä ja sisarustensa kanssa Pesosessa. Tuon ajan nimikäytännöstä aviomies Jaakko Erkinpoikakin on hyvä esimerkki: hän syntyi Kortesjärven Pirttimäessä ja kun vanhemmat muuttivat Jepuan Jungarista Hanhimäkeen, tuli hänen nimekseen Hanhimäki. Nuori pari muutti sitten Kortesjärvelle torppareiksi paikkaan nimeltä Uusiautio, joka oli heidän nimenään kun he muuttivat takaisin Alahärmään. Siellä he asuivat muutaman vuoden talollisina Pesosessa ja heistä käytettiin nimeä Pesonen. Ja vihdoin viimein nimeksi tuli Perkiömäki, kun he olivat muuttanet sinne 1828. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kortesjärvellä: Juha, s. 27.2.1820. Taulu 107. Susanna Elisabet (Liisa), s. 6.12.1824. Taulu 191. Taulu 107. IV. Juha Jaakonpoika Perkiömäki (äiti Susanna Eliaksentytär Pelkka, taulu 106), s. 27.2.1820 Alahärmässä Hanhimäessä, k. lavantautiin 29.4.1868 Alahärmässä. Talollinen Perkiömäessä viimeistään 1848. Puoliso 1:o 22.12.1841 Alahärmässä Maria Matintytär Lööpäri, s. 23.5.1823 Ylihärmässä, k. 5.1.1854 Alahärmässä. Vanhemmat Matti Matinpoika ja Liisa Matintytär Storlöpar. Puoliso 2:o 16.8.1854 Alahärmässä Maria (Maija) Erkintytär Köykkäri, s. 21.1.1832 Alajepuan Storhögvägissä. Vanhemmat Erkki Jaakonpoika Köykkäri ja Susanna Eliaksentytär Storhögväg. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin 5 lasta kuoli aivan pienenä: 1. Juho Juhonpoika Perkiömäki, s. 27.1.1848 Alahärmässä. Hän oleskeli Ylihärmässä, jossa pääsi ripille 1876. Hän sairasti kaatumatautia. Viimeinen merkintä hänestä on Alahärmässä n. 1879. Tuolloin leskeksi jäänyt äitipuoli Maria Erkintytär muutti asumaan Köykkäriin. 1. Maria, s. 10.12.1849. Taulu 108. 2. Liisa Vilhelmiina, s. 13.11.1856, k. 8.8.1859. 2. Jaakko, s. 4.2.1861. Taulu 109. 2. Erkki Kustaa, s. 18.4.1863. Taulu 169. 2. Liisa, s. 8.5.1865, k. 6.2.1943 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1905 Alahärmässä Kustaa Juhonpoika Tollikko, s. 26.9.1855 Jepualla, k. 12.1.1935 Alahärmässä. Avioliitto, joka oli Kustaan toinen., oli lapseton. Kustaa ja "Tollikon" Liisa olivat itsellisiä ja asuivat Kojolassa Tollon torpassa. Kustaalla oli ensimmäisestä avioliitostaan Anna Tollikon kanssa useita lapsia. Kustaa on merkitty rippikirjaan ruotsinkieliseksi. Taulu 108.

V. Maria Juhantytär Perkiömäki (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 10.12.1849 Perkiömäessä, k. 26.9.1896 Vöyrillä. Puoliso 28.6.1874 Ylihärmässä Antti Kustaa Eliaksenpoika Hotakainen, s. 14.4.1853 Vöyrin Rekipellossa, k. 27.7.1925 Vähässäkyrössä. Maria muutti 1856 äidin kuoltua Ylihärmään. Hän asui siellä ensin isovanhempien luona ja oli myöhemmin Ylihärmässä piikana naimisiinmenoonsa asti. Naimisiin mentyään Maria ja Antti muuttivat vielä samana vuonna Vöyrille Andialan kylään Ellalan torppaan, joka kuului Mannilin taloon. Marian kuoltua Antti muutti Vähäänkyröön ja eli siellä sitten mäkitupalaisena Selkämäki-Torkossa. Hän meni toiseen avioliittoon 13.8.1897 leski Liisa Juhantyttären e Hedman o.s. Saarijärvi kanssa. Antin toisesta avioliitosta ei ollut lapsia. VI. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Sanna Maria, s. 31.7.1876. Muutti naimattomana 1898 Kokkolaan, sieltä 6.11.1899 Kälviälle. (Kälviän tiedot puuttuvat.) Liisa, s. 24.8.1878. Puoliso 19.8.1906 Kokkolassa August Matinpoika Riipinen, s. 15.6.1878 Pieksämäellä. Liisa muutti 1899 Kokkolan maaseurakuntaan. August oli puolestaan tullut Kokkolaan 1905 Joroisista. He lähtivät Amerikkaan n. 1909. Kumpikin on julistettu kuolleeksi päivämäärällä 1.1.1970. Juho Kustaa, s. 17.11.1880, k. 20.9.1946 Vähässäkyrössä. Puoliso 28.10.1924 Vöyrillä Maria Josefiina Mahlanen, s. 17.7.1882 Porissa, k. 8.7.1939 Vähässäkyrössä. Juho oli renki, myöhemmin itsellinen. Avioliitto oli Marian toinen, edellisen aviomiehen sukunimi oli Nyppeli. Juho Hotakainen oli renkinä Perkiön Huovarissa ja Vallassa, Ojaniemen Rannassa ja Savilahden Yli-Soinissa. Myöhemmin hän oli itsellisenä Haarajoella ja Savilahdessa. - Juho Kustaan ja Marian avioliitto oli lapseton. Anna Hedman, s. 25.3.1885. Muutti pois Vöyriltä 1903 Vähäänkyröön, sieltä Kokkolaan 1904 ja Kotkaan 1918. Hän käytti äitipuolensa nimeä Hedman. Anna muutti edelleen Helsinkiin 1936 ja kuoli siellä 22.6.1962 naimatonna eikä hänellä ollut myöskään lapsia. Mathias Vilhelm, s. 25.10.1888, k. 23.4.1893. Taulu 109. V. Jaakko Juhanpoika Alaranta (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107) s. 4.2.1861, k. 10.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 27.12.1884 Alahärmässä Sofia Henrikintytär Ekola, s. 5.2.1863 Alahärmässä, k. 6.2.1941 siellä. Vanhemmat Juho Henrik (Heikki) Juhonpoika Ekola (taulu 752) ja Maria Juhontytär Kunnari. Jaakko oli talollinen Ekolan Alarannalla. Alarannan isäntäväki ja lapset olivat mukana jääkäriliikkeessä ja auttoivat aktivisteja monin tavoin ja heidän talonsa oli yhtenä tukipaikkana monille värväystoimintaan osallistuneille. (K. A. Wegelius: Routaa ja rautaa V.) VI Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 31.7.1885, k. 29.2.1888. Juho Henrik, s. 20.7.1887. Taulu 110. Kustaa Emil, s. 7.8.1889, kaatui vapaussodassa 28.3.1918 Kalevankankaalla. Hän oli maanviljelijä, jääkäri. Kirkonkirjan mukaan hän on "muuttanut" Amerikkaan 22.11.1915 eli hän lähti Saksaan jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916 ja osallistui Misse-joen, Riianlahden ja Aa-joen taisteluihin. Tampereen valtauksessa hän osoitti erityistä urhoollisuutta. Kustaa Alaranta oli sotilasarvoltaan aliupseeri ja hän toimi konekivääriryhmän johtajana. Anton, s. 4.3.1892. Taulu 125. Hilja Sofia, s. 6.10.1894. Taulu 142. Jaakko Hjalmar, s. 17.6.1897. Kaatunut 7.4.1918 Kalevankankaalla. Tieto Jalmarin kaatumisesta tuli vanhemman veljen Kustaa Emilin hautajaisiin. Aina Vilhelmiina, s. 17.6.1897, k. 4.7.1900. Nikolai Iisak, s. 27.2.1900, k. 31.10.1900. Aini Johanna, s. 24.8.1901, k. 31.5.1987 Alahärmässä. Puoliso 17.12.1950 Alahärmässä Nils William Laggnäs, s. 29.10.1899 Munsalassa, k. 1.3.1958 Munsalassa. Aini toimi jatkosodan aikana rintamalla muonituslottana kahteen otteeseen. Hän muutti 1950 Munsalaan ja miehensä kuoleman jälkeen takaisin Alahärmään. Avioliitto oli lapseton. Alma Amalia, s. 17.6.1904, k. 1989 Vaasassa. Puoliso 1945 Ilmari Pitkäaho, s. 23.1.1909 Soinissa. Alma muutti naimatonna 1945 Vaasaan. Ilmari oli kalastajana Vaasassa. Avioliitto oli lapseton. Maria Amanda, s. 17.12.1906. Taulu 166. Taulu 110. VI. Juho Henrik Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 20.7.1887 Alahärmässä, k. 5.10.1956 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1924 Alahärmässä Jenny Alina Juhantytär Kujala, s. 12.9.1901 Alahärmässä, k. 2.10.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Juhonpoika ja Liisa Juhantytär Kujala. Juho ja Jenny olivat

maanviljelijöitä. Juho oli Amerikassa pariin otteeseen, 1908 ja 1913. Sisaren (Aini Laggnäs) kertoman mukaan Juho osallistui mm. Mardenin taisteluun amerikkalaisten joukoissa. (Alahärmän lotat, 1987.) VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kalevi Johannes, s. 30.11.1924. Taulu 111. Hillevi Sofia Elisabet, s. 1.3.1928. Taulu 114. Jaakko Tapani, s. 4.11.1930. Taulu 117. Aino Maria, s. 4.2.1933. Taulu 121. Heikki Jalmari, s. 17.3.1935, k. 10.1.1937. Taulu 111. VII. Kalevi Johannes Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 30.11.1924 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1948 Äänekoskella Maire Sanelma Sorri, s. 5.6.1928 Äänekoskella. Vanhemmat: Juho Nikedos Sorri ja Lyydia Korpinen. Kalevi ja Maire ovat olleet maanviljelijöitä Köykkärissä VIII. Lapsia, syntyneet Äänekoskella ja Kauhavalla: Jorma Kalevi, s. 2.5.1949. Taulu 112. Erkki Antero, s. 4.11.1951. Taulu 113. Taulu 112. VIII. Jorma Kalevi Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 2.5.1949 Äänekoskella. Puoliso 23.7.1977 Alahärmässä Anna Elise Hill, s. 11.11.1952 Oravaisissa. Jorma on rakennusmies. IX. Lapsia: Jari, s. 5.10.1978. Pasi, s. 17.5.1980. Taulu 113. VIII. Erkki Antero Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 4.11.1951 Kauhavalla. Puoliso 1976 Tikkurilassa Pirkko Hannele Roine, s. 17.4.1952 Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Vantaalla: Tytti, s. 1.11.1977. Toni, s. 16.12.1981. Taulu 114. VII. Hillevi Sofia Elisabet Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 1.3.1928 Alahärmässä. Puoliso 13.8.1955 Alahärmässä Toivo Kalevi Nestorinpoika Kangas, s. 21.3.1929 Lappajärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Viivi Kangas. Toivo on ollut postilaitoksen palveluksessa Voltissa v. 1950 - 1960 ja Ilmajoella 1961 - 1979, viimeksi postikonttorin päällikkönä. Hillevi ja Toivo K. asuvat nykyisin eläkeläisinä Ilmajoella. VIII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, nuorin Ilmajoella: Arto Tapani, s. 20.12.1955. Taulu 115. Tapio Kalevi, s. 9.1.1959. On postimiehenä Seinäjoella. Poikamies. Hannu Juhani, s. 9.1.1959, k. 28.1.1991 Helsingissä. Oli metallimies, naimaton. Jari Ensio, s. 20.5.1962. Taulu 116. Taulu 115. VIII. Arto Tapani Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.12.1955 Alahärmässä. Avopuoliso Marja Janhunen. Arto on metallimies, hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Marja on vajaamielishoitaja. Arton ja Marjan avoliitto on purkautunut. IX. Lapsia: Iina Meelika, s. 24.7.1990. Anttu Mikael, s. 22.9.1991. Taulu 116. VIII. Jari Ensio Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.5.1962. Muurari. Puoliso 1:o Päivi Honkaniemi. Eronneet. Puoliso 2:o 1995 Anne Puro. Jari ja Anne asuvat Hyllykalliolla. IX. Lapsia: 1. Janna Maria, s. 2.7.1982. 1. Niko Petteri, s. 10.3.1988.

Taulu 117. VII. Jaakko Tapani Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.11.1930 Alahärmässä. Maanviljelijä. Puoliso 14.9.1958 Alahärmässä Irma Eeva Elina Hautanen, s. 14.5.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Nikolai Hautanen ja Sanna Elina Heikkilä. Jaakko ja Irma Alaranta ovat nykyisin eläkeläisiä ja asuvat Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Tapani, s. 11.4.1959. Taulu 118. Riitta Irmeli, s. 17.6.1962. Taulu 119. Marjaleena Elina, s. 13.2.1969. Taulu 120. Taulu 118. VIII. Juha Tapani Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 11.4.1959 Alahärmässä. Puoliso 13.6.1987 Ylihärmässä Tuija Kristiina Mäki, s. 18.8.1963. Juha on konekorjaamoyrittäjä Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Taru Kristiina, s. 9.5.1989. Joni Juha Tapani, s. 23.6.1992. Taulu 119. VIII. Riitta Irmeli Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 17.6.1962 Alahärmässä. Puoliso 3.7.1984 Kokkolassa Pertti Antero Kivistö, s. 29.10.1953. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Pirkka Antero, s. 19.6.1980. Hanna Maria, s. 22.4.1981. Taulu 120. VIII. Marjaleena Elina Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 13.2.1969 Alahärmässä. Puoliso 19.4.1992 Alahärmässä Jyrki Tapani Kleimola, s. 29.4.1967 Alahärmässä. Vanhemmat: Kauko Armas Kleimola ja Vaula Marjatta Kujanen. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Miikka Kalle Tapani, s. 17.6.1994. Taulu 121. VII. Aino Maria Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.2.1933 Alahärmässä. Puoliso 25.8.1957 Alahärmässä Johannes Pirttinen, s. 15.3.1931 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nikolai Pirttinen ja Jenny Adolfiina Tuhkasaari. Aino on maatalouslomittaja ja Johannes kirvesmies. Perhe asuu Kortesjärvellä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Maria-Anne, s. 13.2.1958. Taulu 122. Maarit Marketta, s. 21.7.1959. Taulu 123. Aulikki Tellervo, s. 16.12.1961. Taulu 124. Kristiina Kyllikki, s. 9.12.1963. Tapani Johannes, s. 24.2.1970. Taulu 122. VIII. Maria-Anne Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 13.2.1958 Alahärmässä. Puoliso 28.3.1992 Kortesjärvellä Martti Jaakko Salovaara, s. 1.7.1952 Ilmajoella. IX. Lapsi syntynyt Ilmajoella: Salla Maria Anniina, s. 26.9.1992. Taulu 123. VIII. Maarit Marketta Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 21.7.1959 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Jorma Paavo Johannes Mäki, s. 31.1.1954. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Suvi Tuulia Maarit, s. 24.5.1984. Satu Leena Maria, s. 9.10.1987. Taulu 124.

VIII. Aulikki Tellervo Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 16.12.1961 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Kari Juhani Autio, s. 30.11.1956 Kortesjärvellä. Kari on insinööri ja maanviljelijä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Kortesjärvellä, muut Alahärmässä: Emmi Maria Kristiina, s. 11.4.1988. Ville Kari Johannes, s. 8.9.1990. Sofia Jenny Adolfiina, s. 27.1.1992. Taulu 125. VI. Antton Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 4.3.1892 Alahärmässä, k. 13.3.1951. Puoliso 21.10.1923 Alahärmässä Tyyne Matintytär Kaappola, s. 29.4.1900 Alahärmässä, k. 3.8.1980. Vanhemmat Matti Juhanpoika Kaappola ja Sanna-Kaisa Storkock. Antton oli maanviljelijänä Ala-Ranta-nimisellä tilalla v:sta 1929. Hän oli välillä Australiassa, jonne lähti 1924. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reino Jaakko, s. 13.6.1924. Taulu 126. Regina Susanna, s. 19.8.1928. Taulu 128. Raili Sofia, s. 19.1.1930. Taulu 133. Rauno Matias, s. 24.10.1931. Taulu 137. Raimo Henrik, s. 25.8.1936 Taulu 140. Raija Marketta, s. 9.7.1945. Taulu 141. Taulu 126. VII. Reino Jaakko Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 13.6.1924 Alahärmässä, k. 28.2.1993 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1951 Alahärmässä Anna-Liisa Tynilä, s. 8.7.1928 Alahärmässä, k. 9.9.1994. Vanhemmat: Matti Viljami Matinpoika Tynilä ja Liisa Vilhelmiina Antintytär Mäki. Reino oli työnjohtaja. Perhe asui Voltissa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Anna Maija, s. 28.4.1957. Taulu 127. Taulu 127. VIII. Anna Maija Alaranta (isä Reino Jaakko Alaranta, taulu 126), s. 28.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 4.11.1978 Alahärmässä Arto Pentti Tapio Perttula, s. 29.6.1956 Kauhavalla. Vanhemmat: Eino ja Kerttu Perttula. Anna-Maija on sairaanhoitaja, Arto P. toimii yrittäjänä Kauhavalla. IX. Lapsia: Jarno Arto Kristian, s. 25.12.1979. Ville Jaakko Matti, s. 27.1.1985. Taulu 128. VII. Regina Susanna Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.8.1928 Alahärmässä.- Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Eero Kustaa Karkaus, s. 26.4.1928 Pietarsaaressa. Vanhemmat Kustaa Ilmari Juhonpoika Karkaus ja Anna Vilhelmiina Mattila. Eero on toiminut luokanopettajana Alahärmässä. Perhe asuu Ekolassa. Yksi Eeron monista harrastuksista on sukututkimus, ja hänen keräämiään tietoja on tässä selvityksessä runsaasti. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reijo Kustaa, s. 1.10.1953. Taulu 129. Erja Hannele, s. 6.1.1955. Taulu 130. Kari Juhani, s. 2.10.1959. Taulu 131. Jarmo Heikki, s. 27.2.1961. Taulu 132. Taulu 129. VIII. Reijo Kustaa Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 1.10.1953 Alahärmässä. Puoliso 5.7.1980 Uudessakaarlepyyssä Gun Bernice Svenintytär Hilli, s. 1.3.1957 Uudessakaarlepyyssä. Vanhemmat: Sven Albin Hilli ja Berith Susanna Renlund. Gun on merkonomi ja Reijo on vanhempi konstaapeli. Reijo valmistui ensiksi merkonomiksi Lapuan kauppaopistosta. Sen jälkeen hän on ollut poliisikoulutuksessa ja toimii poliisin tehtävissä Uudessakaarlepyyssä, jossa perhe asuu IX. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä: Heidi Susanna, s. 8.4.1982. Hannes, s. 18.11.1986.

Henri Albin, s. 26.2.1992. Taulu 130. VIII. Erja Hannele Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 6.1.1955 Alahärmässä. Puoliso 16.2.1980 Alahärmässä Martti Erik Wallin, s. 17.9.1948 Porissa. Vanhemmat: Erik ja Rakel Wallin. Erja on liikuntasihteeri ja Martti on vientikonsultti. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Oulussa, nuorin Porissa: Antti, s. 8.2.1982. Essi, s. 8.2.1982. Emilia, s. 2.9.1988. Taulu 131. VIII. Kari Juhani Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 2.10.1959 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1993 Helsingissä Suvi Maria Malmström, s. 20.12.1961 Helsingissä. Vanhemmat: Kalevi Karl Malmström ja Asta Aulikki Syvästö. Kari on automaatioteknikko ja Suvi on atk-suunnittelija. IX. Lapsi syntynyt Helsingissä: Miikka Matias, s. 1.8.1994. Taulu 132. VIII. Jarmo Heikki Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 27.2.1961 Alahärmässä. Puoliso 26.8.1989 Munsalassa Ulla Agneta Flen, s. 22.3.1958 Munsalassa. Vanhemmat: Paul Flen ja Barbro Alice Turner. Jarmo on maanviljelijänä Alahärmässä IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Johanna Maria, s. 3.6.1990. Taulu 133. VII. Raili Sofia Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.1.1930 Alahärmässä. Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Reino Johannes Hanhimäki, s. 7.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel Hanhimäki ja Lyyli Vilhelmiina Paloniemi. Raili on ollut perheenäiti ja Reino on rakennusmestari, hän on ollut työssä Outokumpu Oy:llä Outokummussa. Reino H. valmistui Vaasan teknillisestä opistosta teknikoksi ja sai heti paikan Keretin kaivokselta. Siellä hän oli esimiestehtävissä 24 vuotta ja sen jälkeen vielä opettamassa uusia kaivosmiehiä. Raili ja Reino Hanhimäki muuttivat Outokummusta takaisin Alahärmään 1981. VIII. Lapsia, kaksi ensimmäistä syntyneet Alahärmässä, muut Kuusjärvellä: Pirjo Marianne, s. 20.6.1955. Taulu 134. Riitta-Liisa, s. 19.1.1957. Dipl.-insinööri. Riitta-Liisa on naimaton ja asuu Turussa. Leena Irmeli, s. 18.9.1959. Taulu 135. Anneli Aulikki, s. 15.10.1961. Taulu 136. Taulu 134. VIII. Pirjo Marianne Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 20.6.1955 Alahärmässä. Puoliso 1.10.1981 Helsingissä Timo Nestori Lievonen, s. 20.2.1950 Kuopiossa. Pirjo on sairaanhoitaja ja Timo on hum. kand., rakennustutkija. Perhe asuu Kotkassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Iina Tuulikki, s. 13.7.1984. Saara Maria, s. 3.1.1988. Taulu 135. VIII. Leena Irmeli Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 18.9.1959 Kuusjärvi Outokumpu. Avopuoliso Esko Kovero, s. 18.7.1959 Kuusjärvellä (Outokumpu). Leena on sairaanhoitaja ja Esko on näyttelijä. Esko näyttelee Tampereen Tuntemattomassa sotilaassa Rokan osan (kesällä 1997 - ). Perhe asuu Tampereella. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: Laura Ilona, s. 8.3.1986. Mikko Johannes, s. 31.10.1988. Taulu 136.

VIII. Anneli Aulikki Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 15.10.1961 Kuusjärvellä. Puoliso 23.5.1988 Lieksa Kimmo Brandt, s. 19.12.1961 Juva. Anneli on kehitysvammahoitaja ja Kimmo on valokuvaaja. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Henna Sofia, s. 29.5.1990. Marjaana, s. 8.3.1992. Taulu 137. VII. Rauno Matias Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 24.10.1931 Alahärmässä. Puoliso 3.11.1962 Alahärmässä Silja Sisko Koivunen, s. 25.2.1938 Ruskealassa. Vanhemmat: Aarne ja Iida Koivunen. Rauno ja Silja ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Voltissa VIII. Lapsia, syntyneet Polvijärvellä ja Alahärmässä: Katariina, s. 29.1.1963. Taulu 138. Juha-Matti, s. 15.1.1965. Taulu 139. Taulu 138. VIII. Katariina Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 29.1.1963 Polvijärvi. Puoliso 12.12.1987 Alahärmässä Juha Pekka Kojonen, s. 10.3.1962 Lapualla. Vanhemmat: Sauli Johannes Kojonen ja Ritva Kaarina Luoma. Katariina on merkantti ja lääkintävoimistelija, Juha Pekka on fysioterapeutti ja hänellä on oma yritys. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Niina Kaarina, s. 28.5.1988. Mikko Matias, s. 26.8.1990. Taulu 139. VIII. Juha-Matti Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 15.1.1965. Puoliso 30.6.1990 Alahärmässä Leena Johanna Kunnari, s. 25.4.1961 Alahärmässä. Vanhemmat: Kalevi Kustaanpoika Kunnari ja Anja Marjatta Ojanperä. Juha-Matti on maanviljelijä Alahärmän Köykkärissä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Jesse Rauno Kalevi, s. 20.4.1992. Taulu 140. VII. Raimo Henrik Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 25.8.1936 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1972 Uudessakaarlepyyssä Inga Marianne Willman, s. 10.5.1939 Pietarsaaressa. Vanhemmat: Joel Walfrid Willman ja Helmi Sofia Eriksson. Raimo on rakennusmestarina Hollolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä ja Asikkalassa: Kari Henrik, s. 30.11.1972. Timo Juhani, s. 3.12.1975. Taulu 141. VII. Raija Marketta Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 9.7.1945 Alahärmässä. Puoliso 14.7.1973 Alahärmässä Kari Kangas, s. 4.5.1941 Ylihärmässä. Vanhemmat: Arvi Aukusti Kangas ja Aino Maria Ylimäki. Raija on sairaanhoidonopettaja ja Kari on maaseutupäällikkönä Ylihärmässä, jossa perhe asuu. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Antti Juhani, s. 15.4.1975. Mikko Jaakko, s. 16.2.1978. Taulu 142. VI. Hilja Sofia Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 6.10.1894 Alahärmässä, k. 23.12.1956.Ylivieskassa. Puoliso 24.1.1915 Alahärmässä Frans Oskar Voltti, s. 3.1.1894 Alahärmässä, k. 21.1.1982 Ylivieskassa. Vanhemmat Matti Henrikinpoika Voltti ja Anna Eliaantytär Pirttinen. Hiljan nimenä oli vihittäessä Mäkinen. Frans Oskar oli maanviljelijänä Ylivieskassa. Alahärmän kirkonkirjojen mukaan Frans Voltti muutti Amerikkaan 24.11.1915. Tosiasiassa hän oli värväytynyt jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916. Hänet laskettiin siviilityöhön parin viikon kuluttua, ja hän palasi Suomeen toukokuussa 1918. Hän muutti perheineen Jepualle 1923 ja sieltä Ylivieskaan. VII. Lapsia, neljä vanhinta ovat syntyneet Alahärmässä ja nuorimmat Jepualla ja Ylivieskassa:

Alli Anna Rakel, s. 17.11.1915. Taulu 143. Niilo Matias Heikki, s. 23.10.1919. Taulu 150. Ester Sofia, s. 29.1.1922. Taulu 153. Jaakko Jalmari, s. 28.8.1922 Alahärmässä, k. sodan aikana saatuun vammaan 22.5.1940. Reino Juho Eemeli, s. 8.6.1924. Taulu 157. Aino Hilja Maria, s. 6.1.1929. Taulu 163. Taulu 143. VII. Alli Anna Rakel Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 17.11.1915 Alahärmässä. Puoliso 25.11.1934 Ylivieskassa Matti Takalo-Kippola, s. 1.3.1909 Ylivieskassa, k. aamupäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. Vanhemmat: Aukusti Kippola ja Hilma Kustaava Olmala. Alli ja Matti ovat olleet maanviljelijöinä Ylivieskassa Niemelänkylässä. Sen ohessa Matti Takalo-Kippola toimi Asutuspiirin sihteerinä n. 40 vuotta ja oli mm. Ylivieskassa kaupungin järjestysoikeuden puheenjohtaja VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aino Ellen, s. 5.4.1937. Taulu 144. Heimo Kalevi, s. 4.7.1939 Ylivieskassa, k. 6.11.1943. Liisa Marjatta, s. 21.3.1942. Taulu 146. Jouko Juhani, s. 2.9.1945. Taulu 148. Eila Kaarina, s. 4.8.1948. Taulu 149. Taulu 144. VIII. Aino Ellen Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 5.4.1937 Ylivieskassa, k. 9.3.1968 Lumijoella. Puoliso 3.8.1958 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen, s. 22.3.1936 Sortavalan mlk:ssa. Vanhemmat: Lauri ja Iida Jaatinen. Aino oli merkonomi, hän toimi Lumijoen yläasteen kaupallisten aineiden opettajana. Esko on pappi: Iin khra, Lumijoen khra, Ylivieskan kappalainen 1968 - 1979, Herättäjä-yhdistyksen lähetyssihteeri. Esko Jaatisen harrastuksena on sukututkimus. - Ainon kuoltua Esko Jaatinen solmi toisen avioliiton tämän sisaren kanssa (taulu 149). IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa, Iissä ja Lumijoella: Markus Sakari, s. 20.3.1960 Ylivieskassa. Lentäjä, lääket. kand., palomies. Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Susanna Hannele Niskanen, s. 10.8.1962 Oulunsalossa. Ovat eronneet. Päivi Maarit, s. 22.4.1962. Taulu 145. Jaakko Lauri Tapio, s. 18.1.1968. Insinöörioppilas, opiskelee maanmittaustekniikkaa (1995). Taulu 145. IX. Päivi Maarit Jaatinen (äiti Aino Ellen Takalo-Kippola, taulu 144), s. 22.4.1962 Iissä.). Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Ilkka Pekka Repo, s. 3.12.1961. Päivi on luokanopettaja. X. Lapsia: Lauri Pekka, s. 13.12.1986. Iida-Liisa Anniina, s. 14.9.1988. Leo Matti Juhani, s. 21.6.1992. Taulu 146. VIII. Liisa Marjatta Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 21.3.1942 Ylivieskassa. Puoliso 7.6.1965 Vilho Matias Harvala, s. 26.3.1941 Ylivieskassa. Vanhemmat: Niilo Harvala ja Anni Koskenkorva. Liisa on sairaanhoitaja, hän toimii Ylivieskan kaupungin työterveyshoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa: Markku Jari Tapani, s. 21.4.1968. Marja Kristiina, s. 16.4.1970. Taulu 147. Taulu 147. IX. Marja Kristiina Harvala (äiti Liisa Marjatta Takalo-Kippola, taulu 146), s. 16.4.1970 Oulussa. Puoliso Esa Pörhö. X. Lapsi: Kirsi-Maria. Taulu 148.

VIII. Jouko Juhani Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 2.9.1945 Ylivieskassa. Puoliso 22.9.1968 Aulikki Anneli Kokko, s. 27.12.1946 Ylivieskassa. Vanhemmat: Yrjö Kokko ja Aili Rantala. Jouko ja Aulikki toimivat maanviljelijöinä Ylivieskan Niemelänkylässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Kari Juhani, s. 24.12.1968. Soile Hannele, s. 27.7.1972. Juha Tapani, s. 22.3.1982. Taulu 149. VIII. Eila Kaarina Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 4.8.1948 Ylivieskassa. Puoliso 15.11.1969 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen. (Toisto, ks. Taulu 144.) Eila on merkonomi ja hän toimii lapsityön ja päiväkerhon toiminnan ohjaajana ja pyhäkoulusihteerinä Ylivieskan seurakunnassa. Perhe asua Ylivieskan kaupungissa. IX. Lapsi, syntynyt Ylivieskassa: Margit Kaarina, s. 4.11.1970. Margit on kasvatustieteen maisteri. Taulu 150. VII. Niilo Matias Heikki Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 23.10.1919 Alahärmässä, k. 13.6.1991 Ylivieskassa. Puoliso 1:o 2.8.1942 Anni Anttoona Nisumaa, s. 13.5.1920, k. 11.11.1951 Ylivieskassa. Kihlattu 2:o Helvi Esteri Turtiainen, s. 30.4.1925 Harlussa. Vanhemmat: Tahvo Turtiainen ja Anna Lempinen. Puoliso 3:o 2.3.1958 Aune Emilia Jylhä-Ollila, s. 20.9.1921 Ylivieskassa. Niilo oli liikennöitsijä. Hän oli 1. vaimon kuoltua kihloissa Helvi Turtiaisen kanssa. Heidän poikansa on Tuomo Juhani Voltti. Kihlaus purkautui ja Niilo meni naimisiin Aune Jylhä-Ollilan kanssa. Ensimmäinen avioliitto oli lapseton. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: 2. Tuomo Juhani, s. 4.7.1958. Taulu 151. 3. Kari Matti, s. 16.10.1958. Taulu 152. Taulu 151. VIII. Tuomo Juhani Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 4.7.1958 Ylivieskassa. Puoliso 6.10.1979 Alavieskassa Aniitta Hannele Kivimäki, s. 28.9.1959 Alavieskassa. Vanhemmat: Viljo Benjam Angervo Kivimäki ja Rauni Laitila. Tuomo on maanviljelijä Ylivieskan Niemelänkylässä. Aniitta on perushoitaja ja toimii maatalouslomittajana. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Juha Tapani, s. 30.11.1979. Tomi Eemeli, s. 30.9.1986. Taulu 152. VIII. Kari Matti Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 16.10.1958. Puoliso Terhi Suvi Maaria MatinHeikki, s. 31.5.1963. Kari on liikennöitsijä ja asuu perheineen Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Emilia Maria Karoliina, s. 10.4.1992. Sofia Mira Emilia, s. 13.3.1994. Taulu 153. VII. Ester Sofia Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 29.1.1922 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1943 Arvi Esaias Mattila, s. 5.7.1917 Ylivieskassa. Ester on kotiäiti ja Arvi on eläkkeellä oleva konduktööri. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Heimo Juhani, s. 24.8.1944. Taulu 154. Jorma Martti, s. 18.1.1946. Taulu 155. Jouko Olavi, s. 11.3.1953. Taulu 156. Taulu 154. VIII. Heimo Juhani Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 24.8.1944 Ylivieskassa. Puoliso 19.7.1969 Ylivieskassa Aino Irene Sarpola, s. 10.6.1944 Pyhäjoella. Vanhemmat: Eeli ja Mari Sarpola. Heimo on urakoitsija ja Aino on sairaanhoitaja. Perhe asuu Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa:

Juha Mikael, s. 22.6.1970. Ari Tapani, s. 10.9.1973. Taulu 155. VIII. Jorma Martti Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 18.1.1946 Ylivieskassa. Puoliso 28.6.1969 Ylivieskassa Eeva Marjatta Korhonen, s. 29.1.1945 Nivalassa. Vanhemmat: Mauno ja Kerttu Korhonen. Jorma on tuotepäällikkönä Varkaudessa ja Eeva on sairaanhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Helsingissä:: Jari Mikko, s. 27.9.1973. Hanna Maija, s. 27.2.1975. Taulu 156. VIII. Jouko Olavi Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 11.3.1953 Ylivieskassa. Puoliso 9.6.1979 Vuolijoella Pirjo Maritta Valtanen, s. 4.1.1956 Vuolijoella. Vanhemmat: Toivo ja Maija Valtanen. Jouko on ylilääkäri Ylivieskassa ja Pirjo on hammaslääkäri. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Anu Elina, s. 10.7.1980. Esa Tuomas, s. 14.10.1981. Taulu 157. VII. Reino Juho Eemeli Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 8.6.1924 Jepualla, k. 19.2.1982 Ylivieskassa. Puoliso 19.6.1948 Maija Josefiina Saunamäki, s. 4.8.1928 Lapualla. Vanhemmat: Kalle Saunamäki ja Aliina Lassila. Reino on maanviljelijänä Ylivieskassa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, muut Ylivieskassa: Heikki Juhani, s. 28.8.1949. Taulu 158. Pirkko Liisa, s. 23.7.1951. Taulu 159. Aino Helena, s. 5.2.1953. Taulu 160. Matti Jaakko, s. 3.12.1954. Taulu 161. Markku Tapani, s. 24.6.1959. Taulu 162. Taulu 158. VIII. Heikki Juhani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 28.8.1949 Lapualla. Puoliso 9.9.1972 Kannuksessa Elvi Senja Huuki, s. 4.8.1949 Kannuksessa. IX. Lapsia, nuorin syntynyt Sievissä, muut Ylivieskassa: Mikko Heikki, s. 18.4.1973. Hannu Juhani, s. 14.6.1974. Leena Senja, s. 9.3.1977. Taulu 159. VIII. Pirkko Liisa Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 23.7.1951 Ylivieskassa. Puoliso 3.10.1975 Berliinissä Duana Ranjan Pattanayak, s. 1.3.1941 Intiassa Bagalpurissa. Duana on metallurgi. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Berliinissä, muut Karlsruhessa Jan Matti, s. 27.5.1976. Toni Ranjan, s. 17.8.1977. Ari Kumar, s. 14.7.1980. Taulu 160. VIII. Aino Helena Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 5.2.1953 Ylivieskassa. Puoliso 8.8.1971 Ylivieskassa Antti Niilo Isotalus, s. 5.8.1949 Alavieskassa. Aino on opettaja ja Antti on Kokkolan kaupunginjohtaja. IX. Lapsia, syntyneet Bonnissa, Ylivieskassa ja Espoossa: Tiina Susanna, s. 9.9.1984. Tuomas Petteri, s. 4.8.1986. Hanna Kristiina, s. 29.9.1988. Taulu 161.

VIII. Matti Jaakko Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 3.12.1954 Ylivieskassa. Puoliso 14.3.1976 Toholammilla Heli Pirkko Päivikki Isokangas, s. 17.5.1957 Toholammilla. Matti on maanviljelijänä Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Terhi Päivikki, s. 22.9.1976. Timo Jaakko, s. 23.4.1979. Taneli Juha Matti, s. 10.3.1989. Topi Veikko Matias, s. 27.6.1992. Taulu 162. VIII. Markku Tapani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 24.6.1959 Ylivieskassa. Puoliso 14.4.1988 Himangalla Sinikka Hannele Potinoja, s. 18.8.1960 Himangalla. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Pekka Tapani, s. 24.4.1992. Sanna Hannele, s. 26.8.1994. Taulu 163. VII. Aino Hilja Maria Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 6.1.1929 Ylivieskassa, k. 28.12.1984 Ylivieskassa. Puoliso 29.8.1948 Ylivieskassa Ahti Veikko Uusi-Hallila, s. 19.2.1920 Kuortaneella, k. iltapäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. (Sisarusten aviomiehet kuolivat samana päivänä.) Vanhemmat: Juho Fredrik Uusi-Hallila ja Senja Valborg Rantala. Aino ja Ahti toimivat kauppiaina Ylivieskassa VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Elsa Kaarina, s. 12.3.1949. Taulu 164. Irma Heleena, s. 15.2.1951. Taulu 165. Jukka Olavi, s. 19.11.1957 Ylivieskassa. Jukka on kirvesmies ja hän asuu Porvoossa. Tuula Marjaana, s. 3.8.1962. Fil. lis., suomen kielen lehtori Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa (SYK). Virkkeen päätoimittaja. Taulu 164. VIII. Elsa Kaarina Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 12.3.1949 Ylivieskassa. Puoliso 2.9.1972 Ylivieskassa Hannu Sakari Juntunen, s. 30.4.1948 Ähtärissä. Vanhemmat: Reino Juntunen ja Anna Mirjami Järvinen. Kaarina on kauppias (Hänellä on Ylivieskassa kenkäkauppa) ja Hannu on dipl.-insinööri ja työskentelee tielaitoksella, Oulun piirikonttorissa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Katja Kristiina, s. 22.1.1973. Kai Johannes, s. 23.8.1976. Taulu 165. VIII. Irma Heleena Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 15.2.1951 Ylivieskassa.). Puoliso 18.4.1976 Ylivieskassa Arto Antti Kullervo Teronen, s. 18.9.1947 Jyväskylässä. Vanhemmat: Antti Teronen ja Kerttu Katri Martikainen. Irma on Kultanäppi Oy:n kultaseppä ja Arto on toimittaja, Radio Suomen urheiluosaston päällikkö. He asuvat Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Tiia Maria, s. 10.2.1979. Anniina Sofia, s. 28.5.1984. Taulu 166. VI. Maria Amanda Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 17.12.1906 Alahärmässä, k. 11.5.1992 Alahärmässä. Puoliso 19.7.1931 Alahärmässä Väinö Villiam Myllymäki, s. 31.5.1908 Alahärmässä, k. 8.3.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Ville Antinpoika Myllymäki ja Amalia Juhantytär Vitka. Maria ja Väinö olivat maanviljelijöitä Köykkärissä. Väinö toimi myös osuuspankin johtajana. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mikko Vilhelm, s. 18.8.1932. Taulu 167. Pirkko Kyllikki, s. 18.11.1935. Taulu 168. Taulu 167.

VII. Mikko Vilhelm Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.8.1932 Alahärmässä. Puoliso 10.4.1966 Kaisa Anneli Kustaantytär Ikola. r, s. 27.9.1941 Lapualla. Mikko on maanviljelijä Köykkärissä ja Kaisa on terveyssisar. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johanna Maria Kristiina, s. 1.8.1967. Puoliso 26.6.1993 Alahärmässä Markku Salomon Tupila, s. 1967 Lapualla. Johanna on peruskoulunopettaja. Perhe asuu Peräseinäjoella. Jarkko Ville, s. 19.9.1972. Jarkko on ryhtynyt syksyllä 1996 maidontuottajaksi kotitilalleen. Taulu 168. VII. Pirkko Kyllikki Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.11.1935 Alahärmässä. Puoliso Kyösti Tapio Hyttinen, s. 13.4.1936 Värtsilässä. Pirkko on sairaanhoitaja ja Kyösti on insinööri. Hän toimii ammattikoulunopettajana Mäntässä. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa ja Mäntässä: Juha Olavi, s. 11.4.1966. Käynyt maatalousalan oppilaitoksen (1986). Puoliso 30.6.1993 Mäntässä Marianne Sointu Suojanen, s. 24.10.1966 Uudessakaupungissa. Timo Sakari, s. 21.5.1968. Taulu 169. V. Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri (isä Juho Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 18.4.1863 Alahärmässä Perkiömäessä, k. 14.11.1923 Alahärmässä. Puoliso 1:o 27.2.1892 Alahärmässä Sanna Liisa Juhontytär Pukkila, s. 3.6.1869 Kauhavalla, k. 23.3.1904 Alahärmässä. Vanhemmat: Johannes (Juho) Pukkila ja Kaisa Esaiaksentytär Luoma. Puoliso 2:o 6.3.1905 Alahärmässä Maria Juhontytär Luoma, s. 28.3.1866 Alahärmässä, k. 22.3.1947. Vanhemmat: Juho Esaiaksenpoika Luoma ja Amalia Hanhimäki. Kustaa oli itsellinen, myöhemmin. Samulinmaan torppari Pelkkalassa. Hänet on merkitty Amerikassa olevaksi 1890-luvun lopulla. Vaimo Marialla oli 1. avioliitosta Juho Jaakonpoika Luoman kanssa (s. 8.9.1859 Alahärmässä, k. 2.11.1899 Amerikassa) yhteensä 5 lasta, joista yksi kuoli pienenä ja 3 muutti Amerikkaan. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juha Anton, s. 27.12.1893. Taulu 170. 1. Sanna Maria, s. 27.5.1895. Taulu 172. 1. Nikolai, s. 28.12.1897, k. 13.1.1898. 1. Jaakko Hjalmar, s. 4.1.1899. k. 21.7.1899. 1. Jaakko, s. 28.6.1900, k. 3.11.1900. 1. Iivari, s. 13.11.1901, k. 9.12.1933 Alahärmässä. Hän muutti 1926 Kanadaan, josta palasi takaisin. Hän oli naimaton. 1. Kustaa, s. 27.8.1903, k. 23.2.1904. 2. Hilma Katariina, s. 17.8.1907. Taulu 178. 2. Nikolai, s. (17. vai )19.10.1909. Taulu 180. Taulu 170. VI. Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.12.1893 Alahärmässä Köykkärissä, k. 23.5.1942. Puoliso 19.11.1922 Helmi Elisabet Siekkinen, s. 10.10.1896 Alahärmässä Rantalassa, k. 7.7.1977 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Siekkinen ja Liisa Kustaantytär Hölsöbacka. Juha K. oli vapaussotaan. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Johannes, s. 23.5.1923. Taulu 171. Kustaa Einari, s. 23.1.1926, k. 26.11.1984 Alahärmässä naimattomana. Taulu 171. VII. Pentti Johannes Juhanpoika Köykkäri (isä Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri, taulu 170), s. 23.5.1923 Alahärmässä, k. 7.1.1985 Pietarsaaressa. Puoliso Raakel Hepomäki, s. 10.5.1915, k. 16.12.1970 Pietarsaaressa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helena, s. 28.3.1947. Taulu 172.

VI. Sanna Maria (Maija) Kustaantytär Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.5.1895 Alahärmässä, k. 10.8.1974 Ylihärmä. Puoliso 11.3.1923 Anton Lehtinen, s. 16.12.1890 Alahärmässä, k. 24.5.1967 Ylihärmässä. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Ylihärmässä: Alli Sofia, s. 1.8.1923. Taulu 173. Matti Anton, s. 7.3.1930, k. 17.7.1974 Ylihärmässä. Risto Kalervo, s. 8.7.1932. Taulu 174. Taulu 173. VII. Alli Sofia Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 1.8.1923 Oravaisissa. Puoliso Kustaa Henrik Kallioniemi, s. 29.4.1924 Lapualla. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Kalevi Kustaa, s. 21.7.1949. Taulu 174. Oili Helena, s. 21.7.1957. Taulu 175. Taulu 174. VIII. Kalevi Kustaa Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s.16.9.1949 Ylihärmässä. Puoliso Terttu Anneli Ahokas, s. 6.1.1950 Kauhavalla. IX. Lapsia, vanhempi syntynyt Kauhavalla, nuorempi Ruotsissa Västeråsissa: Pasi Marko Kustaa, s. 2.2.1970. Päivi Hannele, s17.3.1971. Taulu 175. VIII. Oili Helena Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s. 21.7.1957 Kauhavalla. Puoliso Ismo Ilari Ilvesniemi, s. 23.2.1955 Kauhavalla. Perhe asuu Kauhavalla, jossa Ismo on varastonhoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella Marko Juhani, s. 25.3.1982. Jussi Kustaa, s. 14.2.1988. Nina Sofia Susanna, s. 30.1.1993. Taulu 176. VII. Risto Kalervo Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 8.7.1932 Ylihärmässä. Puoliso 17.6.1956 Isossakyrössä Ritva Marjatta Tellervo Haapala, s. 12.5.1937 Isossakyrössä. Vanhemmat: Elmeri Matias Haapala ja Elna Maria Koski. Risto on toiminut turkistarhaajana, on nyt eläkkeellä ja Ritva on puhelinvälittäjä. Lehtiset asuvat Ylihärmässä. VIII. Lapsia, vanhempi on syntynyt Pietarsaaressa, nuorempi Ylihärmässä: Rea Maarit, s. 13.12.1956. Taulu 177. Pirkko Liisa, s. 18.6.1960. Puoliso 1.7.1980 Reima Juhani Maijala. He ovat eronneet. Avopuoliso Jarkko Kullervo Hautala, s. 19.12.1967 Kauhavalla. Asuvat Vaasassa. Taulu 177. VIII. Rea Maarit Lehtinen (isä Risto Kalervo Lehtinen, taulu 176), s. 13.12.1956 Pietarsaaressa. Puoliso 25.6.1979 Kauhavalla Ismo Rainer Kangas, s. 14.4.1957 Kauhavalla. Vanhemmat: Pauno Kangas ja Ulla-Riitta Aro. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Susanne Emilia, s. 26.1.1982. Juho Kustaa, s. 29.6.1985. Elina Annemari, s. 10.6.1991. Taulu 178. VI. Hilma Katariina Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 17.8.1907 Alahärmässä. Hilma K. toimi keittäjänä, vahtimestarina ja siivoojana Alahärmässä Pelkkalan koululla. Hän asuu nyt (1996) Voltissa. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Kaarlo Johannes, s. 27.1.1931. Taulu 179.

Taulu 179. VII. Kaarlo Johannes Köykkäri (äiti Hilma Katariina Köykkäri, taulu 178), s. 27.1.1931 Alahärmässä. Puoliso Etel Anna Brita Sandås, s. 28.4.1935 Munsalassa. VIII. Lapsi, Pietarsaaressa: Susanna Katariina, s. 8.4.197. Hän asuu Turussa. Taulu 180. VI. Nikolai Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 19.10.1909 Alahärmässä, k. 18.7.1978 Pietarsaaressa. Puoliso 1:o 1.3.1935 Alahärmässä Lilja Josefiina Myllykoski, s. 11.5.1916 Alahärmässä, k. 27.6.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Oskari ja Viivi Maria Niilontytär Myllykoski. Puoliso 2:o 22.7.1950 Signe Kanervo Hämäläinen, s. 7.1.1910 Lappeella. Nikolai oli rautatieläinen Pietarsaaressa. Hän teki myös kirvesmiehen töitä ja viimeisinä työvuosinaan toimi porttivahtina. Toinen avioliitto oli lapseton VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Kauno Jaakko, s. 13.6.1935. Taulu 181. 1. Irma Marjatta, s. 7.9.1936. Taulu 185. 1. Kalevi Kustaa, s. 6.3.1938. Taulu 187. 1. Maire Annikki, s. 22.5.1939. Elää Seinäjoella ja on naimaton. 1. Kauko Nikolai, s. 18.5.1941. Taulu 190. Taulu 181. VII. Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 13.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 11.7.1959 Kankaanpäässä Helvi Maria Laine, s. 5.12.1938 Parikkalassa. He ovat kumpikin maataloustyöntekijöitä: tekevät kesällä töitä toisen palveluksessa ja talvisaikaan metsätöitä omassa metsässä. Kauno K. kertoi lähteneensä rippikouluun Pietarsaareen ja sille tielle hän jäi. - Perhe asuu Kankaanpäässä Veneskoskella. VIII. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Kankaanpäässä ja nuorin Porissa: Maria Hannele, s. 11.4.1960. Taulu 182. Heli Katariina, s. 27.8.1961. Taulu 183. Timo Jaakko, s. 25.10.1964. Taulu 184. Taulu 182. VIII. Maria Hannele Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 11.4.1960 Kankaanpäässä. Puoliso 1988 Porissa Leo Kalervo Moisio, s. 13.3.1955. Hannele toimii ohjaajana Kaarinassa suojatyökeskuksessa ja Leo on koulutukseltaan rakennusmestari ja on työssä Raision kaupungilla. Perhe asuu Turussa IX. Lapsi,, syntynyt Kaarinassa: Veera Maria, s. 12.11.1989. Taulu 183. VIII. Heli Katariina Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 27.8.1961 Kankaanpäässä. Puoliso Pasi Wessman, s. 7.3.1967. Heli on keittiömestarina Ikaalisten kylpylässä ja Pasi on varastonhoitajana samassa talossa. Perhe asuu Ikaalisissa. IX. Lapsia, syntyneet Ikaalisissa: Hanna Maria, s. 23.4.1986. Carita Maaria, s. 7.4.1990. Janita Sofia, s. 29.4.1996. Taulu 184. VIII. Timo Jaakko Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 25.10.1964 Porissa. Puoliso 1987 Porissa Sirpa Liisa Henrikson, s. 11.11.1966. Timo on linja-autonkuljettajana Porissa, jossa he asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Sonja Riitta, s. 26.3.1988. Jaakko Olavi, s. 11.6.1989. Taulu 185. VII. Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 7.9.1936 Alahärmässä. Puoliso Lauri Valentin Hietanen, s. 29.8.1925 Alavudella, k. 18.10.1990 Vaasassa. Vanhemmat: Jussi

ja Sylvi Hietanen. Lauri oli valtion konepajan työntekijänä Vaasassa. Irma on sairaala-apulainen. Hän ja lapset asuvat Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Heikki Matias, s. 24.2.1962. Taulu 186. Juha Hannes, s. 6.4.1968. Hänen avopuolisonsa on Sari Ojajärvi, s. 8.10.1972 Vimpelissä. Taulu 186. VIII. Heikki Matias Hietanen (äiti Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri, taulu 185), s. 24.2.1962 Vaasassa. Puoliso 1:o 3.12.1983 Merja Maarit Pärenkö, s. 16.4.1965 Vaasassa. Vanhemmat: Reino Olavi ja Seija Pärenkö. Ovat eronneet. Avopuoliso 2:o Johanna Kolehmainen. Heikki on rekka-autonkuljettaja ja he asuvat Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: 1. Harri, s. 29.12.1983. 2. Sami, s. 19.5.1990. 2. Rami, s. 17.1.1992. Taulu 187. VII. Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 6.3.1938 Alahärmässä. Puoliso 4.9.1960 Pomarkussa Aino Marjatta Mäntysaari, s. 1.10.1942 Pomarkussa. Vanhemmat: Viljo Johannes ja Jenny Katariina Mäntysaari. Kalevi on tehtaantyöläinen Vuorikemian tehtaalla Porissa ja Aino on lehdenjakaja. Perhe asuu Porissa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Pomarkussa, muut Porissa: Päivi Kristiina, s. 17.1.1961. Puoliso 17.10.1981 Porissa Ilkka Kittilä. Päivi on Jehovan Todistajien evankelista ja työskentelee Virossa Viljandissa (1996). Kirsi Marja Tuulikki, s. 30.1.1962. Taulu 188. Arja Katariina, s. 2.8.1963. Taulu 189. Keijo Kalervo, s. 4.1.1967. Puoliso Sirpa Helena Laurila 22.9.1990. He asuvat Seinäjoella. Petri Juhani, s. 1.11.1969. Puoliso Teea Kiiski 19.6.1993 Kotkassa. He asuvat Porissa Anu Johanna, s. 9.12.1973. Puoliso Sauli Antero Toukkari 3.4.1993 Porissa. Sami Juho-Pekka, s. 21.1.1981. Taulu 188. VIII. Kirsi Marja Tuulikki Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 30.1.1962 Porin mlk:ssa. Puoliso 18.7.1980 Porissa Jouni Wesslin. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia: Melina Karita, s. 26.2.1984. Henna Riikka, s. 19.8.1985. Olli Mikael, s. 11.5.1987. Camilla, s. 20.12.1993. Taulu 189. VIII. Arja Katariina Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 2.8.1963 Porin mlk:ssa. Puoliso 19.12.1981 Porissa Terho Veli Mahlakaarto. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Birgitta Kati, s. 19.12.1983. Tiia-Marika, s. 11.11.1987. Taulu 190. VII. Kauko Nikolai Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 18.5.1941 Alahärmässä. Puoliso 2.11.1979 Helsingissä Eeva Liisa Hallenberg, s. 22.8.1947 Somerolla. Vanhemmat: Tauno Hallenberg ja Liisa Auvinen. Kauko on käyttömestari ja Eeva Liisa on kirjanpitäjä. He asuvat ja työskentelevät Helsingissä. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Laura Maarit, s. 18.1.1980. Niko Tuomas, s. 17.3.1981. Taulu 191.

IV. Susanna Elisabet Perkiömäki (äiti Susanna Eliaantytär Pelkka, taulu 106), s. 6.12.1824 Kortesjärvellä, k. 18.2.1901 Alahärmässä Palolla. Puoliso 10.5.1843 Alahärmässä Juho Kustaa Juhonpoika Voltti, s. 24.5.1817 Alahärmässä, k. 5.8.1865 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Kustaanpoika ja Helena Matintytär Voltti. Juho Kustaa oli talollinen Perkiömäessä n. v:een 1855, sen jälkeen hänet on merkitty rengiksi ja itselliseksi. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin kaksi aivan pienenä kuollutta: Johannes, s. 10.11.1846 Alahärmässä. Muuttanut pois Härmästä 5.3.1867 Pedersöreen. Häntä ei kuitenkaan löydy Pedersöreen tai Pietarsaareen tulleista. Sanna, s. 1852, k. 19.5.1868. Antti, s. 19.7.1856. Taulu 192. Miina, s. 30.9.1859, k. 19.12.1931 Alahärmässä Palolla. Miina on merkitty halvautuneeksi jo 1870-luvulla. Hän asui äidin kanssa. Taulu 192. V. Antti Juhonpoika Voltti (äiti Susanna Elisabet Perkiömäki, taulu 191), s. 19.7.1856 Alahärmässä, k. 6.6.1931 Alahärmässä. Puoliso 5.3.1882 Alahärmässä Kaisa Matintytär Palm, s. 29.5.1856 Alahärmässä, k. 26.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Palm ja Susanna Erkintytär Näsi. Olivat itsellisiä ja maanviljelijöitä Perkiömäessä. Tyttärenpojan Toivo Hautamäen mukaan Antti oli maanviljelijä Peltolassa: Toivo kertoo syntyneensä tässä talossa. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi 2 alle vuoden ikäisenä kuollutta lasta: Maria, s. 19.4.1883. Taulu 193. Antti Nikolai, s. 4.3.1886, k. influenssaan 20.10.1919 Amerikassa. Nikolai muutti 13.11.1905 Amerikkaan, jossa hän avioitui. Vaimo, jonka nimi ei ole tiedossa, kuoli myös influenssaan v. 1918. Amanda, s. 22.9.1888. Taulu 206. Kaisa Adolfiina, s. 1.1.1895. Taulu 214. Taulu 193. VI. Maria Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 19.4.1883 Alahärmässä, k. 24.1.1933 Alahärmässä Perkiömäessä. Puoliso 17.7.1909 Alahärmässä Robert Salomon Lindfelt, s. 6.6.1875 Kangasalla, k. 20.2.1927 Tampereella. Robert oli kiertokauppias, sittemmin työmies. Maria muutti poikansa kanssa Tampereelle 20.12.1909 ja sieltä takaisin Alahärmään leskenä 30.12.1929. Hän asui Alahärmässä vanhempiensa luona VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Matti Kustaa, s. 14.11.1907. Taulu 194. Taulu 194. VII. Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt (äiti Maria Antintytär Voltti, taulu 193), s. 14.11.1907 Alahärmässä, k. 14.1.1939 Alahärmässä. Puoliso 1:o 15.12.1929 Alahärmässä Suoma Matilda Perämäki, s. 3.3.1907 Alahärmässä, k. 18.11.1931 Alahärmässä. (Sukunimeksi mainittu myös Ylimäki.) Puoliso 2:o 16.4.1933 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Oskar Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. - Matti L. muutti Alahärmään takaisin Tampereelta 1924 ja isännöi Peltolan taloa.- Matin kuoltua Saima muutti Vaasaan ja solmi siellä uuden avioliiton (ks. taulu 214). Saiman ja tytärten sukunimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi (7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätös). VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Onni Matias, s. 16.3.1930 Alahärmässä. Taulu 195. 1. Suoma Maija-Liisa, s. 8.11.1931. Taulu 198. 2. Irma Katariina, s. 18.3.1934. Taulu 200. 2. Terttu Adolfiina, s. 23.9.1937. Taulu 205. Taulu 195. VIII. Onni Matias Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 16.3.1930 Alahärmässä. Puoliso 25.12.1949 Alahärmässä Alli Anna Adolfiina Malmi, s. 2.3.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Vihtori Malmi ja Lydia Matintytär Lesell. Onni L. on toiminut Alahärmässä palopäällikkönä ja on jäänyt eläkkeelle 1989. Alli L. on työskennellyt kauppaliikkeen osastonhoitajana. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Liisa, s. 26.3.1950. Taulu 196. Arja Annikki, s. 23.3.1954. Taulu 197.

Taulu 196. IX. Maija Liisa Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 26.3.1950 Alahärmässä. Puoliso 24.8.1969 Alahärmässä Pauli Veikko Vitka, s. 12.12.1946 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Viljami Vitka ja Ilmi Susanna Präst. Pauli ja Maija-Liisa ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Köykkärissä X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Petri Matias, s. 6.4.1972. Tarja Marika Hannele, s. 11.4.1975. Taulu 197. IX. Arja Annikki Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 23.3.1954 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1973 Alahärmässä Raimo Juhani Koivumäki, s. 8.7.1951 Ylihärmässä. Asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mika, s. 13.6.1973, k. 18.6.1973. Eija Johanna, s. 31.10.1974. Anne Maarit, s. 25.2.1979. Taulu 198. VIII. Suoma Maija-Liisa Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 8.11.1931 Alahärmässä. Puoliso 7.9.1952 Alahärmässä Ilmo Taisto Pesola, s. 14.1.1929 Alahärmässä. Perhe muutti 5.1.1957 Alahärmästä Mustasaareen, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Mustasaaressa: Rainer Juhani, s. 5.6.1953. Taulu 199. Jari Pekka, s. 22.8.1963. Taulu 199. IX. Rainer Juhani Pesola (äiti Suoma Maija-Liisa Lindfelt, taulu 198), s. 5.6.1953 Alahärmässä. Puoliso 6.5.1972 Mustasaaressa Aija Arja Kyllikki Laituri, s. 6.5.1953 Laihialla. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Susanna Marjaana, s. 31.12.1972. Johanna Katariina, s. 6.11.1974. Miia Maria Maaret, s. 13.12.1978. Taulu 200. VIII. Irma Katariina Lehtinen (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 18.3.1934 Alahärmässä. Puoliso 14.5.1953 Alahärmässä Veikko Johannes Rintaniemi, s. 13.7.1930 Lapualla. Nimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. Irma on toiminut siivoojana koulussa ja Veikko saman koulun vahtimestarina. Perhe asuu Pietarsaaressa v:sta 1961. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, 2 seuraavaa Jurvassa, 4. Alahärmässä. ja muut Pietarsaaressa: Markku Tapani, s. 19.10.1953. Taulu 201. Anne Marja, s. 8.4.1957. Taulu 202. Ari Matti Johannes, s. 17.4.1959. Taulu 203. Kai Mikael, s. 8.9.1960. Taulu 204. Eija Anneli, s. 10.9.1963, k. 11.9.1963. Petri Tuomas, s. 15.4.1965. Petri on sähköteknikko ja asuu Pietarsaaressa. Taulu 201. IX. Markku Tapani Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 19.10.1953 Lapualla. Puoliso 11.12.1971 Pietarsaaressa Anita Maria Fellman, s. 6.12.1952 Pietarsaaressa. Asuvat Pietarsaaressa. X. Lapsia, syntyneet Uppsalassa ja Pietarsaaressa: Marco Kristian, s. 8.2.1971. Petra Maria, s. 28.4.1973. Taulu 202. IX. Anne Marja Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.4.1957 Jurvassa. Puoliso 9.6.1979 Pietarsaaressa Juha Oskari Teirikangas, s. 20.12.1954 Kaustisella. Anne ja Juha asuvat Vaasassa v:sta 1977 ja työskentelevät Strömbergillä.

X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Miika Juhani, s. 26.2.1980. Merja Elina, s. 3.4.1982. Taulu 203. IX. Ari Matti Johannes Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 17.4.1959 Jurvassa. Avopuoliso 1979 Tiina Maija Anneli Pelkonen, s. 1.4.1960 Lahdessa. Ari on työskennellyt metallitehtaassa. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Jarna Maria, s. 2.7.1981. Taulu 204. IX. Kai Mikael Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.9.1960 Alahärmässä. Puoliso 27.6.1987 Pietarsaaressa Helena Christina Rif, s. 13.10.1960 Pietarsaaressa. Kai on työskennellyt ammattikoulun jälkeen trukinkuljettajana. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Joni Mikael, s. 31.8.1988. Taulu 205. VIII. Terttu Adolfiina Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 23.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Martti Johannes Siekkinen, s. 4.1.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Johannes Siekkinen ja Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari. Terttu työskentelee Soklen leipomossa Vaasassa ja Martti on työssä Strömbergillä. Nimi Lindfelt muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. IX. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Timo Antero, s. 29.4.1958. Hän on ollut kanslistina Invalidiliitossa Vaasassa ja asuu nykyisin (1996) Espoossa. Taulu 206. VI. Amanda Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 22.9.1888 Alahärmässä, k. 9.1.1978 Nokialla Tottijärvellä. Puoliso 21.5.1911 Kortesjärvellä Antti Alfred Antinpoika Hautamäki (e. Heribacka eli Ryttarbacka), s. 11.7.1870 Purmossa, k. 27.5.1955 Kortesjärvellä Pitkäjärvessä. Amanda muutti 27.4.1911 Kortesjärvelle. Hän oli Antti Hautamäen toinen puoliso. Perhe muutti v.1930 Alahärmään ja 1932 takaisin Kortesjärvelle Pitkäjärveen. Leskeksi jäätyään Amanda muutti 1965 Tottijärvelle Nokialle, jossa kuoli. V:n 1932 muuttotiedoissa Amandan nimeksi on merkitty Peltola. Toivo Hautamäen mukaan Antilla oli ollut yhteensä 15 lasta, joista Toivo oli v. 1995 ainoa elossa oleva. VII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Tyyne Katariina, s. 30.1.1912, k. 20.5.1913. Reino Kustaa, s. 12.3.1913, k. 15.6.1918. Vieno Katariina, s. 20.4.1915, k. 26.6.1918. Arvi Johannes, s. 17.8.1916, k. 15.11.1920. Lilja Katariina, s. 3.5.1920. Taulu 207. Toivo Johannes, s. 10.12.1922. Taulu 211. Taulu 207. VII. Lilja Katariina Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 3.5.1920 Kortesjärvellä, k. 19.10.1953 Kortesjärvellä. Puoliso 9.9.1945 Kortesjärvellä Urho Eemil Mäntynen, s. 8.11.1920 Kuortaneella. Urho on eläkkeellä oleva maalari. Hän muutti leskeksi jäätyään 4.12.1953 Kuortaneelle poikansa Unton kanssa. VIII. Lapsi: Unto Ilmari, s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Taulu 208. Taulu 208. VIII. Unto Ilmari Mäntynen (äiti Lilja Katariina Hautamäki, taulu 207), s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Puoliso 14.5.1967 Nurmossa Irja Annikki Alanko, s. 2.6.1946 Nurmossa. Vanhemmat: Tuomas Eemil Alanko ja Hellin Elisabet Salo. Unto on paperityöntekijä ja maalari ja verhoilija ja on työssä Wisaforestilla Pietarsaaressa. Irja on siivooja ja on työssä Pietarsaaren kaupungilla. Perhe asuu Pietarsaaressa IX. Lapsia, syntyneet Nurmossa, Alavudella ja Pietarsaaressa: Anne Katariina, s. 31.8.1967. Taulu 209.

Juha Ilmari, s. 4.9.1969. Taulu 210. Janne Eemeli, s. 21.9.1980. Taulu 209. IX. Anne Katariina Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 31.8.1967 Nurmossa. Puoliso 19.8.1987 Pietarsaaressa Hannu Kalervo Pirttimaa, s. 27.3.1956. X. Lapsia: Simo Jaakko Eemeli, s. 30.8.1989. Lotta Anna Elisabet, s. 24.6.1991. Juulia Lilja Maria, s. 14.7.1993. Taulu 210. IX. Juha Ilmari Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 4.9.1969 Alavudella. Avopuoliso Tuula Sandvik. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Kati Maria, s. 25.3.1992. Taulu 211. VII. Toivo Johannes Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 10.12.1922 Kortesjärvellä. Puoliso 21.9.1941 Tampereella Aino Eeva Esteri Nieminen, s. 21.3.1921 Kangasalla. Äiti Amanda Nieminen. Toivo on metalliammattimies, sorvaaja ja maanviljelijä Nokian Tottijärvellä Lammin tilalla ja Aino on talonemäntä. Toivo muutti Kortesjärveltä 12.5.1941 Tampereelle. VIII. Lapsia, syntyneet Tampereella: Tuula Marjatta, s. 24.4.1942. Taulu 212. Pentti Olavi, s. 13.2.1944. Taulu 213. Taulu 212. VIII. Tuula Marjatta Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 24.4.1942 Tampere. Puoliso 16.5.1970 Tukholmassa Veikko Kiviranta. Ovat eronneet 1976 IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Inga Kaarina, s. 17.4.1971. Inga on ylioppilas ja opiskelee terveydenhoitajaksi (1995). Taulu 213. VIII. Pentti Olavi Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 13.2.1944 Tampere, k. 27.11.1984 Tukholmassa. Puoliso 1:o Maire Piittisjärvi, kuollut. Puoliso 2:o Terttu Roiha. Eronnut 2. puolisosta IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Pia Helena, s. 27.10.1975. Pia on ylioppilas, opiskelee hotellialalla. Taulu 214. VI. Kaisa Adolfiina Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 1.1.1895 Alahärmässä, k. 11.4.1923 Jepualla. Puoliso 23.3.1919 Alahärmässä Erkki Erkinpoika Alaranta, s. 2.6.1880 Alahärmässä, k. 21.12.1928 Jepualla. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika ja Maria Juhontytär Alaranta. Perhe muutti Jepualle Tollikkoon 1922. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Jepualla: Onni Antti, s. 6.12.1919, k. 23.12.1919. Mathias Toivo, s. 3.3.1921, k. 4.4.1921. Eero Nikolai, s. 2.5.1922, k. 15.5.1922. Aarne Ilmari, s. 11.4.1923 Alahärmässä Kihakoskella, k. 16.1.1976 Vaasassa. Puoliso 30.11.1961 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. -. Aviopari muutti Vaasaan 2.11.1962. Aarne kasvoi isovanhempiensa luona Peltolassa. Hän oli työmies Vaasassa Strömbergillä. Aarnen ja Saiman avioliitosta ei ollut lapsia. (Saiman 1. avioliitto ks. taulu 194.) Taulu 215. III. Liisa Eliaantytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 13.6.1794 Alahärmässä, k. keuhkotautiin 7.2.1861 Alahärmässä. Puoliso 2.12.1827 Alahärmässä Jaakko Mattsinpoika Jungar, s. 4.11.1792 Uudenkaarlepyyn Jungarissa, k. 11.5.1867 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: seppä Matts Henrikinpoika ja Greta

Larsintytär. Liisalla oli ennen avioliittoa syntyneitä lapsia, jotka kuolivat pieninä. Jaakon Jungar-nimestä on kirkonkirjoissa käytetty myös muotoa Junkaro. Jaakko on merkitty Uudessakaarlepyyssä sotilaaksi ainakin 1823 1826. Jaakon 1. puoliso oli Lisa Erikintytär Romar. Jaakon tytär Susanna Greta (s. 14.6.1819 Romarissa ensimmäisestä avioliitosta) tuli Härmään ja lähti sieltä 1840 Hämeenlinnaan. - Jaakko ja Liisa asuivat itsellisinä Holmalla ja Kojosessa. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Kaisa, s. 28.1.1828. Taulu 216. Liisa, s. 28.7.1830 H, k. 26.6.1844. Anna, s. 24.7.1834. Itsellinen. Anna kuulutettiin avioliittoon Jacob Borgin kanssa 1868 Helsingin pitäjässä. Tämä kuoli 27.7.1868. Anna muutti ensin Härmästä Uuteenkaarlepyyhyn Keppoon 1856. Sitä ennen hän oli piikana Vuoskoskella eri taloissa. Hän tuli takaisin Alahärmään 1857. Sitten hän muutti Helsinkiin kesällä 1865. - Hänet on merkitty "heikosilmäisten" luetteloon 1880 - ja seuraavassa rippikirjassa on merkintä "Puolisokia ja kivuloinen" (1887). Hän oleili Ilmajoella n. v:sta 1892. Taulu 216. IV. Maija Kaisa Jaakontytär Jungar (äiti Liisa Eliaantytär Pelkka, taulu 215), s. 28.1.1828 Alahärmässä Kojolassa, k. 30.12.1917 Alahärmässä. Puoliso 4.1849 Alahärmässä Juho Henrik Juhonpoika Pakka, s. 1.3.1830 Alahärmässä, k. 22.5.1886 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Erkinpoika Saha ja Liisa Henrikintytär Klift. Juho Pakka on aluksi itsellinen, sitten torppari Holmalla. Hänen nimekseen on merkitty aluksi Saha ja viimeistään 1850-luvulla Pakka (kirjoitettiin aiemmin Backa). Maija Kaisa on miehensä kuoleman jälkeen merkitty mäkitupalaiseksi ja hän asui Holmalla. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Vilhelmiina, s. 25.2.1850, k. 13.1.1851. Anna Juhantytär, s. 30.10.1851. Taulu 217. Jaakko, s. 4.7.1853. Taulu 219. Maria, s. 24.1.1855. Taulu 221. Juho, s. 26.10.1856. Taulu 272. Vilhelmiina, s. 23.12.1858, k. 30.8.1860. Johanna Eveliina, s. 9.10.1860, k. 11.7.1863. Susanna, s. 13.10.1863. Taulu 273. Kustaa, s. 16.4.1866. Meni Amerikkaan 1890-luvulla. Nikolai, s. 8.2.1871. Taulu 274. Vilhelmiina, s. 10.11.1873, k. 20.6.1878. Taulu 217. V. Anna Juhantytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 30.10.1851 Alahärmässä, k. 6.10.1938 Alahärmässä. Puoliso 18.12.1873 Alahärmässä Juho Iisakinpoika Yliluoma, s. 8.11.1850 Ylihärmässä, k. 6.6.1917 Alahärmässä. He asuivat itsellisinä Mutkassa ja Holmalla, sitten talollisina Mattilassa. Juho oli jonkin aikaa Amerikassa 1890-luvulla. He ostivat 1901 talon Mattilasta Kustaa Jaakonpoika ja Fiina Juhontytär Mattilalta. Juho Yliluoman kuoltua lapsista oli elossa 4 ja heistä 3 oleskeli Amerikassa. Poika Iisakin kuolinilmoituksen mukaan Annalla oli v. 1924 Amerikassa 2 miniää ja 12 lastenlasta. Suomessa Annalla ja Juholla ei ole jälkeläisiä. Amerikkaan menneet lapset käyttivät nimeä Luoma. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä Holmalla: Anna Kaisa, s. 17.11.1873, k. 15.12.1875. Isak (Isaac), s. 21.3.1875, k. sydänhalvaukseen 24.2.1924 Sedlesissä Washingtonissa poikamiehenä. Matkustajaluettelon mukaan Isak Luoma matkusti Amerikkaan ainakin 3 eri kertaa: 18.12.1903 Worcesteriin, 22.3.1905 Troyhin New Hampshireen ja 9.3.1910 Seattleen. Sanna Maija, s. 6.4.1877, k. 2.6.1896 Alahärmässä. Johannes (John), s. 5.2.1879. Taulu 218. Nikolai, s. 15.11.1880, k. 31.12.1880. Jaakko Emil Luoma, s. 20.4.1882, k. 20.11.1911 Great Fallsin sairaala. Amerikkaan 1903(?). - Veljen allekirjoittamassa kuolinilmoituksessa kerrotaan kuolinsyy: "- kuoli saamistaan vammoista, jotka hän sai John Hovilan lyötyä jollain rautaesineellä päähän sillä seurauksella, että hän 13 vuorokautta tuskia kärsittyään kuoli - ." Liisa Adolfiina, s. 3.4.1884, k. 15.11.1884.

Nikolai, s. 14.3.1886. Amerikkaan 14.12.1904, määräsatama New York. Matkalippu Worcesteriin. Elossa 1917. Hänen Amerikassa elävät veljensä yrittivät jäljittää häntä myöhemmin, mutta häntä ei löydetty. Hänet julistettiin Amerikassa kuolleeksi Alahärmän kihlakunnanoikeuden päätöksellä 22.10.1951. Kustaa Ananias, s. 2.7.1888, k. 25.5.1950 Alahärmässä. Puoliso 19.1.1919 Alahärmässä Lyydia Amalia Iisakintytär Tyni, s. 15.1.1895, k. 4.12.1973 Alahärmässä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika Tyni ja Maria Katariina Vennuntytär Toppari. Kustaa ja Lyyli elivät maanviljelijöinä Alahärmän Mattilassa. Heillä ei ollut lapsia. - Kustaan kuoltua talo myytiin ja sitä varten tarvittiin John-veljen lapsilta valtakirja. Tämän lasten nimet löytyivät kyseisestä paperista. Amanda Johanna, s. 27.5.1890, k. 18.5.1891. Taulu 218. VI. Johannes (John) Luoma (äiti Anna Juhantytär Pakka, taulu 217), s. 5.2.1879 Alahärmässä Holmalla, k. 10.2.1950 Michiganissa. Puoliso Elizabeth Sarvisto, k. 70-vuotiaana 16.4.1948. John lähti Amerikkaan ilmeisesti ensimmäisen kerran jo 1897: sai passin 24.4.1897 4 vuodeksi. Uudelleen hän lähti 1903. Lapset ovat paria lukuunottamatta asuneet Michiganin alueella. VII. Lapsia, syntyneet Yhdysvalloissa: Gustav Emil, s. n. 1905, k. 29-vuotiaana 19.3.1934. Arthur, s. 17.9.1906. (malmin) murskaamon valvoja, k. naimatonna 11.5.1973. Andrew, s. 27.3.1910, k. 30.8.1975. Puoliso Jean Antilla (Antila?). Arne, s. 15.4.1911, k. 17.3.1966. Puoliso Grace Luoma. Walfred, s. 13.11.1912, k. 31.10.1977. Puoliso Marguerite Farson. Valtakirjassa (ks. taulu 217, Kustaa Ananias Yliluoma!) on edellisten lisäksi muiden v. 1951 elossa olleiden lasten nimet: Sylvia E., puoliso _ Rice Edna Marie, puoliso _ Dunstan Elsie E., puoliso _ Boggs (Virginia). Teckla M., puoliso _ Pasanen Ina M., puoliso _ Sauers (Indiana) William Luoma Taulu 219. V. Jaakko Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 4.7.1853 Alahärmässä, k. puukkoon 20.9.1889 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1874 1:o Liisa Tobiaksentytär Karkaus Alahärmässä, s. 3.7.1850 Alahärmässä, k. 7.2.1887 Alahärmässä. Vanhemmat: Tuomas Tobias Matinpoika Karkaus ja Susanna Henrikintytär Tyni. -Kuulutettu 16.2.1889 Alahärmässä 2. avioliittoon Sanna Hopiavuoren kanssa, s. 18.5.1859 Kauhavalla, k. 4.10.1889 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Matinpoika ja Kaisa Juhantytär Hopiavuori. Jaakko oli itsellinen. Hänet oli leskeksi jäätyään kuulutettu Sanna Hopiavuoren kanssa. Vihille he eivät kuitenkaan ehtineet ja Sanna Hopiavuori kuoli kahden viikon kuluttua sulhasensa kuolemasta ja hänen saamansa lapsi kuoli runsas kuukausi äitinsä jälkeen. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Maria Adolfina, s. 30.6.1877. Taulu 220. 1. Juho, s. 19.6.1879, k. 8.3.1882 Alahärmässä. 1. Jaakko Ananias, s. 1.10.1883, k. 21.9.1884. 1. Liisa Amanda, s. 18.5.1885, k. 6.6.1960 Yhdysvalloissa Mich.. Puoliso 1:o _ Lakari vain sukunimi tiedossa). Puoliso 2:o Matti Tuuri. Liisa lähti Amerikkaan n. 1905 (passi annettu 10.1.1905). Hänellä oli kuollessaan 6 tytärtä ja 6 poikaa. Aviomies oli tuolloin myös elossa. 1. Akseli, s. 4.2.1886, k. 13.2.1887. 2. Kustaa Rafael, s. kihlausaikana 29.9.1889, k. 9.11.1889. Taulu 220. VI. Maria Adolfina Pakka (isä Jaakko Juhonpoika Pakka, taulu 219), s. 30.6.1877 Alahärmässä Holma. Julistettu kuolleeksi 26.8.1968 Amerikassa. Puoliso 27.3.1898 Alahärmässä Matti Antinpoika Linna, s. 16.12.1875 Alahärmässä, k. kaivosonnettomuudessa 26.9.1913 Ishpemingissä Mich.. Vanhemmat: Antti Matinpoika Linna ja Eveliina Matintytär Niska. Vihittäessä Matti Linna oli itsellinen Knuuttilassa. Amerikassa hän työskenteli kaivosmiehenä. Maria Adolfiina matkusti Amerikkaan matkustajaluettelon mukaan 30.8.1902 hl. Arcturuksella. Samalla lipulla matkustivat Ishpemingiin Michiganiin Fiina (Adolfiina) Linna, 25-v. ja Lempi, 3-v. ja Fiina sylilapsi eli Maria Adolfiina kahden lapsensa kanssa. Aviomies Matti Linna oli mennyt edeltä edellisenä vuonna.

Kirkollisessa Kalenterissa (1914 s. 201 - 202) olleen muistokirjoituksen mukaan Matti Linna oli "yksi rakastettuja, maanhiljaisia, sovinnollinen ja hellä". Matti Linnaa jäivät suremaan puoliso ja 8 lasta. Näistä lapsista vain Suomessa syntyneiden nimet ovat tiedossa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lempi Eveliina, s. 4.5.1898, k. Poistettu kirkonkirjoista 16.1.1990. Liisa Adolfiina, s. 26.6.1901, k. Poistettu kirkonkirjoista 18.3.1993. Taulu 221. V. Maria Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 24.1.1855 Alahärmässä, k. 9.11.1940 Alahärmässä. Puoliso 15.11.1874 Alahärmässä Juho Jaakko Kaisanpoika Mäkinen, s. 9.2.1848 Jepualla Forsbyssä, k. 24.10.1926 Alahärmässä. Äiti Kaisa Mattsintytär Larsson. Maria ja Juho Jaakko olivat itsellisiä Ekolassa. Juho Jaakko on aiemmin merkitty Ekola-nimiseksi, ja jotkut lapset käyttivät sitä nimeä. - Perheen lasten kirjoihinviennissä on melkoista epäselvyyttä: Otto on merkitty vasta 1880 alkavaan rippikirjaan, syntyneitten kirjasta häntä ei löydy lainkaan. Kustaan kohdalle on merkitty: "skall vara död" (lienee kuollut). - Lasten isännimenä on milloin Juhonpoika milloin taas Jaakonpoika. - Jaakko oli yhtenä todistajana 1883 tapahtuneen Kustaa Myllärin tapon käsittelyssä. Hän hävisi paikkakunnalta kesken jutun käsittelyn, ilmeisesti Amerikkaan. Epäselväksi jäi, mitä hän tiesi tapahtuneesta. - H. Ylikangas mainitsee Jaakon 19-vuotiaaksi, mutta viitteissä hän on 35 - 36-v, joka oli tuolloin todellinen ikä. Nimeksi mainitaan myös Björkholma. - V. 1900 Jaakon nimeksi on merkitty Reisbacka, myöhemmin Mäkinen (tai Mäki). VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juho, s. 26.1.1875. Taulu 222. Kustaa, s. 15.7.1876, k. viimeistään 1880. V:n 1880 rippikirjaan merkitty kuolleeksi, kuolinpäivää ei ole merkitty. Otto, s. 1878. Taulu 223. Jaakko Nikolai, s. 14.3.1880, k. 14.5.1956 Alahärmässä. Puoliso 14.11.1906 Alahärmässä 1:o Liisa Hermannintytär Korkiakangas, s. 9.4.1884 Alahärmässä. Vanhemmat: Hermanni Erkinpoika ja Sanna Maria Iisakintytär Korkiakangas. Puoliso 2:o 18.10.1936 Alahärmässä Anna Elviira Matintytär Männikkö, s. 25.6.1908 Alahärmässä, k. 5.1.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Männikkö ja Liisa Adolfiina Jaakontytär Kankaanpää Nikolai oli rautatietyöläinen: hän toimi Härmän asemalla höyryveturin polttoaineen huoltajana. Kumpikin avioliitto oli lapseton. Sanna Maria, s. 6.3.1883. Taulu 241. Adolfiina, s. 23.10.1884. Taulu 244. Kustaa Axel, s. 25.2. Taulu 253. Tyyne Emilia, s. 3.8.1889. Taulu 264. Saima Amanda, s. 17.9.1891. Taulu 265. Julius, s. 14.11.1894, k. 13.9.1897 Alahärmässä. Aini Vilhelmiina, s. 24.1.1897, k. naimatonna 31.7.1976 Alahärmässä Voltissa. Lyydia Amalia, s. 28.11.1900. Taulu 267. Taulu 222. VI. Juho Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 26.1.1875 Alahärmässä, k. Yhdysvalloissa luultavasti Michiganissa. Puoliso 17.4.1896 Alahärmässä Liisa Jaakontytär Ilkkala, s. 24.1.1874 Alahärmässä Lahdella, k. Amerikassa. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika ja Sanna Iisakintytär Ilkkala. Juho oli vihittäessä renkinä Porrella, myöhemmin "ittellinen". Hänen nimekseen on merkitty joko Juho Juhonpoika tai (myöhemmin) Juho Jaakonpoika Ekola. Perhe muutti 28.12.1900 Oravaisiin, josta muuttivat takaisin Alahärmään 1902. -Juho lähti Amerikkaan jo vuosia ennen perhettä, vaimo Liisa ja lapset lähtivät vasta 1912. VII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, Alexandra Oravaisissa: Nikolai, s. 14.1.1897. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1988. Juha Väinö, s. 19.1.1899. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1990. Alexandra Maria, s. 26.2.1901. Onni Jaakko, s. 5.2.1903. Taulu 223. VI. Otto Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 1878 Alahärmässä, k. 17.5.1930 Yhdysvalloissa. Haudattu 20.5.1930. Puoliso 19.9.1897 Alahärmässä 1:o Adolfiina Mariantytär Lundman, s. 7.6.1876 Alahärmässä, k. 5.3.1898 Alahärmässä. Äiti Maria Iisakintytär Lundman. Puoliso 2:o 11.6.1899 Alahärmässä Sanna Maria Sannantytär Ryssberg, s. 5.12.1875 Alahärmässä Heikkilässä. Julistettu kuolleeksi

Amerikassa. Äiti Sanna Jaakontytär Ryssberg. Otto oli renkinä Niemessä 1894 -, Vakkurissa 1897 -. Häntä ei löydy v:n 1878 kastetuista. Nimi ja syntymävuosi on lisätty rippikirjaan jälkeenpäin. Hän lähti siirtolaiseksi Amerikkaan 23.9.1900. Vaimo Sanna Maija lähti kahden lapsensa kanssa Amerikkaan n. v. 1902. Otolla ja Sannalla oli sukulaisten tietämän mukaan lapsia ainakin 4 poikaa, Amerikassa syntyneitä. Oton kuolinaika on ilmoitettu Alahärmään, Sannan ei. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juho Jalmari, s. 11.2.1898. Taulu 224. 2. Jenny Susanna, s. 31.10.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990, Amerikassa. 2. Lempi Josefiina, s. 11.5.1901. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1992, Amerikassa. Taulu 224. VII. Juho Jalmari Otonpoika Ekola (isä Otto Jaakonpoika Ekola, taulu 223), s. 11.2.1898 Alahärmässä, k. 17.4.1980 Alahärmässä. Puoliso1:o 20.11.1921 Alahärmässä Sanna Samuelintytär Koivikko, s. 24.11.1886 Alahärmässä Ekolassa, k. 6.10.1974 Alahärmässä. Erosivat 1959. Vanhemmat: Samuel Juhonpoika ja Sanna Kaisantytär Björkholm. Puoliso 2:o 27.1.1963 Elma Susanna Holma, s. 8.6.1906 Ylihärmässä, k. 1996 Alahärmässä. Äiti Hilma Holma. Juho Jalmari oli muurari ja kansanlaulujen taitaja (hänet mainitaan Härmän laulukirjassa).- Juho Jalmari jäi jo äidin kuoltua orvoksi: poika sijoitettiin silloin heti kasvatiksi. Kun isän uusi vaimo lähti Amerikkaan, Juho Jalmari on kyllä merkitty myös lähtijäksi: pappi on jostain syystä merkinnyt näin. Tosiasiassa tämä Oton vanhin poika jäi siis kasvatiksi Härmään. Kirkonkirjojen mukaan hän oli sijoitettuna useammassakin paikassa mm. Lahden kylällä eli Vuolteella, lopuksi Jaakko ja Maija Heikkilän luona, josta hän sitten lähti renkipojaksi talollisiin. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Linnea Adolfiina, s. 16.5.1922. Taulu 225. 1. Rinne Samuel, s. 14.7.1923. Taulu 226. 1. Laimi Sanna-Liisa, s. 30.4.1925. Taulu 233. 1. Rauha Annu Marjatta, s. 8.5.1927. Taulu 235. 1. Sauli Jaakoppi, s. 28.8.1929. Taulu 236. 2. Martti Johannes, s. 9.2.1941, k. 20.4.1941. 2. Mauno Johannes, s. 14.8.1942. Konepuuseppä, asuu Alahärmässä. On naimaton. 2. Raija Anneli, s. 8.10.1943. Taulu 238. 2. Bertta Marjatta, s. 9.3.1946. Taulu 239. 2. Eero Olavi, s. 15.9.1949. Taulu 240. Taulu 225. VIII. Linnea Adolfiina Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 16.5.1922 Alahärmässä. Puoliso 23.9.1951 Alahärmässä Eino Johannes Happonen, s. 15.1.1928 Uukuniemellä. Vanhemmat: Juho ja Hilta Maria Happonen. Eino on muurari. Linnea ja Eino muuttivat 1956 Oxelösundiin Ruotsiin, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Munsalassa ja Alahärmässä: Pauli Juhani, s. 26.3.1951. Sirpa Hannele, s. 17.12.1955. Puoliso Lars-Inge Sjöstén, s. 20.11.1946 Nyköpingissä Ruotsissa. Taulu 226. VIII. Rinne Samuel Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 14.7.1923 Alahärmässä. Puoliso 17.3.1947 Alahärmässä Sisko Anna-Liisa Latvala, s. 20.10.1921 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Kustaanpoika Latvala ja Anna Matintytär Myllykoski. Sisko Latvalan ensimmäinen puoliso oli Paavo Keskilammi. Samuel on kirvesmies ja hän asuu perheineen Alahärmässä Ekolassa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Jaakko Johannes, s. 25.7.1946, k. 2.9.1947. Sinikka Sanna-Liisa, s. 28.1.1948. Taulu 227. Seppo Pauli Kalevi, s. 26.10.1950. Taulu 229. Pasi Sauli Antero, s. 20.9.1952. Taulu 230. Margit Aila Annikki, s. 27.8.1954. Taulu 231. Anne Katariina, s. 15.12.1958. Taulu 232. Taulu 227.

IX. Sinikka Sanna-Liisa Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 28.1.1948 Alahärmässä. Puoliso 29.6.1969 Alahärmässä Jan Erik Johannes Forsblom, s. 8.8.1944 Konginkankaalla. Vanhemmat: Johan Hilding Forsblom ja Maini Emilia Mäkelä. Sinikka ja Jan ovat muuttaneet 1969 Ruotsiin, jossa asuvat. X. Lapsia, syntyneet vanhin Alahärmässä, muut Ruotsissa Oxelösundissa: Minna Birgit Kristiina, s. 11.5.1969. Taulu 228. Mika Sami Johannes, s. 23.8.1974. Mikko Janne Matias, s. 9.3.1981. Taulu 228. X. Minna Birgit Kristiina Forsblom (äiti Sinikka Sanna-Liisa Ekola, taulu 227), s. 11.5.1969 Alahärmässä. Avopuoliso Magnus Börje Nilsson, s. 21.3.1962. XI. Lapsi: Malin Kristiina, s. 9.5.1991. Taulu 229. IX. Seppo Pauli Kalevi Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 26.10.1950 Alahärmässä. Puoliso 21.7.1972 Leila Helena Löytymäki, s. 20.3.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Arvo Valdemar Löytymäki ja Siiri Esteri Hautapakka. Seppo on valokuvaaja ja hänellä on oma liike Alahärmässä. Leilalla on edellisestä avioliitostaan poika Timo Jukka Ijäs, s. 8.10.1966 Alahärmässä. X. Lapsi syntynyt Alahärmässä: 1. Taija Irina, s. 23.1.1974. Taulu 230. IX. Pasi Sauli Antero Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 20.9.1952 Alahärmässä. Puoliso 1:o 1976 Irja Kaarina Kenttälä, s. 27.3.1953 Sodankylässä. Eronneet 1983. Puoliso 2:o 24.3.1986 Boråsissa Meeri Margit Luusua, s. 22.6.1952 Luusuassa. Pasi kävi välillä suorittamassa asepalveluksen Suomessa ja palasi Ruotsiin. Hän on automaalari ja asuu perheineen Ruotsissa. X. Lapsia, syntyneet Ruotsissa Vårgårdassa: 1. Heidi Sanna Kristiina, s. 30.6.1977. 1. Henna Satu Kaarina, s. 5.9.1980. 1. Hannu Juho Samuel, s. 9.10.1981. 1. Henry Jouko Antero, s. 9.10.1983. Taulu 231. IX. Margit Aila Annikki Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 27.8.1954 Alahärmässä. Puoliso 18.6.1977 Alahärmässä Alpo Ilmari Katajamäki, s. 28.4.1954 Seinäjoella. Vanhemmat: Vilho Kustaa Katajamäki ja Sanni Maria Ojala. Alpo on ammatiltaan veturinasentaja ja perhe asuu Seinäjoella. X. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Kimmo Ilmari, s. 7.8.1980. Mari Johanna, s. 28.9.1983. Taulu 232. IX. Anne Katariina Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 15.12.1958 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1981 Alahärmässä Hannu Juhani Loukasmäki, s. 29.1.1952 Alahärmässä. Vanhemmat: Sauli Kustaa Loukasmäki ja Aune Emilia Walling. Anne ja Hannu asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jari Sauli Juhani, s. 10.7.1982. Sanna Katariina, s. 3.8.1984. Kai Juhani, s. 21.9.1989. Taulu 233. VIII. Laimi Sanna-Liisa Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 30.4.1925 Alahärmässä. Puoliso 10.7.1954 Ensio Olavi Järvelä, s. 8.5.1929 Järvenpäässä. Ensio on muurari ja perhe asuu Oxelösundissa. IX. Lapsia, syntyneet Jönköpingissä ja Hyvinkäällä: Pentti Juhani, s. 22.11.1954, k. 20.7.1985 Oxelösundissa. Anneli Marjatta, s. 6.1.1956. Taulu 234.

Esko Matias, s. 13.1.1958, k. 5.12.1987 Ruotsissa. Taulu 234. IX. Anneli Marjatta Järvelä (äiti Laimi Sanna-Liisa Ekola, taulu 233), s. 6.1.1956. Puoliso Sune Jan Lind, s. 23.11.1953. Perhe asuu Oxelösundissa. X. Lapsia, syntyneet Oxelösundissa: Mattias Jan Lind, s. 5.8.1976. Jenny Lind, s. 21.12.1984. Taulu 235. VIII. Rauha Annu Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.5.1927 Alahärmässä, k. 20.6.1957 Munsalassa. Puoliso 25.6.1955 Munsalassa Kurt Vilhelm Fjalar Teir, s. 14.8.1931 Munsalassa. Vanhemmat: Anders Vilhelm Andersinpoika Teir ja Maria Irene Mattsintytär Vikblom. IX. Lapsi syntynyt Munsalassa: Sören Kenneth, s. 8.12.1955. Taulu 236. VIII. Sauli Jaakoppi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 28.8.1929 Alahärmässä. Puoliso 1:o 28.11.1954 Borlängessä Ruotsissa Meeri Pakarinen, s. 15.4.1917 Voikkaalla. Erosivat 1985. Puoliso 2:o 27.6.1987 Anna Marjatta Siira, s. 20.10.1933 Pudasjärvellä. Sauli on teknikko IX. Lapsia, vanhemmat syntyneet Borlängessä, nuorin Oxelösundissa: Sirpa Kaarina, s. 17.7.1954. Sauli Juhani, s. 16.2.1958. Taulu 237. Liisa Susanna, s. 30.7.1964, k. 21.11.1990. Taulu 237. IX. Sauli Juhani Ekola (isä Sauli Jaakoppi Ekola, taulu 236), s. 16.2.1958 Ruotsi Borlänge. Puoliso 7.6.1986 Eskilstunassa Ylva Shytt, s. 3.12.1958. X. Lapsia, syntyneet Eskilstunassa: Tim, s. 24.11.1986. Tom, s. 5.9.1988. Taulu 238. VIII. Raija Anneli Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.10.1943 Alahärmässä. Puoliso Hannu Eino Juhani Hautanen 28.5.1982 Alahärmässä, s. 9.3.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Viljami Hautanen ja Martta Raakel Mäenpää. Raija on meijeriapulainen ja asuu perheineen Voltissa. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Henna Anneli, s. 10.4.1982. Taulu 239. VIII. Bertta Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 9.3.1946 Alahärmässä, k. 23.9.1994 Ruotsissa Göteborgissa. Puoliso Erkki Kalervo Mela 1.8.1965 Alahärmässä, s. 6.12.1944 Ylistaro, k. Ruotsissa. Vanhemmat: Vilho Kalevi Mela ja Maria Raakeli Raunio. Erkki oli metallimies. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Ruotsissa (Smålandsstenar): Paula Anneli, s. 29.4.1966. Pia Taina Kaarina, s. 20.11.1967. Pekka Kalervo, s. 9.12.1973. Taulu 240. VIII. Eero Olavi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 15.9.1949 Alahärmässä, k. 30.7.1994. Puoliso Anneli Marjatta Ala-Mäkelä 2.8.1981 Alajärvi, s. 14.1.1952 Alajärvi. Vanhemmat: Heikki Ala-Mäkelä ja Aila Elina Isotalo. IX. Lapsia: Soile Talvikki, s. 19.1.1984. Aarno Sulevi, s. 24.12.1986.

Taulu 241. VI. Sanna Maria Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 6.3.1883 Alahärmässä, k. 16.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 29.1.1911 Alahärmässä Antti Leskiranta, s. 16.12.1864, k. 10.4.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Kustaanpoika ja Maria Leskiranta. Sanna ja Antti olivat mäkitupalaisia. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanfrid Matias, s. 1.9.1911, k. 28.9.1911. Väinö Johannes, s. 1.9.1911. Taulu 242. Rauha, s. 12.9.1912, k. 20.3.1945 Alahärmässä. Adolfiina, s. 6.5.1914. Taulu 243. Lilja Maria, s. 22.2.1918, k. 22.4.1918. Taulu 242. VII. Väinö Johannes Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 1.9.1911 Alahärmässä, k. tapaturmaisesti 14.8.1961 Kanadassa Torontossa. Puoliso 2.4.1933 Alahärmässä Aune Maria Hautanen, s. 3.3.1910, k. 21.5.1955 Alahärmässä Huhtamäessä. Vanhemmat: Nikolai ja Sanna Maria Hermannintytär Hautanen. Väinö oli Kanadassa rakennustöissä. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Erkki Antti, s. 3.4.1932, k. 20.1.1937 Alahärmässä. Taulu 243. VII. Adolfiina Antintytär Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 6.5.1914 Alahärmässä. Puoliso 1933 Alahärmässä Toivo Matias Katajamäki, s. 18.4.1909 Kortesjärvellä, k. 16.11.1981. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä: Eila Marjatta, s. 1.9.1933 Alahärmässä, k. nuorena Kortesjärvellä. Oli naimaton Taisto. Hän on maanviljelijä ja asuu Kortesjärvellä. Taulu 244. VI. Adolfiina Juhontytär Reisbacka (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 23.10.1884 Alahärmässä, k. 10.8.1962 Alahärmässä. Puoliso 25.10.1908 Alahärmässä Antti Antinpoika Siekkinen, s. 14.9.1881 Alahärmässä, k. 8.7.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaanpoika Siekkinen ja Liisa Kallentytär Honkaniemi. Adolfiina ja Antti asuivat ensin mäkitupalaisina Kojolan Jänikselässä v:een 1912, jolloin muuttivat Pelkkalaan. Perhe muutti takaisin Kojolaan 1919. Antti oli kirvesmies ja itsellinen. Sisaruksilla on eri sukunimiä sen mukaan missä he ovat asuneet naimisiin mennessään. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Toivo Johannes, s. 14.7.1909. Taulu 245. Impi, s. 22.8.1910, k. 2.5.1928. Väinö, s. 21.2.1912, k. 15.2.1929. Kustaa Veikko, s. 10.3.1914, k. 7.3.1933. Urho Nikolai, s. 26.1.1916. Taulu 251. Lauri Matias, s. 31.3.1918. Haavoittui 17.1.1940 Klemetin motissa, kuoli 16.2.1940 Sortavalan sotasairaalassa. Kauno, s. 29.9.1920. Kaatui 27.7.1943 Seesjärvellä. Puoliso Taimi Johanna Malinen. Taimi oli tuolloin ompelija. Taisto Jaakko, s. 6.4.1923. Taulu 252. Aino, s. 17.2.1927, k. 22.8.1929. Taulu 245. VII. Toivo Johannes Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 14.7.1909 Alahärmässä, k. liikenneonnettomuudessa 20.7.1984 Alahärmässä. Puoliso 28.8.1932 Alahärmässä Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari, s. 25.3.1909 Alahärmässä, k. 1990 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Kustaanpoika Kalliosaari ja Sanna Maria Kustaantytär Krooks. Toivo oli ammatiltaan sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Martti Johannes, s. 4.1.1934. Taulu 246. Eero Antero, s. 26.1.1940. Taulu 247. Pentti Olavi, s. 2.8.1944. Taulu 248. Marja-Liisa, s. 21.11.1948. Taulu 250.

Taulu 246. VIII. Martti Johannes Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 4.1.1934 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Terttu Adolfiina Lindfelt. Toisto, katso taulu 205. Taulu 247. VIII. Eero Antero Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 26.1.1940 Alahärmässä, k. 14.10.1978 Alahärmässä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Maarit Hannele, s. 7.5.1975. Taulu 248. VIII. Pentti Olavi Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 2.8.1944 Alahärmässä. Puoliso 10.8.1968 Vaasassa Anneli Marjatta Kleemola, s. 12.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Peltola ja Irja Sofia Jaakontytär Holma. Ovat eronneet 1977. Pentti asuu Alahärmässä ja Anneli Vaasassa, jossa hän toimii bingohallin päällikkönä. (Annelin muut tiedot ks. taulu 515.) IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Jari Juhani Olavi, s. 9.10.1969. Taulu 249. Juha Petri Mikael, s. 16.5.1972. On poikamies (1996). Taulu 249. IX. Jari Juhani Olavi Siekkinen (isä Pentti Olavi Siekkinen, taulu 248), s. 9.10.1969 Vaasassa. Puoliso 21.5.1994 Vaasassa Tuija Törmä, s. 28.7.1971. X. Lapsi, syntynyt Vaasassa: Petri Juhani Kristian, s. 9.12.1993. Taulu 250. VIII. Marja-Liisa Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 21.11.1948 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1970 Alahärmässä Asko Autio, s. 24.8.1949 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Anja Autio. Ovat maanviljelijöitä ja asuvat Kortesjärvellä. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Kirsi Maarit Susanna, s. 28.5.1971. Sari Hanna-Leena, s. 18.9.1974. Jarmo Asko Jaakko, s. 4.9.1982. Taulu 251. VII. Urho Nikolai Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 26.1.1916 Alahärmässä, k. 23.2.1996 Alahärmässä. Puoliso 20.10.1940 Alahärmässä Saima Susanna Villentytär Korpela, s. 21.12.1916 Alahärmässä. Urho oli sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 27.4.1941. On maalari ja asuu Alahärmässä poikamiehenä. Maria Liisa Tuulikki, s. 24.5.1946. Puoliso Olavi Ohramaa. Asuvat Alajärvellä Kaartusessa. Juhani Antero, s. 8.6.1951. On maalari. Puoliso 1.7.1972 Isossakyrössä Tarja Kyllikki Ranta, s. 17.2.1954. Taulu 252. VII. Taisto Jaakko Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 6.4.1923 Alahärmässä. Puoliso 13.3.1949 Alahärmässä Rauha Pauliina Aho, s. 21.2.1914 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Antinpoika Aho ja Anna Villentytär Pesola. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Sirkka Liisa, s. 14.6.1949. Taulu 253. VI. Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 25.2.1887 Alahärmässä, k. 4.12.1944 Alahärmässä. Puoliso 12.3.1911 Alahärmässä Matilda Kaapontytär Helsius, s. 10.9.1885 Alahärmässä, k. 20.1.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel (Kaapo) Antinpoika ja Juliana Elisabet Antintytär Helsius. Kustaalla ja Matildalla oli kasvattityttärenä Anne Liimatainen. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä:

Martti Johannes, s. 21.2.1913. Taulu 254. Taulu 254. VII. Martti Johannes Mäkinen (isä Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen, taulu 253), s. 21.2.1913 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1938 Eeva Maria Väliharju, s. 25.2.1908 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Hermanni ja Hedvig Väliharju. Avioero 19.2.1952. Martti oli työnjohtaja muuttaessaan eron jälkeen Alahärmästä Pylkönmäelle 1952 ja sieltä 1954 Koskenpäälle (on nykyisin Jämsänkoskea), jossa on asunut. Myöhemmät tiedot puuttuvat. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anni Maria, s. 23.1.1937. Taulu 255. Erkki Juhani, s. 3.8.1941. Taulu 258. Mikko Martti Kalevi, s. 11.8.1943. Taulu 260. Terttu Anja Matilda, s. 18.9.1946. Taulu 263. Taulu 255. VIII. Anni Maria Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 23.1.1937 Alahärmässä. Puoliso 30.10.1955 Veikko Johannes Vuorinen, s. 25.8.1932 Kauhavalla. Vanhemmat: Kauno Olavi Vuorinen ja Lilja Eveliina Rämäkkö. Veikko on alueasentaja ja perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Taina Maarit, s. 26.5.1956. Taulu 256. Tapio Antero, s. 4.12.1959. Taulu 257. Taulu 256. IX. Taina Maarit Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 26.5.1956 Kauhavalla. Puoliso 2.7.1977 Alpo Johannes Tiilisaari, s. 19.10.1954 Kauhavalla. Taina on malliompelija ja Alpo on metallimies. Perhe asuu Kauhavalla. X. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Minna Maarit, s. 21.9.1978. Marjo Heidi, s. 20.2.1983. Taulu 257. IX. Tapio Antero Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 4.12.1959 Kauhavalla. Puoliso 22.4.1989 Päivi Helena Moisiomäki, s. 27.10.1961 Oulussa. Kumpikin on koulutukseltaan tietoliikenneinsinööri. X. Lapsi syntynyt Espoossa: Aino Katariina, s. 23.12.1992. Taulu 258. VIII. Erkki Juhani Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 3.8.1941 Alahärmässä. Puoliso 6.8.1961 Mirjami Ellen Tammeslehto, s. 2.2.1937 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai ja Ida Tammeslehto. Perhe asuu Uudessakaarlepyyssä. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Alahärmässä, nuorin Uudessakaarlepyyssä: Jari Erkki Juhani, s. 14.2.1962. Jari on ammatiltaan nosturinkuljettaja. Reijo Martti, s. 6.11.1963. Taulu 259. Mika Tapani, s. 29.3.1969. Mika on ammatiltaan tarhatyöntekijä. Taulu 259. IX. Reijo Martti Mäkinen (isä Erkki Juhani Mäkinen, taulu 258), s. 6.11.1963 Alahärmässä. Puoliso Catharina Teresia Thors 29.6.1991, s. 18.4.1963 Oravaisissa. Reijo on ammatiltaan maalari ja Catharina on ekonomi. X. Lapsi syntynyt Mustasaaressa: Ida Maria Catharina, s. 18.4.1963. Taulu 260. VIII. Mikko Martti Kalevi Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 11.8.1943 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1964 Helena Marja Lehtonen, s. 4.3.1945 Kokkolassa. Vanhemmat: Väinö ja Lilja Lehtonen. Mikko on ammatiltaan rakennusmies ja Helena on pakkaaja. He asuvat Oravaisissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Kauhavalla ja Oravaisissa: Päivi Annikki, s. 30.11.1964. Taulu 261.

Satu Sinikka, s. 12.2.1967. Taulu 262. Katja Susanna, s. 8.7.1984. Taulu 261. IX. Päivi Annikki Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 30.11.1964 Alahärmässä. Avopuoliso Alf Anders Dahlström, s. 31.8.1960 Jepualla. Päivi on ammatiltaan merkonomi ja Alf on autonkuljettaja. X. Lapsi syntynyt Uudessakaarlepyyssä: Heidi Annikki, s. 3.4.1993. Taulu 262. IX. Satu Sinikka Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 12.2.1967 Kauhavalla. Puoliso 22.6.1985 Timo Juhani Valtavirta, s. 21.6.1966 Helsingissä. Satu on ylioppilas-merkonomi ja Timo on kirvesmies. X. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Vaasassa: Ville Henrikki, s. 1.9.1986. Ella Julia, s. 2.8.1993. Kalle Juhani, s. 7.5.1995. Taulu 263. VIII. Terttu Anja Matilda Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 18.9.1946 Alahärmässä. Puoliso 29.4.1972 Kari Olavi Fränti, s. 25.7.1950 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Yrjö ja Aune Fränti Terttu on ammatiltaan perhepäivähoitaja ja Kari on kirvesmies. Perhe asuu Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Juhani, s. 6.2.1965. Kari on ammatiltaan maalari. Nina Annika, s. 22.8.1972. Nina on opiskelija (1995). Taulu 264. VI. Tyyne Emilia Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 3.8.1889 Alahärmässä. Tyynen sukunimeksi on merkitty aluksi Reisbacka ja suuren nimenmuutosvaiheen jälkeen Mäkinen. Hän oli palveluksessa Heikkilän kylän taloissa (Isotalo, Ekola, Heikkilä) ja muutti ennen vuotta 1920 pois Alahärmästä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Sipoossa, Pirkkalassa ja Urjalassa: Laina Maria, s. 3.5.1917. Muutti 1935 Lapualle. Eino Johannes, s. 5.6.1920. Muutti 16.4.1951 Keravalle. Lilja Mirjami, s. 31.3.1922. Muutti 20.4.1939 Hyvinkäälle. Lahja Orvokki, s. 14.5.1926. Muutti 21.10.1942 Hämeenlinnaan. Taulu 265. VI. Saima Amanda Juhontytär Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 17.9.1891 Alahärmässä, k. 6.1.1974 Alahärmässä. Puoliso 1919 Alahärmässä Oskar Engelbrekt Heikinpoika Tuomi, s. 25.11.1881 Paraisilla, k. 8.1.1932 Alahärmässä Pirissä. Isä Otto Heikki Tuomi. Saima asui Alahärmässä Vähäpesolassa ja oli kutoja. Oskar oli rakennusmies. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helga Maria, s. 6.3.1920. Taulu 266. Taulu 266. VII. Helga Maria Tuomi (äiti Saima Amanda Juhontytär Ekola, taulu 265), s. 6.3.1920 Alahärmässä. Puoliso 1:o 9.3.1941 Nokialla Tauno Viljam Timperi, s. 3.7.1913 Säkkijärvellä. Tauno ja Helka muuttivat Nokialta Tampereelle 1960. Puoliso 2:o 1965 Yrjö Rafael Viiltola (e Villman), s. 4.6.1904 Huittisissa, k. 30.3.1970. Yrjö Viiltola oli muusikko ja hänellä oli oma yhtye. VIII. Lapsi: 1. Riitta-Liisa, s. 9.11.1942. Puoliso 12.11.1960 Jarmo Antero Leppänen, s. 8.10.1941 Jyväskylässä. Asuvat Nokialla. Taulu 267. VI. Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 28.11.1900 Alahärmässä, k. 13.1.1962 Alahärmässä. Puoliso 1:o 2.5.1922 Alahärmässä Väinö Johannes (Juho) Matinpoika Sepponen, s. 21.5.1900 Alahärmässä. Kaatui 28.6.1940. Vanhemmat: Matti Matinpoika Sepponen ja Mariaana Erkintytär

Tallbäck. Väinö S. oli itsellinen. Puoliso 2:o 17.9.1944 Alahärmässä Juho Oskari Mäki, s. 9.10.1901 Alahärmässä, k. 25.12.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Oskari Erkinpoika Mäki ja Sanna Adolfiina Kallentytär Piirtola. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aino Maria, s. 18.1.1923. Taulu 268. Viljo, s. 17.2.1931. Taulu 270. Taulu 268. VII. Aino Maria Sepponen (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 18.1.1923 Alahärmässä. Puoliso 1951 Helsingissä Jalo Ensio Palomäki, s. 15.4.1928 Koijärvellä. Aino on työskennellyt viimeksi koululla siivoojana ja Jalo on puhelinasentaja. VIII. Lapsi syntynyt Helsingissä: Reijo Ensio, s. 25.5.1952. Taulu 269. Taulu 269. VIII. Reijo Ensio Palomäki (äiti Aino Maria Sepponen, taulu 268), s. 25.5.1952 Helsingissä. Puoliso Seija Mirja Anneli Hiltunen, s. 15.2.1951 Helsingissä. Reijo on ammatiltaan puhelinasentaja ja Seija työskentelee lastentarhassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Mari Elina, s. 24.6.1977. Laura Elisa, s. 29.3.1983. Taulu 270. VII. Viljo Mäki (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 17.2.1931 Alahärmässä. Puoliso 2.6.1957 Aune Amalia Peltola, s. 2.9.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Peltola ja Amalia Kunnari. Viljo on maanviljelijä Alahärmän Pesolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aarre Jorma, s. 27.3.1959. Taulu 271. Ari Pekka, s. 11.6.1963. Ari on insinööri ja hän työskentelee Skaala-ikkunatehtaalla Ylihärmässä. Taulu 271. VIII. Aarre Jorma Mäki (isä Viljo Mäki, taulu 270), s. 27.3.1959 Alahärmässä. Puoliso 7.7.1984 Sirkka Liisa Myllyharju, s. 10.11.1959 Teuvalla. Aarre on insinööri ja hänellä on oma yritys Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anssi Matias, s. 3.4.1985. Minna Emilia, s. 23.1.1987. Taulu 272. V. Juho Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 26.10.1856 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 1967 Amerikassa. Puoliso 28.9.1877 Alahärmässä Vilhelmiina Juhontytär Alaranta, s. 26.7.1849 Alahärmässä, k. 21.2.1900 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Alaranta ja Maria Matintytär Kunnari. Juho on merkitty itselliseksi ensin Ekolassa, Kojolassa v. 1885 -. Amerikassa hän oli jo 1887. Juho Pakka on mahdollisesti sama henkilö kuin se Johan Pakka, joka oli rakennusmestarina, kun Newberryn suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko rakennettiin (valmistui 1890, ks. Kirkollinen Kalenteri 1908 s. 147 - 155). Tämä Johan Pakka oli Amerikassa jo v. 1888, jolloin hän piti pöytäkirjaa kyseisen seurakunnan perustavassa kokouksessa. Hän toimi myöhemminkin seurakunnan kirjurina ja erilaisissa rakennustehtävissä. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johannes, s. 15.7.1879, k. 28.3.1882. Sanna Maria, s. 27.8.1882. Julistettu kuolleeksi 1.1.1973 alkaen Amerikassa. Sanna Maria sai passin 5 vuodeksi 6.5.1898 Alahärmästä Amerikkaan. Antti Kustaa, s. 1.1.1885. Julistettu kuolleeksi 1.1.1978 alkaen Amerikassa. Taulu 273. V. Susanna Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 13.10.1863 Alahärmässä, k. 19.8.1886 Alahärmässä. Puoliso 29.12.1884 Alahärmässä Juho Maijanpoika Siekkinen, s. 27.7.1858. Äiti Maria Kaisa Siekkinen. Olivat itsellisiä Rantalassa. - Juho S. solmi uuden avioliiton 1. vaimon kuoleman jälkeen Liisa Kustaantytär Hölsöbackan kanssa. Tästä avioliitosta on lapsia. VI. Lapsi syntynyt Alahärmässä:

Einar, s. 21.6.1885, k. 30.6.1885. Taulu 274. V. Nikolai Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 8.2.1871 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1895 Amerikassa Sanna Esantytär Hautala, s. 4.11.1873. Nikolai oli ammatiltaan suutari. Hän lähti Amerikkaan n. 1892. VI. Lapsia, merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 25.11.1895. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1986 Amerikassa. Juha Ananias, s. 21.3.1897. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1988 Amerikassa. Nikolai, s. 6.1.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990 Amerikassa. Taulu 275. II. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 28.9.1769 Munsalassa, k. 28.2.1847 Alahärmässä. Puoliso 22.11.1793 Uudessakaarlepyyssä Elisabet Juhantytär Lillhöväg, s. 18.12.1767 Alajepualla, k. 24.9.1846 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Mattsinpoika ja Carin Simonintytär Lillhöväg. Antti oli talollinen Härmän Vuoskosken Pesosessa, nykyisessä. Pelkkalassa. Antilla ja Liisalla oli lapsia yhteensä 7, joista 3 eli aikuiseksi. Muut kuolivat lapsina: Elisabet 22.2.1796 1/2 vuoden ikäisenä, Elisabet 1.6.1798 2 viikon ikäisenä ja Elisabet 4.2.1803 vuoden ja kuukauden ikäisenä sekä Johannes 1.12.1800 parin päivän ikäisenä. III. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Henrik, s. 27.9.1794. Taulu 276. Kaisa, s. 15.8.1796. Taulu 518. Juho, s. 28.9.1804. Taulu 733. Taulu 276. III. Henrik Antinpoika Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 275), s. 27.9.1794 Alahärmässä, k. 1.1.1856 Alahärmässä. Puoliso 12.12.1819 Alahärmässä Margareta Erkintytär Vakkuri, s. 23.9.1787 Alahärmässä Mäenpäässä, k. 17.5.1859 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika Vakkuri ja Brita Jaakontytär Fråstas. Margaretan vanhemmat olivat muuttaneet Härmään v. 1784 Alajepualta Lillsocklotista. Henrik Antinpoika oli isänsä jälkeen talollinen Pesosessa (Rinta-Pesonen) v:sta 1831. Hän anoi omistusoikeutta tähän kruununtilaan. Ehdollinen asukasoikeus myönnettiin 1848 ja ehdoton asukasoikeus 1849. Omistusoikeutta varten tarvittava katselmus suoritettiin 1855. Varsinainen päätös asiaan ja perintökirja tuli vasta Henrikin jo kuoltua ja hänen poikansa Antin ollessa isäntänä. Katselmuspöytäkirjan mukaan Heikki Antinpojan osuus Pesolan tilasta oli 1/8 manttaalia. Pöytäkirjassa luetellaan mm. tilan kaikki rakennukset ja niiden kunto ja arvo ja todetaan, että "niityt oli kunnollisesti raivattu sekä ladot ja aidat hyvässä kunnossa" ja että "Metsän - - on tilan asukas omistusaikanaan asiaankuuluvasti hoitanut -". Rakennukset olivat enimmäkseen uusia tai hyväkuntoisia. Henrikin veljen osalta tilanne oli samanlainen: hän sai samanaikaisesti perintökirjan omaan osaansa Pesolan talosta. Katselmuskirjat kertovat siis sen tilanteen, joka oli Pesolassa eli Pesosessa Henrik Leveliuksen pojanpoikien isännöidessä. (Tarkemmat tiedot ks. Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 2.7.1820. Taulu 277. Erkki, s. 6.4.1823, k. isoonrokkoon 25.4.1840 Alahärmässä. Taulu 277. IV. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Antinpoika Pesonen, taulu 276), s. 2.7.1820 Alahärmässä, k. 16.1.1897 Alahärmässä. Puoliso 1:o 3.10.1841 Maria Tuomaantytär Pirttinen Kortesjärvellä, s. 1.22.1.1824 Kortesjärvellä, k. 5.2.1874 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: Tuomas Juhonpoika Pirttimäki ja Liisa Erkintytär Tyni. Puoliso 2:o 9.8.1874 Alahärmässä Anna Susanna Johanintytär Grötas, s. 27.9.1832 Jepualla, k. 1917 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Hansinpoika Lill-Silvast ja Sanna Mattsintytär Lill-Runt. Antti Henrikinpoika oli talollinen Alahärmän Pesosessa v:sta 1856. Hän sai tehdäkseen Alahärmän kirkon kiviportaat 1861. Portaitten piti olla valmiit "seuraavaan mettumariaan" eli kesällä 1862. Hän toimi Heikkilän kylän paloruotumestarina ainakin 1863 ja kirkkoraadin jäsenenä 1870. Hän möi Pesolan talon Matti Tuomaanpojalle ja osti tilalle talon Kojolasta v. 1875. Hän muutti perheineen sinne jo viimeistään kesällä 1874, vaikka Pesosen talon kauppa on allekirjoitettu vasta 23.11.1875. (Tytär Maria on vihitty kesäkuulla 1874 Kojonen-nimisenä.) V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna, s. 16.9.1843. Taulu 278. 1. Henrik, s. 7.11.1844. Taulu 334.

1. Liisa, s. 9.11.1847. Taulu 366. 1. Antti, s. 7.8.1850, k. 18.8.1866. 1. Maria, s. 5.12.1851, k. 8.3.1853. 1. Maria, s. 3.4.1854. Taulu 416. 1. Erkki, s. 30.4.1856. Taulu 445. 1. Susanna, s. 13.10.1858, k. 16.3.1861. 1. Juha Jaakko, s. 23.10.1860. Taulu 468. 1. Miina, s. 3.3.1863, k. 23.3.1875. 1. Amalia, s. 30.5.1865, k. 13.9.1865. 1. Serafiina, s. 4.8.1866, k. 4.4.1868. 1. Josefiina, s. 6.10.1869. Taulu 504. Taulu 278. V. Anna Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 16.9.1843 Alahärmässä, k. 14.5.1913 Alahärmässä. Puoliso 12.8.1865 Alahärmässä Juho Esaiaksenpoika Rantala, s. 4.2.1843 Alahärmässä, k. 28.4.1915 Alahärmässä. Vanhemmat: Esaias Esaiaksenpoika Rantala ja Liisa Kustaantytär Renko. Anna ja Esaias olivat talollisia Rantalassa. Juho lähti Amerikkaan poikiensa luo aloittamaan "uutta elämää", mutta palasi muutaman vuoden kuluttua takaisin. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: (Lisäksi muutama alle vuoden ikäisenä kuollut lapsi.) Esaias, s. 14.9.1866. Taulu 279. Juho, s. 21.9.1870. Lähti Amerikkaan. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa Matti, s. 22.1.1875, k. 7.6.1894 Alahärmässä. Sanna, s. 8.7. Taulu 280. Adolfiina, s. 3.3.1880, k. 21.5.1900. Alma, s. 11.8.1882. Taulu 332. Antti Vilhelm, s. 15.12.1884, k. 30.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1913 Sanna Maija Antintytär Björkholm, s. 24.7.1893 Alahärmässä, k. 19.3.1933 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Björkholm ja Adolfiina Simontytär Ekola. Antti ja Sanna Maija olivat talollisia Rantalassa. Heillä ei ollut lapsia. Taulu 279. VI. Esaias Juhonpoika Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 14.9.1866 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa. Puoliso 15.3.1885 Alahärmässä Adolfiina Kustaantytär Perkiömäki, s. 23.8.1868 Alahärmässä. Kuolleeksi julistettu 28.8.1967 Amerikassa. Vanhemmat: Kustaa Jaakonpoika ja Liisa Vilhelmiina Matintytär Perkiömäki. Esaias oli torpparina Perkiömäessä Kangas-nimisessä talossa. Sieltä hän siirtyi talolliseksi Rantalaan 1888 mutta jo seuraavana vuonna (1889) koko perhe lähti Amerikkaan, jonne jäivät. - Osa lasten tiedoista on peräisin selvityksestä, jonka on pyytänyt Mary A. Rolland (v. 1978). Syntymäpaikaksi merkitty Alahärmä, jos ei ole virallisesti muutettu pois, ts. perhe on kuulunut Alahärmän poissaolevaan väestöön. VII. Lapsia, kolme nuorinta syntyneet Alahärmässä, muut merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Sanna Adolfiina, s. 11.10.1885, k. 16.12.1890 Amerikassa(?). Anna, s. 4.11.1887, k. 10.11.1887 Alahärmässä. Anna Vilhelmiina, s. 11.11.1888, k. 9.11.1888 Alahärmässä. Juha Kustaa, s. 1.3.1891. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1982 Amerikassa. Anna Vilhelmiina, s. 27.2.1893. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1984 Amerikassa. Maria Josefiina, s. 5.4.1897, k. 13.5.1898. Taulu 280. VI. Sanna Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 8.7.1877 Alahärmässä, k. 26.10.1924 Alahärmässä. Puoliso 1:o 24.7.1897 Alahärmässä Kustaa Annanpoika Viitala, s. 20.9.1878 Alahärmässä, k. 1.5.1906 Alahärmässä. Äiti Anna Matintytär Viitala. Puoliso 2:o 28.2.1909 Alahärmässä Aleksi Matinpoika Sepponen, s. 1.6.1877 Alavudella, k. 18.6.1920 Alahärmässä. Sannan kumpikin aviomies on merkitty vihittäessä itselliseksi. Kustaankin lapset käyttivät myöhemmin nimeä Sepponen. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna Adolfiina, s. 31.10.1897. Taulu 281. 1. Juho Kustaa, s. 9.8.1900. Taulu 290. 1. Nikolai (Niko), s. 16.9. Taulu 304. 2. Eino Esaias, s. 2.11.1909. Taulu 324.

2. Väinö Aleksanteri, s. 2.11.1909, k. naimattomana 24.4.1932. Aleksanteri oli rautatieläinen. 2. Antti Vilhelm, s. 14.11.1911. Taulu 329. 2. Hilja Susanna, s. 20.5.1914. Puoliso 25.3.1938 Toivo Johannes Ruokokoski, s. 20.9.1913 Ylivieskassa, k. 16.4.1975 Kolarissa. Hilja on ollut sairaala-apulainen ja Toivo oli suutari. Heillä on ottolapsi Sofia Margareeta Ruokokoski, s. 28.3.1944 Kuivaniemellä. Hilja elää leskenä Kolarissa (1996). 2. Matias Eero, k. 7 kk:n ikäisenä 20.12.1917. 2. Veikko Matias, s. 13.10.1918, k. 1/2 vuoden ikäisenä 24.6.1919. Taulu 281. VII. Anna Adolfiina Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 31.10.1897 Alahärmässä, k. 1991 Merijärvi. Puoliso Kustaa Viljami Seppälä, s. 17.4.1896 Kauhavalla Hirvijoella, k. 6.4.1955 Merijärvellä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika ja Liisa Heikintytär Seppälä. Anna ja Kustaa olivat maanviljelijöinä ensin Oulaisissa, sitten Merijärvellä. - Kustaa osti v. 1946 maatilan Merijärven Pyhänkoskelta. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Toivo Johannes, s. 1918. Kaatui elokuussa 1943. Voitto Iisak, s. 19.9.1921. Taulu 282. Anna-Liisa, s. 22.10.1927. Taulu 286. Kustaa Henrik, s. 20.11.1935. Taulu 289. Taulu 282. VIII. Voitto Iisak Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 19.9.1921 Kauhavalla. Puoliso 16.6.1946 Oulaisissa Aune Raakel Vuorenmaa, s. 11.8.1922 Lapualla, k. 24.3.1972 Merijärvellä. Vanhemmat: Vihtori Vuorenmaa ja Maria Aliina Tikkakoski. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä: Tuula Marja, s. 8.12.1946. Taulu 283. Voitto Aulis, s. 22.5.1948. Aulis on maanviljelijä Merijärven Pyhäinkoskella. Hän on naimaton. Auvo Johannes, s. 29.7.1954. Taulu 284. Terttu Sylvia, s. 23.1.1957. Taulu 285. Taulu 283. IX. Tuula Marja Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 8.12.1946 Merijärvi. Puoliso 1.9.1974 Merijärvellä Heikki Johannes Peltonen, s. 2.2.1947 Rautiossa. Vanhemmat: Toivo Johannes Peltonen ja Helmi Sofia Kantola. Tuula on siivooja ja Heikki kirvesmies. X. Lapsia, syntyneet Rautiossa: Esko Juhani, s. 7.7.1975. Hannu Sakari, s. 6.9.1976. Pekka Antero, s. 6.11.1980. Tiina Sisko, s. 6.5.1984. Taulu 284. IX. Auvo Johannes Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 29.7.1954 Merijärvellä. Puoliso 21.6.1980 Kalajoella Ritva Liisa Kunnari, s. 3.7.1960 Alavieskassa. Vanhemmat: Pentti Matias Kunnari ja Emma Lyydia Havisto. Auvo on ammatiltaan sähköteknikko ja Ritva on parturi-kampaaja. He ovat eronneet 1990. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aki Tapio, s. 22.2.1983. Armi Johanna, s. 24.6.1987. Taulu 285. IX. Terttu Sylvia Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 23.1.1957 Merijärvellä. Puoliso 13.6.1981 Kurussa Juhani Olavi Laitala, s. 4.3.1957 Kalajoella. Vanhemmat: Veikko Olavi Laitala ja Sylvi Elviira Saukko. Terttu on ammatiltaan hälytyskeskuksenhoitaja ja Juhani on maatalouskonekorjaaja. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa ja Alavieskassa: Eija Maarit, s. 26.11.1982. Anne Susanna, s. 29.12.1984. Taulu 286.

