Read Microsoft Word - PHU_LUC_MAU_BIEU_XPVPHC,_CCHC_KEM_THEO_THONG_TU_SO_16_2010_TT-BTNMT_NGAY_26[1].8.2010[1] text version

PH L C DANH M C M U BI U S D NG TRONG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH, C NG CH HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI (Kèm theo Thông t s 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 nm 2010 c a B Tài nguyên và Môi tr ng quy nh trình t , th t c c ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai) STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. TÊN M U BI U Biên b n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai KÝ HI U MBB01

Biên b n khám ni c t gi u tài li u, tang v t, phng ti n vi MBB02 ph m hành chính trong lnh v c t ai Biên b n t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành MBB03 chính Biên b n tr l i tài li u, tang v t, phng ti n b t m gi MBB04 Biên b n bàn giao h s, tang v t, phng ti n vi ph m hành MBB05 chính trong lnh v c t ai Biên b n tiêu hu tang v t, phng ti n vi ph m hành chính MBB06 trong lnh v c t ai Biên b n t ch thu tang v t, phng ti n vi ph m hành chính MBB07 trong lnh v c t ai Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai MQ 01 Quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu trong MQ 02 tr ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính Quy t nhân nh hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n i v i cá MQ 03

Quy t nh khám ni c t gi u tài li u, tang v t, phng ti n vi MQ 04 ph m hành chính trong lnh v c t ai Quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m MQ 05 hành chính trong lnh v c t ai Quy t nh tr l i tài li u, tang v t, phng ti n b t m gi MQ 06 Quy t nh t ch thu tang v t, phng ti n vi ph m hành chính MQ 07 trong lnh v c t ai Quy t nh h y quy t nh x ph t vi ph m hành chính MQ 08 Quy t nh v vi c áp d ng bi n pháp c ng ch kh u tr ti n MQ 09 t tài kho n t i ngân hàng, các t ch c tín d ng 9

17. 18.

Quy t nh v vi c áp d ng bi n pháp c ng ch kh u tr m t MQ 10 ph n ti n lng ho c m t ph n thu nh p Quy t nh c ng ch kê biên tài s n có giá tr tng ng v i MQ 11 s ti n ph t bán u giá Quy t nh v vi c áp d ng bi n pháp c ng ch b ng các bi n pháp khác thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai ho c Quy t nh áp d ng các bi n MQ 12 pháp kh c ph c h u qu trong tr ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính Biên b n c ng ch thi hành quy t chính trong lnh v c t ai Biên b n kê biên tài s n Biên b n giao b o qu n tài s n kê biên Biên b n chuy n giao tài s n kê biên bán u giá nh x ph t vi ph m hành MBB08 MBB09 MBB10 MBB11

19.

20. 21. 22. 23.

10

MBB01 TÊN C QUAN CH QU N1 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S :...../BB-VPHC

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A2........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BIÊN B N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C Hôm nay, h i........gi ......ngày.......tháng.......nm ..............

T AI

T i3:................................................................................................................................... Chúng tôi g m4: 1. H và tên: ............................................................................................................................. Ch c v : ......................................................... n v công tác: .............................................

2. H và tên: ............................................................................................................................. Ch c v : ......................................................... n v công tác: .............................................. 3. H và tên: ............................................................................................................................. Ch c v : ......................................................... n v công tác: .............................................. V i s ch ng ki n c a5: 1. Ông (bà): .............................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ Ngh nghi p/Ch c v : ................................... n v công tác: ............................................... a ch : .................................................................................................................................... CMND/H chi u s : ....................................... ngày c p: ..................... ni c p: ...................... 2. Ông (bà) ............................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ Ngh nghi p/Ch c v : ................................... n v công tác: ............................................... a ch : .................................................................................................................................... CMND/H chi u s : ....................................... ngày c p: ..................... ni c p: ...................... Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính v pháp lu t t ai i v i:

Ông (Bà)/t ch c:......................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................

1

N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 3 a ch ni l p biên b n. 4 Ghi y thông tin v h tên, ch c v , n v công tác c a ng i l p biên b n. 5 Ghi y thông tin v h tên, ngh nghi p, n v công tác, a ch , s gi y ch ng minh nhân dân c a ng i làm ch ng. N u i di n chính quy n thì ghi rõ h tên, ch c v , n v công tác.

2

11

a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p (lnh v c ho t ng):............................................................................................... nh thành l p s :.....................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Quy t

do:......................................................................................c p ngày:............................................ i di n theo pháp lu t6: ................................. ch c v : ......................................................... ã có các hành vi vi ph m hành chính v pháp lu t t ai7:

................................................................................................................................................. quy nh t i i m...............kho n............ i u......c a Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11/11/2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. Tình ti t gi m nh 8: - ................................................................................................................................................ Tình ti t tng n ng9: - ................................................................................................................................................ Ng i b thi t h i/T ch c b thi t h i: Ông (Bà)/t ch c b thi t h i:...................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p (lnh v c ho t ng):............................................................................................... nh thành l p s :.....................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Quy t

do:......................................................................................c p ngày:........................................... i di n theo pháp lu t10: ............................................... ch c v :........................................... Ý ki n trình bày c a ng i vi ph m/ i di n t ch c vi ph m: ................................................................................................................................................. Ý ki n trình bày c a ng i làm ch ng: ................................................................................................................................................. lu t v Ý ki n trình bày c a ng i/ i di n t ch c b thi t h i do vi ph m hành chính v pháp t ai gây ra (n u có):

................................................................................................................................................. Ng i có th m quy n ã yêu c u Ông (bà)/T ch c vi ph m ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính v pháp lu t t ai.

6 7

Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. Ghi hành vi vi ph m, n u có nhi u hành vi vi ph m thì ghi c th t ng hành vi vi ph m, ví d : S d ng t không úng m c ích quy nh t i i m a kho n 1 i u 8 c a Ngh nh 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. 8 Tình ti t gi m nh quy nh t i i u 8 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a i, b sung nm 2007 và nm 2008. 9 Ghi tình ti t tng n ng quy nh t i i u 9 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a i, b sung nm 2007 và nm 2008. 10 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m.

12

Yêu c u Ông (bà)/ i di n t ch c vi ph m có m t t i11........................................... ... ............................................ lúc.... gi .... ngày..... tháng.... nm.... Ý ki n b sung khác (n u có)12: ................................................................................................................................................. Biên b n này g m ..................trang c l p thành .... b n có n i dung và giá tr nh nhau, và c giao cho ng i vi ph m/ i di n t ch c vi ph m m t b n, m t b n g i báo cáo ng i có th m quy n x ph t và.............................................................................................13, Sau khi c l i biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n, cùng ký xác nh n vào t ng trang./. NG I VI PH M (HO C I DI N T CH C VI PH M) (Ký, ghi rõ h tên) NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) gi i quy t v vi ph m.

I DI N CHÍNH QUY N (N U CÓ) (Ký, ghi rõ h tên)

NG I B THI T H I (HO C I DI N T CH C B THI T H I) (Ký, ghi rõ h tên)

NG I CÓ TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH14 (Ký, ghi rõ h tên)

11 12

Ghi rõ a ch tr s cá nhân, t ch c vi ph m ph i có m t. Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên. 13 Ghi c th nh ng ng i, t ch c c giao biên b n. 14 Trong tr ng h p ng i l p biên b n ng th i là ng i có th m quy n x ph t thì không c n ghi và ký vào m c này.

