Read Székely Oklevéltár 5. text version

SZÉKELY OKLEVÉLTÁR

V

A BORÍTÓLAPOT DEÁK FERENC TERVEZTE MEGJELENT A MAGYAR NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA, AZ ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY, AZ OKTK KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA KULTURÁLIS FIRÁNY, VALAMINT A ROMÁN KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÍROTT KULTÚRA IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL APRUT CU SPIRIJINUL MINISTERULUI MOTENIRII CULTURALE NAIONALE, AL FUNDAIEI PUBLICE ILLYÉS, AL FUNDAIEI PUBLICE NAIONALE, PENTRU TIINE SOCIALE PRIORITARE (OKTK) DIN UNGARIA, I A MINISTERULUI CULTURII, DIRECIA CULTUR SCRIS DIN ROMÂNIA

SZÉKELY OKLEVÉLTÁR

ÚJ SOROZAT V

SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK 1635

BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL KÖZZÉTESZI DEMÉNY LAJOS

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA

KOLOZSVÁR, 1999

LEKTORÁLTA IMREH ISTVÁN

ISBN .973-98579-6-5 Felelõs kiadó Sipos Gábor

Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában Felelõs vezetõ: Tonk István A könyv szerkesztõje: V. András János Mûszaki szerkesztõ: Bálint Lajos Korrektúra: Mezõ Piroska Számítógépes szedés: Vargáné Nagy Erzsébet Számítógépes tördelés: Kváryné Józsa

Tartalom

Bevezetés............................................................................................................. 5 1. 1635. október 19. Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék katonai összeírása............................................ 13 a) A háromszéki nemesek jegyzéke ........................................................ 13 b) A sepsiszéki hadköteles székelyek összeírása .................................... 14 c) Az orbaiszéki hadköteles székelyek összeírása ................................ 101 d) A kézdiszéki hadköteles székelyek jegyzéke ................................... 135 Jegyzetek..................................................................................................... 193 2. Homoródszentpál 1635. november 18 A Kovács, másként Deák Bálint által összeírt udvarhelyszéki hadköteles székelyek jegyzéke................................................................ 198 Jegyzetek..................................................................................................... 354 3. 1635. november 24­27 A marosszéki hadköteles székelyek I. Rákóczi György számára 1636-ban Kolozsvárott letisztázott összeírása .......................................... 356 Jegyzetek..................................................................................................... 480 Mutatók Rövidítések ................................................................................................. 482 1. Helységnévmutató .................................................................................. 482 2. Tárgymutató és szómagyarázat............................................................... 500

Rezumat ......................................................................................................................... 509

Bevezetés

A Székely Oklevéltár új sorozata V. kötetében folytatjuk a székely népességösszeírások közlését. Az elz, IV. kötettl eltéren a jelen kötet egyetlen lustrát foglal magában, mégpedig Sepsi-, Orbai-, Kézdi-, Udvarhely- és Marosszék hadköteles lakosságának az I. Rákóczi György által tartott hadi szemléje idején, 1635. október 29. és november 27. között készült összeírását. Igaz ugyan, hogy az említett székek mindenikét külön-külön jegyzékben, más-más idpontban készült kéziratban találjuk, de a számbavételt, a katonaköteles férfilakosság lajstromát következetesen egy és ugyanazon elgondolás szerint állították össze, alaki kivitelezésében is egységesen. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy kell elkészület után, minden bizonnyal a fejedelem által kirendelt biztosok utasításainak megfelelen láttak hozzá minden székben az összeíráshoz. Maga I. Rákóczi György ugyancsak minden székely székben hadi szemlét (mustrát) tartott. Személyesen vette számba a hadköteles székelyek felkészültségét, hadi szerszámaikat, felszerelésüket. A szemlén a hadra alkalmas székelyek jelentek meg a tízesek és százasok rendjében, külön a gyalogok és megint külön a lófk és nemesek, élükön a tizedesekkel és hadnagyokkal, a székek szintjén pedig a széki kapitányokkal. A lajstrom azonban nem a hadi szemle alatt készült, hanem azt megelzen vagy azt követen. Késbbi forrásokból tudjuk, hogy az összeírások miként álltak össze. A kitzött napon és helyen megjelent minden székely település falusbírája az esküdtekkel. Ezek hozták magukkal a település családfinek írásbeli jegyzékét. Eskü alatt adták át a lajstromot a széki notariusnak, esetleg a fejedelmi biztosokat kísér íródeákoknak; ezek szerkesztették meg aztán az összeírást, másolták le nagyjából egységesen a kapott jegyzékeket. A bevett szokástól eltéren készült az 1635. évi összeírás. Ez esetben az összeírók kezében volt valamelyik Bethlen Gábor-kori lustra, lehetett az 1623. vagy az 1627. évi összeírás, melyeket okleveles forrásaink többször is említenek. Nincs kizárva, hogy ez az elz kötetben kiadott 1614. évi volt. Az összeírók a náluk lév összeírás alapján faggatták a falvak megjelent küldöttjeit, akik eskü alatt tettek vallomást arról, hogy a notariusnál vagy fejedelmi biztosoknál lév összeíráshoz viszonyítva kik jelentek meg a hadi szemlén és milyen változás állott be társadalmi és jogi státusukban, kik távoztak el a faluból vagy éppenséggel kik haltak meg idközben. A vallomások alapján állították össze az új jegyzéket. Nem volt rá sem id, sem alkalom, hogy a hadi szemlét tartó fejedelem az összeírás ügyes-bajos dolgaival foglalkozzon. Ez a notariusok vagy a kirendelt kancelláriai íródeákok feladata volt. A székenkénti jegyzékeket végül a széki kapitányok adták át az egész székely had fkapitányának vagy az akkori szóhasználat szerint a székely generálisnak, azaz capitaneus generalis siculorumnak. Ám az is tagadhatatlan, hogy az 1635. évi kés szi összeírás I. Rákóczi György székenkénti hadi szemléjével egybeesett. De túl az egyszer egyidejségen, az elkészített összeírás szerkezete, a számbavétel célja és a kivitelezés módozatai elütnek minden addigi és azutáni székely népesség-összeírástól, amirl az alábbiakban részletesebben szólunk. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy a fejedelem az egységes kivitelezés céljából szemmel kísérte a hadi szemle alatt a lustrák vagy jegyzékek kivitelezését még akkor is, ha nem változtatott a szokásos eljárásokon. A széki notariusok vagy fejedelmi biztosok által összeállított széki jegyzékekrl I. Rákóczi György letisztázott másolatot készíttetett a maga és a fejedelmi kancellária részére. Innen adódott az, hogy az idk 5

viszontagságai ellenére a tisztázat egyes székek esetében két példányban is megrzdött. De ennél még nagyobb súllyal esett latba, hogy az 1635. évi összeírás zsinórmértékszámba ment, ha vitás kérdés merült fel egyik vagy másik hadköteles székely státusát, rendi hovatartozását illeten. I. Rákóczi György válaszát a csík-, gyergyó- és kászonszéki, valamint az udvarhelyszéki székelyek panaszára szó szerint beiktatták az Approbatae Constitutiones néven ismert 1653. évi erdélyi törvénykönyv szövegébe, s azt a Compilatae Constitutiones is megersítette.1 Állításunkat mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1635. évi lustra után 174 évvel, 1809-ben a háromszéki fnépek reá hivatkoztak, amikor a lustrálás új rendje ellen tiltakoztak.2 A kérdés beavatott kutatói vagy ismeri (Kvári László, Szabó Károly, Jakab Elek, Szádeczky Lajos, Barabás Samu, Kelemen Lajos, késbb Pataki József és Imreh István) tudták és hangsúlyozták, hogy a székely összeírások, de kiváltképpen az 1614. évi és az 1635. éviek a székely közösségi szabadság legfontosabb kútfi maradtak már megalkotásuk pillanatától kezdve egészen a modern korig, a két világháború között mköd Nemességvizsgáló Hivatal felállításáig. 1937-ben, példának okáért, az 1635. évi marosszéki Rákóczi-féle lustráról éppen a Nemességvizsgáló Hivatal számára készítettek hitelesített másolatot. Tanulságos számba venni mindazt, amit a korabeli források és elssorban maguk az I. Rákóczi Györgytl ránk maradt és eddig közölt források mondanak az 1635. évi hadi szemle megejtésérl és az összeírásról magáról. Tudjuk, hogy az így vázolt kép még hiányos, mert sajnálatunkra még ma is vérszegény a fejedelem által vagy a kancelláriáján kibocsátott oklevelek szakirodalmi feldolgozása. A Székely Oklevéltár régi sorozatában (abból is a IV. és VI. kötetben) vagy a különböz forrásközleményekben csak esetleges, bátran mondhatjuk: véletlenszer az I. Rákóczi György-féle oklevelek szövegének közlése. A múlt századi, fleg a Szilágyi Sándor által összeállított oklevéltárak I. Rákóczi György külpolitikai tevékenységére összpontosították a figyelmet és nem a fejedelem belpolitikai intézkedéseire. Mi sem tudtuk átnézni még a Királyi Könyvek korabeli anyagát sem, noha a lemásolt oklevelek vagy fogalmazványok minden bizonnyal gazdagították volna ismereteinket. De a kormányzás és ügyintézés, a kiváltságlevelek és a fejedelem egyéb természet,

1 Approbatae Constitutiones. III. Rész, 76. Cím, 12. Articulusa; Demény Lajos: A fejedelmi székely politika mérlege. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette Glatz Ferenc. Bp. 1993. 133­135. és 138­139. 2 S. Gyula Richárd: A háromszéki fnemesek panasza a lustra új rendje miatt (1809). In: Genealogiai Füzetek. 1912. 77­79. A panaszlevél szerint ,,fképpen az 1635. esztendben az akkor volt fejedelem idsb Rákótzi György lustrális könyve törvénnyé tétetett ... Tehát ezen törvényes lustrálásnak módját megváltoztatni senkinek másnak hatalmában nincsen, hanem a fejedelemnek az országgal együtt, annyival is inkább, hogy a citált articulus tartása szerint örök emlékezetre minden rendeket külön-külön regestráltak, hogy ahhoz az egész székelység succesivis semper temporibus magát alkalmaztatná." (Idézett közlemény 78. l.) Udvarhely monográfiájának szerzi a ,,szék levéltárában lév feljegyzés" szövegét idézik, melyben I. Rákóczi György rendezte az 1635. évi lustra alapján csehétfalvi Miklós, másképpen Kis-Solymosi Ferencz állapotát, megjegyezvén, hogy a nevezett ,,fejedelmi puskást a' ki magát nemes urától kiváltotta, s az 1635-iki hadi szemle alkalmával a libertinus székelyek számbavételénél ­ tiltakozást bocsátva elre ­ a lovas székelyek közé beíratta, ezért a fejedelem t és György fiát s a még születendket a nemesek osztályába felvette, s neki e címert adományozta: Égszínkék paizs, alsó részén gyönggyel és drágakvel díszített korona, melybl vállánál levágott emberi kar hüvelyébl kivont véres kardot tart fölemelve, a paizson zárt katonai sisak fekszik, melyet szintén az elbbihez hasonló királyi korona fed, s abból is véres kard emelkedik ki, a sisak fels csúcsáról a paizs mindkét oldalán színes szelem omlik alá, a paizsnak külön színt adva." Jakab Elek ­ Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb idtl 1849-ig. Bp. 1901. 373.

6

jelleg tevékenysége kapcsán keletkezett írásbeli örökség, a nagyon hiányos forrásközlés ellenére is, nyújt figyelemre méltó fogódzót. Hézagosak ismereteink arról, hogy I. Rákóczi György 1635. szeptember második felében Gyulafehérvárról elindulva és legalább két-három napot Küküllvárott töltve3, hol idzött. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy október 20-án Brassóban tartózkodott. Innen küldte e napon kelt utasítását portai követének, Sebessi Boldizsárnak4, de ugyancsak Brassóban egészítette ki egy újabb levélben utasításait október 23-án5. Rá egy napra, október 24-én Brassóból a Székelyföld felé vette útját, Háromszékre, pontosabban a sepsiszéki Uzonba ment6. 1635. október 25-étl november végéig, tehát több mint egy egész hónapon át, rövid segesvári kitérjét kivéve, a Székelyföldön tartózkodott, miután már 1634 elején is ,,beutazta a Székelyföldet"7. A fejedelem 1635. évi székelyföldi útjáról, az általa székenként elvégzett hadi szemlérl és az összeírásokról részben Haller Gábor naplója, részben I. Rákóczi György utazása alatt kibocsátott oklevelei tájékoztatnak. Haller Gábor ugyanis az egész székelyföldi úton elkísérte a fejedelmet és tartózkodási helyét naponta jegyezte fel naplójába. Ennek megfelelen I. Rákóczi György október 19. és 22. között Brassóban volt. Ehhez csak azt fzzük hozzá kiegészítésül, hogy a fejedelem október 23-án még Brassóban bocsátja ki egyik levelét, mint azt már jeleztük, noha Haller Gábor szerint akkor már Prázsmáron tartózkodott volna8. Nincs kizárva, hogy már a nevezett napon elindult Háromszék felé, és október 24-én megérkezett a Sepsiszentgyörgy melletti Uzonba. Október 25-én Uzonban kelt levelében jegyzi meg ugyanis, hogy ,,tegnap [október 24-én] ide Uzonba jöv utunkban hozának portai hívünktl levelet". Sebessi Boldizsár portai követ jelentései voltak ezek, amelyekben tájékoztatta urát Székely Mózes portai ,,praktikáiról" a fejedelem ellen. Mind Haller Gábor naplójából, mind a fejedelem leveleibl tudjuk, hogy öt napon át tartózkodott Uzonban, ahol a sepsiszéki székelyek feletti hadi szemlét tartotta meg. Ez id alatt elkészült az összeírás is róluk. Haller Gábor jegyezte fel, hogy október 25-én ,,Sepsiszéket rendelte az fejedelem mustrálni"9. Arról már maga I. Rákóczi György értesítette 1635. október 28-án kelt levelében portai követét, hogy ,,az székelyek mustráját az úr Isten áldásából az Sepsiszékben ma elvégeztük; innét reggel Kézdi-

3 Török­magyarkori államokmánytár. Szerkesztették ... Szilády Áron és Szilágyi Sándor. IV. kötet. Pest 1869. 280­281. 4 Uo. 282: ,,Datum Coronae 20. die Octombris Anno 1635." 5 Uo. 284: ,,Datum in civitate nostra Brasso, die 23. Octombris, Anno Domini 1635." 6 Uo. 287­288. 7 Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Bp. 1927. 181. A szerz helyesen jegyzi meg, hogy ,,1635 szén a fejedelem ismét végigjárta a Székelyföldet tanácsosaival, hogy a székelyek állapotát megvizsgálja, kívánságaikat, panaszaikat meghallgassa, orvosolja, ket megmustrálja s rendek szerint lajstromba írassa" (181­182). Hozzáteszi még ehhez: ,,I. Rákóczi György uralkodása elején még szerepel az országgyléseken a székely jobbágyok, darabantok, lófk és nemesek versengésének kérdése. Ezt az új fejedelem rendezni akarván, 1634 és 1635-ben és 1636 januárjában maga személyesen járta be a Székelyföldet, minden székben lajstromba íratta a »nemes, lóf és darabant rendet« s jogviszonyaik szabályozására kiadott egy rendeletet. Ez felvétetett késbb (1653) az Approbatae Constitutiones c. erdélyi törvénykönyvbe is" (218. Lásd még Corpus Juris 234. és 240. is). 1634. február 9-én Fiátfalván kelt és Mikó Ferenchez írt levelében maga I. Rákóczi György megemlíti, hogy ,,magunk ... az jövend szombaton innét Udvarhelyre megyünk, hétfn onnét Gyergyóra, onnét Csíkra, Háromszékre megyünk". Ezen székelyföldi útja megelzte az 1635. kés szi székelyföldi útját. Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. Bp. 1883. 180. 8 Haller Gábor naplója 1630­1644. In: Erdélyi Történelmi Adatok. IV. kötet. Szerkeszti Szabó Károly. Kolozsvárott 1862. 30. 9 Uo. 30.

7

Vásárhelyre megyünk s az után az több helyekre"10. Kézdivásárhelyen a fejedelem csaknem egy egész hetet idzött, ahol október 29. és november 3. között hadi szemlét tartott és összeállíttatta a kézdi- és orbaiszéki hadköteles férfilakosság jegyzékét. Haller Gábor szerint a fejedelem november 4-én már Kászonújfaluban, november 5én Csíkszentkirályon volt, és 6-án érkezett meg Mikóújvárra, ,,mely mellett az város Szereda"11. Itt november 12-ig idzött. November 7-én Csíkszeredában (Datum in oppido Czikszereda, die 7-ma mensis Novembris, Anno 1635) állította ki azt az adománylevelet, melyben a csíktusnádi Boldizsár Tamást Béldi Kelemennek adta.12 I. Rákóczi György adománylevelében említi, hogy a székelyek körében ,,személyünk szerint való jövetelünköt nem szántuk az végre, hogy kegyelmeket magunk meglátogatnók és meg is mustrálnók fejenként". November 12-én Mikóújváron hallgatta meg a fejedelem a csík-, gyergyó- és kászonszéki székelyek panaszát a nemesek túlkapásairól. Itt bocsátotta ki (Datum in Miko Uyuar die duodecima Mensis Novembris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto) azt az öt pontba foglalt határozatát13 (Resolutio ad Supplicationem), amelyet pár napra rá az udvarhelyszékiek panaszára is megismételt és amely összegezte a fejedelmi székely politika mérlegét, s mint ilyen került be az Approbatae Constitutiones már jelzett szövegébe. A fejedelmi határozat harmadik pontja szerintünk bizonyságot tesz róla, hogy csíkszeredai tartózkodása alatt I. Rákóczi György nem csupán a hadi szemlét tartotta meg, hanem a csík-, gyergyó- és kászonszéki hadköteles férfilakosság összeírását is elvégeztette. ,,A kiket penig -- hangzik a rendelkezés -- most zászló alá írattunk Regestumunkban, azokat gyermekekkel, jószágokkal együtt azon tisztvisel híveink sub amissione officii megoltalmazzák igazságokban, egyet is azok közül jobbágyokká tenni semmi úton ne engedjenek."14 Igaz ugyan, hogy az 1635. évi csík-, gyergyó- és kászonszéki összeírással szemben I. Rákóczi Györgynek komoly ellenvetései voltak. Miután a lustra kezébe került és azt átnéz(et)te, szemére vetette a székely fkapitánynak, hogy két csíki település (Csíkmadaras és Csíkdánfalva) számbavétele hiányzott a jegyzékbl. Felszólította címzettjét, hogy a hiányt pótoltassa.15 Ez is bizonyítja viszont, hogy 1635 szén Csík-, Gyergyó- és Kászonszék hadköteles székely lakosságáról is elkészült az összeírás, habár a jegyzéket mindmáig nem sikerült sem eredetiben, sem korabeli tisztázatban vagy késbbi másolatban elkeríteni. Az vagy végleg megsemmisült, vagy még lappang valahol. Csíkból a fejedelem a Hargitán keresztül Udvarhelyszék, pontosabban: a székelyudvarhelyi fejedelmi vár felé vette útját. Haller Gábor feljegyzése szerint november 13-án ,,Oláhfaluban" volt és 14-én érkezett meg Székelyudvarhelyre, ahol november 19-ig idzött, megtartotta itt is a hadi szemlét, összeíratta Udvarhelyszék hadi szolgálatot teljesít férfilakosságát. Székelyudvarhelyi tartózkodása alatt I. Rákóczi György több oklevelet bocsátott ki. 1635. november 17-én három bardócfalvi jobbágyot (Trencsi Mihályt, Lázár Jánost és Mártont) a bardócfalvi vitézl Jánosi Istvánnak ,,örökös jobbágyul" hagyta, mivel

10 Török­magyarkori államokmánytár. IV. 296. Mind a fejedelem, mind Haller Gábor feljegyezte, hogy október 27-én Uzonban leesett az els hó. 11 Haller Gábor naplója. 30. 12 Székely Oklevéltár. VI. 131­132; Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Bp. 1994. 107. 13 Székely Oklevéltár. IV. 259­260. 14 Uo. 260 15 Kiadatlan levél a Batthyaneum Könyvtár Gyulafehérvári Káptalan oklevelei állagában.

8

ezeket már ,,az commissariusok connumeratusoknak írták"16. I. Rákóczi György ebben a levelében is kiemeli, hogy ,,fejedelmi hivatalunknak akarván teljes ernk szerint megfelelni és birodalmunk alatt lév minden rendbéli híveinkre vigyázni s azok között az egész székelységen lev nemzetes, nemes, vitézl és gyorsaságos minden rendben lév kedves híveinkre is kegyelmes gondviselésünköt terjeszteni: kegyelmek köziben személyünk szerént való jövetelünköt nem szántuk az végre, hogy kegyelmeket magunk meglátogatnók és meg is mustrálnók fejenként". Ugyancsak Székelyudvarhelyen november 18-án állította ki I. Rákóczi György azon oklevelét, amelyben megersítette a város kiváltságait, és megbocsátotta a városiaknak, hogy az általa és személyes jelenlétében végzett hadi szemle és összeírás idején ellene fellázadtak, intvén a polgárságot, hogy békében éljenek az ottani nemesekkel.17 Székelyudvarhelyen és megintcsak november 18-án kelt I. Rákóczi György parancsa a sepsiszentgyörgyi Daczó Lászlóhoz, hogy miután eddig színe eltt nem jelent meg, november 20-án Segesváron legyen, mert ,,az mustrát itt is elvégezvén", Segesvárra utazik.18 I. Rákóczi György a jelzett napon már Segesváron volt, és 21-én innen ment Fehéregyházára ebédre Haller Gábor meghívására.19 November 24-étl három napon át I. Rákóczi György Marosszéken tartózkodott, e napon fogadta Marosvásárhelyen a török követet, majd megtartotta a hadi szemlét és összeállíttatta itt is a katonaköteles férfilakosság összeírását. November 26-án még Nyárádtn volt, de 27-én már radnóti birtokára érkezett, ahonnan a hónap utolsó napjára Kolozsvárra utazott. A csík-, gyergyó- és kászonszéki összeírás sorsára jutott az aranyosszéki is. Kiderül ugyanis a fejedelem levelezésébl, hogy 1636 januárjában itt sor került a hadi szemlére és az összeírásra, de ez sem maradt ránk, illetve hollétérl mai napig sem tudunk semmit. Maga a fejedelem említi viszont a Szamosújvárott 1636. január 30-án kelt levelében, hogy ,,novissime, cum in Sede Siculicali Aranias lustrationem continuaremus"20. Hogy a hadi szemle s vele együtt az összeírás Aranyosszéken is megtörtént, azt I. Rákóczi György 1638. február 19-én Nagyenyeden kelt levele minden kétséget kizáróan bizonyítja. A levél, helyesebben a fejedelmi parancs általában az ország összes tisztségviselihez szól, de kiváltképpen ,,a nemzetes Czegezi Mihály hívünknek, Aranyos széki kapitánnak". Benne I. Rákóczi György utasítja a tisztségviselket, hogy azokat a hadköteles székelyeket, akiknek ,,az regestumban nevek fel vagyon írva ... kiváltképpen tempore generalis Lustrationes Siculorum nostrorum" és akik lakó-helyüket elhagyva fleg városokban telepedtek le, adják ki, és kötelezzék ,,az zászló alá" tartozó székelyeket elbbi településeikre

16 Kelemen Lajos: Újabb Adattár a Vargyasi Daniel család történetéhez. Kolozsvárott 1913. 29­30. Az oklevél regesztájában téves a november 12-i dátum. Valójában az oklevél végén a következ latin keltezés áll: ,,Datum in oppido nostro Udvarhely, die decima septima Novembris. anno Domini millesimo sexcentesimo tricesimo quinto." 17 Románia Országos Központi Levéltára. Erdély történetére vonatkozó oklevelek állaga. XV. csomó, 34. számú oklevél. A fejedelem ismételten megemlíti, hogy az udvarhelyszéki székelyek ,,recensendi, perlustrandi, examinandique et describendi ... erant convocati". 18 Székely Oklevéltár. VI. 133. 19 Haller Gábor naplója. 30. 20 Székely Oklevéltár. IV. 261. Idézett kiváltságlevelében I. Rákóczi György a sepsi-, kézdi és orbaiszéki székelyek kérésére megersítette azt az ,,si szokást", hogy örökségük magszakadás esetén sem száll a fejedelmi kincstárra, hanem azt mindkét nembeli rokonaik öröklik. Barabás Samu közölte (Székely Oklevéltár. Bp. 1934. 373­376) azon ugyancsak 1636. január 30-án Szamosújvárott kibocsátott kiváltságlevél szövegét, amelyben a fejedelem az egész székelység ezen ,,si szokását" ersítette meg. A szöveg bvebben adja el mindazt, amit a háromszéki ,,uraimnak" adott levelében olvashatunk. Ebben is megemlíti, hogy folytatja a hadi kötelezettséget teljesít székelyek számbavételét Aranyosszéken.

9

visszaszállni, hadi szolgálatot teljesíteni. A fejedelmi parancslevél hátára rávezették településenként azon aranyosszéki hadköteles székelyek nevét, akik az összeírás után eltávoztak a székrl, és ,,az zászló alól" magukat kivonták21. Meg kell azonban jegyeznem, hogy késbb, azaz 1642-ben Aranyosszéken és 1643-ban Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken újabb általános összeírást állítottak össze, mégpedig olyant, mint az 1635. éviek. Ez is ugyanazon szerkezetben készült. Terjedelmi okokból ezeket a következ kötetben közlöm. A döntést az is befolyásolta, hogy közben, vagyis 1642-t megelzen, 1635-ben és 1636-ban több, összesen négy kifejezetten katonai lustrát állítottak össze Udvarhely- és Marosszéken, illetve ennyi maradt ránk ezekbl az évekbl. Eltér jellegüknél fogva ezek sem kaptak helyet a jelen kötetben. Mindent összegezve a Székely Oklevéltár új sorozata V. kötetében tehát három kiadatlan összeírás kerül közlésre: az 1635. kés szén I. Rákóczi György székelyföldi hadi szemléje idején összeállított háromszéki, udvarhelyszéki és marosszéki lustra. Ezen lustra kapcsán ismételten és következetesen a székelyföldi hadköteles férfilakosság összeírásáról szóltam és írok. Ezzel az addigi összeírásoktól teljesen eltér jellegükre, sajátosságukra utalok. Már maguk az összeírások címei is világosan jelzik, hogy I. Rákóczi György a hadi szolgálatra kötelezett férfilakosság számbavételét követte. De ezt ersíti meg az a marosszéki lustrában olvasható megjegyzés is, amelybl kitnik, hogy a jobbágyokról külön regestumot állítottak össze, amely sajnálatunkra eddig nem került el. Ugyancsak erre utal az a viszonylag gyakori megjegyzés is a jobbágylakosságú falvakban, hogy ,,mind jobbágy", de a nevek hiányoznak. Összeírták tehát a hadban szolgáló férfiakat, közöttük az elhaltakat és özvegyeket is, a fiúgyermekeket a csecsemktl a nagykorúakig, a vejeket, sógorokat vagy az olyan férfi rokonokat (a fiútestvéreket is), akik a szabad székely örökségrl a hadi szolgálat teljesítését vállalták magukra. Ha ilyen nem akadt, akkor külön rovatban jegyezték fel az olyan székely örökségeket (haereditates), amelyekrl hadi kötelezettség teljesítése járt. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a mondottak ellenére az 1635. évi összeírásokban gyakran találkozunk jobbágyokkal, de ezek kivétel nélkül azon volt hadköteles szabad székelyek számbavételére utalnak, akik a hadi szemlét és lustrát megelzen és a fejedelem akarata vagy éppen a vonatkozó országgylési határozatok ellenére jutottak valamilyen oknál fogva jobbágysorba, de akiket I. Rákóczi György vissza akart szerezni, a korabeli szóhasználatnak megfelelen recuperálni a katonai szolgálatot teljesít szabad székelyek sorába. A nevükhöz fzött megjegyzések színes képei a székely társadalomban észlelhet sokrét, nemegyszer ellentmondásos mozgásnak. Jelzik, hogy a katonáskodó szabad székely elem védelmét követ

21 Székely Oklevéltár. IV. 267­268. A feljegyzés szerint a nemrégen összeállított lustrához viszonyítva a következ aranyosszéki helységekbl távoztak el a név szerint felsorolt hadköteles férfiak: ­ Harasztosról: Bándi István, Bándi György; ­ Polyánból: Szántó Pál fia Pál, Pap Miklós, Tót Imre, Kis Kálmány, Zsigmond Mátyás; ­ Kövendrl: Kövendi György, Kövendi Gergely; ­ Várfalváról: Demeter Albert; ­ Rákosról: Csipkés András; ­ Kocsárdról: Czifó István; ­ Bágyonból: Szabó István, Dottyán János, Nagy András, Dányai Ferenc, Pungorácz István; ­ Felsszentmihályfalváról: Szász Miklós, Kozák András; ­ Földvárról: Nagy István, Kundi György, Kemecsei Pál, Kemecsei Demeter; ­ Sinfalváról: Hajdu Péter (és végül újra) ­ Rákosról: Varga János.

10

fejedelmi politika mennyire nehezen tudott érvényesülni, mily sok rendi vagy magánérdek keresztezte. A kötetben közölt 1635. évi összeírások, akárcsak az 1642-ben összeállított és eredetiben és több másolatban ránk maradt aranyosszéki vagy az 1643. évi csík-, gyergyó- és kászonszéki lustra, szerkezetükben nagyjában követik az 1614. évi Bethlen Gábor-féle összeírást. Külön jegyzék készült tehát minden székrl és faluról és azokon belül a társadalmi rétegek szerint. Minden széki lustra elején áll a nemesek vagy fnépek név szerinti jegyzéke, azt is jelölve, hogy ezeknek mindenike hány lóval szolgál a hadban. Igaz viszont az is, hogy a nemesek -- vagy másképpen a székely fnépek -- nevei megtalálhatók az egyes települések elején olvasható nobiles, fnépek, nemesek rovatban, azzal a részletez kiegészítéssel, hogy a feljegyzett személy szolgál-e a hadban vagy valamilyen oknál fogva ettl megszabadult, esetleg elhalt (obt). Szerepel viszont ez utóbbi esetben az özvegy neve, vagy azé, aki az illet örökségrl katonai szolgálatot teljesít. De mindenkor feljegyezték fiúörököseinek keresztnevét, Marosszéken még azzal a kiegészítéssel is, hogy hány évesek. Udvarhely- és Háromszéken a nemesek rovatát megelzi a falusbírák és esküdtek jegyzéke a település neve után. Ezek eskü alatt tettek vallomást az illet falu vagy város (mezváros) hadköteles lakóiról és azok állapotáról. Ez a település nevét követ jegyzék Marosszéken hiányzik, de itt is csaknem rendszeresen jelzik a név eltt, hogy ,,számadó", tehát vallomást tett a falu hadköteles lakóiról. Különbözik Marosszéken még a település végén olvasható összegezés (computus) szerkezete is. Ezzel szemben viszont Marosszéken -- Udvarhely- és Háromszéktl eltéren -- csaknem teljes következetességgel jelezték a fiúörökösök életkorát. Minden egyes település sajátos állapota határozta meg az összeírás szerkezetét. Nagyjában azonban a rovatok megegyezek, mert a nemesek és özvegyeik különkülön rovatát követik a következ rubrikák: régi lófk (primipili veterani), új és hadi szolgálatra visszaszerzett lófk (recentes, illetve primipili recuperati) és az özvegyek (viduae). Általában ez a sorrend a gyalogok vagy gyalog puskások rovatait illeten is. Elöl áll a régi gyalogok vagy gyalog puskások rovata (pedites, pedites pixidarii veterani), majd ezt követi az új (recentes), a hadi szolgálatra visszaállított gyalogok (recuperati) és végül az özvegyek rovata, azzal a kiegészítéssel, hogy a sort zárja az olyan örökségek rovata, amelyekrl hadi szolgálat jár, de nincs kinek szolgálnia róluk (haereditates). Végül következik a településenkénti összegezés, amelynek szerkezete -- mint említettem -- Marosszéken eltér a többi székétl. Bár terjedelmi okokból a jelen kötetben nem tudtuk közölni az 1642. évi aranyosszéki és az 1643. évi csík-, gyergyó- és kászonszéki lustrát ( közlésük a következ kötetre maradt), mégis szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy szerkezetük mindenben követi az 1635. évi összeírásokét. A neveket követ különböz megjegyzések sokszínsége és változatossága mellett egyes esetekben (Sepsiszentgyörgyön) külön rovatba írták össze a városiakat (oppidani) vagy azokat, akik a hadi szolgálat helyett például zsindelycsinálással szolgálták a fejedelmi udvart. Székelyudvarhelyen külön rovatban vették számba a mezvárosban házzal bíró nemeseket. Mindent összevetve az 1635. évi és a többször említett 1642. és 1643. évi I. Rákóczi György-féle lustrák külön színfoltját alkotják a XVII. századi székely népességösszeírásoknak. Ezekhez hasonló más összeírás -- a már vázolt szerkezetben -- az egész XVII. században, de késbb sem készült a hadköteles szabad székely férfilakosságról. A jelen kötetben közölt lustrák sajátossága, de egyben erénye és persze hiányossága is ebben áll. Abban tehát, hogy a hadköteles székelyföldi 11

férfilakosságról minden másfajta kútftl eltéren a legteljesebb képet nyújtják. De egyben ezek összegezik a legjobban a XVII. század els felében alkalmazott székely politika mérlegét, azt a törekvést, hogy a hadi kötelezettséget teljesít szabad székelyek társadalmi státusát megszilárdítsák, a jobbágysorba jutott székelyeket pedig visszahelyezzék a katonai szolgálattal járó szabad székely állapotba. A Habsburg Birodalom berendezkedéséig Erdélyben ez a rendezés határozta meg a székely társadalom fejldését. Mint már jeleztük, az 1635. évi lustrák most kerülnek els ízben közlésre, de róluk a levéltári beszámolókban22 már eddig is írtak. St azt is megemlítjük, hogy részleges társadalom- és népességtörténeti beszámolót készített róluk Tüds Simon Kinga.23 A kötet összeállításában és kiadásában a szerz, mint eddig is, a magyar Mveldési és Közoktatási Minisztérium, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Illyés Közalapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia és külön az MTA Történettudományi Intézete kiemelt támogatását élvezte. Illesse hála mindazokat, akik ebben a támogatásban mindvégig mellette állottak. Kedves kötelességének tartja a szerz azt is megemlíteni, hogy munkájában mind a Magyar Országos Levéltár, mind Románia Országos Levéltárának kolozsvári és marosvásárhelyi igazgatóságai segítették. Magában foglalja a kötet a lektor, a szerkeszt, a mszaki szerkeszt, a korrektor és a nyomda munkatársainak áldozatkész munkáját, a barátok biztatását és segítségét. Szerz kéri mindazokat, akik ebben mellette állottak, hogy személy szerint is magukénak tekintsék a jelen kötetet.

22 Trócsányi Zsolt: Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak. Bp. 1973. 349­350; Pál-Antal Sándor: Marosszék levéltára. In: A magyar nemzetiség története és testvéri együttmködése a román nemzettel. Tanulmányok. I. kötet. Bukarest 1976. 37. 23 Tüds Simon Kinga: Une source de démographie historique: le registre militaire Szekler de 1635. In: Revue Roumaine d'Histoire. 1989. 1­2. szám. 69­92; Eadem: Registrele militare secuiesti din secolul al XVIIlea. Rezumatul tezei de doctorat. Bucuresti 1995.

12

1. 1635. október 19.

Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék katonai összeírása1

REGESTUM GENERALE super nova et accurata Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbay, per Jllustrissimum Principem Dominum Dominum, Georgium Rakocj Dei Gratia Principem Transilvaniae etc., eique adiunctos dominos Consiliarios. Anno 1635 Die 19 Octombris, Lustratione facta Conscriptum LUSTRATIO Dominorum Siculorum, tam Equestris, quam Pedestris ordinis Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbaj armis utentium Nobiles praecipui in Tribus Sedibus Siculicalibus Sepsi, Kezdi et Orbai commorantes ac passim degentes a) A háromszéki nemesek jegyzéke

NOBILES SEDIS SEPSI2

Generosus 3 Thomas Nemes Capitaneus Supremus Eq. 24 Beldi Eq. 12 Miko Mihali Eq. 3 Kalnaki Benedek Eq. 2 Kis Tompa Jstvan Eq. 3 Janko Mihali Eq. 2 Daczo Jstvan Eq. 2 Daczo Laszlo Eq. 3 Szekeli Andras Eq. 2 Forro Andras Eq. 1 Felteodi Janos Eq. 1 Barothi Sandor Eq. 1 Pap Janos Eq. 1 Eq. Szaboczja Jstvan4

Miklos Gereb Tompa Janos Jstvan Deak Thamas Deak Keser Peter Donat Ferencz Janko Mihali Zalani Horvat Tobjas Jlljes Ferencz Silester Antal Halko Marton Szekeli Marton Losonci Ferencz Mihalcz5 Miklos Henter Peter

Eq. 1 Eq.·1 Eq. 2 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 2 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 2

(2) NOBILES SEDIS KEZDI6

Rethi Jstvan Deak Damokos Jstvan

Eq. 4 Eq. 5

Donat Mattjas Kvér Mihali

Eq. 3 Eq. 3 13

Donat Ferencz Mihalczja7 Peter Mihaczj Jstvan Sigmond Pal Apor Laszlo Janos Deak Gjarfas Ferencz Gjarfas Thamas Borbely Georgy

Eq. 4 Eq. 4 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 2 Eq. 2 Eq. 1

Mattjus Janos Mattius Thamas Benke Jstvan8 Karoly Jstvanne9 Aszoniom szolgai Vitez Laszlone Aszoniom szolgaj Kozma Jstvan Bodor Peter

Eq. 3 Eq. 1 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 4 Eq. 2 Eq. 1

NOBILES SEDIS ORBAY

Basa Thamas10 Mikes Benedek Janko Peter Szrczej Menjhart11 Donat Pal Vayna Jstvan Vayna Andras Thuri Georgj12 Szentkirali Marton Laszlo Pal Ugron Janos Laszlo Peter

Eq. 9 Eq. 5 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 3 Eq. 2 Eq. 2 Eq. 2 Eq. 1 Eq. 2 Eq. 1 Eq. 1

Pal Deak Magjar Balas Ugron Moyses Cerjek13 Thamas Szekeli Jstvan Bodo Peter Donat Gergely

(3)

Eq. 2 Eq. 1 szolga Eq. 3 Eq. 1 szolga Eq. 1 betegh Eq. 1 Eq. 1

Computus: Nobiles Nro. 69 (!) Eq. 17514

b) A sepsiszéki hadköteles székelyek összeírása SEDES SEPSJ

BACZON

Septem iurati homines: Balo Mattjas Ductor Simon Thamas Hegj Marton Maior Tokos Balas Balo Thamas Hegj Andras Konia Jakab Primipili Veterani Kalnaki Jstvan Hadnagj Eq 8 Nagjob Balo Janos m. holt. Fia Marton Annor 16 14

Balo Balas megh holt. Fja Ferencz Annor. 13 Balo Laszlo Vice Kiralibiro Balo Mattjas Gjalogh Hadnagj Balo Georgj Szaraz Aitara ment lakni, Eq. 1 Fja Mihali15 Balo Janos Eq. 1 Balo Andras megh holt. Fja Georgj mus[tralt] Eq. 1 Szabo Andras megh holt. Fjai Jstvan es Ferencz egj kenieren vadnak. Jstvan megh must[ralt] Eq. 1 Balo Balint Eq. 1

Bodocz Andras el eset, ven20 ember, se Fja, se leania nem volt jelen Cziki Janos Eq. 1 Lukacz Kovacz Hegj Jstvan Eq. 1 Mathe Janos Hegj Mathe Eq. 1 Peter Balint Ntelen, Turoszkoban Sigmond Marton Eq. 1 kovacz met tanol Josa Georgj Eq. 1 Balo Peter m. holt. Fja Janos jelen volt Cziki Jstvan Eq. 1 Bartha Thamas Fja Marton jelen volt Nagj Janos Eq. 1 Soos Peter, Daniel Mihali Uram Balo Jakab Eq. 1 Jobbagja Etves Gaspar, az Veÿ Keresztes Mihali Pedites Pixidarii volt jelen, egj K. V. Soos Janos Balo Andras Bartha Jstvan Odvarhelizekben ment (4) Bartha Janos 17 lakni, de visza j Hegj Jstvan Lo f emberre let Bartha Georgÿ Hegj Marton Bartha Peter Hegj Mathe az Lo f emberre lt Barrabas Jstvan m. holt. Hegj Balint m. holt. 18 Fjai Peter A. 15, Fiai Andras, Mihali Annor. 6 Albert m. mustraltak, Szabo Thamas Falusbiro Georgÿ Bartha Mihali Czikba hazasodot, az Hegj Janos Joszagan az battja Bartha Jlljes lakik, Hegj Mihali szolgal jelen volt Balo Georgj megh holt. Fia Mihali (5) Barrabas Andras m. holt. Fja Marton megh holt, ennek Fia Balint An. 4 jelen volt Balo Jstvan m. holt. Fiai Balint, Szabo Benedek m. holt. Fja Bartalis Mihali Annor. 16. Az kissebik 10, Scholaba Balo Mathe maior deficialt, az Felesege jar biria19 az hazat Szabo Peter Fja Gaspar jelen21 volt Bartha Jstvan igen niomorult. erette, egj K. V. Fia Andras A. 9 Konczia Mihali m. holt, nem marat Sigmond Marton Lo fe let maradekja22, az nennje lakik az Balo Jakab Lo fe let hazaban, niomorult özvegj Aszoni Kis Balo Janos lo fe let Jncze Balasne Balo Thamas Konczia Jakab Balo Georgj megh holt. FjaiMathe, Konczia23 Janos niomorult ember. Jakab. Fia Jstvan A. 14, jelen voltak24 Jelen voltak, kln kenieren Varadi Jmreh m. h. Fia Jstvan A. 12 vadnak Jakab Georgj Balo Lerincz, Óczje Balo Mattjas Terk Gergj jelen voltak Cziki Jakab lo fe let. Fiai Janos, Simon Thamas Vice Hadnagj Jstvan Balo Georgj szolga, santa, nem volt megh mustraltak jelen Bartok, aljas Rab Balint Kis Balo Andras, Balo Laszlo Jobbagja Sigmond Jstvan megh h., az hazat Bodocz Jstvan. Fja Janos volt jelen Udvarhelizekben lako Krztes25 erette Georgj birja, Telegdi Baczonban lakik Balo Miklos, Balo Laszlo Jobbagja Bodocz Thamas Primipili Recentes16 15

Konia Janos m. h., rkseget Konia Jakab birja, az battja jelen volt Szabo Jstvan Gal Balas Fja Mathe jelen volt Gal Mihali Gal Marton, Fia Jakab jelen volt Konia Jakab Kovacz Mihali Telegdi Baczonban ment, az rksegiben az czje Kovacz Georgy lakik, jelen volt Molnar Jstvan m. h., Fja Daniel Annor. 8 Gal Bartaljus26 m. holt. Fiai Janos, jelen volt Andras, Georgj Terek Miklos, Balo Laszlo Jobbagia, az Tablan nierte el Czerej Balint Boda Jakab Telegdi Baczonban ment, az hazaban az Felesege Ania lakik Nagj Gergeli Nagj Marcel Nagj Jstvan Szalay Janos Kovacz Janos regj27 ember, az Vey Boda Janos lakik vele, az volt jelen Hegeds Gergeli Fia Marton volt jelen, egiút lakik Computus:30 Primipili Vet. Primipili Recen. Pedites Pixid. Deficientes 17 8 77 4

Jnfantes

Nagj Janos megh holt. Semmi maradeki nem marattak, az Joszagan az Felesege lakik 28 (6) Kovacz Ferencz m. h., Fjai Mihali s Janos Tokos Andras, Fia Georgj29 volt erette. E. K. V. Bardocz Janos m. h. ninczen maradekja, hanem az czje Pal lakik az rksegben, jelen volt Tokos Balas Rab Jstvan Nagj Jstvan m. h. Fja Andras jelen volt Pap Andras Molnar Mattjas Konia Andras m. h., Fja Janos Annor. 12 Nagj Jstvan alter Nagj Janos lo fe let, m. m. Nagj Marcel Major m. holt, az czjei birjak az rkseget niegjen, mind edgjt laknak, egik volt jelen erettek Nagj Gaspar Molnar Georgj Zaszlo Tarto, alias Szczj, czje Jstvan Kolosvarat lakik Boda Janos Bartha Jlljes Molnar Georgj alter

adoles. adult. fratr. gener. vag.

pueri

2 2 5

BODOS

3

7

4

Septem jurati homines: Fabian Jlljes Falusbiro31 Fabian Simon Thamas Kovacz Elekes Simon Jnczje Jakab Josa Georgj Davad(!)32 Simon 16 Primipilorum (!) Josa Mathe m. h. Fjai Mihali, Jstvan Eq. 1 Josa Andras33 Jmecz Davjdnenak Fjai Peter, Janos szolgalnak34

(7)

Pedites Pixidarii Kobori Jstvan m. h., az Joszagan Vej Söos Ferencz lakik, jelen volt David Simon Bodosi Sandor Bodosi Keresztes, Fja Peter jelen volt36 Bodosi Janos Josa Janos m. h., az Fja Lo fe lt, jelen volt Josa Mihali m. h., az Joszagan az Vej lakik Davjd Georgj, jelen volt Josa Georgÿ Josa Orban Szarazaytara ment37, Joszagan az megh jrt Josa Georgj lakik Bodosi Mattjas jgen ven ember, Fja Peter megh mustr[alt] Szep Bartalis betegh Davjd Balas Jncze Jakab Nagj Matthe, Fja Marton volt jelen David Simon Bodaj Peter38 Elekes Simon Kovacz Janos Kovacz Gergeli m. h., Fja Jstvan Annorum 9 Thamas Kovacz Josa Janos m. h., Fja Jakab Kis Elekes Simon Elekes Georgÿ m. h. Fjai Janos, Janosnak az Fja betegh, azert nem volt jelen, Georgj Annorum 2 Fabjan Jlljes Computus: Primip. Ped. pix. Vidua Recup. ped. 1 28 1 9

BAROT

35

Fabjan Simon Kovacz Balas Davjd Lukacz Kovacz Mathe, Kovacz Jstvan Fja, Jstvan megh h. Kovacz Peter m. h. Az oczjere Kovacz Mathera szallot Bodossi Andras ven ember. Fia Mihali jelen volt Pal Peter Viduae Bodossi Balasne Fja Thamas m. h., marat az rksege Szekeli Janosra, jelen volt Benk Benedekne m. h., marat az rksege39 Bodosi Sigmondra, jelen volt

(8)

Recuperati Pedites40 Abod Gergeli, most kek gjalogh Mathe Kovacz Fabjan Peter Elekes Mihali41 Davjd Benedek Davjd Janos Szep Marcel Szep Janos Jncze Jakab Daujd Andras Udvarheliszekben Kis Baczonban lakik, maga birja rksegit

Jnfan.

pueri

adoles.

adulti

fratri generi vagj

2 1

1 1

Septem jurati homines Czerej Mihali Pap Janos Bede Mihali

Jakab Balint Ambrus Gaspar Agoston Gergeli Fabjan Marton 17

Nobiles Barothi Ferencz m.h. Az oczje Balas, Erdeli Jstvan Uram zolgaja birja az rksegit Barothi Jstvan megh holt42, oczei Makai Janos [es] Jstvan, ezek birjak az rkseget Eq. 1 Barothi Thamas Eq. 1 Barothi Gaspar Eq. 1 Lajos Jstvan43 Barothi Mihali m. holt, egj leania marat, Osvad Benedek vtte, Bibarczfalvan lakik, az birja az rkseget Barothi Gabor m. h., ennek is az rksege Osvat Benedekre marat 44 (9) Denjes Mathe, az Fja Mihali mustralt Eq. 1 Szabo Andras Eq. 1 Zabo Janczj m. h., ez az Andras biria rkseget Gal Pal megh holt, az Unokaja Gal Mathe mustralt megh Eq. 1 Czerej Marton Schola Mester Primipili Veterani Ambrus Thamas m. h., Fia Mihali must[ralt] Eq. 1 Terk Janos Maczkasi Uram szolgaja Marton Georgy m.h. Fia Lukacz megh mus[tralt] Eq. 1 Terk Andras Udvari Drabant Jakab Deak igen ven ember, absens Szabo Janos deficialt, rkseget ver szerint valo Attjafjaý birjak Szabo Peter m. h., rkseget attjafjai birjak Ambrus Gergeli minor, Aranias Szekben Kereszturban lakik, rksegit attjafiai biriak Katana Peter m. h., az felesege utan egj Pap birja az rkseget Herman Benedek, az Veÿ Herman Georgÿ mus[tralt] Eq. 1 Bede Gergeli m. h., Fja Mathe szolga Keser Gergeli Eq. 1 Keser Gergeli alter Eq. 1 Beke Miklos Eq. 1 18

Beke Gergeli szolga Beke Janos regh ember, Fia Ferencz szolga Beke Mihali vilagtalan, Fia Mihali Gialogok kszt Beke Andras Gjalogok kszt Miklos Janos Gjalogh Nemes Babos Balas Gjalogh Babos Thamas Eq. 1 Beke Georgÿ Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Ambrus Gaspar Ambrus Ferencz Fabjan Mihali m. h., Fia Balint Must[ralt] Fabjan Balas, Danjel Mihali Uram Jobbagia, feje ktt, mas jobbagiat lte volt megh, s megh kegjelmezet neki, s ugj let jobbagiava, ugjan (10) ket Fjaj Miklos, Andras Fabjan Imreh, az is az szerint kttte magat Jobbagjul Daniel Mihali Uramnak. Fiaÿ Jstvan, Peter Gal45 Miklos m. h. Fja Marton megh mustralt Pal Mihali Pal Peter [es] egj K. Szasz Mihali Vadnak Kovacz Mihali m. h., Fja46 Andras Kovacz Janos ven ember Fjaj Janos megh must[ralt], Peter47 kln kenieren vagjon Veres Mathe Czerej Laszlo m. h. Fiai Peter, Mathe jelen volt48 Menihart Ferencz m. h., el adta volt rkseget Miko Ferencz Uram Jobbagjanak, Balas Boldisarnak Agoston Janos, oczje Jstvan must[ralt] erette, egj K. V. Beke Jstvan betegh Beke Georgj vilagtalan Agoston Marton Agoston Gergeli

Szabo Sandor Bartaljus49 Gergeli Bartaljus49 Georgj szolga, megh jn Keser Georgj Gjarmati Janos el veszet, jdegen volt, az betegh Beke Jstvan birja rkseget Gergeli Deak ven ember, Pal must[ralt] Bartok Georgj Bartok Mathe ven ember, az Fia Janos must[ralt] Fabjan Marton Bede Mihali Maros szeken lakik Menihart Lerincz Pap Szke Mihali Tordan lakik, az orok[seget] Agoston Janos birja Balas Pal ez is Uy Tordan lakik, rks[eget] attjafia Lukacz Balas birja50 Balas Balas51 aljas Lukacz Balas Faggjas Georgj Junior, Kolozsvarat lakik, rkse[get] Josa Jakab birja, jelen volt Beke Gaspar Egjed Pal Egjed Peter (11) Egjed Ferencz Egjed Lukacz m. h., Fia Mathe kln lakot az Attjatol, az rks[eget] Felesege birja, az Unokaja Egjed Mihali. Egjed Lukacznak Fia Jstvan Kolosvarat lakik Egjed Georgj megh h., az veje Beke Marton birja az leania utan rks[eget], Jelen volt Egjed Boldisar megh holt, Fiai Janos, Andras mustraltak kln kln52 Pap Georgj Pap Janos Jstvan Kovacz vilagtalan. Fia Georgj Deak Czikban lakik Czerej Mihali Jakab Georgj Agoston Mihali m. h., Fja Georgj Agoston Andras Dosa Janos m. h., Joszagat Agoston Georgj birja

Dese Benedek m. h., az leaniat vtte Jakab Andras, rkseget is e birja, jelen volt Orban Gergeli m. h., Pap Janos birja az öröks[egit], jelen volt Josa Mihali igen ven ember. Fia Janos Annorum 9 Boldisar Pal Czikban lakik, gjermek53 koraban buydosot el, el adta volt rkse[git] Szasz Mihalinak Drab[antnak], jelen volt Bede Mihali Maior Bede Janos m. h. FjayGergeli54 [es] Andras szol[gak] Kis Bede Mihali m. h. Fia Balint szolga Bede Janos alter m. h., deficialt, Bede Mathe birja rksegit, jelen volt Ambrus Marton Ambrus Balint m. h. Fja Jstvan mustralt Ambrus Thamas Czikban lakik, az rks[egit] Faggias Georgj foglalta el, Miko Uram e Nagisaga Jobbagja Jakab Georgj Jakab Balint Gal Miklos Gal Mihali betegh Tako Janos ven ember, Fia Georgj jelen volt Gal Janos ven ember, Fia Janos Must[ralt] Njess Peter (12) Fejer Miklos m. h., az oroks[egit] Menihart Peter birja verre, Miko Uram e Nagisaga Jobbagja Lerincz Jakab Czikban lakik, rks[egit] Jstvan Deak biria, nemes ember Ambrus Jstvan Kideben lakik Doboka varmegjeben, az rksegit ervel foglalta volt el Miko Uram biraja Ambrus Gergeli Kolozsvarat lakik, Ambrus Gaspar az Battja egj [ver] vele55, birja rksegit, jelen volt, Drabant

19

Ambrus Peter Kolosvar mellet Szutsagban lakik, Miko Uram Jobb[agja] birja annak is rk[segit], Faggias Georgj Furka Marton koldus Dese Jakab Hermanban Udvarheli szekben lakik, maga birja rksegit, ot is szolgal Babos Balint Pajor Andras Furka Jstvan Beke Andras Tizedes Czerej Janos Jlljes Andras Jlljes Janos Benedek Mattjas Computus: Nobiles Prim. vet. Ped. Pix. 6 9 72

KEPECZ

Balas Ferencz Gal Jstvan Olasz Georgj Deak Geórgj, az battja Peter abs., egj K. vadnak Faggias Georgj Minor Gergeli Jstvan Josa Jakab Zabo Gergeli Jakab Mihali Balas Georgj Beke Jakab, Fia Gergeli megh mustralt Jlljes Peter Az Miko Ferencz Uram Barothi Jobbagj dolga hatra vagjon

adul. frat. gener. vagj

Jnfan. pueri

adol.

2 1

1 -

2 13

Septem jurati homines

(13)

Primipili Keresztes Pal Eq. 1 Beke Balas Eq. 1 Nagj Mihali deficialt, felesege biria rksegit Nagj Thamas Eq. 1 Endes Andras m. h. Fia Annor.56 Nagj Balint Eq. 1 Nagj Andras betegh Eget Gergeli Lengeli orszagba ment. Az czje Andras birja rks[egit], must[ralt] Eq. 1 Nagj Janos Eq. 1 Siko57 Lerincz Fia Peter must[ralt] Eq. 1 Eq. 1 Salacia58 Balint Eq. 1 Salacia58 Janos Eq. 1 Bogj59 Balas Bocz Georgj Eq. 1 Salacia58 Balas szolgal Salacia58 Peter szolgal

Kis Peter Georgj Falus biro Szabo Georgj Bocz Jlljes Bocz Janos Egete Sandor Balas Georgj Egete Peter Nobiles Sebestjen Balint, az Fia Balas mu[stralt] Eq. 1 Sebestjen Sigmond Pap Sebestien Marton absens Nagj Janos absens Nagj Balas abs., szolga Sebestien Balint Junior, vagus Nagj Georgj m. h. Fia Jeremias mus[tralt] Eq. 1 Gus Balint Hadnagj

20

Pedites Pixidarÿ

Acacius Balint m. h. Fiai Jstvan, Ferencz Eget Peter Eget Kelemen rks[egit] Danjel Eget Balint Mihali Uram birja, mivel e kegielEget Miklos igen ven ember, az Fia me jobagia vótte leaniat62 Mihali (14) Jelen vagion az lovasok Eget Sandor kszt, Zaszlot tart Bocz Balint. Fia Balas jelen volt Nagj Balint megh h., az joszagaban Sebestien Mihali veje Sebestien Thamas lakik, jelen (15) Nagj Mathe volt Kis Peter Balint Herman Mihali Borbandi Mihali Ugjan Borbandi Fju, Ferencz Peter Kpeczen szolgal Nagj Balas Saytos Lerincz igen ven ember, az Nagj Mihali m. h. Fia Miklos veje Acacius Marton must[ralt] megh Bocz Janos erette Bocz Demeter Siko Lerincz megh lovasodot, ot Balas Georgj vagion irva Salati Mathe m. h. Fiai Lofkke lettek, Bocz Georgj m.h. megh vadnak irva Fiai Janos, Janos m.m. Caller60 Jlljes Demeter, Zabo Thamas Jstvan Fazakas Jstvan Bocz Miklos megh h., Fazakas Mathe m. h. Joszagat attjafia birja63 Fia Peter m. must[ralt]. Bocz Peter Lovasok köszt vagjon, az Tob Fiai Georgj, biria ennek az felsnek joszagat Janos Bocz Andras Szígarto Andras es Georgj abs. Bocz Sandor m. h. Fia Thamas m. m. Kovacz Mihali Baczo64 Ferencz m. h., oczje Mihali Bocz Peter biria Joszagat, jelen volt Caller Georgj, Fia Balas61 m. m. Saytos Mihali Caller Jakab Bocz Jlljes Balas Jstvan Bocz Janos Kis Peter Laszlo, Kalnaki Jstvan Toth Janos. Leaniat vtte Tot Janos Jobbagja, ennek Fja Kis Peter Balint nev ember, Gus Balint Jobagja, az Kis Peter Lerincz rkse[get] az biria Beke Thamas Bocz Mattjas m. h. Fia Jstvan m. m. Beke Miklos m. h., az battja Balas erette m. m., egj vele Gus Georgj m. h., egj regh aszoni Szabo Georgj nennie biria rk[seget]65 Caller Bartalis m. h., Nemesseget Egete Janos szerzet volt, Fia Georgj Gus Thamas regen el buydosot, Gus Mihali el szkt, az battia Gus oroks[eget] el adta volt orok arron Gaspar vtte megh rksegit, Sebestien Janosnak, s most az birja, jelen volt ez Gus Balint66 birja Caller Thamas Kis Peter alter, Tordaban lakik, egj Caller Janos benna nennie lakik rksegeben Kis Peter Andras, az veje Lengeli Mihali must[ralt] megh Acatjus Lerincz m. h., az Mathe, Kis Peter Georgj Sipos Mathe jelen volt 21

Recuperati Kis Peter Andras m. h., Fiai Marton, Andras Jstvan Deak, Saytos Mihalinak fogadot Fia, edgjt laknak Elekes Mihali Miklosvari Bartha Janos Balas Janos Tot Andras, Fia Janos m. megh Nagj Benedek Bocz Jstvan (16) Benk Marton Egete Pal Bocz Peter Bocz Georgj Kis Peter Gergeli Kovacz Kis Peter (!) Fia Jstvan Annorum 12

Kereli Mihali. Fia Mihok A. 12 Bocz Mattjas Nagj Gergeli, alias Kovacz Gergeli Bocz Andras Pap Fia, exemptioja vagjon Bocz Balint s Thamas, Bocz Georgj Fiaj Computus: Nobiles Primip. Pedes Pix. Recup. ped. Debiles Defic. Vagi Abs. 7 15 48 20 2 2 4 1

MJKLOS VARA

Septem jurati homines Vayda Janos Falus biro Vayda Andras Bartha Janos; az falu kiczin Primipili Jakab Jmreh m. h. Fja Lerincz m. m. Eq. 1 Gjenge67 Lerincz mustral m. az nagjobik, az ocze Mihali, edgjt68 laknak, Gjenge67 Jstvan Fiai, de az m. h. Urak Jmreh m. h. Fiai Georgi, Simon m. m. Pedit. Pixidarÿ Haydu Andras Vayda Janos

Recuperati Vayda Janos alter, Kalnaki Jstvan Jobagisaga alat vagion Endes Ferencz az Beldjek Jobagisaga alat vagion Sóos Peter m. h., Udvarheli szekben Vargjason volt rks[ege] Computus: Prim. Ped. Pix. Recup. 3 2 2

(17) BEÖLEÖN

Septem jurati homines Syllo Georgj Falusi biro Magjar Ferencz Nagj Thamas Kelemen Mihali 22

Ferencz Janos69 Major Szennjes Jstvan Varga Simon

Nobiles Ferencz Jstvan szolga Ferencz Mihali Eq. 1 Nagj Thamas, Fja Janos mustralt megh Eq. 1 Siko Peter Eq. 1 Jlljessi Gaspar deficialt, Nemes volt, Nemes Thamas Uram birja rksegit, megh vtte Kovacz Thamas Eq. 1 Kovacz Gergeli m. h. Fjaÿ Andras, Laszlo m. mus. Eq. 2 Marton Deak Eq. 1 Syllo Jstvan Scholabeli Deak Eq. 1 Kovacz Jstvan Nagj Davjd Primipili Siko Balas alias Kosa Eq. 1 Siko Bartalis Eq. 1 Gal Janos Eq. 1 Bako Ferencz Eq. 1 Benke Marton Eq. 1 Benke Jakab m. h., az Unokaja Szasz Gergeli70 megh mustralt Eq. 1 Barrabasi Balas Eq. 1 Bene Balint m. h. Fjai Mathe m. m. Eq. 1 Andras Nagj Janos Eq. 1 Nagj Gaspar Eq. 1 Nagj Jstvan m. h. Fjai Mihali m. mustralt, Eq. 1 Gaspar egj K. vadnak Tks Antal Eq. 1 Tks Janos Fia volt, de az megh holt Bakoni Janos oda ki lakik, gondviselje birja az rksegit 71 (18) Ferencz Georgj megh holt, Fja Georgÿ Barczaban lakik Szasz Gergeli Eq. 1 Racz Andras szolga Szennjes Andras Eq. 1 Kis Nagj Thamas Eq. 1 Tako Andras Eq. 1 Kis Georgy Jstvan Eq. 1 Kazdagh Mihali Eq. 1

Pedites Pixidarii Bakoni Gal m. h. Fjai Jstvan megh m., Georgy Botos Andras Botos Barrabas Varga Mathe igen ven ember, absens Miko Mathe m. h. Fjai Peter, Georgj, Mihali Miko Andras Ferencz Lukacz Nagj Janos Farkas Gergeli Boldi Janos Bodor Jstvan ven ember, absens Bodor Mathe semmje nincz Kis Bodor Mathe m. h. Fja Mihali Bodor Janos ven ember, absens Bodor Marton m. h., deficialt, felesege birja az rks. Fja Gergeli m. megh72 Gal Jstvan Kelemen Mihali Korbeli73 Mihali m. h. Fjai Mathe, Peter Korbeli73 Peter Nagj Lukacz. Fja Marton m. m. Nagj Gaspar Falu pasztora Bakoni Janos alter Ferencz Jstvan Minor Ferencz Janos Kis Georgj Janos m. h., az leania utan az veje Jncze Marton birja rksegit, Kzep Aytan lakik Kerekes Georgj m. h., Kis Laszlo vtte az leaniat, az lakik az rksegekben, jelen volt Kerekes Pal Kerekes Antal Nagj Thamas Apro Gjermeki Hegj Mihali igen betegh Szennjes Andras az lovasok kzt vagjon Palfi Miklos Fia Andras m. megh (19) Kandal Janos m. h. Fjaj Jstvan m. m., Peter, Mathe Hegj Peter Bene Jstvan. Fja Peter mustralt megh 23

Nagj Marton Lovasok kszt vagjon Luka Mathe Pulkereczi Jstvan Adorani74 (!) Georgj Thot Mihali75 Sigmond Mihali Luka Janos, oczje Gaspar m. megh, egj K. V. Kerekes Jlljes m. h., az Felesege lakik rk., leania egj vagjon Szomor Georgj Szomor Jstvan m. h., Georgj birja rks. Szomor Mihali Ferencz Barrabas es Kelemen egj K. V., Kelemen mustral megh Ferencz Janos Junior Kis Georgj Bene Andras Felesege, leani Nagi Janos Lovasok kszt vagjon Szennjes Simon m. h. Fia Benedek An. 10 Tava76 Janos egj Fia vagjon, az oczje Peter, edgjt laknak Szennjes Janos ntelen, mustralt, oczje Jstvan, egj K. V. Czerjek Peter Tordan lakik, az edes Annia lakik az hazaban Kis Georgj Balas m. h. Fja Janos m. m. Magjar Ferencz Fja Janos Ozdi Janos, leani vadnak, veje Kelemen Janos, az birja az rks., jelen vagion Bene Mihali Fja Peter Czerjek Jstvan Tatar Miklos, Fja Pal megh mustralt Damokos Miklos, Fia Peter, kln vagion Agjagasi Mihali, Fia Jstvan must[ralt] m. Kis Georgj Andras m. h. Fia[i] Jstvan, az lovasok kszt, jelen volt, Simon, Peter Kis Georgj Marton abs., czionka77 Tokos Peter Miko Peter Fia Gergeli Szabo Janos Fja Miklos 24

Damokos Jstvan Fjaÿ Lerincz m. must[ralt] Deak Mihali (20) Czeczi Janos, Eczje Andras szolga most Keresztes Janos Fja Miklos Bogos Mihali szolga Kis Georgj Mihali Fjai Thamas m. m. Mathe Santa Deka Andras m. h., egj Fia marat Pap, az öröks. az Annia birja Agyagossi Benedek, Fia Janos m. megh Szabo Jstvan Agyagossi Gergeli Fjaÿ Bartalis, Miklos Kazdagh Mihali az Nemessek kszt vagjon Bogos Simon szolga. abs. Nagj Peter egj kis Fja Kerekes Mihali major Nagj Miklos Nagj Thamas az lovasok kszt vagjon Kosa Andras Toth Lukacz Fjai Mihali m. m. Jstvan, Georgj, Andras Miko Jstvan Czeszi78 Mathe m. h. Fia Georgj Czeszi78 Miklos megh must[ralt]. Eoczjei Andras, Kelemen Syllo Georgj Fjai Simon, Georgj Syllo Marton szolga Andras Deak Kozep Aytan lakik Syllo Thamas m. h., czje Syllo Jstvanra marat az rks. Darko Mihali semmie nincz, Fjaj Georgj, Jstvan Keresztes Marton Fjaj Janos, Keresztes Kis Georgj Jstvan Bartha79 Gaspar deficialt, Felesege birja rks. Pal Mihali

Krbel Jstvan igen betegh, Fia egj kiczin vagjon Syllo Georgj Major, vadnak valami apro Fiai Kis Georgj Janos Phlp Andras abs., az veji Ola Andras mustralt Varga Simon Fia Mihali Varga Pal Fiai Jstvan, Janos Bako Georgj az jdvzlt Urunk adta volt Baroton Daniel Mihali Uramnak Rigo Gergeli Tako Andras az lovasok köszt vagion 80-81 (21) Damokos Miklos Junior , ket ks Fja Georgj, az Masikot nem tudjak Siko Peter Fiai Andras, Jstvan, Sandor Szennjes Jstvan Fjai Jstvan, Pilph(!), Georgj Andras Janos Fja Jstvan Bot Mihali Fja Georgj Kis Georgj Mathe, vadnak apro Gjermeki Czerjek Ferencz Apaczan lakik, nincz rks. Ola Mihali Fiai Jstvan, Andras Desi Mihali, Fia Jstvan mustralt Haydu Janos szolga Koczis Andras Fjai Georgj, Janos Bagos Jstvan Fja Georgj Recuperati Balas Janos, Eoczjei Jstvan, Peter Barthi Kelemen Fja Barthi Mezej Balas Tomori Peter Semmje nincz, de ket Fia vagjon, Miklos, Mathe

Ola Miklos m. h. Fia Balint Recentes Ola Jstvan Sike Gergeli, Apro Gjermeki vadnak Siko Gergeli (!) Kelemen Janos Sigmond Andras Fiai Andras, Jstvan, Peter, Mihali Syllo Janos Sigmond Jstvan Fia Mihali Balint Varga ket (!) Fia Marton Nagj Jstvan Fja Andras Radacz Jstvan Nagj Jstvan(!) Siko Ferencz Ferencz Georgj Orban Balas Teks Jakab Desi Jakab Fia Georgj Tatar Mihali Fjai Jstvan, Georgj, Janos (22) Gede Marton Fja Mihali Bene Georgj Fjai Jstvan, Georgj Botos Jstvan Fia Mathe Szennjes Janos major, Fja Jstvan Ferenczi Jstvan Orban Balas alter Agyagass Miklos Computus: Nobiles Primip. Ped. Vet. Recup. Recentes Debil., vagi Def. Abs. 10 19 89 4 24 2 2 18

25

NAGY AYTA82-83

Septem jurati homines Andrasi Miklos Pal Mihali Janos Adam Jstvan Kozma Thamas major Nagj Mihali Vas Ambrus Kovacz Balas Nobiles Secunda diei Lustratio Donat Jstvan m. h. ket Fjaÿ vadnak Pete Janos m. h. Henter Gergeli Eq. 1 Kovacz Keresztes m. h. Fia Janos megh m. Eq. 1 Peterfi Miklos Eq. 1 Peterfi Janos es Thamas, egh K. V., Thamas m. Eq. 1 Ola Janos m. h., Eq. 1 Fja Benedek84 Ola Mattjas szolga, harman ezek egjek85 Radi86 Janos Eq. 1 Olah Balas deficialt, az Felesegje az rks. Kozma Mathe regh ember, Fia Thamas m. Eq. 1 Darko Gaspar m. h., Unokaja Jakab m. Eq. 1 Darko Mihali m. h., Fia Pal mus[tralt] Eq. 1 Darko Jakab Eq. 1 Molnos Thamas m. h., Fia Lukacz mus[tralt] Eq. 1 Sert Mathe Fogadot Fia Kovacz Andras mustralt Eq. 1 Olah Pal maga betegh, szolgaja m. Eq. 1 Olah Balint m. h. deficialt, az attjok Fjai birjak Joszagat (23) Kozma Thamas Gjalogh mustralt Vas Andras megh holt, vej Nagj Janos m. Eq. 1 Eq 1 Czere Miklos87 26

Recentes Gal Jakab Bodosi Bartaljs Bereczk Lukacz ertlen, az czje Mathe mustralt Gergeli Mihali Darko Balint Marc88 Peter Primipilus ex testio Conjuratorum Pedites Pixidariorum Mihali Albert Andras Miklos Fjai Janos, Thamas Andrasi Georgj m. h. Fja Georgj Andrasi Peter m. h. Fja Georgj Szomor Georgj Szomor Sandor Szomor Balint m. h. Felesege birja rks. Pal Mihali Janos Fiai Georgj, Mihali, Janos, Jstok Szabo Balas Fiai Janos, Georgj David Peter Bartok Georgj vagus Varga Kelemen m. h., Henter Peter birja az rksegit Kardos Andras ven ember, Fjai Djenes mustralt, Andras, egjt laknak Djenesnek Fjai Djenes, Miklos, Jstvan, Janos Bartok Georgj m. h. Fia Marton must[ralt], ennek Fja Jstok Varga Simon Nagj Mihali, Fjai Marton, Georgj Darko Janos m. h. Fia Thamas mustralt, ennek Fjai Miklos, Janos Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Kis Andras m. h., az Fia Blnben lakik, Laszlo rksegit Henter Peter birja Nagj Peter m. h. Fjai Miklos, Peter, Mihali Szabo Ferencz deficialt, Felesege birja rksegit, egj leania vagion, annak89 Fiai Nemet Janczi es Jstok (24) Syllo Marton szolga, Fia Mihok Kovacz Balas Fja Georgj Adorjan Peter Fja Laszlo Gergeli Peter Fja Mihali mustralt Gergeli Balas lovasok kszt vagjon Vas Mihali megh holt, veje Cziki Peter must., az Fia Janos Gergeli Janos m. h., ket Fia, Peter hazas, Mihali Albert leaniat vette, egj K. V. vele, Albert mustralt, az mas Fja Janos, Gergeli Janosnak, szolgal Kardos Miklos Enieden lakik, rksegit birja Kardos Djenes, megh mustralt Vas Ambrus Kardos Gergeli ven ember, FjaiThamas, Thamas az kekek koszt vagjon, Moyses, Georgi, Gergeli Beldi Janos Fjai Ferencz, Jstvan Beldi Thamas Varga Jstvan, m. h.90, az Fia az Lovasok kze ment Bodosi Bartalis Gal Thamas lon mustralt Kis Miklos Adam ven ember91, Fjai Miklos, Jstuan mustralt, ennek Fiai Janos, Jstvan, Lukacz Janko Janos, Fjai Janos mustralt, Georgj szolgal

Bereczk Lukacz, Fja Mathe lon mustralt Darko Kelemen Fja Mihali Nagj Jstvan Fja Jstvan Lukacz Mihali m. h., deficialt, rks. felesege birja Lukacz Mathe Fja Jstok Molnar, aljas Pokol Andras m. h., ket Fjai Thamas, Thamas molnar Mihali, Mihali szolgal Kovacz Mihali Enyeden lakik, az czje Janos m., ennek Fia Jstok Balint Janos m. h. Fja Jstvan Annorum 6 Gal Keresztes Recuperati Darko Ferencz Fjai Balas, Ferencz, Balint Borka Mihali Fjai Jstvan, Balint, Mihali Borka Gergeli Fja Janczi (25) Borka aljas Gal Balas absens, az labat gjogjttjak Recentes Peter Jstvan Fja Georgj Thamas Kovacz Fja Mihali Vas Jstvan Fjai Jstok, Pal Computus: Nobiles Recentes Pedes Pix. Recup. Recentes Debilis Defici. Absens Vagi 17 5 32 3 3 1 3 1 3

27

SZARAZ AYTA

Septem jurati homines: Bako Janos Falusi Bjro Deak Balas Bandi Simon Sksd Janos Sipos Jstvan Jncze Sandor Jncze Mathe major Primipili Bako Jstvan m. h. Fja Janos must. Eq. 1 Szep Antal igen ven ember, Eq. 1 Vej Sebe Gergeli92 m. Nagj Mihali m. h. Fja Jstvan must. Eq. 1 Nagj Sigmond Eq. 1 Nagj Jstvan Eq. 1 Dobaj Georgj Eq. 1 alter Nagj Mihali Fja Pal mustralt Eq. 1 Dobaj Peter igen betegh Menihart Andras m. h., helibe szallot Jncze Peter m. mustr. Eq. 1 Jncze Imreh m. h. Fia Mathe must. Georgy [es] Janos megh holtak, Jmreh Fjaj voltak Eq. 1 Recentes Jncze Mihali Eq. 1 Barta Lukacz Eq. 1 Czjulak Georgÿ Eq. 1 Jncze Thamas Eq. 1 Jncze Janos Eq. 1 (26) Jncze Mathe Major Eq. 1 Nagj Marton, Fia Nagj Lukacz mustralt Eq. 1 Szep Georgj Eq. 1 Balo Georgj Fia Georgj Eq. 1 Nagj Janos Fia Jstvan Eq. 1 Alszeghi Mathe Eq. 1 Bodossi Mathe absens, szolga Jncze Balint absens. Gjermek

Pedites Pixidarÿ Drabant Jstvan Fjai Jstvan, Janos, Ambrus vagus Varga Sandor m. holt, Fja Marton Marsi93 Janos mustralt az mostoha fjaert94, Fia Jstvan Szep Jakab absens, Fjai Mihali mustralt, Janos, Mathe Nagj Thamas es az eczje Simon egj K. vadnak Nagj Miklos m. holt, deficialt, Bandi Marton must. az rksegerl Nagj Gergeli Fiai Balint, Marton, Jmreh, Janos Trk Benedek Fiai Marton, Peter95, Mihok96, Benedek, Georgÿ Mostoha Fia Nagj Miklos Annorum 12 Nagj Lukacz Fiai Miklos, Pal, Demeter Szep Miklos Fja Janos Szep Janos m. h., az czje Miklos must., ennek czje Mihali Szep Mathe vagus, ezek az czjei birjak öröksegett Kezdi Mathe Fiai Andras, Jstvan, Ferencz Deak Gergeli m. h., Fia Pal must., ennek eczje Peter Sksd Janos Fia Jstvan Bartha Sandor Fiai Georgj, Mihalÿ Sksd Thamas Fia Mihali

28

Czerjek Mihali Fiaj Georgÿ, Andras, Peter Fabian Mihali Enjeden lakik, az rks. Keser Thamas birja, must. [Ennek] Fjai Peter, Janos, Gaspar Pakot Benedekre nem emlekeznek Kovacz Mihali Herman Gergeli, Fia Janos must. Varga Mihali m. h. Fia Balint mustr., ennek Fia Janos Varga Janos, az czje mustr., [ennek] Fia Mihali Kis Jncze Janos loval must. Kirali Georgj, Fja Janos mustr. Kirali Thamas es Janos megh holtak, Janosnak egj Fja Janos, az annia ennek birja rksegit Jncze Gergeli megh holt, deficialt, az rkseget birja az Nagjob Fjanak Jncze Georgjnek Relictaja Jncze Peter m. h. Fja Imreh Jncze Sandor Fja Gergeli (27) Szep Mihali beteges, az Fja Janos must., az teób Fiai Mihali, Keresztes, Jstvan, Georgÿ, az hatodik Fja Marton hazas, kln lakik maga joszagan, betegh Katona Gergeli, Fja Janos, mindenik megh mustralt Nagj Georgÿ absens, mast is vt maga melle, az Vejt Fazakas Petert, absens az is. Ezeket mind kettt Urunk e Nagjsaga Kis Pal Balintnak adta es az rksegeknek is felett, melljet birnak, az Varga Janoset excipialvan, melljet nalla hagjot e Nagjsaga Tako Marton m. h., Fia Lukacz Annorum 4 Szep Keresztes m. h., Fia Georgj loval must. Eq. 1 Bodossi Lukacz loval must. Eq. 1

Bodossi Mattias Fiai Jstvan, Andras, Georgj, Peter Bodossi Marton Fia Mihali must., ennek czje Georgÿ Bodossi Mihali m. h., Fia Mihali. Feleseget Tot Janos vtte, [ez] mustralt Keser Thamas Felljeb megh vagjon Bako Bartalis m. h., az rksegerl Katona Janos nev Unokaia loval must. Eq. 1 Abod Janos Fjai Georgj, Jstvan Eq. 1 Nagj Janos loval must. Bako Janos Fja Gergeli Bako Demeter Fia Georgj must., ennek Jstvan az czje Bako Georgy m. h., Fia Jstvan must. Fias Peter m. h., az vej Deak Balas birja az rksegett Bako Janos alter m. h. Unokaia(!) Jstvan, Janos Balas Deak Scriptum est, Fiai Imreh, Jstvan, Georgÿ Abod Andras m. h. Fia Marton Nagj Georgÿ m. h. Vej Nagj Janos must. az rksegrl Nagj Mihali beteges, Fiai Peter mustralt, Gergeli, Balint, Mathe, Balas, Andras Nagj Georgÿ alter, Fia Andras Herman Lukacz m. h. deficialt, czje Peter absens, niomorult Kis Andras, Fia Mathe m., ennek czje Mihali Varga Gergeli Fia (!) Janos, Balint Herman Peter Scriptum est, niomorult Nagj Miklos absens

29

(28)

Szep Georgÿ, Fia Janos must. Ennek eczjeÿ Balas, Georgy, Jstvan, Mihali Deak Mihali m. h. Fiai Jstvan, Urunk e Nagjsaga Cziatlossa Mathe, Marton, ezek ketten Bodokon laknak Katona Janos Medves Georgÿ regh ember, Fia Georgÿ mustralt erette Viduae Drabant Palne Ferhez ment Soos Geórgjhz, ez birja rksegit, ez Vargjason lakik Herman Balintne m. h. Az Joszagat az attjafjai osztottak Mathe Deakne Fia Janos szolga, az97 annia lakik az rksegben Recuperati Bandi Peter nemes most Herman Andras Fiai Georgÿ, Mihali, Marton, Janos Ugron Lukacz Fia[i] Balint, Jmreh, mindketten mustraltak Bandi Simon Fiai Janos, Marton, Georgj, Sigmond Bandi Sandor Vagus, Fia Peter Bako Marcel es Bako Balas most Kalnaki Jstvan Uram Jobbagj

(29)

Recentes Nagj Mihali Fia Marton Abod Marton Fiai Jmreh, Jstvan Abod Janos Fiai Georgy, Mihali Orban Kovacz Fia Marton Bandi Sigmond98 Fia Janos Szep Peter Bodossi Balint Fia Janczi Kovacz Georgÿ Fia Janos Kapussi Janos Jncze Balint, ennek battia Jstvan, eoczje Mihalÿ Gal Janos Fia Peter Sipos Jstvan Fiai Mathe, Mihali, Marton, Thamas Nagj Peter betegh, Fia Jstok Bodossi Lerincz harom Fiaval, Georgjvel, Jstvannal, Mihallial Kis Gergenben laknak, az rksege pusztan al, senki nem birja Computus: Primip. Recent. Ped. Pix. Vid. Recup. Recent. Debiles Defic. Abs. Vagi 10 12 44 1 4 13 3 4 3 8

KEZEP AYTA

Septem jurati homines Nagy Jstvan Falusi Bjro Vegh Bernald Bede Jakab

Jncze Mathe Benke Mathe Benke Gergeli Nagj Mihali Janos

30

Primipili Mark Peter m. h. Fia Georgy must. Eq. 1 Nagj Boldisar Eq. 1 Nagj Janos Eq. 1 Vegh Bernald gialogh mustralt Bede Pal megh holt, az Fia Pal Urunk e Nagjsaga Gjalogja. Ennek mas Fia is volt, Demeter, [de] m. h., [ennek] Fiai Jstok, Janos, Boldisar is volt egj [masik] Fja [de ez is] m. h., [ennek] Fja Demeter Bedeo Janos Gjalogh m. Bede Jakab Gjalogh m. Marko Andras, mostoha Fia Vago Janos m. Eq. 1 Vago Georgÿ Vayda Lukacz niomorult, Veÿ Szabo Ferencz m. Eq. 1 Vayda Balint m. h. Fia Janos m. Eq. 1 Vayda Balas Eq. 1 Djenes Balint m. h., az vej Simon Balint m. Eq. 1 Kver Andras m. h. Eq. 1 Fia Miklos99 must. Kver Balas igen ven ember, Fia Mihali m. Eq. 1 Recentes Benke alias Andras Deak Mark Janos Mark Peter Gjermek

(30)

Pedites Pixidarii Mark Demeter kek Gjalogh, Fiai Balint, Peter, Lukac z Mark100 Janos megh lovasodot Mark Jstvan Fia Gergeli Szilagj Mihali Jncze Davjd m. h. Fia Balas m. must. Fabjan Jstvan Fiai Georgÿ, Mihali m.

Simon Janos Fiai Janos, Jstvan, Gergeli Nagj Mihali Janos Fiai Miklos, Mihali, Lukacz Nagj Lukacz m. h. Fia Balint m. oczjei Mihali, Janos Barczjaban Uyfaluban laknak; Balintnak Fia Lukacz Nagj Balint Janos Fiai Balint, Andras Vegh Kelemen Fjai Mihali, Janos mustralt Balas Deak deficialt, rks. Felesege birja Gjenge Jstvan deficialt, rksegeben egj Huga lakik Pap Mihali, m. h. Fiai Thamas, Janczi, Mihali Kosa Mihali Fiai Jstvan, Mathe, Mihali m. Kosa Gergeli Fia Balas m. Nagj Jakab beteges, abs. Joszaga vagion Nagj Jstvan Fiai Mihali, Marton Mark Marton Mark Pal szolga Nagj Balint m. h. Fiai Thamas m., Janos Kis Nagj Janos Nagj Mihali101, Deak Janos Fja, mas Fia is(!) Gergeli Kosa Lukacz m. h. Fia Andras m., ennek Fia Thamas Vegh Balint, Fia Balas m. Elekes Georgj m. h. Fia Mihali Vegh Gergeli, Fia Lukacz m., ennek Fia Mihali Vegh Georgÿ Fiai Miklos, Gergeli Vegh Miklos deficialt, rks[egit] az attiafiai birjak

31

Jncze Mathe Fiai Davjd, Mathe Jncze Peter Jncze102 Georgÿ m. h., az Vej Lakatos Ferencz m., meli joszaganak harmadat leania utan Danjel Mihali Uram Jobbagia birja, (31) Lakatos Ferencznek Fjai Jstok, Georgy, Janos Simon Laszlo m. h. Fia Georgj m.; oczjej Mihali, Miklos Szabo Janos m. h. Fia Janczj Annorum 4 Kis Vago Mihali Kosa Georgy m. h. Fia Peter, Vago Mihali Attjafia mustralt, egj K. V. Jncze Marton Fiai Peter m., Janos Jncze Sandor Jncze Balas Fia Mihali Marton Kovacz m. h. Fia Janos Simon Balint loval m. Simon Gergeli Fiai Jstvan, Marton Thamas Kovacz Nagj Aytaiak kszt m. Benk Mathe Fia Balint Peter Kovacz Soos Jstvan m. h. Feleseget Peter Mihali vtte, m., Soos Jstvan Fia Gergeli Olah Balint m. h., az Joszagat Deak Balas es Peter Mihali birjak Jncze Szabo Janos vagus, absens Benke Janos Gjenge Gergeli Gjenge Benedek, leania birja joszagat Elekes Georgy Fia Mathe; oczje Peter szolgal Szabo Mihali m. h., Vej Jncze Sandor birja az joszagat Trk Georgj m. h., leani birjak az joszagat Trk Peter m. h., azon leaniok birjak joszagat Simon Balas Fia Miklos

Benke Peter vagus, szule Annia birja joszagat Simon Balint Fiai Balas, Janczi, Balint Szabo Gergeli Fiai Miklos, Lerincz, Mathe Szabo Thamas m. h., Gergeli attia volt (32) Szabo Gabor m. h. Fja Gabor, ha ez deficial, Szabo Ferencznere103 marad Jncze Miklos Fia Jstvan Nagj Jstvan niomorult, Fja Gergeli Scholaba jar Kovacz Balas szolgal, abs. Szcz Mihali abs., Fia Miklos Szcz Ferencz Fiai Ferencz, Janos Vayda Ferencz m. h. Fia Mihali must. Varga Balint m. h., az rkseget Szabo Janosne nennje biria Vidua Szabo Lerinczne m. h., rks. az leania biria Recuperati Benke Gergeli Benke Mihali ven ember, Fiai Thamas must., Georgÿ, Janos, Balas Hegedus Mihali m. h. Fiai Georgy, Janos, Miklos, Mathe, Szasz Mogioroson laknak Gal Janos Fjai Jstvan, Janos, Mihali Recentes Vegh Mihali Kovacz Janos, Prli Kalnaki Jstvan

32

Benke Peter m. h., Fiai Mathe, Boldisar Simon Balint deficialt, rks[eget] keresse Trveniel az kinek jussa vagion hozza

Computus: Primipili Ped. Pix. Recup. Recent. Debiles Defic. Abs. 16 50 3 2 2 4 4

(33)

SEDES SEPSI104

FELDOBOLJ

Septem jurati homines Boyte Marton Jsaak Jstvan Dorottja Janos Mogjorosi Elek Szekeli Jstvan Jakocz Janos Dobolj Janos Nobiles Jsaak Jstvan m. h. Fia Gaspar must.; Eq. 1 oczje Gabor megh osztoztak, Gaspar Fia Jstvan Primipili Szabo Thamas Eq. 1 Byte Peter, Eq. 1 Marton es Balint egj K. V. Jsaak Daniel G. M. Vas Gergeli g. m. Vas Peter Eq. 1 Vas Georgÿ Kis Borosnion lakik Eq. 1 Vas Ferencz Eq. 1 Vas Andras Eq. 1 Vas Janos Fia Jstvan m. Eq. 1 Bodola Balint Szotiorban lakik Szabo Balas m. h. Fia Balas Eq. 1 Tegze Peter Fia Jstvan Eq. 1 Szekeli Balas, oczje Jstvan egj k. v. Eq. 1 Kis Peter abs. Doboli Janos Fia Mihali Eq. 1

Recentes Szegeti105 Janos lovas legeni m. Fia Janos; Eq. 1 az czje Ferencz, az gjalogh szolgallion, ennek Fia Jstvan, az is gjalogh (34) Szabo Janos, az czje Sandor, egj K. V. Eq. 1 Szabo Balas Eq. 1 Jsaak Balint maga szolgallion lon106, az Fiai Peter, Ferencz, Janos, Georgÿ gjalogh szol. Szabo Janos alter Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Davjd Janos penitus, deficialt, rksege sem volt Bardi Andrasnak Fia Georgy m. m., az Tb Fiai Gergeli, Peter Szegeti Gergeli107 m., czje Mihali egj K. V. Jakoczi Janos maior Jakoczi Janos minor, Fiai Mihok, Andras Jakoczi Miklos m. Jakoczi Ferencz, az eczje egj K. V. Jsaak Antal Jsaak Jstvan Fiai Andras, az masik kereszteletlen Jsaak Andras megh h., az Fiara szallvan rksege Jakoczi Thamas benna, abs. Fia Jstvan 33

Jsaak Mathe igen ven ember, abs., az veje Szurdok Janos Borosnion lakik Szabo Mihali es Szabo Janos m. holtak, az Fiok az lovasok kzt must. Erdgh Andras Fiai Georgÿ, Janos Erdgh Janos betegh, abs. Erdgh Georgy Jakoczi Gergeli m. h., de az leaniat vtte Mogiorosi Elek, az birja az rksegett Pal Janos Laszlo abs., de az mostoha Fia Andras108 az Urunk e Nagjsaga Ayton alloja; edes Fja Jstvan Phlph Janos Jsaak Gergeli Fia Balint Vas Mihali Fiai Janos, Andras, Peter, Jstvan Vas109 Balint masut must. Vas Thamas lon must. Fiai Boldisar, Andras, de gjalogh szolgallion Vas109 Georgj Mogjoroson lakik (35) Doboli Balint Eregh ember, abs., Vej Jakoczi Georgÿ m. mustralt Dorottja Peter m. h. Fia Janos m.; czje Andras Phlph Balint Fia Lerincz

Damosi Janos deficialt, erksege attiafiara szallot Kis Jsaak Jstvan Jsaak Janos Byte Miklos betegh, abs. Jsaak Balint loval must. Phlpe Mathe, Unokaczkaja Jstvan Balogh Georgÿ Kese Ferenc Recentes Damasi110 Ferencz es az czje Peter, Damasi110 Gergelj Fiai, Ferencz m., egj K. V. Byte Pal Vas Jstvan m., az czje Pal, egj K. V. Macrai Lukacz Fia Andras Phlpe Georgj Fia Jstvan, az kinek az rksegit az Beldjek birjak Computus: Nobilis Primip. Recup. Ped. Pix. Recent. Debiles Defic. Abs. 1 14 5 23 5 2 2 4

KIS BOROSNJO

Septem jurati homines Damasi Mihalÿ Damasi Janos Cziorba Andras Toth Balint Major Szabo Andras Jsaak Georgÿ Sombori Georgÿ

(36)

Tompa Jstvan Janos Tegnap mustraltak Eq. 1 Primipili Veterani Bodola Pal m. h. Fja Janos, az erksegebe Beke Thamas szallot m. Eq. 1 Jsaak Georgÿ Eq. 1 Viduae Primipilorum Eq. 1 Eq. 1 Tompa Georgyne Byte Georgy megh holt, az Annia biria rkseget

Nobiles Tompa Andras, az eczje Tompa Jstvan must. Tompa Mihali

34

Pedites Pixidarii Veterani Dezmas Janos m. h. Fjai Georgÿ must., Balint Dezmas Damokos m. h. Felesege biria leaniara az rkseget Szabo Pal m. h. Fja Gal Arkoson lakik, az rkseget Attjafjai Szabo Andras es Miklos szolgalo emberek birjak Damossi Janos Fia Peter, az czje ennek Andras volt, de m. holt, ennek Fja Georgÿ Toth Balint, Fia Pal jelen voltak Viduae Sandor Balintne Leaniat vtte Sombori Georgÿ, must. Toth Peternenek egj Fia Georgj, ki Gilkossagh miat el buydosot, Hoszufaluban lakik Brasso Vjdekin, az erkseget Szabo Andras vtte megh Pedites Recuperati Raduli Janost Tervennjel el niertek az Tablan Jobbagjsagra, e Nagjsaga is megh ada

Gal Georgy Orbaiban ment Czorba Andras Fia Jstvan Toth Georgÿ ez Futot el Simon Janos Fjai Janos, Mihali Damossi Mihali Zabo Andras Fiai Georgÿ, Jstvan Szabo Miklos Recentes Kovacz Mihali Fiai Ferencz, Jstok Szent Jvani Gergelÿ, az battia Georgÿ Czikba ment, (37) erksegit Tompa Janos vette111 volt megh Szabo Janos Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. V. Vid. Ped. Recup. Recentes 3 2 1 3 1 5 3

NAGJ BOROSNJO

Septem jurati homines Bede Peter Maior Terk Janos Nagj Marton Szurdok Georgÿ Szurdok Jakab Barta Mathe maior Bede Janos minor Szurdok Jstvan Nobiles Donat Ferencz m. m.Tegnap Eq. 1 Donat Janos Eq. 1 Bartha Janos maior Eq. 1 Bartha Georgÿ, Fia Janos must. Eq. 1 Szabo Janos szolga

Bede Thamas maior m. h. Bede Thamas Junior betegh Bede Andras szolga Bede Peter Junior egj K. V. Andrassal Primipili Bede Janos major M. h. Bede Janos Junior Az czje Benedek, Eq. 1 egj K. V.112 Komolia Pal m. h. Vej Konia Ferencz must. Eq. 1 Eq. 1 Terk Janos hadnagj113 Bede Peter major Eq. 1 114 (38) Bartha Peter major Eq. 1 Bartha Peter Eq. 1

35

Marhaalt Georgy eregh ember, Fia Janos m. Eq. 1 Marhalt Andras Eq. 1 Bartha Marton abs., eregh ember Pal Deak Eq. 1 Bartha Lerincz eregh ember, Fia Georgÿ m. Eq. 1 Bartha Mathe Eq. 1 Bartha Thamas Eq. 1 Szurdok Janos Eq. 1 Mogjorosi Peter Eq. 1 Szurdok Mihali Eq. 1 Szurdok Georgÿ deficialt, rksege Mihalira szallot Bartha Mihali Eq. 1 Bartha Janos alter Eq. 1 Recentes Bartha Ferencz Eq. 1 Barta Miklos Eq. 1 Georgy Bjro Benedek Eq. 1 Kadar Georgy Eq. 1 Huszti Jakab Eq. 1 Kovacz Mihali Eq. 1 Gomolja Miklos gjalogh koszt volt, de az115 szegeni Fejedelem ttte Lovassa czerep czinalasert Eq. 1 Beder Thamas similiter116 Eq. 1 Gomolja Janos megh Talalta levelet Cziusz Gaspar Levelet szerzet Catharinatol Eq. 1 Bartha Janos Tertius, Fia Janos Eq. 1 Porkolab Georgj Gaspar Georgy Leaniat vette m. Eq. 1 Szurdok Jakab az eltt Gjalogok koszt volt Eq. 1

(39)

Pedites Pixidarÿ Bartha Marton Fiai Mathe must., Georgÿ, Janos, Peter Nagj Marton Vice Hadnagj, FiaiAndras, Mihali117 Bartha Georgÿ m. h. Fia Jstvan szolgal Sebestien Marton Fabjan Mihali Fja Georgÿ Fabjan Peter Bartha Georgÿ Fiai Ferencz, Samuel, Mihali Gomolja Georgÿ Fiai Andras m., Georgÿ, Pal Bene Mihali, Fia Balas118 kek Drabant; ennek is Fiai Janos, Mihali Gaspar Georgÿ m. h., Porkolab Georgy birja az erkseget Adam Mihali m. h. Fia szolgal A. 12 Gaspar Miklos Junior vagus Szabo Lerincz Fiai Georgÿ, Jstvan Szabo Marton Fja Janos Nagj Miklos alias Gaspar, Fiai Peter m., Marton Szasz Janos m. h., az Fia Brassoban lakik119 , az joszagh Mathe Georgjre szallot Szurdok Georgj Fiai Janos, Balas Szurdok Jstvan Fia Andras Nemet Mihali m. h. Fia Janos Szemerian lakik Bartha Mathe Balotha Janos abs., betegh, Fia Miklos fazakas, Szent Georgin lakik, ot must. Nagj Miklos, az apja Georgj, az czje Janos (40), Urunk e Nagjsaga megh nemessittette Miklosert mindeniket, hogj Rakamaznal Zaszlot niert volt Szabo Miklos Fia Janos

Viduae Szurdok Balasne. Ennek leaniat vtte Dancz Demeter, Krsn lakik, az rkseget az birja

36

Bartha Andras eregh ember, abs., Georgjbiro Benedek szallot rea, az m. loval erette Eq. 1 Bartha Janos minor lon must. Eq. 1 Bartha Thamas Fiai Marton, Thamas Kovacz Mihali lon must. Boldisar Balint m. h. Fiai (!) Janos must. Ennek Fiai Laszlo, Peter Boldisar Georgy m., czje Balint, egj K. V. Janossal Bartha Miklos eladta magat Miklos Boldisarnak, erkseget el adta Bartha Ferencznek Bartha Ferencz, Fia Mihali lovasok kszt must. Bartha Jstvan Szabo Jstvan major m. h. Fia Georgÿ must. Kadar Georgÿ loval must. Mihali Varga m. h. Fia Balint Scholaba jar Fazakas alias Bartalis Mihali m. h., Semmie nem marat Georgy Biro Benedek lovasok kszt must. Erdegh Georgj m. h. Joszaga az nenniere szallot Kovacz Georgÿ kek Drabant, czje Jstvan Toroczkoban lakik Pap Mihali Enieden lakik, Fia Jstvan, az is ot lakik Biszak Jstvan m. h. Fia Peter kek Gjalogh Olah Janos m. h. Fia Mihali Aranias földin lakik Olah Georgy m. h., az rksege Konia Ferencznel harom forintba zalagba Ola Mihali alter, de nem tudjak hol vagion Bartha Georgy Fiai(!) Georgy Bartha Benedek m. h., semmie nem marat Bonihai Balas ez elt harom hettel ment Kolosvarra az attjafiaihoz Beke Georgÿ m. h.

(41)

Beke Mihali Fiai Janos, Georgÿ Szentes Janos sinistra expositioval kertek volt megh jobbaggja, eliberaltatot Marton Molnar similiter, eliberaltatot Jobbagjsagh alol, Fiai Andras, Pal, Peter, Mihali Recentes Doma Janos Szasz Janos Fia Balas Jako Janos Mehessi Thamas Geregh Jstvan Kozak Laszlo Fja Balas Gomolja Thamas Mathe Georgÿ Fja Andras Vas Balint Viduae Erdegh Mihaline rksegit Leanira birjak Ola Janosne megh holt, nem marat semmie Bartha Gergeline m. h., nihil habet Beder Benedekne m. h., Fia Janos m. m. Biszak Ferenczne el szkt, egj Fia volt, de nem tudgjak hova let, az rks. az nennije birja Recuperati Pedites Pixidariorum Porsolt Marton Santa, adest Hathazi Georgÿ Phlpe Georgy m. h., Fia Jstok Computus: Nobiles Primip. V. Recent. Pr. Vid. Ped. Pix. Recent. Vid. 6 16 13 1 31 9 1 37

Rec. ped. pix. Debiles Defic.

2 6 1

Abs.

5

(42) EGERPATAK

Septem jurati homines Gazda Peter Konia Janos Maior Konia Mihali maior Mark Mihali Junior Jsak Peter Mark Balas Bartok Gabor Vidua Nobilis Mark Mathene Fia Mihali Primipili Czjakani Mihali Fia Janos must. Eq. 1 Fejer Balas Fia Georgÿ m. Eq. 1 Nierges Balas m. h. Fiai Jstvan, Thamas Fejer Jstvan m. h. Fia Thamas must. Eq. 1 Fejer Georgÿ m. h. Fia Balas kiczin120 Bartok Gabor Eq. 1 Fejes Georgy m. h., deficialt, Pal Thamas Mihali birja az rkseget Konia Janos egik Fia m. h., annak egj Fia marat Janos, Ferencz masut must. Djenes Janos m. h. Fia Janos marat121 Djenes Mihali Eq. 1 Jsak Peter, az Fia Jstvan m. h. Eq. 1 Konia Ferencz Czikban lakik Thamok Jstvan m. h. Fiaczkai Janos, Mihali Djenes Georgÿ Eq. 1 Jsak Georgÿ kisseb Eq. 1 Jsak Georgÿ major m. h., az rkseget az kisseb birja Pal Thamas Ferencz m. h. Fia Mihali m.; czje Peter Eq. 1 Jsak Peter m. h. Fia Janos m. Eq. 1 Mark Balas Fia Peter m. Eq. 1 38 Eq. 1

(43)

Mark Benedek Eq. 1 Mark Gergeli Eq. 1 Mark Janos igen eregh ember, Gjalogh must. Mark Georgÿ Eq. 1 Mark Pal Eq. 1 Mark Mihali Eq. 1 Mark Jstvan Gjalogh must. Mark Lerincz m. mustralt Eq. 1 Fejer Pal absens Fejer Jmreh Eq. 1 Fejer Mihali Angjaloson lakik Fejer Balint deficialt, az rksegit az battia 122 Thamas birja Kis Thamas Eq. 1 Kis Georgy m. h. Recentes Eq. 1 Vitali Peter123 Czjusz Jmreh Kovasznarol szallott Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Kis Antal Laszlo abs., Fiai Andras, Georgÿ Bartok Thamas m. h., deficialt, nennjere szallot az rksegh Kis Antal Mihali Fja Andras Kis Antal Andras m. h. Fia Janos Moricz Mathe Fiai Marton, Janos Bartok Peter deficialt. Felesege bjrja rks., magae volt Bartok Mihali minor Kisseb Konia Janos Fjai Georgy, Ferencz, Mihali Konia Mihali Hadnagj, Fia Thamas Kis Antal Janos m. h., rks. leaniara szallot

Jambor Marton deficialt. Felesege lakik joszagaban Jambor Thamas m. h. Fia Mihali Bartok Georgÿ Maxara szallot Bartok Mihali m. h. rksege unokaira szallot (44), azok megh mustraltak loval Basa Jakab Fiai Georgÿ, Ferencz Basa Thamas Mathe Janos Fja Balas Mathe Georgÿ az lovasok kzt mustralt Mathe Mihali m. h. Fiaj Miklos must., Thamas, egj K. V. Szabo Mihali Fia Janos Schola Mester Gazda Peter Fiai Andras, Janos Recentes Terek Jstvan Jako Balint Fiai Mihali, Peter, Thamas Bartok Peter, Thamas volt az attja Recuperati Kis Antal Peter Fiai Ferencz, Jstvan, Thamas Somi Janos Fia Mihali

Viduae Kis Antal Andrasne, az rks. az attjafjai birjak Kis Antal Janosne maga joszagaban lakik Fejer Janosne similiter Mark Mihaline az fiaval Djenes Georgjel birja az joszagot Lukacz Jstvanne Fejer Balassal, az Unokajaval birja az rkseget Mathe Mihaline maga birja az rksegett Brassa(!)124 Janosne Ferhez ment, az rks. Fiai birjak, egj Fja Janos oda ki lakik Basa Georgjne maga bjrja az öröksegett Mathe Balasne m. h. Fia Mathe Janos biria az rks. Computus: Vid. Nobilis Primip. Recent. Ped. Pix. Recent. Recup. Viduae Deficientes Absentes 1 22 2 12 3 2 8 5 2

(45) SZACZVA

Septem jurati homines Abraham Gergeli Fülpe Jstvan Szanto Andras Bagoly Ferenc Bagoly Gaspar Bartok Ferencz Bagoly Janos

Nobiles Bagoly Laszlo m. h. Fia Gaspar Kver Miklos Hadnagj Vidua Szaczvai Mihaline m. h. Fia Mihali Deak abs. Eq. 1 Eq. 1

39

Primipili Kore Mihali eregh ember, Fia Balas gjalogh must. Kore Georgÿ m. h. Fja Jlljes125 absens Recentes Bagoli Janos Phlpe Jstvan Pedites Pixidarÿ Abram Gergelÿ Fia Miklos Bagoly Balint Fia Mihali Bagoli Mihali minor, Fiai Thamas, Boldisar126 Bagoli Jstvan Fiai Peter must., Pal m. Peternek Fja Andras Fejer Balas m. h. mind az Fiaval Jstvannal Bagoli Peter ertlen, abs. Kovacz Janos Fiai Jstvan, Mihali Phlpe Jstvan loval must. Bagoli Mihali Fia Janos Bartha Georgy (46) Bagoly Janos major m. h. mind Fiaval edgjt, Felesege biria rkseget Bagolj Marton m. h. Fiai Ferencz must., Jstvan Orban Janos Fja Mihali Orban Andras m. h. rks. felesege utan Berda Janos birja Orban Gergeli Fia[i] Georgj Polgar, Balas [es] Ferencz vagj, Mathe kissebik othon lakik Orban Janos Nagjob, kuldul Eq. 1 Eq. 1

Sigmond Mihali regh ember, Fiai Andras must., Jstvan m. h., Mihali Szanto Jstvan Hetfaluban lakik, rks. czej birjak Viduae Szanto Janosne Fjai Janos must., Peter Szanto Jstvanne Fiai Mihali Komollon lakik, Mathe m. m. Bagoli Peterne Fia Balint m., ennek Fja Janos Bagoly Boldisarne el, de nincz Fia Recuperati Bartok Ferencz Szanto Andras Fja Georgy Deak Szanto Ferencz Bartok Mathe Fjai Janos, Georgy, Thamas Recentes Czjoka Georgy Fia127 kereszteletlen Kese Mihali Computus: Nobiles Primip. Recent. pr. Ped. Pix. Viduae Recup. Recent. Debilis Absentes 2 1 2 12 4 4 2 1 5

(47) MOGJOROS

Septem jurati homines Zelke Mathe Byte Janos Danczi Peter 40

Mogiorossi Balint Mogiorossi Jakab Mogiorossi Miklos Cziszer Ferencz

Primipili Boyte Janos Eq. 1 Mogiorossi Gaspar Fia Pal m. Eq. 1 Mogiorossi Elek Fel Dobolibol m. Mogiorossi Thamas Eq. 1 Mogiorossi Miklos Eq. 1 Mogiorossi Balint Eq. 1 Mogiorossi Janos Eq. 1 Core Peter m. h., rksege attjafiara szallot Josa Mathe Fia Thamas m. Eq. 1 Cziszer Ferencz Eq. 1 Cziszer Andras g. m. Mark Mihali Retrl must. Mark Keresztes g. m. Core Thamas el budosot Erdelbe, rkseget Core Andrasne Angia birja Core Georgy g. m. Mogiorosi Peter m. h., rks. Felesege birja Cziszer Balint deficialt128, rks. attjafiai birjak Mogiorossi Jakab g. m. Mogiorossi Lerincz g. m. (48) Core Andras m. h. Fiai Mathe, Mihali, Deakok Core Boldisar Vagus, rks. attjafiai birjak Core Thamas alter m. h., rks. Felesege es leani birjak Core Balas m. h Fia Jlljefalvan lakik Danier129 Mihali az varban vagjon Bozaban Josa Georgj Danczi Peter Recentes Lengeli Jstvan Viduae Mark Jstvanne Fja Janos Scholaban jar Eq. 1

Pedites Pixidarii Nagj Balint Fjai Balas, Peter, Benedek, Andras Szelke Mathe Fjai Jstvan Georgÿ130 Danczi Peter loval szolgal Kese Balint m. h., rks. birja Lengjel Balint Kese Balint alter m. h., Fia Mihali Fejervarat lakik Szotjori Gabor Fiai Miklos, Thamas Bakos Andras Uy Tordan lakik, rks. nincz Kese Andras m. holt, Fiai Marton must., Ferencz, Thamas Recentes Szelke Mathe ket czje Janos, Mihali Elekes Georgy Fiai Gergeli, Janos, Jakab Recuperati Kator Balintot Kis Pal Balintnak attak Computus: Primip. Recent. Vidua Ped. Pix. Recent. Recup. Debilis Absentes 15 1 1 4 2 1 1 4

41

(49) LJSZNJO

Septem jurati homines Jakoczi Janos Jakoczi Georgÿ Maior Szotiori Pal Kovacz Peter Ks Thamas Andorko Marton Nobiles Nagj Mihali mostoha Fia Barrabas Ferencz m. Primipili Damo Mihali, Fia Thamas must. Eq. 1 Damo Ferencz g. m., Fia Janos Szotjori Thamas m. h., rks. leani birjak Kovacz Ferencz m. h., Fia Thamas m. Eq. 1 Eq. 1 Kis Thamas131 Barrabas Jstvan m. h., Fia Mihali m. Eq. 1 Quater Jstvan g. m. Kovacz Mihali m. h., Fia Andras m. Eq. 1 Barrabas Georgÿ m. h., Fia Janos Annorum 12 Barrabas Ferencz m. m. Felljeb Szabo Laszlo Eq. 1 Szabo Ferencz Eq. 1 Szabo Ferencz alter, Fia Mihali must. Eq. 1 Kese Thamas Fia[i] Thamas m., Eq. 1 Georgy m. h. Barrabas Thamas m. h., Fia Pal birja rks. Kese Laszlo czje Miklos g. m., ennek is Eczje Andras Eq. 1 Barrabas Gergeli132 Szotiori Mihali Eq. 1 Szotiori Pal g. m. Eq. 1

Szasz Gaspar m. h., Fiai Szaczvan laknak Szasz Peter m. h., az Eczje Janos g. m Santa Peter m. h., az rks. Szekeli Boldisar birja Kovacz Ferencz g. m.

(50) Recentes

Nobiles Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Czje Mihali Janko Janos, az Battja Jstvan egj K. V. Jakab Peter Kuthi Ferencz Fekete Mihal Szantai Marton Jako Balas Orphani Primipilorum

Kovacz Thamas m. h., rks. Leaniok biriak Szasz Pal battiaval lakik Jakocz Georggjel Jakab Peter loval must. Viduae Szotjori Janosne rks. Szantai Mihali lakik Doma(!)133 Boldisarne m. h., rks. attjafiai birjak Pedites Pixidarÿ Katnari Miklos Hamerdorfon134 lakik, nihil habet Kese Gaspar m. h., az rkseget Kovacz Jstvannak adta volt Szaczivaban Jakoczi Janos Fiai Ferencz, Gergeli Kese Andras Jakoczi Georgy Junior Jakoczi Georgy Major Fiai Mihali, Georgj, Ferencz

42

Benke Pal Fja Andras Kovacz Jstvan Fia Janos m. m. Kovacz Thamas Fiai Mihali, Janos Kovacz Georgj m. h., rks. Felesege birja Kovacz Peter Fiai Mathe, Peter, Janos, Balas135 Kovacz Balas Jako Pal m. h., az czje Andras must. Jako Georgÿ m. h. Fia Balas Lovasok kszt m. Kuti Mihali Fia Ferencz Lovasok kszt m. Kese Pal Fia Thamas Kese Mihali m. h., az czie Gergeli m. Kese Peter Kese Andras (51) Andorko Marton Racz Janos, Fia Pal hazas, m. erette Jako Simon m. h. Fja Jstvan Lovasok kszt m. Jako Antal m. h. Fia136 Mihali m. Jako Thamas m. h., Leani birjak rks. Jako Gabor, az vej Vayda Pal must.; Fia Ferencz Jako Balint Jako Elek m. h. Leaniara birjak az joszagot Jako Laszlo Haportonban lakik, örökseginek egik reszit Andorko Marton birja, mas reszet leania Jako Ferencz Jako Gabor (!) Nemben (!) lakik, rks. Jako Mihali birja Fabjan Laszlo Fja Ferencz

Jakab Jstvan Szotjori Janos Recentes Czoter137 Georgy Gialogh Lof Bartha Janos G. L. f Szotjori Mihali Drabant, Fja Georgÿ Szotjori Jstvan Gialogh Lo f Kese Ferencz Drabant138, Fia Thamas Szotjori Janos Gjalogh lo fu, czje Ferencz Jncze Ferencz Drabant Viduae Szotjori Gergeline Fia Mihali must. Jakab Thamasne Fia Janos m. h., az rkseget maga az Aszszoni birja Jakoczi Ferenczne m. h., rks. Kovacz Janos birja versegrel Recuperati Kovacz Ferencz m. m. Fabjan Janos Vagus Fabjan Peterne (!) el maga is

(52)

Computus: Nobilis Prim. Recent. Nob. Vidua Orph. Pr. Ped. Pix. Recent. Vid. Recup. 1 19 7 1 2 23 7 2 3

ERESZTEVENJ

Septem jurati homines Baczio Marton Mathe Balas Vida Gergeli Vjda Mihali Balint Georgÿ Nagj Georgÿ, Teb nincz

Primipili Veterani Ereszteveni Jstvan Eq. 1 Ereszteveni Janos m. h. Fia Janos139 Ereszteveni Ferencz Eq. 1 Bod Lukacz Deak Ereszteveni Georgy, Eq. 1 czje Peter m. h. 43

Baczio Marton Hadnagj Zoltani Benedek Zoltanbol jt ide Vidua

Eq. 1 Eq. 1

Bod Jstvanne m. h. Fia Lukacz Deak Pedites Pixidarÿ Ereszteveni Andras vilagtalan, eximalta e Nagjsaga Ereszteveni Benedek Fia Pal Ereszteveni Balint regh ember, Fia Jstvan, az megh h. Urunk adot neki levelet, Loval mustral, egjel Eq. 1 Mathe Miklos Fiai Balas, Miklos Mathe Balas Fja Gergeli (53) Mathe Andras Fjai Mihali, Jstvan Vjda Gergeli Vjda Mihali Fjaj Lerincz, Jstok

BJKFALVA

Nagj Georgy Fjai Jstvan, Andras Mathe Janos Fja Mihali Lukacz Janos m. h., vej Baczio Keresztely mustr. Raduli Mihali differalta ennek dolgainak igazittasat Urunk e Nagjsaga Nagj Jstvan, az Ura Kver Jstvan manumittalta, ugj allot be, de nincz rks., se gjermeke Vidua Varga Jakabne, deficialt. Erks. Baczio Marton birja, Urunk is neki adta Computus: Prim. V. Ped. Pix. Debilis Defic. 6 12 1 1

Septem jurati homines Nagy Keresztes Markos Peter Terk Georgy Maior Nagj Janos Maior Mattjas Mihali Telgjes Ferencz Marthat140-142 Mihali Nobiles Bikfalvi Georgÿ m. h. Fia Janos Bikfalvi Andras m. h., Vej Nagiob Szabo Janos Primipili Veterani

(54)

Eq. 1 Eq. 1

Jstvan Bjro Gergeli g. m. Jstvan Bjro Janos

Eq. 1

Jstvan Biro Georgÿ m. h. Fia Ferke annorum 6 Borosniai Pal g. m. Kore Jstvan g. m. Kore Ferencz m. h. Eczje Miklos m. g. Kore Thamas m. h., deficialt, verre szallot rksege Kore Janos m. h. Fia Mihali mustralt Eq. 1 Jstvan Biro Mihali m. h., def., rks. attjafiai biriak Markos Peter Eq. 1 Markos Ferencz Fiai Mihali, Eq. 1 Janos, Pal, Jstok Pal Janos Janos Junior g. m.

44

Santa Balint m. h., rkseg. Leania birja143 Szabo Thamas Eq. 1 Mathe Georgÿ m. h. Fia Jstvan, nincz levele Eq. 1 Eq. 1 czje Kore Thamas144 Szarandok Jstvan Eq. 1 Jstvan Biro Jstvan g. m. Terk Georgy Maior Eq. 1 Terk Balint Eq. 1 Eq. 1 Terk Janos Fia (!)145 Kore Pal ven ember, az Fia Mihali g. m. Kore Peter Eq. 1 Kore Thamas Eq. 1 Eq. 1 Nagi Janos minor146 Nagj Jmreh Eq. 1 Nagj Georgÿ m. h., rks. leaniara szallot147 Nagj Ferencz g. m. Nagj Elek Fia Peter m. Eq. 1 Nagj Keresztes Eq. 1 Marhok Gergely g. m. Eq. 1 Marhok Jstvan148 Falka Balint m. h. Fia Laszlo Eq. 1 (55) Falka Jstvan, az czje Janos g. m. Gaspar Balint m. h. Fia Thamas Eq. 1 Gaspar Georgÿ Eq. 1 Nagj Andras g. m. Nagj Miklos g. m. Simon Miklos m. h. Fia[i] Georgÿ, Eq. 1 Balint m. h. Simon Mihali g. m. Fia Peter Kolosvarat lakik Simon Janos Eq. 1 Nagj Janos maior Eq. 1 Simon Antal g. m. Simon Jstvan Eq. 1 Simon Mathe Eq. 1 Kore Georgÿ, Fia Barrabas m. erette Eq. 1 Trk Gergeli Eq. 1 Simon Peter Eq. 1 Trk Georgÿ minor Eq. 1 Trk Simon Eq. 1 Trk Andras Eq. 1 Szabo Janos Eq. 1

Szabo Antal Eq. 1 Pal Janos Janos Fia Jstvan must. Eq. 1 Pal Janos Benedek Eq. 1 Marhat Lukaczi, Jstvan az Fia Gjdofalvara hazasodot Eq. 1 Marhat Gaspar Hetfaluban lakik, nil habet, az Fia Mihali m. h. Tlgjes Jstvan m. h. Fia Mihali Annor. 12 Tlgjes Peter, Eq. 1 czje Jstvan m. h. Eq. 1 Marhalt Balas149 Nagj Thamas Junior Eq. 1 Marhalt Mihali g. m., Thamas az Fia Marhalt Janos m. h., Fia Ferk annor. 5 (56) Szaiczon Ferencz m. h., def., rks. attjafiara Szaiczon Jstvanra szallot Pal Mihali m. h., Fia Jmreh g. m. Pal Jstvan Kksben lakik Tlgjes Gaspar m. h. Fia Thamas g. m. Pal Janos Ferencz m. h. Fiai Jstvan vilagtalan, Georgÿ Deak, Thamas Tlgjes Mihali Eq. 1 Tlgjes Marton Eq. 1 Tlgjes Jmreh Fja Lukacz Eq. 1 Tlgjes Ferencz Eq. 1 Tlgjes Peter Eq. 1 Pal Janos Gaspar g. m. Markos Thamas g. m. Recentes Gergeli Deak Vayda Ferencz Kis Pal Thamas Bene Georgÿ Falka Peter Fejes Ferencz Balint Janos Zabo Peter Andok Jstvan Falka Mihali Pal Janos Georgÿ Mattjas Janos Szabo Ferencz Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 45

Dalner Georgy Fia Janos must. Viduae

Eq. 1

Pal Papne Fia Gaspar m. m. Markos Georgjne, Fia Thamas m. m. Jstvan Biro Benedekne, Fia Benedek g. m. Trk Miklosne el, Fia Peter m. h. Falka Balasne150 , Fia Marton g. m. (57) Fejes Georgine, Vej Kirali Georgj g. m. Gaspar Thamasne m. h. Fia Georgj vagus Seged Ambrusne vilagtalan, az rks. lakik, leania vagion151 Pedites Pixidarii Kese Andras abs., szolga Vayda Ferencz loval m., gjalogh szolgallion Falka Peter Fiai Ferencz, Balas Falka Gergeli Fia Peter Fejes Marton m. h. Fiai Mathe m., Janos, Ferencz, Boldisar Fejes Andras Szabo Miklos Fiai Mihali must., Peter Balok152 Mihali abs., szegeni simplex, oczje Balint Zagonban lakik Kirali Peter Markos Balint Fjai Jstvan Ferencz153 Markos Gergeli Markos Miklos Fiai Mihali, Andras Vayda Pal Scholaban154 lakik Fejes Janos Papolczion lakik Daner155 Georgj L. m., de gjalogh szolgalljon, Fjai Ferencz, Janos Szke Georgÿ Szoke Janos Fja Peter Fejes Ferencz Loval m., de gjalog szolgallion, Fja Georgj 46

Szabo Mihali Bene Janos m. h. Fja (!) Georgj Loval m., Jstvan, Peter Bene Gergeli m. h. Vej Kis Pal Thamas Loval m., gjalogh szolgallion Talas Jstvan vilagtalan Andok Jstvan m. m. loval, levele vagion (58) Andok Gergeli, Lof levele vagion Balint156-157 m. h. Fiai(!) Janos loval must., levelet mondgia lenni, Balint Ferencz, czje Szemerjan lakik Szabo Ferencz loval m., lof levelet mondgiak lenni Szabo Peter similiter Dancz Jstvan Dancz Janos m. h., rks. az annia birja Szoke Simon158 Mattjas Mihali Fiai Georgj, Janos Szoke Gergeli Fiai Janos, Georgj, Mihali Szabo Janos m. h. Fia Thamas159 Nagj Laszlo az Nemessek kszt m. Balok Mihali esztelen, egjgj, abs. Marton Varga m. h., rks. Teglasi Mihalinera es Fjara Mihalira szallot Viduae Szabo Sÿlveszterne m. h., rks. leaniara marat Balok Mathene el, Leaniaval birja rks. 160-161 Recuperati Kirali Mihali Fiai Ferencz, Janos Kirali Jakab m. h. Fiai Peter, Georgÿ m. m.

Recentes Pal Janos Peter Peter Bjro Mihali162 Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. 2 63 14

Viduae Filÿ Vjd. Ped. Pix. Viduae Recuper.163 Recent. Deb. Deficientes Abs.

7 5 29 2 2 2 3 3 3

(59) KOMOLLO

Septem jurati homines Szasz Balint Gazda Janos Andor Jmreh Szasz Thamas Kereszteli Mathe Flep Laszlo Gal Peter Primipili Veterani Sylvester Janos m. m. Eq. 1 Sylvester Antal is az Nemessek kszt164-165 Eq. 1 Szabo Lerincz m. h. Fia Georgÿ m. Eq. 1 Gazda Janos Eq. 1 Gazda Jakab, az Battja Thamas m. h. Eq. 1 Andor Jmreh Fia Marton Eq. 1 Andor Thamas Eq. 1 Keresteli(!) Mathe Fiai Janos m., Eq. 1 Jstvan Vagus, Szaszvaroson lakik Thamas Janos Baratoson lakik Pedites Pixidarij Gazda Bartalis mind az Vejvel Andrassal m. holtak, Andor Thamas szallot az rks. Felesege utan Gazda Jstvan Fiai Janos, Mihok Szasz Balint Fjai Peter, Georgÿ, Menihart

Szasz Andras Fia Thamas Phlp Laszlo Fiai Balas, Thamas Miklos az czje m. h. Kozma alias Phlp Georgy, Janko Mihali Jobbagjava Ttte Orban Balas Fiai Thamas, Mihali, Jstok Matis Mathe Fiaÿ Georgÿ, Thamas Botos Thamas m. h. Fiai Andras must., Janos (60) Kese Thamas m. h., def. Pusztan al rks. Egyed Janosnak atta Urunk e Nagjsaga Recuperati Szabo Janos Trvennjel el nierettetet az Tablan Kalnaki Jstvantol Fejes Ambrus Fia Georgÿ Taborfalvara (!) ment lakni Gal Peter Fja Bertalan Nagÿ Mihali Vagus, nihil habet Recentes Szanto Mihali Fjaÿ Jstvan, Thamas Szasz Thamas Fiaÿ Mihali, Jstvan, Gergeli Szasz Pal Orban Gergeli Fjaÿ Peter, Janos 47

Computus: Primip. V. Ped. Pix. Recup. 8 8 3

RETY

Recent. Defic. Abs.

4 1 3

Septem jurati homines Anthos Mathe Simon Janos Gazda Marton Halal Andras Gazda Janos maior Bak Balas Nagj Janos Nobilis Bikfalvi Jstvan m. h. Fja Georgy Annor. 12

(61)

Halal Peter Eq. 1 Halal Georgÿ Eq. 1 Halal Jstvan Eq. 1 Janos Deak m. h. Fia Janczi Szabo Janos m. h. Fia Miklos Eq. 1 Szabo Thamas niomorult, Urunk eo Nagjsaga eletiigh eximalta az Fiat is 16 esztends koraigh, ki most 10 esztendos, Jstok neve Barrabas Janos szolgal Capitan Uramnak Mathe Mihali Eq. 1 Hathazi Cristoph m. h. Fia Jstvan g. m.

(62)

Primipili Antos Mathe Fia Balint Nobilitaltatot, megh holt166 Urunktol, ugj mondgjak Eq. 1 Jstvan ugian ennek Fja Szent Gjorgjn lakik, gjalogh Hadnagj Zaiczon Jstvan Fja Mihali Eq. 1 Zaiczon Benedek Eq. 1 Zaiczon Simon m. h. Fja Janos Eq. 1 Simon Janos Eq. 1 Simon Ferencz betegh Eq. 1 Zaiczon Thamas Eq. 1 Simon Benedek Eq. 1 Gazda Marton Fja Janos Eq. 1 Gazda Ferencz167 Czioo Janos m. h., deficialt. Sogora Zaiczion Benedek birja joszagat Keresteli Mihali vagus Papnak adta joszagat Gal Janos Eq. 1 Gal Georgÿ Peter m. Eq. 1 Horvat Tobjas az Nemessek koszt m. Eq. 1 Gazda Janos Fja Gabor must.Eq. 1 Gazda Mihali Fja Pal mustr. Eq. 1 Halal Andras Eq. 1

Recentes Bak168 Balas Gal Ferencz Egjed Janos Zaiczion Jstvan Junior Keresteli Jstvan Viduae Primip. Gazda Jstvanne Fel Doboliba ment, rks. Gal Georgy birja verre Czjok Balintne ki ment, rks. Zaiczion Benedek birja Felesege utan Gal Benedekne el, Joszagat Balint Pap Birja Simon Magdat vtte Vak Balas, az birja Szasz Jstvanne Fia Mihali, aszt illeti az Joszagh, de most az mustoha attja birja Goczman Janos Keresteli Georgjne Georgjoba ment, el adta Joszagat, az Fja Mihali el Buydosot Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

48

Pedites Pixidarii Markos Gergeli Fia m. h., fogadot Fia vagjon Basa Balas neve, ki erette szolgal. Unokaia Lerincz Georgÿ Annorum 9 Kovacz alias Zaiczion Jstvan kisseb, lon must. Szasz Andras m. h., deficialt, az annia birja joszagat Gazda Pal m. h. Fia Mihali m. Nagj Janos Fia Georgy Szasz Janos Angialosra ment Szasz Janos alter major Borosniora ment Keresteli Jstvan loval must. Keresteli Jstvan Nagjob Molduvaba veszet, ennek Fia Janos melljet Feje ktt Jobbaginak praetendal Mikes Benedek, ennek Fiai Jstvan, Janos

(63)

Recentes Goczmani Janos Cziomortani Balas Fia Jstok Szasz Mihali Mako Peter Keresteli Jstvan vagus, Fia volt Georgÿ Viduae Szasz Jakabne maga rks. lakik Szasz Georgjne similiter Computus: Nobilis Primip. Prim. Rec. Vid. Prim. Ped. Pix. Recent. Deb. Deficient. Abs. 1 16 5 6 5 4 1 2 2

KKS

Septem jurati homines Szabo Thamas Damokos Gergeli Vitalios Peter Tok Jstvan Tamok Miklos Mattias Thamas Osvat Andras Primipili Veterani Thamas Balas m. h., az Felesege lakik Joszagaban Miklos Lukacz m. h. Vej Mattjas Thamas mustralt Mattjas Jstvan deficialt Orbok Jstvan Eq. 1 (64) Orbok Jakab Fia Gaspar Eq. 1 Orbok Jstvan Deak obÿt, deficialt Bette Marton m. h. Eq. 1 Fia Marton169 m. Fabian Balint Eq. 1

Balogh Gergeli Eq. 1 Gjarfas Janos Pap Tamok Miklos Fia Balint m. Tamok Ferencz Eq. 1 Bihari Miklos Fia Mihali Eq. 1 Thok Mihali Fia Gergeli Eq. 1 Thok Marton m. h. Fia Mihali volt Thok Jstvan Eq. 1 Vitaljus Peter Eq. 1 Simon Mathe m. h. Fia Georgj Eq. 1 Cziulak Jakab defic., rks. Falu birja Eq. 1 Foszto Thamas170 Bede Mihali m. h., rks. Feje valtsagaban adta Gjarfas Mihali Eq. 1 Ferencz Georgj Fia Janos Eq. 1 Ferencz Andras m. h. Fia Balint An. 4 Thasnadi Peter m. h. FiaiMathe, Peter, Vagusok 49

Thasnadi Janos Eq. 1 Nagj Janos m. h. Nagj Jstvan szallot az Felesegire Eq. 1 Fejes Thamas Eq. 1 Viduae Gjarfas Thamasne Fia Mihali m. m. Thasnadi Miklosne Fia Janos m. Pedites Pixidarii Szabo Gergeli loval m., az megh holt Urunkat mondgjak hogj levelet adot, az Fia Balas m. h., Fia marat Geczi Eq. 1 (65) Szabo Thamas similiter Eq. 1 Szabo Andras is Eq. 1 Eq. 1 Foszto171 Jstvan is Foszto Peter m. h. Fia Georgy Eq. 1 Miklos az battja m. h. Foszto Mathe similiter Eq. 1 Szabo Gergeli Minor m. h. Fia Simon g. Szabo171 Marton m. h. Fia Marton Primip.172 Szabo171 Balint Fia Georgy m. Az masik Fia Balas defic. Eq. 1 Damokos Gergeli Fiai Gergeli, Janos Kirali Jstvan Sepsi Szent Georgjre ment Gal Balas Vagus Marosvasarhelt lakik, felet az joszaganak Gal Jstvannak adta, az felin az Annia lakik Gal Janos m. h.173 rks. az attjafjai biriak Osvat Georgj m. h. Fiai Mattjas must., Janos Sylester171 Jakab Fia Mihali loval m. Eq. 1 Eq. 1 Sylester171 Janos Sylester Georgy Fia Peter Tamok Marton m. h. Leania marat Mattias Thamas Tutorsaga alat Tamok Peter is m. h. Osvat Andras Fia Georgj Trk Thamas Fja Janos, czje Jstvan

Albert Georgi Loval m. Urunktol vagion levele Eq. 1 Barta Jakab Niomoru Santa, Fiai Jstok, Miklos Janos Nagj Mihali vagus, rks. Foszto Jakab birja Jure Succesoris Szabo Mihali Szasz Varoson lakik, az rks. Szabo Balintnak adta Viduae Pixidariorum Agoston Andrasne Fiai Thamas m., Janos (66) Mattjas Janosne Fia Marton el budosot, Aranias földjn lakik, rks. Pnkosti Georgj vtte megh Mattjas Mihaline Fjai Jakab m., Mihok Gal Georgjne rks. lakik Recuperati Simon Georgÿ Fja Balas m. Eq. 1 Janos Pancziel Thamas m. Eq. 1 Recentes Equites Ferencz Mihali Loval m. Pal Jstvan Eczken Georgÿ Terek Jstvan Kis Jstvan Recentes Pedites Fzi Mihali Gal Georgy Fja Miklos Gaspar Miklos Gedri Lukacz Fjai Georgj, Gergeli, Thamas Nagj alias Darvas Peter Fia Janos Barla Jakab Fja Janos Kuti Georgÿ Fia Janos Zaizon Jstvan Osvat Janos Fia Mihok A. 12 Vas Jstvan Jlljefalvan lakik Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

50

Computus: Prim. Vet. Vid. Prim. Rec. 22 2 10

(67) VZON

Ped. Pix. Vid. Pix. Recent. Equit. Recent. Ped. Defic. Abs.

9 4 6 9 2 4

Septem jurati homines:

Mark Mihaly Major Eq. 1 Mark Mihaly Junior Urunk Nagjsaga Tanko Jstvan Cancelaristaja177 Kisseb Pnksti Mihalj Mark Gaspar Eq. 1 Ferencz Lukacz Mark Georgy minor m. h. Fia Jmreh Foszto Janos Mark Antal m. h. Kosa Balint Veÿ Kovacz Miklos m. Eq. 1 Janko Gaspar (68) Janko Janos g. m. Fldes Mihali Janko Jstvan Eq. 1 Janko Georgy m. h. Nobiles Fia Mihaly m. m. Eq. 1 Janko Boldisar Pap Beldj Kelemen m. h. Fja Janos m. els Daner Miklos Fia Marton Eq. 1 nap Janko Gabor Eq. 1 Pap Janos m. m. Púnkosdi Pal m. h. Keser Peter egj kenieren Fia Marton Eq. 1 Horvat Gaspar vadnak Púnkósti Janos Eq. 1 Czerjek Miklos m. holt, Púnkósti Jstvan Eq. 1 Fiaczkaja Miklos Púnkósti Miklos Eq. 1 Somolya174 Miklos m. m. Púnkósti Mihaly az nemesek kózt must. Fia Georgy Cancella[rian] Vidua Nobilis lakik Kovacz Janos Deak Pap 175 Kobori Georgyne Fia Ferencz m. h. Benó Mihaly m. h. Fia Jstvan az gjalogok kózt mustralt Primipili Benó Balas megh holt Szabo Janos Eq. 1 Zabolczi176 Jstvan megh m. az Nemesek kszt Nagy Georgy Eq. 1 Recentes Primipili Jstok Balint Fia Georgy Eq. 1 Kosa Balas Eq. 1 Bereczki Jstvan, Kosa Balint Eq. 1 Unokaia Laszlo m. m. Eq. 1 Kosa Jakab Eq. 1 Kovacz Marton m. h. Veje Tórók Mihaly178 Tórók Jstvan Fia Erd Ferencz megh must. Eq. 1 producallja levelet Eq. 1 Kovacz Mathe absens, Vagus Szabo Mihaly178 producallja Fldes Mihaly g. m. [levelet] Eq. 1 Benó Lazar Fia Lórincz m. m., Karolÿ Mihaly Eq. 1 [ennek] Fia Lorincz Eq. 1 Kozma Pal Eq. 1 Mark Georgÿ deficialt Kovacz Georgy Eq. 1 51

Vidua Nagy Georgy Jakabosnenak egy Unokaja vagion, Schola Mester Pedites Pixidarÿ Kovacz Janos Kovacz Ferencz Fiaý Georgy, Thamas, Janos Kosa Janos Ócze Thamas must. Janosnak (69) Fiai Jstok, Jakab Kosa Balint az lovasok kzt Foszto Mihali179 Marothi Kelemen Cok Andras Czikban lakik, el adta Joszagat Marothi Balint, Fel akasztottak, az Joszagat Beldi Kelemen Foglalta el, Marothi Kelemen keresi verre Szcz Janos Fjai Marton, Kelemen, Janos Janko Gaspar Fia Miklos Janko Jstvan Fia Georgj Bereczk Jstvan minor Fia Andras Kovacz Marton Janos Kovacz m. h., az Joszaga pusztan al, az leanianak remittaltak Kosa Georgj deficialt, nihil habet Kovacz Gergeli m. h. Fiai Andras, Damokos Kovacz Janos az elet m. m. Kovacz Mihali mustral az oczjei kepeben, Pal [es] Thamas kepeben, egi K. V. Kovacz Janos Fia Kovacz Jstvan Kovacz Gergeli alter Loval mustral vala, de nem hagja heljen e Nagjsaga Kovacz Georgjnek armallissa vagjon Toth Jstvan m. h. Leania marat Kuthi Peter Teleki Antal m. h. Fia Janos180 kiczin Teleki Mihali is m. h. nil habet Kovacz Gergelt m. óltek. Felljeb az181 Fiat Fel irtak 52

Ferencz Janos szolga, az rks. Nagjsagae Ferencz Pal182 kezdivasarheli ember (70) Ferencz Lukacz Tot Andras Fiai Pal, Jstvan Markos Keresztes Fia Jstuan Malnassi Jstvan Fiai Mihali, Laszlo Pnksti Mihali minor, Fia Mathe Pal Georgy m. h. Pal Lukacz Fia Marton Pal Thamas Byte Janos Danko Jstvan Fja Janos Lerincz Balas szolgal, abs. Bereczk Janos m. h. rks. Felesege lakik Danko Mihali Fia Georgÿ Zaiczon Janos Fiai Mihali, Pal Zaiczion Jstvan Kksben mustralt Zaiczion Janos Deak Danko Kelemen Fia Mihali m. Gere Jstvan183 Fia Jakab must., ennek Fia Georgj Gere Jstvan alter Fia Mathe Gere Mathe m. h. Gere Janos is az czie m. h., az rkseg. Leaniok birjak Szabo Mihali Lon m., Thamassal egj K. V., szolgal ez Szabo Janos az is Loval m. Szabo Georgy szolgal Kovacz Mihali Borosnion lakik Szcz Damokos Szent Georgjn lakik Szcz Mihali Fja Janos Masik Szcz Mihali vagus Nagj Georgj Jakab, ha harom holnap alat Fegivere nem leszen, el adgjak jobbagjul Tana Balas Kajtar Mihali szolgal (71) Marton Szakacz szolgal Ambrus Peter

Recuperati Ambrus Balint Fiai Miklos, Mihali Szasz Janos Kosa Balinttal E. K., Fia Georgÿ Szasz Georgj m. h. Gothartt Demeter Fiaÿ Georgÿ, Jstvan, Mihali, Thamas Szcz Georgÿ Fia Balas Szcz Balas m. h. Viduae Szabo Janosne Fjai Thamas, Mihali m. Kovacz Keresztesne maga lakik hazokban Lerincz Janosne el Buydosot, rks. Danko Jstvan Bjrja Janko Miklosne Fiai m. Gere Georgine m. h. Fia m. Zaiczion Janosne Fja Deak Czjok Andrasne m. h., az Fia Czikba ment

Marothi Janos m. h., az Joszagahoz Marothi Kelemen praetendal Laczio Gasparne m. h.184, Gaspar e Nagjsaga kekej kszt lakik, Fia Georgÿ Recentes Koczjardi Miklos Felszegj Georgj Fiai Jstok, Mihok, Marton, Janczi Danko Mihali Het faluban lakik Computus: Nobiles Vid. N. Prim. V. Prim. Rec. Vid. Ped. Pix. Recup. Vid. Rec. 3 1 20 8 1 44 4 4 2

(72) SZENT JVAN

Septem jurati homines Kese Thamas Fazakas Thamas Nagj Lerincz Vete Jstvan Kis Pal Peter Kis Pal Benedek Lof Lukacz Nagj Ferencz Nobiles Henter Andras Jako Mihali Jlljes Janos Benna, adest185 Jlljes Ferencz Georgÿ Deak m. h. Fiai Deak Samuel, Laszlo Kis Pal Balint Markos Jstvan Recentes Markos Thamas, Markos Mihali, ezek az Nemessek kószt m. Primipili Veterani Bodor Mihali m. h. Fia Miklos m. h., egj K. V., Fia Pal Annorum 4 Zoltan Peter Fia Jstvan m. Eq. 1 Markos Balint m. h. Eq. 1 Vej Kis186 Georgj m. Markos Andras Eq. 1 Kuti Balas m. h., rks. Kuti Miklos birja Kuti Gergeli szolgal, g. m. Kuti Pal m. h., az czje Miklos Eq. 1 Kozma Mathe m. h.187 53

Kozma Mihal m. h., czje Sigmond Eq. 1 (73) Markos Janos Eq. 1 Markos Benedek m. h., rks. Leani biriak Sebestien Janos m. h. Fiaÿ Peter Mankon jar, Balas szolgal Mark Balint Jenben lakik. Erkseget Marton Jmrehne attjafja biria Pelbart Janos Kerspatakon lakik Pelbart Pelbart Kerspatakon lakot, m. h. Kovacz Janos Angialossi Deak Viduae Bodor Demeterne m. h. Erks. Kis Pal Balint birja Kovacz Balintne el, Fja Janos Angialosson lakik, Deak Pedites Veterani Bodor Peter Fiaÿ Georgÿ, Balint Terk Balint Bodor Thamas Szabo Mihali vagus, Erks. Nagj Ferencz attiafia birja Benke Jstvan m. h. Fia Andras. Ennek Fiaÿ Marton, Andras, Mihali, Janos Pal Janos Benedek m. h., Eczje Ferencz must. Kese Thamas Fiaÿ Balas, Andras Deak Urunktol mondgiak levelet lenni Eq. 1 Pal Janos Mathe Maros szekben lakik, joszagat Kese Thamas verre birja Pal Janos Thamas m. h. Fia Andras m., e Nagjsagatol mondjak levelet lenni, az Battjai Miklos, Eq. 1 Ferencz Pal Janos Georgÿ m. h. 54

Fia[i] Pal szolga, Bartalis m., Peter szol., Jstok Deak Pete Peter Vagus, rks. Kis Pal (74) Balint birja Andok Georgÿ m. h. Fia Janos Barta Janos m. h. Fia Gergeli M., Urunktol eo Nagjsagatol vagion levele Eq. 1 Nagj Ferencz188 ven ember, Fia Thamas Polgar, ennek Fjaj Thamas, Pal Ut Gergeli m., Catharinatol levele Eq. 1 Ut Jstvan Catharinatol levele Eq. 1 Malnasi Mihali Berde Janos m. h. Urunktol levele Eq. 1 Bartha Thamas vagus Fia Janos189, Urunktol levele Fazakas Thamas m. h. Fia Jstvan m.190 Urunktol levele Eq. 1 Fazakas Georgy similiter Eq. 1 Fazakas Pal m. h. Fia Mihali Annorum 3 Kozma Laszlo191 Fiai Balint m., Thamas deak, Andras Ute192 Benedek m. h. Urunktol levele, m. Eq. 1 Ute192 Peter niavalias, abs., Benedekkel egj K. V. Ut192 Thamas m. h., rks. Benedekre maratt Kis Pal Jakab m. h. Fia Mihali must. Kis Pal Benedek Urunktol levele, Fia Janos m. Eq. 1 Kis Pal Peter193 Fia Jstvan m. Eq. 1 Nagj194 Jakab vagus Haranglabon lakik, az czje Mihali szolgal

Viduae Benke Janosne el. Vej Barrabas Mihali Ljsznioban lakik Nagj Jstvannenak Fiaÿ Georgj m., Jakab E. K. V. Recuperati Szasz Gergeli m. h. Fia Balint vagus, rks. Ut Benedek birja Veres Thamas Fiaÿ Mihali, Janos, Benk (75) Veres Bartalis Fia Balint, Kis Pal Balint mondgja kzit hozza Szasz Jakab Fia Marton Nagj Ferencz Fia Janos

ALDOBOLJ

Recentes Tordaÿ Georgÿ Fiaÿ Andras, Miklos Benke Janos m. h., Fia Balint Annorum 10 Computus: Nobiles Nob. Rec. Prim. Vet. Vid. Prim. Prim. Recent. Ped. V. Vid. Recup. Recent. Absens 6 2 7 1 13 8 2 4 1 1

Septem jurati homines Fekete Andras Nagj Antal Baczoni Georgÿ Ciako Jstvan Peter Jstvan Rakosi Mihali Phleph Antal Nobilis Mihacz195 Balint m. h., deficialt Primipili Djmien Thamas m. h. Fjaj Georgj, Miklos m. h. Gal Thamas g. m. (76) Fekete Antal m. h. Fiaÿ Ferencz m., Mathe m.h. Fekete Janos Gdre Miklos m. h. Fia Mihalÿ Gdre Pal g.m. Eq. 1

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Fekete Laszlo m. h. Fja Thamas g. m. Baczoni Janos m. h. Fia Thamas Baczoni Antal Eq. 1 Phlph Demeter m. h.196 Fiai Thamas, Eq. 1 Phlph m. h. Fja Jstvan Anno. 3 Eq. 1 Czako Mihali m. h. Fia Jstvan m.; czje Gergeli egj K. V. Eq. Peter Miklos ven ember, Fia Jstvan m. Eq. 1 Peter Thamas Eq. 1 Rakosi Jstvan es Peter egj K. V., Peter m. Eq. 1 Rakosi Pal m. h. Leaniara Drabant szallot Rakosi Mihali Eq. 1 Rakosi Andras, Fia Benedek m. Eq. 1 Rakosi Gergeli vagus Marosszekben Bodonban lakik, Drabant, ot is, attiafiai birjak rks. Czjako Georgý m. h. Fia Georgj m., ennek battja Damokos, egj K. V., Peter az battja m. holt Eq. 1

55

Nagj Mihali egj K. V. Antallal, az czjk Jstvan m. h. Kis Gal Mathene m. h. rks. Gal Bartha Gergeli Fia Peter m. Megh 197 Thamas es Peter birjak holt Urunktol mondgja levelet lenni Eq. 1 Pedites Veterani Hajdu Mihali Fjai Marton, Mihali Gal Jstvan Fia Georgy Rakosi Georgj Fia Marton m., Gal Janos m. h. Fia Peter m. megh holt Urunktol vagion Nagjsagodtol mondgja levelet levele Eq. 1 lenni Eq. 1 (78) Jrkon Georgÿ loval must., levelet Laszlo Andras m. h. Fiai Jstvan, mondgia e Nagjsagatol lenni Georgÿ Jrkon Balas deficialt, rks. Georgy Cziszar Lerincz Fiai Jstok, biria Marton Baczoni Lukacz es Djenes Vagusok, (77) Laszlo Janos m. h. Fiai Jstok, Kelneken laknak, rks. az anniok Mihok birja Fekete Andras Bene Jstvan abest, szolgal Balint Mathe m. h. Vej Erdgh Mihali Zoblakon(!)198 Fejervarmegjeben m., Fja Jstok lakik Magiar Ferencz Fiai Janos, Phlph Marton m. h. Fja Jstok Peter Annor. 5 Nagj Simon Barrabas Benedek abs., rks. attjafia Marton Janos Fiai Janos, birja Marton Czete Thamas m. h. Sogora Nagj Nagj Ferencz Fiai Janos, Simon biria rks., must. Felljeb Ferencz, Barrabas Mathe Deak megjes Mester, Pal ha talal199 Nagj Jmreh Bartha Andras ven ember, Fiai Janos, Baczoni Georgj Fiai Miklos, Jstvan Jstok Meg holt Urunktol mondgia Phlph Miklos Fia Thamas m. levelet lenni Eq. 1 Jlljes Boldisar Catharinatol mondgia Nagj Marton levelet lenni, Fiai Jstvan, Nagj Balint Fia Mihali Mihali, Rakosi Jstvan Bodonban MarosszekLukacz, ben lakik, rks. Cziszar Lerincz Gergeli, verre birja Balint Laszlo Mihali m. h. Fiai Janos, Phlph Antal, Fia Peter egj K. V. Daniel Phlph Jstvan Fia Andras Gedri Peter m. Regj levelet Fekete Georgj m. h. Fia Janos loval mondgja lenni Eq. 1 mustralt. Az megh holt Urunktol mondgia levelet venni Eq. 1 Viduae Fekete Thamas is m. h., deficialt Szotjori Mihali Fia Thamas Baczoni Mathene Nagj Antal lon m., megh holt Fiai Djenes, Urunktol mondgia levelet lenni Eq. Lukacz. Kelneken lakik200 1 Baczoni Peterne Fia Ferencz m. Lo f rks. szallot Eq. 1 56

Vidua

Recuperati Baksa Marton, Mihacz Demeter Praetendallia jussat hozza (79) Szabo Balint m. h. Fiai Thamas, Janos, szolgalnak Recentes Phlph Mihali, Demeternek czje, Thamasnak Fia volt, Eq. 1 lofu ember202 Baczoni Pal Nagjsagodtol mondgja levelet m. Eq. 1 Pelet Miklos Fiai Janos, Balint g.

201

Cziok Ferencz Udvarheli Szeki Jmreh Thamasne Joszagara szallot, Fiai Georgÿ, Thamas Gdri Palne, Vej Horvat Mattias, Fiai Jstvan, Gergeli Computus: Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. V. Vid. Recup. Recent. Deb. Defic. Abs. 17 10 21 2 2 2 1 3 5

JLLJEFALVA

Septem jurati homines203 Szabo Janos Cziki Georgÿ Peter Balint Benkeo Andras Petke Demeter (80) Petke Marton Petke Pal

Primipili Veterani

Phleph Jstvan Eq. 1 Barothi Janos Eq. 1 Szonda Jstvan el adta Joszagat ebben az esztendben Fekete Janosnak, Lofu embernek, Al Doboliban lakik, Felesegenek leven versege hozza, maga budosik Konia Balas m. h. Fia Janos Annor. 13. De mostoha attja Gal Laszlo lakik Nobiles benne, es az szolgal rolla Eq. 1 Daniel Mihali Uram Eq. 8 Kovacz Jstvan Eq. 1 Mihacz Andras m. h., ket leania Kovacz Mathe, Kovacz Jstvan czje, vagion, Felesege s leani birjak m. h. egi rks. laknak, egj leania joszagat maratt Mihacz Demeter Ductor Eq. 3 Antal Jstvan, czje204 Pal m. h., egj Mihacz Miklos Eq. 1 Leanikaja vagion Eq. 1 Szabo Janos m. h. Leani birjak rks., Gaspar Janos m. h., Mihacz Andrasne mind harom leania Fernel vagion es birja az rks., meli Agoston Peter azok birjak Joszagat. Egjik Papnal, Primipilust illetne Masik lo fnél Szotjorban Uram Antal Janos fogjatkozott allapottal Moysesnel, Harmadik Udvarheli vagion, Fia Janos m. h. Szeken Biro Martonnal Kis Mden (81) Borbeli Ferencz Eq. 1 Petke Jstvan m. h. Fia Jstvan A. 4. Az annia Fiaval lakik az rks.