VIII. Anna-Liisa Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 22.10.1927 Kauhavalla. Puoliso 20.9.1950 Merijärvellä Erkki Arvid Miettunen, s. 28.7.1921 Kuivaniemellä. Vanhemmat: Kalle Aukusti Miettunen ja Edith Halttu. Anna-Liisa on ollut lastenohjaaja ja Erkki vanhempi konstaapeli. He ovat asuneet Iissä jo yli 40 vuotta. Sitä ennen Anna-Liisa on asunut Kauhavalla, Oulaisissa ja Merijärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä ja Iissä: Taina Edita, s. 14.2.1951. Taulu 287. Juha H., s. 25.6.1954. Taulu 288. Taulu 287. IX. Taina Edita Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 14.2.1951 Merijärvi. Puoliso 22.8.1984 Helsingissä Jaakko Pitkänen, s. 12.7.1943. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Helena, s. 13.4.1984. Laura, s. 10.8.1986. Markku, s. 8.10.1988. Martti, s. 20.7.1991. Taulu 288. IX. Juha H. Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 25.6.1954 Ii. Avopuoliso Tuija Huokkola, s. 30.6.1952 Maskussa. X. Lapsia, syntyneet Turussa: Jaakko, s. 30.11.1979. Taru T., s. 15.1.1981. Taulu 289. VIII. Kustaa Henrik Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 20.11.1935 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1960 Piippolassa Seija Sisko Helinä Räisänen, s. 19.3.1937 Piippolassa. Vanhemmat: Aarne Einari Räisänen ja Annikki Hankonen. Puoliso 2:o 1980 Helsingissä Irma-Asta Magdalena Saukonpää, s. 29.6.1951 Helsingissä. Vanhemmat: Henrik Samuel Saukonpää ja Maire Asta Orkomies. Kustaa on maat. ja metsät. tri ja maanviljelijä. Perhe asuu Korpilahdella. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Helsingissä, muut Korpilahdella: 1. Heikki Sakari, s. 1.7.1961. 1. Jussi Kalervo, s. 9.8.1965. 2. Asta-Leena, s. 7.6.1987. 2. Anna-Kaarina, s. 29.8.1989. 2. Irma-Liisa, s. 29.8.1989. Taulu 290. VII. Juho Kustaa Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 9.8.1900 Alahärmässä, k. 20.11.1990 Alahärmässä. Puoliso 1:o 10.12.1922 Alahärmässä Lempi Maria Matintytär Haukkala, s. 3.4.1901 Amerikassa, k. 28.4.1930 Alahärmässä. Isä Matti Haukkala. Puoliso 2:o 24.4.1936 Alahärmässä Lyyli Maria Näsi, s. 31.1.1910 Alahärmässä, k. 21.5.1995 Alahärmässä. Äiti Maria Amanda Antintytär Näsi. Juho K. oli maanviljelijä Perkiömäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Iisak Kustaa, s. 25.3.1923, k. 15.5.1924. 1. Pentti Aatos, s. 4.12.1924. Taulu 291. 1. Martti Johannes, s. 29.3.1926. Taulu 293. 1. Pertti Matias, s. 12.8.1927. Taulu 297. 1. Erkki, s. 1.4.1929. Taulu 299. 2. Antti, s. 18.9.1936. Taulu 300. 2. Pirkko Liisa, s. 23.4.1943. Pirkko S. on maanviljelijä ja hän asuu Alahärmässä Perkiömäessä. Hän on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. kunnanvaltuutettuna. Hän on naimaton. Taulu 291. VIII. Pentti Aatos Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 4.12.1924 Alahärmässä. Puoliso 7.3.1943 Alahärmässä Ilma Kaarina Matintytär Näsi, s. 25.6.1923 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Juhanpoika Näsi

ja Anna Amalia Juhontytär Kangas. Pentti on agrologi Teuvalla ja Ilma on kasvihuoneyrittäjä. He muuttivat 1952 Teuvalle. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Alahärmässä, nuorin Teuvalla: Maire Tuulikki, s. 5.3.1945. Puoliso 5.6.1966 Teuvalla Heimo Väisänen. Irma Anna Maria, s. 14.3.1951. Puoliso 6.8.1972 Teuvalla Lasse Åkerblad. Matti Juhani, s. 25.11.1955. Taulu 292. Taulu 292. IX. Matti Juhani Sepponen (isä Pentti Aatos Sepponen, taulu 291), s. 25.11.1955 Teuvalla. Puoliso 24.7.1976 Kauhajoella Pirjo Hillevi Oravamäki, s. 27.11.1955 Kauhajoella. Vanhemmat: Sauli ja Raili Oravamäki. Matti on dipl.-insinööri ja hän on toimitusjohtajana kuljetusalan yrityksessä Kauhajoella. Pirjo on röntgenhoitaja ja luontaisterapeutti. X. Lapsia, syntyneet Oulussa, Pietarsaaressa ja Kauhajoella: Timo Juhani, s. 31.12.1977. Juha Lauri Matias, s. 23.2.1982. Maiju Pauliina, s. 17.7.1984. Taulu 293. VIII. Martti Johannes Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 29.3.1926 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1952 Alahärmässä Raili Marketta Hautala, s. 24.6.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Väinö Matias Hautala ja Iida Kangas. Martti on maanviljelijä ja hän asuu perheineen Alahärmässä Perkiömäessä IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Airi Inkeri, s. 21.2.1953. Taulu 294. Sirpa Margit, s. 22.8.1955. Taulu 295. Esa Juhani, s. 22.9.1957. Esa on ammatiltaan veturinkuljettaja. Hän on naimaton (1995) ja asuu Seinäjoella. Paula Katariina, s. 3.10.1963. Taulu 296. Eino Yrjö, s. 13.10.1965. Eino on maanviljelijänä Alahärmässä. Taulu 294. IX. Airi Inkeri Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 21.2.1953 Alahärmässä. Puoliso 2.5.1975 Alahärmässä Paavo Kalervo Linna, s. 17.3.1947 Alahärmässä. Vanhemmat: Ahti Linna ja Elli Maria Järvelä. Airi on hammaslääkärinä Alahärmässä ja Paavo on huoltomies. Kumpikin harrastaa näyttelemistä ja Airi sijoittui kärkisijoille kesällä 1996 Härmän Häjyylyjen yhteydessä pidetyssä kansanlaulukilpailussa. X. Lapsia, vanhin syntynyt Lestijärvellä, muut Alahärmässä: Tuula Martta Linna, s. 1.12.1980. Saara Marita Linna, s. 19.10.1983. Veera Eeva Maria Linna, s. 31.8.1985. Taulu 295. IX. Sirpa Margit Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 22.8.1955 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1978 Alahärmässä Ahti Arokallio, s. 12.5.1952 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Launo ja Eila Arokallio. Sirpa on Jalasjärvellä hammaslääkärinä ja Ahti on hallintojohtaja. X. Lapsia: Maria Katariina, s. 14.10.1981. Katri Tuulia, s. 23.2.1984. Taulu 296. IX. Paula Katariina Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 3.10.1963 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1993 Kauhavalla Jari Risikko, s. 2.4.1965. Vanhemmat: Jorma Risikko ja Irma Järvi. Paula on Kauhavalla luokanopettajana ja Jari on luutnantti Kauhavan Ilmasotakoululla. X. Lapsi syntynyt Kauhavalla: Kimmo Pekka Tapani, s. 27.2.1993. Taulu 297.

VIII. Pertti Matias Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 12.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1949 Alahärmässä Kerttu Eliisa Ekola, s. 27.5.1927 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Henrikinpoika Ekola (taulu 753) ja Sanna Maria Eveliina Karkaus. Pertti on eläkkeellä oleva opettaja. He asuvat Utajärvellä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Risto Matti, s. 4.6.1952. Taulu 298. Taulu 298. IX. Risto Matti Sepponen (isä Pertti Matias Sepponen, taulu 297), s. 4.6.1952 Alahärmässä. Puoliso Toini Narhilahti. X. Lapsi: Salla Katariina, s. 2.10.1982. Taulu 299. VIII. Erkki Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 1.4.1929 Alahärmässä. Puoliso 21.2.1954 Alahärmässä Ester Elisabet Antintytär Lehtimäki, s. 10.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaa Lehtimäki ja Lempi Maria Korpela. Erkki ja Ester ovat eläkkeellä olevia maanviljelijöitä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Annikki Helena, s. 24.2.1955. Puoliso Teuvo Kalevi Hilden Helsingissä, s. 1.8.1949. Marjatta Anneli, s. 16.4.1957. Puoliso 1978 Alahärmässä Kauko Hannu Huhtaluhta, s. 14.8.1957 Alahärmässä. Kaija-Liisa Kristiina, s. 4.2.1965. Puoliso Alahärmässä Harri Juhani Kankaansyrjä, s. 16.10.1960 Kauhavalla. Vanhemmat: Veikko Juhani (Jussi) Kankaansyrjä ja Ritva Liisa Kantola. Tuula Orvokki, s. 23.4.1966. Puoliso helmikuulla1996 Alahärmässä Jaakko Matias Korkiatupa. Vanhemmat Paavo Matias Korkiatupa ja Leene Anneli Hautala. Taulu 300. VIII. Antti Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 18.9.1936 Alahärmässä, k. 25.6.1988 Kiteellä. Puoliso 21.8.1955 Kestilässä Aini Elviira Hermannintytär Liukkonen, s. 11.7.1934 Soanlahdella. Vanhemmat: Herman ja Hilja Liukkonen. Aini tuli Alahärmään 1957 Kestilästä. Antti ja Aini ovat toimineet peruskoulunopettajina mm. Evijärvellä ja Kiteellä. IX. Lapsia, syntyneet Raahessa, Evijärvellä ja Kiteellä: Raimo Antero, s. 13.3.1956. Taulu 301. Silja Anna-Kaisa, s. 3.2.1960. Taulu 302. Riitta Maija Johanna, s. 20.1.1969. Taulu 303. Taulu 301. IX. Raimo Antero Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 13.3.1956 Raahe. Avopuoliso Päivi Ihamäki. Ovat eronneet. X. Lapsi syntynyt Joensuussa: Ville-Pekka (Ihamäki), s. 15.9.1980. Taulu 302. IX. Silja Anna-Kaisa Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 3.2.1960 Evijärvellä. Puoliso 7.7.1979 Kiteellä Lauri Tapani Peltoniemi, s. 28.9.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Ilmari Peltoniemi ja Kaisu Amanda Lehtinen. Perhe asuu Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Tapani, s. 27.11.1979. Antti Kuustaa, s. 5.6.1982. Taulu 303. IX. Riitta Maija Johanna Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 20.1.1969 Kitee. Puoliso Asko Karhapää, s. 15.1.1968. X. Lapsia, syntyneet Kiteellä: Meri Eveliina, s. 1.1.1993. Aleksi Artturi, s. 9.10.1995. Taulu 304.

VII. Nikolai (Niko) Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 16.9.1903 Alahärmässä, k. 19.12.1991 Oulaisissa. Puoliso 7.12.1926 Oulaisissa Saimi Ester Ahvenlampi, s. 19.3.1904 Pyhäjoella, k. 16.5.1986 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Ahvenlampi ja Anna-Liisa Väärälä. Niko muutti 1926 Oulaisiin. Olivat maanviljelijöinä Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Aili Annikki, s. 22.6.1927. Taulu 305. Kalevi Antero, s. 26.4.1929. Taulu 313. Voitto Veli Johannes, s. 26.3.1931. Voitto asuu Oulaisissa Kaarnatiellä. Hän on naimaton Aino Sisko, s. 28.5.1933. Naimisissa, aviomiehen nimi on _ Nisula. Asuvat Mäntyharjulla. Aune Marja, s. 14.5.1935. Taulu 316. Airi Aulikki, s. 1.10.1937. Taulu 318. Aarre Ilmari, s. 26.3.1939. Taulu 319. Esko Kalervo, s. 16.1.1941. Taulu 321. Arja Anelma, s. 1.6.1946. Puoliso Pentti Rautiola. Asuvat Oulaisissa Raudasperällä. Anitta Anna-Liisa, s. 29.11.1949. Taulu 322. Taulu 305. VIII. Aili Annikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 22.6.1927 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1945 Oulaisissa Reino Antero Kurvinen, s. 8.5.1921 Kuusamossa. Vanhemmat: Antti Kurvinen ja Jenni Katariina Poropudas. Aili on ollut pesula-apulainen, on nykyisin eläkkeellä ja Reino on muurari. He asuvat Kuusamossa IX. Lapsia, syntyneet Kuusamossa: Eero Antero, s. 7.3.1947. Taulu 306. Eila Anneli, s. 2.9.1948. Taulu 307. Eini Aulikki, s. 21.3.1950. Puoliso 22.12.1974 Kuusamossa Matti Juhani Salenius, s. 29.6.1943. Eira Annikki, s. 27.1.1952. Taulu 308. Esko Ali, s. 28.8.1952. Taulu 309. Eerik Asko, s. 27.3.1955. Taulu 310. Esa Antti, s. 20.7.1958. Taulu 311. Erja Anita, s. 30.9.1959. Taulu 312. Taulu 306. IX. Eero Antero Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 7.3.1947 Kuusamo. Puoliso 13.7.1975 Helsingissä Aino Kyllikki Vatanen, s. 12.11.1949. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Antti Nikolai, s. 16.5.1977. Anna Elina, s. 24.5.1979. Taulu 307. IX. Eila Anneli Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 2.9.1948 Kuusamo. Puoliso 31.12.1974 Kuusamossa Jouko Tapani Salenius, s. 16.7.1947, k. 23.8.1990. X. Lapsi syntynyt Vihdissä: Essi Maria, s. 15.8.1982. Taulu 308. IX. Eira Annikki Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.1.1952 Kuusamo. Puoliso 6.8.1981 Kuusamossa Urho Johannes Mäkäräinen, s. 14.6.1952. X. Lapsia, syntyneet Ristijärvellä: Kaisa Leena, s. 11.1.1983. Tuomas Heikki, s. 15.12.1984. Jaakko Nikolai, s. 24.6.1990. Taulu 309. IX. Esko Ali Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 28.8.1952 Kuusamo. Puoliso 25.8.1979 Merja Tuulikki Parkkari, s. 6.4.1955. X. Lapsia, syntyneet Kuopiossa ja Vaasassa: Katri Susanna, s. 3.11.1982.

Lauri Johannes, s. 16.10.1986. Taulu 310. IX. Eerik Asko Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.3.1955 Kuusamo. Puoliso 18.5.1985 Jyväskylässä Marja Hannele Niinijärvi, s. 7.5.1958. X. Lapsia, syntyneet Jyväskylässä: Heidi Susanna, s. 8.10.1985. Hanne Pauliina, s. 27.2.1987. Taulu 311. IX. Esa Antti Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 20.7.1958 Kuusamo. Puoliso 31.12.1987 Jyväskylässä Aija Birgitta Tuovila, s. 19.1.1962. X. Lapsi syntynyt Jyväskylässä: Saara Annikki, s. 29.12.1988. Taulu 312. IX. Erja Anita Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 30.9.1959 Kuusamo. Puoliso 22.4.1984 Kuusamossa Ari Heikki Ruokamo, s. 6.5.1961. X. Lapsia, syntyneet Posiolla: Enni Pauliina, s. 25.1.1986. Heikki Arinpoika, s. 11.1.1988. Taulu 313. VIII. Kalevi Antero Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.4.1929 Oulaisissa. Puoliso 5.8.1962 Oulaisissa Irja Inkeri Sallmén, s. 16.9.1931 Oulaisissa. Vanhemmat: Aaron Basilius Sallmén ja Anna Lyydia Kallio. Kalevi on eläkkeellä oleva erikoisammattimies ja Irja on ollut kanslistina Oulaisten kirkkoherranvirastossa. Kumpikin on eläkkeellä v:sta 1995. IX. Lapsia: Eija Inkeri, s. 12.10.1964. Taulu 314. Juha Kalevi, s. 6.8.1968. Taulu 315. Taulu 314. IX. Eija Inkeri Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 12.10.1964. Puoliso 18.10.1986 Sauli Matti Koskela, s. 27.4.1962. Inkeri on keittäjänä Kuntokoti Toukokankaalla. X. Lapsia: Jonna Susanna, s. 8.10.1987. Matti Antero, s. 2.4.1989. Petteri Mikael, s. 3.4.1993. Taulu 315. IX. Juha Kalevi Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 6.8.1968. Puoliso Sinikka Leppälä. Juha on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja rakennusmestari. X. Lapsi: Aleksi Mikael, s. 2.6.1995. Taulu 316. VIII. Aune Marja Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 14.5.1935 Oulaisissa. Puoliso 1:o 16.5.1954 Erkki Tuomas Koivumäki, s. 25.5.1925, k. 1957. Puoliso 2:o 20.3.1969 Oulaisissa Martti Benjami Asunmaa, s. 10.11.1925 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Asunmaa ja Hilja Aukusta Laukka. Aune ja Martti ovat maanviljelijöitä. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Oulaisissa: 1. Marja Hannele, s. 24.5.1955, k. 30.3.1966 Oulaisissa. 1. Tuula Anneli, s. 30.8.1956. Taulu 317. Taulu 317.

IX. Tuula Anneli Koivumäki (äiti Aune Marja Sepponen, taulu 316), s. 30.8.1956 Oulaisissa. Puoliso 22.9.1980 Oulaisissa Matti Rynö, s. 24.2.1956 Turussa. X. Lapsia: Heikki Antero, s. 19.2.1982. Mikko Samuli, s. 25.7.1986. Taulu 318. VIII. Airi Aulikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 1.10.1937 Oulaisissa. Puoliso 1.9.1957 Oulaisissa Pentti Johannes Rintala, s. 21.12.1934 Oulaisissa. Vanhemmat: Juho Kustaa ja Elina Matilda Rintala. Asuvat Oulaisissa eläkeläisinä. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Merja, s. 6.7.1958. Puoliso 19.9.1981 Oulaisissa Reijo Antero Kontinaho, s. 12.7.1957. Marjo, s. 26.11.1961. Taulu 319. VIII. Aarre Ilmari Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.3.1939 Oulaisissa. Puoliso 27.2.1966 Oulaisissa Ritva Liisa Niemelä, s. 14.3.1942 Oulaisissa. Vanhemmat: August ja Jenni Niemelä. Aarre on laitosmies ja Liisa on perushoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Arto Ilmari, s. 31.8.1966. Taulu 320. Mervi Anneli, s. 30.9.1971. Taulu 320. IX. Arto Ilmari Sepponen (isä Aarre Ilmari Sepponen, taulu 319), s. 31.8.1966 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1991 Oulaisissa Satu Pirinen, s. 18.12.1967. X. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Poika, s. 2.8.1995. (Ei ollut vielä nimeä, kun tiedot lähetettiin.) Taulu 321. VIII. Esko Kalervo Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 16.1.1941 Oulaisissa. Puoliso 11.6.1967 Oulaisissa Kaija Liisa Niemi, s. 12.12.1946 Oulaisissa. Vanhemmat: Taisto ja Kyllikki Niemi. Esko on varastotyöntekijä ja Kaija on toimistopäällikkö. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Tanja Pauliina, s. 12.6.1969. Jukka Niko, s. 15.2.1975. Matti Tapani, s. 25.10.1980. Taulu 322. VIII. Anitta Anna-Liisa Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 29.11.1949 Oulaisissa. Puoliso 11.8.1968 Oulaisissa Alpo Armas Ryyti, s. 14.7.1947 Haapavesi. Vanhemmat: Sulo Armas ja Elsa Annikki Ryyti. Anitta on käynyt talouskoulun ja on kotiäiti, Alpo on insinööri ja ammattioppilaitoksen lehtori Raahessa, jossa myös asuvat. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Lahdessa, nuorin Raahessa: Terhi Susanna, s. 24.1.1973. Taulu 323. Katri Marjut, s. 7.2.1976. Jenni Kristiina, s. 20.7.1983. Taulu 323. IX. Terhi Susanna Ryyti (äiti Anitta Anna-Liisa Sepponen, taulu 322), s. 24.1.1973 Lahti. Puoliso 2.8.1991 Raahessa Juha Tuomas Ranta-Ojala, s. 21.9.1968. X. Lapsia, syntyneet Raahessa ja Hämeenlinnassa: Siiri Sofia, s. 12.8.1992. Viivi Emilia, s. 4.10.1994. Taulu 324.

VII. Eino Esaias Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 2.11.1909 Alahärmässä, k. 22.7.1961 Alahärmässä. Puoliso 8.4.1934 Alahärmässä Impi Johanna Juhontytär Pakka, s. 13.7.1911 Alahärmässä, k. 3.4.1987 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Emil Pakka ja Sanna Elisabet Matintytär Hanhila. Eino oli. rautatieläinen. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Voitto Johannes, s. 25.91934. Taulu 325. Veikko Einari, s. 13.3.1941. Taulu 327. Jaakko Matias, s. 24.8.1945. Muutti naimatonna 1966 Pietarsaareen. Asuu nykyisin Pattijoella. Juhani Kalevi, s. 5.2.1949. Taulu 328. Taulu 325. VIII. Voitto Johannes Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 25.9.1934 Alahärmässä. Puoliso 22.10.1955 Kaija Anita Lammi Vaasassa, s. 15.2.1936 Vaasassa. Vanhemmat: Aarne ja Lyyli Lammi. Voitto on ollut toimituspäällikkö, on nykyisin (1995) eläkkeellä, ja Anita on ostosihteeri. IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Jarmo Antero, s. 28.11.1958. Taulu 326. Taulu 326. IX. Jarmo Antero Sepponen (isä Voitto Johannes Sepponen, taulu 325), s. 28.11.1958 Vaasassa. Puoliso 3.9.1983 Vaasassa Pirjo Hannele Aaltonen, s. 16.8.1958 Vaasassa. Äiti Anneli Marjatta Aaltonen. Jarmo on piiripäällikkö ja Pirjo on tuotesihteeri. He asuvat perheineen Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Terhi Johanna, s. 18.4.1984. Hanna Susanna, s. 15.1.1988. Taulu 327. VIII. Veikko Einari Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 13.3.1941 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1963 Turussa Erja Anneli Aaltonen, s. 13.8.1944 Vehmaa. Vanhemmat: Arvo Oskari Aaltonen ja Elma Elina Laaksonen. Veikko on ammatiltaan kirvesmies ja Erja on tulostarkkailija. Veikko muutti 1963 Turkuun, jossa edelleen asuu perheineen. IX. Lapsi syntynyt Turussa: Tuija Anneli, s. 12.1.1964. Taulu 328. VIII. Juhani Kalevi Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 5.2.1949 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1968 Alahärmässä Sirkka Helena Peltoniemi, s. 19.7.1950 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino ja Anna-Liisa Peltoniemi. Juhani on työnjohtaja ja Sirkka on konttoristi. He muuttivat 1969 Kokkolaan, jossa edelleen asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kokkolassa: Johanna Maria, s. 16.6.1968. Puoliso 7.8.1988 Kokkolassa Esa Pekka Märsylä, s. 5.7.1965. Susanna Marika, s. 27.1.1977. Taulu 329. VII. Antti Vilhelm Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 14.11.1911 Alahärmässä, k. 23.9.1979 Teiskossa. Puoliso 20.11.1932 Aune Elisabet Nieminen, s. 26.11.1911 Orivedellä. Antti muutti perheineen Pihlajavedeltä Teiskoon 19.9.1948. Siellä he elivät maanviljelijöinä. Antin kuoltua Aune muutti Hämeenlinnaan ja Teiskon tilaa omistavat nykyään lapset Eila ja Paavo. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa ja Pihlajavedellä: Eila Kaarina, s. 7.5.1933. Taulu 330. Paavo Antero, s. 7.12. Taulu 331. Taulu 330. VIII. Eila Kaarina Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.5.1933 Oulaisissa. Puoliso 17.6.1951 Hämeenlinnassa Taisto Unto Kalevi Karppinen, s. 10.12.1931 Viipurissa. Vanhemmat: Mauno Supperi ja Mari Karppinen. Eila on ammatiltaan sairaala-apulainen ja asuu Hämeenlinnassa (1996). Taisto on valaja. He erosivat 1985. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Helsingissä, nuorin Hämeenlinnassa: Marjut Kaarina, s. 16.10.1952. Puoliso 6.9.1970 Erkki Juhani Rämö, s. 19.5.1948 Hämeenlinnassa, jossa asuvat.

Ritva Anneli, s. 20.9.1954. Puoliso 31.12.1977 Hämeenlinnassa Reijo Olavi Lahdenperä, s. 16.12.1953 Lammilla. Asuvat nykyisin Hattulassa. Sirpa Hannele, s. 15.9.1959. Puoliso17.5.1980 Veikko Juhani Känkänen, s. 17.1.1958 Vanajassa. Sirpa ja Veikko erosivat 1994 ja Sirpa asuu nykyisin Hämeenlinnassa. Taulu 331. VIII. Paavo Antero Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.12.1942 Pihlajavesi. Puoliso 1:o 15.12.1963 Eija Irmeli Liimatainen, s. 8.2.1945 Hämeenlinnassa. Äiti Rauha Liimatainen. He erosivat 1969. Puoliso 2:o 25.9.1971 Hämeenlinnassa Sisko Ines Raakkel Stålhammar, s. 24.3.1943 Hämeenlinnassa. Vanhemmat: Viljo Nikolai ja Maire Alina Stålhammar. Paavo on ammatiltaan konduktööri ja Sisko on kutoja. Myös Sisko on toisessa avioliitossa. IX. Lapsia, syntyneet Hämeenlinnassa: 1. Tuija Heli Irmeli, s. 3.6.1964. Hän asuu Hämeenlinnassa ja on naimaton. 1. Teija Sari Hannele, s. 3.1.1966. Teija muutti 1985 Espooseen. Taulu 332. VI. Alma Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 11.8.1882 Alahärmässä, k. 13.10.1932 Oulaisissa. Puoliso 22.11.1920 Oulaisissa Matti Kallio, s. 18.6.1875 Oulaisissa, k. 3.6.1948 Oulaisissa. Vanhemmat: Leander ja Pieta Kallio. Alma ja Matti olivat maanviljelijöitä. - Alman nimi on merkitty kastettujen luetteloon oikein mutta rippikirjassa on samaan aikaan v:een 1896 merkitty nimeksi Alina. Hän muutti Alahärmästä Oulaisiin 1920. VII. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Eino Kallio, s. 1.7.1926. Taulu 333. Taulu 333. VII. Eino Kallio (äiti Alma Juhontytär Rantala, taulu 332), s. 1.7.1926 Oulaisissa. Puoliso 10.5.1946 Oulaisissa Taimi Anttila, s. 8.7.1925. He ovat olleet maanviljelijöinä ja asuvat Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Timo Kallio, s. 8.4.1947. Heino Kallio, s. 11.6.1948. Taulu 334. V. Henrik (Heikki) Antinpoika Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 7.11.1844 Alahärmässä Pesosessa, k. 12.10.1911 Alahärmässä Kojolassa. Puoliso 25.4.1869 Alahärmässä Maria Matintytär Vähäpesola, s. 3.12.1848 Alahärmässä, k. 19.12.1928 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Juhanpoika ja Valpuri Henrikintytär Vähäpesola. Henrik oli talollinen ja herastuomari Kojolan Keskitalossa. Perhe muutti Kojolaan n. 1875 ja heidän nimekseen on merkitty Kojonen. Seuraava polvi käytti sitten nimeä Kojola. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 1.10.1870, k. 31.1.1893 keuhkokuumeeseen Amerikassa. Sanna Maria, s. 30.6.1873, k. 25.2.1874. Matti, s. 28.12.1874. Taulu 335. Walborg Vilhelmiina, s. 22.9.1877, k. 16.6.1879. Anna Kojonen, s. 5.5.1880. Taulu 336. Alma, s. 8.11.1883. Taulu 353. Ida Maria, s. 26.10.1886. Taulu 358. Taulu 335. VI. Matti Heikinpoika Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 28.12.1874 Alahärmässä, k. 14.9.1908 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1898 Ylihärmässä Anna Matintytär Kauppila, s. 9.9.1876 Ylihärmässä. Vaimo muutti leskenä takaisin Ylihärmään 1911 lasten kanssa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lydia Maria, s. 3.11.1899, k. 29.12.1903. Toivo Matti, s. 29.6.1902, k. 27.1.1904. Hilja Vieno Justiina, s. 8.1.1905. Toini Rauha Elisabeth, s. 25.12.1907. Taulu 336.

VI. Anna Heikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 5.5.1880 Alahärmässä, k. 27.11.1950 Alahärmässä. Puoliso 27.8.1905 Alahärmässä Juho Oskari Kauppi, s. 1.10.1882 Alahärmässä, k. 28.4.1972 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Kauppi ja Anna Kaisa Antintytär Hakola. He olivat talollisia Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Väinö Heikki, s. 23.11.1905, k. 13.3.1926. Vieno Katri Sulima, s. 29.8.1908, k. 16.8.1909. Toini Maria (Maija), s. 6.7.1910. Taulu 337. Eeva, s. 15.12.1912, k. 8.7.1927. Aarne Jaakko, s. 10.6.1915. Taulu 348. Martta Katariina, s. 29.1.1918. Martta on toiminut myymälänhoitajana Alahärmässä. Hän asuu (1997) eläkeläisenä Kojolassa. Naimaton. Martti Oskari, s. 15.10.1921. Puoliso 21.12.1947 Alahärmässä Meimi Eliina Ekola, s. 18.3.1926 Alahärmässä, k. 5.4.1997 Kojolassa. Vanhemmat: Henrik Nikolai Matinpoika Ekola ja Alina Katariina Antintytär Björkholm. He ovat olleet maanviljelijöinä Kojolassa Kaupissa. Veljekset Jaakko ja Martti Kauppi ovat naimisissa sisarusten kanssa. Martilla ja Meimillä on adoptiolapsena Jaakon ja Bertan poika Lauri (ks. taulu 358). Mauno Antti, s. 30.8.1927. Mauno asuu Kojolassa ja on naimaton. Taulu 337. VII. Toini Maria (Maija) Kauppi (äiti Anna Henrikintytär Kojonen, taulu 336), s. 6.7.1910 Alahärmässä, k. 21.1.1992 Alahärmässä. Puoliso 12.6.1932 Alahärmässä Yrjö Johannes Kojola, s. 12.9.1911 Alahärmässä. Vanhemmat: Anton Rikhard Kojola ja Elisabeth Koivisto. Yrjö ja Maija ovat olleet maanviljelijöinä Alahärmän Kojolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mauri Johannes, s. 28.11.1932. Taulu 338. Mikael (Mikko) Yrjö Oskari, s. 1.4. Taulu 339. Mirja Anna-Liisa, s. 30.4.1938. Taulu 340. Martti Jaakko, s. 23.2.1941. Taulu 341. Matti Erkki Kalervo, s. 5.6.1944. Taulu 344. Mauno Heikki Väinö, s. 11.10.1947. Taulu 345. Maria Leena, s. 7.4.1949. Taulu 346. Markku Antero, s. 11.11.1954. Taulu 347. Taulu 338. VIII. Mauri Johannes Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 28.11.1932 Alahärmässä. Puoliso 4.6.1954 Keuruulla Ulpu Pirjo Marjatta Pöyhönen, s. 4.1.1930 Kymissä. Vanhemmat: Yrjö Alpo Kasper Pöyhönen ja Katri Maria Ukkonen. Mauri muutti 1954 Virroille ja on asunut siellä ja toiminut opettajana ja koulunjohtajana. Ulpu on luokanopettaja. IX. Lapsi syntynyt Virroilla: Ilpo Yrjö Johannes, s. 23.12.1956. Puoliso 1.8.1984 Helsingissä Taina Elina Kantokorpi, s. 6.9.1956. Ilpo on koulutukseltaan biologi, nykyisin Riistantutkimuslaitoksen petotutkija. Hän on väitellyt tohtoriksi v. 1989 aiheenaan poron lisääntyminen. Hän on työskennellyt Taivalkosken tutkimusasemalla porotutkijana kymmenkunta vuotta ennen nimitystään petotutkijaksi. Hänen harrastuksiinsa kuuluu saamelaisuuden tutkiminen ja luontokuvaus. Hän on erikoistunut Suomenselän luonnon ja metsäpeurojen kuvaamiseen. Taina on samoin biologi ja hän työskentelee Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Perheeseen kuuluu 2 lasta ja kaikki asuvat Rovaniemellä. Taulu 339. VIII. Mikael (Mikko) Yrjö Oskari Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 1.4.1935 Alahärmässä. Puoliso 26.10.1962 Alahärmässä Orvokki Birgitta Koivusaari, s. 9.11.1939 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Ilmari ja Senja Koivusaari. Mikko on luokanopettajana Perhossa ja Orvokki on kotiäiti. IX. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa ja Perhossa: Pentti Juhani, s. 26.10.1964. Päivi Harriet, s. 13.10.1969, k. 1.5.1994 Vantaalla. Taulu 340.

VIII. Mirja Anna-Liisa Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 30.4.1938 Alahärmässä. Puoliso 8.6.1973 Halikossa Eero Topias Nojonen, s. 16.4.1927 Kangasniemellä. Vanhemmat: Vilho Nojonen ja Hilma Himottu. Anna-Liisa on kasvattajahoitaja ja Eero on toiminut seurakuntamestarina Alahärmässä, on nykyisin eläkkeellä. He asuvat Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Kangasniemellä: Hanna Maria, s. 20.2.1975. Juha Jaakko, s. 11.5.1976. Mirjami Elisa, s. 30.9.1977. Taulu 341. VIII. Martti Jaakko Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 23.2.1941 Alahärmässä. Puoliso 13.5.1962 Hilkka Marjatta Suo, s. 7.2.1941 Alahärmässä. Vanhemmat: Reino Rafael Suo ja Impi Elisabet Juhontytär Välitorppa. Martti on työssä rautatiellä junamiehenä ja Hilkka on tehdassiivooja. IX. Lapsia, syntyneet Kaarlelassa ja Alahärmässä: Helena Maria, s. 7.4.1963. Taulu 342. Kalevi Jaakko, s. 6.10.1964. Taulu 343. Taulu 342. IX. Helena Maria Kojola (isä Martti Jaakko Kojola, taulu 341), s. 7.4.1963 Kaarlela. Puoliso Asko Kalervo Valkeinen, s. 22.8.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Matias Valkeinen ja Kaisu Marja Tyni. (Ks. taulu 387.) Helena on ammatiltaan laborantti ja Asko on metallimies. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Teija Katri Maria, s. 25.1.1988. Maiju Kristiina, s. 19.6.1991. Matti Jaakko Kalervo, s. 22.4.1995. Taulu 343. IX. Kalevi Jaakko Kojola (isä Martti Jaakko Kojola, taulu 341), s. 6.10.1964 Alahärmässä. Puoliso Soili Latva-aho, s. 24.4.1964 Vetelissä. Vanhemmat: Sakari Latva-aho ja Hilja Tuulikki Sultan. Kalevi on metsäteknikko ja Soili on metsäinsinööri. X. Lapsi: Antti, s. 1.4.1993. Taulu 344. VIII. Matti Erkki Kalervo Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 5.6.1944 Alahärmässä. Puoliso 18.12.1971 Virroilla Tuula Marita Poutanen, s. 31.5.1947 Heinolan mlk:ssa. Vanhemmat: Aarne Johannes Poutanen ja Hilma Helena Pörsti. Matti on tilanhoitajana Ruovedellä ja Tuula on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pekka Samuel, s. 7.2.1976 Miika Johannes, s. 23.4.1978 Maria Helena, s. 30.9.1980 Markus Kalervo, s. 14.1.1983 Taulu 345. VIII. Mauno Heikki Väinö Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 11.10.1947 Alahärmässä. Puoliso 25.5.1973 Pattijoella Elsa Marjatta Pellikka, s. 5.10.1948 Revonlahdella. Vanhemmat: Olavi ja Eeva Pellikka. Mauno on vanhempi konstaapeli ja Elsa on merkonomi. Perhe asuu Pattijoella. IX. Lapsia, syntyneet Pattijoelle: Eija Annukka, s. 19.3.1973. Virve Maria, s. 27.11.1977. Taulu 346. VIII. Maria Leena Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 7.4.1949 Alahärmässä. Puoliso 6.11.1973 Uudessakaupungissa Leo Jouni Ilmari Holvitie, s. 29.2.1933 Uudessakaupungissa. Vanhemmat: John Erik Holvitie ja Taimi Lucina Elomaa. Leena on ammatiltaan lastenhoitaja ja lehdenjakaja, Leo on taiteilija ja lehdenjakaja. IX. Lapsia, syntyneet Uudessakaupungissa:

John Leo Joakim, s. 21.9.1974. Eeva Magdaleena, s. 23.8.1977. Taulu 347. VIII. Markku Antero Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 11.11.1954 Alahärmässä. Puoliso 3.5.1975 Kortesjärvellä Anni Riitta Eveliina Manninen, s. 29.12.1952 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Uuno ja Laura Manninen. Markku on maanviljelijänä Kortesjärven Mannisessa, Anni on ompelija. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Uudessakaarlepyyssä: Jarmo Antero, s. 29.7.1975. Jaana Eveliina, s. 4.4.1977. Taulu 348. VII. Aarne Jaakko Kauppi (äiti Anna Henrikintytär Kojonen, taulu 336), s. 10.6.1915 Alahärmässä, k. 10.7.1995 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1943 Alahärmässä Bertta Vilhelmiina Ekola, s. 6.3.1917 Alahärmässä. Vanhemmat: Henrik Nikolai Matinpoika Ekola ja Alina Katariina Antintytär Björkholm. Ovat olleet maanviljelijöinä Kojolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Heikki Tapani, s. 1.9.1945. Taulu 350. Jussi Hannu Jaakko, s. 6.4.1950. Naimaton. Elina Mirjami, s. 25.6.1953. Taulu 351. Lauri Martti Kalevi, s. 22.9.1957. Taulu 352. Taulu 349. VIII. Heikki Tapani Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 1.9.1945 Alahärmässä. Puoliso 15.3.1970 Alahärmässä Anna Liisa Pelkkala, s. 30.8.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Armo Johannes Pelkkala ja Helle Maria Jokiniemi. Heikki on sähköasentaja ja sahayrittäjä, Anna Liisa on koulunsiivooja. He asuvat Kojolassa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Ulla Kristiina, s. 15.9.1970. Tapani Johannes, s. 11.10.1972. Juha Heikki Oskari, s. 13.3.1980. Jaana Anna-Liisa, s. 13.3.1980. Taulu 350. VIII. Anna Kaarina Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 27.8.1946 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1971 Alahärmässä Pentti Matias Einonpoika Lahti, s. 20.11.1942 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matias Eino Lahti ja Anna Lyyli Korpi. Annalla ja Pentillä on Kortesjärvellä autokoulu. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Minna Maarit, s. 15.7.1975. Jukka Matias, s. 19.4.1981. Taulu 351. VIII. Elina Mirjami Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 25.6.1953 Alahärmässä. Elina on keittiöapulaisena Voltin vanhainkodilla ja asuu Perkiömäessä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Mikko Jaakko Petteri, s. 30.9.1975. Taulu 352. VIII. Lauri Martti Kalevi Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 22.9.1957 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1983 Evijärvellä Pirkko Liisa Backlund, s. 21.8.1963 Evijärvellä. Vanhemmat: Johan Viktor Backlund ja Esteri Elina Aho. Lauri ja Pirkko ovat maanviljelijöinä Kojolassa. (Laurin adoptiovanhemmat ks. taulu 336.) IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Niko Alfred Mikael, s. 8.1.1987. Laura Anna Maria, s. 7.10.1990. Katariina Lea Rakel, s. 2.6.1993. Joona Juha Rafael, s. 2.6.1993. Taulu 353.

VI. Alma Henrikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 8.11.1883 Alahärmässä, k. 15.4.1963 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1903 Alahärmässä Tuomas Tuomaanpoika Pollari, s. 22.2.1866 Kauhavalla, k. 30.10.1926 Kauhavalla. Vanhemmat: Tuomas Juhonpoika ja Margareta Juhontytär Pollari. Tuomas ja Alma olivat maanviljelijöinä Kauhavalla. Avioliitto oli Tuomaan toinen. ja hänellä oli useita lapsia ensimmäisestä avioliitosta. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Elle Anna Aurora, s. 12.3.1904, k. naimatonna 19.11.1968. Martta Ida Elisabet, s. 18.5.1906, k. 28.6.1918. Lauri Tuomas, s. 6.7.1908, k. 10.7.1918. Eero Johannes (Jussi), s. 27.9.1910, k. naimatonna 27.3.1930. Hän oli maanviljelijä. Matti Veikko, s. 24.2.1913, k. 13.7.1918. Ilma Maria, s. 10.9.1915, k. 16.2.1917. Heikki Vilho, s. 25.5.1917, k. 9.7.1918. Heikki Tuomas, s. 29.7.1919. Kaatunut 13.7.1941 (Muuanto). Hän oli maanviljelijä. Paavo Veikko, s. 2.1.1922. Taulu 354. Antti Simon, s. 12.12.1924. Taulu 357. Mirjam Sisko, s. 28.1.1927, k. 31.3.1931. Taulu 354. VII. Paavo Veikko Pollari (äiti Alma Henrikintytär Kojonen, taulu 353), s. 2.1.1922 Kauhavalla, k. 15.8.1989 Seinäjoella Keskussairaalassa. Puoliso 6.8.1950 Ylihärmässä Kaisa Sisko Jaakontytär Mäntylä, s. 3.5.1921 Ylihärmässä. Vanhemmat: Jaakko Mäntylä ja Fiia Kleimola. Paavo oli käynyt Suupohjan maamieskoulun ja Kaisa Kauhajoen Evankelisen kansanopiston. He ovat olleet maanviljelijöinä Kauhavalla. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Marjatta Anneli, s. 12.10.1951. Annikki Kaarina, s. 21.12.1952. Taulu 355. Jussi Veli Tuomas, s. 6.12.1959. Taulu 356. Liisa Mirjami, s. 16.5.1955. Liisa Pollari on toiminut Kauhavan seurakunnan nimikkolähettinä Japanissa Kobessa. Taulu 355. VIII. Annikki Kaarina Pollari (isä Paavo Veikko Pollari, taulu 354), s. 21.12.1952 Kauhavalla. Puoliso 30.12.1979 Kauhavalla Pekka Tapani Kujala, s. 12.9.1955 Kauhavalla. Vanhemmat: Yrjö Johannes Kujala ja Katri Josefiina Juhontytär Liinamaa. Annikki ja Pekka ovat maanviljelijöinä Kauhavan Pernaalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Anna Kaarina, s. 30.11.1983. Leena Annikki, s. 2.5.1986. Jari Pekka, s. 15.1.199. Taulu 356. VIII. Jussi Veli Tuomas Pollari (isä Paavo Veikko Pollari, taulu 354), s. 6.12.1959 Kauhavalla. Puoliso 30.4.1981 Kauhavalla Tiina Lehtimäki, s. 21.4.1959. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Tuomo Jaakko Matias, s. 6.11.1981. Laura Satu Maaria, s. 23.10.1983. Taulu 357. VII. Antti Simon Pollari (äiti Alma Henrikintytär Kojonen, taulu 353), s. 12.12.1924 Kauhavalla, k. 7.5.1990 Kauhavalla. Puoliso 23.8.1964 Kauhavalla Pirkko Anja Aulikki Vuolle, s. 18.6.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Veikko Vilho Vilhelminpoika Vuolle ja Anja Elisa Aukustintytär Hietanen. Antti oli maanmittausinsinööri ja Pirkko on peruskoulunopettaja. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Kerttu Maaria, s. 28.6.1965. dipl.ins.. Puoliso 3.1990 Espoossa Lauri Malmi. dipl.ins.. Heikki Tuomas Juhana, s. 12.3.1967. V. 1993 Heikki oli tekniikan ylioppilas. Pirkko Liisa, s. 13.8.1968. Puoliso 14.8.1992 Clevelandissä Ohiossa Tom Zeller, s. 30.4.1969. He olivat tuolloin kumpikin opiskelijoita. Johanna Vuokko, s. 26.7.1970. Tuomas Antti Jaakko, s. 16.3.1976.

Taulu 358. VI. Ida Maria Henrikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 26.10.1886 Alahärmässä, k. 12.8.1944 Alahärmässä. Puoliso 6.3.1910 Alahärmässä Juho Kaappo Hietanen, s. 24.6.1880 Kauhavalla, k. 12.1.1921 Alahärmässä. Vanhemmat: Tuomas Kaaponpoika Sippola ja Greta Juhantytär Turja. Rippikirjaan on merkitty, että Juho Kaappo on käynyt läpi kansakoulun 1895. He olivat maanviljelijöinä Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Rauha Ellen Elisabet, s. 10.10.1910. Taulu 359. Toivo Johannes, s. 24.11.1912. Kaatui 12.12.1939 Taipaleenjoella. Lilja Maria, s. 17.9.1916. Taulu 360. Alli Anna Helena, s. 6.6.1919, k. 10.2.1943. Helvi Kaarina, s. 18.6.1922. Puoliso 30.12.1956 Alahärmässä Eero Valdemar Harjunpää, s. 23.9.1920 Isojoella. Ovat eronneet. Helvillä on avioliitosta yksi poika. Anja Ida, s. 28.6.1925, k. 13.2.1941. Taulu 359. VII. Rauha Ellen Elisabet Hietanen (äiti Ida Maria Henrikintytär Kojonen, taulu 358), s. 10.10.1910 Alahärmässä, k. 30.11.1980. Puoliso 12.5.1946 Alahärmässä Eino Jaakko Jämsä, s. 21.2.1919 Ylivieskassa. Rauha ja Eino muuttivat Alahärmästä Pietarsaareen 1975. Eino on ollut töissä savotoilla. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Toivo Jaakko, s. 7.7.1946 Alahärmässä. Toivo on ammatiltaan teknikko. Hän on ollut naimisissa ja eronnut. Hän asuu Pietarsaaressa .Avioliitosta ei ole lapsia. Taulu 360. VII. Lilja Maria Hietanen (äiti Ida Maria Henrikintytär Kojonen, taulu 358), s. 17.9.1916 Alahärmässä. Puoliso 30.6.1935 Alahärmässä Jaakko Emil Kojonen, s. 14.4.1911 Alahärmässä, k. 25.4.1992 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Oskar Kojonen ja Kerttu Maria Salomonintytär Holsius. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aila Maria Tuulikki, s. 14.5.1936. Taulu 361. Helvi Anneli, s. 15.10.1938. Helvi muutti naimattomana 1963 Turkuun. Veikko Juhani, s. 7.5.1941. Taulu 362. Elina Kaarina, s. 25.3.1947. Taulu 363. Eeva Liisa, s. 12.4.1949. Taulu 364. Harri Antero, s. 30.10.1953. Taulu 365. Taulu 361. VIII. Aila Maria Tuulikki Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 14.5.1936 Alahärmässä. Puoliso 25.6.1955 Alahärmässä Erkki Aukusti Muukkonen, s. 13.4.1931 Uukuniemellä. Vanhemmat: Aukusti ja Iida Muukkonen. Erkki tuli 1951 Uukuniemeltä. Aila on kotiäiti ja Erkki on kirvesmies. Asuvat Alahärmässä Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Leila Eija Irmeli, s. 14.9.1960. Taina Kirsi Helena, s. 18.4.1969. Timo Tapio, s. 10.7.1973. Taulu 362. VIII. Veikko Juhani Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 7.5.1941 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1962 Alahärmässä Raija Marjatta Perämäki, s. 2.5.1941 Alahärmässä. Vanhemmat: Sanfrid Johan Perämäki ja Irja Markkula. Asuvat Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Risto Kalevi, s. 12.9.1964. Sari Irja Johanna, s. 22.1.1967. Taulu 363. VIII. Elina Kaarina Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 25.3.1947 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1980 Alahärmässä Matti Juhani Rinta-Hiiro, s. 5.9.1945 Kuortaneella. Vanhemmat: Albert ja Rauha Rinta-Hiiro. Elina on kirjanpitäjä ja Matti on kenttämestari. He asuvat perheineen Voltissa.

IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hanna Elina, s. 22.12.1981. Kari Matti, s. 17.4.1985. Taulu 364. VIII. Eeva Liisa Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 12.4.1949 Alahärmässä. Avopuoliso Juhani Kalevi Kojonen, s. 11.12.1947 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Alarik Kojonen ja Hilja Katariina Paulasaari. Juhani on varaosamyyjä. He asuvat Vaasassa IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Minna Maria, s. 1984. Taulu 365. VIII. Harri Antero Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 30.10.1953 Alahärmässä. Puoliso 24.7.1976 Oravaisissa Carola Agneta Nylund, s. 20.1.1953 Oravaisissa. Vanhemmat: Karl Artur ja Göta Inga Viola Nylund. Harri on huoltoteknikko Rank Xeroxin palveluksessa ja Carola on markkinointiassistentti. He asuvat Oravaisissa (1995). IX. Lapsia, syntyneet Turussa ja Oravaisissa: 1. Camilla Susanna, s. 1.10.1977. 1. Heidi Sofie, s. 28.6.1982. Taulu 366. V. Liisa Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 9.11.1847 Alahärmässä, k. 1.4.1921 Alahärmässä. Puoliso 27.12.1867 Alahärmässä Jaakko Juhonpoika Alaranta, s. 17.9.1842 Alahärmässä, k. 8.3.1881 Alahärmässä Ekolassa. Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Alaranta ja Maria Matintytär Kunnari. Jaakko oli torppari ja seppä Ekolassa. Heillä oli 4 ennen Sannaa syntynyttä lasta (Maija, Juha, Antti ja Johannes), jotka kaikki kuolivat pieninä. Liisa muutti leskeksi jäätyään Kojosen talon torppaan. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanna, s. 4.10.1877. Taulu 367. Jaakko, s. 9.6.1881. Taulu 401. Taulu 367. VI. Sanna Jaakontytär Alaranta (äiti Liisa Antintytär Pesonen, taulu 366), s. 4.10.1877 Alahärmässä, k. 15.6.1945 Alahärmässä. Puoliso 1:o 19.6.1898 Alahärmässä Jaakko Jaakonpoika Kojonen, s. 23.12.1862 Alahärmässä, k. keuhkotautiin 14.2.1909 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Matinpoika Kojonen ja Vilhelmiina Antintytär Hakola. Jaakko Kojonen oli talollinen Kojolassa. Puoliso 2:o 18.1.1914 Alahärmässä leski Alfred Kustaanpoika Pollari, s. 24.8.1873 Kauhavalla Pollarissa, k. 15.8.1940 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa (Köysti) Juhonpoika Pollari ja Katariina Serafia Vähäpassi. Alfred tuli "kotivävyksi" Kojolaan ja oli talollinen. Alfredin ensimmäinen vaimo ja lapset olivat elossa kun tämä lähti Amerikkaan 1903. Kojolassa Alafree toimi myös pitokokkina: hän teki kaikki raskaat työt. Sannan ja Alafreen avioliitosta ei ollut lapsia. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Jaakko Alarik, s. 24.4.1899. Taulu 368. 1. Lyydia Elisabet, s. 12.8.1900, k. 4.3.1902. 1. Saima Maria, s. 5.1.1902. Taulu 378. 1. Matti, s. 9.8.1903, k. 1.8.1905. 1. Esteri Susanna, s. 24.9.1904, k. 8.6.1905. 1. Matti, k.1 päivän ikäisenä 21.3.1906. 1. Gabriel Ilmari, s. 23.2.1907. Taulu 390. 1. Lilja Susanna, s. 25.3.1909. Taulu 395. Taulu 368. VII. Jaakko Alarik Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 24.4.1899 Alahärmässä, k. 19.3.1971 Vaasassa. Puoliso 31.12.1931 Vaasassa Hilja Katariina Paulasaari, s. 6.6.1904 Jalasjärvellä, k. 5.10.1981 Vaasassa. Vanhemmat: Samuel Antinpoika Paulasaari ja Heleena Olivia Haanpää. Alarik oli jääkärivääpeli ja myöhemmin autonkuljettaja. (Jääkärimatrikkelit, Härmän Joulu) Hänet on merkitty jääkäriluetteloon maanviljelijäksi. - Kojonen muutti Alahärmästä Vaasaan naimattomana 1929, palasi Härmään 1945 ja muutti vielä takaisin Vaasaan 1952. VIII. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Vaasassa, muut Alahärmässä:

Lilja Liisa, s. 12.4.1929. Taulu 369. Veikko Kullervo, s. 27.10.1931. Taulu 371. Eeva Helena, s. 3.3.1939. Taulu 375. Jaakko Kalervo, s. 18.4.1946. Taulu 376. Juhani Kalevi, s. 11.12.1947. Taulu 377. Taulu 369. VIII. Lilja Liisa Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 12.4.1929 Vaasassa. Puoliso 30.4.1955 Vaasassa Väinö Matti (Matias) Kuokkanen, s. 19.12.1926 Jaakkimassa, k. 23.6.1989 Vaasassa. Vanhemmat: Juho Kuokkanen ja Ida Sofia Uimonen. Lilja on työopastaja ja Väinö on vartija. IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Kari Väinö, s. 14.12.1957. Taulu 370. Taulu 370. IX. Kari Väinö Kuokkanen (äiti Lilja Liisa Kojonen, taulu 369), s. 14.12.1957 Vaasassa. Puoliso 12.6.1993 Vaasassa Hanna-Leena Peräinen, s. 11.9.1962 Oulussa. Vanhemmat: Timo Peräinen ja Leila Johanna Korkee. Kari on verovirkailija ja Hanna-Leena on sosiaalivirkailija. Perhe asuu Vaasassa. X. Lapsi syntynyt Vaasassa: Karri Matias, s. 17.8.1993. Taulu 371. VIII. Veikko Kullervo Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 27.10.1931 Vaasassa. Puoliso 22.6.1952 Vaasassa Meimi Adolfina Ylinen, s. 19.6.1931 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Viljami Ylinen ja Vilhelmiina Matintytär Heikkilä. Veikko on varastomies Vaasan Myllyllä ja perhe asuu Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Tuija Maarit, s. 5.9.1955. Taulu 372. Taina Elise, s. 26.7.1957. Taulu 373. Teija Irene, s. 18.7.1959. Taulu 374. Tomi Veikko, s. 18.1.1973. Tomi opiskelee Wärtsilän konepajakoulussa sähkövoimatekniikkaa. Tiina Susanna, s. 30.12.1975. Ylioppilas-merkonomi. Taulu 372. IX. Tuija Maarit Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 5.9.1955 Puoliso 25.2.1978 Vaasassa Anders Mikael Kjellberg, s. 13.9.1952 Mustasaari. Tuija on ylioppilas-merkonomi. Anders on koulutukseltaan insinööri ja työskentelee Värtsilä Oy:ssä Vaasassa. - Perhe on a asunut Singaporessa, jossa Anders työskenteli pari vuotta dieselmoottoritehtaassa. Nykyisin he asuvat Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Nelly Katariina, s. 26.2.1981. Patrik Mikael, s. 18.2.1983. Henri Christian, s. 8.1.1985. Taulu 373. IX. Taina Elise Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 26.7.1957 Vaasassa. Puoliso 6.12.1980 Vaasassa Erik Gunnar Pettersson, s. 11.1.1953 Turussa. Taina on ylioppilas-merkonomi ja Erik on koulutukseltaan koneinsinööri, hän on osastojohtajana Wärtsilä Diesel Oy:ssä Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Frida Cecilia, s. 25.9.1981. Erik Daniel, s. 9.7.1983. Taulu 374. IX. Teija Irene Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 18.7.1959 Vaasassa. Puoliso 6.10.1984 Vaasassa Lauri Juhani Vuorela, s. 1.10.1956 Alatorniolla. Teija on ylioppilas-merkonomi ja Lauri on merivartija. Perhe asuu Vaasassa. X. Lapsia: Ville-Matias, s. 8.11.1985. Pauli-Petteri, s. 27.4.1987.

Esa-Topias, s. 9.3.1990. Taulu 375. VIII. Eeva Helena Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 3.3.1939 Vaasassa. Puoliso 17.6.1967 Mustasaaressa Christer Thorolf Ståhl, s. 23.12.1941 Mustasaaressa. Vanhemmat: Uno ja Elna Ståhl. Helena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja Christer on autonkuljettaja. He asuvat Helsingbyssä. IX. Lapsi syntynyt Mustasaaressa: Harry Thorolf, s. 30.8.1969. Poikamies. Taulu 376. VIII. Jaakko Kalervo Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 18.4.1946 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1970 Vaasassa Leena Anneli Heinonen, s. 15.6.1950 Vaasassa. Vanhemmat: Reino Valfrid Heinonen ja Anna Ester Rautio. Kalervo on autonasentaja ja Leena on tuote-esittelijä. Perhe asuu Vähässäkyrössä. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Vesa Jaakko, s. 5.6.1972. Jani Valfrid, s. 8.12.1973. Jarno Pasi Kalevi, s. 3.12.1974. Taulu 377. VIII. Juhani Kalevi Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 11.12.1947 Alahärmässä. Avopuoliso Eeva Liisa Kojonen. Toisto, katso taulu 264. Taulu 378. VII. Saima Maria Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 5.1.1902 Alahärmässä, k. 30.9.1975 Alahärmässä. Puoliso 19.12.1926 Alahärmässä Matti Tyni, s. 4.7.1882 Alahärmässä, k. 12.4.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Erkinpoika Tyni ja Liisa Juhontytär Mattila. Saima ja Matti olivat talollisia Tynissä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Martti Uolevi, s. 9.5.1927. Taulu 379. Olli Jaakko, s. 10.4.1930. Taulu 383. Kaisu Marja, s. 16.7.1933. Taulu 387. Taulu 379. VIII. Martti Uolevi Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 9.5.1927 Alahärmässä. Puoliso 19.12.1948 Alahärmässä Mirjami Katariina Mäenpää, s. 11.6.1923 Alahärmässä, k. 27.11.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Esa Vihtori Jaakonpoika Mäenpää ja Lempi Vilhelmiina Rintala. Martti on tehnyt kahta työtä: hän on ollut maanviljelijä Tynin kylällä ja lisäksi työskennellyt Schaumanilla Pietarsaaressa kuljetustehtävissä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Seppo Matias, s. 3.4.1949. Taulu 380. Simo Esaias, s. 20.10.1950. Taulu 381. Tuulikki Eliina Marjanna, s. 6.8. Taulu 382. Tuomo Sakari, s. 16.10.1958. Tuomo on kemisti ja asuu Helsingissä. Irmeli Johanna, s. 15.3.1961. Irmeli on kosmetologi ja parturi-kampaaja. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Taulu 380. IX. Seppo Matias Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 3.4.1949 Alahärmässä. Puoliso 24.1.1971 Toini Ågren, s. 12.1.1949 Muoniossa. Vanhemmat: Antti Ågren ja Vera Kangosjärvi. Seppo on koulutukseltaan teknikko ja Toini on työskennellyt hyttiemäntänä. Seppo aloitti työuransa aikoinaan Luikonlahden kaivoksen rikastamolla, jossa hän oli yhtenä härmäläisenä käynnistämässä rikastamoa. Sieltä hän lähti teknisen alan koulutukseen ja sen jälkeen työhön Pietarsaareen 1969 paperitehtaalle Wisaforestin palvelukseen. Siellä hän on ollut useita vuosia päätoimisena luottamusmiehenä. V. 1996 hänet valittiin Paperiliiton luottamustehtäviin. Seppo ja Toini ovat eronneet. He asuvat kumpikin Pietarsaaressa. X. Lapsia: Marjo Susanna, s. 10.6.1971. Marjo on koulutukseltaan vaatetussuunnitteluteknikko ja asuu Pietarsaaressa äitinsä kanssa. Kimmo Matias, s. 21.1.1974. Kimmo on koulutukseltaan asentaja.

Taulu 381. IX. Simo Esaias Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 20.10.1950 Alahärmässä. Puoliso Irma Sepänaho, s. 14.12.1954. Vanhemmat: Lauri Sepänaho ja Leila Salo. Simo on kirvesmiehenä rakennuksilla ja viljelee siinä ohessa perunaa kotitilallaan. Hänet tunnetaan Alahärmässä monipuolisena harrastajanäyttelijänä. Irma on koulutukseltaan merkonomi ja työskentelee konttoristina Aution Neuleella. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sami Antero Esaias, s. 19.10.1975. Sami on ensiksi valmistunut puusepäksi ammattikoulusta ja sitten insinööriksi Seinäjoen teknillisestä oppilaitoksesta puutekniikan linjalta. Juha Matti, s. 29.5.1977. Juha on valmistunut Kauhajoen ammattioppilaitoksesta laiva- ja ravintolakokiksi. Ville Jarmo Sakari, s. 27.4.1982. Johannes Marko Eemeli, s. 4.9.1984. Emilia Inkeri Anniina, s. 20.7.1993. Taulu 382. IX. Tuulikki Eliina Marjanna Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 6.8.1954 Alahärmässä. Puoliso Kjell Ole Ehres, s. 4.4.1955 Föglössä. Vanhemmat: Olof Magnus Ehres ja Gea Majlis Kjellberg.Tuulikki on valmistunut Åbo Akademissa sosiaaliohjaajaksi. Kjell on intendenttinä Viking-linjan laivalla. He asuvat Ahvenanmaalla. X. Lapsia: Sebastian Alexander, s. 13.1.1985. Sandy Patricia, s. 19.5.1986. Linn Charlotta, s. 2.5.1991. Laurina Christel, s. 2.5.1991. Taulu 383. VIII. Olli Jaakko Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 10.4.1930 Alahärmässä. Puoliso 13.7.1952 Alahärmässä Eila Maria Filppula, s. 13.7.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Edvard Jaakonpoika Filppula ja Aili Tervonen. Ovat maanviljelijöitä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lasse Jaakko, s. 16.12.1952. Taulu 384. Aira Helena, s. 25.8.1954. Taulu 385. Anita Tellervo, s. 22.8.1956. Taulu 386. Jari Juhani, s. 29.10.1967. On naimisissa (1996). Taulu 384. IX. Lasse Jaakko Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 16.12.1952 Alahärmässä, k. 26.9.1996 Alahärmässä. Puoliso 17.8.1975 Raisa Viitala, s. 31.5.1957 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Viitala ja Onerva Linna. Lasse oli kirvesmies ja Raisa on ylioppilas-merkonomi. X. Lapsia: Virva Liisa Kristiina, s. 12.1.1976. Taina Maija Katariina, s. 25.9.1979. Jaakko Akseli, s. 8.10.1986. Taulu 385. IX. Aira Helena Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 25.8.1954 Alahärmässä. Puoliso 1973 Jarl Lundqvist, s. 6.4.1949 Purmossa. Vanhemmat: Valter Lundqvist ja Saima Puskala. Jarl on laitosmies. X. Lapsia: Teemu Bertil, s. 3.5.1974. Niko Kristian Bertel, s. 8.5.1981. Taulu 386. IX. Anita Tellervo Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 22.8.1956 Alahärmässä. Puoliso 7.4.1979 Alahärmässä Tuomo Matias Luomanen, s. 9.11.1952 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai Luomanen ja Martta Palo. Anita ja Tuomo ovat maanviljelijöinä Ekolassa. X. Lapsia: Antti Matias. Veli Matti.

Taulu 387. VIII. Kaisu Marja Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 16.7.1933 Alahärmässä. Puoliso 4.12.1955 Erkki Matias Valkeinen Alahärmässä, s. 5.12.1933 Alahärmässä. Vanhemmat: Vihtori Hermanninpoika Valkeinen ja Laina Susanna Matintytär Taipale. Erkki on kirvesmies ja lisäksi hän ja Kaisu ovat maanviljelijöinä Tynissä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pekka Antero, s. 19.12.1956. Pekka on terveydenhuollon lehtori Vaasassa sairaanhoito-oppilaitoksessa. Naimaton. Kiinnostui jo kouluaikana sukututkimuksesta. Juuri Pekka jäljitti Anna Hansintyttären Levälästä. Sukututkija henkeen ja vereen! Paavo Matias, s. 19.12.1956. Naimaton. Aune Marja, s. 18.8.1960. Taulu 388. Asko Kalervo, s. 22.8.1962. Taulu 389. Taulu 388. IX. Aune Marja Valkeinen (äiti Kaisu Marja Tyni, taulu 387), s. 18.8.1960 Alahärmässä. Puoliso 8.9.1984 Alahärmässä Simo Arvo Johannes Lehto, s. 2.11.1958 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Aarne Elias ja Hilma Kaarina Lehto. Simo on katsastusmies ja perhe asuu Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Eero Johannes, s. 16.8.1987. Antti Matias, s. 10.4.1993. Taulu 389. IX. Asko Kalervo Valkeinen (äiti Kaisu Marja Tyni, taulu 387), s. 22.8.1962 Alahärmässä. Puoliso Helena Maria Kojola. Toisto, katso taulu 242. Taulu 390. VII. Gabriel Ilmari Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 23.2.1907 Alahärmässä, k. 1.10.1938. Puoliso 7.8.1932 Alahärmässä Lilja Katariina Tuominen, s. 27.3.1912 Alahärmässä, k. 9.9.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Tuominen ja Sanna-Kaisa Filppula. Gabriel oli talollinen. (Liljan toinen avioliitto ks. taulu 402.) VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sauli Johannes, s. 3.3.1933. Taulu 391. Irma Susanna, s. 16.9.1937. Taulu 393. Taulu 391. VIII. Sauli Johannes Kojonen (isä Gabriel Ilmari Kojonen, taulu 390), s. 3.3.1933 Alahärmässä. Puoliso 4.3.1956 Lapualla Ritva Kaarina Luoma, s. 19.12.1938 Lapualla. Vanhemmat: Eino Iisakki Luoma ja Eeva Annikki Rajala. Sauli on autonkuljettaja ja Ritva on myyjä. Perhe asuu Lapualla. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Jari Johannes, s. 20.7.1957. Juha Pekka, s. 10.3.1962. Taulu 392. Petri Tapio, s. 19.7.1968. Taulu 392. IX. Juha Pekka Kojonen (isä Sauli Johannes Kojonen, taulu 391), s. 10.3.1962 Lapualla. Puoliso 12.12.1987 Alahärmässä Katariina Alaranta. Toisto, katso taulu 138. Taulu 393. VIII. Irma Susanna Kojonen (isä Gabriel Ilmari Kojonen, taulu 390), s. 16.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 24.3.1957 Alahärmässä Aimo Elias Rantala, s. 5.11.1934 Alahärmässä, k. 13.12.1984 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Matias Rantala ja Selma Sofia Tukiainen. Irma on ollut talonemäntä ja neulomotyöntekijä. Aimo on maanviljelijä ja postimies. He asuivat Sahankylässä maatilaa v:een 1981, jolloin poika Veli tuli jatkajaksi. Irma ja Aimo muuttivat Volttiin ja Aimo jatkoi postimiehenä ja Irma meni neulomoon töihin. Nyt Irma on sairaseläkkeelle. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Veli Ensio, s. 30.10.1957. Taulu 394. Heli-Maria Kastehelmi, s. 9.7.1970. Puoliso 9.7.1994 Hannu Matias Ollila, s. 9.8.1965. Vanhemmat: Veikko Ollila ja Aili Jokipuisto. Heli on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja ja Hannu on maanviljelijänä kotitilallaan Lappajärvellä.

Esa Eino Gabriel, s. 6.3.1968. Avopuoliso Heli Marketta Harju, s. 8.9.1971. Vanhemmat: Martti Akseli Harju ja Raija Kaarina Kari. Esa on koulutukseltaan koneinsinööri ja hän toimii yrittäjänä Vaasassa. Heli on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja hän on osastosihteerinä sairaalassa Vaasassa. Taulu 394. IX. Veli Ensio Rantala (äiti Irma Susanna Kojonen, taulu 393), s. 30.10.1957 Alahärmässä. Puoliso 23.5.1981 Alahärmässä Leena Marja Irmeli Palomäki, s. 11.10.1960 Alahärmässä. Vanhemmat: Mikko Frans Emil Palomäki ja Irma Ida Maria Talvitie. Velillä ja Leenalla on maito- ja lihatila Sahankylässä v:sta 1981 Velin isän jälkeen. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Riitta Marjaana, s. 16.12.1981. Tapio Matias, s. 3.7.1983. Tarja Marleena, s. 18.9.1989. Marianna Ida Susanna, s. 12.4.1994. Taulu 395. VII. Lilja Susanna Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 25.3.1909 Alahärmässä, k. 11.3.1973 Alahärmässä. Puoliso 1:o 19.5.1929 Alahärmässä Kustaa Rudolf Köykäholma, s. 26.4.1906 Yhdysvalloissa, k. 29.9.1947. Avioliitto oli Kustaa Köykäholman toinen. Hän muutti Kanadaan 1930. Puoliso 2:o 6.4.1952 Alahärmässä Toivo Johannes Kujanen, s. 17.3.1910 Alahärmässä, k. 1.12.1982 Alahärmässä. Vanhemmat: Fredrik Jaakonpoika Kujanen ja Sanna Samuelintytär Koivikko. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Heino Jaakko. Taulu 396. 2. Lilja Marjatta, s. 21.12.1946. Taulu 399. 2. Hannu Juhani, s. 29.11.1952. Taulu 400. Taulu 396. VIII. Heino Jaakko Andersson (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395) e Köykäholma, s. 3.9.1929 Alahärmässä. Puoliso 4.5.1952 Alahärmässä Eila Kyllikki Heikkilä, s. 17.3.1930 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Emil Heikkilä ja Irja Vilhelmiina Kangas. Jaakko on ollut konduktööri ja Eila on eläkkeellä oleva varastonhoitaja. Asuvat Kokkolassa. (Ks. Levälä 2, G 168.) IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kaarlelassa: Hilkka Kaarina, s. 14.10.1952. Taulu 397. Tarja Hannele, s. 20.10.1957. Taulu 398. Taulu 397. IX. Hilkka Kaarina Andersson (isä Heino Jaakko Andersson, taulu 396), s. 14.10.1952 Alahärmässä. Puoliso 18.11.1972 Kaarlelassa Jorma Juhani Välimäki, s. 12.3.1951 Vaasassa. Vanhemmat: Seppo ja Elna Välimäki. Ovat kumpikin rautatieläisiä ja asuvat Kokkolassa. X. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Krista Annika, s. 25.6.1977. Miika Juhani, s. 9.1.1987. Taulu 398. IX. Tarja Hannele Andersson (isä Heino Jaakko Andersson, taulu 396), s. 20.10.1957 Kaarlelassa. Puoliso 3.9.1977 Kokkolassa Risto Olavi Villgren, s. 6.4.1955 Kokkolassa. Vanhemmat: Arvo ja Anne Villgren. Tarja on laitosapulainen ja Risto on putkimies. Perhe asuu Kokkolassa. X. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Satu Hannele, s. 2.9.1979. Pasi Jaakko, s. 14.8.1982. Taulu 399. VIII. Lilja Marjatta Kujanen (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395), s. 21.12.1946 Alahärmässä. Puoliso 11.4.1981 Vöyrillä Reijo Mauri Matias Siltanen, s. 1.10.1945 Vöyri. Vanhemmat: Jussi ja Alma Siltanen. He ovat maanviljelijöinä Vöyrin Petterinmäellä. IX. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Anne Maria, s. 21.9.1981.

Ari Matias, s. 5.4.1989. Taulu 400. VIII. Hannu Juhani Kujanen (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395), s. 29.11.1952 Alahärmässä. Puoliso 14.8.1976 Oravaisissa Gerd Viveka Westerlund, s. 27.7.1952 Oravaisissa. Vanhemmat: Erik ja Elise Westerlund. Gerd on koulutukseltaan kodinhoitaja ja Hannu on maanviljelijänä Kojolassa. Heidän tilansa tarjoaa myös maatilamatkailua, ratsastusleirejä ym.. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Annika Elise, s. 8.1.1980. Janne Johannes, s. 20.9.1985. Tommi Juhani, s. 3.2.1991. Taulu 401. VI. Jaakko Jaakonpoika Alaranta (äiti Liisa Antintytär Pesonen, taulu 366), s. 9.6.1881, k. 4.2.1949 Amerikan kaivoksissa saatuun kivipölykeuhkoon. Puoliso 6.9.1914 Alahärmässä Ida Adolfiina Kojola, s. 17.2.1890 Alahärmässä, k. 10.5.1977. Vanhemmat: Juha Jaakko Antinpoika Kojola ja Sanna Kustaantytär Pirttinen. Asuivat Oulaisissa 1920 - 1927. Asuivat sen jälkeen maanviljelijöinä Kojolassa. Jaakko oli Amerikassa kahteen otteeseen: ennen avioliittoaan (hän lähetti sieltä lipun serkulleen Sanna Maria Kojolalle, joka lähti Amerikkaan 1910, ks. taulu 468) ja uudelleen 1926. VII. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Alahärmässä, muut Oulaisissa: Martta Susanna, s. 22.8.1915, k. 4.2.1917. Saima Elisabet, s. 1.2.1917, k. 25.11.1918. Cecilia (Silja) Jemiina, s. 24.2.1918. Puoliso Taavi Räsänen, s. 1.2.1915 Hiitolassa, k. 15.9.1987 Alahärmässä. Vanhemmat: Taavetti Tirkkonen ja Selma Räsänen. Silja on ollut maanviljelijänä Kojolassa ja Taavi oli kirvesmies. Heillä ei ollut lapsia. Martti Jaakko, s. 3.7.1920, k. sodassa saamiinsa vammoihin 11.3.1946 Alahärmässä. Pentti Erkki, s. 2.8.1922. Taulu 402. Heikki Rikhard, s. 16.2.1924. Taulu 406. Airi Alma Mirjam, s. 28.2.1926. Taulu 412. Taulu 402. VII. Pentti Erkki Alaranta (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 2.8.1922 Oulaisissa. Puoliso 6.12.1942 Alahärmässä Lilja Katariina Tuominen, s. 27.3.1912 Alahärmässä, k. 9.9.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Tuominen ja Sanna-Kaisa Filppula. Pentti, Posti-Pentti, oli siis postimies. Hänen kantoreittinään oli Alahärmässä Voltti - Kojola - Myllymäki - Pelkkala - Köykkäri. Hän kuljetti postia polkupyörällä, moottoripyörällä ja lopuksi autolla. Tarpeen vaatiessa reitin varrella asuvat kyläläiset saivat autokyydin. Hän hoiti myös kyläläisten monia asioita. Hänet tunnetaan myös taitavana nikkarina. Hän on asunut perheineen Kojolan kylällä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hilkka Mirjami, s. 2.6.1946. Taulu 403. Eliisa Katariina, s. 2.5.1953. Taulu 405. Taulu 403. VIII. Hilkka Mirjami Alaranta (isä Pentti Erkki Alaranta, taulu 402), s. 2.6.1946 Alahärmässä. Puoliso 6.8.1966 Alahärmässä Jaakko Sarvela, s. 6.1.1946 Lapualla. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Heikki Juhani, s. 7.4.1967. Taulu 404. Mari-Johanna, s. 6.2.1970. Taulu 404. IX. Heikki Juhani Sarvela (äiti Hilkka Mirjami Alaranta, taulu 403), s. 7.4.1967 Lapualla. Puoliso 31.12.1988 Kirsi Eklund, s. 2.9.1969 Ylihärmässä. X. Lapsia, syntyneet Lapualla: Tuomo, s. 6.10.1988. Toni, s. 16.2.1991. Teemu, s. 12.4.1992.

Taulu 405. VIII. Eliisa Katariina Alaranta (isä Pentti Erkki Alaranta, taulu 402), s. 2.5.1953 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1973 Alahärmässä Kaarlo Haukkala, s. 19.4.1953(?) Ylihärmässä. Kaarlo on autoilija ja perhe asuu Ylihärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Tommi Antero Haukkala, s. 7.5.1975. Anssi Kristian Haukkala, s. 17.9.1977. Marjaana Alli Katariina Haukkala, s. 11.5.1982. Taulu 406. VII. Heikki Rikhard Kojola (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 16.2.1924 Oulaisissa, k. 23.3.1981 Alahärmässä. Äidin sisar Vilhelmiina Kojola adoptoi Heikin ja siksi sukunimenä Kojola. Puoliso 22.6.1947 Kortesjärvellä Eeva Kaarina Halme, s. 6.4.1925 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Kaarle Nestori ja Sanna-Maija Halme. Heikki ja Eeva ovat olleet maanviljelijöinä. Eeva asuu eläkeläisenä Alahärmässä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Kortesjärvellä, muut Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 21.12.1947. Taulu 407. Leino Rikhart, s. 24.4.1949, k. 18.7.1963 Alahärmässä. Arja Anelma, s. 8.2.1951. Taulu 408. Henna Kaarina, s. 17.5.1956. Puoliso 26.12.1979 Alavudella Matti Jokio, s. 19.11.1950. Heillä ei ole lapsia. Arto Juhani, s. 15.8.1959. Taulu 410. Asko Heikki Tapani, s. 4.2.1961. Taulu 411. Taulu 407. VIII. Matti Jaakko Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 21.12.1947 Kortesjärvellä. Puoliso 6.10.1973 Alahärmässä Pirkko Sisko Kuusivuori, s. 18.11.1948 Tampereella. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto. IX. Lapsia: Taina Katariina, s. 7.4.1974. Hannu Jaakko, s. 29.6.1976. Maria Kristiina, s. 10.2.1981. Taulu 408. VIII. Arja Anelma Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 8.2.1951 Alahärmässä. Puoliso 1:o 10.11.1968 Alahärmässä Erkki Vähäpesola, s. 10.12.1945 Alahärmässä. Ovat eronneet. Puoliso 2:o 13.6.1981 Tauno Henrik Hunnakko, s. 8.3.1953. Arja on sairaanhoitaja. IX. Lapsia: 1. Marko Emanuel, s. 18.4.1969. Taulu 409. 1. Jukka Rikhard, s. 24.7.1970. 2. Veli-Pekka, s. 2.8.1981. Taulu 409. IX. Marko Emanuel Vähäpesola (äiti Arja Anelma Kojola, taulu 408), s. 18.4.1969. Puoliso Marjo Hannele Kuntsi 21.2.1991, s. 18.2.1967. X. Lapsi: Joni Alessandro, s. 15.8.1991. Taulu 410. VIII. Arto Juhani Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 15.8.1959 Alahärmässä. Avopuoliso Jaana Maria Perälä, s. 30.6.1961. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Roope Rikhard, s. 13.1.1988. Taulu 411. VIII. Asko Heikki Tapani Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 4.2.1961 Alahärmässä. Puoliso Marita Anneli Sainio 27.7.1985, s. 31.5.1964. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto.

IX. Lapsi: Niina Iida Kristiina, s. 20.3.1991. Taulu 412. VII. Airi Alma Mirjam Alaranta (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 28.2.1926 Oulaisissa. Puoliso 6.1.1946 Alahärmässä Aarne Hautala, s. 1.8.1920 Oulaisissa. Vanhemmat: Eemil ja Kaisa Adele Hautala. Airi ja Aarne ovat olleet maanviljelijöinä Oulaisissa. He asuvat siellä nyt eläkeläisinä. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Aino Helena, s. 3.12.1949. Taulu 413. Hannu Jaakko Eemil, s. 7.3.1951. Hannu on koneasentaja, hänellä on oma yritys. Naimaton (1993) Heikki Juha, s. 24.12.1955. Taulu 414. Erkki Antero, s. 27.3.1959. Taulu 415. Taulu 413. VIII. Aino Helena Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 3.12.1949 Oulaisissa. Puoliso 27.4.1975 Jukka Rantaeskola. Ovat eronneet 1992. Aino on kodinhoitaja ja toimii kehitysvammaisten hoitajana. IX. Lapsia: Eva Maria, s. 1.6.1972. Minna Kristiina, s. 5.10.1975. Heli Marianne, s. 11.10.1979. Mervi Helena, s. 23.10.1980. Taulu 414. VIII. Heikki Juha Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 24.12.1955 Oulaisissa. Puoliso 10.4.1975 Vihannissa Päivi Hannele Konttila, s. 29.6.1955. Heikki on maanviljelijänä omalla tilalla ja lisäksi hän on koneasentaja. IX. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Maarit Hannele, s. 29.11.1978. Taulu 415. VIII. Erkki Antero Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 27.3.1959 Oulaisissa. Puoliso 17.7.1982 Oulussa Eija Riitta Hannele Karihtala, s. 25.11.1961. Erkki on liikennöitsijä, hänellä on oma yritys. IX. Lapsia: Aku Juhani, s. 21.3.1982. Jari Antero, s. 20.12.1988. Taulu 416. V. Maria Antintytär Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 3.4.1854 Alahärmässä, k. 12.12.1879 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1874 Alahärmässä Johannes (Juho) Iisakinpoika Kosola, s. 30.8.1845 Kauhavalla Isosompissa, k. 24.9.1926 Kauhavalla Kosolassa. Vanhemmat: Iisakki Jaakonpoika Kosola ja Maria Kustaantytär Eskola. Marian nimenä on jo vihittäessä Kojonen. Muissa asiakirjoissa on käytetty Pesonen-nimeä vielä vuosia myöhemmin. Mariasta tuli Kosolaan emäntä 20-vuotiaana. Hän kuitenkin kuoli pian, vain 25 vuoden ikäisenä. Juho Kosola, Iisakin Jussi, oli talollinen Kosolassa. Hän solmi toisen avioliiton Maria Juhontytär Pollarin kanssa. Iisakin Jussin talo on nykyisin Kauhavalla talomuseona. VI. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Maria, s. 23.11.1875, k. 23.11.1875. Iisakki (Iikka), s. 22.9.1876. Taulu 417. Antti, s. 16.2.1878, k. 18.5.1878. Sanna Maria, s. 8.7.1879, k. 8.8.1879. Taulu 417. VI. Iisakki Juhonpoika (Iikka) Kosola (äiti Maria Antintytär Kojonen, taulu 416), s. 22.9.1876 Kauhavalla Kosolassa, k. keuhkotautiin 22.11.1904 Kanadassa. Puoliso 29.4.1899 Kauhavalla Amalia Juhontytär Fräntilä, s. 10.10.1874 Kauhavalla, k. keuhkotautiin 21.3.1906 Kauhavalla. Vanhemmat: Juho Kustaa Juhonpoika Fräntilä ja Anna Katariina Juhontytär Linjamäki. Iisakki lähti Amerikkaan Polaris-laivalla Hangosta 28.4.1900 Englantiin, josta eri laivalla Sudburyyn Kanadaan (Siirtolaisrekisterin matkustajaluettelo.) Vaimo ja tytär matkustivat vuoden kuluttua

perässä (19.1.1901) On epäselvää, missä perhe asui ja mitä Iikka teki Kanadassa ollessaan. Amalia ja lapset palasivat takaisin Kauhavalle Fräntilään Iikan kuoltua. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla ja Kanadassa: Helmi Maria Katariina, s. 6.12. Taulu 418. Juha Eemeli, s. 18.11.1901. Taulu 428. Taulu 418. VII. Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola (isä Iisakki Juhonpoika (Iikka) Kosola, taulu 417), s. 6.12.1899 Kauhavalla Kosolassa, k. helmikuussa 1986 Kanadassa. Puoliso viimeistään 1920 Sault Ste Mariessa Kanadassa Jussi Olavi (John) Lehto. Jussin alkuperäinen sukunimi oli Lehtonen, s. 1884 Tampereella (?), k. kaivosmiehen tautiin silikoosiin marraskuussa 1959 Timminsissä. Helmi meni ensimmäisen kerran Kanadaan runsaan vuoden ikäisenä äidin kanssa. Isän kuoltua äiti palasi lasten kanssa takaisin Suomeen Kauhavalle. Helmi lähti uudelleen n. 17-vuotiaana Amerikkaan. (Kirkonkirjojen mukaan hänet on merkitty 1920 poissaolevaksi.) Hän oli ensin kokkina metsäkämpällä Sault Ste Marien suunnalla. Siellä hän tutustui Jussi Lehtoon. Sen jälkeen he muuttivat Timminsiin, jossa asuivat lopun ikänsä. - Helmi oli hyvä sukkien kutoja ja Jussi oli kaivosmies. VIII. Lapsia, syntyneet Timminsissä Kanadassa: Hellen (Helle) Helmi, s. 10.2.1923. Taulu 419. Helvi Vuokko, s. 16.7.1927. Taulu 421. Jorma Eugen, s. 22.5.1930. Taulu 425. Taulu 419. VIII. Hellen (Helle) Helmi Lehto (äiti Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola, taulu 418), s. 10.2.1923 Timminsissä Kanadassa, k. 22.5.1987 Gueiphissä Kanadassa. Puoliso Isaac (Iisakki) Mackie 6.1951 Timminsissä, s. 16.1.1923, k. 20.11.1976 Nakinassa Kanadassa. Iisakki oli metsätyönjohtajana Kimberley Clarkilla ja lisäksi hän toimi matkailuyrittäjänä: hänellä ja Hellellä oli oma yritys: turistit tulivat sinne metsästämään hirviä ja kalastamaan. Yritystä jatkaa nyt poika Grant. IX. Lapsia, syntyneet Nakinassa Kanadassa: Michael, s. 1952, k. 1953 Longlac Ont. Grant, s. 13.9.1955. Grant omistaa nyt vanhempiensa matkailuyrityksen, jossa tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden kalastukseen ja metsästykseen. Hänellä on mm. 3 järveä, joille hän lennättää matkailijoita kalastamaan. Ruth, s. 30.10.1957. Hän on opettaja. Susan Mackie, s. 6.6.1959. Puoliso 29.9.1988 Torontossa John Broad, s. 16.11.1959. Susan on sihteeri ja John on insinööri. Myra, s. 1.8.1954 Nakinassa. Hellen ja Iisakki adoptoivat Myran, kun tämä oli 3 viikon ikäinen. Puoliso 13.8.1978 Gueiphissä Michael Cooms, s. 27.2.1954(?). Lapsia, syntyneet Gueiphissä: Jennifer, s. 9.9.1981 ja Johnathan, s. 29.7.1982. Taulu 421. VIII. Helvi Vuokko Lehto (äiti Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola, taulu 418), s. 16.7.1927 Timminsissä. Puoliso 20.5.1950 Sault Ste Mariessa Alfred Victor (Vic) Therien, s. 10.9.1926 Montrealissa. Vanhemmat: Joseph Alfred Therien ja Saima Erikson. Helvi oli kotona siihen asti kun nuorin lapsista meni kouluun. Sitten hän lähti koulutukseen ja on toiminut kouluavustajana (= "opettajan apulaisena"). Victor on ollut kaivosmies ja myöhemmin taksiautoilija. Victorin äiti Saima oli suomalainen ja isä oli syntyperältään ranskalainen. Victorilla on elossa (1994) sisar ja Yrjö-niminen veli. IX. Lapsia, 4 vanhinta syntyneet Sudburyssa, 5. Sault Ste Mariessa, 6. ja 7. Elliot Lakessa ja nuorin Torontossa: Raymond John, s. 30.11.1950. Taulu 422. Ronald Henry, s. 25.12.1951. Taulu 423. David Victor, s. 27.9.1953. David on synnynnäisen sairauden vuoksi sairaseläkkeellä. Hän pärjää lääkkeitten avulla. Kevin Richard, s. 2.4.1955. Kevin on kirjansitoja. Puoliso 27.5.1990 Rebecca Doucet.

Leonard Isaac, s. 12.8.1957, k. tapaturmaisesti 5.10.1959 Elliot Lakessa.

Henrik Levelius ja Vuoskosken Pesonen Alahärmän Vuoskosken talo Pesonen eli Pesola n:o 49 (v:sta 1874 Pelkkala, nykyinen numero Heikkilän kylä n:o 14) sijaitsee Alahärmän koillisosassa, Purmoon ja Jepuaan rajoittuvalla alueella. Se raivattiin tiettömään korpeen

eikä sinne ollut oikeastaan polkuja ja pitkospuita kummempia teitä vielä sataan vuoteen. Alueella oli ollut tervanpolttajia jo ennen uudisasukkaita: v:lta 1772 peräisin olevassa Erik Tulindbergin tekemässä Uudenkaarlepyyn yleiskartassa on Pesosen alueelle merkitty toistakymmentä tervahautaa mutta ei yhtään asumiseen viittaavaa paikannimeä. Leveliuksen perheen muuttaessa Pesoseen alkuvuodesta 1788 niillä tienoin oli asunut torppareina jo toistakymmentä vuotta toinen perhe, Henrik Juhonpoika ja Liisa Eliaksentytär. Tämä Henrik oli läheisen Jussinluoman itsellistorpan vävy, joka asui Pesosessa viimeistään 1789 eli samoihin aikoihin kun Leveliukset muuttivat sinne. Leveliusten tultua alueelle siellä asui siis kaksi ruokakuntaa, jotka kumpikin on merkitty ensin uudisviljelijöiksi. Pesosen kruununtila oli perustettu virallisesti 11.12.1784. Se oli vapautettu veroista 20 vuodeksi. Nämä kaksi perhettä alkoivat maksaa veroa ½ manttaalin tilasta v. 1806 eli samana vuonna jolloin Henrik Levelius kuoli. Henrikin pojanpojat lunastivat aikanaan omat osuutensa Pesosen talosta perintötiloiksi. Henrikin talo sijaitsi Rintatalonmäellä. Siellä nykyisin olevat vanhimmat rakennukset ovat ilmeisesti samojen pojanpoikien rakentamia tai vielä uudempia. V:n 1791 rippikirjassa Henrik Leveliuksen nimi on merkitty ensimmäiseksi ja talon nimeksi on merkitty Pesola. Myöhemmin kruunu käytti talosta samaa nimeä. Rippikirjoissa oli puolestaan jatkossakin Pesonen, kunnes se vedettiin yli 1870-luvulla ja tilalle merkittiin Pelkkala. Alueen nimeksi alkoi vakiintua nykyinen Pelkkala, jota nimeä kyllä satunnaisesti käytettiin jo aiemminkin, tosin vain sukunimen tapaan. Pesola jäi pois käytöstä kokonaan ja Pesonen säilyi joidenkin sukunimenä. (Käytän seuraavissa tauluissa Pesonen-nimeä erotukseksi Alahärmän Härmänkylän Pesolasta.) Perimätiedon mukaan Henrik oli ensimmäinen asukas Pesosessa ja olisi tullut Jepuan Kampista. Asiakirjojen mukaan Henrik tuli kuitenkin Jepuan Keposta, jossa oli ollut useita vuosia lampuotina eli vuokraviljelijänä. Ilmeisesti hän halusi viimeinkin päästä käsiksi omaan tilaan. Pelkkalaan muutto ei toki ollut mikään helppo ratkaisu tuohon aikaan, jolloin alueelle ei ollut edes kunnon tieyhteyksiä. Siellä on täytynyt olla kuitenkin valmiit asuinrakennukset jo senkin takia että muutto tapahtui talvisaikaan. Tilan nimenä on täytynyt ollut Pesonen jo ennen Henrikin sinne muuttamista. Nimi viittaa todennäköisesti alueen ensimmäiseen raivaajaan, kuka hän sitten olikin. Lähin Pesonen on Munsalan Pensalassa oleva samanniminen maakirjatalo. Mm. siltä suunnalta käytiin Pesosessa tervaa polttamassa jo kauan ennen pysyvää asutusta, joten nimen alkuperä voisi hyvinkin olla siellä. Pesosen isojakoasiakirjassa (jako alkoi v. 1802) on mm. Pesonenmaa- ja Pesosenmaan neva -nimiset alueet. Pesosen - Pelkkalan ensimmäisten asukkaiden asuinpaikoista ei oletarkkaa tietoa. V. 1806 tehtyyn isojakokarttaan ei ole merkitty talojen paikkoja kovinkaan täsmällisesti. Ja kun Henrik Leveliuksen jälkeläiset muuttivat pois Pelkkalasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin tilalle tuli uusia asukkaita muualta ja kylän asutushistoriaan liittynyt perimätietokin väheni. Nykyisin Pelkkalan kylä on täysin suomenkielinen. Pari sataa vuotta sitten tilanne oli sellainen, että alueella asuvista perheistä toinen oli suomenkielinen (Henrik Juhonpoika oli kotoisin Kauhavan Ylikylästä Saarikoskelta) ja toinen, Leveliuksen perhe, oli joko ruotsinkielinen tai sitten kaksikielinen. Kieliraja vaihteli tuohon aikaan muutenkin talosta taloon, kuuluihan Vuoskosken kylä Uudenkaarlepyyn alueeseen. Edellä mainitussa kartassa (1772) on kolme nevan nimeä: Lähdetneva, Brän Måsan ja Rät Måsan eli alueen eteläosa oli jo tuolloin (ja ehkä jo paljonkin aiemmin) suomenkielistä ja pohjoisosa ruotsinkielistä aluetta. Sama kaksikielisyys jatkuu alueen nimistössä edelleen. Kaikkiaan Pesosen ensimmäisten asukkaiden tarkkaa selvittämistä vaikeuttaa se, että Alahärmän rippikirjat Leveliusten tuloajalta puuttuvat, ne tuhoutuivat kirkonpalossa.

Henrik Leveliuksen jälkeläisiä: taulut 101 - 948 (Kaikki tiedot eivät ole valitettavasti ajan tasalla: ovat kymmenen vuoden takaisia tai vielä vanhempia. Ratkaisematon ongelma on ollut, mihin katkaista tiedot.) Taulu 101. I. Henrik Levelius (äiti Anna Hansintytär Levälä, isä Petter Bergendahl.), s. 12.1.1743 Uudenkaarlepyyn Alajepualla Levälän talossa, k. 11.1.1806 keltatautiin Alahärmän Pesosessa. Puoliso 10.11.1765 Munsalassa Kantlaxissa Liisa Andersintytär Strömberg, s. 14.11.1741 Munsalan Kantlaxissa, k. 4.10.1831 vanhuudenheikkouteen Alahärmässä sokeana ja lähes 90-vuotiaana. (Liisan syntymäajaksi on Alahärmän rippikirjaan merkitty 1744 ja kuoliniäksi sen mukaan laskettu 87 v.) Henrik oli uudisasukas ja myöhemmin hänet on merkitty talolliseksi Alahärmässä Vuoskosken kylän Pesosessa eli nykyisessä Pelkkalassa. Liisa oli naimisiinmenonsa aikaan piikana Kantlaxin Spårassa, jossa hänet vihittiin. Hän asui viimeisinä vuosinaan Pesosessa Tuohisaaren torpassa pojantyttärensä Kaisan ja tämän miehen Juhon luona.

Liisan vanhemmat olivat sotilas Anders Strömberg, s. 1717, k. 14.2.1803 leskenä 86-vuotiaana Munsalan Kantlaxissa, ja Maria Johanintytär Skytt, s. 1723 Kantlaxissa, k. 1798 siellä. Maria oli Kantlaxin Skyttin talon tytär. Anders Strömberg oli ruotusotilas n:o 104 Munsalassa. Hänen ammatikseen on sotilasrullaan merkitty puuseppä ja syntymäpaikaksi Etelä-Pohjanmaa. Hän oli mukana Pommerin sodassa, josta palasi syksyllä 1759. Hänet on merkitty eronneeksi sotilaaksi 1760-luvun alusta ja hän ja Maria asuvat Skyttissä, Andersin tilalla on sotilaana uusi mies. Anders Strömberg saattoi hyvinkin olla kotoisin Munsalasta, mutta Munsalan rippikirjojen tuhoutumisen takia hänen syntyperänsä varmistaminen on hyvin epävarmaa. Marian vanhemmat olivat talollinen Johan Johaninpoika Skytt, s. 20.2.1683 ja äiti oli Margeta Johanintytär Skytt, s. 1688. (Johan oli vävy.) Maria Strömbergin kuolinvuosi 1798 on merkitty rippikirjaan, paikkana on Kantlax. Saman vuoden kuolleitten luettelossa on tieto: k. 4.3.1798 Kantlaxissa Maria Johanintytär, ikä 90 v 1 kk 1 viikko, rutiköyhä, naimisissa. Tieto tarkoittanee Maria Skyttiä, vaikka kuolleitten luettelon Maria onkin peräti viitisentoista vuotta liian vanha. (Laskuvirhe?) Kantlaxista ei löydy muuta sopivaa Maria Johanintytärtä. Tuon Marian syntymäpäivä on joka tapauksessa ollut helmikuun lopulla. Ennen avioliittoaan Henrik asui äitinsä Anna Hansintyttären (Annan tarkemmat tiedot kirjan alussa) ja veljensä Petterin kanssa Munsalassa nimismies Petter Bergendahlin omistamalla Hagas-tilalla. Äiti Anna oli siellä piikana ja pojat on merkitty rengeiksi. On epäselvää, missä Henrikin perhe asui tilan myynnin jälkeen (1768 ) ennen v. 1771 tapahtunutta muuttoa Jepualle Keppoon. Kolme vanhinta lasta on kuitenkin merkitty syntyneiksi Munsalassa, tarkempi talotieto puuttuu. Kepossa Henrik on aluksi merkitty sahamieheksi. Vuodesta 1772 hän on krouvarina Jungarin krouvissa ja 1770-luvun loppuvuodet myllärinä Jepuan Mölnaressa. N. v:sta 1780 Alahärmään muuttoon asti Henrik on vuokraviljelijänä (lampuotina) Kepossa. Nämä vaiheet ovat pääteltävissä mm. lasten syntymämerkinnöistä. - Henrik on merkitty Uudenkaarlepyyn rippikirjassa (n. 1777 - ) virheellisesti kirjanpitäjäksikin. Saman kirjan toisessa kohdassa on oikea tieto, jonka mukaan hän on mylläri. (Pappi on sekoittanut veljekset.) - Alahärmään muuton päiväksi on merkitty 23.2.1788. Pojat alkavat käyttää Levelius-nimeä viimeistään naimisiin mennessään: kumpikin on merkitty vihittyjen luettelossa Levelius-nimiseksi. Henrikin sukunimenä säilyi Levelius hänen kuolemaansa asti. Isännyyttä jatkaneitten poikien nimenä oli asiakirjoissa ajan käytännön mukaan tilan nimi Pesola tai myöhemmin Pesonen. Vain nuorin poika säilytti Levelius-nimen, senkin takia että hän ei ehtinyt asettua millekään tilalle vakinaisemmin. Henrik Leveliuksen rippikirjatietoihin on merkitty että hän lukee ruotsia. Nimismies-isä huolehti varmaan siitä, että pojat oppivat kumpikin lukemaan ja kirjoittamaan. Lukutaito tuskin meni hukkaan Pelkkalankaan syrjäisessä talossa. Henrik muutti useitakin kertoja ennen Alahärmään asettumistaan. Se ilmenee parhaiten lasten syntymäpaikoista, joihin on merkitty vanhempien kulloinenkin asuinpaikka. Petter on merkitty syntyneeksi Levälässä mikä voisi merkitä sitä, että Henrik oli vaihtamassa taloa ja ammattia krouvarista mylläriksi ja perhe tai ainakin vaimo Liisa asui Levälässä. II. Henrikin ja Liisan lapsia: Anna, s. 1.3.1766 Munsalassa, k. 8.8.1767. Ulrika, s. 24.9.1767 Munsalassa. Taulu 102. Antti, s. 28.9.1769 Munsalassa. Taulu 275. Maria, s. 23.2.1773 Jepualla Jungarin Krouvissa, k. 17.4.1773. Johannes, s. 14.1.1774 Jungarin Krouvissa, k. naimattomana 2.1.1853 Alahärmässä. Johannes Henrikinpoika Pesonen oli talollinen Alahärmän Pesosessa. Hän saattoi hyvinkin olla se vanha isäntä, joka perimätiedon mukaan oli sanonut olevansa se, "jonka reppu on ensimmäisenä maannut täällä puun juurella (Pesosen kylällä)". Hänhän oli perheen muuttaessa Härmään kymmenen vuoden ikäinen. Perimätieto ei välttämättä sisällä väitettä siitä, että perheenjäsenet olisivat olleet alueen ensimmäiset asukkaat. Sen sijaan hän on varmasti tuolloin ollut vanhin elossa olleista Pelkkalaan tulleista asukkaista. Perimätieto ei mainitse nimeä eikä hän varmaan ollut kertojan, Juha Jaakko Kojolan, esi-isä, sillä sen perimätieto kertoisi. Lähisukulainen hän on voinut olla. Oli henkilöllisyyden laita nyt sitten miten hyvänsä, niin tuo perimätieto kertoo saman asian kuin monet vastaavat: jokin sanonta tai lausahdus syöpyy kuulijan mieleen ja muuttuu aikanaan perimätiedoksi. Tässäkin tapauksessa se on ainoa "elävä" tieto sanojasta. Petter, s. 14.1.1775 Levälässä. Taulu 843. Erik, s. 15.5.1777 Jepualla Mölnarissa, k. 17.6.1777. Isaac, s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Jacob s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Anna, s. 27.9.1779 Jepualla, k. 27.8.1781. Caren, s. 20.10.1780 Kepossa, k. 5.3.1781. Henrik, s. 24.8.1783 Kepossa, k. ennen Alahärmään muuttoa. Taulu 102.

II. Ulrika Henrikintytär Levelius (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 24.9.1767 Munsalassa, k. 7.3.1809 Alahärmässä. Puoliso 21.6.1789 Alahärmässä Elias Antinpoika Suorsholma, myöhemmin Tryck, s. 20.10.1766 ilmeisesti Alahärmän Suorsholmalla, k. itsellisenä 1.8.1827 Alahärmän Huhtamäessä. Vanhemmat Antti Jaakonpoika ja Susanna Eliaksentytär olivat Suorsholman (nimi lyheni myöhemmin Holmaksi.) uudisasukkaita. Susanna Eliaksentytär voisi olla läheisen Jussinluoman torpan tyttäriä, Elias Enbergin ja Liisa Simontyttären tytär, jolloin hän olisi Pesosen toisen uudisasukkaan Liisa Eliaantyttären sisar. Vihittäessä Ulrika on uudisasukkaan tytär ja nimenä on Perkiömäki, mikä voisi viitata siihen että hän olisi ollut tuolloin Perkiömäessä piikana. Toisaalta voi olla myös kyse paikannimen vakiintumattomuudesta: Perkiömäki oli lähinaapuri, ja kumpikin talo oli tuossa vaiheessa vielä uudistila. Ulrika ja Elias olivat aluksi uudisasukkaina, sitten torppareina Pesosessa. Elias värväytyi sotilaaksi 1805 ja käytti sen jälkeen nimeä Tryck. Ulrikan kuoltua hän meni toiseen avioliittoon Greta Erkintyttären kanssa, joka oli syntynyt 16.10.1784 Ähtävällä. Elias ei liene ollut kovinkaan pitkään sotilaana, sillä rippikirjaan hänet on jatkossa merkitty itselliseksi ja hänen ja uuden perheen samoin kuin Ulrikan tyttärien Susannan, Liisan ja Marian sekä pojan Henrikin nimeksi on merkitty Pelkka. (Tuo 1810-- 1820 paikkeilla käytössä ollut nimi on vanhimpia ellei vanhin merkintä Pelkka- tai Pelkkala-nimestä.) Nimen täytyy liittyä silloiseen asuinpaikkaan, sillä myöhemmin, kun Elias oli uudelleen naimisissa, nimeksi merkittiin taas Tryck. Eliaksella oli 2. avioliitostaan useita lapsia, joista aikuiseksi eläneet käyttivät Tryck-nimeä (mm. Valpuri Eliaantytär ja Maria Eliaksentytär). III. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Suorsholmalla, muut Pesosessa: Antti, s. 23.6.1790, k. 1791. Henrik, s. 15.11.1791. Taulu 103. Susanna, s. 28.1.1793. Taulu 106. Liisa, s. 13.6.1794. Taulu 215. Maria, s. 3.8.1795, k. 17.11.1875 Alahärmän Alaviitalassa. Maria oli piikana Vuoskosken taloissa ja viimeistään 1829 hänet on merkitty itselliseksi. Hän asui viimeiset vuodet Alaviitalassa. Hänellä oli 2 aviotonta lasta: Elias, s. 25.4.1821, k. 16.6.1821 ja Elias s. 22.4.1826 Nukalassa. Nuorempi Elias on merkitty vielä seuraavaan rippikirjaan. Hänkin lienee kuollut lapsena, sillä rippikirjan vaihduttua hänestä ei löydy enää mitään merkintää. Jaakko, s. 14.5.1798, k. 14.2.1809. Matti, s. 29.9.1806, k. 5.6.1811. Taulu 103. III. Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 15.11.1791 Pesosessa, k. 13.5.1863 Pesosessa. Puoliso 7.2.1819 Alahärmässä Liisa Sakarintytär Aulin, s. 14.2.1793 Alahärmässä, k. 17.12.1872 siellä. Liisan vanhemmat olivat Sakari Matinpoika ja Liisa Juhontytär Aulin. Henrik oli torpparina Kojolassa 1820-luvulla, myöhemmin Pesosessa ja n. v:sta 1861 hänet on merkitty itselliseksi. Nimi Närkkömäki liittyy maastonimeen Närikkömäki (vrt. yleiskielen näreikkö). Närkkömäen torppa kuului Pesosen Larvan taloon. Torppa ilmeisesti autioitui Henrikin kuoleman jälkeen. Sen rauniot ovat edelleen näkyvissä. Pelkkalan kylän historiassa paikasta kerrotaan seuraavasti: "Närikkömäen asuinpaikka on joka suhteessa kaikkein parhaita (vanhoista asuinpaikoista). Mäkeen raivatut ojitetut pellot ja raivaustyön tuloksena syntyneet kiviaidat kertovat siitä jotain hyvin oleellista. - - Paikalla kiemurtelevan kiviaidan kokonaispituus on noin 140 metriä, korkeus keskimäärin 1,10 metriä ja leveys noin 1,20 metriä. Mäkeen raivattu pelto on vuodelta 1905 olevan jakoselitelmän mukaan 19 aaria." (Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) Henrikin raivaamia peltoja on lähistöllä muitakin. Mainitun jakoselitelmän mukaan Närikkömäki on merkitty osittain palaneeksi. - Henrikin lisäksi tyttäret Maria ja Susanna ovat ainoat, joiden yhteydessä nimeä on käytetty, joka sekin viittaa siihen, että paikassa ei Henrikin kuoltua enää asuttu. Kahteen peräkkäiseen rippikirjaan, 1846 - ja 1854 -, on Henrikin ja Liisan nimen perään merkitty "Lapsi (Ei: Poika!) Johan Bror, tullut 7.6.1854 Saimaan kanavalta". Mitään muuta merkintää ei ole, ei edes syntymäaikaa. Seuraavassa rippikirjassa Johan Broria ei enää ole. Hän lienee ollut kasvatti, tai sitten on kyse papin tekemästä virheestä. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Elias, s. 30.7.1819, k. 1821. Juho, s. 20.1.1821, k. 1822. Maria, s. 18.7.1822. Taulu 104. Liisa, s. 10.11.1823, k. 9.1.1824 Susanna, s. 16.12.1826. Taulu 105. Matti, s. 9.8.1832, k. 29.10.1832.

Taulu 104. IV. Maria Henrikintytär Närkkömäki (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 18.7.1822 Alahärmässä, k. siellä 30.7.1865. Hän oli piikana pappilassa ja Heikkilän kylän taloissa, ilmeisesti myös Laihialla, sillä kuolinpaikaksi on rippikirjaan merkitty Laihia. Kuolleiden luettelossa on kuitenkin merkitty kuolinpaikaksi Pesonen, sillä hän ei ollut muuttanut virallisesti pois Alahärmästä. V. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Juho Marianpoika, s. 15.5.1857. Juho asui äidin kuoltua isoäitinsä kanssa. Tämän kuoltua hänet on merkitty poissaolevaksi. Muita tietoja ei ole löytynyt. Taulu 105. IV. Susanna Henrikintytär Närkkö (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 16.12.1826 Alahärmässä, k. 7.12.1897 Pelkkalassa. Puoliso 5.12.1853 Alahärmässä Erkki Matinpoika Savimäki, s. 3.11.1824 Yli-Purmossa, k. 16.9.1893 Pelkkalassa. Vanhemmat Matts Abrahaminpoika ja Greta Liisa Hansintytär Mattjus. Erkki Mattjus oli ennen naimisiinmenoa Alahärmän Ekolassa renkinä. Susanna ja Erkki asuivat sitten Närkkömäessä useita vuosia Susannan vanhempien luona. Aikaa myöten heistä tuli torppareita Pesoseen (n. vuodesta 1860). He muuttivat Susannan äidin kuoltua Uuteenkaarlepyyhyn 1872. Muutto voisi liittyä myös Närkkömäessä jossakin vaiheessa olleeseen tulipaloon. He palasivat takaisin Pelkkalaan parin vuoden kuluttua. Tuolloin muuttajan nimenä oli Erik Klockars, joka muuttui sitten takaisin Erkki (Erik) Savimäeksi. Susannan ja Erkin avioliitto purettiin (Tuomiokapitulin erokirja 12.3.1891). Jo sitä ennen heidät on merkitty erillään asuviksi. Erkki Savimäki vihittiin toiseen avioliittoon 15.5.1891 Alahärmässä Anna Aaprahamintytär Slipin kanssa, joka oli lähes 30 vuotta Erkkiä nuorempi, s. 26.3.1853 Purmossa, k. 18.3.1923. Erkillä ja Annalla oli yhteisiä lapsia. V. Susannan ja Erkin lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti, s. 26.8.1856, k. 12.11.1856. Greta Liisa, s. 21.10.1857, k. 28.8.1858. Liisa, s. 25.8.1868, k. 19.9.1868. Taulu 106. III. Susanna Eliaksentytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 28.1.1793 Pesosessa, k. 24.1.1869 Perkiömäessä. Puoliso 21.3.1818 Alahärmässä Jaakko Erkinpoika Perkiömäki, s. 25.7.1784 Kortesjärven Pirttimäessä, k. vanhuuteen 28.4.1868 Perkiömäessä. Vanhemmat Erkki Juhonpoika Hanhimäki ja Saara Heikintytär Pirttimäki. Susanna ja Jaakko asuivat aluksi v:sta 1820 torppareina Kortesjärvellä Uusiautio-nimisessä torpassa. He palasivat 1825 Pesoseen talollisiksi ja muuttivat sieltä 1828 talollisiksi Perkiömäkeen. Susannan nimeksi on merkitty Pelkka vihittyjen luetteloon. Sen täytyy viitata Susannan senhetkiseen asuinpaikkaan. Hän asui tuolloin isänsä ja sisarustensa kanssa Pesosessa. Tuon ajan nimikäytännöstä aviomies Jaakko Erkinpoikakin on hyvä esimerkki: hän syntyi Kortesjärven Pirttimäessä ja kun vanhemmat muuttivat Jepuan Jungarista Hanhimäkeen, tuli hänen nimekseen Hanhimäki. Nuori pari muutti sitten Kortesjärvelle torppareiksi paikkaan nimeltä Uusiautio, joka oli heidän nimenään kun he muuttivat takaisin Alahärmään. Siellä he asuivat muutaman vuoden talollisina Pesosessa ja heistä käytettiin nimeä Pesonen. Ja vihdoin viimein nimeksi tuli Perkiömäki, kun he olivat muuttanet sinne 1828. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kortesjärvellä: Juha, s. 27.2.1820. Taulu 107. Susanna Elisabet (Liisa), s. 6.12.1824. Taulu 191. Taulu 107. IV. Juha Jaakonpoika Perkiömäki (äiti Susanna Eliaksentytär Pelkka, taulu 106), s. 27.2.1820 Alahärmässä Hanhimäessä, k. lavantautiin 29.4.1868 Alahärmässä. Talollinen Perkiömäessä viimeistään 1848. Puoliso 1:o 22.12.1841 Alahärmässä Maria Matintytär Lööpäri, s. 23.5.1823 Ylihärmässä, k. 5.1.1854 Alahärmässä. Vanhemmat Matti Matinpoika ja Liisa Matintytär Storlöpar. Puoliso 2:o 16.8.1854 Alahärmässä Maria (Maija) Erkintytär Köykkäri, s. 21.1.1832 Alajepuan Storhögvägissä. Vanhemmat Erkki Jaakonpoika Köykkäri ja Susanna Eliaksentytär Storhögväg. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin 5 lasta kuoli aivan pienenä: 1. Juho Juhonpoika Perkiömäki, s. 27.1.1848 Alahärmässä. Hän oleskeli Ylihärmässä, jossa pääsi ripille 1876. Hän sairasti kaatumatautia. Viimeinen merkintä hänestä on Alahärmässä n. 1879. Tuolloin leskeksi jäänyt äitipuoli Maria Erkintytär muutti asumaan Köykkäriin. 1. Maria, s. 10.12.1849. Taulu 108.

2. Liisa Vilhelmiina, s. 13.11.1856, k. 8.8.1859. 2. Jaakko, s. 4.2.1861. Taulu 109. 2. Erkki Kustaa, s. 18.4.1863. Taulu 169. 2. Liisa, s. 8.5.1865, k. 6.2.1943 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1905 Alahärmässä Kustaa Juhonpoika Tollikko, s. 26.9.1855 Jepualla, k. 12.1.1935 Alahärmässä. Avioliitto, joka oli Kustaan toinen., oli lapseton. Kustaa ja "Tollikon" Liisa olivat itsellisiä ja asuivat Kojolassa Tollon torpassa. Kustaalla oli ensimmäisestä avioliitostaan Anna Tollikon kanssa useita lapsia. Kustaa on merkitty rippikirjaan ruotsinkieliseksi. Taulu 108. V. Maria Juhantytär Perkiömäki (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 10.12.1849 Perkiömäessä, k. 26.9.1896 Vöyrillä. Puoliso 28.6.1874 Ylihärmässä Antti Kustaa Eliaksenpoika Hotakainen, s. 14.4.1853 Vöyrin Rekipellossa, k. 27.7.1925 Vähässäkyrössä. Maria muutti 1856 äidin kuoltua Ylihärmään. Hän asui siellä ensin isovanhempien luona ja oli myöhemmin Ylihärmässä piikana naimisiinmenoonsa asti. Naimisiin mentyään Maria ja Antti muuttivat vielä samana vuonna Vöyrille Andialan kylään Ellalan torppaan, joka kuului Mannilin taloon. Marian kuoltua Antti muutti Vähäänkyröön ja eli siellä sitten mäkitupalaisena Selkämäki-Torkossa. Hän meni toiseen avioliittoon 13.8.1897 leski Liisa Juhantyttären e Hedman o.s. Saarijärvi kanssa. Antin toisesta avioliitosta ei ollut lapsia. VI. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Sanna Maria, s. 31.7.1876. Muutti naimattomana 1898 Kokkolaan, sieltä 6.11.1899 Kälviälle. (Kälviän tiedot puuttuvat.) Liisa, s. 24.8.1878. Puoliso 19.8.1906 Kokkolassa August Matinpoika Riipinen, s. 15.6.1878 Pieksämäellä. Liisa muutti 1899 Kokkolan maaseurakuntaan. August oli puolestaan tullut Kokkolaan 1905 Joroisista. He lähtivät Amerikkaan n. 1909. Kumpikin on julistettu kuolleeksi päivämäärällä 1.1.1970. Juho Kustaa, s. 17.11.1880, k. 20.9.1946 Vähässäkyrössä. Puoliso 28.10.1924 Vöyrillä Maria Josefiina Mahlanen, s. 17.7.1882 Porissa, k. 8.7.1939 Vähässäkyrössä. Juho oli renki, myöhemmin itsellinen. Avioliitto oli Marian toinen, edellisen aviomiehen sukunimi oli Nyppeli. Juho Hotakainen oli renkinä Perkiön Huovarissa ja Vallassa, Ojaniemen Rannassa ja Savilahden Yli-Soinissa. Myöhemmin hän oli itsellisenä Haarajoella ja Savilahdessa. - Juho Kustaan ja Marian avioliitto oli lapseton. Anna Hedman, s. 25.3.1885. Muutti pois Vöyriltä 1903 Vähäänkyröön, sieltä Kokkolaan 1904 ja Kotkaan 1918. Hän käytti äitipuolensa nimeä Hedman. Anna muutti edelleen Helsinkiin 1936 ja kuoli siellä 22.6.1962 naimatonna eikä hänellä ollut myöskään lapsia. Mathias Vilhelm, s. 25.10.1888, k. 23.4.1893. Taulu 109. V. Jaakko Juhanpoika Alaranta (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107) s. 4.2.1861, k. 10.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 27.12.1884 Alahärmässä Sofia Henrikintytär Ekola, s. 5.2.1863 Alahärmässä, k. 6.2.1941 siellä. Vanhemmat Juho Henrik (Heikki) Juhonpoika Ekola (taulu 752) ja Maria Juhontytär Kunnari. Jaakko oli talollinen Ekolan Alarannalla. Alarannan isäntäväki ja lapset olivat mukana jääkäriliikkeessä ja auttoivat aktivisteja monin tavoin ja heidän talonsa oli yhtenä tukipaikkana monille värväystoimintaan osallistuneille. (K. A. Wegelius: Routaa ja rautaa V.) VI Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 31.7.1885, k. 29.2.1888. Juho Henrik, s. 20.7.1887. Taulu 110. Kustaa Emil, s. 7.8.1889, kaatui vapaussodassa 28.3.1918 Kalevankankaalla. Hän oli maanviljelijä, jääkäri. Kirkonkirjan mukaan hän on "muuttanut" Amerikkaan 22.11.1915 eli hän lähti Saksaan jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916 ja osallistui Misse-joen, Riianlahden ja Aa-joen taisteluihin. Tampereen valtauksessa hän osoitti erityistä urhoollisuutta. Kustaa Alaranta oli sotilasarvoltaan aliupseeri ja hän toimi konekivääriryhmän johtajana. Anton, s. 4.3.1892. Taulu 125. Hilja Sofia, s. 6.10.1894. Taulu 142. Jaakko Hjalmar, s. 17.6.1897. Kaatunut 7.4.1918 Kalevankankaalla. Tieto Jalmarin kaatumisesta tuli vanhemman veljen Kustaa Emilin hautajaisiin. Aina Vilhelmiina, s. 17.6.1897, k. 4.7.1900. Nikolai Iisak, s. 27.2.1900, k. 31.10.1900.

Aini Johanna, s. 24.8.1901, k. 31.5.1987 Alahärmässä. Puoliso 17.12.1950 Alahärmässä Nils William Laggnäs, s. 29.10.1899 Munsalassa, k. 1.3.1958 Munsalassa. Aini toimi jatkosodan aikana rintamalla muonituslottana kahteen otteeseen. Hän muutti 1950 Munsalaan ja miehensä kuoleman jälkeen takaisin Alahärmään. Avioliitto oli lapseton. Alma Amalia, s. 17.6.1904, k. 1989 Vaasassa. Puoliso 1945 Ilmari Pitkäaho, s. 23.1.1909 Soinissa. Alma muutti naimatonna 1945 Vaasaan. Ilmari oli kalastajana Vaasassa. Avioliitto oli lapseton. Maria Amanda, s. 17.12.1906. Taulu 166. Taulu 110. VI. Juho Henrik Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 20.7.1887 Alahärmässä, k. 5.10.1956 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1924 Alahärmässä Jenny Alina Juhantytär Kujala, s. 12.9.1901 Alahärmässä, k. 2.10.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Juhonpoika ja Liisa Juhantytär Kujala. Juho ja Jenny olivat maanviljelijöitä. Juho oli Amerikassa pariin otteeseen, 1908 ja 1913. Sisaren (Aini Laggnäs) kertoman mukaan Juho osallistui mm. Mardenin taisteluun amerikkalaisten joukoissa. (Alahärmän lotat, 1987.) VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kalevi Johannes, s. 30.11.1924. Taulu 111. Hillevi Sofia Elisabet, s. 1.3.1928. Taulu 114. Jaakko Tapani, s. 4.11.1930. Taulu 117. Aino Maria, s. 4.2.1933. Taulu 121. Heikki Jalmari, s. 17.3.1935, k. 10.1.1937. Taulu 111. VII. Kalevi Johannes Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 30.11.1924 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1948 Äänekoskella Maire Sanelma Sorri, s. 5.6.1928 Äänekoskella. Vanhemmat: Juho Nikedos Sorri ja Lyydia Korpinen. Kalevi ja Maire ovat olleet maanviljelijöitä Köykkärissä VIII. Lapsia, syntyneet Äänekoskella ja Kauhavalla: Jorma Kalevi, s. 2.5.1949. Taulu 112. Erkki Antero, s. 4.11.1951. Taulu 113. Taulu 112. VIII. Jorma Kalevi Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 2.5.1949 Äänekoskella. Puoliso 23.7.1977 Alahärmässä Anna Elise Hill, s. 11.11.1952 Oravaisissa. Jorma on rakennusmies. IX. Lapsia: Jari, s. 5.10.1978. Pasi, s. 17.5.1980. Taulu 113. VIII. Erkki Antero Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 4.11.1951 Kauhavalla. Puoliso 1976 Tikkurilassa Pirkko Hannele Roine, s. 17.4.1952 Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Vantaalla: Tytti, s. 1.11.1977. Toni, s. 16.12.1981. Taulu 114. VII. Hillevi Sofia Elisabet Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 1.3.1928 Alahärmässä. Puoliso 13.8.1955 Alahärmässä Toivo Kalevi Nestorinpoika Kangas, s. 21.3.1929 Lappajärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Viivi Kangas. Toivo on ollut postilaitoksen palveluksessa Voltissa v. 1950 - 1960 ja Ilmajoella 1961 - 1979, viimeksi postikonttorin päällikkönä. Hillevi ja Toivo K. asuvat nykyisin eläkeläisinä Ilmajoella. VIII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, nuorin Ilmajoella: Arto Tapani, s. 20.12.1955. Taulu 115. Tapio Kalevi, s. 9.1.1959. On postimiehenä Seinäjoella. Poikamies. Hannu Juhani, s. 9.1.1959, k. 28.1.1991 Helsingissä. Oli metallimies, naimaton. Jari Ensio, s. 20.5.1962. Taulu 116. Taulu 115. VIII. Arto Tapani Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.12.1955

Alahärmässä. Avopuoliso Marja Janhunen. Arto on metallimies, hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Marja on vajaamielishoitaja. Arton ja Marjan avoliitto on purkautunut. IX. Lapsia: Iina Meelika, s. 24.7.1990. Anttu Mikael, s. 22.9.1991. Taulu 116. VIII. Jari Ensio Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.5.1962. Muurari. Puoliso 1:o Päivi Honkaniemi. Eronneet. Puoliso 2:o 1995 Anne Puro. Jari ja Anne asuvat Hyllykalliolla. IX. Lapsia: 1. Janna Maria, s. 2.7.1982. 1. Niko Petteri, s. 10.3.1988. Taulu 117. VII. Jaakko Tapani Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.11.1930 Alahärmässä. Maanviljelijä. Puoliso 14.9.1958 Alahärmässä Irma Eeva Elina Hautanen, s. 14.5.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Nikolai Hautanen ja Sanna Elina Heikkilä. Jaakko ja Irma Alaranta ovat nykyisin eläkeläisiä ja asuvat Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Tapani, s. 11.4.1959. Taulu 118. Riitta Irmeli, s. 17.6.1962. Taulu 119. Marjaleena Elina, s. 13.2.1969. Taulu 120. Taulu 118. VIII. Juha Tapani Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 11.4.1959 Alahärmässä. Puoliso 13.6.1987 Ylihärmässä Tuija Kristiina Mäki, s. 18.8.1963. Juha on konekorjaamoyrittäjä Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Taru Kristiina, s. 9.5.1989. Joni Juha Tapani, s. 23.6.1992. Taulu 119. VIII. Riitta Irmeli Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 17.6.1962 Alahärmässä. Puoliso 3.7.1984 Kokkolassa Pertti Antero Kivistö, s. 29.10.1953. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Pirkka Antero, s. 19.6.1980. Hanna Maria, s. 22.4.1981. Taulu 120. VIII. Marjaleena Elina Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 13.2.1969 Alahärmässä. Puoliso 19.4.1992 Alahärmässä Jyrki Tapani Kleimola, s. 29.4.1967 Alahärmässä. Vanhemmat: Kauko Armas Kleimola ja Vaula Marjatta Kujanen. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Miikka Kalle Tapani, s. 17.6.1994. Taulu 121. VII. Aino Maria Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.2.1933 Alahärmässä. Puoliso 25.8.1957 Alahärmässä Johannes Pirttinen, s. 15.3.1931 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nikolai Pirttinen ja Jenny Adolfiina Tuhkasaari. Aino on maatalouslomittaja ja Johannes kirvesmies. Perhe asuu Kortesjärvellä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Maria-Anne, s. 13.2.1958. Taulu 122. Maarit Marketta, s. 21.7.1959. Taulu 123. Aulikki Tellervo, s. 16.12.1961. Taulu 124. Kristiina Kyllikki, s. 9.12.1963. Tapani Johannes, s. 24.2.1970. Taulu 122.