13

MBB02 TÊN C QUAN CH QU N15 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S :...../BB-KNCGTLTVPT

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A16........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BIÊN B N KHÁM NI C T GI U TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Cn c i u 45, i u 49 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002, ã c s a i, b sung nm 2007 và nm 2008; Cn c Quy t nh khám ni c t gi u tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính s :......................ngày...........tháng.........nm.........do.......................................................... ................................................ch c v ................................................ký17; Hôm nay, h i...........gi ..........ngày.........tháng...........nm..............t i............................. ....................................................................................................................................................... Chúng tôi g m: 1. ..................................................Ch c v :.................................... n v :.................................. 2. ..................................................Ch c v :.................................... n v :.................................. V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (Bà):............................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :.....................................ngày c p:....................... ni c p:............................ 2. Ông (Bà):................................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :................................ngày c p:.........................ni c p:................................ Ti n hành khám18:............................................................................................................. .......................................................................................................................................................

15 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 16 Ghi a danh hành chính c p t nh. 17 Ghi h tên, ch c v c a ng i ký quy t nh. 18 Ghi rõ a ch ni b khám.

14

Là ni c t gi u tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính và l p biên b n v vi c khám. Ng i ch ni b khám là19.......................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ Ngh nghi p (lnh v c ho t ng):...............................................................................................

a ch : :........................................................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Quy t nh thành l p s :.....................................................................

do:..............................................................................................c p ngày:.................................... i di n theo pháp lu t20: ................................ ch c v : ......................................................... Quá trình khám.................................................................................................................. Sau khi khám chúng tôi phát hi n có nh ng tài l u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính, g m21: STT Tên tài li u, tang v t, phng ti n S l ng Ch ng lo i, nhãn hi u, xu t x , tình tr ng22 Ghi chú 23

Vi c khám k t thúc vào h i............ ngày...... gi .........tháng..........nm........................... Biên b n c l p thành......b n; g m.........trang; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho....................................................................................01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)24: ....................................................................................................................................................... CH NI B KHÁM HO C NG I THÀNH NIÊN TRONG GIA ÌNH (Ký, ghi rõ h tên) NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên)

I DI N CHÍNH QUY N (Ký, ghi rõ h tên)

NG I RA QUY T

NH KHÁM

(Ký, ghi rõ h tên)

N u ch ni b khám v ng m t thì ghi rõ h tên ng i thành niên trong gia ình h . N u ni b khám là t ch c thì ghi tên t ch c. Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 21 N u tang v t, tài li u, phng ti n nhi u, l p thành danh m c ính kèm. Danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n. 22 N u có phng ti n ph i ghi rõ bi n ki m soát, s ng ký. 23 Ghi rõ tang v t, phng ti n có c niêm phong không, n u có niêm phong thì trên niêm phong ph i có ch ký c a ng i vi ph m, có s ch ng ki n c a i di n gia ình, i di n t ch c hay i di n chính quy n. 24 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên.

20 19

15

MBB03 TÊN C QUAN CH QU N25 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-TGTLTVPT

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A26........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BIÊN B N T M GI TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH i, Cn c i u 45, i u 46 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a b sung nm 2007 và nm 2008;

Cn c Quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính s ................ ngày ........ tháng ......... nm........ do27 .............................. ch c v ............................ ký; có c s xác minh thêm v vi c vi ph m hành chính/ho c ngn ch n ngay hành vi vi ph m hành chính, Hôm nay, h i ...... gi ...... ngày ...... tháng ...... nm ...... t i .......................... ......................................................................................................................................................, Chúng tôi g m28: 1. ..................................................Ch c v :.................................... n v :.................................. 2. ..................................................Ch c v :.................................... n v :.................................. Ng i vi ph m hành chính là: Ông (bà)/t ch c29: .......................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ Ngh nghi p (lnh v c ho t ng): .........................................................................

a ch : ......................................................................................................... CMND/H chi u/ KKD/Quy t nh thành l p s ......................................................

do:.....................................................................c p ngày:................................. i di n theo pháp lu t30: ................................ ch c v : ......................................................... V i s ch ng ki n c a31: 1. Ông (bà):..................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................

25 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 26 Ghi a danh hành chính c p t nh. 27 Ghi h tên, ch c v c a ng i ký quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính. 28 H tên, ch c v c a ng i l p biên b n. 29 Ghi y thông tin. 30 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 31 H và tên ng i làm ch ng. N u có i di n chính quy n ph i ghi rõ h tên, ch c v .

16

Ngh nghi p: ................................................................................................................... a ch : ............................................................................................................ CMND/H chi u s : ..................ngày c p:..................ni c p:............................... 2. Ông (bà):..................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ Ngh nghi p: ................................................................................................................... a ch : ............................................................................................................ CMND/H chi u s : ..................ngày c p:..................ni c p:........................................ Ti n hành l p biên b n t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính, g m:........................................................................................................... S th t Tên tài li u, tang v t, phng ti n b t m gi ................. S l ng Ch ng lo i, nhãn hi u, xu t x , tình tr ng tài li u, tang v t, phng ti n32 ................... Ghi chú33

...........

......

...............

Ngoài nh ng tài li u, tang v t, phng ti n nêu trên, chúng tôi không t m gi thêm th gì khác. Biên b n k t thúc vào h i............gi cùng ngày; c l p thành 02 b n bao g m.........t , có n i dung và giá tr pháp lý nh nhau; Biên b n c c cho m i ng i cùng nghe ( ã a cho m i ng i t c), cùng công nh n là úng, cùng ký tên vào t ng trang và c giao cho ng i vi ph m/ i di n t ch c vi ph m m t b n. Ý ki n b sung khác (n u có)34:........................................................................................ NG I VI PH M (HO C I DI N T CH C VI PH M) (Ký, ghi rõ h tên) NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên)

I DI N CHÍNH QUY N (Ký, ghi rõ h tên) NG I RA QUY T NH T M GI (Ký, ghi rõ h tên)

N u là phng ti n ghi thêm bi n ki m soát, s ng ký; n u là ngo i t thì ghi xê ri c a t ng t . Ghi rõ tang v t, phng ti n có c niêm phong không, n u có niêm phong thì trên niêm phong ph i có ch ký c a ng i vi ph m có s ch ng ki n c a i di n gia ình, i di n t ch c hay i di n chính quy n không, n u không có ph i ghi rõ có s ch ng ki n c a ng i khác. 34 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác ký và ghi rõ h tên.

33

32

17

MBB04 TÊN C QUAN CH QU N35 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-TLTLTVPT

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A36........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BIÊN B N TR L I TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N B T M GI Hôm nay, h i ............gi .........ngày...........tháng.........nm.............................................. T i37................................................................................................................................... Chúng tôi g m38: 1. ...............................................Ch c v :.................................... n v :..................................... 2. ...............................................Ch c v :.................................... n v :..................................... V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :..........................ngày c p:............................ni c p:................................... 2. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :...........................ngày c p:............................ni c p:.................................. ã ti n hành tr l i tài li u, tang v t, phng ti n b t m gi theo Quy t nh tr l i tài li u, tang v t, phng ti n b t m gi s ......................ngày..........tháng...........nm.............c a ....................................................................................................................................................... Cho Ông (Bà)/t ch c39:............................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p (lnh v c ho t ng):...............................................................................................

35 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 36 Ghi a danh hành chính c p t nh. 37 Ghi a i m ti n hành tr l i tài liêu, hàng hoá, phng ti n b t m gi . 38 Ghi tên ng i th c hi n vi c tr l i tài li u, tang v t, phng ti n. 39 Ghi tên ng i nh n l i tài li u, tang v t, phng ti n.

