Read Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë text version

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Programi mësimor

ARSIMI PROFESIONAL

Programi 2008

Asistent turistik

Niveli I dhe II

Kosovë, 2008

1

UDHËZIM ADMINISTRATIV

ZBATIMI I PLANIT DHE PROGRAMIT PËR ARSIMIN PROFESIONAL FUSHA:HOTELERI DHE TURIZËM PËR NIVELIN E PARË (KL.X,XI)

NUMËR:22/2008 DATË: 19.08.2008 Në bazë të Kapitullit VI, neneve 93 (4) dhe 97 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6.1 paragrafi (d) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë nenit 6, 8, 11 të Ligjit mbi Arsimin dhe Aftësimin Profesional, si dhe nenit 25 paragrafit 7 të Rregullores së Punës të Qeverisë së Kosovës nr. 1/2007, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë nxjerr këtë Udhëzim administrativ (më tutje UA): Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij udhëzimi është zbatimi i planit dhe programit mësimor për shkollat profesionale, nivelin e parë (kl.X, XI).

Neni 2

Planprogrami Plani dhe programi i ri për nivelin e parë (kl.X,XI) fusha: Hoteleri dhe turizëm, profilet: asistent hoteli, asistent restoranti, gjellbërës, pastiçeri, asistent turistik, është bashkangjitur këtij Udhëzimi administrativ. Neni 3 Zbatueshmëria Me zbatimin e planit dhe programit të nivelit të parë (kl.X,XI), zëvendësohen planet dhe programet e deritashme të kl.X,XI. Neni 4 Hyrja në fuqi Ky Udhëzim administrativ hyn në fuqi me fillimin e vitit shkollor 2008/2009.

2

PËRMBAJTJA I.

dhe II. Parathënie Korniza e programit mësimor profesional për profilin "Asistent turistik", Niveli I

II.

Programet e lëndëve profesionale dhe përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale për Nivelin I a) Programet e lëndëve profesionale, kl. 10. 1. Bazat e turizmit 2. Njohje e mallit ushqimor 3. Biologji me higjienë- ekologji 4. Afarizmi hoteljer b) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 10. 1. Hyrje në punën praktike. 2. Sjellja dhe higjiena në shërbim 3. Punët ndihmëse në sallonet e shërbimit 4. Mirëmbajtja dhe përdorimi i inventarit për shërbim 5. Puna në depo 6. Puna në banak 7. Njohja me repartet e kuzhinës 8. Organizimi i vizitës në monumentet e trashëgimisë kulturore; 9. Vizitë në atraksionet turistike 10. Vizitë në panaire të ndryshme c) Programet e lëndëve profesionale, kl. 11. 1. Bazat e shërbimit hoteljer 2. Psikologjia e punës 3. Organizimi i ndërmarrjes hoteljere-turistike 4. Gjeografi turistike. d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. 1. Punët ndihmëse në holl të recepsionit 2. Punët ndihmëse në kate të hotelit 3. Punët ndihmëse në holl në depo dhe lavatore 4. Punët ndihmëse në zyrën e rezervimit. 5. Punët ndihmëse në recepsion 6. Punët ndihmëse në zyrën e marketingut 7. Punët ndihmëse në sektorin e shërbimit taksi dhe katering. 8. Përgatitja e tortave

III.

Programet e lëndëve profesionale dhe përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale për Nivelin II.

3

a) Programet e lëndëve profesionale, kl. 12. 1. Organizimi i ndërmarrjes hoteljere-turistike 2. Kontabilitet 3. Gjeografi turistike 4. Statistikë 5. Marketing turistik b) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 12. 1. Kryerja e punëve në recepsion 2. Kryerja e punëve të portjerit; 3. Shoqërimi i klientëve në dhomë 4. Kryerja e punëve të komisjonerit; 5. Menaxhimi i informacionit të brendshëm; 6. Kryen veprime në arkë; 7. Mban pasqyrat e recepsionit; 8. Mban eveidencat e dokumentacionit

4

Korniza e programit mësimor profesional

ARSIMI PROFESIONAL

Programi 2008

Asistent turistik

Niveli I dhe II

5

I. PARATHËNIE Shoqëritë bashkëkohore arsimin e konsiderojnë ndër pasuritë më të rëndësishme të njerëzimit dhe përpiqen të gjurmojnë potencialin e tij të plotë, në mënyrë që t'u ndihmojnë njerëzve të ballafaqohen me sfidat e botës së sotme. Pas një krize të gjatë, shoqëria kosovare sot ballafaqohet me një sfidë të re për t'iu bashkangjitur rrjedhave aktuale të zhvillimit ndërkombëtar. Në sferën e arsimit, reforma e planprogramit është një reagim ndaj zhvillimeve të reja në shoqërinë kosovare. Procesi i reformës së planprogramit synon rritjen e cilësisë së arsimit dhe barazisë në gëzimin e dobive që ofron ai për të gjithë nxënësit dhe inkuadrimin e sistemit të arsimit në rrjedhat aktuale që kanë të bëjnë me reformat e arsimit në sistemet tjera të përparuara. Nevojat e përhershme për ristrukturimin e shkollimit dhe për ripërkufizimin e qëllimeve dhe objektivave të tij, lidhen me ndryshimet që shfaqen në shoqëri, ekonomi, politikë, shkencë e teknologji. Që nga fillimi i veprimtarisë në Kosovë, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT) reformën e vet e ka mbështetur në dy shtylla: (a) përfshirja e ekspertëve, specialistëve dhe konsulentëve vendorë për zhvillimin e strukturave të reja, dhe (b) angazhimin e agjencive ndërkombëtare e vendore, të cilat ndihmojnë Ministrinë në sajimin dhe zbatimin e programeve të reja në sistemin e ri të arsimit në Kosovë. Në planprogramet për arsimin profesional të Kosovës gjerësia dhe thellësia e formimit të nxënësve shikohen si një proces integral që përmbledhë dimensionin e përgjithshëm të njeriut, dimensionin shoqëror të qytetarit dhe dimensionin profesional të punëtorit, të pajisur me dije, shprehi dhe vlera të shumëfishta. Nxënësit do të ndjekin lëndë të përgjithshme dhe profesionale. Në këtë mënyrë, MASHT synon të zhvillojë një kulturë të përgjithshme unike për të gjithë nxënësit që përfundojnë shkollat teknike e profesionale. Programet e reja të lëndëve të përgjithshme, së bashku me ato të lëndëve e të praktikave të ndryshme profesionale, do të sigurojnë një formim bashkëkohor, sa i përket kulturës së përgjithshme dhe profesioneve të ndryshme, duke synuar të përgatisin brezin e ri si qytetarë të ardhshëm të një shoqërie kosovare të lirë e demokratike, të aftë për t'u ballafaquar me sfidat e zhvillimit kulturor e ekonomik dhe me kërkesat e tregut të punës në shkallë vendi, rajoni e më gjerë. Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë i fton të gjithë mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollave profesionale, specialistët, prindërit, nxënësit dhe të gjithë të interesuarit për zhvillimin e sistemit të Arsimit të Mesëm Profesional të Kosovës të japin ndihmesën e tyre për ngritjen e nivelit të këtyre shkollave në nivel të shkollave përkatëse evropiane e më gjerë, sa u përket parametrave e standardeve. Shfrytëzojmë rastin ti falënderojmë të gjithë ata që me përkushtim të madh punuan në këtë dokument dhe donatorët që kanë ndihmuar dhe përkrahur procesin e zhvillimit të planprogramit deri në këtë fazë.

6

Korniza e proramit mësimor profesional

Lëmi: Hoteleri Profili: Asistent turistik Niveli: I dhe II

I. Njoftime të përgjithshme për shkollimin 1. Struktura e shkollimit Arsimimi në profilin mësimor "Asistent turistik" për nivelet I dhe II trajtohet në kuadrin e shkollimit të mesëm të lartë në Kosovë. ­ Niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje dy vite mësimore pas përfundimit të arsimit të detyruar (kl. 10 dhe 11), i përgatit nxënësit për kompetencat fillestare (hyrëse) të punësimit në profesionin e asistentit turistik. Jep një certifikatë të përgatitjes profesionale të nivelit të punonjësit të gjysmëkualifikuar (ndihmës) dhe mundëson kalimin në nivelin e dytë të arsimimit profesional. ­ Niveli i dytë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (kl. 12) pas përfundimit me sukses të nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës për asistent turistik, si dhe vazhdimin e arsimimit në nivele më të larta. Jep një certifikatë të përgatitjes profesionale të nivelit të punonjësit të kualifikuar dhe mundëson kalimin në nivelin e tretë të arsimimit profesional (maturë) që lejon kalimin edhe në studimet universitare. Ky dokument përmban dokumentet kurrikulare të profilit mësimor "Asistent turistik" për nivelet I dhe II, të strukturuara në lëndë mësimore (teorike) dhe module mësimore (praktike), në tri grupe kryesore: (i) grupi i lëndëve të përgjithshme, që synojnë formimin shkencor/humanitar të nxënësve për të lehtësuar integrimin e tyre në shoqëri, si dhe vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm. (ii) grupi i lëndëve teorike-profesionale, që synojnë konsolidimin te nxënësit, të koncepteve shkencore, si dhe bëjnë njohjen e tyre me proceset teknike-teknologjike që lidhen me profesionin e asistentit turistik. (iii) grupi i moduleve të praktikës profesionale, që synojnë përgatitjen e nxënësve me kompetencat praktike të nevojshme për t'u integruar me sukses në tregun e punës në sektorin e asistentit turistik. 2. Qëllimet e përgjithshme të shkollimit Qëllimi kryesor i shkollimit (dynivelësh) për asistent turistik është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t'u inkuadruar në një shoqëri demokratike si qytetarë aktivë e kompetentë, si dhe për t'u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i 7

vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e ndjenjës së sipërmarrjes dhe e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës. Për të mundësuar zhvillimin individual të nxënësve nga pikëpamja emocionale, intelektuale dhe profesionale, është e nevojshme që shkolla profesionale t'u krijojë atyre: - Mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e mendore; - Lehtësi për të kuptuar mjedisin shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në shoqëri; - Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e sipërmarrjes dhe të disiplinës, kureshtjen intelektuale dhe vlerat morale; - Kushte për t'u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme jetësore dhe profesionale; - Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit dhe aftësimit profesional të mëtejshëm; - Mbështetje për të çmuar me realizëm vlerat dhe potencialin e tyre, për tu orientuar drejt në drejtimet e karrierës profesionale të ardhëshme dhe për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal dhe profesional; - Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet përvojës së punës praktike; - Mundësi për t'u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontekstet e integrimit rajonal dhe europian; - Kushte për t'u njohur me teknologjitë dhe proceset teknologjike aktuale e të perspektivës, në sektorin e asistentit turistik; - Kushte për të njohur dhe për të zbatuar rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare. 3. Grupi të cilit i drejtohet shkollimi Shkollimin për "Asistent turistik", niveli I dhe II, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses arsimin e detyruar nëntëvjeçar, janë në moshë deri 24 vjeç dhe zotërojnë aftësi shëndetësore (fizike e mendore) të mjaftueshme për të kryer këto nivele shkollimi. Në raste të veçanta, kur kërkesat e nxënësve për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se sa mundësitë reale të shkollave profesionale të veçanta, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) përgatit udhëzime me kritere të posaçme pranimi në këto shkolla. 4. Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin mësimor "Asistent turistik" në nivelin I, u lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në nivelin II të këtij profili. Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin mësimor "Asistent turistik", niveli II, u lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në shkallën III (të punonjësit me shkathtësi të larta) në të njëjtin profil mësimor, për të fituar diplomën e maturës, me të drejtë kalimi në shkollimin e lartë universitar. 8

5. Mundësitë e punësimit Shkollimi për "Asistent turistik", niveli I dhe II, u veprimtarive të punës ndihmëse në agjenci turistike si dhe në sektorin e pritjes dhe akomodimit në hotele, institucione, organizata të ndryshme. Niveli i II, i referohet veprimtarive në sektorin e pritjes dhe akomodimit, administrates në hotel si dhe në agjenci turistike, të udhëtimit. Nisur nga kjo, Asistenti turistik i nivelit të I dhe II mund të punësohet në hotele, agjenci turistike të të gjitha kategorive, ose mund të vetëpunësohet si Asistent turistik. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë. II. Kompetencat e fituara nga nxënësit në përfundim të shkollimit Kompetencat e përgjithshme Ndjekja e shkollimit në profilin mësimor "Asistent turistik", niveli I, do të zhvillojë te nxënësit një tërësi kompetencash të përgjithshme, të cilat do t'i shërbejnë atij për përvetësimin me efektivitet të programit mësimor, zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale dhe integrimin e mëtejshëm në shoqëri dhe në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Këto kompetenca të përgjithshme do të zhvillohen në një nivel më të lartë gjatë kryerjes së shkollimit për "Asistent turistik", niveli II. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: - Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. - Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. - Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në zgjidhjen e situatave të ndryshme problemore që do të ndeshë në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. - Të manifestojë qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, personale dhe shoqërore. - Të nxitë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më efektive dhe më efiçiente. - Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, rajonale dhe globale. - Të manifestojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. - Të tregojë vetëkontroll në ushtrimin e veprimtarive të tij në kontekstin e pavarësisë në vendimmarrje. - Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që zgjat gjithë jetën. - Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara. - Të bëjë vlerësime dhe vetëvlerësime nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet. - Të hulumtojë vetveten dhe rrugët e mundëshme të karrierës profesionale për të bërë zgjedhje të përshtatëshme të veprimtarive profesionale të ardhëshme.

9

Kompetencat profesionale Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit dyvjeçar në profilin "Asistent turistik", niveli I, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë: Respekton kodin e etikës turistike të sjelljes me klientët dhe personelin. Kryen punë ndihmëse në të gjitha repartet në hotel. Përgatit inventarin dhe pajimet për shërbim në restorant Kryen punë ndihmëse në depo dhe njihet me artikujt, inventarin dhe dokumentacionin përcjellës Kryen punë ndihmëse në banak dhe shërbimen pijeve të ndryshme Kryen punë ndihmëse në kuzhinë si dhe me pajimet dhe inventarin Udhëheq vizitën në monumentet e trashigimisë kulturore Udhëheq vizitën në atraksione turistike Udhëheq vizitën në panaire turistike Kryen punë ndihmëse në sektorin e akomodimit Kryen punë ndihmëse në kate Kryen punë ndihmëse si dhe komunikon me klientë dhe kryen ndonjë shërbim të imët. Pret dhe merr porosinë e klientit Përkujdeset për realizimin e kërkesave të klientit Kryen punë ndihmëse në administratën e hotelit Dallon ofertat turistike, marrëveshjet ndërmjet agjencive turistike dhe hotelit. Zbaton rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit

Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit të mëtejshëm njëvjeçar në profilin mësimor "Asistent turistik", niveli II, nxënësi do të rrisë në një shkallë më të lartë nivelin e kompetencave profesionale të fituara në nivelin I, si dhe do të aftësohet të ushtrojë kompetenca të tjera profesionale si më poshtë: Kryen punë në recepcionisiti Kryen punën e portierit në recepcion Kryen punën e lift boit Kryen punën e bell kapitenit Kryen punën e informatorit të brendshëm në hotel Pranon postën dhe jua shërndan klientëve të hotelit Kryen punën e evidentusit në recepcion Kryen punët e këmbyesit të devizave Kryen punë në sektorin e marketingut Ndihmon klientët rreth akomodimit Përcjell klientët të cilët e lëshojnë hotelin Orjanton klientët në lidhje me qytetin Zotëron njohuri të përgjithshme në të gjitha lëmit e jetës, të Ruan sekretin afarist dhe atë të klientëve.

10

III. Plani mësimor për profilin mësimor "Asistent turistik", Niveli I e II Orët javore/vjetore dhe kreditet Niveli I Niveli II Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 17 14 13 3 (105) 3 (105) 3 (105) 2 (70) 2 (70) 2 (70)) 2 (70) 2 (70) 2 (70)) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 8 (280) 9 (315) 8 (280)

2(70) 2(70) 2(70) 2 (70) 3 (105) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 1 (35) 2 (70)

Nr A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lëndët dhe modulet mësimore Lëndët e përgjithshme (Gjithësej) Gjuhë shqipe dhe letërsi Gjuhë angleze Matematikë Teknologji e informacionit dhe komunikimit Ekonomia dhe ndërmarrësia Edukatë qytetare Edukatë fizike Histori Gjuhë gjermane/ frënge Kulturë arti Lëndët profesionale (Gjithësej)

Bazat e turizmit Njohje e mallit ushqimor Biologji me higjenë Bazat e shërbimt hotelier Psikologjia e punës Afarizmi hoteljer Organizmi i ndërmarrjes hoteliere- turistke Gjeografi turistike Kontabilitet Statistikë Marketing turistik

Modulet e praktikës profesionale (Gjithësej) Hyrje në punën praktike. Sjellja dhe higjiena në shërbim Punët ndihmëse në sallonet e shërbimit Mirëmbajtja dhe përdorimi i inventarit për shërbim Puna në depo Puna në banak Njohja me repartet e kuzhinës Vizitë në monumentet e trashëgimisë kulturore Vizitë në atraksione turistike Vizitë në panaire të ndryshme Punët ndihmese ne holl te recepcionit Punët ndihmese ne kate te hotelit Punët ndihmese ne depo dhe lavatore

6 (210) 2K (12) 2K (12) 2K (12) 2K (12) 2K (12) 2K (12) 2K (12) 8K (48) 7K (42) 6K (36)

9 (315) -

9 (315) -

8K (48) 8K (48) 8K (48)

11

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Punët ndihmese ne recepcion Punët ndihmese ne zyre te rezervimit Punët ndihmese ne zyre te marketingut Punët ndihmese ne sektorin e taksi sherbimit dhe cateringut Kryerja e punëve në recepsion Kryerja e punëve të portjerit Shoqëron klientët në dhomë Kryen punën e komisionarit Menaxhon informcionin e brendshëm Bërja e veprimeve në arkë Mban pasqyrat në recepsion Mban evidencat e dokumentacionit

8K (48) 8K (48) 6.5K (39) 6 (36) 8K (48) 3.5K (21) 3K (18) 5 (30) 5 (30) 8K (48) 8K (48) 8K (48)

32 (1120) (a) Gjithësej A+B+C

32 (1120

32 (1120

IV. Udhëzime për zbatimin e Kornizës së programit mësimor profesional: Programet e hollësishme të lëndëve të përgjithshme parashtrohen në një dokument të veçantë të MASHT. Javët mësimore sipas klasave: ­ Klasa 10 ­ 35 javë; Klasa 11 ­ 35 javë (niveli I); ­ Klasa 12 ­ 35 javë (niveli II). Java mësimore (5 ditë mësimore) përmban 30 ­ 32 orë mësimore. Një orë mësimore ka 45 minuta. Si njësi e ngarkesës mësimore për praktikat mësimore profesionale do të përdoret krediti (K), i cili do të jetë i barasvlershëm me 6 orë mësimore (1 ditë praktikë mësimore). Rekomandohet që praktikat profesionale të realizohen ditore (6 orë në ditë), si më poshtë: Klasa 10: Praktikë ­ 1 ditë në javë dhe Teori ­ 4 ditë në javë Klasa 11: Praktikë ­ 1,5 ditë në javë dhe Teori ­ 3,5 ditë në javë Klasa 12: Praktikë ­ 1,5 ditë në javë dhe Teori ­ 3,5 ditë në javë Rekomandohet që modulet praktike për çdo vit mësimor, të realizohen në përputhje me radhën e paraqitur në planin mësimor. Shkollat profesionale, në varësi nga kushtet dhe situatat e veçanta në të cilat ndodhen, mund të bëjnë ndryshime të radhës së trajtimit të moduleve mësimore praktike, gjithnjë duke synuar të mos e dëmtojnë procesin e përvetësimit të tyre. Mbështetur në programet e detajuara të lëndëve profesionale, mësimdhënësit e lëndëve teorike profesionale bëjnë planifikimin e njësive mësimore përkatëse.

