Read Microsoft Word - INFORMATOR 2010.doc text version

INFORMATOR

o uslovima upisa i studiranja na integrisanim akademskim studijama MEDICINE, STOMATOLOGIJE, FARMACIJE i osnovnim strukovnim studijama

Nis, 2010.

IZDAVAC Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu ZA IZDAVACA Prof. dr Milan Visnji GLAVNI UREDNICI Prof. dr Dusica Pavlovi Prof. dr Dobrila Stankovi - orevi UREDNIK Prof. dr Stevo Najman REDAKTORI

Hemija: Prof. dr Goran Nikoli, doc. dr Mirjana Abramovi, doc. dr Natasa Truti Biologija: Prof. dr Stevo Najman, prof. dr Jelena Zivanov-Curlis Matematika: Prof. dr Jelena Manojlovi, prof. dr Dragan orevi, doc. dr Dragana Cvetkovi Anatomija i fiziologija: Prof. dr Svetlana Anti, prof. dr Milkica Nesi, prof. dr Stevo Najman

TEHNICKA PRIPREMA Snezana Milosevi STAMPA Punta, Nis

Sadrzaj OSNIVANJE I RAZVOJ MEDICINSKOG FAKULTETA NASTAVNI PLANOVI STUDIJA Plan nastave integrisanih akademskih studija medicine Plan nastave integrisanih akademskih studija stomatologije Plan nastave integrisanih akademskih studija farmacije Plan nastave osnovnih strukovnih studija - strukovna med. sestra Plan nastave osnovnih strukovnih studija - strukovni zubni proteticar Plan nastave osnovnih strukovnih studija - oralni higijenicar Plan nastave osnovnih strukovnih studija - strukovni sanitarnoekoloski inzenjer PRIJEMNI ISPIT Uslovi za konkurisanje Prijem dokumenata Polaganje prijemnog ispita Ocenjivanje zadataka Izbor kandidata STUDIJE Vrste studija Oblici nastave Obim studija Ocenjivanje Ispitni rokovi i nacin polaganja ispita Posledice nepolozenog ispita Prigovor na ocenu Upis na narednu godinu studija Zavrsni rad STATUS STUDENTA Status budzetnog studenta Status samofinansirajueg studenta Gostujui studenti Student koji ostvaruje deo studijskog programa na drugoj visokoskolskoj ustanovi 9 10 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24 25 27 27 29 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35

PRAVA I OBAVEZE STUDENTA Pohaanje nastave Mirovanje prava i obaveza studenta Individualizacija studija i posebne potrebe studenta Prelazak sa drugih fakulteta Prestanak statusa studenta PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA Biologija Hemija Matematika Anatomija i fiziologija TESTOVI IZ PRETHODNIH GODINA Biologija Hemija Anatomija i fiziologija Matematika

37 37 38 38 39 39 41 41 45 48 49 53 53 131 209 263

Postovani maturanti, Izbor i upis fakulteta su za vas prvo kljucno zivotno pitanje s kojim se sreete u godinama punoletstva. Uz neizvesnost ishoda prijemnog ispita upisnu «groznicu« cesto pojacava mnostvo drugih nepoznanica i oskudna informisanost. Ovaj Informator je pokusaj Medicinskog fakulteta u Nisu da javnosti stavi na uvid neke od vaznih informacija vezanih za upis na ovaj Fakultet i njegov rad. Ovde nisu prisutne informacije za koje je odgovorno Ministarstvo prosvete, ali e one biti dostupne iz sredstava javnog informisanja i teksta konkursa. Testovi sa prethodnih prijemnih ispita bie vam dobra orijentacija u tome kako mogu izgledati test pitanja na prijemnom ispitu. Meutim, svi raspolozivi testovi predstavljaju samo pomono sredstvo u pripremi prijemnog ispita i nikako ne mogu biti zamena za ucenje iz udzbenika. Za dobru pripremu prijemnog ispita potrebno je savladati gradivo iz odgovarajuih udzbenika za gimnazije prirodno-matematickog smera i za medicinske skole. Zelimo vam da sto lakse ucinite prvi korak, uspesno polozite prijemni ispit i postanete studenti Medicinskog fakulteta u Nisu. Medicinski fakultet ove skolske godine upisuje jos jednu generaciju studenata integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije, farmacije i osnovnih strukovnih studija za sticanje strucnog naziva strukovna medicinska sestra/tehnicar. Nakon zavrsenog procesa akreditacije studenti e moi da upisu i druge studijske programe osnovnih strukovnih studija (strukovni zubni proteticar, oralni higijenicar i strukovni sanitarno-ekoloski inzenjer). Informaciju o upisu na nove studijske programe studenti mogu nai na web sajtu fakultetawww.medfak.ni.ac.rs i u konkursu koji objavljuje Medicinski fakultet. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije nasa zemlja se obavezala da do 2010. godine uspostavi preduslove za ulazak u zajednicki evropski prostor visokog obrazovanja. Svojim novim programima za dodiplomske studije Medicinski fakultet je promovisao ucenje usmereno na studenta, integrisanu i interaktivnu nastavu, kontinuirano ocenjivanje. Visoka profesionalnost, odgovornost, temeljnost i posveenost poslu bie prioritet i krajnji cilj Vaseg skolovanja. Jedan od osnovnih principa Bolonjske deklaracije i evropskog pristupa visokom obrazovanju je Evropski sistem prenosa bodova (ESPB ili ECTS).

Evropski sistem prenosa bodova - ESPB ESPB je sistem koji obezbeuje realnu procenu radnog angazovanja studenata koje je neophodno za savladavanje predmeta u celini, svih predmeta u semestru tj. akademskoj godini, odnosno celokupnih studija. Sistem je zasnovan na bodovima koji izrazavaju optereenje studenata u savladavanju odreenog programa studija (60 bodova za akademsku godinu, 30 za semestar). Svaki predmet nosi odreeni broj bodova, a student ispunjavanjem obaveza na predmetu, pripremom i polaganjem ispita, u okviru studijskog programa koji je upisao, sakuplja bodove (akumulacija bodova). Student moze da sakuplja bodove i na nematicnoj instituciji koji se potom prenose i priznaju na njegovoj maticnoj instituciji (prenos bodova). Primena sistema ESPB u Univerzitetskoj praksi doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja. U okviru predmeta bodovi se preraspodeljuju u odnosu na ukupno angazovanje studenta koje se odnosi na aktivnu nastavu (predavanja, vezbe, seminari i dr.), samostalni rad, terenski rad, ucenje u biblioteci ili kod kue, pripremu ispita i kolokvijuma. Bodovi predstavljaju meru ukupno ulozenog rada studenta u savladavanju predvienog gradiva i dodeljuju se studentu nakon uspesno polozenog ispita tj. okoncanja odreenog dela studijskog programa. Vrednost jednog boda iznosi 27 sati rada studenta. Bodovi nisu ocene, niti ih zamenjuju. Celokupne sestogodisnje studije medicine nose 360 bodova, petogodisnje studije stomatologije i farmacije 300, a trogodisnje studije zdravstvene nege 180 bodova. Status studenta (budzet ili samofinansiranje) Obaveza studenata finansiranih iz budzeta je da u toku jedne skolske godine u okviru upisanog studijskog programa ostvare 60 ESPB bodova. Polozeni ispit je uslov da se stekne potreban broj bodova koje nosi odgovarajui predmet u studijskom programu. Ukoliko student ne ispuni ovu obavezu (ne ostvari 60 ESPB), nastavlja studije kao samofinansirajui. No, da bi uopste upisao sledeu godinu studija u statusu samofinansirajueg studenta, mora ostvariti najmanje 37 ESPB bodova u toku skolske godine. Ukoliko student koji se sam finansira ostvari u toku godine 60 ESPB bodova, moze nastaviti studije na teret budzeta uz ispunjenje dodatnih kriterijuma koje propisuje Fakultet, jer se broj studenata finansiranih iz budzeta moze poveati najvise 20% od broja studenata koji su u tom statusu upisani prethodne godine.

Ocenjivanje i napredovanje studenta U toku predispitnih obaveza u semestru tj. godini vrsi se kontinuirana provera znanja (ocenjuje se prisustvo i aktivnost na teorijskoj i prakticnoj nastavi, rezultati na vezbama, seminarima, testu, kolokvijumu), a konacna ocena se utvruje na ispitu. U toku ovih aktivnosti student ostvaruje poene na osnovu kojih formira konacnu ocenu. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student moze ostvariti najvise 100 poena (numericki jednako oceni 10). Ostvareni poeni u toku predispitnih obaveza priznaju se sve dok se uspesno ne polozi zavrsni ispit u istoj skolskoj godini. Student je pao na ispitu ukoliko nakon zavrsnog ispita ostvari manje od 55 poena. Student moze da polaze ispit iz jednog predmeta navise tri puta u toku skolske godine. Standardi zahtevaju da se studenti ocenjuju na osnovu javno publikovanih kriterijuma i procedura koje se stalno primenjuju. Svaki predmet je u obavezi da studente upozna sa kriterijumima formiranja konacne ocene i da ih se dosledno pridrzava. Dragi studenti, ubeeni smo da e ova generacija studenata na osnovu postignutog znanja u prethodnom obrazovanju i pokazanih rezultata na prijemnom ispitu biti spremna da ostvari postavljene ciljeve i uspesno zavrsi studije. Na tom putu pokusajte da negujete postenje, odgovornost, kolegijalnost i pre svega ljubav i razumevanje za pacijenta. Zelimo Vam puno uspeha.

Kolegijum Dekanata Medicinskog fakulteta u Nisu

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

1. OSNIVANJE I RAZVOJ MEDICINSKOG FAKULTETA

Medicinski fakultet u Nisu osnovan je 1960. godine. Od osnivanja pa do oktobra 2009. godine na fakultetu je diplomiralo 9009 studenata, od toga 746 stranih drzavljana. U toku 2008/09. skolske godine diplomiralo je 247 studenta medicine, 95 studenata stomatologije, 54 studenta farmacije i 44 studenta osnovnih strukovnih studija. Odbranjene su 694 magistarske teze i 548 doktorskih disertacija. Prethodne skolske godine na Medicinskom fakultetu u Nisu u nastavi je bilo angazovano 82 redovna profesora, 79 vanrednih profesora, 76 docenta, 93 asistenta, 8 asistenta pripravnika i 29 strucnih saradnika. Medicinski fakultet poseduje jednu od najbolje opremljenih strucnih biblioteka u zemlji, sa fondom od preko 13424 knjiga i 678 naslova casopisa, studija i drugih publikacija, kako na nasem tako i na stranim jezicima. Fakultet ima razvijenu izdavacku delatnost, tako da u skladu sa planom i programom obrazovanja izdaje udzbenike, prirucnike, monografije i drugu prirucnu literaturu. Na Fakultetu se izdaju i tri periodicna strucno-naucna casopisa. Medicinski fakultet cini velike napore na ocuvanju i unapreenju drustvenog standarda studenata kroz osavremenjivanje i opremanje prostora za izvoenje nastave (amfiteatri, sale, laboratorijske vezbaonice, oprema za rad studenata na klinikama). Nabavljena su najsavremenija multimedijalna ucila za nastavu (kompjuterski interaktivni medicinski programi i video bim projektori). Plan i program osnovnih studija je savremen, u velikoj meri usaglasen sa programima medicinskih i stomatoloskih fakulteta Evropske zajednice. Program studija je potpuno pokriven osnovnim i pomonim udzbenicima, praktikumima, atlasima, sto uz obavezna predavanja i vezbe stvara dobre preduslove za uspesno studiranje. Kao visokoskolska, obrazovna i naucna ustanova, Medicinski fakultet upisuje studente na integrisane akademske studije medicine, integrisane akademske studije stomatologije, integrisane akademske studije farmacije i osnovne strukovne studije. U tabelama koje slede dati su nazivi predmeta po godinama i broj casova teorijske i prakticne nastave za sva 4 studijska programa.

-9-

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2. NASTAVNI PLANOVI STUDIJA

2.1. Plan nastave integrisanih akademskih studija MEDICINE

R. br. I II III IV V VI UKUPNO godina godina godina godina godina godina P P P P P P P P P P P P P 1. Molekularna i hum. genetika 3+2 45+30=75 2. Med. statistika i informatika 2+2 30+30=60 3. Anatomija 4+4 5+5 135+135=270 4. Histologija i embriologija 3+3 3+3 90+90=180 5. Fizicko vaspitanje * 0+2 0+2 0+2 0+2 0+120=120 6. Med. etika i med. sociologija 2+0 30+0=30 7. Uvod u klinicku praksu 1+1 15+15=30 8. Izborni predmet 2+0 30+0=30 9. Izborni predmet 1+1 15+15=30 10. Fiziologija 4+4 5+4 135+120=255 11. Engleski jezik u medicini 2+0 2+0 60+0=60 12. Biohemija 4+3 3+3 105+90=195 13. Mikrobiologija 2+2 2+2 60+60=120 14. Osnovi imunologije 2+1 30+15=45 15. Osnovi klinicke prakse 2+2 30+30=60 16. Patologija 4+4 4+4 120+120=240 17. Patofiziologija 3+3 2+3 75+90=165 18. Farmakologija sa toksikolog. 3+2 2+2 75+60=135 19. Interna medicina I 3+4 3+4 90+120=210 20. Izborni predmet 2+1 30+15=45 21. Strucna praksa 95 22. Infektivne bolesti 3+4 45+60=105 23. Epidemiologija 2+2 30+30=60 24. Radiologija 2+2 30+30=60 25. Klinicka biohemija 1+1 15+15=30 26. Interna medicina II 2+4 4+6 90+150=240 27. Izborni predmet 2+2 30+30=60 28. Izborni predmet 2+2 30+30=60 29. Psihijatrija sa medicinskom 3+4 45+60=105 psihologijom 30. Dermatovenerologija 2+3 30+45=75 31. Nuklearna medicina 1+1 15+15=30 32. Strucna praksa 95 33. Neurologija 2+4 30+60=90 34. Socijalna medicina 1+2 15+30=45 35. Higijena sa med. ekologijom 2+2 30+30=60 36. Pedijatrija 2+4 2+4 60+120=180 37. Ginekologija sa akuserstvom 2+4 2+4 60+120=180 38. Hirurgija I 3+5 3+5 90+150=240 39. Medicina rada 1+1 15+15=30 40. Fizikalna med. i rehabilitacija 1+2 15+30=45 41. Izborni predmet 1+2 15+30=45 42. Strucna praksa 240 43. Oftalmologija 3+2 45+30=75 Naziv predmeta ESPB 8 5 24 14 / 3 3 3 2 20 5 15 10 3 5 17 12 9 12 4 6 7 4 4 2 15 4 4 7 5 2 6 5 2 5 9 9 12 2 2 2 12 5 I 8 5 9 5 / 0 0 0 2 9 2 8 5 3 0 9 6 6 6 0 7 4 4 2 7 4 0 0 0 0 5 2 5 6 6 6 0 0 0 5 II 0 0 15 9 / 3 3 3 0 11 3 7 5 0 5 8 6 3 6 4 0 0 0 0 9 0 4 7 5 2 0 0 0 3 3 6 2 2 2 0

- 10 -

Medicinski fakultet Nis

R. br. Naziv predmeta

Informator 2010

I II III IV V VI UKUPNO ESPB godina godina godina godina godina godina P P P P P P P P P P P P P I 3+5 45+75=120 7 7 2+2 30+30=60 4 4 1+1 15+15=30 2 2 1+1 15+15=30 2 2 2+2 30+30=60 4 4 1+2 15+30=45 3 3 3+2 45+30=75 5 5 0+30 0+450=450 20 0 0+10 0+150=150 8 0 180 195 195 240 195 195 180 180 180 150 240 0 2130 165 135 150 180 195 210 225 240 315 270 255 600 2940 345 330 345 420 390 405 405 420 495 420 495 600 5070 95 95 240 430 675 765 890 920 1155 1095 5500 360

44. Hirurgija II 45. Otorinolaringologija 46. Maksilofacijalna hirurgija 47. Osnovi klinicke onkologije 48. Urgentna medicina 49. Porodicna medicina 50. Sudska medicina 51. Klinicka prakticna nastava 52. Diplomski rad

II 0 0 0 0 0 0 0 20 8

T P Svega Strucna praksa UKUPNO

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

Lista izbornih predmeta

Red. broj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Sifra predmeta

8.a 8.b 8.v 9.a 9.b 9.v 9.g 20.a 20.b 20.v 20.g 27.a 27.b 27.v 28.a 28.b 28.v 28.g 28.d 41.a 41.b 41.v 41.g 41.d 41. 41.e 41.z 52.

Naziv predmeta

Prva pomo Engleski jezik Hemija u medicini I Biologija elije Fizika medicinske dijagnostike Uvod u naucnoistrazivacki rad Hemija u medicini II Klinicka mikrobiologija Medicinska genetika Neuronauke Homeostaza voda i elektrolita Patofiziologija ishrane i psiho. sprem. sportista Fiziologija napora Osnovi histoloskih tehnika u biomedicini Klinicka anatomija Klinicka patofiziologija Klinicka farmakologija Klinicka imunologija Stetni efekti lekova Anesteziologija sa reanimatologijom Dijetetika Klinicka embriologija Klinicka patologija Lekovi i trudnoa Neonatologija Gerijatrija Tropske infektivne bolesti Diplomski rad

Semestar

ESPB ESPB za predmet II 3 3 II 3 II 3 III 2 III 2 2 III 2 III 2 VI 4 VI 4 4 VI 4 VI 4 VII 4 VII 4 4 VII 4 VIII 4 VIII 4 4 VIII 4 VIII 4 VIII 4 X 2 X 2 X 2 X 2 2 X 2 X 2 X 2 X 2 XII 8 8 Ukupno ESPB 27

- 11 -

Medicinski fakultet Nis

2.2. Plan nastave integrisanih akademskih studija STOMATOLOGIJE

R. br. 1. Naziv predmeta I II III IV V Seminari godina godina godina godina godina T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P Sem.Cas.

Informator 2010

UKUPNO T P 30+0=30 45+30=75 15+30=45 105+105=210 0+105=105 60+60=120 45+30=75 30+30=60 45+30=75 60+0=60 30+30=60 45+30=75 30+30=60 60+60=120 30+30=60 60+30=90 45+30=75

ESPB 3 8 4 16 / 9 8 6 6 5 4 6 4 I II 3 0 8 0 4 0 9 / 4 0 0 0 2 7 / 5 8 6 6 3

Medicinska etika i medicinska 2+0 sociologija 2. Molekularna i humana gene3+2 tika 3. Medicinska statistika i infor1+2 matika 4. Anatomija 3+3 4+4 5. Fizicko vaspitanje* 0+2 0+2 0+2 0+1 6. Histologija i embriologija 2+2 2+2 7. Biohemija 3+2 8. Izborni predmet (sem II) 2+0 9. Fiziologija I 3+2 10.Engleski jezik u stomatologiji 2+0 2+0 11.Socijalna medicina sa 2+2 epidemiologijom i higijenom 12.Fiziologija II 3+2 13.Mikrobiologija i imunologija 2+2 14.Stomatoloska protetika 2+5 2+6 pretklinika 15.Patologija 2+2 2+2 16.Izborni predmet (sem III) 2+2 17.Patofiziologija 4+2 18.Farmakologija sa 2+1 1+1 toksikologijom 19.Bolesti zuba pretklinika 2+4 1+3 20.Dermatovenerologija 1+1 21.Neurologija i psihijatrija sa 2+1 medicinskom psihologijom 22.Izborni predmet (sem VI) 2+2 23.Interna medicina (pedijatrija, 4+3 4+4 infektivne bolesti, fizikalna medicina i rehabilitacija) 24.Hirurgija (ginekologija sa 2+2 3+3 akuserstvom, oftalmologija) 25.Otorinolaringologija 1+1 26.Radiologija 2+1 27.Izborni predmet (sem VII) 2+2 28.Oralna hirurgija 2+4 2+4 29.Oralna medicina 1+2 1+2 30.Preventivna stomatologija 1+2 31.Izborni predmet (sem VIII) 2+2 32.Gnatologija 1+1 33.Stom. protetika klinika I 2+5 1+3 34.Bolesti zuba klinika I 1+6 1+5 35.Stom. protetika klinika II 1+4 1+4 36.Bolesti zuba klinika II 1+6 1+6 37.Izborni predmet (sem IX) 2+2 38.Ortopedija vilica 2+3 2+3

II 0+2

4 0 6 0 4 0

IV 0+1 60+165+15=240 18 9 9 9 5 4 7 7 0 7 0 7 6 4 2

V 0+1 45+105+15=165 10 6 4 15+15=30 2 2 0 30+15=45 30+30=60 3 6 3 0 0 6

V 0+1 120+105+15=240 16 8 8 75+75=150 15+15=30 30+15+15=60 30+30=60 VII 0+1 60+120+15=195 VII 0+1 30+60+15=105 VIII 0+1 15+30+15=60 30+30=60 15+15=30 45+120=165 30+165=195 30+120=150 30+180=210 30+30=60 60+90=150 VI 0+1 10 4 6 2 5 7 11 9 4 7 2 9 11 5 8 7 7 0 0 7 6 4 0 0 0 5 6 3 4 7 4 2 5 0 5 5 4 7 2 4 5 2 4 0 3

- 12 -

Medicinski fakultet Nis

R. br. Naziv predmeta I II III IV V Seminari godina godina godina godina godina T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P Sem.Cas. 2+3 1+3 1+3 2+3 1+2 2+3 2+2 2+1 0+10 165 210 225 150 195 210 120 135 135 195 0 135 150 255 150 180 225 285 285 330 525 135 300 360 450 300 375 435 405 420 465 720 135 660 750 810 825 1185 135

Informator 2010

UKUPNO T P 45+90=135 45+90=135 45+75=120 30+30=60 30+15=45 0+150=150 1740 2625 4365 4365 ESPB 6 6 5 7 2 7 I 3 3 2 0 0 0 II 3 3 3 7 2 7

39.Parodontologija 40.Decja stomatologija 41.Maksilofacijalna hirurgija 42.Izborni predmet (sem X) 43.Sudska medicina 44.Diplomski rad T P Svega: UKUPNO

300

* * Fakultativna nastava--broj casova nije prikazan u ukupnom zbiruzbiru Fakultativna nastava broj casova nije prikazan u ukupnom

Lista izbornih predmeta

Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sifra predmeta 8.a 8.b 8.v 16.a 16.b 16.v 22.a 22.b 27.a 27.b 31.a 31.b 31.v 37.a 37.b 37.v 37.g 42.a 42.b 42.v 44. Naziv predmeta Engleski jezik Prva pomo Hemija u stomatologiji Medicinska genetika Uvod u naucnoistrazivacki rad Fizicke metode u stomatologiji Osnovi imunologije Stomatoloski materijali Urgentna stomatologija Menadzment u zdravstvu Bolesti rizika u stomatoloskoj praksi Pretklinicka endodoncija Implantologija Laseroterapija u stomatologiji Povrede zuba kod dece Rad sa hendikepiranom decom Dentalna antropologija Parodontalna hirurgija Ortodontsko-hirurska terapija malokluzija Fiksna protetika Diplomski rad Semestar II II II III III III VI VI VII VII VIII VIII VIII IX IX IX IX X X X X ESPB za predmet 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ukupno ESPB 7 ESPB 6 7 6 7

7

7 7 54

- 13 -

Medicinski fakultet Nis

2.3. Plan nastave integrisanih akademskih studija FARMACIJE

Naziv predmeta 1. Engleski jezik 2. Farmaceutska etika i sociologija 3. Matematika 4. Fizika 5. Biologija sa humanom genetikom 6. Opsta hemija sa stehiometrijom 7. Anatomija 8. Histologija 9. Botanika 10. Neorganska hemija 11. Fizicka hemija 12. Analiticka hemija I 13. Organska hemija I 14. Analiticka hemija II 15. Organska hemija II 16. Instrumentalne metode hemijske analize 17. Opsta biohemija 18. Fiziologija 19. Farmaceutka hemija I 20. Mikrobiologija i osnovi imunologije 21. Farmaceutska imunologija 22. Bromatologija 23. Farmakognozija I 24. Farmaceut. hemija II 25. Famakognozija II 26. Patofiziologija 27. Izborni predmet 28. Farmakologija 29. Farmaceut. hemija III 30. Farma. tehnologija I 31. Statistika u farmaciji 32. Izborni predmet 33. Analitika lekova 34. Medicinska biohemija 35. Dijetetika 36. Farma. tehnologija II 37. Farmakoterapija 38. Fitoterapija 39. Farmakokinetika 40. Kozmetologija 41. Izborni predmet 42. Toksikologija sa anal. I godina TP TP 2+0 2+0 2+2 3+2 3+2 4+3 2+1 1+1 3+3 2+0 3+1 2+3 4+1 3+5 4+3 3+3 3+1 2+1 3+2 3+0 3+3 2+2 3+3 2+3 4+5 3+3 5+3 1+0 3+1 4+2 4+4 3+7 1+1 2+0 4+4 4+4 2+2 2+2 3+3 3+2 3+2 2+2 3+3 1+2 2+0 4+4 II godina TP TP III godina TP TP IV godina TP TP V godina T P T P

Informator 2010

UKUPNO T P 30+0=30 30+0=30 30+30=60 45+30=75 45+30=75 60+45=105 30+15=45 15+15=30 45+45=90 30+0=30 45+15=60 30+45=75 60+15=75 45+75=120 60+45=105 45+45=90 45+15=60 75+45=120 45+0=45 45+45=90 30+30=60 45+45=90 30+45=75 60+75=135 45+45=90 75+45=120 15+0=15 105+45=150 60+60=120 45+105=150 15+15=30 30+0=30 60+60=120 60+60=120 30+30=60 75+75=150 90+60=150 30+30=60 45+45=90 15+30=45 30+0=30 60+60=120 2 3 4 5 5 8 3 3 7 3 5 6 6 8 8 6 5 8 4 6 4 6 5 9 6 9 2 11 8 10 2 3 8 8 5 10 10 5 7 4 3 9

ESPB I 2 3 4 5 5 8 3 0 0 0 0 0 0 8 8 6 5 3 0 0 0 0 0 9 6 9 2 4 0 0 0 0 8 8 5 4 5 0 0 0 0 9 II 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 5 6 6 0 0 0 0 5 4 6 4 6 5 0 0 0 0 7 8 10 2 3 0 0 0 6 5 5 7 4 3 0

- 14 -

Medicinski fakultet Nis

Naziv predmeta 43. Biofarmacija 44. Osnovi industrijske farmacije 45. Klinicka farmacija 46. Izborni predmet 47. Osnovi farmaceutskog menadzmenta 48. Organizacija zdravstvene delatnosti 49. Osnovi farmaceutske biotehnologije 50. Farmaceutska praksa 51. Farmakoepidemiolog. 52. Diplomski rad T P Svega: UKUPNO I godina TP TP II godina TP TP III godina TP TP IV godina TP TP V godina T P T P 1+2 3+3 3+3 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 1+1 0+10 0+10 195 135 195 225 390 360 750

Informator 2010

UKUPNO T P 15+30=45 45+45=90 45+45=90 30+15=45 30+15=45 30+15=45 30+15=45 30+15=45 15+15=30 0+150=150 2175 1875 4050 4050 3 7 7 4 4 4 4 4 3 11 ESPB I 3 7 7 4 0 0 0 0 0 11 II 0 0 0 0 4 4 4 4 3 0

270 225 150 135 420 360 780

225 240 195 195 420 435 855

240 210 180 210 420 420 840

225 210 210 180 435 390 825

300

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

Lista izbornih predmeta

Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Sifra predmeta 27.a 27.b 27.v 27.g 32.a 32. b 32. v 32. g 41.a 41.b 41.v 41.g 41.d 46.a 46.b 46.v 46.g 52 Naziv predmeta Radiofarmacija Hemija bioelemenata Hemija heterociklusa Koloidna hemija Engleski jezik u farmaciji Informatika Uvod u naucno-istrazivacki rad Vestina komunikacije Analiza fenolnih jedinjenja u prirodnim proizvodima Lekoviti prirodni proizvodi Voda u farmaciji Interakcija lekovitog bilja i zivotne sredine Ambalazni materijali u farmaciji Lekovi i trudnoa Stetni efekti lekova Uvod u klinicku medicinu Farmakoterapija kardiovaskularnih bolesti Diplomski rad Semestar V V V V VI VI VI VI VIII VIII VIII VIII VIII IX IX IX IX IX ESPB za predmet 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 11 Ukupno ESPB 11 23 3 ESPB

2

3

4

- 15 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2.4. Plan nastave osnovnih strukovnih studija - STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/ TEHNICAR

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Naziv predmeta I godina T P T P II godina T P T P III godina T P T P UKUPNO T P 60+60=120 30+0=30 30+0=30 30+45=75 15+30=45 30+(15+15)=60 30+30=60 45+45=90 30+30=60 60+(15+30)=105 45+(30+30)=105 0+60=60 30+(15+15)=60 15+(30+30)=75 30+(30+30)=90 15+30=45 60+75=135 15+30=45 30+30=60 30+(15+15)=60 45+(30+45)=120 30+45=75 15+(15+15)=45 15+30=45 1+3 2+4 2+4 3+6 2+13 0+12 0+4 120 30 255 435 375 465 840 15+45=60 30+60=90 30+60=90 45+90=135 30+195=225 0+180=180 0+60=60 885 1590 2475 2475 ESPB 9 2 2 6 3 4 4 9 6 7 8 4 6 7 3 10 3 4 4 8 6 3 2 6 7 7 10 15 10 5

Anatomija i histologija 4+4 Izborni predmet 2+0 Medicinska etika i medicinska 2+0 sociologija Medicinska informatika i me2+3 nadzment Epidemiologija 1+2 Socijalna medicina i higijena 2+(1+1) Farmakologija sa toksikologijom 2+2 Medicinska fiziologija i biohemija 3+3 Mikrobiologija i imunologija 2+2 Patofiziologija i patologija 4+(1+2) Zdravstvena nega i dijetetika 3+(2+2) Fizicko vaspitanje* 0+2 0+2 Osnovi klinicke prakse 2+(1+1) Osnovi neurologije sa negom 1+(2+2) Osnovi pedijatrije sa negom 2+(2+2) Osnovi fizikalne medicine i 1+2 rehabilitacije Osnovi interne medicine sa negom 4+5 Zdravstveno vaspitanje 1+2 Osnovi radiologije i onkologije 2+2 Gerijatrija sa negom 2+(1+1) Osnovi hirurgije sa negom 3+(2+3) Osnovi infektivnih bolesti sa negom 2+3 Organizacija zdravstvene zastite 1+(1+1) Izborni predmet 1+2 Opsta anesteziologija i reanimatologija Osnovi psihijatrije sa medicinskom psihologijom Osnovi ginekologije i akuserstva sa negom Izborni modul Izborni predmet Strucna praksa Zavrsni strucni rad T 225 180 150 180 P 195 180 255 270 Svega: 420 360 405 450 UKUPNO 780 855

180

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

- 16 -

Medicinski fakultet Nis

Lista izbornih predmeta

Red. br 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sifra predmeta 2.a 2.b 24.a 24.b 29.a 29.b 29.v 29.g 31. Naziv predmeta Engleski jezik Prva pomo Vestina komunikacije Medicina rada Interna medicina sa negom Hirurgija sa negom Pedijatrija sa negom Infektivne bolesti sa negom Zavrsni strucni rad Semestar I I IV IV VI VI VI VI VI ESPB za predmet 2 2 2 2 15 15 15 15 5 Ukupno ESPB

Informator 2010

ESPB 2 2

15

5 24

* U VI semestru student ima mogunost da izabere predmet sa liste strucno-aplikativnih predmeta koji e ga usmeravati da kroz parktican rad u okviru procesa nege tokom predispitne prakse usvaja propisane vestine.

Lista izbornih modula

Red. br 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sifra predmeta 28.1 28.1a 28.1b 28.1v 28.1g 28.2 28.2a 28.2b 28.2v 28.2g 28.3 28.3a 28.3b 28.3v 28.3g Naziv predmeta Izborni modul I Promocija zdravlja Zdravstvena statistika Mentalna higijena Medicinska ekologija Izborni modul II Dermatovenerologija Palijativna terapija malignih bolesti Neonatologija Porodicna medicina Izborni modul III Urgentna medicina Oftalmologija Otorinolaringologija Klinika akutnog trovanja Semestar V V V V V V V V V V V V ESPB za predmet 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 Ukupno ESPB 10 ESPB

10

10

10*

* Student bira jedan od ponuenih modula I, II ili III u okviru kojih polaze obavezni ispit (onaj koji nosi kredit 4) i dva ispita po izboru sa kreditima 3, tako da kredit izabranog modula iznosi 10 ESPB.

Lista predmeta za obavljanje strucne prakse

Red. br 1. 2. 3. 4. Sifra predmeta 30.a 30.b 30.v 30.g Naziv predmeta Interna medicina sa negom Hirurgija sa negom Pedijatrija sa negom Infektivne bolesti sa negom Semestar VI VI VI VI ESPB za predmet 10 10 10 10

- 17 -

Medicinski fakultet Nis

I godina T P T P II godina T P T P III godina T P T P

Informator 2010

UKUPNO T P

2.5. Plan nastave osnovnih strukovnih studija - STRUKOVNI ZUBNI PROTETICAR

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Naziv predmeta ESPB 4 4 6 8 2 6 7 10 7 3 3 8 4 3 3 2 4 6 7 5 4 3 5 6 5 2 5 5 8 5 6 5 4 5 10

1+1+1 15+15+15=45 Gnatologija 15+15+15=45 Zubotehnicki aparati i instrumenti 1+1+1 Morfologija zuba 2+2+2 30+30+30=90 Anatomija i histologija 4+4 60+60=120 0+2 0+30=30 Fizicko vaspitanje* 30+0=30 Medicinska etika i med. sociologija 2+0 2+2 30+30=60 Izborni predmet (I sem) 3+1+3 45+15+45=105 Stomatoloski materijali 2+2+4 30+30+60=120 Fiksna protetika 1 45+45=90 Medicinska fiziologija i biohemija 3+3 15+15+15=45 Zdravstveno vaspitanje 1+1+1 Izborni predmet (II sem) 2+0 30+0=30 30+30+60=120 Fiksna protetika 2 2+2+4 30+15+15=60 Ortopedija vilica 1 2+1+1 30+15=45 Bolesti zuba 2+1 Decja stomatologija 2+1 30+15=45 1+1 15+15=30 Organizacija stomatoloske sluzbe 2+1+3 30+15+45=90 Urgentna stomatologija 2+1+1 30+15+15=60 Izborni predmet (III sem) 15+30+30=75 Mobilna parcijalna proteza 1+2+2 45+30+30=105 Parodontologija 3+2+2 Antisepsa i asepsa u oralnoj 2+2+2 30+30+30=90 medicini 15+15+15=45 Ortopedija vilica 2 1+1+1 Medicinska informatika i 2+3 30+45=75 menadzment 1+1+1 Izborni predmet (IV sem) 15+15+15=45 Mobilna totalna proteza 1 1+3+1 15+45+15=75 Estetska protetika 1+1 15+15=30 1+3+1 15+45+15=75 Skeletirana parcijalna proteza 1 1+3+1 15+45+15=75 Stomatoloska keramika 4+3+2 60+45+30=135 Oralna medicina 2+2 30+30=60 Izborni predmet (V sem) 1+3+2 15+45+30=90 Mobilna totalna proteza 2 1+4+1 15+60+15=90 Skeletirana parcijalna proteza 2 1+1+1 15+15+15=45 Maksilofacijalna protetika 2+2+2 30+30+30=90 Implantologija 0+4 0+60=60 Zavrsni rad T 180 165 195 150 150 75 915 P 210 225 255 285 300 300 1575 Svega: 390 390 450 435 450 375 2490 UKUPNO 780 885 825 2490

180

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

- 18 -

Medicinski fakultet Nis

Lista izbornih predmeta

Red. br 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sifra predmeta 7.a 7.b 12.a 12.b 19.a 19.b 25.a 25.b 31.a 31.b 36. Naziv predmeta Preventivna stomatologija Dijetetika i oralno zdravlje Oralna higijena Engleski jezik Socijalna medicina i higijena Porodicna medicina Vestina komunikacije Bolesti rizika u stomatoloskoj praksi Osnovi radiologije i onkologije Otorinolaringologija Zavrsni rad Semestar I I II II III III IV IV V V VI ESPB za predmet 6 6 3 3 6 6 6 6 5 5 10 Ukupno ESPB

Informator 2010

ESPB 6 3 6

6

5 10 36

- 19 -

Medicinski fakultet Nis

2.6. Plan nastave osnovnih strukovnih studija - ORALNI HIGIJENICAR

R. br. Naziv predmeta I godina T P 4+4 2+0 2+3 1+2 2+2 2+2 2+0 0+2 T P II godina T P T P III godina T P T P

Informator 2010

UKUPNO T P 60+60=120 30+0=30 30+45=75 15+30=45 30+30=60 30+30=60 30+0=30 0+60=60 45+45=90 30+30=60 30+30=60 60+45=105 30+30=60 30+30=60 15+15=30 45+45=90 30+45=75 15+30=45 30+60=90 45+75=120 30+15=45 30+30=60 30+60=90 2+1 1+1 1+2 3+5 3+4 1+2 1+1 2+5 2+5 2+6 0+6 90 330 420 840 30+60=90 30+15=45 15+15=30 15+30=45 45+75=120 45+60=105 15+30=45 15+15=30 30+75=105 30+75=105 30+90=120 0+90=90 1590 2490 2490 180

ESPB 10 2 5 3 5 3 2 10 4 7 9 2 2 5 7 5 2 7 11 3 3 6 7 3 2 2 10 7 2 4 7 7 11 5

1. Anatomija i histologija 2. Medicinska etika i med. sociologija Medicinska informatika i 3. menadzment 4. Epidemiologija 5. Farmakologija sa toksikologijom 6. Socijalna medicina i higijena 7. Predmet izbornog bloka 1 8. Fizicko vaspitanje* 9. Medicinska fiziologija i biohemija 10. Dijetetika i oralno zdravlje 11. Mikrobiologija i imunologija 12. Patofiziologija i patologija 13. Otorinolaringologija 14. Osnovi radiologije i onkologije 15. Organizacija stomatoloske sluzbe 16. Osnovi interne medicine sa negom 17. Osnovi infektivnih bolesti sa negom 18. Stomatoloska protetika 19. Predmet izbornog bloka 2 20. Oralna higijena 21. Bolesti zuba 22. Stomatoloski materijali Antisepsa i asepsa u oralnoj 23. medicini 24. Predmet izbornog bloka 3 25. Decja stomatologija 26. Ortopedija vilica 27. Vestina komunikacije Oralna i maksilofacijalna hirurgija 28. sa negom 29. Parodontologija 30. Zdravstveno vaspitanje 31. Oralna medicina 1 32. Parodontalna hirurgija sa negom 33. Oralna medicina 2 34. Predmet izbornog bloka 4 35. Zavrsni strucni rad T P Svega: UKUPNO

0+2 3+3 2+2 2+2 4+3 2+2 2+2 1+1 3+3 2+3 1+2 2+4 3+5 2+1 2+2 2+4 2+4

225 225 450 795

165 180 345

195 255 450 855

165 240 405

180 240 420

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

- 20 -

Medicinski fakultet Nis

Lista izbornih predmeta

Red. br 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sifra predmeta 7.a 7.b 19.a 19.b 24.a 24.b 34.a 34.b 35. Naziv predmeta Engleski jezik Prva pomo Bolesti rizika u stomatoloskoj praksi Preventivna stomatologija Urgentna stomatologija Implantologija Laseroterapija u stomatologiji Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije Zavrsni strucni rad Semestar I I III III IV IV VI VI VI ESPB za predmet 2 2 7 7 7 7 11

Informator 2010

ESPB 2 7 7

11 11 5 Ukupno ESPB 5 32

- 21 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2.7. Plan nastave osnovnih strukovnih studija - STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOSKI INZENJER

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Naziv predmeta Medicinska etika i med. sociologija Izborni predmet Anatomija i histologija Sanitarna hemija Medicinska informatika i menadzment Fizicko vaspitanje* Medicinska fiziologija i biohemija Patofiziologija i patologija Osnovi interne medicine sa negom Medicinska statistika Izborni predmet Engleski jezik II Opsta mikrobiologija Medicinska ekologija Opsta epidemiologija Infektivne bolesti sa negom Higijena ishrane Izborni predmet Medicina rada Specijalna epidemiologija Mikrobiologija vode i namirnica Socijalna medicina i higijena Zdravstveno vaspitanje Vestina komunikacije Izborni predmet Zastita na radu Sanitarna tehnika DDD i kontrola vektora Izborni predmet Parazitologija Medicinsko zakonodavstvo Promocija zdravlja Izborni predmet Strucna praksa Zavrsni rad T P UKUPNO I godina T P 2+0 2+0 4+4 2+3 2+3 0+2 0+2 3+3 4+3 4+5 1+2 2+3 0+2 1+3 2+2 2+2 2+3 2+2 2+3 1+2 2+2 1+2 2+2 1+2 1+2 2+2 2+3 4+3 3+3 2+3 2+2 3+0 3+3 2+3 0+15 0+4 390 450 840 315 465 780 315 585 900 T P II godina T P T P III godina T P T P UKUPNO T P 30+0=30 30+0=30 60+60=120 30+45=75 30+45=75 0+60=60 45+45=90 60+45=105 60+75=135 15+30=45 30+45=75 0+30=30 15+45=60 30+30=60 30+30=60 30+45=75 30+30=60 30+45=75 15+30=45 30+30=60 15+30=45 30+30=60 15+30=45 15+30=45 30+30=60 30+45=75 60+45=105 45+45=90 30+45=75 30+30=60 45+0=45 45+45=90 30+45=75 0+225=225 0+60=60 1020 1500 2520 180 ESPB 3 3 8 8 6 7 7 8 3 7 3 4 5 5 4 4 6 3 5 4 4 4 4 5 5 7 6 5 4 3 8 6 11 5

* Fakultativna nastava - broj casova nije prikazan u ukupnom zbiru

- 22 -

Medicinski fakultet Nis

Lista izbornih predmeta

Red. br 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Sifra predmeta 2.a 2.b 11.a 11.b 18.a 18.b 25.a 25.b 29.a 29.b 33.a 33.b 35. Naziv predmeta Engleski jezik Prva pomo Kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama Bromatologija Dijetetika Higijena skolske i radne sredine Porodicna medicina Mentalna higijena Epidemiologija polno prenosivih bolesti Procena zdravstvenih rizika Epidemiologija bolnickih infekcija Imunoprofilaksa Zavrsni rad Semestar I I II II III III IV IV V V VI VI VI ESPB za predmet 3 3 7 7 6 6 5 5 5

Informator 2010

ESPB 3 7

6 5

5 5 6 6 5 Ukupno ESPB 6 5 37

- 23 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. PRIJEMNI ISPIT 3.1. Uslovi za konkurisanje

Svi studijski programi koji se ostvaruju na Medicinskom fakultetu su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Nisu u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu moze se upisati lice koje ima zavrsenu gimnaziju ili skole medicinskog usmerenja ili srednju veterinarsku skolu u cetvorogodisnjem trajanju. U prvu godinu integrisanih akademskih studija farmacije moze se upisati lice koje ima zavrsenu gimnaziju ili skole medicinskog usmerenja ili hemijskotehnolosku skolu u cetvorogodisnjem trajanju. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija moze se upisati lice koje ima zavrsenu skolu medicinskog usmerenja u cetvorogodisnjem trajanju. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija, smer strukovni sanitarnoekoloski inzenjer, moze se upisati lice koje ima zavrsenu gimnaziju i skole medicinskog i hemijsko-tehnoloskog usmerenja. Broj studenata koji e upisati prvu godinu integrisanih akademskih studija odreuje Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije i bie objavljen u Konkursu za upis studenata na prvu godinu studija. Studije na Medicinskom fakultetu organizuju se na srpskom i engleskom jeziku. Student se moze upisati na studijski program ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Proveru znanja jezika obavlja Komisija od tri clana koju imenuje dekan Medicinskog fakulteta. Strani drzavljanin moze da konkurise za upis na prvu godinu studija pod istim uslovima kao i drzavljanin Srbije. Poseban uslov za upis stranih drzavljana na prvu godinu studija je da bude zdravstveno osiguran. Strani drzavljanin plaa skolarinu, osim ako meunaridnim sporazumom nije drugacije odreeno.

3.2. Prijem dokumenata

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su obavezni da podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobijaju ga na Fakultetu) podnose njihove fotokopije.

- 24 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Podnose se sledea dokumenta: · Svedocanstva sva cetiri razreda zavrsene srednje skole; · Diploma o polozenom zavrsnom, odnosno maturskom ispitu; · Izvod iz maticne knjige roenih; · Kopija uplatnice o uplati naknade troskova za polaganje prijemnog ispita (uplaena sredstva se nee vraati kandidatima koji ne pristupe polaganju ispita). Datum prijave (prijema dokumentacije) objavljuje se u Konkursu za upis studenata na prvu godinu studija preko stampe i na oglasnoj tabli fakulteta. Jedan cas pre prijema dokumenata, referent prve godine u jednoj od slobodnih prostorija daje formular prijave za konkurs, kako bi kandidati ubelezili svoje licne podatke, vrstu zavrsene skole, opsti uspeh u toku skolovanja i druge relevantne podatke koji su sastavni deo dosijea. Posle popunjavanja prijave, kandidat se javlja referentu prve godine radi upisa u delovodni protokol gde se zavodi prezime, ime jednog od roditelja i ime. Po zavrsenom prijemu dokumenata objavljuje se lista kandidata prema opstem uspehu iz srednje skole kako bi se mogle staviti primedbe na eventualne greske u bodovanju. Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita, po salama, objavljuje se po abecednom redu, najkasnije jedan dan pre termina za polaganje ispita.

3.3. Polaganje prijemnog ispita

Kandidat, koji konkurise za upis na prvu godinu studija, polaze prijemni ispit prema programu koji donosi Nastavno-naucno vee. Provera znanja i sposobnosti vrsi se na osnovu odgovora na test pitanja: iz predmeta Hemija i Biologija za integrisane akademske studije medicine i stomatologije, iz predmeta Hemija i Matematika za integrisane akademske studije farmacije, a iz predmeta Anatomija i Fiziologija (jedinstven test) za osnovne strukovne studije, osim za studijski program strukovni sanitarno-ekoloski inzenjer gde se kandidati opredeljuju za Anatomiju i Fiziologiju ili Hemiju i Biologiju. Kandidat koji je kao ucenik treeg ili cetvrtog razreda srednje skole osvojio jedno od prva tri mesta na republickom takmicenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na meunarodnom takmicenju, ne polaze prijemni ispit iz odgovarajueg nastavnog predmeta. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit iz tog predmeta maksimalnim brojem poena koji se moze osvojiti na prijemnom ispitu.

- 25 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Pre pocetka rada testa, dok se pripremaju pitanja, vrsi se prozivka i identifikacija kandidata koji se rasporeuju na potrebnom rastojanju kako bi se onemoguilo prepisivanje. Identifikacija se vrsi samo na osnovu licne karte, pasosa ili potvrde MUPa da je izdavanje licne karte za odreenog kandidata u toku. Prijemni ispit je anoniman i za integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije traje tri sata (cetiri skolska casa), a za integrisane akademske studije farmacije cetiri sata. Pre pocetka ispita kandidati se obavestavaju o tehnici izvoenja ispita. Kandidat koji konkurise za upis na prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije i farmacije dobija dve koverte sa potpisanim papirom. Kandidat koji konkurise za upis na osnovne strukovne studije dobija jednu kovertu sa potpisanim papirom. Na papir treba da napise prezime, ime jednog od roditelja i ime, a zatim isti stavlja u koverat koji zatvara lepljenjem. Posle dobijanja zadataka kandidat plavom hemijskom olovkom zaokruzuje odgovore. Po zavrsenom ispitu kandidat koji je konkurisao za upis na prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije i farmacije predaje predsedniku Komisije ili dezurnom clanu Komisije dva testa (iz biologije i hemije, tj. hemije i matematike) i dve koverte koje se pred kandidatom spajaju "heft" masinom za odgovarajue testove. Kandidat koji je konkurisao za upis na osnovne strukovne studije zdravstvene nege predaje jedan test (iz anatomije i fiziologije) i jednu kovertu koja se pred kandidatom spaja za njegov test. Na svako pitanje gde odgovor nije zaokruzen, stavlja se pecat nema odgovora. Odgovori koji su zaokruzeni drugom vrstom olovke, smatraju se netacnim odgovorima. Pitanja kod kojih su odgovori precrtani, brisani ili je zaokruzeno vise od jednog odgovora se ne boduju. Prazna poleina testa se moze koristiti za racunanje. Kandidati u toku rada mogu koristiti samo obican digitron. Kandidat koji u toku ispita koristi nedozvoljena sredstva ili na zadatku napise svoje ime i prezime, odnosno drugi znak, udaljava se sa ispita, uraeni test mu se ne priznaje i gubi pravo polaganja ispita. Kandidat koji ispitu ne pristupi u odreeno vreme gubi pravo polaganja ispita.

- 26 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3.4. Ocenjivanje zadataka

Rezultat prijemnog ispita ocenjuje se od 0 do 30 bodova za predmete biologija, hemija i matematika. Test iz anatomije i fiziologije je jedinstven i rezultati prijemnog ispita se ocenjuju od 0 do 60 bodova. Svaki tacan odgovor iz testova biologije i hemije kao i testa anatomije i fiziologije, nosi jedan bod. Na testu iz matematike 15 zadataka se boduje sa jednim, a pet zadataka sa tri boda. Ocene u vidu bodova se ubelezavaju na zadatku. Ocenjivanje zadataka obavlja se u sluzbenim prostorijama Fakulteta u prisustvu clanova Komisije za prijemni ispit.

3.5. Izbor kandidata

Upis u prvu godinu studija sprovodi se na osnovu konkursa. Konkurs sadrzi: broj studenata koji se mogu upisati za svaku studijsku grupu, uslove za upis, merila za utvrivanje redosleda kandidata, nacin i vreme polaganja prijemnog ispita, rok za upis primljenih kandidata, kao i visinu skolarine za studente cije se skolovanje ne finansira iz budzeta. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvruje se na osnovu opsteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, prema merilima utvrenim opstim aktom koji donosi Senat na predlog Medicinskog fakulteta. Broj poena koje kandidat dobija na osnovu uspeha u srednjoj skoli je od minimalnih 16 do maksimalnih 40. Posle zavrsenog unosenja podataka, prema broju osvojenih poena, Medicinski fakultet sastavlja JEDINSTVENU RANG LISTU koja sadrzi: ime i prezime kandidata, broj bodova iz srednje skole, broj bodova sa prijemnog ispita i ukupan broj bodova. Medicinski fakultet dostavlja rang listu Univerzitetu. Procedura formiranja rang lista i postupci po prigovorima bie usklaeni sa opstim i ostalim odredbama Zajednickog konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na fakultetima ciji je osnivac Republika Srbija. Ucesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nije utvren na nacin predvien konkursom, moze podneti prigovor. Rokovi za podnosenje prigovora bie objavljeni posle isticanja JEDINSTVENE RANG LISTE. Nakon odlucivanja po prispelim prigovorima, fakultet utvruje i objavljuje KONACNU RANG LISTU kandidata sa ukupnim brojem bodova stecenim po svim kriterijumima.

- 27 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

KONACNA RANG LISTA je osnov za upis kandidata. Postupak sprovoenja konkursa i rangiranje kandidata na Medicinskom fakultetu sprovodi komisija za upis, koju na predlog Kolegijuma imenuje Nastavno-naucno vee Medicinskog fakulteta.