57

Petke Pal Eq. 1 Konia Miklos Eq. 1 Vitalios Georgy Eq. 1 Agoston Peter Eq. 1 Agoston Marton Eq. 1 Agoston Georgy Eq. 1 Kovacz Balint Eq. 1 Zonda Gabor m. h., deficialt. Felesege birja rks. Konia Thamas Fia Peter m. h., egj leania maratt Eq. 1 Bakczi Antal Eq. 1 Benke Andras Benke Orban m. h. Fiai Gabor Annor. 15. Ferencz 13 Benke Gergeli Eq. 1 Benke Simon m. h. Egj Fia az Aniaval biria az rks. Benke Miklos Eq. 1 Leouete Balint Eq. 1 Petke Janos m. h. [Fia] Marton jelen volt205 Eq. 1 Petke206 Balas m. h. Fiai Demeter, Eq. 1 Jstvan, egj K. V. Gal Jstvan Eq. 1 Bonczi207 Georgÿ m. h., ket Fia vagion, Bedhazi Miklos Tutorok tartja, s rksegeket is birja Kovacz Lukacz Eq. 1 Szasz Pal Janos maga ertlen ven ember, az Fja Lengeli Orszagban hazasodot, az rkseget az ven attja birja Vonczi Peter m. h., deficialt, Phlph Jstvan es Tb ver szerint valo attjafiai birjak az rksegett Szabo Andras Gilkossagban eset, s el buydosot, Szabo Ferencz szolga, egik Joszagokot az attjok birja Tibricz Jstvan el budosot, az Joszagat ket ver szerint valo attjafiai vttek megh tlle ez elt 6 esztendvel (82) Gal Miklos el budosot nem tudgjak hova. Szep Janos birja az rks. felesege utan, szolgalo ember 58

Konia Janos, Eq. 1 czje Gergeli m. h. Nagj Balas el Budosot Polianban Aranias Szekben, az Edes Annia birja Joszagat Voncz208 Gergeli Zolga Viduae Primipilorum Phlph Lukaczne Fia Phlph Jstvan, kit oda fel megh irtunk, az szolgal az rks. Zonda Peterne rks. Fekete Janos birja Tb attjafiakkal edgjút, kit fel irtunk oda fel Zonda Miklosne egj Fia ithon209 szolgal, oda fel megh vagjon jrva ez is Konia Palne Leaniat Gergeli Janos vtte, egjút birjak az rks. Kovacz Janosne m. h., az Fia Balint210 biria az rks., kit fel irtunk oda fel Szasz Jstvanne m. h. Leaniat Ribiczej Andras vtte, ez birja az rks. m. m. Eq. 1 Nagj Peterne az rksegnek egik reszit Vayna Thamas Jobbagja Tatuli Janos birja Felesege utan, ki m.m. Vonczi Boldisarne m. h. Fiai biriak rks. Czuczi Danielne m. h. Fia Thamas Fotoson lakik zaszlo alat, Jt az Joszagat attjafiai biriak Primipili Recentes Sambokreti Janos Jveveni leven, penzen vt maganak szabad heljet, az hol lakik Eq. 1 Ferencz Thamas Eq. 1 Peter Kovacz az mustrara el jt, de az Jobbagjok kzt vagion fel irva az neve, oda Jrtak az Commissariusok jdejben

(83)

Recuperati Primipili Rakosi Georgj kisseb m. h. Fiai Jmreh Annorum 16, Ferencz 13

Szoltan Pal m. h. Leania s Felesege vagion Veres Peter m. h. leania s Felesege birjak Joszagat Gal Mihali Szabo Janos kisseb Damokos Miklos m. h. Fiai Georgy, Janos, Oppidani Jlliefalvienses Miklos Cziki Georgÿ Benk Pal m. h. Fiai Jstvan, Czete Thamas Peter, Bencz Mihali m. h. Thamas Fiai Janos hazas, Mathe Simon Jstvan hazas, Mathe Jstvan Peter hazas, Laszlo Georgj Marton szolg. A. 15 Kis Jstvan Tanko Miklos Janos Kovacz Tanko Jstvan Minor m. h. Fiai Gergelÿ, Hoszu Janos Georgÿ, Rakosi Georgÿ m. h. Fiai Peter, Jstvan Andras Sera Janos Markos Jstvan Sera Miklos Lapati Lerincz m. h., egj leania marat, Tanko Jstvan Major obÿt, ki Thordan lakik most, Lapathi Fiai Balas Thamasnak, ki egj volt Lapati Janos hazasok Lerinczel, az masik leania ment volt Ferhez Mihacz Miklos Jobbagiahoz, Kozma Andras s ezek birjak most az rks., de az Elekes Jstvan m. h. Felesege deficialt, es erre az Aszonira Fiai Mathe biria az rks. Mihacz Miklos Janos hazasok Jobbagia Marton Kovacz Szent Georgire ment Puinok Pal lakni, ot is varosi ember Puinok Jstvan Nagj Jstvan Georgÿ Miklos Peter Nagj Thamas Erdeli Mihali m. h. Fia Peter Pap Nagj Mihali Erdelÿ Jstvan m. h. Vej Nagj Jstvan Barta Peter birja rks. Nagj Gergelÿ Puinok Mihali m. h. Fia Janos Agoston Georgÿ m. h., egj leanianak Brassoban lakik marat Gjermeke, kire szallot rks., Sksd Peter m. h. de most Mihacz Demeter Jobbagia Fia Janos211 vagion (!) lakik benne Balogh Pal (85) Agoston Marton Petke Peter m. h. Fia Lukacz Laczko212 Lerincz Petke Gergeli Tana Peter m. h. Fiai Balint, Petke Jstvan Maior Andras, Petke Georgÿ Janos Petke Janos m. h. Tana Janos m. h. Fiai Miklos, (84) Szasz Janos m. h. Fia Gergeli Peter Konia Gaspar m. h. erks. vtte m[egh] Konia Thamas ver leven hozza Pap Thamas Gjalogh Lof Havaselfoldiben ment borert Szabo Thamas Eq. 1 59

Rakosi Balint Leke Thamas Sksd Miklos Elekes Gergeli Jarton Jstvan m. h. Leanÿ es Felesege vagion Jlljes Benedek213 Dommogo Sigmond m. h. Fia Jstvan Fzi Janczi m. h. Laczko Marton Kovacz Mihali Bartok Janos Bartok Peter Bartok Georgj Gjergjoban lakik Kis Ferencz Kis Gergeli Kis Boldisar Pap Miklos Fiaÿ Thamas divisus ab utroque, Janos Peter Balint Benke Janos Benke Gaspar Ferencz Pal Rakosi Georgj maior m. h. Ferencz Gergeli Rakosi Jstvan Rakosi Thamas kek Drabant Benke Mihali m. h. Szaczva Mathe (86) Szaczva Simon Levete Andras m. h. Fiaÿ Mihali, Thamas Kis Balint M. h. Fia Janos Szoltan Gjrgÿ

Jarton Thamas Benkeo Marton Viduae Oppidanorum Veres Georgine Fia Janos hazas Dommogo Janosne m.h., deficialt, Fia Thamas biria rks. Fzi Georgjne, Nagj Marton Marton szallot Joszagara, varosi Bartok Thamasne Leaniara szallot Elekes Gergeli Ferencz Jstvanne Fia Pal, kit oda fel m[egh] irtunk Recuperati Oppidanorum Benke Simon obÿt, Fja Benke Andras, Daniel Mihali Uramnal vagion Zalogban az m. h. Fejedelem jdejtl fogva Rakosi Peter obÿt Benk Marton, oda fel m[egh]Jrtuk Computus: Nobiles Prim. V. Vid. Prim. Prim. Rec. Prim. Recup. Oppid. Jlljef. Vid. Oppid. Recup. Oppid. Debiles Deficientes Absunt 3 24 5 3 2 64 4 1 2 2 9

(87) SZENT KJRALJ

Septem jurati homines Sukosd Miklos Kovacz Andras Gaspar Mihali Gaspar Jstvan maior Ferencz Antal Gaspar Andras Andras Balas

Nobiles Balas Pap obÿt Fiai Sigmond, Sandor Marton Deak Schola mester is volt, most hazanal lakik, jo Fiaÿ vadnak

60

Primipili Veterani Sebestien Thamas Fia Jstvan m. m. Farkas Andras Eq. 1 Farkas Ferencz Eq. 1 Erde Mihali obÿt, Vej Erd Janos m. Erde Georgj Eq. 1 Erde Peter Eq. 1 Daner Mihali Eq. 1 Daner Jstvan m. h., oczje Andras m.m. Eq. 1 Erde Gaspar Fogadot czje Mihali Eq. 1 Daner Georgÿ ob., Vej Kis Balint birja rks. Demien Gaspar vilagtalan, Fia Thamas ob., az Vej Erde Georgÿ biria az rks.215 Gaspar Jstvan Senior Gaspar Jstvan Junior Gaspar Mihali Gaspar Andras gialogh lof (88) Ferencz Antal Eq. 1 Ks Antal ob. Fia Georgÿ Eq. 1 Farkas Jstvan Eq. 1 Kis Jstvan Eq. 1 Sigmond Janczi el budosot, Joszagat az Sogora Jstvan Deak biria, kalnaki Schola mester Sekesd Mathe Urunk Eq. 1 maior adta nekik Sekesd Mathe az lof Eq. 1 minor levelet Kis Andras Eq. 1 Ferencz Andras Eq. 1 Jmreh Jstvan Urunk Eq. 1 adta nekik Jmreh Georgy az lof Eq. 1 levelet Kis Thamas Eq. 1 Peter Balas Eq. 1 Jmreh Mathe Annorum 13 Farkas Mihali Annorum 2

214

Pedites Pixidarÿ

Vago Andras Andras Boldisar, Fia Andras egi K. V. Sksd Marton Senior Sksd Janos Polgar Sksd Miklos Biro Ferencz Antal ob., az Fia Lofseget vtt az megh holt Urunktol Andras Balas Fia Balint Jstvan Janos Teres Simon Gaspar Georgÿ ob., Fia Thamas szolga Gaspar Mathe Fia Peter ob. Jakab Andras ob., Fia Jstok Annorum 8 (89) Kozma Jstvan ob., Fiai Peter adest, Georgÿ Lon. m., de nincz levele, Mihali ob. Jmreh Jstvan Lofseget valtot az megh holt Fejedelemtl Jmreh Georgj is Similiter Szksd (!) Marton ob., Fjai Janos, Jstvan egj K. V. Kis Lukacz Armalist valtot az megh holt Urunktol, az Fja Janos Kalnakra hazasodot, s onnan szolgal Janos Deak, Deak czje[i] Peter, Balas egj K. V. Peter Georgÿ216 Peter Gaspar Fia Maros Szeken lakik, de nem tudgjak hol Balas Janos es Peter rks. Szekel Boldisar birja, Jobbagia lakik benne Geller217 Janos ob., az leaniat Vonczi Balas vötte volt el, s az birja az rks. Vida Georgÿ Kovacz Andras Balint Deak Schola mester volt, most cziak hazanal lakik Peter Janos Papolczion lakik, Kis Vidua Primip. Mihalinak adta magat Jobbagjul, az rks. az czje birja Sigmond Balasne ob., Fia el budosot, Kovacz Jstvan ob., az rks. Mihacz az Kalnaki Schola mester biria Andrasne birja, Jobagia lakik benne rks. Sikesd Thamas Maros Szekben lakik 61

Orban Thamas Vayda Kamarasi Schola Mester, az rks. el adta Jt ben Kis Andrasnak, Lo fnek Lukacz Mathe vilagtalan ven ember Vjda Mihali Szabo Jstvan ob. (90) Bodoki Miklos Jobagia adta magat Damokos Jstvannak, az rks. Keser Peter Jobbagja Aszoni birja, megh fogtak volt Sigesd Mathe Lo fek kzt must. oda fel Erde Jstvan Gjalogh lo f Kis Mihali Dobos Georgÿ g. lof

Viduae Pixidariorum Vjda Andrasne ob. Fia Mihali m. m. oda fel Szabo Miklosne Bodoki Thamasne Czernathonban ment lakni Szksd (!) Peterne Jakab Lerinczne Computus: Nobilis Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. Pix. Vid. Pix. Abs. 1 25 4 21 3 6

ANGJALOS

Septem jurati homines Kirali Balint Sebestien Jstvan Maior Pete Miklos Pete Thamas Laszlo Pal Kakas Janos maior Agh Lerincz

(91)

Primipili Veterani Czizer Gaspar Eq. 1 Sebestien Jstvan minor, Fiaÿ Mattias, Eq. 1 Janczi, harmadikat nem kereszteltek megh Kakas Gergelÿ ob., Fia Janos, ennek is egj Fia Jstok Eq. 1 Kakas Peter kek Gjalogh Czjszer Janos Eq. 1 Agh Georgÿ220 oczjei Agh Janos m., Andras Eq. 1 Beythe Peter Fia Mihok Eq. 1 Agh Mihali221 ob., Fiai Georgÿ, Mihok, harmadikot nem kereszteltek megh Jczo Caspar Fia Janos ob. Eq. 1 Sebestien Mihali Eq. 1 Sebestien Jstvan Fiai Bartalis, Janos, Mihali, Jstvan, (92) az kissebik kereszteletlen

Nobiles Angialossi Mihali m. h. Fiaj Janos, Mihali, Jstvan Forro Gabor Ferteodi Janos Forro Andras, czje218 Jstvan ob., Fia Janos Forro Thamas ob., deficialt, Forro Mihali bir[ja] rks. Forro Mihali Fia Ferencz Babocz Mihali ob. Vej Szasz Janos, ez must. megh az rks.219 Eq. 1 Babocz Balint Fjaÿ Gabor, Eq. 1 Jstvan Pete Mihali ob., Pete Miklos biria rks., Attjafia, egj volt az attjok

62

Sebestien Peter es Benedek egj K. V., Peternek Fiai Jstvan, Eq. 1 Thamas, Janczi, Benedek,222 Mattias, Mathe Pete Thamas Fiaj Thamas, Eq. 1 Ferencz, Janczi, Jstvan kln lakik Eq. 1 Pet Miklos Fiaj Balas, Eq. 1 Mathe; oczje Benedek ob. Toth Menihart Fiaj Jstvan, Eq. 1 Thamas, Janos; Thamas megh m., egj K. V. Pet Andras Fja Janczi Eq. 1 Borbeli Miklos Fia Jstvan Eq. 1 Kovacz Janos Megjes Deak Krspatakon Losanczi(!) Ferencz az Nemessekkel m. Nagi Sebestien Miklos, Vej Fejer Mihali, ez m. m., ennek Fia Laszlo, az m. h. Urunk adta neki az lof levelet Eq. 1 Bete Balint Fiai Peter, Eq. 1 Andor; az m. h. Urunk adot Lof levelet nekik Bete Balinttal edgjt, ki megh holt Pete Peter Eq. 1 Sebestien Janos Maior, Fia Mihok Eq. 1 Sebestien Andras Fia Jstok Eq. 1 Sebestien Miklos minor Fiai Mihok, Eq. 1 Peter, Gaspar (93) Forro Miklos Fja Jstok Eq. 1 Pet Jstvan Fia Peter Dobos Gergeli Fia Jstvan Eq. 1 Vas Peter Urunk adot Lof levelet Eq. 1

Tibricz Marton Fiaj Jstok, Janczi, Peter; Urunk adot Lof levelet Viduae Primipilorum

Eq. 1

Forro Mathene ob., Borbeli Miklos es Borbeli Ferencz birjak rks. versegre Lasanczi(!) Martonne Fja Jstvan az Nemessek kszt must. Pedites Pixidarii Veterani Sebestien Miklos maior az lofek kszt m., levele vagion rolla az megh holt Fejedelemtl Byte Peter obÿt, czje Balint Lof let Kakas Albert ob., Fiaÿ Peter, Janos Krakkoban vittek, ott laknak, az rks. Papnak adtak volt el, Leszfali Janos Papnak, s Angialosi Mihali ver leven hozza, el tartotta, Orban Peter vötte megh az Angialosi Mihali Arvaÿ szamokra Kakas Jstvan ob., Fia Balas az223 öröks. Felet ez birja Kakas Balint ob., Vej Kirali Balint biro most, Fia Janczi Kakas Janos maior Fiai Marton, Mihali, Balint, Georgÿ Agh Jakab Thordara ment mind Fiastol, Nemes Thamas Uramnak adta el rks., Fiai Balint224, Mihali, Georgj (94) Agh Lerincz Fia Miklos. Ennek Fia Mihok Agh Jstvan ob., Erks. attjafiai birjak Sebestien Miklos Minor, Lo f levele vagion m. h. Urunktol Lukacz Janos ob. Vej Frus Jakab must. Ennek Fiai Mihali, Janos Dobos Gergeli Lofve let, az m. h. Urunktol levele, ot m. m. 63

Vas Georgj gialogh Lof, Fiai Peter, Ferencz, Lazar Vas Peter225, Fia Georgj Lo Fek kszt m. m. Tibricz Peter ob. Fia Marton Lofek kszt m. Vicarjus Miklos Fiaj Mihali, Jstok Ereszteveni Peter Fiai Mihali, Georgj, Janos, Laszlo Szabo Mihali Egerpatakra ment Lakni, it rks. el czerelte, most Kelemen Georgÿ birja, Czernatonban pustan al Lerincz Jstvan Enieden lakik. Erks. Beseniben lako Benk Mihali Szent Jvani Janko Mihali Jobbagia, s az birja Ereszteveni Pal Santa, benna ember. Fia Janos Fejervarat az Collegjomban lakik Laczko Marton [és] Laczko Lerincz Jlljefalvara mentek lakni, az varos kozi szolgalnak, az orks. Marton el czerelte es az Lerinczet verre attjafia birja Jncze Andras Martonoson lakik, s ot m. m. Agh Thamas Fia Andras Vas Jstvan ob. Erks. Vas Georgÿ attiafia biria Kakas Georgÿ ob., rks. attiafiaj biriak

Lerincz Andras, oda fel megh Jrt Lerincz Jstvan czje Czikban Lazarfalvan lakik, orsaga miat ment oda, ugj halljuk, ot Jobbagia let, rks. ennek is oda fel m. Jrt Benk Mihali biria Kakas Andras szolga

(95)

Viduae Peditum Dobos Mihaline ob. Zacharias Gergeli vtte Leaniat, az biria az rks., kit most Angialossi Arvaj Tartjak Jobbagjsagra, Fia Janczi Lerincz Janosne ob., Fiai Jstvan, Andras, oda fel megh Jrtuk Kakas Boldisarne ob., rks. attiafiai b[irjak] Agh Andrasne Fia Thamas szolgal, oda fel megh Jrtuk Kakas Martonne Fia Andras szolgal, oda fel m. Jrtuk Recuperati Toth Marton Fia Mihok Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. V. Vid. Pix. Recup. Deb. Defic. Abs. 6 28 1 9 2 1 1 3 4

GHJDOFALVA

Septem jurati Janczio Mihali Kver Sigmond Kóver Andras maior Szasz Menihart Orban Georgÿ Gal Georgj Balas 64

(96)

Kis Balas Nobiles Cziszer Jstvan Fia Laszlo Cziszer Miklos Eq. 1 Eq. 1

Primipili Veterani Czjulak Janos ob. Fiai Janos Deak Laszlo m. h. Az ki el, Janos, az biria öröks. Laszlonak Cziulak Peter ob. Vej Ferencz Mathe Eq. 1 Fjaj Jstok, Janczi Kles Jstvan ob. Fiai Peter Eq. 1 Janos egj K. V. Koles227 Peter Fia Jstok Bede Jakab Fiai Mihali, Janos Eq. 1 Gal Peter Eq. 1 Janczio Janos g. Lo f Janczio Balint ob., czje Jmreh biria rks. Janczio Jakab Fiai Jstvan, Eq. 1 Mihali Janczio Mihali Fiai Thamas, Eq. 1 Pal, Laszlo, Ferencz Janczio Thamas Pappa let, Ghidofalvan228 lakik Bedhazi Peter, Mostoha Fia Cziszer Andras Schola Mester, Cziszer Pal megh m., ennek Fia Miklos Cziszer Mihali egj Cziszer Pallal, kln laknak Cziszer Mathe Fiai Peter, Eq.1 Jakab, Peternek Fiai Laszlo, Sigmond, Marton, Mihali Cziszer Thamas Fiai Jstvan, Eq. 1 Peter Cziszer Miklos. Cziszer Thamas Fia kln lakik az Attjatol (97) Cziszer Janos, Cziszer Thamas [másik] Fia Sardra hazasodot Fejervar mellet; Miklosnak Fia Jstok Kver Andras g. Lof, Fia Peter Zabo Jakab egj Jdeigh Schola mester volt, az utan tiztarto is volt, most vacal, hazanal lakik

226

Szabo Balint, Szabo Jakabnak czje, egik Szabo Balas Deak oda Fel kldtek tanolni, ez is czje Szabo Jakabnak, edgik Cziszer Balas ob. Vej Bardocz Pal, Fia Peter, ennek Vej Ferencz Deak alias Biro, Cap[itan] Uram Zol[gaia] Czve229 Jstvan ob. Fiaÿ Mihali, Peter Mihalinak Fiaÿ Jstvan, Andras, g. Lo fek Sebestien Miklos Fiaÿ Peter, Eq. 1 Andras Cziszer Balint Fiaÿ Gabor, Eq. 1 Jstok, Peter Bedhazi Janos ertlen(!) ven ember, Vej Kver Georgÿ Eq. 1 Kever Sigmond Fiaÿ Peter Eq. 1 Boldisar, Janos, Miklos, Sigmond Ciszer Andras Fia Peter Eq. 1 Czulak Jstvan Fiaÿ Miklos, Eq. 1 Jstok, Peter Balogh Mattias ob., rks. Felesege bir[ja] Cziszer Georgÿ ob., egj leania vagion, kit illet Joszaga, de most Koter230 (98) Andras biria, az szolgal rolla Koter230 Andras Fia Jstok Eq. 1 Koles Janos s Koles Peter ob., Zonda Gergeli birja Joszagokat Tutorul Nagj Jstvan vilagtalan, Fia Marton vagus Andras Peter ob. Fia Mihali Pap231, Mathe is ob. Felesege birja Joszagat Vitalios Georgj Fiai Jstvan, Eq. 1 Miklos, Georgj Vitalios Balint Fiai Balas, Eq. 1 Andras Kver Balint ob. Fia Ferencz Kver Jakab ob. Fia Miklos An. 8 Kver Georgÿ ob., rks. Relictaia biria 65

Szabo Thamas Fiaj Laszlo, Eq. 1 Kver Benedek m. h., Eq. 1 Jstok Fia Jstvan m.232 Gal Georgj Balas gialogh lof, Az czje Mihali ob. Fiai Andras m., Eq. 1 Vitaljos Janos Fia Mihali Eq. 1 Janos, Czulak Mihali Fia Jstok Eq. 1 Miklos, Zonda Gergeli Fiai Thamas, Eq. 1 Peter, Jstok Jstok Czulak Kelemen ob. Fiai Mihali, Ezek is Gal Georgy Balas Fiai Georgj, Szabo Mihali g. lo f, Fiai Georgy, Peter Balas Barrabas Balas Fia Balas Eq. 1 Kver Jstvan Fiai Miklos Pap233, Balogh Benedek g. lo f, Fiai Janos, Jstvan Balint, Skesd Mihali ob. Felesege bir[ja] Jstvan rks. Czulak Balas Kalnakra hazasodot, Sikesd Janos Schola mester volt, hazaFia Thamas nal lakik, most vacal, Fiai Peter, Salamon Georgj ob. Fia Georgj Jstvan, Annorum 7 (100) Boczkai Janos, czje Andras vagj, Laszlo, Deakok. Az rks. Czulak Mihali Gabor (99) Szasz Menihart g. lof Senior biria pro. flo. 6 zalogban Kis Orban Lukacz Minor, Bede Mihali ob., az annia biria az Fia Jstok Eq. 1 rks. Orban Georgy lof, Fia Georgy Kver Benedek, Orban Lukacz Major, czje Janos Deak Eq. 1 Fia Jstok Eq. 1 Czulak Marton Eq. 1 Cziszer Mihaly, cze Andras Sardra Toth Marton Schola mester, Fia Jmreh hazasodot Eq. 1 Czulak Gaspar Pap, az rks. Szabo Jmre Boldisar ob. Jakab az czjevel biria Fiai Thamas el, Nagj Andras Schola mester, Miklos, czje Joseph, ez is Mester Andras megh holtak Czulak Jakab Eq. 1 Jmre Mattjas Fia[i] Peter, Kover Andras Junior, Miklos Fia Mihali Eq. 1 Jmre Balint ob. Fia Janczi Jmreh Sigmond Fiai Mihali, Eq. 1 Jmre Laszlo Fia Peter Eq. 1 Andras Jmre Gaspar ob.234 Fia Jstvan, Eq. 1 Orban Thamas, [ennek] Fiai Moses, czje Laszlo, egj K. V. Eq. 1 Mihaly Thusa Lukacz Fiai Jstvan, Eq. 1 Jmre Georgy Eq. 1 Mihali Jmre Lukacz ob., Marton Janos szallot Kis Jstvan Fia Mihali Eq. 1 az rksegere Marhat Jstvan Eq. 1 Marton Janos Fiai Andras, Eq. 1 Daniel Laszlo, eo Nagjsaga adot236 lof levelet Eq. 1 Laszlo Czombo Mathe budoso, rks. Szabo Mattjas kln szolgal, az Gienge Georgjne s tb attiafjak Commissariusok ideiben Eq. 1 biriak Jmre Lukaczal egjeúe irtak volt235

66

Viduae Primipilorum Szekel Jstvanne Fia Szekel Antal Pap237, az vitte volt ki az anniat magahoz Elek Deakne Fiai Schola Mesterek Gergeli Deakne, Marthat Jstvan szallot leaniara s biria Joszagat, m. m. oda fel Nagj Gasparne ob., Szasz Menihart biria rks. Jure Successorio Bodo Mathene Fia ob. (101) Kver Balasne Fia oda fel m. m. Czulak Lukaczne238 ob., Jmreh Jstvan biria az rks. Felesege utan Miklos Balint239 Cziszer Martonne oda ki ment attiafiahoz lakni, az joszagat Cziszer Mathe biria Tutor keppen Janczio Balintne Jlljefalvara ment Lakni, az Fia birja az rks. Czulak Mathene240 Cziszer Jakabne Marton Janosne Fiai budosok Szabo Mathenenak Fiait Fel irtuk Sikesd Ersebet Fia Mathe az kek Drabantok kszt vagion. Mas Fia Jstvan Vagus Pedites Veterani Sksd Balint Varga Mihali g. Lof, Fiai Laszlo, Mihali, Balint, Jakab, Janos Laszlonak Jsmet Fia Janczi Fotosi Ferencz kek Drabant Kis Balas Fia Ferencz Kis Jstvan az lo fek kszt m. m., az megh holt Urunk adta neki [levelet] Marton Janos az lo fek koszt m. Gal Georgy Janos Kek Drabant volt, Fejervarat Lakik (102) Bartalis Mathe Gelenczere ment lakni, el czerelte Bels rks., kilsben maga is bir

Marton Jstvan el budosot, rks. az annia bir[ja] Nagj Thamas Pap, nihil habet241 Jmreh Jstvan Maior Fia Georgj Szabo Mihali Berde Janos Viduae Peditum Gienge Georgyne alias Boda, az Fia Jstok Bihari Matene ob., Mihacz Janos birja per Concambium Joszagat Szabo Miklosne, Szabo Mihaly minor birja, szolgal Joszaga[rol] Nagy Balintne, most nem emlekeznek rea, ki lehet, sem joszagat nem tudgiak Recuperati Kovacz Janos kek dra., Mostoha Fiai Barrabas, Miklos, Andras, Peter Jmreh Jstvan Bak Jstvan, Vitalyus Georgy tartja kezit rajta, de megh szabadult az Commissariusok idejben Zacharias Gergely, Angialosi Mihaly arvai tartjak ke[zeket] rajta Ola Jstvan ob. Fiai Peter kek Dr., Jstvan, Janos242 Barrabas Peter, Kóver Laszlo tartja kezit rajta, es jobbagianak tartja Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. Vet. Vid. Ped. Recup. Deb. Abs. 2 57 12 7 2 5 2 6

67

(103) BESENJ

Septem jurati homines Toth Mihaly Vegh Marton Babos Janos Laszlo Miklos Laszlo Sigmond Nem volt tb Nobiles Nemes Mihaly ob., Fia Mihaly annorum 6 Barothi Sandor243, Fia[i] Sandor, Miklos Babos Janos, Fia Thamas Deak Eq. 1 Pilbart Gabor ob. Georgy Biro Peter244 lakik az rksegeben Pilbart Gabornak, m. m. rolla, Fia Mihok Babos Georgy245 Babos Balint Angialosrol m. m., ot lakik Primipili Veterani Vegh Marton, Veji Kóver Mihaly egy K. V., ennek Fia Janczi Eq. 1 Kóver Andras, Vegh Marton Mostoha Fia es Veÿ Gidofalvarol mustralt megh Laszlo Thamas Fia Sigmond, ennek Fiai Mihaly, Eq. 1 Marton

ARKOS

Laszlo Mathe m. h., Fiai Marattak Janos, Andras, Balas Bójte Mihaly ob. Fiai Andras, Eq. 1 Peter Laszlo Miklos Fia Mihaly Bójte Georgy Senior ob., Fia Georgy ob., Veÿ Tot Georgy Eq. 1 Ferencz Janos g. lofú, Babos Andrasne Leanjat vótte, Felesegenek óróksegeról szolgal

(104)

Viduae Primipilorum Byte Georgyne ob., Tot Gergeli246 szolgal Joszagarol, ki oda fel megh vagion irva Veres Demeterne ob., Fia Janos Schola Mester Recuperati Toth Mihali, Biro, Fja Janos Computus: Nobiles Prim. Vet. [Vid. prim. vet. Recup. 4 8 2] 1

Septem jurati homines Gncz Balint Barrabas Jakab Kis Jstvan Veres Janos Kontes Gergeli Bedhazi Gergeli Danczi Balint

Nobiles Veres Janos Szek Notarjussa, Fiai Samuel, Balint, Peter Benk Janos Fiai Raphael, Eq. 1 Balint (105) Veres Boldisar, ob. Fia Mihali, ennek Fja Jstok Eq. 1

68

Raphay Mattias szolg., Fiai Thamas, Mihali Primipili Veterani

Eq. 1

Tegz Thamas Fiai Mihali, Eq. 1 Janos Mester Tegz Daniel Fia Peter Eq. 1 Tegz Benedek Fjai Mihali, Eq. 1 Benedek, Ambrus, Ferencz Tegz Lukacz Fiai Balas, Eq. 1 Balint Tegze Gaspar G. lof Tegze Balint Fiaj Marton, Eq. 1 Gabor, Moses, Mihalj, Balint Tegze Jmreh Jgen ven ember Tegze Pal g. lof Fjaj Jstvan, Peter, Balas, Pal, Georgÿ Gelej Miklos maior Fia Janos m. Eq. 1 Gelej Thamas Fiaÿ Andras, Eq. 1 Balint Gelej Mihali Zoltanban kltzt, onnet must. Gelej Miklos minor, Fel akasztottak, rks. Benk Janos bjrja Gelej Boldisar ob.247 Gelej Jakab Fiai Jstvan, Eq. 1 Peter, Janos Gelej Pal Fia Mihok Eq. 1 (106) Bede Mihali Fiay Jstvan, Eq. 1 Mihok Mihali Thamas FiaiThamas, Eq. 1 Georgÿ Veres Mathe Fiai Jstvan, Eq. 1 Andras, Benedek Mihali Peter Fia Andras Eq. 1

Dancz Balint Fiaj Mihali, Eq. 1 Miklos, Balint, Georgÿ Damokos Janos minor248 ob. Fiaÿ Thamas, Eq. 1 Miklos, Mihali Alszegj Veres Mihali Fiaÿ Balint, Eq. 1 Benedek Klne Janos Fia Balas Eq. 1 Klne Gergeli, Klne Janos Fia Veres Boldisar Eq. 1 Klne Thamas249 Fiaÿ Jstvan, Eq. 1 Janos, Georgÿ Klne Mihali Fia Andras Eq. 1 Mihali Balint Fiai Pal, Eq. 1 Kelemen Mihali Andras Fia Andras Eq. 1 Bedhazi Gergeli Fiai Mihali, Eq. 1 Jstvan, Bedhazi Miklos Fiai Gabor, Eq. 1 Sigmond, Thamas Rafai Janos ob. Fiai Thamas is ob., Boldisar, Andras, Balint (107) Boldisar szolga Bedhazi Benedek Fia Janos Eq. 1 Jstvan Gergeli Eq. 1 Veres Miklos ob. Veÿ Szabo Laszlo Fiai Jstvan, Eq. 1 Balint, Pal, Miklos, Thamas Veres Gaspar Fiai Benedek Eq. 1 Boldisar, Jstvan

69

Barrabas Ferencz Fiai Balint, Eq. 1 Laszlo Andras vilagtalan niomorult, Mihali nincz rks. Barrabas Andras Fiai Jstok, Mihali Janos g. Lof, czje Benedek Thamas Deak Feiervaratt Felszegj Veres Mihali Fiaÿ Thamas, Eq. 1 Primipili Recentes Janos Veres Janos Fiai Miklos, Eq. 1 Dancz Antal niomorult, Fiai Jstvan, Jstvan, Peter, Mihok; Dancz Andras, Masik Fia, ezek is Urunk adot levelet neki251 Dancz Antal Fiaÿ Eq. 1 Veres Laszlo Fia Balint, urunk eggiut Dancz Janos Fja Andras Eq. 1 atta az Primipilatust az Attjaval, Damokos Andras ob., Damokos Janos Drabant hellýre szallot ez Eq. 1 tob Attjafiaival birjak Joszagatt Mihaly Mathe Fia Jstvan Eq. 1 Damokos Peter g. lof Contes252 Balint Fiai Jstvan, Alszegj Veres Mathe Mihaly. Fia Peter Eq. 1 Urunk atta nekik az Primipilatust Veres Balas ob. Fia Thamas; Kovacz Ferencz Fia Janos, czie Janos, egj K. V. ez reghi lof Eq. 1 Veres Andras ob. Fia Gabor Schola Sylester253 Jstvan Uy lóf, Mester Urunk atta Eq. 1 Kver Jakab Fiai Thamas, Eq. 1 Gecz Janos254 Uy lóf, Mathe, Urunk atta Eq. 1 Jstvan, Szabo Gal Czimeres Nemes ember, Peter, Urunk atta Eq. 1 Janos Veres Jstvan Eq. 1 Bedhazi Jstvan ven ertlen ember, maga birja rks., nem hadakozhatik, hanem hazas (108) (109) Viduae Primipilorum Leani vadnak Gelej Balintne Tegze Andras Damokos Miklosne Fia Peter szolgal, Fiai Sigmond, Eq. 1 m. m. Thamas, Daniel Pedites Veterani Laszlo Pal vilagtalan, Veÿ Mihali Mathe Lof let Kolne Peter Fia Ferencz Eq. 1 Nagj Janos niomorult255, Fia Ferencz Barrabas Benedek g. lof, Fia Laszlo ob. Gncze Benedek g. lof, Fiai Janos, Nagj Mathe, czje256 Balas, egj K. V. Andras Nagj Peter ob., rks. attiafiai biriak Veres Jstvan abs. Pal Kovacz Benedek Bedhazi Mathe vagus, Joszagat egj Gecze Benedek ob. Fia Janos lof Sogora biria Sylvester Janos Senior250 lt, Urunk257 adta Erdgh Ferencz ob. Fia Rofai, Vej Tot Jstvan ob. Fiai Ferencz, Eordogh Ferencznek Bedhazi Janos Mihali, az szolgal most, Fia Laszlo Tot Andras Fia Peter Tegze Ferencz Krspatakiakkal Tot Balint must. Gencz Peter g. Lof 70

Tot Janos258 Fiai Thamas, Andras Barrabas Janos Barrabas Balint Fia Jstok; czje Andras, egj K. V. Ando Janos ob. Fiai Georgj, Janos, Mihali, Jstvan Kovacz Janos Fiai Jstvan, Thamas Sylvester Mihali ob., Fia Jstvan lof, Urunk adta Kntes Balint lof, Urunk adta Veres Janos lof, Urunk adta Kntes Janos Fia Mihali Sylvester259 Georgj ob. Fiai Janos, Ferencz Sylvester259 Jakab ob. Fiai Lukacz, Ennek Peter, Balint, Mihok, ennek [Balintnak] fiaThamas260 Veres Peter Fia Janczi Sylvester Janos, czje Jstvan, [ennek] Fia Mihok 259 (110) Sylvester Peter Fia Jstok Barrabas Mihali Fia Janos Barrabas Gergeli Barrabas Jakab Fia Lukacz Kis Mathe Fia Georgj, ennek Fia Andras Kis Jstvan Fiai Ferencz, Janos, Jstvan Kis Peter Polgar Balogh Georgj Kalnaki Jstvan Uram Tablan nierte el261 Bihari Djenes Polgar, Fia David Bihari Andras benna, Fiai Balint must[ralt], Janos szolgal Bihari Georgj Trpe Kncz Balint Biro, Fiai Czirjak262, Balint, Mihok Klne Thamas ob., rks. czje biria Góncz Balas ob. Fia Balint263 Jlljes Jlljes Vagus Knteós Andras vagus

Berereczk(!)264 Janos vagus, Megjes deak Damokos Janos maior ob. Fiai Jstok, Janczi Sandor Jstvan ob., rks. Sebestien Miklos biria verre Kntes Jmreh Fiai Peter, Balint Kntes Lukacz ob., Kntes Balint biria Joszagat Kalnaki Jstvan adomaniabol Kntes Gergeli Viduae Pixidariorum

(111)

Damokos Georgjne Fia Mihali m. Nagj Janosne Fia m. m. oda fel Barrabas Andrasne Fia m. m. Bihari Georgine Fia Georgj Trpe Sylvester Gergeline (!) ket Fia m. m. Recuperati Gncz Pal Fia Thamas Damokos Janos ob., Fia Georgy, Benk Janostol szabadult Sebestien Miklos Szemerian lakik, Fia Miklos Szabo Gal Uy265 lof, Urunk adta Kntes Jmreh Mihali Gaspar Fia Georgj, ennek Fia Jstok Pedites Pixidarÿ Recentes Ando Balas Ferencz Peter Fia Janczi Ferencz Ferencz Fia Gergeli Szabo Janos Fia Jstok Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Prim. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Recent. Debiles Abs. 4 44 8 2 23 5 3 4 5 6

71

(112) ETFALVA

Septem jurati Bakczi Ferencz Bakczi Mihali Bakczi Balint Nagj Ferencz Erdes Demeter Szabo Janos Nobiles Gjuyto Miklos ob. Cziszer Mihali minor ob. Fia Balint Eq. 1 Cziszer Miklos Eq. 1 Forro Miklos Angialosrol m., ot lakik Vidua Nobil. Cziszer Mihaline Fiai Balint, Anniaval lakik, megh m., Eq. 1 Mihali, Moyses Primipili Veterani Sigmond Benedek ob. Fiai Jstvan, Mihali, Peter Bakczi Vitaljus ob. Fiai Pal, Jstvan, Balas; kln266 kenieren laknak, Bakczi Pal szolgal az attia helirl Bakczi Thamas ob. Fja Jstvan m.; czej Gaspar, Boldisar (113) Szabo Janos Eq. 1 Szabo Marton Eq. 1 Bakczi Balint Fiai Miklos, Eq. 1 Ferencz Cziszer Mihali ob. Bakczi Ferencz Fiai Jstvan, Eq. 1 Miklos Cziszer Miklos Fiai Balas m., Eq. 1 Thamas Cziszer Mattias ob. Fia Andras267; czie Jstok Eq. 1 72

Nagj Thamas ob. Fja Barrabas, [ennek] Fia Jstok Eq. 1 Nagj Ferencz Fia Mathe Eq. 1 Nagj Peter ob. Egi leania marat. Tutora Nagi Barrabas Nagj Andras m. Eq. 1 Bakczi Marton Fiai Balas, Eq. 1 Georgÿ Bakczi Mihali Fia Janos268 Eq. 1 Jmreh Balas Fiai Ferencz, Eq. 1 Gergeli Bedhazi Peter ob., Fia is Janos ob.; Vej Mihalcz Janos birja Joszagat Eq. 1 Nagj Jstvan ob. Nagj Ferencz leaniatt birja Tutorsagra Viduae Primipilorum Kakczi269 (!) Jstvanne Pedites Veterani Erdes Demeter Lo f, az megh h. Fejedelem adta Fiai Boldisar, Eq. 1 Georgj, Sigmond, Demeter Erdes Thamas ob. Fiai Uy Lo fóek, az m. h. Urunk adta Eq. 1 (114) Erdes Pal Erdes Ferencz, Fia Jstok Eq. 1 Pal Georgÿ ob., attiafiai Sigmond Jstvanek bir[jak] rks. Nitrai Janos Fiai Mihali m., Janos Mihalinak Fia Jstvan Viduae Peditum Erdes Mathene ob., rks. Erds Demeter es Malnasi Jmreh Jstvan vttek m.

Recuperati Kis Gergeli Fotosra ment lakni, ot m. Kelemen Janos el budosot az fel szabadittas utan Computus: Nobiles Prim. Vet. 2 13

ZOLTAN

Vid. N. Vid. Prim. Ped. Vet. Prim. Rec. Vid. Ped. Recup. Abs.

1 1 1 3 1 1 2

Septem jurati Zoltani Miklos Gede Janos Zoltani Ferencz Kver Ferencz Zoltani Mihali maior Mihali Pal

(115)

Nobiles Czerjek Ferencz Fiai Balint, Eq. 1 Pal Czerjek Lerincz ertlen ven ember, Vej Veres Thamas, ez szolgal Joszagarol Erdögh Mihali ob., Fia Mihali Joszagarol [szolgal] Eq. 1 Mihali Pal Fia Jstvan Eq. 1 Primipili Veterani Köver Ferencz Fiai Balas, Eq. 1 Benedek Kver Laszlo Eq. 1 Thusa Gergeli ob. Vej Gelej Mihali, ez szolgal az Joszagrol Eq. 1 Zoltani Thamas ertlen ven ember, Fia Janos el budosot

Ben Mihali ob., rks. Bede270 Janos birja verre Felesege utan Bene Jstvan Uzonban lakik Zoltani Ferencz, czje (!) Eq. 1 Zoltani Miklos, Fia Jstok Eq. 1 Zoltani Mihali g. lo f, Fia Andras; czjej Georgÿ, oda ki lakik, Andras ob. Zoltani Benedek Eresztevenire hazasodot, ot lakik Zoltani Mihali Junior, czje Peter eg(!) K. V. Eq. 1 Thusa Lukacz Ghidofalvan lakik Mihali Jstvan Albisban lakik Viduae Pixidariorum Zoltani Peterne, az Fia szolgal az rks. Zoltani Jakabne ob., Fia szolgal az örök. (116) Mihali Gjalog Lo271 F Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Pix. Deb. Abs. 3 6 1 2 5

KRSPATAK

Septem jurati Szabo Ferencz Balogh Benedek Vicaros Peter

Veres Antal Vicaros Georgÿ Czente Thamas Fabian Janos 73

Konia Sandor Fiai Peter, Eq. 1 Laszlo, Kalnaki Benedek Balint Kalnaki Jstvan hadnagj Kis Jncze Fiai Balint, Balogh Benedek Conjur. Eq. 1 Ferencz ob. Vas Mihali Fia Janczi272 Eq. 1 Vicarjus Janos ob., az czje Peter Tibad Mihali Fiai Mathe, Eq. 1 szolgal az Joszagrol, Peternek Fia Jstvan273, Janos Thamas Simon Thamas ob. g. lof, Fia Janos m. Klt Gaspar Fiai Miklos, Eq. 1 Veres Antal g. lof, Fia Jstvan ob., Janos274 Jstvannak Fiai Peter, Klt Jakab Fiai Mihali, Eq. 1 Jstok Jstvan, Kalman Janos ob., Fia Peter, Balint, ennek Fia Kalman Eq. 1 Benedek, (118) Kalman Lukacz ob., Thamas Fia Andras Eq. 1 Klt Abel Eq. 1 Kalman Thamas (117) Bed Jstvan ob., czje Mathe KalnakFia Jstok m., Eq. 1 ra ment lakni, ot must. Bed Jstvan czej Peter, rks. Ghido Samuel birja TutorJstvan Jndivisusok, szolgaltak sagh keppen egi leanira Szabo Gergeli ob., Fiai Benedek m., Eq. 1 Primipili Veterani Ferencz ob., Benedek[nek] Fia Thamas Polos Jstvan ob., Vejej birjak öröks. Bede Janos el budosot, Szabo harom reszre Benedek attjafia birja rks. Polos Janos Deak Schola mester is Nagj Mihali szolga, Fiai Laszlo, volt, de most hazanal vacal Janos Klt Janos ob., Fia Abel m. m. Tibald Miklos, czje Kis Jstvan oda fel szol[gal] erte Eq. 1 Szasz alias Nagj Janos Bede Jakab ob., rks. Bede Mihali Fia Mihali Eq. 1 bir[ja]275 Veres Georgÿ Felszegi Andras Georgj g. lo f Fiai Janos, Eq. 1 Andras Thamas, Daniel; czje Janos egi K. V. Eq. 1 az czje Marton ob. Kis Andras ob., az Joszagat leania es Kis Mihali g. lo f, Fiai Andras, oczje Kis Jstvan birjak Gaspar ob. Lukacz Thamas elmejeben Kis Peter Junior Fiai Peter, Eq. 1 fogiatkozot megh, czjeiLukacz, Balas Boldisar m., g. lof, Kis Laszlo ob. Fia Jstvan m., Fia Palko czje ennek Pal Sigmond Lukacz Albert g. lof Kis Peter ob., defic., rks. Kis Laszlo Nagj Ferencz ob., Vas Mihali biria Fiai biriak versegre rks., mert azeltt is ve volt Konia Peter ob. Fia Gabor, Eq. 1 Sylvester Jstvan Fiai Andras, Eq. 1 ennek Fia Pal Balint, Laszlo, Janos 74

Nobiles

Pilbart Mihali Eq. 1 Pilbart Janos g. lo f, Fiai Andras, Jstok; czje Benedek Szinte Mihok Annorum 3 Viduae Primipilorum Lukacz Jstvanne ob., Fiai biriak rks., kik megh must. (119) Kis Miklosne Fiai m. must. Nagj Miklosne ob. Bede Miklosne Leani vadnak Klt Thamasne Kalnaki Jstvan Jobagiahoz ment, az Leaniara Szinte Georgy szallot Eq. 1 Pedites Veterani Balogh Georgy ob., Fia Mihali m. m. Balogh Peter Vicarjus Jstvan ob., Fia Janos szolgal, ennek Fia Jstok Vicarjus Georgÿ Conjur., Fiai Janos, Mihali, Jstvan, Palko Czente Andras ob., Fia Janos lon szol[gal]; czje Jstvan Urunk adot levelet neki Eq. 1 Czente Thamas Conjur. Urunk adot Lo f levelet neki, Eq. 1 Fiai Peter, Miklos, Ferencz, Laszlo Czente Mathe Fia Mihali, Urunk Eq. 1 adot276 Lo f lev. Keresztes Andras ob. Vej Czigani alias Jlljes Phlph szolgal Fabian Janos Conjur., Fia Mihali vagus

Szabo Ferencz Biro, Fiai Janos, Peter Szabo Andras Sebestien Miklos Fia Andras Desi Balint budosik, rks. Janko Peter Jobbagja birja Sipos Mihali Felesege utan Sebestien Janos el budosot, rks. attjafiai birjak Egjed Georgÿ ob. Fia Peter, ez m.; czej Jstvan, Janos Pataki Janos ob., Joszagat Szabo Ferencz biria verre (120) Vicarjus Mathe el budosot, czje Vicarjus Sigmond szolgal, ez must. Vicarjus Andras Fiai Lukacz, Palko Viduae Peditum Vicarjus Lukaczne Fia Andras, ki m. m. Vicarjus Mihaline Fia Sigmond m. Recuperati Sebestien Thamas ob. Leani vadnak Ungvari Janos ob., rks., Felesege biria, Fiai Peter, Jstvan el budosot277 Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Prim. Ped. Vet. Vid. Ped. Abs. 9 23 3 3 10 2 6

KALNAK

Septem jurati Bede Janos Minor Bede Gabor Vaska Jstvan

Bede Thamas Bede Miklos Bede Peter278 Agoston Janos

75

Nobiles Bede Mathe szolga Kis Janos

(121)

Eq. 1

Primipili Veterani Mekereki279 Gergeli Fiaj Jstvan, Eq. 1 Janos, Andras, egj kereszteletlen vagion Bede Balas ob., Fiai Georgj ob., Ferke el Nagj Mihali ob., Fia Palko Annorum 10 Damokos Jstvan Fiai Peter, Eq. 1 Pal Bede Janos Senior Fiai Jstvan, Eq. 1 Boldisar, Balas Bede Mihali ob., Fiai Gabor, Eq. 1 Mihali, Jstok, Miklos Bede Janos Senior benna, exemptus, Fia Balas Annorum 2 Bede Gaspar ob., Fia Miklos, Conjur., szol., ennek Fia Jstok Bede Georgj ob., Leania biria rks. Bede Janos ob., rks. hugai biriak Bede Balint Fiai Sandor Eq. 1 Mihali, Laszlo ob. Bede Peter Conjur. g. lo f, Fiai Jstvan, Gergeli Bede Jmreh vagus, rks. az czje Bede Peter birja Jure emptitio280 Bede Janos el budosot Krspatakrol, kalnaki Joszagat Bede Peter vtte megh, az birja, ver leven hoza Bede Thamas Conjur., Fiai Andras, Eq. 1 Balint

Tegz Miklos Fia Janos, ennek Fiai Mihali Eq. 1 Jstok281, Janos Bedhazi Mathe Fiai Jstvan, Eq. 1 Mihali, Peter, Marci, Balas (122) Vaska Jstvan Conjur. g. Lof, Fia Andras Vaska Mihali Fia Janos Eq. 1 Borbereki Peter Fiai Janos, Eq. 1 Andras Bede Mathe el budosot, czje Peter ob., Joszagokat attjafiai biriak azoknak akarattjokbol Bedhazi Mihali Arkosrol m. Bede Peter Junior, Eq. 1 oczej Jmreh, Pal Bedhazi Miklos Fia Pal Eq. 1 Andras Jstvan g. lof, Fiai Mihok, Georgÿ Bede Andras g. lof, Fiai Janos, Mihali Viduae Primipilorum Bedehazi Jstvanne Fiai Miklos m. 282 Pal ob. Bede Lukaczne ob., leani biriak Joszagat Pedites Veterani Agoston Janos Fiai Ferencz, Balas Recuperati Olah alias Nagj Mihali ob., def., Joszaga sem volt Racz Miklos Fia Andras Racz Jstvan Fia Mihali

76

Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. 2 17 1 (!)

Ped. Vet. Recup. Defic. Abs.

1 2 1 3

MARTONOS

Septem jurati homines

(123)

Viduae Primipilorum Porkolab Peterne, egj K. V.286 az fiaval Martonnal, megh mustralt

(124)

Pap Keresztes Jncze Balas Fejes Thamas Fejes Janos Gjuyto Thamas Gjuyto Jstvan Czulak Jakab Nobilis Gjuyto Thamas ob., Fiai Mattias, Jstok Primipili Veterani Mogiorosi Mihali283 Fia Gergeli, ennek Fia Mihok Eq. 1 Gjuyto Jstvan Conjur., Fja Janczi Eq. 1 Fejes Jakab ob., Defi., Felesege lakik az Joszagon Fejes Janos Conjur., Eq. 1 Unokaja Fejes Andras284 Porkolab Gergeli ob., czje Marton, ez szolgal Eq. 1 Porkolab Georgy szolga Czulak Jakab g. Lo f Jncze Janos Fia Georgÿ Eq. 1 Jmreh Sigmond Ghidofalvarol m. m., az Martonosi Joszagat ket leaniara birja Galsai Mihali szolga az Urbariumban az Jncze Balas gialogok kszt vagion Jncze Andras fel irva nevek, az m. h. Urunk adot nekik lofseget Eq. 1 Gjuyto Benedek Annorum 4285

Pedites Veterani Gaspar Gergeli Fia Andras Gjuyto Thamas minor, Conjur., Fia Janczi g. l. f Szoke Ferencz ob., huganak Gjermeke utan birja, Czulak Jakab szolgal rolla Sikesd Balas Gyuyto Miklos Fja Janczi Gjuyto Peter ob., Fia Thamas, Conjur., oda fel megh must. Gjuyto Mihali ob., Joszagat az Sogora Pap Keresztes birja, s az szolgal rolla Fejes Lukacz el budosot. Fejes Thamas birja Joszagat, edes Fia Conjur. m. m. Marton Janos Fja Jstok A. 4 Giuyto Marton el budosot, nem volt Joszaga Porkolab Mattias ob., Fia Georgj oda fel m. m. Primipilusok kszt Computus: Nobilis Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Vet. Abs. 1 8 1 5 3

77

FOTOS

Septem jurati Balogh Georgy maior Balogh Mihali maior Balogh Janos Balogh Balint Kis Gergeli Abod Georgý Jncze Peter

(125)

Nobilis Mathe Janos Primipili Veterani Balogh Janos obÿt, Fia Janos Conjurator, Eq. 1 Janosnak Fiai Mattjas, Peter, Balas, Janos, Sandor Ballogh Barrabas287 Fiai Sigmond, Eq. 1 Mattjas Balogh Balint junior Eq. 1 Balogh Jstvan Eq. 1 Jncze alias Kovacz288 Miklos Fia Peter conjur. Eq. 1 Koncz Balint, Fiai Jstok, Eq. 1 Miklos Balogh Georgy conjur., Fiai Peter, Eq. 1 Mattjas, Miklos, Mihaly, Georgy Eq. 1

Balogh Andras Fia Laszlo Eq. 1 Balogh Mihaly Senior conjur., Fiai Miklos, Sigmond, Gergely Balogh Mihaly Junior budosik, az joszagat Balogh Janos Attjafiai birjak Jmreh Jakab Fiai Georgj, Eq. 1 Mihaly Balogh Balint Conjur., Fiai Peter, Eq. 1 Ferencz, Georgy, Janczi Balogh Georgy Fia Janczi Eq. 1 Pedites Veterani Koncz Miklos junior ob., Fia Thamas szolga Bartha Balint ob., Fiai Peter, Janczi szolgak Balogh Janos ob., Órókseget Jmreh Jakab birja szalaghban az felesege utan Toth Thamas Küs Gergely Conjur. Abod Georgy Conjur., Fiai Peter, Jstvan

(126)

Computus: Nobilis Prim. Vet. Ped. Vet. Abs. 1 12 3 1

ZALAN

Septem jurati homines Pal Janos Jakab Szabo Ferencz Konÿa Balas

Santa Mihaly Konya Andras Konya Thamas Bolond Janosnak (!)

78

Pal Janos Jakab Fia Pal exemptus most Eq. 1 Janko Jstvan Veres Antal, Veÿ Janko Mihaly Bakczi Thamas, ez M. Eq. 1 Janko Balas Gyilkossaghban esven el Barothi Jstvan szolga, Fiai Jstvan, budosot, Órókseget az Anya birja Thamas Nagy Mihaly ob., Órókseget Felesege Veres Thamas Zoltanban ment lakni, es Fia Janos birja onnet szolgal Vatai Peter Fia Sigmond Eq. 1 Koncza Thamas Conjur., 289 Gazdagh Georgy ob., joszaga nincz Fia Laszlo Eq. 1 Szabo Ferencz Fiai Ferencz, Eq. 1 Primipili Veterani Peter, Mihok Sera Jstvan Hadnagy, az Nemesegh (128) Szabo Jlljes Eq. 1 kzt szolgal, Fia Thamas Eq. 2 Balogh Jstvan lof, de Drabant Szabo Janos Fiai Gabor, Eq. 1 helire szallot Eq. 1 Ferencz, Santa Peter Jveni(!)292 leven, lof Laszlo helire szallot Szabo Jstvan, Szabo Janos Fia, Szabo Mathe Szasz Varoson lakik, ko[ennek] Fiai Pal, Eq. 1 vacz miven, rks. most egj Sogora Andras Konczja Janos birja Zalagban (127) Szabo Andras ob. Jncze Janos es Balint Nagj Mathe Fia Jstok Eq. 1 birjak Órókseget, magok megh Czerjek Peter g. Nemes giermekek Szabo Miklos Fiai Balas Eq. 1 Viduae Primipilorum Janos, Georgy Szabo Albertne, mas ember haza Szabo Peter Eq. 1 megek(!)293 lakik Szabo Antal g. lófú, Fiai Jstvan, Benke Laszlone Joszagarol Santa Laszlo Peter szolgal Szabo Jstvan Fiai Miklos, Eq. 1 Henter Martonne Fia Peter budosik, Jstok, annorum 25 Giurko Veres Mattiasne Joszagarol Andocz Szabo Mihaly Fia Gergely Eq. 1 Miklos szolgal Bolond Janos Conjur. Eq. 1 Zabo Georgjne ob., Szaszvaroson Bolond Gergely ob., Fia Jakab, kovacz miven vagion az Fia ennek Fiai Gergely, Eq. 1 Szabo Benedekne mas ember Jstvan hazaban lakik Zabo Georgy ob., Fia Jstvan Eq. 1 Kis Gaspar Fiai Miklos, Eq. 1 Pedites Veteres Mihok, Jstvan, Jakab Peter ob., Fia Miklos, ez is ob., Balint290 egj leankaja vagion Kis Janos Fia Laszlo Eq. 1 Koncza Jstvan Szabo Keresztes Wen ember Koncza Andras biro, Fia Jstvan Andocz Miklos Eq. 1 Eq. 1 Szabo Ciriak291 Veres Lórincz Megies Deak wolt, most othon lakik, Fia Gergely 79

Nobiles

Koncza Balas Conjur., Fiai Janczi, Georgÿ, Thamas, Balas, Andras Koncz Janos Fiai Andras, Mihali Terk Jakab Fiai Georgj, Janczi Szentes Ferencz Polgar, Fia Jstok Nanasi Andras ob., Felesege biria Joszagat Czipke294 Jstvan ob., egj leankaia maratt, ez utan Tutorsagh keppen Czipke294 Jmreh biria rks. Santa Balint Fiai Balas, Gergeli, Mihali, Ferencz (129) Czipke Jmreh benna ember Horvat Marton295, oczjei Andras, Ferencz

KILLJEN

Recuperati Santa Mihali Fja Janos Bodor Balas ob., Fia Thamas m., ennek Fiai Ferk, Georgÿ Bodor Jstvanert Balogh Jstvan szolgal az lovasok kszt Joszagarol Kirali Marton ob., nincz semmi rks. Trk Jstvan Fia Peter Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Vet. Recup. Deb. Abs. 3 24 5 8 3 1 4

Septem jurati Kadar Janos Marton Pal Marton Boldisar Marton Andras Nagj Marton Sigmond296 Benedek Gal Benedek Benke Jstvan

(130)

Nobiles Szekeli Thamas Szekeli Boldisar Szeki Andras Primipili Veterani Marton Pal Fiai Gergeli ob., Jstok, Eq. 1 Benedek, Ferke Marton Boldisar Conjur.297 Fia Palko Eq. 1

Marton Gergeli Fia Janos Eq. 1 Marton Mihali Fia Peter, ez m. Eq. 1 Marton Georgÿ Fiai Balint, Eq. 1 Balas Marton Jmreh g. lo f Marton Thamas Fia Gaspar Eq. 1 Marton Andras Coniur., Fiai Mihali, Eq. 1 Ferencz, Peter, Marton, Pal Marton Kelemen g. lof Killjeni Thamas Fiai Janos, Mihali, Andras Killjeni Miklos Fiai Mihali, Eq. 1 Peter Killieni Ferencz Fia Ferencz Eq. 1 Bene Mihali Fiai Janos, Eq. 1 Gaspar Killieni Mathe Fiai Georgÿ, Eq. 1 Jstvan

80

Kadar Georgÿ Fiai Janos, Mihali, Balint Kadar Jstvan, az czje Gergelinek, Fiai Ferencz, Peter, Jstok, Pal Ezek ketten, Kadar Georgj es Jstvan egj K. vadnak (131) Nagi Gergeli g. lo f, czje Thamas e. k. v. Nagj Marton Fiai Janos, Eq. 1 Ferencz; Onokaia Georgÿ

Martonnak Fiai Thamas, Palko, Laczko, Balint Fia is volt, ob., Ennek Fia Andor 301 (132) Esk Mihali Fia Balint Phlph Mihali Fia Jmreh Kador302 Thamas lof levele vagion m. h. Urunktol, Fia Andras Eq. 1 Abram Pal Fiai Ferencz, Janos, egj kereszteletlen Kadar Janos Fiai Georgj, Eq. 1 Jstok, Peter; m. h. Urunktol Primipilatusok Vidua Primipilorum Abram Mathe ob., az rks. egj reszet Zonda Margit Jobbagia Aszoni utan Szekeli Boldisar biria, masik reszet Pedites Veterani Mihali Pap biria Felesegere Jncze Jmreh, ocze Mihali Fejervarat laBotos Mattias Polgar, Fia Sigmond kik, Joszagat Jakab Miklos jdegen Botos Janos Senior, Fia Jmreh, ennek biria penze utan Fia Peter Jncze Ferencz Lisznioban lakik Botos Janos Junior, oroksegeket Jncze Benedek Fiai Georgÿ, budosik Szekeli Balas; Botos Gergeli Boldisarnak budosik attak penzen, oczje Jstvan egj K. V. Eq. 1 Botos Georgj Jobbagia biria Lo f levele m. h. Urunktol vagion budosik Sigmond Balint Fiai Mihali, Marton Jmreh, az m. h. Urunktol Andras vagion298 lev. Fiaÿ Mattias, Eq. 1 Sigmond Benedek Coniur., Jstok Fiai Gergeli, Marton Jstvan Jstok Kis Marton Fia Jstok Sigmond Georgi Junior, Fia Ferencz; Gal Benedek Conjur., E. K. V. Marton czje Mihali E. K. V. Jstvannal299, Fia Georgÿ Benk Miklos Polgar Fia Janos; Gal Mihali Unokaia Jstok Phlph Marton niomorult, Fia Janos Benk Jstvan Conjur., Fiai Thamas, An. 10 Balint; Jmreh Janos Fiai Georgj, czje Ferencz el budosot es Joszagat Mihali Szekeli Boldisarnak adta penzen Jstok, Gergeli Jmreh Gergeli ob., Fia Ferk Georgy Andras Fia Janos Eske Georgj ob., Fiai Marton Vilagtalan300, Janos 81

Benk Boldisar Fiai Peter, Eq. 1 Pal, Janos; (133) Lo f ember, de nincz levele Benke Mathe, czje Mihali, E. K. V.303 Jmreh Georgÿ, Lazar Jstvan Uram szolgaia, rkseget el mosta az viz, az Porondgiat Nemes Thamas Uram biria Gal Laszlo lo f Jlljefalvan lakik s onnet szolgal Abram Mathe Zolgalatban lakik Vidua Pixidar. Phlph Mathene Fia nincz, leania vagion

Recuperati Phloph Gaspar ezeket az Nagj Sigmond Commissariusok Georgý az zazlo ala irtak, Kovacz Georgÿ ob. de az utan Katona Mihali rectificaltak, Abram Andras Jgassagat latvan Fia Ferencz Nemes Thamas Uramnak, most e kegielme biria Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Recup. Vid. Prim. Ped. Vet. Vid. Pix. Recup. Deb. Abs. 3 18 6 5 8 1 4 1 7

SEPSJ SZENT GERGJ

Septem jurati

(134)

Voncz Mihali Minor Mark Jstvan major Kosa Balint Kis Mihaly major Fazakas Balint Dola Jstvan Geczi Peter Nobiles Daczo Laszlo Daczo Jstvan Geczi Jstvan obýt, Fia Marton, ez M., ennek Fia Andras Eq. 1 Geczi Ferencz Fia Jstvan Eq. 1 Miklos Peter Fia Andras, ez M. Eq. 1 Kele Pal el budosot, s Kele Mathe305 birja joszagat Kele Jstvan el budosot, ennek is joszagat Kele Mathe birja

304

Dola Jstvan Conjur., Fiai Georgy, Eq. 1 Janos; Unokaÿ Daniel, Jstvan, Samuel Koncz306 Boldisar szolga Fazakas Balint Conjur. g. Lofú Jako307 Ferencz ob., Fiai Ferencz, Eq. 1 Mihaly, Daniel Beke Thamas Fiai Janos, Gergely, Jstvan Sylester308 Andras ob., Fia Jakab, ennek Fiai Sigmond, Jstok Sylester308 Janos Fiai Jstok, Janczi Mark Pal Fia Sigmond Eq. 1 Pokol Mihaly, ob., Ersebet Mathe Varosi ember birja órókseget

82

Kak Janos g. Nemes ember, Fia Georgy Mester Kuti Marton Udvari Katona, órókseget Georgy Janos Andras birja, Felesege utan Kuti Peter Molduaba budosot, ennek is óróks. Georgy Janos Andras birja (135) Deak Marton Kornis Ferenczne Aszszonjom zolgaja volt, órókseget az Annya birja Fogarasi Balas Varosi ember Pataki Jstvan Fel akasztottak Szabo Janczi m. h., Zalagos rks. volt, Szabo Marton visza valtotta Viduae Nobilium Benedek Deakne Kuthi Andrasne Fogarasi Miklosne Pataki Mihaline Szabo Jstvanne Primipili Veterani Szabo Janos Szabo Marton Fiai Balas, Eq. 1 Andras, Mathe Szabo Mihali Fia Laszlo Eq. 1 Szabo Jstvan Kolozsvarat lakik Szabo Gabor szolga Zaiczion309 Pal Fia Jstok; Eq. 1 czej Balint, Andras Geczi Peter Conjur. Eq. 1 Geczi Jstvan Eq. 1 Biro Janos Eq. 1 Demien Miklos ob. Georgÿ Janos Andras Eq. 1 Kis Mihali Senior, Conjur., Fia Jstvan Eq. 1 Kovacz Thamas szolga, czje Balint Erde Pal Eq. 1 Kozak Jstvan, Urunk eo Nagjsaga adot lof levelet310 Eq. 1 Vas Jstvan Fiai Mihali, Eq. 1 Jstvan, Pal, Andras szolga311

(136)

Czako Janos Zaiczion312 Janos Viduae Primipilorum Biro Jstvanne Zaiczon312 Andrasne Kovacz Janosne Pedites Veterani

Eq. 1

Kozma Pal Kirali Jstvan lof, megh Urunk adta neki Eq. 1 Kis Mihalÿ Junior Szcz Damokos Fiai Mihok, Jstok Kak Miklos ob., felesege s leania biria Joszagatt Jncze Jstvan Fia Georgÿ Fazakas Miklos Viduae Peditum Kirali Jstvanne Fia Kirali313 Jstvan m. m. az lovasok kszt Oppidani Kak Barrabas Voncz314 Georgÿ Voncz Janos Voncz Gergeli Kirali Georgj Nagi Jstvan Voncz Peter Voncz Balas Voncz Mihali Sas Janos315 Miklos Pal Kirali Jstvan Junior ob. Kirali Jstvan Maior Kirali Benedek Kirali Peter (137) Kirali Pal Kirali Demeter ob. Fiai Jstvan, Janos Kirali Georgÿ Butok Pal Beke Janos ob., Fia Jstok Pataki Jstvan 83

Czioka Janos Butok Gergeli Beke Lerincz Abram Janos Kcze Georgy ob. Fiai Peter, Gaspar Kirali Mattias Sas Georgj Czaszar Janos Nagj Mihali Bartok Antal Kula Jstvan316 Czako Thamas ob. czje Marton Czako Mihali Beke Laszlo ob. Varga Ferencz Varga Janos Fabian Gergeli Kirali Balint Varga Gaspar Nagi Jstvan Czioka Jstvan ob. Bende Pal Varga Pal Sinko Pal Mark Jstvan Junior Szabo Georgj Nagj Jakab (138) Janko Georgi Botos Janos Nagi Marton Kerteljes317 Peter ob. Fiai Jstvan, Ferencz, Pal Keseljs Mihali Keresztes Marton Bartok318 Janos Ersebeth Janos Tot Jstvan ob. Fiai Peter, Janos Kirali Janos Passik Andras Kosa Jstvan Vonczi Mihali Kosa Balint Mark Jstvan Czioka Mihali ob. Mark Janos ob. 84

Recentes319 Czaszar Andras Czaszar Peter Varga Janos Junior Varga Pal Jstvan Mark Mathe Szabo Mihali Nagi Janos Kosa Marton Kosa Mathe Vayda Janos Bartok Peter Bartok Jakab Bartok Jstvan (139) Jlljes Marton, Daczo Laszlo Uram foglalta el Tot Jstvan Joszagat az Commissarjusok jdejben Daczio Laszlo Uram megh igirte az varosiaknak, hogj megh adgja, de most is biria Fabjan Mathe rks. Daczio Laszlo Foglalta el Miklos Margitek rks. kegjelme, ki regen Mathe Lukacz rks. volt Vonczi Benedek leaniat vtte el Szekeli Andras Jobbagia, Mike Miklos Felesege utan birja az attja Joszagat Danko Annat megh oltek volna, Szekeli Boldisar szabadittotta megh, az olta mind magat s mind rks. Jobagjul biria Kirali Janos Joszagat megh igirte Daczo Laszlo Uram az varosnak Szcz Georgine heljet is eo foglalta el Viduae Oppidanorum Miklos Georgine Fia Pal birja Joszagat Vonczi Benedekne, Joszagat Szekeli Andras birja Kozak Georgine Fia Jstvan szolgal rks. Koczis Andrasne ob., Joszagat Vayda Janos attjafia birja Kovacz Janosne Szcz Georgine Joszagat Daczio Laszlo biria Danka Balintne Joszaganak felet Szekeli Boldisar biria, felet az varos

Czioka320 Peternenek Fia Benedek Bende Balasne Recuperati Passik Pal ob., Fia Jstvan Varga Pal Jstvan, oda fel irtuk Fazakas Andras Varga Jlljes Janos ob. (140) Kis Phlph Marton Varga Demeter Modra Georgÿ Bartos Jstvan ob. Bartok Jstvan, megh irtuk oda fel Bartok Andrasne Fiait oda fel irtuk Kis Kosa Jstvan321 Kosa Mathe ob., Fiait megh irtuk oda fel

SZEMERJA

Marton Kovacz Computus: Nobiles Vid. Nob. Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Vet. Vid. Ped. Oppidani Recent. Vid. Opp. Recup. Abs. 14 5 14 3 5 1 58 13 8 6 3

Septem jurati Fazakas Jstvan Silester Mihali Hegjes Janos Gede Janos Osvat Peter Silester Balas Jncze Balas

(141)

Nobiles Miklos Gereb Sylester Mihaly Hadnagy Primipili Veterani Demeter Janos ob., Fia Thamas322 Ocze Jstvan egy K. V. Eq. 1 Erd Pal Sz. Georgyrol M. Eq. 1 Erd Balas Eq. 1 Erd Jstvan Eq. 1 Bonto Mihaly ob.; Ócze Miklos, Fia Mihok Eq. 1 Bonto Jstvan Eq. 1 Kovacz Balas Fia Mihaly Eq. 1 Barrabas Miklos ob., Deficialt, órókseget Szekely Boldisar birja Eq. 1 Eq. 1

Hegies Janos Conjur. Eq. 1 Hegies Mihaly Fiai Peter, Eq. 1 Thamas Bora Janos m., Fia Janos; Eq. 1 Ócze Mihaly ob. Bora Peter Fiai Thamas, Eq. 1 Jstvan Barra323 Janos jun., ob., joszagat az Felesege birja Bora Andras ereótlen Wen ember, az Veÿ Miklos Thamas szolgal erette Eq. 1 Bora Balint Eq. 1 Daner Jakab ob., Fia Mihaly G. lofú Szilaghi Peter ob., joszaga nem volt324 Hegiesi Jstvan Fia Peter Benkó Mihaly ob., Erd Balas birja joszagat Viduae Primipilorum Bonto Janosne Ferhez ment Sz. Kiralyra, Leaniara szallot Nagy Gergely, ki Killjenben mustralt megh Hegies Balintne ob., Leanyat Jpocz Jstvan vótte, az szolgal az joszaghrol

85

(142)

Pedites Veterani

Jakab Janos Fia Jstvan Osvat Peter Fiai Janos, Jstvan, Simon, Demeter Jo Jstvan Ló f, megh h., Urunk atta nekik, Eq. 1 az Ócze Simon megh holt Lazar Mihaly Dobos Thamas Georgy ob. Fia Andras m. m. Konya Balint ob., Fia Jstvan annorum 12 Jncze Janos Senior, Fia Mihaly Eq. 1 Sylester325 Jstvan Junior, Eq. 1 Fia Janos326 Sylester325 Gaspar Lófú Sylester325 Balas Conjur., Drabant Beti327 Janos major ob., Fia Janos Zaszlo tarto Eq. 1 Beti327 Balas, Betes327 Janos Fia ob. Jncze Balas Conjur., Fiai Benedek, Eq. 1 Marton Jncze Marton ob.328, Fia Andras ob. Jncze Janos, Jncze Marton Fia Eq. 1 Jncze Peter ob., órókseget Leanya birja, Sylester325 Gaspar szallot rea Vidua Peditum Jncze Gergely Fiai Mihaly Enyeden lakik, Kouacz; Georgj es Jstvan Bernald Thamasne ob. órókseget Jncze Jstvan major ob., Fia Janos m. m., Felesege utan Bójte Janos birja ennek Fiai Jstvan, Peter, Pastores Georgy, Elekes Janos Pap ob., Felesege birja Janos joszagat Bójte Marton Fia Jstvan Mate Andras Pap ob., Leanya birja Góde Janos Major Conjur., Zoltanbol óróks. Must. m. (144) Gede Georgy Pap Góde Thamas Fiai Janos, Bora Jstvan Pap Thamas; Ócze Peter egj K. V. Recuperati (143)Fazakas Jstvan Biro, Conjur., Fiai Janos, Kuti Marton Daco Laszlo Uram birja Mihok Zen Balint ob. Fia Jstvan m. m. oda fel Szurkos Gergely Orban Gergely Komollorol M. 86

Keresztes Mihaly Junior, Jncze Moýses jobbagja most Keresztes Mihaly major ob., joszagat kisseb Jncze Janos birja Botos Georgy Kolosvarat lakik, joszagat Daczo Laszlo Uram birja Demeter Thamas Fiai Janos, Eq. 1 Jstvan, Andras, Thamas. Urunk adot lof levelet Jncze Jstvan Minor Sz. Georgiról Mustr. Jpocz329 Georgy Fia Jstvan, ez M. m. Kelemen Demeter ob. Fia Andras; Óczei Janos, Mihok Osvat Pal ob., egy Leanya joszagat el atta Osvat Peternek ver Attjafianak Benkó Mihaly ob., óróks. az ócze Erdó Balas birja Sas Andras ob. Fiai Mihaly, Gergely Sas Peter ob. Fiai Varadon laknak Zen Andras Deak Zaz Janos Csikba budosot. Fia Jstok Zabo Janos Zen Jstvan Daner Jstvan g. Lófú Bonto Jstvan reghi lofú Eq. 1

Botos Andras Nemes Thamas Uram birja, Lazar Palt is, ó kezen Horvat Miklost is Computus: Nobiles Prim. Vet. 2 15

SZOTYOR

Vid. Prim. Prim. Rec. Ped. Vet. Presbiteri Deb. Def. Abs.

1 8 21 2 1 1 5

Septem jurati homines Alszegi Jstvan Felszegi Mihaly Benkó Marton Kadar Janos Nagy Gergely Jakab Mathe Zarasz Georgy

Pedites Veterani

Nagy Marton Fiai Jstvan, Marton Szarasz Georgy Conjur. Fia Miklos Jakab Mathe Conjur. Pislen Mihaly331 ob. Fia Pal, ennek Fia Palko Jakab Mate Conjur. Fiai Andras, Benedek Nobiles Szarasz Laszlo ob., joszagat332 Georgj birja Nagy Pal Eq. 1 Jakab Georgy Fia Pal, Nagy Gergely ob., ennek ócze Balint Fia Miklos Eq. 1 Jakab Miklos Fia Mihaly szolgal Zonda Gabor Eq. 1 Jakab Jstvan Schola Mester Nagj Thamas Eq. 1 Zsotyori(!)333 Mattjas Fia Mathe Nagy Gabor, ócze Gergely egj K. V., (145) Primipili Veterani L. f., megh holt Urunktol vagion Szotyori Pal ob. levelek Eq. 1 Fiai Gergely, Eq. 1 Ferencz Peter Fia Thamas Bartalÿs ob., Benkó Marton Conjur. Fia Mihaly Georgy, Benkó Gergelynek Fiai Gaspar, Pal, ezek elnek330 Jstvan, Ur Moses Fia Janos Eq. 1 Peter, Zonda Janos g. L. Fia Gaspar Georgy Alszegi Jmreh ob., Felszegi Mihaly Conjur. Fiai Miklos Óczei Janos, Mihaly334 Thamas egy K. V. Vajda Gaspar ob., órókseget Felesege Zonda Ferencz Vilagtalan birja Zonda Andras Udvarhelyszekre ment (146) Moricz Miklos Fiai Mihaly, Eq. 1 lakni, joszagat maga birja Janos. Lófú Catarina335 atta nekik Moricz Marton Gialogh lófú, ennek is Viduae Primipilorum Kata atta Alszegi Peterne ob., Leanyara szallot Felszegi Miklos Polgar. Fia Jstvan Bodola Balint Eq. 1 Felszeghi Andras ob. Fia Gergely Moricz Martonne ob. Fia Mathe birja Kovacz Ferencz ob., Anya birja rk. joszagat 87

Felszegi Andras junior budosik, órók. Felszegi Georgy birja verre Felszeghi Georgy Uszunbol M. Zarasz Mattjas ob., Nemes Thamas birja joszagat Ferencz Georgy Szotyori Mihaly Fiai Georgy, Peter; ócze Andras egj K. V. Vajda Andras Wagus, Moricz Miklos vótte megh joszagat Alszeghi Georgy ob., joszagat Alszeghi Jstvan birja es Peter verre Alszeghi Janos Pap Viduae Peditum Jakab Lukaczne Fiai Janos ob., Marton Zolga, Lukacz el Annorum 12 Szotyori Jmrene ob., Leanyara szallot Gazda Gergely, ó szolgal joszagarol Gaspar Szabone maga birja joszagat Ferencz Thamasnenak Fia Georgy must. joszagarol336 Szotyori Peterne, Unokaja Mihaly must. joszagarol336 Gede Georgyne Vajda Janosne ob., Alszeghi Jstvan birja joszagat, Unokajat vótte Alszeghi Gergelyne

Recuperati Bartha Jakabne Fiaval Jstvannal egiút Nemes Thamas Uram jobbagja Baina Miklos, most Szekely Andras birja joszaghra, idegen Fiu, Keresmarus kózi Nagy Janos Fia Miklos, ócze Ferencz egy K. V. Eq. 1 (147) Nagy Mihaly Eq. 1 Szabo Gergely Dra. Fia Thamas Alszeghi Jstvan Dra., Biro, Fia Mihaly; óczei Peter, Kelemen, egj K. V. Jakab Janos Dra. Fiai Thamas, Georgy, Jakab Zarasz Miklos, ócze Georgy Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Prim. Recup. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Ped. Debilis Abs. 4 4 2 2 15 6 4 1 2

BODOK

Septem jurati: Malnasi Janos Czjerjek Georgÿ Gabos337 Jstvan Jncze338 Georgj Henter339 Janos Jncze338 Peter Boda Georgÿ Nobiles Miko Miklos az Nemessek kózt m. Eq. ­ Czerjek Balas Eq. 1 88

Czerjek Georgi Eq. 1 Mihali Deak ob. Fia Dosa Laszlo Czerjek Mihali g. m., ven ember Czerjek Marton ob., egi volt Mihalial Recentes

(148)

Benkó Jstvan Gialogh must. Czerjek Moyses g. M. Primipili Veterani Ferencz Balas Ferencz Jstvan abs. Eq. 1

Ferencz Georgj Matisfalvan Kezdiben lakik Ferencz Albert Eq. 1 Ferencz Gabor ob., attiafiai biriak rks. Henter Miklos ob., Fia Gaspar Eq. 1 Henter Benedek szolgal Henter Laszlo ob. Vej Gal Miklos Kezdiben lakik Henter Benedek alter, szolgal, Gasparral E. K. V. Henter Georgy Eq. 1 Henter Janos, Fia Balint m. h. Eq. 1 Henter Mihali, Eq. 1 Fia Mihali340 m. Henter Ferencz g. m. Henter Gergeli m. h. Fia Mihali. Ennek Fia Peter felljeb m. Malnasi Pal m. h. Fiai Ferencz, Pal Malnasi Janos Jun. Eq. 1 Malnasi Georgi ob., leani marattak Malnasi Jstvan Capitan Uram szolgaja Jncze Peter Eq. 1 Jncze Benedek g. m. Erde Peter ob., Felesege bir. josz. Erde Jstvan ob., Leani vadnak Pal Georgÿ g. m. Erde Janos Eq. 1 Pal Mihali ob., def., óróks. az battia biria Pal Jstvan ven ember (149) Pal Georgÿ ven ember, Fja Ferencz Zabo Miklos Eq. 1 Tk Mihali ob., Felesege biria joszagatt Ferencz Peter ob. Fia Janos Eq. 1 Ferencz Mihali ob., Leani birjak Joszagat Boda Georgj Eq. 1 Erde Thamas Eq. 1 Erdeo Janos alter ob. Eq. 1 Fia Ferencz m.341 Ferencz Marton ob. Fia Mihali Eq. 1

Ferencz Thamas ob., Felesege bir. Joszagat Recentes Gabos Miklos Eq. 1 Gabos Lerincz Eq. 1 Barta Miklos Eq. 1 Jncze Miklos levelet mondgia lenni Eq. 1 Kovacz Mihali Eq. 1 Jncze Georgj Eq. 1 Tanko Mihali Eq. 1 Viduae Ferencz Martonne Ferhez ment, Fia m. m. Erde Peterne ob. Fia Peter m. m. Cerjek Antalne Fia Moyses m.m. Pedites Veterani Bartha Gergeli ob. Fia Miklos lo[val] m. Bartha Janos Fjai Laszlo, Jstvan, Ferencz, Peter ob. Jncze Mathe Fiai Miklos m. m., Jstvan, Peter, Janos (150) Deak Georgi ob. Fiai Miklos, Janos Kis Gergeli, Fogadot Fia Kis Janos m. Abod Georgÿ Hodoson lakik Gabos Miklos Lovon Gabos Lerincz must. Malnasi Janos Kovacz Miklos Fia Miklos Kovacz Jakab ob. Fiai Mihali L. m., Peter ob. Jncze Georgj L. m. Erde Georgÿ Fia Gergeli Erdeo Jstvan Gabos Jstvan Fiai Mihali, Ferencz

89

Simon Pal Fiai Georgÿ, Gabor E. K. V. Georgi hazas, Fia Miklos Simon Mihali Fia Lrincz E. K. V. Simon Gergeli Fia Benedek Fodor Miklos Fia Miklos Fodor Mihali ob., Fia Gergelÿ, [ennek] Fia Janos342 Fodor Balas szolgal Racz Mattias ob., czje Mihali m. Kovacz Peter Fiai Mihali, Laszlo, Sigmond Kovacz Jstvan g. lofó Jncze Jakab Fiai Peter Vagus, Janos343 Marko Janos ob., defic., az öröks. Zaitos Mihali praetendallja Jussat Marko Janos minor Fia Miklos Marko Mihali niomorult, szabadsagban tartassek Kovacz344 Thamas Szaraszaytan lakik Szentes Peter szolgal Marko Antal szolgal, nil habet (151) Czipan Jakab ob., Josz. Miklos az attiafia bir. Czipan Miklos Fia Janos Raffaÿ345 Jstvan ob., rks. Cziszer Janos lakik, gialogh Lof

MALNAS

Viduae Marko Jstvanne ob. Fia Antal m. Kovacz Mihaline Fia Thamas Szaraszaytan lakik Racz Andrasne ob. Fia Mihali m. Recuperati Czipan Laszlo ob. Fia Miklos m. Czipan Balint Fia Georgÿ Gal Georgÿ ob., def. Benke Thamas Kis Borosnion lakik Recentes Nagj Mattiasne Fia Andras Annorum 8 Computus: Nobiles Nob. Rec. Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Ped. Vet. Vid. Recup. Recens. Deb. Defic. Abs. 3 2 19 15 2 20 1 1 1 3 2 6

Jurati homines

(152)

Pedites Pixidarii Veterani Jmreh Jstvan Lo f, megh h. Urunk347 adta [levelet] Eq. 1 Fiaÿ Janos, Pal, Balas Malnasi Jstvan ob. Fia Andras; Eq. 1 czej Mathe, Jstvan, Miklos, Mihok E. K. V. Gal Balas Conjur. Fia Gal Jakab ob.348 Bartok Marton Fia Miklos Gal Georgy Biro Conjur.

Bartok Andras Jncze Jstvan Gal Georgj Bartok Georgj, kiczin az falu Primipili Veterani Bartok Andras Conjur. Fiai Gergeli, Andras, Jstvan; czje Bartok346 Jstvan Eq. 1

90

Gal Janos Fiai Pal, Marton Bartok Mihali Fia Ferencz lof, megh holt Urunktol349 vagion levele Eq. 1 Gal Peter ob., rks. Jmreh Jstvan vtte megh az leaniatol Malnasi Miklos Fia Balas Kis Georgÿ Miklos Nemes Thamas Uram s350 Jobbagia Gal Peter Polgar, Fiai Janos, Gergeli Baljnt Jstvan Czikban szolgal, rks. Malnasi Miklos Zalogosittotta Bartok Georgy Conjur. Fiai Miklos, Eq. 1 Mihali, Jlljes, megh h. Urunk adot Lo f levelet nekik (153) Malnasi Janos Czikban lakik, rks. Malnasi Jstvan battja vtte megh Erde Andras benna Kis Gal Janos Fia Palko

OLTSZEME

Recuperati Bako Balas Conjur. Fiai Jstvan, Georgÿ, Peter, Andras351 Olczemen lakik, biro ot, regj lof, Bathori Sigmondtol vagion levele Malnasi Marton, ob., nem volt rks. Jmreh Mihali Fja Jstvan, Miko Georgjne Aszoniom Jobbagja Fazakas Balas Vargjas Vjdekin Szaldoposon(!)352 lakik Computus: Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. Pix.Vet. Recuperati Deb. Abs. 1 5 8 2 1 3

Jurati homines Botos Jstvan Bak Balas Biro Andras Saytos Mihali Saytos Peter, kis Falu353

(154)Nobiles

Pedites Veterani Sinte354 Jakab ob. Fiai Mihok, Peter, Jstok Botos Jstvan Fia Jstvan, az m. h. Urunktol355 vagion levele Eq. 1 Botos Mihali ob., leania birja rks. Hadnagi Janos Fiai Balas, Eq. 1 Mathe, Marton, Jstok Balasnak Fia Georgÿ Mathenak Fia Mihali Saytos Andras Dalliaban lakik, rks. Saytos Jstvan birja verre, most az Nemes Thamas Uram Jobbagja Bede Marton ob., rks. Gczi356 Thamas biria Miko Mihali Uram Jobbagia felesege utan Bede Mihali ob. Botos Janos, czje Georgÿ egj K. V. 91

Miko Jstvan Miko Mihali Miko Peter Nemes Thamas Uram Primipili Botos Thamas el budosot, czje Botos Andras Eq. 1 Janos Deak Fiai Janos, Eq. 1 Miklos

Recuperati Bed Janos ob. Fia Thamas, Miko Georgine aszoniom birja Jobbagjul (155) Saytos Jstvan ob. Fja Mihali biria rks., ennek FiaiFerencz, Janos Saytos Peter Polgar Bede Andras Fiai Laszlo, Janos, Peter Laszlonak Fiai Jstvan, Andras

Bede Georgÿ ob. Fia Miklos, Nemes Thamas Uram jobbagja Bede Peter, Eczej Mihok, Balint Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. Pix. Recup. Abs. 4 2 2 2 3 2

Jegyzetek

1 Az 1635. évi háromszéki katonai összeírás több korabeli eredeti kéziratban és késbbi, XVIII. század végi és XIX. század eleji másolatban maradt ránk. Elsnek említjük az 1635. október 19-én datáltat, amelynek szövegét alapul vettük kiadványunkban. Ezt valamikor Háromszék széki levéltárában rizték és a Fkormányszék rendeletére róla 1784. július 31-én hitelesített másolatot készítettek. Ez a másolat a Magyar Országos Levéltár F--136 Gubernium Transylvanicum Levéltára Cista Diplomatica Székely lustrajegyzékek és nemesi összeírások állag 2. kötete. A 386 oldalnyi, ívrét nagyságú papírra másolt kéziratot bekötötték, és a 380. oldalon 1784. július 31-én Szebenben tamásfalvi ifj. Túri István és csíkpálfalvi Szebeni József gyrspecsétjükkel és aláírásukkal megersítve hitelesítették. A másik ugyanakkor készült másolatot, a 355 oldalnyi, ívrét nagyságú bekötött kéziratot szintén a már említett állag 4. kötete alkotja. A harmadik másolatot ma Románia Országos Levéltára Kolozsvári Fiókja, volt Erdélyi Múzeum Levéltára Székely lustrák állaga 2. csomójában rzik. Ezt gróf Mikó Imre készíttette magának, és 1844. április 15-én a Gubernium Levéltárának igazgatója aláírásával a Gubernium pecsétje alatt bocsátotta ki. A másolatot az eredetivel Nagyajtai Kovács István és Incze Mihály királyi kormányi lajstromozók olvasták össze, hitelesítették és hibaigazítással látták el.

Az eredeti kéziratot a már említett kolozsvári állagban a Mikó Imre számára készült másolattal együtt ugyanazon csomóban rzik. Ez 1858. április 24-én került futásfalvi id. Hamar Lajos adományaként a Mikeféle székely lustragyjteménybe és innen késbb az Erdélyi Múzeum Székely lustrák állagába. Az eredeti kézirat 174 ívrét nagyságú lapból áll, ugyancsak eredeti brkötésben. Az utolsó 175. lap még 1858 eltt, de 1784 után elkallódott. Benne tehát a martonfalvi hadköteles székelyek jegyzéke csonka, hiányzik belle a lófk, gyalogok és a hadi szolgálatra visszaszerzett (recuperált) székelyek lajstroma. Az összeírást minden bizonnyal a szék akkori notariusa, futásfalvi Bardóczi István készítette, a késbbi másolatok az nevét örökítették meg mint olyanét, aki a munkát elvégezte. Ezt az eredeti kéziratot másoltuk le bethíven kiadványunkban. Említettük már jegyzetünk els mondatában, hogy van más korabeli kézirat is, mégpedig a fejedelem, I. Rákóczi György számára 1635. október 25-én kelt letisztázott példány. A kézirat bekötve 236 ívrét lapból áll, ebbl 220 lap az eredeti, egy és ugyanazon kéztl írott, a 221--236. lap az eredetihez csatolt 18. század végi vagy 19. eleji másolat Szászfalva, Martonos, Sárfalva, Szentkatolna, Hatolyka, Martonfalva hadköteles népességének összeírásával. A fejedelem számára letisztázott eredetibl nem tudni, mikor kallódtak el a megfelel lapok. Ám a hozzája csatolt másolat tagadhatatlanul az 1635. október 19-én kelt eredetirl készült, még akkor, amikor ez teljes volt. A kéziratot 1845-ben ajánlotta a lisznyói Incze István királyi táblai ügyvéd a Királyi F Igazgató Tanácsnak a következ szöveg kíséretében: ,,Erdélyi Fejedelem b. e. Rákotzi György azon eredeti írás szemle Lajstromát Nemes Háromszékrl 1635-ben, mely Kolozsvárt iratott le, mivel a Felséges Királyi Kormány Levéltárában tsak másolatban láttam [valójában a másolat az 1635. október 19-én kelt példányról készült -- D. L.], a végen nagy számmal lev hibák kiigazításával, bátor vagyok a közjó elmozdítása tekintetébl, ezennel alázatos tisztelettel bé mutatni és elfogadását esedezni." 1845. február 10-én altorjai Mike Sándor, a fkormányszéki levéltár igazgatója köszönte meg a becses ajándékot, de azt is hozzáfzte, hogy a felajánlott

92

tisztázati példány másolat az akkor még Háromszék Levéltárában rzött 1635. október 19-i eredetirl, minthogy az Incze István említette másolat is arról készült. A Rákóczi György számára készült tisztázat a Magyar Országos Levéltár Székely lustrajegyzékek és nemesi összeírások állagában található, annak a 3. köteteként. A tisztázati példány címlapját, akárcsak a ránk maradt udvarhelyszékiét és marosszékiét, ugyanaz a kéz ugyanolyan elrendezésben írta. A címlap latin szövege: ,,Regestvm Generale Svper Nova et Accvrata Trivm Sedivm Sicvlicalivm Sepsi, Kizdi et Orbai per Jllvstrissimvm Principem Dominvm Dominvm Georgivm Rakoci Dei Gratia Principem Transsylvaniae etc. Eidemque adiunctos Dominos Consiliarios etc. Anno 1635, die 25. Octobris facta Lustratione Conscriptum Claudiopoli." A címlap versoja üres. A tulajdonképpeni összeírás els oldalán ezen cím áll: ,,Lustratio Dominorum Siculorum tam Equestris, quam pedestris Ordinis Trium Sedium Siculicalium Sepsj, Kizdj et Orbaj, armis utentium." Az egész jegyzéket elejétl végig ugyanaz a kéz írta, illetve tisztázta le, mint az udvarhelyszékit és marosszékit is. Kiadványunk elkészítésében a tisztázati példányt is felhasználtuk, nem csupán azért, mert például Udvarhelyszékrl csak a Kolozsvárott készített tisztázat maradt ránk és így azt kellett eredeti kéziratként kezelnünk, hanem azért is, mert a benne található kiegészítések és eltérések -- szerintem -- tanulságosak. Szövegközlésünkhöz csatolt jegyzeteinkben csak a tartalmi eltérésekre utalunk. Mellznünk kellett a helység- és személynevek vagy a hozzájuk fzött megjegyzések betkig men eltérését, mert ez esetben párhuzamos szövegközlést kellett volna végeznünk mindkét kézirat teljes lemásolásával. Azt sem vehettük figyelembe, példának okáért, amikor ugyanazt a jelenséget az egyikben magyarul, a másikban latinul rögzítették, mondjuk: obÿt -- meghalt, minor -- kisebb, maior -- nagyobb stb., vagy esetleg latin szinonimát használtak, mint például: minor -- junior, maior -- senior stb. Így is tetemesre rúgott a jegyzetek száma, és emiatt a székenkénti beosztás mellett kellett döntenünk, azaz minden szék után külön-külön jegyzetet csatoltunk. A jegyzetek kétfélék. Jeleztük elssorban az 1635. október 19-iben az íródeák által eszközölt kihúzásokat, javításokat, módosításokat vagy a késbbi kiegészítéseket stb. Ezzel párhuzamosan és a jegyzetek folyamatos számozásában az 1635. október 25-én kelt tisztázatban fellelhet eltérésekre való utalást végeztük el. Jegyzeteinkben a sorszám utáni kis a bet az 1635. október 19-i kéziratra, míg a kis b bet az 1635. október 25-i tisztázatra utal. b. Nobiles praecipui in Tribus Sedibus Siculicalibus passim degen[tes] et commoren[tes]. b. Hiányzik. a. A lovak száma nincs megjelölve; b. Eq. 1. 5 b. Mihalcz. 6 b. Kizdi. 7 b. Mihaczia. 8 b. Eltte másodízben Mattius JanosEq. 3, Benke Jstvan meg 2 lóval szerepel. 9 b. Karoly Jstuanne 3 lóval szerepel. 10 b. Következik: Vr[am]. 11 b. Czirczi Menihartt. 12 b. Következik: Thuri Jstuan. 13 b. Teriek. 14 Hiányzik a nemesek és a lovak számára való utalás. 15 b. Következik: helyben. 16 b. Novitÿ. 17 b. Következetesen a továbbiakban is Lof. 18 b. Így: Fiay Andras, Albert, kln laknak, kln mustráltak, Gÿrgÿ othon vagion 19 b. Következik: most. 20 b. Következik: óregh. 21 b. A jelen szó hiányzik. 22 b. Hiányzik: nem marat maradekja. 23 b. Jakab. 24 b. Hiányzik: jelen voltak. 25 b. Keresztes. 26 b. Bartalis. 27 b. Következik: ven. 28 b. Következik: ielen uolt. 29 b. Következik: ielen. 30 b. A települések rétegenkénti számbeli összegezése következetesen elmaradt a lajstrom végérl 31 b. falusi biro.

3 4 2

93

b. Dauid. b. Josa Andras neve után Eq. 1 és nem az eltte lév Jstvan neve után; Josa Andras neve után következik a Vidua rovat. 34 b. Következik: Primipili sunt. 35 b. Következik így: egy Sóós Ferencz neu Vej lakik, ielen uoltt. 36 b. Fia Peter ielen v[olt] nem a Bodosi Keresztes, hanem a Bodosi Janos neve után áll. 37 b. Következik: lakni. 38 b. Következik: Dauid Peter és csak utána Elekes Simon. 39 b. Következik: az Veÿre. 40 b. Hiányzik: Pedites. 41 b. Következik: Elekes Mathe és csak utána Dauid Benedek. 42 b. A név utáni megjegyzés így: Ereksegett az óczej biriak Makai Janos es Jstuan, zolgalnak; nevük után hiányzikEq. 1. 43 b. A név után Eq. 1. 44 b. Dienes. 45 b. Pal. 46 b. Fiaczkaia. 47 b. Következik: ielen uoltt. 48 b. Hiányzik a két utolsó szó. 49 b. Bartalis. 50 b. Következik: ielen uoltt. 51 b. A név eltt az itt hiányzó Faggjas Georgj. 52 b. A két fiútestvér utáni megjegyzés így: kln kenÿeren, megh mustraltak. 53 b. megh gyermek koraban. 54 b. Csak a Gergeli név után áll, hogy zolga. 55 b. egy test uer velle. 56 a. A fiú életkora nincs megjelölve; b. az itt hiányzó: negiedfel eztends Fia maratt. 57 b. Ziko. 58 b. Salatia. 59 b. Bocz. 60 a. Galler átjavítva Caller; b.: Kaller. 61 b. Balint. 62 b. A kimaradt név utólag a lap margójára írva. 63 b. attiafiaj biriak. 64 b. Bato. 65 b. Jozagatt. 66 b. Következik: attiafia. 67 b. Giönge. 68 b. Következik: laknak . 69 a. Janos a kihúzott Thamas után írva. 70 b. Giörgÿ. 71 b. Következik így: nincz ot iozaga, hanem Barczaban lakik. 72 b. Hiányzik: Fja Gergeli m. megh, ami viszont a következ Gal Jstvan neve után van írva. 73 b. Keórbelÿ. 74 b. Adorian. 75 b. A név kétszer egymás után írva. 76 b. Tana. 77 b. Hiányzik: abs. czionka. 78 b. Czieczi. 79 b. Barla. 80-81 b. Következik egyszeren csak: Fia Gÿórgÿ. 82-83 b. A falu nevével egy irányban a lap szélén: Lustratio secundi diei. 84 b. Következik: mu[stralt]. 85 b. Mind a név, mind a rákövetkez megjegyzés hiányzik. 86 b. Rad. 87 b. Cziere Miklos neve a Recentes rovatban. 88 b. Mark. 89 b. Következik így: ket Fia. 90 b. Következik így: Fia Bodosi Bartalis az Louasok kztt Vagyon. 91 b. Következik így: Fia Kis Miklos Jstuan mu[stralt], majd utána: Ennek Fiaj Janos, Jstuan, Lukacz. 92 b. Giórgj.

33

32

94

b. Mark. b. Következik így: Ennekis uagyon Fia Jstuan. 95 a. A kihúzott Thamas fölé írva. 96 a. A kihúzott Janos fölé írva. 97 b. Következik így: óroksegbe az aszonj lakik. 98 b. Így: Bandi Sigmond Bandi Peter Fia Janos. 99 a. Miklos a kihúzott Janos és Mihali fölé írva. 100 a. A névvel egy irányban a margón: NB. 101 b. Így: Fiaj Janos, deak, Gergelÿ. 102 a. A lap szélén másodjára kiírt Jncze kihúzva. 103 b. Ferenczre. 104 b. Hiányzik: Sedes Sepsi. 105 b. Zigeti. 106 b. Következik így: az Fiaj drabant allapotban Gyalogh. 107 b. Zigethi Gÿrgÿ. 108 b. Következik így: Aszoniunk e Nagjsaga. 109 a. A lap szélén a két név irányában: N[emesek] vagy N[obiles]. 110 b. Damosi, Damossi. 111 b. kerte. 112 a. Következik: Vej Konia Ferencz m., kihúzva, de Komolia Pal neve után újra kiírva. 113 b. Hiányzik: hadnagj. 114 b. A név hiányzik. 115 b. Következik így: duózlt Vrunk, a szegeni Fejedelem helyett. 116 b. Következik: Beder Janos similiter. 117 a. Mihalj hiányzik a jegyzékbl; de az október 25-iben benne van. 118 a. Balas hiányzik a jegyzékbl; de az október 25-iben benne van. 119 b. Így: Brassoban ment lakni. 120 b. Hiányzik: kiczin. 121 b. Hiányzik: marat. 122 b. Következik: Fejer. 123 b. Következik: Leszfaluarol itt. 124 b. Bassa. 125 b. Következik: zolgal abs. 126 b. Következik: Szanto Jstuan abs., benna, Fiai Janczi m. h., Mihok, Jstok. 127 b. Hiányzik: Fia. 128 b. Hiányzik: deficialt. 129 a. Djenes átjavítva Danier; b. ugyancsak Danier. 130 b. Következik: Danczi Peter Loual zolgal, akárcsak az eredetiben. 131 b. Következik: Kis Gergelÿ Eq. 1. 132 a. Gergeli a kihúzott Georgÿ után írva. 133 b. Damo. 134 b. Hannastorfon. 135 b. Balas hiányzik. 136 b. Így: Fiaj Mihaly m., Thamas. 137 b. Koter. 138 b. A Drabant szó hiányzik. 139 b. Következik: giermek. 140-142 b. Marhat. 143 b. Leanj biryak. 144 b. Eltte: Kore Gergely Eq. 1. 145 b. Hiányzik: Fia. 146 a. Maior átjavítva minor. 147 b. Hiányzik: rks. leaniara szallot. 148 b. A név eltt Ecze. 149 b. Következik: Marhalt Gÿrgÿ Eq. 1. 150 b. Thamasne.

94

93

95

b. A név után megjegyzés így: rksegeben Leania vagyon. a. Balogh átjavítva Balok. 153 a. Következik: Mar, kihúzva. 154 b. Jszloban. 155 b. Danier. 156-157 b. Balint Balint. 158 b. Következik: Fia Benedek. 159 b. Következik: kiczin. 160-161 b. Következik: Lengiel Janosne Leanjaual eggy tt biria óróks. 162 b. A lapon többszörösen áthúzva a következ 1664-ben írt bejegyzés áll: Az öregbyk szolgamnak fizetem penzt 76 [dénárt]. Anno 1664. Az szolgalomnak fizetese leszen per anno kez penz... 9 [?], egj köböl Buzat, Egy ködment, egj forintos szüveget, egj Harisnyat, Egy Bokor varga szarut, Ket Bokor Jngjet, lab[ra]valot. Anno 1664. Az kissebik szolgamnak fizetese leszen per anno kez Penz 2,50, Egj Szrt, egj Harisnyat, egy szüveget, egj övet szijubol, ket Bokor Jnget. Az kissebik szolgamnak fizetem 0,6. 163 a. A következ szám eredetileg 1, utána átjavítva 2 és végül 1. 164-165 b. A lap alján ugyanazon kéztl írt bejegyzés: Anno 1664. Az szolgalomnak fizetesze kez penz Fl. 4,50, Egj len Rokoljat, Egj szt Rokoljat, Egj Kender Jnget, Egj Szr Jnget, Negj Szing gyolcsot, egÿ gapat vason... ruhat, ötven penz ara övet, egj partat, Barsonyat, egy fekete szarut, tizenöt penz ara hajfonot. 166 b. A megh holt helyett az úduózlt. 167 b. Következik: Gazda Jstuan Eq. 1. 168 b. Vak. 169 b. Janos. 170 a. Következik: Eöczie Jakab. 171 a. A nevek eltt a margón késbbi megjegyzés: NB, illetve X. 172 b. Következik: giermek. 173 b. Következik: def. 174 b. Czomolia. 175 a. Az m. átjavítva h.; b. A családnév Kobaj. 176 b. Zaboczia. 177 b. Következik: abs. 178 a. A két név eltt a margón: NB. 179 b. Következik: Fozto Janos. 180 b. Janczi és hiányzik a kiczin szó. 181 b. Következik: kett. 182 b. A név utáni megjegyzés így: Varosi ember, Kizdi Vasarhelj. 183 a. Következik: alter, kihúzva. 184 b. Következik így: Fiaj Gaspar, az e N. kekei kóztt lakik, Gÿórgÿ. 185 b. Az adest szó hiányzik. 186 b. Hiányzik: Kis. 187 b. Következik: Leanj vadnak. 188 b. Lerincz. 189 b. Következik: megh holt. 190 a. Eltte m. h. kihúzva, de b. így: m. h. Vrunktol. 191 b. Így: Kozma Lazlo. Orban Lukacz Fiaj Balint mu[stralt], Thamas Deak, Andras. 192 b. Vet. 193 b. Következik: Vrunktol Levele. 194 b. Eltte az itt hiányzó név: Markus Andras Fiaj Jstuan, Mihaly és az a megjegyzés is, hogy Nagj Jakab órksege Jstuan Deaknal uagyon. 195 b. Mihaczi. 196 b. Következik így: FiaThamas Eq. 1. Flp Mattias Fia Jstok an. 3. Flp Peter Eq. 1. 197 b. Következik: Vérséghre. 198 b. Zeplakon. 199 b. Hiányzik: ha talal. 200 b. laknak.

152

151

96

201 202

a. Eredetileg Baczsa, átjavítva Baksa; b. Baxa. b. Következik: uoltt. 203 b. A lap bal szélén: Lustratio 25 die Octob. 204 b. Következik: Antal. 205 b. Hiányzik: jelen volt. 206 b. Benke. 207 b. Vonczi. 208 b. Vonczi. 209 b. Jllyefaluan. 210 b. A Balint keresztnév eltt az itt hiányzó Kouacz családnév. 211 b. Jstuan. 212 b. Lazlo. 213 b. Következik: Dommogo Thamas Petke Lrincz. 214 b. Következik: ob. 215 b. Következik: Demien Miklos Fia Jstuan bir. rks. 216 b. Így: Peter Gÿórgÿ Fia Gaspar Marus Szeken lakik, de nem tudgiak hol. 217 b. Gerler. 218 b. Következik: Forro családnév. 219 b. Hiányzik: megh az rks. 220 b. Így: Agh Gÿrgy Eq. 1. Agh Janos es Andras Eq. 1. 221 b. Így: Agh Mihaly ob. Fiaj Agh Girgyel Laknak. E. K. V. Agh Janos Fiaÿ Gÿrgÿ, Mihok, harmadik kerezteletlen. 222 b. Így: Benedek Fiai Mathias, Mathe. 223 a. Következik: czje, kihúzva. 224 a. Balint a kihúzott Jstvan után írva. 225 b. Így: Vas Peter, Vas Girgy Fia, Lofók kzt mu[stralt] megh. 226 b. Hiányzik: Deak. 227 b. Hiányzik: Koles családnév. 228 b. Boldogfaluan. 229 b. Giöne. 230 b. Quoter. 231 b. A Pap helyett predicator. 232 b. Következik: Gal Gÿórgy Peter obÿt. 233 a. Pap a kihúzott Peter után írva. 234 b. Következik így: Fiaj Jstuan, Eq. 1 Moses, Mihalÿ. 235 b. Következik: ket. 236 b. Következik így: Lofsegett neki. 237 b. Pap helyett predicator. 238 b. Következik így: Kett Fia megh mu[stralt] oda fel Czulak Jstuanne ob. Jmreh Jstuan biria az óróks. felesege utan. 239 b. Balint helyett Deakne. 240 b. Következik: Fia Jstok deak. 241 b. nihil habet helyett nincz óróks. 242 b. Janos helyett Janczi. 243 b. Következik így: Fia Miklos. 244 b. Következik így: atta az óróks. Pilbart Gabornak, eó mu[stralt] m[egh] rolla; Fia Mihok. 245 b. Következik: annorum 16. 246 b. Gergeli helyett Girgj. 247 b. Következik: Fiaj ezek. 248 b. minor helyett senior. 249 b. Hiányzik a név után: Fiaÿ Jstvan Janos, Georgÿ. 250 b. Következik: biria. 251 b. A megjegyzés így: Vrunk eó N. adott Lofsegett. 252 b. Contes helyett Kntes.

97

253 254

b. Sylester helyett Syluester. b. Hiányzik a következ két szó:Uy lóf. 255 b. Következik: ertlen ember. 256 b. Következik az itt kimaradt Nagi családnév. 257 b. A megjegyzés így: Vrunk adot Lofseget neki. 258 b. A bejegyzés így: Tott Janos Barrabas Janos Fiaj Thamas Andras. 259 a. Sylester kijavítva Sylvester. 260 b. A Szilvesztereket ebben az összeírásban más sorrendben és összefüggésben írták, éspedig így: Syluester Gÿóry(!) ob., Fiaÿ Syluester Janos, Syluester Ferencz Syluester Jakab obÿt, Fiai Syluester Lukacz, [ennek] Fiai Peter, Mihok Syluester Balint, [ennek] Fia Thamas Syluester Janos Ecze Syluester Jstuan, [ennek] Fia Mihok Syluester Peter FiaJstok. 261 b. Következik: Segesuaratt, s iobbagy. 262 b. Czirjak helyett Czeriek. 263 a. Balint után Jlljes, kihúzva. 264 b. Bereczk. 265 b. Hiányzik: Uy. 266 b. A megjegyzés így: kln kln, a kln kenieren helyett. 267 b. Következik: mu[stralt] . 268 b. Következik: Jmreh Janos ven erótlen ember, Fia Miklos. 269 b. Bakczi. 270 b. Gede. 271 a. Fo kijavítva Lo. 272 b. Hiányzik: Fia Janczi. 273 b. Következik így: Mathenak Fia Thamas. 274 b. Janos helyett Janczi. 275 b. Következik: uersegre. 276 b. Következik így: Loftt neki. 277 b. el budosott helyett el budostak. 278 b. Következik: major. 279 b. Meh Kereki. 280 b. Hiányzik: jure emptitio. 281 b. A keresztnév irányában a margón: 1000 Lo. 282 b. Következik: az iozagrol. 283 b. Következik: ob. 284 b. Andras helyett Andor. 285 b. Az utolsó három név így: Jncze Balas Eq. 1 Az Vrbariumban az gialogok kzt Jncze Andras Eq. 1 uadnak fel irva, az m. h. Giuto Benedek Eq. 1 Vrunk adot Primip. nekik. 286 b. Következik: es eggÿtt laknak. 287 b. Barlabas. 288 b. Kovacz helyett Koncz. 289 b. Kazdagh. 290 b. Balint helyett Baly. 291 b. Ciriek. 292 b. Jueuenj. 293 b. megett. 294 b. Mind a kétszer Czipde. 295 b. Így: Horuat Marton Baniai Peter Eczei Andras, Ferencz. 296 b. Sigmond helyett Sigél. 297 b. Hiányzik: Conjurator. 298 b. Következik: Lof. 299 b. Következik: Gal Benedeknek. 300 b. vilagtalan helyett a latin caecus. 301 a. Javítás a nevek sorrendjében.

98

302 303

b. Kadar. b. Következik: Lof, nincz leuele. 304 b. Voncÿ. 305 b. Következik: battia. 306 a. A Koncz családnév nem szerepel a jegyzékben, de benne van az október 25-iki tisztázatban. 307 b. Janko. 308 b. Mind a kétszer Syluester. 309 b. Zaizon. 310 b. lof levelet helyett Lofseget neki. 311 b. Hiányzik: szolga. 312 b. Szaizon. 313 b. Hiányzik a Kirali családnév. 314 b. A Voncz helyett következetesen Vonczi. 315 b. Eltte: Gocz Mihali. 316 b. Következik: Jakocz Janos. 317 b. Keselis. 318 b. Butok. 319 b. Hiányzik az alcím. 320 b. Czoka. 321 b. Következik: Fia Jstuan. 322 b. Következik: mu[stralt]. 323 b. Bora. 324 b. Következik: Fia Peter, de a Hegiesi Jstvan neve után nem szerepel. 325 b. Siluester. 326 b. A nevet megelzi: Siluester Jstuan ob., Lof, Vrunk atta neki, Fia Mihali ob., Ennek Fia Peter. 327 b. Bóte, Bte. 328 b. A név így: Jncze Marton ob., Fiaj Andras ob., Marton, de hiányzik az itt következ Jncze Janos, Jncze Marton Fia. 329 b. Jpoczi. 330 b. Hiányzik: ezek elnek. 331 A név teljesen hiányzik. 332 b. Következik így: Szaros Gÿórgy biria vérre. 333 b. Szatiori. 334 b. Következik a fennebb kihagyott Pislen Mihaly ob., Fia Pal ob., Ennek Fia Palko; lásd a 331. jegyz. 335 b. Következik: F. Azzoni. 336 b. A joszagarol elhagyva. 337 b. Galos. 338 b. Jene. 339 b. Henor. 340 b. Mihali helyett Peter. 341 b. Következik: Vzonba. 342 b. Így: Fodor Mihalj m. h., Fiaj Gergely, Janos. 343 b. Következik: giermek. 344 b. Kouaczi. 345 b. Roffaÿ. 346 b. Hiányzik: Bartok. 347 b. Urunk helyett: F[ejedelem]. 348 b. Hiányzik: ob. 349 b. Urunktol helyett F[ejedelemtl]. 350 b. Hiányzik: s. 351 b. Andras helyett Andor. 352 b. Zaldoboson. 353 b. A kis Falu megjegyzés hiányzik. 354 b. Szinte. 355 b. Urunktol helyett: Fejed[elemtl]. 356 b. Geöncze.

99

100

c) Az orbaiszéki hadköteles székelyek összeírása

(155) SEDES

ORBAJ

1 Die Novembris in Campo Kezdi Vasarhelÿ1

SZEÖRCZJE

Jurati homines Donat Josa Szerczej2 Menihart m. m. Uzonban Donat Joseph Donat Janos, czje Jstvan E. K. V. Viduae Nobilium

(156)

Pedites Pixidarÿ Kis Benedek kek Drab. Szrczej Menihart birja Joszagat Computus: Eq. 1 Nob. Vid. Nob. Ped. Pix. 2 1 1

Eq. 1

Donat Mattjasne ob. Salamon Ferenczne, Vej Szekeli Janos Deak szallot Joszagara

THAMASFALVA

Jurati homines Szenkirali Marton Nobiles Thuri Marton Deak szolga, Fia Uzonban m. Thamasfalvi Janos ob., defic., rks. attiafiai biriak Thamasfalvi Andras Niuytodon m. Czerjek Thamas Uzonban m. Szenkirali Marton is Uzonban m.

Vidua Nob. Czerjek Balintne Fia Peter m.; czje Balint Recuperati Pedites Szke Mihali Computus: Nobiles Vid. Nob. Recup. Ped. Abs. ­ 1 1 3

DAMAKOSFALVA (157)Nobiles

Recuperati Mirczje Andras Fiaÿ Jakab, Janos, Jstvan Baratoson laknak, Mikes Boldisar tartia kzit hozza 101

Czerjek Marton ob., Leania marat Czerjek Janos Martonfalvara hazasodot, ott is m. m.

Computus: Recup. Abs. 1 4

BARATOS

Septem jurati Balogh Demeter Balogh Thamas Vardo Mihali Porsot3 (!) Jstvan Czegze Jakab Tanczos Andras Balogh Georgÿ biro Nobiles

Pal Lukacz ven ember, Fiai Mihalj, Georgÿ Poson Balint ven ember, Fiai Georgy, Jstvan. Jstvan Magiar orszagban lakik Beder Gaspar Fiaÿ Jstvan, Gaspar, Boldisar Eq. 1 Janos Deak ven ember, Unokaia (159) Vidua Primipilorum Szatmari (?) Janos, ennek Fia Georgj Eq. 1 Nagi Palne ob. Fia Thamas g. m.

(158)

Balogh Miklos Fia Mihali Eq. 1 Zacharias Janos Fia Balas Eq. 1 Vardo Mihali Fiai Mihali, Eq. 1 Janos Beder Thamas Fiaÿ Janos, Eq. 1 Marton, Thamas, Lukacz Beder Lukacz Eq. 1 Szabo Janos Fiai Peter, Eq. 1 Sigmond, Boldjsar Pal Miklos Fia Jstvan Nagj Janos Fiaj Jstvan, Eq. 1 Miklos Beder Daniel ob., def., Leania birja Joszagat Nagj Thamas mezej katonak kzt lakik, Nagj Georgj szazaban

Primipili Veterani Tanczjos Andras Fiai Balint, Eq. 1 Jstvan, Janos Czepze (!) Jakab Fiaÿ Thamas, Eq. 1 Jstvan Toth Jstvan Fia Benedek; Eq. 1 czje Georgÿ szolga Balogh Demeter, Fia Ferencz vele lakik, ennek Fia Janos Balogh Mihali Fia Jstvan Eq. 1 Zatmari Marton Fiai Jmreh Eq. 1 Marton Balogh Mihali Fiaj Mihali, Eq. 1 Georgý, Jstvan Balogh Thamas Fiaÿ Janos, Eq. 1 Thamas

Pedites Veterani Barla Peter lon m., de G., Fiai Jstvan, Thamas, Boldisar, Davjd Barla Jakab5 Fiai Jstvan, Georgÿ, Mihali; lon m., de g. Andras Gabor szolga Andras Miklos Fiai (!) Georgj, lon m., de g. Andras Balas vagus, Erdvjdikin vagion

102

Andras Jstvan Fiai Janos, Jako Georgÿ, Fia Lrincz, lon m., Gaspar, de g. Damokos; Jako Janos, Fia Boldisar, lon m., de g. lon m., de g. Jako Mihali vagus Andras Peter Fia Ferencz lon m., de g. Jako Andras szolgalatban lakik Bibo Georgi g. m. Jako Jstvan szolgalatban lakik Bita Jstvan ob., Fiai Gergeli, Beogh Mihali Fiai Balint, Andras Balas, Gergeli m. lon, de Gyalogh Jstvan Barlabas Balas ob., leani vadnak Bucz11 Andras ob., leani biriak Joszagat Beder Andras Fiai Mihali, Eq. 1 (161) Finta Janos, Fia Jstvan, lon m., de g. Georgi, Bucz Thamas ob., Leani birjak Andras, Joszagat Balas; Bucz Jstvan ob. Fia Jstvan Urunktol jo levele vagion Porsok Balas eddigh Toldalagi Beder Andras ob., leania marat, Uramot szolgalta, de ki boczatotta Joszagat Vardo Mihali biria kezibol, ugj hogj mas Jobagianak Deak Georgÿ Fia Georgÿ, Donat Pal nem adgia magat, hanem az szaszlo jussat tartia hozaja, most is fogva alat szolgallion12 tartia, rkseget is birja Vardo Balint igen ven ember, ket Fia13 Bede Mihali Fiai Lukacz, Eq. 1 Rakamaznal veszet, Mihali[t] elteigh Jstvan; (160) ennek czje Jstvan, ez must., tarcziak szabadsagban, Urunk megh Fejedelem Aszonitol vagion levele engette, semmi adozassal ne Bitai Miklos ob., Fia Janos6 banczjak; Bitai Janos ob., Fiai Miklos, Unokai Jstvan, Jstvan Janos Miklos m. m. lon., de g. Szcz Balas Fia Mihali Porsok Miklos Fiai Andras, Eq. 1 Barlok Miklos Miklos, Fodor Laszlo Erdelyben lakik, Mihali; Kaljhaban14 mondgiak hogy lakik Baczo Balas el budosot, az Anya birja Urunk adot Lof levelet óróksegit Porsok Jstvan Fia Janos, Eq. 1 Baczo Janos el budosot jo levele Urunktol7 Buczi8 Georgÿ Fia Jstvan, lon m., de Jako Balas Fia Georgy g. Pap15 Samuel Mikes Boldisar foghlalta el, Zagonban lakik, órókseget Janos Porsok Miklos mostoha Fia Balas, Deak birja Rakamaznal lttek megh az labat, Boczok16 Janos, ócze Mathe, egy K. V., Santa, Eleteigh semmi adozassal, Janos must. szedessel ne bancziak, Urunk e Barla17 Janos Fia Miklos Nagjsaga kezen engette Konda Miklos Tanczol(!)9 Miklos Fiai Jstvan, Janos, Mihali, Viduae Peditum Andras Szócz Mattjasne ob., Fia m. m. Bibo Balas Tizedes 10 Bucz Thamasne, Leanya birja joszagat Barlok Marton Fia Mihali, nem Andras Janosne, Fia Peter m. m. tudgia hol lakik Bibo Jstvanne ob., Fia Georgy m. m. Jako Andras ob. 103

Andras Georgjne, Fiai m. m. Bitai Gergelyne ob., Unokaj m. m. Toth Benedekne Leanyara szallot Szinte Janos m. m. Jako Jstvanne ob., Attjafiai birjak joszagat Baczo Demeterne, Fia budosik Ungvari Balintne, Fia m. m. Bako Thamasne ob., Leanyara Szakatjos Janos szallot Bedó Mattjasne ob., Fiai m. m. Bibo Martonne Fia Janos

(162)

Pedites Veterani Bartalÿs Jakab Fiai Laszlo, Balas Gal Georgy Fiaj Janos, Mihaly Bibo Janos Óczei Balas, Janos Toth Andras Fiai Georgy, Jstvan Nagy Miklos Fia Mihaly Andras Janos Ferencz Balas Fiai Miklos, Mihaly Lenkei Mihaly Fia Mihaly, Tuson Balint Tartja Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Recent. Ped. Vet. Vid. Ped. Ped. Recent. Debilis Def. Abs. 4 15 11 29 6 8 1 1 9

Recentes Bitai Miklos Fiai Georgy, Eq. 1 Ferencz Kanyo Andras Fiai Peter, Eq. 1 Janos Bak Thamas Fiai Jstvan Eq. 1 Jmreh Poson Georgy Fiai Janos, Eq. 1 Jstvan Thamas Janos Fiai Janos, Eq. 1 Georgy Mircze Jstvan. Mikes Boldisar praetendallya jussat hozza Eq. 1 Nagy Laszlo, Fia Jstok Eq. 1

CZOFALVA18

Septem jurati homines Csie19 Miklos Csie19 Pal Bodo Jstvan Csie19 Lerincz

(163)

Nobiles Csye19 Gabor Fiai Miklos, Ferencz, Lórincz, Balas, Jstvan, egy K. V. Lórincz mustr. Eq. 1 Csye19 Mihaly Lisznyoban m. m. Csye19 Peter ob.

Eq. 1 Cye19 Pal Fiai Miklos, Peter Csye19 Miklos, Mathe, Ferencz, Jstvan egy K. V. Miklos mustr. Eq. 1 Bodo Peter Uszonba M. Laszlo Pal is ott Csye19 Demeter ob., Fia m. m. Bodo Jstvan Eq. 1 Varhegj Ferencz ob., Defic., joszagaban Kóver Balint szallot ob., Fia Ferencz, ez birja Óróks. Viduae Nobilium Giarfas Georgyne Laszlo Balasne ob. Fia m. m. Csye19 Ferenczne, Fiai m. m.

104

Bodo Miklosne ob. Fiai m. m. Nemeth20 Antalne Recuperati Hathazi Peter

TELEK

Computus: Nobiles Vid. Nob. 7 2

Septem jurati homines Zacharias Andras Biro Zacharias Mihaly Kerestely Mihaly Kovacz Mihaly

(164)

Vidua Kerestely Lórinczne ob. Pedites Pixidarÿ Buzgani Jstvan ob. Órókseget22 atta Janko Peternek Josa Jmreh ob., órókseget Attjafiai birjak Recuperati Ereben23 Peter major ob. Fia Peter Hereditates Recuperati Zacharias Janos óróks. Donath Pal foghlalta el Buzgon Jstvan órók. Janko Peternel wagion Zaloghban, fel weszi Zaloghjat, ha le teszi neki Recentes Csúrós Miklos Fiai Andras, Eq. 1 Miklos Jmreh Mathe Fia Miklos Eq. 1 Bartha Janos Budosik, szolgal Computus: Nobiles Hered. Rec. Recentes Equites Abs. 4 2 2 1

Nobiles Donath Pal Uszonban M. Donath Jstvan ob. Felesege birja Óróks. Maros Thamas ob. Fia Jstvan M.; Eq. 1 Óczei Janos, Ferencz, oda ki Vadnak Primipili Veterani Kovacz Jakab ob. Fia Mihaly Eq. 1 Kovacz Gergely21 ob. Fia Andras Eq. 1 Zakarias Ferencz ob. Zakarias Mihaly ob. Fiai Mihaly Eq. 1 Ferencz, Mathe Zakarias Andras Biro, Fiai Marton, Jstvan, Georgy m. h. Kerestely Miklos Fiai Mihaly, Eq. 1 Balas ob., Peter, Janos

105

(165) HJLJB

Septem jurati homines Lukacz Andras Kovacz Balint Vitalius Janos Symon Lórincz Nagy Jstvan Vajda Mihalj Bartok Georgy Nobiles Gal Janos Fia Janos Gal Georgy Fia Jstvan Primipili Veterani Vajda Janos Hadnagy, Fiai Balint, Laszlo, Laszlonak Fia Thamas Pal Jstvan Fiai Mihaly, Jstvan, Janos Vidua Primip. Gal Peterne Leanyara Pal Jstvan szallot Pedites Veterani Vitalyus Jakab ob. Fia Jstvan, ennek FiaiJstvan, Mihalj Vitalyus Janos Fiai Balas, Mihaly Vitalyus Menyhart ob. Leanya marat Lukacz Andras Fiai Ferencz, Jstvan, Andras Lukacz Peter ob. Fiai Peter must., Mihaly Kovacz Balint Zaszlo tarto Gal Ferencz Fia Balas Pal Benedek ob. Fia Demeter, ennek Fia Miklos Pal Jstvan ob. Fia Peter Pal Demeter Fia Miklos 106 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Szekren Janos Balasfalvan lakik, óróks. Toldalagi Mihaly Uram birja Nagy Ferencz Dobos (166) Nagy Balint Aranyos fólden Sz. Mihalyfalvan lakik Bartok Georgy Fia[i] Janos, Mihaly Bartok Balint ob., Fia wagion Balasfalvan lakik Bartok Janos Vagus Kelemen Peter Bartok Mihaly Kovasznan lakik Bartok Gergely ob., órók. Attja birja Dienes Balint ob., órók. egy reszet Leanya birja, masik reszet Toldalaghi Uram Bartok Lórincz Lon mustr., de gjalogh zolgalljon Kozma Janos ob., órók. egy reszit Lugosi Jstvan birja, mas reszit maga birja Gal Balas Osdolara ment Gal Andras, Ócze Janos Gal Boldisar ob. Fia Peter, Sjpos M. Gal Ferencz Gal Georgy Vajda Thamas ob. Fia Georgy; Ócze Peter24 Vajda Jstvan ob. Osvat Janos Fiai Keresztes, Thamas; Keresztesnek Fiai Jakab, Mihaly; Thamasnak Fiai25(!) Ferencz Vajda Mihaly Fiai Thamas, Jakab Osvath Thamas Osvath Georgy Fia Mihaly Nagy Jstvan Egerbegý Georgy Symon Lórincz Symon Mihaly Haraljban lakik Symon Janos Fia Jstvan Drabant, kek Symon Janos ob. Leanya marath

Kovacz Andras nyomorult, Tholdalaghi Uram tartja26 Joszagat Kovacz Peter, Tholdalaghi Uram tartja27 órókseget Nagy Janos ob. Fia kettó marath, nem tudjak hova mentek, joszagat Tholdalaghi Uram birja Osvath Balas szolgal, órókseget Battja birja Zekren Miklos Tholdalaghi Uram koczissa, órók. ó k[egjelme] Birja 28 (167) Zsekren(!) Janos Balasfalvan lakik Bencze Albert ob. Leanyat Kelemen Jmreh vótte, ez birja joszagat Viduae Pixidariorum Babos Mattjasne Babos Georgjne ob. Babos Peterne Gal Jstvanne ob. Fiai m. m.

Kovacz Ferenczne josza[gat] Nagy Jstvan birja egy reszit, mas reszit Basa Thamas Uram birja Kis Gal Janosne Fiai m. m. Recuperati Czimbalmos Jakab tokeletlen ember mar harom29 vallas tartotta megh, Fia Jstvan Recentes Kovacz Pal Kovacz Peter Computus: Nobiles Prim. Vet. Ped. Vet. Vid. Pix. Recup. Abs. 2 2 22 4 1 7

KÓRÓS

Septem jurati homines Gecze Balint Órdogh Peter Dancz Demeter Szabo Jstvan Eórdógh Jstvan Kiraly Balint Paloczka Janos biro

(168)

Nobiles Szócz Mihaly ob. Fia Marton Eq. 1 Szócz Balint30 Fia Jstok Eq. 1 Primipili Veterani Eq. 1 Szabo31 Jstvan major Szabo Ferencz ob. Szabo Janos Szabo Mihaly ob. Fia Balint Bucz Benedek ob. Fia Jstvan

Bucz Balas Fiai Janos, Jstvan, Balas, Balint. Ugron Moýses perli Dancz Demeter Eq. 1 Gocz Janos Gocz Mihaly Fia Jstvan Kovacz Andras ob., órók. Leanja birja Palaczka Balint Fiai Jstvan, Eq. 1 Mihaly Palaczka Janos Eq. 1 Vidua Primipilorum Gocz Peterne, az Fia m. m. Pedites Veterani Demes Georgy

107

Szabo Gaspar ob. Fiai Mihaly Jstvan, Janos, Masik is Janos. Basa Thamas U. perli ókót. Megh itiltek az Tanaczok, jobagjsaghban Maratak Eórdógh Demeter Fiai Benedek, Janos Benedek kek Drab., Kisseb Eórdógh Jstvan Fiai Jstvan, Janos (169) Szcs Andras mostoha Fia Kovacz Jstvan, Tholdalaghi Uram praetendallia Jussat hozza Gruzda Mihalj Fia Jstvan Gruzda Balint Gruzda Janos Fia Janos Ferencz Janos Maior, Fia Andras Lippai Jstvan Fiai Ferencz, Jstvan, Janos, Boldisar Ferencz Pal Fia Mihali Ferencz Demeter Fia Jstvan Ferencz Jstvan ob. Tarczali Janos Fiai Mihali, Janos Tarczali Thamas Dancz Balint ob. Fiaÿ Jstvan, Janos Geczje Balint Fiai Janos, Balint32. Urunktol jo levele vagion Erdgh Peter Fiaÿ Mihali, Marton, Peter Erdgh Marton ob. Fia Mihali Erdgh Jstvan33, Vej Gal Mihali

Vidua Peditum Nagiob Gruzda Janosne Fia m. m. Recuperati Kirali Balint Fia Janos, Mikes Boldisar perlj, appellatioban vagion az Tablan Kovacz Marton Fia Marton. Tholdalaghi Mihali Uram praetendallia Jussat hoza Pal Georgÿ34 Fiaÿ Janos, Mihali, hazas is vagion kszte, Janos hazas, ennek Fiai Janos, Mihali kln kenieren vadnak Recentes

(170)

Dancz Mihali, Óczej Demeter, Jstvan, Andras Janos. E. K. V. Gurza35-36 Jstvan, czje Andras Ferencz Janos Fia Lukacz Butka Andras Szabad Legeni, Markosfalvarol ment oda Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Recent. 2 9 1 17 1 3 4

PAPOLCZ

Septem jurati homines Czoria Thamas Czoria Gergeli Czorja Balas Maior Tamo Janos Kupan Miklos 108

Kupan Andras Biro Kiralÿ Benedek Nobilis Mikes Benedek Uzonban m. m.

Primipili Veterani Czorja Thamas Fiai Jstvan, Eq. 1 (171) Andras, Thamas, Janos Davjd Gergeli ob. Fiai Jstvan, Eq. 1 Ferencz Poson Peter ob. Fia Janos Eq. 1 Kis Mihali Fia Boldisar, Boldisarral E. K. V. Eq. 1 Kis Mihali Junior, Fiai Miklos, Eq. 1 Georgÿ Poson Georgÿ ob. Unokaia Ferencz m. Eq. 1 Poson Jstvan ob. Fia Ferencz Poson Janos ob. Fia Jstvan Czoria Jstvan ob., Fia Janos kln K. V. Czoria Georgÿ Eq. 1 Czoria Ferencz adultus, egj k. v. az czjevel Mihallial37, Gergeli Eq. 1 Eq. 1 Czoria Balas Fia Balas38, ennek Fia Balas Czoria Peter Fiai Jstvan, Eq. 1 Georgÿ Janos Mathe ob., Unokaja is Ferencz ob., Leania vagion Davjd Mihali Fia Mihali, ennek Fiai Boldisar, Eq. 1 Lrincz Davjd Georgÿ abs. Kupan Andras Fiai Mihali, Boldisar Eq. 1 Kirali Mathe Fia Jstvan Eq. 1 Kirali Janos Fiai Sigmond, Eq. 1 Moyses, Boldisar Mihali, Mathe, Janos Kovacz Georgÿ Fia Jstvan, Eq. 1 ennek Fiai Jstvan, Mihali; czje Balint. Ennek Fia Georgÿ (172) Kovacz Georgÿ ob. Kovacz Ferencz Fia Georgÿ Eq. 1 Kovacz Mihali Fia Mihok Eq. 1

Kovacz Marton, Allia Samuel Uram eo Nagjsaga szolgaja Kovacz Ferencz Eq. 1 Jano Jstvan Polgar, Fiai Bartalis, Jstvan Jano Mihali szolga legen faluban Kupan Mihali ob., Fia Ferencz el budosot Jano Balas Fiai Orban, Miklos, Lukacz, Mihali, E. K. V., g. m. Eq. 1 Jano Ferencz g. m. Jano Janos g. m. Czoria Mihali Eq. 1 Czora(!)39 Thamas Minor, Eq. 1 Fiai Marton, Janczi, Miklos Kis Balint, cze Ferencz E. K. V. Eq. 1 Davjd Daniel Viduae Primipilorum Kis Peterne Fia m.40 Davjd Demeterne Fia m.40 Kis Lukaczne Fia41 m. Czoria Mihaline40 Fia m. Czora (!) Jstvanne Fia42 m. Pedites Veterani Tot Jstvan Fiai Pal, Jmreh Tot Ferencz ob., leania vagion Czora(!)39 Janos Fiai Ambrus, Miklos, Janczi, Dobos 39 (173) Czora Gergeli Czora39 Andras Fiai Janos, Jstvan Czoria Keresztes ob. Fia Balint, ennek Fja Mihok Szalad Gergeli Tamo Jmreh Fia Georgÿ; czie Balas, egj K. V. 109

Tamo Janos Fiai Jstvan, Czora39 Mate lakik öröksegheben, egy volt vele, m. Fiai Miklos, Mihali, Janos, Thamas, Jstvan, Janos Mihaly. Czoria Jmreh Fiai Andras, Lon must. gyalogh szolgalljanak Marton Menyhart Gergely el budosot. Kupan Miklos Fiai Mattias, Presmar[on] lakik, Thamo Janos Andras, E. K. V. es Jmreh birjak órókseget Kupan Janos leaniat vtte Jano Janos Borbely Marton obýt, def. Czoria Balint betegh Thoth Gergely Fiai Miklos, Czoria Mihali ob., def. Mathe Czioma Jstvan ob. Szke Miklos Thoth Andras Baratoson lakik lakik rks., polgar43 Fejes Janos Fia Georgÿ44 Thoth Mihaly Czorja Janos Kkll varat Toth Gergely Fiai Georgy, az tisztartonal szolgal Miklos Czoria Balas Fiai Thamas, Tamo Georgÿ ob., rkseget Unokaja Marton, Peter Andras biria Mihali. E. K. V. Davjd Miklos lon mustralt. Az het Kirali Mihali ob. Fiai Andras, ember es tisztek Testalnak, hogj regj Jstok, lófó, Fia Janos Boldisar Kirali Benedek Fiai Balint, Viduae Peditum Miklos, Tot Simonne, Tot Janosne Fiara Janos szallot Kirali Peter ob. Fia Peter Tot Janosne Fiai Janos, megh mustralt, Kirali Miklos Mathe Kirali Gergeli abs. Fia Miklos Toth Miklosne ob. Fiai m. m. Kirali Georgÿ Fiai Georgy, Kis Lukaczne Fia m. m. Janos Tamo Georgjne Óregh ven Aszszony, (174) Kirali Georgý Junior abs. Unokaja m. Czoria Mathe ob. Fia Peter David Peterne Fia m. ennek Fiai Mathe Janos45 (175) Recuperati Thot Mathe ob., def. Tompa Balint ob. Fiai Jstvan, Peter Janos el budosot, Fia m. m. Andras. E. K. V. Kis Czora39 Janos ob., Jstvannak Fiai Ferencz, Ocze Demeter m. Jstvan Szóke Mihaly el budosot Tompa Mihaly, ócze Balint E. K. V. Tompa Andras ob. Recentes Tompa Ferencz Czora39 Balas, Ócze Georgy E. K. V. Kiraly Andras ob., Fia m. m. Tamo Andras Fiai Andras, Czora(!)39 Janos Vagus Cassan Boldisar mondgjak lenni, Guruzda Andras Fia Janos Czora39 Andras Fiai Miklos, Boldisar 110

Computus: Nobilis Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Vet. 1 30 5 27

ZAGON

Vid. Ped. Recup. Debilis Def. Abs.

5 4 1 3 7

Septem jurati homines Doboly Thamas biro Konda Miklos Jako Janos Konya Balas Czomai46 Jakab Fazakas Janos Mezei Laszlo Elekes Jakab Nobiles Mikes Boldisar Hadnagy Eq. 6 Janko Peter Uzonban M. Laszlo Peter m. m. Uzonban Bacz Jstvan Eq. 1 Bacz Peter Eq. 1 Thamasfalvi Janos ob. Fia Jstok Eq. 1

(176)

Primipili Veterani Albu Benedek minor, Fia Jstok Eq. 1 Tarczi Jstvan Fiai Georgy, Eq. 1 Andras Albu Peter ob. Fia Georgy Eq. 1 Albu Gergely Fiai Georgy, Eq. 1 Mihaly, Andras, Peter Albu Thamas Major, Fia Mihaly, ennek Fia Thamas, E. K. V. Eq. 1 Albu Jstvan Fia Andras Eq. 1 Veres Thamas ob. Ócze Peter ob. Fia Mihaly an. 10 Veres Janos Fiai Georgy, Mihaly47

Albu Benedek Major ob. Mostoha Fia Albu Balint, Alias Bartok lakik hazaban Eq. 1 Albu Gergely Minor Fiai Peter, Eq. 1 Jstvan, Mihaly Fazakas Janos Fiaj Miklos, Eq. 1 Andras, Janos Fazakas Peter Fiai Balint, Eq. 1 Mihaly, Jstvan Fazakas Gergely ob. Leanya marat Szóke Mihaly Fiai Miklos, Andras Szóke Mathe Mezei Jstvan Toldalaghi Uram zolgaja Mezei Laszlo Fia Thamas Eq. 1 Mezei Balas Fia Georgy, Borosnyon tartja az Anya, Laszlo birja órók. David Thamas Eq. 1 Mezei Janos ob. Huga birja órók. Jano Mihaly ob. Jano Andras ob., Fia Mihok, órók. Janko Peter birja Jano Balas ob., def. (177) Kozma Peter Fiai Andras, Eq. 1 Georgy, Benedek, Mihok, Jstok Jakocz Peter Fiai Lórincz, Eq. 1 Jstvan, Andras, Miklos, Ferencz, Georgy Kozma Jstvan Eq. 1

111

Konda Miklos Fiai Janos, Ferencz Konda Mihaly Albu Thamas minor, Fiai Peter, Benedek, Mihaly Konya Mihaly Fiai Peter, Georgy, Mihaly. E. K. V. Konya Benedek Fia Mihaly Albu Peter Fia Janos. Urunktol jo levele Wagion, heljben hatta Eq. 1 Kovacz Marton Fiaÿ Mihaly, Miklos Szabo Peter Fia Georgy Albu Janos Fiai Peter, Georgj; czei Janos, Gergely49 Orban Andras ob., órókseget Mikes Boldisar birja, de az Verek ha le teszik az mi kart tót, minthogy azert vótte el, boczassa ki Orban Mihaly Fia Jstvan Bereczk Balint el budosot, Brasso Videkin Uj falun Wagion Finta Ferencz ob. Fia Ferencz Czoma David ob., Fia Janos, ez is ob., ennek Fia Balas An. 4 Antal Peter50 Fiai Mihaly, Jakab Antal Janos51 Fiai Jstvan, Balint, Peter. E. K. V. Antal Janos Minor Viduae Primipilorum Vajda Marton Fiai Jstvan, Veres Andrasne Ferencz Mezei Mihaljne, Giermeket fel irtak Vajda Janos Fiai Miklos, (178) David Mathene Fia Mustralt Mihaly, Mezei Antalne ob. Óróks. Leanja birja Janos Jakos Lórinczne Fia M. (179) Vajda Mihaly Fia Georgy Kozma Mihaljne Fia M. Andok Jakab Finta Lukaczne ob. Fia M. Bojte Pal Doboljban M. 112

David Jstvan ob. Fia Andras, ennek Fia Jstvan Eq. 1 Finta Thamas Fiai Giarfas, Janos, g. m. Ló fú levele vagion, enek Joszagaban Mikes Boldisar jobbagjat zalitotta Finta Giarfas ob., def., ennek hazaban lakik az Mikes Boldisar jobbagja, el vótte Thamastol, mikor le teszik penzet, tartozzek ki boczattani kezebol Andok Jakab Major ob. Andok Ferencz Fiai Benedek, Eq. 1 Laszlo Andok Jmreh Fiai Jmreh, Janos Deak Jako Janos óregh ember, de jo órók. vagion, Jmreh Deakot fogatta joszagara, de zolgalljon Vajna Mihaly ob. Fiai Andras, Eq. 1 Jstvan, Miklos, Mihaly, Megh holt Fejedelemtól vagion levele Konya Balas Fia Jstvan Eq. 1 Konya Janos Fia Janczi Eq. 1 Barra Mihaly, az Tatarok foghtak rabsaghra Barra Balint Fia Mihaly Eq. 1 Tarczi Jstvan major ob., def.48, Basa Thamas Uram jussat praetendallja Jsak Antal ob., Fiai Balas, Eq. 1 Ferencz David Mihaly budosik, órók. Mikes Uram bir, ugy mint fóldeiben Zalaghban, az tóbbit Attjafiai birjak, mikor ki valtjak, boczassak ki

Finta Janosne Ferhez ment Gecze Peterne major ob. Fia m. Gecze Andrasne el, Unokaý Wadnak Pedites Veter.

Jncze Bartalis52 Órdogh Andras Mostoha Fia el budosot Elekes Jakab Fia Miklos Elekes Georgy Mogioroson lakik Elekes Ferencz ob. Barra Miklos igen wen ember, lovon zolgalljon Barra Gergely Barra Mihaly el budosot Barra Georgy ob. Barra Thamas Fia Andras Barra Andras Elekes Benedek polgar Elekes Balas ob. Leanyat Saska Mihalj vótte Elekes Jstvan ob., def. Kiraly Janos, Benedek, Balas, Mihaly Sido Jstvan Fia Mihaly Sido Balas el budosot, aytonban lakik Konda Fabian polgar, Fia Andras. E. K. V. Konda Peter ob. Fia Georgj Konda Jstvan Barra Lukacz ob. M.(!)53 Kórós Jstvan ob. Fiai Jstvan, Andras Saska Mihaly major, Fiai Mihaly Marton, Janos, Thamas, Andras, Balas Saska Jstvan Fia Mihaly Saska Miklos ob. Fia Mihaly, enek Fia Lórincz Saska Georgy Fiai Balas, Georgy, Mihaly Geczi54 Laszlo Fiai Andras, Eq. 1 Peter55, levele vagion az megh holt Fejedelemtol Tórók Georgy Fiai Jakab, Andras, Laszlo Gruzda Mihaly ob. Fia Jmreh,Eq. 1 enek Fia Janos; ócze Mihaly, levele megh holt Fejedelemtól vagion

(180)

Gruzda Georgy Gruzda Gergely ob., def. Doboli Thamas Fiai Andras, Ferencz Kis Jstvan, Kis Janos. Ezeket megh atta az tórveny Mikes Boldisarnak56 Bójte Boldisar ob. Eórókseget Mikes Boldisar Uram foghlalta el57 Bogati Georgy el szókót, Fia Janos el budosot, ennek órókseget Mikes58 Uram birja Jsak Peter Fia Ferencz Jsak Mihaly Jsak Mihaly junior ob., órókseget Mikes58 Uram birja Andok Georgj Fia Jakab Gecze59 Peter ob. Fia Jstvan Gecze Georgy Gecze Ferencz kek Dra[bant] Czoma Jakab Tarczi Lórincz Fiai Ferencz, Benedek Czoma Peter ob., órók. egy reszit Mikes58 U[ram] birja Konya Jakab Fiai Georgy, Jstvan, Janos Konya Janos udvari zolga60 Konya Georgy Kolosvarat lakik, órók. Mikes Bol[disar] birja Szóke Georgy ob. Fia Balas, Fejervarat Scholaban lakik Czoma Mathe Fia Ferencz, ennek Fia Mihaly Szóke Mihaly major, Fia Janczi Czoma Keresztes ob. Fia Andras Czoma Janos ob. Domakos(!)61 Lórincz polgar Czoma Peter Janko Peternel zolgal62, Órókseget Janko Peter birja Barlabas Laszlo Markosfalvara ment Konda Janos Fiai Jstvan, Georgy Boldisar Jakab ob., fejet vóttek brassoba, Órókseget Mikes Boldisar birja

113

Boldisar Balint, (181) Mikes Boldisar Sjdo Demeter ob. Fiai Peter, praetendallja Jussat hoza, rkseget Georgy (182) Czioma Peter Tholdalaghi Uram bir[ja] is e birja63 Szóke Mihali Junior el budosot, JoszaCzioma Janos Vagus, similiter ganak64 job reszet Mikes Boldisar Czioma Jakab67 ob. birja Czioma68 Marton ob., órók. Janko Peter 65 bir[ja], Tórveni adta megh neki Doboli Jstvan el budosot, Joszagat Mikes Boldisar birja Gal Janos Tórveni adta Janko Peternek Gal Lukacz, esztis Ugj Konia Thamas esztis Torveni adta Viduae Peditum megh Mikes Boldisarnak Czioma Gergeline Fia m. m. Pinnata alias Nagj Georgý Albu Keresztesne Fia m. m. Sido Georgy ob. Fia Mihok Vajasdon Szabo Martonne Fia m. m. lakik Fazakas Palne Jsak Jstvan Barla Thamasne obÿt Barra Miklos Elekes Miklosne Fia Polgar Andok Martonne Bogati Antalne ob. Joszagat Barla Janos Janko Peter biria Czegezi Janos Kissebik Gazda Thamasne Fia m. m. Vardo Thamas ob. Fia Andras Elekes Bartalisne, Doboli Thamas Parsak Peter Fiai Barlabas, biria Joszagat Jmreh Opra Thamasne ob. Leaniara Marko Janos 66 Andok Georgÿ szallot Bogati Andras, Mikes Boldisarnak Albu Demeterne ob. Joszagat az Trveni megh itilte Mikes Boldisar biria Gecze Mihaline Fia m. Recentes Czioma Georgine ob. Unokaia Ferencz Mezej Benedek Fjai Jstvan, Eq. 1 Damokos Peterne, Leaniat Mikes B. Mihali Jobbagia Demeter Andras vtte, Bacz Peter Eq. 1 rks. az biria Computus: Recuperati Nobiles 3 Biszak Peter ob., rks. Prim. Vet. 27 Mikes Benedek b[iria] Prim. Rec. 5 Sydo Martonne, Mikes Boldisar tartja Vjd. Prim. 7 kzit hoza, megh Jtili az Trveni Ped. Vet. 45 1. dje Novembris 1635 Vid. Ped. 9 Tarczi Benedek ob. Fia Jstok, esztis Filÿ V. Ped. 5 megh Jtilek Mikes Uramnak Recent. Ped. 9 Bogati Miklos, Tholdalagi Mihali Deb. 4 Uram b[iria] Def. 2 Bogati Gergeli ob., Tholdalagi Uram Abs. 19 bir[ia] rk.

114

(183) JMECZFALVA

Jurati homines Koris Benedek Koris Janos Kondrat Janos Jlljes Janos Eczken Peter Koris Gergeli Koris Balint Czipa Balas Nobiles Jmecz Moyses Hadnagj Jmecz Janos elbudosot Vidua Nobilium Jmecz Damokosne obÿt Primipili Veterani Czucz Jstvan ob. Fia Mihali, ennek Fja Jstvan Kondrat Janos, Fia Thamas E. K. V. Eq. 1 Kondrat Demeter, Eczje Jstvan E. K. V. Eq. 1 Kondrat Georgÿ Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Buda Laszlo ob. Buda Balint Fiai Janos, Eq. 1 Jstvan Czipa Balas Fia Jstvan, Urunktol van levele Eq. 1 Buda Mihali Kezdiben mustralt Eczken Peter Zaszlo Tarto, Fiaj Georgj, Eq. 1 Jstvan Luka Daniel Fiai Janos, Andras (184) Jlljes Janos Fiai Thamas, Benedek Buda Jstvan Fia Marton Czipa Simon Fia Janos Eq. 7

Koris Janos Fiai Miklos, Benedek Koris Pal Kaszonban vagion Czipa Janos ob. Jmecz Moyses biria rk. Koris Benedek Biro, Fiai Jstvan, Peter, Andras. E. K. V. Koris Gergeli Fiai Georgy, Peter Koris Balint Fia Georgÿ el budosot Buda Georgý Fja Jstvan, ennek Fia Janos Bencze Janos Drabant Lerincz niomorek ember, nincz Fia69 Buda Janos lon must., de g. volna Aczel Ferencz ob. Fja Mihali Aczel Thamas Fjai Janos, Ferencz, lon must., de g. volna Koris Andras, Mihali, Gergeli, Miklos E. K. V. Czipa Georgÿ Fia Mihali; Eczje Benedek E. K. V. Sksd Thamas ob., Fia Jstvan kek Dra. Balis Benedek Gelenczere ment Drabant Jstvan ob., rks. Drabant Lrincz birja Viduae Peditum Koris Martonne Fja m. Czipa Peterne Fiai mustraltak Koris Andrasne, Koris Balintra szal rksege, s az is Gjermekire

(185)

Recuperati Bencze Simon Recentes Aczel Jstvan, czje Davjd E. K. V.

115

Computus: Nobilis Prim. Vet. Rec. Prim. Ped. Pix. Ped. Rec. 1 4 3 14 3

GELENCZE

Vid. Ped. Recup. Recens Deb. Abs.

3 1 1 1 4

Septem jurati homines Biroga Jstvan Finta Lrincz Czako Marton Kozma Balas Fabian Pal Kadar Georgÿ Ferencz Jstvan biro

Primipili Veterani

Vjda Benedek ob. Fiai Balint, Andras Vjda Jstvan ob. Fia Janos Fabian Benedek ob. Fia Mihali, Jo levele Jstvan kiraltol71 Eq. 1 Baiczi Janos Fiai Jstvan, Eq. 1 Balint, Gergeli. Jo levele Jstvan kiraltol Nobiles Biroga Jstvan Eq. 1 Tholdalaghi Mihali Fiai Ferencz, Jo levelek vagjon, de Jarai Jstvan ob. Janos, Molduvaban vagjon Czioma Georgÿ ob. Fia Sigmond Georgÿ Biroga Miklos, ez vtte Mihacz Thamas ob. Unoka Jmreh el megh holt Urunktol Mihacz Pal ob. Fiai Jstvan, Biroga Miklos Peter, Baicz Miklos es Mihali72 oda ki laknak, Ferencz czjk Lrincz m. m., (186) Mihacz Mattias sebes, megh vagdaltak ennek czje Janos Junior Eq. 1 Lugas Jstvan Varmegjen lakik Kadar Georgÿ Fiai Jstvan, Eq. 1 70 Mihacz Georgÿ Mihali, Dok Mathe ob. Fiai Janos, Georgÿ, Mattias Janos, Berczeni Benedek Ferencz, Mustoha Fia Trk Mihali; Eq. 1 Balas Edes Fia Georgy (187) Az f emberek es az het emberek Veres Benedek niomorult ember Testalnak, hogj regj ló f Vas Mihali ob. Menihart Demeter, czje Janos Erdgh Janos ob. Fiai Thamas obierunt Georgÿ, Palko Jstvan ob. Fjai Jmreh, Eq. 1 Marton Mihali, Lerincz Vidua Nobilium Palko Janos Fiai Andras, Jstvan, Mihacz Laszlone Georgÿ73 Fabjan Pal Fia Jstvan Eq. 1

116

Fabian Balas Fia Jmreh Fabian Ferencz Fiai Mihali, Bjroga Lrinczne niomorek, Janos Fabjanokra szal rksege Gal Benedek ob. Fia Mihali Boldis Jstvan polgar, Fiai Mihali, Pedites Pixidarii Veterani Peter, Balas, Eczken Thamas czevel Jakabbal Barrabas, E. K. V., Jakab kek Drab. Georgÿ Biro Peter, czje Ferencz E. K. V. Boldis Lrincz ob. Fia Jmreh Biro Lrincz ob. Felesege el, holta Boldis Georgy benna, Fia Menihart utan rks. Biro Peterre szal Boldis Janos Fja Janos Markos Balint ob. Fia Peter, rks. Heja Janos betegh, Barcziaban [lakik] Tholdalaghi Mihali Uram bir[ja] Boldis Georgÿ ob. Boldis Janos bir[ja] Gal Balas rks. Dok Mathe vtte el, rks. most Fia biria Clara Peter Fiai Mihali, Gal Jstvan Miklos E. K. V. Gal Mihok Szentkatolnan lakik Heja Thamas Fia Balint; Gaspar Gaspar czje Mathe. E. K. V. Gaspar Mihali lon m., de gialogh Laszlo Mihali ob. szolgallion Laszlo Miklos Fiai Thamas, Szekeli Mihali Pal, Palko Gergeli ob., rks. Mihacz Janos Jstvan Jobbagia Nagi Janos lakik (189) Czako Jmreh Fia Janos Baricz Thamas ob., Fia Andras, Czako Miklos ennek Fia Janos Szozo(!)74 Balint Finta Ferencz ob. Fia Ferencz, rks. Sozo Janos ob. Fia Balas75, rks. egik reszet Tholdalagi Jobbagia fels attjafjok biriak biria Lerincz Balas Fiai Balas, (188) Finta Thamas kekek kszt lakik Miklos Finta Lrincz Fia Lrincz Jsak Thamas ob. Fia Gergeli, Finta Pal Fiai Janos, Joszagoknak egik darabjat Davjd, Tholdalaghi Ur[am] biria Jstvan, Andras Peter ob. Joszagat Tholdalaghi Boldisar Ur[am] biria Frogos Antal vilagtalan, Finna Janos ob. Fia Balas Fiai Menihart, Eq. 1 Fejer Ferencz oda ki lakik Peter Fejer Mihali Polgar, Fia Janos Megh holt Urunktol jo levelek van. Feher Jstvan Fiai Ferencz, E. K. V. Georgÿ Palko Jstvan ob. Marcus Jstvan Kezdiben lakik, Palko Georgÿ rks. czje birja Palko Benedek czej Janos, Kovacz Ferencz Jmreh, Miksan Demeter Marton, Pal Jstvan Hilibben Jakab E. K. V. must. lon Eq. 1 Palko Mathe Fia Balint Markos Peter Fia Mihali Kozma Balas Fiai Mihali, Finta Andras Peter, Georgÿ 117

Vidua Primipilorum

Nerges76 Jstvan, czje Mihali kek Drab. E. K. V. Vaszel Ferencz ob. Fiai Mihali, Janos, kekek kszt laknak. Tholdalaghi Uram biria Joszagokat Vaszel Janos ob. Tholdalaghi Uram biria rks. Viduae Pixidariorum

Belteki Mattiasne, Simon Georgj a leania[ra] szallot, nemes lesen lakik, m. h. Urunktol is vagion (191) Recuperati levele Eq. 1 Markos Mihaline Fia m. must. Markos Lerincz, Tholdalaghi Uram Finta Peterne Junior el77, Joszagara tartia kezet rayta, Jgassagat producallia Tholdalaghi Uram Jobbagia szallot Czako Janos80, Thold. Uram tartia (190) Czigan Andrasne ob. Joszagat Dok Janos biria kezet rajta, Jgassagat producallia Palko Mathe78 Fia Thamas ob. Nagj Janosne regh Aszoni, Fia Janos, Biroga Jstvan tartja Palko Mihaline Fiai Palko Peter, Lrincz, Recentes Nobiles Mihok Kovacz Balint czej Peter, Eq. 1 Gal Lrinczne ob. Leaniara szallot Tot Miklos, Janos, ez szolgal az rksegrl, Tot Balas Janosnak Fiai Georgÿ, Gaspar Boldisar Eq. 1 Miklos Fels Gergeline Fia Lrincz m. m. Pedites Pixidarÿ Damo Janosne ob. rks. Tholda[laghi] Mihali Uram biria Baricz Benedek Fiaÿ Jstvan, Orban Jstvanne ob. Fiai Miklos, Georgÿ Jstvan m. h., Laszlo Jstvan ennek Fia Miklos Nierges Janosne Computus Fiai Jstvan, Nobiles 4 Mihali, ez kek Drabant Vid. Nob. 1 Bencze Georgine ob. Leaniara Bernat Prim. Vet. 9 Ferencz szallot Prim. Rec. 3 Szabo Mihaline ob., egj leania marat, Ped. Pix. Vet. 35 eózvegj, Ennek Fia Lrincz el Vjd. Pix. 7 budosot Falconarii 2 Bertalan Gergeline ob., rks. Recup. 3 Tholdalaghi Mihali Uram biria Recent. Nob. 2 Ped. Pix. Rec. 2 Solymarok Debiles 6 Dok Jstvan ob. Fia Mihali Abs. 5 118

Gothard Janos ob. Fiai Ferencz, Miklos, Georgÿ Gothard Jstvan Gaspar Mihali vilagtalan ember, Unokaia, leania vagion Czako Marton79 ob. Urunk Nobilitalta, Fiai Georgÿ, Janos, Lrincz Czako Thamas defic., rks. Czako Marton biria verre

(192) ZABOLA

Septem jurati homines Demes Georgÿ biro Balint Kovacz Jlljes Ferencz maior Keresztes Jstvan Finna Balas Mathe Jstvan Czaszar Laszlo Nobiles Mikes Sigmond m. m. Basa Peter m. h. Basa Thamas m. m. Basa Jstvan m. h. Pal Miklos Janos Eq. 1 Cziomos Janos ob., rkseget Nennje biria, Jakab Deak szallot rea Eq. 1 Primipili Veterani Szabo Janos ob., Miklos Fia Eq. 1 Szabo Mihali Pavan szolitottak, otis lakik Eq. 1 Szabo Janos Eq. 1 Nemere Andras Eq. 1 Mathe Peter Fia Ferencz Eq. 1 Mathe Mihali Eq. 1 Mathe Davjd Eq. 1 Peter Deak szolga Eq. 1 (193) Mathe Balint, Eq. 1 Mathe Janos ob., Eq. 1 Mathe Thamas ob., harman egjek voltak Balint birja az rkseget Mattias Janos ob. Fia Balint Eq. 1 Mathe Jstvan Eq. 1 Szke Janos ob. Fia Laszlo Eq. 1 Demes Miklos ob. Fia Ferencz Eq. 1 Jlljes Gaspar ob. Fia Janos Eq. 1 Jlljes Boldisar Eq. 1 Keresztes Jstvan Fia Andras Eq. 1 Keresztes Thamas Eq. 1 Balint Kovacz Fia Peter Eq. 1

Balint Janos ob., rks. az attjara marat Jlljes Jstvan ob. Fia Ferencz Eq. 1 Jlljes Georgy ob. Fia Jstvan Eq. 1 Jlljes Mihali Eq. 1 Jlljes Balas felszegh ember, abs. Jlljes Ferencz Fia Gaspar m. Eq. 1 Kozak81 Ferencz ob., az czje Mihali Kis Borosnion lakik, szolgal Menihart Georgÿ Antal Janos Miklos Scholaban lakik Pal Miklos Mihali ob., rks. az attia verre biria Viduae Primipilorum Antal Janos Balasne Fia Deak Kozak Balasne ob. Fia Kis Borosnion lakik Menihart Jstvanne ob. Fia m. Pedites veterani Gtfi82 Janos Fiai Gaspar, Janos, Mihali (194) Bogio Mihali vagus, rks. Mikes Sigmond biria Czekme Miklos ob., hugai biriak az rks. Finna Peter ob. Fia Mihali, ennek Fiai Janos, Georgÿ Finna Demeter m., czej Marton, Miklos, Peter, Pal. E. K. V. Finna Mihali Fiai Laszlo, Georgÿ Finna Georgj m. h., Fia Andras m. Finna Jstvan szolgal Finna Georgy Minor, Marton; Gjermekek, az Anniokkal laknak Finna Ferencz Pavan m. Finna Andras Fia Janos Kpek Demeter ob. Fia Ferencz A. 10 Jlljes Ferencz kisseb 119

Demes Janos ob. Felesege bir[ja] Finna Ferencz Maior, rks. Fia Mihali lov[on] m. Eq. 1 Kupan Andras maior ob. Finna Balas Fiai Miklos, Fiai Boldisar, Boldisarnak Fia Janos ob., Andras Miklos Dr. Jstvan Kozma Ferencz ertlen ven ember, Jlljes Miklos Fiai Jstvan m., jelen volt Marton, Kozma Peter Andras. E. K. V. Kozma Jstvan Fia Boldi[sar] Jlljes Georgj ob., cze Janos m. Kozma Janos lon m. Jlljes Mihali ob., rks. Janosra marat nincz levele Eq. 1 Finna Mihali Fiai Mihali m., Kozma Jmreh ob. Miklos, Fiai Jstvan ob., Janos Mihali m. nincz levele Eq. 1 Finna Georgj Fiai Pal, Kozma Balas ob. Fiai Jmreh, Marton, Balas87 Georgj Demes Lrincz ob. Fia Jstvan m. lon, Mattias Jstvan ob., czje Mathe 83-84 (195) Janos Pal Fiai Janos, de nincz levele Miklos, Demes Georgÿ Fiai88 Miklos, Janos, E. K. V. Gergely Mihali Janos Pal Junior vagus, óczei birjak (196) Rethi Janos lon m., levele nincz, órókseget Fiai Janos, Finna Miklos Fiai Thamas, Georgy, Ferencz Thamas, Czaszar Laszlo Fiai Marton, must., Miklos Miklos, Rethi Pal89 Fia Demeter Thamas, Georgy Jstvan ob. Fia Ferencz m.90, Laszlo, levele vagion Nagjsagodtol sine Georgy, Conditione Eq. 1 Janos Bogio Janos maior Fiai Miklos, Levelet mondgia Nagjsagodtol lenni Balint, Jakaffi(!)85 Andras Fiai Thamas M., Thamas Fia Pal Janos Benedek. E. K. V. Nagj Peter ob. Fia Andras, Jakaffi85 Mattjas Fia Georgy az czje Ferencz m., Fiai Jstvan, Jakaffi85 Janos Fiai Gergely, Mihali Jstvan Nagj Janos abs. Mikes Sigmond Jakaffi85 Mihaly ob. Fiai Jstvan m. h., fóldin lakik Thamas, Nagi Mihali ob. Fia Peter Peter Bogati Laszlo Fia Mihali. Aczel Jstvan felszegh ember Collegiomhoz valo, Jobbagi rks. Czjekme Janos Fia Andras Basa Thamas Uram mondgia, hogi Czjekme Ferencz m. h., Fia Ferencz Trvennjel el nierte m. Kozma Miklos Fiai Janos m., Kupan Balas ob. Fia Gjurko Thamas ob., Kupan Andras Fiai Demeter, Georgy, Andras, Miklos, az czje Mihali Mihali Kupan Mihali86 ob. Fia Miklos Georginek Fia Jstvan 120

Georgÿ Miklos Georgÿ Fia Georgy Viduae Keresztes Peter Fiaÿ Georgj m., Mattias Miklosne ob. Vej Farrago Peter Gergeli szallot rks., lon. m., Georginek Fia Janos levele nincz Keresztes Janos Fiai Miklos, (198) Pincze Gergeline ob. Fiait Trvenire Jstvan hatta Nagjsagod Keresztes Jmrehnek, ki ob., Fia Jmreh Czjorba Mihaline el, Joszagat az Szabo Miklos ob. Fiai Peter, Beldjek biriak, de Fiscalis volna Janos Finia Palne Joszagat Czaszar Laszlo Szabo Demeter m., czej Andras, biria Felesege Utan Miklos Finnia Jmrehne ob. Fja m. (197) Szabo Jstvan ob. Fiai Georgj ob., Kakas Ferencz[ne] Fia Andras fattju, Peter m., Basa Uram Feje ktt Jobag[ia], Janos rks. maga birja az Aszoni Keresztes Mihali Fiai Mihali, Kakas Ferenczne ob., def., rks. Andras, Mikes S. biria Georgÿ Kupan Balintne Unokaia Thamas Keresztes Miklos Fia Miklos vagus, rksegeben Kupan Peter Hadnagj Janos Fiai Jstvan, lakik Jstvannal, Basa Uram Jobb. Janos, Kupan Jstvanne ob., rks. Peter es Ferencz, Jstvan biriak Andras Demes Benedekne leaniara Bogio Jstvan vilagtalan, Fia Jstvan m. Lovasz Jstvan szallot, m. Eq. 1 Czaszar Mihalÿ Fiai Janos, Nagi Demeterne Fiai must. Mihali, Menihart Jstvanne ob. Fiai m. Miklos Haraly Mihaline ob., rks. Antal Janos Jstvan ob. Mikes S. biria Fiai Ferencz, Szasz Jakabne nescitur 91 Mihali . Hadnagi Janosne Fia m. Mikes Sigmondnal Zalagba vagion Keresztes Jmrehne92 Fiat Jmreht Pincze Georgj es Jstvan, Basa Thamas fel irtuk Uram praetendallja Jussat hozzajok Georgj Laszlone Ferhez ment, rks. Mathe Mihali szolgal az battia biria verre Finna Janos szolgal Czaszar Janos Recuperati Czaszar Laszlo nescitur ubi sit, nil habuit Varalljai Mihali Fiai Andras, Kupan Jstvan ob. Fiai Pal ob., Mihali, Jstok Jstvan Demes Peter Colosvarat lakik, Lovasz Trk Janos ob. Felesege biria rks. Jstvan lakik rks., loval m., Jdegen fiu Recentes Szabo Gergeli ob. rks. Felesege biria Keresztes Janos Mathe Mihali szolgal, Mathe Janos Fia volt

121

Varadi Mihali Fiai Ferencz, Andras, Mihali, Jstvan, Thamas (199) Finna Thamas Kaszoni Mihali lon m., Niutodrol szallot dubitatur de literis Nagj Lerincz Kezdiben loval szolgalt az mint mondgiak

Computus: Nob. Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. Vet. Vid. Recup. Recent. Deb. Defic. Abs. 4 23 9 44 9 1 3 2 1 8

PAVA

Septem jurati homines Rethi Laszlo biro Czekme Thamas Bene Demeter Ferencz Thamas Ferencz Ferencz Bene Georgÿ Gal Balas

(200)

Vayna Mihali Gal Miklos Junior Viduae Primipilorum Vayna Mihaline Fia m. Gal Mihaline Fiai must. Pedites Pixidarÿ Veterani

Eq. 1 Eq. 1

Gaspar Thamas ob. Fia Mikloska Gaspar Lukacz m., levelet mondgia Mihacz Janos Eq. 1 az megh holt Urunktol Eq. 1 Mihacz Marton ob. Bogio Thamas Fiai Laszlo, Vayna Jstvan Uzonban m. m. Gaspar Vayna Thamas m. m. (201) Gaspar Miklos lon, m. de nincz Vayna Andras m. m. levelek Gaspar Janos Gaspar Gergeli, czje Pal szolgal, aszt Primipili Veterani mondgjak, hogj eleitol fogva lon Kovacz Jstvan Eq. 1 szolgaltak. Egiek ezek [a három 93 Eq. 1 Kovacz Miklos Gáspár] Gal Miklos maior Eq. 1 Janos Pal Mihali Fia Miklos m. g. Vayna Georgÿ Eq. 1 Jakab Mathe Mihali Fia Mihali Bene Miklos ob. Fia Miklos Eq. 1 Bene Peter, Fia Laszlo Bene Georgÿ Eq. 1 Bene Miklos Fia Mihali Czjekme Jstvan ob. Fia JstvanEq. 1 Bene Demeter Fiai Gaspar, Czjekme Thamas alter g. m. Janos. Gal Lrincz Eq. 1 Lof levelet mondgia lenni, de Bak Thamas Baratoson lakik Mikes Uram Jussat preatendallia Abram Jstvan Kezdi Almasban lakik, hozza ot m. Bene Pal ob., rks. Leani birjak Vayna Gaspar Eq. 1 Nobiles

122

Bene Jstvan kekek kszt, Bene Andras Fiai Jstvan, czje Janos. E. K. V. Mihaly Ferencz Ferencz Fiai Miklos, Jakab Mathe Mihaly Fia Ferencz M. Marton, Felsó Gal Janos Fiai Georgy M., Gaspar, Miklos, Jstvan, Mihaly, Georgj, Ferencz Mihali Gal Janos Junior Fiai Boldisar, Kupan Mihali, Fia Jstvan Peter95 Gal Jstvan Czan Balas ob. Urus Mihaly Fiai Jstvan M., Fiai Mihali, Mihalj Jstvan szolgak Kis Gal Miklos Fiai Mihaly, Kupan Miklos Fiai Miklos, Gergely, Janos Andras Sjdo Antal Fiai Gaspar, Thamasfalvi Mihaly ob. Feles[ege] Mihali, birja josza[gat] Marton, Nagy Gal Janos ob. Fiai(!) Jstvan, Georgi ennek Fia Mihaly; ócze Peter Deak Rethi Laszlo Fia Pal Gal Miklos Major Fiai Mihaly, Sjdo Janos Fia Peter Jstvan, Sjdo Demeter Fja Jstvan, Andras Jstvan Fjai Miklos, Herke Georgy ob. Fiai Jstvan m., Boldisar, Georgy; Demeter; Ócze Janos Unokai Ferencz, Szóke Simon96 Fiai Miklos, Janos Mihaly Rethi Janos kek Gjalogh, Szóke Miklos Jun. Papolczon lakik battia Thamas. E. K. V. Szóke Mihaly Thamasfalvarol M. (202) Jakab Mathe Gergely (203) Szóke Ferencz Fia Ferencz Kis Peter ob. Fia Peter Lenart Peter Fiai Pal, Kis Janos Peter Kis Gergely Fia Miklos Ferencz Thamas Fiai Jstvan M., Jakab Mathe Georgy Fiai Mihaly, Pal, Ferencz, Miklos Janos Bogathi Jstvan, kezben atta Jakab Mathe Balas ob. Fiai Jstok, ó Nagisaga Georgy Bogio Laszlo ob. Fia Mihaly. Levelet Kis Miklos ob. Fiai Jstok94, mondgja lenni, producet Miklos szolgak Lenart Thamas Fia Mihaly Jakab Mathe Georgy major ob. Lenart Janos Fia Miklos M. Bogathi Janos, kezben atta azt is Pap Janos ob., trvenyel jobbagja urunk Basa Th. U[ramnak] tótek volt Ferencz Peter M., ócze Andras E. K. V. Horvath Thobiasne, óróksege Fiscalis, Kovacz Janos Baratoson lakik Szekely Marton birja Nagjsagod Bene Mihaly ob. Fia Janos annorum 8 kegielmessege[ból] Bene Ferencz Fia Mihaly Szóke Georgy 123

Viduae Bene Janosne Fia M. Ferencz Jstvanne Fia M. Kis Miklosne Fia M. Sido Martonne Fia Ferencz M. Jakab Mathe Georgine Fia M. Benedek Kovaczne ob., Fia M. Bene Janosne Fia M. Ferencz Mihalyne Leanyara szallot Finna Ferencz, betegh, abest Gal Thamasne Fia Mihaly M. Lenart Mihalyne Fia M. Recuperati Veteres Jakab Mathe Fiai M. Sido Georgy Fiai Janos, Ferencz, Georgy

(204)

Recentes Ferencz Gergely Lenarth Jstvan Czan Balas Mostoha Fia Szabo Balas Czaszar Janos szolga Solymarok Mathe Lórincz Fiai Mihaly, Balas, Mihaly, Pal Gal Balas Fiai Mihaly, Georgy, Jstvan, Balint

Gal Peter abs., Fiai Miklos, Jstvan Marti Jstvan Marti Miklos ob. Fia Giurko Marti Peter ob., Fiai Jstvan, Sigmond, David, Peter97 Marti Gaspar Fiai David, Andras Vilagtalan Marti Gergely Fiai Thamas, Peter, Gergely, Laszlo Martti Janos Fiai Lukacz, Mihaly Marti Ferencz ob., Fiai Mathe, Ferencz Marti Gabor Fia Gaspar Marti Lukacz Vagus. Ócze Georgý absens Gal Janos ob., Fiai Janos, Gergely Zolgak Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. Vet. Ped. Rec. Vid. Ped. (205) Recup. Recentes Falconarii(!) Abs. 3 11 2 39 9 9 2 4 7 7

KOVASZNA

Septem jurati Csutak Georgy Gocz Georgy Erdós Jstvan Butjka Laszlo Butjka Lukacz Nagy Mihalj Geczó Mihaly 124

Nobiles Mihacz Georgy ob., Fia Georgy Vagus Mihacz Ferencz Eq. 1 Janos Deak M. Ugron Moyses Ugron Janos Magiar Balas M[egh]98 Balogh Sigmond ob., Fia Jstok Balogh Ferencz abs. [?] Eq. 1

Balogh Mihaly Eq. 1 Mihaly Deak Ma[ior] Eq. 1 Jstvan Deak Vagus, Nescitur ubi sit99, nil habet Mihaly Deak az Felsó Fia Eq. 1 Viduae Nobilium Pal Miklos Deakne100, Donath Gergeljhez Ment, M. Forro Miklosne Maga birja joszag[at] Balogh Janosne Fia Ferencz M. Benkó Palne ob., az Anja birja josz. Primipili Veterani Czutak Marton ob., Fiai must. Czutak Mihaly Major Eq. 1 (206) Czutak Marton Czorda pasztor, abs. Czutak Jakab ob., Fia Czutak Janos abs. Czutak Mihaly Ma[ior] ob., Fia Georgy Ma[ior] Eq. 1 Czutak Laszlo Eq. 1 Tussan Georgj ob., Ócze Andras Eq. 1 Czutak Peter ob. Leanja birja órók. Czutak Georgj alter Eq. 1 Czutak Lukacz Eq. 1 Czutak Ferencz Fia Gergely Eq. 1 Czutak Pal Eq. 1 Czutak Andras Eq. 1 Geczó Janos Fia Damokos Eq. 1 Czutak Thamas abs. Czutak Georgy Fia Lazar Eq. 1 Czutak Janos Fia Lazar; Ócze Pal M. Eq. 1 Czutak Jstvan g. M. Czutak Georgj, Mathe Fia101 Eq. 1 Czutak Ferencz Ma[ior]. Ócze Czutak Pal ob., Eq. 1 Fia Georgj102 Czutak Janos Fia Georgy Eq. 1 Czutak Jstvan Eq. 1 Kora Demeter Eq. 1 Czutak Georgj Fia Gaspar Eq. 1 Gocz Marton Eq. 1

Gócz Georgy Fia Balint M. Eq. 1 Bogdan Antal Fia Gergely103 Eq. 1 Bogdan Georgj Eq. 1 Bogdan Ferencz Eq. 1 Fazakas Janos Eq. 1 (207) Fazakas Andras ob., Fia Def., Janos[ra] szallot az Órók. Kovacz Peter ob., Fia Janos Eq. 1 Fazakas Andras alter g. M. Fazakas Ferencz Eq. 1 Czutak Gaspar Eq. 1 Czutak Mihaly Fia Janos Eq. 1 Eq. 1 Botjka(!)104 Mihaly Vajna Janos g. M., kisseb Vajna Gabor fa labu, abest Vajna Janos Na[giob] Fia Andras Eq. 1 Vajna Thamas Na[giob] Eq. 1 Vajna Jstvan Mi[nor], g. M. Vajna Jstvan Ma[ior] Eq. 1 Vajna Marton jun. Eq. 1 Vajna Jstvan tertius, Fia Janos Eq. 1 Nagy Vajna Andras ob., Fia Mihaly g. M. Vajna105 Andras Fia Janos Eq. 1 Vayna Gaspar Fia Andras Eq. 1 Vayna Mihali Felsó ob. Fiai Jstvan, Georgy, Peter, Miklos Vayna Peter Deak nescitur106 an fuerit Vayna Jstvan Fia Mihali Eq. 1 Czutak Andras Maior Eq. 1 Czjutak Mihali g. M. Czjutak Janos szolga. Czjutak Ferencz Nag[iob] g. m. Czjutak Jakab ob. Fia Janos Ven Jstvan Fia Georgÿ g. m. Vayna Thamas Eq. 1

(208)

Viduae107 Kora Jstvanne Fia Demeter m. Czjutak Mihaline Fia Ferencz Eq. 1 Czjutak Leórinczne Fia Thamas Eq. 1 Czutak Lazarne Fiai m.