12

Mbështetur në përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, mësimdhënësit e praktikave profesionale përgatisin plane më të detajuara, ku parashtrohen veprimtaritë praktike konkrete. Njëkohësisht, ata përgatisin instrumentet e vlerësimit për çdo rezultat mësimor të paraqitur në përshkruesit e moduleve. Vlerësimi përfundimtar i nxënësve, në mbarim të secilit prej të dy niveleve të përgatitjes në profilin "Asistent turistik", do të organizohet në formë provimesh: Në Nivelin I: Provimi i integruar i përgatitjes praktike që organizohet nga shkolla profesionale. Në Nivelin II: (a) Provimi i integruar për lëndët e teorisë profesionale, që organizohet nga shkolla profesionale, dhe (b) Provimi i integruar për praktikën profesionale që organizohet nga shkolla profesionale. Rezultatet e provimeve do të pasqyrohen në certifikatat përkatëse të përfundimit të shkollimeve profesionale në të dy nivelet e përgatitjes. Modalitetet e procedurave të provimeve përfundimtare, kriteret e vlerësimit të nxënësve me nota dhe të përmbajtjes së certifikatave, përcaktohen me udhëzime të veçanta të MASHT. V. Udhëzime të përgjithshme didaktike Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin sa më shumë të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ata, të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve të teorisë profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale, shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit drejtues dhe mësimdhënës të shkollës. Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre, përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësimdhnësit e lëndëve teorike dhe moduleve praktike. Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. Parimi i "të nxënit duke bërë" duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollën profesionale që përgatit nxënësit në profesionin Asistent turistik. Mësimdhënësit duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik apo praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale, në veçanti, dhe veprimtarinë sociale të qytetarit të ardhshëm, në përgjithësi. Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që të nxënët nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm. Format dhe metodat e të mësuarit janë të shumta e të shumëllojshme dhe mësimdhënësit, në konsultim të ngushtë me njëri-tjetrin, duhet të përzgjedhin ato që janë më të përshtatshme për

13

kontekstin e tyre konkret. Të tilla janë: ligjërata tradicionale, demonstrimi, zgjidhja e problemit teorik, ushtrimi praktik, projektet praktike, veprimtaritë në grupe të vogla etj. Rekomandohet që në përmbajtjet teorike të përdoren kryesisht ligjërata, zgjidhja e problemit teorik dhe demonstrimi, kurse në zbatimin e moduleve praktike të përdoren kryesisht demonstrimi nga mësimdhënësi, praktika e mbikqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve. Projektet praktike, sidomos ato që integrojnë kompetenca të lidhura me shumë aspekte të profesionit, janë një metodë që rekomandohet sidomos në fazat përmbyllëse të shkollimit. Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës, duhet të synohet krijimi i mjediseve të simuluara të punës. Për sa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente vlerësimi që të nxisin përparimin e nxënësve, shmangin subjektivizmin në vlerësim dhe pasqyrojnë arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai përfundimtar, ku format dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret, ku arritjet e nxënësit krahasohen me standardet e paracaktuara dhe të shmanget sa më shumë të jetë e mundur vlerësimi i bazuar në renditjen, ku nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin. Format dhe instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: pyetjet me gojë, pyetjet me shkrim, detyrat me shkrim,vëzhgimi i veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit, projekte për vlerësim etj. Në veprimtaritë praktike, listat e kontrollit duhet të jenë instrumenti vlerësues që duhet të mbizotërojë. Mësimdhënësi përzgjedh ato që janë më të përshtatshme, duke marrë parasysh kushtet konkrete. Edhe gjatë provimeve përfundimtare në teori profesionale dhe praktikë profesionale, në përputhje me udhëzimet përkatëse të MASHT, duhet të mbizotërojë vlerësimi i kompetencave të punës së nxënësve, që testohen në situata pune reale ose të simuluara. Në përgjithësi, si për mësimdhënien, ashtu edhe për vlerësimin duhet të synohen forma e metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e shndërrojnë rolin e mësimdhënësit nga ligjërues (lektor) i thjeshtë, në një moderator, mbikëqyrës dhe vlerësues i veprimtarisë së nxënësve.

14

Programet e lëndëve profesionale dhe përshkruesit e moduleve profesionale

ARSIMI PROFESIONAL

Asistent turistik

Niveli I dhe II

15

Programi i lëndës "Bazat e turizmit"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

I. Qëllimet e lëndës Në përfundim të lëndës së zhvilluar në klasën e 10-të nxënësi duhet të: shpjegojë për rolin e turizmit në shoqëri dhe ekonomi; shpjegojë për rendësinë e turizmit për ekonominë dhe rajonin; shpjegojë kuptimin për turizmin si degë e ekonomisë dhe funksionin e tij; tregojë rolin e burimeve të mundëshme për zhvillimin e turizmit; shpjegojë rëndësinë e sektorëve të turizmit dhe organizatave turistike tergojë rëndësinë e politikave turistike dhe legjislacionin turistik

II. Fondi i orëve të lëndës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. Programi i hollësishëm i lëndës Kapitulli 1: Karakteristikat themelore të turizmit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë kuptimin dhe rendësinë e turizmit; - tregojë kuptimin dhe veçoritë e udhëtimeve turistike; - shpjegojë kuptimin për turizmin dhe turistin; - tregojë veçoritë e burimeve turistike dhe masat për mbrojtjen e tyre; - shpjegojë për kuptimin dhe rëndësinë e rekreacioneve turistike. b) Temat e kapitullit - Turizmi dhe turisti - Udhëtimet turistike - Rekreacioni dhe turizmi - Mbrojtja e resurseve turistike 8 orë

a) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - nxisë aftësitë dalluese të nxënësve nëpërmjet punës në grupe; - Të hapë debate me nxënësit - Të organizojë vizita në agjensit turistike,hotele,rekreacione turistike - Bëjë test me shkrim

16

b) Kushtet për realizimin e kapitullit - tabela; - projektori me transparent; - flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; - Grafoskop - Pankarta për konkretizimin e mësimit - Fotografi me pejsazhe Kapitulli 2: Rëndësia e turizmit për ekonominë e vendit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për rolin dhe rendësinë e turizmit për ekonomin e vendit; tregojë historinë e turizmit dhe zhvillimeve turistike. shpjegojë ndikimin e turizmit në krijimin vendeve të punës.

8 orë

b) Temat e kapitullit: Historia e zhvillimit të turizmit Rendësia e turizmit për ekonominë e vendit. Lidhja dhe ndikimi i turizmit me degë të ndryshme të ekonomisë. Mundësitë e punësimit në turizëm. c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Nxisë aftësitë dalluese të nxënësve me anë të punës në grupe Nxisë debate të nxënësit me pyetje gojore Realizojë testë dhe provim me shkrim Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike Grafoskop Fotografi Pankarta për konkretizimin e mësimit Shkumsa me ngjyra Kapitulli 3: Zhvillimi i turizmit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për rrugen e zhvillimit të turizmit tregojë zhvillimin kronologjik të turizmit në shekujt. tregojë për fillimin e organizmit të turizmit shpjegojë për turizmin bashkëkohor b) Temat e kapitullit: Historia e zhvillimit të turizmit. 8 orë

17

-

Evoluimi i turizmit si formë e organizuar. Organizmi i turizmit si degë e ekonomisë Prirjet e zhvillimit të turizmit sot.

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Nxisë aftësit dalluese të punës në grupe - Diskutojë më nxënësit format e organizmit të turizmit - Nxisë aftësitë dalluese te nxënësit me pyetje gojore - Vëzhgojë gjatë kohës së ushtrimeve - Realizojë pyetje gojore - Realizojë test dhe provim me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike Grafoskop Fotografi Pankarte për konkretizimin e mësimit 10 orë

Kapitulli 4: Motivet e udhëtimeve turistike, llojet e turizmit bashkohor a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë për motivet të cilat e shtyjn njeriun që të udhëtojë - listojë llojet e turizmit. - përshkruajë ndryshimet e llojeve të turizmit - shpjegojë rendësinë e turizmit - shpjegojë llojet e turizmit bashkohorë b) Temat e kapitullit - Numërimi i motive të ndryshme turistike - Llojet e turizmit. - Format e turizmit. - Rëndësia e turizmit - Turizmi bashkohorë. - Prirjet në zhvillimin e turizmit.

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë motivet e ndryshme të cilat s htyjnë njeriun të udhëtojë - Shpjegojë për llojet e turizmit - Nxisë aftësit dalluese të nxënësit me pyetje gojore - Vëzhgojë gjatë kohës së ushtrimeve - Të nxisë debate të nxënësit - Realizojë test dhe provim me shkrim

18

d) Kushtet për realiziminim e kapitullit - Klasa kabinetike - Grafoskop - Fotografi - Pankarta për konkretizminin e mësimit Kapitulli 5: Faktorët e zhvillimi të turizmit

a) Qëllimet e kapitullit

16 orë

Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për faktorët turistikë të cilët e shtyjnë njeriun të udhëtojë; shpjegojë faktorët ekonomikë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit; dallojë faktorët kryesorë demografikë, social, politikë, kulturorë, psikologjikë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit; tregojë ndikimin e llojit dhe menaxhimit të ofertës në turizëm; shpjegojë faktorët atraktivë që ndikonë në zhvillimin e turizmit; dallojë ndikimin e komunikacionit dhe pritjes në zhvillimin e turizmit b) Temat e kapitullit: - Kërkesa dhe oferta turistike - Faktorët dhe kushtet ekonomike që ndikojnë në zhvillimin e turizmit. - Faktorët demografik që ndikojnë në zhvillimin e turizmit. - Faktorët socialë, kulturorë dhe psikologjikë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit. - Llojit dhe menaxhimit të ofertës në zhvillimin e turizmit. - Faktorët atraktivë që ndikojnë në zhvillimin e turizmit. - Ndikimi i komunikacionit në zhvillimin e turizmit. - Ndikimi i pritjes dhe mikpritja në zhvillimin e turizmit. c) Udhëzimet didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë për factorët që ndikojnë për udhëtimet e njeriut - Shpjegojë për factorët e kërkesave dhe ofertave - Përshkruaj factorët atraktivë,të komunikacionit dhe receptive - Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me pyetje gojore - Nxisë debat të hapur të nxënësit - Realizojë test dhe provim me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa kabinetike - Grafoskop/ - Fotografi - Pankarta për realizmin e mësimit - Prospekte të hoteleve dhe agjensive turistike

19

Kapitulli 6: Vendbanimet turistike a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë rëndësinë dhe fushat e veprimtarisë së agjencisë turistike; shpjegojë rëndësinë dhe fushat e veprimtarisë së udhëtimit; Shpjegojë për ndikimin e turizmit në natyrë dhe rreth Dijë për ndikimin e turizmit në shoqëri dhe culture Shpjegojë për organizmin e turizmit b) Temat e kapitullit Veprimtaria e agjensive turistike Ndarja e agjensive të udhëtimit Ndikimi i turizmit në zhvillimin ekonomik Ndikimi i turizmit në natyrë dhe rreth Ndikimi i turizmit në shoqëri dhe culture Përmbajtja e turizmit dhe mënyra e veprimit c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësimdhënësi të: - Shpjegojë për veprimtarinë e agjensive turistike - Diskutojë me nxënësit për agjensit e udhëtimit,mënyren e organizmit - Nxisë aftësitë dalluese të nxënësve me pyetje gojore - Realizojë pyetje gojore - Organizojë vizita me nxënës në panaire,ndërrmarrje turistike - Bëjë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa kabinetike - Grafoskop - Fotografi - Oferta turistike - Prospekte të hoteleve - Pankarte për konkretizmin e mësimit Kapitulli 7: Organizmi i turizmit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - përshkruajë organzimin e turizmit - përshkruajë veprimtarinë e sektoreve të organizmit të turizmit, - listojë organizatat turistike - përshkruaj për bashkpunimin e organizatave turistike - tregojë rëndësinë e politikave turistike - shpjegojë të drejta turistike

8 orë

12 orë

20

b) Temat e kapitullit - Organizmi i turizmit - Sektoret e organizmit - Organizatat turistike - Organizatat ndërkombëtare - Politika turistike - E drejta turistike c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë për organizmin e turizmit dhe sektorit turistik - Shpjegojë për organizatat turistike ndërkombëtare - Shpjegojë për poltiken turistike dhe drejtën turistike - Nxisë aftësitë dalluese të nxënësit me pyetje gojore - Vëzhgojë gjatë kohës së ushtrimeve - Të nxitë debat te nxënësit - Organizojë vizita panaireve turistike - Realizojë test dhe provim me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa kabinetike - Grafoskop - Fotografi - Pankarte për konkretizmin e mësimit - Prospektet turistike me oferta

21

Programi i lëndës "Njohja e mallit ushqimor"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

I. Qëllimet e lëndës Në përfundim të lëndës së zhvilluar në klasën e 10-të nxënësi duhet të: shpjegojë mënyrat dhe rregullat e qarkullimit të mallrave ushqimorë; dallojë metodat kryesore të kontrollit të artikujve ushqimorë shpjegojë mënyrat dhe kushtet për ruajtjen dhe amballazhimin e mallit ushqimor listojë pajimet kryesore hoteliere listojë dhe shpjegojë llojet e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike listojë llojet kryesore të verërave dhe të shpjegojë mënyrat e prodhimit të tyre; listojë llojet kryesore të kafesë dhe mënyrat e përpunimit të saj shpjegojë përdorimin e stimuluesve sipas llojit.

II. Fondi i orëve të lëndës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. Programi i hollësishëm i lëndës Kapitulli 1: Malli dhe njohja e mallit 14 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë kuptimin dhe rendësinë e e qarkullimit të mallit; - përshkruaj rregullat kryesore të qarkullimit të mallrave ushqimore - shpjegojë metodat e kontrollit të artikujve ushqimorë - dallojë metodat e konsumimit të artikujve ushqimorë - shpjegojë rëndësinë e amballazhimit dhe ruajtjes së artikujve ushqimorë në depo. b) Temat e kapitullit Kuptimi për mallin ushqimor Rregullat e qarkullimit të mallit ushqimorë Metodat e kontrollimit të artikujve ushqimorë Metodat e konsumimit të artikujve ushqimorë Amballazhimi dhe deponimi i artikujve ushqimorë

22

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - ilustrojë shpjegimin me pankarta dhe fotografi të artikujve ushqimorë - organizojë vizita në fabrikat prodhuese të artikujve ushqimorë - angazhojë nxënësit në debat me pytje gojore - organizojë test me shkrim d) Kushtet për realizimin e kapitullit - Klasa kabinetike e pajisur me pajime didaktike - Grafoskop-transparente Kapitulli 2: Pajimet hoteliere 12 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - përshkruaj dhe listojë pajimet të cilat përdoren në hoteleri; - shpjegojë rëndësinë, llojin, përbërjen dhe përdorimin e pajisjeve të qeramikës dhe porcelanit; - shpjegojë rëndësinë, llojin, përbërjen dhe përdorimin e pajisjeve metalike; - shpjegojë rëndësinë, llojin, përbërjen dhe përdorimin e pajisjeve të qelqit; - dallojë inventarin për përgatitje dhe shërbim - tregojë destinimin, përmbajtjen dhe përdorimin e drejtë të inventarit - shpjegojë veçoritë e jateve, pajisjeve dhe produkteve për larje dhe pastrim. b)Temat e kapitullit - Mjetet dhe pajisjet me material metalik - Mjetet dhe pajisjet me qeramikë - Mjetet dhe pajisjet me material qelqi - Mjetet dhe pajisjet me porcelan. - Mjetet për larje dhe pastrim c) Udhëzimet didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - ilustrojë shpjegimin me mostra, fotografi të pajimeve dhe inventarit për shërbim - angazhojë nxënësit në debat dhe pyetje gojore - organizojë vizita në depo të pajimeve hoteliere - të kryejë vlerësime të nxënësve si dhe test me shkrim d) Kushtet për realizmim e kapitullit - Klasa speciale kabinetike e pajisur me mjete didaktike - Grafoskop - Transparente

23

Kapitulli 3: Pijet alkoolike

32 orë

a. Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - dallojë veçoritë, përbërjen dhe klasifikimin e pijeve alkoolike - klasifikojë verërat sipas origjinës, prodhimit, etj; - përshkruajë rëndësinë e lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhimin e verërave; - shpjegojë veçoritë e verërave të ndryshme dhe mënyrën e shërbimit të tyre; - shpjegojë lëndët e para dhe ndihmëse për prodhimin e birrës; - shpjegojë veçoritë e birrërave të ndryshme dhe mënyrën e shërbimit të tyre; - shpjegojë lëndët e para dhe ndihmëse për prodhimin e rakisë; - shpjegojë veçoritë e rakisë dhe mënyrën e shërbimit të saj; - shpjegojë lëndët e para dhe ndihmëse për prodhimin e likereve dhe pijeve të tjera alkoolike; - shpjegojë veçoritë e likerave dhe pijeve të forta alkoolike dhe mënyrën e shërbimit të tyre; b) Temat e kapitullit - Klasifikimi i verërave - Lëndët e para dhe ndihmëse për prodhimin e verës. - Ruajtja dhe shërbimi I verës. - Vlera ushqyese e verërave. - Kombinimi i verës me ushqimet. - Birra, prodhimi, ruajtja, shërbimi. - Rakia, prodhimi, ruajtja, shërbimi. - Pijet e forta alkoolike, prodhimi, ruajtja, shërbimi. - Likeret, llojet, prodhimi, shërbimi. c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: ilustrojë shpjegimin etiketa, shishe, paketime të pijeve të ndryshme alkoolike, verës, birrës, pijeve të forta alkolike angazhojë nxënësit në debate dhe pytje gojore organizojë vizita në prodhuesit e verës pijeve alkoolike dhe birrës vlerësojë nxënësit me metoda dhe instrumente të ndryshme. d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa e specializuar kabinetike e pajisur mjete mësimore Grafoskop Transparente Kapitulli 4: Pijet jo alkoolike 6 orë

a) Qëllimi i kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të - Përshkruaj llojet dhe mënyrën e prodhimit të lëngjeve të pemëve dhe preimeve

24

-

Dallojë llojet e pijeve jo alkoholike Tregojë për punimin e lëngjeve të gazuara Përshkruaj prodhimin e ujit mineral dhe përbërjen e tij Tregojë për ujin natyral

b) Temat e kapitullit - Lëngjet e pemëve - Lëngjet e preimeve - Lëngjet e gazuara - uji natyral - Uji mineral c)Udhëzimet didaktime për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Ilustrojë shpjegimin me mostra nga lëngjet e pemëve dhe perimeve, pijeve të gazuara dhe ujit mineral - Angazhojë nxënësit në debate dhe pyetje gojore - Preforohet të vizitohen prodhuesit e pijeve jo alkoholike dhe ujit - Organizojë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa e specializuar kabinetike e pajisur me mjete konkretizuese - Grafoskop - Transparente Kapitulli 5: Stimuluesit a)Qëllimi i kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të - Përshkruaj llojet e kafes - Kultivimin dhe prodhimin - Tregojë për llojet e çajit - Kultivimin dhe përdorimin - Dallojë llojet e çokolladave prodhimin dhe përdorimin - Përshkruaj prodhimin dhe përdorimin e kakaos b)Temat e kapitullit - Kafja - Çaji - Çokollata - Kakao c)Udhëzimet didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të; - Ilustrojë shpjegimin me mostra nga kafja qaji qokollada dhe kakao - Angazhojë nxënësit në debate dhe pyetje gojore 6 orë

25

- Preferohet që të vizitohen depot e këtyre artikujve - Organizojë test me shkrim d)Kushtet për realizimin e kapitullit - Klasa e specializuar kabinetike - Transparente

26

Programi i lëndës "Biologjia me higjienë"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent hoteli I 10

I. Qëllimet e lëndës Në përfundim të lendës se zhvilluar në klasen e 10 nxënësit duhet të: - shpjegojë rëndësinë dhe llojet e qelizave bazë të jetës. - Dallojë llojet dhe karakteristikat e mikroorganizmave dhe rendësinë e tyre për proceset e përpunimit, ruajtjes se produkteve dhe shëndetin - Shpjegojë etnologjinë e sëmundjeve ngjitëse - Shpjegojë dhe dallojë pasojat e mungesës së higjienës në hoteleri gjatë përgatitjes, prodhimit dhe shërbimit me ushqim dhe pije. - Përshkruaj masat parandaluese për mospërhapjen e sëmundjeve ngjitëse. II. Fondi i orëve të lëndës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. Programi i hollësishëm i lëndës Kapitulli 1: Qeliza a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - klaasifikojë qelizat sipas madhësisë dhe formës - përshkruajë rendësinë e qelizave; - listojë qelizat sipas madhësisë, formës, structures; - shpjegojë strukturën e qelizave; - dallojë veçoritë e qelizave prokaryote dhe ekuariote; - dallojë veçoritë e qelizave dijobe b)Temat e kapitullit: - Zbulimi i qelizave - Madhësia dhe forma e qelizave - Struktura e qelizave - Prokariote dhe ekuariote - Qelizat dijobe 6 orë

27

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë përmbajtjen duke përdorur mikroskopin - Ilustrojë me transparente - Vizitojë laboratorin - Nxisë aftësitë dalluese të nxënësve me pyetje gojore - Organizoj teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa kabinetike e pajisur me mjete konkretizuese - Mikroskop - Transparente Kapitulli 2: Mikroorganizmat i. Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë rëndësinë e mikroorganizmave klasifikojë mikroorganizmat sipas ndarjes shpjegojë karakteristikat dhe llojet e viruseve shpjegojë karakteristikat dhe llojet e baktereve; shpjegojë karakteristikat dhe llojet e parazitëve b) Temat e kapitullit - Ndarja e mikroorganizmave - Rëndësia e mikroorganizmave - Viruset - Bakteret - Parazitët c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë me mikroorganizmat me ilustrime konkrete - Shpjegojë për rendësin dhe ndaren e tyre - Përdor ilustrime transparente - Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me punë në grupe - Organizonë teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasë kabinetike e pajisur me pajime konkretizuese - Grafoskop-transparente - Preferohet të vizitohen entete higjenik 6 orë

28

Kapitulli 3: Sëmundjet ngjitëse a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë karakteristikat dhe rrezikun e sëmundjeve ngjitëse; - shpjegojë karakteristikat dhe rrezikun e sëmundjeve të zorrëve; - tregojë veçoritë e parazitëve të zorrëve; - shpjegojë veçoritë e sëmundjeve të e lëkures - përshkruajë veçoritë e parazitëve të lëkurës - përshkruajë masat parandaluese për pengimin e sëmundjeve ngjitëse - shpjegojë rendësinë e dizinfektimit, dizensektimit dhe deratizmit b) Temat e kapitullit - Sëmundjet ngjitëse të zorrëve - Parazitët e zorrëve - Sëmundjet ngjitëse të lëkures - Parazitët e lëkures - Masat parandaluese për pengimin e sëmundjeve - Dizinfektimi,dizensektimi dhe deratizimi c) Udhëzimet didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë vetit kimike të parazitëve dhe sëmundjet e zorrëve - Bëj ilustrime më transparente - Bëj demostrimin me mostra - Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me angazhim grupor - Organizoj teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit - Klasa kabinetike me pajisje didaktike - Grafoskop-transparente - Preferohet të vizitohen entet higjenike shëëndetsore Kapitulli 4: Higjena e ushqimit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë kuptimin dhe karakteristikat e helmimit ushqimor; - përshkruajë shkaktarët e helmimit ushqimor - shpjegojë rregullat e higjienës së ushqimit dhe artikujve ushqimor - përshkruaj masat e higjienës së pajisjeve dhe vendit të punës - shpjegojë masat dhe kujdesin për higjienen personale - shpjegojë për masat për parandalimin e helimit me ushqim - shpjegojë burimet e energjisë në organizem; - përshkruajë rëndësinë e bilancit energjitik të ushqimeve në organizëm

8 orë

6 orë

29

b)Temat e kapitullit Helimi i ushqimeve. Karakteristikat dhe llojet e helmimeve ushqimore Shkaktarët e helmimit nga ushqimet Parandalimi i helmimit ushqimor. Burimi i energjisë në organizëm c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësusi të: Shpjegojë për helmimet me ushqim Bëjë ilustrime me transparente Bëjë demostrim me mostra Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me angazhim grupor Organizoj teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Kasa kabineikt Grafoskop-transparente Kapitulli 5: Organet e tretjes së ushqimit 4 orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë rëndësinë dhe funksionin e organeve të tretjes së ushqimit; përshkruajë procesin e tretjes dhe asimilimit të ushqimeve në aparatin tretës; dallojë llojet e ushqimeve që asimilohen me lehtësi; dallojë llojet e ushqimeve që asimilohen me vështirësi; përshkruajë sëmundjet e organeve të tretjes dhe shkaqet e tyre b)Temat e kapitullit Organet e tretjes së ushqimit; Funksionet e organeve të tretjes; Procesi i tretjes dhe asimilimit të ushqimit në organizëm; Ushqimet qe asimilohen me vështirësi dhe lehtësi, pasojat për organizmin; Sëmundjet e organve të tretjes c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për organet e tretjes së ushqimit Bëjë ilustrime më transparente me shembuj për masat parandaluese me shembuj konkret Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me punë në grupe Organizojë teste me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike Grafoskop-transparente

30

Kapitulli 6:Organet e qarkullimit të gjakut a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për përbërjen e gjakut dhe sistemin e qarkullimit të tij përshkruajë funksionet e zemrës dhe shpërndarjen e gjakut shpjegojë procesin e gjakderdhjes; dallojë rëndësinë e ushqimit dhe të ushqyerit në mbarëvajtjen e sistemit kardiovaskular b)Temat e kapitullit Sistemi kardiovaskular Gjaku, përbërja. Zemra dhe gjakderdhja Shtypja e gjakut. Ushqimi dhe të ushqyerit për mbarëvajtjen e sistemit kardiovaskular. c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për gjakun,shtypjen e gjakut dhe gjakderdhje Bëjë ilustrime më transparente dhe shembujë Nxisë aftësitë daluese të nxënësve për punë në grupe Organizojë teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike Grafoskop-transparente Kapitulli 7: Ekskrecioni prej organizmit a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë rëndësinë dhe funksionin e mëlçisë shpjegojë funksionin e lëkurës për organizmin e njeriut shpjegojë shkaqet dhe parandalimin e sëmundjeve të lëkurës shpjegojë shkaqet dhe parandalimin e sëmundjeve të mëlçisë dallojë rolin e ushqimeve për mbarëvajtjen e mëlçisë dhe lëkurës b) Temat e kapitullit Funksioni dhe roli i mëlçisë në organizëm Funksioni dhe roli i lëkurës Sëmundjet e mëlqis dhe të lëkures. Parandalimi i sëmundjeve të lëkurës dhe mëlçisë' Roli i ushqimit në mbarëvajtjen e mëlçisë.