- 28 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. STUDIJE 4.1. Vrste studija

Obrazovanje za sticanje strucnog naziva doktor medicine traje sest godina i obavlja se u okviru dvanaest semestara, prema integrisanom akademskom studijskom programu sa ukupnim obimom od 360 ESPB bodova. Obrazovanje za sticanje strucnog naziva doktor stomatologije traje pet godina i obavlja se u okviru deset semestara, prema integrisanom akademskom studijskom programu sa ukupnim obimom od 300 ESPB bodova. Obrazovanje za sticanje strucnog naziva magistar farmacije traje pet godina i obavlja se u okviru deset semestara, prema integrisanom akademskom studijskom programu sa ukupnim obimom od 300 ESPB bodova. Obrazovanje za sticanje strucnog naziva strukovna medicinska sestra/ tehnicar traje tri godine i obavlja se u okviru sest semestra, sa ukupnim obimom od 180 ESPB bodova. Studijski programi integrisanih i strukovnih studija na Medicinskom fakultetu ostvaruju se u toku skolske godine koja pocinje 1. oktobra tekue godine, a zavrsava se 30. septembra naredne godine. Skolsku godinu cine zimski i letnji semestar. Zimski semestar pocinje 1. oktobra, a letnji 15. februara. Realizacija studijskog programa traje 15 nastavnih nedelja po semestru. Letnji raspust pocinje 15. jula i traje do 25. avgusta. Nastavno-naucno vee Medicinskog fakulteta moze usled vanrednih okolnosti odluciti o odstupanju od utvrenog termina pocetka i zavrsetka semestra.

4.2. Oblici nastave

Nastava se izvodi: predavanjima, prakticnom nastavom, seminarima, demonstracijama, prikazom slucajeva, konsultacijama, mentorstvom, terenskim radom, strucnom praksom, strucnim ekskurzijama. Nastava se izvodi na Medicinskom fakultetu i u nastavnim bazama.

- 29 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4.3. Obim studija

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izarazava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosecnom ukupnom angazovanju studenta u obimu 40-to casovne radne nedelje tokom jedne skolske godine. Ukupno angazovanje studenta sastoji se: - od aktivne nastave (teorijske i/ili prakticne, vezbi, seminara i sl.); - samostalnog rada (domai zadaci, projekti, seminarski radovi, terenski rad i sl. - kolokvijuma - ispita - izrade zavrsnog rada - drugih oblika angazovanja u sladu sa studijskim programom. Jedan bod odnosi se na 27 casova rada studenta. Izuzetno, ukupan broj casova aktivne nastave moze biti vei od maksimuma, kada je studijskim programom predvien povean broj casova prakticne nastave. U broj casova studija medicine ubraja se i vreme provedeno na samostalno izvedenoj obuci u zdravstvenim ustanovama u skladu sa planom nastave odreenog predmeta.

4.4. Ocenjivanje

Na ispit moze da izae student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze utvrene planom izvoenja nastave. Rad studenata u savlaivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izrazava se u poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, student moze ostvariti najvise 100 poena.Od ukupnog broja poena najmanje 30, a najvise 70 poena mora biti predvieno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze). Broj poena koji se stice u toku skolske godine odreuje se za svaki predmet pojedinacno. U toku semestra (godine) se vrsi kontinuirana provera znanja, a konacna ocena se utvruje na ispitu. Tokom nastave znanje se proverava na kolokvijumima, seminarima, testu i drugim oblicima provere znanja iz odreenih celina nastavnog predmeta, kao i na zavrsnom ispitu.

- 30 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Ispitni kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno proverava znanje iz veeg zaokruzenog dela obavljene nastave iz pojedinog predmeta. U svakom semestru mogu se organizovati do dva ispitna kolokvijuma. Polozeni ispitni kolokvijum, u vidu ostvarenog kredita, priznaje se sve dok se uspesno ne polozi zavrsni ispit u istoj skolskoj godini. Gradivo polozeno na ispitnom kolokvijumu se ne ispituje na zavrsnom ispitu. Pri kombinovanim oblicima ispita (pismeni, prakticni, usmeni) studentu se priznaju svi prethodno polozeni oblici (pismeni i prakticni) u narednim ispitnim rokovima za predklinicke predmete i samo pismeni deo, na ispitima klinickih predmeta do kraja skolske godine. Ako je ispit pismeni i usmeni, ocena na pismenom ispitu sacinjava najmanje 50% ukupne ocene. Ako je ispit pismeni, prakticni i usmeni, ocena na pismenom ispitu sacinjava najmanje 20% ukupne ocene. Zavrsni ispit se u strukturi poena za osnovne predmete moze vrednovati sa najvise 50% ukupnog broja poena. Zavrsni ispit se u strukturi poena za sve ostale predmete moze vrednovati sa najvise 30-40% ukupnog broja poena. Uspeh studenta izrazava se ocenama i to: - 10- izuzetan; - 9- odlican; - 8- vrlo dobar; - 7- dobar; - 6- dovoljan; - 5- nije polozio Medicinski fakultet duzan je da vodi trajnu evidenciju o polozenim ispitima. U evidenciju i indeks studenata unose se prelazne ocene, a ocena 5 (nije polozio) upisuje se samo u evidenciju.

4.5. Ispitni rokovi i nacin polaganja ispita

Ispit je zavrsna provera znanja stecenog za vreme nastavnog procesa iz jednog ili vise sadrzajno povezanih predmeta. Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Oktobarski ispitni rok organizuje se, po pravilu, pre pocetka nastave u narednoj skolskoj godini. Kalendar ispita objavljuje se pocetkom svake skolske godine i sastavni je deo plana izvoenja nastave. Na ispit moze izai student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze.

- 31 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Ispiti su javni i ispitivac je u obavezi da obezbedi uslove za javnost ispita. Ispiti se polazu pred ispitivacem-predmetnim nastavnikom ili pred ispitnom komisijom u prostorijama Medicinskog fakulteta ili nastavnih baza, prema unapred utvrenom rasporedu koji se blagovremeno objavljuje. Studentu koji nije polozio ispit upisuje se ocena 5 u zapisnik i prijavu, ukoliko nakon zavrsnog ispita ostvari manje od 55 poena.

4.6 Posledice nepolozenog ispita

Ispit iz istog predmeta moze se polagati najvise tri puta. Izuzetno, student kome je preostao jedan nepolozeni ispit iz studijskog programa upisane godine, ima pravo da taj ispit polaze u naknadnom ispitnom roku do pocetka naredne skolske godine. Na licni zahtev, student moze preostali ispit polagati pred ispitnom komisijom. Na licni zahtev, student moze ispit trei put polagati pred ispitnom komisijom koju imenuje dekan. Komisija proverava i ocenjuje pismeni ispit, sprovodi prakticni i usmeni deo ispita i donosi konacnu ocenu veinom glasova. Odluka komisije je konacna. Student koji ne polozi ispit iz obaveznog predmeta do pocetka naredne skolske godine upisuje isti predmet. Student koji ne polozi izborni predmet moze ponovo da upise isti ili da se opredeli za drugi predmet.

4.7. Prigovor na ocenu

Student ima pravo da podnese prigovor na ocenu dobijenu na zavrsnom ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa zakonom ili Statutom Medicinskog fakulteta, u roku od 36 casova od dobijanja ocene. Dekan Medicinskog fakulteta, u roku od 48 casova od dobijanja prigovora, razmatra prigovor i donosi odluku. Ukoliko se usvoji prigovor, student ponovo polaze ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke.

- 32 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4.8. Upis na narednu godinu studija

Student se svake skolske godine pri upisu opredeljuje za predmete iz studijskog programa. Program i plan studija moze se zasnivati na upisu semestra. Student stice pravo na upis na visu godinu studija, kada ispuni sve studijske obaveze i ostvari namanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio pri upisu u prethodnu godinu studija. Student koji nije ispunio obaveze i ostvario 37 ESPB, moze nastaviti studije tako da ponovo upise predmete iz kojih nije ispunio studijske obaveze u prethodnoj godini. Pravila studija blize se ureuju opstim aktom koje donosi Nastavno-naucno vee.

4.9. Zavrsni rad

Integrisane akademske studije medicine, stomatologije, farmacije, kao i osnovne strukovne studije zavrsavaju se polaganjem svih predvienih ispita, dovrsavanjem ostalih studijskih obaveza, izradom zavrsnog rada i javnim polaganjem zavrsnog (diplomskog) ispita u skladu sa studijskim programom.

- 33 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. STATUS STUDENTA

Status studenta stice se upisom na odgovarajui studijski program. Student se upisuje u statusu studenta ciji se troskovi pokrivaju iz budzeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budzetski student) ili studenta ciji se troskovi pokrivaju iz naplaene skolarine (u daljem tekstu: samofinasirajui student). Svojstvo studenta dokazuje se indeksom.

5.1. Status budzetskog studenta

1. student koji je upisan na studije po konkursu u okviru kvote odobrene za finansiranje od strane Republike Srbije. 2. student koji je sa statusom budzetskog studenta, u toku skolske godine, po polozenim ispitima, stekao najmanje 60 ESPB bodova - u narednoj skolskoj godini. 3. samofinansirajui student koji u toku skolske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekue godine studijskog programa moze u narednoj skolskoj godini stei status budzetskog studenta, ako se rangira u okvru ukupnog broja budzetskih studenta, na nacin i po postupku utvrenim opstim aktom Medicinskog fakulteta. Budzetski student moze u tome statusu imati upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija. Budzetski student koji u toku skolske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, moze nastaviti studije u statusu samofinansirajueg studenta.

5.2. Status samofinansirajueg studenta

Status samofinansirajueg studenta ima: 1. student koji je upisan na studije, rangiran za upis kao samofinansirajui student, u skolskoj godini u kojoj je upisan po konkursu. 2. student koji je upisan u drugu, odnosno bilo koju narednu godinu, koji je u prethodnoj skolskoj godini, kao samofinansirajui student ostvario najmanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio u skladu sa studijskim programom.

- 34 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Samofinansirajui student koji u toku skolske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekue godine studijskog programa, moze u narednoj skolskoj godini stei status budzetskog studenta. Izbor studenata sa ostvarenim pravom za prelazak na finansiranje iz budzeta vrsi se na osnovu rangiranja prema ocenama dobijenim u toku studija. Student ne moze koristiti ovo pravo ukoliko je u toku studija gubio status redovnog studenta usled neupisivanja skolske godine ili izricanja disciplinske mere iskljucenja sa studija.

5.3. Gostujui studenti

Gostujui student je student drugog fakulteta koji upisuje delove studijskog programa na Medicinskom fakultetu, u skladu sa ugovorom izmeu Medicinskog fakulteta i drugog fakulteta o priznavanju ESPB bodova. Svojstvo gostujueg studenta traje najkrae jedan semestar i najduze jednu godinu (dva semestra). Gostujui student pohaa nastavu iz predmeta za koje je kvalifikovan na osnovu stecenog znanja na maticnoj visokoskolskoj ustanovi. Prava i obaveze gostujueg studenta, nacin pokrivanja troskova njegovog studiranja i druga pitanja vezana za svojstvo gostujueg studenta ureuju se ugovorom izmeu Medicinskog fakulteta i drugog fakulteta. Pohaanje nastave i polozeni ispiti gostujueg studenta dokazuju se odgovarajuim dokumentom. Gostujuem studentu se izdaju odgovarajue potvrde kojim moze da dokaze vrstu, obim i provere znanja u nastavi koju je slusao na Medicinskom fakultetu. Gostujui student ne moze da stekne diplomu o zavrsenim studijama na Medicinskom fakultetu.

5.4. Student koji ostvaruje deo studijskog programa na drugoj visokoskolskoj ustanovi

Student Medicinskog fakulteta moze da ostvari deo studijskog programa na drugoj visokoskolskoj ustanovi u okviru saradnje Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta.

- 35 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Uslov za ostvarivanje dela studijskog programa je ugovor o priznavanju ESPB bodova izmeu Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta i visokoskolske ustanove u koju student odlazi. Deo studijskog programa koji student ostvaruje na drugom Univerzitetu, odnosno drugoj visokoskolskoj ustanovi van sastava Univerziteta ne moze biti krai od jednog, niti duzi od dva semestra. Za ostvarivanje dela studijskog programa student mora da ima saglasnost Medicinskog fakulteta. Prava i obaveze strudenta, nacin pokrivanja troskova njegovog studiranja i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem dela studijskog programa na drugoj visokoskolskoj ustanovi ureuju se ugovorom izmeu zainteresovanih strana. Pohaanje nastave i polozeni ispiti studenta dokazuju se indeksom, odnosno odgovarajuom potvrdom.

- 36 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6. PRAVA I OBAVEZE STUDENTA

Student ima pravo: 1. na upis, kvalitetno skolovanje i objektivno ocenjivanje; 2. na blagovremeno i tacno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije; 3. na aktivno ucestvovanje u donosenju odluka, u skladu sa zakonom i Statutom; 4. na samoorganizovanje i izrazavanje sopstvenog misljenja; 5. na povlastice koje proizilaze iz statusa studenta; 6. na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente; 7. na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom i Statutom; 8. na razlicitost i zastitu od diskriminacije; 9. da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe Medicinskog fakulteta, odnosno Univerziteta. Student ima pravo na zalbu Nastavno-naucnom veu Medicinskog fakulteta, ukoliko bude prekrsena neka od obaveza (tacka 1-3). Student je duzan da: 1. ispunjava nastavne i predispitne obaveze; 2. postuje opste akte Medicinskog fakulteta i Univerziteta; 3. postuje prava zaposlenih i drugih studenata na Medicinskom fakultetu i Univerzitetu; 4. cuva ugled i dostojanstvo studenata, Medicinskog fakulteta i Univerziteta 5. postuje pravila lekarske etike u radu sa bolesnicima; 6. ucestvuje u donosenju odluka u skladu sa zakonom i Statutom.

6.1. Pohaanje nastave

Pohaanje svih oblika nastave je obavezno i overava ga nastavnik u indeksu studenta.

- 37 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Po zavrsetku prvog odnosno drugog semestra, student u vreme koje odredi dekan i objavi sluzba Medicinskog fakulteta, overava prvi semestar odnosno godinu, upisom i overom u indeksu. Ukoliko student nije ispunio obaveze u nastavi i/ili je prekoracio dozvoljeni broj izostanaka koji mogu da se nadoknade, student ne moze da polaze taj ispit i mora da ponavlja taj predmet ili predmete. Ukoliko je zbir ESPB bodova na predmetima koje student moze da polaze manji od 37, student ponavlja godinu. Detaljni postupak utvrivanja ispunjenosti uslova, mogunost nadoknaivanja propustene nastave i postupak u slucaju eventualne zalbe studenta na odluku o ponavljanju, utvruje se opstim aktom Medicinskog fakulteta.

6.2. Mirovanje prava i obaveza studenta

Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza u slucaju: - teze bolesti koja zahteva bolnicko lecenje duze od 30 dana; - upuivanja na strucnu praksu u trajanju od najmanje sest meseci; - odsluzenja ili dosluzenja vojnog roka; - nege vlastitog deteta do jedne godine zivota; - odrzavanja trudnoe; - ostvarivanja dela studijskog programa na drugoj visokoskolskoj ustanovi; - priprema za Olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo kada ima status vrhunskog sportiste; - u drugim slucajevima predvienim opstim aktom Medicinskog fakulteta. Student koji je bio sprecen da polaze ispit zbog bolesti ili odsustva zbog strucnog usavrsavanja u trajanju od najmanje tri meseca, moze polagati ispit u prvom narednom roku.

6.3. Individualizacija studija i posebne potrebe studenta

Medicinski fakultet je duzan da studente sa posebnim potrebama ravnopravno ukljuci u sve nastavno-naucne procese na Medicinskom fakultetu. Nacin ostvarivanja prava na visoko obrazovanje, bez obzira na postojanje senzornog ili motornog hendikepa, u skladu sa zakonom, utvruju se pravilnikom Medicinskog fakulteta.

- 38 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6.4. Prelazak sa drugih fakulteta

Student drugog medicinskog, stomatoloskog i farmaceutskog fakulteta i strukovnih studija zdravstvene nege sa teritorije Republike Srbije moze da pree na Medicinski fakultet i da se upise u odgovarajuu godinu studija, ako ispunjava uslov za upis u narednu godinu studija na Medicinskom fakultetu. Nastavno-naucno vee moze da predvidi i dodatne kriterijume za prelaz. Student stranog fakulteta, odnosno strukovnih studija moze da pree na Medicinski fakultet i da se upise u odgovarajuu godinu studija, po zavrsenoj prethodnoj godini na osnovu ekvivalencije izmeu obavljene nastave i polozenih ispita, plana i programa obrazovanja, koja moze da se utvrdi i na osnovu sporazuma o prenosu ESPB bodova. Prelaz se obavlja samo pre pocetka skolske godine. Student ne moze da pree u toku prve i poslednje godine studija. Odluku o prelazu i priznavanju ispita donosi dekan. Na odluku dekana, student moze da izjavi zalbu Savetu Medicinskog fakulteta u roku od tri dana od dana prijema odluke, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Medicinskog fakulteta.

6.5. Prestanak statusa studenta

Status studenta prestaje ako student ne zavrsi studije u roku od: 1) dve skolske godine-ako studijski program traje jednu skolsku godinu; 2) cetiri skolske godine-ako studijski program traje dve skolske godine; 3) sest skolskih godina-ako studijski program traje tri skolske godine; 4) osam skolskih godina-ako studijski program traje cetiri skolske godine; 5) deset skolskih godina-ako studijski program traje pet skolskih godina; 6) 12 skolskih godina-ako studijski program traje sest skolskih godina. Ako je studijski program zapoceo u prolenom semestru, rok se racuna od pocetka tog semestra. U rok se ne racuna vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa Statutom.

- 39 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Studentu se na licni zahtev, podnet pre isteka roka, moze produziti rok za zavrsetak studija za jedan semestar: 1) ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno; 2) ako mu na dan isteka roka ostaje neostvarenih najvise 15 ESPB bodova potrebnih za zavrsetak studija; 3) ako je toku trajanja studija zapoceo i zavrsio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na visem stepenu, na Univerzitetu ili na drugom akreditovanom univerzitetu, u zemlji ili inostranstvu. Prestanak statusa studenta zbog neblagovremenog zavrsetka studija konstatuje dekan resenjem sa dejstvom od prvog narednog dana po isteku roka. Status studenta prestaje i u slucaju: 1) zavrsetka studija; 2) ispisivanja sa studija; 3) neupisivanja skolske godine; 4) izricanja disciplinske mere iskljucenja sa studija.

- 40 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Gradivo i literaturu neophodnu za polaganje kvalifikacionog ispita za Medicinski fakultet, iz predmeta biologija i hemija, odredila je Zajednica Medicinskih fakulteta na osnovu programa srednjih skola i potreba buduih studija na ovim fakultetima.

7.1. Biologija

Program za polaganje testova iz biologije na prijemnom ispitu za Medicinski fakultet obuhvata sledee oblasti i njihove sadrzaje: BIOLOGIJA ELIJE PROKARIOTSKA I EUKARIOTSKA ELIJA ELIJSKA MEMBRANA Funkcionalna organizacija i transport. ELIJSKE ORGANELE

RAZLIKE IZMEU JEDNOELIJSKIH I VISEELIJSKIH ORGANIZAMA

ZIVOTNI CIKLUS ELIJE/ELIJSKE DEOBE VIRUSI CARSTVO BAKTERIJA ELIJSKO DISANJE Glikoliza, Krebsov ciklus, transport elektrona Oksidacija masti Promet materije i energije u eliji BIOLOGIJA RAZVIA Nacini razmnozavanja zivotinja. STVARANJE POLNIH ELIJA-GAMETOGENEZA Oogeneza-opsta sema nastanka jajne elije; Spermatogeneza-opsta sema nastanka spermatozoida

- 41 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

OPLOENJE stupnjevi oploenja. RANI STUPNJEVI EMBRIOGENEZE I ORGANOGENEZA Brazdanje-stvaranje viseelijskog embriona Gastrulacija-stvaranje slojevitog embriona Nastanak osovinskih organa-crevne cevi, notohorde, nervne cevi Diferencijacija elija Sudbinske mape Potentnost jajnih elija i determinacija razvia Embrionalna indukcija EKSTRAEMBRIONALNE STRUKTURE Placenta i vrste placenti STARENJE INDIVIDUALNO RAZVIE COVEKA MORFOLOGIJA ZIVOTINJA ORGANIZACIJA ZIVOTINJA Tkiva i njihove karakteristike Organi i organski sistemi i njihove karakteristike Simetrija. Segmentacija. Telesne duplje Klasifikacija zivotinja OPSTE ODLIKE HORDATA MORFOLOSKE ODLIKE KICMENJAKA Opste morfoloske karakteristike Koza. Culni organi Nervni sistem Endokrini sistem Misini sistem Skeletni sistem Sistem organa za varenje Sistem organa za disanje Cirkulacioni sistem Organi za izlucivanje Sistem organa za razmnozavanje Osnovna klasifikacija kicmenjaka.

- 42 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

MOLEKULARNA BIOLOGIJA MOLEKULARNA ORGANIZACIJA ELIJE MOLEKULARNA BIOLOGIJA NUKLEINSKE KISELINE - STRUKTURA I BIOLOSKA ULOGA PROTEINI - STRUKTURA I BIOLOSKA ULOGA GENOM I GEN REPLIKACIJA DNK TRANSKRIPCIJA GENETICKI KOD TRANSLACIJA REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA MOLEKULARNA BIOTEHNOLOGIJA MEHANIZMI NASLEIVANJA Nasleivanje bioloskih osobina. Sta je genetika? PRAVILA NASLEIVANJA HROMOZOMSKA OSNOVA NASLEIVANJA Hromozomi, genotip i fenotip OSNOVNI PRINCIPI NASLEIVANJA Tipovi nasleivanja osobina kod biljaka i zivotinja. Oblici interakcije meu genima IZVORI GENETICKE VARIJABILNOSTI REKOMBINACIJE Rekombinacije gena i mapiranje hromozoma MUTACIJE Promene u strukturi hromozoma Promene u broju hromozoma Mutageni cinioci sredine POPULACIONA GENETIKA Geneticka struktura populacije Dinamika odrzavanja geneticke polimorfnosti populacija GENETICKA KONTROLA RAZVIA Geneticka kontrola razvojnih procesa

- 43 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

GENETIKA COVEKA Istrazivanje genoma coveka. Metode izucavanja u genetici coveka Hromozomi coveka. Nasledne osnove varijabilnosti ljudi Hromozomopatije - nasledne bolesti kao posledica promena u broju i strukturi hromozoma Geneticko savetovanje - rano otkrivanje naslednih bolesti; geneticko testiranje i savetovanje Geneticka uslovljenost ponasanja ljudi. Geneticka uslovljenost mentalnih poremeaja EVOLUCIJA Sta je evolucija? Teorije evolucije. Savremena teorija evolucije Koevolucija Postanak vrsta Postanak zivota Evolucija coveka EKOLOGIJA Osnovni pojmovi i principi ekologije. Uslovi zivota - ekoloski faktori Odnosi organizma i sredine; adaptacije Pojam populacije i njene osnovne odlike Zivotna zajednica - biocenoza Fotosinteza i odnosi ishrane. Ekosistem Test pitanja iz Biologije na prijemnom ispitu u potpunosti e odgovarati gradivu iz sledeih srednjoskolskih udzbenika (mogu se koristiti izdanja koja su novija od navedenih): Literatura: · Serban N, Cvijan M, Janci R. BIOLOGIJA za I razred gimnazije i poljoprivredne skole (oblast Biologija elije, strane 7-73). Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. · Balos D, Pani D, Stevanovi B, Paunovi K, Stevanovi . BIOLOGIJA za I razred medicinske i veterinarske skole (oblast Ekologija, strane 147-166). Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. · Petrov B, Kalezi M. BIOLOGIJA za II razred gimnazije prirodno-matematickog smera i II razred poljoprivredne skole (oblast Morfologija zivotinja,

- 44 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

strane 33-55 i 141-178), Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. · Konjevi R, Cviji G, orevi J, Nedeljkovi N. BIOLOGIJA za III razred gimnazije prirodno-matematickog smera (oblast Biologija elije - metabolizam i transport, strane 26-29, strane 31-32 i 84-98). Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. · Marinkovi D, Anelkovi M, Savi A, Dikli V. BIOLOGIJA za III razred medicinske i veterinarske skole (oblast Mehanizmi nasleivanja, strane 21-60 i oblast Genetika coveka, strane 71-93). Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. · Cvetkovi D, Lakusi D, Mati G, Kora A, Jovanovi S. BIOLOGIJA za IV razred gimnazije prirodno-matematickog smera (oblast Biologija razvia, strane 9-32 i 35-42; oblast Nasleivanje, strane 43-66 i 70-80 strane; oblast Molekularna biologija, strane 81-127; oblast Evolucija, strane 129-154 i 162170). Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

7.2. Hemija

OPSTA HEMIJA STRUKTURA ATOMA. PERIODNI SISTEM ELEMENATA Energetski nivoi i podnivoi elektrona u atomu. Elektronska konfiguracija. Atomski i maseni broj. Energija jonizacije i afinitet prema elektronu. Hundovo pravilo. Paulijev princip iskljucenja. HEMIJSKE VEZE Jonska veza. Kovalentna veza (nepolarna, polarna, koordinativna). Vodonicna veza. Meumolekulske sile. OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI Zakon stalnih masenih odnosa (Proust). Zakon visestrukih masenih odnosa (Dalton zakon umnozenih proporcija). Zakon stalnih zapreminskih odnosa (Gay Lussac). Avogadrov zakon. Izracunavanje na osnovu hemijskih formula i hemijskih jednacina (stehiometrija).

- 45 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

ENERGETSKE PROMENE U HEMIJSKIM REAKCIJAMA Unutrasnja energija sistema. Entalpija, entropija i slobodna energija. Termohemijske jednacine. BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE. HEMIJSKA RAVNOTEZA Hemijske ravnoteze u rastvorima tesko rastvorljivih elektrolita - proizvod rastvorljivosti. KLASIFIKACIJA NEORGANSKIH JEDINJENJA Oksidi. Baze. Kiseline. Amfoterni elektroliti. Proteoliticka teorija kiselina i baza. Hidridi. Soli. RASTVORI Nacini izrazavanja sadrzaja rastvora: kolicinska i masena koncentracija, molalitet rastvora; molski i maseni udeo. Koligativne osobine rastvora RASTVORI ELEKTROLITA Elektroliticka disocijacija. Konstanta i stepen disocijacije. Koncentracija jona. Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). NEUTRALIZACIJA. HIDROLIZA. PUFERI OKSIDOREDUKCIJE Oksidacioni broj. Sastavljanje jednacina oksidoredukcija. Oksidaciona i redukciona sredstva. Naponski niz. Elektroliza, pretvaranje hemijske energije u elektricnu. Galvanski elementi. NEORGANSKA HEMIJA Opste karakteristike s-, p- i d-elemenata. ORGANSKA HEMIJA HEMIJSKE VEZE I STRUKTURA ORGANSKIH MOLEKULA KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA IZOMERIJA

- 46 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

UGLJOVODONICI Alkani (nomenklatura, hemijske osobine) Alkeni (nomenklatura, hemijske osobine) Alkini (nomenklatura, hemijske osobine) Alkadieni Cikloalkani Areni (nomenklatura, hemijske osobine) ALKIL I ARIL - HALOGENIDI ORGANSKA KISEONICNA JEDINJENJA Alkoholi (nomenklatura, podela, hemijske osobine) Fenoli (nomenklatura, hemijske osobine) Etri Aldehidi i ketoni (nomenklatura, hemijske osobine) Karboksilne kiseline (klasifikacija, nomenklatura, hemijske osobine) Supstituisane kiseline Derivati kiselina (hloridi, anhidridi, amidi i estri) Derivati ugljene kiseline ORGANSKA AZOTNA JEDINJENJA Nitro jedinjenja Amini Aminokiseline (nomenklatura, dobijanje, hemijske osobine) Peptidi HETEROCIKLICNA JEDINJENJA UGLJENI HIDRATI Monosaharidi (nomenklatura, podela, hemijske osobine) Oligosaharidi LIPIDI Masne kiseline Neutralne masti

- 47 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Literatura: · Rakocevi M, Horvat R: Opsta hemija za I razred srednje skole, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001 · Horvat R: Neorganska hemija za II razred srednje skole, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001 · Nikolajevi R, Surjanovi M: Zbirka zadataka iz opste i neorganske hemije za I i II razred srednje skole Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001 · Stojiljkovi A: Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematickog smera, medicinske, veterinarske i skole za negu lepote, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001 · Petrovi J, Velimirovi S: Hemija za IV razred gimnazije prirodno-matematickog smera i opsteg smera, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001 · Canadi J, Popsavin V: Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001

7.3. Matematika

1. Stepenovanje, korenovanje i algebarski izrazi 2. Binomna formula i kombinatorika 3. Linearne jednacine i nejednacine. Apsolutna vrednost 4. Kvadratne jednacine i nejednacine 5. Kompleksni brojevi 6. Polinomi i jednacine viseg reda 7. Iracionalne jednacine i nejednacine 8. Funkcije-kompozicija funkcija, inverzna funkcija, oblast definisanosti funkcija 9. Eksponencijalna funkcija. Logaritamska funkcija. Eksponencijalne i logaritamske jednacine i nejednacine 10. Trigonometrija 11. Aritmeticki i geometrijski niz 12. Analiticka geometrija u ravni

- 48 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Literatura: Manojlovi J, Cvetkovi Ili D: Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita, Nis, 2008.

7.4. Anatomija i fiziologija

UVOD Metodi rada u anatomiji i fiziologiji. Anatomska nomenklatura. Podela sistematske anatomije. TKIVA I ORGANIZAM Morfoloske i funkcionalne karakteristike tkiva. Telesne tecnosti (vode) u organizmu. Razmena tecnosti u nivou kapilara. ODNOS ORGANIZMA I SREDINE Bioloske adaptacije. Unutrasnja sredina i homeostaza. Negativna i pozitivna povratna sprega. FIZIOLOGIJA KRVI Uloga krvi. Zapremina, fizicko-hemijske osobine i sastav krvi. Elektroliti krvne plazme i osmotski pritisak. Fizioloski rastvori. Uobliceni elementi krvi. Sedimentacija i hemoliza eritrocita. Krvne grupe i transfuzija. Imunski sistem. Koagulacija krvi. ANATOMIJA LOKOMOTORNOG SISTEMA Kosti glave (lobanje, lica); kosti trupa (kosti gornjeg i donjeg ekstremiteta). ANATOMIJA ZGLOBOVA Zglobovi glave, vrata, kicmenog stuba, gornjeg i donjeg ekstremiteta. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA MISIA Misii glave, vrata (prednje i zadnje strane), grudnog kosa, trbuha (prednjebocne i zadnje grupe trbuha), gornjeg ekstremiteta (ramena, nadlakta, podlakta, sake) i donjeg ekstremiteta (bedra, natkolenice, potkolenice, stopala).

- 49 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Funkcionalne karakteristike poprecno prugastih i glatkih misia. Vrste misine kontrakcije. Rad i zamor misia; prilagoavanje na rad i napor.

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

Srce (srcana supljina, graa srcanog zida, nutritivni krvni sudovi srca, srcana kesa). Arterijski sistem (pluno arterijsko stablo, aorta). Venski sistem (plune vene, vene velikog, sistemskog krvotoka). Limfni sistem (slezina). Veliki i mali krvotok. Srce kao pumpa (srcani ciklus, srcani misi, valvule srca), pojave koje prate rad srca. Automatizam srca. Stvaranje i sprovoenje nadrazaja u srcu. Regulacija rada srca. Kretanje krvi u sistemu krvnih sudova (kontinuirani tok krvi), puls; kretanje krvi u venama. Krvni pritisak. Regulacija cirkulacije. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SISTEMA ORGANA ZA DISANJE Nosna duplja; paranazalni sinusi; grkljan; dusnik; glavne dusnice; plua; pluna maramica. Uloge disajnih puteva. Mehanizam respiratornih pokreta (intrapleuralni prostor, uloga respiratorne muskulature). Pluni volumeni i kapaciteti. Razmena gasova na nivou plua i tkiva. Transport kiseonika i ugljen-dioksida krvlju. Regulacija disanja. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SISTEMA ORGANA ZA VARENJE Usna duplja; zubi; jezik; pljuvacne zlezde; zdrelo; jednjak; trbusna duplja; trbusna maramica; zeludac; tanko crevo; gusteraca; tanko i debelo crevo; jetra. Znacaj i karakteristike hranljivih materija i varenje hrane. Sekretorni procesi i varenje hrane u pojedinim delovima digestivnog trakta: usna duplja, zeludac, tanko i debelo crevo. Resorpcija vode, elektrolita i razgraenih hranljivih materija u digestivnom traktu. Motorna aktivnost pojedinih delova digestivnog trakta i kretanje hrane (gutanje, pokreti zeluca, tankog i debelog creva). Fiziologija jetre. PROMET MATERIJA I TRANSFORMACIJA ENERGIJE Neorganska i organska hrana. Katabolicki i anabolicki procesi; izvori energije. Metabolizam ugljenih hidrata. Metabolizam masti (lipida). Metabolizam belancevina (proteina). Regulacija uzimanja hrane. Centri za uzimanje hrane. Bazalni metabolizam. Vitamini.

- 50 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

TERMOREGULACIJA Telesna temperatura i njena regulacija. Nacin odrzavanja telesne temperature. Hemijska termoregulacija. Fizicka termoregulacija. Evolucija termoregulacije. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA URINARNOG SISTEMA Bubreg (graa, krvni sudovi, mokrani putevi); mokraovod; mokrana besika; mokrana cev. Osnovne funkcije bubrega. Nefron kao osnovna morfoloska i funkcionalna jedinica bubrega. Stvaranje mokrae - mehanizmi filtracije, sekrecije i resorpcije. Funkcija bubrega u regulaciji zapremine i hemijske reakcije krvi. Akt mokrenja. Sastav i fizicko-hemijska svojstva mokrae. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ENDOKRINOG SISTEMA Osnovni pojmovi o endokrinom sistemu i hormonima. Stitasta zlezda; paratiroidne zlezde; hipofiza; nadbubrezne zlezde; semenik; jajnik; endokrini deo pankreasa. Fizioloska dejstva hormona pojedinih zlezda (hipofiza, epifiza, endokrini pankreas, stitasta zlezda, paratireoidne zlezde, nadbubrezne zlezde, polne zlezde), njihova ciljna tkiva i efekti njihovog delovanja. Evolucija endokrine regulacije. Regulacija izlucivanja hormona pojedinih endokrinih zlezda (hipotalamus, hipofiza, endokrini deo pankreasa, stitasta zlezda, paratireoidne zlezde, nadbubrezne zlezde, polne zlezde). GRAA I FUNKCIJA DOJKE ANATOMIJA POLNIH ORGANA Muski polni organi (unutrasnji i spoljasnji). Zenski polni organi (unutrasnji i spoljasnji). ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA NERVNOG SISTEMA Podela nervog sistema (vratni zivcani splet, rameni zivcani, meurebarni zivci, slabinski zivcani splet, krsni zivcani splet). Graa centralnog nervnog sistema (kicmena mozdina, produzena mozdina, mozdani most, srednji mozak, mali mozak, meumozak, veliki mozak). Putevi centralnog nervnog sistema (motorni, senzitivni, senzorijalni). Mozdane opne, mozdanice. Krvni sudovi mozga.

- 51 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Funkcionalne karakteristike perifernih nerava. Sprovoenje razdrazenja sa nerva na misi (nervno-misina sinapsa ili motorna ploca). Opste funkcionalne osobine nervnog sistema coveka. Fiziologija neurona, prenosenje nervnih impulsa. Refleksne aktivnosti nervnog sistema. Sinapsa ili nervni centar. Klinicki vazni refleksi (refleksi oka, kozni refleksi i tetivni refleksi). SPECIJALNA FIZIOLOGIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA Funkcionalna organizacija centralnog nervnog sistema: divergencija i konvergencija, reciprocna inervacija, reverberacija. Funkcije pojedinih delova nervnog sistema: kicmena mozdina, vegetatvni nervni sistem, produzena mozdina i most, srednji mozak, retikularna formacija, mali mozak, meumozak, supkortikalna jedra, kora velikog mozga. Neurofiziologija spavanja. Neurofizioloske osnove ponasanja (uzimanje hrane, vode, regulacija seksualnog ponasanja, emotivno ponasanje). Visa nervna delatnost (pamenje, ucenje, govor). Uporedna analiza bezuslovnih i uslovnih refleksa; klasicni i instrumentalno uslovljavanje. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA CULNIH ORGANA Organ vida (ocna jabucica, pomoni organi oka). Organ sluha i ravnoteze (spoljasnje, srednje i unutrasnje uvo). Organ mirisa. Organ ukusa. Recepcija bola, viscerorecepcija, taktilna i toplotna recepcija, recepcija polozaja i kretanja tela (vestibularni aparat), mirisa i ukusa, zvuka, svetlosti. Fiziologija mreznjace. Akomodacija oka. Poremeaji refrakcije. Literatura: Anelkovi I, Stajkovac A, Ili A: Anatomija i fiziologija za I razred medicinske i zubotehnicke skole. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

- 52 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

8. TESTOVI IZ PRETHODNIH GODINA 8.1.Biologija

Test A 1. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Aminokiseline se spajaju peptidnam vezom u polinukleotidne lance, koji se savijaju i pakuju u slozenije oblike. b) Sadrzaj DNK u elijama jedinke iste vrste nije postojan. c) Molekul DNK ima sposobnost promenljivosti strukture i funkcije. d) Kod viseelijskih organizama vea je kvantitativna zastupljenost G-C parova u odnasu na A-T parove. 2. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Triplet nukleotida na tRNK naziva se antikod. b) Sinteza jednog polipeptidnog lanca zavrsava se ulaskom AUG ili GUG kodona iRNK u ribozom. c) Geneticki kod cini 20 aminokiselina sposobnih da se vezu za tRNK. d) elije svih bioloskih vrsta, pa cak i virusa, koriste se istom genetickom sifrom. 3. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Razmena genetickog materijala izmeu dva naspranmo pastavljena homologa hromozoma je translokacija. b) Verovatnoa da e par roditelja imati dvoje dece sa identicnom kombinacijom 23 para hromozoma je 223. c) Rekombinacije su nove kombinacije gena na hromozomu. d) Inverzije su promene redosleda gena za 360o. 4. Sindrom macijeg placa nastaje usled: a) delecije kratkog kraka hromozoma 5. b) duplikacije kratkag kraka hromozoma 5. c) delecije kratkog kraka hromozoma 4. d) duplikacije dugog kraka hromozoma 4.

- 53 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Sindaktilija je pojava: a) kratkih prstiju b) dugih prstiju c) sraslih prstiju d) krivih prstiju 6. Autozomno-dominantno se nasleuje: a) brahidaktilija b) fenilketonurija c) Taj-Saksova bolest d) svi odgovori su tacni 7. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Mutacije su retko reverzibilne, a stepen promenljivosti u oba pravca je isti. b) Spontana stopa mutacije po genu je 10-8 do 10-9. c) Stepen mutacija kod coveka je znatno manji nego kod vinske musice. d) Mehanizam popravke popravlja greske koje su se desile u odreenorn delu DNK. 8. Cinioci sredine koji dovode do naslednih promena zovu se: a) mutageni b) modifikatori c) precipitini d) mutilatori 9. U toku anafaze mejoze i dolazi do: a) razdvajanja hromatida b) razdvajanja homologih hromozoma c) razmene genetickog rnaterijala d) formiranja bivalenata 10. Mezoderm nastaje na stadijumu: a) morule b) neurule c) blastule d) gastrule

- 54 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. Kojom je od navedenih organela bogat spermatozoid: a) citoplazmom b) endoplazmaticnim retikulumom c) fibrozomima d) mitohondrijama 12. Spermatide nastaju u periodu: a) proliferacije b) prve mejoticke deobe c) druge mejoticke deobe d) diferencijacije 13. Arhenteron predstavlja: a) primaru telesnu duplju b) gastrocel c) sekundarnu telesnu duplju d) otvor na primarnorn crevu 14. Pupcana vrpca sadrzi: a) krvne sudove b) germinativne polne elije c) duplju zumancetne kese d) duplju creva 15. Endotelio-horialna placenta je razvijena kod (zaokruzite tacan odgovor): a) torbara b) kopitara c) bubojeda d) zveri 16. Anabioza je: a) odlazak zivotinja na povoljnija stanista b) nepostojanje zivota na odredjenom geografskom podrucju c) prilagoavanje poikilotermnih zivotinja na nize temperature od donje granice aktivnosti vrste d) zivot u veim zivotnim zajednicama

- 55 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Koja je od navedenih materija kancerogena? a) benzapiren b) metan c) manoza d) nijedna 18. U uslovima prvobitne Zemljine hidrosfere nastale su materije slicne lipidima, izuzetno znacajne za stvaranje: a) hromozoma b) ribozoma c) elijskih membrana d) RNK 19. Haverzovi kanali su: a) ekskretorni organi insekata b) polni odvodi nekih beskicmenjaka c) kanali unutar kostane mase d) odvodi zlezda paukova 20. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Turbelarijsku teoriju o poreklu metazoa postavio je Hekel. b) Turbelarijsku teoriju o poreklu metazoa postavio je Hadzi. c) Korali i meduze pripadaju zivotinjskom tipu parazoa. d) Najprostije eumetazoa su suneri. 21. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Centar za sluh je u slepoocnoj oblasti kore velikog mozga. b) Na granici izmeu unutrasnjeg i srednjeg uha nalazi se bubna opna. c) Na sakulusu se nalaze tri polukruzna kanala. d) Unutar koznog labirinta nalazi se perilimfa. 22. Sekret jetre, zuc, kod coveka se izliva u: a) debelo crevo b) zeludac c) dvanaestopalacno crevo d) pravo crevo

- 56 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Spinalni zivci sisara: a) su mesoviti, jer sadrze senzitivna i motorna vlakna. b) sadrze samo motorna vlakna. c) sadrze samo senzitivna vlakna. d) sadrze samo motorna ili samo senzitivna vlakna. 24. Skorbut je izazvan nedostatkom vitamina: a) A b) D c) C d) E 25. Centar za termoregulaciju homeotermnih organizama nalazi se u: a) produzenoj mozdini b) srednjem mozgu c) hipotalamicnoj oblasti meumozga d) kori velikog mozga 26. Koji organizmi mogu sa RNK da sintetisu DNK? a) eukariotski b) retrovirusi c) paraziti d) bakterije 27. U bakterijama parazitiraju: a) interferoni b) biljni virusi c) bakteriofagi d) poliovirusi 28. Ko zapocinje replikaciju DNK? a) DNK - polimeraza b) RNK - polimeraza c) informaciona RNK d) sve navedeno

- 57 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

29. Mikrofilamenti se nalaze u svim elijama OSIM u: a) misinim elijama b) mladim elijama c) fagocitima d) eritrocitima 30. elijski zid biljaka karakterise: a) polupropustljivost b) pore kroz koje se vrsi razmena materija c) lipoproteiska graa d) sve tvrdnje su tacne Test B 1. Pokretljivi oblici bakterija su: a) bacili b) vibrioni c) spirili d) svi navedeni oblici 2. Zaokruzite tacnu recenicu: a) skup svih horomozoma u jednoj eliji je kariotip b) u celokupnom zivotinjskom svetu zenski pol je iskljucivo homogametan (XX), a muski heterogametan (XY) c) U polnim elijama u anafazi mejoze II razilaze se homologi hromozomi d) sve recenice su tacne 3. Uloga centromere je: a) da poveze dve hromatide hromozoma b) da orijentise i kree horomozome u elijskoj deobi c) u obrazovanju deobnog vretena d) tvrdnje pod 1 i 2 su tacne 4. Od osnovnih izvora energije u organizmu prvi se metabolisu: a) lipidi b) vitamini c) ugljeni hidrati d) proteini

- 58 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Plazmodezme su: a) pore na elijskom zidu b) konci plazme kojima se ostvaruje kontakt izmeu elija c) cevasti izrastaji u unutrasnjosti plastida d) celulozna vlakna koja daju potporu celijskom zidu 6. elijsko disanje se vrsi u: a) Goldzijevom aparatu b) lizozomima c) mitohondrijama d) ribozomima 7. Partenogeneza se kao tip razmnozavanja sree kod: a) bicara b) hidre c) insekata i valjkastih crva d) dupljara 8. Na kojem stupnju razvoja se nalazi zenska polna elija pri prodoru spermatozoida u nju? a) profaza I b) anafaza II c) telofaze I d) metafaze II 9. Kod morskog jeza prva vidljiva reakcija kontakta spermatozoida sa jajnom elijom je: a) vitelogeneza b) aksonema c) obrazovanje fertilizacione kupe d) spermiogeneza 10. Kako se naziva interakcija izmedju krova arhenterona i neuroektoderma? a) aksijalni gradijent b) primarna indukcija c) epibolija d) spajanje

- 59 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. Proces u kome jedno tkivo utice na diferencijaciju drugog naziva se indukcija. Poznati induktor (primarni organizator) je: a) vitelusni srp b) ventralna usna blastoporusa c) krov arhenterona d) parijetalni list mezoderma 12. Holandricno nasleivanje odnosi se na nasleivanje svojstava koja odreuju geni locirani na: a) nekom od autozoma b) oba polna hromozorna c) Y hromozomu d) X hromozomu 13. U toku gametogeneze hromozomi majke i oca mogu se kombinovati na : a) 1 nacin b) 246 nacina c) 223 nacina d) 462 nacina 14. Okruzite tacnu recenicu: a) Greske u replikaciji RNK, obicno su iste u razlicitim elijama b) U eukariota, tek prepisana iRNK se odmah vezuje za ribozome c) U procesu prevodjenja sifre sa iRNK u polipeptid, na jednom ribozomu ima mesta za vezivanje dve tRNK d) Za vezivanje aminokiseline za transportnu RNK ne trosi se energija 15. Citogenetskom analizom mozemo da otkrijemo: a) numericke aberacije hromozoma b) strukturne aberacije hromozoma c) pol jedinke d) sve navedene odlike kariotipa 16. U kom od navedenih procesa rekombinacije u bakterija ucestvuje fag? a) u transdukciji b) u konjugaciji c) u transformaciji d) u svim procesima rekombinacije

- 60 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Obavezan homozigot za navedenu krvnu grupu je osoba: a) AB krvne gmpe b) B krvne grupe c) O krvne grupe d) Rh+ krvne grupe 18. U kojoj fazi elijskog ciklusa eukariota se desava replikacija DNK? a) Gl-fazi b) S-fazi c) G2-fazi d) profazi 19. Promene geneticke osnove na nivou nukleotida nazivaju se: a) modifikacije b) plejotropija c) genske mutacije d) epistaza 20. Delecije su: a) razmena delova nehomologih hromozoma b) razmena delova homologih hromozoma c) promene u broju hromozoma d) gubljenje pojedinih delova hromozoma 21. Trea mozdana komora nalazi se u: a) velikom mozgu b) meumozgu c) srednjem mozgu d) produzenoj mozdini 22. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Tecnost u unutrasnjosti koznog labirinta naziva se perilimfa. b) Eustahijeva tuba predstavlja vezu zadnjeg kraja usta i unutrasnjeg uha. c) Vodozemci imaju razvijeno srednje uho. d) U srednjem uhu ptica nalaze se tri koscice.

- 61 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Kod kopnenih kicmenjaka u vezi sa usnom dupljom stoje: a) cetiri para pljuvacnih zlezda b) tri para pljuvacnih zlezda c) dva para pljuvacnih zlezda d) jedan par pljuvacnih zlezda 24. Deo zeluca koji prelazi u crevo naziva se: a) piloricni deo b) kardijalni deo c) burag d) voljka 25. Srce ptica graeno je iz: . a) jedne pretkomore i jedne komore b) dve pretkomore i jedne komore c) dve pretkomore i nepotpuno pregradjene komore d) dve pretkomore i dve komore 26. Homeotermni organizmi su: a) ptice b) vodozemci c) kornjace d) gusteri 27. Ambulakralni sistem je sistem za lokomociju kod: a) mekusaca b) insekata c) bodljokozaca d) glista 28. Pojava bolesti talasemije je najbolji primer: a) heteroticnog balansa b) seksualnog balansa c) ekoloskog balansa d) sezonskog balansa

- 62 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

29. Anabioza je: a) odlazak zivotinja na povoljnija stanista b) nepostojanje zivota u odredjenom geografskom podrucju c) vid prilagodjavanja poikilotermnih zivotinja na nize temperature od donje granice akivnosti vrste d) zivot u veim zivotnin zajednicama 30. Kako se naziva uticaj zivih bia na staniste? a) reakcija b) koakcija c) biom d) simbioza Test C 1. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Homologi hromozomi nose ista genska mesta i kvalitativno iste gene. b) Fagocitozu omoguava elijska membrana. c) Nukleolus se gubi iz jedra u profazi mitoze. d) Recenice pod 1 i 2 su tacne. e) Recence pod 2 i 3 su tacne. 2. Transport materija koz elijsku membranu odvija se: a) Aktivnim transportom 1. a,b,c b) Endoplazmaticnim retikulumom 2. a,b,d c) Osmozom i difuzijom 3. a,c,d d) Endocitozom i egzocitozom 4. b,c,d 5. a,b,c,d 3. Hloroplasti su biljne organele koje imaju: a) Dvojnu opnu b) Tilakoide c) Stromu d) Devet grupa cevcica 1. a,b,c 2. a,b,d 3. a,c,d 4. b,c,d 5. a,b,c,d

- 63 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. DNK, a samim tim i hromozomi imaju osnovna svojstva zbog kojih su najznacajnije strukture u procesima razvoja, a to su sposobnosti: a) promene strukture i funkcije 1. a,b,c b) spiralizacije i despiralizacije 2. a,b,d c) prenosa geneticke informacije 3. a,c,d d) replikacije 4. b,c,d 5. a,b,c,d 5. Heterohromatin predstavlja: a) kondenzovan oblik nukleoproteida b) dispergovan oblik nukleoproteida c) kondenzovan oblik hromoplasta d) dispergovan oblik hromoplasta 6. Bazalni metabolizam je: a) minimalni promet energije organizma koji miruje b) maksimalni promet energije organizma koji miruje c) energetska ravnoteza d) homeostaza 7. Kolicina DNK je najmanja: a) u G1 fazi interfaze b) u S fazi interfaze c) u G2 fazi interfaze d) Jednaka je u svim fazama interfaze 8. Kako se nazivaju jajne elije koje se posle oploenja potpuno dele na blastomere? a) meroblasticke b) centroblasticke c) holoblasticke d) poliblasticke 9. Koji od navedenih delova embriona ima najintenzivniju morfogenezu? a) glaveni b) trupni c) repni d) svi se istovremeno razvijaju

- 64 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

10. Kojom je od navedenih organela bogat spermatozoid? a) citoplazmom b) endoplazmaticnim retikulumom c) ribozomima d) mitohondrijama 11. Definitivni bubreg sisara je: a) pronefros b) metanefros c) mezonefros d) metanefridijalan 12. Otoliti slusnog aparata kicmenjaka su kristali CaCO3: a) iznad culnih elija unutrasnjeg uha b) u srednjem uhu c) u bubnoj duplji d) u slusnom kanalu 13. Koji tip epitela oblaze genitalne odvode (okruzite tacan odgovor)? a) plocast b) trepljast c) kockast d) cilindrican 14. U sistemu ABCD okruzite slovo pod kojim su navedeni kicmenjaci odreenih karakteristika: a) A, sisari ABCD vilicni zglob izmedju kvadratne i artikularne kosti b) B, kolousti ABCD tri slusne koscice c) C, kopneni kicmenjaci ABCD lobanja pokretno spojena za kicmenicu d) D, ribe ABCD hrskavicava lobanja 15. U kom su od navedenih organa, ekskretorni kanalii sa levkastim otvorom u vezi sa celomom (okruzite tacan odgovor): a) u protonefridijama b) u metanefridijama c) u bubregu sisara d) ni u jednom od navedenih

- 65 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

16. Od Milerovih kanala u sisara nastaju sledei delovi polnih organa: a) vagina 1. a,b,c b) jajnik 2. a,c,d c) materica, 3. a,b,c,d d) jajovod 4. a,b,d 17. Citogeneticka analiza sluzi za utvrivanje: a) numericke aberacije 1. a,b,c b) hromozomskog polimorfizma 2. a,c,d c) strukturne aberacije 3. a,b,d d) ni jedne od navedenih aberacija 4. a,b,c,d 18. Promene u redosledu gena u hromozomu nazivaju se: a) translokacije b) delecije c) inverzije d) duplikacije 19. U faktore koji mogu izmeniti geneticku strukturu populacije, tj. promeniti njenu geneticku ravnotezu, spadaju: a) geneticka slucajnost 1. a,b,c b) mutacija 2. a,b,d c) selekcija 3. a,c,d d) migracija 4. a,b,c,d 20. Gen cijom mutacijom nastaje vise fenotipskih promena je: a) dominantan b) recesivan c) plejotropan d) kodominantan 21. U kojoj od navedenih hromozomskih aberacija kolicina genetskog materijala nije izmenjena: a) delecije b) duplikacije c) pericentricne inverzije d) u svim navedenim aberacijama e) u aberacijama pod 1. i 2.