125

Beczjek Thamas Fia Janos; czje Jstvan E. K. V. Beczek Miklos vagus, Joszag. verre bir. Ven Andras Fiaÿ Pal, Jstok, Peter, Pedites Pixidarÿ Veterani Boldisar, Baczo Janos ob., Fia Janos Deak abs. Gjurko Czjutak Laszlo ob., Fiaÿ Jstvan m., Ven Georgÿ m. m. Jo levele Georgÿ, Nagisagodtol111, sine Conditione Mihali, Deme Miklos ob. Fiai Gergeli, Janos Miklos Szasz Andras ob., Fiai Janos, Deme Thamas Fia Janos Andras Deme Balas Tussan Mattias ob., Deme Mihaly Fiai Mathe, Fia Peter ezeknek Mihaly, Tussan Thamas fulminata Andras Tussan Janos ob., levelek Deme Peter Fiai Janos, czje Mihali vagion Jstvan Tussan Jstvan Toth Miklos ob. Fia Jstok Deak Janos Fia Andras Toth Andras ob. Fia Mihok Deak Balas ob., rks.108 attjafiara, Gocz Andras szabados emberre szallot Balo Georgÿ Fia Thamas wagus, Toth Jmreh, Vej Tot Jstvan 109 óróks. Nagisagod szamara foglaltak Osvat Balas Fiai Thamas, Tórók Mihaly ob., órók. verre birjak Mihali Balo Balas ob., órók. Leanya birja Osvat Janos Fiai Damokos, Gal Mihaly Fia Jstvan Mihali, Kora Janos ob. Fia Georgy, Janos, [ennek] Fiai Georgy, Andras 110 Janos Osvat Mihali ob. Verek biriak Czusz112 Janos, Fia Thamas loval M. rks. Catharinatol vagion levele Eq. 1 Kora Janos ob., verek birjak rks. Kora Peter Fiai Gergely, Geczió Mihali Fiai Mihali, Mihaly, Gergeli Peter Gecze Lrincz Fiai Janos, (210) Gal Georgy Fiai Janos, Gergeli, Andras, Georgÿ, Mihaly Andras Gocz Andras Fiai Andras, (209) Nagy Mihali Fiaÿ Andras, Peter, Mihali, Janos, Janos, Jstvan Balas Gocz Jstvan Fazakas Lazar Fia Geczi Ven Thamas Fiai Balas, Fazakas Mihali, czje Keresztes E. K. V. Thamas Tot Peter Fazakas Peter ob. Fia Andras, Tot Mihali Fia Mihali [ennek] Fia Mihaly Tot Janos

Czjutak Janosne Fiai m. Vayna Ferenczne Fia m. Gocz Benedekne Fia m. Vayna Georgjne ob., Fia m.

126

Bartha Andras ob. Fia Mihaly; Butika Lukacz Fiaÿ Janos, óczej Bartha113 Thamas es Georgÿ Andras, anjok tartja Butika Ferencz Eq. 1 Fazakas Jmreh Vayna Janos+ lon m.117 Eq. 1 Vayna Jakab+ Hadhazi Mihaly Fia Miklos M., Vayna Marton+ ennek Fia Pal + Ezeknek Jstvan kiraltol vagion Ócze Mihaly, [ennek] Fia Jstvan levelek, Urunk is megh hatta, hogj Erdós Jstvan Fia Andras loval szolgallianak Erdós Gaspar Fia[i] Peter, Vayna Demeter lon m. Catharinatol Jstvan levele ut dicitur Eq. 1 Erdos Georgy Enyeden lakik, Órók. Szasz Marton ob., nihil habuit az Anja birja Czutak Mihali Fia Georgy Erdós Peter ob., Fiai Peter, Czjutak Andras Fiai Boldisar, Janczi114 Gócz115 Balint ob., órók. felesege birja Peter, Cziuczi Thamas116 Fia Janos Miklos Cziuszi(!) Laszlo Fiai Demeter M., Cziutak Demeter Georgj, Jktor Jstvan Gjermek, Annorum 16 Jstvan Czjutak Andras lon m. Catharinatol Czutak Jmreh Fia Andras levele ut dicitur Eq. 1 Czutak Sigmond Fiai Mihaly, Vaci Demeter Kezdiben m. lon Thamas Lukacz Marton (212) Fazakas Thamas Fiai Janos, Vajna Keresztes ob., Fia Peter, Andras, [ennek] Fiai Andras, Jstvan Mihaly, Kora Georgÿ Felljeb m. Jstvan Vajda Jmreh ob. Fja Jstvan118, Vajna Mihaly major, Fiai Georgy, Janos ob. Andras (211) Vayna Mihali kisseb Lukaczi Jstvan vagus Tordan lakik, Vayna Ferencz kisseb, Fiaj Janos, rks. Lukacz Papnak attak Jstvan Zalagban Vayna Gaspar Junior Fiai Thamas, Szasz Marton alter Kezdiben lakik Mihali Vayna Peter Fia Andras. Etven Viduae Pixidariorum esztendeje mondgiak, hogj loval Fazakas Jmrehne, Unokaia vagion, szolgaltak ezek ketten, az Deak harmadik, Thamas Nagisagod Deak Jmrehne ob., Fia mustr. kegjelmessege dr., levelek nincz, Deak Kato, Vej bir[ja] rks. egj-egj loval mustraltak Jktor Gergeline Fia mustr. Kupan Andras Fiai Pal, Tot Georgjne Fia Peter m. Ferencz Beczek Jstvanne Fia m. Vayna Gergeli ob., Fia, az czje is Fazakas Jstvanne ob. Fiai m. Thamas m. h., rks. Nagj Vayna Beczek Lukaczne rks. Leania bir. Andras biria, egj reszit Czutak Ven Jstvanne Fiai mustr. Mihali Czjutak Gergeline Fia m. Butika Laszlo, Fia Gaspar Vaina Deme Thamasne Fiai m. Andrassal, Sogoraval E. K. V. Vayna Andrasne Fiai m. Vayna Mihali ob. [Fia] Jstvan m. m., Kupan Ferenczne Fia m. cze Sigmond szolgal 127

Butika Gasparne Fia m. Trk Thamasne ob., Leani bir. rks. Karo Janosne119 ob. Fia m. Gal Mihaline Fia m. Gocz Peterne ob. Fia m. Gocz Jstvanne ob. Fia m. Barta Mihaline ob. Leani bir. rks. Kora Bartalisne ob. Fia m. (213) Erdes Jmrehne, Fia Georgj Enieden Erdes Peterne, Fia Laszlo kek g. Czucz Ferenczne Leani bir. rks. Butika Georgine ob. Fiai mustr. Czutak Jmrehne Fia m. Czjutak Andrasne ob. Fia m. Cziutak Janosne Fia m. Vayna Thamasne ob., rks. attiafiai bir. Recuperati

Fabian Janos Veres Georgj Fia Thamas Kovacz Balint ob. Fia Georgj czje Mihali, Nagj Ban[jai] Scholaban, Mas czje Janos ob., [ennek] Fia Jstok Barta Ersok ob. Fiai Marton, Pal, Mihali, Miklos. Gjarfas Thamasnak adta Nagisagod Sipos Georgy ob., nil habuit NB. Az Deme Familia az Gjalogh kzi irattatot, de mind az Tisztek, mind az hitesek ugj emlekeznek rea, hogj Sigmond Fejedelem jdejtl fogva loval szolgal, de levelek ninczen Recentes

Losonczi Kelemen Czjutak Gaspar Fiai Georgÿ, Kis Janos Fia Janos Andras. Gecz Janos Fiai Damokos, Capitan Uram manumittalta Jstok, Cziutak Ferencz Lazar Czjutak Mihali ob., rks. Felesege Gecze Georgj Fia Georgÿ lakik Czjutak Jakab Fiai Janos, Czjutak Janos Fiai Mihali, Gergeli Ambrus, Beke Georgj Miklos, Bonis Janos Fia Janos Pal Cziaszar Jstvan, Vayna Peter vilagtalan abest Fiai(!) Molnar Mihali, levelek vagion Vayna Jmreh Fiai Georgÿ, Nagisagodtol122 Andras, 120 Jstvan (215) Czutak Thamasne Fia Boldisar A. 2 Molnar Georgj Vayna Ferencz121 Fiai Boldisar, Damokos, Computus: Balint Nobiles 9 Czjusz Peter ob., rks. annia biria Vid. Nob. 3 Kis Mihali Fiai Peter, Prim. Vet. 49 Mihali Prim. Rec. 8 Vayna Janos Fia Jstvan Vid. Prim. 7 Vayna Peter fel irtak Ped. Vet. 52 Czjutak Mihali ob., leaniara szal Ped. Rec. 21 rks. Vid. Pix. 17 Czjutak Ferencz, nem emlekeznek erre Recup. 10 Vayna Peter, nem emlekeznek rea Recent. 11 (214) Gocz Andras ob. Joszagat Mihali Abs. 18 Georgine biria Vayna Orsolja ob., nil habuit 128

HARALJ

Septem jurati homines Simon Mihali Finta Jstvan Feier Benedek Baiczi Laszlo Fejer Janos Baiczi Jstvan Aros(!) Jmreh Nobiles Bende Peter Maior ob. Fia Andras Bende Janos defic. Pedites Veterani Eq. 1

Finta Jstvan Fiaÿ Mihali, Georgj, Andras Finta Jmreh ob. Fiai Balas boliokas, Masik Fia is Balas Feier Marton Fejer Miklos maior, Feier Balasne Fia Viduae Feier Martonne Fia m. Czjekme Mihaline ob., oroksegenek felet maga biria, Felet Basa Uram nierte el Torvenniel, ut dicitur Arros Jmrehne ob. Leani bir. rks.

Recuperati Fejer Benedek g. m., Baiczi Jstvan Fia Mihali Fiai Miklos, Feier Mihali vagus, rks. Basa Uram Damokos, biria 123 Mathe E. K. V. Arros Balint ob. Fiai Jstvan, (216) Miklosnak Fia Pal Simon, Baiczi Thamas ob. Fiai Peter, Benedek, Georgÿ124 Jakab Baiczi Laszlo Fia Georgÿ (217) Arros Janos Fia Lórincz, Fejer Miklos Tholdalaghi125 U. Wagion hozzajok Czekme Miklos ob. Joszaganak felett praetens az Annia biria, felet Basa Uram Tórvennjel Computus: Fejer Janos Fia Jstvan Fejer Laszlo ob. Fia Marton Nobiles 2 Arros Georgÿ ob. Leani bir. rks. Ped. Pix. 8 Arros Andras ob. Fiai Miklos ob., Vid. Pix. 1 Janos kek Drab., Recup. 2 Jmreh abs. Def. 1 Arros Miklos ob. Fia Jmreh, Abs. 1 [ennek] Fiai Mihali, Thamas, Miklos, Mathe Arros Thamas egj volt Jmrehvel, ob.

PAKE

Septem jurati homines Szabo Andras Molnos Andras biro Vida Georgy

Bak126 Thamas Jano Balas Salat Thamas Salat Jstvan 129

Szabo Gabor Fiai Thamas, Peter, Szórczei Janos ob. Def., órók. Ferencz, Attjafiai birjak Mihalj; Szekely Marton M. M. ócze Szabo Janos, loval M. Kapitan Szekely Jstvan m. m. Uramtol mondgia Jgassagat lenni, Sandor Jstvan ob., Fia Georg Eq. 1 hogj lófú Eq. 1 Sandor Mihaly ma[ior] Eq. 1 Szabo Andras Fia Miklos; ócze Sandor Miklos ob. Fia Janos g. m. Demeter, Sandor Ferencz Fia Jstvan Eq. 1 [ennek] Fia Jstvan E. K. V.; egiút Sandor Mihaly ju[nior] mondgiak levelet lenni. Kapitan Uram iratta levelet. Eq. 1 Recens Szabo Peter Fia Miklos M. Szabo Ferencz Eq. 1 Sandor Mattjas Eq. 1 Szabo Balas Deak Szabo Georgj Eq. 1 Viduae Nobilium Ezeket [Szabo Petertl Szabo Sandor Balasne ob., josza[gat] Unokai Georgjig] Kapitan Uram iratta birjak loval, be latvan igassagokot Sandor Mihaljne Fia M. Molnos Andras Fia Janos Bogio Mattjas Fiai Janos, Primipili Veterani Mihaly Vida Georgy Fiai Janos, Albert Mihaly ob. Fia Jstvan; Gabor E. K. V. Óczei Georgj, Eq. 1 Vida Jstvan Fiai Georgy, Mihaly. E. K. V. Marton Gal Georgy Eq. 1 Balo Thamas Fiai Andras, David Ferencz Eq. 1 Gabor David Sandor ob., órók. Leanyara szal. Balo Jstvan Fiai Georgy, (218) Jano Mathe Fia Balas Eq. 1 Jstvan, Kiraly Jstvan, Eq. 1 Gergely Kiraly Georgj Eq. 1 Balo Jmreh Fiai (!) Ferencz lon M., Donath Janos praetendallja jussat Nincz levele Eq. 1 hozzajok (219) Balo Janos Fia Mihaly Eq. 1 Vida Miklos Eq. 1 Balo Andras. Kapitan Uram iratta lora, Relatoriakra nezve Eq. 1 Viduae Primipilorum Vida Balint M., Ócze Mihaly Sar Miklos ob., Def., Ócze Janos ob., Paloczka Georgjne Ferhez ment ennek Fia Janos annor. 15 Szabo Mihalihoz, m. m. Levelet Thamas Balint vilaghtalan, mondgia lenni Urunktol Eq. 1 Fiai Jakab m., Kiraly Miklosne Fiai M. Miklos, Giurko, Pedites Veterani Marton Vida Ferencz Fia Janos Kosa Jakab defic., nihil habuit Vida Peter Fiai Thamas, Albert Demeter Mihaly Szilaghi Balint Fiai Mihaly, Peter Szilaghi Demeter Fia Marton

127

Nobiles

130

Vida Andras ob. Fia Pal lon m. Megh Eq. 1 holt Urunktol levele128 Salat Janos ócze Mihaly M., E. K. V. Salat Thamas Fja Jmreh Salat Jstvan Fia Andras Bogio Janos ob. Fia Jstvan M., enek Fia Janos Bogio Ferencz Bogio Peter Fiai Pal, Balas, Mihalj Bogio Balas ob. Leanÿ birjak órk. Gal Peter Fia Nincz, Donath Janosne praetendal [hozza] Bogio Thamas Fia Mihaly Thamas Ferencz Pap, óróks. Attjafiai birjak Thamas Peter vagus, Attjaf. Bir. orók. Szilaghi Peter ob., Óczei M. M. Herke Mihaly ob. Órók. Janko Bold. birja Porsolt Marton Nagy Borosnyon Lakik Kosa Jakab ob. Nil habuit Viduae Pixidariorum Vida Jmrehne Fia M. Vida Mihaljne Fia M. Szabo Mihaljne Fiai M. Szabo Miklosne Fiai M. Tórók Georgjne, Vej Molnos Andras M. (220) Bogio Janosne Fiai M. Vida Gaborne ob. Fia M. Balo Georgjne Fiai M. Balo Mihaljne Fiai M.129

Salat Mihaline Fiai M. Varga Balintne, Gal Georgj M., egj k. v. Recuperati Cziethe Georgj ob. Fia Jstvan an. 10, Mikes Benedek tartia jussat hozza David Georgj ob. Fia Peter Lon M., Eq. 1 David Pal Eq. 1 David Jstvan. Az megh holt Urunknak rolok levele Eq. 1 Paloczka Janos Kóróson lakik, Mikes Benedek tartja jussat hozza Recentes Albert Balas Fia Mihaly Czora Bartalÿs Papolczrol szallot Computus: Nobiles Rec. Nob. Vid. Nob. Prim. Vet. Rec. Equites Primip. Ped. Vet. Vid. Pix. Filii vet. Deb. Def. Abs. 7 1 1 9 12 2 22 10 10 1 3 3

PETÓFALVA

Mind jobbagiok

131

Jegyzetek

a. A megjegyzés a lap jobb margóján, más kéztl írva. b. A név eltt az itt hiányzó Nobilis. b. Porsolt. 5 b. Jakab helyett Balas. 6 b. Janos helyett Janczi. 7 b. Hiányzik jo levele Urunktol. 8 b. Busa. 9 b. Tanczos. 10 b. Barla. 11 b. Bacz. 12 b. Következik: ez utan. 13 a. Következik: vagion, kihúzva. 14 b. Kalihaban. 15 a. A név irányában a margón: NB. 16 b. Porsok. 17 b. Barra. 18 b. CZOKFALVA. 19 b. Czeh. 20 b. Nemere. 21 b. Gÿórgÿ. 22 b. Következik: Vrunk. 23 a. A név irányában a margón: NB. 24 b. Következik: E. K. V. 25 b. Hiányzik: Fiai. 26 b. Következik: es biria. 27 b. Következik így: kzit hozza, óróksegeuel. 28 b. Szekren. 29 b. Így: Vallason volt, a valas tartotta megh helyett. 30 b. Következik így: Fiai Mihalj, Eq. 1 Jstok. 31 b. A lap szélén a név irányában: NB. 32 b. A megjegyzés így: Lofó, Vrunktol leuele. 33 b. Következik: senior, ob. 34 b. A név utáni megjegyzés így: Fiai Janos hazas, Mihalj. Kln kenieren vadnak Janosnak Fiaj Mihalÿ, Janos. 35-36 b. Giorza. 37 b. A folytatás így: es Giórgÿel. 38 b. Balas helyett Thamas. 39 b. Czoria. 40 b. A nevek után hiányzik: Fia m[ustralt]. 41 b. Következik: Fia Janos. 42 b. Következik Fia Balint és az összes özvegyek utáni megjegyzés: Ezeknek fiok m[egh] mustraltak. 43 b. Hiányzik: polgar. 44 b. A név egészében hiányzik. 45 b. Janos helyett Miklos. 46 b. Czoma. 47 b. A név után az itt hiányzó: adiudicaltak volt az Tablan Mikes Vramnak, eue mostis. 48 b. Hiányzik a további megjegyzés. 49 b. Következik az itt hiányzó: E. K. V. 50 a. Peter az áthúzott Mihalyra írva. 51 b. A név egészében hiányzik. 52 b. Következik: Brassoban lakik Boloniaban. 53 b. Hiányzik: M[ustralt]. 54 b. Ghecze. 55 b. Következik: Lof. 56 b. Következik: 1. die Novembris 1635 in Campo Kezdi Vasarhelÿ.

2 3 1

132

b. Következik: az Számadok mondgiak, hogy az Commissarius Vrak iarasok utan foglalta el. b. Következik így: Boldisar birja. 59 b. Gecze. 60 b. Következik: Garazda zazaban. 61 b. Damokos. 62 b. Következik: beres. 63 b. Következik: Megh atta az tóruenj Mikesnek ezt 1. die Novembris 1635. 64 b. A megjegyzés így: Mikes Boldisar biria ioszagat. 65 b. A megjegyzés így: Joszaganak iob reszet Mikes Boldisar birÿa. 66 b. A szallot helyett biria. 67 b. Jakabne. 68 b. Vajda. 69 b. Hiányzik: nincz Fia. 70 b. Következik: ob. 71 b. Következik: vagion. 72 a. Janos kijavítva Mihali. 73 b. Következik: io Leuelek vagion m. h. Vrunktol. 74 b. Sozo. 75 b. A név utáni megjegyzés hiányzik, viszont utána így: Sozo Balas ob. óróks. felsó attiafiak bir[jak]. 76 b. Zerges. 77 b. Hiányzik: el. 78 b. Palko Benedekne, Jobbagihoz ment férhez, rkseget attiafia biria Palko Mate, Fia Thamas. 79 b. Így: Czako Marton m. h. Vrunktol Nobilitaltatott. 80 b. A név után: ezis azon allapattal vagion. 81 b. Kovacz. 82 a. Grfi átjavítva Gtfi. 83-84 b. Így: Fia Janos, ennek Fiai Miklos, Gergely. 85 b. Jakabfi. 86 a. Mihali a kihúzott Andras után írva. 87 b. Következik az itt hiányzó: giermekek. 88 b. Így: Miklos Janos E. K. V. Mihali. 89 b. Következik: loual mu[stralt], Leuele nincz. 90 b. Következik: L[ovon]. 91 b. Következik: Jnassok. 92 b. Eltte: Jllyes Balintne m. h., Fiai mu[straltak]. 93 b. Következik: Vzonban mu[stralt]. 94 b. Jstok neve után: zolgal. Miklos neve után: gierm[ek]. 95 b. Következik még: Miklos Fia Janos. 96 a. Simon a kihúzott Georgy után írva. 97 b. Peter hiányzik. 98 b. Következik: mustraltak. 99 b. Hiányzik: nescitur ubi sit. 100 b. Mihaline a Deakne helyett. 101 b. Így: Fia Mathe. 102 b. Következik: kiczin. 103 b. Következîk: Bogdan Mihaly. 104 b. Butÿka. 105 a. Vajda kijavítva Vajna. 106 b. Következik így: ubi. 107 b. Következik: Primipilorum. 108 b. Következik így: attiafiaira, szabados emberekre szallott. 109 b. Következik: m[egh] h[olt]. 110 b. Következik: def[icialt]. 111 b. Nagisagodtol helyett Vrunktol. 112 b. Cziucz. 113 b. Hiányzik Bartha. 114 b. Következik az itt hiányzó: giermekek.

58

57

133

115 116

b. Geczi. b. A Cziucziak így: Czuczi Thamas Fia[i] Miklos, Peter, Dauid; Eczie Boldisar. E. K. V. Czuczi Mihalÿ Fia Janos. Czuczi Lazlo Fiaj Demeter mu[stralt], Gÿrgÿ, Jstvan. 117 b. Következik így: Fia Jacab; Eócze Vaina Marton. 118 b. Következik: giermek. 119 a. Thamasne átjavítva Janosne. 120 b. Jstvan helyett Jstok. 121 b. Eltte: Vaina Janos. 122 b. Következik: sine conditione. 123 b. Mathe neve után: Ennek Fia Pal. 124 b. Következik: E. K. V. 125 b. Következik így: M. Vram praetendallia iussat hozzaiok. 126 b. Bak helyett Balo. 127 a. Jstvan átjavítva Janos. 128 b. Következik: nálla. 129 b. Következik: Zilagÿ Mihaline Fiai m[ustraltak].

134

d) A kézdiszéki hadköteles székelyek jegyzéke

(221)

SEDES KIZDI

BJTA

Jurati homines Gazda Jakab Judex Baliko Balint Gazda Gabor Primipili Balika Marton ob. Fia Marton Deak Balika Balint Eq. 1 Vidua Balika Laszlone Fiai Janos, Jakab Pedites Pixidarÿ Gazda Gabor Fiai Ferencz,1 Georgÿ, Gabor Gazda Gergeli Szotiorbol m. Gazda Peter Egerpatakon m.

Gazda Jakab Fiai Jstvan, Balas Gazda Pal Egjed Janos Retien m. Szaraz Balint az is Retÿrl Vidua Gazda Palne ob. Fiai Jakab, Peter, ezek bir. rks. Recuperati Abod Jstvan Dalnokban lakik Computus: Primip. Vid. Ped. Pix. Recuperati

(222) MAXA

1 1 7 1

Septem jurati Szabo Janos Judex Veres Georgÿ Kis Jmreh Bako Janos Maxai Georgÿ Phülpe Gergeli Demeter Mihali Nobiles Janko Mihali m. m. Mathe Georgy m. h., Fia Gergeli m. Eq. 1 Balas Deak Marosszekben lakik Benke Janos Eq. 1 Benke Andras Marosszeken

Tot Jstvan Kolosvarat lakik Toth Lerincz Eq. 1 Benke Balint ob. Fia Jstvan Eq. 1 Viduae Nobilium Janko Gasparne regh, Fia Janko Mihali bir. rk. Toth Martonne regh, Fia Lerincz bir. Joszagat Primipili Veteres Pete Pal Bandon lakik Veres Marton g. m. Veres Georgj

Eq. 1

135

Recens Veres Balint Eq. 1 Benke Thamas Eq. 1 Maxai Balint Eq. 1 Maxai Laszlo ob. Fia Georgi m. Eq. 1 Maxai Mihali Eq. 1 Maxai Ferencz az apiaval lakik Demeter Mihali Eq. 1 Szabo Andras ob. Fia Mihali Eq. 1 (223) Szabo Marton Eq. 1 Szabo Thamas Dallaczi Ferencz szolgaia Szabo Mihali ob., rks. czje2 biria Szabo3 Balas Deak Szabo Peter Bandon lakik Viduae Primipil. Cziango Palne ob. Leaniara lo fek szallottak Recentes Kanio Gergeline Zacharias Balint Pedites Pixidarÿ Goczman Balas ob. Fia Miklos4 Kis Mihali ob. Leani vadnak Kis Jmreh Kis Janos, az ob. Urunk levele Eq. 1 Molnar Jstvan Fia Balas Kelemen Pal Fiai Andras, Miklos Phlpe Gergeli, Urunktol levele Eq. 1 Demeter Jstvan ob. Fia Jstvan Dalnakban az mostoha attiaval lakik, Kiralibiro Uram biria Joszagat

DALNAK

Ese Peter ob., rks. az annia biria. Eczje Mihali Patakon lakik Bithai Gaspar ob., rks. Janko Mihali biria Vidua Veres Jnczene Fia Peter g. m. Recuperati Pedites Kanio Jstvan regj lo fej Eq. 1 Kis Simon ob. Fiai Mihali Deak, Pal szolga Maxai Janos Fia Thamas Szabo Janos Fiai Georgÿ, Balas, Jstvan, Janczi (224) Veres Mihali ob. Vej Szeredj Jstvan Eq. 1 Deak Mattias Fiai Mihali, Eq. 1 Jstvan Bartha Thamas Aranias szeken lakik Gaydo Pal Recentes Bak Jmreh Eq. 1 Bartok Georgj lof heliben szallot, g. szolgallion Eq. 1 Fabian Gaspar Fia Jstok Computus: Nobiles Vid. Nob. Primip. Vet. Prim. Rec. Ped. Pixid. Vid. Recup. Ped. Recentes Abs. 5 2 11 8 3 1 4 1 (!) 6

Eq. 1 Eq. 1

Septem jurati Kovacz Gaspar Judex 136

Mihali Jstvan Veres Balint Beke Thamas

Szabo Ferencz ob. Fia Thamas Eq. 1 Eq. 1 Szabo Georgj8 Gergely Mihaly Eq. 1 Kovaczi Pal Fia Jstvan Eq. 1 Nobiles (226) Teleki Thamas ob. Fia Pal Eq. 1 Hadnagi Balas ob. Teleki Peter g. m. Eq. 1 Fia Hadnagi5 Janos Pal Thamas Lrincz Eq. 1 (225) Mihacz Mihali Eq. 1 Lazar Jstvan Eq. 1 6 Szekeli Laszlo ob. Fia Janos szolga Geórke Jstvan Fia Andras ob.Eq. 1 Somodi Thamas ob. Fiai Jstok, Miklos Jstvan ob. Leanya utan Janczi Fazakas9 Balas birja, de Vasarhelt Somodi Peter Eq. 1 lakik, szolgaljon tole Bako Jstvan Fia Ferencz m. Eq. 1 Benkó Boldisar g. M., mostoha Fia Bartha Jstvan Eq. 1 Eq. 1 Veres Gergelj10 Szekeli Balas ob. Mihaly Jakab Fia Miklos, Fia Balint m. Eq. 1 Huzar Mattjas U[ram] szolgaja, Masik Fia Jstvan Primipili Veterani Mihaly Janos g. M., eztelen Benkó Jstvan ob. Fia Janos; Eq. 1 Mihali Peter ob., az czje Jstvan Ócze Antal11. E. K. V. bir. Josz. Geórke Pal ob. Fia Janos Eq. 1 Pal Thamas Ferencz Fia Janos g. m. Szabo Mihaly Eq. 1 Farkas Jstvan ob. Fia Ferencz Eq. 1 Szabo Ferencz Eq. 1 Farkas Pal Eq. 1 Szabo Janos E. K. V. Ferenczel Farkas Janos ob. Fiai Gergeli Vaska Mathe ob., órók. veÿ, Jobbagisagon Erdely Jstvan szolgalo ember birja Uramnal vagion Kallionban, az Bene Janos ob. Fia Janos Eq. 1 masik Fia Gabor Ferenczel lakik E. Bene Thamas Eq. 1 K. V. Bene Ferencz Fia Andras12 Eq. 1 Peter Thamas ob. Fiai Jstvan M., Farkas Andras Eq. 1 Georgy Lórincz Benedek ob. Eq. 1 Gal Jmreh, Fia Miklos7 Fia Janos Eq. 1 Gal Georgy Eq. 1 Eq. 1 Lórincz Janos13 Ferencz Thamas Veres Ferencz Eq. 1 Kanta Janos ob. Órók. Szabo Mathe Veres Benedek Eq. 1 birja, Zalanban mast adot volt erette, Veres Marton Eq. 1 az Ócze Ferencz, Brassai Drabant Veres Gaspar ob. Leanyi birjak órók. Biro Janos ob. Fiai Balas, Eq. 1 Veres Janos az Ócze Tótórben lakik Peter, Eq. 1 Laszlo Georgy ob. Fia Peter14 Janos Eq. 1 Laszlo Miklos Eq. 1 Ferencz Georgy Fia Gaspar m., Laszlo Gaspar Eq. 1 Ferencz Daniel, Az Fia Janos Miklos Georgy Eq. 1 Besenyóben M. Miklos Thamas Eq. 1 Ferencz Mihaly ob. Fiai Georgy, Miklos Gaspar ob. Fia Palko Peter, Andras Georgj Eq. 1 Laszlo vagi Georgy Pal Miklos Fia Janos Eq. 1 Beke Jstvan Eq. 1 Georgy Pal Gergely Eq. 1 Mihaly Jstvan Fia Janos M. Eq. 1 137

Benke Boldisar Mihali Jakab Szentes Mattias

Georgy Pal Mihaly ob., Battja birja Szekel Mihali Hetfaluban lakik Óróks. Nagi Marton g. m. Marton Janos ob. Fia Pal g. m. Georgjes23 Miklos, czie Thamas g. m. Gjorgjes23 Ferencz vagus Marton Ferencz Eq. 1 Becz Janos ob., Marton Gaspar E. K. V. Ferenczel czje Andras Eq. 1 Miklos Marton ob. ócze Ferencz Kovacz Miklos ob., Hetfaluban lakik czje Thamas Eq. 1 Bene Benedek Fia Thamas Eq. 1 Szabo Miklos Eq. 1 Górczen Benedek Eq. 1 Szabo Gaspar g. m., Valon Peter Lórincz Gaspar ob. Fia15 Georgy Marton Jakab Eq. 1 [Uram] szolga[ja]24 Marton Thamas ob. Kenyeres Jakab ob., Def., óróks. verre Toth Peter ob., ócze Mihaly g. M. birjak Lórincz Georgy ob., Kenyeres Gergely ob., Mihacz Peter ócze Gergely g. M. felesege utan birja joszag. Desó Janos ob. Fia Janczi Lórincz Thamas ob. Fia JanosEq. 1 Nagy Jstvan Lórincz Jmreh Eq. 1 Dimien Georgj g. m. Lórincz Jstvan junior Eq. 1 Andras Marton ob., ócze And[ras], Dienes Thamas Eq. 1 M. Kalnakon25 Kovaczy Georgy Eq. 1 Desó Peter ob., ócze Marton g. m. Kovaczy Ferencz Eq. 1 Zabo Peter Szabo Janos Eq. 1 Szabo Janos zolga Szabo Ferencz ob. Fia Janczi Racz Mihaly ob., Def., Nil habuit Szabo Jstvan ob. órók. Attjafia16 birja Szabo Jstvan (!)17 Bartalis Mihaly Leczfalvi Mester Beke Thamas Eq. 1 Bessó18 Janos ob. Fia Janczi Recentes Kenk19 Georgÿ labatlan, Bartha Miklos Eq. 1 Fia Miklos g. m. Bartha Georgy Eq. 1 Szabo Pal ob. Fia Gaspar Bartha Jakab Schola Mester Szabo Thamas g. m. Tusa Ferencz Eq. 1 Benk Andras ob. Szabo Mathe Zalanbol Fia Marton Eq. 1 szallot ide Eq. 1 Benk Andras bena Des Georgj ob. Fia Gaspar Eq. 1 Viduae Des Benedek Eq. 1 Des Jstvan ob. Fia Janos20 Vaska Thamasne ob. Fiai Scholaban Andras Demeter g. m. laknak Benk Balas abs. Georgies26 Peterne Fia Ferencz Vagus, Des Mihali Fiai Peter, Eq. 1 Maga birja órókseget Balas. E. K. V. Georgies26 Janosne Fia Thamas g. M., Veres Balint Eq. 1 Lófúk kószt [szolgal] 21 (228) Veres Balint (!) Eq. 1 (229) Kovacz Janosne ob. Marton Georgj Eq. 1 Fiai Miklos, Laszlo Georgj g. m. Janos. E. K. V. Laszlo Janos ob. Fia Gaspar Eq. 1 Vaska Gabor Schola mester22 Vaska Andras Schola mester Szekel Georgj ob., rks. attiafia biria

(227)

138

Becz Palne Fia Andras M. Eq. 1 Kovacz Laszlone Fia Thamas Eq. 1 Zabo Georgine Ma[ior] Fia Miklos Eq. 1 Zabo Georgine mi[nor] ob., Fia Gaspar M. Lórincz Antalne ob., Gal Georgj M. Marton Thamasne Also, Fia Jstvan g. m. Toth Jstvanne, Fia Mihalyne(!)27 M. Lórincz Janosne ob., Fia Georgi M. Lórincz Palne, Fia Gergely M. Marton Thamasne28, Fia Jstvan M. Vaska Janosne., joszagat felesege utan Veres Gergely birja Desó Ferenczne, Nagy Janos Veÿ g. m. Desó Andrasne, Fia Marton M. Demeter Andrasne ob.29 Hadnagy Jakabne Fiai Mihaly, Janos Pedites Pixidarii Szabo Jstvan30 Fiai Janos, Andras, Jstvan Kovacz Jstvan ob. Fiai Ferencz M., Thamas, Janos Peter Jstvan ob., Fia Ferencz anno 7 Ambrus Symon Fiai Mathe ob., Janos M. Medve Jstvan Fiai Peter, kekek kózót Tizedes, Benedek M., ennek Fiai Georgy, Peter, Janos, Mihaly Szabo Antal ob., Fiai Janczi szolga, Jstvan Szabo Ferencz ob., Fiai Ferkó, Gaspar Zentes Balas ob., Fiai Balas, Gergely vagus31, Giermekek

Salat Jstvan ob., Leanja utan Janko Mihaly birja órók. Varga Janos Mostoha Fiai (230) Szabo Jakab32 es Janos, E. K. V. Tussi Balint Fia Jstvan Lukacz Symon Fiai33 Balas, Fiai (!) Fogas Janos ob., Def., órók. Tussi Balint birja Felesege utan Beke Gaspar ob., Ócze Janos ob. Gasparnak34 wagion Fia, de nem tudgiak nevet Deak Jstvan ob., Fiai Jstok Mihok35 Beke Ferencz Fia Marton Deak Bagoly Jstvan ob., jussat Felesege, Leanÿ birjak Georgies36 Janos Enyeden lakik, órók. Szekelj Laszlo birja zaloghban 24 Februari36/b Jncze Janos Vagus, Nihil habuit Kovacz Gaspar kisseb Kovacz Gaspar Fia Georgy szolgal Kovacz Ferencz Sepsiben M. Vida Marton Fiai Thamas, Jstvan Peter Ferencz Fiai Georgj, Jstvan Barta Gaspar ob., Fiai Ferencz M., Mathe Deak Bartha Peter Fia Andras Abod Thamas ob., Fia Ferencz Loval M. Producallja levelet Abod Jstvan Fia Janczi Abod Peter, E. K. V. Mattjas M. Abod Mattjas Loval, producallja levelet Santa Thamas Fiai Ferencz, Jstvan Jncze Janos Szentes Mattjas Fiai Mihaly, Peter, Janos Szabo Janos M. M. Viduae Fogas Jstvanne ob., Joszagat Tussi Balint birja Felesege utan

139

Pedites Recuperati

Nagy Marton ob., Fiai Jakab, Marton M. (231) Varga Thamas ob., Fia Georgy M. Jncze Peter ob., Fiai Ferencz, Janos Jncze Mihaly ob., Fiai Janos M., Pal, Georgj Fabian Jstvan ob., Janos M., Mihaly, Georgy Janosnak Fia Jstvan Fabian Gergely Def., órók. Miklos Recentes Thamas birja Nagy Janos M. M. loval, de gialogh Nagy Daniel legien Nagy Thamas Nagy Jstvan Loval M., similiter legien Fabian Andras Nagy Gaspar, Dimien Ferencz Toth Jstvan Fia Janos szolgaja Benkó Janos ob., Fiai Peter, Burjanyos Sandor Thamas Fodor Laszlo ob., Nil habuit (232) Cziki Thamas Fia Ferencz Szabo Ferencz Vizaknan lakik Horvat Georgy Szabo Gaspar Vagus, egiek Voltak, órókseget Szabo Janos [es] Jakab Computus: birjak Nobiles 7 Kovacz Miklos ob., Fiai Gaspar, Prim. Vet. 82 Mihaly, Prim. Rec. 4 Thamas Vid. Prim. 112 Bagoly Jstvan ob., Fiai Laszlo M., Filÿ V. Eq. 13 Jstvan. E. K. V. 37 Ped. Pix. 19 Nagy Laszlo ob., nil habuit Ped. Recup. 12 Czora Georgjne ob., Recent. Ped. 6 Fiai Miklos M., Deb. 2 Janos Tordan Sofagho (!) Defic. 4 Abs. 16

LESZFALVA

Barta Janos Fiai Jstvan, Mihaly Bartha Thamas Fiai Andras, Gergely, az jobbagjok kózót mondgjak lenni, Hadnagj Jakabne[e] Kis Mihaly ob., nil habuit Kiraly38Gergely ob.39, nil habuit, Fold Varoson az Maros mellet lakik Kovacz Mihaly ob., Fiai Janos Lórincz, Georgy M.

Septem jurati Cziakan Thamas Fagias Pal Fagias Jstvan41 Drabant Jstvan Gele Jstvan Mihali Jstvan42

40

Nobiles Giarfas Jstvan, Fia Thamas Nemessek kszt m., Giarfas Ferencz, kln-kln az Nemessek kszt mustraltak Kanio Antal Eq. 1 Marton Andras Eq. 1 Marton Janos Eq. 1

140

Also Cziakan Thamas ob., Fiai Jakab m., Eq. 1 Gergeli ob., Georgy, Jakabbal E. K. V. Bitai Gaspar ob., Fiai Ferencz ob., Peter Sepsiben lakik Canio Andras Baratoson lakik Canio Gergeli Maxarol m. Bitai Benedek Eq. 1 Bitai Miklos Baratoson lakik Bitai Mihali Eq. 1 Bitai Mathe Szent Mihalifalvan lakik, rks. az battia biria Vidua Gele Mattias ob., Felesege biria Bedhazi Miklosne Ferhez ment, Joszagat rks. Fjara Bodor Peterre maradot Gele Jstvan Eq. 1 Gele Andras Eq. 1 Primipili Veterani Török Miklos szolga Fels Mihali Jstvan Georgÿ Biro Andras, Eq. 1 Fia Ferencz47 Fia Balint m. Eq. 1 Felsó Mihali Pal Eq. 1 Marton Lukacz ob., Fia Balas Eq. 1 Also Mihali Jstvan Eq. 1 Fagjas Jstvan Eq. 1 Also Mihali Janos Eq. 1 Faggjas Jakab Eq. 1 Also Mihali Miklos E. K. V. az apiaval Faggjas Mattias az apiaval Jstvannal Georgj biro Lerincz Eq. 1 E. K. V. Georgj biro Janos ob., Fia Balas vagus Gjarfas Miklos Eq. 1 Krsi Pal beteges, korsagos, abs. Gjarfas Jakab, Fia Pal m. Eq. 1 Georgi biro Jstvan Eq. 1 Giarfas Janos, Fia Georgj m. Eq. 1 Georgi biro Peter Beseniben lakik Giarfas Peter Eq. 1 Czeres Jmreh ob., Deficialt, Joszagat Giarfas Andras ob., Fiai Thamas, Czeres Balint48, Leani birjak verre Georgi Czerez Balint ob., Leania biria rks.(!) szolgak Georgj biro Daniel vagus, Giarfas Georgj Biro Pal Eq. 1 Ferencz biria Donatioval rks. Keresztes Mathe ob., Fia Miklos44 Szabo Jakab45 ob., Fia Mihali szolgal (235) Georgj biro Benedek nagj Borosnion lakik Kaszoni Jstvan Eq. 1 Kaszoni Miklos Sepsiben lakik Racz Janos Eq. 1 Nagj Palint(!)46 g. m. Recentes Sipos Georgj, Sipos Janos E. K. V. Eq. 1 Farkas Janos ob., lofo49, Urunktol Sipos Agoston Eq. 1 mondgia lev. Eq. 1 Sipos Peter ob., rks. az annia biria Mihali Peter Lof Eq. 1 Sipos Simon Fia Janos Eq. 1 Czakan Jstvan ob.50, Urunktol (234) Varhegj Janos ob. Leania utan biriak mondgiak levelet Eq. 1 hazat es rks. Szabo Janos advena51 Bodor Janos Eq. 1 Bodor Andras Santa, benna, abest (233) Bodor Peter Capitan szazaban must. Bodor Balas Eq. 1 Keresztes Ferencz Fia Gergeli Eq. 1 Kanio Janos Eq. 1 Bodor Marton ob., Fiai Pal, Eq. 1 Mihali43 Bodor Janos Jun. Eq. 1 Bedehazi Pal Angialoson lakik

141

Viduae52 Sipos Martonne el, Fia Peter ob., rks. az Aszoni maga biria Bitaj Balasne, Fiai Mathe m., Mihali Keresi Mihaline Ferhez ment, Fia Pal biria Joszagat Georgj biro Lukaczne, Fia Jstvan m. m. Kaszoni Janosne ob., Fia Jstvan g. m. Ungvari Balintne Baratoson lakik, rks. maga b. Georgj biro Mathenenak az Unokaia Pal korsagos Georgj biro Georgjne ob., Fia Daniel vagus. Erks. Giarfas Ferencz es Forro Mihaline birjak Pedites Pixidarÿ Farkas Peter Fia Mihali Keresztes Miklos ob., orok. mostan lakik az Annianal, az annianak is vagion megh egj fattiu Fia Gjurko Keresztes Jstvan Fiai Miklos, Mihali Kaszoni Jakab Fiai Jstvan, Mihali. E. K. V. S ennek az Kaszoni Mihalinak ket Fia Pal, Georgj Jstvannak is Fiai Balint, Ferencz, Miklos (236) Keresztes Jmreh loval m., Fiai Mihali, Miklos; producet literas Keresztes Janos Drabant Jstvan Fiai Mattias, Peter Kanio Janos szolgal Janos Varga Brassoban lakik, nil habuit Czakani Thamas Fiai Jstvan, Ferencz Faggias Janos Fia Georgj Czakani Miklos ob., Fia Balas kek Drabant

Faggias Pal Fiai Miklos, Lukacz, Janczi Faggias Balas deficialt, rks. battiara Palra szallot Varhegj Mihali ob., Fiai Andras m., Miklos Keresztes Jlljes vagus, Nagj Balint biria Joszagat verre Czakani Marton magat Jobbagjul adta Ugron Moysesnek, Joszagat attiafianak adta Szabo Gabor Kezdi Vasarhelt lakik, felesege rksegen lakik, nil habuit Viduae Pixidariorum Keresztes Thamasne az Joszagaban lakik Keresztes Georgjne ob., Fia Jstvan m. Kanio Martonne, Fia Janos szolgal Recuperati Varhegj Gergeli ob., Fiai Thamas, Janos Farkas Balint ob., Fia Sandor szolga Hathazi Pal ob., Fiai Jstok, Jstok m., Miklos, Ferencz, Palko (237) Szabo Mihali Fiai Andras, Mihali Biszak Peter Fiai Andras, Janos Gjarfas Pal producalta errl levelet Nagisagod Kegielmessege[bol] Kanio Mihali Fia Ferencz Nagi Gergeli Fia Miklos Czakani Mihali Fia Georgj Simandi Georgi Fia Jstvan Bartalis Jacab Orbaiban mustr. Recentes Giarfas Peter loval m. Giarfas Mihali vagus, rks.53 az verek birjak, megh vttek Farkas Janos loval m. Varhegj Peter Z. Mihalifalvan lakik

142

Trk Janos ob., Fia Mihok Varhegj Georgj Fiai Jstvan, Georgj Biszak Mihali Fia Gergeli Recuperati Krmndi Peterne rks. Giarfas Thamas birja Versegre Kaiantoni(!) Janosne rks. Similiter Farkas Marton leania Kata rks. maga biria54

Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Prim. Filÿ Eor. Eq. Ped. Pix. Vid. Pix. Ped. Recup. Ped. Recent. Ped. Recup. Deb. Defic. Abs. 15 29 7 6 3 12 2 6 2 3 3 2 17

(238) ALSO CZERNATON55

Septem jurati homines Cziki Miklos Judex Vaida Jstvan Kelemen Daniel Beke Balas Beke Janos Bartalis Jstvan Cziki Georgÿ Nobiles Bernald Ferencz Damokos Jstvan Damokos Ferencz hadnagj m. m. az Nemessek kszt Deak Mihali Eq. 1 Czjeh Jstvan Eq. 1 Czjeh Pal56 Eq. 1 Czjeh Jakab ob., Fia Palko Czjeh Thamas ob., Fia Mihok Kovacz Jstvan ob., Fia Thamasko Rakossi Demeter, Fia Andras m. Eq. 1 Jakoczi Jstvan Udvari szolga Jakoczi Balint ob., Leani vadnak Czjeh Miklos Fia Jstvan Eq. 1 Recentes Gajdo Marton Kovacz Balint Eq. 1 Eq. 1

Primipili Veterani Bene Janos ob., Fiai Mihali vagus, Ferencz, Georgÿ (239) Bartha Mihali Eq. 1 Beke Georgÿ Eq. 1 Beke Balint Eq. 1 Bartalis Benedek ob., czje Janos m. Eq. 1 Kelemen Georgj Nobilis, Cancellarista Bartalis Jstvan, Fia Mihali m. Eq. 1 Bartalis Georgÿ Eq. 1 Molnar Janos ob., Fia Janos57 Gjermek Molnar Gergeli Eq. 1 Rakossi Thamas ob., czje Mathe m. Eq. 1 Czipeó Peter ob., Fia Jakab m. Eq. 1 Czipó Georgÿ58 Eq. 1 Czip Mihali Eq. 1 Czip Georgj maior59, fres Germani Eq. 1 Beke Balas Eq. 1 Beke Janos Eq. 1 Beke Miklos Eq. 1 Beke Janos alter ob., Fiai Jstok Andras Szabo Peter ob., Fia Miklos60 Beke Jstvan ob., Fia Thamas m. Eq. 1 Szabo Jstvan ob., egj Leania 143

Magiari Mihali g. m. Vajda Jstvan, Fia Mihali m., Nobilis Lerincz Jstvan Eq. 1 dicuntur Lerincz Janos Eq. 1 Gajdo Jstvan, Pataki Jstvan g. m. Eczje Pal mustr. Eq. 1 Molnar Lerincz ob., Fia Andras62 Dimien Laszlo Eq. 1 Djmien Jstvan ob., Fia Daniel Gjermek; Cziki Mihali ob., defic., oroks. czje(!) Janos E. K. V. az attiafiai biriak Laszlo60/b (241) Cziki Miklos Eq. 1 Cziki Peter Barczaban lakik, rks. Czjeh Jstvan Eq. 1 Bernald Ferenczne jobagia biria Cziki Marton Eq. 1 Kenieres Mihali Cziki Andras Eq. 1 Cziki Miklos Eq. 1 Kelemen Daniel, Recentes Fia Georgj m. Eq. 1 Cziki Georgÿ (240) Beke Janos ob., Molnar Jstvan Eczje Demeter m. Eq. 1 Magiari Thamas, Viduae Primipilorum Fia Mihali m. Eq. 1 Magiari Ferencz ob., Czehi Janosne ob., Erks. leani biriak Fia Jstvan m. Eq. 1 Fejes Mihaline ob., Similiter possidetur Magiari Peter ob., h[eredi]tas Vej Vaci Demeter Eq. 1 Fejes Mathene el63, Joszagaban lakik Kovasznarol ment oda, gialognak Fejes Gergeline ob., leani biriak mondggiak hogj volt, Els Ura Vaci rksegett Demeternenek Nagj Balint volt, Molnar Lerinczne ob., óróks. Unokai attol marat ket Fia Janczi, birjak, megh mustraltak Gjurko Cziki Mihaline ob., rks. Unokai Kenieres Balint Eq. 1 biriak Molnar Miklos ob., Fiai Gergeli ob., Cziki Janosne el63, Fia Miklos mustralt Mikloska Czjeh Mathene ob., Leani birjak Sylvester Peter g. m. az rks. Magos Mihali ob., Fia Janos szolgal Magiari Miklosne Ferhez ment, Fia Cziki Georgÿ Eq. 1 Gjurko Scholaba Jar Cziki Jakab Eq. 1 Kenieres Palne, Fia Mihali m. Kondracz Janos Eq. 1 Benedek Deakne, Molnar Benedek ob., Fia Janos m. Eq. 1 Fiai Mihali, Peter Gjermekek Pedites Pixidarÿ Czjeh Janos ob., Felesege birja rks. Tanko Jstvan ob., Fiai Georgÿ m., Jlljes Jstvan ob., Janos Fia Georgj m. Eq. 1 Erdgh Peter Jlljes Miklos g. m. Pal Jstvan Fiai Peter, Cziki Janos ob., Eczje Jakab g. m.61 Benedek Cziki Peter g. m. Pal Janos ob., Fiai Mihali, Cziki Benedek g. m. Thamas Eczken Georgj Kksben lakik Gubas Ferencz ob., Fiai Gergeli m., Beke Ferencz Eq. 1 Peter, Cziki Balas Eq. 1 Mihali Magos Georgj ob., Gubas Gabor ob., Fia Janczi Fia Ferencz Eq. 1 144

Pal Thamas ob., Fia Georgj szolga Rakosi Mihali ob., Fia Jstok (243) Nemes Jstok def., Erks. az annia Balassa Andras ob., Leaniara szallot birja rks. Sipos Mathe ob., az Mostoha Fia Dulo Georgy, felakasztottak, Joszagat Koter Mihali ob., [ennek] Fia Janczi az czje Janos birja (242) Santa Thamas Viduae Pixidariorum Santa Janos ob., def., czje Jstvan Fekete Janosne Fia Demeter69 mustr.; Pribek Jstvanne, Fia Mihali m. Fia Janos Eczken Janosne ob. Leania birja rks. Ban Georgy Fiai Georgj, Marton Molnarne ob. Leani bir. rks. Mihok64 Nemes Ferenczne ertlen, Joszagaban Barta Andras Fiai Peter, lakik Georgy, Ban Margitt, Fia Jstvan g. m. Kis Andras Marton praetendallia Jussat hozza Kovacz Gergeli, Nagisagodtol vagion 65 levele, az mint mondgiak Recuperati Kovacz Georgÿ def., attia biria rks., producallia levelet Botos Jstvan vagus, nil habuit Gajdo Janos ob., [Fia] Marton must. Szasz Balas vagus, rks. Porsolo Balint Fia Jstvan Bernald Ferenczne Jobbagja Pap Janos, Fia Jstvan must. Varga Mihali biria Dulo Janos, Fia Peter must. Gede Marton Blnbl mustralt Porsolo Miklos ob., Fiai Marton must., Magjari Andras vagus, nil habuit Janos, Laszlo Georgÿ, az Fia az lovasok Jakab, kszt must., Nagisagodtol Thamas mondgiak levelet lenni Porsolo Gergeli Fia Miklos Pap Janos Junior, Fiai Ferencz, Recentes Thamas66 Szilagj Janos loval must., Jdegen Sigmond Laszlo Fiai Ferencz, Cziki Balint Jstvan67 Sorat Thamas, Eczje Sorat Jstvan, Kovacz Janos, Nagisagodtol Czernathoni Jstvan praetendallia mondgia levelet Eq. 1 Jussat Jstvanhoz Kondracz Thamas ob., Fia Jstvan must., Kovacz Jakab ob., Fia Janczi [ennek] Fia Janos Annorum 4 Laszlo Thamas ob., Nagj Mihali Gjalogh lo f Fia Janos m. Cziki Pal g. lo f Laszlo Balas Fia Jstvan, Nagisagodtol Dulo Balint Drabant, Fia Marton mondgia levelet lenni Eq. 1 Varga70 Mihali Drabant, Fiai Demeter, Nemes Mihali ob., Fia Balas Janos Annorum 6 Fekete Jstvan Drabant, Fiai Peter, Kondracz Ferencz, Fia Peter m. Miklos Ennek Fiai Jakab, (244) Sylvester Janos, Czernatoni Georgy Balint Praetendallia Jussat hozza Santa Mihali benna, absens, Szekelj Janos Jobbaginak mondgiak lenni Fiai Thamas, Santa Miklos, Confiscalt Jobbagjnak Mihalj mondgiak Pribek Janos ob., Eczje Mihali68 m. Ennek Fia Jstok 145

Computus: Nobiles Nob. Rec. Prim. Vet. Prim. Recent. Vid. Primip. Ped. Pixid. 9 2 48 7 5 20

Vid. Pixid. Filÿ Earum Recuperati Recentes Debiles Deficientes Abs.

4 2 1 11 2 4 5

MATJSFALVA

Jurati homines Tusa Demeter Judex Ferencz Georgÿ71 Nobiles Benk Gaspar Nemes, dobos Eq. 1 Benk Georgÿ ob., Fia Jstvan Gjermek Benk Balint72 Desen lakik, rks. Benk Gaspar birja Primipili Veterani Laszlo Miklos ob., Fia Miklos gjermek Lerincz Marton ob., Fiai Miklos, Jakab m. Eq. 1 Tussa Demeter biro Eq. 1 (245) Geótfi Gabor szolgal Geótffi Jstvan ob., Fiai Lerincz, Jakab, Demeter Vagi. Pusztan al rks. Beke Jstvan ob., Fia Jstok Geotffi Ferencz ob. Fia Miklos szolgal Laszlo Georgj Vagus, Udvari Katonak kszt lakik Lerincz Andras regh ven ember, abest, Fiai Mihali, Ferencz vagi Erdeliben mondgiak lenni

Viduae Primipilorum Barrabas Lerinczne def., az rks. verre biriak Lerincz Georgine Fiai Thamas, Ferencz, mind megh holtak, egj leankara marat az Joszagh Pedites Pixidarÿ Kovacz Mathe, Fia Peter ob., Felesege utan Ferencz Georgire szallot rks. Recentes Hatvani Janos Fiai Mihali, Jakab, Janczi Az hts emberek mondgiak, fejet el kttte, de fiait nem Computus: Nobilis Primip. Vid. Prim. Vet. Ped. Recentes Def. Abs. 1 2 1 1 1 1 4

(246) MARKOSFALVA

Septem jurati homines Olczi Andras Judex Barrabas Thamas Butika Miklos 146

Orban Thamas Szanto Balint Szanto Georgÿ Banfi Gabor

Szabo Benedek ob., leania utan Fabian Janos birja rks. Czieh Peter ob., rks. az felesegeje Szanto Jakab ob., Fia Georgÿ must., volt, most Bod Thamas Fiai biriak, ennek Fia Jstvan Miklos [es] Lukacz Szanto Mihali Fia Gergeli Bod Miklos Eq. 1 Szanto Andras abs., betegh, Fia Mihali Bod Lukacz Eq. 1 Szegedi Lrincz ob., az Felesegere Barrabas Mihali Eq. 1 Banfi Gabor Primipilus szallot. Trk Mathe Eq. 1 Szegedi Lrincz Fia Jstvan gjermek; Szabo Jakab Pap, kap. Banfi Gabor lon m. Eq. 1 Szabo Marton Nagisagod Kornis73 Gaspar Secretariussa Butika Thamas, ob. Urunknak Janczio Andras mondgiak lev. lenni Sipos Mihali betegh, Fia Peter Primipili Veterani Sipos Jstvan lon. must., ketten, m. h. Urunktol mondhjak levelet lenni Davjd Demeter, Trk Jstvan Fiai Janos, Vej Barrabas Thamas E. K. V., Jstvan, Thamas Fia Jstvan m. Eq. 1 Gergeli, Teleki Janos ob., Fja Jstok Mihali Deak Jstvan, Fia Andras m. Eq. 1 Butika Miklos, levelet m. h. Urunktol Nemeth Jstvan ob. Leaniat vtte mondgiak Finna Jstvan Zabolai, ot is Szabo Mathe regh ember, Vej Lo fnek mondgiak Eq. 1 Kos Jstvan m. Orban Jakab ob., (248) Szekeli Thamas Fiaj Mihali, Fiai Mihali, Georgÿ Thamas m. Eq. 1 Jenej Gergeli ob., Fia Janos; Szabo Janos, Fia Demeter Eq. 1 Kakuk Pal az Vej must. Trk Georgj, Fia Janos Eq. 1 Ennek Fia Peter Trk Miklos Eq. 1 Nagj Janos defic. in virili, felesege (247) Veres Gergeli ob., birja rks., marat egj leania, Fia Georgj m. Eq. 1 Matis Peternel vagion Kanczi Peter ob., rks. verre biria Szabo Simon ob., az Unokaia Janczi Marton Peterne bir. rks. Gal Lerincz, Fia Janos must., Vidua [ennek] Fia Georgÿ Szabo Benedekne el, Szanto Balint Fiai Mihali, Fia Thamas m. Eq. 1 Jstvan, Jakab Pedites Pixidarÿ Olczi Janos vagus, Felesege lakik othon Farkas Miklos ob., Fia Jstvan ob., Olczi Andras, az m. h. Urunktol rks. Teleki Jstvanra, verre szallot mondgia levelet Eq. 1 Hathazi Mihali vagus, Kovasznan Matis Jstvan lakik Veres Jakab ob., m. h. Urunktol Olczj Jstvan, Fia Janos, az m. h. mondgia levelet Eq. 1 Urunktol mondgiak levelet lenni Olczj Gergeli ob., def., rks. verre Tussa Jstvan birja felesege utan 147

Nobiles

Marton Peter ob., Fiai Lerincz, Gergeli, Janos Szabo Georgÿ def., az Joszagat Sipos Mihali birja Gal Miklos ob., Erks. Annia biria Magiari Mihali Magiari Peter ob., rks. az battia Mihali biria Eczken Gaspar [es] Janos obierunt, az anniok biria az rk. Pal az Scholaban lakik Bartalis Georgj non est, nem emlekeznek rea Butika Andras Krsn lakik, szolgal Gazda Janos vagus, nil habet Olczi Mihali ob., Unokaia Gal Janos, az rks. Barrabas Mihali biria Henter Jstvan ob., Fia Gaspar, Olczi Mihali Unokaia Leaniatol Szebeni Georgÿ, egj czehez, Janoshoz Barrabas Mihali Praetendal (249) Cziki Miklos Colosvarat lakik, Deak Butka Georgÿ Futasfalvaban lakik Viduae

Butka Fabjanne ob., Vej Kos Lerincz bir. rks. Beres Simonne defic., Bod Miklos b[irja] rks. Jakab Papne maga lakik rks. Recuperati Olczi Jstvan Secr. Uram Jobbagia, abest Nagj Georgj def., Semmie nem volt Haereditates Kozma Janos Leania rks. Veres Jakab versegre birja Agoston Marton rks. Kakuk Marton Felesege utan birja Recentes Matis Peter Fia Jstok Sipos Jstvan Fia Balint Sipos Janos Fia Georgÿ Jakoczi Jstvan Fiai Marton, Gergeli Bak Mihali, Reghj lo fnek mondgiak, Hatolikarol szallot felesegere, must. Eq. 1

Czjeh Peterne ob., rks. Olczi Janos biria. Secretarius Uram czerelte neki Szebeni Janosne Fiai Georgj, (250) Computus: Janos m. Nobiles Gal Jstvanne Fiai Peter ob.; Jstok Prim. Vet. Varadon lakik az mint mondgiak Vid. Prim. Szabo Janosne ob., Sipos Mihali biria Prim. Recent. Felesege utan az rks. Ped. Pix. Peter Matene ob., rks. Secretarius Vid. Ped. Uram birja Haeredit. Fabian Lerinczne Futasfalvan lakik, Recent. rks.74 Secretarius Uram birja Deb. Kis Janosne defic., Secretarius Uram Defic. bir. rks. Abs.

ALBJS

7 8 1 7 10 4 2 5 2 4 5

Jurati Panczel Jstvan Judex Mathe Lukacz

Eczken Andras Kozma Janos Barrabas Jakab Pais Jakab

148

Nobiles Bod Andras defic. Bod Jstvan Bakczi Gabor ob., az czje Jstvan m Primipili Eq. 1 Eq. 1

Bak Janos g. m. Bak Laszlo g. m. Bak Georgi ob., Fia Gjurko Bak Jstvan Eq. 1 (251) Bak Andras Eq. 1 Bak Balas Retire ment lakni Bak Peter betegh, abest Bak Pal g. m. Damokos Pal ob., rks. Leannia biria Peter Jstvan defic., rks. Bod Jstvan biria verre Barrabas Mihali Eq. 1 Barrabas Balas Eq. 1 Barrabas Marton Eq. 1 Viduae Barrabas Peter ob., rks. Leania biria75 Barrabas Demeterne ob., Fia Jakab m. Bod Georgj Eq. 1 Cziomos Demeter(!), Fia Lazar m Czomos Lazar Eq. 1 Musnai Miklosne ob., Fia Thamas Ven Jstvan Eq. 1 Araniasszekben lakik, Bakczai Ven Thamas g. m. Gabornak adta rks. Barrabas Thamas, Bak Mihaline ob., Fiai birjak rks. m. Fia Balas m. Eq. 1 Barrabas Martonne ob., Fiai must. Barrabas Mihali Eq. 1 Magos Palne Bod Balint, Fiai Andras m., Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Janos. E. K. V. Kover Lukacz Eq. 1 Benk Peter Bitai Janos, Fia Mihali Vagi. Mihali Benk Jstvan Fiai Thamas, Bandon, Janos Lukafalvan laknak. Gergeli, Az rks. Kver Lukacz verre biria76 Miklos Eczken Miklos, Fia Jstvan Szasz (253) Porkolab Gaspar el budosot, Varoson lakik Eq. 1 Czÿombordon Trk Georgi Magos Janos g. m. Jobbagianak mondgjak Bod Janos ob., Joszagat Felesege bir. Panczel Jstvan Pais Jakab, Miklos Thamas praetendal Mihali Mihali hoza77 Elekes Mihali79 Fiai Georgi, Mathe Lukacz g. m. Jstok Mihali Andras g. m. Elekes Lukacz ertlen ven ember, abs., Mathe Peter g. m. Fia Janos Deak (252) Mathe Demeter Barrabas Martonnal Pilatos Mathe ob., az annia biria rks. E. K. V., Marton m. Eq. 1 Melegh Mihali Deak 149

Mathe Mihali Demeternek az Fia ob. Cziomos Janos Eq. 1 Eczken Andras, Fia Peter m. Eq. 1 Kozma Janos, Vej Magos Jstvan m. Eq. 1 Az Fia Thamas ob. Feier Balint, Vej Nagj Jakab m. Eq. 1 Feier Jstvan, az Fia m. h. Gns Miklos ob., Felesege bir. rks. Gns Ferencz ob., nil habuit Musnai Thamas Aranias Szeken lakik, nil habuit Barrabas Jakab Barrabas Georgj Megjes Deak Barrabas Demeter m. h., ertlen78 volt Mathe Jstvan ob., Fiai birjak rks. Antal Deak mester volt, Fia Marton, Deak Janos E. K. V. Eq. 1 Mathe Mihali Eq. 1

Bartos Marton, czje Balas m.; Fia Jstok80 Torjai Jstvan, Lapadon Beldjek Jobbagia, rks. Fia birja Mihali Peczi Janos szolga Vago Jstvan Fia Janos Szabo Laszlo ob., def., nil habuit Dimien Janos ob., Joszag. leania biria Panczel alias Demeter Janos Fiai Jstvan, Mihali Viduae Pixidariorum Mihali Jmrehne, Fia Mihali m. Panczel81 Janosne ob., Fiai Gaspar m., Pal Deak Bartos Miklosne ob., Fiai Marton, Balas82 Melegh Ferenczne Fia Mihali Deak Musnai Gergeline, az rks. leania biria, Unokaia Szekeli Miklos Recuperati Torjai Mihali Porkolab Andras Fia Peter Porkolab Jstvan Fiai Andras, Jstvan, (254) Miklos, Marton Ego Mathe Ego Jstvan vagus Ego Janos vagus

Ego Mihali ob. Szasz Andras Deak Haereditates Sos Janos rks. Peczi Janosra derivaltatot83 Recentes Bogadi Andras Kis Mihali, czje Demeter Nagj Marton Devai Georgÿ Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Filÿ Earum Ped. Pix. Vid. Pix. Recup. Haered. Recent. Deb. Defic. Abs. 2 31 2 4 9 3 4 1 4 2 2 9

FELS CZERNATHON84

Septem jurati Szasz Pal Judex Rakosi Lerincz (255) Phlph Peter Gal Jakab Pal Thamas Pal Balint Gergeli Balint Andras

Nobiles Rakossi Lerincz, czje(!) Mathe m. Eq. 1 Peter, harman ekv. Vegh Marton Fia Pal Eq. 1 Vegh Andras Eq. 1 Vegh Janos Eq. 1 Vegh Ferencz ob., Eq. 1 Fia Jstvan85

150

Vegh Andras(!) Eq. 1 Kovacz Georgi Fia Jakab85 Eq. 1 Szaniszlo Miklos g. hadnagi Eq. 1 Rakossi Jstvan ob., def., rks., hugara Vegh Janosnera szallot Szaniszlo Jstvan Eq. 1 Vegh Peter ob., czje Gergeli, Eq. 1 az mas czje Marton ob. Vidua Rakossi Georgine ob., Fia Mathe m. Primipili Veterani Pal Thamas Dimien ob., Fiai Janos ob., Jstvan Deak Pal Thamas Pal Eq. 1 Beke Jstvan Eq. 1 Custos Janos Jun. Eq. 1 Custos Andras Eq. 1 Szaniszlo Lrincz ob., rks. leania bir. Szaniszlo Demeter Eq. 1 Marton Deak vagus, nil habuit (256) Pal Thamas Thamas def., rks. czei Beke Palek birjak Gal Benedek ob., Fia Janos Eq. 1 Peter Deak vagus, nil habuit Eq. 1 Bod86 Pal Belni Gergeli Fia Andras Eq. 1 Rakosi Benedek ob., Fia Mihali Eq. 1 Rakossi Lrincz Eq. 1 Mattias Miklos ob., Fia Thamas Eq. 1 Rakossi Peter, Eq. 1 Rakossi Gergeli szolgal. E. K. V. Phlph Peter, Fia Thamas m. Eq. 1 Bartalis Miklos g. m. Rakossi Lrincz alter g. m. Rakossi Andras Eq. 1 Barra87 Jakab ob., az czje Andras Hatolikan m. Eq. 1 Mihacz Mihali ob., Fia Jstvan m Eq. 1

Beke Mihali g. m. Mattias Andras Eq. 1 Phlph Jstvan ob., rks. attiafiara szallot Szasz Pal Eq. 1 Custos Janos ob., Fia Peter Eq. 1 Beke Georgi ob., Fiai Jstvan szolga, Pal, Janos, aprok Szaniszlo Miklos, Fia Thamas Eq. 1 Gal Jakab, Fia Mihali m. Eq. 1 Szekeli Jstvan g. m. Rakosi Peter ob., rks. , attiafiara szallot Beke Miklos Eq. 1 (257) Forika Mihali Eq. 1 Suki Georgÿ ob., Joszagat Donatioval birja Damokos Jstvan Viduae Primipilorum Mattias Jstvanne, Fiai Balint g. m. Peter, Jstvan Deak Beke Peterne, Fia Miklos m. Szaniszlo Lukaczne, Fia Balas g. m. Forika Janosne, Fia Mihali must. Gal Balasne ob., rks. leanira szallot, de Jobbagia lakik rayta Pedites Pixidarÿ Rakossi Gergeli Fiai Mihok, Demeter Balas Mathe Fia Janos Forika Pal ob., Fia Janczi Tompa Gergeli Tompa Peter Molnar Thamas ob., Fia Marci Balika Janos ven ember, Fiai Janos m., Gergeli, Mihali Vegh Jstvan ob., Fiai Mihok, Peter Endes Gergeli ob., Fiai Jstok, Peter Belni Mihali ob., az Vej Fekete Jstvan birja Also Czernatonban88 rks. Balint Gergeli 151

Rakossi Balas lon must., Urunktol levele Rakossi Thamas, Fia Demeter, megh holtak, rks. Rakosi Balas birja Rakossi Jmreh ob., Fia Jstvan m. Klnte Gergeli Fiai Mathe, Andras, Marci 89 (258) Klnte Miklos Fiai Jstok, Janczi, Miklos Thamas Ferencz ob., Fia Peter m. Rakossi Jstvan Fiai Mathe, Andras, Jstvan Maczia Lerincz Maczia Andras ob., Fia Pal m. Maczia Janos Fiai Jstvan, Jakab, Janos Szasz Jstvan Fogarasi dr[abant] Lerincz Andras mezej katonak kszt Gaspar Lerincz Kksben lakik Kovacz Benedek, czje Janos vagi, rks. az anniok b[írja] Thoriai90 Peter deak Maczia Marton szolgal Maczia Mihali vagus, Turoszkon kovacz mvet Tanol Vegh Marton vagus, nescitur ubi sit, rks. attiafiai bir. verre Lrincz Jstvan szolgal Forika Peter Viduae Pixidariorum Maczia Jstvanne Fiai Benedek m., Peter, Georgj Maczia Jstvanne mas, ob., Fia Marton m. Custos Lrinczne, Fia Thamas szolgal Custos Jstvanne ob. Fiai Ferencz, Pal, Janos m. 152

Forika Ferenczne Kovacz Mihaline, Fia Mihali Toroszkoban lakik Gaspar Peterne Lukaczi Jstvanne ob., rks. az Vej biria (259) Thorjai Jstvanne Fia Peter Deak Klnte Mathene ob., leani biriak rks. Recuperati Pedites Vegh Thamas ob., Fia Thamasko Kemendi Miklos Mezej Andras ob., rks. Felesegeje Nagj Gergeli Egjed Mihali ob., Fia Jstvan szolgal Egjed Janos ob., Fia Peter gjermek91 Vargjassi Peter ob., Leani biriak rks. Vargjassi Janos Haereditas Gal Balas rks. Pais Jstvan birja Recentes Custos alias Szcz Jstvan Szasz Janos. Ehez Pal Thamas Pal praetendal92 Computus: Nobiles Prim. Vet. Vid. Prim. Filÿ harum Ped. Pix. Vid. Pix. Filÿ harum Recup. Ped. Haered. Recent. Abs. 12 26 4 4 15 7 3 3 1 2 7

JKAFALVA (260)

Diennes Balas ob., Fiai Ferencz m., Eq. 1 Balogh Benedek Judex Georgj vagus Bartos Andras Ferencz Fiai Pal, Elek Peter Jstvan Bartos Balas Djennes Georgÿ Eq. 1 Farkas Mattias Dombi Andras ob., Fiai Mathe, Bak Jmreh Lrincz m. Diennes Thamas ob., Fiaczkaia Jakab Nobiles Tot Miklos, Fiai Peter m., Andras Laszlo Andras Eq. 1 Toth Jstvan Fiai Janos, Laszlo Janos Eq. 1 Marton Becz Miklos ob., Fia Jakab Eq. 1 Lrincz Jstvan, Vej Fekete Mathe, Becz Mihali ob., Ennek Jsmet Vej Muszka Janos, m. czje Janos Eq. 1 Baricz93 Andras Fia Thamas Baricz Gergeli Fiai Mihali, Primipili Veterani Jstvan Bak Jmreh Eq. 1 Dombi Balas loval m., m. h. Urunktol Bartos Andras Eq. 1 mondgia levelet lenni Bartos Balas Eq. 1 Pal Mihali ob., rks. Leani biriak Kis Gal Georgj ob., rks. Jstvan Georgj Mihali Fia Mihok Dombi Balas bir. Balogh Benedek Fia Thamas, Hamar Georgj szolgal, Eczje Andras [ennek] Fiai Georgj, Enieden szolgal Jmreh Vegh Ferencz Eq. 1 Gal Miklos ob., Unokaia Janos Miklos Mathe Eq. 1 Vetes Janos ob., Fiai Marton, Mathe Miklos Eq. 1 Jstvan m. Nagj Andras ob., rks. Annia bir. Farkas Miklos ob., Fiai Thamas m., Szabo Laszlo ob., Marton, Fia Jstvan m. Eq. 1 Jakab Farkas Jstvan Fia Peter Eq. 1 Farkas Ferencz ob., Fia Ferk Farkas Mihali Eq. 1 (262) Farkas Mattjas, Fia Gabor vagus Farkas Andras ob., Fia Jstvan volt Elek Andras, Eczje Georgy. E. K. V. Farkas Peter Eq. 1 Diennes Jstvan Enieden lakik; Farkas Mihali(!) Eq. 1 Eczje94 Diennes Benedek ob., Farkas Janos Eq. 1 Fia Benedek Farkas Jakab Jenben lakik Balogh Pal vagus, nil habet Farkas Demeter Markos Jstvan szolgal Farkas Jstvan(!) Toth Peter, Farkas Peternek (261) Elek Peter Eq. 1 Btlen Jstvan adta Jobbagjul95 Bak Jstvan Eq. 1 Jstvan Georgy Janos Barkas(!)96 Balint ob., Fiai Mihali m., Pedites Pixidarÿ Janos Balogh Peter Fia Georgÿ. Capitan Becze Lrincz ob., Fiai Peter must., Uram praetendal97 hoza Andras 153

Jurati homines

Viduae Pixidariorum Toth Ferenczne Fia Jstvan, Apor Lazar praetendal hoza Balogh Mihaline ob., nil habuit Recuperati Pedites Balogh Miklos ob., Fia Ferencz Balogh Gergeli Fiai Peter, Andras Baricz Marton ob., rks. az battia Gergeli Birja Fetes Furus Fia Georgÿ ob., [ennek] Fia Peter. Joszagahoz Rethi Uram praetendal Dombj Balasne Fia Gergeli, Dombi Balintne Fia Mihali. Ezek Kap. Uram kezenel vadnak

(263)

Recentes Baricz Jstvan Fia Thamas Jstvan Georgj Jstvan, Ecze Janos Siko Jstvan Fia Lerincz Bartok98 Benedek Fia Andras Bartha Janos Computus: Nobiles Prim. Vet. Ped. Pix. Vid. Ped. Recup. Ped. Recent. Abs. 4 16 19 1 4 5 2

FUTASFALVA

Septem jurati homines Siko Jstvan Judex Bardocz Peter Trk Andras Vargiasi Andras Hamar Georgÿ Siko Benedek Balas Mattias Primipili Veterani Jlljes Jstvan ob., Vej Balas Mattias m. Eq. 1 Balas Jstvan Eq. 1 Laszlo Georgÿ Fia Laszlo Eq. 1 Laszlo Janos Polianban lakik Laszlo Andras, Eczej Ferencz m., Eq. 1 Jstvan. E. K. V. Lukaczi Demeter Eq. 1 Georgÿ Janos Jstvan Eq. 1 Trk Miklos ob., Fia Mihali Eq. 1 Trk Peter Eq. 1 Pal Thamas Jstvan, Unokaia Jstvan m. Eq. 1 Jlljes Janos, Eczje Laszlo Eq. 1 154

(264)

Pal Thamas Janos99 ob., Leania bir. rks. Bardocz Janos ob., Fiai Peter must. Eq. 1 Jmreh Georgj Jakab Jstvan ob., Fia Peter Eq. 1 Falka Peter Fia Andras Eq. 1 Lukacz Lerincz mostoha Fia Lukacz Mihali Eq. 1 Hamar Laszlo100 ob., Eczje Georgj Eq. 1 Hamar Jstvan ob., Fia Benedek Eq. 1 Ferencz Deak es Peter E. K. V., m.101 Eq. 1 Hamar Gergeli ob., Az annia Leania bir. rks. Hamar Jmreh Fia Janos Eq. 1 Hamar Ferencz, Fia Peter g. m. Marton Thamas Fia Jstvan Eq. 1 Lukacz Thamas Unokaia Janos Eq. 1 Bardocz Peter Eq. 1 Pal Thamas Pal Eq. 1 Hamar Jmreh alter, Eczje Benedek Eq. 1

Hamar Bartalis ob., Fiaczkaia Gjurko An. 6 Jakab Jmre ob., Vej Kaycza Andras Jakab Janos Fia Peter Pal Janos Recentes Trk Andras Falka Jstvan Viduae Primipilorum

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Eq. 1 Eq. 1

Georgÿ Janos Thamasne Fia Janos Eq. 1 Bardocz Peterne vilagtalan. Leani bir. rks. Sandi Janosne, Fiai Lerincz m., Janos E. K. V. 102 (265) Pal Janosne Unokaia Marton Janos Eq. 1 Marton Janosne, Vej Ferencz Ferencz Pedites Pixidarÿ Gajdo Andras Siko Jstvan Fiaÿ Janos, Jstvan Siko Benedek Loval must., megh holt Fejedelemtl levele Ambrus Gergeli Fiai Balas, Janos, Andras

Gajdo Thamas ob., Fia Gergeli m. Mako Mihali ob., Unokaia Mako Andras m. Mako Peter Retÿen lakik Mako Jstvan Sandi103 Andras ob., Leani birjak Joszagat Vargjassi Andras Loval m., megh holt Urunktol levele Eq. 1 Butka Georgj Deak Andras Loval m., Pap Fia, ab antiquo Loval szolgalt, ugj emlekeznek, levele nincz Eq. 1 Tot Janos Fia Miklos Siko Demeter Loval m., Benedekkel van levele Barlok Andras ob., Fia Jstok Recentes Deak Janos Andrassal egj104 Eq. 1 Trk Jstvan Gjalogh lof Mako Janos Drabant, Fia Georgÿ Computus: Prim. Vet. Recent. Vid. Prim. Ped. Pix. Recent. Debil. Abs. 27 11 4 8 2 1 2

(266) ALSO TORJA105

Septem Jurati homines Mike Benedek Judex Lukacz Balas Marton Thamas Ks Georgÿ Lerincz Marton Tassaly Daniel Laszlo Jmreh Benke Barrabas

Nobiles Donat Ferencz ob. Benk Jstvan Benk Janos Benk Mihali m. m. Apor Lazar Eq. 4 Rethy Jstvan Deak Uram m. m. Apor Laszlo Kver Jstvan Eq. 1

155

Tracz Andras ob., def., helire Varga Janos szallot, m. Eq. 1 Tracz Janos g. m. Kos Mihali g. m. Marton Thamas Marton Jstvan E. K. V. Eq. 1 Vidua (268) Szilagj Andras ob., Fiai Peter, Czudor106 Boldisarne Fia Laszlo ob., Mihali, Aprok ennek Fia Mihali gjermek Lukaczi Balas g. m. Lukaczi Demeter, Fia Janos g. m. Primipili Gal Lrincz g. m. Gal Georgÿ g. m. Bodo Peter Fia Mihali Eq. 1 Haidu Barrabas, Apor Lazar Jstok Janos Fia Laszlo Eq. 1 Jobbagianak mondatik (267) Mike Mihali ob., Finta Jstvan, Fia Janos g. m. Unokaia Trk Miklos Eq. 1 Finta Andras g. m. Szabo Andras Fia Peter Eq. 1 Finta Marton g. m. Szabo Georgj Eq. 1 Kosa Jstvan defic., rks. Szasz Georgÿ ob., Fia Balas Eq. 1 attiafiai birjak Szasz Janos Eq. 1 Danka Ferencz Eq. 1 Bjro Andras defic., rks. verre bir. Kosa Jakab defic., rks. attia[fiai] bir. Biro Peter ob., Fia Balas Eq. 1 Nagi Jstvan g. m., Fiai Janos108 ob., Hatalmas Jstvan ob., def., rks. Andras, Kncze Andras birja Mihali, Hamar Andras Eq. 1 Gergeli. E. K. V. Hamar alias Lrincz Balas ob., Nagj Balas ob. Fia Mihali Eq. 1 az czje Peter must. Eq. 1 Vizi Peter g. m., Semmie nincz Peter Jstvan Eq. 1 Kos Janos ob.109 Fiai Jstvan, Eq. 1 Pakocz Mattias ob., Ferencz, Fiai Jstvan vagus, Mattias. E. K. V. Georgj g. m. An. 12 Kos Thamas, Koncze Gergeli g. m. Kos Djmien E. K. V. Eq. 1 Jakabos Janos ob., Fiai Jstok Nagj Balas Eq. 1 Mihok Nagj Peter Eq. 1 Antal Janos Eq. 1 Vizi Andras g. m. Bernald Balas ob., Fia Ferencz g. m. Vizi Janos g. m. Bernald Miklos107 ob., Nagj Mihali ob., Fia Gjurko Eq. 1 Fia Jstvan Eq. 1 Birtalan Thamas debilis110, benna Bernald Gabor el ment s megh Birtalan Janos hazasodot az mint mondgjak Birtalan Laszlo ob., Fia Jstvan ob., Szaszvaroson, ithon Felesege [ennek] Fia Jstok s Fia Mihok bir. az Joszag[át] (269) Balogh Andras defic., rks. Laszlo Mihali ob., Fia Andras Eq. 1 Benk Jstvan birja Kos Peter ob., Fia Georgj g. m. Jstok Peter absens Laszlo Georgj g. m., Fia Georgj vagus Jstok Laszlo g. m. Leva Laszlo ob., Fia Georgj A. 8 Gergeli Jstvan g. m.111 Leva Gergeli ob., Fia Andras g. m. Fiai Janos g. m., Leva Balas g. m. Ferencz, Leva Janos g. m. Jstok. Az Apor Lazar Szalagossa Czder Laszlo ob., Fia Mihok Czdr Janos Katonak kszt vagion Farkas Peter, az regh Ur szolgaia Mihali Pap ob., Fia Czupor Jstvan Eq. 1 156

Sandor Mihali defic., rks. attiafiai Gal Laszlo ob., rks. Rethi Jstvan birjak birja Zalagban, Fia Balas kiczin Kis Gergeli Eq. 1 Marton Mihali Fja Miklos Eq. 1 Kis Georgÿ Fia Balas Eq. 1 Marton Mihali Nagjob ob., Szeles Laszlo Fia Janos Eq. 1 Fia Janos g. m. Szep Gergeli g. m. Marton Andras benna Szeles Georgj ob., Fia Jstvan Eq. 1 Baricz Mihali ob., Fia Albert kiczin112 Baricz Georgÿ Eq. 1 Beder Miklos Eq. 1 Baricz Jstvan ob., Fiai Andras Mike Demeter Fia Georgÿ Eq. 1 Balas kiczin112 Mike Laszlo g. m. Baricz Peter Mike Mathe Fia Balas Eq. 1 Szabo Jmreh szolgal Mike Mihali kisseb Eq. 1 Szabo Janos g. m. Mike Jstvan Fia Miklos Eq. 1 Szabo Thamas g. m. Mike Janos ob., rks. leaniara115 szallot Gombas Georgÿ g. m. Mike Benedek Eq. 1 Vastagh Balas g. m. Mike Janos ob., Fia Lerincz Annor. 12 Vizi Mathe, Fia Laszlo g. m. Mike Georgj ob., Fia Balas Eq. 1 Kszeghi Marton ob., Fia Sigmond g. (271) Szasz Gaspar g. m. m. Lerincz Marton Fia Janos Eq. 1 Barta Peter, Fia Jstvan g. m. Lrincz Jstvan, Fel akasztottak Antal Peter ob., Fiai Janos ob., Anno 1640-ben116 Miklos g. m. Lrincz Ferencz ob., Fia Balas Danka Miklos ob., Fia Balas Eq. 1 Annor. 4 Danka Marton Eq. 1 Jncze Peter az Terden Jar, Tatrangj Jstvan g. m., Joszagtalan Fia Balas g. m.117 Szabo Mathe, Mostoha Fia Bartok Jncze Mihali ob., Fia Jstvan g. m. Mihali g. m. Mike Ferencz ob., Vizi Jstvan vagus, attia. bir. Szabo Fiai Mihali, Eq. 1 Jstvan Janos Szabo Ferencz Fia Janos Eq. 1 (270) Szabo Jstvan Eq. 1 Mike Thamas Eq. 1 Varga Janos, Tracz Andras Vizi Miklos ob., Fia Jmreh Eq. 1 helirl must. Lazar Janos Eq. 1 Szasz Mathe ob., Fia Mihali g. m. Lazar Mihali Eq. 1 Jmreh Janos, Fia Miklos m. Eq. 1 Bartha Jstvan g. m. Jmreh Mihali Eq. 1 Vizi Andras g. m. Jmreh Georgÿ Eq. 1 Marton Janos g. m. Djemien Andras113 ob., Birtalan Georgj Rethi Ur. Jobb. Fia Peter m. Eq. 1 Gombas118 Janos, Fia Jstvan g. m. Kovacz Peter def., öröks. attjafiai Czupor Pal g. m. birjak Czupor Balas Eq. 1 Botos Andras g. m. Czupor Georgÿ g. m. Kos Balint119 ob., Fiai Georgj m., Bartha Mihali g. m. Mihok Kis Lukacz Eq. 1 Kos Lrincz Eq. 1 Kis Peter g. m. Lazar Jstvan Eq. 1 Tussali114 Peter g. m. Veres Janos vagus, rks. Rethi Jstvan Tassali Daniel Fia Balas Eq. 1 Zalagul bir. 157

Laszlo Jmre also g. m. Simon Jmreh g. m. Simon Jstvan ob., Fiai Georgÿ, Miklos, Peter Gjermekek120 Vizi Simon g. m. Demeter Mihali def., Leaniara Szabo Thamas szallot Laszlo Mihali Eq. 1 Laszlo Janos g. m. Laszlo Jmreh fels g. m., Laszlo Georgj E. K. V. (272) Bartha Janos szekeren must., debilis, Fiai Janos, Jstvan Vizi Albert ob., Felesege lakik Joszagaban Benk Mathe ob., Fia Andras g. m. Tassali121 Andras Eq. 1 Tassali121 Mattias Eq. 1 Tassali121 Ferencz ob., battia Jstvan g. m. Tassali121 Lrincz Fia Lenart Eq. 1 Tassaly121 Laszlo Eq. 1 Tassali121 Boldisar g. m. Nagj Balas Bor[os] Jenei Katona Benko Jstvan ob., rks. Felesege birja Czupor Mihali ob., leaniara Vizi Simon szallot Czupor Janos g. m., Santa Czupor Andras g. m. Czupor Balas g. m. Panczel Andras ob., Fiai Mihali, Miklos gjermekek120 Oltczi Janos g. m. Benk Barrabas Fia Gergeli Eq. 1 Benk Lrincz Fia Jstvan Eq. 1 Jlljes Bartalis Thordan lakik, Joszagat Rethj Uram birja Laszlo Mihali Eq. 1 Veres Jstvan Eq. 1 Barta Balas ob., Fia Marton vagus, rks. Kalnakj Janosne biria Jncze Janos, Rethi Uram Jobbagia Jmreh Balas, Capitan Uram Jobb. Malomfal[van] 158

Mike Jstvan vagus, Joszagat attiafiai bir. Viduae Nagj Ferenczne ob., Unokai m. m.; Finta Andras, Janos (273) Kos Jstvanne Fia Ferencz A. 12 Laszlo Lrinczne Fia Mihali m. m. Nagj Jstvanne Fia Janos g. m. Szabo Jstvanne, mustoha Fiai bir. rks. Vizi Mathene, Fiai Peter, Eq. 1 Mihali E. K. V. Kis Jstvanne defic., rks. attiafiai s Apor Lazar bir. Zalagul benne Foris Balasne niomorult, maga bir. rks. Jncze Mattiasne defic., Vej Tassali121 Mattias m. Vizi Peterne ob., Unokaia Vizi Jmreh b[irja] rks. Benedek Miklosne, Zekeli Bold[isar] bir. Jobbag[iul] Varga Janosne ob., Fja Peter must. Benk Jakabne ob., attjafiai bir. Szepsi(!)122 Martonne ob., Miklos Jstvan Sucedalt v[erre], g. m. Recuperati Kos Balas Fia Georgj g. m. Gal Andras ob., Joszagat attjafiai bir. Jakabos Lrincz, Apor Lazar biria Kos Mihali g. m. Recentes Tassali121 Gergeli Fiai Georgj, Hadnagj Mattjas praetendal ehez, Peter Eq. 1 Balas Dobos Ferencz Eq. 1 Benk Benedek g. m. Nagj Georgy g. m. Marton Balas g. m. Toth Ferencz g. m. Tassaly121 Jstvan g. m. Vizi Gergeli g. m.

Lke Mihali g. m. Vizi Jstvan g. m. 123 (274) Bombardi Mihali, Bodo Peter Jobbag[ianak] mondgiak Haereditates Barta Balasne heljit Kalnakine Aszoniom bir. Finta Ferencz rks. Apor Lazar bir. Jakabos Lrincz rks.124 Jakabos Mathe Niujtodon lakik Mike Mathe Joszagat Farkas Peter foglalta el, Donatioval mondgia125 birni

Computus: Nobiles Vid. Nob. Prim. Vet. Vid. Prim. Filÿ Harum Recup. Recent. Haered. Debil. Defic. Abs. 9 1 132 7 7 3 11 5 4 7 12

FELS TORJA126

Septem Jurati homines Kovacz Jstvan Judex Peteo Georgj Hamar Jstvan Bibarczi Peter Kovacz Georgj Ferencz Georgj Voloncz Georgj

(275)

Nobiles Erdgh Mihali ob., Fia Ferencz Doboka Var megjeben Nagj Eskelon lakik Szekeli Boldisar m. m. Janos Deak m. m. Kozma Jstvan m. m. Viduae Nobilium Kalnaki Janosne, Sandor Peter m. erette, Czikban lakik Primipili Veterani Kovacz Mihali Fia Jstvan Eq. 1 Kovacz Janos Eq. 1 Kovacz Georgj Futasfalvan lakik Kovacz Balas Eq. 1 Hamar Jstvan Fia Lrincz Eq. 1 Pete Georgj Fia Jstvan Eq. 1

Ferencz Georgi Eq. 1 Ferencz Georgj Janos, Joszagat Georgi Janos Mihali Zalagon bir. Ferencz Georgj, Pap attia127 bir. oroks. Cziorba Miklos ob., Vej Damokos Peter g. m. Beder Georgi g. m. Lengjel Janos g. m. Simon Gergeli g. m. Santa Kovacz Balas, Fia Ferencz g. m. Mathe Georgi vagus, Fiai Andras, Janos, Aprok Andras Kovacz ob., Felesege az Joszagaban, Unokaja Andras Czjongradi128 Ferencz g. m. Kasza Thamas Fia Janos Eq. 1 Kasza Balas ob., rks. az apia bir. Kasza Jstvan Fia Jstvan Eq. 1 Ambrus Janos g. m. (276) Ambrus Balas Grgeni alat lakik Ambrus Mihaly g. m. Kovacz Gergy Fia Ferencz Eq. 1 Kovacz Jstvan, Eq. 1 czje129 Ferencz Ada Jstvan g. m., Fia Ferencz vagus Jlljes Peter Eq. 1 Jlljes Balas Thoroszkon lakik Jlljes Mihali vagus Soliom Ferencz g. m. Soliom Miklos, Fia Georgj g. m. Soliom Pal ob., Fiai bir. rks. 159

Soliom Janos g. m., maior, Fia Soliom Georgy vagus Soliom Janos minor ob., Fia Kelemen g. m. Soliom Balas ob., Fia volt Janos Soliom Jstvan maior, Joszagat leania bir. Soliom Jstvan minor Eq. 1 Jlljes Mihali ob., Fiai Balas ob.130, Mihok131 An. 7 132 Eq. 1 Kovacz Jstvan minor Voloncz Georgÿ Fia Mihali Eq. 1 Bartok Jmreh Fiai (!) Mathe m. Eq. 1 Bartok Ferencz ob., Fia Georgj A. 8 Simon Jstvan ob., rks. Szekel Boldisar birja Kiczid Janos ob., def., eppen Szekel Bold. bir. rks. Gaspar Balas g. m. Bibarczi Peter Fia Andras Eq. 1 Sert Peter el veszet, nil habet Gergeli Andras Pap volt, ob., Fiai Pal, Balint Simon Peter m. m. oda felljeb, azt mondgiak Bartok Janos g. m., Szekel Bold. praetendal[ja Jussat hozza] (277) Kis Peter ob., Fiai Jstvan Kksben m., Mihok Recentes Primipili

133

Pannoni Gabor Jveveni ember, Szekel Bol. eleteigh szolgalta, de az rks. Fejedeleme volt, egi Fia marat Jstvan, Szekel Bol. Jobbagja, praetendal hozza Viduae Bartok Mihaline, Fiai Mathe m. m.135, Janos m. m. Gergeli136 Janosne el, rks. Szekel Bol. bir., ut dicitur Torveniel nerte el Lerincz Jmrene ob., rks. att[iafia] Kovacz And. bir. Kovacz Janosne nil habet Laszlo Janosne ob., Vej birja Joszagat, Lengel Janos m. m. Czorba Georgine ob., Joszagat Szekel Bol. b[irja] Djennes Jstvanne ob., Leania Kata paraszt emberhez, Jobbagihoz ment, az rks. Kalnaki Jstvanne bir. Jobb[agiul] Kis Janosne ob., Unokaja Jstvan, Kis Peter Fia Jstok b[irja] Joszagat Pal Papne Fia Jeremias, Ecclesiahoz tartia magat Siket Georgi ob., rks. szabados volt, Kalnaki Janosne bir. ut dicitur.

(278)

Computus: Nobiles Vid. Nob. Prim. Vet. Recent. prim. Ped. Pix. Vid. Filÿ harum Defic. Abs. 3 1 32 1 2 4 3 1 7

Kasza Mathe, Regj lo fnek mondgiak Eq. 1 Recentes Pedites134 Peter Andras

SZENT LELEK

Septem Jurati homines Kotro Janos Judex Fabian Jstvan Konabe Jstvan 160

Ks Mihaly Czusz Georgy Konabe Georgy Balogh Janos

Nobiles Matis Janos Senior ob. Karolÿ Jstvan ob. Mathis Thamas Uzonban Nemesek kószt M. Matis Janos Junior Uzonban M. Orbai Jstvan ob., Fia Andras M.; Eq. 1 Ócze Janos. E. K. V. Orbai Janos Eq. 1 Matis Jstvan Uzonban M. Matis Mihaly Eq. 1 Matis Miklos Allia Samuel U[ram] szolgaja Szekely Boldisar Viduae Nobilium Szekely Peterne, Boldisar Fia M. Matis Balasne Fia Mihaly Primipili Veterani Hodor Janos g. m. Hodor Thamas ob., Keresztes Fia az g. kszt m., Balas koczissagon szolgal az Gialogh Kapitannal (279) Voloncz Mathe Eq. 1 Voloncz Jstvan ob., Fia Mattjas g. m. Kotro Janos Fia Mihaly Eq. 1 Kosa Balas ob., ennek ócze Benedek vilaghtalan. Ennek Fia Andras, ennek kis137 Fia Janczi Matis Lukacz ertlen ember, Fia Georgy, ennek Fiai Janos, Jstvan ob., ennek is Fia Mihaly Voloncz Jstvan Senior def., Óróks. Voloncz Jlljes lakik Bartos Janos g. m. Voloncz Georgy Senior Fiai Peter, Eq. 1 Marton, E. K. V. Peternek Fia Georgy Medves Janos, ennek Fiai Mihalj, Andras

Laszlo Mihaly ob., Fiai Andras, Miklos M., E. K. V. Andrasnak Fia Mihaly Fodor Jstvan g. m. Fodor Ferencz g. m. Viduae Primipilorum

Eq. 1

Hodor Jllyesne Hodor Mathene Bartok Sandorne def., Órók. Bartok Jstvan birja Recentes Nemes Peter Lovan M., de g. szolgalljon Eq. 1 Lórincz Jmreh, jo levele vagion, Fia Peter Roman Jstvan, Fia Mihalj M., [ennek] Fia Andras Eq. 1 Szabo Mihaly, Fia Peter Eq. 1 Pedites Pixidarÿ Veterani Marton Mihaly, Ócze Marton Jmreh zolgalatban Wagion Bartok Miklos Fiai Andras, Thamas Hegies Mathe ob., Fiai Lórincz, Georgy Hegies Andras ob., Fiai Andras, Georgy Kotro Andras Fiai Jmreh, Lórincz, Peter; Óczei Balas ob., Janos el budosot, órókse[geket] az Battjok Kotro Andras birja. Ezen Kotro Andrasnak mas Óczie Jstvan, nótelen, zolgalatban lakik (280) Deak Jstvan, Lovasok kózt mondgiak lenni Balas Georgy Fiai Georgy, Peter

161

Varga Gergely ob., Def., Janos birja Balas Jakab erótlen ven ember, óróks. Fiai Jstvan m., Matys Andras ob., Fiai Thamas ob., Andras. E. K. V., Miklos m. Andras ob. Gal Marton ob., Órók. Felesege lakik Deak Balas Darvas Thamas ob., Szasz Mihaly ob., Fia Mihaly Fiai Jstvan M., Hodor Georgy ven ember138, Janos, Vey Balas az Lovasok kózt wagion, Georgy, Fia Lórincz Jmreh Miklos. E. K. V. Bonis Mihaly Pap Andras Fiai Janos, Voloncz Jllyes, Ócze Jmreh. E. K. V. Mihaly, Varga Jstvan Hadnagy, Nobilitaltatot Andras Kosa Peter ob., Fia Laszlo. Simon Peter vagus, Órók. az Napa Ennek Fia Miklos M. lakik Kosa Georgy Jako Barrabas, Simon Peternek Kosa Symon ven ember, Fia Miklos, Mostoha apja139, az Anyaval óróks. ennek ócze Janos lakik Barrabasnak Fia Mihaly Borcza Jstvan ob., Fia Balas ob., def., Ugian Jstvan Fia Gergely, Lukacz (281) Kovacz Marton ob., Mostoha Fia Keresó Mihaly, az lakik az edes ob., Borcza Peter Gergeljel E. K. V., Anyaval az óróksegeben must. Voloncz Gergely Fiai Ambrus, Czusz Oremus Andras, Czusz Georgy Jstvan, Matis Jstvan ob., Fiai Peter, Gergely Balas, Demeter Janos ob., Def., ócze Mihaly; Georgy, Mostoha Fia Peter Pal. E. K. V. Demeter Andras, ócze Marton M. Kis Mihaly E. K. V. Roman Georgy ob., Agoston Jmreh Fiai Jstvan Zaszlo tarto, Roman Georgy Fia Marton Jmreh Konabe Jstvan Fia Janos Roman Mihaly Elek Miklos ven ember, Fia Jstvan M. Roman Janos Fiai Andras, Elek Jstvan nótelen Jstvan, Fabian Jstvan, Veÿ Boldisar Janos. Mihaly E. K. V. Roman Balas Fia Jstvan Balogh Janos Fiai Andras ob., Ferencz Balas ob., Fia Gergely Peter ob., Annorum 13 Jstvan el, Ferencz Gergely ob., Fiai Janos ob., Janos is el, Marton Marton is Orbai Mihaly ob., Def., rk. Felesege Ksseb Kovacz Pal, Ócze Peter ob.; lakik Fia Mihaly Varga Janos Fiai Janos, Kovacz Mihaly Fiai Andras, Jstvan, Jstvan, Andras, Peter Peter, Jmreh

162

Desi Andras óregh ember, FiaiMihaly, Jstvan, Janos Kovacz Thamas Sogora Desi Andrasnak. E. K. V., ez M. Kozma Mihaly Kozma Marton Fiai Georgy, Mattjas Kozma Peter Fiai Janos, Georgy Elekes Marton ob., Fia Marton Konabe Janos ob., Fia Georgy, ennek Fia Andras Konabe Thamas ob., Fia Mihaly, ennek Fia Jakab Bereczk Jakab Kozma Jstvan Fia Jstvan140 Kozma Janos notelen abs., az lovasok kószt Kozma Georgy Jano Mihaly ob., Órók. Attjafia birja141 Jano Jmreh Fia Miklos Konabe Marton Fiai Miklos, Peter Konabe Jakab Keresztes Andras ob., Fia Janos ob. Keresztes Mihaly Fiai Janos, Andras Keresztes Marton, Ócze Peter. E. K. V. Jako Mathe Polgar Jako Georgy ven ember, Fiai Peter M., Jstvan Meszaros Jstvan Fiai Miklos, Mihaly, Marton; Ócze Marton ob., Def. Kovacz Pal senior ob., Fiai Balas, Andras, Ferencz. Kúlón kenyeren wadnak (282) Balasnak Fiai Kovacz Pal, Jstvan Ferencznek Fiai Georgy, Peter Andrasnak Fia Abraham David Mihaly ob., Fiai Ferencz, Jstvan

David Jstvan Fiai Andras, Gergely, Janos Roman Lórincz Fiai Peter, Georgy, Marton Marti Balint erótlen ember, Fiai Lukacz, Andras, Jstvan ob., Jakab Medves Mattjas Fia Mihaly Medves Jstvan Fia Peter Szabo Janos kek Dr. Borcza Georgy Fia Jstvan Szabo Mihaly, Catarinatol lófú levele Gergely Kovacz Betegh, Fia Janos Czúdór142 Peter ob., Fiai Mihaly, Andras Czudór142 Janos Keresó Mihaly az Anyaval Kovacz Martoneval lakik, Joszaga wagion, arra kel telepedni Kovacz Marton143 def., az joszaga, ha megh halna Attjafiara szalna, Voncz Gergely szolgalo ember, kit illetne, az tóbi jobbagi, Bak Peter is szolgalo ember Horvath Balas Fia Janczi Deak Peter ob., Ócze Jstvan Deak birja Órók. Gal Mihaly Jano Peter ob., Kanabe Jstvan birja felesege utan órók. Bolta Janos Borcza Jstvan Santa, Ócze Gergely M. David Jstvan Deak ob., Def., Órók. Czegeri144 Andras birja varmegiere145 Borcza Marton Luka Janos Deak Peter ob., Órók. az ócze Jstvan Deak birja Szabo Andras ob., Def., Órók. Nenye birja

163

Recen. Kanya Andras Kotro Andras Fiai Jmreh, Lórincz, Peter; Ócze Kotro Jstvan Zolgalatban vagion, Hadnagj Zolgaja Kis Mihaly, Kis Mathene Fia Roman Georgy, Roman Martonne Fia Kovacz Jstvan, Roman Jstvanne óróks. szallot

Turcza Mihaljnenak Fiai Jstvan, Andras, Mihalj, Janos, zolgalatban wadnak szellyel Recuperati Pedites

Gun149 Marton Fia Janos Szaszwaroson lakik, az joszaghnak egj reszit Karoly Jstvanne birja, egj reszet az Attiafiai Apolin Peter ob., Def. (284) Voloncz Laszlo major ob., (283) Viduae Pixidariorum Fiai Janos, E. K. V., Borcza Keresztesne el, Fia Gergely M. Mihaly, 146 Kanyo Janosne Mihalynak Fia Mihaly Demeter Benedekne ell, az Leanya Bereczk Laszlo, joszagaban lakik jobbagj emberhez ment, azok birjak More Janos Fia Janos Órók. Medves Peter Fia Andras David Peterne ell, oda fel megh irtuk, Jako Balas Fiai Marton, Joszagat Czengeri Thamas birja Jstvan Kotro Jstvanne Tolda Andras ob., Leany agra bir[ja] Kata Ersók, Bartok Jstvan zallot órók., josza[gat] Kovacz Mihaly verre Czintalan Gergely Fiai Georgÿ, Bereczk Janosne ob., Leaný birjak Jstvan, Órók. Mihaly Borcza Matene ob., Fia m. m. Roman Ersebet ob., Kovacz Jstvan Horvath Georgjne ob., Fia Balas M. birja órók. Felesege utan Kis Mathene Bartok Ferenczne el, Fia Andras M. Demeter Martonne ob., Demeter Jako Andras, Fia Peter m., Mihaly lakik Josza[gaban] ennek Fiai Mihalj, Roman Martonne Marton 147 Zoman (!) Bartalysne ob. Agoston Georgy Roman Jstvanne Mathe Andras Gal Georgjne wen148 Aszszonj. Czintalan Janosne ob., Vagion ket leanj Unokaja, azokra Czintalan Jstvan lakik joszag. szallot óróksege Vonocz(!) Balint def., Felesege birja Agoston Benedekne, Fia Jmreh M. órók. Balogh Andrasne, Fia m. m. Jano Janos ob., Fia Jstvan M. Elek Andrasne, Fia Def., Verre Demeter Thamas Fiai Janos M., josza[gat] Fabian Jstvan birja Jstvan, Kozma Mihaljne ob., Fia Mihaly M. Peter. E. K. V. Kozma Albertne ob., Fiai Peter, Voloncz Laszlo Fiai Marton M.; Marton M. M. Ócze Janos Jano Mattjasne, Fia Jmreh M. Gal Mathe Def., Órók. az Anja birja Bolta Peterne, Fia Janos m. Bodor Mathe ob., Fia Mihaly M., Luka Georgjne, Fia Janos m., órók. Mihaljnak Fia Mattjas; Ócze Jstvan Leanÿ birjak, Fiait nem illeti 164

Keresztes Mathe ob., Def., Felesege lakik joszagan, holta utan az óczere szal Jmecz Georgj Fiai Mihaly, Jstvan, Janos Szabo Marton150 Fia Janos Voloncz Georgj Fiai Andras M., Ferencz, Balas. E. K. V. Zanto Peter Poljanban lakik, ott M. Barcza151 Georgjne, Fia Gergely M.

(285)

Gialogh lófüek Fodor Keresztes Fia Thamas; Óczei Balas, Andras, de K[ülön] K. V. tóle Czintalan Georgj Fia Thamas Fodor Janos Fiai Boldisar, Janos Fodor Jstvan Fiai Janos, Mathe; Ócze Mihalj E. K. V. Fodor Ferencz Bartos Andras Fia Mihalj Bartos Janos Fia Miklos Voloncz Mattjas, Voloncz Jstvanne Fia Tórók Miklos ob., Fia Georgj Computus: Nobiles Vid. Nob. Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Prim. Ped. Pix. Equi. Recent. Vid. Pix. Rec. Ped. Recup. Deb. Def. Abs. 4 2 11 3 2 20 2 16 17 9 9 14 10

Recentes152 Mattjas Peter junior Bartok Jstvan Fiai Boldisar, Jstvan; Óczie Bartok Janos. K[ülön] K. V. Ferencz Peter Fiai Thamas, Mihaly Ksseb Zeben Andras Fia Ferencz Nagjob Zeben Ferencz Szeben Janos Bak Peter Fia Mihalj Kússeb Jako Peter Fia Georgj; Óczje Jako Georgj vagus, szolgalatra wagion Dombi Jstvan Fia Andras

(286) POLYAN

Septem Jurati homines Mihaly Lukacz Judex Szonda Jstvan Veres Peter junior Szanto Peter Nagj Boldisar Szanto Mattjas Tuson Jstvan Senior Nobiles Veres Peter Eq. 1

Mihaly Janos ob., Fiai Jstvan Laszlo, Peter, Sigmond, Sigmond must. megh Andras, Georgy, Janos. E. K. V. Szonda Jstvan Kun Balint ob. Kun Peter, Fia Andras M. Eq. 1

165

Primipili Veterani Baczo Albert absens, Fiai Jstvan, Mihaly Simon Janos ob., Fiai Mathe, Jstvan, Janos,Eq. 1 Peter. E. K. V. Simon Lukacztol egj Unokaja, Mihaly Vagion Boldisar Mathe ob., Fia Nagj Boldisar. Ennek Fiai Mathe, Mihaly, Janos (287) Boldisar Jstvan ob., Fiai Janos, ez Sz. Lelekre kltzt, Andras M. Eq. 1 Tuson Lukacz ob., Fia Thamas M., Enek Fia Janos Eq. 1 Tuson Peter Fiai Mihaly, Eq. 1 Boldisar Sideki Peter Fiai Andras, Georgj Njomorekok Borozdolo Lukacz Eq. 1 Tuson Georgj Fiai Mihaly M., Eq. 1 Jstvan Tuson Jstvan Fiai Janos, Jakab Tuson Benedek ob., Fia Thamas; Eq. 1 Ócze Balas E. K. V., Nyomorek Mihaly Marton igen ven ember, Fia Lukacz Jstvan Deak Eq. 1 Jstvan Deak alias Biro; Ennek ócze(!) Peter, Eq. 1 Janos153. E. K. V. Veres Peter Minor, Fia Ferencz; Ócze Bartha Mattjas El Budosot Eq. 1 Buda Mattjas ob., Leanyara szallot Laszlo Janos, Drab. heljre, Fia Janos Eq. 1 Tuson Janos, Fiai Jakab, Eq. 1 Keresztes, Andras; Ócze Tuson Mihaly E. K. V. vele Tuson Ambrus polgar 166

Recentes Primipili154 Varoncza Mihaly Bekes Georgj, (288) Ócze Bekes Jstvan E. K. V. Tuson Jstvan junior, Fia Janos Tuson Gaspar Tuson Menyhart Fiai Jstvan, Lórincz Simon Janos. Leanyara szallot M. Viduae Primipilorum Tuson Keresztesne Fiai Ambrus, Mihaly M. M. Georgj Kovacz Janosne Fiai Jstvan, kekek kózt, Georgj, Janczi Veres Andrasne Fiai Gergely, Mihok megh holtak, Leanÿ marattak Solyom Palne, Szabo Janoshoz ment155 Solyom Miklosne Ferhez ment Utkózi Janoshoz, Fia Jstok ob. Pedites Pixidarÿ Veterani Buda Mattjas ob., Laszlo Janos szallot leanjara Vizi Lórincz ob. Vizi Thamas, Vizi Mihaly [es] Jstvan E. K. V.156 Biro Jstvan Fia Janczi Biro Andras Sukó157 Jstvan ob., Mostoha Fia Modis Marton birja órók., Fiai Janos, Peter (289) Utkzi Janos Fiai Gergeli, Thamas Szanto Mattias Fia Andras. Ennek is Fia Janczi Belni Gergeli ertlen ember, Lo f ember szallot Josz[agara] Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Fenes Mathene niomorek Aszoni158, Szabo Balas ob., Joszaga leani agra szallot Joszaga leaniara szallot Ravasz Jstvan, Fia Janos kekes Drab. Sjdo Gergeline ob., rks. Rethi Szanto Gergeli Fia Georgÿ Jstvan b., 20 flo. vtte megh Bodis Veres Georgÿ ob., Viszi Thamas Martontol szallot Joszagara Kovacz Simonne ob., attjafiaira marat Kovacz Janos hazaban eget heted rks, felet az Joszaganak Karoli magaval, Joszaga attiafiaira szallot Jstvanne birja Blni Janos Fiai Jstvan, Peter, Recuperati Pedites Mathe Kozma Peter Fiai Mihali, Pal Georgÿ Fiai Janos, Lukacz Ferencz, Szanto Peter Fia Janos Jstvan Gabrjel Janos ob., az Joszaga Pal Jmreh Fiai Jmreh, Donat Jstvannal vagion, Georgÿ. E. K. V. Karoli Jstvanne adta oda Mathe Mattias Fia Janos Bencze Jstvan vagus, Fia is Szekeres Thamas Fiai Janczi, Bencze Peter ob., Fiai Janos, Andras; Lrincz; Eczie Jstvan, Vagus Lrincz m. m., Janos Czutak Janos Fia Marton Komiatszekben159 lakik Czutak Jstvan Fia Georgÿ Georgj Kovacz Mihali Fia Andras Haereditates160 Jlljes Jstvan ob., Fia Peter Janos Deak Schola mester Sido Gergely rks. Bencze Thamas ob., leaniara marat rks. Recentes Tuson Mihali ob., óczej Tuson Gergeli, Nagj Marton [ennek] Fia Miklos, Utkozi Laszlo Fiai Gergeli, ennek czei Janos Jakab Jstvan Daner Jstvan, óczje Georgj E. K. V. Sido Gaspar Eczjenek Fia Janos Gialogh Lo f Sido Ferencz Bekes Miklos Fja Jstvan Szabo Jstvan ob., Fia Peter Szabo Janos Fiai Andras, Miklos, (291) Computus: Gergeli, Nobiles 4 Mihali. Prim. Vet. 15 Szabo Balas heljen lakik Prim. Recup. 6 (290) Szabo Andras ob., Fiai Janos, Prim. Vid. 5 Jstvan Ped. Pix. Vet. 25 Sipos Mihali Fia Janos Vid. Pix. 1 Szabo Jstvan Fia Janos Recup. Ped. 3 Haered. 1 Viduae Pixidariorum Recent. 3 Deb. 4 Bencze Miklosne ob. Leani marattak Abs. 2 Jlljes Peterne ob., Fiat fel irtak Tuson Miklosne ob., Fiait Fel irtak 167

BELAFALVA

Septem Jurati homines Gal Janos Judex Mathe Janos Pal Ferencz Janos Georgÿ Mihali Gal Peter Gara Mihali Jlljes Peter Primipili Veterani Gara Mihali Fiai Jstvan ob., Gergeli Marusvasarhelt lakik, Gara Janos is el budosot, ez is Fia, Fiat fogadot Joszagaba, Varga Jstvant, Fiai ennek161 (292)Thamas, Mihali g. lo f Biro Peter ob., Fia Thamas m.; Eq. 1 Eczej Gergelÿ, Jmreh, Jakab, Andras m. h. Ennek Fia Jakab Gergelinek is Fia Peter Gal Janos Gjalogh lo f

Fekete Andras Fia Gergely Fekete Mihaly Sepsiben M. Agoston Jstvan Agoston Keresztes, Fia Thamas lon m,. de g. Szolgal[jon] Masik Fia Andras. E. K. V. Viduae Pixidariorum Nagj Martonne Fia Jstok ob., unokaja vagion Jstok Nagj Miklosne el budosot, Fia Janczi ob. Órók Dra. birja, Ócze. Boso Gergeljne Ferhez ment, Fiai ob., rk. Vas Gergeljne Attjafiai birjak Agoston Peterne ob., Fia Jstok Eztelneken lakik Recuperati Pedites

Gal Peter Fia Janos Kiraly Mihalj ob., Fiai Janos m., Mihalj. E. K. V. (293) Jllyes Jstvan ob. Fia Janos zolgalatban wagion, Sz. Marton napra megh jo, ennek Fia Jstok, Jlljes Jstvan [többi] Fiai Mihaly, Marton Szep Jakabne Fiai Mihaly m., Viduae Primipilorum Mattjas. E. K. V. Jllyes Peter Leanyara fogadot Fiat, Gal Lrinczne ob., Fia Marton m. Kovacz Jstvant, ennek Fia Mihaly Drabant Joszagba szallot Nagj Thamas ob., Fia Jstvan Barta Lórincz Fiai Andras, Pedites Pixidarÿ Jstvan, Janos, Pal Janos Fiai Jstvan, Andrasnak Fia Marton, Ferencz Janosnak Fia Mihaly Mathe Janos Fia Andras m. lovon, de Jakab Antal ob., Fiai Mihaly, gialogh zolgalljon, masik Fia Jstvan Ferencz m. E. K. Kis Bartalys ob., Fia Andras V. Utkózi Laszlo Polyanban M. Mihalynak Fiai Janczi, Fekete Georgj ob., Andras Fiai Janos, Thamas E. K. V.

168

Varga Miklos, Leanyara szallot Gal Marton. E. K. V. Georgj Janosne Fia Janos Kovacz Janos ob. cze Jstok szallot Jllyes Peter Leanya[ra] Gal Jstvanne Polyanban lakik, Fia Mihaly Belafalvan lakik zolgalatban battjanal Hajdu Balas162 Fiai Jstok, Mihok Recentes Georgy Mihaly Nagj Jstvan

Computus: Primip. Ped. Pix. Vid. Pix. Rec. Ped. Recup. Abs. 5 5 1 13 2 5

ESZTELNEK

Septem Jurati homines Benedek Marton Judex Vas Balas Baka Gergely Pal Jakab Kús Lazar Szep Demeter

(294)

163

Nobiles Szaczvai Janos Krakai Andras Hadnagj Primipili Veterani Bartos Miklos m., Eq. 1 cze Janos o[thon] v[agion]. Ennek Fiai Andras, Janos, Mihaly Bartos Miklos Fia Andras Eq. 1 Bartos Jstvan Fiai Balas, Balint, deficialtak164; m. E. K. V. az Apjaval Janos, Thamas, Mattjas Bartos Andras Eq. 1 Bartos Mihaly ob. Czavar Marton Fiai Mattjas, Andras; Ócze Janos ob., Def. Czavar Georgj Fiai Miklos, Eq. 1 Janos Vas Jakab ob. Eq. 1 Eq. 1

Vas Gergely m., Fia Ferencz; Eq. 1 Ócze Mattjas. E. K. V. Vas Mihaly Senior ob. Fia Jstvan ob. Andras, az Battjai Fiaval Janossal [es] Mihallyal E. K. lakik, Andrasnak Fia Jstok, Janos m. kepekben Szep Demeter Eq. 1 Szep Marton ob., Def. Baka Janos165 Fia Mihalj Eq. 1 Szep Balint Eq. 1 Albert Georgj166 Fia Janczi Eq. 1 Czavar Jstvan, Ócze Mattjas. E. K. V. Eq. 1 Viduae Primipilorum Kis Gergelyne, Fia Farkas Scholaban jar Torbok Georgjne Fia Jstok ob., Def., joszaga leanyara szallot (295) Czavar Thamasne Ferhez ment, az óreghbik Fia ob., Pal vele Lakik Baka Lukaczne Ferhez ment, Fia M. Czavar Miklosne ob., Fiai Georgj, Jstvan M. M. Albert Janosne ob., Fia M. Pedites Pixidarÿ Kelemen Mihalyert Balogh Mihaly Veÿ M. M. lovon, de gjalogh zolgalljon; Fia Georgj Fabian Jakab Fia Jstok Fabian Mihok, ócze Andras 169

Ótves Marton ob., Fia Georgj Baka Janos l[ovon] m., az het hútós Szasz Gergely Fia Thamas el budosot, ember mondgja, hogj reghi ló f Bartos Janos foghlalta el jobbagjanak ember Nagj Boso Andras ob. Sarkany Jstvan ez is168 lóf Boso Gergely Lovon m., de g. Benedek Marton, cze Mihaly169, szolgalljon jo levelek wagion, lovon m., Boso Barrabas lovon m., de g. Menyhartnak Fiai Andras, szolgalljon Janos Boso Mihaly Fia Mihaly Boso Andras Fiai Thamas, Giarfas Simon def., Fiu agon, Leanya Georgj, Unokajara szallot ló f ember Janos Sarkany Jstvan ob., Porondi Gergely Bereczkre ment, Fiai Janos, Janosnak Fia Jstok Fia Andras m., ennek Fia Janos Gergely, Kosa Mihaly ob., Fia Andras Mathe Kiraly Georgj ob., Def., Felesege birja Georgj. Kúlón zolgalnak órók. Nagj Georgj ob., Fia Ambrus gjermek Boso Jstvan az Hadnagjot szolgallja Bak Mihaly ob., def., órók. Attjafiai Bak Mihaly ob., órók. Attiafia birja birjak (297) Zanto Janos def., Ócze Jstvan Fejer Nagj Balint el ment, Martonoson lakik varmegieben Szarasz Patakon lakik, Baka Gergely Fia Janos órók. Szaczvai Janos votte megh Baka Jstvan167 ob., Fiai Mattjas, Szep Mihaly Fia Benedek Jstok Viduae Pixidariorum Bartalys Marton Fiai Simon, Janczi Fabian Jstvanne ell, Fiaval lakik170, M. Pal Balint ob., Fia Janos M. Laszlo Jmreh ob., Fiai Mihok, Vas Peterne Fiaval lakik M. M. Keresztes Szep Benedekne Ferhez ment Egj (296) Ballabas Balint ob. Leany aghra lóf emberhez, Benó Mikloshoz szallot joszaga, Krakkai Andras bir Torbok Georgjne az Vejevel, benne, az Laszlo Jmreh maradeki is Czaszar Georgjel lakik birnak benne Kerekes Jakabne Fia Demeter, Kis Lazar, ló f levele vagion, nyomorek Fiai Andras, Andrasnak Fia Georgj Kis Vas Jakabne Fia Thamas ob. Janos, Janosnak Fia Mihaly Szep Janosne ob., Def., Órók. Peter, Marton, Jstvan Attjaf. bir. Gergely Bartalys Simonne Fiai M. M. Lukacz Jstvan hellyet Szep Balint Kis Georgjne ob., Fiai M. M. M[ustralt], Lukacz Jstvan g. hellyen Recuperati Pedites lakik, levele is nincz, g. szolgalljon Lukacz Mathe Fia Thamas lovon Varga Andras szolgalt, nincz levele, g. szolgalljon Polgar Jstvan ob., Def., Órók. Doris Janczi el budosot, rk. Donat Janos bir. az Nenje birja Tuson Janos Fiai Jstvan, Santa Gergely benna, nyomorek Balas, ember, Fia Marton el budosot Marton Szep Miklos Nyomorek ember Nagj Janos loval m., nincz levele, g. szolgal. Haton wadnak egiek Nagj Jstvanne ob. 170

Janczo Foris ob., Fia Demeter, ennek Fia Janczi Es Janczo Marton ob., Def., órók. Janczo Demeter birja, Attjafia Balint Jstvan Varga Janos Fiai Peter, Mathe (298) Varga Jstvan, Gara Mihaly fogatta melleje Kurki Balas Baricz Mihaly el budosot Georgj Balas Fia Jstvan Benedek Demeter ob., Fia Janczi Kis Ferencz Vajasdon lakik Nagj Pal Recentes Pixidarÿ171 Czavar Gergely ob., Def., órók. huga birja, kivel egj wolt Vas Jstvan ob., Fia Jstvan must. Haereditates Recuperati Janczo Margit ob., órók. Janczo Demeter es tóbbi bir[jak] Recentes Primipili Barrabas Georgj Fia Janos Vas Gaspar Fiai Pal, Thamas Baxa Miklos Fiai Gergely, Marton Czomortani Ferencz Fiai Mihaly Thamas, Janos Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

(299)

Benó Miklos Eq. 1 Thoth Mihaly Fia Marton Eq. 1 Raduly Mihaly es Janos armalisokot producaltak, mellyet magunk attuk nekik, Karoly Jstvanne Asz. jussat praetendallja hozzajok, tórveny leszen elóttek Recentes Pedit. Pixid. Jambor Janos Fia Mihaly Jambor172 Jstvan Fia Mihaly Pal Jakab Fiai Andras, Janos. Donath Janos praetendallja jussat hozza[jok] Computus: Nobiles Prim. Vet. Prim. Rec. Vid. Prim. Filÿ Harum Ped. Pix. Ped. Pix. Rec. Equestr. Pix. Vid. Pix. Filÿ Harum Rec. Ped. Recup. Ped. Haer. Rec. Deb. Def. Abs. 4 12 6 2 4 17 3 3 7 4 8 1 1 2 9 7

KURTAPATAK

Septem Jurati homines Szabo Jstvan judex Czipeó Balas Baka Mattjas Baka Janos Baka Marton Baka Lazar Bekes Mihaly

Nobiles Czomortani Lazlo def., rk. Bekes Mihaly birja, Attjafia leven Czomortani Ferencz Esztelneken lakik, ott m. m.

171

Vid. Nobilium Czomortani Georgjne ob.

(300)

Bartok Janos ob., nincz semmi maradekja Pedites Pixidarÿ Szabo Balas, Unokaja Szabo Janos Kaszon Uyfaluban lakik, maga175 óregh ember Zabo Janos biro, Fiai Georgj, Janos, Jstok Torbok Jstvan el budosot Recentes Bekes Jakab Eq. 1 Baka Georgj Fiai Gergely, Eq. 1 Georgj Baka Marton Junior Eq. 1 Computus: Nobilis Prim. Vet. Ped. Pix. Recent. Def. Abs. 1 10 2 3 1 4

Primipili Veterani Bekes Jstvan Eq. 1 Bekes Mihaly Fiai Thamas, Eq. 1 Georgy, Andras, Mihaly ob. Baka Miklos Fiai Andras, Eq. 1 Jstvan, Georgj Baka Janos Unokaja Tuson Janos Eq. 1 Sido Janos. Ennek leanyara szallot Baka Jstvan Eq. 1 Sido Ferencz ob. Czipó Balas Eq. 1 Czipeó Laszlo absens Baka Mattjas, Unokaja Eq. 1 Abram Mattjas173 Baka Lazar, Unokaja s174 Fia Ferencz Eq. 1 Baka Jakab Eq. 1 Baka Jstvan, Szamosujvarat lakik Baka Marton Senior, Fia Mihaly Eq. 1

(301) CZOMORTANJ

Jurati homines Biro Marton Judex Sjdo Jstvan Mathe Janos Szabo Jstvan Szcs Jstvan Nobilis nullus Primipili Veterani Bjro Jstvan ob., Fiai Janos Eq. 1 Mihali ob. Biro Jmreh Fia Janos Eq. 1

Biro Marton biro Fiai Peter, Eq. 1 Gergeli, Jstvan, Janos, Lukacz Vidua Primipili Jakab Menihartne Fia Mathe Pedites Pixidarÿ Szcs Jstvan, Szamado emberek htk szerint valljak, hogj Reghi lo f volt Eq. 1 Boso Marton Lo f levele magunktol

172

Jlka Demeter ob., Fia Gergeli Nema, Ennek Fia Janos, Peter is ob., Fia Jstok Jlka Mihali def., rks. Jlka Demeter (302) Fiai birjak órókseget(!) Kis Jstvan, Toldalaghi Uramnak attuk volt, soha nem jart hadba Mattjas Simon Fiai Janos, Mihaly, Miklos, Istvan Balogh Marton ob., Fiaÿ Janos ob., Jstvan, Ferencz, Demeter Kelemen Georgy Baxafalvara ment Mathe Janos Sido Jstvan Fiai Laszlo, Andras Janka Mihaly Fiai Miklos, Janos, Jstvan ob.

ALMAS

Janka Peter Nyomorult Szabo Jstvan Viduae Pixidariorum Balogh Gergelyne ob. Mathe Jlona, Fia Szabo Jstvan M. Recentes Lonai Jstvan Computus: Primip. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. Vid. Pix. Filÿ Vid. Recent. Deb. Abs. 3 1 8 1 1 1 1 1

Septem Jurati homines Abram Lórincz Judex Abram Gergely Fabian Jstvan Benó Peter Felszeghi Janos Kelemen Georgy Kelemen Janos

(303)

Nobilis nullus176 Primipili Veterani Abram Gergeli Fia Miklos Eq. 1 Abram Andras Fia Thamas Eq. 1 Abram Georgÿ ob. Miklos Abram Gergelljel edgjt lakik Eq. 1 Czipó Miklos, Fia Jstvan m. holtak, Jstvannak egj Leani Unokaia marat, kire az óróks. szallot, Pap Mathe viseli gondgiat

Abram Lrincz biro Fiai Georgÿ, Eq. 1 Andras, Demeter, Miklos. E. K. V. Pete Peter most szallot rks. leaniara Horvat Georgÿ Janos Fia obÿt. Pete Gergelÿ ob., def., attiafiara marat rks.177 Kemendi Thamas biria Pete Gaspar Oroszfalvan lakik178 Benó Demeter, Fia Jstvan mustralt Eq. 1 Bene Andras Eq. 1 Bene Miklos Esztelnekrl m.179 Ennek cze Ben Janos E. K. V. Ben Mathe ob. Ben Peter Fiai Demeter, Eq. 1 Thamas Ben Mihali ntelen, szegeni Fejedelemtl Armallissa Ben Antal ob., Fiai Jakab, Jstvan Mattias Andras Eq. 1 173

Mattias Miklos Fia Mihali Eq. 1 Mattias Mihali ob., Fiai Jmreh, Gergeli180 Pais Mihali Fia Georgj g. lo f 181 (304) Pais Georgj ob. , Fiai Peter, Balas, Jakab Pedites Pixidarÿ Felszegj Janos Fia Mihali must., Eq. 1 Eczie Mihaly ob., nincz levele, g. szolgallyon Felszeghi Peter Fiai Thamas, Eq. 1 Georgy, Mihaly, megh holt Urunktol vagion lof levele Bgzi Janos Fiai Janos, Georgy, Jstvan, Pal Bgzi Jstvan Fia Andras; Ócze (!) Balas, Gergely, E. K. V. Kisseb Birtalan Balas ob. Ócze Demeter Birtalan Peter Birtalan Georgj Birtalan Gergely Fiai Thamas, Jstvan; ócze Mihaly Birtalan Ferencz ob., Fia Andras Heja Benedek ob. Heja Mathe az óczevel Mihaljal, ez M., Matenak Fiai Benedek, Peter ob. Nagy Mathe Fiai Jstvan, Peter ob., ennek Fia Balas Veres Janos Fia Boldisar Bartha Peter, Mostoha Fia Szep Mihaly Esztelneken lakik182, szegeny Fejedelemtól vagion lof levele, Balas Fia ob.

Kelemen Janos Fiaÿ Mihaly, Jakab, Benedek, Thamas. Fejedelem Aszszonytol183 levele Eq. 1 Baxa Cristoph Fiai Gabor, Gergely, Thamas m. h. Fejedelemtól vagion levele Eq. 1 Baxa Miklos Esztelneken Mustr. Baxa Joseph lovon m., de zolgal[ion] g., Fiai Mattjas, Georgj, Thamas (305) Bógózi Andras ob. Ócze Jstvan Esztelneken lakik Nagy Janos Fiai Jakab, Peter Fabian Jstvan Fia Andras; cze Peter. E. K. V., ennek Fia Balas Eq. 1 Kore Miklos ob., Fia Sigmond Lemhenÿben lakik, ott M.184 Viduae Pixidariorum Bógózi Georgjne, az Fia M. Birtalan Janosne ob., Kelemen Gergely birja Felesege utan órók. Baxa Mihaljne, nincz semmi posteritassa, órók. Baxa Josephe Nagy Gergelyne185 ell, az Fia M. Recuperati Pedites Benedek Miklos ob., Fiai Balint, Ferencz ob., Gergely, Thamas Kelemen Jstvan lovon M, levele Chatarinatol, Nemes Thamas Uram Praetendallja jussat hozzaja Battja Kelemen Thamas, Ennek Fia Janos186; Ócze Pal

174

Recentes Kelemen Georgy, az óczevel Kelemen Janossal vagion Lo fú levele Nagj Mihaly, Mattjas Mihaly arvai joszagarol últ fel187, lo fú ember, az mit az szamado emberek montak Abram Jstvan

Computus: Prim. Vet. Prim. Rec. Ped. Pix. Vid. Pix. Rec. Abs. 12 7 12 3 2 6

(306) OROSZFALU

Septem Jurati homines Vitalius Jstvan Judex Nagj Barla Jstvan Kemendi Jstvan Forro Peter Senior Benedek Georgj Antal Andras Magjari Georgj Nobiles Forro Peter Eq. 1 Forro Gabor Fejedelem Stie Primipili Veterani Forro Pal Fiai Pal188, Thamas, Mihali, Janos Forro Janos ob., Fiai Marton, Mihali Pedites Pixidarÿ Szasz Keresztes lovon mustr, de az g. kszt szolgallion Benedek Georgj g. Molnar Marton ob., FiaiPeter, Andras Kis Bar Jstvan, ezel laknak az Molnar Marton gjermeki Vitaljus Jstvan Fia Jstvan Olczi Janos, Vej Szabo Marton Barla Janos benna ember, egj laba sincz Kemendi Thamas Fiai Janos, Jstvan lovon mustr.

(307)

Barla Jstvan maior Fiai Balint, Jstvan, Peter Benk Mihali Fia Jstvan, ennek Fia Mihali lovon m., de g. volna Kis Mihali Fiai Gergeli, Mihali, Andras Toth Peter ob. Laszlo Gergeli rks. Falura szallot, Fiai is m. holtak Kemendi Jstvan Fja Jstvan lovon m., de g. volna Forro Peter Fiai Jstvan, Janos, Pal. Lon mustraltak, de gjalogh volna Nagj Jstvan Fia Miklos Forro Balas czje Janos ob. Forro Janos Senior Fiai Mihali, Thamas, Janos Kemendi Laszlo ob., Fia Janos Kemendi Balas ob. Unokaia Kemendi Mathe b[irja] rks. Kemendi Georgj ob., Fia Pal m. Ennek Fia Mihali lovon must., de gjalogh volna Forro Boldisar ob., Fiai Mihali must., Jstvan ob., Eczej Miklos, Peter, lon m., de g. volna Antal Andras Fiai Jstvan, Peter. Loval m., de g. volna Janczio Georgj Fia Jstvan lon m., de g. volna Janczio Balas Fia Jstvan 175

(308)

Magjari Janos ob. Ennek Kemendi Mihali bir[ja] rks. Kemendi Ferencz ob., def. Ennek Joszagat Forro Janosnak adtak Bjro Janos ki ment, vagus, Ania lakik Joszagaban Forro Janos lon m., de gjalogh volna, Fia Peter Viduae Pixidariorum

Kemendi Jstvanne189 ob. Forro Janos Fia bir. Joszagat Janos Papne ob. Kemendi Thamasnak adta az falu Joszagat, az szolgal rolla Recentes Vitaljus Jstvanne, Fia Mihali lon m. Eq. 1 Janczio Jstvanne Fiai Janos Erdeliben vagion, Laszlo Bartalis Kemendi Balas, Fia Kemendi Janos ment volt ki az falubol, es ennek Fia Andras, rks. Falu biria

Magiari Benedekne, Fia Georgj m. m. Ennek Fiai Demeter, Georgÿ Benedek Jlljesne ob. Joszagaban Benedek Georgj marat Falu adomaniabol Balint Peterne ob. Falura szallot rks. (309) Computus: Biro Menihartne Fia Biro Janos vagus, Nobilis oda fel m[egh] v[an] irva Prim. Vet. Kis Forro Georgjne ob. Joszagaban Ped. Pix. Vitaljus Jstvan lakik falu Vid. Pix. adomaniabol Fil. h. Forro Georgjne maior ob., Fia Balas Recent. bir. Joszagat Deb. Magiari Andrasne ob. Kemendi Mihali Defic. lakik rks. Falu adomaniabol Abs.

LEMHENJ

1 2 21 2 1 3 1 1 3

Septem Jurati homines Kovacz Demeter Judex Sigmond Janos Hizo Balint Varga Thamas Balas Kovacz Setet Ferencz Balint Miklos Nobiles Kver Gaspar ob., az Fia Uzonban mustralt Donat Gergeli Orbaiban

Sigmond Jstvan, a' Fia Pal Uzonban Kanistos Mihali ob. Felesege bir. rks., def., per totum attiafi.190 szall. Czomortani Miklos ob., Fiai Janos, Jstvan Sigmond Gergeli ob., Fiai Jstvan, Gergeli Sigmond Mathe Fia Ferencz Eq. 1 (310) Kanistos Georgj Fia Peter Eq. 1 Viduae Nobilium Cziomortani Jstvanne el, Hanko Janos szallot Leaniara

176

Josa Jstvan Fiai Mihali, Eq. 1 Marton, Kovacz Thamas m., Janos el budosot Fiai Georgj, Kovacz Gergeli betegh Miklos Eq. 1 Kovacz Janos Fiai Marton, Eq. 1 Kovacz Balint, Fia Pal g. lo Fe Gaspar Kovacz Gergeli g. lo Fe, Fia Lrincz Kovacz Marton ob. Gaspar Jstvan Fia Mihali m., Kovacz Thamas Senior g. m., Tob Fiai Jstvan, Eq. 1 Fia Janos Lrincz, Kovacz Jstvan g. m., igen budoso Miklos embernek mondgiak Hizo Mattias Fia Gergeli Eq. 1 Balint Gergeli g. m. Hizo Janos ob., Fiai Peter, Eq. 1 Balint Janos also ob., attiafi. szall. Jakab rks. Hizo Balint Eq. 1 Balint Miklos Fiai Demeter, Eq. 1 Hizo Mathe, Eoczie Balas ob. Leani Pal, marattak, felesege is el Eq. 1 Miklos Hizo Jstvan ob., Fia Georgj Eq. 1 Czakani Ferencz Fia Pal, Ennek Fia Kovacz Jstvan vilagtalan ob. Jstvan. Ennek Eczje Janos Fiai Mihali, Szentes Georgj, Kekedi Sigmond Gergeli. E. K. V. Gergeli m. Uram szolgaia, Fiai Janos, Ennek Fiai Janos, Eq. 1 Andras. E. K. V. Ferencz (312) Szentes Mihali Eq. 1 Kovacz Mattias Gergeli Mathe ob., Fia Jmreh Fiai Mathe, Girgioban lakik Jstvan m., Eq. 1 Sigmond Jstvan Eq. 1 Lrincz, Sigmond Mihali Eq. 1 Mattias Sigmond Demeter regj betegh Baka Miklos ob., Fia Georgj kekek Sigmond Janos Fia Jstvan Eq. 1 kszt Sigmond Mihali, cze Janos Josa Andras ob., Fia Jstvan ob. el budosot Ennek Fia Lrincz Eq. 1 Varga Benedek ob. czje(!) (311) Balint Janos Fels ob. Varga Janos, Varga Jstvan, Balint Mihali Fia Georgj Eq. 1 Bencze Mathe es Peter Balint Albert Eq. 1 E. K. vadnak Peter must., Eq. 1 Lemheni Janos Fia Ferencz g. m. Janos ob., Fia Jmreh Lemheni Ferencz ob., Bako Balint ob., Fia Janos Eq. 1 Fia Janos Eq. 1 Balas Kovacz Gal Balas ob., Fia Gergeli ob. Fiai Janos, Janosnak Fia Peter Gal Ferencz m., Fiai Jstok, Eq. 1 Gergeli Peter, Jstok Janos Posta Geczi, Jstvan Deak Czimbalmos. Ferencz Eczje Mihali g. m. Stet Jstvan benna ember Stet Ferencz Fia Pal Eq. 1 Viduae Primipilorum Stet Gergeli Eq. 1 Sotet Janos g. m., Fiai Demeter, Josa Ferenczne ob., leania marat Jstvan Andras Deakne Fiai m. m.

Primipili Veterani

177

Rethi Gergeli ob., Fia Balint; Eczje Lrincz E. K. V. Kovacz Lrincz, Donat Mattias Jobb. Balintnak Fia Peter Fiai Janos, Rethi Miklos ob., def. Demeter, Rethi Mattjas ob., def. az kekek kszt laknak, mi valtottuk Rethi Peter ob., leani vadnak megh az Uroktol Rethi Janos m. m. Kovacz Ferencz el budosot, Joszagat Farkas Miklos Fiai Demeter, Donat Mattias biria Ferencz, Pet Peter ob. Fia Pet Jstvan, Balint, Fiai Gergeli, Georgÿ Ferencz. (314) Farkas Damokos def., ob. Donat Janos Uram praetendallja Farkas Peter ob., Fiai Damokos, közit hoza Janos. Pet Balas ob., Fia Gergeli Az edes Anniok tartia Pet Demeter ob., Farkas Pal m. Fiai Demeter, Rethi Janos ob., Fia Jmreh m. 191 Miklos E. K. V. Ennek battia Mathe; Lukacz Simon Fiai Balas, Eczje Janos E. K. V. Janos Czok Jstvan ob. Kore Sigmond (313) Lukacz Jstvan Fia Mihali szallot Joszagara Gabor Laszlo192 Fiai Menihart, Hussit Balint ob., def. Mihali; Szasz Janos ob., Fia Jmreh Ecze Andras Miklos Demeter Fia[i] Balint ob., Gabor Jstvan Sappanos Gergeli m. Czok Georgj Fia Janos Koris Gergeli Fia Peter, ez mustr. Andras Gergeli Andras Ambrus ob., Fiai Janos, Andras Balas Gergeli, Andras Georgj ob., Fia Janos Jmreh, Kovacz Georgj ob., Fia Demeter Janosnak Fiai Mattias, Kovacz Laszlo Fiai Jmreh, Jakab, Georgj E. K. V. Georgj Kovacz Janos ob., leaniara Andras Peter Fiai Janos, szallot rks. Jstvan Luka Miklos ob., Fia Peter ob. Andras Mihali Fiai Balas, Joszagara Jlljes Thamas szallot verre Ferencz Jakab Janos ob., Fia Marton ob., def., Benkes Jstvan ob. Leani agra bir. Felesege bir. Joszagat Joszagat Nagj193 Jmreh Rethi Jstvan ob., Fia Jstvan m. Nagj Antal alias Szekeres. Trk Jstvan ob., Varga Andras Unokaia Sipos Janos szallot leaniara Husit Georgÿ ob., Fia Janos Kovacz Gergeli ob. Fiai Balas, Hussit Marton benna niomorult, Mihali, attiafiai tartiak Jstenert Jstvan, Butak Lenart Fia Jstvan. Janos E. K. V. Ennek Fia Gergeli Rethi Peter Fia Laszlo Marton Gergeli, Vej Rethi Balint szallot leaniara. Marton Gergelinek Fia Janos

Pedites Pixidarÿ

178

Miczke195 Balas Fiai Jstvan, Miklos Jmreh Fiai Thamas, Janos, Jstok, Miklos196, Mathe E. K. V. (315) Szabo Balas ob., def. Felesege Damokos bir. Joszagat Jlljes Gergeli ob., Barla Janos Leaniara Kovacz Demeter Fia Gergeli ob. sz., kek Drabant Jstvanra szallot rks. Czok Peter Kovacz Jstvan Czok Gergeli Fiai Marton, Nielen Gergeli Geresen lakik, Jstvan, Böythe Jstvan alat, Jlljes Fiai Mihali, kekek kszt vagion, Tot Balint also ob., Fia Jstvan Trk Janos Gheresen lakik orszagba ment Bartha Andras Fiai Jstvan, Tot Jstvan Fiai Balas, Janos Janos, Nielen Andras ob., Fia Bartalis ob. Andras, Leaniara szallot Joszaga Gergeli Nielen Jstvan el budosott, Jlljes Jstvan lon mustr., de gialogh Nielen Janos bir. Joszagat szolgallianak az fiai, maga eletiigh Albert Janos Fia Mihali lon szolgallion kegielmessegunkbl Nielen Janos Fia Thamas megh engettuk. Fiai Mihali, Pet Gergj Fiai Janos, Janos, Mihali, Jstvan, Lrincz Gergeli Pet Peter es Ferencz197 E. K. V. Donat Mattias Praetendallia Jlljes Thamas, Luka Miklos Jussat hozza joszagara szallot Gdre198 Marton ob., Fia Georgj, Tot Balint Senior ob., Fia Jakab. Joszagat Kver Mihali bir. szalagban Ennek Fiai Janos, Gdre198 Balas el budosot, Devan Mihali mondgiak lakni Tot Mathe ob., def., rks. attiafiai Barla Janos Enieden lakik biriak Varga Andras, Trk Jstvan Galczo Andras Fiai Mathe, Joszagabol m. Mattias Varga Janos [es] Miklos, Galczo Jakab ob., ez mustr. E. K. V. Fiai Janos, Janosnak Fia Jakab Jstvan, Peter; Viduae Pixidariorum Donat Ferencz praetendallia Pet Laszlone Fiai m. mustr. kzit hoza 199 (317) Boythe Georgine Fia Gergeli Kovacz Balint ob., Fia Jstvan eles melle vag. Sz. Lelekrl m. Cziavar Ferenczne ob. Leaniara birja Varga Thamas Fia Mihali; Kelemen Georgi Joszagat czej Gergeli, Miklos Janosne ob., Miklos Balint Jstvan E. K. V. attiafia birja Joszagat Barlabas Thamas ob., def. Miklos Benedekne ob., Fia Balint m. Bereczkben bir. rks. Szep Gedro Margit el budosot, Devan lakik Sigmond. 194 Barla Jstvanne Vilagtalan, Fia (316) Szep Sigmond Bereczkben lakik Enieden lakik 179

Varga Janosne Fiai m. mustraltak Recuperati Pedites Bede200 Mathe, Sylvester Laszlo Felesege utan praetendallia Jussat hozza Goczman Janos Szepsiben201 lakik Miklos Bartalisne Fia Jstvan Balint Janos Maior Recentes Bartha Jstvan

Kovacz Georgi Jakab Gergeli g. lóf202 Computus: Nobiles Vid. Nob. Prim. Vet. Vid. Prim. Ped. Pix. Recup. Ped. Vid. Pix. Recent. Deb. Def. Abs. 2 1 37 1 44 3 3 3 6 7 12

(318) OSDOLA

Septem Jurati homines Bene Janos Judex Farkas Janos Bandi Jstvan Jmreh Janos Bene Gergeli Damokos Janos Sgn Jstvan Nobilis Szurkos Georgÿ ob., Fia Mihali Primipili Veterani Farkas Sandor Fia Gergeli Eq. 1 Miklos ob. Laszlo Mattias ob., Fiai Balint ob., Jstvan, Eq. 1 Benedek. Mjklosnak Fia Jstvan Hadi Jstvan Fia Janos Santa Andras szolga. Eoczej Mihali, Janos Czrs Pal ob., Fiai Mihali, Jstvan, Balas; czje Janos Kaszonban lakik Czrs Jstvan ob., Fia Peter 180 Eq. 1

Czrs Miklos Orbaiban mustralt Czepl Balas ob. Eczje Mattias Eq. 1 Begzi Peter Fia Jstvan Eq. 1 (319) Czepl Mattiassal edgit lakik Finna Janos ob. Ecze Balas must. Eq. 1 Finna Mihali ob., def. attiaf. bir. rks. Czrs Jstvan praetend. Jussat hozza, rksegehez Vas Mihali Fiai Jakab, Miklos, Mattias, Mihali; Eczje Jstvan egj K. V. Eq. 1 Szgn Kelemen Fia[i] Gergeli, az kekek kzt lakik, Janos az attiaval E. K. V. Szgn Balas Fiai Moses, Antal obierunt, Georgi203 Bthlen Petert szolgallia Szgn Demeter posta, Fia Marton. Ennek Fiai Andras, Demeter, Miklos Szgn Jstvan Fia Mihali Eq. 1 Vas Ferencz Fiai Pal, Eq. 1 Ferencz Laszlo Antal Fia Peter

Farkas Janos, Vej Gal Balas szallot leaniara. Ennek Fia Georgj Laszlo Mattias maior ob. Leani agra szallot rks. Laszlo Gergeli ob. czej Pal, Palnak Fia Miklos Mattias, Benedek. E. K. V. Mattias mustralt, Eq. 1 Farkas Andras ob., defic. Farkas Benedek oda ki lakik Kis Kapuson. Erks. Eczje Janos birja, mas czjeis vagion Balas, de budosik (320) Hadi Janos, Eczje Jstvan E. K. V. Eq. 1 Feier Lrincz, Mikes Sigmond Uram szol. Fia Miklos el budosot. Ennek egj Fia Jstok Feier Lrincz Fiai Mihali mustoha, edes Fia Balas204

Jmreh Janos, Vej Ferencz Gergeli Hoszu Mihali, Eoczej Jstvan, Georgj m. h[oltak] sine semine Hoszu Janos posta Fiai Peter, Georgj Hoszu Gergeli (321) Bernald Benedek ob., Fiai Miklos, Thamas Fazakas Mihali ob., Fiai Janos, Antal Fazakas Christoph Fia Georgj Damokos Benedek Fiaÿ Pal, Peter Damokos Jstvan ob. Leaniara szallot Joszaga Damokos Thamas, az attia Mihali, az czje Jstvan206 Bene Janos Fia Gergeli Bene Peter Fiai Miklos, Janos Szabo Balint Fiai Andras, Janos Viduae Primipilorum Damokos Janos Fia Gergeli Farkas Balintne Damokos Miklos Fia Jstvan Fia Mihali must. Eq. 1 Bandi Andras207 Farkas Ferenczne ob., Fia Balas m. m. Aszalos Janos Fia Peter Hadi Mihaline Fia m. m. Veres Peter Fia Andras; Eczje Jstvan ob. Pedites Pixidarÿ Nagj Georgy Senior Fiaÿ Benedek, Janos, Tanko Janos Senior el budosot Fiaval Pal, Janossal Georgÿ Tanko Mihali Fia Jstvan Benedeknek Fiai Demeter, Tanko Lrincz Fia Peter. Jstvan Ennek Fia Miklos Bartha Janos Fiai Mihali, Tanko Janos rks. ezek birjak205 Janos, Tanko Janos Junior ob., Fia Janos Ferencz Bandi Balas ob., Bandi Janos Fia Jstvan Fiai Jstvan, Jstvannak Fia Miklos, Bartha Jakab Fia Georgj Jmreh, kln kenieren vadnak Gal Balas Fia Marton Pal Janos Mihali ob., rks. leani Gal Mihali el budosot, Fia Georgj, biriak Gal Balas tartia Pal Janos Jstvan Fiai Pal, Hadi Simon ob., Fia Jstvan az kekek Jstvan koszot lakik. Ennek Fia Janos Tot Balas Fia Jstvan Kovacz Lrincz Fiai Janos, Tot Janos Miklos ob. Tot Jstvan posta Hadi Jakab ob., Bogio Mihali Fiai Janos, Fiai Thamas, Peter el budosot Peter Debreczenben tanol 181

(323) Czula Ferencz Hadi Laszlo Fia Mihali Szabo Andras ob., Fia Balint Laszlo Gergeli ob., Fiai Mihali, m. mustralt Janos (322) Gens Miklos Fia Balint Pasztor Janos ob., Fiai Benedek, Lenart Pal Fiai Balas, Mihali, Janos Mathe Lenart Balint Szasz Janos Fiai Jstvan, Gondos Benedek, Fia Janos kek Marton. E. K. V. Drab. Szasz Peter Fia Janos Gondos Mihali ob., az battia Szasz Thamas Benedek bir. rks. Santa Janos Fia Jstok Gondos Georgj Fiai Ferencz, Janczio Janos ob., Fiai Pal, Georgÿ, Jstvan, Demeter, Mattias ob. Jakab Hadi Pal ob., Fia Janos Gondos Jstvan ob., Fia Jstok Simon Mihali Fia Pal Gondos Janos Senior Simon Benedek Fia Peter Gondos Peter Koter Georgj ob., Fia Gabor Bandi Mihali Senior Fiai Janos, Kelemen Andras Zaszlo tarto Andras Hoszu Janos Jlljefalvan lakik, Sipos Lrincz posta czei birjak rkseget Bogio Gergeli. Eöczje Janos ob. Koter Mihali ob. Szgn Balas Gondos Balas ob., Fiai Mihali, birja Joszagat Zalagon Janos, Bete211 Gergeli ob., Fja Janos Gergeli Koter Georgÿ Fia m. mustr. Lenart Mihali Fia Mihok Kosa Georgj niomorek ember, Nagj Georgj Minor, Fia Janos kek Drab. Fia Marton Vele laknak208 Fiai Georgj, Miklos Viduae Pixidariorum Nagj Jstvan Vereb Miklosne Ferhez ment Nagj Balint Szasz Janoshoz Bende Janos Senior ob., Fia Jstvan Szep Miklosne, Fia Pal E. K. V., Hoszu Jstvan ob., rks. m. mustraltak Hoszu Mihalira szallot 209 Kelemen Jstvanne ob., Fia m. m. Hoszu Peter Fia Mihali ; czje Miklos. Thalas Thamasne ob., Joszag. E. K. V., eszt fel akasztak A. 1645210. Bartok Georgj birja Felesege utan, Ennek Fia Jstvan Fia Georgÿ Koter Gergeli ob. Leaniara Hadi Balintne, Leaniara Szasz Mihali szallot Simon Benedek szallot Damokos Ferencz ob., Leania vagion Lenart Demeterne ob., attiafiai212 Czlje Jakab Erdeliben budosik, biriak rks. giermeki is vele vadnak Magiar Hoszu Thamasne Fiai Peter, Saroson, rks. Jmecz Uramek Miklos birjak mustraltak Bene Demeter Koter Benedekne Gabri Mihali Fiai Mattias, Fiai Miklos, Lrincz Jstvan mustraltak. E. K. V. Burjan Mihali el budosot, Varga Andras lakik Joszagaban verre

182

Gondos Gergeline Fia Janos, ennek Fia Gergeli (324) Kosa Martonne obÿt, rks. Kosa Georgjre szallot Hadi Balasne Fia ob. Lenart Balintnera szallot rksege Recuperati Pedites Lemheni Kovacz Jstvan Fia Miklos Kovacz Jstvan ob., defic., Joszagara Lenart Balas szallot Felszegj Jmreh Fiai Andras, Janos Bögozi Janos Fia Peter Varga Gergeli ob., Fiai Pal, Peter, Mihali Bgzi Jstvan Fiai Mihali, Peter, Ferencz, Pal, Janos, Miklos. Lovon mustraltak, tlnk vagion levelek, kln kenieren az attiatol Bgzi Peter, Bgzi Ferencz is kln kenieren Pasztor Mattias Fia Andras Byte Balas ob. [Fiai] Ferencz kek Drabant, Andras, Jstvan Aszalos Mihali Fiai Pal, Jstvan Bene Miklos, Fiai marattak, de el budostak, rks. attiaf. birjak Kosa Gergeli Fiai Mihali, Janos Sandi Janos ob., Czizmadja Jstvan szallot Joszagaba. Ennek Fiai Peter, Mihali

(325)

Recentes Djenes Balas Fiai Miklos, Peter Bende Janos Laszlo Mihali, regi lo fnek valliak Eq. 1 Koter Mihali, czej Andras, Ferencz Lazar Ferencz Czugor Ferencz, Czugor Ferencz czje Scz213 Balas Bene Marton Fia Peter Szurkos Janos Fia Georgj Kozma Janos czje Marton Jmecz Jstvanek, Sz. egihazhoz hattak volt ket, ez utan is oda szolgallianak Jto Jstvan kek Drab., czje Jto Jmreh E. K. V., Fia Mihali Jto Jstvan Junior Fia Ferencz; czje Janos214 Bene Gergeli Farkas Janos, czje Balas, Janosnak215 Fia Ferencz Szasz Jmreh ob., Fiai Janos, Andras, Ferencz Szasz Andras az kekek kszt Tanko Ferencz Fia Georgj Computus:

Nobilis Prim. Vet. Vid. Prim. (326) Filÿ har. Ped. Pix. Vid. Pix. Recup. ped. Recent. Deb. Def. Abs. Kerepeczi Andras Nagj Laszlo Jakabos Georgj Senior Jakabos Georgj Junior

1 16 2 3 60 6 11 15 1 3 5

NJUYTOD

Septem Jurati homines Veres Peter Judex Janczio Jstvan Czudor216 Gaspar

183

Nobiles Donat Janos m. m. Donat Mattias m. m. Uzonban Eq. 1 Jmecz Mihali ob.217, sine semine, attiafiara szallot Joszaga Eq. 1 Donat Georgj ob., Fia Laszlo m. Eq. 1 (327) Donat Andras Sz. Katolnan lakik Eq. 1 Czdr Gaspar Eq. 1 Kaszoni Laszlo Fiai Balas, Jstvan, Mattias, Laszlo, Andras, Palko Viduae Nobilium Donat Jstvanne, Czdr Menihart lakik Joszagaban, m. m. Eq. 1 Primipili Veterani Jakabos218 Georgj maior, czje Lrincz Eq. 1 Jakabos Georgi minor Fiai Mihali, Eq. 1 Balas, Gergeli Stet Peter maior ob., Fia Gabor; czje Janos m. E. K. V. Eq. 1 Setet Peter minor Fia Janos Zaszlotarto219 Eq. 1 Antos Thamas Fiai Ferencz, Eq. 1 Mihali Bgzi Pal Fiai Janos, Eq. 1 Peter, Ferencz Czdr Fabian posta, Fiai Janos, Mihali Kovacz Janos ob., Fiai Pal, Jstvan, Ferencz, Andras. Czudor Fabjannal E. K. V. (328) Czdr Balas ob., Fja Lenart Balogh Mathe ob., Felesege bir. Joszagat 184

Pedites Pixidarÿ Jakabos Mathe, szegeni Fejedelemtl Nemessittettet megh, maga ob., Fia Mihali A. 10 Nagj Demeter ob., Fia Ferencz, ennek Fia Gergeli Nagi Mihali Eczejvel Andrassal [es] Janossal edgiut lakik Nagi Menihart ntelen. Ezeket [az utóbbi három Nagi-ot] szegeni Fejedelem nobilitalta Kerepeczi Andras Fia Janos, lon m., de g. volna Eq. 1 Phlph Pal Eq. 1 Phlph Andras Urunktol Nemes levele Eq. 1 Czdr Jstvan Posta, Fiai Gaspar, Thamas Janczio Jstvan Fia Janos, szegeni Fejedelemtl levele, Eq. 1 Ennek czje Gaspar Veres Janos Fiai Jstvan, Andras, Mihali Balogh Georgj, Eczje Janos E. K. V. m. Eq. 1 Georginek Fia Balint Balogh Janos maior ob., Fia Ferencz, az annia tartia (329) Nagi Jstvan ob., Fia Laszlo. Eq. 1 Ennek Fia Jstvan Nagj Janos, Eczje Georgj g. volna Eq. 1 Balogh Janos ob., Fia Ferencz Balogh Peter, Eoczje Mihali E. k. battia Thamas E. K. V. Balogh Andras Eq. 1 Czato Georgi ob., ocze Jstvan Sarfalvarol m. Kadar Foris ob., ocze Balas m. Eq. 1 Veres Peter biro, Fia Mihaly Veres Jstvan polgar Janczo Damokos Def., Donath Janos birja órók. Balogh Gergely Balogh Peter ob.