4 orë

6 orë

31

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për ekskrecionin prej organizmit,për funksionin e mëlqisë, bëjë ilustirme më transparente dhe shembujë Nxisë aftësit dalluese të nxënsit për punë në grupe Organizojë teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike grafoskop-transparente Kapitullit 8: Shumëzimi dhe rritja e njerëzve 6 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për lindshmërinë e popullsisë krahasojë lindshmërinë dhe vdekshmërinë përshkruajë shpërndarjen e ushqimit dhe rritjes së popullsisë shpjegojë rëndësinë e planifikimit familjar për menaxhimin e ushqimit dhe mirërritjen b)Temat e kapitullit Seksualiteti dhe nataliteti Raporti mes lindshmërisë dhe vdekshmërisë Planifikimi familjar. Ushqimi dhe rritja e popullsisë c)Udhëzimet didaktike për mësimin Rekomandohet që mësuesi të Shpjegojë për natalitetin e popullsisë dhe planifikim familjarë të ilustruar me shembuj Nxisë aftësit dalluese të nxënësve për debat dhe punë në grupe Organizojë teste me shkrimë d)Kushtet për realizimin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete konkretizuse grafoskop-transparente Kapitulli 9: Sistemi imunologjikë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: dallojë llojet dhe rëndësinë e imunitetit për organizmin përshkruajë funksionimin e sistemit nervor qendror dhe atij periferik; shpjegojë shkaqet e sëmundjeve nervore; 8 orë

32

-

shpjegojë faktorët që ndikojnë në dëmtimin e shëndetit të njeriut. shpjegojë ndikimin e alkoolit, drogave dhe medikamenteve në organizmin e njeriut.

b)Temat e kapitullit Llojet e imuniteti Ndarja e sistemit nervor Sëmundjet e sistemit nervor Faktorët e dëmshëm për shëndetin e njerëzve Alkooli, narkotikët, nikotina. c) Udhëzimet didaktike për kapitullin Rekandohet që mësuesi të Shpjegojë për llojet e imuniteti,sistemin nervorë si dhe factorët e dëmshëm për shëndetin Shpjegojë si dhe pse ndodhin këto deformime duke shfrytëzuar përvojat e nxënësve nga jeta e përditshme Përdorë ilustrime-transparente Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me punë në grupe Organizojë teste me shkrim d) Kushtet për realizmimin e mësimit Klasa kabinetike Grafoskop-transparente Kapitulli 10:Njeriu dhe mjedisi 8 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: tregojë kuptimin për ekologjinë dhe zhvillimin e qendrueshëm shpjegojë faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit shpjegojë për factorët që ndikojnë në ruajtjen e mjedisit dallojë ndryshimet mes sëmundjeve dhe ndotjes dhe mënyrat e parandalimit të tyre. b) Temat e kapitullit kuptimi i ekologjisë Faktorët ekologjikë Mjegulla, uji, ndotja dhe mbrojtja Sëmundjet nga ndotja c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuese Të shpjegojë për ambientin dhe njeriun,rendësin e mbrojtjes së ambientit duke shfrytëzuar përvojat e nxënësve nga jeta e përditshme Përdorë ilustirme transparente Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me punë në grupe Organizojë teste me shkrim

33

d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike me pajisje didaktike Grafoskop-transparente Kapitulli 11: Higjena në hoteleri 8 orë

c) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: përcaktojë kuptimin e higjienës dhe shëndetit dallojë rregullat e higjienës në punë shpjegojë veçoritë dhe specifikat e higjienës në hoteleri dallojë rregullat praktike të higjenës personale dhe të vendit të punës; shpjegojë karakteristikat e lodhjes dhe rëndësinë e pushimit në hoteleri; dallojë sëmundjet profesionale b) Temat e kapitullit Definicioni i higjenes dhe shëndetit Higjena në punë Puna në hoteleri Puna, lodhja, pushimi Smundjet profesionale c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të Shpjegojë për higjenën personale dhe higjenën në rethink u jeton,vepron dhe punon Ilustorjë me shembuj konkret duke nxitë debat ten xënësit nga jeta e përditshme Përdorë ilustrime transparente Organizon teste me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete konkretizuese Grafoskop-transparente

34

Programi i lëndës "Afarizmi hotelier"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

I. Qëllimet e lëndës Në përfundim të kapitullit të lendës afarizmi hotelier në klasën 10 nxënësi duhet të jetë I aftë të - shpjegojë rëndësinë e veprimtarive në hotelerisë - shpjegojë rregullat e sigurisëë dhe mrojtjen në punë - shpjegojë vendin dhe rëndësinë e personelit në suksesin e veprimtarive në hoteleri - dallojë dhe shpjegojë legjislacionin dhe rregullat ligjore në hoteleri dhe turizëm - përshkruajë format dhe mënyrat e organizminit në shërbimin hotelier - përshkurajë sistemet e punës dhe organizimin e shërbimit dhe mënyrat e shërbimit - dallojë llojet dhe mënyrat e organizimit të shuajtave në hoteleri - tregojë për mjetet e ofertës me shkrim - shpjegojë për rëndësinë e kuzhinës hoteliere, organizmin e punës në të si dhe prirjet e organizimit në kuzhinat bashkohore - dallojë specifikat e kuzhinës së Kosovës II. Fondi i orëve të lendës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. rogrami i hollsishëm i lendës Kapitulli 1: Hoteleria si veprimtari ekonomike 4 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për zhvillimin dhe prirjet në fushën e hotelerisë si në vend ashtu dhe në botë tregojë përkufizimin për hotelerinë si veprimtari ekonomike shpjegojë nocjonin e shërbimit hotelier dallojë veçoritë e shërbimeve hoteliere b) Temat e kapitullit Kuptimi për hotelerinë si veprimtari ekonomike Zhvillimi historik, perspektiva dhe rrugët e zhvillimit të hotelerisë Shërbimet në hoteleri Ndarja e shërbimeve hoteliere

35

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë çështjet mësimore duke i ilustruar me shembuj për veprimtarinë hoteliere dhe rendësinë për ekonominë. Angazhojë nxënësit në diskutimin e koncepteve të hotelerisë Nxisë interesin ten xënësit me anë të pyetjeve me gojë Organizojë test me shkrim dhe detyra të caktuara d)Kushtet për realizimin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi,transparente Kapitulli 2:Puna në vend të sigurtë 8 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe legjislacionin e punës përshkruajë rreziqet e mundëshme dhe masat e mbrojtjes në vendin e punës shpjegojë masat parandaluese mbrojtëse përshkruajë llojet dhe rolin e mjeteve mbrojtëse dhe dhënien e ndihmës së pare b) Temat e kapitullit Roli dhe rendësia e mbrojtjes në punë Rreziku nga zjarri dhe eksplodimi Vendi i punës dhe rrethina Rreziku nga rryma elekrike dhe gasi Rreziku nga helmimi Rreziku nga zhurma dhe vibrimi Rreziku nga kushtet atmosferike Mjetet mbrojtëse në punë Ndihma e pare në vendin e punës c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejgojë për mbrojtjen në punë duke theksuar në vazhdimsi në lidhje me vendin e punës në praktikë-kuzhinë Rrisë vëmendje te nxënësit duke hap diskutime Bëj pyetje me gojë për të kontrolluar nivelin e të kuptuarit nga nxënësit Përdorë materiale për ilustrim dhe fakte,koncepte Vlerësoj nxënësit përmes pyetjeve gojore dhe testit me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike projektor Fotografi,transparente

36

Kapitulli 3:Rëndësia dhe roli i faktorit njeri në hoteleri a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për mënyrat e ofrimit të shërbimit në hoteleri tregojë llojet dhe rëndësinë e standardeve në hoteleri shpjegojë për rendësinë e faktorit njeri në hoteleri. tregojë rëndësinë e profesionalizmit, komunikimit dhe sjelljes b) Temat e kapitullit Metodat e ofrimit të shërbimit Standardet dhe standardizimi Roli dhe rendësia e faktorit njeri

4 orë

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të shpjegojë qështjet mësimore duke I ilustruar me shembuj për metodat e avancuara të ofrimit të shërbimeve Organizojë nxënësit në diskutime dhe koncepte të hotelerisë Nxisë interesin e nxënësve me anë të pyetjeve me gojë Organizojë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete pajime didaktike Grafoskop Fotografi,transparente Kapitulli 4:Afarizmi ligjor në hoteleri dhe turizëm a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: përshkruajë legjislacionin bazë në veprimtarinë hoteliere shpjegojë rregullat bazë të ligjit në veprimtrin turistike b) Temat e kapitullit: Rregullat bazë të ligjit në veprimtarin hoteliere Rregullat bazë të ligjit në veprimtarin turistike c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejgojë qështjet mësimore duke I ilustruar me shembuj për ligjet dhe rregulloret në afarizmin hotelier dhe turistikë Nxisë interesin të nxënsëit me anë të pyetjeve me gojë Organizojë test me shkrim 4 orë

37

d) Kushet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Kapitulli 5: Ofrimi i shërbimit hotelier 5 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për rregullat e ofrimit dhe shërbimit hotelier tregojë për ofrimet e shërbimeve restorantore përshkruajë mënyrat e ofrimit të shërbimeve të akomodimit tregojë për ofrimin e shërbimeve plotësuese dhe rekreativo zbavitëse shpjegojë për organizimin e procesit të punës në të gjithë sectoret në hoteler representative b) Temat e kapitullit Rregullat themelore të shërbmit hotelier Shërbimet restorantore Shërbimi i akomodimit Shërbimet plotësuese në hotel c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për rregullat e ofrimit të shërbimit hotelier duke I ilustruar me shembuj nga praktika,shërbimet restorantore dhe akomodimi Nxisë interes të nxënësit me anët të pyetjeve me gojë Organizoj test me shkrim d) Kushtet për realizimin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjetee didaktike Grafoskop,fotografi,transparente,prospekte Kapitulli 6: Sistemet e punës dhe organizmit të shërbimit 4 orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të : përshkruajë për sistemet e organizmit të punës të cilat aplikohen në hotelerinë bashkëkohore tregojë për lidhshmërinë në mes të njësive punonjëse të cilat ofrojnë shërbimin klientëve shpjegojë për sistemet e organizmit të punës si rever ,rejonal,ober dhe I brigades b) Temat e kapitullit Lidhshmëria dhe funksioni i njësive punonjëse në hotel Sistemet e organizmit të punës dhe shërbimit Sistemi ober, revir, rejonal dhe i brigades

38

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: shpjegojë për sistemet e organizmit të punës të cilat aplikohen ten e dhe në hotelet bashkohore duke ilustruar me shembuj konkret Nxisë interes të nxënësit me anë të pyetjeve me gojë Organizojë vizita në hotele representative Organizojë detyra konkrete si dhe test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitulit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi,prospekte,transparente Kapitulli 7:Mënyrat e shërbimit 7 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: përshkruajë organizmin e shërbimit të pansjonit tregojë për shërbimin e klientëve kalimtarë përshkruajë mënyrat e shërbimit si:shërbimi vijonez,shërbimi franqez,shërbimi anglez,shërbimi rus si dhe sh.rbimi amerikanë tregojë se kur aplikohen në të cilat raste ofrohen këtë mënyra të shërbimit b) Temat e kapitullit Shërbimi i pansjonit Shërbimi i klientëve kalimtarë Mënyra vioneze e shërbimit Mënyra franqeze e shërbimit(I dhe II) Mënyra angleze e shërbimit(I dhe II) Mënyra ruse e shërbimit Mënyra angloamerikane e shërbimit c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për mënyrat e shërbimit në hotel sis hërbimin e pansjonit klientët kalimtarë si dhe mënyrat e shërbimit më të avancuara të cilat aplokohen te ne dhe në botë,duke ilustruar me shembuj konkret Nxisë inters tem xënësit me anë të pyetjeve gojore Organizoj vizita në hotelet representative Jap detyra konkrete Organizoj test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi,prospekte,transparente

39

Kapitulli 8:Shuajtat e ditës a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për shuajtat kryesore të ditës tregojë për ndër shuajtat e ditës përshkruajë për shuajtat e jashtzakonshme dhe solemne shpjegojë për shërbimet në etazhë tregojë për shuajtat e përbashkëta afariste dhe familjare përshkruajë veçoritë e shërbimit lanch dhe piknikun b) Temat e kapitullit Shuajtat kryesore të ditës Ndër shuajtat e ditës Shuajtat solemne(Banketi,koktej party,byfe e ftoftë) Shuajtat e përbashkëta afariste,familjare Shërbimi llanq,kejteringu dhe pikniku

8 orë

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të Shpjegojë për përbërjen e shuajtave të ditës,ndrshuajtave si dhe shuajtat e jashtzakonshme dhe solemne,mënyren e organizmit dhe shërbimit duke e ilustruar me shembuj Jep detyra konkret individuale Organizoj test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi,transparente,prospekte Kapitulli 9: Mjetet e ofertës me shkrim a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për rendësinë e kartës së ushqimeve-standarde tregojë për karten e ushqimeve ditore përshkruajë kart menytë ­rregullat e përpilimit Tregojë për karten e pijeve Përshkruaj kartën e verërave b) Temat e kapitullit Karta e ushqimeve standarde Karta e ushqimeve ditore Menyja Karta e pijeve Karta e verërave 6 orë

40

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për rendësinë e mjeteve të ofertës mënyrën e përpilimit sipas rregullit duke e ilustruar me shembuj dhe atë sipas rradhës së konsumit të vargut ushqimor dhe pijeve Jep detyra konkrete indiviuduale Organizoj test me shkrim d) Kushtet për rezlizmine kapitullit Klsa kabnetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi Karta të ushqimeve dhe pijeve ,menytë e ndryshme Transparente Kapitulli 10: Kuzhina hoteliere 6 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitulit nxënësi duhet të: tregojë detyrat dhe rolin e gjellbërësit shpjegojë për lindjen dhe zhvillim e kuzhinës nëpër shekuj si në kohën romake, shekujt e mesëm ne kohën e renosances përshkruajë kuzhinën bashkohore dhe kuzhinën kosovare b) Temat e kapitullit Roli dhe detyra e gjellbërësit Gjelltaria në kohën romake Gjelltaria në shekujt e mesëm Gjelltaria në kohën e renosancës Roli dhe rendësia e kuzhinës bashkohore Kuzhina kosovare c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: shpjegojë historikun e gjelltarisë si dhe zhvillimin e saj nëpër etapa si te ne ashtu dhe në botë . Rrisë vëmendje ten xënësit duke hapur diskutime Bëj pyetje me gojë për të kontrolluar nivelin e të kuptuarit nga nxënësit Vlerësoj nxënësit përmes pyetjeve gojore dhe testit me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi Transparente

41

Kapitulli 11: Organizmi i punës në kuzhinë

6 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për organizimin e punës në kuzhinë tregojë për personelin e kuzhinës-hiererkia shpjegojë për detyrat e shefit të kuzhinës ,gjellbërësit kryesor,brigades së gjellbërësve dhe ndihmësve të tyre tregojë për higjene e kuzhinës dhe higjenën personale b) Temat e kapitullit Persolneli i kuzhinës Organizmi i procesit të punës Detyrat e shefit të kuzhinës Detyrat e udhëheqësit të ndrrimit në kuzhinë Brigada e gjellbërësve Higjen e kuzhinës c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për organizmin e punës në kuzhinë duke e iluatruar me shembuj konkret nga praktika, për hierarkinë e personelit të kuzhinës,punët dhe detyrat e punës si dhe për higjenën e kuzhinës Rrisë vëmendje të nxënësit duke hapur debate Jep detyra shtëpie për nxënësit Organizoj vizta kuzhianve bashkohore Organizoj test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete konkretizuese Grafoskop Fotografi Transparente Kapitulli 12: Kuzhinat botërore 4 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitulit nxënësi duhet të: shpjegojë për kuzhinat e shtetve të ndryshme që janë më të njohura dhe të avancuara tregojë për kuzhinat dhe kulturën e pregaditjes dhe të ushqyerjes të popujve të ndryshëm b) Temat e kapitullit Kuzhina franqeze Kuzhina italiane

42

-

Kuzhina vioneze Kuzhina angleze Kuzhina ruse Kuzhina orientale Kuzhina hungareze Kuzhina angloamerikane

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të : Shpjegojë për rendësinë e njohjës elementare të kuzhinave të vendeve të ndryshme , dallimet mes tyre, kultura e të ushqyerit, përbërja dhe vargu ushqimorë Jep detyra konkrete dhe individuale Organizoj test me shkrim d) Udhëzime didaktike për kapitullin Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop, fotografi,karta të ushqimeve Transparente Kapitulli 13: Kuzhina e kosovës 4 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: shpjegojë për kuzhinën nacionel të kosovës përshkruajë specialitet të cilat pregaditen te ne dhe se janë autoktone tregojë për gjellrat prej brumeve si flia mantia krelana si dhe pite të ndryshme tregojë për gjellrat e gatshme si tav prizreni si dhe ëmbëlsirat e ndryshme dhe pjekurina b) Temat e kapitullit Anti pastet e ftofta supa dhe qorbat Anti pastet e ngrohta Gjellrat kryesore me sallat ëmbëlsirat dhe kompotet c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për rendësinë e njohjes së kuzhinës autoktone kosovare,përbërjen e ushqimeve ,vargun ushqimorë Jep detyra konkrete individuale Organizojë test me shkrim d) Udhëzime didaktike për kapitullin Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop,fotografi,karta të ushqim

43

Klasa 10 Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Hyrje në punen praktike"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10 1 Një modul teoriko-praktik që aftëson nxënësit për t'u orjentuar ne hotelet, restorantet, kafenetë, baret e kategorive të ndryshme, në sallat e tyre si dhe për të mirëmbajtur dhe sistemuar inventarin e shërbimit 2 kredi (12 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi orjentohet në lloje të ndryshme hotelesh, restorantesh, baresh Përmbajtja Organizimi i salloneve në hotelet e koategorive te ndryshme Organizimi i salloneve në motelet e koategorive të ndryshme Organizimi i sallës në restorante, bare të kategorive të ndryshme Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit në hotel, restorant, bar Nxenesit orjentohet në sallonet ku kryhet parapërgatitja dhe shërbimi Përmbajtja - Sistemimi i "offiss-it" të restorantit sipas destinacionit - Sistemimi i pajisjeve në restorant sipas rasteve; - Sistemimi i pajisjeve në kafene sipas rasteve - Sistemimi i pajisjeve në bar sipas rasteve - Sistemimi i banakut të bareve sipas fuksionit - Komunikimi me kuzhinën dhe repartet e saj - Komunikimi depot doracake - Komunikimi me repartet ndihmëse shërbyese, nyjet sanitare 44

RM 2

-

Komunikimi me garderobën e klientëve Mbrojtja dhe ruajtja e pajisjeve në vendin e punës

RM 3

Nxënësi mirëmban pajimet dhe inventarin e shëbimit. Përmbajtja Përdorimi dhe manipulimi me paisjet në restorant. Sistemimi i inventarit për shërbim, Sistemimi i inventari ndihmës për shërbim Përdorimi i materialeve të konsumit Sistemimi i inventarit rezervë Mbrojtja ruajtja e pajimeve dhe inventarit të shëbimit

Procedura e Vlerësimit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje me gojë vëzhgim me listë kontrolli

Nxënësi duhet të: - orjentohet në salloneve të hoteleve të koategorive te ndryshme sipas mënyrës së tyre të organizimit; - orjentohet në salloneve të moteleve të koategorive te ndryshme sipas mënyrës së tyre të organizimit - orjentohet në sallat e restoranteve, bareve të koategorive te ndryshme sipas mënyrës së tyre të organizimit - respektojë rregullate mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së e mjedisit në hotel, restorant, bar.