- 66 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

22. Okruzite tacnu recenicu: a) u replikaciji se za adenin vezuje uracil b) u transkripciji se za adanin vezuje timin c) uvek se purinska baza vezuje za pirimidinsku bazu d) sve tvrdnje su tacne 23. Osnovna jedinica evolucione promenjivosti je: a) vrsta b) populacija c) familija d) rod 24. Seymouria je prelazna forma izmeu: a) vodozemaca i gmizavaca b) vodozemaca i praptica c) gmizavaca i sisara d) gmizavaca i praptica 25. Pojava da se kod danasnjih organizama mogu ispoljiti neke odlike koje su bile karakteristicne za njihove pretke naziva se: a) atavizam b) adaptivnost c) regresivna evolucija d) progresivna evolucija 26. Prema danasnjim shvatanjima, tri postojee rase ljudi divergirale su od: a) homo habilisa b) homo erectusa c) homo neandertalensisa d) kromanjonca 27. U sistemu ABCD okruzite slovo pod kojim je navedeno objasnjenje odreenog pojma: a) oblast na zemlji naseljena zivim biima ABCD halofite b) jedinke iste vrste koje naseljavaju zajednicki ABCD sinekologija prostor c) proucava biocenoze ABCD populacija d) naseljavaju slana stanista ABCD biosfera

- 67 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. U kojim od navedenih prostora postoji zivot: a) visina od 10 - 12 km. b) dubina od 2 - 3 km. c) visina vea od 20 km. d) u svim nevedenim prostorima. 29. Ekoloska valenca zavisi od (okruzite broj pod kojim su tacni odgovori): a) norme reakcije vrste 1. a,b,c b) genetickih faktora (nasledne osnove jedinke) 2. a,b,d c) mogunosti adaptacije jedinki 3. a,c,d d) od vrste stanista 4. b,c,d 5. a,b,c 30. Termofilne zivotinje zive (okruzite tacan odgovor): a) na niskim nadmorskim visinama b) u ravnicarskim predelima c) na juznim padinama d) u svim navedenim oblastima e) ni u jednoj od navedenih oblasti Test D 1. Mezozomi predstavljaju uvrate: a) plazma membrane b) endoplazmaticnog retikuluma c) membrane jedra d) Goldzijevog aparata 2. Centriole su: a) cilindricnog oblika b) suzenja na hromozomima c) organele neophodne za ishranu elije d) univerzalne organele 3. RNK moze da bude nosilac naslednih informacija kod: a) protozoa b) bakterija

- 68 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) virusa d) svih navedenih organizama 4. U tamnoj fazi fotosinteze se: a) apsorbuje svetlost b) stvara ATP c) ugrauje C iz CO2 u organska jedinjenja d) oslobaa kiseonik 5. Ugljen dioksid i voda nastaju kao krajnji produkti razlaganja: a) masti b) ugljenih hidrata c) belancevina d) svih navedenih organskih molekula 6. Izazivaci kolere su : a) bakterije b) prazivotinje c) virusi d) rikecije 7. Isti broj hromozoma i molekula DNK sadrzi elija u: a) G1 fazi interfaze b) G2 fazi interfaze c) profazi mitoze d) telofazi I mejoticke deobe 8. Spermatide u odnosu na telesne elije u G2 fazi imaju: a) istu kolicinu DNK b) upola manju kolicinu DNK c) dvostruko veu kolicinu DNK d) cetiri puta manju kolicinu DNK 9. X hromozom se odvaja od Y hromozoma: a) u mitozi spermatogonija b) u I mejotickoj deobi

- 69 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) u II mejotickoj deobi d) kod formiranja primarnih spermatocita 10. Hijazme se uocavaju u: a) diplotenu b) zigotenu c) leptotenu d) anafazi 11. Horiovitelinska placenta postoji kod: a) nekih torbara b) primata c) bubojeda d) zveri 12. Obrazovanje eritrocita tokom embriogeneze coveka odigrava se sledeim redosledom: a) u zumancetnoj kesi, a zatim u kostanoj srzi b) pocinje u zidu zumancetne kese, zatim u jetri, pa u kostanoj srzi c) u kostanoj srzi, a zatim u jetri d) pocinje u jetri, zatim u kostanoj srzi 13. Blastodisk je: a) blastula ptica b) deo blastule oko blastopora c) jedan od klicinih listova d) blastula insekata 14. Cime je odreen redosled aminokiselina u polipeptidu: a) redosledom grupa od po 4 nukleotida u molekulu DNK b) redosledom dinukleotida u DNK c) redosledom tripleta nukleotida u DNK d) svi odgovori su tacni 15. DNK polimeraza III obavlja sve OSIM jedne navedene funkcije : a) zapocinje proces replikacije b) povezuje nukleotide u 5'­3' smeru

- 70 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) iseca u 3'­5' smeru pogresno vezane nukleotide d) zapocinje polimerizaciju dezoksiribonukleotida 16. Koji od navedenih tripleta baza oznacava kraj transkripcije: a) UGA b) UAC c) AUG d) nijedan od navedenih 17. Sta je polizom: a) strukturna jedinica hromozoma b) enzim polimerizacije c) skup vise ribozoma na jednom molekulu iRNK d) jedinica replikacije DNK 18. Nosilac uravnotezene translokacije ima: a) nenormalan fenotip b) nenormalan fenotip i nenormalno potomstvo c) normalan fenotip, ali moze imati i nenormalno potomstvo d) normalan fenotip i ocekuje samo normalno potomstvo 19. Verovatnoa da normalna osoba bez Barovog tela svom potomstvu prenese daltonizam je: a) 25%, i to samo sinovima b) 25%, i to svoj deci bez obzira na pol c) 50%, i to samo sinovima d) 0% - ne prenosi ni sinovima ni erkama 20. Najvei broj razlicitih tipova gameta formirae genotip: a) AaBb b) AaBBCC c) AABBCC d) Aabbcc 21. Aneuploidije akrocentricnih hromozoma izazivaju: a) Edvardsov sindrom b) Daunov i Patau sindrom

- 71 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) Daunov i Edvardsov sindrom d) Daunov i Klinefelterov sindrom 22. Leukociti: a) su znatno brojniji od eritrocita b) kod beskicmenjaka sadrze hemoglobin c) uvek imaju jedro d) ucestvuju u zgrusavanju krvi 23. Hrskavicavo tkivo: a) karakterise veinu beskicmenjaka b) sastoji se od osteoblasta i meuelijske supstance c) moze biti hijalinsko, mrezasto i vlaknasto d) pripada epitelnim tkivima 24. Koji region predstavlja embrionalnu zonu, tj. mesto obrazovanja novih proglotisa kod pantljicare: a) glaveni region, skoleks b) vratni region c) zadnji kraj strobile d) nijedan od navedenih regiona 25. Izazivac suge, sugarac, pripada: a) krpeljima b) prazivotinjama c) insektima d) gljivicama 26. Vilicni aparat kicmenjaka vodi poreklo od: a) elemenata skrznog skeleta b) krljusti c) kostiju lobanje d) vratnih prsljenova 27. Nervni nastavci su lokalizovani u beloj masi, u unutrasnjosti mozga kod: a) riba b) vodozemaca

- 72 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) protohordata d) gmizavaca, ptica i sisara 28. Kod kojih se zivotinja srcana komora nalazi ispred pretkomore? a) riba b) vodozemaca c) nekih gmizavaca d) ptica 29. U osnovne elemente biosfere NE spada: a) atmosfera b) litosfera c) hemisfera d) hidrosfera 30. Zaokruzi NETACNU recenicu: a) pre priblizno 300 miliona godina nastali su primitivni gmizavci. b) od posebne grupe gmizavaca nastale su ptice. c) od zverogustera nastali su sisari. d) grana iz koje su postali preci coveka izdvojila se u isto vreme kada su se na zemlji pojavili dinosaurusi. Test E 1. Subjedinice ribozoma zajedno cine funkcionalnu jedinicu: a) stalno b) samo kod prokariota c) kada se vezu za iRNK d) u toku prolaza iz jedra u citoplazmu 2. Metabolicka voda u eliji je stabilizator: a) proteina b) temperature c) transporta d) metabolickih procesa 3. Koja je od navedenih tvrdnji vezanih za reproduktivni ciklus zene tacna? a) u periodu pre roenja sve potencijalne jajne elije ulaze u stadijum diplotena b) u periodu od rodjenja do zavrsetka reproduktivne zrelosti broj oocita u jajniku se postepeno poveava

- 73 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) krajnji proizvod oogeneze su tri velike funkcionalne elije i jedna mala elija (polarno telo) d) prilikom svakog menstrulnog ciklusa nekoliko stotina folikula podleze rastenju 4. Mezoderm se formira na stadijumu: a) morule b) neurule c) blastule d) gastrule 5. Ako je sadrzaj timina u dvolancanoj DNK 20% ukupnih baza, sadrzaj citozina e biti: a) 20% b) 30% c) 60% d) 80 % 6. Koja je od navedenih tvrdnji, koje se odnose na ribozome tacna? a) ribozomi ucestvuju u procesu transkripcije. b) nalaze se slobodni u citoplazmi ili vezani za membrane. c) sastoje se iz proteina, RNK i DNK. d) sastoje se iz dve jednake subjedinice. 7. Geni A i B su vezani i rastojanje izmeu njih je 30 rekombinacionih jedinica. Heterozigotna jedinka genotipa AaBb moze da formira cetiri tipa gameta. Koji e od njih biti procentualno najvise zastupljeni? a) AB i ab (nerekombinovani) gameti b) AB (nerekombinovan) i Ab (rekombinovan) gamet c) Ab i aB (rekombinovani) gameti d) sva cetiri tipa gameta e hiti podjednako zastupljena (po 25%) 8. Zaokruzi NETACNU recenicu: a) pre priblizno 300 miliona godina nastali su primitivni gmizavci. b) od posebne grupe gmizavaca nastale su ptice. c) od zverogustera nastali su sisari. d) grana iz koje su postali preci coveka izdvojila se u isto vreme kada su se na zemlji pojavili dinosaurusi.

- 74 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Koja od tvrdnji NIJE tacna? a) telesne duplje omoguavaju misinu funkciju telesnog zida bez pokretanja creva. b) tecnost telesne duplje predstavlja "hidraulicni" skelet. c) tipicni ekskretorni kanali koji vode od celomske dup!je su protonefridije. d) na pocetku razvitka celomata, celomska tecnost je bila osnovni transportni sistem. 10. Grudna kost je deo skeleta: a) svih hordata b) svih kicmenjaka c) samo kopnenih kicmenjaka d) samo sisara 11. Broj pora na jedrovoj membrani kod istih vrsta elija: a) zavisi od aktivnosti elije b) jednak je c) zavisi od skeletnih struktura elije d) zavisi od perinuklearnog prostora 12. Razmena genetickog materijala izmedju dve bakterije vrsi se uz pomo: a) fimbrija b) mezozoma c) nukleolusa d) sve tvrdnje su tacne 13. Transport Na+ i K+ kroz elijsku membranu, vrsi se: a) prostom difuzijom b) ciklozisom c) aktivnim transportom d) osmozom 14. Broj hromozoma sa sekundarnim suzenjima uslovljava: a) brzinu deobe elije b) broj nukleolusa c) aktivnost elije d) sve tvrdnje su tacne

- 75 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Koja od navedenih elija ima diploidan broj hromozoma? a) spermatida b) sekundarna spermatocita c) primarna spermatacita d) polarno telo 16. Partenogenezom se razmnozavaju: a) prazivotinje b) kisne gliste c) neki insekti d) puzevi 17. Kako se nazivaju jajne elije koje se posle oploenja nepotpuno dele? a) meroblasticke b) centroblasticke c) holoblasticke d) poliblasticke 18. Arhenteron predstavlja: a) primarnu telesnu duplju b) gastrocel c) sekundarnu telesnu duplju d) otvor primarnog creva 19. U kojoj je od navedenih placenti placentalna barijera najdeblja? a) u endoteliohorialnoj placenti b) u hemohorijalnoj placenti c) u epiteliohorijalnoj placenti d) placentalna barijera je uvek iste debljine 20. Koji navod u vezi replikacije DNK kod eukariota NIJE TACAN? a) Replikacija je uvek bidirekciona b) Svaki lanac roditeljske DNK sluzi kao matrica za sintezu novog lanca c) Nakon replikacije oba roditeljska lanca su u jednoj hromatidi, a oba novonastala u drugoj d) Replikacija DNK je polukonzervativan proces

- 76 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Koji od navoda vezanih za prepis RNK sa DNK NIJE TACAN? a) Komplemantaran je nematricnom lancu DNK. b) Kopija je nematricnog lanca DNK, s tim da je U umesto T. c) Komplemantaran je matricnom lancu DNK. d) Jednolancan je. 22. U populaciji u ravnotezi, gde se nalazi 3 puta vise osoba sa dominantnim svojstvom nego sa recesivnim: a) vea je ucestalost recesivnog alela. b) vea je ucestalost dominatnog alela. c) ista je ucestalost dontinantnog i recesivnog alela. d) ucestalost heterozigota je manja od ucestalosti dominantnog homozigota. 23. Nakon ukrstanja dva heterozigota genotipa AaBb, odnos fenotipova od 15:1, karakteristican je za: a) komplementarnu aktivnost dominantnih alela dva gena b) komplementarnu aktivnost dva para recesivnih alela c) aditivnu poligeniju d) intermedijarno nasleivanje 24. Iz braka muskarca, cija je majka bila daltonista i zene ciji je otac daltonista, ocekuje se da: a) sva muska deca budu bolesna b) sva zenska deca budu bolesna c) sva zenska deca budu fenotipski normalni prenosioci gena za daltonizam d) 50% zenske dece bude bolesno 25. U osnovne elemente biosfere NE SPADA: a) atmosfera b) litosfera c) hidrosfera d) hemisfera 26. Kompaktna i sunerasta masa su delovi: a) kosti b) kicmene mozdine c) metanefrosa d) tela metazoa koji su evoluirali od sunera

- 77 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. Po Hadzijevoj teoriji: a) razlicite metazoe imaju slicne embrionalne stupnjeve. b) u razviu metazoa javljaju se stupnjevi slicni danasnjim protozoama. c) metazoe su nastale od visejedrnih trepljara. d) organizmi u svom individualnom razviu ukratko ponavljaju istorijski razvitak vrste kojoj pripadaju. 28. Clanak pantljicare je: a) proboscis b) strobila c) proglotis d) skoleks 29. Sta od sledeeg NISU funkcije koze sisara? a) razmena gasova b) regulacija temperature c) izlucivanje znoja d) zastita od infektivnih mikroorganizama 30. Na prelazu izmeu tankog i debelog creva nalazi se: a) pravo crevo b) duodenum c) zucna kesa d) slepo crevo Test F 1. Koje elije kod coveka nemaju jedro? a) polocite b) nervne elije c) zrela crvena krvna zrnca d) sve tvrdnje su tacne 2. Uloga granulisanog endoplazmaticnog retikuluma je u: a) sintezi lipida b) biosintezi proteina c) stvaranju vezikula d) sve tvrdnje su tacne

- 78 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Koji od navedenih virusa spada u DNK viruse: a) virus influence b) HIV c) poliovirus d) herpes simpleks virus 4. Glukoza ulazi u eliju: a) olaksanom difuzijom b) aktivnim transportom c) slobodnom difuzijom d) sve tvrdnje su tacne 5. Kako se naziva proces stvaranja ATP u toku elijskog disanja? a) fotosinteticka fosforilacija b) hemosinteticka fosforilacija c) nitrifikaciona fosforilacija d) oksidativna fosforilacija 6. Koji je od navedenih podstadijuma profaze I jako produzen kod zenki sisara: a) 1. leptoten b) 2. zigoten c) 3. pahiten d) 4. diploten 7. Karakteristika zutog tela je da: a) stimulise ovulaciju b) se obrazuje na mestu prsnutog folikula c) posredstvom svog hormona stimulativno deluje na centre u hipotalamusu d) nastaje pre ovulacije 8. Koja je od navedenih karakteristika oploenja tacna: a) desava se iskljucivo u ovarijumu zenke b) uvek prethodi razviu nove jedinke c) jajna elija svih kicmenjaka je sposobna za oploenje na stadijumu metafaze I d) predstavlja prvu fazu u razviu veine organizama koji se polno razmnozavaju

- 79 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Meroblasticke jajne elije su one jajne elije koje se brazdaju: a) potpuno b) nepotpuno c) radijalno d) simetricno 10. Jedan od navedenih pojmova se NE odnosi na blastulu: a) blastocel b) blastoderm c) blastoporus d) blastocist 11. Placenta kod koje su horionske resice (villi) rasporeene po celoj povrsini horiona je : a) kotiledonarna placenta b) zonalna placenta c) difuzna placenta d) decidualna placenta 12. Derivati endoderma su : a) znojne zlezde b) lojne zlezde c) jetra i pankreas d) genitalni kanali 13. Kostane elije se stvaraju u: a) kompaktnom delu kosti b) pokosnici c) sundjerastom delu kosti d) kostnoj srzi 14. Bilateralnu simetriju NEMAJU: a) larve bodljokozaca b) zglavkari c) kicmenjaci d) dupljari

- 80 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Covek se moze zaraziti velikim metiljom, ako u organizam unese: a) oploena jaja b) redije c) cerkarije d) adoleskarije 16. Parapodije predstavljaju: a) spojene segmente glavenog regiona prstenastih glista b) poslednji segment prstenastih glista c) organele za kretanje kod ameboidnih vrsta d) lokomotorne kozno-misine izrastaje telesnog zida prstenastih glista 17. Lobanja je vezana za kicmenicu preko dva potiljacna gleznja kod: a) vodozemaca b) ptica c) gmizavaca d) svi odgovori su tacni 18. Gusteraca (pankreas), smestena u crevnom zidu ili jetri, karakteristika je: a) nekih vodozemaca b) ptica c) gmizavaca d) nekih riba 19. Ulogu termickog receptora imaju: a) Merkelove elije b) Herbstova telasca c) Rufinijeva telasca d) Majsnerova telasca 20. Kolika je ucestalost (p) alela A1 u populaciji koja je u ravnotezi, ako znamo da u toj populaciji ima 2 puta vise heterozigota A1A2 nego homozigota A1A1: a) 1 / 2 b) 1 / 4 c) 2 / 3 d) 3 / 4

- 81 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Kada obolela majka (homozigot) uvek prenosi oboljenje svim svojim erkama, nasleivanje je: a) autozomno-recesivno b) holandricno c) dominantno preko X hromozoma d) recesivno preko X hromozoma 22. Kod tetrahibridnog nasledjivanja, jedinka genotipa AAbbCCDd, formirae: a) 16 tipova gameta b) 8 tipova gameta c) 4 tipa gameta d) 2 tipa gameta 23. Na kom hromozomu se nalaze vezani geni (geni koji determinisu korelativne ili vezane osobine) ? a) samo na X hromozomu b) samo na autozomima c) samo na akrocentricnim hromozomima d) na bilo kom hromozomu 24. Koliko hromozoma bi se nalazilo u somatskoj eliji coveka koja ima monozomiju jednog hromozoma i trizomiju drugog hromozoma ? a) 45 b) 46 c) 47 d) 48 25. Dezoksiribonukleotidi se meusobno razlikuju u: a) seeru i pirimidinskoj bazi b) fosfatnoj grupi i seeru c) purinskoj ili pirimidinskoj bazi d) seeru i purinskoj bazi 26. U toku replikacije, enzim koji sintetise kratke segmente RNK, komplementarne matricnim lancima DNK naziva se: a) nukleaza b) DNK polimeraza I

- 82 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) DNK polimeraza III d) primaza 27. Aminokiseline nastaju: a) transkripcijom b) translacijom c) replikacijom d) nijedan od navedenih odgovora nije tacan 28. Pod pojmom translacija podrazumeva se: a) proces vezivanja aminokiseline za informacionu RNK b) obrada RNK u funkcionalne molekule c) prevoenje informacije sadrzane u iRNK u redosled aminokiselina u polipeptidnom lancu d) vezivanje tRNK za ribozome 29. Analogije su evolutivni dokazi koji podrazumevaju : a) slicnost funkcija organa medju organizmima razlicitog porekla b) slicnost funkcija organa unutar populacija jedne vrste c) slicnost u nacinu polaganja jaja d) slicnost u velicini i obliku tela 30. Oblik interakcije dve vrste organizama u kome obe vrste imaju korist nazivamo: a) kompeticija b) amensalizam c) mutualizam d) komensalizam Test G 1. Glikolizom nastaje: a) oksalsiretna kiselina b) ilibarna kiselina c) pirogrozana kiselina d) mlecna kiselina

- 83 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2. DNK virus ugraen u DNK domaina predstavlja: a) profag b) virion c) adsorpciju d) tropizam 3. U citoplazmi bakterijske elije nalazi se: a) nukleozom b) nukleoid c) nukleolus d) nukleus 4. U prokariote spadaju: a) svi jednoelijski organizmi b) angiospermae c) bakterijske i modrozelene alge d) virusi i bakterije 5. Koje od navedenih organela ima najznacajniju ulogu u zlezdanim elijama? a) lizozomi b) mitohondrije c) Goldzijev kompleks d) hloroplasti 6. Hermafroditi su organizmi koji: a) se razmniozavaju iz neoploenih jajnih elija b) obrazuju oba tipa polnih elija u istom telu c) imaju razdvojene polove d) obrazuju diploidne gamete 7. Koja od navedenih karakteristika sekundarnih spermatocita NIJE tacna: a) nastaju mejozom I b) haploidne su c) dele se mejotickom deobom d) od jedne sekundarne spermatocite nastaju cetiri spermatozoida 8. Koja od navedenih karakteristika oplozenja NIJE tacna: a) obezbeuju geneticku raznovrsnost potomstva b) uspostavlja se diploidan broj hromozoma zigota

- 84 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) zapocinju morfoloske i fizioloske promene u zigotu d) muski i zenski pronukleusi se direktno spajaju posle zavrsene prve mejoticke deobe 9. Povrsinsko brazdanje jajnih elija, kao poseban tip nepotpunog brazdanja, susreu se kod: a) vodozemaca b) insekata c) amfioksusa d) svih beskicmenjaka 10. Koja od navedenih karakteristika endoderma NIJE tacna: a) unutrasnji je sloj u gastruli b) ucestvuje u diferencijaciji crevnog epitela c) invaginacijom formira nervnu cev d) nema ulogu u nastanku notohorde 11. Epiteliohorijalna placenta se nalazi kod: a) coveka b) bubojeda c) svih torbara i kopitara d) zveri 12. Epidermis obrazuje: a) nervni sistem b) ocno socivo i roznjacu c) pankreas d) krvni sistem 13. Meuelijska supstanca vezivnog tkiva moza biti: a) tecna b) elasticna c) cvrsta d) svi odgovori su tacni 14. Sagitalna ravan deli bilateralno simetricne zivotinje na: a) levu i desnu polovinu b) prednji i zadnji deo

- 85 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) lenu i trbusnu stranu d) ni jedan odgovor nije tacan 15. Filaria bancrofti kod coveka parazitira u: a) u tankom crevu b) limfnim sudovima c) krvnim kapilarima d) zucnim kanalima 16. Podela tela na segmente postoji kod: a) hordata b) zglavkara c) prstenastih glista d) svi odgovori su tacni 17. Sta od navedenog NE pripada osovinskom skeletu a) skelet glave b) kicmenica c) rebra i grudna kost d) skelet udova 18. Skrge, kao organi za disanje, prisutne su kod: a) rakova b) larvi i vodenih insekata c) riba d) svi odgovori su tacni 19. Otoliti su izgraeni od kristala: a) kalcijum karbonata b) silicijum dioksida c) silicijum karbonata d) magnezijum karbonata 20. Pri dihibridnom ukrstanju (dominantno-recesivni odnos alela) jedinke genotipa AaBb i jedinke genotipa aaBb dobie se odnos fenotipova. a) 3:4:1 b) 9:6.1

- 86 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) 3.1:3:1 d) 3:2:1 21. Oba roditelja su obolela i imaju zdravo dete. Ovo je mogue samo ukoliko su oboleli od: a) galaktozemije b) daltonizma c) alkaptonurije d) brahidaktilije 22. Ukoliko jedan gen ima 12 razlicitih alela, koliko je najvise alela tog gena prisutno u jednoj somatskoj eliji a koliko u jednom gametu coveka? a) u smoatskoj eliji je prisutno 12 alela a u gametu 6 b) u smoatskoj eliji je prisutno 4 alela a u gametu 2 c) u smoatskoj eliji je prisutno 2 alela a u gametu 1 d) u smoatskoj eliji je prisutno 1 alela a u gametu 0 23. Kolika je verovatnoa da muskarac koji je A (heterozigot) i Rh pozitivne (heterozigot) krvne grupe i zena jiha he AB i Rh negativne krvne grupe dobiju dete koje je A i Rh pozitivne krvne grupe? a) 1/8 b) 2/8 c) 3/8 d) 4/8 24. Filadelfija hromozom je prisutna kod bolesnika sa: a) mijeloidnom leukemijom b) sindromom macijeg placa c) hemofilijom d) amauroticnom idiotijom 25. Ako je u jednom molekulu DNK od 4000 baznih parova prisutno 10% citozina, koliki je u tom molekulu broj timina: a) 6400 b) 3200 c) 1600 d) 800

- 87 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

26. Enzimi koji se stvaraju u eliji samo u prisustvu odgovarajueg supstrata na koji deluju nazivaju se: a) adaptivni b) konstitutivni c) strukturni d) regulatorni 27. Koji od navedenih tripleta nukleotida NE MOZE da bude antikodon? a) ACC b) UUU c) UAA d) AUC 28. Enzim DNK polimeraza I (DNK-Poly I) prilikom replikacije: a) povezuje pojedine delove polimerizovanih lanaca b) sintetise kratki segment RNK na pocetku novog lanca c) odstranjuje kratki segment Rnk koji je izgrazen na mestu gde je otpocela sinteza novog lanca d) dodaje dezoksiribonukleotide na RNK segment koji je napravila primaza 29. Letalne doze zracenja: a) uzrokuje sterilitet ozracenih jedinki b) dovode do pojave raka ozracenih jedinki c) izazivaju promene koje e se ispoljiti u potomstvu ozracenih osoba 30. Homologi organi su: a) organi koji imaju istu funkciju i poreklo b) organi koji imaju istu grazu i funkciju c) organi koji imaju istu funkciju d) organi koji imaju zajednicko poreklo

- 88 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test H 1. Proteini kao aktivne supstance mogu da budu: a) hormoni b) toksini c) antitela d) svi odgovori su tacni 2. Koja od navedenih karakteristika elijskog zida prokariotske elije nije tacna: a) izgraen je od polisaharida, a sadrzi jos i lipide i proteine b) sve prokariotske elije imaju elijski zid c) regulise propustljivost materija iz okolne sredine d) obezbeuje potporu eliji 3. Koja od navedenih karakteristika lizozoma NIJE tacna: a) ograniceni su membranom lipoproteinske prirode b) na spoljasnjoj membrani nose ribozome c) sadrze veliki broj enzima d) imaju veliki znacaj u metabolizmu elije 4. Koja od navededenih karakteristika interferona NIJE tacna: a) proteinske je prirode b) ima sposobnost da inaktivise viruse c) specifican je za odreeni virus d) efikasan je samo u onoj vrsti elija koja ga je proizvela 5. Koji su od navedenih organizama autotrofi: a) gljive b) veina mikroorganizama c) alge d) svi odgovori su tacni 6. Koji je od navedenih iskaza o mejozi tacan? a) u leptotenu se sparuju homologi hromozomi b) u zigotenu pocinje krosing-over c) u dijakinezisu nestaje jedarce d) u anafazi I rastavljaju se sestrinske hromatide hromozoma

- 89 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. Oznaciti tacan iskaz: a) do redukcije broja hromozoma dolazi pri formiranju spermatida od sekundarnih spermatocita b) spermatogonije se dele mitozom c) mejozom I od primarne spermatocite nastaju dve diploidne sekundarne spermatocite d) muski i zenski gameti coveka imaju razlicit broj hromozoma 8. Koje od navedenih elija tokom oogeneze mogu ostati u diplotenu i nekoliko decenija? a) oogonije b) primarne oocite c) sekundarne oocite d) zrele jajne elije 9. Oznaci NETACAN odgovor: a) estrogen se stvara iskljucivo posle ovulacije b) estrogen stvaraju folikularne elije c) estrogen nastaje u zutom telu d) estrogen deluje na matericu i na hipotalamus 10. Primitivna traka postoji kod: a) vodozemaca i gmizavaca b) ptica i sisara c) amfioksusa d) morskog jeza 11. Amnion je izgraen od: a) ekstraembrionalnog endoderma na unutrasnjoj strani i ekstraembrionalnog mezoderma na spoljasnjoj strani b) ekstraembrionalnog ektoderma na unutrasnjoj strani i ekstraembrionalnog mezoderma na spoljasnjoj strani c) ekstraembrionalnog mezoderma na unutrasnjoj strani i ekstraembrionalnog ektoderma na spoljasnjoj strani d) ekstraembrionalnog mezoderma na unutrasnjoj strani i ekstraembrionalnog endoderma na spoljasnjoj strani

- 90 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. Za oviparitet je karkateristicno: a) da se jaja zadrzavaju u telu majke, ali se embrion ishranjuje supstancama iz jajeta b) da se celokupno razvie embriona odigrava tek posle polaganja jaja c) da se veza majke i embriona uspostavlja posredstvom placente d) da hranljive supstance dospevaju u embrion direktno iz organizma majke 13. elije koje razaraju kostanu masu nazivaju se: a) osteociti b) osteoblasti c) osteoklasti d) osteoliti 14. Sfericni tip simetrije imaju: a) bodljokosci b) mekusci c) amebe d) radiolarije 15. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) metilji pripadaju trepeljastim pljosnatim glistama b) krvni sistem metilja je otvorenog tipa c) metilji poseduju dobro razvijena taktilna cula i hemoreceptore d) crevni sistem metilja je potpuno redukovan 16. Rozne krljusti na nogama ptica pripadaju: a) koznom skeletu b) osovinskom skeletu c) skeletu zadnjih ekstremiteta d) ni jedan odgovor nije tacan 17. Okruzite tacnu tvrdnju: a) iz lenih rogova sive mase kicmene mozdine polaze senzitivna nervna vlakna b) iz trbusnih rogova sive mase kicmene mozdine polaze senzitivna nervna vlakna c) covek ima 30 pari spinalnih (mozdanskih) nerava d) iz mozga kod coveka polazi 10 pari nerava

- 91 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Koji tip zuba kod sisara ima oblik dleta? a) prednji kutnjaci b) ocnjaci c) zadnji kutnjaci d) sekutii 19. Na koji tip drazi su osetljivi bocni organi nizih vodenih kicmenjaka? a) termicke b) svetlosne c) hemijske d) mehanicke 20. Skeletni deo DNK lanca sastoji se od: a) dezoksiriboze i azotne baze b) azotne baze i fosforne kiseline c) dezoksiriboze i fosforne kiseline d) azotnih baza 21. Zaokruzi tacnu tvrdnju. a) nukleaze seku fosfodiestrske veze polinukleotidnih lanaca b) ligaze odstranjuju deoksiribonukleotide c) DNK plimeraze zapocinju sintezu novog lanca pri replikaciji d) RNK polimeraza zavrsava replikaciju DNK 22. Kod razlicitih bioloskih vrsta geneticki kod je: a) razlicit b) specifican za vrstu c) univerzalan d) promenljiv 23. U laktoznom operonu protein produkt regulatornog gena vezuje se za: a) promotor b) operator c) strukturne gene d) produkte strukturnih gena

- 92 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Ukoliko se u fenotipu heterozigota u potpunosti izrazavaju oba alela jednog gena, nasleivanje je: a) poligeno b) dominantno-recesivno c) korelativno d) kodominantno 25. Koliko se fenotipova dobija pri trihibridnom ukrstanju dva heterozigota genotipa AaBbCc? a) 27 b) 10 c) 64 d) 8 26. Kod coveka se autozomno-dominantno nasleuje: a) inteligencija b) hemofilija c) amauroticna idiotija d) astigmatizam 27. Ako je populacija u ravnotezi i ucestalost dominantnog alela A 0.7, ucestalost heterozigota je: a) 0.3 b) 0.42 c) 0.21 d) 0.16 28. Razmena delova nehomogoih hromozoma je: a) duplikacija b) translokacija c) delecija d) inverzija 29. Biohore su: a) slicne zivotne zajednice b) slicni tipovi zivotnih stanista c) grupe zivotinja u ekoloskoj nisi d) faktori koji menjaju geneticku strukturu populacije (faktori evolucije)

- 93 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. ,,Heteroticni balans" je nacin delovanja balansne (ravnotezne) selekcije kada su: a) genski aleli u homozigotnom stanju eliminisani, a u heterozigotnim kombinacijama favorizovani b) genski aleli na nekom od stupnjeva razvia favorizovani c) genski aleli kod jednog pola favorizovani d) pojedini genski aleli eliminisani u jednom godisnjem dobu Test I 1. U sastav DNK ulaze azotne baze: a) adenin, uracil, citozin, guanin b) uracil, guanin, citozin, timin c) citozin, timin, adenin, guanin d) uracil, guanin, adenin, timin 2. U sastav elijske membrane od lipida mogu da ulaze: a) fosfolipidi b) holesterol c) steroidi d) sve navedeno 3. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Nukleolus ima svoju membranu. b) Broj hromozoma je karakteristican i stalan za vrstu. c) Svi hromozomi imaju sekundarno suzenje. d) Broj hromozoma u polnim elijama je diploidan (2n). 4. Unutrasnja membrana mitohondrija ima nabore koji se nazivaju: a) kriste b) lamele tilakoida c) stroma d) matriks 5. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Na kraju mitoze nastaju dve elije sa haploidnim brojem hromozoma. b) U telofazi mitoze svaki hromozom ima dve hromatide.

- 94 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) Citokineza pocinje tokom metafaze mitoze. d) Jedarce nestaje u profazi mitoze. 6. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Virusi mogu da se repliciraju van zivog organizma. b) Velicina virusa je oko 300 mikrometara. c) DNK virusa je uvek jednolancana. d) Virion je zrela ekstracelularna virusna cestica. 7. Neposredno ispod elijske membrane jajne elije nalazi se: a) fertilizaciona kupa b) polarno telo c) sloj kortikalnih granula d) sloj folikularnih elija 8. Fertilizacioni omotac se u embriogenezi ljudi zadrzava do: a) pocetka brazdanja b) stadijuma blastocista c) kraja gastrulacije d) kraja organogeneze 9. Brazdanje zigota zavisi od: a) genetickih informacija koje nosi jajna elija b) kolicine zumanceta u jajnoj eliji c) rasporeda zumanceta u jajnoj eliji d) svi odgovori su tacni 10. Jedini organ kod coveka koji ima pravu regenerativnu sposobnost je: a) pankreas b) placenta c) jetra d) stitna zlezda 11. Placenta coveka je: a) horiovitelusna i zonalna b) horioalantoisna i diskoidalna c) horiovitelusna i diskoidalna d) horiovitelusna i kotiledonarna

- 95 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. Morfogeni su: a) strukturni geni odgovorni za diferencijaciju morfoloskih osobina b) geni koji kontrolisu proces starenja c) signalni molekuli koji indukuju diferencijaciju organa d) supstance koje smanjuju stetne efekte brojnih agenasa 13. U koje od navedenih tkiva NE zalaze krvni sudovi? a) misino b) rastresito vezivno c) kostano d) epitelsko 14. Cefalizacija predstavlja: a) formiranje glavenog regiona b) formiranje celoma c) formiranje primarne telesne duplje d) formiranje telesne duplje ispunjene tecnosu 15. Viseelijske kozne zlezde su prisutne: a) kod svih hordata b) samo kod sisara c) kod kopnenih kicmenjaka d) kod svih kicmenjaka 16. Sta od navedenog NE pripada prednjem delu crevnog kanala kopnenih kicmenjaka? a) jednjak b) dvanaestopalacno crevo c) zeludac d) zdrelo 17. Osnovna strukturna i funkcionalna jedinica bubrega kicmenjaka je: a) bubrezna caura b) bubrezno telasce c) nefron d) nefridija

- 96 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Koja od navedenih grupa kicmenjaka pripada anamniotima? a) vodozemci b) kopneni sisari c) vodeni sisari d) gmizavci 19. U dvolancanoj zavojnici molekula DNK baze adenin (A) i guanin (G) su povezane: a) sa jednom vodonicnom vezom b) sa dve vodonicne veze c) sa tri vodonicne veze d) nijedan odgovor nije tacan 20. Albumin u jajetu ima ulogu: a) kontraktilnog proteina b) enzima c) transportnog proteina d) rezervoara aminokiselina kao hranljivih sastojaka za embrion 21. U procesu transkripcije enzim RNK polimeraza: a) u regionu promotora sa regulatornim proteinima formira pocetni transkripcioni kompleks b) dodaje nove nukleotide na 5'-kraj rastueg lanca RNK c) se kree duz oba lanca DNK istovremeno d) nijedan odgovor nije tacan 22. Kodon AUG je: a) stop-signal b) kodon za aminokiselinu metionin i ujedno startni kodon c) kodon za aminokiselinu triptofan d) nijedan odgovor nije tacan 23. Kod coveka Y hromozom u odnosu na X hromozom: a) je znatno vei b) sadrzi vei broj gena c) pokazuje samo male slicnosti u redosledu nukleotida d) nijedan od navedenih odgovora nije tacan

- 97 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Najprecizniji podaci o velicini geneticke varijabilnosti dobijaju se: a) analizom rodoslovnog stabla b) metodom sekvenciranja DNK c) analizom kariotipa d) svim navedenim metodama 25. Koja se od navedenih metoda koristi za ispitivanje naslednih svojstava u velikim grupama ljudi: a) genealoska b) citogeneticka c) populaciono-statisticka d) metoda blizanaca 26. Osoba koja ima jedno Barovo telo je: a) muska osoba sa Daunovim sindromom b) osoba sa Tarnerovim sindromom c) muska osoba sa Patau sindromom d) osoba sa Klinefelterovom sindromom 27. Zena prenosilac daltonizma i muskarac ciji je otac bio daltonista stupaju u brak. Kolika je verovatnoa da e njihovo musko dete biti daltonista? a) 25% b) 50% c) 75% d) 0% 28. U osnovi glavnih simptoma bolesti skorbut lezi: a) nepravilna struktura kolagenskih vlakana b) nepravilna struktura hemoglobina c) nepravilna struktura keratina d) nijedan odgovor nije tacan 29. Selekcija, koja deluje u korist jedinki sa srednjim vrednostima osobina, a protiv onih sa ekstremnim, naziva se: a) stabilizaciona b) simpatricka c) direkciona d) disruptivna

- 98 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. Gljive se po nacinu ishrane nazivaju: a) reducenti b) producenti c) predatori d) autotrofni organizmi Test J 1. Koji od navedenih elemenata NEMA znacajniju ulogu u formiranju hlorofila? a) sumpor b) gvoze c) magnezijum d) kalijum 2. Prokariotsku eliju karakterise prisustvo: a) ribosoma b) nukleolusa c) nukleoplazme d) sve tvrdnje su tacne 3. Propustljivost elijske membrane zavisi od: a) temperature b) zracenja c) teskih metala d) svi odgovori su tacni 4. Koju od navedenih organela karakterise dupla membrana? a) jedro b) lizozome c) Goldzijev aparat d) peroksisome 5. Kod bakterija nasledna osnova je: a) DNK b) RNK c) DNK i RNK d) svi odgovori su tacni

- 99 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6. Krajnji produkt disanja tj. razgradnje organskih jedinjenja u prisustvu kiseonika je: a) CO2, H2O i ATP b) fosfogliceraldehid c) pirogrozana kiselina d) dihidroksiaceton 7. Koja je od navedenih karakteristika profaze mitoze tacna: a) broj hromozoma se redukuje na pola b) homologi hromozomi sinapsiraju c) svaki hromozom se sastoji od po dve hromatide d) svi odgovori su tacni 8. Transformacija spermatozoida, koja se odvija prilikom njihovog prolaska kroz kanalie epididimisa, obuhvata: a) zavrsno kondenzovanje DNK b) promenu oblika elije c) odbacivanje ostataka citoplazme d) svi odgovori su tacni 9. Znatno vea velicina jajne elije u odnosu na polarno telasce u procesu oogeneze nastaje usled: a) umnozavanja folikularnih elija b) rasta folikularnih elija c) dve nejednake mejoticke deobe d) svi odgovori su tacni 10. Period obrazovanja zumanceta-vitelogenezu jajne elije karakterise: a) intenzivan rast jajne elije b) kvalitativna promena citoplazme c) uveanje kolicine citoplazme d) svi odgvori su tacni 11. U toku gastrulacije sirenje i pokreti mezodermalnih elija su prouzrokovani kod sisara: a) prilivom novih elija iz ektoderma u unutrasnjost embriona b) stalnom deobom elija u unutrasnjosti embriona

- 100 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) rastenjem elija u unutrasnjosti embriona d) svi odgovori su tacni 12. Osnovna karakteristika ishodnih elija je: a) pojavljuju se kod embriona b) njihovom diferencijacijom moze nastati nekoliko srodnih tipova elija c) u mnogim tkivima postoje tokom celog zivota d) svi odgovori su tacni 13. Amnion se sastoji od: a) endoderma b) endoderma i mezoderma c) ektoderma i mezoderma d) ektoderma 14. Sta od navedenog NE ulazi u sastav meuelijske supstance kostanog tkiva? a) soli magnezijuma b) soli kalcijuma c) elasticni fibrili d) kolageni fibrili 15. Znojne zlezde su prisutne kod: a) kita b) psa c) gustera d) zabe 16. Najslozeniji graeni zeludac postoji kod: a) coveka b) ptica c) gmizavaca d) prezivara 17. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) epifiza stimulise polne zlezde i pojavu sekundarnih polnih karakteristika b) endokrini sistem postoji samo kod sisara c) hipofiza se sastoji iz dva reznja

- 101 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Koja slusna koscica vodi poreklo od artikularne kosti? a) ceki b) nakovanj c) uzengija d) kolumela 19. Koliko emo razlicitih genotipova dobiti u F2 generaciji kod monohibridnog ukrstanja: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 20. Nakon ukrstanja dva heterozigota genotipa AaBb, odnos fenotipova od 9:7 karakteristican je za: a) aditivnu poligeniju b) intermedijarno nasleivanje c) komplementarnu aktivnost dominantnih alela dva gena d) komplementarnu aktivnost dva para recesivnih alela 21. Mongoloidan izgled ociju je karakteristican za: a) Klinefelterov sindrom b) Daunov sindrom c) Tarnerov sindrom d) sve navedene sindrome 22. U nasoj zemlji po zakonu je dozvoljen brak srodnika: a) drugog stepena srodstva b) treeg stepena srodstva c) sestog stepena srodstva d) ni jedan odgovor nije tacan 23. Koja od navedenih bolesti se autozomno recesivno nasleuje: a) familijarna hiperholesterolemija b) fenilketonurija c) ahondroplazija d) polidaktilija

- 102 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Ako je u populaciji koja je u ravnotezi 1% ljudi albino, koliki je u toj populaciji procenat zdravih prenosilaca (2pq) ovog oboljenja: a) 99% b) 9,9% c) 36% d) 18% 25. Prema modelu Votsona i Krika molekul DNK se sastoji od dva komplementarna polinukleotidna lanca koji su meusobno povezani: a) disulfidnim vezama b) peptidnim vezama c) vodonicnim vezama d) fosfodiestarskim vezama 26. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za replikaciju molekula DNK je TACNA? a) Prilikom replikacije sinteza polinukleotida se ostvaruje na jednom lancu u smeru odvijanja molekula DNK, a na drugom lancu u suprotnom smeru. b) Kod bakterija postoji vise mesta u molekulu DNK sa kojih moze da zapocne replikacija. c) Prilikom procesa replikacije greske su vrlo ceste, tako da se na svakih 10 nukleotida nailazi na jedan koji je pogresno vezan d) Replikacija DNK se kod eukariota odvija u toku mitoticke deobe 27. Ako se uzme u obzir da postoje tri besmislena kodona, onda je broj funkcionalnih odnosno smislenih kodona: a) 20 b) 61 c) 64 d) 4 28. Ako se zajedno stave lanci DNK razlicitih vrsta organizama: a) oni nikada nee moi da hibridizuju b) oni e uvek potpuno da hibridizuju c) oni e da hibridizuju u razlicitom stepenu, zavisno od filogenetske srodnosti organizama d) stepen njihove hibridizacije zavisie od zivotnog doba tj. starosti organizama

- 103 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

29. Prvi tragovi zivotinja (suneri, dupljari i neki crvi) naeni su u slojevima starim: a) manje od 550 miliona godina b) vise od 800 miliona godina c) oko 250 miliona godina d) oko 140 miliona godina 30. Produkcija novih clanova populacije koji se putem razmnozavanja pridodaju ve postojeim je: a) natalitet b) abundancija c) migracija d) mortalitet Test K 1. U molekulu DNK: a) adenin je purinska baza koja se sparuje sa citozinom b) guanin je purinska baza koja se sparuje sa citozinom c) adenin je pirimidinska baza koja se sparuje sa timinom d) timin je pirimidinska baza koja se sparuje sa citozinom 2. Tilakoidni sistem membrana se nalazi u: a) mitohondrijama b) hloroplastima c) lizozomima d) Goldzi aparatu 3. Zaokruzite NETACNU recenicu: a) Jedrov ovoj ima spoljasnju i unutrasnju membranu. b) U oblasti jedarceta prepisuju se rRNK. c) Uz nukleusni ovoj je smesten zgusnut, tamniji hromatin, euhromatin. d) U nukleoplazmi je nasledni matrijal. 4. Tokom metafaze mitoze: a) formiraju se dve erke elije sa 2n hromozoma b) hromozomi se postavljaju u ekvatorsku ravan c) hromatide svakog hromozoma se razdvajaju d) dolazi do citokineze

- 104 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Koji nacin ishrane se sree kod bakterija: a) hemoautotrofni b) fotoautotrofni c) heterotrofni d) svi navedeni 6. Proteinski molekuli su neophodni za proces: a) proste difuzije b) osmoze c) aktivnog transporta d) pinocitoze 7. U kojoj se od navedenih faza mejoze desava razmena genetickog materijala izmeu homologih hromozoma: a) profaza I b) profaza II c) anafaza I d) metafaza II 8. Koja od navedenih elija ima haploidni (n) broj hromozoma: a) sekundarna oocita b) prvo polarno telo c) drugo polarno telo d) svi odgovori su tacni 9. Kapacitacija je proces: a) prepoznavanja gameta iste vrste organizama b) zadobijanja sposobnosti spermatozoida za oploenje c) razlaganja primarnih opni jajne elije d) sprecavanja prodora veeg broja spermatozoida u jajnu eliju 10. U gastrulaciji, kada deljenjem blastomera jedan sloj obrasta preko drugog, to je: a) involucija b) ingresija c) delaminacija d) epibolija

- 105 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. Kojom indukcijom se formira nervna cev: a) jednosmernom b) dvosmernom c) tercijernom d) sekundarnom 12. Uzroci procesa starenja mogu da budu: a) mutacije DNK molekula b) skraivanja krajeva hromozoma c) nusprodukti elijskog metabolizma d) svi odgovori su tacni 13. Sta od navedenog NE ulazi u sastav vezivnog tkiva: a) kolagena vlakna b) miofibrili c) soli kalcijuma i magnezijuma d) elasticna vlakna 14. Koji se od navedenih organa za izlucivanje otvara u telesnu duplju: a) metanefridije b) Malpigijeve cevcice c) protonefridije d) ni jedan od navedenih organa 15. Sta od navedenog NE pripada perifernom nervnom sistemu: a) mozdinski nervi b) kicmena mozdina c) parasimpaticki sistem d) simpaticki sistem 16. Relativno malu respiratornu povrsinu plua imaju: a) gmizavci b) ptice c) vodeni sisari d) vodozemci

- 106 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Razmnozavanje bez ucesa jedinki muskog pola iste vrste, karakteristika je samo malog broja kicmenjaka. b) Veza izmeu urinarnog i polnog sistema kod muzjaka kicmenjaka postoji samo na nivou kloake. c) Veza izmeu urinarnog i polnog sistema zenki kicmenjaka postoji na nivou izvodnih kanala. d) Hermafroditizam je cesta pojava kod kicmenjaka. 18. Koju vrstu drazi primaju taktilni organi: a) mehanicke drazi b) termicke drazi c) svetlosne drazi d) hemijske drazi 19. Dva polinukleotidna lanca koji cine molekul DNK: a) su uvijeni u dvolancanu zavojnicu b) se prostiru antiparalelno, sto znaci da se naspram 5' kraja jednog nalazi 3' kraj drugog lanca c) su povezana vodonicnim vezama izmedju naspramnih baza d) svi navodi su tacni 20. Zaokruziti tacnu recenicu: a) Primarna struktura proteina je u potpunosti odredjena genima. b) Proteini imaju karakteristicnu prostornu strukturu od koje zavisi njihova funkcija u eliji. c) U nekim slucajevima promena samo jedne aminokiseline u proteinu moze da dovede do gubitka njegove bioloske aktivnosti. d) Svi navodi su tacni. 21. Koji od navedenih procesa obezbedjuje prenos geneticke informacije kroz generacije elija, cime posle deobe erke elije dobijaju identican skup naslednih informacija kao majka elija: a) replikacija b) transkripcija c) translacija d) rekombinacija

- 107 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

22. U procesu transkripcije: a) se prepisuju oba lanca DNK istovremeno b) se naspram guanina koji se nalazi u DNK lancu - matrici, u RNK ugrauje uracil c) glavnu kataliticku ulogu imaju enzimi RNK polimeraze d) se formira vise ,,transkripcionih mehurova" koji se meusobno spajaju 23. ABO sistem krvnih grupa kod ljudi je pod kontrolom: a) jednog gena koji ima tri alela b) jednog gena koji ima dva alela c) jednog gena koji ima nekoliko desetina alela d) veeg broja gena koji imaju po jedan alel 24. Hromozomi eukariota: a) su kruznog oblika b) se najbolje vide u eliji van deobe c) se razlikuju po velicini, obliku i polozaju centromere d) se u somatskim elijama javljaju u haploidnom (n) broju 25. Ako je u jednoj populaciji ucestalost dominatnog alela (A) p=0,8 onda je ucestalost recesivnog alela (a): a) 0,2 b) 0,04 c) 0 d) 1 26. Kod coveka se autozomno recesivno nasleuje: a) albinizam b) daltonizam c) polidaktilija d) seerna bolest 27. Osoba sa dominatnim poremeajem koja je genotipski heterozigot (Aa), sklopila je brak sa fenotipski normalnim homozigotom (aa). Verovatnoa da e njihovo dete naslediti isti tip poremeaja kao i heterozigotni roditelj iznosi: a) 25% b) 50%

- 108 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) 75% d) 100% 28. Osoba sa kariotipom 47, XXY ima: a) Daunov sindrom b) Tarnerov sindrom c) Klinefelterov sindrom d) sindrom macjeg placa 29. Koji je evolucioni mehanizam najvise izrazen u malim populacijama: a) geneticki drift b) prirodna selekcija c) mutacije d) protok gena 30. Kom tipu ekoloskih faktora pripada svetlost: a) klimatskim b) edafskim c) orografskim d) biotickim Test L 1. Dendriti su nastavci koji: a) dovode informaciju do tela neurona b) odvode informaciju od tela neurona c) dovode informaciju do organa koji e reagovati d) nijedan odgovor nije tacan 2. Traheje su organi za: a) varenje b) disanje c) izlucivanje d) primanje termickih drazi

- 109 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Mozak svih izumrlih i danasnjih grupa kicmenjaka u osnovi je: a) trodelan b) petodelan c) dvodelan d) cetvorodelan 4. Pluni organi su prisutni: a) kod svih hordata b) samo kod sisara c) kod malog broja grupa riba i kopnenih kicmenjaka d) kod svih kicmenjaka 5. Mokrana besika je prisutna: a) kod svih kicmenjaka b) kod svih hordata c) samo kod sisara d) kod veine grupa kopnenih kicmenjaka 6. Spoljasnje uho u obliku hrskavicave usne skoljke je prisutno: a) kod svih kicmenjaka b) samo kod suvozemnih kicmenjaka c) kod svih hordata d) samo kod sisara 7. U jedru eukariotskih elija za molekule DNK su cvrsto vezani proteini, i oni ucestvuju u odrzavanju: a) primarne strukture DNK b) sekundarne strukture DNK c) tercijarne strukture DNK d) nijedan odgovor nije tacan 8. Beta-ploca predstavlja vid: a) primarne strukture proteina b) sekundarne strukture proteina c) tercijarne strukture proteina d) kvaternarne strukture proteina

- 110 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. U genomu coveka najvei gen je: a) gen za misini protein distrofin b) gen za hemoglobin c) gen za aktin d) gen za kolagen 10. Enzimi koji prepoznaju odreene kratke nizove nukleotida u DNK i presecaju oba lanca DNK na tacno odreenom mestu nazivaju se: a) DNK polimeraze b) RNK polimeraze c) restrikcioni enzimi d) fosforilaze 11. Kada se ukrste dve biljke graska iz F1 generacije, koje imaju okruglo i zuto seme (genotip AaBb), u F2 generaciji se dobija fenotipski odnos: a) 3:1 b) 1:1 c) 9:3:3:1 d) 1:2:1 12. Ako uporedo pratimo nasleivanje tri osobine od kojih svaku kontrolise po jedan gen (trihibridno nasleivanje), broj razlicitih fenotipova u F2 generaciji iznosi: a) dva b) cetiri c) osam d) sesnaest 13. Pri nastanku gameta, 23 para hromozoma coveka se mogu kombinovati na: a) 223 nacina b) 246 nacina c) 232 nacina d) 462 nacina 14. Zaokruziti tacnu recenicu: a) Selekcija spontano eliminise oko 98% plodova sa Tarnerovim sindromom ve u prvom tromesecju trudnoe.

