Read MAMULI N44.pmd text version

mindvrebi, qarTlis mindvrebi, qedebi mxargaSlilebi... mTaSi ­ tye danabindebi, tyeSi ­ qorbuda irmebi... barad Srialebs Wadari, mzes umRerian Citebi... mxarev mosilo didebiT, ,,sxva saqarTvelo sad ari?"

qarTuli

ros varskvlavebi xmauriT ainTebian caTani, kldes moawydeba zRvauri meSvide caze atanils... kldeebSi jixvi dafrTxeba, gorSi itirebs atami, yayaCos gverds ver auvli, ,,sxva saqarTvelo sad ari?"

1

ana kalandaZe

sofiko

siyvaruli, Tumca

`fufala~ sagazeTo kabadonebSi

44

asaval dasavalis gfhnybjhj,bs

mirkani igrika

08

2003 wlidan

am suraTs SemTxveviT wavawydiT Cvens fotoarqivSi. masze amerikaSi arsebuli qarTuli simRerisa da cekvis ansamblis `mocekvave weros~ mxolod vaJTa vokaluri jgufis wevrebia gamosaxuli. ukve `mocekvave wero~ arsebobis aTeul welze mets iTvlis da gazeT `mamulis~ redaqcias mokrZalebulad surs SeuerTdes uamrav milocvas da madloba uTxras im mamuliSvilobisaTvis da TavdadebisaTvis, rasac am ansamblis TiToeuli wevri eweva qarTul emigraciis cxovrebaSi.

2

FH EOTHBF UFLFITYT,F888

mfhsdtkb mfkbc vidtybtht,f e'dtktcb lhjblfy b.j wyj,bkb8 lblb ahfyub vothfkb jyjht lt ,fkpfrb sfdbc ths-ths utybfkeh yfofhvjt,ib 2 3ew[j itltdhb4 vidtybth uvbh ujujyfc fct f[fcbfst,c5 3;bktnf bluf vbc obyfit ueke,h.dbkj lf itvrhsfkb7 hjujhw evfyrj f[fkufphlf mfhsdtkb mfkb7 hjvtkbw vtrj,htt,c ufenfwybfs lf vjyt,bs vjdfzhtt,bcfsdbc vbeudhbfs9 qfodt,b vjhw[dj,bs ufvjodtek cbobsktc ittafrkf7 [tkt,b eqjyjl xfvjtidf8 xfylf7 hjv 'fkf itvjktjlf lf v[jkjlqf whtvkt,b ithxtyjlf itkf[ekb rltvfvjcbkt,bc lfcfwfdfl48 utybfkehb uthvfytkb abkjcjajcb bvfyetk rfynb rb fv,j,c5 3.dtkf tdhjgtkb7 hjvtkbw cfmfhsdtkjib vj[dtlhbkf7 ths[vfl kfgfhfrj,c mfhsdtkb mfkbidbkt,bc chekbfl ufvjhxtek vidtybtht,fpt4 lf bmdt lfc'tyc5 3cfmfhsdtkj vptseyf[fdsf jhfy;thtff48 vcufdcb fqahsjdfyt,f fhfths[tk ufvje[fnfds cfmfhsdtkjib vj[dtlhbk ew[jtkt,c7 vfuhfv mfhsdtkb vfylbkjcyt,b v[jkjl ,bjkjubehb vidtybtht,bs hjlb ufvjbhxtjlyty7 fhfyfrkt, fqnfwt,fc bodtdlf vfsb uvbhekb sfdufyobhdf cfvij,kjcf lf cfhoveyjt,bc lfcfwfdfl8 cfvij,kjcfsdbc sfdlflt,f lf uvbhb vfvekbidbkt,bc fqphlf [jv mfhsdtkb ltlbc evsfdhtc cfpheyfdc ofhvjflutylf8

uhbujk ufufhbyb

VFYFYF +VFBRJ` JH<TKBFYB

uhbujk ufufhbyb

VFHSF CJKJQFIDBKB

hj,thn cnehef

YBYJ ZFDZFDF'T

ewyj,b v[fndfhb

TKBCF<TL JH<TKBFYB

ifkdf vfnefidbkb

VFBRJ WMBNBIDBKB

bhfrkb afh]bfyb

SFVFH [EYLF"T

- dedis dRea... Tvalwin midganan saxelovani Svilebis saxelovani dedebi: - rusTavelis cxovreba dResac aRelvebs yvela WeSmarit qarTvels. istoriuli wyaroebi ki sduman. magram `qvabisxevis monasterSi aris erTi freska: axalgazrda Wabuki da Suaxnis qali RmerTs evedrebian TiTqos. mkvlevarTa varaudiT, Wabuki SoTa rusTavelia, xolo mis gverdiT, dedamisi, saqarTvelos upirvelesi dedaTagani, vinc kacobriobas misca didi SoTa rusTaveli. TiTqos mis saxelsac kiTxuloben iqve, iai rqmevia didi SoTas dedas. sinamdvileSi ki aravin icis. an rogor miswvdebi gardasuls, rva saukunis winandel ambebs, rogor amoikiTxav yvelafers, rac rusTavelis biografias ase gaamdidrebda da daamSvenebda~... - didi siyvaruliT uyvarda efemias Svili ­ nikoloz baraTaSvili. efemia lamazi qali iyo `maRali, qera, qarTulad ecva gul-piramoWrili kaba~. TanamedroveTa gadmocemiT, Turme tato garegnobiTac da sulieri samyaroTic dedas emsgavseboda... - ilia WavWavaZes TerTmeti wlisas gardaecvala deda, magdana beburiSvili, is gaxldaT `saRvTo sjulis~ damcveli da `vefxistyaosnis~ maRmerTebeli. Svilebsac wera-kiTxvas TviTon aswavlida. yvareli, mSobliuri saxli, usayvarlesi deda samudamo mogonebad darCa ilias gonebas. didi adamianuri grZnobiT gaacocxla misi xateba mweralma Tavis moTxrobaSi `nikoloz gostaSabiSvili~... - akakis dedas, ekaterine abaSiZes maRali aristokratiuli warmomavloba hqonda. morwmune qali iyo da kargad icoda wminda wignebi. ekaterine mkacri, spartanuli wesiT zrdida Svilebs: `kaci ise unda iyos daCveuli bavSvobidanve, rom cxovrebaSi yvelaferi aitanoso~... - garegnulad lamazi yofila vaJas deda, gulqani. `dedaCemi lamazi, metismetad gulkeTili da saTno adamiani iyo. SeuZlebeli iyo, vinmesTvis maRali sityva eTqva, an vismes gasjavreboda. imas Rarib-Rataki Zalian ebraleboda. rodesac vinme Cvensa samaTxovrod mividoda, aRar icoda, rogor daxmareboda~, - igonebda aleqsandre razikaSvili... - `ra aris tkbili dedis nanaze, me mimatova adre im nanam~ - werda galaktioni...

cfdtkb cjhbyb

TKBCJ LFLBFYB

pbyfblf ctht,hbfrjdf

CFKJVT FYLHJYBRFIDBKB

bhfrkb sjb't

FKTMCFYLHF +IEHF` SJB"T

cfdtkb cjhbyb

VTKBNF XJKJ>FIDBKB

bujh uhf,fhb

YFNJ DFXYF"T

bujh uhf,fhb

VTLTF }FAFHB"T

mtstdfy vfqfkfidbkb

YTKB XBMJDFYB

dfcbk ie[ftdb

YBYF SEVFYBIDBKB

exf ]fafhb't

TSTH <E{HFIDBKB

wbfkf rfyltkfrb

KBFYF FCFSBFYB

sfvfp [ewbidbkb

LJLJ ZBZBYF'T

mtstdfy vfqfkfidbkb

VFYFYF {BLFITKB

pehf, yb;fhf't

YFYF {FNBCRFWB

pehf, yb;fhf't

VFYFYF MBMJ"T

ujub sjsb,f't

YFSBF FVBHT}B<B

lbvbnhb thbcsfdb

BYTCF XJ{TKB

lbvbnhb thbcsfdb

VFHBYF MFHWBDF"T

ubdb wthf't

YFYF QDBYTAF"T

vthf, ,th'tybidbkb

RBHF VBMTKF"T

exf ]fafhb't

BFVPT LJKF<THB"T

pehf, yb;fhf't

UFBFYT SF>FBIDBKB

pehf, yb;fhf't

YBYJ FYFYBFIDBKB

3 marts, dedis dRes gardaicvala deda-dedofali

saocaria literaturuli personaJis filmis personaJad gadaqcevis procesi. literaturuli personaJi, Tu igi didi mwerlis kalmiT aris Seqmnili, imdeni saxiT SeiZleba arsebobdes, ramdenic eyoleba WeSmariti mkiTxveli, Tumca es ukanaskneli SeiZleba manamde arc acnobierebdes Tavis warmodgenaSi arsebul personaJs, sanam igi scenaze an ekranze ar moevlineba. maSin igi an daemTxveva mis warmodgenas, an misTvis miuRebeli aRmoCndeba xolme. Tavis mxriv ekranuli an scenuri saxe reJisorisa da msaxiobis erToblivi Sromis nayofia, faqtiurad isini gvevlinebian krebiTi mkiTxvelis rolSi da ama Tu im personaJis TavianT variants gvTavazoben. am miznis misaRwevad maT uwevT mwerliseuli aqcentebis gadanawileba an Tavmoyra, raTa ekranulma saxem gamokveTili konturebi SeiZinos _ gaxdes dramatuli, tragikuli, komikuri da a.S. cxadia, saqme ufro rTuldeba, roca literaturuli personaJi erT yalibSi ver Tavsdeba, magaliTad: aris tragi-komikuri, rogorc giorgi leoniZis erT-erTi novelis gmiris fufalas saxea. tragi-komikuroba mJRavndeba fufalas garegnobaSi, CacmulobaSi, metyvelebaSi, personaJisadmi avtoris da xalxis (anu soflis) damokidebulebaSi da misi gansaxiereba msaxiobisagan did ostatobas moiTxovs. sakmarisia erTi gauazrebeli Jesti, erTi mcdari mimika, mixra-moxrasa da metyvelebaSi zedmeti Strixis an intonaciis Setana, rom fufalas saxe soflis samasxarao erT Cveulebriv personaJad iqces, rogorc mravlad gvinaxavs qarTul scenaze Tu ekranze. sofeli erToba, dascinis fufalasnairebs, Tumca zogjer isini Tavs TviTonve imasxaraveben, ahyvebian xolme sofels masxaraobaSi (princi pSi, esec erTgvari Tavdacvis instinqtia), radgan sofelze arian damokidebuli da misgan gadmogdebul lukmas sxvagvarad ver moipoveben. magram arsebobs aseTi adamianebis sxva kategoriac: maT aqvT faruli siamaye, Rirseba da Tavmoyvareoba, isini xSirad zneobrivad maRla dganan im sazogadoebaze, romelic maT gonebasustad Tvlis, sinamdvileSi isini Tavs arc uyadreben sofels da sofelic gulis siRrmeSi maT pativs scems. aseTi ti paJia fufala genialuri filmis avtoris Tengiz abulaZisaTvis da igi, bunebrivia, msaxiobisganac Sesabamis aratrafaretul xerxebs moiTxovs. mokled rom vTqvaT, es aris TamaSi tragikulisa da komikuris zRvarze, sadac komizmi nel-nela ukan ixevs, tragizmi ki TandaTan grovdeba, iZabeba, mZimdeba da kulminacias finalSi aRwevs. finalamde didi da Zneli gzaa gasavleli da sainteresoa, rogor gadis am gzas sofiko Wiaureli. CavixedoT pirvelwyaroSi da vnaxoT, rogor aRwers fufalas pirvel gamoCenas giorgi leoniZe: `gzaze gamoCnda martod-marto beriqala, Sesaferisad ecva sxva da sxva mxiaruli, Wyetela naWrebisagan Sekerili kaba. cali xeliT moZvelo qolga eWira, meoreTi Wreli boxCa. Zvelmoduri Savi TaTmani ecva xelT da adamis xnis daglejili maRalqusliani CaRiluli yeliani fexsacmeli, momtvreuli, Suaze gadaCexili qusli Zalze awvalebda. moqanculi, Seoflianebuli gminavda Sewuxebuli calke sicxiT, calke uxerxuli fexsacmliT, calke Tavisi mware bediT!~ ekranuli fufala mxolod CacmulobiTa da `aRWurvilobiT~ hgavs literaturul prototi ps. igi arc moqanculia da arc oflSia gaxviTquli, piriqiT, sofiko Wiaurelis fufala graciozulad moirxeva mtvrian bilikze, RiRinebs kidec, sasaciloa misi Cacmuloba, daxeuli qolga, quslmoqceuli fexsacmeli, magram Cvenda gasakvirad, igi gamoCenisTanave TanagrZnobas iwvevs, amis mizezi ki isaa, rom msaxiobi asxivebs erT mTavar Tvisebas - siamayes, igi am siamayes Sinaganad atarebs, esaa sofikos pozicia am pirovnebisadmi, diax, fufala misdebs pirisken waRebul lukmas, rogor uCumrad dgeba, ra gulnatkenia, ra Seuracxyofili, rogor midis... misi yoveli nabijidan martosulobisa da miusafrobis garda isev da isev Sinagani siamaye gamosWvivis da yvelafer amas tragikuli finalisaken mivyavarT. `natvris xis~ finali, sadac erT fokusSi iyris Tavs yoveli personaJis gavlili gza, sadac sabolood ikveTeba filmis ZiriTadi idea, araerTi brwyinvale epizodiTaa gajerebuli da miTumetes faseulia, rom sofiko Wiaurelis finaluri scena maT fonze gamoirCeva. aq fufalas tragizmi kulminacias aRwevs, filmis scenaris avtorebs, rezo inaniSvilsa da Tengiz abulaZes, finalSi marTebulad gamoutaniaT da sityvieri masalis swori montaJiT gaumZafrebiaT sul sxva garemoSi CarTuli scena. nawarmoebSi igi mSvid garemoSi, wyarosTan salaRobod Tavmoyrili qalebis Tvalwin TamaSdeba. fufala iq evedreba erTerT glexis qals sikvdilis Semdeg daitiros igi, finalSi ki saocrad daZabul situaciaSi, sadac aramiwieri guguni ismis da saxegaqvavebuli adamianebi virze ukuRma Sesmul maritas miacileben, talaxSi garTxmuli fufala erT aseTive gulqva glexis qals fexebze exveva da evedreba: `erTi umfarvelo gogo var, xom gamikiTxav, roca movkvdebi... sityva momeci, rom Cemze Tmas gaiSli, Cemze Savs Caicvam, Cems kuboze daaxli Tavs!~ tragizms aZlierebs glexis qalis poza, romelic cdilobs Tavi daaRwios mis mklavebs, imitom rom TanagrZnobis unari ar gaaCnia. finaluri sceniT ikvreba fufalas ekranuli saxe, dasturdeba mTeli filmis manZilze wveT-wveTad nagrovebi tragikulobis SegrZneba, romelsac sofiko Wiaureli didi msaxiobisaTvis damaxasiaTebeli ZaliTa da ostatobiT usvams saboloo wertils. dali fanjikiZe

`fufala~ `fufala~ 1937-2008 1937-2008

Tvis pirovnebaa da me mgoni, aq Zevs am rolis sworad monaxuli gasaRebi. sofikos arsad, aranair situaciaSi ar aviwydeba es da amitomaa, rom normalur mayurebels mis danaxvaze ar ecineba, piriqiT, guli ekumSeba maSinac, roca fufala balaxebSi zis, ferumarils iTxi pnis saxeze, mere ki kitri paria biWisagan miwodebul kitrs Wams da maSinac, roca Tavisave gamogonil saqmroebze xmamaRla meocnebe TvaldaxuWul fufalas xeze gadmomdgari onavari biWuna Wavls zed saxeze miuSvebs: esaa soflis uxeSi xumroba, romelic Rimils mogvgvrida, Cvens winaSe sxva fufala rom yofiliyo. wyarosTan TavSeyrili qalebi uboroto dacinviT xvdebian fufalas. rogoria fufalas reaqcia? igi auCqareblad, graciozulad jdeba, Tavis ganuyrel boxCas gverdiT daidebs, faqizad kecavs daglejil qolgas, kabas isworebs da xedav, ra daxvewilia misi yoveli moZraoba, ra Rirseulad iferebs qaTinaurebs: `marTlac lamazi viyavi, alqalas, oqroqalas, TvalJuJunas meZaxdnen~, - ambobs fufala, viTom warsuls ixsenebs, magram axlac lamazi hgonia Tavi. Ggana amas ar mowmobs is scena, fufala jibis sarkeSi rom icqireba da saxes ferumariliT ixatavs?! sofiko Wiaureli arsad ar gamodis rolidan - mis yovel Jests, mixra-moxras, laparakis maneras gansazRvravs is Sinagani pozicia, rac mas aqvs am personaJisadmi SemuSavebuli. wyaros epizodSi fufalas saxes kidev erTi usityvo scena matebs STambeWdaobas: igi maritas uyurebs, arafers ambobs, arc aRtacebis sityvebi aRmoxdeba, arc raime JestiT amZafrebs situacias, aq mxolod sofikos metyveli Tvalebi `TamaSobs~ - maritasken mimarTul mzeraSi erTdroulad gamosWvivis sikeTe, naRveli, aRtaceba, sinanulic Tavisi gaxunebuli qalobis gamo, maritasadmi sibralulic da winaTgrZnobac, rom es RvTiuri silamaze dasaRupadaa ganwiruli. igive naRveli udgas fufalas TvalebSi, roca eklesiidan gamosul maritas uyurebs. fufala eqimbaSobs kidec, misi komikuri recepti: `yvavi moxarSe, ise rom orTqli ar gamouvides, misi wveni dalie! morielis sisxli gaaxme da miiRe! muxis xis wyali, miminos qoni aurie irmis qonSi, mtredis guli vardis wyalSi Caagde!~ TavSekavebuli, seriozuli, grotesks moklebuli gadmocemis gamo kvlav sibralulsa da TanagrZnobas iwvevs, xolo misi `pacientis~ qmris buzRunis gamgone, eg qali gaagde, aqedan moaSoreo, gaixseneT, ra morCilad da faqizad

`fufala~ sagazeTo kabadonebSi

mkaTaTve... gzis piras mdumared amreSebuli yanebi. Tavdazneqili TavTavebi fxian namgals ucdidnen. niavi sadRac gaxiznuliyo. gza daxeTqili, mtvriani... irgvliv mxolod sevda da Tvlema... Saraze gamoCnda martodmarto beriqala, arsaferisad ecva, sxvadasxva mxia¬ruli, Wyetela naWrebisagan Sekerili kaba. cali xeliT moZvelo qolga eWira, meoreTi Wreli boxCa. Zveleburi Savi TaTmani ecva xelT da adamis xnis daglejili, maRalqusliani, CaRiluli, yeliani fexsacmeli da momtvreuli, Suaze gadaCexili qusli Zalze awvalebda. moqanculi, Seoflianebuli gminavda, Sewuxebuli calke sicxiT, calke uxerxuli fexsacmliT, calke Tavisi mware bediT! - rodemdis, rodemdis, amdeni wanwali! - kvnesoda da Tan mkerdze TaTmaniT ofls imSralebda, male siarulsac veRar SevZleb da sadRac, Robis Ziras, amomxdeba suli! erTxel, sarkeSi Caixeda da sarke miwaze daanarcxa. sarkem uTxra, rom piris mTvarianoba didi xania rac Cahqroboda, brolis naTeli, lalis brdRviali gahxuneboda, Suqdamdgar saRamos mihgavda. misi yvaviliani samzeo daleuliyo. wyalma waiRo silamazec da Tayvaniscemac! odesRac ki silamazisTvis ,,fufala" uwodes! - ager, Cemi sofelic... amden cans dasanatreli... Cemi kera, sadac aRarc saxli maqvs, aRarc kari! vin gamomegebeba? vinRa metyvis dedasaviT tkbilad, - Svilo, mSvidobiT momixvelo? Wiri mogpareo, - vinRa metyvis? - aravin! vina myavs maTi nacvalgvarda? moxrekili sawuTro, udabno-ugulo! - ra kargi iyo Cveni mTvariani aivani, Cveni xeivani! - sawyali mamaCemi, yarsis cixis amRebi! xelmwifem misi suraTi rom moiTxova, mamam didi, rusuli cxenis nali moRuna xelSi, es nali gaugzavneT suraTis magiero! da misi Svili, aznauris qali, axla ase davwanwaleb! fufalam mTaze Sexeda ngreul naSts da pirjvari gadaiwera. ra kargi iyo misi dReoba! gana aq ar iyo, rom Tavze xelaRebuli dolenji, fufalas gulisTvis Svid nabadze gadaxta Sekazmuli cxeniT! zazuna ki, dardimandi zazuna, ekiTxeboda, mzeRmerTi xaro Tu vinao? - aCrdiliviT, sul Tan damdevda ardaSeli: Sens iqiT gza ara maqvso, Semrisxe da Semiwyaleo! magram qva-qali viyav, viRas velodebodi uwamebeli, urwmuno?! - es ra xorSaki qari amomivarda, rom sul yvela erTianad SemomZarcva? gamoCnda Caluri da wiTelkramitiani saxlebi... orRobeSi ayoCebul siminds Tavi gadmoeyo, rehanis da kamis surneli modioda darwyul bostnebidan. Tavisi aoxrebuli nasaxlaris danaxvaze fufalas moagonda wuxandeli nasizmari: loginSi mwolares deda nazad dahRiRinebda: eli elamda, zRva bibinebda; zRvisa pirsa karavi idga, Sig qali iwva, farCa exura, farCa avxade, sami vakoce, samma kocnama feri ucvala, ferma nacvalma wigni dawera, vis gaugzavna?.. - vis gaugzavni? - RimiliT ekiTxeboda dedilo, - sulxans Tu arCils? ramazs? aba, maS vis, genacvale! - fufalas ver gaerkvia visTvis gaegzavna ustari da WoWmanobda. deda ki exveweboda loginze wamomjdars, - rad egre? warbi gaxseni, Cemo sicocxleo! gaqra Tbili sizmari... myudro logini... fufalas naTlidedas Semoesma maspinZeli glexis gamwyrali xma, cols urisxdeboda: - Tavidan momaSore, Torem SemogveCveva, CvenTan binas daidebso! - rogor daviTxovo, rom mwamlobso! amas winaTac Tavis tkivilebisagan momarCinao! - erboxali miarTvi, mamaucxondao! beriqala viTom kidec eqimbaSobda lukma-puris gulisTvis. - yvavi moxarSe ise, rom orTqli ar gamouvides, imisi wveni dalie! - morielis sisxli gaaxme da miiRe! - muxis xis wyali, miminos qoni aurie irmis qonSi, mtredis guli vardis wyalSi Caagde! mkurnal fufalas afTiaqs Seadgenda: balaxi virisgverda, RelaRuntis Ziri, tirifis arayi, aqlemis Zvali, jojoxeTis qva, eSmakis kitrana, krazana-balaxi... fufalas wamali aravis eWirveboda. arc TviTon atanda Zalas. mainc soflis imedi iyo... isev mkurnalis saxeliT cxovrobda, odesRac sxvaTa gulis damWrexaT omis kars, omis kars unda genaxaT, duqnis kars ki ara, axla rom hyrixarT mTeli dRe! - miubrunda birxlas. birxlam veRar gauZlo da gaiqca. fufalas TanamosaubreTa erTi jgufi Camoecleboda. axla sxva dedakacebi dasxdebodnen, Sinidan saWoraod, dasamTqnareblad gamoparulebi, an bavSvis saZebrad, an duqnidan navTis mosatanad gamosulebi. gamoCndeboda fufalas axali gamamwarebelic da iwyeboda fufalas axali wameba. - ehei, mercxlis Tvalebav, isev caladi xar? ratom ar Txovdebi, xom ar gadakruxebulxar? - Seesityveboda Zmobili murwa, kvimati kaci, - Tumca, sad aris Seni fandi? - arc murwam daindo nadobilari! - eh, wavida. guli waiRo Siolam! li... RvTisnieri nacnobebi SebralebiT aZlevdnen TavSesafars. beriqala Sedioda sofelSi, rogor qariSxlisagan dagvemili navi mieCqareba Tavis navsayudarSi. - iqneb ukanaskneladac movdivar Cems sofelSi? - gaifiqra sevdianad. zed gzaze, RobesTan, did fSatis Ziras, soflis areopagze, ijda qalTa sinedrioni. Tvalybedi Worelebi qaqanebdnen. ramdeni enac ki arsebobs qveyanaze, sul aq iyo najgufari: enamZle, enakvesia, enagesli, enaqarci, enamorbedi, uklito ena, enamuxlmali, ena gabneul-gamobneuli, saxriko ena, enamre, enawyalinayia, enaquxili, enamaxvili, orena... kidev davumatoT? orkapa ena, enatlekia, enaWriWina. kidev vin icis, ras ar ityvis dauyenebeli yba. Worelebma wamoanTxies gulis RarRli, daRerRes yvela, daasaxiCres, daaCinCxvares, mtveri aadines! ganze idga najafari bebia gaiane, xuTi SviliSviliT, venaxidan gamosuli TiTistars aZgrialebda, Tan almacerad gadaxedavda meWoreebs. salayboze, sxvaTa ganwilva-ganqiqebaSi, yvelaze metad basrobda eniT mqleSeli qarcecxla - dalaqis coli. qarcecxlasaTvis mTeli qveyana mouwonari iyo, ara mis nebaze gaCenili. samyaros mimarT amboxebuls, yvela aTvaluli hyavda kbilgasakravad. mas bans aZlevda mimtknari babale, romelic winaswar nazi gafrTxilebiTa da gazviadebiT mogandobda did saidumlos: - geTayva, eg sityva ki angelozma Seinaxoso. - magram TviT misganve ukve mTelma sofelma icoda. - Tqvens win ki ia da vardi hfenia! - da saocar Tavzardasacem Wors CamohyaWavda. axlac daiwyo... ra daiwyo!.. babales gadmocemiT, soflis mzeTunaxav nargizas xali marcxena ZuZus qveS rom hqonda, barem aT biWs scodnia sofelSi! - kargadac uqnia! - warmoTqva ninucam, romelsac aRarc erTi kbili ar SerCenoda ybaSi da mxolod enas alaRlaRebda. - meti ra unda waiRos amqveynidan. aba, Cemi patiosnebiT ra gavitane? diaxamc, vnanob, rom Cemi silamaze sarecxsa, qaTmebsa da saqonlis movlas gadavalie! - ra yofila Cveni sicocxle! marTlac, wamieTia, wuTis qveyana, damTqnarebas verc ki moaswrob, rom xelSi gagicurdeba... es oxeri, rogor xundeba! - Cioda isev ninuca. mze Casavalze iyo. is iyo Worelebma yvelaferi gaabaTiles, gadaabrunes da TiTqmis akldebodaT Wormaragi, aki RmerTma uSvelaT! soflis Saraze Cveni mgzavri beriqalac gamoCnda. - ager, fufalac modis! - daiZaxes erTxmad da Saras miaCerdnen. - ramdeni xania ar gamoCenila! sad ras aris gadaqinZuli? aha, gind egec, ganTqmuli mzeTunaxavi, axla safrTxobelas daemsgavsa. marTlac, ra fuWia wuTisofeli! - rogor iqneboda mzeTunaxavi? saxe ToneSi Semwvar vaSls miugavs! - gakvirvebiT ikiTxa lurjTvala gogom. fufala boxCiTa da qolgiT miuaxlovda qalTa krebas. saxe atkrecili hqonda, ofls zoldazol umarili Camoerecxa. qalebs miesalma. - kargia, rom dagvxede! sad gadaikarge? - Tvali CamogavleT! ise SegewioT mze, dedasTan mimavali, rogorc me Tqven miyvarxarT! raze zRaprobdiT? - ikiTxa fufalam, roca suli moiTqva da daxeuli qolga dakeca didi sifrTxiliT. - tial wuTisofelze, oxeri ra male cvdeba! ai, gind Sen! me rom maxsovxar, RmerTo, ra iyavi! aRar vicodi, Sen ideqi Cem win, vardi Tu broweuli? dadiodi, anaTebdi! - uTxra ninucam. fufalam Seifera... Tavi amayad gadaswia: - Cemo dao, Sen rom patarZlad mogiyvanes, me sul cxrameti wlisa viyavi. maSin yvela lamazia! saqme ari, dRes iyo lamazi, Torem warsuli silamaze Cavlili wyaliviT aris, iyo! - Seuswora fufalam. - CinCala yofila, Turme, beCavi, uamuri! - wamoedava pirsiciliT yelmZiviani qera pirbaliSa. - miwam ki dagiketos kari, Se ulxinebelo! frinvels mihqondes Seni Tmebi Tavisi budisaTvis! - wamoiklakna fufala da xelT qva aiRo. gogo gaiqca, fufalas qva SerCa xelSi. Seryeuli, gulze ekaldasxmuli idga fufala da fiqrobda: eh, ramdeni boroti adamiania qveyanaze?! amoswydes maTi fesvi da naSenio! - ai, Se eSmakis danarCeno, - da wamovida amtutebuli, Sebezrebuli fufalas mexmfrqveveli sityvebi. fufalam damSvidebac umal icoda. gaSfoTebuli male dawynardeboda: - daxeT, daxeT, sad gadamibnela dRe! sad gamitexa naTel-mironi. am babaWua feiqarma! da rodesac zemodan isev Camoiara murwam, wyromis nislyrilma fufalam ase mimarTa: - bolos da bolos, miwa varT, daviTrgunebiT! magram, Zmao, genacvalos Seni dis Tvalebi, Cemo Camoqnilo sanTelo, raT unda mawyenino? ara grcxvenian, rom am miwaze dadixar? murwam fexi gadadga wasasvlelad. - ara, ara, jer ver waxval, jer guli gamimTele eWvidan, Tu ara da sikvdilze wili viyaroT: RmerTma gagvasworos is iyos nebis myofeli! - xmali xar, amoRebuli, mZinare loms gaaRviZeb! - CaiCurCula murwam. - namtkivni guli laparakobs, gana me! - lmobierebiT eubneboda fufala, - salbuni momeci, salbuni, rom davSmvidde... sul vards mogaSli, oRond salbuni momeci! - gulis Zma xar! erTad varT

3

a al uf f

visRa axsovs? - da Tan daumata ninucas saameblad: - Senc kargi iyav, ninuci! - magram araviTari Sedareba ar gaimeta fufalam ninucas warsuli mSvenierebis gamosaxatavad. - mTvares hgavdi, ciskrianad! mliqvnelurad Seaqo ninuca babalem. fufalam iwyina metoqis xotba, isic ara gulwrfeli, umarilo gadametfaseba da qoriviT gadaxeda babales, romelic mis TvalTaxedvis qveS mwyeriviT gainaba. uxerxuloba igrZno TviTon ninucam, rom miages miugebeli, magram qaTinauri ar iuara da fufalas dasaSoSmineblad sityva qalis sxva Rirsebaze gadaitana. - saqme silamaze ki ar aris, patiosnebi viyaviT! ojaxis erTgulebi! ai, es aris Tavi da Tavi!.. - marTlac lamazi viyavi! - amoioxra fufalam, - swored vards vgavdi! alqalas, oqroqalas, TvalJuJunas meZaxdnen. - axla ki bus geZaxian! - wamoiZaxa kitriparia biWma da Tavqve mohkurcxla. - ras garbixar, sasikvdilev! me ar meSinia, axla rac ginda damiZaxon! xom mimWknari vardi var, mainc vardi mqvian! niori da xaxvi xom ara var dedaSeniviT! eh, ra lamazi viyavi! ganagrZobda fufala, - Tvaladi, tanadi, magram Siolas Sevswire ymawvilqaloba! - axlac vards ifen, - naxverad dacinviT Tqva qarcecxlam, rogorc Sesakmevi sityva, ise gaigo. samoc wels gadacilebuli fufala mainc yvelas dawunebaSi iyo. - vin ari? etyodnen, esa da es vaJkacio! - Cia Tu qia? gindac fTia iyos! erTi goSia kaci, undo viRac, JaJila Tu yaylaCa! - da zed qvasa da qacvs miayrida. - TvalSi mefuqsavateba! magas mainc ar gavyvebi, sul rom marto davrCe, mindvris TagviviT! siZulviliT sZulda axlandeli kacebi. - ese vivli, cali-rqa iremiviT! - da moiRerebda yels: - cixis amRebis Svili var! - ramdens vuyvardi... ramdeni sisxli moiRvara CemTvis! damfrTxal WivWaviviTRa var! ehe, Siola... Siola... sada xar? - erTxel, wyaroze Semxvda Siola, miixed-moixeda; rom aravin iyo, Cumad miTxra: me rom Seni saqmro viyo, geficebi, yeins ar mivcemdi salamsao! swored ase miTxra, Cemi nagonari ar gegonoT! iqve mjdarma mevele rexviam Caifrutuna. cecxli hyara fufalam: - aba, sarkeSi Caixede, viTomc Senc kaci xar, kaci ki ara, saCurCxle qvabi xar! sicili verc birxlim Seimagra. fufalam Seutia: - ras icini, nivriglejiav, doRrialav, muxis futurosaviT Tavi rom gabia da zed qinZi amogdis! - da Tvalebi siborotiT miuelvara. - aba, ra kaci xar, kuWia kacuna! Seuvsebeli jami! - da iqve mokecil dedakacebs moubrunda, TiTistars rom aZgrialebdnen: - erTi miTxariT, geTayvaT, es kacia Tu flasis naZvela? birxla icinoda... - SiolasaviT aravin gamosula, ganagrZobda fufala, - masaviT qamandari srolaSi, masaviT xmatkbili mReraSi... ra Tvaladi, ra tanadi, boWormis wminda giorgi gegoneboda! - xatobaSi davenaxe sul pirvelad, Cemi atlasur-narinjuli kabis Semxedvare gagiJebuliyo! unda gena-

- ras ambob, uwinamc Sen damayri miwasa! - ambobda saxtad darCenili ninuca. dedakacoba Sexorxlda... - aba, sityva momeci, rom Cemze Tmas gaiSli, Cemze Savs Caicvam, Cems kuboze daaxli Tavs! - da fufala azuzunda, atirda, aqviTinda aduRebuli guliT, cremldasxmuli TvalebiT. ninuca tiroda, dedakacebmac cremli gaSales. gasaTxovari gogoebi ikbinebodnen. - oho, ZuZuTa nukrs damixedeT! - Cemo miwis damyrelo, Cemo damsudvrelo, Cemo mokeTev, sul leqsiT damitire, Sen genacvale, cremlSi gatarebuli sityvebiT! - ixveweboda Tavmoreuli, yvelasagan gariyuli, uStovo xesaviT marto, yinva-sicxeSi Camomwvari fufala. - sul caSi adiodes Seni tirili. xom ici, upatrono var, litao. aravina myavs gulSematkivari! - kankalebda aZagruli, sayelocremliani, loyaze kurcxlmiwebebuli, minacrebuli fufala. - cremlis RvarCqers dagiyenebT, Tu ginda danCqersac! - frutunebda lurjTvalasTan erTad mzevardamomavali pirbaliSa. Tavdadrekili, gadasvenebuli, Ronemixdili fufala kunZze ijda gulgadaleuli da litris wyliT abrunebdnen. bolos, rogorc iyo, daSoSminda fufala. ninuca ar moSorebia. Sin undoda waeyvana, magram xepre qmrisa eSinoda, orives karSi gamogvyriso, gaijejilebso, sad maqvs magis Sesanaxi lukmao! bolos kitriparia biWma xmamaRla daiZaxa daSlis niSani: Citma Tavis bude iciso! kidev erTxel miesayvarla ninuca bodiSiT da Sinisken gaeCqara. mepurmarile aravin gamoCnda. bindi gamuqda... fufalam gaSala qolga da laslasiT gaudga gzas. saiT? TviTonac ar icoda! bindSi gaSlili qolga rom dainaxa, - mze ar mogekidoso, geslianad miacecxla qarcecxlam. - xedavT, cicinaTela Tavis Suqs misdevs! - dascina lurjTvalam. - Wrelo pepela, gafrindi nela! - misZaxoda pirbaliSa. - iciT, ra saidumlos getyviT? - borotianma qarcecxlam didmniSvnelovnad pirze xeli miido da garindda.