Pyetje përgjegjje me gojë vëzhgim me listë kontrolli

RM 2

IV KR

Nxënësi duhet të: - orjentohet në sistemimin e "offiss-it" të restorantit sipas destinacionit - orjentohet në sistemimin e pajisjeve në restorant sipas rasteve; - orjentohet në sistemimin e pajisjeve në kafene sipas rasteve - orjentohet në sistemimin e pajisjeve në bar sipas rasteve - orjentohet në sistemimin e banakut të bareve sipas fuksionit - orjentohet në sistemimin e komunikimit me kuzhinën dhe

45

-

repartet e saj orjentohet në sistemimin e komunikimit me depot doracake orjentohet në sistemimin e komunikimit me repartet ndihmëse shërbyese, nyjet sanitare orjentohet në sistemimin e komunikimit me garderobën e klientëve zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit

RM 3

IV

Pyetje përgjegjje me gojë vëzhgim me listë kontrolli

KR

Nxënësi duhet të: - përdorë dhe manipulojë me paisjet në restorant. - sistemojë inventarit për shërbim, - sistemojë inventarin ndihmës për shërbim - përdorë materialet e konsumit - sistemojë i inventarit rezervë - zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Ky modul duhet të trajtohet në puntori, sallone për shërbim ose në hotele, motele, apo restorante reprezentative. Nxënësi duhet të jenë në kontakt me detajet dhe ti sqarohet çdo detaj, duhet të angazhohet në vëzhgim dhe diskutime në lidhje me qështjet e ndryshme, mirësjllja demonstrim praktik në mënyrë individuale dhe grupore gjatë vlërsimit nxënësit duhet të synohet sa më shumë demostrim praktik të njohurive dhe koncepteve të fituara Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Material te nevojshem te artikujve ushqimor - Klasa për mësim kabinetik - Kuzhina të restoranteve ekskluzive Hotelet e rengut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

46

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Sjellja dhe higjiena në shërbim"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

Numri i modulit 2 Një modul praktik qe I aftëson nxënësit me rëndësin e mirësjlljes Qëllimi modulit si dhe me shprehitë e higjenës përsonale dhe higjenës në vendin e punës 2 kredi (12 orë) Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja RM 1 Nxënësit zbaton rregullat, kodin e mirësjlljes me udhëheqësit, kolegët dhe klientet Përmbajtja: - Sjellja me eprorët, kolegët dhe klientët gjatë punës - Mënyrat e komunikimit e sjelljes në pritje - Mënyrat e komunikimit dhe sjelljes gjatë shërbimit (saktësia, korektësia, gjindëshmeria, mbajtja ne mend). - Mënyrat e komunikimit dhe sjelljes në përcjelljen e klientit - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit gjatë pritjes shërbimit dhe përcjelljes Nxënësit zbatojnë higjienën në vendin e punës Përmbajtja: - Rregullat e higjienës para fillimit të shërbimit (Prerja e flokve, krehja, higjiena e gojes, e duarve, e thonjëve, etj) - Veshja dhe mirëmbajtja e uniformës. - Rregullat e higjienës gjatë shërbimit. - Zbatimi i rregullave të higjienës në vendin e punës.

RM 2

Procedura e Vlerësimit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

47

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë

Nxënsi duhet të: - respektojë rregullat e sjellja me eprorët, kolegët dhe klientët gjatë punës - respektojë rregullat e komunikimit e sjelljes në pritje - respektojë rregullat e komunikimit dhe sjelljes gjatë shërbimit (saktësia, korektësia, gjindëshmeria, mbajtja ne mend). - respektojë rregullat e komunikimit dhe sjelljes në përcjelljen e klientit - respektojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit gjatë pritjes shërbimit dhe përcjelljes Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë Nxënësi duhet të: - respektojë rregullat e higjienës para fillimit të shërbimit (Prerja e flokve, krehja, higjiena e gojes, e duarve, e thonjëve, etj) - respektojë rregullat e veshjes dhe mirëmbaje uniformën. - respektojë rregullat e higjienës gjatë shërbimit. - respektojë rregullat e higjienës në vendin e punës

RM 2

IV KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Ky modul duhet të trajtohet në punëtori, sallone për ofrimin e shërbimeve hoteliere ose në hotele të kategorive të larta, resteroante ekskluzive. Nxënësi duhet të jetë në kontakt me detyrat e punës dhe ti sqarohet dhe përseritet nga disa herë. Të fitoj shprehi pune, sjellje të mirë e të kulturuar si me përsonelin ashtu edhe me kolegët e tijë, të fitoj shprehi pune në higjenën përsonale dhe higjenën në vendin e punës. Gjatë vlerësimit të nxënësit duhet të synohet sa më shumë demonstrim praktikë të njohurive dhe kompetencave të fituara . të mbahet ditari I punës praktike dhe të vërtetohet nga ana e mentorit Për realizimin e këtijë moduli është e domësdoshme të sigurohen mjediset e përshtatëshme me paime dhe inventarë bashkëkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Restorantet ekskluzive Hotelet e rengut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

48

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Punët ndihmëse në sallonet e shërbimit"

Lëmia: Hoteleri Profili: Asistent turistik Niveli: I Klasa: 10 Numri I 3 modulit Një modul praktikë që I aftëson nxënësit me funksionin e salloneve Qëllimi modulit për shërbim si dhe salloneve ndihëmse shërbyese 2 kredi (12 orë) Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja RM 1 Nxënësi organizon tavolinat sipas skemës së shërbimit në sallë Përmbajtja: - Leximi dhe interpretimi i skemës së shëbimit. - Vendosja e tavolinave në sallonin e aperietivit - Vendosja e tavolinave në sallonin e mëngjesit - Vendosja e tavolinave në sallonin e restorantit - Vendosja e tavolinave në sallonin e snek barit - Vendosja e tavolinave në sallonin e restorantit nacional - Renditja e tryezave në bankete dhe pritje solemne - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit. Nxënësi organizon sallonet ndihmëse shërbyese sipas skemës së shëbimit. Përmbajtja - Leximi dhe interpretimi i skemës së shëbimit. - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin e aperitivit - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin e mëngjesit - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin e ushqimit në restorant - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin në snekbar. - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin sallonin e restorantit nacional. - Organizimi i salloneve ndihmëse për shërbimin në bankete dhe pritje solemne - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 2

49

Procedura e Vlerësimit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

Nxënësi duhet të: - lexojë dhe interpretojë skemën e shëbimit. - vendosë tavolinat në sallonin e aperietivit - vendosë tavolinat në sallonin e mëngjesit - vendosë tavolinat në sallonin e restorantit - vendosë tavolinat në sallonin e snek barit - vendosë tavolinat në sallonin e restorantit nacional - renditë tryezat në bankete dhe pritje solemne - respektojë rregullet e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Pyetje përgjegjje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 2

IV KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Nxënësi duhet të dijë: - lexojë dhe interpretojë skemën e shëbimit. - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin e aperitivit - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin e mëngjesit - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin e ushqimit në restorant - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin në snek-bar. - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin sallonin e restorantit nacional. - organizojë sallonet ndihmëse për shërbimin në bankete dhe pritje solemne - respektojë rregullet e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit. Ky modul duhet të trajtohet në punëtori, sallone për ofrimin e shërbimeve hoteliere ose ne hotele të kategorive të larta, resteroante ekskluzive. Nxënësi duhet të jetë në kontaktë me detyrat e punës dhe ti sqarohet dhe perseritet nga disa herë. Të fitoj shprehi pune, sjellje të mirë e të kulturuar si me personelin ashtu edhe me kolegët e tijë, të fitoj shprehi pune në higjenën përsonale dhe higjeëen në vendin e punës. Gjatë vlerësimit të nxënësit duhet të synohet sa më shumë demostrim

50

praktikë të njohurive dhe kompetencave të fituara . të mbahet ditari I punës praktike dhe të vërtetohet nga ana e mentorit Baza materiale e domosdoshme Për realizimin e këtijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Restorantet ekskluzive Hotelet e rengut të lartë

51

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Mirëmbajtja, përdorimi i inventarit për shërbim"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

Numri I 4 modulit Një modul praktikë që i aftëson nxënësit për mirëmbajtjen dhe Qëllimi modulit përdorimin e drejtë të inventarit për shërbim, shprehinë e punës, Për pastrimin,fshirjen, renditjën dhe ruajtjën e inventarit. 2 kredi (12 orë) Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja RM 1 Nxënësi pastron dhe mirëmban porcelanet Përmbajtja - Pastrimi i pjatave, tasave dhe porcelaneve të tjera. - Renditja e porcelaneve sipas madhësisë, llojit, formës dhe përdorimit - Renditja e porcelaneve të nxehta. - Renditja e porcelaneve të ftohta. - Pastrimi, fshirja dhe mbushja e menazheve të porcelanit. - Mbajtja dhe deklarimi i inventarit të porcelaneve. - Teknika të mbartjes së porcelaneve. - Sigurimi dhe ruajtja e porcelaneve. Nxënësi pastron dhe mirëmban pajisjet metalike Përmbajtja - Pastrimin dhe fshirja e inventarit prej metali (pjata, pjatanca, etj) - Rënditjen në vendin adekuat - Pastrimin dhe fshirja e inventarit për ngrenje(thikë, pirun, lugë) - Teknikat e pastrimit të pajisjeve të metalit (ujë me limon, uthull) - Pastrimi, fshirja dhe mbushja e menazheve (krypore, mbajtëse sheqeri, djathi, karanfingllën, vazot e luleve, etj) dhe vendosjen në vend adekuat - Pastrimi dhe fshirja e inventarit ndihmës për shërbim (tabaket, karrocat për shërbim, etj. - Teknika të mbartjes së pajisjeve metalike. - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit.

RM 2

52

RM 3

Nxënësi pastron dhe mirëmbajtja e pajisjet prej qelqi Përmbajtja - Pastrimin dhe fshirja e gotave e të gjitha llojeve - Teknika e fshirjes së gotave sipas llojit. - Përzgjedhja e pecetave për fshirjen e pajisjeve prej qelqi. - Teknikat e pastrimit të pajisjeve të qelqit (ujë me limon, uthull) - Sistemimi, renditja, vendosja në vendin adekuat në "offiss" - Teknika të mbartjes së gotave. - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli Nxënësi duhet të - pastrojë pjatat, tasat dhe porcelanet e tjera. - rendisë porcelanet sipas madhësisë, llojit, formës dhe përdorimit - rendisë porcelanet e nxehta. - rendisë porcelanet e ftohta. - pastrojë, fshijë dhe mbushë e menazheve të porcelanit. - mbajë dhe deklarojë inventarin e porcelaneve. - Zbatojë teknika të mbartjes së porcelaneve. - Zbatojë rregullet e sigurimit dhe ruajtjes së porcelaneve. Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli Nxënësi duhet të - bëjë pastrimin dhe fshirjen e inventarit prej metali (pjata, pjatanca, etj) - bëjë renditjen në vendin adekuat - bëjë pastrimin dhe fshirjen për ngrenje(thikë, pirun, lugë) - zbatojë teknikat e pastrimit të pajisjeve të metalit (ujë me limon, uthull) - bëjë pastrimin dhe fshirjen dhe mbushja e menazheve (krypore, mbajtëse sheqeri, djathi, karanfingllën, vazot e

RM 2

IV KR

53

luleve, etj) dhe vendosjen në vend adekuat - bëjë pastrimin dhe fshirjen e inventarit ndihmës për shërbim (tabaket, karrocat për shërbim, etj. - zbatojë teknika të mbartjes së pajisjeve metalike. - Zbatojë rregullet e sigurimit dhe ruajtjes së pajisjeve metalike RM 3 IV Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli Nxënësi duhet të - bëjë pastrimin dhe fshirjen e gotave e të gjitha llojeve - zbatojë teknikat e fshirjes së gotave sipas llojit. - bëjë përzgjedhjen e pecetave për fshirjen e pajisjeve prej qelqi. - zbatojë teknikat e pastrimit të pajisjeve të qelqit (ujë me limon, uthull) - bëjë sistemimin, renditjen, vendosjen në vendin adekuat në "offiss" - zbatojë teknikat e mbartjes së gotave. - Zbatojë rregullet e sigurimit dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të trajtohet në punëtori,hotele të kategorive të larta,apo restorant ekskluzive dhe atë në lokalet e pregatitjes në ofisin e rostoranit.Para fillimit të shërbimit,gjatë shërbimit dhe ato të vendosen gjdo invenar në vendin e vet adekuat.Duhet pasur kujdes që të ruhet inventari gjatë përdorimit,fshirja të bëhet në mënyre profesionale sipas udhëzimit te mentorit.Vlerësimi i punëve mund të bëhet ne menyrë individuale ose grupore.Të mbahet ditari i punës praktike,sa më shume demonstrim praktim dhe atë nën monitorimin nga ana e mentorit. Për realizimin e këtij moduli është e domosdoshme që të sigurohen mjediset e përshtatshme me paime dhe inventar bashkëkohor. -Klasa për msime kabinetike,restorantet ekskluzive -Hotelet reprzentative.

KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

54

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Puna në depo"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

Numri I 5 modulit Një modul praktikë që i aftëson nxënësit me rregullat e punës në Qëllimi modulit depon qendrore të artikujve ushqimorë dhe pijeve si dhe materailait harxhues të domesdoshm që deponohet si dhe me rregullat e pranimit, dhënies dhe evidencimit. 2 kredi (12 orë) Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja RM 1 Nxënësi kryen pune ndihmese ne depon qendrore Përmbajtja - Sistemimi i depos së artikujve ushqimorë - Sistemimi i depos së pijeve - Sistemimi i depos së zarzavateve - Sistemimi i depos së përpunimit të mishit - Sistemimi i depos së materialit hargjues - Sistemimi i depos së inventarit - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësit përdorin dhe mirëmbajnë paisjet e depos Përmbajtja - Përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve me ftohje të thellë - Përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve ftohje mesatare - Përdorimi dhe mirëmbajtja e veglave të punës - Sistemimi dhe renditja e artikujve, ushqimorë dhe të pijve - Rregullat e higjienës në depo - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit. Nxënësit bëjnë pranimin e mallit në depo: Përmbajtja: - Leximi i dokumentacionit të furnizimit të artikjuve ushimorë dhe të pijeve si dhe materialet hargjues - Pranimi i faturave hyrese të mallit nga ana e prodhuesit - Regjistrimi I mallit - Kontrollimi I mallit. - Shkarkimi dhe deponimi në vendin adekuat - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 2

RM 3

55

RM 4

Nxënësit bëjnë daljet e mallit nga depoja Përmbajtja - Përgatitja e dokumentacionit dalës nga depoja - Përgatitja e dokumentacionit për marrjen në dorrëzim nga repartet e hotelit - Përgatitja e dokumentacionit të brendshëm. - Kontrollimi dhe numrimi - Nënshkrimi i dokumentit dalës - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

Nxënësi duhet të: - bëjë sistemimin e depos së artikujve ushqimorë - bëjë sistemimin e depos së pijeve - bëjë sistemimin e depos së zarzavateve - bëjë sistemimin e depos së përpunimit të mishit - bëjë sistemimin e depos së materialit hargjues - bëjë sistemimin e depos së inventarit - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 2

IV KR

Nxënësi duhet të: - përdorë dhe mirëmbajë frigoriferët me ftohje të thellë - përdorë dhe mirëmbajë frigoriferët me ftohje mesatare - përdorë dhe mirëmbajë veglat e punës - bëjë sistemimin dhe renditjen e artikujve, ushqimorë dhe të pijeve - zbatojë rregullat e higjienës në depo - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 3

IV

56

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë leximin e dokumentacionit të furnizimit të artikjuve ushimorë dhe të pijeve si dhe materialet hargjues - bëjë pranimin e faturave hyrese të mallit nga ana e prodhuesit - bëjë regjistrimin e mallit - bëjë kontrollin e mallit. - bëjë shkarkimin dhe deponimin në vendin adekuat - bëjë mbrojtjen ne pune dhe ruajtjen e mjedisit - të plotesojë dokumentin hyrës të artikujve ushqimorë - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 4

IV KR

Nxënësi duhet të: - përgatisë dokumentacionin dalës nga depoja - përgatisë dokumentacionin për marrjen në dorrëzim nga repartet e hotelit - përgatisë dokumentacionin e brendshëm. - bëjë kontrollin dhe numërimin e mallit - bëjë nënshkrimin e dokumentit dalës - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të trajtohet ne depot e hoteleve të kategorive të larta dhe atë në depo qendrore ku depot janë të ndara e të paisura me paime ftohse si dhe renditja dhe klasifikimi në menyrë profesionale. Pranimi, kontorllimi I daljes si dhe plotësimi I dekomentacionit zyrtarë të mbahet ditari I punës praktike dhe të monitorohet nga ana e mentorit. Depoja e ndermarrjeve të kategorvie të larta të hoteleve të cilat jane të paisura me lokalet e depos .

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

57

PËRSHKRUSI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Puna në banak"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10

Numri i modulit 6 Një modul praktik që i aftëson nxënësit për punë ndihmëse në banak si Qëllimi modulit me pastrimin dhe sistemimin e të gjitha pajisjeve të barit dhe inventarit të barit 2 kredi (12 orë) Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja RM 1 Nxënësit kryen pune ndihmese ne banak Pëmbajtja - përdorimi i pultit në banakut, - pastrimi dhe sistemimi i vitrinës në banak - pastrimi i paisjeve ftohëse - sistemimi i inventarit në banak - pastrimi i aparatit të kafes - pastrimi i aparatit të birrës - pastrimi i aparatit të lëngjeve - sistemimi i tryezës së punës - pastrimi i lavamanit - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxësësit sistemojnë pijet në banak. Përmbajtja - Pranimi i pijeve të ndryshme - Sistemimi sipas klasifikimit - Renditja në rafte - Renditja në frigorifer - Mbajtja e higjenës - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 2

RM 3

Nxënësi kryejnë llogari për çmimet e pijeve Përmbajtja: - Llogaritja e çmimit të pijeve aperitive - Llogaritja e çmimit të verërave - Llogaritja e çmimit të pijeve alkoolike - Llogaritja e çmimit të pijev joakoolike - Llogaritja e çmimit të lëngjeve të pemëve 58

-

Llogaritja e çmimit të pijeve të nxehta Llogaritja e çmimit të kafes Llogaritja e çmimit të çajit Llogaritja e çmimit të koktejeve të ndryshme Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 4

Nxënëi bejne pranimin-dorrëzimin e banakut Përmbajtja: - Pranimi me shkrim i banakut; - Dorëzimi me shkrim I banakut - Plotësimi i librit të banakut - Përdorimi i kasës regjistruse - Përdorimi i programit kompjuterik - Vërtetimi me shkrim në mes të llogaridhënseve - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënsëit marrin porosine Përmbajtja: - Pranimi i porosisë me gojë - Pregaditja e konsumacioneve - Pranimi i bllokut të konsumacioneve - Pranimi i bllokut te kompjuterit - Pranimi i triskës - Dhënja e porosive - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 5

RM 6

Nxënësi mbikqyr evidencimin e qarkullimit ditor Përmbajtje - Evidencimi I kerkeses për pije - Kryerja e punëve përundimtare - Higjena në banak - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

59

KR

Nxënësi duhet të: - përdorë pultin në banak, - bëjë pastrmin dhe sistemimin e vitrinës në banak - bëjë pastrmin e paisjeve ftohëse - bëjë sistemimin e inventarit në banak - bëjë pastrmin e aparatit të kafes - bëjë pastrmin e aparatit të birrës - bëjë pastrmin e aparatit të lëngjeve - bëjë sistemimin e tryezës së punës - bëjë pastrmin e lavamanit - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 2

IV KR

Nxënësi duhet të: - bëjë pranimin e pijeve të ndryshme - bëjë sistemimin sipas klasifikimit - bëjë renditjen në rafte - bëjë renditjen në frigorifer - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 3

IV

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë llogaritjen e çmimit të pijeve aperitive - bëjë llogaritjen e çmimit të verërave - bëjë llogaritjen e çmimit të pijeve alkoolike - bëjë llogaritjen e çmimit të pijeve joakoolike - bëjë llogaritjen e çmimit të lëngjeve të pemëve - bëjë llogaritjen e çmimit të pijeve të nxehta - bëjë llogaritjen e çmimit të kafes - bëjë llogaritjen e çmimit të çajit - bëjë llogaritjen e çmimit të koktejeve të ndryshme - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 4

IV KR

Nxënësi duhet të: - bëjë pranimin me shkrim të banakut; - bëjë dorëzimi me shkrim të banakut - bëjë plotësimin e librit të banakut - përdorë kasën regjistruse - përdorë programin kompjuterik - vërtetojë me shkrim në mes të llogaridhënseve - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit 60

RM 5

IV KR

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

Nxënësi duhet të: - bëjë pranimin e porosisë me gojë - bëjë përgaditja e konsumacioneve - bëjë pranimin e bllokut të konsumacioneve - bëjë pranimin e bllokut te kompjuterit - bëjë pranimin e triskës - japë porositë - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli

RM 6

IV KR

Nxënësi duhet të: - bëjë evidencimin e kerkeses për pije - kryejë punë përfundimtare - mbajë higjienen e banakut - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të trajtohet në banak të hoteleve representative restorante ekskluzive ku posedon të gjitha llojet e pijeve paime dhe inventar bashkëkohorë te mbahet ditari I punës praktike nën monitorimin e mentorit. Banaku I restoranit ekskluziv ose banaku në përberje te hoteleve të kategorive të larta

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

61

PËRSHKRUSI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE "Njohja me repartet e kuzhines"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10 7 Një modul praktik që i aftëson nxënësit me punë ndihmëse në repartet e kuzhinës, repartet ndihmëse përgaditore dhe depot e ruajtjes së artikujve ushqimorë 2 kredi (12 orë)

Numri i modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi dallon përdorimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe pajisjeve në repartet e kuzhinës së hotelit Përmabajtja - Veprimtaria e punës në kuzhinën qendrore dhe repartet e saj. - Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve në repartet e kuzhinës. - Vendosja dhe mbajtja e inventari të mjeteve dhe pajisjeve në kuzhinë. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e shporetave në kuzhinë. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve në kuzhinë. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e tryezat e punës - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e mikserave të ndryshëm. - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi dallon përdorimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe pajisjeve në kuzhinen e ftohtë. Përmbajtja: - Veprimtaria e punës në kuzhinën e ftohtë dhe repartet e saj. - Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve në repartet e kuzhinës së ftohtë. - Vendosja dhe mbajtja e inventari të mjeteve dhe pajisjeve në kuzhinën e ftohtë. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve për

RM 2

62

RM 3

pastrimin e zarzavateve Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve në kuzhinën e ftohtë. Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e lavamanëve Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Nxënësi dallon përdorimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe pajisjeve në repartin e bukës dhe brumrave. Përmbajtja: - Veprimtaria e punës në repartin e bukës dhe brumrave. - Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve në repartin e bukës dhe brumrave. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e mikserave të brumit (brumatriçes). - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e furrës së pjekjes në repartin e bukës dhe brumrave. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e tryezave të punës në repartin e bukës dhe brumrave. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e rafteve të ndryshme në repartin e bukës dhe brumrave. - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësit dallon përdorimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe pajisjeve në repartin e pastiçerisë Përmbajtja: - Veprimtaria e punës në repartin e pastiçerisë. - Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve në repartin e pastiçerisë. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e mikserave, shporeteve, frigoriferëve, rafteve në repartin e pastiçerisë. - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 4

RM 5

Nxënësit dallon përdorimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe pajisjeve në repartin e përpunimit të mishit Përmbajtja: - Veprimtaria e punës në repartin e përpunimit të mishit - Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve në repartin e përpunimit të mishit. - Vendosja dhe mbajtja e inventari të mjeteve dhe pajisjeve në repartin e përpunimit të mishit. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e mikserave dhe makinave për blurje të mishit. - Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve në repartin e përpunimit të mishit.