- 111 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

b) Kod osoba sa Tarnerovim sindromom ovarijumi su nerazvijeni i one su neplodne. c) Tarnerov sindrom moze biti prouzrokovan i strukturnim aberacijama polnih hromozoma. d) Svi navodi su tacni. 15. Tri najvea para hromozoma u kariotipu coveka se nalaze u: a) A grupi hromozoma b) C grupi hromozoma c) E grupi hromozoma d) G grupi hromozoma 16. U populaciji u ravnotezi ucestalost recesivnog alela a iznosi 0,2. U toj populaciji ucestalost osoba koje su recesivni homozigoti, genotipa aa, je: a) 0,2 b) 0,64 c) 0,32 d) 0,04 17. Prvi molekul tokom evolucije, koji je imao ulogu enzima i supstrata kao i sposobnost da se udvaja i nosi informaciju, bio je: a) DNK b) RNK c) peptid d) protein 18. Kom tipu ekoloskih faktora pripadaju karakteristike reljefa? a) klimatskim b) edafskim c) orografskim d) biotickim 19. elijski zid obavija elije: a) biljaka i ljudi b) zivotinja c) ljudi i bakterija d) biljaka

- 112 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

20. U elijama prokariota i eukariota nalazi se: a) mitohondrija b) centriol c) ribozom d) jedro 21. Za ribozome je karakteristicno da: a) se sastoje iz dve podjedinice b) nisu obavijeni membranom c) omoguuju sintezu proteina d) sve navedeno je tacno 22. Zaokruzite tacnu recenicu: a) Tokom profaze mitoze sestrinske hromatide se razilaze na suprotne polove elije b) Na kraju metafaze mitoze nastupa citokineza. c) U anafazi mitoze hromozomi se postavljaju u ekvatorsku ravan. d) Citokineza podrazumeva raspodelu citoplazme elije - majke novonastalim elijama 23. Krajem profaze mitoze u oblasti primarnog suzenja hromozoma uocava se prisustvo: a) kinetohora b) euhromatina c) jedarca d) centriola 24. Zaokruzite tacnu recenicu : a) Grupa bakterija koje redukuju molekulski azot iz vazduha i ugrauju ga u svoje proteine i nukleinske kiseline naziva se azotofiksatori. b) U najveem broju slucajeva bakterije se razmnozavaju fisionom deobom. c) Bakterije mogu biti fotoautotrofi i hemoautotrofi. d) Sve recenice su tacne. 25. U mejozi, hromozom se sastoji od jedne hromatide u: a) telofazi I b) telofazi II c) profazi I d) metafazi II

- 113 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

26. Bespolnim razmnozavanjem nastaju jedinke koje su u odnosu na svoje roditelje: a) razlicite samo genotipski b) identicne samo fenotipski c) razlicite genotipski i fenotipski d) nijedan odgovor nije tacan 27. Koja je od navedenih odlika muzjaka tacna: a) raaju se sa stem elijama u gonadama b) citavog zivota imaju stem elije u gonadama c) zapocinju mejozu u polnoj zrelosti d) svi odgovori su tacni 28. Kod jajne elije ptica brazda se: a) samo animalni pol b) vegetativni pol c) samo povrsinski sloj vegetativnog pola d) nijedan odgovor nije tacan 29. U procesu diferencijacije elija, elije koje sintetisu hemoglobin diferenciraju se: a) u sve tipove krvnih elija b) samo u crvena krvna zrnca c) samo u bela krvna zrnca d) samo u elije epitela plua 30. Ljudski mozak intenzivno raste: a) samo tokom organogeneze b) samo tokom embrionalnog razvia c) tokom embrionalnog razvia i nekoliko godina posle roenja d) tokom celog zivota

- 114 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test M (medicina) 1. Razlika izmeu molekula DNK i RNK je u: a) seeru i purinskim bazama b) seeru i pirimidinskim bazama c) seeru i fosfatnoj grupi d) fosfatnoj grupi i purinskim bazama 2. elija coveka NE sadrzi: a) Goldzijev aparat b) citoskelet c) lizozome d) tilakoide strome 3. Nasuprot gradijentu koncentracije odvija se proces: a) difuzije b) olaksane difuzije c) aktivnog transporta d) svi navedeni procesi 4. Zaokruzite NETACNU tvrdnju: a) U primarnim lizozomima se nalaze hidroliticki enzimi b) U sekundarnim lizozomima se odvija proces razlaganja razlicitih materija c) U hloroplastima ne postoji DNK d) Ribozomi se nalaze u mitohondrijama 5. U mitozi, kinetohore postaju uocljive tokom: a) metafaze b) profaze c) anafaze d) telofaze 6. Nasledni materijal retrovirusa je: a) DNK b) RNK c) DNK ili RNK d) polipeptid

- 115 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. U mejozi, hromozom se sastoji od jedne hromatide u: a) profazi I b) anafazi I c) metafazi II d) telofazi II 8. Sekundarna oocita i prvo polarno telo se meusobno razlikuju po: a) kolicini citoplazme b) broju hromozoma i kolicini citoplazme c) kolicini citoplazme i vremenu nastajanja d) broju hromozoma 9. Od elija endoderma nastaje: a) notohorda b) nervna cev c) crevna cev d) svi odgovori su tacni 10. U uoblicavanju i stvaranju organa, dvosmernom indukcijom nastaje: a) koza b) oko kicmenjaka c) nervna cev d) pankreas 11. Amnion ima ulogu u: a) ishrani embriona b) zastiti embriona c) disanju embriona d) svi odgovori su tacni 12. Odlika placente coveka je: a) difuzno je povezana sa uterusom b) formira se na kraju embrionalnog perioda c) posredstvom svojih hormona pokree raanje d) svi navodi su tacni

- 116 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

13. Trepljasti epitel oblaze: a) dusnik b) srednje crevo c) usnu duplju d) plua 14. Koji je tip nervnog sistema najjednostavniji? a) vrpcast b) cevast c) mrezast d) ganglionaran 15. Koja se endokrina zlezda nalazi na krovu meumozga? a) epifiza b) neurohipofiza c) adenohipofiza d) nijedna od navedenih zlezda 16. Osnovni respiratorni organi kicmenjaka (unutrasnje skrge i plua) su tvorevine: a) prednjeg dela creva b) srednjeg dela creva c) nastale nezavisno od crevnog kanala d) nijedan odgovor nije tacan 17. Izvodni kanali sistema za razmnozavanje ostvaruju direktnu vezu sa jajnicima kod: a) sisara b) ptica c) kosljoriba d) gmizavaca 18. Kvrzice cula ukusa mogu da se nau i na povrsini tela kod: a) zmija b) gustera c) riba d) kornjaca

- 117 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

19. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) Zahvaljujui semikonzervativnom nacinu replikacije jedan novonastali molekul DNK sadrzi dva roditeljska lanca, a drugi dva novosintetisana lanca. b) U eukariotskim elijama molekuli DNK se replikuju brze nego u prokariotskim elijama. c) Kod bakterija replikacija DNK zapocinje na vise mesta i odvija se samo u jednom smeru. d) U toku replikacije, reakciju dodavanja novog nukleotida na 3'-kraj rastueg lanca katalizuju enzimi DNK polimeraze. 20. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) U eukariotskoj eliji hromatin se tokom elijske deobe kondenzuje, gradei hromozome. b) Broj hromozoma u jednoj eukariotskoj eliji je, po pravilu, karakteristican za vrstu. c) U sastavu hromatina eukariotske elije nalaze se histoni i nehistonski proteini. d) Sve navedeno je tacno. 21. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) Sateliti i intermedijarne DNK su kategorije ponovljenih nizova nukleotida. b) Nizovi nukleotida koji se ne ponavljaju uvek nose informaciju za sintezu proteina. c) Filogenetski starije vrste obavezno imaju manje genome od filogenetski mlaih, slozenijih vrsta. d) Nizovi nukleotida koji se prevode u proteine cine najvei deo celokupnog genoma coveka. 22. Kod eukariota, tokom obrade primarnog transkripta RNK, poli-A rep se dodaje: a) na 5'-kraj primarnog transkripta b) na 3'-kraj primarnog transkripta c) u region izmeu introna i egzona d) unutar splajsozoma

- 118 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) Geni mogu da postoje u vise razlicitih formi, koje se nazivaju aleli. b) Fenotip neke jedinke cine njene osobine ­ morfoloske, fizioloske, osobine ponasanja i ostale. c) Pod genotipom se podrazumeva geneticka konstitucija jedinke. d) Sve navedeno je tacno. 24. Zaokruzite NETACNU tvrdnju: a) MN sistem krvnih grupa je pod kontrolom jednog gena koji ima dva razlicita alela. b) ABO sistem krvnih grupa je pod kontrolom jednog gena koji ima tri razlicita alela. c) U ABO sistemu krvnih grupa alel IA je recesivan u odnosu na alel IB. d) Aleli koji odreuju MN sistem krvnih grupa su meusobno kodominantni. 25. Tezina tela je kvantitativna osobina, sto znaci da: a) je odreena sa vise gena b) na njeno variranje ne utice spoljasnja sredina c) su u populaciji najzastupljenije ekstremne vrednosti ove osobine d) sve navedeno je tacno 26. Zaokruziti NETACNU tvrdnju: a) Mutacije koje su izazvane delovanjem nekog specificnog faktora nazivaju se indukovanim. b) Mutacije u gametima se prenose na sledeu generaciju. c) Uzrok Hantingtonove bolesti je mutacija tipa poveanog broja kopija tripleta nukleotida. d) Po svom uticaju na nosioce, mutacije su uvek stetne. 27. Osoba obolela od Hantingtonove bolesti, koja je heterozigot za mutaciju, sklopila je brak sa zdravom osobom. Rizik da e njihovo dete biti bolesno je: a) 0% b) 25% c) 50% d) 100%

- 119 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. Jedno Barovo telo imaju: a) normalan muskarac i normalna zena b) muskarac sa Klinefelterovim sindromom i normalna zena c) normalan muskarac i zena sa Daunovim sindromom d) muskarac sa Daunovim sindromom i normalna zena 29. Kojoj vrsti pripada "javanski covek"? a) Australopithecus b) Homo habilis c) Homo erectus d) Homo sapiens 30. Kom tipu ekoloskih faktora pripadaju karakteristike reljefa? a) klimatskim b) edafskim c) orografskim d) biotickim Test N 1. U molekulu DNK: a) adenin je purinska baza koja se sparuje sa citozinom b) guanin je purinska baza koja se sparuje sa citozinom c) adenin je pirimidinska baza koja se sparuje sa timinom d) timin je pirimidinska baza koja se sparuje sa citozinom 2. U elijama prokariota i eukariota nalazi se: a) mitohondrija b) centriol c) ribozom d) jedro 3. Tilakoidni sistem membrana se nalazi u: a) mitohondrijama b) hloroplastima c) lizozomima d) Goldzi aparatu

- 120 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. Mikrotubule: a) izgrauju niti deobnog vretena b) su izgraene od proteina aktina c) su prisutne u jedru bakterija d) ucestvuju u kontrakciji misia 5. Koji nacin ishrane se sree kod bakterija: a) hemoautotrofni b) fotoautotrofni c) heterotrofni d) svi navedeni 6. Replikacija DNK se odvija tokom: a) S perioda interfaze b) profaze c) G2 perioda interfaze d) mitoze 7. U kojoj se od navedenih faza mejoze desava razmena genetickog materijala izmeu homologih hromozoma: a) profaza I b) profaza II c) anafaza I d) metafaza II 8. Koja od navedenih elija ima haploidni (n) broj hromozoma: a) sekundarna oocita b) prvo polarno telo c) drugo polarno telo d) svi odgovori su tacni 9. Zena je polno zrela kada ima sposobnost: a) pokretanja oogeneze b) stvaranja jajnih elija c) pripreme uterusa za implantaciju embriona d) svi odgovori su tacni 10. Tokom brazdanja zigota: a) blastomere neprekidno rastu b) blastomere se uzastopno dele mitozom

- 121 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) nastaje blastula koja je vea od zigota d) svi navodi su tacni 11. Uzroci procesa starenja mogu da budu: a) mutacije DNK molekula b) skraivanja krajeva hromozoma c) nusprodukti elijskog metabolizma d) svi odgovori su tacni 12. Ljudski mozak intenzivno raste: a) samo tokom organogeneze b) samo tokom embrionalnog razvia c) tokom embrionalnog razvia i nekoliko godina posle roenja d) tokom celog zivota 13. Sta od navedenog NE pripada perifernom nervnom sistemu: a) mozdinski nervi b) kicmena mozdina c) parasimpaticki sistem d) simpaticki sistem 14. Koju vrstu drazi primaju taktilni organi: a) mehanicke drazi b) termicke drazi c) svetlosne drazi d) hemijske drazi 15. Traheje su organi za: a) varenje b) disanje c) izlucivanje d) primanje termickih drazi 16. Mokrana besika je prisutna: a) kod svih kicmenjaka b) kod svih hordata c) samo kod sisara d) kod veine grupa kopnenih kicmenjaka

- 122 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Dovodni sudovi limfnog sistema ulivaju se: a) u neke venske sudove u blizini srca b) direktno u levu srcanu pretkomoru c) u aortu d) direktno u levu srcanu komoru 18. Nastavci koji dovode informaciju do tela nervne elije su: a) neuriti b) aksoni c) treplje d) dendriti 19. Dva polinukleotidna lanca koji cine molekul DNK: a) su uvijeni u dvolancanu zavojnicu b) se prostiru antiparalelno, sto znaci da se naspram 5' kraja jednog nalazi 3' kraj drugog lanca c) su povezana vodonicnim vezama izmedju naspramnih baza d) svi navodi su tacni 20. Koji od navedenih procesa obezbedjuje prenos geneticke informacije kroz generacije elija, cime posle deobe erke elije dobijaju identican skup naslednih informacija kao majka elija: a) replikacija b) transkripcija c) translacija d) rekombinacija 21. U jedru eukariotskih elija za molekule DNK su cvrsto vezani proteini i oni ucestvuju u odrzavanju: a) primarne strukture DNK b) sekundarne strukture DNK c) tercijarne strukture DNK d) nijedan odgovor nije tacan 22. Kodon AUG: a) je startni kodon b) je sifra za aminokiselinu metionin c) se nalazi na iRNK d) sve navedeno je tacno

- 123 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. ABO sistem krvnih grupa kod ljudi je pod kontrolom: a) jednog gena koji ima tri alela b) jednog gena koji ima dva alela c) jednog gena koji ima nekoliko desetina alela d) veeg broja gena koji imaju po jedan alel 24. Koliko Barovih tela ima muskarac sa kariotipom 48,XXYY? a) jedno b) dva c) tri d) nijedno 25. Kod coveka se autozomno recesivno nasleuje: a) albinizam b) daltonizam c) polidaktilija d) seerna bolest 26. Osoba sa kariotipom 47,XXY ima: a) Daunov sindrom b) Tarnerov sindrom c) Klinefelterov sindrom d) sindrom macjeg placa 27. Kada se ukrste dve biljke graska iz F1 generacije, koje imaju okruglo i zuto seme (genotip AaBb), u F2 generaciji se dobija fenotipski odnos: a) 3:1 b) 1:1 c) 9:3:3:1 d) 1:2:1 28. Tezina tela je kvantitativna osobina, sto znaci da: a) je odreena samo jednim genom b) na njeno variranje utice i spoljasnja sredina c) su u populaciji najzastupljenije ekstremne vrednosti ove osobine d) sve navedeno je tacno 29. Kom tipu ekoloskih faktora pripada svetlost: a) klimatskim b) edafskim

- 124 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) orografskim d) biotickim 30. Prvi molekul tokom evolucije, koji je imao ulogu enzima i supstrata kao i sposobnost da se udvaja i nosi informaciju, bio je: a) DNK b) RNK c) peptid d) protein

- 125 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA Test A 1-c 7-d 13-b 19-c 25-c Test B 1-d 7-c 13-c 19-c 25-d Test C 1-e 7-a 13-b 19-4 25-a 2-3 8-c 14DACB 20-c 26-d 3-1 9-a 15-b 21-c 27DCBA 4-5 10-d 16-2 22-c 28-d 5-a 11-b 17-1 23-b 29-1 6-a 12-a 18-c 24-a 30-d 2-a 8-d 14-c 20-d 26-a 3-d 9-c 15-d 21-b 27-c 4-c 10-b 16-a 22-c 28-a 5-b 11-c 17-c 23-b 29-c 6-c 12-c 18-b 24-a 30-a 2-d 8-a 14-a 20-b 26-b 3-c 9-b 15-d 21-a 27-c 4-a 10-d 16-c 22-c 28-b 5-c 11-d 17-a 23-a 29-d 6-a 12-c 18-c 24-c 30-b

- 126 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test D 1-a 7-a 13-a 19-d 25-a Test E 1-c 7-a 13-c 19-c 25-d Test F 1-c 7-b 13-b 19-c 25-c 2-b 8-d 14-d 20-a 26-d 3-d 9-b 15-d 21-c 27-d 4-a 10-c 16-d 22-d 28-c 5-d 11-c 17-a 23-d 29-a 6-d 12-c 18-d 24-b 30-c 2-b 8-d 14-b 20-c 26-a 3-a 9-c 15-c 21-a 27-c 4-d 10-c 16-c 22-c 28-c 5-b 11-a 17-a 23-b 29-a 6-b 12-a 18-b 24-d 30-d 2-a 8-d 14-c 20-a 26-a 3-c 9-b 15-a 21-b 27-d 4-c 10-a 16-d 22-c 28-a 5-d 11-a 17-c 23-c 29-c 6-a 12-b 18-c 24-b 30-d

- 127 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test G 1-c 7-d 13-d 19-a 25-b Test H 1-d 7-b 13-c 19-d 25-d Test I 1-c 7-c 13-d 19-d 25-c 2-d 8-b 14-a 20-d 26-d 3-b 9-d 15-c 21-a 27-b 4-a 10-c 16-b 22-b 28-a 5-d 11-b 17-c 23-c 29-a 6-d 12-c 18-a 24-b 30-a 2-b 8-b 14-d 20-c 26-d 3-b 9-a 15-c 21-a 27-b 4-c 10-b 16-d 22-c 28-b 5-c 11-b 17-a 23-b 29-b 6-c 12-a 18-d 24-d 30-a 2-a 8-d 14-a 20-c 26-a 3-b 9-b 15-b 21-d 27-d 4-c 10-c 16-d 22-c 28-c 5-c 11-c 17-d 23-b 29-c 6-b 12-b 18-d 24-a 30-d

- 128 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test J 1-a 7-c 13-c 19-c 25-c Test K 1-b 7-a 13-b 19-d 25-a Test L 1-a 7-c 13-a 19-d 25-b 2-b 8-b 14-d 20-c 26-d 3-b 9-a 15-a 21-d 27-d 4-c 10-c 16-d 22-d 28-a 5-d 11-c 17-b 23-a 29-b 6-d 12-c 18-c 24-d 30-c 2-b 8-d 14-a 20-d 26-a 3-c 9-b 15-b 21-a 27-b 4-b 10-d 16-d 22-c 28-c 5-d 11-a 17-a 23-a 29-a 6-c 12-d 18-a 24-c 30-a 2-a 8-d 14-c 20-c 26-a 3-d 9-c 15-b 21-b 27-b 4-a 10-d 16-d 22-c 28-c 5-a 11-a 17-c 23-b 29-a 6-a 12-d 18-a 24-d 30-a

- 129 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test M 1-b 7-d 13-a 19-d 25-a Test N 1-b 7-a 13-b 19-d 25-a 2-c 8-d 14-a 20-a 26-c 3-b 9-d 15-b 21-c 27-c 4-a 10-b 16-d 22-d 28-b 5-d 11-d 17-a 23-a 29-a 6-a 12-c 18-d 24-a 30-b 2-d 8-a 14-c 20-d 26-d 3-c 9-c 15-a 21-a 27-c 4-c 10-b 16-a 22-b 28-b 5-b 11-b 17-c 23-d 29-c 6-b 12-c 18-c 24-c 30-c

- 130 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

8.2. Hemija

Test A 1. Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 18,48% natrijuma, 25,77% sumpora, 19,21% kiseonika i 36,42% vode? (Na=23, S=32) 1) Na2SO4 x 2H2O 2) Na2SO3 x 4H2O 3) Na2S2O3 x 5H2O 4) Na2SO4 x 6H2O 5) Na2S4O6 x H2O 2. Koliko atoma gvoza i atoma kiseonika sadrzi 0,1 mol oksida u kome su gvoze i kiseonik sjedinjeni u masenom odnosu 7:3? (Fe=56) 1) 3 x l022Fe i 2 x 1022 O 2) 2Fe i 3O 3) l,2xl023Fe i l,8xl023O 4) 1,2 x l022Fe i 1,8 x l022 5) 1Fe i 1O 3. Koliko se mililitara azot(II)-oksida i mililitara kiseonika dobija razlaganjem 100 mL azot(IV)-okaida pod istim uslovima: 1) 50 mL azot(II)-okfciida i 50 mL kiseonika 2) 100 mL azot(II)-oksida i 100 mL kiseonika 3) 100 mL azot(II)-oksida i 50 mL kiseonika 4) 75 mL azot(II)-oksida i 25 mL kiseonika 5) 50 mL azot(II)-oksida i 100 mL kiseonika 4. U kom nizu se nalaze oksidi koji bi u reakciji sa natrijum hidroksidom mogli dati dva tipa soli: jednu kiselu i jednu neutralnu? 1) CO2, P2O5, SO3, CL2, Cl2O 2) CO2, P2O3, SO2, SO2, CrO3 3) B2O3, Al2O3, ZnO, PbO, NO2 4) CrO3, Mn2O7, CO2, SO3, SO2 5) Al2O3, Cl2O5, CO2, SO3, P2O3

- 131 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. U kojoj od navedenih reakcija je sulfitna kiselina oksidaciono sredstvo: 1) H2SO3 + H2O2 = H2SO4 + H2O 2) H2SO3 + 2KMnO4 + 2KOH = 2K2MnO4 + H2SO4 + H2O 3) 2H2S + H2SO3 = 3S + 3H2O 4) H2SO3 + J2 + H2O - H2SO4 + 2HJ 5) 3H2SO3 + 2KMnO4 + H2O = MnO2 + 3H2SO4 + 2KOH 6. U reakciji bakra sa razblazenom azotnom kiselinorn nastaje bakar(II)nitrat, azot-monoksid i voda. Koliko e se osloboditi milimetara azot-monoksida (normalni uslovi) u reakciji 38,4 mg bakra sa razblazenom azotnom kiselinom (Cu=64) 1) 8,96 2) 22,4 3) 13,44 4) 89.6 5) 896 7. Koliko je potebno mililitara rastvora natrijum-nitrata koji u jednom litru sadrzi 17g, za pravljenjc 200 mL rastvora koji u jednom litru sadrzi 0,1 mol natrijum-nitrata? (Na=23, N=14) 1) 25 2)100 3) 10 4) 20 5) 50 8. U 50 mL rastvora kalcijum-hlorida, koncentracije 11,1 g/L dodatoje 200 mL vode. Kolika je koncentracija supstance (mol/L) tako dobivenog rastvora? (Ca=40. Cl=35,5) 1) 2,22 2) 1,11 3) 0,005 4) 0,01 5) 0,02 9. Koliko je potrebno miligrama kalijum-hlorida za neutralizaciju 40 mL rastvora azotne kiseline u kome je pH=l? (disocijacija je potpuna) (K=39) 1) 112 2) 224 3) 56 4) 448 5) 168 10. Kolika je koncentracija hidroksidnih jona u rastvoru koji u 400 mL sadrzi 0,0004 mola hlorovodonicne kiseline? 1) 103 2) 10-11 3) 4x10-4 4) 2,4xl020 5) 6xl020 11. Koliko e grama magnezijum primarnog fosfata nastati u reakciji magnezijum-hidroksida sa 400mL rastvora fosforne kiseline cija je koncentracija 0,2 mol/L? (Mg=24, P=31) 1) 21,8 2) 8.72 3) 9,68 4) 24,2 5) 17,44

- 132 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. Koje jedinjenje sa sumpornom kiselinom daje so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje? 1) NaOH 2) BaO 3) BeO 4) K2O 5) CaO 13. Pri razlaganju sumpor(VI)-oksida (sumpor-trioksida) na sumpor(IV)-oksid (sumpor-dioksid) i kiseonik pod odreenim uslovima u ravnotezi se nalazi 0,2 mol/L sumpor-trioksida, 0,4 mol/L sumpor-dioksida i 0.6 mol/L kiseonika. Konstanta ravnoteze ove reakcije iznosi: 1) 0,24 2) 2,4 3) 24 4) 0,42 5) 4,2 14. Koja od navedenih smesa rastvora ima puferska svojstva? 1) HCl + Na2SO4 2) 2) NH3 + NH4Cl 3) H2S + Na2HPO4 4) HCl + NH4Cl 5) H3PO4 + Na2SO4 15. Gas nastao u toku alkoholnog vrenja muti krecnu vodu talozei 2,5g kalcijum-karbonata. Koliko gasa se izdvojilo u toku procesa? (Ca=40) 1) 56 mL sumpor-dioksida 2) 25 mL ugljen-monoksida 3) 0,025 L ugljen-dioksida 4) 5600 mL sumpor-dioksida 5) 0,56 L ugljen-dioksida 16. Sagorevanjem 0,004 mola nekog ugljovodonika sa normalnim nizom dobija se 0,880 g CO2 0,432 g H2O. Koje od navedenih jedinjenja predstavlja njegov izomer? 1) CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 2) CH3CH(CH3)CH3 3) ciklopentan 4) CH3CH(CH3)CH2CH3 5) benzen 17. U reakciji vode i 156,8 mL etina (normalni uslovi) u prisustvu jona zive dobija se: 1) 3,08 g etanala 2) 0,308 g etanola 3) 0,308 g etanala 4) 3,08 g etanola 5) 0,616 g etanala

- 133 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Koliko ima izomernih etara cija je molekulska formula C4H10O? 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 19. Dejstvom acil-halogenida na fenole nastaju. 1) 3,4,6-trihalogen fenol 2) etri 3) estri 4) halogenidi fenola 5) monohalogen-supstituisani fenol 20. Izracunajte masu ciklopentantiola koja sadrzi istu kolicinu sumpora kao 24,4 g 1,4-butandiola. (S=32) 1) 102 2) 50,1 3) 40,8 4) 20,4 5) 10,2 21. Koja od navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini ne podlezu aldolnoj adiciji? 1) etanal i propanon 2) propanal i propanal 3) metanal i propanon 4) metanal i metanal 5) etanal i metanal 22. Koja od navedenih kiselina ima najmanju vrednost za pKa? 1) heksadekanska 2) trihloretanska 3) 2-hlorbutanska 4) 2-hidroksipropanska 5) etanska 23. Jedinjenje molekulske formule C4H8O2 cijom se hidrolizom dobija metanol je: 1) 2-metil-propanska kiselina 2) butanska kiselina 3) etil-metanoat 4) etil-etanoat 5) metil-propanoat

- 134 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Etil-uretan spada u: 1) amid-estre 2) diestre 3) hlond-estre 4) diamide 5) dihloride 25. Koje od navedenih jedinjenja ima najvise izrazene bazne osobine? l) ciklopentankarboksiamid 2) anilin 3) metil-aminhlor-hidrat 4) benzenamin 5) N-metil-aminoetan 26. Najvei procenat azota sadrzi: (N=14) 1) anilin 2) pirimidin 3) nitrobenzen 4) trietilamin 5) piridin 27. Koja od navedenih aminokiselina ima dva hiralna ugljenikova atoma? 1) triptofan 2) cistin 3) lizin 4) arginin 5) metionin 28. Invertni seer je smesa: 1) glukoze i galaktoze 2) galaktoze i fruktoze 3) dva molekula galaktoze 4) glukoze i fruktoze 5) dva molekula glukoze 29. Koliko dvostrukih veza sadrzi nezasiena masna kiselina (Mr=278) ako 69,5 g te kiseline adira 120 g broma? (Br=80) 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 6

- 135 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. Metil-jodid i benzen u prisustvu aluminijum-hlorida reagu i daju: 1) etilbenzen 2) stiren 3) benzil-jodid 4) jodbenzen 5) toluen Test B 1. Koliko se atoma nalazi u 56 mL helijuma (normalni uslovi)? 1) 3 x 1021 2) 6 x 1021 3) 3 x 1022 4) 0.5 x 1021 5) 1.5 x 1021 2. Koja je empirijska formula jedinjenja u ciji sastav ulaze vodonik, ugljenik, kiseonik i azot u masenom odnosu 1:3:4:7? (N=14) 1) CH4ON2 2) CH3O2N 3) C2H5ON 4) C3H4ON2 5) C2H7ON2 3. Koliko se oslobodi mililitara azota pri sagorevanju 300 mL amonijaka u prisustvu kiseonika? (Zapremine gasova su svedene na iste uslove) 1) 75 2) 66 3) 600 4) 150 5) 300 4. Koji od navedenih oksida pri reakciji sa 0.6 mola sumporne kiseline daje 0.6 mola neutralne soli? 1) B2O3 2) Bi2O3 3) Na2O 4) Fe2O3 5) Al2O3

- 136 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Koja reakcija je mogua: 1) 2Ag+H2SO4 = Ag2SO4+ H2 2) Zn + 2H2SO4 = ZnSO4+SO2 + 2H2O (razblazena H2SO4) 3) Hg+ 2HNO3 = Hg(NO3)2+ H2 4) Cu + 2HCl = CuCl2 +H2 5) Mg+ H2SO4 = MgSO4+ H2 6. U reakciji razblazene azotne kiseline sa sumporastom kiselinom nastaju sumporna kiselina, azot(II)-oksid (azot-monoksid) i voda. Koliko e se mililitara azot(II)-oksida (normalni uslovi) osloboditi kada reaguje 4,92 g sumporaste kiseline? (S=32) 1) 8.96 2) 1.344 3) 134.4 4) 896 5) 89.6 7. Koliko mililitara vode treba dodati u 200 mL rastvora KOH cija je koncentracija 0,25 mol/L da bi se dobio rastvor koii sadrzi 2,8 g/L KOH? (K=39). 1) 80 2) 800 3) 400 4) 200 5) 100 8. Koliko se dobija grama kalcijum hlorida isparavanjem vode iz 100 mL rastvora koncentracije 4 mmol/L? (Ca=40, Cl=35,5). 1) 44,4xl03 2) 0.444 3) 444 4) 44.4 5) 44.4 x 10-3 9. pH rastvora koji u 20L sadrzi 2 x 10-2 mola hidroksilnih jona u odnosu na pH ciste vode je: 1 ) vee za 4 2) manje za 2 3) vee za 10-4 4) manje za 4 5) manje za 103

- 137 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

10. Koliko je potrebno miligrama kalijum-hidroksida za neutralizaciju 40 mL rastvora azotne kiseline u kome je pH=1? (disocijacija je potpuna) (K=39) 1) 56 2) 448 3) 168 4) 112 5) 224 11. Koliko e se dobiti grama neutralne soli u reakciji kalcijum-oksida sa 200 mililitara rastvora fosforne kiseline koncentracije 0.3 mol/L? (Ca=40. P=3l). 1) 0,93 2) 93 3) 9,3 4) 186 5) 18,6 12. U kom zapreminskom odnosu treba da se pomesaju: A. rastvor koji u 1 L sadrzi 29.4 g sumporne kiseline i B. rastvor koji u 1 L sadrzi 11.6 g magnezijum-hidroksida, da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno? (S=32, Mg =24) 1) 1:3 2) 1:1,5 3) 2:4,5 4) 2:6 5) 1:7,5 13. U kom od sledeih rastvora elektrolita je koncentracija OH jona vea nego u vodi? l) NaNO3 2) KCl 3) CaOHCl 4) NH4Cl 5) NaHSO4 14. Koji e od vodenih rastvora, koncentracije 0,01 mol/L, pokazivati najvisi osmotski pritisak? 1) saharoze 2) kalijum-sulfata 3) kalijum-hlorida 4) aluminijum-hlorida 5) karbamida 15. Koji od navedenih gasova stupa u reakciju sa rastvorom hlorovodonicne kiseline? 4) N2O 5) NH3 1) NO 2) AsH3 3)SO2 16. Koliko mL hlora treba da izreaguje sa ugljen(II)-oksidom da bi nastalo 448 mL fozgena? (normirani uslovi) 1) 44,8 2) 560 3) 672 4) 224 5) 448

- 138 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Molekulske mase N-acetil-beta-D-glukozamina i beta-D-galakto-zamina se razlikuju za: 1) 58 2) 16 3) 57 4) 14 5) 42 18. Koje od navedenih jedinjenja sadrzi 28 g azota u jednom molu: 1) histamin 2) pirol 3) hinolin 4) piridin 5) triptofan 19. Koje od navedenih jedinjenja sa halogenovodonicnim kiselinama gradi soli? 1) benzen 2) piridin 3) o-krezol 4) tiofen 5) furan 20. Koje od navedenih jedinjenja ima najvise izrazene bazne osobine? 1) N-metil-aminoetan 2) aminoetan 3) benzilamin 4) anilin 5) ciklopentankarboksamid 21. 0,5 mola jednog od navedenih jedinjenja sadrzi 9 x 1023 atoma azota. Koje je to jedinjenje? 1) N-metil-N-nitrozoanilin 2) sulfanilamid 3) kadeverin 4) histamin 5) prolin 22. Koje od navedenih jedinjenja je etil-karbamat? 1) H2NCH2COOC2H5, 2) H2NCOOC2H5 3) H2NCO-COOC2H5 4) CH3CH2CONH2 5) H2NC6H4COO2H5

- 139 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Jedinjenje molekulske formule C4H8O2 cijom se hidrolizom dobija metanol je: 1) etil-metanoat 2) 2-metil-propanska kiselina 3) butanska kiselina 4) metil-propanoat 5) etil-etanoat 24. Orto-hidroksi-benzoeva kiselina je: 1) oksalna kiselina 2) salicilna kiselina 3) vinska kiselina 4) tereftalna kiselina 5) ftalna kiselina 25. Po kojoj hemijskoj osobini se razlikuju etanal i propanon? 1) reaguju sa aminima 2) podlezu aldol adiciji 3) reaguju sa HCN 4) reaguju sa alkoholima 5) polimerizuju se 26. Jedinjenje cijom oksidacijom nastaje proizvod koji ne redukuje Fehlingov rastvor, a pokazuje pozitivnu jodoformsku reakciju je: 1) etanal 2) 2-propanol 3) alil-alkohol 4) metanal 5) benzil-alkohol 27. 1,4-butantiol i ciklopentantiol se razlikuju u molekuskoj masi za (S=32). 1) 24 2) 12 3) 32 4) 44 5) 20 28. Ako je pri sagorevanju etanola dobijeno 50 mL ugljen-dioksida, koliko je za to utroseno mL kiseonika (isti gasni uslovi)? 1) 150 2) 25 3) 50 4) 100 5) 75

- 140 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

29. Koja kolicina hlora se adira na 12 grama ugljovodonika formule C3H4, ako je pri tome dobijeno 54,6 grama proizvoda? (C1=35,5) 1) 0,6 2) 0,3 3) 0,06 4) 6 5) 1,2 30. Kod kog od navedenih jedinjenja se javlja cis-trans izomerija? 1) 2-pentina 2) 4-metil-l-pentena 3) 1,3-dimetil ciklopentana 4) 3-metil-l-butina 5) izoprena Test C 1. Izobari su atomi sa: 1) Istim rednim brojem, a razlicitim masenim brojem 2) Istim brojem protona 3) Istim masenim brojem, a razlicitim atomskim brojem 4) Istim brojem elektrona 5) Istim brojem protona, a razlicitim brojem neutrona 2. Ako je relativna molekulska masa hlora 71, kolika iznosi masa jednog atoma hlora? 1) 5,9 x 10-23 kg 2) 1,8 x 10-23 g 3) 1,8 x 10-22 g 4) 5,9 x 10-23 g 5) 5,9 x 10-23 mg 3. Koji od navedenih uzoraka ima najmanju zapreminu pod normalnim uslovima? 1) 24 g ozona 2) 1,8 x 1022 molekula H2 3) 0,3 mola CO2 4) 4,8 x 1023 atoma azota 5) 2,4 x 1023 atoma helijuma

- 141 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. Ako dva elementa reaguju gradei vise razlicitih jedinjenja onda se ista masa jednog elementa jedini sa razlicitim masama drugog elementa koje meusobno stoje u odnosu malih celih brojeva. Ovo tvrenje je: 1) Gej-Lisakov zakon 2) Zakon ekvivalenata 3) Zakon stalnih masenih odnosa 4) Zakon o odrzanju mase 5) Zakon visestrukih masenih odnosa 5. Zaokruzi niz u kome se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside. 1) Cl Al S Mn P 2) B Fe S P N 3) Hg Zn S P Br 4) B C J Mn S 5) Br Be S P K 6. Zaokruzi jednacinu koja je tacna. NASTAVAK 1) 2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ = 2Mn2++ 8H2O + 5O2 2) 2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ = 2Mn2++ 3H2O + 5O2 3) MnO4- + 5H2O2 + 3H+ = Mn2++ 3H2O + 5O2 4) MnO4- + 5H2O2 + 6H+ = 2Mn2++ 3H2O + 7O2 5) 2MnO4- + 3H2O2 + 6H+ = 2MnO2+ 8H2O + 3O2 7. Koliko se mililitara gasa (normalni uslovi) izdvaja pri ukapavanju 200 mL rastvora kalijum-permanganata, koncentracije 0,05 mol/L u rastvor hlorovodonicne kiseline? 1) 224 2) 896 3) 560 4) 56 5) 112 8. Ako reaguje 1 g natrijuma i 1 g kalijuma sa 100 mL vode koncentracije dobijenih rastvora su: 1) Jednake 2) Koncentracija rastvora natrijum-hidroksida je 1,7 puta vea 3) Koncentracija rastvora kalijum-hidroksida je 0,6 puta vea 4) Koncentracija rastvora natrijum-hidroksida je 0,6 puta vea 5) Koncentracija rastvora kalijum-hidroksida je 1,7 puta vea (K=39, Na=23)

- 142 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Koliko e se dobiti grama normalne (neutralne) soli u reakciji hrom (VI)oksida sa 0,02 mola kalijum-hidroksida? (K=39, Cr=52) 1) 9,7 2) 31 3) 97 4) 1,94 5) 19,4 10. Kolika je koncentracija rastvora KMnO4 (mol/L) ako 20 mL ovog rastvora oslobodi 127 mg J2 iz rastvora KJ u kiseloj sredini? (J=127) 1) 0,02 2) 0,004 3) 0,01 4) 105) 2 x 10-5 11. Kolika je koncentracija H+ jona u rastvoru nastalom mesanjem 200 cm3 rastvora koji sadrzi 0,15 mol/L kalcijum-hidroksida i 300 cm3 rastvora koji sadrzi 0,2 mol/L hlorovodonicne kiseline? 1) 10-7 2) 3 x 10-2 3) 7 4) 3 x 10 5) 1,5 x 10-12 12. U kom od sledeih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona manja nego u vodi? 1) NaOH 2) CH3COONa 3) K2HPO4 4) CaOHNO3 5) NH4Cl 13. Zaokruzi niz u kome se nalaze samo odgovarajue konjugovane baze sledeih kiselina: H3O+, HCl, NH4+, H2SO4, CH3COOH. 1) OH-, Cl-, NH3, SO42-, CH3COO2) H2O, Cl-, NH3, HSO4-, CH3COO3) OH-, Cl-, NH3, H+, CH3COO4) H+, Cl-, NH3, SO42-, CH3COO5) H2, Cl, NH3, HSO4-, CH3COO14. Koliko e se dobiti mola soli uvoenjem 4480 mL amonijaka (normalni uslovi) u zasien rastvor bakar(II)- hidroksida? 1) 0,05 2) 0,005 3) 0,1 4) 1 5) 5

- 143 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Koliko e se osloboditi mililitara gasa (normalni uslovi) rastvaranjem 540 mg aluminijuma u natrijum-hidroksidu? (Al=27) 1) 1344 2) 6720 3) 672 4) 67,2 5) 448 16. Koliko e se osloboditi mililitara gasa (normalni uslovi) rastvaranjem 6x 1020 molekula kalcijum-karbida u vodi? 1) 224 2) 22400 3) 44,8 4) 448 5) 22,4 17. 21 gram alkena (normalnog ugljovodonicnog niza, sa dvostrukom vezom izmeu drugog i treeg C-atoma) vezuje 40 grama broma. Naziv tog alkena je: (Br=80) 1) 2-buten 2) 3-penten 3) 2-heksen 4) 3-heksen 5) 2-hepten 18. Kolika je molekulska masa zasienog monohidroksilnog alkohola ako se iz 4,44 grama tog alkohola u reakciji sa natrijumom oslobodi 672 cm3 vodonika (normalni uslovi)? (Na=23) 1) 72 2) 86 3) 60 4) 88 5) 74 19. Koji od navedenih alkohola na visim temperaturama u prisustvu mineralnih kiselina najlakse podleze dehidrataciji? 1) 2-etil-1-butanol 2) 2-metil-1-propanol 3) 2-metil-2-propanol 4) 1-butanol 5) 2,2-dimetil-propanol 20. Koliko ima izomernih aromaticnih jedinjenja sa molekulskom formulom C7H8O ? 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6

- 144 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Koje od navedenih jedinjenja sa gvoze(III)-hloridom daje obojeni kompleks? 1) o-krezol 2) biure 3) aceton 4) oksiprolin 5) metil-propil-etar 22. Jednobazna karboksilna kiselina ima 31,37% kiseonika. Njena molekulska masa je: 1) 60 2) 102 3) 46 4) 74 5) 88 23. Koliko se dobija grama soli uvoenjem 0,4 mola ugljen(IV)-oksida u vodeni rastvor natrijum-fenoksida na temperaturi od 160oC ? (Na=23) 1) 57,6 2) 64 3) 72,8 4) 36,4 5) 28,8 24. Molekulske mase holina i acetil-holina se razlikuju za: (N=14) 1) 43 2) 59 3) 60 4) 44 5) 42 25. Indol je kondenzovan biciklicni sistem koji se sastoji od: 1) benzena i pirola 2) piridina i pirola 3) benzena i pirolidina 4) piperidina i pirola 5) piperidina i pirolidina 26. Koliko nastaje grama N-metil-N-nitrozoanilina iz 0,3 mola N-metil-anilina odgovarajuim postupkom ? (N=14) 1) 124 2) 138,5 3) 140,5 4) 74,4 5) 40,8 27. Koje od navedenih tvrenja nije tacno, kada je u pitanju histidin ? 1) sadrzi imidazolovo jezgro 2) moze da reaguje sa metilaminom 3) moze da reaguje sa formaldehidom 4) ne spada u esencijalne aminokiseline 5) sa alaninom daje dva razlicita jedinjenja

- 145 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. Koliko ima atoma azota u 0,2 mola serilarginina ? 1) 3 x 1024 2) 1,8 x 1023 3) 6 x 1023 4) 1,2 x 1023 5) 2,4 x 1023 29. U vodenom rastvoru D-glukoze najmanje ima: 1) alfa-D-glukopiranoznog oblika 2) alfa-D-glukofuranoznog oblika 3) aciklicnog oblika 4) beta-D-glukopiranoznog oblika 5) beta-D-glukofuranoznog oblika 30. Koje od navedenih tvrenja se ne odnosi na oleinsku kiselinu ? 1) ima 18 ugljenikovih atoma 2) hidrogenizacijom daje stearinsku kiselinu 3) moze da reaguje sa bromom 4) ona je esencijalna masna kiselina 5) ima cis-konfiguraciju Test D 1. Relativna atomska masa joda je 127. Kolika je masa molekula tog elementa izrazena u miligramima? 1) 4,23 x 1019 2) 254 3) 2,11 x 10-22 4) 4,23 x 10-22 5) 4,23 x 10-19 2. Zaokruziti niz u kome se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti za energiju jonizacije. 1) Li, K, Mg, Ca, Ba 2) F, Cl, B, J, O 3) K, P, Mg, Ca, Ag 4) Cl, Br, O, S, P 5) Na, K, Cl, Ar, Mn

- 146 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. U kom nizu oksida se nalaze samo oni koji e reagovati sa kalijum-hidroksidom? 1) N2O, SO2, CO2, KO2, As2O5 2) BeO, P2O3, Mn2O7, FeO, NO 3) PbO, P2O3, Cl2O5, BeO, SO3 4) Ag2O, CO2, CuO, CO, Cl2O3 5) As2O3, Bi2O3, N2O, CO, B2O3 4. Ako dva gasa koja se nalaze pod istim uslovima (P i T) zauzimaju istu zapreminu moraju da imaju: 1) isti broj atoma 2) istu gustinu 3) istu masu 4) isti broj molekula 5) istu molekulsku masu 5. Koje od navedenih jedinjenja u vodi daje sulfidne jone? 1) CS2 2) Na2S 3) Na2SO3 4) Na2SO4 5) Na2S2O3 6. Koliko mililitara koncentrovane H3PO4 (85%, gustine 1,7) treba odmeriti za pravljenje 250 mL rastvora koji sadrzi 0,4 mol/L? (P=31) 1) 3,89 2) 6,78 3) 9,80 4) 11,52 5) 15,72 7. Kolika je koncentracija Na+(broj mol-jona Na+ u 1L rastvora) koji u 200 mL sadrzi 117 mg NaCl i 142 mg Na2SO4? 1) 1,5 x 10-2 2) 2 x 10-2 3) 10-2 4) 10-1 5) 2 x 10-1 8. Koliko treba mg KOH da bi se napravilo 300 mL rastvora ciji je pH=12? (K=39) 1) 56 2) 28 3) 16,8 4) 5,6 5) 168

- 147 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Koliko miligrama natrijum-hidroksida treba dodati u 250 mL vode da bi se u toj zapremini nalazilo 9 x 1018 jona OH- ? (Na=23) 1) 0,6 2) 6 3) 0,06 4) 0,15 5) 1,5 10. Zaokruzi niz u kome se nalaze samo jedinjenja ciji vodeni rastvori reaguju bazno? 1) Na2O, ZnSO4, AlOHSO4, BaO, Na2CO3 2) Na2HPO4, NaNO3, BaOHCl, Na2CO3, NH4Cl 3) K2O, CaOHJ, BaO, Na2S, K2CO3 4) NH4NO3, CaOHCl, K2O, N2O, KHCO3 5) N2O, BaOHNO3, K2S, K3PO4, NaHCO3 11. Koliki je molalitet rastvora kalijum-nitrata ako je njegova tacka mrznjenja 0,372oC ? ( KH2O= 1,86 oC , =100% ) 1) 0,05 2) 0,1 3) 0,15 4) 0,2 5) 0,25 12. Koliko m3 ugljen-dioksida (normalni uslovi) moze da apsorbuje 3,1 kg natrijum-oksida? (Na=23) 1) 0,112 2) 0,31 3) 1,12 4) 2,24 5) 3,10 13. Zaokruzi niz u kome se nalaze samo oni metali koji mogu istisnuti vodonik iz razblazene sumporne kiseline. 1) Na, Mg, Ba, Zn, Hg 2) Na, Mg, Au, Li, Be 3) K, Cu, Na, Ca, Li 4) K, Li, Ag, Ba, Zn 5) K, Li, Ba, Zn, Al 14. Koliko je molova joda oksidisano u jodnu kiselinu pomou koncentrovane azotne kiseline, ako se tom prilikom oslobodi 8,96 litara gasa (normalni uslovi)? 1) 0,01 2) 0,02 3)0,03 4) 0,04 5) 0,05 15. Koliko ima milimolova u jednom litru rastvora dobijenog mesanjem 100 mL rastvora glukoze koncentracije 18 g/L i 100 mL rastvora koji u 1L sadrzi 9 g glukoze ? (Mglukoze=180) 1) 75 2) 15 3) 5 4) 10 5) 750

- 148 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

16. Koliko puta e se promeniti brzine V1 i V2 sledee povratne reakcije: 2NO(g) + O2 (g) 2NO2 (g)ako se pritisak gasne smese povea dva puta (T=const.) ? 1) V1 4 puta, V2 2 puta 2) V1 4 puta, V2 4 puta 3) V1 6 puta, V2 4 puta 4) V1 8 puta, V2 4 puta 5) V1 i V2 ostaju iste 17. Koliko grama bazne soli nastaje u reakciji azotne kiseline sa 50 mL rastvora kalcijum-hidroksida koncentracije 0,2 mol/L? (Ca=40, N=14) 1) 1,64 2) 11,9 3) 1,19 4) 16,4 5) 0,119 18. Koliko e se dobiti grama hlornog kreca u reakciji 560 mL hlora (normalni uslovi) sa odgovarajuom kolicinom kalcijum-hidroksida? (Cl=35,5 , Ca=40) 1) 3,175 2) 31,75 3) 27,75 4) 2,775 5) 22,875 19. Molekulska formula jedinjenja je C4H10O. Koliki je broj moguih izomera? 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 5) 8 20. Za koliko jedinica se promeni oksidacioni broj ugljenikovog atoma pri procesu oksidacije metanola do metanala? 1) 2 2) 3 3) 8 4) 1 5) 4 21. Koje tvrenje je tacno: 1) Polimerizacija alkena u prisustvu peroksida je adiciona polimerizacija 2) Kod 1-butena se javlja cis-trans izomerija 3) Krakovanjem propana u zatvorenom sudu gasni pritisak se smanjuje 4) U molekulu etena prostorni raspored atoma je linearan 5) Vodonicna veza se uspostavlja izmeu molekula katehola 22. Koja od navedenih reakcija nije mogua pod obicnim uslovima? 1) ciklopentil-hlorid sa natrijum-hidroksidom 2) hlor-benzen sa kalijum-hidroksidom 3) brom-fenil-metan sa natrijum-hidroksidom 4) metil-hlorid sa amonijakom 5) 1-hlor-butan sa natrijum-hidroksidom