Czúdór220 Moÿses Kerepeczi Jstvan ob., joszag. Attjafiai birjak Czudór220 Janos Janczo Gergely vitium scriptoris esset, mert az jobbagiok közt is ott az neve (330) Recentes Primipili Viduae Peditum Pixidariorum Balogh Jstvanne Fia m. Kerepes Jstvanne nyomorek Aszszony, mas tartja, Toldalaghi Uram perli joszagat Kerepeczi Jmrehne ob., Joszagat Toldalaghi U. perli Sótes Keresztesne, Giórfi Laszlo szallot Leanyara, kek Drab., Tizedes Recuperati Lakatos alias Bencze Andras Fia Georgy Kolos Jstvan ob., Fia Ferencz Wagus Recentes Nobiles Donath Lukacz Eq. 1

SZASZFALVA

Eq. 1 Eq. 1

Kerepeczi Peter ob., Fia Mihaly221 Computus: Nobiles Nobiles Rec. Vid. Nob. Fil. H. Prim. Vet. Prim. Recent. Ped. Pix. Vid. Ped. Pix. Fil. Recup. Debiles Def. Abs.

Eq. 1

5 3 1 1 6 14 5 3 1 1 1 2 2

Septem Jurati homines Barthalis Janos Judex Thoth Ferencz Thoth Balint Babos Jstvan Senior Babos Jstvan junior Primipili Veterani222 Thoth Balint Fiai Gergely, Eq. 1 Janos, Jstvan Thoth Janos, Kemeny Janos Uram Zolgaja Jakabos Janos ob., Fia Georgj; Ócze Jakabos Mihaly. Ennek [Fia] Mihaly; Eq. 1 Ennek Ócze Andras Viduae Primipilorum Jakabos Mihaljne ob., Fia m. Toth Gergelyne

(331)

Pedites Pixidarÿ Bardocz Jakab ob., Fia Andras Bardocz Georgy Fia Jstvan Kis Babos Jstvan Fia Peter Molnar Lukacz Fiay Mihaly, Jstvan Molnar Peter Fiay Georgy, Gergely Molnar Andras ob., Fiai Mihaly, Andras Nagy Jstvan Fiai Georgy, Janos Nagy Jmreh ob. Nagy Babos Jstvan Fiai Peter, Jstvan Thamas Jakab kek Drab. Thamas Janos ob. Thamas Jmreh Fia Jstvan Thamas Ferencz Vagus Thamas Mattjas ob. Thamas Miklos Thamas Janos Fia Mihaly 185

Thamas Miklos major Fiaval (332) Recuperati Pedites Jstvannal kekek kózt valo Thamas Jstvan Brassoban lakik, órók. tizedessel egiút lakik Thamas Jstvan birja, Tizedes Thamas Peter lon m., de g. Bartalyos Janos Fiai Gergely, szolgalljon Andras Bartalys Andras Biroga Lórincz ob., Fia Janos m. Eczken Andras Eczken Pal Deak Recentes Pedites Fabian Andras ob., Fiai Thamas Marton, Veres Gaspar m. lon, de g. szolgalljanak Fiai Mihaly, kekek kózt lakik, Peter, Peter Jstok, Thoth Ferencz Fia Georgy Janos, Vitalyus Jmreh Fia Jstvan Jakab. E. K. V. Kis Peter, Nagy Mihalyal volt Zalagon Martonnak Fiai Gergely, pro flo. 9, Fia Gergely Andras Szekely Georgy Thamas Lórincz Eczken Gergely Fia Andras leanyara szallot felesege utan Eczken Gergely major ob., def., Budak Demeter Fia Peter joszag. Attjafiai birjak Georfi Laszlo Nyujtodra hazasodot, Computus: ott m., kek Drab[ant] Prim. Vet. 3 Makrai Gaspar ob. Ócze Jstok223 Vid. Prim. 1 oda ki lakik, Joszagat Janko Ped. Pix. 19 Uramek birjak Vid. Pix. 1 Recup. Pedit. 2 Viduae Pixidariorum Recent. Ped. 6 Eczken Mattjasne Fia m. Def. 1 Giórfi Laszlone el budosot, rosz AszAbs. 5 szony wolt, órók. Biroga Janos birja

MARTONOS

Septem Jurati homines Pal Balas judex Nagy Gergely Czudór Mihaly Phulóp Gergely Birtalan Janos Primipili Veterani Nagy Gergely Fiai Gabor, Eq. 1 Peter, Ambrus

(333)

Nagy Thamas Fiai Demeter, Andras, Mihaly; Eq. 1 Öcze[i] Georgy, Pal. E. K. V. Kun Ferenczne Pereli Phúlóp Gergely Fiai Peter, Eq. 1 Jstvan Phúlóp Demeter Scholaban lakik

186

Pedites Pixidarÿ

Recuperati

Kovacz Jstvan Fia Peter Birtalan Balint ob., Fia Birtalan Gergely, Ferencz Gergely ob., Fia Osdolara [ennek] Fia Jstvan; cze Balas E. K. V. hazasodot(!) Birtalan Peter ob., Kis Jstvan Leanyara Pal Janos Georgy Brassoban lakik, szallot. Ennek Fiai Benedek, most haza jójón, Fiai Georgy Gergely Balas Birtalan Janos Baxa Janos ob., órók. battja Baxa (334) Pal Janos Mihaly el szókót az kekek Mathe birja kózzúl, Fia Janos az Scholaba jar Jmreh Mathe Orbaiba ment lakni, órók. óczei birjak Recentes Czúdór Mihaly Fia Jstvan Baxa Mathe Fia Peter Czúdór Janos ob., órók. ócze birja Nagy Balint Fiai Jstvan, Nagy Janos el budosot, órók. battja Ferencz birja Pal Balas Gergely ob., Fia Balas m. Computus: Ennek Fia Andras; óczei Peter vagus, Enyeden lakik, Janos ócze Prim. Vet. 3 ob., Fia Georgy ennek Ped. Pix. 3 Ferencz Gergely Osdolara hazasodot, Vid. Pix. 1 ott m. Recup. 2 Recent. 2 Viduae Pixidariorum Abs. 4 Jmreh Miklosne Fiai Mihaly ob., Janczi m. Enek ócze Jstok. E. K. V.

SARFALVA

Septem Jurati homines Janczo Gaspar judex Biro Mihaly Kondrat Miklos Kondrat Georgy Phlph Jstvan Balas Balas Erós Andras senior Nobiles Balyko Jakab ob., Fia Janos M.; Ócze[i] Jmreh, Jakab, Mihaly Heja Peter ob., Fia Janos. Ennek Fiai Mihaly, Jstvan Eq. 1

Heja Janos Def., Felesege birja joszagat Heja Andras Fiai Mathe, Eq. 1 Peter, Andras, Janos, Gergely

(335)

Primipili Veterani Kondrat Miklos Fiai Georgy, Eq. 1 Janos; Ócze Kondrat Andras, Fiai (!) Peter E. K. V. Heja Janos ob., Def., fiu agon felesege Leanyaval vagion az joszagban

187

Heja Jmreh ob., Fia Mathe ob., Georgj Varadgian lakik, óróks. Toldalaghi Uram birja egj lo arraban Sandor Miklos ob., Fia Janos Tordan Eq. 1 lakik, órók. Toldalaghi U. birja, Sandor Miklostol votte megh Eq. 1 Kondrat Georgy Fia Jmreh Eq. 1 Janczo Jstvan ob., def. in semine, Czato Jstvan birja órók. Varga Thamas ob., Fia Peter, Varga Pedites Pixidarÿ Peter tartja, tizedes Heja Benedek Fia Jakab Bacz Miklos ob., Fiai Miklos es Heja Mihaly egiek Ferencz megh holtak, Janos kek Drabant, Ferencznek Fia Miklos Heja Andras es Gaspar E. K. V. Pataki Janos Fia Jstvan ob., Jstvannak Apor Lazar szolgaja Fia Ferencz Erós Jakab ob., Fiai Andras, Czepló Mihaly Czikban lakik Mihaly Czepló Janos Karansebesben lakik Sipos Gergely Czepló Miklos Fia Mihaly, Czikban Biro Marton kek Drab., Fiai Jmreh, lakik Georgy Osvat Georgy ob., Fia Gergely M. M.; Biro Mihaly Fia Georgy Óczei Janos, Biro Janos Fia Thamas Jstvan, Biro Andras Ferencz E. K. V. Benke Jstvan Fiai Pal, Kondrat Miklos Vilaghtalan, Fia Lórincz Ferencz Koldust hordoz Thamas, Erós Andras Fia Balas. Enek Fiai Janos Mihaly, Jstvan ob. Benke Georgy ob., (337) Josa Demeter ob., Fia Balint kek Drab.; Fiai Janos M., Ócze Jakab Jakab el budosot, Vitalyus Jmreh Szaszfaluban lakik, M. Georgj ob. Szabo Jstvan Fiai Janos, Jakabos Demeter ob., Fia Demeter Peter, Jakabos Gergely ob., Fia Ferencz Mihaly, Jakabos Gaspar ob., Fia Mihaly Jstvan, (336) Jakabos Marton ob., Az anya Gaspar Andras. Fiaval birja Jmecz Jstvan giermeki praetendalljak Butak Peter Öczei Mihalÿ, jussokat hozzaja Ferencz, Varga Janos Fia Ferencz ob.; Ócze Janos, Varga Peter, ez lakik az órókseghben, Jstvan E. K. V. ennek Fia M[ustralt], Peter Mihaly Tordan szolgal Boso Ferencz Fiai Balas, Boso Jakab ob., Leanyanak Wagion Jstvan, egj Fia Czato Benedek, az BenedekMihaly. nek joszagat Tholdalaghi U. birja Lon mustralt, de g. szolgallyon Heja Miklos Ob., Fia Jstvan Tordan Menyhart Georgy ob., Fia Georgy lakik Balas Peter Fiai Janos, Jstvan 188

Phúlóph Jstvan Fiai Janos, kekek kózt, Mihaly, Peter, Jstok. E. K. V. Janczo Gaspar, Veÿ Fejer Jakab Kerczedi Mihaly Fia

Viduae Pixidariorum Heja Jmrehne Fiai M. Sipos Janosne Fia M. Biro Jmrehne Fia Marton kek gjalogok kózt wagion Bernath Benedekne Unokaja Janos, arra szal. órók. Barta Benedekne Fia M. Heja Jstvanne Fia Peter Thordan lakik, órók. magok szamara all Czepló Miklosne ob., órók. puszta Czepló Borbara Fia Kerekes Janos, Karoly Jstvanne birja órók., Jobbagia lakik benne Kondrat Janosne jobbagjhoz ment ferhez, Apor Lazar jobbagjahoz, Fia Jakab ob., órók. egj Leanja birja Josa Jstvanne, Ferencz Mihaly Leanyara szallot, az birja órókseget

(338)

Varga Laszlo ob., Fiai Janos, Balas, ez m. Recentes Janczo Gergely, Óczei Boldisar, Georgy E. K. V. Janczo Janos az Battjaval, Janczo Gasparral lakik E. K. V. Czato Jstvan Fiai Jstvan, Mihaly, Balas Balas Fiai Mihaly, Janos. Ehez Kalnoki Jstvan Uram tartja kózit Computus: Nobiles Prim. Vet. Ped. Pix. Vid. Pix. Filÿ Harum Recup. Ped. Recentes Debilis Def. Abs. 2 5 22 9 4 3 4 1 3 6

Recuperati Pedites Jakabos Antal ob., Fia Balas, Apor Lazart zolgallja Varga Jstvanne Fia Varga Janos. Ennek Fiai Ferencz, Mihaly m., Eocze Peter zolgalatban lakik Lukacz Jmreh Fiai Janos, Jstvan

(339) SZENTKATOLNA

Septem Jurati homines Jncze Peter judex Banfi Jllyes Dimien Demeter Elekes Thamas Czeh Jmreh Bartha Janos Ferencz Mihalj Nobilis nullus Vid. Nobilium Kemeny Janosne

Primipili Veterani Cze Laszlo ob., Fiai Thamas zolga, Laszlo Elekes Benedek Eq. 1 Czeh Ferencz Vagus, Fiai Miklos, Jstok, Peter; Ócze Czeh Balas M. Eq. 1 Czieh Mihaly ob., órók. Leanyara szallot Zalai Peter ob., Fia Thamas Eq. 1 Palos Georgy Eq. 1 Czieh Miklos Eq. 1 Czieh Thamas ob., Fiai Andras, Ferencz 189

Sile Georgÿ Eq. 1 Czieh Jstvan ob., Fia Georgy Ferencz Mihaly Fia Balas Eq. 1 Ferencz Lukacz Udvarheljszeken Viduae Primipilorum Agiagfalvan lakik Vas Ferenczne ob., Palos Jstvan def., órók. Attjafiara szallot Fia Miklos lon m. Eq. 1 (340) Czye Jmreh Eq. 1 Jncze Georgjne ob., Fia Jstok m. m. Ferencz Georgy Wagus, órók. Attjafia egj bottal verre birja Elekes Peter, Pedites Pixidarÿ Fia Jstvan Nemes Ember Eq. 1 Elekes Thamas Fia Janos Eq. 1 Jncze Peter Fiai Laszlo, Fabian Georgy Fia Janos Eq. 1 Jakab Fabian Jstvan Eq. 1 Mihali Pal Fia m., [ennek] Fia Jstok Czeh Mihaly ob. Leanja birja Órók. Pal Mihalj ob., Fiai Jstok, Dimien Janos Fia Janos Eq. 1 Benedek Dimien Jstvan Eq. 1 Nagj Mattias ob., def., Felesege Dimien Andras ob., b[irja] rks. Fia Ferencz Eq. 1 Farago Balas Fia Balas Dimien Kelemen ob., Tassali Lenart ob., Leania bir. rks. Fia Thamas Eq. 1 Farago Jstvan Fiai Bartalis, Dimien Demeter Peter Fia Thamas Eq. 1 Farago Janos ob., Fia Lrincz ob. Dimien Jmreh Fia Peter Eq. 1 Sert Peter Fiai Jstvan, Kazda Marton Eq. 1 Janos, Dimien Mihaly halalos betegh Mihali, Nagj Ferencz ob., Fia Jmreh Eq. 1 Peter Georgj Biro Marton Bartha Benedek maior ob., Fia Jstvan Eq. 1 Fia Janos m. Bartok Andras ob., Fia Thamas ob.; Bartha Janos Fia Thamas m. Veÿ Buda Mihalj M. Eq. 1 Jncze Marton kek Drab. Banffi Janos Eq. 1 Jakab Thamas Fia Mihali; Banffi Gabor Markosfalvarol M. czej Mattias, Banffi Jllyes Eq. 1 Janos. E. K. V., szolgak Simon Laszlo ob., Leanyara Donath Nagi Thamas def., rks. verre Andras Nobilis szallot, M. Eq. 1 Elekes Thamas birja Varga Lórincz Zabolan lakik (442) Farago Gergeli Zabolan lakik Vas Pal Nobilis drab. Eq. 1 Vas Janos Lengiel Orszaghban, Recuperati órók. az Hugai birjak Laszlo Jmreh vagus, nil habet, Tordan Laszlo Pal Vagus, Órók. Vas Pal birja lakik; óczje Janos E. K. V. Czye Lórincz Eq. 1 Balint Jstvan Fia Demeter Czyeh Laszlo Eq. 1 Baljnt Georgj Fia Mihok Ferencz Andras ob., Fia Andras Vagus Gergeli Miklos Fiai Thamas, Peter (341) Recentes Vas Miklos Eq. 1 Moricz Marton Eq. 1 Pal Peter, Pal Mihali E. K. V. Eq. 1 190

Recens Szekeli alias Gal Mihali Fiai Jstvan, Janos Computus: Vid. Nob. Prim. Vet. 1 27

HATOLJKA

Prim. Rec. Ped. Pix. Recup. Recent. Deb. Def. Abs.

6 9 3 1 1 2 8

Balogh Lrincz Fia Balas Eq. 1 Balogh Ferencz Eq. 1 Bartok Mathe Judex (344) Jstvan Mathe Fia Laszlo Eq. 1 Matis Miklos Senior Pal Thamas vita sua durante eximalta Bak Jstvan Senior e Nagjsaga, mert Czionka (343) Bak Georgj Senior Pal Ferencz Eq. 1 Pal Andras Porkolab Balas ob., Fia Peter g. m. Matis Jstvan Senior Porkolab Jstvan ob., Kaian Jstvan Fiai Georgj, Mihali vagus, Sepsiben lakik Nobiles Matis Miklos Fia Peter Eq. 1 Bak Georgi Fia Georgj Eq. 1 Nagj Jstvan Senior Eq. 2 Bak Jstvan Fia Jstvan Eq. 1 Nagj Jstvan alter Bak Laszlo maior ob., Vice had[nagj] Eq. 1 Fia Janos Eq. 1 Czerjek Balint Eq. 1 Horvat Miklos Eq. 1 Bak Thamas ob., Bitai Miklos ob., nil habet Eoczje Georgj Eq. 1 Bartok Mathe Eq. 1 Bak Balint ob., Fia Marton Keresztes Thamas g. m. Kaian Miklos Eq. 1 Vidua Simon Janos Eq. 1 Bak Peterne ob., rks. Bak Balint Fia Simon Gergeli Eq. 1 verre bir. Bak Janos ob., Fia Laszlo Eq. 1 Thamas Deak Eq. 1 Primipili Matis Demeter def., Fia Thamas Deak birja rks. Matis Miklos Junior Eq. 1 Balogh Jstvan Eq. 1 Matis Thamas ob. Fia Jstvan Eq. 1 Balogh Pal Eq. 1 Matis Jstvan Senior g. m. Balogh Peter def., leani birjak rks. Matis Georgj Eq. 1 Kaian Georgi Eq. 1 Bak Laszlo Fia Mattias Eq. 1 Matis Mihali ob., Fia Miklos Nagj Janos ob., Leani biriak rks. Kaian Jstvan Fia Georgj Eq. 1 Simon Miklos Fia Benedek Eq. 1 Kaian Mihali Eq. 1 Simon Gaspar Fia Georgj Eq. 1 Nagj Mathe ob., rks. attiafiai biriak Simon Andras ob., czje Peter ob., Leaniara szallot öröks. Gdri Lukacz Sepsiben lakik Bak Peter Eq. 1 Bak Miklos Eq. 1

(345)

Septem jurati

Sylvester Andras ob., rks. maradeki birjak Porkolab Mihali ob., Fia Ferencz 191

Bak Janos Junior Eq. 1 Bartok Jstvan ob., rks. Unokaiara szall Nagj Janos Baratoson mustralt Recentes Bak Jstvan Thusa Georgj Horvat Janos Viduae Szabo Janosne ob., Leaniara Bartha Andras szallot m. m. Matis Janosne maior ob., Leani bir. rks. Matis Janosne kisseb Fia Jstvan Eq. 1 Bartok Jstvanne ob., Unokaiara Czutok Georgire szallot rks. Pedites Pixidary Balogh Janos ob., Fiai Mihali m., Jstvan, Janos Georgj Thamas Miklos Janos, Fia Marton m. Miklos Balas Fiai Georgj, Mihali Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

(346)

Miklos Jstvan Toriarol mustr. Pal Andras, Fia Andras E. K. V. Jo levelek m. h. Urunktol Balint Jstvan, nem tudgjak hol vagion Molnar Peter Fjai Georgj, Ferencz Vidua Miklos Martonne ob., Fia Jstvan m. Recentes Pap Jstvan Fiai Andras, Jstvan Bak Jstvan g. lo fej, g. m. Computus: Nobiles Primip. Recent. Vid. Prim. Filÿ Harum Ped. Pix. Filÿ Recent. Deb. Abs. 5 31 3 1 1 6 1 2 1 4

MARTONFALVA

Jurati homines Cziki Jstvan Judex Thusa Mihali Thusa Andras Cziki Jstvan Senior Szasz Jstvan Jstvan Mathe Nobiles Szekeli Georgj Semmie nincz Eq. 1

(347)

Primipili224 Thusa Gergely Fia György Thusa Mihálly Nobilis, Fia Miklos Eq. 1 Thusa Gábor Fejérvári koltsár Thusa Lrintz Fia Tamás Eq. 1 Thusa Andras Eq. 1 Thusa Máthé kisseb ob., Leány[a után] veje[re] szállot, Jstván Máthéra az örökség Csiki Mihály ob., Fia Peter Gyermek Csiki Jstván Eq. 1 Csiki Bálint Eq. 1 Thusa Bálint Eq. 1

Gnczi Janos ob., Felesegere Czerjek Janos szallot, m. m. Eq. 1 192

Csiki Tamás def., apjára szállot öröks. Dimién Ferentz ob., Fiai Ferentz, Miklos Thusa György Hatojkáról mustr. Thusa Ferentz Dálnokrol mustr. Thusa Demeter Matisffalván lakik Thusa János ötse Jakab Pedites Pixidarÿ Vágo György ob., Fia Jstván Lon mustr., de nincs levele Eq. 1 Török András ob., Fia Jstvan gyermek, mustr. Bögözi Péter ob., Fia Mihálly gyermek, most Schola mester Zabolán Márkos Jstván Csiki Péter Bartziában lakik, nil habet

Szász Jstván Drága György ob., Leányára szállot öröksége Csiki Jstván Fia Tamás Pap Jstván Hatojkárol mustrált Recuperati Getz János ob., Fiai Jstván, Pál gyermek Computus: Nobiles Prim. Vet. Ped. Pix. Def. Abs. 2 9 5 1 2

Finis Laus Deo Princeps: J cito Gens Siculorum, cape, res ubi postulat arma. Siculi: Jbimus et validis, pro te pugnamus Armis. Stephanus Bardocz de Futás-falva

Jegyzetek

b. Ferencz helyett Keresztes. b. czje biria helyett attiafiai biriak. 3 b. Eltte: Zabo Jstuan m. h., rks. Eczei biriak. 4 b. Következik: kiczin. 5 b. Hiányzik: Hadnagi. 6 b. Janos helyett Jstvan. 7 b. Következik: mu[stralt]. 8 b. Következik: Zabo Gergelÿ. 9 b. Fazakas helyett Farkas. 10 b. Gergelj helyett Gÿrgÿ. 11 b. Antal helyett Pal. 12 b. Így: Andras g. m., hiányzik: Eq. 1. 13 b. Janos helyett Lazlo. 14 b. Következik: kiczin. 15 b. Fia helyett fiaczkaia. 16 b. Így: attia Janos bir[ja]. 17 b. Az itt ismétld név elmaradt. 18 b. Besso helyett Dese. 19 b. Kenk helyett Benkeó. 20 b. Janos helyett Janczi. 21 b. Az imétld név elmaradt. 22 b. Hiányzik: Schola mester. 23 b. Gingis. 24 b. A megjegyzés, hogy Valon Peter V[ram] zolgaia a következ név, Marton Thamas után írva. 25 b. Andras neve után így: Jstvan Kalnakon mustr[alt]. 26 b. Gÿngys. 27 b. Mihalj.

2 1

193

28 29

b. Következik: fels. b. Következik: Fia Kalnokon lakik. 30 a. Janos átjavítva Jstvan. 31 b. vagi. 32 b. Jakab helyett Balas. 33 b. Következik így: Balas Peter. 34 b. Következik így: egy fiat nem tudgiak hol vagÿon. 35 b. Mihok helyett Mihalj. 36 b. Gingis. 36/b b. pro fl. 24. 37 b. nihil habuit helyett semmie nem marat. 38 b. Kiraly helyett Haralyi. 39 b. ob. helyett vagus. 40 b. Következik: biro. 41 b. A név hiányzik. 42 b. Következik: also. 43 b. Hiányzik: Mihali. 44 b. Következik: giermek. 45 b. Jakab helyett Pal. 46 b. Pal helyett Balint. 47 b. Következik: mu[stralt]. 48 b. Hiányzik: ob[ÿt]. 49 b. Következik így: m. h. Vrunktol Leuelet mondgiak. 50 b. Következik így: m. h. Feied. Leuelet mondgiak lenni. 51 b. Következik: Keresztes Jmreh Vrunk Leuelet producallia. 52 b. Következik: Primipilorum. 53 b. Következik: nihil. 54 b. Következik: ezuegÿ. 55 b. ALCZERNATON. 56 b. Következik: m. h., Fia Peter. 57 b. Janos helyett Janczi. 58 b. Következik: Senior. 59 b. maior helyett Junior. 60 b. Következik: giermek. 60/b b. Djmien Istvan ob., Fia(!) Daniel Giermek, Janos; eöcze Lazlo E. K. V. 61 b. Következik: Czieh Thamas g. m.. 62 b. Andras helyett Andorko. 63 b. Hiányzik: el. 64 b. Mihok helyett Mihalÿ. 65 b. A mint mondgiak helyett a latin ut dicitur. 66 b. Thamas helyett Jstvan. 67 b. Jstvan helyett Thamas. 68 a. Mihali a kihúzott Janos után írva. 69 b. Következik: giermek. 70 b. Varga helyett Vaÿna. 71 b. Következik: tób nincz. 72 b. Így: Benk Balint Désen Lakik, Baczi Jstvan Albisi birÿa Benk Mattias m. h., Fia Marton Désen lakik, rks. Benk Gaspar birja. 73 b. Kornis helyett Koczis. 74 b. Következik: ennekis. 75 b. Így: Leanj biriak. 76 b. Következik: Bod Miklos m. h., az rks. Panczel Jstvan, Bod Jstvan verre biriak. 77 b. Így: praetendallia iussat h[ozza]. 78 b. ntelen. 79 b. Mihali helyett Miklos. 80 b. Így: Marton Fia Jstok. 81 b. Panczel helyett Bencze. 82 b. Következik: mu[stralt].

194

b. derivaltatot helyett devolvaltatott. b. FELCZERNATON. 85 b. Következik: mu[stralt]. 86 b. Bod helyett Bott. 87 b. Barra helyett Barta. 88 b. Alczernatonban. 89 a. Miklos a kihúzott Gergeli után írva. 90 a. Thosiriai kijavítva Thoriai. 91 b. Hiányzik: giermek. 92 b. Így: praetendallia jussat. 93 b. Baricza. 94 b. Hiányzik: Eczje. 95 b. Hiányzik: Jobbagjul. 96 b. Farkas. 97 b. A praetendal hoza helyett praetendallia iussat hozzaia. 98 b. Barrok. 99 b. Így: Pal Thamas m. h., Fiai Peter m[ustralt], Eq. 1 Jmreh, viszont a következ név: Bardocz Janos hiányzik. 100 b. A név hiányzik. 101 b. Az m. eltt újra Peter. 102 b. Ez és a következ név így: Pal Janosne m. h., Veÿ Ferencz Ferencz Eq. 1 Marton Janosne, Vnokai Marton Janos Eq. 1. 103 b. Sendi. 104 b. E. K. V. 105 b. ALTORIA. 106 b. Czider. 107 b. A név hiányzik. 108 b. Jacab. 109 b. A folytatás így: Fia Balas g. m., majd: Laszlo Janos m. h., Fiaj Jstvan, Ferencz, Mattias, e. k. v. 110 b. Hiányzik: debilis. 111 b. A g[ialog] m[ustralt] helyett m[egh] h[olt]. 112 b. Hiányzik: kiczin. 113 b. Következik: debilis adfuit, majd az itt hiányzo: Demjen Jstvan m. h., Fia Peter mu[stralt]. 114 b. Tassalj. 115 b. Leanjra. 116 a. Késbbi bejegyzés. 117 b. Következik: an.10. 118 b. Gombos. 119 b. Balas. 120 b. Hiányzik: Gjermekek. 121 b. Tassoly, Tassolj. 122 b. Sepsi. 123 b. Borbandi. 124 b. Következik: Njuitodon. 125 b. mondgia helyett mondgiak. 126 b. FELTORJA. 127 b. Az attia helyett attiafiai. 128 b. Czongoradi. 129 a. Fia átjavítva czje; b. Így: Kovacz Jstvan junior Ada Jstvan g. m., Eöcze Ferencz Fia Ferencz, vagus. 130 b. Hiányzik: Balas ob. 131 b. Andor. 132 b. A név eltt: Kovacz Ferencz m. h. Fiaj Balas m. h., Mihok an. 7. 133 b. Csak így: Recent. 134 b. Így: Pedites Pixidarÿ novitÿ.

84

83

195

135 136

b. Hiányzik: m[egh] m[ustralt]. b. Szekely. 137 b. ennek kis helyett s ennekis. 138 b. Így: Hodor Girgy ven emb., Veje Balas m.; Fia Andor m. h. Lerincz Balint m. h., Ecze Jmreh; Fia Lrincz Jmreh az Lovasok kzt. 139 b. Az apja helyett Fia. 140 b. Következik: junior. 141 b. Attjafia birja helyett attiafiai biriak. 142 b. Czeodeor. 143 b. Következik: sine semine. 144 b. Czengeri. 145 b. Következik: eztendeie ha vagyon, hogy belé kapott iobbagÿ. 146 b. Kania. 147 b. Következik: iosz[aga] vérre szallott. 148 b. Következik: óregh. 149 b. Gabir. 150 b. Mihaly. 151 b. Borczia. 152 b. Hiányzik: Recentes. 153 b. Következik: Mihok. 154 b. Hiányzik: Primipili. 155 b. A ment szó eltt: ferhez. 156 b. Következik: Vizi Peter polgar. 157 b. S kett. 158 b. Hiányzik: Aszoni. 159 b. Komiatszegen. 160 b. Következik: recuperati. 161 b. Következik: Andras a fiak között. 162 b. A név egészében hiányzik. 163 b. Hiányzik: Judex. 164 b. A folytatás így: most mustralt meg, egy Kenieren az apiaval Janos, Thamas, Mattias Eq. 1. 165 a. Mih kijavítva Janos. 166 b. Gergely. 167 b. Így: Baka Jstuan ob., Fia Mattias Bartalis Jacab Fia Mihok Bartalis Marton Fiai Jstok, Simon, Janczi. 168 b. Következik: regi. 169 b. Menihart. 170 b. Így: fiaiual lakik, kik m. m. 171 b. Hiányzik: Pixidarÿ. 172 b. Ese. 173 b. Thamas. 174 b. Hiányzik: Unokaja s. 175 b. Következik: igen. 176 b. Hiányzik: Nobilis nullus. 177 b. Következik így: Vnokaiara Kemendi Thamas szallott. 178 b. Hiányzik: Oroszfalvan lakik. 179 b. Következik így: Bene Janos ob., Fia Jacab m., ennek cze Janos E. K. V. 180 b. Következik így: Pais Mihaly gyalogh Lof, Fiaÿ Andras, Janos, Jstvan Kazonban L[akik]. Pais Mattyas Fia Girgy g[yalog] Lof. 181 a. Következik: def[icialt], kihúzva. 182 b. Hiányzik: Esztelneken lakik. 183 b. Fejedelem Aszszonytol helyett Catharinatol. 184 b. Következik: Nagy Jstvan ob. def. Eöcze Marton m. m.

196

b. Következik: def[icialt], de hiányzik: nincz semmi posteritassa. b. Janczi. 187 b. Következik. reghi. 188 b. Pal neve hiányzik a fiak közül. 189 b. Janosne. 190 b. Hiányzik: per totum, attiafi szall. 191 b. Következik: ezekhez Donat Janos praetendal. 192 b. Következik így: ertlen ember, Fia Mihaly Gabor Janos Fiaj Menihartt, Mihalj; Ecze Andras. 193 b. Toth. 194 b. lakik helyett szallot. 195 b. Miske. 196 b. Mihok. 197 b. Következik: egyt laknak. 198 b. Gjedro. 199 b. Rethi Gÿórgine Fia Gÿrgÿ. 200 b. Dede. 201 b. Sepsi Zekben. 202 b. Következik más kéztl a késbbi bejegyzés: Albert Marton, Albert Janos. Ezek Moldvai fiak, Janos eö nagisaga szekeres gÿaloghi keözzül valo. Eo Nagisaga, Supplicatioiokra parancÿolta bé jrni, az fe Tiszt informatiora nezve. Jn Anno 1642 die 17 Octombris. Vice Secretarius. 203 b. Következik: oda ki. 204 b. Feier Lrincz Fiai Mihaly; mostoha Fia Balas. 205 b. Hiányzik. 206 b. Így: Damokos Mihaly Fiaj Thamas, Jstvan. 207 b. Következik: Bandi Jstuan Fia Peter es apja Bandi Andras. 208 b. Hiányzik: Vele laknak. 209 b. Thamas. 210 b. Hiányzik a késbbi bejegyzés: eszt fel akasztak A. 1645. 211 b. Beote. 212 b. Következik: Lenartok. 213 b. Szcz. 214 a. Jstvan átjavítva Janos. 215 b. Balasnak. 216 b. Czdeór. 217 b. Következik az itt hiányzó: def[icialt], de hiányzik: sine semine. 218 b. Így: Jakabos Gÿrgÿ senior, Fia Janos; Etze Lrincz Eq. 1. 219 b. Így: Setet Peter iunior, Zazlotarto, Fia Janos Eq. 1. 220 b. Czder. 221 b. Késbbi bejegyzés más kéztl, akárcsak az elbbi hasonló jellegek: Az szolgam fizetese lezen Ezdendeÿk kez penz Fl. 1, egj fejer szr, esmet egj fekete szr, esmett egj Bokor szaru, egj Harisnya, esmet egj fekete szvegy, Es Harom veka Buza, esmet ket Jng es ket labravalo. En Fejervari Racz Jstvan Adam tuttara mindenkinek. 222 b. Innen kezdve késbbi, XVIII. század végi vagy XIX. század eleji másolat. A másolat ezúttal is az október 19-i jegyzékrl készült. 223 a. Jstok a törölt Janos után írva. 224 a. Itt félbeszakad az 1635. október 19-i lustra; kiszakadt, elkallódott belle az utolsó lap (347--348. oldalak). A folytatást Martonfalva lóf, gyalog és visszaszerzett hadköteles férfi lakosságáról az 1635. október 25-i tisztázat másolatából vettük át.

186

185

197

2. Homoródszentpál 1635. november 18.

A Kovács, másként Deák Bálint által összeírt udvarhelyszéki hadköteles székelyek jegyzéke [Fedôlapon] Nemes Udvarhely Széknek 1635-beli Lustralis Könyve [1--268. lap]

(1r)

Regestrum Generale Nova et Accurata Sedis Siculicalis Vduarhelÿ per Illustrissimum Principem Dominum Dominum Georgium Rakocj Dei gratiae Principem Transilvaniae eique adjunctos Dominis Consiliarios Anno 1635 die Mensis novembris Facta Lustrationis Conscriptum Homorod Sz. Palini per Valentinum Kouacz, alias Deak Lustratio Dominorum Siculorum aequestris quam pedestris ordinis Sedis Siculicalis Vduarhelÿ Armis Utentium1

Nobiles Vniuersi in praedicta Sede Siculicalj Vduarhelÿ passim degentes et commorantes Peczÿ Simon Vram eö Nag[isa]ga Eq. 16 Redei Janos Vram Eq. ­ Daniel Mihali Vram Eq. 10 Vgron Pal Vram Eq. 22 Farkas Ferencz Vram Eq. 6 Balasi Ferenczne Azz[oniom] Eq. 10 Kornis Ferenczne Azz[oniom] absens Petki Janosne Azz[oniom] Eq. 2 Nagÿ Ferencz Eq. 3 Nagÿ Menÿhart Eq. 3 Simien Gabor Vduari Zolga Palfi Ferencz Eq. 4 Keczeti Sigmond Eq. 2 Orban Peter Eq. 2 Orban Ferencz Eq. 2 Benczjer Ferencz Eq. 2 Gal Peter Eq. 6 Biro Janos Eq. 2 Biro Geórgý Eq. 2 Janosi Jstuan Tarczyafalui Albert Kaczýo Jstuan Kaczýo Mihalj Janos Gereb Teórók Gabor Benedek Tamas Abramfalui Andras Gaspar Ferencz Fekete Boldisar Szekel Peter Foris Marton Tiboldi Tamas (3r) Tiboldi Pal Jnczýe Janosne Bedeó Mihalj Szombattfalui Peter Karaczyon Janos Gagÿ Miklos Ferencz Miklos Janos Kouacz Ferencz Kadaczi Mihalj Deak Szekel Miklos Mattÿas Deak Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. Eq. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ­ 1 2 1 1 1 2 2 2 2

(2r)

(2v)

198

Galambfalui Mihalÿ Ferencz fogadott fianak fogadtta felesege Attiafiara Eq. 2 Vagasi Janos Vduari Zolga, az Fia Mihali Szabo Andras Gialogh mustral Molnos Peter Eq. 2

Mihali Deak Keczeti Simien Ferencz Simien Balint Simien Jstuan Nuÿtodi Ferencz Osuatth Deak

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

(3v) SZENT MARTON

Septem Jurati Sos Pal Biro Ferencz Tamas Simien Janos Felzegi Gergeli Fabjan Ferencz Kjs Benczje Balint Felzegj Ferencz Computus eiusdem possessionis Nobilis Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Recuperati Recentes Nobiles Biro Janos az Nemessek keözt Mustralt Biro Giórgi Similiter Magh Jstuan Hadnagý Fiaÿ Andras Jstuan Miklos Marton deficialt, mind Miklos Geórgjel. Szentpali Jstuan birja jozagat

(4 )

r

Nro. 1 Nro. 12 Nro. 12 Nro. 2 Nro. 1 Nro. 6

Dimien Balas Fiaÿ Janos Miklos Janosnak Fia Andras Eq. 1 Simien Janos zam ado Eq. 1 Nagÿ Benczje Balint Fia Boldisar Eq. 1 Biro Andras Fia Geórgj Eq. 1 Biro Tamas obÿt, Fiaÿ Andras Ferencz Tamas Eq. 1 Orban Benedek obÿt, jozagat Barrabas Jstuan birja Leaniara Benczje Jstuan Oklandra ment Laknj, Eóróksegeben egi Kereztes Peter neu Drabantot tart, Fia Benczje Jstuannak Mihali. Az Veÿ Kouacz Janos Oklandon Mustral, Fia Gergelj Kjs Benczje Balint zam ado, Fia Marton Eq. 1 Simon Geórgý obÿt, Leania marat Balas Balint Leanÿ Wadnak Pal Geórgÿ Fiaÿ Balas Janos. Gÿalog Mustral

(4v)

Viduae Primipilorum Orban Palne obÿt, Fia Janos Eq. 1 Peter Kouaczne Bagyban kóltózót. Eórókseget Fiaÿ birjak Jstuan, Lórincz vgian Bagÿban Mustral Egi Fia Giórgj el budosott Kouacz Janosne Demeter Tamashoz ment ferhez. Eóróksegeth Szaz Marton Ferencz2 birja Benczje Ferenczne Leaný Vadnak s Magok biriak az jozagokat

Primipili Veterani Marko Giórgj obÿt, Fia Gergeli Eq. 1 Felzegi Ferencz Szam ado, Fiaÿ Geórgi Janos Jstuan Eq. 1 Bencze Janos Fiaÿ Ferencz Mihali Eóczÿe Lukacz, Mustralt

199

Pedites Pixidarii Veterani Fabian Ferencz Fiaý Geórgý Jstuan Janos Zam ado Ferencz Tamas Zam ado, Fiaý Pal [es] Tamas. Louon Mustral, de gjalog volna Ferencz Marton Fia Jstuan Ferencz Janos Fiaÿ Geórgi Andras Sos Pal obÿt Fiaÿ Pal Thamas Boka Pal obÿt. Leaniara Bodo Mihali Zallott. Ennek Fiaÿ Mihali Andras Janos Balas Lokodj Andras Dombi Peter obÿt, Fiaÿ Pal, Palnak Fia Peter Mihali Boka Jstuan obÿt, Fiaÿ Geórgj (!) Ennek Fiaÿ Peter Gergeli Jstuan Janos 3 (5r) Felzegi Gergeli Zam ado, Fia Lukacz Varga Benedek obÿt, Fia Janos Brkeósón Zekel Mihali Zolgaja Kereztes Ferencz Fia Barthalis Geodri Gergelj Kereztes Mihali Fiaÿ Balint Janos Geórgi Jstuan Szenttpali Jstuan tartia jussat hozza Viduae Peditum Pixidariorum Sos Tamasne deficialt. Eórókseget Sos Pal birja verre Felzegÿ Peterne obÿt, Fia Janos

Geodri Palne Fia Geórgÿ. Ennek Fiaÿ Pal Janos Jstuan Szabo Marthonne Fia Andras. Biro Janos birja Eórókseget Pedites Recuperati Szekel Demeter obÿt, Biro Janos mondgja hogi jobbagja volt, Fia Marton, ninczjen Eóróksege (5v) Santa Jstuan deficialt. Rectificaltak wolt az Commissariusok visza Biro Geórginek Ferge Marton Recuperaltatot wolt, de az utan az Rectificatiokor uizza adatot neký Sos Tamas deficialt, ez is rectificaltatot Biro Georginek Szanizlo Janos is obÿt, Rectificaltatot Kereztes Janos Recentes Kereztes Gergeli Fia Balas Eq. 1 Balas Mihali Fiaÿ Janos Andras Eq. 1 Benczÿe Balas Fia Geórgi Eq. 1 Benczÿe Marton Fiaÿ Andras Marton Eq. 1 Bencÿe Peter Paloson Bala Tamas vram feólden Lakik Pedites Recentes Kereztes Gergeli Fiaÿ Miklos Janos Gedeó Marton Eóróksege Gedeó Gergeljre Zallott Sos Janos Lukaczi Mihali semmi eóróksege ninczen

200

KENOS (6r)

Septem Jurati Pal Andras Biro Lazlo Mattÿas Teóser Jstuan Nagÿ Jmreh Sandor Geórgý Foris Janos Lazlo Peter Kenos (!) Nobilis Gal Peter az Nemessek kózótt Mustralt Primipili Veterani Nagÿ Jmreh Fiaÿ Janos Geórgÿ Eq. 1 Lazlo Marthon Fiaÿ (!) Jmreh Battÿa Marthon gilkossagba esót, Vagus Eq. 1 Mateh Janos obÿt, Eóczýe Geórgÿ Eq. 1 Sandor Pal obÿt, Fiaÿ Pal Peter Jstuan Eq. 1 Kouacz Leórincz obÿt, Fiaÿ Janos Jstuan Eq. 1 Sandor Geórgÿ FiaÿAndras Peter Eq. 1

Sandor Janos Fiaÿ Janos Geórgÿ Vas Janos Fia Marthon Orban Jstuan Fiaÿ Janos Jstuan Czjukor Geórgÿ Telekfaluan Lakik. Eórókseget Biro Janos czerelte megh Lazlo Peter Fia Janos Demeter Jmreh obÿt, Fiaÿ Pal, Ennek Fia Andras Antal Ferencz es Janos Kouacz Ferencz Fia Miklos Pal Andras Fia Pal Orban Balas Vas Balas. Battia (!) Balas Kwkeólleó Varmegÿeben Lakik

(7r)

Viduae Peditum Pixidariorum Geórgÿ Mihaline ferhez ment. Az Eóróksegenek egi rezet az onokaja Mihali birja, Az mas rezet Kenosi Ferencz birja Pedites Recuperati Nagÿ Vas Balas Fiaÿ Mustraltak feljeb Foris Marton Fiaÿ Geórgÿ Marton Recentes Kouacz Gergelÿ Pedites Vas Mihali Fia Geórgÿ Sandor Mattÿas [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Pedites Recuperati Recentes Nro. 6 Nro. 10 Nro. ­ Nro. 1 Nro. 3

(6v)

Pedites Pixidarii Veterani Sebestÿen Gergelÿ obÿt, Fiaÿ vagusok. Eórókseget Gal Ferencz vram vötte megh penzen. Neuek az Fiaÿnak Jstuan Ferencz Vas Balas obÿt, Fiaÿ Janos Peter Mihalÿ Georgÿ Sandor Andras Fia Marthon Teóser Jstuan Fia Andras

201

(7v) GYEPES

Septem Jurati Jstok Peter Biro Jstok Marthon Jstok Mihalÿ Lórincz Jstuan Benedek Jstuan Gergeli Miklos Gergeli Janos Computus eiusdem possessionis Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recuperati

(8r)

Jstok Janos Fiaÿ Geórgÿ Gergelÿ Simon Mihali Olafaluban Zallotth. Eórókseget Farkas Ferencz jobagia tartotta el versegere Lazlo Gergelÿ obÿt, Fia Gergeli Eq. 1

(8v)

Pedites Recuperati Jstok Geórgÿ betegh Demeter Janos Fiaÿ Ferencz Pal Jstok Peter Fia Pal. Ennek Fia Peter Jstok Mihalÿ Czikj Peter Fia Balint. Magh Jstuan kerte volt megh Vrunktol, de arrol valo derek Donatiojanak originalissat nem producalhatta Jacab Peter Fiaÿ Gergeli Geórgÿ Ferencz Biro Geórgi vram tartia jussat hozza Recentes Jstok Mihali Eóczýe Geórgý Louon Mustralt, Gialog zolgaljon Djenes Peter Fia Ferencz Annorum 10 Jstok Jmreh Fiaÿ Janos Andras Benedek Jstuan Eóczje Lórincz Gergelÿ Janos Fiaÿ Geórgÿ Mihalj Gergeli Miklos Fiaÿ Janos Geórgý

Nro. 5 Nro. 3 Nro. 5 Nro. 6

Gÿepes (!) Primipili Veterani Lazlo Geórgý obÿt, Fiaÿ Jstuan Andras Eq. 1 Janos Benedek Fia Janos Eq. 1 Leórincz Jstuan Fia Andras Eq. 1 Lazlo Jstuan obÿt. Eóczýe Gergeli Eq. 1 Fabjan Geórgÿ obÿt. Leaniara Elekes Jstuan Zallott. Eórókseget Farkas Ferencz birja Fabÿan Tamas Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Jstok Marthon, Molnar Janos Zallot Leaniara. Ennek Fia Marthon. Absque conditione Leuele Vrunktol Eq. 1

(9r) ABASTFALUA

Septem Jurati Mateh Peter Biro Andras Geórgý Sigmond Marthon

Peter Mihalj Andras Marthon Kouacz Leórincz Czjoma Gergelÿ

202

Abastfalua (!) Primipili Veterani Petenÿe Geórgÿ Fia Janos Eq. 1 Eóczýe Ferencz Zam ado Sigmond Marthon Eóczeý Marthon Geórgÿ Eq. 1 Andras Geórgÿ Fiaÿ Andras Janos Zam ado Eq. 1 Peter Mihalj Fiaÿ Andras Peter Zam ado Eq. 1 Gal Pal Janos obÿt Petenÿe Pal Fiaÿ (!) Janos Gÿalogh Mustral Eóczýe Mihali Gal Ferencz zolgaja Andras Janos Fiaÿ Mihalÿ Jstuan Vagus Peter Ferencz obÿt, Fia Geórgý. Leanyara Orban Janos zallott. Ennek Fiaÿ Peter Andras Eq. 1 (9v) Andras Marthon Zam ado, Fiaj Andras Janos Andrasnak Fia Marthon Eq. 1 Mathe Peter Zam ado, Fiaÿ Ferencz Jacab Eq. 1 Petenýe Jstuan Fia Geórgý Eq. 1 Pedes Veterani Peter Jacab Vagus. Leaniara Balint Peter Zallott Gergelÿ Pal obÿt, Fia Gergelý Benke Gergelÿ Kouacz Geórgÿ obÿt, Fia Ferencz Zolgalatban uagjon Kouacz Lórincz4 Zam ado, Fia Jstuan Jacab Janos obÿt, Fia Jacab Zolga Leórincz Gergelý Fiaÿ Jstuan Ferencz Jstuan Peter

Pal Ferencz obÿt, jozagaban felesege Lakik Peter Jstuan Fia Ferencz Czjoma Mihalj obÿt, Fia Janos Mateh Janos Fia Andras, haza nincz

(10r)

Viduae Pixidariorum Antal Jstuanne Leaniara Burjan Gergelÿ Zallott. Zegenÿ Feÿedelemtól uan Leuele, Fiaÿ Jstuan Andras Peter Eq. 1 Mateh Peterne obÿt, Fiaÿ megh mustraltak Recuperati Pedites Varga Janos Sigmond Marton Zolgaltatta jobagiul Benke Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Jacab Geórgÿ Peter Recentes Gal Pal Lórincz Fia Andras Annorum 3 Sigmond Peter [Summa] Primipili Viduae Primipili Pedes Veterani Recuperati Recentes Septem Jurati (!) Nro. 10 Nro. 2 Nro. 7 Nro. 2 Nro. 2

(10v)

Gergelý Jstuan Biro Barra Janos Fabÿan Mihali Birtalan Pal Felhazi Ferencz Czyala Mihalj Balas Ferencz

203

ALMAS

Kis Peter obÿt, jozagat Benczie Janos es Biro Georgjek birÿak, foglaltak Fabÿan Janos obÿt, deficialt (11v) Poczÿ Mihalj obÿt, Fia Geórgÿ. Fabÿan Mihalj Zamado, az Fabÿan Ennek Fia Janos Janos Eórókseget is ez birja. Lazlo Berthalan Pal Zam ado, Fiaÿ Janos Ferencz is az Hugarol ualo Eóczet Ferencz fogatta eóróksegebe Keómiues Jstuan Fia Geórgj. Rigo Andras Fiaÿ Geörgÿ Vrunktol uan Leuele Pal Eq. 1 sine conditione. Eq. 1 Mihalÿ Mateh Eóczeÿ Peter Czÿaka Pal Fiaÿ Janos Pal Peter Palnak Fia Janos Mihalÿ Kouacz Andras Fiaÿ Peter Nagÿ Balint Mihalÿ deficialt Janos Eóróksege Eóczÿe Leanjara Zallott Peternek Fia Ferencz Albert Janos, Louon Mustral, regi Szabo Geörgý obÿt, Fia Pal Arua gÿalog Legjen. Ennek Fia Jstuan Szabo Mihalÿ Fiaÿ Janos Andras Jstuan neuw embert nem Ferencz tudnak az Zam adok Szentpali Jstuan zolgaia maga Postalan Geörgÿ Fiaÿ Peter Marthon Andras obÿt, deficialt. Mateh Eóróksegere az Eóczje Janos Mateh Geórgÿ zallott, Fia Giórgý Gÿalog Mustral Ferencz Benna r (11 ) Janos Kouacz Eq. 1 Eóczÿe Mihalj Janos Mihalÿ Fia Ferencz Eq. 1 Felhazi Ferencz Zam ado ember, Rigo Miklos Benna ember, Leanÿ jozagaba Bodor Andrast fogatta, vadnak Melÿ Drabant jozagh Rigo Jstuan Gÿalogh Mustral Sandor Mihalÿ Fiaÿ Peter Antonia Janos Gÿalogh Mustral Sandor Antonia Peter Eq. 1 Leuele Vrunktol absque conditione Miklos Pal obÿt, extal Lazlo Peter Zallott oda Eq. 1 Sandor Jstuan neuw embert az Zam Balas Pal Antal. adok nem tudnak Eóczeÿ Ferencz Bodor Jstuan Fiaÿ Geórgÿ Mihalÿ Eq. 1 Peter Benedek Peter obÿt. Eórókseget Lórincz Leanÿ birjak Szabo Jmreh Fia Jstuan Benedek Andras Fia Jstuan. Gÿalogh Eóczÿe Gabor Mustral Leuele Vrunktol uan Eq. 1. (12r) Benczeó Andras Pedites veterani Janos Mateh, feljeb megh uan jrua Pal Geórgÿ Fia Balas Gergelj Jstuan Zam ado, Barrabas Tamas Fiaÿ Peter Eóczÿe Mihalÿ Fia Andras Janos Orban Andras obÿt, Fiaÿ Janos Geórgÿ Pal Mihalÿ Jstuan Jstuan Andras 204

Primipilj veteranj

Pos, alias Czÿke Janos, felmeren mondgiak hogi Lakik. Eórókseget Rigo Ferencz Redej Janos wram jobagja birja. Emreh Mateh es az Emreh Janos Fiaÿ, Bodor Mihali birjak Balas Jstuan Fiaÿ Andras Ferencz Leórincz Peter obÿt, Fia Janos. Annja tartia, Annorum 5. Miklos Andras Fiaÿ Marthon Jstuan Leórincz Benedek deficialt, Eórókseget Lórincz Mihalÿ birja Felhazj Balint Egjed Jstuan Benna, Fiaÿ Peter Janos Andras Almasi Peter Deakot zolgalta eddigh, Eóróksege is io uagjon (12v) Nagÿ Czike Peter Fia Mateh. Ennek Fia Mihalÿ Kÿs Czike Andras Fiaj Marthon Antal Czike Mihalj Eóczie Jstuan Segesuarat hazasult Marthon Mihalÿ vilagtalan, Mustrara sem jóhetet. Eóróksegeh Marthon Janost illetj Kobori Andras Fia Janos Marton Andras obÿt, Fia Jstuan Marton Miklos obÿt, Fia Peter Bekes Thamas Fia Janos Nemeth Thamas obÿt, Fia Andras, Cancellarista Benczeó Peter obÿt, Fiaÿ Miklos Peter Miklosnak Fiaÿ ugjan Miklos Geórgÿ Kouacz Antal Magtalan, Eórókseget Almasi Peter birja, de ugi hogi mikor keuantatik egj jo gjalogot allitczjon rolla Jnczje Geórgÿ obÿt, Antonia Peter Mostoha Fia zolgal az Eóróksegereól

Czÿaka Jstuannak Zeker teórte megh az Labat, Fia Mihalÿ (13r) Gotthart Janos Fiaÿ Mihalÿ Pal Rigo Emreh Tizedes, Fiaÿ Peter Andras Rigo Bernald Fia benna Peter. Az is kwlón lakik tólle Mattÿas Andras Fiaÿ Janos Geórgÿ Magat adossagert Almasi Peternek kótte Kouacz Mihalÿ obÿt, Fia Andras. Eóróksegeth Tutorsagul Almasi Peter birja most, de foglaliak kj kezeból. Eó ennek utanna magae Leuen az Aruae, Es Sellerit is az kik ott Laknak eluigije onnet Almasi Peter. Jacab Peter obÿt, Leanjara Jacab Geórgÿ Zallott. Ennek Fia Janos Viduae Pixidarj Gotthart alias Gellert Orbanne obÿt. Eóróksege Leaniara zallotth Jnczje Ferenczne Fia Ferencz Balint Jstuanne obÿt, Fia megh Mustralt Pos Peterne obÿt, Vnokaia Benczeó Jstuan (13v) Pataki Mihalne, Leanÿ wadnak Gedeó Clara obÿt. Eórókseget Jncze Janosne birja, Gedeó Margit Lakik raÿta, az kit ugjan jobagianak tart. El kell foglalni, es zolgalianak Zazlo ala rolla. Recuperati pedites Kenjeres Balint Fiaÿ Janos Marthon Ferencz Janosnak Fiaÿ Peter Mihalj Eq. 1 Jstuan Benedek Marthonnak Fiaÿ Pal Geórgÿ

205

Antal Mateh nÿomorult ember. Karde Jstuan Fia Gergeli. Ezenn is Leanjara Rigo Petert fogatta, Biro Geórgi tartia kezet. Fia Janos Mattÿas Ferencz Czÿala Mihalÿ Zam ado, Karde Janos Fia Pal. Ennek Fia Janos. Fiaÿ Jstuan Szentt Pali Jstuan vram tartia jussat Janos hozza. Marthon Czÿaka Janos Fia Marthon. Peter Deak Mihalÿ Eq. 1 tartia jussat hozza. Az 400 forintot Jstuannak Fia Peter Vrunktol uagjon exequalni kell raÿta. Leuelek Bodor Janos Fiaÿ Geórgÿ Nagÿ Barra Janos Zam ado, Jstuan Fiaÿ Peter Janos Leórincz Recentes (14r) Kele Bernald obÿt. Felesege Lakik egi resz Eóróksegen. Mas reszen Baczio Gergelÿ Fiaÿ Janos Teórók Janos az Veÿ Jstuan Eq. 1 Czike Andras Fiaÿ Janos obÿt Sandor Ferencz Fia Gergelj Eq. 1 Jstuan Jmreh Mateh Fia Peter Eq. 1 Janosnak Fia Geórgÿ (15r) Recentes pedites Szócz Janos obÿt, Fiaÿ Andras Janos Ferencz Mihalÿ Fiaÿ Janos Ferencz Peter Gereld Andras Fiaÿ Janos Lórincz Mihalÿ Fia Kelemen Mihalÿ Mattÿas Mihalÿ Fiaÿ Janos Ferencz Ferencz Redei Janos wram pretendalja Jussat Karde Mihalÿ Fia Ferencz hozza. De az meli Leuelet RectificaKarde Pal Fia Janos. Szentt Pali Jstuan tiojarol producal Kassai Jstuan Vram tartia jussat hozza eó kegielme az Kez irast nem Radulÿ Mateh Fiaÿ Janos ismerj. Azert arrol docealnj kell. Mihalÿ Benczeó Janos obÿt, Fia Andras. Geórgÿ Pochÿ Peterne Eóróksegen Lakik. Karde Peter Andras megh Mustralt Kÿs Sko Jstuan Feóldj Janos Fia Mateh Balas Janos Fiaÿ Geórgÿ Pataki Janos Fiaÿ Marthon Mihalÿ Jstuan Czike Thamas Fiaÿ Ferencz Mateh Jstuan Almasi Peter Deak tartia kezit Felhazj Pal Fia Jstuan raÿtok Antonia Jstuan Eóczÿe Geórgÿ. Czikj Mateh Fiaÿ Andras Eóróksegek uagjon Geórgÿ Baczio Peter Lado Geórgÿ, Biro Giórgi vram tartia [Summa] kezit raÿta, producal egj jegizest rolla, de nem az az kez iras, az Primipili No. 13 kinek kellene Lennj Pedites pixidarii No. 35 (14v) Lukaczi Deak Fia Peter Pal. Biro Viduae pixidariorum No. 2 Geórgi tartia jussat hozza, similiter Recentes No. 16 uti precedens. Djenes Janos Fia Peter, Similiter 206

LEÖUETEH (!)

Septem jurati Magh Jstuan Biro, Sile Janos, Gal Marthon, Benczie Jstuan, Pal Janos, Sata Peter, Mateh Janos

(15v) LEOUETHE (!)

Jacab Janos obÿt, Fia ninczen. Eóczje Marthon birja Eórókseget. Santa Balint deficialt, Ennek Fiaÿ Andras Vnokaja Peter Janos. Mihalÿ Ez biria az Eóróksegÿet. Silje Peter Zam ado, Fia Miklos Orban Mateh obÿt, Jacab Marthon megh mustralt felÿeb Fia Miklos Eq. 1 Szentes Mihalÿ Leanÿara Mihalÿ Janost Ennek Fiaÿ Janos fogatta. Ehez Toldalagi Janos vram Jstuan tartia jussat, Gereó Monostorj fj. Ferencz Kouacz Benedek Fiaÿ Geórgÿ Orban Thamas obÿt, Fia Geórgÿ Mihalÿ Ennek Fia Janos Eq. 1 Geórginek Fia Janos Eöczje Andras Mihalinak Fia Andras Nagÿ Peter obÿt, Fiaÿ Janos Peter Gergeli Senior obÿt, Fia Janos Andras Peter Gergelj Junior Fiaÿ Lórincz Janosnak Fia Pal Eq. 1 Geórgÿ Viduae Primipilorum Janos Mihalÿ Sata Gergeline Fia Mihalÿ Zam ado Dobai Mihalÿ Ennek Fiaÿ Andras Pal Thamas obÿt, Fia Balint igen Geórgÿ betegh. Ennek Fia Pal Veterani Pedites Pixidariorum (16v) Pal Geórgÿ obÿt, Fia Marthon. Ennek Fiaÿ Jstuan Pal Mateh obÿt. Eórókseget olahfalui Geórgÿ Mateh Ferencz birja, az zksegnek Eóczÿe Mihalÿ jdejen tarczion gÿalogot rolla. Ferencz Geórgÿ obÿt, Ferencz Andras (16r) Pal Balas Fiaÿ Peter Leaniara zallott, Fiaÿ EnnekJanos Mihalÿ Marthon Balas Andras Fiaÿ Ferencz Andras Janos Jstuan Jstuan Balas Thamas Solÿmar, Eóczýe Jstuan Lukaczÿ Thamas Fiaÿ Geórgÿ Pal Janos Zam ado, Fia Miklos Andras Eóczýe Balint. Ennek Fiaÿ Pal Benczie Geórgÿ Zam ado, Balas Eóczje Lórincz Andras Gal Marthon Zam ado, Fiaÿ Andras Mihalÿ Janos Andrasnak Fia Peter

Primipili Veterani

207

Endes Tamas Fiaÿ Janos Mihali Ehez is Redei Janos wram tartia Jussat. Endes Ambrus obÿt, Fiaÿ Janos Mihalj obÿt Mihalinak Fiaÿ Janos Jacab Ezekhez is Redei Janos wram tartia pretensiojat. Antal Andras obÿt. Eróróksege Leanjara Zallot. Egÿ reszet Mateh Mihalj, Mas rezet Sos Jstuan birja. Antal Janos is obÿt Sos Jstuan Fiaÿ Peter Mihalÿ Zegenÿ Fejedelemtól uan Armalissa. Redei Janos wram mondgja kezit hozza Eq. 1 Viduae Peditum Pixidariorum Sÿlÿe Janos Fiaÿ Gergeli Andras Balas Peterne obÿt, Fia ninczen. Mattÿas Demeter Fia Mihalj Eórókseget Attÿafiaj birjak. Balas Mihalÿ Fiaÿ Janos Testamentomban hatta wolt Geórgý az Templum zamara. Solýmar, feljeb Mustralt. Mattÿas Magdolna (18r) Balas Peter Fiaÿ Jstuan Vnokaia Janos Balint. Geórgý Ennek Fiaÿ Mihalj Janos Marthon Czirÿak Geórgi Fia Marthon Peter Thamasne Fiaÿ Zolgalatban Lazar Janos Fiaÿ Marthon wadnak Peter Andras Janos Demeter Tamas obÿt, Fiaÿ Lórincz Pedites Pixidarii Recuperati Lukacz Demeter Andras deficialt. Thamas Egeÿ Pal Fiaÿ Jstuan Gjermekere Zallott jozaga, Janos Biro Janos wram is bir egi rezt benne Andras Peter Geórgÿ Fiaÿ Mihali Egeÿ Janos Battÿa Jmreh, Fiaÿ Mihalÿ Janos Geórgÿ Kalla Ferencz Fia Mihali Ezekhez Redej Janos wram tartia Kouacz Balint Fia Janos. jussat, producalt is arrol RectificaEnnek FiaÿJstuan toriat, de Kassai Jstuan wram nem Andras ismerj az kez irast. Mihalÿ (17v) Gergelÿ Leórincz Fiaÿ Janos Szóke Lukaczine Fiaÿ Thamas Tamas Janos Gergelj Ennek [Janosak] Fia Mihali obÿt Jacab Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Balint Thamas Olafaluban Lakik. Janos Ennek Fia Peter. Balintnak Fiaÿ Andras Mihalj 208

Mihalý Gergelÿ Fiaÿ Janos Peter Janosnak Fia Marthon Talas Geórgÿ Fia Janos. Ennek Fia Jstuan Gal Janos Sos Marthon Solÿmar, Fia Ferencz Kelemen Mihalÿ Antal Tamas Mateh Janos Zam ado, Fia Peter Egÿed Antal obÿt, Pal Andras Zallot Leaniara. Egÿed Peter obÿt, Fia Geórgÿ. Ennek Fia Peter (17r) Egÿed Mihalÿ Vagus Benedek Andras Janos Mihalÿ Solymar, Fiaÿ Janos Mateh

Janos Jstuan Eóczej Peter Marthon Mag Jstuan Zam ado, Fia Marthon Simon Geórgÿ Fiaÿ Thamas Geórgÿ Mihalj Magh Jstuan tartia jussat hozza. Veres drabant heliben is Lakik. (18v) Benedek Jstuan Fia Janos Kis Pal Geórgÿ Fiaÿ Janos Peter Mihali Andras Ez is Veres drabant helÿben Lakik. Mag Jstuan tartia jussat hozza. Gergelÿ Jacab Fia Marthon. Similiter Janos Deak tartia jussat hozza. Balint Gergelÿ Olafaluban Zallott. Eóróksegen Battia Lakik. Recentes Sata Jstuan Fiaÿ Andras Janos Eóczÿe Gergelÿ Sata Mihalÿ, Kiskedey Peter az Eóczje

Silÿe Kelemen Fia Janos Janos Mihalj Fia Janos Lado Mihalj Eóczje Tamas Gergelj Mihali Fiaÿ Gergeli Georgi Janos Kis Benczje Geórgÿ Janos Marton Fia Andras Peter Janos Fiaÿ Jstuan Mihali (19r) Mateh Mihalj Egÿed Leórincz Fia Janos Gabos Geórgÿ Durka Mihalj, Egjed Antal Leanÿara Zallott. [Summa] Primipili Pedites Recuperati Viduae Primipili Recentes Pedites pixidarii Falconarÿ Viduae Pixidariorum Nro. 4 Nro. 25 Nro. 1 Nro. 12 Nro. 26 Nro. 3 Nro. 2

KARACZIONFALUA

Septem jurati Batho Ferencz biro Mateh Gergelj Kouacz Janos Marthon Peter Dane Janos Bodo Peter Thamas Gaspar Primipili Veterani Thokos Mihalj obÿt, Fia Geórgÿ Damokos. Ennek Fia Damokos

(19v)

Eq. 1.

Dani Thamas Szekeli Janos Molduaban Lakik. Eórókseget Sogora Makai Jstuan birja Eq. 1 Marton Peter Zamado, Fiaÿ Jstuan Andras Eq. 1 Lazlo Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Jstuan Marton Karaczionfalui Pal obÿt. Osuat Mateh zallott Leanÿara. Fiaÿ Ferencz Jstuan Pal Eq. 1

209

Pedites Pixidarii Pal Kouacz obÿt, Eórókseget Attiafia birja. Eóczÿe Jstuan, de Drabant Eóróksegh. Mateh Gergeli Zamado, Fiaÿ Balint Mateh Mihali Ferencz Kouacz Peter obÿt, Fia Jstuan. Az Pal Kouacz Eóróksegenek egi reze ezt illetj Leórincz Balint Saletrom fózó, Fia Andras Bato Ferencz Zam ado, Fiaÿ Mihalj Andras Dani Janos [Fia] Pal. Kenosi Ferencz tartia jussat hozza (20r) Balint Janos Fiaÿ Balint Jstuan Tamas Almason Lakik. Antal Mattÿas beteges Magtalan. Eóróksegeh Makaj Jstuan gjermekere zall. Baczioni Jstuan obÿt. Eóczeÿ Peter Balint E. K. Beke Peter obÿt. Eóczje Janos Almason Lakik. Thamas Gaspar Zam ado, Fiaÿ Sandor Janos obÿt Miklos Miklos Janos obÿt. Eórókseget Barra Jstuan Fiaÿ birÿak. Oklandon Lakik. Batho Pal Eóregh ember Lórincz Thamas obÿt, Fia Geórgý Keóczie Mihalj Lóueten Mustralt Fabian Miklos obÿt, Fia nincz, Vnokaia Koczis Jstuan. Redei wram tartia jussat hozza. Bodo Janos obÿt, Fia Gergelj Fejer Warat Lakik. Balint Drabantnak attak Eóróksegeket

Viduae Pixidariorum Beke Balasne Leania uan. Bodo Demeterne obÿt. Eórókseget Kalman Ferencz birja. Redei Janos wram tartia jussat hozza, kit jobagÿ helienek mondgja Bernad Tamasne obÿt, Jozagat Job Janos wram jobagja, Eórókseget is az birja.

(20v)

Recuperati Pedites Barrabas Balint. Redei Janos vram tartia iussat hozza. Barrabas Janos Fia Andras Recentes

Bodo Mihali Eq. 1 Kalman Tamas Fia Ferencz. Redei Janos wram tartia jussat hozza. Eóczeÿ is uadnak Dani Janos Fiaÿ Andras Ferencz Eq. 1 Pap Geórgÿ Eq. 1 Jncze Janos Eq. 1 Az Attÿa Pal, Ennek Fia Peter. Benedek Jstuan Fiaÿ Janos Tamas Jstuan Eq. 1 Ferencz Redei wram tartia jussat. Bato Miklos Fiaÿ Georgi, Janos Georginek Fia Gergelj Redei wram tartia jussat hozza. Marton Pal Fia Gergelj (21r) Veres Janos Fiaÿ Lórincz Jstuan Mihalj Kouacz Miklos Miklos Tamas Fia Giórgý Tamas Balint Fiaÿ Ferencz Janos Redei wram tartia jussat hozza.

210

Batho Emreh Tamas Leórincz Bodo Peter Zam ado, Redei wram tartia jussat hozza. Ennek Fia: Giorgÿ5. Ennek Leanjara Vas Mihali Zallott Sipos Tamas betegh, Fiaÿ Gergeli Geórgy Mattÿas Redei wram tartia jussat hozza. Szabo Balint Josa Andras Redei wram jobagia, de az eóróksege, kin Lakik, Fiscuse Miklos Tamas. Redei wram tartia jussat hozza.

Miklos Lukacznenak Eórókseget foglalta uolt el Miklos Giórgÿ. Most Sz[ent] Pali Jstuan vr[am] birja. Pal Geórgi. Gal Ferencz vram tartia jussat hozza. Nagÿ Ferencz Fia Tamas [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Recuperati Pedites Recentes Nro. 5 Nro. 8 Nro. 1 Nro. 2 Nro. 22

(21v) OKLAND

Septem jurati Bene Mihalj Biro Szolga Miklos Gal Andras Benedek Balas Nagÿ Janos Kalman Mihalj Barla Jstuan Primipili Veterani Szolga Ambrus Fia Benedek Gialog Mustral Cziombo Andras Fiaÿ Mihali Leórincz Eq. 1 Janos Battia Egiÿgjü. Elekes Janos obÿt, Fia Tamas Gerus Pal Fiaÿ Geórgi, Gergelj Pal Gÿalogh Mustralt Geórginek Fiaÿ Miklos Janos Djenes Leórincz Fiaÿ Miklos Mihalÿ Eq. 1. Eóczÿe Ferencz (22r) Leórincz Andras obÿt, Fia Lórincz gÿalogh.

Bene Mihalj Zam ado, Fiaÿ Janos Pal Mateh Pedites Pixidarii Veterani Benedek Balas Zam ado. Leanjara Fazakas Zallott. Eóczÿe Gergeli, kek gjalogok kózót Lakik. Gal Andras Zam ado Szolga Peter obÿt, Fia Mihali. Ennek Fia Geórgÿ. Gal Ferencz obÿt, Fiaÿ Geórgi Andras Kalman Mateh obÿt, Fia Andras. Ennek Fiaÿ Janos Jstuan Andras Bekes Mihali Fia Jstuan Fabÿan Geórgý obÿt. Eóróksegere Pallfali Jstuan zallittot jobbagjat Benedek Jstuan obÿt, Fiaÿ Janos Andras Szolga Pal Fia Andras Simon Balint Fia Lukacz Viduae Primipilorum Kalman Andrasne Leanjara Benedek Balas zallott.

211

(22v)

Kalman Gergeljne obÿt, Leaniara Nagi Janos Zallott. Nagÿ Ferencz obÿt, Fiaÿ Ferencz Janos Nagÿ Janos Fiaÿ Gergeli Balint Eq. 1. Benkeó Peter Junior, Fia Andras. Ennek Fiaÿ Janos Mateh Jstuan Eóczÿe Tamas Benkeó Peter Senior obÿt, Fia Janos. [Ennek] Fiaÿ Peter Janos Simon Emreh Fiaÿ Andras Jstuan Pal Ferencz Jstuan vram tartia iussat hozza. Bartha Jstuan Fiaÿ Janos Andras Mihali Redei Janos vram tartia iussat hozza. Nagÿ Benkeó Janos Fiaÿ Giórgý Janos Redei wram tartia iussat hozza Pos Mihalj Fia Balas Recentes

Kelemen Jstuan Fia Janos Kalman Jstuan Benkeó Pal Fiaÿ Geórgi Andras (23r) Szolga Miklos, Eóczeÿ Geórgý Andras Janos Miklosnak Fia Jstuan Eq. 1 Cziombo Jstuan Fia Pal Eq. 1 Dienes Peter

Djenes Palnak Fiaÿ Pal Geórgÿ Ferencz Palnak Fiaÿ Janos Balint Eq. 1 Kouacz Geórgÿ Fiaÿ Jstuan Janos Miklos Geórgi Eq. 1 Andras Balint Mihalj Bereczk Mateh Szabo Jstuan Fiaÿ Janos Giórgj Jstuan Eóróksege ninczjen Kalman Mihalj Fiaÿ Gergeli Janos Andras Ferencz Benkeó Demeter Zolga Jstuan Fiaÿ Tamas Janos Ferencz Kalman Janos Eóczje Giórgý (23v) Bereczk Mateh major, Fiaÿ Andras Janos Bereczk Jstuan Fiaÿ Benedek Jstuan Mostoha Fia Antal Janos Peter Tamas Eóróksegeben Kornis Ferenczne Azzoniom jobbagja Orban Gaspar Lakik. [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Recentes Nro. 6 Nro. 8 Nro. 7 Nro. 16

212

VARGIAS

Septem jurati Szabo Mihalj Biro Mateh Mattÿas Miklos Peter Varga Jstuan drabantok Sos Tamas Pal Jstuan Sebe Marthon Lo feiek Nobiles Daniel Peter obÿt Daniel Mihalÿ megh Mustralt az Nemessegel Primipili Veterani

(24 )

r

Pal Jstuan Zam ado, Fiaÿ Mihali Andras Balas Eq. 1 Jstuan Sos Jllÿes obÿt, Fiaÿ Balint, Alberth Balintnak Fiaÿ Gergeli Giórgÿ Eq. 1 Andras Albertnak Fiaÿ Ferencz Janos Sipos Peter Fia Janos Eq. 1 Sebe Balint obÿt, Fia Janos Eq. 1 Sebe Marton Zamado, Fiaÿ Marton Janos Eq. 1 Mateh Balint Fia Andras, Eq. 1 Mateh Mihalÿ Fiaÿ Marton Geórgÿ Balas Eq. 1 Gergelÿ Sebe Jstuan Fia Geórgÿ Eq. 1 Jmecz Alberth obÿt. Eóczeÿ Jstuan Andras Eq. 1 Fia Balas Balas Janos Fiaÿ Jstuan Gergelj

Czÿato Peter obÿt, Fiaÿ Janos Mihali Andras Ferencz Janosnak Fia Adorjan Ferencznek Fia Peter (24v) Jmecz Leórincz Fiaÿ Andras Balas Geórke Tamas Geórke Balint Fiaÿ Peter Andras Jmecz Mihalÿ Fiaÿ Ferencz Georgÿ Janos. Gÿalog Mustralt. Sebe Balint Annorum 12, Lofeó ember Viduae Primipilorum Jmecz Demeterne Vnokajara Zallot Sos Andras. Ennek Fiaÿ Mihali Janos Mateh Jstuanne Leaniara Egikere Sos Janos Zallott Eq. 1 Az masikra Balas Janos Drabant Az Harmadikra Zolga Miklos Primipilus

(25r)

Pedites Pixidarii Veterani Taso Benedek obÿt, Fiaÿ Andras Annorum 12 Georgi Annorum 6 Taso Geórgÿ Fiaÿ Marton Tamas Jacab Ferencz Daniel Mihalÿ uram tartia iussat hozza. Eóczeÿ Jstuan Szent Lazlon Lakik. Janos Baczka Madarason Peter is ott Lakik Balogh Mattÿas Aruaira jozag zakadot Leanÿra Sos Geórgÿ Absens Solÿmar, Leaniara Sos Mihali Zallotth Jllkeÿ Peter obÿt. Leaniara Varga Geórgi Zallotth 213

Sos Jstuan Junior Fiaÿ Janos Jstuan Eóczýe Giórgÿ Ennek Fiaÿ Andras Kelemen Geórgý Peter Kÿs Sos Peter Fia Geórgj Schola Mester. Eóczÿe Ferencz Mark Peter Solÿmar, absens, Fiaÿ Andras Mateh Mikei Demeter Fiaÿ Andras Balint (25v) Nagÿ Dauid obÿt, Fia Janos Farkas Ferencz Fiaÿ Janos Gaspar Sos Mihalÿ Fiaÿ Gergeli Ambrus Szabo Mihali Zam ado, Fiaÿ Ferencz, Andras Ferencznek Fia Janos Varga Jstuan Zam ado, Fiaÿ Janos Mateh Jstuan Kouacz erótlen ember. Leanÿara Bartalis Janos Zallott. Ennek Fia Jacab Geórke Balas Fia Mateh. Ennek Fia Peter Balogh Jacab Fia Mattÿas Totth Ferencz Fiaÿ Janos Peter Geórgý Ferencz Gergelÿ Balas Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Janos Ferencz Gergelÿ Peter. Az Annja tartia eókótt. Kelemen Mihalÿ Fiaÿ Ferencz Geórgÿ Marton (26r) Szasz Andras obÿt, Fia Jstuan, Job Annÿa tartia

Flpeós Tamas Fia Jstuan Geórke Mihalÿ Fiaÿ Andras Fabÿan Mihalÿ Mateh Balas Fia Peter Ennek Fiaÿ Gergeli Balas Menÿhart Eóczýeý Andras Janos Mateh Mattÿas Fia Jstuan. Maga Louon zolgaljon az Gÿalogok keózeótt, Fiaÿ gÿalogok Legjenek Mateh Jstuan Fia Pal. Mig az Fia fel neó, az hadtol jmmunis legjen Trinczi Jstuan Szekel Marthon obÿt, Vnokaj Peter Janos Marton Demeter Jstuan Solÿmar Miklos Peter Fia Gergelÿ Zaz Pal Fia Janos Leórincz Balas Solÿmar absens, Fia Gergelÿ Balas Jllyes obÿt. Leanyara Dobaj Peter Zallott. Legjen gÿalog, noha Louon Mustralt (26v) Bernald Janos Balas Janos Barrabas Tamas Fiaÿ Jacab Gergelÿ Sera Jstuan Fia Jstuan Viduae pixidariorum Kis Marczal Janosne obÿt, Fia Jstuan Zukol Kelemenne obÿt. Eórókseget felesege utan Sebe Marton birja. Recuperati Pedites Mateh Geórgý Erótlen ember

214

Mateh Tamas Fiaÿ Peter Janos Jstuan Eq. 1 Miklos Redei Janos vram tartia kezet hozza. Louon Mustralt Varga Janos Eq. 1 Panczel Geórgi absens, Daniel Mihali vram tartia iussat hozza Eq. 1 Szekel Jstuan Fiaÿ Georgi Gergelÿ Trinczÿ Geórgj Fia Janos (27r) Nagÿ Marczial Janos Fia Andras. Daniel Mihali vram tartia jussat hozza. Kÿs Jllÿes obÿt, Fia Andras. Eórókseget Daniel Mihali vram birja Ambrus Janos obÿt, Fia Peter. Ennek Fia Ambrus Ambrus Demeter Fiaÿ Geórgi Jstuan Geórke Pal absens. Daniel Mihali vram keze ala atta wolt magat az Commissariusok jarasa utan Varga Mihalÿ Fia Jstuan Balas Andras Fia Geórgÿ. Ennek Fia Jstuan. Gÿalog Legenÿ. Az Attiahoz Daniel Mihali vram tartia kezit. Bartha Geórgý Santa ember, Fia Jstuan Szabo Kati, Daniel Mihali vram tartia jobbagjat Eóróksegen Kouaczi Balint. Semmi eóróksege nincz, Daniel Mihali vram feólden Lakik. Kouacz Balint eóróksegen Zóczý Janos Lakik. Steó Kathi, Daniel Mihali vram birja mind magat s mind Eóróksegeth. Steó Janos obÿt. Leanÿa maratt. Eóróksegen Daniel Mihali vram Zóczÿe Lakik

Enok Jstuan puzta haz helÿet az pap Marko Mihalÿ birja. Recentes Geórke Miklos Eq. 1. Sos Jstuan Kouacz Jstuant fogadgia jozagaba, Daniel Mihali vram tartia iussat hozza. Miklos Marton Fiaÿ Geórgý Gergely Farkas Demeter Fia Geórgý Zekel Janos Mateh Gaspar Fia Geórgý Ambaris Balas Miklos Geórgÿ Fiaÿ Marton Mihali Barthalis Trinczi Jllÿes Fiaÿ Mateh Lukacz Nagÿ Balas Fia Ferencz Zekel Mihali Fiaÿ Demeter Mateh Benedek Geórke Janos Fia Gaspar Szekel Geórgÿ Mateh Gergelÿ Sos Mihalj Aruaia Tamas Barthalis Miklos Barthalis Jacab Horuatth Mattÿas, Daniel Mihali wram zabaditotta vgj fel, hogi fizetesert eó kegielmet es fiaýt zolgalja (28r) Zóld Jstuan Fia Ferencz. Drabant helÿben lakik, Czikbol jeótt oda. [Summa] Primipili Viduae Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Viduae Pixidariorum Recentes Nro. 15 Nro. 2 Nro. 26 Nro. 12 Nro. 1 Nro. 18

215

SZALDOBOS

Septem jurati Kopi Balint biro, drabant Ferencz Pal Ferencz Jllÿes Miklos Jstuan Demeter Balas Pal Tamas Barbatth Janos Lo feÿek Primipili Veterani Ferencz Jllÿes Fiaÿ Geórgý Balint Mihalý Eq. 1 Ferencz Gergelÿ obÿt Ferencz Pal Zam ado, Fia Gergeli Eq. 1 (28v) Ferencz Geórgý obÿt, Fia[i] Jstuan, Janos Jstuannak Fia[i] Peter Mihali Eq. 1 Miklos Jstuan Zam ado, Fiaÿ Andras Tamas Eq. 1 Demeter Janos obÿt, Fiaÿ Janos Balas Ennek Fia Peter Eq. 1 Barrabas Janos Fia Janos Eq. 1 Miklos Geórgý Fia Jstuan Eq. 1 Nagÿ Leórincz deficialt Miklos Gaspar Eq. 1 Pedites Pixidarii Pal Mihali Leanÿara Molnosi Balast fogatta, Ennek Fia Janos

(29r)

Pal Tamas Zam ado ember, Vnokaia Nagÿ Ferencz Pal Peter obÿt, Fia Balint Lazlo Jstuan Fiaÿ Janos Mihali Jstuan Varalljai6 Janos Fiaÿ Gergeli Jstuan Valalÿ Kelemen obÿt, Fia Andras Valali Mihalÿ Fia Geórgý Recuperati Pedites Valali Mateh Vnokaia Valalj Gergelý, kihez iussat Daniel Mihali wram tartia. Demeter Geórgý Leanýara Dudor Mihalt fogatta Kopi Balint obÿt, Eórókseget az Fia Jstuan birja Recentes Ferencz Geórgi Eq. 1 Borbatth Jstuan Eq. 1 Borbatt Balas Eq. 1 Marczel Marton Fia Mihalj Belle Janos Fia Jstuan Kis Demeter Geórgine Fia Janos Mateh Jstuanne Fiaÿ Janos Andras [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes Nro. Nro. Nro. Nro. 8 5 2 7

BARDOCZFALUA

Jurati Sugar Janos biro Koza Marton Gaspar Balint Bocz Peter Drabantok. Ezek cziak enýen attak Zamotth

(29v)

Pedites Veterani Szabo Andras absens, Fiaÿ Janos Balint Gaspar Jstuan obÿt, Fia Peter Nagÿ Gaspar Geórgÿ Fia Janos absens

216

Kis Gaspar Geórgÿ Zamado Bocz Peter Fiaÿ Geórgÿ Mihali Jstuan Koza Marton Fiaÿ Jstuan Ferencz Gaspar Balint Fiaÿ Pal Ambrus Jstuan Balint Marton Talas Geórgÿ Fia Geórgÿ

Recuperati Pedites Kopacz Jstuan obÿt, Fia Ferencz. Ennek Eóróksegen penze wan Daniel Mihali wramnak Recentes Sugar Mihalj Fia Jstuan Sugar Janos Fiaÿ Giórgý Marton [Summa] Primipili Recentes Nro. 7 Nro. 2

(30r) FLE

Septem Jurati Cziog Gergelj biro drabant Dobai Giórgÿ Lofeó Dobai Jstuan Lofeó Forro Janos Lofeó Boda Jstuan Lofeó Boda Peter Lofeó Bernald Peter Drabant Primipili Veterani Fozto Jmreh obÿt, Fia JstuanEq. 1 Fozto Balint, Fia Janos Zam ado Eóczeÿ Gaspar Menÿhart Tamas Eq. 1 Boda Jstuan Leanyara Halmagÿ Jstuant fogatta, Fia Ennek Janos Eq. 1 Bartha Jstuan Fiaÿ Pal Ferencz Eq. 1 Janos7 Jacab Mihalÿ obÿt, Fia Mihali kisded Dobai Andras Fia Tamas Eq. 1 Dobai Geórgÿ, Fiaÿ Ferencz Tamas Eq. 1 (30v) Boda Marthon Fiaÿ Ferencz Jstuan Eq. 1 Janos

Fozto Andras Fiaÿ Pal Janos Giórgÿ Eq. 1 Vinczje Alberth obÿt, Fia Alberth kiczin Kouacz Balint deficialt. Eórókseget Kelemen deak birja Chÿok Jstuan obÿt. Leanjara Tok Jllÿes Eq. 1 Czÿok Gaspar benna absens, Fiaÿ Marton Andras Janos Eq. 1 Boda Gergelj deficialt. Eórókseget Annýa birja Boda Peter Eq. 1 Cziok Ferencz obÿt. Eórókseget Leanÿ birjak Cziki Geórgÿ Czikj Peter Egÿek Pedites Pixidarii Veterani Nagÿ Cziok Geórgÿ obÿt, Fia Janos Eóczie Geórgÿ E. K. (31r) Cziok Demeter Cziok Peter absens. Leaniara Pethó Mateh Zallott. Cziok Mihalj obÿt, Fia Andras. Ennek Fia Mihali. Damokos Jstuan tartia iussat hozza. 217

Kis Cziok Gergelj. Eóczie Peter absens Cziok Mateh absens. Vnokaia Janos Santa Peter obÿt. Eórókseget Santa Jstuan birja. Rapolti Geórgÿ Daniel Mihali vramnak atta magat ez elót nýolcz eztendóuel, ven benna ember. Simon Jstuan Jozagat Kelemen, alias Zÿlua Mateh birja. Jacab Andras absens Recuperati Pedites Hadnagÿ Peter Zam ado, Regi Lofónek mondgiak Eq. 1 Hadnagÿ Jstuan, Jnhabilis hadra. Eóróksege wan. Kolchÿoma Janos. Daniel Mihali wram tartia jussat hozza. Abs. Bernad Peter Fiaÿ Jstuan Balint Tamas Ferencz Damokos Jstuan wram tartia jussat hozza. Flóph Janos. Ennek Fiaÿ Balint Peter Daniel Janos wram birja most eókótt. Buzat adot wolt neki; Eóróksege wan. (31v) Marczel Jstuan Abs. Cziok Tamas Totth Demeter Abs., Fia Janos Marczel Marton Zaldobosra Zallotth, el is Mustralt otth. Szanizlo Mihalj Absens Rapolti Mihalj Sketth, Fia Peter

Viduae Solÿmos Orsolja obÿt. Eórókseget Fozto Jstuan birja, eó foglalta el az Commissariusok jarasa utan. Tholdi Balintne obÿt. Similiter azon Fozto Jstuan birja. Recentes Dobai Jstuan Fiaÿ Janos Jstuan Peter Koczis Balint. Daniel Mihali vram tartia jussat hozza. Kolomban Fabÿan Fia Kerezteletlen. Varga Geórgÿ. Somori Jstuan Leaniara Zallott, wsque ad beneplacitum, León jmmunis az hadtol. Janos Deak Schola Mester wolt, Fiaÿ Balint Geórgÿ Jstuan (32r) Kelemen Deakot Primipilusnak mondgiak, Fiaÿ Pal Janos Boda Sandor obÿt, Fia Lukacz. Primipilusnak mondgiak az eskttek. Cziogh Jstuan Kato Balas Fia Miklos. Pretensiojat Fozto Mateh tartia hozza. [Summa] Primipili Recentes Pedites Pixidarii Pedites Recuperati No. 13 No. 9 No. 8 No. 9

HERMANY

Septem jurati Petheó Geórgy biro drabant Geórgÿ Antal Nagÿ Jstuan

Damokos Ferencz Damokos Jllÿes Pettheó Balint Barrabas Balint, mind drabant Primipili veterani Djenes Andras Fia Mateh, Gialog lofeó. Abs. Djenes Jstuan Gÿalogh Mustralt

218

Pedites Pixidarii

(32v)

Boda Janos Fia Marton Recuperati Pedites Dauid Kelemen Vilagtalan, semmi maradekja nincz. Ha megh hal, Barrabas Balintekra nez az jozaga. Pettheó Mihalÿne Fiaÿ Geórgÿ Mateh Scholaban Laknak. Recentes Djenes Benedek Eq. 1 Damokos Mihalÿ Damokos Gergelÿ (33v) Damokos Jstuan Cziki alias Haÿdu Janos Fia Gergelÿ Deseó Jacab Fiaÿ Janos Peter Pettheó Andras Pettheó Peter Fiaÿ Jacab Lórincz Pettheó Geórgi falusi biro, Zam ado, Fiaÿ Jllÿes Tamas Gergelÿ Djenes Tamas Lofeó ember, Fiaÿ Gergelj Kereztes Janos Andras Gÿalog Lofeó [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes No. No. No. No. 2 17 2 12

Nagÿ Marton, Fia Mateh Nagÿ Lukacz Fia Jstuan Zam ado. Ennek Fia Tamas Jnczie Andras obÿt, Fia Janos Abs. [Ennek] Fia Jstuan Jmreh Peter Fiaÿ Ferencz Balint Abs. Pettheó Boldisar Fia Janos Zam ado Pettheó Balint, Fiaÿ Ferencz Gergelÿ Marton Eóczie Janos Pettheó Marton Fiaÿ Mateh Lukacz Mihali Boda Demeter obÿt, Fia Sandor Annorum 6. Az Annýa tartja. Damokos Jllÿes Zam ado, Fia Jllÿes Damokos Ferencz Fia Balint Alter Damokos Ferencz obÿt. Leankaiat az kj maratt Damokos Mihali tartia. Geórgÿ Antal Zam ado, Fia Tamas Geórgÿ Gergelÿ Fia Mihalÿ Janos Alberth obÿt, Fia Janos. Ennek Fia Andras (33r) Barrabas Balas Fiaÿ Mihalj Jstuan Barrabas Balint Boda Jmreh. Ennek Fiaÿ Barrabas Jmreh Petheó Jstuan njomoru. Leaniara Dienes Miklos Lofeó ember Zallot. Emreh Jstuan obÿt. Leaniara Daniel Mihali wram jobagja Zallot wolt Zabo Jstuan. Ennek egi Leaniara Zall az jozagh, Meli Daniel Mihali wram Zamara uagjon.

219

KIS BACZION

Septem jurati Benkeó Miklos biro Boda Janos drabantok Zentes Janos Benedek Mihalÿ Lakatos Andras Balint Kouacz Lo feÿek Boda Jllÿes Drabant

Viduae Peditum Pixidariorum Benkeó Ferenczne Fia Balint. Leanÿara Lengiel Janos zallott, Damokos Jstuan tartja jussat hozza. Recuperati Pedites

Benkeó Lukacz nÿomorult ember, Fiaÿ Marton Peter r Benkeó Peter. Damokos uram tartýa (34 ) Primipili veterani jussat hozza, Fiaÿ Mateh Benedek Benedek Fiaÿ Benedek Mihalÿ Jeremias. Benkeó Jstuan obÿt, Fiaÿ(!) Benedek. Ennek Fia Janos Eq. 1 Ennek Fiaÿ Jstuan Benedek Kereztes Andras Fiaÿ Mateh Janos Andras Eq. 1 Mihalÿ Benedek Mihalÿ Eóczye Demeter Miko Josephet mondgÿak hogi nÿomorult Eq. 1 jussat tartýa hozzaiok. Balint Kouacz Zam ado, Fia Mateh Benkeó Miklos Damokos Jstuan Kouacz Andras. Fiaÿ Mateh wram tartýa Ennek Fia Andras Eq. 1 Marton Zolga jussat hozza. Benkeó Balint Lengiel Janossal Lakik, Pedites Pixidarii kit feljeb megh irtunk. Boda Jstuan Eóczÿe Andras Haÿdu Pal obÿt, felesegere Danj Boda Geórgÿ Fia Jllÿes Andras Zallotth Kouacz Tamas eórókseget felesege (35r) Benkeó Benedek neu embert nem birja. Ennek egÿ rezet az eóróksegtudnak, Hanem egÿ Benkeó Jstuan nek Jnczÿe Gergeli Damokos Jstuan neu embert mondnak az Zam wram jobagja birja. adok, hogi Gerend Kereztwrat Boda Leórincz neu embert nem Lakik. tudnak Recentes Boda Balint Fiaÿ Lórincz Birtalan Lakatos Andras Fia Geórgi Sandor Louon Mustr. Eq. 1 Benedek Pal Fia Tamas Varga Marton gÿalogh Zentes Janos Zam ado, Fiaÿ Miklos Szentes Pal obÿt, Fiaÿ Jstuan8 Mihalÿ Deak Jstuan Ferencz Andras Gergelÿ (34v) Benkeó Lazlo obÿt, Fia Geczj Benedek Janos Eóczÿe Geórgÿ. Boda Janos Zam ado, Fiaÿ Jlljes Ennek Fia Balas Marton Benedek Mihalj major, Fiaÿ Mateh Janos

220

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii Nro. 4 Nro. 8

Pedites Recuperati Recentes

Nro. 6 Nro. 5

TELEGDJ BACZON

Septem jurati Kelemen Janos biro Kereztes Geórgÿ Mihalÿ Ferencz Komplar Mihalÿ Birtha Janos Boda Jacab Kereztes Peter Drabantok

(35v)

Nobilis Benkeó Geórgÿ. Az Nemessek keózót kellet wolna Mustralnj, de ott nem leuen most Mustralt. Eq. 1 Primipili veterani

Elekes Marton, semmie nincz, hanem Eórókseget is attÿafiaÿ birjak. Kereztes Geórgÿ Zam ado, Fiaÿ Janos Mateh Eq. 1 Mihalÿ Ferencz Leanýara Kouacz Mihalj Zallott. Ennek Fia Balint Mihalÿ Georgÿ njomorult, Fia Balint njomorult, gÿalog Mustralt. Pal Varga Fiaÿ Pal Mihalÿ Kórtóuelyfalui Mester. Palnak Fia Janos Gyalog Mustralt. Antal Jstuan obÿt. Ennek Eóczÿe Mateh Janos, Janos Fia Jstuan Gÿalog Mustralt Birta Janos Zam ado Boda Mateh njomorult. Ennek Fia Mateh Gÿalog Mustralt. (36r) Komplar Balas obÿt. Eórókseget Felesege birja. Komplar Mihalj Zam ado, Fia Andras Gialogh. Menÿhart Gergelÿ

Kouacz Janos Fiaÿ Janos Geórgÿ Pal Kelemen Ferencz Fiaÿ9 Jstuan es Andras Jnczje Marton Fiaÿ Georgy Andras Mateh Marton Tokos Peter Fiaÿ (!) Jstuan. Eóczÿe Andras Gialogh Tokos Janos obÿt, Fia Jacab Janos Mihalj Abs., Fiaÿ Ferencz Mateh Kereztes Peter Fia Peter Tokos Gergelj Fia Jstuan Bartha Janos betegh Varga Jstuan Fiaÿ Andras Mihalj Molnar Salamon defecit. Eórókseget felesege birja. Kadar Janos obÿt, Fiaÿ Peter Geórgÿ, Kópeczjen uan Zolgalatban. Viduae Primipilorum

(36 )

v

Balas Jstuanne nincz semmi posterittassa, hanem Leanýara Zall Eóróksege. Vnokaja Boldisar Jstuan. Benkeó Geórgj tartia jussat hozza. Nagÿ Tamasne obÿt, Sepsÿ Baczjoni, Sigmond Marton birja werre. Pal Borbeline obÿt, Eórókseget Boda Jacab Annja birja werre. Recuperati Pedites Szabo Andras obÿt, Fia Jstuan. Eóróksegehez Daniel Mihali wram tartia jussat, de cziak egi rezehez.

221

Molnar Jacab mostoha Fia Molnar Mihalý. Daniel Mihali wram tartia iussat hozza mind Eóróksegeuel ez(!) egjütt. Bede Jmreh Fia Mihali. Daniel Mihali wram tartia jussat hozza mind Eóróksegestól Okos Mihalj Fia Ferencz Veres Tamas Fiaÿ Georgi Jacab. Daniel Mihali wram tartia iussat hozza Tokos Geórgÿ obÿt, Fia Andras, Andrasnak Fia Peter Eóczÿe Marton (37r) Boda Balintne Fia Mihalj, Kek Gÿalogh, Feyerwarat haza, ott lakik. Kelemen Balint obÿt, Fia Janos. Ennek Fia Jstuan Andras Recentes Tokos Gergelÿ Fia Marton. Lofóseget Vrunk adot neki sine Conditione Eq. 1

Jllÿes Geórgÿ Komplar Peter Zabo Janos Zabo Marton Fiaÿ Peter Gergelý Boda Jacab Bab Marton Jstuan Fia Jstuan Ferencz Jacab. Ennek Fia Jstuan10 Komplar Jstuan Nagÿ Ferencz jobbagia. Eóróksege Zabad helÿ. Nagÿ Andras Fia Ferencz. Benkeó Geórgi tartia jussat hozza, Zabad helt Lakik. Boda Jacabnak egj rez jozagan, Daniel Janos wram tartia jussat hozza. [Summa] Nobilis Primipili Pedites Recuperati Recentes Nro. 1 Nro. 17 Nro. 7 Nro. 11

(37v) BIBARCZFALUA

Septem jurati Ambaris Mihalj Polgar Birthalan Jstuan Tokos Janos Simon Miklos Lofeó Nemessek Talma Ferencz Lakatos Gergelÿ Bartalis Balint drabantok Nobiles Nagÿ Menÿhart obÿt, Fiaÿ megh Mustraltak. Nagÿ Menÿhart Primipili veterani Marko Andras Abs. Eq. 1 Marko Mateh Eq. 1 Battÿa Marko Jacab E. K. Osuatt Bartalis Fiaÿ Benedek Peter Eq. 1

(38r)

Birtalan Jstuan Zam ado, Fiay Balint Gergeli Mihali Geórgÿ Peter Ambrus Mihalÿ Fia Peter Simon Geórgÿ Zamado, Fia Mihalj Tokos Janos Fia Mattýas Tokos Geórgÿ Fia(!) Jstuan Janos Osuatt Jstuan obÿt, Fiaÿ Balint Georgÿ Ennek Fia Mihalj

Eq. 1

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

222

Viduae Primipilorum Ambrus Gergeline obÿt, Fiaÿ Gaspar, Mustralt, gýalog Lofeó Tamas Gergeli Zolgak Balint Gasparnak Fia Janos Pedites Pixidarii

(38 )

v

Bartalis Janos Vargiasra Zallott, ott Mustralt Bartalis Balint Zam Ado. Recuperati Nagÿ Peter Oklandra kóltózótt maga jozagara, it nem wolt jozaga. Kouacz Jmrehne jozagat Nagÿ Ferencz birja, penzet mondgja raýta Lennj.

(39r)

Lakatos Gergelý Zam ado, Fia (!) Mateh Jstuan Osuatt Gergelj Fia(!) Janos Eq. 1 Leuele az Mateh Fejedelem Azontol uan. Osuatt Geórgÿ Fiay Balint, Mateh Eq. 1 Jstuan Gergelj Peter Balintnak Fia Mihali Osuatt Janos Fiaÿ Peter Andras Eq. 1 Peternek Fia Ferencz Bartalis Leórincz obÿt, Fia Geórgý Lakatos Andras Kis Baczonban Lakik most. Eóróksege nem wolt. Bartalis Benedek Kópeczen Mustralt

Recentes Mihalý Birtalan Armalisok Fiaÿ Jstuan Catharinatol Gergelý Eq. 1 extal. Pretensioja Nagi Ferencznek uan hozzaiok. Gal Andras Eq. 1 Bartalis Andras Deak Jacab falusi biro, Fia Bartalis. Ennek Fia Mateh Kalman Ferencz Fia Andras Simon Miklos [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes Nro. 9 Nro. 6 Nro. 6

(39v) OLOZTELEK

Septem jurati Marton Peter biro Solÿom Janos Kolomban Dauid Solÿom Peter Kolomban Balint Kolomban Marton Drabantok Marko Pal Nobilis Primipili veterani Bartha Peter Zam ado, Hadnagÿ, Fiaÿ Mihali Eq. 1 Andras

Bartha Jstuan obÿt, Bandj Peter Zallott Leanyara, Daniel Janos wram Zolgaja Eq. 1 Marko Jstuan Tizedes, Zam ado, Fiaÿ Pal Janos Ferencz Marko Sandor. Leanÿara Marko Janost fogatta. Eq. 1. Ennek Fia Marton Kereztes Jllÿes Eq. 1 Marko Pal Fiaÿ Marton Andras Eq. 1 (40r) Borbat Janos major Eq. 1

223

Borbat Tamas obÿt, Fia Janos Eq. 1 Borbat Peter minor, Fiaÿ Mihali Peter Eq. 1 Borbat Andras gÿalog Mustral Thamas Janos Fia Peter Annorum 6 Thamas Mihalÿ obÿt, Fia Pal Annorum 10 Pedites Pixidarii Veterani Kolomban Geörgÿ obÿt, Fia Balint. Ennek Fia Lukacz Kolomban Moÿses Fiaÿ Jstuan Pal Ferencz Kolomban Fabÿan Fleben Mustralt Marton Gergelÿ Fia Mateh. Ennek Fia Andras. Zegenÿ Feÿedelemtól mondgiak Leuelet Eq. 1 Kelemen Balas Kelemen Mihalj Fiaÿ Tamas Jmreh Botha Mihali vagus Zukon-e wagi hol Lakik. Daniel Mihali wram birja Eóróksegeth.

(40v)

Solÿom Andras minor polgar Solÿom Peter Fia Andras Kjs Marton Janos obÿt, Eórókseget felesege birja, Leaniokra. Frus Andras mostoha Fia Lazlo Janos Kolomban Jstuan Daniel Mihali wram Czjorda paztora, jozagat Soliom Peternek atta. Pal Janos njomorult, semmie ninczen Marton Peter biro, Fiaÿ Jstuan Tamas Botha Balint Fia Mateh. Embert eólt wolt, Kkóleó Warmegýeben Zeókótt wolt, Daniel Mihali wram mente megh, Eóróksege uagjon. Eóróksege fiscuse legjen, Maga Daniel Mihalje Leuen.

(41r)

Recentes Kereztes Marton Fia Geórgÿ Eq. 1 Marton Ferencz Eq. 1 Marko Mihalÿ Fiaÿ Peter Geórgý Eq. 1 Kolomban Marton Fiaÿ Ferencz Geórgÿ Kolomban Daniel Fiaÿ Andras Marton Marko Janos Fia Peter Thamas Jstuan Marton Geórgÿ Fia Geórgÿ Marton Lukacz obÿt, Fia Lukacz [Summa:] Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Pedites Recuperati Recentes Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. 8 5 1 6 9

Viduae Vaÿda Jstuanne. Kolomban Janos Zallott Leaniara. Marthon Jstuan nÿomoru, Jstenert mondgiak hogi tartiak. Eóróksegehez sokan tartiak kezókótt. Recuperati Solÿom Andras major, obÿt. Ennek Fia Janos, Fiaÿ Andras Balint

HOMOROD VYFALU

Septem jurati Bomber Jstuan biro Nagÿ Bene Janos Kis Bene Janos

Mihali Janos Gaspar Jstuan Gergelý Pal Benedek Andras

224

(41v)

Pedites Pixidarii Veterani Kosa Balint obÿt, Fiaÿ Peter Geórgi Peternek Fia Janos Kosa Jacab beteges ember. Eóróksege Kosa Peterre Zalt. Balint Mihalj obÿt, Fia Janos Bene Janos Fia Mihali. Patsolaj Peter jobagia Lakik Eóróksegen. Sera Mihalý obÿt. Eóróksege Benedek Andrasra Zallott. Viduae Pixidarii Balint Janosne Fia Peter Recentes Benedek Andras Fiaj Janos Andras Geórgý

(42r)

Kis Bene Janos Gergeli Pal Bomber Balint Fia Andras Bomber Jstuan Fiaj Andras Janos Gaspar Jstuan Fia Andras Tamas Andras Eóczje Janos Bertalan Gergelj Fia Geórgi Kosa Geórgý obÿt, Leanjara Varga Ferencz Zallott. Ennek Fia Andras. Mihalj Andras Fia Janos [Summa] Pedites Veterani Viduae Pixidariorum Recentes Nro. 3 Nro. 1 Nro. 10

(42v) VAROSFALUA

Septem jurati Vas Marton biro Magÿari Mihalj Porkolab Andras Czÿki Jstuan Biczÿak Balint Biczÿak Pal Ferencz Janos

(43r)

Primipili Veterani

Lencz Miklos obÿt, Fia Mihalj Lencz Jstuan Fia Balint Eq. 1 Albert Janos. Eórókseget Vas11 Andras Recentes birja, maga Almasra ment laknj. Magÿari Mihali fogadott Fia Kenosi Pal, Vas Marton Zam ado Fia Ferencz Eq. 1 Vas Andras Fiaÿ Gergeli Cziki Janos obÿt, Fia Peter Ferencz Leorincz Andras obÿt, Fia Lórincz. AnJstuan nak Tutora Lórincz Mihali Eq. 1 Leórincz Mihalj Biczÿak Pal Zamado, (44r) Makai Marton Fia Janos Eq. 1 Eóczÿe Jstuan

Biczÿak Balint Zamado Eq. 1 Boldisar Lukacz Fia Geórgi, Vilagtalan, Annorum 12. Porkolab Andras Zam ado, Fiaj Gergeli Jstuan Eq. 1 (43v) Porkolab Ferencz Harom zekre ment Laknj, Jllÿefaluara. Eóróksege magara nezendeó ninczen Jllÿes Mateh obÿt, Fia nincz. Vnokaja Lencz Janos Eóczýe Andras Eq. 1 Sogora Bicziak Geórgÿ Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

225

Cziki Jstuan Fiaÿ Balas Janos Ferencz Eq. 1 Ferencz Janos Fiaÿ Gergeli Geórgi Jstuan Eq. 1 Biczÿak Andras Eóczÿeý Gergeli Peter Apiok primipilus Gedeó Balint Fia Andras, Pedes Czÿaka Janos Fia Ferencz, Pedes Czÿaka Jstuan Fia Andras, Pedes

Czÿaka Marton nÿomorult, Fia Andras, Pedes Czikj Gergelÿ Pedes (44v) Czeke Peter Benczie Janos jobagja. Eóróksege Zabad helÿ, Zalliczianak zolgalo embert rea. Peter Deak felesegere Zallott, Maganak semmi residentiaja ninczen [Summa] Primipili Recentes Nro. 7 Nro. 14

(45r) JANOSFALUA

Septem jurati Vas Andras biro Goro Janos Balas Geórgý Czegledi Jstuan Vas Janos Mezeÿ Peter Bartalis Ferencz Primipili Veterani Mezei Peter Fiaÿ Jstuan Lukacz Eq. 1 Mihalj Vas Andras Fiaÿ Gergeli Ferencz Eq. 1 Vas Gergeli Fia Jstuan Eq. 1 Berze Gergelj deficialt, Eórókseget werek biriak. Leórincz Andras megh holt, Fiay Lórincz Eq. 1 Marton E. k Lórincz Fia Jstuan Lazlo Pal Eóczÿe Lazlo E. K. Eq. 1 Goro Janos Fia Mihalj Eq. 1 Gergelj Andras M[egh] h[olt], Fiay Andras12 Jstuan Eq. 1 (45v) Gergelj Janos Eq. 1 Kouacz Miklos, Fia (!) Andras Peter

Viduae Primipilorum Goro Mihaljne Fiaÿ Geórgi, Gergeli E. K. Geórgÿ Fia Mihalj Pedites Pixidarii Veterani Bartalis Ferencz Fiaÿ Gergeli Janos Ferencz Geórgý Vas Janos Fia Ferencz Vas Gergelÿ Fiaÿ Andras, Deak Janos Peter Geórgi Jstuan Mihalý Karaczionfalui(!) Mustralt. Vas Marton megh holtt, Fia Andorko Lórincz Andras Fia Balas Eóczýe Sandor E. K. (46r) Balint Mihalj njomorult, Fia Janos gjermek Zabo Barrabas Fia Jstuan Goro Balas deficialt. Eóróksegen felesege lakik Vas Geórgi Fiaÿ Jllÿes Peter Lórincz Eóczÿe Tamas vagus Balas Geórgÿ

Eq. 1

226

Bernald Mihaly Fiaÿ Geörgi Ferkeö Lórincz Jstuan. El ment Vÿfalura. Jozagarol Lórincz Andras Mustralt. Viduae Tamas Janosne Fiaÿ Janos Balas E. K. Buný Ferenczne M. h., jozagat Balint Mihali verre birja. Bereczk Jlona M. h. jozagat azon Balint Mihali birja. Recuperati Benkeó Pal Oklandrol Mustral. Recentes

(46 )

v

Kozma Geórgÿ Vei Cesar Andras. Fia Gergeli E. K. Balint Lórincz Fia Gergelj Kelemen Tamas M. h., Fiaÿ Marton Janos gjermek. Lofeok, regi Leuelek ua[gio]n Barthalis Balint: Kek13 drabant. Vas Tamas nÿomorult. [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Viduae Peditum Pixidariorum Recuperati Nr. Nr. Nr. Nr. 9 1 9 1

Czegledi Jstuan Fiaÿ Janos Balas E. K. Eq. 1 Lofeónek mondgiak regtól fogua.

SZENT PAL

Nr. 3 Nr. 5

Septem jurati Bella Jstuan biro Bella Balint Bella Ferencz Teórók Balas Teórók Miklos Demien Janos Tanka Janos

(47r)

Primipili Veterani Demien Janos Fiaÿ Janos Gergeli E. K. Eq. 1 Demien Pal M. h., Fiaÿ Balas Jstuan gjermek Teórók Andras Eóreg ember, Fiai Gjórgý Marton E. K. Eq. 1 Andras gjermek Pedites Pixidarii Veterani Bella Marton M. h., Fia Jstuan giermek Bella Ferencz Fiaÿ Janos Mihalÿ Bella Jstuan (47v) Totth Mihalj Fiaÿ Marton Ferencz Tanka Balint M. h., Fiaÿ Jstuan Gergelÿ E. K.

Nobiles Kornis Ferencz M. h., Veÿeÿ Redei Janos Patsolai Peter Recentes Szentt Pali Jstuan Forro Ferencz, alias Borbelj Kenosi Pal Kouacz Balint, alias Deak

227

Adorÿan Georgi Vagus. Eórókseget Sz. Pali Jstuan birja verre. Demien Geórgý Viduae Kouacz Miklosne Fia Mihali Megh holt. Veÿ Mateh Geórgý M. Fia Jstuan Kenosi Kelemenne Eóróksegeból kj ment, Szenttpali Jstuan birja czereben. Adorjan Janosne Szenttpali Jstuan jozagaban lakik. Magh Peterne megh holt, Fia Balas [ennek] Fiaÿ Jstuan Andras Recuperati Bagÿ Peter M. h., Vnokaja Sandor Marton. Redei Janos vram es Szenpali Jstuan birjak Eórókseget. Magahoz is Martonhoz praetendal Redej vram. (48r) Teórók Balas Fiaÿ Jstuan Balint Bella Janos Fiaÿ Mateh Miklos Janos Batho Marthon Mostoha Fiaÿ Jstuan Geórgÿ

Recentes Bella Balint Fiaÿ Dauid Mihali Geórgý Andras Dauid Fia Balint Teórók Miklos Fiaÿ Balint Lórincz Bathori Gabortol ua[gio]n Leuele, de cum Conditione. Az htósók mindaz[on] altal azt valliak, hogi ab Antiquo Loual Zolgalt Eq. 1 Czedeó Gergelý Fia Mihalj Tanka Janos nýomorult, Fiaÿ Marton Geórgi Peter Pal (48v) Teórók Janos M. h., Fia Miklos gjermek. Lofeónek mondgiak. [Summa] Nobiles Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Pedites Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. nr. nr. 4 2 4 2 3 6

RECZIENJED

Primipili Fekete Ferencz Veÿ Zolia Peter Fiaÿ Jstuan Ferencz Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Fekete Mattÿas M. h., Fiaÿ Ferencz Geórgi E. K. Andras

Kenosi Marton Fia Geórgy Gegeó Mihalj Vagus. Eórókseget Patsolaj Peter Jobbagja birja. [Summa] Primipili Pedites Pixidarii nr. 1 nr. 2

228

(49r) LOKOD

Septem jurati Sandor Marton Biro Sandor Pal Dimien Tamas Sandor Miklos Sombori Pal Vas Mihalj Olah Pal Primipili Veterani Sandor Janos M. h., Fiaÿ Balint Miklos Eq. 1 Sandor Marton Fia Mihali Eq. 1 Sandor Mateh Fia Jstuan Eq. 1 Demien Tamas Eq. 1 Demeter Andras Fiaÿ Janos Gergeli Ferencz Eq. 1 Sandor Miklos Fiaÿ Andras Mihali Jstuan Sandor Gergelj M. h., Fiaÿ Janos Balint Geórgÿ Ferencz Janos Fiaÿ Balint Janos Eq. 1 Pal Eq. 1 (49v) Sandor Ferencz Almasra ment Sandor Pal Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Olah Lukaczý M. h., Fia Pal, M[ostoha] Fiaÿ Jstuan Andras Megh holt Vrunknak jo Leuele ua[gio]n Eq. 1 Balas Pal M. h., Fia Lórincz gjermek

Gerelj Pal M. h., Eóczÿe Geórgj Eq. 1 Catharinatol ua[gio]n Leuele, de illjen Conditioual vti informamur ex prosapia primipilorum oriunde Sata Balas Fiaÿ Ferencz Janos Jstuan Gergelÿ Recuperati Vas Mihalÿ Fiaÿ Ferencz Pal Gergelÿ Olah Geórgÿ, Gergelinek mondgiak M. h., Fia Jstuan Olah Miklos, Biro Geórgj jobagia

(50r)

Recentes Sandor Pal primipilus, Fia (!) Peter Balas Eq. 1 Kisseb Sandor Janos14 Primipilus Jurati fatentur. Bandi Janos Secretarius vram szerzet neki nobilitatiot, vgian eó k[egiel]me fólden Lakik, vgian az eó k[egie]lme instantiajara jrtuk. Eq. 1 Vas Janos M. h., Fiaÿ Lórincz Andras Jstuan gÿermekek [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 9 4 2 3

229

BAGY

Septem jurati Pal Ferencz biro Adam Jstuan Zolýa Mihalj Jo Leórincz Balasi Peter Kouacz Marton Benke Marton

(50v)

Enoch Gergelÿ, feljebb megh jrtuk Pal Ferencz Fia Mihalj Eq. 1 Kouacz Jstuan es Lórincz E. K. Eq. 1. Armalissok ua[gio]n Nag[isag]odtol Vidua Primipilorum Jo Janosne Fia Ferencz Mustralt Pedites Pixidarii Veterani Zolÿa Pal Eóczeÿ Balint Geórgÿ E. K. Eq. 1 Balint Fia Andras. Na[gisa]godtol jo Leuele ua[gio]n. Gellert Andras M. h., Fiaÿ Gjeórgÿ Andorjas (52v) Balasi Janos Fia Lukacz Leórincz Giórgÿ Balasi Andras Zolgal Lazlo Demeter M. h., Veÿ Kenosi Janos. Az hteósók mondgjak Lofeónek Lennj Eq. 1 Dane Benedek Dane Ferencz M. h., Fia Gergeli gjermek Dane Gergelÿ M. h., Fia Mihalÿ Rigo Andras M. h., Fia Demeter gjermek Balasi Gergeli Fia Tamas m. Teórók Marton M. h., Fia Marci Doka Peter Fia Geórgý Teórók Mateh Fia Janos Teórók Tamas Polgar Zolÿa Adam igen ven ember. Az Fia feljeb Mustralt Dane Janos Santa, abest Leórincz Demeter, Rigo Janos veÿ megh Mustralt Recentes Kis Peter Gÿermek Viduae Benkes Gergeljne Veÿ Czikj Pal, Fia Janos, abest

Primipili Veterani

Kelemen Tamas M. h., Fiaÿ Janosfaluan Laknak. Mateh Mihalj Eq. 1 Zolÿa Mihalj Fiaÿ Gergelj Mihalj Geórgÿ Sandor Andorjas Eq. 1 Zolÿa Jstuan Fiaÿ Ferencz Janos Eq. 1 Jo Leórincz Fiaÿ Janos Jstuan Eq. 1 Orban Peter M. h., Fia Lórincz Eq. 1 Benke Jstuan M. h., Eóczye Mateh M. h. Ennek Fia Ferencz Annor. 2 Balasi Peter Fia Peter Eq. 1 Kouacz Marton Eq. 1 Zolÿa Lukacz Fia Marton Eq. 1 Az battia Jstuan, Fia Jstuan E. K. Dane Leórincz Eq. 1 Balassi Geórgÿ Fiaÿ Marton Jstuan M[ustralt] Eq. 1 Benke Marton Fia Andras Eq. 1 (51r) Veÿ Enoch Gergelÿ, Fia Janos E. K. Hodgÿai Marton m. h., Fia (!) Ferencz Miklos gyermek Lukaczÿ Peter M. h., Fia Andras, Fiaÿ Janos Peter Eq. 1 Zekel Pal igen benna ember, abest Rigo Lórincz Veÿ Lórincz Demeter E. K. Eq. 1 Lórincz Demeter Veres Drabant volt 230

(52r)

Leórincz Tamasne deficialt, Eórókseget verek birjak. Recentes Zolÿa Pal Junior Primipilus Eq. 1 Az battia Janos E. K. Pal Fia Ferencz Janos Fiaÿ Andras Janos Teórók Janos Fia Andras Primipilus Eq. 1 Dane Geórgÿ Fiaÿ Andras Marton. Primipilus Eq. 1

Jpo Peter Fiaÿ Gergeli Andras Geórgÿ Gÿalogh Lofeó Telekfaluarol Zallott Benke Janos Drabant Lukaczi Jstuan Drabant Totth Mihalj Drabant, Eóczÿe Tamas Janos Deak, alias Zaz Schola Mester. Biro Geórgj praetendalia jussat hozza. [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Recentes Viduae Pixidariorum Pedites Pixidarii nr. 17 nr. 1 nr. 7 nr. 1 nr. 9

(52v) DALLYA

Septem jurati Bandi Geórgÿ Biro Zoltan Andras Sebestÿen Marton Abram Jstuan Vas Ferencz Jmreh Varga Djenes Peter Primipili Veterani Benedek Gergelÿ M. h., Fia Janos [ennek] Fia Jstuan Eq. 1 Antal Pal M. h., Fia Ferencz, [ennek] Fia Mihalj Eq. 1 Antal Peter Eq. 1 Antal Andras alias Pal Eq. 1 Djenes Geórgÿ M. h., Fiaÿ Ferencz Georgi Eq. 1 Szekelÿ Janos M. h., Fiaÿ Andras Janos Eq. 1 Abramfalui Jstuan Fia Jstuan, Fia Ferencz Eq. 1 (53r) Leórincz Andras Fia Mihalÿ, Fia Jstuan Eq. 1 Djenes Peter Fia Balint Eq. 1

Balint Gergelÿ Fia Ferencz Veÿ Zomor Janos Eq. 1 Vas Geórgÿ M. h., Fia Ferencz, [ennek] Fia Geórgÿ Eq. 1 Vas Boldisar Fia Andras Eq. 1 Sebestÿen Marton, Mostoha Fia Zabo Jstuan E. K. Eq. 1 Nagÿ Mihalÿ Fiaÿ Jstuan Peter Eq. 1 Kouaczi Gergelÿ, Eóczÿe Vagus Eq. 1 Dÿenes Marton, Mostoha Fia (!) Marton Andras E. k. Eq. 1 Djenes Andras nÿomorult ember Balas Peter M. h., Fiaÿ Andras Jstuan E. k. Eq. 1 Andras Fiaÿ (!) Ferencz Jstuan Fia Peter Nagÿ Zekel Peter M. h. Jozagat verre birjak Gÿarfas Balas vilagtalan, Fiaÿ Mihalj bolond Gergelÿ Zabo Kelemen Janos

231

(53v)

Antal Peter M. h., jozagat verre birjak Zagoni Balas Egeben Lakik Antal Mateh Fiaÿ Andras Leórincz Eq. 1 Janos Antal Mihalÿ M. h. Eóczýe Janos M. h. Eóróksegeket verek birjak Viduae Primipilorum Kando Martonne Fia Geórgÿ Pap Marton Geórgine Fia Minister Imreh Kouaczne M. h. Eórókseget Redei Janos vram birja. Zabo Mihaline Fia Janos Zolgal Pedites Veterani

Boldisar Janos Vagus. Eórókseget verre birjak Lazlo Gergelÿ Fiaÿ Janos Geórgÿ Jstok (54v) Biro Balint Fiaÿ Janos Pal Gaspar Janos Fiaÿ Jstuan Geórgÿ Bereczk Mihalÿ Fia Geórgÿ Szaz Mihalÿ Bako alias Kouacz Balint, Fia Pal Recentes Szabo Balas Fiaÿ Jstuan Mihalÿ drabant Kando Andras Fiaÿ(!) Janos regi Lofeónek mondgiak Eq. 1 Janos Jstuan: Pap fia Eq. 1 Janos Balas Fia Jstok Ecclesiahoz tartozik Janos Samuel nÿomorult Schola fólden Lakik Varadi Gabor Fia Jstuan: Aduena, abest. Az felesege Mustral Zekelÿ Jstuan Gergelj Pap fia, zolgal Zomor Janos junior Annorum 18 Dÿenes Mateh: Leuele Nag[isagod]tol cum conditione, de aduena abban az helÿben, se drabant, se Lofeó nem volt ez elótt. (55r) Durka Jstuan Zab gÿermek Ambaris Lórincz Vagus Birida Mihalÿ Vagus. Eóczÿe Tamas Vagus Aranjas Zekben Kerczedben Laknak [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes nr. 19 nr. 3 nr. 10 nr. 7 nr. 10

Gergelÿ Mihalÿ Eóczýe Ferencz Fia Mihalý Zoltan Andras Fiaÿ Peter Pal Geórgÿ . Bako Mihalÿ M. h., Fia Balint m. E. K Bako Jstuan (54r) Bandi Geórgÿ Fia Andras Biro Geórgÿ Fia Ferencz Kalos Mihalÿ M. h., Fiaÿ Geórgý Andras gjermek Zabo Tamas Fiaÿ Geórgj Janos Bandi Janos M. h., Fia Andras Eóczÿe Gergelj, Fia Mihalj E. K. Kelemen Jstuan Fia Ferencz Biro Marton, Bako Martonnak mondgjak, Fiaÿ Janos Jstuan Zoltan Jmreh Zomor Janos, feljeb jrtuk Zoltan Janos Schola Mester Recuperati Kis Zekel Peter M. h., Fia Andras Vey Zekelÿ Gergeli Mustralt Ennek Eóróksegehez Praetendal Redei Janos vram

232

EGE

Septem jurati Bandi Jstuan Biro Burÿan Peter Burÿan Balas Zagoni Balas Zagoni Balint Czizer Janos Gabos Andras Primipili Veterani

(55 )

v

Burian Jstuan M. h., Fia Boldisar Eóczye Balas E. K. Eq. 1 Burÿan Peter Eq. 1 Czizer Pal Fia Tamas Eq. 1 Bandi Jstuan Fiaÿ Andras Ferencz Eq. 1 Zagoni Balas Eq. 1 Pedites Veterani Deak Peter Fia Andras Czizer Andras Fiaÿ Peter Janos M[ustralt] Jstuan E. K. Cziukor Geórgÿ M. h. Leania birja eórókseget Gabos Leórincz Fia Ferencz

Bandj Peter Fiaÿ Janos Peter Kouacz Pal Fiaÿ Janos Jstuan Lukacz Kouacz Ferencz M. h., Fiaÿ Tamas Pal Gyermekek Czizer Janos Fia Andras Czizer Janos Maior, Fia Balint, [ennek] Fia Jstuan

(56r)

Recuperati Zoltan Jstuan Zagoni Pal M. h., Fia Peter Annorum 8 Recentes Gabos Andras Zagoni Balint Fia Jstuan Zagoni Janos M. h., Fia Janos Annorum 2 [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 5 7 1 3

JASTFALUA

Quinque Jurati Saÿka Janos Biro Kouacz Antal Kelemen Miklos Forro Geórgÿ Kouacz Ferencz non est [presens] Pedites Pixidarii Recuperati

(56 )

v

Moricz Janos vagus, Eórókseget Nennye birja Kouacz Ferencz Battÿa Janos, M. h. Kouacz Antal Fiaÿ Geórgÿ Janos vilagtalan Recentes Viragh Janos Fia Mihalÿ Viragh Marton Aduena, gÿermek [Summa] Primipili Recentes nr. 5 nr. 1

Forro Geórgÿ Fia Miklos Forro Tamas M. h., Fiaÿ Andras Sandor Kelemen Miklos Fiaÿ Peter Marton Viragh Balas Fia Peter

233

KANYAD

Septem jurati Konÿa Pal Biro Mihalj Pal Konÿa Gergelÿ Kouacz Marton Dersi Janos Elek Geórgÿ Cziukor Gergelÿ

(57r)

Pedites Pixidarii Konÿa Pal Fia Pal Elek Pal. M. h., Fia Geórgÿ Recuperati Tompa Janos abest, Vgron Pal vramnak az megh holt vrunk atta, Leuelet is producala eó K[egie]lme

Vigh Peter M.h. Jozagat az Anýa birja Dersi Janos Fia Jstuan Tompa Peter Fogarasi Drabant. Eórókseget Vgron Pal vram penzen vótte megh Pal Jacab Fia Janos Cziukor Gergelÿ Fia Janos Mihalj Pal, Pal Jacabbal E. K. Kouacz Marton Cziukor Marton Vagus, Zalanczÿ Jstuan vram birja eóróksegeth Toro Mihalj M. h. Eórókseget az felesege birja Konÿa Mihalj Toro Gergeljne mostani vra. Ennek Fia Janos [Summa] Pedites Pixidarii Recuperati nr. 1 nr. 6

(57v) DERS

Septem jurati Kanÿaro Geórgÿ biro Nagÿ Sandor Elekes Peter Gergelj Jstuan Keczkes Miklos Dersi Janos Baro Peter Nobiles Petthki Janosne Also Dersi Mihalj megh Mustralt Kenosi Janos Primipili Veterani Bartha Peter Fia Andras, [ennek] Fia Pal Bartha Jstuan Fia Mateh Veres Leórincz Fia Janos Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Nagÿ Sandor Fia Ferencz Eq. 1 Veres Janos Fiaÿ Lazlo Mihalj Jstuan Eq. 1 (58r) Veres Benedek M. h., Fia Geórgÿ Eq. 1 Pal Tamas M. h., Fia Geórgÿ Eq. 1 Pal Peter Fiaÿ Jstok Janczÿ Pal Janos Felseó Dersi Mihalj deficialt. Jozagat Felesege birja Dersi Peter Dersi Janos Fiaÿ Mihalj Pal Andras Janos Balint Jstok

234

Dersi Jstuan M. h., Fiaÿ Tamas Jstok gÿermekek Kocz Tamas Fia Sigmond Zolgal Eq. 1 Dienes Mihalÿ M. h., Fia Peter Annorum 7 Fanczialj Janos E. K. Eq. 1 Kouacz Balas M. h., Fiaÿ Geórgÿ Jstuan Janos Leórincz E. K. Eq. 1 Geórgÿ Fiaÿ Pal Mihalÿ (58v) Kouacz Andras M. h., Fia Balas Annorum 4 Pal Peter felÿeb ua[gi]on jrua Vidua Dersi Andrasne M. h., Fia Ambrus M. h. Eórókseget Leanÿa birja Pedites Pixidarii Veterani

Nagÿ Pito Janos Fiaÿ Geórgÿ Mihalj Kis Mihalj M. h. Leanÿ birjak Eóróksegeth Sandor Jstuan Fia Mihalÿ Elekes Peter Fia Ferencz Kanÿaro Geórgÿ Fia Jstuan Mostoha Fia Kis Czukor Janos E. K. Nagÿ Marton M. h. Leanÿat vótte vak Demeter Zakacz. Az mint mondgjak Na[gisa]god atta Kenosi Palnak mind Eóróksegestól Janos Pal Eóczÿe Mihalÿ E. K. Viduae

(59 )

v

Jmreh Geórgne ferhóz ment, Fiaÿ Pal M. h. Janos Zolgal Sarlo Janosne M. h., Fia Jstuan M. h. Eóróksegehez penze vtan Kenossi Janos praetendal Lenarth Margith Fia Gergelÿ Recuperati

Jstuan Miklos M. h., Fiaÿ Peter Demeter Lukacz Fiaÿ Mateh Mihalÿ E. K. Gergelÿ Gergelÿ Jstuan Eóczÿe Gergelÿ E. K. Janos Bakos Peter M. h., Varga Jstuan Fia Janos Fiaÿ Balas Pal Geórgj M. h., Fiaÿ Peter Jstuan Vagus Ferencz Janczÿ gÿermek Geórgý Borosi Lukacz M. h., Fia Geórgj Zolgal Janos Barlok Peter Fiaÿ Mihalj Andras Janos gÿermek Thamas Keczkes Miklos Fiaÿ Pal Jstok Andras Marton Barlok Peter uetor [?] Muzka Mihalÿ deficialt, nihil habuit Simon Janos M. h. Eóróksegere (59r) Borosi Mihaly M. h. Az Battÿa Borosi felesege vtan Czjukor Geórgÿ zallott (60r) Also Nagÿ Geórgÿ M. h., Geórgÿ birja Eórókseget, megh Fia (!) Mihali Mustralt, Fia annak Mihalÿ Jstuan gÿermek Kis Pito Janos M. h. Eórókseget az Jmreh Janos, Eóczje Ferencz E. K. Annÿa birja. Eóczyeý Tamas Kis Demeter Mihalj Fia Jstuan Dauid E. K. Demeter Jstuan. Ehez Petki Janosne Kocz Mattÿas praetendal

235

Nagÿ Demeter Mihalj M. h., Fia Mihalj Mostoha Fia Birtalan Andras Kis Pal Jstuan M. h., Fia Lórincz Annorum 10 Borosi Mateh Fia Leórincz Simon Jstuan Fiaÿ Janos Mihalÿ Miklos Geórgÿ Kolczÿar Pal M. h. Eórókseget penze vtan Dersi Mihali birja Recentes Barlok Marton Fiaÿ Mihalj Mateh Janos

Cziukor Georgy Fia Mateh Pap Jstuan Nag[isag]odtol io Armalissa ua[gio]n Eq. 1 Nagÿ Boldisar. Lofeónek vallÿak heten Kanÿaro Jstuan Fia Jstuan, Drabant

(60v)

[Summa] Nobiles Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Pedites Recuperati Recentes nr. 2 nr. 15 nr. 10 nr. 1 nr. 15 nr. 5

MUSNA

Septem jurati Kinda Lukacz Biro Mateh Geórgÿ Mateh Marton Simo Lórincz Mateh Tamas Dienes Peter Bolia Peter Primipili Veterani Dÿenes Peter Fiaÿ Geórgÿ M[ustralt] Janos E. K. Dÿenes Miklos Fia Georgÿ Kocz Janos Fiaÿ Mihali Mateh Eóczyej (!) Miklos, [ennek] Fia Tamas Gergelÿ Mustralt e. k. (61r) Dÿenes Jstuan Fiaÿ Mihali Janos Simon Leórincz Fiaÿ Janos, Geórgÿ E. K. Janos Fia Mihalj

Pedites Pixidarii Veterani Mateh Geórgÿ Fiaÿ Janos Balint Gergelj Janos Fia Mihalj Mateh Lukacz M. h. Eóczeÿ Geórgÿ, Marton E. K., Geórgÿ Fia Jstuan Marton Fiaÿ Jmreh Janos Mihali Andras Lazlo Mihal alias Giurko Fiaÿ Gergelj Janos Ban Geórgÿ Fiaÿ Janos Jstuan Marton Geórgÿ Barlok Lukaczj Kis Kouacz Janos Fiaÿ Balas Jstuan (61v) Nagÿ Kouacz Janos nÿaualjas, Fiaÿ Peter Ferencz gÿermekek Kerestelÿ Gergelj M. h. Eóczýe Janos Fiaÿ Gergelj Marton Geórgi neótelen E. K.

Eq. 1 Eq. 1

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

236

Nagÿ Peter. Kenosi Janos praetendal hozza Langos Mihalj Fiaÿ Tamas Mihalj Balas Sebestien Pal M. h. Eórókseget Leanýa birja Kerestelÿ Peter M. h., Fia Gergeli Zakal Mateh M. h. Eóczje Mihalj Fiaÿ Jstuan Marton Mateh Jacab M. h. Eórókseget Ban Geórgÿ penze vtan birja Rosnio Peter Szaz Janos M. h., Fiaÿ Mihalj Janos gÿermekek Kinda Lukacz Fia Miklos Ban Jmreh M. h. Eóröksegeth Vnokaja Kouacz Geórgj birja (62r) Josa Andras Olah Mateh Zel Geórgÿ Zolgal Zel Miklos, az Battÿa Balas, Eóczÿe Tamas Recuperati Zolia alias Bolia Peter, Fiaÿ Ferencz Tamas Zel Tamasne M. h. Eórókseget Leanja birja Simon Andras M. h. Eórókseget Simon Leórincz birja verre

Geórke Mateh Fiaÿ Andras Janos Ban Janos Fiaÿ Gergelj Mihalj. Biro Geórgi Praetendal [hozza] Fabian Jacab Fia Mihalj Mateh Tamas Fiaÿ Marton Geórgÿ Jacab Andras Mihalj Fabÿan Andrasne M. h. Eóróksege puztan all Na[gisa]god Zamara Zel Balintne M. h., felÿeb jrtuk megh fiaÿtt

(62v)

Recentes Balÿa(!) Andras Nagÿ Jstuan Fiaÿ Andras Peter Vas Geórgÿ Fia Mihalj Jeremias Deak Pap Fia volt. Maga Schola Mester. Ennek Fia Miklos Ecclesiasticus Aztalos Mihalj Zab gÿermek Vas Jstuan [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 5 nr. 15 nr. 5 nr. 5

MATTISFFALUA

Sex jurati Pallo Marton Biro Pallo Jmreh Kouacz Janos Palhegÿ Andras Barla Peter Pap Jstuan, non est Primipili Veterani

(63 )

r

Pedites Pixidarii Veterani Pallo Marton Fiaÿ Tamas Janos Gazda Lukacz M. h. Leanÿara Kouacz Janos Zallott, az Mustralt Pallo Jmreh Fia Sandor Barla Peter Fiaÿ Janos Geórgÿ Recuperati Kossos Janos

Katona Gergelj Kekedi Vram eó Nag[isa]ga Kodori jobagia Eq. 1

237

Recentes Palhegÿ Andras Fia Janos. Semien Jstuan, Semien Gabor, Karaczjon Janos Contradicalnak Pap Jstuan Fia Pal, pap Fia wolt Kozma Mihalj most zolgal

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 1 4 1 3

(63v) AGYAGFALUA

Septem jurati Mattis Mihalj Biro Miklos Janos Damokos Pal Hegÿ Janos Varga Balint Farkas Pal Telegdi Demeter Primipili Veterani Sandor Mihalj M. h., Fia Gergelj, Deak Mattis Janos M. h., Fia Gergelj Eq. 1 Sala Balas Fiaÿ Jstuan, Mihalj, Lukacz Jstuan Fia Jstuan Mihalj Fia Janos Lukacz Fia Janos E. k. Eq. 1 Cziki Tamas Fia Mihalj Eq. 1 Hegÿ Janos Fiaÿ Geórgÿ Jstuan, Jstuan Fia Mihalj Eq. 1 (64r) Farkas Pal, Veÿ Peter Marton E. k. Eq. 1 Czioma Jstuan M. h., Fia Mateh Eq. 1 Bartalis Mihalj M. h., Fiaÿ Jstuan, Marton Jstuan Fiaÿ Pal Geórgÿ Eq. 1 Dersi Tamas Eq. 1 Teórók Miklos Szentt Palrol Mustralt

Katona Marton Fiaÿ Janos Jstuan Peter Mihalj Eq. 1 Kekedi Vram eó Nag[isa]ga Kodori jobbagýa Egÿed Mihalj Fia Jstuan Eq. 1 Foris Leórincz Fiaÿ Mihalj Andras Eq. 1 Telegdj Demeter Fia Mihalj Eq. 1 Vidua Foris Gergeljne M. h., Veÿ Ferencz Lukacz, Fia Mihalj Pedites Pixidarii Veterani Mattis Mihalj, Veÿ Kópeczÿ Marton Eóczÿe Balint, Balint Fiaÿ Mihalj Lukacz E. K. (64v) Gazda Leórincz Fia Janos Miklos Janos Fia Mihalÿ Peter Mihalÿ Fia Jacab Geórgÿfi Ferencz Fiaÿ Janos Ferencz Andras E. K. Boldisar Balint M. h., Veÿ Drabant Miklos Bakonÿa Janos M. h., Fia Szanizlo Bakonÿa Lrincz Felseó Farkas Ferencz M. h., Fia Geórgÿ Gÿermek Szaz Marton

238

Köueczÿ Janos Fia Andras Miklos Jstuan Salman Pal M. h. Eórókseget Leanÿa birja Barthalius Geórgÿ Fiaÿ Jacab Leórincz Varga Balint Fiaÿ Mihalj Gergelÿ Also Farkas Ferencz Fiaÿ Jstuan Peter Barthos Jstuan Barthos Leórincz Betaban lakik Salati Mihalÿ M. h., Fia Janos gýermek Keóueczÿ Boldisar Fiaÿ Georgÿ Pal Jstuan Keóueczÿ Tamas M. h. Eórókseget Sogora Verre birja (65r) Barthalis Tamas Fiaÿ Tamas Mihalÿ Szabo Janos M. h., Fiaÿ Jstuan, Balint E. K. Jstuan Fia Andras Viduae Miklosi Geórgine ferhóz ment. Eórókseget Leanÿa birja Barthos Martonne, Veÿ Mustralt felÿeb Recuperati Gabor Gergelj M. h., Fia Miklos, [ennek] Fia Janos Damokos Pal Fiaÿ Janos, Jstuan Janos Fiaÿ Miklos Jllÿes Georgý E. K.

Langos Gergelÿ, Geórginek mondgÿak, benna Recentes

(65v)

Szaz Miklos Keópeczj Tamas Fia Janos Hegÿ Gergelÿ Foris Marton Fiaÿ Marton Balas Jstuan Egÿed Janos E. K. Regj Lofeónek Egÿed Balint mondgiak eókótt Egÿed Mateh Eq. 1 Dersi Balint Regi Lofeó ez is, Fia Janos Eq. 1 Cziki Gergelÿ Lofeó Eq. 1 Goroh Mihalj Regi Lofeó Eq. 1 Goroh Miklos Fia Andras Lofeó Eq. 1 Hegÿ Ferencz Lofeó, Fiaÿ Marton Mihalj Eq. 1 Petre Mihalj Vÿ drabant, Nag[isag]od Leuelen Sandor Mihaljne praetendal hozza Salati Jstuan Veres drabant Miklos Andras Fia Janos Veres drabant [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Vidua Primipili Recuperati Recentes Nro. 12 Nro. 17 Nro. 1 Nro. 2 Nro. 14

(66r) DECZFALUA

Jurati Kis Jmreh Biro Egÿed Marton Andras Deak non est [present]

Nobilis Teóreók Giurko Adamoson Lakik. Eórókseget Zonda Andras birja felesege utan Eq. 1

239

Primipili Egÿed Marton Pedes Pixidarius Kis Jmreh Fiaÿ Jstuan Ferencz Marton Mihalj Andras Eq. 1

[Summa] Nobilis Primipilus Pedes Pixidarius Nro. 1 Nro. 1 Nro. 1

(66v) BEÓGEÓZ

Gal Balas M. h., Fiaÿ Jstuan Janos Petre Andras Biro Miklos gýermek fekete(!) Ferencz Mostoha Apÿok Totth Geórgÿ. Barthos Tamas Ennek Fia Marton Cziutor Pal Fekete Ferencz Fiaÿ Peter Zabo Boldisar Cristoff Eq. 1 Nagÿ Fozto Janos Fekete Andras To Aso Jstuan Fiaÿ Janos Mihalj Nobilis Jstuan farkas(!) ferencz Vram Marton E. K. Eq. 1 Janos Fia Mihalj Primipili Benczier Jstuan M. h., Goroh Miklos Agýagfaluarol Mustralt Fiaÿ Jstuan Janczÿo Ferencz Janos Eq. 1 Fiaÿ Peter Barthos Tamas Fiaÿ Janos Tamas Peter Eq. 1 Ferencz Eq. 1 (67v) Cziutthor Pal Fiaÿ Benedek (67r) Simon Jstuan Fiaÿ Janos Janos Eq. 1 Miklos E. K. Czÿomortan Janos Fiaÿ Tamas Janczÿo Ferencz Janos Fiaÿ Peter Balas Tamas Mihali Ferencz Eq. 1 Jstok Simon Jstuan Fiaÿ Janos ferencz (!) Miklos E. K. Bodor Mihalj M. h., Mihalÿ Jstuan Fia Mihalj Fia Antal Eq. 1 Eóczÿe Jstok Eq. 1 Benkeó Geórgÿ Fia Tamas Eq. 1 Mihalÿ Mihalj Jacab Leórincz Fiaÿ Marton Fiaÿ Jstuan Jstok Boldisar E. K. Eq. Janos Gergelj Gal Mateh M. h., Fia Jstuan gÿermek

Septem jurati

240

Pedites Pixidarii Veterani To Aso Peter m. h., Fiaÿ Janos Ferencz Geórgi Jstok Peter Gÿermekek Ambrus Jstuan M. h., Fiaÿ Marton Mihalÿ Eq. 1 Catharinatol jo Leuele (68r) Eles Peter Fiaÿ Jstuan Andras Petre Janos Fiaÿ (!) Janos Varga Peter Fiaÿ Peter Janos To Aso Janos M. h., Fiaÿ Mihali Janos Gergelÿ gjermek Veres Jstuan M. h., Fiaÿ Peter Jstok gýermek Fozto Tamas M. h., Fia Jstok Zabo Boldisar Benedek Leórincz Petre Mihalj Fiaÿ Peter Boldisar Veÿ Barrabas Mihalj E. K. Ban Andras Fiaÿ Balas Ferencz Janos To Aso Jstuan Fiaÿ Mihali Janos Geórgÿ Fozto Janos, Veÿ Dane Jstuan, Jo Leuele ennek Nag[isa]godtolEq. 1 Petre Andras Fia Janos Tunÿogi Jmreh M. h., Eóczÿe Janos birja az eórókseget, Farkas Ferencz vram jobagja (68v) Zabo Peter Vgron Pal vram jobagÿanak praetendal

Eles Andras Fia Mihalÿ Baghÿ Jacab Fiaÿ Mihali Jstuan E. K. Viduae Petre Palne, Fia Tamas M. h., Eóróksegen maga Lakik Nagÿ Lazlone M. h. Eórókseget Leanÿ birÿak Fekete Lazlone M. h. Leanÿa birja jozagat Solÿom Geórgine M. h. Eórókseget penze vtan Farkas Ferencz vram birja Czÿpeó Antalne M. h. Eórókseget Benczje Janos Megh holt vrunknak donatiojaual birja Recuperati Fekete Janos M. h., Fia Mateh Czÿakj Geórgÿ Farkas Ferencz vram jobbagyanak preatendal Leórincz Janos Farkas Ferencz vram jobagÿa Elekes Andras M. h. Leania birja eórókseget Zabo Jstuan M. h., Fia Janos, Benczÿe Janos praetendal[ja]

(69r)

Recentes Totth Marton Fiaÿ Antal Miklos Pal Geórgÿ Lofeó Veres Balas Simon Geórgÿ Fia Janos Veres Balint M. h., Fia Jstuan. Vgron Pal vram praetendal[ja] [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recuperatus Recens nr. 12 nr. 13 nr. 1 nr. 1 nr. 1

241

MIKLOSFALUA

Jurati Nagÿ Geórgÿ Biro Nagÿ Ferencz Jllÿes Jstuan Czyauas Mihalj non est [presens] Nobiles Beógózi Andras M. h. Markosfalui vram birja jozagat felesege vtan

(69v)

Vidua Felzegÿ Mihaljne Veÿ Nagÿ Ferencz Recuperati Czÿontth Pal Fiaÿ Geórgÿ Tamas Bikafaluan Secretarius vram hazaban Lakik, de Zabados kj menetele lehet [Summa] Primipili Pedes Pixidarius Vidua Pixidarii Recuperatus nr. nr. nr. nr. 1 1 1 1

Primipili Nagÿ Geórgÿ Fia Jstuan Jllÿes Andras M. h., Fiaÿ Jstuan Janos Pedites Pixidarii Totth Geórgÿ Bógózból M[ustralt] Cziontth Mihalj

OZDFALUA

(70r)

Jurati Biro Ferencz Biro Hogÿai Lazlo Gaspar Jacab Jakoczi Tamas non est [presens] Nobilis Alard Ferencz Eóczÿe Farkas Primipili Veterani Hogÿai Lazlo Fiaÿ Geórgÿ Miklos Peter Marton Eq. 1 Hegÿ Balint Szentt Lelekról Mustralt Pedites Pixidarii Recuperati Lazlo Ferencz deficialt, Eóróksegeben felesege Lakik

(70v)

Biro Janos M. h. Eóczÿe Mihalj Fia Janos Sigmond Janos M. h., Fia Geórgý gjermek Biro Pal Fia Pal Farczÿadban Zalt Biro Ferencz Fiaÿ Jstok Andor Ozdi Mihalÿ Fia Janos Jakoczÿ Tamas Fia Janos Recentes Gaspar Janos Fia Pal [Summa] Nobilis nr. Primipilus nr. Pedites Pixidarii Recuperati nr. Recens nr. 1 1 5 1

242

SZENT LAZLO

Jurati Balasi Mihalj biro Cziukor Pal Vas Ferencz non est presens Primipili Veterani Cziukor Jstuan M. h., Fia Pal Eq. 1 Fanczÿalj Balas M. h. Eórókseget Vgron Pal vram penzen vótte megh Pedites Pixidarii Veterani Balasi Mihalj Fia Ferencz Vas Ferencz Fia Peter

(71r)

Vidua Balasi Peterne M. h., Fia Mihalj Eóczÿe Andras M. h. Zombatfaluarol Mustralt Recentes Kis Mattÿas idegen. Vgron Pal vram fólden Lakik [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recens nr. 1 nr. 2 nr. 1

ABRAMFALUA non est [presens]

Nobiles Vgron Pal vram Abramfalui Andras

SANDORFALUA

Jurati Zóke Peter Biro Barra Andras Cziszar Ferencz non est presens

(71)

Pedites Pixidarii Veterani Zeóke Ferencz M. h., Fiaÿ Peter Gergelj E. K. Barla Andras Fia Peter Cesar Ferencz Fia Janos [Summa] Pedites Pixidarii

TELEKFALUA

Nobilis Miklos Janos Megh holt

nr. 2

Septem jurati Burÿan Tamas Biro Balint Balas Orban Janos Benedek Geórgÿ Pribek Jstuan Karaczjon Jstuan Demeter Andras

Primipili Veterani Balint Balas Fiaÿ Marton Pal Janos Jstuan (72r) Orban Janos Fia Ferencz

Eq. 1 Eq. 1

243

Orban Jstuan Vagus. Eórókseget Balas Andras penzen vótte megh Demeter Andras alter nescitur Benedek Jstuan Veÿ Geórgÿ Fiaÿ Pal Mihali Ek. Nagÿ Lukacz M. h., Fiaÿ Marton Balas gÿermek Pal Jllÿes Fiaÿ Tamas Peter Andras Geórgÿ v (72 ) Pedites Pixidarii Veterani Jstuan Nagÿ Janos Tamas Mihalj, Farkas Ferencz vram Karaczionfalui alias Karaczion Tamas praetendal[ja] Fiaj Marton Zaz Mihalj M. h. Eóczÿe Peter Pal M[ustralt] Jstuan Bokor Janos Fiaÿ Jstuan Peter Andras Geórgý (73v) Birtalan Geórgÿ Fia Marton Karaczionfalui alias Karaczion Jstuan Mostoha [Fia] Mester Jstuan Ek. Fia Andras Birtalan Ambrus Fia Geórgÿ Orban Pal Fiaÿ Marton Kalman Geórgÿ Fia Janos. Farkas Janos Ferencz vram praetendal[ja] Orban Leórincz Fiaÿ Geórgÿ Nagÿ Ferencz M. h., Fiaÿ feljeb Jstuan Mustraltak Mihalj Jllÿes Balint nescitur Benedek Gergelj 244

Balas Ferencz, Eóczÿe Andras E. K. Eq. 1 Ferencz Fia Pal, Andrase Geórgÿ Kouacz Benedek M. h., Fiaÿ Andras Balint Pal Eq. 1 Rigo Geórgÿ, Eóczÿe Pal E. K. Fia Mihalj Eq. 1 Janos Balint Mostoha Fia Pribek Ferencz Eq. 1 Enok Andras Fiaÿ Geórgi Ferencz Eóczÿe Geórgÿ E. K. Eq. 1 Benedek Geórgÿ Fiaÿ Andras Benedek Mihali Janos Eq. 1 Jpo Peter Bagÿban Lakik. Eóróksegen az Eóczÿe Balas Lakik Veres Peter deficialt. Eórókseget verek birÿak Nagÿ Benedek g[ialog] m[ustralt], Fia Mihalj Eóczÿe Geórgÿ E. K. Balas Ferencz Felÿeb Mustralt Jpo Janos Veÿ Jpo alias Teórók Jstuan aduena. Fia (!) Andras Janos Eq. 1 Jo leuele ua[gio]n Nag[isag]odtol

Fekes Geórgÿ M. h. Eórókseget felesege birja Pribek Jstuan Fiaÿ Janos Pal Nagÿ Mihalj Fia Jstuan Burÿan Tamas Fia Andras Burÿan Gergelj Abastfaluarol Mustralt Karaczion Geórgÿ Fia (!) Tamas Gergelÿ Demeter Andras Fia Andras, [ennek] Fia Geórgÿ Dienes Ferencz M. h. Eórókseget Fia mas faluban birja

(72r)

Vidua Pribek Ferenczne M. h. Eórókseget Fia Jstuan birja, megh Mustralt Recuperati

Fekes Balint Fiaÿ Jstuan Mihalj Sebestÿen Lukacz, Farkas Ferencz vram praetensjoja Pribek Andras nil habet. Vgron Pal vram praetensioja Connumeratus jobbagý Recentes Burÿan Mihalj Fia Pal Eq. 1. Megh holt vrunktol jo Leuele Balint Tamas, Fia Janos, regi Lofeó Eq. 1 Karaczion Miklos, Battÿa Peter Ek. Miklos Fiaÿ Ferencz Mihali Petere Janos Nagÿ Janos, Eóczÿe Jstuan Ek.