63

Procedura e Vlerësimit

Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e peshoreve dhe tryezave të punës Funksioni, përdorimi dhe mirëmbajtja e makinave për përpunimin e suxhukut, virshleve, qebapëve. Mbrojtja në punë dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV KR

Vëzhgim me listë kontrolli, pytje dhe pergjigje me gojë Nxënësi duhet të: - specifikojë veprimtarinë e punës në kuzhinën qendrore dhe repartet e saj. - seleksionojë mjetet dhe pajisjet sipas përdorimit në repartet e kuzhinës. - vendosë dhe mbajë inventarin e mjeteve dhe pajisjeve në kuzhinë. - përdorë dhe mirëmbajë shporetat në kuzhinë. - përdorë dhe mirëmbajë frigoriferët në kuzhinë. - përdorë dhe mirëmbajë tryezat e punës - përdorë dhe mirëmbajë mikserat e ndryshëm. - Zbatimi I rregullave të mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Vëzhgim me listë kontrolli, pytje dhe pergjigje me gojë Nxënësi duhet të dijë: - specifikojë veprimtarinë e punës në kuzhinën e ftohtë dhe repartet e saj. - seleksionojë mjetet dhe pajisjet sipas përdorimit në repartet e kuzhinës së ftohtë. - vendosë dhe mbajë inventarin e mjeteve dhe pajisjeve në kuzhinën e ftohtë. - përdorë dhe mirëmbajë e pajisjeve për pastrimin e zarzavateve - përdorë dhe mirëmbajë e frigoriferëve në kuzhinën e ftohtë. - përdorë dhe mirëmbajë lavamanët - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

RM 2

IV KR

64

RM 3

IV

Vëzhgim me listë kontrolli, pytje dhe pergjigje me gojë

KR

Nxënësi duhet të dijë: - specifikojë veprimtarinë e punës në repartin e bukës dhe brumrave. - seleksionojë mjetet dhe pajisjet sipas përdorimit në repartin e bukës dhe brumrave. - përdorë dhe mirëmbajë mikserat e brumit (brumatriçes). - përdorë dhe mirëmbajë furrën e pjekjes në repartin e bukës dhe brumrave. - përdorë dhe mirëmbajë e tryezave të punës në repartin e bukës dhe brumrave. - përdorë dhe mirëmbajë raftet e ndryshëm në repartin e bukës dhe brumrave. - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Vëzhgim me listë kontrolli, pytje dhe pergjigje me gojë Nxënësi duhet të dijë: - specifikojë veprimtarinë e punës në repartin e pastiçerisë. - seleksionojë mjetet dhe pajisjet sipas përdorimit në repartin e pastiçerisë. - përdorë dhe mirëmbajë mikserat, shporetet, frigoriferët, raftet në repartin e pastiçerisë. - zbatojë rregullat e mbrojtjes ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Vëzhgim me listë kontrolli, pytje dhe pergjigje me gojë Nxënësi duhet të dijë: - specifikojë veprimtarinë e punës në repartin e përpunimit të mishit - seleksionojë mjetet dhe pajisjet sipas përdorimit në repartin e përpunimit të mishit. - përdorë dhe mirëmbajë inventarin e mjeteve dhe pajisjeve në repartin e përpunimit të mishit. - përdorë dhe mirëmbajë mikserat dhe makinat për bluarje të mishit. - përdorë dhe mirëmbajë frigoriferët në repartin e përpunimit të mishit. - përdorë dhe mirëmbajë peshoret dhe tryezave të punës

RM 4

IV KR

RM 5

IV KR

65

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Ky modul duhet të trajtohet në punëtori, në repartet të kuzhinës të hoteleve të kategorive të larta apo kuzhina të restoraneve ekskuluzive. Nxënësit duhet të njihen në detaje me repartet e kuzhinës, ndarjen e tyre, destinimin, pregaditjet, paimet dhe inventarin, manipulimin e drejtë me paisje si dhe për rëndësin e higjenës në repartet e kuzhinës si dhe të higjenës personale. Të mbaj ditarin e punës praktike. Gjatë vlrsimit të nxënësit synohet sa më shumë demonstrim praktikë të njohurive dhe kompetencave të fituara. Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e pershtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Kuzhina të restoranteve ekskluzive Hotelet e rengut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

66

PËRSHKRUSI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Vizitë në monumentet e trashëgimisë kulturore "

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10 8 Një modul praktikë që i aftëson nxënësit për organizimin e vizitave në objektet e trashëgimisë kulturore si dhe i krijon mundësi për njohjen nga afër të vlerave të objekteve të trashëgimisë. 8 kredi (48 orë)

Numri i modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi organizon vizita në muzeume. Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së muzeumeve - Shpjegimi i rendësisë së muzeut, për vendin, qytetin - Kryerja e punës së ciceronit turistik në muzeume - Shpjegimi i prospektit të muzeut - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në monumentet e kultit (manastire, xhami, teçe, tyrbe) Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së monumenteve të kultit - Prezantimi i vjetërsisë së monumenteve të kultit - Shpjegimi i rendësisë së për kulturën së monumenteve të kultit - Kryerja e punës së ciceronit turistik në monumentet e kultit - Shpjegimi i prospektit të së monumenteve të kultit - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në kulla, sahat kulla,hamame Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së kullës, sahat kullës, hamamit - Prezantimi i vjetërsisë së kullës, sahat kullës,hamamit - Shpjegimi i rendësisë së për kulturen së kullës, sahat kullës,hamamit - Kryerja e punës së ciceronit turistik së kullës, sahat kullës,hamamit - Shpjegimi i prospektit të - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 2

RM 3

67

RM 4

Nxënësi organizon vizita në shpella, kala, ura Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së shpellës, kalasë, urës - Prezantimi i vjetërsisë së shpellës, kalasë, urës - Shpjegimi i rendësisë për kulturën së shpellës, kalasë, urës - Kryerja e punës së ciceronit turistik në shpellë, kala, urë - Shpjegimi i prospektit të shpellës, kalasë, urës - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje me gojë dhe demonstrim praktik

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së muzeumeve - bëjë shpjegimin e rendësisë së muzeut, për vendin, qytetin - kryerjë punën e ciceronit turistik në muzeume - bëjë shpjegimin e prospektit të muzeut - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegjje me gojë dhe demonstrim praktik

RM 2

IV KR

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së monumenteve të kultit - bëjë prezantimin e vjetërsisë së monumenteve të kultit - bëjë shpjegimin e rendësisë për kulturen të monumenteve të kultit - kryerjë punën e ciceronit turistik në monumentet e kultit - bëjë shpjegimin e prospektit së monumenteve të kultit - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegjje me gojë dhe demonstrim praktik

RM 3

IV

68

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së kullës, sahat kullës, hamamit - bëjë prezantimin e vjetërsisë së kullës, sahat kullës,hamamit - bëjë shpjegimin e rendësisë për kulturen të kullës, sahat kullës,hamamit - kryerjë punën e ciceronit turistik në kullën, sahat kullës, hamamit - bëjë shpjegimin e prospektit në kullën, sahat kullës, hamamit - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegjje me gojë dhe demonstrim praktik

RM 4

IV KR

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së shpellës, kalasë, urës - bëjë prezantimin e vjetërsisë së shpellës, kalasë, urës - bëjë shpjegimin e rendësisë për kulturen të shpellës, kalasë, urës - kryerjë punën e ciceronit turistik në shpellë, kala, urë - bëjë shpjegimin e të shpellës, kalasë, urës - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të realizohet në objektet e monumenteve të trashigmisë kulturore I cili I ofron mundësit nxënësit për të aplikuar shkathtësit dhe njohurit e fituara. Nxënësi duhet ta realizoj viziten së bashku me mësimdhënësin dhe të informohet nga ciceroni turistik Mësimi praktik mund të realizohet në bazë të një dite në javë ose në bllok.

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

69

PËRSHKRUSI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Vizitë në atraksionet turistike"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10 9 Një modul praktikë që i aftëson nxënësit për organizimin e vizitave në objektet e atraksioneve turistike si dhe i krijon mundësi për njohjen nga afër të vlerave të tyre.. 7 kredi (42 orë)

Numri i modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi organizon vizita në malet e Sharrit, grykën e Rugoves Përmbajtja: - Përcaktimi i vendndodhjes së malet e Sharrit, grykën e Rugoves - Shpjegimi i rendësisë së malet e Sharrit, grykën e Rugoves - Kryerja e punës së ciceronit turistik në malet e Sharrit, grykën e Rugoves - Shpjegimi i prospektit të malet e Sharrit, grykën e Rugoves - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) Përmbajtja: - Përcaktimi i vendndodhjes së burimeve natyrore - Shpjegimi i rendësisë së burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) - Kryerja e punës së ciceronit turistik në burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) - Shpjegimi i prospektit të burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në liqejtë artificial dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) Përmbajtja: - Përcaktimi i vendndodhjes së liqejve artificial dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) - Shpjegimi i rendësisë së liqejve artificialë dhe natyralë(si,

RM 2

RM3

70

-

liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) Kryerja e punës së ciceronit turistik në liqejtë artificial dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) Shpjegimi i prospektit të liqejve artificial dhe natyralë (si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

M4

Nxënësi organizon vizita në parqet natyrore Përmbajtja: - Përcaktimi i vendndodhjes së parqeve turistike - Shpjegimi i rendësisë së - Kryerja e punës së ciceronit turistik në - Shpjegimi i prospektit të parqeve natyrore - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vendndodhjes së malet e Sharrit, grykën e Rugoves - bëjë shpjegimin e rendësisë së malet e Sharrit, grykën e Rugoves - kryerjë punën e ciceronit turistik në malet e Sharrit, grykën e Rugoves - bëjë shpjegimin e prospektit të malet e Sharrit, grykën e Rugoves - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vendndodhjes së burimeve natyrore - bëjë shpjegimin e rendësisë së burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) - kryerjë punën e ciceronit turistik në burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit

RM 2

IV KR

71

RM 3 IV

Noredime) bëjë shpjegimin e prospektit të burimet natyrore (si, Drini i Bardhë, Ujvarën e Mirushes, bifukacioni i lumit Noredime) zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vendndodhjes së liqejve artificial dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) - bëjë shpjegimin e rendësisë së liqejve artificialë dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) - kryerjë punën e ciceronit turistik në liqejtë artificial dhe natyralë(si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) - bëjë shpjegimin e prospektit të liqejve artificial dhe natyralë (si, liqeni i Batllavës, liqeni Bjeshkët e nëmura) - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë Nxënësi duhet te: - bëjë përcaktimin e vendndodhjes së parqeve turistike - bëjë shpjegimin e rëndësisë së parqeve natyrore - kryerjë punën e ciceronit turistik në - bëjë shpjegimin e prospektit të parqeve natyrore - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të realizohet në vizitat e atraksioneve turistike si malet e sharrit,gryken e rugoves,burimet natyrore lumenjet si drini I bardh ujvara e mirushes,bifukacioni I lumit nuredime,liqejt artificial dhe mineral parqet si gërmi,blinaj etj.Nxënësi duhet ta realizoj viziten së bashku me mësimdhënësin dhe të informohet nga ciceroni turistik Mësimi praktik mund të realizohet në bazë të një dite në javë ose në bllok.

RM 4

IV KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

72

PËRSHKRUSI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

"Vizitë në panaire të ndryshme"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 10 10 Një modul praktikë që i aftëson nxënësit për organizimin e vizitave në panairet e ndryshme dhe ato turistike si dhe i krijon mundësi për njohjen nga afër të vlerave e tyre 6 kredi (36 orë)

Numri i modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi organizon vizita në panaire turistike Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së panairit turistik - Shpjegimi i rendësisë së panairit turistik - Shpjegimi i ofertave turistike - Kryerja e punës së prezantusesit - Shpjegimi i prospektit turistik - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në panaire të artikujve ushqimor Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së panaireve të artikujve ushqimor - Shpjegimi i rendësisë së panairit së panaireve të artikujve ushqimor - Shpjegimi i ofertave të prodhuesve së panaireve të artikujve ushqimor - Shpjegimi i dokumentacioneve përcjellse propaganduse - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit Nxënësi organizon vizita në panaire të pijeve freskuese, birres dhe pijeve alkoolike Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së panairit të pijeve - Shpjegimi i rendësisë së panairit të pijeve - Shpjegimi i ofertave të prodhusve të pijeve - Prezentimi i ofertave - Shpjegimi i dokumentacionit përcjellës rekomandues - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

RM 2

RM 3

73

RM 4

Nxënësi organizon vizita në panaire të librit,modes etj Përmbajtja: - Përcaktimi i vend ndodhjes së panairit - Shpjegimi i rendësisë së panairit - Shpjegimi i ofertave të prodhusve - Prezentimi - Shpjegimi i dokumentacionit përcjellës propagandistik - Mbrojtja ne pune dhe ruajtja e mjedisit

Procedura e Vlerësimit

Realizimi I pranueshem I moduleve do te konsiderohet arritja e knaqëshme e të gjitha kritereve te realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit . Më poshtë jepen shkurtimet që do të përdoren: RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV KR

Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së panairit turistik - bëjë shpjegimin e rendësisë së panairit turistik - bëjë shpjegimin e ofertave turistike - kryerjë punën e prezantusesit të oferave - bëjë shpjegimin e prospektit turistik - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së panaireve të artikujve ushqimor - bëjë shpjegimin e rendësisë së panairit së panaireve të artikujve ushqimor - bëjë shpjegimin e ofertave të prodhuesve së panaireve të artikujve ushqimor - bëjë shpjegimin e dokumentacioneve përcjellse propaganduse - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit

RM 2

IV KR

RM 3

IV

Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë

74

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së panairit të pijeve - bëjë shpjegimin e rendësisë së panairit të pijeve - bëjë shpjegimin e ofertave të prodhuesve të pijeve - bëjë prezentimin e ofertave - bëjë shpjegimin e dokumentacionit përcjellës rekomandues - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Pyetje përgjegjje dhe demostrim praktik me gojë Nxënësi duhet të: - bëjë përcaktimin e vend ndodhjes së panairit - bëjë shpjegimin e rendësisë së panairit - bëjë shpjegimin e ofertave të prodhusve - bëjë prezentimin e ofertave - bëjë shpjegimin e dokumentacionit përcjellës propagandistik - zbatojë rregullat e mbrojtja ne pune dhe ruajtjes së mjedisit Ky modul duhet të realizohet në vizitat e panaireve turistike I cili ofron mundësit nxënësit për të aplikuar shkathtësit dhe njohurit e fituara Nxënësi duhet ta realizoj viziten së bashku me mësimdhënësin dhe të informohet nga ciceroni turistik Mësimi praktik mund të realizohet në bazë të një dite në javë ose në bllok.

RM 4

IV KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Baza materiale e domosdoshme

75

Klasa 11 Programet e lëndëve profesionale

Programi i lëndës "Bazat e shërbimit hotelier"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11

I. Qëllimet e lendës Në përfundim të lendës së zhvilluar në klasën e 11-të nxënësi duhet: shpjegojë për rëndësinë e shërbimit hotelier dallojë njësitë punonjse që ofrojnë sherbim hotelier dhe funksionin e tyre tregojë veçoritë e inventarit dhe pajimeve të shërbimit dallojë për punët përgatitore në shërbim shpjegojë sistemet e organizimit të shërbimit dallojë llojet dhe veçoritë e shuajtave ditore në restorant tregojë veçoritë e shërbimit të pijeve alkoolike dhe jo alkoolike klasifikojë mjetet e ofertes me shkrim tregojë llojet e verërave sipass rregullave të shërbimit shpjegojë për rëndësinë dhe shërbimin e pansionit shpjegojë për rëndësin dhe sherbimin në dhoma dhe apartamente të hotelit përshkruajë veçoritë e shuajtave të jashtzakonshme dhe solemne. II. Fondi i orëve të lendës 35 javë x 3 orë/javë = 105 orë III. Programi i hollësihëm i lëndës Kapitulli 1: Shërbimi hotelier 4 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - përshkruaj për rëndësinë dhe rolin e shërbimit në hoteleri - shpjegojë për rregullat themelore të shërbimit në hotel. - dallojë veçoritë e klientëve sipas moshës, gjinisë dhe karakteristikave të tjera; - dallojë karakteristikat e klientëve të rajoneve dhe vendeve të ndryshme; - shpjegojë rregullat e shërbimit sipas llojit dhe veçorive të klientëve; - përshkruaj veçoritë e shërbimit të klientëve sipas llojit të shërbimit;

76

b) Temat e kapitulit: - Roli i shërbimit në hoteleri. - Llojet e shërbimit. - Llojet e klienteve. - Karakteristikat e klientëve - Rregullat themelore të shërbimit - Përparsia e shërbimit në shoqëri c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë përmbajtjen duke u ndërlidhë me shembuj konkret nga praktika sjellja e mire mikëpritja si dhe etiken e kodit hotelier - Rrisë vëmendjen ten xënësi duke hapur diskutime për pyetje dhe përgjigje me gojë - Vlerësojë nxënësit me anë të pyetjeve me gojë dhe test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Projektorë Fotografi Transparente Kapitulli2:Njësit punonjëse hotelier 6 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - listojë mjediset e hotelit; - përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e reparteve ku kryhen punët përgatitore për ushqim dhe pije. - shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e mjediseve ku shërbehem ushqimet dhe pije si dhe lokalet ndihmëse shërbyese - dallon ndërtimin dhe funksionimin e offisit - dallon ndërtimin dhe funksionimin e banakut; - dallon ndërtimin dhe funksionimin e kafenesë - shpjegon ndërtimin dhe funksionimin e sallës së mëngjesit; - dallon ndërtimin dhe funksionimin e sallës së konferencës dhe seminareve; - shpjegon ndërtimin dhe funksionimin e garderobës; - shpjegon ndërtimin dhe funksionimin e nyjes sanitare b) Temat e kapitullit - Restoranti - Kuzhina me repartet e saja - Offisi - Banaku. - Kafeneja. - Bari.