- 149 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Dejstvom smese koncentrovane nitratne i sulfatne kiseline na benzen nastaje nitro-benzen. Mehanizam ove reakcije je: 1) Nukleofilna supstitucija 2) Elektrofilna adicija 3) Eliminacija 4) Elektrofilna supstitucija 5) Mehanizam slobodnih radikala 24. U kom slucaju e se vrsiti reakcija kada se u alkalni rastvor jednog od navedenih jedinjenja uvede ugljen-dioksid? 1) o-krezola 2) cikloheksanola 3) siretne kiseline 4) 1,2-etandiola 5) dimetiletra 25. Lukasov reagens sluzi za razlikovanje: 1) mono-,dvo- i trohidroksilnih fenola 2) alkohola i fenola 3) aldehida i ketona 4) primarnih, sekundarnih i tercijarnih alkohola 5) primarnih, sekundarnih i tercijarnih amina 26. 3-hidroksi-butanal nastaje aldolnom adicijom: 1) propanona i etanala 2) etanala i metanala 3) propanona i metanala 4) propanala i metanala 5) dva molekula etanala 27. Koji odgovor je tacan? Propanska kiselina se moze dobiti: 1) Oksidacijom butanona 2) Oksidacijom akroleina 3) Hidrolizom propil-hlorida 4) Hidrolizom propil-etanoata 5) Hidrolizom propil-nitrila

- 150 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. U reakciji N-metil-benzenamina sa vodom nastaje: 1) Metil-amonijum-hidroksid 2) Benzen-amin 3) Metil-amin 4) Benzen-amonijum-hidroksid 5) N-metil-benzenamonijum-hidroksid 29. U reakciji alkil-hlorkarbonata sa amonijakom nastaje: 1) Karbaminska kiselina 2) Ksantat 3) Alkil-karbamat 4) Biure 5) Ureid 30. Derivat heterociklicnog sistema indola je: 1) Nikotinska kiselina 2) Mokrana kiselina 3) Prolin 4) Triptofan 5) Piridoksal Test E 1. Bakarni novci mase 6 g je pri rastvaranju u konc. sumpornoj kiselini presao u odgovarajuu so, a pri tome se oslobodilo 1680 mL gasa. Koliki je procenat bakra u novciu? (Cu=64) (normalni uslovi) 1) 80 2) 40 3) 20 4) 75 5) 60 2. Maseni udeo HCl u koncentrovanoj hlorovodonicnoj kiselini je w=0,37, a njena gustina =1,19 g/mL. Kolika je kolicinska koncentracija koncentrovane hlorovodonicne kiseline? (Cl=35,5) 1) 440,3 mol/L 2) 1,206 mol/L 3) 12,06 mol/L 4) 440,3 g/L 5) 12,06 g/L

- 151 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Koliko e se dobiti molova neutralne (normalne) soli dejstvom 200 mL rastvora fosforne kiseline koncentracije 2 mol/L na magnezijum-oksid? 1) 0,4 2) 0,2 3) 0,1 4) 0,3 5) 1 4. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja ciji vodeni rastvori reaguju bazno? 1) Li2O, Ba(OH)2, ZnOHCl, BaO, NaOH 2) K2O, BaOHNO3, NaHS, KCN, K 3) BaO, KOH, NaHS, AlOHSO4, NaHCO3 4) NaHCO3, BaO, NaNO2, ZnOHCl, KHS 5) AlOHSO4, ZnO, NH3, KHS, CaOHJ 5. Koliko ima molova amonijum-sulfata u jednom litru rastvora, kada 40 mL tog rastvora pri reakciji sa natrijum-hidroksidom daje 448 mL amonijaka (normalni uslovi)? 1) 0,5 2) 2,5 3) 0, 4) 0,25 5) 0,05 6. Koja je empirijska formula jedinjenja u ciji sastav ulaze vodonik, ugljenik, kiseonik i azot u masenom odnosu 1:3:4:7 ? (N=14) 1) C2H7ON2 2) CH4ON2 3) CH3O2N 4) C2H5ON 5) C3H4ON2 7. Koji oksid sa vodom daje dvokiselu bazu: 2) K2O 3) N2O3 4) Cl2O 1) CO2 8. U kom nizu se nalaze samo metali: 1) J, B, Si, K, Ca 2) Br, He, Sn, As, Bi 3) Hg, C, B, J, S 4) Ag, Cl, He, As, Si 5) Hg, Al, Bi, Cs, Be 9. Vodonik i kiseonik su sjedinjeni u vodi u masenom odnosu 1:8. Koliko e mililitara vode (u tecnom stanju) nastati iz 0,5 g vodonika i 8 g kiseonika? 1) 5,6 2) 44,5 3) 8,5 4) 4,5 5) 560 5) BaO

- 152 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

10. U kojoj od navedenih reakcija je doslo do redukcije zive? 1) 2Hg + O2 = 2HgO 2) Hg(NO3)2 + 2HCl = HgCl2 + 2HNO3 3) SnCl2 + HgCl2 = SnCl4 + Hg 4) HgJ2 + 2KJ = K2[HgJ4] 5) HgCl2 + K2S = HgS + 2KCl 11. Koliko mililitara rastvora koji sadrzi 28 g/L KOH treba razblaziti da bi se dobilo 1,5 L rastvora cija je koncentracija 0,05 mol/L ? (K=39) 1) 300 2) 250 3) 200 4) 150 5) 100 12. Koliki je pH rastvora koji u 50 mL sadrzi 3,15 g azotne kiseline? (N=14) 1) 0,05 2) 0,5 3) 1 4) 14 5) 0 13. U kom zapreminskom odnosu treba da se pomesaju: rastvor A koji u 1L sadrzi 29,4 g sumporne kiseline i rastvor B koji u 1L sadrzi 11,6 g magnezijumhidroksida, da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno? (S=32, Mg=24) 1) 1 : 3 2) 1 : 1,5 3) 2 : 4,5 4) 2 : 6 5)1 : 7,5 14. Zaokruzi niz u kome se nalaze samo oni metali koji kada su uronjeni u rastvor svojih soli mogu otpustati jone u rastvor. 1) K, Al, Ag, Cu, Zn 2) K, Al, Zn, Fe, Ca 3) Na, Mg, Al, Zn, Cu 4) Li, Au, Ca, Zn, Fe 5) Ca, Mg, Ag, Fe, Zn 15. Rastvaranjem u vodi gasa koji se izdvojio pri zagrevanju cvrstog amonijumhlorida sa kalcijum-oksidom, nastaje rastvor za ciju neutralizaciju je potrebno 20 mL rastvora hlorovodonicne kiseline koncentracije 0,1 mol/L. Pri zagrevanju amonijum-hlorida se izdvojilo: 1) 4,48 mL azota 2) 224 mL azota 3) 448 mL azota 4) 44,8 mL amonijaka 5) 224 mL amonijaka

- 153 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

16. Jedinjenje cija je formula CH3(CH2)6CH2-O-NO2 je: 1) nitro jedinjenje 2) nitril 3) amid 4) estar azotaste kiseline 5) estar azotne kiseline 17. Trsani seer (saharoza) se sastoji od ostataka molekula: 1) glukoze i galaktoze 2) manoze i fruktoze 3) glukoze i fruktoze 4) galaktoze i manoze 5) glukoze i manoze 18. Koliko e se grama vodonika potrositi za potpunu hidrogenizaciju 0,03 mola benzena? 1) 0,18 2) 1,8 3) 3,6 4) 0,36 5) 0,54 19. Aspirin se moze dobiti reakcijom anhidrida siretne kiseline sa: 1) pinakol-hidratom 2) para-amino-benzoevom kiselinom 3) rezorcinolom 4) orto-hidroksi-benzoevom kiselinom 5) acetamidom 20. Koju molekulsku formulu ima ugljovodonik koji se sastoji iz 85,7% C i 14,3% H, ako 5,6 L tog ugljovodonika na normalnim uslovima tezi 7g? 1) CH2 2) C2H4 3) C2H6 4) C2H2 5) CH4 21.Koliko grama glicerola moze nastati saponifikacijom tripalmitoilglicerola? 1) 9,2 2) 4,6 3)13,8 4) 6,9 5) 3,45 40,3 g

22. Kod kog od navedenih jedinjenja se ne vrsi supstitucija -OH grupe pod obicnim uslovima? 1) metanske kiseline 2) jabucne kiseline 3) benzil-alkohola 4) katehola 5) 2-metilpropanola-2

- 154 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Jednobazna karboksilna kiselina ima 43,24 % kiseonika. Njena molekulska masa je: 1) 46 2) 60 3) 88 4) 74 5) 102 24. Po kojoj hemijskoj osobini se razlikuju cikloheksan- karbaldehid i acetofenon? 1) reaguju sa hidroksil-aminom 2) reaguju sa Grinjarovim reagensom 3) reaguju sa vodonikom 4) grade poluacetale 5) pokazuju reakciju srebrnog ogledala 25. Koje od navedenih jedinjenja sadrzi 28 g azota u jednom molu: 1) triptofan 2) piridin 3) purin 4) hinolin 5) histamin 26. Koja se kolicina broma adira na 1 mol acetilena ako iz 1,3g acetilena nastaje 9,3 g bromovanog derivata ? (Br=80) 1) 0,05 2) 0,01 3) 1 4) 0,5 5) 2 27. Koliko ima izomernih 2,3-dimetilheksana? 1) 2 2) 4 3) 6 4) 8 5) 10

28. Koliko grama natrijum-metoksida je potrebno da bi se u reakciji sa odgovarajuim alkil-halogenidom nagradilo 4,6 g dimetil-etra? (Na=23) 1) 38 2) 3,8 3) 54 4) 5,4 5) 0,38 29. Koje od navedenih jedinjenja ne moze da gradi enolatni anjon? 1) acetaldehid 2) aceton 3) trimetil-acetaldehid 4) acetofenon 5) izobutil-metilketon

- 155 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. 0,5 mola jednog od navedenih jedinjenja sadrzi 9 x 1023 atoma azota. Koje je to jedinjenje? 1) sulfanilamid 2) kadaverin 3) histamin 4) prolin 5) N-metil-N-nitrozoanilin Test F 1. Koliko se cm3 azot (II)-oksida i cm3 kiseonika dobija razlaganjem 200 cm3 azot (IV)-oksida pri istim uslovima? 1) 100 cm3 azot (II) oksida i 100 cm3 kiseonika 2) 200 cm3 azot (II) oksida i 100 cm3 kiseonika 3) 100 cm3 azot (II) oksida i 50 cm3 kiseonika 4) 150 cm3 azot (II) oksida i 50 cm3 kiseonika 5) 50 cm3 azot (II) oksida i 150 cm3 kiseonika 2. Koja kolicina sumpora nastaje reakcijom 450 cm3 kiseonika sa odgovarajuom zapreminom sumpor-vodonika pod istim uslovima? 1) 0,04 2) 0,02 3) 0,08 4) 0,12 5) 0,06 3. Ako element Y ima atomski broj 50 i maseni broj 121 onda ima: 1) 50 protona i 50 neutrona 2) 71 protona i 50 elektrona 3) 50 protona i 71 elektrona 4) 71 protona i 50 neutrona 5) 50 protona i 71 neutrona 4. U galvanskom spregu koji se sastoji od poluelija Ag+/Ag i Fe3+/Fe2+ spontano se odigrava reakcija: Ag+ + Fe2+ Ag + Fe3+. Srebrna elektroda u ovom spregu je: 1) anoda, + pol 2) anoda, - pol 3) katoda, + pol 4) katoda, - pol 5) dioda, +/- pol

- 156 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Deo toplote (energije) koja se oslobodi u hemijskoj reakciji pri T=const., i p=const., a koja se ne moze prevesti u rad (neupotrebljiva energija), prikazana je kao: 1) PV 2) TS 3) G 4) H 5) TH 6. Kako se menja brzina hemijske reakcije: 2H2(g) + 2NO(g) 2H2O(l) + N2(g) ako se koncentracija vodonika povea dva puta, a koncentracija NO smanji dva puta? (T i V = const) 1) Povea se 1,6 puta 2) Smanji se 4 puta 3) Povea se 16 puta 4) Povea se 4 puta 5) Ne menja se 7. Direktni stupanj jedne povratne reakcije je endoterman. Energija aktivacije suprotnog stupnja je: 1) manja od energije aktivacije direktnog stupnja 2) vea od energije aktivacije direktnog stupnja 3) jednaka energiji aktivacije direktnog stupnja 4) jednaka nuli 5) zbir energija aktivacije direktnog i suprotnog stupnja je jednak nuli. 8. Koliko je cm3 vode potrebno dodati odreenoj zapremini rastvora nitratne kiseline koncentracije 94,5 g/dm3 da bi se dobilo 500 cm3 rastvora ove kiseline koncentracije 0,3 mol/dm3? (N=14) 1) 400 2) 100 3) 600 4) 40 5) 490 9. Koliko cm3 koncentrovane hloridne kiseline masenog udela w=0,36, =1,2 g/cm3 je potrebno za pripremanje 270 g rastvora masenog udela w=32%? (Cl= 35,5) 1) 400 2) 200 3) 100 4) 250 5) 300 10. U kom nizu se nalaze samo amfoterni oksidi: 1) Al2O3, BeO, BaO, CO2, N2O 2) ZnO, BeO, Cr2O3, Al2O3, PbO 3) PbO, PbO2, CaO, ZnO, BaO 4) Al2O3, ZnO, CaO, Na2O2, BaO2 5) PbO2, N2O, Cr2O3, ZnO, BeO

- 157 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. U kojoj reakciji je voda kiselina: 1) HCl + H2O = 2) NH3 + H2O = 3) H2 SO4 + H2O = 4) H2CO3 + H2O = 5) HCN + H2O = 12. U kom nizu su kiseline poreane po opadajuoj jacini? 1) HClO4, H3PO4, H2CO3, H3BO3 , HCN 2) H3AsO4, H2SO4, H2S, H2CO3,HNO3 3) HNO3, H3BO3, H2CO3, H2PHO3, HBr 4) HClO3,HCN,H2PHO3,H3PO4,HClO4 5) HBr, HCl, HI, H2S, H2SO4 13. Kolika je koncentracija hidronijum jona (mol/dm3) u rastvoru ciji je pOH =11? 2) 10-11 3) 3 4) 10-4 5) 4 1) 10-3 14. Izracunajte koncentraciju OH- jona rastvora dobijenog mesanjem 0,4 mol/dm3 amonijaka i 0,4 mol/dm3 amonijum-hlorida. Vrednost K(NH3) = 1,8 10-5. 1) 1,8 10-5 2) 3,6 10-5 3) 1,8 10-6 4) 3,6 10-4 5) 4,2 10-5 15. Formula gipsa je: 1) MgSO4 x 7H2O 2) CaSO4 x 2H2O 3) ZnSO4x 7H2O 4) CuSO4 x 5H2O 5) Na2SO4 x 10H2O 16. Koliko ima C-atoma prvi clan homologog niza alkohola koji je opticki aktivan? 1) 2 2) 1 3) 3 4) 5 5) 4

- 158 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Koje od navedenih jedinjenja ima najnizu tacku kljucanja? 1) 3-metilheksan 2) n-pentan 3) 2-metilbutan 4) 2-metilheksan 5) n-heptan 18. Reakcijom istih kolicina propil-hlorida sa amonijakom u prisustvu natrijumhidroksida nastaje jedinjenje: 1) CH3CH2CH2NH2 2) CH3CH2CH2ONa 3) CH3CH2COON 4) CH3COONH4 5) CH3CH2CONH2 19. Koje od navedenih jedinjenja pod normalnim uslovima ne podleze supstituciji halogena u reakciji sa natrijum-metoksidom? 1) C6H5CH2Br 2) C6H5CH2CH2Br 3) C2H5Br 4) C6H5Br 5) C6H13Br 20. Koji od navedenih alkohola sa Lukasovim reagensom reaguje trenutno? 1) 2-metilheksan-1-ol 2) 2-metilheksan-2-ol 3) 3,4-dimetilheksan-2-ol 4) 3-metilheksan-2-ol 5) 4-metilheksan-2-ol 21. Koliko grama odgovarajueg bromovanog proizvoda nastaje u reakciji 0,94 g fenola sa viskom broma? (Br = 80; O = 16; C = 12; H = 1) 1) 3,31 2) 1,73 3) 2,52 4) 6,62 5) 3,46

- 159 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

22. Oksidacijom jednog karbonilnog jedinjenja vrelom nitratnom kiselinom dobija se smesa etanske i propanske kiseline u odnosu 1:1. Njegovo ime je: 1) pentanal 2) pentanon-2 3) pentanon-3 4) heksanon-2 5) heksanon-3 23. Molekulske mase aspirina i benzoeve kiseline razlikuju se za: 1) 16 2) 18 3) 58 4) 78 5) 98 24. Sa kojim od navedenih jedinjenja reaguje amonijak i gradi karbamid? 1) CH3COCH2CH2NH2 2) CH3CONH2 3) H3CH2OCOOCH2CH3 4) CH3CH(NH2)COOH 5) CH3COCH2COCH3 25. Koliko se grama benzendiazonijum-hlorida dobija reakcijom 0,4 mola anilina sa odgovarajuom kolicinom nitritne kiseline u prisustvu HCl? (N=14; Cl= 35,5) 1) 56,2 2) 51,8 3) 52,2 4) 56,6 5) 49,4 26. Koje od navedenih tvrenja koje se odnosi na aldonske kiseline nije tacno? 1) Nastaju oksidacijom pentoza 2) Nastaju oksidacijom heksoza 3) U rastvoru se nalaze u laktonskom obliku 4) Redukcijom daju polihidroksilne alkohole 5) Sadrze karboksilnu, aldehidnu i vise hidroksilnih grupa 27. Invertni seer nastaje hidrolizom : 1) glikogena 2) laktoze 3) amiloze 4) celuloze 5) saharoze

- 160 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. Kojom od navedenih reakcija nastaju merkaptidi? 1) Reakcijom karboksilne grupe aminokiselina sa SOCl2 2) Reakcijom amino-grupe aminokiselina sa SOCl2 3) Oksidacijom tiolne grupe 4) Reakcijom tiolne grupe sa solima teskih metala 5) Reakcijom fenilizotiocijanata sa amino grupom cisteina 29. Koji od navedenih peptida e sa -naftolom u prisustvu natrijum-hipobromita nagraditi ljubicasto obojeno jedinjenje? 1) Glicilseriltreonin 2) Seriltreonilarginin 3) Cisteinilglicilalanin 4) Glicilserilfenilalanin 5) Glicilseriltirozin 30. Koliko izomera ima monoacilglicerol koji hidrolizom daje ekvimolekulsku smesu glicerola i palmitinske kiseline? 1) 0 2) 2 3) 3 4) 4 5) 6 Test G 1. Koja je formula oksida mangana koji sadrzi 36,8 % kiseonika? (Mn = 55) 2) Mn2O7 3) MnO2 4) MnO 5) Mn3O4 1) Mn2O3 2. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjace izrazena metalna svojstva? 1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3) 1s2 2s2 2p6 4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3. Na pritisku od p=101,324 kPa i temperaturi T=298 K amonijum-hlorid se spontano rastvara u vodi uz apsorpciju toplote iz okoline. Kako se menjaju entalpija, entropija i slobodna energija u ovom procesu? 1) H < 0, S < 0, G < 0 2) H > 0, S > 0, G < 0

- 161 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3) H < 0, S > 0, G < 0 4) H > 0, S > 0, G > 0 5) H < 0, S < 0, G > 0

B odigrava se spontano na standardnim uslovima 4. Povratna reakcija A pri cemu je konstanta brzine direktne reakcije vea od konstante brzine suprotne reakcije. Koji odnos postoji izmeu promene slobodne energije ove reakcije i njene konstante ravnoteze, K? 1) G > 0, K > 1 2) G > 0, K < 1 3) G < 0, K < 1 4) G < 0, K > 1 5) G = 0, K < 1

5. Koliko grama natrijum-nitrata sadrzi 1 dm3 rastvora koji nastaje mesanjem 900cm3 rastvora koncentracije 0,2mol/dm3 i 600cm3 rastvora koncentracije 0,1 mol/dm3? (Na = 23) 1) 8,5 2) 13,6 3) 20,4 4) 5,1 5) 15,3 6. Koji rastvor e imati najvee poveanje tacke kljucanja ako je u 1 kg vode rastvoreno: 1) 2 mola aluminijum-hlorida 2) 2 mola glukoze 3) 1 mol maltoze 4) 3 mola natrijum-hlorida 5) 4 mola uree 7. Koliko iznosi pH i pOH ako je koncentracija H+ = 110-3 mol/dm3? 1) pH=11,0; pOH=3,0 2) pH=110-3; pOH=110-11 3) pH=4,0; pOH=10,0 4) pH=3,0; pOH=11,0 5) pH=1,0; pOH=13,0 8. U kom od navedenih nizova nema neelektrolita: 1) H2O, CO, HClO, KClO3 2) KBr, HCl, CHCl3, KClO3

- 162 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3) CH4, CHCl3, CHI3, I2 4) KI, HCl, HClO3, NaIO4 5) HBr, LiCl, CCl4, H2O 9. Koja od navedenih soli usled hidrolize reaguje bazno? 2) CaCl2 3) ZnCl2 4) CH3COONa 5) NH4NO3 1) NaH2PO4 10. Koja od navedenih smesa ima puferska svojstva? 1) HCl + ZnCl2 2) NH3 + NaCl 3) H2S + Na2SO4 4) HCl + NH4Cl 5) NH3 + NH4Cl 11. U kom nizu se nalaze samo amfoterni oksidi: 1) Al2O3, BeO, MnO2, CO, N2O 2) ZnO, BeO, As2O3, Al2O3, PbO 3) PbO, PbO2, CaO, ZnO, BaO 4) Sb2O3, ZnO, Cs2O, K2O2, MgO2 5) PbO, N2O, CO2, ZnO, BeO 12. Za kiseline H3O+, HCl, NH4+,H2SO4, odgovarajue konjugovane baze nalaze se samo u nizu: 1) H2O, Cl-, NH3, SO422) OH-, Cl-, NH3, HSO43) H2O, Cl-, NH3, HSO44) H+, Cl-, NH4+, HSO45) OH-, Cl-, NH3, SO4213. Koliko mola jodne kiseline nastaje ako reaguje 1 mol koncentrovane azotne kiseline sa odgovarajuom kolicinom joda: I2 + HNO3 HIO3 + NO2 + H2O 1) 0,4 2) 0,2 3) 0,1 4) 1,0 5) 2,0

- 163 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

14. Ako su standardni elektrodni potencijali redoks sistema,: E0 (Br2/2Br-) = 1,07V; E0(Pb4+/Pb2+) = 1,69 V; E0 (Co3+/Co2+) = 1,81V; E0(Cl2/2Cl-) = 1,36V; E0(S2O82-/2SO42-)=2,01V; E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V, koji od navedenih jonova moze da se oksiduje bromnom vodom (rastvor broma u vodi): 2) Pb2+ Pb4+ 3) Co2+ Co3+ 1) 2 Cl- Cl2 4) Fe2+ Fe3+ 5) 2SO42- S2O8215. U sastav bioloski vaznih jedinjenja hlorofila i vitamina B12 ulaze biogeni elementi: 1) magnezijum i gvoze 2) nikal i kobalt 3) magnezijum i kobalt 4) gvoze i nikal 5) kobalt i bakar 16. Molekulska masa proizvoda adicije sumporne kiseline na jedan alken vea je 2,75 puta od molekulske mase tog alkena. Ime tog alkena je: 1) eten 2) propen 3) 1-buten 4) 1-penten 5) 1-heksen (S=32) 17. Ako su A i B prvi predstavnici alkana, odnosno alkena koji pokazuju opticku izomeriju - koja od navedinh tvrdnji je tacna? 1) A ima veu molekulsku masu od B za 2 2) A i B imaju iste molekulske mase 3) A i B imaju isti broj ugljenikovih atoma 4) A ima manji broj ugljenikovih atoma od B 5) A ima vei broj ugljenikovih atoma od B 18. Koje od jedinjenja u navedenom nizu reaguje sa 17,1 g benzil-bromida i daje 12,2 g odgovarajueg etra? (Br=80, Na=23) 1) natrijum-formijat 2) natrijum-acetat 3) natrijum-metoksid 4) natrijum-benzoat 5) natrijum-etoksid

- 164 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

19. Koji od navedenih alkohola na visim temperaturama u prisustvu mineralnih kiselina najlakse podleze dehidrataciji? 1) 3-metil-1-heksanol 2) 3-metil-2-heksanol 3) 3-metil-3-heksanol 4) 1-heksanol 5) 2-heksanol 20. Koje od navedenih jedinjenja moze da se neutralise rastvorom KOH? 1) o-krezol 2) benzil-alkohol 3) alil-alkohol 4) dietil-etar 5) 2-pentanol 21. Koje od navedenih karbonilnih jedinjenja podleze aldolnoj kondenzaciji? 1) metanal 2) benzaldehid 3) etanal 4) trimetilacetaldehid 5) trihloretanal 22. Jedno od navedenih jedinjenja u reakciji sa CO2 daje butansku (buternu) kiselinu. Koje je to jedinjenje? 1) propil-magnezijum-bromid 2) butanoil-hlorid 3) propil-jodid 4) butil-jodid 5) butil-magnezijum-bromid 23. Koje od navedenih jedinjenja u reakciji sa amonijakom gradi odgovarajui amid ikarboksilnu kiselinu? 1) CH3CO-O-COCH3 2) (CH3O)2CH-CH3 3) CH3-O-CH(OH)CH3 4) C2H5CO-O-C3H7 5) CH3CO-CH2-O-CH3

- 165 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Koje od navedenih jedinjenja je derivat ugljene kiseline 2) CH2Cl2 3) COCl2 4) CH3COCl 1) CCl4 5) Cl2CHCOOH 25. Koji od navedenih parova sadrzi samo petoclana heterociklicna jedinjenja? 1) Piridin i piperidin 2) Furan i tiofen 3) Furan i piridin 4) Piridin i purin 5) Furan i purin 26. U reakciji: C6H5NH2 + CH3Cl A + HCl A + HNO2 B + H2O Nastalo jedinjenje B je: 1) N- metil-N-nitrozoanilin 2) N,N-dimetilanilin 3) N-metilanilinujum hlorid 4) N-metilbenzendiazonijum hlorid 5) N-metilanilin 27. Koje tvrenje nije tacno kada je u pitanju D-manoza? 1) N-acetil-D-manozamin ne pokazuje redukcione osobine 2) Izomerizacija D-glukoze, D-manoze i D-fruktoze u slabo baznoj sredini vrsi se preko endiola 3) D-manoza i L-manoza su enantiomeri 4) D-manoza je C-2 epimer D-glukoze 5) D-manoza u reakciji sa metanolom daje smesu - i -metilglikozida 28. U reakciji formaldehida sa glicinom nastaje jedinjenje cija je molekulska formula: 2) C3H6O2N 3) C3H5O3N 4) C2H7ON 1) C3H5O2N 5) C4H7O2N 29. Koliko ima atoma sumpora u 0,5mola treonilmetionina? 2) 3 x 1022 3) 3 x 1023 4) 6 x 1022 1) 6 x 1023 5) 3 x 1021

- 166 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. Holin ulazi u sastav: 1) Kefalina 2) Lecitina 3) L-fosfatidinske kiseline 4) Fosfatidilserina 5) Glikoholne kiseline Test H 1. Atom sa rednim brojem 31 zapocinje popunjavanje podnivoa: 1) 4p 2) 4s 3) 3d 4) 5s 5) 3p 2. U kom od navedenih jedinjenja ne postoji jonska veza ? 2) NaH 3) [Ag(NH3)2]Cl 4) H2O 1) NH4NO3 4) NaOH

3. U kom od navedenih procesa entropija raste: 1) prelazak vode u led na 00 C i p = 101,325 kPa 2) kondenzacija vodene pare u tecnu vodu 3) spajanje zive i kiseonika u ziva(II)-oksid 4) sublimacija arsen-trioksida 5) graenje tecne vode iz gasovitih vodonika i kiseonika 4. Ukoliko se koncentracija O2 smanji 4 puta kako treba promeniti koncentraciju CO u sistemu: 2CO(g) + O2(g) 2CO2(g) da brzina reakcije ostane nepromenjena? 1) poveati 4 puta 2) smanjit 4 puta 3) poveati 2 puta 4) smanjiti 2 puta 5) poveati 8 puta 5. Izracunati koncentraciju vodonikovih jona (mmol/dm3) u rastvoru siretne kiseline masene koncentracije 12 g/dm3, ako je stepen disocijacije kiseline 1,4 %. 1) 28 2) 2,8 3) 200 4) 280 5) 168

- 167 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6. Koje tvrenje nije tacno? 1) Rastopi elektrolita provode struju. 2) Jaki elektroliti u vodenom rastvoru koncentracije 0,1 mol/dm3 imaju >30 %. 3) U elektrolite se ubrajaju kiseline, baze i soli. 4) Dietiletar je slab elektrolit. 5) Joni elektrolita su u vodenom rastvoru hidratisani. 7. Koji od navedenih molekula ili jona pokazuje amfoterne osobine? 2) CN3) H2SO4 4) NH4+ 1) HCO35) C6H6 8. pH rastvora NaOH (koji je potpuno disosovan), masene koncentracije 0,4 g/dm3 je: 1) 13 2) 7 3) 4 4) 12 5) 2 9. U kom nizu se nalaze samo one soli ciji vodeni rastvori reaguju bazno? 1) ZnOHNO3, FeCl3, NaCN, Na2HPO4 2) PbOHNO3, AlCl3, CH3COONa, NaHCO3 3) KCN, K2HPO4, KHS, NaHCO3 4) AlOHSO4, ZnCl2, NH4Cl, NaCl 5) Fe2(SO4)3, NaHS, Na2CO3, NaH2PO4 10. Mesanjem dva rastvora iste kolicinske koncentracije, u navedenim zapreminskim odnosima, samo u jednom slucaju nastaje pufer: 1) 1 zapremina NaOH i 2 zapremine CH3COOH 2) 1 zapremina H3PO4 i 3 zapremine KOH 3) 1 zapremina HNO2 i 2 zapremine KOH 4) 1 zapremina Na2HPO4 i 1 zapremina NaOH 5) 1 zapremina HCN i 2 zapremine NaOH 11. Rastvaranjem cvrste, kristalne soli u vodi temperatura rastvora opada. Ako je energija razaranja kristalne resetke soli lH, a ukupna toplota hidratacije jona, hH, onda je: 2) lH < hH 3) lH = hH 1) lH > hH 4) odnos ove dve velicine se ne moze odrediti 5) promena temperature pri rastvaranju ne zavisi ni od lH ni od hH.

- 168 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. U kojoj od navedenih reakcija su tacni koeficijenti? 1) 2 KI + 2 KNO2 + H2SO4 I2 + 2 NO + 2 K2SO4 + 2 H2O 2) 2 KI + KNO2 + 2 H2SO4 2 I2 + NO + 2 K2SO4 + 2 H2O 3) 2 KI + KNO2 + H2SO4 I2 + NO + K2SO4 + H2O 4) 2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 I2 + 2 NO + 2 K2SO4 + 2 H2O 5) KI + KNO2 + H2SO4 I2 + NO + K2SO4 + H2O 13. Elektrolizom rastopa litijum-hidrida na anodi se dobija: 2) H 3) Li 4) Li+ 5) H1) H2 14. Oksidacioni broj hlora u jedinjenjima: ClO2, HCl, HClO, HClO4 je: 1) +4, -1, -2, +7 2) +2, +1, -2, +7 3)+2, +1, +4, +7 4) +4, -1, +1, +7 5) +2, -1, -2, +7 15. Zaokruzi niz u kojem se nalaze samo halkogeni elementi: 1) O, S, As, Sb, Cl 2) C, N, P, Bi, Pb 3) Fe, Ni, Cl, S, I 4) S, Se, Te, Po, O 5) S, P, Br, I, At 16. Koji od navedenih parova jedinjenja predstavlja izomere? 1) CH3CH2CH2CH3 i CH3C(CH3)2CH2CH3 2) CH3CH2CH2CH3 i CH3CH2CH3 3) CH3CH2CH2CH3 i CH3C(CH3)2CH3 4) CH3CH2CH2CH3 i CH3CH(CH3)2 5) CH3CH2CH2CH3 i CH3CH2CH2CH2CH3 17. Glavni proizvod reakcije 1-butena sa vodom u prisustvu sulfatne kiseline je: 1) 2-butanol 2) 1-butanol 3) 1,2-butandiol 4) butanal 5) 2-butanon

- 169 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Reakcijom hloretana sa amonijakom nastaje: 1) etanamid 2) etilamin 3) amonijum-etanoat 4) amonijum-etoksid 5) etanol 19. U reakciji fenola sa viskom broma dobija se: 1) 2-bromfenol 2) 3-bromfenol 3) 2,5-dibromfenol 4) 2,3,4-tribromfenol 5) 2,4,6-tribromfenol 20. Katalitickom hidrogenizacijom najjednostavnijeg nezasienog aldehida nastaje: 1) 2-propen-1-ol 2) propanol-1 3) propan 4) 3-buten-1-ol 5) butanol-1 21. Koje tvrenje nije tacno? 1) acil-halogenidi su derivati karboksilnih kiselina. 2) dekarboksilacijom natrijum-acetata na povisenoj temperaturi nastaje metan. 3) fumarna kiselina je nezasiena monokarboksilna kiselina. 4) oleinska kiselina obezbojava rastvor bromne vode. 5) alkalne soli masnih kiselina zovu se sapuni. 22. Alkoholizom anhidrida karboksilnih kiselina nastaju: 1) dva molekula alkohola 2) dva molekula karboksilnih kiselina 3) amid karboksilne kiseline i karboksilna kiselina 4) karboksilna kiselina i alkohol 5) estar i karboksilna kiselina

- 170 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Koliko je cm3 amonijaka (n.u.), potrebno da u reakciji sa dietil-karbonatom nastane 30 mg uree? 1) 1,12 2) 2,24 3) 22,4 4) 11,2 5) 4,48 24. Koje je od navedenih jedinjenja tercijarni amin? 1) (CH3)3CNH2 2) CH3NHCH2CH3 3) (CH3)2CHCH2N(CH3)2 4) (CH3)2CHNHCH3 5) (CH3)2CHCH2NH2 25. Najmanje rastvorna aminokiselina u vodi je: 1) serin 2) glicin 3) izoleucin 4) asparaginska kiselina 5) treonin 26. Koji od navedenih peptida sa jonima Ag+ gradi merkaptide ? 1) serilglicilarginin 2) glicilcisteiniltriptofan 3) glicilfenilalanilalanin 4) alanilvalilalanin 5) tirozilglicillizin 27. Pirol reaguje sa kiselinama na sledei nacin: 1) neutralise se, gradei soli 2) polimerizuje u smolaste materije 3) redukuje se i gradi pirolidin 4) redukuje se i gradi dihidropirol 5) podleze oksidaciji 28. Dejstvom razblazenih alkalija na glukozu dobija se ravnotezna smesa: 1) glukoze, fruktoze i manoze 2) glukoze, fruktoze i arabinoze 3) glukoze, fruktoze i riboze 4) glukoze, fruktoze i saharoze 5) glukoze, riboze i manoze

- 171 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

29. Potpunom hidrolizom glikogena nastaje: 1) dekstrin 2) maltoza 3) glukoza 5) manoza

4) laktoza

30. Koje kiseline ulaze u sastav triglicerida, ako 0,025 mol tog glicerida potpuno reaguje sa 20g broma? 1) palmitinska, arahidonska, palmitoleinska 2) linolenska, oleinska, palmitinska 3) linolna, oleinska, palmitoleinska 4) palmitinska, stearinska, arahidonska 5) linolna, stearinska, palmitoleinska Test I 1. Koliko atomskih orbitala sadrzi energetski podnivo ciji je orbitalni kvantni broj l=3 ? 1) 2 2) 7 3) 3 4) 6 5) 5 2. Koji molekuli od navedenih jedinjenja mogu medjusobno da ostvaruju vodonicnu vezu? 2) AsH3 3) CH3OH 4) PH3 5) CH4 1) (CH3)3N 3. Koliko se toplote oslobaa pri reakciji 1 mola N2 i odgovarajue kolicine H2 pri sintezi amonijaka, ako je fH0 (NH3) = - 46 kJ/mol? 1) 46 kJ 2) 92 kJ 3) 4,6 kJ 4) 9,2 kJ 5) 138 kJ 4. Pri odreenoj temperaturi uspostavljena je ravnoteza u sistemu 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g). Ravnotezne koncentracije su: [NO2] = 0,005 mol/dm3, [NO] = 0,02 mol/dm3 i [O2] = 0,01 mol/dm3. Pocetna koncentracija [NO2] je: 1) 0,01 2) 0,02 3) 0,015 4) 0,025 5) 0,035 5. Koliko je cm3 rastvora HCl masenog udela 0,365 i gustine 1,19 g/cm3 potrebno za pripremanje 250 cm3 rastvora koncentracije 0,1 mol/dm3? Ar(Cl) = 35,5 1) 2,1 2) 2,5 3) 8,4 4) 3,0 5) 207,6

- 172 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6. Ako u rastvoru nekog elektrolita ima 1000 molekula od kojih je 350 disosovalo, stepen elektroliticke disocijacije, izrazen u procentima, bie: 2) 28 3) 35 4) 3,5 5) 2,8 1) 0,35 7. Slabi elektroliti nalaze se samo u nizu: 1) H2S, CH3COOH, HNO3, HJ, HCN 2) HCN, NH3, CH3COOH, H2S, H2CO3 3) NH3, HClO4, H2SO4, CH3COOH, HNO2 4) HClO4, H2S, CH3COOH, HJ, HNO3 5) HCN, H2S, CH3COOH, HBr, HNO3 8. pH rastvora u kome je koncentracija OH- jona jednaka 4,6 10-4 mol/dm3 je: 1) 3,34 2) 10,66 3) 11,66 4) 4,05 5) 8,72 9. Koliko cm3 ugljenik (IV)-oksida (normalni uslovi) treba uvesti u vodeni rastvor krecnog mleka da bi se dobilo 81 mg kisele soli? Ar(Ca) = 40 1) 11,2 2) 2,24 3) 22,4 4) 4,48 5) 44,8 10. U kom molskom odnosu se nalaze CH3COOH i CH3COONa u acetatnom puferu ciji je pH=5 ? (KCH3COOH = 210-5 ) 1) 1:2 2) 1:5 3) 5:1 4) 2:1 5) 1:1 11. Halogenidi srebra, AgCl, AgBr i AgI su slabo rastvorni u vodi, ali se svi dobro rastvaraju u jednom od reagenasa: 1) NH3 2) NaOH 3) KCN 4) razblazena HCl 5) KOH 12. U kojoj od navedenih reakcija su tacni koeficijenti? 1) K2Cr2O7 + 14 HCl 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 2 KCl + 6 H2O 2) K2Cr2O7 + 10 HCl 2 CrCl3 + Cl2 + 2 KCl + 7 H2O 3) K2Cr2O7 + 10 HCl CrCl3 + 2 Cl2 + 3 KCl + 7 H2O 4) 2 K2Cr2O7 + 16 HCl 4 CrCl3 + Cl2 + 4 KCl + 7 H2O 5) K2Cr2O7 + 14 HCl 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 2 KCl + 7 H2O

- 173 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

13. Promena slobodne energije elektrohemijske reakcije u eliji za elektrolizu je: 1) G > 0 2) G < 0 3) G = 0 4) G/T < 0 5) T·G < 0 14. U kom nizu se nalazi samo superoksidi? 1) SnO2, PbO2, RbO2 2) MnO2, PbO2, KO2 3) SnO2, PbO2, MnO2 4) KO2, CsO2, RbO2 5) MnO2, CsO2, SnO2 15. Koja kiselina se cuva u flasama od plasticnih masa jer nagriza staklo: 1) Sulfatna 2) Sulfitna 3) Nitritna 4) Fluoridna 5) Hloridna 16. Koliko izomernih jedinjenja ima molekulsku formulu C4H8, ako se u obzir uzmu svi oblici izomerije? 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 5) 7 17. 1,4-dibrom-2-buten moze se dobiti reakcijom jednog mola broma sa jednim molom: 1) 1,2-butadiena 2) 1,3-butadiena 3) 1,2-butandiola 4) 1,3-butandiola 5) 1,4-butandiola 18. Koji od od navedenih parova jedinjenja u meusobnoj reakciji daje odgovarajui alkohol? 1) 1-hlorbutan i natrijum-formijat 2) 1-hlorbutan i natrijum 3) 1-hlorbutan i natrijum-etoksid 4) 1-hlorbutan i etil-acetat 5) 2-hlorbutan i natrijum-hidroksid

- 174 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

19. U reakciji fenola sa dovoljnom kolicinom broma nastaje jedinjenje cija je molekulska formula: 2) C6H5OBr 3) C6H3OBr3 1) C6H4OBr 4) C6HOBr5 5) C6H3O3Br 20. Koja od molekulskih formula odgovara jedinjenju koje se moze dobiti redukcijom acetofenona sa LiAlH4. 2) C8H8O 3) C13H10O 4) C6H6 5) C7H6O 1) C8H10O 21. Koje od navedenih tvrenja nije tacno: 1) malonska kiselina je propan-dikiselina, 2) neutralizacijom stearinske kiseline bazom dobija se sapun, 3) oksidacijom butanona nastaje butanska kiselina, 4) zagrevanjem natrijum-propanoata i natrijum-hidroksida nastaje etan, 5) vinska kiselina ima dva hiralna C-atoma. 22. Propanamid se dobija zagrevanjem: 1) Propana i amonijaka 2) Amonijum-propionata 3) Propena i amonijaka 4) Propanona i amonijaka 5) Propanala i amonijaka 23. Merkaptidi nastaju reakcijom: 1) alkohola sa ziva(II)-hloridom 2) alkoksida sa kalijum-hidrogensulfidom 3) akil-halogenida sa kalijum-sulfidom 4) tiola sa ziva(II)-hloridom 5) dialkil-sulfida sa ziva(II)-sulfidom 24. Koje od navedenih jedinjenja redukcijom daje odgovarajui amin? 1) amonijum-benzoat 2) alil-alkohol 3) alil-acetat 4) nitrobenzen 5) butil-nitrat

- 175 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

25. Zaokruziti aminokiselinu koja ima baznu grupu u bocnom nizu: 1) alanin 2) leucin 3) izoleucin 4) lizin 5) metionin 26. Ukupna masa tetrapeptida manja je u odnosu na ukupnu masu aminokiselina koje ulaze u njegov sastav za: 1) 36 2) 72 3) 80 4) 54 5) 98 27. Slabo kisele osobine pokazuje: 1) piridin 2) piperidin 3) pirol 4) pirolidin 5) nikotin 28. Zagrevanjem glukoze sa koncentrovanom HCl dobija se: 1) furfural 2) odgovarajui endiol 3) 3-hidroksimetil furfural 4) 2-hidroksimetil furfural 5) 5-hidroksimetil furfural 29. Disaharidi nastaju iz monosaharida graenjem: 1) glikozidne veze uz izdvajanje vode 2) glikozidne veze uz izdvajanje vodonika 3) anhidridne veze uz izdvajanje vode 4) estarske veze uz izdvajanje vode 5) estarske veze uz izdvajanje vodonika 30. Za potpunu hidrogenizaciju arahidonske kiseline utrosi se 28 dm3 vodonika (normalni uslovi). Koliko je grama arahidonske kiseline ucestvovalo u reakciji? 1) 95,00 2) 195,00 3) 115,80 4) 126,67 5) 331,60

- 176 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test K 1. Koji od navedenih elemenata ima najvei afinitet prema elektronu? 1) I 2) Br 3) F 4) K 5) At 2. Element sa atomskim brojem 17 gradi jonsko jedinjenje sa elementom ciji je atomski broj: 1) 10 2) 11 3) 18 4) 16 5) 9 3. Pri reakciji 2,1 g gvoza sa sumporom, pri standardnim uslovima, oslobodi se 3,77 kJ toplote. Izracunati standardnu entalpiju obrazovanja FeS. (Ar(Fe)= 56) 1) ­ 100,5 kJ/mol 2) 100,5 kJ/mol 3) ­ 10,05 kJ/mol 4) 10,05 kJ/mol 5) ­ 3,77 kJ/mol

glukoza --6 --fosfat iznosi 3. Ako 4. Konstanta ravnoteze reakcije: glukoza --1 --fosfat je pocetna koncentracija glukoza-1-fosfata 0,02 mol/dm3 kolika je ravnotezna koncentracija glukoza-6-fosfata(mol/dm3) ? 1) 0,015 2) 0,005 3) 0,01 4) 0,002 5) 0,0025

5. Izracunati kolicinsku koncentraciju sulfatnih jona (mol/dm3) u rastvoru bakar (II)-sulfata masene koncentracije 1,6 g/dm3 ako je stepen disocijacije rastvora 0,62. Ar (Cu) = 64, Ar (S) = 32 1) 0,01 2) 0,62 3) 6,2 x 10-3 4) 1,24 x 10-2 5) 0,992 6. Koliko grama taloga nastaje reakcijom 100 cm3 rastvora natrijum-sulfata, koncentracije 0,5 mol/dm3, sa odgovarajuom kolicinom barijum-nitrata? Ar(Ba) = 137, Ar(Na) = 23, Ar(S) = 32, Ar(N) = 14, Ar(O) = 16 1) 23,3 2) 17,5 3) 11,65 4) 8,5 5) 2,33 7. U kom nizu se nalaze samo jake kiseline u vodenom rastvoru? 1) HCl, HCN, HBr, HNO3 2) H2S, HNO3, HClO3, HI

- 177 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3) HBr, HNO3, HClO3, HCl 4) HCl, H2SO4, H2S, H2CO3 5) HNO3, CH3COOH, HClO3, HBr 8. Izracunajte konstantu disocijacije Kb konjugovane baze mravlje kiseline, ako je konstanta disocijacije mravlje kiseline Kk = 1,5810-4. 1) 1,58 10-4 2) 6,33 10-11 3) 1,58 10-8 4) 10-14 5) 7,8 9. U kom od navedenih slucajeva e se mesanjem jednakih zapremina vodenih rastvora navedenih supstanci (iste koncentracije) dobiti jedinjenje ciji vodeni rastvor reaguje bazno? 1) NaOH + H2CO3 2) KOH + H3PO4 3) NH3 + HNO3 4) KOH + HCl 5) NaOH + H2SO4 10. Pufer nastaje ako se rastvor koji sadrzi 0,1 mol NaOH pomesa sa rastvorom koji sadrzi: 1) 0,1 mol NH3 2) 0,1 mol CH3COOH 3) 0,2 mol CH3COOH 4) 0,2 mol NH3 5) 0,05 mol H2CO3 11. Koja od nize navedenih supstanci ne moze obrazovati koloidno­disperzni sistem sa vodom kao disperznim sredstvom? 1) skrob 2) AgCl 3) celuloza 4) glukoza 5) CuS 12. U kom molskom odnosu reaguju Cu i O2 u reakciji: Cu + O2 + H2SO4 CuSO4 + H2O ? 1) 1:2 2) 2:1 3) 1:1 4) 4:1 5) 2:3 13. Koje od navedenih tvrenja koja se odnose na galvanski element nije tacno? 1) Katoda je pozitivno naelektrisana. 2) Hemijska energija se pretvara u elektricnu energiju. 3) Na katodi se vrsi oksidacija.