18

CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do:.....................................................................................................c p ngày:............................. i di n theo pháp lu t40: ................................ ch c v : ......................................................... Tài li u, tang v t, phng ti n c tr l i g m có41: .................................................................................................................. Biên b n k t thúc vào h i.........gi .... ngày......tháng.......nm............................ Biên b n c l p thành.......b n; m i b n g m......trang, có n i dung và giá tr nh nhau. ã giao cho....................................................................01 b n và m t b n lu h s. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký tên

Ý ki n b sung khác (n u có)42: .................................................................................................................. I DI N BÊN NH N (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên)

NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên)

TH TR NG N V (Ký, ghi rõ h tên)

Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. Ghi tên g i, s l ng, trình tr ng (ch t l ng) tài li u, tang v t, phng ti n c tr l i; N u nhi u thì l p danh m c kèm theo và danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n này. 42 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình; lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên.

41

40

19

MBB05 TÊN C QUAN CH QU N43 TÊN C QUAN L P BIÊN B N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

S :

/BB-BGHSTVPT BIÊN B N

A44........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BÀN GIAO H S, TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Hôm nay, h i ......... gi ....... ngày ........ tháng ........... nm ........................................... T i .......................................................................................................... Chúng tôi g m: i di n bên giao: 1. ................................................. Ch c v : .............................. n v :....................................... 2. ................................................. Ch c v : ........................ n v :....................................... ã ti n hành giao h s, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai c a 45 .......................................................................................................................................cho i di n bên nh n: 1. ................................................. Ch c v : .............................. n v :....................................... 2. ................................................. Ch c v : ........................ n v :....................................... H S th t S G M 46: Tên bút l c h s S trang Ghi chú

TANG V T, PHNG TI N G M 47: S th t Tên tang v t, phng ti n Tr ng l ng, s l ng Ghi chú

43 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 44 Ghi a danh hành chính c p t nh. 45 Ghi tên ng i vi ph m, t ch c vi ph m. 46 N u h s nhi u, l p thành danh m c ính kèm. Danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n. 47 Ghi rõ tên tang v t, phng ti n. N u tang v t, phng ti n nhi u, l p thành danh m c ính kèm. Danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n.

20

Chúng tôi l p biên b n bàn giao h s, tang v t, phng ti n ghi trên x lý theo quy nh:.............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... i di n bên nh n ã ki m tra l i và nh n danh m c nêu trên. y các h s, tang v t, phng ti n theo

Biên b n k t thúc vào h i ........... gi ......... ngày .......... tháng ......... nm .................... Biên b n c l p thành ........... b n; m i b n g m ............. trang; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho ............................................. 01 b n và m t b n lu h s. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)48: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... I DI N BÊN NH N (Ký, ghi rõ h tên) I DI N BÊN GIAO (Ký, ghi rõ h tên)

TH TR NG N V (Ký, ghi rõ h tên)

48

Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên.

21

MBB06 TÊN C QUAN CH QU N49 TÊN C QUAN L P BIÊN B N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

S :

/BB-THTVPT

A50........., ngày ..... tháng ....... nm .........

BIÊN B N TIÊU HU TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Hôm nay, h i ......... gi ....... ngày ........ tháng ........... nm .......................................... T i .......................................................................................................... Ti n hành vi c tiêu hu tang v t, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai theo Quy t nh s ......... ngày ..... tháng ..... nm .................. c a ...................................... ....................................................................................................................................................... Chúng tôi g m: 1. ................................................. Ch c v : ............................... n v :..................................... 2. ................................................. Ch c v : ......................... n v ..................................... 3. ................................................. Ch c v : ............................... n v ..................................... 4. ................................................. Ch c v : ......................... n v ..................................... ....................................................................................................................................................... V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (bà):................................................................................................................................ Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ......................................................................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ...................................... ngày c p:................. ni c p:.............................. 2. Ông (bà):............................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ......................................................................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ....................................... ngày c p:................. ni c p:............................. Ch ng nh n r ng51:

49 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 50 Ghi a danh hành chính c p t nh. 51 Ghi c th quá trình ti n hành tiêu hu

22

....................................................................................................................................................... Biên b n k t thúc vào h i ........... gi ........ ngày .......... tháng ......... nm .................... Biên b n c l p thành ........... b n; m i b n g m ............. trang không tách r i, có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho ............................................. 01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)52 ........................................................................................ NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên)

CÁC THÀNH VIÊN H I NG TIÊU HU (Ký, ghi rõ h tên)

52

Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên.

23

MBB07 TÊN C QUAN CH QU N53 TÊN C QUAN L P BIÊN B N S : /BB-TTTV-PT BIÊN B N T CH THU TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Cn c Quy t nh55 ........................................... ngày ............ tháng .......... nm .......... do: .........................................................ch c v : ............................................. ký56; Hôm nay, h i .......... gi ............ ngày .............. tháng ................... nm .............. t i ... ....................................................................................................................................................... Chúng tôi g m57: 1. ................................................. Ch c v : ............................... n v :..................................... 2. ................................................. Ch c v : ......................... n v :..................................... Ti n hành l p biên b n t ch thu tang v t, phng ti n vi ph m hành chính c a: Ông (bà)/t ch c: .................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ..................................................................................................................................... Ngh nghi p (lnh v c ho t ng): .............................................................................................. nh thành l p s :..................................................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A54........., ngày ..... tháng ....... nm .........

CMND/H chi u/ KKD/Quy t

do:........................................................................................c p ngày:.......................................... i di n theo pháp lu t58: ................................ ch c v : ......................................................... V i s ch ng ki n c a59: 1. Ông (bà):................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ......................................................................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ............................ ngày c p:...................... ni c p:................................. 2. Ông (bà):.................................................................................................................................

53 N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 54 Ghi a danh hành chính c p t nh. 55 Ghi tên quy t nh là quy t nh x ph t ho c quy t nh t ch thu hàng hoá, v t ph m, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. 56 Ghi h tên, ch c v c a ng i ký quy t nh t m gi tang v t, phng ti n vi ph m hành chính. 57 H tên và ch c v ng i l p biên b n. 58 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 59 H và tên ng i làm ch ng. N u có i di n chính quy n ph i ghi rõ h tên, ch c v .

24

Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ......................................................................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ............................ ngày c p:...................... ni c p:................................. Tang v t, phng ti n vi ph m hành chính b t ch thu g m: S th t Tên tang v t, phng ti n b t ch thu S l ng Ch ng lo i, nhãn hi u, xu t x , tình tr ng tang v t, phng ti n60 Ghi chú61

Biên b n k t thúc vào h i ......... gi ............ ngày ........... tháng .......... nm ............... Biên b n c l p thành ...... b n; m i b n g m ................ trang không tách r i; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho ....................................................................................... 01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)62: ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... NG I RA QUY T NH T CH THU (Ký, ghi rõ h tên) NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên)

NG I VI PH M HO C I DI N T CH C VI PH M ((Ký, ghi rõ h tên)

NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên)

I DI N CHÍNH QUY N (N U CÓ) (Ký, ghi rõ h tên)

N u là phng ti n ghi thêm bi n ki m soát, s ng ký. Ghi rõ tang v t, phng ti n có c niêm phong không, n u có niêm phong thì trên niêm phong ph i có ch ký c a ng i vi ph m, có s ch ng ki n c a ng i ch ng ki n, i di n t ch c hay i di n chính quy n (n u có); N u tang v t, phng ti n nhi u, l p thành danh m c ính kèm. Danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n. 62 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên.