- da TiTqos Siolad esaubreboda: erTi viyavi, raT movkvdio. - eh, vuyvardi, ormoci wlis winaT vuyvardi! - raT ginda ormoci wlis damiwebulis siyvaruli, ra bedenaa! - siyvaruli ar kvdeba! - nazad upasuxa fufalam da Tvalebi aacimcima. - gmiri iyo, mdidaric, lamazic, magram ar miyvarda da ar gavye! ai, sad iyo, Zvelad qalis patiosneba! mdidari iyo, mdidari, simdidre-Seuzomeli, Seuwoneli, magram ar gavye; arc piroba mimicia, Cqamic ar damiZravs! - eg Siola vinRa iyo, rodis cxovrobda, warRvnis aqeT, Tu warRvnis iqiT? - ikiTxa lurjTvalebam. - Rvrna Sen da warRvna! - gaalmasdeboda fufala. - diamc, gagiJebiT vuyvardi Siolas! daCoqili mexveweboda, - erTi dRe SenTan mamyofa da ukvdaveba damalevinao. ar gavye colad, magram miwaSi venacvale! fufalas sityviT, Siola ormoci wlis winaT momkvdariyo. sofelSi ki aRaravin iyo Siolas maxsovari. - diaxamc, saqveyno kaci iyo Siola da mainc ar gavyevi! - ar gahyev da axla sauZlureSi amohyof Tavs! - danestra dedakacebSi isev Semoparulma kitripariam; magram iseTi daubriala fufalam, rom kitriparia biWi Tavqve garboda. - mglis piri Sen da qoris klanWi! - gaadevna fufalam. gzaze cxvrebi Camoatares. - Cveni soflis mTa-bari mTlad Siolas cxvriT iyo Sexurxluli. am soflis sasaZovre Tu saTibi Siolas saqonels eWira! - amboben, sxvaTa mojamagirobaSi mokvdao! Tu zRvasaviT mdidari iyo, sxvas rad edga mojamagired? - geslianad SeekiTxa lurjTvala. - ara, is sxva Siola iyo, sxva gvarisa! - da fufala ufro gazviadebiT ganagrZobda: - piris margaliti eyidna CemTvis Siolas, oqros jaWvic, lalis sayure, beWedi, yidviT ki eyidna, magram SiSiT veRar gamoegzavna CemTvis! sul erTia, ar miiRebso, ar mikadrebso! aravin icoda, marTla Tu iyo amqveynad fufalas mijnuri Siola; marTla oqros jaWvs ugzavnida Tu ara? - aba, ra kaci yofila Seni Siola, - mecxvare kaci, wverCamobanduli, qacvisagan Camoglejili, wvima-avdrisagan Camosvelebuli, CamoRaruli! wavida Siola, maisis wyali dalia! ras mistiri, ras gamoelodebi? - ara cxreboda murwa. - mecxvare ki ara, cxvris patroni

Sezrdilebi. veraferi gamigia, tvinis Zafi dameqsaqsa. raT unda mawyenino, Se uRmerTov! Tu Cemgan rame gewyina, guli gaviwmindoT, vTqvaT yvelaferi TavwayriT, bolomde vTqvaT da gavaTavod! - salbuni momeci, salbuni! - emudareboda Tavdaxrili, miwas Camcqeri fufala murwas. magram murwa ukve gaparuliyo. ise garTuliyo fufala Tavis mWvrmetyvelebaSi, Tavi roca aiRo, murwas magier-moRimare axalgazrda qoria idga mis winaSe. - es viRaa, saidam moTreula? - wiwmatis totze vijeqi, wiwmatis toti momityda! - wamoiZaxa qoriam. Seni kubos ficris saTlelad viyavi, axla moveli, rom kubos zoma agiRo, xom gaige? - Tavxedad Caumargalita qoriam. fufala gafoTda, magram yuri moiyrua. - ho, es Sena xar, mucelav, qoro, boriaqaro, sofeli rom gaacie! Seucecxla fufalam. qoria xom ganTqmuli qurdi iyo, mtacebeli! da Tanac fufalas utifari mwvalebeli! - isev Tavidan daiwyo fufalas wameba. mze Cadioda... asaRamurda... bindi daeca soflis Saras. - ufalo, Sen damexe, dawvi, danacre Cemi mter! uZilo matli sWamdes jojoxeTSi! - iZaxoda daRlili wamebuli. Saraze naxiri gamoCnda. dedakacoba wamoiSala. fufalac wamodga, Caacqerda ninucas da ucbad orive xeliT Semoexvia. zogni iqve darCnen cnobismoyvareobiT. - ninuci, erTi umfarveli gogo var, xom gamikiTxav, roca movkvdebi? ninuca SekrTa, ras ambobo, da miesiyvarla. - ara, xom damitireb Seni lamazi TvalebiT? namdvili cremliT, gulis atirebiT, xom loyas Camoixokav, Camoikawrav?

- gviTxar, Seni Wirime, gviTxar, Tavs Semogevle! - Semoexvivnen darCenilebi, magram qarcecxla ase iolad rodi gaimetebda saidumlos. - iciT ra?! - iZaxda xmaSekidebiT. - Cqara, gviTxari, Torem Sin saxres ver gadavurCebiT! bolos qarcecxlam, rogorc iyo gaamJRavna didi saidumlo: - ise ara yofila Siola amqveynad, rogorc me ara var exla dedofali! - warmoTqva CamarcvliT. - rogor, Seni Wirime, es rogor? eldanakraviviT ekiTxebodnen qarcecxlas, - wminda giorgi, Sen gviSvele! - ise! sul fufalas mogonilia! Siola arca yofila amqveyanaze, arc aravis unaxavs... iseve, rogorc misi wamlebi! - im Wrel boxCaSi marTla wamlebi ki ar uwyvia! ara, sayvarlebo, Cemo sicocxleebo, - agznebiT qaqanebda qarcecxla, - ferumarili ulagia, gunda, laxustaki, zira, qarvaxuTo, zeTebi, saxes rom iTiTxnis yoveldRe, silamazis nakvalevi mainc SevinarCunoo! rom Caiketeba xolme, gana marTla wamlebs amzadebs. jer nebivrad gamoiZinebs, mere jibis sarkes daidgams win da Tavs ilamazebs... - uyureT, mag peweniks, TvalTmaqcs, rogor gvatyuilebda! erTi uyureT! - viSviSebdnen dedakacebi. lurjTvala da pirbaliSa zeimobdnen, yvelaze metad kitriparia xtoda gaxarebuli. fufala mihfarda iqve orRobes mosaxvevSi Tavis qolgiT, boxCiTa da TeqvsmetnaWriani kabiT. midioda puruWmeli, dabegvili, moTuTquli, daqolvili, nawamebi, da ar icoda, rom ukve gacemuli iyo yvela misi didi saidumloeba, rom xvalidan ukve mzaddeboda misTvis golgoTa, axali jvarcmiT...

4

news

saqarTvelo poeziis dedofals gamoeTxova... Tavzardamcemma cnobam SeZra sruliad saqarTvelo. 49 wlis winaT, martis uamur amindSi, mTawmindis miwam miibara qarTuli poeziis mefe - galaktioni!.. 49 wlis Semdeg, martis uamur amindSi, mTawmindis miwam miibara qarTuli poeziis dedofali - ana!.. mravalsaukunovanma qarTulma mwerlobam, qarTulma kulturam, qarTulma sulierebam umZimesi, aunazRaurebeli danaklisi ganicada. gardaicvala didi qarTveli poeti da sazogado moRvawe, SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo, galaktion tabiZis da sabas premiebis laureati, poeti-akademikosi, Rirsebis ordenis kavaleri ana kalandaZe. 15 marts, qarTvelma erma poeziis dedofali mTawmindaze miacila da poeziis mefis gansasvenarTan axlos miuCina saboloo gansasvenari. prezidentis sulis mosaxseniebeli paraklisi qaSueTis eklesiaSi zviad gamsaxurdias 69 wlis iubilesTan dakavSirebul sulis mosaxseniebel parakliss daeswrnen saqarTvelos pirveli prezidentis TanamebrZolebi, mwerlebi da aTobiT moqalaqe. odnav mogvianebiT, paraklisis aRvlinebis Semdeg, sityva warmoTqva moZraoba `Tavisuflebis~ liderma konstantine gamsaxurdiam. - Zvirfaso megobrebo, Zvirfaso qalbatonebo, aq dRes SevikribeT im adamianis gasaxseneblad, vinc gansazRvra Cveni gza da vinc mamulis TavisuflebisTvis ibrZoda. arc erT saxelmwifo moRvawes ar eRirseba gardacvalebidan 15 wlis Semdeg amdeni xalxis Sekreba televiziiT gamoucxadeblad qaSueTis eklesiaSi zviad gamsaxurdiasadmi moZRvnili leqsi waikiTxa poetma nodar jalaRoniam. mogvianebiT politikurma partia "Tavisuflebam", gaerTianebuli opoziciis warmomadgenlebma da zviad gamsaxurdias TanamebrZolebma mTawmindis mweralTa da sazogado moRvaweTa panTeonSi zviad gamsaxurdias saflavi yvavilebiT Seamkes. kaxi kalaZe bizness iwyebs saqarTvelos yofili premier-ministri zurab noRaideli da `milanis~ qarTveli legioneri kaxi kalaZe erToblivi biznes-proeqtis `kala kapitalis~ ganxorcielebas iwyeben. biznes-jgufi saqarTveloSi ucxouri da qarTuli kapitaliT dafinansdeba da investiciebs sam sferoSi energetikaSi, developmentSi da sabanko proeqtebSi Cadebs. axali bankis `progres bankis~ gaxnas `kala kapitali~ seqtembrisTvis gegmavs. banki universaluri ti pis iqneba da klientebs maRalxarisxian sabanko momsaxurebas SesTavazebs. hidroenergetikaSi `kala kapitali~ muSaobas ramdenime mimarTulebiT apirebs: hesebis mSenebloba, navTobmompovebiTi saqmianoba da alternatiuli energiis wyaroebis aTviseba. `kala kapitalis~ yvelaze masStaburi proeqtia `arsenali~, romelic 10 weliwadSi samebis sakaTedro taZris mimdebare teritoriasTan axlos, 80 heqtarze mini qalaqis mSeneblobas iTvaliswinebs. proeqtis ganxorcielebisTvis `kala kapitali~ 1,5 amerikul dolaris investicias moizidavs. samSeneblo kompleqsi moicavs samTavrobo da sacxovrebel kompleqsebs, sakonferencio centrebs, vilebs, `a~ klasis ofisebs da komerciul farTebs, aseve skolebs, saavadmyofoebs, 5varskvlavian sastumroebsa da gasarTobi tipis dawesebulebebs. winaswari prognoziT, proeqti `arsenali~ saqarTvelos mTliani Sida produqtis erTprocentian zrdas da 25 aTasamde samuSao adgilis Seqmnas ganapirobebs. qarTul films holivudSi iReben filmis moqmedeba iwyeba ierusalimSi jvarosnebis Sekrebidan. axalgazrda mefe ierusalimisa bolduin meore saubrobs selCukTa imperiis saSiSroebaze, rom isini ukve evropis dasapyrobad arian gamzadebulni. es saSiSroeba ki mTel saqristianos emuqreba... bolduin meore daxmarebas sTxovs daviTs, qarTvelTa mefes - ase iwyeba filmi, romlis gadaReba ukve mimdinareobs holivudSi. mravali mwerlis, Semoqmedis ocneba iyo Seeqmna daviT aRmaSeneblis Sesaferisi nawarmoebi. albaT, yvela drois reJisoris natvra iyo gadaeRo filmis didgoris velze eniT uTqmeli, grandiozuli sabrZolo bataliebiT, mebrZolTa rainduli SemarTebiTa da yiJiniT, cxenTa WixviniT, abjris CxaruniT... didgoris gamarjvebiT daviT aRmaSenebelma gadaarCina ara marto saqarTvelo, aramed mTeli qristianuli samyaro. rom ara qarTvelTa mefe, vin icis rogori saxiT iarsebebda qristianuli evropa. dRes ki mTelma saqarTvelom icis, rom msoflio male ixilavs istoriul, legendarul films didgoris Sesaxeb. daviT aRmaSeneblis rolze miwveulia qarTveli msaxiobi elguja burduli. filmis Semqmneli da scenaris avtoria axalgazrda reJisori nikoloz xomasuriZe aSS Tavs damarcxebulad ar Tvlis TeTri saxlis administracia buqarestSi gamarTul natos samitze saqarTvelosa da ukrainisaTvis aliansis wevrobis samoqmedo programis miniWebaze uars sakuTar damarcxebad ar CaTvlis. amis Sesaxeb gancxadeba TeTri saxlis maRalCinosanma gaakeTa. - aq damarcxebaSi ar aris saqme. sakiTxi ubralod, mdgomareobs imaSi, SeZlebs Tu ara aliansi gaerTianebas da imis demostrirebas, rom aliansis kari axali wevrebisTvis marTlac Riaa, - ganacxada buqarestSi amerikis administraciis warmomadgenelma, romlis gamosvlis stenograma TeTri saxlis administraciam gaavrcela. amerikuli sainformacio saagento `asoSieited presi~ ki iuwyeba, rom prezidentma buSma mtkivneuli di plomatiuri marcxi ganicada, rodesac aliansis wevrma-saxelmwifoebma misi winadadebebi yofili sabWoTa respublikebis - saqarTvelosa da ukrainis Crdiloatlantikuri aliansis wevrobisken mimaval gzaze dayenebis Sesaxeb ugulebelyves. aSS-s sainformacio saSualebebi iuwyebian, rom aliansis wevrTa vaxSmis dros, romelic dagegmilze ori saaTiT metxans gagrZelda, buSis winadadebebis winaaRmdeg, sul mcire, aliansis wevri Svidi qveyana gamovida. aSS-s prezidentis winadadebebis winaaRmdeg wavidnen: germania da safrangeTi, maT mxari ki italiam, ungreTma, belgiam, niderlandebma da luqsemburgma dauWires. quTaisi maJoritarebma walekes quTaisis maJoritar deputatobis msurvelebi dRiTi dRe matulobs. cnobilia isic, rom parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe quTaisidan kenWs aRar iyris. nacionaluri moZraoba burjanaZis gundis wevrs, eqim gogita gegelaSvils waradgens, opoziciis kandidati ki gubaz sanikiZe iqneba. gavrcelebuli informaciiT, maJoritarobaze pretenzias acxadebs msoflio Cempioni WidaobaSi beso miqelaZe, romelic amJamad quTaisSi biznesiT aris dakavebuli. savaraudod, kenWisyras apirebs imereTis yofili gubernatori Temur SaSiaSvili.

8 noemberi ilias dabadebis dRea ucnaurad Seegeba saqarTvelo ilias dabadebis 170 wlisTavs. sataxto qalaqSi mZvinvarebda ganukiTxaoba da srul usamarTlobis dResaswaulSi iyo Sesuli qveyana. usastikesad gausworda xelisufleba Tavis mowinaaRmdegeebs - saSvidnoembrod rusTavelze saakaSvilis `turebma~ damartoxelebuli moSimSileebi scemes da araadamianuri siZulviliT, kacTmoZuleobiT miitanes ieriSi gamTeniis xans moSimSileebze, TiTqosda teritoriis nagvisgan gasufTavebis momizezebiT. qarTulma ganaxlebulma policiam amiT aCvena sazogadoebas is, rom igi aRar aris Jargonul enaze rom vTqvaT `ZaRli~, igi `turad~ gadakeTda Tavisi mrwamsiT, gonieri diapazoniTa da miswrafebebiT - turam icis rodis unda daesxas Tavs masze Zlier mowinaaRmdeges, - roca es ukanaskneli an daberdeba, an dauZlurdeba. sxva SemTxvevaSi turas gardauvali marcxi moelis. am fsiqologiiT movida saakaSvili xelisuflebaSi da turis fsiqologiiTve surs SeinarCunos Tavisi xelisufleba, raTa gamudmebiT gaaCndes Zala-ufleba. ilia ki qarTveli xalxis Tvisebas ase axasiaTebda asocda Teqvsmeti wlis winaT da mis Semdegac mniSvnelovnad ara Secvlila ra qarTveli kacis fsiqikaSi, `CvenisTana bednieri gana aris sadme eri?! mZime yalniT, lamaz falniT morTuli da mSvenieri; uwyinari, uCivari, qeddrekili, madlieri; uSfoTveli, qvemZromeli, rigiani, wesieri; yovlad mTmeni, viT jor-cxeni, naxedni da Ronieri...~ asea, rodesac dilis cema-tyepiT (moSimSileebis cema-tyepiT, xazgasmiT minda aRvniSno - m.k.) guls ver ijereb bolomde da Seni policiuri xepre gonebis namoqmedaris wyalobiT gaaZliereb opoziciis rigebs da mere ufro meti Zalisxmevis xmareba dagWirdeba sruli `gamarjvebisaTvis~. es isaa, diakvani rom Seaxsenebs oxroxine mRvdels, `ar gaulawuno, Torem xels Semogibrunebso...~, erT qaTamze sulwaZleul oxroxinesaviT, mTavrobamac sakuTar vnebebze kontroli dakarga karvebis xsenebaze da opozicia samarcxvino wagebisagan ixsna da igi gadaaqcia sakuTari vnebaTaRelvis msxverplad. amaze ukeTess opozicias ver gaukeTebda, TviT xuTmilioniani demonstracia rom CaetarebinaT TbilisSi. im diakvanma ki gaafrTxila oxroxine, magram mTavroba aravis gaufrTxilebia, xels Semogibrunebeno, Seubrunes kidec xeli da mere rogor... xalxi matulobda da matulobda rusTavelze da policiac uZluri xdeboda dapirispireboda egzaltirebul brbos. Zalas Zala daupirispirda da am oromtrialSi mogebuli orive mxare Taviseburad darCa, gamarjvebuli ki mxolod opozicia, es is opozicia, romelic wina dRis monacemebiT Tavisi umweobisagan ukve suls Rafavda. da yvelaferi es ilias dabadebis wina dRes, im iliasi, visi portretic didis ambiT hqonda Camokidebuli saakaSvils buxris Tavze da iqedan iZleoda direqtiva-interviuebs; im iliasi, romelmac ganWvrita asocda Teqvsmeti wlis winaT qarTuli xasiaTi da Tqva iseTi ram, gegoneba sul raRac saaTnaxevris win daamTavra kacma axali leqsis wera da gvikiTxavso, `CvenisTana bednieri gana aris sadme eri?! yvela unji, yvela munji, gulCvili da lmobieri; Tvalabmuli, Tavakruli, pirs lagami zomieri; yvela yrui, yvela crui, Wkvadamjdari, gulxmieri; mcire, didi yvela flidi, cuRluti da mankieri...~ rom ver Caacxres xalxis mRelvareba, omoni moiSvelies, - es zombirebuli robotebi, quCa-quCa sdies gaqceul xalxs, Suka-Suka urtyamdnen grZel xelketebs, vinc fexTqveS wamoedeboda, Telavdnen. rusTavelidan saomarma operaciam gadainacvla riyeze. ai, riyeze iyo, rac iyo. xelis Semobrunebac aseTi undoda. daasisxlianes gaTiTokacebuli saakaSvilis `turebi~. veRar Sveloda principi - Zala erTobaSiao, gamxecebuli brbo SiSveli xelebiT ieriSze gadavida da dauzogavad gausworda SeiaraRebul brbos. situacia praqtikulad umarTavi gaxda. magram yvelaze samarcxvino kadrebi mTels am vakxanaliaSi iyo is, sadac rusTavelze ganlagebul SeiaraRebul brbos sataxto qalaqis sakrebulos wevrebi ulocavdnen gamarjvebas da madlobas uxdidnen

ase rigad rom daicves maTi gancxroma. msgavsi umsgavsoba da znedacemuloba cota Tu axsovs saqarTvelos istorias da rac axsovs, isic istoriisTvis cocxal kadrebad aRaraa SemorCenili. am kadrebis Semyure davrwmundi daviT mefsalmunis pirvelive sityvebis WeSmaritebaSi, `netar ars kaci, romeli ara mivida zraxvasa uRmrToTasa da gzasa codvilTasa ara dadga da sajdo-

`jansaR cinizms sWirdeba warmosaxvis afeqti da pragmatul nihilizms foCiani kamfeti daviwyebas mivandoT, viT dasvrili salfeTqi, qaTamiviT dakluli moqalaqe kapeti.* enis Sor labirinTSi aq Casmuli matia, da satirul xafangSi satyuara mCatea, saxrCobeliT, najaxiT aradasjis qartia mxolod giliotiniT mkvidrobs demokratia. artur urartueli (`winasaarCevno ocneba~)

Zveleburad

melsa uSjuloTasa ara dajda~ (fsalmuni I, statia I). saakaSvili ki dascinoda - `Ripiani policielebio~, ai, eseni arian, rac ariano. xuta ufross, Tundac `ZaRls~, saukeTesod esmoda, visTvis unda ekbina, ra doziT ekbina, ratom ekbina, Tundac udanaSaulosaTvis, Tundac damnaSavisaTvis. igi yvelafers TviTon akeTebda, individi iyo da Tavisi ZaRluri gagebiT esmoda, rom misTvis ar arsebobda dauZleveli Zala da tyviaze SubliT midioda, uazro riskis fasadac ki da gaiZaxoda - `me TviTon, me TviTon~. aq saxe Camoyalibebuli iyo, saxe individi, erTs meorisagan rom gamoarCevdi - Rirseuls Tu uRirss, magram mainc individs da mainc sakuTari RirsebiT, uRirsis niRbiT. xuta ufrosi ar ikadrebda sakuTari xalxis darbevas, arc utifari ufrosebisagan miiRebda molaqucebas imisTvis, rom im ufross misi ufrosisTvis daemtkicebina, rogori erTguli iyo patronis. xuta ufrosma icoda patronTan urTierToba, magram Tavisi Sinagani naturidan gamomdinare uflebas ar aZlevda patrons udierad mopyroboda Tavis, rogorc qveSevrdomis reputacias. xalxsac ase Tu ise is ormaneTiani policieli erCivna, vidre es kacismkvleli usaxo saxeebi. eseni ar arian pirovnebebi, ver isaubreb patrulze rogorc personaze, rogorc wes-rigis damcvelze. am SemTxvevaSi waSlilia pirovnebis individualizacia. isini Zlierebi arian mxolod maSin, Tu arian jgrod da Tu mowinaaRmdege an martoa, an sustia, an dauZlurebuli. sxva SemTxvevaSi patruli warmoadgens laCrebis xrovas. rusuli gamoTqma arsebobs, romelic maT naturas srulad asaxavs - Blen yf `ehf~! xuta ufrosisgan gansxvavebiT. ilia ki Tavis tragikul aRsasrulamde 36 wliTa da 1 dRiT adre ase werda, werda da Tavis naazrevSi dRemde ar Semcdara, isev amarTlebs qarTveloba didi qarTvelis dakvirvebas sakuTar Tavze, sakuTar TavSi mTeli eri rom igulisxmeba, `CvenisTana bednieri gana aris sadme eri?! mtverwayrili, Tavdaxrili, yovlad uqmi, udieri; uzRudoni, gzamrudoni argamtani da cbieri, mtris armcnobi, moyvris mgmobi, gareT mxdali, Sin Zlieri; ar-ris mqone, ar-ris mcodne, uzrunveli da mSieri. CvenisTana bednieri kidev aris sadme eri?~ TiTqosda yvelaferi rigzea - yvela drois qarTveloba am leqsSi epoqis analogs xedavda, magram siRrmiseulad ar Cakvirvebia leqsis TiToeul muxlTan ra msgavsebas poulobda, ratom da raSi gamoixateboda identifikacia. erma mTlianobaSi SeiTvisa yvela is mankiereba, rac gamoTqmuli aqvs ilias. esaa mxolod, rom sanoembro manifestaciebi imas niSnavs, rom saqarTvelom agoniaSi Cavardnas SeebrZola. TviT am brZolaSi gamoixata metwili uzneobani. ers ki swyuroda da swyuria am simaxinjeTagan gankurneba. ar daacala saakaSvilis xelisuflebam darbeulebs gonze mosvla ­ riyezec miakiTxes, telekompaniac daarbies da gza gauxsnes aTasi juris laquca avantiurists. ilias iubiles saqarTvelos saxelmwifo sagangebo mdgomareobiT Seegeba da Tavisufali sityvis CaxSobiT. arafers vambob mZime yalansa da lamaz falanze. Cven rom uwyinarebi da uCivarebi varT, es, Tu ar CavTvliT SevardnaZis TerTmetwliani meored-mosvlis saSinelebas, saakaSvilis oTxwlianma hari-haraleze gatarebulma saprezidento epopeamac saukeTesod daadastura. Cven rom uSfoTvelebi da qvemZromebi varT, amas yovelwliurad vadasturebT; saakaSvilTan bolodroindelma nebismierma winasaarCevno Sexvedrebma saaSkaraoze gamoitana Cveni es mankiereba. zemoTqmuls TviT iliac adasturebs, rigiani da wesierebi varT, Tanac jor-cxeniviT yvelafris mTmennio, radgan saukeTesod varT naxedni, da

sonaturi

naxedni imitom varT sanimuSod, rom Zlierebi varT! zogierTebs es Tezisi eris uaryofiT Tvisebad moeCveneba, me ki vityvi, rom Cveni sakacobrio Rirebuleba am Tvisobriv niSSi mdgomareobs. ilia nakls Tu amxels, Rirsebebsac TvalsaCinod warmoaCens am leqsSi. unji da munji garkveul dromde varT da es Cveni sisulele ki ar aris, aramed is, rom Cven gulCCvilni da lmobierni varT ­ swored rom qristianuli morali erovnulobis ganmsazRvrel saxed warmoCinda qarTvelobisaTvis da igi iafeturi rasis xasiaTTan organulad gaigivda. Tvalabmuli, Tavakruli da pirs zomieri lagami rom gvaqvs, es Cveni brali ki ar aris, igi eris bedisweraa, promeTes mijaWvvebaa kavkasionze (amad aRviqvam me am sityvebs) da igi araTu gasakili, an saamayod warmosaCeni, es Cveni yofis obieqturi realobaa da sxva araferi. marTlac, yvela vyruobT da vcruobT, erTmaneTs vacurebT. miuxedavad amisa, mainc Wkvadamjdarebi da gulxmierebi varT, amiT vabaTilebT Cvens sicuRlutesa da flidobas. Tavi rom dagvaxrevina mterma, imitom wagvayara mtveri msoflio asparezze. Sedegad uqmoba da udieroba dagvCemda xasiaTSi, Cvenda uneburad da Cveni nebis sawinaaRmdegod, radgan Cven umaqnisebi ar vyofilvarT. esec Cveni odiTi ubedurebaa ­ argamtanebi da cbierebi Tavadve vimrudebT sakuTar gzas, ise vamrudebT, rom zRude ar gaaCnia Cvens gaqanebas. amitom ver (an ar) vcnobT mters da vgmobT moyvass. es araa romelime konkretuli xelisuflebis brali, an romelime mTavrobis mimarT Tqmuli, - es mTeli eris Sinaganawesia, radgan - `rac yofila, igive iqneba da rac momxdara igive moxdeba; araferia mzis qveS axali. naxaven rasme da ityvian: aha, axali. esec yofila Cvens winare saukuneSi. ar darCenila xsovna imaTi, vinc winaT iyo; da momdevnoebic, vinc iqnebian, ar gaixsenebs maT momavali. me, eklesiaste, mefe viyav israelisa ierusalimSi... ganvicade yoveli saqme, rac ki momxdara mzisqveSeTSi; da aha, vcani ­ amao aris yvelaferi da qaris devna. gamrudebuls veRar gamarTav, xolo nakluls veRar Seavseb.~ (eklesiaste, Tavi I, statiebi 9-12; 14-15). ase rom, SeegebeT iliaobas mware sinamdviliT.