- 178 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4) Sekundarni galvanski elementi se mogu regenerisati. 5) Na anodi se vrsi oksidacija. 14. U kom od ovih nizova su jedinjenja poreana po opadajuoj kiselosti ? 1) H2O > H2S > H2Se 2) H2O > H2Se > H2S 3) H2Se > H2S > H2O 4) H2Se > H2O > H2S 5) H2S > H2O > H2Se 15. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav vitamina B12? 1) Cu 2) Fe 3) Co 4) Mg 5) Ca 16. Koliko ima ketona koji su izomeri ciklopentanola? 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 17. Koje od navednih jedinjenja pripada istom homologom nizu kao i jedinjenje molekulske formule C6H10? 1) ciklopenten 2) 2-metil pentan 3) cikloheksan 4) 2-metil-2-penten 5) 1,4-heksadien 18. Koliko grama eliminacionog proizvoda nastaje u reakciji 1-hlorbutana sa koncentrovanim rastvorom NaOH, na povisenoj temperaturi, pri cemu se dobija 0,25 mol natrijum-hlorida? 1) 56 2) 7 3) 28 4) 14 5) 5,6 19. Koji od navedenih alkohola oksidacijom daje aldehid? 1) ciklopentanol 2) cikloheksanol 3) benzil-alkohol 4) 2-heksanol 5) 2-metil-2-propanol

- 179 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

20. Koje od navedenih jedinjenja ne reaguje sa Tolensovim reagensom? 1) pentanal 2) propanal 3) propanon 4) formaldehid 5) 2-metilbutanal 21. Benzoeva kiselina moze se dobiti oksidacijom: 1) benzena 2) toluena 3) fenola 4) krezola 5) ksilena 22. Koje od navedenih jedinjenja u reakciji sa amonijakom daje propanamid? 1) propil-hlorid 2) propanoil-hlorid 3) natrijum-propanoat 4) propilamin 5) 1-propen 23. Koje od navedenih jedinjenja sadrzi amidnu grupu? 1) amonijum-acetat 2) anilin 3) alanin 4) urea 5) pirol 24. Koliko grama N-nitrozodimetil-amina nastaje reakcijom 45 mg odgovarajueg amina i nitritne kiseline ? 1) 7,400 2) 0,7400 3) 0,0740 4) 0,0074 5) 74,00 25. U kom nizu se nalazi amino kiselina sa aromaticnim bocnim ostatkom? 1) Ala, Ile, Gly, Val 2) Val, Ile, Leu, Asn 3) Asn, Gln, Gly, Val 4) Gln, Asn, Leu, Ile 5) Gln, Phe, Val, Ala

- 180 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

26. Oligopeptid koji daje pozitivnu ksantoproteinsku reakciju, u svom sastavu ima: 1) treonin 2) arginin 3) fenilalanin 4) prolin 5) cistein 27. Koje je od navedenih tvrenja tacno? 1) pirol je jaca baza od piridina 2) pirol nije aromaticno jedinjenje 3) u reakciji sa kiselinama pirol gradi so 4) pirol ulazi u sastav porfirina 5) pirol ne podleze reakcijama elektrofilne aromaticmne supstitucije 28. Fruktoza-1,6-difosfat nastaje: 1) oksidacijom 2) redukcijom 3) esterifikacijom 4) hidrolizom 5) saponifikacijom 29. Koje od navedenih tvrenja se ne odnosi na laktozu? 1) Pripada grupi redukujuih seera. 2) Nastaje reakcijom -D-galaktopiranoze i -D-glukopiranoze. 3) Predstavlja heterodisaharid. 4) Naziva se jos i mlecni seer. 5) Monosaharidne jedinice su povezane (1 4) glikozidnom vezom. 30. Hidrolizom masti u kiseloj sredini nastaju: 1) etandiol i karboksilne kiseline 2) glicerol i -aminokarboksilne kiseline 3) glikol i nezasiene karboksilne kiseline 4) glikol i smesa nezasienih i zasienih masnih kiselina 5) glicerol i karboksilne kiseline

- 181 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test L 1. U kom od navedenih nizova su elementi poreani po opadajuim vrednostima energije jonizacije? 1) Li, B, N, O, Ne 2) Ne, O, N, B, Li 3) O, Ne, Li, N, B 4) Na, B, N, Ne, O 5) N, B, Na, Ne, O 2. U kom od navedenih jedinjenja postoji samo jonska veza? 2) CaCl2 3) CaSO4 4) NH4NO3 5) CH4 1) H2O 3. Pri sagorevanju 1g glukoze oslobodi se 15,49 kJ toplote. Koliko se toplote oslobodi pri sagorevanju 2 mola glukoze? (Mr(glukoze)=180) 1) 6576,4 kJ 2) 2788,2 kJ 3) 557,6 kJ 4) 5576,4 kJ 5) 278,8 kJ 2HI(g) uspostavlja se pri sledeim kon4. Ravnoteza u sistemu H2 (g) + I2 (g) 3 centracijama: [H2]=0,025 mol/dm , [I2]=0,005 mol/dm3, [HI]=0,09 mol/dm3. Odrediti pocetne koncentracije joda i vodonika. 1) [H2]0 = 0,7 mol/dm3, [I2]0 = 0,5 mol/dm3 2) [H2]0 = 0,04 mol/dm3, [I2]0 = 0,05 mol/dm3 3) [H2]0 = 0,07 mol/dm3, [I2]0 = 0,05 mol/dm3 4) [H2]0 = 0,07 mol/dm3, [I2]0 = 0,5 mol/dm3 5) [H2]0 = 0,025 mol/dm3, [I2]0 = 0,005 mol/dm3 5. Koliko je potrebno grama cvrstog natrijum-hidroksida za pripremanje 200 g rastvora u kome je maseni udeo natrijum-hidroksida 0,025? 1) 2,5 2) 5 3) 25 4) 50 5) 0,5 6. Koja od navedenih jonskih reakcija nije mogua? 1) Ag+(aq) + Cl- (aq) 2) Ba2+(aq) + SO42-(aq) 3) 2H3O+(aq) + CO32-(aq)

- 182 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4) Na+(aq) + Cl- (aq) 5) H3O+(aq) + OH- (aq) 7. Na osnovu pKb vrednosti navedenih konjugovanih baza odrediti koja je od odgovarajuih kiselina najslabija? pKb(HCOO-) = 10,2 pKb(NH3) = 4,8 pKb(CO3 2-) = 3,7 pKb(CH3COO-) = 9,2 pKb(H2PO4-) = 11,9 1) HCOOH 2) NH4+ 3) HCO34) CH3COOH 5) H3PO4

8. Izracunajte pOH rastvora koji u 250 cm3 sadrzi 10 mg natrijum-hidroksida. Disocijacija je potpuna (Ar(Na)=23). 1) 10 2) 3 3) 12 4) 11 5) 4 9. Koja od navedenih soli u vodenom rastvoru reaguje kiselo ? 4) ZnSO4 5) MgCl2 1) KCN 2) NaNO3 3) Na2SO4 10. U rastvoru amonijacnog pufera molski odnos baze i soli jednak je 1. Koncentracija OH- jona je jednaka: 1) kolicinskoj koncentraciji baze u rastvoru 2) kolicinskoj koncentraciji soli u rastvoru 3) konstanti disocijacije slabe baze 4) stepenu disocijacije slabe baze 5) odnosu kolicinskih koncentracija baze i soli u rastvoru 11. Odrediti tacku mrznjenja rastvora koji u 900 g vode sadrzi 27 g uree. (Kk= 1,86; Mr(urea) = 60) 1) 0,930C 2) -9,30C 3) -0,930C 4) -0,0840C 5) 9,30C 12. U reakciji izmeu rastvora kalijum-permanganata i oksalne kiseline, u prisustvu sumporne kiseline, izdvaja se 44,8 cm3 gasa pod normalnim uslovima. Koliko je mmol redukcionog sredstva ucestvovalo u reakciji? 1) 0,1 2) 0,2 3) 2 4) 1 5) 10 13. Pri elektrolizi zasienog vodenog rastvora natrijum-hlorida na anodi se izdvaja: 2) H2 3) Cl2O 4) O2 5) H2O2 1) Cl2

- 183 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

14. Koji od navedenih hidrida ima najizrazeniji bazni karakter: 4) H2O 5) NH3 1) HCl 2) PH3 3) H2S 15. Soli HClO2 zovu se: 1) hlorati 2) hloriti 3) perhlorati 4) hloridi 5) hipohloriti 16. Koji od navedenih parova jedinjenja predstavlja izomere? 1) CH3CH2CH=CH2 i butan 2) CH3CH2CH=CH2 i ciklobutan 3) CH3CH2CH=CH2 i 2-metilpropan 4) CH3CH2CH=CH2 i penten 5) CH3CH2CH=CH2 i ciklobuten 17. Potpunom hidrogenizacijom 9,6 g nekog alkina utroseno je 4,48 dm3 vodonika (normalni uslovi). Koliko ugljenikovih atoma ima taj alkin? 1) 5 2) 6 3) 7 4) 8 5) 9 18. Jedan od proizvoda koji moze nastati reakcijom hlora sa etinom je: 1) 1,1-dihloreten 2) hloretan 3) 1,2-dihloretan 4) 1,2-dihloreten 5) vinil-hlorid 19. Koliko grama fenola nastaje kada se u vodeni rastvor natrijum-fenoksida uvede 224 cm3 hlorovodonika (normalni uslovi)? 1) 0,235 2) 4,7 3) 0,47 4) 9,4 5) 0,94 20. Koje od navedenih jedinjenja oksidacijom daje metilizopropil-keton? 1) 3-metl-2-butanol 2) 2-metil-1-butanol 3) 3-metil-2-pentanol 4) 3-metil-1-pentanol 5) 2-metil-2-butanol

- 184 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Aspirin je derivat: 1) hlorsiretne kiseline 2) propan-dikiseline 3) 2-hidroksipropanske kiseline 4) o-hidroksibenzoeve kiseline 5) pentanske kiseline 22. Koliko e molova etanoil-hlorida nastati reakcijom 0,5 mola fosfor(III)hlorida sa odgovarajuom kiselinom? 1) 3 2) 1,5 3) 0,5 4) 2 5) 1 23. Karbamid nastaje u reakciji: 1) COCl2 i 2NH3 2) H2CO3 i NH3 3) CO i NH4Cl 4) Cl2 i (NH4)2CO3 5) NH4Cl i CO2 24. Kvaternerni amonijum-jon nalazi se u strukturi: 1) etanolamina 2) holina 3) histamina 4) histidina 5) anilina 25. Zaokruziti niz u kome su samo aminokiseline sa aromaticnim bocnim ostatkom: 1) Phe, Tyr, Trp 2) Phe, Met, Ala 3) His, Tyr, Val 4) Arg, Tyr, Phe 5) His, Cys, Phe 26. Koliko ima tripeptida sastavljenih od alanina, valina i cisteina pri cemu se na C-kraju nalazi cistein? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 9 5) 6

- 185 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. U derivate pirimidina spada: 1) barbiturna kiselina 2) hinolin 3) indol 4) piperidin 5) piridoksal 28. Furanozni oblik D-fruktoze nastaje intramolekulskom reakcijom: 1) alkoholne grupe na C4 sa karbonilnom grupom 2) alkoholne grupe na C5 sa alkoholnom grupom na C1 3) alkoholne grupe na C5 sa karbonilnom grupom 4) alkoholne grupe na C6 sa karbonilnom grupom 5) alkoholne grupe na C3 sa alkoholnom grupom na C1 29. Koje tvrenje nije tacno? 1) amiloza sa jodom gradi inkluziono jedinjenje plave boje 2) invertni seer skree ravan polarizovane svetlosti ulevo 3) celuloza je homopolisaharid 4) skrob je zivotinjski rezervni polisaharid 5) dekstrini nastaju delimicnom hidrolizom skroba 30. Izracunajte broj grama broma koji su potrebni za reakciju adicije na 0,2 mola linolne kiseline (Ar(Br)=80). 1) 128 2) 80 3) 64 4) 16 5) 24 Test M 1. Broj nesparenih elektrona u atomu elementa cija je elektronska konfiguracija 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 je: 1) 5 2) 3 3) 1 4) 6 5) 2 2. U kom od navedenih jedinjenja postoji samo polarna kovalentna veza? 1) H2O 2) CaF2 3) MgSO4 4) NH4Br 5) S8

- 186 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Standardna entalpija stvaranja aluminijum-oksida iznosi -1670,0 kJ/mol. Koliko se toplote oslobaa pri oksidaciji 10,8 g elementarnog aluminijuma do aluminijum-oksida? (Ar(Al) = 27) 1) -334 kJ 2) 334 kJ 3) -16,7 kJ 4) 33,4 kJ 5) -167 kJ 4. U reakciji H2 (g) + I2 (g) 2 HI (g) pod odreenim uslovima uspostavlja se ravnoteza pri koncentraciji H2 od 0,12 mol/dm3, I2 od 5,28 mol/dm3 i HI od 5,64 mol/dm3. Brojna vrednost konstante ravoteze ove reakcije iznosi: 1) 50,2 2) 8,9 3) 1,04 4) 5,89 5) 17,8 5. Kolika je koncentracija rastvora natrijum-hidroksida (mol/dm3) koji je dobijen mesanjem 200 cm3 rastvora ove baze koncentracije 40 g/dm3 i 800 cm3 vode? (Ar(Na) = 23) 1) 1 2) 2 3) 2,5 4) 0,1 5) 0,2 6. Kolika je koncentracija Cl- jona izrazena u mmol/dm3 u rastvoru koji u 500 cm3 sadrzi 1,17 g natrijum-hlorida? (disocijacija je potpuna, Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5) 1) 2 2) 4 3) 40 4) 20 5) 0,4 7. Ako je pKb konjugovane baze fosfatne kiseline 11,9 kolika je pKa navedene kiseline? 1) -2,1 2) 14,0 3) 2,1 4) -4,9 5) -11,9 8. Najkiseliji rastvor je onaj cija je pOH vrednost: 1) 12 2) 2 3) 13 4) 10 5) 1 9. Koji od navedenih vodenih rastvora soli reaguje bazno usled hidrolize? 1) AlCl3 2) Na2SO4 3) NH4Cl 4) FeCl3 5) NaCN

- 187 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

10. Koja od navedenih ekvimolarnih smesa rastvora ima puferske osobine? 1) Na3PO4 i NaOH 2) NH4Cl i NaCl 3) H2SO4 i KOH 4) NH3 i NH4NO3 5) NaCN i KCl 11. Napravljeni su rastvori, odreene organske supstance, istih molalnih koncentracija, u acetonu, hloroformu i benzenu. Ako su ebulioskopske konstante (K kg/mol): acetona 1,71; hloroforma 3,63 i benzena 2,53 poreati rastvore po rastuoj vrednosti povisenja temperature kljucanja: 1) rastvor u benzenu, rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu 2) rastvor u acetonu, rastvor u benzenu, rastvor u hloroformu 3) rastvor u hloroformu, rastvor u acetonu, rastvor u benzenu 4) rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu, rastvor u benzenu 5) rastvor u benzenu, rastvor u hloroformu, rastvor u acetonu 12. Koliko milimola kalijum-jodida je potrebno za redukciju 2 milimola kalijum - hlorata do hlorida u kiseloj sredini (H2SO4)? 1) 3,33 2) 12 3) 9 4) 2,5 5) 90 13. Pri elektrolizi vodenog rastvora cink-jodida na anodi se izdvaja: 1) H2 2) O2 3) I2O 4) I2 5) I2O5 14. U kom se nizu nalaze samo oni oksidi koji reaguju sa HNO3, a ne reaguju sa KOH? 1) CO2, SO2, NO, P4O10 2) As4O6, Na2O, ZnO, N2O 3) BeO, PbO, ZnO, SO3 4) MgO, CuO, FeO, Na2O 5) As4O6, CO2, SO3, P4O6 15. Koji od navedenih gasova je toksican zbog vezivanja za hemoglobin, pri cemu se gradi stabilan kompleks koji onemoguava prenosenje kiseonika? 2) CO 3) NO2 4) Cl2O5 5) N2 1) SO2 16. Koliko ima alifaticnih alkohola - strukturnih izomera butanala? 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 5) 7

- 188 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

17. Za hidrogenizaciju 12 g propina utroseno je 6,72 dm3 vodonika (svedeno na normalne uslove). Tom reakcijom dobijeno je: 1) 0,2 mol propana 2) 0,3 mol propana 3) 0,2 mol propena 4) 0,3 mol propena 5) 13,2 g propana 18. Koje je od sledeih tvrdjenja, koja se odnose na etil-hlorid tacno? 1) ne podleze hidrolizi 2) ne reaguje sa amonijakom 3) ne podleze reakciji sa alkoksidima 4) podleze hidrolizi 5) lako se rastvara u vodi 19. Koliko milimola gasa se izdvoji u reakciji n-propanola sa 4,6 mg metalnog natrijuma? (Ar(Na) = 23) 1) 0,05 2) 10 3) 0,2 4) 1 5) 0,1 20. 1,1-Dimetoksipropanacetal nastaje u reakciji: 1) propanala i metanola u molskom odnosu 1:2 2) metanala i propanola u molskom odnosu 1:1 3) metanala i propanola u molskom odnosu 1:2 4) propanala i metanola u molskom odnosu 1:1 5) metanala i propanola u molskom odnosu 2:1 21. Koja je od navedenih kiselina dikarboksilna? 1) limunska 2) linolna 3) salicilna 4) mlecna 5) jabucna 22. Koliko grama etanamida nastaje potpunom amonolizom 0,05 mola odgovarajueg acil-halogenida? 1) 2,95 2) 30 3) 5,9 4) 6 5) 29,5

- 189 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

23. Koju vrstu derivata ugljene kiseline predstavlja urea? 1) estar 2) halogenid 3) dihalogenid 4) diamid 5) monoamid 24. Molekulska formula jedinjenja koje nastaje reakcijom nitritne kiseline sa dietilaminom je: 1) C4H10N2O 2) C4H11NO 3) C4H10N 4) C4H8O 5) C2H5N 25. Aminokiselina sa baznim bocnim nizom je: 1) Triptofan 2) Alanin 3) Metionin 4) Leucin 5) Lizin 26. Koji od navedenih peptida sa jonima Hg2+ gradi merkaptide? 1) serilglicilarginin 2) glicilcisteiniltriptofan 3) glicilfenilalanilalanin 4) alanilvalilalanin 5) tirozilglicillizin 27. Koje od navedenih jedinjenja sadrzi purinsko jezgro? 1) Mokrana kiselina 2) Hinolin 3) Indol 4) Triptofan 5) Histidin

- 190 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

28. Koje od navedenih jedinjenja ne pokazuje redukujue osobine: 1) D-fruktofuranoza 2) D-glukuronska kiselina 3) Fruktoza-1,6-difosfat 4) Glukoza-6-fosfat 5) Metil--D-glukopiranozid 29. Kiselom hidrolizom maltoze nastaju: 1) dva molekula D-glukopiranoze 2) dva molekula D-manopiranoze 3) dva molekula D-galaktopiranoze 4) D-galaktopiranoza i D-glukopiranoza 5) D-fruktofuranoza i D-glukopiranoza 30. Koliko grama glicerola se dobija saponifikacijom 17,9 g monostearilglicerola, ako je prinos reakcije 85 %? (Mr (estra) =358) 1) 9,2 2) 4,6 3) 3,91 4) 2,30 5) 7,04 Test N 1. Broj valentnih elektrona u atomu elementa cija je elektronska konfiguracija 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 je: 1) 5 2) 3 3) 1 4) 6 5) 2 2. U kom od navedenih jedinjenja postoji samo jonska veza? 1) H2O 2) CaF2 3) MgSO4 4) NH4Br 5) S8 3. Standardna entalpija stvaranja aluminijum-oksida iznosi -1670,0 kJ/mol. Koliko se toplote oslobaa pri oksidaciji 10,8 g elementarnog aluminijuma do Al2O3 ? (Ar(Al) = 27) 1) 3,34 kJ 2) 334 kJ 3) 16,7 kJ 4) 33,4 kJ 5) 167 kJ 2 HI (g) pod odreenim uslovima uspostavlja se 4. U reakciji H2 (g) + I2 (g) ravnoteza pri koncentraciji H2 od 0,12 mol/dm3, I2 od 5,28 mol/dm3 i HI od 5,64 mol/dm3. Brojna vrednost konstante ravoteze ove reakcije iznosi: 1) 50,2 2) 8,9 3) 1,04 4) 5,89 5) 17,8

- 191 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5. Kolika je koncentracija rastvora natrijum-hidroksida (mol/dm3) koji je dobijen mesanjem 200 cm3 rastvora ove baze koncentracije 40 g/dm3 i 800 cm3 vode? (Ar(Na) = 23) 1) 1 2) 2 3) 2,5 4) 0,1 5) 0,2 6. Kolika je koncentracija Cl- jona izrazena u mmol/dm3 u rastvoru koji u 500 cm3 sadrzi 1,17 g natrijum-hlorida? (disocijacija je potpuna, Ar(Na) = 23, Ar (Cl) = 35,5) 1) 2 2) 4 3) 40 4) 20 5) 0,4 7. Ako je pKb konjugovane baze fosfatne kiseline 11,9 kolika je pKa navedene kiseline? 1) -2,1 2) 14,0 3) 2,1 4) -4,9 5) -11,9 8. Najkiseliji rastvor je onaj cija je pH vrednost: 1) 12 2) 2 3) 13 4) 10 5) 1 9. Koji od navedenih vodenih rastvora soli reaguje bazno usled hidrolize? 1) AlCl3 2) Na2SO4 3) NH4Cl 4) FeCl3 5) NaCN 10. Koja od navedenih ekvimolarnih smesa rastvora ima puferske osobine? 1) Na3PO4 i NaOH 2) NH4Cl i NaCl 3) H2SO4 i KOH 4) NH3 i NH4NO3 5) NaCN i KCl 11. Napravljeni su rastvori, odreene organske supstance, istih molalnih koncentracija u acetonu, hloroformu i benzenu. Ako su ebulioskopske konstante (K kg/mol): acetona 1,71; hloroforma 3,63 i benzena 2,53 poreati rastvore po rastuoj vrednosti povisenja temperature kljucanja: 1) rastvor u benzenu, rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu 2) rastvor u acetonu, rastvor u benzenu, rastvor u hloroformu 3) rastvor u hloroformu, rastvor u acetonu, rastvor u benzenu

- 192 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4) rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu, rastvor u benzenu 5) rastvor u benzenu, rastvor u hloroformu, rastvor u acetonu 12. Koliko milimola kalijum-jodida je potrebno za redukciju 2 milimola kalijum hlorata do hlorida u kiseloj sredini (H2SO4)? 1) 3,33 2) 12 3) 9 4) 2,5 5) 90 13. Pri elektrolizi vodenog rastvora cink-jodida na anodi se izdvaja: 1) H2 2) O2 3) I2O 4) I2 5) I2O5 14. U kom se nizu nalaze samo bazni oksidi ? 2) As4O6, Na2O, ZnO, N2O 1) CO2, SO2, NO, P4O10 4) MgO, CuO, FeO, Na2O 3) BeO, PbO, ZnO, SO3 5) As4O6, CO2, SO3, P4O6 15. Koji od navedenih gasova je toksican zbog vezivanja za hemoglobin, pri cemu se gradi stabilan kompleks koji onemoguava prenosenje kiseonika? 1) SO2 2) CO 3) NO2 4) Cl2O5 5) N2 16. Koliko ima izomernih alkohola molekulske formule C3H8O? 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 5) 2 17. Za hidrogenizaciju 12 g propina utroseno je 6,72 dm3 vodonika (svedeno na normalne uslove). Tom reakcijom dobijeno je: 1) 0,2 mol propana 2) 0,3 mol propana 3) 0,2 mol propena 4) 0,3 mol propena 5) 13,2 g propana 18. Koje je od sledeih tvrdjenja, koja se odnose na etil-hlorid tacno? 1) ne podleze hidrolizi 2) ne reaguje sa amonijakom 3) ne podleze reakciji sa alkoksidima 4) podleze hidrolizi 5) lako se rastvara u vodi 19. Koliko milimola gasa se izdvoji u reakciji n-propanola sa 4,6 mg metalnog natrijuma? (Ar(Na) = 23) 1) 0,05 2) 10 3) 0,2 4) 1 5) 0,1

- 193 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

20. 1,1-Dimetoksipropanacetal nastaje u reakciji: 1) propanala i metanola u molskom odnosu 1:2 2) metanala i propanola u molskom odnosu 1:1 3) metanala i propanola u molskom odnosu 1:2 4) propanala i metanola u molskom odnosu 1:1 5) metanala i propanola u molskom odnosu 2:1 21. Koja je od navedenih kiselina dikarboksilna? 1) limunska 2) linolna 3) salicilna 4) mlecna 5) oksalna 22. Koliko grama etanamida nastaje potpunom amonolizom 0,05 mola odgovarajueg acil-halogenida? 1) 2,95 2) 30 3) 5,9 4) 6 5) 29,5 23. Koju vrstu derivata ugljene kiseline predstavlja urea? 1) estar 2) halogenid 3) dihalogenid 4) diamid 5) monoamid 24. Molekulska formula jedinjenja koje nastaje reakcijom nitritne kiseline sa dietilaminom je: 1) C4H10N2O 2) C4H11NO 3) C4H10N 4) C4H8O 5) C2H5N 25. Aminokiselina sa baznim bocnim nizom je: 1) Triptofan 2) Alanin 3) Metionin 4) Leucin 5) Lizin 26. Peptid koji sa jonima Hg2+ gradi merkaptide u svom sastavu ima? 1) cistein 2) glicin 3) alanin 4) lvalin 5) tirozin

- 194 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. Koje od navedenih jedinjenja sadrzi purinsko jezgro? 1) Adenin 2) Hinolin 3) Indol 4) Triptofan 5) Histidin 28. Koje od navedenih jedinjenja ne pokazuje redukujue osobine: 1) Glukoza 2) Manoza 3) Saharoza 4) Galaktoza 5) Maltoza 29. Kiselom hidrolizom maltoze nastaju: 1) dva molekula D-glukopiranoze 2) dva molekula D-manopiranoze 3) dva molekula D-galaktopiranoze 4) D-galaktopiranoza i D-glukopiranoza 5) D-fruktofuranoza i D-glukopiranoza 30. Koja od navedenih masnih kiselina ima jednu dvostruku vezu ? 1) Palmitinska 2) Stearinska 3) Oleinska 4) Linolna 5) Arahidonska

- 195 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test O 1. Koliko elektrona ima jon Ca2+, ako je Z (Ca) = 20. 1) 27 2) 18 3) 20 4) 30 5) 40 2. Koje od navedenih jedinjenja ima samo jonski tip veze? 2) NaNO3 3) NH4Cl 4) H2SO4 1) CH4 5) KI

3. Pri reakciji nastajanja tecne vode iz elemenata oslobaa se 71,45 kJ toplote svedeno na standardne uslove. Koliko je dm3 kiseonika (normalni uslovi) ucestvovalo u reakciji ako se zna da je vrednost standardne entalpije stvaranja tecne vode fH = - 285,8 kJ/mol ? 1) 11,2 2) 2,8 3) 4 4) 5,6 5) 8 4. U ravnoteznoj reakciji CO(g) + H2O(g) CO2 (g) + H2 (g) pocetne koncentracije CO i H2O su jednake i iznose 0,3 mol/dm3. Kolika je brojna vrednost konstante ravnoteze ove reakcije ako su ravnotezne koncentracije CO2 i H2 jednake i iznose 0,1 mol/dm3 ? 1) 4 2) 0,11 3) 9 4) 0,25 5) 3 5. Koliko je cm3 koncentrovane azotne kiseline (w = 0,63; = 1,4 g/cm3) potrebno za pravljenje 250 cm3 rastvora koncentracije 0,15 mol/dm3? (Ar(N)=14) 1) 2,68 2) 5,36 3) 8,04 4) 4,02 5) 1,34 6. Kolika je koncentracija magnezijumovih jona (mmol/dm3) u rastvoru magnezijum-hlorida koncentracije 0,005 mol/dm3, ako je stepen disocijacije 92%? 1) 0,046 2) 4,6 3) 0,0092 4) 9,2 5) 0,46

- 196 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. Na osnovu datih vrednosti za Ka, odrediti koja kiselina je najjaca u vodenom rastvoru? Ka(HClO) = 5 x 10-5 Ka(CH3COOH) = 1,8 x 10-5 Ka(HCN) = 7,9 x 10-9 Ka(HNO2) = 4 x 10-4 Ka(HF) = 6,6 x 10-4 1) HCN 2) HClO 3) CH3COOH 4) HNO2 5) HF 8. Koliko je potrebno miligrama natrijum-hidroksida za neutralizaciju 20 cm3 rastvora azotne kiseline u kome je pH = 3? (Ar(Na) = 23) 1) 2 2) 8 3) 20 4) 40 5) 0,8 9. Koji od navedenih vodenih rastvora soli reaguje bazno? 1) CH3COONH4 2) AlCl3 3) NH4Cl 4) KCl 5) NaHCO3 10. Bikarbonatni pufer se priprema tako sto se u vodeni rastvor NaHCO3 uvodi CO2. Koja komponenta puferske smese reaguje sa H+ jonima pri dodatku kiseline? 1) CO2 2) H2CO3 3) NaHCO3 4) Na2CO3 5) H2O 11. Koje se od navedenih tvrenja odnosi na prave rastvore? 1) pokazuju Faradej-Tindalov efekat 2) cestice disperzne faze ne prolaze kroz membrane sa finim porama 3) cestice disperzne faze se taloze pri stajanju rastvora 4) cestice disperzne faze se taloze dodatkom disperznog sredstva 5) velicina cestica disperzne faze je manja od 1nm

- 197 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. U reakciji bakra sa razblazenom azotnom kiselinom nastaje bakar(II)-nitrat, azot(II)-oksid i voda. Koliko e se cm3 azot(II)-oksida (normalni uslovi) osloboditi u reakciji 76,8 mg bakra sa razblazenom azotnom kiselinom? (Ar(Cu) = 64) 1) 8,96 2) 22,4 3) 17,92 4) 35,84 5) 896 13. Pri elektrolizi zasienog vodenog rastvora KCl na anodi se izdvaja : 3) O2 4) Cl2 5) Cl2O 1) HCl 2) H2 14. Koliko miligrama odgovarajueg oksida je potrebno da se u reakciji sa vodom dobije 1 mmol azotne kiseline? (Ar(N)=14) 1) 27 2) 2,7 3) 54 4) 5,4 5) 10,8 15. Koji od navedenih gasova reaguje sa vodenim rastvorom kalijumhidroksida? 2) NO 3) SO2 4) N2O 5) CO 1) NH3 16. Koliko ima strukturnih izomera sa molekulskom formulom C3H8O? 1) 6 2) 5 3) 4 4) 3 5) 2 17. Koje je sistematsko ime jedinjenja molekulske formule C4H6 u kome su svi ugljenikovi atomi sp2 hibridizovani? 1) 1,2-butadien 2) 1,3-butadien 3) 2-butin 5) ciklobuten 4) 1-metilciklopropen 18. Koliko je molova fenola potrebno da bi u reakciji sa natrijumom nastalo 224 cm3 vodonika (normalni uslovi)? 1) 0,02 2) 0,01 3) 0,2 4) 0,1 5) 0,025 19. Jedinjenje koje ne redukuje Fehling-ov rastvor, a izomerno je sa 3-metilbutanalom je: 1) 2,3-dimetilbutanal 2) 3-metil-2-pentanol 3) 3-metil-2-butanol 4) butanon 5) 3-pentanon

- 198 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

20. Koliko je milimolova natrijum-hidroksida potrebno za potpunu neutralizaciju 0,5 mmol ftalne kiseline? 1) 0,5 2) 5 3) 10 4) 1,5 5) 1 21. Koliko e molova propanoil-hlorida nastati reakcijom 0,1 mol fosfortrihlorida sa odgovarajuim jedinjenjem? 1) 0,5 2) 0,3 3) 0,2 4) 0,4 5) 0,6 22. Fozgen je: 1) diamid ugljene kiseline 2) amid ftalne kiseline 3) tercijarni amin 4) hlorid mravlje kiseline 5) dihlorid ugljene kiseline 23. Koje od navedenih tvrenja nije tacno?

1) tioli u reakciji sa bazama grade merkaptide 2) alkoholi su jace kiseline od tiola 3) soli tiola lako hidrolizuju 4) dejstvom blagih oksidacionih sredstava tioli se oksiduju u disulfide 5) dejstvom jakih oksidacionih sredstava tioli se oksiduju u sulfonske kiseline

24. Koje od navedenih jedinjenja sa kiselinama gradi soli? 1) nitrometan 2) acetonitril 3) trietil-amin 4) dioksan 5) furan 25. Koja od navedenih aminokiselina moze da gradi diestar? 1) asparaginska kiselina 2) izoleucin 3) triptofan 4) glicin 5) histidin

- 199 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

26. U molekulu jednog od navedenih dipeptida za ugljenikov atom koji je susedan slobodnoj karboksilnoj grupi vezana je izobutil-grupa. Koji je to dipeptid? 1) valilleucin 2) leucilvalin 3) valilizoleucin 4) izoleucilvalin 5) alanilvalin 27. Katalitickom redukcijom pirola dobija se: 1) anilin 2) piran 3) pirolidin 4) piperdin 5) pirimidin

28. Sa Fehling-ovim (Felingovim) reagensom moze da reaguje: 1) glukoza-1,6-difosfat 2) glukonska kiselina 3) glukuronska kiselina 4) -metil-D-glukozid 5) glukoza-1-fosfat 29. Koje od navedenih tvrenja nije tacno? 1) Skrob je heteropolisaharid 2) Glikogen je polisaharid zivotinjskog porekla 3) Celuloza je homopolisaharid 4) Dekstrini nastaju delimicnom hidrolizom skroba 5) Amiloza ima spiralnu strukturu 30. Koje od navedenih kiselina ulaze u sastav triglicerida, ako se za potpuno kataliticko hidrogenovanje 0,25 mol tog glicerida trosi 4,5x1023 molekula vodonika? 1) palmitinska, arahidonska, palmitoleinska 2) linolenska, oleinska, palmitinska 3) linolna, oleinska, palmitoleinska 4) palmitinska, stearinska, arahidonska 5) linolna, stearinska, palmitoleinska

- 200 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test P 1. Koliko elektrona sadrzi elektronski omotac jednovalentno negativnog 3717Cl ? 1) 7 2) 20 3) 16 4) 18 5) 17 2. U kom je od navedenih jedinjenja zastupljena samo kovalentna veza ? 1) NH4NO3 2) NaHCO3 3) NaOH 4) HNO3 5) NaH 3. Kolika je vrednost standardne entalpije reakcije CO(g) + ½ O2 (g) CO2 (g) izrazena u kJ/mol ako su vrednosti standardnih entalpija stvaranja CO i CO2 : fH (CO) = - 110,9 kJ/mol i fH (CO2) = - 393,5 kJ/mol ? 1) 504,4 2) - 282,6 3) - 252,2 4) 286,6 5) - 504,4 4. Pri sintezi amonijaka iz elemenata pod odreenim uslovima u ravnotezi se nalazi 0,1 mol/dm3 N2, 0,2 mol/dm3 H2 i 0,8 mol/dm3 NH3. Pocetne koncentracije N2 i H2 su bile: 1) [N2]0 = 0,5 mol/dm3 i [H2]0 = 1,4 mol/dm3 2) [N2]0 = 0,9 mol/dm3 i [H2]0 = 1 mol/dm3 3) [N2]0 = 0,5 mol/dm3 i [H2]0 = 0,6 mol/dm3 4) [N2]0 = 1,7 mol/dm3 i [H2]0 = 1,8 mol/dm3 5) [N2]0 = 1,7 mol/dm3 i [H2]0 = 2,6 mol/dm3 5. Izracunati kolicinsku koncentraciju (mol/dm3) 20% rastvora aluminijumsulfata cija je gustina 1,23 g/cm3. (Ar(Al) = 27, Ar(S) = 32) 1) 4,17 2) 0,72 3) 2 4) 1,64 5) 1,12 6. Kolika je vrednost konstante disocijacije HCN, ako je u rastvoru koji sadrzi 0,01 mol/dm3 stepen disocijacije, = 0,02 % ? 1) 2×10-6 2) 4×10-6 3) 4×10-10

- 201 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4) 2×10-8 5) 4×10-8 7. U kom od navedenih nizova se nalaze samo jake kiseline ? 1) HClO3, HBr, HIO, H2SO4 2) HClO, HBr, HIO3, H2SO4 3) H2S, HClO3, H2SO4, HBr 4) HClO4, H2SO4, HI, HBr 5) HClO, H2SO4, HI, HBrO 8. Koliko miligrama kalijum-hidroksida treba rastvoriti u 250 cm3 vode da bi se dobio rastvor u kome je pOH = 3 ? (disocijacija je potpuna, Ar(K) = 39) 1) 56 2) 14 3) 224 4) 25 5) 50 9. U kom od navedenih vodenih rastvora soli je koncentracija H+ jona vea od 10-7? 1) Na2CO3 2) Na2HPO4 3) NaHCO3 4) NaNO2 5) AlCl3 10. Ako se pomesaju rastvori istih koncentracija navedenih supstanci u datim zapreminskim odnosima, samo u jednom slucaju nastaje pufer. 1) 1V CH3COOH i 1V KOH 2) 0,5V NH3 i 0,75V HNO3 3) 0,5V Na2HPO4 i 1V HCl 4) 0,75V NH4Cl i 0,5V NaOH 5) 0,5V CH3COOH i 0,75V NaOH 11. Vodeni rastvori etanola i glicerola imaju iste masene koncentracije ( = 10 g/dm3). Koje tvrenje je tacno ? (Mr (etanol) = 46, Mr (glicerol) = 92) 1) Rastvori glicerola i etanola imaju isti osmotski pritisak 2) Rastvor glicerola ima dva puta manji osmotski pritisak 3) Rastvor glicerola ima tri puta vei osmotski pritisak 4) Rastvor etanola ima dva puta manji osmotski pritisak 5) Rastvor etanola ima tri puta manji osmotski pritisak

- 202 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. U reakciji elementarnog sumpora sa azotnom kiselinom nastaje sumporna kiselina i azot(II)-oksid. Koliko je grama redukcionog sredstva potrebno za izdvajanje 5,6 dm3 azot(II)-oksida (normalni uslovi)?(Ar(S) = 32; Ar(N) = 14) 1) 8,0 2) 32,0 3) 4,0 4) 20,5 5) 16,0 13. Koji se od navedenih procesa odvija u galvanskom elementu koji se sastoji od metalnog cinka uronjenog u rastvor cink-sulfata i metalnog bakra uronjenog u rastvor bakar(II)-sulfata? 1) Na anodi dolazi do prelazenja Cu2+ jona u rastvor 2) Na katodi dolazi do prelazenja Zn2+ jona u rastvor 3) Na anodi dolazi do talozenja Cu2+ jona iz rastvora 4) Na katodi dolazi do talozenja Cu2+ jona iz rastvora 5) Na anodi dolazi do talozenja Zn2+ jona iz rastvora 14. Sa 6×1021 atoma azota potpuno reaguje sa 1,5×1022 atoma kiseonika. Azot i kiseonik su sjedinjeni, u tom oksidu, u masenom odnosu: (Ar(N) = 14; Ar(O) =

16)

1) 7 : 8

2) 7 : 12

3) 7 : 16

4) 7 : 4

5) 7 : 20

15. Koje od navedenih jedinjenja pri disocijaciji daje hloritne jone? 1) CCl3COOH 2) LiCl 3) KClO 4) Cl2O3 5) CHCl3 16. Zasieni alifaticni alkoholi imaju molekulsku formulu C4H10O. Koliko izomernih karbonilnih jedinjenja moze da se dobije njihovom oksidacijom? 1) 5 2) 3 3) 2 4) 1 5) 4 17. 1,3-dibrompropan moze se dobiti reakcijom broma sa : 1) ciklopropanom 2) etenom 3) 2-metilpropenom 4) propenom 5) etanom

- 203 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Koliko e grama odgovarajueg proizvoda nastati oksidacijom 0,2 mol fenola? 1) 22,0 2) 21,6 3) 18,8 4) 24,4 5) 43,2 19. Po kojoj hemijskoj osobini se razlikuju benzaldehid i cikloheksanon? 1) Reaguju sa aminima 2) Sa alkoholima grade poluacetale 3) Podlezu reakcijama nukleofilne supstitucije 4) Reaguju sa Grinjarovim reagensom 5) Podlezu aldolnoj adiciji 20. Formula jabucne kiseline je: 1) CH2(OH)CH2COOH 2) CH3CH(OH)COOH 3) HOOCCH(OH)CH(OH)COOH 4) HOOCCH(OH)CH2COOH 5) HOOCCH2CH2COOH 21. Koja kolicina ciklopentankarboksamida ucestvuje u reakciji sa LiAlH4 ako u toj reakciji nastaje 19,8 g redukcionog proizvoda? 1) 1mol 2) 0,01mol 3) 20 mmol 4) 2 mol 5) 0,2 mol 22. Reakcijom karbamida sa etil-estrom malonske kiseline nastaje jedinjenje cija je molekulska formula: 1) C5H4O2N4 2) C4H4O2N2 3) C5H6O2N2 4) C4H4N2 5) C4H4O3N2 23. Dejstvom cinka ili kalaja u razblazenim kiselinama disulfidi daju: 1) tiole 2) sulfide 3) sulfone 4) sulfokside 5) sulfonske kiseline

- 204 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Koliko grama anilinijum-hlorida nastaje u reakciji 0,25 mol odgovarajueg jedinjenja sa hloridnom kiselinom? (Ar(Cl)=35,5; Ar(N)=14) 1) 32,38 2) 3,238 3) 0,3238 4) 64,75 5) 6,475 25. Koja od navedenih aminokiselina ima najvee negativno naelektrisanje u jako baznoj sredini? 1) asparaginska kiselina 2) izoleucin 3) triptofan 4) glicin 5) lizin 26. Koje tvrenje je tacno ? 1) metionillizin sadrzi samo jednu esencijalnu aminokiselinu 2) cisteinilserin sadrzi samo aminokiseline cija je pI vrednost u blizini pH 7 3) fenilalanilvalin ne daje ksantoproteinsku reakciju 4) valiltirozin sadrzi dve esencijalne aminokiseline 5) serilglicin ima dva hiralna C atoma 27. Derivat heterociklicnog sistema indola je: 1) nikotinska kiselina 2) mokrana kiselina 3) prolin 4) triptofan 5) piridoksal 28. D-galakoza i L-galakoza su: 2) enantiomeri 1) C2-epimeri 4) tautomeri 5) C5-epimeri 3) anomeri

29. Koje tvrenje nije tacno? 1) Amiloza sa jodom gradi inkluziono jedinjenje plave boje 2) Dekstrini nastaju delimicnom hidrolizom skroba 3) Laktoza i saharoza su heterodisaharidi 4) U molekulu amilopektina su zastupljene samo (16) glikozidne veze 5) Molekuli celuloze su linearni

- 205 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. Koje od navedenih kiselina ulaze u sastav triglicerida, ako 0,25 mol tog glicerida potpuno reaguje sa 9x1023 atoma broma? 1) palmitinska, arahidonska, palmitoleinska 2) linolenska, oleinska, palmitinska 3) linolna, oleinska, palmitoleinska 4) palmitinska, stearinska, arahidonska 5) linolna, stearinska, palmitoleinska

- 206 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

Pit. Test A Test B Test C Test D Test E Test F Test G Test Test Test Test Test H I K L M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

3) 3) 3) 2) 3) 1) 2) 5) 2) 2) 2) 3) 2) 2) 5) 4) 3) 2) 3) 3) 4) 2) 5) 1) 5) 2) 2) 4) 3) 5)

5) 1) 4) 3) 5) 4) 4) 5) 1) 5) 3) 2) 3) 4) 5) 5) 5) 5) 2) 1) 4) 2) 4) 4) 5) 2) 5) 5) 1) 3)

3) 4) 2) 5) 4) 1) 3) 2) 4) 3) 1) 5) 2) 1) 3) 5) 3) 5) 3) 4) 1) 2) 2) 5) 1) 5) 4) 3) 3) 4)

5) 1) 3) 4) 2) 2) 2) 5) 1) 3) 2) 3) 5) 4) 1) 4) 3) 1) 5) 1) 5) 2) 4) 1) 4) 5) 1) 5) 3) 4)

1) 3) 2) 2) 4) 2) 5) 5) 4) 3) 4) 5) 2) 2) 4) 5) 3) 1) 4) 2) 2) 4) 4) 5) 1) 3) 1) 4) 3) 3)

2) 1) 5) 3) 2) 5) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 2) 5) 3) 1) 4) 2) 1) 3) 3) 3) 1) 5) 5) 4) 2) 3)

3) 5) 2) 4) 2) 1) 4) 4) 4) 5) 2) 3) 2) 4) 3) 3) 5) 2) 2) 1) 3) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1) 3) 2)

1) 4) 4) 3) 2) 4) 1) 4) 3) 1) 1) 4) 1) 4) 4) 4) 1) 2) 5) 2) 3) 5) 3) 3) 3) 2) 2) 1) 3) 1)

2) 3) 2) 4) 1) 3) 2) 2) 3) 1) 3) 5) 1) 4) 4) 4) 2) 5) 3) 1) 3) 2) 4) 4) 4) 4) 3) 5) 1) 1)

3) 2) 1) 1) 3) 3) 3) 2) 1) 3) 4) 2) 3) 3) 3) 2) 1) 4) 3) 3) 2) 2) 4) 3) 5) 3) 4) 3) 5) 5)

2) 2) 4) 3) 2) 4) 3) 2) 4) 3) 3) 4) 1) 5) 2) 2) 3) 4) 5) 1) 4) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 3) 4) 3)

2) 1) 2) 1) 5) 3) 3) 3) 5) 4) 2) 2) 4) 4) 2) 2) 4) 4) 5) 1) 5) 1) 4) 1) 5) 2) 1) 5) 1) 3)

- 207 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

Pit. Test N Test O Test P

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1) 2) 2) 1) 5) 3) 3) 5) 5) 4) 2) 2) 4) 4) 2) 5) 4) 4) 5) 1) 5) 1) 4) 1) 5) 1) 1) 3) 1) 3)

2) 5) 2) 4) 1) 2) 5) 5) 5) 3) 5) 3) 4) 3) 3) 4) 2) 1) 5) 5) 2) 5) 2) 3) 1) 1) 3) 3) 1) 5)

4) 4) 2) 1) 2) 3) 4) 2) 5) 4) 2) 3) 4) 5) 4) 2) 1) 2) 5) 4) 5) 5) 1) 1) 1) 2) 4) 2) 4) 5)

- 208 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

8.3 Anatomija i fiziologija

Test A 1. Na grani donje vilice nalaze se: a) dva kostana nastavka - koronoidni (prednji) i kondilarni (zadnji) b) tri kostana nastavka c) cetiri kostana nastavaka d) jedan, zglobni nastavak 2. Na donjem okrajku lakatne kosti nalaze se: a) glava lakatne kosti i siljasti nastavak b) glava lakatne kosti i vrat c) lakatni nastavak i kljunasti nastavak d) koloturni urez 3. Sporedni elementi zgloba su: a) zglobne povrsine, zglobne veze i vezivno-hrskavicave b) zglobne veze i vezivno-hrskavicave ploce c) zglobna kapsula, zglobne veze i zglobni diskus d) zglobna supljina, zglobne veze i zglobni diskus 4. Na casici karlicne kosti zglobni deo oznacen je kao: a) casicna usna b) casicna jama c) polumesecasta zglobna povrsina d) casicni usek 5. Misii zvakanja (mastikatorni misii) su: a) masetericni, slepoocni, spoljasnji i unutrasnji krilasti misi b) masetericni, slepoocni, prednji i zadnji krilasti misi c) slepoocni, jabucni, spoljasnji i unutrasnji krilasti misi d) masetelicni, slepoocni i prednji krilasti misi

- 209 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

6. U podlaktu se nalazi: a) 25 misia, podeljenih u tri grupe: prednju, spoljasnju i zadnju b) 20 misia, podeljenih u tri grupe: prednju, spoljasnju i zadnju c) 20 misia, podeljenih u tri grupe: prednju, spoljasnju i unutrasnju d) 25 misia, podeljenih u tri grupe: unutrasnju, spoljasnju i zadnju59. 7. Baza srca okrenuta je: a) navise, udesno i napred b) nadole, ulevo i unazad c) navise, udesno i unazad d) nalevo, napred i nadole 8. Plune vene ulivaju se u levu srcanu pretkomoru preko otvora koji se nalazi na njenom: a) prednjem zidu b) spoljasnjem zidu c) unutrasnjem zidu d) zadnjem zidu 9. U trbusnoj duplji u nivou cetvrtog slabinskogprsljena aorta se deli na: a) dve zavrsne grane, spoljasnju i unutrasnju karotidnu arteriju b) dve zavrsne grane, desnu i levu zajednicku bedrenu arteriju c) dve zavrsne grane, donju i gornju bedrenu arteriju d) dve zavrsne grane, levu i desnu bedrenu arteriju 10. Levo pluno krilo ima: a) jednu kosu pukotinu b) jednu horizontalnu pukotinu c) dve pukotine, kosu i horizontalnu d) dve pukotine, kosu i poprecnu 11. Otvor kanala slusne trube nalazi se na: a) bocnom zidu nosnog sprata zdrela b) zadnjem zidu nosnog sprata zdrela c) gornjem zidu nosnog sprata zdrela d) gornjem zidu usnog sprata zdrela

- 210 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. Opornjacka kesa nalazi se izmeu: a) zadnjeg zida gusterace i organa koji su iza nje ti b) zadnjeg zida zeluca i organa koji su iza njega c) zadnjeg zida slezine i organa koji su iza nje d) prednjeg zida zeluca i organa koji su ispred njega 13. Egzokrini deo pankreasa predstavljen je: a) pankreasnim sokom b) hormonima c) zucnim sokom d) zucnim enzimima 14. Kroz ulazni otvor bubrega prolaze: a) krvni sudovi bubrega b) zivci bubrega c) deo izvodnih mokranih kanala d) sve navedeno je tacno 15.Broj malih bubreznih casica je: a) 8-10 b) 7-10 c) 15-20 d) 6-9 16. Duzina pasemenickog kanala je: a) 50-60 cm b) 4-5 m c) 70 cm d) 1-2 m 17. Briznik nastaje spajanjem: a) ampule semevoda i izvodnog kanala semene kesice b) pocetnog dela semevode i izvodnog kanala semene kesice c) pasemnika i izvodnog kanala semene kesice d) ampule semevoda i kanala pasemnika

- 211 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Cetvrti mozdani zivac je: a) trograni zivac b) trohlearni zivac c) okulomotorni zivac d) pomoni zivac 19. Zuljevito telo je: a) mozdani most b) spojnica mozdanog svoda c) prednja spojnica d) mozdana spojnica 20. Belu masu centralnog nervnog sistema grade: a) jedra mozdanih zivaca b) retikularna jedra c) relejna jedra d) putevi centralnog sistema 21. Specificne razlike u grai i funkcijama meu elijama istog organizma su zasnovane na razlikama u molekulima: a) DNK b) iRNK c) tRNK d) rRNK 22. Okruzite NETACNU tvrdnju: a) Od lipida membrana elije najzastupljeniji su fosfolipidi. b) Proteini su u elijskoj membrani zaronjeni tako da daju mozaican izgled c) Na povrsini elije se nalazi hidrofoban deo lipidnih molekula, d) Bakterije nemaju unutrasnje membrane ili su one slabo razvijene. 23. Za aktivni transport NIJE tacno da: a) transportuje jone K i Na b) formira membranski potencijal c) trosi ATP d) transportuje vodu

- 212 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

24. Temperatura na kojoj se ostvaruje maksimalno delovanje fermenta naziva se: a) optimalna b) aktivirajua c) apsolutna d) maksimalna 25. Za proizvodnju energije u eliji najlakse se aktiviraju: a) ugljeni hidrati b) masti c) proteini d) nukleinske kiseline 26. Jedan od uzroka nastajanja zamora je gomilanje u misiima: a) pirogrozane kiseline b) masti c) glikogena d) mlecne kiseline 27. Do smrti coveka dovodi gubitak vode od oko: a) 10% b) 30 % c) 50% d) 70% 28. U krvi coveka jedro NE sadrze: a) granulociti b) monociti c) limfociti d) eritrociti 29. Koagulacioni faktori deluju redom: a) X, XIII, V, VIII, IX b) V, VII, VIII, X, XII c) X, VIII, IX, XI, XII d) XII,XI,IX,VIII,X

- 213 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

30. Aglutinogeni su: a) antitela b) antigeni c) crvene krvne elije d) limfociti 31. Receptori za ukus su rasporeeni na jeziku tako daje najbolji oseaj: a) slatkog na vrhu, gorkog na bazi, a kiselog na bocnim stranama jezika b) slatkog na celoj povrsini, gorkog na bocnim stranama, a kiselog na vrhu jezika c) slatkog na bocnim stranama, slanog na vrhu, gorkog na bazi, a kiselog na celoj povrsini jezika d) zavistan od osobina hrane koja drazi kvrzice jezika, a ne od rasporeda kvrzica 32. Refleksni centar za lucenje suza nalazi se u: a) suznoj zlezdi b) produzenoj mozdini c) kicmenoj mozdini d) kori velikog mozga 33. Tubularna sekrecija: a) je sposobnost elija bubreznih kanalia da sekretuju i izlucuju supstance u supljinu bubreznih kanalia b) je sposobnost elija bubreznih kanalia da sekretuju i izlucuju supstance u peritubularni prostor c) je sposobnost elija bubreznih kanalia da sekretuju i izlucuju supstance u glomerul d) je sposobnost elija bubreznih kanalia da sekretuju i izlucuju supstance direktno u krv 34. Zaokruzite NETACNU tvrdnju: a) najvaznija funkcija bubrega je ocuvanje stalnosti uslova unutrasnje sredine b) bubreg odrzava ravnotezu vode i elektrolita c) bubrezi su fizioloski pufer sistem d) nervni sistem ima veoma zancajnu ulogu u stvaranju mokrae u bubrezima

- 214 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

35. Praznjenje besike nastaje pri: a) kontrakciji sfinktera pod uticajem simpatikusa b) relaksaciji detrusora pod uticajem parasimpatikusa c) kontrakciji detrusora pod uticajem parasimpatikusa d) kontrakciji sfinktera pod uticajem parasimpatikusa 36. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) glavni inspiratorni misii su unutrasnji meurebarni misii i trbusni misii b) glavni ekspiratorni misii su unutrasnji meurebarni misii i trbusni misii c) inspiracija je pasivan akt d) kontrakcija spoljnih meurebarnih misia smanjuje prednje-zadnji precnik grudnog kosa 37. Povrsina respiratorne membrane iznosi: a) 70 m2 b) 70cm2 c) 70 ml d) kao povrsina jedne alveole 38. Podrucje respiratornog centra u kome se ritmicki stvaraju impulsi je: a) apneusticko b) bulbarno c) pneumotaksicko d) kicmena mozdina 39. Glukagon: a) poveava koncentraciju glukoze u krvi b) poveava transport glukoze iz tkiva u krv c) smanjuje koncentraciju glukoze u krvi d) smanjuje iskorisavanje glukoze iz glikogena 40. Najvazniji hormoni kore nadbubrezne zlezde su: a) kortizol, kortikosteron i kateholamini b) androgeni, astrogen, adrenalin c) aldosteron, hidrokortizol, noradrenalin d) aldosteron, kortizol i androgeni

- 215 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

41. Poveano lucenje hormona stitaste zlezde dovodi do: a) Bazedovljeve bolesti b) Adisonove bolesti c) gusavosti d) miksedema 42. Refleksni akt zavhata delove prema sledeem redosledu: a) senzitivno nervno vlakno, receptor, sinapsa, efektor i motorno nervno vlakno b) receptor, senzitivno nervno vlakno, sinapsa, motorno nervno vlakno i efektor c) receptor, motorno nervno vlakno, sinapsa, senzitivno nervno vlakno i efektor d) efektor, motorno nervno vlakno, sinapsa, senzitivno nervno vlakno i receptor 43. Refleksni odgovor moze biti: a) pojacan sto se oznacava kao hiporefleksija, oslabljen sto se oznacava kao hiperrefleksija ili ugasen sto se oznacava kao arefleksija b) pojacan sto se oznacava kao hiperrefleksija, oslabljen sto se oznacava kao hiporefleksija ili ugasen sto se c) oznacava kao arefleksija d) pojacan sto se oznacava kao hiperrefleksija, ugasen sto se oznacava kao hiporefleksija ili oslabljen sto se oznacava kao arefleksija e) samo u fizioloskim granicama 44. Kozni refleksi su: a) plantarni, patelarni, kutano-analni i abdominalni b) plantarni, kremastera, kutano-analni i abdominalni c) plantarni, ahilov, kutano-analni i abdominalni d) plantarni, maserera, kutano-analni i abdominalni 45. Velike i male motorne jedinice razlikuju se po: a) broju aksona koji inervise jedno misino vlakno b) broju motornih vlakana koji inervise jedan nerv c) broju nerava koji inervise jedan misi d) broju motornih vlakana koji inervise jedan akson