77

-

Salla e mëngjesit. Sallet e konferencave dhe seminareve. Garderoba. Nyjet sanitare (tualeti)

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi: Shpjegojë në hollësi për lokalet hoteliere ku kryhen punët pregaditore dhe ofrohen shërbimet e ushqimit dhe pijes,lidhshmërin e tyre në mes vete,funksionalitetin dhe organizmin e punës Rrisë vëmendje të nxënësi duke hapur debate dhe diskutime,pyetje dhe përgjegje gojore Preferohet që të vizitohen hotelet Vlerësoj nxënësit me anë të pyetjeve me gojë dhe testit me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Prospekte të hoteleve me fotografi Transparente Kapitulli 3: Inventari dhe pajimet për shërbim 6 orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë për rendësinë, ndarjen dhe përbërjen e inventarit për shërbim - shpjegojë llojet e mobiljeve, vendosjen dhe mirëmbajtjen e tyre; - shpjegojë llojet e inventarit prej metali dhe mirëmbajtjen; - shpjegojë llojet e inventarit prej porcelani dhe mirëmbajtjen; - shpjegojë llojet e inventarit prej qelqi dhe mirëmbajtjen; - dallojë llojet e mbulesave dhe pecetave si dhe përdorimin, mirëmbajtjen; - shpjegojë vendosjen dhe mirëmbajtjen e inventarit, higjenen profesionale në hotel b) Temat e kapitullit - Mobilet, tryezat dhe karrigat - Inventari prej metali,porceloni - Inventari për konsumim-beshteku - Enët nga qelqi dhe kristali - Inventari I imët I tryezës - Petkat nga shtofi-mbulesat - Mirëmbajtja e higjenës dhe inventarit c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi: Shpjegojë konceptin bazë me mjete konkretizuese për rolin dhe rendësinë e inventarit për shërbim,përbërjen/ndarjen destinimin dhe mibmbajtjen Preferohet të vizitohen hotelet që I posedojnë kto paijme Vlerësojë nxënësit me anë të pyetjeve me gojë ushtrimeve testit me shkrim

78

d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasë kabinetike e pajisur me mjete konkretizuese si dhe inventar për shërbim Grafoskop,fotografi transparente Kapitulli 4: Punët pregaditore për shërbim 5 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për rendësin e punëve përgatitore për shërbim shpjegojë llojet dhe organizimin e punëve përgatitore në offiss shpjegojë llojet dhe organizimin e punëve përgatitore në banak; shpjegojë llojet dhe organizimin e punëve përgatitore në restorant. b) Temat e kapitulit Punët përgatitore në offiss Punët përgatitore në banak Punët përgatitore në salon të restorantit c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë dhe ilustrojë nga praktika për punët pregaditore para fillimit të shërbimit Tregojë gjatë praktikës,organizojë nxëënësit të punojnë individualishtë,në punët pregaditore Vlerësojë nxënësit me anë të pyetjeve me gojë,ushtrimit dhe demonstrimit praktik dhe test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Kapitulli 5:Sistemet e organizmit dhe shërbimt 4 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: - shpjegojë për sistemet e shërbimit në hoteleri - përshkruaj organizmin e punës dhe shërbimin - shpjegojë për rregullat e shërbimit më të avancuara që aplikohen në botë dhe te ne - përshkruajë veçoritë e shërbimit të kamarjeri - përshkruajë veçoritë e shërbimit dy kamarjerëve - përshkruajë veçoritë e shërbimit vienez - përshkruajë veçoritë e shërbimit francez - përshkruajë veçoritë e shërbimit anglo amerikan - përshkruajë veçoritë e shërbimit rust - shpjegojë kuadri shërbyes dhe mënyra e punës - dallojë llojet dhe rëndësinë e uniformës së personelit shërbyes

79

b) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë koncepte bazë që lidhen me mënyrat e shërbimit të cilat aplikohen në restoranert representative Vlerësoj nxënësit me pyetje gojore,dhe të hap debate Preferohet të vizitohen hotele si dhe të gjitha kto do të realizohen gjatë praktikes profesionale Organizojë test me shkrim c) Kushtet për realizmin e mësimit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop-fotografi Prospekte Kapitulli 6: Shuajtat në hoteleri

a) Qëllimet e kapitullit

10 orë

Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: përshkruaj për shuajtat kryesore të ditës shpjegojë për ndër shuajtat e ditës dhe përbërja e tyre dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në mëngjesi; dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në drekë; dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në darkë; dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në lunch; dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në bankete, pritje solemne; dallojë llojet, veçoritë dhe mënyrat e shërbimit në kokteje dhe shërbime catering shpjegojë për shuajtat e jashtzakonshme të cilat organizohen në hoteleri b) Temat e kapitullit Shuajtat kryesore të ditës Mëngjesi Dreka Darka Mëngjesi I vonë Kuzhina e pasdites Shuajtat e jashtzakonshme Banketi Koktejet Byfeja e ftoftë c) Udhëzime didaktike për kapitullin: Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë konceptin bazë për shuajtat e ditës,rendësinë,përbërjen. Nxisë debat me nxënësit në formë pyetje dhe përgjegje

80

-

Organizojë visitë në hotele të rangut të lartë për konkretizimin dhe atë gjatë mbajtjes së praktikës Vlerësojë nxënësit me anë të pyetjeve me gojë,ushtrimeve dhe testit me shkrim d) Kushtet për realizimin e kapitullit: Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Fotografi Transparente Kapitulli 7: Shërbimi i pijeve alkoolike dhe jo alkoolike 16 orë

a) Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të pijeve aperitive - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të pijeve dixhestive - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të verërave - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të verërave aperitive - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të verërave shkumëzuese - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të verërave të ëmbla - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të birrës; - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të kafes - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të çajit - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të ponçit - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të pijeve të tjera të ngrohta - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të likerërave - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të pijeve alkoolike të forta - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të pijeve joalkoolike - shpjegojë llojet, veçoritë, rëndësinë, mënyrat e ofrimit dhe shërbimit të koktejeve b)Temat e kapitulit Pijet aperitive Karakteristikat e pijeve aperitive Mënyra e shërbimit Pijet digestive Karakteristikat e pijeve digestive Mënyra e shërbimit Shërbimi I verërave Karakteristikat e verërave Vërave aperitive

81

-

Verërat e tryezës Verërat deserte Verërat me shkum Shërbimi i birres Shërbimi i pijeve jo alkoholike Shërbimi i pijeve të ngrohta Shërbimi i kafes Shërbimi i çajit Shërbimi i punçit Shërbimi i limonadës së nxehtë 12 orë

Kapitulli 8: Mjetet e ofertës me shkrim

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: shpjegojë për llojet e ofertave me shkrim shpjegojë llojet dhe mënyrat e hartimit të menusë; shpjegojë llojet dhe mënyrat e hartimit të kartës së pijeve; shpjegojë llojet dhe mënyrat e hartimit të kartës së verërave; përshkruajë rendësinë e ofertave, karatakeristikat, përbërjen dhe përpilimin e tyre b) Temat e kapitullit Karta e ushqimeve-karakteristika dhe përpilimi Karta e ushqimeve-ditore Menyja Karta e pijeve Karta e verërave c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë për karateristikat,rendësinë dhe mënyren e përpilimit të mjeteve të ofertës Ilustrojë dhe përpilojë karta të ndryshme të ushqimeve dhe pijeve si dhe menyve të ndryshme Organizojë nxënësit që të punojnë individualishtë oferta të ushqimit dhe pijeve Vlerësoj nxënësit me pyetje gojore dhe detyra konkrete si dhe të organizoj test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës

82

Kapitulli 9: Zgjedhja e llojeve të verërave sipas rregullave të gastronomisë a) Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - shpjegojë veçoritë e shoqërimit të ushqimit me verëra - listojë llojet e verërave të cilat shoqërojnë ushqimin; - shpjegojë temperaturat e shërbimit të verërave sipas llojit dhe të tregojë arsyet. b) Temat e kapitullit Karta e verërave Karakterisitkat e verërave Rregulli i përpilimit Shembulli i përpilimit Shembulli i kartës së verërave

6 orë

-

-

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandoet që mësuesi të Shpjegojë dhe ilustrojë me shembuj rreth prezentimit,shërbimit,përbërjes dhe përshtatjes së verërave qe ju ofrohet klientëve,për cilësinë dhe kualitetin,mënyren e degustimit dhe shërbimit Vlerësojë nxënësit me anë të pyetjeve gojore,ushtrimit praktikë dhe demonstrimit Organizojë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente

Kapitulli 10: Shërbimi në restorantet e pansionit

10 orë

-

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: Shpjegojë për shërbimet e pansionit Kategorizimin e pansionit Mënyren e kuvertimit dhe shërbimit Shpjegojë për pansionin e plotë,gjysëm pansionin,ofertimin,marrjen e porosisë dhe mënyrat e shërbimit. b) Temat e kapitullit Veprimataria e pansionit Kategorizimi I pansionit Pansioni I plotë Gjysëm pansioni

83

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë dhe ilustroj me shembuj rrethë nocionit të pansionit,kategorizimet e pansionit,mënyrat e pregaditjes,mënyrat e shërbimit,ofertimit - Tregojë për pansionin e plotë,gjysëm pansionin,të ngritë debate me nxënësitë me shembuj nga praktika si dhe të gjitha këto rekomandohet që të vizitohen restoranet e pansionit dhe praktikisht të punohet në pregaditje dhe shërbim. - Vlerësimi të bëhet perms pyetjeve gojore,detyrave si dhe organizohet test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Kapitulli 11: Shërbimi në dhoma dhe apartamente 5 orë

a) Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - Shpjegojë për ofrimin dhe organizmin e shërbimit të klientëve në dhoma dhe Apartamente të hotelit - Tregojë cilat hotele I organizojnë shërbimin në kat(etazh) - Shpjegojë mënyren e marrjes së porosisë dhe shërbimit - Shpjegojë për personelin e shërbimit në etazh b) Temat e kapitullit: Organizmi i shërbimit në etazh Ofisi i etazhit Mënyra e shërbimit dhe marrjes së porosisë Personeli i shërbimit në etazh c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpejegojë për rendësin e shërbimit në dhoma dhe apartamente të hotelit,mënyren e organizmit të procesit të punës,përzgjedhjen e personelit,mënyren e marrjes së porosisë dhe ofrimit të shërbimit,dhe cilat hotele e aplikojnë këtë shërbim. - Të hap debate me nxënësitë dhe Brenda mundësive këtë kapitull ta realizoj perms praktikës në ndonjë hotel të rangut të lartë. - Të hap debate dhe interesë te nxënësit dhe të organizojë test me shkrim

84

d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Kapitulli 12: Shërbimi me mjetet e komunikacionit 5 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - shpjegojë për rendësinë dhe veçoritë e shërbimit në aeroplan (catering) - shpjegojë për rendësinë dhe veçoritë e shërbimit në tren, - shpjegojë për rendësinë dhe veçoritë e shërbimit në anije b) Temat e kapitullit: Shërbimi në vagon restorant Vetëshërbimi në vagon restorant Shërbimi në anije Shërbimi në aeroplan c) Udhëzime didaktike për kapitullin: Rekomandohet që mësuesi të: - shpjegojë për rendësin e shërbimit në mjetet e komunikacionit,si dhe ofertat më të zgjeruara,si shërbimin e kejteringut,shërbimin në anije dhe shërbimin në tren - Të hap debat me nxënës dhe vlersimin ta bëjë me pyetje gojore dhe organizimin e testit me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Kapitulli 13: Shuajtat e jashtëzakonshme dhe solemne 16 orë

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - shpjegojë për drekat e përbashkëta dhe afariste mënyren e ofertimit,pregaditjet dhe shërbimit - tregojë për organizmin e drekave të përbashkëta familjare si ahengje të ndryshme,dasma,ditëlindje,fejesa etj. - shpjegojë për ahengjet e organizuara si mbrëmje mature,semimature,broceshiade,absolventiade - shpjegojë për mënyren e pregaditjes dhe shërbimit - shpjegojë për punët përfundimtare

85

b) Temat e kapitullit: Dreka e përbashkët afariste Organizimi dhe shërbimi i drekës dasmore Organizimi i ditëlindjes Organizimi i fejesave Organizimi dhe shërbimi i mbrëmjeve të maturave Organizimi dhe shërbimi mbrëmjeve të brcoshiadave Organizimi dhe shërbimi i mbrëmjeve të absorventiadave c) Udhëzime didaktike për kapitullin: Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje me shembuj praktik për mënyren e ofertimit,punëve pregaditore dhe shërbimit në dreka të përbashkëta dhe ahengje familjare Të hap debat me nxënës dhe vlersimin ta bëjë me pyetje gojore dhe organizimin e testit me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës

86

Programi i lëndës " Psikologjia e punës"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11

I.Qëllimet e lendës Në përfundim të lendës së zhvilluar në klasën e 11 nxënësid duhet: shpjegojë aspektet kryesore psikologjike që ndikojnë në shëbimet në hotel prezantojë cilësitë vetjake të shpjegojë rregullat e komunikimit në punë shpjegojë rregullat kryesore psikologjike në pranimin në hoteleri dhe turizëm përshkruajë rregullat e komunikimit në sektorin e propagandës dhe marketingut II.Fondi i orëve të lendës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III.Programi i hollësihëm i lendës Kapitulli 1: Psikologjia e përgjithshme 18 orë a) Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të - Tregojë për rendësinë e psikologjisë - Argumentojë dhe respektojë klientët sepse puntorët hotelier dhe turistik gjdo here janë në kontakt me klientët - Argumentojë se me përvojë do të bëhen psikolog të mire b) Temat e kapitulit Lënda dhe metodat e psikologjisë Perceptimi Të mësuarit Kujtesa Ndjenjat Emocionet Motivimet Jeta active Personaliteti c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejgojë në hollësi duke marrë shembuj konkret nga praktika dhe jeta e përditshme Nxisë aftësitë dalluse të nxënësve me anë të punës grupore Organizjë mësimin në formë debatesh me nxënësit Mbajë test me shkrim.

-

87

d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente,fotografi Kapitulli 2: Psikologjia e punës a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: - Argumentojë për punën profesionale - Demonstrojë gjatë kryerjes së praktikës - Demonstrojë komunikimin - Tregojë për pritjen dhe përcjelljen e klientëve - Tregojë sjellje të mire ndaj klientëve b) Temat e kapitullit Vetitë e njeriut që ndikojnë në punë Karakteristikat themelore të punës Efekti I punës dhe efikasiteti në punë Analiza e punës Seleksionimi professional dhe orientimi professional Aftësimi professional Të adaptuarit e punës Racionalizimi I punës Problemet e veqanta të psikologjisë së punës Motivimet Mardhënjet në grupin e punës c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë në hollësi duke marrë shembuj konkret nga praktika dhe jeta e përditshme - Nxisë aftësit dalluse me anë të punës grupore - Organizojë mësim në formë debatesh me nxënësit - Organizojë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Fotografi Kapitulli 3:Turisti si personalitet a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitulli nxënësi duhet të: Respektojë kërkesat e turistit-klientit 6 orë 32 orë

88

-

Argumentojë nevojat e turistit-klientit Respektojë vendimet e klientëve-turistëve

b) Temat e kapitullit Turisti-bazë e subjektiti të propagandas ekonomike Nevojat e turistit Si vendosë turisti për udhëtimë në pushim vjetorë c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandoet që mësuesi të Shpjegojë në detaje duke marrë shembujë nga praktika dhe jeta e përditshme Nxisë aftësi e nxënësit me anë të pyetjeve me gojë Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Kapitulli 4: Punëtoret hotelier dhe turistik si komunikatorë 4 orë

-

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: - Shpjegojë për profesionin për të cilin vetë e ka zgjedhur - Tregojë motivim për punë - Argumentojë komunikim të ndërsjelltë duke u bazuar në etiken e profesionit b) Temat e kapitullit Bazat e komunikimit të ndërsjelltë Ndikimi I komunikimit te klientët c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë në detaje për rendësin e komunikimit të drejtë sipas etikes dhe kodit hotelier duke marrë shembuj nga praktika - Nxisë aftësitë dalluse të nxënësit me anë të punës në grupe - Organizojë vizita subjekteve hoteliero-turistike - Mbajë test me shkrim. d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente

89

Kapitulli 5: Psikologjia e propagandas a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për psikologjinë e pranimit në hoteleri dhe turizëm Tregojë për komunikimin psikologjik dhe propagandistic Shpjegojë për rendësinë e propagandas në hoteleri dhe turizëm b) Temat e kapitullit: Nocioni I propagandas Propaganda në hoteleri Propaganda në turizëm Karakteristikat e shfrytëzuesve të shërbimeve Përpilimi I propagandas ofertuse

10 orë

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë për rendësin e marketingut në hoteleri dhe turizëm dhe atë ta ilustrojë me oferta dhe shembuj nga praktika Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Mbajë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte

90

Programi i lëndës " Organizimi i ndërrmarrjes hoteliere-turistike"

I. Qëllimet e lendës Në përfundim të lendës së zhvilluar në klasën e 11-të nxënësi duhet të: shpjegojë rëndësinë e veprimtarive turistike-hoteliere klasifikojë dhe kategorizojë objektet hoteliere sipas kritereve dhe standardeve shpjegojë ndërtimin, organizimin dhe funksionimin e hotelit. shpjegojë skema të organizimit dhe funksionimit të hotelit sipas kategorisë shpjegojë për rolin dhe detyrat e punës të personelit shërbyes shvpjegojë mënyrat e përcaktimit të çmimeve sipas llojit të shërbimit; shpjegojë funksionin, veprimtarinë dhe llojet e agjencive turistike; përshkruajnë rolin dhe veprimtarinë e agjencive turistike në raport me hotelin II. Fondi i orëve të lendës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. Programi i hollësihëm i lendës Kapitulli 1:Veprimtaria shërbyese terciare a)Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të Tregojë për veprimtarin e turizmit Shpjegojë për veprimtarinë e hotelerisë Dallojë lidhshmërin e tyre si dhe efektet ekonomike b)Temat e kapitulit Turizmi si veprimtari ekonomike Efektet direkte të turizmit në ekonomi Efektet indirekte të turizmit në ekonomi Hoteleria si veprimtari ekonomike. c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejgojë në hollësi për organizimin në hoteleri duke e ilustruar dhe marrë shembuj konkret nga praktika Nxisë aftësitë dalluse të nxënësve me anë të punës grupore Organizjë mësimin në formë debatesh me nxënësit Organizojë vizita në subjekte hoteleiere dhe turistike Mbajë test me shkrim 8 orë

91

d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Fotografi me peisazhe Prospekte

Kapitulli 2:Klasifikimi dhe kategorizimi i objekteve të ofertës turistike a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: Shpjegojë për objektet turistike Tregojë objektet hoteliere Përshkruajë rregullat e punës së tyre Ilustrojë llojllojshmërinë e ofertës së tyre

4 orë

b)Temat e kapitullit Llojet e objekteve hoteliere Kategorizimi I bojekteve hoteliere Rregullorja dhe dallimi I veprimtarive të cilat merren me oferta turistike c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në hollësi për llojet dhe klsifikimin dhe katgorizimin o objektve hoteliere Nxisë aftësit dalluse me anë të punës grupore Organizojë mësim në formë debatesh me nxënësit Organizjë vizita në subjekte hoteliere Organizojë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Fotografi me peisazhe Prospekte Prospekte Kapitulli 3:Hoteli 6 orë Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: tregojë nocionin e hoteleve; shpjegon kuptimin dhe rëndësinë e hoteleve në veprimtaritë turistike; dallojë llojet e hoteleve përshkruaj ndarjen e punëve sipas njësive punonjëse

-

92

-

dallojë sallonet e hoteleve tregojë për procesiet e punës në sallonet e veçanta të hoteleve b) Temat e kapitullit Nocioni i hotelit Llojet e hoteleve Njësit punuese të hotelit Sallonet ku ofrohen shërbimet e ushqimit dhe pijes Njësia e akomodimit-vendosjes Njësia ekonomike dhe administrative Njësia e shërbimit teknik c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për hotelet, llojet si dhe njësitë punonjëse që veprojnë në kuadër të hotelit Nxisë aftësitë dalluse të nxënësit me anë të punës në grupe Organizojë vizita subjekteve hoteliero-turistike Mbajë test me shkrim. d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Fotografi me peisazh Kapitulli 4:Personeli i hotelit a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: Shpjegojë për strukturën hierarkike të hotelit-llidhshmërinë Tregojë për hierarkinë e personelit të hotelit Shpjegojë për punët dhe detyrat e të punsuarve në hotel Shpjegojë konpetencat dhe përgjegjësit b)Temat e kapitullit Struktura organizative në hotel Hierarkia e personleit Punët dhe detyrat e punës Kompetencat dhe përgjegjësitë e punonjësve c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për strukturën organizative në hotel,hierarkinë e të punsuarve dhe detyrat e punës duke e ilustruar me shembuj nga praktika Nxisë aftësitë dalluse të nxënësit me anë të punës në grupe 8 orë

-

93

-

Organizojë vizita subjekteve hoteliero-turistike Mbajë test me shkrim.

d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Fotografi me peisazh Prospekte Kapitulli 5: Etika e hotelit 8 orë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë rregullat dhe teknikat mirësjelljes dhe komunikimit me klientët Përshkruajë për mënyren e mirësjelljes dhe komunikimit me stafin e hotelit Tregojë mënyrën e kulturuar dhe gjentile b)Temat e kapitullit: Komunikimi në relacionet personel-klient Komunikimi në relacionet punëtor-punëtor Rëndësia e organizmit të punës Pritja e klientëve dhe përshëndetja Ndarja nga klientët c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë për rendësin e sjelljes me klientë komunikimin,pritjen,ndarjen nga klienti duke e ilustruar me shembuj nga praktika Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 6:Organizimi i punës në hotel a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për organizmin e punës në hotel 6 orë

94

-

Shpjegojë për procesin e punës Shpjegojë funksionimin e të gjitha njësive punonjëse në kuadër të hotelit

b)Temat e kapitullit: Organizimi udhëheqës I procesit të punës-mengjmentit Organizimi I njësive punuse dhe lidhshmëria e tyre Roli dhe funksionimi I njësive punuse veq e veq c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për rendësin e organizmit të punës nëpër njësitë punonjëse dhe lidhshmëria e tyre duke e ilustruar me shembuj nga praktika Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 7:Shpenzimet e ndërrmarrjeve hoteliere a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për shpenzimet e hotelit Tregojë llojllojshmërin e shpenzimeve të hotelit b)Temat e kapitullit: Nocioni I shpenzimeve Llojet e shpenzimeve materiale Shpenzimet e mirëmbajtjes Shpenzimet e materialit hargjues Shpenzimet e mirëmbajtjes teknike c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për rendësinë e shpenzimeve,llojet e tyre duke e ilustruar me shembuj nga praktika Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim 6 orë

95

d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 8:Kalkulimi i çmimeve në hoteleri a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për kalkulimin e qmimeve të shitjes Tregojë për mënyrat e kalkulimit të qmimeve 6 orë

b)Temat e kapitullit: Kalkulimi i çmimeve për musafirët kalimtar Kalkulimi i çmimeve në grupe Kalkulimi i çmimeve të pansionit të plotë Kalkulimi i çmimeve të gjysëm pansionit c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për rendësin e kalkulimit të qmimeve Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 9:Njësia e pritjes akomodimi në objektin hotelier për vendosje a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë skemen organizative të hotelit Tregojë bashkëpunimin e njësive punonjëse në kuadër të hotelit(si recepcioni,portiere,e njësit tjera të hotelit) 4 orë