(74r)

Dienes Janos Fia (!) Pal Andras Burÿan Geórgi M. h., Fiaÿ Janos Ferencz Kouacz Andras M. h., Fia Marton Annorum 14 Tamas Deakne vnokaj Semien Mihali Janos Haromzekj Varga Janos Fia Ferencz Cziukor Geórgý debilis, Fia Jstuan [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recuperati Recentes nr. 11 nr. 10 nr. 1 nr. 11 nr. 9

PATAKFALUA

Septem jurati Bereczk Geórgÿ Biro Benczie Balas Benczie Ferencz Bereczk Peter Albert Janos Kerestelÿ Janos Kerestelÿ Pal Nobilis Ferencz Jstuan

(74v)

Orban Gergelÿ Eórókseget Leania birja Kis Janos Fiaÿ Jstok Mateh Ferencz Jstuan praetensjoja Mateh Geórgÿ Szentt Palra zallott Kerestelÿ Janos Fia Ferencz M. h. Vrunktol jo Leuele Dÿenes Ferencz M. h. Eóróksege Leanÿara Zall Recuperati

(75r)

Primipili Dersi Ferencz felseó bodog Azzonÿfal[uan] Lakik Benczie Ferencz Eq. 1 Benczie Balas Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Karaczion Balint M. h., Fia Geórgj Nema, Sýket Kerestelÿ Pal Fiaÿ Ferencz Janos Haÿdu alias Keresteli Gergelj jo leuele Nag[isag]odtol Eq. 1

Bereczk Geórgÿ Bereczk Balas Eóczijeý Andras Janos Ek. Bereczk Peter Fia Jstuan Rigo Peter Fiaÿ Andras Mihali Janos ferencz Albert Janos Fiaÿ Andras Geórgi Jstuan Dobos Janos Fiaÿ Mateh Jstok. Ferencz Jstuan praetendal[ja]

245

Ferenczÿ Balas deficialt. Cancellarista Nemes ember volt Simon Miklos M. h. Veÿ Rigo Janos Rigo Gergelÿ Beólóniben Lakik. Eórókseget Ferencz Jstuan penze utan birja Kontÿ Janos M. h., Fia Ferencz gÿermek Bernald Ambrus M. h. deficialt. Eórókseget Ferenczÿ Jstuan vram birja Zabados Gergelÿ M. h., Fia Peter, [ennek] Fia (!) Gergelÿ Mateh Recentes Draga Mateh M. h., Fiaÿ Janczi Jstok

(75v)

Dienes Tamas Eóczye Janos Dobos Andras M. h., Fia Giurko. Ferenczÿ vram praetendal[ja] Rigo Pal M. h., Fia Jstuan. Ferenczÿ vram Praetendal[ja] Koffos Mihaline Eórókseget Kenosi Ferencz vram praetendalja [Summa] Nobilis Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. nr. 1 2 4 8 7

ARUATFALUA

Jurati Kalaman Mihalj Biro Marton Leórincz Demeter Ferencz Balas Tamas Demeter Tamas Fenÿedi Andras Primipili Veterani

(76r)

Recuperati Marton Janos Fia Lórincz, [ennek] Fia Gergelj Skósd Tamas M. h. Veÿ Kalman Mihalj Fia Marton Fenÿedi Andras Balas Geórgý M. h. Eórókseget leanÿ birjak Balas Janos M. h., Fjaÿ Tamas Geórgý [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 2 nr. 2 nr. 3

Olah Mateh M. h., Fia Janos gÿermek Demeter Tamas Eq. 1 Demeter Ferencz Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Ferencz Tamas M. h. Veÿ Pribek Geórgý M[ustralt] Ban Mihalÿ Fiaÿ Geórgÿ Janos Jstuan. Ferenczÿ vram praetendal[ja]

246

(76v) FELSEÓ BODOG AZZONYFALA

Septem jurati Leórincz Tamas Biro Lazar Andras Dersi Ferencz Benedek Ferencz Peter Mihalj Pal Geórgý Czibre Janos [Nobilis] Jnczie Janos M. h. Primipili Veterani Albert Leórincz M. h. Eórókseget felesege birja Pal Geórgÿ Fiaÿ Janos Geórgÿ Mihalj Ferencz Andras Jstuan Eq. 1 Pal Tamas Fia Balint Eq. 1 (77r) Geórgÿ Pal Maros Zeken Lakik Peter Mihalj Fiaÿ Janos Jstuan Eq. 1 Benedek Ferencz Fiaÿ Gergelj Benedek Peter Eq. 1 Czibre Peter az varason Vduarhelt Lakik Czibre Mihalj M. h., Fia Mihalj gÿermek Lazlo Miklos Maros Zeken Kibeden Mustralt Viduae Lazlo Palne ferhez ment, Fia Ferencz M. h. Eórókseget Pal Tamas birja felesege utan

Czibre Martonne eóróksegeben maga Lakik Teórók Peterne Fiaÿ Jstuan Pap Janos deak Pedites Pixidarii Veterani Leórincz Tamas Fia15 Mihalj (77 ) Simon Ferencz Orozhegÿben lakik Santa Geórgÿ nÿomorult

v

Vidua Balas Martonne Eóróksegeben Lakik Recuperati Teórók Miklos M. h., Fia Peter gÿermek Teórók Andras M. h., Fia Gergelj gÿermek Recentes Dersi Ferencz Fia Janos Primipilus Eq. 1 Czibre Janos Lofeó Eq. 1 Benedek Mihalj M. h., Fiaÿ Mihalj Peter pap Geórgÿ Peter Fiaÿ Mihalj Peter Czibre Jmreh Lofeó Eq. 1 (78r) Balasi Mihalj, Teórók Miklos Eóróksegeben Lakik most Esaias Deak M. h., Fia Peter Czibre Marton es Tamas, Balintne Fiaÿ Lofeók [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedes Pixidarius Recentes nr. nr. nr. nr. 5 3 1 5

247

BETTLENFALUA

Septem iurati Kouacz Mattÿas Biro Kaczio Jstuan Jstuan Peter Ambrus Marton Lofeÿek Jstuan Lórincz Gal Marton drabantok Nagÿ Mihalj Nobiles Janos Gereb Semien Ferencz Semien Balint Recens Kaczio Jstuan

(78 )

v

Primipili Veterani Ambrus Tamas Fiaÿ Marton, Miklos E. K. Eq. 1 Marton Fia Peter Miklos Peter Feÿerden lakik Jstuan Mihalj Fia Jstuan Eq. 1 Miklos Jmreh Fia Geórgý Eq. 1 Miklos Janos Fiaÿ Jstuan Mihalj Marton Eq. 1 Benedek Pal Fiaÿ Pal Mattÿas Janos Eq. 1 Osuatth Peter Veÿ Nagÿ Mihali Fiaÿ Mihali Mateh Jmreh Eq. 1 Osuatt Jacab M. h., Fia Miklos M. h., [ennek] Fiaÿ Jmreh Miklos gÿermekek Kadar Benedek M. h., Veÿ Kouacz Mattÿas Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Lazlo Ferencz Eóczÿe Peter Lazlo Jstuan Fia Janos Ambrus Andras M. h. Eóróksegetth Leanÿ birÿak

(79 )

v

Mihalj Pal M. h., Fiaÿ Jstuan Peter Jstuan Fia Janos Jstuan Peter Fia Geórgÿ, Armalissa Catharinatol Eq. 1 Osuatt Jstuan Fia Antal Osuatt Ferencz M. h., Fia Palko Jstuan Leórincz Eóczÿe Balint Fia Mihali Petre Tamas Fiaÿ Andras Gergelÿ Cziki Tamas M. h. Eóczje Miklos Bartha Janos M. h. Eórókseget Kouacz Janos Czereben birÿa Miklos Mihali M. h. Eórókseget Leanÿ birjak Gal Marton Balasi Pal Fia Mihalý Viduae Kalman Jstuanne Fiaÿ Jstok Janczÿ M. h. Marton Ann. 15 Eóse Mihaline Fia Jstok M. h. Eóróksegeket magok birjak Geórgÿ Ferenczne ferhez ment. Eóróksegeth Leanÿ birÿak Kadar Jstuanne Fiaÿ Janos Andras Mustralt Recentes Kadar Peter M. h., Fiaÿ Jstuan Janos Pal Lofeók Tamasi Marton Fia Janos Cziki Janos, Janos Gereb praetendal[ja]

Eq. 1

(79r)

248

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii nr. 7 nr. 11

FENYED

Viduae Primipilorum Recentes

nr. 3 nr. 3

Septem jurati Nagÿ Balas biro Janos Geórgÿ Mihalj Jstuan Peter Andras Ferencz Tamas drabant Mattÿas Kouacz Molnar Miklos Lofeó

(80r)

Primipili Miklosi Dauid M. h., Fiaÿ Dauid M. h. Ferencz. Ennek Fia Andras Peter Eq. 1 Mattÿas Kouaczi Fiaÿ Janos Peter Eq. 1 Peter Ferencz Fia Gergelÿ Eq. 1 Mihalý Jstuan g[ialog] M[ustralt] Pedites Pixidarii Veterani Ferencz Tamas Fia Tamas Peter Andras Fiaÿ Gergeli Janos Eóczje Mihalj Deak Molnar Janos M. h., Fia Miklos Ambrus Geórgÿ Antal Mihalj M. h. Eóczje Peter Vidua Bartalis Anna, Fia Jstuan Zolgal

(81 )

r

Jllÿes Mihalÿ Fia Peter. Ehez Secretarius vram praetendal Tamas Lórincz M. h. Leania biria eóróksegeth Antal Ferencz M. h., Fia Jmreh gÿermek Czikÿ Mihali Fia Tamas Czikÿ Peter M. h., Fia Ferkeó Peter Miklos M. h. Vnokaia Molnar Miklos felet, felet Lukaczj Janos Jobagýa birja Eórókseget(!) Janos Geórgÿ Fiaÿ Marton Jstuan Mihalÿ Marton Fia Ferencz Molnar Peter M. h., Fia Andras Annorum 12 Jnczÿe Ferencz Kemenfaluan Lakik Recentes Miklos Tamas Lofeó Fiaÿ Ferencz Janos Balint Eq. 1 Nagÿ Balas veres drabant Czÿergeó Mihalý Fia Jstuan veres drabant Czÿergeó Geórgÿ Veÿ Sebe Gergelý. Galfi Ferencz praetendal[ja] Dauid Andrasne Fia[i] Gergelý Sandor Ambaris Peter debilis, Fia Marton [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recentes nr. nr. nr. nr. 3 4 1 5

(80 )

v

Recuperati Geórgÿ Peter Elekes Mihalÿ Fia Ferencz, Miko Ferenczne jobbagia Jllÿes Peter M. h., Fia Miklos

249

KKEÓLLEÓ KEMENYFALUA

Septem jurati Marton Ferencz Biro Czÿerge Mihalj Fancziali Jstuan drabant Marton Mihalj Barrabas Balint Jstuan Mateh Agoston Damokos Lofeÿek

(81v)

Primipili Veterani Barrabas Balint Fia Geórgý g[ialog] M[ustralt] Albert Mihalj M. h., Fia Tamas g. m. Mihalj Geórgi Fiaÿ Lórincz Jstuan Eq. 1 Mihalj Tamas Fia Geórgi g. M.16 Mihali Marton Zolga Marton Mihali Fiaÿ Peter Tamas Janos Eq. 1 Marton Ferencz Fiaÿ Mihalj Janos Peter Leórincz Pal M. h. Eóróksege Karaczionfaluan volt Czÿergeó Peter Fiaÿ Gergeli Mattÿas Eq. 1 Ennek wei Elekes Balas, Fia Tamas E. K. Czÿergeó Jstuan Fia Sandor Eóczÿe Ferencz E. k. Eq. 1 Agoston Damokos Jstuan Mateh Fiaÿ Geórgi Jstuan Peter ferencz Pedites Pixidarii Veterani

Fanczÿalj Jstuan Fiaÿ Mihalj Janos Balas Mateh M. h., Fia Mate Gýermek Orban Jmreh Fiaÿ Janos17 Marton Peter Jstok Maior Geórgÿ Fiaÿ Andras Jacab Mihali Janos Peter Tamas Geórgÿ Jstuan Olozteleken lakik Albert Jstuan Fiaÿ Ferencz Janos Jnczie Janos Fiaÿ Peter Gergeli Geórgÿ Teórók Ferencz M. h., Fia Balas Jnczie Balint Fiaÿ (!) ferencz Mostoha Fia Mihalj (82v) Pal Tamas Fia Jstok Kouacz Janos Fiaÿ Geórgi Gergelj Recuperati Orban Demeter M. h., Fiaÿ Marton Jstuan Recentes Jnczie Ferencz Fiaÿ Janos Jstuan Albert Jmreh Fia Gergelj Cziergeó Mateh Miklos Mihalj Fiaÿ Geórgý Mattias Orban Mihalj Peter Lukacz Zolga [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 11 nr. 10 nr. 5

(82r)

Cziergeó Mihalÿ Fiaÿ Balas Janos Jstok Gergelj ferencz Czÿergeó Leórincz

250

(83r) MAREFALUA

Septem jurati Veres Mihalj Biro Jacab Ferencz Leórincz Janos Ferencz Geórgý Antal Miklos drabantok Nagÿ Pal Palfalui Jstuan Nobiles Primipili Veterani Palfalui Jstuan Fia Ferencz Eq. 1 Nagÿ Pal Fia Jstuan Eq. 1 Teóser Mihalj M. h. Eóczÿe Andras Fia Andras Eq. 1 Teóser Tamas M. h., Fia Tamas Eóczýe Andras Junior Eq. 1 Simon Peter Nagÿ Janos, Kisseb Teóser Andras E. K. Fiaÿ Mattÿas Jstok

(83v)

Pedites Pixidarii Veterani

Ferencz Geórgÿ Fia Tamas Ferencz Tamas nescitur Veres Andras M. h., Fia Mihali, Fia[ÿ] Janos Mate (84v) Recuperati Tamas Telekfalui Jmreh Fiaÿ Tamas Lukacz Janos Fiaÿ Peter Janos Geórgý Pal Alberth Janos veÿ Olah Peter Fia Pal Jllÿes Peter Benedek M. h., Tamas Janos M. h., Fiaÿ Mihalj Fiaÿ Janos Mateh Jstuan Telekfalui Gergelj deficialt. Eóróksege Benedek gýermek Jmrehre Zall Vnokaia(!) Ambaris Kouacz Andras, Battya Mihalj Ek. Antal Balas Lukacz Fiaÿ Ferencz Miklos Tamas Andras Janos Veres Demien ven ember Jstuan Demien Ferencz Fiaÿ Ferencz, Peter Peter Albert Gergelj Ferencz Fia Pal E. k. Leórincz Janos Fia Geórgy, [ennek] Fia Janos

Jacab Ferencz Fia Ferencz Miklos Geórgÿ Vagus, Fiaÿ Jacab Janos Marton fogolj (84r) Gergeli Peter deficialt. Eórókseget verek birÿak Kadiczi Geórgý Katha Gergelj M. h., Fia Geórgý Mateh Pal M. h., Fia Jstuan Zolgal Peter Lukacz Secretarius vram keze alat ua[gio]n Zabo Mihalj Veres Pal M. h. Eórókseget Leaný birÿak Simon Jacab Fiaÿ Jstuan Janos Janos Ferencz fogolj, Fia Janos Ferencz Pal Fia Peter Nagÿ Peter Zombattfaluara Zalt, Eóczye Janos E. k. Mihali Tamas nescitur Colos Jstuan Kerezturra ment Albert Lórincz Fiaÿ Peter Mattÿas Kadicz Jstuan M. h. Eóczýe Ferencz Battÿa Andras Ek. Geórgÿ Mihalj M. h. Eóczÿe Pal Zolgal

251

Balas Tamas (vagÿ Balint) M. h., Recentes jozagat egÿ pap veÿ birja Gergelj Tamas Eóczÿei Lrincz Zaz Geórgÿ M. h., Fiaÿ Marton Gergelj E. K. Geórgý Demien Jstuan Fia Jstuan Veres Janos Secretarius vram keze alat Cziki Peter ua[gio]n Mateh Miklos Fiaÿ Janos Veres Jstuan Balint Jacab Geórgÿ alias (Jstuan) Fia Mateh Demien Janos (85r) Jstuan Pal Fiaÿ Tamas Demien Tamas Fiaÿ Janos Janos Pal Andras Kadicz Janos Fiaÿ Mihalj Sandor Janos Agÿagfaluan lakik Ferencz Sigmond Janos Secretarius vram keze (85v) Olah Sigmond Miko Ferenczne Azzoalat lakik, Fiaÿ Benedek niom jobbagÿa. Battÿa Jstuan Gergelj Janos Marton, Eóczÿe Mateh. Nagÿ Ferencz Balint M. h., Fia Janos Pal praetendal hozzaiok gÿermek Brassai Balint 18 Kata Andras Fia Janos Kalos Balas [Summa] Tiboldi Peter M. h., Primipili nr. 5 Fiaÿ Geórgÿ Pedites Pixidarii nr. 16 Marton gÿermek Recuperati nr. 11 Recentes nr. 10

KADICZFALUA

Septem jurati Kouacz Geórgÿ Biro Geórgÿ Tamas Jstuan Ferencz Nagÿ Geórgÿ drabantok Tibald Peter Jacab Ferencz Tibald Leórincz Lofeÿek Nobiles Teóreók Gaspar M. h., Fia Gabor Teórók Menÿhart Recens Teóreók Ferencz

(86r)

Primipili Veterani Tibald Leórincz Fia Janos Sogora Fekete Jstuan, [ennek] Fia Mihalj E. K. Eq. 1 Tibald Peter Fiaÿ Tamas Peter Jstuan Eq. 1 Miklos Ferencz Fia Jstuan, Fia Janos Eq. 1 Szeólósi Gaspar M. h., nil habuit Kadar Mihalj Eq. 1 Fabÿan Jstuan M. h., Fia Balint gÿermek Jacab Janos M. h., Fia Mihalj Jacab Ferencz Fiaÿ Mihalj, Mihali Fia Janos Jstuan Eq. 1

252

Pedites Pixidarii Veterani Molnar Jstuan Mostoha Fia Jstuan Ferencz Damokos Lukaczi M. h., Fiaÿ Marton Leórincz Balasi Ferencz Fia Georgý (86v) Geórgÿ Tamas Balint Gergeli M. h., Fia Janczÿ Ferencz Peter, Ferenczÿ Jstuan hazaban lakik. Absens jobbagÿ Vidua Gal Martonne ferhóz ment, Fia Andras M. h. Eórokseget Balas Geórgi felesege utan birja, Fia Janos Recuperati Nagÿ Geórgÿ Geórgý Kouacz Fiaÿ Janos, Janos Fia Geórgj Mateh

TIBOLD

Recentes Jstuan Janos Fia Marton Lofeó Eq. 1 Kouacz Mihalj Eóczÿe Peter Lofeó Eq. 1 Tibald Gergelj Fia Jacab Lofeó Eq. 1 Jstuan Deak Fia Jstuan Schola Mester uolt Jmreh Tamas (87r) Pataki Ferencz Fia Andras [Summa] Nobiles Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. nr. nr. 3 5 3 1 2 5

Jurati Tiboldj Tamas Nobilis Mattÿas Gergelj drabant Nobiles Tiboldi Tamas Recens Tiboldi Pal Pedites Primipili Tiboldi Peter Marefaluara ment uolt Janosi Jstuan Maros Zekben lakik Vidua Drabant Benedekne Fia Andras benna, Vnokaja Pal

Recuperati Dÿenes Tamas Eóczÿe Mihali Dÿenes Mihalj Recens Pal Balint [Summa] Nobiles Vidua Pedites Primipili Recuperati Recens [nr. nr. nr. nr. 2] 1 2 1

253

(87v) SZENTKIRALY

Septem jurati Vekas Janos Biro Telekfalui Lrincz Drabant Boda Ferencz Farkaslakj Mihalj Nagÿ Antal Balint Tamas Andras Ferencz Lo feÿek Primipili Veterani Leórincz Gergelj M. h. Eóróksegett Eóczeÿ birjak Leórinczi Janos Eóczÿe Balas, Fiaÿ Geórgý Ferencz Leórincz E. K. Eq. 1 Balas Eóczeÿ Mihali Tamas Ferencz Sandor E. K. (88r) Andras Ferencz Fiaÿ Geórgý Janos Eóczýe Janos E. K. Eq. 1 Telekfalui Janos Veÿ Damokos Mihalj E. K. Eq. 1 Nagÿ Antal Mostoha Fiaÿ Fabÿan Janos Jstuan E. K. Eq. 1 Balint Tamas Fiai Gergeli Mihalj Eq. 1 Kouacz Antal M. h., Fiaÿ Ferencz Janos Eq. 1 Bodo Ferencz Fia Mihalj Eóczÿe Marton, Marton Fia Pal E. K. Eq. 1 Fabÿan Peter Eóczÿe(!) Janos Jstuan E. K. Eq. 1 Berczie Balas M. h., Fia Andras M. h., Ennek Fiai Mihalj Balas gÿermek Kis Dobo Peter deficialt. Eórókseget ver, Leanÿara birja

Lazlo Peter Fiaÿ Marton Geórgÿ Janos Kando Balint M. h., Fiaÿ Marton Eq. 1 Geórgÿ (88v) Berczie Peter igen nÿomorult, Fia Mihalj vagus Szentkiralj Jstuan M. h., Eóczÿe Geórgÿ gÿermek Pedites Pixidarii Veterani Telekfalui Pal Fiaÿ Tamas Balas Telekfalui Leórincz Fiaÿ Lukacz Balas Peter Balas Janos Fiaÿ Ferencz Tamas Fabÿan Janos ven ember Magÿari Ferencz Fiaÿ Tamas Pal Andras Magÿari Peter Balas Geórgÿ Kadiczffaluaroli Kis Bodo Ferencz Tamas Balint Fiaÿ Andras ferencz Janos Peter (89r) Vekas Miklos vagus, Eórókseget battÿa birja Kando Janos Nagÿ Jstuan Fiaÿ Janos Geórgý Fekete Mihalj Cristoph ferencz Jobb. Peter Recuperati Benedek Marton Zetelakara ment Totth alias Kando Balas Zolga, Fekete Cristoph jobbagia Vekas Geórgÿ M. h., Fia Palko Vekas Janos Fia Jstuan Marefalui Janos M. h., nil habet

254

Recentes Doboli Peter Fia Janos Jstuan Geórgÿ Lofeó. Eóczÿe Marton E. K. Marton Mihalj Fia Andras Telekfalui Tamas

(89v)

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes [Nobiles nr. 13 nr. 11 nr. 1 nr. 4 nr. 3]

Eq. 1

Nobiles Fekete Cristoph, Laios Gergelÿ Zolgak Farkaslakj Mihalý

SZENTTHAMAS

Jurati Cziender Mihalj Cziender Gergeli Menÿhart Tamas Nobilis Jstuan Ferencz Cziender Marton drabantok Primipili Veterani Cziender Gergelj veÿ Peter Ek. Eq. 1 Cziender Jstuan Fiaÿ Peter Gergelÿ Eq. 1 (90r) Menÿhart Tamas Fiaÿ Jmreh Janos Eq. 1 Czender Mihalj Fiaÿ Ferencz Janos Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Jstuan Mihalj Fiaÿ Andras Jstuan Janos

(90v) JLLKE

Jstuan Ferencz Fiaÿ Balint Jacab Czender Marton Geórgÿ Ferencz Fiaÿ Janos Jstuan Miklos Jmreh Fiaÿ Pal Jstuan Czender Peter deficialt. Eórókseget uerek birjak Vidua Tamasi Mihalýne nescitur Recentes Z. Tamasi Balasne vnokaia Balas Menÿhart Mihalj Lofeó Fiaÿ Pal Tamas Eóczÿe Jstuan, [ennek] Fia Ferencz Zaz Mihalÿ Fia Janos [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 4 nr. 5 nr. 3

Septem jurati Miklos Lukacz Biro Jllÿkei Ferencz Fodor Ferencz Primipili

Peter Ferencz Andras Janos Gaspar Pal Zabo Gergelj Pedites

255

Primipili Veterani Jllÿkei Ferencz Fiaÿ Jstuan Peter Eq. 1 Balassi Mihali M. h., veÿ Janos deak Fia Andras Eq. 1 Demien Janos Fia Ferencz Eq. 1 Pal Leórincz Fiaÿ Gergeli Miklos Ek. Eq. 1 Boldisar Balint m. h., Vnokaia Boldisar Mihalÿ gÿermek (91r) Miklos Lukacz, Eóczÿe Jstuan M. h. Ennek Fia Peter Eq. 1 Geórgÿ Peter Fiaÿ Gergelj Janos Tamas Eq. 1 Sigmond Janos Fia Tamas Eq. 1 Balint Janos kek drabant most Vidua Veres Mihaline M. h, Fiaÿ Andras Tamas Pedites Pixidarii Veterani Lazlo Janos Fiaÿ Peter Ferencz M. h. Vrunk jo Leuele. Eq. 1 Zaz Gergelj vnokaia Nagÿ Sandor. Ennek megh holt Vr[unk] jo Leuele Eq. 1 Eöczýei Jstuan Jeremias E. K. Pal Jstuan Tamas Fiaÿ Tamas Jstuan Gergelÿ (91v) Dÿenes Janos Telekfaluarol Mustralt Kando Janos Fia Jstuan Kando Tamas Fiaÿ Ferencz Miklos Kando Pal M. h., Fiaÿ Andras Peter Gaspar Pal Fiaÿ Peter Jstuan Kando Ferencz nescitur Jstuan Geórgy M. h., Fia Jstok Mateh Marton Fia Jmreh Menÿhart Balint M. h. Eóczje Ferencz

Kis fodor ferencz Fia Mihalj Farkas Gergelj M. h., Veÿ Miklos Geórgÿ, Lofeó jo Leuele Eq. 1 Miklos Gergelj Fiaÿ Janos Balint Mihalj Andras Janos Fia Marton Simon Balint Fia Ferencz Farkas Antal deficialt. Eórókseget felesege birja Fanczÿalj Janos, Eóczýe Jstuan E. K. Nag[isag]odtol jo Leuele Eq. 1 (92r) Berkezi Peter M. h. Eóczeÿ Janos Tamas E. K. Berkezi Mateh Annorum 20 Peter Ferencz Fia Ferencz Recuperati Menÿhart Tamas Veÿ Gal Pal Fia Ferencz Peter Mihali M. h., Fiaÿ Marton Janos Zabo Gergelÿ Fiaÿ Jacab Jstuan Recentes Fodor Ferencz Veÿ Balo Geórgy Fia Ferencz. Vnokai Marton Janos Mateh Nag[isag]odtol jo Leuele. Ehez praetendal Farkas Ferencz Peter Tamas Fia Janos. Eóczÿe Jstuan (92v) Jacab Janos Fia Janos Simon Tamas Fia Gergelj Zaz Marton Fiaÿ Janos Ferencz Leórincz [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 7 nr. 18 nr. 2 nr. 5

256

OROZHEGY

Septem jurati Andras Janos Biro Nagÿ Benedek drabant Barrabas Geórgÿ Burÿan Balint Kouacz Andras Lukacz Gergelÿ Simo Janos Primipilus Primipili Veterani Balas Leórincz Fia Balas. Sogora Vas Pal. Ennek Fia Peter E. K. Eq. 1 Jstuan Kouaczi M. h., Fia Georgý Eq. 1 Peter Kouacz M. h., Fia Andras, [ennek] Fiaÿ Mattÿas Janos Boldisar Peter Gergeli Jstuan Eq. 1 Lukacz Gergeli Eóczÿe Marton Fiaÿ Jstuan Gergelj Ek. Eq. 1 Geórgÿ Orban M. h. Eóczje Lukaczÿ Peter, Ennek Fia (!) Andras ferencz g. m. Simon Janos Eóczeÿ Jstuan, Jstuan Fia Janos Ferencz E. K. Eq. 1 Zabo Birtalan Fia ferencz Eq. 1 Leórincz Marton Fiaÿ Lórincz Ferencz Eóczÿe Geórgý, Fiaÿ Peter Geórgÿ Ek. Eq. 1 (93v) Burÿan Balint Fiaÿ ferencz Janos Miklos Lórincz Ek. Eq. 1 Damokos Benedek M. h., Fiaÿ Janos Mateh19 Mihalj Peter E. k. Eq. 1

(93r)

Fillÿer Janos Eóczje Mihalj Fia Miklos Eq. 1 Barrabas Geórgý Fia(!) Balint Janos Jstuan Eq. 1 Kodor Joseph Benedek Albert M. h., Veÿ Albert Balas Eq. 1 Filler Balint, Eóczÿe Janos Eq. 1 Peter Ferencz Eq. 1 Jstuan Geórgÿ Zenttkiraljrol Mustralt Filler Jstuan zolga Annorum 16 Filler Ferencz M. h. Eórókseget verek birjak Pedites Pixidarii Veterani Pal Geórgj Miklos M. h., Fia Janos Geórgÿ Balas Geórgÿ Janos Mihalj Fiaÿ(!) Janos Battÿa Andras, Fia Andras Marthon Ambrus Fiaÿ Peter Pal Albert Janos M. h. Jozagat felesege birÿa Jmreh Mattÿas M. h., Fiaÿ Jstuan Pal Mihali Geórgÿ Fia Peter Battÿa Jstuan E. K. Konÿa Gergeli Fia Janos Pal Peter, Eóczýe Balint E. K. Kodor Pal Fiaÿ Mattÿas Geórgý Balas Miklos M. h., Fia Jstuan Eóczÿe Jacab. Ennek Fia Jstuan Pap Lukacz Benedek Janos Fia Janos Kouacz Tamas M. h., Fia Jstuan Peter Gergelj M. h., Fiaÿ Janos Jstuan Jstuan Fia ferencz (94v) Simon Peter Battÿa Balas Fiaÿ Lórincz ferencz

(94r)

257

Simon Jstuan M. h., Fiaÿ Janos Totth Peter ven ember (95v) Totth Janos Zolgal, Nemet Capitan Jstuan jobbagÿa Geórgý Pesthi Janos, Pestre haza ment Mateh Zolgal Kis Pal M. h., Fiaÿ Peter Janos Pal Fiaÿ Jstuan Balint Mateh Tiboldj Tamas Jobbagia Janos Benedek Fia Peter Nagÿ Geórgÿ, Eóczÿe Birtalan E. K. Birtalan Leórincz Fiaÿ Balas Mateh Viduae Pal Battÿa Jstuan E. K. Kelemen Palne ferhez ment. Ferencz Mateh M. h., Eórókseget Leania birÿa Fiaÿ Lórincz Leórincz Peterne Fiaÿ Jstuan Mihalj gÿermek Janos M. h. Lazlo Marton Fiaÿ Geórgÿ Ennek veÿ Simon Ferencz alias Jstuan Vas E. K. Leórincz Tamas Fia Geórgi Djenes Janosne M. h., verek birÿak Eóczýe Ferencz jozagat Kando Jstuan Fia Ferencz Marefalui Anna M. h. Eórókseget Eóczÿe Janos, Fia Jstuan vnokaj birÿak Kouaczi Peter Fia Mihalj Szaz Janosne M. h. Eórókseget verek Eóczÿeý Ferencz birÿak Janos Andras Gergeljne nescitur (95r) Jstuan Deak, veÿ Mihali Peter E. K. Nagÿ Damokosne Fia Mustralt Barlok Peter deficialt. Eórókseget Recuperati verek birjak Andras Balint M. h., Fia Pal Geórgÿ Jstuan, Veÿ Kouaczÿ Jstuan Marthon Mateh Fiaÿ Ferencz (96r) Peter Kouaczne M. h. Eórókseget Jstuan Testamentomban Vgron Pal Jmreh Kouacz Fia Andras vramnak hatta, Miuel Acquisituma Jmreh Jstuan Fia Geórgÿ volt Antal Balint Fiaÿ Geórgý Janos Gaspar debilis Peter Balas Gergelj Fia (!) Balint Eóczeÿ Ferencz Geórgÿ Marton Andras Janos Fiaÿ Lórincz Mihalÿ Janos, veÿ Albert Geórgÿ E. K. ferencz Sipos Mihalj Sipos Pal Fiaÿ Ferencz, ferencz Fia Balas Janos Geórgÿ Fiaÿ Peter Mihalj Mihalj Czjorthan Jacab M. h., Fiaÿ Lórincz ferencz Peter Jstuan Mateh Jstuan Benedek Regi Lofeónek Recentes vallýak, Fiaý (!) Mihalj Czjórthan Geórgý Fia Andras, Reczi Janos Benna, Fia Jstuan Fia Jacab Totth Balint Sigmond Geórgj Fia Jstuan Sigmond Antal igen Santa ember

258

Albert Andras, Battÿa Ferencz E. K. Ferencz Fiaÿ Jstuan Peter Gaspar Pal, Adoptivus Jstuan Lórinczi Simon Andras Fia Marton Mateh Janos Fia Jstuan Kouacz Miklos Lofeó ember, Fia Jstuan Eq. 1 (96v) Peter Jmreh, Eóczÿe Janos Lofeók Eq. 1 Filler Marton Fia Geórgÿ Lofeó Eq. 1 Rezi Mihalj Fia Ferencz. Eóczje Jllÿes. Veres drabantok Sandor Pal debilis Drabant Palne

FANCZYAL

Rezi Mateh M. h., Fiaÿ Ferencz Mihalj gÿermek Cziorthan Peter M. h., Fia Marton Cziorthan Ferencz Fia Jstuan Albert Geórgÿ Annorum 12 Vagus Balas Miklos Annorum 9 Orozhegÿ Peter, Vgyan oda ualo Pap Fia Jstok [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Recuperati Recentes nr. 16 nr. 30 nr. 2 nr. 5 nr. 11

Septem jurati Fanczjali Janos Biro Fancziali Peter Nagÿ Lukacz drabant Djenes Jacab Nobilis Veres Marton Bodo Balint Djenes Tamas

(97r)

Primipili Fancziali Janos Fia (!) Pal Marton Eq. 1 Nagÿ Fanczialj Peter M. h., Fiaÿ Lukacz Balint Eq. 1 Miklos Janos Fiaÿ Marton Peter, Peter Fia Jstuan ferencz Vnokaia Jstuan E. K. Eq. 1 Kando Ferencz M. h., Fiaÿ Jstuan, Tamas Andras Vagus Jstuan Fiaÿ Peter Mihalj Eq. 1 Kis Fanczialj Peter Fia Ferencz Eq. 1

Nagÿ Balint Veÿ Bodo Balint Fia Mateh Eq. 1 Leórincz Janos M. h., Fia Jstuan gÿermek Barrabas Jstuan M. h., Fia Janos gjermek Dienes Gergelj M. h., Eóczÿe Tamas Fia Ferencz Eq. 1 Djenes Leórincz Orozhegÿben Mustralt Dienes Jacab Fia Tamas Eq. 1 Kis Fanczialj Janos M. h., Eóczýe Ferencz Sogora Kando Peter Fia Jstuan E. k. Eq. 1 (97v) Veres Marton Fiaÿ Balint Peter Ferencz Jstuan g. m. Pedites Pixidarii Nagÿ Balas Fiaÿ Lukacz Leórincz Simon Miklos Jstuan M. h., Fiaÿ Gergelj Peter Pal Jstuan

259

Vidua Geórgÿ Martonne Fiaÿ Pal Jacab Janos

[Summa] Primipili Pedes Pixidarius Vidua Pixidarii

(98r) BOGARDFALUA

nr. 10 nr. 1 nr. 1

Septem jurati Marton Deak Biro Bogardfalui Mihalj Geórgý Deak Janos nobiles Zente Janos Engÿ Lukacz Biro Ferencz Mateh Janos drabantok Nobilis Lippai Andras M. h. Primipili Fanczialj Janos Fiaÿ Marton Janos Eóczie Andras Eq. 1 Bogardfalui Mihalj Maior Fiaÿ Janos Geórgý Balint Eq. 1 Bogardfalui Farkas Fiaÿ Peter Marton Balint Eq. 1 Bogardfalui Jstuan M. h. Eórókseget Marton deak felesege utan birÿa Geórgÿ Mihalj nescitur (98v) Geórgÿ Deak Istuan M. h. Eóczie Janos, Fia ennek Jmreh EóczjeiPeter, Peter Fia Mateh Mihalj E. K. Eq. 1 Marton Deak Fia Peter Eq. 1 Bogardfalui Geórgÿ Fia felÿeb Mustralt

Biro Ferencz erótelen ven ember g. M. Ferencz Balint Eq. 1 Pedites Pixidarii Gellerd Mateh Fia Janos, [ennek] Fiaÿ Tamas Balint Miklos Mihalj. Sogora Dobai Balas Lofeiek Engi Lukacz Fia Janos, Fia Janos Engi Peter Fia Miklos Zente Janos Fiaÿ Jeremias Daniel Marton Andras Bogardfalui Mihalj Junior Fia Jacab Lofeó Eq. 1

(99r)

Recuperati Demien Marton M. h., Fia Andras niomorult benna Engi Janos Fiaÿ Gergeli Peter Janos Bogardfalui Jsak M. h., Fia Mateh Lofeó [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati nr. 8 nr. 6 nr. 2

260

SZENT LELEK

Zentes Balint Fiaÿ Jstuan Janos Bartho Miklos Biro Eóczjeÿ Lukacz Gergeli Janos Mihalj E. K. Miklos Ferencz Miklos Janos M. h., Fiaÿ Miklos Ambrus Balint Janos Geórgÿ Mihalj drabantok Gellerd Leórincz M. h., Zente Balint Fiaÿ Janos, Janos Fia Jstuan Sandor Andras Nobiles Jstuan Kadar Mihalj Fia Peter Primipili Geórgÿ Mihalj (99v) Pakotth Mihali M. h., Fiaÿ Janos, Janos Fia Janos Fia Sandor Eq. 1 Jmreh Deak ferencz M. h., Fia Balint Tamas giermek Gal Andras M. h., Fia (!) Ferencz Sebestien Janos Fiaÿ Mihali Janos Janos Marton Gergeli Eq. 1 Pal Ferencz Pakotth Andras M. h., Bartho Miklos Fiaÿ Ferencz Fiaÿ Sigmond Janos Moÿses Tamas Samuel gjermekek (100v) Sandor Boldisar Fiaÿ Jstuan Hegÿ Balint Eq. 1 Pal Hegÿ Dauid M. h., Boldisar Fiaÿ Gergeli Sandor Barrabas Fia Janos Loual Lukacz gjermekek Mustralt, nincz Leuele Hegÿ Jstuan Fiaÿ Ferencz Cziúr Peter Fia Ferencz Janos Eq. 1 Gergelj Janos Fiaÿ Miklos Bende Mihalj g[ialog] M[ustralt] Gergelj Eóttuós Jacab M. h. Leanÿ biriak ferencz Eórókseget Gergelj Jmreh nÿomorult Haýdu Janos Fia Janos g. M. Lukacz Janos Cziri Janos M. h., Bartho Peter Fiaÿ Mateh Siluester Balint Fia Jstuan Balas gjermekek Siluester Pal Fiaÿ Mihalj Leórincz Janos g. M. Leórincz Sandor Antal M. h., Fia Janos gjermek Biro Tamas Fiaÿ Marton Mihalj Pedites Pixidarii Veterani Nagÿ Mateh Fiaj Mihali (100r) Ambrus Balint Fia Peter Jstuan Vnokaia Geórgÿ Andras Gereh Mateh M. h., Fiaÿ Jstuan Jacab Janos Antal Jstuan M. h., Ferencz Fiaÿ Tamas, Tamas Fia Andras Andras Pal Mihalj E.k. Sofalui Marton Malomfaluara ment Jo leuelek megh holt Vrunktol Eq. 1 261

Septem iurati

Viduae Bartok Ferenczne M. h. Eórókseget Leanÿ birjak Zaz Andrasne M. h., Fia Janos

(101r) Recentes

Gal Leórincz Fia Peter Gellert Peter Fia Andras Nagÿ Geórgÿ Fia Jstuan Peter Janos Fiaÿ Janos Jstuan Antal Ferencz Fiaÿ Janos Mihalj Peter Miklos Fia Peter Cziúr Balint Siluester Andras Fia Janos

Sandor Andras regi Lofeó, Fiaÿ Balint Mihalj Gergelj Eq. 1 Eóttuós Mihalj Battÿa Janos. Eóczie Ferencz E. K. Regi Lofeó Eq. 1 Hegÿ Janos Fia Geórgý regi Lofeó Eq. 1 Jstuanfi Sandor Fia Ferencz Louon Mustralt, nincz Leuele (101v) Antal Janos Fia Sandor drabant Cziur Dorottia Fia Janos Lofeó, gÿermek Bartho Pal gÿermek Annorum 8 [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 7 nr. 18 nr. 14

FARKASLAKA

Septem Jurati Balint Mihalj Biro Nagÿ Gergeli Geóczi Peter Jmreh Magýari Janos drabantok Dienes Janos Hadnagi Tamas Zaz Balint Nobiles Primipili Veterani Kis Fancziali Janos obÿt, Fiaÿ Marton Gergelj Gergeli Fia Gergelj Eq. 1 Nagÿ Fancziali Janos obÿt, Fia Balas Eq. 1 Hadnagi Tamas Zam ado, Fia Janos Eq. 1 Eóczje Ferencz Kekedi vram zolgaia (102r) Demien Mihalj obÿt, Fia Andras Nagÿ Lórincz Eq. 1 Gaspar Balint obÿt, Fiaÿ Mateh Peter Eq. 1

Zaz Balint Eq. 1 Mihali Janos Fia Geórgi Eq. 1 Leórincz Balas. Eóczje Janos Balasnak Fia Jstuan Eq. 1 Lazlo Geórgÿ Fiaÿ Andras Janos Eq. 1 Leórincz Tamas obÿt. Leania birja Eórókseget. Az vrat Fancziali Janosnak hÿak, Bogardfaluan lakik. Egik rezet az jozagnak zalogban Tanko Janos birja. Lazlofi Lazlo Fia Marton Nemes Miklos obÿt. Battýa Janos gÿalog Mustralt. Dÿenes Janos Lótt kezes erette. Dÿenes Janos, Eóczje Andras Eq. 1 Cziki Geórgÿ obÿt. Eóróksegeth Bodo Ferencz birja verre. Viduae Primipilorum Cziki Andrasne Fiaÿ Janos Ferencz

Eq. 1

262

(102v) Pedites

Geórgÿ Mateh Fiaÿ Jstuan Geórgÿ Magÿari Tamas Fia Mihalj Geórgÿ Peter Emreh Fia Janos Magÿari Janos Fia Balint. Ez az Balint Andras Mihalj. Botthazan Egrÿ Jstuan Zekel Moýsessel Zeókótt el fogta megh, jobbagja teótte Jmreh alias Geóre Antal obÿt, Eóczeÿ Pal Fia Mateh Mateh Balint Mihali Zam ado, Fia Gergeli (103v) Jstuan Peter Fiai Balint Barla Gergeli Eóczie Janos, Janos Gergelinek Fia Geórgý Leaniarol ualo fia Nagÿ Barla Janos obÿt, Kouacz Peter. Ennek Fia Geórgy Fia (!) Tamas. Tamas Coloson Lakik Kouacz Jstuan obÿt, Fia Mateh. Senkj Peter nem tartia iussat hozza. Lórincz Ambrus Gergelj Fiaÿ Andras Viduae Peditum Pixidariorum Janos Barla Jacabne Fiaÿ (!) Albert Balint, Eóczie Janos Barla Georgÿ Fia Jacab Simon Tamas Lenart Peterne. Semmie nincz, hanem Basa Peter egi Vnokaia Peter Basa Janos. Ennek fogadott Fia Basa Andras Janosne deficialt. Eórókseget Jacab Louon Mustralt, de gialog Jstuan Peter birÿa legjen Pal Geórgj, Leaniat Sigmond Janos Nagy Gergelj Zam ado, Fia Andras veótte Battia Emreh. Eóczje Balinth r (103 ) Nagÿ Janos Fiaÿ Jstuan Recuperati Pedites Andras Kouacz Pal. Nemet Capitan birja Marton most, kit meg Gereb Andras foglalt Also Nagÿ Janos obÿt, Fia Jstuan. uolt el Eóczie Nagÿ Gergelj tartia az Nagÿ Geórgý gÿermeket. Gellert Balint obÿt, Fia Janos Tamas Balint Fia Janos Peter Emreh Zam ado, Fia Janos Recentes Miklos Mihali Magÿari Mihalj Fiaÿ Peter Magÿari Benedek Fiaÿ Balas Andras Jstuan Gergeli Balas Louon Mustralt. Eleteigh (104r) Nagÿ Albert Fia Balint Legjen Louas, Fiaÿ gýalogul Barla Janos, Eóczeÿ Jstuan zolgalianak. Balas E. k. Bernald Tamas Nagÿ Peter, Eóczÿe Janos Eq. 1 Sigmond Jstuan Fiaÿ Ferencz Albert Peter Andras Tamas Andras Sigmond Kelemen Jstuan Vagus. Eórókseget Sigmond Peter obÿt, Fiaÿ Janos Gaspar Mateh birja Zalogban. Viz Marton Aknan Lakik maga. Fiaÿ Janos Teóreók Balint Peter Miklos Antal Fiaÿ Geórgý [Summa] Pal Coloson Lakik Lukacz megh Primipili nr. 11 Mustralt Pedites Pixidarii nr. 24 263

Pixidarii Veterani

Viduae Pixidariorum Recuperati

nr. 4 nr. 3

PALFALUA

Recentes

nr. 6

Septem jurati Kis Jmreh Biro Demeter Jacab Kis Andras Geórgjfi Jstuan Fodor Balas Bartalis Janos Primipilus Zócz Pal drabant

(104v) Primipili

Geórgýfi Jstuan Zallott felesegere. Jstuannak Fia Leórincz Recuperati Primipili Veterani Jstuan Marton obÿt, Fiaÿ Peter Jstuan Nagÿ Janos obÿt. Eórókseget Annÿa birja Leaniostol Pedites Pixidarii Veterani

Veterani

Szócz Pal Fiaÿ Janos Demeter Jacab Fiaÿ Peter Geórgý Tamas Jstuan Geórgÿ Pal Janos Eq. 1 Peter Lukaczÿ Janos obÿt, feleseget vótte Szeócz Balint obÿt, Fia Mihalj Simon Gergelj. Eóczÿe Marton. Czeherdfaluara Zallotth Simon Gergelinek (105v) Nagÿ Ambrus Benna ember. Leanÿara Fia Janos Eq. 1 Ambrus Geórgÿ Zallott. Palfalui Jstuan obÿt Ennek Fia Andras Jllÿes Balint obÿt. Leanÿara Mattÿas Demeter Fia (!) Jstuan Jllÿes Peter Zallotth Eq. 1 Janos Zócz Balas Mattÿas Peter obÿt, Fia Geórgÿ. Orban Peter Fiaÿ Tamas Ennek Fia Tamas Jstuan Eq. 1 Bartalis Geórgý obÿt, Fia Pal. Az Vidua Pixidarii Battÿa Bartalis Emreh tartia Szócz Peterne obÿt. Leanÿ biryak Bartalis Janos Leanÿara Geórgifi Eórókseget Janost fogatta. Vnokaiat is Bartalis Lórinczet ez tartia Eq. 1 Recentes Kis Andras Zam ado, Kis Jmreh Fia Mihalj Fiaÿ Janos Kis Peter Fia Marton Peter Kouacz Janos Fiaÿ Andras Tamas Eq. 1 Gergeli Geórgj Geórgÿ Leórincz Kis Janos Fiaÿ Mihali Jstuan Ferencz obÿt, Gergeli Fia Geórgj Eq. 1 Geórgý Eq. 1 Lukacz Mihali mostan Madefalui pap, Geórgÿfi Pal Fiaÿ Tobias Fiaÿ Mihali Peter Jstuan Talas Leórincz Fiaÿ Miklos r (105 ) Viduae Primipilorum Veteranorum Mihalj Geórgÿfi Geórgine Fia Mihalj Lazlo Janos Zent Lelekj Schola Mester Primipilus 264

(106r) Cziki

Lazlo Fia Peter Varosi Janos Semmi Eóróksege nincz farkas Lakan, hanem Szent Kiraljon Lukaczý Gergelj Eóróksege Dobofaluan ua[gio]n

VARALLYA

[Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. nr. nr. nr. 7 1 4 8

Septem iurati Biro Peter biro Marton Mihalj Andrasi Peter Kelemen Pal Zakal Pal Marton Pal Lakatos Peter Nobiles Primipili Veterani Andrasi Peter Maga Zam ado, Fiaÿ Janos Peter Eq. 1 Geórgÿ Farkas Peter Fia Janos Eq. 1 (106v) Kelemen Pal Zam ado, Fiaÿ Andras Mihalj E. K. Janos Eq. 1 Pal Janos Fiaÿ Peter Pal E. K. Jstuan Eq. 1 Lakatos Mihalj Fiaÿ Peter Geórgý Boldisar Eq. 1 Marton Pal Fiaÿ Janos Geórgÿ Eq. 1 Janosi Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Jstuan Janos Jacab Giórgÿ obÿt, Fiaÿ Janos Andras Eq. 1 Szekel Daniel Fia Andras Eq. 1 Zekel Pal obÿt, Vnokaia Andras

Zakal Pal Zam ado, Fiaÿ Jstuan Andras Janos ferencz Mihalj Eq. 1 Geórgÿ Nagÿ Gergelÿ Fiaÿ Janos Peter gÿalog Mustralt Ferencz Mihalj. Maga kuldus, Fiaÿ Jstuan Mihalÿ (107r) Janosi Mihalj obÿt, felesegere Balogh Peter Zallott Kalman Peter obÿt, Fia Janos Ferencz Sandor jozaga ninczen, Fia Geórgý Nagÿ Mihali Haromzekre ment Czernatonban Zekeli Mihalj Semienfaluara ment Lakni. Magok birÿak iozagokath Viduae Primipilorum Jstuan Janosne nÿomorult, Fiaÿ Mihalj Janos Mihali. Kadiczfaluara Zallottak Kelemen Peterne Miklos neuÿ Fia Vÿfaluban Lakik Nagÿ Zekelj Janosne obÿt. Eórókseget Zekel Mihalj birja, az ki Semenfaluara Zallott

265

Pedites Pixidarii Veterani Sebe Geórgý obÿt, Fia Mihalj. Mattÿas Demeterne tartÿa Pallfaluan. Eórókseget Tutorul Kelemen Pal birÿa Balint Pal obÿt. Eóczeÿ Peter Janos E. K. Kis Zekel Janos obÿt, Karaman Peter birýa Eóróksegeth

(107v) Vidua

Kis Zekel Palne obÿt, Fiaÿ Peter Andras Recentes Janosi Peter Lofeó ember, Fia Janos Eq. 1 Eóczÿe Peter. Regi Lofeó embernek mondgiak az Zam adok Eq. 1

Piroska Gergelÿ Jobbagÿsag ala atta volt magat, abban maratt, Fiaÿ, vgi mint Geórgÿ, Geórginek Fia Mihalj Janos Lórincz Peter Jstuan Ezek a jobbagýsagbol fel Zabadultak. Melÿról jo Leuelek uagjon. Melÿ keöltt Anno 1614 die 29 Julÿ Varallÿaj Nemes Zemelÿek elótt, Nagÿ Kelemen, Pal Antal Gyórgÿ Jenlakan Lakok eleótth Marthon Mihalÿ Eq. 1 [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Recentes nr. 11 nr. 2 nr. 1 nr. 4

(108r) KOROND

[Septem jurati] Benedek Peter biro Ambrus Janos Fabÿan Tamas Rauaz Jstuan Fabÿan Janos Skeÿ Miklos Primipilus Jstuan Deak Drabant Nobiles Kouacz Janos obÿt. Eóczÿe ferencz Fia Mihalj Eq. 1 Ambrus Gergelÿ deficialt. Eóczeÿ Lórincz. Ennek Fia Pal Masik Eóczÿe Bala Janos. Ennek Fiaÿ Balint Jstuan Lórincz Eq. 1 Ezen iozagban fogatta Leanÿara Bartalis Leórinczet

Primipili Veterani Andras Janos Eóczÿe Tamas. Tamasnak Fiaÿ Janos Jstuan Janosnak Fia Marton (108v) Fabÿan Tamas Solÿmar Fiaÿ Jstuan Andras Janos Rauaz Janos obÿt. Eóczÿe Jstuan Solÿmar Janosnak Fia Andras Fabÿan Pal obÿt, Fiaÿ Jstuan Janos Balint Eq. 1 Fabÿan Janos Zam ado Eq. 1 Skeÿ Ferencz obÿt, Fiaÿ Jmreh Tamas Lukacz Ennek Fiaÿ Janos Mihalj Eq. 1 Ambrus Pal obÿt, Fiaÿ Jmreh Janos E. K. Eq. 1

266

Rauaz Mihalj obÿt, jozagat felesege Ambrus Marton obÿt, Leanÿ marattak. birÿa. Egÿ Leanÿatt Atthÿaban Ambrus Janos tartÿa, eó az Tutora Flóp Ferencz veótte. Ambrus Janos Zam ado, Molnos Pal Mind maga s mind Aruaj Fia ferencz Eq. 1 megh holtak. Hanem Molnos Pal Molnos Gergelÿ Fiaÿ Janos, Hugara Skeÿ Andras Zallotth, az Balas birÿa az Eóróksegeth Miklos Pap Janosnak Fia Ferencz Eq. 1 Recentes (109r) Benedek Geórgý obÿt, v Fia Jstuan Annorum 4 (109 ) Szabo alias Jstuan Deak Eóczÿe Peter, Fiaÿ Sandor Schola Mester Ennek Fia Miklos Ann. 1 Eq. Daniel Nagÿ Mateh obÿt, Peter Fiaÿ Janos Ambrus Geórgÿ Mihalj Eq. 1 Skeÿ Miklos fogadot Fia Rauaz Gergelÿ Eq. 1 Bartha Miklos Eq. 1 Skeÿ Andras Fiaÿ Marton Viduae Primipilorum Ferencz Eq. 1 Berthalan Gergelÿne obÿt, Ambrus Peter Eq. 1 Fiaÿ Benedek Ambrus Geórgÿ Legÿen gÿalogh Janos Gaspar Mateh Mostoha Fia Benedeknek Fiaÿ Geórgi Chjorttan Marton Pal [Summa] Janosnak Fia Bertalan Nobiles nr. 2 Pedites Pixidarii Veterani Primipili nr. 11 Molnos Geórgi az So Aknahoz Zolgal Viduae Primipilorum nr. 1 Dÿenes Janos azis Similiter Pedes Pixidarius nr. 1 Recentes nr. 7

SOFALUA

Septem iurati Fabÿan Balint biro Fabÿan Jstuan Orban Ferencz Albert Mihalj Engÿ Geórgÿ Engÿ Janos Kouacz Abraham Primipili

(110r) Nobiles

Primipili Veterani Agoston Jmreh obÿt, Leanÿara Lazlo Gógi(!) Zallott Eq. 1 Geórgÿfi Sandor obÿt, Fia ferencz Geórgifi Andras Fiaÿ Tamas Janos Balint Eq. 1 Geórgÿfi Gergelÿ Fia Mateh Eq. 1 Fabýan Jstuan Zam ado, Fiaÿ Balas Geórgý Eq. 1 Fabÿan Janos obÿt Albert Mihalj Zam ado. Eóróksege Albert Jstuanra Zalt. Gÿalog Mustralt

Jllÿes Mateh obÿt, Fia Jstuan, az is megh holt. Ennek Leanÿara Zallott Kaczÿo Jstuan. Megh mustralt az Nemesegel.

267

Kis fleóp Balas erótelen ember, Fia Engÿ Geórgÿ Fiaÿ Geórgi Mihali Souago Jstuan Kis fleóp Jstuan Sovago, Mihali Solÿmar Fiaÿ Janos Engÿ Janos Zam ado, Fiaÿ Andras, Jstuan Balas Mihalj Janos Olah Miklos Souago, Fiaÿ Ferencz Andrasnak Fia Peter Solÿmar maga Janos (110v) Engÿ Jstuan Fia Jstuan Eq. 1 Agoston Gergeli Souago, Fia Pal Lukacz Jstuan Fiai Jstuan Sebe Peter Souago, Fiaÿ Gergeli Janos Mihali Mihali Eq. 1 Marton v (111 ) Recentes Miklos Gergelÿ Fiaÿ Andras Balint Olah Andras. Eóczÿe Janos aprok Tamas Eq. 1 Fleóp Balint. Ennek Fiaÿ Tamas Agoston Jstuan deficialt. Eóróksegeth Balint Balint Jstuan es Agoston Marton Eóczÿe Geórgý birja. Jllÿes Janos Solÿmar Leórincz Peter obÿt, Eóróksegebe Lukaczÿ Andras Fiaÿ Geórgÿ Madaraz Peter Zallott. Janos Ennek Fia Gergelj Eq. 1 Peter Miklos Deak Maros Zekbe ment. Regi Lofeó embernek mondgiak Eóróksege nem volt. a Zam adok Eq. 1 Kaczio Jstuan obÿt, Fia Ferencz Alberth Jstuan Solÿmar. Eóczÿe Jmreh Kaczio Mihalj Fia Sigmond Josa Ferencz Fia Janos. Regi Lofeó Karolÿ Kouacz Aknahoz valo Kouacz, embernek mondgiak az Zam Fiaÿ Janos adok Eq. 1 Andras Agoston Tamas gÿalogh Lofeó Jstuan Nagÿ Flóph Jstuan Fiaÿ Janos Kouacz Abraham Zam Ado, Solÿmar Peter Pal Janos Fia Mihalj Pal Leórincz obÿt, Pal Andras Fiaÿ Mihali Fia Andras Eq. 1 Gergelj Josa Tamas obÿt, Fia Andras kiczin, Lukaczi Annorum 9 Skeósd Marton Fiaÿ Ferencz r (111 ) Orban Ferencz Solÿmar, Zam ado, Souagok Balint Fiaÿ Jstuan (112r) Pal Mihalj Fiaÿ Mihalj Balas Andras Agoston Marton Eóczÿe Gergelÿ E. K. Balint Simon Josa Balas Eq. 1 Fleóp Geórgÿ Fiaÿ Tamas Josa Jstuan beteges Eq. 1 Jstuan Gergeli Jstuan Fia Jmreh Lukacz Peter Eóczÿej Mihali Kis Fleóp Geórgj Janos E. k. Baczio Geórgý Fiaÿ Balas Recuperati Pedites Janos Agoston Andras Eóczÿe Mihalj Pal Jstuan Fiaÿ Ferencz Agoston Janos Pal E. K. Kaczÿo Ferencz Fia Andras Mihali Eq. 1 Janos Eóczÿe Mateh Az So Aknahoz valo ember maga. Kaczio Andras 268

Skeósd Tamas Eóczÿe Benedek Czeresnÿes Jstuan Eóczÿe Leórincz Haÿdu Geórgý Fiaÿ Ferencz Balas Jstuan Czeresnÿes Balint Eóczÿe Mihalj Czeresnÿes Mateh Fiaÿ Janos Geórgý Benedek Jstuan Kouaczj Fiaÿ Mihali Geórgý Miklos (112v) Kouacz Andras FiaÿGeórgÿ Gergelj Ferencz Kett Eóczÿej Janos Balas aprok Baczio Balint Fia[ÿ] Pal Jstuan Palj Pal Fia Mihalj Haÿdu Gergelj Sebe ferencz Alnok Balint Fiaÿ Marton Masik kerezteletlen Janosi Peter Fiaÿ Janos Sandor Janosi Lukacz. Kett Fiaÿ uadnak, neueket nem tugiak Paraÿdi Janos Fabÿan Jstuan Fia Balint Janos Mihali Eóczÿe Jstuan, Vagus Sebe Janos Fia Geórgý Sebe Balas Fiaÿ Pal Gergeli Tamas Geórgý Kelemen Andras Fiaÿ Mihali Gergeli Tamas Ola Andras Fia Mihalj Ezek mind ezeken az facieseken Aknahoz valo emberek (113r) Nagÿ Tamas Jstuan Fiaÿ Mihalj Peter

Deak Mateh Fiaÿ Geórgi Andras Janos Mihali Ferencz Marton Simon Deak Jmreh Fiaÿ Peter Pal Marton Nagÿ Deak Balint Fiaÿ Andras Mihalj Leórincz Janos Fia ua[gio]n, neuet nem tugÿak Nagÿ Deak Jstuan Fiaÿ Balint, Balintnak Fia Sigmond Janos Mihalj Deak Jacab Fiaÿ Geórgi Gergelj Deak Pal Fia Jmreh Nagÿ Deak Jmreh obÿt, Fiaÿ Tamas Andras Lukaczi Geórgý Lukaczi Jacab Fia kiczid, nem tugýak neuet Lukaczý Pal obÿt, Fia Janos (113v) Pap Leórincz az ott ualo Papnak Zolgal, Zabados eórókseget bir Ezek is mind az So Aknahoz valo emberek Lukacz Peter obÿt, Veres Peter Zallott eóróksegebe, az kj veres drabant Mihalÿ Deak, az kj Radnoton Lakik, az bir egý eórókseget, az kj Zabad helÿ, de senkj nem Zolgal rolla [Summa] Primipili Recuperatus Recuperati Salicidei Recentes Recentes Salicidae nr. 15 nr. 1 nr. 5 nr. 6 nr. 49

269

PARAYD

Hegÿ Peter Fiaÿ Marton Geórgý Pareti Jstuan Janos Nagÿ Pal Leórincz Hegÿ Peter Jllÿes Miklos Fia Jmreh Kenesi Ferencz Jllÿes Geórgÿ Fia Jstuan Tizes Miklos Jllÿes Pal Fia Miklos Katona Geórgÿ Tizes Janos Leanÿara Nagÿ Peter Agoston Pal Sovagok Zallott Gergeli Geórgÿ (114r) Primipili Veterani Mester Gergelý Jllÿes Janos obÿt, Fia Lórincz Solÿmar Lukacz Jstuan Fia Geórgÿ Jllÿes Mihalj Eóregh ember, Fiaj (!) Somosi Pal Fia Jstuan Andras, Ennek Fia Andras Solÿmar Gýergio Balas Fia Gergelj Kouacz Peter obÿt, Birthalan Mateh Fiaÿ Janos (115r) Mihalý Janos Mihali Solÿmarok Fiaÿ Pal, Palnak Fia kerezteletlen Mihalj Viduae Primipilorum Mihalj Balas Fia Balint Jllÿes Jstuan obÿt, Vas Jstuan Fia Geórgÿ Fiaÿ Jllÿes Jstuannak ezek: Agoston Pal Fiaÿ Janos Jllÿes Mihalj Andras Jllÿes Janos, Fia Jstuan Solÿmarok Bonis Geórgÿ Fia Janos Miklos Andrasne deficialt. Eórókseget Jllÿes Boldisar Fiaÿ Jstuan Miklos Gergelj birja Lukacz Janos Pedites Pixidarii Veterani Andras Kruppos Marton Fia Geórgý Aknahoz Mihalj Mateh Fia ferencz tartozik Zabo Geórgjne Fiaÿ Ferencz Totth Balas Sovago Gergelj Meggÿes Andras. Eórókseget Koncz Zabo Janos. Ennek Fia Mihalj Boldisar jobbagýa birja, Melÿ zabad Bonis Gergelj Fia Geórgý eórksegh volna Nagÿ Pal Fiaÿ Jstuan Mihalj Vidua Pixidariorii Janos (114v) Megÿes Peterne deficialt. Eórókseget Nagÿ Andras Fia Andras ennek birÿa Koncz Boldisar jobbaKenesi Ferencz Fiaÿ Mihalj gÿa, az mint felÿebis jrtam Andras Kenesi Balasne egÿ Leankaia ua[gio]n, Recentes arra Zabad jozaga Jllÿes Birtalanne Fia Miklos Kouacz Gergelÿ Solÿmar Barbelÿ Mihalj. Vrunktol ua[gio]n [Summa] absque Conditione primipilatussa, Fiaÿ Janos Az masik Primipili nr. 1 Mostoha Fia Janos Eq. 1 Recentes nr. 27 Ad Salis fod. pertinentes nr. 2 Falconarÿ nr. 5 270

Septem jurati

(116r) SIKLOD

Septem jurati Leórincz Jstuan Biro Tanko Antal Bako Jstuan Agoston Benedek Marton Simon Janosi Ferencz

Pedites Pixidarii Veterani

Kis Ferencz obÿt, Fiaÿ Simon Geórgý Egÿed Tamas Fia Jstuan. Ennek Fia Geórgj Eóczÿej Demeter Marton Demeter Fia Gergelj v (116 ) Primipili Veterani Peter Lukacz Fiaÿ Janos Jstuan Zam ado Tanko Antal Kouacz Peter nÿomorult, Fiaÿ Gergelj Fia Peter Eq. 1 Mihalj Silester Albert obÿt. Janos Eóczÿe Mihalj Eq. 1 Sÿlester Gergelj vilagtalan, Fiaÿ Janos Barrabas Simon Fiaÿ Lukacz Andra Janos Eq. 1 s Barrabas Jstuan Eq. 1 Marton Janos Fiaÿ Peter Janosi Ferencz Zam ado, Orban Fiaÿ Geórgý Zegenÿ feÿedelemtól extal Peter Primipilatussa Eq. 1 Jstuan (117v) Sÿlester Geórgÿ Ferencz Sÿlester Jstuan Fiaÿ Janos Gergelj Eq. 1 Andras Boldisar Balint. Gÿalog Lofeó, Jstuan Gÿalog Mustralt, Fiaÿ Marton Sÿlester Simon Fia Mateh. Louon Andras Mustralt, de le[gi]en gÿalogh Boldisar Jstuan Fia Mihalj Thamasi Janos Fiaÿ Andras Bako Pal obÿt. Eóczje Janos, Fia Mihalj Marton kek gÿalog Nagÿ Gergelÿ deficialt Eórókseget Bako Jstuan Fia Sandor, nÿomoru edes Annÿa birÿa, egi Leankaÿ[a] Nema maratt Janos Geórgi Eóróksegeb[e] Janosi Ferenczne Zalt Eq. 1 Vidua Boldisar Lukacz Fiaÿ Peter Dobos Jstuanne Fiaÿ Gergelj Geórgÿ Eq. 1 Pal Bako Janos obÿt, Fia Janos Eq. 1 Most Kÿsmeódón Zolgalnak. Egÿed Mateh Fiaÿ Marton Geórgÿ Eq. 1 Recuperati Pedites (117r) Kis Jstuan aruaia Janos obÿt. Leanÿatt r Marton Jstuan veótte. Eóróksegehez (118 ) Marton Simon Zam ado, Balasi ferenczne tartia jussat. Fiaÿ Balint Kun Gergelÿ obÿt. Eóczeÿ Marton es Mateh Eq. 1 Pal, vagi Agoston Marton obÿt, Fiaÿ Leórincz Gergelinek Fia Janos Andras Mihalj Agoston Miklos

271

(119r) Kupas Gergelj obÿt, Fia Janos Ferenczi Geórgý obÿt, Fiaÿ Andras Nagÿ Mateh obÿt, Fiaj Gergelj Mattÿas Mihalj Gaspar Janos obÿt, Fia ugian Janos Jllýes Gaspar Geórgý Eóczjeÿ Sigmond Gergelinek Fiaÿ Janos Gaspar Jstuan Gÿergjai Jstuan Kek Gÿalogh, Balasine Azzoniom tartia jussat Fiaÿ Boldisar hozza. Marton Tamasi Mateh deficialt Eórókseget Agoston Benedek Fiaÿ Jstuan, Tamasi Benedek es Pal birjak verre Birtalan Tamasi Albertis deficialt Gergelj Gergelj Ferencz obÿt. Eóczeÿ Ferencz Vnokaja Geórgi Mihalj Jstuannak Fia Janos Eórókseget Balasine Azz[oniom] Thamasi Antal obÿt, Fiaÿ Benedek birya. Janos Paztor Jstuan Fiaÿ Simon Jstuan Jstuan Andras Simonnak Fia Janos Eórókseget Gal Ferencz birÿa, verre Paztor Geórgý Eóczje Ferencz valtotta megh Geórginek Fia Janos Agoston Gergelÿ obÿt, Fia Geórgj, Marton ferencz obÿt, Fia Janos, Ennek Fia Mihalj Annorum 10 Eóczÿejs Mihalj (118v) Agoston Simon Fiaÿ Jstuan Marton Mihalj (119v) Kouacz Pal Gergelj Leórincz Jstuan. Maga Zam ado, Tamasi Gergelj obÿt, Fia Pal Fiaÿ Gergeli Demien Geórgÿ Fia Janos Mihalj Demien Janos Fia Andras Geórgi Kouacz Miklosne Fia Ferencz Jstuan Torjaÿ Jstuanne obÿt, Fiaÿ Ferencz Keóbeólkuti Janos Vnokaia (!) Dauid Miklos, Jstuan aprok Balasine Azzoniom tartia jussat Bako Balas obÿt, Fia Geórgy hozza Kouacz Janos obÿt, Ferenczi Geórgý Boldisar Jstuanne Fia Janos Zallott Leanýara, Kouacz Palt illeti Ferencz Benedek deficialt, Leanÿara verre egÿ reze, Louon Mustralt, de Lakatos Mattÿas Zallott. gÿalog zolgaljon. Kek gÿalogh, Fiaÿ Mihalj Jonas Simon obÿt, Leanÿara Sepredj Janos Mattias Zallott, Maros Zekj. Vas Mihalj, Fiaÿ ninczenek Kouacz Jstuan Fia Tamas. Tamasi Janosne Eórókseget Tamasi Ennek Fia Geórgý Janos birÿa, feljeb Mustralt Kis Gergelý Geórgý Janosne Fiaÿ Janos Kadar Miklos Fiaÿ Geórgj Peter Mihalj Barrabas Jstuan Fiaÿ Peter Gergelj Janos Kadar Janos Andras Kelemen Gergelý obÿt, Fia[i] Janos Miklos Marton Benedek Eóczeÿ Marton Geórgý Gergelj

272

Demeter Janos Fiaÿ Marton Jstuan obÿt, Fia Geórgj, Mihalj Eq. 1 Annorum 8 Barrabas Geórgÿ Fiaÿ Mihali Hegÿ Janos obÿt, Fia Gergelj Balint Nagÿ Flópne obÿt. Eórókseget Thamas Marton Jstuan birÿa, Penzet Leuele Zegený feÿedelemtól mondgjak hogi ua[gio]n raÿta, extal Eq. 1 verrejs eótót illette Simon Jstuan Fia Moÿses (121r) Barrabas Ferencz Fia Miklos. Eóczÿe Janos Ennekis neue jnseraltatot Jacab Jstuan az Geórgÿ Leueleben Eq. 1 Thordath Janos Fiaÿ Janos Palfý Jstuan Eq. 1 Jstuan Recentes Pedites Kouacz Janos Fiaÿ Andras Geórgý Pal Jstuan Jacab Geórgý obÿt, Eórókseget Zóke Czÿzar Simon Eóczÿe Marton Janos birÿa, eó Zolgal rolla. Czÿzar Balas Fiaÿ Geórgý Fiaÿ Jstuan Jstuan Geórgý Jonas Jstuan Fia Marton Demeter ferencz obÿt, Fia Peter, Jonas Andras Fiaÿ Geórgý Annorum 10 Jstuan Sÿlester Janos Fiaÿ Janos Janos Jllÿes Peter Marton Kelemen Pal Fia Gergelj. Balasine Janosnak Fiaÿ Mihalj Azz[oniom] tartia jussat hozza Andras Kelemen Lukaczi Eóczeÿ Tamas Peter Jstuan Szaz Peterne obÿt. Eórókseget Gal Andras Peter birýa most, Demeter Janosis Lukaczinak Fia ferencz. Ezekhez is Verseget tartia hozza. similiter Balasine Azzoniom tartia (120v) Boldisar Amos Enÿedre Ment Laknj. jussat. Eórókseget Esperest birÿa.Verre Kadar Balint Fia Mihalj Boldisar Lukacziot es Balintot illetne. Eóczÿe Mateh Salat Mihalj (121v) Lazar Marton Vice Hadnagÿ Simon Mateh Fiaÿ Mihalj Janosi Andras Fia Balint Gÿalog Gergelj Janosi Geórgý Fia Mihalj Lofeók Kis Andras obÿt, Fiaÿ Leórincz Tordatt Peter Fia Marton Jstuan Eóczÿej Janos Marton Jstuan tartia eókótt. Pal Balas Miklos obÿt, Fia Tamas. Gergelj Ennek Fia Jstuan. Balasine Paztor Miklos Kek gÿalogh, Azzoniom tartia jussat hozza. Eóczÿe Andras Recentes Jsak Pal Fiaÿ Jstuan Gergelj Molnar Jstuan Fiaÿ Ambrus Kouacz Jstuan nýomorult. Eórókseget Janos Balasine Azz[oniom] birja, nem Leuele Zegenÿ Feÿedelemtól tudgjak az eskttek mint birja. extal Eq. 1 Kouacz Janos Vagus. Eórókseget ennekis Balasine Azzoniom birja

(120r) Abodj

273

Lazlo Mateh Fia Mihalj. Maga Kek gÿalogh. Kouacz Janos Zeken lakik. Eórókseget Balasine Azzoniom birýa Torbozlaj Boldisar Fiaÿ Mihalj Gergelj Lukacz Jstuan Josa Balas Fiaÿ Jstuan Gergelj Balasine Azzoniom tartia jussat hozza. (122r) Olah Mihalj Eóczeÿ Josa Andras Ehezis Balasine Azz[oniom] mondgýa jussat. Tordatt Andras Fia Janos Eóczje Marton. Az eskttek azt vallÿak, hogi Balasine Azz[oniomn]ak 10 forintia raÿta, Fia ennek Gergelj. Gaspar Jmreh Mostoha Fia Demeter Jstuan

Szaz Mihalj Fiaÿ Pal Jstuan Peter Marton Mihalj Balasine Azz[oniom] tartia jussat hozza. Alberth Jstuan Fiaÿ Jstuan Marton Balogh Jstuan Balasine Azzionom jobbagia, Zabad helÿen Lakott. Teórczÿ Peter Eórókseget Balasine Azzoniom birýa, kit az Commissariusok is fel zabaditottak (122v) Simon Balint eórókseget, melÿ Zabad helÿ volna, Balasine Azzoniom birja. Mateh Geórgý obÿt. Eórókseget fel zabaditottak volt az Commissariusok, kit Balasine Azzoniom bir most. [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 13 nr. 8 nr. 40 nr. 30

(123r) ZOLOKMA

Septem jurati Zaz Janos biro Boldisar Marton Boldisar Birtalan Eóz Andras Eóz Janos Falmegi Andras Benedek Mateh Nobilis Tombold Ferencz Maros Zeken Lakik. Eórókseget Orban Peternek atta, czerelte

Primipili Veterani Bodisar Marton Eócze Geczi. Haeres Lezen Eq. 1 Boldisar Birtalan Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani

(123 ) Szaz

v

Janos Fiaÿ Mihalj Marton Zaz Balas M. h., Fiaÿ Peter ferencz, aprok Cziógh Jacab deficialt. Eórókseget verre birÿak Antal Janos es tób attÿafiak Falmegý Andras Fiaÿ Miklos Marton g. M.

274

Paztor Geórgý Fiaÿ Geórgi Jacab Jmreh Kek gÿalogh, Fiaÿ Janos Marton Jstuan Mihalj Paztor Leórincz Palfaluara ment Laknj. Andras Eóróksege it nem volt. Marton Benedek Mateh Fia Mihalj Janos Fiaÿ Geórgj Kosa Mihaljne M. h. Eóróksegetth Jacab Falmegÿ Andras birja verre. Palko Jstuan M. h., Vnokaj Palko Szeóke Janos Siklodra ment Laknj, Peti Felesegere Zallott Orban Peter Andras mondgja jussat hozza, Teóruenjben Antal Janos Zent Lelekre ment Laknj, uagjon vele. eóróksege nem volt. Recentes Varga Geórgj Eórókseget Balasi Ferencz el ueuen, Most Farkas Jspan Gergelj Annorum 12 Ferencz wram birja (124v) Jspan Lukaczi Annorum 15 Gaspar Miklos Drabant (124r) Recuperati Jacab Pal betegh, Fia Janos. Dosa Kadar ferencz Zent Lelekre maga Tamas mondgja jussat hozza. eóróksegere ment, mert itt semmje Falmegi Miklos nincz Vitalius Gergelj Fiaÿ Geórgi Eóz Mattÿas M. h., Fiaÿ Andras Jstok Janos [Summa] Peter Janos Fia Jstuan E. K. Primipili nr. 2 Leuelek megh holt feÿedelemtól jo Pedites Pixidarii nr. 3 ua[gio]n. Ezekhez Tombold ferencz Recuperati nr. 3 mondgia jussat. Recentes nr. 4

KSMEÓD

Septem jurati Foris Janos biro Jacabfi Mateh Gÿepesi Peter Albert Andras Foris Geórgý Lazlo Antal

(125r) Primipili

Veterani

Kouacz Geórgi Eóczie Jstuan Annorum 8 Eq. 1 Biro Miklos Fia Jstok jnfans Marton Jstuan kek drabant Siklodra Zallott Varallÿai Miklos fogadot Fia Balint Peter Eq. 1 Peter Fiaÿ Damokos Mihalj

Varallÿai Jstuan Gÿalakutan Lakik, de haza jeó Laknj. Foris Marton Nemessek kózótt Mustralt Farkas Geórgi Eq. 1 Vaÿda Boldisar g. M., Fiaÿ Jstuan Janos Toborlaj Peter Fia Geórgj Bako Miklos Eq. 1 Benedek Janos M. h. Eóróksegeth Kis Balint birÿa verre. Viduae Primipilorum Kouacz Janosne el, Eóróksegeben Lakik Biro Palne M. h., Fia Mattÿas Mustralt Eq. 1

275

(125v) Pedites

Pixidarii Veterani

Recuperati

Marton Peter fogadot Fia Kertez Nemes Janos Fia Jstuan infans Janos, regi Lofeó Eq. 1 Pal Peter Fiaÿ Janos Balogh ferencz Fia Marton Mihalj Vnokaia Jstuan Lazlo Antal Fia Janos Bertalan Jstuan M. h. Eóróksegeben Foris Geórgi fogadot Fia Kouacz Mihalj Redei Janos vram cigannia Lakik. Fia Joseph Az Pestiskor Zallotth oda, 15 Gÿepesi Peter Fiaÿ Jstuan forinton veótte. Andras Peter (126v) Cziki Gergelj Fiaÿ Andras Kelemenfi Janos Fiaÿ Mihali Pal Gaspar Cziki Geórgÿ Fia Janos Janos Gal Jstuan[t] Foris Janos fogatta fiaua Jstuan, Kekes Eóróksegeben Nagÿ Pal Mostoha Fia Albert Janos Jacabfi Balasne M. h., Fiaÿ Peter Fiaÿ Miklos Gergelj Mihalj Pal Sandor Miklos Fia (!) Geórgj Siklodon Lakik. Eórókseget Jacab Pal, Kekes Mihalj birja, Mert az elóttis Eóue Jacabfý Mihalj Fiaÿ Ferencz volt. Janos Recentes Geórgi Jstuan Kouacz Andras regi Lofeó, Foris Janos Fiaÿ Jstuan Fiaÿ Gergelj Mihali Janos Eq. 1 Geórgÿ Eóczje Mihalj (126r) Alberth Andras Vaÿda Gaspar Fiaÿ Tamas Cziki Peter M. h., fogadott Fia Peter Eq. 1 Zÿlagi Mihalj Mihalj Fia Geórgÿ Nagÿ Miklos Fia drabant, Miklos Nagÿ Geórgj benna, Fia (!)Balint Kis Nemes Janos Fia Ferencz Janos Biro Jstuan Fiaÿ Geórgi Santa Geórgý Fiaj Janos, Andras Ezekhez Mihali Galfi ferencz Jacab Gergelj tartia Janos Fiaÿ Miklos Janos jussat Gergelj Biro Marton Fiaÿ Gergelj Mostohaia Bodisar Varga Mihalj Lenart Geórgi M. h., fogadot Fia Janos (127r) Kouacz Janos Fia Janos Demeter Mihalj Zekel Janos Fia Leórincz Rugon Andras Fia Pal Mostohaia Pal Mihalj Tamas Janos Kekes, Eóczie Peter Zakal Jstuan Fiaÿ Miklos Geórgý Elekes Marton, Eóczýe Gergelj E. K. Elekes Mihalj Fia Andras Jacabfi Mateh Fia Leórincz. Galfi ferencz tartia jussat hozza. 276

Bako Pal Fia Geórgý. Nemes Embernek mondgiak. Mateh Gergelj Fiaÿ Janos Jstuan Eóczÿej Mihali Jllÿes Balasine Azz[oniom] mondgja jussat hozza. Bako Ferencz Gÿalogh Lofeónek mondgiak

Ske Andras Fia Janos Geórgi Lazlo [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 7 nr. 2 nr. 17 nr. 5 nr. 17

(127v) ETED

Septem jurati Gagÿ Jstuan biro Kiralj Mihalj Jstuan Peter Gal Pal Jmreh Janos Nagÿ Boldisar Geórgÿfi Geórgý Primipili Veterani Kiralj Andras Fiaj Janos Tamas Eq. 1 Kelemen Jstuan M. h., Fiaÿ Peter, Fiaÿ (!) Ferencz Peter (!) Gergelj Jstok Eq. 1 Adorjan Marton M. h., Eóczje Pal, Fia Jstuan Eq. 1 (128r) Bako Janos Fia Jstuan Eóczje Peter E. K. [Ennek] Fia Mihalj Eq. 1 Gal Pal fogadott Fia Mihalj Eq. [1] Geórgýfi Geórgj fogadot fiaj Dosa Górgj Kaczio Jstuan Eq. 1 Kouacz Lukacz M. h., Fia Mihalj, Mihalj Fiaÿ Jstuan Ferencz Eq. 1 Vagasi Gaspar Eq. 1

Simon Peter Gÿalog Hadnagÿ, Fiaÿ Ferencz Marton Mihalj Eq. 1 Jstuan Kiralj Mihalj Fiaÿ Balas Jacab Ferencz Eq. 1 Nagÿ Jmreh Fiaÿ Janos Jstok Eq. 1 Gotthart Jstuan FiaÿJstuan ferencz Geórgý Eq. 1 Nagÿ Gedeó Lukacz M. h., Fiaÿ Ferencz Peter Eq. 1 (128v) ferencz Fiaÿ Mihalj Jstuan Andras Janos Ferencz Gedó Marton M. h. Veÿ Vduarnakj Tamas kek drabant. Ennek Fia Mihalj Gedeó Jstuan major, nÿomorult Kis Gedeó Jstuan M. h., Fiaÿ Mihalj Balas Janos, aprok Eq. 1 Jmreh Janos Fiaÿ Mihali Ferencz Eq. 1

277

Deak Janos Fiaÿ Balas Janos Nagÿ Janos Fiaÿ Geórgi Mihalj Nagÿ Boldisar veÿ Nagÿ Marton Fia Miklos Kiralj Jstuan Fia Jstuan Herczegh Ferencz Fiaÿ Geórgÿ ferencz Janos Viduae Primipilorum Herczeg Andras debilis, Fiaÿ Gergelj Mihalj Peter Ferenczne veÿ Adorjan Janos Herczeg Leórincz el budosott. Fia Peter Eq. 1 Eórókseget Herczeg Jstuanek birjak (129r) Pedites Pixidarii Veterani verre Birtalan Leórincz M. h., Fia Balas Kis Birtalan Gergelj M. h. Eórókseget Birtalan Lukacz Fiaÿ Janos ver attÿafiaÿ birÿak Gergelÿ Kouacz Jstuan Fiaÿ Janos (130r) Birtalan Marton Miklos Ferenczÿ Marton Fiaÿ Andras Eóczÿe Mihali Geórgÿ Koronkaj Ferencz M. h. Eórókseget Jacab Tamas Louon Mustralt, Leuele Leanÿa utan birja Peter Marton nincz, de regen Zolgal Louon, Dios Geórgÿ Fiaÿ Peter Nagÿ Birtalan Gergelj M. h., fogadot Jstuan Fia Nagÿ Andras20 Geórgÿfi Mihali alias Czÿakj el Timar Janos Kekes, Fia Mihalj budosott. Eórókseget Demien Kiralj Geórgÿ Kekes, Mihalj jobbagia Gagÿ Janos birÿa Fiaÿ Mihalj, Mihalj Fia Janos Birtalan Balint Fiaÿ Jstuan Gergelj Ferencz Geórgj Leórincz Simon Geórgý FiaÿBalas Birtalan Geórgÿ Fiaÿ Mihali Jacab Jmreh Janos Zóczi Marton Eóczie Janos Louon Peter Deak Fia Marton Mustralt. Leuele megh holt Balint Janos Feÿedelemtól ua[gio]n jo Jmreh Andras M. h., Fiaÿ Jstuan Bekó (!) Peter Marton Fiaÿ Ferencz, Ferencz Fia Miklos Mihalj Mihali Andras Peter, Kekes (129v) Koronkaj Peter M. h., Fiaÿ Janos, Gagÿ Simon M. h., Fia Mateh, Geórgj [ennek] Fiaÿ Pal [Janos] Fiaÿ Mihalj Janos Janos Bekó Janos M. h. Eórókseget Leania Mattÿas vtan Vagasi Gaspar jobbagja birja Koronkaj Andras Vagus, Fia Jstuan meg nincz eztendeje. Pal Jstuan Fia Mihalj

Andras Kouacz Fiaÿ Mihali Geórgý Jstuan Gergelj Janos Balas Eq. 1 Peterfi Andras Kekes Koronkaj Lórincz Benna, Fia Geórgÿ, Annorum 6

278

(130v) Gagÿ

Damokos Fiaÿ Boldisar (131v) Beóldór Janos Fiaÿ Jstuan Geórgý Andras Jstuan Simonfi Demeter Kis Gagÿ Jstuan Fia Peter Battÿa Farkas Geórgý E. K. Koronkaj Sandor Fia Mihali Viduae Peditum Gagÿ Mihali M. h., Fia Geórgý. Gagÿ Jstuan tartia Lukacz Mihaline veÿ Birtalan ferencz Bekó Jstuan M. h. Eóróksegeben veÿ Fia Jstuan Tanko birÿa (!) Regi Nemes ember, Orban Janosne veÿ Orban Janos Loual Mustralt Fiaÿ Gergeli Magÿarorzagi Jacab M. h., Fia Jstuan Geórgý Hogÿgjai Geórgi Fia Peter Leórincz Kis Sebestjen Peter Fia Janos Totth Martonne M. h., Vnokaia Lazlo Lórincz M. h., Fiaÿ Jstuan Zabo Janos Peter Mateh Annok Fia Geórgj Nagÿ Sebestjen Peter M. h., Fia Peter Recuperati Sofalui Peter Fia Balint Eóczie Miklos E. k. Lazlo Gergelj M. h. Eórókseget21 Teóreók Mihalj Fia Ferencz, Jstuan Peter verre birÿa [ennek] Fia Janos Sipos Pal M. h., Fia Ferencz Sipos Tamas veÿ Sipos Jstuan Fia Jstuan Farkas Jacab benna, Fia Janos Tamas Fia Janos. Vnokaia Mihalj (132r) Recentes Totth Marton Fia Andras r (131 ) Szaz Janos M. h., Fia Lórincz Birtalan Mihalj, Battÿa Janos E. K. Eóczie Gergelj, Zolgal Megh H[olt] Feÿedelemtól uagion Farkas Jstuan Eóczje Geórgý Leuelek io Eq. 1 Mateh Mihalj regen Zolgal Louon, Birtalan Balas Fia Jstuan Eq. 1 Leuele nincz Eq. 1 Molnar Jstuan Pap fia, Mihalj Fiaÿ Miklos Fiaÿ Ferencz Ferencz Jstuan Eq. 1 Gal Andras, Palfi ferencz Contradical Gedeó Geórgj regi Nemes ember. ellene Ennek Eóczýeý Miklos Herczeg Jstuan Eóczje Peter, [ennek] Lukacz Fia Janos, Jstuan Fia Balas Kouacz alias Gotthard Tamas Hadnagÿ Miklos Louon Mustralt. Fiaÿ Lukacz Leuele megh holt Feÿedelemtól Janos ua[gio]n jo Peter drabant Totth Peter M. h. magtalanul. Beóldór Mihalj Fia Pal Eórókseget Szentegÿ hazhoz hatta. Zabo Jstuan Fiaÿ Andras Lukaczÿ Ferencz Miklos Herczegh Jstuan Fia Miklos Marton Farkas Jacab felseó, Fia Gergelj Birtalan Jacab Fiaÿ Janos Farkas Marton Fiaj Janos Balas Jstuan Geórgý Geórgý Bekeó Andras Fiaÿ Miklos Deak Mihalj nÿomorult, Fia Tamas Ferencz Gagý Peter Fia Marton Geórgý Eóczÿe Gagÿ Balas 279

Simon Gabor vram tartia jussat hozza Alberth Mihalj Fiaÿ Peter Jstuan Birtalan Mihalj Fiaÿ Jstuan Janos (132v) Somodi Geórgý Fia Janos Totth Ferencz Eóczje Peter Farkas Ferencz Fiaÿ Balas Miklos Miklos Dauid Kekes Zeócz Gergelj Kekes, Eóczje Marton Gagÿ Ferencz Fiaÿ Miklos Mihalj Andras Dios Marton Herczegh Gergelj Fiaÿ Marton Mihalj

Herczeg Geórgi az mikor az Commissariusok jartak: foris Marton fólden Lakik, Foris Marton tartia jussat hozza, Fia Geórgý Balint Pal es Janos egýgjek, Zolgak. Eóróksegek Eteden ua[gio]n Hadnagÿ Andras Hegeds Balas, Betthlen ferencz vram jobbagÿanak mondgjak. Az hett emberis jeóueuennek mondgjak. Ez dón jót oda. Szaz Geórgÿ Fiaÿ Ferencz Mihalj

(133r) [Summa]

Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Recuperati Recentes

nr. 17 nr. 5 nr. 51 nr. 3 nr. 24

KEÓRISPATAK

Septem jurati Gergelj Leórincz biro Kelemen Marton Gotthart Janos Peterfi Andras Lukacz Jstuan Deak Ferencz Kornis Mihalj Primipili Veterani Tibold Jsak Fiaÿ Jstuan, Jstuan Fia Peter Eq. 1 Gergelj Peter Mihali Sigmond (133v) Kelemen Marton Fiaÿ Janos Jstuan Geórgi Andras Mihalj Eq. 1 Palfi Jstuan igen betegh Peterfi Andras Fia Gergelj Eq. 1

Peterfi Sandor M. h., Eóczjej Ferencz Janos Kis Peterfi Mihalj Fia Sandor Eq. 1 Gergeli Janos M. h., Fia Leórincz Eq. 1 Gergeli Lukacz Fiaÿ Jstuan Andras Mihali Janos Eq. 1 Lukaczÿ Jstuan Fia Sandor Eq. 1 Gotthart Jstuan Fiaÿ Mihali Jstuan Andras Eq. 1 Balint Geórgÿ M. h., Fiaÿ Pal Janos Eq. 1 Zabo Jstuan Fiaÿ Geórgi Andras g. M.

(134r) Pedites

Pixidarii Veterani

Antal Peter M. h., Fia Andras Kouacz Janos Fia Gergelj. Armalissok Betthlen Jstuantol ua[gio]n jo.

280

Antal Mihalj M. h., Fiaÿ Janos Ferencz Benedek Mihali Janos Fiaÿ Janos Pal Jmreh Jstuan Fiaÿ Janos, Janos Fia Mihalj Marton Leuele Betthlen Jstuantol ua[gio]n jo Eq. 1 Lazlo Tamas Pal Marton M. h., Eóczie Janos Kouacz Gergelj M. h., veÿ Balint Geórgj Fia Ferencz. Lofe Leuelet mondgjak Lennj. Eq. 1 Deak Ferencz Fiaÿ Jstuan Marton Aczÿ Jstuan Fia Andras Teórók Geórgi M. h., Fiaÿ Janos Andras (134v) Daniel Pal Fia Peter Gergelj Ferencz Jstuan Antal Miklos Eóczýe Peter Fiaÿ Janos Lukacz Colosuari Janos Fiaÿ Janos Andras Mihalj Beóldór Jstuan M. h., Fia Miklos Eóczje Marton E. K. Demes Janos Fiaÿ Jstuan Gergelj Janos E. K. Gergeli Jstuan M. h., Fia Gergelj Eóczýej Peter, E. K. Geórgi Vagus Peter Fiaÿ Mihalj Geórgi Jstuan Tamasi Jstuan M. h., Fia Gergelj EóczJe Jstuan (135r) Keczjeti Jstuan M. h., Fiaÿ Jstuan Mihalj

Jstuanfi Marton Fiaÿ Andras Jstuan Janos Andras Fiaÿ Geórgi Ferencz Mihalj Lazlo Peter M. h., Fiaj Andras Janos Marton Leórincz Mihalj Elekes Mihalj Fiaÿ Peter Geórgý Mattÿas Geórgi deficialt. Eórókseget Leanýa birja Pogan Gergelj M. h., Fia Mihalj Vagus Kurni Mihalj Fia Geórgj Seprendi Pal Fia Jstuan Flóph Jstuan M. h., Fia Geórgý Keczýeti Janos Fia Boldisar drabant Janos Fia Andras E. K. Abraham Gergelj nescitur Fabÿan Jstuan Fia Peter Abraham Balint M. h., Veÿ Kelemen Jacab. Lofeó embernek mondgjak

(135v) Vidua

Miklos Jstuanne ferhez ment, Veÿ Somodi Andras Pap fia Recuperati Sÿlester Jacab M. h., Eóczje Peter nÿomorult. Fiaÿ Janos Mihalj Leórincz Janos M. h., Fia Geórgi, [ennek] Fiaÿ Gergelj Geórgj Sebe Geórgj M. h., Fiaÿ Andras Geórgi Andras Fiaÿ Janos Mihalj Mattÿas Mihalj Fiaÿ Janos Andras Abraham Birtalan felÿeb megh jrtuk Janosi Mihalj Eóczjeÿ Peter Balint Varga Janos M. h. Eórókseget Annja es felesege birja

281

Gombos Janos FiaÿAndras Mihalj Kouacz Mihalj Fiaÿ Balas Lofeó embernek mondgjak Janos az htósók. Eq. 1 Geórgi Fazakas Janos Fia Andras r (136 ) Eóczje Peter E. K. V. (136v) Molnar Andras Fia Mihalÿ Teórók Balint Fiaÿ Mihali Gotthart Janos Fiaÿ Mihalj Jstuan Jstok Kurni Pal Janos Fiaÿ Jstuan Lo feónek mondgÿak Eq. 1 Janos Aczhÿ Andras Fia Janczÿ Sima Janos Baÿko Gergelÿ Fia Peter. Tiboldi Jsak Damokos Janos. Redej Janos hazaban lakik, Bereczkj fiu. Praetendalÿa jussat hozza. Fazakas Gergelÿ Aczhÿ Jstuan Ennek Eóczje Mateh hazaban lakik Medeseri Miklos Eóczjej Jstuan Phleóph Andras Janos Tamasi Jstuan Peter Somogÿ Jstuan pap Fia (!) Mihali Benczier ferencz praetendalja jussat Sigmond hozza. Santa Geórgÿ Seller Abram Jstuan Abram Geórgÿ Fia Balint Aczhÿ Mihalj Fiaÿ Joseph Gergelj Mihalj Janos ferencz Redei Janos Vram praetendalÿa jussat hozza [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recuperati Recentes nr. 11 nr. 22 nr. 1 nr. 5 nr. 20

Recentes

(137r) BEÓZEÓD VYFALU

Septem jurati Czÿokor Andras Zabo Pal Kouacz Peter Kouacz Balas Nagÿ Jstuan Pal Marton Keómiues Jstuan Primipili Beóshazi Janos Fiaÿ Jstuan Janos Mostoha Fia Siklodi ferencz E. K. Eq. 1 Sandor Mihalÿ M. h., Fiaÿ Janos Mihalÿ Eq. 1 Sandor Jstuan Eóczÿe Janos Eq. 1 282

Kouacz Peter Fiaÿ Peter Jstuan Eq. 1 Lazlo Jstuan M. h., Fiaÿ Janos Mihalÿ Eq. 1 (137v) Tamas Kouaczi Fiaÿ Janos Jstuan Peter Mihalj Tamas Eq. 1 Zabo Pal Fia Peter Geórgýfi Jstuan M. h. Eóczýe Janos Eq. 1 Peterfi Peter M. h. Eórókseget Eóczjej birýak Kelemen Marton Maros Zekben Ernÿeben Lakik Kelemen Miklos Fiaÿ Andras Mihalj g. M.

Eóczÿe Gergelÿ, Fiaÿ Jstuan Geórgÿ Miklos Phleóph Marton Fiaÿ Andras Mihali Janos Siklodi Gergelÿ M. h., Fiaÿ (!) Ferencz Eóczÿe Janos, Fia Miklos Eq. 1 Armalissok Vrunktol ua[gio]n jo. Siklodi Pal Fia Geórgý Pal Marton Fia (!) Andras Pal r (138 ) Viduae Andrasi Peter Fiaÿ Mihalj Andras Balogh Ferenczne M. h., Peter Fiaÿ Mihalj M. h. Keómiues Jstuan Fia Janos Geórgÿ Marus Vasarhelt Lakik Pipei Mateh Fia Marton Georgÿ Tamasne Fia Mihali g. M., So Mattÿas Fiaÿ Geórgi [ennek] Fiaÿ Janos Mihali Mihalj Janos Pedites Pixidarii (139r) Gergeli Jsak Fia Mihalÿ Eóczje Baricz Janos Kouacz Jstuan Fia Janos Balogh Andras M. h. Veÿ Samuel deak Nagÿ Demeter Fia Mihali Arpastoj Andrasi Balint Eóczje Geórgj Pal Kouacz Fiaÿ Janos Laios Janos Mostoha Fia Vargÿasi Janos Geórgÿ Pal Gergelj Fia (!) Jstuan Moÿses Jstuan debilis Gergelÿ Nagÿ Balas Janos Laios Mihalÿ Fia Ferencz Baxa Balas M. h., Fiaÿ Mihalj Czeherdfalui Mihalÿ Daniel Albert Leórincz Fiaÿ Janos Vidua Geórgý Alberth Janosne Fiaÿ Ferencz, Pal Boldisar M. h., Gergelj Ferencz M. h., Fiaÿ Peter Janos vagus Mihalÿ Mihalj vagus (138v) Sebe Janos Kekes, Fiaÿ Geórgÿ Ferencz Fia Ferencz Pal Boldisar Fia Jstuan Malom Miklos Fiaÿ Janos Miklos Jstuan Tamas Andras

Balogh Mihalj Fiaÿ Janos Jstuan Peter Eq. 1 Simon Pal Fiaÿ Jstuan, Sandor, Jstuan Fia Janos Sandor Fia Jstuan E. K. Eq. 1 So Balas Fiaÿ Janos Jstuan g. M. Eóczÿe Zentjuanj Ferencz Eq. 1 Kelemen Geórgÿ Fia Janos

283

Recuperati Nagÿ Sandor Fia Marton Kouacz Balas Fiaÿ Geórgÿ Jstuan (139v) Czÿokor Andras Fia Janos Fazakas Janos Gergelÿ Janos Fiaÿ Andras Ferencz Kezdi Miklos Fiaÿ Janos Jstuan Ferencz Miklos Sipos Gergelj Zolga Fabÿan Geórgi M. h., Fiaÿ Jstuan Andras Mihalÿ Lazlo Jstuan M. h., Fiaÿ Miklos Janos Malom Peter M. h., Fia Janos Barrabas Mihalý Fia Jstuan Maros Zeken Lakik Kouacz Miklos M. h. Eóróksegenek egÿ rezet Flóph Marton birja felesegere. Az mas rezet Redej Janos vram birÿa. Ambrus Janos M. h., Fiaÿ Jstuan, Janos Balas Pal Jstuan Siklodi Geórginel uagjon Zalogban. (140r) Ambrus Ferencz Fia Balint Zekell Mihalj Varallÿan Lakik Gÿarfas Ferencz Fia (!) Janos Vagus Pal Biro Peter Fiaÿ Janos Gergelÿ Jstuan Peter Pal Andras Ferencz Peczÿ Simon Vram tartia praetensiojat hozza

Recentes Nagÿ Jstuan Eq. 1 Nagÿ Boldisar Fia Mihalÿ Eq. 1 Nagÿ Geórgÿ Fia Ferencz Eq. 1 Jmreh Geórgý Eq. 1 Racz Peter Fia (!) Jstuan Janos Mihalj Eq. 1 Mattÿas Geórgi Fia Jstuan. Louon Mustralt, Leuele nincz Galfi Geórgj Louon Mustralt, drabant Keómiues Tamas Fia Mihalj, drabant (140v) Simonfi Geórgÿ Drabant Louaz Andras Nagÿ Gergelÿ Fia Andras Nagÿ Mihalÿ Fiaÿ Marton Andras Eóczýe Janos Balogh Janos Fiaÿ Lazlo Ferencz Janos Lofeó embereknek referallÿak Teórók Jstuan Arua Siklodj Andras Hauadi Janos Keómiues Geórgý Deak Geórgi Fia Janos [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recentes Recuperati nr. nr. nr. nr. nr. nr. 15 1 22 1 17 10

284

(141r) BEÓZEÓD

Zóczÿ Jstuan M. h., Fia Geórgÿ. Hideghkuton Lakik Jstuan. Tamasi Peter Sebestÿen Gergelÿ Fiaÿ Pal Dios Janos Gergelÿ Jstuan Mihalÿ Oklandj Mihalÿ deficialt. Eórókseget Beres Peter verre birÿak Deak Mateh Czÿekefalui Ferencz M. h., Fiaÿ Janos Fabÿan Andras Mihalj Beres Jstuan Peter Vas Geórgÿ Fiaÿ Ferencz Primipili Veterani Pal Jstuan Janos M. h., Fia Mihalj, Ferenczÿ Balas Fia Mihalý [ennek] Fia Peter Eq. 1 Tamasi Peter Fiaÿ Andras Gÿergio Jstuan M. h., Fiaÿ Pal Jstuan Janos g. M. Vas Janos Fiaÿ Mihalj Pal Jstuan Fia Ferencz g. m. Peter Vaÿda Sandor M. h. deficialt. EórókseEóczÿe Tamas, Annorum 10 get Pipei Janos felesegere birÿa Zabo Janos Beózódi Joab (!) Fiaÿ Janos Pedites Pixidarii Peter (141v) Gÿergÿai Janos nescitur Dios Pal Fia Mihalj Zolga Gÿergiai Pal Fia Gergelj Keczkes Janos, nescitur Gÿergÿai Balas Kekes, Fia Pal Pipeÿ Janos Fia Janos Deak Mateh Fiaÿ Geórgi (142v) Santa Janos nÿomorult. Sogora Jstuan Farkas Mihalÿ, egÿ hazban egi Heged s Janos Fia Jstuan kenÿeren Laknak. Ennek Fia Peter Jacab Peter M. h., Fia Janos Mateh Janos Fia Peter Jacab Mihalÿ Fia Jstuan Phleóp Mihalÿ M. h. eóróksegeben Zaz Janos Fiaÿ Jstuan Sogora Simon Janos Lakik Marton Fiaÿ Pal Eóczÿe Mihalÿ, Fia Andras Peter. Lofeó ember Eq. 1 Nagÿ Janos M. h., Fia Leórincz M. h. Fleóp Peter [Ennek] Fia Balas Harzo Jstuan Fiaÿ Janos Recuperati Andras Senÿe Pal M. h., Fiaÿ Janos Boldisar Pal Jstuan Vnokaia Balas Bereÿ Jstuan Fiaÿ Janos Balasi Gergelÿ M. h., jozagat Huga Tamas birÿa Pal Bereÿ Andras Fia Mihalÿ Jstuan Kouacz Ferencz Fiaÿ Andras Miklos Peter Benedek Eóczÿe Jstuan Balasi Mihalj Bartha Mihalÿ M. h., Fia Andras Balasi Jstuan Egÿ hazban Laknak Bartha Peter Fia Jstuan (142r) Phleóph Andras Fia Gergelj Bartha Janos Vagus, Fia Ferencz 285

Septem iurati

(143r) Zaz Simon M. h., Veÿ Kouacz

Sebestjen, Kekes. Eóczÿe Jstuan Demeter Mihalÿ M. h., Fiaÿ Jstuan Mihalÿ Varga Peter nÿomorult, Fiaj Marton Balas Marton Fia Mihalj Zaz Jacab M. h. Eórókseget Peczÿ Simon vram birja penze vtan. Gagÿ Janos M. h., Fiaÿ Miklos Jstuan Fabÿan Andras Fiaÿ Andras Pal Gergelÿ Jnczÿe Jstuan M. h. Eórókseget verre birÿak. Bereÿ Tamas M. h., Fia Mihalÿ, [ennek] Fia Geórgý Zaz Mihalÿ Fia Ambrus Vas Miklos Fia Boldisar Kezdi Jstuan M. h., Fia Ferencz Czýomortanj Tamas debilis Horuatt Mihalÿ deficialt. Eórókseget felesege birÿa Dios Janos Fiaÿ Jstuan Pal Pleóph Geórgý Fiaÿ Jstuan Peter Simon Marton

(143v) Recentes

Lenart Janos Fiaÿ Andras Ferencz Peter Rostas Tamas Fiaÿ Andras Janos Ferencz Jstuan Zaz Janos junior, Eóczÿej Andras Jstuan E. K. Gÿergÿai Boldisar Annorum 18 Gÿergÿai Jstuan Annorum 14 Gÿergÿai Mihalÿ Annorum 6 Vas Peter Fiaÿ Janos Jstuan Thordai Geórgÿ Fiaÿ Janos Peter Redej Janos vram praetendallýa jussat hozza (144r) Zeóczÿ Mihalj Fiaÿ Jstuan Peter Ehezis praetendal Redei Janos vram Nagÿ Andras Dobo Balas M. h., Fia Peter Sebestÿen Janos Fia Abraham Eóczýej Mihali Jstuan [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 3 nr. 23 nr. 7 nr. 12

BORDOS

Septem jurati Nagÿ Janos Dolgos Miklos Teóreók Peter Zaz Andras Fleóph Marton Vaÿda Jstuan Demeter Jstuan

(144v) Primipili

Veterani

Dolgos Mihalÿ Fiaÿ Pal Miklos Mateh Eq. 1 Eóczieÿ Janos Geórgi vagus Nagÿ Janos Eq. 1

286

Pedites Pixidarii

Recuperati

Vaÿda Marton felÿeb Mustralt Fleóph Marton Fia Geórgÿ Birtalan Mihalÿ M. M. Zaz Jstuan M. h. Eórókseget verre Kis Miklos M. M. birjak Teóreók Peter Fia Jstuan Vaÿda Marton M. h., Fia Jstuan, Zel Pal M. M. [ennek] Fiaÿ Marton Zaz Andras M. M. Sigmond Zaz Mihalÿ megh Mustralt felÿeb Andras Birtalan Mihalÿ M. h., Fia Mihalÿ (145v) Recentes Kis Miklos igen ven ember. Veÿ Sipos Miklos Lofeó Eq. 1 Teóreók Peter Fia Jstuan Zel Pal Fiaÿ Janos Demeter Jstuan Fia Peter Pal Miklosi Mihalÿ Mostoha Fiaÿ Djenes (145r) Teóke Jstuan M. h., Fiaÿ Janos Miklos Menÿhart Mihalÿ Jstuan Balasi Ferenczne Azz[oniom] birÿa Zaz Andras Fia Janos Eóczÿe Ferencz, jobbagiul. [ennek] Fiaÿ Pal [Summa] Geórgÿ Balasine Azz[oniom] praetendalÿa Primipili nr. 2 jussat [hozza]. Pedites Pixidarii nr. 5 Zaz Mihalÿ M. h., Fia Janos Recuperati nr. 5 Zel Mihalÿ M. h., Fia Mihalÿ Recentes nr. 3

SZENTDEMETER

Nobilis Balasi Ferencz megh holtt

(146r) CZYEB

Pedites Recuperati Demeter Jstuan Bordosrol M. Nagÿ Demeter Fia Jstuan. Balasine Azz[oniom] jobbagja, Nÿozolj fiu. Recentes Gedeó Balint Fiaÿ Peter Demeter

Kouacz Janos, Balasine Azz[oniom] praetendalja jussat [hozza] [Summa] Pedes Recuperatus Recens nr. 1 nr. 2

(146v) SZEKEL ZALLAS

Mind jobbagÿ

287

VECZKE

Mind jobbagÿ

MAGYAR SAKOD

Septem jurati Kouacz Simon Biro Miklos Jstuan Lukacz Kouaczÿ Fleoph Geórgj Fleóph Barrabas Kedeÿ Andras Kedeÿ Jstuan

(147r) Primipili

(147v) Kouacz

veterani

Palattka Mateh Fia Peter, [ennek] Fiaÿ Mihali Jstuan Eq. 1 Eórókseget Balasine Azz[oniom] birÿa Pedites Pixidarii Fleóph Barrabas Fia Janos Phileóph Geórgÿ Fiaÿ Mihalj Geórgý Eóczÿe Gergelj, [ennek] Fia Miklos Lukaczi Kouaczi Fiaÿ Jstuan Geórgÿ Peter Jstuan Fia Marton Kedeÿ Tamas M. h., Fia Jstuan. Ennek Fiaÿ Geórgý Mihali Janos Miklos Jstuan Fiaÿ Geórgi Ferencz Kedeÿ Andras Fiaÿ Jstuan Janos

Simon Fiaÿ Jstuan Mihalj Janos Boldisar Leórincz Balas M. h. Veÿ Egÿedfj Mihalj Fia Geórgý Molnar Mihalÿ Fia Jstuan Palatka Ferencz Fia Janos Leórincz Gabor deficialt. Eórókseget Pal Kouacz birÿa Kouacz Janos M. h. Eóczÿe Janos Egerbegýen Lakik. Kouacz Pal Fia Janos Recuperati Molnar Janos Deak Jstuan Fiaÿ Janos Mihalj Recentes Mihalÿ Kouacz Fia Janos Marton Eóczÿei Janos Jstuan Geórgÿ Balasine Azz[oniom] jobbagÿ. Gereb Marton Fiaÿ Jstuan Leórincz Geórgÿ Boldisar [Summa] Primipilus Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 1 nr. 11 nr. 2 nr. 3

(148r) Kouacz

288

MAGYARHIDEGKUTTH

Kouaczi Geórg Fiaÿ Janos Geórgÿ Boldisar Commissariusoktol Battÿa Kouacz Janos Eóczÿe Mihalÿ.

(148v) RAUA

Peczÿ Simon Vramnak jobbagÿ

Septem iurati Marton Jstuan Biro Nagÿ Ferencz Nagý Peter Keczkes Jstuan Keczkes Mateh Jsak Janos Sepsi Pal

Pedites Pixidarii

Jacab Mihalÿ M. h., Fiaÿ Janos Jstuan Peter Daniel Fabÿan Peter Zabedon Lakik, Fia Mihalÿ Keczkes Mateh Fiaÿ Peter Janos Primipili Veterani Benedek Keczkes Balas M. h., Fia Boldisar g. M. (149v) Balasi Jstuan Fia Janos Birtalan Pal Fiaÿ Janos Keczkes Gergelj Fiaÿ Jstuan Mateh Miklos g. M. Jstuan Keczkes Balas junior Peter E. K. Keczkes Daniel Eóczÿe E. K. Eq. 1 Mateh Fia Geórgÿ Jsak Demeter M. h., Fia Janos. Marosi Mihalj Fiaÿ Jstuan [Ennek] Fiaÿ Mihalj Mihalj Balas Eq. 1 Sepsi Pal Fiaÿ Balas Jsak Peter Hauadteón Lakik Mihali Jsak Geórgÿ Eq. 1 Pal (149r) Jsak Jmreh, Demeter Jstuan Sepsi Janos Fiaÿ Andras E. K. Eq. 1 Geórgi Marosi Geórgý Fiaÿ Andras Nagÿ Miklos M. h., Eóczjeÿ Gergeli Balas, Ferencz [ennek] Fia Janos Eq. 1 Peter Nagÿ Peter Fiaÿ Lórincz Janos Jstuan Eq. 1 Talas Janos Nagÿ Ferencz Fia Geórgi Eq. 1 Keczkes Mihalj M. h., Fiaÿ Janos Jllÿes Boldisar M. h., Gergelj Fiaj Geórgi Peter E. K. Peter, aprok Marthon Balas Fia Jstuan, Orban Mihalj Fia Balas Eq. 1 [ennek] Fia Pal Jllÿes Gaspar Fia Balas Eq. 1 Kozma Jstuan Fiaÿ Jstuan Mihalÿ Janos

289

(150r) Nagÿ

Jstuan Fiaÿ Mihalj Balas Keczkes Jstuan FiaÿAndras Mihalj Andras Kouacz M. h. Vnokaia Danka Jstuan Kouacz Peter Fia Geórgý Fleóph Mihalj Fia (!) Balas Miklos Mateh Marton debilis Vidua Marton Janosne M. h., jozagat Vnokaia birÿa. Recuperati

Sos Balas Fiaÿ Janos Benedek Balas Mihalÿ Jsak Demeternel 40 forintban Zalogban. Recentes Fabÿan Janos Fia Jstuan Jacab Miklos Kouacz Jstuan Marosi Peter Fia Geórgi Nema Mihalÿ Keczkes Jstuan Annorum 10 Keczkes Janos Annorum 7 Keczkes Peter Annorum 4 Keczkes Balas. Az Annÿa vitte el volt. Jsa Peter Fia Andras. Balasi Azz[oniom] jobbagýa Sebe Janos Fiaÿ Mihalj Marton [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. 12 nr. 14 nr. 3 nr. 7

Andrasi Peter Fia Janos, [ennek] Fia Janos Nagÿ Mihalj M. h. Eórókseget Leanÿa birja Marosi Balas M. h. Eórókseget Leanýa birja Pal Janos Vagus Nagÿ Kenden Lakik Marosi Balint M. h., Fia Geórgý, [ennek] Fiaÿ Andras Janos (150v) Sepsi Janos M. h., Fiaÿ Lórincz Mihalý Solÿmosra Zallott.

(151r) NAGY SOLYMOS

Septem jurati Kouacz Miklos Biro Balasi Ferencz Sipos Balas Phleóph Andras Fýleóph Ferencz Janosi Jstuan Hatos Balas

Primipili Koncz Boldisar Fiaÿ Mihalÿ Janos Jstuan Andras Pal Boldisar Tamas Eq. 1 Koncz Miklos benna (151v) Jnczie Tamas M. h., Fiaÿ Janos Benedek Eq. 1 Balasi Ferencz Fiaÿ Menÿhart Janos Miklos Eq. 1

290

De Andras M. h. Eórókseget Leanÿa utan Zaz Andras birýa. Ennek Fiaÿ Mihalÿ Peter Jstuan Andras Gergelj Balas Kis Fÿleóph Jstuan M. h., Fia Peter, [ennek] Fia Jstuan Vnokaia Gabor Janos, [ennek] Fia Janos Eóczÿe Andras, Vagus Gabor Janos Fia Janos Gabor Tamas Fia Mihalÿ, Absens (153r) Hatos Balas Fiaÿ Pal Pedites Pixidarii Boldisar Balas Varga Andras debilis Mihalÿ (152r) Danka Peter Fia Mihalj Lenart Mihalý M. h., Fia Janos, Zolga Eóczie Janos E. K. Osuatt Mihalÿ M. h., Fiaÿ Peter Kouacz Miklos Fiaÿ Andras Tamas, Balas Balas E. K. Peter Tamas Fia Janos Miklos Fleóph Miklos M. h. Veÿ Sipos Janos Zaz Tamas Lofeó Eq. 1 Kouacz Mihalÿ Fia neueletlen jnfans Kouacz Marton Fiaÿ Janos Fleoph Balas Fiaÿ Geórgý Peter Jstuan Jstuan Sos Janos Janos Fia Ferencz Paniti Leórincz Fiaÿ Gergelj Zaz Andras nÿomorult ember Janos Zaz Jstuan M. h. Eórókseget Leanÿa Zabo Janos M. h., felesege birja birja jozagat Janosi Jstuan Fiaÿ Mihalj Fleóph Andras Fia Gergelj Jmreh Orban Janos Fiaÿ Peter Fýleóph Lukacz M. h., Fia Tamas, Janos [ennek] Fia Janos Mihalÿ Eóczjej Daniel (153v) Dobo Gergelÿ M. h. Veÿ Fleóph Peter E. K. Peter Fia Gergelÿ (152v) Fÿleóph Mattÿas M. h., Fia Benedek Keótheó Balas M. h., Fiaÿ Andras Magÿari Tamas Vagus Mihalÿ Eóczeÿ Jstuan Fleóph Peter feljÿl megh jrtuk Mattÿas Colosuarat Lakik Viduae Tamas Kamarason Lakik Sipos Balas Fiaÿ Janos Miklos Peter Mihalÿ Eq. 1 Dobo Janos Fiaÿ Mihalj Andras Janos Eq. 1 Andras Fia Geczÿ Sipos Jstuan deficialt. Eórókseget Battÿa birja. Sipos Janos M. h., Fiaÿ Miklos Janos Eq. 1 Sipos Boldisar Eq. 1 Janosi Gergelÿ Fia Janos Eq. 1 Sos Andrasne Fia M[ustralt] Zabo Balasne M. h., Fia Leórincz, [ennek] Fia Balas, Eóczie Gergelÿ Kouacz Balasne Fia Andras

291

(154r) Recuperati

Alberth Mihalÿ Fiaÿ Janos Jstuan Geórgÿfi Andras Fiaÿ Andras Nagÿ Miklos Fia (!) Boldisar Jstuan Mihalj Gergelÿ Czionka Janos Fiaÿ Peter Magÿari Mihalj Fia Jstuan Pal Mihalÿ Zabo Andras Eóczjej Mihali Balasi Andras M. h., Fia Janos Pal [ennek] Fia Janos Jstuan Balasi Peter Fia Mihalj, Peter [ennek] fia Balas Peczÿ vram feólden Lakik. Balasi Boldisar (155r) Phleóph Boldisar Cimbolmos Janos Fia Mihalj. Betthlen Hatos Tamas Eóczieÿ Mihalÿ Ferencz vram praetendalja jussat Benedek [hozza]. Bunÿ jobbagý. Palko Janos Fia Andras Panithi Janos M. h. Eórókseget Leanÿa Palko Mihalÿ Zolga birjak De Jstuan nÿomorult. Eóczÿe Tamas Balasi Geórgi M. h., Fia Janos Orban Boldisar Fia Balas Mattÿas Geórgÿ Fia Peter Recentes Keóteó Jstuan Fia Simon (154v) Fleóph Ferencz Veÿ Jstuan Deak E. K. [Summa] Sos Peter Fia Janos Phleóph Janos Primipili nr. 8 Phileóph Balas Fia Mihalÿ Pedites Pixidarii nr. 20 Czionka Boldisar Fia Tamas Viduae Pixidariorum nr. 3 Geórgÿfi Gergelÿ Fiaÿ Mihali Recuperati nr. 6 Janos Recentes nr. 18 Borbelÿ Geórgi

(155v) KIS SOLYMOS

Septem jurati Markfi Mihalj biro Barrabas Mihalj Simo Lazlo Kereseó Mihalj Benkeó Janos Fleóph Leórincz Sipos Peter Primipili Veterani Zekel Miklos obÿt, Fia Mihalj. Ennek Fia Andras Eq. 1 Kereseó Janos obÿt, Fia Pal. Ennek Fia Janos Eq. 1

Matefi Ferencz obÿt, Fiaÿ Geórgi, Andras Jstok E. K. Geórginek Fia Ferencz Matefi Pal (156r) Matefi Janos deak Fiaÿ Janos Mihalj Matefi Balas Fiaÿ Jstuan Peter Janos Simon Mihalj minor obÿt, Fiaÿ Mihalj Jstuan

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

292

Simon Pal obÿt, Fiaÿ Boldisar Andras Jstuan Pal E. K. Eq. 1 Simon Janos obÿt, Fiaÿ Ferencz Geórgi Eq. 1 Kis Simon Mihalÿ Fiaÿ Ferencz Jstuan Eq. 1 Koncz Andras Fiaÿ Palko Boldisar Eq. 1 Peczÿ Simon vram Zolgaia Matefi Gergelÿ Fiaÿ Geórgi Ferencz Eq. 1 Jktor Mihalj Fia Mihalj E. K. Eq. 1 Ferencz Mihalÿ Fiaÿ Geórgÿ Mihalj Janos Andor Boldisar E. K. Eq. 1 (156v) Ferencz Tamas Ferencz Mihalÿ Fia ezis, De Skeóben Zallott felesege utan jozagban, s ott mustralt megh Jromos Daniel Fiaÿ Janos, Geórgi Eq. 1 Janosnak Fia Mihalý Matefi Mihaly obÿt, Fiaÿ Jstuan Pal Geórgi Mihalj Eq. 1 Simon Lazlo Fia Marton Eq. 1 Eóczýe Tamas ualahol zolgal. Simon Andras Fia ferencz Eq. 1 Zeóuerdj Geórgj Fia Jstuan, Absens Pedites Pixidarii Leórincz Pal Fiaÿ Mihali Leórincz Janos (157r) Kis Peter Fiaÿ Benedek Janos Geórgý Kazas Janos Major, Fia Peter. Ennek Fia Mihalÿ

Kazas Janos minor, Fiaÿ Ferencz Geórgi Paztor Mihalÿ Fia Janos Kazas Geórgj vilagtalan nÿomorult Santa Gergelÿ obÿt, Fiaÿ Geórgi Janos E. K. Egÿed Andras obÿt, Fiaÿ Jstuan Gergelj Jstuannak Fiaÿ Geórgi Jstuan Gergelj Fia Andras Varga Balas obÿt Varga Geórgi Fiaÿ Ferencz Andor Varga Janos Fiaÿ Boldi Jstok Nagÿ Benedek betegh, Fia Andras Barrabas Geórgÿ obÿt, Fia Mihalj (157v) Egÿedfi Marton obÿt, Fia Peter Zaz Pal Janosne Fia Pal obÿt, Eórókseget Leanyara Hauadi Janos birÿa, Fia Ennek Andras Benkeó Pal obÿt, Fiaý Mattÿas Peter Marosi Boldisar obÿt, Fiaj Boldi Mihalj Peter Danka Geórgj obÿt, Fiaÿ Geórgi Janos Pal Fleóph Leórincz Timar Janos Etedre ment Laknj felesege jozagara. Most Kek drabant, Fia Mihalj. Nem volt it eóróksegeh. Sipos Peter Fia Peter Kazas Gergelj nÿomorult ember Sipos Mattÿas obÿt, Fiaÿ Jstuan Mihali Janos E. K. Nagÿ Jstuan Fiaÿ Mihalj Andor (158r) Zaz Balas Fiaÿ Pal Balas Jacab E. K. Zentt Georgÿ Janos obÿt, Fia Demeter Czikÿ Marton obÿt, Fiaÿ Mihalj Geórgi Tamas 293

Koncz Janos Fiaÿ Jstuan Geórgj Eq. 1 Simon Benedek Fiaÿ Tamas Peter Geórgi Pal Andras Janos Eq. 1 (159v) Egeteó Geórgÿ Fiaÿ Balas Recuperati Pal Eq. 1 v (158 ) Marosi Balas polgar, Fia Balas Egeteó Janos Fia Andras Benkeó Peter obÿt, Mostoha Fia Matehfi Demeter Eq. 1 Benkeó Jstuan. Ennek Fia (!) Peter Kereseó Jstuan Eq. 1 Andras Matefi Mihalj maior, biro, Damokos Jstuan Fiaÿ Boldisar Fiaÿ Janos Balas Geórgi E. K. Eq. 1 Jstuan Simon Janos Fiaÿ Pal Negÿedik Kerezteletlen Peter Kereseó Jstuan Fia (!) Geórgý Beózódeón lakik, ott Mustralt Mihalj megh. Varga Mihalÿ Simon Geórgÿ Fia Peter. Maros Sebestÿen Janos obÿt. Eórókseget Zekben Somosdon Lakik, ott Egÿedfi Mihalÿ birja felesege vtan Mustralt megh Ennek Fiaÿ Jstuan Simon Jstuan Zolgal Legenben Mihalj Recentes Pixidarii Gal Jstuan obÿt, Fiaÿ Janos Jstuan Zabo Boldisar Mihali E. K. Danka Mihalj Fleóph Mihalÿ obÿt, Fia (!) Gergelj Sipos Janos Gjurko Galfÿ Peter Kis Gergelj ereótlen ven ember, Galfÿ Geórgi Beózód Vyfalura Zallott Fiaÿ Mihalj, Mihaljnak Fia Pal felesege utan. Gergelj (160r) Markos Jstuan (159r) Egÿedfi Mihalj Fiaÿ Mihalj Alberth Janos Bereczkból jeótt ide Jstuan Lakni, Simon Boldisar vram Lo feó oda felis megh ua[gio]n jrua ez. ember hazaban Lakik Santa Mihalj obÿt, Fia Andras. Marosi Geórgÿ Eóczjej Balint Ennek Fia Janos Antal Fazakas ferencz obÿt, nincz eóróksege. Andras Cziki Mihaljne obÿt. Eórókseget Peter Keresó Pal birja, miuel vensegeben Ezek mind zolgalatban Laknak. tartotta eókót 12 eztendeig Peter Szólósre Segesuar Zekben verkorsagban, Veris hozza. felesege vtan valo jozagban Zallott. 294

Galfi Andras Fia Janos. Ennek Fia Jstuan Benkeó Janos Fiaÿ Mihalj Andras Janos Jstuan Peter E. K. Barrabas Jacab obÿt. Barrabas Mihalj tartia egi kis Leankajat Tutorul, es eórókseget is eó birja. Borbelj Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Janos Mihali ferencz Mihali Koncz Boldisar Beresse

Jromos Andras obÿt, verre birjak iozagat Kereseó Geórgÿ, Veÿ Geórgyfi Mihalj E. K. Recentes Primipili

Demeter Mateh obÿt, Fia Mateh Czjorba Andras Fia Peter Drabant Marosi Mihali Fia Jstuan eóróksegben Lakik es Koncz Janos Marosi Janos Eóczje Pal E. K. jobbagÿa. Az Eóróksegetis Jobbagÿ Kis Janos helye akarjak tennj es vgý birÿak Feÿes Lukacz ven ereótlen vilagtalan Dauid Mihalj Fia Mihalj ember. Eóczÿe Janos Zolga Nagÿ Mateh Fia Janos Matefi Geórgitól, Dauid Janos Fiaÿ Jstuan Andrastol es Jstuantol valtozott megh Janos olÿ Conditioual kÿ az jobbagÿsagGyurko Viz Aknan Lakik. bol, hogi Fejedelmet Zazlo alat zolHaereditates galja s Masnak nem adgÿa magat. r Zekel Marton Fiaÿ Jstuan (161 ) Gaspar Peter Eóróksege Biro Janosnal Geórgý uagjon, Eórók Arron vótte fl. 32. Kazas Peter Ozdon Lakik Nagÿ Kazas Janos atta oda Eórók (160v) Hauadi Jstuan beteges ember, arron. Fiaÿ Balas Zentt Geórgÿ Mihalÿ Eóróksege Peter Koncz Andras vramnal ua[gjo]n Santa alias Kazas Mihalj Fiay Benedek Zalogban, vagÿ Eórókósón, nem Geórgý tudgÿak. Kazas Benedek Brkóseón (!) Lakik [Summa] Egÿedfi Janos Fia Janos Kazas Janos Bkóseón Lakik Primipili nr. 19 Czÿere Mihalj Mostoha Fiaÿ Pedites Pixidarii nr. 19 Kara Jstuan es Markos Boldisar Recuperati nr. 11 Matefi Mihalÿ Junjor Recentes nr. 33 Haÿdo Andras Fia Geórgý Haereditates nr. 2 Markos Andras

SZENTERZSEBETH

Septem jurati Pal Geórgi Biro Thordai Jstuan Gal Janos (!) Thordai Ferencz Gal Janos (!) harmadik Gal Janos Thordai Mihalj Kadar Pal

(161r) Nobiles

Primipili Veterani Thordai Tamas Fia (!) Peter Pal Peternek Fiaÿ Andras Pal Palnak Fiaÿ Geórgÿ Ferencz Boldisar Eq. 1 Kadar Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Mihali Tamas, Fia Tamasnak Geórgj Eq. 1 Ambrus Geórgj gutta teótt ember, Fia Jstuan Eq. 1 Zakacz Janos Fiaÿ Geórgÿ Marton Boldisar Eq. 1

Peczÿ Simon Vram Ambrus Mihalj Fia Mihalj obÿt.

295

(162r) Tordaj

Tótth Andras Eóregh Ven ember. Eórókseget Daniel Deaknak adta el, ugjan ott Lakonak, eórók arron Eq. 1 Kouacz Mihalÿ obÿt, deficialt. Kouacz Balas birja Eórókseget verre Ennek Fiaÿ Lazlo Pedites Pixidarii Veterani Janos Mihali Gal Mihalÿ Fia Boldisar Geórgj Gal Janos obÿt, Fia Janos. (163r) Simon Balas Fia Mihalj Ennek Fia Gergelj. Bartha Mihalÿ obÿt, Fia Mihalÿ Thordai Mihalj Fiaÿ Andras Bartha Peter Janos Thordai Jstuan Fiaÿ Janos Teórók Andras obÿt. Leanÿara Zallott Mihalý Nagÿ Mattÿas. Ennek Fia Pal, Gjurko Eóróksegett birÿa Pal Jacabfi Lazlo obÿt, Fiaÿ Jstuan Thordaÿ Geórgÿ obÿt. Pal Thordai Jstuan Fiaÿ Janos Viduae Geórgÿ Moÿses Janosne Fia Geórgi. Mihalj Az Mustralt megh. Kis Gal Janos Fiaÿ Pal Mateh Janosne Fia (!) Jstuan, Janos Mihali Eóczÿe Mihalj. Ennek Fia Peter. Giurko obÿt Megh holt Vrunktol uagjon Lo feó Jstuannak Fiaÿ Geórgi Leuele. (162v) Gal Ferencz Fiaÿ Sigmond Janos Ferencz Jstok Louon Mustralt. Megh holt Vrunktol Recuperati ua[gio]n Lofeó Leuelek. Producaltak. v Pal Geórgÿ Fiaÿ Jstuan (163 ) Beólóni Balint obÿt, Fia Janos Janos Gal Tamas veÿ Barla Janos. Ennek Fia Andras Sigmond E. K. Geórgý Demien Geórgi vilagtalan eóreg Hegeds Janos Fia Jstuan ember, Fia Geórgý Marthi Gal obÿt, Fiaÿ Andras Keóteó Jstuan polgar, Fiaj Janos Jstuan Pal Thordan Laknak. Eóróksegeket Geórgý Ambrus Janos birÿa verre. Labas Mihalÿ betegh Fabÿan Mihalÿ Fia (!) Geórgÿ Recentes Janos Mihalj Kadar Pal Fia Geórgi Eq. 1 Kadar Janos obÿt, Fia Jstuan Magjar Ambrus Janos Fiaj Pal Sakodon Lakik it Vduarhelÿ Zekben Geórgi Eq. 1 Az Mostoha Apjanal. Ambrus Pal Eq. 1 Feÿeruarÿ Jstuan Eóczjeý Janos Mihalj Marton Eq. 1 296

Ferencz Fiaÿ Janos, Tamas Peter Ek. Janosnak Fia Andras

Recentes Pixidarii

(164r) Kis

Haereditates Keómiues Ambrusne adott Zalogban fl. 16 Keómiues Ambrusnak. Peczÿ Simon vram foglalta el teólle hatalmasul. [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Viduae Pixidariorum Recuperati Recentes Haereditates nr. 5 nr. 4 nr. 2 nr. 2 nr. 11 nr. 1

Geórgi Fia Gergelÿ Gal Janos Thordai Mihalj, Eóczÿe Pal E. K. Gal Mihalÿ benna. Fia Geórgý Labas Peter Gal Geórgÿ Fiaj Mihalj Geórgý Nagÿ Gaspar Fia Janos

(164v) VYSZEKEL

Leórincz Benedek Eóregh ember, Fia[j] Andras. Ez Zazlo tarto Fleó[p] Mihalj Biro Mihalÿ Gyalog Lofeó Buzoganÿ Mihalj Porondi Janos obÿt, Veres Geórgý Fiaÿ Janos Zepp Antal Jstuan Teórók Janos Mihalj finta Miklos Pal Ek. Eq. 1 Gal Geórgý Porondi Marton Fiaÿ Janos Korondi Marton Andras Eq. 1 Vaÿda Janos Veÿ Buzoganÿ Benedek Nobilis Janosi Tamas Fiaÿ Geórgi Zekel Janos obÿt. Eórókseget felesege Peter Eq. 1 birÿa (165v) Menÿharth Jstuan Gÿalog Lofeó Fiaÿ Janos Primipili Veterani Jstuan Buzogánÿ Janos Mihali Fiaÿ Janos Buzogánÿ Mihalÿ Moÿses Fiaÿ Geórgi Sigmond Eq. 1 Janos (165r) Buzogánÿ Jstuan igen betegh Mihalÿ Eq. 1 Buzogánÿ Marton obÿt, Pedites Pixidarii Fiaÿ Ferencz, Ferencz Fia Ferencz Mihalj E. K. Eq. 1 Nagÿ Geórgÿ obÿt Buzogánÿ Janos Ennek Fia Marton Birtalan Janos Fia Janos Valon Petram Zolgaia, Eóczje Bu Tamas Fiaÿ Mihali Boldisar Feÿervarat Scholaba tanol. Jstuan Buzogánÿ Benedek Bu Jacab Fiaÿ Janos Fia Tamas Eq. 1. Tamas Ek. Haller Jstuan vram eó Nag[isag]a Gal Geórgi Fia Jsaák Zolgaia. Gal Mihalÿ obÿt, Fia Mihalj Menÿhart Janos Eq. 1 Bonczia Peter Fia Mihalj Menÿhart Geórgÿ Fia Mihalÿ Eq. 1 297

Septem jurati

Jo Mihalj obÿt, Fiaÿ Tamas Balint Mihalÿ Finta Mihalj betegh, Fiaÿ Mihali Jacab (166r) Finta Jstuan Fiaÿ Janos Jstuan Andras Janosnak Fia Andras Kozma Mihalj Fiaÿ Peter Janos Geórgi Andras Pente Mihalj Fia Janos Veres Geórgÿ Fia Peter Zekel Jstuan Vnokaia Leanÿanak Fia Nagÿ Mihok Zel Andras Fia Janos Fleó[ph] Mihaj Biro, Fia Janos Kozma Geórgý obÿt Orban Geórgý Fiaÿ Andras Janos

Cristoph Deak Fiaÿ Janos Tamas Eórókseget maga birja, most Schola Mester Nagÿ Menÿhart felesege apÿaual Tiboldi Janossal egygjtt Lakik E. K. Eq. 1 Leórincz Jstuan Fiaÿ Janos Jstuan Eq. 1 Teóreók Janos Fia Marton Eq. 1 (167r) Eóczie Mihalÿ. Ennek Fiaÿ Jstuan Pal Gergelj Ek. Porondi Geórgý Fia Mihalÿ Gÿalog Lofeó Porondi Tamas Zolgal, Gÿalog Lofeó Leórincz Jstuan minor, gÿalog Lofeó Recentes Pixidarii

Salati ferencz Fiaÿ Geórgi Janos Pente Janos Fia Andras Vidua Molnar Janos Fiaÿ Andras Demeter Varga Andrasne obÿt, Vnokaja Gal Ferencz Fiaÿ Geórgi Geórgý el budosott. Eórókseget Janczý Teórók Janos birja verre, megh Jstok vótte. Finta Miklos Fia Balint v (166 ) Recentes Primipili Zep Antal Fiaÿ Jstuan Janos Vaÿda Andras Fia Haÿdu Jstuan E. K. (167v) Kornis Jstuan Eóczje Janczÿ, Zócz Mateh Fiaÿ Jacab Polÿanÿban tartia az Annýa Janos Bu Gergeline Fiaÿ Andras Andras Geórgý Nagÿ Jstuan zolgal Pente Geórgý Kornis Mihalÿ obÿt, Eórókseget Birtalan Jstuan felesege birja. Orban Geórgÿ Fiaÿ Andras Gal Peter obÿt, Fiaÿ Mihali Janos Janos Simon Jstuan Fiaÿ Andras [Summa] Mihalÿ Buzogány Miklos obÿt, deficialt. Nobilis nr. Verek birjak Eóróksegeth. Primipili nr. Pedites Pixidarii nr. Recentes Primipili nr. Recentes Pixidarii nr.

1 11 14 11 11

298

ALSO BODOGHAZZONYFALUA

Septem iurati Beógózi Mihalÿ biro Ferenczi Geórgÿ Czeres Peter Mezeó Pal Galfi Peter Birtalan Pal Czeres Peter (!)

(168r) Nobiles

v

Recuperati Primipili

(168 ) Vas

Peter obÿt, nem uolt eóróksege. Ferencz Geórgÿ Eq. 1 Buczÿak Andras obÿt. Verre birjak Eórókseget. Pribek Peter Fia Andras Eq. 1 Recuperati Pixidarii Birtalan Ferencz Fiaÿ Geórgÿ Janos Beógózi Janos budosik. Verre birjak Eórókseget. Beógózi Mihali Fia Andras Recentes Galfi Peter Fia Andras Mezeó Peter [Summa] Primipili Pedes Pixidarius Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 2 1 3 2

Nuÿtodj Demeter obÿt, Eórókseget Peczÿ Simon vram birÿa Czereben Kertez Janos Maczkasi Ferencz vram Zolgaja Primipili Veterani Biro Miklos obÿt. Eórókseget felesege es Veÿ Zóuerdj Janos birÿak Ennek Fia Ferencz. Zakacz Miklos Bolond, Fiaÿ Mihalÿ Janos Pedites Pixidarii Czÿere Peter

(169r) FYATTFALUA

Septem jurati Jo Geórgÿ Biro Czÿki Miklos Galfi Andras Galfi Marton Birtalan Andras Czÿki Tamas Magÿari Balas Nobilis Andras Gereb obÿt Primipili Veterani Simon Andras Eóczÿe Mihalÿ Gÿalog Lofeó (169v) Vÿfalui alias Pal Andras Gÿalog Lofeó

Piskolczÿ Janos Huzar Mattyas vram Zolgaia most Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Galfi Andras Fiaj Jstuan Mihal Geórgý Tamas Birtalan Andras Fia Janos Magÿari Balas Czÿki Tamas Fia Miklos Czÿki Miklos Fiaÿ Mihalÿ Ferencz Leórincz Andras Galfi Tamas obÿt, deficialt. Attjafiaÿ birÿak Eóróksegeth. Bothos Andras obÿt. Eórókseget Galfi Geórgý birýa felesege vtan.

299

(170r) Recuperati

Jo Gergelÿ Galfi Peter Bodogh Azzonÿfaluan Mustralt megh Boer Janos Fodor Peter obÿt, Fia Mateh obÿt. Ennek felesege birja Eóróksegeth Recentes Primipili Simon Geórgÿ gÿermek Recentes Pixidarii Kalman Geórgi Fiaÿ Mihalj Sigmond Boýer Geórgý Fiaÿ Andras Peter

Czÿki Mateh Fia Mihalÿ Czÿki Mihalÿ Fia Peter (170v) Kadar Geórgÿ Fia Mihalj Galfi Marton Fiaÿ ferencz Sigmond Czÿki Peter Kek drabant, Huzar Mattÿas vram praetendalýa jussat hozza. Eóczÿe Janos E. K. Demeter Andras Fia Janos. Huzar vram tartýa jobbagýanak [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 3 6 2 7

KEREZTURFALUA

Septem iurati Boncz Abraham biro Martonosi Janos Simo Andras Varga Janos Maÿor Tamas Varg[a] Tamas Czifo Janos

(171r) Nobiles

(171v)

Eóczje Geórgÿfi Mihalÿnak Janos. Ennek Fia Geórgi Eq. 1 Geórgýfi Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Lazlo Andras Pal E. K. Lazlo Gÿalog Mustralt megh, Lofeó Geórgýfi Janos obÿt, Fiaÿ Andras Peter. Ezekis megh holtak. Eórókseget Leanÿa vtan Sofalui Pal birýa Eq. 1 Pedites Pixidarii

Semien Lazlo obÿt Kis Nuÿtodj Demeter Nuÿtodj Jstuan obÿt Nuÿtodj Ferencz Louaz Janos

Martonfi Janos Fiaÿ Ferencz Pal Simon Andras Fiaÿ Mihalj Andras Eóczjei Janos Primipili Veterani Pal Geórgÿfi Janos obÿt. Veÿ Sofalui Pal. Gergeli E. K. Ennek Fiaÿ Geórgi (172r) Varga Janos Fiaÿ Pal Andras Mihali Mihalj Eq. 1 Miklos Nagÿ Tamas Fiaÿ Geórgÿ Maÿor Tamas Fiaÿ Balas Janos Eq. 1 Mihali Szeóuerdi Janos obÿt, Geórgý Fiaÿ Mihali Miklos Janos Eq. 1. Jstuan Janosnak Fia ferencz Egy Sogoranak fiat Nagÿ Jstuanis Eóczjeók Gergeli, Zolgal. tartia. Geórgÿfi Mihalý obÿt, Fia Andras 300

Danka Pal obÿt. Leanýara Zallot Cifo Janos. Ez birja Eórókseget. Ennek Fiaÿ (!) Geórgi Mostoha Fia Cziki Tamas Bozorad Andras Fia Ferencz Peter Mihali E. K. Lippai Jstuan Fiaÿ Ferencz Jstuan Jmreh Balas obÿt, Fiaÿ Janos Geórgj Janosnak Fia Janos Varga Balas obÿt, Fiaÿ Jstuan Mihali Janos Jstuannak Fia Balas (172v) Boncz Abram Fia (!) Tamas Antal Sos Peter Nagÿ Solÿmoson lakik, ott Mustralt megh Sos Janos Zolgal Haraztoson Recuperati Benke Jstuan obÿt, Fiaÿ Mihali Janos Pal Ezzel Anÿaual egÿek (!) Danka Martonne Fia Peter Markos Geórgine obÿt, Fiaÿ Mihali Geórgj. Ez obÿt. Mihalynak Fiaÿ Geórgi Jstuan Lórincz Peter nÿomorult ember, Fia Mihalj Botos Marton Fiaÿ Jstuan Geórgj Boncz Andras obÿt, Fia Balint. Ennek Fiaÿ Jstuan ferencz Janos (173r) Fodor Demeter Fia Geórgi Pitar Janos Fia Mihalÿ Zitas Mattÿas obÿt, eóróksege nem uolt.

Fodor Janosne Fia Mihali. Ennek Fia (!) Janos Cristoph Peter, Fiaÿ Janos Geórgÿ Varga Tamas Fia Janos Cristoph Geórgý obÿt, Fia[j] Jstuan Janos Dallÿai Geórgi Fiaÿ Mihali Andras Geórgi Janos Pal Balas Boncz Peter obÿt, deficialt. Eórókseget attÿafia birja. Varga Peter Polgar Czÿfo Jstuan obÿt, Fia Janos. Ennek Fiaj Peter Gergeli Danka Miklos Fiaÿ Geórgi Jstuan (173v) Boncz Geórgine Fia Mihalÿ. Ennek Fia Geórgi Boncz Janos Beógózben Lakik felesege jozagaban, Semien Gabor tartia közet hozza. Jmreh Peter Fiaÿ Andras Pal Geórgy Varga Tamas minor Bozorad Geórgý Biro Miklos Andras gÿalog Lofeó Agoston Janos Kereztvr Varosban Lakik Geczi Andras Etedi fi volt, haza ment Laknj. Semien Gabor praetendallýa jussat hozza. Jmreh Janos Fia Janos Kereztvr Varosaban Lakik Nagÿ Balas el ment, nem tudgiak houa, nem volt eóróksegeh. Nagÿ Andras

301

Palfi Balas Fiaÿ Jstuan (174v) Recentes Pixidarii Geórgý Boncz Peter Cziore Balas obÿt, Fia Janos Zolgal Dallÿai Geórgý Fia[i] Peter Hodgÿai Górgi vilagtalan ember, Mihalj Vnokaj Mihali Janos Geórgý Czÿfo Mihali Eóczÿe Geórgÿ r (174 ) Danka Mateh Fia Jstuan Rauaban Gagÿ Jstuan Fia Geórgÿ Zolgal. Eóróksege Simon Andrasnal Jmreh Janos ua[gio]n Zalogban Kis alias Peter Jacab Fiaÿ (!) Jstuan. Gaspar ferencz fel kerette ParonczjoRecentes Primipili lattal, de az htós emberek nem tudGeórgifi Jstuan Fiaÿ Tamas gjak, hogi mi modon valo jobbagýa Andras Eq. 1 Markos Mihalÿ Eóczjeý Janos Pribek Janos Fia Geórgi Geórgý Peteór Geórgý Schola Mester Zent Miklos Mihalÿ Gÿalog Lofeó Benedeken Fiaÿ Jstuan Cristoph Janosne Fiaÿ Jstuan Geórgý Gergelý Janczÿ Fodor ferenczne Fia Geórgÿ Hegÿ Marton Fia Mihali. Vertheÿ Pal és Janos E. K. Kertez Ez Mustralt megh Eq. 1. Janos praetendalia jussat hozza. Mihalÿnak Mostoha Fia Botos Janos Kis Balas Zolgal Varga Andras Gÿalog Lofeó. [Summa] Eóczje Balint zolgal Zóuerdi Jstuan Gýalog Lofeó, Primipili nr. 6 Fia Mihalý Pedites Pixidarii nr. 11 Zeóuerdj Marton Gÿalog Lofeó Recuperati nr. 25 Nagÿ Mihalÿ Gýalog Lofeó Recentes nr. 19

(175r) KEREZTUR VAROSA

Septem iurati Kouacz Peter Biro Kouacz Janos Borso Andras Miklosi Jstuan Kouacz Andras Varga Mihalý Gal Jstuan Primipili Veterani Borbelý Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Geórgi Andras. Zolgalatban Laknak

Georgýfi Janos obÿt Fiaÿ Mihalj Gergelj Jstuan Miklosi Jstuan Fiaÿ Janos Geórgý Eq. 1 (175v) Kouacz Peter Eóczÿe Geórgÿ E. K. Eq. 1 Zabo Peter obÿt, deficialt. Eórókseget Leórincz Peter birja, penzen vótte. Contradicalt Pap Marton az haznak. Viduae Zabo Miklosne obÿt. Kouacz Janosne Fia Mustralt

302

Gal Gergeljne Fiaÿ Jstuan Gergelj Jstuan Mustralt megh Pedites Pixidarii Gal Janos obÿt, Fiaÿ Pal Geórgÿ Recentes Primipili Kouacz Janos Eq. 1

(176r) Borso

Andras Fiaÿ Mateh Gergelj Eq. 1 Borso Jstuan Fia Gergelj Eq. 1 Zabo Jstuan betegh, Fia Peter Gyalog Lofeó [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Recentes nr. 2 nr. 2 nr. 4

CZYEKEFALUA

Septem iurati Zaz Marton Biro Vadaz Lazlo Jeddi Janos Janos Deak Boncz ferencz Simo ferencz Rauai Janos

(176v) Primipili

Veterani

Demeter Ferencz obÿt, Fia Ferencz Vnokaia Ferencz Vadaz Lazlo Fiaÿ Mihali Gergelj Andras E. K. Eq. 1 Mihalinak Fia Sigmond Vadaz Peter Fiaÿ Geórgi Andras Jstuan Eq. 1 Pedites Pixidarii

Jstuan Miklos Fiaÿ Gergeli Andras Jstuan (177v) Recuperati Gergelinek Fia Jstuan E. K. Veÿ Boncz Geórgý. Jeddi Janos Fiaÿ Marton Ennek Fiaÿ Janos Geórgý Mihalÿ Peter Louon Mustralt. Az hteós emberek Tamas mondÿak, hogi regi Lofeó ember, Kadar Ferencz obÿt. [Eórókseget] de Leuelek el vezótt. Verek birýak (177r) Martonosi Boldisar obÿt. Leanyara Martonosi Jmreh obÿt, Fia ferencz Vas Peter Zallott, Fia Gergelj. Ez Czirÿak Jstuan nÿomorult ember Mustralt megh.

Nagÿ Mihalj az Mezóségen Zolgal. Ezek Eóczýe Nagÿ Boldisar Bandon egjek Zolgal. Eóróksegekben Simon Andras Lakik, Zalogon ua[gio]n nala. Kis Jstuan vilagtalan ember, Fiaÿ Peter Janos Mihalý Peternek Fiaÿ Pal Geórgý Simon Janos Fia Peter Boncz Ferencz Veÿ Keczkes Balas Fiaÿ Mihali Janos Jstuan E. K. Halaz Janos obÿt, Fia Andras Palfi Janos obÿt, Fiaÿ Ferencz Andras Jstuan E. K. Simon Gergelj Benna, Fiaÿ Janos Jstuan Louon Mustralt. Lofeó Leuele el uezeótt az haborusagokban, Jstuan Kiraljtol valo Leuele.

303

Recentes Primipili Vadaz Geórgi Deak Schola Mester, Fiaÿ Andras Geórgý Janos Zaz Marton Fia Jstuan Eq. 1 Feketeh Geórg Gÿalogh Lofeó

(178r) Recentes

Pixidarii

Miklosi Janos Deak Fiaÿ Mihali Peter Tamas Dauid Miklos Fia Jstuan Eóczeÿ Peter Janos Nagÿ Marton Eócze Geórgý Rauai Marton Fia Lórincz Rauai Janos Fiaÿ Gergelj Balas Geórginek (!) Fia Peter

Nemetth Janos Fiaÿ Andras Janos22 Marton Eóczýe Nemetth Mihalj Fiaÿ Geórgy Balas Eóczeók Janos E. K. Kadar Mihalÿ Fiaÿ Janos Geórgý Eóczeÿ Janos Geórgi Andras E. K. Nemetth Jstuan Turi Balas Fiaÿ Jacab Marton Tamas

(178v) [Summa]

Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes

nr. 2 nr. 2 nr. 1 nr. 12

ZENT ABRAHAM

Septem jurati Bolgar Marton Biro Fekete Jstuan Korondi Janos Mattÿas Mihalj Leórincz Janos Karczio (!) Andras Bolgar Peter Nobilis Szemere Mihalýne ferhez Jacabhazi Geórgyhez ment Primipili Veterani

(179 ) Leórincz

r

Balas obÿt, Fia Peter Eq. 1 Korondi Janos Fia Andras Eq. 1 Veÿ Baroti Marton E. K. Fekete Jstuan Fiaÿ Andras Janos Mihalÿ Eq. 1

Leórincz Peter obÿt, Fiaÿ Janos Jstuan Geórgÿ Marton Ek. Eq. 1 Mattÿas Mihalÿ Fiaÿ Sigmond Peter Eóczje Lukacz E. K. Bolgar Peter Gÿalog Lofeó, Fia Jstuan Eóczjej Tamasi Mihalÿ Zolgal Janos Gergelj E. K. Lazlo Geórgÿ obÿt, Fiaÿ Gergeli Mihalÿ Janos Gergelinek Fiaÿ Lazlo Jstuan Mihalÿ Mustralt megh E. K. Eq. 1

304

Kedei Pal obÿt. Vnokaia, Leanÿa (180r) Recentes Primipili Fia Vas Andras Zolgal. Tutora Kaczÿo Andras Gyalogh Lofeó Bolgar Marton Eq. 1 Farkas Ferencz Fiaÿ Jstuan v (179 ) Farkas Gergelÿ obÿt, Fia Gergelj Geórgÿ Gýermek Balas Eq. 1 Kis Bolgar Marton Eq. 1 Zabad Zekell. Lukacz Mihalÿ Lazlo Mihalÿ benna nÿomorult ember praetendal hozza. Pal Jstuan Gÿalog Lofeó, Fia Jstuan Pedites Pixidarii Horuat Geórgÿ Fia Mihalÿ. Jeóueuenÿ Fodor Jstuan Fiaÿ Gergelj Leuen Peczi Simon Vram eó Andras Nag[isag]a praetendallÿa jussat ez Mustralt megh hozza, nekÿ keótótte magat Palfi Janos Polgar paraznasagaert, kiról Leuele extal. Marosi Janos obÿt, deficialt. Korondi Peter. Az htós emberek Eórókseget Louaz Janos birÿa, Nagÿ regi Lofeónek mondgÿak Eq. 1 Gergelitól vótte megh. Peczÿ Simon Pap Marton Gÿalogh Lofeó vram eó Nag[isag]a Zolgaia. Bathori Zóczi Andras Gabor atta volt Nagÿ Gergelinek. Banÿaz Mateh Fia Andras. Miko Ferencz Vram eó Nag[isag]a Vidua praetendalja jussat hozza Kupas Martonne ferhez ment, Jstuan Vas Pal Fiaÿ Peter Gergelj birÿa jozagat Leanÿara. Ez Jstok Czekefaluan Mustralt megh, ott [Summa] Fiaÿs fen uagjon jrua. Nobilis Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recentes

(180v) ANDRASFALUA

nr. nr. nr. nr. nr.