- 216 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

46. Poprecno prugasti misi reaguje: a) na dejstvo medijatora u oblasti zavrsne ploce b) nezavisno od mesta aplikacije medijatora c) spontano d) nijedan odgovor nije tacan 47. Zamor nastupa brze pri: a) dinamickom radu b) statickom radu c) ne zavisi od vrste rada, ve od spoljnih okolnosti d) maloj vlaznosti vazduha 48. Kemijske materije se u digestivnom traktu razgrauju pod dejstvom digestivnih fermenata i to: a) masti do glicerina i amino kiselina b) proteini do masnih kiselina c) ugljeni hidrati do polisaharida d) nijedan odgovor nije tacan 49. Ferment pljuvacke je: a) mucin b) pepsin c) himozin d) ptijalin 50. Pankreasni sok sadrzi enzime koji vare: a) proteine b) ugljene hidrate c) proteine i lipide d) sve tri vrste hranljivih materija 51.Pepsinogen se aktivira pod dejstvom: a) pepsina b) fermenata pankreasnog soka c) hlorovodonicne kiseline d) enterokinaze

- 217 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

52. Miotaticki refleks je: a) spinalni refleks b) refleks istezanja c) refleks koji pocinje aktivacijom misinih vretena d) svi odgovori su tacni 53. Centar za bolnu osetljivost je: a) talamus b) hipotalamus c) limbicki sistem d) veliki mozak 54. Paradoksalno spavanje je: a) ne-REM spavanje b) REM spavanje c) spavanje u toku koga se ne sanja d) spavanje uz povisen tonus muskulature 55. Poveanje osmotskog pritiska telesnih tecnosti registruju: a) osmoreceptori hipotalamusa b) osmoreceptori velikih krvnih sudova c) presoreceptori hipotalamusa d) presoreceptori velikih krvnih sudova 56. Veliki krvotok obezbeuje vezu srca sa: a) periferijom nosei joj krv svetlocrvene boje b) periferijom nosei joj krv tamnoplave boje c) pluima nosei im krv svetlocrvene boje d) pluima nosei im krv tamnoplave boje 57. Sistola komora: a) predhodi sistoli pretkomora b) sledi iza sistole pretkomora c) odvija se u isto vreme sa sistolom pretkomora d) odvija se po dolasku krvi iz velikih vena direktno u komoru

- 218 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

58. Starlingov zakon glasi: a) sto je duzina misia vea kontrakcija je slabija b) duzina misinih vlakana je utoliko vea ukoliko je venski priliv manji c) kolicina krvi koju srce ispumpa je obrnuto proporcionalna venskom prilivu d) snaga kontrakcije komora zavisi od pocetne duzine misinih vlakana komora 59. Poveana koncentracija kalijuma: a) inhibira rad srca i zaustavlja ga u dijastoli b) stimulise rad srca i zaustavlja ga u dijastoli c) inhibira rad srca i zaustavlja ga u sistoli d) stimulise rad srca i zaustavlja ga u sistoli 60. Simpaticki nervni sistem dovodi do: a) vazodilatacije veine krvnih sudova, a vazokonstrikcije krvnih sudova skeletnih misia i srca b) stimulacije srca zahvaljujui vazodilataciji veine krvnih sudova c) vazokonstrikcije veine krvnih sudova, a vazodilatacije krvnih sudova skeletnih misia i srca d) deluje stimulativno na srce ali nema znacajnih efekata na krvne sudove Test B 1. Slepoocna kost sastoji se iz tri dela: a) ljuskasti, bubni i petrozni deo b) bazilarni, bocni i ljuskasti deo c) ceoni, slepoocni i vilicni deo d) bubni, ceoni i ljuskasti deo 2. Veliki potiljacni otvor predstavlja komunikaciju izmeu: a) prednje i zadnje lobanjske jame b) prednje i srednje lobanjske jame c) lobanjske duplje i kicmenog kanala

- 219 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Nastavci klinaste kosti su: a) ceoni i vilicni nastavak b) nepcani, ocni, klinasti nastavci c) mala krila, velika krila, krilasti nastavci d) zglobni i nezglobni nastavci 4. Delovi sitaste kosti su: a) horizontalni list, vertikalni list i dva bocna dela b) uspravni i prednji deo c) telo i dva nastavka d) telo i dve grane 5. Sporedni elementi zgloba su: a) zglobne povrsine, zglobne veze i vezivno-hrskavicave ploce b) zglobne veze i vezivno-hrskavicave ploce c) zglobna kapsula, zglobne veze i zglobni diskus d) zglobna supljina, zglobne veze i zglobni diskus 6. U zglobu kolena izvode se pokreti: a) samo pregibanja b) samo opruzanja c) pregibanja, opruzanja, ograniceni pokreti spoljasnjeg i unutrasnjeg obrtanja d) privoenja i odvoenja kolena 7. Veze u zglobu lakta su: a) unutrasnja, spoljasnja pobocna veza i prstenasta veza b) unutrasnja, prednja pobocna veza i prstenasta veza c) prednja i zadnja pobocna veza d) prstenasta i zadnja veza 8. Misii zadnje grupe buta inervisani su: a) butnim zivcem b) opturatornim zivcem c) sedalnim zivcem d) peronealnim zivcem

- 220 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Svi misii spoljasnje i zadnje grupe podlakta inervisani su: a) lakatnim zivcem b) sredisnjim zivcem c) zbicnim zivcem d) pazusnim zivcem 10. Misii zvakanja (mastikatorni misii) su: a) masetericni, slepoocni, spoljasnji i unutrasnji krilasti misi b) masetericni, slepoocni, prednji i zadnji krilasti misi c) slepoocni, jabucni, spoljasnji i unutrasnji krilasti misi d) masetelicni, slepoocni i prednji krilasti misi 11. Na srcu se opisuju sledee strane: a) prednja, leva i spoljasnja strana b) prednja, leva i unutrasnja strana c) prednja, leva i donja strana d) spoljasnja, unutrasnja i dijafragmalna strana 12. Srcanu supljinu cine: a) dva dela, desna komora i desna pretkomora b) dva dela, leva pretkomora i leva komora c) cetiri dela, dve desne i dve leve komore d) cetiri dela, desna i leva pretkomora, leva i desna komora 13. Zidovi desne komore su neravni i od njih polaze: a) dva papilarna misia b) tri papilarna misia c) jedan papilarni misi d) cetiri papilarna misia 14. Levi pretkomorno-komorni otvor zatvoren je zaliskom koji se sastoji iz: a) tri trouglasta listia b) dva trouglasta listia c) tri polumesecasta zaliska d) dva polumesecasta zaliska

- 221 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Duplja grkljana na uzduznom preseku ima izgled: a) lista deteline b) ruzinog lista c) pescanog sata d) levka 16. Levo pluno krilo ima: a) jednu kosu pukotinu b) jednu horizontalnu pukotinu c) dve pukotine, kosu i horizontalnu d) dve pukotine, kosu i poprecnu 17. U srednji nosni kanal otvaraju se: a) ceoni sinus i klinasti sinus b) klinasti i sitasti sinus c) ceoni sinus i gornjovilicni sinus d) klinasti sinus i donjovilicni sinus 18. Zavisno od dela tela kroz koji prolazi jednjak ima: a) dva dela, vratni i grudni b) dva dela, grudni i trbusni c) tri dela, vratni, grudni i trbusni d) tri dela, glaveni, vratni i grudni 19. Dvanaestopalacno crevo nalazi se ispred: a) prva tri krsna prsljena b) prva tri slabinska prsljena c) treeg i cetvrtog slabinskog prsljena d) drugog, treeg i cetvrtog slabinskog prsljena 20. Zeludac ima: a) prednji i zadnji zid, desnu i levu ivicu i dva otvora b) gornji i donji zid, desnu i levu ivicu i dva otvora c) prednji i zadnji zid, gornju i donju ivicu i dva otvora d) spoljasnji i unutrasnji zid, gornju i donju ivicu i dva otvora

- 222 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Bubrezi se nalaze u: a) retroperitonealnom prostoru trbusne duplje b) peritonealnom prostoru trbusne duplje c) retroperitonealnom prostoru karlicne duplje d) superitonealnom prostoru karlicne duplje 22. Parni mokrani organi su: a) bubreg, njegovi izvodni kanal i mokrana besika b) bubreg i mokrana besika c) samo bubreg d) bubreg, njegovi izvodni kanali i mokraovod 23. Broj malih bubreznih casica je: a) 8-10 b) 7-10 c) 15-20 d) 6-9 24. Duzina pasemenickog kanala je: a) 50-60 cm b) 4-5 m c) 70 cm d) 1-2 m 25. Jajnicka jama nalazi se u racvi: a) spoljasnje bedrene arterije b) unutrasnje bedrene arterije c) zajednicke bedrene arterije d) stidne bedrene arterije 26. Briznik nastaje spajanjem: a) ampule semevoda i izvodnog kanala semene kesice b) pocetnog dela semevode i izvodnog kanala semene kesice c) pasemnika i izvodnog kanala semene kesice d) ampule semevoda i kanala pasemnika

- 223 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. Kicmenih zivaca ima: a) 12 pari b) 30 pari c) 33-34 para d) 31 par 28. Cetvrti mozdani zivac je: a) trograni zivac b) trohlearni zivac c) okulomotorni zivac d) pomoni zivac 29. U mozdanom mostu leze jedra: a) II i III mozdanog zivca b) III i IV mozdanog zivca c) IX i X mozdanog zivca d) VII, VI i delimicno V i VIII mozdanog zivca 30. Najvee subkortikalno jedro smesteno u sredisnjem delu hemisfere je: a) repato jedro b) socivasto jedro c) prugasto jedro d) bledo jedro 31. Duplja unutrasnjeg uva ispunjena je: a) perilimfom b) likvorom c) vazduhom d) krvlju 32. Funkcionalno najvazniji deo ocne jabucice je: a) roznjaca b) socivo c) mreznjaca d) sudovnjaca

- 224 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

33. Zaokruzite NETACNU tvrdnju: a) pH mokrae je 6,3 ­ 7,8 b) bazna pri ishrani namirnicama biljnog porekla, a kisela pri ishrani namirnicama zivotinjskog porekla c) kisela pri ishrani namirnicama biljnog porekla, a bazna pri ishrani namirnicama zivotinjskog porekla d) reakcija mokrae odreuje se lakmus papirom 34. Kolicina definitivne mokrae koja se stvori u toku dana iznosi: a) 1,5 litra b) 5 litara c) 10 litara d) 180 litara 35. Renin se luci ukoliko je : a) povean krvni pritisak b) poveana zapremina ekstracelularne tecnosti c) smanjeno snabdevanje bubrega krvlju d) poveano snabdevanje bubrega krvlju 36. Sjedinjavanje hemoglobina sa kiseonikom naziva se: a) oksidacija b) oksigenacija c) koeficijent iskorisavanja kiseonika d) kriva disocijacije oksi-hemoglobina 37. Uloge disajnih puteva su da: a) sprovode vazduh b) precisavaju vazduh c) zagrevaju i vlaze vazduh d) svi odgovori su tacni 38. Najznacajniji oblik transporta ugljen-dioksida krvlju je: a) kao fizicki rastvoren gas b) u obliku karbaminojedinjenja c) u obliku bikarbonatnih jedinjenja d) nijedan odgovor nije tacan

- 225 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

39. Endokrina aktivnost paratiroidne zlezde zavisi od: a) funkcije prednjeg reznja hipofize b) funkcije zadnjeg reznja hipofize c) koncentracije jona kalcijuma u krvi d) koncentracije jona kalijuma u krvi 40. Hormoni tiroidne zlezde su: a) tiroksin, trijodtironin b) tiroksin, trijodtironin, kalcitonin c) tiroksin, trijodtironin, parathormon d) tiroksin, parathormon 41. Hormoni hipofize se luce pod uticajem: a) hipotalamusa b) malog mozga c) jedara bazalnih ganglija d) talamusa 42. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) nerv je sacinjen od velikog broja nervnih vlakana b) nemijelinizirana vlakna su bele, a mijelinizirana sive boje c) funkcionalne osobine nervnih vlakana su nadrazljivost i kontraktilnost d) kontinuirano sprovoenje odvija se duz Ranvijerovih suzenja 43. Kozni refleksi su: a) plantarni, patelarni, kutano-analni i abdominalni b) plantarni, kremastera, kutano-analni i abdominalni c) plantarni, ahilov, kutano-analni i abdominalni d) plantarni, maserera, kutano-analni i abdominalni 44. Depolarizacija nastaje usled poveane propustljivosti membrane za: a) hlor b) kalijum c) amino kiseline d) natrijum

- 226 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

45. Ergograf je: a) aparat koji je konstruisao Erg b) aparat kojim se meri energetski promet c) zapis elektricne aktivnosti misia d) aparat kojim se odreuje radna sposobnost 46. Brzina razvoja zamora misia je najvea pri: a) velikom optereenju b) brzom ritmu rada c) oba odgovora su tacna d) nijedan odgovor nije tacan 47. Osnovna funkcionalna karakteristika misinog tkiva je: a) razdrazljivost b) kontraktilnost c) deponovanje masnog tkiva d) tacni odgovori su pod a) i b) 48. Pljuvacka sadrzi enzime koji vare: a) celulozu b) ugljene hidrate c) belancevine d) masti 49. Intestinalna faza lucenja zeludacnog soka: a) ne postoji b) postoji, samo ako su ocuvane sve nervne veze c) je humoralnog karaktera d) pokrenuta je refleksima iz debelog creva 50. Funkcija debelog creva sastoji se u: a) resorpciji vode b) varenju preostalih hranljivih sastojaka c) emulgovanju masti d) svega navedenog

- 227 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

51. Prva faza sekrecije u zelucu pokree se: a) kada hrana nadrazi receptore usne duplje b) mehanickim dejstvom hrane u zelucu c) hemijskim dejstvom hrane u zelucu d) bez unosenja hrane, gledanjem ili mirisanjem hrane 52. Sinapticko sprovoenje je: a) jednosmerno b) dvosmerno c) bez promene intenziteta d) brze nego u nervnom vlaknu 53. U srednjem mozgu nalaze se: a) primarni vidni i akusticki centri b) vitalni centri c) jedra osam mozdanih zivaca d) nijedan odgovor nije tacan 54. Zaokruzite NETACAN odgovor: a) bezuslovni refleksi su isti za sve ljude, a uslovni su karakteristicni za svakog pojedinca b) bezuslovni refleksi se integrisu u sinapsama nizih delova centralnog nervnog sistema, a za nastanak uslovnih neophodna je kora velikog mozga c) bezuslovni refleksi se mogu ugasiti, a uslovni refleksi ucvrsivati tokom zivota d) uslovni refleks se formira ako je uslovna draz udruzena sa bezuslovnom drazi 55. Kora velikog mozga: a) regulise motornu aktivnost b) prima i analizira senzorne informacije c) je centar vise nervne delatnosti d) svi odgovori su tacni 56. Minutni volumen srca predstavlja: a) vrednost koja se dobija mnozenjem udarnog volumena i frekvencije srca b) volumen krvi koji srce ispumpa za jednu minutu

- 228 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) volumen od 5 litara krvi d) svi odgovori su tacni 57. Simpaticki deo nervnog sistema deluje na: a) poveanje nadrazljivosti i smanjenje brzine sprovoenja razdrazenja u srcu b) smanjenje frekvencije i poveanje snage srcane kontrakcije c) poveanje frekvencije i snage srcane kontrakcije d) smanjenje nadrazljivosti, a samim tim poveanje frekvencije srcanog rada 58. Krvni pritisak e rasti pri: a) porastu perifernog otpora, a padu minutnog volumena b) padu perifernog otpora, a porastu minutnog volumena c) poveanju perifernog otpora i minutnog volumena d) padu perifernog otpora i minutnog volumena 59. Sistolni ton je posledica: a) kontrakcije srcanog misia i zatvaranja pretkomorno-komornih valvula b) zatvaranja semilunarnih valvula c) otvaranja semilunarnih valvula d) kontrakcije srcanog misia i otvaranja pretkomorno-komornih valvula 60. Zakon »sve ili nista« vazi za: a) skeletni misi b) srcani misi c) nerv d) glatki misi Test C 1. Slepoocna kost sastoji se iz tri dela: a) ljuskasti, bubni i petrozni deo b) bazilarni, bocni i ljuskasti deo c) ceoni, slepoocni i vilicni deo d) bubni, ceoni i ljuskasti deo 2. Karlicna kost sastoji se iz tri prvobitno odvojene kosti: a) bedrene, preponske i krsne kosti b) bedrene, butne i krsne kosti

- 229 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

c) bedrene, trticne i preponske kosti d) bedrene, preponske i sedalne kosti 3. Nastavci klinaste kosti su: a) ceoni i vilicni nastavak b) nepcani, ocni, klinasti nastavci c) mala krila, velika krila, krilasti nastavci d) zglobni i nezglobni nastavci 4. Potiljacna kost gradi: a) prednji i deo donjeg zida lobanje b) srednji deo lobanje c) bocni deo lobanje d) zadnji i deo donjeg zida lobanje 5. Na casici karlicne kosti zglobni deo oznacen je kao: a) casicna usna b) casicna jama c) polumesecasta zglobna povrsina d) casicni usek 6. Telo zbice ima tri strane: a) prednju, unutrasnju i zadnju b) prednju, zadnju i meukostanu c) spoljasnju, unutrasnju i prednju d) prednju, zadnju i spoljasnju 7. U zglobu kolena povezuju se: a) donji kraj butne kosti, gornji okrajak lisnjace i golenjace b) donji kraj butne kosti, gornji okrajak lisnjace c) donji kraj butne kosti, gornji okrajak golenjace i casica d) donji kraj butne kosti, gornji okrajak lisnjace i casica 8. Najvaznija osetljiva mesta prednje-bocnog trbusnog zida su: a) preponski kanal i omotac pravog trbusnog misia b) butni prsten i pupcani otvor c) preponski kanal i pupcani otvor d) preponski kanal i butni prsten

- 230 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Misii prednje grupe nadlakta su: a) dvoglavi misi nadlakta, nadlakatni misi i kljunasto-ramenicni misi b) dvoglavi misi nadlakta, nadlakatni misi i troglavi misi c) dvoglavi misi nadlakta i troglavi misi d) dvoglavi misi nadlakta, troglavi misi i kljunasto-ramenicni misi 10. Spoljasnju grupu misia potkolenice cine: a) dugi i kratki lisnjacni misi b) spoljasnji i unutrasnji lisnjacni misi c) prednji i zadnji lisnjacni misi d) gornji i donji lisnjacni misi 11. Zidovi leve komore su neravni i od njih polaze: a) tri papilarna misia b) jedan papilarni misi c) dva papilarna misia d) cetiri papilarna misia 12. Od luka aorte odvajaju se: a) tri velika arterijska krvna suda b) dva velika arterijska krvna suda c) cetiri velika arterijska krvna suda d) jedan veliki krvni sud 13. Zidovi desne komore su neravni i od njih polaze: a) dva papilarna misia b) tri papilarna misia c) jedan papilarni misi d) cetiri papilarna misia 14. U donje disajne puteve spadaju: a) nosna duplja, sinusi, zdrelo i usna duplja b) dusnik, grkljan i zdrelo c) grkljan i nosna duplja d) grkljan, dusnik, glavne dusnice i plua

- 231 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Nosna duplja ima: a) cetiri zida i dva otvora b) sest zidova i dva otvora c) pet zidova i jedan otvor d) cetiri zida i tri otvora 16. Gornji sprat zdrela naziva se: a) nosni deo b) usni deo c) grkljanski deo d) nepcani deo 17. Opornjacka kesa nalazi se izmeu: a) zadnjeg zida gusterace i organa koji su iza nje b) zadnjeg zida zeluca i organa koji su iza njega c) zadnjeg zida slezine i organa koji su iza nje d) prednjeg zida zeluca i organa koji su ispred njega 18. Gornji, ulazni otvor zeluca predstavlja mesto spoja: a) zavrsnog dela jednjaka i zeluca b) pocetnog dela jednjaka i zeluca c) zeluca i dvanaestopalacnog creva d) zavrsnog dela jednjaka i zavrsnog dela zeluca 19. Nutritivni krvni sud jetre je: a) portna vena b) posebna jetrina arterija c) hepaticna arterija d) hepaticna vena 20. Zucovod nastaje: a) spajanjem zajednickog jetrinog kanala i izvodnog kanala zucne kese b) spajanjem posebnog jetrinog kanala i izvodnog kanala zucne kese c) spajanjem desnog jetrinog kanala i izvodnog kanala zucne kese d) spajanjem levog jetrinog kanala i izvodnog kanala zucne kese

- 232 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Mokraovod se pruza od: a) velike bubrezne casice do mokrane besike b) male bubrezne casice do mokrane besike c) bubrezne karlice do mokrane besike d) njegovog pocetnog suzenja do mokrane besike 22. Bubrezi se nalaze u: a) retroperitonealnom prostoru trbusne duplje b) peritonealnom prostoru trbusne duplje c) retroperitonealnom prostoru karlicne duplje d) superitonealnom prostoru karlicne duplje 23. Broj malih bubreznih casica je: a) 8-10 b) 7-10 c) 15-20 d) 6-9 24. Pocetni deo jajovoda povezan je sa matericnom dupljom preko: a) spoljasnjeg matericnog otvora jajovoda b) unutrasnjeg matericnog otvora jajovoda c) prednjeg matericnog otvora jajovoda d) zadnjeg matericnog otvora jajovoda 25. Semevod se pruza od: a) glave pasemnika do baze mokrane besike b) repa pasemnika do baze mokrane besike c) gornjeg pola semnika do baze mokrane besike d) donjeg pola semnika do baze mokrane besike 26. Briznik nastaje spajanjem: a) ampule semevoda i izvodnog kanala semene kesice b) pocetnog dela semevode i izvodnog kanala semene kesice c) pasemnika i izvodnog kanala semene kesice d) ampule semevoda i kanala pasemnika

- 233 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. Zuljevito telo je: a) mozdani most b) spojnica mozdanog svoda c) prednja spojnica d) mozdana spojnica 28. Primarno senzitivno polje obuhvata: a) precentralnu vijugu b) postcentralnu vijugu c) poprecnu slepoocnu vijugu d) slepoocni rezanj 29. Najvea parna siva masa meumozga je: a) metatalamus b) talamus c) epitalamus d) hipotalamus 30. U mozdanom mostu leze jedra: a) II i III mozdanog zivca b) III i IV mozdanog zivca c) IX i X mozdanog zivca d) VII, VI i delimicno V i VIII mozdanog zivca 31. Spoljasnja strana elijske membrane u stanju mirovanja je naelektrisana: a) pozitivno b) negativno c) neutralno d) nijedan odgovor nije tacan 32. Glatki misii: a) sadrze aktinske niti b) sadrze miozinske niti c) sadrze aktinske i miozinske niti d) ne sadrze aktinske i miozinske niti

- 234 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

33. Glatka muskulatura u toku rada se: a) brzo zamara b) trosi veliku kolicinu energije c) ponasa kao sincicijum d) ne depolarise 34. Kalijum je: a) zastupljen vise u eliji nego van elije b) zastupljen vise van elije nego u eliji c) u podjednakoj kolicini van elije i u eliji d) zajedno sa fosfatima nalazi se vise van elije nego u eliji 35. Smit-Moravicova teorija govori o: a) brzini sedimentacije b) zgrusavanju krvi c) hematokritu d) nastanku leukemije 36. Minutni volumen srca predstavlja: a) vrednost koja se dobija mnozenjem udarnog volumena i frekvencije srca b) volumen krvi koji srce ispumpa za jednu minutu c) volumen od 5 litara krvi d) svi odgovori su tacni 37. Veliki krvotok obezbeuje vezu srca sa: a) periferijom nosei joj krv tamnoplave boje b) periferijom nosei joj krv svetlocrvene boje c) pluima nosei im krv svetlocrvene boje d) pluima nosei im krv tamnoplave boje 38. Simpaticki deo nervnog sistema deluje na: a) smanjenje nadrazljivosti uz poveanje brzine sprovoenja razdrazenja u srcu b) smanjenje frekvencije uz poveanje snage srcane kontrakcije c) poveanje frekvencije i snage srcane kontrakcije d) poveanje nadrazljivosti a samim tim smanjenje frekvencije srcanog rada

- 235 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

39. Krv se u venama kree: a) zahvaljujui venskim zaliscima, od periferije ka srcu b) zahvaljujui misinoj pumpi, od srca ka periferiji c) zahvaljujui kontrakciji skeletne muskulature, od srca ka periferiji d) svi odgovori su tacni 40. Zaokruzite tacnu tvrdnju: a) glavni inspiratorni misii su unutrasnji meurebarni misii i trbusni misii b) glavni ekspiratorni misii su unutrasnji meurebarni misii i trbusni misii c) inspiracija je pasivan akt d) kontrakcija spoljnih meurebarnih misia smanjuje prednje-zadnji precnik grudnog kosa 41. Sjedinjavanje hemoglobina sa kiseonikom naziva se: a) oksidacija b) oksigenacija c) koeficijent iskorisavanja kiseonika d) kriva disocijacije oksi-hemoglobina 42. Rezidualni volumen je kolicina vazduha koja se nalazi u pluima: a) na kraju maksimalnog udaha b) na kraju maksimalnog izdaha c) nakon udaha pri normalnom disanju d) nakon izdaha pri normalnom disanju 43. Funkcionalni rezidualni kapacitet je kolicina vazduha koja se nalazi u pluima: a) na kraju maksimalnog udaha b) na kraju maksimalnog izdaha c) nakon normalnog udaha d) nakon normalnog izdaha 44. Eritropoetin se stvara u: a) jetri b) bubregu c) eritrocitima d) kostnoj srzi

- 236 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

45. Zaokruzite netacnu tvrdnju: a) najvaznija funkcija bubrega je ocuvanje stalnosti uslova unutrasnje sredine b) bubreg odrzava ravnotezu vode i elektrolita c) najvaznija funkcija bubrega je endokrina d) bubrezi su fizioloski pufer sistem 46. Specificna tezina mokrae je manja: a) ukoliko je manja kolicina uzlucene mokrae b) pri intenzivnom znojenju c) pri teskom fizickom radu d) ukoliko je vea kolicina uzlucene mokrae 47. Po supstratu na koji deluju enzimi se dele na: a) apoenzim i koenzim b) hidrolaze i desmolaze c) karbohidraze, proteaze i lipaze d) enzime koje ispoljavaju dejstvo u kiseloj, baznoj ili neutralnoj sredini 48. Tripsinogen nastaje u: a) zelucu b) jetri c) pankreasu d) tankom crevu 49. Funkcija debelog creva sastoji se u: a) varenju preostalih hranljivih sastojaka b) emulgovanju masti c) resorpciji vode d) svega navedenog 50. Peristalticki i antiperistalticki pokreti prisutni su u: a) jednjaku b) zelucu c) tankom crevu d) debelom crevu

- 237 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

51. Aldosteron dovodi do: a) pada koncentracije natrijuma, a povisenja koncentracije kalijuma u krvi b) poveanja koncentracije natrijuma, a smanjenja koncentracije kalijuma u krvi c) poveanja koncentracije natrijuma i kalijuma u krvi d) smanjenja koncentracije natrijuma i kalijuma u krvi 52. Zaokruzite NETACNU tvrdnju: a) estrogen i progesterone uticu na razvoj polnih organa b) progesteron priprema sluzokozu materice za prijem oploene jajne elije c) progesteron poveava razdrazljivost muskulature materice d) progesterone podstice razvoj mlecnih kanala 53. Centri refleksa za ishranu nalaze se u: a) usnoj duplji b) nosu c) produzenoj mozdini d) pljuvacnim zlezdama 54. Centar za bolnu osetljivost je: a) talamus b) hipotalamus c) limbicki sistem d) veliki mozak 55. Supkortikalna jedra su: a) vegetativne ganglije b) povezane uglavnom sa senzitivnom korom c) bazalne ganglije: prugasto telo i socivasto jedro d) sve navedeno 56. Zakonitosti formiranja uslovnih refleksa su sve navedeno, OSIM: a) organizam je u budnom stanju b) bioloska motivisanost jedinke c) udruzenost uslovne i bezuslovne drazi d) prisustvo drugih stimulusa

- 238 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

57. Astigmatizam se: a) korigije sabirnim socivom b) koriguje rasipnim socivom c) koriguje cilindricnim socivom d) ne moze korigovati 58. Kinestezija je sve navedeno, IZUZEV: a) odreivanje polozaja tela u prostoru b) oseaj kretanja insekta po kozi tela c) odreivanje polozaja pojedinih delova tela d) odreivanje vrste i brzine pokreta 59. Recepcija mirisa ostvaruje se preko receptora koji se nalaze u a) sluzokozi nosa b) sluzokozi jezika c) kortikalnog centra u oblasti hipokampusa d) u talamusu 60. Zakrivljenost sociva se poveava: a) pri gledanju bliskih predmeta b) pri gledanju udaljenih predmeta c) sa starosu d) pri smanjenju elasticnosti sociva Test D 1. U stopalu se nalaze: a) 23 kosti, rasporeene u dve grupe b) 25 kostiju, rasporeenih u tri grupe c) 26 kostiju, rasporeenih u tri grupe d) 27 kostiju, rasporeenih u tri grupe 2. Prednja strana lopatice izdubljena je u: a) nadgrebenu i podgrebenu jamu b) podlopaticnu jamu c) podlopaticnu i nadgrebenu jamu d) nadlopaticnu i podlopaticnu jamu

- 239 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3. Telo kljucnice ima dve strane: a) spoljasnju i unutrasnju b) gornju i unutrasnju c) gornju i donju d) donju i spoljasnju 4. Donja vilica sastoji se iz: a) tela, zglobnih i nezglobnih nastavaka b) tela i grane donje vilice c) uspravnog i horizontalnog dela d) tela i dva okrajka 5. Kostur lica sastoji se iz: a) 15 kostiju b) 7 kostiju c) 21 kosti d) 10 kostiju 6. Svi misii zadnje grupe potkolenice inervisani su: a) tabanskim zivcem b) sedalnim zivcem c) potkolenicnim zivcem d) golenjacnim zivcem 7. Prema obliku skeletni misii dele se na: a) duge, kratke i pregibace b) prave, kose i uzduzne c) duge, prave i pljosnate d) duge, kratke i pljosnate 8. Kruzno kretanje predstavlja udruzene pokrete: a) pregibanja, opruzenja, privoenja, odvoenja b) unutrasnjeg i spoljasnjeg obrtanja, pregibanja i opruzanja c) spoljasnjeg obrtanja, pregibanja i privoenja d) pregibanja, opruzanja,privoenja, odvoenja, unutrasnjeg i spoljasnjeg obrtanja

- 240 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. Misii prednje grupe podlakta svojim dejstvom vrse: a) opruzanje b) pregibanje c) privoenje d) odvoenje 10. Svi misii sake inervisani su: a) sredisnjim i lakatnim zivcem b) sredisnjim i pazusnim zivcem c) lakatnim i pazusnim zivcem d) zbicnim i lakatnim zivcem 11. Desna srcana pretkomora: a) oblika je nepravilne kocke i ima sest zidova b) oblika je nepravilne prizme i ima tri zida c) oblika je nepravilne prizme i ima sest zidova d) oblika je trostrane piramide i ima tri zida 12. Na bazi srca, veliki krvni sudovi grade: a) venacnu krunu b) srcanu krunu c) srcani lanac d) srcani venac 13. Na srcu se opisuju sledee strane: a) prednja, leva i spoljasnja strana b) prednja, leva i unutrasnja strana c) prednja, leva i donja strana d) spoljasnja, unutrasnja i dijafragmalna strana 14. Najvei krvni sud covecjeg tela je: a) pluna arterija b) potkljucna arterija c) zajednicka karotidna arterija d) aorta

- 241 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

15. Desna srcana komora je: a) oblika trostrane piramide sa bazom okrenutom napred b) oblika trostrane prizme c) oblika cetvorostrane piramide d) oblika trostrane piramide sa bazom okrenutom pozadi 16. Srce je smesteno u: a) srednjem delu gornjeg sredogrua b) srednjem delu donjeg sredogrua c) prednjem delu donjeg sredogrua d) zadnjem delu gornjeg sredogrua 17. Vrh plua nalazi se iznad ravni: a) prvog rebra b) drugog rebra c) treeg rebra d) cetvrtog rebra 18. Zadnji otvor usne duplje je: a) zdrelno suzenje b) ulaz u usnu duplju c) meuusni otvor d) zdrelni otvor 19. Grkljan se nalazi u nivou: a) cetvrtog i petog vratnog prsljena b) petog i sestog vratnog prsljena c) drugog i treeg vratnog prsljena d) sestog i sedmog vratnog prsljena 20. Dvanaestopalacno crevo nalazi se ispred: a) prva tri krsna prsljena b) prva tri slabinska prsljena c) treeg i cetvrtog slabinskog prsljena d) drugog, treeg i cetvrtog slabinskog prsljena

- 242 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

21. Zeludac ima: a) prednji i zadnji zid, desnu i levu ivicu i dva otvora b) gornji i donji zid, desnu i levu ivicu i dva otvora c) prednji i zadnji zid, gornju i donju ivicu i dva otvora d) spoljasnji i unutrasnji zid, gornju i donju ivicu i dva otvora 22. Osnovna anatomska i funkcionalna jedinica bubrega zove se: a) rezanj b) reznji c) nefron d) acinus 23. Mokraovod gradi krivinu: a) na mestu ulaska u malu karlicu b) u svom lumbalnom delu c) u svom ilijacnom delu d) u svom karlicnoj duplji 24. Jajnicka jama nalazi se u racvi: a) spoljasnje bedrene arterije b) unutrasnje bedrene arterije c) zajednicke bedrene arterije d) stidne bedrene arterije 25. Semnik je muska polna zlezda i ima: a) spoljasnju i unutrasnju stranu, prednju i zadnju ivicu, gornji i donji pol b) spoljasnju stranu, spoljasnju ivicu, gornji i donji pol c) prednju i zadnju stranu, spoljasnju i unutrasnju ivicu, gornji i donji pol d) spoljasnju i unutrasnju stranu, prednju i zadnju ivicu, prednji i zadnji pol 26. Kicmenih zivaca ima: a) 12 pari b) 30 pari c) 33-34 para d) 31 par

- 243 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

27. Prednja strana srednjeg mozga predstavljena je: a) krovnom plocicom b) crvenim jedrom c) mozdanim kracima d) tegmentumom 28. Antidiuretski hormon i oksitocin luce se u: a) hipotalamusu b) talamusu c) epitalamusu d) metatalamusu 29. Somatski nervni sistem kontrolise: a) poprecno-prugastu muskulaturu b) glatku muskulaturu c) muskulaturu srcanog misia d) muskulaturu unutrasnjih organa 30. Vratni zivcani splet grade prednje grane: a) prva 3 vratna zivca b) prva 4 vratna zivca c) prvih 5 vratnih zivaca d) zadnja 4 vratna zivca 31. Katabolizam je: a) konstruktivna aktivnost rasta b) zamenjivanje istrosenih delova elije c) aktivnost u razmeni materija d) svi odgovori su tacni 32. Velike i male motorne jedinice razlikuju se po: a) broju aksona koji inervise jedno misino vlakno b) broju motornih vlakana koji inervise jedan nerv c) broju nerava koji inervise jedan misi d) broju motornih vlakana koji inervise jedan akson

- 244 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

33. Simptomi posthemoragicnog soka nastaju: a) nakon poveanja zapremine krvi do 30% celokupne kolicine krvi b) nakon smanjenja zapremine krvi do 30% celokupne kolicine krvi c) nakon smanjenja zapremine krvi vise od 30% celokupne kolicine krvi d) nakon smanjenja zapremine plazme manje od 30% celokupne kolicine krvi 34. Viskoznost krvi je: a) tri do pet puta vea od viskoznosti vode b) deset puta vea od viskoznosti vode c) zavisi od kolicine hemoglobina u eritrocitima d) uopste se ne uporeuje sa viskoznosu vode 35. Procenat oksihemoglobina zavisi od: a) kolicine hemoglobina i vrednosti parcijalnog pritiska kiseonika b) parcijalnog pritiska ugljen dioksida c) pH krvi d) svega navedenog 36. Opsti davalac krvi je krvna grupa: a) O b) A c) B d) AB 37. Trajanje srcanog ciklusa pretkomora je: a) krae od trajanja srcanog ciklusa komora b) duze od trajanja srcanog ciklusa komora c) jednako trajanju srcanog ciklusa komora d) zavisno od duzine udaha i izdaha 38. Sistolni ton je posledica: a) zatvaranja semilunarnih valvula b) otvaranja semilunarnih valvula c) kontrakcije srcanog misia i zatvaranja pretkomorno-komornih valvula d) kontrakcije srcanog misia i otvaranja pretkomorno-komornih valvula

- 245 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

39. Zakon »sve ili nista« podrazumeva da: a) sa poveanjem intenziteta drazi poveava se i jacina misine kontrakcije b) pri drazenju jedne motorne jedinice skeletnog misia neka misina vlakna te motorne jedinice se kontrahuju c) pri drazenju jedne motorne jedinice skeletnog misia sva misina vlakna te motorne jedinice se kontrahuju d) svi odgovori su tacni 40. Krv se kree ravnomerno i bez oscilacija u: a) aorti b) arteriolama c) kapilarima d) nijedan odgovor nije tacan 41. Jedna respiracija sastoji se iz: a) inspirijuma i udaha b) ekspirijuma i izdaha c) spoljasnjeg i unutrasnjeg disanja d) inspirijuma i ekspirijuma 42. Povrsina respiratorne membrane iznosi: a) 70 cm2 b) 70 ml c) kao povrsina jedne alveole d) 70 m2 43. Kolicina vazduha koja se udahne i izdahne pri svakoj respiraciji iznosi: a) 150 ml b) 500 ml c) 12 ­ 16 ml d) 750 ml 44. Centar za disanje najsnaznije stimulise: a) pad koncentracije CO2 b) pad koncentracije O2 c) porast koncentracije O2 d) porast koncentracije CO2

- 246 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

45. Tubularna reapsorbcija je proces koji omoguava: a) vraanje supstanci u peritubularni prostor b) vraanje supstanci u primarnu mokrau c) vraanje supstanci u definitivnu mokrau d) izlucivanje supstanci iz peritubularnog prostora 46. Tokom prolaska kroz tubule: a) iz glomerularnog filtrata se ne reapsorbuje voda b) sekretuje se voda c) stvara se primarna mokraa sve manje koncentracije d) iz glomerularnog filtrata se reapsorbuje 99 % vode 47. Antidiureticni hormon: a) stvara se u bubrezima b) smanjuje kolicinu izlucene mokrae c) kada se poveano luci dovodi do bolesti diabetes insipidus d) poveava kolicinu izlucene mokrae 48. Ferment pljuvacke je: a) mucin b) pepsin c) himozin d) ptijalin 49. Voda se resorbuje u krv samo ako je: a) osmotski pritisak himusa visi od osmotskog pritiska krvi b) osmotski pritisak himusa jednak osmotskom pritisku krvi c) osmotski pritisak himusa nizi od osmotskog pritiska krvi d) nijedan odgovor nije tacan 50. Hemijske materije se u digestivnom traktu razgrauju pod dejstvom digestivnih fermenata i to: a) masti do glicerina i masnih kiselina b) proteini do amino kiselina c) polisaharida do monosaharida d) svi odgovori su tacni

- 247 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

51. Hormoni prednjeg reznja hipofize uticu na sekretornu aktivnost: a) pankreasa, stitne zlezde, nadbubrega b) polnih zlezdi, pankreasa, stitne zlezde c) polnih zlezdi, pankreasa, nadbubrega d) polnih zlezdi, stitne zlezde, nadbubrega 52. Endokrina aktivnost paratiroidne zlezde zavisi od: a) funkcije prednjeg reznja hipofize b) funkcije zadnjeg reznja hipofize c) koncentracije jona kalijuma u krvi d) koncentracije jona kalcijuma u krvi 53. U toku svakog menstrualnog ciklusa zena izgubi: a) 50 do 100 ccm krvi b) 100 do 200 ccm krvi c) oko pola litra krvi d) prvog i zadnjeg dana oko 50 ccm, a ostalih dana trajanja menstruacije oko 100 ccm krvi dnevno 54. Neurociti simpatikusa nalaze se u: a) bocnim rogovima sive mase svih grudnih segmenata kicmene mozdine b) bocnim rogovima sive mase svih slabinskih segmenata kicmene mozdine c) bocnim rogovima sive mase krsnih segmenata kicmene mozdine d) tacni su odgovori pod b) i c) 55. Zaokruzite netacan odgovor: a) mali mozak regulise motorne aktivnosti b) mali mozak regulise tonus skeletne muskulature c) mali mozak regulise telesnu tezinu tela d) mali mozak regulise ravnotezu tela 56. Paradoksalno spavanje je: a) ne-REM spavanje b) REM spavanje c) spavanje u toku koga se ne sanja d) spavanje uz povisen tonus muskulature

- 248 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

57. Zaokruzite netacan odgovor: a) taktilni receptori nalaze se u potkoznom tkivu b) taktilnih receptora ima najvise na prstima ruku i usnama c) taktilnih receptora ima najvise na leima, ramenima i potkolenicama d) taktilni receptori nalaze se na povrsini koze 58. Zvucni talas prenosi se sledeim redosledom preko: a) bubne opne, slusnih koscica, slusnog zivca, Heslove vijuge do centra u Kortijevom organu b) bubne opne, slusnih koscica, Kortijevog organa i slusnog zivca do centra u Heslovoj vijuzi c) bubne opne, slusnog zivca, slusnih koscica, Heslove vijuge do centra u Kortijevom organu d) bubne opne, Kortijevog organa, slusnih koscica i slusnog zivca do centra u Heslovoj vijuzi 59. Duplja unutrasnjeg uva ispunjena je: a) perilimfom b) likvorom c) vazduhom d) krvlju 60. Poremeaji refrakcije su: a) dalekovidost, kratkovidost i astigmatizam b) dalekovidost i presbiopija c) greske u recepciji boja d) greske pri imenovanju predmeta

`

- 249 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test E 1. Luk prsljena je: a) Njegov zadnji deo b) Njegov prednji deo c) Njegov bocni deo 2. Lakatna kost na donjem okrajku nema jedan od navedenih elemenata: a) Glava lakatne kosti b) Siljasti nastavak c) Kljunasti nastavak 3. Temena kost se nalazi u: a) sredisnjem delu krova lobanje b) prednjem delu krova lobanje c) zadnjem delu krova lobanje d) na bazi lobanje 4. Zglob lakta pripada: a) Prostim zglobovima b) Slozenim zglobovima c) Hrskavicavim zglobovima d) Fibroznim zglobovima 5. Kosti prstiju stopala grade clanci prstiju, kojih ima: a) 16 b) 14 c) 12 d) 15 6. Dijafragmu ozivcava: a) Pomoni zivac b) Precazni zivac c) Meurebarni zivac d) Podrebarni zivac

- 250 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. Spoljasnja grupa misia na donjoj strani stopala namenjena je: a) Pokretanju malog prsta b) Pokretanju palca c) Pokretanju II i III prsta d) Pokretanju II i III i IV prsta 8. Svi misii spoljasnje i zadnje grupe podlakta inervisani su: a) Lakatnim zivcem b) Zbicnim zivcem c) Sredisnjim zivcem d) Misinokoznim zivcem 9. Sve misie sake inervisu dva zivca: a) Sredisnji i lakatni zivac b) Lakatni i zbicni zivac c) Sredisnji i zbicni zivac d) Zbicni i misinokozni zivac 10. Srcane pretkomore i komore povezane su: a) Pretkomornim otvorom b) Komornim otvorom c) Pretkomorno-komornim otvorom d) Komorno-pretkomornim otvorom 11. Simpaticka nervna vlakna srcanog zivcanog spleta: a) Usporavaju srcani rad i poveavaju snagu srcanih kontrakcija b) Ubrzavaju srcani rad i poveavaju snagu srcanih kontrakcija c) Usporavaju srcani rad i smanjuju snagu srcanih kontrakcija d) Ubrzavaju srcani rad i smanjuju snagu srcanih kontrakcija 12. Butna arterija prelazi na zadnju stranu zgloba kolena i nastavlja se: a) Prednjom golenjacnom arterijom b) Zadnjom golenjacnom arterijom c) Zatkolenom arterijom d) Dubokom butnom arterijom

- 251 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

13. U zadnjoj lobanjskoj jami, desna i leva kicmena arterija spajaju se i grade: a) Desnu mozdanu arteriju b) Levu mozdanu arteriju c) Bazilarnu arteriju d) Pontinsku arteriju 14. Portna vena nastaje spajanjem gornje, donje crevne vene i slezinske vene iza: a) Tela gusterace b) Repa gusterace c) Glave gusterace d) Vrata gusterace 15. Zavrsni i najvei odvodni venski sinus je: a) Kavernozni sinus b) Veliki petrozni sinus c) Poprecni sinus d) Sigmoidni sinus 16. Papilarni misii polaze sa: a) Zidova komora b) Zidova pretkomora c) Zida leve komore d) Zida desne pretkomore 17. Potporne elije nervnog sistema su: a) Nervne celije b) Glijalne elije c) Bipolarne elije d) Multipolarne elije 18. Mokrana besika nalazi se u : a) Prednjem delu karlicne duplje b) Zadnjem delu karlicne duplje c) Gornjem delu karlicne duplje d) Donjem delu karlicne duplje

- 252 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

19. Organ za stvaranje glasa, glotis, cine: a) Glasnicka pukotina i obe glasne zice b) Samo glasnicka pukotina c) Samo glasne zice d) Glasnicka pukotina i leva glasna zica 20. Na desnom plunom krilu nalaze se: a) Dve pukotine, kosa i horizontalna b) Jedna kosa pukotina c) Jedna horizontalna pukotina d) Tri pukotine 21. Zdrelno suzenje je: a) Prednji otvor nosnog sprata zdrela b) Prednji otvor usne duplje c) Zadnji otvor usne duplje d) Prednji otvor grkljanskog sprata zdrela 22. Gusteraca je zlezdani organ priljubljen uz: a) Prva tri slabinska prsljena b) Prva dva slabinska prsljena c) Dvanaestog grudnog i prvog slabinskog prsljena d) Uz cetvrti i peti slabinski prsljen 23. Nutritivni krvni sud jetre je: a) Portna vena b) Posebna jetrina arterija c) Jetrine vene d) Donja suplja vena 24. Zadnji zid dusnika je izgraen od mekih tkiva predstavljenih: a) Poprecno prugastim misiem i vezivnom opnom b) Glatkim misiem i vezivnom opnom c) Skeletnim misiem i vezivnom opnom d) Poprecnim misiem i vezivnom opnom

- 253 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

25. Trem je: a) Zadnja supljina kostanog labirinta b) Sredisnja supljina kostanog labirinta c) Sredisnja supljina opnastog labirinta d) Zadnja supljina opnastog labirinta 26. Najvea parna siva masa meumozga je: a) Metatalamus b) Suptalamus c) Epitalamus d) Talamus 27. Duzica je: a) Srednji i najdeblji deo sudovne opne ocne jabucice b) Zadnji, vei deo spoljasnje opne ocne jabucice c) Prednji deo sudovne opne ocne jabucice d) Zadnji deo sudovne opne ocne jabucice 28. Piramidalni put je: a) Indirektni motorni put b) Direktni motorni put c) Indirektni senzitivni put d) Ekstrapiramidalni put 29. Gustativna telasca grupisu se u posebne tvorevine jezika koje se nazivaju: a) Gustativne bradavice b) Gustativne papile c) Gustativni tuberkuli d) Gustativni zlebovi 30. Organ ukusa smesten je u : a) Sluzokozi donje strane jezika b) Sluzokozi gornje strane jezika c) Sluzokozi bocnih ivica jezika d) Sluzokozi korena jezika

- 254 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

31. Ukoliko je koncentracija sredine koja okruzuje eliju vea nego u eliji: a) Minerali izlaze iz elije i ona se smezurava b) Voda izlazi iz elije i ona se smezurava c) Voda ulazi u eliju i ona bubri d) Minerali ulaze u eliju 32. Sta NIJE tacno za aktivni transport? a) Vrsi se uz pomo nosaca b) Materija se transportuje iz sredine sa manjom u sredinu sa veom koncentracijom c) Za transport se koristi energija d) Materije se transportuju iz sredine sa veom u sredinu sa manjom koncentracijom 33. Sta je tacno za akcioni potencijal? a) Akcioni potencijal se javlja u miru b) Akcioni potencijal se javlja kada se elija nadrazi c) Nastaje izlaskom natrijuma iz elije d) Nastaje zbog ulaska kalijuma u eliju 34. Sta je tacno za membranski potencijal? a) Spoljasnja strana elijske membrane je elektroneutralna b) Spoljasnja strana elijske membrane je elektronegativna c) Unutrasnja strana elijske membrane je elektropozitivna d) Unutrasnja strana elijske membrane je elektronegativna 35. Jedan motoneuron: a) Inervise jedan misi b) Inervise onoliko misinih elija koliko ima krajnjih ogranaka c) Prenosi nervne impulse sa periferije prema CNS d) Inervise po deset misinih elija 36. Koja od navedenih osobina pripada leukocitima: a) Nedostatak jedra b) Bikonkavni oblik c) Granule u citoplazmi d) Hemoglobin

- 255 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

37. Na pocetku dijastole komore: a) Pretkomorno-komorske valvule se zatvaraju a semilunarne valvule otvaraju b) Semilunarne valvule se zatvaraju a pretkomorno-komorske valvule se otvaraju c) Pretkomorno-komorske i semilunarne valvule se zatvaraju d) Pretkomorno-komorske i semilunarne valvule se otvaraju 38. Ukoliko serum neke krvi od aglutinina sadrzi anti A, radi se o krvnoj grupi: a) A b) B c) AB d) O 39. Sedimentacija eritrocita je ubrzana u slucaju: a) Poveanog broja eritrocita b) Poveane kolicine albumina plazmi c) Poveane kolicine globulina u plazmi d) Smanjene kolicine fibrinogena u plazmi 40. Zakon ,,sve ili nista" za srce znaci: a) Jacina srcane kontrakcije zavisi od jacine stimulusa b) Razliciti stimulusi izazivaju maksimalnu srcanu kontrakciju c) Pri sistoli srce izbaci svu krv koja se nalazila u komori d) Srce se najjace kontrahuje kada je prazno 41. Sta NIJE tacno za vazomociju: a) To je kretanje krvi kroz kapilare u mlazevima b) Vazomocija regulise protok krvi kroz kapilare c) Vazomocija regulise protok krvi kroz arteriole d) Broj mlazeva u kapilaru zavisi od kolicine kiseonika 42. Limfociti se karakterisu: a) Bisagastim jedrom i crvenim granulama b) Plavim granulama i jedrom podeljenim u 3 do 5 segmenata c) Velikim ovalnim jedrom d) Neutrofilnim granulama i nesegmentiranim jedrom

- 256 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

43. Pronai tacnu konstataciju: a) Kroz respiratornu membranu podjednako difunduju kiseonik i ugljendioksid b) Ugljendioksid dvadesetak puta lakse difunduje kroz respiratornu membranu od kiseonika c) Kroz celu respiratornu membranu za minut normalno proe litar kiseonika d) Tokom fizickog rada kroz respiratornu membranu difunduje manje ugljendioksida 44. Intrapleuralni pritisak: a) Se ne menja tokom disajnih pokreta b) Tokom udaha postaje negativniji a tokom izdaha pozitivniji c) Negativni pritisak omoguava kolaps plua d) Moze biti negativan ili pozitivan, to nema uticaja na disajne pokrete 45. Sekrecija zeludacnog soka moze biti: a) Psihicka b) Gastricna c) Intestinalna d) Svi odgovori su tacni 46. Enterocit je: a) elija crevne sluzokoze b) Rana razvojna faza eritrocita c) elija preteca svih elija endoderma d) Nijedan odgovor nije tacan 47. Himus se formira u: a) Ustima b) Tankom crevu c) Debelom crevu d) Pankreasu 48. Intestinalna faza lucenja zeludacnog soka: a) Ne postoji b) Nastavlja se i kada hrana napusti zeludac c) Ne nastavlja se kada hrana napusti zeludac d) Nije humoralnog karaktera

- 257 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

49. Ukoliko se produkcija kiselih materija u bubrezima povea oni stvaraju: a) Veu kolicinu ureje b) Veu kolicinu amonijaka c) Renin d) Hipurnu kiselinu 50. Poliurija je: a) Prestanak stvaranja mokrae b) Smanjena diureza c) Poveana diureza d) Smanjeno unosenje vode u organizam 51. Hormoni su hemijske supstance koje: a) Se izlucuju direktno u krvotok b) Preko izvodnih kanala dospevaju u krvotok c) Preko izvodnih kanala dospevaju u supljine tela d) Sva tri odgovora su tacna 52. Muska polna zlezda luci: a) Estrogen i progesteron b) Testosteron i androstendion c) Testosteron i progesteron d) Androstendion i estrogen 53. Skokovito provoenje se odlikuje sledeim: a) Provodi se duz mijelinskih nervnih vlakana b) Provoenje razdrazenja je od jednog do drugog Ranvijerovog suzenja c) Brzina provoenja je do 120 m/sec d) Svi odgovori su tacni 54. Arefleksija podrazumeva: a) Ugasen refleks b) Pojacan refleks c) Smanjen refleks d) Svi odgovori su tacni

- 258 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

55. Centri III i IV para mozdanog nerva nalaze se u: a) Kicmenoj mozdini b) Produzenoj mozdini c) Ponsu d) Srednjem mozgu 56. Ravnomerni raspored tonusa na pojedine misine grupe mogu je zahvaljujui: a) Meumozgu b) Srednjem mozgu c) Malom mozgu d) Produzenoj mozdini 57. Funkcija bazalnih ganglija je da: a) Ucestvuje u formiranju uslovnih refleksa b) Regulise misini tonus i objedinjuje motorne pokrete pri hodanju c) Pomaze u odrzavanju polozaja tela d) Sve navedeno 58. U toku spavanja bez sanjanja: a) Povisen je tonus muskulature b) Disanje je ubrzano c) Krvni pritisak je povisen d) Telesna temperatura se snizava 59. Visceroreceptori su: a) U glatkim misiima krvnih sudova b) Osetljivi na mehanicke promene u organima i hemijske promene u krvi c) U unutrasnjim organima d) Svi odgovori su tacni 60. Hipermetropija je: a) Normalno prelamanje svetlosti i lik se izuzetno ostro formira na mreznjaci b) Poremeaj refrakcije kod koga se lik formira iza mreznjace c) Poremeaj refrakcije kod koga se lik formira ispred mreznjace d) Nijedan odgovor nije tacan

- 259 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA Test A 1-a 7-c 13-a 19-b 25-a 31-c 37-a 43-b 49-d 55-d Test B 1-a 7-a 13-b 19-b 25-c 31-a 37-d 43-b 49-c 55-d 2-c 8-c 14-b 20-a 26-a 32-c 38-b 44-d 50-a 56-d 3-c 9-c 15-c 21-a 27-d 33-c 39-c 45-d 51-d 57-c 4-a 10-a 16-a 22-d 28-b 34-a 40-b 46-c 52-a 58-c 5-b 11-c 17-c 23-c 29-d 35-c 41-a 47-d 53-a 59-a 6-c 12-d 18-c 24-b 30-b 36-b 42-a 48-b 54-c 60-b 2-a 8-d 14-d 20-c 26-d 32-c 38-b 44-b 50-c 56-b 3-b 9-b 15-a 21-b 27-b 33-b 39-a 45-a 51-a 57-b 4-a 10-a 16-b 22-c 28-d 34-a 40-d 46-a 52-d 58-d 5-a 11-a 17-a 23-d 29-d 35-c 41-a 47-a 53-a 59-a 6-b 12-b 18-b 24-c 30-b 36-b 42-b 48-d 54-a 60-c

- 260 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test C 1-a 7-c 13-b 19-b 25-b 31-a 37-b 43-d 49-c 55-c 2-d 8-c 14-d 20-a 26-a 32-c 38-c 44-b 50-b 56-d 3-a 9-a 15-a 21-c 27-d 33-c 39-a 45-c 51-b 57-c 4-d 10-a 16-a 22-a 28-b 34-a 40-b 46-d 52-c 58-b 5-c 11-c 17-b 23-c 29-b 35-b 41-b 47-c 53-c 59-a 6-d 12-a 18-a 24-c 30-d 36-d 42-b 48-c 54-a 60-a

Test D 1-d 7-d 13-c 19-b 25-a 31-c 37-a 43-b 49-c 55-c 2-b 8-d 14-d 20-b 26-d 32-d 38-c 44-d 50-d 56-b 3-c 9-b 15-d 21-a 27-c 33-c 39-c 45-a 51-d 57-c 4-b 10-a 16-b 22-c 28-a 34-a 40-c 46-d 52-d 58-b 5-a 11-a 17-b 23-a 29-a 35-a 41-d 47-b 53-a 59-a 6-d 12-b 18-a 24-c 30-b 36-a 42-d 48-d 54-a 60-a

- 261 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test E 1-a 7-a 13-c 19-a 25-b 31-b 37-b 43-b 49-b 55-d 2-c 8-b 14-c 20-a 26-d 32-d 38-b 44-b 50-c 56-c 3-a 9-a 15-d 21-c 27-c 33-b 39-c 45-d 51-a 57-d 4-b 10-c 16-a 22-b 28-b 34-d 40-b 46-a 52-b 58-d 5-b 11-b 17-b 23-b 29-b 35-b 41-c 47-b 53-d 59-d 6-b 12-c 18-a 24-b 30-b 36-c 42-c 48-b 54-a 60-b

- 262 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

8.4 Matematika

Test A

1. Izracunati:

a - a -2 a- a

-1

-

1- a -2 a+ a

-1

- a

2 a

a)

( )

a

-2 a

3

b) c) d) e)

( )

a

-2 a

3

( )

2 a a2

2

3

( )

a

-3

2. Nai tacku u prvom kvadrantu koja pripada pravoj x+y=8 koja je jednako udaljena od tacke (2,8) i prave x-3y+2=0 a) (3,5) b) (4,4) c) (5,3) d) (8,0) e) (0,8) 3. Rastaviti polinom x3-3x2-10x+24 na linearne faktore: a) (x+2) (x+4) (x+3) b) (x-2) (x-4) (x+3) c) (x-2) (x+4) (x-3)

- 263 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) (x+2) (x-4) (x-3) e) (x-2) (x-4) (x-3) 4. U jednacini x2-6x+c=0 odrediti c pod uslovom da su njeni koreni vezani relacijom 3x1+2x2=20 a) 16 b) -16 c) 12 d) -12 e) 20 5. Za koje vrednosti x je x2-5x+ 6 < 0 ? a) -3 < x <-2, 2 <x < 3 b) 1< x < 2, 2 < x < 3 c) 1< x < 3 d) 1 x < 2, 2 < x 3 e) x<2, 2<x 6. Resiti jednacinu sin2 x+cos x+1=0 a) (2k+1) , k = ±1, ±2,... b) (2k-1) , k = 0,1,2,... c) (2k+1) , k = 0,1,2,... d) 2k, k = 0, ±1, ±2,... e) x=(2k+1) , k=0, ±1, ±2,...