VIII. Maria-Anne Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 13.2.1958 Alahärmässä. Puoliso 28.3.1992 Kortesjärvellä Martti Jaakko Salovaara, s. 1.7.1952 Ilmajoella. IX. Lapsi syntynyt Ilmajoella: Salla Maria Anniina, s. 26.9.1992. Taulu 123. VIII. Maarit Marketta Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 21.7.1959 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Jorma Paavo Johannes Mäki, s. 31.1.1954. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Suvi Tuulia Maarit, s. 24.5.1984. Satu Leena Maria, s. 9.10.1987. Taulu 124. VIII. Aulikki Tellervo Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 16.12.1961 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Kari Juhani Autio, s. 30.11.1956 Kortesjärvellä. Kari on insinööri ja maanviljelijä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Kortesjärvellä, muut Alahärmässä: Emmi Maria Kristiina, s. 11.4.1988. Ville Kari Johannes, s. 8.9.1990. Sofia Jenny Adolfiina, s. 27.1.1992. Taulu 125. VI. Antton Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 4.3.1892 Alahärmässä, k. 13.3.1951. Puoliso 21.10.1923 Alahärmässä Tyyne Matintytär Kaappola, s. 29.4.1900 Alahärmässä, k. 3.8.1980. Vanhemmat Matti Juhanpoika Kaappola ja Sanna-Kaisa Storkock. Antton oli maanviljelijänä Ala-Ranta-nimisellä tilalla v:sta 1929. Hän oli välillä Australiassa, jonne lähti 1924. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reino Jaakko, s. 13.6.1924. Taulu 126. Regina Susanna, s. 19.8.1928. Taulu 128. Raili Sofia, s. 19.1.1930. Taulu 133. Rauno Matias, s. 24.10.1931. Taulu 137. Raimo Henrik, s. 25.8.1936 Taulu 140. Raija Marketta, s. 9.7.1945. Taulu 141. Taulu 126. VII. Reino Jaakko Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 13.6.1924 Alahärmässä, k. 28.2.1993 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1951 Alahärmässä Anna-Liisa Tynilä, s. 8.7.1928 Alahärmässä, k. 9.9.1994. Vanhemmat: Matti Viljami Matinpoika Tynilä ja Liisa Vilhelmiina Antintytär Mäki. Reino oli työnjohtaja. Perhe asui Voltissa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Anna Maija, s. 28.4.1957. Taulu 127. Taulu 127. VIII. Anna Maija Alaranta (isä Reino Jaakko Alaranta, taulu 126), s. 28.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 4.11.1978 Alahärmässä Arto Pentti Tapio Perttula, s. 29.6.1956 Kauhavalla. Vanhemmat: Eino ja Kerttu Perttula. Anna-Maija on sairaanhoitaja, Arto P. toimii yrittäjänä Kauhavalla. IX. Lapsia: Jarno Arto Kristian, s. 25.12.1979. Ville Jaakko Matti, s. 27.1.1985. Taulu 128. VII. Regina Susanna Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.8.1928 Alahärmässä.- Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Eero Kustaa Karkaus, s. 26.4.1928 Pietarsaaressa. Vanhemmat Kustaa Ilmari Juhonpoika Karkaus ja Anna Vilhelmiina Mattila. Eero on toiminut luokanopettajana Alahärmässä. Perhe asuu Ekolassa. Yksi Eeron monista harrastuksista on sukututkimus, ja hänen keräämiään tietoja on tässä selvityksessä runsaasti. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reijo Kustaa, s. 1.10.1953. Taulu 129.

Erja Hannele, s. 6.1.1955. Taulu 130. Kari Juhani, s. 2.10.1959. Taulu 131. Jarmo Heikki, s. 27.2.1961. Taulu 132. Taulu 129. VIII. Reijo Kustaa Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 1.10.1953 Alahärmässä. Puoliso 5.7.1980 Uudessakaarlepyyssä Gun Bernice Svenintytär Hilli, s. 1.3.1957 Uudessakaarlepyyssä. Vanhemmat: Sven Albin Hilli ja Berith Susanna Renlund. Gun on merkonomi ja Reijo on vanhempi konstaapeli. Reijo valmistui ensiksi merkonomiksi Lapuan kauppaopistosta. Sen jälkeen hän on ollut poliisikoulutuksessa ja toimii poliisin tehtävissä Uudessakaarlepyyssä, jossa perhe asuu IX. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä: Heidi Susanna, s. 8.4.1982. Hannes, s. 18.11.1986. Henri Albin, s. 26.2.1992. Taulu 130. VIII. Erja Hannele Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 6.1.1955 Alahärmässä. Puoliso 16.2.1980 Alahärmässä Martti Erik Wallin, s. 17.9.1948 Porissa. Vanhemmat: Erik ja Rakel Wallin. Erja on liikuntasihteeri ja Martti on vientikonsultti. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Oulussa, nuorin Porissa: Antti, s. 8.2.1982. Essi, s. 8.2.1982. Emilia, s. 2.9.1988. Taulu 131. VIII. Kari Juhani Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 2.10.1959 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1993 Helsingissä Suvi Maria Malmström, s. 20.12.1961 Helsingissä. Vanhemmat: Kalevi Karl Malmström ja Asta Aulikki Syvästö. Kari on automaatioteknikko ja Suvi on atk-suunnittelija. IX. Lapsi syntynyt Helsingissä: Miikka Matias, s. 1.8.1994. Taulu 132. VIII. Jarmo Heikki Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 27.2.1961 Alahärmässä. Puoliso 26.8.1989 Munsalassa Ulla Agneta Flen, s. 22.3.1958 Munsalassa. Vanhemmat: Paul Flen ja Barbro Alice Turner. Jarmo on maanviljelijänä Alahärmässä IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Johanna Maria, s. 3.6.1990. Taulu 133. VII. Raili Sofia Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.1.1930 Alahärmässä. Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Reino Johannes Hanhimäki, s. 7.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel Hanhimäki ja Lyyli Vilhelmiina Paloniemi. Raili on ollut perheenäiti ja Reino on rakennusmestari, hän on ollut työssä Outokumpu Oy:llä Outokummussa. Reino H. valmistui Vaasan teknillisestä opistosta teknikoksi ja sai heti paikan Keretin kaivokselta. Siellä hän oli esimiestehtävissä 24 vuotta ja sen jälkeen vielä opettamassa uusia kaivosmiehiä. Raili ja Reino Hanhimäki muuttivat Outokummusta takaisin Alahärmään 1981. VIII. Lapsia, kaksi ensimmäistä syntyneet Alahärmässä, muut Kuusjärvellä: Pirjo Marianne, s. 20.6.1955. Taulu 134. Riitta-Liisa, s. 19.1.1957. Dipl.-insinööri. Riitta-Liisa on naimaton ja asuu Turussa. Leena Irmeli, s. 18.9.1959. Taulu 135. Anneli Aulikki, s. 15.10.1961. Taulu 136. Taulu 134. VIII. Pirjo Marianne Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 20.6.1955 Alahärmässä. Puoliso 1.10.1981 Helsingissä Timo Nestori Lievonen, s. 20.2.1950 Kuopiossa. Pirjo on sairaanhoitaja ja Timo on hum. kand., rakennustutkija. Perhe asuu Kotkassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä:

Iina Tuulikki, s. 13.7.1984. Saara Maria, s. 3.1.1988. Taulu 135. VIII. Leena Irmeli Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 18.9.1959 Kuusjärvi Outokumpu. Avopuoliso Esko Kovero, s. 18.7.1959 Kuusjärvellä (Outokumpu). Leena on sairaanhoitaja ja Esko on näyttelijä. Esko näyttelee Tampereen Tuntemattomassa sotilaassa Rokan osan (kesällä 1997 - ). Perhe asuu Tampereella. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: Laura Ilona, s. 8.3.1986. Mikko Johannes, s. 31.10.1988. Taulu 136. VIII. Anneli Aulikki Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 15.10.1961 Kuusjärvellä. Puoliso 23.5.1988 Lieksa Kimmo Brandt, s. 19.12.1961 Juva. Anneli on kehitysvammahoitaja ja Kimmo on valokuvaaja. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Henna Sofia, s. 29.5.1990. Marjaana, s. 8.3.1992. Taulu 137. VII. Rauno Matias Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 24.10.1931 Alahärmässä. Puoliso 3.11.1962 Alahärmässä Silja Sisko Koivunen, s. 25.2.1938 Ruskealassa. Vanhemmat: Aarne ja Iida Koivunen. Rauno ja Silja ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Voltissa VIII. Lapsia, syntyneet Polvijärvellä ja Alahärmässä: Katariina, s. 29.1.1963. Taulu 138. Juha-Matti, s. 15.1.1965. Taulu 139. Taulu 138. VIII. Katariina Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 29.1.1963 Polvijärvi. Puoliso 12.12.1987 Alahärmässä Juha Pekka Kojonen, s. 10.3.1962 Lapualla. Vanhemmat: Sauli Johannes Kojonen ja Ritva Kaarina Luoma. Katariina on merkantti ja lääkintävoimistelija, Juha Pekka on fysioterapeutti ja hänellä on oma yritys. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Niina Kaarina, s. 28.5.1988. Mikko Matias, s. 26.8.1990. Taulu 139. VIII. Juha-Matti Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 15.1.1965. Puoliso 30.6.1990 Alahärmässä Leena Johanna Kunnari, s. 25.4.1961 Alahärmässä. Vanhemmat: Kalevi Kustaanpoika Kunnari ja Anja Marjatta Ojanperä. Juha-Matti on maanviljelijä Alahärmän Köykkärissä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Jesse Rauno Kalevi, s. 20.4.1992. Taulu 140. VII. Raimo Henrik Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 25.8.1936 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1972 Uudessakaarlepyyssä Inga Marianne Willman, s. 10.5.1939 Pietarsaaressa. Vanhemmat: Joel Walfrid Willman ja Helmi Sofia Eriksson. Raimo on rakennusmestarina Hollolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä ja Asikkalassa: Kari Henrik, s. 30.11.1972. Timo Juhani, s. 3.12.1975. Taulu 141. VII. Raija Marketta Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 9.7.1945 Alahärmässä. Puoliso 14.7.1973 Alahärmässä Kari Kangas, s. 4.5.1941 Ylihärmässä. Vanhemmat: Arvi Aukusti Kangas ja Aino Maria Ylimäki. Raija on sairaanhoidonopettaja ja Kari on maaseutupäällikkönä Ylihärmässä, jossa perhe asuu. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä:

Antti Juhani, s. 15.4.1975. Mikko Jaakko, s. 16.2.1978. Taulu 142. VI. Hilja Sofia Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 6.10.1894 Alahärmässä, k. 23.12.1956.Ylivieskassa. Puoliso 24.1.1915 Alahärmässä Frans Oskar Voltti, s. 3.1.1894 Alahärmässä, k. 21.1.1982 Ylivieskassa. Vanhemmat Matti Henrikinpoika Voltti ja Anna Eliaantytär Pirttinen. Hiljan nimenä oli vihittäessä Mäkinen. Frans Oskar oli maanviljelijänä Ylivieskassa. Alahärmän kirkonkirjojen mukaan Frans Voltti muutti Amerikkaan 24.11.1915. Tosiasiassa hän oli värväytynyt jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916. Hänet laskettiin siviilityöhön parin viikon kuluttua, ja hän palasi Suomeen toukokuussa 1918. Hän muutti perheineen Jepualle 1923 ja sieltä Ylivieskaan. VII. Lapsia, neljä vanhinta ovat syntyneet Alahärmässä ja nuorimmat Jepualla ja Ylivieskassa: Alli Anna Rakel, s. 17.11.1915. Taulu 143. Niilo Matias Heikki, s. 23.10.1919. Taulu 150. Ester Sofia, s. 29.1.1922. Taulu 153. Jaakko Jalmari, s. 28.8.1922 Alahärmässä, k. sodan aikana saatuun vammaan 22.5.1940. Reino Juho Eemeli, s. 8.6.1924. Taulu 157. Aino Hilja Maria, s. 6.1.1929. Taulu 163. Taulu 143. VII. Alli Anna Rakel Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 17.11.1915 Alahärmässä. Puoliso 25.11.1934 Ylivieskassa Matti Takalo-Kippola, s. 1.3.1909 Ylivieskassa, k. aamupäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. Vanhemmat: Aukusti Kippola ja Hilma Kustaava Olmala. Alli ja Matti ovat olleet maanviljelijöinä Ylivieskassa Niemelänkylässä. Sen ohessa Matti Takalo-Kippola toimi Asutuspiirin sihteerinä n. 40 vuotta ja oli mm. Ylivieskassa kaupungin järjestysoikeuden puheenjohtaja VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aino Ellen, s. 5.4.1937. Taulu 144. Heimo Kalevi, s. 4.7.1939 Ylivieskassa, k. 6.11.1943. Liisa Marjatta, s. 21.3.1942. Taulu 146. Jouko Juhani, s. 2.9.1945. Taulu 148. Eila Kaarina, s. 4.8.1948. Taulu 149. Taulu 144. VIII. Aino Ellen Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 5.4.1937 Ylivieskassa, k. 9.3.1968 Lumijoella. Puoliso 3.8.1958 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen, s. 22.3.1936 Sortavalan mlk:ssa. Vanhemmat: Lauri ja Iida Jaatinen. Aino oli merkonomi, hän toimi Lumijoen yläasteen kaupallisten aineiden opettajana. Esko on pappi: Iin khra, Lumijoen khra, Ylivieskan kappalainen 1968 - 1979, Herättäjä-yhdistyksen lähetyssihteeri. Esko Jaatisen harrastuksena on sukututkimus. - Ainon kuoltua Esko Jaatinen solmi toisen avioliiton tämän sisaren kanssa (taulu 149). IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa, Iissä ja Lumijoella: Markus Sakari, s. 20.3.1960 Ylivieskassa. Lentäjä, lääket. kand., palomies. Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Susanna Hannele Niskanen, s. 10.8.1962 Oulunsalossa. Ovat eronneet. Päivi Maarit, s. 22.4.1962. Taulu 145. Jaakko Lauri Tapio, s. 18.1.1968. Insinöörioppilas, opiskelee maanmittaustekniikkaa (1995). Taulu 145. IX. Päivi Maarit Jaatinen (äiti Aino Ellen Takalo-Kippola, taulu 144), s. 22.4.1962 Iissä.). Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Ilkka Pekka Repo, s. 3.12.1961. Päivi on luokanopettaja. X. Lapsia: Lauri Pekka, s. 13.12.1986. Iida-Liisa Anniina, s. 14.9.1988. Leo Matti Juhani, s. 21.6.1992. Taulu 146.

VIII. Liisa Marjatta Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 21.3.1942 Ylivieskassa. Puoliso 7.6.1965 Vilho Matias Harvala, s. 26.3.1941 Ylivieskassa. Vanhemmat: Niilo Harvala ja Anni Koskenkorva. Liisa on sairaanhoitaja, hän toimii Ylivieskan kaupungin työterveyshoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa: Markku Jari Tapani, s. 21.4.1968. Marja Kristiina, s. 16.4.1970. Taulu 147. Taulu 147. IX. Marja Kristiina Harvala (äiti Liisa Marjatta Takalo-Kippola, taulu 146), s. 16.4.1970 Oulussa. Puoliso Esa Pörhö. X. Lapsi: Kirsi-Maria. Taulu 148. VIII. Jouko Juhani Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 2.9.1945 Ylivieskassa. Puoliso 22.9.1968 Aulikki Anneli Kokko, s. 27.12.1946 Ylivieskassa. Vanhemmat: Yrjö Kokko ja Aili Rantala. Jouko ja Aulikki toimivat maanviljelijöinä Ylivieskan Niemelänkylässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Kari Juhani, s. 24.12.1968. Soile Hannele, s. 27.7.1972. Juha Tapani, s. 22.3.1982. Taulu 149. VIII. Eila Kaarina Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 4.8.1948 Ylivieskassa. Puoliso 15.11.1969 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen. (Toisto, ks. Taulu 144.) Eila on merkonomi ja hän toimii lapsityön ja päiväkerhon toiminnan ohjaajana ja pyhäkoulusihteerinä Ylivieskan seurakunnassa. Perhe asua Ylivieskan kaupungissa. IX. Lapsi, syntynyt Ylivieskassa: Margit Kaarina, s. 4.11.1970. Margit on kasvatustieteen maisteri. Taulu 150. VII. Niilo Matias Heikki Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 23.10.1919 Alahärmässä, k. 13.6.1991 Ylivieskassa. Puoliso 1:o 2.8.1942 Anni Anttoona Nisumaa, s. 13.5.1920, k. 11.11.1951 Ylivieskassa. Kihlattu 2:o Helvi Esteri Turtiainen, s. 30.4.1925 Harlussa. Vanhemmat: Tahvo Turtiainen ja Anna Lempinen. Puoliso 3:o 2.3.1958 Aune Emilia Jylhä-Ollila, s. 20.9.1921 Ylivieskassa. Niilo oli liikennöitsijä. Hän oli 1. vaimon kuoltua kihloissa Helvi Turtiaisen kanssa. Heidän poikansa on Tuomo Juhani Voltti. Kihlaus purkautui ja Niilo meni naimisiin Aune Jylhä-Ollilan kanssa. Ensimmäinen avioliitto oli lapseton. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: 2. Tuomo Juhani, s. 4.7.1958. Taulu 151. 3. Kari Matti, s. 16.10.1958. Taulu 152. Taulu 151. VIII. Tuomo Juhani Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 4.7.1958 Ylivieskassa. Puoliso 6.10.1979 Alavieskassa Aniitta Hannele Kivimäki, s. 28.9.1959 Alavieskassa. Vanhemmat: Viljo Benjam Angervo Kivimäki ja Rauni Laitila. Tuomo on maanviljelijä Ylivieskan Niemelänkylässä. Aniitta on perushoitaja ja toimii maatalouslomittajana. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Juha Tapani, s. 30.11.1979. Tomi Eemeli, s. 30.9.1986. Taulu 152. VIII. Kari Matti Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 16.10.1958. Puoliso Terhi Suvi Maaria MatinHeikki, s. 31.5.1963. Kari on liikennöitsijä ja asuu perheineen Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Emilia Maria Karoliina, s. 10.4.1992. Sofia Mira Emilia, s. 13.3.1994.

Taulu 153. VII. Ester Sofia Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 29.1.1922 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1943 Arvi Esaias Mattila, s. 5.7.1917 Ylivieskassa. Ester on kotiäiti ja Arvi on eläkkeellä oleva konduktööri. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Heimo Juhani, s. 24.8.1944. Taulu 154. Jorma Martti, s. 18.1.1946. Taulu 155. Jouko Olavi, s. 11.3.1953. Taulu 156. Taulu 154. VIII. Heimo Juhani Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 24.8.1944 Ylivieskassa. Puoliso 19.7.1969 Ylivieskassa Aino Irene Sarpola, s. 10.6.1944 Pyhäjoella. Vanhemmat: Eeli ja Mari Sarpola. Heimo on urakoitsija ja Aino on sairaanhoitaja. Perhe asuu Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Juha Mikael, s. 22.6.1970. Ari Tapani, s. 10.9.1973. Taulu 155. VIII. Jorma Martti Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 18.1.1946 Ylivieskassa. Puoliso 28.6.1969 Ylivieskassa Eeva Marjatta Korhonen, s. 29.1.1945 Nivalassa. Vanhemmat: Mauno ja Kerttu Korhonen. Jorma on tuotepäällikkönä Varkaudessa ja Eeva on sairaanhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Helsingissä:: Jari Mikko, s. 27.9.1973. Hanna Maija, s. 27.2.1975. Taulu 156. VIII. Jouko Olavi Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 11.3.1953 Ylivieskassa. Puoliso 9.6.1979 Vuolijoella Pirjo Maritta Valtanen, s. 4.1.1956 Vuolijoella. Vanhemmat: Toivo ja Maija Valtanen. Jouko on ylilääkäri Ylivieskassa ja Pirjo on hammaslääkäri. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Anu Elina, s. 10.7.1980. Esa Tuomas, s. 14.10.1981. Taulu 157. VII. Reino Juho Eemeli Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 8.6.1924 Jepualla, k. 19.2.1982 Ylivieskassa. Puoliso 19.6.1948 Maija Josefiina Saunamäki, s. 4.8.1928 Lapualla. Vanhemmat: Kalle Saunamäki ja Aliina Lassila. Reino on maanviljelijänä Ylivieskassa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, muut Ylivieskassa: Heikki Juhani, s. 28.8.1949. Taulu 158. Pirkko Liisa, s. 23.7.1951. Taulu 159. Aino Helena, s. 5.2.1953. Taulu 160. Matti Jaakko, s. 3.12.1954. Taulu 161. Markku Tapani, s. 24.6.1959. Taulu 162. Taulu 158. VIII. Heikki Juhani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 28.8.1949 Lapualla. Puoliso 9.9.1972 Kannuksessa Elvi Senja Huuki, s. 4.8.1949 Kannuksessa. IX. Lapsia, nuorin syntynyt Sievissä, muut Ylivieskassa: Mikko Heikki, s. 18.4.1973. Hannu Juhani, s. 14.6.1974. Leena Senja, s. 9.3.1977. Taulu 159. VIII. Pirkko Liisa Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 23.7.1951 Ylivieskassa. Puoliso 3.10.1975 Berliinissä Duana Ranjan Pattanayak, s. 1.3.1941 Intiassa Bagalpurissa. Duana on metallurgi. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Berliinissä, muut Karlsruhessa

Jan Matti, s. 27.5.1976. Toni Ranjan, s. 17.8.1977. Ari Kumar, s. 14.7.1980. Taulu 160. VIII. Aino Helena Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 5.2.1953 Ylivieskassa. Puoliso 8.8.1971 Ylivieskassa Antti Niilo Isotalus, s. 5.8.1949 Alavieskassa. Aino on opettaja ja Antti on Kokkolan kaupunginjohtaja. IX. Lapsia, syntyneet Bonnissa, Ylivieskassa ja Espoossa: Tiina Susanna, s. 9.9.1984. Tuomas Petteri, s. 4.8.1986. Hanna Kristiina, s. 29.9.1988. Taulu 161. VIII. Matti Jaakko Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 3.12.1954 Ylivieskassa. Puoliso 14.3.1976 Toholammilla Heli Pirkko Päivikki Isokangas, s. 17.5.1957 Toholammilla. Matti on maanviljelijänä Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Terhi Päivikki, s. 22.9.1976. Timo Jaakko, s. 23.4.1979. Taneli Juha Matti, s. 10.3.1989. Topi Veikko Matias, s. 27.6.1992. Taulu 162. VIII. Markku Tapani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 24.6.1959 Ylivieskassa. Puoliso 14.4.1988 Himangalla Sinikka Hannele Potinoja, s. 18.8.1960 Himangalla. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Pekka Tapani, s. 24.4.1992. Sanna Hannele, s. 26.8.1994. Taulu 163. VII. Aino Hilja Maria Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 6.1.1929 Ylivieskassa, k. 28.12.1984 Ylivieskassa. Puoliso 29.8.1948 Ylivieskassa Ahti Veikko Uusi-Hallila, s. 19.2.1920 Kuortaneella, k. iltapäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. (Sisarusten aviomiehet kuolivat samana päivänä.) Vanhemmat: Juho Fredrik Uusi-Hallila ja Senja Valborg Rantala. Aino ja Ahti toimivat kauppiaina Ylivieskassa VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Elsa Kaarina, s. 12.3.1949. Taulu 164. Irma Heleena, s. 15.2.1951. Taulu 165. Jukka Olavi, s. 19.11.1957 Ylivieskassa. Jukka on kirvesmies ja hän asuu Porvoossa. Tuula Marjaana, s. 3.8.1962. Fil. lis., suomen kielen lehtori Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa (SYK). Virkkeen päätoimittaja. Taulu 164. VIII. Elsa Kaarina Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 12.3.1949 Ylivieskassa. Puoliso 2.9.1972 Ylivieskassa Hannu Sakari Juntunen, s. 30.4.1948 Ähtärissä. Vanhemmat: Reino Juntunen ja Anna Mirjami Järvinen. Kaarina on kauppias (Hänellä on Ylivieskassa kenkäkauppa) ja Hannu on dipl.-insinööri ja työskentelee tielaitoksella, Oulun piirikonttorissa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Katja Kristiina, s. 22.1.1973. Kai Johannes, s. 23.8.1976. Taulu 165. VIII. Irma Heleena Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 15.2.1951 Ylivieskassa.). Puoliso 18.4.1976 Ylivieskassa Arto Antti Kullervo Teronen, s. 18.9.1947 Jyväskylässä. Vanhemmat: Antti Teronen ja Kerttu Katri Martikainen. Irma on Kultanäppi Oy:n kultaseppä ja Arto on toimittaja, Radio Suomen urheiluosaston päällikkö. He asuvat Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä:

Tiia Maria, s. 10.2.1979. Anniina Sofia, s. 28.5.1984. Taulu 166. VI. Maria Amanda Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 17.12.1906 Alahärmässä, k. 11.5.1992 Alahärmässä. Puoliso 19.7.1931 Alahärmässä Väinö Villiam Myllymäki, s. 31.5.1908 Alahärmässä, k. 8.3.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Ville Antinpoika Myllymäki ja Amalia Juhantytär Vitka. Maria ja Väinö olivat maanviljelijöitä Köykkärissä. Väinö toimi myös osuuspankin johtajana. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mikko Vilhelm, s. 18.8.1932. Taulu 167. Pirkko Kyllikki, s. 18.11.1935. Taulu 168. Taulu 167. VII. Mikko Vilhelm Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.8.1932 Alahärmässä. Puoliso 10.4.1966 Kaisa Anneli Kustaantytär Ikola. r, s. 27.9.1941 Lapualla. Mikko on maanviljelijä Köykkärissä ja Kaisa on terveyssisar. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johanna Maria Kristiina, s. 1.8.1967. Puoliso 26.6.1993 Alahärmässä Markku Salomon Tupila, s. 1967 Lapualla. Johanna on peruskoulunopettaja. Perhe asuu Peräseinäjoella. Jarkko Ville, s. 19.9.1972. Jarkko on ryhtynyt syksyllä 1996 maidontuottajaksi kotitilalleen. Taulu 168. VII. Pirkko Kyllikki Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.11.1935 Alahärmässä. Puoliso Kyösti Tapio Hyttinen, s. 13.4.1936 Värtsilässä. Pirkko on sairaanhoitaja ja Kyösti on insinööri. Hän toimii ammattikoulunopettajana Mäntässä. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa ja Mäntässä: Juha Olavi, s. 11.4.1966. Käynyt maatalousalan oppilaitoksen (1986). Puoliso 30.6.1993 Mäntässä Marianne Sointu Suojanen, s. 24.10.1966 Uudessakaupungissa. Timo Sakari, s. 21.5.1968. Taulu 169. V. Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri (isä Juho Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 18.4.1863 Alahärmässä Perkiömäessä, k. 14.11.1923 Alahärmässä. Puoliso 1:o 27.2.1892 Alahärmässä Sanna Liisa Juhontytär Pukkila, s. 3.6.1869 Kauhavalla, k. 23.3.1904 Alahärmässä. Vanhemmat: Johannes (Juho) Pukkila ja Kaisa Esaiaksentytär Luoma. Puoliso 2:o 6.3.1905 Alahärmässä Maria Juhontytär Luoma, s. 28.3.1866 Alahärmässä, k. 22.3.1947. Vanhemmat: Juho Esaiaksenpoika Luoma ja Amalia Hanhimäki. Kustaa oli itsellinen, myöhemmin. Samulinmaan torppari Pelkkalassa. Hänet on merkitty Amerikassa olevaksi 1890-luvun lopulla. Vaimo Marialla oli 1. avioliitosta Juho Jaakonpoika Luoman kanssa (s. 8.9.1859 Alahärmässä, k. 2.11.1899 Amerikassa) yhteensä 5 lasta, joista yksi kuoli pienenä ja 3 muutti Amerikkaan. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juha Anton, s. 27.12.1893. Taulu 170. 1. Sanna Maria, s. 27.5.1895. Taulu 172. 1. Nikolai, s. 28.12.1897, k. 13.1.1898. 1. Jaakko Hjalmar, s. 4.1.1899. k. 21.7.1899. 1. Jaakko, s. 28.6.1900, k. 3.11.1900. 1. Iivari, s. 13.11.1901, k. 9.12.1933 Alahärmässä. Hän muutti 1926 Kanadaan, josta palasi takaisin. Hän oli naimaton. 1. Kustaa, s. 27.8.1903, k. 23.2.1904. 2. Hilma Katariina, s. 17.8.1907. Taulu 178. 2. Nikolai, s. (17. vai )19.10.1909. Taulu 180. Taulu 170. VI. Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.12.1893 Alahärmässä Köykkärissä, k. 23.5.1942. Puoliso 19.11.1922 Helmi Elisabet Siekkinen, s. 10.10.1896 Alahärmässä Rantalassa, k. 7.7.1977 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Siekkinen ja Liisa Kustaantytär Hölsöbacka. Juha K. oli vapaussotaan.

VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Johannes, s. 23.5.1923. Taulu 171. Kustaa Einari, s. 23.1.1926, k. 26.11.1984 Alahärmässä naimattomana. Taulu 171. VII. Pentti Johannes Juhanpoika Köykkäri (isä Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri, taulu 170), s. 23.5.1923 Alahärmässä, k. 7.1.1985 Pietarsaaressa. Puoliso Raakel Hepomäki, s. 10.5.1915, k. 16.12.1970 Pietarsaaressa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helena, s. 28.3.1947. Taulu 172. VI. Sanna Maria (Maija) Kustaantytär Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.5.1895 Alahärmässä, k. 10.8.1974 Ylihärmä. Puoliso 11.3.1923 Anton Lehtinen, s. 16.12.1890 Alahärmässä, k. 24.5.1967 Ylihärmässä. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Ylihärmässä: Alli Sofia, s. 1.8.1923. Taulu 173. Matti Anton, s. 7.3.1930, k. 17.7.1974 Ylihärmässä. Risto Kalervo, s. 8.7.1932. Taulu 174. Taulu 173. VII. Alli Sofia Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 1.8.1923 Oravaisissa. Puoliso Kustaa Henrik Kallioniemi, s. 29.4.1924 Lapualla. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Kalevi Kustaa, s. 21.7.1949. Taulu 174. Oili Helena, s. 21.7.1957. Taulu 175. Taulu 174. VIII. Kalevi Kustaa Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s.16.9.1949 Ylihärmässä. Puoliso Terttu Anneli Ahokas, s. 6.1.1950 Kauhavalla. IX. Lapsia, vanhempi syntynyt Kauhavalla, nuorempi Ruotsissa Västeråsissa: Pasi Marko Kustaa, s. 2.2.1970. Päivi Hannele, s17.3.1971. Taulu 175. VIII. Oili Helena Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s. 21.7.1957 Kauhavalla. Puoliso Ismo Ilari Ilvesniemi, s. 23.2.1955 Kauhavalla. Perhe asuu Kauhavalla, jossa Ismo on varastonhoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella Marko Juhani, s. 25.3.1982. Jussi Kustaa, s. 14.2.1988. Nina Sofia Susanna, s. 30.1.1993. Taulu 176. VII. Risto Kalervo Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 8.7.1932 Ylihärmässä. Puoliso 17.6.1956 Isossakyrössä Ritva Marjatta Tellervo Haapala, s. 12.5.1937 Isossakyrössä. Vanhemmat: Elmeri Matias Haapala ja Elna Maria Koski. Risto on toiminut turkistarhaajana, on nyt eläkkeellä ja Ritva on puhelinvälittäjä. Lehtiset asuvat Ylihärmässä. VIII. Lapsia, vanhempi on syntynyt Pietarsaaressa, nuorempi Ylihärmässä: Rea Maarit, s. 13.12.1956. Taulu 177. Pirkko Liisa, s. 18.6.1960. Puoliso 1.7.1980 Reima Juhani Maijala. He ovat eronneet. Avopuoliso Jarkko Kullervo Hautala, s. 19.12.1967 Kauhavalla. Asuvat Vaasassa. Taulu 177. VIII. Rea Maarit Lehtinen (isä Risto Kalervo Lehtinen, taulu 176), s. 13.12.1956 Pietarsaaressa. Puoliso 25.6.1979 Kauhavalla Ismo Rainer Kangas, s. 14.4.1957 Kauhavalla. Vanhemmat: Pauno Kangas ja Ulla-Riitta Aro. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla:

Susanne Emilia, s. 26.1.1982. Juho Kustaa, s. 29.6.1985. Elina Annemari, s. 10.6.1991. Taulu 178. VI. Hilma Katariina Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 17.8.1907 Alahärmässä. Hilma K. toimi keittäjänä, vahtimestarina ja siivoojana Alahärmässä Pelkkalan koululla. Hän asuu nyt (1996) Voltissa. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Kaarlo Johannes, s. 27.1.1931. Taulu 179. Taulu 179. VII. Kaarlo Johannes Köykkäri (äiti Hilma Katariina Köykkäri, taulu 178), s. 27.1.1931 Alahärmässä. Puoliso Etel Anna Brita Sandås, s. 28.4.1935 Munsalassa. VIII. Lapsi, Pietarsaaressa: Susanna Katariina, s. 8.4.197. Hän asuu Turussa. Taulu 180. VI. Nikolai Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 19.10.1909 Alahärmässä, k. 18.7.1978 Pietarsaaressa. Puoliso 1:o 1.3.1935 Alahärmässä Lilja Josefiina Myllykoski, s. 11.5.1916 Alahärmässä, k. 27.6.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Oskari ja Viivi Maria Niilontytär Myllykoski. Puoliso 2:o 22.7.1950 Signe Kanervo Hämäläinen, s. 7.1.1910 Lappeella. Nikolai oli rautatieläinen Pietarsaaressa. Hän teki myös kirvesmiehen töitä ja viimeisinä työvuosinaan toimi porttivahtina. Toinen avioliitto oli lapseton VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Kauno Jaakko, s. 13.6.1935. Taulu 181. 1. Irma Marjatta, s. 7.9.1936. Taulu 185. 1. Kalevi Kustaa, s. 6.3.1938. Taulu 187. 1. Maire Annikki, s. 22.5.1939. Elää Seinäjoella ja on naimaton. 1. Kauko Nikolai, s. 18.5.1941. Taulu 190. Taulu 181. VII. Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 13.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 11.7.1959 Kankaanpäässä Helvi Maria Laine, s. 5.12.1938 Parikkalassa. He ovat kumpikin maataloustyöntekijöitä: tekevät kesällä töitä toisen palveluksessa ja talvisaikaan metsätöitä omassa metsässä. Kauno K. kertoi lähteneensä rippikouluun Pietarsaareen ja sille tielle hän jäi. - Perhe asuu Kankaanpäässä Veneskoskella. VIII. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Kankaanpäässä ja nuorin Porissa: Maria Hannele, s. 11.4.1960. Taulu 182. Heli Katariina, s. 27.8.1961. Taulu 183. Timo Jaakko, s. 25.10.1964. Taulu 184. Taulu 182. VIII. Maria Hannele Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 11.4.1960 Kankaanpäässä. Puoliso 1988 Porissa Leo Kalervo Moisio, s. 13.3.1955. Hannele toimii ohjaajana Kaarinassa suojatyökeskuksessa ja Leo on koulutukseltaan rakennusmestari ja on työssä Raision kaupungilla. Perhe asuu Turussa IX. Lapsi,, syntynyt Kaarinassa: Veera Maria, s. 12.11.1989. Taulu 183. VIII. Heli Katariina Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 27.8.1961 Kankaanpäässä. Puoliso Pasi Wessman, s. 7.3.1967. Heli on keittiömestarina Ikaalisten kylpylässä ja Pasi on varastonhoitajana samassa talossa. Perhe asuu Ikaalisissa. IX. Lapsia, syntyneet Ikaalisissa: Hanna Maria, s. 23.4.1986. Carita Maaria, s. 7.4.1990. Janita Sofia, s. 29.4.1996.

Taulu 184. VIII. Timo Jaakko Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 25.10.1964 Porissa. Puoliso 1987 Porissa Sirpa Liisa Henrikson, s. 11.11.1966. Timo on linja-autonkuljettajana Porissa, jossa he asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Sonja Riitta, s. 26.3.1988. Jaakko Olavi, s. 11.6.1989. Taulu 185. VII. Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 7.9.1936 Alahärmässä. Puoliso Lauri Valentin Hietanen, s. 29.8.1925 Alavudella, k. 18.10.1990 Vaasassa. Vanhemmat: Jussi ja Sylvi Hietanen. Lauri oli valtion konepajan työntekijänä Vaasassa. Irma on sairaala-apulainen. Hän ja lapset asuvat Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Heikki Matias, s. 24.2.1962. Taulu 186. Juha Hannes, s. 6.4.1968. Hänen avopuolisonsa on Sari Ojajärvi, s. 8.10.1972 Vimpelissä. Taulu 186. VIII. Heikki Matias Hietanen (äiti Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri, taulu 185), s. 24.2.1962 Vaasassa. Puoliso 1:o 3.12.1983 Merja Maarit Pärenkö, s. 16.4.1965 Vaasassa. Vanhemmat: Reino Olavi ja Seija Pärenkö. Ovat eronneet. Avopuoliso 2:o Johanna Kolehmainen. Heikki on rekka-autonkuljettaja ja he asuvat Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: 1. Harri, s. 29.12.1983. 2. Sami, s. 19.5.1990. 2. Rami, s. 17.1.1992. Taulu 187. VII. Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 6.3.1938 Alahärmässä. Puoliso 4.9.1960 Pomarkussa Aino Marjatta Mäntysaari, s. 1.10.1942 Pomarkussa. Vanhemmat: Viljo Johannes ja Jenny Katariina Mäntysaari. Kalevi on tehtaantyöläinen Vuorikemian tehtaalla Porissa ja Aino on lehdenjakaja. Perhe asuu Porissa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Pomarkussa, muut Porissa: Päivi Kristiina, s. 17.1.1961. Puoliso 17.10.1981 Porissa Ilkka Kittilä. Päivi on Jehovan Todistajien evankelista ja työskentelee Virossa Viljandissa (1996). Kirsi Marja Tuulikki, s. 30.1.1962. Taulu 188. Arja Katariina, s. 2.8.1963. Taulu 189. Keijo Kalervo, s. 4.1.1967. Puoliso Sirpa Helena Laurila 22.9.1990. He asuvat Seinäjoella. Petri Juhani, s. 1.11.1969. Puoliso Teea Kiiski 19.6.1993 Kotkassa. He asuvat Porissa Anu Johanna, s. 9.12.1973. Puoliso Sauli Antero Toukkari 3.4.1993 Porissa. Sami Juho-Pekka, s. 21.1.1981. Taulu 188. VIII. Kirsi Marja Tuulikki Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 30.1.1962 Porin mlk:ssa. Puoliso 18.7.1980 Porissa Jouni Wesslin. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia: Melina Karita, s. 26.2.1984. Henna Riikka, s. 19.8.1985. Olli Mikael, s. 11.5.1987. Camilla, s. 20.12.1993. Taulu 189. VIII. Arja Katariina Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 2.8.1963 Porin mlk:ssa. Puoliso 19.12.1981 Porissa Terho Veli Mahlakaarto. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Birgitta Kati, s. 19.12.1983. Tiia-Marika, s. 11.11.1987.

Taulu 190. VII. Kauko Nikolai Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 18.5.1941 Alahärmässä. Puoliso 2.11.1979 Helsingissä Eeva Liisa Hallenberg, s. 22.8.1947 Somerolla. Vanhemmat: Tauno Hallenberg ja Liisa Auvinen. Kauko on käyttömestari ja Eeva Liisa on kirjanpitäjä. He asuvat ja työskentelevät Helsingissä. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Laura Maarit, s. 18.1.1980. Niko Tuomas, s. 17.3.1981. Taulu 191. IV. Susanna Elisabet Perkiömäki (äiti Susanna Eliaantytär Pelkka, taulu 106), s. 6.12.1824 Kortesjärvellä, k. 18.2.1901 Alahärmässä Palolla. Puoliso 10.5.1843 Alahärmässä Juho Kustaa Juhonpoika Voltti, s. 24.5.1817 Alahärmässä, k. 5.8.1865 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Kustaanpoika ja Helena Matintytär Voltti. Juho Kustaa oli talollinen Perkiömäessä n. v:een 1855, sen jälkeen hänet on merkitty rengiksi ja itselliseksi. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin kaksi aivan pienenä kuollutta: Johannes, s. 10.11.1846 Alahärmässä. Muuttanut pois Härmästä 5.3.1867 Pedersöreen. Häntä ei kuitenkaan löydy Pedersöreen tai Pietarsaareen tulleista. Sanna, s. 1852, k. 19.5.1868. Antti, s. 19.7.1856. Taulu 192. Miina, s. 30.9.1859, k. 19.12.1931 Alahärmässä Palolla. Miina on merkitty halvautuneeksi jo 1870-luvulla. Hän asui äidin kanssa. Taulu 192. V. Antti Juhonpoika Voltti (äiti Susanna Elisabet Perkiömäki, taulu 191), s. 19.7.1856 Alahärmässä, k. 6.6.1931 Alahärmässä. Puoliso 5.3.1882 Alahärmässä Kaisa Matintytär Palm, s. 29.5.1856 Alahärmässä, k. 26.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Palm ja Susanna Erkintytär Näsi. Olivat itsellisiä ja maanviljelijöitä Perkiömäessä. Tyttärenpojan Toivo Hautamäen mukaan Antti oli maanviljelijä Peltolassa: Toivo kertoo syntyneensä tässä talossa. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi 2 alle vuoden ikäisenä kuollutta lasta: Maria, s. 19.4.1883. Taulu 193. Antti Nikolai, s. 4.3.1886, k. influenssaan 20.10.1919 Amerikassa. Nikolai muutti 13.11.1905 Amerikkaan, jossa hän avioitui. Vaimo, jonka nimi ei ole tiedossa, kuoli myös influenssaan v. 1918. Amanda, s. 22.9.1888. Taulu 206. Kaisa Adolfiina, s. 1.1.1895. Taulu 214. Taulu 193. VI. Maria Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 19.4.1883 Alahärmässä, k. 24.1.1933 Alahärmässä Perkiömäessä. Puoliso 17.7.1909 Alahärmässä Robert Salomon Lindfelt, s. 6.6.1875 Kangasalla, k. 20.2.1927 Tampereella. Robert oli kiertokauppias, sittemmin työmies. Maria muutti poikansa kanssa Tampereelle 20.12.1909 ja sieltä takaisin Alahärmään leskenä 30.12.1929. Hän asui Alahärmässä vanhempiensa luona VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Matti Kustaa, s. 14.11.1907. Taulu 194. Taulu 194. VII. Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt (äiti Maria Antintytär Voltti, taulu 193), s. 14.11.1907 Alahärmässä, k. 14.1.1939 Alahärmässä. Puoliso 1:o 15.12.1929 Alahärmässä Suoma Matilda Perämäki, s. 3.3.1907 Alahärmässä, k. 18.11.1931 Alahärmässä. (Sukunimeksi mainittu myös Ylimäki.) Puoliso 2:o 16.4.1933 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Oskar Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. - Matti L. muutti Alahärmään takaisin Tampereelta 1924 ja isännöi Peltolan taloa.- Matin kuoltua Saima muutti Vaasaan ja solmi siellä uuden avioliiton (ks. taulu 214). Saiman ja tytärten sukunimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi (7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätös). VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Onni Matias, s. 16.3.1930 Alahärmässä. Taulu 195. 1. Suoma Maija-Liisa, s. 8.11.1931. Taulu 198. 2. Irma Katariina, s. 18.3.1934. Taulu 200.

2. Terttu Adolfiina, s. 23.9.1937. Taulu 205. Taulu 195. VIII. Onni Matias Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 16.3.1930 Alahärmässä. Puoliso 25.12.1949 Alahärmässä Alli Anna Adolfiina Malmi, s. 2.3.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Vihtori Malmi ja Lydia Matintytär Lesell. Onni L. on toiminut Alahärmässä palopäällikkönä ja on jäänyt eläkkeelle 1989. Alli L. on työskennellyt kauppaliikkeen osastonhoitajana. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Liisa, s. 26.3.1950. Taulu 196. Arja Annikki, s. 23.3.1954. Taulu 197. Taulu 196. IX. Maija Liisa Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 26.3.1950 Alahärmässä. Puoliso 24.8.1969 Alahärmässä Pauli Veikko Vitka, s. 12.12.1946 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Viljami Vitka ja Ilmi Susanna Präst. Pauli ja Maija-Liisa ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Köykkärissä X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Petri Matias, s. 6.4.1972. Tarja Marika Hannele, s. 11.4.1975. Taulu 197. IX. Arja Annikki Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 23.3.1954 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1973 Alahärmässä Raimo Juhani Koivumäki, s. 8.7.1951 Ylihärmässä. Asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mika, s. 13.6.1973, k. 18.6.1973. Eija Johanna, s. 31.10.1974. Anne Maarit, s. 25.2.1979. Taulu 198. VIII. Suoma Maija-Liisa Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 8.11.1931 Alahärmässä. Puoliso 7.9.1952 Alahärmässä Ilmo Taisto Pesola, s. 14.1.1929 Alahärmässä. Perhe muutti 5.1.1957 Alahärmästä Mustasaareen, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Mustasaaressa: Rainer Juhani, s. 5.6.1953. Taulu 199. Jari Pekka, s. 22.8.1963. Taulu 199. IX. Rainer Juhani Pesola (äiti Suoma Maija-Liisa Lindfelt, taulu 198), s. 5.6.1953 Alahärmässä. Puoliso 6.5.1972 Mustasaaressa Aija Arja Kyllikki Laituri, s. 6.5.1953 Laihialla. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Susanna Marjaana, s. 31.12.1972. Johanna Katariina, s. 6.11.1974. Miia Maria Maaret, s. 13.12.1978. Taulu 200. VIII. Irma Katariina Lehtinen (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 18.3.1934 Alahärmässä. Puoliso 14.5.1953 Alahärmässä Veikko Johannes Rintaniemi, s. 13.7.1930 Lapualla. Nimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. Irma on toiminut siivoojana koulussa ja Veikko saman koulun vahtimestarina. Perhe asuu Pietarsaaressa v:sta 1961. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, 2 seuraavaa Jurvassa, 4. Alahärmässä. ja muut Pietarsaaressa: Markku Tapani, s. 19.10.1953. Taulu 201. Anne Marja, s. 8.4.1957. Taulu 202. Ari Matti Johannes, s. 17.4.1959. Taulu 203. Kai Mikael, s. 8.9.1960. Taulu 204. Eija Anneli, s. 10.9.1963, k. 11.9.1963. Petri Tuomas, s. 15.4.1965. Petri on sähköteknikko ja asuu Pietarsaaressa.

Taulu 201. IX. Markku Tapani Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 19.10.1953 Lapualla. Puoliso 11.12.1971 Pietarsaaressa Anita Maria Fellman, s. 6.12.1952 Pietarsaaressa. Asuvat Pietarsaaressa. X. Lapsia, syntyneet Uppsalassa ja Pietarsaaressa: Marco Kristian, s. 8.2.1971. Petra Maria, s. 28.4.1973. Taulu 202. IX. Anne Marja Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.4.1957 Jurvassa. Puoliso 9.6.1979 Pietarsaaressa Juha Oskari Teirikangas, s. 20.12.1954 Kaustisella. Anne ja Juha asuvat Vaasassa v:sta 1977 ja työskentelevät Strömbergillä. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Miika Juhani, s. 26.2.1980. Merja Elina, s. 3.4.1982. Taulu 203. IX. Ari Matti Johannes Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 17.4.1959 Jurvassa. Avopuoliso 1979 Tiina Maija Anneli Pelkonen, s. 1.4.1960 Lahdessa. Ari on työskennellyt metallitehtaassa. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Jarna Maria, s. 2.7.1981. Taulu 204. IX. Kai Mikael Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.9.1960 Alahärmässä. Puoliso 27.6.1987 Pietarsaaressa Helena Christina Rif, s. 13.10.1960 Pietarsaaressa. Kai on työskennellyt ammattikoulun jälkeen trukinkuljettajana. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Joni Mikael, s. 31.8.1988. Taulu 205. VIII. Terttu Adolfiina Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 23.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Martti Johannes Siekkinen, s. 4.1.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Johannes Siekkinen ja Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari. Terttu työskentelee Soklen leipomossa Vaasassa ja Martti on työssä Strömbergillä. Nimi Lindfelt muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. IX. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Timo Antero, s. 29.4.1958. Hän on ollut kanslistina Invalidiliitossa Vaasassa ja asuu nykyisin (1996) Espoossa. Taulu 206. VI. Amanda Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 22.9.1888 Alahärmässä, k. 9.1.1978 Nokialla Tottijärvellä. Puoliso 21.5.1911 Kortesjärvellä Antti Alfred Antinpoika Hautamäki (e. Heribacka eli Ryttarbacka), s. 11.7.1870 Purmossa, k. 27.5.1955 Kortesjärvellä Pitkäjärvessä. Amanda muutti 27.4.1911 Kortesjärvelle. Hän oli Antti Hautamäen toinen puoliso. Perhe muutti v.1930 Alahärmään ja 1932 takaisin Kortesjärvelle Pitkäjärveen. Leskeksi jäätyään Amanda muutti 1965 Tottijärvelle Nokialle, jossa kuoli. V:n 1932 muuttotiedoissa Amandan nimeksi on merkitty Peltola. Toivo Hautamäen mukaan Antilla oli ollut yhteensä 15 lasta, joista Toivo oli v. 1995 ainoa elossa oleva. VII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Tyyne Katariina, s. 30.1.1912, k. 20.5.1913. Reino Kustaa, s. 12.3.1913, k. 15.6.1918. Vieno Katariina, s. 20.4.1915, k. 26.6.1918. Arvi Johannes, s. 17.8.1916, k. 15.11.1920. Lilja Katariina, s. 3.5.1920. Taulu 207. Toivo Johannes, s. 10.12.1922. Taulu 211. Taulu 207.

VII. Lilja Katariina Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 3.5.1920 Kortesjärvellä, k. 19.10.1953 Kortesjärvellä. Puoliso 9.9.1945 Kortesjärvellä Urho Eemil Mäntynen, s. 8.11.1920 Kuortaneella. Urho on eläkkeellä oleva maalari. Hän muutti leskeksi jäätyään 4.12.1953 Kuortaneelle poikansa Unton kanssa. VIII. Lapsi: Unto Ilmari, s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Taulu 208. Taulu 208. VIII. Unto Ilmari Mäntynen (äiti Lilja Katariina Hautamäki, taulu 207), s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Puoliso 14.5.1967 Nurmossa Irja Annikki Alanko, s. 2.6.1946 Nurmossa. Vanhemmat: Tuomas Eemil Alanko ja Hellin Elisabet Salo. Unto on paperityöntekijä ja maalari ja verhoilija ja on työssä Wisaforestilla Pietarsaaressa. Irja on siivooja ja on työssä Pietarsaaren kaupungilla. Perhe asuu Pietarsaaressa IX. Lapsia, syntyneet Nurmossa, Alavudella ja Pietarsaaressa: Anne Katariina, s. 31.8.1967. Taulu 209. Juha Ilmari, s. 4.9.1969. Taulu 210. Janne Eemeli, s. 21.9.1980. Taulu 209. IX. Anne Katariina Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 31.8.1967 Nurmossa. Puoliso 19.8.1987 Pietarsaaressa Hannu Kalervo Pirttimaa, s. 27.3.1956. X. Lapsia: Simo Jaakko Eemeli, s. 30.8.1989. Lotta Anna Elisabet, s. 24.6.1991. Juulia Lilja Maria, s. 14.7.1993. Taulu 210. IX. Juha Ilmari Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 4.9.1969 Alavudella. Avopuoliso Tuula Sandvik. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Kati Maria, s. 25.3.1992. Taulu 211. VII. Toivo Johannes Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 10.12.1922 Kortesjärvellä. Puoliso 21.9.1941 Tampereella Aino Eeva Esteri Nieminen, s. 21.3.1921 Kangasalla. Äiti Amanda Nieminen. Toivo on metalliammattimies, sorvaaja ja maanviljelijä Nokian Tottijärvellä Lammin tilalla ja Aino on talonemäntä. Toivo muutti Kortesjärveltä 12.5.1941 Tampereelle. VIII. Lapsia, syntyneet Tampereella: Tuula Marjatta, s. 24.4.1942. Taulu 212. Pentti Olavi, s. 13.2.1944. Taulu 213. Taulu 212. VIII. Tuula Marjatta Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 24.4.1942 Tampere. Puoliso 16.5.1970 Tukholmassa Veikko Kiviranta. Ovat eronneet 1976 IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Inga Kaarina, s. 17.4.1971. Inga on ylioppilas ja opiskelee terveydenhoitajaksi (1995). Taulu 213. VIII. Pentti Olavi Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 13.2.1944 Tampere, k. 27.11.1984 Tukholmassa. Puoliso 1:o Maire Piittisjärvi, kuollut. Puoliso 2:o Terttu Roiha. Eronnut 2. puolisosta IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Pia Helena, s. 27.10.1975. Pia on ylioppilas, opiskelee hotellialalla. Taulu 214. VI. Kaisa Adolfiina Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 1.1.1895 Alahärmässä, k. 11.4.1923 Jepualla. Puoliso 23.3.1919 Alahärmässä Erkki Erkinpoika Alaranta, s. 2.6.1880 Alahärmässä, k. 21.12.1928 Jepualla. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika ja Maria Juhontytär Alaranta. Perhe muutti Jepualle Tollikkoon 1922.

VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Jepualla: Onni Antti, s. 6.12.1919, k. 23.12.1919. Mathias Toivo, s. 3.3.1921, k. 4.4.1921. Eero Nikolai, s. 2.5.1922, k. 15.5.1922. Aarne Ilmari, s. 11.4.1923 Alahärmässä Kihakoskella, k. 16.1.1976 Vaasassa. Puoliso 30.11.1961 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. -. Aviopari muutti Vaasaan 2.11.1962. Aarne kasvoi isovanhempiensa luona Peltolassa. Hän oli työmies Vaasassa Strömbergillä. Aarnen ja Saiman avioliitosta ei ollut lapsia. (Saiman 1. avioliitto ks. taulu 194.) Taulu 215. III. Liisa Eliaantytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 13.6.1794 Alahärmässä, k. keuhkotautiin 7.2.1861 Alahärmässä. Puoliso 2.12.1827 Alahärmässä Jaakko Mattsinpoika Jungar, s. 4.11.1792 Uudenkaarlepyyn Jungarissa, k. 11.5.1867 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: seppä Matts Henrikinpoika ja Greta Larsintytär. Liisalla oli ennen avioliittoa syntyneitä lapsia, jotka kuolivat pieninä. Jaakon Jungar-nimestä on kirkonkirjoissa käytetty myös muotoa Junkaro. Jaakko on merkitty Uudessakaarlepyyssä sotilaaksi ainakin 1823 1826. Jaakon 1. puoliso oli Lisa Erikintytär Romar. Jaakon tytär Susanna Greta (s. 14.6.1819 Romarissa ensimmäisestä avioliitosta) tuli Härmään ja lähti sieltä 1840 Hämeenlinnaan. - Jaakko ja Liisa asuivat itsellisinä Holmalla ja Kojosessa. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Kaisa, s. 28.1.1828. Taulu 216. Liisa, s. 28.7.1830 H, k. 26.6.1844. Anna, s. 24.7.1834. Itsellinen. Anna kuulutettiin avioliittoon Jacob Borgin kanssa 1868 Helsingin pitäjässä. Tämä kuoli 27.7.1868. Anna muutti ensin Härmästä Uuteenkaarlepyyhyn Keppoon 1856. Sitä ennen hän oli piikana Vuoskoskella eri taloissa. Hän tuli takaisin Alahärmään 1857. Sitten hän muutti Helsinkiin kesällä 1865. - Hänet on merkitty "heikosilmäisten" luetteloon 1880 - ja seuraavassa rippikirjassa on merkintä "Puolisokia ja kivuloinen" (1887). Hän oleili Ilmajoella n. v:sta 1892. Taulu 216. IV. Maija Kaisa Jaakontytär Jungar (äiti Liisa Eliaantytär Pelkka, taulu 215), s. 28.1.1828 Alahärmässä Kojolassa, k. 30.12.1917 Alahärmässä. Puoliso 4.1849 Alahärmässä Juho Henrik Juhonpoika Pakka, s. 1.3.1830 Alahärmässä, k. 22.5.1886 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Erkinpoika Saha ja Liisa Henrikintytär Klift. Juho Pakka on aluksi itsellinen, sitten torppari Holmalla. Hänen nimekseen on merkitty aluksi Saha ja viimeistään 1850-luvulla Pakka (kirjoitettiin aiemmin Backa). Maija Kaisa on miehensä kuoleman jälkeen merkitty mäkitupalaiseksi ja hän asui Holmalla. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Vilhelmiina, s. 25.2.1850, k. 13.1.1851. Anna Juhantytär, s. 30.10.1851. Taulu 217. Jaakko, s. 4.7.1853. Taulu 219. Maria, s. 24.1.1855. Taulu 221. Juho, s. 26.10.1856. Taulu 272. Vilhelmiina, s. 23.12.1858, k. 30.8.1860. Johanna Eveliina, s. 9.10.1860, k. 11.7.1863. Susanna, s. 13.10.1863. Taulu 273. Kustaa, s. 16.4.1866. Meni Amerikkaan 1890-luvulla. Nikolai, s. 8.2.1871. Taulu 274. Vilhelmiina, s. 10.11.1873, k. 20.6.1878. Taulu 217. V. Anna Juhantytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 30.10.1851 Alahärmässä, k. 6.10.1938 Alahärmässä. Puoliso 18.12.1873 Alahärmässä Juho Iisakinpoika Yliluoma, s. 8.11.1850 Ylihärmässä, k. 6.6.1917 Alahärmässä. He asuivat itsellisinä Mutkassa ja Holmalla, sitten talollisina Mattilassa. Juho oli jonkin aikaa Amerikassa 1890-luvulla. He ostivat 1901 talon Mattilasta Kustaa Jaakonpoika ja Fiina Juhontytär Mattilalta. Juho Yliluoman kuoltua lapsista oli elossa 4 ja heistä 3 oleskeli Amerikassa. Poika Iisakin kuolinilmoituksen mukaan Annalla oli v. 1924 Amerikassa 2 miniää ja 12 lastenlasta. Suomessa Annalla ja Juholla ei ole jälkeläisiä. Amerikkaan menneet lapset käyttivät nimeä Luoma. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä Holmalla:

Anna Kaisa, s. 17.11.1873, k. 15.12.1875. Isak (Isaac), s. 21.3.1875, k. sydänhalvaukseen 24.2.1924 Sedlesissä Washingtonissa poikamiehenä. Matkustajaluettelon mukaan Isak Luoma matkusti Amerikkaan ainakin 3 eri kertaa: 18.12.1903 Worcesteriin, 22.3.1905 Troyhin New Hampshireen ja 9.3.1910 Seattleen. Sanna Maija, s. 6.4.1877, k. 2.6.1896 Alahärmässä. Johannes (John), s. 5.2.1879. Taulu 218. Nikolai, s. 15.11.1880, k. 31.12.1880. Jaakko Emil Luoma, s. 20.4.1882, k. 20.11.1911 Great Fallsin sairaala. Amerikkaan 1903(?). - Veljen allekirjoittamassa kuolinilmoituksessa kerrotaan kuolinsyy: "- kuoli saamistaan vammoista, jotka hän sai John Hovilan lyötyä jollain rautaesineellä päähän sillä seurauksella, että hän 13 vuorokautta tuskia kärsittyään kuoli - ." Liisa Adolfiina, s. 3.4.1884, k. 15.11.1884. Nikolai, s. 14.3.1886. Amerikkaan 14.12.1904, määräsatama New York. Matkalippu Worcesteriin. Elossa 1917. Hänen Amerikassa elävät veljensä yrittivät jäljittää häntä myöhemmin, mutta häntä ei löydetty. Hänet julistettiin Amerikassa kuolleeksi Alahärmän kihlakunnanoikeuden päätöksellä 22.10.1951. Kustaa Ananias, s. 2.7.1888, k. 25.5.1950 Alahärmässä. Puoliso 19.1.1919 Alahärmässä Lyydia Amalia Iisakintytär Tyni, s. 15.1.1895, k. 4.12.1973 Alahärmässä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika Tyni ja Maria Katariina Vennuntytär Toppari. Kustaa ja Lyyli elivät maanviljelijöinä Alahärmän Mattilassa. Heillä ei ollut lapsia. - Kustaan kuoltua talo myytiin ja sitä varten tarvittiin John-veljen lapsilta valtakirja. Tämän lasten nimet löytyivät kyseisestä paperista. Amanda Johanna, s. 27.5.1890, k. 18.5.1891. Taulu 218. VI. Johannes (John) Luoma (äiti Anna Juhantytär Pakka, taulu 217), s. 5.2.1879 Alahärmässä Holmalla, k. 10.2.1950 Michiganissa. Puoliso Elizabeth Sarvisto, k. 70-vuotiaana 16.4.1948. John lähti Amerikkaan ilmeisesti ensimmäisen kerran jo 1897: sai passin 24.4.1897 4 vuodeksi. Uudelleen hän lähti 1903. Lapset ovat paria lukuunottamatta asuneet Michiganin alueella. VII. Lapsia, syntyneet Yhdysvalloissa: Gustav Emil, s. n. 1905, k. 29-vuotiaana 19.3.1934. Arthur, s. 17.9.1906. (malmin) murskaamon valvoja, k. naimatonna 11.5.1973. Andrew, s. 27.3.1910, k. 30.8.1975. Puoliso Jean Antilla (Antila?). Arne, s. 15.4.1911, k. 17.3.1966. Puoliso Grace Luoma. Walfred, s. 13.11.1912, k. 31.10.1977. Puoliso Marguerite Farson. Valtakirjassa (ks. taulu 217, Kustaa Ananias Yliluoma!) on edellisten lisäksi muiden v. 1951 elossa olleiden lasten nimet: Sylvia E., puoliso _ Rice Edna Marie, puoliso _ Dunstan Elsie E., puoliso _ Boggs (Virginia). Teckla M., puoliso _ Pasanen Ina M., puoliso _ Sauers (Indiana) William Luoma Taulu 219. V. Jaakko Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 4.7.1853 Alahärmässä, k. puukkoon 20.9.1889 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1874 1:o Liisa Tobiaksentytär Karkaus Alahärmässä, s. 3.7.1850 Alahärmässä, k. 7.2.1887 Alahärmässä. Vanhemmat: Tuomas Tobias Matinpoika Karkaus ja Susanna Henrikintytär Tyni. -Kuulutettu 16.2.1889 Alahärmässä 2. avioliittoon Sanna Hopiavuoren kanssa, s. 18.5.1859 Kauhavalla, k. 4.10.1889 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Matinpoika ja Kaisa Juhantytär Hopiavuori. Jaakko oli itsellinen. Hänet oli leskeksi jäätyään kuulutettu Sanna Hopiavuoren kanssa. Vihille he eivät kuitenkaan ehtineet ja Sanna Hopiavuori kuoli kahden viikon kuluttua sulhasensa kuolemasta ja hänen saamansa lapsi kuoli runsas kuukausi äitinsä jälkeen. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Maria Adolfina, s. 30.6.1877. Taulu 220. 1. Juho, s. 19.6.1879, k. 8.3.1882 Alahärmässä. 1. Jaakko Ananias, s. 1.10.1883, k. 21.9.1884. 1. Liisa Amanda, s. 18.5.1885, k. 6.6.1960 Yhdysvalloissa Mich.. Puoliso 1:o _ Lakari vain sukunimi tiedossa). Puoliso 2:o Matti Tuuri. Liisa lähti Amerikkaan n. 1905 (passi annettu 10.1.1905). Hänellä oli kuollessaan 6 tytärtä ja 6 poikaa. Aviomies oli tuolloin myös elossa.

1. Akseli, s. 4.2.1886, k. 13.2.1887. 2. Kustaa Rafael, s. kihlausaikana 29.9.1889, k. 9.11.1889. Taulu 220. VI. Maria Adolfina Pakka (isä Jaakko Juhonpoika Pakka, taulu 219), s. 30.6.1877 Alahärmässä Holma. Julistettu kuolleeksi 26.8.1968 Amerikassa. Puoliso 27.3.1898 Alahärmässä Matti Antinpoika Linna, s. 16.12.1875 Alahärmässä, k. kaivosonnettomuudessa 26.9.1913 Ishpemingissä Mich.. Vanhemmat: Antti Matinpoika Linna ja Eveliina Matintytär Niska. Vihittäessä Matti Linna oli itsellinen Knuuttilassa. Amerikassa hän työskenteli kaivosmiehenä. Maria Adolfiina matkusti Amerikkaan matkustajaluettelon mukaan 30.8.1902 hl. Arcturuksella. Samalla lipulla matkustivat Ishpemingiin Michiganiin Fiina (Adolfiina) Linna, 25-v. ja Lempi, 3-v. ja Fiina sylilapsi eli Maria Adolfiina kahden lapsensa kanssa. Aviomies Matti Linna oli mennyt edeltä edellisenä vuonna. Kirkollisessa Kalenterissa (1914 s. 201 - 202) olleen muistokirjoituksen mukaan Matti Linna oli "yksi rakastettuja, maanhiljaisia, sovinnollinen ja hellä". Matti Linnaa jäivät suremaan puoliso ja 8 lasta. Näistä lapsista vain Suomessa syntyneiden nimet ovat tiedossa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lempi Eveliina, s. 4.5.1898, k. Poistettu kirkonkirjoista 16.1.1990. Liisa Adolfiina, s. 26.6.1901, k. Poistettu kirkonkirjoista 18.3.1993. Taulu 221. V. Maria Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 24.1.1855 Alahärmässä, k. 9.11.1940 Alahärmässä. Puoliso 15.11.1874 Alahärmässä Juho Jaakko Kaisanpoika Mäkinen, s. 9.2.1848 Jepualla Forsbyssä, k. 24.10.1926 Alahärmässä. Äiti Kaisa Mattsintytär Larsson. Maria ja Juho Jaakko olivat itsellisiä Ekolassa. Juho Jaakko on aiemmin merkitty Ekola-nimiseksi, ja jotkut lapset käyttivät sitä nimeä. - Perheen lasten kirjoihinviennissä on melkoista epäselvyyttä: Otto on merkitty vasta 1880 alkavaan rippikirjaan, syntyneitten kirjasta häntä ei löydy lainkaan. Kustaan kohdalle on merkitty: "skall vara död" (lienee kuollut). - Lasten isännimenä on milloin Juhonpoika milloin taas Jaakonpoika. - Jaakko oli yhtenä todistajana 1883 tapahtuneen Kustaa Myllärin tapon käsittelyssä. Hän hävisi paikkakunnalta kesken jutun käsittelyn, ilmeisesti Amerikkaan. Epäselväksi jäi, mitä hän tiesi tapahtuneesta. - H. Ylikangas mainitsee Jaakon 19-vuotiaaksi, mutta viitteissä hän on 35 - 36-v, joka oli tuolloin todellinen ikä. Nimeksi mainitaan myös Björkholma. - V. 1900 Jaakon nimeksi on merkitty Reisbacka, myöhemmin Mäkinen (tai Mäki). VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juho, s. 26.1.1875. Taulu 222. Kustaa, s. 15.7.1876, k. viimeistään 1880. V:n 1880 rippikirjaan merkitty kuolleeksi, kuolinpäivää ei ole merkitty. Otto, s. 1878. Taulu 223. Jaakko Nikolai, s. 14.3.1880, k. 14.5.1956 Alahärmässä. Puoliso 14.11.1906 Alahärmässä 1:o Liisa Hermannintytär Korkiakangas, s. 9.4.1884 Alahärmässä. Vanhemmat: Hermanni Erkinpoika ja Sanna Maria Iisakintytär Korkiakangas. Puoliso 2:o 18.10.1936 Alahärmässä Anna Elviira Matintytär Männikkö, s. 25.6.1908 Alahärmässä, k. 5.1.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Männikkö ja Liisa Adolfiina Jaakontytär Kankaanpää Nikolai oli rautatietyöläinen: hän toimi Härmän asemalla höyryveturin polttoaineen huoltajana. Kumpikin avioliitto oli lapseton. Sanna Maria, s. 6.3.1883. Taulu 241. Adolfiina, s. 23.10.1884. Taulu 244. Kustaa Axel, s. 25.2. Taulu 253. Tyyne Emilia, s. 3.8.1889. Taulu 264. Saima Amanda, s. 17.9.1891. Taulu 265. Julius, s. 14.11.1894, k. 13.9.1897 Alahärmässä. Aini Vilhelmiina, s. 24.1.1897, k. naimatonna 31.7.1976 Alahärmässä Voltissa. Lyydia Amalia, s. 28.11.1900. Taulu 267. Taulu 222. VI. Juho Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 26.1.1875 Alahärmässä, k. Yhdysvalloissa luultavasti Michiganissa. Puoliso 17.4.1896 Alahärmässä Liisa Jaakontytär Ilkkala, s. 24.1.1874 Alahärmässä Lahdella, k. Amerikassa. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika ja Sanna Iisakintytär Ilkkala. Juho oli vihittäessä renkinä Porrella, myöhemmin "ittellinen". Hänen nimekseen on merkitty joko Juho Juhonpoika tai (myöhemmin) Juho Jaakonpoika Ekola. Perhe muutti 28.12.1900 Oravaisiin, josta muuttivat takaisin Alahärmään 1902. -Juho lähti Amerikkaan jo vuosia ennen perhettä, vaimo Liisa ja lapset lähtivät vasta 1912.

VII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, Alexandra Oravaisissa: Nikolai, s. 14.1.1897. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1988. Juha Väinö, s. 19.1.1899. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1990. Alexandra Maria, s. 26.2.1901. Onni Jaakko, s. 5.2.1903. Taulu 223. VI. Otto Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 1878 Alahärmässä, k. 17.5.1930 Yhdysvalloissa. Haudattu 20.5.1930. Puoliso 19.9.1897 Alahärmässä 1:o Adolfiina Mariantytär Lundman, s. 7.6.1876 Alahärmässä, k. 5.3.1898 Alahärmässä. Äiti Maria Iisakintytär Lundman. Puoliso 2:o 11.6.1899 Alahärmässä Sanna Maria Sannantytär Ryssberg, s. 5.12.1875 Alahärmässä Heikkilässä. Julistettu kuolleeksi Amerikassa. Äiti Sanna Jaakontytär Ryssberg. Otto oli renkinä Niemessä 1894 -, Vakkurissa 1897 -. Häntä ei löydy v:n 1878 kastetuista. Nimi ja syntymävuosi on lisätty rippikirjaan jälkeenpäin. Hän lähti siirtolaiseksi Amerikkaan 23.9.1900. Vaimo Sanna Maija lähti kahden lapsensa kanssa Amerikkaan n. v. 1902. Otolla ja Sannalla oli sukulaisten tietämän mukaan lapsia ainakin 4 poikaa, Amerikassa syntyneitä. Oton kuolinaika on ilmoitettu Alahärmään, Sannan ei. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juho Jalmari, s. 11.2.1898. Taulu 224. 2. Jenny Susanna, s. 31.10.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990, Amerikassa. 2. Lempi Josefiina, s. 11.5.1901. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1992, Amerikassa. Taulu 224. VII. Juho Jalmari Otonpoika Ekola (isä Otto Jaakonpoika Ekola, taulu 223), s. 11.2.1898 Alahärmässä, k. 17.4.1980 Alahärmässä. Puoliso1:o 20.11.1921 Alahärmässä Sanna Samuelintytär Koivikko, s. 24.11.1886 Alahärmässä Ekolassa, k. 6.10.1974 Alahärmässä. Erosivat 1959. Vanhemmat: Samuel Juhonpoika ja Sanna Kaisantytär Björkholm. Puoliso 2:o 27.1.1963 Elma Susanna Holma, s. 8.6.1906 Ylihärmässä, k. 1996 Alahärmässä. Äiti Hilma Holma. Juho Jalmari oli muurari ja kansanlaulujen taitaja (hänet mainitaan Härmän laulukirjassa).- Juho Jalmari jäi jo äidin kuoltua orvoksi: poika sijoitettiin silloin heti kasvatiksi. Kun isän uusi vaimo lähti Amerikkaan, Juho Jalmari on kyllä merkitty myös lähtijäksi: pappi on jostain syystä merkinnyt näin. Tosiasiassa tämä Oton vanhin poika jäi siis kasvatiksi Härmään. Kirkonkirjojen mukaan hän oli sijoitettuna useammassakin paikassa mm. Lahden kylällä eli Vuolteella, lopuksi Jaakko ja Maija Heikkilän luona, josta hän sitten lähti renkipojaksi talollisiin. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Linnea Adolfiina, s. 16.5.1922. Taulu 225. 1. Rinne Samuel, s. 14.7.1923. Taulu 226. 1. Laimi Sanna-Liisa, s. 30.4.1925. Taulu 233. 1. Rauha Annu Marjatta, s. 8.5.1927. Taulu 235. 1. Sauli Jaakoppi, s. 28.8.1929. Taulu 236. 2. Martti Johannes, s. 9.2.1941, k. 20.4.1941. 2. Mauno Johannes, s. 14.8.1942. Konepuuseppä, asuu Alahärmässä. On naimaton. 2. Raija Anneli, s. 8.10.1943. Taulu 238. 2. Bertta Marjatta, s. 9.3.1946. Taulu 239. 2. Eero Olavi, s. 15.9.1949. Taulu 240. Taulu 225. VIII. Linnea Adolfiina Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 16.5.1922 Alahärmässä. Puoliso 23.9.1951 Alahärmässä Eino Johannes Happonen, s. 15.1.1928 Uukuniemellä. Vanhemmat: Juho ja Hilta Maria Happonen. Eino on muurari. Linnea ja Eino muuttivat 1956 Oxelösundiin Ruotsiin, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Munsalassa ja Alahärmässä: Pauli Juhani, s. 26.3.1951. Sirpa Hannele, s. 17.12.1955. Puoliso Lars-Inge Sjöstén, s. 20.11.1946 Nyköpingissä Ruotsissa. Taulu 226. VIII. Rinne Samuel Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 14.7.1923 Alahärmässä. Puoliso 17.3.1947 Alahärmässä Sisko Anna-Liisa Latvala, s. 20.10.1921 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Kustaanpoika Latvala ja Anna Matintytär Myllykoski. Sisko Latvalan ensimmäinen puoliso oli Paavo Keskilammi. Samuel on kirvesmies ja hän asuu perheineen Alahärmässä Ekolassa.

IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Jaakko Johannes, s. 25.7.1946, k. 2.9.1947. Sinikka Sanna-Liisa, s. 28.1.1948. Taulu 227. Seppo Pauli Kalevi, s. 26.10.1950. Taulu 229. Pasi Sauli Antero, s. 20.9.1952. Taulu 230. Margit Aila Annikki, s. 27.8.1954. Taulu 231. Anne Katariina, s. 15.12.1958. Taulu 232. Taulu 227. IX. Sinikka Sanna-Liisa Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 28.1.1948 Alahärmässä. Puoliso 29.6.1969 Alahärmässä Jan Erik Johannes Forsblom, s. 8.8.1944 Konginkankaalla. Vanhemmat: Johan Hilding Forsblom ja Maini Emilia Mäkelä. Sinikka ja Jan ovat muuttaneet 1969 Ruotsiin, jossa asuvat. X. Lapsia, syntyneet vanhin Alahärmässä, muut Ruotsissa Oxelösundissa: Minna Birgit Kristiina, s. 11.5.1969. Taulu 228. Mika Sami Johannes, s. 23.8.1974. Mikko Janne Matias, s. 9.3.1981. Taulu 228. X. Minna Birgit Kristiina Forsblom (äiti Sinikka Sanna-Liisa Ekola, taulu 227), s. 11.5.1969 Alahärmässä. Avopuoliso Magnus Börje Nilsson, s. 21.3.1962. XI. Lapsi: Malin Kristiina, s. 9.5.1991. Taulu 229. IX. Seppo Pauli Kalevi Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 26.10.1950 Alahärmässä. Puoliso 21.7.1972 Leila Helena Löytymäki, s. 20.3.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Arvo Valdemar Löytymäki ja Siiri Esteri Hautapakka. Seppo on valokuvaaja ja hänellä on oma liike Alahärmässä. Leilalla on edellisestä avioliitostaan poika Timo Jukka Ijäs, s. 8.10.1966 Alahärmässä. X. Lapsi syntynyt Alahärmässä: 1. Taija Irina, s. 23.1.1974. Taulu 230. IX. Pasi Sauli Antero Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 20.9.1952 Alahärmässä. Puoliso 1:o 1976 Irja Kaarina Kenttälä, s. 27.3.1953 Sodankylässä. Eronneet 1983. Puoliso 2:o 24.3.1986 Boråsissa Meeri Margit Luusua, s. 22.6.1952 Luusuassa. Pasi kävi välillä suorittamassa asepalveluksen Suomessa ja palasi Ruotsiin. Hän on automaalari ja asuu perheineen Ruotsissa. X. Lapsia, syntyneet Ruotsissa Vårgårdassa: 1. Heidi Sanna Kristiina, s. 30.6.1977. 1. Henna Satu Kaarina, s. 5.9.1980. 1. Hannu Juho Samuel, s. 9.10.1981. 1. Henry Jouko Antero, s. 9.10.1983. Taulu 231. IX. Margit Aila Annikki Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 27.8.1954 Alahärmässä. Puoliso 18.6.1977 Alahärmässä Alpo Ilmari Katajamäki, s. 28.4.1954 Seinäjoella. Vanhemmat: Vilho Kustaa Katajamäki ja Sanni Maria Ojala. Alpo on ammatiltaan veturinasentaja ja perhe asuu Seinäjoella. X. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Kimmo Ilmari, s. 7.8.1980. Mari Johanna, s. 28.9.1983. Taulu 232. IX. Anne Katariina Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 15.12.1958 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1981 Alahärmässä Hannu Juhani Loukasmäki, s. 29.1.1952 Alahärmässä. Vanhemmat: Sauli Kustaa Loukasmäki ja Aune Emilia Walling. Anne ja Hannu asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jari Sauli Juhani, s. 10.7.1982.

Sanna Katariina, s. 3.8.1984. Kai Juhani, s. 21.9.1989. Taulu 233. VIII. Laimi Sanna-Liisa Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 30.4.1925 Alahärmässä. Puoliso 10.7.1954 Ensio Olavi Järvelä, s. 8.5.1929 Järvenpäässä. Ensio on muurari ja perhe asuu Oxelösundissa. IX. Lapsia, syntyneet Jönköpingissä ja Hyvinkäällä: Pentti Juhani, s. 22.11.1954, k. 20.7.1985 Oxelösundissa. Anneli Marjatta, s. 6.1.1956. Taulu 234. Esko Matias, s. 13.1.1958, k. 5.12.1987 Ruotsissa. Taulu 234. IX. Anneli Marjatta Järvelä (äiti Laimi Sanna-Liisa Ekola, taulu 233), s. 6.1.1956. Puoliso Sune Jan Lind, s. 23.11.1953. Perhe asuu Oxelösundissa. X. Lapsia, syntyneet Oxelösundissa: Mattias Jan Lind, s. 5.8.1976. Jenny Lind, s. 21.12.1984. Taulu 235. VIII. Rauha Annu Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.5.1927 Alahärmässä, k. 20.6.1957 Munsalassa. Puoliso 25.6.1955 Munsalassa Kurt Vilhelm Fjalar Teir, s. 14.8.1931 Munsalassa. Vanhemmat: Anders Vilhelm Andersinpoika Teir ja Maria Irene Mattsintytär Vikblom. IX. Lapsi syntynyt Munsalassa: Sören Kenneth, s. 8.12.1955. Taulu 236. VIII. Sauli Jaakoppi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 28.8.1929 Alahärmässä. Puoliso 1:o 28.11.1954 Borlängessä Ruotsissa Meeri Pakarinen, s. 15.4.1917 Voikkaalla. Erosivat 1985. Puoliso 2:o 27.6.1987 Anna Marjatta Siira, s. 20.10.1933 Pudasjärvellä. Sauli on teknikko IX. Lapsia, vanhemmat syntyneet Borlängessä, nuorin Oxelösundissa: Sirpa Kaarina, s. 17.7.1954. Sauli Juhani, s. 16.2.1958. Taulu 237. Liisa Susanna, s. 30.7.1964, k. 21.11.1990. Taulu 237. IX. Sauli Juhani Ekola (isä Sauli Jaakoppi Ekola, taulu 236), s. 16.2.1958 Ruotsi Borlänge. Puoliso 7.6.1986 Eskilstunassa Ylva Shytt, s. 3.12.1958. X. Lapsia, syntyneet Eskilstunassa: Tim, s. 24.11.1986. Tom, s. 5.9.1988. Taulu 238. VIII. Raija Anneli Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.10.1943 Alahärmässä. Puoliso Hannu Eino Juhani Hautanen 28.5.1982 Alahärmässä, s. 9.3.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Viljami Hautanen ja Martta Raakel Mäenpää. Raija on meijeriapulainen ja asuu perheineen Voltissa. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Henna Anneli, s. 10.4.1982. Taulu 239. VIII. Bertta Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 9.3.1946 Alahärmässä, k. 23.9.1994 Ruotsissa Göteborgissa. Puoliso Erkki Kalervo Mela 1.8.1965 Alahärmässä, s. 6.12.1944 Ylistaro, k. Ruotsissa. Vanhemmat: Vilho Kalevi Mela ja Maria Raakeli Raunio. Erkki oli metallimies. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Ruotsissa (Smålandsstenar): Paula Anneli, s. 29.4.1966. Pia Taina Kaarina, s. 20.11.1967.

Pekka Kalervo, s. 9.12.1973. Taulu 240. VIII. Eero Olavi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 15.9.1949 Alahärmässä, k. 30.7.1994. Puoliso Anneli Marjatta Ala-Mäkelä 2.8.1981 Alajärvi, s. 14.1.1952 Alajärvi. Vanhemmat: Heikki Ala-Mäkelä ja Aila Elina Isotalo. IX. Lapsia: Soile Talvikki, s. 19.1.1984. Aarno Sulevi, s. 24.12.1986. Taulu 241. VI. Sanna Maria Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 6.3.1883 Alahärmässä, k. 16.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 29.1.1911 Alahärmässä Antti Leskiranta, s. 16.12.1864, k. 10.4.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Kustaanpoika ja Maria Leskiranta. Sanna ja Antti olivat mäkitupalaisia. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanfrid Matias, s. 1.9.1911, k. 28.9.1911. Väinö Johannes, s. 1.9.1911. Taulu 242. Rauha, s. 12.9.1912, k. 20.3.1945 Alahärmässä. Adolfiina, s. 6.5.1914. Taulu 243. Lilja Maria, s. 22.2.1918, k. 22.4.1918. Taulu 242. VII. Väinö Johannes Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 1.9.1911 Alahärmässä, k. tapaturmaisesti 14.8.1961 Kanadassa Torontossa. Puoliso 2.4.1933 Alahärmässä Aune Maria Hautanen, s. 3.3.1910, k. 21.5.1955 Alahärmässä Huhtamäessä. Vanhemmat: Nikolai ja Sanna Maria Hermannintytär Hautanen. Väinö oli Kanadassa rakennustöissä. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Erkki Antti, s. 3.4.1932, k. 20.1.1937 Alahärmässä. Taulu 243. VII. Adolfiina Antintytär Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 6.5.1914 Alahärmässä. Puoliso 1933 Alahärmässä Toivo Matias Katajamäki, s. 18.4.1909 Kortesjärvellä, k. 16.11.1981. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä: Eila Marjatta, s. 1.9.1933 Alahärmässä, k. nuorena Kortesjärvellä. Oli naimaton Taisto. Hän on maanviljelijä ja asuu Kortesjärvellä. Taulu 244. VI. Adolfiina Juhontytär Reisbacka (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 23.10.1884 Alahärmässä, k. 10.8.1962 Alahärmässä. Puoliso 25.10.1908 Alahärmässä Antti Antinpoika Siekkinen, s. 14.9.1881 Alahärmässä, k. 8.7.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaanpoika Siekkinen ja Liisa Kallentytär Honkaniemi. Adolfiina ja Antti asuivat ensin mäkitupalaisina Kojolan Jänikselässä v:een 1912, jolloin muuttivat Pelkkalaan. Perhe muutti takaisin Kojolaan 1919. Antti oli kirvesmies ja itsellinen. Sisaruksilla on eri sukunimiä sen mukaan missä he ovat asuneet naimisiin mennessään. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Toivo Johannes, s. 14.7.1909. Taulu 245. Impi, s. 22.8.1910, k. 2.5.1928. Väinö, s. 21.2.1912, k. 15.2.1929. Kustaa Veikko, s. 10.3.1914, k. 7.3.1933. Urho Nikolai, s. 26.1.1916. Taulu 251. Lauri Matias, s. 31.3.1918. Haavoittui 17.1.1940 Klemetin motissa, kuoli 16.2.1940 Sortavalan sotasairaalassa. Kauno, s. 29.9.1920. Kaatui 27.7.1943 Seesjärvellä. Puoliso Taimi Johanna Malinen. Taimi oli tuolloin ompelija. Taisto Jaakko, s. 6.4.1923. Taulu 252. Aino, s. 17.2.1927, k. 22.8.1929. Taulu 245.

VII. Toivo Johannes Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 14.7.1909 Alahärmässä, k. liikenneonnettomuudessa 20.7.1984 Alahärmässä. Puoliso 28.8.1932 Alahärmässä Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari, s. 25.3.1909 Alahärmässä, k. 1990 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Kustaanpoika Kalliosaari ja Sanna Maria Kustaantytär Krooks. Toivo oli ammatiltaan sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Martti Johannes, s. 4.1.1934. Taulu 246. Eero Antero, s. 26.1.1940. Taulu 247. Pentti Olavi, s. 2.8.1944. Taulu 248. Marja-Liisa, s. 21.11.1948. Taulu 250. Taulu 246. VIII. Martti Johannes Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 4.1.1934 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Terttu Adolfiina Lindfelt. Toisto, katso taulu 205. Taulu 247. VIII. Eero Antero Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 26.1.1940 Alahärmässä, k. 14.10.1978 Alahärmässä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Maarit Hannele, s. 7.5.1975. Taulu 248. VIII. Pentti Olavi Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 2.8.1944 Alahärmässä. Puoliso 10.8.1968 Vaasassa Anneli Marjatta Kleemola, s. 12.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Peltola ja Irja Sofia Jaakontytär Holma. Ovat eronneet 1977. Pentti asuu Alahärmässä ja Anneli Vaasassa, jossa hän toimii bingohallin päällikkönä. (Annelin muut tiedot ks. taulu 515.) IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Jari Juhani Olavi, s. 9.10.1969. Taulu 249. Juha Petri Mikael, s. 16.5.1972. On poikamies (1996). Taulu 249. IX. Jari Juhani Olavi Siekkinen (isä Pentti Olavi Siekkinen, taulu 248), s. 9.10.1969 Vaasassa. Puoliso 21.5.1994 Vaasassa Tuija Törmä, s. 28.7.1971. X. Lapsi, syntynyt Vaasassa: Petri Juhani Kristian, s. 9.12.1993. Taulu 250. VIII. Marja-Liisa Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 21.11.1948 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1970 Alahärmässä Asko Autio, s. 24.8.1949 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Anja Autio. Ovat maanviljelijöitä ja asuvat Kortesjärvellä. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Kirsi Maarit Susanna, s. 28.5.1971. Sari Hanna-Leena, s. 18.9.1974. Jarmo Asko Jaakko, s. 4.9.1982. Taulu 251. VII. Urho Nikolai Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 26.1.1916 Alahärmässä, k. 23.2.1996 Alahärmässä. Puoliso 20.10.1940 Alahärmässä Saima Susanna Villentytär Korpela, s. 21.12.1916 Alahärmässä. Urho oli sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 27.4.1941. On maalari ja asuu Alahärmässä poikamiehenä. Maria Liisa Tuulikki, s. 24.5.1946. Puoliso Olavi Ohramaa. Asuvat Alajärvellä Kaartusessa. Juhani Antero, s. 8.6.1951. On maalari. Puoliso 1.7.1972 Isossakyrössä Tarja Kyllikki Ranta, s. 17.2.1954. Taulu 252.

VII. Taisto Jaakko Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 6.4.1923 Alahärmässä. Puoliso 13.3.1949 Alahärmässä Rauha Pauliina Aho, s. 21.2.1914 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Antinpoika Aho ja Anna Villentytär Pesola. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Sirkka Liisa, s. 14.6.1949. Taulu 253. VI. Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 25.2.1887 Alahärmässä, k. 4.12.1944 Alahärmässä. Puoliso 12.3.1911 Alahärmässä Matilda Kaapontytär Helsius, s. 10.9.1885 Alahärmässä, k. 20.1.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel (Kaapo) Antinpoika ja Juliana Elisabet Antintytär Helsius. Kustaalla ja Matildalla oli kasvattityttärenä Anne Liimatainen. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Martti Johannes, s. 21.2.1913. Taulu 254. Taulu 254. VII. Martti Johannes Mäkinen (isä Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen, taulu 253), s. 21.2.1913 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1938 Eeva Maria Väliharju, s. 25.2.1908 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Hermanni ja Hedvig Väliharju. Avioero 19.2.1952. Martti oli työnjohtaja muuttaessaan eron jälkeen Alahärmästä Pylkönmäelle 1952 ja sieltä 1954 Koskenpäälle (on nykyisin Jämsänkoskea), jossa on asunut. Myöhemmät tiedot puuttuvat. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anni Maria, s. 23.1.1937. Taulu 255. Erkki Juhani, s. 3.8.1941. Taulu 258. Mikko Martti Kalevi, s. 11.8.1943. Taulu 260. Terttu Anja Matilda, s. 18.9.1946. Taulu 263. Taulu 255. VIII. Anni Maria Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 23.1.1937 Alahärmässä. Puoliso 30.10.1955 Veikko Johannes Vuorinen, s. 25.8.1932 Kauhavalla. Vanhemmat: Kauno Olavi Vuorinen ja Lilja Eveliina Rämäkkö. Veikko on alueasentaja ja perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Taina Maarit, s. 26.5.1956. Taulu 256. Tapio Antero, s. 4.12.1959. Taulu 257. Taulu 256. IX. Taina Maarit Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 26.5.1956 Kauhavalla. Puoliso 2.7.1977 Alpo Johannes Tiilisaari, s. 19.10.1954 Kauhavalla. Taina on malliompelija ja Alpo on metallimies. Perhe asuu Kauhavalla. X. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Minna Maarit, s. 21.9.1978. Marjo Heidi, s. 20.2.1983. Taulu 257. IX. Tapio Antero Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 4.12.1959 Kauhavalla. Puoliso 22.4.1989 Päivi Helena Moisiomäki, s. 27.10.1961 Oulussa. Kumpikin on koulutukseltaan tietoliikenneinsinööri. X. Lapsi syntynyt Espoossa: Aino Katariina, s. 23.12.1992. Taulu 258. VIII. Erkki Juhani Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 3.8.1941 Alahärmässä. Puoliso 6.8.1961 Mirjami Ellen Tammeslehto, s. 2.2.1937 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai ja Ida Tammeslehto. Perhe asuu Uudessakaarlepyyssä. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Alahärmässä, nuorin Uudessakaarlepyyssä: Jari Erkki Juhani, s. 14.2.1962. Jari on ammatiltaan nosturinkuljettaja. Reijo Martti, s. 6.11.1963. Taulu 259. Mika Tapani, s. 29.3.1969. Mika on ammatiltaan tarhatyöntekijä.

Taulu 259. IX. Reijo Martti Mäkinen (isä Erkki Juhani Mäkinen, taulu 258), s. 6.11.1963 Alahärmässä. Puoliso Catharina Teresia Thors 29.6.1991, s. 18.4.1963 Oravaisissa. Reijo on ammatiltaan maalari ja Catharina on ekonomi. X. Lapsi syntynyt Mustasaaressa: Ida Maria Catharina, s. 18.4.1963. Taulu 260. VIII. Mikko Martti Kalevi Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 11.8.1943 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1964 Helena Marja Lehtonen, s. 4.3.1945 Kokkolassa. Vanhemmat: Väinö ja Lilja Lehtonen. Mikko on ammatiltaan rakennusmies ja Helena on pakkaaja. He asuvat Oravaisissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Kauhavalla ja Oravaisissa: Päivi Annikki, s. 30.11.1964. Taulu 261. Satu Sinikka, s. 12.2.1967. Taulu 262. Katja Susanna, s. 8.7.1984. Taulu 261. IX. Päivi Annikki Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 30.11.1964 Alahärmässä. Avopuoliso Alf Anders Dahlström, s. 31.8.1960 Jepualla. Päivi on ammatiltaan merkonomi ja Alf on autonkuljettaja. X. Lapsi syntynyt Uudessakaarlepyyssä: Heidi Annikki, s. 3.4.1993. Taulu 262. IX. Satu Sinikka Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 12.2.1967 Kauhavalla. Puoliso 22.6.1985 Timo Juhani Valtavirta, s. 21.6.1966 Helsingissä. Satu on ylioppilas-merkonomi ja Timo on kirvesmies. X. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Vaasassa: Ville Henrikki, s. 1.9.1986. Ella Julia, s. 2.8.1993. Kalle Juhani, s. 7.5.1995. Taulu 263. VIII. Terttu Anja Matilda Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 18.9.1946 Alahärmässä. Puoliso 29.4.1972 Kari Olavi Fränti, s. 25.7.1950 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Yrjö ja Aune Fränti Terttu on ammatiltaan perhepäivähoitaja ja Kari on kirvesmies. Perhe asuu Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Juhani, s. 6.2.1965. Kari on ammatiltaan maalari. Nina Annika, s. 22.8.1972. Nina on opiskelija (1995). Taulu 264. VI. Tyyne Emilia Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 3.8.1889 Alahärmässä. Tyynen sukunimeksi on merkitty aluksi Reisbacka ja suuren nimenmuutosvaiheen jälkeen Mäkinen. Hän oli palveluksessa Heikkilän kylän taloissa (Isotalo, Ekola, Heikkilä) ja muutti ennen vuotta 1920 pois Alahärmästä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Sipoossa, Pirkkalassa ja Urjalassa: Laina Maria, s. 3.5.1917. Muutti 1935 Lapualle. Eino Johannes, s. 5.6.1920. Muutti 16.4.1951 Keravalle. Lilja Mirjami, s. 31.3.1922. Muutti 20.4.1939 Hyvinkäälle. Lahja Orvokki, s. 14.5.1926. Muutti 21.10.1942 Hämeenlinnaan. Taulu 265. VI. Saima Amanda Juhontytär Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 17.9.1891 Alahärmässä, k. 6.1.1974 Alahärmässä. Puoliso 1919 Alahärmässä Oskar Engelbrekt Heikinpoika Tuomi, s. 25.11.1881 Paraisilla, k. 8.1.1932 Alahärmässä Pirissä. Isä Otto Heikki Tuomi. Saima asui Alahärmässä Vähäpesolassa ja oli kutoja. Oskar oli rakennusmies. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helga Maria, s. 6.3.1920. Taulu 266. Taulu 266.

VII. Helga Maria Tuomi (äiti Saima Amanda Juhontytär Ekola, taulu 265), s. 6.3.1920 Alahärmässä. Puoliso 1:o 9.3.1941 Nokialla Tauno Viljam Timperi, s. 3.7.1913 Säkkijärvellä. Tauno ja Helka muuttivat Nokialta Tampereelle 1960. Puoliso 2:o 1965 Yrjö Rafael Viiltola (e Villman), s. 4.6.1904 Huittisissa, k. 30.3.1970. Yrjö Viiltola oli muusikko ja hänellä oli oma yhtye. VIII. Lapsi: 1. Riitta-Liisa, s. 9.11.1942. Puoliso 12.11.1960 Jarmo Antero Leppänen, s. 8.10.1941 Jyväskylässä. Asuvat Nokialla. Taulu 267. VI. Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 28.11.1900 Alahärmässä, k. 13.1.1962 Alahärmässä. Puoliso 1:o 2.5.1922 Alahärmässä Väinö Johannes (Juho) Matinpoika Sepponen, s. 21.5.1900 Alahärmässä. Kaatui 28.6.1940. Vanhemmat: Matti Matinpoika Sepponen ja Mariaana Erkintytär Tallbäck. Väinö S. oli itsellinen. Puoliso 2:o 17.9.1944 Alahärmässä Juho Oskari Mäki, s. 9.10.1901 Alahärmässä, k. 25.12.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Oskari Erkinpoika Mäki ja Sanna Adolfiina Kallentytär Piirtola. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aino Maria, s. 18.1.1923. Taulu 268. Viljo, s. 17.2.1931. Taulu 270. Taulu 268. VII. Aino Maria Sepponen (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 18.1.1923 Alahärmässä. Puoliso 1951 Helsingissä Jalo Ensio Palomäki, s. 15.4.1928 Koijärvellä. Aino on työskennellyt viimeksi koululla siivoojana ja Jalo on puhelinasentaja. VIII. Lapsi syntynyt Helsingissä: Reijo Ensio, s. 25.5.1952. Taulu 269. Taulu 269. VIII. Reijo Ensio Palomäki (äiti Aino Maria Sepponen, taulu 268), s. 25.5.1952 Helsingissä. Puoliso Seija Mirja Anneli Hiltunen, s. 15.2.1951 Helsingissä. Reijo on ammatiltaan puhelinasentaja ja Seija työskentelee lastentarhassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Mari Elina, s. 24.6.1977. Laura Elisa, s. 29.3.1983. Taulu 270. VII. Viljo Mäki (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 17.2.1931 Alahärmässä. Puoliso 2.6.1957 Aune Amalia Peltola, s. 2.9.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Peltola ja Amalia Kunnari. Viljo on maanviljelijä Alahärmän Pesolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aarre Jorma, s. 27.3.1959. Taulu 271. Ari Pekka, s. 11.6.1963. Ari on insinööri ja hän työskentelee Skaala-ikkunatehtaalla Ylihärmässä. Taulu 271. VIII. Aarre Jorma Mäki (isä Viljo Mäki, taulu 270), s. 27.3.1959 Alahärmässä. Puoliso 7.7.1984 Sirkka Liisa Myllyharju, s. 10.11.1959 Teuvalla. Aarre on insinööri ja hänellä on oma yritys Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anssi Matias, s. 3.4.1985. Minna Emilia, s. 23.1.1987. Taulu 272. V. Juho Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 26.10.1856 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 1967 Amerikassa. Puoliso 28.9.1877 Alahärmässä Vilhelmiina Juhontytär Alaranta, s. 26.7.1849 Alahärmässä, k. 21.2.1900 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Alaranta ja Maria Matintytär Kunnari. Juho on merkitty itselliseksi ensin Ekolassa, Kojolassa v. 1885 -. Amerikassa hän oli jo 1887. Juho Pakka on mahdollisesti sama henkilö kuin se Johan Pakka, joka oli rakennusmestarina, kun Newberryn suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko rakennettiin (valmistui 1890, ks. Kirkollinen Kalenteri 1908 s. 147 - 155). Tämä Johan Pakka oli Amerikassa jo v. 1888, jolloin hän piti pöytäkirjaa kyseisen seurakunnan perustavassa kokouksessa. Hän toimi myöhemminkin seurakunnan kirjurina ja erilaisissa rakennustehtävissä.

VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johannes, s. 15.7.1879, k. 28.3.1882. Sanna Maria, s. 27.8.1882. Julistettu kuolleeksi 1.1.1973 alkaen Amerikassa. Sanna Maria sai passin 5 vuodeksi 6.5.1898 Alahärmästä Amerikkaan. Antti Kustaa, s. 1.1.1885. Julistettu kuolleeksi 1.1.1978 alkaen Amerikassa. Taulu 273. V. Susanna Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 13.10.1863 Alahärmässä, k. 19.8.1886 Alahärmässä. Puoliso 29.12.1884 Alahärmässä Juho Maijanpoika Siekkinen, s. 27.7.1858. Äiti Maria Kaisa Siekkinen. Olivat itsellisiä Rantalassa. - Juho S. solmi uuden avioliiton 1. vaimon kuoleman jälkeen Liisa Kustaantytär Hölsöbackan kanssa. Tästä avioliitosta on lapsia. VI. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Einar, s. 21.6.1885, k. 30.6.1885. Taulu 274. V. Nikolai Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 8.2.1871 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1895 Amerikassa Sanna Esantytär Hautala, s. 4.11.1873. Nikolai oli ammatiltaan suutari. Hän lähti Amerikkaan n. 1892. VI. Lapsia, merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 25.11.1895. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1986 Amerikassa. Juha Ananias, s. 21.3.1897. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1988 Amerikassa. Nikolai, s. 6.1.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990 Amerikassa. Taulu 275. II. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 28.9.1769 Munsalassa, k. 28.2.1847 Alahärmässä. Puoliso 22.11.1793 Uudessakaarlepyyssä Elisabet Juhantytär Lillhöväg, s. 18.12.1767 Alajepualla, k. 24.9.1846 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Mattsinpoika ja Carin Simonintytär Lillhöväg. Antti oli talollinen Härmän Vuoskosken Pesosessa, nykyisessä. Pelkkalassa. Antilla ja Liisalla oli lapsia yhteensä 7, joista 3 eli aikuiseksi. Muut kuolivat lapsina: Elisabet 22.2.1796 1/2 vuoden ikäisenä, Elisabet 1.6.1798 2 viikon ikäisenä ja Elisabet 4.2.1803 vuoden ja kuukauden ikäisenä sekä Johannes 1.12.1800 parin päivän ikäisenä. III. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Henrik, s. 27.9.1794. Taulu 276. Kaisa, s. 15.8.1796. Taulu 518. Juho, s. 28.9.1804. Taulu 733. Taulu 276. III. Henrik Antinpoika Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 275), s. 27.9.1794 Alahärmässä, k. 1.1.1856 Alahärmässä. Puoliso 12.12.1819 Alahärmässä Margareta Erkintytär Vakkuri, s. 23.9.1787 Alahärmässä Mäenpäässä, k. 17.5.1859 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika Vakkuri ja Brita Jaakontytär Fråstas. Margaretan vanhemmat olivat muuttaneet Härmään v. 1784 Alajepualta Lillsocklotista. Henrik Antinpoika oli isänsä jälkeen talollinen Pesosessa (Rinta-Pesonen) v:sta 1831. Hän anoi omistusoikeutta tähän kruununtilaan. Ehdollinen asukasoikeus myönnettiin 1848 ja ehdoton asukasoikeus 1849. Omistusoikeutta varten tarvittava katselmus suoritettiin 1855. Varsinainen päätös asiaan ja perintökirja tuli vasta Henrikin jo kuoltua ja hänen poikansa Antin ollessa isäntänä. Katselmuspöytäkirjan mukaan Heikki Antinpojan osuus Pesolan tilasta oli 1/8 manttaalia. Pöytäkirjassa luetellaan mm. tilan kaikki rakennukset ja niiden kunto ja arvo ja todetaan, että "niityt oli kunnollisesti raivattu sekä ladot ja aidat hyvässä kunnossa" ja että "Metsän - - on tilan asukas omistusaikanaan asiaankuuluvasti hoitanut -". Rakennukset olivat enimmäkseen uusia tai hyväkuntoisia. Henrikin veljen osalta tilanne oli samanlainen: hän sai samanaikaisesti perintökirjan omaan osaansa Pesolan talosta. Katselmuskirjat kertovat siis sen tilanteen, joka oli Pesolassa eli Pesosessa Henrik Leveliuksen pojanpoikien isännöidessä. (Tarkemmat tiedot ks. Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 2.7.1820. Taulu 277. Erkki, s. 6.4.1823, k. isoonrokkoon 25.4.1840 Alahärmässä. Taulu 277.

IV. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Antinpoika Pesonen, taulu 276), s. 2.7.1820 Alahärmässä, k. 16.1.1897 Alahärmässä. Puoliso 1:o 3.10.1841 Maria Tuomaantytär Pirttinen Kortesjärvellä, s. 1.22.1.1824 Kortesjärvellä, k. 5.2.1874 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: Tuomas Juhonpoika Pirttimäki ja Liisa Erkintytär Tyni. Puoliso 2:o 9.8.1874 Alahärmässä Anna Susanna Johanintytär Grötas, s. 27.9.1832 Jepualla, k. 1917 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Hansinpoika Lill-Silvast ja Sanna Mattsintytär Lill-Runt. Antti Henrikinpoika oli talollinen Alahärmän Pesosessa v:sta 1856. Hän sai tehdäkseen Alahärmän kirkon kiviportaat 1861. Portaitten piti olla valmiit "seuraavaan mettumariaan" eli kesällä 1862. Hän toimi Heikkilän kylän paloruotumestarina ainakin 1863 ja kirkkoraadin jäsenenä 1870. Hän möi Pesolan talon Matti Tuomaanpojalle ja osti tilalle talon Kojolasta v. 1875. Hän muutti perheineen sinne jo viimeistään kesällä 1874, vaikka Pesosen talon kauppa on allekirjoitettu vasta 23.11.1875. (Tytär Maria on vihitty kesäkuulla 1874 Kojonen-nimisenä.) V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna, s. 16.9.1843. Taulu 278. 1. Henrik, s. 7.11.1844. Taulu 334. 1. Liisa, s. 9.11.1847. Taulu 366. 1. Antti, s. 7.8.1850, k. 18.8.1866. 1. Maria, s. 5.12.1851, k. 8.3.1853. 1. Maria, s. 3.4.1854. Taulu 416. 1. Erkki, s. 30.4.1856. Taulu 445. 1. Susanna, s. 13.10.1858, k. 16.3.1861. 1. Juha Jaakko, s. 23.10.1860. Taulu 468. 1. Miina, s. 3.3.1863, k. 23.3.1875. 1. Amalia, s. 30.5.1865, k. 13.9.1865. 1. Serafiina, s. 4.8.1866, k. 4.4.1868. 1. Josefiina, s. 6.10.1869. Taulu 504. Taulu 278. V. Anna Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 16.9.1843 Alahärmässä, k. 14.5.1913 Alahärmässä. Puoliso 12.8.1865 Alahärmässä Juho Esaiaksenpoika Rantala, s. 4.2.1843 Alahärmässä, k. 28.4.1915 Alahärmässä. Vanhemmat: Esaias Esaiaksenpoika Rantala ja Liisa Kustaantytär Renko. Anna ja Esaias olivat talollisia Rantalassa. Juho lähti Amerikkaan poikiensa luo aloittamaan "uutta elämää", mutta palasi muutaman vuoden kuluttua takaisin. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: (Lisäksi muutama alle vuoden ikäisenä kuollut lapsi.) Esaias, s. 14.9.1866. Taulu 279. Juho, s. 21.9.1870. Lähti Amerikkaan. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa Matti, s. 22.1.1875, k. 7.6.1894 Alahärmässä. Sanna, s. 8.7. Taulu 280. Adolfiina, s. 3.3.1880, k. 21.5.1900. Alma, s. 11.8.1882. Taulu 332. Antti Vilhelm, s. 15.12.1884, k. 30.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1913 Sanna Maija Antintytär Björkholm, s. 24.7.1893 Alahärmässä, k. 19.3.1933 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Björkholm ja Adolfiina Simontytär Ekola. Antti ja Sanna Maija olivat talollisia Rantalassa. Heillä ei ollut lapsia. Taulu 279. VI. Esaias Juhonpoika Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 14.9.1866 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa. Puoliso 15.3.1885 Alahärmässä Adolfiina Kustaantytär Perkiömäki, s. 23.8.1868 Alahärmässä. Kuolleeksi julistettu 28.8.1967 Amerikassa. Vanhemmat: Kustaa Jaakonpoika ja Liisa Vilhelmiina Matintytär Perkiömäki. Esaias oli torpparina Perkiömäessä Kangas-nimisessä talossa. Sieltä hän siirtyi talolliseksi Rantalaan 1888 mutta jo seuraavana vuonna (1889) koko perhe lähti Amerikkaan, jonne jäivät. - Osa lasten tiedoista on peräisin selvityksestä, jonka on pyytänyt Mary A. Rolland (v. 1978). Syntymäpaikaksi merkitty Alahärmä, jos ei ole virallisesti muutettu pois, ts. perhe on kuulunut Alahärmän poissaolevaan väestöön. VII. Lapsia, kolme nuorinta syntyneet Alahärmässä, muut merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Sanna Adolfiina, s. 11.10.1885, k. 16.12.1890 Amerikassa(?). Anna, s. 4.11.1887, k. 10.11.1887 Alahärmässä. Anna Vilhelmiina, s. 11.11.1888, k. 9.11.1888 Alahärmässä. Juha Kustaa, s. 1.3.1891. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1982 Amerikassa. Anna Vilhelmiina, s. 27.2.1893. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1984 Amerikassa.

Maria Josefiina, s. 5.4.1897, k. 13.5.1898. Taulu 280. VI. Sanna Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 8.7.1877 Alahärmässä, k. 26.10.1924 Alahärmässä. Puoliso 1:o 24.7.1897 Alahärmässä Kustaa Annanpoika Viitala, s. 20.9.1878 Alahärmässä, k. 1.5.1906 Alahärmässä. Äiti Anna Matintytär Viitala. Puoliso 2:o 28.2.1909 Alahärmässä Aleksi Matinpoika Sepponen, s. 1.6.1877 Alavudella, k. 18.6.1920 Alahärmässä. Sannan kumpikin aviomies on merkitty vihittäessä itselliseksi. Kustaankin lapset käyttivät myöhemmin nimeä Sepponen. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna Adolfiina, s. 31.10.1897. Taulu 281. 1. Juho Kustaa, s. 9.8.1900. Taulu 290. 1. Nikolai (Niko), s. 16.9. Taulu 304. 2. Eino Esaias, s. 2.11.1909. Taulu 324. 2. Väinö Aleksanteri, s. 2.11.1909, k. naimattomana 24.4.1932. Aleksanteri oli rautatieläinen. 2. Antti Vilhelm, s. 14.11.1911. Taulu 329. 2. Hilja Susanna, s. 20.5.1914. Puoliso 25.3.1938 Toivo Johannes Ruokokoski, s. 20.9.1913 Ylivieskassa, k. 16.4.1975 Kolarissa. Hilja on ollut sairaala-apulainen ja Toivo oli suutari. Heillä on ottolapsi Sofia Margareeta Ruokokoski, s. 28.3.1944 Kuivaniemellä. Hilja elää leskenä Kolarissa (1996). 2. Matias Eero, k. 7 kk:n ikäisenä 20.12.1917. 2. Veikko Matias, s. 13.10.1918, k. 1/2 vuoden ikäisenä 24.6.1919. Taulu 281. VII. Anna Adolfiina Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 31.10.1897 Alahärmässä, k. 1991 Merijärvi. Puoliso Kustaa Viljami Seppälä, s. 17.4.1896 Kauhavalla Hirvijoella, k. 6.4.1955 Merijärvellä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika ja Liisa Heikintytär Seppälä. Anna ja Kustaa olivat maanviljelijöinä ensin Oulaisissa, sitten Merijärvellä. - Kustaa osti v. 1946 maatilan Merijärven Pyhänkoskelta. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Toivo Johannes, s. 1918. Kaatui elokuussa 1943. Voitto Iisak, s. 19.9.1921. Taulu 282. Anna-Liisa, s. 22.10.1927. Taulu 286. Kustaa Henrik, s. 20.11.1935. Taulu 289. Taulu 282. VIII. Voitto Iisak Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 19.9.1921 Kauhavalla. Puoliso 16.6.1946 Oulaisissa Aune Raakel Vuorenmaa, s. 11.8.1922 Lapualla, k. 24.3.1972 Merijärvellä. Vanhemmat: Vihtori Vuorenmaa ja Maria Aliina Tikkakoski. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä: Tuula Marja, s. 8.12.1946. Taulu 283. Voitto Aulis, s. 22.5.1948. Aulis on maanviljelijä Merijärven Pyhäinkoskella. Hän on naimaton. Auvo Johannes, s. 29.7.1954. Taulu 284. Terttu Sylvia, s. 23.1.1957. Taulu 285. Taulu 283. IX. Tuula Marja Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 8.12.1946 Merijärvi. Puoliso 1.9.1974 Merijärvellä Heikki Johannes Peltonen, s. 2.2.1947 Rautiossa. Vanhemmat: Toivo Johannes Peltonen ja Helmi Sofia Kantola. Tuula on siivooja ja Heikki kirvesmies. X. Lapsia, syntyneet Rautiossa: Esko Juhani, s. 7.7.1975. Hannu Sakari, s. 6.9.1976. Pekka Antero, s. 6.11.1980. Tiina Sisko, s. 6.5.1984. Taulu 284. IX. Auvo Johannes Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 29.7.1954 Merijärvellä. Puoliso 21.6.1980 Kalajoella Ritva Liisa Kunnari, s. 3.7.1960 Alavieskassa. Vanhemmat: Pentti Matias Kunnari ja Emma Lyydia Havisto. Auvo on ammatiltaan sähköteknikko ja Ritva on parturi-kampaaja. He ovat eronneet 1990.

X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aki Tapio, s. 22.2.1983. Armi Johanna, s. 24.6.1987. Taulu 285. IX. Terttu Sylvia Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 23.1.1957 Merijärvellä. Puoliso 13.6.1981 Kurussa Juhani Olavi Laitala, s. 4.3.1957 Kalajoella. Vanhemmat: Veikko Olavi Laitala ja Sylvi Elviira Saukko. Terttu on ammatiltaan hälytyskeskuksenhoitaja ja Juhani on maatalouskonekorjaaja. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa ja Alavieskassa: Eija Maarit, s. 26.11.1982. Anne Susanna, s. 29.12.1984. Taulu 286. VIII. Anna-Liisa Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 22.10.1927 Kauhavalla. Puoliso 20.9.1950 Merijärvellä Erkki Arvid Miettunen, s. 28.7.1921 Kuivaniemellä. Vanhemmat: Kalle Aukusti Miettunen ja Edith Halttu. Anna-Liisa on ollut lastenohjaaja ja Erkki vanhempi konstaapeli. He ovat asuneet Iissä jo yli 40 vuotta. Sitä ennen Anna-Liisa on asunut Kauhavalla, Oulaisissa ja Merijärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä ja Iissä: Taina Edita, s. 14.2.1951. Taulu 287. Juha H., s. 25.6.1954. Taulu 288. Taulu 287. IX. Taina Edita Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 14.2.1951 Merijärvi. Puoliso 22.8.1984 Helsingissä Jaakko Pitkänen, s. 12.7.1943. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Helena, s. 13.4.1984. Laura, s. 10.8.1986. Markku, s. 8.10.1988. Martti, s. 20.7.1991. Taulu 288. IX. Juha H. Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 25.6.1954 Ii. Avopuoliso Tuija Huokkola, s. 30.6.1952 Maskussa. X. Lapsia, syntyneet Turussa: Jaakko, s. 30.11.1979. Taru T., s. 15.1.1981. Taulu 289. VIII. Kustaa Henrik Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 20.11.1935 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1960 Piippolassa Seija Sisko Helinä Räisänen, s. 19.3.1937 Piippolassa. Vanhemmat: Aarne Einari Räisänen ja Annikki Hankonen. Puoliso 2:o 1980 Helsingissä Irma-Asta Magdalena Saukonpää, s. 29.6.1951 Helsingissä. Vanhemmat: Henrik Samuel Saukonpää ja Maire Asta Orkomies. Kustaa on maat. ja metsät. tri ja maanviljelijä. Perhe asuu Korpilahdella. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Helsingissä, muut Korpilahdella: 1. Heikki Sakari, s. 1.7.1961. 1. Jussi Kalervo, s. 9.8.1965. 2. Asta-Leena, s. 7.6.1987. 2. Anna-Kaarina, s. 29.8.1989. 2. Irma-Liisa, s. 29.8.1989. Taulu 290. VII. Juho Kustaa Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 9.8.1900 Alahärmässä, k. 20.11.1990 Alahärmässä. Puoliso 1:o 10.12.1922 Alahärmässä Lempi Maria Matintytär Haukkala, s. 3.4.1901 Amerikassa, k. 28.4.1930 Alahärmässä. Isä Matti Haukkala. Puoliso 2:o 24.4.1936 Alahärmässä Lyyli Maria Näsi, s. 31.1.1910 Alahärmässä, k. 21.5.1995 Alahärmässä. Äiti Maria Amanda Antintytär Näsi. Juho K. oli maanviljelijä Perkiömäessä.

VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Iisak Kustaa, s. 25.3.1923, k. 15.5.1924. 1. Pentti Aatos, s. 4.12.1924. Taulu 291. 1. Martti Johannes, s. 29.3.1926. Taulu 293. 1. Pertti Matias, s. 12.8.1927. Taulu 297. 1. Erkki, s. 1.4.1929. Taulu 299. 2. Antti, s. 18.9.1936. Taulu 300. 2. Pirkko Liisa, s. 23.4.1943. Pirkko S. on maanviljelijä ja hän asuu Alahärmässä Perkiömäessä. Hän on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. kunnanvaltuutettuna. Hän on naimaton. Taulu 291. VIII. Pentti Aatos Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 4.12.1924 Alahärmässä. Puoliso 7.3.1943 Alahärmässä Ilma Kaarina Matintytär Näsi, s. 25.6.1923 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Juhanpoika Näsi ja Anna Amalia Juhontytär Kangas. Pentti on agrologi Teuvalla ja Ilma on kasvihuoneyrittäjä. He muuttivat 1952 Teuvalle. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Alahärmässä, nuorin Teuvalla: Maire Tuulikki, s. 5.3.1945. Puoliso 5.6.1966 Teuvalla Heimo Väisänen. Irma Anna Maria, s. 14.3.1951. Puoliso 6.8.1972 Teuvalla Lasse Åkerblad. Matti Juhani, s. 25.11.1955. Taulu 292. Taulu 292. IX. Matti Juhani Sepponen (isä Pentti Aatos Sepponen, taulu 291), s. 25.11.1955 Teuvalla. Puoliso 24.7.1976 Kauhajoella Pirjo Hillevi Oravamäki, s. 27.11.1955 Kauhajoella. Vanhemmat: Sauli ja Raili Oravamäki. Matti on dipl.-insinööri ja hän on toimitusjohtajana kuljetusalan yrityksessä Kauhajoella. Pirjo on röntgenhoitaja ja luontaisterapeutti. X. Lapsia, syntyneet Oulussa, Pietarsaaressa ja Kauhajoella: Timo Juhani, s. 31.12.1977. Juha Lauri Matias, s. 23.2.1982. Maiju Pauliina, s. 17.7.1984. Taulu 293. VIII. Martti Johannes Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 29.3.1926 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1952 Alahärmässä Raili Marketta Hautala, s. 24.6.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Väinö Matias Hautala ja Iida Kangas. Martti on maanviljelijä ja hän asuu perheineen Alahärmässä Perkiömäessä IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Airi Inkeri, s. 21.2.1953. Taulu 294. Sirpa Margit, s. 22.8.1955. Taulu 295. Esa Juhani, s. 22.9.1957. Esa on ammatiltaan veturinkuljettaja. Hän on naimaton (1995) ja asuu Seinäjoella. Paula Katariina, s. 3.10.1963. Taulu 296. Eino Yrjö, s. 13.10.1965. Eino on maanviljelijänä Alahärmässä. Taulu 294. IX. Airi Inkeri Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 21.2.1953 Alahärmässä. Puoliso 2.5.1975 Alahärmässä Paavo Kalervo Linna, s. 17.3.1947 Alahärmässä. Vanhemmat: Ahti Linna ja Elli Maria Järvelä. Airi on hammaslääkärinä Alahärmässä ja Paavo on huoltomies. Kumpikin harrastaa näyttelemistä ja Airi sijoittui kärkisijoille kesällä 1996 Härmän Häjyylyjen yhteydessä pidetyssä kansanlaulukilpailussa. X. Lapsia, vanhin syntynyt Lestijärvellä, muut Alahärmässä: Tuula Martta Linna, s. 1.12.1980. Saara Marita Linna, s. 19.10.1983. Veera Eeva Maria Linna, s. 31.8.1985. Taulu 295. IX. Sirpa Margit Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 22.8.1955 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1978 Alahärmässä Ahti Arokallio, s. 12.5.1952 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Launo ja Eila Arokallio. Sirpa on Jalasjärvellä hammaslääkärinä ja Ahti on hallintojohtaja. X. Lapsia:

Maria Katariina, s. 14.10.1981. Katri Tuulia, s. 23.2.1984. Taulu 296. IX. Paula Katariina Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 3.10.1963 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1993 Kauhavalla Jari Risikko, s. 2.4.1965. Vanhemmat: Jorma Risikko ja Irma Järvi. Paula on Kauhavalla luokanopettajana ja Jari on luutnantti Kauhavan Ilmasotakoululla. X. Lapsi syntynyt Kauhavalla: Kimmo Pekka Tapani, s. 27.2.1993. Taulu 297. VIII. Pertti Matias Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 12.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1949 Alahärmässä Kerttu Eliisa Ekola, s. 27.5.1927 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Henrikinpoika Ekola (taulu 753) ja Sanna Maria Eveliina Karkaus. Pertti on eläkkeellä oleva opettaja. He asuvat Utajärvellä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Risto Matti, s. 4.6.1952. Taulu 298. Taulu 298. IX. Risto Matti Sepponen (isä Pertti Matias Sepponen, taulu 297), s. 4.6.1952 Alahärmässä. Puoliso Toini Narhilahti. X. Lapsi: Salla Katariina, s. 2.10.1982. Taulu 299. VIII. Erkki Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 1.4.1929 Alahärmässä. Puoliso 21.2.1954 Alahärmässä Ester Elisabet Antintytär Lehtimäki, s. 10.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaa Lehtimäki ja Lempi Maria Korpela. Erkki ja Ester ovat eläkkeellä olevia maanviljelijöitä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Annikki Helena, s. 24.2.1955. Puoliso Teuvo Kalevi Hilden Helsingissä, s. 1.8.1949. Marjatta Anneli, s. 16.4.1957. Puoliso 1978 Alahärmässä Kauko Hannu Huhtaluhta, s. 14.8.1957 Alahärmässä. Kaija-Liisa Kristiina, s. 4.2.1965. Puoliso Alahärmässä Harri Juhani Kankaansyrjä, s. 16.10.1960 Kauhavalla. Vanhemmat: Veikko Juhani (Jussi) Kankaansyrjä ja Ritva Liisa Kantola. Tuula Orvokki, s. 23.4.1966. Puoliso helmikuulla1996 Alahärmässä Jaakko Matias Korkiatupa. Vanhemmat Paavo Matias Korkiatupa ja Leene Anneli Hautala. Taulu 300. VIII. Antti Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 18.9.1936 Alahärmässä, k. 25.6.1988 Kiteellä. Puoliso 21.8.1955 Kestilässä Aini Elviira Hermannintytär Liukkonen, s. 11.7.1934 Soanlahdella. Vanhemmat: Herman ja Hilja Liukkonen. Aini tuli Alahärmään 1957 Kestilästä. Antti ja Aini ovat toimineet peruskoulunopettajina mm. Evijärvellä ja Kiteellä. IX. Lapsia, syntyneet Raahessa, Evijärvellä ja Kiteellä: Raimo Antero, s. 13.3.1956. Taulu 301. Silja Anna-Kaisa, s. 3.2.1960. Taulu 302. Riitta Maija Johanna, s. 20.1.1969. Taulu 303. Taulu 301. IX. Raimo Antero Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 13.3.1956 Raahe. Avopuoliso Päivi Ihamäki. Ovat eronneet. X. Lapsi syntynyt Joensuussa: Ville-Pekka (Ihamäki), s. 15.9.1980. Taulu 302. IX. Silja Anna-Kaisa Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 3.2.1960 Evijärvellä. Puoliso 7.7.1979 Kiteellä Lauri Tapani Peltoniemi, s. 28.9.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Ilmari Peltoniemi ja Kaisu Amanda Lehtinen. Perhe asuu Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä:

Kari Tapani, s. 27.11.1979. Antti Kuustaa, s. 5.6.1982. Taulu 303. IX. Riitta Maija Johanna Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 20.1.1969 Kitee. Puoliso Asko Karhapää, s. 15.1.1968. X. Lapsia, syntyneet Kiteellä: Meri Eveliina, s. 1.1.1993. Aleksi Artturi, s. 9.10.1995. Taulu 304. VII. Nikolai (Niko) Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 16.9.1903 Alahärmässä, k. 19.12.1991 Oulaisissa. Puoliso 7.12.1926 Oulaisissa Saimi Ester Ahvenlampi, s. 19.3.1904 Pyhäjoella, k. 16.5.1986 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Ahvenlampi ja Anna-Liisa Väärälä. Niko muutti 1926 Oulaisiin. Olivat maanviljelijöinä Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Aili Annikki, s. 22.6.1927. Taulu 305. Kalevi Antero, s. 26.4.1929. Taulu 313. Voitto Veli Johannes, s. 26.3.1931. Voitto asuu Oulaisissa Kaarnatiellä. Hän on naimaton Aino Sisko, s. 28.5.1933. Naimisissa, aviomiehen nimi on _ Nisula. Asuvat Mäntyharjulla. Aune Marja, s. 14.5.1935. Taulu 316. Airi Aulikki, s. 1.10.1937. Taulu 318. Aarre Ilmari, s. 26.3.1939. Taulu 319. Esko Kalervo, s. 16.1.1941. Taulu 321. Arja Anelma, s. 1.6.1946. Puoliso Pentti Rautiola. Asuvat Oulaisissa Raudasperällä. Anitta Anna-Liisa, s. 29.11.1949. Taulu 322. Taulu 305. VIII. Aili Annikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 22.6.1927 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1945 Oulaisissa Reino Antero Kurvinen, s. 8.5.1921 Kuusamossa. Vanhemmat: Antti Kurvinen ja Jenni Katariina Poropudas. Aili on ollut pesula-apulainen, on nykyisin eläkkeellä ja Reino on muurari. He asuvat Kuusamossa IX. Lapsia, syntyneet Kuusamossa: Eero Antero, s. 7.3.1947. Taulu 306. Eila Anneli, s. 2.9.1948. Taulu 307. Eini Aulikki, s. 21.3.1950. Puoliso 22.12.1974 Kuusamossa Matti Juhani Salenius, s. 29.6.1943. Eira Annikki, s. 27.1.1952. Taulu 308. Esko Ali, s. 28.8.1952. Taulu 309. Eerik Asko, s. 27.3.1955. Taulu 310. Esa Antti, s. 20.7.1958. Taulu 311. Erja Anita, s. 30.9.1959. Taulu 312. Taulu 306. IX. Eero Antero Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 7.3.1947 Kuusamo. Puoliso 13.7.1975 Helsingissä Aino Kyllikki Vatanen, s. 12.11.1949. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Antti Nikolai, s. 16.5.1977. Anna Elina, s. 24.5.1979. Taulu 307. IX. Eila Anneli Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 2.9.1948 Kuusamo. Puoliso 31.12.1974 Kuusamossa Jouko Tapani Salenius, s. 16.7.1947, k. 23.8.1990. X. Lapsi syntynyt Vihdissä: Essi Maria, s. 15.8.1982. Taulu 308.

IX. Eira Annikki Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.1.1952 Kuusamo. Puoliso 6.8.1981 Kuusamossa Urho Johannes Mäkäräinen, s. 14.6.1952. X. Lapsia, syntyneet Ristijärvellä: Kaisa Leena, s. 11.1.1983. Tuomas Heikki, s. 15.12.1984. Jaakko Nikolai, s. 24.6.1990. Taulu 309. IX. Esko Ali Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 28.8.1952 Kuusamo. Puoliso 25.8.1979 Merja Tuulikki Parkkari, s. 6.4.1955. X. Lapsia, syntyneet Kuopiossa ja Vaasassa: Katri Susanna, s. 3.11.1982. Lauri Johannes, s. 16.10.1986. Taulu 310. IX. Eerik Asko Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.3.1955 Kuusamo. Puoliso 18.5.1985 Jyväskylässä Marja Hannele Niinijärvi, s. 7.5.1958. X. Lapsia, syntyneet Jyväskylässä: Heidi Susanna, s. 8.10.1985. Hanne Pauliina, s. 27.2.1987. Taulu 311. IX. Esa Antti Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 20.7.1958 Kuusamo. Puoliso 31.12.1987 Jyväskylässä Aija Birgitta Tuovila, s. 19.1.1962. X. Lapsi syntynyt Jyväskylässä: Saara Annikki, s. 29.12.1988. Taulu 312. IX. Erja Anita Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 30.9.1959 Kuusamo. Puoliso 22.4.1984 Kuusamossa Ari Heikki Ruokamo, s. 6.5.1961. X. Lapsia, syntyneet Posiolla: Enni Pauliina, s. 25.1.1986. Heikki Arinpoika, s. 11.1.1988. Taulu 313. VIII. Kalevi Antero Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.4.1929 Oulaisissa. Puoliso 5.8.1962 Oulaisissa Irja Inkeri Sallmén, s. 16.9.1931 Oulaisissa. Vanhemmat: Aaron Basilius Sallmén ja Anna Lyydia Kallio. Kalevi on eläkkeellä oleva erikoisammattimies ja Irja on ollut kanslistina Oulaisten kirkkoherranvirastossa. Kumpikin on eläkkeellä v:sta 1995. IX. Lapsia: Eija Inkeri, s. 12.10.1964. Taulu 314. Juha Kalevi, s. 6.8.1968. Taulu 315. Taulu 314. IX. Eija Inkeri Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 12.10.1964. Puoliso 18.10.1986 Sauli Matti Koskela, s. 27.4.1962. Inkeri on keittäjänä Kuntokoti Toukokankaalla. X. Lapsia: Jonna Susanna, s. 8.10.1987. Matti Antero, s. 2.4.1989. Petteri Mikael, s. 3.4.1993. Taulu 315. IX. Juha Kalevi Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 6.8.1968. Puoliso Sinikka Leppälä. Juha on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja rakennusmestari. X. Lapsi: Aleksi Mikael, s. 2.6.1995.