sonaturi alegros qarTuli modelis detalizeba musikalur TeoriaSi arsebobs simfoniisa da sonatis struqturuli forma, sadac wamyvani roli eniWeba siCqares da ZiriTadi Temis ganmeorebas sxvadasxva tonalobiTa da sruliad gansxvavebuli ampluiT, aseve gansxvavebul fabulaSi, rasac emateba, an akldeba mTavari - melodiuri qargis raRac detali, romelic SemomRerebiT rols asrulebs sonatur alegroSi, an arada erTi detali enacvleba meores garemoebasTan Sesabamisad, raTa ar Seiqmnas vakuumi srulfasovnebis. yvelaferi es dinamikaSia gadawyvetili, melodiis Tanmxlebi harmoniac TavisTavad metad mdidrdeba da msmenelisaTvis misaRebia igi esTetikis TvalsazrisiT, radgan nawarmoebi ar tovebs mowyenilobis STabeWdilebas. TavisTavad am formaSi Cadebulia idea improvizaciis. sonaturi alegro sami didi nawilisagan Sedgeba (esenia eqspozicia, damuSaveba da repriza). am modelSi centraluri adgili uWiravs or kontrastulad sapirispiro polusebze mdgar saxeebs (saxeSi SeiZleba igulisxmo rogorc mxatvruli, aseve politikur-sazogadoebrivi, an ideologiuri saxeebi da sxv.). qarTul realobaSi es fenomeni Seiqmna saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenisTanave, romeli figura, saxe, ideologiuri gaerTianeba rogor udgeboda am sakiTxs, vis ra undoda da vis ra ara, amazea saubari. erTmaneTTan dapirispirebac mxolod am niadagze xdeboda. ase iyo gawyobili Jordaniaseuli pirveli respublikis preludia da preludiam asaxva hpova didi pauzis Semdeg saqarTvelos mesame respublikis SeqmnisTanave. repr-

izas elementebi mesame respublikam pirvelisagan memkvidreobiT miiRo ­ esenia dapirispirebul mxareTa midgoma saxelmwifoebriobisadmi, politikuri orientacia da msgavsi detalebi. erTia gansxvaveba mxolod, rom pirveli respublikisagan gansxvavebiT mesame respublikis pirveli xelisufleba aSkarad idga erovnul niadagze da misi damxoba moxda pirveli respublikis aseve devnili xelisuflebis ideologiuri memkvidreebis mier. am SemTxvevaSi sonatur alegroSi Semovida axali Tema - msxverplis gardauvali aucileblobisa. maSin, roca pirveli respublikis msxverpli iyo abstraqtuli gageba ­ eri da saxelmwifo (TviT saxelmwifoebriobis mTeli atributi) da am msxverpls eniWeboda meorexarisxovani roli, mesame respublikis msxverpli konkretuli pirovneba gaxda - saxeldobr zviad gamsaxurdia. amiT qarTulma sonaturma alegrom SeiZina simZafre. Semdeg iyo aseve didi pauza, isev simZafre, isev pauza da isev simZafre. magram TiToeul Temebs Soris manZili mokldeboda da lodinic Sesabamisad ufro asatani gaxda. pirveli samocdaaTwliani pauza pirvel reprizSi TerTmet welSi Caetia, meore reprizSi ki TerTmetwliani uZraoba oTxma welma moicva, e.i. `matrioSkas~ principi aTamaSda politikur avanscenaze. kontrasti aqac TvalsaCinoa da siswrafis efeqti aiTvisa damaZinebelma garemoebam. alegro adajioSi ganxorcielda da mainc ar dakargvoda Tavisi tempis mniSvneloba. disonansma warmoaCina konfliqti TviT eqspoziciuri kvanZis damuSavebaSi ­ urTierTbrZola, urTierTdapirispireba, TviT sakuTar wiaRSi wamyvani partiis mosapoveblad (musikaSic da politikaSic es sityva aqtualuria da amadac mravalmniSvnelovnad vxmarob mas am konteqstualur fabulaSi). amitomaa Cveni dRevandeli realuri yofa sxvadasxva TvalsazrisiT saqarTvelos saxelmwifoebrivi ganviTarebis garkveul etapebis analogia-ganmeorebad miCneuli. Temebic, konfliqtebic, ideebic da Tundac ideologiuri bazisic garkveulwilad daeqvemdebara sonaturi alegros principebis matrioSkul masStabebsa da parametrebs. arada qarTveli eris istoriuli misia ar warmoadgenda sonaturi alegroTi msoflio garTobas. mas ufro didi roli ekisreboda sakacobrio civilizaciaSi. qarTvelebi odiTganve viTvlebodiT wmida graalis mcvelebad, mefe arturis sulier moZRvrad, misteriuli evropis mesaZirkvled, evropisa, romelic iniciaciisaTvis yovelTvis saqarTvelos mimarTavda. menestrelTa simReraSi mefe-xuces ioanes (igive presviter ioanes) ­ daviT aRmaSeneblis `galobidan~ sazrdoobdnen. ase mRerodnen menestrelebi - `jari ubedurebis iaraRia, amitom keTilSobili mmarTveli ar miiswrafis misi gamoyenebisaken. is iyenebs mas mxolod maSin, roca amas aiZuleben. mTavari ­ simSvidis SenarCunebaa, gamarjvebis SemTxvevaSi ki sakuTari Tavi ar unda ganadido. sakuTari Tavis gamarjvebebiT gandideba niSnavs gaixaro adamianTa mkvlelobiT, mas visac uxaria adamianTa mokvla, ar SeuZlia moipovos TanagrZnoba qveyanaSi. keTilSobileba miiRweva garjilobiT, xolo ubedureba warmoiSoba Zaladobidan~. TviT konfliqtis pirdapiri wyaro organulad dakavSirebulia sonaturi alegros modelTan - konfliqti arCevnebisa da buntis inspirirebisa. mainc da mainc afiora iwyeba garetaqtiT, romelmac TiTqosda unda daiwyos axali melodiuri Tema, sinamdvileSi ki ukve kargad nacnobma adajios Temam unda ganagrZos aqtiur moqmedeba. kanonzomiereba roca iTxovs arasrul taqts saarCevno pauziT, ZiriTadi partia im pauzaSi ganagrZobs legatos, raTa Seuwyvetlad gadanacvldes Zveli Tema garetaqtidan (winasaarCevno dapirebebidan) momdevno taqtSi. ZiriTadi birTvi ki moiTxovs axal Temas. gamarjvebuli sonaturi alegro ki ganagrZobs Tavis melodias mTeli nawilis dasasrulamde. ai, am dasasruls agresi-

5

ulad aqtiurdeba gabriyvebuli massa da isev iwyeba bunti, arCvenebi da oTxwliani moTmineba da isev epoqis dasasrulis molodini da isev legato pauzis nacvlad da garetaqti da a.S. swored garetaqtis poziciaSi vimyofebiT axla. Cvenma mTavrobam (Tu amas mTavroba hqvia) misi winamorbedisagan gansxvavebiT ideaSi Semoitana masiuri rbeva yvelasi, vinc gzad gadaeRobeba, da am Tavisi namoqmedaris gamarTleba: degaCnda agreTve Zalauflebis warTmevis Sesaferisi momentis SerCevisa da gamoyenebis SemTxvevebi maSin, roca amasTanave amisda sawinaaRmdegod Seiqmna xelisuflebaSi ganusazRvreli vadiT yofnis praqtikuli gamoyenebis SesaZlebloba ama Tu im Sav-bneli saqmeebiT. arCevnebis fenomeni erTisTvis gaxda aTasnairi maqinaciebis mofiqrebis saSualeba, meorisTvis ki revoluciuri aRtkinebis dasawyisis niSani. erdamaxasiaTebeli Tvisebis gamo - prezidentis wodebasTan dakavSirebuli privilegiebis, upiratesobis, pativis SenarCunebis surviliT. deputatTa palata daicavs, airCevs prezidents (...) maSin prezidentis Zalaufleba gaxdeba samizne yovelgvari TavdasxmisaTvis, magram mas Cven mivcemT Tavdacvis uflebas, xalxisadmi mimarTvis saSualebiT. garda amisa Cven prezidents mivcemT samxedro mdgomareobis gamocxadebis hitleris satelefono saubrebi, Tu rogor gegmavT kenedis mkvlelobas. aseTi ramis mosmenis Semdeg wagixdeba mxar-TeZoze wamowolis xalisi. ase imarTeba samarTlebrivi Sou Cvens qveyanaSi. amitom gamovricxav mtkiced imas, rom damrbevebi sakuTar taxts icavdnen agenti 007-ebisagan, rac Seexeba `moRalateebis~ sakiTxs, aq unda gavarkvioT vin vis (ras) Ralatobs. aqac gamoricxulia samSoblos Ralati (Note bene: saerTod samSoblos cneba am TamaSebSi TamaSgare mdgomareobaSia darCenili). maSin gamodis, rom `moRalateebi~ Ralatoben saxelmwifos, eseigi xelisuflebas. erTi ram cxadze ucxadesia - Ralati imisgan modis, vinc adre erTad iyvnen da Semdeg ganudgnen xelisuflebas. sxva SemTxvevaSi sxvasTan mimarTebaSi es sityva Seusabamoa, radgan me Tu SenTan ara var arasdros, saRalato araferi mWirs. maSin aseTi yaidis darbeulebi bevrad metni iyvnen, vidre iseTebi, romlebic saakaSvils ganudgnen. gandgomilebic da ganze darCenilebic erT banakSi aRmoCndnen saakaSvilis damRupveli xelisuflebis winaaRmdeg. ase da amrigad Ralatis faqtoric gamoiricxa. darCa cneba - opozicia da xalxi. Sen Tu opozicias da xalxs arbev, gamodis, yofilxar pirsisxliani tirani, romelsac nebisyofa ar geyo da isedac damarcxebuli opozicia daarbie, gegona amiT sabolood movuReb boloso, magram am saqcieliT ufro ganamtkice da Sens winaaRmdeg bevri Seni momxre ganawyve. ase rom `vardebis kavaleri~ Tavis simaRleze ver idga, ver idga igi Tavis simaRleze verc 10 noembers biznesmenebTan Sexvedrisas. rac ilaparaka, xom ilaparaka, magram man ar daindo araTu mteri, imdenad iyo egzaltirebuli Tavis eiforiaSi, rom Tavisi erTguli finia givi TargamaZesac ki gadawvda. igi im wuTSi nerons hgavda, takimasxaras da ara imperators, romelic dorblebs hyrida piridan romi qristianebma dawveso da ar daviwyebia takimasxroba, romelic mTeli aRfrTovanebiT ityoda - ra msaxiobi vkvdebio!!! aseTi msaxiobi iyo wamdgari biznesmenebis winaSe - TargamaZemac amoiRo xmao, xalxs gaecina, da rom gaigo xalxi gamxiarulda, ufro da ufro umata TargamaZis dacinvas - blukuna TargamaZemac amoiRo xmao, sarisko saqmeao, ufro da ufro asxamda Tavs lafs Tavis goSias, rakiRa xalxi xarxarebda - esaa takimasxaras fsiqologia. cxovreba Zlierebis araa. igi arc geniosebis kuTvnilebaa. cxovreba moxerxebulTa sakuTrebaa. xolo vin aris moxerxebuli, amas arCevnebis alafi gadawyvets. erTi cxadia, rom yvelafris miuxedavad saakaSvilma Tavis TavSi ipova is gambedaoba, Tundac Tavxedoba, rom darbeul xalxs isev da isev SesTavazos sakuTari persona saqarTvelos prezidentis ampluaSi, magram cxovreba Zlierebis araa, radgan Zlierebi pirvelebi iRupebian brZolis velze. igi arc geniosebis kuTvnilebaa, radgan geniosebi ar gamoirCevian gambedaobiT, isini sakuTar naWuWSi iketebian da gambedavebi mxolod gonebis farglebSi arian da ver scdebian sakuTari mosazrebebis farglebs. cxovreba mxolod moxerxebulTa sakuTrebaa, romelSic ganzavebulia geniosisa da Zlieris Tviseba da igi imarjvebs nebismieri xerxiT, nebismier SemTxvevaSi, nebismier sakiTxSi... saakaSvili Zlieri araa, igi, rogorc amas misi goSiebi yefen, magaria (amis Sesaxeb cota qvemoT). isev davubrundeT mixeil javaxiSvils (ubis wignakebi 1930-1931ww.), igi wers: qriste rom Camovides da qarTvelebSi dasaxldes, meore dResve TavSi CavufaCunebT, an xels gadavxvevT da ase avlaparakdebiT: `biWo ieso, rogora xar? rasa iq Sen Cemo nalav? wamo erTi Careqa damalevineo~. aseTi lazRandara xalxia qarTveli, ase dagvca da gagvaTaxsira rusulma kulturam~. hoda aseTi lazRandara xalxisaTvis viTom zedgamoWrili araa saakaSvili moTaved?! Cven ar viciT arc dafaseba da arc Sefaseba da amitom upatrono eklesias eSmakebi Seesien. Seesevian kidec Cvenda samwuxarod, sul mcire xuTi wliT mainc. daixsome mainc, qarTvelo ero, es xuTi welic da momdevno xuTi wlisTvis mainc iyavi brZeni Sens arCevanSi. opozicia xelisuflebas aSinebs 6 ianvriT, xelisufleba ki 5 ianvriT. esaa, rom saakaSvils hyavs iseTi lazRandara amomrCeveli, rogori fenomenaluri qargac moargo sazogadoebis am nawils mixeil javaxiSvilma. es amomrCeveli Seqmnis aucilebel baziss gasayalbebels. rom ara eseni, maSin xelisufleba katastrofis winaSe dadgeboda, magram eseni arian sanimuSo TvalTmaqcebi arCevnebis piruTvnelobisa, radgan isini piruTvlenad da gulwrfelad miscemen xmas saakaSvils. samwuxarod, aseTi xalxi saakaSvils bevri ara hyavs da amigagrZeleba me-6 gverdze >>>>>>>>>

news

saqarTvelos sapatriarqos qoneba gadaeca amis Sesaxeb gadawyvetileba mTavrobis sxdomaze miiRes. rogorc ekonomikuri ganviTarebis ministrma eka SaraSiZem ganmarta, saqarTvelos sapatriarqos gadaeca yofili sasuliero saswavlebeli me-9 saavadmyofos teritoriaze, aseve WavWavaZis gamzirze mdebare e.w. dosaafis Senoba, 4 aTasi metri kvadratuli miwa da 4600 kv.m. Senoba. sapatriarqos mTavrobis gadawyvetilebiT aseve gadaecema erekle meoris moedanze, sionis sakaTedro taZris mimdebare teritoriaze mdebare Senoba-nagebobebi da maTze gapirovnebuli miwis nakveTi, garda amisa - senakSi miwis nakveTi da sofel vanSi saepiskoposo rezidenciisTvis miwis nakveTi, sofel vejinSi miwis nakveTi axali eklesiis asaSeneblad. rogorc ekonomikuri ganviTarebis ministrma ganacxada, Seiqmneba specialuri samuSao jgufi, romelic iTanamSromlebs mTavrobasTan da sapatriarqosTanac sapatriarqoze qonebis gadacemis sakiTxSi. olimpiuri cecxli ainTo berZnul naxevarkunZul peloponesze, uZveles olimpiaSi tradiciulad ainTo 2008 wlis pekinis olimpiuri TamaSebis cecxli. sazeimo ceremonias eswrebodnen saberZneTis prezidenti karolos papuliasi, premier-ministri konstantinos karamanlisi da saerTaSoriso olimpiuri komitetis prezidenti Jak roge. amTaviTve unda iTqvas, rom sazeimo ceremonias skandalis gareSe ar Cauvlia. misi CaSla scades tibetidan Camosulma adamianis uflebaTa dacvis moZraobis warmomadgenlebma, magram isini policielebma daakaves. tibetelebi moiTxovdnen CineTis, rogorc olimpiadis maspinZlis, boikotirebas. olimpiuri CiraRdani jer saberZneTs Semoivlis, 30 marts ki TeTrmarmarilovan stadion `panaTianikosze~ estafeta gadaecema olimpiadis Cinel organizatorebs, mas isev grZeli gza eqneba Cveni planetis TiTqmis yovel kontinentze, agreTve msoflios umaRles mwvervalze - everestze. 8 agvistos ki pekinSi, olimpiadis sazeimo gaxsnaze Cava. ufliscixe wylis tyveobaSi moeqca temperaturis momatebam mTaSi Tovlis dnoba gamoiwvia, rasac Sida qarTlSi mdinareebis adideba moyva. mosaxleobas gasul wlebSi safrTxes mdinareebi mtkvari, liaxvi da mejuda erTdroulad uqmnida. am droisTvis ki, jerjerobiT mdinare liaxvi warmoadgens safrTxes, yvelaze ufro saSiSad sami wertili iTvleba. gorSi bazris mimdebare teritoriaze mdinare liaxvma gasul wlebSi miwis garkveuli farTobi miitaca da amJamadac, seriozuli safrTxe ukve Seiqmna. garda amisa, saSiSroebaa sofel orTaSenSi, sadac mdinare liaxvze sasmeli wylis magistrali gadis, da sofel ufliscixeSi, sadac ZeglSi asasvleli gvirabi mTlianad mdinaris talRebSia moqceuli. garemosa da bunebrivi resursebis saministrom Turqul kompaniasTan xelSekruleba gaaforma da am samuSaos aRniSnuli kompania Seasrulebs. napirsamagri samuSaoebi ukve daiwyo, pirvel etapze, gorSi bazris mimdebare teritoriaze mdinare liaxvis napirsamagri samuSaoebi Sesruldeba. garda amisa, temperaturis matebam qarTul osuri konfliqtis zonaSi mcire zomis mewyerebic gamoiwvia. didi da patara liaxvis xeobis damakavSirebel SemovliT gzaze ramdenime mewyeri Camowva, ramac moZraoba Seaferxa. alaverdi srulad aRsdgeba kulturuli memkvidreobis dacvisa da reabilitaciis saxelmwifo programis farglebSi alaverdis samonastro kompleqsis sareabilitacio samuSaoebi welsac gagrZeldeba. 2008 wels kulturis saministros miznobriv prioritetebSi erT-erT proeqtad gansazRvrulia alaverdis wminda giorgis saxelobis taZris sareabilitacio proeqtis momzadeba, rac safuZvlad daedeba taZris srul reabilitacias. kulturis saministros dafinansebiT alaverdis samonastro kompleqsis sareabilitacio samuSaoebi 2005 wels daiwyo: pirvel etapze, kompania `badagonis~ dafinansebiT, ganxorcielda alaverdis sasaxlis xis konstruqciis aRdgena da misi Tavdapirveli saxiT - axali kramitiT gadaxurva. 2006 wels arqeologiuri gaTxrebisas, gamovlinda me-12 saukunis abanos nangrevebi. dadginda abanos konstuqciulxuroTmoZRvruli da sivrciTi-moculobiTi struqtura da komunikaciebis urTierTmimarTeba. 2007 wels ganxorcielebuli arqeologiuri samuSaoebisas mcenareuli safarisgan gaiwminda abanos saxuravi da aRmosavleTiT mdebare saTavsoebi - saqvabe da darbazi. aRsdga dasavleTis qvis kedeli da kamarebi. dasavleTis Seisruli aguris TaRebisTvis momzadda da damontaJda xis qargili. srulyofili restavracia Cautarda abanos gumbaTebs. abanos maqsimalurad aqvs SenarCunebuli istoriuli iersaxe. ganxorcielebuli samuSaoebis Sedegad mTlianad ikiTxeba rogorc didi darbazi, aseve Sesasvleli, abazana, mosasvenebeli oTaxi da wylis rezervuari. quTaTurebma Jurnalistikis dRe aRniSnes quTaisis masmediis warmomadgenlebi qarTuli Jurnalistikis dRes gansakuTrebulad aRniSnaven. adgilobrivi televiziebisa da gazeTebis Jurnalistebi podiumze gamovidnen. Teatralizebul SouSi 26 Jurnalistma miiRo monawileoba. dizainerebma esma xecurianma da ana TorTlaZem JurnalistebisaTvis eqskluziuri modelebi Seqmnes. profesiuli dRis aRniSvnis idea adgilobriv radios "Zvel qalaqs" ekuTvnis. Jurnalistebs podiumis dasrulebis Semdeg nominaciebis mixedviT saCuqrebi gadaecaT. arqivs konstantine gamsaxurdias xelnawerebi Seemata didi qarTveli mwerlis konstantine gamsaxurdias piradi arqivis nawili xelnawerTa erovnul centrs gadaeca. kerZod, XX saukunis 10-ian wlebSi mwerlis mier germaniidan saqarTveloSi gamogzavnili werilebi centrs konstantine gamsaxurdias SvilTaSvilebma Sorena da daviT (konstantine) axobaZeebma gadasces. mwerlis yvela werilis adresati misi meuRle rebeka vaSaZea. xelnawerTa erovnuli centris direqtoris buba kudavas gancxadebiT, aRniSnuli masala aris wyaro rogorc konstantine gamsaxurdias cxovrebisa da moRvaweobis, ise XX saukunis qarTuli kulturis Sesaswavlad. misive informaciiT, konstantine gamsaxurdias piradi arqivis nawili, romelic daaxloebiT 60 erTeulisagan Sedgeba, Sesaswavlad gadaecema mecnierebs. saTanado damuSavebis Semdeg ki Sedgeba aRweriloba da masala yvela msurvelisTvis xelmisawvdomi gaxdeba.

cxovreba

mokratiis gamarjveba imaSi mdgomareobs, rom aseTi rbeva gamarTlebulia, rodesac mimarTav imaT winaaRmdeg, vinc emuqreba saxelmwifoebriobas, vinc iTxovda saxelmwifo gadatrialebas da amdagvar sxvas. rodesac amas ambob is, vinc analogiuri gziT moitace xelisufleba, gisvam kiTxvas - ra moxdeboda Seni meTodebi rom gamoeyenebina zviad gamsaxurdias Seni politikuri mSoblis winaaRmdeg, an Sens mSobels rom gamoeyenebina Sens winaaRmdeg, agcdeboda Tu ara Sen am vandaluri saqcielis Cadena? calsaxad vityvi, ase rom momxdariyo, Sen arc daibadebodi. es daTa TuTaSxias da mordexais dialogs magonebs, daTa rom SesCivis Tanamosaubres - `visac Cavacvi, iman gamxadao, me Tu ara sxvas mainco~. da mordexais pasuxi da sakvanZo pasuxi, mTels tragedias rom leitmotivad gasdevs upasuxod, pasuxi rom yvelas enaze adgas da frTxilobs pasuxis gacemas - `rom ar Cagecva, gaxda Tu agcdeboda an Sen, an im sxvas?~ midi da gaeci pasuxi am kiTxvas, mainc da mainc winasaarCevnod.

a l e g r o nawili

II

Tis sityviT, arCevnebi saqarTveloSi aris erTgvari sadguri (sarkinigzo iqneba es, avtobusebis, sahaero Tu sazRvao, - es fantaziis ganviTarebis Sedegzea damokidebuli), sadac mgzavrebi adian da Cadian, erTmaneTs aswreben bileTebis aRebas, an ubileTod SeZrom-gamoZromas, es aris upirvelesad Tav-piris mtvreva, raTa momdevno gaCerebamde uzrunvelad imgzavron, an Zliers Seekedlon, raTa im talRam Seagdos `Cqar matarebelSi, romelic meore dRes stambulSi amoyofs Tavs, mesame dRes ki londonSi~. revoluciuri aRtkineba ki mxolod am sadgurTan moaxlovebisTanave iwyeba, raTa Zveli mgzavrebi Seicvalon axlebiT, xolo Zveli mgzavrebi cdiloben ar dauSvan axali mgzavrebis amoSveba da mujlugunebiT surT datovon sadgurzeve `Cqari matareblis~ momlodineebi. xelisuflebaSi nebismieri xrikiT darCena niSnavs imas, rom rodesac mesaWes amoewureba mesaWeobis ufleba da igi isea SeCveuli am mesaWeobas, axali mesaWis gverdiT surs jdoma, raTa is axali mesaWec marTos, da is `Cqari matarebelic~. amitom axali mesaWe Tavisiani unda iyos. (Nota bene: sionistTa meeqvse oqmSi vecnobiT am `mesaWis~, Tu yvela sxva `mesaWeobis pretendentTa~ winasaarCevno dapirebebs Tavisi qvenagrZnobieri Sedegebis molodiniT - `goebis mrewvelobis gasaRatakeblad Cven gamoviyenebT farTod gavrcelebul fufunebis grZnobas. avamaRlebT xelfass, romelic mainc ver moutans sikeTes muSebs, radgan amis paralelurad gavaZvirebT pirveli moxmarebis sagnebs, miwaTmoqmedebis da mesaqonleobis daqveiTebis mizezebiT~.). TavisTavad saarCevnod araTanabar poziciebSi unda aRmoCndes opozicia da xelisufleba. am ukanasknelisagan gansxvavebiT mTavrobis lanZRvis meti sxva araferi ar unda darCes xelisuflebis oponentebs, radgan xalxs unda afiqrebinon, rom eseni molaybeebi arian da xelisuflebas lanZRaven martodeno, xelisufleba ki yvelafers akeTebs - gzebs agebs, skvereb-Sadrevnebs xsnis, dadis saprezidento korteJiT da a.S. mis sareklamo kompaniaSi CarTulia mTeli saxelmwifo moxeleebi dawyebuli prezidentis movaleobis SemsrulebliT, damTavrebuli ukanaskneli sakancelario muSakiT. fsiqologiuri zewola imis muqariT, rom Tu ar miscem xmas `marCenals~, sarCos wagarTmevTo, SevardnaZidan moyolebuli warmatebiT moqmedebs. es aris is gauyalbebeli xmaTa birTvi, rasac unda daeyrdnos gayalbeba. amasve aswavlian masonebi sionur meaTe oqmSi: `Cveni gamefebis mTavari iaraRi - kenWisyra - Tavis saqmes Seasrulebs da amjerad iTamaSebs bolo rols - migviyvans erTpirobamde. amisTvis saWiroa yvela, ganurCevlad klasisa da cenzisa miviyvanoT arCevnebze, raTa mivaRwioT umravlesobis absolutizacias, romelsac ver mivaRwevT inteligentTa klasebSi. am gziT - brboSi TviTSegnebis arsebobis fiqriT - Cven davaqveiTebT goebis ojaxebis mniSvnelobas da maT aRmzrdelobiT mizans, gamovricxavT individualuri gonebis gamoyofas. Cvens xelmZRvanelobas damorCilebuli brbo mogvismens mxolod Cven, radgan vuxdiT morCilebisaTvis da yuradRebisaTvis, am gziT Cven SevqmniT iseT brma Zalas, romelsac ar SeeZleba arafris gakeTeba, Cveni agentebis xelmZRvanelobis gareSe. xalxi daemorCileba am reJims, radgan ecodineba, rom mis liderebze iqneba damokidebuli maTi anazRaureba da yovelgvari sikeTis miReba... (...) maSin SesaZlebeli gaxda respublikuri enis damyarebis SesaZlebloba da Cvenc mmarTveli SevcvaleT mTavrobis karikaturiT prezidentiT, romelic amoviyvaneT brbodan, Cveni klienturis, Cveni monebis wridan. (...) Cveni gegma aseT Sedegamde rom miviyvanoT wamovativtivebT prezidentis iseT kandidatebs, romelTac warsulSi hqondaT raRac gauxsneli bneli saqme - `panama~ - maSin isini iqnebian Cveni xelisuflebis erTguli Semsrulebelni, jer erTi mxilebis SiSiT, meorec xelisuflebis saTaveSi yvela adamianisTvis

samSoblo, saxelmwifo da xelisufleba sonaturi alegros modelis srulyofilad warmoCenisaTvis saWiroa da aucilebeli konfliqtis gaxsna (amas iTvaliswinebs eqspoziciisa da damuSavebis sonaturi alegros ganStoebebi). konkretul SemTxvevaSi ganxeTqilebis vaSlad unda warmoCindes saSvidnoembro demonstracia (e.w. `grZeli xelketebis Rame~), radgan repriza Tavis kulminaciur wertils aRwevs am dRes - saxelmwifoebriobis aRdgenis Semdegi periodis konfliqtis Sekvris gzis gasayarze. swored rom am dRes ar iyo dapirispirebul mxareTa niRabi da yvela imzireboda mrude sarkis nawilidan, optikam rom gamrudeba WeSmarit realobad aqcia da ara cTomilebad. pirvel yovlisa unda gairkves vin TamaSobs mTavar rolebs da ra misia akisria maT. pirveli da martivi SekiTxva, romelze pasuxic daamZimebs yvelas pasuxismgeblobas - vina xar Sen? erTi ityvis xalxis mier arCeul xelisuflebas, meore ityvis opozicias, Tanac gaerTianebuls, mesame ki aRniSnavs, rom is xalxia. samive pasuxi marTali iqneba, magram faqti gadaawyvilebs mTavari rolis Semsruleblebs - erTni arian damrbevebi, meoreni ki darbeulebi. amaze pretenzias verc erTi mxare ver gamoTqvams. daviwyoT damrbevlebiT - (viciT, rom damrbeveli aris xalxis mier `arCeuli~ xelisufleba) ras icavdi Sen am darbeviT? demokratias, saxelmwifoebriv Rirebulebebs da xalxis arCevans, - saxeze ar gawiTldeba, ise mipasuxebs damrbeveli, Tanac dasZens, - aseTi ram nebismier demokratiul qveyanaSi xdebao (da CamoTvlian qveynebs). erTi sityvac ar dascdebaT, am darbeviT samSoblos vicavdiT, ar moafiqrdebaT es, da mitom, ar moafiqrdebaT imitom, rom razec ar fiqrob, rac gonebaSi ara gaqvs gamjdari, imas, bunebrivia, verc ityvi da am naTqvamiT gulwrfeli iqnebi maSin. xolo Tu vinme ityvis, rom mTavari dasacavi obieqti am darbevisas samSoblo iyoo, igi an sulelia, an demagogi, an kidev patronis kudqicina muria, romelsac qarTulad mliqvneli ewodeba. isini marTlebi arian - `grZeli xelketebis RamiT~ daculi iqna saxelmwifo da ara samSoblo, saxelmwifo, romlis sinonimia xelisufleba. es ubedureba modis im dRidan, ra dResac saqarTveloSi airCies zviad gamsaxurdia da `mrgvali magida~ xelisuflebaSi. im dros SeiZleba gamarTlebulic yofiliyo raRac SemTxvevaSi xelisuflebisa da saxelmwifos gadajaWveba, magram Semdgom periodSi aman damRupveli roli iTamaSa TviT qarTul saxelmwifoebriobaze. gaCnda precedenti - `me Tu ar amirCev, qveyana daiqcevao~. xalxi ki sulmouTqmelad eloda saprezidento vadis amowurvas. arCevnebidan arCevnebamde xalxi iyo `yovlad mTmeni, viT jor-cxeni~, rogorc zemoT ukve mogaxseneT ilias leqsiT.