61

60

25

MQ 01 TÊN C QUAN CH QU N63 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S :...../Q -XPHC

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A64......... , ngày ... tháng ... nm ......

X

QUY T NH PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C

T AI i, b sung nm 2007

Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008;

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Biên b n vi ph m hành chính do ..................................................65l p, h i....gi .... ngày...tháng... nm.......t i................................................................. ..................................................................................................................; Xét n i dung, tính ch t, m c c a hành vi vi ph m hành chính; Tôi: .......................................................66 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T i u 1. X ph t vi ph m hành chính NH:

i v i:

Ông (Bà)/t ch c: .................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ..................................................................................................................................... Ngh nghi p (lnh v c ho t ng):............................................................................................... nh thành l p s :.....................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Quy t

do:......................................................................................c p ngày:............................................ i di n theo pháp lu t67: .................................................ch c v : .......................................... Vì ã có hành vi vi ph m pháp lu t t ai68:

................................................................................................................................................. quy nh t i i m ................kho n......... i u...........c a Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai.

63 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n 64 Ghi a danh hành chính c p t nh. 65 Ghi rõ thông tin v h tên, ch c v , n v công tác c a ng i l p biên b n. 66 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 67 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 68 Ghi hành vi vi ph m, ví d : S d ng t không úng m c ích quy nh t i i m a kho n 1 i u 8 c a Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai.

26

Tình ti t gi m nh

69

:

- ................................................................................................................................................ Tình ti t tng n ng70: - ................................................................................................................................................ V i các hình th c x ph t sau: 1. Hình th c x ph t chính71: C nh cáo: ................................................................................................................................. Ph t ti n v i m c ph t là ..................................................................... 2. Hình th c ph t b sung72: - ................................................................................................................................................ - ................................................................................................................................................ 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu

73

ng.

(Vi t b ng ch ................................................................................................................ ).

:

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. i u 2. Ông (bà)/t ch c................................................................................................ ph i nghiêm ch nh ch p hành Quy t nh x ph t trong th i h n m i ngày, k t ngày c giao Quy t nh x ph t là ngày....... tháng......... nm......... tr tr ng h p c hoãn ch p hành ho c............................................................................................................................. 74 S ti n ph t quy nh t i i u 1 ph i n p vào tài kho n s : ............................... c a Kho b c Nhà n c................................có a ch t i............................................................................ ...............................trong th i h n m i ngày, k t ngày c giao Quy t nh x ph t. tình

Quá th i h n trên, n u Ông (bà)/t ch c................................................................. c không ch p hành Quy t nh x ph t thì b c ng ch thi hành.

Ông (bà)/t ch c ....................................................................... có quy n khi u n i, kh i ki n i v i Quy t nh x ph t vi ph m hành chính này theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày...... tháng...... nm.............75.

Ghi tình ti t gi m nh quy nh t i i u 8 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a i, b sung nm 2007 và nm 2008. Ghi tình ti t tng n ng quy nh t i i u 9 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a i, b sung nm 2007 và nm 2008. N u ph t c nh cáo thì ghi vào v trí ph t c nh cáo không ghi vào v trí ph t ti n; n u ph t ti n thì ghi c th s ti n ph t (b ng s và b ng ch ) vào v trí ph t ti n mà không ghi vào v trí ph t c nh cáo. 72 N u có hình th c ph t b sung thì ghi m t trong các hình th c ph t b sung quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Ngh nh 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. Ví d : t ch thu tang v t, phng ti n c s d ng vi ph m hành chính; t c gi y phép, ch ng ch hành ngh nh giá... 73 Ghi bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. Ví d : bu c khôi ph c l i tình tr ng c a t nh tr c khi vi ph m. 74 Ghi rõ lý do. 75 Ngày ký Quy t nh ho c ngày do ng i có th m quy n x ph t quy t nh.

70 71

69

27

Trong th i h n ba ngày, Quy t

nh này c g i cho: ch p hành; thu ti n ph t;

1. Ông (bà)/t ch c: ...................................................................................... ...... 2. Kho b c Nhà n c .................................................................................... .

3 ............................................................................................................................................... QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ (Ký, óng d u)

Ni nh n:

- Nh i u 3; - ................; - Lu: VT.

Nguy n Vn A

28

MQ 02 TÊN C QUAN CH QU N76 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S :...../Q -KPHQ

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A77....... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KH C PH C H U QU TRONG TR NG H P KHÔNG RA QUY T NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008; i, b sung nm 2007

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Biên b n vi ph m hành chính do ....................................................78l p, h i....gi .... ngày...tháng... nm...t i................................................................... ......................................................; kh c ph c tri t h u qu do vi ph m hành chính gây ra, Tôi: .......................................................79 Ch c v : ........................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH: i v i:

i u 1. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính

i v i ông (bà)/t ch c:................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Quy t nh thành l p s :..................................................................

do:..................................................................................................c p ngày:................................ i di n theo pháp lu t80: .................................................ch c v : .......................................... Lý do: ã có hành vi vi ph m hành chính81:............................................................................................

76 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 77 Ghi a danh hành chính c p t nh. 78 Ghi rõ thông tin v h tên, ch c v , n v công tác c a ng i l p biên b n. 79 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 80 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 81 N u có nhi u hành vi thì ghi c th t ng hành vi vi ph m.

29

Quy nh t i i m ......... kho n .... i u ...... c a Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. Nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m:............................................. .................................................................................................................. Lý do không x ph t vi ph m hành chính: .............................................................. .................................................................................................................. H u qu c n kh c ph c là: ................................................................................. .................................................................................................................. Bi n pháp kh c ph c h u qu là: ...................................................................... .................................................................................................................. i u 2. Ông (Bà)/t ch c:.................................................................................................... ph i nghiêm ch nh ch p hành Quy t này trong th i h n 10 ngày, k t ngày c giao Quy t nh và th c hi n xong các bi n pháp kh c ph c h u qu tr c ngày...........tháng .......... nm ............tr tr ng h p..................................................................82. Quá th i h n này, n u ông (bà)/t ch c:........................................................... c tình không ch p hành thì b c ng ch thi hành. Ông (bà)/t ch c:................................................................................... có quy n khi u n i i u 3. Quy t quy t i v i quy t nh này theo quy nh c a pháp lu t.

nh này có hi u l c k t ngày............. tháng............. nm .................

Ông (bà)/t ch c:.................................................................ch u trách nhi m th c hi n nh này./.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

Ni nh n:

- Nh i u 3; - ..................; - Lu................

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

82

Ghi rõ lý do

30

MQ 03 TÊN C QUAN CH QU N83 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S :...../Q -HPT

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A84...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH HOÃN CH P HÀNH QUY T NH PH T TI N

I V I CÁ NHÂN i, b sung nm 2007

Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008;

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ......................

ngày..... tháng.....nm.........c a................................................................................... Xét n ngh c a ông (bà)85: ...........................ngày......tháng......nm.........

a ch :............................................................................................................. V vi c xin hoãn ch p hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh t ai s ......ngày..... tháng.....nm.........c a....................................................................... Cn c xác nh n c a:86..........................v vi c ông (bà):..................... ang g p khó khn c bi t v kinh t , Tôi: .......................................................87 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH:

i u 1. Hoãn ch p hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ..................ngày..... tháng.....nm.........c a.......................................................... i v i ông (bà):.......................... ..................................................................... Ông (Bà):........................... c nh n l i:88.................................................................... ang b t m gi theo Quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s : .........ngày......tháng......nm......và Biên b n t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m s .............ngày.......tháng......nm................................ ký Quy t i u 2. Th i h n hoãn ch p hành Quy t nh x ph t s ....................tính t ngày nh này n ngày........ tháng........ nm89..........