1 9 3 1 9

Jurati Karczÿo Jstuan Biro Molnos Peter Kendeÿ Peter Mihalÿ Deak Tiboldi Gergelÿ Tiboldi Andras Primipili Veterani Tiboldi Andras Fiaÿ Mihalý Janos Gabor Eq. 1 Karczÿo Jstuan Fiaÿ Peter Jstuan Geórgý Eq. 1

Tiboldi Gergelÿ Fiaÿ Jstuan Janos Eq. 1 Kendeÿ Peter Fia Janos Eq. 1 (181r) Mihalÿ Deak Eq. 1 Kedeÿ Janos nÿomorult ember, Fia Lukacz Zolgal Recentes Molnos Peter Fiaÿ Ferencz Geórgÿ Eq. 1 Tiboldi Jstuan Fia Ferencz Eq. 1 [Summa] Primipili Recentes nr. 5 nr. 2

305

GAGY

Septem iurati Kereztes Miklos Biro Miklos Ferencz Miklos Janos Ferencz Mihalÿ Geórgýfi Mihalj Osuat Deak Damokos Boldisar

(181v) Nobiles

Dobaÿ Gergelÿ obÿt ninczj Eóróksegeh. Geórgÿfi Mihalÿ Gÿalogh Lofeó Miklosi Jstuan nÿomorult Sketth ember Viduae Sas Farkasne obÿt, Fiaÿ Andras Janos Benedek Martonne obÿt, Vnokaia Sarpataki Janos nÿomorult, benna (182v) Peterfi Janosne Fia Mateh, Palfi Ferencz zolgaia most

Palfi ferencz Miklos ferencz Primipili Veterani

Recuperati Janos Deak Fiaÿ Andras Peterfý Dauid Fiaÿ Geórgÿ Gabor Eq. 1 Ferenc. Ez Andras Vduari Katona Mustralt Osuatth Deak Fiaÿ Sigmond Miklos Peter Eóczje Kedeÿ ferencz. Pal Eq. 1 Ennek keótótte jozagat, ez Peterfÿ Mihalÿ Fia Janos Eq. 1 Mustralt megh Eq. 1 Lazar Gergelÿ Veÿ Lazar alias Ambrus Gergelj Fia Mihalj Eq. 1 Recentes Nobiles Mostoha Fia Ambrus Gergelinek Miklos Janos Fiaÿ Pal Janosi Jstuan E. K. Ferencz Damokos Peter Eóczÿe Boldisar E. K. Eq. 1 Recentes Primipili Geórgÿfi Marthon Fia Mateh Ferencz Mihalÿ Fiaÿ Ferencz, Eóczÿe Mihalÿ benna, nÿomorult Andras Eq. 1 E. K. Eq. 1 Ferencznek Fia Peter r (182 ) Marton Daniel obÿt, deficialt, (183r) Antalfi Peter Fia Mihalÿ Eq. 1 Eórókseget felesege birÿa Kertez Miklos Biro, Fia Peter Eq. 1 Leórinczfi Mihalÿ obÿt, Fia (!) Marton Andras Marton Fiaÿ Sigmond Janos. Pal Eq. 1 Zolgalatban Laknak. Tutorok Anÿok Galambfaluarol ment oda. Eóróksegeknek. Ferencz Leórincz Recentes Pixidarii Fiaÿ Peter Czender Leórincz Polgar, Fia Jstuan Geórgi E. K. Eq. 1 Timar Andras obÿt, [Summa] Fiaÿ Ferencz Primipili nr. 10 Peter Eq. 1 Vidua Primipili nr. 1 Dersi Janos obÿt, Gÿalog Lofeó, Recuperatus nr. 1 Fiaÿ Peter Recentes nr. 5 Benedek Janos

306

(183v) KIS KEDE

Septem iurati Kouacz Geórgÿ Biro Leórincz Mihalÿ Osuatth Miklos Osuatth Janos Varallÿai Peter Varallÿai Janos Leórincz Mihalÿ Jmreh Ferencz Nobilis Horuatth Janos Primipili Veteres Osuatt Miklos Eq. 1 Jmreh Lukacz obÿt, Fiaÿ ferencz Geórgÿ Peter Mihalÿ Eq. 1 (184r) Varallÿai Geórgý Fia Janos. Ennek Fia Geórgj Eq. 1 Dauid Marton nÿomorult ember, Fia ferencz Petrus Janos Fiaÿ Ferencz Andras Eq. 1 Marton Jstuan Sogora Leórincz Mihalÿ Fiaÿ Andras Geórgÿ E. K. Eq. 1

Pedites Pixidarii Veterani Fabÿan Mateh Fiaÿ Geórgÿ Lukacz Janos Mostoha Fia Zaz Jstuan E. K. Recuperati Kouacz Geórgý Biro, Fiaÿ Balas Geórgý Gergelj Andras (184v) Zederiesi Andras obÿt, eóczeÿ Jstuan Miklos Recentes Osuatth Janos Fia Jstuan Eq. 1 Varallÿai Peter Gÿalogh lo feó, Fia Jstuan. Eóczje Geórgý E. K. Recentes Pixidarii Balint Gergelj Fia Egÿ Kerezteletlen [Summa] Nobilis Primipili Pedes Pixidarius Recuperati Recens nr. nr. nr. nr. nr. 1 5 1 2 1

(185r) NAGY KEDE

Jurati Lukaczi Mihalÿ Andrasi Mihalÿ Feketeh Jstuan Demeter Geórgÿ Semien Mihalÿ Primipili Veterani Semien Mihalÿ Fiaÿ Miklos Gabor Eq. 1

Demeter Janos Fiaÿ Mihalj M[ustralt] Andras Jstuan Boldisar Janos Demeter Geórgý Fia Ferencz Lukaczÿ Mihalÿ Fia Jstuan

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

307

(185v) Andrasi

Mihalÿ Fiaÿ Janos Jstuan Ferencz Mihalÿ Andras Eq. 1 Teóreók Janos M. h., Fia ninczÿen Eóczje Peter. Eórókseget ez birÿa Eq. 1 Teórók Balint Veres drabant, Fiaÿ Jstuan Ferencz Mihalÿ Andras Janos Eq. 1

Pedites Pixidarii Martonosi Janos Kereztvrfaluaban ment, s ott holt megh. Eóróksege semmý nem wolt, mas ember hazanal Lakott [Summa] Primipili nr. 7

(186r) MEDESER

Leórincz Gergelj M. h., Fiaj Jstuan Lazlo Jstuan Biro Marton Eq. 1 Zabo Jacab Peterfi ferencz Fiaÿ Andras Ambrus Janos Mihalj Eq. 1 Andrasi Peter Kouacz Janos M. h., Fia Peter Ferenczÿ Janos gýermek Barthalis Pal Tholmaczi Gabor Fia Geórgi Eq. 1 Benedek Marton Ferenczÿ Janos Fia Andras Eq. 1 Barthalis Pal Fiaÿ Janos Nobilis Peter Benczÿer Ferencz Az Nemessek Pal keózótt Mustralt Mihalÿ Eq. 1 Benedek Mihalÿ M. h., Eóczýe Primipili Marton M[ustralt] Eq. 1 Kerestelÿ Janos Thordan Lakik. Fia penigh Mihalj Eórókseget Benczier Ferencz birja Kerestelÿ Geórgý zalogban Fiaÿ Miklos M[ustralt] Leórincz Mihalÿ Kis Kedeben Lakik s Jstuan Eq. 1 ott Mustralt (187r) Botos Mihalÿ Fiaÿ Miklos (186v) Leórincz Janos M. h., Pal Eq. 1 Fiaÿ Geórgi M[ustralt] Varga Janos, Varga Benedek egÿek. Mihalÿ Eq. 1 Viduae Primipilorum Geórgÿ Fiaÿ Janos Peter Botos Miklosne M. h., Fia M[ustralt] Andras Eq. 1 Antal Kouaczne M. h. Eórókseget Janos Eóczie Andras Vnokaia Peter birÿa Zabo Jacab Fia ninczj Eq. 1 Ambrus Janos Fiaÿ Jstuan Andras Eóczie Gergelj Eq. 1 308

Septem iurati

Pedites Pixidarii Lazlo Janos Fiaÿ Balas Mihalÿ Tamas Vrunktol ua[gi]on Leuelek absque Conditione Miklosi Mateh Fiaj Janos Mihalÿ Megh holt Vrunktol uagion Leuele (187v) Jeddi Tamas absens, Fiaÿ Janos Pal Farkas Ferencz erte M[ustralt]. Lazlo Geórgÿ M. h., Fia (!) Ferencz Annorum 18 Janos Recuperati Dobos Jstuan M. h., Fia Jstuan vgian dobos

Recentes Lazlo Jstuan Fiaÿ Gergelj Andras Pal Eq. 1. Vrunktol uagjon Leuele absque Conditione Bartalis Mihalÿ Annorum 20 Eq. 1 Peterfi Janos Eq. 1 Varga Benedek Eq. 1 Andrasi Benedek Fiaÿ Mihali Geórgi Janos Eq. 1. Megh holt Vrunktol ua[gio]n jo Leuele. [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Recuperatus Recentes nr. 12 nr. 1 nr. 3 nr. 1 nr. 5

(188r) TORDATTFALUA

Septem jurati Lukacz Andras Zederiesi Geórgý Leórinczÿ Peter Dios Janos Nemetth Janos Gombos Andras Gotthart Peter Nobiles Feketeh Jstuan Fiaÿ Moÿses Janos Pal Eq. 1 Feketeh Boldisar Nemessek keózeótt Mustralt Primipili

(188v) Lukaczÿ

Andras Fiaÿ Mihalÿ Gergeli Eq. 1 Sigmond Geórgi M. h., Fia Peter. Ennek Fia Geórgý Eq. 1

Gombos Geórgj M. h., Fiaÿ Jstuan Boldisar Zolgal Eq. 1 Gombos Mihalj Zolga Eq. 1 Gombos Moÿses Eq. 1 Leórincz Peter Fia Andras Eq. 1 Dios Janos Fia Andras Gyalog M[ustralt] Gothartt Peter Fiaÿ Jstuan Janos Peter Geórgi Andras Eq. 1 Karaczion Peter Kadaczra ment Laknj, onnat Mustral Kouacz Leórincz deficialt. Eóróksegett Leanÿ utan masok birÿak, Koncz Pal Feketeh Jstuan vram jobbagýa egigik (!) rezett. Az masikýat Czereznýes Balint Souago. Harmadikott Maglasi Tamas. Negyedik rezt Zabo Mihalÿne Semienfaluÿ. 309

(189r) Boros

Janos M. h., Eórókseget Lukacz Janos birÿa Gombos Janos Keórispatakrol Mustral Pedites Pixidarii Czizar Pal Zolga, Fiaÿ Jstuan Andras23 Jmreh Peter M. h., Eóczeÿ Georgj Andras M[ustral] Jo Peter. Fekete Jstuan vramnak adtta Vrunk eó Nag[isag]a donatioual. Eórókseges embernek mondgÿak az eskttek Lennj Vaÿda Peter Fiaÿ Mihali Masik Jnfans Recuperati Boros Jstuan Fiaÿ Janos Leórincz Vagus

Zederiesi Geórgý Fiaj Janos Peter Jstuan Louon Mustral

(189v) Recentes

Lukaczÿ Janos Eóczeÿ Ferencz Mihalj E. k. Eq. 1. Azon Janosnak Fia Geórgý Leórincz Jstuan gÿermek, Annorum 12 [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recens nr. 10 nr. 4 nr. 2 nr. 1

TARCZYAFALUA

Septem jurati Sÿluester ferencz Biro Sÿluester Janos Miklosfalui Janos Zederjesi Janos Kazas ferencz Palfi Peter Zabo Geórgÿ

(190r) Nobiles

Palfi Geórgý Eóczje Janos M[ustral] Fiaÿ ferencz Andras Jstuan Cristoph Eq. 1 Palfi Peter Jstuanne Fia: Fia (!) Cristoph Eq. 1 Primipili Veterani Sÿlester Janos Fia Geórgý Zederjesi Janos Fia Janos Eq. 1 Eq. 1

Boer Jstuan Fiaÿ Janos Jstuan Eóczje Janos Zolga Eq. 1 Bako Gergelj M. h., Fia Tamas Annorum 5 Sÿlester Jstuan Maros Zekre Madarasra ment Laknj. Eóróksegeról az Eóczÿe Ferencz Mustral Eq. 1 Miklosfalui Janos Fiaÿ Peter Janos Eq. 1 Boÿer Antal Fiaÿ Geórgÿ ferencz Eq. 1 (190v) Aczÿel Mattÿas M. h., Fia Boldisar M[ustral] Eq. 1 Gergeli Jstuan Fiaj Janos, Zolga Jstuan Gergelj Andras Gergelj Marton M. h. Eórókseget Leanja birÿa Miklosfalui Balas M. h., Eórókseget az Battÿa kiuel egi volt Janos birýa

310

Recentes Pedites Zabo Janos Fiaÿ Geórgi Tamas Achatius ferencz Fia Jstuan Gergelj Andras Annorum 14

[Summa] Nobiles Primipili Recentes

(191r) MARTHONOS

nr. 2 nr. 7 nr. 2

Septem jurati Peter Deak Biro Kadar Janos Vitalius Janos Birtalan Pal Vas Peter Sebe Lazar Vas Andras Nobilis Galfi Ferencz Nemessek kózótt Mustralt Primipili Veterani Sebe Peter Fia Andras Eq. 1 Kelemen Jacab Fiaÿ Janos Gergelj ferencz. Gÿalog Mustralt Alberth Andras Gÿalog Mustralt (191v) Alberth Peter Sogora Miklos. Ennek Fia Jstuan Eq. 1 Palfalui Mihalj M. h., Fia Janos Annorum 12 Mateh Jstuan M. h., Fiaÿ Geórgi Janos Mihalj Miklos Eq. 1 Janosi Geórgý Fiaÿ Mihalj M[ustral] Geórgi Janos Peter Ferencz Eq. 1 Gaspar Balas M. h., Fia Gergelj. Ennek Fiaj Janos Andras Eq. 1 Vas Ferencz Fia Janos M[ustral]. Ennek Fia Jnfans Eq. 1

Sebe Pal Fiaÿ Janos Tamas Gýalog Mustralt Gaspar Janos M. h., Fia Jstuan Annorum 18 Geórgi Varga. Maga kek gÿalogh, Fiaÿ Andras Gergelj Egÿ Vnokaia Jstok Vas Gergelj M. h., Fia Ferencz Annorum 16 Kouacz Mihalÿ M. h., Fiaÿ Andras Annorum 14 Janos Annorum 8 (192r) Jstuan Gergelj M. h., Fia Jstuan Annorum 10 Jstuan Peter Fiaÿ Geórgi Mihalj Janos Peter Eq. 1 Kadar Janos Fiaÿ Jstuan Andras Eq. 1 Fleóph Jstuan Fiaÿ Janos g. M. Jstuan Janos Fia Andras Peterfi Janos Tordara ment Laknj. Eórókseget felesege birýa Jstuan Janos Fiaÿ Janos Mihalÿ Eq. 1 Sebe Pal Schola Mester Pedites Pixidarii Sofalui Tamas M. h., Fia Pal. Kereztvrat Lakik. Eóróksegen az Annýa Lakik. Sofalui Jstuan Fiaÿ Peter Gergelj ferencz Janos (192v) Antal Mihalÿ Fia (!) Peter Janos 311

Sebe Lazar Fiaÿ Geórgi Mateh Fiaÿ Jstuan Jstuan Andras Vas Andras Fiaÿ Peter Antal Jstuan feketeh Jstuan Vramnak Janos atta az megh holt Feÿedelem az Gergelj Mattÿas Sogora Gergelj mint referallÿak Marton Mustral. Mattÿas Fia Peter. Antal Gergeline fiajual Miklossal Gergelj Janos M. h., Fiaÿ Jstuan Gergeljel Geórgi Pallal (193v) Miklosnak Fia Palfaluan Lakik az Gergelj Anÿaual Kadar Mateh M. h. Eórókseget Leanÿ Sebe Janos Fiaÿ Gergeli, utan birýak Vas Geórgjek Farkas, Miklos Andras Fiaý Peter Gergeli jobbagÿsagban maratt Janos Farkas az Attÿaual megh zabadult Demeter Mihalÿ Fiaÿ Balint Jstuan Recentes Balint Fia Janos Vitalius Peter M. h., Fiaÿ Gergeli Mateh Ferencz Fiaÿ Andras Marton, aprok Jstuan Eq. 1 Birtalan Jstuan Fiaÿ Mihali Palfalui Lórincz Fia Georgi Eq. 1 Janos Sebe Gergelj Gÿalog Mustralt, (193r) Sigmond Mihalj Fiaÿ Mihalj Fiaÿ Marton Andras Janos Ske Peter M. h., deficialt. Eórókseget Gýórgi Leanýa utan Balint Janos birÿa. Andras Magais Kadar Janosnal ua[gio]n 12 Albert Gergelj drabant forintban Zalogban. Az Eóróksege Vitalius Janos Eq. 1 Eórókben. Vas Peter Fiaÿ Jstuan Sandor Recuperati Albert Mihalj, Fia Geórgi Gÿalog Lofeó Beóldeór Birtalan M. h., Vas Sigmond Fiaÿ Janos Fiai Pal Andras absens Marton M. h., Mateh M. h., r (194 ) [Summa] Pal Fiaÿ Andras Gÿorgi Primipili nr. 13 Marton Fiaÿ Balint Pedites Pixidarii nr. 10 Marton Recuperati nr. 4 Gÿörgi Recentes nr. 8

312

JIENLAKA

Tamas Fia Geórgý. Veÿ Gÿergiaj Sebestjen Mustralt Eq. 1 Vas Peter biro Sebestýen Fia Peter Zabo Marton Zaz Andras Fiaÿ Peter Zaz Andras Jstok Eq. 1 Miklos Jstuan Miklos Ferencz M. h. Eórókseget Miklos Janos attÿafiaj birÿak Tutorul Jnczje Peter Miklos Gergelj M. h. Eórókseget Janosi Peter Leanÿ birÿak Miklos Geórgý M. h., Nobilis Fiaÿ Mihali Balas Jstuan M. h. Eórókseget Peter Mustralt felesege birÿa Geórgi Janos Primipili Veterani ferencz Eq. 1 Zabo Marton Fia Andras Eq. 1 Miklos Jstuan Eq. 1 (194v) Fleóp Andras Fiaÿ Janos Miklos Janos Fiaÿ Jstuan Mihalj Andras Eq. 1 Andras M[ustralt] Miklos Pal Fiaÿ Andras Jstuan Peter Peter Eq. 1 Mihalj Eq. 1 Demeter Ferencz Kelemen Peter Fiaÿ Mihali Fiaÿ Ferencz Jstuan Mihalj Eq. 1 Peter Eq. 1 Farcziadi Pal Jacab Geórgi M. h., Veÿ Kouacz Jstuan Eq. 1 Fiaÿ Tamas Demeter Daniel uilagtalan, Jmreh gýermekek Fiaÿ Jllÿes Tamasi Andras Veÿ Bako Peter Geórgi Mustralt Eq. 1 Demeter Peter es Mihalj E. k. (195v) Teóreók Andras Fia Mihalj Eq. 1 vad[nak] Eq. 1 Balint Tamas M. h., Demeter Peter Fiaÿ Gergeli Mustralt Fia[j] Peter Kismódre Zallott Boldisar Geórgi Kórispatakra Zallott Mihalý Marton Palfalui Peter Zolga. Andras Eóczje Ferencz Mustralt Eq. 1 Jstuan Peter Fiaÿ Boldisar Balint E. K. Eq. 1 Gergelj Semien Peter Fiaÿ Peter Ferencz Fia Tamas Geórgÿ Palfalui Janos Fiaÿ Georgi Mustralt Vidua Primipili Janos Mihalj Eq. 1 Thamas Gergeljne Fia Tamas Gÿalog Antal Geórgi M. h., Mustralt Fia Jstuan Mustralt Eq. 1 Kouacz Jstuan Fia Jstuan Veÿ Jano ferencz Mustralt

Septem iurati

(195r) Zaz

313

Pedites Pixidarii Jnczie Andras M. h., Fiaÿ Geórgi, Marton Geórgÿ Fiaÿ Mihalj Janos (196r) Janos Peter Fia Mihali Jnczie Janos M. h. Eóczje Jstuan Fiaÿ Janos Mihalj Jnczje Pal Nagÿ Vas Jstuan Fiaÿ Geórgi Janos Jstuan Gÿergiaj Sebestjen Zaz Tamas eóróksegebe Zallott Vas Geórgÿ Fiai Mihali Andras Vas Peter Fiai Lukacz Balint Vezi Peter Eóczie Dauid E. K. Peternek Fia Miklos Dauid Fiai Janos ferencz Jstuan Balint Peter M. h., Fia Jstuan gýermek Geórgýfi Dauid M. h., Fia Ferencz Zolga Georgýfi Sandor Fiaÿ Mihalj Mustralt Miklos Ferencz Janos (196v) Kerestelÿ Mihalj Fia Ferencz. Veÿ Farczjadi Janos. Ennek Fia Mihalj Balint Marton M. h., Fia Janos Annorum 7 Marton Peter Fiaÿ Jstuan Gergelj Palfi Ferencz M. h. órókseget Palfi Mihali ver attÿafia birýa Vidua Kis Kelemen Peterne M. h. Eórókseget Leanÿa birÿa

Recuperati Kerestelj Balint Zaz Geórgi M. h., Fiaÿ Marton Jstuan Pal Jstuan M. h., Fia Peter Kekes drabant

(197r) Recentes

Patakfalui Balas Fia Jstuan Eq. 1 Leórinczÿ Boldisar Fia Peter Eóczje Sandor Mustralt Eq. 1 Bandi Ferencz Eq. 1 Vas Balas Fiaÿ Gergeli Gÿalog Mustralt Andras Demeter Geórgýfi Janos Fia Janos Gergelj Peter Fia Andras Jnczie Peter Fia Andras Geórgyfi Tamas Fia Mihali Keresteli Pal Fia Peter Daruas Peter Eóczje Gergeli E. k. Peterfý Geórgi Gÿalog Lofeó, Fia Peter Palfi Mihali Eóczeÿ Marton Jstuan E. K. Balas Jstuanne dotalista manumittalta, ellenek Galfi ferencz Kouacz Janos aruaia kepeben Contradical Balint Mihalý (197v) Németth Janos Fia Jstuan Gÿergiai Tamas [Summa] Nobilis Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Recuperatus Recentes nr. 1 nr. 20 nr. 1 nr. 12 nr. 1 nr. 15

314

CZHEHERDFALUA

Septem iurati Jacab Geórgi Biro Czizar Andras drabant Miklos Ferencz Mattýas Geórgi Miklos Jmreh Ambrus Geórgi Gotthard Geórgj Primipili

(198 ) Abert

r

Balas Peter M. h. Eóczieÿ Mihali Mustralt Geórgi Jstuan Eq. 1 Az battÿa Ferencz Gergeli Janos M. h., Fia Janos Annorum 10 Recentes Peter Marton Fia Jnfans Vidua Primipilorum Marthon Balasne Fia Marton, [ennek] Fiaÿ Jstuan Janos, gÿalog Mustralt

(199r) Pedites

Eq. 1

ferencz Fia Mihalÿ Eq.1 Miklos ferencz igen ven ember Balas Mihalÿ Fiai Balas Mihalj Tamas Balint M. h., Fia Jstuan Annorum 3 Antal Balas M. h. Eórókseget vnokaia vtan Marton Ferencz birÿa. Absens Leórincz Janos igen erótlen ven ember. Egi vnokaia Boldisar, Annorum 10 Leórincz Pal deficialt. Eórókseget az Battÿa Lórincz Janos birÿa Zeóczÿ Marton Eq. 1 Gotthard Geórgÿ Fia Andras Eq. 1 Ambrus Geórgý Fia Janos Eq. 1 Marthon ferencz Fiaÿ Janos Mustralt Geórgÿ Jacab Peter Eq. 1 Jmreh Geórgÿ Fiaÿ Janos ferencz Eócziej Tamas Balint Eq. 1 (198v) Kouaczi Mihalÿ M. h. Vnokaia Ferencz Annorum 12 Miklos Jmreh Fia Geórgi Eq. 1 Miklos alias Marton ferencz Fiaÿ Miklos Geórgi Eq. 1 Eóczieý Janos Mihalj

Pixidarii

Gergeli Janos M. h. Eórókseget Eóczje Czizar Andras birÿa Czizar Andras Fiaÿ Ferencz Peter Zabo Jstuan Fiaÿ Tamas Jstuan Jacab Geórgÿ Fia Marton Zabo Janos Tarcziafaluara ment Laknj. Eórókseget versegre Zabo Jstuan birýa Beke Janos M. h., Fiai Jstuan Ann.16 Tamas Ann. 12 Kerestelÿ Mihali jozaganak egÿ rezen Vgron Pal vram jobbagja Lakik Felesege utan Marthon Tamas M. h., Fiaÿ Janos Mustralt Gergelj Louon Mustralt Pettkj Janos irta az Louasok keózze meg regen Pal Balas Fiaÿ Mihalÿ ferencz (199v) Pal Tamas Zolga, Eóczie Ferencz. Ennek egÿ kis Fia Jnfans Kouacz Jstuan deficialt. Eórókseget Leanja birja

315

Kelemenfý Jstuan Mattÿas Geórgi Leanyjara Zallott E. K. Eórókseget az Annja birja Zabo Peter Fiaÿ Gergeli Mihali Viduae Janosi ferenczne Veÿ Czizar Janos Lukaczÿ Jstuanne M. h. Eórókseget Gergeli Jstuan birja Verre. Recuperati Kis Gergeli Janos M. h. Eóróksegeth Gergeli Jstuan ver attÿafia birja. (200r) Mattÿas Geórgÿ Fia (!) ferencz Janos Eq. 1 Recentes Zeóczi Mateh regi Louas Kis Solýmosi Miklos ferencz Fia Geórgÿ Eq. 1

Mihalÿ Ferencz Fiaÿ Peter Janos Jstuan Marton Kozma Pal Fiaÿ Geórgý Boldisar ferencz drabant Beke Mihalÿ drabant Kelemenfj Mihalÿ es Janos Zolgak [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidarii Recuperatus Recentes nr. 10 nr. 1 nr. 10 nr. 1 nr. 1 nr. 6

(200v) KECZYETH

Septem jurati Fabÿan Marton Biro Veres Peter Fabÿan Geórgÿ Totth Geórgý drabantok Miklos Tamas Elekes Janos Elekes ferencz Lo feÿek Nobilis Galfi Peter Eórókseget az Annýa birja Primipili Veterani Cziki Jstuan Fia Boldisar Eq. 1 Albert Janos Nemessek keózótt Mustralt Elekes Lukacz M. h., Fia Ferencz. Ennek Fia Andras Eq. 1 Miklos Tamas Fia Gergelj Eq. 1 (201r) Elekes Ambrus M. h., Fia Janos, [ennek] Fiaÿ Ferencz Miklos Eq. 1 316

Elekes Jstuan Fiaÿ Geórgi Andras Pedites Pixidarii Barrabas Tamas M. h. Eórókseget Tarczÿafaluj Alberth birja Barrabasi Geórgi neuÿ jobbagýa utan. Ezen Barrabas Geórginek Fiajt, kettót Zabaditottak ki az Commissarius vrak, kik megh holtak. Azoknak rezek jozagatis az Apÿuk vtan Tarczÿafalui vram birja. Veres Janos M. h., Fia Jstuan Annorum 10 Nagÿ Andras el budosott, jozaganak rezet Zalagban Zekel Peter birja. Mas rezet az Annýa birja Vidua Peditum Nagÿ Matene ferhez ment, Fia[i] Marton Annorum 10 Jstok meg holt

(201v) Recuperati

Veres Janos Galambfaluara ment Laknj Marus Zekre (!) Veres Peter Fiaÿ Gergeli Miklos el budosot Totth Jstuan M. h., Fia Peter Eóczie Tott Geórgý Mustralt, Fia Andras Fabÿan Marton FiaÿAndras Gergeli Jstuan Fabÿan Geórgÿ Recentes Bak Peter Fiaÿ Jstuan Mihalÿ

Elekes Jstuan M. h., Fiaÿ Gergeli Marton gýermekek Bak Dauid M. h. Eórókseget Tarcziafalui Albert birja Bak Janos Vagus, Fia Geórgÿ. Eórókseget Zekel Peter birja [Summa] Nobilis Primipili Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 1 5 3 4

(202r) KISFALUD

Nobiles Keczeti Sigmond Nemessek kózótt Mustralt Zekell Pal az Mostoha Attÿa megh holt Fiaÿ Zent Abrahamrol Mustraltak Primipili Kisfaludi Janos Fiaÿ Janos Mustralt Gergeli Lukacz Boldisar Jstuan Peter

[Summa] Nobiles Primipilus nr. 2 nr. 1

(202v) MALOMFALUA

Septem jurati Jacab Janos biro Antal Tamas Barta Gergelj drabantok Albert Pal Hadnagÿ Andras Leórincz Peter Tanko Leórincz Lofeÿek

Nobilis Zekel Janos M. h., Fia Miklos. Nemessek keózótt Mustralt

317

Primipili Veterani Leórincz Tamas M. h., Fiai Peter Mustralt Marton, Marton Fia ferencz Janos Jstuan Eq. 1 (203r) Leórincz Gergelj Fia Mihalj M[ustralt] Eq. 1 Hadnagj ferencz Fia Balint M[ustralt]. Ennek Fiaÿ Andras Gergelj Eq. 1 Hadnagÿ Mihalj Fiaÿ Tamas Peter ferencz Gergeli Eq. 1 Leórincz Lukacz Fiaj Mihali M[ustralt] Gergelj Eq. 1 Hadnagÿ Jacab Fia Ferencz Eq. 1 Leórincz Jstuan Eq. 1 Lazlo Gergeli M.h., Fiaÿ (!) Lórincz M[ustralt]. [Ennek] Fiaÿ Gergeli Lukacz Eóczeÿ Balint Ferencz E. K. Eq. 1 Lazlo Janos Gÿalog Mustralt, Fiaÿ Marton Janos Teórók Janos Eq. 1 Zaz Janos Fia Gergelj Eq. 1 Zaz Mihalÿ m. h., Eóczýe Tamas Eq. 1 (203v) Tanko Andras Fia Gergelj Eq. 1 Eq. 1 Piros24 Tamas Piros Jstuan M. h. Eóczje Miklos Fia Janos Eq. 1 Menÿhart Geórgi M. h. Veÿ Geórgÿ Deak Jstuan. Ennek Fia Geórgi Eq. 1 Galambfalui Jstuan vgÿan Galambfaluara ment Laknj, jozagat, az kje volt, uizza atta. Albert Pal Eq. 1 Hadnagÿ Marton Fiaÿ Janos Balint Jstuan Eq. 1

Hadnagÿ Andras Fia Peter M[ustralt] Eq. 1 Piros Peter m. h. Veÿ Miklos Lukacz g[ialog] M[ustralt] Fiaýs uagion, Jstuan, Vagus Pedites Pixidarii Veterani

(204 ) Jacab

r

Janos Fiaÿ Mihalÿ Ferencz Mihalÿ Janos Fia ferencz Hadnagÿ Tamas Fiaÿ Balint Janos Pal Czizar ferencz M. h., Fiaÿ Janos Jstuan, aprok Albert Gergelÿ Fiaÿ Peter Balint Marton Alberth Tamas Fiaÿ Janos Andras Bartha ferencz Fia Leórincz Kouacz Tamas Fia Mihalÿ Bartha Gergelj Fiaý Mihali Ferencz Sofalui Janos M. h., Fia Mihalj Annorum 10 Bartha Geórgÿ Fiaÿ Janos Tamas Balint Bartha Jstuan Fia Peter, [ennek] Fia Jmreh Lakatos Balas Fia Geórgÿ (204v) Piros Pal M. h. Eórókseget Veÿ Molnar Andras birja. Ennek Fiaÿ Mihali Janos Andras Kis Pal Mihalj Fia Andras Nagÿ Ferencz Zolga Alberth Janos M. h., Fia Jstuan Annorum 2 Sofalui Andras M. h. Eórókseget Sogora Kirali Andras birja Kirali Andras. Leuele megh holt Vrunktol uagion cum Conditione

318

Miklos Jstuan M. h. Eóczie Gergeli Maros Zekben Lakik Vargÿas Pal M. h., Fia Pal Pal Janos Malomfaluj, Zaz Mihalÿ, Tamas es Peter manumittaltak. Ennek Fia Mateh Vidua Teóreók Ambrusne M. h. Eóróksege nem volt Recuperati Jnczie Jstuan

(205r) Recentes

Zaz Andras Fia Jstuan Eq. 1 Tanko Balint Fia Jmreh Eq. 1 Tanko Tamas Fia Janos Eq. 1 Jacab Balint Fia Jstuan drabant Tanko Leórincz Fia Peter Eóczie ferencz Eq. 1. Ferencz Fiaj Gergelj Ferencz Andras Czizar Jstuan Zolga, nincz eóróksegeh Sofalui Marton Fia ferencz Absens [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Pedes Recuperatus Recentes nr. 19 nr. 16 nr. 1 nr. 9

Antal Jstuan Fiaÿ Tamas Peter drabantok Hadnagÿ Lukacz Eóczej Mihalj Balas Eq. 1

(205v) SZENT MIHALY cum DEMETERFALUA

Septem iurati Harokalj (!) Balas Biro Keresteli Geórgi drabant Jacab Geórgý Jacab Janos Petrus Mihalÿ Peter Ferencz Kendi Jstuan Nobilis Nobiles Tarczÿafalui Albert nemessek kózótt Mustralt Jstuan Gereb M. h., Fiaÿ Janos Andras Miklos, aprok

(206r) Primipili

Jacab Geórgý Fia Tamas Eq. 1 Varga Tamas M. h., Fiaj Janos Andras Zolga Pal E. K. Bonczia Janos el ment. Eórókseget Vgron Pal vótte megh penzen, Kadaczban Zallott

Osuatt Peter kj ment. Eóczie Janos Lukaczÿ hon Lakik Osuat Mihali Fia Pal Mostoha Fia Deak Jstuan M[ustralt] Eq. 1 Peter ferencz Fia Tamas Eq. 1 Gergelj Janos M. h. Veÿ Dosa Andras Eq. 1 Ennek Fiaÿ Pal Mihalj Teórók Ferencz M. h. Eórókseget Kendj Jstuan az Mostoha attÿa birja, s rola zolgal. Teórók Janos Malomfaluarol Mustralt, jozagat ittis maga birja Nagÿ Peter M. h., Fiaý Mihalÿ Jstuan Eq. 1

319

(206v) Vidua

Primipili

Recuperati

(207r) Bak

Barrabas Lukaczne Fia Mateh M. h. Veÿ Varga Pal Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Harkalÿ Balas Fia Miklos Harkalÿ Balint M. h. Eórókseget az Battÿa Balas birja Kerestelj Geórgÿ Fia Janos Molnar Mihalj M. h., Fiaj Pal Janos Mustralt Mihalÿ Jstuan Kouacz igen Ven ember. Eóczie Geórgÿ Pakotth Janos Eóczie Gergeli E. K. Janos Fia Ferencz

Pal M. h., Fiaÿ Jstuan Andras Ferencz Harkalÿ Jstuan Benczedre Orban Peter fóldere ment Laknj, ea ratione hogi az Feýedelem adtta nekj, Eóróksege nem volt. Recentes Galfi Jstuan drabant Jacab Janos Fia Pal drabant [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Pedes Recuperatus Recentes nr. nr. nr. nr. nr. 8 1 6 1 2

BENCZIED

Nagÿ Geórgi M. h., Fia Marton Mustralt, [ennek] Fiaÿ Boldisar Ske Gergelj Biro Tamas Nagÿ Marton Mihali Benczedi Gergelj ferencz Eq. 1 Firtos ferencz Lazlo Peter Fiaÿ Pal Lazlo Peter Ferencz Nagÿ Andras Tamas Eq. 1 Firtos ferencz Fiaÿ Janos (207v) Primipili Veterani Jstuan Galfi Miklos M. h. Eórókseget Leanÿ Balint birÿak. Egigik Veÿ Daniel Geórgi, ki ferencz Eq. 1 az jozagban Lakik, igen betegh, Fia Gergeli Jacab Fia Geórgi Eq. 1 ferencz. Palfi ferencz praetendallja (208r) Benczedi Jstuan M. h., jussat hozza. Masik Veÿ Samuel Pap, Fiaÿ Geórgi Mustralt Fiai Janos Gergeli Jstuan Pal Eq. 1 Mihali Gergelinek Fia Janos E. K. ferencz Vidua Peter Harmadik Veÿ Tiboldi Andras Balasi ferenczne Fia M. h. Fiaÿ Mihali Veÿ Ske Gergelj Eq. 1, Gabor Fia Janos Janos

Septem jurati

320

Pedites Pixidarii Veterani Nagÿ Mihalj igen nÿomorult. Eóczeÿ Nagÿ Andras es Mattÿas. Andras Fiaÿ Peter Damokos

[Summa] Primipili Vidua Primipili Pedes Pixidarius nr. 8 nr. 1 nr. 1

(208v) KOBATFALUA

Septem jurati Veres Balas biro Miklos Jstuan Antalfi Tamas Gergelj ferencz Galfi Mihali Feÿeruizi Mihalj Simo Mihalj Nobiles Miklos ferencz Gÿalog Hadnagÿ Gaspar ferencz Nemessek kózótt Mustralt Primipili Veterani Antalfÿ Geórgÿ M. h. Veÿ Mattÿas deak. Az Nemessek kózótt Mustralt (209r) Bako Andras Fiaÿ Geórgÿ az masik Jnfans Eq. 1 Miklos Janos Eóczie Jstuan Mustralt Janos Fiaÿ Pal Peter Eq. 1 Miklos Geórgÿ M. h., Fia Geórgÿ Scholaban Lakik Mihalÿ ferencz Kadaczban ment Laknj, onnan Mustralt. Eórókseget ugjan oda birja Balasi Mihalj Fia Andras Eóczje Miklos Zolga Eq. 1 Antalfi Mattÿas Fia Tamas Mustralt, [ennek] Fiaj Mihalÿ ferencz Eq. 1 Gergeli Miklos M. h., Fiaÿ Mihali Miklos, aprok

Geórgÿfi Geórgý M. h., Fia Peter Annorum 12 Galfi Mihalj Fia Mihalj Eq. 1 Galfi Boldisar Fia Andras Eq. 1 Feýeruizi Mihalj Veÿ fanczjal Janos Eq. 1 Antalfi Peter Gagÿban ment Laknj, jozaganak felet per concambium Mattÿas Deaknak adtta.

(209v) Vidua

Primipili

Antalfi Tamasne Veÿ Jacab Gergelj Fiaÿ Marton Ferencz es Tamas Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Veres Balas Fiaÿ Geórgÿ Janos Veres ferencz M. h. Az Eórókseget Semien Gabor birya, Megh holt Feýedelem adtta nekj. Fia Peter, aztis Semien Gabor vram birýa Recentes Gergelj ferencz Eq. 1 Simon Mihalj Eq. 1 Gaspar Mihalj Kedeÿ Geórgý Eóczie ferencz Zolga Eq. 1 [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedes Pixidarius Recentes nr. nr. nr. nr. 7 1 1 3

321

(210r) KADACZY

Septem iurati Varga Pal Biro Jncziefi Geórgi Czenker Jstuan Zabo Jstuan Markus Jsak Semien Mihalj Gergelÿ Balint Nobilis Semien Miklos M. h., Fia Gabor Aulae familiaris Primipili Veterani

Dallÿaj Balas Fiaÿ Gergeli Peter Eq. 1 (211r) Dallÿaj Benedek Fia ferencz Eq. 1 Janosi Andras M. h., Fia nem marat, jozagat Bolgar Mateh Sogora birja Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani Gergelj Balint Varga Pal Molnar ferencz Palfi Lukacz M. h. Eórókseget Huga birja. Ennek Fia Jnfans Galfi Janos, Semien Mihalÿ fogatta Leaniara iozagaban. Mihalý az Eóczje Zolga

Semien Mihalÿ Fiaÿ Ferencz Geórgÿ Eq. 1 Recuperati Pedites Jncziefi Geórgÿ Fiai Tamas Peter Jstuan Markos Fia Pal. Ennek fogadot Janos Eq. 1 Fia Ambrus Jstuan. v (210 ) Zaz Jstuan Fiai Janos Galfi Gaspar. Ennek nincz jozagah, Jstuan Eq. 1 Fia Mihalj fel ua[gio]n jrua Mihalÿ Deak, az Veÿ Nemessek (211v) Janosi Ferenczne M. h. Eórókseget kózótt Mustralt, Karaczion Peter Mihali Deak birja. Mi uton, nem Zabo Mihalÿ M. h. Eórókseget Leanÿ tudgýak birjak Zabo Jsak Fiaÿ Gergeli Recentes Marton Mihalÿ Ferencz fogadott Fiaý Mihalÿ Leanÿara Mirchja Leórincz Geórgÿ M. h., Balint Eq. 1 Fiaÿ Jstuan Markos Mihalj Annorum 2, Drabant Marton, Aprok lezen ha el Zaz Pal Zolga, felesege jozagan Nagÿ Mihaly jozagnelkólt ualo. Lakott, teólle el ualuan, az jozagban Nemes ember in persona, Fiaÿ felesege Lakik, Maga Semien Gabor Jstuan Vram zolgaja. Peter Bartalis Geórgý Fiaÿ Pal M[ustralt] Peter [Summa] Janos Eq. 1 Primipili nr. 11 Andrasi Miklos M. h., Pedites Pixidarii nr. 4 Fiaÿ Mihalÿ Pedites Recuperati nr. 2 Andras M[ustralt] Recentes nr. 2 Geórgÿ Eq. 1 Czenker Jstuan Fia Geórgi Eq. 1

322

SZENT MIKLOS

Septem iurati Tiboldi Peter Biro Lukaczÿ Janos kisseb Lukaczÿ Janos Vitalius Jstuan Zaz Mihalj Tiboldi Balas Vitez Janos

(212r) Primipili

Tiboldi Peter Fiaÿ Gergeli Janos Geórgj Tiboldi Balas Fiaÿ Geórgi Mihali Janos Zaz Janos kek drabant, Eóczje Jstuan

(212v) Recuperati

Veterani

Albert Peter M. h., Fiai Jstuan Mihalj M[ustralt] Eq. 1 Lukaczÿ Andras M. h., Fiaÿ Gergeli Mihalj Eq. 1 Zent Annaj Jstuan M. h., Fiaÿ Tamas Miklos Ennek Fia Andras absens Pedites Pixidarii Gÿergiai Janos Fiaÿ Jstuan Janos Peter

Vitez Janos Fia Peter Vitalius Peter M. h. Eóczie Vitalius Jstuan, ki az jozagan Lakik Vitez Mihalj Simien Gabor tartia praetensiojat hozza Recentes Lukaczÿ Janos Major, Fia Jstuan Lukaczÿ Janos junior, Fia Janos [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 2 nr. 4 nr. 3 Eq. 1 Eq. 1

SEMIENFALUA

Peterfi Gergelÿ Fiaý Janos Geórgi Jo Andras Biro Jstuan Peterfi Gergelj Lukacz Eq. 1 Zabo Gergelj Janos Fiaÿ Pal Simo Balint Mihalÿ Nagÿ Balas Tiboldi Janos Vÿzekelre ment Laknj Miklosi Janos Tiboldj Daniel M. h., Vas Mihalÿ Fiaÿ Gergelj M[ustralt] Geórgi (213r) Nobilis Jstuan Joannes Losonczkj Germanus Tamas Eq. 1 Suppremus Capitaneus Exercituum Zabo Gergelÿ Fiaÿ Mihali Peditum Germanorum Janos Primipili Veterani Peter Geórgÿ Veres Balint Sandor Eq. 1 Vnokaia (!)Miklos (213v) Nagÿ ferencz Zolga, Ferencz Eq. 1 Fia Mihalj Eq. 1 Kouacz Geórgÿ Eq. 1 323

Septem jurati

Zabo Janos Fia Andras Eq. 1 Jo Janos M. h., Fiaÿ Jstuan Gegeÿ Andorias M. h., Geórgý, Aprok Fia Mihali Eq. 1 (225v) Vas Mihali Fiaj Pal Gegeó Jstuan Fia Geórgý Eq. 1 Mihali Gegeó Jstuan M. h., Fia Andras, Fabÿan Pal. M. h., Fiai Pal [ennek] Fia Jstuan Eq. 1 Janos25 Simon Balint Fia (!) Peter Mustralt, Mihali Gergeli Miklos Janos Fia Peter Mihali Eq. 1 Geórgÿ Balint Fiaÿ Peter Peter Fiaÿ Peter Jstuan Geórgÿ ferencz Nagÿ Balas Fia Mihalj Eq. 1 Geórgi Eq. 1 Phleóph Janos Eq. 1 Nincz leuele. Eóczi Geórgý Janos Kouacz M. h., Marosi ferencz Fiaÿ Jstuan Kedei Janos M. h., Fia Janos Mihali Annorum 2 Gergeli Eq. 1 Kouacz Pal M. h., Fiaÿ Andras Balasi Andras Fiaÿ Mihali Janos Lazlo Kouacz Gergeli Peter Eq. 1 Louon Mustralt Eq. 1 Eóczie Balas E. K. Peter Eóczie. Leuelek nincz Varga ferencz Gÿalogh Mustralt, Molnar ferencz Fia Geórgý, Fiaÿ Janos [ennek] Fiaÿ Janos Andras Mihalj Gal Geórgÿ Jÿenlakan Lakik Barla Balas Zekel Mosesnel ua[gio]n Barla Lukacz Zolga (225r) *Akos Geórgÿ Vagus Zeredai Janos Barla Mihalÿ deak mondgia praetensiojat hozza Barla Jstuan M. h. Eórókseget felesege Benke Peter Scholaban Lakik s Lanÿ biriak Tamasi Mihalj M. h. Eórókseget Battÿa Rostas Marton Nemet Capitan Vram Tamasi Janos birja tartia praetensiojat hozza Vidua 26 r (215 ) Viduae Peditum Tiboldi Ferenczne Andrasfaluara ment, Jozagat az Battÿai Kouaczi Veres Lukaczne Eóróksege Zalogban Geórgi és Kouaczi Mihali birjak Simo Boldisarnal uagjon Pedites Pixidarii Veterani Zeóczi Miklos Fia Jstuan Zeócz Andras M. h. Eórókseget Battÿa birja Jmreh Barrabas Eóczie Geórgi E. K. Zeócz Geórgý Fia (!) Peter Jstuan Moses Deak Barrabas M. h., Fiaj Andras Janos Recuperati Czikÿ Balint Fiaÿ Janos Gergeli, Pal Leórincz E. k. Gergeli Kekes drabant Poka Mattÿas

* A lapszámozás téves. Az eredeti kéziratról készült mikrofilm és az rszavak szerinti helyes sorrend ez: 213 (214. hiányzik), 225, 215­224, 227­232, 226 (233 hiányzik), 234. stb. 324

Tamasi Janos Fiaÿ Andras Janos Jstuan Rostas Miklos Vagus. Eórókseget Rostas Marton birja Balasi Geórgj Fia Jstuan Balasi Lukacz Eóróksegehez Semien Gabor es Fekete Jstuan Praetendalyak jussokat. Bonis Janost Nemet Capitan jobbagÿat fogadtta volt beleýe Recentes Peter Deak Fia nincz. Armalissa Vrunktol ua[gio]n Absque Conditione Eq. 1 (215v) Zaz ferencz Fiaÿ Peter Mihali Eq. 1

Kouacz Jstuan Eq. 1 Nagÿ Peter Eq. 1 Zabo Mihali Fia Jnfans. Gÿalog Mustralt, de Lofeó Lukacz Deak alias fabÿan Eóczie Janos Ambrus Balint drabant Zeócz Marton drabant Zeócz Andras drabant Poka Mihalj dobos, Fiaÿ Geórgÿ Janos [Summa] Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes nr. 17 nr. 1 nr. 12 nr. 5 nr. 10

RUGONFALUA

Septem iurati Czÿani Geórgi Biro Sigmond Lórincz Sas Geórgj Caesar Jstuan Czÿani Andras Zaz Ferencz Tegzes Mihalÿ

(216r) Nobilis

Benedekfj Tamas Nemessek kózt Mustralt Primipili Veterani Sigmond Leórincz Fiaÿ Jstuan Andras E. K. Eq. 1 Sigmond ferencz Eq. 1 Sigmond Janos M. h., Fiaj Janos Geórgi, Aprok Andras Janos Fiaý Geórgi Janos Eq. 1 Kadar Mihalÿ M. h., Fiaÿ Andras, Miklos Jstuan Eq. 1 Andras Fia Mihalj Annorum 1 Kadar Janos Fia Geórgý Eq. 1

Mirczie Mihalÿ M. h., Fia Mihalÿ Kadaczban Lakik Masik Fia ferencz Annorum 12. Az attÿa eóróksegen Lakik Cziki Pal Fia Jstok Eq. 1 (216v) Sas Geórgÿ Veÿ Demien Mihalj Eq. 1 Tegzes Janos M. h., Fiaÿ Jstuan Geórgý Eq. 1 Czÿani Geórgi Fia (!) Lazlo Geórgÿ Eq. 1 Peterfi Ferencz Fia Mihalÿ Eq. 1 Nagÿ Andras Kobattfaluan Lakik, njomorult Recuperati Czÿani Andras Fiaÿ Jstuan Janos Mihalj drab[antok] Zakall Menÿhart Fia Peter, [ennek] Fia Jstuan Recentes Tegzes Mihalÿ Fiaÿ Andras Geórgi drab[antok]

325

Zaz ferencz Fiaÿ Janos Peter drab[antok] Caesar Jstuan Fiaj Balint Andras Mihali Geórgi drab[antok] (217r) Kouacz Balas Fiaÿ (!) Mihali Eóczie Jstuan drab[antok] Kis Andras Fia Balas Nagÿ Jstuan alias Peterfi Gÿalog Lofeó

Tegzes Peter Vrunk Postaia, Fia Janos Eq. 1 Zÿlagÿ Mihalj Fiaj Jstuan Janos Posta [Summa] Primipili Pedites Recuperati Recentes nr. 10 nr. 2 nr. 8

BETTFALUA

Septem iurati Patakfalui Janos Biro Nagÿ Patakfalui Janos Antal Janos Boda Sandor Patakfalui Tamas Zaz Miklos

(217v) Nobilis

(218r) Recuperati

Radai Janos Nemessek kózótt Mustralt Primipili Veterani Nagÿ Patakfalui Janos Fia Tamas, [ennek] Fiaÿ Jstok Boldisar Pedites Pixidarii Veterani Barthalis Lukacz Fiaÿ Andras Balas Janos Zeócz Geórgi M. h., Fia Mihalj Annorum 20. Zócz Mihalinak Mostoha attýa Boda Sandor Zeócz Balint obÿt. Az eórókseget Patakfalui Janos birja penze vtan Miklosi Andras obÿt. Az Eórókseget felesegeh birja Vidua Pedites Pixidarii Kis Mihaljne obÿt, Fia Janos Zolga

v

Patakfalui Tamas Fiaÿ Jstuan Mihali Jmreh Ferencz drab[antok] Eóróksegeból Radai Janos kj hanta Patakfalui Janos Fiaj Marton Andras Janos, drab[antok] Tiboldi Jstuan Vagus. Eóróksege semmj nincz Musnai Jstuan Fiaÿ Gergeli Mihalÿ Magat Radai Janostol az Commissariusok fel zabadittottak. Annak vtanna vgjan Radai Janos donatiot Extrahalt rolla ea Conditione, Hogi ha nem Zazlo ala valo ember. Az mint penigh az Regestrum, az hett ember fassioja tartia, Zazlo alat Zolgalo ember. Recentes Antal Janos Fia Gergelj, [ennek] Fiaÿ Janos Mihalÿ Haereditates

(218 ) Sigmond

Mihalÿ Eórókseget Radai Janos vram foglalta el ez elótt 4 vagj 5 eztendóuel Kolczÿar Mihalj Eórókseget Radai vram birýa Zalagul

326

[Summa] Primipilus nr. 1

Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recens

nr. 2 nr. 3 nr. 1

TIMAFALUA

Jurati Thamas Mihalj Biro Molnar Jstuan Patakfalui Geórgi Haÿdu Gergelj Tamasi Geórgj Tamasi Andras Pedites Pixidarii Veterani Sardi Geórgi M. h., Fiaý Peter Mihalý (219r) Ezeknek Eócziók Jstuan. Sardi Geórgi felesege penigh Patakfalui Geórgihöz ment ferhez, az Zolgal erette E. K. v[an] Tamasi Geórgÿ Fia Peter

Recentes Tamasi Mihalj drabant Molnar Jstuan Fia Jstuan Tamasi Andras Haÿdu Gergelj Geórgÿfi Mihalj Eóczeÿ Gergeli Janos [Summa] Pedites Pixidarii Recentes nr. 2 nr. 5

KIS GALAMBFALUA

Magÿari Lukacz M. h., Fia Mihalj Veÿ Magyari Geórgi Mustralt Kis Mihalj Biro Magÿari Tamas Magyari Tamas Menÿhart Andras Veres drabant, Vekas Andras Louon Mustralt Geórgÿfi Balint Menÿhart Janos M. h., Fia Andras Ferencz Geórgi Annorum 12 Zabo Pal Cziki Janos Fiaÿ Mihali Geórgi (219v) Primipili Sigmond Miklos Varga Miklos M. h., (220r) Sigmond Jstuan M. h., Fiaÿ Mihali Fiaÿ Leórincz Leórincz Eq. 1. Janos gjermekek Leórincz Fia Balas Ferencz Lórincz Veÿ Ferencz Marton Georgÿfi Balint Eq. 1 Fia Mihalj Zabo Gergelj Fiai Janos Ferencz Geórgý Fiai Geórgi Ferencz Ferencz Pal Keresteli Geórgi M. h., Fia Jstuan Gergelj Eq. 1 Varga Gergeli M. h., Fia Leórincz Zabo Marton Fia Tamas Eq. 1 Simon Jmreh Fia Ferencz Ambrus Mihalj M. h. Eórókseget Kuthi Eóczje Geórgi Ferencz Papne versegre birja Lazlo Balas M. h. Eóróksegekben ver Ambrus Janos M. h. Eóróksege nem Eóczjeý Vinczi Geórgý, Mihalj, uolt Jstuan Laknak Pedites Pixidarii Lazlo Mihalj Fiaÿ Leórincz Vekas Andras Gergelj 327

Jurati

Vas Geórgj Musnara ment Laknj. Zabo Balint Fia Mihalj. Ezeknek Eóróksegeben Magÿari Tamas Lakik Leuelek zegenÿ megh holt Marton Peter Fia Sigmond feýedelemtól vagjon jo Absque Vekas Mihalj Maior Conditione Vas Jstuan Musnaban ment, Semmie Leórincz Mihalj Eóczje Janos e. k. nem volt V[eres] drabant (221r) Varga Mihalj Fia Mihalj Vekas Mihalj Junior Fia Mattÿas Varga Janos Fia Andras M[ustralt], Fiaÿ Gergelj Zabo Pal Leuele Rakoczi Sigmondtol Mihalj ua[gio]n jo (220v) Recuperati Keresteli Jacab drabant Kerestelj Gergelj Eóczie Beczÿ Cziki Ferencz Fia Janos. Eóczie Pal Lórincz Hegÿ Mihalj Eóczie Balas Fia Janos Foris Jstuan Nagÿ Balas M. h., Fia Andras Cziki Jstuan drabant, Eórókseges Annorum 12 ember Nagÿ Benedek deficialt. Eórókseget Kis Tamas Kapusi fiu, most Kis Varga Mihalj verre birja Galambfaluan Lakik felesege Samuel Deak Fia Mihalj jozagan, Fia Mihalj Kis Mihalj Fiaÿ Janos Vinczi Jstuan ott akar megh telepódni Jstuan s jozagot uennj. Ennekis Fia Mihalj Leórinczi Leórincz Fiai Andras Gergeli [Summa] Mihalj Primipili nr. 4 Recentes Pedites Pixidarii nr. 15 Pedites Recuperati nr. 4 Menÿhart Jstuan drabant Recentes nr. 13 Zabo Janos Fiai (!) Andras Eóczie Jstuan Mustralt Eq. 1 Leuele Rakoczi Sigmondtol ua[gio]n jo

(221v) NAGY GALAMBFALUA

Septem iurati Szeöke Mihalj Biro Zanizlo Mihalj Gaspar Balint Sial Andras Kanÿadi Jmreh Kanÿadi Janos Geórgýfi Marton Nobilis Mihalÿ ferencz Veÿ Akos Gergelj Eq. 1

Primipili Veterani Zabo Janos Eóczie Geórgi Janos Fia Jstuan Eq. 1 Kanÿadi Janos Fiaÿ Mihalj Pal Eq. 1 Petheó Geórgÿ (222r) Demien Geórgi M. h., Fia Marton Annorum 18 Demien Balint Fia Janos Eq. 1 Zeóke Geórgi M. h. Eórókseget felesege birja Molnar Peter M. h., Fia Miklos, [ennek] Fia Tamas Eq. 1 Zanizlo Mihalj Eq. 1

328

Buzas Janos M. h., Vnokaia (!)Janos Andras Eq. 1 Kadiczi Balint M. h., Fia Mihalj Mustralt Eóczie Marton g[ialog] M[ustralt] Gaspar Mihalj Eq. 1 Geórgifi Marton Fia Janos Eóczie Jstuan Eq. 1 Zabo Andras Fia Janos Eq. 1 Gaspar Jmreh Fia Ferencz M[ustralt] Eóczie Gaspar Janos Zanizlo Jacab M. h., Fiaÿ ferencz Balint Leórincz Vidua Benedek Boldisarne M. h. Eóróksegeth Mihalÿ ferencz birja zalagara

(222v) Pedites

Sial Andras Veÿ Nemeth Moses. Leuele ua[gio]n sine Conditione Elekes Jstuan M. h., Fia Janos Santa Geórgj Veÿ Adam Lukacz Gaspar Balint Fia Peter Barrabas Mihalj Buzas Pal Fia Peter Miklos Gergelj Kolomban Janos Fia Mihalj Elekes Leórincz Fia (!) Jstuan Marton Peter Janos Nagÿ Peter M. h. Fia Peter Zolga Sÿlester Mihalj el budosott. Eórókseget Mihali Benedeknek adtta. Most Gaspar Jmreh birja Zaz Miklos Eóczie Mihalÿ Vidua Peditum

(223 ) Zakarias

r

Pixidarii

Kanÿadi Jmreh Fiaÿ Miklos Jstuan Geórgi Tamas Ezek mind Gÿalogok Recuperati

Peterne Fiaÿ Peter Miklos

Barrabas Jstuan Zekeli Tamas Nagÿ Esaiias M. h. Eórókseget felesege birja Nÿreó Marton M. h., Fiai Gergeli Andras Jstuan ferencz Demeter Janosne Fiaÿ Balas Andras Dienes Mihalj Az eóróksegehez Mihalÿ ferencz tartia iussat Nagÿ Balas Fia Janos Kadiczi Peter M. h., Fia Miklos Annorum 8 Kouacz Marton Fia ferencz Zaz Anna Fiaý Andras Mihalj gjermekek Zeóke Marton Fiaÿ Mihalj Andras Balint ferencz (223v) Zeóke Mihalj Fiaÿ Janos Balas

329

Ezek mind Gÿalogok

Recentes Gaspar Jstuan Fia Balas Kanÿadi Jstuan Fia Mihalj Nagÿ Andras Fia ferencz Cziki Jstuan Fiaj Mihalj Janos Zakarias Balint junior, Fia Jstuan. Miko Joseph praetendallja jussat hozza Kouacz Mihalj Fiaý Mihalj Geórgi Zanizlo Jstuan Fiai Janos Andras Kouacz Mihalj Eóczie Jstuan Kadiczi Geórgi (224r) [Summa] Nobilis Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidari Pedites Recuperati Recentes

MAGYAROS

Demeter Miklos Zanizlo Janos Fia flóph Simo Balint es Janos Miklos Mihalj Gaspar Mihalj Annorum 2 Balasi Marton Fia (!) Andras Mihalj

nr. 1 nr. 11 nr. 11 nr. 1 nr. 9 nr. 14

Jurati Miklosi Tamas Biro Zabo Balas Hegÿ Mihali Cziki Mihalj Barabas Peter Antocz Andras Primipili Veterani Fulo Janos M. h., Fia Jstuan Egý Vnokaia Jstuan Eq. 1 Zabo Balas Eq. 1

(224v) Pedites

Miklosi Tamas Fiaÿ Mihaly Marton Kis Czizer Miklos Fia Jstuan Recuperati Antocz Peter Fia Jstuan Recentes Antocz Andras Fia Marton Antocz Balas Hegÿ Peter Fiai Marton, Masik Jnfans (227r) Barrabas Geórgý Fiaÿ Pal Miklos Cziki Peter Fia Janos Miklosi Pal Annorum 1 Balasi Janos annorum 18 [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. 2 5 1 5

Pixidarii Veterani

Hegÿ Mihali Fiaÿ Balint Janos Geórgÿ Kolczÿar Peter Fiaÿ Jstuan Janos Pal Hegeds Tamas Fia Peter

330

DOBOFALUA

Septem iurati Mihalÿ Peter Biro Simon Jstuan Jllÿes Jstuan Vaÿda Marton Hegÿ Geórgÿ Dobai Geórgý Vas Leórincz [Nobiles] Marothi Geórgÿ Proditor Semien Jstuan Nemessek keózeót Mustralt

(227v) Primipili

Vidua Dobai Zanizlone Fia Geórgÿ Pedites Pixidarii Veterani Jllÿes Jstuan Czizer Gergelj M. h., Fia Andras. Leuele vrunktol ua[gio]n jo Boldisar Geórgi M. h., Fiaj Janos Jstuan [ennek] Fia Geórgÿ (228v) Boldisar Jmreh Fiaÿ Gergelj Jmreh Antal Pal igen ven ember. Vnokaia Lukacz Annorum 8 Boldisar Leórincz M. h., Fia Gergelj Annorum 6 Barla Peter M. h. Veÿ Benedek Andras Telekfaluarol Mustralt Dobai Tamas M. h., Fia Mihalj Annorum 6 Dobai Andras m. h., Fiaj Jstuan, Tamas Jstuannak Fiaÿ Pal es Geórgý Dobai Benedek M. h., Fiaj Ferencz, Ferencz Fia Geórgý Miklos Vagus Demien Benedek Fiaÿ Miklos Pal Vas Leórincz Dobai ferenczel E. K. V. (229r) Czerÿak Janos debilis Marthon Jstuan M. h. Eórókseget Miklos Sigmond biria Zalagon Mihalÿ Peter Recuperati Nagÿ Dobai Janos M. h., Fia Janos, [ennek] Fia Jmreh Ambrus Marton Fiaÿ Birtalan Geórgý Tamas Eq. 1

Veterani

Mihalÿ Janos Veÿ Vaÿda Marton Fia Jstuan Eq. 1 Hegÿ Marton Kereztvrrol Mustralt Hegÿ Janos Fiaÿ Ferencz Gergelj Demeter Peter Janos Eq. 1 Kouacz Janos Battÿa Peter Eóczje Mihalj Eq. 1, Mihalj Fia Tamas Eóczie Tamas Dobai Geórgÿ Eq. 1 Dobai Janos Fiaÿ Marton Gergelj Geórgj Janos es ferencz Eq. 1 (228r) Hegÿ Geórgy Fiaÿ Marton Geórgÿ Peter Eq. 1 Felsó Dobai Janos M. h., Fia Peter Eq. 1 Dobai Pal M. h. Eórókseget az Annja birja

331

Saman Marton Fiaÿ Gergelj Marton Zaz Mihalj M. h., Fia Gergelj. Nemes eóróksegben Lakik (229v) Cziki Jmreh Fiaj Mihalj Janos Jstuan Cziriak Balas deficialt. Eóróksegeben felesege Lakik Tamas Geórgi Fiaÿ Mihali, Ferencz Mihalj Fia Jstuan E.k.v. Recentes Boldisar Geórgi Fia Mihalj

Dobai Jstuan Fia Peter. Regi Lofeó embernek referallÿak. Primipilaris Leuele Vrunktol ua[gio]n cum Conditione Dobai Balas Gÿalog Lofeó ember [Summa] Primipili Vidua Primipili Pedites Pixidarii Pedites Recuperati Recentes nr. nr. nr. nr. nr. 7 1 8 5 3

(230r) ATTHYA

Septem iurati Kouacz Jmreh Biro Fodor Janos Kis Geórgi Kis Ferencz Posa Birtalan Fodor Balint Kisseb Kis Geórgý Primipili Primipili Veterani Birtalan Posa Zam ado, Fiaj Jstuan Balas Eq. 1 Kouacz Janos Fia Jstuan Eóczie Schola Mester Eq. 1 Kis Mihalj Fia Geórgÿ27 Zamado. Ennek Fia Mihalj Eq. 1 Lazar Balint Fia Janos Eq. 1 Fodor Lazlo obÿt, Fiaÿ Jstuan Gergelj Eq. 1 (230v) Kerestelÿ Janos Leanÿara Burÿan Pal Zallott Eq. 1 Posa Mihali Fia Peter Eq. 1 Zakallos Balas Fiaj Peter Boldisar Eq. 1

Fodor Miklos Fia Pal Eq. 1 Kÿs Andras Eóróksege holta vtan attýafiaira Zall Eq. 1 Kÿs Ferencz Zamado, Fiaÿ Boldisar Janos Eq. 1 Mateh Balint Fia Janos Eq. 1 Mateh Jstuan Fiaÿ Andras Mihalj Eq. 1 Recentes Kÿs Pal Eq. 1 Kÿs Geórgi Zamado Fiaÿ Gergeli Jstuan Eq. 1 Fodor Balint Eóczie Birtalan Peter Eq. 1 (231r) Fodor Janos Fiaÿ ninczenek Sebe Janos egygj. Eóróksege ua[gio]n, ha megh hal Sebe Martonra Zall Fleóph Pal Fia Janos Exemptioja Zegenÿ Feÿedelemtól extal Teórók Balas Eóróksege nincz. Most Fekete Jstuan tartia jussat hozza. Kis Janosne Fia Peter

332

Souagok Lazlo Balint Fiaÿ Peter Balint Sebe Mateh Boldisar Andrasne Fiaÿ Janos Jstuan Fleóph Janos Fia Peter Eóczej Ferencz Balint (231v) Barrabas ferencz Fiaÿ Janos Tamas Balint Fleóph Jstuan Fia Jmreh Eóczie Mihalj Barrabas Mateh Fiaj Gergelj Marton Totth Geórgÿ Totth Jacab Fia Andras

Totth Janos Fia Jstuan Nagÿ Geórgi Fia[i] Leórincz Gergelj Marton Teóreók Leórincz Fia Pal Mateh Jstuan Lengiel Peter Fia Gergelj Lengiel Geórgi Sebe Andras Miklos Geórgi Fiaÿ Jstuan Andras Palfalui Mihalj Kosa Janosne Eórókseget Leanja birja (232r) [Summa] Primipili Recentes Solicidae

VAGAS

nr. ­ nr. ­ nr. ­

Septem iurati Zaz Jstuan Biro Zabo Geórgi Jllÿes Miklos Antal Mihali Dios Peter Peter ferencz Kouacz ferencz Nobilis Vagasi Janos Primipili Veterani Zabo Geórgi Fiai Janos Leórincz Jstuan Eq. 1 Kouacz Leórincz FiaiTamas Mihalj Andras Eq. 1 Kouacz Peter Eq. 1 (232v) Palhegÿ Geórgÿ obÿt, Vnokaia Mihalj Andras Andras Boldisar Fia Andras Eq. 1

Andras Jstuan obÿt, Fia Jstuan. Most Apafine azzoniom zolgaia Vas Ferencz obÿt. Eóczie Mihalj. Ennek Fiaÿ Jstuan Eq. 1 Janos28 Vas Janos, obÿt, Fia Gergeli Eq. 1 Djenes Jstuan obÿt. Eóczjeÿ Balint, Mihalj Ek. Eq. 1 Balintnak Fia Geórgi Mihalinak Jstuan Leórincz Kouacz Ferencz Gÿalogh Lo feó, Fiaÿ Mihali Janos Miklos Jstuan Viduae Kouacz Jstuanne obÿt, Fiaÿ Miklos, Geórgi Miklosnak Fiaj Jstuan Janczi Eq. 1

333

(226r) Andras

Demeter Peter obÿt. Eóróks[eget] felesege birja. Eóczie Janos oda kj Maros Zekben Panitban Lakik. Orban Jstuan Fiai Gergeli Geórgi Andras Janos Ez Vÿ Zekelen Lakik felesege Pedites Pixidarii Veterani jozagan Lukaczÿ Jmreh Fia Jstuan Dios Peter Fiaj Ferencz (234r) Peter ferencz Fiai Peter Mihalj Gergelj Louon Mustralt, de Gÿalog volna. Megh holt Vrunktol ua[gio]n Leuele Zabo ferencz Fiaj Balint Balas Andras Fiai Jstuan Janos Janos Vnokaia Zabo Jstuan Zaz Jstuan Biro Fiai Geórgi Jllÿes Miklos Eóczjeý Ferencz Janos Marton Gereh Tamas Eoregh ven ember Ferencznek Fiai Mihali Geórgi Deak Jstuan Fia Geórgi Geórgi Malomfaluara ment Laknj felesege Marton Fia Andras E. K. jozagara Louon Mustralt. Megh holt Vrunktol Nagÿ Balint Fia Geórgj uagjon Lofeó Leuele Antal Gergelj Fia Pal Recuperati Antal Peter Fiaj Janos Pal Geórginek haza helÿet Kadar Gergeli Peterne birja, veres drabant helÿ Jstuan Miklos Recentes Pixidarii (226v) Antal Mihalj Fia Geórgi. Ennek Fia Marton Louon Mustralt. Vrunktol Dios Andras Eóczie Marton ua[gio]n Lo feó Leuele, producalta. Lukaczi Bartalis Fiai Janos Mattÿas Geórgi obÿt, Fiai Mihali Geórgi Mattÿas Balas Mihalinak Fia Janos Nagÿ Janos Mattÿasnak [Fia] Geórgj. Megh holt Pal Janos vrunktol ua[gio]n Lofeó Leuele, (234v) [Summa] producalta. Kadar Mihali Fiai Geórgi Primipili nr. 8 Leórincz Viduae Primipilorum nr. 2 Peter Pedites Pixidarii nr. 16 Geórgi Deak Balas Fiai Janos Recuperatus nr. 1 Mihali Recentes nr. 4 Gergeli Geórgi

Leórinczne Fiai Gergelj obÿt Mihalj Ferencz Leórincz E. K. Eq. 1 Zabo Andrasne obÿt. Eórókseget Leaniara Antal Pal birja

334

BETHA

Septem iurati Zeócz Janos Biro Gal Gergelj Geórgyfi Janos Geórgifi Tamas Barrabas Lórincz Bethai Balint Zaz Tamas Primipili Veterani Gal Gergelj Fiai Geórgj Peter Gal Miklos Fia Jstuan (235r) Bethai Balint Fiai Jstuan, Janos Jstuannak Fia Peter Geórgifi Janos Fia Mihalj Geórgifi Tamas Fiai Andras ferencz Pedites Pixidarii Miklosi Jsak obÿt. Eórókseget felesege utan Barthos Leórincz birja. Agÿagfaluarol Mustralt megh.

HOGGYA

Barrabas Janos obÿt. Eóróks[eget] Leania birja Barrabas Leórincz Fia Jstuan Jstuan ferencz obÿt, Fia Peter Djenes Jstuan Fiai Geórgi Miklos Recentes Primipili Zóczi Tamas Fia Geórgi Eq. 1 Zóczi Mihalj Fiaj Lukacz Pal Eq. 1. Catharina fejedelem Azzontol ua[gio]n Primipilatus Leuelek

(235v) Recentes

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Pixidarii

Jstuan Janos Zóczi Janos Fia (!) Janos Peter [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 5 nr. 3 nr. 4

Septem jurati Bagÿ Peter biro Palfi Mateh Marton Balas Lazlo Pal Fekete Janos Peter Andras Bikafalui Andras Nobiles Zabo Mattÿas obÿt, Fia Andras. Ez Mustralt megh Eq. 1 (236r) Bedeó Mihalj Fia (!) ferencz Andras Eq. 1 Karaczion Janos Eq. 1 Primipili Veterani Kleón kenyeren uadnak [a Palfiak] Palfi Mihalÿ obÿt

Palfi Mateh Fiaj Andras Ferencz Mihalj Eq. 1 Palfi Peter Eq. 1 Palfi Jstuan Siklodon Lakik felesege jozagan, onnat Mustral megh Kis Janos Fia Benedek Eq. 1 Fekete Janos Eóczje Peter Eq. 1 Bikafalui Janos obÿt, Fia Andras. Ennek Fia Ferencz Bikafalui Geórgi Fia Mihalj. Vrunktol ua[gio]n Lo feó Leuelek. Zabo Andras praetendalja jussat hozzaiok. Teóruenÿben ua[gio]n uelek.

335

Jstuan Peter obÿt, Fiaj Janos Andras Jstuan Eq. 1 (236v) Lazlo Pal Fia Geórgi Eq. 1 Menÿhart Mateh obÿt, Fia Geórgi Eq. 1 Lazlo ferencz Fia Andras Eq. 1 Lazlo Mihalj nema, Fiaj Jstuan Janos Eq. 1 Josa Jmreh Fiai Mihalj drabant Jstuan Geórgi Jstuan Fia drabant ezis Tanko Peter Fia Andras Eq. 1 Balas Balint Adamosra ment Laknj. Eóczie Jstuan ezis buidosik. Balas Janos birja Eóróksegeket Verre es Zalagra. Pedites Pixidarii

(237 ) Palfi

r

Ambrus Andras obÿt, Fia Mihalj Peter ferencz benna, Fia Jstuan Bagÿ Peter biro, Fiai Janos Jstuan Vidua Josa Jstuanne Fia Mihalj Eq. 1. Vrunktol uagjon Lofeó Leuele.

(237v) Recens

Primipilus

Lazlo Marton Recentes Pixidarii Palfi Peter Fia ferencz. Palfi Peter Eóczej Jstuan Daniel Geórgi Hoggÿaban lako Zabo Andras praetendallja jussat hozzaiok jobbagisagra. Geórgi Mihalj Fia Mihalj Battÿa Geórgi Vÿ Tordan Lakik [Summa] Nobilis Primipili Pedites Pixidarii Vidua Pixidariorum Recentes nr. 1 nr. 11 nr. 6 nr. 1 nr. 4

Balint fanczialra ment haza Laknj, onnat Mustralt Marton Balas Fiai Balint Geórgi Balas Janos Palfi Marton Fia Gergelj Ambrus Janos obÿt. Eóczei Geórgi Pal Geórgi Mustralt megh. Ennek Fia Jstuan Palnak Fia Janos Josa Andras obÿt, Fiai Peter Andras Peter Andras Fia Marton. Vrunktol ua[gio]n Lofeó Leuele. Louon Mustralt

(238r) BIKAFALUA

Septem jurati Gergeli Tamas Biro Nagý Hegj Balint Kis Hegÿ Balint

Vaÿda Janos Lokodi Tamas Tiboldj Marton Bernald Mihalj

336

Primipili Veterani Hegÿ Balint Eq. 1 Lukacz Miklos Fiai Geórgi Jstuan Tamas Janos Eq. 1 Lokodi Tamas Fiai Andras Gergelj Eq. 1 Battya Lokodj Gergelj E. K. Lukaczÿ Geórgi Eóczie Janos Eq. 1 Pedites Pixidarii

(238 ) Tibald

v

Ferencz Mihalj Fiai Jstuan Mihalj Marton Recuperati Jstuan Peternek Fia Janos. Ennek Fia Miklos. Az Zalagbol kj Zabadult, megh fizetótt. Gergelj Janos obÿt, felesege birja Eórókseget Bernald Mihalÿ Zalagÿat megh adtta, kj Zabadult. Zekel Peter obÿt, Fiai Miklos Andras Zalagÿat megh adtta.

(239v) Recentes

Marton Fia Mihalj Vaÿda Janos Fiai Mihalj Marton Vrunktol ua[gio]n Lofeó Leuele Gergelj Peter obÿt, Fia Tamas Gergeli Andras Fia Jstuan Pal Gergeli Fia Janos. Eóczie ferencz. Ennek Fia Jstuan Mihalj Peter Fiai Jstuan Andras Geórgi Janos Hegÿ Antal obÿt. Leanÿara Peter Pal Zallotth, Eórókseget ez birja, ez Mustralt megh, Fia Janos. Boczkai fejedelemtól ualo Lofeó Leuele ua[gio]n. Mateh Andras obÿt, Fia Geórgj Kis Hegÿ Balint Fiai Geórgi Janos. Vrunktol uagjon Nemes Leuele Kelemen Mihalj Fia Andras Biro Balint Fia Janos (239r) Mateh Janos Fia Jstuan. Vrunktol io Leuele uagjon Olah Jstuan Fiaÿ Peter Balas Dauid Jstuan obÿt, deficialt, jozagat verre biriak. Vaÿda Peter obÿt, Battya (!) Vaÿda Gergelj Fiai Janos Geórgi Ferenczÿ Jstuan praetendalja jussat hozza jobbagÿsaghoz

Primipili Eq. 1

Lokodj Andras Eóczie Geórgi E. K. Recentes Pixidarii

Cziont Pal Fiai Geórgj Tamas Markosfalui Marthon vram hazaban lakik, de Zabados el menetelt hagjot nekj, mikor el akar mennj fólderól Birthalan Andras Eórókseget Beógózi Andras foglalta el. Most Secretarius vram birja, perben vadnak felólle. Ferencz Mihalj Eóróksege Vgron Pal Vramnal ua[gio]n Zalagban fl. 14. Megh kinalta az penzel, de nem vótte fel. Molnar Peterne Fiai Vida Jstuan Vida Gergelj Eórókseget Jnczie Janosne birja hatalmasul. Az Fiai az Varoson Vduarhelt Laknak. (240r) Dauid Antal Eórókseget, kj drabant helÿ, Hegÿ Balint tartia keózet hozza, jobbagj Lakik benne.

337

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii nr. 4 nr. 13

FARCZYAD

Pedites Recuperati Recentes

nr. 3 nr. 5

Septem iurati Kouacz Peter biro Nagÿ Ferencz Kouacz Janos Lazar Balint Balint Peter Miklos Mihalj Sandor Marthon

(240v) Primipili

Veterani

Pal Geórgi Balint Fiai Jstuan Geórgi Janos Jstuannak Fiai Gergelj Andras E. K. Eq. 1 Laios Antal Gÿalog Hadnagÿ, Fiai Boldisar Jstuan E. K. Eq. 1 Veres Janos obÿt. Leanÿara Zallot Janosi Górgj. Ez Mustralt megh Eq. 1 Bernald Janos obÿt, Fiai Jstuan Janos Eq. 1 Josa Geórgý obÿt Fia Peter. Ennek Fia Jstuan Eq. 1 Ferencz deak Fia Andras Eóczie Nagÿ Marton. Ennek Fia Jstuan E. K. Eq. 1 Balint Peter Fiai Balint Janos Eq. 1 Sandor Marton Fiaj Jstuan Geórgj Janos Marton Eq. 1 (241r) Sandor Janos Fiai Gergelj Balint Geórgj Eq. 1 Kouacz Janos Fia Andras Eq. 1

Josa Janos Vilagtalan, Fiai Andras Geórgj Peter Kouacz Pal obÿt, deficialt. Eóróksege az attÿafiara Zallotth Kouacz Miklos Fiaj Janos, Janosnak Fia Andras Ferencz Vnokaia Mihalj Kouacz Jstuan Fia Eq. 1 Jÿenlakan Lakik Kouacz Jstuan Kouacz Peter Eq. 1 Veres Geórgi obÿt, Fia Janczi Balint Lazlo Fiaj Geórgi Jstuan Marton Eq. 1 Andras Orban Fiaj Peter Boldisar Eq. 1 (241v) Albert Mihalj Fiaj Jstuan Peter ferencz Eq. 1 Lazar Gergelj Fiai Andras Jstuan Balint Ferencz Janos Geórgj Eq. 1 Jacab Janos Fia Balint Eq. 1 Miklos Peter Fia Janos Eq. 1 Jacab Mihalj Eq. 1 Palfi Geórgi Fiai Marton Sandor Eq. 1 Cziki Geórgi bujdosik Szeredai Janos Deak praetendalja jussat hozzaia. Vaÿda Lukacz obÿt, Fiai Peter Janos Eq. 1 Pedites Pixidarii Veterani

(242 ) Zabo

r

Andras Fia Balint Fekete Janos Vnokaia Horuat Jstuan

338

Chÿoma Gergelj obÿt, Fiai Peter Recentes Primipili Janos Sandor Tamas Fiai Andras Palfi Janos Veÿ Biro Pal E. K. Janos Eq. 1 Lazar Geórgi Mostoha Fia Nagÿ Jstuan E. K. Fekete Geörgi tartia kózet az Recentes Pixidarii mostoha fiahoz, de az htós Nagÿ Birthalan emberek azt mondgiak, hogi Zabo Gergelj Fiai Leórincz ninczjen semmi keózi hozza. Janos Lazar Balint Fiaj Janos Eóczie Geórgi ferencz Orban ferencz Fiai Janos Andras Peter Vnokaia Jstuan Jstuan Palfi Balint Fia Peter. Megh holt Eóczie Andras Vrunktol ua[gio]n Hegeds Marton Lofeó Leuele Eq. 1 Kando Tamas Fiai Ferencz Palfi Pal obÿt. Veÿ Kis Janos. Balint Eórókseget ez birja es ez Andras Mustralt megh Janczio Jstuan Fia Sandor. Laios Antal Nagÿ ferencz Major, Fiai Mihali praetendallja jussat hozza Miklos (243v) Markos Janos obÿt. Eóróks[eget] ferencz Tarcziafalui Albert birja, jobbagia Nagÿ ferencz minor obÿt, Eóczje Lakik benne. Veres drabant helÿ. v (242 ) Nagÿ Mihalj Kek drabant Jnczie Mihalj Fiai Jstuan Gergeli Janos Fiaj Miklos Ferencz Andras Ferencz Janos Aruai praetendaljak Jstuan jussokat hozza. Vrunktol ua[gio]n Lofeó Benedek Janos Fia Peter. Fekete Leuele Eq. 1 Cristoph praetendalja iussat hozza Kouacz Geórgj obÿt. Veÿ Zaz Peter. az mint mondgiak az jobbagiok Ennek Fiai Jstuan kózótt ua[gio]n fel jrua. Gergeli Gaspar Mihalj Fia Marton. Fekete Ez Mustralt megh Jstuan praetendalja iussat hozza Beczÿ Ferencz nÿomorult ember. iobbagisagra, nem tudgiak houa Eórókseget Lajos Antal birja most valo. Az htós emberek mondgiak, ver ellen hadban sem zolgalt. Lantos Ferencz Fenÿedre ment Laknj. Molnar Marton Fiai Geórgj Eórókseget el atta Vernek Jstuan Jstuan Janos Bikafaluan lakik, nincz Eóczej Janos Eóróksegeh Mihalj Viduae Orban ferencz vram fólden Lakik, eó kegielme tartia jobbagianak, az Leórincz Tamasne Fiai Ferencz iobbagiok kózót ua[gio]n fel jrua az Gergelj E. K. Attja neue az vrbariumban. Kouacz Gergeljne obÿt. Eórókseget

(243r) Bogdan

Leanÿ birjak Janosne FiaiTamas Janos E. K.

339

[Summa] Primipili Pedites Pixidarii nr. 21 nr. 12

Viduae Pixidariorum Recentes

nr. 2 nr. 10

(244r) SKEÖ

Kiralj Geórgj obÿt, Gÿalogh Lofeó Fiai Jstuan Bodo Jstuan biro Peter Bechi Pal (245r) Kouacz Tamas obÿt, Fia Geórgj Antal ferencz Eóczje E. K. Kouacz Andras Kouacz Jstuan Fia ferencz Eq. 1 Kis Mihalj Kis Andras Fiai Janos Kouacz Jstuan Andor Cziki Andras Eóczie Kis Miklos E. K. Eq. 1 Nobilis Mateh Jstuan obÿt, Fia Lórincz Eq. 1 Orban Janos obÿt. Eórókseget Leanja Peter Kouacz obÿt, Fia Andras. birja Ennek Fiai Demeter Janos Primipili Veterani Andras Kis Peter obÿt, ferencz E. K. Eq. 1 Fiai Janos E. K. Bodo Jstuan Fiaj Ferencz Mihalj Eq. 1 Janos Eq. 1 Kis Tamas Fia Geórgi Eq. 1 Antal Ferencz Fiai Mihali (244v) Kouacz Gergelj obÿt, Janos Eq. 1 Fiai Andras Cziki Peter Fiai Jstuan Mihalj Eq. 1 Andras Eq. 1 Laios Leórincz Fiai ferencz Bechj Peter Fia Pal Eq. 1 Andras Eq. 1 Kouacz Janos obÿt, Galambfalui, Vargias Janos betegh, Fiai Geórgi Fiai Andras Andras Jstuan Eq. 1 Simon Pal obÿt, Fiai Jstuan Laios Balint njomorult benna, Gergelj Fiaj Miklos v Jstuan (245 ) Viduae Janos Jstuan Gergeljne Peter Andras Martonne Leanj vadnak Geórgj Laios ferencz gÿalogh Hadnagj, Pedites Pixidarii Veterani Fiai Andras Cziki Andras Fiai Geórgj Ferencz Eq. 1 Tamas Laios Janos Fiai Andras, Louon zolgalt mind elteigh az mint Janos az htósók mondgiak. Most is Andrasnak Fia Jstuan louon Mustralt, de nincz Leuele. Nagÿ Andras obÿt, Fia Nagÿ Janos obÿt. Ennek Fia Peter Solÿmosi ferencz obÿt, Fiai Geórgi Mattias 340

Septem iurati

Kiralj Andras Jstuan Geórgi obÿt, Fia Andras Jstuan Mihalj Fia ferencz Ambrus Balint Semienfaluara ment Laknj felesege jozagaban, ott Mustralt meg, nem volt jozaga Recentes Primipili Orban Andras Fia Janos Eq. 1 Harom Zeki Janos Eóregh ember (246r) Harom Zeki Jstuan

Recentes Pedites Marton deak Fiai Geórgj Janos Gergelj Zaz Geórgÿ Fia Andras [Summa] Nobilis Primipili Viduae Primipilorum Pedites Pixidarii Recentes nr. 1 nr. 20 nr. 2 nr. 3 nr. 5

LENGIELFALUA

[Septem jurati] Bartalis Geórgj Biro Sofalui Jstuan Janczio Sandor Peter Janos drab[antok] Orban Jmreh Birtalan Peter Biro Jacab Lofejek

(246v) Nobiles

(247r) Demeter

Orban Jstuan obÿt Orban Peter Orban Ferencz obÿt Orban Ferencz Eóczie Miklos Primipili Veterani Orban Jmreh Fiai Marton Peter Balas Jstuan ferencz Kis Biro Geórgi obÿt, Fia Mihalj Sofalui Jstuan Fia Balint Demien Geórgi obÿt, Fia Jstuan Benedek Mihalj obÿt. Eóróks[eget] Eóczje birja Birtalan Peter Fiai Geórgj Mihalj Ferencz Geórgý Fiai Jstuan Janos Mihalj

Eóczje Mihali. Ennek Fia Geórgj Jstuan obÿt Demeter Janos Fia Giurko Eq. 1 Janczio Sandor Fia Janos Eq. 1 Czender Andras obÿt, [Fia] Marton Eq. 1 Czender ferencz Annorum 4 Demeter Mihalj obÿt. Leaniara Zallott Ötvös Pal, Eórókseget ez birja. Ez Mustralt megh. Simon Gergelj Palfaluarol Mustralt. Jt Eórókseget maga birja. Damokos Mihalj obÿt, Vnokaia Kaczio Sigmond. Eórókseget Orban Peter es Orban Ferencz vramek birjak versegre, penz[ek] utan. Zaz Mihalj obÿt, Fiai Boldisar Pal Malomfaluan Laknak. Eóróksegeket is oda biriak. Bandj Mihalj obÿt, Fiai Janos Mihalj Jstuan Simon Boldisar el budosott, obÿt. Eórókseget Battÿa Simon Gergelj birja. Demeter Gergelj obÿt, Fia Mihalj Eq. 1

341

(247v) Pedites

Pixidarii

Recentes Primipili

Biro Janos Fia Jstuan Eq. 1 Peter Janos Fiai Balint Benedek Jstuan Fiai Mattÿas Andras Janos Drabant Janos Mihalj Teórók Janos Fiai ferencz Jstuan Jstuan Ferencz Janos Fiai Peter Simon ferencz Fiai Janos Marton Pal ferencz Jstuan Mihali Peter Geórgj Eq. 1 Marton Birtalan Andras Fia Ferencz Eq. 1 Geórgi Biro alias Gergelj Jacab Nagÿ Janos Fiai Leórincz Fiaj ferencz Balint Peter Eóczie Geórgj Janos Eq. 1 Bartalis Geórgi Biro Fiai Marton Mihalj (248v) Gergelj Benedek Deak Eq. 1 Czioma Tamas Fia Jstuan Biro ferencz Most Kassai Jstuan vram Eóczje Jstuan. Ennek Fia Geórgj Zolgaia (248r) Andras Peter kek gÿalogh drabant, Recentes Pedites Fiaj Andras Jstok Nagÿ Jstuan Eóczie Janos. Ennek Fia Marton Andras Mihalj Fia Peter Ambrus ferencz Fia Mihalj Simon Mihalj Maior, Polgar Eóczej Jmreh [Summa] Jstuan. Jstuanhoz Orban Peter vram tartia Nobiles nr. 2 kózit. Primipili nr. 10 Jmreh Janos obÿt. Eórókseget Attÿafia Pedites Pixidarii nr. 11 birja Recentes nr. 9 Balint alias Simon Mihalj

ZOMBATFALUA

Septem iurati

(249r) Berkezi

Primipili Veterani Gergelj Tamas obÿt, Fiai Janos Mihalj Eq. 1 Gergelj Jmreh Eq. 1 Leórincz Janos obÿt, Fiai Jstuan Eq. 1 Peter Jstuannak Fia Janos (249v) Benkeó Janos obÿt, Eórókseget Leanÿ biriak Janos Deak praedicator ez, Fia Jstuan Eq. 1

Janos Biro Zýgyarto Boldisar Jstuan Pal Veres Mihalj Barrabas Pal Barrabas Janos drabantok Gergeli Janos Lofeó Nobiles Galfi Janos Zombattfalui Peter

342

Kouacz Jmreh obÿt, Fia Tamas. Ennek Fiai Jstuan Peter Leórincz Peter obÿt, Leanÿara Nagÿ Peter Zallott Marefaluarol.Vgian onnet Mustralt megh, Fia Peter Eq. 1 Barrabas Janos Eq. 1 Menÿhart Tamas Eóczie Jstuan Eq. 1 Thamas Cristoph Fia Janos Eq. 1 Viduae Menÿhart Tamasne obÿt. Vnokaia Teóser Andras Kouacz Janosne Jlkere ment Laknj. Kouacz Tamasra marat Eóróksege verre

(250r) Pedites

Dÿenes Geórgj Mezó Madarason lakik felesege vtan, it semmj Eóróksege nincz Zeóleós Geórgý obÿt, Fia Pal. Eórókseget Galfi Janos birja Berkeczi Janos Fiai Jstuan Mihalj Peter Recentes Primipili Dobaÿ Kouacz Janos Fiai Janos ferencz Eq. 1 Dobofaluan is megh Mustralt Balasi Mihalj Polgar, Fia Peter Eq. 1 Gergelj Jstuan Annorum 4 Recentes Pixidarii

(251 ) Kando

r

Pixidarii Veterani

Barrabas Lukacz obÿt, Fiai Barrabas Geórgi Deak es Peter Barrabas Janos Fiai Mihali Marton Jstuan Barrabas Tamas obÿt, Fia Jstuan Zent Martonra Zallott, onnet Mustralt. Ennek Fia Pal. Jt ualo Eóróksegetis maga birja Barrabas Peter Barrabas Pal Kouacz Peter obÿt. Verre birja Eóróksegeth Veres Mihalj Jstuan Mihalj Fiai Janos Jacab Andras Eóczie Andras Jstuan Pal Fiai Geórgj ferencz Janos Zÿgÿarto Boldisar Fiai Geórgj Andras 29 (250v) Veres Mihalj Teóser Mihalj obÿt. Eóczie Janos el buydosot. Eóróks[eget] az Anÿok birja Barrabas Geórgj

Janos Fiai Miklos Mihalý Eórókseget Kelemen Deak keresi teóruennýel. Contradicalt, processusban ua[gio]n Bernald Gergeli Fiainak (!) Nagÿ Janos Fia Mihalj. Eórókseget Biro Janos birja, jobbagia Lakik benne, drabant helÿ volna Makfalui Jstuan es Peter gÿermekek. Eóróksegekhez Biro Janos tartia kezet, Nemes helÿ volna Zakarias Janos, az edes Attÿa Zakarias ferencz eleteigh keótótte magat Biro Janosnak, hogi zolgalja, de holta vtan Fia zabados Lezen. Az houa akar mennj, el mehet es Zabad ember Lehet. Az Attÿa mostis azt mondgja, hogi eó zolgalja, czak az Fia Zabad ember Legjen, kiról jo Leuele ua[gio]n, hogi Fia Zabad ember lehessen az Attÿa holta vtan. Seótt meg az Annÿajs. [Summa] Primipili Pedites Pixidarii Recentes nr. 6 nr. 10 nr. 3

343

(251v) VDUARHELY VAROSA

Septem iurati

Nobilis Boldisar Deak Hazanak Exemptiojat keuania az varos, hogi Sebestien Andras producallÿa. Az Nemes hteós Birtalan Jmreh emberek azt vallÿak, Hogi miolta Barrabas Janos Boldisar Deak birja, azolta Adott Lakatos Marton nem adott teólle. Fazakas Andras Borbelj Janos biro verseget mondgia az haznak egÿ Cziki Geórgi rezehez. Zabo Geórgi Nobilis Nÿreó Andras obÿt. Eóróksege Nemes helÿ Huzar Mattÿas Vram Nemes haza Nob. Nÿreó ferencz obÿt, Fia Andras Zekel Mosese volt (252v) Nobilis Haÿdu Peter Fiai Jstuan Zekell Mosesnek kett hazaÿ. Vrunk ferencz eó Nag[isag]a Donatioual adtta el Janos ezeket az hazakat. Egigiket, Botos Peter Vczÿabelit Zÿlagi Jstuannak es Zabo Az varos, hazarol ualo exemptiojat Peternek, Mezeý Katonaknak. keuannia Masikot az Piacz Vczÿaban valot Nobilis Mezei Jstuan obÿt, haza Soproni Peternek, Vduarhelt Lako exempta, felesege biria Mezej Katonanak. Botos Vczÿaban Orban Janos haza, most Redei Janos valo haz felól Cziki Geórg azt uallja, wram birja. Az Varos exemptiojat hogi ua[gio]n negýuen eztendeje keuannia mikor tudgia azt, hogi Adot Vgron Pal vram Zalagos haza, de az fizettenek teólle, de az utan nem utan eórókóseue teótte. tudgja, hogi fizettek es adttak volna Exemptiojat keuannia az Varos adot. Az teób Nemes eskttek es Jromos Peter obÿt, felesege biria varosi eskttek azt mondgiak, hogi eórókseget. Hazanak Exemptiojat miolta eók tudgiak, azolta nem keuanniak az varosiak r attak semmi adott teólle. (252 ) Piacz Zabo ferencznek haza, maga obÿt, Fia Vczýai haz felól azt uallýak az ket Zekel Janos. Az varos, hazarol ualo rezról valo hteós emberek, hogi exemptiojat keuannia az eó jdejekben tudgiak, hogi soha Keózegi Jacab Hazat nem tudgiak nem attak semmj adot rolla. hogi ado fizetó helÿ volt volna. Totth Mihalj Vram haza. Az kett rezról Mind kett rezról ualo hteós valo eskttek azt uallÿak, hogi az emberek mondgiak, de az Varhoz eó jdejekben adot nem attak rolla, valo helÿ de az varosiak azt keuannÿak, Vgron Pal vramnak eórókós haza. producalja Exemptiojat rolla. Meli Exemptiojat keuannia az varos hazat most Farkas ferencz vram bir. producalnj Nobilis Palosi Janos obÿt, Fia Janos (253r) Kosa Geórgÿ Fia ferencz, haza nema. Feleseget Beóczkei Marton exempta Mezei Hadnagi vótte. Hazok felól Beógózi Andrasnak haza. Most az varos azt mondgja, hogi kett haz Markosfalui vram biria. Exemptiojat helÿ, es mindenik ado fizetó haz keuannia az varos producalnj volt. Zabo Geórgi versegetis praetendallÿa hozza.

344

Leórincz Deak Fiai Janos Pap. Ez Bodogh Azzonÿfalui Pap. Ennek Fiai Ferencz Andras Leórincz Deak Vnokaia Zabo ferencz Veÿ Czibreh Marton Leórincz Viduae Deaknak. Egj kenjeren vadnak. Hazok Nemes helÿ. Lukacz Deakne obÿt. Hazat Daniel Bekesi Janosne Haza Ecclesiae. Az Anna azonÿ biria. Verseget Daniel ortodoxus praedikator Lakik benne. Mihalj Vram tartia hozza. Borbelj Jstuan hazanak Exemptiojat Exemptiojat producalja hazanak, az keuania az Varos keó hazaról, de az Varos keuannia. mint az htós emberek mondgiak, Horuat Gergeline hazanak Exemptiojat miolta eók tudgjak, nem attanak keuania az Varos hogi producalja. adotth. Biro Janosnak haza, varosi ember Lakatos Janos veótte megh teólle. (254v) Zel Geórgi obÿt, Fia Janos. Hazarol, ugj tudýak az hýtós emberek, nem Horuat Mihaline obÿt, Fia Horuat alias veóttek adott, de productiojat Sebesi Mihalj. Mind zemeljerúl, keuania az Varos. mind hazarol ualo Leuelet keuania Kezdi Mihalj. Ez regi drabant fele, de az varos, (253v) de az Nemes hteós penzen varosi fundust veótt vertól emberek azt mondgiak, hogi adott vagion Annorum 32. Azolta hadban nem attak az haztol miolta eók zolgalt rolla Fia Andras es adot nem tudgiak mind az Varosi hteós attak rolla. emberekkel egigitth; Fiaÿ Miklos Jstuan Kovacznak haza. Exemptiojat Mihalÿ producalja. Kando Peternek haza noha Nemes, Barrabas Mihalj Fia Jstuan. de zemelÿeben Zabad Zekel volt, Ennek Fia Jstuan, haza Nemes obÿt, Fiai Kando Pal Barrabas Janos Fia Marton. Hazanak es Jstuan Exemptiojat producallja, azt Kouacz Janos Fiaÿ Peter keuania az Varos. Janos Barrabas Marton Barrabas Janossal Marton egigjtt Lakik, de klón kenyeren Geórgi vadnak. Haza Nemes helÿ Bernald Peter Teórók orzagban Kouacz Geórgi Haza Nemes helÿ uagion Marothj Geórgiel, nem uolt Geórgi Papnak haza, Fia Moses. it bizonios Eóróksegeh. Ennek Fia Geórgi. Haza Nemes helÿ r Teóreók Leórinczne haza Nemes. Az (255 ) Oloz Pal obÿt, Fiai Jstuan Pal kiket uizontagh Nemessegekben az Janos Varosi Polgari rendek megh hadni Marton nem akartanak az Commissariusok Haza Nemes, de az Varos jarasakor. productiot keuan. (254r) Koffai Marton obÿt. Haza Nemes helÿ Draga Farkas el ment jnnet Laknj, volna, de meg varosj ember birja s hazat el atta. Az Varos productiot adott adnak rolla. keuan. Kouaczi Jstuan Fiai Janos Olah Janos Fia Jstuan. Haza Nemes, Marton de az Varos productiot keuan. Andras Haza ado fizeteó 345

Apor Lazlo obÿt, Fiaj Ferencz Jstuan Exemptiojat keuannia az Varos producalnj Ezek mind Nobilisek

Zeócz Pal Geórgý Kekedi vram eó Nag[isag]a porkolabja, Fia Peter. Haza Nemes. Barrabas Janos Fiai Andras ferencz Haza Nemes, de productiot keuan az Varos, tudgiak, hogj eo jdejekben nem adttak adot rolla. Czizar Miklos Fiai Jstuan Marton Mihali Peter. Haza Nemes. Exemptiojat keuania az Varos producalnj. (255v) Nemetth Jstuan obÿt, Fiai Jacab Janos. Haza Nemes, de egigik reze az haznak Varosi fundus, ado fizeteó helÿ. Birthalan Jmreh Fia Janos. Haza Nemes. Peter Marton Czeherdfaluara telepedet felesege vtan. Zabo Leórincz obÿt. Basa Balas Fia Andras, Eóczie Janos obÿt. Hazat es Eórókseget Kenosi Gal ferencz vram birja Eórók arron, fl. 205 veótte megh. Haza Exempta Bathori Sigmondtol.

Recentes

Peter Janos Haza Nemes. Nagÿ Peter Fia Marton. Haza Nemes. De ennek elótte valo eztendókben jo akarattýabol az Varos kózze fizetótt Valami adot, de most immar kj akar keózóllók allanj s regi Nemes prerogatiuajaual akar elnj. (256v) Soproni Peter Fia Marton. Haza Nemes. Czibre Peter Fia Janos. Haza Nemes. Cziki ferenczi Zeócz Jstuan Fia Geórgi. Haza Nemes. Zeócz ferencz, Fiai Jstuan ferencz Janos. Haza Nemes. Sebestien Andras Fia Marton. Ennek Fia Andras. Haza Nemes. Lakatos Marton Fia Janos. Haza Nemes. Barrabas Geórgi Konta Peter Haza Nemes. Varga Jstuan Konta Peternek fogadot Fia, Mostohajajs, de ez jdeigh adot fizetót es adott. Borbelj Gaspar Mustoha Fiaj Borbeli Geórgi es Dauid. Haza Nemes helÿ. (257r) Zÿlagi Jstuan Fia Janos. Ennek Zekel Mosesnek egik hazat adtta Vrunk, Viduae elób megh ua[gio]n jrua az haz Bekesi Janos Eózuegje Eóregh ember. allapattia. Kezdi Geórgine Fiai Jstuan. Ennek Fia Kezdj Janos drabant, Fia Ferencz. Az r Andras. Haza Exemptiojat (256 ) haza helÿe ado fizetó volt, de producalja, az Varos keuania. Az amikor ezek megh vöttek, azolta hteós emberek azt mondgiak, nem attak adot. miolta Kezdj Geórgine Lakik benne, Cziere Tamas nincz itt Eóróksegeh. azolta adott nem adot rolla. Nemes ember hazaban Lakik. Tofalusi Janosne Hazarol azt mondgja Basa Geórgine haza Nemes helÿ. nemelj hteós Nemes ember, hogi Lakatos Janos ado fizetó helÿen Latta Exemptiojat, de az Biro azt Lakik, de maga Harom Zekj mondgja, adot vótt rajta. drabant, Sepsi Zent Mariaj. Borbeli Tamasne Fia Peter. Haza Dobai Jstuan Fia Peter. Ado fizetó Nemes. helÿet Czerelt Nemes hazon. Olah Kato obÿt. Eóróksege Vgron Pal Lakatos alias Czizmadia Janos Fia vramra marat uolt, de eó keg[ie]lme Janos. Zemelýeben Nemes, de ado Beczkei Martonnak Mezeÿ Hadnagÿfizetó helÿen lakik, s mig mas nak adtta. helÿet zerezhet, addig adot fizet. Nemetth Geórgi Aruaia Ferencz.

346

Racz Geórgi most Schola Mester. Haza Nemes, de exemptiojat producalja, az Varos keuannia. (257v) Moses Pap Fia ugÿan Moses. Haza Nemes. Daniel Anna Azzonnak harom haz helÿe uagion egÿ mas mellett, kikben Varhoz valo drabant Lakott, es adigh, mig az Varhoz zolgalt, nem vóttek adot rolla. Az Varos Exemptiojat keuania.

Kouacz Jstuan bir egj fundust. Ado fizetó helÿ volt, de miolta megh vótte, azolta nem adot adot rolla. Nagÿ Andras Sardon Lakik, Fiai Jstuan Janos. Haza helÿe Nemes helÿ.

(258r) ZETELAKA

Septem jurati Balas Janos Marton Geórgi Nobilis Zabo Peter Tornaÿ Mihalj Farkas Jstuan Gergelj Mihalj Gergeli Geórgi priuilegiati Primipili Veterani Balint Janos Fiai Leórincz Marton Andras Jstuan Eq. 1 Boros Geórgý obÿt, Fia Geórgi Eóczei Janos Peter E. K. Eq. 1 Most foglalta melle. Albert Janos obÿt, Fiai Peter Janos Eq. 1 (258v) Janos Geórgi obÿt. Eórókseget felesege birja. Bernald Peter Fia Gergelj Eóczie Mihalj E. K. Eq. 1 Marton Geórgi Fia Pal Eq. 1 Nagÿ Geórgi Fiai Geórgi Gergeli Eq. 1

Balas Janos Fiai Boldisar ferencz Eq. 1 Balas Peter obÿt, Fia Ferencz. Az falurol Sumat fizet Sendeliból. Nagÿ Jstuan obÿt. Eórókseget felesege birja Boros Ferencz Fia Janos. Ennek Fia Ferencz Eq. 1 Lazlo Ferencz obÿt. Vnokai Tamas Balas Eq. 1 Tornaÿ Mihalj Fiai Gergeli Janos Mateh Summat fizet Sendeliból. Barla Pal Fiai Geórgi Jstuan E. K. Eq. 1

(259r) Viduae

Balint Peterne obÿt. Eóróks[eget] Leanÿ birjak. Boros Janosne Fia Marton Barla ferenczne Pedites Pixidarii Veterani Tornaÿ Demeter obÿt, Eóczie Geórgi. Ennek Fiai Jstok Marton Sendelj fizetó. Simon Leórincz Fiai Lukacz Janos

347

Zabo Peter Fiai Ferencz Balint Geórgýfi Marton Sendelj Sumat fizet. Mateh Molnar Tamas obÿt, Fiai Andras Janos Janos Balas Janos Eóczje Jstuan ferencz Gergeli Geórgj Fia Andras Sendelj Summat fizetót. (260v) Gergeli Mihalj Fiai Leórincz (259v) Vagasi Andras. Gagÿ Miklos Ferencz Peter praetendalja jobbagÿsagra valo Gergeli Ferencz Fiai Ferencz jussat hozza. Es eó magais az ember Geórgi it Leuen, az mint az ott ualo Biro Birtalan Geórgi Fiai Janos mondgia, arra kerte, hogi azt Balas mondgia fellle, hogi eó Gagi Jakoczÿ Mateh Fiai Ferencz Miklos Ferencz jobbagia, mert fl. 10 Andras adta oda magat s haza ment innet. Balas Gergeli Eóczje Mihalj. Ezeknek Jacab Geórgi Fiai Janos Apÿok Benedek Balas E. K. Gergelj Peter Jacab Sendelj Sumat ad es fizet. Farkas Sigmond Gaspar Janos Fia Pal. Sendeli Sumat Farkas Jacab Fiai Jstuan fizet. Miklos Mateh Recentes Primipili Boros Tamas Jacab Kouacz Eq. 1 Lukacz Janos Fia Mihalj, Eóczie Lukacz Zabo Balas obÿt, Fia Janos Gÿalog Jstuan Leórincz Eóczei Janos, Lofeó. Sebestjen Vitalius ferencz Fia Lórincz Gÿalog Janosnak Fia Jstok Lofeó. (261r) Andras Gergelj Fia Mihali Vitalius Geórgý Fia Jstuan, Gÿalog Eóczei Pal Lofeó Janos, ez nÿomorult Boros Leórincz Eócziej Jstuan Boros Mihalj Kenosban Janos. Boros Gergelj az Kouacz muet Lofeó, de Sendeli Sumat fizett. tanolja. r Vagasi Peter Fiai Janos (260 ) Recentes Pixidarii ferencz Teórók Peter Fia Andras Peter Jacab Fiai Gergeli Simon Jstuan Fia Geórgý Jstuan Abram Geórgj Fiai Andras Peter Mateh Fia Andras Jstuan Janos Mihalj Benedek Marton Fia Balas Sendelÿ Summa adok Ferencz Mateh Gergeli Geórgi Biro Fiai Andras Teórók Balas Fia Ferencz Geórgj Mateh Janos Fiai Andras Cziki Marton Fiai Jstuan Jstuan Leórincz. Ferencz Sendelÿ Sumat fizet. Geórgi Vitalius Mihalj Fia Miklos Gergelj Leórincz Fia Tamas Zabo Ferencz Fiai Geórgi Gergelj Jstuan Fiai Geórgi Masikis Geórgj es Janos Janos Leorincz Pal 348

Recuperati

Leórincz Peter Gebeók Andras Fia Geórgj (262r) Lukacz Janos Cziki Mateh Fiai Andras Barat Jacab Fia Miklos Geórgj (261v) Cziki Tamas Fiai Janos Benedek Marton Fia Gergelj Geórgi Marthon Balint Fia Geórgi Jstuan Birtalan Mihalj Fia Peter Gereb Janos fólden Lakik, jobbagia. Farkas Janos Bernald ferencz Veÿ Geórgj Ferencz Botth Geórgi Fia Janos E. K. Sebestien Balint Fia Mihalj Antal Mihalj Fiai Janos Nagÿ Janos Fiai Geórgj Peter Pal Marton Ferencz Bernald Janos, Eóczje Jstuan E. K. Marton Janos Balint Fia Ferencz Biro Miklos Janos Balas Jstuan Janos Balas Peter Fiai Janos Jstuan Ferencz Fiai Jstuan Gergelj Geórgi Teórók Balint Fiai Geórgi Marton Andras Benedek Jmreh Fia Lukacz Geórgi Balas Fiai Janos Botthazi Gergelj Fiai Andras Mihali Janos Demeter. Mihalj Demeter Eóczej Peter Ez buÿdosik, Zolgal. Mattÿas Zaz Jacab Fia Jstuan Janos E. K. (262v) Farkas Jstuan Fia Janos Molnar ferencz Fia Sebestjen Miklos Pal Fia Marton Simandi Geórgý Cristoph Geórgj Fia Jstok Kadar Geórgj Miklos Janos

(263r) Geórgius

Rakoci Dei gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes. Resolutiones ad Suplicationem Vniuersorum Nobilium, Primipilorum et Peditum Pixidariorum Siculorum Sedis Siculicalis Vduarhelÿ Noha Lattiuk azt menÿe sok bantodasi Legÿenek, kiualtkepen az kik erótlenbek kegiel[me]tek kózótt Nemeli Nemes rendekteól, Mindazaltal akaruan kegiel[me]tekhez ebbólis kegjelmessegnkót megh mutatnj Az kegiel[me]tek keuansagira animaltunk illjen okok alatt. 1. Hogi az kiknek dolgok ez jdeigh el igazodott, Maradgion az mind abban. 2. Azon kl valo Supplicansoknak panazokat mýs el hadgiuk, vgi hogi az meli jobbagiokat eddigh birtak, Eóuek Legjen, jlljen declaratioual mind Eóróksegestól, Hogi az kiket sem teóruenjel, sem Rectificatio altal, sem az zegenj Fejedelem (speciali sufficientis documentumaual) adomanja mellet nem apprehendaltanak, Hanem ezeken az Vtakon kl, az Commissariusok jarasatol fogua absoluta potentia mediante tóttenek jobbagiokat, Akar kitis Zazlonk alol foglaltanak Zabados, Lofeó es Veres drabant Eóróksegeket, Lofeó es Veres drabant embereket, Azokat tiztuiseleó huejnk, nekónk tartozo hsegek zerent es sub amissione officÿ, igen igen igazan fel keresuen, statim et de facto simpliciter, czjak zazlo ala jrÿak. Ha kik penigh ez feleket zazlo ala nem 349

remitalnanak, Azokon mindjarast az Articulusban specificaltatot poenat, vgi mint az negÿ zaz forintot, pro singulis capitibus keduezes nelkltt exequaliak. (253v) 3. Az kiket peniglen most az Zazlo ala jrattunk Regestromunkban, azokat gjermekekkel, jozagokal egigjött az mi tiztuiseleó hueink sub amissione officij megh oltalmazzak igassagokban. Egjetis azok keózl jobbagiokka tennj semmi vton ne engedgienek sub poena Articuli, Excepto illis, kik immar ez maÿ napigh processusban volnanak, Mert azokat, az kik processusban uadnak, maig Zabad Legjen Lite presequalnj, de post finalem sententionem. Ha valamelÿk fel appellalnj akarja, Tablarais el boczÿassak. Az kik penigh az maÿ napigh processusban nem voltanak, Azokat ez utan teóruenjelis ne kereshesse, Es az Zazlo alol kj ne uehesse. 4. Az hol Zabad Eóróksegek, Lofeóe, drabante talaltatnek, kiknek fiu Agon defectussok volna, Azokat Leanÿ utan jobbagÿ Eóróksegre az Tiztek semmi kepen ne engedgiek tenni vagi Lennj. De hogi az olÿan Lofeó vagÿ drabant Leanÿ Eóköt Concernalhato Eóróksegektól semmisse ne Legienek, Az olÿan Eórókseget io Lelki üsmeretü emberek, hteóseók bótslljek megh, s az igaz bóts zerent valo arrat az Leannak vagi Azzonÿ embernek kózeleb valo ferfi ember, Zazlo alat zolgalo Attÿafia tegje Le s Legjen aze az jozagh. 5. Az Zegenÿ Supplicansokat, kiualtkepen az Erótleneket, az kiknek Supplicatiojokra most ualazt jrattunk, ez utannis iratunk, sok exceptiokal, dilatiokal ne farazzak, Hanem ante alias omnes Causas azokat reuidealÿak Az teóllónk eliben adando breuis processus zerint halogatas nelköltt. Datum in Arce Vduarhelense Die decima octaua Mensis Nouembris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quinto Tricesimo. Paria resolutionis praetitulati Jllustrissimi et Celsissimi Principis Domini Domini nostri Clementissimi ad Supplicationem Vniuersorum Nobilium, Primipilorum et Peditum Pixidariorum Siculorum Sedis Siculicalis Vduarhelÿ. (264r) Sub Sigillo eiusdem Jllustrissimae Principalis Celsissimis Authentis Manusque Subscriptione emandatarum et extradatarum ac ex jussu et voluntate Generosi Domini Michaelis Toldalagj de Erczÿe dicti Jllustrissimi et Celsissimi domini Principis Consiliarÿ in Judicijs in persona Prescripti Sediumque Siculicalium Vduarhelÿ et Marus Capitanej Supremj Ac jn hoc Regestum Generale interscripta per me Gabrielem Ferencz Jllustrissimi et Celsissimi Principis Transilvaniae domini domini nostri Clementissimi Aulae Cancellarii Juratum Notarium m[anu] pro[pria] Paria Instructionis Pro Dominis Officialibus Siculorum Transilvanorum super occupatione ac in numerum reliquium Peditum Pixidariorum annumeratione Recuperatorum Ac nouitiorum Peditum Peditum Pixidariorum jn Anno Domini 1623 transacto Dje uero Sexta Aprilis eÿusdem Annj Benedicto Serenissimi quondam domini Gabrielis alias Principis huius Regni Transilvaniae etc. foelicis recordationis per Generosos quondam Balthasarem Kemenÿ de Bkeós, Stephanus Cassai Seniorem de Colosuar et Joannem Tholdalagj de Jklod Eiusdem quondam domini Principis Commissarios Sub Sigilloque ipsorum proprijs ac manum Subscriptionibus eorundem roboratarum et Extradatarum ac ex iussu et voluntate Generosi domini Michaelis Tholdalagj de Erczÿe Jllustrissimi ac Celsissimi domini domini Principis Transilvaniae Supra declarati Consiliarii intimis ac in judicijs in Persona eÿusdem Praesidenti Sediumque Siculicalium Maros et Vduarhelÿ Suppremi Capitanej jn hoc Regestum Generali 350

jntrascripta per me Joannem Kendj Dicti Jllustrissimi domini domini Principis Transilvaniae Thabulae Judiciariae Juratum Notarium mpr. (264v) Az m Keg[ie]lmes Vrunk eó Felsege neknk adatot kegÿelmes jnstructioja zerent kegÿelmetek Kiralÿ biro Vraim minden kesedelem nelkólt minden falukra kj menÿen, Valamelÿk Recuperatus Lofeÿek Vagi Veres drabantok Leznek, Eózuegiek, Aruak, nouitiusok Annak felette eó Felsege zamara Recuperaltakis Eóróksegek, Mindazokat zemelÿ valogatas nelkólt az m Regestumunk zerent mingiarast az mostani possessorok kezeból kj foglaluan, jrÿak Zazlo ala neuezet zerent, Megh Paranczjoluan nekik eó Felsege neueuel igen serio, hogi az Recuperatusok io fegÿuerekkel, kóntóseikel olj kezen Legjenek, hogi hamar valo napon az Recuperatusoknak kleón Mustraiok Lezen, io kezlettel talaltassanak es meltoka tegÿek magokat az mostani eó Felsege Kegÿelmessegere es arra az Zabados allapotra, Melÿben mostan uýolagh allattanak, Az m kegyelmes Vrunk eó Felsege gonduiselete utan. Szokasok zerent az zksegnek jdejen ne buÿdossanak, Az zolgalat elótt magokat ne vonogassak, vÿolagh zalagoskepen auagý egjeb Mesterseges szinek alatt el ne keóssek, Mert ha ualaha hasonlo dolgot ennek vtanna probalnak, Az zolgalat elót el vonniak magokat, akarminem zinek alatt, megh nem bötsluen zep zabadsagokat, Magok halallal bntettetnek, felesegek, Gjermekek Eórókke valo Paraztsagra jutnak. Az melÿ faluban menÿ Lofeó, drabantot, Eózuegÿet, Aruat es Eórókseget occupalnak, annak zamat, neueket zorgalmatoson consignalýak, Regestumban czÿanaljak, hogi az mikor eó Felsege tÿ kegyelmetektól eló keuannia tizta purgatum Regestumban Producalhassak. Vadnak az Recuperatusok kózzl sokan, kik elebbeni Possessoroknal zalagban uoltanak adossok, Annak kegÿelmetek menÿen jol uegere, Regestrumonkbol Megÿesi Gjles elótt valot Auagj penigh Megÿesi Gjles utan valo (265r) zalagos es ados, az feleket kegjelmetek az Creditorokat Contentaltassa, ha marhaiok menijere valo lehet, hogi zinten ehel halokka ne Legýenek es Maradgÿanak. De Eóróksegekel kegyelmetek senkit ne Contentaljon, Mert az orzagh fundussat nem abaljenalhatnj. Ha penigh az fele Megÿesi gjles elótt ualo zalagosok megh nem fizethetnek, kegjelmed Consignalja az adossagot es igaziczia az Possessort arra, hogi eó Felsege Contentalja. Az Gjles utan valo zalagosok allapottya kleómb, Mert az Gjles utan semmj vton es modon, zinÿ es titulus alatt nem volt zabad Zazlo alol jobbagjot czÿanalnj. Ha azert az felek jo akarattiok zerent Vrokat Contentaltak a uagi mostan Contentalnj akarÿak es Lezen miból, az felekis fizessenek. De ha nem volna miuel fizetnj, feletteb eókótt ne Saczjoltassak, Hanem az fele Creditorokotis igazicziak eó Felsegere. De azert azon kózben mindenektól jndifferenter az Recuperatusokat occupaljak vagÿ maradnak adossoka vagÿ nem. Jol lehet az Recuperatusoknak mÿs adtunk Leueleket, az kik keuantak, de sokan teóllönk Leueleket nem extrahaltanak, Mÿs eróuel senkire nem keótóttk. Azert kegjelmetek nezzen az el foglalasban inkab az Regestumra, hogi mint az m Leuelnkre, az felÿel megh jrt okert.

351

Sok jmar jeót elónkben eddigis miuel Nemes Vrainknak illetlen czelekedetek felól, kik nem uaruan adossagoknak megh fizeteset magok kezekel vettenek, sokakat az Recuperatusok kózzl megh fogtanak, vertenek, minden marhaiokat el vontak, veóttek, nem uaruan kegjelmetektól Az mint m minden rendeknek kegjelmetek eó felsege neueuel megh paranczioltuk vala. Jdeó elótt sokakat az hidegh telj dóuel nem gondoluan hazokbol kj hantak. (265v) Ez feleknek el ueótt marhaiokat kegjelmed restitualtassa. Magokat penigh az Nemes Vrainkat, kik ez Violentiakat czelekedttek, Egi Vice Kiralj Biro es egÿ Assessor altal Citaltassa ez jeóuendeó kózelbik orzag Glesere ok adasra, vgj hogi akar az orzagh elótt, vagi penigh az eó Felsege Commissariusj eleótt Comparialjanak vgi mint ez mostanj Generalis Commissio alat eseótt violentiakrol. Az birak zep Relatoriakat irassanak es az kiket Citalnak, neueket igazan Consignaljak. Az melÿ Supplicatiokat kegÿelmetekre reÿcialtunk, kegjelmetek azokat az panazokat es dolgokat ante alias Causas igaziczja, se mi reank, se kegjelmetekre eó Felsegeh elejben panaz ez fele dolog miat ne menÿen. Jeóttenek illÿen dolgokis elenkben mindenik Zekról inkab Mikor az faluk megh feleltenek, nemelÿek akkor auagi betegek voltanak, a uagj hazakon kóul, a uagi egieb okon ele nem jeóhettenek, igassagokat nem producalhattak akkor. Mostan jmmar elónkben jeóttek igassagokkal, nemelÿeknek jo igassagokotis Lattiuk. De miuel immar sem az htós emberek, sem vrok jelen ninczen, fel peresnek teóruent nem tehetnk kleómben, hanem az mint az hteós emberek vallasok vthan Regestromunkban megh jrtuk. Hogi azert ezfeleknekis igassagok tellÿessegel ne opprimaltassek, Meltonak jteljk, hogi a feleket kegjelmetekre reÿcialunk illÿen forman, hogi az kiknek Supplicatiojokra illjen ualazt teóttnk, hogi kegjelmetek mind az kett felt ele hiuatuan (266r) Jsten es az keózónseges igassagh zerent igaziczÿa el dolgokat. Ez feleknek dolgokat kegjelmetek az zerent az mint Suplicatiojokra resolualtuk magunkat igaziczia el. De az kinek illýen ualazt nem teóttnk, Azoknak dolgokat illÿen forman es vton nem zksegh el igazittanj, Mert az Regestumban nagi Confusio Lenne, jol Lehet keues Lezen a fele dologh, kit kegýelmetekre fogunk reÿcialnj. Az Eóróksegek dolgat kegjelmetek ante alias Causas adýudicalja. Mind ezeknek utanna kegjelmetek igen Serio aztis megh parancziolja minden rendeknek, Az Nemessegnek, hogi az Recuperatusokat ne haborgassak. Az Recuperatusoknak, hogi eókis az Nemessegh ellen ne insurgalianak, boszusagal eókeótt ne illessek. Az jobbagÿsagnak penigh, hogi veztegsegben Legjenek, zolgalÿanak Vroknak mint jobbagiok, Ha zabadsagokat nem tudttak megh bötsllenj. Az recuperatusok kózzl sokaknak semmj Eóróksegek ninczjen abban az heljben, az hol addig Laktanak, nem patialtatnak. Efeleknek eó kegjelmek az Recuperalt Eóróksegekben adgÿanak eó Felsege kegjelmes resolutiodigh. Az falunalis zakaztassanak heltt nekik, Lam minden falukban vadnak az fele feóldeý. Az egesz Zekelÿseget Kegjelmetek Harom rendben allassa, vgi mint Nemes ember, Louas Lofeó es drabant rend legjen; az Gÿalog Lofeó es Zabad Zekel rend in perpetuum aboelaltassek. Ha kik az Gÿalog Lo feÿek kózzl Lora, jo zerzamra magokat nem zerzik Lofeósegeket amittaluan, Mind eltigh drabantok Legjenek30. Datum in Possessione Kend dje et Anno Supranotatibus. 352

(267r) Tablaia

az faluk neueinek hanÿadik Leuelen keressed. Zent Marton Kenos Gýepes Abastfalua Almas Lóueteh Karaczionfalua Okland Vargÿas Zaldobos Bardoczfalua Fle Hermanÿ Kis Baczjon Telegdj Baczjon Bibarczfalua Olaztelek Homorod Vÿfalu Varosfalua Janosfalua Szent Pal Reczjened Lokod Bagÿ Dallÿa Egeh Jyastfalua Kanÿad Ders Musna Mattisfalua Agÿagfalua Deczfalua Beógóz Miklosfalua Ozdfalua Abramfalua Telekfalua Patakfalua Aruatfalua Felsó bodog Azzonÿfalua Bettlenfalua Fenÿed Kököllö Kemenÿ falua Marefalua

Jn prima folio Nobiles 2. folio 3. folio 4. folio 5. folio 6. folio 7. folio 8. folio 9. folio 10. folio 11. folio 12. folio 13. folio 14. folio 15. folio 16. folio 17. folio 18. folio 19. folio 20. folio 21. folio 22. folio 23. folio 23. folio 24. folio 25. folio 26. folio 27. folio 28. folio 29. folio 30. folio 31. folio 32. folio 33. folio 34. folio 35. folio 36. folio 37. folio 38. folio 39. folio 40. folio 41. folio 42. folio 43. folio 44. folio 45. folio

(267v)

46. folio 47. folio 48. folio 49. folio 50. folio 51. folio 52. folio 53. folio 54. folio 55. folio 56. folio 57. folio 58. folio 59. folio 60. folio 61. folio 62. folio 63. folio 64. folio 65. folio 66. folio 67. folio 68. folio 69. folio 70. folio 71. folio 72. folio 73. folio 74. folio 75. folio 76. folio 77. folio 78. folio 79. folio 80. folio 81. folio 82. folio 83. folio 84. folio 85. folio 86. folio 87. folio 88. folio 89. folio 90. folio 91. folio 92. folio 93. folio

Kadiczfalua Tibold Z. Kiralj Z. Tamas Jllke Orozhegÿ Fanczÿal Bogardfala Zent Lelek Farkas Loka Palfalua Varallýa Korond Sofalua Paraÿd Siklod Zolokma Kismeód Eted Kórispatak Bózód Vÿfalu Beózód Bordos Zent Demeter Czeb, Zekel Zallas, Veczke, Magÿar Sakod Magÿar Hidegh Kutth Raua Nagÿ Solimos Kis Solimos Zent Erzebeth Vÿ Zekell Also Bodog Azzonÿfalua Fÿattfalua Kereztwrfalua Kereztvr Varosa Czekefalua Z. Abraham Andrasfalua Gagÿ Kis Kede Nagÿ Kede Medeser Tordattfalua Tarczýafalua Marthonos Jýenlaka Czeherdfalua Keczýet 353

94. folio Malomfalua 95. folio Z. Mihali cum Demeterfalua 96. folio Benczÿed 97. folio Kobattfalua 98. folio Kadaczi 99. folio Zent Miklos 100. folio Semienfalua 101. folio Rugonfalua 102. folio Betthfalua (268r) 103. folio Timafalua 104. folio Kis Galambfalua 105. folio Nagÿ Galambfalua 106. folio Magÿaros

107. folio 108. folio 109. folio 110. folio 111. folio 112. folio 113. folio 114. folio 115. folio 116. folio 117. folio 118. folio

Dobofalua Atthÿa Vagas Betha Hogÿa Bikafalua Farczÿad Skeó Lengjelfalua Zombattfalua Vduarhelÿ Varosa Zetelaka

Jegyzetek

1 Eredetije a Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Ungarica Allgemeine Akten. 1630--1636. Faszikel 173/4. Félívrét nagyságú 8 füzet a tulajdonképpeni összeírás, illetve annak a fejedelem számára Kovács, másként Deák Bálint által készített tisztázata. A nyolc füzetben 268 számozott lap van egy 18. század végi fedôlapba foglalva. Üres lapok: 1v, 115v, 266v és 268v. A 214. és 233. számot viselô két lap nem tartozik a tulajdonképpeni lustrához. Az összeírás végén, a kézirat 267. és 268. lapjain található az a helységnévmutató, amely minden bizonnyal az eredeti fogalmazvány lapjaira utal, amikor eligazítást ad arról, hogy az egyes települések összeírása melyik lapon található. A tisztázatban ezt az eredeti folioszámot is feltüntette az íródeák, bár nem mindig következetesen. 1690-ben a lustra példánya bethleni Bethlen Gergely fejedelmi tanácsos, Fogarasfölde és vára, valamint Udvarhelyszék fôkapitánya és Küküllô vármegye fôispánja kezében volt, amint az az összeírás 213. és 234. lapjai közé beiktatott latin nyelv feljegyzésbôl kitnik. L. még a 25. számú jegyzetet. 2 Elôtte és utána Tamas, kihúzva. 3 fiaÿ átjavítva: fia. 4 Fölötte Geórgj és ugyancsak Lórincz, kihúzva. 5 Következik Mattÿas, áthúzva. 6 Alatta Valalj. 7 Következik Barta, áthúzva. 8 Alatta Janos, kihúzva. 9 Következik Mateh, kihúzva. 10 Janos átjavítva: Jstuan. 11 Következik Marton, áthúzva. 12 A kihúzott Janos fölé írva. 13 Következik gÿalogh, kihúzva. 14 Következik fia, áthúzva. 15 Következik Tamas, kihúzva. 16 A kihúzott gjermek fölé írva. 17 Fölötte Andras, alatta Jacab, mindkett áthúzva. 18 Fölötte Andras, kihúzva. 19 Eltte még egyszer: fiaÿ. 20 Következik fia, minden egyéb pontosítás nélkül. 21 Következik Mateh, kihúzva. 22 Kihúzva. 23 Következik M, áthúzva. 24 Fölötte Hadn, kihúzva. 25 A kihúzott Jstuan után írva.

354

26 A lustra 213. és 215., valamint a 232. és 234. lapjai közé a füzetbe beiktatva egy-egy negyedrétív nagyságú lap a 214. és 233. számmal. Rajta egy 1690-ben I. Apafi Mihály halála alkalmából írt, 13 versszakból álló latin vers. A vers végén Jllyefalvi Mihály megjegyzi, hogy az elhunyt fejedelem tetteit Bethlen Gergely fejedelmi tanácsos méltatta. 27 Gergelj, átjavítva Geórgÿ. 28 A kihúzott Mihalj alá írva. 29 A kihúzott Andras után írva. 30 A lustra 263--266. lapjaira másolt Rákóczi-féle resolutio az udvarhelyszéki hadköteles székelyek panaszaira, valamint Bethlen Gábor 1623. évi utasításai a hadi szolgálatra visszaállítandó székelyek dolgában az a két okmány, amely mintegy megvonta az addigi fejedelmi székely politika mérlegét. Ám egyben magyarázatot is ad a Rákóczi-féle lustra bizonyos jellemzire. Ezért tartottuk szükségesnek mindkét okmányt az összeírással együtt közölni. Különben I. Rákóczi György említett határozata teljes egészében belekerült az Approbatae Constitutiones szövegébe. L. Magyar Törvénytár. 1540--1848. évi erdélyi törvények. Bp. 1900. 145--146. old.

355

3. 1635. november 24­27.

A marosszéki hadköteles székelyek I. Rákóczi György számára 1636-ban Kolozsvárott letisztázott összeírása1 (1) REGESTVM Generale svper nova et accvrata totivs Sedis Siculicalis MARVS, per Jllustrissimum Principem Dominum Dominum GEORGIVM RAKOCZY Dei Gratia Principem Transilvaniae etc. eiquem adjunctos dominos Consiliarios, etc. Anno Domini 1635 a die 24 Nouembris vsque ad 27 eiusdem Mensis diem facta et celebrata Lustrationem. Clavdiopoli. A. MDCXXXVI.

(2r)

Vekonÿ Peter, mezeÿ katona

Eq. 2

KELPENYEK

Primipilusok Kouacz Balas obÿt, Fia Marton An. 7, senki nem mustralt képében Bako Gyeörgÿ Eq. 1 Banyasz Miklos Eq. 1 Computus: Nobil. Primip. Recen. Nob. 43 2 4 Jnfantes 3 1 ­ pueri ­ ­ ­

SZEREDA

Recentes Nobiles Szilagÿ Janos Ferenczÿ Gyórgÿ Both Boldisar Kornis Ferenczné Lovassÿ Eq. 2 Eq. 2 Eq. 2 Eq. 5

Adolesc. ­ ­ ­

Primipili Veter. Nagy Gyergÿ Fia Janos obÿt Eq. 1 Nagy Janos obÿt, Fia Janos An. 38 Gerendi Vram Jobbagia, BaniabZkin lakik, Donatioual birÿa Nagy Jmreh Fia Janos An. 7 Eq. 1 Nagy Giörgy és Balas, Nagy Janos Fiaÿ, megh holtak Nagy Jstuan obÿt, Fiai Jstuan An. 12 Andras 6

(2v)

Szecz Jmreh obÿt, Fiaÿ Andras obÿt Mihaly mustralt, ennek Fia Marton két heti. Eq. 1 Balogh Janos obÿt, Eq. 1 Fiaÿ Gÿörgÿ An. ­ Boldisar An. 15 Giörgynek Fiaÿ Mihaly 3 Jstok fél esztends Balai Deak obÿt, Fiaÿ Giörgÿ 14 Balas 7

356

Sÿluester Peter obÿt, Fia Jstuan. Ennek Fia Thamas A. 1 Eq. 1 Eöczei Peter 20 Mihok 4 Szabo Jstuan obÿt, Fiaÿ Janczj 16 Ferk 12 Eöczie Gergely Eq. 1 Szabo Mihalÿ Haromzeken Sepsi Zent Giörgien lakik, öröksegétt az attiafia biria Ban Gÿörgy Vrunk eö N. vduari postaia Közepsö Ban Jstuan Eq. 1 Fiaÿ Thamas 10 Jstuan 1/2 Eöczie Sigmond, egy Kenieren vadnak, Fiai Sigmond 10 Eq. 1 Mihok 3 Bán Pál Eq. 1 Ban Andras obÿt, Fia Thamas 18, Zolgal Ban Janos Fiaj Peter 20 Benedek 18. Gialogh Lofe Ban Lazlo obÿt, Eóróksegétt Vérek birÿak Fazakas Mihallÿ obÿt, Eöröksegétt Balogh Giörgy pénzen Veötte megh Ban Simon Fiaj Peter 3. Eq. 1 Miklos kétt heti (3r) Nagy Matthias obÿt, Fia Jstuan An. 2. Eöröksegét Szeredaj Janos deak biria Viduae Primipilorum Borbelÿ Gyeörgyne obÿt, Fia Gÿeorgÿ An. ­, elbudosot, óróksegét Vér biria Ban Peterne Fia Peter obÿt Piskoci Ferenczné Fiai Jstuan obÿt Giurko An. 10. Uduarheljzeken Kóróspatakan az Nennÿe tartia Mattÿas Peterné obÿt, Eöröksegétt Vér biria Pedites pixidarii Veterani Totth Jstuan obÿt, Fia Mihallÿ An. 20

Menihart Andras Vÿhelyi Miklos obÿt, Fiaj Mihalÿ 13 Marton 20 Vilagtalan, louon mustralt, s megh holt Vrunktol uagion Lof Leuele, az mint az hét hZtös ember mondgya Eq. 1 Kis Ban Jstuan Fiaÿ Mihok 14 Eq. 1 Janos 12 Ennekis megh holt Vrunk adot Lof Leuelet Fazakas Janos obÿt, Fia Simon 29 (3v) Kasa Gyeörgÿ Fiaÿ Miklos An. 18 Jstok 10 Kasa Jmreh Ban Miklos obÿt, Fia Mihaly 28 Fazakas Peter niomorult ember Fazakas Ferencz obÿt, Fiai Janos an. ­ Simon ­, Janosnak Fiai Peter 7 Geczi 3 Recuperati Pedites Kasa Mihallÿ obÿt, Fia Janos 10 Recentes Primipili Nagy Gyeörgÿ Fia Jstok két holnapi Nagy Gergelÿ Nagy Mihaly Gialogh Lofe Szigetuari Joseph Dako Janos Erszenies alias Szeöcz Pal Koris Mateh Pedites Recentes Szeöcz Jstuan, Fia Janczi két héti. Szeredai Janos deaké az örökségh, kiben lakik (4r) Nagy Janos Fazakas Simon Fia Jstok An. 3 Recens Vidua Balassi Gaborné Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

357

Computus: Primip. Vet. Vid. primip. Ped. Veter. Recup. Ped. Recup. primip. Pedit. recen. Recen. Vid. Vagi Primip. Vet. Vid. primip. 1 2

SZEREDA SZENT-ANNA

7 2 5 ­ 7 3 1

Jnfantes pueri adolesc. adulti fratres 13 5 7 ­ 3 ­ 2 ­ ­ ­ 3 3 5 2 ­ ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Nobilis Vidua Lazar Janosne, Bako Peter veötte felesegl Recuperati Pedites Meggyes Mihaly Andrasfaluara ment lakni, ott mustralt megh Szakal Lazlo, megh holt Vrunktol vagion Lof leuele Eq. 1

Balint Janos Mikhazara ment lakni, ott mustralt megh. Eöcze Jstuan, Szakacz Lazloual lakik, egy k. v. Eöröksegeket Lazar Giörgy Számára foglaltak el, iobbagia lakik benne, de Szabad helÿ volna Antallffÿ Marton Fiaÿ Gÿörgy An. 24 Lazlo 13 Czillagh Janos biro, Fiaÿ Jmreh 12 Miklos 8 Mihok 6 Jstok 3 adol. 1 ­ adulti 1 ­

Computus: Nob. Vid. Recup. Ped. Vagi Recup. Ped. 2

(5r) ANDRASFALVA

1 3

Jnf. 2 ­

pueri 2 ­

Nobiles Gÿeörgÿ Deak obÿt Kovacz Jacab Gyalogh Hadnagÿ Primip. Veter. Czibi Jstuan Eq. 1

Deak Ferencz Fiaj Janos An. 8 Ferencz 2. Eq. 1 Eq. 1 Pedites Veter. Biro Janos Fiaÿ Miklos 20 Mihali 16 (5v) Nagÿ Jstuan Nagy Gyeörgy Fiaÿ Mihaly An. 3 Marci két heti

358

Czibi Gyeörgÿ Eöczie Szekeli Jstuan An. 25. Vagus Recuperati Pedit. Czeglesi Marton Pentek Balas obÿt Fia Janos, ennek Fia Jstok fél eszt. Kovacz Jstuan Fiaÿ Miklos An. 13 Mihaly 6 Marton 3 Steö Jstuan Fabian Jstuan Rigmanba ment lakni, ot mustralt megh Kovacz Andras Fiai Giörgÿ 20 Mihaly 12, egy K. V. Zabo Antal obÿt, Fia Miklos 16 Biro Geörgÿ Fia Miklos 3. Louon mustralt, azt mondgia, hogy leuele elégett, háza megh eghuén, az mint az htös emberek mondgiak, Vrunktol volt Leuelek, de cum conditione volt, hogi ha nem, Gialogh Kis Biro Janos Fiaÿ Miklos 20 Mihaly 16 Czegezi Birthalan Fia Mihaly 6 Antalfi Ferencz Szekesre ment lakni, ott mustralt megh

(6r) Haereditas

Recentes Primipili Biro Thamas Eq. 1 Fiaÿ Jstok An. 7 Peter 5 Pal 3 Czibi Mihaly 2 Czibi Thamas Fia Janos 6 Eq. 1 Deak Jstuan Fia Andras fél eszt. Deak Györgÿ Eq. 1 Meggyes Mihaly Fiaÿ Peter 16 Janczi 6 Marton 1/2 Totth Peter Fia Jstok 1/2 Haereditas Kovacz Andras öröksegeböl az Eöcziétt Kouacz Jstuant Balassi Ferencz kihanyatta beleölle, és jobbagyat Szallittatta belé, mostis az lakik benne (6v) Nagy Andras, Kouacz Jacab tartya Jobbagianak, az Commissariusok iarasok utan tötte iobbagianak, és ugy atta oda magat, az mint az htös emberek mondgyak, hogy megh fogta és megh esktötte, de elsben ugy atta uolt oda magat, hogy mikor a' földeröl el akar menni, el mehessen, de hogy el akart menni, és Zaszlo alá akarta iratni magat, ugy fogta megh és ugy esktötte megh

Czegezi Pál deficialuan, Eöröksege Fiscus Számára marat, de most Lazar Giörgy biria, és iobbagia lakik benne, Czegezi Mathe Computus: Nobiles Primip. Vet. Ped. Vet. Recup. Ped. Recen. Primip. Vagi Primip. Vet. Recup. ped. 1 2 1 2 4 7 7 Jnfan. 1 2 ­ 5 9

pueri 1 ­ ­ 2 ­

adol. ­ ­ 2 5 1

adulti ­ ­ ­ ­ ­

fratres ­ ­ 1 ­ 1

359

(7r) SEPRED

Pedites Veterani Ambrus Gergely obÿt, Fiaÿ Marton obÿt Jstuan An. 12 Kása Pál Kása Györgÿ obÿt Kasa Mattyas Fia Peter 12 Recuperati Pedites Varga Gÿeörgy obÿt, Fiaÿ Mihalÿ An ­ Hauattöre Szallot, ott mustralt megh. Peter An. ­ ez is ugyan ott szolgal Computus: Pedit. Veter. Recup. ped. Recen. Primip. 2 ­ 1

Varga Jstuan obÿt, órókségétt Vér birja Varga Peter obÿt, Fia Mihallÿ 5 (7v) Varga Lerincz obÿt Kardos Peter obÿt, Fiaÿ Mihalÿ An. 18 Andras 12. Agardra ment uolt lakni Recentes Primipili Teökes Gÿeörgy Gialogh Lofe. Fiaÿ Miklos 13 Jstok 6

Jnfantes pueri ­ 2 1 ­ 1 ­

adolesc. ­ 1 1

(8r) TOMPA

Nobiles Bothos Gal obÿt, Fiaÿ Peter An. 18 Gal 12 Vnokaia Botos Mihaly 10 Primipili Veterani Nagy Jstuan obÿt, Fia Jstuan 20 Eq. 1 Giörgÿ Jstuan obÿt, Fiaÿ Marton 24, egÿ K. V. Eq. 1 Balas 20 Janczi 8 Nagÿ Gergelÿ Fia Jstuan 25 Eq. 1 Szabo Mihalÿ Fia Gergely 25 Eq. 1 Mustoha Fia Sliei Janos obÿt ennek Fia Peter 3 Nagy Mathe Fiaÿ Peter 12 Gergely 10 Janczi 6 Computus: Primip. Veter. Vid. 360 3 ­ Jnfantes 2 ­

Nagy Pal deficialt. Eörökseget Vér birÿa Vid. Primip. Nagy Mathene obÿt. Eöröksege Vérre szallott

(8v) Recen.

Primip. Eq. 1

Horuat Gyeörgÿ Recen. Pixidar.

Nyaradi, alias Veres Gergely, Fia Marton An. 20. Az Commissariusok fel szabaditották uolt, de az utan ismet Jobbagia lött Balasi Ferencz Vramnak, az mint az hteös emberek mondgyak, de az neue az Jobbagyok között vagion fel irua. pueri 3 ­ adol. 2 ­ adulti 3 ­

Recen. Primip. Recen. Pixid.

1 1

­ ­

­ ­

(9r) MAKFALVA

­ 1

­ ­

Bernatt Mihaly Fiaÿ Marton 32, Mihaly 29 Dosa Andras obÿt, Fia Thamas An. ­, Gÿeörgy 18 megh mustralt Eq. 2 Martonnak Fia Gergelj 2 Mihalnak Fiai Janczi 3 Primipili Veter. Balint fél esztends Farkaslaki Andras Nagylaki Jacab Eq. 1 Fiaÿ Mihalÿ obÿt Nagylaki Mihaly Eq. 1 Giörgÿ An. 14 Eq. 1 Fiaÿ Jstok An. 5. Dosa Mihalÿ Mihok fél eszt. Dosa Gyeörgÿ Fiaÿ Jstok 5 Eq. 1 (10r) Ban Gyeörgÿ Gÿalogh Lofe, Marton 2 Fiaÿ Jstuan obÿt Balogh Peter, Dosa Mihaly eöczie Györgÿ An. 20 Vduarhelizékre Varalliaba ment Ferencz 16 lakni, ot mustralt megh Kouacz Jstuan Gialogh Lofe, Kis Dosa Andras obÿt, Fiaÿ Mihok 12 Fiaÿ Mattias obÿt Jstok 10 Ferencz An. 5 Gergely Deak obÿt. Veÿ Dosa Ban Andras Eq. 1 Györgÿ. Ennek Fiaj Marton 11. Ban Mihaly Eq. 1 Eq. 1 Ban Gergely Fia Mihaly an. ­, zolgal Giurko 9 az mezósegen Szabo Balas obÿt, Sinka Balint obÿt, Fia Marton obÿt. Fiai Mihaly obÿt, Eörökségét Vér biria Györgÿ 14 Eq. 1 Hadnagÿ Sinka Janos Fiaÿ Janos An. 10 Jllyes Andras Eöchei Jacab Gÿörgÿ 6 Jstuan obierunt Jstuan 3 Thamasi Janos Gialogh Lof, (9v) Jllyes Mathe obÿt, Fiaÿ Sigmond obÿt Fia Jstok 2 Janos An. 19 Kenosi Jstuan Elbudosot, Zolga volt, Kouacz Janos Fiai Pal 14 Eq. 1 nincz öröksege Janos 12 Ban Andras Fia Pal an. ­ Ezek Orban Giörgÿ 7 Peter iobbagyi voltak Vduarhely Kovacz Balint Veÿ Abodi Peter, Szekben, s haza vitte eökett egy K. V. Eq. 1 Lukacz Jstuan obÿt, Fia Marton 14 Lukacz Peter obÿt, Fia Mihaly 14 (10v) Viduae Molnar Benedek Fiaÿ Jstuan 25, annak Fia Marci 1, Ban Palné Fiaÿ megh mustraltak masik Fia Lazlo 20, egy K. V. Molnar Matthias Fiaj Peter 10 Pedites Pixidar. Gÿörgy 4 Kis Abodi Janos Fiaÿ Mihaly An. 32 Gergely 1/2 Jstuan 16 Nagy Molnar Andras obÿt, Janczÿ 12 Fia Lazlo 20 Mathe 10 Mihalnak Fia Andras 1/2 361

Nobiles

Abodi Gÿörgÿ Fia (!) Thamas 3 Lukacz 1/2 Abodi Janos Fia Jstok egy holnapi Gal Geörgÿ Fiaÿ Jmreh 16 Mihaly 12 Jmreh Kovachÿ Fia Janos obÿt Molnar Janos Fia Jstok 16 (11r) Fazakas Janos Szaszflpösen lakik, Bethlen Peter Vram iobbagia Szekely Mihaly Fiaÿ Andras An. 20, Szolgal Matthias 4 Peter 2 Szekelÿ Berthalan Fiaÿ Ferencz 16 Miklos 14 Bernad Jstuan Fiaÿ Mihaly 12 Matthias 9 Gyurko 2 Jstok 1/2 Kis Molnar Andras Fia Matthias 16 Mihaly obÿt Miklos 12 Molnar Jstuan Fia Janos 5 Szasz Jstuan maior Szasz Janos obÿt Szasz Jstuan minor. Fia Marton hat holnapi Sigmond Pal Fiaÿ Miklos 16 Mihaly 10 (11v) Nagy Marton Kis Farkas Janos Fiaÿ Mihaly An. 16 Gÿeórgy 7 Janczi 4 Fazakas Ferencz obÿt. Mustoha Fia Balas an.­ Leökeös Balas Szanto Gyeörgÿ Szanto Andras Gal Matthias vilagtalan, Fia Gÿórgÿ 8 Bernad Ferencz Kovacz Mathe obÿt. Fiaÿ Mihalÿ 20 Jstuan 19 Marton 12 Janczi 10 Mihaly az Minor Cancellarian Cassaÿ Vramnal Lakik Kadar Leörincz Fia Marton 15 362

Fazakas Mihalÿ obÿt, Fiaj Mihalÿ An. 20 Janos 10 Gyeórgÿ 8 Jstok 6 Geczi 4 Marci 2 Vas Janos Fiaÿ Mihok 9 Janczi 1 Vas Jstuan Fiaÿ Marton 6. Masiknak neuét nem tudgÿák Madaras Jmreh obÿt. Eórókseget Vér biria Nagÿ Farkas Fia Györgÿ obÿt Madaras Peter elbudosot, nem voltt itt öröksége Albert Simon Fia Marton 13 Barrabasi Balint elbudosot Barrabas Janos Barrabas Ferencz. Eöchÿe Gergely obÿt Nagy Marton Fia Balint an. ­ Haromszékre haza mentenek lakni Göczi Janos obÿt (12v) Andras Kouacz obÿt. Eöröksegétt Bernat Janos biria Vérre Albert Janos obÿt, Fia Marton An. 26. Ennek Fia (!) Jstok 6 Marton 6 Mustoha Fia Palfi Lazlo 11 Albert Gÿörgÿ Fiai Peter 6 Mihok 4 Peter Janos Bandon lakik, ott mustralt megh Antalfi Peter Vilagtalan Zekely Jmreh Nÿomorult Barrabasi Balas obÿt. Eöröksegétt Vnokaÿ birÿak Palfi Mihaly obÿt, Fia Lazlo 11, Albert Marton tartia Barrabasi, alias Simon Ferencz Fiaÿ Mihalÿ 18 Peter 11

(12r)

Viduae Palfi Martonne Szekely Peterne Fia Janos ­

(13r) Recuperati

Pedites

Dimyen Janos Fiaÿ Marton An. 16 Gÿeörgÿ 7 Kamuthi Miklos obÿt Kamuthi Marton obÿt, Fiaÿ Marton 16 Jstuan 12 Fazakas Gaspar Fia Jstok 8 Varga Janos obÿt. Nem volt óröksege Dimien Mihaly obÿt. Eöröksegétt zalagon fl. 12 Dosa Thamas biria, iobbagia lakik benne Albert Janos Fiaÿ Boldisar 15 Geczi 8 Miklos 7 Jmreh 5 Giurko 3 Gergely Varga Fia Geczi 14. Kun Janos praetendallia iobbagyi iussat hozzá, az megh holt Vrunktol Lof Leuele uolt, de el uötte Kun Janos tölle megh foguan, és megh esktte, hogy soha Feiedelmet nem talal megh. Az Commissariusokis felzabaditották volt. Leuele vagion tölök. (13v) Bartha Ferencz Abodba ment lakni, ott mustral Fenies Janos obÿt. Veÿ Mathe Mihaly Louon mustralt megh, de Gyalogh volna. Eq. 1 Molnar Györgÿ Fia Mattias An. 32. Ennek Fia Mihalÿ 2

Simon Mihaly obÿt, Fiaÿ Jstuan 16 Marton 14 Janczi 12 Dosa Thamas Jobbagyanak tartÿa, de az mint az hteös emberek mondgiak, semmi közi ninczen hozzaiok. Az Commissariusok jarasakor felszabadultt uolt az Attÿok, Leuelek vagyon Racz Mihalÿ. Eöczie Janos, nem tudgiak kiczodak ezek Primipili Recentes Bernad Jmreh Fiaÿ Andras 10 Giurko 6 Gergely 1/2 Recentes Pedites

(14r)

Dimÿen Peter Fia Janos an. 25 Vas Gÿeörgÿ Eöröksége Kerezturi Janos Deaknenal vagÿon Zalagban pro. fl. 3 Jmreh Leörincz, Jllyes Janos fogatta öröksegére, megh valtozott földes Vratol Lenart Andras Fia Janos féleztendös Lenart Janos Farkas Jstuan Fiaÿ Gÿörgÿ an. 17 Ferk 4 Dosa Thamas praetendallia Jobbagysaghra valo jussat hozza, de az hétt htös emberek azt mondgyak, hogy nincz semmi keözi hozzá. Colosuari Szabo Jstuan Fia Moses an. 6 Barrabasi Mihalÿ, Barrabasi Jstuan zolgalnak Dimÿen Andras, Dosa Thamas praetendallya jobbagyi iussát hozzaia

Computus: Nobil. Primip. Vet. Vid. Primip. Ped. Pix. Vid. Recup. Ped. ­ 21 1 32 2 6 Jnf. ­ 15 ­ 21 ­ 5 pueri ­ 8 ­ 17 ­ 4 adol. 1 8 ­ 15 ­ 5 adulti gener. ­ ­ 3 2 ­ ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ 363

Primip. recen. Recen. Pedit. Vagi Primip. Vet. Ped. pix.

1 10

2 3

1 ­

­ 1

­ 1

­ ­

1 2

(14v) KJBED

Nobiles Dosa Andras Nemesek kózt Mustralt Primipili Veterani Lazlo Andras Fiaÿ Jstuan mustr. Eq. 1 Gergely an. ­ Györgÿ 12 Jstuannak Fia Janos 2 Andras megh holt, Fia Marton 4 Jstuanfi Pal Fiaÿ (!) Mihaly mustr. Eq. 1 Mihaly Fiaj Janos 14 Lrincz 12 Mihalÿ 6 Jstuanfi Demeter Fia Pal 4 (15r) Syluester Peter Fiai Janos Mustralt Eq. 1 Mihaly an. ­ Peter an. 13 Syluester Thamas obÿt, Fia Thamas an. 5 Dosa Jstuan Eq. 1 Bordossi Miklos Eq. 1 Fiaÿ Janos An. 16 Mihallÿ 10 Balas 8 Miklos 5 Benedek 1 Bordossi Pal Mattius Balas helyerl mustraltt, miuel Vej Eq. 1 Dosa Matthias Gialogh mustralt, Fia Giörgÿ obÿt Dosa Gergelÿ Fia Pal an. 11 Eq. 1 Kis Dosa Thamas Dosa Thamas Junior, Fia Marton An. 8. Eq. 1 Dosa Balas Fiai Janos an. 12. Eq. 1 Leórincz an. 5 364

Dosa Mihaly Fia Mihali an. ­ Eq. 1 Dosa Andras Vduarheliszekre Demeterffaluara szállott Orban Mihallÿ Fiaÿ Peter An. 16 Marton 3 (15v) Lerincz Boldisar Fia Mihalÿ An. ­ Eq. 1 Simonfi Peter Fia (!) Demeter An. ­ Eq. 1 Andras an. ­ Zolga Peter An. 10 Simonfi Gyeörgÿ Fia Lörincz an. ­, Ennek Fia Andras an. 3 Lrincz Mihali Thamasi Andrast fogatta Jozagaban, ugian e szolgal erette Eq. 1 Biro Andras obÿt. Vnokaia Janos gialogh mustralt. Ennek Fia Marton fél eztendös; Eöcze Thamas An. 12, deak Kis Orban Janos obÿt, Fia Ferencz An. ­ Eq. 1 Miklosi Peter, Eöcze Andras An. ­ Eq. 1 Egy Kenyeren vadnak. Peternek Fia Janos An. 3 Miklosi Mathe Fiaÿ Pal annor. 10 Mihallÿ 4 Peterfi Janos Fiai Andras, Mustralt. Eq. 1 Mihalÿ An. ­ Benedek 16 Lazlo 1 Lerinczi Balas Fia (!) Peter Mustralt. Eq. 1 Jstuan kék drabant Nagy Orban Janos obÿt, Fiai Györgÿ, Mustralt. Eq. 1 Ambrus an. 25 Gyiörgÿ Fia Andras an. 11

Orban Mihaly Gialogh mustralt, Fiaÿ Janos An. 7 Sigmond 4 Orban Miklos Fia[i] Jstuan 25 Eq. 1 Andras 12 Nagy Balint Fia Giörgÿ, g. mustralt. Ennek Fia Giörgÿ An. 1/2 Abodi Gyeörgÿ Eq. 1 Nagy Lrincz obÿt. Fia Peter An. ­ Eq. 1 Bala Gyeörgÿ obÿt, Fiai Ferencz An. 25 Boldisar 16 Syluester Mihaly, Fia Peter, hazas. Egÿ K. V. Balassi Janos Gialogh mustralt. Fia Peter An. 12 Bordossi Benedek Thordan lakik Bordossi Mihaly obÿt. Eöröksegétt Varga Peter biria, az Vej Bala Pal obÿt, Fia Gaspar mustr. Eq. 1 Balassi Andras obÿt, Fia Ferencz obÿt. Eóróksegeben felesege lakik Orban Janos obÿt. Jozagatt annÿa birÿa Bala Thamas obÿt. Veÿ Lukacz Mathe Mustr. Eq. 1 Lerincz Andras gialogh mustralt Gergelifi Mihalÿ obÿt, Fia Geörgÿ. Eq. 1 (16v) Gergelyfi Peter Eq. 1 Fiaÿ Jstuan An. 16. Janos 12 Gergeli 8 Peter 8 (!) Andras Deak Gialogh Mustralt. Fiaÿ Giörgÿ 16 Miklos 10 Dosa Marton eöregh ember. Eöcze Lazlo, Gialogh m. Dosa Mihali obÿt; az Eöcze Jmreh lakik Joszagaban. Fia Andras, infans g. m. Seópreódi Demeter obÿt, Fiai Mihali An. 28. Eq. 1 Gergely 20

(16r)

Seópreódi Andras Fiaÿ Andras an. 20. Eq. 1 Janos 16 Mihalÿ 12 Dosa Sigmond obÿt, Fia Andras 3 Madaras Janos Fiaÿ Janos, niomorult Jstuan an. 16 Eq. 1 Dosa Matthias Fia Balas an. 12. Eq. 1 Dosa János Fiaÿ Marton szolga Jstuan An. 12. iozagátt az Vei Thamasi Mihaly biria es masik Veÿ Gaspar Janos, kinek Fia Andras, Jnfans, Eöcze Marton, Egy K. V. Thamasi Mihali Fia Mathe an. 1.Eq. 1 (17v) Bako Pal Fia Matthias An. 1/2 Vduarhely Szeken lakik, öröksegétt Dosa Marton birya felesege utan Matthius Miklos eóregh ember, Fia Mihalÿ, Mustr. Eq. 1 Matthius Janos és Benedek megh holtak Nagy Dosa Janos obÿt, Fia Boldisar obÿt. Eóreóksegétt Leania és Vnokaia biriak, kit Rheti Janos vött, és szolgal rolla Rethÿ Janos igen betegh Nagy Ambrus obÿt. Eórókségétt Veÿ, Lukacz Pal birya Madaras Peter Vduarheliszekre, Sofalúara szallott, örökségét ugian maga birya Madaras Matthias Gialogh mustralt, Fia Giörgÿ an. 7 Rethi Boldisar Fia Marton an. 4 Rethi Balas Fiaÿ Andras an. 20 Eq. 1 Boldisar 17 Rethi Istuan Fia Thamas an. 2 Eöczie Geörgÿ gyalogh mustralt Nagy Sebestien obÿt, Fiaÿ Istuan Mustr. Eq. 1 Mihalÿ Janos an. 16 Thamas 12

365

Dosa Balas obÿt, öröksegét az battia Thamas birÿa uolt neue, de azis megh holt: Jstuanfi Mihaly ninczen fiaÿ Pal Mustr. Kis Dosa Janos obÿt, örökségét Leania Gergelÿ An. 16 biria Jstuan An. 10 Dosa Matthias obÿt, öröksegétt Matthias Balas eóregh ember, eórökAttiafiai vérre biriak segerel Bordosi Pál szolgal Kouacz Peter obÿt, Fia Peter An. 5 Matthius Mathe Gialog mustr. Seöpreödi Mihaly Fiai Mihaly An. 11 Fiai Mihaly An. 1 Jstuan 3 Jstuan obÿt Giörgÿ 1 Matthius Andras obÿt, Fia Janos Eöcze Matthias mustralt Eq. 1 gialogh m. Madaras Mihaly, Matthius Peter obÿt, Fia Peter, Fia Pal Mustralt Eq. 1 njomorult benna Dosa Andras Gyalogh mustralt (18v) Viduae Rethÿ Jstuan Fiai Pal An. 8. Eq. 1 Geörgÿ an. 1/2 Dosa Thamasne Fiai Andras Eq. 1 Matthius Gergely Gergeli, egy K. V. Fiaÿ Andras Eq. 1 Dosa Balasne Fia Lazlo mustralt Thamas an. 18 Dosa Thamas gialogh mustralt Gergelÿ 8 Rethÿ Janosne obÿt. Attiafiai biriak Gergelÿ Mathe iozagatt Fia Andras An. 1/2 Eq. 1 Miklossi Andrasne obÿt, Janossi Balas deficialt, öröksege nem Fiai Peter, Mustral volt Andras Bala Mihaly obÿt, örökségétt leania Bordos Janosne, Eöröksegeben az biria Veÿ Varga Peter Lakik Nagy Gergely Gialogh mustr. Bordossi Lörinczné Fia Miklos obÿt Fiai Ferencz An. 16 Orbaz (!) Peterne él. Giörgÿ 10 Lukaczj Jstuanné Jstuan 1 Fiaÿ Jstuan, Mustr. Eq. 1 Orban Mathe Vén ember Peter Kis Lrincz Mihaly benna. Gialogh Gergelÿ obÿt mustr. Fiaÿ Marton Madaras Istuanne obÿt. Eöröksegett Janos An. 20 Madaras Matthias birya (18r) Orban Mattias obÿt, Fia Balas Kouacz Jstuanne ferhez ment, Fiaÿ mustralt. Eq. 1 laknak az házban Ennek Fia Thamas An. 1 Dosa Miklosné obÿt. Eöröksegett Orban Jstuan obÿt Syluester Peter birÿa Peterfi Gergely Pedites Veter. Fia (!) Janos An. 13 Eq. 1 Fazakas Matthias obÿt. Fia Boldisar. Balas an. 7 Ennek Fia[i] Mattias an. 8 Györgÿ 3 Marton 6 Biro Giörgÿ obÿt, öröksegétt Biro (19r) Pal megh holtt Janos és Thamas birtak, de Biro Petert fel irtuk Janos megh holt Bordos Janosne helyerl Simonfi Gergelÿ obÿt, Fiaÿ Mihaly Mustr. Eq. 1 Nagy Gergely obÿt, Ezeknek Fia Mihali An. 3 Gergeli an. 3 megh [holt] Nagy Ferencz Jstuan 1

(17v) Kouacz Janos, nem uolt, hanem Jstuan

366

Feiedelemtöl vagyon leuelek, io.

Fiaÿ Giörgÿ An.10 Eq. 1 Pal 8 Mihalÿ 5 Nagy Thamas obÿt, Fia Miklos an. 17 Szalad Balint obÿt Fiaj Peter, Mustralt. Eq. 1 Jstuan, egy K. V. Armalisok Catharina Feiedelem Aszszontul vagyon, io. Fodor Matthias obÿt. Felesegere Mathe Kouacz szallott, de Loual szolgalt ez elett, ez utannis ugy akar. Fia Janos An. 1 Kiralÿ Jstuan Fiai Giörgÿ An. 10 Peter 6 Pal 4 Gergelÿ 2 Kiralÿ Mihalÿ Fiai Miklos An. 7 Marton infans Kiralÿ Janos Szekel Ferencz Fiaj Gergely An. 20 Miklos 12 Miklos (!) 8 (19v) Szalatt Mihaly Fiaÿ (!) Janos, mustralt. Eq. 1 Armalissa Catharinatol vagion Marton Jstuan Fia[i] Peter An. 12 Andras infans Firtos Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Geörgÿ Janos An. 16 Felesegere Lazlo Miklos szallott, s eö mustralt megh. [Ennek] Fia Janos Kouacz Thamas deficialt. Eöröksegétt Vér attiafia Kouacz Thamas reszere birya Fazakas Thamas Kuron Thamas obÿt, Fiaÿ(!) Gergely. Ennek Fia (!)Demeter An. 8 Thamas 5 Gergely 1 Megh holt Vrunktol uagion leuele, io. Szasz Janos Fia Jstuan An. 3 Vas Gergeli Fiaÿ Andras An. 25 Janos 16 Mihali 10 Jstuan 8 Gergely 6. Egy K. V. So Jstuan

(20r)

So Peter Szekesen Lakik Só Matthias Mogioroson lakik Fodor Gal, Fia Janos mustralt Fodor Mihali obÿt Nagy Ambrus Fia Jstok An. 1 Balogh Janos Fia[i] Peter Giörgÿ an. 4 Mihaly Molnar Bosi Marton obÿt, Fiaÿ Mihalÿ Miklos an. 12 Janos 7 Rethÿ Pal eöregh ember. Veÿ ugian Rethj Pal. Fiaÿ Miklos An. 10 Jstok 5 Andras 2 Simon Mihali obÿt, Fia Jstuan An. 3 Szász Balas Fia Janos Fazakas Mihalÿ Fia Thamas. Ennek Fiaÿ Mihalÿ An. 4 Peter 1 Meszaros Daniel obÿt, Fia Leörincz szolga So Thamasné obÿt, Fiaÿ Peter Mattias Jstuan, Mustr. Simon Peterné obÿt, Fia Mihaly m. m. Recuper. Pedites Girgyaÿ Mihalÿ obÿt, Fia Mihalÿ An. 6. Leaniara Jmreh Andras szallot

(20v) Viduae

367

Recen. Matthius Jstuan Fia Mattias An. 2. Eq. 1. Reghi Lof familia Marton Giörgÿ Fia Andras an. 1 Bentheó (!) Pal. Palfi Ferencz praetendallia Jussat hozzá Racz Janos Kék drabant, Fia[i] Mihalÿ hazas Janos An. 20 Jstuan 1 Computus: Nobil. Primip. Vet. Viduae Ped. Vet. Vid. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. Vet. 3 1 54 9 18 ­ ­ 6 Jnf. ­ 34 ­ 21 ­ 1 5

Bereczki Jstuan praetendallia iussat hozzá, az Connumeratus iobbagiok közöttis bé vagion irua. Az fiahoz nem tartia semmi Jussat (21r) Deak Andras Fia Janos An. 2 Orban Andras, ab origine Primipilusnak referallyak, de gialogh mustralt, Fia Thamas An. 1

pueri ­ 35 3 20 ­ ­ ­

adol. ­ 30 3 7 4 ­ 1

adulti ­ 4 ­ 1 ­ ­ ­

fratr. ­ 6 ­ ­ ­ ­ ­

gener. ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­

SOUARADGYA

Primipili Biro Jstuan obÿt, Fia[i] Mihali An. 25 Ferencz 20 m. Eq. 1 Thamas 16 (21v) Biro Peter obÿt, Fia[i] Demeter m. Eq. 1 Miklos An. 18 Gergely 16 Marton 12 Szép Jstuan SzZcz Marton obÿt, Fia Ferencz m. Eq. 1 Szentleleki Mathe Fiai Mihaly An. 18. Eq. 1 Jstuan 10 Szeöcz Mihaly, Abodi Gergely Leaniara szállot, s arrol szolgal Bartha Jstuan Fia Balint An. 12 368

Viduae Primipili Jspan Ferenczné obÿt, Fiaÿ Ferencz An. 20 Thamas 18 Pedites Veter. Santa Janos obÿt, Fiaÿ Lukacz m. Peter An. 18 (22r) Ferencz An. 16 Janos 12 Mihalÿ 8 Jstuan 4 Az megh holt Fejedelemtöl vagion Leuelek, io Sebe Gergely Fia Janos. Ennek Fiaÿ Balint 5 Mihaly 3 Ezeknekis az megh holt Feiedelemtl vagion Leuelek, io Abodi Gergely Fia Andras 2

Abodi Mihaly Mester Peter obÿt. Fia Vduarhely Mogiorosi Pál obÿt, Fiaÿ Jstuan An. ­ Székben lakik, öröksége semmi Ferencz 15 sem volt Santa Janos obÿt, Fiai Mihaly 14 Viduae Pedit. Marton 2 (!) Andras 5 Mogyorosi Gergeline obÿt, Ferencz 4 Fiaÿ Giörgy Nagy Mattÿas Fia Jstuan 4 Janos obÿt Eöcze Lrincz 30 E.K. Balint obÿt Bartha Mihaly, Eöcze Miklos 3 Mihaly Peterne obÿt, Bartha Janos njomorult Fiaÿ Mogiorosi Ferencz megh mustr. Bartha Lrincz Fiaÿ Jstuan An. 18 Jstuan zolga Ferencz 16 Toott Janosne obÿt, Fia Ferencz obÿt. Mihalÿ 14 Leaniara Zcz Mihaly szállott (22v) Toot Balas obÿt. Eöröksegeben More Janosne obÿt, Fia Jstuan 20, Mustoha Fia Adam Jstuan lakik, Niomoru az szolgal erte Santa Lukaczne Mogyorosi Janos obÿt. Eöcze Gyeorgÿ Recup. Ped. An. 12 Dallÿa Jstuan Fiaÿ Andras 28 (23v) Gaspar Andras obÿt, Fiaÿ(!) Giörgÿ. Marton 8 Ennek Fia Andras Dallya Ferencz Fiaÿ Jstuan 7 Varga Peter Fiaÿ Janos An. 18 Ferencz 5 Jstuan 16 Sebe Giörgy obÿt Andras 10 Sebe Balas absens, Fiaÿ Mihaly 7 Varga Andras obÿt Thamas 4 Varga Jstuan Zolga Benna Horvat Andras Fia Janos a' Bordosi Mihaly Fia Lrincz Vagus szerint, Ennek Fia Jstuan 15 Jspan Janos vagus, öröksege ninczen Horuat Miklos obÿt. Eöröksegétt az Czeres Mattyas Fiaÿ Andras 6 Attiafiaÿ biriak Giörgy 5 Tucz Mihaly Fiaÿ Mihaly 15 Varos Janos Fiaÿ Janos 7 Lukacz 10 Ferencz 5 Georgÿ 7. Toot Thamas obÿt, helyebe Bordosi Dosa Andras praetendallia iussat Janos szállott. Ennek Fia Ferencz 4 hozzaiok Dali Giörgy Fiaÿ Giörgÿ Tucz Janos Fiaÿ Mihalÿ 16 Mihaly 25 Peter 15 Toott Jmreh benna, Fiaÿ Mihaly 8 Bardossi Andras absens Miklos 5 Vekas Giörgy niomorult, Fia Mihaly. helyette Varos Janos szolgal Lazar Giörgy iobbagianak (24r) Recen. mondgiak (23r) Borbala Sebestien Sofaluara ment Galfi Mihaly Fia Mihaly An. 1 Eq. 1. lakni, miuel Lazar Giörgy biria Ennek Eöczei Jstuan, vagus öröksegétt, az attya uötte volt el Ferencz 12 Kiraly Balas Fia Gergeli demens. Barta Andras benna, Fiaÿ Jstuan 12 Zalagban Foris Ferencznek uetötte Ferencz 8 magat Jobbagyul Mihaly 6 Marton 1 Sebe Thamas 369

Kiraly Balas. Eöröksegét Lazar Jst. V[ram] iobbagia birya Bordossi Miklos Vas Giörgÿ Fiaÿ Janos 20 Ferencz 5 Computus: Primipili Vid. Primip. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Ped. Recen. Vagi Recup. Ped. Recent. 1 1 ­ ­ ­ ­ 4 ­ 15 1 7 11 Jnf. ­ ­ 14 ­ 6 4 pueri 3 ­ 7 1 4 3

Kouacz Jstuan Sebe Gergely Sebe Janos Kouacz Mihaly More Matthias

adol. 9 2 11 2 2 1

adul. 1 1 2 1 ­ ­

fratres ­ ­ 3 ­ ­ ­

­ ­

­ ­

­ ­

(24v) KENDE

Primip. Nagy Czont Peter obÿt. Veÿ Balogh Ferencz. Ennek Fia Mihaly An. 12 Eq. 1 Kis Czont Peter Fiaÿ Lrincz hazas. Eq. 1 Jstuan 14 Kendeÿ Mihaly Zent Jmrehen lakik. Fia Andras 28. Eq. 1 Ennek Fiaj Jstuan 18 Gergely 14 Peter 12 Kataj Peter gÿlkossag miat elbudosot. Fiaÿ Giörgÿ 16 Janos 9 Mustoha Fia Haidu Jst. m. Eq. 1 Kouacz Giörgÿ obÿt, Fiaÿ Janos, Jstuan m. Eq. 1 Janos Fia Mihaly An. 1 Nagy Peter Fia Jstuan m. Eq. 1 (25r) Nagy Miklos Fiaÿ Mihaly An. 16. Eq. 1 Görgÿ (!) 10 Czont Mihaly

Czont Geörgÿ obÿt, Fiai Demeter Mihaly 12. Ezek mind egy örökségen laknak Viduae Primip. Bartha Janosné Fia Jstuan Gy. m. Bartha György obÿt, Fia Lrincz An. 1 Recuper. Pedites Nagy Gergelÿ obÿt, Fiaÿ Jstuan 16, Zolga Peter 12

370

Recen. Kouacz Gaspar Fia Jstuan An. 8 Balogh Mihaly, Czont Peter mondgya, hogy (25v) házaban fogatta, illy okkal, hogy eö érte Computus: Primipili Vid. Primip. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. 1

ABOD

szolgallyon, de eö maga tagadgia, hanem eöuenek mondgya az hazat lenni Kalmar Mihaly, Kouacz Janos tartya Jussat hozzá

5 1 ­ 2

Jnf. 1 1 ­ ­

pueri 7 ­ 1 1

adol. 9 1 1 ­

adulti gener. 1 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­

Primip. Kovacz Janos obÿt, Fiaÿ Andras házas, Siketfaluan lakik Janos m. Eq. 1 (26r) Madarassi Janos Fiaj Jstuan An. 18 Janos 16 Gÿörgÿ 9 Andras 3 Madaras Miklos Fiaÿ Mihalÿ 15 Peter 12 Gergely 2 Nagy Janos obÿt, Fia Jstuan hazas m. Eq. 1 Nagy Pal Fia infans, Marton g. m. Eöcze Jstuan, ennek Fiaÿ Györgÿ 18 Janos Jstuannak eöcze Györgÿ 20. E. K. V. Thamasi Gergelÿ Fiaÿ Marton 25. Eq. 1 Mate 18 Mihaly 6 Kalmanÿ Jstuan gialog m. Fiaÿ Andras 10 Janos 1 Janossi Jstuan Fiaÿ Marton 16 Giörgÿ 3 Giörfi Jstuan obÿt. Eóreóksegeben Vnoka leania Lakik

Balassi Gabor obÿt, öröksegétt Madarassi Janos vötte uolt megh, mégh élteben Balogh Demeter gialogh m., Fiaÿ Mihaly An. 10 Jmreh 6 Peter 1

(26v) Vid.

Primip.

Madaras Jstuanne obÿt. Eöröksegétt Fiai biriak m. m. Pedites Veter. Thamassi Peter Fiai Mihaly hazas Pal An. 18 Peter 11 Mihalinak Fiaÿ Giörgÿ 4 Marton 1 Katona Janos obÿt, öröksegétt felesege biria, Fia Andras obÿt. Leuelek Vrunktol eö Nagysagatol volt, absque conditione. Ferenczi Demeter obÿt, Fia Marton, Ennek Fiaÿ Pal An. 6 Andras Kis Pál Fia Peter 20 Kis Janos Zent Jmrehre költözött Biro Györgÿ Fia Mihaly 10

371

Nagy Balint Fiaÿ Marton obÿt Mattias obÿt Gergely hazas, Mihaly An. 15 Gergelÿ Fia Balint 1 (27r) Nagy Fabian, Erötlen ember. Fiaÿ Nagy Mihaly Nagy Gyeörgÿ Fia Miklos Pal Jstuan Fia Mihaly Barthos Simon obÿt, Fiai Mihaly házas Jmreh An. 25 Janos Giörgÿ obierunt Mihalnak Fia Gyeörgÿ 4 Kadar Fabian Fiai Giörgÿ hazas, Colosuarat drabant; Jstuan 7 Jakab Janos Jakab Peter Fiaÿ Jacab 14 Janos 4 Nagy Ferencz Janos FiaÿGÿörgÿ hazaJanos sok Giörginek Fiaj Thamas 5 Boldisar infans Zilahi Janos Zilahi Miklos Bartha Janos obÿt. Eöcze Ferencz, ennek Fia Peter. E. K. V. Kis Ferenczÿ Janos Fiaÿ Janos 7 Jstuan 1 (27v) Madaras Thamas obÿt. Eöcze Györgÿ Kadar Peter obÿt, Fia Miklos An. 10, vagus Kerekes Matthias Fia Balint 3. Eöcze Janos. Egy K. V. Kerekes Thamas Fiai Giörgÿ 6 Mihaly 4 Peter György obÿt, Fia Gergeli hazas Pal obÿt

(28v) Computus:

Peter Janos Vilagtalan, Fia Miklos Balintfi Janos obÿt, Fia Pál hazas Balintfi Peter Fiaÿ Györgÿ 10 Janos 4 Kadar Balint Fia Janos 2 Olah Jstuan Fia Jstuan 10. Madaras Janos iobbagia mostan Zilahi Andras Fiaÿ Mihalÿ 12 Giörg 4 Zilahi Mihali Zent Jmrehre költözöt Vid. pedit. Janossi Andrasne obÿt. Vnokaÿ Mihaly Andras obierunt Janos Bandon lakik An. 25 (28r) Janosi Andrasne fia Mihaly, gyilkossagban esuén el budosott Recuper. Sigmond Jstuan Fia Giörgÿ An. 18 Recen. Vas Marton Fiaÿ Mihaly An. 15 Janos 4 Mattias 1 Balintfi Andras Fia Janos 18 Kosa Mathe Fiaÿ Balas 15 Jmreh 14 Orban Jstuan, Marton és Thamas Szekely Koczardi fiak. Thamassi Gergeli mondgia, hogj Miske Giörgytól veötte megh ökett, kiröl Leueleis uagyon Dienes Thamas, Lörincz és Giörgy eggyek, Dosa Andras mondgia Jobbagÿnak lenni Pal Andras, Giörgÿ és Mihalÿ. Ezekhezis Dosa Andras mondgia Jussat

Primip. Vid. Primip. Ped. vet.