Taulu 316. VIII. Aune Marja Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 14.5.1935 Oulaisissa. Puoliso 1:o 16.5.1954 Erkki Tuomas Koivumäki, s. 25.5.1925, k. 1957. Puoliso 2:o 20.3.1969 Oulaisissa Martti Benjami Asunmaa, s. 10.11.1925 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Asunmaa ja Hilja Aukusta Laukka. Aune ja Martti ovat maanviljelijöitä. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Oulaisissa: 1. Marja Hannele, s. 24.5.1955, k. 30.3.1966 Oulaisissa. 1. Tuula Anneli, s. 30.8.1956. Taulu 317. Taulu 317. IX. Tuula Anneli Koivumäki (äiti Aune Marja Sepponen, taulu 316), s. 30.8.1956 Oulaisissa. Puoliso 22.9.1980 Oulaisissa Matti Rynö, s. 24.2.1956 Turussa. X. Lapsia: Heikki Antero, s. 19.2.1982. Mikko Samuli, s. 25.7.1986. Taulu 318. VIII. Airi Aulikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 1.10.1937 Oulaisissa. Puoliso 1.9.1957 Oulaisissa Pentti Johannes Rintala, s. 21.12.1934 Oulaisissa. Vanhemmat: Juho Kustaa ja Elina Matilda Rintala. Asuvat Oulaisissa eläkeläisinä. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Merja, s. 6.7.1958. Puoliso 19.9.1981 Oulaisissa Reijo Antero Kontinaho, s. 12.7.1957. Marjo, s. 26.11.1961. Taulu 319. VIII. Aarre Ilmari Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.3.1939 Oulaisissa. Puoliso 27.2.1966 Oulaisissa Ritva Liisa Niemelä, s. 14.3.1942 Oulaisissa. Vanhemmat: August ja Jenni Niemelä. Aarre on laitosmies ja Liisa on perushoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Arto Ilmari, s. 31.8.1966. Taulu 320. Mervi Anneli, s. 30.9.1971. Taulu 320. IX. Arto Ilmari Sepponen (isä Aarre Ilmari Sepponen, taulu 319), s. 31.8.1966 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1991 Oulaisissa Satu Pirinen, s. 18.12.1967. X. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Poika, s. 2.8.1995. (Ei ollut vielä nimeä, kun tiedot lähetettiin.) Taulu 321. VIII. Esko Kalervo Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 16.1.1941 Oulaisissa. Puoliso 11.6.1967 Oulaisissa Kaija Liisa Niemi, s. 12.12.1946 Oulaisissa. Vanhemmat: Taisto ja Kyllikki Niemi. Esko on varastotyöntekijä ja Kaija on toimistopäällikkö. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Tanja Pauliina, s. 12.6.1969. Jukka Niko, s. 15.2.1975. Matti Tapani, s. 25.10.1980. Taulu 322. VIII. Anitta Anna-Liisa Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 29.11.1949 Oulaisissa. Puoliso 11.8.1968 Oulaisissa Alpo Armas Ryyti, s. 14.7.1947 Haapavesi. Vanhemmat: Sulo Armas ja Elsa Annikki Ryyti. Anitta on käynyt talouskoulun ja on kotiäiti, Alpo on insinööri ja ammattioppilaitoksen lehtori Raahessa, jossa myös asuvat. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Lahdessa, nuorin Raahessa: Terhi Susanna, s. 24.1.1973. Taulu 323. Katri Marjut, s. 7.2.1976.

Jenni Kristiina, s. 20.7.1983. Taulu 323. IX. Terhi Susanna Ryyti (äiti Anitta Anna-Liisa Sepponen, taulu 322), s. 24.1.1973 Lahti. Puoliso 2.8.1991 Raahessa Juha Tuomas Ranta-Ojala, s. 21.9.1968. X. Lapsia, syntyneet Raahessa ja Hämeenlinnassa: Siiri Sofia, s. 12.8.1992. Viivi Emilia, s. 4.10.1994. Taulu 324. VII. Eino Esaias Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 2.11.1909 Alahärmässä, k. 22.7.1961 Alahärmässä. Puoliso 8.4.1934 Alahärmässä Impi Johanna Juhontytär Pakka, s. 13.7.1911 Alahärmässä, k. 3.4.1987 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Emil Pakka ja Sanna Elisabet Matintytär Hanhila. Eino oli. rautatieläinen. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Voitto Johannes, s. 25.91934. Taulu 325. Veikko Einari, s. 13.3.1941. Taulu 327. Jaakko Matias, s. 24.8.1945. Muutti naimatonna 1966 Pietarsaareen. Asuu nykyisin Pattijoella. Juhani Kalevi, s. 5.2.1949. Taulu 328. Taulu 325. VIII. Voitto Johannes Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 25.9.1934 Alahärmässä. Puoliso 22.10.1955 Kaija Anita Lammi Vaasassa, s. 15.2.1936 Vaasassa. Vanhemmat: Aarne ja Lyyli Lammi. Voitto on ollut toimituspäällikkö, on nykyisin (1995) eläkkeellä, ja Anita on ostosihteeri. IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Jarmo Antero, s. 28.11.1958. Taulu 326. Taulu 326. IX. Jarmo Antero Sepponen (isä Voitto Johannes Sepponen, taulu 325), s. 28.11.1958 Vaasassa. Puoliso 3.9.1983 Vaasassa Pirjo Hannele Aaltonen, s. 16.8.1958 Vaasassa. Äiti Anneli Marjatta Aaltonen. Jarmo on piiripäällikkö ja Pirjo on tuotesihteeri. He asuvat perheineen Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Terhi Johanna, s. 18.4.1984. Hanna Susanna, s. 15.1.1988. Taulu 327. VIII. Veikko Einari Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 13.3.1941 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1963 Turussa Erja Anneli Aaltonen, s. 13.8.1944 Vehmaa. Vanhemmat: Arvo Oskari Aaltonen ja Elma Elina Laaksonen. Veikko on ammatiltaan kirvesmies ja Erja on tulostarkkailija. Veikko muutti 1963 Turkuun, jossa edelleen asuu perheineen. IX. Lapsi syntynyt Turussa: Tuija Anneli, s. 12.1.1964. Taulu 328. VIII. Juhani Kalevi Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 5.2.1949 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1968 Alahärmässä Sirkka Helena Peltoniemi, s. 19.7.1950 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino ja Anna-Liisa Peltoniemi. Juhani on työnjohtaja ja Sirkka on konttoristi. He muuttivat 1969 Kokkolaan, jossa edelleen asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kokkolassa: Johanna Maria, s. 16.6.1968. Puoliso 7.8.1988 Kokkolassa Esa Pekka Märsylä, s. 5.7.1965. Susanna Marika, s. 27.1.1977. Taulu 329. VII. Antti Vilhelm Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 14.11.1911 Alahärmässä, k. 23.9.1979 Teiskossa. Puoliso 20.11.1932 Aune Elisabet Nieminen, s. 26.11.1911 Orivedellä. Antti muutti perheineen Pihlajavedeltä Teiskoon 19.9.1948. Siellä he elivät maanviljelijöinä. Antin kuoltua Aune muutti Hämeenlinnaan ja Teiskon tilaa omistavat nykyään lapset Eila ja Paavo. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa ja Pihlajavedellä:

Eila Kaarina, s. 7.5.1933. Taulu 330. Paavo Antero, s. 7.12. Taulu 331. Taulu 330. VIII. Eila Kaarina Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.5.1933 Oulaisissa. Puoliso 17.6.1951 Hämeenlinnassa Taisto Unto Kalevi Karppinen, s. 10.12.1931 Viipurissa. Vanhemmat: Mauno Supperi ja Mari Karppinen. Eila on ammatiltaan sairaala-apulainen ja asuu Hämeenlinnassa (1996). Taisto on valaja. He erosivat 1985. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Helsingissä, nuorin Hämeenlinnassa: Marjut Kaarina, s. 16.10.1952. Puoliso 6.9.1970 Erkki Juhani Rämö, s. 19.5.1948 Hämeenlinnassa, jossa asuvat. Ritva Anneli, s. 20.9.1954. Puoliso 31.12.1977 Hämeenlinnassa Reijo Olavi Lahdenperä, s. 16.12.1953 Lammilla. Asuvat nykyisin Hattulassa. Sirpa Hannele, s. 15.9.1959. Puoliso17.5.1980 Veikko Juhani Känkänen, s. 17.1.1958 Vanajassa. Sirpa ja Veikko erosivat 1994 ja Sirpa asuu nykyisin Hämeenlinnassa. Taulu 331. VIII. Paavo Antero Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.12.1942 Pihlajavesi. Puoliso 1:o 15.12.1963 Eija Irmeli Liimatainen, s. 8.2.1945 Hämeenlinnassa. Äiti Rauha Liimatainen. He erosivat 1969. Puoliso 2:o 25.9.1971 Hämeenlinnassa Sisko Ines Raakkel Stålhammar, s. 24.3.1943 Hämeenlinnassa. Vanhemmat: Viljo Nikolai ja Maire Alina Stålhammar. Paavo on ammatiltaan konduktööri ja Sisko on kutoja. Myös Sisko on toisessa avioliitossa. IX. Lapsia, syntyneet Hämeenlinnassa: 1. Tuija Heli Irmeli, s. 3.6.1964. Hän asuu Hämeenlinnassa ja on naimaton. 1. Teija Sari Hannele, s. 3.1.1966. Teija muutti 1985 Espooseen. Taulu 332. VI. Alma Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 11.8.1882 Alahärmässä, k. 13.10.1932 Oulaisissa. Puoliso 22.11.1920 Oulaisissa Matti Kallio, s. 18.6.1875 Oulaisissa, k. 3.6.1948 Oulaisissa. Vanhemmat: Leander ja Pieta Kallio. Alma ja Matti olivat maanviljelijöitä. - Alman nimi on merkitty kastettujen luetteloon oikein mutta rippikirjassa on samaan aikaan v:een 1896 merkitty nimeksi Alina. Hän muutti Alahärmästä Oulaisiin 1920. VII. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Eino Kallio, s. 1.7.1926. Taulu 333. Taulu 333. VII. Eino Kallio (äiti Alma Juhontytär Rantala, taulu 332), s. 1.7.1926 Oulaisissa. Puoliso 10.5.1946 Oulaisissa Taimi Anttila, s. 8.7.1925. He ovat olleet maanviljelijöinä ja asuvat Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Timo Kallio, s. 8.4.1947. Heino Kallio, s. 11.6.1948. Taulu 334. V. Henrik (Heikki) Antinpoika Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 7.11.1844 Alahärmässä Pesosessa, k. 12.10.1911 Alahärmässä Kojolassa. Puoliso 25.4.1869 Alahärmässä Maria Matintytär Vähäpesola, s. 3.12.1848 Alahärmässä, k. 19.12.1928 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Juhanpoika ja Valpuri Henrikintytär Vähäpesola. Henrik oli talollinen ja herastuomari Kojolan Keskitalossa. Perhe muutti Kojolaan n. 1875 ja heidän nimekseen on merkitty Kojonen. Seuraava polvi käytti sitten nimeä Kojola. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 1.10.1870, k. 31.1.1893 keuhkokuumeeseen Amerikassa. Sanna Maria, s. 30.6.1873, k. 25.2.1874. Matti, s. 28.12.1874. Taulu 335. Walborg Vilhelmiina, s. 22.9.1877, k. 16.6.1879. Anna Kojonen, s. 5.5.1880. Taulu 336. Alma, s. 8.11.1883. Taulu 353. Ida Maria, s. 26.10.1886. Taulu 358. Taulu 335.

VI. Matti Heikinpoika Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 28.12.1874 Alahärmässä, k. 14.9.1908 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1898 Ylihärmässä Anna Matintytär Kauppila, s. 9.9.1876 Ylihärmässä. Vaimo muutti leskenä takaisin Ylihärmään 1911 lasten kanssa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lydia Maria, s. 3.11.1899, k. 29.12.1903. Toivo Matti, s. 29.6.1902, k. 27.1.1904. Hilja Vieno Justiina, s. 8.1.1905. Toini Rauha Elisabeth, s. 25.12.1907. Taulu 336. VI. Anna Heikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 5.5.1880 Alahärmässä, k. 27.11.1950 Alahärmässä. Puoliso 27.8.1905 Alahärmässä Juho Oskari Kauppi, s. 1.10.1882 Alahärmässä, k. 28.4.1972 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Kauppi ja Anna Kaisa Antintytär Hakola. He olivat talollisia Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Väinö Heikki, s. 23.11.1905, k. 13.3.1926. Vieno Katri Sulima, s. 29.8.1908, k. 16.8.1909. Toini Maria (Maija), s. 6.7.1910. Taulu 337. Eeva, s. 15.12.1912, k. 8.7.1927. Aarne Jaakko, s. 10.6.1915. Taulu 348. Martta Katariina, s. 29.1.1918. Martta on toiminut myymälänhoitajana Alahärmässä. Hän asuu (1997) eläkeläisenä Kojolassa. Naimaton. Martti Oskari, s. 15.10.1921. Puoliso 21.12.1947 Alahärmässä Meimi Eliina Ekola, s. 18.3.1926 Alahärmässä, k. 5.4.1997 Kojolassa. Vanhemmat: Henrik Nikolai Matinpoika Ekola ja Alina Katariina Antintytär Björkholm. He ovat olleet maanviljelijöinä Kojolassa Kaupissa. Veljekset Jaakko ja Martti Kauppi ovat naimisissa sisarusten kanssa. Martilla ja Meimillä on adoptiolapsena Jaakon ja Bertan poika Lauri (ks. taulu 358). Mauno Antti, s. 30.8.1927. Mauno asuu Kojolassa ja on naimaton. Taulu 337. VII. Toini Maria (Maija) Kauppi (äiti Anna Henrikintytär Kojonen, taulu 336), s. 6.7.1910 Alahärmässä, k. 21.1.1992 Alahärmässä. Puoliso 12.6.1932 Alahärmässä Yrjö Johannes Kojola, s. 12.9.1911 Alahärmässä. Vanhemmat: Anton Rikhard Kojola ja Elisabeth Koivisto. Yrjö ja Maija ovat olleet maanviljelijöinä Alahärmän Kojolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mauri Johannes, s. 28.11.1932. Taulu 338. Mikael (Mikko) Yrjö Oskari, s. 1.4. Taulu 339. Mirja Anna-Liisa, s. 30.4.1938. Taulu 340. Martti Jaakko, s. 23.2.1941. Taulu 341. Matti Erkki Kalervo, s. 5.6.1944. Taulu 344. Mauno Heikki Väinö, s. 11.10.1947. Taulu 345. Maria Leena, s. 7.4.1949. Taulu 346. Markku Antero, s. 11.11.1954. Taulu 347. Taulu 338. VIII. Mauri Johannes Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 28.11.1932 Alahärmässä. Puoliso 4.6.1954 Keuruulla Ulpu Pirjo Marjatta Pöyhönen, s. 4.1.1930 Kymissä. Vanhemmat: Yrjö Alpo Kasper Pöyhönen ja Katri Maria Ukkonen. Mauri muutti 1954 Virroille ja on asunut siellä ja toiminut opettajana ja koulunjohtajana. Ulpu on luokanopettaja. IX. Lapsi syntynyt Virroilla: Ilpo Yrjö Johannes, s. 23.12.1956. Puoliso 1.8.1984 Helsingissä Taina Elina Kantokorpi, s. 6.9.1956. Ilpo on koulutukseltaan biologi, nykyisin Riistantutkimuslaitoksen petotutkija. Hän on väitellyt tohtoriksi v. 1989 aiheenaan poron lisääntyminen. Hän on työskennellyt Taivalkosken tutkimusasemalla porotutkijana kymmenkunta vuotta ennen nimitystään petotutkijaksi. Hänen harrastuksiinsa kuuluu saamelaisuuden tutkiminen ja luontokuvaus. Hän on erikoistunut Suomenselän luonnon ja metsäpeurojen kuvaamiseen. Taina on samoin biologi ja hän työskentelee Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemellä. Perheeseen kuuluu 2 lasta ja kaikki asuvat Rovaniemellä.

Taulu 339. VIII. Mikael (Mikko) Yrjö Oskari Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 1.4.1935 Alahärmässä. Puoliso 26.10.1962 Alahärmässä Orvokki Birgitta Koivusaari, s. 9.11.1939 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Ilmari ja Senja Koivusaari. Mikko on luokanopettajana Perhossa ja Orvokki on kotiäiti. IX. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa ja Perhossa: Pentti Juhani, s. 26.10.1964. Päivi Harriet, s. 13.10.1969, k. 1.5.1994 Vantaalla. Taulu 340. VIII. Mirja Anna-Liisa Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 30.4.1938 Alahärmässä. Puoliso 8.6.1973 Halikossa Eero Topias Nojonen, s. 16.4.1927 Kangasniemellä. Vanhemmat: Vilho Nojonen ja Hilma Himottu. Anna-Liisa on kasvattajahoitaja ja Eero on toiminut seurakuntamestarina Alahärmässä, on nykyisin eläkkeellä. He asuvat Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Kangasniemellä: Hanna Maria, s. 20.2.1975. Juha Jaakko, s. 11.5.1976. Mirjami Elisa, s. 30.9.1977. Taulu 341. VIII. Martti Jaakko Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 23.2.1941 Alahärmässä. Puoliso 13.5.1962 Hilkka Marjatta Suo, s. 7.2.1941 Alahärmässä. Vanhemmat: Reino Rafael Suo ja Impi Elisabet Juhontytär Välitorppa. Martti on työssä rautatiellä junamiehenä ja Hilkka on tehdassiivooja. IX. Lapsia, syntyneet Kaarlelassa ja Alahärmässä: Helena Maria, s. 7.4.1963. Taulu 342. Kalevi Jaakko, s. 6.10.1964. Taulu 343. Taulu 342. IX. Helena Maria Kojola (isä Martti Jaakko Kojola, taulu 341), s. 7.4.1963 Kaarlela. Puoliso Asko Kalervo Valkeinen, s. 22.8.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Matias Valkeinen ja Kaisu Marja Tyni. (Ks. taulu 387.) Helena on ammatiltaan laborantti ja Asko on metallimies. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Teija Katri Maria, s. 25.1.1988. Maiju Kristiina, s. 19.6.1991. Matti Jaakko Kalervo, s. 22.4.1995. Taulu 343. IX. Kalevi Jaakko Kojola (isä Martti Jaakko Kojola, taulu 341), s. 6.10.1964 Alahärmässä. Puoliso Soili Latva-aho, s. 24.4.1964 Vetelissä. Vanhemmat: Sakari Latva-aho ja Hilja Tuulikki Sultan. Kalevi on metsäteknikko ja Soili on metsäinsinööri. X. Lapsi: Antti, s. 1.4.1993. Taulu 344. VIII. Matti Erkki Kalervo Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 5.6.1944 Alahärmässä. Puoliso 18.12.1971 Virroilla Tuula Marita Poutanen, s. 31.5.1947 Heinolan mlk:ssa. Vanhemmat: Aarne Johannes Poutanen ja Hilma Helena Pörsti. Matti on tilanhoitajana Ruovedellä ja Tuula on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pekka Samuel, s. 7.2.1976 Miika Johannes, s. 23.4.1978 Maria Helena, s. 30.9.1980 Markus Kalervo, s. 14.1.1983 Taulu 345. VIII. Mauno Heikki Väinö Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 11.10.1947 Alahärmässä. Puoliso 25.5.1973 Pattijoella Elsa Marjatta Pellikka, s. 5.10.1948 Revonlahdella. Vanhemmat: Olavi ja Eeva Pellikka. Mauno on vanhempi konstaapeli ja Elsa on merkonomi. Perhe asuu Pattijoella.

IX. Lapsia, syntyneet Pattijoelle: Eija Annukka, s. 19.3.1973. Virve Maria, s. 27.11.1977. Taulu 346. VIII. Maria Leena Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 7.4.1949 Alahärmässä. Puoliso 6.11.1973 Uudessakaupungissa Leo Jouni Ilmari Holvitie, s. 29.2.1933 Uudessakaupungissa. Vanhemmat: John Erik Holvitie ja Taimi Lucina Elomaa. Leena on ammatiltaan lastenhoitaja ja lehdenjakaja, Leo on taiteilija ja lehdenjakaja. IX. Lapsia, syntyneet Uudessakaupungissa: John Leo Joakim, s. 21.9.1974. Eeva Magdaleena, s. 23.8.1977. Taulu 347. VIII. Markku Antero Kojola (äiti Toini Maria (Maija) Kauppi, taulu 337), s. 11.11.1954 Alahärmässä. Puoliso 3.5.1975 Kortesjärvellä Anni Riitta Eveliina Manninen, s. 29.12.1952 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Uuno ja Laura Manninen. Markku on maanviljelijänä Kortesjärven Mannisessa, Anni on ompelija. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Uudessakaarlepyyssä: Jarmo Antero, s. 29.7.1975. Jaana Eveliina, s. 4.4.1977. Taulu 348. VII. Aarne Jaakko Kauppi (äiti Anna Henrikintytär Kojonen, taulu 336), s. 10.6.1915 Alahärmässä, k. 10.7.1995 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1943 Alahärmässä Bertta Vilhelmiina Ekola, s. 6.3.1917 Alahärmässä. Vanhemmat: Henrik Nikolai Matinpoika Ekola ja Alina Katariina Antintytär Björkholm. Ovat olleet maanviljelijöinä Kojolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Heikki Tapani, s. 1.9.1945. Taulu 350. Jussi Hannu Jaakko, s. 6.4.1950. Naimaton. Elina Mirjami, s. 25.6.1953. Taulu 351. Lauri Martti Kalevi, s. 22.9.1957. Taulu 352. Taulu 349. VIII. Heikki Tapani Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 1.9.1945 Alahärmässä. Puoliso 15.3.1970 Alahärmässä Anna Liisa Pelkkala, s. 30.8.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Armo Johannes Pelkkala ja Helle Maria Jokiniemi. Heikki on sähköasentaja ja sahayrittäjä, Anna Liisa on koulunsiivooja. He asuvat Kojolassa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Ulla Kristiina, s. 15.9.1970. Tapani Johannes, s. 11.10.1972. Juha Heikki Oskari, s. 13.3.1980. Jaana Anna-Liisa, s. 13.3.1980. Taulu 350. VIII. Anna Kaarina Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 27.8.1946 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1971 Alahärmässä Pentti Matias Einonpoika Lahti, s. 20.11.1942 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matias Eino Lahti ja Anna Lyyli Korpi. Annalla ja Pentillä on Kortesjärvellä autokoulu. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Minna Maarit, s. 15.7.1975. Jukka Matias, s. 19.4.1981. Taulu 351. VIII. Elina Mirjami Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 25.6.1953 Alahärmässä. Elina on keittiöapulaisena Voltin vanhainkodilla ja asuu Perkiömäessä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Mikko Jaakko Petteri, s. 30.9.1975. Taulu 352.

VIII. Lauri Martti Kalevi Kauppi (isä Aarne Jaakko Kauppi, taulu 348), s. 22.9.1957 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1983 Evijärvellä Pirkko Liisa Backlund, s. 21.8.1963 Evijärvellä. Vanhemmat: Johan Viktor Backlund ja Esteri Elina Aho. Lauri ja Pirkko ovat maanviljelijöinä Kojolassa. (Laurin adoptiovanhemmat ks. taulu 336.) IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Niko Alfred Mikael, s. 8.1.1987. Laura Anna Maria, s. 7.10.1990. Katariina Lea Rakel, s. 2.6.1993. Joona Juha Rafael, s. 2.6.1993. Taulu 353. VI. Alma Henrikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 8.11.1883 Alahärmässä, k. 15.4.1963 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1903 Alahärmässä Tuomas Tuomaanpoika Pollari, s. 22.2.1866 Kauhavalla, k. 30.10.1926 Kauhavalla. Vanhemmat: Tuomas Juhonpoika ja Margareta Juhontytär Pollari. Tuomas ja Alma olivat maanviljelijöinä Kauhavalla. Avioliitto oli Tuomaan toinen. ja hänellä oli useita lapsia ensimmäisestä avioliitosta. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Elle Anna Aurora, s. 12.3.1904, k. naimatonna 19.11.1968. Martta Ida Elisabet, s. 18.5.1906, k. 28.6.1918. Lauri Tuomas, s. 6.7.1908, k. 10.7.1918. Eero Johannes (Jussi), s. 27.9.1910, k. naimatonna 27.3.1930. Hän oli maanviljelijä. Matti Veikko, s. 24.2.1913, k. 13.7.1918. Ilma Maria, s. 10.9.1915, k. 16.2.1917. Heikki Vilho, s. 25.5.1917, k. 9.7.1918. Heikki Tuomas, s. 29.7.1919. Kaatunut 13.7.1941 (Muuanto). Hän oli maanviljelijä. Paavo Veikko, s. 2.1.1922. Taulu 354. Antti Simon, s. 12.12.1924. Taulu 357. Mirjam Sisko, s. 28.1.1927, k. 31.3.1931. Taulu 354. VII. Paavo Veikko Pollari (äiti Alma Henrikintytär Kojonen, taulu 353), s. 2.1.1922 Kauhavalla, k. 15.8.1989 Seinäjoella Keskussairaalassa. Puoliso 6.8.1950 Ylihärmässä Kaisa Sisko Jaakontytär Mäntylä, s. 3.5.1921 Ylihärmässä. Vanhemmat: Jaakko Mäntylä ja Fiia Kleimola. Paavo oli käynyt Suupohjan maamieskoulun ja Kaisa Kauhajoen Evankelisen kansanopiston. He ovat olleet maanviljelijöinä Kauhavalla. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Marjatta Anneli, s. 12.10.1951. Annikki Kaarina, s. 21.12.1952. Taulu 355. Jussi Veli Tuomas, s. 6.12.1959. Taulu 356. Liisa Mirjami, s. 16.5.1955. Liisa Pollari on toiminut Kauhavan seurakunnan nimikkolähettinä Japanissa Kobessa. Taulu 355. VIII. Annikki Kaarina Pollari (isä Paavo Veikko Pollari, taulu 354), s. 21.12.1952 Kauhavalla. Puoliso 30.12.1979 Kauhavalla Pekka Tapani Kujala, s. 12.9.1955 Kauhavalla. Vanhemmat: Yrjö Johannes Kujala ja Katri Josefiina Juhontytär Liinamaa. Annikki ja Pekka ovat maanviljelijöinä Kauhavan Pernaalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Anna Kaarina, s. 30.11.1983. Leena Annikki, s. 2.5.1986. Jari Pekka, s. 15.1.199. Taulu 356. VIII. Jussi Veli Tuomas Pollari (isä Paavo Veikko Pollari, taulu 354), s. 6.12.1959 Kauhavalla. Puoliso 30.4.1981 Kauhavalla Tiina Lehtimäki, s. 21.4.1959. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Tuomo Jaakko Matias, s. 6.11.1981. Laura Satu Maaria, s. 23.10.1983. Taulu 357.

VII. Antti Simon Pollari (äiti Alma Henrikintytär Kojonen, taulu 353), s. 12.12.1924 Kauhavalla, k. 7.5.1990 Kauhavalla. Puoliso 23.8.1964 Kauhavalla Pirkko Anja Aulikki Vuolle, s. 18.6.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Veikko Vilho Vilhelminpoika Vuolle ja Anja Elisa Aukustintytär Hietanen. Antti oli maanmittausinsinööri ja Pirkko on peruskoulunopettaja. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Kerttu Maaria, s. 28.6.1965. dipl.ins.. Puoliso 3.1990 Espoossa Lauri Malmi. dipl.ins.. Heikki Tuomas Juhana, s. 12.3.1967. V. 1993 Heikki oli tekniikan ylioppilas. Pirkko Liisa, s. 13.8.1968. Puoliso 14.8.1992 Clevelandissä Ohiossa Tom Zeller, s. 30.4.1969. He olivat tuolloin kumpikin opiskelijoita. Johanna Vuokko, s. 26.7.1970. Tuomas Antti Jaakko, s. 16.3.1976. Taulu 358. VI. Ida Maria Henrikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 26.10.1886 Alahärmässä, k. 12.8.1944 Alahärmässä. Puoliso 6.3.1910 Alahärmässä Juho Kaappo Hietanen, s. 24.6.1880 Kauhavalla, k. 12.1.1921 Alahärmässä. Vanhemmat: Tuomas Kaaponpoika Sippola ja Greta Juhantytär Turja. Rippikirjaan on merkitty, että Juho Kaappo on käynyt läpi kansakoulun 1895. He olivat maanviljelijöinä Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Rauha Ellen Elisabet, s. 10.10.1910. Taulu 359. Toivo Johannes, s. 24.11.1912. Kaatui 12.12.1939 Taipaleenjoella. Lilja Maria, s. 17.9.1916. Taulu 360. Alli Anna Helena, s. 6.6.1919, k. 10.2.1943. Helvi Kaarina, s. 18.6.1922. Puoliso 30.12.1956 Alahärmässä Eero Valdemar Harjunpää, s. 23.9.1920 Isojoella. Ovat eronneet. Helvillä on avioliitosta yksi poika. Anja Ida, s. 28.6.1925, k. 13.2.1941. Taulu 359. VII. Rauha Ellen Elisabet Hietanen (äiti Ida Maria Henrikintytär Kojonen, taulu 358), s. 10.10.1910 Alahärmässä, k. 30.11.1980. Puoliso 12.5.1946 Alahärmässä Eino Jaakko Jämsä, s. 21.2.1919 Ylivieskassa. Rauha ja Eino muuttivat Alahärmästä Pietarsaareen 1975. Eino on ollut töissä savotoilla. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Toivo Jaakko, s. 7.7.1946 Alahärmässä. Toivo on ammatiltaan teknikko. Hän on ollut naimisissa ja eronnut. Hän asuu Pietarsaaressa .Avioliitosta ei ole lapsia. Taulu 360. VII. Lilja Maria Hietanen (äiti Ida Maria Henrikintytär Kojonen, taulu 358), s. 17.9.1916 Alahärmässä. Puoliso 30.6.1935 Alahärmässä Jaakko Emil Kojonen, s. 14.4.1911 Alahärmässä, k. 25.4.1992 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Oskar Kojonen ja Kerttu Maria Salomonintytär Holsius. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aila Maria Tuulikki, s. 14.5.1936. Taulu 361. Helvi Anneli, s. 15.10.1938. Helvi muutti naimattomana 1963 Turkuun. Veikko Juhani, s. 7.5.1941. Taulu 362. Elina Kaarina, s. 25.3.1947. Taulu 363. Eeva Liisa, s. 12.4.1949. Taulu 364. Harri Antero, s. 30.10.1953. Taulu 365. Taulu 361. VIII. Aila Maria Tuulikki Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 14.5.1936 Alahärmässä. Puoliso 25.6.1955 Alahärmässä Erkki Aukusti Muukkonen, s. 13.4.1931 Uukuniemellä. Vanhemmat: Aukusti ja Iida Muukkonen. Erkki tuli 1951 Uukuniemeltä. Aila on kotiäiti ja Erkki on kirvesmies. Asuvat Alahärmässä Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Leila Eija Irmeli, s. 14.9.1960. Taina Kirsi Helena, s. 18.4.1969. Timo Tapio, s. 10.7.1973. Taulu 362.

VIII. Veikko Juhani Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 7.5.1941 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1962 Alahärmässä Raija Marjatta Perämäki, s. 2.5.1941 Alahärmässä. Vanhemmat: Sanfrid Johan Perämäki ja Irja Markkula. Asuvat Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Risto Kalevi, s. 12.9.1964. Sari Irja Johanna, s. 22.1.1967. Taulu 363. VIII. Elina Kaarina Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 25.3.1947 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1980 Alahärmässä Matti Juhani Rinta-Hiiro, s. 5.9.1945 Kuortaneella. Vanhemmat: Albert ja Rauha Rinta-Hiiro. Elina on kirjanpitäjä ja Matti on kenttämestari. He asuvat perheineen Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hanna Elina, s. 22.12.1981. Kari Matti, s. 17.4.1985. Taulu 364. VIII. Eeva Liisa Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 12.4.1949 Alahärmässä. Avopuoliso Juhani Kalevi Kojonen, s. 11.12.1947 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Alarik Kojonen ja Hilja Katariina Paulasaari. Juhani on varaosamyyjä. He asuvat Vaasassa IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Minna Maria, s. 1984. Taulu 365. VIII. Harri Antero Kojonen (äiti Lilja Maria Hietanen, taulu 360), s. 30.10.1953 Alahärmässä. Puoliso 24.7.1976 Oravaisissa Carola Agneta Nylund, s. 20.1.1953 Oravaisissa. Vanhemmat: Karl Artur ja Göta Inga Viola Nylund. Harri on huoltoteknikko Rank Xeroxin palveluksessa ja Carola on markkinointiassistentti. He asuvat Oravaisissa (1995). IX. Lapsia, syntyneet Turussa ja Oravaisissa: 1. Camilla Susanna, s. 1.10.1977. 1. Heidi Sofie, s. 28.6.1982. Taulu 366. V. Liisa Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 9.11.1847 Alahärmässä, k. 1.4.1921 Alahärmässä. Puoliso 27.12.1867 Alahärmässä Jaakko Juhonpoika Alaranta, s. 17.9.1842 Alahärmässä, k. 8.3.1881 Alahärmässä Ekolassa. Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Alaranta ja Maria Matintytär Kunnari. Jaakko oli torppari ja seppä Ekolassa. Heillä oli 4 ennen Sannaa syntynyttä lasta (Maija, Juha, Antti ja Johannes), jotka kaikki kuolivat pieninä. Liisa muutti leskeksi jäätyään Kojosen talon torppaan. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanna, s. 4.10.1877. Taulu 367. Jaakko, s. 9.6.1881. Taulu 401. Taulu 367. VI. Sanna Jaakontytär Alaranta (äiti Liisa Antintytär Pesonen, taulu 366), s. 4.10.1877 Alahärmässä, k. 15.6.1945 Alahärmässä. Puoliso 1:o 19.6.1898 Alahärmässä Jaakko Jaakonpoika Kojonen, s. 23.12.1862 Alahärmässä, k. keuhkotautiin 14.2.1909 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Matinpoika Kojonen ja Vilhelmiina Antintytär Hakola. Jaakko Kojonen oli talollinen Kojolassa. Puoliso 2:o 18.1.1914 Alahärmässä leski Alfred Kustaanpoika Pollari, s. 24.8.1873 Kauhavalla Pollarissa, k. 15.8.1940 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa (Köysti) Juhonpoika Pollari ja Katariina Serafia Vähäpassi. Alfred tuli "kotivävyksi" Kojolaan ja oli talollinen. Alfredin ensimmäinen vaimo ja lapset olivat elossa kun tämä lähti Amerikkaan 1903. Kojolassa Alafree toimi myös pitokokkina: hän teki kaikki raskaat työt. Sannan ja Alafreen avioliitosta ei ollut lapsia. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Jaakko Alarik, s. 24.4.1899. Taulu 368. 1. Lyydia Elisabet, s. 12.8.1900, k. 4.3.1902. 1. Saima Maria, s. 5.1.1902. Taulu 378. 1. Matti, s. 9.8.1903, k. 1.8.1905. 1. Esteri Susanna, s. 24.9.1904, k. 8.6.1905.

1. Matti, k.1 päivän ikäisenä 21.3.1906. 1. Gabriel Ilmari, s. 23.2.1907. Taulu 390. 1. Lilja Susanna, s. 25.3.1909. Taulu 395. Taulu 368. VII. Jaakko Alarik Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 24.4.1899 Alahärmässä, k. 19.3.1971 Vaasassa. Puoliso 31.12.1931 Vaasassa Hilja Katariina Paulasaari, s. 6.6.1904 Jalasjärvellä, k. 5.10.1981 Vaasassa. Vanhemmat: Samuel Antinpoika Paulasaari ja Heleena Olivia Haanpää. Alarik oli jääkärivääpeli ja myöhemmin autonkuljettaja. (Jääkärimatrikkelit, Härmän Joulu) Hänet on merkitty jääkäriluetteloon maanviljelijäksi. - Kojonen muutti Alahärmästä Vaasaan naimattomana 1929, palasi Härmään 1945 ja muutti vielä takaisin Vaasaan 1952. VIII. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Vaasassa, muut Alahärmässä: Lilja Liisa, s. 12.4.1929. Taulu 369. Veikko Kullervo, s. 27.10.1931. Taulu 371. Eeva Helena, s. 3.3.1939. Taulu 375. Jaakko Kalervo, s. 18.4.1946. Taulu 376. Juhani Kalevi, s. 11.12.1947. Taulu 377. Taulu 369. VIII. Lilja Liisa Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 12.4.1929 Vaasassa. Puoliso 30.4.1955 Vaasassa Väinö Matti (Matias) Kuokkanen, s. 19.12.1926 Jaakkimassa, k. 23.6.1989 Vaasassa. Vanhemmat: Juho Kuokkanen ja Ida Sofia Uimonen. Lilja on työopastaja ja Väinö on vartija. IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Kari Väinö, s. 14.12.1957. Taulu 370. Taulu 370. IX. Kari Väinö Kuokkanen (äiti Lilja Liisa Kojonen, taulu 369), s. 14.12.1957 Vaasassa. Puoliso 12.6.1993 Vaasassa Hanna-Leena Peräinen, s. 11.9.1962 Oulussa. Vanhemmat: Timo Peräinen ja Leila Johanna Korkee. Kari on verovirkailija ja Hanna-Leena on sosiaalivirkailija. Perhe asuu Vaasassa. X. Lapsi syntynyt Vaasassa: Karri Matias, s. 17.8.1993. Taulu 371. VIII. Veikko Kullervo Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 27.10.1931 Vaasassa. Puoliso 22.6.1952 Vaasassa Meimi Adolfina Ylinen, s. 19.6.1931 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Viljami Ylinen ja Vilhelmiina Matintytär Heikkilä. Veikko on varastomies Vaasan Myllyllä ja perhe asuu Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Tuija Maarit, s. 5.9.1955. Taulu 372. Taina Elise, s. 26.7.1957. Taulu 373. Teija Irene, s. 18.7.1959. Taulu 374. Tomi Veikko, s. 18.1.1973. Tomi opiskelee Wärtsilän konepajakoulussa sähkövoimatekniikkaa. Tiina Susanna, s. 30.12.1975. Ylioppilas-merkonomi. Taulu 372. IX. Tuija Maarit Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 5.9.1955 Puoliso 25.2.1978 Vaasassa Anders Mikael Kjellberg, s. 13.9.1952 Mustasaari. Tuija on ylioppilas-merkonomi. Anders on koulutukseltaan insinööri ja työskentelee Värtsilä Oy:ssä Vaasassa. - Perhe on a asunut Singaporessa, jossa Anders työskenteli pari vuotta dieselmoottoritehtaassa. Nykyisin he asuvat Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Nelly Katariina, s. 26.2.1981. Patrik Mikael, s. 18.2.1983. Henri Christian, s. 8.1.1985. Taulu 373. IX. Taina Elise Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 26.7.1957 Vaasassa. Puoliso 6.12.1980 Vaasassa Erik Gunnar Pettersson, s. 11.1.1953 Turussa. Taina on ylioppilas-merkonomi ja Erik on koulutukseltaan koneinsinööri, hän on osastojohtajana Wärtsilä Diesel Oy:ssä Vaasassa.

X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Frida Cecilia, s. 25.9.1981. Erik Daniel, s. 9.7.1983. Taulu 374. IX. Teija Irene Kojonen (isä Veikko Kullervo Kojonen, taulu 371), s. 18.7.1959 Vaasassa. Puoliso 6.10.1984 Vaasassa Lauri Juhani Vuorela, s. 1.10.1956 Alatorniolla. Teija on ylioppilas-merkonomi ja Lauri on merivartija. Perhe asuu Vaasassa. X. Lapsia: Ville-Matias, s. 8.11.1985. Pauli-Petteri, s. 27.4.1987. Esa-Topias, s. 9.3.1990. Taulu 375. VIII. Eeva Helena Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 3.3.1939 Vaasassa. Puoliso 17.6.1967 Mustasaaressa Christer Thorolf Ståhl, s. 23.12.1941 Mustasaaressa. Vanhemmat: Uno ja Elna Ståhl. Helena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja Christer on autonkuljettaja. He asuvat Helsingbyssä. IX. Lapsi syntynyt Mustasaaressa: Harry Thorolf, s. 30.8.1969. Poikamies. Taulu 376. VIII. Jaakko Kalervo Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 18.4.1946 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1970 Vaasassa Leena Anneli Heinonen, s. 15.6.1950 Vaasassa. Vanhemmat: Reino Valfrid Heinonen ja Anna Ester Rautio. Kalervo on autonasentaja ja Leena on tuote-esittelijä. Perhe asuu Vähässäkyrössä. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Vesa Jaakko, s. 5.6.1972. Jani Valfrid, s. 8.12.1973. Jarno Pasi Kalevi, s. 3.12.1974. Taulu 377. VIII. Juhani Kalevi Kojonen (isä Jaakko Alarik Kojonen, taulu 368), s. 11.12.1947 Alahärmässä. Avopuoliso Eeva Liisa Kojonen. Toisto, katso taulu 264. Taulu 378. VII. Saima Maria Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 5.1.1902 Alahärmässä, k. 30.9.1975 Alahärmässä. Puoliso 19.12.1926 Alahärmässä Matti Tyni, s. 4.7.1882 Alahärmässä, k. 12.4.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Erkinpoika Tyni ja Liisa Juhontytär Mattila. Saima ja Matti olivat talollisia Tynissä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Martti Uolevi, s. 9.5.1927. Taulu 379. Olli Jaakko, s. 10.4.1930. Taulu 383. Kaisu Marja, s. 16.7.1933. Taulu 387. Taulu 379. VIII. Martti Uolevi Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 9.5.1927 Alahärmässä. Puoliso 19.12.1948 Alahärmässä Mirjami Katariina Mäenpää, s. 11.6.1923 Alahärmässä, k. 27.11.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Esa Vihtori Jaakonpoika Mäenpää ja Lempi Vilhelmiina Rintala. Martti on tehnyt kahta työtä: hän on ollut maanviljelijä Tynin kylällä ja lisäksi työskennellyt Schaumanilla Pietarsaaressa kuljetustehtävissä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Seppo Matias, s. 3.4.1949. Taulu 380. Simo Esaias, s. 20.10.1950. Taulu 381. Tuulikki Eliina Marjanna, s. 6.8. Taulu 382. Tuomo Sakari, s. 16.10.1958. Tuomo on kemisti ja asuu Helsingissä. Irmeli Johanna, s. 15.3.1961. Irmeli on kosmetologi ja parturi-kampaaja. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Taulu 380.

IX. Seppo Matias Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 3.4.1949 Alahärmässä. Puoliso 24.1.1971 Toini Ågren, s. 12.1.1949 Muoniossa. Vanhemmat: Antti Ågren ja Vera Kangosjärvi. Seppo on koulutukseltaan teknikko ja Toini on työskennellyt hyttiemäntänä. Seppo aloitti työuransa aikoinaan Luikonlahden kaivoksen rikastamolla, jossa hän oli yhtenä härmäläisenä käynnistämässä rikastamoa. Sieltä hän lähti teknisen alan koulutukseen ja sen jälkeen työhön Pietarsaareen 1969 paperitehtaalle Wisaforestin palvelukseen. Siellä hän on ollut useita vuosia päätoimisena luottamusmiehenä. V. 1996 hänet valittiin Paperiliiton luottamustehtäviin. Seppo ja Toini ovat eronneet. He asuvat kumpikin Pietarsaaressa. X. Lapsia: Marjo Susanna, s. 10.6.1971. Marjo on koulutukseltaan vaatetussuunnitteluteknikko ja asuu Pietarsaaressa äitinsä kanssa. Kimmo Matias, s. 21.1.1974. Kimmo on koulutukseltaan asentaja. Taulu 381. IX. Simo Esaias Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 20.10.1950 Alahärmässä. Puoliso Irma Sepänaho, s. 14.12.1954. Vanhemmat: Lauri Sepänaho ja Leila Salo. Simo on kirvesmiehenä rakennuksilla ja viljelee siinä ohessa perunaa kotitilallaan. Hänet tunnetaan Alahärmässä monipuolisena harrastajanäyttelijänä. Irma on koulutukseltaan merkonomi ja työskentelee konttoristina Aution Neuleella. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sami Antero Esaias, s. 19.10.1975. Sami on ensiksi valmistunut puusepäksi ammattikoulusta ja sitten insinööriksi Seinäjoen teknillisestä oppilaitoksesta puutekniikan linjalta. Juha Matti, s. 29.5.1977. Juha on valmistunut Kauhajoen ammattioppilaitoksesta laiva- ja ravintolakokiksi. Ville Jarmo Sakari, s. 27.4.1982. Johannes Marko Eemeli, s. 4.9.1984. Emilia Inkeri Anniina, s. 20.7.1993. Taulu 382. IX. Tuulikki Eliina Marjanna Tyni (isä Martti Uolevi Tyni, taulu 379), s. 6.8.1954 Alahärmässä. Puoliso Kjell Ole Ehres, s. 4.4.1955 Föglössä. Vanhemmat: Olof Magnus Ehres ja Gea Majlis Kjellberg.Tuulikki on valmistunut Åbo Akademissa sosiaaliohjaajaksi. Kjell on intendenttinä Viking-linjan laivalla. He asuvat Ahvenanmaalla. X. Lapsia: Sebastian Alexander, s. 13.1.1985. Sandy Patricia, s. 19.5.1986. Linn Charlotta, s. 2.5.1991. Laurina Christel, s. 2.5.1991. Taulu 383. VIII. Olli Jaakko Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 10.4.1930 Alahärmässä. Puoliso 13.7.1952 Alahärmässä Eila Maria Filppula, s. 13.7.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Edvard Jaakonpoika Filppula ja Aili Tervonen. Ovat maanviljelijöitä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lasse Jaakko, s. 16.12.1952. Taulu 384. Aira Helena, s. 25.8.1954. Taulu 385. Anita Tellervo, s. 22.8.1956. Taulu 386. Jari Juhani, s. 29.10.1967. On naimisissa (1996). Taulu 384. IX. Lasse Jaakko Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 16.12.1952 Alahärmässä, k. 26.9.1996 Alahärmässä. Puoliso 17.8.1975 Raisa Viitala, s. 31.5.1957 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Viitala ja Onerva Linna. Lasse oli kirvesmies ja Raisa on ylioppilas-merkonomi. X. Lapsia: Virva Liisa Kristiina, s. 12.1.1976. Taina Maija Katariina, s. 25.9.1979. Jaakko Akseli, s. 8.10.1986. Taulu 385.

IX. Aira Helena Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 25.8.1954 Alahärmässä. Puoliso 1973 Jarl Lundqvist, s. 6.4.1949 Purmossa. Vanhemmat: Valter Lundqvist ja Saima Puskala. Jarl on laitosmies. X. Lapsia: Teemu Bertil, s. 3.5.1974. Niko Kristian Bertel, s. 8.5.1981. Taulu 386. IX. Anita Tellervo Tyni (isä Olli Jaakko Tyni, taulu 383), s. 22.8.1956 Alahärmässä. Puoliso 7.4.1979 Alahärmässä Tuomo Matias Luomanen, s. 9.11.1952 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai Luomanen ja Martta Palo. Anita ja Tuomo ovat maanviljelijöinä Ekolassa. X. Lapsia: Antti Matias. Veli Matti. Taulu 387. VIII. Kaisu Marja Tyni (äiti Saima Maria Kojonen, taulu 378), s. 16.7.1933 Alahärmässä. Puoliso 4.12.1955 Erkki Matias Valkeinen Alahärmässä, s. 5.12.1933 Alahärmässä. Vanhemmat: Vihtori Hermanninpoika Valkeinen ja Laina Susanna Matintytär Taipale. Erkki on kirvesmies ja lisäksi hän ja Kaisu ovat maanviljelijöinä Tynissä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pekka Antero, s. 19.12.1956. Pekka on terveydenhuollon lehtori Vaasassa sairaanhoito-oppilaitoksessa. Naimaton. Kiinnostui jo kouluaikana sukututkimuksesta. Juuri Pekka jäljitti Anna Hansintyttären Levälästä. Sukututkija henkeen ja vereen! Paavo Matias, s. 19.12.1956. Naimaton. Aune Marja, s. 18.8.1960. Taulu 388. Asko Kalervo, s. 22.8.1962. Taulu 389. Taulu 388. IX. Aune Marja Valkeinen (äiti Kaisu Marja Tyni, taulu 387), s. 18.8.1960 Alahärmässä. Puoliso 8.9.1984 Alahärmässä Simo Arvo Johannes Lehto, s. 2.11.1958 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Aarne Elias ja Hilma Kaarina Lehto. Simo on katsastusmies ja perhe asuu Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Eero Johannes, s. 16.8.1987. Antti Matias, s. 10.4.1993. Taulu 389. IX. Asko Kalervo Valkeinen (äiti Kaisu Marja Tyni, taulu 387), s. 22.8.1962 Alahärmässä. Puoliso Helena Maria Kojola. Toisto, katso taulu 242. Taulu 390. VII. Gabriel Ilmari Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 23.2.1907 Alahärmässä, k. 1.10.1938. Puoliso 7.8.1932 Alahärmässä Lilja Katariina Tuominen, s. 27.3.1912 Alahärmässä, k. 9.9.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Tuominen ja Sanna-Kaisa Filppula. Gabriel oli talollinen. (Liljan toinen avioliitto ks. taulu 402.) VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sauli Johannes, s. 3.3.1933. Taulu 391. Irma Susanna, s. 16.9.1937. Taulu 393. Taulu 391. VIII. Sauli Johannes Kojonen (isä Gabriel Ilmari Kojonen, taulu 390), s. 3.3.1933 Alahärmässä. Puoliso 4.3.1956 Lapualla Ritva Kaarina Luoma, s. 19.12.1938 Lapualla. Vanhemmat: Eino Iisakki Luoma ja Eeva Annikki Rajala. Sauli on autonkuljettaja ja Ritva on myyjä. Perhe asuu Lapualla. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Jari Johannes, s. 20.7.1957. Juha Pekka, s. 10.3.1962. Taulu 392. Petri Tapio, s. 19.7.1968. Taulu 392.

IX. Juha Pekka Kojonen (isä Sauli Johannes Kojonen, taulu 391), s. 10.3.1962 Lapualla. Puoliso 12.12.1987 Alahärmässä Katariina Alaranta. Toisto, katso taulu 138. Taulu 393. VIII. Irma Susanna Kojonen (isä Gabriel Ilmari Kojonen, taulu 390), s. 16.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 24.3.1957 Alahärmässä Aimo Elias Rantala, s. 5.11.1934 Alahärmässä, k. 13.12.1984 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Matias Rantala ja Selma Sofia Tukiainen. Irma on ollut talonemäntä ja neulomotyöntekijä. Aimo on maanviljelijä ja postimies. He asuivat Sahankylässä maatilaa v:een 1981, jolloin poika Veli tuli jatkajaksi. Irma ja Aimo muuttivat Volttiin ja Aimo jatkoi postimiehenä ja Irma meni neulomoon töihin. Nyt Irma on sairaseläkkeelle. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Veli Ensio, s. 30.10.1957. Taulu 394. Heli-Maria Kastehelmi, s. 9.7.1970. Puoliso 9.7.1994 Hannu Matias Ollila, s. 9.8.1965. Vanhemmat: Veikko Ollila ja Aili Jokipuisto. Heli on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja ja Hannu on maanviljelijänä kotitilallaan Lappajärvellä. Esa Eino Gabriel, s. 6.3.1968. Avopuoliso Heli Marketta Harju, s. 8.9.1971. Vanhemmat: Martti Akseli Harju ja Raija Kaarina Kari. Esa on koulutukseltaan koneinsinööri ja hän toimii yrittäjänä Vaasassa. Heli on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja hän on osastosihteerinä sairaalassa Vaasassa. Taulu 394. IX. Veli Ensio Rantala (äiti Irma Susanna Kojonen, taulu 393), s. 30.10.1957 Alahärmässä. Puoliso 23.5.1981 Alahärmässä Leena Marja Irmeli Palomäki, s. 11.10.1960 Alahärmässä. Vanhemmat: Mikko Frans Emil Palomäki ja Irma Ida Maria Talvitie. Velillä ja Leenalla on maito- ja lihatila Sahankylässä v:sta 1981 Velin isän jälkeen. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Riitta Marjaana, s. 16.12.1981. Tapio Matias, s. 3.7.1983. Tarja Marleena, s. 18.9.1989. Marianna Ida Susanna, s. 12.4.1994. Taulu 395. VII. Lilja Susanna Kojonen (äiti Sanna Jaakontytär Alaranta, taulu 367), s. 25.3.1909 Alahärmässä, k. 11.3.1973 Alahärmässä. Puoliso 1:o 19.5.1929 Alahärmässä Kustaa Rudolf Köykäholma, s. 26.4.1906 Yhdysvalloissa, k. 29.9.1947. Avioliitto oli Kustaa Köykäholman toinen. Hän muutti Kanadaan 1930. Puoliso 2:o 6.4.1952 Alahärmässä Toivo Johannes Kujanen, s. 17.3.1910 Alahärmässä, k. 1.12.1982 Alahärmässä. Vanhemmat: Fredrik Jaakonpoika Kujanen ja Sanna Samuelintytär Koivikko. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Heino Jaakko. Taulu 396. 2. Lilja Marjatta, s. 21.12.1946. Taulu 399. 2. Hannu Juhani, s. 29.11.1952. Taulu 400. Taulu 396. VIII. Heino Jaakko Andersson (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395) e Köykäholma, s. 3.9.1929 Alahärmässä. Puoliso 4.5.1952 Alahärmässä Eila Kyllikki Heikkilä, s. 17.3.1930 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Emil Heikkilä ja Irja Vilhelmiina Kangas. Jaakko on ollut konduktööri ja Eila on eläkkeellä oleva varastonhoitaja. Asuvat Kokkolassa. (Ks. Levälä 2, G 168.) IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kaarlelassa: Hilkka Kaarina, s. 14.10.1952. Taulu 397. Tarja Hannele, s. 20.10.1957. Taulu 398. Taulu 397. IX. Hilkka Kaarina Andersson (isä Heino Jaakko Andersson, taulu 396), s. 14.10.1952 Alahärmässä. Puoliso 18.11.1972 Kaarlelassa Jorma Juhani Välimäki, s. 12.3.1951 Vaasassa. Vanhemmat: Seppo ja Elna Välimäki. Ovat kumpikin rautatieläisiä ja asuvat Kokkolassa. X. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Krista Annika, s. 25.6.1977. Miika Juhani, s. 9.1.1987. Taulu 398.

IX. Tarja Hannele Andersson (isä Heino Jaakko Andersson, taulu 396), s. 20.10.1957 Kaarlelassa. Puoliso 3.9.1977 Kokkolassa Risto Olavi Villgren, s. 6.4.1955 Kokkolassa. Vanhemmat: Arvo ja Anne Villgren. Tarja on laitosapulainen ja Risto on putkimies. Perhe asuu Kokkolassa. X. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Satu Hannele, s. 2.9.1979. Pasi Jaakko, s. 14.8.1982. Taulu 399. VIII. Lilja Marjatta Kujanen (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395), s. 21.12.1946 Alahärmässä. Puoliso 11.4.1981 Vöyrillä Reijo Mauri Matias Siltanen, s. 1.10.1945 Vöyri. Vanhemmat: Jussi ja Alma Siltanen. He ovat maanviljelijöinä Vöyrin Petterinmäellä. IX. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Anne Maria, s. 21.9.1981. Ari Matias, s. 5.4.1989. Taulu 400. VIII. Hannu Juhani Kujanen (äiti Lilja Susanna Kojonen, taulu 395), s. 29.11.1952 Alahärmässä. Puoliso 14.8.1976 Oravaisissa Gerd Viveka Westerlund, s. 27.7.1952 Oravaisissa. Vanhemmat: Erik ja Elise Westerlund. Gerd on koulutukseltaan kodinhoitaja ja Hannu on maanviljelijänä Kojolassa. Heidän tilansa tarjoaa myös maatilamatkailua, ratsastusleirejä ym.. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Annika Elise, s. 8.1.1980. Janne Johannes, s. 20.9.1985. Tommi Juhani, s. 3.2.1991. Taulu 401. VI. Jaakko Jaakonpoika Alaranta (äiti Liisa Antintytär Pesonen, taulu 366), s. 9.6.1881, k. 4.2.1949 Amerikan kaivoksissa saatuun kivipölykeuhkoon. Puoliso 6.9.1914 Alahärmässä Ida Adolfiina Kojola, s. 17.2.1890 Alahärmässä, k. 10.5.1977. Vanhemmat: Juha Jaakko Antinpoika Kojola ja Sanna Kustaantytär Pirttinen. Asuivat Oulaisissa 1920 - 1927. Asuivat sen jälkeen maanviljelijöinä Kojolassa. Jaakko oli Amerikassa kahteen otteeseen: ennen avioliittoaan (hän lähetti sieltä lipun serkulleen Sanna Maria Kojolalle, joka lähti Amerikkaan 1910, ks. taulu 468) ja uudelleen 1926. VII. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Alahärmässä, muut Oulaisissa: Martta Susanna, s. 22.8.1915, k. 4.2.1917. Saima Elisabet, s. 1.2.1917, k. 25.11.1918. Cecilia (Silja) Jemiina, s. 24.2.1918. Puoliso Taavi Räsänen, s. 1.2.1915 Hiitolassa, k. 15.9.1987 Alahärmässä. Vanhemmat: Taavetti Tirkkonen ja Selma Räsänen. Silja on ollut maanviljelijänä Kojolassa ja Taavi oli kirvesmies. Heillä ei ollut lapsia. Martti Jaakko, s. 3.7.1920, k. sodassa saamiinsa vammoihin 11.3.1946 Alahärmässä. Pentti Erkki, s. 2.8.1922. Taulu 402. Heikki Rikhard, s. 16.2.1924. Taulu 406. Airi Alma Mirjam, s. 28.2.1926. Taulu 412. Taulu 402. VII. Pentti Erkki Alaranta (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 2.8.1922 Oulaisissa. Puoliso 6.12.1942 Alahärmässä Lilja Katariina Tuominen, s. 27.3.1912 Alahärmässä, k. 9.9.1986 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Tuominen ja Sanna-Kaisa Filppula. Pentti, Posti-Pentti, oli siis postimies. Hänen kantoreittinään oli Alahärmässä Voltti - Kojola - Myllymäki - Pelkkala - Köykkäri. Hän kuljetti postia polkupyörällä, moottoripyörällä ja lopuksi autolla. Tarpeen vaatiessa reitin varrella asuvat kyläläiset saivat autokyydin. Hän hoiti myös kyläläisten monia asioita. Hänet tunnetaan myös taitavana nikkarina. Hän on asunut perheineen Kojolan kylällä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hilkka Mirjami, s. 2.6.1946. Taulu 403. Eliisa Katariina, s. 2.5.1953. Taulu 405. Taulu 403.

VIII. Hilkka Mirjami Alaranta (isä Pentti Erkki Alaranta, taulu 402), s. 2.6.1946 Alahärmässä. Puoliso 6.8.1966 Alahärmässä Jaakko Sarvela, s. 6.1.1946 Lapualla. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Heikki Juhani, s. 7.4.1967. Taulu 404. Mari-Johanna, s. 6.2.1970. Taulu 404. IX. Heikki Juhani Sarvela (äiti Hilkka Mirjami Alaranta, taulu 403), s. 7.4.1967 Lapualla. Puoliso 31.12.1988 Kirsi Eklund, s. 2.9.1969 Ylihärmässä. X. Lapsia, syntyneet Lapualla: Tuomo, s. 6.10.1988. Toni, s. 16.2.1991. Teemu, s. 12.4.1992. Taulu 405. VIII. Eliisa Katariina Alaranta (isä Pentti Erkki Alaranta, taulu 402), s. 2.5.1953 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1973 Alahärmässä Kaarlo Haukkala, s. 19.4.1953(?) Ylihärmässä. Kaarlo on autoilija ja perhe asuu Ylihärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Tommi Antero Haukkala, s. 7.5.1975. Anssi Kristian Haukkala, s. 17.9.1977. Marjaana Alli Katariina Haukkala, s. 11.5.1982. Taulu 406. VII. Heikki Rikhard Kojola (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 16.2.1924 Oulaisissa, k. 23.3.1981 Alahärmässä. Äidin sisar Vilhelmiina Kojola adoptoi Heikin ja siksi sukunimenä Kojola. Puoliso 22.6.1947 Kortesjärvellä Eeva Kaarina Halme, s. 6.4.1925 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Kaarle Nestori ja Sanna-Maija Halme. Heikki ja Eeva ovat olleet maanviljelijöinä. Eeva asuu eläkeläisenä Alahärmässä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Kortesjärvellä, muut Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 21.12.1947. Taulu 407. Leino Rikhart, s. 24.4.1949, k. 18.7.1963 Alahärmässä. Arja Anelma, s. 8.2.1951. Taulu 408. Henna Kaarina, s. 17.5.1956. Puoliso 26.12.1979 Alavudella Matti Jokio, s. 19.11.1950. Heillä ei ole lapsia. Arto Juhani, s. 15.8.1959. Taulu 410. Asko Heikki Tapani, s. 4.2.1961. Taulu 411. Taulu 407. VIII. Matti Jaakko Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 21.12.1947 Kortesjärvellä. Puoliso 6.10.1973 Alahärmässä Pirkko Sisko Kuusivuori, s. 18.11.1948 Tampereella. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto. IX. Lapsia: Taina Katariina, s. 7.4.1974. Hannu Jaakko, s. 29.6.1976. Maria Kristiina, s. 10.2.1981. Taulu 408. VIII. Arja Anelma Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 8.2.1951 Alahärmässä. Puoliso 1:o 10.11.1968 Alahärmässä Erkki Vähäpesola, s. 10.12.1945 Alahärmässä. Ovat eronneet. Puoliso 2:o 13.6.1981 Tauno Henrik Hunnakko, s. 8.3.1953. Arja on sairaanhoitaja. IX. Lapsia: 1. Marko Emanuel, s. 18.4.1969. Taulu 409. 1. Jukka Rikhard, s. 24.7.1970. 2. Veli-Pekka, s. 2.8.1981. Taulu 409. IX. Marko Emanuel Vähäpesola (äiti Arja Anelma Kojola, taulu 408), s. 18.4.1969. Puoliso Marjo Hannele Kuntsi 21.2.1991, s. 18.2.1967.

X. Lapsi: Joni Alessandro, s. 15.8.1991. Taulu 410. VIII. Arto Juhani Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 15.8.1959 Alahärmässä. Avopuoliso Jaana Maria Perälä, s. 30.6.1961. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Roope Rikhard, s. 13.1.1988. Taulu 411. VIII. Asko Heikki Tapani Kojola (isä Heikki Rikhard Kojola, taulu 406), s. 4.2.1961 Alahärmässä. Puoliso Marita Anneli Sainio 27.7.1985, s. 31.5.1964. Kojolan veljekset (Matti, Arto ja Asko) omistavat sähköasennusliikkeen Kortesjärven Sähköhuolto. IX. Lapsi: Niina Iida Kristiina, s. 20.3.1991. Taulu 412. VII. Airi Alma Mirjam Alaranta (isä Jaakko Jaakonpoika Alaranta, taulu 401), s. 28.2.1926 Oulaisissa. Puoliso 6.1.1946 Alahärmässä Aarne Hautala, s. 1.8.1920 Oulaisissa. Vanhemmat: Eemil ja Kaisa Adele Hautala. Airi ja Aarne ovat olleet maanviljelijöinä Oulaisissa. He asuvat siellä nyt eläkeläisinä. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Aino Helena, s. 3.12.1949. Taulu 413. Hannu Jaakko Eemil, s. 7.3.1951. Hannu on koneasentaja, hänellä on oma yritys. Naimaton (1993) Heikki Juha, s. 24.12.1955. Taulu 414. Erkki Antero, s. 27.3.1959. Taulu 415. Taulu 413. VIII. Aino Helena Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 3.12.1949 Oulaisissa. Puoliso 27.4.1975 Jukka Rantaeskola. Ovat eronneet 1992. Aino on kodinhoitaja ja toimii kehitysvammaisten hoitajana. IX. Lapsia: Eva Maria, s. 1.6.1972. Minna Kristiina, s. 5.10.1975. Heli Marianne, s. 11.10.1979. Mervi Helena, s. 23.10.1980. Taulu 414. VIII. Heikki Juha Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 24.12.1955 Oulaisissa. Puoliso 10.4.1975 Vihannissa Päivi Hannele Konttila, s. 29.6.1955. Heikki on maanviljelijänä omalla tilalla ja lisäksi hän on koneasentaja. IX. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Maarit Hannele, s. 29.11.1978. Taulu 415. VIII. Erkki Antero Hautala (äiti Airi Alma Mirjam Alaranta, taulu 412), s. 27.3.1959 Oulaisissa. Puoliso 17.7.1982 Oulussa Eija Riitta Hannele Karihtala, s. 25.11.1961. Erkki on liikennöitsijä, hänellä on oma yritys. IX. Lapsia: Aku Juhani, s. 21.3.1982. Jari Antero, s. 20.12.1988. Taulu 416. V. Maria Antintytär Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 3.4.1854 Alahärmässä, k. 12.12.1879 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1874 Alahärmässä Johannes (Juho) Iisakinpoika Kosola, s. 30.8.1845 Kauhavalla Isosompissa, k. 24.9.1926 Kauhavalla Kosolassa. Vanhemmat: Iisakki Jaakonpoika Kosola ja Maria Kustaantytär Eskola. Marian nimenä on jo vihittäessä Kojonen. Muissa asiakirjoissa on käytetty Pesonen-nimeä vielä vuosia myöhemmin. Mariasta tuli Kosolaan emäntä 20-vuotiaana. Hän kuitenkin kuoli pian, vain 25 vuoden

ikäisenä. Juho Kosola, Iisakin Jussi, oli talollinen Kosolassa. Hän solmi toisen avioliiton Maria Juhontytär Pollarin kanssa. Iisakin Jussin talo on nykyisin Kauhavalla talomuseona. VI. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Maria, s. 23.11.1875, k. 23.11.1875. Iisakki (Iikka), s. 22.9.1876. Taulu 417. Antti, s. 16.2.1878, k. 18.5.1878. Sanna Maria, s. 8.7.1879, k. 8.8.1879. Taulu 417. VI. Iisakki Juhonpoika (Iikka) Kosola (äiti Maria Antintytär Kojonen, taulu 416), s. 22.9.1876 Kauhavalla Kosolassa, k. keuhkotautiin 22.11.1904 Kanadassa. Puoliso 29.4.1899 Kauhavalla Amalia Juhontytär Fräntilä, s. 10.10.1874 Kauhavalla, k. keuhkotautiin 21.3.1906 Kauhavalla. Vanhemmat: Juho Kustaa Juhonpoika Fräntilä ja Anna Katariina Juhontytär Linjamäki. Iisakki lähti Amerikkaan Polaris-laivalla Hangosta 28.4.1900 Englantiin, josta eri laivalla Sudburyyn Kanadaan (Siirtolaisrekisterin matkustajaluettelo.) Vaimo ja tytär matkustivat vuoden kuluttua perässä (19.1.1901) On epäselvää, missä perhe asui ja mitä Iikka teki Kanadassa ollessaan. Amalia ja lapset palasivat takaisin Kauhavalle Fräntilään Iikan kuoltua. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla ja Kanadassa: Helmi Maria Katariina, s. 6.12. Taulu 418. Juha Eemeli, s. 18.11.1901. Taulu 428. Taulu 418. VII. Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola (isä Iisakki Juhonpoika (Iikka) Kosola, taulu 417), s. 6.12.1899 Kauhavalla Kosolassa, k. helmikuussa 1986 Kanadassa. Puoliso viimeistään 1920 Sault Ste Mariessa Kanadassa Jussi Olavi (John) Lehto. Jussin alkuperäinen sukunimi oli Lehtonen, s. 1884 Tampereella (?), k. kaivosmiehen tautiin silikoosiin marraskuussa 1959 Timminsissä. Helmi meni ensimmäisen kerran Kanadaan runsaan vuoden ikäisenä äidin kanssa. Isän kuoltua äiti palasi lasten kanssa takaisin Suomeen Kauhavalle. Helmi lähti uudelleen n. 17-vuotiaana Amerikkaan. (Kirkonkirjojen mukaan hänet on merkitty 1920 poissaolevaksi.) Hän oli ensin kokkina metsäkämpällä Sault Ste Marien suunnalla. Siellä hän tutustui Jussi Lehtoon. Sen jälkeen he muuttivat Timminsiin, jossa asuivat lopun ikänsä. - Helmi oli hyvä sukkien kutoja ja Jussi oli kaivosmies. VIII. Lapsia, syntyneet Timminsissä Kanadassa: Hellen (Helle) Helmi, s. 10.2.1923. Taulu 419. Helvi Vuokko, s. 16.7.1927. Taulu 421. Jorma Eugen, s. 22.5.1930. Taulu 425. Taulu 419. VIII. Hellen (Helle) Helmi Lehto (äiti Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola, taulu 418), s. 10.2.1923 Timminsissä Kanadassa, k. 22.5.1987 Gueiphissä Kanadassa. Puoliso Isaac (Iisakki) Mackie 6.1951 Timminsissä, s. 16.1.1923, k. 20.11.1976 Nakinassa Kanadassa. Iisakki oli metsätyönjohtajana Kimberley Clarkilla ja lisäksi hän toimi matkailuyrittäjänä: hänellä ja Hellellä oli oma yritys: turistit tulivat sinne metsästämään hirviä ja kalastamaan. Yritystä jatkaa nyt poika Grant. IX. Lapsia, syntyneet Nakinassa Kanadassa: Michael, s. 1952, k. 1953 Longlac Ont. Grant, s. 13.9.1955. Grant omistaa nyt vanhempiensa matkailuyrityksen, jossa tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden kalastukseen ja metsästykseen. Hänellä on mm. 3 järveä, joille hän lennättää matkailijoita kalastamaan. Ruth, s. 30.10.1957. Hän on opettaja. Susan Mackie, s. 6.6.1959. Puoliso 29.9.1988 Torontossa John Broad, s. 16.11.1959. Susan on sihteeri ja John on insinööri. Myra, s. 1.8.1954 Nakinassa. Hellen ja Iisakki adoptoivat Myran, kun tämä oli 3 viikon ikäinen. Puoliso 13.8.1978 Gueiphissä Michael Cooms, s. 27.2.1954(?). Lapsia, syntyneet Gueiphissä: Jennifer, s. 9.9.1981 ja Johnathan, s. 29.7.1982. Taulu 421. VIII. Helvi Vuokko Lehto (äiti Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola, taulu 418), s. 16.7.1927 Timminsissä. Puoliso 20.5.1950 Sault Ste Mariessa Alfred Victor (Vic) Therien, s. 10.9.1926 Montrealissa. Vanhemmat: Joseph Alfred Therien ja Saima Erikson. Helvi oli kotona siihen asti kun nuorin lapsista meni kouluun. Sitten hän lähti koulutukseen ja on toiminut kouluavustajana (= "opettajan apulaisena"). Victor on ollut kaivosmies ja myöhemmin

taksiautoilija. Victorin äiti Saima oli suomalainen ja isä oli syntyperältään ranskalainen. Victorilla on elossa (1994) sisar ja Yrjö-niminen veli. IX. Lapsia, 4 vanhinta syntyneet Sudburyssa, 5. Sault Ste Mariessa, 6. ja 7. Elliot Lakessa ja nuorin Torontossa: Raymond John, s. 30.11.1950. Taulu 422. Ronald Henry, s. 25.12.1951. Taulu 423. David Victor, s. 27.9.1953. David on synnynnäisen sairauden vuoksi sairaseläkkeellä. Hän pärjää lääkkeitten avulla. Kevin Richard, s. 2.4.1955. Kevin on kirjansitoja. Puoliso 27.5.1990 Rebecca Doucet. Leonard Isaac, s. 12.8.1957, k. tapaturmaisesti 5.10.1959 Elliot Lakessa. Norman Arthur, s. 19.4.1959. Taulu 424. Kenneth Alfred, s. 12.8.1961. Hän on kokki. Laurier (Larry) Nicholas, s. 6.11.1965. Larry opiskelee tietokonekorjaajaksi. Taulu 422. IX. Raymond John Therien (äiti Helvi Vuokko Lehto, taulu 421), s. 30.11.1950 Sudburyssa. Puoliso 4.11.1972 Jeanne D'Arc Thibodeau. Raymond on taksimies. X. Lapsia, syntyneet Torontossa: April, s. 14.4.1977. Michelle, s. 23.8.1980. Taulu 423. IX. Ronald Henry Therien (äiti Helvi Vuokko Lehto, taulu 421), s. 25.12.1951 Sudburyssa. Puoliso 24.9.1974 Winnifred Ida MacNeil. Ronald on kokki. X. Lapsia, syntyneet Torontossa: Tara, s. 5.6.1975. Ronald, s. 21.6.1977. Taulu 424. IX. Norman Arthur Therien (äiti Helvi Vuokko Lehto, taulu 421), s. 19.4.1959 Elliot Lakessa. Puoliso 16.7.1982 Catharine Mary Bond. Norman on metsuri. X. Lapsia, syntyneet Torontossa ja Nova Scotiassa: Krystal, s. 6.12.1983. Adam, s. 19.7.1985. Taulu 425. VIII. Jorma Eugen Lehto (äiti Helmi Maria Katariina Iisakintytär Kosola, taulu 418), s. 22.5.1930 Timminsissä, k. 11.7.1993 Timminsissä. Puoliso 26.7.1958 Timminsissä Eliette Guimond, s. 23.3.1938 Rouynissä Quebecissä. Vanhemmat: Alcide Guimond ja Therese Chartrand. Jorma oli kaivosmies ja oli viimeisinä vuosina työssä lentokentällä. Eliette on sihteeri. IX. Lapsia, syntyneet Timminsissä: Marc Jorma, s. 24.6.1959. Taulu 426. Debra Kathleen, s. 12.6.1960. Taulu 427. Carl John, s. 29.9.1963. Puoliso 5.5.1993 Timminsissä Tracy Kangas, s. 3.11.1966 Timminsissä. Carl työskentelee lentokentällä ja Tracy on sairaanhoitaja. Taulu 426. IX. Marc Jorma Lehto (isä Jorma Eugen Lehto, taulu 425), s. 24.6.1959 Timminsissä. Puoliso 31.7.1982 Christine (Chris) Hurst, s. 27.5.1960. Marc on kaivosmies ja Chris on sairaanhoitaja. X. Lapsia, syntyneet Timminsissä: Brian Marc, s. 15.3.1984. Erin Annaliisa, s. 5.8.1986. Taulu 427. IX. Debra Kathleen Lehto (isä Jorma Eugen Lehto, taulu 425), s. 12.6.1960 Timminsissä. Puoliso 3.11.1989 Timminsissä William Hocavar, s. 24.7.1960. Debra on kotiäiti, aiemmin hän oli työssä puhelinyhdistyksellä. William on kaivosinsinööri.

X. Lapsia, syntyneet Timminsissä: Kylie Ann, s. 22.4.1990. Lindsay, s. 14.4.1991. Taulu 428. VII. Juha (Jussi) Eemeli Kosola (isä Iisakki Juhonpoika (Iikka) Kosola, taulu 417), s. 18.11.1901 Kanadassa, k. 16.1.1986 Kauhavalla. Puoliso 22.4.1928 Kauhavalla Fanny Amalia Kustaantytär Karhunmaa, s. 3.9.1904 Kauhavalla, k. 5.11.1974 Kauhavalla. Vanhemmat: Kustaa Karhunmaa ja Valpori Erkintytär Korteskangas. Jussi oli metsätyömies. Hän asui perheineen Kauhavan Kosolassa ja sitten Kantolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Kaisu Valpori, s. 15.11.1928, k. 11.1.1929. Salme Tuulikki, s. 17.12.1929. Taulu 429. Raili Helmi, s. 11.4.1932. Taulu 431. Pirkko Marjatta, s. 16.5.1935. Taulu 433. Mauno Juhani, s. 18.8.1936. Taulu 437. Tauno Eemeli, s. 6.2.1940 Taulu 439. Maire Sisko, s. 30.5.1941. Taulu 442. Iikka Viljami, s. 4.5.1943. Taulu 443. Unto Erkki, s. 18.10.1944. Taulu 444. Taulu 429. VIII. Salme Tuulikki Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 17.12.1929 Kauhavalla, k. 21.1.1987 Vaasassa. Salme muutti Kauhavalta Vaasaan 1949, takaisin Kauhavalle 1952 ja Vaasaan 1954. Puoliso 15.5.1965 Vaasassa Olavi Iisakki Aurala, s. 27.4.1920 Jalasjärvellä. Salme oli ammatiltaan kotiapulainen ja ompelija, Olavi oli kirvesmies. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Malmössa, muut Vaasassa: Timo Egon Juhani, s. 24.11.1951. Taulu 430. Reijo Eerik (Kosola), s. 6.3.1957. Reijo omistaa veljensä Timon kanssa kaksi huoltoasemaa Vaasassa. Hän on naimaton. Ari Olavi (Aurala), s. 12.5.1966. Ari opiskeli kauppakorkeakoulussa (n. 1992?). Puoliso 2.2.1996 Vaasassa Jaana Olivia Mattila, s. 21.11.1959 Espoossa. Jaana käyttää tyttönimeään. Taulu 430. IX. Timo Egon Juhani Kosola (äiti Salme Tuulikki Kosola, taulu 429), s. 24.11.1951 Malmössä. Puoliso 1.3.1975 Vaasassa Marjo Kajoranta, s. 27.2.1953, s. Vaasassa. Timo on ammatiltaan autonasentaja ja hän omistaa veljensä Reijon kanssa kaksi huoltoasemaa Vaasassa. X. Lapsia: Tuomas, s. 30.6.1975. Tommi, s. 13.3.1979. Taulu 431. VIII. Raili Helmi Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 11.4.1932 Kauhavalla. Puoliso 22.5.1953 Kauhavalla Kaino Leander Kantola, s. 15.9.1928. Vanhemmat: Jaakko Leander Matinpoika Kantola ja Miina Elviira Kustaantytär Hölsömäki. Raili on eläkkeellä oleva teollisuusompelija ja Kaino on autonkuljettaja, eläkkeellä hänkin. He asuvat Lapualla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Seija Hannele, s. 29.6.1953. Seija on toiminut Siilinjärven kuntokeskuksessa viinikassana. Tuija Maarit, s. 17.5.1956. Taulu 432. Kari Juhani, s. 24.11.1959. Kari on rakennusraudoittaja.Naimaton. Harri Kullervo, s. 15.2.1961. Harri on automaalari. Naimaton. Taulu 432. IX. Tuija Maarit Kantola (äiti Raili Helmi Kosola, taulu 431), s. 17.5.1956 Kauhavalla. -Tuija on ollut kihloissa Peter Chrisanderin kanssa, s. 9.1.1946 Tukholmassa. Tuija on kodinhoitaja. X. Lapsi syntynyt Tukholmassa: Max Henrik (Chrisander), s. 31.5.1983.

Taulu 433. VIII. Pirkko Marjatta Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 16.5.1935 Kauhavalla. Puoliso 16.7.1955 Ruotsissa Lackalångassa Mats Arne Nilsson, s. 27.9.1936 Furulundissa. Pirkko on (huoneisto)siivooja ja Mats on työnjohtaja. Pirkko muutti Ruotsiin 1953 ja sai Ruotsin kansalaisuuden 1983. Perhe asuu Furulundissa. IX. Lapsia, syntyneet Furulundissa: Yvonne Hannele, s. 22.7.1955. Taulu 434. Eva Gudrun Elizabeth, s. 27.12.1958. Taulu 435. Eva Christel, s. 21.2.1966. Avopuoliso Rickard Bruhn, s. 23.8.1966 Malmössa. Eva on esikoulunopettajana Malmössä ja Rickard on ylikonstaapeli. Bert-Arne, s. 27.12.1967. Taulu 436. Taulu 434. IX. Yvonne Hannele Nilsson (äiti Pirkko Marjatta Kosola, taulu 433), s. 22.7.1955 Ruotsissa Furulundissa. Yvonne on sihteeri. Ei ole aviossa. X. Lapsi syntynyt Kävlingessä: Camilla Yvonne Maria, s. 5.3.1976. Taulu 435. IX. Eva Gudrun Elizabeth Nilsson (äiti Pirkko Marjatta Kosola, taulu 433), s. 27.12.1958 Ruotsissa Furulundissa. Puoliso 17.12.1990 Lundissa Per-Olof Gunnarsson, s. 7.12.1958 Snårestassa. Gudrun on perushoitaja ja Per-Olof on huoltoteknikko. He asuvat (1995) Veberödissä Ruotsissa. X. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Lundissa, nuorin Veberödissä: Nils Anton Victor, s. 15.2.1987. Nils Oskar Max, s. 3.4.1989. Maja Nelly Maria, s. 7.7.1994. Taulu 436. IX. Bert-Arne Nilsson (äiti Pirkko Marjatta Kosola, taulu 433), s. 27.12.1967 Ruotsissa Furulundissa. Bert-Arne on hitsaaja ja hän asuu yksin Kävlingessä. Lasten äidin nimi puuttuu. X. Lapsia, syntyneet Kävlingessä ja Landskronassa: Nikolina Josefina Gudrun (Nilsson), s. 28.8.1989. Alexander Kevin (Schiöll), s. 11.12.1993. Taulu 437. VIII. Mauno Juhani Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 18.8.1936 Kauhavalla, k. tapaturmaisesti 16.2.1979 Lahdessa. Puoliso Marja Kivimäki, s. 27.2.1937. Mauno oli metsänvartijana Koiskalan kartanossa. Marja ja Mauno asuivat 1960-luvulla Ruotsissa 5 vuotta, minkä jälkeen palasivat takaisin Lahteen. Marja on myyntikonttoristi, hän on ollut työssä Asko Oy:n Upo-valimon myyntitehtävissä ja on nyt eläkkeellä. IX. Lapsi syntynyt Hattulassa: Sirpa, s. 10.4.1961. Taulu 438. Taulu 438. IX. Sirpa Kosola (isä Mauno Juhani Kosola, taulu 437), s. 10.4.1961 Hattulassa. Avopuoliso Timo Hämäläinen, s. 1.9.1961 Lahdessa. Vanhemmat: Leo ja Ritva Hämäläinen. Sirpa on sairaanhoitaja Pohjois-Hämeen Keskussairaalassa ja Timo on myymälänhoitaja. X. Lapsia, syntyneet Lahdessa: Mikko Antero, s. 20.3.1990. Antti Juhani, s. 20.3.1992. Tiina Elisa Kristiina, s. 25.4.1995. Taulu 439. VIII. Tauno Eemeli Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 6.2.1940 Kauhavalla. Puoliso 22.7.1962 Lappeenrannassa Ritva Rastas, s. 19.1.1941 Lappeenrannassa. Ovat eronneet. Tauno on yksityisyrittäjä. Hän on asunut Ruotsissa vuodesta 1960 ja on saanut Ruotsin kansalaisuuden 1974. IX. Lapsia, syntyneet Lundissa ja Ångelholmissa:

Jarmo Erkki, s. 23.2.1962. Taulu 440. Jaana Eeva, s. 23.9.1964. Taulu 441. Taulu 440. IX. Jarmo Erkki Kosola (isä Tauno Eemeli Kosola, taulu 439), s. 23.2.1962 Lundissa. Puoliso 4.7.1988 Gunnel Möller, s. 9.5.1967 Ruotsissa Landskronassa. Jarmo työskentelee mainosalalla ja Gunnel kauppa-alalla. X. Lapsi syntynyt Helsingborgissa: Elin, s. 5.10.1988. Taulu 441. IX. Jaana Eeva Kosola (isä Tauno Eemeli Kosola, taulu 439), s. 23.9.1964 Ruotsissa Ångelholmissa. Puoliso 20.8.1988 Mats Andreasson, s. 2.12.1963 Lundissa. Jaana on karjanhoitaja ja Mats on sähköasentaja. X. Lapsia: Johan, s. 22.9.1986. Fanny, s. 12.6.1988. Taulu 442. VIII. Maire Sisko Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 30.5.1941 Kauhavalla. Puoliso 11.2.1962 Vaasassa Toivo Olavi Vilponen, s. 15.4.1938 Varkaudessa, k. 18.3.1989 Vaasassa. Eronneet 1981. Maire on suutari. Hän on työssä tehtaassa mutta osaa tehdä kengät käsityönä alusta alkaen. Toivo oli mylläri. Maire käyttää jälleen tyttönimeään Kosola. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Jarmo Juhani, s. 1.12.1962. Jarmo on urheiluvälineitten huoltomies. Poikamies Jarkko Olavi, s. 29.7.1964. Jarkko on teknikko ja työkalusuunnittelija. Hän on kihloissa Minna Lehdon kanssa, joka on lääkintävoimistelija. Taulu 443. VIII. Iikka Viljami Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 4.5.1943 Kauhavalla. Puoliso 1:o 17.7.1966 Seija Liisa Keränen, s. 9.3.1945 Torniossa. Erosivat 1974. Puoliso 2:o 8.12.1982 Birgit Agneta Lindberg, s. 13.3.1948 Helsingborgissa. Iikka on asunut Ruotsissa vuodesta 1963 ja on saanut Ruotsin kansalaisuuden 1984. IX. Lapsi syntynyt Ruotsissa: 1. Charlotta, s. 22.11.1973. Taulu 444. VIII. Unto Erkki Kosola (isä Juha Eemeli Kosola, taulu 428), s. 18.10.1944 Kauhavalla. Avopuoliso Raili AnnaLiisa Lindfors, s. 16.6.1946 Turussa. Raili on ollut aikaisemmin naimisissa. Avoliittoa kesti vajaan vuoden. Unto on levyseppä. Hän asuu nykyisin Raumalla tyttärensä kanssa. IX. Lapsi syntynyt Kågerödissä: Tanja, s. 28.12.1970. Tanja on käynyt Harjavallassa sosiaalialan koulun. Taulu 445. V. Erkki Antinpoika Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 30.4.1856 Alahärmässä, k. 8.6.1930 Oulujoella. Puoliso 23.8.1881 Kauhavalla Alma Emilia Ottelin, s. 2.3.1859 Pälkäneellä, k. 6.12.1930 Oulujoella. Vanhemmat: Fredrik Napoleon Ottelin ja Maria Sofia Eleonora Lizelius. Erkki Pesonen oli pappi: hän oli ensiksi apulaisena Kauhavalla, hoiti sitten kappalaisen virkaa Muhoksella, oli kirkkoherrana Utajärvellä ja lopuksi Oulujoella, ja ruustinna Alma emännöi pappilaa. Erkki Pesonen on Henrik Leveliuksen jälkeläisistä ensimmäisenä opintielle lähtenyt. Ei ole tiedossa, mikä sai 12vuotiaan pojan lähtemään tiettömien taipaleitten takaa ensiksi Uuteenkaarlepyyhyn kouluun ja sitten jatkamaan Vaasan ruotsalaiseen lyseoon, josta hän pääsi ylioppilaaksi 1876. Perhe tosin muutti tien varteen Kojolaan, mutta siinä vaiheessa koulua oli käytynä jo useita vuosia: Erkki opiskeli jo Vaasassa siinä vaiheessa. Muutenkin opiskelu lienee sujunut hyvää vauhtia, sillä hänet vihittiin papiksi helmikuussa 1881 ja hänet määrättiin Kauhavan kirkkoherran apulaiseksi. Sieltä oli edellinen apulainen, Johannes Granö, lähtenyt helmikuun alkupäivinä (1881) pois ja tilalle tuli siis Erkki Pesonen. Hän solmi avioliiton jo samana vuonna Kauhavan kirkkoherran tyttären kanssa. Ensimmäinen vakinainen virka oli kappalaisen virka Muhoksella, jonne perhe siirtyi 2.5.1890. Erkki nimitettiin hiljakkoin itsenäistyneen Utajärven seurakunnan kirkkoherraksi 1897. Oulujoen kirkkoherra hänestä tuli 1909. Siinä virassa hän oli kuolemaansa asti, joten hän ehti toimia pappina lähes 50 vuotta.

Erkki Pesonen kuului herännäisiin. Hän oli mm. puheenjohtajana siinä kokouksessa, jossa Herättäjä-Yhdistys perustettiin. Ystäväpiiriin kuului niin körttipappeja kuin mm. valokuvaajana tunnettu kirjailija ja toimittaja I. K. Inhakin. Inha tutustui Pesoseen tämän Muhoksella olon aikoihin ja kertoo Pesosesta kirjassaan Suomen maisemia (ilmestynyt 1909). Pesonen oli intohimoinen kalastaja ja onkimies ja Inha kertoo kalakavereistaan, Muhoksen papeista, että joskus hänestä "näytti onkimiesten kasvojen päällitse kulkevan kuin varjo, kun keskellä parasta kalansaantia sanantuoja kutsui vähemmän ajallisiin toimiin". Perheessä muistetaan, että Erkki tiesi paljon lääkkeistä ja että se tieto oli perua Uudenkaarlepyyn kouluvuosilta. Papin puuhiensa ohella hän kuulemma hoiteli pitkälti pitäjän sairaatkin. Erkki Pesosesta kerrotaan, että hän oli luonteeltaan avoin, kansanomainen ja huumorintajuinen, vakava, nöyrä ja vaatimaton, ja toisaalta tulinen pohjalainen. Hän saattoi puhuessaan liikuttua kyyneliin asti. Hän saattoi huokaista: "Olisi ihme, jos me pappirukatkin pääsisimme taivaaseen!" Joskus härmäläinen veri kuohahti: "On se kyllä niinkin, että helpompi olisi paimentaa tynnyrillistä kirppuja kuin tätäkin seurakuntaa." Jossakin kuvauksessa arvellaan hänen leikillisyytensä selittyvän isän savolaisella syntyperällä! Äidin suku oli tosin kotoisin Etelä-Pohjanmaan Järviseudulta, mutta eivät hekään ole "oikeita" savolaisia. Ja isän suku on aivan päinvastaisesta suunnasta. (Enemmän tietoja Erkki Pesosesta on mm. teoksessa Eteläpohjalaisia elämäkertoja. Vaasa 1965. Erkki Pesosen puheita on tallella ja julkaistuina puolen sataa kirjassa Evankeliumia köyhille. Herättäjä-Yhdistys, Lapua 1949.) VI. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Kauhavalla, muut Muhoksella: Onni Armas, s. 29.6.1882, k. 1.3.1945 Mikkelissä. Puoliso 1:o 23.4.1905 Vihdissä Rauha Suoma Suleima Sjelfman, s. 24.6.1880 Vihdissä. Erosivat 1930. Puoliso 2:o 7.9.1930 Mikkelissä Sylvia Johanna Örn, s. 27.9.1908 Vetelissä. Onni oli lehtori, hän toimi voimistelunopettajana Mikkelin lyseossa. Sylvia meni toiseen avioliittoon Onnin kuoltua. Aviomiehen sukunimi on Roni. Onni Pesosella ei ollut omia lapsia mutta hän adoptoi 2. vaimonsa tyttären Idan (Iija) v. 1930. Ida (Iija) Elina Pesonen syntyi 14.4.1928 Sievissä. Puoliso 25.7.1956 Mikkelissä Cornelis (Kees) van Popta, s. 9.8.1926 Witmarsumissa. Iija on ylioppilas ja perheenäiti, joka asuu Hollannissa Zevengergsenhoekissa perheineen. Cornelis on ammatiltaan eläinlääkäri. Lapsia: Liisa Johanna Christine, s. 18.7.1958; Erik Cornelis, s. 22.11.1959; Martha Elina Chatarine, s. 24.2.1962 ja Fokke-Jan, s. 21.3.1966. Perheellä on kesäasunto Suomessa Ristiinassa. Aarno Fredrik, s. 14.10.1886. Taulu 446. Antti Yrjö, s. 27.12.1888. Taulu 453. Kaarlo Erik, s. 3.5.1892, k. 14.5.1892 Muhoksella. Aino Maria, s. 2.6.1896. Taulu 456. Maunu Henrik, s. 31.3.1898, k. 25.4.1950 Oulussa. Hänet on haudattu Tornioon. Maunu oli fil. kand. 1924, fil. maisteri 1927, Raudaskylän Keskikoulun suomen ja historian opettaja 1924 - 1925, Kauhavan Keskikoulun ja Lukion suomen, latinan ja historian opettaja 1926 - 1947, Ylitornion keskikoulun opettaja 1947 - 50. - Hän oli perustamassa Kauhava-nimistä paikallislehteä, jonka näytenumero ilmestyi 22.12.1926. Siinä on vastaavaksi toimittajaksi merkitty Maunu Pesonen. Lehti ilmestyy edelleen. - Naimaton. Taulu 446. VI. Aarno Fredrik Pesonen (isä Erkki Antinpoika Pesonen, taulu 445), s. 14.10.1886 Kauhavalla, k. 12.2.1927 Alatorniolla. Puoliso 20.9.1913 Oulussa Salli Margareta Niskanen, s. 9.1.1893 Oulussa, k. 29.11.1966 Oulussa. Aarno oli fil. maisteri, Perä-Pohjolan kansanopiston johtaja, kansanedustaja, Suomen konsuli Haaparannalla. Hänet on haudattu Oulussa. VII. Lapsia, syntyneet Paltamossa: Maija Liisa, s. 17.5.1916. Taulu 447. Kirsti Marjatta, s. 15.8.1919. Taulu 451. Taulu 447. VII. Maija Liisa Pesonen (isä Aarno Fredrik Pesonen, taulu 446), s. 17.5.1916 Paltamossa. Puoliso 4.6.1940 Oulussa Eino Emil Suorsa, s. 21.8.1916 Oulussa, k. 26.5.1996 Seinäjoella. Maija Liisa on ollut käsityönopettaja ja Eino oli ye.eversti. Hän toimi viimeksi Seinäjoen sotilaspiirin päällikkönä. Hänen harrastuksiinsa kuului mm. musiikki ja urheilu. Perhe asuu Seinäjoella. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Aarno Eino Kalevi, s. 9.3.1941. Taulu 448. Veli Pekka Juhani, s. 29.9.1943 Helsingissä. Hän asuu Espoossa. Riitta-Liisa Annukka, s. 1.10.1947. Taulu 449. Arja-Maija Helena, s. 25.5.1954. Taulu 450.

Taulu 448. VIII. Aarno Eino Kalevi Suorsa (äiti Maija Liisa Pesonen, taulu 447), s. 9.3.1941 Helsingissä. Puoliso 1:o 27.10.1963 Kouvolassa Heli Kaarina Sarta, s. 24.8.1940 Helsingissä. Heli on laboratorio-osaston hoitaja. He erosivat 1984. Puoliso 2:o 29.9.1984 Helsingissä Kaisa Kyllikki Heikkinen, s. 29.5.1943 Kemijärvellä. Kaisa on osastosihteeri ja Aarno on majuri. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa, Haminassa, Valkealassa ja Raumalla: Aarno Tapio Antero, s. 29.9.1964. Juha-Pekka, s. 10.1.1966. Anna Kaarina, s. 5.9.1977. Malla Kristiina, s. 10.2.1981. Taulu 449. VIII. Riitta-Liisa Annukka Suorsa (äiti Maija Liisa Pesonen, taulu 447), s. 1.10.1947 Helsingissä. Puoliso 1:o _ Grén. (Etunimi ei tiedossa.) Puoliso 2:o Raimo Kalevi Paananen 27.11.1993 Helsingissä, s. 28.11.1946 Helsingissä. Riitta-Liisa on kustannustoimittaja ja perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsi, syntynyt Helsingissä: 1. Timo Tuomo Allan (Grén), s. 2.6.1965. Taulu 450. VIII. Arja-Maija Helena Suorsa (äiti Maija Liisa Pesonen, taulu 447), s. 25.5.1954 Helsingissä. Puoliso 10.11.1973 Seinäjoella Jussi Pekka Rannanmäki, s. 15.10.1952 Seinäjoella. Arja-Maija on diplomipianisti ja Jussi on apulaisrehtori ja kitarapedagogi. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Aija-Riikka Petriina, s. 27.4.1984. Reetta-Stiina Karoliina, s. 2.11.1991. Taulu 451. VII. Kirsti Marjatta Pesonen (isä Aarno Fredrik Pesonen, taulu 446), s. 15.8.1919 Paltamo. Puoliso 1:o 25.10.1944 Oulussa Erkki Kalervo Paasio (e Reding), s. 26.11.1915 Suomussalmella, k. 26.10.1969 Oulussa. Erkki oli majuri. Puoliso 2:o 10.12.1993 Oulussa Yrjö Määttä, s. 9.6.1924 Kuusamossa. Kirsti on farmaseutti ja Yrjö on kansalaiskoulun opettaja. Perhe asuu Oulussa. VIII. Lapsi syntynyt Oulussa: 1. Yrjö Ilkka, s. 14.5.1946. Taulu 452. Taulu 452. VIII. Yrjö Ilkka Paasio (äiti Kirsti Marjatta Pesonen, taulu 451), s. 14.5.1946 Oulussa. Puoliso 3.4.1971 Oulussa Leena Marjut Arvola, s. 21.1.1949 Oulussa. Yrjö on merkonomi ja hän on työssä Nokia Oy:llä Oulussa. Leena on konttoristi. He ovat eronneet 1981. Yrjö asuu Oulussa. IX. Lapsi syntynyt Oulussa: Elna Marjut, s. 15.9.1975. Taulu 453. VI. Antti Yrjö Pesonen (isä Erkki Antinpoika Pesonen, taulu 445), s. 27.12.1888 Kauhavalla, k. 2.3.1966 Oulussa. Puoliso 16.11.1913 Oulujoella Martta Elviira Korhonen, s. 21.12.1891 Oulujoella, k. 28.10.1979 Oulussa. Yrjö oli ylitarkastaja. Hän toimi myös kansanedustajana ja sai ansioistaan talousneuvoksen arvonimen. VII. Lapsia, syntyneet Oulujoella: Veikko Jaakko, s. 27.8.1914, k. 4.3.1915. Paavo, s. 29.3.1921. Taulu 454. Taulu 454. VII. Paavo Pesonen (isä Antti Yrjö Pesonen, taulu 453), s. 29.3.1921 Oulujoki. Puoliso 24.6.1957 Kiimingissä Aune Mirjam Törmälä, s. 11.2.1930 Oulussa. Paavo on ollut vakuutusjohtaja. Perhe asuu Oulussa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulussa: Antti Juhani, s. 14.2.1964. Taulu 455. Matti Jaakko, s. 24.5.1967. Puoliso 8.1.1994 Pia-Liisa Kilpivaara, s. 15.8.1963 Lahdessa. Matti on lääket. lis. ja Pia-Liisa on terveyskeskuslääkärinä Haapajärvellä, jossa he asuvat.

Taulu 455. VIII. Antti Juhani Pesonen (isä Paavo Pesonen, taulu 454), s. 14.2.1964 Oulussa. Puoliso 3.7.1993 Kärsämäellä Marja-Leena Harju, s. 31.12.1965. Antti on tekniikan ylioppilas, opiskelee Oulun yliopistossa ja Marja-Leena on erikoissairaanhoitaja. Perhe asuu Oulussa. IX. Lapsi syntynyt Oulussa: Atte Paavo, s. 10.12.1993. Taulu 456. VI. Aino Maria Pesonen (isä Erkki Antinpoika Pesonen, taulu 445), s. 2.6.1896 Muhos, k. 3.11.1983 Torniossa. Puoliso 28.6.1917 Oulujoella Kuno Samuel Johannes Strömmer, s. 23.1.1890 Limingassa, k. 6.9.1956 Oulussa. Haudattu Tornioon. Vanhemmat: Kuno Ferdinand Strömmer ja Maria Strömmer. Aino oli ylioppilas ja Tornion kirkkoherranpappilan emäntä 1922 - ja Kuno Samuel oli Tornion kirkkoherra ja rovasti. VII. Lapsia, vanhimmat syntyneet Oulujoella, Pattijoella ja Raahessa, 6 nuorinta Torniossa: Martti, s. 11.7.1918. Taulu 457. Ilta Maria (Maija), s. 29.4.1920. Maija on ollut erikoissairaanhoitajana HYKS:n Naistenklinikalla. Hän asuu (1995) Kannelkodissa Helsingissä. Rauni Kaarina, s. 19.1.1922, k. 20.10.1922 Torniossa. Aino Emilia, s. 12.9.1923. Aino on kotitalousopettaja, hän on toiminut Tornion Suensaaren yläasteen kotitalouden lehtorina. Hän asuu Torniossa. Erkki Samuli, s. 27.9.1925. Taulu 460. Aarno Mikael, s. 6.9.1927. Puoliso 23.12.1956 Helsingissä Kerttu Wiklund, s. 19.5.1902 Oulussa, k. 7.12.1987 Oulussa. Vanhemmat: Karl August Wiklund ja Matilda Sofia Höijer. Kerttu oli virastoapulainen. Aarno Strömmerin ansiolistalta muutamia yksityiskohtia: Valtiot. tri (1969), Tornion kaupunginjohtaja (1963 - 1973), asuntohallituksen tutkimus- ja suunnitteluosaston johtaja (1973 - 1984), Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan dosentti (1985 - ). Hän sai professorin arvonimen 1983. Hän asuu Oulussa ja harrastuksiin kuuluu mm. kirjoittaminen ja Strömmer-suvun tutkiminen. Erkki Pesosen jälkeläisiä koskevat tiedot ovat Aarnolta. Kerttu Liisa, s. 21.10.1930. Taulu 464. Leena Johanna, s. 16.4.1932. Puoliso 11.8.1973 Haaparannassa Otto Alvar Johannes (Hannes) Rova, s. 30.1.1925 Tornion Pajalassa. Leena on peruskoulunopettaja, erikoisaineena uskonnonopetus. Hannes on rautatieläinen. He asuvat Ruotsissa Haaparannan Vuonossa. Kaarlo Maunu, s. 19.8.1933. Kaarlo on ylioppilas. Hän on työskennellyt , tavarantarkastajana Tamro Oy:n lääkevarastossa Helsingissä. Hän asuu Helsingissä. Taulu 457. VII. Martti Johannes Salmenkaita (äiti Aino Maria Pesonen, taulu 456), s. 11.7.1918 Oulujoella, k. 11.1.1987 Oulussa. Puoliso 30.8.1943 Torniossa Airi Korkalo, s. 8.6.1923 Kemijärvellä. Vanhemmat: Viljami Korkalo ja Aili Lampela. Martti oli everstiluutnantti ja Airi on kanslisti. Hän asuu Oulussa. Martti Salmenkaita muutti nimensä v. 1944 (e Strömmer). VIII. Lapsia, vanhimmat syntyneet Torniossa, nuorin Oulussa: Martti Jorma Juhani, s. 8.2.1945. Taulu 458. Seppo Kaarlo, s. 20.4.1948. Taulu 459. Jaakko Antero, s. 7.10.1950. Puoliso 3.7.1987 Torniossa Arja-Maija Kaarina Kouri, s. 29.7.1952 Kemin mlk:ssa. Hän käyttää nimeä Kouri-Salmenkaita. Jaakko on dipl.ins., hän on Tornion kaupungin teknisen keskuksen suunnitteluinsinööri ja Arja-Maija on käsityöopettaja. Taulu 458. VIII. Martti Jorma Juhani (Juha) Salmenkaita (isä Martti Johannes Salmenkaita, taulu 457), s. 8.2.1945 Torniossa. Puoliso 25.5.1969 Ylitorniolla Aino Sofia Savikuja, s. 17.2.1945 Ylitorniolla. Juha on dipl.ins ja TVL:n johtokunnan jäsen, Aino on sairaanhoitaja. Perhe asuu Vantaalla. IX. Lapsia, syntyneet Vantaalla: Matti Juhani, s. 16.3.1972. Juhani on ylioppilas 1992 ja opiskelee TKK:ssa Otaniemessä. Ville Petteri, s. 28.10.1974. Ville on ylioppilas 1993. Antti Johannes, s. 25.9.1976. Antti on ylioppilas 1995. Maija Helmi Johanna, s. 29.5.1982.

Taulu 459. VIII. Seppo Kaarlo Salmenkaita (isä Martti Johannes Salmenkaita, taulu 457), s. 20.4.1948 Torniossa. Puoliso 4.8.1973 Tervolassa Elsa (Elsi) Kaarin Kokkonen, s. 23.6.1949 Rovaniemellä. Seppo on dipl.ins., hän on tielaitoksen Oulun kehitysyksikön tieinsinööri. Elsi on fil. kand.. Perhe asuu Kempeleellä. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Oulussa, nuorin Kempeleellä: Jukka-Pekka, s. 30.7.1974. Jukka Pekka on ylioppilas 1993 ja hän opiskelee TKK:ssa Otaniemessä. Riikka Ellen Maaria, s. 16.5.1976. Riikka on ylioppilas 1995. Ilkka Sakari, s. 8.9.1978. Taulu 460. VII. Erkki Samuli Strömmer (äiti Aino Maria Pesonen, taulu 456), s. 27.9.1925 Torniossa. Puoliso 17.6.1954 Tyrväällä Maire Ainikki Hella, s. 21.8.1924 Tyrväällä. Erkki on fil. kand., hän on ollut Oulun yliopiston OKL:n matem. didaktiikan lehtori. Maire on ollut talousopettaja. Vanhemmat: Kaarlo Albin Hella ja Martta Matilda Palonen. Perhe asuu Oulussa. VIII. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Tyrväällä, muut Torniossa: Kirsti Eliisa, s. 30.3.1952. Taulu 461. Rauni Hannele, s. 5.7.1953. Taulu 462. Pirjo Riitta, s. 1.12.1954. Hän asuu Pudasjärvellä. Raija Tuulikki, s. 12.1.1956. Taulu 463. Esko Kaarlo Juhani, s. 2.2.1958. Esko on dipl.ins., hän on VTT:llä elektroniikan erikoistutkija. Hän asuu Oulussa. Marja Helena, s. 20.9.1964. Marja on ylioppilas ja taidegraafikko. Hän asuu Helsingissä. Taulu 461. VIII. Kirsti Eliisa Strömmer (isä Erkki Samuli Strömmer, taulu 460), s. 30.3.1952 Tyrväällä. Puoliso 24.9.1988 Kiteellä Esko Pekka Rautiainen, s. 21.11.1945 Rääkkylässä. Kirsti on yhteiskuntatieteen. kand. ja hän on Kiteen kunnan sosiaalityöntekijä. Esko on metsuri. Perhe asuu Kiteellä. IX. Lapsia, syntyneet Kiteellä Aino Elina, s. 13.1.1989. Matti Samuli, s. 2.10.1991. Taulu 462. VIII. Rauni Hannele Strömmer (isä Erkki Samuli Strömmer, taulu 460), s. 5.7.1953 Tyrväällä. Puoliso 13.8.1974 Oulussa Arvo Juhani Ohtonen, s. 22.5.1953 Kajaanissa. Rauni on fil. tri, hän on assistentti ja va. apul.prof. Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksella. Arvo on fil. lis.. He erosivat 1993. Rauni asuu Oulussa. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa Timo Antero, s. 5.11.1976. Timo on ylioppilas 1995. Jukka Sakari, s. 21.2.1980. Salla Johanna, s. 11.11.1983. Taulu 463. VIII. Raija Tuulikki Strömmer (isä Erkki Samuli Strömmer, taulu 460), s. 12.1.1956 Torniossa. Puoliso Antti Johannes Rönkä, s. 17.9.1957 Lappeenrannassa. Raija on ylioppilas ja hän toimii kotipalvelun ohjaajana. Antti on fil. kand. ja lehtori. He asuvat Oulussa. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Oulussa, nuorin Seinäjoella: Nelli-Mari Marjatta, s. 30.9.1983. Topi Matti Elias, s. 30.5.1985. Juulia Minna Marjukka, s. 21.3.1988. Taulu 464. VII. Kerttu Liisa Strömmer (äiti Aino Maria Pesonen, taulu 456), s. 21.10.1930 Torniossa. Puoliso 22.8.1954 Torniossa Atso Kaarlo Hella, s. 1.11.1925 Tyrväällä, k. 29.4.1993 Helsingissä. Liisa on ollut käsityönopettaja ja lastenohjaaja. Atso oli fil. kand., kemian ja fysiikan lehtori. Liisa asuu Nurmijärvellä. VIII Lapsia Kari Alpo, s. 6.8.1955. Kari on pianonvirittäjä ja urkusuunnittelija (Urkurakentamo Porthan, Tervakoski). Hän asuu Hyvinkäällä. Jarmo Juhani, s. 8.3.1957. Taulu 465.

Lauri Tapio, s. 30.6.1958. Taulu 466. Pertti Olavi, s. 28.5.1960. Taulu 467. Outi Ilona, s. 13.2.1963. Outi on merkonomi, hän opiskelee. germaanista filologiaa Tampereen yliopistossa. Taulu 465. VIII. Jarmo Juhani Hella (äiti Kerttu Liisa Strömmer, taulu 464), s. 8.3.1957 Valkeakoskella. Puoliso 25.2.1980 Nurmijärvellä Marja-Leena Linnaskari, s. 27.9.1952 Helsingissä. Jarmo on peruskoulun luokanopettaja ja hän opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa. Marja-Leena on teol. kand., pastori. Perhe asuu Rajamäellä. IX. Lapsia, syntyneet Nurmijärvellä: Mirkka Marja Johanna, s. 13.9.1982. Anu Satu Elina, s. 4.3.1984. Hanna-Mari Susanna, s. 30.1.1987. Tuomas Teemu Johannes, s. 12.9.1989. Taulu 466. VIII. Lauri Tapio Hella (äiti Kerttu Liisa Strömmer, taulu 464), s. 30.6.1958 Valkeakoskella. Puoliso 21.12.1985 Nurmijärvellä Anja Maria Husso, s. 18.2.1964 Nurmijärvellä. Lauri on fil. tri, hän on assistenttina Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella ja Anja on kuvaamataidon opettaja. He asuvat Nurmijärvellä. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Helsingissä, nuorimmat Hyvinkäällä: Juho Pietari, s. 16.7.1986. Ellinoora Katriina, s. 18.12.1988, k. 3.3.1989. Arto Tapio, s. 11.9.1991. Matteo Aleksi, s. 3.1.1994. Taulu 467. VIII. Pertti Olavi Hella (äiti Kerttu Liisa Strömmer, taulu 464), s. 28.5.1960 Valkeakoskella. Puoliso 4.12.1982 Nurmijärvellä Anna-Maija Linnaskari Rajamäellä, s. 29.12.1954 Helsingissä. Pertti on lääket. lis., hän on erikoistumassa psykiatriksi Kuopion yliopistossa. Anna-Maija on teol. kand. Perhe asuu Kuopiossa. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Helsingissä, nuorin Nakkilassa: Olli Altti Verneri, s. 17.8.1985. Ossi Mikko Anselmi, s. 22.4.1987. Anni Venla Esteri, s. 17.11.1992. Taulu 468. V. Juha Jaakko Antinpoika Kojola (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 23.10.1860 Alahärmässä, k. 14.5.1929 Alahärmässä. Puoliso 1:o 28.4.1882 Alahärmässä Sanna Kustaantytär Pirttinen, s. 22.7.1860 Kortesjärvellä, k. 15.2.1897 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Tuomaanpoika Pirttinen ja Maria Matintytär Hantula. Puoliso 2:o 4.10.1897 Alahärmässä Maria Kustaantytär Pirttinen, s. 7.5.1869 Kortesjärvellä, k. 17.7.1904 Alahärmässä. Sanna ja Maria olivat sisaruksia. Maria tuli leskenä poikansa Juha Jaakko Tuhkasaaren (s. 1892) kanssa 1897 Kortesjärveltä Kojolaan hoitamaan kuolleen Sanna-sisarensa lapsia. Hän meni sitten Juha Jaakon kanssa naimisiin. Puoliso 3:o 27.2.1921 Alahärmässä Amalia Vilhelmiina Hanhila, s. 18.11.1869 Alahärmässä, k. 17.1.1928 Alahärmässä. Vanhemmat: Taneli Matinpoika ja Sanna Brita Israelintytär Hanhila. Amalia Vilhelmiina oli leski, hänen ensimmäinen miehensä oli Matti Matinpoika, joka oli kuollut 1917. Tästä avioliitosta oli lapsia Matias Niilo, Väinö Johannes ja Kustaa Valtteri. Juha Jaakkoo oli talollinen Kojolassa. Osa hänen lapsistaan käyttää nimeä Mäki-Kojola. Nimenmuutos liittyy ilmeisesti Kojolan talon jakamiseen. - Juha Jaakkoo oli uskovainen niin kuin muukin perhe ja hän piti sunnuntaisin pyhäkoulua kylän lapsille. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anton Rikhard, s. 18.1.1883. Taulu 469. 1. Vilhelmiina, s. 18.4.1886, k. 19.7.1936 Alahärmässä. Vilhelmiina oli naimaton. Hän adoptoi sisarensa Idan (Alaranta) Heikki-pojan, syntynyt 16.2.1924. (Ks. taulu 406) 1. Hilma Amanda, s. 2.3.1888, k. 1.9.1890. 1. Ida Adolfiina, s. 17.2.1890. Taulu 480. 1. Sanna Maria (Mary), s. 11.3.1892. Sanna Maija muutti 4.6.1910 Amerikkaan, k. 19.11.1987 San Fransiscossa. Hän oli avioliitossa norjalaisen Jac (?) Cookin kanssa, joka kuoli ennen Maryä. Mary oli Jacin 2. puoliso. Tämän

ensimmäisestä avioliitosta on ainakin poika. Jacin ja Maryn avioliitto oli lapseton. Maryllä ja Jacilla oli maapähkinäfarmi. 1. Kustaa Viljam, s. 13.2.1893. Taulu 481. 1. Matti,. s. 16.10.1895, k. 15.3.1896 Alahärmässä. 1. Amalia, s. 6.2.1897, k. 25.5.1897 Alahärmässä. 2. Matias Hjalmari Mäki-Kojola, s. 22.10.1898, k. 5.7.1924 Alahärmässä. Nimi oli aikaisemmin Kojola. Hän oli innokas nuorisoseuramies. Ei ollut naimisissa. 2. Alma Emilia, s. 6.6.1901. Taulu 497. 2. Jenny Elisabet, s. 20.8.1903, k. 31.7.1908 Alahärmässä. Taulu 469. VI. Anton Rikhard Kojola (isä Juha Jaakko Antinpoika Kojola, taulu 468), s. 18.1.1883 Alahärmässä, k. 18.3.1928 Alahärmässä. Puoliso 23.10.1910 Alahärmässä Elisabeth Koivisto, s. 17.6.1884, k. 8.8.1918. Vanhemmat: Antti Juhonpoika Koivisto ja Liisa Matintytär Knuuttila. Anton oli talollinen Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Yrjö Johannes, s. 12.9.1911. Taulu 470. Mirjam Eliisa, s. 27.12.1912. Taulu 471. Hilma Liisa, s. 23.9. Taulu 474. Raakel Vilhelmiina, s. 27.5.1916, k. naimattomana 30.9.1930 Kortesjärvellä. Muutti Kortesjärvelle sukulaistensa luo11.4.1927. Hänet on haudattu Pirttisen sukuhautaan. Martta Emilia, s. 29.11.1917. Taulu 477. Taulu 470. VII. Yrjö Johannes Kojola (isä Anton Rikhard, taulu 469), s. 12.9.1911 Alahärmässä. Puoliso 12.6.1932 Alahärmässä Toini Maria (Maija) Kauppi. Toisto, katso taulu 237. Taulu 471. VII. Mirjam Eliisa Kojola (isä Anton Rikhard Kojola, taulu 469), s. 27.12.1912 Alahärmässä, k. 11.12.1938 Alahärmässä. Puoliso 24.3.1935 Alahärmässä Matti Emil Näsi, s. 22.2.1902 Alahärmässä, k. 8.6.1961 Alahärmässä. Vanhemmat: Matias Kustaa Näsi ja Vilhelmiina Cälbacka. Matin toinen puoliso 9.11.41 Hilja Elisabet Turjanmäki, s. 24.2.1898 k. 8.7.1983 Alahärmässä. Tästä avioliitosta ei ollut lapsia. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Eila Annikki. Taulu 472. Taulu 472. VIII. Eila Annikki Näsi (äiti Mirjam Eliisa Kojola, taulu 471, s. 30.1.1937 Alahärmässä. Puoliso 23.8.1959 Alahärmässä Paavo Antti Juho Hautamäki, s. 3.12.1937 Jepualla. Vanhemmat: Juho Villiam Oskarinpoika ja Amanda Adolfiina Juhantytär Hautamäki. Eila on ollut keittiöapulaisena Huhtamäen koululla ja Paavo oli aiemmin metsuri ja nyt viljelee ruista. He asuvat Voltissa. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Jepualla, muut Alahärmässä: Juha Matias, s. 29.3.1960. Taulu 473. Martti Antero, s. 7.2.1964. Martti on kenttämestari Jorma Kalevi, s. 10.10.1970. Jorma on lääkintävahtimestari. Hän on ollut YK-joukoissa mutta työskentelee taas Härmässä. Taulu 473. IX. Juha Matias Hautamäki (äiti Eila Annikki Näsi, taulu 472), s. 29.3.1960 Jepualla. Puoliso 23.8.1980 Paula Katariina Laakso, s. 8.5.1961 Kortesjärvellä. Emäntä. Ovat maanviljelijöitä ja asuvat Kortesjärvellä X. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Merja Hannele, s. 8.1.1981. Marko Juhani, s. 2.2.1983. Mirva Katariina, s. 10.6.1990. Taulu 474.

VII. Hilma Liisa Kojola (isä Anton Rikhard Kojola, taulu 469), s. 23.9.1914 Alahärmässä. Puoliso 16.11.1947 Alahärmässä Tapio Heikki Purola (e Sonninen, nimi muutettu 1955), s. 19.6.1919 Iisalmessa, k. 6.11.1964. Hilma Liisa oli sodan aikana lottana Äänislinnassa muonitustehtävissä. Hän asuu Oulussa. VIII. Lapsia, syntyneet Iisalmessa ja Oulussa: Martti Heikki Antero, s. 13.9.1948. Taulu 475. Veikko Juhani, s. 13.1.1954. Taulu 476. Taulu 475. VIII. Martti Heikki Antero Purola (äiti Hilma Liisa Kojola, taulu 474), s. 13.9.1948 Iisalmi. Puoliso 21.6.1990 Lieksassa Raija Anneli Pääkkönen. Raijalla on edellisestä avioliitosta tytär Milla Maria Sairanen s. 9.5.1980. IX. Lapsia, syntyneet Korpilahdella: Ann-Mari Tuuli Kristiina, s. 4.9.1989. Henrik Mikael Ilmari, s. 31.10.1991. Taulu 476. VIII. Veikko Juhani Purola (äiti Hilma Liisa Kojola, taulu 474), s. 13.1.1954 Oulussa. Puoliso 2.1.1976 Raili Marjatta Martinkauppi, s. 4.7.1952 Oulussa. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Helsingissä, muut Oulunsalossa: Antti Olavi, s. 5.10.1976. Leena Maria, s. 4.5.1980. Matti Juhani, s. 14.5.1986. Taulu 477. VII. Martta Emilia Kojola (isä Anton Rikhard Kojola, taulu 469, s. 29.11.1917 Alahärmässä, k. 9.9.1991 Alahärmässä. Puoliso 1:o 1943 Yrjö Kanerva, s. 10.4.1912, k. 30.6.1946 Kotkassa. Yrjö oli veturinkuljettaja. Puoliso 2:o 2.12.1962 Juho Arvid Marjamäki, s. 8.4.1901 Vöyrillä, k. 26.11.1977 Alahärmässä. Martta oli kutoja. Hän oli sodan aikana Äänislinnassa lottana muonitustehtävissä 1 1/2 vuotta. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: 1. Olli Juhani, s. 4.6.1945. Taulu 478. Taulu 478. VIII. Olli Juhani Kanerva (äiti Martta Emilia Kojola, taulu 477), s. 4.6.1945 Alahärmässä. Puoliso 11.7.1965 Anita Soile Marjatta Maunuksela, s. 7.4.1947 Isossakyrössä. Olli on maalari ja Anita on opettaja. Perhe asuu Pietarsaaressa. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Isossakyrössä, muut Pietarsaaressa: Petri Yrjö, s. 11.12.1965. Taulu 479. Teija Kristiina, s. 16.7.1967. Teija on dipl.kosmetologi ja hän asuu Pietarsaaressa. Antti Jaakko, s. 10.9.1985. Taulu 479. IX. Petri Yrjö Kanerva (isä Olli Juhani Kanerva, taulu 478), s. 11.12.1965 Isossakyrössä. Puoliso 15.8.1992 Hanna Maria Uokkola, s. 7.4.1968 Kotkassa. Petri on maalari ja Hanna on tarjoilija. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Aleksi Olli, s. 8.5.1990. Ossi Oskari, s. 7.12.1991. Taulu 480. VI. Ida Adolfiina Kojola (isä Juha Jaakko Antinpoika Kojola, taulu 468), s. 17.2.1890 Alahärmässä, k. 10.5.1977 Alahärmässä. Puoliso 6.9.1914 Jaakko Jaakonpoika Alaranta. Toisto, katso taulu 301. Taulu 481. VI. Kustaa Viljam Mäki-Kojola e Kojola (isä Juha Jaakko Antinpoika Kojola, taulu 468), s. 13.2.1893 Alahärmässä, k. 7.1.1962 Alahärmässä. Puoliso 24.8.1916 Saima Albertiina Näsi, s. 11.3.1896, k. 13.9.1977 Alahärmässä. Vanhemmat: Johannes Juhonpoika Näsi ja Amalia Erkintytär Näsi. Kustaa ja Saima olivat maanviljelijöinä Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä:

Elli Susanna, s. 1.3.1917. Taulu 482. Katri (Kaisa) Amalia, s. 29.4.1919. Kaisa on ollut maanviljelijä. Hän asuu Alahärmässä Kojolassa. Paavo Jaakko, s. 15.10.1921. Taulu 484. Heikki Mikael, s. 1.2.1924. Taulu 488. Maria, s. 18.4.1926, k. 18.4.1926. Maija Mirja, s. 3.9.1927. Taulu 489. Matti, s. 3.8.1929. Taulu 490. Irja, s. 13.2.1931 Taulu 491. Maire Annikki, s. 11.12.1932. Taulu 492. Juho (Jussi) Kustaa, s. 22.10.1934. Taulu 494. Erkki, s. 25.2.1937. Taulu 495. Antti Simo, s. 17.12.1938. Taulu 496. Taulu 482. VII. Elli Susanna Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 1.3.1917 Alahärmässä. Puoliso 17.8.1941 Alahärmässä Juho Matias Suurholma, s. 24.5.1917 Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Helena Tuulia Raimo Juhani, s. 4.7.1951. Taulu 483. Taulu 483. VIII. Raimo Juhani Suurholma (äiti Elli Susanna Mäki-Kojola, taulu 482), s. 4.7.1951 Alahärmässä. Puoliso 9.8.1975 Pietarsaaressa Marjatta Anneli Niemi, s. 9.6.1956 Ähtävällä. Raimo on kirvesmies ja muurari, Marjatta on laborantti. Perhe asuu Varkaudessa. IX. Lapsia, syntyneet Kannuksessa ja Kalajoella: Juho Tapani, s. 31.1.1976. Jaana Maria, s. 31.10.1979. Taulu 484. VII. Paavo Jaakko Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 15.10.1921 Alahärmässä. Puoliso 19.10.1947 Alahärmässä Laila Amalia Vilhelmiina Perä, s. 25.6.1924 Alahärmässä. Vanhemmat: Frans Perä ja Tyyne Kärnä. Paavo ja Laila ovat maanviljelijöitä Kojolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pekka Juhani, s. 15.2.1948. Taulu 485. Esa Antero, s. 3.12.1953. Taulu 486. Tapio Kalevi, s. 10.8.1949. Taulu 487. Päivi Katri Helena, s. 24.6.1965. Päivi on teknikko ja hän on työssä Seinäjoella. On naimaton. Taulu 485. VIII. Pekka Juhani Mäki-Kojola (isä Paavo Jaakko Mäki-Kojola, taulu 484), s. 15.2.1948 Alahärmässä. Puoliso 29.12.1973 Alajärvellä Helena Ylinen, s. 24.2.1950 Ylistarossa. Vanhemmat: Jouko ja Elvi Ylinen. Pekka on dipl.ins., maanmittausinsinööri ja Helena on pankinjohtaja. Perhe asuu Alajärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Alajärvellä: Petteri, s. 10.12.1974. Henna, s. 21.4.1977. Taulu 486. VIII. Esa Antero Mäki-Kojola (isä Paavo Jaakko Mäki-Kojola, taulu 484), s. 3.12.1953 Alahärmässä. Puoliso 5.1.1979 Kauhavalla Eija Liisa Pirttinen, s. 23.7.1958 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Mauno Kustaa Adolf Pirttinen ja Armi Maria Taipale. Esa on sähköyliasentaja, Eija on perhepäivähoitaja ja on nykyisin vammaisen lapsen henkilökohtaisena avustajana. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jarno, s. 20.1.1981. Johanna, s. 13.2.1983. Jonna, s. 28.9.1985.