uflebas (...)~ (sionisturi krebebis meaTe oqmi). kiTxulob da ar ici sad Sewyvito citireba, radgan imdenad mniSvnelovania CvenTvis es Tezisebi, rom meoce saukunis gariJraJze Seqmnili es oqmebi ggonia dRes iwereba saqarTvelosTvis da misi xelisuflebisaTvis instruqciebis saxiT. erTs vityvi da davamTavreb arCevnebze saubars damrbevebis Tvalsawieridan. vin iqneba damkvirvebeli am arCevnebze? vin maZlevs garantias imisas, rom arCevnebi araTu gayalbdeba, TviT mis mimarT SemecnebaSi Seicvleba warmodgena da yvelani erTxmad vaRiarebT mis WeSmaritebas. eseni arian evropeli da amerikeli damkvirveblebi, madlobT! ese igi isini, vinc zemo citatad motanili oqmebis ideebze arian nasazrdoebni. arCevnebi xom sxva drosac Catardeboda saqarTveloSi da es damkvirveblebi TavianTi daskvnebiT aRiarebdnen imaT obieqturobasac. saxeldobr me ar vici romeli damkvirveblebis, saerTaSoriso organizaciebis daskvnebis safuZvelze xdeboda legitimuri SevardnaZis yvela arCevnebi, saakaSvilis yvela arCevnebi. roca xelisufleba Seicvleba, is axali xelisuflebac ityvis saakaSvilis yvela arCevnebi totalurad yalbdeboda da Cveni arCevnebia swori da obieqturio, Tan dasZenen amdeni organizacia, amdeni saxelmwifos warmomadgeneli daakvirdeba mimdinare procesebso. im momavalSi vetyviT im xelisuflebasac dRevandel, anu winamdebare arCevnebze - gana sazRvargareTma ar gaxada legitimuri im xuTi ianvris arCevnebio?! dRes rom momiyvane damkvirveblebi, me ra garantia unda mqondes, rom TviT isinic ar gaayalbeben TavianT daskvnebs, rogorc amas adre akeTebdnen. arCevnebi, Tu ikadre, SegiZlia gaayalbo, es erTi didi danaSaulia, magram rodesac damkvirvebeli, romlis imedic aqvs mosaxleobas, gaayalbebs Tavis daskvnas da amiT kanonizebuls gaxdis yalbi arCevnebis Sedegebs, es aasmagebs damkvirveblis danaSauls xelisuflebisagan gansxvavebiT. mTavari mowodeba ki unda iyos am arCevnebisaTvis aseTi - damkvirveblebo, ar gaayalboT Tqveni daskvnebi. an dawereT piruTvnelad yvelaferi, rasac xedavT, an arada sulac nurafers dawerT. gaxsovdeT, rom gayalbebuli daskvnebiT pasuxs agebT qarTveli eris winaSe. amis srulfasovnad gasarkvevad, Tu ras icav - saxelmwifos Tu xelisuflebas, pasuxi unda gaeces erTerT mTavar kiTxvas: visgan icav Sens taxts xalxisagan, opoziciisagan, `moRalateebisagan~ Tu Spionebisagan... Spionebi rom ar arian es adamianebi da mainc amdeni, es imTaviTve cxadia ise, rogorc diliT naTelia, RamiT ki bnela, diliT mze amodis da RamiT mTvare. es aqsiomaa, magram qarTuli prokuraturis sibece rom davamtkico, gavSifrav samarTaldamcavTa logikas. veZebT damnaSaves, vpoulobT A-s, gvinda, da mitom. axla unda gamovavlinoT misi Tanamzraxvelebi. kosmiuri siswrafiT `Seikereba~ mtkicebulebebi imis Taobaze, rom `dasabuTebulad~ A udris B-s, radgan alfavitSi A da B gverdi-gverd dganan. Tu es yvelaferi ase iolad da umtkivneulod gakeTda, Cven SevZlebT gamovavlinoT mTeli danaSaulebrivi sistema, politikuri dakveTaa aseTi, da mitom. am principidan gamomdinare - Tu A udris B-s, maSin B-s udris C-sac, isev da isev imitom, rom B da C alfavitSi gverdigverd dganan da magars da ara Zliers surs es ase. gverdiT mdgomi ki yovelTvis igivea, rac mTavari subieqti. amitom ariTmetikuli kanonebiT gamogvyavs hibridizirebuli sabraldebo daskvna - Tu A=B da B=C, maSin A=C, miuxedavad imisa, rom Adan C ufro dacilebulia alfavitSi, vidre B-dan C. danaSaulebrivi wredi ikvreba da SesaZlebelia am daskvnebSi CarTul iqnes mTeli alfaviti A-dan Z-mde, gaibas ucnauri kavSirebi, saidumlo satelefono saubrebi da a.S. Tu ar mouxval TvalSi qarTvel nacistebs, meore dRes SeiZleba sainformacio gamoSvebaSi mxar-TeZoze wamowolilma moismino Seni da (magaliTad)

6

news

amas medali, imas sikvdili!.. moSimSile Jurnalisti giorgi mamacaSvili SimSilobidan me-6 dRes, janmrTelobis gauaresebis gamo, saavadmyofoSi gadaiyvanes! afxazeTis de-faqto respublikis xelmZRvanelobam qarTveli Jurnalistebi tyveobidan gaaTavisufla. saqarTvelos prezidentma Tavad gadasca jildoebi Jurnalistebs da daaimeda afxazeTSi erTad SevalTo. prezidenti zogierTs ajildoebs, zogierTs ki sasikvdilod imetebs. eqvsi dRe SimSilobda gamomcemloba `samSoblos~ win Cveni kolega, Cveni partnioris, gazeT `asaval-dasavalis~ Jurnalisti giorgi mamacaSvili. xelisufalTagan eqvsi dRe aravin miaqcia mis mSvidobian saprotesto aqcias yuradReba... aravin mibrZanebula da Sexmianebia mas... (Tumca, parlamentarma elene TevdoraZem erT-erT sxdomaze aRniSna Jurnalistis SimSilobis faqti, magram... xma mRaRadeblisa udabnosa Sina...). arada, ras iTxovda... ukanonod gamoZevebulni, kvlav, aw ukve gapartaxebul, gaZarcvul SenobaSi dagvabruneTo. vin ar gamoexmaura qarTvel JurnalistTa moTxovnas, romelTa gamo giorgi SimSilobda - ucxouri presa da radio (qarTulsa da rusulze, rom araferi vTqvaT), garda Cveni mTavroba-xelisuflebisa. ganaxlda sportis sasaxle! SarSan martSi sportis sasaxleze gamocxadebul tenderSi `lojik jgufma~ gaimarjva da TiTqmis eqvsTviani dauRalavi garjis Semdeg 22 agvistos saremonto samuSaoebis pirveli etapi daasrula: daigo saerTaSoriso standartebis Sesabamisi iataki, damontaJda Tanamedrove ganaTebis sistema, eleqtrotablo, Seicvala darbazis radioficireba, garemontda gasaxdelebi da sveli wertilebi. ssm-s generaluri direqtori levan yubaneiSvili gaxda saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyeblis generalur direqtorad levan yubaneiSvili dainiSna. gadawyvetileba ssmis sameurveo sabWom ganmeorebiTi kenWisyris Semdeg gamoacxada. kenWisyra xelmeored mas Semdeg gaimarTa, rac pirvel turSi levan yubaneiSvilma da laSa nacvliSvilma oTx-oTxi xma miiRes. erTi xma ki genadi uCumbegaSvils ergo. mobiluri telefoniT saubris tarifi mcirdeba 1 maisidan saqarTveloSi mobilur telefonebze saubris tarifi 4 TeTriT Semcirdeba. amis Sesaxeb komunikaciebis erovnuli maregulirebeli komisiis Tavmjdomarem giorgi arvelaZem ganacxada. misi ganmartebiT, erovnulma komisiam Caatara kvleva, raTa daedgina, ra iyo realuri tarifi kompaniebs Soris urTierTCarTvaze da gairkva, rom es tarifi ar iyo xarjze orientirebuli. `Sedegad, 28.8 TeTrian tarifSi Semavali 18.8 tarifi Semcirdeba 14.8 TeTramde, rac sacalo tarifze cvlilebebs gamoiwvevs, Tumca amas Tavad kompaniebi gadawyveten,~ - aRniSna arvelaZem. tarifis Semcireba Seexeba rogorc mobiluridan mobilurze, aseve qalaqis nomerze da piriqiT saubarsac. subari TarxniSvils arCevnebis gayalbebaSi adanaSaulebs saxalxo damcveli centraluri saarCevno komisiis Tavmjdomaris, levan TarxniSvilisa da im pirTa pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebas iTxovs, romlebmac monawileoba miiRes arCevnebis gayalbebaSi an reagireba ar moaxdines saparlameto arCevnebze gamovlenil seriozul darRvevebze. preskonferenciaze subarma Jurnalistebs 12 saarCevno ubanze damontaJebuli ramdenime videoTvalis audioCanaweri gaacno, sadac urnebSi biuletinebis ukanono Cayris procesia gadaRebuli. amasTan, subaris TqmiT, oficialur oqmebSi Cawerili amomrCevelTa raodenoba mniSvnelovnad gansxvavdeba videoTvalis mier gadaRebuli raodenobisgan. `saxalxo damcvelis ofisis mier moZiebul iqna 5 ianvris arCevnebis gayalebebis dokumenturi da videomtkicebulebebi, rac srul safuZvels gvaZlevs kategoriulad moviTxovoT, rogorc am gayalbebaSi monawile pirTa, ise ceskos Tavmjdomaris pasuxismgeblobios sakiTxis dayeneba. sruliad aSkaraa, rom am tipis gayalbebebi SesaZlebeli gaxda mxolod ceskos Tavmjdomaris xeldasmiT da niSandoblivia, rom igi yvelanairad cdilobda xeli SeeSala siyalbis gamomzeurebisaT-is. Cven mier Seswavlili masala sruliad aSkaras xdis, rom dauSvebelia saparlamento arCevnebi Caataros imave Tamjdomarem, romelmac aseTi masStabis gayalbebebi dauSva~, - ganacxada sozar subarma. misive TqmiT, am sakiTxze dagvianebiT saubari ganpirobebulia imiT, rom ceskos Tvamjdomarem yvelaferi gaakeTa, raTa ombudsmenis aparatisTvis masalebi droulad ar miewodebina. saxalxo damcveli mis xelT arsebuli masalebis gadagzavnas generalur prokuraturaSi gegmavs. miviReT piroba, rom gavxdebiT natos wevri saqarTvelos sagareo saqmeTa ministri daviT baqraZe acxadebs, rom saqarTvelom aliansisgan ver miiRo MAP-i, magram miiRo piroba, rom momavalSi aucileblad gaxdeba natos wevri. rogorc buqarestSi gamarTul preskonferenciaze daviT baqraZem aRniSna, am pirobiT miRebuli dapireba ufro mravlismTqmelia, vidre MAP-iT miRebuli perspeqtiva SeiZleboda yofiliyo. ministris gancxadebiT, qveyana dekemberSi moaxerxebs daarwmunos yvela partniori saqarTvelosTvis MAP-is miniWebasa da aliansis wevrobis aucileblobaSi. ruseT-saqarTvelos Soris SesaZloa saxmeleTo mimosvla aRdges rogorc saqarTvelos sagareo saqmeTa ministris moadgile giorgi vaSaZem ganacxada, rusuli mxare mzadaa zemo larsis sabaJo-gamSvebi punqti gaxsnas. misi TqmiT, saqarTvelos sagareo uwyebam moskovisgan Sesabamisi werili ukve miiRo, Tumca dokumentSi miTiTebuli ar aris mimosvlis savaraudo aRdgenis TariRi. zemo larsi saqarTvelos da ruseTs Soris erTaderTi kanonieri sasazRvro-gamSvebi punqtia. danarCeni ori sasazRvro punqti afxazeTisa da samxreT oseTis TviTgamocxadebuli respublikebis teritoriebze mdebareobs da am punqtebze moZraobas qarTuli mxare ver akontrolebs. badri patarkaciSvilis ojaxi jozef keis upirispirdeba am sakiTxTan dakavSirebiT, badri patarkaciSvilis ojaxma specialuri gancxadeba gaakeTa. gancxadeba Jurnalistebs badri patarkaciSvilis dam mzia TorTlaZem gaacno. misi TqmiT, ucxoeli advokatebi da iuristebi jozef keis mier ojaxis qonebis, kerZod, telekompania `imedis" marTvis uflebamosilebis kanonierebis sakiTxs dawvrilebiT Seiswavlian.

<<<<<<< wina gverdidan

tom wava igi totalur gayalbebaze. samagierod opoziciisaTvis sul erTia mTavroba ra maqinaciebiT gaimarjvebs. misTvis mTavaria xeli waucdes xelis-ufals, an xelwaucdenlad ganaaxlebs Tavis moqmedebebs. ase iyo saakaSvilic SevardnaZis `winaaRmdeg~. vin icis, saakaSvilma moigo Tu ara is avbediTi arCevnebi, mTavari iq iyo is, rom rogorc SevardnaZis parlamenti iyo erTpartiuli, aseTive erTpartiuli parlamenti gadaibara SevardnaZis STamomavalma, arCevnebis Sedegebi ki sxva rames metyvelebda. amitom moxda uadgilo gadaTamaSeba, TamaSgareT rom darCeniliyvnen realuri opozicionerebi. iZulebiTi daSveba ­ adamianTa cxovrebis erT-erTi pasaJi aviaciam icis aseTi termini iZulebiTi, saavario, ZaldatanebiTi, TviTneburi daSveba. aseTive terminebiT, oRond xatovani gamoTqmiT politikuri leqsikonic sargeblobs garkveuli RonisZiebis iZulebiT da a.S aRsrulebis mniSvnelobiT. Cveni realoba aSkarad dadga aseTi manevris ganxorcielebis winaSe. raRac momentSi vadamdeli arCevnebi (araTu saprezidento an saparlamento, aramed zogadad arCevnebis aucilebloba - m.k.) iZulebiTi nabijic iyo, saavarioc, ZaldatanebiTic da TviTneburic. amis Sesaxeb Cven ukve gvqonda saubari. aq mTavari aqcenti gadasatania erT friad mniSvnelovan detalze - opozicia arCevnebs, da mainc am arCevnebs, ar eloda mainca da mainc mocemul dRes. unda iTqvas isic, rom demagogiaSi saakaSvilma ajoba Tavis mowinaaRmdegeebs, sityvaze wamoikida da sityvaSi mougo. TumcaRa didi xani ar dasWirvebia opozicias, gons rom mosuliyo, piriqiT gasaocari wyurvili gamoavlines prezidentobisaTvis. TviT saakaSvilsac gaukvirdeboda aseTi wadili saprezidentod kenWi eyara vis aRar. lamis mTeli saqarTvelo Cadga kandidatebad. paranoiaa es, adamianur ambiciaTa paranoia. aseTive paranoia iyo yoveli revolucia da revoluciuri aRtkineba. amasve aRniSnavs mirabo 1789 wlis 27 ivliss - `rogori bednierebaa, roca diadi revolucia aerideba borotmoqmedebasa da cremls. istoria xSirad gviambobs mtacebel cxovelTa saqmeebze. Cven SegviZlia vimedovnoT, rom daviwyebT adamianTa istorias~. sakmaod mravalmniSvnelovani gancxadeba gakeTda bastiliis aRebis sul raRac ori kviris Tavze. adamianTa istoria iwyeba da SegviZlia es adamianTa istoria wavikiTxoT imdroindel sagazeTo qronikebSi, mxatvrul Tu samecniero literaturaSi. es adamianTa istoria axlac grZeldeba Tavisi cinikuri ulmobelobiT. ratom? ai, Tundac ratom - vin xar Sen, darbeulo? - opozicia da xalxi! xalxi droebiT gverdze gadavdoT da Seni poziciidan msurs Segxedo da Cemi varaudebi gamovTqva Senive Tvalsawieridan. ese igi xar opozicia, konstruqciuli Tu destruqciuli, amas ara aqvs mniSvneloba, amave dros xar darbeuli. ki, batonoo,- mipasuxeb. SemTxveviT is opozicia xom ara xar, romelmac zviadi daamxe da SevardnaZis roqirovkas xeli Seuwyve? nuTu yvela mTavroba Sen unda daamxo?! arc brZeni gindodaT, arc goTverani da arc giJi! xalxSi siWrele araa, siWrele opoziciaSia, amiT isargebla mTavrobam da daamarcxa xalxi Tqvenive xelSewyobiT. esec adamianTa istoriis erTi mniSvnelovani pasaJia usisxlobisa, civi sikvdilisa. Tu opozicia, xar naTlad unda gesmodes Seni moTxovnebisa, unda gjerodes, ragind yalbi ar unda iyos igi, uryevad unda iyo TavisnaTqvama. aq ki ra gamovida - iTxovdi arCevnebs, Sesabamisad miiRe arCevnebi. arada, xalxi arCevnebisaTvis ar iyo iq misuli. me isic maRizianebda - yoveli mitingis dros mikrofonTan oratorebis gverdiT moucileblad rom idga boTlebis mTavrobis erTi eqvsTagani - mosamarTleobidan gagdebuli da opozicias Sekedlebuli gaadvokatebuli qameleoni Salva xaWapuriZe (am statiaze muSaobisas ase arc erTi saxeli da gvari ar gamomiyvia konteqstidan amogdebiT, radgan TviT es saxeli da gvari opoziciuri konteqstidan unda iqnes amogdebuli), misi adgili araa mitingebsa da oratorebis siaxloves, aramed istoriis nagavsayrelze unda iyos. amiT istoriuli samarTlianoba aRsdgeba yvela udanaSaulod dasjil adamianTa sasikeTod. didma frangulma revoluciam iakobinelTa teroris epoqaSi TviT revoluciuri tribunalis sazogadoebrivi bralmdebeli antuan fukie-tenvilic ki imsxverpla. me ar vambob vinme daisajos. ubralod, boTlebis mTavrobis nebismieri im eqvsTagani yvelgan yvelaferSi saxelgatexilia da amitom isini uklebliv yvela maTgani sazogadoebriv samoRvaweo asparez-

Zveleburad cxovreba

ze ar unda Candnen. maTi aseTi saqcieli bevrs aRizianebs da uaryofiTad ganawyobs sazogadoebis garkveul nawils araTu mxolod maT mimarT, aramed maT gverdiT mdgomTa mimarTac ki. arian, ki gacilebiT metad codviT damZimebulebi, romlebic istoriis zardaxSidan amovidnen, naftalini CamoiferTxes mxrebidan, gamzeur-ganiavdnen da isev samuzeumo eqsponatebad Calagdnen istoriisave zardaxSaSi momdevno arCevnebis dadgomamde. amaTi qmedeba ki ironiul Rimils iwvevs, boTlebis mTavrobis im erTi meeqvsedis gamoCena ki gaRizianebas.

sonaturi alegro

antraqtis ganwyoba, romelic sonaturi alegros CarCoebSi ar jdeba erTis sityviT, saqarTvelos prezidenti gadadga da CaerTo winasaarCevno maraTonSi. wavida aTasgvari yalbi dapirebebi, gakeTebuliT Tavmowoneba da gakeTebulis SefasebaSi gadaWarbeba. am sakiTxs cota qvemoT davubrundebi, axla ki erTi patara detali unda gavacnobieroT yvelam - es antraqti Tavisi SinaarsiTa da ganwyobiT ar jdeba sonaturi alegros principSi, radgan aseTi vnebaTaRelva winasaarCevno kompaniisas saqarTveloSi jer ar yofila. ise ki politikuri debatebi, ra Tqma unda, zviadidan dawyebuli, SevardnaZiT damTavrebuli, iyo, magram aseTi simwvave, aseTi azarti da molodinis winaswar gauTvaliswinebloba jer ar yofila. zviadis dros iyo saerTo erovnuli aRtkineba da am talRam zedapirze amoswia yvela idea, rac erovnul-ganmanTavisuflebel moZraobas odesRac ufiqria da uocnebia, SevardnaZis dros iyo dacxroma im erovnuli muxtisa da evrointegraciis ideologiis Tavs moxveva warmoadgenda mTavar komponents winasaarCevno dapirebebisas. saakaSvilobas aRaraferi aRar iyo, imdenad `ualternativo~ kandidati iyo. axla ki yvelaferi Tavdayiraa damdgari, axla yvelafris winaswar gaTvla da gaangariSeba SeuZlebelia. ki, aris saakaSvilis upiratesoba saxelmwifos samTavrobo meqanizmebiT, romelsac upirispirdeba xalxTa masebi. TumcaRa masac hyavs Tavisi birTvi potenciuri amomrCevlebis, magram aranaklebi hyavs sxva kandidatebsac. aseTi balansi jer ar yofila winasaarCevno qarTul realobaSi. es esaa, saparlamento arCevnebi ki win gvidevs. mosawyenad ki aravis scalia - arc mTavrobistebs, arc opozicias, arc mxareTa momxreebs da arc seiris mayurebels. aris uamravi dapireba, kinklaoba, mewvrilmaneoba, - da im dros mewvrilmaneoba, rogorsac mixeil javaxiSvili aRwers da ise ostaturad, rom gagikvirdeba... partiuli kacis fsiqikaa danaxuli am miniaturaSi: `- nikolka! - eZaxis yanidan erTi guruli. - ra ginda boSo? - gamosZaxis Tavis yanidan meore. - aba Tu ici ramdeni wevri yavs meore internacionals? - rava ar vici! 6798432. - ara, ar gcodnia me getyvi... 33 amaze waiCxubnen~. es medlis erTi mxarea, sxva aris dapirebebi. erTis mxriv dapirebebSi aSkara miCqmalvaa saqarTvelos warsulis da demagogiuri gancxadebebia efemeruli momavlis, - me, rodesac niSnavs winsvlas, xolo sxva gaigivebulia ukan daxevasTan, ukusvlasTan; - me, romelic yvelaferi var, romelsac ar gaaCnia alternativa `Sen~, an `is~, misTvis ararsebobs nacvalsaxeli (am sityvis aragramatikuli, sityvaazrobrivi SeTanxmebis SinaarsiT) `sxva~ e.i. gadamTieli da ucxoeli; - me, romelsac ugzoobidan gahyavs saqarTvelo gzian saqarTveloSi, uSuqobidan - SuqianSi, korufciulidan - ukorufcioSi (es ukve metismetia). gza saqarTveloSi iyo, yovelTvis iyo! `me~-m igi Searemonta da Searemonta ara sakuTari fulebiT, aramed saxelmwifo biujetidan. sxvas Tu miscem taxts, viTom is sxva gzas ver gaaremontebs saxelmwifo biujetis xarjze?! iqneb ukeTesadac SeZlos es?! amas ar hqvia ukusvla, es maSin,

rodesac is sxvac ambobs, rom gzebs gavakeTebT, Tanac ukeTesad, vidre amas es `me~ akeTebs, xuTjer rom agebs erTsa da igive gzaso da amiT fulebs aTeTrebso da mere Cven gvamadlis Cvensave gadaxdil gadasaxadebs. es sxva ambobs, vauCerebs ki ar mivcem mosaxleobas, tarifebs gavanaxevreb da im ganaxevrebul tarifebs saxelmwifo da gaqsuebuli milionrebi gadaixdian, xalxi ki sami wliT gaTavisufldeba gadasaxadisagan. is sxva ambobs, me roca moval, imitom moval, rom wavideo. es cota ar iyos ironiul da saeWvo Rimils iwvevs, magram aris amis Tqmis safuZvelic. mova Tu wava, es RmerTma icis, magram dapirebebi aTasnairia, xalxi ki rCeba isev da isev erTjerad gamosayenebel nivTad. RmerTma qnas, rom es ase aRar iyos. patiosani partiosani yvela saprezidento kandidati gamarjvebis SemTxvevaSi momdevno xuTi wlis ganmavlobaSi arxeinad CaamTavrebs misTvis mocemul saprezidento vadas, miuxedavad aTasnairi dapirebebisa, prezidentis institutis gauqmebis dapirebisa, garda erTisa da is erTic iseTi kandidatia, romelic damoukideblad ver warmarTavs qveyanas, metismetad patiosnad gamoiyureba, da mitom - esaa levan gaCeCilaZe. ucnauric kia raRac momentSi misi es gancxadeba. ratom modixar, Tu unda waxvide. jer unda iTqvas is, rom saakaSvili is prezidenti ar aris, romelsac revolucias mouwyob, revolucias uwyoben ludovikoebs, nikolozebs, karlosebs, romlebsac sabolood klaven. saxelmwifo gadatrialebebs uwyoben aliendeebsa da gamsaxurdiebs, romlebsac aseve icileben gzidan. saakaSvili karlosiviT, ludovikosaviT, nikoloziviT, salvador aliendesaviT, zviad gamsaxurdiasaviT susti nebisyofis da ara nebelobis politikosi araa. igi, marTalia, qarizmatulia, magram sakuTari Zalauflebis mtkiced mflobelia. revolucias Tu mouwyoben, mis STamomavals, radgan rogorc istoriis kanonzomierebidan viswavleT, Zalauflebis uzurpators mohyveba aucileblad susti politikosi, romlis sisustesac gamoiyenebs opozicia. saqarTveloSi revoluciuri aRtkineba sufevda. saakaSvils revoluciiT ver daamarcxeben, igi mxolod simarTliT unda daamarcxo, radgan igi yvelaze metad wonasworobidan gamoyavs marTal adamians, Tundac Tavisi cTomilebebiT, magram marTal adamians. masTan mebrZoli marTali unda iyos yvelaferSi, radgan saakaSvils srulyofil prezidentobamde simarTle aklia. revoluciiT mas Tmis Rersac ver Camoacven, radgan leninisa ar iyos - `Ldflwfnm nhtnmtuj ckbirjv hfyj= ldflwfnm gznjuj ckbirjv gjplyj\ Pbvybq ye;yj

,hfnm ctujlyz~ - isic am moWris kacia, arc meti da arc naklebi. igi individualuri saxea, gaCeCilaZe ki koleqtiuri saxis gansaxiereba im Tanamdebobaze, romelic moiTxovs srul personifikacias pirovnebisas. gaCeCilaZe, marTalia, uSualoa da erTi SexedviT upretenzio, romlis marTvac ar unda gauWirdes gaerTianebul opozicias, romelic gaakontrolebs prezidentis qarizmas, magram saboloo jamSi aravin icis is damjdari kaci ras moimoqmedebs. amis garantias konsolidirebuli da mainc Wreli politikuri Zala veravis miscems. naTelaSvilisruli antipodi - igi mdgradi figuraa, TumcaRa gawonasworebisgan isic Sorsaa, agreTve kompleqsebisgan srulad Tavisufali kacia, romelsac SeuZlia teleekranebidan nebismieri xarisxis uwmawuri sityva Tqvas, am mxriv gawonasworebuli da sityvamozomili naTelaSvilisagan gansxvavebiT. Tqmaze Tu midgeba saqme, naTelaSvilica da gaCeCilaZec orTaveni TxemiT terfamde Camoyalibebuli opozicionerebi arian, marTalia, erTi xangrZlivi, meore ki xanmokle drois ganmavlobaSi, magram qarizma, iseve rogorc saakaSvilSi, am prezidentobis kandidatebSic Warbad aris, Tumca erTi ufro dinjia, meore ki ficxi da advilad feTqebadi. xalxs ki swored aseTi mewinave sWirdeba, radgan isini ibareben im qveyanas, sadac saxalxo damcveli saxalxo dasacavi xdeba. uprecedento darbeuli am vakxanaliaSi, ver vityvi SemTxveviTo, magram CaTreuli aRmoCnda telekompania `imedi~, romlis darbevac am beci mxecis mier 7 noembers warmoebul darbevaTa ukanaskneli akordi gaxldaT. am saqcieliT isedac gakotrebuli xelisuflebis reputacia xalxis TvalSi sabolood daeca. am SemTxvevaSi adgili hqonda provokacias, romelic mTavrobam mouwyo masmedias. me aRar mivyvebi am araadamianur darbevaTa ganxilvas, ubralod davsZen, rom am saqcieliT saakaSvilma da misma kirkitkaturulma xelisuflebam civilizebuli msoflios aSkara da daufaravi guliswyroma gamoiwvia. aRSfoTebulma msoflio sazogadoebam aiZula saqarTvelos mTavroba, iseve rogorc aiZula igi Caetarebina vadamdeli saprezidento arCevnebi, Tavisi gadafurTxebuli aeloka da telekompania `imedi~-s SeCerebuli licenzia aRedgina, moexsna yadaRa SenobisaTvis da daerTo ufleba gasuliyo eTerSi. sakuTar TavSi didi wvalebis Semdeg es xelisufleba dahyva msoflio ultimatums da upirobod daubruna `teleimeds~ warTmeuli sicocxle. axla aRaraferi dagvCenia, unda davelodoT 2008 wlis 6 ianvars, meore seriis dasawyiss, romlis Sinaarsi savaraudod cnobilia.

m. beJaniSvili

2007 wlis 24 dekemberi

7

...hoda, waxvalT saxinkleSi ramdenime jeeli, dgaxar rigSi da ah, jer sxvebs gamoaqvT, nerwyvi geZaleba da Senatri imaT. moaRwevs mere, rogorc iqneba Seni rigi da, mogawvdis magram, ras mogawvdis mexinkle igi - cxels, aorTqlebuls, jadosnur langars, sul cimcim mogaqvs, da mrgval magidas wres SemoartyamT, fexze damdgarni; mere TqvenSi yvelaze dadebiTi adamiani mezoblebidan Sav wiwakas inaTxovrebs da moayris, magram ras moayris - mwvaves, madians, velurs - uhuhuh!.. mTlad aTrToldebi, magram cxelia... mereda, Se kaco, frTxilad aiRe, Seubere suli, kargad, dakvirvebiT, centrSi rom moartya, ubere, ubere, frTxilad mokbiCe pataraze mere da axla iq Cabere, oxSivari, huh! zed Sig cxvir-pirze gelamuneba, da mere frTxilad, frTxilad Seiwove gulboyvdamTuTqavi wveni, ah, ra xsnaria, ifh! rom agrildeba pataraze mere, ReWe, ylape da gunebaSi netarebiT ifiqre: ahm-hh, uxxm-hh, da morigi xinkalWi pis urnaSi Casagdebad daxra rom gagiWirdeba, amoixvneSeb da gaifiqreb - e, xom ar meyo? ara, kaco, ra sakadrisia, ai is aiRe, is, gverdiTa cali, ohoh, cxarea? - daayole qafqafa ludi, yels ver Cagirecxs koxta-lamazad Tu... axla, iqiTas daswvdi, Zamiko, rogor giyurebs, giyurebs rogor, ah, gexveweba, nu etyvi uars, ai, ase, ra, sunTqva giWirs? ra uWirs mere, sirbiliT xom ar daRlilxar...