7 ­ 22

Jnf. 8 ­ 16

pueri 5 ­ 10

adol. 11 2 11

adulti 1 ­ 1

372

Vid. Pedit. Recup. Recen. Vagus Ped. Vet. 1

1 1 12

­ ­ 2

­ ­ ­

­ 1 4

1 ­ ­

SZENT JMREH

Primip. Veter. Dosa Gergeli obÿt, Fiai Giörgÿ Eq. 1 Peter Mikhazi Jstuan obÿt, öröksegeben Kendeÿ Mihally szallott Thamassi Janos Eq. 1 Fiai Pal An. 17. Andras 15 Giörfi Janos Fiaÿ Lrincz 16. Eq. 1 Miklos 5 (29r) Girffi Lukacz deficialt, eöröksege Verekre szallott Girffi Miklos obÿt Kis Marton obÿt. Eöröksegeben Annia lakik Meggies Thamas obÿt. Fia Peter Eq. 1 Vaida Jmreh Eq. 1 Fiaj Mihaly an. 13. Jstuan 1 Vaida Andras obÿt. Eóróksegétt Leania, Annia birjak Benedekfi Gergely Fiaÿ Marton hazas Eq. 1 Jstuan an. 18 Andras 16 Poson Marton Eq. 1. Fiaÿ Giörgy Vagus Jstuan 5 Marton 2 Poson Mihaly Eq. 1 SZkösd Jstuan Eq. 1 Fiaÿ Mihaly Jstuan Meggies Miklos Eq. 1. Fiaÿ Janos an. 8 Jstuan 4 Marton 1

Skeösd Gergelj obÿt. Fiaÿ Peter Eq. 1. Geörgÿ Poson Ambrus obÿt. Poson Janos Veÿ Eq. 1. Fiaÿ Antal 10 Mihaly 18 Poson Mihali vagus, eörökségétt verek biriak (29v) Vaida Balas Eq. 1. Sogora ennek Lazlo obÿt, Andrasis Sogora elment Pedites Veter. Tanko Fabian obÿt, örökségét Balas deak biria vérre, Nagi Demetert illetne Kis Peter Fiaj Jstuan An. 16 Giörgÿ 11 Veres Janos obÿt, örökségét az Verek biriak Szabo Jstuan Deak Szasz Antal Fia Andras Lo f Leuelek conditionaliter extal, Louon Mustralt, de legyen Gialogh Meggies Mihalÿ Fia Mihaly an. 2 Kis Lrincz Nagy Demeter Bodonban lakik mind Fiaiual edgitt. Eóröksegétt Zalagban Meggies Miklos biria pro fl. 20 Jakab Ferencz Fiaÿ Janos An. 10 Jmreh 5 Jstuan obÿt Jakab Janos obÿt, öröksegett Vérre Jakab Ferencz birÿa Zasz Demeter obÿt, Fia Demeter Pasztor Jstuan szamado (30r) Zabo Ferencz Vilagtalan. Fia Mathe. Ennek Fia Andras An. 1 373

Zabo Mihalÿ Fiaÿ Janos 7 Giörgÿ 4 Daniel 1/2 Jakab Mihaly neuZ embert az szám adok nem tudnak Jacab Demeter Fiaÿ Janos Peter Balintfi Peter Abodban lakik, ot Mustralt Agoston Mihalj Kebeleben lakik, ott Mustr. Zabo Janos Deak Fiaj Lukacz Jstuan Lukacznak Fia Giörg An. 7 Kis Ferencz Kebeleben lakik, ot mustral Viduae Ped. Pix. Kis Janosne obÿt, óróksegét Fia Lrincz birÿa Ferenczÿ Peterné Recuper. Ped. Sigmond Janos defecit. Eóróksegét Kun Janos birja Zalagban pro fl. 15, visza adgia, leteuén Zalagýatt

(31r) Computus:

(30v) Vaida

Janos Fia Pal An. 20. Vagus Mustoha Fiaÿ Marton 14 Gÿörgÿ 6

Recen. Nagy Ferencz Fia Marton An. 4 Ferenczÿ Mihaly Fia Peter 16 Zilahi Mihalj Fiai Marton 17 Peter 13 Kis Janos Fia Marton 2 Kis Balint Fiaÿ Janos 14 Peter 7 Marton 3 Giörgy 1 Laczko Andras Fia Jstuan 2 Kis Janos Kis Demeter Biro Mihaly Vaida Gergely obÿt, Fia Thamas 18 Kouacz Jstuan obÿt, Fia Giörgÿ 5 Meggies Peter Tutora Szasz Giörgÿ Jakab Lörincz Fiai Giörgi 4 Mihaly 2

Primip. Veter. Pedit. Veter. Vid. Ped. Pix. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. Veter. Pedit Veter. Recup. Ped.

10 11 1 1 11

Harum filii

Jnfans 6 6 ­ ­ 9

Pueri Adolescen. Gener. 9 7 1 10 1 ­ 1 ­ ­ 1 2 ­ ­ 5 ­

3 4 1

374

GEGES

Simonfi Janos, Eöczie Mihalÿ. Egy K. V. Bako Jstuan obÿt, Killien Janos niomorult. Fiaÿ Boldisar Eq. 1 Fiaÿ Jstuan An. 8 Jstuan Andras 6 Bako Damakos obÿt, Fia Gergeli An. Janos 4 3 (32r) Vas Janos Zentpeterre ment lakni, Pál Jstuan szamado, öröksege nincz Fiaÿ Mihaly 27. Eq. 1 Bodoni Gergely Fiaÿ Jstuan An. 16 Janos 18 Gaspar 9 Jstuan 9 Pal Bertalan Gialog mustralt, Viduae Ped. Fia Peter 5 Simonfi Bertalanne, örökseget Ferenczÿ Andras Zamado. Eq. 1 Simonfi Catalin biria Fia Giörgÿ V[agus] Kis Palné Fia Gergely megh m. Lazlo Giörgÿ Eq. 1 Suba Janosné obÿt, Fiaÿ (!) Giörgy Fia Mihalÿ 4 megh m. Eöczie Menihart Biro Gaspar Szamado. Eq. 1 Czok Peterné ferhez ment. EórökseFogadot Fia Gittraÿ Matthias gétt az Battia, Janos biria (31v) Pedites Vet. Pereczenÿ Janosné ferhez ment, öröksege nem volt Simonfi Geörgÿ, Fiaÿ Giörgy, Recuper. Pedites Balas Zolgalatra valok Simonfi Janos obÿt Gaspar Simonfi Giörgy defecit. Eöröksegét Lrincz Simonfi Jstuan és Mihaly birÿak Simonfi Mihaly Simonfi Jstuan Fiaÿ Thamas An. 16 Suba Mihaly Hauadra szállott, ot lakik Miklos 14 Suba Giörgy. Eq. 1 (32v) Chyok Janos Fiaÿ Matthias An. 20 Fia Marton An. 10 Gergelÿ 16 Suba Marton. Eq. 1 Vas Andras Fia Giörgÿ 10 Fia Andras. Vrunktol vagion leuelek Zabo Mihaly obÿt, Fia Mihaly 7 absque conditione Eöczie Janos Kis Janos obÿt. Bálint Giörgy deficialt, örökseget Eöczej Giörgi Bako Peter birÿa Janos Gergely, egy K. V. Recen. Lazlo Jstuan Szamado Kovaczy Janos Lazlo Gergely Fiaÿ Janos An. 4 Eq. 1. Lazlo Janos Fiaÿ Giórgÿ Mihalÿ 1 Marton Mustoha Fia Madaras Jstuan E. K. V. Lazlo Peter Fiaÿ Boldisar An. 6 Lofeó Emberek. Giörgy 4 Pal Marton Lof Leuelek, mind Pal Lazlo Ferencz deficialt, örökseghe Berthalannal és Mihallial edgitt SzeLazlo Jstuanra szallott genÿ Feiedelemtl extal. Eq. 1 Agoston Balint Fia Giörgÿ An. 1 375

Primip. Veter.

Lazlo Jstuan és Thamas Egy K. V.

(33r) Computus:

Eq. 1

Sipos Jmreh Gialogh, Fia Janos An. 1. Giörgÿ Jstuan. Eörökseghe ninczen

Primip. Veter. Pedit. Veter. Viduae Ped. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. Veter. Pedit. Vet.

5 12 2 5 11

Jnfan. 3 5 ­ 1 3

Pueri Adolesc. Adulti Fratres 3 1 1 ­ 9 1 ­ 2 ­ ­ 2 1 1 4 ­ 1 ­ ­ ­ ­

1 2

SZOUATHA

Primip. Veter. Abodi Gergely Varadra ment lakni. Eöröksegetis maga biria Zouatannis Abodi Mihalÿ. Eq. 1 Fiaj Mattias An. 5 Jstuan 4 Janos 3 Marci 1 Pedites Pixidar.

Giörgÿ Miklos obÿt, deficialt, Varga Peter Vótte megh örökségét pénzen Tizedes Giörgÿ Remetere ment lakni, örökseget Sofalui Peter birja Varga Peter Szamado, Fia Pal 10 Lrinczy Mihaly Gialogh Lofeó, Fiaÿ mas faluban laknak, ot mustraltak Recentes

Lrincz Mathe Fiaj Lrincz An. 25 Janos 16 Lazlo Andras obÿt. Eöchie Andras Pal, Mihaly 15 egy K. V. Haydo Gergellÿ (34r) Haido Simon Fia Mihaly Jnfans Viduae pedit. Balint Giörgy Fiai Ferencz An. 3 Abodi Leörinczne ferhez ment, Fiait Mihaly két holnapi fellieb megh irtuk Molnar Janos Sebe Marton (33v) Recuperati Pedites Palfÿ Jstuan Fiaÿ Pal An. 20 Jstuan 16 Palfi Gÿörgÿ Fia Pal An. 1 Mihaly 12 Sebe Mihali Szamado, Fia Jstuan Ferencz 10 Bartho Matthias obÿt, Fia Bertalan 2. Gÿörgÿ 6 Eóröksegét Annia birÿa Janos 5 Pal Jeremias Szamado, Fia Jstuan 5 Zabo Miklos Kis Mihaly Szamado, Fia Jstuan 16 Leorincz Pal Fia Peter 5

376

Computus: Primip. Vet. Pedit. Pixid. Viduae Ped. Recup. Ped. Recentes Vagi Prim. Vet. Recup. Ped. 1 1

DEMETERFFALUA

1 2 1 7 8

Jnfan. 4 ­ ­ 4 4

puer. adolesc. adulti ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 1 ­ 2 5 1

Nobiles Tompaÿ Mathe obÿt, Fiai Gergely Mathe Gereb Boldisar obÿt, Fiai Jstuan Mihalj Andras kiczinke Eq. 1

(34v) Primipili

Fekete Menyhartt obÿt, Fia Gaspar. Sogora Szeóke Jstuan Computus: Nobiles Primipili Jnfan. 1 ­ pueri 4 1 affinis. ­ 1

ATOSFALUA

Primip. Veter. Lazlo Ambrus deficialt. Eóróksegen Nemes Anna lakik, ö vér hozzá többekkel. Eq. 1 Reffai (!) Andras Eq. 1 Agoston Jstuan obÿt, örökségét leania birÿa Pedites Veter. Killyen Andras Zabo Albertt Zabo Thamas Fia Marton, Zabo Mihaly reghi Lofejek mind ketten Gal Thamas Fia Marton An. 3

(35r) Vidua

Pedites Recup. Nagy Janos Fiaÿ Jstuan An. 22 Giörgÿ 16 Andras 7 Killyen Mihaly Fia Jstuan An. 22 Molnar Giörgÿ Vnokaia Mihalj 1 Recen. Lazlo Jstuan Lazlo Giörgÿ Zekeli Janos Fia Giörgy öregh legenÿ, Apaffine tartia közét hozzá Mihalyfi Andras Apafine tartia jussat hozzá Szekel Giörgÿ maior, Fiaj Janos Jstuan Saradi Jstuan Fia Peter An. 5 Szekeli Ferencz más ember hazaban lakik, de szabad ember

Killyen Martonné Leanjara Lenart Mihalj szallott, Dosa Andras tartia Jussat hozza, és Sogora Nemes Mihallÿ

377

Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Vidua Pedit. Recup. Recen. 1 5 1 3 7 Infan. ­ 1 ­ 2 1 pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ 2 3 ­ ­

(35v) SZENT JSTUAN

Primip. Veter. Nemes Miklos obÿt. Eöchie Gergelÿ Eq. 1 Nemes Janos Fiaÿ Ferencz An. 25. Eq. 1 Mihaly 22 Janos 14 Balint 11 Kis Andras Eq. 1. Fiaÿ Jstuan. Vduarhelÿ Zekre ment Gergely Giörgÿ Peter Kköllö Vármegieben Almason lakik Kis Balint obÿt, Fia Marton obÿt, ennek Fia Balint. Eq. 1 Kis Killyen Giörgy. Eóczei Mihaly Jstuan Killyen Demeter Aszoniunk Aiton álloia. Fiaÿ Jstuan 16 Gabor 4 Demeter 1/2 Eöcze Andras Killien Giörgy deficialt, örökségét Demeter, az Battia biria Killyen Lazlo obÿt, Fiais Gergeli obÿt. Jozagat leanÿ biriak Killyen Peter Eq. 1 Kis Janos obÿt, Fiaj Mihaly 16 Janos 12 (36r) Nemes Jstuan Fiaÿ Andras An. 26. Eq. 1 Pal 16

Killyen Lukacz obÿt. Veÿ Bako Mihalj, ennek Fiaÿ Balas an. 20 Eq. 1 Jstuan 16 Mihaly 12 Marton 10 Peter Molnar debilis, Fia Boldisar 8 Mustoha Fia Lakatos Peter an. 25. Gjalogok Vidua Kis Killyen Jstuanne Fiaj megh mustr. Pedites Veter. Nemes György Czokfaluan lakik, ot mustr. mind fiastol Nemes Janos obÿt, Fia Andras An. 10 Nemes Jstuan Fia Janos 1/2 Gal Pal Fiaÿ Sigmond 9 Ferencz 5 Farkas infans (36v) Szasz Peter obÿt. Eöröksegere Lazlo Mihalj szallott, a' szolgal rolla Nemes Gaspar. Eöcze Jstuan obÿt Molnar Jstuan obÿt, Fiaj Jstuan Giörgi vagus Faluueghi PhZleóp Fiaÿ Peter An. 9 Jstuan 7 Barta Jstuan obÿt, szegeny Feiedelem atta uolt Killyen Demeternek. Fia Mihaly 15 Czyuder Jstuan obÿt, Fiais Mihaly obÿt. Eöcze Marton, ennek Fia Jstuan 1/2. Mihalnak Fia Mihaly 10 Vas Gergely debilis

378

Kis Balint Fia Mihalj 6 Lazlo Mihalÿ Viduae Ped. Veter. Lazlo Janosné Fia Mihali megh m. Szasz Gergelne, Lazlo Mihaly szallott eóreóksegeben

(37r) Recuper.

Lazlo Andras Fiaÿ Pal 18 Janos 15 Sipos Giörgÿ el ment onnet lakni, nem tudgiak houa Recen. Chyender Janos Fia Janos. Nemes Giörgy tartia Jussat hozzá Farkas Gergely. Eöcze Osuat Miklos. Egi K. V., szegeny Vrunk adot uolt Lof Leuelet neki. Eq. 1 Szita Janos, öröksege vagyon

Ped.

Molnar Janos Fiaÿ Mihaly Janos Redei Janos V[ram] tartia Jussat hozza Also Nemes Janos, szegeni Feiedelem atta volt Killjen Demeternek. Fiaÿ Balas An. 8 Jstuan 5 Computus: Primipili Veter. Vidua Pedit. Veter. Viduae Ped. Vet. Recup. Ped. Recen. 7 1 8 2 3 3 Jnfan. 2 ­ 6 ­ 1 ­

pueri adolesc. fratres gener. 13 3 4 1 ­ ­ ­ ­ 5 ­ 2 ­ 1 ­ ­ ­ 3 2 ­ ­ 1 ­ ­ 1

(37v) CZOKFALUA

Primip. Veter. Reffaÿ (!) Mihaly obÿt, Fiaÿ Ferencz Eq. 1 Janos Boldisar Benedekfj György obÿt, Fiaÿ Janos Eq. 1 Andras Reffaj Janos obÿt, Fiaÿ Thamas An. 16. Eq. 1 Mihaly 12 Faluueghi Giörgy obÿt. Leanÿ vadnak Faluueghi Lazlo obÿt, Fiais Lazlo Faluueghi Gergely Fiaj Jstuan 10. Eq. 1 Andras 2 Lazlo ­ Giörgy Hadnagy Fiaÿ Sigmond 10 Eq. 1 Janos 2

Ambrus Hadnagy obÿt. Eöröksegenek felét Leania biria, más felét az Demeter Janos Aruaÿ, Sigmond Janos Farkas Janos Fia Mihaly 2 Eq. 1 Faluueghi Andras Viduae Primip. Benedekfi Gasparné Fia Mihaly An. 16 (38r) Farkas Lukaczné Fia Janos megh m. fellieb Faluueghi Balasné Fia Andras, vagus Pedites Veter. Roffaÿ Marton György Kouacz Fiaÿ Janos Giörgÿ. Egi K. V., reghi Lofó Embernek mondgiak. Eq. 1 379

Killien Thamas Fia Thamas An. 1/2 Killyen Gaspar obÿt, Fia Gergeli mustr. Kouacz Mihaly maior, niomorult. Fiaÿ Gaspar 14 Andras 12 Kouacz Giörgy Fia Mihali 1 Kouacz Gergely Fia Gergely 2 Faluueghi Jstuan Fia Andras 3 Faluueghi Mihaly obÿt, Leankaiat Faluueghi Jstuan tartia, Tutorsagul birja Jozagat Huszar Gergely Fiaÿ Giörgy Mihaly öregek Kouacz Balas obÿt, Fia Giörgÿ Zolgal Kovacz Jmreh njomorult. Fia Jstuan (38v) Kouacz Mihaly obÿt, Fia Janos An. 10 Markos Janos Fia Andras 16 Simon Janos obÿt. Fia Gergely, ennek Fiaj Janos 7 Giörgy 3 Vas Mihali obÿt. Eöröksegét Szanto Mihaly és Faluueghi Giörgy biriak verseghre Nagy Balint Fia Balas 9 Sebes Peter obÿt, Fiai Giörgy 10 Janos 7 Thamas Varga obÿt, Fiaÿ(!) Gergelÿ. Ennek Fiai Andras 6 Janos 1 Kouacz Peter Fia Giörgÿ 3 Marton 1/2 Kis Roffai Gaspar obÿt, Fiaÿ Jstuan 20 Ferencz 15 Gaspar 12 Janos 4 Roffaÿ Gergelÿ Biro Balint obÿt, Fiaÿ Janos 20 Giörgÿ 5 Huszar Andras Fiaÿ Ambrus 20 Mihalj 16 Peter 10 Andras 8 Huszar Giörgy obÿt, Fia Mihallÿ (39r) Benedekfi Janos Fia Gÿörgy An. 28

Kamunczÿ Andras Fiaÿ Janos, Andras Janosnak Fia Peter 4 Kamunczi Mihalj obÿt, Fiaÿ Giörgÿ, Peter, Mihalj giermekek Killien Andras Fia Dienes Eq. 1 ennek Fia Jstuan 1 Killyen Andras, Killyen Thamas. Ezeknek [a három Killyen testvérnek] Szegeny Feiedelemtl vagion Primipilatusok Balassi Jstuan Fiaÿ Giörgÿ Jstuan. Egi. K. V. Szanto Jstuan obÿt. Eöczei Mihali Andras Jstuan Peter megh holt szegeni feiedelem adot Primipil. nekik. Eq. 1 Faluueghi Gergely Fiaÿ Janos Andras Janosnak Fia Mihaly infans Nagy Mathe Fia Mihaly kek gialogh Roffai Andras obÿt, Fia Andras zolga Faluueghi Sandor Fia Giórgy 7 Faluueghi Janos obÿt, Fiaÿ Miklos 12 Lukacz 10 Balint 4 (39v) Kis Kouacz Mihalÿ Fiaÿ Balint An. 10 Janos 8 Jstuan 6 Gergely 5 Faluueghi Peter kek drabant Faluueghi Balas obÿt, Fia Janos 5 Nemes Mihaly Fiaÿ Andras 7 Jstuan 4 Varga Mihali, Z. pali Andras V[ram] zolgaia Tanczos Andras obÿt Sebestien Thamas obÿt, Fia Giörgy debilis Farkas Mihaly Poson Mihaly obÿt. Eöcze Biro Janos lakik Jozagaban Fenÿedi Andras Fiaÿ Mihaly 7 Jstuan 4

380

Viduae Ped. Pix. Kouacz Martonne Fia Peter megh. m. fellieb Nemes Andrasne Fia Janos Tanczos Andrasne Fia Andras, fellieb m.

(40r) Recuper.

Recen. Roffai Pal Fia Janos an. 12 Roffaÿ Giörgy Zabo Simon Fiaÿ Mihaly 10 Gergelj 7 Faluueghi György Fiaÿ Balas Jstuan Giörgÿ Ferencz, reghi Lofeiek. Egi K. V. Eq. 1 Nemes Giörgy Fiaÿ Andras 18 Miklos 16 Giörgÿ 12. Eq. 1 Balogh, alias Fodor Giörgÿ Paztor Andras, Apafine Asz. tartia Jussat hozza Nagy Lazlo kek gialogh, Redei Janos V[ram] tartia jussat hozzá

Pedit.

Gal Mihally Fia Janos An. 18. Redei Janos tartia Jussat hozzá Hidegkuti György obÿt. Leanyi biriak öröksegett Kamunczÿ Janos obÿt, Fia Giörgÿ

(40v) Computus:

Primip. veter. 4 Vid. Primip. 3 Ped. Veter. 29 Viduae Ped. Veter. 3 Recup. Ped. 3 Recen. 8 Vagi ­

Jnf. 3 ­ 6 ­ ­ 1

pueri adolesc. adulti 11 ­ ­ 2 ­ ­ 5 ­ ­ ­ 3 ­ 1 1 ­ 2 3 ­

fratres gener. ­ ­ ­ ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

ERDE ZENT GYERGY

Nobiles Redeÿ Janos Vram Kornis Ferenczne Azzonyom Primip. Veter. Nagy Janos Szamado, Fiaÿ Jstuan An. 15 Giörgÿ 13. Recuperati Ped.

(41r)

Kis Sebe Marton Szamado, Fia Giörgy An. 8 Mattius Mihaly Szamado, Fia Janos 1/2 Recen. Nagy Balas, Leuele Vrunktol uagion conditioual. Eq. 1 Nagy Peter Fia Gergeli 20. Eq. 1. Redei Janos V. tartia. Jussat hozza Mathe Gergely Vadasdi Giörgy. Eöczeÿ Mihaly, Peter. Bethlen Ferencz V. tartia iussat hozzá

Eq. 1

Sepsi Thamas Szamado. Paniti Janos szallott Leanyara, ennek Fia Peter an. 2

381

Computus: Nobiles Primip. Vet. Recup. ped. Recen. 2 1 3 4 Jnfan. ­ 2 ­ pueri adolesc. fratres ­ ­ ­ ­ 2 ­ 8 ­ ­ ­ 1 2

HAUADTE

Primip. Barbely Thamas vilagtalan. Fiaÿ Gergely vilagtalan Janos An. 12 Vnokaia Mihaly 2 (41v) Nagy Mihaly Szamado, Eq. 1 Fiaÿ Mihaly An. 4 Marton 1. Kis Balint obÿt. Eöczei Mihaly és Gergely biriak iozagat. Egy K. V. Mihalinak Fia Mihaly An. 3 Pedites Veter. Varga Janos Zamado Varga Mihalÿ Fia Jstuan An. 7 Trufan Jstuan Fia Giörgy, ennek Fia Jstuan 3 Mustoha Fiai Szita Andras 18 Janos 11 Lukacz Mihaly obÿt, Fia Giörgÿ 12 Gal Mihaly Fia Jstuan 8 Gal Ferencz Gal Gaspar Gialakutan mustral Zent Juani Mjhaly obÿt, Fia Mihaly Zentiuani Peter Szamado Szent Juani Jmreh Szamado, Fiaÿ Jstuan 6 Gergely 2 Zent Juani Janos Nagy Peter obÿt. Felesegere Nagy Mattÿas szallott. Eöröksege szabados, magahoz Redeÿ Vram tarti Jussat Computus: Primip. Pedit. Veter. 382 2 9 Jnfan. 4 4

(42r) Vid.

Ped.

Kis Mihaly obÿt, Fia Janos An. 20. Egi K. V. Zent Juani Peterrel, az Biroual Recup. Pedit. Nagy Peter defecit Molnar Jmreh obÿt. Leaniara Varga Mihali szallot Tanczos Demeter defecit. Eöröksegét Gegesi Giörgy biria vérségre Kuthi Balasne. Geges Jmreh szallott öröksegere, Fia Jstuan, Vnokaia Pal An. 2. Redei Janos tartia iussat hozzá Sipos György obÿt, Fiaÿ Jstuan Jmreh Balogh Marton Gegesi Boldisar szabad heliben lakik Pal Giörgy obÿt, Fia Balas Trufan Mihaly. Ezekhez [Sipostól Trufanig] mindenikhez Redei Janos V[ram] tartia iussat Kozma Peter Kurni Jstuan Fiaÿ Peter an. 12 Marton 5 Garda Mihallÿ (42v) Recen. Botos Mihaly eröttlen ember, szabad heljben lakik Gegessi Mihaly, nincz semmi helye Varga Peter Demeter Mihaly Arua An. 3

pueri adolesc. adulti 1 ­ ­ 3 1 ­

Vidua Ped. Recup. Ped. Recen.

1 7 4

­ 1 ­

­ 5 ­

SELYE

1 ­ ­

­ ­ ­

Nobilis Kovacz Jstuan obÿt. Eöczie Miklos

(43r) Primip.

Pedites Pixid. Vet. Eq. 1 Damakos Giörgy Fia Mihalÿ Eöczei Boldisar Markodon, Jmreh Jedden laknak Balogh Balint Fiaÿ Janos An. 16 Jstuan 12 Gergely 7 Balogh Boldisar Fia Mihaly 1 Kis Balogh Mihaly Markodon lakik Kolonban Peter Fiaÿ Mihaly 12 Gergely 10 Thamas 7 Balogh Benedek Fia[i] Peter Janos Lrincz. Egy K. V. Hauadi Demeter obÿt, Fiaÿ Jstuan An. 20. Eq. 1 Mihaly 18 Giörgy 15 Tott György Fiaÿ Balas Peter óregek Erd Janos Fiaÿ Jstuan 13 Marton 10 Mihaly 1 (44r) Erde Jacab Eq. 1 Keözethi Benedek niomorult. Eöröksegerl Erd Jacab szolgal Keözethi Pal obÿt. Veÿ Peter. Ennek Fia Pal An. 7 Palfi Janos obÿt, Fia Balas, ennek Fia Giörgy 8 Balogh Gal Zamado Erd Balas obÿt, Fia Mihalÿ Deak Janos Nagy Balogh Mihaly Markodon lakik Menihart Kouacz obÿt, Fiaÿ Janos Jmreh. Eq. 1 Balogh György [Fia] Jstuan. Lof Leuelek vagion. Eq. 1 383

Veter.

Kaczio Jstuan obÿt Fia Boldisar. Eq. 1 Ennek Fiaÿ Andras An. 18 Jstuan 16 Mattias 14 Gergely 12 Mihaly 10 Balas 9 Boldisar 7 Antal 6 Kaczio Balint Fiaÿ Thamas 25. Eq. 1 Janos 18 Jstuan 15 Kouacz Balint Fiat Gegesben szolittÿak Eq. 1 Balogh Mathe Szamado, Leanÿara Marton Miklos szallot. Eq. 1 Balogh Balas Fiaÿ Peter 10 Mattias 8 Miklos 1. Eq. 1 Damakos Andras Zamado, Fiaÿ Giörgÿ 9 Miklos 5. Eq. 1 Damakos Pal Fiaÿ Mihaly 15 Janos 12 Balint 8 Andras 5. Eq. 1 Damakos Benedek Szamado, Fia Gergely 10. Eq. 1 Damakos Ferencz obÿt, Fiaÿ Giörgÿ 13 Mihaly. Gialogh zolgalnak Damakos Gergely (43v) Damakos Miklos deficialt. Eöröksegén Thamas lakik

Kis Balint Fiaÿ Peter 6 Gergely 1 Eöczie Lrincz Ernieben szállot Kis Foris Janos Fia Mihaly 3 Palfi Miklos Kouacz Janos obÿt, örökségét felesege birya Tott Janos obÿt, Fiaÿ Jstuan Janos obÿt. Ennek Fia Jstuan 12 Jstuan (!) 11 Masik Totth Janos debilis Erdeó Jstuan debilis. Fia Balas obÿt

(44v) Recuper.

Kis Gÿörgy obÿt. Fia Jstuan An. 13 Eöcze Thamas [Thamasnak] Fiaÿ Gergely 12 Miklos 10 Esi Benedek Recen. Horuat Mihaly Toth Andras Erde Janos Fia Mate 1 Balogh Györgÿ Szekeli Jstuan obÿt, Fia Jstuan vagus Molnar Andras benna. Eöröksege nincz Kis Balas Erd Thamas

Ped.

Varga Antal Computus: Nobilis Primip. Veter. Ped. Pix. Vet. Recup. Ped. Recen. Vagi Pedit. pix. Recen. 5 1 1 8 17 2 7 Jnf. ­ 5 8 ­ 1

pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 8 7 1 7 5 ­ 2 1 ­ ­ ­ ­

fratres gener. ­ ­ ­ ­ 2 1 1 ­ ­ ­

384

(45r) REMETE

Primipili Gal Peter Fiaÿ Mihaly An. 12 Miklos 9. Eq. 1 Gal Balas Fia Jstuan 7. Eq. 1 Szekel Miklos betegh. Fia Lörincz 2. Eq. 1 Sofalui Peter Fia Mihaly 18. Eq. 1 Mathe Miklos obÿt, Fiaÿ Boldisar 20. Eq. 1 Peter 12 Soffalui Thamas Fiaÿ Thamas 12 Marton 2. Eq. 1 György Thamas obÿt. Eöcze Mihalj. Eq. 1 Erde Pal Eq. 1 Foris György Fiaÿ (!) Peter. Eq. 1 Ennek Fiaÿ Gergely 8 Giörgy 4 Bereczk Janos Gialogh. Fiaÿ Mihaly 8 Jstuan 1 Soffalui Ferencz Eq. 1 Vidua Primip. Gal Miklosné, öröksege ninczen Pedites Veter. Pete Gergely Szamado, Fia Jstuan An. 10. Veÿ Nagy Marton (45v) Vas Thamas Fiai Pal Mihaly Miklos Andras. Egy K. V. Koma Peter vilagtalan. Fiaÿ Jstuan An. 13 Mihaly 12 Nagy Mihaly Fiaj Janos 20 Marton 15 Mihaly 8 Nagy Jstuan benna ember Giörgy Janos Fiaÿ Giörgy 26 Thamas 20 Janos 18. Szegeni feiedelemtöl extal leuele. Eq. 1

So Antal Fiaÿ Janos Thamas Janosnak Fia Janos Szekeli György Sofalui Thamas deficialt, öröksegere Birtalan Balas szállot, e szolgal rolla Sofalui Janos obÿt, öröksege attiafiara Sofalui Ferenczre szallott Vaida Janos Fia Mihaly 12 Vaida Geörgy Szamado, Fiaj Jmreh Lrincz Giörgy. Eöregek Viduae Pedit. Vet.

(46r)

Fodor Mihalne Fia Thamas neötelen Jakab Miklosne Fiaÿ Thamas Benedek Mihaly, zolgalatra valok Balint Kouaczne Fia Thamas Sofalui Balasne fogadot Fia Balas, ez szolgal az örökseghrl Recuper. Pedit. Kis Demeterne Fia Mihaly An. 12 Tizedes Balas Fiai Thamas 12 Mihaly 1 Török Janos Vagus, Leaniara Fabian Giörgy szallot, Madaras Peter és Janos tartiak jussokott hozzaiok Tizedes Janos obÿt, Fiay Jmreh 24 Peter 20 Zekel Thamas Fiaÿ Giörgÿ 25 Janos 18 Peter 15 Tamas 1. Primipilatusagokrol regi leuelek extal Nagy Jmreh Szamado, Fiaÿ Mihalÿ 8 Giörgÿ 5 Nagy Miklos Fia Gergely 7 Siklodi Janos defecit, bizonios öröksege nem voltt maganak

385

Dobos Mihaly Fiai Boldisar 20 Mihaly 12 Peter 8 (46v) Vaida Mathe Fia Giörgy, ez zolgal az hadban Varga Marton deficialt, öröksegett Annia biria Leanyra Boldisar Janos Fiaÿ Mihaly, Giörgy, Mihalnak Fia Peter An. 1 Mihalnak (!) Fia Mihali Szasz Pal Fiaÿ Jstuan 10 Mihali 2 Miklos 1 Kaczo Thamas Fiaÿ Pal 25 Balas 16 Mihaly 12 Kaczo Jstuan és Janos tartiak jussokat hozza Vas Andras vagus, öröksége nem volt Computus: Primipili Vidua Primip. Pedit. Veter. Vid. Ped. Veter. Recup. Ped. Recen. Vagus Recup. ped. 1 9 1 10 4 10 10 Jnfans 1 ­ ­ ­ 7 7

Recentes Czizmadia Marton Jmreh Thamas Fiaÿ Jstuan An. 8 Peter 6 Gyórgÿ Andras Fiaÿ Marton 10 Mihaly 6 Thamas 2 Tizedes Mihaly Fiaÿ Mihaly 9 Janos 1 (47r) Tizedes György Nagy Peter Nagy Mihaly falu adot helyet neki Szekel Mihaly Zanto György Fiaÿ Mihaly An. 6 Andras 4 Marton 1. Louon szolgalt, de legyen Gialogh Szke Thamas obÿt, Fia Thamas 10 Kibedi Giörgÿ

pueri adolesc. adulti gener. 6 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 14 4 1 1 6 ­ ­ ­ 7 5 2 ­ 4 ­ ­ ­

SZENT SIMON

Nobilis Gaspar Lrincz obÿt. Vnokaia Mihaly An. 8

(47v) Primipili

Veter.

Mihali Marton obÿt. Leanjara György Deak szallott. Ennek Fia Janos An. 1. Eq. 1 Gaspar György Szamado, Fiai Janos 25. Eq. 1 Miklos 14 Pal 7 386

Gaspar Thamas Zamado, Fiaÿ Ferencz 22. Eq. 1 Mihaly 14 Czeouek Balas Fia Thamas 8.Eq. 1 Czöuek Jstuan obÿt, öröksegett attiafiaj birÿak Mihaly Peter Fiai Andras 18 Mihally 11 Battia Ferencz. Ennek Fia Marton

Horuat Gaspar Fiaÿ Janos 18 Giórgÿ 16 Ferencz 12 Marton 6. Gaspar Jstuan Mihali Kouacz Fiaÿ Albert Jstuan Gaspar Jstuan Czikfaluan lakik Albertnak Fiai Janos 6. Marton 3 Kis Marton obÿt, Fiaÿ Mihali 24. Gergeli 20 Janos 15 (48r) Cziszar Jstuan Fiay Andras An. 15. Mihalÿ 4 Computus: Nobilis Primip. Veter. Pedit. Veter. Recen. Vagi Primip. Vet. 3 ­ 11 1 1

Eq. 1

Cziszer Janos ob., Fia Balint vagus Gergely Jstuan, Eöcze Mihaly Eq. 1 Cziszer Gergely Aranias földen lakik, öröksegett battia biria Cziszer Ferencz Fia Giörgy An. 6 Eq. 1 Mihaly Peter ob., öröksegétt Mihaly Ferencz biria az Vérekkel Pedit. Veter. Vas Peter obÿt. Vnokaia Gergeli An. 18 Barrabas Jstuan obÿt, Fia Ferencz 12 Vas Janos Zamado, Fia Andras 18 Recen. Kis György, Eöcze Janos

Eq. 1 Eq. 1

Eq. 1

Jnf. ­ 6 ­ ­

pueri adolesc. fratr. ­ ­ ­ 7 8 3 1 2 ­ ­ ­ ­

gener. nepos ­ 1 1 ­ ­ ­ ­ ­

(48v) KEOSZUENYES

Nobiles Sos Jstuan obÿt, Fia Lrincz, ennek Fiai Mattias An. 4 Jstuan 1. Eq. 1 Sos Janos Eq. 1 Primipili Vizeli Mathe Fia Giörgy An. 20. Eq. 1 Damakos Albert Fiai Janos, Andras Janosnak Fia Marton. Eq. 1 Mengecz Benedek Mustoha Fia Szke Daniel An. 20. Veÿ Mate Jstuan, ennek Fia Gergely 1. Eq. 1

Pal Jstuan deficialt. Vrunk Toldalaghi Mihalnak atta óróksegett, az mint az Szamadok, s magais referaltak Mengecz Balas obÿt, Fia Giörgy gialogh Lofe Pedites Vet. Gal Marton Fia Marton An. 9 Acz Miklos maior, Fiai Gergelj 16 Marton 10 Mathe 8 Janos 3 (49r) Kolonban Ferencz Varga Andras, Eöcze[i] Janos Mihaly obÿt

387

Lazlo Andras Zamado, Fiaÿ Janos An. 18 Peter 9 Kolonban Mihali minor Kolonban Janos Fiaÿ Miklos 5 Janos 1 Lazlo Peter Fia Miklos Kolonban Balas Fia Gergely, ennek Fia Giörgy 7 Damokos Thamas Fiaÿ Benedek 11 Andras 9 György 7 Miklos 3 Marton Miklos obÿt, Fia Peter, ennek Fia Miklos 2 1/2 Kis So Jstuan. Az Veinek Fia Peter 1 So Peter obÿt, Fia Giörgy 15 Ferencz Mathe Fiaÿ Jstuan Balint, az többi megh holtak Simonfi Mihaly Fiaÿ Janos 15 Peter 3 Gal Mihaly Ven So Janos deficialt, öröksege So Balintekra szallott So Balint Eöcze Janos (49v) Vizelÿ Thamas obÿt, Eörökseget Bertalan Balas birja Barrabas Jstuan obÿt, öröksegett Dienesi Peter biria pénze utan Gal Mester Thusnadi Mihaly vagus. Fia Gergeli An. 18, zolga So György obÿt. Jozagat versegre So Antal biria

Haidu Jstuan obÿt, Fiaÿ Janos An. 25 György 20 Gergely 15 Viduae Ped. Pix. Gal Györgine Ompot Mihaline Recuper. Czeresznÿes Balas Fiaÿ Andras An. 8 Miklos 5 Kolonban Mihaly Fiaÿ Miklos 24 Pal 22 Peter 18 Balas 13 Acz Miklos Junior Acz Mihaly Mustoha Fia Mihaly, kit Mikhazan irnak fel (50r) Acz Peter, Fia Janos. Egi K. V. Sepsi Janos Dobos Thamas Marton Thamas Acz Balint obÿt. Veÿ Barbely Peter. Ennek Fia Janos An. 3 Mustoha Fia Lrincz An. 4 Recen. Damakos Albert, Vnokaia Thamas An. 2 Gal Jstuan Fia Jstuan 1 Lazlo Balas Fia Balas 5. Fele öröksegehez Szentrontasi Thamas Deak tartia jussat hozza Erde György Fia Jstuan 1 Gal Thamas Fia Jstuan 2 Gal Janos Zolgalatban lakik

Computus: Nobiles Primip. Veter. Pedit. Veter. Viduae Ped. Pix. Recuper. Recen. Vagus Ped. Pix. 388 1 1 3 16 2 8 6 Jnf. 2 1 9 ­ 3 5 pueri adolesc. adulti 1 ­ ­ 4 2 ­ 6 6 1 ­ ­ ­ 2 2 2 ­ ­ ­ fratr. ­ ­ 1 ­ ­ ­ gener. ­ 1 1 ­ 1 ­

(50v) SZENTBENEDEK

Nobilis Tholdalaghi Mihaly Vram Primip. Vet. Nagy Menihart obÿt, Fiai Giórgÿ. Eq. 1 Peter Bandi Mihaly obÿt, Fia Andras. Zekel Miklos is ennel lakik. E. K. V. Eq. 1 Kis Bandi Janos Szamado, Fiaÿ Mihaly An. 10. Eq. 1 Giörgy 1/2 Computus: Nobilis Prim. Vet. Ped. Vet. 1 2 2 Jnf. ­ 1 ­

More Thamas Fiaÿ Thamas Balint Marton Sigmond Eöczeÿ Mihaly Jstuan. Egÿ K. V. Pedites Veter. More Gergeli betegh Ferenczi Mihali Zamado, Fiaÿ Gaspar An. 15 Jstuan obÿt Giörgÿ. Haraztkerekrl zolgal

pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 8 ­ ­ 1 1 ­

(51r) MIKHAZA

fratr. ­ 2 ­

Primipili Veter. Janka Mihaly Fiaÿ Mathe Marton. Ennek Fia Jstuan An. 1 1/2 Eöczeök Mihaly 5. Kouacz Ferencz obÿt, Fiai Thamas 20. Lrincz 15 Janos 13 Simon Janos Simon Peter Fiaÿ Miklos 20. Janos 9 Mikhazi Gergeli Szanto Janos Fia Thamas 14. Modos Janos Fia Janos 18. Palfi Peter Fia Marton 2. Lukaczÿ Thamas Fia Mattias 2 Pedit. Veter. Sjlester Janos obÿt, Fia Peter, ennek Fia Peter An. 2

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Bako Jmreh obÿt, Fiaÿ Mattias 20 Giörgÿ 18 Jstuan 12 (51v) Drombolÿ Benedek Fiaÿ Giörgÿ Gergelÿ Madaras Lrincz obÿt, örökseget Bako Lazlo és Molnar Giörgÿ biriak verseghre. Lazlonak Fia Lrincz An. 8 Kis Miklos Fia Andras Kerestely Jstuan Giulai Peter kek drabant. Kakucz Lrincz, Sogora Katona Mihaly. Ennek Fia, ugimint Lrincznek, Peter. Egÿ K. V. Acz Andras Fiaÿ Andras An. 5 Giörgÿ 2 Drombolÿ Janos Fiaÿ Peter 8 Gergeli 6 Vidua Nagy Miklosne obÿt. Fiaÿ Giörgÿ 18 Lukacz Vagus 389

Recuper. Magyari Jstuan obÿt, Fiaj Andras An. 22 Peter 18 Ferencz 14 Zolgalatban laknak Lukaczÿ Janos Fiaÿ Giörgÿ 10 Jstuan 5 Z. pali Janosne Asz. tartia jussat hozzá Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Vidua Recup. Recen. Vagus Vid. 1 8 7 ­ 1 6 Jnf. 4 4 ­ 1 2

(52r) Recen.

Balint Janos Fia Janos An. 8 Simon Andras Szakacz Andras Fiaÿ Mihalÿ 8 Gergelÿ 1 1/2 Damakos Gergelÿ Gialogh Lofe Botos Jstuan Fia Peter 1 Szabo Jstuan

pueri adolesc. adulti 1 6 ­ 5 2 ­ ­ 1 ­ 1 2 1 2 ­ ­

fratr. ­ ­ ­ ­ ­

(52v) DEMIENHAZA

Primip. Veteres Dienes Jmreh Fiaÿ Andras. Eq. 1 Janos Thamas Vnokaÿa Peter An. 1 Ferenczÿ Pal obÿt, Fiaÿ Giörgy An. 20 Jstuan 12 Balogh Gergely Fia Jstuan 1 Eöche Mihaly obÿt Ennek fja Gergely. Eq. 1 Kouacz Andras Fia Jstuan An. 20. Eq. 1 Dienessi Giörgÿ obÿt, Fiaÿ Jstuan. Eq. 1 Andras Pal Jmreh Ompot Mathe Fia Peter 5. Eq. 1 Janosi György mind öczeuel obÿt, Vnokaia Pal 16 Mathe Gergely Fia Boldisar 3. Eq. 1 Egy kenyeren vadnak

Nagy Balas Fia[i] Janos Mihaly, ennek Fiaj Peter 3. Eq. 1 Jstuan Nagy Ferencz. Eöczie Mattyas. Eq. 1 Ompot Mathe obÿt, Fia Görgÿ Ennek Fiaÿ Thamas. Eq. 1 Janos Mihalÿ Nagy Miklos mustoha Fia Kendi Giörgy. Gialogh mustr. Dienesi deficialt, öröksegétt Mathe Gergely birya Kis Janos Fiaÿ Gÿörgy 20. Eq. 1 Jstuan 7

(53r) Viduae

Primipilorum

Balogh Thamasné Fia megh mustr. Eq. 1 Dienesi Andrasne Fia Peter Nagy Andrasné Fia megh mustr.

390

Pedit. Veter. Kis Peter Fiaÿ Giörgy Mustoha Fia Marton. Ennek Fiaÿ Gyórgy An. 10 Jstuan 8 Andras 3 Marton 1 Deak Jstuan Fia Janos. Ennekis Fia Janos An. 1/2 Deak Lrincz házas, Fia ninczen Nagy Miklos obÿt. Jozagat Nagy Balas birÿa Kouacz György Magyari Giörgy Kouacz Ferencz Computus: Primip. Veter. Viduae Primip. Pedit. Veter. Recup. Pedit. Recen. 9 3 7 1 5 Jnf. 6 ­ 4 1 2

Kerestely Jmreh Fiaÿ Mihaly An. 12 Giörgy 5 Czani Giórgy obÿt, öröksegétt Kis Peter biria penze utan

(53v) Recup.

Ped.

Garla Giörgy Fiaÿ Mihaly An. 9 Marton 1 Recen. Totth Janos kék drabant Czÿonbor Balint Fia Giörgy An. 8 Kouacz Sandor 18 Feier Giörgy Fiaÿ Peter 9 Janos 3 Dienesi Andras Fia Giórgy 1 1/2

pueri adolesc. adulti 17 3 ­ ­ ­ 3 6 ­ ­ 1 ­ ­ 2 1 ­

(54r) SZEUERD

Primip. Veter. Gaspar György az nemesek közt mustralt Gaspar Mihaly similiter Gaspar Jstuan similiter Damokos Miklos obÿt. Felesege attyafiara Szállot az öröksegh Ferenczÿ Janos Fiaÿ Mihaly An. 12. Eq. 1 Andras 7 Dosa Mihaly obÿt, Fia Janos. Eq. 1 Ennek Fiaÿ Jstuan 10 Mihalÿ 7 Janos 5 Andras 1 Dosa Marton Fia Marton 2. Eq. 1 Feier Thamas obÿt, Fia Mihaly Gialogh m. Ennek Fiai Sigmond 4 Jstuan 6 Janos 3

Szuerdi Gergely ertlen. Fia Ferencz m. Eq. 1 Ennek Fia Janos 4 Szuerdi Jstuan gialogh m. Fiaÿ Giörgy 10 Mihaly 5 Barrabasi Peter obÿt, Fiaÿ Giörgy hazas. Eq. 1 Pal 14 Mihaly 7 Barrabasi Mihaly Fia Mathe hazas. Ennek Fia Janos 1 Eq. 1 Fejer Balint Eq. 1 (54v) Feier Mihaly kek drabant Feier Jstuan obÿt. Eórökseghe fellil irt Attiafiaira szallott Berzethi Miklos Fiaj Andras Lazlo hazas Giörgj an. 12. Gialogh m. 391

Berzethe Marton obÿt. Eöcze Thamas Zolga An. 13 Cziki Jstuan niomorult. Fia Janos An. 12 Pedites Veter. Magyari Janos obÿt. Eórökseghe Feier Balint kezénel uagion Tutorul, Zabo Mihalÿ giermekire Giurkara An. 10 Jstokra 2 nezend

Desi Peter obÿt, Fia Josa 16 Czernesti Jstuannis ezen öröksegben lakik, Miuel veÿ Dési Peternek Recuper. Kouacz Giörgy Fia Gergely An. 2 Nagy Peter obÿt, Fiaj Jstuan hazas Janos hazas Jstuan Fiaÿ Janos An. 4 Mihaly 1 Jstuanhoz Gaspar Giörgy tarttya Jussat (55r) Nagy alias Baczoni Miklos, Gaspar Giörgy jobbagya Varga Giörgy Fia Mihaly An. 7. Gaspar Giörgy Jobbagya, de fel szabadittÿa, czak adgia megh marhaiat Keczkes Andras Haraztkerekre költözett Marton Mihaly obÿt, deficialt, óróksege nincz Pal Mihalt az Regestumbol ki uontak, s az Connumeratusok közzé irtak. Most Gaspar Giörgy Jobbagia, mert Teöruennjel nyerte megh, az Commissariusok iarasa utan Recen. Zabo Matthias Fiaÿ Pal An. 5. Eq. 1 Jstuan 3 Janos 1 Kouacz Moses Fia Mihaly 3 Sepsi Giörgy An. 16 Pal Marton 12 Dadogo Balas, öröksege ninczen

Computus: Primip. Veter. 12 Jnf. 12 pueri adolesc. adulti 6 1 ­

392

Pedit. Veter. Recup. Recen.

2 3 5

1 4 4

1 ­ 1

1 ­ 1

­ 2 ­

(55v) KELEMENTELKE

Primip. Veter. El (?) Mihali deficialt, öröksegétt Daniel Pap biria, Jffiu Balasi Ferencz collatioiabol Dobo Balint obÿt, Fia Andras Mezey hadban vagyon. Ennek Fiaÿ Jstuan Ferencz obierunt Mogyorossi Balas Mustoha Fia Sebestien Mihalj, kinek öröksegen lakik. An. 27 Pedit. Veter.

Recuperati Botos Thamas obÿt, Fia Jstuan An. 9 Botos Miklos Sofalui Janos obÿt, Fiaÿ Marton 16 Mihaly 10 Balassine Azzonyom Jobbagyi Simon Jstuan Fiaÿ Mihaly 14 Giörgy 2 Ezis Balassine Asz. kezenel vagion Breda Mihaly el budosott Recentes

Nemes Mihaly Fia György An. 1 Zabo Mihaly Toth fiu, most Daniel Kouacz Marton Fiaÿ Giörgÿ An. 14 Pap házában lakik SellerZl, de az Jstuan 16 Falu adot szabad feöldett neki Leuele Catharina Feiedelem AzoniBotos Ferencz tol vagion, igen fulminata Kis Gergely most Balassine Pal Mihaly Fia Janos 9. Leuele VrunkAzzonÿom Jobbagya, Gaspar tol vagyon, io Janosnak, az mint az Eskttek Botos Janos Fia Miklos 33 mondgyak, czak eleteigh atta volt Botos Jstuan magat, kiról szállott az Aszonjra Botos Balas Fia Miklos (56v) Boncza Janos Fia Jstuan An. 20, r (56 ) Nagy Jstuan, alias Sakodi Jstuan Szolga, Nemes ember Sakodi Peter Szolga Giriposne Mihaline Kétt Fiaÿ Jstuan 7 Sebestyen Mihaly niomorult. Janos 12 Mogiorosi Balas Szolgal hazarol, kit Marussi Andras fellyebis megh irtunk Botos Marton obÿt Vegh Marton Colosuari Jstuan el budosot Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Recup. Recentes 1 9 2 6 Jnf. ­ ­ 1 2 pueri adolesc. adulti 2 1 1 1 2 1 2 2 ­ 1 1 ­

393

GJALAKVTHA

Nobiles Gaspar Janos deficialt. Joszagat Haller Jstuan Vram e Nag[isag]a birya Lazar Janos obÿt, Fia Geörgy, az kis Vraknál lakik Primipili Ozdi Gergely obÿt, Fia Miklos An. 16 Ozdi Janos Lengiel orzagban vagyon (57r) Soos Thamas obÿt. Veÿ Szasz Andras ki keöltt helyebl. Más Veÿ Gal Gaspar lakik Eöröksegen. Ennek Fiaÿ Janos An. 5 Mihaly infans Leuele Vrunktol uagion, cum Conditione Fodor Janos Fiaÿ Janos An. 18. Eq. 1 Gergely 12 Jstuan 10 Fodor Peter és Jstuan Vagusok Computus: Nobil. Primip. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. Rec. Ped. 5 1 ­ 2 1 4 Jnf. ­ 3 ­ 3

Czeh Matthias Fiaÿ Jstuan 9 Janos 5 Albert Mihaly Vdvarhely Szeken, Nagy Solymoson lakik Recuper. Pedites Veres Janos Lengyel Orzagban lakik Veres Miklos leuele Vrunktol vagyon. Haller Jstuan Vram praetendallya Jussat hozzaiok, mert Bordossi Eöröksegen vötte uolt megh az Attyokatt Gaspar Janos Recen. Barbely Peter Fia Peter An. 9. Thot Janos Fiaÿ Janos 6 Györgÿ 2 Peter 1 Botos Gyeörgÿ Beres Peter kék drabant Eq. 1

pueri adolesc. ­ 1 3 2 ­ ­ 1 ­

(57v) BVZAHAZA

Nobilis Dersi Janos obÿt, Fia Ferencz Vrunk uduarloia

Primipili Janosi Pal Fiaÿ Peter An. 20. Eq. 1 Mattias 7 Gergely Mihaly Eq. 1 Philep Gaspar Fia Mihaly 6. Eq. 1 Philep Mihaly obÿt

394

Ped. Vet. Kis Mihaly Fiaÿ Janos An. 20 Mihaly 16 Eöcze Lrincz Thordan lakik Janosnak Fia Peter 2 Recen. Daniel Deak Pap Fia Loual Mustralt Computus: Nobilis Primip. Pedit. Veter. Recen. Vagus Ped. Vet. 1 ­ 3 1 5 Jnf. ­ 2 1 2 Eq. 1

Nagy Mihaly an. 6. Az Attya Louon Zolgalt Gieórkei Jstuan an. 6 Szasz Janos, Dersi Ferencz földin lött s ott lakott, s mostis ot lakik, zab gyermek, Vgian mostis közit tartia hozzá Bakacz Janos hazas. Eöröksegén Nagy Janos tartÿa kezétt, Dersi Ferencz adomanyabol

pueri adolesc. adulti ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ 2 ­ ­ ­ ­

fratr. ­ ­ 1 ­

(58r) CZJKFALVA

Nobiles Bako Jmreh Fiaÿ Jstuan An. 23 Peter 20 Török Deaksagot tanul az Portan Kaczkan Janos Nemesek között mustralt. Eq. 1 Nyari Giörgy Eq. 1 Barbely Jstuan, Fiaual Mihallyal edgytt, öröksegett Felesege birÿa Primip. Vet. Nagy Peter Fiaÿ Jstuan An. 10. Eq. 1 Gergeli infans Nagy Gyeorgÿ Fia Jstuan 3. Eq. 1 Fodor Mattias obÿt, Fia Peter mustr. Ennek Fia Janos 2 Fodor Janos obÿt, Fia Peter Thamassi Andras Fiaÿ Gergely Pal obierunt Veÿ Mihalj Jstuan lakik véle. Eq. 1

Pedit. Veter. Kardos Janos Fiaÿ Mihaly An. 20 Peter 15 Kis Zabo Gergely Veÿ Adam Jstuan. Fia Janos 13 Abodi Jmreh obÿt. Eöröksegétt Leania biria Nagy Szabo Gergely obÿt, Fiaÿ Marton obÿt Jmreh obÿt Andras an. 18 Mihalÿ (58v) Andras Fia Peter An. 3 Molnar György obÿt. Eóróksegében leania lakik Adam Boldisar Fiaÿ Geórgy Lazlo obierunt Janos an. 20 Jstuan 16 Leuele Vrunktol uagyon, cum conditione Czok Janos Fia Thamas 20 Czok Marton Kolos Balas obÿt 395

Fazakas Balint Fia Mathe 25. Schola Mester Gegesi alias Borsaÿ Jstuan Kalban lakik Vargha Marton Fiaÿ Jstuan 15 Jsak 9 Ez Segesvari fiu volt, s ki Zzték az helybl, az hun lakot, mostan Kazkan Janos földen lakik s e Jobbagia Balogh Ferencz Jedden lakik. Tot Janos tarttia kózit hozzaia Nagy Ferencz halalos betegh. Fia Gaspar An. 5 Viduae Primip. Nagy alias Molnar Boldisarné Computus: Nobiles Primip. Vet. Ped. Vet. Viduae Prim. Recup. Recen. Vagus Ped. Vet. 1 4 3 8 2 2 4 Jnf. ­ 3 2 ­ ­ ­

Czyok Thamasne Fia Janos, megh irtuk Recuperati Nagy Janos Fia Jstuan An. 21 Fazakas Mihaly

(59r) Recentes

Balogh Andras Fia Jstuan An. 15 Szalma Lukacz Szakacz Ferencz alias Galambodi, Cancellarista Czizmadia György Kis Zabo Gergely házaban hat forintban vagyon Zalagban, le teuén penzet, ki boczattya

pueri adolesc. adulti ­ ­ 1 1 ­ 1 1 8 1 ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­

fratr. ­ ­ ­ ­ ­ ­

gener. ­ 1 ­ ­ ­ ­

JOBBAGJTELKE

Nobiles Bako Matthias Fiaÿ Gergely Karansebesben lakik Jstuan An. 22. Eq. 1 Bako Gyeörgy Fiaÿ Pal 10. Eq. 1 Miklos 6 Mattÿas 3 Bako Peter Fiaÿ Mihaly 8. Eq. 1 Jstuan infans (59v) Primipili Mosoni Balint. Eöchye Peter Eq. 1 Ennek Fia Mihaly An. 10 Veÿ Jncze Jstuan. Egy K. V.

Mihaly Kouacz Fia Peter. Ennek Fiaÿ Lörincz 20. Eq. 1 Gergely 1 Kouacz Thamas Fia Gergely 8 Eq. 1 Zegeó Miklos Fia Mathe Eq. 1 Pintek (!) Jstuan obÿt. Fia Janos Mustr. Eq. 1 Damokos Jstuan Fia Mathe Simon Andras obÿt, Fia Jstuan obÿt. Eöröksegétt Felesége birya Damokos Bertalan obÿt, Fia (!) Jstuan obÿt. Mihaly Eq. 1 Jstuan Fiaÿ Jstuan 14. Eq. 1 Lrincz

396

Kis Mathe obÿt, Fiaÿ Andras. Egi K. V. Eq. 1 Lrincz Lrincz Fiaÿ Peter An. 8 Janos 1 Jstuanis Mathe Fia, Karansebesben lakik Damokos Jstuan Fiaÿ Giörgy An. 12. Eq. 1 Andras 9 Egy Veÿ Janos Deak, Kaczio Mihalj tartia közit hozza. Ennek Fia Giörgy an. ­ Ferenczÿ György obÿt, Fiaÿ (!) Balas An. ­ Ennek Fia Thamas an. 1, egi K. V. Eq. 1 Ferenczÿ Mihaly Fia Gergely an. 1 Ferenczÿ Benedek obÿt. Veÿ Bako Gergely Ennek Fiai Jstuan an. 7. Eq. 1 Janos 4 Bako Lrincz Eöczie Balas. Ennek Fiai Peter 14. Eq. 1 Pal 5 Lrincz 1 (60r) Bako Gergely Ferenczÿ Benedek házára szallot, fellyeb megh m. Balogh Andras obÿt, Fia Marton An. 15. Gyalogh Mustralt Balogh Gergely Fia[i] Benedek An. 10 Peter 3 Mihaly infans. G. M. Tolnaÿ Pal, Eöcze Jstuan. E. K. V. Zabo Peter deficialt, házát Kissebbik Damakos Jstuan birya, miuel egy az fellyeb megh irt örökseggel Bereczki Jstuan Vduari Katona Kis Thamas obÿt, Fiaÿ Janos hazas Eq. 1 Mihaly Ennek Fia Lrincz An. 4 Kis Lrincz, Fia Thamas obÿt. Eq. 1 Toluaÿ Benedek Fiaÿ Lrincz An.­ Eq. 1 Marton 11 Toluaÿ Andras obÿt., Fia Mihaly obÿt. Eöcze Jstuan biria óróksegétt

Kibedi Andras Leaniara Bako Peter szallot. Egy K. V. Kibedi Mihaly obÿt Bereczki Pal Fiaÿ Mihalÿ 20. Eq. 1 Peter 7 Giörgy 1 Farkas Janos obÿt, Fia Mattias 8 Farkas Thamas obÿt, Fiaÿ Mihalj hazas Jmreh 10 Janos 1 Mihalnak Fia Peter Gial[ogh] m[ustralt] Simon Mathe obÿt, Fiaÿ Dauid 8 Miklos 7 Ennek Vej Boros Andras. Egi K. V. Szász Andras obÿt, öröksegett Veÿ Bako Jstuan birja Ferenczÿ Mathe Fia Janos 5. Eq. 1 Ferenczÿ Lrincz (60v) Feier György Dimien hazára kóltózött Palfi Janos obÿt, óróksegét az Annia birÿa Bereczki Janos obÿt, öröksegét az Attya birya Pedites Veter. Pintek Janos, Eöcze Matthias obÿt. Leuele megh holt Feiedelemtel uagion, io. Fiaÿ Matthias An. 10. Eq. 1 Jstuan 5 Mihaly 2 Nagy Thamas Janka Philep obÿt. Eöchei zolgalnak öröksegerl Nagi Pintek Janos obÿt, Vrunktol uagion leuele. Eq. 1 Fia Matthias 16 Boldisar Lorincz obÿt, óróksegét Kouacz Janos birya, penzen uötte megh Boldisar Janos Simon Janos obÿt, Fiaÿ Janos Thamas hazasok Janosnak Fiaÿ Mihaly An. 10 Jstuan 8 397

Thamas Fiaÿ Mihaly Marton gemelli Leuelek megh holt Vrunktol uagyon, io Koma Peter Remeten lakik. Eq. 1 Erde Janos Fia Pal hazas, eó maga Janos nyomorult Bereczkÿ Benedek benna Bereczki Peter obÿt, Fiaj Balas Mihaly hazasok Balas Fia Janos An. 2 Orban Dienes Fiaÿ Jstuan Jmreh hazasok Janko Miklos Fiaÿ Jmreh 4 Mattias 12 (61r) Benke Benedek Toriara költözött. Fia Janos obÿt Jncze Janos Fiaÿ Marton An. 8 Mihaly infans Somodi Jstuan Fiai Györgÿ 18 Mattias 5 Megh holt Vrunktol vagion leuele. Eq. 1 Jncze Andras Radnotfaian lakik Jncze Jstuan Mosoni Balintual vejuel lakik Bereczki Marton Fia Jmreh An. 14 Czegeó Mihaly Fia Geörgy an. 20 Computus: Nobiles Primip. Ped. Vet. Vid. Recup. Recen. Vagi Nob. Primip. Ped. Vet. Recen. 3 18 14 ­ 1 7 1 1 1 1 Jnf. 3 16 5 ­ 1 1

Makai Mihaly obÿt. Fia Mathe házas Eöczie Giörgy an. 11. Egi K. V. Sipos Balint Fia Lrincz 13 Vidua Boldisar Jakabne obÿt, Fja Lrincz obÿt, öröksegét attiafia Kouacz Janos pénzen uötte megh Recuper. Matthias Mihaly Fiaÿ Jmreh An. 12 Andras 3 Recentes Jncze Mihaly Jncze Geörgy. Eöcze Andras. Egy K. V. Jncze Giörgy Junior, Zab giermek, Kouacz Mihaly tartia iussat hozzá Nagÿ Gergely Fia[i] Jstuan An. 20 Mihaly vagus Marton 17 Giörgy 10 (61v) Kouacz Janos reghi Nemes ember. Fia Mattias An. 1. Eq. 1 Boldisar Marton An. 20 Boldisar Jstuan most Czykzent Martonban lakik Janka Marton

pueri adolesc. adulti 2 ­ 1 20 5 ­ 6 5 ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­ 1 3 ­

398

JOBBAGIFALVA

Nobiles Thot Jstuan Fiaÿ Mihaly An. 13. Jstuan 8 Miklos 4 Thot Janos Primipili Cyriak Peter obÿt. Eóróksege Leanyara néz (62r) Cyriak Boldisar Eq. 1 Cziki Janos obÿt, Fia Janos. Eq. 1 Ennek Fia Peter Cziki Peter obÿt. Eórókseget Battia biria Peter Cziki Giörgÿ An. 16 Computus: Nob. Primipili Vidua Recup. Ped. Recentes Vagi Recup. Ped. 2 3 ­ 1 2 2 Jnf. 1 ­ ­ ­ ­ pueri 1 3 1 ­ 2 Eq. 1 Eq. 1

Vidua Zador Janosne obÿt, Fia Boldisar Recuper. Pedit. Chuka Balas Galfaluan lakik Albert Miklos Majaban lakik Chuka Mihalÿ Recen. Teoreök Jstuan Fiaÿ ketteö, de neueket nem tudgiak Moso Mihaly Mayaj

adol. 1 1 ­ ­

adulti ­ ­ ­ ­

(62v) CHJKSZENTMARTON (!)

Recuper. pedites Szekel Jstuan Fiaÿ Miklos An. 22 Janos 16 Szombat Jstuan Fiaÿ Miklos 14 Andras 13 Marton 6 Dayka Miklos obÿt, Fia Janos 20. Bandon lakik Lokodi Jstuan Fiaÿ Giörgy 20 Mihaly 17 Miklos 14 Computus: Recup. Pedit. Recentes 3 4 Jnf. 1 ­

Nagy Janos obÿt, Fiai Miklos hazas Mihaly 18 Recen. Nyaradi Joseph Praedicator Fia, most Zolga. Eq. 1 Kustos Ferencz Sepsi Marton Fia Janos, hazas Boldisar Jstuan Fia Jstuan An. 10

pueri adolesc. adulti ­ 8 2 1 1 ­ 399

(63r) MAJA

Primipili Geórgy Pal Eq. 1 Georgy Thamas Eq. 1 Mayai Peter obÿt, Fia Andras. Eöröksegen felesege lakik Mayai Mihaly obÿt, Fia Miklos hazas Jmreh An. 10. Eq. 1 Kouacz Jmreh Fiaÿ Janos 12.Eq. 1 Jstuan 10 Maÿai Balint Fiaÿ Jstuan 22. Eq. 1 Miklos 9 Maÿai Janos Fiaÿ Peter 13. Eq. 1 Miklos 10 Maÿai Jmreh Eq. 1 Maÿai Thamas Fiaÿ Miklos 18. Eq. 1 Jstuan 1 Siko Lrincz Fiaÿ Gaspar 7. Eq. 1 Andras 4 Nagy Miklos, Veÿ Balogh Boldisar Ennek Fia Peter 2. Eq. 1 Nagy Thamas Fia Marton 3 Tekes Thamas obÿt, Fia Miklos Ennek Fiay Lrincz 10. Eq. 1 Giörgy 6 Nagy Pal Fiaÿ Gergely hazas Peter hazas Janos hazas Peter Fiaÿ Mihaly 3 Jstuan 1 Nagy Jmreh obÿt, öröksegét attia biria Mathe Miklos obÿt. Eóróksegét Tkes Janos biria, Felesegét vötte Biro Peter obÿt, Fiaÿ Andras Jstuan obÿt. Ennek órókseget felesege birÿa. (63v) Beögeözi Janos Fia Peter Zolga An. 1 Kouacz Jstuan obÿt, Fiat Zent Jmrehen tartÿak szlei Kouacz Janos Eq. 1 Pedites Veter. Lrincz Mihaly obÿt, Fiaÿ Jstuan beteges Janos hazas

Jstuan Fia[i] Mihaly 1 Giörgy 1 Nagy Mihaly Fiaÿ Janos 20. Eq. 1 Peter 18 Mathe 12 Demeter 8 Skeösd Janos Fiaÿ Andras Jmreh hazasok Mihaly An. 25 Peter 8 Andras Fia Miklos 3 Louasz Peter Marton Balas obÿt, Fiaÿ Jstuan 8 Janos 3 Marton Markos obÿt. Leania marat Marton Mathe Fia Mihaly 25 Marton Giörgy Fiaÿ Miklos Selyebe ment lakni Lrincz 22 Jstuan Mihaly gemelli

400

Albert Mihaly Fia Jstuan 1 Barrabas Miklos Fia Janos 23 Barrabas Andras obÿt. Eöröksegétt az battya, Miklos birya Albert Miklos Fia Gergely 18 Nagy Giörgy obÿt, Fia Jstuan 6. Buzahazan lakik

(64 ) Viduae

r

Recuper. Pedit. Nagy Janos obÿt, Fia Mathe. Ennek Fiaÿ Pal 5 Peter 1 Marton Pal Fia Thamas infans Recen. Moso Peter Fiaÿ Mihaly 4 Ferencz 1 Nagy Janos Fia Gergely 3 Tkes Janos Nemes ember. Fiaÿ Marton 18 Peter 9 Skeösd Marton An. 16 Simo Jstuan [An.] 10 Simo Janos Fia Marton 1

Barrabas Janosne Fia Mihaly An. 32. Mogyoroson lakik Skeösd Györgyne Fiaÿ Thamas 23 Jstuan 22

Computus: Primip. Ped. Vet. Vid. Recup. Ped. Recen. Vagi Primip. Ped. Veter. 1 2

(64v) SZENTRONTAS

13 8 2 2 6

Jnf. 9 6 ­ 3 4

pueri adolesc. adulti gener. 6 2 4 1 4 3 7 ­ ­ ­ 3 ­ ­ ­ 1 ­ 2 2 ­ ­

Nobiles Szeredaÿ Janos az Nemesek közt Mustr. Ozdi Gergely obÿt. Jozagaban Sárosi Janos Vram lakik Bereczki Mathe obÿt, Fiaÿ Jstuan Mihaly. Nemesek közt Mustr. Thamas Deak Feleben lakik az Attya Tekes Jstuan Fia Mihaly, hazas. Eq. 1 Ennek Fiaÿ Peter An. 2 Mihalj infans Primipili Veter. Both Lrincz obÿt, Fia Boldisar Eq. 1

Nagy Marton obÿt, Fia Jstuan obÿt. Janos, hazas Kaczho Pal Fiai Andras, hazas Mihaly An. 18. Deóme Jstuan mustoha Fiaÿ Bako Jstuan. Peter Bako Andras obÿt Kouacz Balas obÿt. Fia Balint, hazas Janos 20. Giörgy 16 Balint Fia Janos 3 Luchon Jstuan Luchon Jakab

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 401

Nagy Demeter obÿt, Fia Jstuan. Ennek Fiaj Peter 5 Marton 7. Eq. 1 Nagy Mihaly Fiaÿ Peter 18. Eq. 1 Marton 13 Balint 10 Nagy Andras Gyalogh mustralt Nagy Gergely Zolga 20. Eq. 1 (65r) Nagy Janos Szolga An. 18 Nagy Gyórgy Szolga 15 Nagy Balint obÿt, Fia Jstuan 14 Nagy Mihaly Major obÿt, Fiaÿ Thamas 15 Mihaly 10 Giörgy 6 Peterfi Giörgy obÿt, Fia Janos 12 Peterfi Jstuan Eq. 1 Kovacz Peter obÿt. Eöröksegét Vér attiafiaÿ biryak Bereczki Janos Fiaj Mihaly 15. Eq. 1 Peter 5 Janos 1 Czeh Thamas Eq. 1 Bosi Jmreh. Egi K. V. Fia Thamas 10 Czeh Mihaly vagus Nagy Janos Eq. 1 Nagy Jstuant fel irtuk Nagy Miklos Fia Giörgy 6. Eq. 1 Szabo Marton obÿt. Fiaÿ Peter 16 Jstuan 13 Eöcze Janos. Egi K. V. Eq. 1 Janosnak Fia Miklos 1 Battyko Miklos Fiaÿ Mihaly 18. Eq. 1 Lazlo 10 Nagy Mihalt fel irtuk Kadar Miklos Akosfaluara Szállott Pedites Veter. Nagiob Magyari Peter obÿt, Fiaÿ Andras, hazas Mihaly, hazas. Egi K. V. Eq. 1 Leuelek Vrunktol uagyon, io Elekes Lrincz Fiaÿ (!) Janos 10. Eq. 1 Vrunktol vagion leuelek, io (65v) Lazlo Giörgy Fiaÿ Peter An. 11 Jstuan 9 Geörgy 5 402

Czeh Jstuan obÿt. Eöcze Giörgy Loual m. Eq. 1 Bedeÿ Pal elbudosot Mailat Peter obÿt. Eöröksegeben Faluueghi György lakik Czeh Mathe obÿt, öröksegétt Leanyi biriak Kis Magiari Peter Fiaÿ Andras 9 Janos 6 Mihaly 1 Vaida Gaspar Fiaÿ Mihaly 18 Giörgy 9 Peter 6 Gaspar 1 Viduae Primipil. Kadar Peterne Fia Marton obÿt. Maga Chako Janoshoz ment férhez Luchon Palné Fiaÿ megh mustraltak Nagy Balint Aruaiat fel irtuk Recuper. Ped. Zabo Janos obÿt, Fia Jstuan An. 7 Koncz Marton Fiaÿ Peter 22 Janos 21 Mihaly 7 Nagy Albert deficialt, semmie nem volt Czako Janos Mihaly Jstuan obÿt, Fia Balas Zolga

(66r) Recen.

Mathe Balas Fiaÿ Giörgÿ An. 8. Eq. 1 Mihalÿ 4 Kouacz Marton Eq. 1 Szeóleossi György Eq. 1 Kouacz Andras Fiaÿ Marton Mihali drab. 4 Nagy Jstuan, Eöcze Janos. Egÿ K. V. Kouacz, alias Dobraÿ Jstuan Fia Andras 3 Kouacz, alias Dobrai Janos Fia Giörgy 8 Forraÿ Lrincz Nagy György, Czeh Geörgyel, Jstuannal Egy K. V.

Nota

Az Mustra utan Kapitan Vram Intercessioiara Vrunk E Nag[isag]a Faluueghi Györgyeött Nemessegeben k[e]g[ie]l[me]ssen megh hatta, annakokaert ez utan Louon szolgallion. Eq. 1. Vide supra, Maÿlat Peter

Computus: Nobiles Primip. Vet. Ped. Vet. Vid. Primip. Recup. Ped. Recentes 2 16 4 2 2 9 Jnf. 2 ­ 5 ­ 2 3 pueri adolesc. adulti 2 ­ 1 8 17 4 5 1 2 ­ ­ ­ ­ ­ 3 2 ­ 1

(66v) BE

fratr. ­ 1 1 ­ ­ ­

Primipili Szengyel Ferencz Fiaÿ Janos An. 15 Ferencz 1/2 Eöcze Pal obÿt Orban Miklos Fia (!) Balas 25 Miklos 5 Kelemen Mihaly ertlen, vilagtalan, vén ember Tekes Giörgy obÿt. Eöcze Janos, Ennek Fiaÿ Giörgi 3 Sigmond infans Tholnai Thamas. Tholnai Benedek, az Apia Tekes Janossal Egy K. V. Vidua Tekes Mihalyne obÿt, Fia megh mustralt

(67r) Computus:

Recup. Tormez (?) Gergeli obÿt. Agardra ment uolt lakni, ott holt megh mind felesegestell. Fia Jstok 7, Ernieben lakik Balogh Jstuan Vilagtalan Zekesre ment lakni. Fia Janos 25 Recen. Pixidar. Adamossi Miklos Mustoha Fia Kis Görgy (!) 10 Thamasi Janos An. 20 Lrincz Janos Fia Gyórgy 1/2

Primip. Viduae

6 ­

Jnf. 4 ­

pueri adolesc. adulti ­ 1 1 ­ ­ 1

fratr. 1 ­

403

Recup. Recen. Pix. Vagi Primp.

­ 3

1 1

­ 1

­ 1

1 ­

­ ­

2

MOGIOROS

Czont Janos Fia Peter 26. Eq. 1 Zabo Janos Fiaÿ Andras 23. Eq. 1 Szeke Peter obÿt. Eöröksegét Vér Peter 20 birya Janos 16 Pal 10 Primip. Andrasnak Fia Jstuan 1/2 Thamas Deak obÿt, Fia Mihaly obÿt Tekes Andras Fia[i] Janos 24. Eq. 1 Teokes Thamas Fia Gergely Mihaly 14 An. 4. Eq. 1 Pal 6 Giörfi Jstuan obÿt. Eöröksegét leanya Tekes Giörgÿ Fia Miklos 11. Eq. 1 biria Gialogh Lofe Tekes Sigmond Fia Peter Tekes Peter obÿt, An. 1. Eq. 1 Fia Balint 20. Eq. 1 Tekes Balas Fia Pal 3. Eq. 1 Buzas Gyórgy Fia Peter 3. Buzas Thamas Fia[i] Peter 4. Eq. 1 Gialogh Lofe Mihaly 1/2 Jstuanffi Pal obÿt, Eöcze Andras obÿt Fiai Andras 18 Szabo Lukacz Fia Janos obÿt. Janos 12. Gialogh Lofe Ennek Fia Andras 4. Eq. 1 Barrabas Mihalÿ Fiaÿ Giörgy budosik Teókes Antal Zabo Lukaczal Egi K. V. Janos 20 Kis Jmreh obÿt. Vey Tkes Gergely Jstuan 14 obÿt. Ennek Fia Mihaly 12 Mihaly 9. Janossi Gergeli obÿt. Veÿ Salak Giörgÿnek Fia Giörgy 3 Marton. Ennek Fia Mihaly 16 Janosnak Fia Andras Gialogh Lofe Janossi Gergeli Fia Andras 14 (68r) Abodi Janos Eq. 1 Galaczÿ Geörgy obÿt, Fia Mihok 11 Tekes Jstuan benna, santa ember. Gal Jstuan obÿt Fiaÿ Janos An. 14. Eq. 1 Gal Janos Eq. 1 Andras 12 Gal Jstuan Fia Giurko 1 1/2. Eq. 1 Gal Andras, oda fellyeb irtuk megh (67v) Gal Matthias obÿt Balassi Mihaly Fia Peter 4. Gialogh Gal Boldisar obÿt, Lofe Fiaÿ Miklos An. 18. Eq. 1 Mihaly 13 Gal Andras Tekes Mihaly Fia[i] Jstok 14. Eq.1 Thamas 10 Peter 1/2 Geörfi Janos obÿt, Fiaÿ Miklos 30. Eq. 1 Jstok 9 Thamas obÿt 404

Nobilis

Viduae Pal Mihaline obÿt, öröksegét Vérre biryák Buzas Gergeline Tekes Giörgyné obÿt. Leanyi Biriak öröksegét Szekel Jstuan Aruaja Janczi obÿt. Eöröksegét Vérre birÿak Pedites Veter. Kompot Gergely FiaÿMihaly An. 18 Peter 12 Paraidi Pal Fiaÿ Mihaly 11 Peter 2 Paraidi Jstuan Fia Janczi 1 Kadar György Fia Mihaly 4 Galfi Ferencz obÿt, Fiaÿ Gergely 18 Geörgy 10 Galfi Peter obÿt. Eóröksegét Vérek biriak Galfi Balint obÿt Gal Menihart obÿt, Fia Mihaly obÿt Gal Geörgy Fiaÿ Mihok 8 Jmreh 4 Kisseb Gal Janos Fia Peter 1/2 (68v) Lazlo Mihaly obÿt. Eóróksegeben Bako Peter bir, Janos Deakneis zalagon bir benne Agoston Jstuan obÿt. Eóróksegét Leanyi birjak Osuath Thamas biro. Fia Andras An. 17 Thot Mihaly Fia Miklos 14 Marton Jstuan Fia Jmreh 13 Molnar Miklos Janossi Pal Molnaban lakik. Fiai Miklos 25 Jakab 20 Janos 32 (!) Molnar Jstuan obÿt, Fia Peter 2 Kompot Jstuan Meszaros Giörgy obÿt. Eóróksegét Vér birya Meszaros Lukacz obÿt Miklosi Ferencz obÿt, öröksegét Leanÿ biryak Peterfi Balint Eöröksegétt hatalmasul birÿa Zeöke Antal, az hteös emberek mondgyak

Miklossi Janos obÿt. Eóróksegétt Leanya birya Karczo Janos obÿt, Fia Mattyas An. 4 Sido Pal Lado Janos Fia Andras 7 Viduae Pedit. Osuath Balasne obÿt. Veÿ Czanadi Andras. Sziluasi Boldisar iobbagya volt, haza vitték Peterffÿ Miklosné Janosi Jmrehné

(69r) Recuper.

Ped.

Toth Ferencz obÿt Sebe Peter Fia[i] Gergely An. 23 Lukacz 13 Maczkassÿ György Fiaÿ Gergely 20 Miklos 16 Mihal 12 Vrunktol vagyon Lofe leuele. Eq. 1 Toth Andras Fia Janczÿ 10 Kompot Janos obÿt, Fiaÿ György 28 Janos obÿt Jstuan 20 Peter 10 Mattyas 15 Marton obÿt Deak Gergely Gherenden lakik, öröksegétt el adta Siklodi Giórgynenek. Fiaÿ Mihaly 12 Gergely 9 Miklos 9 Thamassi Janos obÿt, Fiaÿ Mihok 3 Peter 1/2 Toth Györgÿ Fiaÿ Andras obÿt Mihaly 25. Thordan lakik Eóróksegét Vérek biriak Szász Mattias, az mely hazban és öröksegben lakik, regi veres drabant hely, zalagban pro. fl. 8 vagion Janos deaknenal, Jobbagya lakik benne Agoston Lrincz Berekerezturrá ment lakni, ott mustral megh

405

(69v) Recen.

Primip.

Girfi Balas szolgal An. 18 Girfi Giörgy szolgal 13 Szeke Antal Fiaÿ Peter 10. Eq. 1 Giörgy 4 Mihaly 1/2 Szeke Janos Fiaÿ Gergely 4 Peter 3 Szabadi Janos Eöcze[i] Andras 16. Eq. 1 Giörgy 14 Szegedi Janos Gyalogh Lofe Szabadi Ferencz Gialogh Lofe. Fia Jstuan 1 Jszlai Janos Fia Thamas 2 Eöczei Gergely 20 Peter 16 Jszlaÿ Mihai szolgal 20 Computus: Nobilis Primip. Vid. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Ped. Recen. Primip. Ped. Pixid. Vagi Primip. Rec. Ped. 1 3

MARKOD

Nagy Lazlo Fia Jstok, infans Nagy György Eöczeÿ Mogiorosi Ferencz 16, Thamas 14, zolgalnak Pedit. Pixidar. Zabadi Matthias Zegedi Jmreh Fiaÿ Andras 5 Marton 4 Daro alias Janos György Fia Jmreh 16 Nagy Jstuan Toth Marton Toth Peter An. 12 (!). Zeke Peterne tartotta Jobbagyanak, de bizonios Nemes emberek elett kiboczatotta kezebl mind (70r) Eöröksegestl, és szabadsagott adott neki, az htös emberek mondgyak

1 20 1 14 2 5 11 6

Jnf. ­ 13 ­ 8 ­ 2 6 2

pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 8 13 4 ­ ­ ­ 4 6 2 ­ ­ ­ 6 5 3 1 8 ­ 1 1 ­

fratr. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Primipili Siklodi Ferencz obÿt, Fia Miklos An. 23. Eq. 1 Siklodi Mattyas njomorult, vilagtalan Damakos Demeter Fia Mihaly 29. Eq. 1 Ennek Fia Andras 5 Siklodi Janos Gyalogh Lofe. Fia Andras 10

Kis Marton Giörgy obÿt, Fia[i] Thamas 10 Peter obÿt, ennek Fia Peter 1 Marton Peter Fia[i] Giörgy 5 Andras 4 Mattyas 1 Nagy Marton György obÿt. Eóróksegét Vérre biryak Marton Miklos obÿt, Fia Sigmond obÿt. Ennek Fia Jstuan 6

406

(70v)

Szabo Janos Fiaÿ Ferencz An. 20 Janos 13 Mihaly obÿt Zabo Jstuan Gialogh Lofe. Fia Giurko 3 Tekes Mihaly Fiaÿ Lerincz 8 Geörgÿ 3 Zabo Mihalj obÿt. Eöröksegét Vérre biryak Siklodi György Aruaÿ megh holtak. Eöröksegétt vérre biryak Pedit. Veter. Fabian Giörgy obÿt, Fiaj Andras obÿt Mihaly An. 25 Pal 12 Mihalinak Fia Jstuan 3 Orban Mihali Biro. Fia Peter 9 Vnokaia Lrincz Andras 2 Kis Janos Fia[i] Peter 18 Mihali 12 Eöcze Gergely obÿt Salat Janos Fia Jstuan 6 Vas Janos Fia[i] Mihaly 20 Giörgy 5 Kouacz Mattyas Fia Giörgy 18 Veÿ Kouacz Mihaly obÿt Bartalius Andras Fia Janos 21 Eöcze György obÿt Ennek Fiaÿ Mihaly 12 Jstuan 12 Ferenczi Mihaly Fia Miklos 2 Vas Giörgy Fiaj Antal 10 Janczÿ 8 [Computus:] Primip. Ped. Vet. Vid. Ped. Recup. Ped. Recen. Primip. Recen. Pix. Vagi Ped. Vet. Recup. Ped. 8 8 ­ 3 2 2 2 1 Jnf. 8 5 ­ 3 ­ 1

(71r)

Zabo Mihaly obÿt Kouacz Jstuan Kölpenben laknak, Kouacz Giörgÿ ot mustr. megh, eggiek Bartalius Györgÿ obÿt. Eöröksegét Vér birya Vidua Ped. Kouacz Balasne obÿt. Fia[i] Gergely Peter obÿt Recup. Pedit. Kereÿ Balas obÿt. Eöröksegét Leanÿa és Feleseghe birya Salat Mihaly Fia Boldisar an. 6 Vas Mihaly Fia Miklos 10 Kerestely Peter obÿt. Fia Jstok 3 Orban Janos Hodosra ment lakni, onnat mustral So Janos Fia Balint 1/2 Recen. Primip. Damakos Boldisar Fia[i] Györgÿ 10 Peter 8 Veÿ Geönczÿ Janos. Egi K. V. Eq. 1 Balogh Mihalÿ Fia Peter 12. Eq. 1 Recen. Pixidar. Toth Janos Fia Peter 6 Kouacz Mihally vilagtalan ember

pueri 3 5 1 1 3 ­

adol. 1 3 ­ ­ ­ ­

adulti gener. 2 ­ 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­

407

(71v) BEREKERESZTVR

Nobilis Vaÿai Janos Primipili Kosa Jstuan Fiaÿ Balint An. 25. Mihaly 18 Siklodi Jstuan Fiaÿ Balint 7. Peter 3 Nagy Peter Fia Andras zolgal 25. Nagy Lerincz Fiaÿ Gergely 18. Mihali 10 Jstuan 7 Nagy Geörgÿ Fiaÿ Giörgy 14. Ferencz 8 Vidua Nagy Thamasné obÿt Computus: Nobilis Primip. Vidua Pedit. Pixid. Recup. Ped. Recen. Ped. Vagi Ped. Pix. Recup. Ped. 1 1 1 5 ­ 1 2 2 Jnf. ­ 3 ­ ­ ­ 4 pueri ­ 2 ­ ­ 1 2 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

(72r)

Pedites Pixidar. Horuat Jstuan Fia Jstuan szolgal 18 Horuat Janos Bereben szallot, ott mustral megh Varga Peter Harom Szekre ment haza, s megh holt Recup. Ped. Blasius Pethe (!) Abodi Peter Magiar Regenben ment lakni. Fiaÿ Jstuan An. 18 Andras 12 Recen. Pedit. Vas Antal Fiaj Jstok 8 Andras 5 Miklos 2 Agoston Lrincz Fiaÿ Jstuan 8 Mihalÿ 3 Andras infans

Eq. 1

adol. ­ 3 ­ 1 1 ­

adulti ­ 2 ­ ­ ­ ­

408

(72v) BERE

Primipili Lazlo Jstuan obÿt, öröksegét Vér biria Jstuanfi Janos Eq. 1 Jstuanfi Antal Fia Mihaly An. 7. Eq. 1 Nagy Miklos obÿt, örökseget Vér birÿa. Eq. 1 Zabadi Demeter Fiaj Janos 18. Eq. 1 Ferencz 16 Mihalj 11 Peter 3 Nagi Janos Fiai Giörgy 19. Eq. 1 Marton 12 So Janos Fia Jstuan 4. Eq. 1 So Andras Fiaÿ Mihaly 19. Eq. 1 Miklos 10 Siko Jstuan obÿt, Fia Boldisar 10 Janko Jstuan Zolgal, nótelen Vidua Primip. Jstuanfi Mihaline Fiaÿ Peter 26. Mihali 20 Demeter 16 Gergelÿ obÿt Marton 17 Pedites Veter. Nagy Pal Fia Giorgÿ 23 Nagy Lukacz Fiai Mihaly 25 Gergely obÿt (73r) Mihalnak Fia Mihaly an. 2

(73v) Computus:

Vaida Mihally Fia[i] Jstuan 12 Mihaly 14 Jmreh 3 Vaida Gaspar Fia Gergely 12 Gÿrgiai Antal Fiaj Marton 19, búdoso Mihaly 9 Andras 6 Janos 3 Zabo Giörgÿ Fia Giörgy 12 Sinka Geörgy Fia Janos 24. Eq. 1 Sinka Andras Fia Jstok 2 1/2. Eq. 1 Vrunktol uagion Lofeó leuelek, az mint az hteös emberek mondgiak Recup. Ped. Vas Marton Abodban ment lakni Recen. Primipili Kerestely Janos Fiaj Mihalÿ 13. Eq. 1 Peter 8 Jllyes 15 Horuat Janos Gialogh Lofe. Fia Miklos 2 Kouacz Janos Gialogh Lofe. Fia Jstok 1 Recen. Pedit. Szabadi Thamas Fiaÿ Peter 5 Jstok 1 Sido Jstuan. Eöcze Giörgy. Kerezturi Jstuan praetendallia jussat hozzaiok iobbagysaghra

Eq. 1

Primip. Vid. Primip. Ped. Veter. Recup. Ped. Recen. Primip. Recen. Pedit. Vagi Ped. Vet. Rec. Ped.

7 1 8 ­ 5 2 1 1

Jnf. 3 ­ 5 ­ 4 ­

pueri adolesc. adulti 4 4 ­ ­ 3 1 4 2 1 ­ ­ ­ 1 2 ­ ­ ­ ­

fratr. ­ ­ ­ ­ 1 1

409

TORBOZLO

Primip. Thamasi Ferencz obÿt. Gialogh Lof. Fia Miklos An. 25 Thamasi Janos obÿt. Leanÿ biriak és felesege öröksegétt Thamasi Gergelÿ Fiai Peter 9 Andras 5 Keöszueniesi Demeter obÿt. Veÿ Tkes Peter. Eq. 1 Ennek Fia Janos 1 Benedekfi Mathe obÿt, Fiaÿ Thamas, obÿt Jstuan 40 Miklos, obÿt Jstuannak Fiaÿ Janos 9. Eq. 1 Mihaly 1/2 Mathe Jstuan Fia Mihaly 12. Eq. 1 Mathe Peter Gialogh Lofe Orban Mihaly Fia Peter 1 1/2.Eq. 1 Tkes Andras obÿt, Fia Mihaly 28 Török Orszagba ment. Eöröksegett Vérek biryak. Mustoha Fia Kouacz Jstuan obÿt, Fiat Zent Jmrehen tartiak (74r) Tekes Janos obÿt, Fiaÿ Gergely An. 29 Andras 27 Lrincz 25. Eq. 1 Ennek Fia Mihali, infans Lazlo Lrincz Eq. 1 Bereczki Ferencz Fia Andras 25. Eq. 1 Ennek Fiai Jstuan 4 Gergely 2 Bereczki Mihaly Eq. 1 Bereczki Janos Ksmeödre ment lekni. Fiaÿ Mihaly 9 Janczÿ 7 Bereczki Jmreh obÿt, Fia Pál 14 Eöczei Janos Peter obÿt Janos Gial. Lof Mathe Ferencz gial. Lof. Veÿ Zabo Jstuan. Ennek Fiai Miklos 3 Janczÿ 1/2 Mathe Jmreh g. Lof. Fia Miklos an. 1 Mathe Gergely g. Lof. Fia Andras 9 410

Kis Janos Maior, Fiai Gergely, obÿt Janos 20 Balas 16 György 9 Janosnak Fia Mihaly 1/2. Eq. 1 Lerincz Ferencz Eq. 1 Lazlo Jstuan G. Lof Lazlo Janos Fiaj Andras 6. Eq. 1 Janos 2 Mathe Gergely budoso. Eöcze Jmreh, ezis budosik Nagy György Fia Janos 11. Eq. 1 Eöcze Mihaly 18 Thamasi Janos obÿt

(74v) Viduae

Tekes Györgyné obÿt. Eöröksegett Veÿ birÿa Nagy Mihalne obÿt, Fia Mihaly megh mustr. Pedites Veter. Lazlo Mihaly obÿt, Fiaÿ Mihaly an. 27 Giörgi, obÿt Mihalnak Fiai Andras 1 Mihali 2 holnapi Lazlo Miklos Kis Jstuan Eöröksegétt Vérek biriak Kompott Jakab Nagy Balint obÿt. Eöröksegétt Bereczki Mihaly biria, iobbagia lakik benne, donatioual biria Lazlo Peter obÿt, öröksegétt Leania birya Lukacz György Fia Marton 12 Damokos Ferencz Fiaj Peter 14 Andras 8 Kis Janos Eq. 1 Kis György Eöcze[i] Mihaly. Eq. 1 Miklos obÿt Catharina Feiedelem Azzonitul vagion Lof leuelek Viduae Pedit. Kis Peterné obÿt, Fiai Megh mustraltak Nagy Jmrehne obÿt, Fia Marton obÿt. Eöröksegét Leania biria

Recuper. Kis Balintné. Eöröksegétt Vérek birÿak Computus: Primip. Vid. Pedit. Vet. Vid. Ped. Recup. Recen. Vagi Primip. 1 16 ­ 7 ­ 1 1 Jnf. 13 ­ 2 ­ ­ 1

(75r) Recen.

Ped.

Balassi Janos Fia Jstok An. 1/2

pueri 7 ­ 2 ­ ­ ­

adol. 4 ­ 1 ­ ­ ­

adulti 6 1 1 ­ ­ ­

fratr. 2 ­ ­ ­ ­ ­

NAGY ADORJAN

Primipili Miklos Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Janos obÿt Marton An. 20 Kouacz György Fia Mihaly 22. Geörgy Pal Pedit. Veter. Miklos Marton Fiaÿ Peter 14 Thamas 1 1/2 (75v) Garda Mihaly obÿt, Fia Marton An. 2 Garda Jstuan Kis Kelemen György Jedre ment lakni Computus: Prim. Ped. Veter. Recup. Ped. Vagi Ped. Vet. Rec. Ped. 2 2 1 1 2 Jnf. ­ 2 1

Recup. Pedit. Chakan Demeter, Basa Thamas iobbagia volt, haza uitte Haromszekre Demeter Marton Fiaÿ Janos 16 Giörgy 12 Mihaly 10 Marton 6 Kis Peter obÿt, Fiaÿ Giörgy 20 Janczÿ 13 Kurin Jstuan Hodosra ment lakni, ott mustral megh Kurin Janos Szent Annan lakik

Eq. 1 Eq. 1

pueri adolesc. adulti ­ 1 1 ­ 1 ­ 2 3 ­

411

KIS ADORJAN

Primipili Adorian Giörgy obÿt, öröksegét Markodi Gergelj biria, iobbagy helyre Dako Janos Zeredaba ment lakni, ot mustral megh

Adorian Peter obÿt. Eöröksegét Vér biria Adorian Janos Eq. 1 Comp[utus]: Primip. Vagus 1 1

(76r) SJKETFALUA

Nob. Bako Peter Hadnagÿ Primipili Veter. György Janos obÿt Gegessi Gergely Fia Janczÿ An. 7. Geczÿ 2 1/2 Kozmaÿ Demeter Fia[i] Mihalj, predicator Janos, obÿt Vnokaia Peti 6. Computus: Nobilis Prim. Vet. 1 5 Jnf. ­ 3

Eq. 1

Kouacz Jstuan obÿt. Eöröksegét feleseghe biria Kouacz Mihaly obÿt. Eöröksegét Bako Peter biria per Compositionem Vas Andras Vas Giógy (!) Vram Zolgaia Bako György Egÿ Kenjeren Gialogh Lofe vadnak. Eq. 1 Kouacz Andras

Eq. 1

pueri adoles. ­ ­ ­ ­

GALFALVA

Nobiles Ozdi Miklos Fia Geczÿ An. 2. Ozdi Gÿörgy Eq. 2 Eq. 2

(76v) Primipili

Sigmond Janos Fiai Pal An. 8. Eq. 1 Peter 15 Mathe 5 Janczÿ 3

412

Markodi Andras obÿt, FiaÿJanos 15 Benk 8 Mihok 4 Markodi Gergelÿ Fia Ferencz 6. Eq. 2 Markodi Gÿörgy Fiai Daniel 4. Eq. 1 Andras 1 Eöcze Jstuan, egy K. V. Szabo Janos obÿt, deficialt, öröksegét Vér biria Maÿlad Giörg obÿt, Fia Giörgy 1/2 Ferencz Balas Eq. 1 Chyuka Mihaly Fiaÿ Balas 14. Eq. 1 Giurko Mihok, infans Chyuka Balas g. Lof Chiki Janos Fiai Jstok 10. Eq. 1 Marci 8 Giurko 5 Janos 3 Mihok 1/2 Nagy Mihaly. Egi K. V. 15 Benedekfi Albert Gialogh Lof. Fiai Andras 16 Sigmond 14 Miklos, obÿt Faluközÿ Lrincz Fia Gergelÿ 15. Eq. 1 Eöcze Mathe Czauason lakik, ott mustralt megh Borbely Janos Fia Giörgy 27. Eq. 1 Ozdi Jstuan Major, Fia Miklos 10. Eq. 1 Ozdi Jstuan minor. Eq. 1 Kadar Marton obÿt, Fia Gergely obÿt (77r) Kadar Marton, Eöcze Andras An. 22. Egy K. V. Eq. 1 Kadar Jstuan obÿt Kadar Albert Fia Mihok 3. Eq. 1 Fekete Balint major Fekete Marton Fia Balint 20. Eq. 1 Fekete Peter. Veÿ Toth Janos. Egi K. V. Eq. 1 Fekete Balint Fia Peti 7. Gialogh Lofe, njomorult ember Fekete Mihaly minor

Fekete Gergely Gialogh Lofe. Fiaÿ Peti 10 Marci 3 Nagy Peter Fiaÿ Mihali Eq. 1 Kis Nagy Peter eöcze Miklos Eq. 1 Ennek Fiaj Jstok 3 Peti 2 Klön kenÿeren vadnak Sipos Gergely Fiaÿ Pal 25. Eq. 1 Gergely 16 Palnak Fiai Jstok 5 Gyurko 3 Orbaý György elbudosot. Eöröksegét Markodi Gergely biria Zalagon, ennek Fia Giurko 5 Viduae Primip. Kosa Peterne obÿt, Fiaÿ megh Mustr. Zabo Miklosne Zent Lazlon lakik Nagy Janosné Fia megh Mustr. Ozdi Andrasné obÿt, Fia megh m.

(77v) Pedites

Veter.

Orbaÿ Jstuan obÿt, Fiaÿ Mihali An. 17. Eq. 1 Marton 12 Vrunktol uagion Lof Leuele, cum conditione, ha nem Veres drabant, de az uolt az Attia Galfi Thamas Fia Mihok, infans. Eq. 1 Eöcze Pal. Klön kenyeren vadnak, Bethlen Gabortol uagion Lof leuele Fekete Mihaly Fiaÿ Marton 11 Giurko 8 Nagy Ambrus obÿt Nagy Jstuan obÿt, öröksegét Vér biria Szeredaÿ Mihaly óregh ember. Fia Szeredaÿ Peter, [ennek] Fia Giörgy 3 Kozma Mihalÿ Fia Janczÿ 3 Kozma Janos obÿt. Eöcze Gergeli obÿt. Ennek Fia Giurko 3 Bartha Giörgy Jobbagy uolt s haza uitték Haromszekre

413

Recup. Ped. Szilagÿ Mihaly Monyatra ment lakni, ot mustr. Recen. Ped. Zombattfalui Janos Fia Peter 10 Fekete Pal Fiaj Jstuan 18 Pal 10 Geczÿ 6 Molnar Janos Fia Mihok 1/2 Computus: Nobiles Primip. Vid. Primip. Ped. Vet. Recup. Ped. Recen. Ped. Vagi Primip. Vid. Primip. Rec. Ped. 1 1 1 2 23 1 5 ­ 3 Jnf. 1 18 ­ 3 ­ 2

(78r) Nota

Az Mustra utan Capitan Vram intercessioiara Vrunk eö Nga Orbai Jstuant Nemessegeben megh hatta kglssen; ez utan loual Zolgallion. Vide supra, Orbai Jstuan. Eq. 1

pueri ­ 6 ­ 3 ­ 2

adol. ­ 9 ­ 1 ­ 1

adulti ­ 3 2 ­ ­ ­

fratr. ­ 2 ­ ­ ­ ­

RJGMANY

Primip. Baka Peter obÿt. Veÿ Ferenczÿ Jstuan Fia Jstok An. 4. Eq. 1 Ped. Veter. Nagy Boldisar obÿt, Fia Jstuan 27 Hegy Gergely Fia[i] Mihaly 25 Giörgy 15 Lukacz 12 Gaspar 4 Recup. Ped. Rigmanÿ Marton Rigmanÿ Boldisar obÿt, Fia Albert 12 Veres Ferencz Veres Thamas obÿt, Fia Gÿörgy 18 (78v) Vas Gergely Fiaÿ Mihaly An. 20 Ferencz 10 Peter 8 Janos 5 414

Fabian Peter Sipos Janos Fia Gergeli 10 Bondor Miklos obÿt, Eöcze Mathe Albert Mathe obÿt, Fia Mihaly 25 Vas Balas, az Commissariusok iarasakor ki szabadult, Kekedi Vr[amna]k atta magat Sipos Mihaly Kék drabant. Eöcze Janos. Ennek Fiaÿ Peter 10 Marton 4 Thamas 3 Jstok 1/2 Sipos Jmreh Gegesen lakik, ot mustralt Sipos Jstuan Beztercze Videkén Taczon lakik, oda ualo drabant Sipos Miklos Fiaÿ Mihalÿ 3 Giörgy 1 Sipos Ferencz obÿt Balintfi Jstuan, Kiben (!) lakik, njomorult ember

Recentes ped. Fabian Jstuan Fiaÿ Peter 11 Mathe 7 Janos 6 Jstuan, infans Computus: Primip. Pedit. Vet. Recup. ped. Recen. ped. Vagus Recup. ped. 1

(79r) JSZLO

Janka Jstuan Vas Janos

1 8 3

Jnf. 1 1 6 3

pueri ­ 1 5 1

adol. ­ 1 2 ­

adulti gener. ­ 1 2 ­ 1 ­ ­ ­

Primipili Jszlaÿ Thamas Fia Mihaly An. 23. Eq. 1 Jszlaÿ György Fiaj Jstuan 8. Eq. 1 Pal 5 Ferencz 2 Krestelÿ Birtalan obÿt, Fiaÿ Jmreh Gyrgy obierunt Veÿ Vnghuari Girgÿ Sogora[i] Krestelÿ Marton 24. Eq. 1 Janos 22 Martonnak Fia Jmreh 1 1/2 Kenÿeres Janos obÿt. Veÿ Kouacz Boldisar obÿt Vas Miklos él Eq. 1 Balasnak (!) Fia Marton 8 Gal Gyeörgy Fia Gyórgÿ 16. Eq. 1 Mattyasi Mihaly Fia[i] Geórgy 29. Eq. 1 Pal 9 Mattyasi Marton Mattiasi Peter obÿt, deficialt, öröksegétt Vér biria Giörffi Gergelÿ Fia[i] Peter 34 Jstuan 23

Pedit. Veter. Györffÿ Geörgy Fiaÿ Pal 18 Janos 14 Thamas 4 Peter 2 Giörffÿ Thamas obÿt Jllyes Ambrus obÿt, Fia Marton. Ennek Fiaÿ Jstuan 10 Mihok, infans Eöcze Jstuan 14 (79v) Krestely Peter Fiaÿ Jmreh Giörgy obierunt Andras 13 Jmrehnek Fia Peter 9 Birtok Gaspar Fiaj Mihaly An. 28. Eq. 1 Janos 20 Mihalnak Fiai (!) Marton inf. Vrunktol uagion Lof Leuelek, io Krestely Albert obÿt, Vnokaia Mathe Thamas Hodosra ment Gal Mattias obÿt, Fia Marton 31 Jszlai Birtalan Zabedon lakik, ot mustr[alt] m[eg] Kardos Balas obÿt, Fia[i] Thamas, obÿt Peter 26, Vadadban lakik Barrabas Pal 415

Krestely Janos obÿt, órókseget leania biria Mattiasi Janos obÿt, Fia Antal obÿt, Eóróksegétt Vérek biriak Krestely György obÿt, Eóróksegétt Vérek biriak

Recuper. Zegeö Gaspar obÿt. Eóróksegétt Vér biria Recen. primip. Jzlaÿ Miklos Recen. pixid. Krestely Mihalÿ

Computus: Primip. Pedit. Vet. Recup. Recen. Prim. Recen. pix. Vagi Ped. Vet. 2

(80r) VADASD

6 4 ­ 1 1

Jnf. 3 3 ­ ­ ­

pueri 4 2 ­ ­ ­

adol. 1 ­ ­ ­ ­

adulti gener. affinis 6 1 1 7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Primip. Girfi Janos Fiaÿ Miklos An. 12. Eq. 1 Mihaly 8 Jstuan 6 Girfi Jstuan obÿt, öröksege Fiara szallot, Janosra Pal Andras obÿt, Fia Mihaly. Eq. 1 Dako Jstuan obÿt, Fia Janos. Dako Jstuanra szallott Zanto Janos. Egy K. V. Zanto Janos Fia Samuel 11. Eq. 1 Pedit. Veter. Beóleóni Balint Fiaÿ Miklos An. 30 Balint 20 Mihaly 27. Ennek Fia Boldisar 2 Hegÿ Miklos obÿt, Fia Mihaly, Ennek Fia Mihaly 4 Jacab Janos Fiaÿ Boldisar 9 Jstuan 2 Lazar Janos Fia Geórgÿ 1 Gorda (!) Peter Fia Jstuan 1 416

Vidua Thamasi Berthalanné deficialt, Eöröksegett Nagy Ferencz biria Vérre Recup. pedit. Kis Ferencz obÿt, öröksegétt Vérre birÿak (80v) Jakab Mihalÿ Fiaÿ Giörgy 24 Mihaly 20 Sipos Balas Fia Andras. Ennek Fia Mihaly 1 Simon Petre (!) Fiaÿ Janos 19 Mihaly 15 Giörgy 13 Peter 8 Jstuan 6 Simon Andras obÿt, helieben Peter lakik Tanczos Janos Fia Peter 28. Ennek Fiaj Giörgy 7 Janos 4 Gegesi Giörgÿ Hauadten lakik

Roffaÿ Pal Czokfaluara költözött Kezdi Jstuan Lemhenÿ Mihaly Vagus, Fia Mihalÿ 20 Szanto Janos, Dako Jstuan helierl mustralt Thamasi Orsolya obÿt, öröksegétt Kornis Ferenczné Asszoniom biria Kezdi Barok Fia Varga Janos. Ennek Fia Mihalÿ 2 Tanczios Menihart Fiaj(!) Thamas 14 Tanczios Peter obÿt, [Fiai] Jstuan 23 Andras 17 Gergely 14 Sigmond Janos obÿt, Fiaÿ Andras 14 Giörgy, Vagus Sikeÿ Peter Fiai Janos, hazas Mihaly 18 Recen. Hegÿ Ferencz Fiaÿ Janos 16 Ferencz 11 Miklos 5 Miklos (!), infans Computus: Primip. Pedit. vet. Vid. Recup. ped. Recen. Vagus Recup. ped. 4 1 4 ­ 10 7 Jnf. 1 5 ­ 5 3

(81r)

Maxaÿ Gÿörgy, Eöczeÿ Balas Pal Lazlo, Zolgal Balas Deak Zabo Marton. Eöröksége semmi ninczen Sebestyen Peter Fiaÿ Jstuan an. 25 Andras 16 Mihaly 14 Peter 12 Kis Mihaly 16 Kezdi Andras Fia Miklos 6 NB. Nota Jacab Janost Vr[un]k eö N[agysa]ga az mustra utan Cap[itan] Vr[am] intercessioiara k[e]g[ielme]ssen Nemessegeben megh hatta, ez utan Loual Zolgallion. Vide supra Jakab Janos. Eq. 1 Garda Peter hasonlokeppen, vide supra. Eq. 1

pueri 2 1 ­ 1 2

adol. ­ 1 ­ 10 4

adulti ­ 2 ­ 4 ­

417

(81v) HAVAD

Primipili Ferenczÿ György obÿt, Egy fattyu Fia Geörgÿ, hazas. Edes Leania Szent Simonon Vagion fernel. Eq. 1 Sebestien Miklos Monÿaton lakik Ferenczÿ Boldisar Eq. 1 Czizer Ferencz, Eöcze Görgÿ (!) Ennek Fia Gaspar An. 13. Eq. 1 Pedit. Veter. Kis Gÿörgÿ obÿt, Fiaÿ Miklos, obÿt Janos, hazas Nagy Jmreh obÿt, Fiaua Suba Mihalt fogatta. Leuele Vrunktol Vagion, io Szekel Andras Fiaj Miklos 24 Marton 20 Mihaly 1 Bodoni Andras obÿt, Fiaj Marton Giörgÿ, obÿt Köuesdi Mihalj obÿt, Fia Mattias. Ennek Fia Marton 3 Ferenczý Menihart Fia Gaspar 2 Ferenczÿ Ferencz Fia[i] Gergely 7 Mihaly, infans Computus: Primipili Pedit. veter. Vidua Recup. Pedit. Recen. 3 5 ­ 4 1 Jnf. ­ 5 ­ 3 2

Osuatth Janos, Eöcze Gergely 17 Sigmond Jsuan (!) Vadasdon lakik

(82r) Vidua

Fodor Marton deficialt, Eöröksegétt egy praedicator Marton Pap biria Recup. Pedites Benedek Pal Fiaÿ Jstuan 16 Andras 13 Miklos 5 Bodoni Jstuan minor, Fia Gergely 10, Eöcze Giörgÿ. Egy K. V., zolga Czuka Andras Fia Mihaly 20 Molnar Miklosne Vnokaia Miklos 3 Nagy Jstuan Szekel Gaspar obÿt, Fia Jstuan hazas. Ennek Fia Boldisar 5 Recen. Sarossi Jstuan Pap Fia 2 Paztor Andras obÿt, Fiaÿ Gergely 10 Mihalÿ 6

pueri adolesc. adulti 1 1 ­ ­ 2 1 ­ ­ ­ 1 3 ­ 1 ­ ­

fratres 1 1 ­ 1 ­

(82v) SZENT LERINCZ

Primipili Másfél Pal obÿt, Huga marat. Eöröksegétt Daczo Lazlo Vr[am] biria Magoczÿ Joseph Girgioban ment. Eöröksegétt Bako Peter biria Másfél Janos, Eöcze Andras Thordan lakik. Eöröksegekett Daczo Vr[am] biria

Ped. Veter. Janka Lrincz obÿt, Fia Jstuan Computus: Primipilus Pedit. Vet. Vagi 1 ­ 2 Jnf. ­ ­ pueri ­ 1

418

(83r) MONJAT

Primipili Soos Peter obÿt. Eöczeÿ Miklos Mihalÿ Miklosnak Fiai Gabor An. 6. Eq. 1 Peter 4 Geörgÿ 2 Mihalnak Fia Jstuan 16 Sosffalui Mihallÿ Fiai Peter 24. Eq. 1 Mihalÿ 17 Geörgÿ Deak, alias Baptista

Fekete Andras Fiai Janos 16. Eq. 1 Peter 8 Giörgÿ 2 Veÿ Sebesttien Miklos. Egy K. V. Pedit. Pixidar. Deak Jstuan obÿt, Fiai Mihallÿ 20, vagus Jstuan 8 Recuper. Dor Gaspar obÿt. Veÿ Fabian Giörgÿ Recen. Zilaghÿ Mihallÿ

Computus: Primip. Ped. pix. Recup. Recen. Vagus Ped. Pix. 1

(83v) SZENTGERICZE

3 ­ ­ 1

Jnf. 4 ­ ­ ­

pueri 1 8 ­ ­

adol. 3 1 ­ ­

adulti 1 ­ ­ ­

fratres gener. 2 1 ­ ­ ­ 1 ­ ­

Primipili Zabo Andras Fiai Mihali An. 28 Marton Eq. 1 Ennek Fiai Janos 12 Jstuan obÿt Boros Mihali Fiai Giörgÿ 28.Eq. 1 Janos, obÿt Zabo Jakab obÿt, Fia Peter 18. Gialogh m[ustral] Nagy Peter obÿt, Fia Janos 24. Eq.1 Eöcze[i] Janos Andras Jmreh obierunt Jmrehnek Fia Andras

Hideghkuti Giörgÿ obÿt, Fiai Gergelÿ 24. Eq. 1 Mihali 16 Giörgy 10 Gegessi Janos obÿt, deficialt, Gegessi Gergeli Battia biria öröksegett, iobbagiatt tarttia benne Hideghkuti Balint obÿt, Fiai Marton, obÿt Miklos 20. Eq. 1 Hidegkuti Demeter obÿt, Fia Janos 23 Hidegkuti Jstuan, nihil habet 29. Eq. 1 Gal Janos obÿt, Fia Jstuan. Eq. 1 Ennek Fia Miklos 3 Peter Miklos fizetesen Vadnak Vyuarban 419

(84r)

Nagy Janos Sziner Varallian lakik, az öröksegétt Vérre biriak Vizaknai Peter deficialt, öröksegétt az Praedicator biria, de perlik tölle Gal Giörgÿ Gialogh szolgal Pál Deak Déésen lakik, órókségétt Zabo Andras Zalagul biria Viduae Nagy Ferenczné obÿt, Fia Marton Eq. 1 Ennek Fiai Mihalÿ An. 12 Andras 11 Ennek [Martonnak] öczeÿ Jstuan. Eq. 1 Janos, Vagus Botos Janos aruaÿ deficialtak. Eóróksegett (!) Boros Jstuan drabant vérre biria Pedit. pix. veter.

Jacab Simon Fiaj Jstuan 24 Mihalÿ 15 Andras 12 Giörgÿ 10 Nagy Janos obÿt, Fia Balint 10 Zeke Mattias Fiai Peter 11 Giörgy 6 Nagy Giörgy obÿt, nihil habuit Damokos Mihalÿ Fia Janos 7 Damokos Mattias Zolgal 25 Kis Nagy Peter Fia Giörgÿ 12 Barothi Mihalÿ Biro Vidua Szeke Palne obÿt, Fia biria óröksegétt, fellieb megh mustralt Recuper. Damokos Janos obÿt, Veÿ Pal Janos mustral Chonka Lrincz obÿt, Fia Janos. Ennek Fia Jstuan 5

(85r) Recentes

Patkos Jstuan Fia Boldisar 24. Eq. 1 Patkos Miklos 28. Eq. 1 Patkos Marton 32. Egy K. V. [a három Patkos], megh holt Vrunktol io Leuelek vagion Nagÿ Giörgÿ Fia Mihali 10 Nagy Lrincz Fiai Giörgÿ 8 Peti 1 1/2 Kouacz Mihallÿ Kouacz Peter Fia Janos 10 Boros Jstuan benna, Fiaj Geörgÿ 17 Peter 3 (84v) Bodo Janos Fia Peter An. 2. Catharina Feiedelem Azonitol vagion Leuele, io. Eq. 1 Gal Jstuan fellieb [l. Nagy Ferenczné Marton fiának testvérét, Jstvánt feljebb] mustral Gal Marton felliebb mustralt [idem] Pete Jllyes Fia Jstuan 10

Fabian Peter drabant Acz Peter Fiaj Miklos An. 10 Mihaly 8 Thamas 5 Mihok 2 Veres Mihallÿ Fiaj Giörgÿ 10 Janos 4 Kagy (!) Peter Fiaÿ Giörgÿ 4 Jstok 1 Nemet Janos 12 Ban Györgÿ Cziki Jstuan Kore Thamas Kaffaÿ (!) Miklos Fia Jstok, infans. Eq. 1 Czizmadia Janos aduena primipili. Eq. 1

420

Computus: Primipili Vid. Ped. pix. vet. Vidua Recup. Recen. Vagi Primip. Vid. 4 1

(85v) HODOS

4 ­ 18 ­ ­ 10

Jnf. 1 ­ 5 ­ ­ 6

pueri 2 2 8 ­ ­ 4

adol. 3 ­ 2 ­ 2 ­

adulti 4 1 5 1 ­ ­

fratres 1 1 ­ ­ ­ ­

Primipili Veter. Marton Janos obÿt, Vnokaleaniat vötte Marton Mattias. Eq. 1 Mathe Jstuan Fiaÿ Jmreh, hazas Miklos 10 Gergelÿ. Eq. 1 Demienhazara szállott Mathe Peter Fiai Janos 25. Eq. 1 Peter 20 Mihalÿ 3 Mathe Marton az Pappal egy Kenieren Zabo Mihalÿ Fiai Lrincz 15 Mihalÿ 4 Vej Thamas Janos. Egÿ K. V. Eq. 1 Miklos Deak Marus Vasarhelt lakik Szasz Jstuan Gialogh mustral Huszar Jstuan Fia Janos 20. Eq. 1 Pedites veter. Kenyeres Giörgÿ obÿt, Fiai Lrincz 25 Peter 10 Teöreök Peter Fiaÿ Janos 20 Marton 8 Peter 3 Egy eóreóksegen, egÿ K. V. Kis Mate Peter Fia Boldisar 1 Paraidi Mihalÿ Fia Peter 10 Török Janos Fia Jstuan 4 (86r) Bako Miklos obÿt, Eöröksegétt Mathe Peter Zalogba biria

Orban Mathe obÿt, Fiaj Mihalÿ An. 25 Marton 16 Jstuan 10 Mihalnak Fia Peter, infans. Egÿ K. V. Gÿerfi Gergelÿ uagus, Fia Andras 16 Bereczki Balas obÿt, Fiaj Jstuan 25 Thamas 20 Gergelÿ 9. Egi K. V. Szabo Balint Fiai Balas 32 Peter 25 Ehez Tompai Gergelÿ tartia iussat; Peternek Fia Mihalj 9. Leuele vagion, de oly declaratioual, ha az elttis Louas uolt Teöreök Gÿörgy Fiai Janos 12 Andras 5 Nagy Jmreh Fia Janos 19 Jllyessi Mathe obÿt, Veÿ Orban Balas Török Bertalan Fiaÿ Lrincz 13 Janos 7 Jstuan 1 Török Mihaly Fia Jstuan 10 Kölpenÿ Mihaly vagus, nil habet Kouacz Giörgÿ Fia Peter 6 Kouacz Gÿörgy Senior. Egy hazban laknak, de kZlön Kenyeren, igen Vén ember Vidua Nagy Mihalne maga birÿa Eöröksegett

421

(86v) Recen.

Kouacz Jstuan Fia Lrincz Bakacz Janos Fia Pal An. 5 Mathe Thamas uagus, Fia Jmreh, Vétekbe eset, el ment Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Vidua Recen. Vagi Primip. Vet. Ped. Vet. Recen. 1 2 1

EHED

Szep Janos 8 Lazar Peter Schola mester uolt, de már Vén ember, nem zolgalhatt Czondi Peter

6 11 1 5

Jnf. 2 8 ­ 1

pueri 1 8 ­ 2

adol. 3 6 ­ ­

adulti gener. 1 ­ 5 1 ­ ­ ­ ­

Barla Boldisar Fia Ferencz, infans Barla Lrincz Fiai Lukacz 32 Barrabasi Gabor obÿt. Eöcze Ferencz Pál, hazas An. 25, m[ustralt] Benedek 20 Lukacznak Fia[i] Gergelÿ 5 Vidua Jllies. Barrabasi Ferenczne, ennek uolt Fia Ennek Fia Mihali, infans Gabor Nagy Jacab obÿt, Fia Ambrus 5 Nagy Albert Fiaÿ Thamas 24. Eq. 1 (87r) Primipili Veter. Jstuan Andras Kis Barrabasi Györgÿ. Varmegien Peter lakik. Fiai Pal Marton Jllies An. 12. Eq. 1 Thamasnak Fia Mattias, infans. Christoph 10 Egy K. V. Barrabasi Thamas Nagy Janos Fia Giörgÿ 8. Eq. 1 Fia[i] Jmreh, obÿt Bereczki Balas obÿt Nennjere szallot Peter 20. Eq. 1 Berei Geörgÿ, az biria az öröksegett Pal 12. Egi K. V. Zke Mihallÿ Eq. 1 Nagy Barrabasi Giörgy obÿt, (87v) Nagy Mattias obÿt, Leaniara néz Fiai Thamas 20. Eq. 1 Jozagha Janos 14 Barrabasi Balint Pedit. Vet. Fiaj Peter 25. Eq. 1 Jstuan 16 Barrabasi Marton Fia Giörgÿ Ferencz 12 An. 8. Eq. 1. Peternek Fia Mihali, infans Vrunktol io leuele vagyon. Szeke Thamas obÿt, Fia Janos 13. Eöchie Mihaly, obÿt Az Annia tartia Bala Janos Fia Giörgÿ 6 422

Nobil.

Bala Pal Fiaÿ Miklos 9 Thamas 2 Sipos Miklos obÿt, Fiaj Giörgj, obÿt Lrincz 12 Balas 9 Giörginek Fia Mihalÿ 5 Barrabas Lukacz obÿt. Eörökseget Leanj biriak Sipos Janos Fiaÿ Janos 16 Peter 12 Giörgy 9 Bereczki Mihalÿ obÿt, Fiai Janos 10 Peter 3 Recuper. Ped. Fabian Lazlo obÿt, Fiaÿ Thamas 13 Mihaly 9 Jstuan 6 Computus: Nobil. Vid. Primip. Veter. Ped. Vet. Recup. ped. Recen. Vagi Primip. Veter. Recup. Ped. 1 1 ­ 1 8 4 2 2 Jnf. ­ ­ 6 4 1 2

Nagy Matthias Jllyen lakik. Eóröksegett Barrabasi Ferencz biria Farkas Mihalÿ niomorult Gergely Andras obÿt, Fia Janos, uagus 18

(88r) Recen.

Bala Györgÿ, Reghi Nemesnek mondgyak, de Tompai Gergely praetendal hozzá N[a]g[isag]od Donatioiaual György Mihaly Aduena, Fiaÿ Jstuan An. 9. Eq. 1 Mihally 6 Marton 3

pueri ­ ­ 9 7 1 1

adol. ­ ­ 6 1 2 ­

adulti 1 ­ 3 ­ ­ ­

fratres ­ ­ ­ ­ ­ ­

VADAD

Nobil. Killyen Jstuan obÿt, Fia Thamas 6, az Mustoha Apia tartia

Vidua Killyen Thamasné obÿt, az fellyZl irt Thamasra nez Joua, eöröksege

423

(88v) Primipili

Kis Lukacz obÿt, Fia Mattÿas 16 Eöczei Miklos, ennek Fia Marton, FZleöp Pal, infans. Masik öczie Jmreh. Egy K. V. Fia[i] Janos An. 18. Eq. 1 Fabian Peter Fia Mihally 4 Pal 6. Egÿ K. V. Mihaly Gyeörgy Kouacz Jmreh obÿt, Eöczeÿ Jstuan 20 Fiai Pal Jmreh 15 Andras obierunt Marton 12. Egy K. V. Kis Pal obÿt, deficialt. Eöröksegétt Vnokaia Janos, hazas, felesége biria Pal mustralt 20. Eq. 1 (89r) Sardi Janos obÿt, felesége biria FZlöp Miklos obÿt, Fiai Gergely, obÿt öröksegétt Vnokaiaual Mattÿassal, Peter 14 ki fellyeb irua Kis Gyeörgy obÿt, Fiaÿ Peter 18 Miklos Janos Jstuan 15 Nagy Andras obÿt, Kis Miklos Fiaj Jmreh 15. Eq. 1 Fiai Mathe An. 20. Zolga Marton 2 Jmreh 15. Zolga Miklos, infans Kis Jstuan obÿt, Fia Janos 6 Kenyeres Gyeörgÿ Fiai Jstuan, obÿt. Eq. 1 Recuperati Marton, infans Nagy Miklos Fia Simon 12. Eq. 1 Kis Gÿeörgÿ obÿt, Fia Ambrus 15 eöcze Mihallÿ. Ennek Fia Jstuan, Nagy Gyeörgy Fia Jstuan 15 infans Eöczie Nagy Peter, kZlön kenieren vadnak, de egy hazban laknak Pedites Veter. Nagy Boldisar beteges, Fia Mihaly 25 Nagy Peter Junior, Eöcze Jstuan Kis Janos fja Pal 20. Kun Janos Zolgal praetendal hozzá Kis Peter Chauasra ment Computus: Nobil. Vid. Prim. Vet. Ped. Vet. Recup. ­ ­ 5 5 3 Jnf. 1 ­ 5 3 ­ pueri ­ ­ 1 1 ­ adol. ­ ­ 6 6 2 adulti ­ ­ ­ ­ 1 fratres nepos ­ ­ ­ ­ ­ 1 3 ­ 1 ­

Veter.

SZENT LAZLO

Primipili Jklodi Geörgy Deak Fiaÿ Mihaly An. 20. Ferencz 4 Geörgÿ 3 Jstuan 1 1/2 Eq. 1

(89v)

Daÿka Jstuan Daÿka Mihaly Fia Giörgy, infans. Nagy Jstuan Fiaj Andras an. 12. Marton 4

Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

424

Vidua Daÿka Jstuanne Fiaÿ Mustraltak Pedites Veterani Burian Peter Fiaÿ Mihaly 12 Miklos, infans Armalissa Vagion Vrunktol Burian Janos Loual mustralt, az hét ember fateallia Lofnek lenni, de leuele ninczen Pataki Peter Fia György 25 Fodor Jstuan obÿt, nihil habuit Fodor Miklos obÿt, Fiaÿ Gergelÿ 18 Geörgÿ 16 Pal 12 Simonfi Gyeörgy Fiai Gergely 25 Jstuan 22 Gergelnek Fia Marci, infans Veres Jstuan, Eöcze Jllyes 28. Njomorult. Egy K. V. Kezdi Jstuan Fia Mihaly 8 Janka Peter obÿt, Fia Jstuan 18 Eöcze Mihaly, infans Janka Gyeörgy niomorult, Fia Mihaly 14 Fodor Mihaly Fiai Jstuan 14 Mihaly 12 Pal 5 Andras, infans Varga Ferencz (90r) Jakab Jllyes felyeb irua. Eöczie Mihalÿ Dienes Gergely Fia Jstuan An. 3

(90v) Computus:

Vas Janos vagus, Zouathon lakik. Suki Benedek iobbagiauá teötte Barlabassi Peter deficialt, nihil habuit Kun Demeter Fiaj Gyeörgÿ 21 Mihaly 13 Andras 10 Forraÿ Mihaly obÿt Recuperati Fazakas Peterné obÿt, Fia Mihaly Fazakas Geörgÿ Botos Ferenczne Fiaÿ Balint, obÿt Jstuan 25 Mihaly 24 Janos 16 Nagy Gal Janos Fiaÿ (!) Andras 13 Gal Peter hazas 28 Recentes Gal Janosne Fia Mihaly 14 Marton Andras obÿt, Fia Mihaly 14. Zolgal, de Lofnek mondgyak Magiar Samuel Scholaban jar Deak Samuel an. 14. Battia Ferencz NB. Nota Simonfi Giörgyet Vrunk eö N[agisa]ga az Mustra utan Capitan Vr[am] intercessioiara Nemessegeben k[e]g[ie]lmesen Megh hatta; ez utan loual Zolgallion. Vide Supra Simonfi Giörgÿ. Eq. 1

Primip. Vid. Ped. Vet. Recup. Recen. Vagus Ped. Vet.

4 1 12 4 3

Jnf. 5 ­ 5 ­ ­

pueri 1 ­ 5 1 1

adol. 1 ­ 6 2 3

adulti ­ ­ 5 3 ­

fratres ­ ­ 3 ­ ­

1

425

VECZE

Primipili Tholnaÿ Benedek Fiaÿ Mihaly Jstuan Maga Beben mustralt, Fiaÿ obierunt Comp. Primip. Ped. Vet. Vagus Ped. Vet. 1

(91r) KAAL

Pedites Veter. Ban Jstuan megh holtnak mondgiak Seopródi Pal Felvinczen lakik Ezekben egy sem uolt ielen, de mas falubeliek referalliak az dolgott

1 ­

Jnf. ­ ­

pueri 2 ­

adol. ­ ­

adulti ­ ­

fratres ­ ­

Nobil. Kun Janos Kun Benedek Primipili Veter. Kouacz Peter obÿt, Fia Miklos, obÿt. Ennek Fia Mihaly An. 3 Kouacz Jstuan obÿt, Fia Mihaly 8 Nagy Pal Fiai Pal 25. Eq. 1 Janos 12 Andras 4 Vnokaia Nagy Jstuan 3. Egÿ K. V. Nagy Mihaly Fiai Jstuan 20. Eq. 1 Miklos 7 Orban Ferencz obÿt, Fiaÿ Miklos, obÿt. Eq. 1 Jstuan 25 Mihaly 15 Ferencz 10 Lenartt Benedek Fiaÿ Mihalÿ 22. Eq. 1 Thamas 20 Ennek [Mihalÿnak] Fia Marton, infans Nagy Janos Fiaÿ Andras, obÿt Jstuan, obÿt Miklos 12

Orban Simon obÿt, Fiaj Janos, Ernieben lakik Gergely 24 Mihaly 26 Tompaÿ Marton. Eöczie Lenart Janos obÿt. Eq. 1 Pal Deak obÿt, Mihaly Deak mustralt. Eöregh Legeni, de Fia nincz

(91v) Pedites

Veter.

Kouacz Miklos obÿt, Fia Jstuan An. 26 Veÿ Vas Mihaly deficialt Hegeds Peter Fia Geörgÿ, infans Hegeds Balint Boer Janos deficialt. Eöröks. Vérek bir. Ferencz Mathe Antal Kouacz obÿt, Fiaÿ Janos Kékek közt Tizedes. Ennek Fia Janos Giörgy, obÿt Jstuan, obÿt Varga Andras Varga Jstuan obÿt, Fiaÿ Balas 12 Andras 6 Boer Jstuan Fiaÿ Thamas 8 Miklos, inf. Eöczeÿ Janos obÿt. Ennek Fia Janos inf. Giörgÿ 26 Ferenczÿ Gyeörgy obÿt, Fia Andras Beczeben lakik

426

Simon Marton deficialt. Eöröksegét Kun Janos biria Kis Mihaly Fia Mihaly, inf. Jstuan Deak obÿt, Fiaj Gergely 12 Jstok 8 Kun Janos Jobbagyinak vallyák

(92r) Recuperati

Simon Janos obÿt, Fiaÿ Jstuan, Andras 20 Jstuan Fia Miklos 4. Eq. 1 Jo Leuelek vagion N[agysa]godtul Recentes Dobos Jstuan N[agysa]god Dobossa, az felesege utan ualo örökseghez Kun Janos praetendal Nagy Gergely Fiaÿ Jstok 9 Janos 4 György 1 Kis Balint Marton Deak Kun Janos földén lakik, de szabados elmennj

Andrassi Janos obÿt, Fia Janos, hazas Hegeds Ferencz Fia Mihaly, infans Andrassi Miklos deficialt. Eöröks. vér biria Gabonas Mihaly obÿt, Fia Gergely An. 15 Computus: Nobil. Prim. Veter. Ped. Vet. Recup. Recen. Vagus Prim. Vet. 1 2 5 6 1 4 Jnf. ­ 5 6 2 2 pueri ­ 4 4 ­ 1

adol. ­ 3 ­ 3 ­

adulti ­ 4 2 ­ ­

nepos ­ 1 ­ ­ ­

(92v) BACZKA MADARAS

Primipili Veteres Kis Andras Fiaÿ György An. 20. Eq. 1 Jmreh 16 Kis Janos Fia Geórgÿ 10. Gy[alog] m[ustralt] Tussi Peter Fia Miklos 15. Eq. 1 Tussi Mihaly Fia Ferencz 32. Eq. 1 Dauid Janos obÿt. Adoptiuus Nagy Miklos drabant Veres Janos obÿt, Fiaÿ Mihalý 25. Eq. 1 Sigmond 20 Veres Pal Gialogh m[ustralt] Panithi Jstuan obÿt, Fiaÿ Miklos 10 Balas 7 Jstok 4 Joide Janos Eq. 1

JoZde Jstuan Fiai Janos 10 Mihaly inf. Daika Mihaly vilagtalan Pap Jstuan Fiaÿ Janos 20 Giörgy 17 Marton 15 Jstok 7. Gÿ[alog] m. Bare Mihaly obÿt, Fia Andras 8 Bare Peter obÿt, Fia Jstuan 8 Kis Kouacz Mihalÿ deficialt. Eöröksegét felesege utan Nagy Lazlo birÿa. Nagy Ferencz obÿt, Fiaÿ Gergely 4. Eq. 1 Jstok 2 (93r) Ennek felesegére Nagy Marton szallott, Primipilus Nagÿ Janos Fia Mihaly An. 24.Eq. 1 Jowde Jstuan felyeb mustralt 427

Kis Peter Somosdon lakik Nagy Geörgÿ Fiaÿ Miklos 9. Eq. 1 Giörgy 1/2 Nagy Peter betegh, Fiai Jstok 5 Peter 1 Vaÿaÿ Mihalÿ Fiai Andras 7. Eq. 1 Giörgÿ 6 Pedites Veter. Dauid Peter obÿt. Eöcze Fodor Andras 25. Eq. 1 Na[gysa]godtol io Leuele vagion Kovacz Györgÿ Fia[i] Jmreh 29 Balas 24 Kouacz Peter 33. Zolgal Kouacz Mihalÿ Fiaÿ Marton 11 Andras 7 Jstuan 5 Bereczkÿ Gergelÿ Bereczkÿ Pal Fiaj Mihaly 5 Miklos 1 Fodor Andras fellieb mustralt Recuperati

(93v)

Zekel Lazlo Fia Jstuan. Ennek Fiaj Mihaly 7 Marton 5 Nagy Pal obÿt, Fiaÿ Mihaly 25 Giörgy 15 Recentes Nagy Marton Fia Gergely 28.Eq. 1. Primipilus Faluueghi Andras Fia Jstok 4, drab. Nagy Janos drab. Eöcze Peter 20 Veres Marton Fiaÿ Giörgÿ 8 Marton 7 Vaida Peter. Eöczej Miklos 20 Janos 16 Giörgy 12 Mihaly 5 Praedicator Fiaÿ ezek, egÿ K. V. Szentessi Jstuan. Mustoha Fiai Giörgÿ 8 Ferencz 2 Edes Fia Janos 4. Kallaj fiu. Eq. 1 Nagy Pal Fia Mihaly 15. Dr[abant] Baba Benedek obÿt, Fiaÿ Andras 14 Giörgÿ 10 Molnar Jstuan

Blasius Palfi Fia Geörgÿ 16 Dauid Marton Fia Mihalÿ An. 2 Leörincz Antal, alias Antal Varga Vagus, nil habuit

(94r) Computus:

Primip. Veter. Pedit. Veter. Recup. Recen. Vagus Primip. Vet.

14 6 5 8

Jnf. 11 4 3 5

pueri 6 1 ­ 4

adol. 7 ­ 2 4

adulti 3 4 1 1

fratres ­ ­ ­ 3

1

428

JKLAND

Primipili Balogh Mihaly Fiaÿ Jstuan, hazas. Eq. 1 Daniel An. 14 Vadadi Pal obÿt, Fiaÿ Jstuan Mihaly obÿt, Jstuannak Fia Jstok, infans Mihalnak Fiai Geörgy 8 Jstok 6 Mihaly 4 Pal 2. Eq. 1 György Marton Fiaÿ Jstuan, hazas. Eq. 1 Mihaly Marton obierunt Mihalinak Fia György 4 Gyeörgÿ Janos Fiaÿ Balas 27. Eq. 1 Janos 20 Sarosi Janos obÿt, Fia Jstuan. Eq. 1 Ennek Fia Marton 1/2 Eöczeÿ Giörgÿ 15 Pal 10. Egÿ K. V. (94v) Sarossi Mihalÿ Fiaÿ Janos An. 4. Eq. 1 Mihaly 1 Sarossi Miklos Eq. 1 Geörgÿ Pal Fiai Mihok 14. Eq. 1 Jstok 1 Gÿeorfi Gyeörgÿ obÿt, Fia Marton 20. Eq. 1 Nagy Geörgÿ Fiaj Mihaly 18 Jstok 14; gialogh mustralt Györgÿ Miklos obÿt, Fia Mihaly 20, gyalogh mustralt Szekel Marton Keolpenyben lakik Computus: Primip. Ped. Vet. 8 2 Jnf. 9 2 pueri 2 ­

Bordossi Jstuan. Eöcze Janos ignorantur (!) Pedit. Veter. Jszlaÿ Janos Fia Miklos, infans. Eöczeÿ Gergelÿ an. 22 Gyeórgÿ obÿt Jszlaÿ Pal Czeÿben lakik Jszlaÿ Jstuan Fia Jstuan 2 Recuperati Jszlai Mihaly obÿt, Fia Demeter 12 Mosoni Janos obÿt. Eöcze Jstuan 14. Vrunk Sarosi Janosnak adta

(95r) Recentes

Nagy Balas, alias Barlok Fia Mihalÿ An. 12 Rafael Mihaly. Eöczeÿ Jstuan 23. Eq. 1 Daniel 14. Egy K. V. Makai Nagy Demeter Schola Mester, Fiaÿ Peter 16 Lazlo 15 Janos 4 Veres Jstuan Fia Marton 4 Veres Andras Fia Andras 6 Fodor Gergelÿ Barrabasi Marton Gegessi Gergely praetendal hozzá Varga Janos Fiai Samuel 4 Mihaly, inf. Varga Gergelÿ An. 16. Zolga Magyar Orzaghi Marton debilis, Fia Peter 14 Jklodi Gyeörgÿ Deak Praedicator, Fia Mihaly 16, debilis

adol. 9 ­

adulti 1 1

fratres ­ 2

429

Recup. Recen. Vagus Primip.

­ 11 1

­ 4

1 1

1 6

­ 1

­ ­

(95v) AGARD

Primipili Kaczo Janos obÿt, Fia Andras An. 18. Zolga Gyrfi Jmreh obÿt, Fia Miklos 16 Palfi Jstuan obÿt, deficialt. Eöröksegétt Daczo Lazlo biria Recuper. Adamosi Miklos Beóbeól Mustralt

(96r) Computus:

Recen. Gal Miklos Fiaÿ Janos 18 Giörgy 3 Hegÿ Gergely Rigmanbol Mustralt Kardos Andras 25. Eöcze Mihalj 14 Nagy Mihalÿ Fia Miklos 9

Primip. Recuper. Recen.

­ 1 4

Jnf. ­ ­ 1

pueri adolesc. adulti ­ 2 ­ ­ ­ ­ 1 2 1

VAJA

fratres ­ ­ 1

Nobil. Daczo Jstuan Nagy Boldisar deficialt Vidua Horuat Mattÿasné

(96v) Primipili

Harko Peter obÿt, Fiaÿ Gergely Janos obierunt Mihaly Peter él Ennek Fia Sigmond An. 1 1/2. Harko Ferencz Fiaÿ Mihaly 14. Peter 10

Eq. 1 Eq. 1

Harko Andras Fiaÿ Pal, hazas Peter obÿt, Andras 18. Eq. 1 Peternek Fia Andras 2 Harko Marton Zolga Kis Harko Janos Fiaÿ Marton 20. Eq. 1 Jstok 18 Mustoha Fia Benk Giörgÿ 10. Eq. 1 Kis Harko Mihaly Fiaÿ Peter 4 Giörgÿ 1 Harko Janos Junior Geórgenybe szállott Nagy Harko Janos ob., Fia Ferencz Akosfaluarol mustr. Harko Balint Fia Geörgÿ 3. Eq. 1 Eöcze, tertius Harko Janos zolgal Gergely 20 Egy Kenyeren vadnak Harko Marton Geörgenibe szállott

430

Harko Geörgÿ deficialt, öröksegétt vér biria, Mohaczÿ Janos (97r) Teöreök Mathe ob., Fiaÿ Janos Brassoban lakik Ferencz An. 21. Eq. 1 Marton 12 Peter 16. Egy K. V. Harko Gaspar Lukafaluan lakik Harko Mihaly Folyfaluarol mustr. Harko Leörincz Adorianban lakik Sepsi Ferencz Fiaÿ Mihaly 21. Eq. 1 Janos 13 Jstok 9 Harko Janos quartus An. 25.Eq. 1 Harko Gyeörgÿ obÿt, Fiaÿ Janos 14 Peter 11, vagusok Boldisar 7 Viduae primip. Harko Janosne obÿt, Fiaÿ Felyeb Mustr[altak] Pedites Veter. Teke Andras obÿt, Fia Andras 16 Mihaly Deak. Egy K. V. Biro Mihaly Fia Miklos 14

(98r) Computus:

Biro Jstuan Fiaj Miklos, hazas Jstok 10 Miklosnak Fia Janos 1 (97v) Kis Biro Mihaly Fia Peter An. 6 Eöcze Marton obÿt Biro Giörgy nema Syluester Jllyes ob. Eöröksegétt Leania birÿa Szent Gericzeÿ Janos nescitur Recuper. Pedit. Biro Gaspar obÿt, Fia Jstuan 25. Ennek Fia Janos 1 Sarosi Györgÿ Fia Andras 20 Czeöuek Jstuan deficialt. Eöröksegétt Harko Balinték birÿak Recentes Janossi Janos Nemes Fiaÿ Geörgÿ 8. Eq. 1 Janos 3 Jstok, inf. Szabo Marton Fiaÿ Mate 13 Thamas 10 Peter 7 Andras 1 Syluester Janos Cziczaÿ Gergely Fiaÿ Geörgy 8 Jstok 14

Nobil. Vidua Primip. Vid. prim. Ped. Vet. Recup. ped. Recen. Vagus Primip.

1 1 10 ­ 5 1 4

Jnf. ­ ­ 6 ­ 2 1 4

pueri ­ ­ 4 ­ 1 ­ 2

adol. ­ ­ 8 ­ 2 1 2

adulti ­ ­ 3 ­ ­ 1 ­

7

431

GEOCZ

Primipili Haÿdu Mihalÿ Fiaÿ Janos An. 20. Mihok 14 Haidu Andras Fia Janos 2. eöcze Andras nescitur

(98v) Pedites

Eq. 1 Eq. 1

Kouacz Mihaly obÿt, nihil habuit Kouacz Marton obÿt, Fiaÿ Jstok 8 Janos 6 Recuper. Benedekfi Mihalÿ Fiaÿ obierunt Varga Marton Fiaj Mihalÿ 12 Gÿörgÿ 8 Jstuan 6 Janos 2 Recen. Kouacz Mihaly Eöcze T. 18 Haidu Peter Fia Giórgÿ 9 Korondi Andras Borsos Peter 20

Veter.

Szalma Andras obÿt, Fia Jstuan, hazas Bandi Miklos obÿt, Fia Miklos, hazas Miklosnak Fia Mihok, infans Eócze Bandi Mihaly. Ezeknek ismet eöchiek Gÿörgy An. 12 Andras 10. Egy K. V. Kiraly Marton Lengiel orzagba ment. Ennek Fia Pal 2 Kis Andras obÿt. Eöcze Mihalÿ 32

(99r) Computus:

Primipili Pedit. Vet. Recup. Recen.

2 ­ 2 4

Jnf. 1 3 2 ­

pueri ­ 3 2 1

SZÉKES

adol. 2 ­ ­ 1

adulti ­ 3 ­ ­

fratres 1 2 ­ ­

Primip. Boer Mihaly Fiaÿ Janos, hazas. Eq. 1 Peter, hazas. Egÿ K. V. Pintek Lukacz Fiaÿ Mihalÿ obÿt. Eq. 1 Janos 10 Jstok 9 Mihok 1/2 Görögh Thamas Fia Jstuan 2. Eq. 1 (99v) Nagy Mihaly obÿt. Veÿ Kouacz Miklos Selyeból mustr. Nagy Menihartt Fia Jstok 8. Eq. 1

Pedit. Veter. Mathe Jmreh obÿt, öröksegett leania biria Mathe Mihali deficialt. Eöröks. penzen vötte megh Antalfi Ferencz Nagy Gergely obÿt, Fiaj Andras obÿt, Gÿorgÿ 25. Eq. 1 Megh holt Vrunktol io leuele vagion Nagÿ Jstuan Fiaj Janos 10 Geörgy 5 Nagy Andras obÿt, Fia Peter 8 Tauasz Janos obÿt, Fia Gÿörgÿ 20 Tauasz Mihalÿ ob., Fia Janos 3

432

Nagy Gal Fia Mihalÿ ob. Ennek Fia Gergely 3 Kis Miklos obÿt, Fia Janos 25, vagus Magyari Jstuan obÿt, Eöröks. Leanÿ biriak Dienes Marton. Eöcze Soo Peter 25. Egy K. V. Kapor Janos. Veÿ Koczis Giörgÿ Kis Janos vagus, Eöröks. Kalj Kun Janos birÿa Szekely Janos, Jobbagyul atta Vrunk Tompai Janosnak Nagy Thamas obÿt, Fiaÿ Janos 20 Marton 16 Mihaly 14 Vidua Nagy Mihaline obÿt, Fia Jstuan 18. Zolga Computus: Primip. Ped. Vet. Vid. Recup. Recen. 4 5 ­ 1 6 Jnf. 2 3 ­ ­ 2

(100r) Recuperati

Simon Mihaly Kalba ment uolt, obÿt, Fiaÿ Janos An. 12 Gÿörgy 8 Janos Györgÿ nescitur Recen. Antalfi Gÿörgÿ Zolga Balogh Peter Zouati Peter Fia Mihalj an. 18 Bajo Mihaly, Eöcze Giörgÿ. Egÿ K. V. Nagy Gÿórgy praetendal hozzá Kadar Janos Markos Peter Fiaÿ Jstok 6 Peti 3 Eöcze Ferencz Eq. 1. Nemesek. Egy K. V.

pueri 3 2 ­ 2 ­

(100v) CZEID

adol. ­ 4 1 ­ 1

adulti ­ 2 ­ ­ ­

fratres gener. ­ 1 1 1 ­ ­ ­ ­ 2 ­

Primip. Horuat Lukacz obÿt, Veÿ Varsanÿ Janos. Ennek Fia Jstok, infans Kis Balint Fiai Jstok 12 Peter 10 Pedit. veter. Vyfalui Janos obÿt, Fiaÿ Jstuan, hazas Mihaly 13 Jstuan Fiaÿ Jstok Giórgÿ 3 Firtos Jmreh Fia Marton 3 Kerekes Pal Fia Andras 18 Eq. 1

Kis Miklos Firtos Mihalÿ Janosi Miklos Fia Gÿörgÿ 3 Eöcze Mihalj. Ennek Fiaj Mihali 8 Jstok 3 Janos 2 Kutas Marton Fiaj Jstuan 25 Peter 14 Kutas Gergeli Talas Mihaly obÿt, Fia Peter 5 Talas Andras Vyfalui Balas Fia Lrincz 3

(101r) Recuper.

Pedites

Horuat Ferencz deficialt, Eöröks. Firtos Jstuan biria pénze utan Kelemen Jstuan Fia Gergelÿ An. 3

433

Chyki Marton, Veÿ Jszlai Pal. Ennek Fiaÿ Janos 12 Miklos 5 Pal 1 Nagy Pal obÿt, Fia Mihalÿ. Ennek Fia Jstok, inf. Kardos Andras Fia Jstuan. Ennek Fia Jstuan 2 Haereditas Koncz Gÿörgÿ Eöröksegétt Kerekes Pal biria penze utan Computus: Primipili Ped. Veter. Recup. ped. Recen. 1 9 3 4 Jnf. 1 7 5 4

Recentes Andrasi Janos, Mustoha Fiaj Firtos Peter 9 Janos 6 Jstok 5 Eöcze Peter 15. Zolga Talas Jstuan 20. Eöcze Mihalÿ 18 Kis Jstuan Fiai Jstuan 5 Janos 1. Ozdi Miklos praetendal hozzaiak (101v) Kis Mihalyhoz similiter

pueri 2 1 1 1

NAGI ERNIE

adol. ­ 3 ­ 3

adulti ­ 1 ­ ­

fratres ­ 1 ­ 1

gen. 1 ­ ­ ­

Nobiles Mosa Janos Mosa Jstuan Kaczkan Marton Kaczkan Gaspar Kenderesi Mihaly Deak Ferenczÿ Györgÿ Aytaÿ Jstuan Deak, recens Vidua Szekel Janosne

(102r) Primipili

Veter.

Haÿdu Mihaly Fia Gaspar An. 24 Eöczei Pal, Thordan lakik Janos, Zolga Veÿ Pal Jstuan. Egy K. V. Eq. 1 Kali Gÿörgÿ obÿt, Fia Janos. Eq. 1 Ennek Fiai Mihaly 3 Giörgÿ 1/2 Kali Janos maior, Fia Pal 7. Eq. 1 Forika Thamas obÿt, Fiai Giörgÿ 16 Balint 7 Miklos 4 Girffi Jstuan Fia Mihaly 25. Eq. 1 434

Thofalui Jstuan Eöcze Janos 18. Zolgal. Eq. 1 Egÿ Kenieren V. Kenyeres Peter Fiaÿ (!) Jmreh 16. Eq. 1 Bala Jstuan Fiai Janos 18. Eq. 1 Jstuan 12 Cÿriak Mihalÿ. Eöcze Ferenczÿ Janos. Egÿ K. V. Eq. 1 Fodor Jstuan obÿt, Fia Mihaly 29. Eq. 1 Fodor Geörgÿ vagus 18 Fodor Pal Fia Gaspar 20. Eq. 1 Toth Giörgÿ obÿt, felesege biria eöröks[eget] Kis Miklos Fia Jstok 9 Bala Gaspar obÿt, öröks. vérek biriak Horuat Jstuan deficialt. Eöröks. az annja biria Daczÿ Gaspar obÿt, Fiai Giörgÿ 18. Eq. 1 Andras 5 (102v) Szász Gÿörgÿ Fiaÿ Jstok 12. Eq. 1 Jmreh 5 Dauid 3

Horuat Andras Fiai Peter 10.Eq. 1 Jstok 7 Makoti Gÿörgÿ Gialog Mustr. Fiai Janos 25 Mihali 16 Gaspar 12

Vidua Kerekes Gasparné Recuper.

Erthe Marton obÿt, Fiaÿ (!) Jstuan. Ennek Fia Mihalÿ 1 Viduae Mustoha Fia Simonfi Giörgÿ 3 Molnar Giörgÿ deficialt, nihil habuit Thofalui Jstuanné obÿt, Dese Lukacz deficialt, öröks. Mosa Fia fellieb mustr[alt] Jstuan birja Kis Ferenczné, Vnokaia mustr. (103v) Almadi Balas obÿt, Fia Gergelÿ an. 15 Peterfi Mihalÿ obÿt, felesegét Farago Pedit. Veter. Bartalis vötte Gellerd Gaspar Fiai Mihalÿ Kakuczÿ Mihaly Fia Lrincz 4 Janos obierunt Zabo Jstuan obÿt, Fia Mihalÿ 14 Nagÿ Györgÿ Fia Mihali obÿt Recen. Bereÿ Pal obÿt, Fiaÿ Pal 10 Török Jstuan Fiai Andras 8 Marton 7 Janos 1 Kerekes Miklos Fia Mihaly 12 Eöczej Mattias, hazas. Eq. 1 Szekel Mihal deficialt, nihil habuit Janos 18 Siko Giörgÿ Fia Jstuan 15 Andras 15 Siko Pal Fiaÿ Janos 25 Egÿ K. V. Lof ember Pal 12 Zabo Peter Lof Eq. 1 Mihalÿ 8 Skösd Miklos Lof Eq. 1 Jstok 3 Orban Janos Lof Eq. 1 Antal Mihalj Fia Miklos 10 Kelemen Marton Fiaÿ Mihalj 22 Veÿ Kis Lörincz. Peter 14 Ennek Fiai Thamas 7 Janos 10 Janos 4. Eq. 1 Lof emb[er]. Egy K. V. Eq. 1 (103r) Megh holt Vr[unk]tol vagion Nagy Marton Bezermenÿ fiu. Eq. 1 io Leuelek. Egÿ K. V. Zakacz Janos Ferenczÿ Pal obÿt, Fia fellieb mustr. Fiaÿ Giörgÿ 20. Eq. 1 Kerekes Jstuan deficialt. Eöröks. Janos 18 az Annia biria Mihali 13 Skösd Thamas Jstuan 10 Fiaÿ Jstuan Pap Lukacz Beszermenj fiu. Mihaly, hazas. Eq. 1 Ennek Fia Lazlo, kek dr. Jstuan Fia Thamas, infans. Egÿ K. V. Ennek Fia Giörgÿ 1. Eq. 1 Jo Leuelek uagion eö N[agysa]gatol (104r) Kis Gÿörgÿ Skeösd Benedek Fia Mihaly 4 Török Giörgy Eöcze Peter 18. Eq. 1 Fiaÿ Mattias An. 6 G[ialogh] Lof Egÿ K. V. Jo Leuelek vagion Andras 5 Kerekes Janos Marta (!) infans Zabo Janos Bözedrl mustr. Bakos Geörgÿ Birtalan Janos Vasarhelt lakik, nihil habuit Zak Janos vagus, nihil habuit 435

Ferenczÿ Miklos Mustoha Fiaÿ Bölöni Marton 4 Jstok 1 Rethÿ Jstuan praetendal hozzaiok Kis Janos Zekel Thamas Fia Miklos, infans Zekel Janos 12 Rostas Giörgÿ Sÿluester Andras Fiaÿ Marton 16 Jstuan 13 Janos 9 Andras 5 Szasz Gaspar Fiaj Lrincz 4 Mihok, inf.

(104v) Computus:

Zabo Balint obÿt, Fiaj Mihali 10 Janos 7 Nobiles Kis Jstuan Tornis Gergeli obÿt, Fia Jstok 10 NB. Nota Siko Palt és Siko Giörgieött Vr[un]k eó N[agysa]ga az mustra utan Cap[itan] Vr[am] intercessioiara K[e]g[ie]l[me]ssen Nemessegekben megh hatta. Ez utan Lovon Zolgallianak. Vide supra Siko Pal Eq. 1 Siko Giörgÿ Eq. 1

Nobil. Vid. Prim. Vet. Vid. Pedit. Vet. Vid. Recup. Recen. Vagus Ped. Vet.

8 1 11 1 10 1 1 19

Jnf. ­ ­ 9 ­ 5 ­ 3 12

pueri 1 ­ 5 ­ 5 ­ ­ 5

adol. ­ ­ 8 ­ 2 ­ 2 8

adulti ­ ­ 3 ­ 1 ­ ­ 1

fratres gener. ­ ­ ­ ­ 2 1 ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ 1 ­

3

KEBELE

Primipili Nemes Giörgÿ Fiaj Janos. Eq. 1 Giörgÿ An. 25 Lrincz 16 Vduarfaluarol mustralt Gyerffÿ Jmreh obÿt, deficialt. Eöcze Bosi Ferencz 12. Ez biria az öröksegett Nagy Mihali ob. Leaniat Zabo Janos vötte, Zolga Zabo Janos Fia Giörgÿ 6 Markus Marton obÿt, nihil habuit Also Nagy Jstuan Fia Mihali 5. Eq. 1

Felseo Nagy Jstuan Fiaj (!) Janos. Ennek Fia Giörgÿ 2. Eq. 1 Nagy Marton obÿt, Fiai Marton, ob. Jstuan 20. Peter 11 Jstuan Fia Marton, infans Török Marton ob., öröksegétt Vérek biriak Markus Jstuan Fia Mihali 20. Eq. 1

(105r) Ped.

Vet.

Bosi Balas Bosban lakik Recuper. Girffi Mihalÿ Fia Jstuan An. 8 Girffi Jmreh Fia Janos, infans

436

Recentes Nagy Peter Fia Peter 8. Lof Eq. 1. Az hZteós emberek mondgiak Mogiorossi Jstuan Fia Marton, hazas Computus: Primip. Ped. Vet. Recuper. Recen. Vagi Ped. Vet. Recen. 1 1 5 ­ 2 4 Jnf. 3 ­ 1 ­ pueri 2 ­ 1 3

Agoston Mihali Kis Ferencz Fia (!) Lrincz 12 Janos 10 Agoston Jstuan vagus

adol. 5 ­ ­ ­

adulti 1 ­ ­ 1

fratres 1 ­ ­ ­

KEBELESZENTJVAN

Primipili Markos Peter Zekesrl Mustralt. Jozagat Markodi Gergeli birja czerebe

(105v) Recuper.

Recen. Markos Marton obÿt. Eöröks. Leanja birÿa Computus: Primip. Recup. Recen.

JED

Kun Mihali deficialt, nil habuit

1 1 ­

Nobilis Kepeczi Janos obÿt; Markodi Gergeli szallott heliere Primipili Veteres Orban Lrincz ob. Fiaÿ Miklos ob. Peter m[ustral] Eq. 1 Orban Benedek Eq. 1 Orban Miklos ob. Eöcze Nagi Giörgÿ 20. Gy. m. Ennek öcze Jstok 16 (106r) Orban Andras ob. Eöröks. Kelemen Gÿorgÿ Vérre biria. Ennek Fiaÿ Miklos An. 8. V[eres] D[rabant] Mihali 3 Giörgÿ, infans

Bosi Lukacz ob. Fiai Giörgy, hazas. Eq. 1 Janos ob. Nagy Jmreh Fia Giörgÿ. Eq. 1 Jeddi Peter Fia Gabor 3. Eq. 1 Jeddi Balint Fia Mihali 3. Gy[alog] m[ustralt] Jeddi Peter Junior Eq. 1 Jeddi Mihali Eq. 1 Mustoha Fia Zarka Giörgy Veres dr. 24 Vidua Kadar Andrasné Fia Albert 24. Gÿ. m.

437

Pedit. Veter. Birtalan Peter obÿt, Fia Jmreh. Ennek Fia Mihaly 3 Cheÿde Giörgÿ deficialt. Eöröks[egett] Vérek biriak Jeddi Janos Zentmiklosra Mustr[alt] Bosi Mihali ob., felesegét Balogh Ferencz vötte Tekes Janos Majaban mustral Fodor Jstuan Fiaÿ Jstok 8 Pal 4 Mustoha Fia Zekel Thamas 4 Jffiu Giörgy Fiai Giörgÿ Janos 10 Mihali 3. Egy K. V. Giörgi Fia Peter, infans Jffiu Balint Fia Jstuan 11 Bosi Jmreh Fia Peter 3 (106v) Jffiu Janos obÿt, Fia Janos, infans Somodi Mihali Computus: Nobil. Prim. Vet. Vid. Ped. Vet. Vid. Recen. Vagi Pedit. Vet. 2 1 6 1 7 ­ 3 Jnf. ­ 4 ­ 8 2 2

Szarka Sebestien obÿt, Fiaÿ Miklos An. 25 Giörgÿ 8 Janos, infans Szarka Gergelÿ Fia Jstuan 8 Szarka Giörgÿ supra Vidua Mathe Jmrehne obÿt. Veÿ Tolnaÿ Jonas. Ennek Fiaj Pal 2 Mihali 1/2 Nemes ember. Gial[ogh] m[ustral] Recen. Zabo Janos Fia Jstok 6. Eq. 1 Mustoha Fia Varadi Marton 16 Damokos Jmreh Fia Janos 16. Eq. 1 Simon Giörgÿ Veres Dr. Fiaÿ Giörgÿ 11 Andras 6

pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 3 1 ­ ­ ­ 1 5 ­ 1 ­ ­ ­ 1 2 ­

fratres gener. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­

438

(107r) MALOMFALVA

SOS PATAK

Nobilis Nemes Thamas Vr[am]

SOMOSD

Nihil

Veres Ambrus Fiai (!) Lazlo hazas. Egÿ keny. V[adnak]. Eq. 1 Szekeli Gaspar obÿt, Veres Miklos Fia Mihali 1. Eq. 1 Fiai Janos, obÿt Ezeknek [utóbbi háromnak] Ferencz. Eq. 1 io Leuelek vagion Vrunktol Jstuan An. 22 Korodi Janos Fiai Janos 20. Eq. 1 Janos Fia Giörgÿ 10 Peter Ferencz Fia Miklos 2. Mihalÿ obierunt Egÿ kenÿ[eren] V[adnak] Szekeli Miklos obÿt, Jo leuele megh holt Vrunktol Fiai Balas 24. Eq. 1 Ferenczÿ Marton. Jo leuele Gergeli 17 Vrunktol. Eq. 1 Gaspar 7 Feier Gergeli Fiai Miklos 17 Szekel Giörgi vagus Andras 15 Szekel Mihal Colosuarot lakik Korodi Jstuan. Jo Leuele uagion Nemes Gergeli ob. Vnokaia Vrunktol. Eq. 1 Zekeli Mihalÿ. Eq. 1 Sipos Janos vagus Bako Marton. Veÿ Sipos Mihali 21. Zolga Simon Giörgÿ. Eq. 1 Ban Jacab 25. Eöcze Peter 15 Ennek Fia Peter 2 Rauaÿ Mihali obÿt. Eöczei (!) Janos, Damokos Giörgÿ Fia Janos, hazas infans. Eq. 1 Ban Mihalÿ Fia Janos 2 Jncze Gaspar. Eöcze Mathe 29. Pitar Mihali Egy K. V. Eq. 1. Vas Jacab. Jo Leuele Vrunktol.Eq. 1 Jncze Peter Gÿal[ogh] m. Szasz Giörgÿ Fiaÿ Jstuan 22 Boldisar Pap Janos 17 Fiaÿ Giörgÿ ob. Eq. 1 Gieörgy 11 Mihali 4 Mihali 8 (107v) Dobokai Benedek Eq. 1 (108r) Szabo Jstuan Fiaÿ Mihali An. 22 Nagy Jstuan Eq. 1 Janos 17 Posoni Jstuan ob. Fia Andras An. 12 Peter 11 Miklos 8 Vidua Szentes Peter Barrabas Janos Jnche Jstuanne obÿt, Fiai Mustr[altak] Barrabas Mihali Fiaÿ Giörgÿ 10 Pedit. Veter. Jstuan 4 Janos 1 Huszar Balas obÿt, Fia Gergelÿ 10. Darko Jstuan Zamos Viuarban lakik. Drab[ant] Eöröks. vérek biriak

Primip.