Taulu 487. VIII. Tapio Kalevi Mäki-Kojola (isä Paavo Jaakko Mäki-Kojola, taulu 484), s. 10.8.1949 Alahärmässä. Puoliso 28.5.1977 Alahärmässä Leila Marketta Myllymäki, s. 11.1.1955 Alahärmässä Köykkärissä. Vanhemmat: Matti Vilhelm Antinpoika Myllymäki ja Pirkko Laura Marjatta Ollinmäki. Tapio on sähköteknikko ja hänellä on oma yritys Alahärmässä. Leila on myyntisihteeri. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Timo Tapani, s. 14.10.1977. Juha Tapani, s. 19.9.1982. Taulu 488. VII. Heikki Mikael Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 1.2.1924 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1951 Alahärmässä Eini Kyllikki Kangas, s. 18.1.1925 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Vihtori ja Sofia Kangas. Heikki ja Eini ovat olleet maanviljelijöitä Alahärmässä ja asuvat nyt eläkeläisinä Voltissa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kirsti Kyllikki, s. 5.6.1955. Avopuoliso Jorma Aulis Lahti, s. 23.2.1953. Kirsti on koulutukseltaan kirjastovirkailija, hän työskentelee sosiaalialalla Karstulassa. Sakari Jaakko Antero, s. 1.11.1956. Puoliso 13.6.1987 Seinäjoella Kirsi Maria Keski-Salmi, s. 1957. Sakari on metsänhoitaja ja toimii Metsäliiton projektipäällikkönä Seinäjoella. Juha Heikki, s. 19.4.1959. Avopuoliso Marja Riitta Vainio, s. 11.5.1956. Juha viljelee kotitilaa Alahärmässä. Taulu 489. VII. Maija Mirja Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 3.9.1927 Alahärmässä. Puoliso 20.3.1954 Ylitornio Arvo Tolppi, s. 25.4.1927 Ylitorniolla, k. 8.1.1985 Uudessakaarlepyyssä. Maija on ollut kouluasuntolan hoitajana. Perhe asuu Uudessakaarlepyyssä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Rovaniemellä: Eija, s. 25.9.1955. Avopuoliso Pirkka Laine, s. 31.12.1954. Erja, s. 15.7.1960. Ilkka, s. 3.9.1964. Ilpo, s. 3.9.1964. Avopuoliso Petra Ukkonen. Taulu 490. VII. Matti Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 3.8.1929 Alahärmässä. Puoliso 2.8.1964 Vähässäkyrössä Terttu Aila Tuulikki Yrjölä, s. 24.6.1937 Vähässäkyrössä. Vanhemmat: Toivo Yrjölä ja Helli Korpela Matti on liikemies ja Terttu on liikkeenharjoittaja. Asuvat Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa ja Lapualla: Leena Kyllikki, s. 6.4.1965. Leena on eronnut ja hänellä on yksi tytär. Mikko Johannes, s. 29.12.1969. Mikko asuu poikamiehenä Vantaalla. Taulu 491. VII. Irja Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 13.2.1931 Alahärmässä. Puoliso 5.11.1955 Alahärmässä Risto Henrik Alanen, s. 5.2.1924 Ilmajoella, k. 20.5.1980 Seinäjoella. Irja on ollut laitosapulainen ja Risto oli muurari. Irja asuu Seinäjoella. VIII. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Kari Henrik, s. 5.6.1957. Kari on naimaton. Sirpa Päivi Eliisa, s. 26.8.1959. Puoliso 12.12.1987 Espoossa Kyösti Laamanen, s. 30.7.1955. Taulu 492. VII. Maire Annikki Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481, s. 11.12.1932 Alahärmässä. Puoliso Esa Aleksanteri Kulppi 16.7.1961 Alahärmässä, s. 12.3.1935 Rovaniemen mlk:ssa ). Vanhemmat: Yrjö Aleksanteri Kulppi ja Aini Mukkala. Maire on ollut oppilaskodinhoitaja ja on nyt eläkkeellä, Esa on maanmittausteknikko. Perhe asuu Nurmossa Hyllykalliolla. VIII. Lapsia, syntyneet Rovaniemen maalaiskunnassa: Arto Simo, s. 19.8.1962. Asuu avoliitossa. Seppo Sakari, s. 15.6.1964. Taulu 493. Sari Anna-Katariina, s. 18.4.1969. Asuu avoliitossa.

Taulu 493. VIII. Seppo Sakari Kulppi (äiti Maire Annikki Mäki-Kojola, taulu 492), s. 15.6.1964 Rovaniemellä mlk. Puoliso Sari Kinnunen 29.12.1989 Haminassa, s. 27.11.1968 Haminassa. IX. Lapsia: Julius Aleksanteri, s. 15.7.1990. Anton Sebastian, s. 23.9.1991. Taulu 494. VII. Juho (Jussi) Kustaa Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 22.10.1934 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1959 Vappu Maria Joensuu, s. 16.8.1937 Kalajoella. Vanhemmat: Olavi ja Aune Joensuu. Juho on maanviljelijä ja isännöi Mäki-Kojolan taloa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Elina Maria, s. 11.11.1960. Puoliso 23.7.1982 Raumalla Mikko Heino, s. 19.2.1960. Anna (Annukka) Raija, s. 4.1.1962. Puoliso 3.9.1988 Seinäjoella Raimo Mäntylä, s. 24.9.1960. Virpi Johanna, s. 14.11.1963. Puoliso 11.12.1987 Ylihärmässä Heikki Viitasalo, s. 20.4.1953. Hilkka Mirjami, s. 31.7.1965. Puoliso 27.5.1989 Alahärmässä Ilkka Ansio, s. 9.8.1965. Asuvat Alahärmässä. Sirkka Päivikki, s. 21.11.1968. Sari Susanna, s. 21.11.1968. Puoliso 28.5.1993 Nurmossa Jari Joutila, s. 1.7.1966. Antti Juha Jaakko, s. 29.3.1972. Taulu 495. VII. Erkki Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 25.2.1937 Alahärmässä. Puoliso Aulikki Maria Liisa Saari 29.8.1965 Isossakyrössä, s. 5.2.1946 Isossakyrössä. Vanhemmat: Väinö Iisakki Saari ja Eila Maria Salokangas. Erkki on ollut toimistosihteerinä VR:llä, on nykyisin eläkkeellä. Aulikki on kirjastovirkailija. VIII. Lapsi syntynyt Seinäjoella: Henna Leea, s. 1.9.1968. Puoliso 4.5.1991 Seinäjoella Aimo Veli-Jaakko Ojaluoma, s. 24.12.1960 Ilmajoella. Taulu 496. VII. Antti Simo Mäki-Kojola (isä Kustaa Viljam Mäki-Kojola, taulu 481), s. 17.12.1938 Alahärmässä. Puoliso 1:o 7.8.1963 Forssassa Irma Sinikka Tammiranta. Vanhemmat: Erkki Tammiranta ja Alma Jokinen. Puoliso 2:o 7.7.1990 Lohjalla Iris Anneli Heino, s. 1.4.1957 Lohjalla. Vanhemmat: Keijo Heino ja Sanni Helminen. Antti on koulutukseltaan meijeriteknikko ja hän on tuotantopäällikkönä Etelän Maitokunnalla Lohjalla. Hän työskenteli aikaisemmin Valion meijerissä Pitäjänmäellä 1962 - 1990. Iris on ylioppilas-merkonomi. VIII. Lapsia: 1. Merja Sinikka, s. 23.11.1964. 1. Jarkko Väinämö, s. 17.2.1974. 2. Kaisu Anneli, s. 11.5.1990. 2. Miika Antero, s. 14.6.1991. Taulu 497. VI. Alma Emilia Kojola (isä Juha Jaakko Antinpoika Kojola, taulu 468), s. 6.6.1901 Alahärmässä, k. 13.8.1963 Alahärmässä. Puoliso 26.5.1927 Alahärmässä Eino Esaias Tyni, s. 5.11.1903 Alahärmässä, k. 22.7.1988 Alahärmässä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika Tyni ja Maria Katariina Vennuntytär Toppari. Alma ja Eino olivat maanviljelijöitä Alahärmän Tynissä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria Terttu, s. 21.4.1928. Terttu on emännöinyt kotitalossaan Alma-äidin kuoltua. Tertulla on erinomainen muisti: monet asiat on voitu jäljittää hänen muistitietonsa avulla. - Hän on naimaton. Eira Elisa (Liisa), s. 23.2.1930. Taulu 498. Matti Henrikki, s. 21.4.1934. Taulu 500. Eeva Anneli Susanna, s. 8.9.1935. Taulu 502. Paavo Iisakki, s. 23.3.1939. Taulu 503. Taulu 498. VII. Eira Elisa (Liisa) Tyni (äiti Alma Emilia Kojola, taulu 497), s. 23.2.1930 Alahärmässä. Puoliso 7.6.1952 Alahärmässä Esko Ilmari Viitala, s. 20.4.1925 Alahärmässä, k. 27.11.1982 Alahärmässä. Vanhemmat: Johannes Kustaa Viitala ja Anna Adolfiina (Fiina) Kumpula. Liisa on eläkkeellä oleva luokanopettaja. Hänen pitkäaikaisin

sydämenasiansa on ollut toimiminen Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. Nyt hän on Eläkeliiton paikallisen järjestön jäsensihteeri. Hän on toiminut matematiikan ohjaavana opettajana ja ollut monissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Samoin hän on ollut kotiseututyössä mukana: Härmä-Seuran johtokunnassa, Alahärmän historia -toimikunnassa ja on osallistunut Härmän Häjyylyjen järjestelyihin. Seniori-tanssijoissa hän on myös ollut mukana lähes alusta asti. Esko suoritti elämäntyönsä rautatievirkamiehenä. Hän mm. toimi kirjurina Voltissa, asemamestarina Voltissa ja Kauhavalla, junasuorittajana Seinäjoella ja Härmän asemanhoitajana v:sta 1973. Hän jäi tästä tehtävästä eläkkeelle 1976 terveydellisistä syistä. Hän osallistui myös oman ammattialansa järjestötoimiin ylimpiä portaita myöten. Hän toimi monissa kunnallisissa tehtävissä kuten kunnanhallituksessa ja eri lautakunnissa. Hän oli mukana maakuntaliiton valiokunnissa. Hän osallistui nuorisoseuran, urheiluseuran ja kotiseutuyhdistyksen toimintaan sekä jäsenenä että ohjaajana ja kouluttajana. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Veli Juhani, s. 18.9.1952. Hän on koulutukseltaan dipl.ins. ja työskentelee tätä nykyä Rakennus Oy Lemminkäisen palveluksessa markkinointipäällikkönä, vastuualueena hankekehitys ja markkinointi. Hän on poikamies ja asuu Keravalla. Veli on armoton kalastaja. Toinen harrastus on laulaminen: hän on laulanut useissa huippukuoroissa (mm. Polyteknikkojen kuoro ja Laurentius-kuoro). Timo Ilmari, s. 9.4.1954. Taulu 499. Taulu 499. VIII. Timo Ilmari Viitala (äiti Eira Elisa Tyni, taulu 498), s. 9.4.1954 Alahärmässä. Puoliso 3.10.1982 Seinäjoella Taana Iiris Sandman, s. 8.3.1955 Oulussa. Vanhemmat: Karl Edvard Sandman ja Annikki Antipainen. Timo on arkkitehti (SAFA). Hän on työskennellyt Touko Saaren Arkkitehtitoimistossa Seinäjoella. Taana on ylioppilasmerkonomi ja työskentelee toimistosihteerinä Etelä-Pohjanmaan liitossa Seinäjoella. Perhe asuu Nurmossa. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Tatu Ilmari, s. 14.9.1983. Taneli Kalle, s. 20.4.1985. Taulu 500. VII. Matti Henrikki Tyni (äiti Alma Emilia Kojola, taulu 497), s. 21.4.1934 Alahärmässä. Puoliso 29.5.1960 Kauhavalla Hillevi Kosola, s. 24.2.1937 Lapualla. Vanhemmat: Jaakko Emil Juhonpoika Kosola ja Impi Ireeni Lauttamus. Matti on koulutukseltaan fil. kand. (Helsingin yliopisto 1960) ja tekn. lis. (Teknillinen korkeakoulu 1991), geologi. Matti on toiminut va. kansakoulunopettajana Alahärmässä, malminetsijänä, assistenttina; kaivosgeologina, kaivospäällikkönä ja kaivoksenjohtajana, tutkimusjohtajana Myllykoski Oy:n palveluksessa Luikonlahden kaivoksella, toimitusjohtajana Malmikaivos Oy:ssä ja vuoden 1997 alusta erikoisasiantuntijatehtävissä GTK:n malmiosastolla Helsingissä. Muun työn ohessa hän jäljitti pienen ryhmän kanssa timantteja useita vuosia ennen kuin löydöt saatettiin julkisuuteen syksyllä 1994. Hän on ollut kunnallisissa ja oman alan luottamustehtävissä. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat riistanhoito ja kenneltoiminta, metsänhoito sekö Lions-toiminta. Hillevi on koulutukseltaan fil. kand. ja on opettanut suomea savolaisille Kaavin - Säyneisen Keskikoulussa ja Kaavin peruskoulun yläasteella v:sta 1977. Hän kiinnostui sukututkimuksesta 1986 (ihan tarkalleen tauti iski itsenäisyyspäivän juhlassa Kuopiossa, kun pöytäseuraksi osui sukututkija) ja harrastus jatkuu.- Perhe on asunut Luikonlahdessa v:sta 1962 alkaen. Matti ja Hillevi ovat v:n 1997 kuluessa siirtymässä Alahärmään Knuuttilan raitin ja Jästitorin naapuruuteen. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä ja Kaavilla: Johanna Maria, s. 4.8.1962. Taulu 501. Outi Emilia, s. 28.12.1965. Eläinlääket. lis. (1995). Outi on opiskellut aiemmin ranskaa Helsingin yliopistossa ja Ranskassa Toulousessa. Opintosuunnan muututtua hän on pystynyt hyödyntämään ranskan kielen taitoaan mm. suorittamalla joitakin osia eläinlääkärin tutkinnosta Ranskassa. Hän on hoitanut sijaisuuksia, mutta asuu Helsingissä. Naimaton. Taulu 501. VIII. Johanna Maria Tyni (isä Matti Henrikki Tyni, taulu 500), s. 4.8.1962 Helsingissä. Käyttää nimeä Tyni-Juslin. Puoliso 13.5.1989 Kaavilla Tom Mikael Juslin, s. 7.12.1961 Vetelissä. Vanhemmat: Kurt-Erik Fredrik Juslin ja Gudrun Margareta Knuts. Johanna on koulutukseltaan elintarviketieteen kand., mikrobiologi ja hän työskentelee lääketehtaan (Leiras Oy) laboratoriossa Turussa. Mikael on samoin elintarviketieteen kand. ja hän työskentelee LSO:lla Turussa vientituotepäällikkönä. Perhe asuu Kaarinassa. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: Ina Emilia, s. 8.3.1990.

Tom Elmer, s. 7.11.1991. Taulu 502. VII. Eeva Anneli Susanna Tyni (äiti Alma Emilia Kojola, taulu 497), s. 8.9.1935 Alahärmässä. Puoliso 8.9.1962 Alahärmässä Esko Toivo Iisakki Korpi, s. 28.5.1930 Oravaisissa. Vanhemmat: Juhana Ilmari Korpi ja Ida Maria Torrbacka. Eeva ja Esko ovat olleet maanviljelijöinä Eskon kotitilalla. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Eero Iisakki, s. 10.1.1963. Eero on suorittanut sähköasentajan ylemmän ammattitutkinnon. Hän asuu ja työskentelee Alahärmässä ja on poikamies. Esa Ilmari, s. 2.9.1969. Kihloissa 2.1.1997Anu Rannan kanssa, s. 2.10.1973 Kittilässä. Vanhemmat: Eero Ranta ja Marjatta Pahkala. Esa on käynyt ammattikoulun ja oli sitten kolme vuotta Sähköhärmän palveluksessa. Hän lähti takaisin koulunpenkille, nyt Vaasan teknilliseen oppilaitokseen, josta valmistui sähkövoimatekniikan insinööriksi 1995. Hän jatkaa alan opintoja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Anu opiskelee ruotsia Tampereella. Taulu 503. VII. Paavo Iisakki Tyni (äiti Alma Emilia Kojola, taulu 497), s. 23.3.1939 Alahärmässä. Puoliso 7.6.1964 Pirttikylässä Birgit Cecilia Ketola, s. 15.4.1939 Pirttikylä. Vanhemmat: Eelis Viktor Ketola ja Agnes Olivia Ståhl. Paavo on toiminut poliisikoulutuksen jälkeen Liikkuvassa poliisissa, sitten Uudenkaarlepyyn nimismiehenä ja nimismiehen virkojen lakkauduttua syksyllä 1996 kihlakunnan syyttäjänä Pietarsaaressa. Lisäksi hän viljelee kotitilaansa Alahärmän Tynissä. Harrastuksiin kuuluu Lions-toiminta. Birgit on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hän työskentelee Uudessakaarlepyyssä. Perhe on asunut Uudessakaarlepyyssä v:sta 1975. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Tommi Henrik, s. 30.12.1964. Ann-Katrin Marlene (Anne), s. 26.2.1966. Puoliso 24.8.1996 Kakskerrassa (Turku) Pekka Juhani Nummelin, s. 27.4.1959 Helsingin mlk:ssa. Vanhemmat: Matti Frans Kalevi Nummelin ja Sirkku Sinikka Leppänen. Anne on fil. kand., ruotsin kielen opettaja ja Pekka on elokuvasihteerinä Varsinais-Suomen Elokuvakeskuksen palveluksessa. He asuvat Turussa. Taulu 504. 95V. Josefiina Antintytär Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 6.10.1869 Alahärmässä Pesosessa, k. 12.1.1926 Alahärmässä. Puoliso 31.7.1906 Alahärmässä Juho Antinpoika Peltola, s. 22.10.1861 Alahärmässä Vuoskoskella Luoman Sotamiehentorpassa, k. 14.4.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Matinpoika Peltola ja Liisa Matintytär Palm. Juho ja Josefiina olivat talollisia Rintalassa. Juho oli aiemmin torpparina Heikkilässä. Josefiina oli Juha Peltolan toinen puoliso. Peltolan ensimmäinen puoliso oli Sofia Juhontytär Mutka, s. 24.8.1862. Juholla oli aikuiseksi eläneitä lapsia 1. avioliitosta ainakin Antti Nikolai s. 16.7.1891, Anna Sofia s. 26.1.1894 ja Lempi Vilhelmiina s. 3.1.1898. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Alma Adolfiina, s. 18.4.1907. Puoliso Oskari Purola, s. Lappajärvellä. Alma lähti Amerikkaan 1925. Hän asuu Kanadassa ja hänellä on 3 poikaa ja 2 tytärtä. Hilma Elisabet, s. 10.8.1908. Puoliso Kanadassa Artur Axelson, s. Taalainmaalla. Hilma muutti 1925 Kanadaan, josta hän muutti Arturin kanssa Yhdysvaltoihin. Kirjeessään Heino Peltolalle Hilma kertoo, miten hän ja sisarukset keräsivät ja möivät pajunparkkeja ja puolukoita (Suomessa) ja saivat niistä jonkin pennin "että jotenkin elossa pysyy". - Hilma ja Artur ovat lapseton pari. Hilma on pitänyt yhteyttä Suomeen ja hän lähetti Amerikan paketteja veljen perheelle sota-aikana ja vielä pitkään sodan jälkeenkin. (Hilma Axelsonin kirje Heino Peltolalle 30.1.1984) Juha Jaakko, s. 20.12.1909. Taulu 505. Vieno Esteri, s. 8.5.1912, k. 11.4.1928. Emmanuel, s. 15.11.1914, k. 18.12.1945 Alahärmässä. Taulu 505. VI. Juha Jaakko Peltola (äiti Josefiina Antintytär Kojonen, taulu 504), s. 20.12.1909 (vai 18.12.?) Alahärmässä, k. 2.9.1985 Alahärmässä. Puoliso 15.2.1931 Alahärmässä Irja Sofia Jaakontytär Holma, s. 15.6.1909 Alahärmässä, k. 3.1.1984 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Matinpoika Holma ja Lydia Maria Putikka. Juha ja Irja olivat pienviljelijöitä Alahärmässä. Juha pani pellot pakettiin eli luopui maataloudesta 1968. Tuolloin muut lapset olivat lähteneet maailmalle ja nuorinkin lähti töihin kotitilan ulkopuolelle. Hän oli itse lähtenyt 13-vuotiaana elättämään itsensä paimenena ja suutarin sällinä ja trenkinä (Hilma-sisaren kirje v. 1984). VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä:

Alli Sofia, s. 18.5.1931. Puoliso 18.6.1950 Alahärmässä Raine Matias (Matti) Kleemola, s. 28.12.1921 Alahärmässä. Äiti Anna Aliina Matintytär Kleemola. Alli ja Matti adoptoivat Allin nuorimman sisaren Anneli Marjatan, kun tämä oli 7-vuotias. Perhe muutti 1960 Vaasaan, jossa asuvat eläkeläisinä. Eino Jaakko, s. 10.5.1932. Taulu 506. Esko Johannes, s. 25.5.1933. Taulu 508. Eero Anton, s. 3.8.1935, k. 10.8.1935. Aira Anna-Liisa, s. 17.7.1936. Taulu 509. Aune Josefiina, s. 8.9.1937. Taulu 510. Antti Matti, s. 8.11.1939. Taulu 511. Erkki Heikki, s. 4.10.1941. Taulu 512. Veikko Iisakki, s. 7.2.1944. Taulu 513. Aino Tellervo, s. 3.3.1946. Taulu 514. Anneli Marjatta, s. 12.1.1948. Taulu 515. Eero Ilmari, s. 11.12.1949?. Taulu 516. Heino Ensio, s. 28.2.1952. Taulu 517. Taulu 506. VII. Eino Jaakko Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 10.5.1932 Alahärmässä. Puoliso Eila Korhonen, s. 2.6.1935 Sonkajärvellä. Eino on rakennusmies. Hän on ollut 2 kertaa avioliitossa ja kumpikin avioliitto on päättynyt eroon. VIII. Lapsi syntynyt Helsingin maalaiskunnassa: 1. Juha Jaakko Oskari, s. 4.7.1963. Taulu 507. Taulu 507. VIII. Juha Jaakko Oskari Peltola (isä Eino Jaakko Peltola, taulu 506), s. 4.7.1963 Helsingin mlk:ssa. Puoliso 28.6.1985 Espoossa Tarja Anita Koskinen, s. 5.3.1965 Espoossa. Vanhemmat: Alpo Antero ja Anja Kyllikki Koskinen. Oskari on taksiautoilija ja Tarja on mediakonsultti. Perhe asuu Espoossa. IX. Lapsia, syntyneet Espoossa: Jaakko Sakari, s. 31.3.1985. Jouni Antero, s. 22.5.1988. Taulu 508. VII. Esko Johannes Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 25.5.1933 Alahärmässä, k. n. 1987. Puoliso Anja _, k. 30-vuotiaana Helsingissä. Esko oli rakennusmies. Hänellä on yksi tytär. VIII. Lapsi: Anne. Taulu 509. VII. Aira Anna-Liisa Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 17.7.1936 Alahärmässä. Puoliso 6.3.1955 Alahärmässä Arvo Huovinen, s. 15.7.1932 Korpiselässä. Vanhemmat: Risto ja Ida Huovinen. Aira on merkantti ja hän on SOK:lla myymälänhoitajana. Arvo on konemyyjä ja he asuvat Nurmossa. VIII. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Armi Irene, s. 24.12.1955. Puoliso 19.7.1975 Nurmossa Reijo Seppälä, s. 1953. Eronneet. Arto Juhani, s. 7.11.1956. Puoliso 28.6.1980 Seinäjoella Eija Tuulikki Ekman, s. 22.1.1959. Arja Irmeli, s. 6.9.1959. Puoliso 29.5.1988 Merikarvialla Kari Matti Rintamäki, s. 15.9.1956. Taulu 510. VII. Aune Josefiina Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 8.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 16.8.1960 Alahärmässä Jonas Maans, s. 25.12.1939 Ähtävällä. Vanhemmat: Alfred ja Hulda Maans. Aune on ollut ensin kotiäitinä ja nyt työskentelee hoitoapulaisena. Jonas on eläkeläinen. Perhe asuu Ähtävällä. VIII. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Paula Maans, s. 10.12.1962. Puoliso 31.7.1982 Ähtävällä Jan-Ole Ahlvik, s. 7.1.1960 Ähtävällä. Asuvat Ähtävällä. Marianne Maans, s. 19.5.1965. Marianne opiskelee Sibelius-akatemiassa (1996). Hän on soittanut 8-vuotiaasta asti ja on naimaton. Taulu 511.

VII. Antti Matti Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 8.11.1939 Alahärmässä. Puoliso 25.11.1961 Helsingissä Kaija Kyllikki Ahonen, s. 23.3.1941 Helsingissä. Vanhemmat: Uuno ja Hilkka Ahonen. Antti on rakennusmestari ja urakoitsija. Kaija on parturi ja liikkeenharjoittaja. Perhe asuu Helsingissä. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingin maalaiskunnassa: Paula Anneli, s. 13.5.1962. Puoliso 12.7.1986 Nurmijärvellä Kyösti Sakari Haili, s. 28.4.1959. Harri Sakari, s. 12.5.1965. Puoliso 2.9.1989 Nurmijärvellä Virpi Hilkka Anneli Näränen, s. 24.5.1965. Taulu 512. VII. Erkki Heikki Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 4.10.1941 Alahärmässä. Puoliso 11.4.1964 Helsingissä Raili Saarinen, s. 12.9.1939 Ruovedellä. Vanhemmat: Kaino Saarinen ja Elli Tasanen. Erkki on sorvaaja ja hänellä on oma yritys. Raili ompelija ja konttoristi. Pojat ovat poikamiehiä. Perhe asuu Sipoossa. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingin maalaiskunnassa ja Sipoossa: Jukka Erkki, s. 3.7.1964. Mika Petteri, s. 20.1.1968. Taulu 513. VII. Veikko Iisakki Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 7.2.1944 Alahärmässä. Puoliso 13.7.1967 Helsingissä Sisko Lindholm, s. 31.7.1946 Kauhajoella. Vanhemmat: Iisakki Lindholm ja Lempi Katariina Liikala. Veikko on kirvesmies ja Sisko on vahtimestari. Perhe asuu Nurmijärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Sipoossa: Tiina Hannele, s. 11.2.1968. Satu Anneli, s. 16.12.1971. Taulu 514. VII. Aino Tellervo Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 3.3.1946 Alahärmässä. Puoliso 10.11.1963 Alahärmässä Pentti Johannes Huhtala, s. 28.6.1937 Sievissä. Vanhemmat: Lauri ja Elli Huhtala. Aino ja Pentti ovat maanviljelijöinä Sievissä. VIII. Lapsia, 4 vanhinta syntyneet Kauhajoella, 5., 6. Ja 7. Hämeenkyrössä, nuorimmat Sievissä: Leena Tellervo, s. 22.1.1965. Puoliso 14.5.1988 Sievissä Yrjö Trög. Ilpo Johannes, s. 20.4.1967. Puoliso 11.4.1987 Laukaassa Eija Maritta Rentola, s. 31.7.1967. Jaana Inkeri, s. 8.5.1968. Puoliso 24.10.1987 Sievissä Ilkka Matti Kivirinta, s. 28.2.1961. Ismo Tapani, s. 15.6.1969. Puoliso 2.3.1989 Kannuksessa Jaana Koskela, s. 31.1.1971. Juha Pekka, s. 20.10.1970. Puoliso 1990 Tyrnävällä Piia Snellman. Päivi Marketta, s. 25.3.1972. Puoliso 7.7.1990 Sievissä Jouko Koskela, s. 29.9.1969. Mika Markus, s. 14.8.1973. Puoliso 20.3.1993 Reisjärvellä Johanna Suomala, s. 1.8.1973. Timo Lauri Jaakko, s. 27.10.1974. Puoliso 16.3.1996 Sievissä Heidi Kiviniemi, s. 17.11.1975. Antti Sakari, s. 7.10.1976. Ville Pietari, s. 7.6.1978. Sanna Kaisa, s. 17.7.1979. Kalle Antero, s. 19.10.1980. Teemu Oskari, s. 10.9.1988. Taulu 515. VII. Anneli Marjatta Kleemola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 12.1.1948 Alahärmässä. Puoliso Pentti Olavi Siekkinen. Toisto, katso taulu 148. Taulu 516. VII. Eero Ilmari Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 11.12.1949 Alahärmässä. Puoliso 1:o Nurmijärvellä Ritva Sinikka Halttunen, s. 1945 Helsingissä. Vanhemmat: Otto ja Valma Halttunen. Puoliso 2:o 17.5.1986 Nurmossa Leena Hannele Virtanen, s. 5.12.1959 Kurikassa. Vanhemmat: Veikko Frans Virtanen ja Vappu Aronranta. Eero on autonasentaja ja Leena on farmanomi. Perhe asuu Nurmossa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Nurmijärvellä, muut Nurmossa: 1. Janne Tapani, s. 5.7.1971. Poikamies. 2. Johanna Kristiina, s. 6.4.1985. 2. Juha-Matti Mikael, s. 1.12.1988.

2. Jussi-Pekka Samuel, s. 5.1.1994. Taulu 517. VII. Heino Ensio Peltola (isä Juha Jaakko Peltola, taulu 505), s. 28.2.1952 Alahärmässä. Puoliso 25.11.1972 Ritva Karita Pelmas, s. 2.3.1953 Jepualla. Vanhemmat: Artturi Pelmas ja Lempi Kennola. Heino kertoi lähteneensä Jepualle turkistarhalle töihin 1968, ja kun hän palasi kotitilalle 1977, niin pihan polut olivat kasvaneet umpeen. - Hän oli Liiaksen Pirttikalusteella työssä 1977 - 1984 ja Raisio-yhtymällä Alahärmässä ja myöhemmin Lapualla v:een 1990. - Hän oli toipumassa (tammikuulla 1996) toispuoleisesta halvauksesta. Perhe asuu Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Jepualla: Katja, s. 6.8.1975. Joni, s. 12.6.1977. Taulu 518. III. Kaisa Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 275), s. 15.8.1796 Alahärmässä, k. 17.10.1849 Alahärmässä Pesosessa. Puoliso 29.6.1821 Alahärmässä Juho Juhonpoika Tuohisaari, s. 10.7.1800 Lapualla (myöhemmin merkitty syntymäajaksi 10.6), k. 12.11.1852 Alahärmässä Rinta-Pesosessa. Vanhemmat: Juho Tuomaanpoika Nyfränti ja Anna Kustaantytär Nyfränti. Kaisan ja Juhon nimeksi on merkitty myöhemmin Tuohisaari samannimisen Pesosen torpan mukaan. Juho ja Kaisa olivat torppareina Alahärmän Pesosessa. Tuohisaaren torppa sijaitsi ilmeisesti nykyisellä Saarenmäellä, joka on aikoinaan laajan Tuohinevan saareke. Paikalla on vanhat asuinrakennuksen rauniot ja peltoja. IV. Lapsia: Antti, s. 19.9.1823, k. 1.5.1840. Anna, s. 3.9.1824. Taulu 519. Jaakko, s. 20.10.1827. Taulu 520. Henrik, s. 25.4.1829. Taulu 521. Liisa, s. 3.5.1834. Taulu 541. Juho Kustaa, s. 29.5.1841, k. 6.3.1918 Alahärmässä Ekolassa. Kustaa oli renkinä Ekolan taloissa. Hänet on merkitty itselliseksi Ekolaan 1880-luvulta alkaen. Hän asui välillä pari vuotta Köykkärissä. Syntymäajaksi merkitään myöhemmin. 1842. Merkintä "kivulloinen" on kirkonkirjassa 1880-luvulta alkaen, myöhemmin "rampa". - Hän oli naimaton. Hänet on merkitty rippikirjaan kauppiaaksi 1907 - (?). Taulu 519. IV. Anna Juhantytär Tuohisaari (äiti Kaisa Antintytär Pesonen, taulu 518), s. 3.9.1824 Alahärmässä, hänet on merkitty tilattomiin 1896. Puoliso 1:o 17.12.1847 Alahärmässä Antti Gabriel Unkuri, s. 9.12.1822 Ylihärmässä Unkurissa. Vanhemmat: Antti Abrahaminpoika ja Liisa Matintytär Unkuri. Anna oli piikana pappilassa Calénilla saadessaan aviottoman tyttären. Ilmeisesti Calén halusi saada Annan lapselle isän ja vihki Annan ja Antti Unkurin. Avioliitto purettiin pian, sillä Antti Unkuri vihittiin 1849 Kaisa Syväjärven kanssa. Antin on todennäköisesti Sanna Maijan isä. Puoliso 2:o 22.9.1861 Alahärmässä Kustaa Matinpoika Latvala ( aiemmin Köykkäri), s. 4.3.1816 Uudessakaarlepyyssä, k. 16.3.1874 Alahärmässä. Vanhemmat: Matts Mattsinpoika ja Maja Sigfridintytär(?). Avioliitto oli Kustaallekin toinen. Hänen nimenään oli 1. avioliittoon vihittäessä Alatalo. Kustaan ensimmäinen puoliso oli Anna Juhantytär Lillvis Kortesjärveltä, s.2.8.1824 ja kuollut 24.11.1860 lapsivuoteeseen. Kustaa on 2. avioliittoon vihittäessä talollinen Köykkärissä, myöhemmin hän on itsellinen. Annan toisesta avioliitosta syntyi pari lasta, jotka kuitenkin kuolivat pieninä. Kustaalla oli ensimmäisestä avioliitosta ainakin 5 lasta. Puoliso 3:o 30.4.1875 Alahärmässä leski Juho Juhonpoika Holma, s. 10.9.1811 Alahärmässä, k. 27.4.1878 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Juhonpoika Holma ja Liisa Juhontytär Kumpula. Juho Holma oli syytinkiläinen Holmalta. - Kolmannen puolison kuoltua Anna muutti takaisin Ekolaan, jossa oli asunut aiemmin. V. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Sanna Maija, s. 10.11.1847, k. n.1853. Taulu 520. IV. Jaakko Juhanpoika Tuohisaari (äiti Kaisa Antintytär Pesonen, taulu 518), s. 20.10.1827 Alahärmässä, k. lavantautiin 18.3.1868 Alahärmässä Rinta-Pesosessa. Puoliso 17.9.1854 Alahärmässä Leena Eliaantytär Storbakka, s. 3.7.1827 Purmossa Helsingbyssä, k. 16.12.1890 Alahärmässä Tynissä. Vanhemmat: Elias Andersinpoika ja Beata Jakobintytär Storbakka. Jaakko oli torpparina Pesosessa v:sta 1846. Leskeksi jäätyään Leena muutti Rantalaan ja oli piikana Wuoskosken taloissa, ja n. v:sta 1880 hän on itsellinen Tynissä. Leenalla oli avioton tytär Anna, s. 30.8.1849 Purmossa. Annankin nimeksi on myöhemmin merkitty Tuohisaari.

V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kaisa, s. 9.8.1855, k. 26.8.1855. Liisa, s. 29.5.1857, k. 14.4.1861. Maria, s. 5.6.1860. Maria oli piikana Tynissä. Hän muutti naimatonna 25.2.1884 Helsinkiin, jossa k. 23.2.1889. Taulu 521. IV. Henrik Juhanpoika Lakso e Tuohisaari (äiti Kaisa Antintytär Pesonen, taulu 518), s. 25.4.1829 Alahärmässä, k. halpaukseen 23.2.1889 Alahärmässä Nukalassa. Puoliso 1:o 8.7.1849 Alahärmässä Greta Matintytär Fränti, s. 28.3.1821 Kortesjärvellä, k. 6.1.1857 Alahärmässä Tuohisaaressa. Greta tuli Härmään 1843. Puoliso 2:o 23.8.1857 Alahärmässä Susanna Kaisa Juhontytär Nukala, s. 15.11.1832 Alahärmässä Nukalassa, k. 5.6.1896 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Juhonpoika Nukala ja Anna Kustaantytär Kumpula. Henrik oli torpparina ensin Tuohisaaressa, sitten Nukalassa. Henrikin 12 lapsesta vain 3 eli aikuiseksi. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juho, s. 16.1.1850, k. 22.2.1850. 1. Kaisa, k. kuukauden ikäisenä 3.6.1851. 1. Matti, s. 5.7.1852, k. 20.3.1853. 1. Susanna, s. 8.7.1854. Taulu 522. 1. Kaisa, k. parin viikon iässä 26.8.1855. 2. Anna Kaisa, s. 1858, k. 10 päivän iässä 9.9.1858. 2. Maria (Maija), s. 20.7.1859. Taulu 523. 2. Juho Kustaa, s. 1862, k. parin kuun ikäisenä 17.5.1862. 2. Emmanuel, s. 12.5.1863, k. 22.11.1866. 2. Henrik, k. 5 tunnin ikäisenä 19.5.1867. 2. Antti, k. kahden kuun ikäisenä 23.10.1869. 2. Liisa Adolfiina, s. 13.4.1871. Taulu 524. Taulu 522. V. Susanna Heikintytär Lakso (isä Henrik Juhanpoika Lakso, taulu 521), s. 8.7.1854 Alahärmässä Tuohisaaressa, k. 28.5.1906 Alahärmässä Knuuttilassa. Puoliso 11.11.1881 Alahärmässä Matti Gabrielinpoika Kauppi, s. 18.9.1858 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel Matinpoika ja Maria Gabrielintytär Kauppi. Vihittäessä Matin nimenä oli Kivihuhta, myöhemmin taas Kauppi. Matti oli renki ja itsellinen. Matti Kauppi ja Susanna elivät myöhemmin "erillään". Matti lähti "kululle" ja oli mm. 1890 Viipurissa, ei ollut maksanut verojansa. Sanna asui Hanhimäessä itsellisenä ja sai vielä kaksi lasta. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanna Maria, s. 19.1.1882. Hän lähti ilmeisesti Amerikkaan. Erkki Nikolai Sannanpoika, s. 17.10.1890, k. 6.1.1891. Ilmari Emanuel Sannanpoika Kauppi, s. 26.9.1895, k. 3.6.1940 Alahärmässä Björkholmassa. Hänet on aiemmin merkitty itselliseksi, sitten talolliseksi. Hän oli naimaton. Ilmari oli äidin kuoleman jälkeen kasvattina Mattilassa Kaappo Kankaan perheessä. Myöhemmin hänet on merkitty itselliseksi ja sitten talolliseksi Björkholmaan. Taulu 523. V. Maria (Maija) Heikintytär Lakso (isä Henrik Juhanpoika Lakso, taulu 521), s. 20.7.1859 Alahärmässä Tuohisaaressa. Julistettu kuolleeksi 20.8.1967 Amerikassa. Puoliso 27.12.1889 Kustaa Matinpoika Kunnari, s. 15.10.1866 Alahärmässä Kunnarissa, k. 19.4.1891 Amerikassa. Vanhemmat: Matti Matinpoika Kunnari ja Maria Simontytär Ojanperä. Aviomiehen kuoltua Maija muutti Kunnarista takaisin Laksoon ja hänen nimekseen merkittiin Lakso sen mukaisesti. Maija ja poika lähtivät 1893 Amerikkaan. VI. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Matti Kustaa, s. 6.6.1891. Syntyi isänsä kuoleman jälkeen. Oli jonkin aikaa "kasvateena" isänisän luona Kunnarissa. Hän lähti äidin mukana Amerikkaan, jossa kuoli. 6.3.1919. Taulu 524. V. Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso (isä Henrik Juhanpoika Lakso, taulu 521), s. 13.4.1871 Alahärmässä Laksossa, k. 23.1.1952 Kauhavalla. Puoliso 11.3.1887 Alahärmässä Jaakko Kustaanpoika Seppälä, s. 27.12.1861 Alahärmässä, k. 27.7.1952 Kauhavalla. Vanhemmat: Kustaa Huhtala ja Katariina (Kaisa) Jaakontytär Kamppila. Jaakko oli 3 kertaa Amerikassa, viimeksi vuoden 1893 jälkeen Kauhavalta päin noin vuoden. Liisa Adolfiinakin oli kerran Amerikassa. Liisa ja Jaakko muuttivat Kauhavalle Seppälään 3.6.1893 ja elivät siellä maanviljelijöinä. Liisa

lauloi kirkkokuorossa, oli hyvä sopraano. Hän oli taitava käsityön tekijä, hyvä kutoja. Paranteli ihmisiä, toimi lapsenpäästäjänä. (Miniä, Seppälän emäntä kertoi.) VI. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Alahärmässä, muut Kauhavalla: Kaisa Alina, s. 29.7.1891, k. 7.10.1892. Kustaa Ilmari, s. 14.10.1893. Taulu 525. Henrik (Henteri) Viljami, s. 11.5.1896. Taulu 526. Arvid, s. 1898, k. 1900. Lennart, s. 27.8.1901. Taulu 532. Mertta Elli, s. 13.2.1904, k. 3.10.1955 Lapualla. Puoliso Kalle Koskimäki, s. 1900 Kauhavalla, k. 1950-luvulla Lapualla. Kalle oli liikemies. He asuivat Lapualla v:sta 1925. Heillä ei ollut lapsia Kasvi, s. 1906, k. 1906. Sylvi Maria, s. 23.5.1908. Taulu 534. Veikko Armas, s. 3.4.1916. Taulu 536. Taulu 525. VI. Kustaa Ilmari Seppälä (äiti Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso, taulu 524), s. 14.10.1893 Kauhavalla, k. kaivosonnettomuudessa huhtikuussa.1933 Arizonassa. Puoliso 1:o Hilda Lång, kotoisin Helsingistä. Hänestä ei ole muita tietoja. Puoliso 2:o Novella _, joka oli syntyään ranskalainen. Hänestäkään ei ole muita tietoja kuin että hänen viimeisin tiedossa oleva osoitteensa oli Minneapolis Mich.. Kustaa oli kaivosmies. Hän muutti Yhdysvaltoihin n. 1910. Hän sai Yhdysvaltojen kansalaisuuden ja kävi siellä armeijan. Oli I maailmansodassa Ranskan rintamalla viime vaiheessa ja siitä syystä hänet haudattiin sotilaallisesti. VII. Lapsia, syntyneet Yhdysvalloissa: 1. Arella, s. 1920. On asunut jossakin vaiheessa Millvaukeessa USA:ssa. 1. Sylvia, s. 1924. 2. June ja Jean, kaksoset. 2. Patricia Yvonne. Taulu 526. VI. Henrik (Henteri) Viljami Seppälä (äiti Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso, taulu 524), s. 11.5.1896 Kauhavalla, k. 7.1951 Kauhavalla. Puoliso Lempi Mäki, k. 1952 Kauhavalla. Henteri ja Lempi olivat maanviljelijöinä Kauhavalla. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Anton, s. 1920, k. 1937. Syntymävuosi epävarma. Anni Ellen, s. 11.2.1927. Taulu 527. Alisa Maria, s. 8.10.1923. Alisa asuu Ruotsissa. Hän on työskennellyt monissa eri töissä, mm. 25 vuotta ompelijana. Hän sai Ruotsin kansalaisuuden 1970. Taulu 527. VII. Anni Ellen Seppälä (isä Henrik (Henteri) Viljami Seppälä, taulu 526), s. 11.2.1927 Kauhavalla, k. 13.11.1984 Ruotsissa Nynäshamnissa. Puoliso 20.7.1947 Kauhavalla Matti Aatos Leván e Levä, s. 7.3.1921 Kauhavalla. Ruotsi, k. 10.3.1993 Eskilstunassa. Anni oli Tele-yhtiössä työssä ja Matti oli pastori. He olivat Ruotsin kansalaisia v:sta 1970. VIII. Lapsia, vanhimmat syntyneet Kauhavalla, nuorimmat Seinäjoella: Markku (Marco) Heikki Matias, s. 19.5.1948. Taulu 528. Mauri Kaarlo Johannes, s. 1.10.1951. Taulu 529. Kaarina, s. 18.12.1953. Taulu 530. Kyllikki Maria-Liisa, s. 3.12.1965. Taulu 531. Taulu 528. VIII. Markku (Marco) Heikki Matias Leván (äiti Anni Ellen Seppälä, taulu 527), s. 19.5.1948 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1973 Birgitta Andersson, s. 28.12.1946 Ruotsissa Sandvigenissä. Erosivat lokakuussa 1978. Puoliso 2:o 23.7.1983 Ruut Kirsti Päivikki Närhi, s. 17.6.1958 Toholammilla. Markku on tekninen markkinointipäällikkö ja Ruut on kotiäiti. Perhe asuu Ruotsissa Huskvarnassa. Heillä on Ruotsin kansalaisuus. IX. Lapsia, syntyneet Skellefteåssa: 1. Andre, s. 8.3.1978. 2. Carolin Deborah, s. 30.6.1984.

2. Robert Cristopher, s. 30.6.1984. 2. Catrine Irene, s. 27.8.1987. Taulu 529. VIII. Mauri Kaarlo Johannes Leván (äiti Anni Ellen Seppälä, taulu 527), s. 1.10.1951 Kauhavalla. Puoliso 28.5.1977 Aune Marjatta Kuronen, s. 30.10.1952 Sodankylässä. Mauri on lääkäri ja Marjatta on ekonomi. Perhe asuu Ruotsissa Järpällassa ja he ovat Ruotsin kansalaisia. IX. Lapsia, syntyneet Järfällassa: Mauri Mikael, s. 9.3.1978. Martin Matias, s. 14.3.1980. Hanna-Maria, s. 27.4.1985. Taulu 530. VIII. Kaarina Leván (äiti Anni Ellen Seppälä, taulu 527), s. 18.12.1953 Seinäjoella. Puoliso 16.8.1975Markku Johannes Ohranen, s. 6.12.1953 Kyyjärvellä. Kaarina on sairaanhoitaja ja Markku on. pastori. Perhe on "monikansallinen": äiti on Ruotsin kansalainen ja isä Suomen kansalainen, lapsista Niina ja Jaana ovat Suomen kansalaisia ja Leena ja Henna sekä Suomen että Ruotsin kansalaisia. Perhe asuu Knivstassa. IX. Lapsia, syntyneet Boråsissa, Säpplessä, Järpällassa ja Hämeenlinnassa: Niina Karoliina, s. 7.7.1976. Jaana Marika, s. 25.8.1978. Leena Janet, s. 10.8.1981. Henna Eleonora, s. 27.10.1985. Taulu 531. VIII. Kyllikki Maria-Liisa Leván (äiti Anni Ellen Seppälä, taulu 527), s. 3.12.1965 Seinäjoella. Puoliso 3.8.1984 Urban Gillis Andersson, s. 5.8.1961 Falköpingissä. Kyllikki on röntgenhoitaja ja Urban on pianoteknikko. Perhe on Ruotsin kansalaisia ja he asuvat Dalsjöforsissa. IX. Lapsia, syntyneet Tukholmassa ja Boråsissa: Linda Teresa, s. 19.6.1988. Markus Thomas, s. 13.8.1992. Taulu 532. VI. Lennart Seppälä (äiti Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso, taulu 524), s. 27.8.1901 Kauhavalla, k. 22.1.1991 Kanadassa Ontarion valtiossa. Puoliso Fanni Rintala, s. 20.4.1903 Kauhavalla. Fanni eli leskenä 1994 Kanadassa. Lennart muutti Kanadaan 1923. Hän oli siellä kaivosmiehenä ja rakennuksilla. Hän kävi Suomessa parikin kertaa. Hän teki Timminsin kaivoksessa porukassa "saffin" (shaft) eli kuilunajon maailmanennätyksen 1920-luvulla. Hän ei tavannut veljeään Kustaata kertaakaan, vaikka tämä olikin samalla mantereella. VII. Lapsi syntynyt Vancouverissa: Helli, s. 1925. Taulu 533. Taulu 533. VII. Helli Seppälä (isä Lennart Seppälä, taulu 532), s. 1925 Kanadassa Vancouverissa, k. 1989 Vancouver. Puoliso Jim Lindsay. kanadalainen, lääkäri, k. 1994 Vancouverissa. Perhe oli paljon YK:n tehtävissä, mm. Kuubassa 1960- ja 1970-luvulla. Siksi Helli mm. käänsi Kuuban kulttuurihistorian espanjasta englanniksi. - Jim ja Helli kävivät Suomessa 1982. VIII. Lapsia: Susanna. Peter. Jane. Rose-Marie. Taulu 534. VI. Sylvi Maria Seppälä (äiti Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso, taulu 524), s. 23.5.1908 Kauhavalla, k. 19.9.1988 Kauhavalla. Puoliso 28.10.1933 Kauhavalla Jaakko Viljami Kamppila, s. 22.8.1903 Kauhavalla, k. 3.10.1983 Kauhavalla. Olivat maanviljelijöitä Kauhavan Hirvijoella, josta olivat ostaneet Korkiakosken tilan 1934. Viljami Kamppila oli yhteen otteeseen Kanadassa metsätöissä. Ks. (Levälä 2 s. 110 - )

VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Mauri Jaakko, s. 7.5.1934. Hukkui 28.6.1942. Sauli Juhani, s. 24.7.1945. Taulu 535. Taulu 535. VII. Sauli Juhani Kamppila (äiti Sylvi Maria Seppälä, taulu 534), s. 24.7.1945 Kauhavalla. Puoliso 12.7.1970 Kortesjärvellä Kaarina Helvi Annikki Loukola, s. 13.10.1945 Kortesjärvellä. Sauli ja Kaarina ovat maanviljelijöinä Saulin kotitilalla Kauhavalla. Sauli on mm. kunnanvaltuutettu. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Juha Jaakko, s. 29.12.1970. Liisa Anneli, s. 12.5.1975. Maija Annikki, s. 26.12.1983. Taulu 536. VI. Veikko Armas Seppälä (äiti Liisa Adolfiina Heikintytär Lakso, taulu 524), s. 3.4.1916 Kauhavalla, k. 14.1.1994 Kauhavalla. Puoliso 23.10.1938 Kauhavalla Sanna-Liisa (Sanni) Huhtala, s. 10.10.1918 Kauhavalla. Vanhemmat: Jaakko Huhtala ja Sanna Liisa Polvi. Ovat olleet maanviljelijöinä Kauhavalla. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Reino Lennart, s. 27.10.1939. Taulu 537. Liisa Kaarina, s. 15.11.1941. Taulu 538. Jaakko Tapani, s. 20.12.1947. Taulu 539. Antti Veikko, s. 21.9.1951. Taulu 540. Taulu 537. VII. Reino Lennart Seppälä (isä Veikko Armas, taulu 536), s. 27.10.1939 Kauhavalla. Puoliso 1:o 18.4.1965 Kaarina Marjo-Leena Leikoski, s. 20.6.1941 Hyvinkäällä, k. 28.8.1989 Helsingissä. Vanhemmat: Olli ja Oili Leikoski. Kaarina Seppälä oli oik.tiet. kand. Hän työskenteli työvoimaministeriön notaarina, myöhemmin KELAn toimistosihteerinä. Puoliso 2:o 12.5.1994 Eeva Hämäläinen e Kukko, s. 7.8.1941 Laukaassa. Hän on merkonomi ja työskentelee tiedottajana Kemiralla. Reino on fil. kand. (1965. Hän on aiemmin toiminut matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana ensin Seinäjoella, sitten Helsingissä. Hän oli kouluhallituksessa matematiikan ylitarkastajana 1976 - 1991 ja on v:sta 1991 opetusneuvoksena opetushallituksessa. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen. VIII. Lapsia, syntyneet Seinäjoella ja Helsingissä: Lauri Jaakko, s. 2.10.1965. Lauri on dipl.ins. ja työskentelee Data-Helsingissä. Perttu Elias Henrik, s. 10.5.1970. Perttu oli 1994 opiskelija TKK:ssa. Taulu 538. VII. Liisa Kaarina Seppälä (isä Veikko Armas, taulu 536), s. 15.11.1941 Kauhavalla. Puoliso 1966 Alpo Taavetti Seppälä, s. 7.1939 Valkealassa. Liisa on kuntohoitaja Lohjalla. Alpo työskentelee Suomen 3M:llä. Eronneet 1991. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Pertti Antero, s. 13.3.1967. Puoliso 1990 Sinikka Äijänen, s. Karstulassa. Pertti oli 1994 kielitieteen ylioppilas ja Sinikka lääket. kand.. Susanna Katariina, s. 29.6.1970. Susanna on sair.hoitaja. Taulu 539. VII. Jaakko Tapani Seppälä (isä Veikko Armas, taulu 536), s. 20.12.1947 Kauhavalla. Puoliso 16.12.1972 Maj-Lis Anna Kaisa Ruokonen, s. 12.3.1951 Seinäjoella. Jaakko on dipl.ins. ja on Outokumpu Oy:n palveluksessa. Hän asui perheineen ensin Outokummussa ollessaan työssä Outokumpu Oy:ssä, sitten Siilinjärvellä 1975 - 1990 ollessaan työssä Kemiralla ja v:sta 1990 Espoossa, kun työpaikkana on taas Outokumpu Oy. - Jaakko on suvun nuorin "kaivosmies": hän oli 1994 Kanadassa tekemässä tutkimuksia samoilla tienoilla Kanadassa Timminsissä, jossa setä Lennart oli tekemässä 1920-luvulla maailmanennätyksen kuilunajossa. Maj-Lis on sairaanhoitaja. VIII. Lapsia, syntyneet Siilinjärvellä: Salla Eliina, s. 27.7.1977. Heini Maria, s. 9.12.1981. Leni Eveliina, s. 5.12.1985. Taulu 540.

VII. Antti Veikko Seppälä (isä Veikko Armas, taulu 536), s. 21.9.1951 Kauhavalla. Puoliso 1979 Anja Tuulikki Korhonen, s. 13.9.1955 Siilinjärvellä. Antti on maanviljelijä Siilinjärven Kasurilassa ja Anja on sairaanhoitaja. Antti löysi tulevan vaimonsa Siilinjärveltä ollessaan siellä veljensä Jaakon luona vierailulla. VIII. Lapsia: Tuomo, s. 29.4.1980. Mari, s. 21.10.1984. Taulu 541. IV. Liisa Juhantytär Tuohisaari (äiti Kaisa Antintytär Pesonen, taulu 518), s. 3.5.1834 Alahärmässä, k. 11.2.1900 Alahärmässä. Puoliso 29.6.1856 Alahärmässä Karl (Kalle) Gustaf Karlinpoika Bro, s. 4.8.1834 Pietarsaaressa Storstarassa, k. 4.9.1886 Alahärmässä Köykkärissä. Vanhemmat: Karl Erikinpoika Bro ja Beata Helena Mattsintytär Eide. Karl tuli Uudestakaarlepyystä 1849 ensin rengiksi Kojoseen. Ensimmäisen lapsen syntyessä Karl ja Liisa olivat torppareina Tynissä, sitten Pesosessa ja 1865 he siirtyivät talollisiksi Köykkäriin. Nimenä säilyi kuitenkin Bro. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anna, s. 24.1.1857, k. 19.6.1857. Karl Gustaf, s. 27.4.1858, k. 9.5.1858. Juho, s. 14.5.1859, k. 13.7.1859. Kustaa, s. 15.8.1860. Taulu 542. Sofia, s. 5.5.1862. Taulu 572. Liisa, s. 20.8.1864, k. 6.8.1887. Puoliso 17.4.1887 Alahärmässä Juho Jaakko Ollinmäki, s. 16.2.1864 Alahärmässä, k. 5.10.1949 Alahärmässä. Äiti Valpuri Juhontytär Porrasmäki. Jaakko oli torpparina Ekoluomassa 1891 - ja myöhemmin Ollinmäessä. Hän solmi toisen avioliiton 1888 Amalia Antintytär Pietarinkankaan kanssa. Tästä toisesta aviosta on lapsia. Sanna Maija, s. 9.6.1869. Taulu 726. Anna, s. 22.1.1871, k. 21.3.1873. Jaakko, s. 2.2.1873, k. 24.5.1947 Pedersöre. Puoliso 20.2.1898 Maria Josefina Ekholm, s. 20.3.1871 Nurmijärvellä, k. 7.3.1936 Pedersöressä. Jaakko ja Maria muuttivat Pietarsaareen 13.6.1898. Jaakko oli kivityömies ja he asuivat Pedersören Karhusaaressa kuolemaansa asti Juho, s. 10.8.1874, k. kuumetautiin 30.11.1891. Taulu 542. V. Kustaa Kaarlenpoika Bro (äiti Liisa Juhantytär Tuohisaari, taulu 541), s. 15.8.1860 Alahärmässä, k. 13.12.1939 Alahärmässä. Puoliso 20.3.1892 Alahärmässä Anna Loviisa Abrahamintytär Tollikko, s. 16.5.1862 Jepualla, k. 13.7.1941. Vanhemmat: Abraham Johaninpoika ja Valborg Jakobintytär Tollikko. Kustaa oli itsellinen Köykkärissä. Annalla oli poika Jaakko Tobias Annanpoika, s. 9.1.1886 Jepualla. Tämäkin käytti Bro-nimeä. Hänen puolisonsa oli Hilda Nukala ja heillä useita lapsia. - Isäpuoli Kustaa piti Jaakko Tobiasta kuin omana poikanaan. VI. Lapsia, 4 vanhinta ja 6. syntyneet Alahärmässä, 5. Pietarsaaressa, nuorin Jepualla: Kaarle Kustaa, s. 17.1.1893, k. 22.6.1893. Johannes, s. 25.3.1894. Taulu 543. Kaarle Kustaa, s. 22.10.1896. Taulu 558. Artur, s. 9.5.1898, k. 18.8.1900. Fanny Maria, s. 24.9.1901. Taulu 561. Artturi Nikolai, s. 4.9.1905, k. 16.1.1915. Anna Adolfiina, s. 4.12.1907. Taulu 567. Taulu 543. VI. Johannes Kustaanpoika Bro (isä Kustaa Kaarlenpoika Bro, taulu 542), s. 25.3.1894 Alahärmässä, k. 11.9.1970. Puoliso 11.4.1915 Alahärmässä Amanda Adolfiina Kustaantytär Saha, s. 9.10.1896 Alahärmässä, k. 4.5.1928 Jepualla. Vanhemmat: Kustaa Marianpoika Saha ja Susanna Matintytär Näkyvä. Johannes ja perhe muuttivat Jepualle 11.1.1917. Heillä oli mäkitupa Jepuan Tollikossa. Pojat Kustaa ja Eskil ovat kirjoittaneet nimensä Broo. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Jepualla: Lilja (Lilian) Anna Amanda, s. 5.11.1915. Taulu 544. Kustaa Eino, s. 20.9.1917. Taulu 548. Laina Susanna, s. 3.2.1921, k. 15.3.1925. Eskil Johannes, s. 30.6.1925. Taulu 555.

Taulu 544. VII. Lilja (Lilian) Anna Amanda Johanneksentytär Bro (isä Johannes Kustaanpoika Bro, taulu 543), s. 5.11.1915 Alahärmässä. Perhe muutti Pohjan kuntaan 1937 ja sieltä Ruotsiin Oxelösundiin. Puoliso 19.12.1936 Tammisaaressa (Ekenäs) Selim Uno Uriel Strand, s. 19.10.1912 Uudessakaarlepyyn mlk:ssa, k. 22.3.1983 Ruotsissa. Äiti Anna Sofia Strand. Uno oli rautatehtaan työntekijä VIII. Lapsia, syntyneet Tenholassa: Birgit, s. 19.8.1937. Puoliso 7.6.1959 Hebyssä Ruotsissa Bror Norrgård, s. 3.5.1934 Maalahdessa. Ingmar, s. 21.7.1941. Margaretha Gerda Helena, s. 3.3.1946. Taulu 545. Alice, s. 26.9.1948. Taulu 546. Eva Ulla Cristina, s. 28.11.1950. Taulu 547. Taulu 545. VIII. Margaretha Gerda Helena Strand (äiti Lilja (Lilian) Anna Amanda Johanneksentytär Bro, taulu 544), s. 3.3.1946. Puoliso 24.9.1966 Oxelösundissa Börje Stén, s. 16.10.1941 Valkeakoskella. IX. Lapsi syntynyt Nyköpingissä: Roger, s. 2.11.1973. Taulu 546. VIII. Alice Strand (äiti Lilja (Lilian) Anna Amanda Johanneksentytär Bro, taulu 544), s. 26.9.1948. Puoliso 12.6.1972 Oxelösundissa Beslen Arslanogullari, s. 29.10.1939. IX. Lapsia, vanhemmat syntyneet Nyköpingissä, nuorin Silivrissä Turkissa: Sebastian, s. 22.4.1969. Sandra, s. 14.10.1977. Selin, s. 10.12.1980. Taulu 547. VIII. Eva Ulla Cristina Strand (äiti Lilja (Lilian) Anna Amanda Johanneksentytär Bro, taulu 544), s. 28.11.1950. Puoliso 23.6.1970 Silkeborgissa Tanskassa Peder K. Jepsen, s. 20.7.1947 Haderupissa Tanskassa. IX. Lapsia: Jonas, s. 27.6.1977. Jakob, s. 9.11.1983. Taulu 548. VII. Kustaa Eino Johanneksenpoika Broo (isä Johannes Kustaanpoika Bro, taulu 543), s. 20.9.1917. Puoliso 12.10.1941 Jepualla Aino Amalia Finni, s. 18.5.1916 Jepualla. Vanhemmat: Jaakko Filemon Finni ja Amalia Amanda Liinamaa. VIII. Lapsia, syntyneet Jepualla: Eva Anna Lisa, s. 11.5.1941. Taulu 549. Oili Aino Amanda, s. 21.10.1945. Taulu 551. Ritva Seija Marita, s. 20.10.1951. Taulu 553. Anneli Elisabet, s. 3.11.1955. Taulu 554. Taulu 549. VIII. Eva Anna Lisa Broo (isä Kustaa Eino Johanneksenpoika Broo, taulu 548), s. 11.5.1941 Jepualla. Puoliso 23.7.1961 Jepualla Esa Pukkila, s. 15.6.1940 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Jaakonpoika Pukkila ja Ida Vilhelmiina Mäki. Eva on myyjä ja Esa on sähköasentaja. Esa on eläkkeellä ja harrastaa sukututkimusta. Perhe asuu Edsevössä Pedersöressä. IX. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Seija Kristiina, s. 5.9.1963. Taulu 550. Katja Susanna, s. 14.2.1969. Taulu 550. IX. Seija Kristiina Pukkila (äiti Eva Anna Lisa Broo, taulu 549), s. 5.9.1963 Pietarsaaressa. Puoliso 10.8.1985 Pedersöressä Jan Anders Kjellman, s. 10.11.1954 Ähtävällä. Vanhemmat: Albert ja Alma Kjellman. Perhe asuu Edsevössä Pedersöressä.

X. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa, nuorin Pedersöressä: Lukas Albert Esaias, s. 10.5.1990. Oliver Jan Anders, s. 0.5.1993. Tove Alma Amanda, s. 23.1.1995. Taulu 551. VIII. Oili Aino Amanda Broo (isä Kustaa Eino Johanneksenpoika Broo, taulu 548), s. 21.10.1945 Jepualla. Puoliso Jouko Antero Perä, s. 11.2.1943 Alahärmässä, k. 15.12.1993. IX. Lapsi syntynyt Pietarsaaressa: Timo Antero, s. 28.3.1964. Taulu 552. Taulu 552. IX. Timo Antero Perä (äiti Oili Aino Amanda Broo, taulu 551), s. 28.3.1964 Pietarsaaressa. Puoliso 1990 Helena Elisabet Bjolin, s. 4.10.1966 Kronobyssä. Timo on metallityöntekijä ja Helena on hammashoitaja. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi syntynyt Pietarsaaressa: Tomas Antero, s. 0.9.1991. Taulu 553. VIII. Ritva Seija Marita Broo (isä Kustaa Eino Johanneksenpoika Broo, taulu 548), s. 20.10.1951 Jepualla. Puoliso 8.7.1972 Göran Bo-Erik Nyberg, s. 23.6.1951 Purmossa. Ritva on päivähoitaja ja Bo-Erik on metallityöntekijä. Perhe asuu Pietarsaaressa. IX. Lapsi syntynyt Pietarsaaressa: Annika Mikaela, s. 16.9.1977. Taulu 554. VIII. Anneli Elisabet Broo (isä Kustaa Eino Johanneksenpoika Broo, taulu 548), s. 3.11.1955 Jepualla. Puoliso 31.7.1976 Reino Henrik Kalliosaari, s. 26.8.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Kalliosaari ja Rauha Frida Hepokangas. Anneli on konttoristi ja Reino on metallityöntekijä. Perhe asuu Pietarsaaressa. IX. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Minna Katariina, s. 15.8.1977. Jukka Henrik, s. 27.5.1979, k. 25.10.1994. Taulu 555. VII. Eskil Johannes Johanneksenpoika Broo (isä Johannes Kustaanpoika Bro, taulu 543), s. 30.6.1925 Jepualla. Hukkui 7.7.1988 Ruotsissa Mälareniin. Puoliso 22.7.1951 Eila Amalia Syynimaa, s. 9.5.1930 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai Viljami Syynimaa ja Esteri Susanna Pykäläaho. Eskil oli sairaseläkkeellä. (Levälä-släkten 1.2 D 549.) Eila on ollut huoneistosiivooja, on eläkkeellä (1996). Hän asuu Ruotsissa Torshällassa. VIII. Lapsia, syntyneet Eskilstunassa: Tore Johannes, s. 9.10.1955. Tore on naimaton (1996). Tuula Kristiina, s. 25.9.1960. Taulu 556. Tarja Katariina, s. 18.5.1962. Taulu 557. Taulu 556. VIII. Tuula Kristiina Broo (isä Eskil Johannes Johanneksenpoika, taulu 555), s. 25.9.1960 Eskilstunassa. Puoliso 21.6.1996 Torshällassa Ossi Antero Timberg, s. Alatorniolla. Vanhemmat: Eero Timberg ja Arja Laurikainen. IX. Lapsia: Camilla Susanna, s. 30.5.1982. Christian Michael, s. 25.6.1990. Taulu 557. VIII. Tarja Katariina Broo (isä Eskil Johannes Johanneksenpoika Broo, taulu 555). vai Tanja - Syntynyt 18.5.1962 Eskilstunassa. Puoliso 28.12.1989 Torshällassa Jouni Anton Timberg, s. Alatornio. Vanhemmat: Eero Timberg ja Arja Laurikainen. IX. Lapsia: Jimmy Anton, s. 23.2.1988, k. 24.6.1989.

Katariina Louise, s. 22.10.1990. Taulu 558. VI. Kaarle Kustaa Kustaanpoika Bro (isä Kustaa Kaarlenpoika Bro, taulu 542), s. 22.10.1896 Alahärmässä, k. 30.3.1950 Jepualla Gunnarissa. Nimi myöhemmin ruotsinkielisessa muodossa Carl Gustav. Puoliso n. 1935 Hildur Irene Andersintytär Gunnar, s. 20.12.1899 Jepualla Gunnarissa, k. 26.12.1993. Vanhemmat: Anders Gustav Henrikinpoika Gunnar ja Lovisa Gustavintytär Heikfolk. Kaarle muutti Jepualle 27.11.1915. Hän on ensin renki, myöhemmin pienviljelijä Gunnarissa. Hildur asui miehensä kuoleman jälkeen tyttären luona Stenbackassa (Bärssläkten K 148). VII. Lapsi: Rut Gunvor Alice, s. 10.6.1936. Taulu 559. Taulu 559. VII. Rut Gunvor Alice Bro (isä Kaarle Kustaa Kustaanpoika Bro, taulu 558), s. 10.6.1936 Jepualla Gunnarissa. Puoliso 23.7.1961 Jepualla Herbert Gustav Henrikinpoika Eklund, s. 3.11.1934 Pietarsaaressa. Ovat maanviljelijöitä Herbertin kotitilalla Stenbackassa. Vanhemmat: Henrik Gustav Eklund ja Jenny Maria Stenbacka. VIII. Lapsia, syntyneet Jepualla: Barbro Alice, s. 11.4.1963. Taulu 560. Kjell Gustav, s. 20.6.1967. On käynyt maatalousoppilaitoksen viljelijälinjan 1983 - 85. Taulu 560. VIII. Barbro Alice Eklund (äiti Rut Gunvor Alice Bro, taulu 559), s. 11.4.1963 Jepualla Stenbackassa. Puoliso 10.11.1990 Karl-Gustav Julin, s. 14.3.1958 IX. Lapsia, syntyneet Jepualla: Erika Irene, s. 3.3.1991. Henrik Gustav, s. 6.4.1993. Taulu 561. VI. Fanny Maria Kustaantytär Bro (isä Kustaa Kaarlenpoika Bro, taulu 542), s. 24.9.1901 Pietarsaaressa, k. 23.4.1980. Puoliso Lennart Oskar Laxén, s. 25.11.1902 Jepualla, k. 3.6.1976. VII. Lapsia, syntyneet Jepualla: Margit Vilhelmiina, s. 15.1.1929. Taulu 562. Manne Lennart, s. 30.3.1930. Taulu 564. Paul Mach, s. 3.11.1931. Taulu 565. Taulu 562. VII. Margit Vilhelmiina Laxén (äiti Fanny Maria Kustaantytär Bro, taulu 561), s. 15.1.1929 Jepualla. Puoliso Per Ingmar Granholm, s. 11.9.1929. Eronneet 1975. Margit asuu Ruotsissa. VIII. Lapsi syntynyt Ruotsissa: Majvor Christine, s. 1.9.1955. Taulu 563. Taulu 563. VIII. Majvor Christine Granholm (äiti Margit Vilhelmiina Laxén, taulu 562), s. 1.9.1955 Ruotsi. Avopuoliso Per Sören Rosenqvist, s. 5.4.1955 Närpiössä. IX. Lapsia, syntyneet Ruotsissa: Linn Jennifer Marie, s. 21.4.1981. Dan Peter, s. 25.7.1984. Taulu 564. VII. Manne Lennart Laxén (äiti Fanny Maria Kustaantytär Bro, taulu 561), s. 30.3.1930 Jepualla, k. 9.10.1981 Ruotsissa Upplannin Väsbyssä. Puoliso Soili Marjatta Parviainen, s. 12.6.1937. Eronneet 1980. VIII. Lapsia, syntyneet Ruotsissa: Carina, s. 28.12.1959. Monica, s. 22.9.1964. Taulu 565.

VII. Paul Mach Laxén (äiti Fanny Maria Kustaantytär Bro, taulu 561), s. 3.11.1931 Jepualla. Puoliso 8.9.1957 Eevi Anneli Huhtala, s. 23.12.1937 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti ja Ida Huhtala. Paul on rataesimies Jepualla. Hän on selvittänyt Bron sukua ja luovuttanut tietoja tähän selvitykseen. VIII. Lapsi syntynyt Kovjoella: Cay Paul Ingemar, s. 13.8.1958. Taulu 566. Taulu 566. VIII. Cay Paul Ingemar Laxén (isä Paul Mach Laxén, taulu 565), s. 13.8.1958 Kovjoella. Puoliso 16.12.1978 Rut Ingegerd Marita Karlsson, s. 21.9.1958 Ahvenanmaalla. IX. Lapsi syntynyt Ahvenanmaalla: Hans Pär Ingemar, s. 30.4.1981. Taulu 567. VI. Anna Adolfiina Kustaantytär Bro (isä Kustaa Kaarlenpoika Bro, taulu 542), s. 4.12.1907 Jepualla. Puoliso 6.2.1927 Alahärmässä Toivo Nikolai Ekola, s. 27.2.1900 Alahärmässä, k. 29.1.1985 Alahärmässä Ekolassa. Vanhemmat: Antti Henrikinpoika Ekola ja Sanna Maria Siimonintytär Vakkuri. Nikolai (Kassan-Nikolai) ja Anna olivat maanviljelijöitä. Nikolai toimi lisäksi kansanhuollonjohtajana. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Eeva Maria Inkeri, s. 12.7.1927, k. 19.3.1929. Anna Kaarina, s. 16.8.1928. Pentti Heikki, s. 15.9.1929. Taulu 568. Eila Maria, s. 16.3.1931. Eila on ollut siivoojana Vaasassa. Nyt eläkeläisenä (1995) hän asuu Ekolassa äitinsä luona. On naimaton. Antti Kustaa, s. 9.12.1932. Taulu 569. Juho Ilmari, s. 9.11.1934. Taulu 570. Eeva Kyllikki, s. 18.2.1936. Puoliso 18.12.1989 Helsingborgissa Harry Lembra, s. 9.9.1927 Haapsalussa Virossa. Vanhemmat: Theodor ja Mathilda Lembra. Eeva on sairaala-apulainen ja Harry on merimies. Eeva Lembra on Ruotsin kansalainen v:sta 1976 ja hän asuu miehensä kanssa Helsingborgissa. Liisa Inkeri, s. 17.9.1940. Aino Vieno Marjatta, s. 3.7.1944. Taulu 571. Markku Simo, s. 3.6.1947.Markku on prosessinhoitaja Vaasassa Sareko Agri Oy:llä. Hän on naimaton. Helena Pirjo Marketta, s. 6.3.1951. Taulu 568. VII. Pentti Heikki Ekola (äiti Anna Adolfiina Kustaantytär Bro, taulu 567), s. 15.9.1929 Alahärmässä, k. 5.11.1994 Kangasalla. Puoliso 31.1.1954 Hyvinkäällä Tellervo Miettinen, s. 3.3.1934 Muuruvedellä. Vanhemmat: Olli Miettinen ja Martta Jormalainen. Pentti on agrologi ja on toiminut tilanhoitajana. VIII. Lapsia (kaikki syntyneet eri paikkakunnalla): Ulla Helena, s. 6.6.1954 Helsingissä. Puoliso 3.11.1973 Kangasalla Ilpo Ilmari Kangas, s. 9.4.1951. Päivi Tellervo, s. 28.4.1956 Lapualla. Puoliso 7.12.1974 Kangasalla Markku Antero Sinisalo, s. 9.5.1952. Eila Marjatta, s. 27.5.1957 Kajaanissa. Kaija Annikki, s. 12.3.1959 Orivedellä. Puoliso 21.8.1981 Tampereella Ari Veikko Matti Iivonen, s. 15.8.1954. Kari Heikki, s. 16.12.1960 Valkeakoskella. Pirjo Tuulikki, s. 19.4.1964 Tampereella. Taulu 569. VII. Antti Kustaa Ekola (äiti Anna Adolfiina Kustaantytär Bro, taulu 567), s. 9.12.1932 Alahärmässä. Puoliso 14.7.1957 Jalasjärvellä Ritva Annikki Hämäläinen, s. 23.8.1933 Salmissa. Vanhemmat: Juhana ja Aleksandra Hämäläinen. Antti on kuorma-autoilija ja Ritva on siivooja. Perhe asuu Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Timo Antti Juhani, s. 24.4.1959. Tarja Kaarina Annikki, s. 20.3.1960. Jukka Pekka Tapani, s. 17.8.1961. Tuula Sari Helena, s. 19.4.1964. Taulu 570.

VII. Juho Ilmari Ekola (äiti Anna Adolfiina Kustaantytär Bro, taulu 567), s. 9.11.1934 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1961 Salossa Ritva Alina Aaltonen, s. 25.7.1939 Kiskossa. Vanhemmat: Arvo Alarik ja Elli Elina Aaltonen. Juho on kaivosmies, hän on porari ja Ritva on laitoshuoltaja. Perhe muutti Kiskoon 1962, jossa asuvat. VIII. Lapsia, syntyneet Kiskossa: Elina Kaarina, s. 3.1.1964. Ilkka Antti Ilmari, s. 26.3.1966. Klaus Mika Johannes, s. 29.3.1974. Taulu 571. VII. Aino Vieno Marjatta Ekola (äiti Anna Adolfiina Kustaantytär Bro, taulu 567), s. 3.7.1944 Alahärmässä. Puoliso 21.3.1980 Helsingissä Yrjö Pulli, s. 25.3.1930 Koivistolla. Vanhemmat: Sulo Pulli ja Elma Kokkala. Aino on asunut ennen avioliittoa Ruotsissa n. 1970 - 1974. Hän on kotiavustaja ja Yrjö on merimies. VIII. Lapsi syntynyt Helsingissä: Aino Kristiina, s. 19.1.1981. Taulu 572. V. Sofia Kaarlentytär Bro (äiti Liisa Juhantytär Tuohisaari, taulu 541), s. 5.5.1862 Alahärmässä, k. 21.10.1916 Alahärmässä. Puoliso 10.7.1881 Alahärmässä Matti Henrikinpoika Ekola, s. 24.6.1858 Alahärmässä Ekolassa, k. 16.7.1925 Alahärmässä. Vanhemmat: Henrik Matinpoika ja Liisa Erkintytär Ekola. Sofia ja Matti olivat talollisia Ekolassa. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Adolfiina, s. 19.4.1883. Taulu 573. Emanuel, s. 3.12.1884 Alahärmässä,. julistettu kuolleeksi 22.10.1974 Yhdysvalloissa. Puoliso 3.12.1907 Liisa Vilhelmiina Antintytär Huhtala, s. 7.4.1883 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Samuelinpoika ja Liisa Kustaantytär Huhtala. Emanuel muutti 1903 siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin ja Liisa muutti 1905. Henrik Nikolai, s. 5.11.1886. Taulu 607. Amanda, s. 29.6.1888. Taulu 638. Matti Erland, s. 18.2.1890, k. 6.1.1969 Yhdysvalloissa. Matti muutti siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin 1910. Hän on ollut siellä naimisissa, vaimon nimi on Elina. Hilma, s. 22.1.1892. Taulu 678. Antti, s. 28.1.1894. Taulu 688. Johannes, s. 28.12.1895, k. 6.4.1898. Kustaa Rafael, s. 27.5.1897. Taulu 694. Juha, s. 22.2.1899, Taulu 695. Väinö, s. 8.10.1900. Taulu 702. Arvi, s. 15.2.1902. Taulu 704. Ksenia (Senja) Sofia, s. 26.7.1903. Taulu 714. Kalle, s. 12.6.1905. Taulu 715. Vihtori, s. 17.10.1906. Taulu 720. Taulu 573. VI. Liisa Adolfiina Matintytär Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 19.4.1883 Alahärmässä, k. 5.12.1958 Alahärmässä. Puoliso 29.6.1902 Alahärmässä Matti Kustaanpoika Ylinen, s. 8.11.1881 Alahärmässä, k. 2.4.1914 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Erkinpoika Ylinen ja Maria Juhantytär Mutka. Olivat talollisia Ekolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kustaa Viljami, s. 1.1.1903. Taulu 574. Helmi Maria, s. 15.9.1906. Taulu 584. Lilja Amanda, s. 5.6.1908, k. 9.1.1910. Impi Adolfiina, s. 1.7.1910. Taulu 592. Lilja Amanda, s. 21.8.1911. Taulu 597. Vieno Sofia, s. 17.8.1913. Taulu 600. Taulu 574. VII. Kustaa Viljami Ylinen (äiti Liisa Adolfiina Matintytär Ekola, taulu 573), s. 1.1.1903 Alahärmässä, k. 11.4.1979 Alahärmässä. Puoliso 15.8.1926 Vilhelmiina Matintytär Heikkilä, s. 22.1.1905 Alahärmässä, k. 5.1.1979

Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Erkinpoika Heikkilä ja Liisa Vilhelmiina Juhontytär Näsi. Olivat maanviljelijöitä Ekolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matias (Matti) Kustaa, s. 3.9.1927. Taulu 575. Marjatta Vilhelmiina, s. 6.4.1929. Puoliso 15.8.1951 Alahärmässä Aatos Antti Johannes Kujala, s. 16.10.1929 Alahärmässä Köykkärissä. Vanhemmat: Matti Ilmari Kujala ja Lilja Elisabet Laituri. Marjatta on ollut koneapulainen Wilh. Schaumanilla säkkitehtaalla, nyt (1995) hän on eläkkeellä. Hän on ollut vahvasti mukana Pietarsaaren härmäläisten ohjelmatoiminnassa. Aatos on ollut konduktööri, nyt (1995) eläkkeellä. Hän on ollut kuoromies jo kymmeniä vuosia. Majatta ja Aatos Kujala asuvat Pietarsaaressa. Meimi Adolfina, s. 19.6.1931. Taulu 578. Maire Kyllikki, s. 1.8.1933. Taulu 579. Martta Eliisa, s. 16.12.1935. Taulu 581. Maija Anneli, s. 3.6.1949. Taulu 583. Taulu 575. VIII. Matias (Matti) Kustaa Ylinen (isä Kustaa Viljami Ylinen, taulu 574), s. 3.9.1927 Alahärmässä, k. 13.2.1994 Alahärmässä. Puoliso 3.6.1956 Kortesjärvellä Aune Serafia Nikolaintytär Rintala, s. 13.3.1924 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matti Nikolai Rintala ja Lempi Maria Vuorenmaa. Matti ja Aune Ylinen ovat olleet maanviljelijöinä Alahärmän Ekolassa Matin kotitilalla. Matti kävi maamieskoulun ja suoritti nuoriso-ohjaajan tutkinnon. Hän oli erittäin monipuolinen vaikuttaja: hän toimi yli 30 erilaisessa luottamustehtävässä. Niihin kuuluvat kunnan ja kuntainliittojen luottamustehtävät, osuuskaupan, säästöpankin, maamies- ja maatalousseuran, mieskuoron ja kotiseutuyhdistyksen tehtävät, jotka olivat enimmäkseen puheenjohtajan tehtäviä. Hän oli käynnistämässä suurta kotiseututapahtumaa Härmän Häjyylyjä v. 1973 ja hänen johdollaan ehdittiin häjyyllä parikymmentä kertaa. Hänen ansiotaan on suurelta osalta, että kyseinen tapahtuma on erittäin monipuolinen ja korkeatasoinen. Hän sai seuraavat tunnustukset yhteisten asioitten hoitamisesta: nuorisoseuratyöstä Hermannin arvon 1971, pitkäaikaisena kihlakunnan lautamiehenä toimimisesta herastuomarin arvon 1985 ja pitäjänneuvoksen arvon hän sai kesällä 1990. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Markku Tapani, s. 12.9.1957. Taulu 576. Mauri Matias, s. 1.8.1963, k. 4.8.1963. Mauno Veikko, s. 23.9.1965. Taulu 577. Taulu 576. IX. Markku Tapani Ylinen (isä Matias (Matti) Kustaa Ylinen, taulu 575), s. 12.9.1957 Alahärmässä. Puoliso 20.8.1988 Alahärmässä Vuokko Marjaana Päivikki Kuivala, s. 8.10.1960 Haukiputaalla. Vanhemmat: Antti Johannes Kuivala ja Eini Eeva Esteri Mettovaara. Markku on dipl.ins. 1983 ja hän toimii suunnitteluinsinöörinä Valmetilla. Vuokko on varatuomari. Markku asuu perheineen Pirkkalassa. X. Lapsia, syntyneet Pirkkalassa: Mirjami Suvi Päivikki, s. 14.8.1990. Martti Tuomas Tapani, s. 5.4.1994. Taulu 577. IX. Mauno Veikko Ylinen (isä Matias (Matti) Kustaa Ylinen, taulu 575), s. 23.9.1965 Alahärmässä. Puoliso 10.6.1989 Eija Irmeli Rinkineva Ylihärmässä, s. 18.9.1965 Ylihärmässä. Vanhemmat: Antti Vilho Rinkineva ja Anita Maria Eriika Mäkiniemi. Mauno on koulutukseltaan agronomi (1990). Hänellä on lisäksi oma maatalouskonsultointiyritys Alahärmässä. Mauno ja Eija asuvat maanviljelijöinä Ekolassa Maunon kotitilalla. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jussi Matias, s. 11.6.1993. Anssi Kustaa, s. 29.12.1994. Taulu 578. VIII. Meimi Adolfina Ylinen (isä Kustaa Viljami Ylinen, taulu 574), s. 19.6.1931 Alahärmässä. Puoliso Veikko Kullervo Kojonen. Toisto, katso taulu 271. Taulu 579.

VIII. Maire Kyllikki Ylinen (isä Kustaa Viljami Ylinen, taulu 574), s. 1.8.1933 Alahärmässä. Puoliso 1.1.1955 Alahärmässä Mauno Johannes Jouppila, s. 7.2.1932 Seinäjoella. Maire on työssä maidonjalostustehtaassa ja Mauno on autoilija. Perhe asuu Seinäjoella. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Laila Tuulikki, s. 2.4.1956. Taulu 580. Jyri Martti, s. 19.5.1960. Puoliso 26.8.1995 Seinäjoella Elina Johanna Mäntylä, s. 17.6.1962 Teuvalla. Vanhemmat: Pentti Johannes Mäntylä ja Liisa Kaarina Hakuri. Jyri on rakennusmestari ja Elina on kodinhoitaja. Perhe asuu Seinäjoella. Leila Maaria, s. 12.4.1962. Taulu 580a. Taulu 580. IX. Laila Tuulikki Jouppila (äiti Maire Kyllikki Ylinen, taulu 579), s. 2.4.1956 Seinäjoella. Puoliso Markku Olavi Niemi, s. 16.2.1956 Seinäjoella. Vanhemmat: Vilho ja Liisa Niemi Laila on konttoristi ja Markku on liikkeenharjoittaja. Perhe asuu Seinäjoella. X. Lapsia: Kirsti Eveliina, s. 6.6.1980. Jarkko Juhani, s. 20.9.1982. Taulu 580a IX. Leila Maaria Jouppila (äiti Maire Kyllikki Ylinen, taulu 579), s. 12.4.1962. Puoliso Anssi Antero Korkiamäki, s. 27.7.1961 Seinäjoella. Vanhemmat: Liisa ja Risto Korkiamäki. Leila on merkonomi ja Anssi on autonkuljettaja. X. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Jani Kristian, s. 18.12.1985. Miia Kristiina, s. 24.8.1989. Taulu 581. VIII. Martta Eliisa Ylinen (isä Kustaa Viljami Ylinen, taulu 574), s. 16.12.1935 Alahärmässä. Puoliso 22.6.1957 Alahärmässä Mauno Eugen Iisakinpoika Lammi, s. 3.3.1932 Alahärmässä Ojalassa. Vanhemmat: Iisak Lammi ja Helmi Susanna Koski. Martta on ylioppilas-merkonomi ja hän on toiminut lastenohjaajana Pietarsaaren suom. seurakunnassa. Hän on yksilöllisellä varhaiseläkkeellä 1994 alkaen. Mauno on koulutukseltaan meijerikkö ja on ollut työssä Wilh. Schaumanilla. Nyt lämmittäjänä Wisaforestilla Pietarsaaressa. Perhe asuu Pietarsaaressa. IX. Lapsia, vanhin ja nuorin syntyneet Pietarsaaressa, keskimmäinen Alahärmässä: Aino Kaarina, s. 20.1.1958. Taulu 582. Paula Kristiina, s. 6.5.1961. Puoliso 16.7.1987 Pietarsaaressa Vesa Ilmari Kannisto, s. 8.1.1961 Tyrväällä. Vanhemmat: Veikko Ilmari Kannisto ja Martta Anneli Tuulikki Helin. Paula on kioski-kahvioapulainen Kuortaneen urheiluopistolla ja Vesa on palomies Kuortaneen palolaitoksella. Paula käyttää nimeä Lammi-Kannisto. Minna Maaria, s. 28.6.1966. Minna-Maaria on ylioppilas 1985, opiskelee valtiotiedettä Helsingin yliopistossa (1995). On lopputyötä vaille valmis. On tehnyt koko ajan toimittajan työtä HS:ssa ja ollut Pohjalaisen kesätoimittajana Pietarsaaressa. Taulu 582. IX. Aino Kaarina Lammi (äiti Martta Eliisa Ylinen, taulu 581), s. 20.1.1958 Pietarsaaressa. Puoliso 9.5.1980 Pietarsaaressa Veikko Rainer Tapanainen, s. 16.1.1956 Pedersöressä. Vanhemmat: Jaakko Lennart Tapanainen ja Helmi Meeri Repo. Aino on vientisihteeri Viexpo osuuskunnalla ja Rainer on työnjohtaja Valioravinnolla. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsia: Taija Kaarina, s. 23.3.1985. Satu Elina, s. 21.12.1987. Taulu 583. VIII. Maija Anneli Ylinen (isä Kustaa Viljami Ylinen, taulu 574), s. 3.6.1949 Alahärmässä. Puoliso 11.4.1971 Alahärmässä Harri Ilmari Lehtonen, s. 14.5.1949 Kemissä. Vanhemmat: Väinö Tuure Olavi Lehtonen ja Lilja Maria Pelmas. Maija on laboratoriohoitaja. Hän pääsi ylioppilaaksi Pietarsaaren yhteislyseosta 1968, kävi talouskoulun ja Turun laboratoriohoitajaopiston, josta valmistui 1971. On töissä Pietarsaaren sairaalan Malmin yksikön (ent. Malmin Aluesairaala) laboratoriossa. Harri kävi koulunsa Alahärmän Kuoppalassa ja laivasähköasentajakurssin Turussa 1970. Sitä ennen hän ehti toimia rahastajana Halding & Rosella. Hän on työskennellyt Wärtsilän Turun telakalla ja

v:sta 1971 sähköasentajana Wisaforestilla. Hänellä on lisäksi oma yritys, joka myy matkapuhelimia. - Perhe on asunut Pietarsaaressa v:sta 1971. IX. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Sari Anneli, s. 24.8.1971. Sari on 1990 ja valmistunut sairaanhoitajaksi Helsingin sairaanhoito-oppilaitoksen röntgenhoitajalinjalta 1994. On töissä Helsingissä Yliopistollisen sairaalan röntgenosastolla. Hän on kihloissa (-94) Mika Elias Salimäen (s. 7.4.1971) kanssa. Sami Veli, s. 30.1.1974. Sami on käynyt Kokkolassa ammattikoulun laboratorio- ja prosessitekniikan linjan, sen jälkeen Kokkolassa Teknillisen koulun prosessitekniikan linjan v. 1994 - 1995. Jatkaa opiskelua (syksy 1995) Helsingin Teknillisessä Opistossa automaatiotekniikan linjalla. Sakari Jake, s. 3.1.1985. Taulu 584. VII. Helmi Maria Ylinen (äiti Liisa Adolfiina Matintytär Ekola, taulu 573), s. 15.9.1906 Alahärmässä, k. 18.6.1990 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1926 Alahärmässä Kustaa Fredrik Filppula, s. 30.9.1904 Alahärmän Ekolassa, k. 12.9.1982 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaa Filppula ja Adolfiina Kustaantytär Ilkkala. Kustaa ja Helmi olivat maanviljelijöinä Ekolassa v:sta 1932. Kustaa lähti siirtolaiseksi Kanadaan pian avioliiton solmimisen jälkeen ja Helmi lähti Kanadaan vuoden kuluttua. Vanhin lapsi syntyi siellä. Perhe palasi Ekolaan n. 1932. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Kanadassa, muut Alahärmässä: Elvi Kyllikki, s. 29.8.1930. Taulu 585. Elna Adolfiina, s. 26.12.1933. Taulu 587. Eero Kustaa, s. 1.9.1936. Taulu 588. Eino Matti, s. 2.6.1938. Taulu 591. Taulu 585. VIII. Elvi Kyllikki Filppula (äiti Helmi Maria Ylinen, taulu 584), s. 29.8.1930 Kanadassa. Puoliso 8.12.1957 Haapajärvellä Aaro Elias Kopola, s. 30.7.1925 Haapajärvellä. Vanhemmat: Ksenja Kyllönen ja Niilo Jalmari Kopola. Elvi ja Aaro ovat maanviljelijöinä Haapajärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Haapajärvellä: Jouko Elias, s. 26.3.1958. Taulu 585a. Esko Kustaa, s. 24.4.1959. Taulu 586. Jouni Jalmari, s. 16.8.1961. Taulu 585b. Helinä Kyllikki, s. 25.4.1966. Taulu 585c Maarit Heleena, s. 5.10.1967. Taulu 585d. Kaija Anneli, s. 21.5.1970. Puoliso Jukka Antero Parttimaa, s. 21.6.1968. Vanhemmat: Anja Tuulikki ja Martti Eemeli Parttimaa. Kaija on keittäjä ja Jukka kaivosmies Hituran kaivoksella. He asuvat Haapajärvellä. Taulu 585a. IX. Jouko Elias Kopola (äiti Elvi Kyllikki Filppula, taulu 585), 26.3.1958 Haapajärvellä. Puoliso Sirpa Kankaanpää, s. 14.9.1960 Pyhäjärvellä (Ol.). Vanhemmat Siviä Pauliina Nurkkala ja Martti Henrikki Kankaanpää. Sirpa on kartanpiirtäjä ja Jouko on metsuri. Perhe asuu Ylivieskassa. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Marjo Pauliina, s. 8.7.1988. Sanna Maarit, s. 7.2.1994, k. 10.3.1994. Suvi, s. 7.3.1995. Taulu 585b. IX. Jouni Jalmari Kopola (äiti Elvi Kyllikki Filppula, s. 16.8.1961 Haapajärvellä. Jouni asuu Haapajärvellä ja on työssä paikallisessa urheiluseurassa. X. Lapsi syntynyt Nivalassa: Jonna Krista Marika, s. 11.11.1987. Hän asuu Kilpisjärvellä. . Taulu 585c. IX. Helinä Kyllikki Kopola (äiti Elvi Kyllikki Filppula, s. 25.4.1966 Haapajärvellä. Puoliso 1990 Tapio Ilari Kananen. Vanhemmat: Sulo Pietari ja Anja Lilja Kaarina Kananen. Helinä, joka on työskennellyt aiemmin Haapaveden emäntäkoululla, on nykyisin lähihoitaja, ja Tapio on rikostutkija. He asuvat Pyhäjärvellä. X. Lapsia, syntyneet Pyhäjärvellä:

Joni Ilari, s. 7.2.1990. Jarno Tapio, s. 15.7.1992. Taulu 585d. IX. Maarit Heleena Kopola (äiti Elvi Kyllikki Filppula, s. 5.10.1967 Haapajärvellä. Puoliso 1988 Pauli Sakari Vähäaho, s. 4.5.1965 Nivalassa. Vanhemmat Leevi Matti Leanderi ja Hanna Sisko Vähäaho. Maarit on maatalon emäntänä ja Pauli on maanviljelijä ja autonkuljettaja. Perhe asuu Nivalassa. X. Lapsia, syntyneet Nivalassa: Pekka Matias, s. 18.7.1989. Riika Senia, s. 3.1.1993 Taulu 586. IX. Esko Kustaa Kopola (äiti Elvi Kyllikki Filppula, taulu 585), s. 24.4.1959 Haapajärvi. Puoliso Leila Inkeri Paavola, s. 1.11.1957 Nivalassa. Perhe asuu Haapajärvellä ja he ovat maanviljelijöitä. X. Lapsia, syntyneet Haapajärvellä: Kaarlo Kustaa, s. 4.3.1983. Kaisa Inkeri, s. 30.9.1984. Niilo Jalmari, s. 12.6.1990. Paavo Elias, s. 13.3.1992. Taulu 587. VIII. Elna Adolfiina Filppula (äiti Helmi Maria Ylinen, taulu 584), s. 26.12.1933 Alahärmässä. Puoliso 31.1.1965 Alahärmässä Iikka Hölsömäki, s. 12.7.1933 Kortesjärvellä. Ovat maanviljelijäitä Kortesjärven Ylikylässä. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Teija Kaarina, s. 24.12.1965. Puoliso 1986 Kari Matias Louhiranta, s. 22.9.1961 Alahärmässä. Teija on käynyt maatalouskoulun. He asuvat Alahärmässä. Perheessä on kolme lasta, jotka ovat syntyneet Alahärmässä: Mikko Matias, s. 16.6.1988, Antti-Jussi, s. 5.9.1989 ja Eetu Hermanni, s. 15.4.1994. Esa Tapani, s. 7.12.1967. Puoliso 1995 Riitta Kaarina _, s. 14.4.1967 Kauhavalla. Heillä on yksi lapsi, joka on syntynyt Kortesjärvellä: Panu Oskari, s. 24.10.1995. Perhe asuu Kortesjärvellä. Juha Matti Jaakko, s. 6.3.1970. Puoliso 1992 Maarit Annika _, s. 10.4.1970 Kauhavalla. Heillä on yksi lapsi, joka on syntynyt Kauhavalla: Annika Suvi Maaria, s. 23.4.1994. Jari Seppo Kalevi, s. 30.11.1977. Hän on koneasentaja ja asuu poikamiehenä Kortesjärvellä. Taulu 588. VIII. Eero Kustaa Filppula (äiti Helmi Maria Ylinen, taulu 584), s. 1.9.1936 Alahärmässä, k. 7.5.1993 Alahärmässä. Puoliso 25.6.1958 Alahärmässä Irma Ritva Elisabet Toivontytär Kangas, s. 20.9.1936 Lapualla, k. 23.7.1988 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Kustaa Kangas ja Ida Linda Tyni. He olivat maanviljelijöitä Sahankylässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jorma Toivo Kustaa, s. 27.1.1960. Taulu 589. Leila Katriina, s. 13.12.1963. Taulu 590. Taulu 589. IX. Jorma Toivo Kustaa Filppula (isä Eero Kustaa Filppula, taulu 588), s. 27.1.1960 Alahärmässä. Puoliso 29.9.1984 Alahärmässä Arja Anneli Löytynoja, s. 9.6.1960 Ylivieskassa. Vanhemmat: Lauri Löytynoja ja Salme Linnala. Jorma on maanviljelijänä kotitilallaan Sahankylässä. Arja on koulutukseltaan apuhoitaja, on emäntänä Filppulassa. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jukka Tuomo Kustaa, s. 29.3.1985. Jari Mikko Johannes, s. 3.11.1987. Jaana Mari Anneli, s. 15.1.1990. Jenna Marjo Elisabet, s. 15.1.1992. Taulu 590. IX. Leila Katriina Filppula (isä Eero Kustaa Filppula, taulu 588), s. 13.12.1963 Alahärmässä. Puoliso Jarmo Hänninen 11.4.1993 Alahärmässä, s. 14.6.1965 Alajärvellä. Vanhemmat: Paavo ja Maija-Liisa Hänninen. Leila on

suurtalousemäntä ja Jarmo on kirvesmies. Leila ja Jarmo asuvat Alajärvellä. Heille valmistui oma koti keväällä 1996 samoihin aikoihin kuin perheen toinen lapsi syntyi. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Alajärvellä: Emmi Maria, s. 26.8.1993 Alahärmässä. Maija Katariina, s. 11.4.1996. Taulu 591. VIII. Eino Matti Filppula (äiti Helmi Maria Ylinen, taulu 584), s. 2.6.1938 Alahärmässä. Puoliso 1:o 18.6.1961 Alahärmässä Linne Kaarina Knuuttila, s. 5.10.1939 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Knuuttila ja Seidi Sylvia Latvala. Linne on työssä Strömbergillä Vaasassa releitten kokoojana. Ovat eronneet. Puoliso 2:o 14.8.1993 Alahärmässä Liisa Irmeli Peltoniemi, s. 10.7.1950 Isossakyrössä. Vanhemmat: Eugen Johannes Peltoniemi ja Mirjam Kulmala. Eino on autonkuljettaja ja Liisa on sotilaskotityöntekijä. He asuvat Vaasassa. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: 1. Martti Juhani, s. 10.7.1961. Martti on trukinkuljettaja ja asuu Vaasassa. Hän on naimaton. Taulu 592. VII. Impi Adolfiina Ylinen (äiti Liisa Adolfiina Matintytär Ekola, taulu 573), s. 1.7.1910 Alahärmässä. Puoliso Eino Matias Fränti, s. 28.10.1912 Kortesjärvellä. He ovat maanviljelijöitä Kortesjärven Fräntilässä. Impi toimii lisäksi kotitalousneuvojana. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Eeva Marjatta, s. 24.12.1938. Eeva on ollut peruskoulun opettajana Ähtärissä. Esko Matias, s. 30.9.1939. Taulu 593. Eero Martti, s. 14.10.1941. Taulu 594. Juhani Markku, s. 18.6.1947. Taulu 595. Jouko Jaakko, s. 15.12.1951. Taulu 596. Taulu 593. VIII. Esko Matias Fränti (äiti Impi Adolfiina Ylinen, taulu 592), s. 30.9.1939 Kortesjärvellä. Puoliso Kaarina Inkeri Keisala, s. 27.2.1947 Lapualla. Esko on ollut opettajana Smedsbyn koulussa Mustasaaressa ja Kaarina on diakonissa. IX. Lapsia: Heidi Marjaana, s. 19.7.1973. Hanna Marika, s. 8.5.1975. Taulu 594. VIII. Eero Martti Fränti (äiti Impi Adolfiina Ylinen, taulu 592), s. 14.10.1941 Kortesjärvellä. Puoliso Hilkka Anneli Savolainen, s. 3.7.1948 Himangalla. Eero on opettajana Kokkolassa ja Hilkka on sairaanhoitajana Kokkolassa keskussairaalassa IX. Lapsia: Marjo Hannele, s. 19.8.1975. Juha Marko Mikael, s. 12.6.1977. Arto Matias, s. 24.5.1984. Taulu 595. VIII. Juhani Markku Fränti (äiti Impi Adolfiina Ylinen, taulu 592), s. 18.6.1947 Kortesjärvellä. Puoliso MarjaLeena Karhusaari, s. 23.1.1952 Lappajärvellä. He ovat maanviljelijöinä Kortesjärvellä Fräntilässä. IX. Lapsi: Johanna Marita, s. 7.7.1980. Taulu 596. VIII. Jouko Jaakko Fränti (äiti Impi Adolfiina Ylinen, taulu 592), s. 15.12.1951 Kortesjärvellä. Puoliso Sointu Paula Marjut Toivonen, s. 21.6.1955 Pyhäranta. Jouko on koulutukseltaan agronomi ja hän on lehtorina Mustialan maatalousoppilaitoksessa. Perhe asuu Sointu on perushoitajana Jorvin sairaalassa. IX. Lapsia: Päivi Marjut, s. 4.9.1981. Markus Uolevi, s. 31.5.1983.

Taulu 597. VII. Lilja Amanda Ylinen (äiti Liisa Adolfiina Matintytär Ekola, taulu 573), s. 21.8.1911 Alahärmässä, k. 17.4.1975 Seinäjoella. Puoliso Johannes Myllymäki, s. 21.4.1901 Seinäjoella, k. 9.1.1975 Seinäjoella. He olivat maanviljelijöitä Seinäjoella. VIII. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Kaisa Marjatta, s. 24.4.1945. Taulu 598. Aino Liisa Mirjami, s. 16.4.1946. Taulu 599. Taulu 598. VIII. Kaisa Marjatta Myllymäki (äiti Lilja Amanda Ylinen, taulu 597), s. 24.4.1945 Seinäjoella. Puoliso Karl Aulis Kjäll, s. 20.9.1937 Vaasassa. Kaisa on pankissa toimistopäällikkönä ja Aulis on markkinointipäällikkö. Perhe asuu Seinäjoella. IX. Lapsi: Hannu Tapani, s. 3.3.1967. Taulu 599. VIII. Aino Liisa Mirjami Myllymäki (äiti Lilja Amanda Ylinen, taulu 597), s. 16.4.1946 Seinäjoella. Puoliso Juhani Aleksanteri Aho, s. 15.9.1949 Lapualla. Aino on terveydenhoitaja ja Juhani on rakennusmestari, hänellä on oma yritys Seinäjoella, jossa perhe asuu. IX. Lapsia: Jami, s. 22.9.1972. Tommi, s. 3.11.1975. Annukka, s. 6.6.1983. Taulu 600. VII. Vieno Sofia Ylinen (äiti Liisa Adolfiina Matintytär Ekola, taulu 573), s. 17.8.1913 Alahärmässä. Puoliso 1:o Mauno Jaakoppi Ekokoski, s. 11.12.1915 Alahärmässä. Hän kaatui 19.7.1941 Särkisyrjässä. Hän oli maanviljelijä. Puoliso 2:o Toivo Matias Gabriel Heikkilä, s. 10.12.1922 Alahärmässä, k. 1989 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai Kaaponpoika ja Maria Matintytär Heikkilä. Vieno ja Toivo olivat maanviljelijöitä Alahärmässä Anttilassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Aino Eliisa, s. 25.5.1935. Taulu 601. 1. Lauri Jaakko, s. 21.8.1937. Taulu 604. 1. Veikko Matti, s. 19.11.1939 Voltti. Taulu 606. 2. Marketta Anna Maija, s. 13.1.1952. Hän on myyjä ja asuu äidin kanssa Alahärmässä. Taulu 601. VIII. Aino Eliisa Ekokoski (äiti Vieno Sofia Ylinen, taulu 600), s. 25.5.1935 Alahärmässä. Puoliso 1.10.1961 Alahärmässä Kauko Matias Kakkuri, s. 14.2.1936 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Sanfrid ja Aili Kakkuri. Aino ja Kauko ovat maanviljelijöitä ja asuvat Alahärmässä Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Tuula Irmeli, s. 22.4.1962. Taulu 602. Timo Matias, s. 21.7.1966. Taulu 603. Taina Eliisa, s. 2.4.1974. opiskelee röntgenhoitajaksi (1995), asuu Alahärmässä. Taulu 602. IX. Tuula Irmeli Kakkuri (äiti Aino Eliisa Ekokoski, taulu 601), s. 22.4.1962 Alahärmässä. Puoliso 5.11.1987 Antti Juhani Niemelä, s. 2.9.1962. Tuula on ylioppilas 1982. Hän ja Antti ovat maanviljelijöinä Evijärvellä. X. Lapsia: Jaakko Juhani, s. 30.4.1988. Tiina Emilia, s. 28.12.1989. Teija Sofia, s. 27.2.1995. Taulu 603.

IX. Timo Matias Kakkuri (äiti Aino Eliisa Ekokoski, taulu 601), s. 21.7.1966 Alahärmässä. Puoliso 3.11.1990 Tuula Maarit Rajamäki, s. 26.11.1967. Timo on ylioppilas 1985 ja johtava maatalouslomittaja Alahärmässä, Tuula on sähköteknikko. X. Lapsia: Mikko Matias, s. 28.4.1991. Marjut Susanna, s. 18.5.1993. Taulu 604. VIII. Lauri Jaakko Ekokoski (äiti Vieno Sofia Ylinen, taulu 600), s. 21.8.1937 Alahärmässä. Puoliso11.8.1937 Iisalmessa Anna-Riitta Kokkomäki, s. 23.4.1940 Sonkajärvellä. Vanhemmat: Juho Taavetti ja Anna Lempi Kokkomäki. He ovat luokanopettajia ja ovat erikoistuneet tietokoneopetukseen. He asuvat Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Himangalla: Anna Maarit, s. 8.5.1964. Taulu 605. Vesa Lauri, s. 1.5.1968. Puoliso 9.7.1994 Eurassa Mira Kristiina Vihavainen, s. 1.2.1969. Vesa on rakennusinsinööri ja Mira on peruskoulunopettaja. He asuvat Helsingissä Taulu 605. IX. Anna Maarit Ekokoski (isä Lauri Jaakko Ekokoski, taulu 604), s. 8.5.1964 Himangalla. Puoliso 24.5.1986 Jukka Tapani Rantamäki. Maarit on ylioppilas 1983, fil. kand. Hän on eronnut ja käyttää nimeä Ekokoski, lapsilla on isän nimi. Maarit asuu Vantaalla. X. Lapsia: Anna Inkeri, s. 17.3.1989. Marju Ailikki, s. 1.2.1992. Taulu 606. VIII. Veikko Matti Ekokoski (äiti Vieno Sofia Ylinen, taulu 600), s. 19.11.1939 Alahärmässä. Puoliso Niemi 26.12.1961 Alahärmässä Aino Leena, s. 25.9.1936 Alahärmässä. Vanhemmat: Lauri Erkki Niemi ja Elna Sofia Paloniemi. Veikko on alikonemestari ja Aino on perushoitaja. He asuvat Voltissa. Suomen liityttyä EU:hun Härmän seudun meijeriltä jouduttiin sanomaan irti 12 henkilöä, niiden joukossa Veikko. Hän ehti olla työelämässä 37 vuotta. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Marja-Leena, s. 10.8.1962. Hän on erikoissairaanhoitaja ja asuu Kokkolassa. Elina Johanna, s. 19.8.1966. Elina on ylioppilas 1985, filosofian maisteri, opiskellut aiemmin Kuula-opistossa Vaasassa. Asuu Helsingissä. Katriina Susanna, s. 19.8.1966. Puoliso 14.2.1991 Laur Kalevi Tamm, s. 25.8.1965. Katriina keskeytti lukion ja meni ammattikouluun ja on nyt perushoitaja ja asuu Helsingissä. Ovat eronneet. Katriina käyttää nimeään Ekokoski. Taulu 607. VI. Henrik Nikolai Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 5.11.1886 Alahärmässä, k. 14.6.1968 Alahärmässä. Puoliso 28.6.1908 Alahärmässä Alina Katariina Antintytär Björkholm, s. 22.4.1887 Alahärmässä, k. 19.2.1968 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti ja Sanna Miina Juhantytär Björkholm. Nikolai matkusti töihin Yhdysvaltoihin 1910 pariksi vuodeksi. Palattuaan hän asui maanviljelijänä omalla tilalla Björkholmassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Eino Matias, s. 7.5.1909. Taulu 608. Vilho Nikolai, s. 23.3.1913. Kaatunut 31.1.1942 Taipale. Puoliso n. 1941 Elna Alli Kaarina Albertintytär Salin, s. 30.4.1924, k. 12.3.1983. Elna muutti Seinäjoelle 1945 ja meni naimisiin metsäteknikko Forsin kanssa. Valio Johannes, s. 27.2.1915. Taulu 615. Bertta Vilhelmiina, s. 6.3.1917. Taulu 621. Lauha Sofia, s. 8.1.1920. Taulu 622. Väinö Henrik, s. 22.2.1922. Taulu 626. Taimi Maria, s. 6.4.1924. Taulu 630. Meimi Eliina, s. 18.3.1926. Taulu 634. Jaakko Nikolai, s. 7.10.1928. Puoliso 21-vuotiaana Impi Laura Emilintytär Perkiömäki, s. 17.1.1929 Alahärmässä, k. 1992 Alahärmässä. Vanhemmat: Samuel Eemil Antinpoika Anttila ja Liisa Adolfiina Juhantytär Kangas. Asuivat maanviljelijöinä Björkholmassa. Heillä ei ollut lapsia. Kalle Kauko, s. 18.8.1930. Taulu 635.

Taulu 608. VII. Eino Matias Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 7.5.1909 Alahärmässä Björkholmassa. Puoliso Edit Maria Holm, s. 7.5.1915 Seinäjoella. Eino on maatalousteknikko. (Perheen tiedot ovat vanhoja!) VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Kauhavalla, 2 seuraavaa Varpaisjärvellä, 4. Paltamossa, ja nuorimmat Kajaanissa: Maija-Liisa, s. 19.1.1942. Taulu 609. Martti Veikko, s. 27.10.1943. Taulu 611. Pirkko Marjatta, s. 26.4.1946. Taulu 612. Pentti Matias, s. 23.10.1948 Paltamossa. Puoliso Laila Kaarina Mustonen, s. 26.11.1942 Sotkamossa. Pentti on autonasentaja Nokialla. Leena Marketta, s. 9.10.1951. Taulu 613. Lauri Markku, s. 19.11.1953 Kajaanissa, k. auto-onnettomuudessa 8.12.1978. Hän oli koulutukseltaan sosionomi ja oli kunnansihteerinä Humppilassa Pirjo Annikki, s. 19.11.1953. Taulu 614. Taulu 609. VIII. Maija-Liisa Ekola (isä Eino Matias Ekola, taulu 608), s. 19.1.1942 Kauhavalla. myyjä. Puoliso Timo Matti Johannes Outinen, s. 14.8.1934 Tampereella. Maija-Liisa on myyjä ja Timo on liikkeenharjoittaja. He asuvat Äänekoskella. IX. Lapsia, syntyneet Kangasalla ja Tampereella, kaksi nuorinta Lempäälässä: Anne Marjatta, s. 18.7.1961. Taulu 610. Päivi Sinikka, s. 25.6.1962. Hän on koulutukseltaan laborantti. Tuula Kristiina, s. 14.7.1963. Hän on koulutukseltaan merkantti. Marja Elina, s. 30.9.1966. Opintopiirin ohjaaja. Taulu 610. IX. Anne Marjatta Outinen (äiti Maija-Liisa Ekola, taulu 609). sairaanhoitaja (?), Äänekoski, s. 18.7.1961 Kangasalla. Puoliso Kimmo Reino Juhani Heinström, s. 12.9.1960 Lohja. Anne on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja Kimmo on kauppa-alalla. X. Lapsi: Elisa Maria, s. 16.5.1980. Taulu 611. VIII. Martti Veikko Ekola (isä Eino Matias Ekola, taulu 608), s. 27.10.1943 Varpaisjärvi. Puoliso Tuire Anneli Forsman, s. 23.10.1945 Helsingissä. Martti on ollut sosiaalitarkastaja ja Tuire on erikoissairaanhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Haminassa: Sari Susanna, s. 10.3.1969. Pasi Pekka, s. 27.4.1973. Taulu 612. VIII. Pirkko Marjatta Ekola (isä Eino Matias Ekola, taulu 608), s. 26.4.1946 Varpaisjärvi. Puoliso Matti Juhani Kirtinen, s. 8.4.1947 Kemissä. Pirkko on sairaala-apulainen ja Matti on autonasentaja. IX. Lapsia: Tomi Markku Juhani, s. 23.8.1970. Minna Maria, s. 16.12.1974. Taulu 613. VIII. Leena Marketta Ekola (isä Eino Matias Ekola, taulu 608), s. 9.10.1951 Kajaanissa. Hän on ammatiltaan laitosapulainen, Kangasala. Hän on eronnut ja hänellä on yksi lapsi. IX. Lapsi: Maarit Marianne, s. 29.7.1977. Taulu 614. VIII. Pirjo Annikki Ekola (isä Eino Matias Ekola, taulu 608), s. 19.11.1953 Kajaanissa. Puoliso Reino Ilmari Koivisto, s. 26.2.1946 Kangasalla. Reino on merkonomi ja sosionomi ja on työssä kaupungin sosiaalivirastossa. Perhe on asunut Tampereella.

IX. Lapsia: Rami Einari, s. 17.3.1976. Ossi Ilmari, s. 29.1.1978. Taulu 615. VII. Valio Johannes Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 27.2.1915 Alahärmässä, k. 1991 Alahärmässä. Puoliso Impi Maria Villentytär Korpela, s. 16.6.1920 Alahärmässä. Vanhemmat: Ville ja Liisa Jaakontytär Korpela. Asuivat maanviljelijöinä Björkholmassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aino Maria, s. 2.10.1945. Taulu 616. Veijo Juhani, s. 14.5.1948. Taulu 617. Veikko Antero, s. 16.8.1950. Taulu 618. Liisa Annikki, s. 31.1.1954. Taulu 620. Jorma Kalevi, s. 15.10.1955. Puoliso Tarja Saila Anitta Isomäki, s. 4.10.1963 Lapualla. Jorma on ylioppilasmerkonomi, varastopäällikkö ja Tarja on ompelija. Taulu 616. VIII. Aino Maria Ekola (isä Valio Johannes Ekola, taulu 615), s. 2.10.1945 Alahärmässä Björkholmassa. Puoliso Eero Olavi Antero Mantere 20-vuotiaana, s. 1.7.1946 Ylihärmässä. Aino on ompelija ja Eero on metsuri. IX. Lapsi: Tapio Antero, s. 19.2.1981. Taulu 617. VIII. Veijo Juhani Ekola (isä Valio Johannes Ekola, taulu 615), s. 14.5.1948 Alahärmässä. Puoliso Sirkka Viljontytär Muhonen, s. 21.3.1949 Pyhäselässä. He erosivat 1982.Veijo Juhani on maanviljelijänä kotitilallaan Björkholmassa. IX. Lapsia: Marko Juhani, s. 29.1.1971. Kimmo Petteri, s. 3.5.1972. Taulu 618. VIII. Veikko Antero Ekola (isä Valio Johannes Ekola, taulu 615), s. 16.8.1950 Alahärmässä. Puoliso Sirkka Marjatta Luomanen 28.2.1971 Alahärmässä, s. 28.12.1951 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Ilmari Luomanen ja Helmi Susanna Hautala. Veikko on trukinkuljettajana Aurajoki Oy:llä Ylihärmässä ja Sirkka on toiminut kymmenkunta vuotta perhepäivähoitajana, aiemmin hän oli teollisuusompelijana Jussi-neuleella. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jouni Antero, s. 2.2.1971. Maarit Susanna, s. 24.12.1972. Taulu 619. Veli-Matti, s. 5.3.1985. Taulu 619. IX. Maarit Susanna Ekola (isä Veikko Antero Ekola, taulu 618), s. 24.12.1972 Alahärmässä. Puoliso 10.4.1993 Alahärmässä Kai Sauna-aho, s. 28.4.1968. X. Lapsia: Mirva Kristiina, s. 15.4.1992. Jonna Maria, s. 2.12.1993. Taulu 620. VIII. Liisa Annikki Ekola (isä Valio Johannes Ekola, taulu 615), s. 31.1.1954 Alahärmässä. Puoliso 23-vuotiaana Kari Vilho Tapio Mattila, s. 23.2.1954 Maarianhaminassa. Liisa on opettaja ja Kari on sairaanhoitajana Kaunialan sotavammasairaalassa. IX. Lapsi: Maria Elina, s. 4.9.1981. Taulu 621.

VII. Bertta Vilhelmiina Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 6.3.1917 Alahärmässä. Puoliso Aarne Jaakko Kauppi. Toisto, katso taulu 248. Taulu 622. VII. Lauha Sofia Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 8.1.1920 Alahärmässä, k. 8.11.1986 Varpaisjärvellä. Puoliso Matti Sutinen 25.8.1945 Varpaisjärvellä, s. 11.5.1922 Varpaisjärvellä, k. 6.10.1986 Varpaisjärvellä. Vanhemmat: Henrik Sutinen ja Ada Karoliina Savolainen. Lauhan veli Eino, joka oli pehtorina Varpaisjärvellä, tarvitsi tilalle nopeasti karjanhoitajaa. Sisar Lauha tuli apuun ja jäi sille matkalle. Hän oli siivoojana Varpaisjärven kunnalla ja Atte oli sekatyömies. He asuivat Varpaisjärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Varpaisjärvellä Tauno Henrik, s. 19.11.1945. Avopuoliso Lahja Hartikainen. Tauno on ollut sulattajana Gränges Metalverkenillä Västeråsissa v:sta 1975. Nykyään (1996) hän on sairaseläkkeellä. Vilho Tapani, s. 27.12.1946. Taulu 623. Matti Juhani, s. 19.11.1947, k. 12.7.1992 Vantaalla. Hän oli ammatiltaan maalari. Liisa Marjatta, s. 22.6.1949. Taulu 624. Tuomo Olavi, s. 15.1.1951. Hän on metsurina Västeråsin kunnalla Ruotsissa v:sta 1973 alkaen. Hän on poikamies. Taisto Kalevi, s. 6.11.1952. Taisto on rakennustyöläinen ja asuu Varpaisjärvellä. Hän on poikamies. Pauli Tapio, s. 3.2.1956. Taulu 625. Taulu 623. VIII. Vilho Tapani Sutinen (äiti Lauha Sofia Ekola, taulu 622), s. 27.12.1946 Varpaisjärvellä. Puoliso Raili Kaarina Pentintytär Kojonen 27.8.1977 Alahärmässä, s. 23.10.1951 Alahärmässä. Vanhemmat: Pentti Gabriel Kojonen ja Sylvi Sofia Kyrönperä. Vilho on liikemies. - Härmät-lehti (23.12.1996) kertoo pian 50 vuotta täyttävästä Vilho Sutisesta: Hän on tehnyt ensin rahtihommia, sitten rännikauppaa 10 vuotta ja ollut nykyisen Hautamäki & Sutinen -yrityksen peräsimessä yhtiökumppaninsa Erkki Hautamäen kanssa jo 15 vuotta. Yritys valmistaa konepyyhkeitä suurteollisuudelle ja myy kankaita. Vilho S. kiertää itse myymässä konepyyhkeitä ja paluukuormassa on erilaisia myyntieriä Härmässä hallilla myytäväksi. Hän ostaa sodanaikaisia käyttämättömiä vaatteita TV2:lle ja teattereille. Hän kertoo lehden haastattelussa tekevänsä tätä "puhdastyylistä kulkukauppaa" n. neljä päivää viikossa ja muina päivinä työskentelee hallissa. Kangasliike Hautamäki & Sutinen valittiin 1989 Vuoden Yrittäjäksi Alahärmässä. Mainittakoon että kyseinen "halli" on Suomen suurin kangaspalamyymälä. Raili on siivoojana Alahärmän koulukeskuksessa. Perhe asuu Alahärmässä Pirissä. IX. Lapsia: Petri Tapani, s. 28.8.1970. Paula Marketta, s. 24.11.1981. Taulu 624. VIII. Liisa Marjatta Sutinen (äiti Lauha Sofia Ekola, taulu 622), s. 22.6.1949 Varpaisjärvi. Puoliso 1:o 7.7.1968 Tuomo Hämäläinen, s. 19.6.1950 Suonenjoella. Vanhemmat: Paavo ja Ilmi Hämäläinen. Eronneet 1975. Puoliso 2:o 13.7.1985 Varpaisjärvellä Sven Erik Wikström, s. 27.12.1941 Katrineholmissa. Vanhemmat: Ingvar Wikström ja Dagny Boström. Liisa S. muutti Ruotsiin 1970. Hän on käynyt Ruotsissa konepajakoulun ja sähköteknisen oppilaitoksen. Hän on ollut sähköteknisen verstaskoulutuksen jälkeen töissä ompelijana Asea Brown Boverilla Västeråsissa ja on nyt v:sta 1991 työtapaturman jälkeen varhaiseläkkeellä. Sven on ollut rekkakuski mutta on sairaseläkkeellä vuodesta 1992. He asuvat Västeråsissa. Nuorempien lasten nimenä Wikström. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Kuopiossa, muut Västeråsissa: 1. Tero Kristian, s. 12.11.1968. Puoliso 1990 Lontoossa Grace Lambert, s. 24.3.1963 Englannissa. He erosivat 1994. Ei lapsia. 1. Stefan Nikolai Sebastian, s. 23.5.1970 Västeråsissa, k. auto-onnettomuudessa 20.4.1986 Avestassa. Patrik Mikael, s. 15.6.1973. Avopuoliso Åsa Thern, s. 1.4.1973 Alvestassa. Patrik on nuoriso-ohjaaja ja kirvesmies ja hän asuu Ruotsissa Vetlandassa. Patrikin isä on Alpo Mustonen, s. 27.2.1952 Oulussa. Taulu 625. VIII. Pauli Tapio Sutinen (äiti Lauha Sofia Ekola, taulu 622), s. 3.2.1956 Varpaisjärvi. Puoliso Merja Irene Hentilä 18.8.1978 Västeråsissa, s. 27.9.1956 Muhoksella, k. lyhyen sairauden jälkeen syöpään 15.9.1993 Västeråsissa. Äiti Salli Anttila. Pauli on ollut pellittäjä, hitsaaja, asentaja, nykyään huoltoteknikko ja yksityisyrittäjä. Hän asuu Skultunassa Västeråsissa. Merja oli lastenhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Västeråsissa:

Sofia Terese, s. 7.6.1980. Ida Madeleine, s. 2.2.1987. Frida Caroline, s. 28.7.1990. Taulu 626. VII. Väinö Henrik Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 22.2.1922 Alahärmässä, k. 1990 Alahärmässä. Puoliso Helvi Adolfiina Juhontytär Hautamäki, s. 19.4.1928 Jepualla. Vanhemmat: Juho Villiam Oskarinpoika Hautamäki ja Amanda Adolfiina Juhantytär. Ovat olleet maanviljelijöinä Björkholmassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pirjo Kaarina, s. 23.9.1952. Taulu 627. Tuomo Johannes, s. 21.12.1954. Taulu 628. Alpo Tapani, s. 28.2.1958. Taulu 629. Taulu 627. VIII. Pirjo Kaarina Ekola (isä Väinö Henrik Ekola, taulu 626), s. 23.9.1952 Alahärmässä. Puoliso Kurt Henrik Henriksson 23-vuotiaana, s. 2.4.1950 Vöyrillä. He viljelevät Kurtin kotitilaa Vöyrillä Röukasissa. IX. Lapsia: Christian Henrik, s. 18.9.1975. Janika Katariina, s. 10.9.1978. Marika Elisabet, s. 27.1.1982. Taulu 628. VIII. Tuomo Johannes Ekola (isä Väinö Henrik Ekola, taulu 626), s. 21.12.1954 Alahärmässä. Puoliso MarjaLeena Eliaksentytär Näsi, s. 11.10.1956 Alahärmässä. Vanhemmat: Elias Elmeri Juhonpoika Näsi ja Pirkko Raakel Väinöntytär Kantola. He ovat maanviljelijöinä Tuomon kotitilalla Alahärmän Björkholmassa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jarmo Tapani, s. 6.10.1979. Sanna Annika, s. 11.3.1984. Taulu 629. VIII. Alpo Tapani Ekola (isä Väinö Henrik Ekola, taulu 626), s. 28.2.1958 Alahärmässä. Puoliso 1979 Tuula Hannele Poutanen, s. 17.11.1958 Jepualla. Vanhemmat: Ensio Poutanen ja Elsa Elisa Juhontytär Hietala. Alpo on konepuuseppä ja Tuula on perhepäivähoitaja ja he asuvat Alahärmässä IX. Lapsia: Heidi-Mari, s. 3.5.1980. Henrik Mikael, s. 12.2.1982. Harri Petteri, s. 9.3.1987. Taulu 630. VII. Taimi Maria Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 6.4.1924 Alahärmässä, k. 1990 Alahärmässä. Puoliso Niilo Erkki Antero Matinpoika Holma, s. 6.11.1915 Alahärmässä, k. 1993 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Johanneksenpoika Holma ja Liisa Adolfiina Erkintytär Heikkilä. Taimi ja Niilo olivat maanviljelijöinä Holmalla. Niilo oli kunnanvaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Marjatta, s. 28.4.1943. Taulu 631. Anneli Kaarina, s. 30.4.1946. Puoliso 26-vuotiaana Paavo Matti Valonen, s. 11.8.1944 Savonlinna. Anneli on merkonomi ja työskentelee Hankkijan pääkonttorissa, Matti Osuuspankkikeskuksessa. He asuvat Espoossa. Hannu Matti Tapani, s. 3.7.1949. Taulu 632. Sirpa Aulikki Holma, s. 26.10.1956. Taulu 633. Taulu 631. VIII. Liisa Marjatta Niilontytär Holma (äiti Taimi Maria Ekola, taulu 630), s. 28.4.1943 Alahärmässä. Puoliso Rolf Ingmar Österholm, s. 23.7.1946 Pietarsaaressa. Rolf on sähköurakoitsija ja Liisa on työssä Wärtsilällä Pietarsaaressa, jossa he asuvat. IX. Lapsia: Peter Ingmar, s. 14.12.1971.