83 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 84 Ghi a danh hành chính c p t nh. 85 Ghi tên cá nhân xin hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n. 86 Ghi tên UBND xã, ph ng, th tr n ho c t ch c xác nh n vi c cá nhân g p khó khn v kinh t . 87 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 88 Ghi các lo i gi y t , tài li u, phng ti n cá nhân c nh n l i.

31

H t th i h n nêu trên, ông (bà):.....................có trách nhi m ch p hành Quy t nh x ph t s ............ngày.....tháng......nm......Tr ng h p không ch p hành Quy t nh x ph t này thì s b c ng ch thi hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký.

Ông (bà)/ n v :....................................................và ông (bà): ................... .......................................... có trách nhi m thi hành Quy t

Ni nh n:

- Nh i u 3......... ; - ............................; - Lu:.......................

nh này./.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

89

Ghi th i h n hoãn ch p hành quy t

nh ph t ti n theo kho n 2 i u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

32

MQ 04 TÊN C QUAN CH QU N90 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S :...../Q -KNCGTLTVPT

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A91...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH KHÁM NI C T GI U TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a nm 2008; i, b sung nm 2007 và

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Xét c n ph i áp d ng bi n pháp khám ni c t gi u tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai 92..............................................................................; Tôi: .......................................................93 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH:

i u 1. Khám94..................................................................................... c a ông (bà)/t ch c:......................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ Ngh nghi p:.................................................................................................. CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do .......................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t95: .................................................ch c v : .......................................... i u 2. Ông (Bà)/ n v :.....................................................................................có trách nhi m thi hành quy t nh này theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t hành; nh này c giao cho: ch p

Ông (bà)/ i di n t ch c:................................................................

90 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 91 Ghi a danh hành chính c p t nh. 92 Ghi lý do, m c ích c a vi c khám 93 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 94 Ghi a ch ni ti n hành khám 95 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m.

33

Ni nh n:

- Nh i u 3; - ................; - Lu: VT.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ (Ký, óng d u) Nguy n Vn A

Ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n tr c khi ti n hành khám ni c t gi u tang v t, phng ti n là ni : ................................................................................................... (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

34

MQ 05 TÊN C QUAN CH QU N96 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S :...../Q -TGTLTVPT

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A97...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH T M GI TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a nm 2008; i, b sung nm 2007 và

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Xét c n ph i áp d ng bi n pháp t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính trong lnh v c t ai 98 ............................................................................................... ................................................................................................................................................. Tôi: .......................................................99 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH:

i u 1: T m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính c a: Ông (bà)/t ch c:100 .................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ..................................................................................................................................... Ngh nghi p: ............................................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do .......................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t101: ...............................................ch c v : .......................................... Nh ng tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính v t ai sau ây b t m gi

102

: .......

.................................................................................................................................................

96 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 97 Ghi a danh hành chính c p t nh. 98 Ghi rõ lý do t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính (nh xác minh tình ti t làm rõ cn c ra quy t nh x ph t ho c ngn ch n hành vi vi ph m) 99 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 100 Ghi tên cá nhân, t ch c có tài li u tang v t, phng ti n vi ph m hành chính b t m gi 101 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 102 N u tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính nhi u thì l p b ng th ng kê ính kèm Quy t nh

35

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Lý do: Ông (bà)/t ch c: ...................................................................................................................... ã có hành vi vi ph m hành chính103: ........................................................................................ ................................................................................................................................................. Quy nh t i i m..........kho n......... i u.........c a Ngh v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai. i u 2: Th i h n t m gi tính 104 ngày........tháng.............nm ....................... t nh s 105/2009/N -CP

ngày.........tháng.........nm........ n

i u 3: Vi c t m gi tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính c l p biên b n (kèm theo Quy t nh này). i u 4: Quy t nh này c giao cho: ............................................................................. ch p hành;

1. Ông (bà)/t ch c:.......................................................................................

2. G i105..............................................................................................................................; 3. G i..................................................................................................................................; Quy t

Ni nh n:

- Nh i u 4; - .....................; - Lu................

nh này g m:............trang, c óng d u giáp lai gi a các trang./.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

Ý ki n c a th tr ng ng i ra quy t nh t m gi 106 ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

N u có nhi u hành vi thì ghi c th t ng hành vi vi ph m. Ghi th i h n t m gi theo quy nh t i kho n 5 i u 46 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã c s a i, b sung nm 2007 và nm 2008. 105 Tr ng h p ng i quy t nh t m gi tang v t, phng ti n vi ph m hành chính không ph i là ng i có th m quy n quy nh t i i u 45 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính thì Q này ph i c g i báo cáo th tr ng c a ng i ra quy t nh t m gi . 106 Th tr ng c a ng i ra quy t nh t m gi (ng i t m gi không có th m quy n theo quy nh t i i u 45 Pháp l nh) có ý ki n v vi c t m gi , ng ý ho c không ng ý.

104

103

36

MQ 06 TÊN C QUAN CH QU N107 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S : /Q -TLTLTVPT

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A108...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T

NH i, b sung nm 2007

TR L I TÀI LI U, TANG V T, PHNG TI N B T M GI Cn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a và nm 2008;

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Biên b n vi ph m hành chính trong lnh v c nm .... Xét th y không c n thi t ph i áp d ng Quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phng ti n s .................. ngày ............. tháng ............ nm ............ c a ............................................... ................................................, Tôi: .......................................................109 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T NH: i u 1. Tr l i110 .............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... cho ông (bà)/t ch c111 :............................................................................................................... a ch :.......................................................................................................................................... i u 2. Các ông (bà) ....................................................................................................... ..................................................................... có trách nhi m thi hành Quy t

Ni nh n:

- Nh i u 2; - ................... - Lu VT.

t ai s : ......ngày ... tháng...

nh này.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ (Ký, óng d u)

Nguy n Vn A

107

N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 109 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 110 Ghi rõ s tài li u, tang v t, phng ti n do c quan t m gi tr l i. N u tài li u, tang v t, phng ti n vi ph m hành chính nhi u thì l p b ng th ng kê ính kèm Quy t nh. 111 Ghi rõ h tên ng i c tr l i hàng hoá, phng ti n v t ph m

108

37

MQ 07 TÊN C QUAN CH QU N112 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S : /Q -TTTVPT

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A113...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T

NH T AI i, b sung nm 2007

T CH THU TANG V T, PHNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C Cn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a và nm 2008;

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c biên b n s .............. ngày ............... tháng ............ nm ..................................... do ............................................................................................................................................l p; Tôi: .......................................................114 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH:

i u 1. T ch thu ..........................................................................................................115 ....................................................................................................................................................... i u 2. Trình t , th t c t ch thu tang v t, phng ti n th c hi n theo quy i u 60, 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. nh t i

i u 3. Các ông (bà)........................................................................................................ và ông (bà) ................................................. có trách nhi m thi hành quy t

Ni nh n:

- Nh i u 3; - ............ - Lu VT.

nh này.

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ (Ký, óng d u)

Nguy n Vn A

112 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 113 Ghi a danh hành chính c p t nh. 114 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 115 Ghi rõ hàng hoá, tang v t ho c phng ti n b t ch thu.