439

Sipos Gergelÿ Fiai Balint 17 Jstuan 9 Peter, niomorek Szabo Mihali Fiaj Giörgÿ 20 Janos 1 Kis Mihali Veres Mihali ob., Fia Jstok 3 Veres Andras Kár Gergelÿ koldus, Fiaÿ Gergeli Mihali obierunt Janos 14 Miklos 12 Giörgÿ 8 Viduae Rauai Janosné obÿt, Fia Mustr[al] Nagy Janosné, Fia Giörgÿ, hazas Recuper. Ban Balint ob. Vei Jani Janos Jani Gaspar Fia Jstuan 22 Jani Miklos vagus, Fia Giörgÿ 12 Ban Janos ob. Eöröks. Vérek biriak (108v) Nagÿ Miklos Fia Mihali An. 17 Computus: Primip. Vid. Ped. Vet. Vid. Recuper. Recen. Vagi Primipili Pedit. Vet. 2 2 7 ­ 21 1 3 ­ Jnf. 5 ­ 6 ­ ­ ­

Nagÿ Gergelÿ Veres Peter deficialt. Eöröks. Vérek bir[iak] Kallai Andras ob., Fiai Peter 24 Giörgÿ 22 Janos 15 Recen. Zilagÿ Gergeli Fiai Janos 10. Eq. 1 Jstok 5 Giörgÿ 3 Jo Leuele e N[agysa]gatol. Lof Kolczar Balint Fia Jstuan 4 Elek Peter Kis Peter Fiaj Jstuan 10 Giörgÿ 8 Janczi, infans Ban Marton Fiai Andras 10 Jstok 2 Feier Jstuan ob., Fiai Gergeli 3 Giörgÿ 1/2 Kolczar Jstuan Ban Mihalÿ Deuaÿ Giörgÿ Nemes Ember 12

pueri adolesc. adulti 2 1 3 ­ 1 ­ 9 10 4 ­ 2 ­ 1 2 3 ­ ­ ­

fratres gener. ­ 1 ­ ­ 2 ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­

440

(109r) BOS

Primip. Bosi Balas obÿt, Fiaÿ Mihalÿ. Eq. 1 Peter Mihalynak Fia Ferencz 12 Peternek Fia Giörgÿ 1.Egy K. V. Recuperati Bosi Mihalÿ obÿt, Fia Daniel 7 Bosi Jmreh s Pal obierunt Bosi Janos. Eöcze Marton 25. Egÿ K. V. Computus: Primip. Recup. Recen. Jnf. 1 1 1 pueri 2 ­ ­

Recentes Bosi Peter maior, Primip. Eq. 1 Eóttueos György 15 Adamosi Balint Fia Sigmond 1 Bosi Balas alter Gal Marton. Sóós Miklos praetendal hozzá

1 5

adol. 1 ­ 1

adulti ­ ­ ­

fratres ­ 1 ­

(109v) AKOSFALVA

Nobil. Gyere Janosne. Veÿ Zilagÿ Janos Primipili Thamasi Janos Fiaj Balint an. 29. Eq. 1 Janos 25 Mihalÿ 25. Egÿ K. V. Jncze Marton Praedicator Veres Thamas Fiaÿ Janos 10.Eq. 1 Marton 7 Miklos 2 Veres Balint Fiaÿ Janos 20. Eq. 1 Mihaly 16 Jstuan 10 Peter 7 Görgÿ (!) 5 (110r) Veres Lazlo Koczardon lakik. Eöröksegétt Vérek birÿak Deak Pal obÿt, Fiaÿ Jstuan, obÿt Györgÿ 13 Janos 8 Veres Ambrus obÿt, Fia Peter 14. Eq. 1

Veres Janos Fiaÿ Peter 32. Eq. 1 Janos 25. Egÿ kenÿ[eren] V[adnak] Deak Janos Fiaÿ Janos 6. Eq. 1 Jstok 1/2 Josa Mathe Zolga. Eq. 1 Marton Deak Eq. 1 Kosa Peter Nagy Janos Jllendfaluan (!) lakik Nagy Lerincz obÿt, Fiaÿ Jstok 12 Geörgÿ 10 Mihaly 6 Janos 3 Nagy Geörgÿ Fiaÿ Andras 6.Eq. 1 Peter 2 Baniaÿ Jstuan deficialt. Eöröks. Vér biria Nagy Peter obÿt, Fia Janos 9 Nagy Andras obÿt, Fiaÿ Giörgÿ 27. Eq. 1 Mihali 24 Andras 14 Janos 12 Mihaly (!) 7 Jstok 5 Egý Kenyeren vadnak 441

Koncz Marton Fiaÿ Mihalÿ 7. Andras 5 Nagy Giörgÿ obÿt, Fiaj Mihaly, hazas. Görgÿ (!) 20. Egÿ K. V.

(110v) Vidua

Eq. 1 Eq. 1

Kosa Balintne obÿt. Eöröksegétt Veÿ, Harko Janos biria Ennek Fia Janos An. 5 Pedit. Veter. Veres Janos Fiai Peter 14 Balas 12 Marton 10 Mihok, inf. Soos Boldisar ob., Fiaj Andras, ob. Eq. 1 Peter 25 Jstuan 17 Catharinatol io Leuelek vagion Kosa Janos obÿt. Veÿ Zabo Mihaly feljeb mustr. Demeter Mihalÿ ob., Fia Jstok an. 15 Aranias Benedek ob., Fiai Jstuan, Thordan lakik Balas Njaradten Jstuannak Fia Andras 16 Computus: Nobil. Primipili Vid. Pedit. Vet. Recup. Recen. Vagi Primip. Ped. Vet. Recup. Recen. 2 1 1 1 1 11 ­ 4 2 3 Jnf. ­ 14 1 5 ­ 1 pueri ­ 7 ­ 3 ­ 1

Gal Miklos obÿt, Fia Janos ob. Veÿ Kadar Miklos az Nag[isagod] Attiatol vagion leuele, de igen vakargalt, suspecta. Gal Andras Fiaj Jstok 5 Mihaly 3 Benke Peter obÿt, Fia Giörgÿ 10 Gal Marton Fia Gÿörgi, hazas Kis Janos Fiai Janos 3 Geörgÿ 1/2 Feierdi Pál deficialt, mustoha Fia Nagy Marton

(111r) Recuperati

Benedekfi Jstuan deficialt. Eöröksegétt Barbely Giörgy penzen vötte megh Heues Janos Aranias Szekben vagyon, nil habuit Nagy Mihalÿ Fia Mihalÿ an. 18 Czyki Balint Haraztkereken lakik Recentes Zekeli Giörgy Lofe. Eq. 1 Kouacz Pal Lof, Egerbegyen vagion 25 Raffaÿ Mihalÿ, Eöczeÿ Mihalÿ 8 Jstok 2 Zekel Balas 20 adol. ­ 6 ­ 5 1 1 adulti ­ 8 ­ 1 ­ 1 fratres gener. ­ 1 ­ ­ ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­

442

(111v) CZEREFALVA

Nobil. Gerdaj Janos obÿt, Fia Thamas Zilagÿ Thamas Primipili Kadar Thamas Pedit. Veter. Farkas Pal Fia Mihali An. 5 Farkas Giörgÿ Fia Marton 4 Eöcze Jstuan 20 Farkas Thamas Mezei Katona Bozzas Janos vagus, Fiai Lrincz 28 Giörgÿ 18 Jstuan 14 Zolgak Ferenczÿ Marton obÿt. Eöröksegétt Vér biria Ferenczÿ Janos Kereben lakik Computus: Nob. 1, filius 1 Primip. 1 Ped. Vet. Recup. Recen. Vagi Ped. Vet. Recup. 2 1 3 1 2 Jnf. 2 ­ 3 pueri 3 ­ ­ Eq. 1

Recuper. Szilagÿ Pal Osuatth Jstuan Folyfaluarol mustr[alt] Recentes Palfi Marton Fia Gergelÿ 7. Eq. 1 Béchÿ Thamas Fiai Lrincz 18 Giörgÿ 3 Jstok 1 Adamosi Balint deak zalogos iobbagia NB. Nota Az Cirkalaskor ezeket elfelejtettek uolt az Drabantok közzl, az utan addalták. (112r) Rigo Gergeli ob., Fiai Miklos an. 10 Peter 8 Marton 3 Gergeli 2. V. D.

adol. 1 ­ 1

HARAZTKEREK

Primipili Veteres Kadar Giörgÿ Eq. 2 Aranjas Giörgÿ obÿt, Fia Jstuan An. ­ Eq. 2 Simonfi Jstuan Eq. 1 Nagy Giörgý Fiaÿ Giörgy 14. Eq. 1 Janos 11 Nagi Marton Fiaj Janos 6. Eq. 1 Giörgÿ 2 Nagy Balint Fia Jstok 11. Eq. 1

Nagy Miklos Fia Jstok 1/2. Eq. 1 Eöcze Gÿorgy 25. Egy Kenieren Vadnak Simonfi Balas obÿt, Fiaÿ Janos, obÿt Jstuan, él Farkas Mihali Fiai Andras 19. Eq. 1 Jstuan 15 Mihok 10 Berzete Jstuan obÿt, felesegere Gergelÿ Deak szallott. Eq. 1 443

(113r) Nagÿ Mihalÿ deficialt. Eöröks. Vas Marton obÿt, Fia Janos, obÿt. Vér biria Eöröksegett Gere Ferencz felesege Galfi Peter obÿt. Veÿ Ferencz Giórgÿ. utan bir[ja] Ennek Fia Janos An. 2 Nagy Janos Fiaÿ Jstuan 25. Eq. 1 Szép Mihali felyeb irua Gergeli 18 Kadar Peter. Eöcze Janos 16 Nagy Menihartt 28. Eq. 1 Kadar Mihaly. Eöcze Jstok 18. Zolgal Eöcze Giörgy 20 Nagy Mihali Fiaÿ Janos 14. Eq. 1 Viduae Ferencz 9 Mustoha Fia Erdelÿ Giörgy 18 Zabo Andrasne obÿt, Fia Mustr. Forgacz Giörgy deficialt. Eöröksegétt Aranias Thamasné Szép Peterhez az Annia biria ment Forgacz Giörgine nescitur v (112 ) Viduae Recuperati Nagy Demeterne obÿt. Fiai Mustraltak fellieb Fabian Jstuan Nagy Mihaline obÿt. Fiaj Mustr. Beke Jstuan Fiaÿ Giörgÿ 4 Forgacz Janosne Andras 2 Beke Andras, Mustoha Fia Jstok 2 Pedit. Veter. Beke Giörgÿ deficialt. Eöröks. Vér Forgacz Jstuan obÿt, Fiaj Balint An. 33 biria Mihalÿ 29 Jncze Miklosne Fia Andras obÿt Janos 20 Safar Jstuan Marus Vasarhelt lakik, nil Peter 14 habuit Zabo Jstuan Fia Andras 10. Eq. 1 Recentes Catharinatol io leuele vagyon Jncze Mathe Szabo Jstuan Nobilis. Fiai Andras obÿt. Eq. 1 Fia Jstok 10. Eq. 1 Janos 19 Kadar Balint Fiaÿ Peter 20. Eq. 1 Marton 11. Ferencz 16 Catharinatol io leuele vagion. Farkas Mihali Junior Zabo Pal Fiai Andras 6 Keczkes Andras Aranias földen lakik. Balint 1 Fiaÿ Mihali 26 Osuat Janos Fiaÿ Giörgÿ 25 Peter 22 Mihaly 4 Jstok 6 Osuat Jstuan Fia Mihaly 8 (113v) Somodi Andras Fiaÿ Janos An. 2 Kis Szép Peter. Eöcze Mihalj 25 Marci, inf. Szentes Lrincz Fiaÿ Mihalÿ ob. Janka, alias Telczeres Mihali zolga Janos. Haÿdu Jstok 6 Ennek Fia Janczi, infans Toth Janos aduena Aranias Mihali deficialt. Eöröks. Toth Jstuan aduena Vér bir[ja] Zabo Mihaly deficialt. Eöröks. NB. Nota Vér bir[ja] Janka Mihalt, alias Tlczeres Mihalt Nagiobik Zep Peter Adoptiuus Cap[itan] Vr[am] iambor ZolgalattiaFia Jstok 8 ért in persona manumittalta, noha Jncze Peter iobbagia löt volna, de ily conditioNagy Jstuan obÿt, deficialt, felesege ual, hog' az migh él Tlczeres Mihaly biria Joszagátt

444

Tölczeres mieuel zolgallia mind Cap[itan] Vrat, mind feleseget s mind pedigh azokat az Giermekit, az kik az Koronkaj és Gelenczei hazat biriak, és ha kiuantatik Szekeren, Koczÿan it az Orzagban, s hazanalis Cap. Vrat (ne parazti dologgal azert) zolgallia, az nem Computus: Primip. Vet. Vid. Ped. Veter. Viduae Recup. Recen. 10 1 12 2 4 8 Jnf. 3 ­ 5 ­ ­ 3 pueri 5 ­ 4 1 ­ 1

praerogaluan zabadsaganak. Ezt Tholdalaghi Mihali Vram az Mustra utan Urunk e N[agysa]ganak signaturaban kZlduen többekkel egyetemben, ugy iratta Vrunk e N[agysa]ga ide. Vide Janka, alias Telczeres Mihaly

adol. 6 4 5 ­ ­ 2

adulti 3 ­ 4 ­ ­ 2

fratres gener. ­ ­ ­ ­ 3 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­

BALJNTFALVA

Primipili Nagy Janos Nagi Lazlo Pedit. Veter. Czako Giörgy, Varga Marton,

Nagy Janos. Ezek mind Koronkaba mentenek s onnat mustralnak Comp. Primip. 2 Ped. Vet. vagi omnes

(114r) KIS GEORGENJ

Nobiles Skösd György obÿt Adamosi Balint Adamosi Jstuan Zolga Primipili Skeösd Miklos Fiaÿ Janos, obÿt Mihalÿ An. 20. Eq. 1 Jncze Janos obÿt, Fiai Jstuan, hazas. Eq. 1 Marton Cancellarista Deak Andras 12 Armalisok vagion N[a]g[isagod]tol. Egÿ K. V. Adamosi Jstuan obÿt,

Fiai Janos, Jstuan obierunt Sigmond Janosnak Fia Mihaly an. 1 Kis Geörgenÿ Mihalÿ obÿt, Fiai Giörgÿ 20. Eq. 1 Peter 12 Kouacz Janos obÿt, Fia Mihaly obÿt. Leanyi biriak öröksegétt Kouacz Balint 32 Kouacz Marton 25 Zolgak Kouacz Jstuan 20 Mindzenti Marton Fiaÿ Andras 16. Eq. 1 Mihali 8 Janossi Jstuan Fia Jstok 1. Eq. 1 Janossi Peter zolga Janossi Janos Vaÿabol mustralt 445

(114v) Skeösd

Mihalÿ Fia Peter An. 14. Eq. 1 Bartha Thamas obÿt, Fiaÿ Marton 12 Jstok 10 Bartha Benedek obÿt, Fiaÿ Mihok 12 Janos 10 Thamassi Mathe Fiaÿ Mihaly 10. Eq. 1 Andras 5 Georgeni Pal gial[ogh] mustralt Kouacz Martont felyeb irtak Vidua Georgenÿ Mihaline Pedites Veter. Adamossi Miklos vagus. Fiaj Mihalj 20 Giörgy 6

Adamossi Janos Adamosi Mihalÿ Fia Miklos 1 Markos Balint Fiaÿ Jstuan 25. Eq. 1 Markos Ferencz Eq. 1 Leueleket mondgiak megh holt Vrunktol Janossi Gÿörgÿ Fia Mihalÿ 1. Eq. 1. Jo Leuele uagion N[agysa]godtol Kis Skeösd Giörgÿ obÿt, Fia Jstuan 25 Adamossi Gaspar obÿt, Fia Balint Bosban lakik Recup. Ped. Adamosi Giörgÿ Fia Mattias 25 Antal Mate obÿt, Fia Marton 16

(115r) Recentes

Kovacz Jstuan Lofe. Eq. 1 Harko Marton Lofe. Eq. 1 Harko Janos Lofe. Eq. 1 Lerincz Antal Fiaÿ Simon An. 20 Peter 15 Gergely 5 Geörgenÿ Gaspar obÿt, Fia Mihok 8 Jncze Peter Fia Andras 7. Eq. 1 Computus: Nobil. Primip. Vid. Ped. Vet. Recup. Recen. Vagi Ped. Vet. 2 2 12 1 5 1 5 Jnf. ­ 3 ­ 3 ­ 2 pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ 10 6 2 ­ ­ ­ ­ 1 2 ­ 1 1 1 2 ­

446

CZOKAFALVA

Primipili Lazlo Balas Fia Giörgÿ, hazas.Eq. 1 Pedit. Nagy Geörgÿ Fia Miklos An. 7

(115v) Recup.

Dalliaÿ Balas, hazaiaba ment Vduarhelizekre Recen. Jllyes Miklos Fiaÿ Janos 13 Peter 8 Andras 2 Szasz Jstuan 12. Ennek Eöczej Giörgÿ 8 Mihalj 6 Miklos 4

ped.

Adoriani Janos Fiaÿ Peter an. 18 Jstuan, hazas. Egÿ K. V. Computus: Nob. Pedit. Recup. ped. Recen. Vagus Recup. ped. 1 1 1 1 2 Jnf. ­ 1 ­ 3 pueri ­ ­ ­ 3

adol. 1 ­ 2 1

adulti ­ ­ ­ ­

(116r) KAKASD

Primipili

Hajos Mihali Fiai (!) Ferencz, hazas. Ennek Fia Jstuan 1 Veres Peter obÿt, Fia Mihaly, Hajos Mihali Junior Folyfaluara hazas an. 24. Eq. 1 szallott Nagy Marton Meggiesfaluan lakik Haios Janos 20. Ennek öcze Giörgÿ 16. az Mustoha Attiaual Sigmond Egy K. Vadnak Haios Ferenczel Janossal Veres Peter obÿt, Fia Peter. Nagy Janos. Ezis ott lakik Veÿ Nagy Lazlo. Egÿ K. V. Veres Ambrus Fiai Marton 6 Pedit. Veter. Ferencz 1 Végh Mihalÿ obÿt, Fiaÿ Janos An. 15 Bartok Marton Fia Janos 14 Andras 9 Bartok Mihalj Fia Jstuan, infans Janossi Jstuan Bodonba ment lakni. (116v) Veres Ferencz obÿt, Fiaÿ Giörgÿ An. 6 Eöröks. Nagi Giörgÿ biria. Eq. 1 Marton 2 Kis Veres Peter obÿt, Fia Peter 6 Karaczonfaluan az anniokkal Veres Marton Fiaÿ Giörgÿ 3 laknak Marton 5 Recen. Eöczeÿ Giörgÿ ob. Janos 16 Barok (!) Györgÿ Computus: Primip. ­ Jnf. ­ pueri ­ adol. 2 adulti gener. ­ ­ 447

Pedit. Vet. Recen. Vagi Primip. Ped. Vet.

7 1

9 ­

2 ­

5 ­

3 ­

1 ­

2 3

KAPOZTAS SZENT MJKLOS

Gÿörgÿ obÿt. Eöröksegét Banczÿ Miklos biria; zolga Pokai Giörgÿ obÿt, Fia Mattias Chyore Mihalÿ Chybara ment lakni An. 20. Eq. 1 Jmreh Antal Veÿ Szarandi Geórgÿ. Egÿ K. V. Fiaÿ Marton, Czibafaluara szallott Pokaÿ Peter Fia Peter 1. Eq. 1 Janos An. 20 Pokaj Miklos zolga Peter 12 Jmreh Marton Fiaj Jstuan 20 (117r) Primipili Marton 18 Pete Lukacz obÿt, Veÿ Jeddi Janos. Geörgÿ 8 Ennek Fia Mihalÿ An. 2 Jmreh Mihali Kakasdra hazasodott Gialogh Mustr. Zabo Mihalÿ Peter Giörgÿ obÿt. Leania biria Nagÿ Jstuan obÿt, Fia Mihaly. öröksegétt Ennek Fia Jstuan 1. Eöczeÿ Peter 18 Borsos Peter obÿt, Andras Fia Jstuan Eq. 1 14 Ennek Fia Peter An. 2 Giörgÿ 11 Eöczie Gergelÿ 18. Pete Simon Egy Kenieren vadnak Zabo Mihaly obÿt, Fiai Thamas, hazas Jmreh Peter Fiaÿ Peter 27. Eq. 1 Ferencz 26 Antal 20 Thamas Fiaÿ Janos 8 Vas Gÿörgy Czibafalvara szallott Marton 2. Egy K. V. Borsos Balint ob. Fiai Balint 18 Pedites Veter. Thamas 14 Lrincz 12 Orban Miklos obÿt, Eöröksegétt Janos 8 Mustoha Fia Giörfi Gergelÿ biria. Borsos Balint obÿt. Eöröksége Ennek Fiaj Mihaly 20 Attiafiaira Szállott Miklos 4 Kadar Marton Fiaÿ Jmreh 18 Zabo Giörgÿ Fiaÿ Mihaly 20 Mihaly 4 Thamas 18 Marton 2 Giörgÿ 3 (118r) Kadar Andras Pete Miklos Fiaÿ Janos 7 Kadar Ferencz Fia Peter Andras 2 Kadar Mathe Fiaj Gÿörgÿ An. 23 Pete Jstuan Fia Andras 14 Miklos 10 Gaspar Jstuan ob. Eöröksegétt Borsos Peter Makfaluan lakik felesége s Leanÿ biriak Jmreh Janos Fiaj Miklos 7 Gaspar Marton Fiaj Giörgÿ 16 Janos 3 Marton 8 Kis Damokos Mihali ob., öröks[ege] Jstuan, infans nem volt 448

Nobiles

(117v) Osuat

Borsos Peter ob. Eöröksegétt Vér biria Vidua Borsos Janosné Fia Andras 15 Recuperati Pedites Gaspar Janos Kouacz Gergeli Bodonbol mustral Kovacz Janos Fiaÿ Marton 10 Janos 6 Mihalÿ 1 Nagy Janos obÿt, Fia Jstuan 13 Balogh Pal obÿt, Fia Janos, házas Boitos Sebestien Fia [lásd: Recentes: Boÿtos] Recentes Boÿtos Jstuan Eöröksegehez Pokai Miklos praetendal (118v) Toth Jstuan, Veres Janos tartÿa jussat hozzá, contradical mostis Damokos Mihaly Fiaÿ Jstuan, hazas Thamas An. 18 Marton 18 Mihaly 10 Computus: Nobil. Primip. Ped. Vet. Vid. Recup. ped. Recen. Vagus Recen. 1 2 1 14 1 2 6 Jnf. 1 2 10 ­ 2 5 pueri ­ ­ 9 ­ 1 2

Pete Peter obÿt, Fia Janos 20 Ozdi Marton Fiaÿ Mihalj 8 Janos 4 Giörgÿ 2 Leuele Nag[ysagod]tol cum conditione Bako Jstuan Fiaÿ Pal 4 Jstuan 1 Leuelek Bathori Sigmond Feiedelemteol vagyon Talas Andras Fia Marton 2 Szabo Giörgÿ Vagus NB. Nota Baiczi Miklost az Mustralaskor el feleitették volt, azert az utan Cap[itan] Vr[am] signaturaba atta Vrunknak, hogi e N[agysaga] az Lofejek közze irassa k[egi]el[me]ssen miuel Cap. Vr[am] Zolgaia. Azert Vrunk e N[agysa]ga k[e]g[iel]mes paranczolattiabol irtuk ide, ugymint Loftt Fia Miklos An. 1. Eq. 1 Ozdi Martontis eo Na[gysa]ga Nemessegeben megh hatta Eq. 1

adol. 1 2 14 1 2 3

adulti ­ 1 2 ­ ­ ­

fratres gener. ­ 1 1 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

449

(119r) BODON

Primipili Janosi Peter defecit. Eöröksege attyafiaira Janosi Lazlo Aruaira szallott Szam[ado] Tissi Jllies obÿt, Fia Jstuan. Ennek Fia Thamas An. 20 Deak Janos, alias Töuissi, absens Janossi Miklos ob., Fia Miklos Gial[ogh] Mustr. Janossi Janos Gÿalogh Mustralt

Nagy Geörgy defecit. Eöröksegétt Vas Giörgy biria vérre, pénze utan Recuper. TZissi Jstuan Vagus. Fiaÿ Thamas 20 Andras 17 Recentes

Kovachÿ Gergely Fia Gergely 10 Nagy Demeter Veres drabant Pedites Fiaj Jstuan 20 Mihok 12 Nagy Janos obÿt, Fia Mihaly 20. Giörgÿ 10 Zolgal Marton 6 Zam. Nagy Andras Mustoha Fia Janczÿ 4 Kouacz Peter 2 Peter 1/2 Szasz Giörgy obÿt, Fia Gÿörgy nihil Nagy Jmreh habuit Rakosi Jstuan Veres drabant, Zam. Tissi Janos Fiaj Jmreh 20 Kouacz Mihali obÿt, Janos 14 Fiaÿ Mihaly, hazas Rakosi Gergelÿ, Janossi Lazlo Balas 18 Mustoha Fia öröksegén lakik Peter 20. Janossi Jstuan Fiaÿ Giurko 3.Eq. 1 Zolgalatban vadnak ketten Janczÿ 2 Zam. Nagy Mattÿas defecit. EöröksegJanossi Benedek aruai Andras 12 étt Fazakas Sebestien biria Geczÿ 6 Haidu Peter obÿt, Fia Mihali 9. Apa (120r) Czongradi Janos Aruaÿ Jstok an. 10 Gergely tartia, Eöröksege Kóteles Janczÿ 6 Jstuannál vagyon TZissi Ferencz Primipilus. Eq. 1 v (119 ) Janossi Lazlo obÿt, Fiaÿ Miklos An. 13 Jstok 6 Janos 4

Computus: Primip. Pedit. Recup. Recen. Vagus Recup. 1 1 2 ­ 9 Jnf. ­ 3 ­ 3 pueri ­ 2 ­ 3 adol. 2 4 2 1 adulti 1 ­ ­ ­

450

CZJBAFALVA

Primipili Vegh Lukacz obÿt, Fia Jstuan.Eq. 1 Vegh Balint vagus Gilkossaga miat, Fia Peter An. 7 Battianal Jstuannal lakik

(120v) Pedit.

Veres Mattias Fiaÿ Giörgÿ 20 Mihali 16 Mattias 12 Janos 10 Peter 1 Vidua

Veter.

Nagy Demeterné az Fianal Nagj Zám. Drabant Mihaly Fia Lukacz Jstuannal lakik an. 18 Zám. Nagy Gergely Fia Görgÿ (!) 13. Recuper. Eöröksegeben fogatta Jmreh Kukolÿa Marton obÿt, Martont, hogy Zolgallion erette az Fiaÿ Mihalj 25 hadban Giörgj 17. Zolg. Nagy Jstuan Praedicatorrá lött. Nagy Czongradi Janos ob., nil habuit Peter lakik az hazaban Girfi Janos defecit. Eöröksegétt Vas (121r) Recen. Gyeörgÿ biria Nagÿ Peter Eöröksegtelen Girfi Gergely Zent Miklosrul Mustralt. Veres Marton Veres drabant Eöröksege egy fele uolt az Girfi (!) Zám[ado] Vas Giörgÿ Fia Giörgÿ Janoseual Zám. Chore Mihaly Veres drabant Computus: Primip. Pedit. Vet. Vid. Recup. Recen. Vagus Primip. 1

FJNTAHAZA

­ 4 1 ­ 4

Jnf. 1 1 ­ ­ ­

pueri ­ 2 ­ ­ ­

adol. 1 3 ­ 1 ­

adulti ­ ­ ­ 1 ­

Nobil. Haller Jstuan Vram Primipili Veteres Jncze Peter Kis Görgenibe ment, nil habuit Christelÿ Miklos Eq. 1 Christelÿ Janos Fiaÿ Peter 10. Eq. 1 Benedek 3

(121v) Nagy

Peter Czibaffaluara ment, nil habuit

451

Pedites Veteres Zám. Fekete Geórgÿ Fiaÿ Marton an. 12 Janos 6 Fekete Menihart V[eres] D[rabant] Fekete Jstuan Fia Giörgy, infans Zám. Nagy Mattyas Fiaj Mattias 18 Mihok 16 Fekete Peter Fiaj Janos 14 Jstuan 12 Mihaly 8 Zám. Lerincz Marton Fia Mihaly 16 Kaar Balint, Mustoha Fia Nagy Mihaly Katona Janos defecit, felesegére Somodi Mihaly szállott Fekete Mihalj obÿt, Fia Geörgy 16 Fekete Janos obÿt, Fia Lukacz 22 Eöcze Jstuan 18. Zolg. Nagÿ Jstuan obÿt, Fia Miklos 16 Dauid Peter ob. Eöcze Mihaly 17 Varga Peter Fiai Jstuan 12 Janos 10 Mihok 7 Giörgÿ 1/2 Computus: Nobil. Primip. Veter. Ped. Veter. Vid. Pedit. Recup. Ped. Recen. Vagus Primip. 2 1 2 10 2 ­ 4 Jnf. ­ 1 3 ­ ­ 1 pueri ­ 1 7 ­ ­ 1

Zám. Darko Marton Fiai Jstuan 10 Miklos 8 Orban Mihali Feiervari vice Uduarbiro Kis Peter defecit, nil habuit

(122r) Viduae

peditum

Dauid Peterné Fiat felirtak Nagy Mihaline leaniara Markos Ferencz szállott, Louon mustralt Recuperat. Pedit. Brassaÿ Peter obÿt, Leaniara Gaidoni Andras szállott, most kék drabant, Haller Jstuan Vr[am] biria öröksegét Recentes Jncze Janos, Káár Giörgÿ leanÿara, Nemes Eöröksegben szalott. Eq. 1 Szalma Janos Fia Jllyes. Eq. 1 Ennek Fia Giörgy An. 3 Fekete Pal Fia Jstok 8. Bako Peter praetendallia jussat hozzá KeserZ Janos

adol. ­ ­ 8 ­ ­ ­

adulti ­ ­ 1 ­ ­ ­

(122v) FOLYFALVA

Primipili Nagy Janossi Peter obÿt. Veÿ Haios Mihaly Dr[abant] Janossi Mihalÿ Fia (!) Balint ob. Giörgÿ An. 15 Mihaly 10 Janossi Gÿörgy Fia Peter 1. Eq. 1

Janosi Jstuan obÿt, Fiaÿ Peter 23 Janos 16 Giörgÿ 14 Georgenÿ Gaspar ob., Fiat Kis Górgeniben irták Kouacz Marton ob. Felesegét Kouacz Andras vötte, Fia Samuel 3 Janossi Györgÿ 25

452

Nagy Marton Fiaÿ Giörgÿ 16. Eq. 1 Marton 2 Jncze Gergely Fia Mihaly 3 Jncze Janos Fintahazara hazasodott Nagy Ferencz obÿt, Fia Jstuan 11 Nagy Miklos Fiaÿ Ferencz 8 Miklos 4 Andras 1/2 Eördeögh Gergely ob., Fia Ferencz 12 Viduae Janosi Balintné, Fia mustralt F le Benedekné, Eöröksegétt Vnokaia biria

(123r) Pedit.

Viduae Jako Martonné Kouacz Balasné Fia Gjurko obÿt Recuper. Jstuanhazi Thamas ob., Fia Peter 10 Nagy Ferencz, Felÿeb irtuk fel Recen.

(123v) Harko

Veter.

Ganga Janos defecit. Eöröksegét Simonfi Jstuan biria pénze utan Kezdi Peter Josa Pal Kraczonfaluarol (!) mustralt Bot Jstuan Fia Jstuan An. 14 Eördögh Mihalÿ Haromszekre ment Apa Janos Apa Gergelý Fia Giörgÿ 1/2 Vago Mihali ob. Eöröksegétt Nagÿ Marton biria Lazlo Janos Fia Jstok 6 Lazlo Mihaly Fia Marton 4 Redaÿ Giörgy defecit, öröksegett Kezdi Peter biria pénze utan Computus: Primipili Viduae Pedit. Vet. Vid. Recup. Recen. Vagi Primip. Ped. Vet. 2 2 6 2 6 2 1 11 Jnf. 6 ­ 3 ­ ­ 7 pueri 4 ­ ­ ­ 10 6

Görög Janos Veres Dr. Mihaly Fiaÿ Pal 7. Eq. 1 Balas 5 Boldisar 3 Toth Janos Veres Dr. Haidu Mihaly V. D. 10 Nagy Giörgÿ Fiaj Miklos 20. V. D. Jstuan 14 Janos 7 Kis Jstuan Fiaÿ Mihaly 12. V. D. Marton 7 Osuat Jstuan Fiaÿ Jstuan 15. V. D. Giörgy 14 Janos 12 Marton 8 Bihari Ferencz, Mustoha Fia Zász Giörgÿ 8, aduena Rigo Peter Fiai Andras 14 Mihaly 10 Ferencz 6 Janos 7 Mezeÿ Balint adultus. V. D. Szentes Miklos 25 adol. 4 ­ 1 ­ ­ 5 adulti 2 1 ­ ­ ­ 1 fratres gener. ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

453

(124r) KARACZONFALVA

Primipili Bodor Jstuan obÿt, Fia Mihaly An. 2 Bodor Pal Fia Giörgÿ 12. Eq. 1 Pedit. Veter.

Vidua Nagy Barrabasné Szent Gericzere ment lakni. Eöröksegétt Jako Janos biria pénze utan. Fiaÿ Balint 17 Marton 2

Louasz Giörgy Fia Mihaly 16 (124v) Recuperati Chÿki Marton Fiaj Janos 14 Chyki Balas Jstuan 12 Chyki Giörgÿ Fia Janos An. 1 Josa Mihaly Fia Marton. Ennek Fia Giörgÿ, infans Recentes Barrabas Giörgy defecit. Eörökseget Jako Janos biria Vérre Pete Janos Fiaÿ Geörgÿ 12 Somodi Janos, Eöcze Fintahazan lakik Jstuan 6 Lazlo Jstuan obÿt. Eöröksegétt leanÿa Toth Balas Fiaj Janos 25 biria Mihaly 16 Chÿki Benedek Fia Mihalÿ 1 Peter 10 Chyki Miklos obÿt Jstok Giörgÿ Barrabas Mihaly Somosdon lakik. Josa Pal Fiaÿ Miklos 8 Jozagátt Pete Janos Aruaÿ biriak Marton 1 Nagy Gyeörgÿ obÿt, nil habuit Czonka Andras Computus: Primipili Pedit. Vet. Vidua Recuper. Recen. Vagi Ped. Veter. Vidua 2 1

(125r) LVKAFALVA

1 5 ­ 2 5

Jnf. 1 2 1 1 2

pueri 1 1 ­ ­ 3

adol. ­ 2 1 ­ 1

adulti ­ ­ ­ ­ 1

Primipili Bartha Jstuan Eq. 1 Bartha Gyeörgÿ Eq. 1 Zám. Soos Jstuan Fia Mihaly an. 2. Eq. 1 Markos Janos Eq. 1 Soos Janos Fiaÿ Jstuan 4. Eq. 1 Janos 1 Benke Mihaly deficialt. Leanÿa biria Eöröksegétt 454

Benke Gyeörgÿ Benke Jstuan Benke Mihaline obÿt. Jozagan Fia Giörgÿ lakik. Eq. 1

Pedit. Veter. Kakasi Mihaly Fiaÿ Jstuan 17. Eq. 1 Mihalÿ 12 Menihart 6 Ferencz 1 Megh holt Feiedelemtl Vagion leuele Benke Benedek Fiaj Benedek 16 Jstuan 9 Marton 7 Giörgÿ 5 Benke Andras Fia Peter 1 Kakasi Marton Fia Andras 14 Bartha Giörgÿ (125v) Bartha Menihart Fiaÿ Janos An. 11 Marton 5 Boldisar 1 Bartha Mihaly obÿt. Eöröksegétt Vérre Menihart biria Geczÿ Janos Fiaÿ Janos 21. Eq. 1 Andras 19 Jstuan 16 Megh holt Feiedelemtl extal leuelek Bako Mihali obÿt. Eöröksegétt Bartha Jstuan biria pénze utan Kis Kakassi Mihaly Geczÿ Balas obÿt. Jozagatt Janos biria vérre Nagy Jstuan Fiaÿ Jstuan 9 Mihaly 3 Nagy Gergelÿ Fia Miklos 2 Bozzas Janos vagus Computus: Primipili Pedit. Vet. Vid. Recup. Recen. Vagi Recen. 3 7 12 ­ ­ 2 Jnf. 3 10 ­ ­ ­ pueri ­ 6 ­ ­ ­

Sigmond Janos obÿt. Eöröksegétt Louas Jstuan birja. Eq. 1 Gaspar Janos Fiaÿ Peter 10 Giörgy 8 Miklos 1 Bartha Peter Viduae Benke Thamasné obýt, Vnokaÿa Harko Gaspar Benke Giörgyné deficialt. Leania biria öröksegétt Farkas Janosne deficialt. Eöröksegétt Orban Mihaly biria

(126r) Recuper.

Molnar Gÿeörgy Vagus, nil habuit Recentes Benke Mihalÿ Fia Mihaly an. 1 Benke Janos 5 Czauassi Giörgÿ és Janos, vagi Benke Janos Bandon lakik, de haza szál öröksegeben Nota Nagy Györgÿett és Nagy Jstuant az Mustrakor az Gialogok közzé irtak uolt, de az utan Cap[itan] Vram intercessioiara Vrunk eö N[agysa]ga k[egye]l[me]ssen az Primipilusok közze szamlalta; azert ez utan Loual szolgallÿon. Vide Supra Nagy Jstuan. Eq. 1

adol. ­ 5 ­ ­ ­

adulti ­ 1 ­ ­ ­

nepos ­ ­ 1 ­ ­

455

(126v) JLLENCZFALVA

Zám. Barrabas Giörgÿ Fiaÿ Janos 10 Szelyes Mihaly Peter 7 Fia Mihaly 1. Eq. 1 Marton 5 Louas Marton, fiaual Lukafaluan lakik Giörgÿ 1 1/2 Nagy Janos Eq. 1 (127r) Barrabas Miklos Fia Miklos An. 10 Zekel Janos Fia Marton 1 Pedites Veter. Eöcze Peter Zám. Szekelj Janos Fiaÿ Janos Pauaÿ Andras obÿt, Fiaÿ Janos 16 Peter Giörgÿ 10 Miklos Nagy Janos Fiaÿ Andras 8 Janosnak Fia Marton 4 Mihali 4 Szekel Jstuan ob., Fia Marton 3 Eöcze Lazlo Ban Geörgy Zent Gericzere ment Markos Janos lakni Kis Jstuan Koronkaban lakik Horuat Marton Fiaÿ Geörgy 22 Sarkanÿ Janos Fiaÿ Mihaly 10 Mihaly 10 Janos 7 Adamosi Andras Fia Andras 11 Marton 3 Nagy Marton Vidua Nagy Janos Szasz Mattias obÿt, Fiaÿ Jstuan 10 Markos Mihaliné Fiaj Giörgÿ 18 Marton 5 Mihaly 16 Nagy Balas ob. Eöröksegére Zabo Miklos szalott. Louon Mustralt, de Recuper. legyen Gialogh Sarkany Peter deficialt. Eöröksegett Nagy Jstuan Fiaj Janos 10 Sarkany Janos biria Jstuan 5 Zám. Horuat Janos Recen. Horuat Jstuan deficialt. Eöröksegétt Nagy Janos Eq. 1 Janos biria Kis Balint Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Vidua Recuper. Recen. Vagi Prim. Veter. Ped. Vet. 2 2 2 14 1 ­ 1 Jnf. 1 11 ­ ­ ­ pueri ­ 12 ­ ­ ­ adol. ­ 1 2 ­ ­ adulti ­ ­ ­ ­ ­

Primipili Veter.

456

(127v) NJARADTE

Primipili Chobaÿ Pal Fiaÿ Peter 9. Eq. 1 Jstuan 5 Ferencz 3 Vyuari Janos Melegh Marton Mustoha Fia. Eq. 1 Pedit. Veter. Kouacz Balint Melegh Giörgy deficialt. Eöröksegett Melegh Marton biria Zám. Fekete Balas Girfi Giörgÿ obÿt Recuper. Aranias Benedek obÿt. Eöcze Balas 5 Fiaj Giörgÿ 9 Mihalj 3 Leuelekben conditio vagion: Gialogh lezen Computus: Primipili Pedit. Vet. Recuper. Recen. 2 2 ­ 2 Jnf. 2 ­ 1 1 pueri 1 ­ 1 1

FELE

Recentes Melegh, alias Zigyarto Jstuan 14 Pete Lrincz Fiaj Gergelj 11 Geörgÿ 7

(128r) Nota

Kouacz Balintot es Veit Aranias Balast az Mustrakor az Gialogok közzé irtak uolt, de annakutanna Capitan Vr[am] intercessioiara Vrunk e Na[gysa]ga k[e]g[ye]l[me]ssen az Primipilusok közzé engette, ez utan Loual Szolgallianak. Vide supra: Kouacz Balint. Eq. 1 Aranias Benedek. Eq. 1

adol. ­ ­ ­ 1

fratres ­ ­ 1 ­

Primipili Veteres Abraham Boldisar ob., Fia Marton 1 1/2. Bartha Janos obÿt, Fiaÿ Janos 13. Giörgÿ 5 Demeter Mihaly ob., Fia Miklos Ennek Fia Mihaly 1 Balogh Ferencz Fiaÿ Boldisar 12. Janos 8 Marton, infans Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1 Eq. 1

Teómeósuari Andras Egerbegien lakik, öröksegétt Tömösuari Jstuan birÿa, Geges Jstuant illettné (128v) Zabo Jstuan obÿt, Fia Czauason lakik, zolgal Zekeli Giörgy ob. Eöcze Jstuan. Eq. 1 Mathe Marton obÿt, Fia Miklos 15 Zabo Pal Czauason holt megh Pedit. Veter. Temesuari Jstuan Fiaÿ Jstuan Andras Janos Giörgÿ

457

Jstuannak Fiaÿ Gabor 2 Jstuan 1 Kaar Geórgÿ Fiaj Jstuan Lrincz Ennek Fia Janos 1 Kaar Janos Fiaÿ Mihalj 25 Peter 5 Kouacz Mihali ob., Fia Mihali 25 Kouacz Marton deficialt, öröksegétt Tekes Thamas vötte megh penzen Dusa Peter Fia[i] Jstuan 10 Giörgÿ 8 Ferencz 5 Deak Mihali obÿt, Fia Janos. Ennek Fia Peter 4 Erde Boldisar Fia Jstuan 4 Erde Thamas Fia Gergely 14 Nagy Gaspar (129r) Kis Mihalÿ deficialt. Eörökseghe Kis Jstuanra szalott Computus: Primipili Veter. Pedit. Veter. Recen. Vagus Prim. Vet. 1 1 8 8 Jnf. 4 7 3 pueri 2 10 2

Fazakas Sigmond Fiaÿ Peter 13 Miklos 12 Giörgÿ 6 Lazlo Marton deficialt, öröksegétt Erde Boldisar birÿa Kedeÿ Gergelÿ obÿt, nil habuit Recentes Horuat Gergeli Fia Gergely 5 Mezei Jstuan Peter Jmreh Fiaÿ Mihalÿ 3 Jstuan 1/2 Abraham Mihaly Fiaÿ Mihaly 12 Andras 8 Geges Jstuan Nagy Ferencz More Giörgÿ Betthlenfalui Ferencz

adol. 1 2 ­

adulti 1 2 ­

(129v) MEGGIESFALVA

Nobil. Angyalosi Jstuan Vidua Angyalosi Janosné

Pedit. Veter. Gelert Mihali obÿt, Fiaj Menihart An. 20 Janos 14 Miklos 9 Jstuan 6 Bakos Mihali obÿt. Vnokaia Marton 1 Gelerd Giörgy Fia Giörgÿ 1

458

Computus: Nobil. Vid. Ped. Vet. 1 1 1 Jnf. ­ ­ 3 pueri ­ ­ 1 adol. ­ ­ 2

SZENTKIRALY

Primip. Vet. Jstuanhazi Mihaly obÿt, Fiaÿ Mihali obÿt Geörgÿ Mihali Fia Mihaly 2. Eq. 1

MAROSKEREZTVR

Pedit. Veter.

(130 ) Aszalos

r

Recen. Aszalos Bertalan Fia, nem tudgiák neuétt Computus Zentkiralÿ Primip. Vet. Jnf. 1 pueri 1

Janos obÿt, Fia Jstuan An. 12 Aszalos Geörgÿ ob., Fiai Gergely Ferencz Andras Jstuan Mathe Marton Nötelenek, de mind Zolgalatra valok Sipos Mathe hadnagy Zalkaÿ Janos obÿt, Fia Nyaradtre költt Aszalos Lukacz obÿt, Fia Janos. Apa Gergely tartia Folyfaluan

Computus Maroskereztur Pedit. Veter. Recen. 1 1 pueri 8

(130v) NAZNANFALVA

Nobil. Vid. Zelemeri Janosne obÿt. Jozagat Serenÿ Pal biria Recuper. Ped. Zabo Janos obÿt. Jozagat Jncze Miklos biria pénze utan

EGERSZEGH

Recen. Jncze Jstuan Fia Janos 2 Jncze Mihaly Jncze Miklos Fiaÿ Jstuan 9 Janos 4

REMETESZEGH

Recuper. Toth Balas defecit. Eörökseghe nem volt

Jobbagy éppen

BOZZASZEGH

Jobbagy éppen

459

KISFALVD

Recup. Pedit.

(131 ) Jncze

r

Jstuan és Mihaly Naznanfaluan laknak, ot mustraltak Firtos Peter Czeÿden holt megh, Fiai ott laknak

PANJT

Jncze Miklos Naznanfaluan lakik. Eöröksegek nem uolt egÿ Jnczenekis Computus: Recup. pedit.: Vagi sunt omnes

Primip. Veter. Nagy Albert obÿt Nagy Mihaly Fia Miklos An. 3. Eq. 1 Zam. Nagy Geörgÿ Fia Boldisar 1. Eq. 1 Nagy Andras Fia Lazlo, infans. Eq. 1 Zam. Nagy Geörgÿ Fiaj Janos 20. Eq. 1 Peter 10 Beganÿ Miklos Vagus. Mustoha Fia Barrabasi Miklos. Eq. 1 Nagy Jstuan obÿt, Fia Janos 4 Draghi Andras ob. Eöröks. Betthlen Giörgy Vr[am] biria, kit Gaspar Janos potentiose foglalt uolt el (131v) Zám. Draghi Gÿörgÿ Fiaÿ Janos An. 7. Eq. 1 Andras 4 Draghi Mihali Thordan lakik. Jozagatt Betthlen Giörgÿ Vram potentiose biria Tatai Janos obÿt, Fia Janos 14. Eq. 1 Nagy Peter defecit. Jozagatt Tatai Janos biria Pedit. Veter. Nagy Jstuan obÿt, Fia Janos 4 Nagÿ Jstuan Fia Jstuan 20 Nagy Marton Sala Lrincz obÿt, Fia[i] Gÿeörgÿ 7 Lrincz 5 Sala Jstuan Gal Janos Fia Giörgÿ 10 Gal Mihali defecit. Eöröks. Janos bir[ia] 460

Kis Peter Janos defecit, öröks. leania bir[ia] Zekel Gergely obÿt, Fiaÿ Giörgÿ 20 Gaspar 12 Kanko Peter Fia Janos 12 Mustoha Fiaÿ Vegh Mihali 12 Ferencz 10 Janos 6 Siko Pal obÿt, Fiaÿ Janos 25 Peter 15 Andras 10 Bartha Andras Fia Miklos ob. Veÿ Zóld Mihali Ennek Fia Jstuan 6 Kis Peter obÿt, öröksegére Nagy Benedek szallott, ennek Fia Gaspar 5. Maga Nemes, de drabant heliben lakik (132r) Colosi Jstuan obÿt. Eöröks. Bettlen G. V[ram] biria Colosi Giörgy obÿt. Eöcze Andras Gylkos voltt, vagus Tolnaÿ Geörgÿ Fiay Janos, infans Thamas Mihaly obierunt Czontos Ferencz Mustoha Fiaj Racz Peter An. 9 Giörgÿ 7 Czontos Gyeörgÿ, Eöcze Janos. Egy K. V. Eq. 1 Vrunktol sine cond[itione] extal leuelek Osuat Mihaly Osuat Janos ob. Zeöld Peter Fiaÿ Marton 20 Janos 12 Ferencz 10

Recuper. Ped. Pethe Balint Fiaÿ Thamas 13 Mihaly, infans Dimien Janos obÿt, mind mustohaiaual. Edes Fiaÿ Giörgÿ 18 Lrincz 12 Nagy Pethe Janos obÿt, Fiai Balas Mihali Zolg. Eöröksegekben Kendez Andras lakik Fiaj Giörgÿ 7 Jstuan 3 Kerezturi Mihaly Zabedon mustral Magiari Janos Coloson lakik, Betthlen Geörgÿ Vram biria poten[tiose] eöröksegétt Computus: Primip. Veter. Pedit. Veter. Recup. Ped. Recen. Vagi Recup. ped. 3 5 11 1 7 Jnf. 6 8 3 3

Nagy Balint Zent Jmren mustral, nil habuit (132v) Fabian Mihaly obÿt, Fiaj Ferencz An. 20 Andras 15 Recen. Gaspar Mihali Fia Janos 12. Eq. 1 Mike Janos Fia Andras 6 Jncze Andras. Jozaga nincz Dimien Giörgÿ, Betthlen Giörgy V[ram] tartia Jussat hozza, czak praestallia, a' Compositio manumittallia Eördeögh Giörgÿ Demeter Janos Fiaÿ Mihali, inf. Peter 1 Zabo Mihaly Zolga

pueri adolesc. adulti 1 2 ­ 11 3 1 4 4 ­ 1 ­ ­

fratres gener. ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­

(133r) MENES

Nobilis Jstuan Deak obÿt

Recup. Mathe Jllies obÿt. Eöröks. Z[ent] Pali Jst. biria Pintek Marton vagus. Jozagat nem tudgyak ki biria

LEORJNCZFALVA

Primipili Veter. Keresi Janos Hadnagÿ Nagy Gergelÿ Zám. Fekete Miklos Fiai Gergelÿ 24. Gaspar 22 Andras 17 Jstuan 12 Mihok 8 Eq. 1 Eq. 1

Barrabasi Peter defecit. Jozagát mind dissipalta imide s amoda Tusi Gaspar obÿt. Veÿ Kakasi Giörgÿ. Eq. 1

(133v) Pedit.

Veter.

Pete Jacab obÿt, Fia Peter Eöcze Jstuan

461

Pete Janos Fiai Janos An. 12 Geörgÿ 4 Nagy Balint obÿt. Leanyara Zilagÿ Pal szallott Nagy Demeter kek drabant. Eöröks. Nagÿ Mihali biria. Ennek Fiai Miklos 16 Menihart 6 Nagy Menihart obÿt, Fia Janos Ennek Fia Giörgÿ 1 Vidua Pedit. Fabian Jstuanne obÿt. Eöröks. Leania biria Computus: Primipili (134r) Pedit. Vet. Vid. Ped. Recen. Recup. ped. 3 2 ­ 1 4 Jnf. ­ 3 ­ 1 5 pueri 2 4 ­ ­ ­

Recup. Pedites Zám. Pete Giörgÿ Fia Andras Pete Mihaly Padocz Mihali Fiai Janos 7 Giörgÿ 6 Mihali 1 Zám. Pete Mathe Fiai Giörgÿ 13 Jstuan 6 Janos 3 Recen. Fodor Janos beteges, Fia Janos 1

adol. 1 1 ­ ­ 1

adulti 2 2 ­ ­ ­

fratres gener. ­ 1 ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­

CZJTSZENTJVAN

Nobil. Szent Juani Mihalÿ obÿt. Mustoha Fia Ferencz Vidua Kalnoki Janosné. Jozagatt Gaspar Janosnak atta uolt pénzen, most Bethlen Giörgÿ biria

Primipili Tombold Miklos Horczorol Mustral. Jozagat Zalagban atta Pete Andrasnak Zám. Keómeóczÿ Miklos Fiaÿ Mattias An. 7. Eq. 1 Jstok 4 Zám. Nagy Thamas Fiaj Andras 12. Eq. 1 Jstuan 10 Eördögh Gaspar obÿt, Fia Marton, hazas. Eq. 1 Nagy Thamas ob., Fiai Mihali 13 Giörgÿ 10 Az Relictara Thamasi Mathe szalott. Ennek Fia Jstok 1. Eq. 1

(134v) Pedites

Veter.

Zám. Gagÿ Mathe Fia Mathe, infans Kis Pal defecit, öröksegét az Attiafiaj fel oztottak Kis Andras obÿt, Fia Thamas An. 14 462

Gagÿ Miklos obÿt, Fia Giörgÿ Zám. Kis Giörgy Minor. Sogora Ennek Fiai Jstok 11 Koronka Jstuan, benna Giörgÿ 1/2 Nagy Janos Aknan lakik, öröksegétt Eöcze Görginek (!) Mihali, zolgal pénzen atta uolt el Nemes ThamasZám. Galfi Marton Fiai Balas 10 nak Jstuan 4 (135r) Viduae Koronka Pal ob., Fiai Jstuan Peter adulti Kis Janosné Fiaÿ Jstuan adulti. Janos Giörgÿ Egi K. V. Mihaly 12 Bagdi Lerinczné Jobbagihoz Marton 8 menuén, el szöktek. Fia Andras Giörgy 6 An. 12. Eördögh Martonnal szolgal. Zabo Miklos Leaniara Osuat Ferencz Eörökseghe Vas Ferencznel vagion szallott Zalagban Barat Györgÿ obÿt, Fia Marton 10 Fabian Jstuanne, Fia Jstuan. Egÿ K. V. Erdelÿ Balas ob., Fia Thamas Louon mustralt. Megh holt Feiedelemtl Recuper. Pedit. mondgiak Leuelét lenni, Barat Giörgy defecit. Eöröksege producalni kel. Eq. 1 Koronka Pal fiaira szallott Masik Fia Jstuan Kis Ferencz obÿt, Recen. Fiai Janos Andras adulti. Egi K. V. Nagy Miklos Mustoha Fia az Bironak, nincz Jozaga az faluban Zám. Kis Giörgÿ Maior obÿt, Fia Mihaly. Ennek Fia Mihaly, infans Computus: Nobil. Vid. Primipili Ped. Vet. Viduae Recup. ped. Recen. Vagi Prim. Ped. Vet. 1 2 ­ 1 3 4 2 ­ 1 Jnf. ­ ­ 3 5 ­ ­ ­ pueri ­ ­ 3 10 4 ­ ­ adol. ­ ­ 1 1 ­ ­ ­ adulti priuignus ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

463

(135v) BERGENJE

Nobilis Tomboldi Ferencz Hoczorol (!) mustralt Primipili Veter. Vaÿda Jstuan obÿt, defecit. Eöröksegétt Borsos Thamas haeresi biriak Koronka Gergely betegh, Fiaÿ Daniel An. 10 Gergely 8 Gabor 7 Koronka Mihali defecit. Koronka Gergeli biria öröksegétt Jllyessi Thamas ob., Fiai Thamas Janos adulti Nagy Andras Fia Mihaly 10. Eq. 1 Vaida Simon Fia Peter Eq. 1 Zekeli Ferencz Fia Balas Eq. 1 Zekel Pal obÿt, Fia Giörgy 12 Bor Miklos obÿt, Fia Janos 16 Sogora Zilagÿ Andras tartia, Andrasnak Fia Janos 1. Gÿ. m. Vidua Primipil. Agoston Janosné obÿt, Tanko Janosnenak hatta uolt Testamentumban öröksegétt, de Borsos Thamas haeresi birÿak. Computus: Nobil. Primip. Vet. Vid. Prim. Ped. vet. Vid. Ped. Recen. 1 4 ­ 3 1 5 Jnf. ­ 2 ­ 2 ­ ­ pueri ­ 8 ­ 3 ­ ­

Pedit. Vet.

(136r) Koronka

Koronka Janos obÿt, Fia Demeter Peter K. K. Thuri Mihaly obÿt, Fiaÿ Janos An. 16 Gergely 12 scholaris Janos Szekel Ferenczet battyokat Zolgallia miuel Tutorok is. Nemes Leueleket Zekely Ferencznél mondgiak lenni Zám. Nagy Simon Fia Giörgÿ 12 Vnokaia Giörgÿ 1 1/2 Deghi Balas, Eöcze Janos Zolgal. Leuele uagion Vrunktol e N.Eq. 1 Jncze Jstuan Vasarhelt lakik Zabo miuen Bartho Jstuan defecit in virili semine, Leaniara Rosa Andras szallot, Fia Peter 1/2 Viduae Pedit. Deghy Mattiasne obÿt, Fiaÿ megh m. Kis Vaida Jstuan, Aruaia Peter fellieb m. Recen. Pap Giörgÿ Eq. 1 Zekel Jstuan öröksegtelen. Eq. 1 Hatthazÿ Janos Eq. 1 Lazlo Peter feleseghe utan praetendallia Jussat hozzá Kis Thibri Mihaly

adol. ­ 1 ­ 1 ­ ­

adul. ­ ­ ­ ­ 1 ­

fratres ­ ­ ­ 1 ­ ­

464

(136v) KELPENY

Nobil. Balogh Lazlo Primipili Veter. Banyasz Mihaly defecit. Eöcze Baniasz Miklos biria öröksegétt Bako Thamas obÿt, Fia Giörgÿ Eq. 1 Szekel Marton Fia Mihaly. Egy K. V. Banÿaz Miklossal Pedit. Veter. Kouacz Mihali obÿt, Fiai Ferencz Gergelÿ Selyken az Laksagon laknak, öröks. Bartha Mihalnak adta penzen Zám. Deak Lrincz Zam. Geczÿ Andras Fia Marton 1 Zam. Songor Peter defecit. Eöcze Gaspar. Ennek Fiaj Geörgÿ 8 Jstok 3 Janos 1 1/2 Zám. Karsa Mihaly Fiaj Jstok 12 Gaspar 7 Bako Giörgÿ ob., Fiaÿ Mihaly 8 Peter 4 Computus: Nobil. Prim. Vet. Ped. Vet. Recup. Ped. Recen. 1 1 3 1 11 Jnf. ­ ­ 5 1 7 pueri ­ 2 3 1 5

Recup. Ped. Varga Janos obÿt, Fia Marton 14 Zam. Geczÿ Mihalj, Battia Geczÿ Janos benna. Egy K. V. (137r) Nagy Miklos defecit, nem uolt öröksege ebben az faluban Nagy Balas obÿt, Fia Bartha Mihaly. Ennek Fia Peter 1/2 Recen. Varga Jstuan Fia Janos 2 Szasz Jmreh es Mihaly. Dosa Gergely Vnokaÿ tartiak közökett hozzá Kouacz Giörgy Kouacz Daniel Juda Jstuan Geoczÿ Giörgÿ Fia Jstuan Fabian Lukacz Fiaj Peter 10 Miklos 1 Balas Andras Fiaj Geörgy 7 Janos 5 Jstok 2 Kouacz Andras Fia Jstok 1/2 Bartha Giörgÿ Fia Mihaly 1/3

adol. ­ ­ ­ ­ ­

adul. ­ ­ ­ 1 ­

fratres ­ 1 ­ ­ ­

(137v) SZABED

Primipili Szekel Mihaly defecit, öröksegétt Balogh Lazlo birja

Marton Deak Koronkara ment, ott ueött hazat, miuel nem uolt örökseghe Zabedon, onnet Zolgal Szekel Mattias magtalan

465

Gabor Menihart obÿt, Zám. Palfi Mattias Fiai Mihali 22 Fia Janos. Eq. 1 Peter 16 Ennek Fia Peter An. 12 Batha Balint ob. Eöcze Giörgÿ Gabor Menihartnak eggÿk leanjara Varga Mattias ob., Fia Giörgy 12. Gal Miklos szálott, ennek Fia Jstok, Kis Ozdi Jst. bir. infans Batha Giörgÿ Fia Jstuan 16 Masikra [leányára] Chikÿ Mihalÿ. Beres Peter Fiaÿ Thamas 22 K[ülön] Kenÿ[eren] V[an]. Eq. 1 Mihaly 16 Nagy Ferencz obÿt, [fia] Marton Peter 3 Baczka Madarason lakik, onnan Keölte Lrincz ob. Leaniara mustral. Eöröks[eget] pénzen atta el Jszlaj Bertalan szállott. Mattias Marton Gialogh M[ustralt] Ennek Fia Gergely 2 1/2 (138v) Vago Mihaly defecit, nem uolt Bene Ambrus obÿt. Veÿ Kenjeres maganak haza. Mustoha Fia Ron Giörgÿ obÿt. Marton biria, miuel tet concernalta Ennek Fiaÿ Jstuan 21 Kis Solyom Mihaly Fiaÿ Miklos 19 Janos 18, vilagtalan Jstok 12 Ferencz 9 Kenyeres Marton Fia Mihaly 1/2 Giörgÿ, inf. Louon mustralt, Gialogh szolgallion Zám. Kis Mihaly Kerestely Bertalan, Fia Jstuan. Fia[i] Peter, hazas. Egi K. V. Egÿ K. V. Jstuan 16 Kerestely Balas Fia György 1/2 Kis Balas Fiaÿ Giörgy 6 Kerestely Janos Bereben szalot, onnet Gabor 2 mustr[alt]. Eöröksegét az Attia biria Kis Thamas Girffi Pal obÿt, Fia Marton Gerffi Giörgÿ obÿt, Fia Jstuan.Eq. 1 (138r) Teöuissi Mihalÿ defecit. Eöröksegétt Kis Mihaly obÿt, felesege utan birta Kenyeres Gÿeórgÿ Fiaÿ biriak öröks[eget], mely örökségh Vérre Kobak Ferencz niomorult Kobak Ferenczre maradott Kis Kobak Ferencz, Eöcze Jstuan. Egy Fabian Lukacz, nem uolt itt K. V. Jstuannak Fia Giörgÿ An. 3 örökseghe, Kölpenybe ment, onnan Kobak Pal Samsondra ment, onnet mustr[alt]. Nem uolt örökseghe Mustr[alt] Beres Balint Mustoha attiaual, Bere Paskaÿ Mihaly Eöröksegtelen Jstuannal lakik. Egy. K. Balassi Mihalÿ Eöröksegtelen, Pedites Veter. neötelen 20 Zám. Jakab Miklos Fiaÿ Peter 16 Vidua Giörgy 8 Marton 6 Kenieres Mihaline obÿt, Fia Marton Gergely 1/2 megh m[ustralt] Abram Jstuan obÿt, Fia Gergely Vagus, Somboron szolgal. Eöröksegétt Jstuan vötte megh, s e zolgall rolla Nagy Solyom Mihaly Fiaÿ Peter 22 Giörgy 12 Leuele vagion cum conditione, usque ad beneplacitum Zolgallion Louon. Eq. 1 466

Recuper. Pedit. Gal Peter Fia Miklos M[egh] m[ustralt] Szasz Janos Fiaj Thamas 10 Mihalÿ 1/2 Girfi Miklos ob., Fia Janos 16 Recen. Fabian Mihaly Eoróksegtelen, most akar szerezni (139r) Jonas Ambrus, manumittalta Girfi Lerincz Kerezturi Mihaly Fia Lerincz An. 16 Zeöld Mihali Computus: Primip. Ped. Vet. Vid. Recup. ped. Recen. Vagi Primipili Ped. Vet. Recen. 3 3 2 10 13 ­ 2 11 Jnf. 5 6 ­ 1 3 pueri 4 6 ­ 1 1

Turkoly Marton Fia Jstuan 1 Eöczeÿ Jmreh 22, Janos 19 Legenben laknak Balint 14, Magaual lakik. Egy. K. Zabo Marton Taczon lakik Dimien Peter felesege öröksegeben lakik, Fia Mihalÿ 1 Nemes Andras vilagtalan, Fia Jstuan 4 Balogh Lazlo hazaban lakik, nincz örökseghe Beögeözÿ Janos nincz öröks[eghe] Nagy Mihaly öröksegtelen Zabo Miklos similiter 12

adol. 3 6 1 2 3

adulti 1 3 ­ ­ 1

fratres 1 1 ­ ­ ­

(139v) BOZED

Primip. Veter. Zám. Boier Giörgÿ Fiaj Miklos An. 20. Giörgy 18 Marton 13 Lazlo 5 Pedit. Veter. Tauasz Janos obÿt, Fia Balas 15 Kis Vas Mihali ob., Fiai Jllies 16 Mihali 8 Zám. Kouacz Pal Fiai Marton 16 Mihaly 14 Jstok 8 Demeter Ferencz betegh, Fia Janos 12 Mustoha Fia Giörgÿ deak Eq. 1

Zabo Thamas ob., nem uolt öröksege. Fia Marton, Besztercze Videken tartia az annia Kis Rend Mihaly ob., Fia Jstuan, Deak Lrinczett zolgallia, az öröksegett Boier Giörgÿ boczatotta kezeben Zám. Boier Andras neótelen Jllies Jstuan ob., Fia Peter 16, Czit Szent Juanon tartia az Annya Demien Mihaly defecit in virili sexu, Leanÿ Aruaÿ vadnak, azokat Panitban tarttiak az Atiafiak Nagy Miklos nyomorek, Jllyes Peter hazaban lakik, magtalan (140r) Recup. Pedit. Czeczÿ Janos Fia Pal An. 23. Eq. 1 Zam. Kis Czeczÿ Janos Fia Gergely 1 1/2 467

Vas Mihali ob., Fiai Ferencz 20 Mihaly 10 Eöröksegek ninczen, Ferencz Dengelegen az Zamos mellet lakik Dallyaÿ Gÿörgy itt örökségtelen, Meze Madarasrol mustr[alt] Czanÿ Ferencz öröksegtelen, Besztercze Videkere ment Recen. Zam. Czeczÿ Jmreh Fiaÿ Janos 18 Andras 11 Giörgy 9 Dobaÿ Benedek Fiai Peter 20 Jmreh 13 Mattias 10 Ferencz 1/2 Mustoha Fia Dobaÿ Miklos Dimien Petert Zolgallia

(140v) Computus:

Zabo Janos Ernyei fi, Jllies Peter Beres hazaban lakik Marton Deak öröksege ninczen, Fia Mihaly 1/2 Eq. 1 Gazda György arua NB. Nota Demeter Ferenczet Vrunk e N[agysa]ga az mustra utan Cap. Vr[am] intercessioiara k[e]g[ie]l[me]ssen Nemessegeben hatta. Ennek utanna Loual zolgallion. Vide Demeter Ferencz. Eq. 1

Prim. Veter. Pedit Vet. Recup. ped. Recen. Vagi Recup. ped.

1 4 2 5

Jnf. 1 ­ 1 2

pueri ­ 6 1 4

adol. 3 5 1 3

3

MEZEOMADARAS

Nobil. Borsos Thamas obÿt, Fia Jstuan megh m[ustralt] az Nemesek között Zám. Kouacz Jstuan Fia Jstuan 18. Eq. 1. Most Tholdalaghi V[ram] Zolgaia. Egÿ K.

Vid. Lazar Janosne, Joszaga Damokos Jstuanra szalott, Zalagban Kerezturinal vagyon Primipili Veter. Zám. Kis Balint Fia Jstuan 12. Eq. 1

468

Pete Jllies defecit in virili sexu. (141v) Bagoly Ferencz Fia Marton An. 7. Jozagát Leania utan Nagy Gergely Bagolÿ Jstuan tartia, és eo biria biria, s az zolgal rolla öröks[eget] Zalaÿ Leorincz NB. Kis Mihalÿ. Bagoly Lazlo kérte Fiaÿ Mihali, hazas. Eq. 1 uolt megh Betthlen Jstuantol illy Giörgy 17 expositioual, hogi az zegenÿ FeJstuan 15 ÿed[elem] sinistra informatioual Marton 10 szabaditotta uolt fel tlle. Kétt Palko 8 Eöczét, Kis Thamast és Petert száz Giörgy (!) 1/2 forintértt manumittalta Zeöld Gyeörgÿ obÿt, Fiai Marton An. 8 (141r) Bagoly Thamas defecit in virili sexu. Jstuan 5 Leaniat Bagoly Jstuan tartia, es ez Ennek felesegere Bogyo Peter lakik öröksegeben s ez is zolgal szállott, louon mustralt, Gialogh rolla zolgallion Bagoly Mihali ob., Fia Mihaly An. 2 Nagy Mihaly Maior defecit. EörökseFelesegere Dienes Peter szallot, s ez gétt Szeredaj Janos biria is szolgal öröksegerl. Eq. 1 Chyki Mihaly Fiaÿ Lrincz 14 Zám. Farkas, alias Borbely Ferencz, Miklos 7 Fia Pal 11. Eq. 1 Gergeli 1 Zám. Fodor Andras Zám. Eördögh Pal Fiaj Mihaly 10 Fia Andras 16. Eq. 1 Marton 7 Mustoha Fia Palfi Andras 15. Bandi fi Recuper. Ped. Kis Balas defecit. Eörökseget Kis Balint birya. Eq. 1 Magiari Miklos Fiaÿ Giörgÿ 13 Szecz Janos, az Feiedelem Aszony Pal 7 atta uolt más Jobbagiértt Borsos Nagy Mihalÿ Zeredaÿ Janos manuThamasnak, es magais kötötte mittalta uolt, nincz öröks[ege], magat iobbagyul in Anno 1616. Fia Jstuan 14 Keressék fel az Jobbagyat, melliet Recentes Ped. erette attak, s e N[agysaga] megh adattya Kis Thamas Fia Jstok 4 Kis Peter Viduae Primip. (142r) Dienes Geörgÿ Fia Giörgy An. 2 1/2 Szekeres Gergelne Czakany Jstuan Fiaÿ Janos, hazas. Eq. 1 Nagy Janos, ninczen Eöröks. Mihaly 18. Egi K. Kis Balint örökseghen lakott, Foris Geörgine Vduarhelzekre ment s el boczatotta férhez. Eöröksege puztaban Faluueghi Mihaly Fiaÿ Mihalj 9 Vagyon, maga Zamara. Fia Janos 15 Jstuan 4 Keöuesden lakik Kis Giörgÿ felesegét ueuén el felesegZl, uagion ket Fia Kis GiörgiPedit. Veter. nek, ezek Kis Balint keze alat wolKis Janos Fia Geörgÿ 1/2 tak. Ki boczatotta kezebl, FaluGyeke Mihali defecit. Eöröksegétt ueghi Mihali lakik öröksegekben, Kis Balint biria felesege iussara s eis Zolgal rolla Nagy Andras obÿt, Fia Ferencz 15 Albert Ferencz Gergiaj Alfalui, it hazaBagoly Jstuan sodot megh, ninczen örökseghe itt 469

Dalliaÿ Geörgÿ Fiai Lrincz, hazas akarnais masnak adni magat, el ne Mihalÿ 18 adhassa, hanem eué legien. Két Gal Jstuan Eörökseghe ninczen, Kis mustoha Fia: Borbati Peter 12 Balint Hazaban lakik most Miklos 10 Nagy Janos öröksege ninczen, idegen Gal Jstuan öröksegtelen, Foris fi Ferencz mondgia Jussát hozzá, de Nagy Thamas, Kis Balint boczattia ki nem tartia maga szemeliehez közit kezebl ea conditione, hogi az Or- (142v) Meszaros Lazlo öröksegtelen idegen fi, m[eg] m[ustralt]. Eq. 1 zagot és Feiedelmett Zolgallia, ha el Computus: Nobil. Vid. Prim. Vet. Vid. Prim. Pedit. Vet. Recup. ped. Recen. ped. Vagi Vid. primip. 2

KEVESD

2 1 5 1 6 2 13

Jnf. ­ ­ 3 ­ 6 1 3

pueri ­ ­ 3 ­ 2 ­ 3

adol. 1 ­ 4 ­ 2 2 2

adulti ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­

Nobil. Foris Gergely obÿt, Fia Lrincz ob. Ennek Fia Gergeli Zám. Foris Ferencz Pedit. Veter. Zám. Adoriani Janos Fiaÿ Mihali 26 Giörgy 24 Peter 16 Janos 12 (143r) Olah Giörgy Fia Marton an. 5 Barlabasi Mihali ob., Fiaÿ Thordan laknak, öröksegek nem Volt Computus: Nobil. Pedit. Vet. Recup. Ped. Recen. 470 1 2 2 1 Jnf. ­ 1 ­ ­ pueri 1 1 1 ­

Recup. Ped. Pursalt Mihaly ninczen öröks[ege], Foris Gergely Aruainak ados, 4 forintotis attunk (!) erte ket tulokkal, azt megh adgia nekik Damokos Jstuan Fia Miklos 12 Recen. Pursalt Janos eóróksegtelen, Tholdalaghi Vram[nak] megh attuk Mike Andras egy tehenett s más fél forintott adott az Foris Gergely biraia neki, s Tartozik megh adni, nincz öröks[ege]

adol. ­ 1 ­ ­

adulti ­ 2 ­ ­

(143v) HOCZO (!)

Primip.

Recup. Ped.

Gal Marton defecit in virili sexu. Két Nagy Gergeli kétt ökörrel s egy Leanjat Botos Peter tartia Tehennel ados az Foris Gergeli Pap Giörgÿ obÿt. Eöcze Jstuan Bandon Aruainak, adgia megh nekik; Zentegyhaz földére szálott, az Fiaÿ ennek Mihali 20 öröksegett Tombold Ferencz veötte Boldisar 10 (144r) HegedZs Janos Vduarhelzekre ment megh fl. 29 uolt, uisza jeött, eztis el foglaltak Pedit. Veter. uolt az Foris Gergelÿ Aruaÿ számára Barlabas Andras Baboczon lakik, Czugor Mihali obÿt, Fia Janos, Colos Varmegieben hazas. Eq. 1 Czugor Jstuan, hazas. Eq. 1 Tombold Miklos, Czugor Mihali felesegere szalott. K[ülön] Keny[eren] ez kettötöl. Egy Mustoha Fia Giörgÿ 10. Eq. 1. Vagion Nemes Leuelek Vrunktol, heliben marad Computus: Primip. Ped. Vet. Recup. ped. Vagi Primip. Recup. ped. 1 1

BAND

­ 2 2

Jnf. ­ ­ ­

pueri ­ 1 ­

adol. ­ ­ ­

adulti ­ ­ ­

fratres ­ ­ ­

Primipili Hegeds Lukacz defecit, Jstuan Peter Eteden Vduarhelizekben lako biria egy reszétt öröksegenek, más reszétt Jode Jmreh biria penze utan, Zolgal rolla Zám. Sebestyen Jstuan Fiaÿ Jstuan, hazas. Eq. 1 Andras 13. Egÿ K. Bozedi Ferencz felesege utan birt öröksegett, az felesege megh haluan, onnan el kelletett menni, Vasarhelt lakik, Vagion kétt Fia: Janos 18. Zabo Danielt szolgallia

(144v)

Ferencz 14, az iob attiaual Sebestien Jstuannal lakik Egerhazÿ Jstuan. Eöcze Janos. Egy K. V. Eq. 1 Sebestien Peter obÿt. Felesegétt Erds Pal uötte el, ez szolgal az óróksegrl. Ennek Fia Peter 8. Eq. 1 Sebestien Boldisar defecit, ennekis öröksegétt Erds Pal biria Bereczki Giörgy ob., Fia Mihak (!) mustr[alt]. Eq. 1

471

Vid. primip. Egerhazi Balasne obÿt, Fiaÿ Mihaly 21. Eq. 1 Jstuan, hazas. Egy K. V. Pedit. Veter. Fodor Peter obÿt, Fia György. Ennek Fia Mihaly 4 Farkas Peter obÿt, Fia[i] Orban 7 Peter 3 Eöcze Janos deficialt Zekel Janos defecit, felesegét Nagy Janos vötte, falu adott örökseget neki, Zekel Janos öröksege Bereczki Mihalira szállott Nagy Mihalÿ ob., Fia Peter, az többi megh holtak, Peternek Fia Mihaly 2 1/2 Zám. Sebestyen Giörgy Fiai Janos 20 Boldisar 7 Menihart 1/2 (145r) Solyom Mihaly ob., Fia Giörgy an. 1 Sebestien Ferencz ob., Fia Pal, louon mustralt, Gialogh zolgallion Zám. Sebestien Mihaly Fiaÿ Ferencz 12 Andras 5 Balogh Janos ob. Leania vagion, felesege biria az öröksegett, Sala Jstuannal vagion fernél Panitban Varga Gergely, Mustoha Fia Louas Thamas, Louon mustralt, Gialogh Zolgallÿon Louasz Mihaly Eöczeuel Jstuannal deficialtak, öröksegekett Varga Gergely és Louas Thamas biriak Chyetre Jstuan obÿt, Fiaÿ Giörgy 10 Janos 6 Mihok 3 Egerhazÿ Jstuan Louon mustralt megh, Leuelett mondgiak hogy vagyon U[runk] e N[agysa]gatol, melliet az Eöcze Egerhazy Janos zerzett volna, producalni tartozik Balogh Mattÿas defecit, öröksegett Balogh Janos biria

Balogh Ferencz obÿt, Fiaÿ Vadnak ketten, de vagusok, öröksegekett Balogh Janosné biria Lippaÿ Peter defecit, Eöcze Jmreh louon mustralt, az Zduözlt feiedelemtl (145v) mondgya, hogy leuele vagyon, producalni kel. Jmrehnek Fiaÿ Janos 7 Jstok, kisded Nagy Mihaly defecit, öröksege Fodor Giórgyre es Farkas Andrasra szalott uolt, ezek attak el Peter Janosnak, Andrasnak és Miklosnak Zam. Nemes Marton Fiaÿ Giörgy An. 12 Marton 10 Jstok 8 Janos 6 Louon mustralt, Nemes embernek mondgyak Lenni Veres Janos obÿt, öröksegét Pete Palne biria Recentes Peter Miklos zolga legenÿ, Ntelen Peter Andras insanus Peter Janos, Deak Szekely Mihalÿ Fiaÿ Janos 20 Ferencz 18 Andras 15 Marton 12 Pechj Simon Vr[am] praetendallia Jussat hozzá, Nemes Thamas Vr[am] is adossagott praetendal Soos Mihaline Fiaÿ Ferencz 9 Giörgy 8 Zentegihaz penzét kóltötte uolt el és azert Zentegihaz Jobbagia lött uolt

472

(146r) Dauid

Peter Fiaÿ Janos An. 6 Nagy Balint ntelen V. D. Mihok 3 Nagy Miklos Fia Mihok 4. V. D. Dauid Thamas öröksegtelen, nótelen Toth Giörgy V. D. Czako Gÿörgÿ öröksegtelen, ntelen Nagy Janos ntelen, Pete Pal Eq. 1 Eöczeÿ Jstuan 12. V. D. Zilagÿ, alias Molnos Janos Eq. 1 Andras 9 Zilagÿ, alias Molnos Mihalÿ Eq. 1 Zolgalatban vadnak Maxaj Balint Deak. Eq. 1 Zekel Miklos öröksegtelen, Eöröksegéhez Peczÿ Vr[am] Fiaÿ Jstuan 4 1/2 praetendallia Jussat Balas 16 Nagy Janos, Szekeres Miklos (146v)Zám. Farkas Miklos V. D. Zám. Farkas Andras V. D. felesegere szállott. Eq. 1 Zam. Peter Janos V. D. Mustoha Fiai Zekeres Mihaly An. 18 Feier Janos öröksegtelen, aduena Ferencz 9 Palko 6 Nobiles Az Commissariusok Péchÿ Vr[am] keze alatt hattak uolt azt az Matthias Deak Mustoha Fia Szekeres Miklost Nagy Jstuan. Eq. 1 Szadas Jstuan V[eres] D[rabant] Kekedi Vr[am] zolgaia Szep Jstuan Fia Janos 1/2. V. D. Ponta Mihaly, Eöcze Janos V. D. Szakacz Balas Fiaj Jstok 18. V. D. Ponta Jstuan V. D. Janos 7 Eöröksegett most ueött

Computus: Primipili Vid. primip. Ped. Veter. Recen. Nobil. Vagi Primip. Ped. Vet. 1 2

CHJAVAS

3 ­ 6 25 3

Jnf. ­ ­ 12 9 ­

pueri 1 ­ 8 5 ­

adol. 4 ­ 1 5 ­

adulti ­ 2 ­ ­ ­

fratres 1 ­ 1 2 1

Primip. Feÿer Miklos Kibedre ment lakni, Kis Peter birÿa öröksegétt. Mustoha Leanÿat vötte el Fejer Miklosnak Mihaly Deak obÿt, felesegétt Nagy Lerincz vötte, ez biria eöröksegétt (147r) Zám. Lenart Ferencz Vduarfaluara ment lakni. Eq. 1 öröksegeben Mustoha Fia, Vasadi (!) Jstuan lakik

Veres Janos ob., Fiaÿ Mihalj An. 16. Marton 12, aruak Mihaly Gyalogh iött ele Sido Ferencz obÿt, Fia Janos 6. Szasz Jllyes tarttya ezt az aruat, és öröksegeben lakik, Zolgal rolla. V. D. Gergely Kouacz defecit, öröksegétt Katonaj Ferencz birja

473

Fanczali Balas Keólpenból mustralt Recuper. Pedit. louon. Eöröksegétt Chok Janos Zám. Simon Janos Fiaj Peter 11 biria, penzen vötte uoltt megh tlle, Giörgy 6 Fia Balint Varadon lakik Erde Gergeline Fia Thamas 18 Fekete Gergely Kidebe ment lakni, (148r) Balint Thamas, fellyeb megh irtak öröksegtelen uoltt Zám. Czok Janos V. D. Kouacz Mihaly Maros Vasarhelt lakik Kis Thamas defecit, Eöröksege falu az Annjaual, ninczen örökseghe számára vagyon Demeter Janos similiter, Katona Mihaly obÿt, Fia Miklos an. 5. Fiaÿ Mihok 10 Szekesen lakik az Mustoha Attyaual Jstok 3 Peter deaknal, ott ualo Schola mesternel Viduae Kis Janos obÿt, Fiaÿ Miklos 20 Borsa Thamasne ob., Fia Mihaly Giörgy 12 Zolgalatban lakik, Akosfaluanal Tolnaÿ Samuel mustralt ezek irták fel a' Regestumban kepeben megh (147v) Brini Andrasné Fiaÿ Geörgÿ, Mezei Zám. Kis Szasz Jstuan Fia Mihaly 12 hadba lakik Farago Vr. hadaban. Szász Mihaly ob., Szasz Jstuan ennek Andras Az mustoha apianal Balint Fia Thamasnal Lakik, nincz öröks. Zám. Butor Mihali Fia Gÿörgÿ 2 Kis Lukacz obÿt, Fia[i] T. [talán Thamas] Pedit. Veter. Peter 18 Veres Jstuan obÿt, Vnokaia Mihali Recentes m[egh] m[ustralt] Czeoder Janos ob., Fia[i] Jstuan hazas. Czok Peter Fia Marton 1/2 Giurko 9 Falukózÿ Mathe, Rosa Mihaly Szasz Jllyes Fia Peter 10. V. D. hazaban lakik. Eöröksegtelen.Fiaÿ Szasz Györgÿ Fiaÿ Jmreh 28 Janos 10 Giörgy 20 Mihok 3 Jstuan 16 Szabo Jstuannenak Fia Marton 6. V. Kun Janos foglalta uolt el ökett, D. es mind eddigh Zolgaltatta vélek Veres Andras eöreóksegtelen magat, azert az Ar[ticu]lus continenZabo Menÿhartt Fiaj Janos 10 tiaia szerint exequallia Tholdalaghi Giörgy 6 Vr[am] az fl. 400 Eöröksege ninczen most, hanem Pakott Thamas, nem uolt öröksege, huganak öröksegebe lakik, ha az el budosot, Feketelakon lakik deficialna, ezé lenne Zengyel Jstuan Galambadon lakik, (148v) Louasz Jstuan Fiaÿ Janos An. 8 nem uolt itt örökseghe Jstok, kisded Kis Thamas eöreöksegere szál Sido György Primipilus. Eq. 1

474

Computus: Primip. Vid. Pedit. Vet. Recup. ped. Recen. ­ 1 2 5 7 Jnf. 2 ­ ­ 3 5 pueri adolesc. adulti 2 6 1 1 ­ ­ 2 4 1 5 1 ­ 3 ­ ­

SAMSOND

nepos ­ ­ 1 ­ ­

Primipili

Recentes

Szabo György Fia Marton, hazas.Eq. 1 Zekel Andras, örökseghe nincz Somodi Janos Fiaj Mihali 28 Szeoczy Janos Fiaÿ Janos 5 Marton 20 Giörgÿ 2 Exemptioiat mondgyak hogy vagÿon Nagy Marton öröksegtelen Vr[unk]tol, a belliger[ati]one. Egÿ K. Fodor Marton öröksegtelen Zám. Nagy Marton ob., Borzasi Peter similiter Fia Geörgÿ. Eq. 1 Deak Mihalÿ similiter (149v) Temesuari Jstuan Fia Gÿörgÿ 5 1/2. Kuthas Giörgÿ Ninchen eoreökseghe, Kerezturi Fia[i] Gergely, hazas. Eq. 1 Jstuan Deak zolgaia Pal 16 Zam. Somodi Giörgÿ Primip. Ferencz 1/2 Fiaÿ Janos 9. Eq. 1 Gal Peter Eq. 1 (149r) Nagy Lazlo defecit, öröksegétt Zabo Mihaly 7 Giörgy biria, miuel ötett illeti Ferencz 4 Marton 2 Pedit. Veter. Zám. Czazar Jstuan Fia Mihaly 4 TZissi Janos. Ennek Vrunk Korczomaros Janos obÿt, Fia Giörgÿ Primipilatust igirth An. 16. V. D. Kis Menihart Fia Andras. Damokos Zám. Zabo Jstuan Jstuanne Jussat praetendallya Abaczon Jstuan obÿt, Fia Peter V. D. hozzá. Bosi Giörgÿ ob., Fia Marton Kobak Pal Net[elen]. V. D. Zilagÿ Marton Fia Giörgÿ Teóreók Peter Fia Andras Neót[elen]. Sipos Janos Fiaj Lrincz 16 Loual m[ustralt]. Vrunktol mondgia Ferencz 12 Leuelétt lenni, producalni kel Janos Jstuan Fia Mihalj 1 Recuper. Ped. Zám. Ferenczy Giörgÿ Primip. Eq. 1 Kis Pal, örökseghe nem woltt, Aranias Bodogh Gergeli, magat Foris Gergeli földere ment lakni. V. D. Aruaianak kötötte uolt élteigh, Zam. Kendeÿ Antal Fiaÿ Pal 16. V. D. maga Jobbagisagban marad, de az Janos 5 Fia Giörgÿ fel Zabadult

475

Computus: Primip. Ped. Vet. Recup. ped. Recen. Vagus Recup. ped. 1

(150r) SZALTELEK

4 2 1 17

Jnf. 1 ­ 1 8

pueri ­ ­ ­ 4

adol. 1 4 1 1

adulti 5 ­ ­ ­

Vacat

GALAMBAD

Primipili Zám. Girffi Lerincz Fiaÿ Sandor, hazas. Eq. 1 Mihaly An. 16. Egy K. V. Girffi Lukacz Fia Janos 7. Eq. 1 Vduarfaluan vött öröksegett Zám. Leorinczÿ Jstuan Eq. 1 Nagy Marton defecit. Eöröksegétt Ban Mihaly biria, penzön uötte megh és Véris uolt hozzá Leorincz Giörgÿ Fiaÿ Mihaly 8. Eq. 1 Peter 6 Giörgÿ 1 Giörfi Jstuan defecit. Eóróksegét az Nennie biria Pedites Banÿasz Lrincz obÿt. Leaniara Giulaj Janos szalott. Az attiais, Gjulai Andras vele lakik. Egy K. V. (150v) Ban Miklos obÿt, Fia Mihaly 16, az Annÿaual lakik Zengiel Pal Fia Marton 2. V. D. Eolueos Mihali defecit. Eóróksegett Zabo Giörgÿ haeresi biriak

Recuper. Pedit. Zám. Banÿasz Mihaly Zabo Giörgÿ obÿt, felesegere Zilagÿ Andras szalott, maga szemelieben Nemes ember Volna, Drabant helibe szállot, maganak Pokaban vagion háza Keczeti Veres Janos Fiaÿ Gergelÿ Vd[uari] Katona Marton Zolgal Zám. Ferenczÿ Peter Fia Jstuan, hazas uolt Recentes Teoreok Janos Fia Marton An. 10 Veÿ Szasz Pal Eq. 1 Gyulai Peter Girfi Thamas Leaniara szalot, Sogora Girfi Pal 14. Egi. K.V. Eq. 1 Zám. Szengiel Jstuan V. D. Pogoczÿ Jstuan Fiaj Janos 8. V. D. Mihok 1 Benedek Lrincz eoreoksegtelen V. D. Bako Gergely öröksegtelen V. D. Nagy Mihaly Fiaÿ Janos 4 Jstok 1/2 Eöröksege nincz

476

(151r) Benedek

Gergeli Falu szamara ualo örökseghben lakik, ezt Vrunk e N[agysaga] neki atta Gyulai Gergelÿ Fia Mihaly, Girfi Lrinczett szolgallia Computus: Primipili Pedit. Recup. ped. Recen. 4 2 3 11 Jnf. 3 1 ­ 3 pueri 1 1 ­ 2

Gyergiaj Thamas. Eöröksege nincz, Zabo Giörgÿ földén lakik Musnaÿ, alias Fabian Mihali niomorék. Fia Mihaly 20. Ninczen örökseghe

adol. 2 ­ 4 2

adulti gener. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1

VDVARFALVA

Primipili Eordeogh Janos obÿt, Fia Miklos An. 7, arua. Az Annÿa tarttia, mashoz ment Ferhez.

(151v) Pedit.

Bartha Janos ob., Fia Thamas 20. V. D. Dienes Mathe Kuldul, öröksege nincz, Fia Andras vagus Haeredit. recuper. Kerekes Thamasne, Eöröksegétt Orban Thamas biria Vérre Recentes

Veter.

Zám. Szász Andras Fiaÿ Jstuan An. 20 Mihali 16 Jmreh 6 Balasko 5 Giörgÿ 3. V. D. Kis Eórdeogh Gergely defecit. Eöröksegétt az Relicta biria Zám. Selye Mihaly V. D.

Makai (?) Jacab Fiaj Janos 3 Miklos 1 Varga Janos obÿt, Fia Marton 10 Balassi Mihali Netelen (152r) Eghri Jstuan Fiaÿ Miklos An. 16 Giörgÿ 10 Peter ­ Recuper. Pedit. Jstuan 5 Orban Thamas Fiaÿ Lrincz 21. V. D. Mihaly 3 Miklos 18 Nemes Janos Eq. 1 Giörgy 12 Computus: Primipilus Pedit. Vet. Recup. ped. Recen. ­ 2 2 4 Jnf. 1 3 ­ 4 pueri adolesc. adulti ­ ­ ­ ­ 2 ­ 1 2 1 2 1 ­

477

BARDOS

Primipilus nullus

VRAJ

Pedit. nullus

Nullus

KORONKA

Primip. Erds Miklos, Battia Geörgÿ Eq. 1 Geörginek Fia Mihaly 1/2 (152v) Erdes Pal Bandon Lakik Zám. Syluester Mihalÿ, Eöczeÿ Marton, vagus Giörgÿ Aranias Szeken Sinfaluan lakik. V[eres] D[rabant] Recuper. Josa Peter primip., Eöczei Pal. Colosuarot lakik Eq. 1. Mihali 22 Mihalinak Fia Pal 1/2. Egi K. Veres Thamas V. D. Damokos Andras obÿt, Eöcze Mihalÿ. Andrasnak Fiai Miklos 6 Marton 3 Szekel Jmreh obÿt, Fiaÿ Mihaly 25 Peter 10 Miklos 12 Nagy Janos defecit. Felesegere Bereczki Pal szallott, Madarasrol Mustralt Zám. Veres Peter Maior, Fiaj Marton 20 Giörgÿ 7 Computus: Primipili Recuper. Recen. Vagi Primip. Recup. Recen. 1 1 2 2 5 7 Jnf. 1 7 2 pueri 1 4 3

Zám. Veres Miklos Fiaj Janos 11 Jstok 9 Pal 7 Miklos, inf. Benke Miklos defecit. Eöröksegétt attiafiaÿ biriak Kiraly Jstuan Fiaj (!) Jstok 14 Veres Peter obÿt, Fiaj Mihaly 16 Janos 14 Peter 6

(153r) Recen.

Veres Jstuan Marton Deak Fiaÿ Miklos An. 10 Peter 8 Marton 5 Simon Janos, Veÿ More Lukacz Primip. Eq. 1 Nagy Lazlo Fiaÿ Mihaly 8. Eq. 1 Janos 5 Nagy Pal Fintahazarol iött ide V. D. Kis Jstuan Fiai Mihaly 20 Janos 14 Nagy Janos Bandon lakik, ntelen 22 Nagy Andras vagus 15

adol. 1 4 3

adulti ­ 2 1

fratres ­ 1 ­

478

BENEFALVA

THOFALVA

Primip. nullus Pedit. nullus

(153v) MAROS SZENTANNA

Primip. Thofalui Janos Fia Gergely 20 Zekel Andras

SZABAD

Eq. 1 Eq. 1

Primip. nullus Pedit. nullus

Miko Joseph

SARD

MAROS SZENTGEORGJ

Nobilis Daczo Lazlo

Relicta Gener. quondam Joannis Zent Pali

(154r) MOSON

Nobilis Relicta Sp. ac. M. quond. Marci Vaÿuodae

Primipili Bako Jstuan Zent Miklosrol mustralt Peter Deak in persona Nobilis. Eöröksege nincz, Contradicalt Vas Giörgy Vr[am] Marko Vaidane Aszoniom kepeben

BEDE

Nobilis Keöuesdi Janosné Fiai Pal An. 6 Peter 3 Az Nemesek Regestrumaba irtak Primipili Zam. Bedeÿ Janos Deak Zent Simonrol iött ide. Eq. 1 Bedeÿ Jmrehne Fia Jmreh 12 Bedeÿ Peter Gialogh Mustralt. Primipilus. [Eq. 1] (154v) Balogh Gÿörgine leanÿat Enÿedi Janos Deaknak igirte

Pedit. Veter. Zám. Farkas Mathe Fiaj Giörgÿ An. 16. V. D. Janos 10 Miklos 7 Nagy Giörgÿ V.D. Kouacz Demeter Fia Giörgi, hazas. V. D. Kouacz Mihali Fia Jmreh, kisded. V. D. Orbaÿ Balint Fiaj Mihali 6. V. D. Peter 2 Jstuan 1 Hauadtÿ Mihaly Fia Janos 15

479

Pete Menihartt Fiai Jstuan 19. V. D. Giörgy 17 Janos 11 Mihali 7 Peter 2

(155r)

Vas Gaspar Fia Jstuan 3. V. D. Sepsi Ferencz Netelen 25. V. D. Kis Janos V. D. Szabo Giörgÿ öröksegtelen, Vagus

Epilogus

Atque hac est secundum praelibatam Anni praetacti Lustrationem Dominorum Siculorum Sedis Marus armis utentium conscripta Series, quorum ut laribus omni avo ad propagandam numerosiorem multitudinem patriae necessitatibus accommodam diuina magis atque magis incumbat benedictio summis a Deo omnias felicitatis largitore efflagitandum est precibus. Amen

Generalis praescriptae Sedis Marus

Computus: Possessiones sunt Nobiles Horum filii cum fratribus et gener. adult. Primipili Horum filii etc. Pedites Veter. Nro. 127 Nro. 104 Nro. 48 Nro. 650 Nro. 479 Nro. 637 Horum filii etc. Nro. 394 Recuper. et Recen. ped. simul. Nro. 710 Horum filii etc. Nro. 319 Recen. Primip. Nro. 35 Vagi in universum Nro. [leszakadva] Georgius Rakoczÿ mpr.

(155v) Generalissimus

Computus:

Equites sunt Pedites

Nro. 1316 Nro. 2600 Jn Universum Militares omnes Nro. 3916

Jegyzetek

1 Az udvarhelyszéki 1635. évi katonai összeíráshoz hasonlóan a marosszéki sem maradt ránk eredetiben, pontosabban úgy, amiként azt a helyszínen: Marosszéken I. Rákóczi György jelenlétében összeállították. Mind az udvarhelyszéki lustrát, mind pedig a marosszékit a fejedelem számára készített tisztázatban ismerjük. A marosszékit az udvarhelyszékitl eltéren, részben csonkán, Románia Országos Levéltára Maros megyei Igazgatóságán a Marosszéki Levéltárban rzik: Lustrák és katonai összeírások 2. sz. XVIII. századi másolatának lelhelye: Románia Országos Levéltára Kolozs Megyei Igazgatósága Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára Székely lustrák 2. köteg. Bizonnyal nem tévedünk, ha a tisztázatot eredeti kéziratként kezeljük, nem csupán azért, mert a Marosszéken a hadi szemle idején összeállított jegyzéket alig pár nappal elkészülte után tisztázták le a fejedelmi kancellárián I. Rákóczi György számára. A tisztázati példány lett az irányadó, ha valamelyik hadköteles marosszéki székely státusát illeten ellentmondás merült fel.

480

A marosvásárhelyi levéltárban lév 1635. évi összeírás félívrét nagyságú (20×31 cm), félbrkötésbe foglalt 155 eredeti lapból áll. A kéziratban a címlap utáni els eredeti lap hiányzik, az idk folyamán elkallódott. Mivel a marosszéki falusi települések mindenike megvan az eredeti kéziratban, csak feltételezhetjük, hogy a hiányzó lapon, esetleg lapokon Marosvásárhely hadköteles lakosainak jegyzéke lehetett, de minden bizonnyal a hadi szolgálatot teljesít marosszéki nemeseké (104 nemes és 48 testvér, gyermek, felntt neve). Meg kell itt jegyeznünk, hogy az összeírásban a nemesek jegyzékére -- amely a ránk maradt kéziratból hiányzik -- többször is utalnak. Mindennek ellenére kiadványunkban a marosvásárhelyi tisztázat szövegét közöljük beth átírásban. Megemlítjük végül azt is, hogy a kézirat a Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtára kézirattárából került Románia Országos Levéltára Maros Megyei Igazgatóságának állagaiba. Az eredeti kézirat els lapját megelz üres lapon látható a ,,Maros­Vásárhely Reform. Ftanoda Könyvtára" pecsétje és valamikori ottani leltári száma: 9190 f/1. Csatoltak még jóval késbb az eredeti kézirathoz 6 lapot a következ címmel: ,,Mutatótáblája a Rákóczi György Erdélyi Fejedelem 1635­béli Generalis Lustrája Regestrumának". A papír 1887. évi vízjele kétséget kizáróan utal arra, hogy az említett 6 lapot a helységnevek mutatójával a múlt század végén csatolták, amikor a kéziratot beköttették és rányomták: ,,Lustra 1635". A 155. eredeti lap után még hozzátettek a kézirat végén 17 üres lapot. A lustra eredeti címlapját, az általunk is közölt szöveggel, kivágva ragasztották a bekötéskor betett lapra. A marosvásárhelyi 1635. évi összeírásról a Magyar Országos Levéltár megkeresésére hitelesített másolatot készítettek. A másolatot 1937. szeptember 6­án Fülöp Gyula (Iuliu) saját kez aláírásával és a Maros Megyei Levéltár pecsétjével látta el, azzal a megjegyzéssel, hogy a másolat szóról szóra (din cuvânt în cuvânt) megegyezik az akkori 349. szám alatt rzött eredetivel. A másolat a Magyar Országos Levéltár F--136. Gubernium Transilvanicum Levéltára Cista Diplomatica. Székely lustra-jegyzékek és nemesi összeírások állagának 5. kötetét alkotja. Az ellapon olvasható: ,,E másolat a 904/1937. O. L. számú intézkedéssel adatott át a Nemességvizsgáló Hivatalnak", ahonnan visszakerült az Országos Levéltár említett állagába. A másolt kéziratot piros vászonkötéssel látták el, amelyre aranyozott betkkel a ,,Marosszék 1635. évi Rendi Jegyzkönyve" címet nyomtatták. A félívrét nagyságú, famentes papírra írt kézirat minden egyes lapjára rányomták a Maros Megyei Levéltár kerek pecsétjét.

481

Mutatók

A mutatók összeállításában az elz, negyedik kötetben alkalmazott elveket követtük azzal az eltéréssel, hogy a közölt 1635. évi összeírások sajátosságait tartottuk szem eltt.

Rövidítések

1. A közölt szövegben fellelhet ~ d., dr., D., Dr. = darabant E.K., E.K.V. = egy kenyéren van g., gy., Gy. = gyalog g.l., gy.l., Gy.L. = gyalog lóf g.m., gy.m. = gyalog mustrált l., l.f., L.F.= lovas, lóf m.h. = meghalt m., m.m. = mustrált, megmustrált ob. = obiit, meghalt v., v.d., V.D.= veres darabant 2. A mutatókban használt ~ Asz = Aranyosszék BN = Beszterce-Naszód BSz = Bels-Szolnok Cssz = Csíkszék Gysz = Gyergyószék H = Hargita Kdsz = Kézdiszék Kk = Küküll Ksz = Kászonszék KpSz = Közép-Szolnok Kv = Kovászna M = Magyarország m = megye Mdsz = Medgyesszék Osz = Orbaiszék Spsz = Sepsiszék Svsz = Segesvárszék Udvhsz = Udvarhelyszék csn = családnév sz = szék v = vidék vm = vármegye

1. Helységnévmutató

Abásfalva, ~i (Abastfalua, Abastfalva) Udvhsz/H m Aldea 202, 203; ~ról mustrál 244 Abod, ~i: Székelyabod (Abodj) Maros sz/m Abud 317; ~ra költözött 363, 374, 409; csn 17, 19, 30, 78, 135, 139, 273, 361, 362, 365, 368, 369, 376, 395, 404, 408 Ábránfalva, ~i (Abramfalua, Abramfalui) Udvhsz/H m Obrnesti 243; ~i a mustráról távolmarad 243; ~i csn 198, 231 Ádámos, ~i (Adamos, Adamosi, Adamossi) Kk /Maros m Admus 239; ~ra költözött 239, 336; csn 403, 441, 443, 445, 446, 456 Adorján, ~i (Adorian) Maros sz/m Adrianu Mare, -Mic, ~ra költözött 431; csn 412, 447, 470 Agárd, ~i (Agard) Maros sz/m Poenia 430; ~ra költözött 360, 403 Agyagfalva, ~i (Agiagfalva, Agýagfalua, Agÿagfalua) Udvhsz/H m Lutia 190, 238; ~ra költözött 240, 252, 335 Agyagos, ~i (Agyagass, Agyagossi, Agyjagasi) Sopron m M, csn 24, 25 482 Ajta, ~i (Ajtaÿ) csn 432; l. még Közép-, Nagyés Szárazajta Ajton, ~i (Ayton) Kolozs m 113 Akna: Görgényakna Torda/Maros m Jabenia ~ra költözött 463 Ákosfalva, ~i (Akosfalua, Akosfalva) Maros sz/m Acari 441; ~ra költözött 402, 474 Albis, ~i (Albjs) Kdsz/Kv m Albis 73, 148 Aldoboly, ~i (Al Doboli, Aldobolj) Spsz/Kv m Dobolii de Jos 55, 57; l. még Doboly Almád, ~i: Szászalmád (Almadi) Mdsz/ Szeben m Alma Vii, Almen, csn 435 Almás, ~i: Homoródalmás (Almas, Almasi) Udvhsz/H m Meresti 204, 210, 225, 229; csn 205, 206 Almás, ~i: Kézdialmás (Kezdi Almas) Kdsz. Kv m Mereni 122, 173 Almás: Küküllalmás (Almas) Kk/Szeben m Alma, Almen, csn 378 Alsóboldogasszonyfalva (Also Bodoghazzonÿfalua, Also Bodoghazzonÿfalua) Udvhsz/H m Bodogaia 299; ~ról mustrál 300

Alsócsernáton (Also Czernaton) Kdsz/Kv m Cernatu de Jos 143, 151; l. még Csernáton Alsótorja (Also Thoria) Kdsz/Kv m Turia 155; l. még Torja Andrásfalva, ~i: Magyarandrásfalva (Andrasfalua, Andrasfalva) Udvhsz/H m Andreeni 305; ~ra költözött 324 Andrásfalva: Nyárádandrásfalva (Andrasfalua, Andrasfalva) Maros sz/m Sântandrei 258 Angyalos, ~i (Angialos, Angialosi, Angialossi, Angjalos) Spsz/Kv m Anghelus 38, 49, 62, 68, 72, 141; ~i deák 54; csn 63, 64, 67, 458 Aranyos (Aranias, Aranjas) Fehér m Albac Vidra, csn 443­444, 457 Aranyosfölde, Aranyosszék (Aranias Földe, -földj, -Szek, Araniasszek, Aranjas Zek) Asz/Fehér m Aries, Scaunul Aries 18, 37, 50, 58, 105, 136, 149, 232, 387, 442, 444; ~re költözött 475, 478 Árkos (Arkos) Spsz/Kv m Arcus 35, 68, 76 Árpástó, ~i (Arpastoj) BSz/BN m Branistea 283 Árvátfalva (Aruatfalua) Udvhsz/H m Arveni 246 Atosfalva (Atosfalua) Maros sz/m Hoesti, Trei Sate 377 Atyha (Attÿha) Udvhsz/H m Atia 267, 332 Babóc (Babocz) Doboka/Kolozs m Bbuiu, de lehet Babócsa is KSz/BN m Baa, ~ra költözött 471 Backamadaras (Baczka Madaras) Maros sz/m Psreni 427; ~ra költözött 213, 466; l. még Madaras Bacon, ~i (Baczani, Baczon, Baczoni) Udvhsz/H m 14; csn 55­57; l. még Kis-, illetve Telegdibacon Bács (Bacz) Kolozs m Baciu, illetve Bácsa Hunyad m Bcia, de esetleg Bácsfalu Törcsvár vidéke/Brassó m Baciu, Batschendorf, csn 114, 188 Bagd ~i Bihar vm, elpusztult település Nagyszalontától ÉNy-ra, csn 463 Bágy, ~i (Baghÿ, Bagÿ) Udvhsz/H m Bdeni 230; ~ba költözött 199, 244; csn 241, 335, 336 Bakacs, ~i (Bakacz, Bakczai, Bakczi, Baxa) Bodrog vm M, csn 58, 72, 149, 171, 174, 187, 283, 422 Bakonya, ~i (Bakoni, Bakonÿa) Hunyad m Bcâia, Bachendorf, csn 23, 238 Bala, ~i Torda/Kolozs m Bla, csn 356 Balázsfalva (Balasfalva) Fehér m Blaj, Blasendorf 106­107

Bálintfalva: Nyárádbálintfalva (Baljntfalua) Maros sz/m Bolintineni 445 Bánd, ~i: Mezbánd (Band, Bandi, Bandj) Maros sz/m Band 135­136, 149, 469, 470; ~ra költözött 303, 362, 372, 399, 455, 478; ~on szentegyház földjére szállott 471; csn 28, 30, 180­182, 223, 229, 231­233, 314, 341, 389, 432 Bánya, ~i (Baniaÿ) nehéz eldönteni, melyik Bányáról van szó (Abrud-, Fels-, KisNagy-, esetleg Offenbánya) csn 441 Bányabükk (Baniabk) Torda/Kolozs m Vâlcele 356 Barátos (Baratos) Osz/Kv m Brates 47, 102, 110, 122, 123, 141, 142, 193 Barca, Barcaság (Barcza, Barczia, Bartzia) Brassó m ara Bârsei, Burzenland 23, 31, 117, 144, 193 Bárd, ~i: Bárdudvar (Bardi) Somogy vm M 33 Bardóc: Bardócfalva (Bardocz, Bardoczfalua) Udvhsz/H m Brdu 185, 193, 216; csn 65, 154, 155 Bárdos, ~i: Marosbárdos (Bardos, Bardosi, Bardossi) Maros sz/m Brdesti, ~ on ,,sem lóf, sem gyalog nincs" 378; csn 369 Barót, ~i (Barot, Barothi) Spsz/Kv m Baraolt 13, 17, 18, 25, 57, 68, 79; csn 34, 320 Bart, ~i (Barthi) Esztergom vm M, csn 25 Baxafalva, ~i (Baxa, Baxafalua) eltnt település Agyagfalva mellett 173; csn 187 Bazéd, ~i (Bozed, Bozedi) Maros sz/m Bozed 467; csn 471 Bece: Magyarbece (Becze) Fehér m Bea, ~re költözött 427 Bécs, ~i (Bechi, Becz) Ausztria fvárosa, de lehet a mai Szabolcs-Szatmár megyei Szamos-, illetve Tiszabecse vagy a zalai Bécs is; csn 138, 139, 340, 443 Bede, ~i (Bedeÿ) Maros sz/m Bedeni 479; csn 402, 479 Bed, Bedháza, ~i (Bedhazi) Spsz/Kv m eltnt település Sepsiszentgyörgy mellett, csn 58, 65, 69, 70, 76, 141 Békés, ~i (Bekes, Bekesi) Békés m M, csn 166, 167, 171, 172, 205, 211, 345, 346 Bélafalva (Belafalva) Kdsz/Kv m Belani 168­ 169 Béld, ~i (Beldi, Beldj, Beldjek) Fehér m Beldiu, Beldendorf, csn 13, 22, 27, 34, 51, 150 Bencéd, ~i (Benczed, Benczedi, Benczied) Udvhsz/H m Benid 320; ~re, fejedelem adta földre száll 320; csn 320 483

Béne, ~i: Homoródbéne (Bene) Svsz/Brassó m Beia, Meeburg, csn 181, 183 Benefalva (Benefalua) Maros melletti Bene, beolvadt Marosvásárhelybe, ~ról ,,sem lóf, sem gyalog nem mustrált" 479 Bercsény, ~i (Berczeni) Veszprém vm M, csn 116 Bere, ~i: Székelybere (Bereÿ) Maros sz/m Bereni 409; ~re költözött 408, 466; csn 285, 286, 423, 435 Bereck, ~i (Bereczk, Berenczkj, Bereczkÿ) 26, 27, 170, 179; ~i fi 282; ~ról Kissolymosra költözött 296; csn 51, 52, 163, 212, 232, 245, 368, 385, 397, 398, 401, 402, 410, 421, 423, 428, 472, 478 Berekeresztúr (Berekereztur, Berekereztvr) Maros sz/m Bâra 406, 408 Bergenye: Marosbergenye (Bergenje) Maros sz/m Berghia 464 Berkesz, i: Sárosberkesz (Berkeczi, Berkezi) Kvárvidéke/Máramaros m Berchez, csn 256, 343 Beseny: Sepsibeseny (Beseni, Besenj, Besenjó) Spsz/Kv m Pdureni, Beschendorf 64, 68, 137, 141 Beszterce Vidéke/Nösnerland BN m, Bistria, Nösen, ~én darabant 415; ~re költözött 467, 468 Béta, ~i (Betha, Bethai) Udvhsz/H m Beta 335; ~ra költözött 239; csn 335 Betfalva (Bettfalua) Udvhsz/H m Betesti 326 Bethlenfalva (Betthlenfalui, Bettlenfalua) Udvhsz/H m Beclean 248; csn 458 Bibarcfalva, ~i (Bibarczfalua, Bibarczfalva, Bibarczi) Udvhsz/Kv m Biboreni 18, 222; csn 159, 16o Bihar, ~i Bihar m, csn 67, 71, 453 Bikafalva, ~i (Bikafalua, Bikafalui) Udvhsz/ H m Tureni 336; ~ra költözött 242, 339; csn 335, 336 Bikfalva, ~i (Bikfalua, Bjkfalva) Spsz/Kv m Bicfalu 44, 336; csn 44, 48 Bita, ~i (Bitaj, Bithai, Bjta) Kdsz/Kv m 135; csn 103, 104, 136, 141, 142, 149, 191 Boda, ~i (Bodaj, Boday) BSz vm, eltnt település Bálványosváralja mellett, esetleg Bogya KSz/Szilágy m Bodia, csn 326, 327 Bodok, ~i: Sepsibodok (Bodoky) Spsz/Kv m Bodoc 30, 88; csn 62 Bodola, ~i Fehér/Brassó m Budila, csn 33, 34 Bodon, ~i: Hagymásbodon Maros sz/m Budiu Mic 450; ~ba költözött 373, 447; ~ból mustrál 449; csn 375, 418 484

Bodos, ~i (Bodossi) Spsz/Kv m Bodos 16; csn 17, 26, 27, 28, 29, 30 Bodza: Bodzavám (Boza) vám is Fehér/Brassó m Vama Buzului, Bodzaer Pass 41 Bogárfalva, ~i (Bogardfalua, Bogardfalui) Udvhsz/H m Bulgreni 260; ~ra költözött 262; csn 260 Bogát, ~i: Oltbogát (Bogadi, Bogathi, Bogati) Fehér/Brassó m Bogata Oltean, csn 113, 114, 120, 123, 150 Bold, ~i (Boldÿ, Bodi) Borsod m M, csn 23, 293 Boldogasszonyfalva (Felsboldogasszonyfalva) ~án mustrál 300 Boldogasszonyfalva (Alsóboldogasszonyfalva) 345 Bolgár (Bolgar, Bolghar) mint családnév 304, 305, 322 Bolya, ~i (Bolÿa) Fehér/Szeben m Buia, Bell vagy a Heves megyei M Bólya 237 Bombárd, ~i (Bombardi) csn 159 Boncnyíres (Boncz, Bonczi) Bonc, ~i: Doboka/Kolozs m Bon, csn 58, 298, 300, 301, 302, 303, 319 Bonyha, ~i (Bonihai) Kk/Maros m Bahnea Bahnen, csn 37 Borbánd, ~i (Borbandi) Fehér m Brban, Weindorf 21 Borberek, ~i Fehér m Vurpr, Weinberg 76 Bordos, ~i (Bordossi) Udvhsz/Maros m Bordosiu 286; csn 364­366, 369, 370, 394, 429 Borosjen, ~i (Boros Jenei) Arad m Ineu, csn 158 Borosnyó, ~i: Kis- és Nagyborosnyó (Borosniai, Borosnio) 34, 44, 49, 52, 111 Borsa, ~i: Kolozsborsa (Borsaÿ) Kolozs m Borsa, csn 396 Borzás, ~i (Borzasi, Bozias) Kk/Maros m Bozasiu, ,,jobbágy éppen" 459; csn 475 Bós, ~i: Székelybós (Bosi) Maros sz/m Bozeni, Boschen 441; ~ba költözött 437, 446; csn 367, 402, 436, 438, 475 Botháza, ~i (Botthaz, Botthazi) Kolozs m Boteni, ~án elfogott és jobbággyá tett gyalogos 263; csn 349 Botos utca Udvarhely városában 344 Bozzás, ~i Bodzavám (Bozzas, Bozzassi) Kdsz/Kv m Vama Buzului, csn 455 B: Székelyb (Beo, Beö, Bew) Maros sz/m Beu, Betendorf 403; ~ben mustráló vecei lóf 426 Bögöz, ~i (Beógeóz, Beógeózi, Beógóz, Beögeöz, Beögeözi, Bógóz, Bógózi, Bögozi)

Udvhsz/H m Mugeni 240; ~re költözött 242, 301; csn 174, 180, 183, 184, 193, 242, 299, 337, 344, 400, 466 Bölön, ~i: Kis-, Közép- és Nagybölön (Belöni, Beóleón, Beóleóni, Beöleön, Beólón, Beöleön, Bülön) Spsz/Kv m Belin 22, 27, 145; ~re költözött 246; csn 151, 152, 167, 296, 416, 436 Bsháza (Beóshazi) Szilágy m Biusa 282 Böszörmény, ~i: Berek- vagy Hajdúböszörmény (Beszermenj, Bezermenÿ) az els Bihar m Besermeni, a második Hajdú-Bihar vm M, ~i fi 435, 436 Bözöd, ~i (Beozeod, Beózeód, Beózód, Beózódi, Bözed) Udvhsz/Maros m Bezid 285; ~re költözött 294, 435; csn 285 Bözödújfalu (Beózeód-, Beózód Vyfalu) Udvhsz/Maros m Bezidu Nou 282; ~ra szállott 294 Brassó, ~i (Brassai, Brassaÿ) Brasov, Brasov, Kronstadt 36, 59, 137; ~ba költözött 431; csn 114, 142, 186, 187, 252, 452 Brassó Vidéke (Brasso Videk, ~Vjdeke) 35, 112 Buda, ~i (Budaj, Buday) a segesvárszéki Szászbuda vagy a Kolozs megyei Burjánosbuda, Bodonkút Vechea, illetve Buda Ofen, Budapest, csn 115, 166, 190 Búzaháza (Bvzahaza) Msz/m Grâusoru 394 ; ~án lakó majai gyalogos 401 Bükkös, ~: Magyar-, Oláhbükkös (Bkös) az els Fehér/Maros m Bichis, a második Kk/Fehér m Fget, csn 350 Bürkös (Brkós) Kk/Szeben m Bârghis, Bürgess, ~ön lakik 295; ott szolga 200 Cegléd, ~i (Czegledi) Pest m M, csn 226, 227 Cófalva (Czofalva) Osz/Kv m ufalu 104 Colos l. Kolozs Colosvar l. Kolozsvár Csaba, ~i: Bálványoscsaba (Chobaÿ) Kolozs m Ceaba, csn 452 Csák, ~i (Cziaki, Czÿakj) Temes m. Ciacova Tschakowa vagy Csáka: Almáscsáka BN Ceaca, csn 241, 278 Csán, ~i (Czani, Czanÿ, Czÿani) KSz/Szatmár m Cean vagy Pusztacsán Torda/Kolozs m Ceanu Mic, csn 391, 468 Csanád, ~i (Czanadi): Erdcsinád Torda/ Kolozs m Pdureni; Szászcsanád Fehér m Cenade, Scholten, csn 405 Csángó (Cziango) mint családnév 136 Csávás, ~i (Czauas, Czauassi, Czjavas, Czyauas) Maros sz/m Ceuasul de Câmpie

473; ~ra költözött 413, 424, 457; ott halt meg 457; csn 242, 455 Cseb, ~i: Csöb (Czÿeb) Udvhsz/H m Cibu 287 Csécs, ~i (Czeczÿ) az Abaúj, Zemplén, Borsod vármegyei, de talán a szatmári Tiszacsécse vagy a nógrádi Csécse 468 Csegez, ~i (Czegezi) Asz/Kolozs m Pietroasa, csn 114, 359 Cseh mint családnév (Chje, Csie, Cye, Csye, Czeh, Czehi, Czie, Cziech, Czieh, Czjeh) 42, 104­105, 143­144, 147, 148, 189­190, 394, 402 Csehétfalva, ~i (Czeherdfalua, Czeherdfalui, Czheherdfalua) 315; ~ra költözött 264, 346; csn 283 Csejd, ~i (Cheÿde, Czeÿ, Czeÿd, Czieid) Maros sz/m Cotus 433; ~re költözött 429, 460; csn 438 Csekefalva, ~i (Czekefalua, Cziekefalua, Czÿekefalui) Udvhsz/H m Cechesti 303; ~ról mustrál 305; csn 285 Csenger, ~i (Czengeri) Szatmár/SzabolcsSzatmár m M Csengerpuszta, Fehér m Cicârda, csn 163, 164 Cserefalva (Czerefalva) Maros sz/m Stejeris 443 Cserei (Czerej) csn 16, 17, 18, 20 Csernáton ~i: Alsó-, Felscsernáton (Czernathon, Czernathoni, Czernaton) Kdsz/Kv m Cernatu 62, 64; ~ra szállott 265; csn 145 Csibafalva (Czibafalu, Czibaffalua, Czjbafalva) Maros sz/m Ciba 451; ~ra költözött 448, 451 Czík, Csíkszék, ~i (Chyki, Czik, Cziki, Czikj, Czikÿ, Czÿki) Cssz/H m Ciuc, ~ba költözött 15, 19, 35, 38, 52, 53, 64, 86, 91, 159, 188; csn Kézdiszéken 140, 143­145, 148, 191­ 193; Marosszéken 392, 399, 413, 420, 434, 442, 454, 466, 469; Sepsiszéken 14, 15, 27, 57, 59; Udvarhelyszéken 206, 217, 219, 225, 226, 231, 238, 239, 248, 249, 252, 262, 265, 276, 294, 299, 300, 316, 324, 325, 327, 328 330, 332, 338, 340, 344, 346, 348, 349; ~ban lakó nemes 159 Csíkfalva (Czikfalua, Czjkfalva) Marossz/m Vrgata 39; ~ra költözött 387 Csíkszentmárton (Czjkszentmarton, Czykzent Marton) 398­399; l. még Szentmárton Csittszentiván (Czit Szent Juan, Czjtszentjvan) Maros sz/m Sântioan de Mures 462; ~ra költözött 466

485

Csókfalva (Cziokfalua, Czokfalua, Czokfalva) Maros sz/m Cioc 379, 447; ~ra költözött 378, 417 Csombord (Czÿombord) Fehér m Ciumbrud 149 Csomortán, ~i (Cziomortani, Czjomortanj, Czomortani, Czýomortanj, Czÿomortan) Kdsz/Kv m Lutoasa 49, 172; csn 171, 172, 176, 240, 286 Csongrád, ~i (Czjongradi, Czongradi) M, csn 159, 450, 451 Csúcs, ~i (Czuczi) Fehér m Stâna de Mures csn 58 Csr, ~i (Cziúr, Cziür): Nagy-, Kis- vagy Oroszcsr Szeben sz/m Sura Mic, -Mare, Ruscior, Klein-, Gross-Scheuren, Reussdorfel, csn 261, 262 Dálnok (Dalnok) Kdsz/Kv m Dalnic 135, 136, 193 Dálya, ~i: Székelydálya (Dallia, Dalliaÿ, Dallÿa, Dallÿai, Dallÿaj, Dallyaÿ) Udvhsz H m Daia 91, 231; a Dályai családnevek Marosszéken, származhattak még a Fehér m Szász- vagy Oláhdályáról 301, 302, 322, 447, 468, 470 Damosi: Kalotadámos (Damosi, Damossi) csn 34, 35 Darlac, ~i (Dallaczi) Kk/Szeben m Dârlos, Durless, csn 136 Debrecen város Hajdú-Bihar m M, ~ben tanul 181 Décsfalva (Deczfalua) Udvhsz/H m Dejuiu 239 Dég, ~i: Marosdég (Deghi, Deghÿ) Kk/Maros m Deagu, csn 464 Deményháza (Demien haza, Demienhaza) Maros sz/m Dmieni 390; ~ra költözött 397, 421 Demeterfalva Maros sz/m Dumitresti 377 Demeterfalva (Demeterfalua, Demeterffalva) Udvhsz/H m, Kobátfalvához csatolva 319, 364; ~ra költözött 364 Dengeleg BN/Kolozs m Livada; Szatmár m Dindesti, ~re költözött 468 Derzs, ~i: Székelyderzs (Ders, Dersi) Udvhsz/ H m Dârjiu 234; csn 234­236, 238, 239, 245, 247, 306, 394­395 Dés, ~i (Des, Desi) város BSz/Kolozs m Dej 25, 75, 146, 420; csn 163, 392 Déva, ~i (Deuaÿ, Deva, Devai) Hunyad m Deva, Dimrich 179; csn 150, 440 Diós (Dios) Kolozsvárhoz csatolva Deusu, csn 278, 280, 285, 286, 309, 334 Ditró, ~i (Gittraÿ) Cssz/H m Ditru 375 486

Dobó, Dobófalva, ~i (Doba, Dobai, Dobaj, Dobaÿ, Dobo, Dobofalua) Udvhsz/H m Dobeni 331; ~án van öröksége 265; ~áról mustrál 343; csn 28, 207, 214, 217, 218, 260, 291, 306, 331­332, 343, 347, 468 Doboka vármegye (Doboka varmegje, ~Varmegje) Dobâca 19, 158 Doboly: Al- és Feldoboly (Doboli, Dobolj) Spsz/Kv m Dobolii de Jos, -de Sus 41, 113; csn 34, 111, 113, 114, 255 Dobra, ~i (Dobraÿ) Szatmár m, csn 403 Domb, ~i: Mezdomb (Dombj) Kolozs/Maros m Dâmbu, csn 153­154, 165, 200 Domokosfalva (Damakosfalva) Osz/Kv m Tmasfalu 101 Ege, ~i (Egeh, Egeÿ) Udvhsz/H m Ighiu, Egendorf 233; csn 208 Eger, ~i (Eghri, Eghrÿ, Egrÿ) vár és város Heves vm M, ~ben lakó 232; csn 263, 477 Egerbegy, ~i: Aranyosegerbegy Torda/Kolozs m Viisoara, Erlenmarkt; Szászegerbegy Mdsz/Szeben m Agârbiciu, Arbegen 106, 442, 457 Egerháza, ~i (Egerhazi, Egerhazy, Egerhazÿ) Mezbándba beolvadt falu 471­472 Egerpatak Spsz/Kv m Aninoasa 38, 64, 135 Egerszeg (Egerszegh) Maros sz/m Cornel 459 Ehed Maros sz/m Ihod 422 Eng, ~i (Engÿ) Szerémség, csn 260, 267 Énlaka (Jenlaka, Jienlaka, Jÿenlaka) Udvhsz/ H m Inlceni 313; ~ra költözött 266­267, 324, 338 Enyed, ~i: Nagyenyed (Enied, Eniedi) Fehér m Aiud, Strassburg 27, 29, 37, 64, 86, 139, 152, 179­180; ~en szolgál 153; ~re ment lakni 273; csn 127, 128, 187 Ercse: Nagyercse (Erczÿe) Kolozs/Maros m Ercea 350­351 Erdély, ~i (Erdel, Erdeli, Erdely, Erdelÿ) Ardeal, Siebenbürgen, Transilvania 41, 103, 176, 182; fejedelmei Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 349­350; csn 18, 59, 137, 146, 444, 463 Erdszentgyörgy (Erdeö Zent Gyeörgÿ) Maros sz/m Sângeorgiu de Pdure 381 Erdvidék (Erdeövideke, Erdóvideke, Erdövjdek). A Hargita DNy-i részén az Olt folyó völgyében Felsrákostól Bölönig, valamint az Oltba öml Kormos, Ajta és Barót patakok vidéke 103

Eresztevény, ~i (Ereszteveni, Eresztevenj) Spsz/Kv m Eresteghiu, Maksával egybeolvadt 43, 73; csn 44, 64 Ernye, ~i: Nagyernye (Ernie, Erniej, Ernÿe) Maros sz/m Ernei 283, 384, 426, 468 Esztelnek (Eztelnek) Ksz/Kv m Estelnic 168, 169, 171, 173, 174 Etéd (Eted) Udvhsz/H m Atid 277; ~re költözött 280, 293, 301, 471 Fancsal, ~i (Fanczial, Fancziali, Fanczialj, Fanczjal, Fanczjali, Fanczÿal, Fanczÿalj) Udvhsz/H m Fâncel 259; ~ra hazament 336; csn 235, 243, 250, 256, 259, 260, 262, 321 Farcád, ~i (Farcziadi, Farczjadi, Farczÿad) Udvhsz/H m Foreni 338; ~ra szállt 242; csn 313, 314 Farkaslaka, ~i (Farkas Laka, Farkaslakj) 262; ~án öröksége nincs 265; csn 254, 361 Fehérvár, ~i: Gyulafehérvár (Feiervar, Feiervari, Fejer War, Fejervar, Fejervari, Feÿervarÿ, Feyerwar) Fehér m Alba Iulia, Weissenburg 41, 64, 65, 67, 70, 81, 113, 210; kulcsár 192; vice udvarbíró 452, kollégium 64, 70; telegdibaconi gyalog háza 222; csn 297 Fehér vármegye (Fejer varmegie, Fejervarmegje) 56, 170 Fehérvíz, ~i (Fejeruiz) Hunyad m Râu Alb, Weisswasser, csn 321 Fejérd, ~i (Feierdi, Feÿerdi) Kolozs m Feiurdeni, ~re költözött 248; csn 442 Fejervar; l. Fehérvár Felmér Fogarasfölde/Brassó m Felmer, Felmern 205 Feketelak Doboka/Kolozs m Lacu, ~ra bujdosott 474 Feldoboly (Feldobolj) Spsz/Kv m Dobolii de Sus 33, 48 Fele: Mezfele Maros sz/m Câmpenia 457; ~re költözött 401 Felsboldogasszonyfalva (Felseó~, Bodog~, Bodogh~, ~Azzonÿfalua, ~Azzonÿfalva) 247; ~ra költözött 245 Felstorja Kdsz/Kv m Turia 159 Felvinc Asz/Fehér m Unirea, Ober-Wintz, ~en lakó vecei gyalog 426 Fenes Kolozs m Floresti, esetleg Kisfenes Torda/Kolozs m Finisel vagy Várasfenes Bihar m Finis, csn 167 Fenyéd, ~i (Fenÿed, Fenÿedi, Fenÿeödi) Udvhsz/H m Brdesti 249; csn 246, 381 Fiátfalva Udvhsz/H m Filias 299

Fintaháza (Fjntahaza) Maros sz/m Cinta 451; ~ra költözött 453­454; ~ról Koronkára ment 478 Firtos, Firtosváralja vagy Firtosmartonos Udvhsz/H m Firtnus, csn 320, 433 Fogaras, Fogarasfölde, Fogarasvidéke ara Fgrasului 83; ~i darabant 152, 234 Folyfalva (Folyfalua) Maros sz/m Crciunesti 452; ~ra költözött 431, 447, 459 Forró, ~i: Magyarforró (Forraÿ) Fehér m Fru, Brendorf, csn 403 Fotos Spsz/Kv m Fotos 58, 67, 78 Földvár: Székelyföldvár (Fold Varos az Maros mellett) Rzboieni-Cetate, Kaltenberg 140 Futásfalva ~i (Futasfalva) Kdsz/Kv m Alungeni 148, 154, 159, 193 Füle, ~i: Erdfüle (Fwlei, Fle) Udvhsz/H m Filia 217; ~re költözött 224; csn 453 Fülpös: Kis-, Nagyfülpös (Flpeós) Kolozs, illetve Torda vm, ma mindkett Maros m Filpisu Mare, -Mic, csn 214; l. még Szászfülpös Fz, ~i Abaúj vagy Somogy vm, csn 50, 60 Gagy, ~i (Gagi, Gagý, Gagÿ) Udvhsz/H m Goagiu 306; ~ra költözött 321; csn 198, 277­280, 286, 302, 348, 463 Galac, ~i (Galaczÿ) csn 404; nem tudni, melyik a Doboka, Fehér, Hunyad megyei, tán fogarasföldi Galac közül Galambfalva, ~i: Kis- és Nagygalambfalva (Galambfalua, Galambfalui) Udvhsz/H m Porumbenii Mari, -Mici 340; ~ra költözött 317­ 318; ~ról Gagyba ment 306; csn 199, 318 Galambod (Galambad) Maros sz/m Porumbeni 396, 476 Gálfalva: Nyárádgálfalva (Galfalua) Maros sz/m Gesti 412; ~ra költözött 399 Galsa, ~i Arad m Galsa 77 Geges, ~i (Gegessi) Maros sz/m Ghinesti 375; ~re költözött 383, 414; csn 382, 383, 396, 417, 419, 429, 457­458 Gele, ~i (Gelej) Borsod vm M, csn 69­70 Gelence, ~i (Gelencz) Osz/Kv m Ghelina 67, 115, 116, 445 Gerdály, ~i (Gerdaj) Brassó m Gherdeal, csn 443 Gerend ~i: Aranyosgerend (Gherend) Torda/Kolozs m Luncani, ~re költözött 405; csn 356 Germonostor, l. Gyermonostor Gidófalva (Ghidofalva) Spsz/Kv m Ghidfalu 45, 64, 65, 68, 73, 77 487

Göcs, ~i (Geöcz, Geóczi) Maros sz/m Gesti 432; csn 262 Gödör vagy Gödre, ~i (Geodri, Geödri) Bars, Vas vagy Baranya m M, csn 50, 55­56, 200 Görgény, ~i: Görgényszentimre (Geörgeni, Geórgeny, Geörgenÿ) Torda/Maros m, ~be költözött 159, 430­431; csn 446, 452 Görög (Görögh) csn 37, 432, 453 Gyalakúta (Gialakuta, Gjalakuta) Maros sz/m Fântânele 394; ~ra költözött 275, 382 Gyéres: Aranyosgyéres (Geres, Gheres) Torda/ Kolozs Câmpia Turzii, Jerischmarkt 179 Gyarmat, (Gjarmati) csn 19 Gyepes, ~i (Gÿepes, Gÿepesi) Udvhsz/H m Ghipes 202; csn 275, 276 Gyergyó, ~i (Gergjo, Girgio, Girgyaÿ, Gjergjo, Gÿergiai, Gÿergiaj, Gÿirgiai) 48, 60, 177, 418; csn 270, 285­286, 313­314, 323, 367, 409, 477 Gyergyóalfalu (Gergiaj Alfalui) Cssz/H m Joseni, ~i Mezmadarasra házasodott 469 Magyargyermonostor Gyermonostor, ~i: (Gereó Monostorj) Kolozs m Mnstireni, Kolsterdorf 207 Gyulai (Giulaj, Gjulai) csn 476­477 Halmágyi (Halmagÿ) csn 217 Háporton (Haporton) Fehér m Hopârta 43 Haraly, ~i (Haralj) Osz/Kv m Harale 106, 129; csn 121 Harangláb (Haranglab) Kk/Maros m Hrnglab 54 Harasztkerék (Harazkerek, Haraztkerek) Maros sz/m Roteni 443; ~re költözött 389, 392, 442 Harasztos (Haraztos) Asz/Kolozs m Clrasi, ~on szolgáló székely 301 Harcó (Harzo, Hoczo) Maros sz/m Hru 471; ~ra költözött 462, 464; csn 285 Háromszék, ~i (Harom Szek, Haromzek, Haromzeki) a három: Kézdi-, Orbai- és Sepsiszék együtt 13; ~re költözött 225, 265, 357, 453; hazament lakni 362, 408; hazavitt jobbágy 411, 413; ~i darabant 347; csn 245, 341 Hatház, ~i (Hadhazi) a hajdúsági vagy a Borsod megyei Hatháza, csn 105, 127, 142, 147 Hatolyka (Hatolika, Hatoljka) Kdsz/Kv m Htuica 148, 151, 191, 193 Hatvan, ~i csn 146

Havad ~i (Hauad, Hauadi, Hauadj) Maros sz/m Neaua 418; ~ra költözött 375, 417; csn 284, 295, 384 Havadt, ~i (Hauadteó, Hauadteö, Hauatt, Havadty) Maros sz/m Viforoasa 382; ~re költözött 289, 360; csn 479 Havaselve, Havasalföld (Havaselfoldi) Terra Transalpina, Valachia, Ungro-Vlachia, ara Româneasc 59 Hegy, ~i: Kishegy (Hegj, Kis Hegj) BSz/ Szilágy m Mgura 14­15 Hermány: Magyarhermány (Hermanÿ) Udvhsz/Kv m Herculian 20, 218 Hétfalu, hét csángó falu Brassó közelében 40, 45, 138 Hidegkút, ~i: Magyarhidegkút (Hideghkut, Hideghkuti) Udvhsz/H m Vidacut 285; csn 381, 419 Hilib (Kjljb) Osz/Kv m Hilib 106, 117 Hoczio, l. Harcó Hodgya, ~i (Hodgÿai, Hoggÿa, Hogÿgja) Udvhsz/H m Hoghia 335; ~ra költözött 336; csn 230, 242, 279, 302 Hodos: Székelyhodos Maros sz/m Hodosa 89, 421; ~ra költözött 407, 411, 415 Homoródszentpál, l. Szentpál Homoródújfalu (Homorod Vÿfalu) Udvhsz/H m Satu Nou 224 Horvát (Horuat, Horuatt, Horuatth) családnév és etnikai meghatározás 13, 48, 51, 57, 80, 87, 129, 140, 164, 173, 191­192, 215, 286, 305, 307, 338, 345, 360, 369, 384, 387, 408­409, 430, 433­435, 456, 458 Hosszúfalu (Hoszufalu) Brassó m Satu Lung, Langendorf 35 Huszt, ~i vár és város Máramaros vm, Kárpátalja, Ukrajna 36 Ikafalva (Jkafalva) Kdsz/Kv m Icafalu 153 Ikland (Jkland) Maros sz/m Icland 42 Iklód, ~i (Jklod Jklodi) Doboka/Kolozs/m Kisiklód, Nagyiklód, Iclojel, illetve Iclod, de valószínbb Kk/Fehér m Iclod Mikluden 350; csn 424 Jlke, Jllÿke, l. Ülke Ilencfalva (Jlendfalua, Jllenczfalva) Maros sz/m Ilieni 456; ~ra költözött 441 Illyefalva (Jlljefalva, Jllÿefalua) Spsz/Kv m Ilieni 41, 50, 57, 64, 67, 82, 182, 225 Imecsfalva (Jmecz, Jmeczfalwa) Osz/Kv m Imeni 115; csn 188, 213 Istvánháza, ~i (Jstuanhazi) Torda/Maros m Istihaza 453, 459

488

Iszló, ~i (Jszlai, Jszlaÿ, Jszlaj, Jszlo) Maros sz/ m Isla 415; csn 406, 415, 416, 429, 432, 466 Jakabháza, ~i (Jacabhazi) Vas vm Jakobshof M 304 Jánosfalva: Homoródjánosfalva (Janosfalua) Udvhsz/Brassó m Ionesti 226; ~ra költözött 230 Jára, ~i (Jaraj) Torda/Maros m Iara de Mures, de lehet Torda/Kolozs m Iara, csn 116 Jásfalva (Jastfalua) Udvhsz/H m Iasu 233 Jedd, ~i Maros sz/m Livezeni, ~re költözött 383, 396, 411; csn 303, 309, 438, 448 Jen, ~i: Borosjen (Jenej) Borosjen vagy Kisjen Arad m Ineu, Chisineu-Cris; Köröskisjen Bihar m Ineu; Szamosjen Doboka/Kolozs m Fundtura 54; ~re költözött 153; csn 147 Jobbágyfalva (Jobbagifalva) Maros sz/m Valea 399 Jobbágytelke (Jobagjtelke) Maros sz/m Simbrias 396 Kadács, ~i: Kis- és Nagykadács (Kadachÿ, Kadacz, Kadaczi) Udvhsz/H m Cdaciu 322; ~ra költözött 310, 319, 321, 325; csn 198 Kadicsfalva, ~i (Kadiczfalua, Kadiczffalua, Kadiczi) Cdiseni, Székelyudvarhelybe olvadt 252; ~ra szállott 265; ~ról származó 254; csn 251, 329­330 Káján, ~i: Kis- és Nagykáján (Kaian, Kallion) Doboka/Kolozs m Cianu 137; csn 191 Kajántó (Kaiantoni) Kolozs m Chinteni 143 Kakas, ~i: Kakasfalva (Kakasi) Szeben sz/m Hamba, Hahnbach, csn 455, 462 Kakasd: Székelykakasd Maros sz/m Vlureni 447; ~ra házasodott 448 Kakucs, ~i: Görgénykakucs (Kakuczi) Torda/Maros m Ccuciu, csn 435 Kál, ~i: Székelykál (Kaal, Kali) Maros sz/m Cluser 426; ~ra költözött 396, 433; csn 434 Kálló, ~i: Nagykálló (Kallai, Kallaj) SzabolcsSzatmár m M, csn 428, 440 Kálnok, ~i (Kalnaki, Kalnoki) Spsz/Kv. m 61, 74­76 138; ~ra házasodott 61, 66; csn 13, 14, 20, 22, 30, 32, 47, 71, 74­75, 158­160, 189, 462 Kamanc, ~i: Kamenica (Kamunczi) Szerém vm Szerbia Sremska Kamenica, csn 380, 381 Kamarás (Kamaras) ~ra költözött 291; l. még Vajdakamarás Kamut, ~i (Kamuthi) Békés m M, csn 363

Kanta, ~i Fehér/Kv m, ma Kézdivásárhely része, csn 137 Kányád, ~i (Kanÿad, Kanÿadi) Udvhsz/H m Ulies 234; csn 328­330 Káposztásszentmiklós (Kapoztas Szent Mjklos) Maros sz/m Crciunesti 448; l. még Szentmiklós Kapus, ~i: Kis- és Nagykapus (Kapussi) Mdsz/Szeben m. Copsa Mic, -Mare, Kleinés Gross-Kopisch, ~i fi 328; csn 30 Karácsonfalva: Homoródkarácsonfalva (Karaczionfalua, Karaczionfalui) Udvhsz/H m Crciunel 209, 226; ~án volt öröksége 250; csn 209, 244 Karácsonfalva: Nyárádkarácsonfalva (Karaczionfalua, Karaczonfalua, Karaczonfalva) Maros sz/m Crciunesti 454; ~ra költözött 447, 453 Karánsebes (Karansebes) Krassó-Szörény m Caransebes 188, 396, 397 Károly, ~i: Nagykároly (Karoli) Szatmár m Carei, csn 167 Kassa ~i (Cassa, Cassaÿ, Kassaÿ) Kosice Szlovákia, csn 110, 342, 350, 362 Kászon, Kászonszék, ~i (Kaszoni, Kazon) Cssz/H m Casin 115, 180; csn 122, 141, 142, 184 Kászonújfalu (Kaszon Uyfalu) Cssz/H m Casinu Nou 172 Katnár, ~i (Katnari) családnévként 42 Kebele Maros sz/m Sânisor 436; ~be költözött 374 Kebeleszentiván (Kebeleszentjvan) Maros sz/m Ivnus 437; l. még Szentiván Kecset, ~i (Keczet, Keczeti, Keczjeti, Keczyeti, Keczÿeth) Udvhsz/H m Pltinis 316, 376; csn 198­199, 281, 317 Kede, ~i: Kis- és Nagykede (Kedeÿ), csn 288, 305­306, 321, 324, 458 Kéked, ~i (Kekedi) a helységnév elfordul Abaúj, Borsod és Zemplén vm-ben M, csn 177, 237, 238, 262, 346, 414, 473 Kelementelke Maros sz/m Climnesti 393 Kelnek, ~i Szászvárossz/Szeben m Clnic, Kelling 56 Kéménd, ~i (Kemendi) Hunyad m Chimindia, csn 152, 173, 175, 176 Keményfalva: Küküllkeményfalva Udvhsz/H m, Târnovia, ~ra költözött 249 Kend, ~i: Kis- és Nagykend Kk/Maros m Chendu Mic és -Mare, esetleg Szarvaskend Doboka/Kolozs m Cornesti, csn 319, 351­ 353, 391 489

Kenderes, ~i Torda/Kolozs m Cânepisti, ma Torda része, esetleg Szolnok m M, csn 432 Kend, ~i (Kende, Kendey) Maros sz/m Cându 370; csn 305, 370, 373 Kénos, ~i (Kenos, Kenosi, Kenosj) Udvhsz/H m Chinusu 201; ~on kovács 348; csn 201, 210, 225, 227­228, 230, 234­235, 237, 246, 361 Kercsed ~i (Kerczed, Kerczedi) Asz/Fehér m Stejeris 232; csn 188 Kerell, ~i (Kereli) Kk/Maros m Chirileu, csn 22 Kerepec, ~i (Kerepeczi) Gömör vm M vagy a Bereg vm ~i, ma Nyizsnij Koropec Ukrajnában, de a Pest megyei Kerepec is, csn 183­185 Keresd, ~i (Keresi) Fehér/Maros m Cris, Kreisch, csn 461 Keresztúr, ~i Berekeresztúr (Kerezturi) Maros sz/m Bâra 406, 408; csn 409 Keresztúr: Gerendkeresztúr Asz/Maros m Grindeni 18 Keresztúr, ~i: Maroskeresztúr (Kerezturi) Maros sz/m Cristesti, a Keresztúri családnev személyek származhattak mindenik fenti Keresztúrról, csn 363, 461, 467, 468, 475 Keresztúr: Székelykeresztúr (Kereztur, Kereztvr Varosa) Udvhsz/H m Cristuru Secuiesc 302; ~ra költözött 251, 301, 311, 331 Keresztúrfalva (Kerezturfalua) Udvhsz/H m, ma Székelykeresztúr része 300; ~ra költözött 308 Kér (Kereö) Doboka/Kolozs m Bia, ~be költözött 443 Kézdi , Kézdiszék (Sedes Kezdi, ~Kizdi, Kezdi Zek) 13, 115, 117, 122, 127, 135; nemesek 13; ~re szállott 89; ott szolgál 122; csn 28, 284, 286, 345, 417, 425, 453 Kézdivásárhely (Kezdi Vasarhel, Kezdi Vasarhelÿ, kezdivasarheli) Ksz/Kv m 53, 101, 137, 142 Kibéd, ~i (Kibed, Kibedi, Kjbed) Maros sz/m Chibed 364; ~re költözött 247, 473, 474; csn 386, 397 Kide Doboka/Kolozs m Chidea 19 Kilyen, ~i (Killien, Killieni, Killjeni, Killyen) Spsz/Kv m Chilieni 80­81, 85; csn 375, 377, 378, 380, 423 Kisadorján (Kis Adorian) Maros sz/m Adrianu Mic 412; l. még Adorján Kisbacon (Kis Baczon) Udvhsz/Kv m Banii Mici 17, 219; ~ba költözött 223 490

Kisborosnyó (Kis Borosnio, ~Borosnjo) Spsz/Kv m Borosneu Mic 33, 34, 90, 119 Kisfalud: Maroskisfalud (Kisfalvd) Maros sz/m Micesti 460 ,,vagi sunt omnes" = mind elbujdostak Kisfalud, ~i: Kecsetkisfalud Udvhsz/H m Satu Mic 317 Kisgalambfalva (Kisgalambfalua) Udvhsz/ H m Porumbenii Mici 327; ~ra szállt 328 Kisgörgény (Kis Georgenj, ~ Górgeni, ~ Görgeni) Maros sz/m 30, 444; ~re költözött 446, 451­452 Kiskede, ~i (Kis Kede, Kiskedeÿ) Udvhsz/H m Chedia Mic 307; ~re szállott 308; csn 209; l. még Kede Kissolymos (Kis Solymos, ~Solÿmos, ~ Soljmos Udvhsz/H m Soimosu Mic 292; csn 316 Kobátfalva (Kobatfalua, Kobattfalua) Udvhsz/ H m Cobtesti 321; ~ra költözött 325 Kóbor, ~i Khalomszék/Brassó m Cobor, Kiwern csn 17, 51, 205 Kocsárd: Székelykocsárd (Kocziar, Koczjard) Asz/Fehér m Lunca Mures vagy Oláhkocsárd Kk/Maros Cucerdea 53; ~ra költözött 441 Kodor, ~i BN/Kolozs m Codor csn 257 Kolozs, ~i (Colos, Colosi, Kolos) Kolozs m Cojocna, ~ra költözött 263, 461; csn 185, 251, 460 Kolozsvár ~i (Colosuar, Colosuari, Colosvar, Kolosvar) szabad királyi város Kolozs m Cluj-Napoca, Klausenburg, ~ra költözött 291, 363, 439, 478; ~on szolgáló székely darabant 372; csn 16, 19, 20, 37, 45, 83, 86, 113, 121, 135, 145, 281, 350, 393 Komjátszeg (Komiatszek) Torda/Kolozs m Comsesti 167 Komolló (Komolo) Spsz/Kv m Comolu 40, 47, 86 Kóród, ~i (Korodi) Kk/Maros m Coroiu, de lehet Kolozs m Corusu, csn 237­238, 439 Korond, ~i (Korondj) Uvhsz/H m Corund 266, 478; csn 297, 304­305, 432 Koronka, ~i (Koronkaj) Maros sz/m Corunca, ~ra költözött 445, 456, 465; ~i ház 445; ~án vett házat; csn 278­279, 463­464 Kovászna (Kovaszna) Osz/Kv m Covasna 38, 106, 124, 144, 147 Kozák (Kozak) családnév 37, 83, 119 Kozma, ~i: Kozmatelke (Kozmaÿ) Kolozs/ Maros m Cozma csn 412

Köbölkút, ~i (Keóbeólkuti) Kolozs/BN m Fântânia, csn 272 Kökös Spsz/Kv m Chichis 45, 49, 52, 144, 152, 160 Kölpény, ~i: Mezkölpény (Keolpeny, Kölpeny, Keölpeny) Maros sz/m Culpiu 356, 465; ~re költözött 407, 429, 466, 474; csn 421 Köpec, ~i (Keöpecz, Keöpeczi, Kópeczÿ) Spsz/Kv m, Cpeni 20, 21; ~re költözött 221, 223; csn 238, 437 Krispatak (Keorispatak, Keöröspatak, Kórispatak) Udvhsz/H m 54, 63, 70, 73, 76, 280, 357; ~ra költözött 310, 313 Krös, ~i: Csomakrös (Kórós) Osz/Kv m Chiurus 36, 107, 130, 148; csn 113, 141 Körös­Marosközi (Keores marus közi) 88 Körtefája, ~i (Kórtóvelyfalui) Torda/Maros m Peris, csn 221 Kszeg, ~i (Keozegi, köszeghi) Vas vm M, csn 157, 344 Köszvényes, ~i: Nyárádköszvényes (Keoszuenyes, Keöszueniesi) Maros sz/m Mtrici 387; csn 410 Kövesd, ~i: Mezkövesd, Székelykövesd (Maros sz/m Cuiesd 470; ~re ment 469; csn 418, 479 Középajta (Kozep Ayta, Közep Ayta) Spsz/Kv m Aita Medie 23­24, 30 Krakkó, ~i: Boroskrakkó (Krakai) Fehér m Cricu, csn 63, 169 Kun csn 165, 186, 271, 363, 374, 424, 426, 427, 474 Kurtapatak Kdsz/Kv m Valea Scurt 171 Kút, ~i (Kuti, Kuthi) Torda vm elpusztult település, fekvése ismeretlen, csn 42, 43, 50, 52­54, 83, 86, 327, 382 Küküllkeményfalva (Kkeólleó Kemenÿfalua) Udvhsz/H m Târnvia 250 Küküllvár (Kököllö var) Kk/Fehér m Cetatea de Balt, Kokelburg 110 Küküll vármegye (Kwkeólleó~, Kkólleó~, Kköllö Varmegi, ~Warmegye) ~be költözött székelyek 201, 224, 378 Küsmöd (Kis Möd, Kismód, Ksmeód, Kÿsmeód) Udvhsz/H m 57, 275; ~re szállott 271, 313, 410 Laborfalva: Szentivánlaborfalva (Laborfalva) Spsz/Kv m Sântionlunca 47 Lakság (Laksag) Székelyföldön kívüli, fleg vármegyei terület 465

Lapád, ~i: Magyar- és Oláhlapád (Lapad, Lapati, Lapathi) Fehér m Lopadea Nou, -Veche 59, 150 Lázárfalva (Lazarfalua) Cssz/H m Lzresti 64 Lécfalva (Leszfalva) Kdsz/Kv m Le 63, 140; ~i scholamester 138 Légen: Magyarlégen (Legen) Kolozs m Legii, ~re költözött 294, 466 Lemhény, ~i (Lemhenj, Lemhenÿ) Kdsz/Kv m Lemnia 174, 176; csn 177, 183, 417 Lengyel (Lengel, Lengiel, Lenjel) csn 21, 41, 159, 160, 220, 333 Lengyelfalva (Lengielfalua) Udvhsz/H m Polonia 341 Lengyelország (Lengeli orszag, Lengiel orzag, Lengielorszag) 20, 190, 394, 432; ~ba házasodott 58 Léva, ~i (Leva) vár és város Szlovákiában Levice, csn 156 Lippa ~i vár és város Temes/Arad m Lipova, csn 108, 260, 301 Lisznyó (Lisznio, Lisznyo, Ljsznio, Ljsznjo) Spsz/Kv m Lisnu 42, 55, 81, 104 Lókod, ~i (Lokodj) Udvhsz/H m Locodeni 229; csn 200, 336­337, 399 Losonc ~i (Lasanczi, Losanczi) város Nógrád vm Szlovákia Lucenec, csn 13, 63 Lrincfalva (Leorjnczfalva) Maros sz/m Leordeni 461 Lövéte ~i (Leouethe, Leöueteh, Leövete, Lóuete) Udvhsz/H m Lueta 207; ~re költözött 210; csn 58, 60 Lugos, ~i Krassó-Szörény/Temes m Lugoj, Lugosch, csn 106, 116 Lukafalva (Lvkafalva) Maros sz/m Gheorghe Doja 149, 454; ~ra szállott 431, 456 Macskás ~i (Maczkassÿ) egy a három Kolozs megyei (Hosszúmacskás, Magyarmacskás, Szentmártonmacskás: Stâna, Mcicasu, Sânmartin) falu közül, csn 405 Madaras ~i (Madarassi) ~ra költözött 310, 478; csn 371, 372; l. még Backamadaras, Mezmadaras Madéfalva ~i (Madefalui) Cssz/H m Siculeni, ~i pap Lukács Mihály lóf 264 Magyarhidegkút (Magÿarhidegkutth) Udvh sz/H m Vidacut 289 Magiaros, Magjaros, Magyaros, l. Mogyorós Magyarország, ~i (Magiarorszag, Magyar Orszaghi, Magÿarorzagi) csn 102, 279, 429

491

Magyarrégen (Magjarregen) Torda/Maros m Reghin Sat, ma Szászrégen része, Reghin, Sächsisch Reen, ~be szállott 408 Magyarsáros (Magiar Saros) Kk/Szeben m Deleni 182 Magyarzsákod (Magiar Sakod) Udvhsz/H m Jacodu, ~ra költözött 296 Maja, ~i (Mayaj, Maÿai) Maros sz/m Maia 400; ~ba költözött 399, 400; csn 439 Mákó, ~i (Makai) Kolozs m Macu, csn 155, 209, 225, 398, 429, 477 Makód, ~i: Szamosmakód (Makoti) Kolozs/ BN m Mocod, csn 435 Makfalva, ~i (Makfalui) Maros sz/m Ghindari 361; ~ra költözött 449; csn 343 Makra, ~i (Macrai) Szatmár vm, csn 34, 186 Maksa ~i (Maxa, Maxai, Maxaÿ) Kdsz/Kv m Moacsa 39, 135, 141; csn 135­136, 417, 473 Málnás, ~i (Malnas, Malnasi, Malnassi) Spsz/Kv m Malnas 90; csn 52, 54, 72, 88, 89, 91 Malomfalva Maros sz/m Moresti 439 Malomfalva ~i (Malomfalua, Malomfaluj) Udvhsz/H m Morreni 158, 317; ~ra költözött 261, 319, 334, 341; csn 319 Máréfalva ~i (Marefalua, Marefalui) Udvh sz/H m Satu Mare 251; ~ra költözött 253, 343; csn 254, 258 Márkod ~i (Markod, Markodi) Maros sz/m Mrculeni 406; ~ra költözött 283­284; csn 412, 413 Márkosfalva, ~i (Markosfalui, Markosfalva) Kdsz/Kv m Mrcusa 108, 113, 156, 190; csn 242, 337, 344 Marosi mint családnév 289, 290, 293­295, 305, 324 Maroskeresztúr (Maroskereztvr) Maros sz/m Cristesti 459 Marosszék, ~i (Maros szek, Maros Zek, Maros Zeki, Marus zek) 19, 54, 56, 61, 62, 135, 247, 253, 268, 272, 274, 283­284, 294, 310, 317­318, 334; általános összeírása 356 Marosszentanna Maros sz/m Sântana Mures ~án ,,sem lóf, sem gyalog nem mustrál" 479 Marosvásárhely (Marosvasarhel, Marusvasarhel, Marus Vasarhelt) város Maros sz/m Târgu Mures, Neumarkt 50, 168; ~re költözött 283, 421, 444, 474 Marót, ~i (Marothi, Marothj) nehéz eldönteni, hogy a sok Marót közül melyikrl van szó, csn 52, 53, 331, 345 Martonfalva Kdsz/Kv m Mrtineni 101, 192 492

Martonos, ~i (Marthonos) Udvhsz/H m Firtnus 311; csn 304, 308 Martonos: Kézdimartonos (Marthonos) Kdsz/Kv m Mrtnus 170, 186 Martonos: Sepsimartonos (Marthonos) Fotossal egyesült település Spsz/Kv m 64, 77 Mátisfalva (Matjsfalva, Matisffalva) Udvh sz/H m Mtiseni 193, 237 Mátisfalva (Matjsfalva, Mattisffalua) Kézdimárkosfalvával egy települést alkot 89, 146 Medesér, ~i (Medeser, Medeseri) Udvhsz/H m Mediseru Mare 308; csn 282 Meggyes (Megÿes, Meggÿes) csn 270, 357, 359, 373­374 Meggyesfalva (Meggiesfalua, Megiesfalva) Maros sz/m Mureseni 458; ~re költözött 447 Méhes, ~i: Mezméhes (Mehessi) Kolozs/ Maros m Mihesu de Câmpie 37 Méhkerék (Mekerek) Bihar vm/Békés m M Sarkadtól ÉK-re 76 Ménes: Mezménes (Menes) Maros sz/m Herghelia 461 Mezmadaras (Mezó madaras) Maros sz/m Mdras 468; ~ra költözött 343 Mezség (Mezóseg) a Kis- és a Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti erdtlen dombság Erdély középs részén Câmpia Transilvaniei 303, 361 Mihálc, ~i (Mihaczj Mihalczja) Fehér m Mihal 14 Mikháza, ~i (Mikhaza, Mikhazi) Maros sz/m Clugreni 389; ~ra költözött 358, 388; csn 373, 389 Miklósfalva, ~i (Miklosfalua, Miklosfalui) Udvhsz/H m Nicolesti 242; csn 310 Miklósvár (Mjklos Vara) Spsz/Kv m Miclosoara 21 Mindszent ~i (Mindzenti) Cssz/H m Misentea, csn 446 Mogyorós, ~i: Nyárádmogyorós (Mogioros, Mogiorosi, Mogyoros, Mogyorosi) Maros sz/m Mgheran 404; ~ra költözött 367, 401; csn 369, 393, 406, 437 Mogyorós, ~i: Sepsimogyorós (Mogioros, Mogiorosi, Mogjoros, Mogjorosi) Spsz/Kv m Mgherus 33, 40, 113; csn 33­34, 36, 40, 41, 77 Mogyorós : Szászmogyorós (Szasz Mogioros) Kk/Maros m Mgherus 32 Mogyorós: Székelymogyorós (Magÿaros) Udvhsz/H m Alunis 330 Moldova (Moldua, Molduva) román vajdaság a Kárpátoktól Keletre a Nyeszter folyóig a fe-

udalizmus korában 116, 209; ~ba bujdosott 83; ~ba veszett 49 Monyát, l. Nyomát Moson, ~i: Székelymoson Maros sz/m Mosun 479; csn 396, 398, 429 Muszka (Muzka) Torda/Fehér m Musca, esetleg etnikai származásra utaló csn 153, 235 Muzsna, ~i: Székelymuzsna (Musna, Musnai, Musnaÿ) 236; ~ra költözött 328; csn 149, 150, 326, 477 Nagyadorján (Nagj Adorjan) Maros sz/m Adrianu Mare 411 Nagyajta (Nagj Ayta, Nagy Ayta) Spsz/Kv m Aita Mare 26, 32 Nagybánya (Nagj Banja) Szatmár/Máramaros m Baia Mare, Neustadt 128 Nagyborosnyó Spsz/Kv m Borosneu Mare 130 Nagyernye (Nagi Ernie) Maros sz/m 434; l. még Ernye Nagyesküll (Nagieskelleö) Kolozs m Aschileu Mare 159 Nagygalambfalva (Nagÿ Galambfalua) Udvhsz/H m Porumbenii Mari 328 Nagykede (Nagÿ Kede) Udvhsz/H m Chedia Mare 307 Nagykend (Nagÿ Kend) Kk/Maros m Chendu Mare 290 Nagylak, ~i Arad m Ndlac, esetleg Marosnagylak Fehér m Noslac, csn 361 Nagysolymos (Nagy Solÿmos) Udvhsz/H m Soimosu Mare 290; ~ra költözött 301, 394 Náznánfalva (Naznanfalva) Maros sz/m Nazna 459; ~ra költözött 460 Nyárád, ~i (Nyaradi) fiúszék a Nyárád folyó mentén 360, 400 Nyárádszereda, l. Szereda Nyárádt (Njaradte, Nyaradtj) Maros sz/ m Ungheni 457; ~re költözött 442, 459 Nyitra ~i (Nitrai) Nitra Szlovákia 72 Nyomát (Monyat) Maros sz/m Maiad 419; ~ra költözött 414, 418 Nyújtód, ~i (Niujtod, Njuÿtod, Nuÿtod, Nuÿtodi) Kdsz/Kv m Lunga 101, 122, 159, 183; ~ra házasodott 186; csn 199, 299, 300 Ócfalva (Ozdfalua) Udvhsz/H m Oeni 242 Oklánd, ~i (Oklandj) Udvhsz/H m Ocland 211; ~ra költözött 199, 210, 223, 227; csn 285 Olá, Oláh (Ola, Olah) mint családnév és mint etnikai meghatározás 25­26, 32, 37, 67, 76, 229, 237, 246, 251, 252, 268­269, 274, 337, 346, 372, 470

Oláhfalu, ~i: Kápolnásoláhfalva és Szentegyházasoláhfalu (Olahfalua, Olahfalui) Udvhsz/H m 207; ~ra költözött 202, 209 Olasz, Olosz csn 20, 345 Olasztelek (Oloztelek) Udvhsz/H m Tlisoara 223; ~re költözött 250 Oltszem (Oltszeme) Spsz/Kv m Olteni 91 Orbai, Orbaiszék (Orbay, Orbaÿ) 13, 14, 35, 101, 142; ~i nemesek 14; ~re költöztek 142, 176, 180, 187; csn 161, 162, 413, 414, 479 Oroszfalu (Oroszfalva) Kdsz/Kv m Ruseni, ma Kézdivásárhely rész