Pasi Mikael, s. 4.3.1977. Taulu 632. VIII. Hannu Matti Tapani Niilonpoika Holma (äiti Taimi Maria Ekola, taulu 630), s. 3.7.1949 Alahärmässä. Puoliso 25-vuotiaana Margit Elisabet Rintala, s. 19.8.1945 Oravaisissa Kimossa. Hannu on käynyt ammattikoulun talonrakennuslinjan ja on kirvesmies. Perhe asuu Mäenpäässä. IX. Lapsi: Jari Matti Antero, s. 31.12.1976. Taulu 633. VIII. Sirpa Aulikki Niilontytär Holma (äiti Taimi Maria Ekola, taulu 630), s. 26.10.1956 Alahärmässä. Puoliso Vesa Juhani Kalijärvi, s. 17.9.1955 Alahärmässä Björkholmassa. Vanhemmat: Eero Johannes Kalijärvi ja Aino Elisabet Hanhila. He ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Björkholmassa. IX. Lapsia: Anu Johanna, s. 25.10.1976. Ari Juhani, s. 25.10.1976. Arto Tapani, s. 2.7.1982. Taulu 634. VII. Meimi Eliina Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 18.3.1926 Alahärmässä, k. 5.4.1997 Kojolassa. Puoliso 21.12.1947 Alahärmässä Martti Oskari Kauppi. Toisto, katso taulu 253. Taulu 635. VII. Kalle Kauko Ekola (isä Henrik Nikolai Matinpoika Ekola, taulu 607), s. 18.8.1930 Alahärmässä. Puoliso 23vuotiaana Margit Pirkko Jussintytär Lampinen, s. 2.1.1934 Vähässäkyrössä. Ovat maanviljelijöinä Björkholmassa VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hilkka Helinä, s. 26.12.1953. Taulu 636. Riitta Helena, s. 23.6.1957. Taulu 637. Ilpo Henrik, s. 23.3.1965. Hän on käynyt maatalousalan koulun Kannuksessa. Taulu 636. VIII. Hilkka Helinä Ekola (isä Kalle Kauko Ekola, taulu 635), s. 26.12.1953 Alahärmässä. Puoliso Antti Kalevi Kalliosaari, s. 27.6.1951 Alahärmässä Björkholma. Vanhemmat: Matti Nikolai Kalliosaari ja Rauha Frida Hepokangas. Perheen asuinpaikka on Gränden Jepualla ja Hilkka ja Antti työskentelevät sikalan hoitajina Jepualla. IX. Lapsia: Pekka Antero, s. 5.9.1971. Virpi Hannele, s. 4.3.1974. Taulu 637. VIII. Riitta Helena Ekola (isä Kalle Kauko Ekola, taulu 635), s. 23.6.1957 Alahärmässä. Puoliso Sakari Tuomaala, s. 21.5.1957 Kortesjärvellä. Perhe asuu Kortesjärvellä, jossa heillä on Shell-huolto. IX. Lapsia: Mika Sakari, s. 22.9.1976. Maria Annika, s. 21.1.1980. Taulu 638. VI. Amanda Matintytär Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 29.6.1888 Alahärmässä, k. 6.10.1959 Kortesjärvellä. Puoliso Juho Kustaanpoika Ojala 22.6.1913 Alahärmässä, s. 14.9.1885 Alahärmässä, k. 1.4.1967 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Kustaa Kustaanpoika ja Sanna Samulintytär Ojala. Perhe möi Björkholmassa olevan tilansa 1932 ja osti uuden tilan Kortesjärven kirkonkylältä, jossa elivät maanviljelijöinä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Ernesti Matias, s. 20.11.1913. Taulu 639. Lauri Johannes, s. 15.3.1915. Taulu 644. Irja Susanna, s. 20.8.1916. Taulu 655. Aino Amanda, s. 19.4.1918. Taulu 659.

Esko Ilmari, s. 19.10.1919, k. 3.7.1984 Kokkolassa. Puoliso Toini Maria Honkanen. Erosivat. Esko muutti 1950luvun alussa Kokkolaan ja työskenteli siellä sekatyömiehenä. Rakel Sofia, s. 23.5.1921. Taulu 664. Kusti Olavi, s. 15.12.1922, k. 10.1.1923. Lauha Vilhelmiina, s. 15.12.1922, k. 22.12.1922. Paavo Rafael, s. 20.5.1925). Taulu 669. Vilma Kyllikki, s. 20.5.1925. Taulu 674. Kustaa Heikki, s. 20.7.1928. Taulu 676. Taulu 639. VII. Ernesti Matias (Matti) Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 20.11.1913 Alahärmässä. Puoliso Alma Alaoutinen, s. 29.8.1918 Säkkijärvi, k. 13.11.1992. Matias on koulutukseltaan merkonomi. ja työskenteli viimeksi Valion konttorissa Kouvolassa. Matti O. asuu Kouvolassa eläkeläisenä. VIII. Lapsia, syntyneet Lapualla, Kouvolassa, Kortesjärvellä ja Kouvolassa: Heikki Kalervo, s. 23.1.1939. Taulu 640. Marja Liisa, s. 26.5.1940. Taulu 641. Leena Kaarina, s. 4.11.1944. Taulu 642. Pirjo Helena, s. 24.10.1954. Taulu 643. Taulu 640. VIII. Heikki Kalervo Ojala (isä Ernesti Matias Ojala, taulu 639), s. 23.1.1939 Lapualla. Puoliso Sirkka Liisa Tikka, s. 23.4.1934 Johannes. Heikki on koulutukseltaan fil. kand., pääaineena kemia ja hän toimii tarkastajana opetushallituksessa. Sirkka on kirjastonhoitajana Nummelan kirjastossa. Perhe asuu Nummelassa. IX. Lapsia: Kirsi Tatjana, s. 30.8.1972. Tiina Katariina, s. 30.8.1972. Taulu 641. VIII. Marja Liisa Ojala (isä Ernesti Matias Ojala, taulu 639), s. 26.5.1940 Kouvolassa. Puoliso 2.5.1964 Kouvolassa Jouko Kaarle Juhani Ahlqvist, s. 23.9.1942 Kymissä, k. 7.12.1986 Lappeenrannassa. Vanhemmat: Kaarlo ja Edith Ahlqvist. Marja-Liisa on kuluttajaneuvojana Lappeenrannan kaupungin palveluksessa ja Jouko on toimittaja ja mielisairaanhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Karhulassa ja Lappeenrannassa: Timo-Jaakko Juhani, s. 27.11.1964. Pia Marita, s. 16.7.1968. Puoliso 22.7.1995 Lappeenrannassa Jukka Lindgren, s. 14.8.1966. Taulu 642. VIII. Leena Kaarina Ojala (isä Ernesti Matias Ojala, taulu 639), s. 4.11.1944 Kortesjärvellä. Puoliso Heikki Olavi Mättö 17.8.1968 Kouvola, s. 12.2.1946 Turussa, k. hirvikolarin jälkeen 5.11.1993 Kainuun keskussairaalassa. Vanhemmat: Unto ja Vuokko Mättö. Leena on fil. kand., biokemisti ja hän työskentelee Lahden kaupunginsairaalan laboratoriossa kemistinä. Heikki oli psykiatri, Päijät-Hämeen keskussairaalan psykiatrisen yksikön "blokkijohtaja". Hän joutui mökinrakentamismatkalla hirvikolariin lähellä Kajaania palatessaan pohjoisesta. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Turussa, muut Heinolassa: Mikael Olavi, s. 30.1.1971. Toni Matias, s. 28.3.1978. Jani Samuel, s. 31.7.1982. Maria Annina, s. 21.6.1985. Taulu 643. VIII. Pirjo Helena Ojala (isä Ernesti Matias Ojala, taulu 639), s. 24.10.1954 Kouvolassa. Puoliso 1:o Olli Kaarlo Tiuraniemi, s. 2.1.1952 Rovaniemellä. Vanhemmat: Reino ja Eevi Tiuraniemi. Erosivat 1983. Puoliso 2:o 21.1.1984 Turussa Tom Krister Karlsson, s. 25.11.1956 Paraisilla. Vanhemmat: Viking ja Iris Karlsson. Pirjo on biokemisti, fil. kand., tutkijana Turun yliopistossa. Tom on fil. kand., kirjastonhoitaja. Pirjo käyttää nimeä Ojala-Karlsson. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: 1. Maura Helena, s. 3.8.1978. 2. Kati Susanna, s. 9.3.1985.

Taulu 644. VII. Lauri Johannes Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 15.3.1915 Alahärmässä. Puoliso Amanda Antintytär Lepistö, s. 28.8.1913 Kortesjärvellä. Ovat olleet maanviljelijöitä ja viljelleet Laurin isän omistamaa tilaa Kortesjärvellä. Lauri työskenteli lisäksi levyseppänä. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Matti Johannes, s. 4.10.1935. Taulu 645. Heikki Antero, s. 14.2.1937. Taulu 648. Maija Liisa, s. 20.9.1939. Taulu 649. Anna Aira Annikki, s. 5.12.1941. Taulu 651. Erkki Sakari, s. 31.10.1951. Taulu 654. Kaisa Raakel, s. 2.7.1953, k. 6.12.1953. Taulu 645. VIII. Matti Johannes Ojala (isä Lauri Johannes Ojala, taulu 644), s. 4.10.1935 Kortesjärvellä, k. 10.6.1995 Kortesjärvellä. Puoliso 19-vuotiaana Anna Amanda Nestorintytär Kuoppamaa, s. 9.5.1936 Kortesjärvellä, k. 3.5.1995 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matti Nestori Kuoppamaa ja Senja Amanda Skottarinkangas. Lauri oli peltiseppä ja Anna oli ompelija. He asuivat Kortesjärven kirkonkylässä. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä, Pietarsaaressa, 2 seuraavaa Alahärmässä ja nuorin Ljungsbrossa: Airi Marita, s. 3.2.1955. Taulu 646. Markku Johannes, s. 4.3.1956, k. 4.3.1956. Sari Hannele, s. 10.4.1966. Taulu 647. Kirsi Maria, s. 16.4.1967. Ari-Pekka, s. 18.6.1972. Taulu 646. IX. Airi Marita Ojala (isä Matti Johannes Ojala, taulu 645), s. 3.2.1955 Kortesjärvellä. Puoliso 1:o Juho Pekka Jokela, s. 1.1.1949 Haukiputaalla. Erosivat. Puoliso 2:o 3.5.1986 Tidaholmissa Ruotsissa Sten Arne Karlsson, s. 5.10.1942. Marita muutti Ruotsiin 1969. Hän on työssä keittiökalusteita valmistavassa tehtaassa ja asuu Tidaholmissa. X. Lapsia, syntyneet Tidaholmissa: 1. Susann Teresia, s. 22.7.1973. 1. Jan Patrik, s. 4.11.1974. 2. Stefan Mikael, s. 20.9.1985. 2. Annica Johanna, s. 4.6.1987. Taulu 647. IX. Sari Hannele Ojala (isä Matti Johannes Ojala, taulu 645), s. 10.4.1966 Alahärmässä. Puoliso Tapani Antero Mikkilä, s. 30.3.1964 Alahärmässä. Sari on sähköasentaja ja Tapani työskentelee puusepänverstaassa. He asuvat Alahärmässä X. Lapsia: Jukka Pekka, 11.10.1984. Tommi Juhani, s. 15.11.1988. Taulu 648. VIII. Heikki Antero Ojala (isä Lauri Johannes Ojala, taulu 644), s. 14.2.1937 Kortesjärvellä. Puoliso 21-vuotiaana Irma Orvokki Kultalahti, s. 12.3.1940 Evijärvellä. Erosivat. Heikki on peltiseppä ja asuu Kortesjärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Erja Irmeli, s. 1.8.1962. Erja on kampaaja ja asuu Ruotsissa. Hän on siellä naimisissa. Pekka Antero, s. 29.8.1963. Hän on toiminut aiemmin kettufarmarina Evijärvellä, asuu nyt Lappajärvellä. Naimaton Antti Juhani, s. 17.2.1965. Naimaton. Tomi Sakari, s. 24.11.1966. Aiemmin kettufarmarina. Naimaton. Virpi Maria, s. 22.11.1970. Taulu 649.

VIII. Maija Liisa Ojala (isä Lauri Johannes Ojala, taulu 644), s. 20.9.1939 Kortesjärvellä. Puoliso 19-vuotiaana Armas Nestori Kuoppamaa, s. 15.2.1931 Kortesjärvellä, k. 29.7.1980 Kortesjärvellä. Maija työskenteli vuosia Mirkalla Jepualla. Leskeksi jäätyään hän on asunut Uudessakaarlepyyssä. Lapset ovat Mirjamia lukuunottamatta naimattomia. Tarkemmat tiedot puuttuvat. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Liisa Mirjami, s. 5.3.1959. Taulu 650. Markku Armas, s. 24.2.1960. Anne Marjatta, s. 5.6.1961. Martti Antero, s. 5.11.1962. Merja Annikki, s. 13.7.1972. Anni Marita, s. 19.7.1973. Taulu 650. IX. Liisa Mirjami Kuoppamaa (äiti Maija Liisa Ojala, taulu 649), s. 5.3.1959 Kortesjärvellä. Puoliso Jari Henrik Kustaa Koivukoski, s. 7.4.1955 Viitasaarella. Mirjami on ompelija ja Jari on rakennustyöläinen. X. Lapsia: Tomi Mikael, s. 17.6.1976. Anne Tuulia, s. 20.12.1982. Taulu 651. VIII. Anna Aira Annikki Ojala (isä Lauri Johannes Ojala, taulu 644), s. 5.12.1941 Kortesjärvellä. Puoliso Paavo Johannes Tynjälä, s. 13.5.1935 Kortesjärvellä. Annikki on teollisuusompelija ja Paavo on maanviljelijä ja he asuvat Kortesjärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Risto Johannes, s. 27.3.1960. Taulu 652. Pirjo Marketta, s. 19.12.1962. Taulu 653. Ari Pekka, s. 26.4.1966. 1985. Puoliso 6.8.1994 Kortesjärvellä Anneli Mari Susanna Korpi, s. 16.8.1968 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Aaro ja Aila Korpi. Ari on psykologi. Hän on suorittanut fil. lisensiaatin tytkinnon ja opiskelee Joensuun yliopistossa (1996. Taulu 652. IX. Risto Johannes Tynjälä (äiti Anna Aira Annikki Ojala, taulu 651), s. 27.3.1960 Kortesjärvellä. Puoliso 16.1.1988 Vaasassa Sirpa Hannele Rimmi, s. 1.7.1966 Ruotsissa Katrineholmissa. Vanhemmat: Raimo Rimmi ja Tuula Back. Risto on huoltoteknikko ja Sirpa on myyjä. He asuvat Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Jenni Erika, s. 27.8.1988. Jaana Ulrika, s. 17.8.1990. Taulu 653. IX. Pirjo Marketta Tynjälä (äiti Anna Aira Annikki Ojala, taulu 651), s. 19.12.1962 Kortesjärvellä. Puoliso 10.12.1983 Kortesjärvellä Antti Juho Syynimaa, s. 2.10.1957 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jussi ja Eeva Syynimaa. Marketta on perhepäivähoitaja ja Antti on myymäläpäällikkö, aiemmin työnjohtaja. He asuvat Kortesjärvellä. X. Lapsia: Mikko Johan, s. 13.2.1984. Maria Johanna, s. 2.5.1993. Taulu 654. VIII. Erkki Sakari Ojala (isä Lauri Johannes Ojala, taulu 644), s. 31.10.1951 Kortesjärvellä. Puoliso Merja Hannele Mantere, s. 15.12.1953 Kurikassa. Erkki on turkiseläintenhoitaja Kurikassa ja Merja on teollisuusompelija. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Suvi Tuulikki, s. 15.5.1972. Sannaleena, s. 2.12.1978. Mikko-Petteri, s. 1.10.1980. Taulu 655.

VII. Irja Susanna Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 20.8.1916 Alahärmässä. Puoliso 1:o Eino Toivo Varjola, s. 4.12.1913 Alahärmässä, k. 15.6.1964 Kokkolassa. Hän oli liikkeenomistaja, myöhemmin autonkuljettaja. Puoliso 2:o Urho Johannes Törmä, s. 7.7.1911 Haapavedellä, k. 10.5.1981 Haapavedellä. Irja ja Urho olivat maanviljelijöitä. Irja Törmä asuu Kaarlelassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Paavo Johannes, s. 4.10.1937. Taulu 656. 1. Ritva Kyllikki, s. 24.2.1939. Taulu 657. 1. Terttu Kaarina, s. 11.2.1946, k. 6.3.1946. 1. Helena Margareta, s. 8.10.1948. Taulu 658. Taulu 656. VIII. Paavo Johannes Varjola (äiti Irja Susanna Ojala, taulu 655), s. 4.10.1937 Alahärmässä. Puoliso 31.5.1964 Karttulassa Ulla Katariina Tarvainen, s. 29.1.1942 Karttulassa. Vanhemmat: Kaarlo (Kalle) Kalervo Tarvainen ja Tyyne Maria Tossavainen. Paavo on nykyisin toimitusjohtaja, oli aiemmin komentajana merivoimissa. Ulla on yksityisyrittäjä, dipl.kosmetologi. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Mika Johannes, s. 16.4.1966. Kimmo Kalervo, s. 20.3.1970. Taulu 657. VIII. Ritva Kyllikki Varjola (äiti Irja Susanna Ojala, taulu 655), s. 24.2.1939 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1963 Kokkolassa Martti Henrik Kokko, s. 19.1.1933 Kokkolassa. Vanhemmat: Uljas ja Ida Kokko. Ritva on talouspäällikkönä Keski-Pohjanmaan Musiikkiopistossa Kokkolassa ja Martti on tullivalvontatarkastaja (eläkkeellä). IX. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Ilkka Henrik, s. 27.4.1965. Puoliso 10.7.1993 Kokkolassa Jaana Uusimäki, s. 30.3.1966 Kokkolassa. Ilkka on dipl.insinööri. Juha Matti, s. 27.7.1968. Juha on oik.tiet. kand. (1995). Taulu 658. VIII. Helena Margareta Varjola (äiti Irja Susanna Ojala, taulu 655), s. 8.10.1948 Alahärmässä. Puoliso 9.2.1969 Kokkolassa Pekka Väinämö Vennonen, s. 29.7.1946 Kaarlelassa. Vanhemmat: Veikko Väinö Vennonen ja Telma Elina Ingeborg Waenerberg. Helena on koulutukseltaan taloustiet. maisteri ja hän toimii kauppaopettajana Porvoon kauppaoppilaitoksessa. Pekka on koulutukseltaan yhteiskuntatiet. maisteri ja hän on Nesteen viestintäpäällikkönä Porvoossa. He asuvat perheineen Porvoossa. IX. Lapsia, syntyneet Tampereella ja Porvoossa: Timo Veli Väinämö, s. 29.7.1969. Lauri Jaakko Johannes, s. 10.6.1977. Taulu 659. VII. Aino Amanda Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 19.4.1918 Alahärmässä. Puoliso Veikko Ilmari Rasi, s. 8.12.1915 Kortesjärvellä, k. 28.7.1985. Veikko oli putkimies. Perhe asuu Kaarlelassa. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Jussi Tapio Antero, s. 26.6.1945. Taulu 660. Kalevi Matias, s. 25.2.1947. Taulu 661. Kaija Margit, s. 24.1.1951. Taulu 662. Heino Ilmari, s. 13.2.1954. Taulu 663. Taulu 660. VIII. Jussi Tapio Antero Rasi (äiti Aino Amanda Ojala, taulu 659), s. 26.6.1945 Kortesjärvellä. Puoliso 7.8.1966 Juuassa Helinä Aulikki Pehkonen, s. 28.6.1947 Juuassa. Jussi on vanhempi konstaapeli ja Helinä on kampaaja ja liikkeenharjoittaja. Perhe asuu Keuruulla. IX. Lapsia, syntyneet Järvenpäässä ja Keuruulla: Pekka Tapio, s. 30.4.1967. Puoliso 5.6.1993 Helsingissä Krista Kääriäinen, s. 8.10.1968. Jukka Tapio, s. 18.1.1976. Taulu 661.

VIII. Kalevi Matias Rasi (äiti Aino Amanda Ojala, taulu 659), s. 25.2.1947 Kortesjärvellä, k. joulukuussa 1995. Puoliso 1.7.1972 Oulussa Sirkka Liisa Heikkilä, s. 2.10.1946 Ylivieskassa. Kalevi oli putkiasentaja ja asui perheineen Vantaalla. IX. Lapsi syntynyt Kokkolassa: Teijo Kalevi Rasi, s. 5.5.1973. Taulu 662. VIII. Kaija Margit Rasi (äiti Aino Amanda Ojala, taulu 659), s. 24.1.1951 Kortesjärvellä. Puoliso Aarto Ilmari Halén, s. 26.1.1950 Helsingissä. Margit on nuoriso-ohjaajana Lahdessa ja Aarto on A-klinikan johtaja ja he asuvat Lahdessa. IX. Lapsia: Matti Ilmari, s. 7.7.1976. Timo Aarto Antero, s. 4.10.1978. Hanna Kaisa, s. 21.9.1981. Taulu 663. VIII. Heino Ilmari Rasi (äiti Aino Amanda Ojala, taulu 659), s. 13.2.1954 Kortesjärvellä. Puoliso 13.6.1981 Lestijärvellä Anne Maria Parkkonen, s. 14.7.1957 Lestijärvellä. Heino on tietoliikenneasentaja ja Anne on terveydenhoitaja. Perhe asuu Kälviällä. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Kokkolassa, muut Kälviällä: Teemu Ilmari, s. 28.5.1982. Eetu Kalervo, s. 28.7.1986. Sanna Maria, s. 2.3.1990. Taulu 664. VII. Rakel Sofia Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 23.5.1921 Alahärmässä, k. 27.1.1986 Seinäjoella. Puoliso Valde Armas Jutila, s. 31.12.1917 Kortesjärvellä, k. 22.11.1986 Evijärvellä. Vanhemmat: Jaakko ja Sigrid Jutila. Rakel oli kauppa-apulainen ja asui sairaseläkkeellä ollessaan Evijärvellä. Valde oli myymälänhoitaja ja turkistarhaaja. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Uudessakaarlepyyssä, muut Evijärvellä: Mikko Juhani, s. 29.9.1946. Taulu 665. Tapio Olavi, s. 15.11.1948. Taulu 666. Taisto Armas, s. 31.3.1954. Taulu 667. Tarja Helena, s. 12.10.1955. Taulu 668. Taulu 665. VIII. Mikko Juhani Jutila (äiti Rakel Sofia Ojala, taulu 664), s. 29.9.1946 Uudessakaarlepyyssä. Puoliso MarjaLiisa Nielsen, s. 12.8.1954 Ruotsissa Borlängessä. Mikko on rakennusmestari ja Marja-Liisa on malliompelija. He asuvat Evijärvellä. IX. Lapsia: Virpi Marjut, s. 2.4.1972. Arto Juhani, s. 31.10.1979. Taulu 666. VIII. Tapio Olavi Jutila (äiti Rakel Sofia Ojala, taulu 664), s. 15.11.1948 Evijärvellä. Puoliso 15.3.1969 Evijärvellä Helena Tellervo Pykäri, s. 17.5.1949 Evijärvellä. Vanhemmat: Taisto Tapio ja Alli Elisabet Pykäri. Tapio on korimekaanikko ja Helena on päivähoitaja. Perhe asuu Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Jalasjärvellä ja Vaasassa: Jani Kristian, s. 21.2.1973. Teemu Tapio Sebastian, s. 8.2.1974. Taulu 667. VIII. Taisto Armas Jutila (äiti Rakel Sofia Ojala, taulu 664), s. 31.3.1954 Evijärvellä. Puoliso Taina Merja Puntola 19.11.1988 Evijärvellä, s. 2.5.1960 Evijärvellä. Vanhemmat: Markus ja Salli Puntola. Taisto on kettutarhaaja ja Taina on sairaala-apulainen. Perhe asuu Evijärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Evijärvellä:

Mia Jennika, s. 28.9.1988. Joni Armas, s. 10.8.1992. Taulu 668. VIII. Tarja Helena Jutila (äiti Rakel Sofia Ojala, taulu 664), s. 12.10.1955 Evijärvellä. Puoliso 18.8.1979 Vaasassa Tapani Kullervo Lehto, s. 8.2.1954 Evijärvellä. Vanhemmat: Mauno Lehto ja Martta Kupila. Tarja on toimistovirkailijana Vanhan Vaasan sairaalassa ja Tapani on tekninen johtaja Vähänkyrön kunnassa. Perhe asuu Vähänkyrön Merikaarrossa. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Vaasassa, nuorin Vähässäkyrössä: Jussi Tapani, s. 11.2.1980. Tiia Elina, s. 21.8.1982. Elina Sofia, s. 10.8.1986. Taulu 669. VII. Paavo Rafael Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 20.5.1925 Alahärmässä. Puoliso Helle Maria Yrjöntytär Marjanen, s. 21.1.1928 Kortesjärvellä. Paavo on ollut kauppa-alalla ja metallitöissä. Perhe asui Ruotsissa Kolbäckissä v:sta 1970. Paavo jäi eläkkeelle 1983, jolloin perhe muutti Kortesjärvelle, jossa he asuvat Vähämäessä (1996). VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Reijo Rauno Rafael, s. 6.2.1947. Taulu 670. Maire Kaarina, s. 31.12.1948. Taulu 671. Raija Maritta, s. 26.6.1951. Taulu 672. Kerttu Eliisa, s. 5.4.1953. Taulu 673. Jorma Juhani, s. 22.7.1959. Jorma on autonkorjaaja ja asuu Ruotsissa. Taulu 670. VIII. Reijo Rauno Rafael Ojala (isä Paavo Rafael Ojala, taulu 669), s. 6.2.1947 Kortesjärvellä. Reijo ollut naimisissa mutta eronnut. Hän on ollut turkistarhan työntekijä ja myöhemmin talonmiehenä Oravaisten tehtaalla (n. 1985). IX. Lapsia: Jarmo Tapani, s. 21.10.1966. Jaana Susanna, s. 22.11.1969. Satu Maarit, s. 10.2.1972. Toni Kristian, s. 25.9.1978. Taulu 671. VIII. Maire Kaarina Ojala (isä Paavo Rafael Ojala, taulu 669), s. 31.12.1948 Kortesjärvellä. Puoliso 17-vuotiaana Pentti Oskari Keskinen, s. 21.1.1947 Kortesjärvellä. Maire on sivukonttorin johtaja Kortesjärvellä ja Pentti on maanviljelijä Kortesjärvellä. IX. Lapsia: Jari Pekka, s. 1967. Mika Petri, s. 26.6.1969. Pasi Markus, s. 29.4.1972. Taulu 672. VIII. Raija Maritta Ojala (isä Paavo Rafael Ojala, taulu 669), s. 26.6.1951 Kortesjärvellä. Puoliso Esko Ilmari Korhonen, s. 26.8.1951 Sievissä. He ovat kumpikin metallityöntekijöitä ja asuvat Ruotsissa Kolbäckissa. IX. Lapsia: Marko Aulis, s. 3.9.1971. Marjo Hannele, s. 31.3.1973. Maarit Susanna, s. 25.3.1980. Taulu 673. VIII. Kerttu Eliisa Ojala (isä Paavo Rafael Ojala, taulu 669), s. 5.4.1953 Kortesjärvellä. Puoliso 18-vuotiaana Ahti Veijo Nestori Huovinen, s. 23.6.1949 Ilomantsissa. Ahti on metallimies ja perhe asuu Joensuussa. IX. Lapsia:

Arto Kristian, s. 23.2.1972. Jani Mikael, s. 23.3.1973. Jari Henrik, s. 23.3.1973. Taulu 674. VII. Vilma Kyllikki Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 20.5.1925 Alahärmässä. Puoliso 1:o 21vuotiaana Rauno Kupiainen, s. 15.9.1920 Suomusjärvellä. Erosivat. Puoliso 2:o 1965 Iivari Nevala, s. 4.8.1926 Teuvalla. He ovat turkistarhaajia ja asuvat Kortesjärvellä Mannisessa. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: 1. Tuula Marketta, s. 27.10.1947. Taulu 675. 2. Tuija Eveliina, s. 25.9.1965. Ylioppilas (1984). Taulu 675. VIII. Tuula Marketta Kupiainen (äiti Vilma Kyllikki Ojala, taulu 674), s. 27.10.1947 Kortesjärvellä. Puoliso Pentti Johannes Rantala, s. 15.9.1939 Alahärmässä. Vanhemmat: Anttoni Rantala ja Lilja Heikkilä. Pentti on rakennusmestari ja he asuvat Kortesjärvellä Ylikylässä. IX. Lapsia: Ville Joonas, s. 16.1.1981. Antti Juhani, s. 1.11.1982. Taulu 676. VII. Kustaa Heikki Ojala (äiti Amanda Matintytär Ekola, taulu 638), s. 20.7.1928 Alahärmässä. Puoliso Siiri Mirjami Jaakontytär Isomäki 26.8.1951 Kortesjärvellä, s. 3.10.1929 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jaakko Antinpoika ja Lyyli Oskarintytär Isomäki Kustaa on ollut Kortesjärvellä osuuskaupan palveluksessa v:een 1976, sitten toimistosihteerinä. Siiri on ollut turkistarhaaja. He ovat eläkkeellä ja asuvat Kortesjärvellä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Parkanossa, muut Kortesjärvellä: Sirpa Maria Katarina, s. 25.3.1952. Taulu 677. Hannu Jaakko, s. 20.3.1956. Avopuoliso Arja Kaarina Makkonen, s. 28.4.1953 Säämingissä. Vanhemmat: Aarne ja Helmi Makkonen. Hannu on toimittaja ja Arja on saksan ja ruotsin kielen opettaja. He asuvat Savonlinnassa. Juho Markus, s. 28.5.1967. Puoliso Jaana Maarit Perkkalainen 14.8.1993 Evijärvellä, s. 2.10.1967 Evijärvellä. Vanhemmat: Pauli ja Raija Perkkalainen. Juho on opistoupseeri Kokkolassa ja Jaana on lähikasvattaja. Taulu 677. VIII. Sirpa Maria Katarina Ojala (isä Kustaa Heikki Ojala, taulu 676), s. 25.3.1952 Parkanossa. Puoliso 1:o 21.7.1973 Pentti Olavi Hienonen Kortesjärvellä, s. 15.5.1949 Jyväskylässä. Vanhemmat: Kauko ja Alli Hienonen. Sirpa ja Pentti erosivat 1979. Puoliso 2:o 9.8.1980 Martti Uolevi Kinnari, s. 19.3.1954 Sarvijoella. Vanhemmat: Olavi ja Alli Kinnari. Sirpa on peruskoulun luokanopettaja ja Martti on metallimies. Perhe asuu Sarvijoella. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Turussa, muut Jurvassa: Matias Taneli, s. 3.2.1976. Panu Mikael, s. 6.5.1981. Antti-Oskari, s. 5.10.1984. Taulu 678. VI. Hilma Matintytär Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 22.1.1892 Alahärmässä, k. 2.5.1945 Alahärmässä. Puoliso 26.6.1910 Alahärmässä Johannes Jaakonpoika Heikkilä, s. 5.12.1885 Alahärmässä, k. 7.5.1975 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika Heikkilä ja Maria Adolfina Kaapontytär Isotalo. He olivat maanviljelijöitä Heikkilässä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Maria, s. 13.1.1921, k. naimattomana 2.1.1981. Martta Helena, s. 10.3.1922. Taulu 679. Jaakko Elmeri, s. 20.6.1925. Kaatui 19.6.1944 Rokkalanjoella. Veikko Johannes, s. 18.4.1929. Taulu 684. Eila Sofia, s. 4.5.1933. Puoliso Samuli Johannes Keskinen, s. 20.8.1929 Soinissa. Eila on ollut sairaala-apulainen Vaasan keskussairaalassa ja Samuli on ollut työssä Wiik & Höglundilla. Ovat eläkeläisiä. Taulu 679.

VII. Martta Helena Heikkilä (äiti Hilma Matintytär Ekola, taulu 678), s. 10.3.1922 Alahärmässä. Puoliso 22.12.1940 Erkki Valter Juhonpoika Hautala, s. 2.3.1916 Alahärmässä Vakkurissa. Vanhemmat: Juho Hermanninpoika ja Amalia Erkintytär Hautala. Martta on ollut tehdastyöläinen ja Erkki ensin metsätyömies, sitten tehdastyöläinen, operaattori. Perhe on muuttanut Ruotsiin Gävleen 1951. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Hilkka Helena, s. 16.9.1942. Taulu 680. Rauha Annikki, s. 13.1.1945. Taulu 681. Kerttu Marjatta, s. 17.5.1947. Kerttu on röntgenapulainen. Jussi, s. 21.11.1948. Taulu 682. Sinikka Amalia, s. 26.3.1950. Taulu 683. Taulu 680. VIII. Hilkka Helena Hautala (äiti Martta Helena Heikkilä, taulu 679), s. 16.9.1942 Alahärmässä. Puoliso Pentti Luomala, s. 10.7.1938. Hilkka on pankkitoimihenkilö ja Pentti on sähköasentaja. Perhe asuu Ruotsissa Gävlessä. IX. Lapsia: Anneli, s. 23.7.1964. Tuija Helena, s. 11.7.1964. Taulu 681. VIII. Rauha Annikki Hautala (äiti Martta Helena Heikkilä, taulu 679), s. 13.1.1945 Alahärmässä. Puoliso Ruotsissa Bengt Ture Hansson, s. 31.1.1940 Ruotsissa Furuvikissa. Rauha on puutarhaopettajana ja Bengt on työssä massatehtaassa. IX. Lapsia: Karina, s. 29.12.1963. Ingela, s. 22.8.1966. Tomas, s. 30.9.1972. Tobias, s. 23.12.1977. Taulu 682. VIII. Jussi Hautala (äiti Martta Helena Heikkilä, taulu 679), s. 21.11.1948 Alahärmässä. Jussi on rakennustyöläinen ja asuu Ruotsissa Gävlessä. IX. Lapsia: Douglas, s. 26.7.1970. Jessica, s. 11.7.1973. Taulu 683. VIII. Sinikka Amalia Hautala (äiti Martta Helena Heikkilä, taulu 679), s. 26.3.1950 Alahärmässä. Puoliso Ruotsissa Roger Henrik Björklund, s. 22.10.1946 Gävlessä. Sinikka on hoitajana sairaalassa ja Roger on sähköasentajana rautateillä. Perhe asuu Ruotsissa Gävlessä. IX. Lapsia: Veronica, s. 11.3.1968. Viktor, s. 11.11.1973. Viljam, s. 31.10.1977. Taulu 684. VII. Veikko Johannes Heikkilä (äiti Hilma Matintytär Ekola, taulu 678), s. 18.4.1929 Alahärmässä. Puoliso 23.8.1953 Alahärmässä Valma Marjatta Väinöntytär Salo, s. 4.7.1933 Kortesjärvellä, k. 1995 Alahärmässä. Vanhemmat: Väinö Salo ja Hilja Linna. Veikko on ollut maanviljelijä Heikkilässä, on nyt eläkkeellä (1996). Valma on ompelija ja talonemäntä. He asuvat Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Ritva Irmeli, s. 7.3.1954. Taulu 685. Arja Kaarina, s. 1.4.1959. Taulu 686. Anne Marita, s. 1.4.1959. Taulu 687. Taulu 685.

VIII. Ritva Irmeli Heikkilä (isä Veikko Johannes Heikkilä, taulu 684), s. 7.3.1954 Alahärmässä. Puoliso 26.9.1981 Alahärmässä Reijo Eero Matias Mäkelä, s. 24.4.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Mäkelä ja Aune Pesonen. Ritva on koulutukseltaan farmanomi ja on työssä Alahärmän apteekissa. Reijo on rakennusmestari, Alahärmän Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia: Niina Marjaana, s. 31.1.1982. Jukka Tapani, s. 11.11.1984. Taulu 686. VIII. Arja Kaarina Heikkilä (isä Veikko Johannes Heikkilä, taulu 684), s. 1.4.1959 Alahärmässä. Puoliso 19.2.1983 Alahärmässä Pauli Antero Kamppinen, s. 30.7.1954 Kauhavalla. Vanhemmat: Tarmo Eemeli Kamppinen ja Iida Orvokki Vartiala. Arja on merkonomi, työssä Alahärmän Aluelämpö Oy:ssä. Pauli on teknikko ja toimii työsuunnittelijana H-Steel Oy:llä Alahärmässä. Perhe asuu Alahärmässä. IX. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Tomi Antero, s. 7.9.1983. Taulu 687. VIII. Anne Marita Heikkilä (isä Veikko Johannes Heikkilä, taulu 684), s. 1.4.1959 Alahärmässä. Puoliso 24.5.1980 Alahärmässä Pekka Allan Pakka, s. 30.7.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Emil Juhonpoika Pakka ja Lilja Adolfina Juhantytär Mäkelä. Anne on Keran rahoitussihteeri, työssä Seinäjoella ja Pekka on raidenosturinkuljettaja VR:llä Seinäjoella. Perhe asuu Nurmossa. IX. Lapsia: Juha-Matti, s. 14.4.1980. Hanna Susanna, s. 27.5.1989. Taulu 688. VI. Antti Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 28.1.1894 Alahärmässä, k. 25.3.1938 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1921 Alahärmässä Hilma Johanna Eliaantytär Hanhimäki, s. 4.1.1896 Alahärmässä, k. Alahärmässä. Vanhemmat: Elias Antinpoika Hanhimäki ja Liisa Erkintytär Holstikko. Olivat maanviljelijöitä Ekolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Saara Sofia, s. 12.9.1922, k. 8.3.1924. Eino Jooseppi, s. 27.1.1925, k. 11.2.1925. Laina Maj-Lis, s. 13.6.1925. Taulu 689. Matias Elias, s. 26.10.1929. Taulu 690. Heikki Johannes, s. 12.8.1936. Taulu 693. Taulu 689. VII. Laina Maj-Lis Ekola (isä Antti Matinpoika Ekola, taulu 688), s. 13.6.1925 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso 25vuotiaana Vilho Matias Antinpoika Luoma, s. 21.12.1919, k. 24.3.1983 Vaasassa. Vilho oli sekatyömies, hän oli Vaasan kaupungin palveluksessa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Antero Aulis, s. 29.7.1952. Antero on käynyt sokeainkoulun, työskentelee verstaassa. Hän asuu Vaasassa. Taulu 690. VII. Matias Elias Ekola (isä Antti Matinpoika Ekola, taulu 688), s. 26.10.1929 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso 23vuotiaana Aino Vilhelmiina Vistinmäki, s. 22.8.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Johannes Vistinmäki ja Laina Elisabet Hanhimäki. Ovat maanviljelijöitä Ekolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lauri Matias, s. 14.12.1955. Taulu 691. Martti Juhani, s. 1.11.1958. Puoliso 24-vuotiaana Johanna Kristiina Palo, s. 1.6.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Oiva Elias Palo ja Rauha Nukala. Martti on turkisteknikko ja Johanna on ylioppilas, hän on käynyt ammattikoulun turkisompelijalinjan. He asuvat perheineen Voltissa Pentti Olavi, s. 25.7.1961. Taulu 692. Paula Katariina, s. 12.5.1963. tarkastuskarjakko.

Taulu 691. VIII. Lauri Matias Ekola (isä Matias Elias Ekola, taulu 690), s. 14.12.1955 Alahärmässä. Puoliso 23-vuotiaana Ritva Helena Liesmäki, s. 11.12.1959 Töysässä. Lauri on autoteknikko ja Ritva on merkonomi. He asuvat Töysässä. IX. Lapsia: Jani Markus, s. 17.2.1980. Jenni Susanna, s. 21.8.1982. Taulu 692. VIII. Pentti Olavi Ekola (isä Matias Elias Ekola, taulu 690), s. 25.7.1961 Alahärmässä. Puoliso Sinikka Maria Leontytär Harju, s. 31.12.1962. Pentti on aiemmin työskennellyt seminologina Alahärmässä ja Sinikka on ollut teollisuusompelija. Nykyisin he ovat maanviljelijöitä Ekolassa. IX. Lapsi: Henna Maria, s. 3.1.1984. Taulu 693. VII. Heikki Johannes Ekola (isä Antti Matinpoika Ekola, taulu 688), s. 12.8.1936 Alahärmässä Ekola, k. 1987 Alahärmässä. Puoliso 22-vuotiaana Maija Liisa Matintytär Tyynelä, s. 25.3.1939 Lappajärvellä. Heikki oli maanviljelijänä Ekolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sirkka Helena, s. 2.5.1959. Sirkka on sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt Meilahden sairaalassa Helsingissä. Antti Matias, s. 17.11.1961. Hän on käynyt sähkölinjan Vaasan teknisessä oppilaitoksessa. Seija Irmeli, s. 8.11.1965. Seija on käynyt Kokkolan ammattikoulun laboranttilinjan ja työskentelee Orionin lääketehtaalla Espoossa. Taulu 694. VI. Kustaa Rafael Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 27.5.1897 Alahärmässä, k. 13.1.1956 Alahärmässä. Puoliso Elli Maria Villentytär Luoma, s. 24.6.1910 Alahärmässä, k. 30.8.1980 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Vilhelm (Ville) Antinpoika ja Amalia Matintytär Luoma. Rafael (Raffu) oli maanviljelijänä Ekolassa. Hän oli ennen avioitumistaan Amerikassa, johon lähti 25.12.1920 Hangosta Arcturus-laivalla. Hänellä oli matkalippu St. Johniin, New Brunswickiin Kanadaan (Siirtolaisuusinstituutin matkustajaluettelo). Paluuaika ei ole tiedossa. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 1.3.1944. Matti on työskennellyt kotitilalla Ekolassa. Taulu 695. VI. Juha Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 22.2.1899 Alahärmässä, k. 4.3.1971. Puoliso 25.3.1922 Alahärmässä Emmi Amalia Matintytär Ekola, s. 5.12.1902 Alahärmässä Ekolassa. Vanhemmat: Matti Antinpoika Ekola ja Amalia Juhontytär Heikkilä. Juho oli maanviljelijänä Karkauksessa. Hän lähti Yhdysvaltoihin 1917 ja Kanadaan 1927. V. 1930 Juha ja Emmi ostivat Karkauksen tilan, jonka veli Kalle oli aiemmin ostanut jepualaiselta Vilhelm Lavastilta. Juha osallistui vapaussotaan. - 1982 tila siirrettiin Jepuan kunnasta Alahärmän kuntaan.VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Vilma Kaarina, s. 13.8.1922. Taulu 696. Terttu Salli Amalia, s. 26.1.1928. Taulu 699. Heikki Matias, s. 13.7.1932. Taulu 700. Heino Johannes, s. 15.6.1940. Taulu 701. Taulu 696. VII. Vilma Kaarina Ekola (isä Juha Matinpoika Ekola, taulu 695), s. 13.8.1922 Alahärmässä. Puoliso 3.12.1944 Toivo Heikki Poikonen, s. 21.4.1920 Alahärmässä, k. 1992 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo ja Anna Antintytär Poikonen. Vilma ja Toivo ovat olleet maanviljelijöitä Alahärmässä Laiturissa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Heikki Johannes, s. 26.5.1945. Taulu 697. Kalervo Toivo Antero, s. 21.8.1946, k. 9.11.1976. Marja-Terttu, s. 1.7.1949. Hän on sairaanhoitaja ja asuu Seinäjoella. Hannu Antti, s. 26.9.1953. Taulu 698.

Markko Risto Johannes, s. 29.3.1959. Käynyt teknisen koulun Vaasassa. Hän on ollut YK:n rauhanturvajoukoissa Libanonissa. Taulu 697. VIII. Kari Heikki Johannes Poikonen (äiti Vilma Kaarina Ekola, taulu 696), s. 26.5.1945 Alahärmässä. Puoliso 23vuotiaana Eine Lilja Hietala, s. 8.8.1943 Kortesjärvellä. Kari on työssä Outokumpu Oy:llä Kokkolassa ja Eine on keittiöapulainen. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia: Niina Johanna, s. 9.2.1980. Mari Pauliina, s. 9.2.1980. Taulu 698. VIII. Hannu Antti Poikonen (äiti Vilma Kaarina Ekola, taulu 696), s. 26.9.1953 Alahärmässä, k. 16.2.1996 Alahärmässä. Puoliso 27-vuotiaana Helena Kaarina Aukustintytär Rajala, s. 10.7.1948 Lapualla. Hannu oli maanviljelijä ja hitsaaja kotitilallaan Laiturissa ja Helena on ompelija. IX. Lapsia: Tero Hannu, s. 2.4.1980. Heli Marjaana, s. 26.8.1981. Taulu 699. VII. Terttu Salli Amalia Ekola (isä Juha Matinpoika Ekola, taulu 695), s. 26.1.1928 Alahärmässä. Puoliso 23vuotiaana Ernst William Albertinpoika Heikfolk, s. 7.2.1929 Heikfolk, k. 15.6.1983. Vanhemmat: Jakob Albert Danielinpoika Heikfolk ja Maria Olivia Israelintytär Lundqvist. Terttu ja Ernst ovat olleet maanviljelijöinä Ernestin kotitilalla. Ernestillä oli lisäksi oma metalliverstas Heikfolkin tilan yhteydessä. VIII. Lapsi: Marita Viola Heikfolk, s. 1.10.1953. Puoliso 21-vuotiaana Hans Göran Vilhelminpoika Enroth, s. 27.2.1950 Pedersören Pirilössä. Marita on ylioppilas 1974 ja on maanviljelijänä kotitilallaan. Hans jatkaa appiukon verstasta Heikfolkissa. Hänen harrastuksensa on riistohoito. Taulu 700. VII. Heikki Matias Ekola (isä Juha Matinpoika Ekola, taulu 695), s. 13.7.1932 Alahärmässä, k. 9.8.1994. Puoliso Viola Irene Juhontytär Linjamäki, s. 12.8.1938 Kauhavalla. Heikki oli autonkuljettajana Kepon turkistarhalla. Perhe asuu Ekolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Mikko Juhani, s. 20.12.1963. Mikko on mielisairaanhoitaja. Hän on perheellinen. Tuula Irene, s. 15.4.1966. Tuula on ollut työssä Voltissa vanhainkodilla. Hän on perheellinen. Taulu 701. VII. Heino Johannes Ekola (isä Juha Matinpoika Ekola, taulu 695), s. 15.6.1940 Alahärmässä. Puoliso 24-vuotiaana Helvi Marjatta Rafaelintytär Kivihuhta, s. 11.6.1942 Alahärmässä. Vanhemmat: Rafael Kivihuhta ja Inkeri Välitorppa. Heino on maanviljelijänä kotitilallaan Karkauksessa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jari Pekka, s. 30.10.1964, k. 13.11.1964. Eija Inkeri, s. 30.10.1964, k. 4.11.1964. Timo Johannes, s. 2.4.1967. Tero Tapani, s. 29.1.1982. Taulu 702. VI. Väinö Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 8.10.1900 Alahärmässä, k. 26.7.1977 Alahärmä. Puoliso Laina Maria Juhantytär Heikkilä, s. 8.2.1910 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Antti Juhanpoika Mäenpää ja Liisa Amanda _. Väinö oli maanviljelijä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Olavi Johannes, s. 20.10.1941. työskentelee kotitilalla, Naimaton Irma Marja Anneli, s. 17.1.1944. Taulu 703. Taulu 703.

VII. Irma Marja Anneli Ekola (isä Väinö Matinpoika Ekola, taulu 702), s. 17.1.1944 Alahärmässä Ekola. Puoliso 22-vuotiaana Martti Kustaa Kankaanpää, s. 7.11.1943 Lapualla. He asuvat maanviljelijöinä Irman kotitilalla Ekolassa, Martti on työnjohtajana Junkkarilla Ylihärmässä. VIII. Lapsia: Pasi Jukka, s. 16.3.1970. Jarkko Martti, s. 28.8.1975. Tanja Maarit Susanna, s. 18.8.1980. Taulu 704. VI. Arvi Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 15.2.1902 Alahärmässä, k. 3.10.1947 Alahärmässä. Puoliso 29.11.1931 Alahärmässä Lyyli Susanna Villentytär Luoma, s. 13.7.1912 Alahärmässä, k. 28.1.1972 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Vilhelm (Ville) Antinpoika ja Amalia Matintytär Luoma. He olivat maanviljelijöinä Ekolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Salli Marjatta, s. 6.12.1932. Taulu 705. Vilho Matias, s. 3.12.1934. Taulu 708. Pentti Johannes, s. 2.2.1937. Taulu 711. Eino Jaakko, s. 15.4.1939. Taulu 713. Mauno Veikko, s. 18.3.1945. Hän on puutarhateknikko ja työnjohtaja. Mauno on asunut v:sta 1969 Ruotsissa Haningessa lähellä Tukholmaa. On naimaton. Sisko Tuulikki, s. 19.9.1947, k. 7.12.1947. Taulu 705. VII. Salli Marjatta Ekola (isä Arvi Matinpoika Ekola, taulu 704), s. 6.12.1932 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso Eino Johannes Ihalainen, s. 26.1.1928 Sortavalassa. Salli on ollut malliompelija ja Eino on ollut työssä rautateillä. He asuvat Kälviällä. VIII. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Riihimäellä, muut Kokkolassa: Jukka Pekka, s. 14.2.1957. Taulu 706. Eliisa Hannele, s. 7.4.1959. Taulu 707. Kristiina, s. 8.10.1960. Puoliso 22-vuotiaana Roy Nyman, s. 24.6.1958 Kokkolassa. Kristiina on ollut työssä lastentarhassa Göteborgissa ja Roy Volvolla. Perhe asuu Göteborgissa. Jarmo Johannes, s. 19.9.1963 Kokkolassa. Jarmo on ollut työssä lasifirmassa ja asuu Kokkolassa. Esa Petteri, s. 11.3.1966 Kokkolassa. Hän on ollut työssä lasifirmassa Kokkolassa. Taulu 706. VIII. Jukka Pekka Ihalainen (äiti Salli Marjatta Ekola, taulu 705), s. 14.2.1957 Riihimäellä. Puoliso Tarja Vähämöttönen, s. 30.10.1961 Kokkolassa. Jukka on insinööri ja toimii ammattikoulun lehtorina. Tarja on konttoristi. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia: Janne Pekka, s. 24.10.1983. Mika Tuomas, s. 24.10.1983. Taulu 707. VIII. Eliisa Hannele Ihalainen (äiti Salli Marjatta Ekola, taulu 705), s. 7.4.1959 Riihimäki. Puoliso Paavo Antero Kupari, s. 4.9.1957 Kokkolassa. Eliisa on kampaaja ja Paavo on huoltomies. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia: Minna Marjatta, s. 20.10.1983. Juuso Antero, s. 4.5.1985. Taulu 708. VII. Vilho Matias Ekola (isä Arvi Matinpoika Ekola, taulu 704), s. 3.12.1934 Alahärmässä. Puoliso Liisi Helena Forsbacka, s. 16.12.1935 Evijärvellä. Vilho on työnjohtajana VR:llä ja Liisi on työssä Kymmene-Strömbergin tehtaalla. He asuvat Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Harri Matias, s. 6.1.1958. Taulu 709. Tuula Heleena, s. 23.3.1962. Taulu 710.

Paula Inkeri, s. 27.7.1966. Paula on apuhoitaja. Taulu 709. VIII. Harri Matias Ekola (isä Vilho Matias Ekola, taulu 708), s. 6.1.1958 Vaasassa. työssä VR:llä Vaasassa. Puoliso Pirjo Helena Immonen, s. 17.3.1961 Ylihärmässä. Harri on rautatieläinen. Perhe asuu Vaasassa. IX. Lapsia: Satu Helena, s. 25.12.1980. Sini Maaria, s. 14.5.1983. Taulu 710. VIII. Tuula Heleena Ekola (isä Vilho Matias Ekola, taulu 708), s. 23.3.1962 Vaasassa. Puoliso Juha Tapio Paski, s. 2.4.1963 Laihialla. Tuula on ylioppilas-merkonomi ja Juha on merkantti. Perhe asuu Vaasassa. IX. Lapsi: Mari Helena, s. 14.11.1984. Taulu 711. VII. Pentti Johannes Ekola (isä Arvi Matinpoika Ekola, taulu 704), s. 2.2.1937 Alahärmässä, k. sydänkohtaukseen kotonaan 3.2.1988 Alahärmässä. Puoliso Raili Sylvi Susanna Panula 5.11.1960 Lapualla, s. 8.9.1938 Lapualla Mustassamaassa. Vanhemmat: Eero ja Elli Panula. Pentti oli maanviljelijänä kotitilallaan Alahärmän Sahankylässä ja lisäksi työssä Kepon turkistarhalla ja Raili on ollut työssä Ylisen Neulomossa. Raili on sairaseläkkeellä (1995) ja asuu Tuusulassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jari Johannes, s. 8.12.1961. Jari on postinkantajana Kauhavalla, jossa hän asuu. Jaana Susanna, s. 14.7.1966. Taulu 712. Taulu 712. VIII. Jaana Susanna Ekola (isä Pentti Johannes Ekola, taulu 711), s. 14.7.1966 Alahärmässä. Puoliso 27.4.1991 Tuusulassa Paul Antero Pietilä, s. 15.4.1962 Kanadassa Port Arthurissa. Paul on yksityisyrittäjä, hänellä on peltisepänliike. Hänen isänsä on kotoisin Evijärveltä ja äiti Sodankylästä. Nämä asuvat taas Suomessa Evijärvellä. Jaana on ylioppilas 1985 ja toimii henkilöstöasiainhoitajana ABB Industry Oy:ssä. Perhe asuu Tuusulassa. IX. Lapsi: Janita Susanna, s. 11.11.1993. Taulu 713. VII. Eino Jaakko Ekola (isä Arvi Matinpoika Ekola, taulu 704), s. 15.4.1939 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso 21.2.1960 Alahärmässä Irma Helena Einontytär Hurme, s. 21.4.1942 Perniössä. Vanhemmat: Eino Johannes Hurme ja Varma Aleksandra Virta. Eino on asentaja ja Irma on laborantti Högforsin tehtaalla. Asuvat v:sta 1966 Karkkilassa. VIII. Lapsia, syntyneet Ul:n Pyhäjärvellä: Timo Jaakko, s. 19.11.1960. Timo on koneteknikko. Anita Helena, s. 28.8.1962. Anita on kodinhoitaja. Taulu 714. VI. Ksenia (Senja) Sofia Matintytär Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 26.7.1903 Alahärmässä, poistettu kirkonkirjoista 20.10.1982 Amerikassa olevana. Puoliso Kaarle (Kalle) Johannes Matinpoika Haukkala, s. 9.8.1899 Yhdysvalloissa. Isä Matti Haukkala. Kaarle Haukkala kasvoi Kalajoella. Hän muutti perheineen Kanadaan 1930. Sieltä ainakin lapset muuttivat aikanaan Michiganiin. VII. Lapsia, kolme vanhinta syntyneet Alahärmässä: Berta Adolfiina, s. 23.9.1922, k. 1922. Eino Matias, s. 12.11.1923. Hänellä on 3 lasta ja hän tehnyt korjaamotöitä. Eila Marjatta, s. 2.7.1925. Hän on naimisissa ja hänellä on 3 lasta. Elmer, s. Amerikassa. Hän on naimisissa, lapseton. Hän asuu naapurivaltiossa. Eero, s. Amerikassa. Eero H. on laillistettu tilintarkastaja. Hän ja hänen vaimonsa olivat kesällä 1996 Alahärmässä ja Suomessa tapaamassa sukulaisia ja mm. Härmän Häjyylyissä. Eero asuu perheineen Ironwoodissa Michiganissa. Heillä on 3 lasta.

Taulu 715. VI. Kalle Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 12.6.1905 Alahärmässä, k. 7.7.1971. Puoliso 25.10.1929 Alahärmässä Ilma Katariina Juhontytär Laituri, s. 17.4.1909 Alahärmässä Laiturissa, k. 23.9.1939. Vanhemmat: Juho Kustaanpoika ja Maria Kaisa Juhantytär Laituri. Kalle omisti ja viljeli jonkin aikaa Lavastin tilaa Karkauksessa. Hänen sairastuttuaan veli Juha (taulun 695) asui tilaa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Olavi Johannes, s. 16.1.1931. Taulu 716. Kalevi Matias, s. 6.9.1932. Puoliso 24.6.1961 Lahdessa Sirpa Aulikki Ala-Heikkilä, s. 30.11.1937 Asikkalassa. Vanhemmat: Elli Marita Lahtinen ja Yrjö Einari Ala-Heikkilä. Kalevi on autonkuljettaja ja teknikko ja Sirpa on pakkaaja. Kalervo muutti poikamiehenä Vaasaan 1955. He asuvat nykyisin Nastolassa. Heillä ei ole lapsia. Pauli Kalle, s. 22.9.1934. Taulu 717. Aila, s. ja k. 26.4.1936. Martti Emanuel, s. 25.6.1937. Taulu 718. Aino, s. 21.5.1939. Taulu 719. Taulu 716. VII. Olavi Johannes Ekola (isä Kalle Matinpoika Ekola, taulu 715), s. 16.1.1931 Alahärmässä. Puoliso Martta Anna Riihikangas, s. 22.9.1916 Alahärmässä Koskenkylässä, k. 19.7.1995. Vanhemmat: Fredrik Riihikangas ja Vilhelmiina Kunnari. Olavi on veturinkuljettaja ja Martta oli lastenohjaaja. He muuttivat 1953 Seinäjoelle, jossa Olavi asuu edelleen. VIII. Lapsi syntynyt Seinäjoella: Anne Maria, s. 7.6.1958. Taulu 716a. Taulu 716a. VIII. Anne Maria Ekola (isä Olavi Johannes Ekola, taulu 716), s. 7.6.1958 Seinäjoella. Puoliso 4.8.1984 Seinäjoella Olli Ilmari Kuusinen, s. 15.8.1952 Kustavissa. Anne on kemisti ja Olli on juristi. He asuvat Turussa. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: Väinö Ilmari, s. 19.10.1987. Antti Johannes, s. 21.6.1990. Taulu 717. VII. Pauli Kalle Ekola (isä Kalle Matinpoika Ekola, taulu 715), s. 22.9.1934 Alahärmässä. Puoliso 16.11.1957 Vaasassa Iiris Unelma Koskioja, s. 10.3.1936 Vaasassa. Vanhemmat: Venny Selma Sofia ja Asarias Teodor Koskioja. Pauli on veturinkuljettaja. Hän muutti Alahärmästä 1957 Seinäjoelle. Nyt perhe asuu Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Esa Ilkka, s. 16.3.1960. Taulu 717a. Terhi Tuulia, s. 29.11.1963. Taulu 717b. Taulu 717a. VIII. Esa Ilkka Ekola (isä Pauli Kalle Ekola, taulu 717), s. 16.3.1960 Vaasassa. Puoliso Laihialla 14.11.1961 Sarita _. Esa on ylioppilas 1979. Hän on ollut matkailualalla ja on jatkanut opintoja Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Emmi Irene, s. 29.3.1993. Eeva, s. 12.9.1995. Taulu 717b. VIII. Terhi Tuulia Ekola (isä Pauli Kalle Ekola, taulu 717), s. 29.11.1963 Vaasassa. Puoliso 18.4.1957 Ylihärmässä Jari Kumpula. Terhi on ylioppilas 1982. Hän on opiskellut sosiologiaa Jyväskylässä. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa ja Naantalissa: Johannes Aleksi, s. 26.1.1993. Kalle Jalmari, s. 4.12.1996. Taulu 718. VII. Martti Emanuel Ekola (isä Kalle Matinpoika Ekola, taulu 715), s. 25.6.1937 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1964 Kauhavalla Anneli Eliisa Ristaniemi, s. 14.9.1939 Kauhavalla. Vanhemmat: Aune Maria ja Arvo Olavi Ristaniemi. Martti on rakennustyömies ja teknikko, Anneli on puutarhatyöntekijä. Perhe asuu Seinäjoella.

VIII. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Pirjo Maarit Elisabet, s. 6.4.1967. Taulu 718a. Antero Martti Johannes, s. 20.1.1970. Opiskelee Tampereella Teknisessä. Taulu 718a. VIII. Pirjo Maarit Elisabet Ekola (isä Martti Emanuel Ekola, taulu 718), s. 6.4.1967 Seinäjoella. Puoliso 22.1.1994 Seinäjoella Martti Samuel Mäki-Jouppila, s. Ilmajoella. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Laura Marleena, s. 6.6.1994. Lotta Katariina, s. 26.5.1996. Taulu 719. VII. Aino Marjatta Ekola (isä Kalle Matinpoika Ekola, taulu 715). s. 21.5.1939 Alahärmässä. Puoliso 25.6.1960 Alahärmässä Jorma Jaakko Jokela, s. 16.2.1940 Kauhavalla. Vanhemmat: Arvo Ilmari Jokela ja Miina Amanda Latvala. Aino on pankkivirkailija ja Jorma on toimitusjohtaja. Perhe asuu Lappajärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Laihialla: Tapio Olavi Jokela, s. 19.1.1962. Tapio on kuljetusteknikko. Harri Sakari Jokela, s. 16.9.1975. Harri on opiskelija. Taulu 720. VI. Vihtori Matinpoika Ekola (äiti Sofia Kaarlentytär Bro, taulu 572), s. 17.10.1906 Alahärmässä, k. 15.2.1966 Alahärmässä. Puoliso 1:o 23.6.1929 Alahärmässä Aune Anna Elisabet Augustintytär Lahti, s. 25.1.1910 Alahärmässä, k. 22.8.1944 siellä. Puoliso 2:o Elli Adolfiina Matintytär Mäki, s. 16.3.1917 Alahärmässä, k. 16.11.1980 siellä. Vanhemmat: Matti Matinpoika ja Liisa Adolfiina Mäki. Vihtori ja perhe olivat maanviljelijöitä Ekolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Eeva Eliisa, s. 30.6.1935. Taulu 721. 1. Aino Helena, s. 25.2.1940. Taulu 723. 2. Seppo Matias, s. 7.1.1948. Taulu 724. 2. Sauli Antero, s. 26.10.1952. Taulu 725. Taulu 721. VII. Eeva Eliisa Ekola (isä Vihtori Matinpoika Ekola, taulu 720), s. 30.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 20-vuotiaana Erkki Malinen, s. 8.2.1929 Jaakkimassa, k. 1997. Eeva ja Erkki Malinen ovat olleet maanviljelijöinä Kepossa. Erkki on ollut tarhapäällikkönä Kepon turkistarhalla. Perhe asuu Kepossa Erkin vanhemmille kuuluneella tilalla. Nämä tulivat siihen sodan jälkeen siirtolaisina. VIII. Lapsia, syntyneet Jepualla: Jari Juhani Malinen, s. 18.1.1956. Jari on kuntohoitaja ja hän asuu Uudessakaarlepyyssä. Jorma Jaakko Malinen, s. 13.3.1958. Jorma on poliisikonstaapeli ja asuu Uudessakaarlepyyssä. Tarja Birgit Malinen, s. 29.6.1959. Taulu 722. Taulu 722. VIII. Tarja Birgit Malinen (äiti Eeva Eliisa Ekola, taulu 721), s. 29.6.1959 Jepualla Kepossa. Puoliso 9.7.1982 Jepualla Antti Kaarlo Isotalo, s. 16.4.1958 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Johannes Isotalo ja Aino Katariina Vakkuri. Tarja on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja Antti on maanviljelijä Alahärmän Isossatalossa. Tarja ja Antti viljelevät Antin kotitilaa, vanhaa Isoon Antin aikanaan omistamaa tilaa. He ovat myös maatilamatkailuyrittäjiä. Tarja on ollut viime vuosina yhtenä järjestämässä jokakesäistä Härmän Häjyylyt -tapahtumaa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jaakko Erkki, s. 23.1.1984. Susanna Maarit, s. 31.7.1985. Johanna Marjut, s. 17.6.1989. Taulu 723. VII. Aino Helena Ekola (isä Vihtori Matinpoika Ekola, taulu 720), s. 25.2.1940 Alahärmässä. Puoliso 1:o Teuvo Kalervo Tuuna, s. 2.4.1937 Raumalla, k. 8.12.1964. Teuvo oli ylikersantti. Puoliso 2:o Veikko Tapani Suominen, s. 23.12.1948 Kiukaisissa. Aino on kotiavustaja ja Veikko trukinkuljettaja. He asuvat Raumalla.

VIII. Lapsia, syntyneet Raumalla: 1. Vesa Kalervo Tuuna, s. 6.5.1961. Vesa on ollut työssä Saabilla Raumalla. 1. Anne Helena Tuuna, s. 29.9.1963. Anne on apuhoitaja. Taulu 724. VII. Seppo Matias Ekola (isä Vihtori Matinpoika Ekola, taulu 720), s. 7.1.1948 Alahärmässä. Puoliso 21-vuotiaana Marjatta Elisabet Juhontytär Hakomäki, s. 21.5.1947 Vöyrillä. He ovat maanviljelijöitä ja turkistarhaajia ja asuvat Ekolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha-Matti, s. 12.4.1972. Johanna Maarit, s. 22.5.1974. Esa Mikael, s. 29.5.1978. Taulu 725. VII. Sauli Antero Ekola (isä Vihtori Matinpoika Ekola, taulu 720), s. 26.10.1952 Alahärmässä. Puoliso Pirjo Anneli Käkelä, s. 16.3.1952 Lappeenrannassa. Sauli on dipl.ins., käyttöpäällikkö ja Pirjo on sairaanhoitaja. Perhe asuu Varkaudessa. VIII. Lapsi: Marko Tapio, s. 20.3.1979. Taulu 726. V. Sanna Maija Kaarlentytär Bro (äiti Liisa Juhantytär Tuohisaari, taulu 541), s. 9.6.1869 Alahärmässä Köykkärissä, k. naimatonna 4.5.1934 Alahärmässä. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juho Emil, s. 2.8.1891. Asui poikamiehenä Alahärmässä vielä ennen sotia. Selma Sofia, s. 21.9.1893, k. 8.3.1913 Alahärmässä. Kaarlo Anton, s. 23.9.1903. Taulu 727. Taulu 727. VI. Kaarlo Anton Bro (äiti Sanna Maija Kaarlentytär Bro, taulu 726), s. 23.9.1903 Alahärmässä. Puoliso 26.10.1924 Alahärmässä Maria Helena Korhonen, s. 14.6.1900 Vetelissä, k. n. 1980. Muuttivat 13.4.1931 Pedersöreen. Kaarlo asuu Koivurinteen vanhainkodissa Pietarsaaressa. VII. Lapsia, 3 vanhinta syntyneet Alahärmässä, Rainer, Raija ja Reima Pietarsaaressa, muut Pedersöressä: Karl Rurik, s. 14.3.1925, k. 27.2.1948 Pedersöressä. Niilo Runar, s. 17.10.1926. Taulu 728. Raimo Emil, s. 26.1.1930. Rainer Johannes, s. 21.4.1932. Taulu 729. Jaakko Raju, s. 26.5.1933. Reijo Nikolai, s. 31.7.1935. Runo Rafael, s. 18.4.1938. Reino Antton, s. 22.3.1940. Raija Helena, s. 10.8.1943. Taulu 730. Reima Toivo, s. 11.1.1946, k. 30.7.1946. Taulu 728. VII. Niilo Runar Bro (isä Kaarlo Anton Sannanpoika Bro, taulu 727), s. 17.10.1926 Alahärmässä. Puoliso 10.4.1949 Alli Kaarina Einarintytär Lassila, s. 30.3.1932 Evijärvellä. VIII. Lapsia: Leila Kaarina, s. 17.6.1949. Pirjo Orvokki, s. 30.10.1950. Kari Runar, s. 29.9.1954. Taulu 729. VII. Rainer Johannes Bro (isä Kaarlo Anton Sannanpoika Bro, taulu 727), s. 21.4.1932 Pietarsaaressa. Puoliso 26.7.1953 Anna-Greta Bjonbäck, s. 21.1.1932 Kruununkylä. VIII. Lapsi:

Anne-Britt Marlene, s. 30.12.1954. Taulu 730. VII. Raija Helena Bro (isä Kaarlo Anton Bro, taulu 727), s. 10.8.1943 Pietarsaaressa. Puoliso 1:o 4.9.1960 Pietarsaaressa Matti Jaakko Mäki, s. 14.4.1936 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Jalmari Mäki ja Adolfiina Pukkila. Matti on maanviljelijä Pelkkalassa. Ovat eronneet. Puoliso 2:o Alpo Palomäki, s. 9.11.1945 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Veikko ja Veera Palomäki. Alpo hoitaa lehmien sorkkia ja välittää heinää. Hänellä on edellisestä avioliitosta lapset Simo Alpo Juhani s. 16.4.1966 ja Sari Helena Marjatta 30.11.1968. Alpo ja Raija asuvat Laihialla. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Pietarsaaressa, keskimmäiset Alahärmässä ja nuorin Vaasassa: 1. Markku Jaakko, s. 5.12.1962. Taulu 731. 1. Timo Pertti Mikael, s. 4.2.1966. Taulu 732. 1. Ari Juhana, s. 13.7.1973. Ari asuu Riihimäellä, jossa toimii härmäläisen pelti- ja rauta-alan firman markkinointitehtävissä. On valmistunut Ilmajoen maatalousoppilaitoksesta markkinointiagrologiksi. 2. Oksa Elo, s. 2.9.1987. Taulu 731. VIII. Markku Jaakko Mäki (äiti Raija Helena Bro, taulu 730), s. 5.12.1962 Pietarsaaressa. Puoliso 6.7.1985 Kortesjärvellä Ulla Maria Tuuri, s. 16.12.1962 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Veikko Kustaa Tuuri ja Pirkko Maria Kielinen. Markku on sähköasentaja ja Ulla on lastenhoitaja. Markku ja Ulla asuvat Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Kokkolassa ja Seinäjoella: Joni Jaakko Kristian, s. 4.1.1989. Tiina Maria, s. 20.12.1993. Taulu 732. VIII. Timo Pertti Mikael Mäki (äiti Raija Helena Bro, taulu 730), s. 4.2.1966 Alahärmässä. Avopuoliso 1:o Marjo Tuulikki Hannula, s. 2.2.1968 Vaasassa. Timon ja Marjon avoliitto on purkautunut n. 1990. Avopuoliso 2:o Marika Korkeamäki, s. 6.10.1973 Pietarsaaressa. Timo on käynyt maatalousasentajakoulutuksen Seinäjoella ja työskentelee Pietarsaaressa Schaumanilla ilmastointialalla. Marika on suurtalousesimies, valmistunut Seinäjoelta 1995. He asuvat Voltissa. IX. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Sami Mikael, s. 16.2.1988. Sami asuu äiti-Marjon kanssa Nurmossa. Taulu 733. III. Juho Antinpoika Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 275, s. 28.9.1804 Alahärmässä Pesosessa, k. 17.12.1873 Ala-Pelkkalassa. Puoliso 24.1.1832 Alahärmässä Sofia Sannantytär Tollikko, s. 2.6.1808 Jepualla, k. 7.10.1881 Alahärmässä Pelkkalassa. Äiti Susanna Juhontytär Tollikko. Juho ja Sofia olivat talollisia Alahärmän Pesosessa 1831 -. Juho kuoli itse rakentamansa tuulimyllyn rattaisiin. Asiakirjoissa on Juhon tai talon nimenä eri yhteyksissä Pesola tai Pesonen. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 14.1.1835. Taulu 734. Juho Henrik (Heikki), s. 5.6.1836. Taulu 735. Erkki, s. 22.11.1839, k. 6.5.1840. Kustaa, s. 18.5.1841. Alahärmän rippikirjan mukaan Kustaa oli maanmittarioppilas ennen muuttoaan Helsinkiin 31.3.1862. Sieltä hän muutti 13.9.1867 Viipuriin. Hän oli tuolloin ylim. lääninkanslisti, ent. rautatiekirjanpitäjä ja naimaton. Hänet on merkitty Viipurin ruotsalaiseen seurakuntaan muuttaneiden luetteloon. Muita tietoja hänestä ei ole löytynyt, sillä Viipurin kirkonkirjat tuhoutuivat pommituksessa viime sotien aikana. - Sukulaisten kertoman mukaan Kustaan poika (tai tytär!) oli käynyt Ekolassa joskus viimeistään vuosisadan vaihteen tienoilla ja kertonut, että hänen isänsä oli kuollut auttaessaan tulipalossa jotakin henkilöä turvaan. Muita tietoja Kustaasta ei ole löytynyt. Liisa Johanna, s. 24.6.1844. Taulu 785. Susanna, s. 27.11.1846. Taulu 796. Erik, s. 27.10.1849, k. 25.10.1850. Taulu 734. IV. Antti Juhonpoika Pesonen (isä Juho Antinpoika Pesonen, taulu 733), s. 14.1.1835 Alahärmässä Pesosessa, k. keuhkotautiin 30.4.1860 Alahärmässä. Puoliso 1.7.1854 Alahärmässä Johanna Maria Juhontytär Filppula, s.

12.11.1833 Alahärmässä Holmalla. Vanhemmat: Juho Matinpoika Holma ja Liisa Greta Antintytär Suorsholma. Maria solmi 13.5.1861 Alahärmässä toisen avioliiton Juho Kustaa Erkinpoika Fräntin kanssa Kortesjärveltä. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä Juho, s. 10.6.1855, k. 3.7.1855. Sofia, s. 14.7.1856, k. 26.10.1857. Liisa, s. 23.9.1858, k. 24.3.1860. Taulu 735. IV. Juho Henrik (Heikki) Juhonpoika Ekola (isä Juho Antinpoika Pesonen, taulu 733), s. 5.6.1836 Alahärmässä Pesosessa, k. 13.4.1918 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso 12.1.1860 Alahärmässä Maria Juhontytär Kunnari, s. 31.12.1837 Ala-Kunnarissa, k. 16.11.1896 Ala-Ekolassa. Vanhemmat: Juho Juhonpoika Kunnari ja Maria Valpuri Juhontytär Ekola. Heikki oli ensiksi talollinen Alahärmän Pesosessa 1863 - ja v:sta 1870 Ekolassa. Heikki Ekolan lapset toimivat aikanaan erittäin aktiivisesti jääkäriliikkeen hyväksi monin eri tavoin. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juho, s. 31.7.1861. Taulu 736. Sofia, s. 5.2.1863. Taulu 752. Kustaa, s. 17.2.1867, k. naimatonna 13.4.1900 Alahärmässä. Antti, s. 26.5.1869, k. 24.7.1869 Alahärmässä. Antti, s. 1.7.1870. Taulu 753. Sanna Maija, s. 24.9.1872. Taulu 761. Henrik Nikolai, s. 30.1.1875. Taulu 784a. Valpuri Vilhelmiina (Miina), s. 1.5.1877. Taulu 784. Anna Adolfiina, s. 22.3.1881, k. 30.8.1881. Aliina Adolfiina, s. 15.3.1884, k. 19.2.1888. Taulu 736. V. Juho Henrikinpoika Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 31.7.1861 Alahärmässä, k. 30.9.1936 Alahärmässä. Puoliso 1:o 8.10.1897 Alahärmässä Anna Kaisa Jaakontytär Ojala, s. 3.8.1870 Alahärmässä, k. 1.4.1905 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika Ojala ja Liisa Jaakontytär Ojala. Puoliso 2:o 19.12.1905 Alahärmässä Adolfiina (Fiina) Juhontytär Kujala, s. 16.3.1866 Alahärmässä Köykkärissä, k. 23.6.1951 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Erkinpoika Kujala ja Susanna Eliaksentytär Luoma. Juho Ekola oli maanviljelijä Ekolassa ja Osuusmeijeri Toimen isännöitsijä; aktivisti ja värväri ("värvärien värväri"). Jälkimaailma tuntee Juha Ekolan parhaiten aktivistina. Ekola kiersi maakunnassa puhumassa laittomia asevelvollisuuskutsuntoja vastaan jo 1900-luvun alkuvuosina. Hän kuului myös aseelliseen Voima-liittoon. Ensimmäisen maailmansodan alettua Ekola ryhtyi jepualaisen tehtailijan C. J. von Essenin kanssa jatkamaan jo aiemmin alkanutta yhteistyötä erityisesti jääkäriliikkeen puolestapuhujana ja hän kiersi eri paikkakunnilla hankkimassa asiamiehia jääkärivärväykseen. Kun venäläiset saivat vihiä Ekolan toimista, tämä joutui syksyllä 1916 lähtemään pakomatkalle Pohjois-Ruotsiin, jossa toiminta jatkui. Sieltä käsin hän kävi tervehtimässä suomalaista jääkäripataljoonaa Libaussa. Vuoden kuluttua hän saattoi palata takaisin. (Eteläpohjalaisia elämäkertoja A - L; K. A. Wegelius: Routaa ja rautaa V). VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Toivo Heikki Gabriel, s. 3.7.1898, k. 4.3.1899. 1. Jaakko Nikolai, s. 20.6.1899, k. 26.5.1974 Australiassa. Hän muutti 1925 Australiaan ja oli tiettävästi poikamies. 1. Toivo Johannes, s. 29.3.1903. Taulu 737. 1. Helmi Maria, s. 25.3.1905, k. 9.7.1905. 2. Väinö Heikki, s. 2.1.1907, k. 19.2.1907. 2. Aili Maria, s. 2.1.1907, k. 22.1.1985 Alahärmässä. Aili asui Ekolassa ja teki elämäntyönsä setänsä Nikolai Ekolan taloudenhoitajana ja karjanhoitajana. Aili oli yksi Nikolai Ekolan adoptoimista veljenlapsista. - Oli naimaton. 2. Kaappo Viljami, s. 23.7.1908. Taulu 745. 2. Väinö Sulo Erkki, s. 11.4.1910. Taulu 751. Taulu 737. VI. Toivo Johannes Ekola (isä Juho Henrikinpoika Ekola, taulu 736), s. 29.3.1903 Alahärmässä, k. 12.4.1969. Puoliso Elvi Eliisa Nurmi 24.4.1938, s. 9.3.1919 Alahärmässä Rantalassa. Vanhemmat: Juho Einari Nurmi ja Selma

Susanna Villentytär Myllymäki. Toivo ja Elvi olivat maanviljelijöitä Ekolassa. Toivon setä Nikolai Ekola adoptoi Toivon ja 2 muuta veljensä lasta v. 1945. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Pietarsaaressa, muut Alahärmässä: Voitto Heikki Johannes, s. 27.7.1938. Taulu 738. Pirkko Tuulikki, s. 14.10.1939. Taulu 740. Toivo Tapio, s. 23.12.1941. Taulu 742. Terho Jaakko, s. 26.8.1943 Taulu 743. Väinö Antero, s. 12.5.1946. Taulu 744. Pekka Ville, s. 11.3.1949. Hän on asunut aiemmin Ruotsissa. Puolison nimi on Eija Marjaana, s. 25.3.1953 Ruotsissa. He asuvat Alahärmässä. Martti Tapani, s. 8.7.1951, k. 1951. Taulu 738. VII. Voitto Heikki Johannes Ekola (isä Toivo Johannes Ekola, taulu 737), s. 27.7.1938 Pietarsaaressa. Puoliso Maire Terttu Vartiala 25.11.1960 Kauhavalla, s. 23.3.1933 Kauhavalla. Vanhemmat: Matti Ilmari Vartiala ja Martta Alina Pukkinen. Voitto on ollut metallityöläinen, mutta hän on ollut sairaseläkkeellä v:sta 1978 selkävaivan takia. Maire on samoin ollut metallityöläinen ja on nyt eläkkeellä. Perhe muutti Ruotsiin 1969. He asuvat Norrbygårdissa Mariefredissa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Västeråsissa: Jaana Katariina, s. 22.2.1961. Taulu 739. Jutta Elena, s. 19.3.1970. Avopuoliso Ismo Tyrväinen. Taulu 739. VIII. Jaana Katariina Ekola (isä Voitto Heikki Johannes Ekola, taulu 738), s. 22.2.1961 Alahärmässä. Jaana on teknikko ja hän asuu Ruotsissa. IX. Lapsia: Camilla Terese, s. 18.2.1980. Jaana Carina, s. 1.12.1983. Taulu 740. VII. Pirkko Tuulikki Ekola (isä Toivo Johannes Ekola, taulu 737), s. 14.10.1939 Alahärmässä. Puoliso Aaro Johannes Möttönen, s. 8.4.1935 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Eemil Vilho Möttönen ja Jenny Maria Mäenpää. Pirkko on leipuri ja Aaro on konepuuseppä Liiaksella Alahärmässä, jossa perhe asuu. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Merja Anneli, s. 17.1.1959. Taulu 741. Risto Johannes, s. 23.1.1960. Puoliso 1989 Riitta Norlund. He ovat eronneet. Risto on metallimies ja hän asuu Göteborgissa. Veli Tapio, s. 6.3.1961. Puoliso 1991 Ylihärmässä Sari Aho. Veli on autonkuljettaja ja he asuvat Ylihärmässä. Tiina Marjaana, s. 26.2.1963. Avopuoliso Ahti Antti-Roiko, s. 17.3.1959. Tiina on käynyt kauppaopiston ja hän on asunut Kalajoella. Seppo Matias, s. 11.12.1965. Puoliso 1988 Tuija Puiras. Seppo on taksiautoilija ja perhe asuu Alahärmässä. Taulu 741. VIII. Merja Anneli Möttönen (äiti Pirkko Tuulikki Ekola, taulu 740), s. 17.1.1959 Alahärmässä. Puoliso 1981 Laihialla Rainer Kaarlo Erik Koski, s. 15.1.1958 Isossakyrössä. Merja on apuhoitaja ja Rainer automaalari. Perhe asuu Isossakyrössä. IX. Lapsi: Jarno Erik, s. 30.6.1982. Taulu 742. VII. Toivo Tapio Ekola (isä Toivo Johannes Ekola, taulu 737), s. 23.12.1941 Alahärmässä. Puoliso 10.11.1963 Alahärmässä Virpi Marjatta Hautala, s. 16.4.1946 Alahärmässä. Vanhemmat: Eero Iisakki Hautala ja Tyyne Irene Poikolainen. Tapio on maanviljelijä ja turkistarhaaja ja Virpi on koulutyöntekijä. Perhe asuu Ekolassa. Tapio Ekola on toiminut monissa kunnallisissa luottamustehtävissä, mm. kouluneuvostossa, koululautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja hän on ollut v:sta 1993 alkaen. VIII. Lapsia:

Petri Tapio, s. 11.4.1964. Avopuoliso Yvonne Granbäck, s. 14.8.1959. He asuvat Alahärmässä. Pasi Tapani, s. 25.9.1977. Taulu 743. VII. Terho Jaakko Ekola (isä Toivo Johannes Ekola, taulu 737), s. 26.8.1943 Alahärmässä. Puoliso 1966 Gun-Lis Helena Jakobsson, s. 19.4.1947 Vöyrillä. Terho on yksityisyrittäjä ja autoilija. Gun-Lis on ompelija ja työväenopiston opettaja. Perhe asuu Jepualla. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Vöyrillä, muut Jepualla: Rita Anne Helena, s. 16.1.1967. Margita Pia Louise, s. 17.1.1970. Lisa Maria Sofia, s. 18.3.1985. Taulu 744. VII. Väinö Antero Ekola (isä Toivo Johannes Ekola, taulu 737), s. 12.5.1946 Alahärmässä. Puoliso 23.11.1968 Evijärvellä Sirkka Alina Koski, s. 6.3.1950 Evijärvellä. Vanhemmat: Sulo ja Inga-Lill Koski. Väinö on linjaautonkuljettaja ja Sirkka on konttoristi. Perhe muutti Ruotsiin 1970. He asuvat Upplannin Väsbyssä. VIII. Lapsia, syntyneet Evijärvellä ja Väsbyssä: Sari-Anne, s. 26.12.1968. Kai-Mikael, s. 16.4.1974. Taulu 745. VI. Kaappo Viljami Ekola (isä Juho Henrikinpoika Ekola, taulu 736), s. 23.7.1908 Alahärmässä, k. 24.4.1977 Alahärmässä. Puoliso Impi Alaviitala, s. 3.1.1910 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Alaviitala ja Hilma Maria Matintytär Mattsson. Kaappo ja Impi ovat olleet maanviljelijöitä Köykkärissä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anja Maria, s. 15.3.1932. Taulu 746. Matti Juhani, s. 28.7.1933. Taulu 748. Markku Kaappo, s. 21.6.1941. Puoliso Pirkko Pelkkala. Markku on metsätyönjohtaja Härmän Metsänhoitoyhdistyksellä. Tuula Marita Kyllikki, s. 24.7.1948. Taulu 750. Heikki Antero, s. 18.7.1952. Puoliso Helena Lemponen. Heikki ja Helena ovat maanviljelijöitä Alahärmässä. Heillä on karjatila. Perheessä on 2 poikaa ja tytär. Taulu 746. VII. Anja Maria Ekola (isä Kaappo Viljami Ekola, taulu 745), s. 15.3.1932 Alahärmässä. Puoliso 10.11.1963 Alahärmässä Markus Kalervo Siekkinen, s. 5.2.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Viljam Siekkinen ja Ester Elma Amalia Aalto. Markku on diesel-asentaja ja perhe asuu Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Merja Susanna, s. 23.8.1964. Tapio Markus, s. 20.1.1966. Taulu 747. Taulu 747. VIII. Tapio Markus Siekkinen (äiti Anja Maria Ekola, taulu 746), s. 20.1.1966 Vaasassa. Puoliso 13.6.1992 Alahärmässä Kaija Tellervo Rintamäki, s. 27.4.1966 Alahärmässä. IX. Lapsi syntynyt Porissa: Satu Marjaana, s. 26.2.1994. Taulu 748. VII. Matti Juhani Ekola (isä Kaappo Viljami Ekola, taulu 745), s. 28.7.1933 Alahärmässä. Puoliso 1.9.1957 Alahärmässä Ritva Kyllikki Hanhimäki, s. 25.7.1936 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Hanhimäki ja Helmi Kari. Matti ja Ritva ovat maanviljelijöitä Hanhimäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Seija Maria, s. 23.6.1958. Taulu 749. Päivi Kyllikki, s. 25.2.1962. Päivi on naimaton. Taulu 749.

VIII. Seija Maria Ekola (isä Matti Juhani Ekola, taulu 748), s. 23.6.1958 Alahärmässä. Puoliso 21.6.1982 Alahärmässä Juhani Kari Lammi, s. 31.11.1957. IX. Lapsia: Jukka-Pekka, s. 6.4.1983. Mika Matias, s. 14.8.1984. Johanna Maria Elisabet, s. 1.3.1988. Taulu 750. VII. Tuula Marita Kyllikki Kaapontytär Ekola (isä Kaappo Viljami Ekola, taulu 745), s. 24.7.1948 Alahärmässä. Puoliso 24.7.1971 Alahärmässä Tapani Antero Aarnenpoika Holkkola, s. 9.3.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Aarne Johannes (Jussi) Holkkola ja Helvi Vilhelmiina Lehtinen. Tapani ja Tuula ovat maanviljelijöinä Tapanin kotitilalla Pelkkalassa ja he ovat myös turkistarhaajia. Tuula toimii lisäksi pyhäkoulunopettajana. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Eija Hannele, s. 23.3.1973. Pasi Harri Antero, s. 28.4.1976. Veli Pekka, s. 14.11.1978. Taulu 751. VI. Väinö Sulo Erkki Ekola (isä Juho Henrikinpoika Ekola, taulu 736), s. 11.4.1910 Alahärmässä, k. 6.7.1984 Seinäjoella. Puoliso 16.3.1947 Irja Irma Tellervo Alkula, s. 8.11.1920 Töysässä. Vanhemmat: August Herman Alkula ja Olga Leskinen. Väinö oli myyjänä Seinäjoen Alkossa. Sodassa hän oli ylikersantti. Hän oli sota-aikana Mannerheimin suojavartiossa, oli rikostutkija ja eläinlääkintäaliupseeri. - Irma oli myös aluksi myyjänä Alkossa mutta hän jäi ensimmäisten lasten synnyttyä kotiäidiksi. VII. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Seija Helena, s. 29.5.1947. Sirpa Hellevi, s. 9.11.1948. Sirkka Hannele, s. 26.11.1949. Risto Juhani, s. 6.12.1950. Soile Marjatta, s. 15.1.1952. Pekka Antero, s. 24.4.1953. Paula Annikki, s. 14.5.1954. Ilkka Olavi, s. 3.10.1955. Kimmo Kaleva, s. 10.1.1957. Tiina Irmeli, s. 2.4.1959. Timo Veikko, s. 9.1.1962. Taulu 752. V. Sofia Henrikintytär Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 5.2.1863 Alahärmässä, k. 6.2.1941 Alahärmässä Köykkärissä. Puoliso 27.12.1884 Alahärmässä Jaakko Juhonpoika Alaranta. Toisto, katso taulu 9. Antti Ekola. Taulu 753. Taulu 753. V. Antti Henrikinpoika Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 1.7.1870 Alahärmässä Pesolassa eli Pelkkalassa, k. 25.12.1943 Alahärmässä Ekolassa. Puoliso 1:o 20.6.1898 Munsalassa Sanna Maria Siimonintytär Vakkuri, s. 4.6.1880 Munsalassa Jussilassa, k. 23.4.1910 Ekolassa. Vanhemmat: Simon Kallenpoika Vakkuri ja Sanna Juhontytär Vakkuri. Puoliso 2:o 21.5.1911 Alahärmässä Sanna Maria Eveliina Karkaus, s. 27.3.1887 Alahärmässä, k. 16.1.1974 Alahärmässä. Vanhemmat: Topias Erkinpoika Karkaus ja Maria Antintytär Ekola. Antti oli talollinen Ekolassa. Antti ja Nikolai Ekolan yhteisesti asuma talo oli turvapaikkana sekä Saksaan jääkäriksi meneville että sieltä tuleville. Antti luovutti asuntonsa aktivistien salaisia kokouksia varten ja kyyditsi Jepualle Saksaan menijöitä. (Wegelius). VI. Lapsia, 2. ja 3. syntyneet Munsalassa, muut Alahärmässä: 1. Toivo Nikolai, s. 27.2.1900. Taulu 754. 1. Heikki Rikhard, s. 7.10.1903, k. tiettävästi kesällä 1996. Poistettu kirkonkirjoista 12.1.1995 Kanadassa. Heikki oli metsätyömies Kanadassa v:sta 1926. Hän oli naimaton ja asui viimeiset vuotensa Golden Manor -nimisessä vanhainkodissa Timminsissä.

1. Antti Simeon, s. 30.4.1906, k. naimatonna 31.3.1989 Alahärmässä. Antti oli maanviljelijä Ekolassa. Hän osallistui vapaaehtoisena talvi- ja jatkosotaan. Oli poikasena vapaussodan aikana vartiotehtävissä rautatiellä. Hän oli naimaton. 2. Vieno Maria Esteri, s. 18.12.1911, k. naimatonna 18.5.1944. Vieno oli maanviljelijä Ekolassa. Hän toimi sotaaikana lottana ilmavalvontatehtävissä. 2. Alma Vilhelmiina, s. 7.3.1914. Alma on ollut maanviljelijä Ekolassa. Hän toimi sota-aikana lottana erilaisissa tehtävissä kotirintamalla. Hän on naimaton. 2. Kaino Susanna, s. 29.4.1917 Alahärmässä. Puoliso 17.10.1965 Hämeenkyrössä Anselm Heikki Loimusalo (e Tihveräinen), s. 14.7.1910 Pyhäjärvellä Vpl., k. 14.8.1981 Hämeenkyrössä. Kaino on ollut sotilaskodin johtaja, hän on työskennellyt useissa sotilaskodeissa. Anselm oli maalari. Kaino Loimusalo asuu nykyisin Alahärmässä Voltissa. Avioliitto oli lapseton. 2. Ilmari Johannes, s. 1.3.1920, k. 17.4.1920. 2. Kustaa Olavi, s. 8.4.1921, k. 27.7.1941 kenttäsairaalassa haavoituttuaan vaikeasti 27.7.1941 Tuulosjoella. 2. Esko Johannes, s. 22.3.1924. Taulu 755. 2. Kerttu Eliisa, s. 27.5.1927. Taulu 757. 2. Pentti Ilmari, s. 7.8.1930. Taulu 758. 2. Elma Sisko, s. 3.7.1934. Taulu 759. Taulu 754. VI. Toivo Nikolai Ekola (isä Antti Henrikinpoika Ekola, taulu 753), s. 27.2.1900 Alahärmässä Ekolassa, k. 29.1.1985 Alahärmässä. Puoliso 6.2.1927 Alahärmässä Anna Adolfiina Kustaantytär Bro. Toisto, katso taulu 467. Taulu 755. VI. Esko Johannes Ekola (isä Antti Henrikinpoika Ekola, taulu 753), s. 22.3.1924 Alahärmässä. Puoliso Elma Annikki Honkanen 23.12.1956 Laihia, s. 20.8.1925 Kontiolahdella. Vanhemmat: Julius Honkanen ja Martta Elisabet Harju. Esko ja Elma ovat olleet maanviljelijöitä Ekolassa, jossa asuvat edelleen. VII. Lapsi syntynyt Kauhavalla: Juhani Antero, s. 17.2.1958. Taulu 756. Taulu 756. VII. Juhani Antero Ekola (isä Esko Johannes Ekola, taulu 755), s. 17.2.1958 Kauhavalla. Puoliso 3.2.1979 Alahärmässä Seija Hannele Tapaninmäki, s. 21.1.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Leevi Reino Rikhard Tapaninmäki ja Ritva Marjatta Kangas. Juhani on mekaanikkona Kauhavalla Ilmasotakoululla ja viljelee kotitilaa Alahärmässä Ekolassa. Seija on koulutukseltaan perushoitaja ja hän toimii lääkärin vastaanottoapulaisena Ylihärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jukka Ville, s. 31.7.1980. Katri Kristiina, s. 21.2.1983. Mikko Henrik, s. 14.10.1987. Tommi Pekka, s. 13.4.1989. Taulu 757. VI. Kerttu Eliisa Ekola (isä Antti Henrikinpoika Ekola, taulu 753), s. 27.5.1927 Alahärmässä. Puoliso Pertti Matias Sepponen. Toisto, katso taulu 197. Taulu 758. VI. Pentti Ilmari Ekola (isä Antti Henrikinpoika Ekola, taulu 753), s. 7.8.1930 Alahärmässä. Puoliso 17.12.1955 Alahärmässä Maila Kyllikki Keränen, s. 10.12.1928. Vanhemmat: Eemil Iisak Keränen ja Katri Rautiainen. Pentti on koulutukseltaan maanviljelysteknikko ja hän on työskennellyt mm. kunnan maatilanhoitajana Rovaniemen maalaiskunnassa 1957 - 1973. Maila Ekola on sosionomi ja hän on toiminut vanhainkodin johtajana Rovaniemen maalaiskunnassa v. 1957 - 1991. He asuvat nykyisin Oulussa. VII. Lapsi syntynyt Laihialla: Maria Kyllikki, s. 14.3.1957. Maria Kyllikki on ylioppilas ja koulutukseltaan psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Hän on työskennellyt viimeksi vuodesta 1981 OYKS:n kuntainliiton palveluksessa osastonhoitajana Oulussa. Taulu 759.

VI. Elma Sisko Ekola (isä Antti Henrikinpoika Ekola, taulu 753), s. 3.7.1934 Alahärmässä. Puoliso 20.5.1956 Alahärmässä Matti Antero Antinpoika Myllymäki, s. 12.3.1931 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti ja Fiina Myllymäki. Elma on työskennellyt automaattisorvaajana, on nykyisin eläkeläinen (1995). Matti on hitsaaja ja nykyisin eläkeläinen. Kyläläisten käyttämä nimi "Yllin-Köystin-Antin Matti" on jo sellaisenaan sukuselvitys! Elma ja Matti asuvat Pietarsaaressa VII. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Jarmo Matti, s. 16.5.1957. Taulu 760. Päivi Helena, s. 23.6.1966 Pietarsaaressa. Puoliso 11.5.1991 Alahärmässä Timo Alanen, s. 22.3.1966. Vanhemmat: Pentti Antti Alanen ja Ritva Anneli Palomäki. Päivi on merkonomi ja Timo on metallimies. Timo työskentelee HSteel Oy:llä Alahärmässä. Taulu 760. VII. Jarmo Matti Myllymäki (äiti Elma Sisko Ekola, taulu 759), s. 16.5.1957 Pietarsaaressa. Puoliso 3.10.1983 May Carola Wikström, s. 22.5.1957. Jarmo toimii yrittäjänä Pietarsaaressa, jossa asuu perheineen. VIII. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa Markus Matti, s. 16.1.1984. Taulu 761. V. Sanna Maija Henrikintytär Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 24.9.1872 Alahärmässä, k. 2.8.1946 Alahärmässä. Puoliso 15.5.1892 Alahärmässä Erkki Matinpoika Heikkilä e Mutka, s. 11.9.1856 Alahärmässä, k. 17.3.1930 Alahärmässä. Erkki oli ammatiltaan nikkari. Sanna Maija ja Erkki muuttivat Jepualle 1893 ja ostivat tilan Ruotsalasta. V. 1907 he muuttivat takaisin Alahärmään Ekolaan. Jepualla asuessa nimeksi on merkitty Mutka, Alahärmässä Heikkilä. (Ks. myös Levelius-släkten, Del 2, G 243 -.) VI. Lapsia, muut syntyneet Jepualla, nuorin Alahärmässä: Kustaa Arvid, s. 10.5.1893, k. 2.5.1894. Aliina Maria, s. 28.11.1894. Taulu 762. Jenny Vilhelmiina, s. 29.8.1897, k. 12.8.1904. Xenia (Senja) Susanna, s. 29.8.1897, k. 2.8.1904. Nikolai Matias Henrik, s. 30.7.1902, k. 13.8.1904. Johannes Anselm, s. 27.10.1905, k. 3.6.1907. Johannes Antti Villiam, s. 24.6.1908, k. 23.11.1909. Taulu 762. VI. Aliina Maria Heikkilä (äiti Sanna Maija Henrikintytär Ekola, taulu 761), s. 28.11.1894 Jepualla, k. 26.7.1966 Alahärmässä. Puoliso 29.9.1912 Alahärmässä Juha Jaakko Jaakonpoika Korpi, s. 28.7.1893 Alahärmässä Perkiömäessä, k. 6.2.1956 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko ja Maria Juhontytär Perkiömäki. Juha Jaakko ja Aliina olivat maanviljelijöitä Perkiömäessä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Onni Juha Jaakko, s. 24.4.1914. Taulu 763. Väinö Erik (Erkki), s. 11.4.1916. Taulu 768. Reino Henrik, s. 11.2.1918, k. naimatonna 10.2.1978 Kortesjärvellä. Reino muutti 1962 Kortesjärvellä, jossa eli maanviljelijänä. Hän oli naimaton. Rauha Maria Rakel, s. 8.6.1920. Taulu 774. Taimi Susanna, s. 3.8.1922, k. 26.10.1922. Toivo Fredrik, s. 2.9.1923, k. 21.4.1939. Martta Kaarina, s. 4.11.1925. Taulu 777. Eino Matias, s. 23.9.1927. Taulu 780. Esko Ilmari, s. 18.12.1929, k. 3.1.1930. Taulu 763. VII. Onni Juha Jaakko Korpi (äiti Aliina Maria Heikkilä, taulu 762), s. 24.4.1914 Alahärmässä. Puoliso 27.5.1938 Alahärmässä Elsa Elina Kourula, s. 26.1.1916 Lappvedellä. Vanhemmat: Aukusti ja Helena Kourula. Onni ja Elsa ovat olleet maanviljelijöitä Perkiömäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Erkki Jaakko Johannes, s. 28.9.1938. Erkki on turkiseläinten kasvattaja. Hän asuu Perkiömäessä ja on naimaton.

Toivo Ilmari, s. 9.8.1940. Toivo on ollut raskaan kaluston kuljettaja. Nyt hän asuu eläkeläisenä Perkiömäessä. Hän on naimaton. Kerttu Kaarina, s. 22.4.1942. Taulu 764. Taimi Marjatta, s. 29.11.1943. Taulu 765. Irma Ritva, s. 27.11.1949. Taulu 766. Pentti Markku, s. 18.3.1955. Taulu 767. Taulu 764. VIII. Kerttu Kaarina Korpi (isä Onni Juha Jaakko Korpi, taulu 763), s. 22.4.1942 Alahärmässä. Puoliso 26.7.1964 Alahärmässä Martti Vilhelmi Laitala, s. 24.9.1941 Ylivieskassa, k. 25.6.1986. Äiti Anna Beata Laitala. He ovat eronneet 1980. Kerttu on pakkaaja ja hän asuu Perkiömäessä. Martti oli rakennustyömies ja asui Ylivieskassa. (Martti, ks. Levälä-släkten, Del 2 tab. F 89.) IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Satu Kristiina, s. 3.2.1967. Juha Vilhelm, s. 2.1.1974. Taulu 765. VIII. Taimi Marjatta Korpi (isä Onni Juha Jaakko Korpi, taulu 763), s. 29.11.1943 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1976 Eero Matti Hernesaho, s. 21.2.1949. Taimi on ompelija ja Eero on metallityömies. Perhe asuu Pietarsaaressa. IX. Lapsi syntynyt Pietarsaaressa: Heli Maarit, s. 2.7.1980. Taulu 766. VIII. Irma Ritva Korpi (isä Onni Juha Jaakko Korpi, taulu 763), s. 27.11.1949 Alahärmässä. Puoliso7.2.1977 Alahärmässä Markku Antero Palojärvi, s. 25.4.1952 Kortesjärvellä. He ovat maanviljelijöitä Kortesjärven Purmojärvellä Jutilassa. IX. Lapsia: Mika Matias, s. 22.10.1978. Anniina Marika, s. 17.12.1980. Timo Johannes, s. 21.10.1983. Taulu 767. VIII. Pentti Markku Korpi (isä Onni Juha Jaakko Korpi, taulu 763), s. 18.3.1955 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1984 Alahärmässä Leena Maria Hakala, s. 26.10.1960 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Niilo Hakala ja Taimi Hakala. Pentti on koulutukseltaan asentaja-koneistaja ja hän toimii yrittäjänä. Leena on postivirkailija. He asuvat Perkiömäessä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria Susanna, s. 12.4.1989. Markus Kalervo, s. 24.5.1991. Taulu 768. VII. Väinö Erik (Erkki) Korpi (äiti Aliina Maria Heikkilä, taulu 762), s. 11.4.1916 Alahärmässä, k. 16.9.1995. Puoliso 27.2.1944 Alahärmässä Laina Vilhelmiina Hölsömäki, s. 4.7.1918 Kortesjärvellä, k. 1.4.1982 Alahärmässä. He olivat maanviljelijöitä Perkiömäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aila Maria Kaarina, s. 25.7.1944. Taulu 769. Marketta Elisa, s. 14.10.1946. Taulu 772. Riitta Helena, s. 17.8.1949. Taulu 773. Erkki Johannes, s. 17.8.1953, k. 11.5.1954. Taulu 769. VIII. Aila Maria Kaarina Korpi (isä Väinö Erik (Erkki) Korpi, taulu 768), s. 25.7.1944 Alahärmässä. Puoliso 6.7.1965 Alahärmässä Reijo Matias Kankaanpää, s. 17.6.1945 Kauhavalla. Vanhemmat: Matias Anselm Kankaanpää ja Eeva Annikki Kettunen. Aila on kassanhoitaja ja Reijo on ylikonstaapeli. He asuvat JalasjärvelläIX. Lapsia: Mika Matias, s. 23.12.1965. Taulu 770.

Mia Kaarina, s. 2.7.1967. Taulu 771. Taulu 770. IX. Mika Matias Kankaanpää (äiti Aila Maria Kaarina Korpi, taulu 769), s. 23.12.1965 Alahärmässä. Puoliso 19.3.1994 Oulussa Päivi Sisko Kärki, s. 26.3.1967 Pudasjärvi. Vanhemmat: Toivo Sakari Kärki ja Ritva Orvokki Vähäkuopus. Mika on rakennusmestari ja Päivi on merkonomi. Perhe asuu Vantaalla. X. Lapsia, syntyneet Vantaalla: Oona Alina Matilda, s. 21.6.1994. Nina Emilia, s. 15.3.1996. Taulu 771. IX. Mia Kaarina Kankaanpää (äiti Aila Maria Kaarina Korpi, taulu 769), s. 2.7.1967 Alahärmässä. Puoliso 4.8.1990 Jalasjärvellä Matti Olavi Eronen, s. 22.11.1962 Lahdessa. Vanhemmat: Väinö Ilmari Eronen ja Eva H. Suolanen. Mia on terveydenhoitaja ja Matti on tuotespesialisti. He asuvat Keravalla. X. Lapsia, syntyneet Keravalla: Ida Maria Wilhelmiina, s. 26.9.1991. Julius Emil Benjamin, s. 15.6.1993. Alexis Eerik Wiljamin, s. 26.9.1995. Taulu 772. VIII. Marketta Elisa Korpi (isä Väinö Erik (Erkki) Korpi, taulu 768), s. 13.10.1946 Alahärmässä. Puoliso 6.7.1975 Alahärmässä Pentti Juhani Lehtilä, s. 23.5.1948 Marttilassa. Pentti on varastonhoitaja ja he asuvat Ylihärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Marttilassa: Helena Elisa, s. 25.9.1978 Lenita Elina, s. 25.9.1978 Taulu 773. VIII. Riitta Helena Korpi (isä Väinö Erik (Erkki) Korpi, taulu 768), s. 17.8.1949 Alahärmässä. Puoliso 1:o 31.10.1970 Heikki Tapio Hietala, s. 17.6.1950. Eronneet. Puoliso 2:o 24.3.1979 Alahärmässä Tapani Matias Viitala, s. 22.11.1951 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Ernest Nikolai Viitala ja Vieno Maria Ylilammi. Riitta on ompelija. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Tero Tapio, s. 23.11.1972. 2. Kosti Johannes, s. 16.9.1979. 2. Kimmo Markus, s. 31.3.1987. Taulu 774. VII. Rauha Maria Rakel Korpi (äiti Aliina Maria Heikkilä, taulu 762), s. 8.6.1920 Alahärmässä, k. 17.5.1989. Puoliso 4.9.1950 Alahärmässä Oiva Eino Korpi, s. 11.9.1918 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika Korpi ja Selma Marja Ala-Lammi. Rauha ja Oiva ovat olleet maanviljelijöitä Ylivieskassa Niemelän kylällä. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Reijo Antero, s. 8.6.1951, k. 30.12.1952. Teppo Juhani, s. 2.6.1953. Taulu 775. Tarja Anneli, s. 13.2.1958. Taulu 776. Taulu 775. VIII. Teppo Juhani Korpi (äiti Rauha Maria Rakel Korpi, taulu 774), s. 2.6.1953 Ylivieskassa. Puoliso Rauni Kyllikki Jokinen 2.6.1990 Ylivieskassa, s. 20.8.1957 Ylivieskassa. Vanhemmat: Arvo Elias Jokinen ja Hilma Lempi Koskela. Teppo on ruismaalari ja Rauni on toimistosihteeri. He asuvat Ylivieskassa. IX. Lapsi syntynyt Ylivieskassa: Joonas Jaakko Elias, s. 27.3.1992. Taulu 776. VIII. Tarja Anneli Korpi (äiti Rauha Maria Rakel Korpi, taulu 774), s. 13.2.1958 Ylivieskassa. Puoliso 13.6.1981 Alavieskassa Kari Pekka Nahkala, s. 11.1.1957 Alavieskassa. Vanhemmat: Pentti Nikolai Nahkala ja Eeva Katariina Kukkola. Tarja on kotiäiti, hän on toiminut aiemmin myyjänä ja teollisuusompelijana. Kari on asentaja. Perhe asuu Alavieskassa.

IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Ylivieskassa, nuorimmat Alavieskassa Suvi Tuulikki, s. 18.6.1982. Samuli Petteri, s. 3.3.1984. Mervi Maria, s. 27.11.1985. Anne-Mari Helena, s. 30.8.1989. Taulu 777. VII. Martta Kaarina Korpi (äiti Aliina Maria Heikkilä, taulu 762), s. 4.11.1925 Alahärmässä. Puoliso 13.6.1948 Alahärmässä Onni Olavi Korpi, s. 13.3.1916 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika Korpi ja Selma Marja Ala-Lammi. Onni on ollut postinkantaja Ylivieskassa, on nykyisin eläkkeellä. Perhe asuu Ylivieskassa Niemelän kylällä. Onni on Oiva Korven (taulu 774) veli. Veljekset ovat naimisissa sisarusten kanssa. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Marketta Marja-Liisa, s. 5.2.1949. Taulu 778. Seija Anita, s. 27.4.1955. Taulu 779. Taulu 778. VIII. Marketta Marja-Liisa Korpi (äiti Martta Kaarina Korpi, taulu 777), s. 5.2.1949 Ylivieskassa. Puoliso 20.6.1970 Ylivieskassa Aarne Kari Juhani Pellinen, s. 22.1.1945 Helsingissä. Vanhemmat: Aarne Anton Pellinen ja Elvi Kaarina Lamberg. Marketta on ammatiltaan toimistovirkailija. Hänen harrastuksensa on mm. sukututkimus ja hänen keräämiään tai tarkistamiaan tietoja on runsaasti tässä kirjassa. Aarne on rikosylikonstaapeli. Perhe asuu Järvenpäässä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Mikko Onni Juhani, s. 30.3.1971. Laura Kaarina, s. 23.12.1972. Taulu 779. VIII. Seija Anita Korpi (äiti Martta Kaarina Korpi, taulu 777), s. 27.4.1955 Ylivieskassa. Puoliso 1.6.1974 Ylivieskassa Aaro Aukusti Hautamäki, s. 1.7.1948 Ylivieskassa. Vanhemmat: Terho Aukusti Aatami Hautamäki ja Laina Seliina Autio. Seija on siivoustyöntekijä ja Aaro on nuohooja. Perhe asuu Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Antti Markus, s. 7.4.1975. Hanna Maria, s. 15.10.1979. Taulu 780. VII. Eino Matias Korpi (äiti Aliina Maria Heikkilä, taulu 762), s. 23.9.1927. Puoliso 8.6.1957 Alahärmässä Aune Marjatta Kuhna, s. 1.4.1931 Alahärmässä. Vanhemmat: Yrjö Salomon Kuhna ja Iida Amanda Kojonen. Eino ja Aune ovat maanviljelijöitä Perkiömäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Markku Juhani, s. 14.12.1959. Taulu 781. Sinikka Hellevi, s. 14.12.1959. Taulu 782. Anita Kaarina, s. 12.11.1963. Taulu 783. Taulu 781. VIII. Markku Juhani Korpi (isä Eino Matias Korpi, taulu 780), s. 14.12.1959 Alahärmässä. Puoliso 30.4.1988 Alahärmässä Elisa Tuulikki Hakala, s. 8.5.1963 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Niilo Hakala ja Taimi Hakala. Markku on maanviljelijä Alahärmässä ja Elisa on farmaseutti. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Eero Juhani Matias, s. 6.9.1990. Jaakko Kaarlo Johannes, s. 27.5.1994. Taulu 782. VIII. Sinikka Hellevi Korpi (isä Eino Matias Korpi, taulu 780), s. 14.12.1959 Alahärmässä. Puoliso 14.7.1984 Järvenpäässä Hannu Pekka Jalomäki, s. 7.6.1960 Järvenpäässä. Vanhemmat: Esko Jalomäki ja Terttu Leipäjoki. Sinikka on ompelija ja Hannu on kenttäasentaja. He asuvat Järvenpäässä. IX. Lapsia, syntyneet Järvenpäässä: Henry Mikael, s. 30.8.1988.

Anssi Kristian, s. 24.8.1991. Taulu 783. VIII. Anita Kaarina Korpi (isä Eino Matias Korpi, taulu 780), s. 12.11.1963 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1983 Alahärmässä Helge Johannes Lehtimäki, s. 12.6.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Lehtimäki ja Hilkka Hautala. Anita on maatalouslomittaja ja Helge on kirvesmies. He asuvat Kortesjärvellä Purmojärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Pilvi Tuulikki, s. 16.2.1986. Pekka Juhani, s. 15.6.1987. Taulu 784. V. Valpuri Vilhelmiina (Miina) Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 1.5.1877 Alahärmässä, k. 24.6.1947 Alahärmässä. Puoliso 22.3.1901 Alahärmässä Iisakki Juhonpoika Rajala, s. 18.10.1874 Alahärmässä Karkauksessa, k. 10.6.1930 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Matinpoika Karkaus ja Sanna Brita Erikintytär Hägglund. Miina ja Iisakki olivat maanviljelijöitä. Rajalan talo oli turvapaikka "vainotuille" eli jääkärien värväykseen osallistuville ja Saksaan jääkäriksi lähteville. Emäntä Miina toimi värvärinä ja isäntä Iisakki oli "erinomaisen hyvä mies" (Wegelius). VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Emmi Susanna, s. 14.6.1903, k. 1.7.1903. Juho Heikki, s. 24.12.1905, k. 29.9.1949. Silja Maria, s. 12.12.1907. Hän on asunut Köykkärissä. Lydia Vilhelmiina, s. 23.5.1909, k. naimatonna 12.10.1991 Alahärmässä Köykkärissä. Ilmi Sisko Vieno, s. 5.2.1911, k. naimatonna 18.2.1968 Alahärmässä Köykkärissä. Reino Isak Isakinpoika, s. 21.11.1912, k. 12.12.1912. Niilo Matias, s. 8.11.1916, k. 11.1.1919. Taulu 784a V. Henrik Nikolai Henrikinpoika Ekola (isä Juho Henrik Juhonpoika Ekola, taulu 735), s. 30.1.1875 Alahärmässä, k. naimatonna 14.7.1962 Alahärmässä. Maanviljelijä, aktivisti, herastuomari. Nikolai Ekola oli Amerikassa 1898 1900 serkkunsa passilla ja työskenteli siellä kaivosmiehenä. Kotiinpaluun jälkeen alkoi toiminta aktivistina mm. kutsuntalakkojen ja vastalausekokousten järjestämisessä ja salaisten lentolehtisten levittämisessä ja sittemmin jääkäriliikkeessä mm. etappiteiden järjestäjänä. Hän joutui Juho-veljensä tavoin pakenemaan kesällä 1916 PohjoisRuotsiin, jossa etappitehtävät jatkuivat. Vuoden maanpaon jälkeen hän palasi Härmään - nyt kouluttamaan suojeluskunnan jäseniä. Hän osallistui vapaussotaan. Myöhemmin hän toimi kunnanvaltuustossa, kihlakunnan lautamiehenä ja sai herastuomarin arvon. Hän oli perustamassa Alahärmän Alapään nuorisoseuraa ja kansakoulua Ekolaan ja toimi monissa muissa luottamustehtävissä mainittujen lisäksi. Hän oli Jääkäriliiton kunniajäsen. (Wegelius; Eteläpohjalaisia elämäkertoja.) Nikolai Ekola oli poikamies. Hän adoptoi v. 1945 3 sisarustensa lasta: sisarukset Aili Maria Juhontytär Ekolan (s. 2.1.1907, taulu 736) ja Toivo Johannes Ekolan (s. 29.3.1903, taulu 737) sekä Antti Simeon Antinpoika Ekolan (s. 30.4.1906, taulu 753). Kaikki olivat siis jo aikuisia tuossa vaiheessa Taulu 785 IV. Liisa Johanna Juhontytär Pesonen (isä Juho Antinpoika Pesonen, taulu 733), s. 24.6.1844 Alahärmässä Pesosessa, k. 23.1.1918 Kortesjärvellä. Puoliso 25.1.1863 Alahärmässä Jaakko Erkinpoika Rantala, s. 6.12.1838 Kortesjärvellä, k. 18.3.1922 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Erkki Antinpoika ja Liisa Juhontytär Rantala. Liisa ja Jaakko olivat talollisia Kortesjärven Purmojärvellä. V. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Juho, s. 4.10.1864, k. 24.11.1864. Jaakko, s. 19.12.1865, k. 7.6.1866. Liisa, s. 8.7.1867, k. naimatonna 15.4.1955 Kortesjärvellä. Juho, s. 2.3.1870, k. naimatonna 10.9.1900 Kortesjärvellä. Jaakko, s. 29.5.1872. Julistettu kuolleeksi 1.6.1964 Amerikassa. Muuttanut pois 1892 Amerikkaan. Oli naimaton. Ei tietoja työpaikasta eikä asuinpaikasta. Iikka, s. 25.9.1874. Taulu 786. Nikolai, s. 28.6.1877, k. naimatonna 29.8.1933 Kortesjärvellä. Anna Adolfiina, s. 7.3.1879, k. naimatonna 12.1.1948 Kortesjärvellä.

Iida, s. 30.1.1882. Taulu 794. Antti, s. 2.3.1884. Taulu 795. Nestori, s. 6.4.1886, k. naimatonna 7.11.1960 Kortesjärvellä. Taulu 786. V. Iikka Jaakonpoika Rantala (äiti Liisa Johanna Juhontytär Pesonen, taulu 785), s. 25.9.1874 Kortesjärvellä, k. 25.4.1936 Kortesjärvellä. Puoliso 19.3.1908 Kortesjärvellä Miina Kontiainen, s. 21.4.1888 Kortesjärvellä, k. 23.3.1919 Kortesjärvellä. VI. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Tyyne Valma, s. 8.3.1909. Taulu 787. Aune Martta, s. 9.9.1910. Taulu 790. Henna Ilma, s. 26.8.1911, k. 2.2.1927. Eeva Raakeli, s. 3.10.1914, k. 16.7.1918. Gunnar, s. 9.1.1916, k. naimatonna 15.11.1941 Kortesjärvellä. Taulu 787. VI. Tyyne Valma Iikantytär Rantala (isä Iikka Jaakonpoika Rantala, taulu 786), s. 8.3.1909 Kortesjärvellä, k. 19.3.1974 Kortesjärvellä. Puoliso 29.11.1936 Kortesjärvellä Antti Nikolai Tyynismaa, s. 28.2.1906 Kortesjärvellä, k. 22.3.1968 Kortesjärvellä. Tyyne ja Antti olivat Purmojärvellä kauppiaina v:sta 1938. Antin kuoltua kauppaa jatkoi Tyyne kuolemaansa saakka. VII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Toini Tuulikki, s. 16.2.1940. Taulu 788. Taimi Tellervo, s. 16.2.1940. Taulu 789. Taulu 788. VII. Toini Tuulikki Antintytär Tyynismaa (äiti Tyyne Valma Iikantytär Rantala, taulu 787), s. 16.2.1940 Kortesjärvellä. Puoliso 2.10.1960 Kortesjärvellä Tapani Aulis Vihtori Pellinen, s. 30.6.1937 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Niilo Viljami Pellinen ja Lilja Mirjam Alanko. Toini on perushoitaja ja Tapani on ollut asentaja, on nyt eläkkeellä. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Satu Marjaana, s. 29.8.1961. Avopuoliso Jarmo Hagelberg, s. 2.8.1965. Satu ja Jarmo asuvat Tampereella. Sari Irmeli, s. 17.3.1964. Puoliso 8.11.1991 Espanjassa Cadizissa Diego de León, s. 18.7.1963. Taulu 789. VII. Taimi Tellervo Antintytär Tyynismaa (äiti Tyyne Valma Iikantytär Rantala, taulu 787), s. 16.2.1940 Kortesjärvellä. Puoliso 6.2.1971 Heikki Kauko Juhani Knuutti, s. 25.6.1946 Kortesjärvellä. He ovat eronneet. Taimi on elintarviketyöläinen ja hän asuu Purmojärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Jarkko Sakari, s. 23.6.1968. Jaakko Juhani, s. 16.4.1972. Taulu 790. VI. Aune Martta Iikantytär Rantala (isä Iikka Jaakonpoika Rantala, taulu 786), s. 9.9.1910 Kortesjärvellä, k. 19.5.1995 Kortesjärvellä. Puoliso 5.4.1931 Kortesjärvellä Toivo Armas Pellinen, s. 12.11.1907 Kortesjärvellä, k. 20.10.1985 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matti ja Loviisa Pellinen. Aune oli kotiäiti ja Toivo oli seppä ja maanviljelijä Kortesjärven Purmojärvellä. VII. Lapsia, muut syntyneet Kortesjärvellä, nuorin Lappajärvellä: Irma Inkeri, s. 19.9.1931. Taulu 791. Maila Kyllikki, s. 4.5.1933. Taulu 792. Pirkko-Liisa, s. 14.11.1934. Puoliso 21.3.1959 Kortesjärvellä Kustaa Nikolai Korpi, s. 13.5.1932 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Antti Nikolainpoika Korpi ja Aili Vilhelmiina Matintytär Luhtala. Kustaa Korpi on Heikki Korven (taulu 793) veli. Pirkko-Liisa ja Kustaa ovat maanviljelijöitä Purmojärvellä. Heillä on lapsia. Aune Maria, s. 18.12.1938. Taulu 793. Taulu 791.