38

MQ 08 TÊN C QUAN CH QU N116 TÊN C QUAN RA QUY T

S :...../Q -HQ XP

NH

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc

A117...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T H Y QUY T NH X

NH

PH T VI PH M HÀNH CHÍNH ib

Cn c i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002 ã c s a sung nm 2007 và nm 2008;

Cn c ................................................................................................; Cn c h s v vi c, xét hành vi vi ph m c a ông (bà), t ch c118 ..................................................................................................., có d u hi u t i ph m, Tôi: .......................................................119 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................,

QUY T

NH:

i u 1. H y Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ............ngày.........tháng......nm......c a............................................................ i v i ông (bà)/t ch c120.................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch ......................................................... a ch ......................................................................................................... CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do ........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t121: ...............................................ch c v : .......................................... i u 2. Trong th i h n 3 ngày, k t ngày ra quy t nh này, ông (bà)/ n v ........... .......................................................................................................................... có trách nhi m chuy n toàn b h s v vi c có liên quan n hành vi vi ph m c a ông (bà), t ch c:.........................................................................................cho c quan ti n hành t t ng hình s gi i quy t theo th m quy n. i u 3. Các ông (bà)/ n v 122........................................................................... có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ni nh n: QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ - Nh i u 3; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - ............................;

- Lu:.......................

116 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 117 Ghi a danh hành chính c p t nh. 118 Ghi tên cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m ã b x ph t 119 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 120 Ghi tên cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m ã b x ph t 121 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 122 Ghi ch c danh ng i có trách nhi m chuy n h s cho c quan ti n hành t t ng

39

MQ 09 TÊN C QUAN CH QU N123 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S : /Q -CCKTTKNH

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A124...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH V VI C ÁP D NG BI N PHÁP C NG CH KH U TR TI N T TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG, CÁC T CH C TÍN D NG Cn c i u 66 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a nm 2007 và nm 2008; i, b sung

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ........ ngày......tháng.....nm......... c a........................................................................................... b o trên; Tôi: .......................................................125 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T NH: i u 1. Áp d ng bi n pháp c ng ch kh u tr ti n t tài kho n t i126...................... ...................................................................................................................................................... n p vào Ngân sách Nhà n c i v i ông (bà)/t ch c:............................................. m thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai nêu

Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do .......................................................................c p ngày..................................... i di n theo pháp lu t127: ...............................................ch c v : .......................................... S tài kho n................................................................................................... S ti n kh u tr :128............................................................................................. ......................................................................................................................................................

123

N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 125 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 126 Ghi tên Ngân hàng, T ch c tín d ng ni i t ng b c ng ch m tài kho n 127 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 128 S ti n trích n p: ghi c th b ng s và ghi b ng ch

124

40

Lý do b c ng ch : do không ch p hành Quy t v c t ai nêu trên. i u 2. Ngay khi nh n c Quy t

nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh c129.........................

nh này, ông (bà) Giám

ni ông (bà)/t ch c.................... m tài kho n ti n g i có trách nhi m trích s ti n nêu t i i u 1 Quy t nh này t tài kho n c a ông (bà)/t ch c:................................................... n p vào tài kho n s ....................... t i Kho b c Nhà n c.................................................. trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n c quy t nh này. M i chi phí chuy n s ti n nêu trên do ông (bà)/t ch c............................................ .................................................................... ch u trách nhi m chi tr . Sau khi trích n p s ti n trên vào Ngân sách nhà n c, ông (bà) Giám c130 ........................................................................... có trách nhi m k p th i chuy n giao các ch ng t chuy n ti n cho các n v liên quan ghi s k toán. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày.........tháng........nm............ c131.......................... ch u

Ông (Bà)/t ch c:.................... và ông (bà) Giám trách nhi m thi hành quy t nh này.

Ni nh n:

- Nh i u ..........; - .....................; - Lu................

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

129 130

Ghi tên Ngân hàng, T ch c tín d ng ni Ghi tên Ngân hàng, T ch c tín d ng ni 131 Ghi tên Ngân hàng, T ch c tín d ng ni

i t ng b c ng ch m tài kho n i t ng b c ng ch m tài kho n i t ng b c ng ch m tài kho n

41

MQ 10 TÊN C QUAN CH QU N132 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S : /Q -CCKTTLTN

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc A133...... , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH V VI C ÁP D NG BI N PHÁP C NG CH KH U TR M T PH N TI N LNG HO C M T PH N THU NH P Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008; i, b sung nm 2007

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ........ ngày......tháng.....nm......... c a........................................................................................... b o trên; Tôi: .......................................................134 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T NH: m thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai nêu

i u 1. Áp d ng bi n pháp c ng ch kh u tr m t ph n ti n lng ho c m t ph n thu nh p do135.......................................................................... ang qu n lý i v i: Ông (Bà):...................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ Ngh nghi p:................................................................................................. CMND/H chi u s :..........................Ngày c p:....................Ni c p:................................ S ti n kh u tr

136

:..........................................................................................

....................................................................................................................................................... S ti n kh u tr hàng háng137:.............................................................................

N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 133 Ghi a danh hành chính c p t nh. 134 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 135 Ghi tên c quan/ t ch c ang qu n lý ti n lng, thu nh p c a i t ng b c ng ch 136 S ti n kh u tr : ghi c th b ng s và ghi b ng ch 137 T l kh u tr ti n lng, tr c p hu trí ho c m t s c i v i cá nhân không quá ba mi ph n trm (30%) trên t ng s ti n lng, tr c p hàng tháng c a cá nhân ó. i v i nh ng kho n thu nh p khác thì t l kh u tr cn c vào thu nh p th c t c a ng i ó (nhng không quá 50% t ng s thu nh p).

132

42

Lý do: Không ch p hành Quy t trên.

nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c

t ai nêu

Th i gian th c hi n c ng ch : t ngày.....tháng.....nm...... n khi th c hi n xong vi c kh u tr . i u 2. Ngay khi n k tr ti n lng ho c thu nh p g n nh t ông (bà) Th tr ng138........................................................................................................................................ có trách nhi m kh u tr m t ph n ti n lng ho c m t ph n thu nh p c a ông (bà) ........................................................................................................................................ và chuy n s ti n ã kh u tr vào tài kho n s ......................................... t i139.................... .................................................................................................................. M i chi phí chuy n s ti n nêu trên do ông (bà)........................................................ ch u trách nhi m chi tr . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày.........tháng........nm............

Ông (Bà):....................................................................................................................... và ông (bà) Th tr ng140..................................................................................... ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.

Ni nh n:

- Nh i u .........; - .....................; - Lu................

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

138 139

Ghi tên c quan/ t ch c ang qu n lý ti n lng, thu nh p c a i t ng b c ng ch . Ghi tên KBNN ni nh n ti n chuy n n. 140 Tên c quan/ t ch c ang qu n lý ti n lng, thu nh p c a i t ng b c ng ch .

43

MQ 11 TÊN C QUAN CH QU N141 TÊN C QUAN RA QUY T NH S : /Q -CCKBTS-B G C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A142 , ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH C NG CH KÊ BIÊN TÀI S N CÓ GIÁ TR TNG V I S TI N PH T BÁN U GIÁ Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008;

NG

i, b sung nm 2007

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ........ ngày......tháng.....nm......... c a........................................................................................... b o trên; Tôi: .......................................................143 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T ph t NH: m thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai nêu

i u 1. Áp d ng bi n pháp c ng ch kê biên tài s n có giá tr tng ng v i s ti n bán u giá i v i:

Ông (Bà)/t ch c: ........................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do ........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t144: ...............................................ch c v : .......................................... Lý do b c ng ch : không ch p hành Quy t t ai nêu trên; nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c

a i m th c hi n c ng ch ............................................................................. .................................................................................................................. S ti n b c ng ch

141

145

:....................................................................................