guram doCanaSvili, matarebeli qSinviT Semogorda baqanze, daamuxruWa da mWidrod miejaWva liandags. muxruWis yuriswamRebma wuilma gaayrua Senoba. mgzavrebma TiTqos moulodneli xma gaigoneso, Tvalebi Senobis gareT gamavali karisken erTdroulad miapyres. mosacdel darbazSi xis farTozurgiani skamebi adreulad daekavebinaT mgzavrebs. maT, visac ver moeswro adgilis dakaveba, xis farRaRala yuTebze mokalaTebuliyvnen. danarCenebs ki, visac fexze dgoma rgebodaT wilad, gadaRlili saxeebiT gamvlel-gamomvlelTa cqeriT iyvnen dakavebulni. - Sen moukvdi dedaSens, Se ardasarCeno!.. Sen arafris Rirsi ar iyo, ha...a... fafa gaqvs xelSi Tu raa es?! - Seubraleblad wauTaqa qalma TmaaburZgnul da pirmotutynul patara biWs, romelsac muceli tikiviT gabervoda. Sesabralisad Tavdaxrils tuCebi win wamoewia da Tvalebs gamalebiT ifSvnetda. advili misaxvedri iyo, tirilis dawyebas apirebda. qalsac im biWiviT aburZgvnoda wablisferi bunebrivad xveuli odnav SeWrili Tma, saxe sibrazisgan alewvoda, uZilobisgan dasivebul yvrimalebidan Tvalebs elvasaviT akvesebda. bavSvs drodadro wautyapunebda kefaze da xels WuWyian filaqanze usicocxlod gamRval nayinisaken iSverda. - nu urtyam, Svilo, bovSvia... gouarda albaT, magaze klav axla? - gamoeqamaga bavSvs mopirdapire mxares mjdomi xanSi Sesuli mamakaci, - gadamrevs es xalxi, - Cailaparaka mere TavisTvis, danaoWebuli Subli gaxunebuli perangis boloTi moiwminda, TiTqos ofli hqonoda da xisgan gamoTlil moCuqurTmebul joxs mZimed Camoeyrdno. xSiri warbebi da gugebSi Rrmad Camjdari Savi sxivCamqrali TvalebiT mgzavrebs gadaurbenda xolme, iqneb vinme nacnobi vi povoo da mere isev Caqindravda Tavs. bavSvma, damcveli gamomiCndao, Tvalebis fSvneta Sewyvita, erTad Seyrili tuCebi Tavisuflad gaxsna da ucnob mSvelels usityvod miaCerda. `xaWapuria cxeli! imeruli xaWapuri! xaWapuria cxeli!...~ - sasignalo zariviT gaisma rkinigzis sadgurSi gamyidvelis myivana xma da umalve eqosaviT moedo mTel mosacdel darbazs. moxuci TiTqos buranidan gamoerkvao, jer ver gaego saidan modioda xma, Tavi Cqari moZraobiT miatrial-moatriala da roca langarmomarjvebul qals mokra Tvali, pirquSi saxe miiRo da mgzavrebs dinji gamometyvlebiT mimarTa: - esec Seni revolucia, xaWapuric ageraa da Semwvari wiwilac, Romi ara gaq, qalo? - pauzis mere daamata, - axali amozelili, Tu gindac, megruli elarji Sig CaxarSuli axalamoyvanili yveliT. - amis Tqmaze CaixiTxiTa gemrielad da tuCebi moiwminda, TiTqos saqeifos yofiliyo dapatiJebuli da maspinZelma es-esaa sufrasTan miiwvia, - ra minda axla saxlSi me?! sauzmec ageraa da sadilic. deserti da amisTanoba xom ramdenic ginda, sulo da gulo, komfoti da komforti araa axla agi?! ase mogviwyves saqme da umadurebi varT kido... aqa-iq mgzavrebs Soris TavSekavebuli sicili moisma. - ki, batono, quCaSi Camotarebuli xaWapuri mesmis, iqneba qe mogSivda gzaSi da qe SeWame, agrZelebda moxuci Tanamosaubris Zebnas, - ra vuyoT mere, raWvelebma sirbilSi Seqmnes ojaxi. kai batono, dalie eg Seni yavaa Tu kofe am gzaSi, magram quCaSi nayid xinkals gemo rafer unda Caatano, es ver gamigia swored, gaasavsava xelebi moxucma, joxi xelidan gadaagdo da filaqans daenarcxa. - xinkalsac atareben quCaquCa, Tu??? - gaikvirva gverdiT mjdomma soliduri garegnobis aseve xanSi Sesulma mamakacma, romelsac isedac TeTr saxes WaRara ufro amSvenebda. Tavi TiTqmis gameloteboda, magram Ti`erTi ramis siyvaruli, dafarva rom sWirdeba~

simarTle simarTlea. ra aqvs xinkals Tqveni dasawuni, miTxari erTi, - ganagrZobda Tavis sayvedurebs moxuci, - mara gaaCnia kerZsac, ra grZnobiT moindomeb mis SeWmas. SeiZleba imisTana ubralo kerZi ise vnebianad da gemrielad SeWamo, rom sxvas afiqrebino, netavi mec maWamao. magaliTad, am wuTSi axla erTi TefSi fafa minda, saswavleblis wlebi minda ro gevixseno. Tbili da nazi iyo, rafer dneboda Sig Cagdebuli karaqi?!! if, if, if... ra cxeli orTqli asdioda. rom momca axla erTi imisTana TefSi fafa, sanacvlod arafers daviSurebdi. - ar miyvarda fafa, magram es kaci axla iseTi grZnobiT ambobs

senda. Tu ici Sen mSiersa da maZRar kacs Soris ra gansxvavebaa? arc ki dalodebia pasuxs, ise ganagrZo moxucma pasuxis gacema Tavissave dasmul SekiTxvaze, - getyvi. mSieri ufro keTilia da stumarTmoyvarea, sxvac masaviT mSieri hgonia da cdilobs yvelaferSi mxari aubas da Tu dasaxmarebelia, daexmaros kidec. maZRari maZRaria da gulqva, `maZRar mRvdels diakvanic maZRari egonao~, - xom gagigonia. asea es. erTxel mivdivar CemTvis gzaze Cafiqrebuli da viRac meqaCeba kalTaze gamalebiT, mevixede da maTxovris bovSi araa?! Cemi kai babua Tu xaro, fuli momecio. ra misi babua viyavi cingliani CaCanis, naxSiriviT ro iyo gamuruli, mara Semecoda, bovSia mainc, rac ar unda iyos da, deimaxsovrebs-Tqva. patara manZili ro geviare, isev Semomxvda, isev miveci. ase TamaS-TamaSiT qe mimacila saxlSi. mivedi Tu ara alayafTan, qe ar geiqca magi cigani magi?!! vtkuce jibeSi xeli da sadaa Seni fulebi. gamecina, davloce da Sevedi karSi. Sevedi Tu ara, Semomexvien Cemi baRnebi, babu, ra mogvitaneo. araferi mqonda da imgenma qe gaagrZelen TamaSi TavisTvin. baRnebs Tu aWame rameo, vkiTxe qals. aba ras vizamdio, mipasuxa. gamecina. ra gacinebso, mkiTxa. araferio, vuTxari. is CaCani gamaxsenda, ro geiqca, moxoulSi SeCerda, ukan moixeda da madloba miTxra. Zaan nametnavad keTili Tvalebi hqonda maSin. qalma miTxra, Tu gSiao, ki-meTqi, vupasuxe. xinkali ar damicxo?! - eh, - amoigmina naswavlma, wuTiT dadumda, mere TiTqos saTqmeli moafiqrdao ganagrZo, - ramdeni samkaulia adamianis sulSi da ramdeni sibinZurec amasTanave... - kai davaneboT Tavi yvelafers,

To-orola Tma Sublze sagangebod gadaevarcxna. misi Cacmuloba naTlad miuTiTebda mis inteligentur ierze. - Camoatares, batono, aba! erTi Tvec ar iqneba gasuli. am sadgurSi gaxldiT maSinac, `cxeli xinkalio" rom daiZaxa misive xinkaliviT gadabdRvialebulma qalma da fadnosze axladamoRebul xinkals rom Sevxede, Zveli dro gamaxsenda, `sosikos duqanSi" megona Tavi. nerwyvi momadga. roca gevifiqre xinkals SevukveTav-Tqva, geiRviZe Turme, sadaa duqani da sufra, matareblis kivilma SemomZaxa - sadguria Sens Tavso. xinkali ki iyo mara, rad ginda Camotarebuli, Cavlili matarebeliviT. ager matarebelic qia, mara Tu ar Cajeqi SigniT, deikave bileTi da iZaxe svaniviT kudi miWiravs xelSi da sad geiqceva matarebelio. - etyoba Tqven Zalian gyvarebiaT xinkali, - daekiTxa is inteligenti. - rava, boSo, xinkali vis ar uyvars, ar unda geswavlebodes am naswavl kacs Cemgan. ra jobia cxel, SiSxaTian xinkals madlianad Sezavebuls. mara iseTi ramaa es xinkali, rom Tu gverdiT mdgomi ara gyavs, tyuilia, gemos mainc ver Caatan. dro iyo, yvela duqani da Tu sasadilo Semovlili mqonda, mara megobrebis gareSe rava wevidodi... Zmakacobas da megobrobas maSin aqvs fasi, erTad rom WamT da erTad rom svamT, lxinic erTi rom gaqvT da Wiric. imgenis suls acxonebs RmerTi, gzac iyvnen isini CemTvis da xidic, mec ase viyavi magenisTvis, aba... maTTan xinklis Wamac sul sxva iyo. xinkali ki ar gaZRebda, es tkbili urTierToba gaZRebda, xinkali ki grZnobebiT da JiniT gavsebda. mara warmavalia yvelaferi, Cemo kargo, da ra ginda, ro qna. Tu ar gamogicdia es yvelaferi, ar Tqva xinkali miWamia odesmeo... - rom daiRala laparakiT, Seisvena, am Sesvenebisas sityva aravin CamoarTva da ifiqra ar meTanxmeba rameSio. da pirvelad is gaaxsenda, sadac saubari Sewyvita, - rava giWamia marto Tu? - eWvnarevi mzera gaayola moxucma moxucs. - ara, batono, xinkali saerTod ar miyvars, - Tqva inteligentma da moxucis reaqcias daakvirda. - ar miyvarso?! - sityva SeaSra pirze ise, TiTqos xinklis saWme-

lad damjdars cxvirwin cxelcxeli xinklebi aacaleso, - ra Tqvi, kaco, es... euh, ra geigona es Cemma yurebma, momeyura Tu marTals ambob, naswavlo! naswavli uxerxulad SeiSmuSna da Tavis naTqvami daadastura. - ara, naswavli ro iyavi qe getyoboda, - daaskvna moxucma, - mara mTla ase naswavli Tu iyavi, ver vifiqrebdi. am xnis moviyare da jer ar gamigonia aseTi rame eTqvas qarTvel kacs, naswavls ki ara, uswavlelsac ki. Sen aba qarTuli sufrac ar geyvareba maSin, arc Cveni qveynis istoria da kultura, SeiZleba qe icode ra da rogor, mara siyvaruliT ar geyvareba. - ras kadrulobT, batono Cemo, - gacxarda naswavli, - xinklis siyvaruliT gamoixateba qveynis siyvaruli? warmoudgenel rames ambobT, - TiTqos sibraze Seeparao, loyebi SeuwiTlda da perangis sayelo Zalumad Seiswora. - kultura?! - cinikuri gamometyveleba miiRo naswavlma, TiTqos ironiuli Rimilis dafarva undao. - kulturaa, naswavlo, eris kultura. saqarTveloSi stumari ar gaWaWanebula, qarTuli baraqiani sufriT, qarTuli RviniT rom ar gaocebuliyvnen... sacivi, xaWapuri... ar miTxra axla arc egeni miyvarso, Tu ara SeviSlebi kaci. naswavlma TiTqos raRacis Tqma daapira, magram umalve gadaifiqra, Tumca kiTxvas pasuxi mokled da ZaldatanebiT gasca - ki, miyvars... - amerikidan kacis viRaca Svili ro iyo Camosuli da dasves sufrasTan, xinkali mowonebia Turme da cekva dauwyia, es ra vWameo. - sastumroSic moiTxova, momitaneTo, - daamata naTqvams naswavlma. - vici, vici es ambavi mec. - agaSena RmerTma... egec me var... e, i kacis viRaca Svilma unda gajobos amxela naswavl kacs? Tanac amerikelma. amoiRo mundStuki, Sig papirosi Cado da gaabola. papirosis kvamlSi momentalurad dai para moxucis saxe. - gana gemovnebaze davoben, Cemo batono, - CaekiTxa naswavli moxucs, saTvale moixsna da cxvirsaxociT dauwyo minebs wmenda. etyoboda yuradRebis gadatanas cdilobda sxva sakiTxze. - ar vici, davoben Tu ara, mara

amas, ki SeWamda kaci marTlac fafas. - uWmelobis Sen araferi getyoba da me mepranWebi aq imereli stumariviT? - orTaves gaecina am naTqvamze. mere ki isev Tavisi naTqvami ganagrZo, - hoda, ro momenatra i baRnobis wlebi am sibereSi da im fafis gemo rom mindoda SemegrZno, ki gavZaxe Cem cols, fafa gamikeTe-Tqva. qe goukvirda, ra eca am berikacs aseTio. ra ukbilo beberiviT irjebio, gamomZaxa quxnidan. qi ar gaakeTa zustad iseTive gemosi, maSin ro miWamia?! es xo kaio, vTqvi bolos gamZRarma, axla erTi boTli Savi Rvino da zed mwvad-xinkali Tla monaTlavs yvelafers-Tqo, vTqvi. fafa ra mosatani iyo, mara xinkals movayole. visac ra uyvars, marTali xar Sen, is uyvars, mara me igi makvirvebs am naswavli kacisgan, ro xinkali rato ar gaWames, an Tu gaWames, rato ar mogewona. da Tu ar mogewona, aq qarTvelobaSia koWloba Separuli, Tore Wame da svi, raic gagixardeba, Cemsac arc arafers Wam da arc arafers svam, mara romc Wamde, Segargos dedis rZesaviT RmerTma. ise Caeferfla papirosi mundStukSi, verc gaego da im mTeli papirosis sigrZis ferfliRa iyo SerCenili da xelis erTi moZraobiT Camocvivda, zogic mtvrad iqca. mere mundStukSi Cabera moxucma namwvavis amosaRebad, radgan zed xeze iyo mimwvari papirosi da xelis mosakidebeli aRar darCenoda. TuTuni rom haeris datumbvis Semdeg amovarda, mere qaRaldi asanTis ReriT da neka TiTis wamozrdili frCxiliT gamoiRo. bolos mundStuki gawminda da Seinaxa. mere isev xinklis Temas miubrunda: - ra jobia, Cemo batono. cxel xinkals... babuawvera xom ici, usityvod dauqnia Tavi naswavlma, - hoda, gaSlili babuawverasaTvis ar Segiberia suli, haerSi rom ifanteba misi bususebi da marto yvavilis Rero grCeba xelSi, masea xinkalic, Seuberav suls da Tvalis daxamxamebaSi marto xinklis kuWi grCeba xelSi. isic Tu SeWame an ar gcodnia xinklis Wama, an magrad gSiebia, - Tavis naTqvamze gaecina moxucs. mgzavrebSi adre TavSekavebuli sicili axla ukve gulianma xarxarma Secvala. - xo, marTla, SimSilze gamax-

axla es miTxari, naswavlo, kargi mzareuli aris Tu ara kargi ostati? - namdvilad ostatia! - daeTanxma naswavli, - Tanac iseTi ostati, yvelasTvis yvela droSi da yvelgan gamosadegi romaa. - yvelaferi kargi, keTilo, mara... - dafiqrda moxuci da Tqva, -ostatis naxelavi dResacaa, xvalac da yovelTvis, Tu ar gaafuWe. ai, mzareulis naxelavi Tu droze ar inebe, gafuWdeba da fasi daekargeba. mere ginda ostati daarqvi magas da ginda... rac ginda is. mzareuli igive msaxiobia. iTamaSebs msaxiobi rols, im wuTSi is xelovania. damTavrdeba Tu ara warmodgena, is iseTive kacia, rogoric Sen xar da me, sxvagan, Tu ara TeatrSi, igi Tavis ostatobas ver gamoavlens. asea mzareulic, ostati da xelovani manamde xar, sanam saWmels akeTeb da viRaca Wams Sens naxelavs. mere? mere dimitrie xar, vaxtangie xar, Tu daTikie xar, sul erTia. xinkalze vlaparakobdi da getyvi - xinklis moxvevac xelovnebaa. amaSia am kerZis didebuli saidumlo. cxrametnaoWiani unda iyos xinkali, wvens kargad ikavebs da ar skdeba. misi naoWebis momzadebaSia sirTule. xeli Tu gaCveuli gaqvs, daTvlac ar dagWirdeba, ise CaaborjRaleb naoWebs, mzesaviT elvare iqneba. masac gaaCnia Tavisi Crdilebio, gamigonia. xinkalic mzea, sxivebi amoburcvaa, Crdilebi, Cazneqili Crdilebi Rarebia. Turme, vinc pirvelad gaakeTa xinkali, cxramet naoWze naklebi Tu eqneboda mis naxelavs Tavidanve miiCnevda uvargisad da mis gakeTebas Tavidan iwyebda. ase miuZRvnia Tavisi kerZi langarze msxverplad qalRmerT lilesaTvis im imediT, rom kide ukeTess Seswiravda. amis mere mzareuli itanjeboda, wvalobda da oflSi iRvreboda namdvili xinkali rom gamosvloda. miitana mere cxeli, mzesaviT cxeli da cxare liles sakurTxevelTan. sareceli gauyo lilem mzareuls swor-feri xaro Sen Cemi da sasworfros ardaRvra daawesa lilem. amitom xinkali sasworfro kerZia da wvenis ardaRvra sasworfros ardaRvris niSania. xinklis Wama mTeli wesis wyebaao, - Tqva moxucma, - wvalobs mzareuli saaTobiT, mere mogitans Sen ­ ucxos. Sen, es ucxo Tvalis

daxamxamebaSi gadauZaxeb pirSi gemrielad. cxeli da cxare unda iyos da wveni ar unda daRvaro, Torem civs raT unda sasworfros wodeba. cxelia mTavari, Jini rom dagiwvavs pirs da mainc ar anebeb Tavs. erTi gemrieli sityva mainc Tqvi, im xinkaliviT gemrieli, Seaqe memoqmedi. - marTali xar, moxuco, - uTxra naswavlma, - ar viciT Sinaurebis dafaseba, Torem ar ekuTnoda mis gamomgonebels Zegli?! iWvneulad gadaxeda moxucma naswavls, naswavlma ki ganagrZo, - Zegli ki ara, saxelic ar viciT misi. ager, batono, bavariaSi, heseldorfSi, gagegonebaT albaT, sosisis gamomgoneblisaTvis Zegli daudgamT, georg laneri yofila. Zeglze brinjaos dafa daudgamT da sosisis Seqmnis istoria miuweriaT. eseni yofilan xalxi, Wamac codniaT da dafasebac. - veraferi gaigo, - Cailaparaka moxucma, - marTla naswavli yofila es sacodavi. Tu ici, genacvale, ra mikvirs Sengan da SenisTana naswavli kacebisgan. Cemi xnis kaci xar da araTu xinklis gemo, cxovrebis gemo ar gagisinjavs, ase mgonia. - cxovrebac minaxavs da misi gemoc karga xania gavsinje. magram roca xanSi Sedixar, mere xvdebi, mware iyo Tu tkbili, cxare Tu SiSxaTiani mag Tqveni xinkaliviT. Tu ici jadoqarma virgiliusma ra Tqva?! - jadoqari Tu iyo, racxa saswauls ityoda, aba ra vici me? - gaikvirva moxucma da interesiT Sexeda mopasuxes. - saswauli Tqva swored. naWrebad damWeriT, qvabSi CamagdeT da rva dRis ganmavlobaSi mxarSeTo. amiT siWabukes davibrunebo. jadosnur qvabs yarauli miuCina, droze adre rom veravis Caexeda Sig. magram yaraulma TviTon ver gauZlo cdunebas da virgiliusi siyrmis saxiT samudamod gamqrala tiril-tiriliT. mTavaria adre ar unda Caixedo cxovrebis qvabSi, Torem yrmad darCebi cxovrebis bolomde. ratom vTqvi es yvelaferi, Tu xvdebiT axla?! - pasuxi Tavadve gasca Tavissave SekiTxvas, - marTalia, virgiliusi jadoqari iyo da egona, saswauls moaxdenda, magram ver uSvela jadoqrobamac. yaraulma umtyuna, sulswrafi gamodga, da mitom. sxvis saqmeSi cxviri ar unda Cayo, - igavebiT dauwyo laparaki naswavlma moxucs. - ver uqnia im Sen yarauls sakadrisi saqme. Tu yarauli xar, uyaraule, Tu mzareuli xar, saWmeli gaakeTe, Seni saqme unda akeTo cxovrebaSi. mase rom yvela fiqrobdes, qarTuli suli gadaSendeboda. Sen qvabSi me ar vixedebi, mara iseTi qvabic arsebobs Senc da mec erTad rom vixarSebiT. hoda, im erTad saxarSi qvabis ambavi mawuxebs, Torem SenTan ra maqvs gasayofi, - gaukeTa igavs komentari moxucma, iqneba qe gadagRale, qe gawyenie rame, mara axla minda gagimaspinZlde swored. SeWame erTiori xinkali CemTan erTad, qarTvelobas gaficeb, cota mainc egeba qe Segiyvardes amasobaSi xinkali, Tu arada saflavSi Camyveba Seni javri. moxucebi wamodgnen. welSi gaimarTen, visac rogor SeeZlo, ise. saxinkleSi Sevidnen da SekveTa misces. amasobaSi baqanze matarebeli Camodga. eseni ki erTmaneTSi saubrobdnen ise, rom matareblisa ara gaugiaT ra. oficiantma cxel-cxeli xinklebi miarTva klientebs. Wamdnen da saubrobdnen. saubrobdnen da icinodnen. dro gadioda. erT dakveTas meore mohyva,Lludis kaTxebi zedized icleboda da ivseboda. matarebeli daiZra da matarebelma Caiara ise, rom moxucebs ar gaugiaT.

manuCar kaWaxiZe

8

erTi mwerlis,

wfkrtek vjmfkfmtsf cbqfhb,bc pqdhbc lfvlutyb rjvbcbf jkbf qeleifehsfy7 cfvjwlfxdblvtnb okbc7 vfhnj[tkf7 sdblfy sdtvlt jwlfhdf kfhbc vjvkjlbyt gtycbjythsfy yfieflqtdbc js[b cffsbcsdbc vbdblf8 rjvbcbfc cfvb gbhb ofhvjflutylf5 jhb mfkbidbkb - jwbjl okbcfyb lf jwlf[esb okbc f[fkufphlf rfwb8 rfht,ib itdblyty se fhf7 ewt, ffdctc jkbf qeleifehbc thsjsf[bfyb ,byf8 thsb mfkbidbkb jsf[ib lfluvek vfublfc vbe]lf7 ,kfyrb fvjbqj lf cfothfl vjtvpflf8 - mfk,fnjyj7 itb'kt,f ,byf lfdfsdfkbthj0 - brbs[f vtjht mfkbidbkvf8 gfce[c fhw lfkjlt,bf7 bct ufdblf cfvpfhtekjib8 - rb7 idbkj7 hjujh fh itb'kt,f8 - lffltdyf jkbf qeleifehvf7 sevwf7 hfqf b.j lfcfsdfkbtht,tkb thsjsf[bfy ,byfib7 rtlkt,pt lfrblekb ufhlfwdkbkb mvhbcf lf nthbnjhbekb vskbfyj,bc fqlutybcsdbc jvib lfqegekb idbkbc ajnjcehfsbc ufhlf8 - cjwbfkehb vlujvfhtj,f0 - /rbs[f f[fkufphlf rfwvf8 - hf vrbs[t7 idbkj0 - dth ufbuj vj[ewvf mfkvf8 - gtycbfc bqt,s0 - rb7 f[kf fh udbudbfyt,ty jwlfhdf kfhc8 - xfotht7 3gtycbjythb48 - sfdpt lffluf vfublfcsfy v]ljv mfkbidbkc f[fkufphlf rfwb8 - vfhxtyfkb u.fds0 - vbe,heylf jkbf qeleifehc8 vj[ewvf rtltkpt lfrblek mvfh-idbkbc ajnjcehfst,c uf[tlf8 - futh fhbfy xtvb vfhxtykt,b8 - xfbkfgfhfrf xevfl8 - ufcfut,bf8 - cehfst,c itfdkj vpthf f[fkufphlf rfwvf8 - xfotht5 3vfhnj[tkf7 vfhxtyfkbc ufhtit48 - ufcf.blb hfvt ufmds cf[kib7 mfk,fnjyj0 - t/7 idbkj7 thsb crfvb7 thsb cfojkb lf thsb 3irfabqf4 lfvhxf9 dbyff fvbc v.bldtkb0 - ufcfut,bf8 dbyvt ut[vfht,fs0 - vtpj,kt,b vt[vfht,bfy [fylf[fy7 sevwf7 sdbsjyfw ezbhs8 hf dmyf7 idbkj7 dthfdbcufy dthfathc vjbs[jdc f[kf rfwb7 .dtkfc ezbhc8 - cfbyajhvfwbj cfiefkt,t,b ufmds cf[kib0 - hjujhb cfiefkt,t,b0 - lfb,yf jkbf qeleifehb8 - ntktdbpjhb7 hflbj8 - /j7 ntktdbpjhb rb vfmdc7 vfuhfv fsb otkbf fh veifj,c8 hbsbqf ufdfrtst,byj7 idbkj0 hflbj 3re[yfibf47 vfuhfv cfvb otkbf7 vfubc [vf fh ufvbujybf8 - tct bub7 fh ufmds8 xfotht= erfhyf[f mfkbidbkc8 - aekfl upfdybkt,c [jv fh bqt,s dbyvtcufy0 - hjvfyf ajcnfkbjyc vjfmdc .jdtksdt gtycbf cflfh,fpjcsfy lf .dtkfyb bm dbqt,s8 qvthsvf lfkjwjc hjvfyf ajcnfkbjybc lf xdtyb ghtpbltynbc cf[tkb8 - rfhub7 rfhub7 ufcfut,bf8 hbs brdt,t,bs0 w[tk cfzvtkc hfvlty]th vbbhsvtds7 mfk,fnjyj0 - .jdtklqt7 idbkj7 .jdtklqt dcdfv w[tk xfbc8 - c[df0 - c[df hf eylf b.jc7 idbkj0 - ufcfut,bf8 ]fyvhstkj,fc [jv fh exbdbs7 mfk,fnjyj0

gia lomaZis

Svidi amoxvneSa qarTul tkivilze

ghtpbltynb cfptbvjl [cyblf vjhbu iflhtdfyc8 nhb,eyfpt bluf lf iflhtdfybdbs vxmtafht cbn.dfc fv,j,lf8 .dtkfc .ehflqt,f vbcrty b.j vbvfhsekb7 .dtkf lfvcohbcf7 ufhlf ijhbf[kj7 ghtpbltynbc lf]fdiyek kbvepbysfy itrht,bk flfvbfysf ]ueabcf ghtpbltynbc vfymfybc cfkjyib ew[j gbhb bv.jat,jlf lf fhfdby bwjlf7 se hjujh7 hfyfbhfl fqvjxylf bm8 ufjuyt,ekb7 ufabsht,ekb bluf gbhflb lfwdbc eahjcb7 vbcb sfyfvihjvkt,b rb vlevfhtl itvjo.j,jlyty vfymfyfc bhudkbd7 hjujhw cfgfnbj .fhfekb rfnfafkrc lf sdfkc fhblt,lyty sfdbfys eahjcc8 ew[j gbhb rb - ljlbrf yfk,fylbfyb7 jhvjwlfhdf okbc7 ;ehyfk-ufptst,bc ]b[ehbc vakj,tkb lf ufv.bldtkb7 hjvtkbw mfkfmbc 'dtk e,fyib sfdbcb repbs7 e[bfub [fcbfsbs lf cfub;tsib vhfdfk]th yfvrehyfktdb ltlbs - vfhujsb b.j wyj,bkb7 fh[tbyfl7 rjvajhnekfl vjrfkfst,ekb.j vfymfybc dhwtk cfkjyib7 erfyf cfdfh'tkpt lf n.dbfufevnfhb7 yf[tdhfl xfotekb wbcahfl njybht,ekb cfhrvkblfy ybiybcvjut,bs eqbvjlf ghtpbltynbc gbhflb lfwdbc eahjcc8 ghtpbltynbc kbvepbyib v.jab ljlbrf yfk,fylbfyb frdfhbevib vjsfdct,ek rb,jhx[fkfc ufdlf8 gbhflb lfwdbc eahjcvf nhb,eyfpt vlujvb ghtpbltynbc rtafc uf[tlf7 vtht rb vfymfybc rfhbc cf[tkehc lfodlf8 - ffff==== - bvfdt ofvc bqhbfkf ljlbrf yfk,fylbfyvf lf xbf7 gfnfhf c[tekblfy fvjidt,ekb [vbs kfvbc uflfafhf ghtpbltynbc lbyfvbrt,bs uf'kbtht,ekb [vf8 lfwdbc eahjcvf ltylfrhekbdbs ufeidf [tkb cf[tkehc8 - vtjs[t= vtjs[t= gjkbwbbc eahjcb cfcohfajl= - xevfl xfbkfgfhfrf vfh]dtyf .ehpt lfvfuht,ek gjhnfnek hflbjuflfvwtvib lf sbsmvbc bvfdt ofvc ufvjw[fllf 'dtkb e,ybc gjkbwbbc eahjcb nbnt ijybf7 cfrvfjl vhfdfkhbw[jdfyb fvfkbs8 - hf dmyfs0 - /rbs[f lfwdbc eahjcvf8 - tu hjv ghtpbltync lf[dltc vfymfyfib7 [jv bwb7 hf vjudtkbc0 dby fhbc0 - ljlbrf repbfyb7 vfubc ltlf dfnbht= - fvjbuvbyf nbnt ijybfv8 - fmdt w[jdhj,c7 ufptst,bc ufv.bldtkbf8 ljlbrf yfk,fylbfyb rvf.jabkb7 vfuhfv tzdufhtekb qbvbkbs e.eht,lf vjsfs,bhts8 - ljlbr]fy7 uflvjlb hf7 vfymfyblfy7 - cfkjyib sfdb it.j gjkbwbbc eahjcvf8 - fhf= - b.j rfntujhbekb gfce[b8 - sfdb vffijht7 sjht db.dbht,= - fh lfdbkfgfhfrjs0 - uf.fdb sfdb7 vffijht= itysfy hf vfm cfkfgfhfrj0 ghtpbltync lfdtkfgfhfrt,b= - hf ubylf vfbyw7 fh bn.db0 vt hjv vbs[hf7 fh itb'kt,f0 - ity dbyf [fh7 hj0 - vt fh vbwyj,0 - rb ubwyj,8 vt fv e,fyib .dtkf 'fqkc dbwyj,= nbnt ijybfc vbclfvb fctsb elbthb vbvfhsdf sbsmjc fhw ufeujybf8 - ljlbr]fy7 bmyt, aekb ubylf0 - ittrbs[f vfymfyfib v.jac8 ljlbrfv sdfkt,b vjzenf lf bct ufvj[tlf8 - vbs[fhb7 hfvltyb ubylf lf vjuwtv= - bvtlb xftcf[f gjkbwbbc eahjcc8 - vblb7 vblb7 njkb yf[t7 rjzb uffujht= 3aekb vjuwt=884 ufvjf]fdhf ljlbrf yfk,fylbfyvf nbnt ijybf8 - f[kf ths

komisia

- rb dexbdb7 vfuhfv dbcsfy dbxbdkj0 hfbjyekb gjkbrkbybrfw rth'j uf[lf7 e,ybc tmbvb - kbpf-tmbvb ufhlfbwdfkf7 fw[jyjc qvthsvf lf dfh fct8 - rfhub8 - smdf f[fkufphlf rfwvf8 - .dtkfathb ufcfut,bf8 lffsdfkbtht0 - vbe,heylf jsf[ib itvjcek vtjht mfkbidbkc7 hjvtkvfw sfy[vj,bc ybiyfl sfdb lfbmybf8 - fm vjvbothts [tkb7 mfk,fnjyj8 - vbvfhsf jkbf qeleifehc lf itdct,ekb ,kfyrbc rbltpt vbesbsf8 - hjujh bmyt,f xtvb cfmvt7 gfnbdwtvekt,j0 - /rbs[f rfhib ufcdkbcfc f[fkufphlf rfwc vj[ewvf mfkvf8 - othbkj,bs itufn.j,byt,ty7 mfk,fnjyj8 smdty cfrbs[c ufyb[bkfdty lf fewbkt,kfl itufn.j,byt,ty9 xdty e.ehflqt,jl fhfdbc dnjdt,s= - vflkj,f7 vflkj,f7 smdty ufb[fhts7 hjujhw vt ufvf[fhts smdtyb vjcdkbs8 xdtyvf ghtpbltynvf ufb[fhjc smdtysfy thsfl8 jkbf qeleifehvf gbh]dfhb uflfcf[f rb,tpt xfvfdfk rjvbcbbc itvflutykj,fc8 - f,fpfyf cfdct fmdc ifvgeybc ,jskt,bs8 - es[hf qeleifehbc ,bybc lfvsdfkbtht,tkvf mfkbidbkvf vfymfyfib cfztcsfy v]ljv f[fkufphlf rfwc8 - vtht0 - cek ahfyuekb lf bnfkbehb ifvgeyt,bc ,jskt,bf8 js[vjwb ,jskb b.j rfhufl ufhtw[bkb lf ufvpflt,ekb7 sdhfvtnbw ufcfhtw[b8 - afkcbabrfnjht,c euhjdt,c lf f,fht,c yfqlfl= - smdf f[fkufphlf rfwvf8 - bmyt, sdbsjy [vfhj,c0 - cfe,fhib xfthbf vtjht mfkbidbkb8 - f,f7 ityf [fh7 fb= - uftwbyf f[fkufphlf rfwc8 - 3cjlc4 [jv fh uflfdwts0 brbs[f ths-thsvf8 - bwbs hf0 xdty fmnb lfdothjs lf cf,zjv sdbsjy bwbc7 dbc uflfcwty lf hfw uffrtsjy= - smdf f[fkufphlf rfwvf8 cfvbdtyb 3rvfhtkt,b4 b.dyty8 3rvfhfc4 vjcfvpflt,tk wtynht,cf lf ,fyfrt,ib itcbc[k[jhwt,ekb eyfh-xdtdt,bc ufvj fhfdbcb lf fhfahbc c]thjlfs lf .dtkfathb ftzdt,lfs5 ehoveyjt,f7 efh.jaf7 yb/bkbpvb cfvbdtc 'dfk-h,bkib uf]ljvjlf8 jkbf qeleifehc rb7 cfvjwlfxdblvtnb okbc vfhnj[tkf gtycbjythc fhfse ahfyuekb lf bnfkbehb7 cf,zjsf ifvgeybw rb fh e[vfhbf jltcvt8 fhw wfhbtk ,jskt,c euhjdt,lf dbyvtc8 bub vfs cfyfudtpt cfzvkbc yfhxtyt,bc 't,ybcfc fuhjdt,lf7 hfsf ufvdktk-ufvjvdktkb cfpjufljt,f lfthoveyt,byf7 hjv cfyfudtpt cfzvkbcsdbc rb fhf7 fv athfl-athfl bfhkb.t,bfyb7 ewyfehb ajhvbc7 vce,emb7 kfvfpb ,jskt,bcsdbc bh]t,jlf8