VII. Irma Inkeri Pellinen (äiti Aune Martta Iikantytär Rantala, taulu 790), s. 19.9.1931 Kortesjärvellä. Puoliso 12.8.1951 Kortesjärvellä Matti August Miettinen, s. 10.10.1929 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jalmari Henrikki Miettinen ja Ellen Maria Nyman. Irma on erikoissairaanhoitaja ja Matti on lääket. ja kir. tri. He asuvat Purmojärvellä. VIII. Lapsia, keskimmäinen syntynyt Jyväskylässä, muut Lapualla: Marjo Kirsi, s. 29.8.1953. Puoliso 29.12.1973 Seinäjoella Erkki Väkiparta, s. 16.4.1951. Marjo on hammaslääket. tri ja Erkki on eläinlääket. lis. Suvi Sirkku, s. 16.5.1957. Puoliso 29.12.1978 Porissa Antti Korri, s. 27.2.1950. Suvi on hammaslääket. lis. ja Antti on dipl.ins. Päivi Hannele, s. 16.8.1958. Puoliso 1.6.1985 Raahessa Heikki Ylönen, s. 4.4.1954. Päivi on kasvatustiet. maisteri ja Heikki on dipl.ins. ja tekn. lis. Taulu 792. VII. Maila Kyllikki Pellinen (äiti Aune Martta Iikantytär Rantala, taulu 790), s. 4.5.1933 Kortesjärvellä. Puoliso 30.5.1953 Kortesjärvellä Pentti Heikki Miettinen, s. 17.1.1932 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Jalmari Henrikki Miettinen ja Ellen Maria Nyman. Kyllikki on perushoitaja ja Pentti on neuvottelukeskuksen johtaja. He asuvat Purmojärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä, Töysässä ja Uuraisilla: Merja Maarit, s. 10.8.1955. Puoliso 28.9.1991 Rovaniemellä Rauno Olavi Yli-Paavalniemi, s. 8.3.1947. Mervi Maria, s. 18.9.1958. Puoliso 13.4.1985 Mustasaaressa Pauli Tapio Uusitalo, s. 11.1.1959. Marjut Meeri, s. 16.4.1960. Puoliso 3.8.1991 Porvoossa Aki Saario, s. 29.9.1961. Taulu 793. VII. Aune Maria Pellinen (äiti Aune Martta Iikantytär Rantala, taulu 790), s. 18.12.1938 Lappajärvi. Puoliso 1:o 19.6.1959 Kortesjärvellä Heikki Matias Korpi, s. 28.3.1935 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Antti Nikolainpoika Korpi ja Aili Vilhelmiina Matintytär Luhtala. Heikki Korvella on maansiirtoliike Purmojärvellä. Maria ja Heikki ovat eronneet. Puoliso 2:o 25.11.1989 Tampereella Unto Pekkarinen, s. 14.12.1947 Pihtiputaalla. Vanhemmat: Uuno ja Eeva Pekkarinen. Maria on postivirkailija ja Unto on asentaja. VIII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: 1. Jukka Tapani, s. 17.2.1960. Puoliso 1977 Kortesjärvellä Maire Korpi, s. 1961. 1. Jari Heikki, s. 13.9.1962. 1. Jaana Marja Päivikki, s. 7.1.1965. Taulu 794. V. Iida Jaakontytär Rantala (äiti Liisa Johanna Juhontytär Pesonen, taulu 785), s. 30.1.1882 Kortesjärvellä, k. 2.8.1951 Kortesjärvellä. Puoliso 2.4.1902 Kortesjärvellä Vihtori Kivimäki, s. 23.1.1882 Kortesjärvellä, k. 25.3.1918 Kortesjärvellä. VI. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Laina Kivimäki, s. 30.9.1908, k. 24.2.1986 Kannuksessa naimatonna. Jaakko Kivimäki, s. 27.6.1911, k. 5.5.1918. Lauri Kivimäki, s. 14.7.1914. Kaatui 1.8.1942 Seesjärvellä. Hän oli naimaton. Tapio Kivimäki, s. 4.12.1915. Kaatui 20.1.1940 Impilahdella. Hän oli naimaton. Taulu 795. V. Antti Jaakonpoika Rantala (äiti Liisa Johanna Juhontytär Pesonen, taulu 785), s. 2.3.1884 Kortesjärvellä, k. 5.2.1922 Kortesjärvellä. Puoliso 1.7.1917 Kortesjärvellä Emelia Rantala, s. 22.10.1882 Kortesjärvellä, k. 29.12.1955 Kortesjärvellä. VI. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Paavo Eemeli, s. 24.1.1917. Hän asuu Kortesjärvellä ja on poikamies. Antti Johannes, s. 28.11.1918. Kaatui 16.6.1944 Perkjärvellä. Taulu 796. IV. Susanna Juhontytär Pesonen (isä Juho Antinpoika Pesonen, taulu 733), s. 27.11.1846 Alahärmässä Pesosessa, k. 23.3.1887 Alahärmässä. Puoliso 29.9.1867 Alahärmässä Juho Iisakinpoika Piri, s. 20.12.1845 Alahärmässä, k. 27.3.1923 Alahärmässä. Vanhemmat: Isak Isakinpoika Piri ja Liisa Kaapontytär Ojala. Susanna ja Juho olivat talollisia Alahärmän Pirissä. Juho Pirin toinen puoliso oli Sanna Sepänmäki, s. 5.1.1858 Alahärmässä, k. 30.7.1915

Alahärmässä. Juholla oli lapsia toisesta avioliitosta. (Susannan ja Juhon jälkeläisiä koskevat perustiedot ovat Martti Piriltä, kirjasta Härmän Piri. 1987.) V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johannes, s. 29.9.1868, k. naimattomana 12.4.1890 Alahärmässä. Kävi kansakoulun ja sai päästötodistuksen 20.5.1884. Liisa, s. 30.6.1870, k. 1.12.1874. Frans Iisakki, s. 11.4.1873. Taulu 797. Miina, s. 10.9.1875, k. naimatonna 18.7.1963 Alahärmässä. Miina oli vakinaisena meijerikkönä Vakkurin meijerissä. Hän luopui tästä ammatista, kun kädet eivät kestäneet päivittäistä jäitten käsittelyä, ja oli sitten Pirin talossa karjanhoitajana ja muissa askareissa. Sanna Maija, s. 17.9.1877, k. 18.3.1879. Maija Kaisa, s. 17.1.1880, k. 1.6.1881. Adolfiina, s. 30.12. Taulu 840. Anna Aini, s. 18.11.1883, k. 17.5.1884. Jaakko Nikolai, s. 19.3.1885, k. 12.12.1885. Maria, s. 3.11.1886, k. 23.5.1889. Taulu 797. V. Frans Iisakki Piri (äiti Susanna Juhontytär Pesonen, taulu 796), s. 11.4.1873 Alahärmässä, k. 21.12.1925 Kauhavalla. Puoliso 31.10.1896 Maria Kaisa Huhmarkoski, s. 4.12.1874 Kauhavalla, k. 27.4.1941 Kauhavalla. Vanhemmat: Matti Erkinpoika Huhmarkoski ja Susanna Gabrielintytär Luoma. Iisakki oli maanviljelijä Kauhavan Huhmarkoskella. Perhe asui ensin Pirissä, mutta muutti sitten 1898 Kauhavalle. He saivat omistukseensa Maija Kaisan kotitilan, Huhmarkosken talon. VI. Lapsia, vanhin syntyi Alahärmässä, muut Kauhavalla: Tyyne Susanna, s. 1.8.1897 Alahärmässä, k. naimatonna 22.10.1918 Kauhavalla. Matti, s. 8.4.1899, k. 31.5.1899. Frans Oskari, s. 8.5.1900. Taulu 798. Tilta, s. 24.8.1902, k. 20.9.1902. Matti, s. 1.5.1904, k. 15.2.1905. Iisakki, s. 26.1.1906. Taulu 812. Juho (Jussi) Erkki, s. 30.3.1908. Taulu 823. Kalle, s. 26.6.1910, k. 26.9.1914. Paavo, s. 2.3.1913. Taulu 833. Impi Maria, s. 28.1.1916. Taulu 836. Aune, s. 27.9.1920. Taulu 837. Taulu 798. VI. Frans Oskari Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 8.5.1900 Kauhavalla, k. 24.4.1976 Kauhavalla. Puoliso Hilja Maria Långsjö 1924, s. 23.11.1904 Kauhavalla, k. 18.10.1993 Kauhavalla. Oskari oli maanviljelijä, karjakauppias ja teurastaja. Oskari sai Huhmarkosken jaossa osan talosta. Hän kuokki 15 ha peltoa ja hoiti lisäksi vaimonsa perintötilaa Lepistöä. Hän välitti karjaa mm. Helsinkiin sekä teurastettuna että elävänä. Hän harjoitti myös hevoskauppaa. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kauhavalla: Tyyne, s. 14.12.1925, k. 4.4.1926. Kustaa Johannes, s. 2.5.1927. Taulu 799. Bertta, s. 30.10.1930, k. 11.7.1931. Toivo Matti, s. 31.5.1932. Taulu 803. Erkki Antero, s. 21.10. Taulu 807. Arvo, s. 4.7.1938, k. 13.3.1944. Lauha Maria, s. 1.5.1941. Taulu 809. Ritva Tuula, s. 25.5.1948. Taulu 810. Taulu 799. VII. Kustaa Johannes Piri (isä Frans Oskari Piri, taulu 798), s. 2.5.1927 Kauhavalla, k. 24.11.1995 Kauhavalla. Puoliso 26.12.1948 Kauhavalla Terttu Anna-Liisa Koivisto, s. 16.4.1931 Lapualla. Vanhemmat: Kalle Koivisto ja

Sanna-Maria Murtomäki. Kustaa ja Terttu ovat olleet maanviljelijöitä Kauhavalla Takamaassa. Kustaa toimi sen ohella karjakauppiaana 25 vuotta. Hän harrasti mm. raviurheilua. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Tapio Kullervo, s. 26.5.1949. Taulu 800. Pauli Antero, s. 23.10.1953. Taulu 801. Paula Terttu, s. 12.8.1956. Taulu 802. Jarkko Johannes, s. 13.7.1970. Jarkko työskentelee puukkotehtaassa Kauhavalla (Laurin Metalli Oy). Taulu 800. VIII. Tapio Kullervo Piri (isä Kustaa Johannes Piri, taulu 799), s. 26.5.1949 Kauhavalla. Puoliso 7.8.1976 Kortesjärvellä Pirjo Maire Lehto, s. 26.5.1950 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Arvo Lehto ja Bertta Kontiainen. Tapio on asentaja ja Pirjo on merkonomi ja he asuvat Porvoon mlk:ssa Kärrbyssä. Tapio harrastaa autoilua ja lentopalloilua. IX. Lapsi: Marko Tapio, s. 30.5.1979. Taulu 801. VIII. Pauli Antero Piri (isä Kustaa Johannes Piri, taulu 799), s. 23.10.1953 Kauhavalla. Puoliso Päivi Maria Pakkala 8.12.1979 Seinäjoella, s. 9.3.1961 Seinäjoella. Vanhemmat: Toivo Antti Pakkala ja Raili Mäkelä. Pauli ja Päivi ovat koulutukseltaan puutarhureita ja he asuvat Kaarinassa. Pauli toimii opettajana Valtion maatalousoppilaitoksessa Piikkiössä. Perheen harrastuksiin kuuluu lentopallo ja koirat. IX. Lapsi, syntynyt Turussa: Ruut Katariina, s. 1.5.1987. Taulu 802. VIII. Paula Terttu Piri (isä Kustaa Johannes Piri, taulu 799), s. 12.8.1956 Kauhavalla. Puoliso 21.8.1976 Kauhavalla Sakari Kustaa Salminen, s. 18.7.1954 Kauhavalla. Vanhemmat: Reino Kalevi Salminen ja Maija-Liisa Kaidesoja. Paula on merkantti ja Sakari on insinööri. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla ja Kuopiossa: Jenni-Maria, s. 9.2.1982. Ulla-Emilia, s. 19.12.1983. Taulu 803. VII. Toivo Matti Piri (isä Frans Oskari Piri, taulu 798), s. 31.5.1932 Kauhavalla, k. 19.1.1997 Seinäjoen sairaalassa. Puoliso 20.11.1954 Anna-Liisa Jutila, s. 31.1.1937 Kauhavalla. Vanhemmat: Viljami Jutila ja Fanny Katri Heikkilä. Toivo oli maanviljelijä ja hän toimi lisäksi teurastajana Karjakunnan teurastamolla ja Karjakunnan hankintaasiamiehenä. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Pirjo Marja Liisa, s. 4.4.1955. Taulu 804. Markku Matti Juhani, s. 27.4.1957. Taulu 805. Hilkka Hannele, s. 17.8.1958. Taulu 806. Kari Kustaa Piri, s. 23.6.1960. Kari on työskennellyt Amerplastilla Kauhavalla. Kirsi Helena, s. 5.8.1968. Kirsi on ompelijana tekstiilitehtaassa Kauhavalla. Mika Petri, s. 10.8.1970. Mika on perheellinen. Jarmo Jaakko, s. 8.2.1974. Taulu 804. VIII. Pirjo Marja Liisa Piri (isä Toivo Matti Piri, taulu 803), s. 4.4.1955 Kauhavalla. Puoliso 6.3.1980 Harri Vornanen, s. 25.2.1956 Helsingissä. Vanhemmat: Raimo Vornanen ja Saila Sillanpää. Pirjo on laboratoriohoitaja ja Harri on ohjelmistoasiantuntija ja he asuvat Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Milja Tuulia Erika, s. 5.2.1978. Vaula Venla Orvokki, s. 4.3.1985. Taulu 805.

VIII. Markku Matti Juhani Piri (isä Toivo Matti Piri, taulu 803), s. 27.4.1957 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1980 Marja Leena Lavikainen, s. 21.1.1957 Liperissä Vanhemmat: Mauri Olavi Lavikainen ja Eila Kaarina Niiranen. Markku on vanhempi konstaapeli Helsingissä IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Marko Juhani, s. 5.10.1981. Satu Susanna, s. 15.4.1984. Taulu 806. VIII. Hilkka Hannele Piri (isä Toivo Matti Piri, taulu 803), s. 17.8.1958 Kauhavalla. Puoliso 30.6.1984 Pauli Juhani Perälä, s. 20.8.1957 Kauhavalla. Vanhemmat: Arvo Kustaa Perälä ja Anna Kaarina Kankaanpää. Hannele on sairaanhoitaja. Hän harrasti nuorempana urheilua, saavutuksia mm. SM B-tyttöjen 3 km:n juoksussa. Pauli on maanviljelijä. Perhe asuu Kauhavalla Katajavaarassa. IX. Lapsia, syntynyt Seinäjoella: Jukka Tero Juhani, s. 21.10.1985. Sami Taulu 807. VII. Erkki Antero Piri (isä Frans Oskari Piri, taulu 798), s. 21.10.1934 Kauhavalla, k. 24.11.1995 Kauhavalla. Puoliso Aino Marketta Rantala, s. 11.9.1939 Lapualla. Vanhemmat: Veli Antti Einarinpoika Rantala ja Maria Kaarina Änstintytär Sippola. Erkki oli autoilija ja Aino on postivirkailija. Hän asuu Kauhavalla. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Jorma Antero, s. 6.5.1959. Taulu 808. Marja Tellervo, s. 30.12.1960. Marjalla on laboratoriohoitajan tutkinto. Lisäksi hän on kasvatustiet. kand. ja toimii psykologian opettajana Oulussa. Hän on naimaton. Taulu 808. VIII. Jorma Antero Piri (isä Erkki Antero Piri, taulu 807), s. 6.5.1959 Kauhavalla. Puoliso 11.8.1984 Kauhavalla Seija Maarit Tuomaala, s. 17.5.1962 Kauhavalla. Vanhemmat: Eero Tuomaala ja Anneli Rinta-aho. Jorma on liikkeenharjoittaja, hänellä on autokorjaamo Kauhavalla. Seija on ylioppilas-merkonomi ja hän toimii konttoristina. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Noora Maarit, s. 26.6.1986. Ville Antero, s. 23.6.1989. Juho Matias, s. 28.9.1992. Taulu 809. VII. Lauha Maria Piri (isä Frans Oskari Piri, taulu 798), s. 1.5.1941 Kauhavalla. Puoliso Heimo Armas Hauta, s. 12.12.1941 Kauhavalla. Vanhemmat: Kustaa Hauta ja Iida Maria Kamppinen. Lauha on ompelija ja Heimo on kirvesmies. Perhe asuu Kauhavalla. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Jari Heimo Tapani, s. 9.10.1963. Jari on kirvesmies. Jukka Pekka, s. 17.10.1964. Jukka-Pekka on autonkuljettaja. Taulu 810. VII. Ritva Tuula Piri (isä Frans Oskari Piri, taulu 798), s. 25.5.1948 Kauhavalla. Puoliso 17.12.1967 Kauhavalla Asko Einari Tyynismaa, s. 2.9.1945 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Einari Tyynismaa ja Vieno Eliisa Mäkitalo. Ritva on toiminut lastenhoitajana ja kotiavustajana, kutoo mattoja, Asko on liikkeenharjoittaja. Tyynismaat asuvat Kauhavalla. VIII. Lapsia, nuorin syntynyt Lapualla, muut Kauhavalla: Pia Kristiina Tyynismaa, s. 6.6.1968. Taulu 811. Pasi Antero Tyynismaa, s. 31.5.1970 Kauhavalla. Avopuoliso Terhi Marianne Antila, s. 2.5.1970 Kauhavalla. Vanhemmat: Ilpo Väinö Pellervo Antila ja Eila Pirjo Hannele Jeminen. Pasi on koulutukseltaan sähkövoimateknikko ja toimii tukkumyyjänä. Petri Johannes Tyynismaa, s. 14.1.1977. Hän oli v. 1994 lukiolainen. Taulu 811. VIII. Pia Kristiina Tyynismaa (äiti Ritva Tuula Piri, taulu 810), s. 6.6.1968 Kauhavalla.

Puoliso 6.3.1988 Kauhavalla Jarmo Tapani Hirvonen, s. 27.9.1965 Lapualla. Vanhemmat: Paavo Einari ja Tyyne Hirvonen. Pia on merkonomi ja Jarmo on kirvesmies. Perhe asuu Lapualla. IX. Lapsia: Jaro Tuomas Hirvonen, s. 5.6.1988. Pirita Karoliina Hirvonen, s. 27.4.1990. Taulu 812. VI. Iisakki Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 26.1.1906 Kauhavalla, k. 11.1.1965 Kauhavalla. Puoliso Iida Albertiina Mattila, s. 25.6.1905 Kauhavalla, k. 26.7.1982 Kauhavalla. Iisakki oli maanviljelijä, karja- ja hevoskauppias. Hän sai isänsä jälkeen osan kotitilastaan. Hän raivasi metsää pelloksi ja osti lisäalueita. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Veikko Iisakki, s. 12.5.1927. Taulu 813. Väinö, s. 19.5.1932. Puoliso Taimi Kylmälä, s. 29.7.1926. Väinö on kauppias ja myyntiedustaja ja he asuvat Pyhäjoella. Vilho Johannes, s. 13.5.1930. Taulu 819. Erkki, s. 2.8.1934, k. 7.4.1937 Kauhavalla. Taulu 813. VII. Veikko Iisakki Piri (isä Iisakki Piri, taulu 812), s. 12.5.1927 Kauhavalla, k. 15.11.1980 Riihimäellä. Puoliso 1949 Maire Elisabet Norjamäki, s. 30.6.1927 Kortesjärvellä, k. 11.4.1971 Kauhavalla. Veikko toimi myyntimiehenä Kauhavalla, Sulvalla, Lapinjärvellä ja vsta 1977 Hausjärvellä. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Helena Marianne, s. 23.6. Taulu 814. Pirkko Elisabet, s. 20.11.1950 1980. Taulu 815. Pentti Veikko Tapani, s. 9.3.1952. Taulu 816. Lasse Keijo Juhani, s. 30.12.1954. Lasse Piri on ollut työssä veljensä Pentin liikkeessä, myöhemmin autonkuljettajana ja myyntityössä. On nykyisin eläkeläinen ja asuu Kauhavalla. Margit Arja Hannele. Taulu 817. Veli-Pekka, s. 1.11.1962. Taulu 818. Taulu 814. VIII. Helena Marianne Piri (isä Veikko Iisakki Piri, taulu 813), s. 23.6.1949 Kauhavalla. Puoliso 6.4.1969 Kauhavalla Reijo Tapio Hirvelä, s. 15.6.1943 Lappajärvellä. Vanhemmat: Einari ja Signe Hirvelä. Helena on toiminut kotiompelijana. Hän on opiskellut (1994) työn ohessa turkkuriksi Pietarsaaren Turkisoppilaitoksessa ja on nyt ammatinharjoittajana Kauhavalla. Hän toimii myös ohjaajana kansalaisopiston vaatetuskurssilla. Reijo Hirvelä on nykyisin laatupäällikkönä Lillbackan Konepajalla, Kauhavalla. Hän on toiminut aiemmin lennonopettajana Finnairilla v. 1976 - 1985 ja asentajana Lillbackan Konepajalla v:sta 1985 sekä edelleen lentäjänä ja lennonopettajana siviili-ilmailun alalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Petri Kristian, s. 28.8.1969. Petri on ohjelmoija, operaattori. Tommi Tapio, s. 31.12.1975.Tommi oli lukiolainen v. 1994. Taulu 815. VIII. Pirkko Elisabet Piri (isä Veikko Iisakki Piri, taulu 813), s. 20.11.1950 Kauhavalla. Puoliso 21.9.1969 Pauli Juhani Haapajärvi, s. 7.3.1951 Kauhavalla. Vanhemmat: Ahti Alarik Haapajärvi ja Eila Maria Kangasluoma. Ovat eronneet 1980. Pirkko toimii liikkeenharjoittajana Nummelassa: hän suunnittelee, valmistaa ja markkinoi erilaisia kodin tekstiilejä. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Mika Juhani, s. 24.1.1970. Marika Elisabet, s. 4.9.1975. Taulu 816. VIII. Pentti Veikko Tapani Piri (isä Veikko Iisakki Piri, taulu 813), s. 9.3.1952 Kauhavalla. Puoliso 15.12.1973 Kivijärvellä Ritva Kaarina Paananen, s. 16.11.1953 Kivijärvellä. Vanhemmat: Vilho Olavi Paananen ja Hellin Kaarina Jylhä. Pentti on liikkeenharjoittaja: hänellä oli aiemmin oma metallialan yritys Kivijärvellä ja nykyisin

Kauhavalla. Yritys valmistaa erilaisia peltisepän tuotteita ja rautarakenteita. Puoliso Pirkko toimii samassa yrityksessä. IX. Lapsia, syntyneet Kivijärvellä: Maire Susanna, s. 3.1.1974. Jaakko Tapani, s. 9.6.1979. Taulu 817. VIII. Margit Arja Hannele Piri (isä Veikko Iisakki Piri, taulu 813), s. 10.9.1956 Vaasassa. Puoliso 25.6.1976 Pentti Tapio Ryynänen, s. 21.3.1952 Juuassa. Vanhemmat: Erkki Johannes Ryynänen ja Helvi Halonen. Margit on pankkitoimihenkilö ja Pentti on autoilija. Perhe asuu Vihdissä Nummelassa. IX. Lapsia, syntyneet Vantaalla, Espoossa ja Vihdissä: Hanna-Leena, s. 23.8.1977. Hannu-Tapio, s. 6.11.1979. Heini Hannele, s. 18.7.1983. Taulu 818. VIII. Veli-Pekka Piri (isä Veikko Iisakki Piri, taulu 813), s. 1.11.1962 Kauhavalla. Puoliso 21.6.1985 Kivijärvellä Sari Helena Hakkarainen, s. 31.8.1964 Kivijärvellä. Vanhemmat: Hannes Artturi Hakkarainen ja Ritva Tuulikki Piispanen. Veli-Pekka on liikkeenharjoittaja Kauhavalla, missä hänellä on oma yritys vuodesta 1983. Sari oli opiskelemassa 1994. IX. Lapsi, syntynyt Kivijärvellä: Kalle Pekka Iisakki, s. 13.10.1987. Taulu 819. VII. Vilho Johannes Piri (isä Iisakki Piri, taulu 812), s. 13.5.1930 Kauhavalla, k. 30.4.1986 Kauhavalla. Puoliso Elli Maria Matoniemi, s. 23.5.1933 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Matias Nikolai Matoniemi ja Senja Maria Alanen. Vilho ja Elli ovat olleet maanviljelijöitä Kauhavan Huhmarkoskella. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Eeva Marketta, s. 16.5.1954. Taulu 820. Marja-Leena, s. 22.2.1956. Taulu 821. Marita Hannele, s. 15.10.1957. Taulu 822. Päivi Marjatta, s. 16.11.1961. Puoliso 24.5.1985 Arto Antero Toppari. Vanhemmat: Aatos Toppari ja Aune Elisabet Kotiaho. Päivi on maatalouslomittajana Kauhavalla v:sta 1979 ja Antero on autonkuljettaja. Mika Johannes, s. 1.3.1970. Avopuoliso Hanna Timmerbacka. Mika työskentelee Lillbackalla. Matti Juhani, s. 1.3.1970. Kihloissa (1995) Marika Lähdesmäen kanssa. Matti viljelee kotitilaa ja Marika on sairaanhoitokoulussa Seinäjoella. Taulu 820. VIII. Eeva Marketta Piri (isä Vilho Johannes Piri, taulu 819), s. 16.5.1954 Kauhavalla. Puoliso 27.1.1973 Kauhavalla Raimo Kalervo Kortesoja, s. 7.3.1951 Kauhavalla. Vanhemmat: Mauno Kalervo Kortesoja ja Toini Raakel Korkiamäki. Marketta on vyöhyketerapeutti ja hänellä on oma yritys Kauhavalla, Raimo on levyseppähitsaaja. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Timo Kalervo, s. 14.7.1984. Ville Hermanni, s. 27.5.1986. Jukka Joonas, s. 12.2.1988. Taulu 821. VIII. Marja-Leena Piri (isä Vilho Johannes Piri, taulu 819), s. 22.2.1956 Kauhavalla. Puoliso 1.1.1989 Kortesjärvellä Markku Harinen, s. 6.5.1955 Vimpelissä. Vanhemmat: Aili ja Reino Harinen. Marja-Leena on koulutukseltaan nuoriso-ohjaaja. Hän työskenteli aluksi Kortesjärvellä, sitten Vimpelissä, jossa hän on nykyään seurakunnan nuoriso-ohjaajana ja Markku on maanviljelijä. Perhe asuu Vimpelissä. IX. Lapsia, syntyneet Vimpelissä: Heidi Piia-Maaria, s. 29.9.1989. Miika Markku Johannes, s. 29.12.1990.

Joona-Pekka Mikael, s. 4.2.1993. Taulu 822. VIII. Marita Hannele Piri (isä Vilho Johannes Piri, taulu 819), s. 15.10.1957 Kauhavalla. Puoliso 25.6.1983 Matti Vesa Juhani Tikkamäki, s. 4.2.1960 Ylihärmässä. Vanhemmat: Esko Matias Tikkamäki ja Kaija Annikki Salokangas. Marita on perhepäivähoitaja ja Matti on metsätalousinsinööri. Perhe asuu Ylihärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: 1. Marko Juhani, s. 19.5.1984. 1. Janne Matias, s. 17.3.1987. 1. Tuulia Jaana Hannele, s. 3.2.1991. Taulu 823. VI. Juho (Jussi) Erkki Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 30.3.1908 Kauhavalla, k. 10.5.1970 Kauhavalla. Puoliso 1:o Kauhavalla Sanelma Aliisa Eliaksentytär Kari, s. 22.10.1914 Kauhavalla, k. 28.2.1940 Kauhavalla. Vanhemmat: Elias Viktor Kari ja Elma Maria Antintytär Kaitola. Puoliso 2:o Sigrid Skarr, s. 16.4.1914 Kauhavalla. Jussi oli maanviljelijä ja ammattimuurari. Hän toimi myös 25 vuotta Karjakunnan ostoasiamiehenä Kauhavalla. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: 1. Aino Maria, s. 26.8.1935. Taulu 824. 1. Heikki Juhani, s. 19.11.1936. Taulu 825. 1. Anneli Aliisa, s. 20.6.1938. Taulu 826. 1. Elias Iisakki, s. 28.2.1940. Taulu 830. Taulu 824. VII. Aino Maria Piri (isä Juho (Jussi) Erkki Piri, taulu 823), s. 26.8.1935 Kauhavalla. Puoliso 7.8.1955 Kanadassa Taisto G. Aho, s. 14.1.1927 Vöyrillä. Vanhemmat: Viljam Sepänaho ja Aino (Aini) Katariina Haanpää. Aino on kotiäiti ja Taisto kaivosmies Whitefishissä Kanadassa. Aino muutti siirtolaiseksi Kanadaan 1954 ja Taisto 1950. VIII. Lapsia, syntyneet Sudburyssä: Terttu Irmeli, s. 1957. Puoliso Barry Ross Could, s. Torontossa. Terttu on toimistovirkailija ja Barry on myyntiedustaja. Perhe asuu Whitefishissä. Allan Wiljam, s. 15.8.1958. Allan on sähkömiehenä The Griffith Minen kaivoksella Kanadassa. Eini Marja, s. 14.4.1960. Puoliso 8.5.1981 Arnold Michael Sainio, s. 22.6.1956 Torontossa. Vanhemmat: Leslie Victor Sainio ja Lillie Elizbet Suomela. Eini on graafinen suunnittelija ja Arnold on sähköteknikko. Perhe asuu Copper Cliffissä. Mark Elmer, s. 2.2.1966. Mark opiskeli 1985 Cambrian Collegessa. Taulu 825. VII. Heikki Juhani Piri (isä Juho (Jussi) Erkki Piri, taulu 823), s. 19.11.1936 Kauhavalla. Puoliso 1966 Vieno Eliisa Nahkala, s. 24.11.1941 Kauhavalla. Vanhemmat: Juho Eemil Nahkala ja Sylvi Sanelma Pouttu. Heikki ja Vieno ovat maanviljelijöitä. Heikki ostaa ja myy koneita (autoja, traktoreita ym.). Hän oli asepalveluksen jälkeen Kanadassa siirtolaisena n. 4 vuotta. Palattuaan Suomeen hän ryhtyi viljelemään kotitilaansa Pirilää Huhmarkoskella. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Tarja Susanna, s. 24.4.1967. Tarmo Juho, s. 5.9.1968. Timo Tapani, s. 13.5.1972. Anssi Henrik, s. 21.6.1977. Heidi Sylvia, s. 30.4.1982. Taulu 826. VII. Anneli Aliisa Piri (isä Juho (Jussi) Erkki Piri, taulu 823), s. 20.6.1938 Kauhavalla. Puoliso 27.4.1957 Kanadassa Arvo J. Paulamäki, s. 24.1.1934 Peräseinäjoella. Vanhemmat: Urho Paulamäki ja Aino Ämmälä. Anneli on kotiäiti ja Arvo kaivosmies. Anneli ja Arvo muuttivat siirtolaisiksi Kanadaan 1956, jossa avioituivat. Perhe asuu Whitefishissä. VIII. Lapsia, syntyneet Whitefishissä: Anna-Leena Paulamäki, s. 6.3.1959. Taulu 827. Pirkko-Tellervo Paulamäki, s. 29.12.1960. Taulu 828. Marja-Anneli Paulamäki, s. 29.12.1960. Taulu 829.

Helena-Kristiina Paulamäki, s. 24.7.1968. Helena oli opiskelija syksyllä 1986. Taulu 827. VIII. Anna-Leena Paulamäki (äiti Anneli Aliisa Piri, taulu 826), s. 6.3.1959 Whitefish. Puoliso 7.5.1977 Larry Thrush, s. 15.12.1951 Sudburyssä. Vanhemmat: Yeoge ja Eva Thrush. Anna-Leena on kotiäiti ja Larry on sekatyömies. Perhe asuu Manitouwadgessa Ontariossa. IX. Lapsia: Larry Jr., s. 7.5.1978. Eeva-Leena, s. 1.12.1985. Taulu 828. VIII. Pirkko-Tellervo Paulamäki (äiti Anneli Aliisa Piri, taulu 826), s. 29.12.1960 Whitefish. Puoliso 26.7.1980 Randy William German, s. 5.8.1957 Kerrobertissa Saskatchevanissa. Vanhemmat: Ralph ja Betty German. PirkkoTellervolla on kirjastonhoitajan tutkinto, mutta hän toimii kassanhoitajana apteekki-kemikalioliikkeessä. Randy on tehtaassa laitosmiehenä. Perhe asuu Elliot Lake'ssa Kanadassa. IX. Lapsia: Mirkka-Anneli Elisabet, s. 25.9.1982. Robert-Warren, s. 13.8.1985. Taulu 829. VIII. Marja-Anneli Paulamäki (äiti Anneli Aliisa Piri, taulu 826), s. 29.12.1960 Whitefish. Puoliso 12.3.1983 Dale Harvey, s. 23.4.1958 Burks Fallsissa Kanadassa. Vanhemmat: Ben ja Marianne Harvey. Marja-Anneli on graafinen suunnittelija ja Dale on sanomalehden kenttäpäällikkö. Perhe asuu Charlottentownissa Kanadassa. IX. Lapsia: Bevin-Anneli, s. 30.5.1984. Helena-Marja, s. 15.9.1985. Taulu 830. VII. Elias Iisakki Piri (isä Juho (Jussi) Erkki Piri, taulu 823), s. 28.2.1940 Kauhavalla. Puoliso Elli Marjatta Mäkiniemi, s. 2.2.1940 Kortesjärvellä. Iisakki on liikkeenharjoittaja, hän toimii yksityisyrittäjänä Kauhavalla: kaivinkoneurakointia, rakennusten peltitöitä, rännejä ym. Elli on toiminut leikkaajana tekstiilitehtaalla. Perhe asuu Kauhavalla. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Marja-Liisa, s. 11.10.1959. Taulu 831. Ari Pekka Juhani, s. 13.7.1962. Taulu 832. Vuokko Kristiina, s. 22.5.1964. Vuokko on käynyt kauppakoulun ja toimii myyjänä Kauhavalla. Anna Maija, s. 4.5.1967. Puoliso 24.8.1996 Kauhavalla Mika Yliselä. Anna-Maija on käynyt kauppakoulun ja toiminut sen jälkeen bingo-emäntänä. Taulu 831. VIII. Marja-Liisa Piri (isä Elias Iisakki Piri, taulu 830), s. 11.10.1959 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1978 Kauko Tapani Luoma, s. 27.5.1956 Kauhavalla. Vanhemmat: Kaino Kalervo ja Kerttu Luoma. Eronneet 1980. Puoliso 2:o 7.11.1984 Jorma Juho Viljami Hirsimäki, s. 27.7.1962 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Eero ja Onerva Hirsimäki. Marja-Liisa on toiminut ompelijana mm. Sakulon Oy:ssä, Samson Oy:ssä, Ylinen KY:ssä ja Amerplast Oy:ssä. Jorma on kirvesmies ja metsäkoneen kuljettaja. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: 1. Teija Maarit, s. 28.4.1978. 2. Kati Kristiina, s. 28.5.1986. Taulu 832. VIII. Ari Pekka Juhani Piri (isä Elias Iisakki Piri, taulu 830), s. 13.7.1962 Kauhavalla. Puoliso 26.12.1982 Kauhavalla Anne Helena Syrjä, s. 14.10.1960 Kauhavalla. Vanhemmat: Juho Antti Syrjä ja Anna-Liisa Hauta. Ari on liikkeenharjoittaja. Hänellä on oma yritys joka tekee kaivinkoneurakointia sekä putki- ja peltitöitä. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Toni-Petteri, s. 10.10.1983.

Minkamaria Anniina, s. 28.3.1985. Milla Sarianna, s. 30.10.1986. Taulu 833. VI. Paavo Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 2.3.1913 Kauhavalla, k. 7.2.1970 Kauhavalla. Puoliso 14.4.1945 Aino Susanna Antintytär Laakso, s. 8.11.1907 Kauhavalla, k. 30.1.1977. Vanhemmat Antti Veikko Laakso ja Lyyli Tyynismaa. Paavo ja Aino olivat maanviljelijöitä Kauhavalla Huhmarkoskella. Paavo teki lisäksi hevoskauppaa. Ainon 1. puoliso oli Matti Mikael Aleksanterinpoika Sironen, s. 24.12.1900. Ainolla on ensimmäisestä avioliitosta poika Erkki Kustaa, s. 12.5.1930 Kauhavalla. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Taisto Iisakki, s. 2.8.1945. Taulu 834. Liisa Kyllikki, s. 16.8.1949. Taulu 835. Taulu 834. VII. Taisto Iisakki Piri (isä Paavo Piri, taulu 833), s. 2.8.1945 Kauhavalla. Puoliso 18.6.1967 Jalasjärvellä Ritva Kyllikki Alanko, s. 15.5.1941 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Toivo Matias Alanko ja Lempi Vilhelmiina Syrjälä. Taisto toimii autonkuljettajana P. Nyholmin palveluksessa ja viljelee kotitilaa, on erikoistunut perunan viljelyyn. Ritva on myyjä. VIII. Lapsia, syntyneet Jalasjärvellä ja Kauhavalla: Olli Kalevi, s. 10.10.1967. Avopuoliso Heli Mäkinen. Olli ja Heli asuvat Vaasassa. Janne Matias, s. 16.6.1972. Kihloissa Miia Kiviluodon kanssa. He ovat opiskelijoita ja asuvat Tampereella. Taulu 835. VII. Liisa Kyllikki Piri (isä Paavo Piri, taulu 833), s. 16.8.1949 Kauhavalla. Puoliso 25.5.1969 Kauhavalla Martti Juho Huhtala, s. 17.6.1946 Kauhavalla. Vanhemmat: Juho Matias Huhtala ja Kerttu Sanelma Korkiakoski. Liisa on koulutukseltaan sosionomi ja hän toimii pankinjohtajana Turussa (Merita, Suomalainen). Liisa on toiminut aikaisemmin kiinteistönvälittäjänä Säästöpankkien Kiinteistönvälitys Oy:ssä, asuntomyynnin myyntineuvottelijana Rakennustoimisto A. Puolmatkan Porin konttorissa sekä samassa tehtävässä yhtiön Turun konttorissa. Martti on ekonomi ja hän toimii Sampo-yhtiöitten aluejohtajana. Perhe asuu Turussa. VIII. Lapsia, syntyneet Tampereella ja Porissa: 1. Matias Petteri, s. 7.5.1971. Matias on kauppat. ylioppilas ja asuu Tampereella 1. Antti Jussi, s. 13.3.1975. Antti on ylioppilas ja asuu Turussa (1995) Taulu 836. VI. Impi Maria Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 18.1.1916 Kauhavalla, k. 14.12.1943 Kauhavalla. Puoliso 1.6.1936 Juho Aarne Mäkitalo, s. 13.3.1907 Kortesjärvellä, kaatunut 26.7.1944 Loimolassa. Vanhemmat: Juho Kustaa Mäkitalo ja Maija Hakkauksenpää. Impi oli kotiäiti, Juho työmies. VII. Lapsi, syntynyt Kauhavalla: Esko Juhani Mäkitalo, s. 24.1.1937. Puoliso 25.6.1960 Ritva Mirjami Paulus, s. 27.5.1935 Koskella (Hl). Vanhemmat: Kalle Teodor Paulus ja Hilja Matilda Mikkola. Esko on ahtaaja. Hän asui orvoksi jäätyään Kauhavan Ylikylässä Vihtori Ylitalon luona v:een 1952, jolloin tuli oppilaaksi Puolustusvoimain Soitto-oppilaskouluun Helsinkiin. Sen jälkeen hän toimi trumpetinsoittajana Helsingin varuskunnan soittokunnassa v:een 1959. Sen jälkeen hän on toiminut ahtaajana Helsingissä. Ritva on arkistonhoitaja. - He asuvat Helsingissä. Kummankin harrastuksena on vieraat kielet ja mehiläistenhoito. Taulu 837. VI. Aune Piri (isä Frans Iisakki Piri, taulu 797), s. 27.9.1920 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1944 Huugo Pakkala. Erosivat 1945. Puoliso 2:o 1946 Kustaa Gabriel Härmänmaa, s. 6.1.1918 Kauhavalla, k. 1.10.1974 Kauhavalla. Vanhemmat: August Härmänmaa ja Hilja Maria Hiidenniemi. Aune on ollut kotiäiti ja Kustaa oli maanviljelijä ja sähkölaitoksen linjamies. Kustaa viljeli Kauhavalla olevaa kotitilaansa kuolemaansa saakka. VII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: 2. Viola Marketta, s. 26.3.1946. Taulu 838. 2. Veikko Kustaa, s. 18.2.1950. Taulu 839. 2. Vesa Tapani, s. 27.10.1963. Vesa on maanviljelijä ja turkistarhan työntekijä. Hän on lunastanut kotitilansa ja viljelee sitä. Hän työskentelee samalla turkistarhalla.

Taulu 838. VII. Viola Marketta Härmänmaa (äiti Aune Piri, taulu 837), s. 26.3.1946 Kauhavalla. Puoliso 30.10.1965 Esko Matias Ketoja, s. 11.2.1944 Kauhavalla. Vanhemmat: Voitto Aukusti Ketoja ja Anna Koski. Viola on toiminut talonmiehenä 1966 - 1979 ja sen jälkeen apteekin siivoojana. Esko on tehtaan työntekijä. He asuvat Pietarsaaressa. VIII. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Pasi Kalevi, s. 30.9.1966. Hannu Juhani, s. 21.11.1967. Ari Matias Ketoja, s. 23.9.1969. Jani Petri, s. 2.3.1976. Taulu 839. VII. Veikko Kustaa Härmänmaa (äiti Aune Piri, taulu 837), s. 18.2.1950 Kauhavalla. Puoliso Riitta-Liisa Hietanen, s. 24.2.1955 Vetelissä. Vanhemmat: Oiva Antero Hietanen ja Sirkka Liisa Lågren. Veikko on evankelista. Hän on työskennellyt tehtaassa Pietarsaaressa ja Ruotsissa ja rakennusmiehenä Ruotsissa. Hän suoritti 1984 Raamattuopiston kurssin ja on toiminut siitä alkaen Helluntai-seurakunnan työntekijänä ja evankelistana. Perhe asuu Perhossa. VIII. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa ja Skövdessä Marju Piritta, s. 28.1.1974. Hanna Heidi Maaria, s. 18.1.1980. Taulu 840. V. Adolfiina Juhontytär Piri (äiti Susanna Juhontytär Pesonen, taulu 796), s. 30.12.1881 Alahärmässä, k. 13.9.1960 Alahärmässä. Puoliso 21.10.1915 Alahärmässä Matias Antinpoika Alahuhta, s. 31.5.1883 Alahärmässä, k. 5.7.1918 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Esaiaksenpoika Alahuhta ja Susanna Samuelintytär Heikkilä. Matias oli maanviljelijä Alahärmässä Alahuhtalassa. Matiaksen kuoltua Adolfiina jäi leskeksi ja Alahuhtalan pellot olivat Pirin tilan kanssa yhdysviljelyksessä kunnes pojat pystyivät asumaan taloa. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Toivo Matias, s. 19.6.1916. Taulu 841. Esko Antero, s. 8.8.1917. Kaatunut 2.11.1941 Syvärillä ollessaan miinoitustehtävissä. Esko oli maanviljelijä. Hän toimi mm. Alahärmän Suojeluskunnassa. Taulu 841. VI. Toivo Matias Alahuhta (äiti Adolfiina Juhontytär Piri, taulu 840), s. 19.6.1916 Alahärmässä. Puoliso Maire Meeri Marjatta Sinkkilä, s. 6.9.1925 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Villehard (Vilho) Sinkkilä ja Hanna Julia Kuusinen. Toivo Alahuhta on koulutukseltaan rakennusmestari. Hän on toiminut Maataloushallituksen maankuivatus- ja tietöiden paikallisjohdossa 25 vuotta sekä Vesihallituksen alaisuudessa allas-, pato-, penger- ja siltatöiden johdossa 10 vuotta. Marjatta on luokanopettaja. He asuvat nykyisin eläkeläisinä Vaasassa ja kesällä Alahärmässä. - Toivo Alahuhta on Pirin sukuseuran oltermanni. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti Juhani, s. 22.6.1952. Taulu 842. Ulla Sisko Marjatta, s. 11.5.1955. Taulu 842a. Pekka Tapani, s. 31.7.1959 Alahärmässä. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Vaasan Lyseosta 1979 ja on ekonomi ja kauppatieteen maisteri. Hän on tällä hetkellä (1997) jatko-opiskelija. On naimaton ja asuu Vaasassa. Taulu 842. VII. Matti Juhani Alahuhta (isä Toivo Matias Alahuhta, taulu 841), s. 22.6.1952 Alahärmässä. Puoliso Leena Inkeri Puoskari 1978, s. 19.5.1947 Alatorniolla. Vanhemmat: Veli Paavo ja Toini Inkeri Puoskari. Matti Alahuhta on koulutukseltaan tekn. tri. Hän on työskennellyt Rank Xeroxin ja Nokian palveluksessa. Hän on nykyisin Nokia Telecommunicationsin toimitusjohtaja. Leena Alahuhta on koulutukseltaan ammatinopettaja. Hän on työskennellyt opetushallituksessa. Nykyisin hän on kouluttajana Amicalla. Matin harrastuksiin kuuluu laskettelu, tennis ja golf, Leenan laskettelu ja golf. Perhe asuu Kauniaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Espoossa: Tiina Inkeri, s. 4.10.1981. Teemu Matias, s. 14.4.1984. Taulu 842a.

VII. Ulla Sisko Marjatta Alahuhta (isä Toivo Matias Alahuhta, taulu 841), s. 11.5.1955 Alahärmässä. Puoliso 19.5.1990 Vaasassa Jorma Ensio Tikkanen, s. 5.4.1952 Pielavedellä. Vanhemmat: Ensio Tikkanen ja Hilja Kärkkäinen. Ulla on koulutukseltaan erikoishammaslääkäri. Hän on toiminut terveyskeskushammaslääkärinä Vaasassa 1983 - 1989, sen jälkeen Helsingissä ja v:sta 1993 hän on ollut vastaava hammaslääkäri Helsingissä. Harrastuksina mm. kirjallisuus ja taide. Jorma on erikoislääkäri (terveyshuollon ja työterveyshuollon) ja lääket. ja kir. tri (1986 Helsinki) ja fil. maisteri (Kuopion yliopisto, kansanterveys). Hän toimii ylilääkärinä sosiaali- ja terveysministeriössä ja dosenttina Kuopion yliopistossa. Perhe asuu Kauniaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Ilona Ada Marjatta, s. 4.3.1991. Juhana Jorma Wilhelm, s. 23.10.1992. Taulu 843. II. Petter Henrikinpoika Levelius (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 14.1.1775 Uudenkaarlepyyn Levälässä, k. 16.5.1809 Alahärmässä Tynissä. Puoliso 24.6.1799 Alahärmässä Liisa Johanintytär Klift, s. 31.3.1779 Alajepualla, k. 8.9.1850 Alahärmässä Holmalla. Vanhemmat: Johan Perinpoika ja Lisa Henrikintytär Klift. Petter ja Liisa olivat ensiksi uudisasukkaina Pesosessa. Myöhemmin he siirtyivät Tyniin vuokraviljelijöiksi. Petter on merkitty lampuodiksi 1807 - 1809. Ainakin Liisa oli äidinkieleltään suomalainen, sillä hän kävi Uudessakaarlepyyssä suomenkielisen rippikoulun. Leskeksi jäätyään Liisa asui muutaman vuoden itsellisenä Kivihuhdassa. Hän solmi toisen avioliiton 24.11.1822 torppari Jaakko Antinpoika Heikkilän kanssa, s. 11.5.1765, k. 3.9.1832 Alahärmässä. Liisan 2. avioliitto oli lapseton. Viimeiset vuodet hän asui Holmalla poikansa Henrikin luona. III. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Henrik, s. 31.12.1800. Taulu 844. Elisabet, s. 25.12.1801, k. 4.1.1802. Susanna, s. 13.5.1805, k. 31.5.1805. Maria, s. uudisasukkaan tyttärenä 25.8.1806. Taulu 947. Pari muuta lasta kuoli aivan pienenä. Taulu 844. III. Henrik Petterinpoika Levelius (isä Petter Henrikinpoika Levelius, taulu 843), s. 31.12.1800 Alahärmässä Pesosessa, k. 22.2.1861 Hausjärvellä. Puoliso 14.1.1829 Alahärmässä Maria Juhantytär Pesonen, s. 24.5.1809 Alahärmässä, k. 24.5.1859 Hausjärvellä. Vanhemmat: Juho Aataminpoika ja Helena Matintytär Pesonen. Marian vanhemmat olivat Pesosessa uudisasukkaina, myöhemmin talollisina. Nämä tulivat Pesoseen Jepuan Gunnarista viimeistään 1804, jolloin heidät on kastekirjaan merkitty uudisasukkaiksi. Henrik Petterinpoika ja vaimo Maria muuttivat 1828 Kauhavalle Marian vanhempien kanssa näiden muuttaessa sinne torppareiksi Vuorenmaahan Luomanperän torppaan. Appiukon kuoltua Henrik oli torpparina samassa talossa. V. 1844 he muuttivat takaisin Härmään, itsellisiksi Holmalle. - Henrik ja Maria on merkitty kuolleiksi Hausjärvellä: heidän kuolintietoaan ei kuitenkaan löydy sieltä, ei liioin tietoa muuttamisesta, joten he ovat olleet edelleen kirjoilla Alahärmässä. Lastenlasten muistitiedon mukaan Henrik ja vaimo kuolivat puutteellisissa oloissa. Nuorin poika Antti jäi orvoksi vieraissa oloissa. Hänet toimitettiin vanhemman veljen luo Härmään. Tämä kuitenkin käännytti Antin pois eikä halunnut olla tekemisissä tämän kanssa. Kertoja arvelee, että veljellä oli täysi työ oman perheen elättämisessä eikä halunnut lisää ruokittavia. - Antti onkin sitten Härmässä merkittynä kasvatiksi muutaman vuoden ja sen jälkeen renkinä. IV. Lapsia, 6 vanhinta syntyneet Kauhavalla, muut Alahärmässä: Elisabet, s. 29.9.1829, k. 13.12.1829. Susanna Leena, s. 10.8.1831. Taulu 845. Juho Petter, s. 25.9.1834. Taulu 846. Maria Liisa, s. 27.10.1837, k. naimattomana 29.3.1866 Alahärmässä Holmalla. Hänet on merkitty itselliseksi. Henrik, s. 6.4.1841. Taulu 925. Erik, s. 24.10.1844. Erik on merkitty syntyneeksi Kauhavalla, mutta Thomas Calén kastoi hänet 25.10.1844 Alahärmässä (Kauhavan kastettujen luettelo). Erik oli aluksi renkinä Vuoskosken taloissa, mutta ilmeisesti maailma alkoi kiinnostaa nuorta miestä. Alahärmän rippikirjoihin on merkitty että Erik on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Alahärmän kappeliseurakunnan rikosluettelon ja toisaalta sattuman kautta Erikin elämänvaiheita on pystytty seuraamaan siihen asti kun hän oli n. 41-vuotias. Erik tuomittiin Jääskessä 1868 varkaudesta, murrosta ja puukotuksesta elinkautiseen vankeuteen. Hän oli ollut aiemmin syytettynä Vehkalahden ja Kivijärven, Viitasaaren, Lappveden (nyk. Lappee), Nilsiän, Kuopion, Viipurin ja Jääsken käräjillä mainituissa pitäjissä vuosina 1866 - 1868 tekemistään rikoksista. Hän oli yhdessä parin muun

miehen kanssa tehnyt useita varkauksia, joista muutamiin liittyi murto. Rahaa ja tavaroita oli varastettu mm. eräältä Savon nimismieheltä. Leveliuksen syntilistaan kuului myös sapattirikos, tappeluita ja vanginkuljettajan puukotus. Erik valitti tuomiosta Viipurin hovioikeuteen mutta tuomio koveni: raippoja ja sakkoja tuli lisää. Vankeus määrättiin kärsittäväksi Mikkelissä. Hän vetosi muiden tuomittujen kanssa vielä keisariin ja anoi että elinkautinen tuomio muutettaisiin määräaikaiseksi ("tietyiksi vuosiksi"). Senaatin oikeusosasto antoi päätöksen 6.3.1869. Päätös oli, että valittajat eivät olleet esittäneet mitään, jonka perusteella tuomio muutettaisiin. Viipurin hovioikeuden tuomio säilytettiin muuten paitsi että raipparangaistus muutettiin vankeudeksi, " 28 päivää vettä ja leipää". Muutaman vuoden kärsittyään Erik "Livelius" anoi karkotusta Siperiaan. Sinne hänet lähetettiin 1873. V:n 1885 tienoilla hän asui Om-joen varrella sijaitsevassa Om-siirtolassa n.125 virstaa Omskista itään. tuolloin hänet tapasi suomalainen pappi Johannes Granö, joka oli (oltuaan muutamaa vuotta aiemmin mm. Kauhavalla kirkkoherran apulaisena) Siperian suomalaisten pappina kuuden vuoden ajan. Hän teki pitkiä matkoja tutustuen eri puolilla Siperiaa asuvien karkotettujen suomalaisten oloihin. Granö mainitsee Erikin Liveljas-nimisenä ja Alahärmästä kotoisin olevana. Liveljas on latvialainen nimi: sennimisiä oli Siperiaan karkotetuissa ja Granö ehkä sotki nämä kaksi nimeä. On myös mahdollista, että Erik antoi itse vääriä tietoja henkilöllisyydestään. Suomesta karkotetut eivät useinkaan halunneet läheistä kanssakäymistä viranomaiseksi mieltämänsä papin kanssa. (Akateemikko Olavi Granön, Johannes Granön pojanpojan maininta Alpo Juntuselle, joka on tutkinut laajalti Siperian suomalaisten oloja.) - Granön kirjassa mainitaan nimeltä aika harvoja suomalaisia: Liveljas eli Erik Levelius mainitaan kuitenkin myönteisessä valossa muutamien muiden pohjalaisten kanssa. Erikin myöhemmistä vaiheista ei ole tietoja. Kaisa, s. 29.9.1848, k. 13.4.1850. Antti, s. 9.1.1852. Taulu 926. Taulu 845. IV. Susanna Leena Henrikintytär Levelius (isä Henrik Petterinpoika Levelius, taulu 844), s. 10.8.1831 Kauhavalla, k. 8.9.1861 Alahärmässä Köykkärissä. Puoliso 20.9.1857 Alahärmässä Antti Marianpoika Lammasmäki, s. 1829, k. lavantautiin 24.4.1868 Viipurissa. Äiti Maria Juhontytär Lammasmäki. Antti Lammasmäki on viimeistään 1848 Härmässä. Tuolloin hän on renkinä Hillissä ja käy rippikoulun. Antin ensimmäinen puoliso oli Liisa Juhontytär Kielinen, joka kuoli lapsivuoteeseen Perkiömäessä 1851. - Antti oli renki. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria, s. 24.8.1858. Viimeinen tieto Mariasta on se, että hän on isän kuoleman jälkeen merkittynä rippikoululaisten luetteloon 1873 nimellä Maria Antintytär Lammasmäki, paikkana on Rantala. Sieltä häntä ei kuitenkaan ole löytynyt, ei liioin Alahärmästä muualle muuttaneista. Juho Antti, s. 27.7.1861, k. 1861. Taulu 846. IV. Juho Petter Henrikinpoika Levelius (isä Henrik Petterinpoika Levelius, taulu 844), s. 25.9.1834 Kauhavalla Luomanperässä, k. 14.3.1902 Alahärmässä. Puoliso 1:o 21.2.1856 Alahärmässä Liisa Israelintytär Fränti, s. 30.7.1837 Kortesjärvellä, k. 13.8.1899 Alahärmässä. Vanhemmat: Israel Antinpoika ja Kaisa Jaakontytär Fränti. Puoliso 2:o 16.3.1900 Alahärmässä Kaisa Juhontytär Kujamäki, s. 24.4.1851 Alahärmässä, k. 10.2.1927 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Matinpoika ja Liisa Matintytär Kujamäki. Juho oli torpparina Tynissä, Uudenkaarlepyyn Böösissä ja Pelkkalassa, välillä hän on itsellinen ja mäkitupalainen Pelkkalassa, ja vielä talollinen Vähäpesolassa 1888 -. Kun Juho vihitään Kaisan kanssa, hän on taas itsellinen. Kaisan 1. puoliso oli talollinen Iisakki Henrikinpoika Tyni. Tästä avioliitosta oli useita lapsia. Kaisa asui toisen kerran leskeksi jäätyään Tynin kylällä ja hänet tunnettiin silloin nimellä Kuja-Kaisa ja Piippu-Kaisa. Hän oli viimeisinä vuosinaan hieroja. V. Lapsia, kolmas, neljäs ja viides syntyneet Jepualla, muut Alahärmässä: 1. Maria, s. 27.9.1857, k. 30.3.1861. 1. Antti, s. 1.8.1859, k. 19.3.1868 Jepualla. 1. Kustaa, s. 16.12.1861, k. 28.3.1868 Jepualla. 1. Maria, s. 13.4.1864. Taulu 847. 1. Liisa, s. 14.11.1869. Taulu 858. 1. Anna, s. 14.4.1872, k. rokkoon 2.11.1873. 1. Kustaa, s. 2.8.1874. Taulu 871. 1. Amalia, s. 5.12.1877. Taulu 915. Taulu 847. V. Maria Juhontytär Levelius (isä Juho Petter Henrikinpoika Levelius, taulu 846), s. 13.4.1864 Jepualla Böösissä, k. 30.4.1938 Alahärmässä. Puoliso 1: 14.4.1889 Alahärmässä Elias Juhonpoika Keskelä, s. 2.4.1856 Alahärmässä

Perkiömäessä, k. 22.2.1907 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Matinpoika ja Maria Jaakontytär Näsi. Elias ja Maria olivat talollisia Näsin kylän Keskelässä. Eliaksen nimenä on naimisiin mennessä Näsi, kirkonkirjassa 1896 on alettu käyttää nimeä Keskelä. Eliaksen ensimmäinen puoliso oli Maria, s.18.4.1867 Ylihärmässä, k. 1887. Tästä hänen ensimmäisestä avioliitostaan oli lapsia. Puoliso 2:o 23.2.1908 Alahärmässä leski Kustaa Erkinpoika Ylinen, s. 4.5.1854 Jepualla, k. 29.7.1908. Kustaa oli torppari Mutkan Kankaanpäässä. Tämä Maria Leveliuksen toinen avioliitto kesti vain viisi kuukautta. Puoliso 3:o 23.10.1910 Alahärmässä leski Matti Matinpoika Puronvarsi, s. 31.5.1864 Lappajärvellä, k. 30.8.1950 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Jaakonpoika Puronvarsi ja Maria Heikintytär Luomala. Matti P. oli seppä ja maanviljelijä. (Matti Puronvarren poika ensimmäisestä avioliitosta ks. taulu 853.) Marian kaikki lapset ovat ensimmäisestä avioliitosta. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Amalia Eliaksentytär, s. 5.9.1889, k. 24.9.1889. Juha Emanuel, s. 14.2.1891, k. 17.5.1892. Elias Emanuel Eliaksenpoika, s. 13.10.1892, k. 4.11.1900. Juha Anton, s. 28.6.1894, k. 27.11.1895. Saima Eliaksentytär, s. 15.4.1896, k. 22.10.1900. Juha Anton, s. 28.12.1897, k. 15.2.1898. Ida, s. 7.4.1899. Taulu 848. Liisa Vilhelmiina (Miina), s. 14.3.1901. Taulu 853. Matti, s. 2.5.1904. Taulu 857. Juho, s. 30.12.1906, k. 22.4.1907. Taulu 848. VI. Ida Keskelä (äiti Maria Juhontytär Levelius, taulu 847), s. 7.4.1899 Alahärmässä, k. 10.11.1990 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1919 Alahärmässä Kaarle Kustaa Kotimäki, s. 27.8.1900 Alahärmässä, k. 1.2.1925 New Yorkissa. Vanhemmat: Emil Kustaanpoika Kalinen ja Liina Kristiina Kustaantytär Törn. Ida asui miehensä kuoltua Vuoskoskella yksinhuoltajana ja elätti perheensä tekemällä maataloissa töitä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Alli Helvi Inkeri, s. 22.2.1920. Taulu 849. Kauko Kaarle, s. 24.4.1923. Taulu 852. Taulu 849. VII. Alli Helvi Inkeri Kotimäki (äiti Ida Keskelä, taulu 848), s. 22.2.1920 Alahärmässä, k. 3.6.1976 Haapajärvellä. Puoliso 19.12.1945 Alahärmässä Yrjö Fredrik Jaakonpoika Turunen, s. 27.8.1910 Pyhännällä, k. 18.5.1984 Haapajärvellä. Vanhemmat: Jaakko ja Anna-Liisa Turunen. Yrjö oli ratavartija. He muuttivat Sallaan 1948, josta Oulun läänin Pyhäjärvelle 1951 ja sieltä Kiuruvedelle 11.1.1961. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla ja Sallassa: Yrjö Juhani, s. 31.3.1949. Taulu 850. Liisa Helena, s. 3.10.1950. Taulu 851. Taulu 850. VIII. Yrjö Juhani Turunen (äiti Alli Helvi Inkeri Kotimäki, taulu 849), s. 31.3.1949 Kauhavalla. Puoliso Kaija Tuulikki Hukkanen, s. 26.6.1953 Kiuruvedellä. Vanhemmat: Aappo ja Kerttu Hukkanen. Tuulikki käyttää nimeä Hukkanen-Turunen. Juhani on metallimies Kiuruvedellä. Hänellä oli aiemmin oma yritys. Perhe asuu Kiuruvedellä. IX. Lapsia: Jonna Sofia, s. 19.5.1979. Jutta Noora Linnea, s. 28.5.1983. Taulu 851. VIII. Liisa Helena Turunen (äiti Alli Helvi Inkeri Kotimäki, taulu 849), s. 3.10.1950 Sallassa. Puoliso 11.8.1973 Kuopio Kari Kokkonen, s. 14.1.1950 Helsingissä. Vanhemmat: Aimo Huikuri ja Hilkka Ester Kokkonen. Helena on merkonomi, ja toimii pääkirjanpitäjänä, Kari on koneteknikko. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Espoossa ja Helsingissä: Kaisu Maria, s. 30.9.1977. Juho Anttoni, s. 5.12.1981. Taulu 852.

VII. Kauko Kaarle Kotimäki (äiti Ida Keskelä, taulu 848), s. 24.4.1923 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1949 Evijärvellä Sylvi Mäntylä, s. 22.8.1928 Evijärvellä. Vanhemmat: Onni Mäntylä ja Hanna Alapelto. Kauko muutti 1949 Pietarsaareen. He ovat kumpikin tehdastyöläisiä: Kauko on pakkaaja ja Sylvi on leikkaaja. He asuvat Pietarsaaressa. VIII. Lapsia, syntyneet Pietarsaaressa: Vuokko Helena, s. 26.1.1950. Puoliso 1970 Pietarsaaressa Kalevi A. Kallio, s. 1950. Veikko Sakari, s. 5.2.1951. Puoliso Pietarsaaressa Salme A. Koski. Harri Juhani, s. 15.3.1959. Puoliso Oulussa Erja L. Seppänen. Maarit Marjaana, s. 30.3.1967. Avopuoliso Aki Salminen. Taulu 853. VI. Liisa Vilhelmiina (Miina) Keskelä (äiti Maria Juhontytär Levelius, taulu 847), s. 14.3.1901 Alahärmässä, k. 27.3.1991 Alahärmässä. Puoliso 4.9.1930 Alahärmässä Matti Matinpoika Puronvarsi, s. 23.11.1894 Lappajärvellä, k. 29.12.1985 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Puronvarsi ja Kaisa Serafia Esantytär Tiisjärvi. Matti ja Liisa olivat maanviljelijöitä. Matti toimi monissa luottamustehtävissä niin kunnallismiehenä kuin järjestötoiminnassa. Erilaisten tilaisuuksien puhujana ja esitelmien pitäjänä hän oli tunnettu koko EteläPohjanmaalla. Runoilijan ura alkoi jo 1919, jolloin ensimmäinen runo tuli julkisuuteen. Härmä-Seura käynnisti Puronvarren runojen kokoamisen ja julkaisi v. 1975 kokoelman "Kyntäjän säkeitä". VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anna Liisa, s. 7.12.1930, k. 23.1.1931. Eero Matias, s. 29.1.1932. Taulu 854. Mauno Johannes, s. 11.7.1934. Maanviljelijä, asuu Alahärmässä. - Naimaton. Tauno Elias, s. 8.9.1935. Puoliso 18.7.1993 Maija-Liisa Hätinen, s. 23.4.1936. Vanhemmat: Feliks Vilho Valfrid Hätinen ja Anna Sofia Luoma. Toivo Kustaa, s. 10.4.1938, k. 16.7.1938. Taulu 854. VII. Eero Matias Puronvarsi (äiti Liisa Vilhelmiina (Miina) Keskelä, taulu 853), s. 29.1.1932 Alahärmässä. Puoliso 3.11.1956 Ylihärmässä Laura Annikki Unkuri, s. 7.9.1929 Ylihärmässä, k. turistimatkalla 12.11.1983 Leningradissa. Vanhemmat: Juho ja Anna Unkuri. Eero on hitsaaja ja Laura keittiöapulainen. Perhe asuu Pietarsaaressa. VIII. Lapsi, syntynyt: Jarmo Seppo Kaleva, s. 3.11.1958. Avopuoliso Pirkko Tuulikki Alvio, s. 11.3.1959. Taulu 855. VI. Matti Keskelä (äiti Maria Juhontytär Levelius, taulu 847), s. 2.5.1904 Alahärmässä, k. 6.8.1979 Alahärmässä. Puoliso 25.2.1923 Alahärmässä Maria Elisabet Kustaantytär Kujanpää, s. 24.11.1903 Yhdysvalloissa, k. 25.2.1984 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa ja Maria Kujanpää. Matti ja Maria olivat maanviljelijöitä Alahärmässä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Oiva Matias, s. 2.1.1924. Naimaton, asuu Alahärmässä. Eino Aukusti, s. 19.9.1927. Asuvat Alahärmässä. Puoliso 17.9.1966 Sisko Anneli Linna, s. 24.11.1938 Alavudella. Eila Maria, s. 14.3.1933. Taulu 856. Erkki Elias, s. 18.7.1936. Naimaton, asuu Alahärmässä. Taulu 856. VII. Eila Maria Keskelä (isä Matti Keskelä, taulu 855), s. 14.3.1933 Alahärmässä. Puoliso 26.6.1960 Alahärmässä Martti Kaappo Linna, s. 21.6.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Kaappo Linna ja Sanna Poromaa. Eila on keittiöapulainen Alahärmän srk-talossa ja Martti on TVH:n työntekijä. Perhe asuu Alahärmässä. VIII. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Pauli Linna, s. 23.5.1972. Pauli on asentaja ja hän on naimaton. Taulu 857. VI. Lauha Katariina Keskelä (äiti Maria Juhontytär Levelius, taulu 847), s. 16.9.1905 Alahärmässä, k. 1991 Alahärmässä. Puoliso 19.1.1941 Alahärmässä Matti Väinö Lahti, s. 20.8.1906 Alahärmässä, k. 11.12.1978 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Emanuel (Manu) Juhonpoika Lahti ja Anna Vilhelmiina (Miina) Tyni. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, muut Alahärmässä: Terttu Marja, s. 2.7.1941, k. 5.7.1941.

Taimi Tellervo, s. 7.1.1943. Puoliso 1.12.1963 Alahärmässä Eero Matias Haapala, s. 7.12.1941 Alahärmässä. Vanhemmat: Sulo Johannes Kustaanpoika Haapala ja Ilmi Elisabet Juhontytär Lehtinen. Perhe asuu Alahärmässä Perkiömäessä. Hilkka Tuulikki, s. 10.1.1947. Puoliso 12.2.1972 Pentti Juhani Karvonen, s. 18.2.1944 Evijärvellä. Ovat maanviljelijöitä ja asuvat Alahärmässä. Taulu 858. V. Liisa Juhontytär Levelius (isä Juho Petter Henrikinpoika Levelius, taulu 846), s. 14.11.1869 Jepualla Böösissä, k. 18.5.1931 Alahärmässä Näsissä. Puoliso 25.10.1890 Alahärmässä Matti Matinpoika Näsi, s. 14.2.1871 Alahärmässä, k. 13.12.1955 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matiaksenpoika Näsi ja Anna Juhontytär Perkiömäki. Matti ja Liisa olivat itsellisiä Näsissä. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anna Josefiina, s. 16.7.1891, k. 16.12.1900. Johannes, s. 28.7.1893, k. 27.4.1895. Matti Viljam, s. 20.12.1896, k. 12.11.1900. Anton, s. 2.5.1900, k. 18.12.1966. Puoliso 1:o 27.9.1925 Lydia Lovisa Matintytär Holm, s. 17.3.1903 Jepualla, k. 6.3.1931 Alahärmässä. Puoliso 2:o 14.2.1932 Laina Vilhelmiina Matintytär Tiitu, s. 4.9.1901, k. 13.7.1937 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Vilhelm Tiitu ja Liisa Mutka. Puoliso 3:o 10.5.1942 Martta Näsi, s. 2.9.1916 Alahärmässä. Äiti Maria Amanda Antintytär Näsi. Anton muutti 1965 Pietarsaareen. Johannes, s. 19.2.1903. Taulu 859. Amalia Elina, s. 9.3.1905, k. 4.5.1939 Alahärmässä. Puoliso 20.6.1937 Alahärmässä Matti Nikolai Näsi, s. 21.12.1911 Alahärmässä. Äiti Maria Amanda Antintytär Näsi. Matti Näsi muutti 1959 Uuteenkaarlepyyhyn. Hilma Maria, s. 3.7.1907. Taulu 864. Elias Emanuel, s. 6.7.1910, k. 22.10.1910 Alahärmässä. Kustaa Ignatius, s. 6.7.1910, k. 20.10.1910. Henrik Levelius ja Vuoskosken Pesonen Alahärmän Vuoskosken talo Pesonen eli Pesola n:o 49 (v:sta 1874 Pelkkala, nykyinen numero Heikkilän kylä n:o 14) sijaitsee Alahärmän koillisosassa, Purmoon ja Jepuaan rajoittuvalla alueella. Se raivattiin tiettömään korpeen eikä sinne ollut oikeastaan polkuja ja pitkospuita kummempia teitä vielä sataan vuoteen. Alueella oli ollut tervanpolttajia jo ennen uudisasukkaita: v:lta 1772 peräisin olevassa Erik Tulindbergin tekemässä Uudenkaarlepyyn yleiskartassa on Pesosen alueelle merkitty toistakymmentä tervahautaa mutta ei yhtään asumiseen viittaavaa paikannimeä. Leveliuksen perheen muuttaessa Pesoseen alkuvuodesta 1788 niillä tienoin oli asunut torppareina jo toistakymmentä vuotta toinen perhe, Henrik Juhonpoika ja Liisa Eliaksentytär. Tämä Henrik oli läheisen Jussinluoman itsellistorpan vävy, joka asui Pesosessa viimeistään 1789 eli samoihin aikoihin kun Leveliukset muuttivat sinne. Leveliusten tultua alueelle siellä asui siis kaksi ruokakuntaa, jotka kumpikin on merkitty ensin uudisviljelijöiksi. Pesosen kruununtila oli perustettu virallisesti 11.12.1784. Se oli vapautettu veroista 20 vuodeksi. Nämä kaksi perhettä alkoivat maksaa veroa ½ manttaalin tilasta v. 1806 eli samana vuonna jolloin Henrik Levelius kuoli. Henrikin pojanpojat lunastivat aikanaan omat osuutensa Pesosen talosta perintötiloiksi. Henrikin talo sijaitsi Rintatalonmäellä. Siellä nykyisin olevat vanhimmat rakennukset ovat ilmeisesti samojen pojanpoikien rakentamia tai vielä uudempia. V:n 1791 rippikirjassa Henrik Leveliuksen nimi on merkitty ensimmäiseksi ja talon nimeksi on merkitty Pesola. Myöhemmin kruunu käytti talosta samaa nimeä. Rippikirjoissa oli puolestaan jatkossakin Pesonen, kunnes se vedettiin yli 1870-luvulla ja tilalle merkittiin Pelkkala. Alueen nimeksi alkoi vakiintua nykyinen Pelkkala, jota nimeä kyllä satunnaisesti käytettiin jo aiemminkin, tosin vain sukunimen tapaan. Pesola jäi pois käytöstä kokonaan ja Pesonen säilyi joidenkin sukunimenä. (Käytän seuraavissa tauluissa Pesonen-nimeä erotukseksi Alahärmän Härmänkylän Pesolasta.) Perimätiedon mukaan Henrik oli ensimmäinen asukas Pesosessa ja olisi tullut Jepuan Kampista. Asiakirjojen mukaan Henrik tuli kuitenkin Jepuan Keposta, jossa oli ollut useita vuosia lampuotina eli vuokraviljelijänä. Ilmeisesti hän halusi viimeinkin päästä käsiksi omaan tilaan. Pelkkalaan muutto ei toki ollut mikään helppo ratkaisu tuohon aikaan, jolloin alueelle ei ollut edes kunnon tieyhteyksiä. Siellä on täytynyt olla kuitenkin valmiit asuinrakennukset jo senkin takia että muutto tapahtui talvisaikaan. Tilan nimenä on täytynyt ollut Pesonen jo ennen Henrikin sinne muuttamista. Nimi viittaa todennäköisesti alueen ensimmäiseen raivaajaan, kuka hän sitten olikin. Lähin Pesonen on Munsalan Pensalassa oleva samanniminen maakirjatalo. Mm. siltä suunnalta käytiin Pesosessa tervaa polttamassa jo kauan ennen pysyvää asutusta, joten nimen alkuperä voisi hyvinkin olla siellä. Pesosen isojakoasiakirjassa (jako alkoi v. 1802) on mm. Pesonenmaa- ja Pesosenmaan neva -nimiset alueet.

Pesosen - Pelkkalan ensimmäisten asukkaiden asuinpaikoista ei oletarkkaa tietoa. V. 1806 tehtyyn isojakokarttaan ei ole merkitty talojen paikkoja kovinkaan täsmällisesti. Ja kun Henrik Leveliuksen jälkeläiset muuttivat pois Pelkkalasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin tilalle tuli uusia asukkaita muualta ja kylän asutushistoriaan liittynyt perimätietokin väheni. Nykyisin Pelkkalan kylä on täysin suomenkielinen. Pari sataa vuotta sitten tilanne oli sellainen, että alueella asuvista perheistä toinen oli suomenkielinen (Henrik Juhonpoika oli kotoisin Kauhavan Ylikylästä Saarikoskelta) ja toinen, Leveliuksen perhe, oli joko ruotsinkielinen tai sitten kaksikielinen. Kieliraja vaihteli tuohon aikaan muutenkin talosta taloon, kuuluihan Vuoskosken kylä Uudenkaarlepyyn alueeseen. Edellä mainitussa kartassa (1772) on kolme nevan nimeä: Lähdetneva, Brän Måsan ja Rät Måsan eli alueen eteläosa oli jo tuolloin (ja ehkä jo paljonkin aiemmin) suomenkielistä ja pohjoisosa ruotsinkielistä aluetta. Sama kaksikielisyys jatkuu alueen nimistössä edelleen. Kaikkiaan Pesosen ensimmäisten asukkaiden tarkkaa selvittämistä vaikeuttaa se, että Alahärmän rippikirjat Leveliusten tuloajalta puuttuvat, ne tuhoutuivat kirkonpalossa.

Henrik Leveliuksen jälkeläisiä: taulut 101 - 948 (Kaikki tiedot eivät ole valitettavasti ajan tasalla: ovat kymmenen vuoden takaisia tai vielä vanhempia. Ratkaisematon ongelma on ollut, mihin katkaista tiedot.) Taulu 101. I. Henrik Levelius (äiti Anna Hansintytär Levälä, isä Petter Bergendahl.), s. 12.1.1743 Uudenkaarlepyyn Alajepualla Levälän talossa, k. 11.1.1806 keltatautiin Alahärmän Pesosessa. Puoliso 10.11.1765 Munsalassa Kantlaxissa Liisa Andersintytär Strömberg, s. 14.11.1741 Munsalan Kantlaxissa, k. 4.10.1831 vanhuudenheikkouteen Alahärmässä sokeana ja lähes 90-vuotiaana. (Liisan syntymäajaksi on Alahärmän rippikirjaan merkitty 1744 ja kuoliniäksi sen mukaan laskettu 87 v.) Henrik oli uudisasukas ja myöhemmin hänet on merkitty talolliseksi Alahärmässä Vuoskosken kylän Pesosessa eli nykyisessä Pelkkalassa. Liisa oli naimisiinmenonsa aikaan piikana Kantlaxin Spårassa, jossa hänet vihittiin. Hän asui viimeisinä vuosinaan Pesosessa Tuohisaaren torpassa pojantyttärensä Kaisan ja tämän miehen Juhon luona. Liisan vanhemmat olivat sotilas Anders Strömberg, s. 1717, k. 14.2.1803 leskenä 86-vuotiaana Munsalan Kantlaxissa, ja Maria Johanintytär Skytt, s. 1723 Kantlaxissa, k. 1798 siellä. Maria oli Kantlaxin Skyttin talon tytär. Anders Strömberg oli ruotusotilas n:o 104 Munsalassa. Hänen ammatikseen on sotilasrullaan merkitty puuseppä ja syntymäpaikaksi Etelä-Pohjanmaa. Hän oli mukana Pommerin sodassa, josta palasi syksyllä 1759. Hänet on merkitty eronneeksi sotilaaksi 1760-luvun alusta ja hän ja Maria asuvat Skyttissä, Andersin tilalla on sotilaana uusi mies. Anders Strömberg saattoi hyvinkin olla kotoisin Munsalasta, mutta Munsalan rippikirjojen tuhoutumisen takia hänen syntyperänsä varmistaminen on hyvin epävarmaa. Marian vanhemmat olivat talollinen Johan Johaninpoika Skytt, s. 20.2.1683 ja äiti oli Margeta Johanintytär Skytt, s. 1688. (Johan oli vävy.) Maria Strömbergin kuolinvuosi 1798 on merkitty rippikirjaan, paikkana on Kantlax. Saman vuoden kuolleitten luettelossa on tieto: k. 4.3.1798 Kantlaxissa Maria Johanintytär, ikä 90 v 1 kk 1 viikko, rutiköyhä, naimisissa. Tieto tarkoittanee Maria Skyttiä, vaikka kuolleitten luettelon Maria onkin peräti viitisentoista vuotta liian vanha. (Laskuvirhe?) Kantlaxista ei löydy muuta sopivaa Maria Johanintytärtä. Tuon Marian syntymäpäivä on joka tapauksessa ollut helmikuun lopulla. Ennen avioliittoaan Henrik asui äitinsä Anna Hansintyttären (Annan tarkemmat tiedot kirjan alussa) ja veljensä Petterin kanssa Munsalassa nimismies Petter Bergendahlin omistamalla Hagas-tilalla. Äiti Anna oli siellä piikana ja pojat on merkitty rengeiksi. On epäselvää, missä Henrikin perhe asui tilan myynnin jälkeen (1768 ) ennen v. 1771 tapahtunutta muuttoa Jepualle Keppoon. Kolme vanhinta lasta on kuitenkin merkitty syntyneiksi Munsalassa, tarkempi talotieto puuttuu. Kepossa Henrik on aluksi merkitty sahamieheksi. Vuodesta 1772 hän on krouvarina Jungarin krouvissa ja 1770-luvun loppuvuodet myllärinä Jepuan Mölnaressa. N. v:sta 1780 Alahärmään muuttoon asti Henrik on vuokraviljelijänä (lampuotina) Kepossa. Nämä vaiheet ovat pääteltävissä mm. lasten syntymämerkinnöistä. - Henrik on merkitty Uudenkaarlepyyn rippikirjassa (n. 1777 - ) virheellisesti kirjanpitäjäksikin. Saman kirjan toisessa kohdassa on oikea tieto, jonka mukaan hän on mylläri. (Pappi on sekoittanut veljekset.) - Alahärmään muuton päiväksi on merkitty 23.2.1788. Pojat alkavat käyttää Levelius-nimeä viimeistään naimisiin mennessään: kumpikin on merkitty vihittyjen luettelossa Levelius-nimiseksi. Henrikin sukunimenä säilyi Levelius hänen kuolemaansa asti. Isännyyttä jatkaneitten poikien nimenä oli asiakirjoissa ajan käytännön mukaan tilan nimi Pesola tai myöhemmin Pesonen. Vain nuorin poika säilytti Levelius-nimen, senkin takia että hän ei ehtinyt asettua millekään tilalle vakinaisemmin. Henrik Leveliuksen rippikirjatietoihin on merkitty että hän lukee ruotsia. Nimismies-isä huolehti varmaan siitä, että pojat oppivat kumpikin lukemaan ja kirjoittamaan. Lukutaito tuskin meni hukkaan Pelkkalankaan syrjäisessä talossa.

Henrik muutti useitakin kertoja ennen Alahärmään asettumistaan. Se ilmenee parhaiten lasten syntymäpaikoista, joihin on merkitty vanhempien kulloinenkin asuinpaikka. Petter on merkitty syntyneeksi Levälässä mikä voisi merkitä sitä, että Henrik oli vaihtamassa taloa ja ammattia krouvarista mylläriksi ja perhe tai ainakin vaimo Liisa asui Levälässä. II. Henrikin ja Liisan lapsia: Anna, s. 1.3.1766 Munsalassa, k. 8.8.1767. Ulrika, s. 24.9.1767 Munsalassa. Taulu 102. Antti, s. 28.9.1769 Munsalassa. Taulu 275. Maria, s. 23.2.1773 Jepualla Jungarin Krouvissa, k. 17.4.1773. Johannes, s. 14.1.1774 Jungarin Krouvissa, k. naimattomana 2.1.1853 Alahärmässä. Johannes Henrikinpoika Pesonen oli talollinen Alahärmän Pesosessa. Hän saattoi hyvinkin olla se vanha isäntä, joka perimätiedon mukaan oli sanonut olevansa se, "jonka reppu on ensimmäisenä maannut täällä puun juurella (Pesosen kylällä)". Hänhän oli perheen muuttaessa Härmään kymmenen vuoden ikäinen. Perimätieto ei välttämättä sisällä väitettä siitä, että perheenjäsenet olisivat olleet alueen ensimmäiset asukkaat. Sen sijaan hän on varmasti tuolloin ollut vanhin elossa olleista Pelkkalaan tulleista asukkaista. Perimätieto ei mainitse nimeä eikä hän varmaan ollut kertojan, Juha Jaakko Kojolan, esi-isä, sillä sen perimätieto kertoisi. Lähisukulainen hän on voinut olla. Oli henkilöllisyyden laita nyt sitten miten hyvänsä, niin tuo perimätieto kertoo saman asian kuin monet vastaavat: jokin sanonta tai lausahdus syöpyy kuulijan mieleen ja muuttuu aikanaan perimätiedoksi. Tässäkin tapauksessa se on ainoa "elävä" tieto sanojasta. Petter, s. 14.1.1775 Levälässä. Taulu 843. Erik, s. 15.5.1777 Jepualla Mölnarissa, k. 17.6.1777. Isaac, s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Jacob s. 6.6.1778 Mölnarissa, k. 14.6.1778. Anna, s. 27.9.1779 Jepualla, k. 27.8.1781. Caren, s. 20.10.1780 Kepossa, k. 5.3.1781. Henrik, s. 24.8.1783 Kepossa, k. ennen Alahärmään muuttoa. Taulu 102. II. Ulrika Henrikintytär Levelius (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 24.9.1767 Munsalassa, k. 7.3.1809 Alahärmässä. Puoliso 21.6.1789 Alahärmässä Elias Antinpoika Suorsholma, myöhemmin Tryck, s. 20.10.1766 ilmeisesti Alahärmän Suorsholmalla, k. itsellisenä 1.8.1827 Alahärmän Huhtamäessä. Vanhemmat Antti Jaakonpoika ja Susanna Eliaksentytär olivat Suorsholman (nimi lyheni myöhemmin Holmaksi.) uudisasukkaita. Susanna Eliaksentytär voisi olla läheisen Jussinluoman torpan tyttäriä, Elias Enbergin ja Liisa Simontyttären tytär, jolloin hän olisi Pesosen toisen uudisasukkaan Liisa Eliaantyttären sisar. Vihittäessä Ulrika on uudisasukkaan tytär ja nimenä on Perkiömäki, mikä voisi viitata siihen että hän olisi ollut tuolloin Perkiömäessä piikana. Toisaalta voi olla myös kyse paikannimen vakiintumattomuudesta: Perkiömäki oli lähinaapuri, ja kumpikin talo oli tuossa vaiheessa vielä uudistila. Ulrika ja Elias olivat aluksi uudisasukkaina, sitten torppareina Pesosessa. Elias värväytyi sotilaaksi 1805 ja käytti sen jälkeen nimeä Tryck. Ulrikan kuoltua hän meni toiseen avioliittoon Greta Erkintyttären kanssa, joka oli syntynyt 16.10.1784 Ähtävällä. Elias ei liene ollut kovinkaan pitkään sotilaana, sillä rippikirjaan hänet on jatkossa merkitty itselliseksi ja hänen ja uuden perheen samoin kuin Ulrikan tyttärien Susannan, Liisan ja Marian sekä pojan Henrikin nimeksi on merkitty Pelkka. (Tuo 1810-- 1820 paikkeilla käytössä ollut nimi on vanhimpia ellei vanhin merkintä Pelkka- tai Pelkkala-nimestä.) Nimen täytyy liittyä silloiseen asuinpaikkaan, sillä myöhemmin, kun Elias oli uudelleen naimisissa, nimeksi merkittiin taas Tryck. Eliaksella oli 2. avioliitostaan useita lapsia, joista aikuiseksi eläneet käyttivät Tryck-nimeä (mm. Valpuri Eliaantytär ja Maria Eliaksentytär). III. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Suorsholmalla, muut Pesosessa: Antti, s. 23.6.1790, k. 1791. Henrik, s. 15.11.1791. Taulu 103. Susanna, s. 28.1.1793. Taulu 106. Liisa, s. 13.6.1794. Taulu 215. Maria, s. 3.8.1795, k. 17.11.1875 Alahärmän Alaviitalassa. Maria oli piikana Vuoskosken taloissa ja viimeistään 1829 hänet on merkitty itselliseksi. Hän asui viimeiset vuodet Alaviitalassa. Hänellä oli 2 aviotonta lasta: Elias, s. 25.4.1821, k. 16.6.1821 ja Elias s. 22.4.1826 Nukalassa. Nuorempi Elias on merkitty vielä seuraavaan rippikirjaan. Hänkin lienee kuollut lapsena, sillä rippikirjan vaihduttua hänestä ei löydy enää mitään merkintää. Jaakko, s. 14.5.1798, k. 14.2.1809. Matti, s. 29.9.1806, k. 5.6.1811.

Taulu 103. III. Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 15.11.1791 Pesosessa, k. 13.5.1863 Pesosessa. Puoliso 7.2.1819 Alahärmässä Liisa Sakarintytär Aulin, s. 14.2.1793 Alahärmässä, k. 17.12.1872 siellä. Liisan vanhemmat olivat Sakari Matinpoika ja Liisa Juhontytär Aulin. Henrik oli torpparina Kojolassa 1820-luvulla, myöhemmin Pesosessa ja n. v:sta 1861 hänet on merkitty itselliseksi. Nimi Närkkömäki liittyy maastonimeen Närikkömäki (vrt. yleiskielen näreikkö). Närkkömäen torppa kuului Pesosen Larvan taloon. Torppa ilmeisesti autioitui Henrikin kuoleman jälkeen. Sen rauniot ovat edelleen näkyvissä. Pelkkalan kylän historiassa paikasta kerrotaan seuraavasti: "Närikkömäen asuinpaikka on joka suhteessa kaikkein parhaita (vanhoista asuinpaikoista). Mäkeen raivatut ojitetut pellot ja raivaustyön tuloksena syntyneet kiviaidat kertovat siitä jotain hyvin oleellista. - - Paikalla kiemurtelevan kiviaidan kokonaispituus on noin 140 metriä, korkeus keskimäärin 1,10 metriä ja leveys noin 1,20 metriä. Mäkeen raivattu pelto on vuodelta 1905 olevan jakoselitelmän mukaan 19 aaria." (Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) Henrikin raivaamia peltoja on lähistöllä muitakin. Mainitun jakoselitelmän mukaan Närikkömäki on merkitty osittain palaneeksi. - Henrikin lisäksi tyttäret Maria ja Susanna ovat ainoat, joiden yhteydessä nimeä on käytetty, joka sekin viittaa siihen, että paikassa ei Henrikin kuoltua enää asuttu. Kahteen peräkkäiseen rippikirjaan, 1846 - ja 1854 -, on Henrikin ja Liisan nimen perään merkitty "Lapsi (Ei: Poika!) Johan Bror, tullut 7.6.1854 Saimaan kanavalta". Mitään muuta merkintää ei ole, ei edes syntymäaikaa. Seuraavassa rippikirjassa Johan Broria ei enää ole. Hän lienee ollut kasvatti, tai sitten on kyse papin tekemästä virheestä. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Elias, s. 30.7.1819, k. 1821. Juho, s. 20.1.1821, k. 1822. Maria, s. 18.7.1822. Taulu 104. Liisa, s. 10.11.1823, k. 9.1.1824 Susanna, s. 16.12.1826. Taulu 105. Matti, s. 9.8.1832, k. 29.10.1832. Taulu 104. IV. Maria Henrikintytär Närkkömäki (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 18.7.1822 Alahärmässä, k. siellä 30.7.1865. Hän oli piikana pappilassa ja Heikkilän kylän taloissa, ilmeisesti myös Laihialla, sillä kuolinpaikaksi on rippikirjaan merkitty Laihia. Kuolleiden luettelossa on kuitenkin merkitty kuolinpaikaksi Pesonen, sillä hän ei ollut muuttanut virallisesti pois Alahärmästä. V. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Juho Marianpoika, s. 15.5.1857. Juho asui äidin kuoltua isoäitinsä kanssa. Tämän kuoltua hänet on merkitty poissaolevaksi. Muita tietoja ei ole löytynyt. Taulu 105. IV. Susanna Henrikintytär Närkkö (isä Henrik Eliaksenpoika Närkkömäki, taulu 103), s. 16.12.1826 Alahärmässä, k. 7.12.1897 Pelkkalassa. Puoliso 5.12.1853 Alahärmässä Erkki Matinpoika Savimäki, s. 3.11.1824 Yli-Purmossa, k. 16.9.1893 Pelkkalassa. Vanhemmat Matts Abrahaminpoika ja Greta Liisa Hansintytär Mattjus. Erkki Mattjus oli ennen naimisiinmenoa Alahärmän Ekolassa renkinä. Susanna ja Erkki asuivat sitten Närkkömäessä useita vuosia Susannan vanhempien luona. Aikaa myöten heistä tuli torppareita Pesoseen (n. vuodesta 1860). He muuttivat Susannan äidin kuoltua Uuteenkaarlepyyhyn 1872. Muutto voisi liittyä myös Närkkömäessä jossakin vaiheessa olleeseen tulipaloon. He palasivat takaisin Pelkkalaan parin vuoden kuluttua. Tuolloin muuttajan nimenä oli Erik Klockars, joka muuttui sitten takaisin Erkki (Erik) Savimäeksi. Susannan ja Erkin avioliitto purettiin (Tuomiokapitulin erokirja 12.3.1891). Jo sitä ennen heidät on merkitty erillään asuviksi. Erkki Savimäki vihittiin toiseen avioliittoon 15.5.1891 Alahärmässä Anna Aaprahamintytär Slipin kanssa, joka oli lähes 30 vuotta Erkkiä nuorempi, s. 26.3.1853 Purmossa, k. 18.3.1923. Erkillä ja Annalla oli yhteisiä lapsia. V. Susannan ja Erkin lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti, s. 26.8.1856, k. 12.11.1856. Greta Liisa, s. 21.10.1857, k. 28.8.1858. Liisa, s. 25.8.1868, k. 19.9.1868. Taulu 106.

III. Susanna Eliaksentytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 28.1.1793 Pesosessa, k. 24.1.1869 Perkiömäessä. Puoliso 21.3.1818 Alahärmässä Jaakko Erkinpoika Perkiömäki, s. 25.7.1784 Kortesjärven Pirttimäessä, k. vanhuuteen 28.4.1868 Perkiömäessä. Vanhemmat Erkki Juhonpoika Hanhimäki ja Saara Heikintytär Pirttimäki. Susanna ja Jaakko asuivat aluksi v:sta 1820 torppareina Kortesjärvellä Uusiautio-nimisessä torpassa. He palasivat 1825 Pesoseen talollisiksi ja muuttivat sieltä 1828 talollisiksi Perkiömäkeen. Susannan nimeksi on merkitty Pelkka vihittyjen luetteloon. Sen täytyy viitata Susannan senhetkiseen asuinpaikkaan. Hän asui tuolloin isänsä ja sisarustensa kanssa Pesosessa. Tuon ajan nimikäytännöstä aviomies Jaakko Erkinpoikakin on hyvä esimerkki: hän syntyi Kortesjärven Pirttimäessä ja kun vanhemmat muuttivat Jepuan Jungarista Hanhimäkeen, tuli hänen nimekseen Hanhimäki. Nuori pari muutti sitten Kortesjärvelle torppareiksi paikkaan nimeltä Uusiautio, joka oli heidän nimenään kun he muuttivat takaisin Alahärmään. Siellä he asuivat muutaman vuoden talollisina Pesosessa ja heistä käytettiin nimeä Pesonen. Ja vihdoin viimein nimeksi tuli Perkiömäki, kun he olivat muuttanet sinne 1828. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kortesjärvellä: Juha, s. 27.2.1820. Taulu 107. Susanna Elisabet (Liisa), s. 6.12.1824. Taulu 191. Taulu 107. IV. Juha Jaakonpoika Perkiömäki (äiti Susanna Eliaksentytär Pelkka, taulu 106), s. 27.2.1820 Alahärmässä Hanhimäessä, k. lavantautiin 29.4.1868 Alahärmässä. Talollinen Perkiömäessä viimeistään 1848. Puoliso 1:o 22.12.1841 Alahärmässä Maria Matintytär Lööpäri, s. 23.5.1823 Ylihärmässä, k. 5.1.1854 Alahärmässä. Vanhemmat Matti Matinpoika ja Liisa Matintytär Storlöpar. Puoliso 2:o 16.8.1854 Alahärmässä Maria (Maija) Erkintytär Köykkäri, s. 21.1.1832 Alajepuan Storhögvägissä. Vanhemmat Erkki Jaakonpoika Köykkäri ja Susanna Eliaksentytär Storhögväg. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin 5 lasta kuoli aivan pienenä: 1. Juho Juhonpoika Perkiömäki, s. 27.1.1848 Alahärmässä. Hän oleskeli Ylihärmässä, jossa pääsi ripille 1876. Hän sairasti kaatumatautia. Viimeinen merkintä hänestä on Alahärmässä n. 1879. Tuolloin leskeksi jäänyt äitipuoli Maria Erkintytär muutti asumaan Köykkäriin. 1. Maria, s. 10.12.1849. Taulu 108. 2. Liisa Vilhelmiina, s. 13.11.1856, k. 8.8.1859. 2. Jaakko, s. 4.2.1861. Taulu 109. 2. Erkki Kustaa, s. 18.4.1863. Taulu 169. 2. Liisa, s. 8.5.1865, k. 6.2.1943 Alahärmässä. Puoliso 31.12.1905 Alahärmässä Kustaa Juhonpoika Tollikko, s. 26.9.1855 Jepualla, k. 12.1.1935 Alahärmässä. Avioliitto, joka oli Kustaan toinen., oli lapseton. Kustaa ja "Tollikon" Liisa olivat itsellisiä ja asuivat Kojolassa Tollon torpassa. Kustaalla oli ensimmäisestä avioliitostaan Anna Tollikon kanssa useita lapsia. Kustaa on merkitty rippikirjaan ruotsinkieliseksi. Taulu 108. V. Maria Juhantytär Perkiömäki (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 10.12.1849 Perkiömäessä, k. 26.9.1896 Vöyrillä. Puoliso 28.6.1874 Ylihärmässä Antti Kustaa Eliaksenpoika Hotakainen, s. 14.4.1853 Vöyrin Rekipellossa, k. 27.7.1925 Vähässäkyrössä. Maria muutti 1856 äidin kuoltua Ylihärmään. Hän asui siellä ensin isovanhempien luona ja oli myöhemmin Ylihärmässä piikana naimisiinmenoonsa asti. Naimisiin mentyään Maria ja Antti muuttivat vielä samana vuonna Vöyrille Andialan kylään Ellalan torppaan, joka kuului Mannilin taloon. Marian kuoltua Antti muutti Vähäänkyröön ja eli siellä sitten mäkitupalaisena Selkämäki-Torkossa. Hän meni toiseen avioliittoon 13.8.1897 leski Liisa Juhantyttären e Hedman o.s. Saarijärvi kanssa. Antin toisesta avioliitosta ei ollut lapsia. VI. Lapsia, syntyneet Vöyrillä: Sanna Maria, s. 31.7.1876. Muutti naimattomana 1898 Kokkolaan, sieltä 6.11.1899 Kälviälle. (Kälviän tiedot puuttuvat.) Liisa, s. 24.8.1878. Puoliso 19.8.1906 Kokkolassa August Matinpoika Riipinen, s. 15.6.1878 Pieksämäellä. Liisa muutti 1899 Kokkolan maaseurakuntaan. August oli puolestaan tullut Kokkolaan 1905 Joroisista. He lähtivät Amerikkaan n. 1909. Kumpikin on julistettu kuolleeksi päivämäärällä 1.1.1970. Juho Kustaa, s. 17.11.1880, k. 20.9.1946 Vähässäkyrössä. Puoliso 28.10.1924 Vöyrillä Maria Josefiina Mahlanen, s. 17.7.1882 Porissa, k. 8.7.1939 Vähässäkyrössä. Juho oli renki, myöhemmin itsellinen. Avioliitto oli Marian toinen, edellisen aviomiehen sukunimi oli Nyppeli. Juho Hotakainen oli renkinä Perkiön Huovarissa ja Vallassa, Ojaniemen Rannassa ja Savilahden Yli-Soinissa. Myöhemmin hän oli itsellisenä Haarajoella ja Savilahdessa. - Juho Kustaan ja Marian avioliitto oli lapseton.

Anna Hedman, s. 25.3.1885. Muutti pois Vöyriltä 1903 Vähäänkyröön, sieltä Kokkolaan 1904 ja Kotkaan 1918. Hän käytti äitipuolensa nimeä Hedman. Anna muutti edelleen Helsinkiin 1936 ja kuoli siellä 22.6.1962 naimatonna eikä hänellä ollut myöskään lapsia. Mathias Vilhelm, s. 25.10.1888, k. 23.4.1893. Taulu 109. V. Jaakko Juhanpoika Alaranta (isä Juha Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107) s. 4.2.1861, k. 10.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 27.12.1884 Alahärmässä Sofia Henrikintytär Ekola, s. 5.2.1863 Alahärmässä, k. 6.2.1941 siellä. Vanhemmat Juho Henrik (Heikki) Juhonpoika Ekola (taulu 752) ja Maria Juhontytär Kunnari. Jaakko oli talollinen Ekolan Alarannalla. Alarannan isäntäväki ja lapset olivat mukana jääkäriliikkeessä ja auttoivat aktivisteja monin tavoin ja heidän talonsa oli yhtenä tukipaikkana monille värväystoimintaan osallistuneille. (K. A. Wegelius: Routaa ja rautaa V.) VI Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 31.7.1885, k. 29.2.1888. Juho Henrik, s. 20.7.1887. Taulu 110. Kustaa Emil, s. 7.8.1889, kaatui vapaussodassa 28.3.1918 Kalevankankaalla. Hän oli maanviljelijä, jääkäri. Kirkonkirjan mukaan hän on "muuttanut" Amerikkaan 22.11.1915 eli hän lähti Saksaan jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916 ja osallistui Misse-joen, Riianlahden ja Aa-joen taisteluihin. Tampereen valtauksessa hän osoitti erityistä urhoollisuutta. Kustaa Alaranta oli sotilasarvoltaan aliupseeri ja hän toimi konekivääriryhmän johtajana. Anton, s. 4.3.1892. Taulu 125. Hilja Sofia, s. 6.10.1894. Taulu 142. Jaakko Hjalmar, s. 17.6.1897. Kaatunut 7.4.1918 Kalevankankaalla. Tieto Jalmarin kaatumisesta tuli vanhemman veljen Kustaa Emilin hautajaisiin. Aina Vilhelmiina, s. 17.6.1897, k. 4.7.1900. Nikolai Iisak, s. 27.2.1900, k. 31.10.1900. Aini Johanna, s. 24.8.1901, k. 31.5.1987 Alahärmässä. Puoliso 17.12.1950 Alahärmässä Nils William Laggnäs, s. 29.10.1899 Munsalassa, k. 1.3.1958 Munsalassa. Aini toimi jatkosodan aikana rintamalla muonituslottana kahteen otteeseen. Hän muutti 1950 Munsalaan ja miehensä kuoleman jälkeen takaisin Alahärmään. Avioliitto oli lapseton. Alma Amalia, s. 17.6.1904, k. 1989 Vaasassa. Puoliso 1945 Ilmari Pitkäaho, s. 23.1.1909 Soinissa. Alma muutti naimatonna 1945 Vaasaan. Ilmari oli kalastajana Vaasassa. Avioliitto oli lapseton. Maria Amanda, s. 17.12.1906. Taulu 166. Taulu 110. VI. Juho Henrik Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 20.7.1887 Alahärmässä, k. 5.10.1956 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1924 Alahärmässä Jenny Alina Juhantytär Kujala, s. 12.9.1901 Alahärmässä, k. 2.10.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Juhonpoika ja Liisa Juhantytär Kujala. Juho ja Jenny olivat maanviljelijöitä. Juho oli Amerikassa pariin otteeseen, 1908 ja 1913. Sisaren (Aini Laggnäs) kertoman mukaan Juho osallistui mm. Mardenin taisteluun amerikkalaisten joukoissa. (Alahärmän lotat, 1987.) VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kalevi Johannes, s. 30.11.1924. Taulu 111. Hillevi Sofia Elisabet, s. 1.3.1928. Taulu 114. Jaakko Tapani, s. 4.11.1930. Taulu 117. Aino Maria, s. 4.2.1933. Taulu 121. Heikki Jalmari, s. 17.3.1935, k. 10.1.1937. Taulu 111. VII. Kalevi Johannes Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 30.11.1924 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1948 Äänekoskella Maire Sanelma Sorri, s. 5.6.1928 Äänekoskella. Vanhemmat: Juho Nikedos Sorri ja Lyydia Korpinen. Kalevi ja Maire ovat olleet maanviljelijöitä Köykkärissä VIII. Lapsia, syntyneet Äänekoskella ja Kauhavalla: Jorma Kalevi, s. 2.5.1949. Taulu 112. Erkki Antero, s. 4.11.1951. Taulu 113. Taulu 112.

VIII. Jorma Kalevi Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 2.5.1949 Äänekoskella. Puoliso 23.7.1977 Alahärmässä Anna Elise Hill, s. 11.11.1952 Oravaisissa. Jorma on rakennusmies. IX. Lapsia: Jari, s. 5.10.1978. Pasi, s. 17.5.1980. Taulu 113. VIII. Erkki Antero Alaranta (isä Kalevi Johannes Alaranta, taulu 111), s. 4.11.1951 Kauhavalla. Puoliso 1976 Tikkurilassa Pirkko Hannele Roine, s. 17.4.1952 Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Vantaalla: Tytti, s. 1.11.1977. Toni, s. 16.12.1981. Taulu 114. VII. Hillevi Sofia Elisabet Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 1.3.1928 Alahärmässä. Puoliso 13.8.1955 Alahärmässä Toivo Kalevi Nestorinpoika Kangas, s. 21.3.1929 Lappajärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Viivi Kangas. Toivo on ollut postilaitoksen palveluksessa Voltissa v. 1950 - 1960 ja Ilmajoella 1961 - 1979, viimeksi postikonttorin päällikkönä. Hillevi ja Toivo K. asuvat nykyisin eläkeläisinä Ilmajoella. VIII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, nuorin Ilmajoella: Arto Tapani, s. 20.12.1955. Taulu 115. Tapio Kalevi, s. 9.1.1959. On postimiehenä Seinäjoella. Poikamies. Hannu Juhani, s. 9.1.1959, k. 28.1.1991 Helsingissä. Oli metallimies, naimaton. Jari Ensio, s. 20.5.1962. Taulu 116. Taulu 115. VIII. Arto Tapani Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.12.1955 Alahärmässä. Avopuoliso Marja Janhunen. Arto on metallimies, hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Marja on vajaamielishoitaja. Arton ja Marjan avoliitto on purkautunut. IX. Lapsia: Iina Meelika, s. 24.7.1990. Anttu Mikael, s. 22.9.1991. Taulu 116. VIII. Jari Ensio Kangas (äiti Hillevi Sofia Elisabet Alaranta, taulu 114), s. 20.5.1962. Muurari. Puoliso 1:o Päivi Honkaniemi. Eronneet. Puoliso 2:o 1995 Anne Puro. Jari ja Anne asuvat Hyllykalliolla. IX. Lapsia: 1. Janna Maria, s. 2.7.1982. 1. Niko Petteri, s. 10.3.1988. Taulu 117. VII. Jaakko Tapani Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.11.1930 Alahärmässä. Maanviljelijä. Puoliso 14.9.1958 Alahärmässä Irma Eeva Elina Hautanen, s. 14.5.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Nikolai Hautanen ja Sanna Elina Heikkilä. Jaakko ja Irma Alaranta ovat nykyisin eläkeläisiä ja asuvat Alahärmässä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Tapani, s. 11.4.1959. Taulu 118. Riitta Irmeli, s. 17.6.1962. Taulu 119. Marjaleena Elina, s. 13.2.1969. Taulu 120. Taulu 118. VIII. Juha Tapani Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 11.4.1959 Alahärmässä. Puoliso 13.6.1987 Ylihärmässä Tuija Kristiina Mäki, s. 18.8.1963. Juha on konekorjaamoyrittäjä Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Taru Kristiina, s. 9.5.1989. Joni Juha Tapani, s. 23.6.1992. Taulu 119.

VIII. Riitta Irmeli Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 17.6.1962 Alahärmässä. Puoliso 3.7.1984 Kokkolassa Pertti Antero Kivistö, s. 29.10.1953. Perhe asuu Kokkolassa. IX. Lapsia, syntyneet Kokkolassa: Pirkka Antero, s. 19.6.1980. Hanna Maria, s. 22.4.1981. Taulu 120. VIII. Marjaleena Elina Alaranta (isä Jaakko Tapani Alaranta, taulu 117), s. 13.2.1969 Alahärmässä. Puoliso 19.4.1992 Alahärmässä Jyrki Tapani Kleimola, s. 29.4.1967 Alahärmässä. Vanhemmat: Kauko Armas Kleimola ja Vaula Marjatta Kujanen. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Miikka Kalle Tapani, s. 17.6.1994. Taulu 121. VII. Aino Maria Alaranta (isä Juha Henrik Alaranta, taulu 110), s. 4.2.1933 Alahärmässä. Puoliso 25.8.1957 Alahärmässä Johannes Pirttinen, s. 15.3.1931 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nikolai Pirttinen ja Jenny Adolfiina Tuhkasaari. Aino on maatalouslomittaja ja Johannes kirvesmies. Perhe asuu Kortesjärvellä. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Maria-Anne, s. 13.2.1958. Taulu 122. Maarit Marketta, s. 21.7.1959. Taulu 123. Aulikki Tellervo, s. 16.12.1961. Taulu 124. Kristiina Kyllikki, s. 9.12.1963. Tapani Johannes, s. 24.2.1970. Taulu 122. VIII. Maria-Anne Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 13.2.1958 Alahärmässä. Puoliso 28.3.1992 Kortesjärvellä Martti Jaakko Salovaara, s. 1.7.1952 Ilmajoella. IX. Lapsi syntynyt Ilmajoella: Salla Maria Anniina, s. 26.9.1992. Taulu 123. VIII. Maarit Marketta Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 21.7.1959 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Jorma Paavo Johannes Mäki, s. 31.1.1954. IX. Lapsia, syntyneet Lapualla: Suvi Tuulia Maarit, s. 24.5.1984. Satu Leena Maria, s. 9.10.1987. Taulu 124. VIII. Aulikki Tellervo Pirttinen (äiti Aino Maria Alaranta, taulu 121), s. 16.12.1961 Kortesjärvellä. Puoliso 25.9.1983 Kortesjärvellä Kari Juhani Autio, s. 30.11.1956 Kortesjärvellä. Kari on insinööri ja maanviljelijä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, ensimmäinen syntynyt Kortesjärvellä, muut Alahärmässä: Emmi Maria Kristiina, s. 11.4.1988. Ville Kari Johannes, s. 8.9.1990. Sofia Jenny Adolfiina, s. 27.1.1992. Taulu 125. VI. Antton Alaranta (isä Jaakko Juhanpoika Alaranta, taulu 109), s. 4.3.1892 Alahärmässä, k. 13.3.1951. Puoliso 21.10.1923 Alahärmässä Tyyne Matintytär Kaappola, s. 29.4.1900 Alahärmässä, k. 3.8.1980. Vanhemmat Matti Juhanpoika Kaappola ja Sanna-Kaisa Storkock. Antton oli maanviljelijänä Ala-Ranta-nimisellä tilalla v:sta 1929. Hän oli välillä Australiassa, jonne lähti 1924. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reino Jaakko, s. 13.6.1924. Taulu 126. Regina Susanna, s. 19.8.1928. Taulu 128. Raili Sofia, s. 19.1.1930. Taulu 133. Rauno Matias, s. 24.10.1931. Taulu 137.

Raimo Henrik, s. 25.8.1936 Taulu 140. Raija Marketta, s. 9.7.1945. Taulu 141. Taulu 126. VII. Reino Jaakko Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 13.6.1924 Alahärmässä, k. 28.2.1993 Alahärmässä. Puoliso 23.6.1951 Alahärmässä Anna-Liisa Tynilä, s. 8.7.1928 Alahärmässä, k. 9.9.1994. Vanhemmat: Matti Viljami Matinpoika Tynilä ja Liisa Vilhelmiina Antintytär Mäki. Reino oli työnjohtaja. Perhe asui Voltissa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Anna Maija, s. 28.4.1957. Taulu 127. Taulu 127. VIII. Anna Maija Alaranta (isä Reino Jaakko Alaranta, taulu 126), s. 28.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 4.11.1978 Alahärmässä Arto Pentti Tapio Perttula, s. 29.6.1956 Kauhavalla. Vanhemmat: Eino ja Kerttu Perttula. Anna-Maija on sairaanhoitaja, Arto P. toimii yrittäjänä Kauhavalla. IX. Lapsia: Jarno Arto Kristian, s. 25.12.1979. Ville Jaakko Matti, s. 27.1.1985. Taulu 128. VII. Regina Susanna Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.8.1928 Alahärmässä.- Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Eero Kustaa Karkaus, s. 26.4.1928 Pietarsaaressa. Vanhemmat Kustaa Ilmari Juhonpoika Karkaus ja Anna Vilhelmiina Mattila. Eero on toiminut luokanopettajana Alahärmässä. Perhe asuu Ekolassa. Yksi Eeron monista harrastuksista on sukututkimus, ja hänen keräämiään tietoja on tässä selvityksessä runsaasti. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Reijo Kustaa, s. 1.10.1953. Taulu 129. Erja Hannele, s. 6.1.1955. Taulu 130. Kari Juhani, s. 2.10.1959. Taulu 131. Jarmo Heikki, s. 27.2.1961. Taulu 132. Taulu 129. VIII. Reijo Kustaa Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 1.10.1953 Alahärmässä. Puoliso 5.7.1980 Uudessakaarlepyyssä Gun Bernice Svenintytär Hilli, s. 1.3.1957 Uudessakaarlepyyssä. Vanhemmat: Sven Albin Hilli ja Berith Susanna Renlund. Gun on merkonomi ja Reijo on vanhempi konstaapeli. Reijo valmistui ensiksi merkonomiksi Lapuan kauppaopistosta. Sen jälkeen hän on ollut poliisikoulutuksessa ja toimii poliisin tehtävissä Uudessakaarlepyyssä, jossa perhe asuu IX. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä: Heidi Susanna, s. 8.4.1982. Hannes, s. 18.11.1986. Henri Albin, s. 26.2.1992. Taulu 130. VIII. Erja Hannele Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 6.1.1955 Alahärmässä. Puoliso 16.2.1980 Alahärmässä Martti Erik Wallin, s. 17.9.1948 Porissa. Vanhemmat: Erik ja Rakel Wallin. Erja on liikuntasihteeri ja Martti on vientikonsultti. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Oulussa, nuorin Porissa: Antti, s. 8.2.1982. Essi, s. 8.2.1982. Emilia, s. 2.9.1988. Taulu 131. VIII. Kari Juhani Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 2.10.1959 Alahärmässä. Puoliso 25.9.1993 Helsingissä Suvi Maria Malmström, s. 20.12.1961 Helsingissä. Vanhemmat: Kalevi Karl Malmström ja Asta Aulikki Syvästö. Kari on automaatioteknikko ja Suvi on atk-suunnittelija. IX. Lapsi syntynyt Helsingissä: Miikka Matias, s. 1.8.1994.

Taulu 132. VIII. Jarmo Heikki Karkaus (äiti Regina Susanna Alaranta, taulu 128), s. 27.2.1961 Alahärmässä. Puoliso 26.8.1989 Munsalassa Ulla Agneta Flen, s. 22.3.1958 Munsalassa. Vanhemmat: Paul Flen ja Barbro Alice Turner. Jarmo on maanviljelijänä Alahärmässä IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Johanna Maria, s. 3.6.1990. Taulu 133. VII. Raili Sofia Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 19.1.1930 Alahärmässä. Puoliso 4.4.1953 Alahärmässä Reino Johannes Hanhimäki, s. 7.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel Hanhimäki ja Lyyli Vilhelmiina Paloniemi. Raili on ollut perheenäiti ja Reino on rakennusmestari, hän on ollut työssä Outokumpu Oy:llä Outokummussa. Reino H. valmistui Vaasan teknillisestä opistosta teknikoksi ja sai heti paikan Keretin kaivokselta. Siellä hän oli esimiestehtävissä 24 vuotta ja sen jälkeen vielä opettamassa uusia kaivosmiehiä. Raili ja Reino Hanhimäki muuttivat Outokummusta takaisin Alahärmään 1981. VIII. Lapsia, kaksi ensimmäistä syntyneet Alahärmässä, muut Kuusjärvellä: Pirjo Marianne, s. 20.6.1955. Taulu 134. Riitta-Liisa, s. 19.1.1957. Dipl.-insinööri. Riitta-Liisa on naimaton ja asuu Turussa. Leena Irmeli, s. 18.9.1959. Taulu 135. Anneli Aulikki, s. 15.10.1961. Taulu 136. Taulu 134. VIII. Pirjo Marianne Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 20.6.1955 Alahärmässä. Puoliso 1.10.1981 Helsingissä Timo Nestori Lievonen, s. 20.2.1950 Kuopiossa. Pirjo on sairaanhoitaja ja Timo on hum. kand., rakennustutkija. Perhe asuu Kotkassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Iina Tuulikki, s. 13.7.1984. Saara Maria, s. 3.1.1988. Taulu 135. VIII. Leena Irmeli Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 18.9.1959 Kuusjärvi Outokumpu. Avopuoliso Esko Kovero, s. 18.7.1959 Kuusjärvellä (Outokumpu). Leena on sairaanhoitaja ja Esko on näyttelijä. Esko näyttelee Tampereen Tuntemattomassa sotilaassa Rokan osan (kesällä 1997 - ). Perhe asuu Tampereella. IX. Lapsia, syntyneet Turussa: Laura Ilona, s. 8.3.1986. Mikko Johannes, s. 31.10.1988. Taulu 136. VIII. Anneli Aulikki Hanhimäki (äiti Raili Sofia Alaranta, taulu 133), s. 15.10.1961 Kuusjärvellä. Puoliso 23.5.1988 Lieksa Kimmo Brandt, s. 19.12.1961 Juva. Anneli on kehitysvammahoitaja ja Kimmo on valokuvaaja. Perhe asuu Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Henna Sofia, s. 29.5.1990. Marjaana, s. 8.3.1992. Taulu 137. VII. Rauno Matias Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 24.10.1931 Alahärmässä. Puoliso 3.11.1962 Alahärmässä Silja Sisko Koivunen, s. 25.2.1938 Ruskealassa. Vanhemmat: Aarne ja Iida Koivunen. Rauno ja Silja ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Voltissa VIII. Lapsia, syntyneet Polvijärvellä ja Alahärmässä: Katariina, s. 29.1.1963. Taulu 138. Juha-Matti, s. 15.1.1965. Taulu 139. Taulu 138. VIII. Katariina Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 29.1.1963 Polvijärvi.

Puoliso 12.12.1987 Alahärmässä Juha Pekka Kojonen, s. 10.3.1962 Lapualla. Vanhemmat: Sauli Johannes Kojonen ja Ritva Kaarina Luoma. Katariina on merkantti ja lääkintävoimistelija, Juha Pekka on fysioterapeutti ja hänellä on oma yritys. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Niina Kaarina, s. 28.5.1988. Mikko Matias, s. 26.8.1990. Taulu 139. VIII. Juha-Matti Alaranta (isä Rauno Matias Alaranta, taulu 137), s. 15.1.1965. Puoliso 30.6.1990 Alahärmässä Leena Johanna Kunnari, s. 25.4.1961 Alahärmässä. Vanhemmat: Kalevi Kustaanpoika Kunnari ja Anja Marjatta Ojanperä. Juha-Matti on maanviljelijä Alahärmän Köykkärissä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Jesse Rauno Kalevi, s. 20.4.1992. Taulu 140. VII. Raimo Henrik Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 25.8.1936 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1972 Uudessakaarlepyyssä Inga Marianne Willman, s. 10.5.1939 Pietarsaaressa. Vanhemmat: Joel Walfrid Willman ja Helmi Sofia Eriksson. Raimo on rakennusmestarina Hollolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Uudessakaarlepyyssä ja Asikkalassa: Kari Henrik, s. 30.11.1972. Timo Juhani, s. 3.12.1975. Taulu 141. VII. Raija Marketta Alaranta (isä Antton Alaranta, taulu 125), s. 9.7.1945 Alahärmässä. Puoliso 14.7.1973 Alahärmässä Kari Kangas, s. 4.5.1941 Ylihärmässä. Vanhemmat: Arvi Aukusti Kangas ja Aino Maria Ylimäki. Raija on sairaanhoidonopettaja ja Kari on maaseutupäällikkönä Ylihärmässä, jossa perhe asuu. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Antti Juhani, s. 15.4.1975. Mikko Jaakko, s. 16.2.1978. Taulu 142. VI. Hilja Sofia Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 6.10.1894 Alahärmässä, k. 23.12.1956.Ylivieskassa. Puoliso 24.1.1915 Alahärmässä Frans Oskar Voltti, s. 3.1.1894 Alahärmässä, k. 21.1.1982 Ylivieskassa. Vanhemmat Matti Henrikinpoika Voltti ja Anna Eliaantytär Pirttinen. Hiljan nimenä oli vihittäessä Mäkinen. Frans Oskar oli maanviljelijänä Ylivieskassa. Alahärmän kirkonkirjojen mukaan Frans Voltti muutti Amerikkaan 24.11.1915. Tosiasiassa hän oli värväytynyt jääkäriksi ja saapui 27. Jääkäripataljoonaan 5.1.1916. Hänet laskettiin siviilityöhön parin viikon kuluttua, ja hän palasi Suomeen toukokuussa 1918. Hän muutti perheineen Jepualle 1923 ja sieltä Ylivieskaan. VII. Lapsia, neljä vanhinta ovat syntyneet Alahärmässä ja nuorimmat Jepualla ja Ylivieskassa: Alli Anna Rakel, s. 17.11.1915. Taulu 143. Niilo Matias Heikki, s. 23.10.1919. Taulu 150. Ester Sofia, s. 29.1.1922. Taulu 153. Jaakko Jalmari, s. 28.8.1922 Alahärmässä, k. sodan aikana saatuun vammaan 22.5.1940. Reino Juho Eemeli, s. 8.6.1924. Taulu 157. Aino Hilja Maria, s. 6.1.1929. Taulu 163. Taulu 143. VII. Alli Anna Rakel Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 17.11.1915 Alahärmässä. Puoliso 25.11.1934 Ylivieskassa Matti Takalo-Kippola, s. 1.3.1909 Ylivieskassa, k. aamupäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. Vanhemmat: Aukusti Kippola ja Hilma Kustaava Olmala. Alli ja Matti ovat olleet maanviljelijöinä Ylivieskassa Niemelänkylässä. Sen ohessa Matti Takalo-Kippola toimi Asutuspiirin sihteerinä n. 40 vuotta ja oli mm. Ylivieskassa kaupungin järjestysoikeuden puheenjohtaja VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aino Ellen, s. 5.4.1937. Taulu 144. Heimo Kalevi, s. 4.7.1939 Ylivieskassa, k. 6.11.1943. Liisa Marjatta, s. 21.3.1942. Taulu 146.

Jouko Juhani, s. 2.9.1945. Taulu 148. Eila Kaarina, s. 4.8.1948. Taulu 149. Taulu 144. VIII. Aino Ellen Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 5.4.1937 Ylivieskassa, k. 9.3.1968 Lumijoella. Puoliso 3.8.1958 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen, s. 22.3.1936 Sortavalan mlk:ssa. Vanhemmat: Lauri ja Iida Jaatinen. Aino oli merkonomi, hän toimi Lumijoen yläasteen kaupallisten aineiden opettajana. Esko on pappi: Iin khra, Lumijoen khra, Ylivieskan kappalainen 1968 - 1979, Herättäjä-yhdistyksen lähetyssihteeri. Esko Jaatisen harrastuksena on sukututkimus. - Ainon kuoltua Esko Jaatinen solmi toisen avioliiton tämän sisaren kanssa (taulu 149). IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa, Iissä ja Lumijoella: Markus Sakari, s. 20.3.1960 Ylivieskassa. Lentäjä, lääket. kand., palomies. Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Susanna Hannele Niskanen, s. 10.8.1962 Oulunsalossa. Ovat eronneet. Päivi Maarit, s. 22.4.1962. Taulu 145. Jaakko Lauri Tapio, s. 18.1.1968. Insinöörioppilas, opiskelee maanmittaustekniikkaa (1995). Taulu 145. IX. Päivi Maarit Jaatinen (äiti Aino Ellen Takalo-Kippola, taulu 144), s. 22.4.1962 Iissä.). Puoliso 11.8.1984 Ylivieskassa Ilkka Pekka Repo, s. 3.12.1961. Päivi on luokanopettaja. X. Lapsia: Lauri Pekka, s. 13.12.1986. Iida-Liisa Anniina, s. 14.9.1988. Leo Matti Juhani, s. 21.6.1992. Taulu 146. VIII. Liisa Marjatta Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 21.3.1942 Ylivieskassa. Puoliso 7.6.1965 Vilho Matias Harvala, s. 26.3.1941 Ylivieskassa. Vanhemmat: Niilo Harvala ja Anni Koskenkorva. Liisa on sairaanhoitaja, hän toimii Ylivieskan kaupungin työterveyshoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa: Markku Jari Tapani, s. 21.4.1968. Marja Kristiina, s. 16.4.1970. Taulu 147. Taulu 147. IX. Marja Kristiina Harvala (äiti Liisa Marjatta Takalo-Kippola, taulu 146), s. 16.4.1970 Oulussa. Puoliso Esa Pörhö. X. Lapsi: Kirsi-Maria. Taulu 148. VIII. Jouko Juhani Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 2.9.1945 Ylivieskassa. Puoliso 22.9.1968 Aulikki Anneli Kokko, s. 27.12.1946 Ylivieskassa. Vanhemmat: Yrjö Kokko ja Aili Rantala. Jouko ja Aulikki toimivat maanviljelijöinä Ylivieskan Niemelänkylässä. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Kari Juhani, s. 24.12.1968. Soile Hannele, s. 27.7.1972. Juha Tapani, s. 22.3.1982. Taulu 149. VIII. Eila Kaarina Takalo-Kippola (äiti Alli Anna Rakel Voltti, taulu 143), s. 4.8.1948 Ylivieskassa. Puoliso 15.11.1969 Ylivieskassa Esko Sakari Jaatinen. (Toisto, ks. Taulu 144.) Eila on merkonomi ja hän toimii lapsityön ja päiväkerhon toiminnan ohjaajana ja pyhäkoulusihteerinä Ylivieskan seurakunnassa. Perhe asua Ylivieskan kaupungissa. IX. Lapsi, syntynyt Ylivieskassa: Margit Kaarina, s. 4.11.1970. Margit on kasvatustieteen maisteri. Taulu 150.

VII. Niilo Matias Heikki Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 23.10.1919 Alahärmässä, k. 13.6.1991 Ylivieskassa. Puoliso 1:o 2.8.1942 Anni Anttoona Nisumaa, s. 13.5.1920, k. 11.11.1951 Ylivieskassa. Kihlattu 2:o Helvi Esteri Turtiainen, s. 30.4.1925 Harlussa. Vanhemmat: Tahvo Turtiainen ja Anna Lempinen. Puoliso 3:o 2.3.1958 Aune Emilia Jylhä-Ollila, s. 20.9.1921 Ylivieskassa. Niilo oli liikennöitsijä. Hän oli 1. vaimon kuoltua kihloissa Helvi Turtiaisen kanssa. Heidän poikansa on Tuomo Juhani Voltti. Kihlaus purkautui ja Niilo meni naimisiin Aune Jylhä-Ollilan kanssa. Ensimmäinen avioliitto oli lapseton. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: 2. Tuomo Juhani, s. 4.7.1958. Taulu 151. 3. Kari Matti, s. 16.10.1958. Taulu 152. Taulu 151. VIII. Tuomo Juhani Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 4.7.1958 Ylivieskassa. Puoliso 6.10.1979 Alavieskassa Aniitta Hannele Kivimäki, s. 28.9.1959 Alavieskassa. Vanhemmat: Viljo Benjam Angervo Kivimäki ja Rauni Laitila. Tuomo on maanviljelijä Ylivieskan Niemelänkylässä. Aniitta on perushoitaja ja toimii maatalouslomittajana. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Juha Tapani, s. 30.11.1979. Tomi Eemeli, s. 30.9.1986. Taulu 152. VIII. Kari Matti Voltti (isä Niilo Matias Heikki Voltti, taulu 150), s. 16.10.1958. Puoliso Terhi Suvi Maaria MatinHeikki, s. 31.5.1963. Kari on liikennöitsijä ja asuu perheineen Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Emilia Maria Karoliina, s. 10.4.1992. Sofia Mira Emilia, s. 13.3.1994. Taulu 153. VII. Ester Sofia Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 29.1.1922 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1943 Arvi Esaias Mattila, s. 5.7.1917 Ylivieskassa. Ester on kotiäiti ja Arvi on eläkkeellä oleva konduktööri. VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Heimo Juhani, s. 24.8.1944. Taulu 154. Jorma Martti, s. 18.1.1946. Taulu 155. Jouko Olavi, s. 11.3.1953. Taulu 156. Taulu 154. VIII. Heimo Juhani Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 24.8.1944 Ylivieskassa. Puoliso 19.7.1969 Ylivieskassa Aino Irene Sarpola, s. 10.6.1944 Pyhäjoella. Vanhemmat: Eeli ja Mari Sarpola. Heimo on urakoitsija ja Aino on sairaanhoitaja. Perhe asuu Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Juha Mikael, s. 22.6.1970. Ari Tapani, s. 10.9.1973. Taulu 155. VIII. Jorma Martti Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 18.1.1946 Ylivieskassa. Puoliso 28.6.1969 Ylivieskassa Eeva Marjatta Korhonen, s. 29.1.1945 Nivalassa. Vanhemmat: Mauno ja Kerttu Korhonen. Jorma on tuotepäällikkönä Varkaudessa ja Eeva on sairaanhoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Helsingissä:: Jari Mikko, s. 27.9.1973. Hanna Maija, s. 27.2.1975. Taulu 156. VIII. Jouko Olavi Mattila (äiti Ester Sofia Voltti, taulu 153), s. 11.3.1953 Ylivieskassa. Puoliso 9.6.1979 Vuolijoella Pirjo Maritta Valtanen, s. 4.1.1956 Vuolijoella. Vanhemmat: Toivo ja Maija Valtanen. Jouko on ylilääkäri Ylivieskassa ja Pirjo on hammaslääkäri. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Anu Elina, s. 10.7.1980.

Esa Tuomas, s. 14.10.1981. Taulu 157. VII. Reino Juho Eemeli Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 8.6.1924 Jepualla, k. 19.2.1982 Ylivieskassa. Puoliso 19.6.1948 Maija Josefiina Saunamäki, s. 4.8.1928 Lapualla. Vanhemmat: Kalle Saunamäki ja Aliina Lassila. Reino on maanviljelijänä Ylivieskassa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, muut Ylivieskassa: Heikki Juhani, s. 28.8.1949. Taulu 158. Pirkko Liisa, s. 23.7.1951. Taulu 159. Aino Helena, s. 5.2.1953. Taulu 160. Matti Jaakko, s. 3.12.1954. Taulu 161. Markku Tapani, s. 24.6.1959. Taulu 162. Taulu 158. VIII. Heikki Juhani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 28.8.1949 Lapualla. Puoliso 9.9.1972 Kannuksessa Elvi Senja Huuki, s. 4.8.1949 Kannuksessa. IX. Lapsia, nuorin syntynyt Sievissä, muut Ylivieskassa: Mikko Heikki, s. 18.4.1973. Hannu Juhani, s. 14.6.1974. Leena Senja, s. 9.3.1977. Taulu 159. VIII. Pirkko Liisa Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 23.7.1951 Ylivieskassa. Puoliso 3.10.1975 Berliinissä Duana Ranjan Pattanayak, s. 1.3.1941 Intiassa Bagalpurissa. Duana on metallurgi. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Berliinissä, muut Karlsruhessa Jan Matti, s. 27.5.1976. Toni Ranjan, s. 17.8.1977. Ari Kumar, s. 14.7.1980. Taulu 160. VIII. Aino Helena Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 5.2.1953 Ylivieskassa. Puoliso 8.8.1971 Ylivieskassa Antti Niilo Isotalus, s. 5.8.1949 Alavieskassa. Aino on opettaja ja Antti on Kokkolan kaupunginjohtaja. IX. Lapsia, syntyneet Bonnissa, Ylivieskassa ja Espoossa: Tiina Susanna, s. 9.9.1984. Tuomas Petteri, s. 4.8.1986. Hanna Kristiina, s. 29.9.1988. Taulu 161. VIII. Matti Jaakko Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 3.12.1954 Ylivieskassa. Puoliso 14.3.1976 Toholammilla Heli Pirkko Päivikki Isokangas, s. 17.5.1957 Toholammilla. Matti on maanviljelijänä Ylivieskassa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Terhi Päivikki, s. 22.9.1976. Timo Jaakko, s. 23.4.1979. Taneli Juha Matti, s. 10.3.1989. Topi Veikko Matias, s. 27.6.1992. Taulu 162. VIII. Markku Tapani Voltti (isä Reino Juho Eemeli Voltti, taulu 157), s. 24.6.1959 Ylivieskassa. Puoliso 14.4.1988 Himangalla Sinikka Hannele Potinoja, s. 18.8.1960 Himangalla. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Pekka Tapani, s. 24.4.1992. Sanna Hannele, s. 26.8.1994. Taulu 163.