N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 143 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 144 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m.

142

44

.................................................................................................................. Th i gian th c hi n c ng ch :........................................................................... M i chi phí liên quan n vi c c ng ch kê biên tài s n, bán u giá tài s n nêu trên do ông (bà)/t ch c.......................................................................................ch u trách nhi m chi tr . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày.........tháng........nm.....................

1. n v ............................................................................... và ông (bà)/t ch c: ............................................................................. ch u trách nhi m thi hành quy t 2. hi n./.

Ni nh n:

- Nh i u 2; - .....................; - Lu................

nh này.

n v .........................................................ch u trách nhi m ph i h p th c

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

145

Ghi c th s ti n b x ph t c n ph i c ng ch b ng bi n pháp kê biên b ng s và b ng ch .

45

MQ 12 TÊN C QUAN CH QU N146 TÊN C QUAN RA QUY T NH

S : /Q -CCK

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A147 ......, ngày ... tháng ... nm ......

QUY T NH V VI C ÁP D NG BI N PHÁP C NG CH B NG CÁC BI N PHÁP KHÁC THI HÀNH QUY T NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI HO C QUY T NH ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KH C PH C H U QU TRONG TR NG H P KHÔNG RA QUY T NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH148 Cn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính nm 2002, ã s a và nm 2008; i, b sung nm 2007

Cn c Ngh nh s 105/2009/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai; Cn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s ..................

ngày......tháng.....nm......... c a.......................................................................................... ho c Quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu trong tr ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính s ................ngày ......tháng........nm ........c a......... ............................................................................................................149 b o m thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai ho c Quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu trong tr ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính150 nêu trên; Tôi: .......................................................151 Ch c v : ......................................................; n v : ............................................................................................................................, QUY T i u 1. Áp d ng bi n pháp c ng ch

152

NH:

.........................................................

................................................................................................................................. i v i ông (bà)/t ch c ................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :........................................................................................................ CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :..................................................................................

146 N u Ch t ch U ban nhân dân các c p ra quy t nh thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 147 Ghi a danh hành chính c p t nh. 148 Ghi m t trong hai lo i Quy t nh. 149 Ghi m t trong hai lo i Quy t nh. 150 Ghi m t trong hai lo i Quy t nh. 151 H tên ng i ra Quy t nh x ph t. 152 Ghi c th bi n pháp c ng ch .

46

do ........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t153: ...............................................ch c v : .......................................... Lý do b c ng ch : Không th c hi n Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai ho c Quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu trong tr ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính154 nêu trên; a i m th c hi n c ng ch :............................................................................ ................................................................................................................. Các bi n pháp kh c ph c h u qu ph i th c hi n155:................................................... .................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tên tang v t, phng ti n c s d ng vi ph m hành chính b t ch thu156:...........................

............................................................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. Th i gian th c hi n c ng ch :............................................................................ .................................................................................................................. M i chi phí liên quan n vi c c ng ch nêu trên do ông (bà)/t ch c:.....................................

........................................................................................................ch u trách nhi m chi tr . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày.........tháng........nm............

1. n v :............................................................................................................... và ông (bà)/t ch c:................................................................................................................ ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.

2. n v :............................................................................................................. ch u trách nhi m ph i h p th c hi n./.

Ni nh n:

- Nh i u ........; - .....................; - Lu................

QUY N H N, CH C V C A NG I KÝ

(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)

153 154 155

Ghi h Ghi m Ghi m 156 Ghi m

tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. t trong hai lo i Quy t inhh. c này n u áp d ng bi n pháp c ng ch thi hành các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. c này n u áp d ng bi n pháp c ng ch t ch thu tang v t, phng ti n d c s d ng vi ph m hành chính.

47

MBB08 TÊN C QUAN CH QU N157 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-CC

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A158...... , ngày ... tháng ... nm ......

BIÊN B N C NG CH THI HÀNH QUY T NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LNH V C T AI Hôm nay, h i ............gi ....... ngày ........ tháng ........... nm ......................................... T i .......................................................................................................... Th c hi n Quy t nh c ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lnh v c t ai s : .......................... ngày .............. tháng ............. nm ..................... c a ................................................................................................................................................ Chúng tôi g m159: 1. ................................................. Ch c v : ............................... n v :..................................... 2. ................................................. Ch c v : ......................... n v :..................................... 3. ................................................. Ch c v : ............................... n v :..................................... 4. ................................................. Ch c v : ......................... n v :..................................... V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (bà):.............................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ......................................................................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ...................... ngày c p:..................... ni c p:......................................... 2. Ông (bà) ................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ........................................................................................................................................ Ngh nghi p: ................................................................................................................................ CMND/H chi u s : ................................ ngày c p:....................... ni c p:............................ ã ti n hành c ng ch theo th t c hành chính i v i: Ông (bà)/t ch c160 :.................................................................................................................

157

N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 159 Ghi tên c a nh ng ng i tham gia th c hi n c ng ch và các c quan khác ph i h p theo quy nh t i i u 66 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002 ã s a d i b sung nm 2007 và nm 2008.

158

48

Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch : ................................................................................................................................... Ngh nghi p: ........................................................................................................................... CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do ........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t161: ...............................................ch c v : .......................................... Bi n pháp c ng ch :162 ....................................................................................................................................................... K t qu c ng ch nh sau: ....................................................................................................................................................... Vi c c ng ch k t thúc vào lúc .... gi ......... ngày ............ tháng .............nm ............ Quá trình c ng ch ông (bà)/t ch c..................................................................... ã tuân th theo úng quy nh c a pháp lu t.

Biên b n c l p thành ...... b n, m i b n g m ................ trang không tách r i; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho .................................................................................... ....................................................................................................................................................... Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)163: ................................................................................. ....................................................................................................................................................... I DI N C QUAN PH I H P (Ký, ghi rõ h tên) CÁ NHÂN HO C I DI N T C NG CH (Ký, ghi rõ h tên) Lý do cá nhân ho c CH C B NG I L P BIÊN B N C NG CH (Ký, ghi rõ h tên) NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên)

i di n t ch c b c ng ch không ký biên b n164:

..................................................................................................................................................... Lý do ng i ch ng ki n không ký biên b n165: .....................................................................................................................................................

160 Ghi rõ tên t ch c ( a ch ) ho c cá nhân b c ng ch ( a ch , ngh nghi p, ngày, tháng, nm sinh, s ch ng minh th, h chi u ngày, tháng, nm c p, ni c p). 161 Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. 162 Ghi rõ bi n pháp c ng ch quy nh t i i u 3 c a Thông t. 163 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên. 164 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n. 165 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n.

49

MBB09 TÊN C QUAN CH QU N166 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-KB

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A167...... , ngày ... tháng ... nm ......

BIÊN B N KÊ BIÊN TÀI S N Hôm nay, h i ............gi .........ngày...........tháng.........nm.............................................. T i168................................................................................................................................ Chúng tôi g m: 1. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ 2. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ 3. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ 4. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :....................................ngày c p:...........................ni c p:.......................... 2. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :....................................ngày c p:.........................ni c p:............................ ã ti n hành kê biên tài s n theo quy t nh c ng ch thi hành quy t nh hành chính s .......................ngày..........tháng...........nm.............c a............................................................ i v i Ông (Bà)/t ch c169:....................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :..........................................................................................................................................