Sadrevani

flubkc fh vjvwtv hj0 3aekb vjuwt=4 - ufvjf]fdhf bctd8 - f[kf vfvwtv7 vtht fsb vfultyb ofvfhsvtd= vffijht tu sfdb7 sjhtv db.dbht,-vtsmb= fff= - ofvjbo.j sfdbcb cbn.dt,bc lfcnehfl8 nbnt ijybf cohfafl vjijhlf vfymfyfc lf ghtpbltynbcrty ufb[tlf7 hjvtkbw cbn.dfc ufyfuh'j,lf8 - cfyfv ghtpbltynb fmts itvj,heylt,f7 fvbc ytbnhfkbpt,f eylf itd'kjs= - xevfl es[hf gbhflb lfwdbc eahjcvf8 - eylf vjdf[th[js hfvt8 - vjf[th[ts vtht8 - vecbrf hjlbc lferhfdc0 etwhfl brbs[f gjkbwbbc eahjcvf8 - hf vecbrf0 - jhrtcnhb7 jhrtcnhb= - cbn.dfc hjv vjhxt,f lf ktynbc ufzhfc lfbo.t,c8 - hfvlty [fyib lffvsfdht,c cbn.dfc0 gbhflb lfwdbc eahjcvf vrfwhfl lf tzdbs it[tlf nbnt ijybfc8 ghtpbltynb hjv cbn.dfc lfbo.t,lf7 fhfdby bwjlf7 hfc lf hfvltyc bkfgfhfrt,lf8 lfyfvldbkt,bs v[jkjl bc bwjlyty7 hjv wjnfc fh bcfe,ht,lf8 - rfhub7 rfhub= - itvhbut,kehfl es[hf gjkbwbbc eahjcvf lf sfdbcbfyt,sfy ufyvfhnjdlf8 ljlbrf yfk,fylbfyb vfymfybc h,bk cfdfh'tkpt b]lf lf a[bpkfl fltdyt,lf sdfkc ufhts vbvlbyfht vjdktyt,c8 lfwdbc veifrt,b vfymfybc bhudkbd bluyty mfylfrfl mwtekyb8 nbnt ijybf sfdbcb sfyfvihjvkt,bc ohtib bluf vfymfybcrty pehuitmwtekb lf gjkbwbtkt,c tsfs,bht,jlf8 bmdt b.j ghtpbltynbc gbhflb lfwdbc eahjcbw7 hjvtkcfw gbhsfy hflbjntktajyb vbtnfyf lf lf'f,ekb cf[bs fwvfweyt,lf next,c8 .dtkfath fvbc lfyf[dfv cfrvfjl uffv[bfhekf ufptst,bc ]b[ehbc vakj,tkb lf vtgfnhjyt8 ljlbrf yfk,fylbfyc hfqfwyfbhb7 vbcsdbc fmfvlt ewyj,b uh'yj,f lfteakf7 uh'yj,f cfresfhb sfdbc vybidytkj,bcf lf egbhfntcj,f vstkb fv lblxbyjcfyb [fk[bc vbvfhs8 ghtpbltynb cbn.dfc vjhxf7 mfkfmbc vthbc ufodlbk [tkt,ib obstk ,fkbipt lflt,ek vfrhfntkc lfodlf lf cfcekt jhrtcnhvfw lfw[j8 lfw[j jhrtcnhvf lf lfw[tc ljlbrf yfk,fylbfycfw8 lfwdbc sfyfvihjvkt,vf thslhjekfl uffqtc kbvepbybc rfht,b7 ufptst,bc ]b[ehbc fqhbfkt,ekb vtgfnhjyt cfdfh'tkc ffqkbntc lf [tkblfy [tkib uflfcwtc gjkbwbbc sfyfvihjvkt,c8 - xfskf[t,j= ,jpt,j= gblfhfcnt,j= - vstkb [vbs ,qfjlf ljlbrf yfk,fylbfyb7 vfuhfv vbc ufyobhek ,qfdbkc jhrtcnhbc [vf lf [fk[bc ;hbfvekb afhfdlf8 gjkbwbtkt,c vzblhj hrfkib vjtvo.dlbfs lfrfdt,ekb lf fhfathb xfylf8 vjtlybc rbltpt vlufh cfw[jdht,tk rjhgecib7 gbhdtk cfhsekpt ufykfut,ek lf iflhtdybc uf[cybc wthtvjybfkbc ufvj ghtpbltynbc lfwdbc veifrt,bc vbth lfwfhbtkt,ek cfgfhbrvf[thjib itfshbtc ufptst,bc ]b[ehbc vtgfnhjyt8 ljlbrf yfk,fylbfybc ytbnhfkbpfwbbc jgthfwbf ofhvfnt,bs lfcheklf8 ghtpbltynvf iflhtdfyb uf[cyf7 vwbht [ybs ,tlybthb qbvbkbs e.ehf fxe[xe[t,ek o.fkc7 vtht tupfknbht,ek7 f;hbfvekt,ek [fk[c jhbdt [tkb lfemybf7 it,heylf lf xmfhb yf,b]t,bs vbdblf cfresfh kbvepbysfy lf tmcrjhnbc sfy[kt,bs lfnjdf vjtlfyb8 gjkbwbbc ufy.jabkt,fib [fyuh'kbdb7 eitqfdfsj 3lfveifdt,bcfc4 ufbhrdf7 hjv ufptst,bc ]b[ehbc vakj,tkbc - ljlbr yfk,fylbfybc ghtpbltynbc vfymfyfib itqotdf fhfdbsfh nthjhbcnek fmnc fh bcf[fdlf vbpyfl8 sevwf7 rjycnbnewbehb ecfahs[jt,bc ltgfhnfvtynbc veifrt,c rb / mjylfs vwltkj,f7 cfmvt fvudfhfl ofhvjtxbyfs8 cfmvbc htfkehb fhcb rb itvltub uf[klfs5 iflhtdybc vityt,kj,bcfc7 mfkfmbc vthbc ufyrfhuekt,bs7 vjtlyblfy .dtkf ]b[ehb fbqtc lf ljlbrfc ufptst,bc ]b[ehb [fk[vhfdfkb vjtlybc yfwdkfl ths-ths udthlbsf .he mexfpt fqvjxylf7 hfvfw rfnfcnhjaekfl bvjmvtlf ljlbrf yfk,fylbfybc vfnthbfkeh rtsbklqtj,fpt8 vbe[tlfdfl vbcb fhfthsb vbvfhsdbcf lf vjs[jdybcf c[dflfc[df bycnfywbfib - ]b[ehb 'dtk flubkpt uflftnfyfs7 vjvcvtyb lf ufvujyt lf7 vbsevtntc7 fv cfrbs[bc uflfvo.dtnb fhfdby b.j lf thsflthsb flfvbfyb7 dbyw fv cfrbs[c cfvfhskbfyfl7 fye vbc cfcfhut,kjl uflfo.dtnlf7 ]b[ehbc vakj,tkbc hovtybs7 ghtpbltynb uf[klfs9 v[jkjl vbcb cofvlf5 3f,f7 n.ebkfl lfdezbht v[fhb04 ufvj[fnfdlf sfdbc fv eh.td hovtyfc xdtyt,t,ib ljlbrf yfk,fylbfyb8 - 3n.ebkfl dbltmb odbvfcf lf mfhib vbnbyut,pt04 lfyfifekbc yfobkbc fhfhct,j,bc ufvj7 dbyfblfy fhwthsb rjltmcbc fhwthsb ve[kb fh vbelut,jlf cfc]tkbc pjvbc ufycfcfpqdhfdfl bv afmnc7 ufhtvjt,fc7 hjv vjmfkfmtc sfdbcb mdt.ybc ghtpbltynsfy it[dtlhf cehlf7 ljlbrf yfk,fylbfyb uffsfdbceaktc8 yfiefqfvtdc yfwtv-yf,tudb7 itehfw[.jabkb lf cfcnbrfl lfpfahekb7 gjkbwbbc cfvjhbutj vfymfybs vbb.dfytc cf[kib8 upfl f[kfl uf[cybk iflhtdfyc xfefhtc8 iflhtdfyb yfbhahfl b.j ufyfst,ekb7 v[bfhekfl xe[xe[t,lf o.fkb7 sbsmjc ghtpbltynb sfdbcb fvjvhxtdkt,bc obyfit ufvjlbjlf8

statistikuri erTeuli

vtjwt cfereybc vboehekbc nbgehb byntkbutynb ,fhyf, uh'tkbidbkb7 cnfnbcnbrehb ltgfhnfvtynbc veifrb7 yfuhbgfkb7 f[fkb eahjcbc lfybidyblfy vtfst lqtc vbdblf cfvcf[ehib8 ltgfhnfvtynbc ityj,bc rb,tt,pt fcdkbcfc uffvpflf rbltw rfhbcrfw uhbifcfsdbc cfsmvtkb vbcfcfkvt,tkb cbn.dt,b7 vfuhfv vj[ewb df[nbjhbc yfwdkfl rfht,ib fvthbrtkb gjkbwbtkbc ajhvfib ufvjo.j,bkb ,hut7 ]ve[b f[fkufphlf rfwb lf[dlf8 - cfidb= - vjbs[jdf ifdb mehserbc afcflpt ithbabc dfhcrdkfdvb,ytekvf rfhbcrfwvf8 ,fhyf, uh'tkbidbkb bct lfb,yf7 hjv cf,esc cek c[df ]b,tib lfeo.j 't,yf8 ,jkjc7 hjujhw bmyf7 vbfuyj lf ibylbcath.lbfyb obuyfrb ufeojlf8 - 'bf uhbif cfl fhbc0 - brbs[f ibyfehekfl8 - dby 'bf uhbif0 - cf,esc xfcwmthjlf f[fkufphlf rfwb8 - fb7 xdtyb uhbif7 df[nbjhb8 - fh dbwb8 - sfdb fcobf f[fkufphlfv8 - dth itubidt,s7 tc vjovj,f ufemvt,ekbf8 - hjujh0 hfnjv0 - rbltd eahj lfb,yf ,fhyf, uh'tkbidbkb8 - eahjcbc ,h'fyt,ff8 dth itubidt,s8 vb,h'fylbs= - 3ithbab4 rfht,ib xfluf8 - tc hjujh7 vbd,h'fylt0= - pjvbthfl feobf [vfc ,fhyf, uh'tkbidbkvf8 vt jwlfsjhvtnb otkbf fm dveifj,8 - hf uf.dbht,s7 ,fnjyj0 vt xtvc vjdfktj,fc dfchekt,= - erfwhfdfl8 - etwhfl xfw[hf ,fhyf, uh'tkbidbkb8 dtcnb,bekbc cbqhvtib itb[tlf bv bvtlbs7 bmyt, hjvtkbvt sfyfvihjvtkb lftkfylf cfresfhb cbn.dt,bc lfcflfcneht,kfl7 vfuhfv dtcnb,bekb wfhbtkb b.j lf fhw ltgfhnfvtynbc ufybth rb,tpt fvjlbjlf dbyvt8 - bwbs hf7 f[fkufphlfd7 - vbe,heylf rfhbcrfwc8 - vt fdfl uf[klbs7 uhbgb vmjylf lf fsb lqtf cfvcf[ehib fh d.jabkdfh8 fvbnjvfw f[fkb cfidbc itcf[t, fhfathb dbwb8 bmyt, rflht,bc cfvvfhsdtkjib lfhtrjs lf xtvb dbyfj,f uflffvjovjs0 - fm vjbwflts= - smdf rfhbcrfwvf8 yf,b]b erfy uflfluf lf rfhb w[dbhoby vbertnf8 ,fhyf, uh'tkbidbkb ufjuyt,ekb bluf vb[ehek rfhsfy8 uhbgbcufy lfcecnt,ek c[tekib ufesdbswyj,bht,tkb fqiajst,bc uh'yj,f xftcf[f lf cfyfv c[tekbc ptlf7 cf,jkjj othnbkc vbfqotdlf7 rfhb ufbqj8 - vj,h'fylbs= - itbgfnb;f rfhbcrfwvf8 ,fhyf, uh'tkbidbkvf dtcnb,bekib itf,b]f lf erdt uf[fht,ekb7 byntkbutynehfl fqiajst,ekb fe.df rb,tc vtjht cfhsekpt ufykfut,ekb rflht,bc cfvvfhsdtkjcrty8 3dbyvtc vfbyw lfthtrf lf ufdtahs[bkt,byt8 ofhvjublutybf7 tc hf e[th[ekj,fib xfvfultc fv[tkf rfwb04 - abmhj,lf rb,tpt fvfdfkb8 - 3vfhufkbnfc hfqf lftvfhsf7 vfufy vfbyw dth lfvbhtrf0 fhff f[kf vfub cfcf.dtlehj04 fvudfhb abmht,bsf lf ufyo.j,bkt,bs itfqj cnfnbcnbrehb ltgfhnfvtynbc rflht,bc cfvvfhsdtkjc eahjcbc7 vfhufkbnf vfhujidbkbc cfveifj rf,bytnbc rfhb8 jsf[ib vfublfpt rjvgbenthb

- bydfkblt,b lf egfnhjyjt,b obyf hbut,ib= - sfs,bhbc vjyfobktt,c velfv lftzdt,ekb vpthf vjfdkj hfrf ,;fkfdfv7 @* okbc .jabkvf 3rvfhtkvf47 fv;fvfl rb vthbbc vfcj,hbdb qjybc'bt,t,bcf lf cfptbvj cfyf[fj,t,bc ltgfhnfvtynbc eahjcvf8 - gbhdtk hbuib bydfkblt,b lf egfnhjyjt,b7 vtht lfyfhxtyt,b7 fye gfnhjybfyt,b8 mfkb-vij,kt,b oby= dfhlt,b fewbkt,kfl7 cfv-cfvb dfhlb sbsj mfkpt9 fhwthsb jwlfjs[ otkpt ptdbs= gfknjt,b7 3gkfit,b4 uf[cybkb= nfyb eylf xfyltc7 nfyb=88 crfylbht,bc ]ueat,b5 gbhdtkb ]ueab vfh]dtyf akfyupt7 vtjht ]ueab - vfhw[tyfpt7 vtcfvt lf vtjs[t ]ueat,b - wtynhib7 [fk[bc erfy= .jdtk ]ueac mfkt,b lffvfnts - cek rfwt,bc [vf bcvbc7 fct fh itb'kt,f= mfkt,bc hjkb lf vybidytkj,f fmfw eylf ufdpfhljs= - lfdfvfnts7 - ofvjluf sfs,bhbc ths-thsb vjyfobkt8 fs-fsb mfkb sbsj ]ueapt8 - wjnf [jv fh fhbc0 - fhf7 ,fnjyj8 bctsb vfqfkb [vt,b fmds7 kf,jhfnjhbekvf itvjovt,fv fc jwb ltwb,tkb fxdtyf7 fye jw ltwb,tkc ufvjcwtvc sbsjtekb8 - fc jwb ltwb,tkb rfhubf= vjbojyf hfrf ,;fkfdfv8 - ufvcfe,ht,kt,b lfwdfcsfy itsfy[vt,ekbf0 - rb7 ,fnjyj8 - [jv mfkt,bf cek0 [jv f[fkb cf[tt,bf0 - rb7 ,fnjyj8 - fcfrb0 - xdblvtnblfy js[vjwfvlt= - rfhubf7 rfhub7 afhsj lbfgfpjybf8 le,kbjht,b0 - .jdtk ufvcfe,ht,tkc jhjhb le,kbjhb /.fdc7 ufhlf thsbcf8 - hjvtkc fh /.fdc le,kbjhb0 - vemfhfufhtekb njybs brbs[f hfrf ,;fkfdfv8 - js[vjwb okbc mfk,fnjyc8 - fff= ufcfut,bf7 ufcfut,b= fhfeifdc7 lf,h'fylbs=88 ntktfh[t,bc rjjhlbyfnjhb hfc udtn.dbc0 - cwtyfht,b lf cfvjmvtlj utuvt,b fsb lqbc oby lfdfhbuts8 cfvjynf;j vfcfkf7 [tkt,b7 ajyt,b7 afhsj gkfyt,b ithxtekbf9 ufhlf fvbcf7 [dfkbyltkb uflfqt,t,bcsdbc .jdtk fh[c gfce[bcvut,tkb gbhb /.fdc vbvfuht,ekb8 - 'fkbfy rfhub8 hfqf lfudhxtybf0 f,f7 vbd[tljs cfmvtc= lbkbc w[hf cffspt .dtkfyb itcfcdktksfy= - hfrf ,;fkfdfv xdtekb tzdbfyb vpthf vjfdkj sfs,bhbc vjyfobktt,c8 reknehbcf lf lfcdtyt,bc thjdyekb gfhrbc itcfcdktksfy xdtekt,hbd 3cfveifjl4 vjcekb vfs[jdht,b lbkbc ) cffspt lffh,btc lf ufhtrtc8 fsbc yf[tdfhpt cgtwyfpb lf eibihjt,bc cfvcf[ehbc veifrt,b ufvjw[fllyty7 vfs vj.dyty lfwdbc sfyfvihjvkt,b8 cgtwyfpvf [tt,pt7 itvfqkt,ek flubkt,cf lf ,exmt,ib lfbrfdf gjpb-

wbt,b8 fs cffspt crfylbht,bc rjhgecb vjb.dfytc fdnj,ect,bs8 sthsvtnbc yf[tdfhpt jhb lblb .dbstkb athbc fdnj,ecb vjfluf gfhrbc itcfcdktkc9 egfnhjyj lf bydfkbl ,fdidsf cf[kt,bc fqcfphltkt,b vjb.dfytc sfdbc fqvphltkt,bfyfl8 abpbrehfl ]fyvhstkb lf gfnhjybfyb ,fdidt,b sthsvtn cffspt b.dyty flubkpt8 sjhvtnbc yf[tdfhpt gfhrbc f[kjvlt,fht crjkt,bc gbhdtkb-vtjs[t rkfct,b ufvjxylyty crjkbc lbhtmnjht,bcf lf lfvhbut,kt,bc vtsfehj,bs7 hf

qfl lf sfdbceakfl eylf ufbpfhljc8 hfvltybw fh eylf bmbhmbkjy xdtyvf thsb vezf vjobyffqvltutt,vf7 xdtyc lfyfgbht,c velfv dfchekt,s8 xdtyb vj'hfj,f sfdbcb upbs bdkbc lf xdty dfhs bc thsflthsb 'fkf7 hjvtkbw mdt.fyfc7 [fk[c ,tlybthc uf[lbc8 mdt.ybc7 [fk[bc ,tlybtht,bc cfobylfhb rb ,tlybthb ,fdidj,ff= xdtysdbc .dtkf ,fdidb thsbf7 .dtkf ,fdidb thsyfbhfl ,tlybthb eylf b.jc7 hbcsdbcfw xdty .dtkf mfkfmib7 .dtkf hfbjyib7 .dtkf cjatkib7 .dtkf lfcf[kt,f-

atraqcioni

smvf eylf7 crjkt,bc fmnbdbcn vij,kt,sfy thsfl8 crjkbc lbhtmnjhvf [tkothbkt,bs xfb,fhtc wthtvjybfkbc lfchekt,bc itvltu lfcf,heyt,tkb gfnfhf pjvbc cf[tkvobaj lhjit,b8 gbhdtkbc yf[tdfhpt cfupfj gjkbwbbc lf cfgfnhekj cfvcf[ehbc ofhvjvflutykt,vf wtynhfkehb lf gfhrbc vbvlt,fht mext,b uflfrtntc8 ghtpbltynb sfdbcb fvfkbs7 fye vsfdhj,bc lf gfhkfvtynbc otdhsf sfy[kt,bs7 jhbc s[esvtn oespt vjdblf8 crfylbht,bc ]ueat,bc it'f[bkt,bc ajypt xdtekt,bcfvt,h [fk[ib ufthbf8 ntktrfvtht,bc a[bptkb vpthbc oby hfvltybvt ufvcfe,ht,tkc ufvjtkfgfhfrf7 gfnfht,c sfdpt [tkb uflfecdf7 vtht ths-thsb bydfkblb ,fdidb [tkib fb.dfyf lf ajnjfgfhfnt,bc x[freybcf lf ,kbwt,bc gekcbht,bc sfy[kt,bs bvghjdbpt,ek nhb,eyfcsfy vbdblf8 - vtuj,ht,j7 f[kf[fy chekbfl itvs[dtdbs ufdbut7 hf lblt,ekb lf rfhub cfxemfhb eylf vbtqjs lqtc xdtyc ,fdidt,c8 vsfdhj,bc c[ljvf itdo.dbnt lf xtvb rjktut,bfyfl7 xtvb sfyfvjfphtt,bfyfl lfe.jdyt,kbd ufvjdtieht fmts7 fv ztivfhbnfl cf,fdidj ptbvpt8 vtuj,ht,j7 gbhdtkfl xdtyc mdt.fyfib7 gbhdtkfl xdtyc bcnjhbfib7 xdtyc mfkfmib ,fdidt,bcsdbc b[cyt,f eknhfsfyfvtlhjdt ufcfhsj,b fnhfmwbjyb8 ,fdidt,b7 vjvfdfkb sfj,f xdtyb egbhdtktcb cfpheyfdbf8 xdty itdgbhlbs vfs ,tlybthb ,fdidj,f lf fv lfyfgbht,c bctdt ufye[htkfl dfchekt,s7 hjujhw .dtkf c[df lfyfgbht,c8 fmdt vbylf ufydfw[flj7 hjv fctsb fnhfmwbjyt,b .dtkufy ufb[cyt,f7 dbyfblfy xdtyb ,fdidt,b - xdtyb vjvfdfkb sfj,f kfib vjdfo.j,s fnhfmwbjyt,c= ofhvjblubyts7 hfvltyb cfveifj flubkb ufxylt,f7 hfvltyb xdtyb sfyfvtvfvekt lfcfmvlt,f0 fnhfmwbjyt,c [jv vjvcf[eht gthcjyfkbc ufhlf tythutnbrfw czbhlt,f0 tct bub7 tythujcathjibw ufbphlt,f veif[tkb8 fnhfmwbjypt ,fdidt,b [jv nhfycgjhnbs eylf vbdb.dfyjs0 tct bub7 lfcfmvlt,bfy nhfycgjhnbc veifrt,b8 fnhfmwbjypt cnevht,b vibdht,b [jv fh bmyt,bfy0 tct bub7 lfcfmvlt,bfy rdt,bc vhtodtkj,bc veifrt,b= yf[ts7 hfvltyb cbrtsbc vjnfyf ite'kbf fnhfmwbjyt,c0= fvbnjv xdty mdt.fyfc fnhfmwbjyfl uflfdfmwtds= vtuj,ht,j7 fmts hjv vjdlbjlb7 upfib vbdbqt uflfo.dtnbkt,f7 hjv tc fnhfmwbjyb jabwbfkeh lf cfptbvj lqtt,ib eafcjl vjtvcf[eht,f xdtyc ,fdidt,c9 xdtyb lhjt,bs lfxfuhekb gfnfhf vtuj,ht,bcsdbc rb7 - [tkib f.dfybkb bydfkblb ,fdidb vfqkf fobf ghtpbltynvf8 - fnhfmwbjyb velfv eafcj bmyt,f= crfylbht,bc js[bdt ]ueab lfe.jdyt,kbd xfbhsj8 f;hbfvekt,ekb [fk[bs ufhitvjhn.vekvf ghtpbltynvf obstkb ,fasf vfrhfnkbs uflfzhf lf vfqkf ffahbfkf8 crfylbht,bc ]ueat,bc it'f[bkt,vf vfmcbvfkeh pqdfhc vbfqobf8 ghtpbltynb cfmfytkt,bcrty lfb'hf8 vfc at[lfat[ vbcltdlf ,jkj ufyw[flt,bs cfrvfjl ybhofv[lfhb fnhfmwbjybc vakj,tkb7 hjvtkbw itiajst,ekb vpthbs t't,lf ghtpbltynbc fm vjcdkbc bltbc fdnjhc lf bybwbfnjhc7 etwhfl ufvmhfk sfdbc vtobktc - gfhkfvtynbc ltgenfnc8 ghtpbltynvf vsfdhj,bc otdht,sfy thsfl rfhufl b]thf uekb rfhectkt,bs7 tktmnhjvj,bkt,bs7 rjcvjcehb [jvfklt,bs7

gkfcnvfcbc w[tybsfw rb b]bhbsf7 nbhibw vj[cyf hfvltybvt ghbpb7 hjvkt,bw ,fdidt,c fh uflfcwf9 ibuflfibu [fk[cfw7 fye mfkt,c uftcfe,hf7 hfvltybvt ,kbw-bynthdbe vbcwf7 hbc itvltufw [tkt,bc mytdbs lftvidblj,f .dtkfc lf crfylbht,bc ]ueabc it'f[bkt,bc frjvgfybvtynbs ofdblf8 f;hbfvekt,ekb ,fdidt,b fnhfmwbjyc ittcbdyty888 eknhfsfyfvtlhjdt fnhfmwbjyvf cek jhb cffsb bveifdf7 dbyfblfy tktmnhjtythubf ufvjbhsj888 fnhfmwbjybc vakj,tkvf7 hjujhw bmyf7 bgjdf sfdbcb vtobkt-ltgenfnb lf hf[fy rjvgfybjyt,bc ,bpytc-utuvt,b fnhfmwbjybc vemsfl veifj,fc fh bsdfkbcobyt,lf7 gfhkfvtynbc otdhvf ewt, vbfuyj ufvjcfdfkc8 - rb vfuhfv7 .jdtksdbc itd'kt,s ltybc ufvjhsdfc cflqtcfcofekj lqtt,ib0 - fh w[ht,jlf fnhfmwbjybc vakj,tkb8 - abmhb ye ufmdc= - fvidblt,lf vtobkt-gfhkfvtynfhb8 - vfub cek vfct fv,j,c7 ity uujybf7 vtjht oesc f[ctylt,f sfdbcb yfsmdfvb0 vtht rblt7 cf,fphj trjyjvbrff7 'vfj= fhfdbc fhf fmdc eakt,f7 vtofhvtc itvjcfdkbc vbqt,f ferh'fkjc8 thsb fs]th ufdfrfnfjs bydfkblb lf cf,fdidj cf[kt,bc ,fdidt,b7 rfnfj,bc aekc ,bpytcvtyt,c itdfoth7 obylfoby xfdfhbw[byt, ityc fyufhbipt7 vfufsfw mdtkvjmvtlt,fl xftsdkt,fs7 xdty rb - ceasf itvjcfdfkib8 n.dbkf [jv fh dfh ityb gfhnybjhb088 vtjht lbkbs vfs[jdht,b7 [tb,ht,b lf lfdhljvbkt,b xdtekt,hbd ufvjw[fllyty sfdbfys cfveifj flubkpt9 reknehbcf lf lfcdtyt,bc thjdyekb gfhrbc itcfcdktksfy7 rb,tt,pt ufykfulyty8 .dtkfc sfdbcb flubkb lf nthbnjhbf7 cfvjmvtlj pjyf /mjylf8 fnhfmwbjybc uf[cyf 'fkpt fbvtlt,lfs7 dbyfblfy gfhrc vtnb vjvcdktkb t.jkt,jlf lf vfs7 itcf,fvbcfl7 vtnb itvjcfdfkb ufexylt,jlfs8 uhbujk hfpvf't7 cfvjwlfjs[b okbc ufv[lfhb rfwb7 atnhbc melc mdtvjlfy vjvpbhfkb xfwdtybkb sdfkt,bs7 ptl itcfcdktksfy7 rb,bc vtcfvt cfat[ehpt b]lf8 actdlj[tb,fhb b.j7 at[b gfknjc mdti /mjylf vjrtwbkb lf cgtwbfkehb sfcvbs otkpt vbrhekb8 pfvshj,bs eat[j b.j +[fy vfhw[tyf at[c vbbrhfdlf sfcvbs otkpt7 [fy - vfh]dtyfc`7 pfa[ekib rb wfk[tkf8 [tkc [fkfsbc mdti pehuc erfy brhfdlf lf dtt,thstkf repbw exylt,jlf8 f[fkufphlj,fib cgjhnbc jcnfnb uf[klfs nfydfh]biib lf ufyfskt,bs vfstvfnbrjcc7 ntmybreh vtwybtht,fsf rfylblfnc7 'fkpt ufvjfluf f[fkufphlj,fib vbqotekb cgjhnekb ofhvfnt,t,b7 dbyfblfy fnhfmwbjyfl mwtek mdt.fyfib ufcfzbhvf lf ufhtvjt,fv bkepbjybcnj,f fhueyf obkfl8

bluf9 rjvgbehnthsfy jwbjlt okbc mthfsvbfyb ujujyf 3vfecbs4 [tkib8 mfkbidbkbc sfdptvjs7 rtltkpt stsh-obstk lhjit,ib uf[dtekb ghtpbltynbc athflb ajnjcehfsb8 - hf uyt,fds0 - lf'f,ekb vpthf vjo.dbnf vjybnjhc mfkbidbkvf8 - vfhufkbnf vbylf7 idbkj7 vfhufkbnf vfhujidbkb7 rflht,bc cfvvfhsdtkjc eahjcb8 - fff7 - ufbqbvf mfkbidbkvf8 hf udfhb ,h'fylt,bs0 - vt0 - lbf[7 lbf[7 smdty8 - ,fhyf, uh'tkbidbkb8