1 3x-4 7. Resiti jednacinu 3 = 3

Odgovor: a) 2 b) -1 c) 1 d) -2

7 -6 x

1 e) 3

- 264 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

3 8. Resiti jednacinu 2 x 2 - 53 x = 3

125000 a) 343, 343 1 b) 8 c) 343, 27

d) -3 e) 27, 1 8

9. Zbir prvih n clanova geometrijskog niza ciji je kolicnik 2 iznosi 15, a zbir sledeih n clanova je 240, Izracunati n i clan b2n. a) n = 18, b18 = 128 b) n = 8, b8 = 128 c) n = 4, b8 = 128 d) n = 10, b10 = 128 e) n = 8, b8 = 148 x +1 f (x ) = 10. Odrediti inverznu funkciju funkcije x -1 a) b) c) d) e)

x +1 x -1 x -1 x -1 x +1 x +1 x -1 x +1 x+2 x-2

11. Resiti jednacinu 6-2x= 3x+1 a) -1 b) 3 c) 1

- 265 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) 5 e) 1,5 12. Izracunati, bez tablica i racunara, 10 ctg 1350 sin 2100 cos 2250. a) -5 b) 5 2 c) -5 2 2 5 d) 2 e) - 5

2 2

15 3 -1 clan koji ne zavisi od a. 13. U razvoju binoma izracunati a + a a) 1000 b) 200 c) 3005 d) 5005 e) 5000

14. Resiti jednacinu log5x log7x = log57. a) 7 b) 7, c)

1 7

1 7

d) 5

1 e) 5, 5

15. Tangens jednog od ostrih uglova pravouglog trougla iznosi 0.75, a je manja kateta je a=18. Odrediti drugu katetu b i hipotenuzu c. a) c=32, b=28 b) c=32, b=22 c) b=22, c=30

- 266 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) c=30, b=24 e) b=20, c=24 16. Broj kvarova masine je u linearnoj vezi sa brojem ukljucenja masine, tj. f(x) = ax+b, gde je x broj ukljucivanja masine, a f(x) je broj kvarova. Poznato je da se u 100 ukljucenja masine pojavilo 3 kvara, a u 300 ukljucenja 5 kvarova. a) Izracunati a. b) Izracunati b. c) Koliko kvarova prouzrokuje 1000 ukljucenja masine? 17. Odrediti pozitivan parametar p tako da koreni jednacine 24x2-px+25=0 zadovoljavaju relaciju 3x1 ­ 2x2 = 0 a) Koliko je p? b) Sa izracunatim p izracunati koren date jednacine koji je vei od 1. c) Sa izracunatim p izracunati koren date jednacine koji je manji od 1. 18. Resiti jednacinu 6·9x ­ 13·6x + 6·4x = 0 a) Napisati pozitivno resenje. b) Napisati negativno resenje. c) Izracunati 6·9x ­ 13·6x ako je x pozitivno resenje date jednacine. 19. U polinomu x4 + ax2 + b odrediti a i b tako da bude deljiv sa x2 ­ x + 1 a) Napisati a. b) Napisati b. c) Sa izracunatim a i b odrediti 20. Resiti jednacinu

x 4 + ax 2 + b x2 - x + 1

(2 x - 3)

2

- x- 6

4x + 1

= 0

a) Napisati negativno resenje posmatrane jednacine. b) Napisati pozitivno resenje posmatrane jednacine koje je manje od 1. c) Napisati pozitivno resenje posmatrane jednacine koje je vee od 1.

- 267 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1-d 6-e 11-c 16. 1 a) a = 100 b) b=2 c) 12

2-a 7-c 12-e 17. a) p=50 5 b) x1 = 4 5 c) x 2 = 6

3-b 8-e 13-d 18. a) 1 b) -1 c) -24

4-b 9-c

5-a 10-a

14-b 15-d 20. 19. a) -3 a) a=1 b) b=1 1 b) 2 c) x +x+1 4 c) 3

- 268 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test B

2- 3 a= b= 1. Ako je , 2+ 3

a)

1 3- 2 izracunati a + a -1 + b + b -1 2 3+ 2

6 b) 2 c) 3 d) 2 6

e) 2 +

3

2. Nai m tako da se prave 4mx ­ (2m+1)y+14=0 i (4m+5)x ­ (8m-1)y+21=0 seku na y-osi. 1 a) 2 b) 1 c) 2

1 d) 3

e) 1 2

3. Rastaviti polinom x3 - 7x + 6 na linearne faktore. a) (x+1) (x+2) (x-3) b) (x-1) (x-2) (x+3) c) (x+1) (x-2) (x+3) d) (x-1) (x+2) (x+3) e) (x-1) (x+2) (x-3) 4. U jednacini 2x2 ­ 3x + 5c = 0 odrediti c pod uslovom da se njeni koreni razlikuju za 1. a) 2 b)

1 8

c) 1

- 269 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) -1 e) 8 5. Za koje x je log (x2 ­ 5x + 7) 0? a) x 2, x 3 b) -2 < x < 2, x 3 c) x 2, 3 x 6 d) 2 x 3 e) x 2, -3 x 6. Resiti jednacinu 3 sinx = 2 cos2x a) x= k, k=0, ±1, ±2,....... b) x =

, k=0, ±1, ±2,..... 6 k c) x = , k=0, ±1, ±2,..... 6

(- 1)k

d) x = k +

, k=0,1,2,..... 6 5 x = 2k + , x = 2k + e) , k=0, ±1, ±2,... 6 6

(- 1)k

7. Resiti jednacinu: 5- 2 x 27 9 = 64 16 a) 1.5 b) 1.25 c) 1.75 d) -1.5 e) -1.75

- 270 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

8. Resiti jednacinu: x - 84 x = 9 a) 625 b) 2401 c) 14641 d) 81 e) 6561 9. Posmatra se prvih 2n-1 clanova geometrijskog niza, Prvi clan je 7, a n-ti clan je 56, a zbir svih posmatranih clanova je 889. Nai kolicnik q i broj posmatranih clanova. a) q=2, 2n-1=9 b) q=2, 2n-1=5 c) q=2, 2n-1=7 d) q=3, 2n-1=7 e) q=3, 2n-1=9 10. Odrediti f (f(x)), ako je f (x ) = a) x b) x2 c) -x d) x + 1 e) x - 2 2x + 1 x-2

11. Resiti nejednacinu x2 ­ 2x-3 = 0 a) 3 b) -3 c) ± 3 d) ± 4 e) ± 1

- 271 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

12. Izracunati, bez tablica i racunara, sin 570 cos 120 ­ sin 120 cos 570 3 a) - 2 3 b) 3 3 c) 2 2 d) - 2 2 e) 2

a x ako je odnos koeficijenata + 13. Nai peti clan u razvoju binoma, x a treeg i drugog clana u razvoju 11:2.

n

a) 295 2 x

a8

1 495 b) x2

1 c) 485 2 x

d) 495 2 x e) 475a 8 14. Resiti jednacinu (log3x)2 = 4-3 log3x 1 a) , 3 3

a4

1 b) 81 , 3 1 c) 81 , 81

- 272 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

1 1 , d) 81 3 1 1 , e) 81 9

15. Dati su hipotenuza c=24 i ugao sin = 0.8. Izracunati kateta a i b. a) a = 14.2, b = 14.4 b) a = 14.4, b = 19.4 c) a = 14.4, b = 18.2 d) a = 19.2, b = 14.4 e) a = 19.2, b = 15.4 16. Veza zapremine sunera i kolicine vode koju suner moze da upije je linearna tj. f(x) = ax + b, gde je x zapremina sunera, f(x) je kolicina vode koju ta zapremina moze da upije. Poznato je da suner zapremine 1 dm3 upije 0.6 dm3 vode, a suner zapremine 2 dm3 upija 1.1 dm3 vode. a) Izracunati a b) Koliko upija suner zapremine 1.6 dm3? c) Kolika je potrebna zapremina sunera da bi upio 1dm3 vode? 17. U jednacini x2 ­ 6x + c = 0 odrediti c pod uslovom da su njeni koreni vezani relacijom 3x1 + 2x2 = 20 a) Koliko je c? b) Sa izracunatim c izracunati negativan koren date jednacine c) Sa izracunatim c izracunati pozitivan koren date jednacine 18. Resiti jednacinu 7x2-x-3 = 343 a) Napisati pozitivno resenje b) Napisati negativno resenje c) Izracunati 7x2-x-2, ako je x negativno resenje date jednacine 19. U polinomu x3 + ax + b odrediti a i b tako da bude deljiv polinomom x2 ­ x + 1 a) Napisati a

- 273 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

b) Napisati b c) Sa izracunatim a i b odrediti 20. Resiti sistem jednacina y- 2 x = - 3,

y + x = 3, i svako resenje napisati u obliku ureenog para (x, y).

x3 + ax + b x2 - x + 1

a) Napisati ono resenje datog sistema za koje je x > 0 i y > 0. b) Napisati ono resenje datog sistema za koje je x < 0 i y > 0. c) Napisati ono resenje datog sistema za koje je x < 1 i y < 0.

RESENJA

1-d 6-e 11-c 16. a) 0,5 b) 0,9 c) 1,8

2-a 7-c 12-e 17. a) -16 b) -2 c) 8

3-b 8-e 13-d 18. a) 3 b) -2 c) 2401

4-b 9-c 14-b 19. a) 0 b) 1 c) x+1

5-a 10-a 15-d 20. a) 2,1 b) -6,9 c) 0,-3

- 274 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test C

1. Uprostiti izraz:

1 - a -2 1 - a -2 - - a -1 -1 a- a a+ a

a)

3 2a 2

-

- a

3 2

b) 2a

+ a

c) 2 - a a d) - a e) a

n x 3 2 + x - 4 koeficijent drugog clana za 44 ma2. Ako je u razvoju binoma nji od koeficijenta treeg clana , odredi clan koji ne sadrzi x.

3 1 2

a) 125 b) 190 c) 160 d) 175 e) 165 3. Zbir dva korena jednacine 2x3-x2-7x+ =0 je 1. Nai . a) 1 b) -2 c) 2 d) -3 e) 3

- 275 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. U jednacini x2+bx+9=0 odrediti b pod uslovom da su njeni koreni vezani relacijom: 1 1 10 + = x1 x2 9 a) -10 b) 10 c) -9 d) 9 81 e) 10 5. Resiti nejednacinu

x 2 + 5x - 4 x2 - 2x

<1

a) x<

4 <x<2 3 4 c) x<0, <x<2 7 4 d) 0<x< , x>2 3 4 e) 0<x< , x>2 7

4 7

b) x<0,

6. Resiti jednacinu 4 x - 7 x + 26 = 0 a) x=16 b) x=16, x= c) x=8 e) x= ± 16

28561 2401 28561 2401

d) x=16, x= -

- 276 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. Nai funkciju h(x)= (f g)(x) ­ (g f)(x), ako je: f(x) = 3x+1 i g(x) = 2x-1 a) h(x) = -3x b) h(x) = -3 c) h(x) = -1 d) h(x) = -x e) h(x) = 12x-3 8. Resiti jednacinu

1 2 1 b) x=1, x= 2 1 c) x=1, x=2 1 d) x=-1, x= 2 e) x=1

2 3x 1 - 12 3 x

+ 27 = 0

a) x=-1,x=-

9. Resiti nejednacinu log3 1 + 2 x 1 1+ x a) - 2 x -1 b) x -2, x >-1 1 c) x -2,- x <-1 2 d) - 2 x <-1 1 e) x -2,- <x<-1 2

- 277 -

Medicinski fakultet Nis

3 10. Izraziti loga·b a u zavisnosti od n, ako je n= loga·ba b 5n + 3 a) 6 5n - 3 b) 6 6 c) 5n + 3 5n - 3 d) 2 -n-3 e) 6

Informator 2010

x 11. Resiti jednacinu cos 2 + 3 = 1

2

a) - b)

2 + 2 , Z 3 2 c) + 4 , Z 3 2 + 2 , Z d) - 3 2 + , Z e) 3

2 + 4 , Z 3

+ - cos 2 - x = 0 12. Resiti jednacinu cos 4 4

2 x

a) x = , x = b) x = c) x =

2

+ 2 , Z

2

, Z

2

+ , Z

- 278 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) x = 2 , x = e) x =

2

2

+ , Z

(2 + 1) , x = 2 , Z

sin x = 2 - ctgx 1 + cos x

13. Resiti jednacinu a) x = b) c) d) e)

5 + 2 , x = , Z 6 6 5 x = - + 2 , x = - + 2 , Z 6 6 5 x = - + 2 , x = - + 2 , x = + 2 , Z 6 6 5 x = + 2 , x = + 2 , x = + 2 , Z 6 6 5 x = + 2 , x = + 2 , Z 6 6 + 2 , x =

14. Date su tacke A(3,1) i B(7,7). Odrediti jednacinu prave p koja sadrzi sredinu duzi AB i normalna je na pravu odreenu tackama A i B. a) 2y+3x=22 b) 3y+2x=22 c) 3y-2x=-22 d) 2x-3y=-22 e) 3y-2x=-22 15. Zbir prvih n clanova geometrijskog niza, ciji je kolicnik 2, iznosi 15. Zbir sledeih n clanova je 240. Izracunati clan b2n. a) 64 b) 32 c) 256 d) 128 e) 512

- 279 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

16. Resiti jednacinu x3+8=7x2 a) x1= b) x2= c) x3= 17. Ako je cos= - a) sin b) tg - 4 c) ctg - 4

3 3 i << , izracunati: 5 2

18. Ako je f(1)=40, f(2)=54, f(11)=0, onda a) odrediti funkciju f(x) = ax2+bx+c b) odrediti teme parabole odreene funkcijom f(x) c) odrediti presek funkcije f (x) i y-ose 19. Prava p data je jednacina 2y-x=2. Odrediti jednacinu prave q, koja sadrzi tacku A(1,1) i paralelna je sa pravom p. Odrediti jednacinu prave r koja sadrzi tacku A i normalna je na pravu p. a) jednacina prave q je: b) jednacina prave r je: c) presek pravih p i r je: 20. Odrediti parametar p tako da rastojanje temena parabole y=x2+px+13 i koordinatnog pocetka bude jednako 5. a) Napisati parametar p koji je manji od -7 b) Napisati parametar p za koji je -7 <p < 5 c) Napisati parametar p koji je vei od 7

- 280 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1-c 6-a

2-e 7-b

3-d 8-b

4-a 9-d

5-c 10-b 15-d 20. a) -8 b) -6 c) 8

11-a 12-a 16. 17. a) -1 4 a) - 5 b) 4 + 2 2 c) 4 - 2 2 b) - 1 7 c) -7

13-c 14-b 19. 18. a)-2x2+20x+22 a) 2y-x=1 b) 5,72 b) y+2x=3 c) y=22 4 7 c) , 5 5

- 281 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test D

1. Uprostiti izraz:

32 1 + 3 2 1 - a 2 : 1 - a + a1 2 a - a1 2 + 1 1 + 1 2 1 - a1 2 a

a)

2a a -1 2 b) a -1 1 c) - a 2 d) 1- a

2. Za koje n koeficijenti drugog, treeg i cetvrtog clana u razvoju binoma (x+y)n cine aritmeticki niz: a) n=7, n=6 b) n=2 c) n=7 d) n=7, n=2 e) n=6 3. Resiti nejednacinu x - 3 > x + 2 a) x <

1 2

b) -2 < x < c)

1 x<3 2 1 d) x < -2, < x < 3 2 1 e) x 2

- 282 -

1 2

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. Data je kvadratna jednacina x 2 - 6 x + c = 0 Odrediti c tako da koreni date jednacine zadovoljavaju uslov 3x1+2x2=20. a) -12 b) 12 c) 16 d) -16 e) 10

x2 + 5x - 4 < 1 5. Resiti nejednacinu x 2- 2 x 4 a) x < 7 4 b) x < 0, < x < 2 3 4 c) x < 0, < x < 2 7 4 d) x 7 4 e) x < 0, x < 2 7

6. Resiti nejednacinu a) x < -2, 2 < x 6 b) x < -2, 3 < x < 6 c) x < -3, 2 < x 6 d) 2 x 6 e) 2 < x 6 7. Za koje realne vrednosti je definisana funkcija f (x ) = log 6 + x - x 2 a) 0 < x 3 b) x -2, x 3 c) x < -2, x > 3

6- x < x

(

)

- 283 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) -2 < x < 3 e) -2 x 3 8. Resiti jednacinu 10·2x-4x=24 log 6 a) x = 2, x = log 2 log 12 b) x = log 2 log 12 c) x = , x=-1 log 2 d) x=2 log 2 e) x=2, x = log 6 9. Resiti jednacinu log x + 3 + log 4 x - 3 = log 5 17 a) x = -2, x = 4 17 b) x = 4 c) x = -2 17 d) x = 2, x = 4 e) x = 2

1 10. Resiti nejednacinu 3

a) -1 < x < 2 b) x > 2 c) 0 < x < 2 d) x < 0, 0 < x < 2 e) -2 < x < 0, 0 < x < 2

x+2

> 3- x

- 284 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

sin x x = sin 1 + cos x 2 a) x = 4, x = + 2, Z b) x = 4, Z c) x = 2, Z d) x = 2, x = + 4, Z e) x = 2, x = + 2, Z

11. Resiti jednacinu 12. Resiti jednacinu a) x = b) x = c) x = d) x = e) x =

3 sin 3 x - cos 3x = 1 + , x = + , Z 9 3 3 3 + 2 , x = + 2 , Z 9 3 2 2 + ,x= - + , Z 6 3 18 3 + 2 , x = + 2 , Z 3 2 2 + ,x= + , Z 9 3 3 3

13. Resiti jednacinu tgx . ctg2x . sin3x = 0.

k +k , x = , kZ 4 2 3 b) x = + k , x = ± + k , k Z 4 2 3 2 k c) x = 2k , x = + k , x = , kZ 3 4 d) x = k , x = + k , x = ± + k , k Z 4 2 3 e) x = k , x = + k , x = ± + k , k Z 4 3

a) x =

- 285 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

14. Kroz tacku A(2,1) postaviti pravu p koja sa pravom q : y = 2x-1 gradi ugao 2 takav da vazi tg = . 3 a) y + 8x ­ 17 = 0 b) y + 8x ­ 17 = 0, 7y ­ 4x + 1 = 0 c) y = 8x ­ 17 d) 7y = 4x + 1 e) 4x ­ 7y ­ 1 = 0 15. Odrediti x i y tako da vazi a) x = 11, y = 4 b) x = 7, y = -3 c) x = 1, y = -2 d) x = 11, y = -2 e) x = 1, y = 4

x - 4 + ( y - 1)i = 2 - 5i 1+ i

16. Data je kruznica (x - 1)2 + y2 = 4. U tacakama A(1,2) i B (2, - 3 ) postaviti tangente na datu kruznicu i odrediti tacku preseka tangenti. a) Jednacina tangente u tacki A je: b) Jednacina tangente u tacki B je: c) Tacka preseka tangenti je: 17. Ako je x1 = 5i jedan koren polinoma x5 + 25x3 ­ 8x2 ­ 200, nai ostale kompleksne korene ovog polinoma. a) x2 = b) x3 = c) x4 = 18. Ako je f(x) = 2x + 1 i g(x) = x ­ 3, nai sledee funkcije: a) f(g(x)) = b) g(f(x)) = c) h(x) = (f g)(x) ­ 2(g f)(x) =

- 286 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

19. U rastuem geometrijskom nizu zbir prvog i sedmog clana iznosi 65a, a proizvod treeg i petog clana je 64. a) Koji clan tog niza iznosi 1024? b) Koliki je prvi clan niza? c) Koliki je kolicnik niza?

x + y =1

u1 = q=

20. Resiti sistem jednacina 2 1 x + y2 = 2 a) Napisati ono resenje sistema za koje je x > 0 i y > 0 b) Napisati ono resenje sistema za koje je x < 0 i y > 0 c) Napisati ono resenje sistema za koje je x < 0 i y < 0

RESENJA

1-e 6-e 11-c 16. a) y=2

2-c 7-d 12-e 17. a) x2=-5i

3-a 8-a 13-b 18. a) 2x-5

4-d 9-e 14-b 19. a) n=11 b) u1=1 c) q=2

5-c 10-b 15-d 20.

1 1 a) (x, y ) = ,- 2 2

b) x - 3y - 5 = 0 b) x3= - 1 + i 3 b) 2x-2 c) x3= - 1 - i 3 c) -2x-1 c) T 2 3 + 5,2

(

)

b) (x , y ) = - ,

1 1 2 2 2 1 1 c) (x , y ) = - ,- 2

- 287 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test E

1. Uprostiti izraz:

8 4 - a a - 2 2 a - 4 a + 2a a 2 - 2a

-1

+

a+8 a+2

4-a a+2 12 b) a+2 12 c) a-2 d) 1 e) 2

a)

1 2. U razvoju binoma x 4 x - zbir koeficijenata drugog clana od pocetka 8 5 x i treceg clana od kraja jednak je 78. Nai clan koji ne sadrzi x. 12 a) T8 = 8 13 b) T9 = 8 12 c) T9 = 8 12 d) T6 = 5 13 e) T10 = 9

n

- 288 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4x - x 2 - 3 ( x - 1 - 4) = 0 Koliko resenja ima data jednacina?

3. Resiti jednacinu:

a) jedno resenje b) dva resenja c) tri resenja d) cetiri resenja e) nema resenja 4. Za koje vrednosti parametra p jednacina 9 x 2 - 2 x - p = 6 + px ima realne i razlicite korene: a) 2(-10-3 5 ) p 2(-10+3 5 ) b) 2(-10-3 5 ) < p < 2(-10+3 5 ) c) p1=2(-10-3 5 ), p2=2(-10+3 5 ) d) p 2(-10-3 5 ), p 2(-10+3 5 ) e) p < 2(-10-3 5 ), p > 2(-10+3 5 ) 5. Resiti nejednacinu (x-2)(x2+4x+3) < 0 a) x < -3, -1 < x < 2 b) -3 < x < -1, x > 2 c) x -1, -3 x 2 d) -3 x -1, x 2 e) x -3, -1 x 2 6. Resiti jednacinu a) x =

x-2+ x-2 = 4

13 + 17 2 13 - 17 b) x = 2 13 - 17 13 + 17 ,x= c) x = 2 2

- 289 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

- 13 - 17 - 13 + 17 ,x= 2 2 13 - 321 13 + 321 e) x = ,x= 2 2

d) x =

7. Rastaviti polinom x3-3x2-10x+24 na linearne faktore. a) (x -2) (x-4) (x-1) b) (x-2) (x+4) (x-3) c) (x+1) (x-2) (x+3) d) (x+2) (x-4) (x+3) e) (x-2) (x-4) (x+3)

2 8. Resiti jednacinu 0,1252 x -3 = 4 a) x = 6 18 b) x = 17 6 c) x = - 5 6 d) x = 5 e) x = 2

-x

9. Resiti jednacinu (log 3 x )2 = 4 - 3 log3 x a) x = 3 b) x = 81, x = 3 1 c) x = , x = 3 81 d) x = 3, x = 9 e) x = 1, x = -64

- 290 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

10. Resiti nejednacinu 0,5 x + 2 > 0,25 a) x < 0 b) x 0 c) x > 0 d) x > -4 e) x -4

11. Resiti jednacinu cos 2 x + + 2 cos x + 2 = 0 2 a) x = 2 , Z b) x = , Z c) x = + 2, Z

d) x =

2

+ 2 , Z

e) x = -

2

+ 2 , Z

12. Resiti jednacinu: sinx+sin2x+sin3x=0 a) x = , x = ± b) c) d) e)

2 + 2, Z 3 2 x= ,x = + 2 , Z 2 3 2 x = , x = ± + , Z 3 x = , x = ± + 2 , Z 3 2 x= ,x = ± + 2 , Z 2 3

13. Resiti jednacinu tg - x = tg 2 x 4

- 291 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

a) x = b) c) d) e)

+ , Z 12 x = + ,Z 12 3 2 x= + ,Z 12 3 5 x = + , x = + , Z 12 12 5 x = + ,x = + ,Z 12 3 12 3

14. Date su tacke A(1,2), B(2,3) i C(2,4). Izracunati obim trougla ABC. a) 1 + 2 + 5 b) 2 + 5 c) 1 + 2 + 3 d) 8 e) 6 15. Odrediti parametre a i b tako da kompleksan broj z=1-i bude resenje jednacine: z3+az2+b=0 a) a = 1, b = 2 b) a = -2, b = -4 c) a = -1, b = 2 d) a = -2, b = 2 e) a = -1, b = -4 16. Data je prava p:y = 2x+1 i tacka A(2,2). Prava q sadrzi tacku A i normalna je na pravu p. Tacke B i C su preseci prave q sa koordinatnim osama. Nai povrsinu trougla OBC, gde je O koordinatni pocetak. a) Jednacina prave q je:

- 292 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

b) Tacka B preseka prave q sa x-osom je: c) Povrsina trougla OBC je: 17. Ako je x1 = i jedan koren polinoma x 4 - 2 x 3 + 3x 2 - 2 x + 2 , nai ostale korene ovog polinoma.

a) x2= b) x3= c) x4= 18. Data je jednacina 2 x 3 - x 2 - 7 x + m = 0 . Ako je zbir dva korena x1 i x2 ove jednacine jednak 1, nai: a) Koren x3 date jednacine je x3= b) x1· x2 c) Parametar m = 19. U aritmetickom nizu je a 2 + a 5 - a 3 = 10, a1 + a 6 = 17 a) Kolika je razlika niza? b) Koliki je prvi clan niza? c) Odrediti zbir prvih deset clanova niza. 20. Resiti sistem jednacina

log 4 x - log 2 y = 0 x 2 - 5 y 2 = -4

a) Napisati ono resenje sistema za koje je x > 1 i y > 1. b) Napisati ono resenje sistema za koje je x 1 i y 1. c) Ako je (x, y) resenje sistema za koje je x > 1 i y > 1, izracunati log16 x + log 2 y 2

- 293 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1-b 6-b 11-c 16. x a) y = - + 3 2 b) B(6,0) c) 9

2-c 7-e 12-e 17. a) x 2 = -i b) x 3 = 1 + i c) x 4 = 1 - i

3-b 8-d 13-d 18. a) x 3 = -

4-e 9-c 14-a 19.

5-a 10-a 15-c 20. a) 4,2 b) 1,1 c)

5 2

1 a) d=3 2 b) a1=1 b) x1·x2 =-3 c) S10=145 c) m = -3

- 294 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test F

1. Uprostiti izraz

(

2a 1- a 2 b) a -1 1 c) - a 2a d) a -1 2 e) 1- a

32 1 - a3 2 1 2 1 + a 1 2 +1 +a -a 1- a : 1 + a1 2 1 - a1 2 2

)

a)

12 1 3 2. Koliko racionalnih clanova ima u razvoju binoma + x ? x a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 1

3. Koliko resenja ima jednacina 2 x - 1 + x = 5 ? a) nema resenja b) beskonacno mnogo resenja c) jedno resenje d) dva resenja e) tri resenja 4. Odrediti vrednost parametra k u jednacini kx 2 - 5x + 6 = 0 , tako da koreni jednacine zadovoljavaju uslov: x1 2 = x2 3 a) k=0 b) k=1 c) k = -1

- 295 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) k = - e) k =

1 3

1 3

x 2 + 5x - 4 <1 5. Resiti nejednacinu 2 - 2x x

a) x <

4 <x<2 3 4 c) x < 0, < x < 2 7 4 d) x 7 4 e) x < 0, x < 2 7

4 7

b) x < 0,

6. Resiti jednacinu a) b) c) d) e)

x = 1, x = 6561 x =1 x = -1 x = -1, x = 6561 x = 6561

x - 84 x = 9

7. Rastaviti polinom x 3 - 3x 2 - 10 x + 24 na linearne faktore. a) (x - 2 )(x - 4 )(x - 1) b) (x + 2 )(x - 4 )(x + 3) c) (x - 2 )(x - 4 )(x + 3) d) (x - 2 )(x + 4 )(x - 3) e) (x + 1)(x - 2 )(x + 3)

- 296 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2 8. Resiti jednacinu 0.1252 x -3 = 4 a) x = 2 6 b) x = 5 6 c) x = - 5 18 d) x = 17 e) x = 6

-x

9. Resiti jednacinu log x + 3 + log 4 x - 3 = log 5 a) x = -2 , x =

17 4 c) x = -2

17 4

b) x =

d) x = 2 , x = - e) x = 2

17 4

10. Resiti nejednacinu log3 1 + 2 x 1 1+ x 1 a) x < - 1, x - 2 b) x < - 2 , x > - 1 1 c) x -1 , x - 2 d) - 2 < x < - 1 e) - 2 x < - 1

- 297 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. Resiti jednacinu cos 2 x + - cos 2 - x = 0 4 4

a) x = , x =

+ 2 , Z 2

b) x = , Z 2 c) x = + , Z 2 d) x = 2 , x = + , Z 2 (2 + 1) , x = 2 , Z e) x = 2

12. Resiti jednacinu sin x + sin 2 x + sin 3x = 0 a) x = , x = ± b) c) d) e) 2 + 2 , Z 3 2 , x=± + 2 , Z x= 3 2 2 x = , x = ± + , Z 3 2 , x= + 2 , Z x= 3 2 x = , x = ± + 2 , c 3

13. Resiti jednacinu tg - x = tg 2 x 4

5 + , x = + , Z 12 12 b) x = + , Z 12 3

a) x =

- 298 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

5 + , x= + , Z 12 3 12 3 d) x = + , Z 12 2 e) x = + , Z 12 3

c) x = 14. Date su tacke A(1,2), B(2,3) i C(2,4). Izracunati obim trougla ABC. a) 8 b) 2 + 5 c) 1 + 2 + 3 d) 1 + 2 + 5 e) 6

15. Odrediti parametre a i b tako da kompleksan broj z = 1 - i bude resenje jednacine z 3 + az 2 + b = 0 a) a = 1, b = 2 b) a = -2 , b = -4 c) a = -1 , b = -4 d) a = -2 , b = 2 e) a = -1 , b = 2 16. Date su tacke A(4, 2) i B(2, -2). Duz AB je jedan precnik kruznice. a) Odrediti centar kruznice; b) Odrediti jednacinu kruznice; c) Odrediti broj tacaka preseka kruznice sa x-osom. 17. U skupu kompleksnih brojeva resiti jednacinu

x 2 + 2x + 7 x + 2x + 3

2

= 4 + 2x + x 2 x1 = x2 = x3 =

a) Realno resenje jednacine je b) Kompleksno resenje jednacine je c) Kompleksno resenje jednacine je

- 299 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. Ako je f (x ) = 3x + 1 i g(x ) = 2x - 1, nai sledee funkcije: a) f (g(x )) = b) g(f (x )) = c) h (x ) = (f o g )(x ) - (g o f )(x ) = 19. Posmatra se prvih 2n+1 clanova geometrijskog niza u kome je a1 = 7 i a n +1 = 56 , a zbir svih posmatranih clanova je 889. a) Nai kolicnik niza; b) Odrediti broj posmatranih clanova; c) Odrediti deseti clan niza. 20. Resiti sistem jednacina x y + y x = 6

x 2 y + xy 2 = 20

a) Koliko resenja ima zadati sistem jednacina? b) Napisati ono resenje sistema za koje je x < y; c) Napisati ono resenje sistema za koje je x > y.

- 300 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1-e 6-e 11-b 16. a) C (3,0)

2-b 7-c 12-b

3-d 8-b 13-a

4-b 9-e 14-d

5-c 10-e 15-e

b) (x - 3)2 + y 2 = 5

c) C1 3 - 5 ,0 i C 2 3 + 5,0 17. a) x1 = -1 b) x 2 = -1 - 2i c) x 3 = -1 + 2i 18. a) f (g(x )) = 6x - 2 b) g(f (x )) = 6x + 1 c) h (x ) = -3 19. a) q = 2 b) 7 c) a10 = 7 29 = 3584

(

)

(

)

20. a) dva resenja b) (1,4) c) (4,1)

- 301 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test G

1. Ako je

x=

3

a 2 + b3 + a -

3

a 2 + b3 - a

vrednost izraza x 3 + 3bx je: a) 2 a 2 + b3 b) b b c) 0 d) -2a e) 2a

1 3 + x ? 2. Koliko racionalnih clanova ima u razvoju binoma x a) dva b) tri c) cetiri d) pet e) jedan

12

3. Resiti nejednacinu 5x - 2 < 6. 4 2 8 a) x < - , x < 5 5 5 4 2 2 8 b) - < x < , <x< 5 5 5 5 4 8 c) x < - , x > 5 5 8 2 d) x < 5 5 4 8 e) - < x < 5 5

- 302 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. Za koje vrednosti parametra p nejednakost x 2 + px + 1 > 0 vazi za svaki realan broj x? a) - 2 p 2 b) p -2 , p 2 c) -2 < p < 2 d) p < 2 e) p < -2, p > 2 5. Resenje nejednacine 1 1 x 2 2 1 1 b) - < x < 2 2 1 c) x < ± 2 1 1 d) x -1 , - < x < 2 2 1 1 e) x < - , x 2 2 a) - 6. Resiti jednacinu a) x = b) x = c) x =

13 - 17 2 13 + 17 2 13 - 17 13 + 17 , x= 2 2 x - 2 + x - 2 = 4.

2 1 + 1 je: 1 + 2x 1 - 2x

- 303 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) x = e) x =

- 13 - 17 - 13 + 17 , x= 2 2 13 - 321 13 + 321 , x= 2 2

7. Za koje realne vrednosti je definisana funkcija f (x) = log (6 + x - x2)? a) 0 < x 3 b) x -2 , x 3 c) x < -2, x > 3 d) -2 < x < 3 e) - 2 x 3 8. Resenja jednacine

2 0.1252 x -3 = 4

-x

nalaze se u intervalu: a) [-2, 0) b) [0, 2) c) [2, 6) d) [6, ) e) ( - , -2) 9. Proizvod resenja jednacine 1 + 2 log x +1 5 = log5 ( x + 1) je: a) 24 96 b) - 25 96 c) - 5 24 d) - 25 4 e) - 5

- 304 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

2 -5x - 6

10. Resiti nejednacinu 3x a) - 1 x 6 b) x < - 1, x > 6 c) - 1 < x < 6 d) - 1 x < 6 e) x -1 , x 6

1

11. Resiti jednacinu cos 2 x + - cos 2 - x = 0 . 4 4

a) x = , x =

+ 2 , Z 2

b) x = , Z 2 c) x = + , Z 2 d) x = 2 , x = + , Z 2 (2 + 1) , x = 2 , Z e) x = 2 12. Resiti jednacinu sin + x = cos - x 6 4 19 + , Z 24 7 b) x = + 2 , Z 24 7 c) x = + , Z 12

a) x =

- 305 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) x =

7 + , Z 24 19 e) x = + 2 , Z 24 1 2

13. Resiti jednacinu cos 2x + cos 3x sin x = a) x = - + , x = ± + , Z 4 6 b) x = + , x = ± + , Z 4 6 c) x = - + , x = ± + 2 , Z 4 6 d) x = - + , x = ± + , Z 4 3 e) x = + , x = ± + 2 , Z 4 3

14. Odrediti jednacine pravih koje prolaze kroz tacku A(-1,-1) a sa pravom 1 q : 3x + 2 y - 6 = 0 grade ugao takav da vazi tg = 2 a) y + 4 x + 5 = 0 , 7 y + 8x + 15 = 0 b) 7 y + 4 x + 11 = 0 , y + 8x + 9 = 0 c) y + 4 x - 3 = 0 , 7 y + 8x + 1 = 0 d) 7 y - 8x + 1 = 0 , 7 y + 4 x + 11 = 0 e) y + 4 x + 5 = 0 , y - 8x - 7 = 0 15. Odrediti x i y tako da vazi a) x = 11, y = 4 b) x = 7 , y = -3 c) x = 1, y = -2

x - 4 + (y - 1)i = 2 - 5i 1+ i

- 306 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

d) x = 11, y = -2 e) x = 1, y = 4 16. Date su tacke A(4,2) i B (2,-2). Duz AB je jedan precnik kruznice. a) Odrediti centar kruznice b) Odrediti jednacinu kruznice c) Odrediti jednacinu tangente kruznice u tacki A. 17. Odrediti realne koeficijente a i b tako da kompleksan broj z = 1 - i bude resenje jednacine

z 3 + az 2 + b = 0

a) a= b) b= c) Za naene vrednosti parametra a i b realno resenje date jednacine je z 3 = 18. Polinom P(x ) = x 3 + ax 2 + bx + c pri deljenju sa x-2 daje ostatak R1 = -25 , pri deljenju sa x + 5 daje ostatak R 2 = -144 , a proizvod njegovih korena je - 21. Tada su koeficijenti polinoma: a) a= b) b= c) c= 19. Zbir drugog i dvadesetog clana rastueg aritmetickog niza je 10, a proizvod 47 tih clanova je 23 . 64 a) Koliki je prvi clan niza? b) Kolika je razlika niza? c) Kolika je suma prvih 16 clanova niza?

- 307 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

20. Resiti sistem jednacina

x

y+y x =6

a) (x1, y1 ) = b) (x 2 , y 2 ) =

x 2 y + xy 2 = 20

c) Ako je f (x ) = x 3 - 2 x 2 + 3x - 4 i g(x ) =

x -8 , izracunati f (g(x1 ) + g(x 2 )) 2-x

- 308 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. a) C(3,0) b) (x - 3)2 + y 2 = 5 x c) y = - + 4 2 17. a) = -1 b) b = 2 c) z 3 = -1

- 309 -

E B E C B A D B C A B D A B D

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

18. a) = -5 b) b = -17 c) c = 21 19. a) a1 = 15 4 1 b) d = 8 c) S16 = 85 b) (x 2 , y 2 ) = (1, 4) c) f (g(x1 ) + g(x 2 )) = -194

20. a) (x1, y1 ) = (4, 1)

- 310 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Test G

1. Uprostiti izraz:

ab 4 ab - b ab - : a-b a + ab

( b) a 4 b (

a) a 4 b c)

a+ b a-

(4 a + 4 b ) d) - a 4 b (4 a + 4 b ) e) a 4 b (4 a + 4 b )

a 4 b

) b)

2. Resenje nejednacine:

x 2 + 5x - 4 x2 - 2x je: a) x

4 7

1

b) x 0, 4 x <2 7

4 x2 7

4 c) 0 < x , x > 2 7

d) x < 0,

4 e) 0 x , x 2 7

3. Proizvod svih resenja jednacine 56 x + 23 x =18 je jednak: a) 8 b) 64 c) - 93 d) 93 e) 96

- 311 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

4. Resenje jednacine

125 + 124 5

x-2

= 25

x-2

pripada intervalu: a) (0,15) b) (0,7) c) (-7,7) d) (-3,2) e) (0,1)

5. Resiti nejednacinu:

log 2 x+ 3 x 2 < 1

a) x (- 1,0) (0,3) b) x (- 1,3)

3 c) x - ,-1 (- 1,0 ) (0,3) 2 3 d) x - ,-1 (- 1,3) 2 3 e) x - ,-1 (- 1,0 ) (0, ) 2

6. Resiti jednacinu:

sin x + cos x = 2 cos 2 x

a) x = -

5 + 2n , x = - + 2n , n Z 12 12 5 b) x = + 2n , x = + 2n , n Z 12 12 7 + 2n , n Z c) x = - + 2n , x = 12 12 7 + 2 n , n Z d) x = + 2n , x = - 12 12

e) x =

12

+ 2n , n Z

- 312 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

7. Resiti jednacinu:

cos x + cos 2 x = 2 cos 3x 2

a) x = b) c) d) e)

2n , x = 2n , n Z 3 3 2n x= + , x = 4 n , n Z 6 3 n x= + , x = 4n , n Z 3 3 2n x= + , x = 4 n , n Z 3 3 2 2n x= + , x = 4n , n Z 3 3 +

8. Ako je sin = 0.8 i a) izracunati cos 1) -

3 5

2

<<,

3 5 3- 4 3 5 4-3 3 5

2) 0

3)

4)

5)

b) izracunati cos - 3 3+ 4 3 4 3-3 1) 2) 10 5

4)

3- 4 3 5

3)

4 3-3 10

5)

4-3 3 5

- 313 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

9. a) Odrediti vrednost realnog parametra m za koje nejednakost (2m-1)x2 + (m+2)x + m ­ 1 < 0 vazi za svako x R 16 7 1 4) 0 < m < 2 1) 0 < m < 2) m < 0 5) 1 16 <m< 2 7 3) 0 < m > 16 7

b) Odrediti vrednost realnog parametra m za koje kvadratna jednacina (2m-1)x2 + (m+2)x + m ­ 1 < 0 ima realna i razlicita resenja? 1) - 16 <m<0 7

16 7

2) m 0, m 5) m 0

16 7

16 7

3) m < 0, m >

16 7

4) 0 < m <

10. Zbir binomnih koeficijenata poslednja tri clana u razvoju binoma x+2 1 2 + x +1 2 jednak je 22. a) Odrediti n 1) n = -7, n = 6 4) n = -5, n = 4 2) n= 6 5) n = 4 3) n = -6, n = 7

n

b) Za koje vrednosti x je zbir treeg i petog clana u datom razvoju jednak 135? 1) x = 1 ,x=4 2 2) x = 1, x =4 5) x = -1, x = 2 3) x = 1, x = -2

4) x = -3, x = 0

- 314 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

11. Dat je sistem jednacina:

2 log 4 x + log 2 ( y - 1) = 1 4 log8 x log 2 ( y - 1) = - 3

1 ,5 2 1 4) ,3 4

a) Jedno resenje datog sistema je: 1 1 2) - ,5 3) 1) 5, 2 2

5) (1,5)

b) Drugo resenje datog sistema je: 3 3 1) ,4 2) (2,5) 3) 4, 2 2 12. Ako je polinom

4) (4,2 )

5 5) 2, 4

P( x ) = 6 x 4 - 7 x 3 + mx 2 + 3 x + 2

deljiv polinomom Q( x ) = x 2 - x + n , vrednosti realnih brojeva m i n su: a) (m1, n1)= b) (m2, n2)= c) Za naene vrednosti koeficijenata m1 i n1, kolicnik polinoma

P( x ) = 6 x 4 - 7 x 3 + m1 x 2 + 3 x + 2 i Q( x ) = x 2 - x + n1 S( x ) =

13. Ako je f

x 3- x = 2 - x 5 - 3x

a) odrediti f ( x ) = b) odrediti f -1 ( x ) = c) odrediti vrednosti x za koje je f ( x ) > 3

- 315 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

14. Ako su z1, z2 kompleksni brojevi koji su resenja jednacine 6 z 2 - (7 + 4i )z + 4 + 3i = 0 ,

onda je: a) z1 = b) z 2 = c)

z1 = z2

15. Ako je zbir prvih 15 clanova aritmetickog niza 50, a zbri prvih 50 clanova niza je 15, izracunati: a) prvi clan niza b) razliku niza c) sumu prvih 35 clanova niza 16. Nai jednacine tangenata kruga x 2 + y 2 - 6 x - 8 y + 15 = 0 koje su normalne na pravu y - 3x = 0 a) t1: b) t2: c) Dodirna tacka tangente t1 i datog kruga je:

- 316 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

RESENJA

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12. a) (m1, n1 ) = (- 7,-1) b) (m2 , n2 ) = (- 12,-2)

e d b a c d d 1 3 2 4 2 4 3 3

c) S1 ( x ) = 6 x 2 - x - 2 S 2 ( x ) = 6 x 2 - x - 1

13. a) f ( x ) =

3 - 2x x-4 4x + 3 b) f -1 ( x ) = x+2 c) 3 < x < 4

- 317 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

14. a) z1 =

2-i 3 1 + 2i b) z2 = 2

c)

z1 2 = z2 3

15. a) a1 =

341 75 13 b) d = - 75 c) S35 = 56

16. a) t1 : x + 3 y = 25 b) t2 : x + 3 y = 5 c) T1 (4,7 ) T2 (2,1)

- 318 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nisu Bulevar Dr Zorana inia, 81 18 000 Nis Srbija Tel: 018 4226644 018 4226712 Fax: 018 4238770 e-mail: [email protected] www.medfak.ni.ac.rs

- 319 -

Medicinski fakultet Nis

Informator 2010

- 320 -

Information

Microsoft Word - INFORMATOR 2010.doc

320 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

785772

You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Tocka 3 - IZVEDBENI_PLAN_GR_B-0910.doc
Microsoft Word - heser_reform-ser_srb_t02.doc
Microsoft Word - Studijski program-Inzenjering IT-2008
Bs studij 2010