VII. Aino Hilja Maria Voltti (äiti Hilja Sofia Alaranta, taulu 142), s. 6.1.1929 Ylivieskassa, k. 28.12.1984 Ylivieskassa. Puoliso 29.8.1948 Ylivieskassa Ahti Veikko Uusi-Hallila, s. 19.2.1920 Kuortaneella, k. iltapäivällä 1.8.1995 Ylivieskassa. (Sisarusten aviomiehet kuolivat samana päivänä.) Vanhemmat: Juho Fredrik Uusi-Hallila ja Senja Valborg Rantala. Aino ja Ahti toimivat kauppiaina Ylivieskassa VIII. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Elsa Kaarina, s. 12.3.1949. Taulu 164. Irma Heleena, s. 15.2.1951. Taulu 165. Jukka Olavi, s. 19.11.1957 Ylivieskassa. Jukka on kirvesmies ja hän asuu Porvoossa. Tuula Marjaana, s. 3.8.1962. Fil. lis., suomen kielen lehtori Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa (SYK). Virkkeen päätoimittaja. Taulu 164. VIII. Elsa Kaarina Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 12.3.1949 Ylivieskassa. Puoliso 2.9.1972 Ylivieskassa Hannu Sakari Juntunen, s. 30.4.1948 Ähtärissä. Vanhemmat: Reino Juntunen ja Anna Mirjami Järvinen. Kaarina on kauppias (Hänellä on Ylivieskassa kenkäkauppa) ja Hannu on dipl.-insinööri ja työskentelee tielaitoksella, Oulun piirikonttorissa. IX. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Katja Kristiina, s. 22.1.1973. Kai Johannes, s. 23.8.1976. Taulu 165. VIII. Irma Heleena Uusi-Hallila (äiti Aino Hilja Maria Voltti, taulu 163), s. 15.2.1951 Ylivieskassa.). Puoliso 18.4.1976 Ylivieskassa Arto Antti Kullervo Teronen, s. 18.9.1947 Jyväskylässä. Vanhemmat: Antti Teronen ja Kerttu Katri Martikainen. Irma on Kultanäppi Oy:n kultaseppä ja Arto on toimittaja, Radio Suomen urheiluosaston päällikkö. He asuvat Helsingissä. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Tiia Maria, s. 10.2.1979. Anniina Sofia, s. 28.5.1984. Taulu 166. VI. Maria Amanda Alaranta (isä Jaakko Juhonpoika Alaranta, taulu 109), s. 17.12.1906 Alahärmässä, k. 11.5.1992 Alahärmässä. Puoliso 19.7.1931 Alahärmässä Väinö Villiam Myllymäki, s. 31.5.1908 Alahärmässä, k. 8.3.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Ville Antinpoika Myllymäki ja Amalia Juhantytär Vitka. Maria ja Väinö olivat maanviljelijöitä Köykkärissä. Väinö toimi myös osuuspankin johtajana. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mikko Vilhelm, s. 18.8.1932. Taulu 167. Pirkko Kyllikki, s. 18.11.1935. Taulu 168. Taulu 167. VII. Mikko Vilhelm Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.8.1932 Alahärmässä. Puoliso 10.4.1966 Kaisa Anneli Kustaantytär Ikola. r, s. 27.9.1941 Lapualla. Mikko on maanviljelijä Köykkärissä ja Kaisa on terveyssisar. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johanna Maria Kristiina, s. 1.8.1967. Puoliso 26.6.1993 Alahärmässä Markku Salomon Tupila, s. 1967 Lapualla. Johanna on peruskoulunopettaja. Perhe asuu Peräseinäjoella. Jarkko Ville, s. 19.9.1972. Jarkko on ryhtynyt syksyllä 1996 maidontuottajaksi kotitilalleen. Taulu 168. VII. Pirkko Kyllikki Myllymäki (äiti Maria Amanda Alaranta, taulu 166), s. 18.11.1935 Alahärmässä. Puoliso Kyösti Tapio Hyttinen, s. 13.4.1936 Värtsilässä. Pirkko on sairaanhoitaja ja Kyösti on insinööri. Hän toimii ammattikoulunopettajana Mäntässä. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa ja Mäntässä: Juha Olavi, s. 11.4.1966. Käynyt maatalousalan oppilaitoksen (1986). Puoliso 30.6.1993 Mäntässä Marianne Sointu Suojanen, s. 24.10.1966 Uudessakaupungissa. Timo Sakari, s. 21.5.1968.

Taulu 169. V. Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri (isä Juho Jaakonpoika Perkiömäki, taulu 107), s. 18.4.1863 Alahärmässä Perkiömäessä, k. 14.11.1923 Alahärmässä. Puoliso 1:o 27.2.1892 Alahärmässä Sanna Liisa Juhontytär Pukkila, s. 3.6.1869 Kauhavalla, k. 23.3.1904 Alahärmässä. Vanhemmat: Johannes (Juho) Pukkila ja Kaisa Esaiaksentytär Luoma. Puoliso 2:o 6.3.1905 Alahärmässä Maria Juhontytär Luoma, s. 28.3.1866 Alahärmässä, k. 22.3.1947. Vanhemmat: Juho Esaiaksenpoika Luoma ja Amalia Hanhimäki. Kustaa oli itsellinen, myöhemmin. Samulinmaan torppari Pelkkalassa. Hänet on merkitty Amerikassa olevaksi 1890-luvun lopulla. Vaimo Marialla oli 1. avioliitosta Juho Jaakonpoika Luoman kanssa (s. 8.9.1859 Alahärmässä, k. 2.11.1899 Amerikassa) yhteensä 5 lasta, joista yksi kuoli pienenä ja 3 muutti Amerikkaan. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juha Anton, s. 27.12.1893. Taulu 170. 1. Sanna Maria, s. 27.5.1895. Taulu 172. 1. Nikolai, s. 28.12.1897, k. 13.1.1898. 1. Jaakko Hjalmar, s. 4.1.1899. k. 21.7.1899. 1. Jaakko, s. 28.6.1900, k. 3.11.1900. 1. Iivari, s. 13.11.1901, k. 9.12.1933 Alahärmässä. Hän muutti 1926 Kanadaan, josta palasi takaisin. Hän oli naimaton. 1. Kustaa, s. 27.8.1903, k. 23.2.1904. 2. Hilma Katariina, s. 17.8.1907. Taulu 178. 2. Nikolai, s. (17. vai )19.10.1909. Taulu 180. Taulu 170. VI. Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.12.1893 Alahärmässä Köykkärissä, k. 23.5.1942. Puoliso 19.11.1922 Helmi Elisabet Siekkinen, s. 10.10.1896 Alahärmässä Rantalassa, k. 7.7.1977 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Siekkinen ja Liisa Kustaantytär Hölsöbacka. Juha K. oli vapaussotaan. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Johannes, s. 23.5.1923. Taulu 171. Kustaa Einari, s. 23.1.1926, k. 26.11.1984 Alahärmässä naimattomana. Taulu 171. VII. Pentti Johannes Juhanpoika Köykkäri (isä Juha Anton Kustaanpoika Köykkäri, taulu 170), s. 23.5.1923 Alahärmässä, k. 7.1.1985 Pietarsaaressa. Puoliso Raakel Hepomäki, s. 10.5.1915, k. 16.12.1970 Pietarsaaressa. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helena, s. 28.3.1947. Taulu 172. VI. Sanna Maria (Maija) Kustaantytär Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 27.5.1895 Alahärmässä, k. 10.8.1974 Ylihärmä. Puoliso 11.3.1923 Anton Lehtinen, s. 16.12.1890 Alahärmässä, k. 24.5.1967 Ylihärmässä. VII. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Ylihärmässä: Alli Sofia, s. 1.8.1923. Taulu 173. Matti Anton, s. 7.3.1930, k. 17.7.1974 Ylihärmässä. Risto Kalervo, s. 8.7.1932. Taulu 174. Taulu 173. VII. Alli Sofia Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 1.8.1923 Oravaisissa. Puoliso Kustaa Henrik Kallioniemi, s. 29.4.1924 Lapualla. VIII. Lapsia, syntyneet Ylihärmässä: Kalevi Kustaa, s. 21.7.1949. Taulu 174. Oili Helena, s. 21.7.1957. Taulu 175. Taulu 174. VIII. Kalevi Kustaa Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s.16.9.1949 Ylihärmässä. Puoliso Terttu Anneli Ahokas, s. 6.1.1950 Kauhavalla.

IX. Lapsia, vanhempi syntynyt Kauhavalla, nuorempi Ruotsissa Västeråsissa: Pasi Marko Kustaa, s. 2.2.1970. Päivi Hannele, s17.3.1971. Taulu 175. VIII. Oili Helena Kallioniemi (äiti Alli Sofia Lehtinen, taulu 173), s. 21.7.1957 Kauhavalla. Puoliso Ismo Ilari Ilvesniemi, s. 23.2.1955 Kauhavalla. Perhe asuu Kauhavalla, jossa Ismo on varastonhoitajana. IX. Lapsia, syntyneet Seinäjoella Marko Juhani, s. 25.3.1982. Jussi Kustaa, s. 14.2.1988. Nina Sofia Susanna, s. 30.1.1993. Taulu 176. VII. Risto Kalervo Lehtinen (äiti Sanna Maria Kustaantytär Köykkäri, taulu 172), s. 8.7.1932 Ylihärmässä. Puoliso 17.6.1956 Isossakyrössä Ritva Marjatta Tellervo Haapala, s. 12.5.1937 Isossakyrössä. Vanhemmat: Elmeri Matias Haapala ja Elna Maria Koski. Risto on toiminut turkistarhaajana, on nyt eläkkeellä ja Ritva on puhelinvälittäjä. Lehtiset asuvat Ylihärmässä. VIII. Lapsia, vanhempi on syntynyt Pietarsaaressa, nuorempi Ylihärmässä: Rea Maarit, s. 13.12.1956. Taulu 177. Pirkko Liisa, s. 18.6.1960. Puoliso 1.7.1980 Reima Juhani Maijala. He ovat eronneet. Avopuoliso Jarkko Kullervo Hautala, s. 19.12.1967 Kauhavalla. Asuvat Vaasassa. Taulu 177. VIII. Rea Maarit Lehtinen (isä Risto Kalervo Lehtinen, taulu 176), s. 13.12.1956 Pietarsaaressa. Puoliso 25.6.1979 Kauhavalla Ismo Rainer Kangas, s. 14.4.1957 Kauhavalla. Vanhemmat: Pauno Kangas ja Ulla-Riitta Aro. Perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Susanne Emilia, s. 26.1.1982. Juho Kustaa, s. 29.6.1985. Elina Annemari, s. 10.6.1991. Taulu 178. VI. Hilma Katariina Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 17.8.1907 Alahärmässä. Hilma K. toimi keittäjänä, vahtimestarina ja siivoojana Alahärmässä Pelkkalan koululla. Hän asuu nyt (1996) Voltissa. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Kaarlo Johannes, s. 27.1.1931. Taulu 179. Taulu 179. VII. Kaarlo Johannes Köykkäri (äiti Hilma Katariina Köykkäri, taulu 178), s. 27.1.1931 Alahärmässä. Puoliso Etel Anna Brita Sandås, s. 28.4.1935 Munsalassa. VIII. Lapsi, Pietarsaaressa: Susanna Katariina, s. 8.4.197. Hän asuu Turussa. Taulu 180. VI. Nikolai Kustaanpoika Köykkäri (isä Erkki Kustaa Juhonpoika Köykkäri, taulu 169), s. 19.10.1909 Alahärmässä, k. 18.7.1978 Pietarsaaressa. Puoliso 1:o 1.3.1935 Alahärmässä Lilja Josefiina Myllykoski, s. 11.5.1916 Alahärmässä, k. 27.6.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Oskari ja Viivi Maria Niilontytär Myllykoski. Puoliso 2:o 22.7.1950 Signe Kanervo Hämäläinen, s. 7.1.1910 Lappeella. Nikolai oli rautatieläinen Pietarsaaressa. Hän teki myös kirvesmiehen töitä ja viimeisinä työvuosinaan toimi porttivahtina. Toinen avioliitto oli lapseton VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Kauno Jaakko, s. 13.6.1935. Taulu 181. 1. Irma Marjatta, s. 7.9.1936. Taulu 185. 1. Kalevi Kustaa, s. 6.3.1938. Taulu 187. 1. Maire Annikki, s. 22.5.1939. Elää Seinäjoella ja on naimaton. 1. Kauko Nikolai, s. 18.5.1941. Taulu 190.

Taulu 181. VII. Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 13.6.1935 Alahärmässä. Puoliso 11.7.1959 Kankaanpäässä Helvi Maria Laine, s. 5.12.1938 Parikkalassa. He ovat kumpikin maataloustyöntekijöitä: tekevät kesällä töitä toisen palveluksessa ja talvisaikaan metsätöitä omassa metsässä. Kauno K. kertoi lähteneensä rippikouluun Pietarsaareen ja sille tielle hän jäi. - Perhe asuu Kankaanpäässä Veneskoskella. VIII. Lapsia, kaksi vanhinta syntyneet Kankaanpäässä ja nuorin Porissa: Maria Hannele, s. 11.4.1960. Taulu 182. Heli Katariina, s. 27.8.1961. Taulu 183. Timo Jaakko, s. 25.10.1964. Taulu 184. Taulu 182. VIII. Maria Hannele Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 11.4.1960 Kankaanpäässä. Puoliso 1988 Porissa Leo Kalervo Moisio, s. 13.3.1955. Hannele toimii ohjaajana Kaarinassa suojatyökeskuksessa ja Leo on koulutukseltaan rakennusmestari ja on työssä Raision kaupungilla. Perhe asuu Turussa IX. Lapsi,, syntynyt Kaarinassa: Veera Maria, s. 12.11.1989. Taulu 183. VIII. Heli Katariina Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 27.8.1961 Kankaanpäässä. Puoliso Pasi Wessman, s. 7.3.1967. Heli on keittiömestarina Ikaalisten kylpylässä ja Pasi on varastonhoitajana samassa talossa. Perhe asuu Ikaalisissa. IX. Lapsia, syntyneet Ikaalisissa: Hanna Maria, s. 23.4.1986. Carita Maaria, s. 7.4.1990. Janita Sofia, s. 29.4.1996. Taulu 184. VIII. Timo Jaakko Köykkäri (isä Kauno Jaakko Nikolainpoika Köykkäri, taulu 181), s. 25.10.1964 Porissa. Puoliso 1987 Porissa Sirpa Liisa Henrikson, s. 11.11.1966. Timo on linja-autonkuljettajana Porissa, jossa he asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Sonja Riitta, s. 26.3.1988. Jaakko Olavi, s. 11.6.1989. Taulu 185. VII. Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 7.9.1936 Alahärmässä. Puoliso Lauri Valentin Hietanen, s. 29.8.1925 Alavudella, k. 18.10.1990 Vaasassa. Vanhemmat: Jussi ja Sylvi Hietanen. Lauri oli valtion konepajan työntekijänä Vaasassa. Irma on sairaala-apulainen. Hän ja lapset asuvat Vaasassa. VIII. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Heikki Matias, s. 24.2.1962. Taulu 186. Juha Hannes, s. 6.4.1968. Hänen avopuolisonsa on Sari Ojajärvi, s. 8.10.1972 Vimpelissä. Taulu 186. VIII. Heikki Matias Hietanen (äiti Irma Marjatta Nikolaintytär Köykkäri, taulu 185), s. 24.2.1962 Vaasassa. Puoliso 1:o 3.12.1983 Merja Maarit Pärenkö, s. 16.4.1965 Vaasassa. Vanhemmat: Reino Olavi ja Seija Pärenkö. Ovat eronneet. Avopuoliso 2:o Johanna Kolehmainen. Heikki on rekka-autonkuljettaja ja he asuvat Vaasassa. IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: 1. Harri, s. 29.12.1983. 2. Sami, s. 19.5.1990. 2. Rami, s. 17.1.1992. Taulu 187. VII. Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 6.3.1938 Alahärmässä. Puoliso 4.9.1960 Pomarkussa Aino Marjatta Mäntysaari, s. 1.10.1942 Pomarkussa. Vanhemmat: Viljo

Johannes ja Jenny Katariina Mäntysaari. Kalevi on tehtaantyöläinen Vuorikemian tehtaalla Porissa ja Aino on lehdenjakaja. Perhe asuu Porissa. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Pomarkussa, muut Porissa: Päivi Kristiina, s. 17.1.1961. Puoliso 17.10.1981 Porissa Ilkka Kittilä. Päivi on Jehovan Todistajien evankelista ja työskentelee Virossa Viljandissa (1996). Kirsi Marja Tuulikki, s. 30.1.1962. Taulu 188. Arja Katariina, s. 2.8.1963. Taulu 189. Keijo Kalervo, s. 4.1.1967. Puoliso Sirpa Helena Laurila 22.9.1990. He asuvat Seinäjoella. Petri Juhani, s. 1.11.1969. Puoliso Teea Kiiski 19.6.1993 Kotkassa. He asuvat Porissa Anu Johanna, s. 9.12.1973. Puoliso Sauli Antero Toukkari 3.4.1993 Porissa. Sami Juho-Pekka, s. 21.1.1981. Taulu 188. VIII. Kirsi Marja Tuulikki Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 30.1.1962 Porin mlk:ssa. Puoliso 18.7.1980 Porissa Jouni Wesslin. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia: Melina Karita, s. 26.2.1984. Henna Riikka, s. 19.8.1985. Olli Mikael, s. 11.5.1987. Camilla, s. 20.12.1993. Taulu 189. VIII. Arja Katariina Köykkäri (isä Kalevi Kustaa Nikolainpoika Köykkäri, taulu 187), s. 2.8.1963 Porin mlk:ssa. Puoliso 19.12.1981 Porissa Terho Veli Mahlakaarto. Perhe asuu Porissa. IX. Lapsia, syntyneet Porissa: Birgitta Kati, s. 19.12.1983. Tiia-Marika, s. 11.11.1987. Taulu 190. VII. Kauko Nikolai Nikolainpoika Köykkäri (isä Nikolai Kustaanpoika Köykkäri, taulu 180), s. 18.5.1941 Alahärmässä. Puoliso 2.11.1979 Helsingissä Eeva Liisa Hallenberg, s. 22.8.1947 Somerolla. Vanhemmat: Tauno Hallenberg ja Liisa Auvinen. Kauko on käyttömestari ja Eeva Liisa on kirjanpitäjä. He asuvat ja työskentelevät Helsingissä. VIII. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Laura Maarit, s. 18.1.1980. Niko Tuomas, s. 17.3.1981. Taulu 191. IV. Susanna Elisabet Perkiömäki (äiti Susanna Eliaantytär Pelkka, taulu 106), s. 6.12.1824 Kortesjärvellä, k. 18.2.1901 Alahärmässä Palolla. Puoliso 10.5.1843 Alahärmässä Juho Kustaa Juhonpoika Voltti, s. 24.5.1817 Alahärmässä, k. 5.8.1865 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Kustaanpoika ja Helena Matintytär Voltti. Juho Kustaa oli talollinen Perkiömäessä n. v:een 1855, sen jälkeen hänet on merkitty rengiksi ja itselliseksi. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi ainakin kaksi aivan pienenä kuollutta: Johannes, s. 10.11.1846 Alahärmässä. Muuttanut pois Härmästä 5.3.1867 Pedersöreen. Häntä ei kuitenkaan löydy Pedersöreen tai Pietarsaareen tulleista. Sanna, s. 1852, k. 19.5.1868. Antti, s. 19.7.1856. Taulu 192. Miina, s. 30.9.1859, k. 19.12.1931 Alahärmässä Palolla. Miina on merkitty halvautuneeksi jo 1870-luvulla. Hän asui äidin kanssa. Taulu 192. V. Antti Juhonpoika Voltti (äiti Susanna Elisabet Perkiömäki, taulu 191), s. 19.7.1856 Alahärmässä, k. 6.6.1931 Alahärmässä. Puoliso 5.3.1882 Alahärmässä Kaisa Matintytär Palm, s. 29.5.1856 Alahärmässä, k. 26.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Palm ja Susanna Erkintytär Näsi. Olivat itsellisiä ja maanviljelijöitä Perkiömäessä. Tyttärenpojan Toivo Hautamäen mukaan Antti oli maanviljelijä Peltolassa: Toivo kertoo syntyneensä tässä talossa.

VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä. Lisäksi 2 alle vuoden ikäisenä kuollutta lasta: Maria, s. 19.4.1883. Taulu 193. Antti Nikolai, s. 4.3.1886, k. influenssaan 20.10.1919 Amerikassa. Nikolai muutti 13.11.1905 Amerikkaan, jossa hän avioitui. Vaimo, jonka nimi ei ole tiedossa, kuoli myös influenssaan v. 1918. Amanda, s. 22.9.1888. Taulu 206. Kaisa Adolfiina, s. 1.1.1895. Taulu 214. Taulu 193. VI. Maria Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 19.4.1883 Alahärmässä, k. 24.1.1933 Alahärmässä Perkiömäessä. Puoliso 17.7.1909 Alahärmässä Robert Salomon Lindfelt, s. 6.6.1875 Kangasalla, k. 20.2.1927 Tampereella. Robert oli kiertokauppias, sittemmin työmies. Maria muutti poikansa kanssa Tampereelle 20.12.1909 ja sieltä takaisin Alahärmään leskenä 30.12.1929. Hän asui Alahärmässä vanhempiensa luona VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Matti Kustaa, s. 14.11.1907. Taulu 194. Taulu 194. VII. Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt (äiti Maria Antintytär Voltti, taulu 193), s. 14.11.1907 Alahärmässä, k. 14.1.1939 Alahärmässä. Puoliso 1:o 15.12.1929 Alahärmässä Suoma Matilda Perämäki, s. 3.3.1907 Alahärmässä, k. 18.11.1931 Alahärmässä. (Sukunimeksi mainittu myös Ylimäki.) Puoliso 2:o 16.4.1933 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Oskar Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. - Matti L. muutti Alahärmään takaisin Tampereelta 1924 ja isännöi Peltolan taloa.- Matin kuoltua Saima muutti Vaasaan ja solmi siellä uuden avioliiton (ks. taulu 214). Saiman ja tytärten sukunimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi (7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätös). VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Onni Matias, s. 16.3.1930 Alahärmässä. Taulu 195. 1. Suoma Maija-Liisa, s. 8.11.1931. Taulu 198. 2. Irma Katariina, s. 18.3.1934. Taulu 200. 2. Terttu Adolfiina, s. 23.9.1937. Taulu 205. Taulu 195. VIII. Onni Matias Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 16.3.1930 Alahärmässä. Puoliso 25.12.1949 Alahärmässä Alli Anna Adolfiina Malmi, s. 2.3.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Vihtori Malmi ja Lydia Matintytär Lesell. Onni L. on toiminut Alahärmässä palopäällikkönä ja on jäänyt eläkkeelle 1989. Alli L. on työskennellyt kauppaliikkeen osastonhoitajana. Perhe asuu Voltissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Liisa, s. 26.3.1950. Taulu 196. Arja Annikki, s. 23.3.1954. Taulu 197. Taulu 196. IX. Maija Liisa Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 26.3.1950 Alahärmässä. Puoliso 24.8.1969 Alahärmässä Pauli Veikko Vitka, s. 12.12.1946 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Viljami Vitka ja Ilmi Susanna Präst. Pauli ja Maija-Liisa ovat maanviljelijöinä Alahärmässä Köykkärissä X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juha Petri Matias, s. 6.4.1972. Tarja Marika Hannele, s. 11.4.1975. Taulu 197. IX. Arja Annikki Lindfelt (isä Onni Matias Lindfelt, taulu 195), s. 23.3.1954 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1973 Alahärmässä Raimo Juhani Koivumäki, s. 8.7.1951 Ylihärmässä. Asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Mika, s. 13.6.1973, k. 18.6.1973. Eija Johanna, s. 31.10.1974. Anne Maarit, s. 25.2.1979. Taulu 198.

VIII. Suoma Maija-Liisa Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 8.11.1931 Alahärmässä. Puoliso 7.9.1952 Alahärmässä Ilmo Taisto Pesola, s. 14.1.1929 Alahärmässä. Perhe muutti 5.1.1957 Alahärmästä Mustasaareen, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Mustasaaressa: Rainer Juhani, s. 5.6.1953. Taulu 199. Jari Pekka, s. 22.8.1963. Taulu 199. IX. Rainer Juhani Pesola (äiti Suoma Maija-Liisa Lindfelt, taulu 198), s. 5.6.1953 Alahärmässä. Puoliso 6.5.1972 Mustasaaressa Aija Arja Kyllikki Laituri, s. 6.5.1953 Laihialla. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Susanna Marjaana, s. 31.12.1972. Johanna Katariina, s. 6.11.1974. Miia Maria Maaret, s. 13.12.1978. Taulu 200. VIII. Irma Katariina Lehtinen (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 18.3.1934 Alahärmässä. Puoliso 14.5.1953 Alahärmässä Veikko Johannes Rintaniemi, s. 13.7.1930 Lapualla. Nimi Lindfelt on muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. Irma on toiminut siivoojana koulussa ja Veikko saman koulun vahtimestarina. Perhe asuu Pietarsaaressa v:sta 1961. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Lapualla, 2 seuraavaa Jurvassa, 4. Alahärmässä. ja muut Pietarsaaressa: Markku Tapani, s. 19.10.1953. Taulu 201. Anne Marja, s. 8.4.1957. Taulu 202. Ari Matti Johannes, s. 17.4.1959. Taulu 203. Kai Mikael, s. 8.9.1960. Taulu 204. Eija Anneli, s. 10.9.1963, k. 11.9.1963. Petri Tuomas, s. 15.4.1965. Petri on sähköteknikko ja asuu Pietarsaaressa. Taulu 201. IX. Markku Tapani Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 19.10.1953 Lapualla. Puoliso 11.12.1971 Pietarsaaressa Anita Maria Fellman, s. 6.12.1952 Pietarsaaressa. Asuvat Pietarsaaressa. X. Lapsia, syntyneet Uppsalassa ja Pietarsaaressa: Marco Kristian, s. 8.2.1971. Petra Maria, s. 28.4.1973. Taulu 202. IX. Anne Marja Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.4.1957 Jurvassa. Puoliso 9.6.1979 Pietarsaaressa Juha Oskari Teirikangas, s. 20.12.1954 Kaustisella. Anne ja Juha asuvat Vaasassa v:sta 1977 ja työskentelevät Strömbergillä. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Miika Juhani, s. 26.2.1980. Merja Elina, s. 3.4.1982. Taulu 203. IX. Ari Matti Johannes Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 17.4.1959 Jurvassa. Avopuoliso 1979 Tiina Maija Anneli Pelkonen, s. 1.4.1960 Lahdessa. Ari on työskennellyt metallitehtaassa. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Jarna Maria, s. 2.7.1981. Taulu 204. IX. Kai Mikael Rintaniemi (äiti Irma Katariina Lehtinen, taulu 200), s. 8.9.1960 Alahärmässä. Puoliso 27.6.1987 Pietarsaaressa Helena Christina Rif, s. 13.10.1960 Pietarsaaressa. Kai on työskennellyt ammattikoulun jälkeen trukinkuljettajana. Perhe asuu Pietarsaaressa. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Joni Mikael, s. 31.8.1988.

Taulu 205. VIII. Terttu Adolfiina Lindfelt (isä Matti Kustaa Robertinpoika Lindfelt, taulu 194), s. 23.9.1937 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Martti Johannes Siekkinen, s. 4.1.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Johannes Siekkinen ja Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari. Terttu työskentelee Soklen leipomossa Vaasassa ja Martti on työssä Strömbergillä. Nimi Lindfelt muutettu Lehtiseksi 7.9.1950 Vaasan lääninhallituksen päätöksellä. IX. Lapsi, syntynyt Alahärmässä: Timo Antero, s. 29.4.1958. Hän on ollut kanslistina Invalidiliitossa Vaasassa ja asuu nykyisin (1996) Espoossa. Taulu 206. VI. Amanda Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 22.9.1888 Alahärmässä, k. 9.1.1978 Nokialla Tottijärvellä. Puoliso 21.5.1911 Kortesjärvellä Antti Alfred Antinpoika Hautamäki (e. Heribacka eli Ryttarbacka), s. 11.7.1870 Purmossa, k. 27.5.1955 Kortesjärvellä Pitkäjärvessä. Amanda muutti 27.4.1911 Kortesjärvelle. Hän oli Antti Hautamäen toinen puoliso. Perhe muutti v.1930 Alahärmään ja 1932 takaisin Kortesjärvelle Pitkäjärveen. Leskeksi jäätyään Amanda muutti 1965 Tottijärvelle Nokialle, jossa kuoli. V:n 1932 muuttotiedoissa Amandan nimeksi on merkitty Peltola. Toivo Hautamäen mukaan Antilla oli ollut yhteensä 15 lasta, joista Toivo oli v. 1995 ainoa elossa oleva. VII. Lapsia, syntyneet Kortesjärvellä: Tyyne Katariina, s. 30.1.1912, k. 20.5.1913. Reino Kustaa, s. 12.3.1913, k. 15.6.1918. Vieno Katariina, s. 20.4.1915, k. 26.6.1918. Arvi Johannes, s. 17.8.1916, k. 15.11.1920. Lilja Katariina, s. 3.5.1920. Taulu 207. Toivo Johannes, s. 10.12.1922. Taulu 211. Taulu 207. VII. Lilja Katariina Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 3.5.1920 Kortesjärvellä, k. 19.10.1953 Kortesjärvellä. Puoliso 9.9.1945 Kortesjärvellä Urho Eemil Mäntynen, s. 8.11.1920 Kuortaneella. Urho on eläkkeellä oleva maalari. Hän muutti leskeksi jäätyään 4.12.1953 Kuortaneelle poikansa Unton kanssa. VIII. Lapsi: Unto Ilmari, s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Taulu 208. Taulu 208. VIII. Unto Ilmari Mäntynen (äiti Lilja Katariina Hautamäki, taulu 207), s. 8.12.1946 Kortesjärvellä. Puoliso 14.5.1967 Nurmossa Irja Annikki Alanko, s. 2.6.1946 Nurmossa. Vanhemmat: Tuomas Eemil Alanko ja Hellin Elisabet Salo. Unto on paperityöntekijä ja maalari ja verhoilija ja on työssä Wisaforestilla Pietarsaaressa. Irja on siivooja ja on työssä Pietarsaaren kaupungilla. Perhe asuu Pietarsaaressa IX. Lapsia, syntyneet Nurmossa, Alavudella ja Pietarsaaressa: Anne Katariina, s. 31.8.1967. Taulu 209. Juha Ilmari, s. 4.9.1969. Taulu 210. Janne Eemeli, s. 21.9.1980. Taulu 209. IX. Anne Katariina Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 31.8.1967 Nurmossa. Puoliso 19.8.1987 Pietarsaaressa Hannu Kalervo Pirttimaa, s. 27.3.1956. X. Lapsia: Simo Jaakko Eemeli, s. 30.8.1989. Lotta Anna Elisabet, s. 24.6.1991. Juulia Lilja Maria, s. 14.7.1993. Taulu 210. IX. Juha Ilmari Mäntynen (isä Unto Ilmari Mäntynen, taulu 208), s. 4.9.1969 Alavudella. Avopuoliso Tuula Sandvik. X. Lapsi, syntynyt Pietarsaaressa: Kati Maria, s. 25.3.1992.

Taulu 211. VII. Toivo Johannes Hautamäki (äiti Amanda Antintytär Voltti, taulu 206), s. 10.12.1922 Kortesjärvellä. Puoliso 21.9.1941 Tampereella Aino Eeva Esteri Nieminen, s. 21.3.1921 Kangasalla. Äiti Amanda Nieminen. Toivo on metalliammattimies, sorvaaja ja maanviljelijä Nokian Tottijärvellä Lammin tilalla ja Aino on talonemäntä. Toivo muutti Kortesjärveltä 12.5.1941 Tampereelle. VIII. Lapsia, syntyneet Tampereella: Tuula Marjatta, s. 24.4.1942. Taulu 212. Pentti Olavi, s. 13.2.1944. Taulu 213. Taulu 212. VIII. Tuula Marjatta Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 24.4.1942 Tampere. Puoliso 16.5.1970 Tukholmassa Veikko Kiviranta. Ovat eronneet 1976 IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Inga Kaarina, s. 17.4.1971. Inga on ylioppilas ja opiskelee terveydenhoitajaksi (1995). Taulu 213. VIII. Pentti Olavi Hautamäki (isä Toivo Johannes Hautamäki, taulu 211), s. 13.2.1944 Tampere, k. 27.11.1984 Tukholmassa. Puoliso 1:o Maire Piittisjärvi, kuollut. Puoliso 2:o Terttu Roiha. Eronnut 2. puolisosta IX. Lapsi, syntynyt Tukholmassa: Pia Helena, s. 27.10.1975. Pia on ylioppilas, opiskelee hotellialalla. Taulu 214. VI. Kaisa Adolfiina Antintytär Voltti (isä Antti Juhonpoika Voltti, taulu 192), s. 1.1.1895 Alahärmässä, k. 11.4.1923 Jepualla. Puoliso 23.3.1919 Alahärmässä Erkki Erkinpoika Alaranta, s. 2.6.1880 Alahärmässä, k. 21.12.1928 Jepualla. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika ja Maria Juhontytär Alaranta. Perhe muutti Jepualle Tollikkoon 1922. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Jepualla: Onni Antti, s. 6.12.1919, k. 23.12.1919. Mathias Toivo, s. 3.3.1921, k. 4.4.1921. Eero Nikolai, s. 2.5.1922, k. 15.5.1922. Aarne Ilmari, s. 11.4.1923 Alahärmässä Kihakoskella, k. 16.1.1976 Vaasassa. Puoliso 30.11.1961 Alahärmässä Saima Susanna Lehtinen, s. 24.5.1914 Alahärmässä, k. 18.6.1991. Vanhemmat: Juho Lehtinen ja Liisa Adolfiina Matintytär Ekola. -. Aviopari muutti Vaasaan 2.11.1962. Aarne kasvoi isovanhempiensa luona Peltolassa. Hän oli työmies Vaasassa Strömbergillä. Aarnen ja Saiman avioliitosta ei ollut lapsia. (Saiman 1. avioliitto ks. taulu 194.) Taulu 215. III. Liisa Eliaantytär Pelkka (äiti Ulrika Henrikintytär Levelius, taulu 102), s. 13.6.1794 Alahärmässä, k. keuhkotautiin 7.2.1861 Alahärmässä. Puoliso 2.12.1827 Alahärmässä Jaakko Mattsinpoika Jungar, s. 4.11.1792 Uudenkaarlepyyn Jungarissa, k. 11.5.1867 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: seppä Matts Henrikinpoika ja Greta Larsintytär. Liisalla oli ennen avioliittoa syntyneitä lapsia, jotka kuolivat pieninä. Jaakon Jungar-nimestä on kirkonkirjoissa käytetty myös muotoa Junkaro. Jaakko on merkitty Uudessakaarlepyyssä sotilaaksi ainakin 1823 1826. Jaakon 1. puoliso oli Lisa Erikintytär Romar. Jaakon tytär Susanna Greta (s. 14.6.1819 Romarissa ensimmäisestä avioliitosta) tuli Härmään ja lähti sieltä 1840 Hämeenlinnaan. - Jaakko ja Liisa asuivat itsellisinä Holmalla ja Kojosessa. IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Maija Kaisa, s. 28.1.1828. Taulu 216. Liisa, s. 28.7.1830 H, k. 26.6.1844. Anna, s. 24.7.1834. Itsellinen. Anna kuulutettiin avioliittoon Jacob Borgin kanssa 1868 Helsingin pitäjässä. Tämä kuoli 27.7.1868. Anna muutti ensin Härmästä Uuteenkaarlepyyhyn Keppoon 1856. Sitä ennen hän oli piikana Vuoskoskella eri taloissa. Hän tuli takaisin Alahärmään 1857. Sitten hän muutti Helsinkiin kesällä 1865. - Hänet on merkitty "heikosilmäisten" luetteloon 1880 - ja seuraavassa rippikirjassa on merkintä "Puolisokia ja kivuloinen" (1887). Hän oleili Ilmajoella n. v:sta 1892. Taulu 216. IV. Maija Kaisa Jaakontytär Jungar (äiti Liisa Eliaantytär Pelkka, taulu 215), s. 28.1.1828 Alahärmässä Kojolassa, k. 30.12.1917 Alahärmässä. Puoliso 4.1849 Alahärmässä Juho Henrik Juhonpoika Pakka, s. 1.3.1830

Alahärmässä, k. 22.5.1886 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Erkinpoika Saha ja Liisa Henrikintytär Klift. Juho Pakka on aluksi itsellinen, sitten torppari Holmalla. Hänen nimekseen on merkitty aluksi Saha ja viimeistään 1850-luvulla Pakka (kirjoitettiin aiemmin Backa). Maija Kaisa on miehensä kuoleman jälkeen merkitty mäkitupalaiseksi ja hän asui Holmalla. V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Liisa Vilhelmiina, s. 25.2.1850, k. 13.1.1851. Anna Juhantytär, s. 30.10.1851. Taulu 217. Jaakko, s. 4.7.1853. Taulu 219. Maria, s. 24.1.1855. Taulu 221. Juho, s. 26.10.1856. Taulu 272. Vilhelmiina, s. 23.12.1858, k. 30.8.1860. Johanna Eveliina, s. 9.10.1860, k. 11.7.1863. Susanna, s. 13.10.1863. Taulu 273. Kustaa, s. 16.4.1866. Meni Amerikkaan 1890-luvulla. Nikolai, s. 8.2.1871. Taulu 274. Vilhelmiina, s. 10.11.1873, k. 20.6.1878. Taulu 217. V. Anna Juhantytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 30.10.1851 Alahärmässä, k. 6.10.1938 Alahärmässä. Puoliso 18.12.1873 Alahärmässä Juho Iisakinpoika Yliluoma, s. 8.11.1850 Ylihärmässä, k. 6.6.1917 Alahärmässä. He asuivat itsellisinä Mutkassa ja Holmalla, sitten talollisina Mattilassa. Juho oli jonkin aikaa Amerikassa 1890-luvulla. He ostivat 1901 talon Mattilasta Kustaa Jaakonpoika ja Fiina Juhontytär Mattilalta. Juho Yliluoman kuoltua lapsista oli elossa 4 ja heistä 3 oleskeli Amerikassa. Poika Iisakin kuolinilmoituksen mukaan Annalla oli v. 1924 Amerikassa 2 miniää ja 12 lastenlasta. Suomessa Annalla ja Juholla ei ole jälkeläisiä. Amerikkaan menneet lapset käyttivät nimeä Luoma. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä Holmalla: Anna Kaisa, s. 17.11.1873, k. 15.12.1875. Isak (Isaac), s. 21.3.1875, k. sydänhalvaukseen 24.2.1924 Sedlesissä Washingtonissa poikamiehenä. Matkustajaluettelon mukaan Isak Luoma matkusti Amerikkaan ainakin 3 eri kertaa: 18.12.1903 Worcesteriin, 22.3.1905 Troyhin New Hampshireen ja 9.3.1910 Seattleen. Sanna Maija, s. 6.4.1877, k. 2.6.1896 Alahärmässä. Johannes (John), s. 5.2.1879. Taulu 218. Nikolai, s. 15.11.1880, k. 31.12.1880. Jaakko Emil Luoma, s. 20.4.1882, k. 20.11.1911 Great Fallsin sairaala. Amerikkaan 1903(?). - Veljen allekirjoittamassa kuolinilmoituksessa kerrotaan kuolinsyy: "- kuoli saamistaan vammoista, jotka hän sai John Hovilan lyötyä jollain rautaesineellä päähän sillä seurauksella, että hän 13 vuorokautta tuskia kärsittyään kuoli - ." Liisa Adolfiina, s. 3.4.1884, k. 15.11.1884. Nikolai, s. 14.3.1886. Amerikkaan 14.12.1904, määräsatama New York. Matkalippu Worcesteriin. Elossa 1917. Hänen Amerikassa elävät veljensä yrittivät jäljittää häntä myöhemmin, mutta häntä ei löydetty. Hänet julistettiin Amerikassa kuolleeksi Alahärmän kihlakunnanoikeuden päätöksellä 22.10.1951. Kustaa Ananias, s. 2.7.1888, k. 25.5.1950 Alahärmässä. Puoliso 19.1.1919 Alahärmässä Lyydia Amalia Iisakintytär Tyni, s. 15.1.1895, k. 4.12.1973 Alahärmässä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika Tyni ja Maria Katariina Vennuntytär Toppari. Kustaa ja Lyyli elivät maanviljelijöinä Alahärmän Mattilassa. Heillä ei ollut lapsia. - Kustaan kuoltua talo myytiin ja sitä varten tarvittiin John-veljen lapsilta valtakirja. Tämän lasten nimet löytyivät kyseisestä paperista. Amanda Johanna, s. 27.5.1890, k. 18.5.1891. Taulu 218. VI. Johannes (John) Luoma (äiti Anna Juhantytär Pakka, taulu 217), s. 5.2.1879 Alahärmässä Holmalla, k. 10.2.1950 Michiganissa. Puoliso Elizabeth Sarvisto, k. 70-vuotiaana 16.4.1948. John lähti Amerikkaan ilmeisesti ensimmäisen kerran jo 1897: sai passin 24.4.1897 4 vuodeksi. Uudelleen hän lähti 1903. Lapset ovat paria lukuunottamatta asuneet Michiganin alueella. VII. Lapsia, syntyneet Yhdysvalloissa: Gustav Emil, s. n. 1905, k. 29-vuotiaana 19.3.1934. Arthur, s. 17.9.1906. (malmin) murskaamon valvoja, k. naimatonna 11.5.1973. Andrew, s. 27.3.1910, k. 30.8.1975. Puoliso Jean Antilla (Antila?).

Arne, s. 15.4.1911, k. 17.3.1966. Puoliso Grace Luoma. Walfred, s. 13.11.1912, k. 31.10.1977. Puoliso Marguerite Farson. Valtakirjassa (ks. taulu 217, Kustaa Ananias Yliluoma!) on edellisten lisäksi muiden v. 1951 elossa olleiden lasten nimet: Sylvia E., puoliso _ Rice Edna Marie, puoliso _ Dunstan Elsie E., puoliso _ Boggs (Virginia). Teckla M., puoliso _ Pasanen Ina M., puoliso _ Sauers (Indiana) William Luoma Taulu 219. V. Jaakko Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 4.7.1853 Alahärmässä, k. puukkoon 20.9.1889 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1874 1:o Liisa Tobiaksentytär Karkaus Alahärmässä, s. 3.7.1850 Alahärmässä, k. 7.2.1887 Alahärmässä. Vanhemmat: Tuomas Tobias Matinpoika Karkaus ja Susanna Henrikintytär Tyni. -Kuulutettu 16.2.1889 Alahärmässä 2. avioliittoon Sanna Hopiavuoren kanssa, s. 18.5.1859 Kauhavalla, k. 4.10.1889 Alahärmässä. Vanhemmat: Kustaa Matinpoika ja Kaisa Juhantytär Hopiavuori. Jaakko oli itsellinen. Hänet oli leskeksi jäätyään kuulutettu Sanna Hopiavuoren kanssa. Vihille he eivät kuitenkaan ehtineet ja Sanna Hopiavuori kuoli kahden viikon kuluttua sulhasensa kuolemasta ja hänen saamansa lapsi kuoli runsas kuukausi äitinsä jälkeen. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Maria Adolfina, s. 30.6.1877. Taulu 220. 1. Juho, s. 19.6.1879, k. 8.3.1882 Alahärmässä. 1. Jaakko Ananias, s. 1.10.1883, k. 21.9.1884. 1. Liisa Amanda, s. 18.5.1885, k. 6.6.1960 Yhdysvalloissa Mich.. Puoliso 1:o _ Lakari vain sukunimi tiedossa). Puoliso 2:o Matti Tuuri. Liisa lähti Amerikkaan n. 1905 (passi annettu 10.1.1905). Hänellä oli kuollessaan 6 tytärtä ja 6 poikaa. Aviomies oli tuolloin myös elossa. 1. Akseli, s. 4.2.1886, k. 13.2.1887. 2. Kustaa Rafael, s. kihlausaikana 29.9.1889, k. 9.11.1889. Taulu 220. VI. Maria Adolfina Pakka (isä Jaakko Juhonpoika Pakka, taulu 219), s. 30.6.1877 Alahärmässä Holma. Julistettu kuolleeksi 26.8.1968 Amerikassa. Puoliso 27.3.1898 Alahärmässä Matti Antinpoika Linna, s. 16.12.1875 Alahärmässä, k. kaivosonnettomuudessa 26.9.1913 Ishpemingissä Mich.. Vanhemmat: Antti Matinpoika Linna ja Eveliina Matintytär Niska. Vihittäessä Matti Linna oli itsellinen Knuuttilassa. Amerikassa hän työskenteli kaivosmiehenä. Maria Adolfiina matkusti Amerikkaan matkustajaluettelon mukaan 30.8.1902 hl. Arcturuksella. Samalla lipulla matkustivat Ishpemingiin Michiganiin Fiina (Adolfiina) Linna, 25-v. ja Lempi, 3-v. ja Fiina sylilapsi eli Maria Adolfiina kahden lapsensa kanssa. Aviomies Matti Linna oli mennyt edeltä edellisenä vuonna. Kirkollisessa Kalenterissa (1914 s. 201 - 202) olleen muistokirjoituksen mukaan Matti Linna oli "yksi rakastettuja, maanhiljaisia, sovinnollinen ja hellä". Matti Linnaa jäivät suremaan puoliso ja 8 lasta. Näistä lapsista vain Suomessa syntyneiden nimet ovat tiedossa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lempi Eveliina, s. 4.5.1898, k. Poistettu kirkonkirjoista 16.1.1990. Liisa Adolfiina, s. 26.6.1901, k. Poistettu kirkonkirjoista 18.3.1993. Taulu 221. V. Maria Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 24.1.1855 Alahärmässä, k. 9.11.1940 Alahärmässä. Puoliso 15.11.1874 Alahärmässä Juho Jaakko Kaisanpoika Mäkinen, s. 9.2.1848 Jepualla Forsbyssä, k. 24.10.1926 Alahärmässä. Äiti Kaisa Mattsintytär Larsson. Maria ja Juho Jaakko olivat itsellisiä Ekolassa. Juho Jaakko on aiemmin merkitty Ekola-nimiseksi, ja jotkut lapset käyttivät sitä nimeä. - Perheen lasten kirjoihinviennissä on melkoista epäselvyyttä: Otto on merkitty vasta 1880 alkavaan rippikirjaan, syntyneitten kirjasta häntä ei löydy lainkaan. Kustaan kohdalle on merkitty: "skall vara död" (lienee kuollut). - Lasten isännimenä on milloin Juhonpoika milloin taas Jaakonpoika. - Jaakko oli yhtenä todistajana 1883 tapahtuneen Kustaa Myllärin tapon käsittelyssä. Hän hävisi paikkakunnalta kesken jutun käsittelyn, ilmeisesti Amerikkaan. Epäselväksi jäi, mitä hän tiesi tapahtuneesta. - H. Ylikangas mainitsee Jaakon 19-vuotiaaksi, mutta viitteissä hän on 35 - 36-v, joka oli tuolloin todellinen ikä. Nimeksi mainitaan myös Björkholma. - V. 1900 Jaakon nimeksi on merkitty Reisbacka, myöhemmin Mäkinen (tai Mäki).

VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Juho, s. 26.1.1875. Taulu 222. Kustaa, s. 15.7.1876, k. viimeistään 1880. V:n 1880 rippikirjaan merkitty kuolleeksi, kuolinpäivää ei ole merkitty. Otto, s. 1878. Taulu 223. Jaakko Nikolai, s. 14.3.1880, k. 14.5.1956 Alahärmässä. Puoliso 14.11.1906 Alahärmässä 1:o Liisa Hermannintytär Korkiakangas, s. 9.4.1884 Alahärmässä. Vanhemmat: Hermanni Erkinpoika ja Sanna Maria Iisakintytär Korkiakangas. Puoliso 2:o 18.10.1936 Alahärmässä Anna Elviira Matintytär Männikkö, s. 25.6.1908 Alahärmässä, k. 5.1.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Matinpoika Männikkö ja Liisa Adolfiina Jaakontytär Kankaanpää Nikolai oli rautatietyöläinen: hän toimi Härmän asemalla höyryveturin polttoaineen huoltajana. Kumpikin avioliitto oli lapseton. Sanna Maria, s. 6.3.1883. Taulu 241. Adolfiina, s. 23.10.1884. Taulu 244. Kustaa Axel, s. 25.2. Taulu 253. Tyyne Emilia, s. 3.8.1889. Taulu 264. Saima Amanda, s. 17.9.1891. Taulu 265. Julius, s. 14.11.1894, k. 13.9.1897 Alahärmässä. Aini Vilhelmiina, s. 24.1.1897, k. naimatonna 31.7.1976 Alahärmässä Voltissa. Lyydia Amalia, s. 28.11.1900. Taulu 267. Taulu 222. VI. Juho Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 26.1.1875 Alahärmässä, k. Yhdysvalloissa luultavasti Michiganissa. Puoliso 17.4.1896 Alahärmässä Liisa Jaakontytär Ilkkala, s. 24.1.1874 Alahärmässä Lahdella, k. Amerikassa. Vanhemmat: Jaakko Juhonpoika ja Sanna Iisakintytär Ilkkala. Juho oli vihittäessä renkinä Porrella, myöhemmin "ittellinen". Hänen nimekseen on merkitty joko Juho Juhonpoika tai (myöhemmin) Juho Jaakonpoika Ekola. Perhe muutti 28.12.1900 Oravaisiin, josta muuttivat takaisin Alahärmään 1902. -Juho lähti Amerikkaan jo vuosia ennen perhettä, vaimo Liisa ja lapset lähtivät vasta 1912. VII. Lapsia, muut syntyneet Alahärmässä, Alexandra Oravaisissa: Nikolai, s. 14.1.1897. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1988. Juha Väinö, s. 19.1.1899. Julistettu Amerikassa kuolleeksi alkaen 1.1.1990. Alexandra Maria, s. 26.2.1901. Onni Jaakko, s. 5.2.1903. Taulu 223. VI. Otto Jaakonpoika Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 1878 Alahärmässä, k. 17.5.1930 Yhdysvalloissa. Haudattu 20.5.1930. Puoliso 19.9.1897 Alahärmässä 1:o Adolfiina Mariantytär Lundman, s. 7.6.1876 Alahärmässä, k. 5.3.1898 Alahärmässä. Äiti Maria Iisakintytär Lundman. Puoliso 2:o 11.6.1899 Alahärmässä Sanna Maria Sannantytär Ryssberg, s. 5.12.1875 Alahärmässä Heikkilässä. Julistettu kuolleeksi Amerikassa. Äiti Sanna Jaakontytär Ryssberg. Otto oli renkinä Niemessä 1894 -, Vakkurissa 1897 -. Häntä ei löydy v:n 1878 kastetuista. Nimi ja syntymävuosi on lisätty rippikirjaan jälkeenpäin. Hän lähti siirtolaiseksi Amerikkaan 23.9.1900. Vaimo Sanna Maija lähti kahden lapsensa kanssa Amerikkaan n. v. 1902. Otolla ja Sannalla oli sukulaisten tietämän mukaan lapsia ainakin 4 poikaa, Amerikassa syntyneitä. Oton kuolinaika on ilmoitettu Alahärmään, Sannan ei. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Juho Jalmari, s. 11.2.1898. Taulu 224. 2. Jenny Susanna, s. 31.10.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990, Amerikassa. 2. Lempi Josefiina, s. 11.5.1901. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1992, Amerikassa. Taulu 224. VII. Juho Jalmari Otonpoika Ekola (isä Otto Jaakonpoika Ekola, taulu 223), s. 11.2.1898 Alahärmässä, k. 17.4.1980 Alahärmässä. Puoliso1:o 20.11.1921 Alahärmässä Sanna Samuelintytär Koivikko, s. 24.11.1886 Alahärmässä Ekolassa, k. 6.10.1974 Alahärmässä. Erosivat 1959. Vanhemmat: Samuel Juhonpoika ja Sanna Kaisantytär Björkholm. Puoliso 2:o 27.1.1963 Elma Susanna Holma, s. 8.6.1906 Ylihärmässä, k. 1996 Alahärmässä. Äiti Hilma Holma. Juho Jalmari oli muurari ja kansanlaulujen taitaja (hänet mainitaan Härmän laulukirjassa).- Juho Jalmari jäi jo äidin kuoltua orvoksi: poika sijoitettiin silloin heti kasvatiksi. Kun isän uusi vaimo lähti Amerikkaan, Juho Jalmari on kyllä merkitty myös lähtijäksi: pappi on jostain syystä merkinnyt näin. Tosiasiassa tämä Oton vanhin

poika jäi siis kasvatiksi Härmään. Kirkonkirjojen mukaan hän oli sijoitettuna useammassakin paikassa mm. Lahden kylällä eli Vuolteella, lopuksi Jaakko ja Maija Heikkilän luona, josta hän sitten lähti renkipojaksi talollisiin. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Linnea Adolfiina, s. 16.5.1922. Taulu 225. 1. Rinne Samuel, s. 14.7.1923. Taulu 226. 1. Laimi Sanna-Liisa, s. 30.4.1925. Taulu 233. 1. Rauha Annu Marjatta, s. 8.5.1927. Taulu 235. 1. Sauli Jaakoppi, s. 28.8.1929. Taulu 236. 2. Martti Johannes, s. 9.2.1941, k. 20.4.1941. 2. Mauno Johannes, s. 14.8.1942. Konepuuseppä, asuu Alahärmässä. On naimaton. 2. Raija Anneli, s. 8.10.1943. Taulu 238. 2. Bertta Marjatta, s. 9.3.1946. Taulu 239. 2. Eero Olavi, s. 15.9.1949. Taulu 240. Taulu 225. VIII. Linnea Adolfiina Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 16.5.1922 Alahärmässä. Puoliso 23.9.1951 Alahärmässä Eino Johannes Happonen, s. 15.1.1928 Uukuniemellä. Vanhemmat: Juho ja Hilta Maria Happonen. Eino on muurari. Linnea ja Eino muuttivat 1956 Oxelösundiin Ruotsiin, jossa asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Munsalassa ja Alahärmässä: Pauli Juhani, s. 26.3.1951. Sirpa Hannele, s. 17.12.1955. Puoliso Lars-Inge Sjöstén, s. 20.11.1946 Nyköpingissä Ruotsissa. Taulu 226. VIII. Rinne Samuel Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 14.7.1923 Alahärmässä. Puoliso 17.3.1947 Alahärmässä Sisko Anna-Liisa Latvala, s. 20.10.1921 Alahärmässä. Vanhemmat: Jaakko Kustaanpoika Latvala ja Anna Matintytär Myllykoski. Sisko Latvalan ensimmäinen puoliso oli Paavo Keskilammi. Samuel on kirvesmies ja hän asuu perheineen Alahärmässä Ekolassa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Pentti Jaakko Johannes, s. 25.7.1946, k. 2.9.1947. Sinikka Sanna-Liisa, s. 28.1.1948. Taulu 227. Seppo Pauli Kalevi, s. 26.10.1950. Taulu 229. Pasi Sauli Antero, s. 20.9.1952. Taulu 230. Margit Aila Annikki, s. 27.8.1954. Taulu 231. Anne Katariina, s. 15.12.1958. Taulu 232. Taulu 227. IX. Sinikka Sanna-Liisa Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 28.1.1948 Alahärmässä. Puoliso 29.6.1969 Alahärmässä Jan Erik Johannes Forsblom, s. 8.8.1944 Konginkankaalla. Vanhemmat: Johan Hilding Forsblom ja Maini Emilia Mäkelä. Sinikka ja Jan ovat muuttaneet 1969 Ruotsiin, jossa asuvat. X. Lapsia, syntyneet vanhin Alahärmässä, muut Ruotsissa Oxelösundissa: Minna Birgit Kristiina, s. 11.5.1969. Taulu 228. Mika Sami Johannes, s. 23.8.1974. Mikko Janne Matias, s. 9.3.1981. Taulu 228. X. Minna Birgit Kristiina Forsblom (äiti Sinikka Sanna-Liisa Ekola, taulu 227), s. 11.5.1969 Alahärmässä. Avopuoliso Magnus Börje Nilsson, s. 21.3.1962. XI. Lapsi: Malin Kristiina, s. 9.5.1991. Taulu 229. IX. Seppo Pauli Kalevi Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 26.10.1950 Alahärmässä. Puoliso 21.7.1972 Leila Helena Löytymäki, s. 20.3.1944 Alahärmässä. Vanhemmat: Arvo Valdemar Löytymäki ja Siiri Esteri Hautapakka. Seppo on valokuvaaja ja hänellä on oma liike Alahärmässä. Leilalla on edellisestä avioliitostaan poika Timo Jukka Ijäs, s. 8.10.1966 Alahärmässä. X. Lapsi syntynyt Alahärmässä:

1. Taija Irina, s. 23.1.1974. Taulu 230. IX. Pasi Sauli Antero Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 20.9.1952 Alahärmässä. Puoliso 1:o 1976 Irja Kaarina Kenttälä, s. 27.3.1953 Sodankylässä. Eronneet 1983. Puoliso 2:o 24.3.1986 Boråsissa Meeri Margit Luusua, s. 22.6.1952 Luusuassa. Pasi kävi välillä suorittamassa asepalveluksen Suomessa ja palasi Ruotsiin. Hän on automaalari ja asuu perheineen Ruotsissa. X. Lapsia, syntyneet Ruotsissa Vårgårdassa: 1. Heidi Sanna Kristiina, s. 30.6.1977. 1. Henna Satu Kaarina, s. 5.9.1980. 1. Hannu Juho Samuel, s. 9.10.1981. 1. Henry Jouko Antero, s. 9.10.1983. Taulu 231. IX. Margit Aila Annikki Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 27.8.1954 Alahärmässä. Puoliso 18.6.1977 Alahärmässä Alpo Ilmari Katajamäki, s. 28.4.1954 Seinäjoella. Vanhemmat: Vilho Kustaa Katajamäki ja Sanni Maria Ojala. Alpo on ammatiltaan veturinasentaja ja perhe asuu Seinäjoella. X. Lapsia, syntyneet Seinäjoella: Kimmo Ilmari, s. 7.8.1980. Mari Johanna, s. 28.9.1983. Taulu 232. IX. Anne Katariina Ekola (isä Rinne Samuel Ekola, taulu 226), s. 15.12.1958 Alahärmässä. Puoliso 26.12.1981 Alahärmässä Hannu Juhani Loukasmäki, s. 29.1.1952 Alahärmässä. Vanhemmat: Sauli Kustaa Loukasmäki ja Aune Emilia Walling. Anne ja Hannu asuvat Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Jari Sauli Juhani, s. 10.7.1982. Sanna Katariina, s. 3.8.1984. Kai Juhani, s. 21.9.1989. Taulu 233. VIII. Laimi Sanna-Liisa Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 30.4.1925 Alahärmässä. Puoliso 10.7.1954 Ensio Olavi Järvelä, s. 8.5.1929 Järvenpäässä. Ensio on muurari ja perhe asuu Oxelösundissa. IX. Lapsia, syntyneet Jönköpingissä ja Hyvinkäällä: Pentti Juhani, s. 22.11.1954, k. 20.7.1985 Oxelösundissa. Anneli Marjatta, s. 6.1.1956. Taulu 234. Esko Matias, s. 13.1.1958, k. 5.12.1987 Ruotsissa. Taulu 234. IX. Anneli Marjatta Järvelä (äiti Laimi Sanna-Liisa Ekola, taulu 233), s. 6.1.1956. Puoliso Sune Jan Lind, s. 23.11.1953. Perhe asuu Oxelösundissa. X. Lapsia, syntyneet Oxelösundissa: Mattias Jan Lind, s. 5.8.1976. Jenny Lind, s. 21.12.1984. Taulu 235. VIII. Rauha Annu Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.5.1927 Alahärmässä, k. 20.6.1957 Munsalassa. Puoliso 25.6.1955 Munsalassa Kurt Vilhelm Fjalar Teir, s. 14.8.1931 Munsalassa. Vanhemmat: Anders Vilhelm Andersinpoika Teir ja Maria Irene Mattsintytär Vikblom. IX. Lapsi syntynyt Munsalassa: Sören Kenneth, s. 8.12.1955. Taulu 236. VIII. Sauli Jaakoppi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 28.8.1929 Alahärmässä. Puoliso 1:o 28.11.1954 Borlängessä Ruotsissa Meeri Pakarinen, s. 15.4.1917 Voikkaalla. Erosivat 1985. Puoliso 2:o 27.6.1987 Anna Marjatta Siira, s. 20.10.1933 Pudasjärvellä. Sauli on teknikko

IX. Lapsia, vanhemmat syntyneet Borlängessä, nuorin Oxelösundissa: Sirpa Kaarina, s. 17.7.1954. Sauli Juhani, s. 16.2.1958. Taulu 237. Liisa Susanna, s. 30.7.1964, k. 21.11.1990. Taulu 237. IX. Sauli Juhani Ekola (isä Sauli Jaakoppi Ekola, taulu 236), s. 16.2.1958 Ruotsi Borlänge. Puoliso 7.6.1986 Eskilstunassa Ylva Shytt, s. 3.12.1958. X. Lapsia, syntyneet Eskilstunassa: Tim, s. 24.11.1986. Tom, s. 5.9.1988. Taulu 238. VIII. Raija Anneli Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 8.10.1943 Alahärmässä. Puoliso Hannu Eino Juhani Hautanen 28.5.1982 Alahärmässä, s. 9.3.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino Viljami Hautanen ja Martta Raakel Mäenpää. Raija on meijeriapulainen ja asuu perheineen Voltissa. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Henna Anneli, s. 10.4.1982. Taulu 239. VIII. Bertta Marjatta Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 9.3.1946 Alahärmässä, k. 23.9.1994 Ruotsissa Göteborgissa. Puoliso Erkki Kalervo Mela 1.8.1965 Alahärmässä, s. 6.12.1944 Ylistaro, k. Ruotsissa. Vanhemmat: Vilho Kalevi Mela ja Maria Raakeli Raunio. Erkki oli metallimies. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, nuorin Ruotsissa (Smålandsstenar): Paula Anneli, s. 29.4.1966. Pia Taina Kaarina, s. 20.11.1967. Pekka Kalervo, s. 9.12.1973. Taulu 240. VIII. Eero Olavi Ekola (isä Juho Jalmari Otonpoika Ekola, taulu 224), s. 15.9.1949 Alahärmässä, k. 30.7.1994. Puoliso Anneli Marjatta Ala-Mäkelä 2.8.1981 Alajärvi, s. 14.1.1952 Alajärvi. Vanhemmat: Heikki Ala-Mäkelä ja Aila Elina Isotalo. IX. Lapsia: Soile Talvikki, s. 19.1.1984. Aarno Sulevi, s. 24.12.1986. Taulu 241. VI. Sanna Maria Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 6.3.1883 Alahärmässä, k. 16.4.1957 Alahärmässä. Puoliso 29.1.1911 Alahärmässä Antti Leskiranta, s. 16.12.1864, k. 10.4.1935 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Kustaanpoika ja Maria Leskiranta. Sanna ja Antti olivat mäkitupalaisia. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Sanfrid Matias, s. 1.9.1911, k. 28.9.1911. Väinö Johannes, s. 1.9.1911. Taulu 242. Rauha, s. 12.9.1912, k. 20.3.1945 Alahärmässä. Adolfiina, s. 6.5.1914. Taulu 243. Lilja Maria, s. 22.2.1918, k. 22.4.1918. Taulu 242. VII. Väinö Johannes Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 1.9.1911 Alahärmässä, k. tapaturmaisesti 14.8.1961 Kanadassa Torontossa. Puoliso 2.4.1933 Alahärmässä Aune Maria Hautanen, s. 3.3.1910, k. 21.5.1955 Alahärmässä Huhtamäessä. Vanhemmat: Nikolai ja Sanna Maria Hermannintytär Hautanen. Väinö oli Kanadassa rakennustöissä. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Erkki Antti, s. 3.4.1932, k. 20.1.1937 Alahärmässä.

Taulu 243. VII. Adolfiina Antintytär Leskiranta (äiti Sanna Maria Juhontytär Mäkinen, taulu 241), s. 6.5.1914 Alahärmässä. Puoliso 1933 Alahärmässä Toivo Matias Katajamäki, s. 18.4.1909 Kortesjärvellä, k. 16.11.1981. VIII. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä: Eila Marjatta, s. 1.9.1933 Alahärmässä, k. nuorena Kortesjärvellä. Oli naimaton Taisto. Hän on maanviljelijä ja asuu Kortesjärvellä. Taulu 244. VI. Adolfiina Juhontytär Reisbacka (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 23.10.1884 Alahärmässä, k. 10.8.1962 Alahärmässä. Puoliso 25.10.1908 Alahärmässä Antti Antinpoika Siekkinen, s. 14.9.1881 Alahärmässä, k. 8.7.1949 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaanpoika Siekkinen ja Liisa Kallentytär Honkaniemi. Adolfiina ja Antti asuivat ensin mäkitupalaisina Kojolan Jänikselässä v:een 1912, jolloin muuttivat Pelkkalaan. Perhe muutti takaisin Kojolaan 1919. Antti oli kirvesmies ja itsellinen. Sisaruksilla on eri sukunimiä sen mukaan missä he ovat asuneet naimisiin mennessään. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Toivo Johannes, s. 14.7.1909. Taulu 245. Impi, s. 22.8.1910, k. 2.5.1928. Väinö, s. 21.2.1912, k. 15.2.1929. Kustaa Veikko, s. 10.3.1914, k. 7.3.1933. Urho Nikolai, s. 26.1.1916. Taulu 251. Lauri Matias, s. 31.3.1918. Haavoittui 17.1.1940 Klemetin motissa, kuoli 16.2.1940 Sortavalan sotasairaalassa. Kauno, s. 29.9.1920. Kaatui 27.7.1943 Seesjärvellä. Puoliso Taimi Johanna Malinen. Taimi oli tuolloin ompelija. Taisto Jaakko, s. 6.4.1923. Taulu 252. Aino, s. 17.2.1927, k. 22.8.1929. Taulu 245. VII. Toivo Johannes Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 14.7.1909 Alahärmässä, k. liikenneonnettomuudessa 20.7.1984 Alahärmässä. Puoliso 28.8.1932 Alahärmässä Ida Amanda Erkintytär Kalliosaari, s. 25.3.1909 Alahärmässä, k. 1990 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Kustaanpoika Kalliosaari ja Sanna Maria Kustaantytär Krooks. Toivo oli ammatiltaan sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Martti Johannes, s. 4.1.1934. Taulu 246. Eero Antero, s. 26.1.1940. Taulu 247. Pentti Olavi, s. 2.8.1944. Taulu 248. Marja-Liisa, s. 21.11.1948. Taulu 250. Taulu 246. VIII. Martti Johannes Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 4.1.1934 Alahärmässä. Puoliso 27.10.1957 Alahärmässä Terttu Adolfiina Lindfelt. Toisto, katso taulu 205. Taulu 247. VIII. Eero Antero Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 26.1.1940 Alahärmässä, k. 14.10.1978 Alahärmässä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Maarit Hannele, s. 7.5.1975. Taulu 248. VIII. Pentti Olavi Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 2.8.1944 Alahärmässä. Puoliso 10.8.1968 Vaasassa Anneli Marjatta Kleemola, s. 12.1.1948 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Peltola ja Irja Sofia Jaakontytär Holma. Ovat eronneet 1977. Pentti asuu Alahärmässä ja Anneli Vaasassa, jossa hän toimii bingohallin päällikkönä. (Annelin muut tiedot ks. taulu 515.) IX. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Jari Juhani Olavi, s. 9.10.1969. Taulu 249. Juha Petri Mikael, s. 16.5.1972. On poikamies (1996). Taulu 249.

IX. Jari Juhani Olavi Siekkinen (isä Pentti Olavi Siekkinen, taulu 248), s. 9.10.1969 Vaasassa. Puoliso 21.5.1994 Vaasassa Tuija Törmä, s. 28.7.1971. X. Lapsi, syntynyt Vaasassa: Petri Juhani Kristian, s. 9.12.1993. Taulu 250. VIII. Marja-Liisa Siekkinen (isä Toivo Johannes Siekkinen, taulu 245), s. 21.11.1948 Alahärmässä. Puoliso 28.11.1970 Alahärmässä Asko Autio, s. 24.8.1949 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Nestori ja Anja Autio. Ovat maanviljelijöitä ja asuvat Kortesjärvellä. IX. Lapsia, vanhin syntynyt Alahärmässä, muut Kortesjärvellä: Kirsi Maarit Susanna, s. 28.5.1971. Sari Hanna-Leena, s. 18.9.1974. Jarmo Asko Jaakko, s. 4.9.1982. Taulu 251. VII. Urho Nikolai Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 26.1.1916 Alahärmässä, k. 23.2.1996 Alahärmässä. Puoliso 20.10.1940 Alahärmässä Saima Susanna Villentytär Korpela, s. 21.12.1916 Alahärmässä. Urho oli sekatyömies. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Matti Jaakko, s. 27.4.1941. On maalari ja asuu Alahärmässä poikamiehenä. Maria Liisa Tuulikki, s. 24.5.1946. Puoliso Olavi Ohramaa. Asuvat Alajärvellä Kaartusessa. Juhani Antero, s. 8.6.1951. On maalari. Puoliso 1.7.1972 Isossakyrössä Tarja Kyllikki Ranta, s. 17.2.1954. Taulu 252. VII. Taisto Jaakko Siekkinen (äiti Adolfiina Juhontytär Reisbacka, taulu 244), s. 6.4.1923 Alahärmässä. Puoliso 13.3.1949 Alahärmässä Rauha Pauliina Aho, s. 21.2.1914 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Antinpoika Aho ja Anna Villentytär Pesola. VIII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Sirkka Liisa, s. 14.6.1949. Taulu 253. VI. Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 25.2.1887 Alahärmässä, k. 4.12.1944 Alahärmässä. Puoliso 12.3.1911 Alahärmässä Matilda Kaapontytär Helsius, s. 10.9.1885 Alahärmässä, k. 20.1.1962 Alahärmässä. Vanhemmat: Gabriel (Kaapo) Antinpoika ja Juliana Elisabet Antintytär Helsius. Kustaalla ja Matildalla oli kasvattityttärenä Anne Liimatainen. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Martti Johannes, s. 21.2.1913. Taulu 254. Taulu 254. VII. Martti Johannes Mäkinen (isä Kustaa Axel Juhonpoika Mäkinen, taulu 253), s. 21.2.1913 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1938 Eeva Maria Väliharju, s. 25.2.1908 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Hermanni ja Hedvig Väliharju. Avioero 19.2.1952. Martti oli työnjohtaja muuttaessaan eron jälkeen Alahärmästä Pylkönmäelle 1952 ja sieltä 1954 Koskenpäälle (on nykyisin Jämsänkoskea), jossa on asunut. Myöhemmät tiedot puuttuvat. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anni Maria, s. 23.1.1937. Taulu 255. Erkki Juhani, s. 3.8.1941. Taulu 258. Mikko Martti Kalevi, s. 11.8.1943. Taulu 260. Terttu Anja Matilda, s. 18.9.1946. Taulu 263. Taulu 255. VIII. Anni Maria Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 23.1.1937 Alahärmässä. Puoliso 30.10.1955 Veikko Johannes Vuorinen, s. 25.8.1932 Kauhavalla. Vanhemmat: Kauno Olavi Vuorinen ja Lilja Eveliina Rämäkkö. Veikko on alueasentaja ja perhe asuu Kauhavalla. IX. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Taina Maarit, s. 26.5.1956. Taulu 256. Tapio Antero, s. 4.12.1959. Taulu 257.

Taulu 256. IX. Taina Maarit Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 26.5.1956 Kauhavalla. Puoliso 2.7.1977 Alpo Johannes Tiilisaari, s. 19.10.1954 Kauhavalla. Taina on malliompelija ja Alpo on metallimies. Perhe asuu Kauhavalla. X. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Minna Maarit, s. 21.9.1978. Marjo Heidi, s. 20.2.1983. Taulu 257. IX. Tapio Antero Vuorinen (äiti Anni Maria Mäkinen, taulu 255), s. 4.12.1959 Kauhavalla. Puoliso 22.4.1989 Päivi Helena Moisiomäki, s. 27.10.1961 Oulussa. Kumpikin on koulutukseltaan tietoliikenneinsinööri. X. Lapsi syntynyt Espoossa: Aino Katariina, s. 23.12.1992. Taulu 258. VIII. Erkki Juhani Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 3.8.1941 Alahärmässä. Puoliso 6.8.1961 Mirjami Ellen Tammeslehto, s. 2.2.1937 Alahärmässä. Vanhemmat: Nikolai ja Ida Tammeslehto. Perhe asuu Uudessakaarlepyyssä. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Alahärmässä, nuorin Uudessakaarlepyyssä: Jari Erkki Juhani, s. 14.2.1962. Jari on ammatiltaan nosturinkuljettaja. Reijo Martti, s. 6.11.1963. Taulu 259. Mika Tapani, s. 29.3.1969. Mika on ammatiltaan tarhatyöntekijä. Taulu 259. IX. Reijo Martti Mäkinen (isä Erkki Juhani Mäkinen, taulu 258), s. 6.11.1963 Alahärmässä. Puoliso Catharina Teresia Thors 29.6.1991, s. 18.4.1963 Oravaisissa. Reijo on ammatiltaan maalari ja Catharina on ekonomi. X. Lapsi syntynyt Mustasaaressa: Ida Maria Catharina, s. 18.4.1963. Taulu 260. VIII. Mikko Martti Kalevi Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 11.8.1943 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1964 Helena Marja Lehtonen, s. 4.3.1945 Kokkolassa. Vanhemmat: Väinö ja Lilja Lehtonen. Mikko on ammatiltaan rakennusmies ja Helena on pakkaaja. He asuvat Oravaisissa. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Kauhavalla ja Oravaisissa: Päivi Annikki, s. 30.11.1964. Taulu 261. Satu Sinikka, s. 12.2.1967. Taulu 262. Katja Susanna, s. 8.7.1984. Taulu 261. IX. Päivi Annikki Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 30.11.1964 Alahärmässä. Avopuoliso Alf Anders Dahlström, s. 31.8.1960 Jepualla. Päivi on ammatiltaan merkonomi ja Alf on autonkuljettaja. X. Lapsi syntynyt Uudessakaarlepyyssä: Heidi Annikki, s. 3.4.1993. Taulu 262. IX. Satu Sinikka Mäkinen (isä Mikko Martti Kalevi Mäkinen, taulu 260), s. 12.2.1967 Kauhavalla. Puoliso 22.6.1985 Timo Juhani Valtavirta, s. 21.6.1966 Helsingissä. Satu on ylioppilas-merkonomi ja Timo on kirvesmies. X. Lapsia, vanhin syntynyt Oravaisissa, muut Vaasassa: Ville Henrikki, s. 1.9.1986. Ella Julia, s. 2.8.1993. Kalle Juhani, s. 7.5.1995. Taulu 263.

VIII. Terttu Anja Matilda Mäkinen (isä Martti Johannes Mäkinen, taulu 254), s. 18.9.1946 Alahärmässä. Puoliso 29.4.1972 Kari Olavi Fränti, s. 25.7.1950 Kortesjärvellä. Vanhemmat: Yrjö ja Aune Fränti Terttu on ammatiltaan perhepäivähoitaja ja Kari on kirvesmies. Perhe asuu Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Juhani, s. 6.2.1965. Kari on ammatiltaan maalari. Nina Annika, s. 22.8.1972. Nina on opiskelija (1995). Taulu 264. VI. Tyyne Emilia Juhontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 3.8.1889 Alahärmässä. Tyynen sukunimeksi on merkitty aluksi Reisbacka ja suuren nimenmuutosvaiheen jälkeen Mäkinen. Hän oli palveluksessa Heikkilän kylän taloissa (Isotalo, Ekola, Heikkilä) ja muutti ennen vuotta 1920 pois Alahärmästä. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä, Sipoossa, Pirkkalassa ja Urjalassa: Laina Maria, s. 3.5.1917. Muutti 1935 Lapualle. Eino Johannes, s. 5.6.1920. Muutti 16.4.1951 Keravalle. Lilja Mirjami, s. 31.3.1922. Muutti 20.4.1939 Hyvinkäälle. Lahja Orvokki, s. 14.5.1926. Muutti 21.10.1942 Hämeenlinnaan. Taulu 265. VI. Saima Amanda Juhontytär Ekola (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 17.9.1891 Alahärmässä, k. 6.1.1974 Alahärmässä. Puoliso 1919 Alahärmässä Oskar Engelbrekt Heikinpoika Tuomi, s. 25.11.1881 Paraisilla, k. 8.1.1932 Alahärmässä Pirissä. Isä Otto Heikki Tuomi. Saima asui Alahärmässä Vähäpesolassa ja oli kutoja. Oskar oli rakennusmies. VII. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Helga Maria, s. 6.3.1920. Taulu 266. Taulu 266. VII. Helga Maria Tuomi (äiti Saima Amanda Juhontytär Ekola, taulu 265), s. 6.3.1920 Alahärmässä. Puoliso 1:o 9.3.1941 Nokialla Tauno Viljam Timperi, s. 3.7.1913 Säkkijärvellä. Tauno ja Helka muuttivat Nokialta Tampereelle 1960. Puoliso 2:o 1965 Yrjö Rafael Viiltola (e Villman), s. 4.6.1904 Huittisissa, k. 30.3.1970. Yrjö Viiltola oli muusikko ja hänellä oli oma yhtye. VIII. Lapsi: 1. Riitta-Liisa, s. 9.11.1942. Puoliso 12.11.1960 Jarmo Antero Leppänen, s. 8.10.1941 Jyväskylässä. Asuvat Nokialla. Taulu 267. VI. Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen (äiti Maria Juhontytär Pakka, taulu 221), s. 28.11.1900 Alahärmässä, k. 13.1.1962 Alahärmässä. Puoliso 1:o 2.5.1922 Alahärmässä Väinö Johannes (Juho) Matinpoika Sepponen, s. 21.5.1900 Alahärmässä. Kaatui 28.6.1940. Vanhemmat: Matti Matinpoika Sepponen ja Mariaana Erkintytär Tallbäck. Väinö S. oli itsellinen. Puoliso 2:o 17.9.1944 Alahärmässä Juho Oskari Mäki, s. 9.10.1901 Alahärmässä, k. 25.12.1959 Alahärmässä. Vanhemmat: Oskari Erkinpoika Mäki ja Sanna Adolfiina Kallentytär Piirtola. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aino Maria, s. 18.1.1923. Taulu 268. Viljo, s. 17.2.1931. Taulu 270. Taulu 268. VII. Aino Maria Sepponen (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 18.1.1923 Alahärmässä. Puoliso 1951 Helsingissä Jalo Ensio Palomäki, s. 15.4.1928 Koijärvellä. Aino on työskennellyt viimeksi koululla siivoojana ja Jalo on puhelinasentaja. VIII. Lapsi syntynyt Helsingissä: Reijo Ensio, s. 25.5.1952. Taulu 269. Taulu 269. VIII. Reijo Ensio Palomäki (äiti Aino Maria Sepponen, taulu 268), s. 25.5.1952 Helsingissä. Puoliso Seija Mirja Anneli Hiltunen, s. 15.2.1951 Helsingissä. Reijo on ammatiltaan puhelinasentaja ja Seija työskentelee lastentarhassa. IX. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Mari Elina, s. 24.6.1977.

Laura Elisa, s. 29.3.1983. Taulu 270. VII. Viljo Mäki (äiti Lyydia Amalia Jaakontytär Mäkinen, taulu 267), s. 17.2.1931 Alahärmässä. Puoliso 2.6.1957 Aune Amalia Peltola, s. 2.9.1934 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Peltola ja Amalia Kunnari. Viljo on maanviljelijä Alahärmän Pesolassa. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Aarre Jorma, s. 27.3.1959. Taulu 271. Ari Pekka, s. 11.6.1963. Ari on insinööri ja hän työskentelee Skaala-ikkunatehtaalla Ylihärmässä. Taulu 271. VIII. Aarre Jorma Mäki (isä Viljo Mäki, taulu 270), s. 27.3.1959 Alahärmässä. Puoliso 7.7.1984 Sirkka Liisa Myllyharju, s. 10.11.1959 Teuvalla. Aarre on insinööri ja hänellä on oma yritys Alahärmässä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Anssi Matias, s. 3.4.1985. Minna Emilia, s. 23.1.1987. Taulu 272. V. Juho Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 26.10.1856 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 1967 Amerikassa. Puoliso 28.9.1877 Alahärmässä Vilhelmiina Juhontytär Alaranta, s. 26.7.1849 Alahärmässä, k. 21.2.1900 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Alaranta ja Maria Matintytär Kunnari. Juho on merkitty itselliseksi ensin Ekolassa, Kojolassa v. 1885 -. Amerikassa hän oli jo 1887. Juho Pakka on mahdollisesti sama henkilö kuin se Johan Pakka, joka oli rakennusmestarina, kun Newberryn suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko rakennettiin (valmistui 1890, ks. Kirkollinen Kalenteri 1908 s. 147 - 155). Tämä Johan Pakka oli Amerikassa jo v. 1888, jolloin hän piti pöytäkirjaa kyseisen seurakunnan perustavassa kokouksessa. Hän toimi myöhemminkin seurakunnan kirjurina ja erilaisissa rakennustehtävissä. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Johannes, s. 15.7.1879, k. 28.3.1882. Sanna Maria, s. 27.8.1882. Julistettu kuolleeksi 1.1.1973 alkaen Amerikassa. Sanna Maria sai passin 5 vuodeksi 6.5.1898 Alahärmästä Amerikkaan. Antti Kustaa, s. 1.1.1885. Julistettu kuolleeksi 1.1.1978 alkaen Amerikassa. Taulu 273. V. Susanna Juhontytär Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 13.10.1863 Alahärmässä, k. 19.8.1886 Alahärmässä. Puoliso 29.12.1884 Alahärmässä Juho Maijanpoika Siekkinen, s. 27.7.1858. Äiti Maria Kaisa Siekkinen. Olivat itsellisiä Rantalassa. - Juho S. solmi uuden avioliiton 1. vaimon kuoleman jälkeen Liisa Kustaantytär Hölsöbackan kanssa. Tästä avioliitosta on lapsia. VI. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Einar, s. 21.6.1885, k. 30.6.1885. Taulu 274. V. Nikolai Juhonpoika Pakka (äiti Maija Kaisa Jaakontytär Jungar, taulu 216), s. 8.2.1871 Alahärmässä. Puoliso 12.4.1895 Amerikassa Sanna Esantytär Hautala, s. 4.11.1873. Nikolai oli ammatiltaan suutari. Hän lähti Amerikkaan n. 1892. VI. Lapsia, merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Maria Adolfiina, s. 25.11.1895. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1986 Amerikassa. Juha Ananias, s. 21.3.1897. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1988 Amerikassa. Nikolai, s. 6.1.1899. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1990 Amerikassa. Taulu 275. II. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Levelius, taulu 101), s. 28.9.1769 Munsalassa, k. 28.2.1847 Alahärmässä. Puoliso 22.11.1793 Uudessakaarlepyyssä Elisabet Juhantytär Lillhöväg, s. 18.12.1767 Alajepualla, k. 24.9.1846 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Mattsinpoika ja Carin Simonintytär Lillhöväg. Antti oli talollinen Härmän Vuoskosken Pesosessa, nykyisessä. Pelkkalassa. Antilla ja Liisalla oli lapsia yhteensä 7, joista 3 eli aikuiseksi. Muut kuolivat lapsina: Elisabet 22.2.1796 1/2 vuoden ikäisenä, Elisabet 1.6.1798 2 viikon ikäisenä ja Elisabet 4.2.1803 vuoden ja kuukauden ikäisenä sekä Johannes 1.12.1800 parin päivän ikäisenä.

III. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Henrik, s. 27.9.1794. Taulu 276. Kaisa, s. 15.8.1796. Taulu 518. Juho, s. 28.9.1804. Taulu 733. Taulu 276. III. Henrik Antinpoika Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 275), s. 27.9.1794 Alahärmässä, k. 1.1.1856 Alahärmässä. Puoliso 12.12.1819 Alahärmässä Margareta Erkintytär Vakkuri, s. 23.9.1787 Alahärmässä Mäenpäässä, k. 17.5.1859 Alahärmässä. Vanhemmat: Erkki Erkinpoika Vakkuri ja Brita Jaakontytär Fråstas. Margaretan vanhemmat olivat muuttaneet Härmään v. 1784 Alajepualta Lillsocklotista. Henrik Antinpoika oli isänsä jälkeen talollinen Pesosessa (Rinta-Pesonen) v:sta 1831. Hän anoi omistusoikeutta tähän kruununtilaan. Ehdollinen asukasoikeus myönnettiin 1848 ja ehdoton asukasoikeus 1849. Omistusoikeutta varten tarvittava katselmus suoritettiin 1855. Varsinainen päätös asiaan ja perintökirja tuli vasta Henrikin jo kuoltua ja hänen poikansa Antin ollessa isäntänä. Katselmuspöytäkirjan mukaan Heikki Antinpojan osuus Pesolan tilasta oli 1/8 manttaalia. Pöytäkirjassa luetellaan mm. tilan kaikki rakennukset ja niiden kunto ja arvo ja todetaan, että "niityt oli kunnollisesti raivattu sekä ladot ja aidat hyvässä kunnossa" ja että "Metsän - - on tilan asukas omistusaikanaan asiaankuuluvasti hoitanut -". Rakennukset olivat enimmäkseen uusia tai hyväkuntoisia. Henrikin veljen osalta tilanne oli samanlainen: hän sai samanaikaisesti perintökirjan omaan osaansa Pesolan talosta. Katselmuskirjat kertovat siis sen tilanteen, joka oli Pesolassa eli Pesosessa Henrik Leveliuksen pojanpoikien isännöidessä. (Tarkemmat tiedot ks. Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän historiaa.) IV. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 2.7.1820. Taulu 277. Erkki, s. 6.4.1823, k. isoonrokkoon 25.4.1840 Alahärmässä. Taulu 277. IV. Antti Henrikinpoika Pesonen (isä Henrik Antinpoika Pesonen, taulu 276), s. 2.7.1820 Alahärmässä, k. 16.1.1897 Alahärmässä. Puoliso 1:o 3.10.1841 Maria Tuomaantytär Pirttinen Kortesjärvellä, s. 1.22.1.1824 Kortesjärvellä, k. 5.2.1874 Alahärmässä Kojosessa. Vanhemmat: Tuomas Juhonpoika Pirttimäki ja Liisa Erkintytär Tyni. Puoliso 2:o 9.8.1874 Alahärmässä Anna Susanna Johanintytär Grötas, s. 27.9.1832 Jepualla, k. 1917 Alahärmässä. Vanhemmat: Johan Hansinpoika Lill-Silvast ja Sanna Mattsintytär Lill-Runt. Antti Henrikinpoika oli talollinen Alahärmän Pesosessa v:sta 1856. Hän sai tehdäkseen Alahärmän kirkon kiviportaat 1861. Portaitten piti olla valmiit "seuraavaan mettumariaan" eli kesällä 1862. Hän toimi Heikkilän kylän paloruotumestarina ainakin 1863 ja kirkkoraadin jäsenenä 1870. Hän möi Pesolan talon Matti Tuomaanpojalle ja osti tilalle talon Kojolasta v. 1875. Hän muutti perheineen sinne jo viimeistään kesällä 1874, vaikka Pesosen talon kauppa on allekirjoitettu vasta 23.11.1875. (Tytär Maria on vihitty kesäkuulla 1874 Kojonen-nimisenä.) V. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna, s. 16.9.1843. Taulu 278. 1. Henrik, s. 7.11.1844. Taulu 334. 1. Liisa, s. 9.11.1847. Taulu 366. 1. Antti, s. 7.8.1850, k. 18.8.1866. 1. Maria, s. 5.12.1851, k. 8.3.1853. 1. Maria, s. 3.4.1854. Taulu 416. 1. Erkki, s. 30.4.1856. Taulu 445. 1. Susanna, s. 13.10.1858, k. 16.3.1861. 1. Juha Jaakko, s. 23.10.1860. Taulu 468. 1. Miina, s. 3.3.1863, k. 23.3.1875. 1. Amalia, s. 30.5.1865, k. 13.9.1865. 1. Serafiina, s. 4.8.1866, k. 4.4.1868. 1. Josefiina, s. 6.10.1869. Taulu 504. Taulu 278. V. Anna Antintytär Pesonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 16.9.1843 Alahärmässä, k. 14.5.1913 Alahärmässä. Puoliso 12.8.1865 Alahärmässä Juho Esaiaksenpoika Rantala, s. 4.2.1843 Alahärmässä, k. 28.4.1915 Alahärmässä. Vanhemmat: Esaias Esaiaksenpoika Rantala ja Liisa Kustaantytär Renko. Anna ja Esaias olivat talollisia Rantalassa. Juho lähti Amerikkaan poikiensa luo aloittamaan "uutta elämää", mutta palasi muutaman vuoden kuluttua takaisin.

VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: (Lisäksi muutama alle vuoden ikäisenä kuollut lapsi.) Esaias, s. 14.9.1866. Taulu 279. Juho, s. 21.9.1870. Lähti Amerikkaan. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa Matti, s. 22.1.1875, k. 7.6.1894 Alahärmässä. Sanna, s. 8.7. Taulu 280. Adolfiina, s. 3.3.1880, k. 21.5.1900. Alma, s. 11.8.1882. Taulu 332. Antti Vilhelm, s. 15.12.1884, k. 30.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1913 Sanna Maija Antintytär Björkholm, s. 24.7.1893 Alahärmässä, k. 19.3.1933 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Björkholm ja Adolfiina Simontytär Ekola. Antti ja Sanna Maija olivat talollisia Rantalassa. Heillä ei ollut lapsia. Taulu 279. VI. Esaias Juhonpoika Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 14.9.1866 Alahärmässä. Julistettu kuolleeksi 28.8.1967 Amerikassa. Puoliso 15.3.1885 Alahärmässä Adolfiina Kustaantytär Perkiömäki, s. 23.8.1868 Alahärmässä. Kuolleeksi julistettu 28.8.1967 Amerikassa. Vanhemmat: Kustaa Jaakonpoika ja Liisa Vilhelmiina Matintytär Perkiömäki. Esaias oli torpparina Perkiömäessä Kangas-nimisessä talossa. Sieltä hän siirtyi talolliseksi Rantalaan 1888 mutta jo seuraavana vuonna (1889) koko perhe lähti Amerikkaan, jonne jäivät. - Osa lasten tiedoista on peräisin selvityksestä, jonka on pyytänyt Mary A. Rolland (v. 1978). Syntymäpaikaksi merkitty Alahärmä, jos ei ole virallisesti muutettu pois, ts. perhe on kuulunut Alahärmän poissaolevaan väestöön. VII. Lapsia, kolme nuorinta syntyneet Alahärmässä, muut merkitty syntyneiksi Alahärmässä: Sanna Adolfiina, s. 11.10.1885, k. 16.12.1890 Amerikassa(?). Anna, s. 4.11.1887, k. 10.11.1887 Alahärmässä. Anna Vilhelmiina, s. 11.11.1888, k. 9.11.1888 Alahärmässä. Juha Kustaa, s. 1.3.1891. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1982 Amerikassa. Anna Vilhelmiina, s. 27.2.1893. Julistettu kuolleeksi alkaen 1.1.1984 Amerikassa. Maria Josefiina, s. 5.4.1897, k. 13.5.1898. Taulu 280. VI. Sanna Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 8.7.1877 Alahärmässä, k. 26.10.1924 Alahärmässä. Puoliso 1:o 24.7.1897 Alahärmässä Kustaa Annanpoika Viitala, s. 20.9.1878 Alahärmässä, k. 1.5.1906 Alahärmässä. Äiti Anna Matintytär Viitala. Puoliso 2:o 28.2.1909 Alahärmässä Aleksi Matinpoika Sepponen, s. 1.6.1877 Alavudella, k. 18.6.1920 Alahärmässä. Sannan kumpikin aviomies on merkitty vihittäessä itselliseksi. Kustaankin lapset käyttivät myöhemmin nimeä Sepponen. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Anna Adolfiina, s. 31.10.1897. Taulu 281. 1. Juho Kustaa, s. 9.8.1900. Taulu 290. 1. Nikolai (Niko), s. 16.9. Taulu 304. 2. Eino Esaias, s. 2.11.1909. Taulu 324. 2. Väinö Aleksanteri, s. 2.11.1909, k. naimattomana 24.4.1932. Aleksanteri oli rautatieläinen. 2. Antti Vilhelm, s. 14.11.1911. Taulu 329. 2. Hilja Susanna, s. 20.5.1914. Puoliso 25.3.1938 Toivo Johannes Ruokokoski, s. 20.9.1913 Ylivieskassa, k. 16.4.1975 Kolarissa. Hilja on ollut sairaala-apulainen ja Toivo oli suutari. Heillä on ottolapsi Sofia Margareeta Ruokokoski, s. 28.3.1944 Kuivaniemellä. Hilja elää leskenä Kolarissa (1996). 2. Matias Eero, k. 7 kk:n ikäisenä 20.12.1917. 2. Veikko Matias, s. 13.10.1918, k. 1/2 vuoden ikäisenä 24.6.1919. Taulu 281. VII. Anna Adolfiina Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 31.10.1897 Alahärmässä, k. 1991 Merijärvi. Puoliso Kustaa Viljami Seppälä, s. 17.4.1896 Kauhavalla Hirvijoella, k. 6.4.1955 Merijärvellä. Vanhemmat: Iisakki Iisakinpoika ja Liisa Heikintytär Seppälä. Anna ja Kustaa olivat maanviljelijöinä ensin Oulaisissa, sitten Merijärvellä. - Kustaa osti v. 1946 maatilan Merijärven Pyhänkoskelta. VIII. Lapsia, syntyneet Kauhavalla: Toivo Johannes, s. 1918. Kaatui elokuussa 1943. Voitto Iisak, s. 19.9.1921. Taulu 282. Anna-Liisa, s. 22.10.1927. Taulu 286. Kustaa Henrik, s. 20.11.1935. Taulu 289.

Taulu 282. VIII. Voitto Iisak Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 19.9.1921 Kauhavalla. Puoliso 16.6.1946 Oulaisissa Aune Raakel Vuorenmaa, s. 11.8.1922 Lapualla, k. 24.3.1972 Merijärvellä. Vanhemmat: Vihtori Vuorenmaa ja Maria Aliina Tikkakoski. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä: Tuula Marja, s. 8.12.1946. Taulu 283. Voitto Aulis, s. 22.5.1948. Aulis on maanviljelijä Merijärven Pyhäinkoskella. Hän on naimaton. Auvo Johannes, s. 29.7.1954. Taulu 284. Terttu Sylvia, s. 23.1.1957. Taulu 285. Taulu 283. IX. Tuula Marja Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 8.12.1946 Merijärvi. Puoliso 1.9.1974 Merijärvellä Heikki Johannes Peltonen, s. 2.2.1947 Rautiossa. Vanhemmat: Toivo Johannes Peltonen ja Helmi Sofia Kantola. Tuula on siivooja ja Heikki kirvesmies. X. Lapsia, syntyneet Rautiossa: Esko Juhani, s. 7.7.1975. Hannu Sakari, s. 6.9.1976. Pekka Antero, s. 6.11.1980. Tiina Sisko, s. 6.5.1984. Taulu 284. IX. Auvo Johannes Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 29.7.1954 Merijärvellä. Puoliso 21.6.1980 Kalajoella Ritva Liisa Kunnari, s. 3.7.1960 Alavieskassa. Vanhemmat: Pentti Matias Kunnari ja Emma Lyydia Havisto. Auvo on ammatiltaan sähköteknikko ja Ritva on parturi-kampaaja. He ovat eronneet 1990. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa: Aki Tapio, s. 22.2.1983. Armi Johanna, s. 24.6.1987. Taulu 285. IX. Terttu Sylvia Seppälä (isä Voitto Iisak Seppälä, taulu 282), s. 23.1.1957 Merijärvellä. Puoliso 13.6.1981 Kurussa Juhani Olavi Laitala, s. 4.3.1957 Kalajoella. Vanhemmat: Veikko Olavi Laitala ja Sylvi Elviira Saukko. Terttu on ammatiltaan hälytyskeskuksenhoitaja ja Juhani on maatalouskonekorjaaja. X. Lapsia, syntyneet Ylivieskassa ja Alavieskassa: Eija Maarit, s. 26.11.1982. Anne Susanna, s. 29.12.1984. Taulu 286. VIII. Anna-Liisa Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 22.10.1927 Kauhavalla. Puoliso 20.9.1950 Merijärvellä Erkki Arvid Miettunen, s. 28.7.1921 Kuivaniemellä. Vanhemmat: Kalle Aukusti Miettunen ja Edith Halttu. Anna-Liisa on ollut lastenohjaaja ja Erkki vanhempi konstaapeli. He ovat asuneet Iissä jo yli 40 vuotta. Sitä ennen Anna-Liisa on asunut Kauhavalla, Oulaisissa ja Merijärvellä. IX. Lapsia, syntyneet Merijärvellä ja Iissä: Taina Edita, s. 14.2.1951. Taulu 287. Juha H., s. 25.6.1954. Taulu 288. Taulu 287. IX. Taina Edita Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 14.2.1951 Merijärvi. Puoliso 22.8.1984 Helsingissä Jaakko Pitkänen, s. 12.7.1943. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Helena, s. 13.4.1984. Laura, s. 10.8.1986. Markku, s. 8.10.1988. Martti, s. 20.7.1991. Taulu 288.

IX. Juha H. Miettunen (äiti Anna-Liisa Seppälä, taulu 286), s. 25.6.1954 Ii. Avopuoliso Tuija Huokkola, s. 30.6.1952 Maskussa. X. Lapsia, syntyneet Turussa: Jaakko, s. 30.11.1979. Taru T., s. 15.1.1981. Taulu 289. VIII. Kustaa Henrik Seppälä (äiti Anna Adolfiina Sepponen, taulu 281), s. 20.11.1935 Kauhavalla. Puoliso 1:o 1960 Piippolassa Seija Sisko Helinä Räisänen, s. 19.3.1937 Piippolassa. Vanhemmat: Aarne Einari Räisänen ja Annikki Hankonen. Puoliso 2:o 1980 Helsingissä Irma-Asta Magdalena Saukonpää, s. 29.6.1951 Helsingissä. Vanhemmat: Henrik Samuel Saukonpää ja Maire Asta Orkomies. Kustaa on maat. ja metsät. tri ja maanviljelijä. Perhe asuu Korpilahdella. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Helsingissä, muut Korpilahdella: 1. Heikki Sakari, s. 1.7.1961. 1. Jussi Kalervo, s. 9.8.1965. 2. Asta-Leena, s. 7.6.1987. 2. Anna-Kaarina, s. 29.8.1989. 2. Irma-Liisa, s. 29.8.1989. Taulu 290. VII. Juho Kustaa Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 9.8.1900 Alahärmässä, k. 20.11.1990 Alahärmässä. Puoliso 1:o 10.12.1922 Alahärmässä Lempi Maria Matintytär Haukkala, s. 3.4.1901 Amerikassa, k. 28.4.1930 Alahärmässä. Isä Matti Haukkala. Puoliso 2:o 24.4.1936 Alahärmässä Lyyli Maria Näsi, s. 31.1.1910 Alahärmässä, k. 21.5.1995 Alahärmässä. Äiti Maria Amanda Antintytär Näsi. Juho K. oli maanviljelijä Perkiömäessä. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: 1. Iisak Kustaa, s. 25.3.1923, k. 15.5.1924. 1. Pentti Aatos, s. 4.12.1924. Taulu 291. 1. Martti Johannes, s. 29.3.1926. Taulu 293. 1. Pertti Matias, s. 12.8.1927. Taulu 297. 1. Erkki, s. 1.4.1929. Taulu 299. 2. Antti, s. 18.9.1936. Taulu 300. 2. Pirkko Liisa, s. 23.4.1943. Pirkko S. on maanviljelijä ja hän asuu Alahärmässä Perkiömäessä. Hän on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. kunnanvaltuutettuna. Hän on naimaton. Taulu 291. VIII. Pentti Aatos Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 4.12.1924 Alahärmässä. Puoliso 7.3.1943 Alahärmässä Ilma Kaarina Matintytär Näsi, s. 25.6.1923 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Nikolai Juhanpoika Näsi ja Anna Amalia Juhontytär Kangas. Pentti on agrologi Teuvalla ja Ilma on kasvihuoneyrittäjä. He muuttivat 1952 Teuvalle. IX. Lapsia, 2 vanhinta syntyneet Alahärmässä, nuorin Teuvalla: Maire Tuulikki, s. 5.3.1945. Puoliso 5.6.1966 Teuvalla Heimo Väisänen. Irma Anna Maria, s. 14.3.1951. Puoliso 6.8.1972 Teuvalla Lasse Åkerblad. Matti Juhani, s. 25.11.1955. Taulu 292. Taulu 292. IX. Matti Juhani Sepponen (isä Pentti Aatos Sepponen, taulu 291), s. 25.11.1955 Teuvalla. Puoliso 24.7.1976 Kauhajoella Pirjo Hillevi Oravamäki, s. 27.11.1955 Kauhajoella. Vanhemmat: Sauli ja Raili Oravamäki. Matti on dipl.-insinööri ja hän on toimitusjohtajana kuljetusalan yrityksessä Kauhajoella. Pirjo on röntgenhoitaja ja luontaisterapeutti. X. Lapsia, syntyneet Oulussa, Pietarsaaressa ja Kauhajoella: Timo Juhani, s. 31.12.1977. Juha Lauri Matias, s. 23.2.1982. Maiju Pauliina, s. 17.7.1984. Taulu 293.

VIII. Martti Johannes Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 29.3.1926 Alahärmässä. Puoliso 21.9.1952 Alahärmässä Raili Marketta Hautala, s. 24.6.1932 Alahärmässä. Vanhemmat: Väinö Matias Hautala ja Iida Kangas. Martti on maanviljelijä ja hän asuu perheineen Alahärmässä Perkiömäessä IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Airi Inkeri, s. 21.2.1953. Taulu 294. Sirpa Margit, s. 22.8.1955. Taulu 295. Esa Juhani, s. 22.9.1957. Esa on ammatiltaan veturinkuljettaja. Hän on naimaton (1995) ja asuu Seinäjoella. Paula Katariina, s. 3.10.1963. Taulu 296. Eino Yrjö, s. 13.10.1965. Eino on maanviljelijänä Alahärmässä. Taulu 294. IX. Airi Inkeri Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 21.2.1953 Alahärmässä. Puoliso 2.5.1975 Alahärmässä Paavo Kalervo Linna, s. 17.3.1947 Alahärmässä. Vanhemmat: Ahti Linna ja Elli Maria Järvelä. Airi on hammaslääkärinä Alahärmässä ja Paavo on huoltomies. Kumpikin harrastaa näyttelemistä ja Airi sijoittui kärkisijoille kesällä 1996 Härmän Häjyylyjen yhteydessä pidetyssä kansanlaulukilpailussa. X. Lapsia, vanhin syntynyt Lestijärvellä, muut Alahärmässä: Tuula Martta Linna, s. 1.12.1980. Saara Marita Linna, s. 19.10.1983. Veera Eeva Maria Linna, s. 31.8.1985. Taulu 295. IX. Sirpa Margit Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 22.8.1955 Alahärmässä. Puoliso 24.6.1978 Alahärmässä Ahti Arokallio, s. 12.5.1952 Jalasjärvellä. Vanhemmat: Launo ja Eila Arokallio. Sirpa on Jalasjärvellä hammaslääkärinä ja Ahti on hallintojohtaja. X. Lapsia: Maria Katariina, s. 14.10.1981. Katri Tuulia, s. 23.2.1984. Taulu 296. IX. Paula Katariina Sepponen (isä Martti Johannes Sepponen, taulu 293), s. 3.10.1963 Alahärmässä. Puoliso 19.6.1993 Kauhavalla Jari Risikko, s. 2.4.1965. Vanhemmat: Jorma Risikko ja Irma Järvi. Paula on Kauhavalla luokanopettajana ja Jari on luutnantti Kauhavan Ilmasotakoululla. X. Lapsi syntynyt Kauhavalla: Kimmo Pekka Tapani, s. 27.2.1993. Taulu 297. VIII. Pertti Matias Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 12.8.1927 Alahärmässä. Puoliso 21.8.1949 Alahärmässä Kerttu Eliisa Ekola, s. 27.5.1927 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Henrikinpoika Ekola (taulu 753) ja Sanna Maria Eveliina Karkaus. Pertti on eläkkeellä oleva opettaja. He asuvat Utajärvellä. IX. Lapsi syntynyt Alahärmässä: Risto Matti, s. 4.6.1952. Taulu 298. Taulu 298. IX. Risto Matti Sepponen (isä Pertti Matias Sepponen, taulu 297), s. 4.6.1952 Alahärmässä. Puoliso Toini Narhilahti. X. Lapsi: Salla Katariina, s. 2.10.1982. Taulu 299. VIII. Erkki Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 1.4.1929 Alahärmässä. Puoliso 21.2.1954 Alahärmässä Ester Elisabet Antintytär Lehtimäki, s. 10.1.1929 Alahärmässä. Vanhemmat: Antti Kustaa Lehtimäki ja Lempi Maria Korpela. Erkki ja Ester ovat eläkkeellä olevia maanviljelijöitä Alahärmän Perkiömäessä. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Annikki Helena, s. 24.2.1955. Puoliso Teuvo Kalevi Hilden Helsingissä, s. 1.8.1949. Marjatta Anneli, s. 16.4.1957. Puoliso 1978 Alahärmässä Kauko Hannu Huhtaluhta, s. 14.8.1957 Alahärmässä.

Kaija-Liisa Kristiina, s. 4.2.1965. Puoliso Alahärmässä Harri Juhani Kankaansyrjä, s. 16.10.1960 Kauhavalla. Vanhemmat: Veikko Juhani (Jussi) Kankaansyrjä ja Ritva Liisa Kantola. Tuula Orvokki, s. 23.4.1966. Puoliso helmikuulla1996 Alahärmässä Jaakko Matias Korkiatupa. Vanhemmat Paavo Matias Korkiatupa ja Leene Anneli Hautala. Taulu 300. VIII. Antti Sepponen (isä Juho Kustaa Sepponen, taulu 290), s. 18.9.1936 Alahärmässä, k. 25.6.1988 Kiteellä. Puoliso 21.8.1955 Kestilässä Aini Elviira Hermannintytär Liukkonen, s. 11.7.1934 Soanlahdella. Vanhemmat: Herman ja Hilja Liukkonen. Aini tuli Alahärmään 1957 Kestilästä. Antti ja Aini ovat toimineet peruskoulunopettajina mm. Evijärvellä ja Kiteellä. IX. Lapsia, syntyneet Raahessa, Evijärvellä ja Kiteellä: Raimo Antero, s. 13.3.1956. Taulu 301. Silja Anna-Kaisa, s. 3.2.1960. Taulu 302. Riitta Maija Johanna, s. 20.1.1969. Taulu 303. Taulu 301. IX. Raimo Antero Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 13.3.1956 Raahe. Avopuoliso Päivi Ihamäki. Ovat eronneet. X. Lapsi syntynyt Joensuussa: Ville-Pekka (Ihamäki), s. 15.9.1980. Taulu 302. IX. Silja Anna-Kaisa Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 3.2.1960 Evijärvellä. Puoliso 7.7.1979 Kiteellä Lauri Tapani Peltoniemi, s. 28.9.1954 Alahärmässä. Vanhemmat: Toivo Ilmari Peltoniemi ja Kaisu Amanda Lehtinen. Perhe asuu Alahärmässä. X. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Kari Tapani, s. 27.11.1979. Antti Kuustaa, s. 5.6.1982. Taulu 303. IX. Riitta Maija Johanna Sepponen (isä Antti Sepponen, taulu 300), s. 20.1.1969 Kitee. Puoliso Asko Karhapää, s. 15.1.1968. X. Lapsia, syntyneet Kiteellä: Meri Eveliina, s. 1.1.1993. Aleksi Artturi, s. 9.10.1995. Taulu 304. VII. Nikolai (Niko) Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 16.9.1903 Alahärmässä, k. 19.12.1991 Oulaisissa. Puoliso 7.12.1926 Oulaisissa Saimi Ester Ahvenlampi, s. 19.3.1904 Pyhäjoella, k. 16.5.1986 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Ahvenlampi ja Anna-Liisa Väärälä. Niko muutti 1926 Oulaisiin. Olivat maanviljelijöinä Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Aili Annikki, s. 22.6.1927. Taulu 305. Kalevi Antero, s. 26.4.1929. Taulu 313. Voitto Veli Johannes, s. 26.3.1931. Voitto asuu Oulaisissa Kaarnatiellä. Hän on naimaton Aino Sisko, s. 28.5.1933. Naimisissa, aviomiehen nimi on _ Nisula. Asuvat Mäntyharjulla. Aune Marja, s. 14.5.1935. Taulu 316. Airi Aulikki, s. 1.10.1937. Taulu 318. Aarre Ilmari, s. 26.3.1939. Taulu 319. Esko Kalervo, s. 16.1.1941. Taulu 321. Arja Anelma, s. 1.6.1946. Puoliso Pentti Rautiola. Asuvat Oulaisissa Raudasperällä. Anitta Anna-Liisa, s. 29.11.1949. Taulu 322. Taulu 305.

VIII. Aili Annikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 22.6.1927 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1945 Oulaisissa Reino Antero Kurvinen, s. 8.5.1921 Kuusamossa. Vanhemmat: Antti Kurvinen ja Jenni Katariina Poropudas. Aili on ollut pesula-apulainen, on nykyisin eläkkeellä ja Reino on muurari. He asuvat Kuusamossa IX. Lapsia, syntyneet Kuusamossa: Eero Antero, s. 7.3.1947. Taulu 306. Eila Anneli, s. 2.9.1948. Taulu 307. Eini Aulikki, s. 21.3.1950. Puoliso 22.12.1974 Kuusamossa Matti Juhani Salenius, s. 29.6.1943. Eira Annikki, s. 27.1.1952. Taulu 308. Esko Ali, s. 28.8.1952. Taulu 309. Eerik Asko, s. 27.3.1955. Taulu 310. Esa Antti, s. 20.7.1958. Taulu 311. Erja Anita, s. 30.9.1959. Taulu 312. Taulu 306. IX. Eero Antero Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 7.3.1947 Kuusamo. Puoliso 13.7.1975 Helsingissä Aino Kyllikki Vatanen, s. 12.11.1949. X. Lapsia, syntyneet Helsingissä: Antti Nikolai, s. 16.5.1977. Anna Elina, s. 24.5.1979. Taulu 307. IX. Eila Anneli Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 2.9.1948 Kuusamo. Puoliso 31.12.1974 Kuusamossa Jouko Tapani Salenius, s. 16.7.1947, k. 23.8.1990. X. Lapsi syntynyt Vihdissä: Essi Maria, s. 15.8.1982. Taulu 308. IX. Eira Annikki Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.1.1952 Kuusamo. Puoliso 6.8.1981 Kuusamossa Urho Johannes Mäkäräinen, s. 14.6.1952. X. Lapsia, syntyneet Ristijärvellä: Kaisa Leena, s. 11.1.1983. Tuomas Heikki, s. 15.12.1984. Jaakko Nikolai, s. 24.6.1990. Taulu 309. IX. Esko Ali Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 28.8.1952 Kuusamo. Puoliso 25.8.1979 Merja Tuulikki Parkkari, s. 6.4.1955. X. Lapsia, syntyneet Kuopiossa ja Vaasassa: Katri Susanna, s. 3.11.1982. Lauri Johannes, s. 16.10.1986. Taulu 310. IX. Eerik Asko Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 27.3.1955 Kuusamo. Puoliso 18.5.1985 Jyväskylässä Marja Hannele Niinijärvi, s. 7.5.1958. X. Lapsia, syntyneet Jyväskylässä: Heidi Susanna, s. 8.10.1985. Hanne Pauliina, s. 27.2.1987. Taulu 311. IX. Esa Antti Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 20.7.1958 Kuusamo. Puoliso 31.12.1987 Jyväskylässä Aija Birgitta Tuovila, s. 19.1.1962. X. Lapsi syntynyt Jyväskylässä: Saara Annikki, s. 29.12.1988. Taulu 312.

IX. Erja Anita Kurvinen (äiti Aili Annikki Sepponen, taulu 305), s. 30.9.1959 Kuusamo. Puoliso 22.4.1984 Kuusamossa Ari Heikki Ruokamo, s. 6.5.1961. X. Lapsia, syntyneet Posiolla: Enni Pauliina, s. 25.1.1986. Heikki Arinpoika, s. 11.1.1988. Taulu 313. VIII. Kalevi Antero Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.4.1929 Oulaisissa. Puoliso 5.8.1962 Oulaisissa Irja Inkeri Sallmén, s. 16.9.1931 Oulaisissa. Vanhemmat: Aaron Basilius Sallmén ja Anna Lyydia Kallio. Kalevi on eläkkeellä oleva erikoisammattimies ja Irja on ollut kanslistina Oulaisten kirkkoherranvirastossa. Kumpikin on eläkkeellä v:sta 1995. IX. Lapsia: Eija Inkeri, s. 12.10.1964. Taulu 314. Juha Kalevi, s. 6.8.1968. Taulu 315. Taulu 314. IX. Eija Inkeri Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 12.10.1964. Puoliso 18.10.1986 Sauli Matti Koskela, s. 27.4.1962. Inkeri on keittäjänä Kuntokoti Toukokankaalla. X. Lapsia: Jonna Susanna, s. 8.10.1987. Matti Antero, s. 2.4.1989. Petteri Mikael, s. 3.4.1993. Taulu 315. IX. Juha Kalevi Sepponen (isä Kalevi Antero Sepponen, taulu 313), s. 6.8.1968. Puoliso Sinikka Leppälä. Juha on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja rakennusmestari. X. Lapsi: Aleksi Mikael, s. 2.6.1995. Taulu 316. VIII. Aune Marja Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 14.5.1935 Oulaisissa. Puoliso 1:o 16.5.1954 Erkki Tuomas Koivumäki, s. 25.5.1925, k. 1957. Puoliso 2:o 20.3.1969 Oulaisissa Martti Benjami Asunmaa, s. 10.11.1925 Oulaisissa. Vanhemmat: Antti Asunmaa ja Hilja Aukusta Laukka. Aune ja Martti ovat maanviljelijöitä. IX. Lapsia, syntyneet Oulussa ja Oulaisissa: 1. Marja Hannele, s. 24.5.1955, k. 30.3.1966 Oulaisissa. 1. Tuula Anneli, s. 30.8.1956. Taulu 317. Taulu 317. IX. Tuula Anneli Koivumäki (äiti Aune Marja Sepponen, taulu 316), s. 30.8.1956 Oulaisissa. Puoliso 22.9.1980 Oulaisissa Matti Rynö, s. 24.2.1956 Turussa. X. Lapsia: Heikki Antero, s. 19.2.1982. Mikko Samuli, s. 25.7.1986. Taulu 318. VIII. Airi Aulikki Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 1.10.1937 Oulaisissa. Puoliso 1.9.1957 Oulaisissa Pentti Johannes Rintala, s. 21.12.1934 Oulaisissa. Vanhemmat: Juho Kustaa ja Elina Matilda Rintala. Asuvat Oulaisissa eläkeläisinä. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Merja, s. 6.7.1958. Puoliso 19.9.1981 Oulaisissa Reijo Antero Kontinaho, s. 12.7.1957. Marjo, s. 26.11.1961. Taulu 319.

VIII. Aarre Ilmari Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 26.3.1939 Oulaisissa. Puoliso 27.2.1966 Oulaisissa Ritva Liisa Niemelä, s. 14.3.1942 Oulaisissa. Vanhemmat: August ja Jenni Niemelä. Aarre on laitosmies ja Liisa on perushoitaja. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Arto Ilmari, s. 31.8.1966. Taulu 320. Mervi Anneli, s. 30.9.1971. Taulu 320. IX. Arto Ilmari Sepponen (isä Aarre Ilmari Sepponen, taulu 319), s. 31.8.1966 Oulaisissa. Puoliso 17.8.1991 Oulaisissa Satu Pirinen, s. 18.12.1967. X. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Poika, s. 2.8.1995. (Ei ollut vielä nimeä, kun tiedot lähetettiin.) Taulu 321. VIII. Esko Kalervo Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 16.1.1941 Oulaisissa. Puoliso 11.6.1967 Oulaisissa Kaija Liisa Niemi, s. 12.12.1946 Oulaisissa. Vanhemmat: Taisto ja Kyllikki Niemi. Esko on varastotyöntekijä ja Kaija on toimistopäällikkö. IX. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Tanja Pauliina, s. 12.6.1969. Jukka Niko, s. 15.2.1975. Matti Tapani, s. 25.10.1980. Taulu 322. VIII. Anitta Anna-Liisa Sepponen (isä Nikolai (Niko) Sepponen, taulu 304), s. 29.11.1949 Oulaisissa. Puoliso 11.8.1968 Oulaisissa Alpo Armas Ryyti, s. 14.7.1947 Haapavesi. Vanhemmat: Sulo Armas ja Elsa Annikki Ryyti. Anitta on käynyt talouskoulun ja on kotiäiti, Alpo on insinööri ja ammattioppilaitoksen lehtori Raahessa, jossa myös asuvat. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Lahdessa, nuorin Raahessa: Terhi Susanna, s. 24.1.1973. Taulu 323. Katri Marjut, s. 7.2.1976. Jenni Kristiina, s. 20.7.1983. Taulu 323. IX. Terhi Susanna Ryyti (äiti Anitta Anna-Liisa Sepponen, taulu 322), s. 24.1.1973 Lahti. Puoliso 2.8.1991 Raahessa Juha Tuomas Ranta-Ojala, s. 21.9.1968. X. Lapsia, syntyneet Raahessa ja Hämeenlinnassa: Siiri Sofia, s. 12.8.1992. Viivi Emilia, s. 4.10.1994. Taulu 324. VII. Eino Esaias Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 2.11.1909 Alahärmässä, k. 22.7.1961 Alahärmässä. Puoliso 8.4.1934 Alahärmässä Impi Johanna Juhontytär Pakka, s. 13.7.1911 Alahärmässä, k. 3.4.1987 Alahärmässä. Vanhemmat: Juho Emil Pakka ja Sanna Elisabet Matintytär Hanhila. Eino oli. rautatieläinen. VIII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Voitto Johannes, s. 25.91934. Taulu 325. Veikko Einari, s. 13.3.1941. Taulu 327. Jaakko Matias, s. 24.8.1945. Muutti naimatonna 1966 Pietarsaareen. Asuu nykyisin Pattijoella. Juhani Kalevi, s. 5.2.1949. Taulu 328. Taulu 325. VIII. Voitto Johannes Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 25.9.1934 Alahärmässä. Puoliso 22.10.1955 Kaija Anita Lammi Vaasassa, s. 15.2.1936 Vaasassa. Vanhemmat: Aarne ja Lyyli Lammi. Voitto on ollut toimituspäällikkö, on nykyisin (1995) eläkkeellä, ja Anita on ostosihteeri. IX. Lapsi syntynyt Vaasassa: Jarmo Antero, s. 28.11.1958. Taulu 326.

Taulu 326. IX. Jarmo Antero Sepponen (isä Voitto Johannes Sepponen, taulu 325), s. 28.11.1958 Vaasassa. Puoliso 3.9.1983 Vaasassa Pirjo Hannele Aaltonen, s. 16.8.1958 Vaasassa. Äiti Anneli Marjatta Aaltonen. Jarmo on piiripäällikkö ja Pirjo on tuotesihteeri. He asuvat perheineen Vaasassa. X. Lapsia, syntyneet Vaasassa: Terhi Johanna, s. 18.4.1984. Hanna Susanna, s. 15.1.1988. Taulu 327. VIII. Veikko Einari Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 13.3.1941 Alahärmässä. Puoliso 31.8.1963 Turussa Erja Anneli Aaltonen, s. 13.8.1944 Vehmaa. Vanhemmat: Arvo Oskari Aaltonen ja Elma Elina Laaksonen. Veikko on ammatiltaan kirvesmies ja Erja on tulostarkkailija. Veikko muutti 1963 Turkuun, jossa edelleen asuu perheineen. IX. Lapsi syntynyt Turussa: Tuija Anneli, s. 12.1.1964. Taulu 328. VIII. Juhani Kalevi Sepponen (isä Eino Esaias Sepponen, taulu 324), s. 5.2.1949 Alahärmässä. Puoliso 24.2.1968 Alahärmässä Sirkka Helena Peltoniemi, s. 19.7.1950 Alahärmässä. Vanhemmat: Eino ja Anna-Liisa Peltoniemi. Juhani on työnjohtaja ja Sirkka on konttoristi. He muuttivat 1969 Kokkolaan, jossa edelleen asuvat. IX. Lapsia, syntyneet Alahärmässä ja Kokkolassa: Johanna Maria, s. 16.6.1968. Puoliso 7.8.1988 Kokkolassa Esa Pekka Märsylä, s. 5.7.1965. Susanna Marika, s. 27.1.1977. Taulu 329. VII. Antti Vilhelm Sepponen (äiti Sanna Juhontytär Rantala, taulu 280), s. 14.11.1911 Alahärmässä, k. 23.9.1979 Teiskossa. Puoliso 20.11.1932 Aune Elisabet Nieminen, s. 26.11.1911 Orivedellä. Antti muutti perheineen Pihlajavedeltä Teiskoon 19.9.1948. Siellä he elivät maanviljelijöinä. Antin kuoltua Aune muutti Hämeenlinnaan ja Teiskon tilaa omistavat nykyään lapset Eila ja Paavo. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa ja Pihlajavedellä: Eila Kaarina, s. 7.5.1933. Taulu 330. Paavo Antero, s. 7.12. Taulu 331. Taulu 330. VIII. Eila Kaarina Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.5.1933 Oulaisissa. Puoliso 17.6.1951 Hämeenlinnassa Taisto Unto Kalevi Karppinen, s. 10.12.1931 Viipurissa. Vanhemmat: Mauno Supperi ja Mari Karppinen. Eila on ammatiltaan sairaala-apulainen ja asuu Hämeenlinnassa (1996). Taisto on valaja. He erosivat 1985. IX. Lapsia, vanhimmat syntyneet Helsingissä, nuorin Hämeenlinnassa: Marjut Kaarina, s. 16.10.1952. Puoliso 6.9.1970 Erkki Juhani Rämö, s. 19.5.1948 Hämeenlinnassa, jossa asuvat. Ritva Anneli, s. 20.9.1954. Puoliso 31.12.1977 Hämeenlinnassa Reijo Olavi Lahdenperä, s. 16.12.1953 Lammilla. Asuvat nykyisin Hattulassa. Sirpa Hannele, s. 15.9.1959. Puoliso17.5.1980 Veikko Juhani Känkänen, s. 17.1.1958 Vanajassa. Sirpa ja Veikko erosivat 1994 ja Sirpa asuu nykyisin Hämeenlinnassa. Taulu 331. VIII. Paavo Antero Sepponen (isä Antti Vilhelm Sepponen, taulu 329), s. 7.12.1942 Pihlajavesi. Puoliso 1:o 15.12.1963 Eija Irmeli Liimatainen, s. 8.2.1945 Hämeenlinnassa. Äiti Rauha Liimatainen. He erosivat 1969. Puoliso 2:o 25.9.1971 Hämeenlinnassa Sisko Ines Raakkel Stålhammar, s. 24.3.1943 Hämeenlinnassa. Vanhemmat: Viljo Nikolai ja Maire Alina Stålhammar. Paavo on ammatiltaan konduktööri ja Sisko on kutoja. Myös Sisko on toisessa avioliitossa. IX. Lapsia, syntyneet Hämeenlinnassa: 1. Tuija Heli Irmeli, s. 3.6.1964. Hän asuu Hämeenlinnassa ja on naimaton. 1. Teija Sari Hannele, s. 3.1.1966. Teija muutti 1985 Espooseen. Taulu 332.

VI. Alma Juhontytär Rantala (äiti Anna Antintytär Pesonen, taulu 278), s. 11.8.1882 Alahärmässä, k. 13.10.1932 Oulaisissa. Puoliso 22.11.1920 Oulaisissa Matti Kallio, s. 18.6.1875 Oulaisissa, k. 3.6.1948 Oulaisissa. Vanhemmat: Leander ja Pieta Kallio. Alma ja Matti olivat maanviljelijöitä. - Alman nimi on merkitty kastettujen luetteloon oikein mutta rippikirjassa on samaan aikaan v:een 1896 merkitty nimeksi Alina. Hän muutti Alahärmästä Oulaisiin 1920. VII. Lapsi syntynyt Oulaisissa: Eino Kallio, s. 1.7.1926. Taulu 333. Taulu 333. VII. Eino Kallio (äiti Alma Juhontytär Rantala, taulu 332), s. 1.7.1926 Oulaisissa. Puoliso 10.5.1946 Oulaisissa Taimi Anttila, s. 8.7.1925. He ovat olleet maanviljelijöinä ja asuvat Oulaisissa. VIII. Lapsia, syntyneet Oulaisissa: Timo Kallio, s. 8.4.1947. Heino Kallio, s. 11.6.1948. Taulu 334. V. Henrik (Heikki) Antinpoika Kojonen (isä Antti Henrikinpoika Pesonen, taulu 277), s. 7.11.1844 Alahärmässä Pesosessa, k. 12.10.1911 Alahärmässä Kojolassa. Puoliso 25.4.1869 Alahärmässä Maria Matintytär Vähäpesola, s. 3.12.1848 Alahärmässä, k. 19.12.1928 Alahärmässä. Vanhemmat: Matti Juhanpoika ja Valpuri Henrikintytär Vähäpesola. Henrik oli talollinen ja herastuomari Kojolan Keskitalossa. Perhe muutti Kojolaan n. 1875 ja heidän nimekseen on merkitty Kojonen. Seuraava polvi käytti sitten nimeä Kojola. VI. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Antti, s. 1.10.1870, k. 31.1.1893 keuhkokuumeeseen Amerikassa. Sanna Maria, s. 30.6.1873, k. 25.2.1874. Matti, s. 28.12.1874. Taulu 335. Walborg Vilhelmiina, s. 22.9.1877, k. 16.6.1879. Anna Kojonen, s. 5.5.1880. Taulu 336. Alma, s. 8.11.1883. Taulu 353. Ida Maria, s. 26.10.1886. Taulu 358. Taulu 335. VI. Matti Heikinpoika Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 28.12.1874 Alahärmässä, k. 14.9.1908 Alahärmässä. Puoliso 23.12.1898 Ylihärmässä Anna Matintytär Kauppila, s. 9.9.1876 Ylihärmässä. Vaimo muutti leskenä takaisin Ylihärmään 1911 lasten kanssa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Lydia Maria, s. 3.11.1899, k. 29.12.1903. Toivo Matti, s. 29.6.1902, k. 27.1.1904. Hilja Vieno Justiina, s. 8.1.1905. Toini Rauha Elisabeth, s. 25.12.1907. Taulu 336. VI. Anna Heikintytär Kojonen (isä Henrik Antinpoika Kojonen, taulu 334), s. 5.5.1880 Alahärmässä, k. 27.11.1950 Alahärmässä. Puoliso 27.8.1905 Alahärmässä Juho Oskari Kauppi, s. 1.10.1882 Alahärmässä, k. 28.4.1972 Alahärmässä. Vanhemmat: Juha Jaakko Kauppi ja Anna Kaisa Antintytär Hakola. He olivat talollisia Kojolassa. VII. Lapsia, syntyneet Alahärmässä: Väinö Heikki, s. 23.11.1905, k. 13.3.1926. Vieno Katri Sulima, s. 29.8.1908, k. 16.8.1909. Toini Maria (Maija), s. 6.7.1910. Taulu 337. Eeva, s. 15.12.1912, k. 8.7.1927. Aarne Jaakko, s. 10.6.1915. Taulu 348. Martta Katariina, s. 29.1.1918. Martta on toiminut myymälänhoitajana Alahärmässä. Hän asuu (1997) eläkeläisenä Kojolassa. Naimaton. Martti Oskari, s. 15.10.1921. Puoliso 21.12.1947 Alahärmässä Meimi Eliina Ekola, s. 18.3.1926 Alahärmässä, k. 5.4.1997 Kojolassa. Vanhemmat: Henrik Nikolai Matinpoika Ekola ja Alina Katariina Antintytär Björkholm. He ovat olleet ma