- thsb ofvbs8 - mfkbidbkb uh'tkb sbst,bs rkfdbfnehfc lfodlf7 vtht trhfyc it[tlf8 ghjuyjpbht,bc ufy.jabkt,f fhf0 - brbs[f trhfyc vbxtht,ekvf8 - lbf[7 eahjcb cgtwbfkbcnb8 - lfelfcnehf ,fhyf, uh'tkbidbkvf8 - 'fkbfy rfhub8 - mfkbidbkvf trhfyc vpthf vjo.dbnf7 vfublbc e]hf ufvjfqj lf jhb aehwtkb fvjbqj8 - lf,h'fylbs lf itfdcts7 ,fnjyj ,fhyf,8 - ufeojlf aehwkt,b8 - hf fhbc tc0 - aehwkt,b xfvjfhsdf ,fhyf, uh'tkbidbkvf8

vtjht [tkbs uekbc]b,blfy cfsdfkbc ,elt fvjbqj8 - ufyw[flt,bc ,kfyrbf7 ,fnjyj8 - ufyevfhnf mfkbidbkvf8 thsb ufyw[flt,f cfvcf[ehblfy cfresfhb cehdbkbs ofcdkbc itcf[t, eylf lfothjs7 vtjht rb cfvcf[ehib vbqt,bc sfj,fpt8 - tc hjujh0 - cf,jkjjl lfb,yf ,fhyf, uh'tkbidbkb8 - hfyfbhfl0 - crfvpt xfvj]lf lf ,kfyrt,c xferdbhlf8 - fctsb otcbf9 erdt .dtkfv lfothf fctsb ufyw[flt,f7 smdtybqf frkbf8 - rb7 ,fnjyj8 - fdnjrfkfvb fvjbqj bvfdt uekbc]b,blfy ,fhyf,

uh'tkbidbkvf8 - gbhdtk ufyw[flt,fpt7 cfvcf[ehblfy ofcdkbc itcf[t,7 'dtkb sfhbqb lfcdbs - fsb lqbc obyfyltkb7 vtjhtpt7 se uyt,fds7 lqtdfyltkb sfhbqb b.jc8 - rb7 ,fnjyj8 - gbhdtkb ufyw[flt,f lffvsfdhf lf vtjhbc othfc iteluf ,fhyf, uh'tkbidbkb8 - rjvgbenthb bwbs0 - rbs[f mfkbidbkvf vtjht ufyw[flt,bc othbcfc8 - fhf8 - byukbcehb0 - fhf8

9

- .jdtkb rfwbc7 - ceahfc sdfkb vjfdkj sfdbc lhjpt yfwbjyfkehb vj'hfj,bc vjhtdib xf.dbysekvf lf mdt.ybc gfhkfvtynib ltgenfnfl sfdfvj.jabkvf7 fvfdt gfhkfvtynbc lblb ahfmwbbc ths-thsvf kblthvf lf vsfdfhvf bltjkjuvf ,tcfhbjy pektkvf8 - .jdtkb flfvbfybc ,tlb vbc [tkibf8 fb7 tc fhbc ltvjrhfnbbc vsfdfhb lf ztivfhbnb fhcb8 bylbdblbc7 gbhjdyt,bc flubkb ltvjrhfnbek cfpjufljt,fib vbcb ybzbs7 fye ujyt,hbdb itcf'kt,kj,t,bs ufybcfpqdht,f8 ybzbc lf ujyt,hbdb itcf'kt,kj,t,bc htfkbpt,f rb eyfh-xdtdt,bs [lt,f8 hf fhbc tc .dtkfathb thsfl7 thsj,kbj,fib0 ybzb7 ,fnjyt,j7 fkqjf7 fkqj= ybzbthbf bc7 dbyw fkqjc eqt,c vbvlbyfht vjdktyt,cf lf itmvybk dbsfht,fc7 ufhtvjt,fc8 ybzbthb7 fye fkqjbfyb flfvbfyb ltvjrhfnbekb o.j,bcfc yt,bcvbth dbsfht,fc7 yt,bcvbth vjdktyfc7 ufhtvjt,fc sfdbc cfcfhut,kjl vjfmwtdc7 ufvjb.tyt,c lf itcf,fvbc itltucfw vbbqt,c8 fkqjbfyb rfwb [tlfdc bvfc7 hfw cfcfhut,kjf7 vjvut,bfybf vbcsdbc lf hf[fy bub ltvjrhfnbekb cfpjufljt,bc ths-thsb otdhbf7 fye cf[tkvobajc e]htlbf7 itcf,fvbcfl7 vbcsdbc cfcfhut,kj lf vjvut,bfyb cfpjufljt,bcfsdbc7 mdt.ybcsdbcfw vjvut,bfyb7 cfcfhut,kjf= fkqjbfyb flfvbfyb ofhvfnt,ek bylbdblpt vtnbf8 bub sfdbcb ,eyt,bs7 fhcbs7 lfybiyekt,bs ptflfvbfybf7 dbyfblfy vbcsdbc vbeqt,tkb7 ew[j7 itesfdct,flbf cfereytt,bc vfy'bkpt c[dflfc[df bltjkjubt,bc7 htkbubehb rjyatcbt,bc lf vj'qdfhsf vbth vjujybkb7 itmvybkb vstkb hbub wyt,t,b7 hjvkt,bw c[df fhfathbf7 se fhf ,jhrbkt,b7 [eylt,b fkqjbfyb flfvbfybc cekcf lf c[tekpt8 fv wyt,t,blfy ufvjvlbyfht7 cbylbcbc7 yfvecbc7 cbhw[dbkbc7 cbyfyekbc uh'yj,t,b ytufnbehfl vjmvtlt,c bylbdblpt7 gbhjdyt,fpt7 bodtdc cnhtct,c7 uekcbc[k'fhqdsf cbcntvbc vjikfc7 e[fcbfsj,fc7 ecfae'dkj ibit,c7 vjhfkeh lf abpbreh lfshueydfc7 hfw cf,jkjjl fewbkt,kfl cfv.fhjib .dtkfpt 'dbhafcbcf lf qbht,ekbc - flfvbfybc cbwjw[kbc [fyuh'kbdj,bc itvjrkt,fc bodtdc8 flfvbfybc ovblfsfovblf7 [tkite[t,b eakt,f rtsbklqtj,ff9 rtsbklqtj,bc vbqotdf - vbcb vsfdfhb lf 'bhbsflb vbpfyb8 tcff vsfdfhb qth'b7 vsfdfhb vfvj'hfdt,tkb 'fkf8 cbwjw[kbc [fyuh'kjdj,f rb flfvbfybc rtsbklqtj,bc vsfdfhb rjvgjytynbf7 itb'kt,f bsmdfc7 cf,jkjj rjvgjytynb8 fvbnjvfw yfvldbkb7 sfyfvtlhjdt7 ztivfhbnfl ltvjrhfnb flfvbfybcufy ijhc eylf b.jc cfereytt,bc vfy'bkpt vbc sfdc vj[dtekb ptvjs xfvjsdkbkb actdljafctekj,t,b7 dbyfblfy .dtkfpt vsfdfhb lf thsflthsb ztivfhbnb afctekj,f sdbs flfvbfybf lf7 itcf,fvbcfl7 hfw cfahs[tc emvybc vbc rtsbklqtj,fc7 vbcb cbwjw[kbc [fyuh'kbdj,fc bhfwbjyfkehbf7 vbeqt,tkbf fkqjbfyb7 fye ybzbthb cfpjufljt,bcfsdbc8 hfibf xdtyb ahfmwbbc7 vskbfyfl xdtyb gfhnbbc cb'kbtht0 lhfvfnekb gfepbs vjfdkj vpthf ,tcfhbjy pektkvf ceahfcsfy cekufyf,dbs vc[ljv sfyfvtbyf[tt,c8 - xdtyb gfhnbbc cb'kbtht bvfibf7 hjv xdty efhd.fdbs tc .fk,b7 ufvjecfltufhb7 ecfhut,kj7 fhfathb rfhubc vjvnfyb afctekj,fyb lf xdtyb vsfdfhb vjdfktj,ff7 xdtyb rfhlbyfkehb htajhvbc vsfdfhb fhcb bcff7 hjv xdtysfy thsfl chekbfl cfpjufljt,fv ths[tk lf cfvelfvjl xfvjbijhjc tc ,jhrbkt,b7 tc [eylt,b lf bw[jdhjc .jdtkudfhb gbhj,bsj,bc ufhtit - cfqfl7 kfqfl lf sfdbceakfl7 bct7 hjujhw ztivfhbnfl ltvjrhfnbekb mdt.ybc cfpjufljt,f bvcf[eht,c= dbwb7 dbwb7 hjv xdtyb vwbhthbw[jdfyb7 vfuhfv vfbyw gfnbdcfwtvb jgjytynt,b fm hjv ,h'fylt,jlyty7 vtn.jlyty7 hjv flfvbfyt,b ibvibkj,ty7 flfvbfyt,c cfveifj fhf fmds7 flfvbfyt,c ezbhs lf c[df vhfdfkb8 vfuhfv vbylf drbs[j gfnbdwtvek jgjytynt,c5 dby fhbfy tc flfvbfyt,b0 lf fmdt ufdwtv gfce[c5 tc flfvbfyt,b cojhtl bc [fk[bf7 dbyw bv actdljafctekj,t,bs7 .fk,b7 vbhf;bcvfudfhb afctekj,t,bs [tkv'qdfytkj,ty lf w[jdhj,ty9 lf hf[fy fctf7 fvbnjvfw ibfs7 co.ehbfs7 ezbhs8 vbylf des[hf vfs7 hjv tctyb bc flfvbfyt,b fhbfy7 dbyw fkqj dth ufvjbxbyf7 fkqj dth feqj ztivfhbnfl ltvjrhfnbek o.j,fc8 cffvbcj eyfhxdtdt,b fh fqvjfxylfs lf xdtyb [tkbceakt,bc ovblfsfovblf vjdfktj,ff7 tc eyfh-xdtdt,b xfdeythujs vfs8 ltvjrhfnbekb o.j,f bq,kbfy flfvbfysf o.j,ff7 ,fnjyt,j= fvbnjvfw vt dcdfv fkqjbfyb flfvbfyt,bc cflqtuh'tkjc8 xdtyc fkqjbfy ghtpbltync ufevfh]jc= xdtyc fkqjbfy cfgfhkfvtynj evhfdktcj,fc ufevfh]jc= xdtyc fkqjbfy gfhnbfc ufevfh]jc= thsb cbn.dbs7 dbyw rfhufl dfhs7 ufudbvfh]jc= ,tcfhbjy pektkvf ifvgfyehbs cfdct jhsjvtkb gbhsfy vbbnfyf8 ceahfpt nfivf batsmf7 ;hbfvekbs7 fqnfwt,bs ofvjbifkyty cfcvbct,bs [tkib8 ufhts rb7 lblb htcnjhybc itcfcdktksfy7 kfvbc utythfkbcbvecbc veylbhib ufvjo.j,bkb pjh,f nfybc rfhbcrfwbcufy jlyfd vjijht,bs7 gfnfhf ujuj-,bzb bluf7 hdf-w[hf okbcfyb8 ujujyfc jhbdt [tkbs bfaafcbfyb sfbuekb vbtrhf uekpt7 ,bzc rb gfnfhf [fnt,b tzbhf8 bluyty lf itibyt,ekt,b itcwmthjlyty vhbc[fyt7 vtjvhbc bthbfy rfhbcrfwc8 ,fdidehb fkqjsb uh'yj,lyty7 hjv htcnjhfyib fh iteidt,lyty8

mok`niu iork Taimsi~, `niu iork posti~, `star ledjer~ - es mokmole CamonaTvalia im gamocemebisa, romlebic 27 Tebervlidan moyolebuli mTeli kviris ganmavlobaSi yovel gamocemaSi, zedized, bavrcel reportaJebs uZRvnian nino ananiaSvilsa da qarTuli baletis Teatrs, maT `triumfalur voiaJs~ SeerTebul StatebSi.

sa

eg dR

lo Ze r

axali qariSxali Zveli sios TanxlebiT

`axladdabadeba sam weliwadSi~ - am saTauriT daiwyo cnobilma xelovnebaTmcodnem jenifer duningma qarTul sabaleto dasze miZRvnili serialis pirveli werili `niu iork TaimsSi~, da mxatvrulad dagvixata im satelefono zaris peripetiebi, roca prezidentma saakaSvilma nino ananiaSvilTan satelefono saubari moisurva da primas saqarTveloSi dabruneba da dasis xelmZRvaneloba sTxova. amerikeli Jurnalisti ananiaSvilis dabrunebas TeatrSi adarebs didi korifes, vaxtang Wabukianis TbilisSi dabrunebas 1941 wels, nacistebisagan Tavis daRwevis Semdeg. dameTanxmebiT, sapatio paralelia... am werilSi avtori Seulamazeblad, vardisferi saTvaleebis gareSe mouTxrobs mkiTxvels im sam weliwadze, rac Teatrma gamoiara, da Cemda gasakvirad, igi SesaniSnavad saubrobs qarTul sulze, mosaxleobis kulturul simaRleebze da askvnis: `ananiaSvili aris brendi, erovnuli gmiri, da qarTvelebs uyvarT gmirebi!~-o. es werili ver daitevs im gamoxmaurebebs, rac ananiaSvilis dasis gastrolebs mohyva niu-iorkSi... amis arc pretenzia gaaCnia. magram saTqmeli mainc unda iTqvas, qarTuli dasis es gastroli iyo erTaderTi SemTxveva amerikaSi gamomavali qarTuli gazeTis `mamulis~ arsebobis istoriaSi, roca sareklamo afiSas pirvelad davuTmeT gazeTis pirveli gverdi. albaT am faqtmac ganapiroba is, rom darbazi oTxive warmodgenaze qarTveli emigraciiT iyo savse. arasodes damaviwydeba `denTis suni~ darbazSi... diaxac, `denTis suni~... maSin, roca `jorj bizetis variaciebis~ Semdeg farda gaixsna da darbazSi qarTulma mravalxmam dasWeqa: `RvTismSoblis wilxvedr Sen saqarTvelov, aw da maradis qristes gziT gevlos~, megona rom dedamiwa afeTqdeboda, vulkani amoifrqveoda; rom ubrad ver Caivlida amdeni daWimuli mSvildi, amdeni moulodnelobiT gamowveuli gaorebuli saxeebi; wyaldidoba dagvatydeboda Tavs, qarTvel mayurebelTa cremli wagviRebda... diax, megobrebo, am dRes darbazSi didi vaxtang Wabukianis suls mohkravdiT Tvals... isic parterSi, Cvens gverdiT ijda, Tavdaxrili da TvalebdaxuWuli... mxolod usmenda... usmenda balets! romlis musikaluri partitura qarTuli xalxuri melodiebisa da qarTveli kompozitorebis nawarmoebebze Seqmnili kompoziciebisagan Sedgeboda, xalxuri sakravebis TanxlebiT - fanduriT, salamuriT, dol-garmoniT... ocdaaTwuTian dadgmaSi Seqmnili iyo iseTi qoreografiuli suraTi, sadac srulad SenarCunebuli iyo qarTuli suli, magram ara nacionaluri, aramed Tanamedrove klasikuri cekvis enaze. da es Seqmna nino ananiaSvilis ideiTa da dakveTiT didi Teatris yofilma premierma, amJamad amerikaSi moRvawem, san-franciskos sabaleto dasis baletmaisterma iuri posoxovma. da es yvelaferi niu iorkSi moxda... bruklinis musikis akademiis darbazSi. am werilSi detalurad Sevexebi yvela sxva dadgmas, garda zemoTdasaxelebuli `sagalobelisa~. mizani mxolod erTi maqvs, Cemeburi interpretaciiT gavimeoro SostakoviCis naTqvami erT-erT speqtaklze: `gayideT yvelaferi da `sagalobeli~ naxeT!~ gansakuTrebiT didi riski iyo qarTveli solistebisaTvis amerikul scenaze warmoedginaT sakmaod cnobili, jorj balanCinis dueti `patara saunje~. es sabaleto miniatura igor stravinskis musikaze balanCinma sam dReSi Seqmna. erTxel man dasSi gamoacxada, rom hqonda nawarmoebi da surda masze Seeqmna qoreografiuli suraTi. es dueti upirvelesad formiT aris saintereso. scenaze dgas roiali, piupitri meviolinis notebisaTvis, roials ukan ki dganan solisti mamakaci da qali, romlebic usmenen roialsa da violinoze Sesrulebuli melodiis pirvel nawils. nawarmoebis meore nawilis Sesrulebidan ki solisti vaJi solist qals iwvevs sacekvaod. solisti qali partniori mamakacis nebis damyolia. saerTod miiCneven, rom qali aq SesaZloa iyos mamakacis moswavle, Tavisi balerina, romlis `gacocxlebas~ cdilobs maestro, raTa gauRviZos emocia, magram igi sanacvlod verafers sTavazobs. solisti kacis mier Sesrulebuli swrafi da rTuli moZraobebi gansazRvravs am duetis mTavar qoreografiul xazs, igi cekvavs qalisTvis; ara, jer masTan erTad ismens melodias, cdilobs Cawvdes mas, gaigos, xolo Semdeg am melodias TiToeul moZraobaSi acocxlebs. es saucxood dadgmuli dueti genialuri mizansceniT mTavrdeba: ganaTebiT Seqmnil mTvaris diskoSi isaxeba solisti gogonas saxe, romelsac mamakaci axebs Tavis xels da Semdeg TiTqos qeds ixris mtanjveli siyvarulis sevdiani simbolos winaSe. duetis aseTi finali sayvareli, mSvenieri, xelTuqmneli qalisadmi siyvarulis gamoxatulebadaa Cafiqrebuli. kritikoss anna ki-

vibthyb lf vbecfafhyb itrht,bkb.dyty ityj,fcsfy8 e[vjl7 xevfl bluyty itcfcdktksfy vce,emb c[tekt,bs lf ufwhtwbkb cf[tt,bs7 sbsmjc kfylt,b - itvjhxtybkyb se ufvjgfhekyb ef[kjtcb ofhcekblfy8 bv ofhcekblfy7 hjvtkcfw o.dtnbkb cbpvht,bcsdbc ittafht,byf sfdb oest,fl lfaktsbkb 'bkbcfc ecfidtkjl uh'tk7 ufecf'kbc qfvtib9 bv ofhcekblfy7 uf.dbskt,ek7 kb,huflfrhek ajnjcehfst,c hjv itvjhxtyjlf8 cbhw[dbkbc7 sfdvj.dfhtj,bc7 cbfvf.bc7 qbhct,bc uh'yj,f7 hjvtkbw vfsb velvbdb sfyfvupfdhb lf vtupehb b.j

kargi masala

w[jdht,bctek kf,bhbysib7 bvfdt ofhcekib lfhxtybkb.j lf f[kf fv kf,bhbysblfy ufcfcdktk qbf rfhsfy .jdtkbdt fvbc ufhtit7 sbsmjc ibidkt,b ofhvlufhb.dyty lf thsflthsb uh'yj,f7 hjvtkbw foe[t,lfs7 lhjbc fv ufypjvbkt,fcsfy frfdibht,lfs7 ibvibkbc uh'yj,f b.j9 velvbdb7

.jdkbcvjvwdtkb7 .dtkfahbc lfvshueydtkb7 vfsb .jdtkofvbthb vjmvtlt,bc cfae'dtkb lf vbcb lfrvf.jabkt,f thsflthsb vbpfyb b.j fv lhjib .jaybcf8 bluyty flhbfyb lbkblfy ityj,bc itcfcdktksfy lf ghtpbltynbc vjcdkfc tkjlyty7 hjvtkcfw vjhbub eafcj cfcflbkj

eylf uft[cyf7 vfssfy tcflbkf7 rth't,b ittmj lf ufv'qfhb.j8 vfs vbthdt fhxtekvf obyf ghtpbltynvf bcbyb fv ityj,bc itcfcdktkfvlt vbb.dfyf9 tc f[fkb7 bctd vfs vbthdt fhxtekb7 ityj,fib - eafcj cfcflbkjib itb.dfylf lf itvltu7 fy bctd tc7 fy vjvltdyj7 cf,jkjjl ufb.dfylf vfs w[jdht,bctekb kf,bhbysbc qbf rfhblfy8 - rfhub vfcfkff= - es[hf ntktjgthfnjhc gbfh-]ueabc eahjcvf f[fkufphlf mfkvf8 sbsmvbc .dtkf thjdyt,bc ofhvjvflutytkbf7 sbsj itfhxbts afhsj gkfybcfsdbc8 .dtkfv bwjltc7 eafcj cfcflbkjt,b .dtkfcsdbc b[cyt,f=

- cfyfv xdty cfresfh cbc[kc dqdhblbs7 cfyfv 3uhflt,bc4 odbvbc mdti ahx[bkt,bs vbofc ds[hblbs7 tctyb fm mdt.fyfc bshtdlyty7 le,fbcf lf gjkjytsib lfofyofkt,lyty cfdfzhjl888 f[kf rb xdty lfvfhw[t,ekt,c udt'f[bfy= - pehf dfif'tv7 @$-t ,hbuflbc vtjht ,fnfkbjybc .jabkvf vtsfehvf7 fh.bs cfdct zbmf fcobf lf cekvjesmvtkfl uflfrhf8 dfkthb if,ehbfc7 @$-t ,hbuflbc .jabk hbubsc7 nthbnjhbekb vskbfyj,bc jvbc dtnthfyc7 #^ okbc ufv[lfh7 cfiefkjpt lf,fkb nfybc rfwc7 vjrktl itrhtzbkb ifdb svbs lf fctdt ifdb7 lblb7 ntdflb sdfkt,bs vjvpbhfkc7 fhfathb esmdfvc8 erdt jhb cffsbf7 vbcb .jabkb vtsfehbc7 pehf dfif'bc cfvjsf[bfyb ,bybc kj]bfib bc[lyty ceahfcsfy lf dfkthb if,ehbfc dthfyfbhfl vjt[th[t,byf tsmdf7 se hbcsdbc tcnevhf f[fkb okbc lfvltu cfqfvjc sfdbc 'vfrfwc8 ]th pehfc vteqkt - yfyf eikblf [tkc7 dthw vtht7 yf[tdfhb cffsbc oby7 hjwf yfyf ltlfvbcsfy uflfdblf udthlbs cfw[jdht,tk rjhgecib +3[jv bwb7 dfkthb7 nhflbwbekfl ltlfxtvsfy d[dlt,bs f[fk otkc7 [dfk rb fewbkt,kfl utkbs ity lf yfpbrjc ,fdidt,bfyfl4`7 dth vjf[th[f smvf lf f[kf erdt cf,jkjjl b.j lfhoveyt,ekb7 hjv dthw tn.jlf888 - pehf7 ofdfk f[kf7 'vfj7 sthsvtnbc yf[tdfhbf erdt7 f[fk otkc cf[kib vbylf vbdecohj888 f,f7 cbrtst fv j]f[c= - dfkthb if,ehbf at[pt ofvjluf - cbrt-

da io id m ci ka is ar j

- iby of,h'fylbs8 fv rdbhbc ,jkjc eahjcb sfyfvihjvkt,bc lfybidybc ,h'fyt,fc [tkc vjfothc lf lfubhtrfds8 ,fhyf, uh'tkbidbkb crfvblfy ofvjluf7 sfdfpbfyfl lftvidblj,f mfkbidbkc lf jsf[blfy ufdblf8 mfkbidbkvf ,fhyf, uh'tkbidbkbc vbth itdct,ekb aehwkt,b fbqj8 gbhdtkb ufyw[flt,f - cfvcf[ehblfy cfresfhb cehdbkbs ufsfdbceakt,bc sfj,fpt7 cfmfqfkltib xflj7 vtjhtc rb - lfybidybc itcf[t,7 sdfkb uflffdkj7 lfzvezyf lf yfudbc rfkfsib xffulj7 hbc itvltufw rjvgbenthek sfvfic vbe,heylf bctd8 cnfnbcnbrbc ltgfhnfvtynbc ityj,blfy ufcdkbcfc ,fhyf, uh'tkbidbkvf uekohatkfl vje,jlbif ithba-rfhbcrfwc fvfcobyfyltkb ufw[fht,bcsdbc7 lftvidblj,f lf rb,tt,pt lftidf8 rdbhbc ,jkjvlt cfvb cfveifj lqt rbltd b.j7 vtht - if,fs-rdbhf9 tct bub7 cek [esb lqt lf bc rvf.jabkb b.j fv etwfhb lfcdtyt,bs v'bvt fdflv.jaj,bc itvltu8 vbf,b]t,lf vtjwt cfereybc lfcfchekbc nbgehb byntkbutynb ,fhyf, uh'tkbidbkb mexbc

st7 vidblj,f lf ,tlybtht,f= vbe[tlfdfl dfkthbc obyffqvltuj,bcf lf ghjntcnbcf7 pehf rb,tpt xf/.df ufcfwbkt,kfl8 rb,tt,b e[vjl xfbfhtc lf fctdt e[vjl7 vfvfrfwehfl uflft[dbdyty thsvfytsc gbhvfqsfy lf fv lhjc dfkthb if,ehbfv buh'yj7 se hjujh xfe.j mehserbc ]b,tib [tkb pehf dfif'tv8 - hf fhbc7 pehf0 - ]b,tpt bnfwf [tkb dfkthb if,ehbfv8 - fhfathb7 'vfj7 nfmcbs oflb cf[kib8 - rfb hf7 hfl ubyljlf888 - ]b,tib [tkb xfb.j dfkthb if,ehbfv8 - fhf= - ]b,tib xf.jabkb [tkb uferfdf pehf dfif'tv8 - se ubylf vfo.tybyj fv cff[fkokjl7 se ubylf cfthsjl lfvrfhuj7 lfvb,heyt vfiby8 bwjlt7 ity sdfkoby lfd[td= dfkthb if,ehbfc [tkb ]b,tib tlj7 cfxdtyt,tkb lf wthf sbsbs pehfc vbth ]b,tib xflt,ekb aekbc regbehbc cbahbafyf7 vfuhfv uked cbvnrbwtc uh'yj,lf8 3ytnfd7 hfvltybf04 - ufbabmhf eyt,kbts lf fv ewyfehvf ufabmht,fv cbhw[dbkbc uh'yj,fib uf[dbf8 cojhtl aekbc cfs[jdytkfl b.j vbcekb pehf dfif'tcsfy lf cojhtl fvbc smvf dth vjf[th[f vstkb cfqfvj8 f[kf rb bluf lf,ytekb7 lfhw[dtybkb7 uf[fht,ekb lf [vfc dth bqt,lf8 - f,f7 rfhufl 'vfj7 vhfdfk f[fk otkc= [dfk vjrblt [tkb yfpbrjc7 n.egt,c lf xtvsfy= - fhbc= - meckb meckpt vbfhn.f dfkthb if,ehbfv lf v[tlhekb cfkfvb vbcwf8 cbwbkbs uflft[dbdyty thsvfytsc8 @$-t ,hbuflbc vtjht ,fnfkbjyblfy wjw[kt,ib

v[jkjl bcbybqf b.dyty lfhxtybkt,b5 .jabkb vtsfehb pehf dfif't lf .jabkb hbubsb dfkthb if,ehbf888 jhvjwlffsb kfhbc s[jdyfc fgbht,lf7 regbehf rb fckfhbfyb b.j8 jhvjwlffs kfhc yfpbrjc vbdwtv7 fs kfhc cbufhtnbcsdbc lfdbnjdt,7 - ufbabmhf dfkthb if,ehbfv8 - lfyfhxtyb rb cegthvfhrtnib= n.egt,c jhb dfhlbcathb7 cfsfvfij vjvqthfkb ujzb e.blf7 hjvkt,bw ufnbryek7 h,bk vewtkpt sbsbc lfzthbcfc v[bfhekfl vqthjlyty5 3cflfw vbylf7 bm itdzfv7 cflfw vbylf7 bm vjdbcfmvt,48 idblb kfhb qbhlf sbsj cfsfvfij8 jhb tmdckfhbfyb ifvgfyehb fbqj5 obstkb yfpbrjcsdbc7 stshb - sfdbcsdbc7 fskfhbfyb ijrjkflbc rjkjab lf js[b kfhbcfw odhbk-odhbkb ijrjkflbc abkt,b n.egt,bcsdbc - fcrfcf lf dfcrfcsdbc8 fcrf fckfyb7 vfvfvbcbc vjcf[tkt7 [jkj dfcrf - dfcbkb7 vbcb vteqkbc7 yfpbc vfvbc gfnbdcfwtvfl8 fcrfdfcrf js[-js[b okbcfyb b.dyty888 cegthvfhrtnblfy ufvjcekc pecnfl cfvjwb kfhbqf lfhxf8 at[bs ufe.df upfc cf[kbcrty lf bvtljdyt,lf7 hjv f[fkb okbc lflujvfc iby vbecoht,lf888 chjkf etwhfl fn.lf7 sbsmjc lfpdthdfpt ofcekb xfcfaht,ek vnthc uflffo.lf8 dfkthb if,ehbfv eyt,kbtl sfdb v[ht,ib xfhuj7 vjb[fhf lf cf[kbc rtltkc ftrhf8 ibibyufhtekb obdbkb ufbcvf7 hjvtkbw .he-ae.t nrfwfyib uflfbpfhlf7 etwhfl ufyfslf lf mfkfmbc sfdpt7 wfib vfi[fkt,bc sfbuekb ufbifkf7 uflvjtrblf7

ibibyb7 obdbkb7 nrfwfnrewb ths vskbfy rfrjajybfl xfvj.fkb,lf v.bcdt lf wbc uev,fsb yfbhath7 ,hz.dbfkf ,fqyfhfl bmwf8 mfkfmib f[fkvf otkvf7 qjhbc otkboflvf itvjf,b]f888 sfdbcb velvbdb lf cf,jkjj lbckjwbht,bc flubkbcrty cf[kbcrty vbf,b]t,lf jwlfs[esvtnb okbc dtnthfyb ]fhbcrfwb dfkthb if,ehbf8 nfypt fsb okbc oby 3'bf ctvbc4 yfo.fkj,tdb7 ]th rbltd 3elf,yjc mfhbi[fkc4 uflfhxtybkb7 rfveakbht,ekb cfv[tlhj ajhvf twdf9 ptvjlfy eahj 'dtkb7 ]th rbltd 3pfrdjc4 lhjbyltkb7 fctdt rfveakbht,ekb7 yfwhbcathb ,todbc cf.tkjbfyb s,bkb mehserb7 sfdpt rb bctd 3'bf ctvbc4 yfmjyb cfxb[bfyb melb8 vblbjlf ]fhbcrfwb lblb mfkfmbc ths-thsb ufhte,ybc erfwhbtkb mexbc nhjnefhpt lf wfib fzhbkb vfi[fkt,bc .jdtkb sfbuekbc ufikfpt7 .jdtkb gtnfhlbcf se sjabc ufchjkbc [vfpt ewyfehb abmhb bg.hj,lf7 hjvtkbw fctdt ewyfeh uh'yj,fl .fkb,lt,jlf - sbsmjc bub ew[j vjluvbc vbth jregbht,ek vij,kbeh mfkfmib ufvjvo.dltekb bycehutyn-gfhnbpfyb b.j7 vfhnj[tkf7 ebfhfqj lf fk.fitvjhn.vekb8 upfc wfib fn.jhwybkb vfi[fkt,bc wbdb fsbyfsb eyfst,lf8 lblb mfkfmbc vtcdtehyb7 lfvshtdyb lf vakj,tkyb sfdbc otkboflc - qjhbc otkboflc tut,t,jlyty888