96

b)Temat e kapitullit: Skema organizative horizontale dhe vertikale Shërbimi I recepsionit Shërbimi I portierit Bashkëpunimi I shërbimit të vendosjes me njësit tjera punuse Bashkëpunimi I hotelit me partnered afarist c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për rendësin e skemës organizative të reparteve të hotelit Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 10: Nikoqirët e hotelit 4 orë a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për detyrat e punëve të punëtoreve të akomodimit Tregoj. Organizimin e brendshëm Shpjegoj. Lidhshmërinë dhe bashkëpunimit e personelit me klientët Shpjegojë mënyrën e mbajtjes së evidences dhe planifikimit b)Temat e kapitullit: Veprimatria e akomodimit Detyrat e punës së nikoqirit Skema organizative Standardet në hotel Standardet për mysafirë Bashkëpunimi I shërbimit të vendosjes me shërbimet tjera Evidenca në kuadër të njësisë së vendosjesc)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për sektorin e akomodimit punët dhe detyrat e punës si dhe standardet në hotel Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim

97

d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 11: Qarkullimi 6 orë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për qarkullimin në hotel Tregojë për qarkullimin dhe ofrimin e shërbimeve të ndryshme,ndihmëse dhe plotësuse si shërbimi I garazhës,telefonisë,rrobalarjes,si dhe shërbime tjera. b)Temat e kapitullit: Nocioni I qarkullimit Varshmëria e qarkullimit me ekonomi Roli dhe vendi I qarkullimit për ekonomin e vendit Qarkullimi I udhëtarve Ekonomia dhe eksploatimi Karakteristikat teknike të disa degve qarkulluese Agjensit e udhëtimeve c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për qarkullimin e klientëve si dhe rolin e agjensive turistike për ekonominë e vendit Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte Kapitulli 12:Rëndësia dhe roli i qarkullimit hoteliero turistik si veprimtari 4 orë a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për ofrimin e shërbimeve plotësuese Shpjegojë për sigurimin e transportit Tregojë për plotësimin e kërkesave tjera të klientit

98

b)Temat e kapitullit: Aftësia dhe kapaciteti I mjeteve të transportit Shpejtësia,saktësia,rregulli,siguria dhe komoditeti gjatë udhëtimit Karaktetistikat dhe struktura e shpenzimeve të udhëtimit c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpejegojë në detaje për rendësin e qarkullimit dhe plotësimin e kërkesave të klientëve Nxisë aftësitë dalluse me anë të punës në grupe Organizojë mësim në formë debatesh Organizojë vizita në subjekte hoteliere Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Grafoskop Transparente Mjetet e ofertës Prospekte

99

Programi i lëndës

" Gjeografia turistike"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa:

Hoteleri Asistent turistik I 11

I. Qëllimet e lendës Në përfundim të lendës së zhvilluar në klasën e 11 nxënësid duhet: Shpjegojë për rendësinë e pozitës gjeografike,relievit,klimës,hidrografisë dhe ekologjisë për zhvillimin e turizmit Tregojë për formën e tokës dhe hartat gjeografike Shpjegojë për paralelet dhe meridianet,ndërtimin e brendshëm,vullkanet,termetet dhe ndikimin e tyre në forimimin e relievit. Shpjegojë factorët klimatik dhe ndikimin e tyre në turizëm Shpjegojë qarkullimin e ujit në natyrë dhe rendësinë e tij për zhvillimin e turizmit Shpjegojë për botën bimore dhe shtazore dhe ndikimin e saj në zhvillimin e turizmit Tregojë për shtimin natyrërë të populates,struktutart e popullsisë,migrimet dhe vendbanimet Tregojë për zhvillimin ekonomik dhe ndikimin e tij në lëvizjen e popullatës II. Fondi I orëve të lendës 35 javë x 2 orë/javë = 70 orë III. Programi I hollësihëm I lendës Kapitulli 1:Gjeografia-njohja me sipërfaqen e vendit 7 orë

-

a)Qëllimet e kapitullit: Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të Shpjegojë për pozitën gjeografike,relivin dhe ekologjinë Tregojë bukuritë dhe atraksionet e natyrës,ndikimin e tyre në zhvillimin e turizmit Përshkruaj për kushtet klimatike dhe hidrografinë Shpjegojë për ndikimin e atraksioneve natyrore dhe kulturore në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në përgjithësi. b)Temat e kapitulit Pozita gjeografike dhe relieve Gjeografia dhe ekologjia Klima dhe hidrografia Atrakcionet natyrore dhe kulturore

100

-

c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë dhe ilustroj në detaje konceptin bazë për ekologjinë,relievin,klimën si dhe atraksionet natyrore. Nxisë aftësit dalluese të nxënësve me anë të punës grupore Orgasnizojë mësimin me nxënësit në formë debatesh Organozojë vizita në qendra dhe pika të ndryshme atraktive turistike(qendra dimroresportive,verore,piknik,burime lumenjësh,minerale,ujvara,shpella,gryka etj.) Mbajë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 2:Harta gjeografike 6 orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: Shpjegojë hartat dhe ndikimi I tyre në zhvillimin e turizmit Tregojë shkallët e hartave Tregojë shenjat dhe llojet e tyre Shpjegojë grafiken dhe zvogëlimin e hartës për orientim b) Temat e kapitullit Harta gjeografike Hartografia dhe shenjat Llojet e hartave Shkalla e zvogëlimit të hartës dhe grafika c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për rendësin e njohjes së hartës dhe shenjave duke e ilustruar me mjete konkrete Nxisë aftësitë dalluese te nxënësve me anë të punës grupore Organizojë mësimin në formë debatesh Organizjë vizita në shkolla dhe institute të spesializuara hartografike Mbajë test me shkrim. d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe

-

101

Kapitulli 3:Globi si model I tokës a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për paralelet dhe meridianet Tregojë relivin dhe format e tij Ilustrojë ndërtimin e brendshëm të tokës Shpjegojë për termetet dhe vullkanet b)Temat e kapitullit Paralelet dhe meridianet Paraqitja e relievit në hartë Ndërtimi I brendshëm I tokës Përhapja e masave tokësore dhe relievi Termetet dhe vullkanet

8orë

-

-

c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandoet që mësuesi të Shpjegojë dhe argumentojë në detaje për meridianet,relievin,termetet dhe vullkanet duke e ilustruar me shembuj. Nxisë aftësitë dalluese të nxënësve me anë të punës grupore Organizjë mësimin me nxënësit në formë debatesh Organizjë vizita në institucione të specializuara hartografike Organizojë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta gjeografike,fizike Globi Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 4: Korja e tokës 7 orë

-

a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësit duhet të: Shpjegojë për relievin dhe format e tij Tregojë për ndërtimin e brendëshë të korës së tokës Shpjegojë për termetet dhe vullkanet Interpretojë format relievore dhe ndikimi I tyre në zhvillimin e turizmit b) Temat e kapitullit Krijimi I relievit tokësor Vullkanet dhe termetet Ndikimi I forcave të brendshme në krijimin e relievit

102

-

Ndikimi I forcave të jashtme në krijimin e relievit Rëndësia e formave relievore në zhvillimin e turizmit

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë dhe ilustrojë në detaje për relievin,vullkanet,ndikimin e forcave të brendshme dhe të jashtme relievore Aftësitë dalluese të nxënësve me anë të punës grupore Organizjë mësimin me nxënësit në formë debatesh Organizojë vizita praktike në teren lidhur me format e relievit Mbajë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta fizike dhe gjeologjike e tokës Globi GPS Busulla Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 5: Klima 8 orë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë për klimën dhe tipet klimatike Tregojë factorët klimatik:temperaturat,shtypjen e ajrit,erërat,reshjet etj. Shpejgojë ndikimin e kushteve klimatike në zhvillimin e turizmit b) Temat e kapitullit: Faktorët klimatik Temat klimatike në tokë Atmosfera dhe përbërja e saj Vetitë fizike të atmospheres Moti dhe klima(temperature,shtypja,era,retë dhe të reshurat) Ndikimi I kushteve klimatike në zhvillimin e turizmit c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: - Shpejegojë për factorët klimatik,atmosfrën si dhe për motin dhe klimat - Aftësitë dalluese të nxënësve me anë të punës grupore - Organozojë mësimin me nxënësit në formë debatesh - Organizojë visitë në institucione të specializuara - Mbajë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike

103

-

Harta për zonat klimatike Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe 7 orë

Kapitulli 6:Ujërat në tokë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - Shpejgojë për hidrografinë dhe rendësin e ujrave për zhvillimin e turizmit - Tregojë ujëndarësin e kosovës dhe fenomenin e bifurkacionit - Shpjegojë për lumenjët,liqenet,ujërat nëntokësore,burimet minerale etj. b)Temat e kapitullit: Qarkullimi I ujit në natyrë Oqeanet dhe detrat Format e zhvillueshmëris horizontale dhe vertikale Ujërat tokësore Liqenet Lumenjët Nevojat e njeriut për ujë c)Udhëzime didaktike për kapitullin: Rekomandohet që mësuesi të: - Shpjegojë për ujërat dhe rendësinë e tyre për jetë duke e ilusturar me shembujë - Nxisë aftësitë dallues të nxënësve me anë të punës grupore - Organizojë mësim me nxënësit në formë debatesh - Organizjojë vizita në institucione te specializuara praktike si:lumenjë,liqene,ujvara,bifurkacion,burime termale, - Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta mbi hidrografinë Globi Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 7:Biosfera 7 orë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - Shpjegojë për botën bimore dhe shtazore në tokë - Tregojë shtrirjen zonale të botës bimore dhe shtazore - Shpjegojë për pyjet dhe rendësinë e tyre për ambientin dhe jetën

104

- Tregojë për ndikimin e botës bimore dhe shtazore në shendetin e njeriut dhe në zhvillimin e turizmit - Shpjegoj për rendësin e pyjeve për zhvilimin ekonomik dhe të turizmit - Tregojë ndikimin e biodiversitetit në zhvillimin e turizmit b)Temat e kapitullit: Zonat bimore dhe vegjetariane Shtrirja horizontale dhe vertikale e botës bimore Bota shtazore dhe përhapja e saj Ndikimi I florës dhe faunës në jetën e njeriut dhe në zhvilimin e turizmit c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për biosferën duke e ilustruar me shembuj konkret Organizojë mësim me nxënësit në formë debatesh Organizjojë vizita në institucione te specializuara biogjeografike,klimatike,hartografike,zona karaktiristike lidhur me shtrirjen zonale të botës bimore Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta mbi përhapjen ne zonave biogjeografike Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 8:Popullsia dhe vendbanimet 10 orë

-

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: Shpjegojë numrin e banorve dhe shtimi natyror I popullsisë Tregojë për strukturat e popullsisë(sipas moshës,gjinisë,ekonomike,sociale, nacionale,arsimore etj) Shpjegojë për migrimet e populates(fshat-qytet,të brendshme, të jashtme ekonomike,politike,sociale,fetare etj.) Tregojë për vendbanimet dhe llojet e tyre

b) Temat e kapitullit: Shtimi I banorve në tokë Kuptimet themelore të politikës të populates ten e dhe në botë Përbërja e populates Strukturat e popullsisë(sipas moshës dhe gjinisë,nacionale,fetare) Struktura ekonomike e popullsisë(sociale,profesionale) Migrimet e popullsisë(të brendshme,të jashtme,ekonomike,politike) Vendbanimet dhe tipet e vendbanimeve

105

c) Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për shtimin e popullsisë,strukturën,migrimet duke e ilustruar me shembuj Organizojë mësim me nxënësit në formë debatesh Organizjojë vizita në institucione te specializuara shkencore,demografike,ente statistikore Mbajë test me shkrim d) Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Harta mbi përhapjen demografike Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe Kapitulli 9:Shkalla e zhvillimit ekonomik 10 orë

a)Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të: - Shpjegojë për veprimataritë primare,sekondare dhe terciare ekonomike - Tregojë strukturat ekonomike të popullsisë(sociale,profesionale etj) - Tregojë strukturën arsimore të popullsisë dhe ndikimi I saj në zhvillimin e turizmit b) Temat e kapitullit: Struktura ekonomike e banorëve Zhvillimi ekonomik dhe ndikimi I tij në lëvizjen e populates Fshatrat dhe qytetet dhe ndryshimet ndërmjet tyre Veprimtarit primare Veprimtarit sekondare Veprimtarit terciare c)Udhëzime didaktike për kapitullin Rekomandohet që mësuesi të: Shpjegojë në detaje për rendësinë e zhvillimit ekonomikë duke e ilustruar me shembuj Organizojë mësim me nxënësit në formë debatesh Organizjojë vizita në institucione te specializuara statistikore fabrika dhe objetkte të ndryshme prodhuese Mbajë test me shkrim d)Kushtet për realizmin e kapitullit Klasa kabinetike e pajisur me mjete didaktike Projektor Diafilmat dhe diapozitivat Fotografi me peisazhe

106

PËSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Punët ndihmese ne holl te recepsionit"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 11 Një modul praktik që aftëson nxënësit për pranimin, përcjelljen e kienteve në holl të hotelit, hapjen e portes, mbartjen e bagazhit si dhe për shoqërimin deri te sallonet per sherbim. 8 kredi (48 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohëzgjatja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi ndihmon dhe shoqëron klientet në hyrje të hollit te hotelit. Përmbajtja: - Pritja e klientëve në hyrje të hotelit; - Përshëndetja e klientëve; - Informimi i klientëve për hotelin; - Informimi i klientëve per kerkesat e tyre - Shoqerimi i klienteve deri në restorant, bar, klub - Shoqerimi i klienteve në sallat e konferencës, seminarit. - Shoqerimi i klienteve në sallat e lojrave sportive. - Shoqerimi i klientëve deri te recepsioni Nxënesi informon klientet per sherbimet që ofron hoteli Përmbajtja: - Informimi për akomodimin dhe shuajtat kryesore te dites - Informimi per sallonet ku ofrohen sherbimet e pijeve - Informimi per sherbimet ndihmese plotesuese(garazhes, larja e rrobave, shitja e suvenireve, lojrat sportive) - Informimi për sherbimet e telefonise, sherbimin e kembimit te parave, sherbimin e taksi - Informimi për sherbimin e cateringut. - Informimi për sherbimin e parukerisë, sherbimin mjeksor.

RM 2

107

RM 3

RM 4

Nxënësi pritja dhe përcjellja e klientëve me bagazh Përmbajtja: - Mbartja e bagazhit të klientit prej hyrjes deri ne holl te recepcionit - Shoqërimi i klientit në ashensor - Hapja e derës së ashensorit - Hapja e derës së dhomes - Informimi i klientit për funksionimin e dhomës - Ndarja me klientin - Mbartja e bagazhit të klientit nga dhoma në holl të hotelit; - Kujdesja për bagazhin e klientit. - Përkujdesja për shërbimin taksi gjatë largimit. - Mbartja e bagazhit në taksi. - Ndarja me klientin. Nxënësi kryen shërbime të thjeshta për klientin. Përmbajtja: - Marrja e porosisë nga recepsionisti - Blerja e shtypit ditor - Rezervimi i konsumacioneve per sallon - Rezervimi-marrja e biletës per ndeshje futbolli - Marrja e biletës per teater - Marrjen e biletës per kinema. Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli

RM 2

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - bëjë informimin për akomodimin dhe shuajtat kryesore te

KR

108

-

-

dites bëjë informimin per sallonet ku ofrohen sherbimet e pijeve bëjë informimin per sherbimet ndihmese plotesuese(garazhes, larja e rrobave, shitja e suvenireve, lojrat sportive) bëjë informimin për sherbimet e telefonise, sherbimin e kembimit te parave, sherbimin e taksi bëjë informimin për sherbimin e cateringut. bëjë informimin për sherbimin e parukerisë, sherbimin mjeksor

RM 3

IV KR

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - bejë mbartjen bagazhit të klientit prej hyrjes deri ne holl te recepcionit - bejë shoqerimin e klientit në ashensor - hapë derën e ashensorit - hapë derën e dhomes - bëjë informimin e klientit për funksionimin e dhomës - bëjë ndarjen me klientin - bejë mbartjen e bagazhit të klientit nga dhoma në holl të hotelit; - Kujdeset për bagazhin e klientit. - Përkujdeset për shërbimin taksi gjatë largimit. - bejë mbartjen e bagazhit në taksi. - bëjë ndarjen me klientin.

RM 4

IV KR

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - marrë porosinë nga recepsionisti - blerë shtypin ditor - bëjë rezervimin e konsumacioneve per sallon - bëjë rezervimin e marrjen e biletës per ndeshje futbolli - marrë biletën per teater - marrë biletën per kinema

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajtimi I ketij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi I praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte,inforimimit te drejte,percjelljen e kilientit ,plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel,inforimimin e drejte per 109

sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim, sherbimin e klienteve kalimtar,sherbimin ne drekat afariste,sherbimin pritjet solemne,byfe e ftoft,koktej party si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. esuesi ipaktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune, uajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës. jate verësimit te nxensit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Baza materiale e domosdoshme Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik Hotelet e rengut të lartë

110

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE "Punët ndihmese ne katet e hotelit-dhoma"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 12 Një modul praktik që afteson nxënësit për te punuar ne kate, dhoma te hotelit, lavatore 8 kredi (48 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënesi kryen pune ndihmese ne dhoma për një person. Përmbajtja: - Leximi i inventarit të dhomës. - Mirëmbjatja e mobiljeve të dhomës. - Kontrolli i funksionimit të telefonit, internetit. - Pajisja e frigoriferit me inventarin e duhur - Rregullimi i shtratit - Pastrimi dhe pajisja e banjës me inventarin e duhur për një person. - Pastrimi i dekoracioneve të dhomës. - Vendosja dhe pastrimi i luleve - Kontrolli dhe mirëmbajrja e dtitave dhe ndriçuesve - Kontrolli dhe vendosja e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit. Nxënesi kryen pune ndihmese ne dhomat franceze Përmbajtja: - Leximi i inventarit të dhomës franceze. - Mirëmbjatja e mobiljeve të dhomës franceze. - Kontrolli i funksionimit të telefonit, internetit. - Pajisja e frigoriferit me inventarin e duhur - Rregullimi i shtratit - Pastrimi dhe pajisja e banjës me inventarin e duhur - Pastrimi i dekoracioneve të dhomës. - Vendosja dhe pastrimi i luleve - Kontrolli dhe mirëmbajrja e dtitave dhe ndriçuesve - Kontrolli dhe vendosja e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit

RM 2

111

RM 3

RM 4

Nxënesi kryen pune ndihmese në rezidenca. Përmbajtja: - Leximi i inventarit të rezidencës. - Mirëmbjatja e mobiljeve të rezdencës. - Kontrolli i funksionimit të telefonit, internetit. - Pajisja e frigoriferit me inventarin e duhur - Rregullimi i shtratit - Pastrimi dhe pajisja e banjës me inventarin e duhur për një person. - Pastrimi i dekoracioneve të rezidencës. - Vendosja dhe pastrimi i luleve - Kontrolli dhe mirëmbajrja e dritave dhe ndriçuesve - Kontrolli dhe vendosja e fletëve të informacionit dhe kartelave Nxënesi kryen pune ndihmese në apartametenet e hotelit Përmbajtja: - Leximi i inventarit në apartamentet e hotelit. - Mirëmbjatja e mobiljeve të dhomës. - Kontrolli i funksionimit të telefonit, internetit. - Pajisja e frigoriferit me inventarin e duhur - Rregullimi i shtratit - Pastrimi dhe pajisja e banjës me inventarin e duhur për një person. - Pastrimi i dekoracioneve të apartamentit. - Vendosja dhe pastrimi i luleve - Kontrolli dhe mirëmbajrja e dritave dhe ndriçuesve - Kontrolli dhe vendosja e fletëve të informacionit dhe kartela Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet te: - lexojë inventarin e dhomës për një person. - bëjë mirëmbjatjen e mobiljeve të dhomës franceze. - bëjë kontrollin e funksionimit të telefonit, internetit. 112

KR

-

bëjë pajisjen e frigoriferit me inventarin e duhur bëjë rregullimin e shtratit pastrojë dhe pajisë banjën me inventarin e duhur pastrojë dekoracionet e dhomës. vendosë dhe pastrojë lulet bëjë kontrollin dhe mirëmbajtjen e dtitave dhe ndriçuesve bëjë kontrollin dhe vendosjen e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit

RM 2

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - lexojë inventarin e dhomës franceze. - bëjë mirëmbjatjen e mobiljeve të dhomës franceze. - bëjë kontrollin e funksionimit të telefonit, internetit. - bëjë pajisjen e frigoriferit me inventarin e duhur - bëjë rregullimin e shtratit - pastrojë dhe pajisë banjën me inventarin e duhur - pastrojë dekoracionet e dhomës. - vendosë dhe pastrojë lulet - bëjë kontrollin dhe mirëmbajtjen e dtitave dhe ndriçuesve bëjë kontrollin dhe vendosjen e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit

KR

RM 3

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - lexojë inventarin e rezidencës. - bëjë mirëmbjatjen e mobiljeve të rezidencës. - bëjë kontrollin e funksionimit të telefonit, internetit. - bëjë pajisjen e frigoriferit me inventarin e duhur - bëjë rregullimin e shtratit - pastrojë dhe pajisë banjën me inventarin e duhur - pastrojë dekoracionet e dhomës. - vendosë dhe pastrojë lulet - bëjë kontrollin dhe mirëmbajtjen e dtitave dhe ndriçuesve - bëjë kontrollin dhe vendosjen e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit

KR

113

RM 4

IV KR

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - lexojë inventarin e apartamentit të hotelit. - bëjë mirëmbjatjen e mobiljeve të apartamentit të hotelit. - bëjë kontrollin e funksionimit të telefonit, internetit. - bëjë pajisjen e frigoriferit me inventarin e duhur - bëjë rregullimin e shtratit - pastrojë dhe pajisë banjën me inventarin e duhur - pastrojë dekoracionet e dhomës. - vendosë dhe pastrojë lulet - bëjë kontrollin dhe mirëmbajtjen e dtitave dhe ndriçuesve - bëjë kontrollin dhe vendosjen e fletëve të informacionit dhe kartelave të ushqimit

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajnimi I keti moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi I praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte,inforimimit te drejte,percjelljen e kilientit ,plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel,inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune, ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxensit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik Hotelet e rengut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

114

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Punët ndihmese ne depo dhe lavatore te hotelit"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 13 Një modul praktik që afteson nxënësit për organizimin e punës në depon dhe lavanterinë e hotelit. 8 kredi (48 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi kryen pune ndihmese ne lavatoren e hotelit Përmbajtja: - Klasifikimi i petkave - Ndarja dhe numërimi i petkave - Hekurosja - Sistemimi ne vendin e duhur - Pranimi i detergjenteve dhe materialit te higjenes - Pranimi i petkave nga sallonet per sherbim si mbulesa, - mbimbulesa, peceta, mbulesa te veçanta - Evidencimi ne liber barazimi dhe nenshkrimi. - Ngarkimi i petkave të pasterta, te hekurosura dhe te specifikuara sipas madhesise ngjyres dimensionit etj. - Dorëzimi per pastrim i rrobave te klienteve Pranimi me specifikim dhe fatura e rrobave te klienteve Nxënsi punon ne depon doracake te petkave reserve. Përmbajtja: - Njoftimi me dokumentin e pranim- dorrëzimit - Numërimi në depo i petkave - Klasifikimi sipas ngjyres dhe madhesise - Seleksionimi i petkave të dëmtuara - Zëvendësimi me petka të reja - Përgatitja e dokumentiti pranim dorrëzim me shkrim ne mes te krye shtepiakes depoistit dhe nikoqires te katit

RM 2

115

RM 3

Nxënesi kryen pune ndihmese te llondinjerit. Përmbajtja: - Shperndarja e petkave neper kate - Vendosja dhe ndërrimi i petkave - Pastrimi dhe mirembajtja e shkallëve, ashensorëve, holleve, koridoreve - Ndërrimi i mobileve dhe dekorimin neper dhoma te vip te klienteve - Ndrrimi i perdeve neper dhoma te klienteve. Nxënësi punon në depon e sendeve te harruara nga ana e klienteve Përmbajtja: - Paraqitja e sendeve të haruara te kryeshtepiakja. - Vendosja në depo e sendeve të haruara; - Rregjistrimi ne liber, specifikimi me shenime te sakta të të dhënave të klientit dhe dhomës. - Marrja e shenimeve të klientit ne recepcion.

