Read QD%20-%20274.pdf text version

UBND TiNH AN GIANG TRU'ONG E>~IHQC AN GIANG

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM E>6clap - TlJ'do - Hanh phuc

Long Xuy{m, ngay 03 thang03 nam 2009

So:

274

/Q£)-£) HAG

,eUYETBINH

Ban hanhQuydinh v~ chLPCnang, nhi~m vl;I

cua Phong Thanh tra philp ch~ thu<,?ctrlJ'<yng E>~i hQc An Giang

HleU TRU'ONG TRU'ONG £>J?I HQC AN GIANG

.,-~ Can CLrNghi

dinh cua Chinh phu so 122/2004/N£)-CP ngay 18/5/2004 quy

dinh chLrc nang, nhi$m Vl,l, quyen h9n va t6 chLrC phap che cac BQ, cO' quan ngang BQ, cO' quan thYQc Chinh phu, cO' quan chuyen man thuQc Uy ban nhan dan tInh, thanh pho tntc thuQc Trung U'O'ngva doanh nghi$p nha nU'cyc;

r==;

Can CLr quy dinh ve t6 chLrC va h09t dQng thanh tra trong cO' sa giao dl,lc d9i

hQc, trU'ang Trung cc1tp chuyen nghi$p (ban hanh kem theo Quyet dinh so 14/2006/Q£)BGD&£)T ngay 25/4/2006 cua BQ trU'ang BQ Giao dl,lCva £)ao t90);

\

Can CLrQuy che t9m thai ve t6 chLrC va hQat dQng cua trU'ang £)9i hQc An

Giang (ban hanh kem thee Quyet dinh

so 367/2000/Q£)-UB-TC ngay

02/3/2000 cua

UBND tInh An Giang);

~

Can CLrQuyet dinh so 2685/Q£)-UBND ngay 22/12/2008 cua UBND tInh An

Giang ve vi$c thanh Ii;!p Ph6ng Thanh tra phap che thuQctrU'ang £)9i hQcAn Giang (phe

duy$t tCf£)e an thanh Ii;!p Ph6ng Thanh tra phap che so 1419/£)A-£)HAG ngay 05/12/2008 cua Hi$u trU'ang trU'ang £)9i hQc An Giang);

~

Can CLrket lui;!n cua Hi$u trU'ang trU'ang £)9i hQc An Giang t9i bu6i hQp ngay

09/02/2009 yeu C8U chuyen chS'J: nang, nhi$m Vl,l phap che tCf Ph6ng T6 chLrc chinh tri sang Ph6ng Thanh tra phap che, ' QUYET E>!NH: E>i~u 1. Nay ban hanh Quy dinh ve chLrc nang, nhi$m Vl,lcua Ph6ng Thanh tra phap che thuQc trU'ang £)9i hQc An Giang (kem theo Quy dinh),

E>i~u

2. Quyet dinh nay co hi$u IItc ke tCfngay ky,

E>i~u 3. Cac ang (ba) TrU'angPh6ng,Khoa,Trungtam, BQman tntc thuQcGiam

hi$u va cac thanh vien trong trU'ang chiu trach nhi$m thi hanh Quyet dinh nay./~ . NO'inhan:

- Thanh tr~ va VI,JPhap che, BQGD&DT (thay b/c);/

- Tm&ng cac dO'n vi tn,J'cthuQc BGH (thl,J'chi$n);

let, rilEU TRU'CrNG

.ff'-liI,

BAI z . I,

:t:(- J L 2:

1

TRUONG

~

f

- LU'u: CTH,TTPC. .H

~/TRU'n

.

~

-"

I Jtttlttl~ - (;1/1

/.

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258415