- fqybiyts lf [fpb ufecdbs8 - hecekb dbwb rfhufl8 - othf ufyfuh'j ,fhyf, uh'tkbidbkvf8 - fqdybiyj0 mfkbidbkc fhfathb esmdfvc7 bctd trhfyc vbe,heylf lf rjvgbenthib sfyfvihjvkbc f[fkb afbkb uf[cyf8 - f[fkb eahjcb sfdbcsfyff0 - brbs[f ,fhyf, uh'tkbidbkvf7 ufyw[flt,bc othfc hjv vjhxf8 - e[th[ekbf7 hjv fh dyf[j8 - fm fhbc7 vfuhfv lqtc dth yf[fds9 ew[jtkt,bc ltktufwbf / .fdc8 - /j7 hf ufto.j,f vfiby8 f[kf hf dmyf0

nhjnefhpt lf fh bwjlf7 hjv lblb mfkfmbc eveitdfhsf vhfdfkfsfcbfy fhvbfc vbcb cf[bs rbltd thsb cnfnbcnbrehb thstekb ittvfnf8 UBF KJVF"T 2 wyj,bkb vothfkb7 ge,kbwbcnb7 vothfksf7 ;ehyfkbcnsf rfdibht,bc otdhb8 vbcvf ghjpfekvf yfofhvjt,t,vf5 3sf,fibhbc rfwb47 3rhjcdjhlb47 3rfwb ufkfdfypt47 3lblb mfkfmbc gfnfhf vjs[hj,t,b4 ufvjmdt.yt,bcsfyfdt vjbgjdf cf.jdtksfj fqbfht,f9 sfhuvybkbf vcjakbj [fk[sf tyt,pt8

selgofis sityvebiT `Seyvarebulma muxli moiyara Tavisi qaluri idealis winaSe, kavalerma muxli moiyara Tavisi partnioris (balerinas) winaSe, - aseTia balanCinis artistuli ideali~. aseTi finali balanCinma premieramde erTi dRiT adre moifiqra. duetis pirvel Semsruleblebs - piter martinsa da kei mazzos, rogorc mogvianebiT Tavad aRniSnavdnen, Tavzars scemdaT maT Tavze Savad Semoxazuli Suqebi, magram warmateba gamaognebeli aRmoCnda. premieris Semdeg, 1972 wels, scenaze SeWrilma linkoln korstainma duets `patara saunje~ uwoda. da raoden simboluria, rom am `patara saunjes~ 36 wlis Semdeg didi saunjis mqone qveynis Svilebi acocxlebdnen... albaT darbazSi, vaxtang Wabukianis sulis Soriaxlos, amerikuli baletis mamis jorj balanCinis, igive giorgi melitonis Ze balanCivaZis sulic iqneboda... mowonebis niSnad saxeze Cumi Rimi icodao, Turme... qarTvelebma xom davanaxeT qarTuli suli amerikelebs... magram amave dros isic davamtkiceT, rom iaponiis sulSic SegviZlia Rrmad Cawvdoma... Tanac ise profesionalurad, rom TviTon iaponelebs davaWyetinoT Tvalebi... es aris lamazi zRapari nino ananiaSvilis iaponuri TematikiT gatacebis Sesaxeb, da mas saxelad `sizmrebi iaponiaze~ hqvia. es miniatura kabukis Teatris piesebis mixedviT aleqsei ratmanskim swored ninos TxovniT Seqmna. Janri Tavad saxelwodebam gansazRvra - sizmrebi sabaleto ideebze, sadac gamoyenebuli iqna iaponuri grimi, pariki, minimaluri dekoracia da ra Tqma unda, musika, romelsac didi wvlili miuZRvis speqtaklis popularobaSi. es speqtakli Seqmnilia oTxi ganTqmuli poeturi piesis mixedviT. esenia: `sagi musume~ (qalwuli wero umReris Tavis uiRblo siyvaruls), `futa omote~ (sayvarlebis mier mitovebuli col-qmari TviTmkvlelobiT amTavreben sicocxles da maTi gandegili sulebi erTiandebian borot aCrdilSi, romelic SurisZiebiT Sepyrobili daedevneba sayvarlebs da sicocxles mouswrafebT maT), `musume dojoji~ (axalgazrda beri uaryofs qalwulis siyvaruls. Seuracxyofis gamo qalwuli cecxlovan gvelad gardaisaxeba, aedevneba SeSinebul bers da sicocxles gamoasalmebs) da `kagami jiSi~ (lomis niRabi aiZulebs axalgazrda ymawvils qancis gaclamde icekvos, vinc mas Seexeba, TviTonac gaSmagebiT iwyebs cekvas). koncertis damTavrebis Semdeg, foieSi sagangebod movZebne iaponeli mayurebeli, mivuaxlovdi da sxvaTaSoris SevekiTxe, Tu romeli nawili moewona gansakuTrebiT. pasuxi moulodneli iyo, iaponels Zalian moewona `sizmrebi iaponiaze~, aRfrTovanebiT ki qarTul `sagalobelze~ aRfrTovanda.. da roca mizezi vkiTxe, kiTxviTve mipasuxa: - rogor SeiZleba ar mogewonos gadatrialeba msoflio baletSi? axali qariSxali Zveli sios TanxlebiTo? am SedarebiT gaocebulma pasuxi ver gaveci da siCumeSi davSordiT. aTiode wuTis Semdeg, roca nino ananiaSvilis avtografiT damSvenebuli puantebiT xelSi Teatris gasasvlels mivuaxlovdi, mxarze xelis SexebiT viRacam ukan momabruna, vicani, isev is iaponeli iyo, garderobis grZeli rigisaTvis Tavi daeRwia da gaRimebuli meubneboda: - araTu amerikuli baleti, msoflios baletic valSia qarTvelebisadmio! amaze xom mTlad ena Camivarda pirSi. manuCar kaWaxiZe

gazeTi `asaval-dasavali~, 2008 wlis 10 marti

10

ljrevtynehb /evjhb

ktdfy cfybrb't7 sfvfp obdobdf't7 jvfh ujwf't lf vt cflqfw it[dtlhfpt vbdlbdfhs8 upfib sfvfpbc othbkt,blfy flubkt,c d.dt,b8 2 hjujh f,bf,het,c sfvfpb thsb hjvfybc gfcf;c 2 wjkvf mvfhc fbdyblfy [esb dtlhj zez.bfyb o.fkb hjv uflffc[f sfdpt8 [esb dtlhj o.kbc uflvjc[vf vothkbc itwljvff7 othc obdobdf't 2 gbhdtk dtlhj o.fkc hjv uflvjfc[fvc wjkb7 fhwthsb zrefsv.jatkb mvfhb lfyfhxty js[ dtlhjc fh lfewlbc8 ktdfyb [jv rdlt,f cbwbkbs lf ufcfrdbhb bcff7 hjv sdbsjy obdobdf'tw uekbfyfl bwbybc8 2 f,f7 yfvldbk vothfkc fctsb itwljvf hjujh eylf vjedbltcj7 2 vhfdkbcvtn.dtkfl lffcrdybc ktdfy cfybrb't8 2 ityw v.fd[fh ufvjzthbkb7 2 vbe,heylf sfvfpb 2 3emfhmfij [vkt,ib4 ths flubkfc ubothbf7 ukt[bc mfkb w[hf idbkbc frdfyc thslhjekfl fhotdlfj8 2 vtht0 2 qbvbkb itfwbdlf cf[tpt ktdfyc8 2 hf vtht7 ity vfbyw eylf bwjlt7 cneltynt,ib nhbfkt,8 hjwf ltlfc vtw[ht idbkb cffrdyt /.fdc7 gbhdtkb idbkb fcgbhfynbc fcfrc uflfwbkt,ekbf lf frdfyib hf lffntdlf8 xtvc sdfkoby vj[lf ufhbut,f gehvfhbkpt7 hjv sfvfpc tc 3bfqkbib4 cfmdt.yjl fh ufvjtnfyf8 3kjpeyut,bc mdt.ybc4 fdnjhb lfyfgbht,c lqtvlt thsuekfl fchekt,c8

HTDFP VBIDTKF'T

w[hf frdfyb

gakveTili

[email protected]@@ cf]fhj crjkbc kjnjnhjybs fhxtekvf lbhtmnjhvf 'ytkfl fqcfphltksf rkfcib thsb ufrdtsbkb xffnfhf lf rfhub lqtw lffluf8 ufrdtsbkb7 ,eyt,hbdbf7 fkaf,tnbc fhtek-lfhtekb cbbc fvjrbs[dbs lfbo.j8

2 yjqfbltkb= rkfcib cbxevtf8 2 yjqfbltkb= 2 fh fhbc= 2 ths[vfl egfce[f vstkvf rkfcvf8 2 hfnjv fh fhbc0 2 brbs[f lbhtmnjhvf8 2 ufyf smdty fh ufhbw[ts crjkblfy7 gfnbdwtvekj0 2 vfhskf7 fqfhw vf[cjdc7 hfnjv ufdhbw[t0 2 brbs[f kjnjnhjybs fhxtekvf lbhtmnjhvf lf rjcnbevbc ]b,tib hfqfwbc 't,yf lfbo.j7 sevwf7 dth bgjdf lf uf,hfpt,ekvf xfb,en,enf 2 fvfs [tkib thsb w[dbhcf[jwb dth vb.blbf= 2 bvbnjv ufhbw[ts7 hjv lfbqfkf= 2 egfce[tc ,fdidt,vf8 2 /j7 lfbqfkf7 vfhsfkb b.j ifkdf7 lfqkbkb dbhb hjv eojlf= 2 xfbkfgfhfrf lbhtmnjhvf lf cbbc fvjrbs[df ufyfuh'j 2 kjvfbf= 2 dfh= 2 fltmb at[pt7 it cjhjcfyj= 2 hfnjv dfh cjhjcfyb7 vfco0 2 ghjntcnb ufvjsmdf kjvfbfv8 2 se cjhjcfyb fh [fh7 vfiby vbs[fhb7 dby b.j ufthsbfyt,ekb cfmfhsdtkjc gbhdtkb vtat0 2 df[nfyu ujhufcfkb= 2 c[fhnfl egfce[f kjvfbfv8 2 dfb ityc gfnhjyc7 e,tlehc7 tutw fh bwb= 2 hfnjv7 vfco0 se ujhufcfkb ufthsbfyt,ekb cfmfhsdtkjc vtat fh b.j7 vfiby yfnjib itcdkfpt hjujh jwyt,j,lf0 2 vthtlf dby smdf7 hjv ujhufcfkb yfnjib itcdkfpt jwyt,j,lf0 2 smdty smdbs7 vfco7 cgjhnbc cfcf[ktib qbf ufrdtsbkb hjv udmjylf7 vfiby= 2 fh lfb,yf kjvfbf8 2 lftult7 kjvfbf7 ityufy cfyntmybrjcbc vtnb fhfathb ufvjdf= 2 [tkb xfbmybf lbhtmnjhvf vjvfdfk ufyfskt,bc vbybcnhpt lf cbfib vjvltdyj udfhb fvjbrbs[f 2 ,tylemb't= 2 dfhs= 2 ,tylemb't7 fh itbubyj lf bct vbs[fhb7 hf ufmdc lqtc ufrdtsbkfl0 2 n.tt,bcf lf vlbyfhtt,bc ufc[dbct,f-ufghb[dfnbpt,bc otct,b lf cfblevkj [th[t,b8 2 vtht bwb ufrdtsbkb0 2 ]th fhf7 vfco7 vfuhfv dcofdkj,= 2 hfvltyb [fybf7 vfu ufrdtsbkc cofdkj,7 ,tylemb't7 cflf ufmdc cbylbcb0 2 ufd.blt7 gfnbdwtvekj8 2 vthf,bidbkb= 2 fvjbrbs[f itvltub udfhb lbhtmnjhvf8 2 dfh= 2 cfibyfj lfdfkt,f se vjfvpflt0 2 vjdfvpflt7 gfnbdwtvekj= 2 hf lfdfkt,f umjylf0 2 hectsbc futynsf cf[tt,b mfhsek jgjpbwbfib= 2 f,f7 lfbo.t= 2 rjrj7 ifkdf lf ,flhb fhbfy hectsbc futynt,b8 vfs cbcntvfnehb rfdibhb fmds888 2 ufxthlb7 tu lfdfkt,f [jv erdt xfvf,fht0 2 uffo.dtnbyf vthf,bidbkc lbhtmnjhvf 2 f[fkb hf vjfvpflt0 2 f[fk lfdfkt,fpt f[kf dveifj,7 gfnbdwtvekj lf % bfydhfvlt fewbkt,kfl xfuf,fht,s= 2 rfhub7 lf]tmb7 vthf,bidbkj7 ityb bvtlb .jdtksdbc vfmdc= 2 es[hf lbhtmnjhvf sfdbc cf.dfhtk lf thsuek vjcofdktc8 bc b.j7 cbbc fvjrbs[df eylf uftuh'tkt,byf7 hjv erfy7 cek ,jkj hbuib7 ths stshsvbfy vj[ewc vj/rhf sdfkb7 hjvtkbw res[tib b]lf lf vfojyc zfvlf8 2 ity dbyqf [fh0 fm hf ubylf0 2 /rbs[f vj[ewc lbhtmnjhvf8 2 ityb .jabkb vfcofdkt,tkb dfh7 dth vbwfyb0 @@@-t crjkbc lbhtmnjhvf bwyj .jabkb vfcofdkt,tkb lf fvfcj,fib pfhbw lfbhtrf8 .dtkfyb ufcfcdktkbcrty uftvfhsyty8 2 smdty cflqf vblb[fhs7 vfcofdkt,tkj0 2 /rbs[f kjnjnhjybs fhxtekvf crjkbc lbhtmnjhvf sfdbc .jabk vfcofdkt,tkc7 hjvtkbw vbc vjcdkfvlt lbhtmnjhj,lf fv crjkfc8 2 cf[kib7 ,b'brj7 cf[kibbb= 2 vbeuj .jabkvf lbhtmnjhvf fv;fvbyltk lbhtmnjhc lf ufcfcdktkbcrty ufcobf8 kjnjnhjybs fhxtekvf lbhtmnjhvf sfdbc NHB,EYF XTVJLFYB frtwf7 bqkbfib fvjbxfhf lf rkfcblfy ufdblf=

]f,f [e,ef

Ria

]b[db

cfrfylblfnj lbcthnfwbf hjv lfdbwfdb7 ,fyrtnb uflfdb[flt8 vfiby ,fyrtnb vsfdhj,bc vbth frh'fkekb fh b.j8 yjlfh lev,f't sfvflj,lf8 peulbltkvf vtuj,ht,vf itvodfhb dfwb xfvjvbnfytc8 jhbubyfkehfl b.j itvodfhb 2 at[t,pt bluf8 ceahfpt hjv lfdlubs7 itpfh[jit,ekb cnevht,b fqahsjdfylyty8 vtw fh dfwbdt7 fhw dfw[tkt lf ]b[dbf-vtsmb7 ufvjdfw[flt8 yjlfh x[tb'tv vj[th[t,ekfl xfvjfzhf 3]b[dc4 [jhwb lf xfvjfhbuf8 d[tlfd ufzhf xtvvf n.ebkvf7 vjojyt,bc it'f[bkt,b vtcvbc8 hf utvhbtkb .jabkf ]b[dbc [jhwbj7 2 dbyw gbhdtkfl vbbhsvtdlf8 ity fufityf qvthsvf7 hfvltyb [fybf ]b[dbc [jhwb fh vbutvybfj7 2 pjuvf8 mtbabc lfcfchekc yjlfhvf vb[vj7 v[fhpt [tkb uflfvflj lf vbxehxekf5 2 bct7 n.ebkt,c ,fdidj,blfy ye vbtxdtdb7 vbidtkf't7 sdfhf cfljmnjhjvlt vbcdkf ufubzbhlt,f8 ]b[dt,b xdty dfhs7 fb s[f ]b[dfl hjv vjudfcfqtj8 vfiby 3]b[dc4 vjn.et,ekc7 ewjlbyfhc7 3qhvf ghjdbywbtkc4 t'f[lyty8

hjv vjugfhjy0

vfnfht,tkib vbfv,j thsvf5 sfdbc lhjpt rjvgfhnbfib vbyljlf itcdkf7 vfuhfv tyfv ofvbcohj lf hfbrjvbc ,behjlfy ufvjvf,ey'ektcj8 fyrtnfw itdfdct7 rht,fvfw vbvbqj7 ufcfe,ht,fw ufdbfht lf ,jkjc hfbrjvbc ,behjpt hjv ufvb.dfytc7 thsvf kjnjcrjzbclfhvf gfhnbekvf c[dfsfijhbc vrbs[f5 2 vfylfnc cfl itbyf[fdj8 2 uekbc ]b,tib-vtsmb8 2 gb]frb hjv vjugfhjyj0 2 vfiby ifhdkbc ]b,tib-vtsmb8 2 ifhdkbc ]b,t hjv ufubzhfc ]b,ubhvfj0 2 iby7 rfhflfib itdbyf[fd-vtsmb8 2 cf[kib hjv mehlb utodbjc lf rfhflf ufubwfhbtkjcj0 2 rtlkbc qhbzjib lfdvfkfd7 hjv mehlvf dth bgjdjc-vtsmb8 2 cf[kb hjv lfutodfcj02 xfvjvclbf7 cfidtkc fh vf'ktdc8 ythdt,vf vbvn.eyf5 2 it j]f[fityt,ekj7 rjcnbevb se vjvgfhtc7 rfhflf ufvbmehltc lf cf[kb lfvbodtc tc smdtyb vfylfnb hf j[hfl vbylf-vtsmb= 2 oflb7 sfdbceafkb [fhj8

fct thmdf cfmfhsdtkjc hflbjc .dtkfpt gjgekfhekb ghjuhfvbc 3gbrbc cffsbc4 ths-ths he,hbrfc7 hjvtkibw xdtysdbc cf.dfhtkb lf ufvjhxtekb flfvbfyt,b w[jdht,bctek tgbpjlt,c b[ctyt,lyty8

3LFVYFIFDT4 HTPJ KFQB"T

rjvgjpbnjhsf rfdibhbc ths-ths gktyevpt gbhdtkfl itcheklf htdfp kfqb'bc itltdhb 2 cbvajybehb cehfsb 3cfzblfj48 itvltu ufbvfhsf lt,fnt,b8 vjv[ctyt,tkvf7 2 wyj,bkvf vecbrbcvwjlyt GFDKT [EZEFV ,h'fyf5 2 htpj kfqb't ,jhjnvjmvtlbf7 lbf[7 yfvldbkb ,jhjnvjmvtlb8 bc eylf xfrtnj jsf[ib7 b]ltc lf othjc vecbrf8 yfwdkfl fvbcf7 bub lhjc yflbhj,fcf lf stdpfj,fib fnfht,c lf fh eahs[bklt,f cfresfh ybzc8 gktyevbc cnevfhsf ijhbc b.j vtjwt cfereybc elbltcb rjvgjpbnjhb lbvbnhb ijcnfrjdbxb 2 efqhtcfl sfdvlf,fkb lf vjhblt,ekb gbhjdyt,f8 vbdblf nhb,eyfc- LBVBNHB BXB JD sfy lf smdf5 «C óäîâîëüñòâè- IJCNFR

åì ñòàë-áû çàÿäëûì ðûáàêîì, åñëè â ìîþ ñåòü ïîïàäåòüñÿ òàêàÿ «Çîëîòàÿ ðûáêà», êàê «Ñà÷èäàî».

vtjht lqtc rekefht,ib [evhj,lyty7 vjyrfdibhbc vfqfpbfib rjvgjpbnjhsf uh'tkb hbub lflufj8

UBHXTDS7 FH OFBRBS[JS7 CBCEKTKTF888

bv lhjc7 hjwf ,fnjyvf uehfv ljxfyfidbkvf vjs[hj,t,bc gbhdtkb rht,ekb ufvjcwf7 cfmfhsdtkjib obuyt,bc nbhf;b hfvltybvt fsfcc fqtvfnt,jlf8 rfhub obuyb rb vfbyw ltabwbnb b.j8 ,fnjy uehfvc7 hjujhw fdnjhc7 obuyt,bc ufhrdtekb hfjltyj,f cfcfxemhtl thut,jlf8 ths lqtcfw itvjktdbf tc obuyt,b8 hfvltybvt flfvbfyb7 hjvkt,bw vbcufy 'dbhafc 3'qdtyc4 tkjlf7 ufyfo.tyt,ekb lfhxtybkf8 uflfeo.dtnbf7 sfdfl itt'byf vfqfpbfib lf 3dfkbw4 uftcnevht,byf8 .dtkufy uf.blekb lf[dlf8 cfo.j,ibw fqfh lfhxtybkb.j8 ehxbtc7 mfkfmbc ufyfgbhfc7 fthjgjhnbc lfcf[kt,fib vbtrbs[f obuybc vfqfpbbcsdbc8 bm 'bhbsflfl hecektyjdfyb vjcf[ktj,f w[jdhj,lf lf fvbnjv itb'kt,f itvjhxtybkb.j hfvltybvt tuptvgkfhb8 ofdblf8 vj't,yf vfqfpbf5 2 uehfv ljxfyfidbkbc vjs[hj,t,bc rht,ekb se ufmds0 2 ,jkj tuptvgkfhb thsb cffsbc oby ufd.blt7 2 egfce[f ufv.bldtkvf8 bvtluflfoehek lf lfqjyt,ek vothfkc hjv it[tlf ufv.bldtkvf7 vbcb lfvidblt,f cwflf5 2 ,fnjyj xtvj7 lblfl ye byfqdkt,s7 uekb fh lfuo.lts7 cojhtl ueiby lfdfvsfdht vfu obuybc rbs[df lf uekohatkfl hjv ubs[hfs7 lblb fhfathbf8 cbcektktf=

vtstmdcvtnt0

ths[tk jnbf bjctkbfyb lf vt rfcgib db.fdbs it[dtlhfpt8 lfh,fpblfy thsvf kfvfpvf mfkvf itrbs[df lfudbcdf5 2 gfnbdwtvekj vothkt,j7 hfvlty]th itb'kt,f ite.dfhltc w[jdht,fib mfkc vfvfrfwb0 jhbdt lfudf,ybf fv exdtekj itrbs[dfv8 2 ,fnjyb jnbf xtvpt eahjcb uf[kfds7 w[jdht,fib ufvj,h'vtlbkb rfwbf lf egfce[t,c-vtsmb8 3lfdesvt4 jnbfc8 2 fhfathbw= ,fnjyb htpj ghjatcjhbf lf ghjatcjhc oby dth ufde[nt,bj8 2 mdf ffulj lf sfdb iteidbhf jnbfv8 vtnb hf upf vmjylf8 hfqfw vbdrb,-vjdrb,t7 dbkfgfhfrt rkfcbreh thscb.dfhekpt7 gkfnjyeh cb.dfhekpt888 vtht cfereybc cb.dfhekpt lf ,jkjc lfdfcrdtyb5 cb.dfhekb bvlty]th itb'kt,f vjdbltc7 hfvlty]thfw xdty vbcb vbqt,f itudb'kbfvtsmb8 2 vfbyw hfvlty]th0 2 fh udtidt,f itrbs[dbc vjvwtvb8 2 vfbyw888 hfrb hbw[db ufbynthtct,s7 s[esvtn]th itb'kt,f udtodbjc cb.dfhekb= 2 db[evht8 2 vtstmdcvtnt ,jpj,ff7 mfk,fnjyj= 2 fh lff.jdyf jnbfv8 [fh[fhvf fhf vfhnj afy]ht,b itfpfypfhf7 zfqbw itfh[bf8

`mxiaruli memuarebi~

CTHUJ PFMFHBF"T LF VJ[TDBC KJUBRF

ths pfa[ekc s,bkbceh [dfnc ufmwtekb ,fnjyb cthuj pfmfhbf't afcfyfehc fafht,lf sfdc8 bub cnevhj,lf bv[fyfl f[fkufphlf vcf[bj,bc7 afcfyfehtkb BFRJ, NHBGJKCRBC j]f[c8 tc tgbpjlbw ,fnjyb bfrj,bc vjyf.jkbf5 3lbkff7 rfhpt frfreyt,ty8 ,fnjyb cthuj ittut,f cnevfhc8 vbc oby lufc vsbtkbc nfycfwvtkib ufvjo.j,bkb vj[tdt7 ufcf.blb mbkf th,jsb [tkib8 - hfvltyb ubylf vfufib0 - trbs[t,f ,fnjyb cthuj8 - cfv vfyfs vbylf= - egfce[f8 ,fnjy cthujc 'fkpt tbfaf7 fvjbqj cfvvfytsbfyb lf fxdtyt,c8 - fb7 tc ubylf vfufib0 - /j7 tuf7 - egfce[f vj[tdtv8 ,fnjyvf cthujv ufvjfhsdf mbkf7 vbcwf cfvvfytsbfyb8 sfy lff.jkf5 - se rbltd utmyt,f7 vjbnfyt8 db.blb8 hfvltybvt lqbc itvltu bctd ufvjxylf bc vj[tdt mbkf th,jsb8 vbcfkvt,bcf lf vjrbs[dbc itvltu ,fnjyvf cthujv fdnjvfnehfl fvjbqj ]b,blfy cfvvfytsbfyb lf vbfojlf8 - cfv vfyfs fhf7 [es vfyfs vbylf= - fv,j,c vj[tdt8 - rb vfuhfv7 bc mbkf hjv cfv vfytsfl vjv.blt7 f[kf hfnjv uff'dbht0 - vfiby cfv vfyfs vzbhlt,jlf7 f[kf [es vfyfs vzbhbf= dthfathb lfegbhbcgbhf ,fnjyvf cthujv vj[tdbc kjubrfc7 fvjbqj [esvfytsbfyb lf ufeojlf8

11

2008 wlis 27 aprils, aRdgomas, saRamos 5 saaTze DANCING CRANE-Tan arsebuli bavSvTa qoreografiuli ansambli

giwvevT

niu iorkis wmida ninos saxelobis qarTuli marTlmadidebluri eklesiis saqvelmoqmedo koncertze restorani `odesa~ 1113 Brighton Beach Ave Brooklyn NY 11235 dagvikavSirdiT: (347)528-0037; (718) 781 -6945 gTxovT mobrZandeT! Tqveni Tanadgoma mniSvnelovania

18 maiss, kviras, dRis 2:30 saaTze

niu iork universitetSi

60 Washington Square South New York, NY 10012-1019

giwvevT

DISCOUNT PLUS STORE

2910 Brighton 8th street Corner of Neptune ave in Brooklyn

saqarTvelos damoukideblobis dRisadmi miZRvnil RonisZiebaze

monawileoben: xaTuna ioseliani, xatia paiWaZe, merab ebraliZe, `kavkas-eqspresTan~ da wm. ninos qarTul marTlmadideblur eklesiasTan arsebuli qarTuli skolebis moswavleebi, `mocekvave weroebTan~ arsebuli vaJTa vokaluri gundi

satelefono baraTebi fasdaklebiT

bileTis fasi 25 dolari

sainformacio mxardaWera:

gezi.us

347-424-5494; 347-893-0214; 347-522-5392

Georgia-USA Travel

maia ninoSvilis saagento

4 maiss, 2 saaTze Teatr `mileniumSi~

iwvevs megobrebs

dRisiT: 917-974-7166 saRamos: 718-621-6846 [email protected]

vamzadeb inglisurSi nebismieri asakisa da donis msurvelebs. survilis mixedviT praqtikis gakveTilebi Catardeba telefonis saSualebiT.

sfvhbrj

organizatorebi:

1950 86th street, 2FL Brooklyn, NY 11214

7187841337 lela

warmodgenili iqneba ganaxlebuli programa qarTul sacekvao ansambl `argo~-sTan erTad.

sainformacio mxardaWera:

Tickets: 718-307-5656, 917-517-6674 www.tamrikodavitashvili.com/news

milocvebi Cvens didebul mamuliSvils, marika bluaSvils vulocavT brwyinvale warmatebas, eqimis wodebis dacvas da eqim-pediatrad samsaxuris dawyebas. pativiscemiT:

kaxaber gogiberiZis ojaxi

`mamulis~ redaqcia naxevarsaukunovan iubiles ulocavs qarTveli emigraciis mwyemsmTavars amerikaSi, mama aleqsandre TandilaSvils. mxneobasa da janmrTelobas vusurvebT RvTis gzaze.

***

manuCar, anzor, avTandil kaWaxiZeebs, didi siTboTi da siyvaruliT gilocavT dabadebis dRes. Zvirfaso biWebo Tqveni dabadeba qveyanas Tofis sroliT ki ar emcno, aramed moTqma­godebiT. mTeli imereTi glovobda Tqvens lamaz dedikos. amitomacaa, rom yovelTvis giWirT am dRis aRniSvna. dedis gardacvalebidan ramodenime wlis Semdeg tragikulad dageRupaT sayvareli mama, magram miuxedavad rTuli cxovrebisa, dRemde swori gziT modiT, ise rogorc Sehferis mixeil kaWaxiZis ojaxs. Cveno manuCar, gilocavT, iyavi bednieri, gisurvebT bednieri qarTuli ojaxis Seqmnas. didi siTboTi, siyvaruliT da pativiscemiT:

nino xarabaZe, nana da zeinab nakaSiZeebi, nana anTiZe, dodo kacia, marina gelaSvili, dali xoferia da roland nucubiZe. .

Cvens sayvarel megobars, nargiz bibiCaZes vulocavT 50 wlis Sesrulebas, naxevarsaukunovan iubiles. bedniereba da RvTis wyaloba iyos mudam Seni cxovrebis megzuri. male agsrulebodes Seni ocneba da Caxutebode 9 wlis unaxav quTaiss, Sens ojaxs, Sens axloblebs. Semdegi saiubileo TariRi Sens axlo megobrebTan erTad, Sens lamaz ojaxSi agveRniSnos megobrebi braitonidan::

marina gelaSvili, dali xoferia, iamze goguaZe, naTela mosiaSvili, nana beraZe, nana qaTamaZe, nana nakaSiZe, nino xarabaZe

***

***

Cvens kopwia ira nacvliSvils vulocavT dabadebis dRes, janmrTelobas, mzegrZelobas, bednierebasa da ulev sixaruls vusurvebT. pativiscemiT:

axloblebi niu-jersidan

***

Cvens nino xarabaZes, vulocavT dabadebis dRes. uflis wyaloba ar mogklebodes Sen aq da Sens lamaz ojaxs saqarTveloSi. dardi ar gagkarebodes, ar mogeRalos mklavia, sikeTe iyos sul yvelgan Seni Subi da faria. pativiscemiT:

marina gelaSvili, nargiza bibiCaZe, naTela mosiaSvili, dali xoferia, nana nakaSiZe

Semowiruloba

arsebobisaTvis

s

gancxadeba TbilisTan axlos, wavkisSi, akademikosebis dasaxlebaSi saxli ezoTi. pirvel sarTulze moTavsebulia misaRebi, sasadilo oTaxebi da baxari. meore sarTulze 4 saZinebeli oTaxi, loji da Ria aivani. sveli wertilebi orive sarTulze. ezo 800m2 xexiliT. dagvikavSirdiT: TbilisSi 21-55-51, amerikaSi 732-423-8788. fasi SeTanxmebiT.

***

dabadebis dRes vulocavT Tamriko geleniZes, sixaruls, bednierebas, ulev sixarulsa da warmatebebs vusurvebT. naTesavi niu-jersidan

survili maqvs `mamulis~ arsebobisaTvis gaviRo __ dolari.

(Tqveni saxeli da gvari) (saxlis nomeri da quCa, Apt N) (qalaqi, Stati, Zip-kodi)

manuCar kaWaxiZe, nino da Tamaz xarabaZeebi TanaugrZnoben lili cqifuriSvils mwuxarebaSi siZis,

kote JRentis

samZimari

gardacvalebis gamo

gazeT `mamulis~ redaqcia Rrma mwuxarebiT TanaugrZnobs sazogadoebas ana kalandaZis gardacvalebis gamo

12

mamuli

5 saaTi Tbilisze 4.5 dolarad

mxolod am misamarTze:

Discount Plus store

2910 Brighton 8th street Neptune ave-is kuTxeSi is

asaval dasavalis

gfhnybjhj,bs

EDITOR & PUBLISHER

HTLFMNJH-UFVJVWTVTKB

VFYEXFH RFZF[B't

MANUCHAR KATCHAKHIDZE

MAMULI P.O. Box 13121, Jersey City, NJ 07303 www.mamuli.com [email protected] Tell: 347-724-0770

saqarTveloSi `mamuls~ warmoadgens sagamomcemlo saxli `asaval-dasavali~

KFIF YFLFHTBIDBKBC

patronaJiT

Cveni gazeTis Semdegi nomeri gamova 26 maiss

Information

MAMULI N44.pmd

12 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

100569

You might also be interested in

BETA
MAMULI N44.pmd