RM 4

Procedura e Vlerësimit

Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - bëjë klasifikimin e petkave - bëjë ndarjen dhe numërimi i petkave - bëjë hekurosjen - bëjë sistemimin ne vendin e duhur - bëjë pranimin e detergjenteve dhe materialit te higjenes - bëjë pranimin e petkave nga sallonet per sherbim si mbulesa, mbimbulesa, peceta, mbulesa te veçanta - bëjë evidencimin ne liber barazimi dhe nenshkrimi. - bëjë ngarkimin e petkave të pasterta, te hekurosura dhe te specifikuara sipas madhesise ngjyres dimensionit etj. - Bëjë dorëzimin per pastrim i rrobave te klienteve - bëjë pranimin me specifikim dhe fatura e rrobave te klienteve 116

KR

RM 2

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - bëjë njoftimin me dokumentin e pranim- dorrëzimit - numërojë në depo i petkave - klasifikojë sipas ngjyres dhe madhesise - seleksionojë i petkave të dëmtuara - zëvendësojë me petka të reja - përgatisë e dokumentiti pranim dorrëzim me shkrim ne mes te krye shtepiakes depoistit dhe nikoqires te katit Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - shperndajë petkat neper kate - vendosë dhe ndërrojë petkat - bëjë pastrimin dhe mirembajtjen e shkallëve, ashensorëve, holleve, koridoreve - bëjë ndërrimin e mobileve dhe dekorimin neper dhoma te vip te klienteve - bëjë ndërrimin e i perdeve neper dhoma te klienteve Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - bëjë paraqitjen e sendeve të haruara te kryeshtepiakja. - vendosë në depo e sendeve të haruara; - bëje rregjistrimin ne liber, specifikimi me shenime te sakta të të dhënave të klientit dhe dhomës. - Marrë shenimet e klientit ne recepcion.

KR

RM 3

IV

KR

RM 4

IV

KR

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajnimi i këtij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi i praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte, inforimimit te drejte, percjelljen e kilientit, plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel, inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne 117

pune,ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxenësit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Baza materiale e domosdoshme Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Hotelet e rangut të lartë

118

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE "Punët ndihmese ne recepcion"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 14 Një modul praktik që i afteson nxënësit për kryerjen e punve ndihmese ne recepsion 8 kredi (48 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi kryen pune ndihmese ne recepcion Përmbajtja: - Pershendetja e klientit - Degjimi i kerkesave të klienteve - Informimi drejt dhe saktë I klientit. - Informon ne lidhje me sherbimet te cilat ofrohen dhe kryhen ne hotel. - Perkujdesja per higjenen ne pullt dhe higjenen personale - Veshja e garderobës së punës me llogon-shenjen. Nxenesi pranon dhe dorrëzimi i çelsave Përmbajtja: - Vëzhgimi i levizjeve të klienteve - Dorrëzimi i çelsit te klienti - Vërertetimi i dokumentit të identifikimit - Pranimi i çelsit nga klienti dhe e vendosja ne boks

RM 2

RM 3

Nxënsi dorrëzon posten klientit Përmbajtja: - Dorrëzimi i postës, porosisë. - Rregjistrimi i postës në librin e rregjistrimit - Firmosja nga klienti - Njofton klientin me telefon për porosi, vizita.

RM 4

Nxënesi zgjon klientët me telefon

119

Përmbajtja: - Marrja e porosisë nga klienti per zgjim - Rregjistrimi i porosisë gjimi i klientit me telefon. - Zgjiimi i klientit në dhomë. - Komunikimi i njoftimit përzgjim - Përshëndetja.

Procedura e Vlerësimit

Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

RM 1

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - pershendesë klientin - bëjë degjimin e kerkesave të klienteve - bëjë informimin drejt dhe saktë I klientit. - bëjë informimin ne lidhje me sherbimet te cilat ofrohen dhe kryhen ne hotel. - Përkujdeset per higjenen ne pullt dhe higjenen personale Veshë garderobën e punës me llogon-shenjen. Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - Vëzhgojë levizjet e klienteve - Dorrëzojë çelsat te klienti - Vërertetojë dokumentin e identifikimit - Pranojë çelsin nga klienti dhe e vendosja ne boks

KR

RM 2

IV

KR

RM 3

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli

120

KR

Nxënësi duhet të: - Dorrëzojë i postës, porosisë. - Rregjistrojë postës në librin e rregjistrimit - Firmosë nga klienti - Njoftojë klientin me telefon për porosi, vizita.

RM 4

IV KR

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - Marrë porosinë nga klienti per zgjim - Rregjistrojë porosinë për zgjim të klientit me telefon. - Zgjiimi i klientit në dhomë. - Komunikimi i njoftimit përzgjim - Përshëndetja.

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajnimi i këtij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi i praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte, inforimimit te drejte, percjelljen e kilientit, plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel, inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune,ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxenësit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Hotelet e rangut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

121

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE "Punët ndihmese ne zyre te rezervimit"

Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 15 Një modul praktikë që i afteson nxënësit për kryer veprime ndihmëse në procesin e punës ne administrate, ne zyren e rezervimeve, pranimin e porosive 8 kredi (48 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi kryen pune ndihmese ne zyren e rezervimeve ne hotel. Përmbajtja: - Njoftimi me organizimin e punës ne zyre - Komunikimi permes telefonit - Komunikimi permes internetit - Komunikimi permes shkresave ne lidhje me rezervimin - Kthimi I pergjigjes ofertuesve duhet tu behet menjeher gjate dites ne te gjitha kushtet si dhe qmimet. - Me pare duhete te shifet plani I rezervimeve-zhurnalin e recepcionit

RM 2

Nxenesi njoftohet per çimimet e akomodimit dhe kalkulimin e tyre Përmbajtja: - Kalkulimi i çmimit per nje person - Kalkulimi i çmimit per dy persona - Kalkulimi i çmimit per grupe - Kalkulimi i çmimit të akomodimit per gjysme pansoin - Kalkulimi i çmimit të akomodimit per pansion te plote - Kalkulimi i çmimit për apartamentit 1,2 apo 3 persona - Kalkulimi i çmimit te residences per 1,2 apo 3 persona

122

Procedura e Vlerësimit

Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit IV Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli

RM 1

KR

Nxënësi duhet të: - bëjë komunikimin permes telefonit - bëjë komunikimin permes internetit - bëjë komunikimin permes shkresave ne lidhje me rezervimin - bëjë kthimin e pergjigjes ofertuesve duhet tu behet menjeher gjate dites ne te gjitha kushtet si dhe qmimet. - shohi planin e rezervimeve-zhurnalin e recepcionit

RM 2

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - bëjë kalkulimin e çmimit per nje person - bëjë kalkulimin e çmimit per dy persona - bëjë kalkulimin e çmimit per grupe - bëjë kalkulimin e çmimit të akomodimit per gjysme pansoin - bëjë kalkulimin e çmimit të akomodimit per pansion te plote - bëjë kalkulimin e çmimit për apartamentit 1,2 apo 3 persona bëjë kalkulimin e çmimit te residences per 1,2 apo 3 persona Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli

KR

RM 3

IV

123

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajnimi i këtij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi i praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte, inforimimit te drejte, percjelljen e kilientit, plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel, inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune,ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxenësit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Hotelet e rangut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

124

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Punët ndihmese ne sektorin e marketingut" Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 16 Një modul praktikë që I afteson nxënësit për rendesine e sektorit te marketingut,per afarizmin e hotelit, me te gjithe sektoret per ofrim dhe sherbim si ato sherbimet kryesore gjithashtu edhe sherbimet plotesuese.Merr pjese ne perpilimin e ofertave me shkrim,per institucione te ndryshme shoqeror dhe shteterore,per kushtet qe I ofron hoteli,per kapacitetet dhe Bënfitin.Merr pjese ne perpilimin e shkresave dhe per agjensit turistike te vendit dhe te jashtme,merr pjese ne perpilimin e ofertave dhe shkeresave per mjetet e informimit si ato elektronike si spote te ndryshme ne të,oferta neper radio si dhe ofertat neper gazetat ditore. 6.5 kerdi (39 orë)

Numri I modulit Qëllimi modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi merr pjese ne formimin e ofertes per grupe te organizuara. Përmbajtja: - Sektori I marketingut duhet te kete te hapur ëeb faqen e internetit per sherbimet te cilat I kryen,kushtet, standardet,kapacitete,si dhe qmimet e ofruara. - Me plasimin e ndonje produkti te ri e paraqet ate ne faqe te internetit. - Si dhe zbritjet eventuale gjate sezonit te pushimit.

RM 2

Nxenesi merr pjese ne perpilimin e ofertave per agjensit turistike vendore dhe te jashtme Përmbajtja: - Sektori I marketingut gjdo here duhet te jete aktiv per promovimin e produketeve te veta qe ju ofrohet klienteve individual - Qe ju ofrohet grupeve te oganizuara si pansion - Gjysem pansion - Pansion I plote - Si dhe sherbime tjera plotesuese - Pastaj edhe zbritjetet eventuale gjate sezonit 125

RM 3

Nxënsi merr pjese ne ofertimin e manifestimeve te ndryshme te festave shteterore Përmbajtja: - Perpilojne oferta joshese me kushte dhe program manifestiv,orkestrues e zbavites te larmishem - Meny te pasur me ushqime te llojllojshme - Pije te ndryshme pa kufi - Sherbim te cilesis se larte - Keto mund te shkruhen ne pankarta dhe te shperndahen neper qytet. - Te transmetohen ne mjetet e inforimimit me shkrim si gazeta ditore,radio,spote televizive,faqe te internetit etj.

RM 4

Nxënesi perpilon oferta per organizimin dhe manifestimin e mbremjeve shoqerore si mbremje mature.semi mature,brucoshiad. Përmbajtja: - Meny te begatshme me qmime te arsyshme - Program te pasur argetues-zbavites sherbim cilesore - Sigurim transporti - Kohe zgjatja e mbremjes - Gratiset e lejuara Nxënësi merr pjese ne perpilimin e ofertave per ahengje familjare si dasma,fejesa,ditelindje. Përmbajtja: - Meny e pasur dhe atraktikve - Pije pa kufi - Sherbim cilesor - Siguri per klientet - Kohe zgjatja e manifestimit - Programi artisitk - Konformiteti - Dekorimi Nxënësi merr pjese ne perpilimin e ofertave per organizimet e drekave protokolare dhe afariste Përmbajtja: - Ofertat e ndryshme per dreka afariste - Oferta per kapacitete e hotelit - Sallonet e konferencave,seminarave, kongreseve - Sherbime tjera plotesuese Produkte te reja qe plasohen si meny te ndryshme atraktive me qimime te ndryshme Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsider126

RM 5

RM 6

Procedura e

Vlerësimit

ohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit IV Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - Njihet me ëeb faqen e internetit - Ofertat te cilat jane te dhena - Sherbimet te cilat ofrohen - Si sherbimet kryesore ashtu edhe ato plotesuese - Qmimet e ofruara dhe komoditeti I te gjitha ketyre sherbimeve - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës paktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh.

RM 1

KR

RM 2

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - Sektori I marketingut gjdo here duhet te jete aktiv per promovimin e produketeve te veta qe ju ofrohet klienteve individual - Qe ju ofrohet grupeve te oganizuara si pansion - Gjysem pansion - Pansion I plote - Si dhe sherbime tjera plotesuese - Pastaj edhe zbritjetet eventuale gjate sezonit - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës paktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh.

KR

127

RM 3

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - Perpilojne oferta joshese me kushte dhe program manifestiv,orkestrues e zbavites te larmishem - Meny te pasur me ushqime te llojllojshme - Pije te ndryshme pa kufi - Sherbim te cilesis se larte - Keto mund te shkruhen ne pankarta dhe te shperndahen neper qytet. - Te transmetohen ne mjetet e inforimimit me shkrim si gazeta ditore,radio,spote televizive,faqe te internetit etj. - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës praktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh. Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - Meny te begatshme me qmime te arsyshme - Program te pasur argetues-zbavites sherbim cilesore - Sigurim transporti - Kohe zgjatja e mbremjes - Gratiset e lejuara - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës - praktike - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh.

KR

RM 4

IV

KR

RM 5

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli

128

KR

Nxënësi duhet të: - Meny e pasur dhe atraktikve - Pije pa kufi - Sherbim cilesor - Siguri per klientet - Kohe zgjatja e manifestimit - Programi artisitk - Konformiteti - Dekorimi - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës paktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës - me bexh.

RM 6

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli KR Nxënësi duhet të: - Ofertat e ndryshme per dreka afariste - Oferta per kapacitete e hotelit - Sallonet e konferencave,seminarave, kongreseve - Sherbime tjera plotesuese - Produkte te reja qe plasohen si meny te ndryshme - atraktive me qmime te arsyshme. - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës - praktike - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës - me bexh.

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Trajnimi i këtij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi i praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte, inforimimit te drejte, percjelljen e kilientit, plotesimin e kerkesave te tij 129

per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel, inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune,ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxenësit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Baza materiale e domosdoshme Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Hotelet e rangut të lartë

130

PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKES PROFESIONALE

"Punët ndihmese ne sektorin e taksi sherbimit dhe keteringut" Lëmia: Profili: Niveli: Klasa: Hoteleri Asistent turistik I 11 17 Një modul praktikë që I afteson nxënësit të kryer njoftime në sektorin e taksi sherbimit dhe kejteringut 6 kerdi (36 orë)

Numri i modulit Qëllimi i modulit

Kohezgjateja e modulit Rezultatet e te mësuarit (RM) dhe përmbajteja

RM 1

Nxënësi planifikon punët ne sektorin e taksi sherbimit Përmbajtja: - Punet dhe detyrat e shefit te sherbimit - Punet dhe detyrat e vozitesit - Mirembajtja e vetures - Garderoba e punës - Oraret e sherbimit - Faturat e vertetuara - Marrja e porosive - Dhenja e urdheresave

RM 2

Nxenesi organizon transportimin e grupeve te klienteve nga aeroporti deri ne hotel Përmbajtja: - Sektori I taksi sherbimit bashkepunon me sektorin e rezervimit,recepcionit dhe marketingut - Ku nvaret prej numrit te klienteve dhe marrveshjes - Gjithsesi duhet ti permbahemi marrveshjes - Per grupe te vogla organizohen makina luksoze - Per grupe me te medha mini bus - Per grupe me te medha autobus - Keta duhet te jena te sakte - Te arrijne ne kohe si dhe sigurojne transport komforn me mjete te perpsosura me pajisje si klimatizim

RM 3

Nxënsi organizon pranimin e porosive per transportimin e klieteve deri ne aeroport apo gjetiu sipas marrveshjes.

131

Përmbajtja: - Per grupe te medha pra transportimi behet me autobus conform - Per klientet individual me vetura luksoze - Gjithashtu duhet perkujdesur edhe bagazhin - Gjithsesi duhet ti permbahen marrveshjes dhe kohes - Mejtet e udhetimit duhet te jene te pajisura me kondicoiner dhe konfore

RM 4

Nxënesi merr porosinë për ushqimin paketë/ katering Përmbajtja: - Marrja e porosisë për ekskursion. - Marrja e porosisë për piknik - Marrja e porosisë për katering - Transportimi i porosisë në mjetin e udhëtimit Realzimi I pranueshëm I modulit do të konsiderohet arritja e kënaqeshme e të gjitha kritereve të realizimit të spetifikuara për çdo rezultat të të mësuarit, më poshtë jepën shkurtesat që do të përdoren RM Rezultatet e të mësuarit IV Instrumentet e vlerësimit KR Kriteret e realizimit

Procedura e Vlerësimit

RM 1

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli Nxënësi duhet të: - Njihet per detyrat qe I kryen ne sektorin e taksi sherbimit - Te dijen per rendesine e tij,per saktesine,sjelljen e mir dhe te kulturar me kliente - Ti permbahen kontrates dhe marrveshjes - Ti permbahen orarit te punës - Perkujdesen per mirembajtjen e vetures, higjenes. - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës paktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh. Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listëkontrolli "

KR

RM 2

IV

132

KR

Nxënësi duhet të: - Sektori I taksi sherbimit bashkepunon me sektorin e rezervimit,recepcionit dhe marketingut - Ku nvaret prej numrit te klienteve dhe marrveshjes - Gjithsesi duhet ti permbahemi marrveshjes - Per grupe te vogla organizohen makina luksoze - Per grupe me te medha mini bus - Per grupe me te medha autobus - Keta duhet te jena te sakte - Te arrijne ne kohe si dhe sigurojne transport komforn me mjete te perpsosura me pajisje si klimatizim - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës paktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh.

RM 3

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli Nxënësi duhet të: - Per grupe te medha pra transportimi behet me autobus conform - Per klientet individual me vetura luksoze - Gjithashtu duhet perkujdesur edhe bagazhin - Gjithsesi duhet ti permbahen marrveshjes dhe kohes - Mejtet e udhetimit duhet te jene te pajisura me kondicoiner dhe konfore - Te gjitha keto te regjistrohen ne ditar te punës praktike. - Përkujdeset per pamjen e tij te jashtme - Përkujdeset per higjenen ne vendin e punës - Ruan sekretet afariste dhe sekretet e klienteve - E udheheq ditarin e punës praktike. - Gjate orarit te pune e barte garderoben e punës me bexh.

KR

RM 4

IV

Pyetje-përgjigje me gojë, vëzhgim i demostrimit praktik me listë-kontrolli

KR

Nxënësi duhet të: - Marrë porosinë për ekskursion. - Marrë porosinë për piknik 133

Metodat e rekomanduara të mësuarit

Marrë porosinë për katering Bëjë transportimin e porosisë në mjetin e udhëtimit

Trajnimi i këtij moduli duhet te behet ne hotelet e rangjeve te larta.Gjate trajnimit te modulit,Mësuesi i praktikes duhet te perdore sa me shume te jete e mundur dhe demonstrim konkret te komunikimit te drejte, inforimimit te drejte, percjelljen e kilientit, plotesimin e kerkesave te tij per kryerjen e sherbimeve Brenda ne hotel, inforimimin e drejte per sherbimet te cilat ofrohen si dhe percjelljen dhe bartjen e bagazhit deri ne dhome. Nxenesi duhet te angazhohet me vezhgim dhe diskutim ne lidhje me pregaditjen dhe vleren e inventarit dhe paisjeve per sherbim si dhe sherbimin ne dhoma dhe apartamente te hotelit si dhe sherbimin e pijeve. Mësuesi i paktikes duhet te mbykqyr rregullat e mbrojtjes ne pune,ruajtjes se mjedisit dhe mirembajtjen e veglave dhe paisjeve te punës.Gjate vlerësimit te nxenësit duhet te synohet demonstrim praktik te njohurive dhe koncepteve te fituara. Për realizimin e ketijë moduli është e domosdoshme të sigurohen mjediset e përshtateshme me paime dhe inenatar bashkohorë - Klasa për mësim kabinetik - Hotelet e rangut të lartë

Baza materiale e domosdoshme

134

Përpilimi i këtij planprogrami është mbështetur nga Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Projekti: ,,Ripërtëritja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë" dhe është financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.

Information

Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë

135 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

86132