166

N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. Ghi a danh hành chính c p t nh. 168 Ghi a i m ti n hành kê biên tài s n. 169 Ghi tên và các thông tin liên quan n t ch c, cá nhân b kê biên tài s n nh: a ch , ngh nghi p, qu c t ch, s ch ng minh th ho c h chi u...

167

50

Ngh nghi p (lnh v c ho t

ng):...............................................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do:........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t170: ...............................................ch c v : .......................................... Tài s n kê biên g m có171: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Vi c kê biên tài s n k t thúc vào lúc ......gi ..........ngày.........tháng.............nm............. Quá trình kê biên tài s n c a ông (bà)/t ch c................................................................. ã tuân th theo úng quy nh c a pháp lu t.

Biên b n c l p thành 02 b n; m i b n g m.........trang; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho....................................................................................01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)172:..................................................................................... ...................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... NG I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) NG I T CH C TH C HI N C NG CH (Ký, ghi rõ h tên) CÁ NHÂN HO C I DI N T B C NG CH (Ký, ghi rõ h tên) NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) Lý do cá nhân ho c CH C I DI N C QUAN PH I H P C NG CH (Ký, ghi rõ h tên) I DI N CHÍNH QUY N PHNG (Ký, ghi rõ h tên) i di n t ch c b c ng ch không ký biên b n173: A

..................................................................................................................................................... Lý do ng i ch ng ki n không ký biên b n174: .....................................................................................................................................................

170 171 172

Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. Ghi tài s n b kê biên, trong ó nêu rõ: mô t tên g i, tình tr ng, c i m c a t ng tài s n b kê biên. Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên. 173 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n. 174 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n.

51

MBB10 TÊN C QUAN CH QU N175 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-GBQTSKB

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A176...... , ngày ... tháng ... nm ......

BIÊN B N GIAO B O QU N TÀI S N KÊ BIÊN Hôm nay, h i ............gi .........ngày...........tháng.........nm.............................................. T i177................................................................................................................................. Chúng tôi g m: i di n bên giao: 1. ........................................................Ch c v :........................... n v :..................................... 2. ........................................................Ch c v :........................... n v :..................................... V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :..........................ngày c p:...........................ni c p:.................................... 2. Ông (Bà):.................................................................................................................................. Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :...........................ngày c p:..........................ni c p:.................................... ã ti n hành giao b o qu n tài s n kê biên theo quy t nh c ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính s .......................ngày..........tháng...........nm.............c a....... ...............................................................................................................................................cho i di n bên nh n: Ông (bà)/t ch c:.......................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :..........................................................................................................................................

175

N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 176 Ghi a danh hành chính c p t nh. 177 Ghi a i m ti n hành giao b o qu n tài s n kê biên.

52

Ngh nghi p (lnh v c ho t

ng):..............................................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do ........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t178: ...............................................ch c v : .......................................... Tài s n kê biên giao b o qu n g m có179: ...................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Vi c giao b o qu n tài s n kê biên k t thúc vào h i ....gi .....ngày......tháng........nm.... Biên b n c l p thành ...... b n; m i b n g m.........trang; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho....................................................................................01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)180:..................................................................................... ...................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... I DI N BÊN NH N (Ký, ghi rõ h tên) I DI N BÊN GIAO (Ký, ghi rõ h tên)

CÁ NHÂN HO C I DI N T B C NG CH (Ký, ghi rõ h tên)

CH C

NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên)

Lý do cá nhân ho c

i di n t ch c b c ng ch không ký biên b n181:

..................................................................................................................................................... Lý do ng i ch ng ki n không ký biên b n182: .....................................................................................................................................................

Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. Ghi tên g i, s l ng, trình tr ng (ch t l ng) tài s n kê biên; i v i phng ti n thì ph i ghi rõ bi n ki m soát, s ng ký. N u nhi u thì l p danh m c kèm theo và danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n 180 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên 181 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n. 182 Ng i l p biên b n ph i ghi rõ lý do nh ng ng i này t ch i không ký tên vào biên b n.

179

178

53

MBB11 TÊN C QUAN CH QU N183 TÊN C QUAN L P BIÊN B N

S : /BB-CGTSKBB G

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc

A184 , ngày ... tháng ... nm ...

BIÊN B N CHUY N GIAO TÀI S N KÊ BIÊN

BÁN

U GIÁ

Hôm nay, h i ............gi .........ngày...........tháng.........nm.............................................. T i185................................................................................................................................ Chúng tôi g m: i di n bên giao: 1. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ 2. ........................................................Ch c v :.................................... n v :............................ V i s ch ng ki n c a: 1. Ông (Bà):................................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :.....................................ngày c p:...........................ni c p:......................... 2. Ông (Bà):................................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :.......................................................................................................................................... Ngh nghi p:................................................................................................................................. CMND/H chi u s :.....................................ngày c p:.........................ni c p:........................... ã ti n hành chuy n giao tài s n kê biên bán u giá theo Quy t nh kê biên tài s n s ...............ngày........tháng..........nm......... c a...............................................................cho i di n bên nh n: Ông (bà)/t ch c:.......................................................................................................................... Nm sinh: ....................................................... Qu c t ch: ........................................................ a ch :..........................................................................................................................................

183

N u biên b n do Ch t ch y ban nhân dân các c p l p thì ch c n ghi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ...; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ...; xã, ph ng, th tr n ... mà không c n ghi c quan ch qu n. 184 Ghi a danh hành chính c p t nh. 185 Ghi a i m ti n hành chuy n giao tài s n kê biên.

54

Ngh nghi p (lnh v c ho t

ng):..............................................................................................

CMND/H chi u/ KKD/Q thành l p s :.................................................................................. do:........................................................................................................c p ngày:.......................... i di n theo pháp lu t186: ...............................................ch c v : .......................................... Tài s n kê biên chuy n giao g m có187: ...................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... H s g m có188: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Vi c chuy n giao tài s n kê biên k t thúc vào h i ....gi .....ngày.........tháng........nm.... Biên b n c l p thành ...... b n; m i b n g m.........trang; có n i dung và có giá tr nh nhau. ã giao cho....................................................................................01 b n. Sau khi vào biên b n. c biên b n, nh ng ng i có m t ng ý v n i dung biên b n và cùng ký

Ý ki n b sung khác (n u có)189:...................................................................................... ...................... ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... I DI N BÊN NH N (Ký, ghi rõ h tên) I DI N BÊN GIAO (Ký, ghi rõ h tên)

NG I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên)

Ghi h tên, ch c v c a ng i i di n theo pháp lu t i v i t ch c vi ph m. Ghi tên g i, s l ng, trình tr ng (ch t l ng) tài s n kê biên; i v i phng ti n thì ph i ghi rõ bi n ki m soát, s ng ký. N u nhi u thì l p danh m c kèm theo và danh m c ph i có y ch ký c a nh ng ng i có tên trong biên b n 188 Ghi c th h s bàn giao (tên bút l c, s trang, tình tr ng...) 189 Nh ng ng i có ý ki n khác v n i dung biên b n ph i t ghi ý ki n c a mình, lý do có ý ki n khác, ký và ghi rõ h tên

187

186

55

Information

Microsoft Word - PHU_LUC_MAU_BIEU_XPVPHC,_CCHC_KEM_THEO_THONG_TU_SO_16_2010_TT-BTNMT_NGAY_26[1].8.2010[1]

47 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97382