Read recenzija-dr-kusen.pdf text version

Dr. sc. Eduard Kusen, dipl. ing. arh. Institut za turizam RECENZIJA Knjige «Posavska tradicijska drvena kua ­ prirucnik za obnovu» Knjiga «Posavska tradicijska drvena kua ­ prirucnik za obnovu», u izdanju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te Ministarstva kulture, koju je izradio interdisciplinarni tim, poglavito sastavljen od etnologa i arhitekata (D. Salopek, K. Petri, A. Mlinar, M. Horvat, Z. Mavar, V Rajkovi i G. Gugi), na 80 A4 formata sadrzi vise ilustracija (crteza i fotografija) no li teksta, sto je cini osobito informativnom, lako shvatljivom i privlacnom. Nazivi pojedinih poglavlja, primjerice, Tradicijska bastina Srednje Posavine, Kako obnoviti i sacuvati drvenu posavsku kuu, Tehnicke upute za obnovu drvene kue, Obnova unutrasnjosti kue, Nekoliko primjera obnove tradicijskih kua, Nekoliko savjeta za unutarnje ureenje i Rjecnik, ve sami po sebi govore o strukturi i iznimnosti sadrzaja ove knjige. .............................. Prirucnik za obnovu predstavlja novi vrijedan alat za sve one koji pristupaju konkretnoj i zivotnoj obnovi sela u Posavini. Za nadati se je da e se stvoriti uvjeti koji e omoguiti izradu ovakvih «prirucnika za obnovu» i za sve ostale specificne graditeljske regije u hrvatskom ruralnom prostoru. Izdavanje ove knjige, prvo valja staviti u kontekst sadasnjeg nacina sufinanciranja pojedinacnih projekata putem «Programa poticanja zastite, obnove i ukljucivanja u turizam prirodne i kulturne bastine u turisticki nerazvijenim podrucjima», koje sustavno provodi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Prakticna i vrlo konkretna iskustva raznih strucnjaka koji su sudjelovali u dosad najopseznijem programu obnove tradicijskoga graditeljstva putem ove potpore, provedenog u Sisackomoslavackoj zupaniji, a uz potporu Njemackog drustva za tehnicku suradnju (GTZ), bila su provjerena strucna osnova za izradu ove knjige. U prvom poglavlju knjige je predstavljeno ishodiste fenomena posavske tradicijske drvene kue putem opisa znacajki tih kua i njihova okruzenja. Obrazlaze se hidro-geoloska potka u koju je utkana mreze srednjeposavskih naselja, najveeg prirodnog mocvarnog podrucja u ovom dijelu Europe. Sva su naselja smjestena na prirodnim uzvisinama, «gredama», iznad poplavnog podrucja rijeke Save, izduzena su, bez razvijene ulicne mreze i prate tok rijeke. Na prilozenom crtezu prikazano je sezonsko kolebanje niskih i visokih voda rijeke Save i zaobalja, cime se objasnjava sva biolosku i kulturna raznolikost ovog kraja, osobito polozaj i oblik naselja i pojedinacnih kua. Meutim, osim prirodnih uvjeta, na organizaciju parcela okunice i nacin graenja, ovdje su znatan utjecaj imali i razliciti propisi, osobito nakon proglasenja Vojne krajine. Jos uvijek, u veini posavskih sela prevladava tradicijska organizacija parcela i na njima tradicijske drvene graevine. U osnovi, drvene su posavske kue slikovite i raznolike. U knjizi su prikazana 32 tipa ovih kua, podijeljenih u tri osnovne skupine: prizemnice, kue sa zatvorenim ganjkom i kue s otvorenim ganjkom. Prikazani su i objasnjeni gotovo svi konstruktivni elementi posavskih kua s karakteristicnim dekorativnim elementima te unutarnje organizacijsko ustrojstvo tih kua. Pravilnom obnovom, mogue je posavske tradicijske drvene kue prilagoditi novim potrebama, poglavito zbog njihove izvanredne grae od hrasta luznjaka, koja se i nakon stoljetne uporabe odlikuje tvrdoom i trajnosu ­ uvodna je misao slijedeeg poglavlja. U nastavku se daju iscrpni i poticajni odgovori na znacajna pitanja koja se javljaju pred vlasnicima kua i strucnjacima koji e ih obnavljati: Sto uciniti prije obnove, Kako pri obnovi ocuvati tradicijske vrijednosti kue, Vanjstina kue, Unutarnji prostor. Posebna je pozornost posveena temama: Kako dobiti dodatni stambeni prostor, Ureenje (rekonstrukcija) vrlo osteenih kua i Preseljenje kua (sto je mogue kod drvenih kua). Tree poglavlje se bavi trima skupinama graevnih konstrukcija. To su temelji, drvene stjenke te krovista i pokrovi. Brojnim crtezima i fotografijama upozoreno je na destruktivan utjecaj vlage na drvenu konstrukciju kue, sto je, u pravilu, posljedica losih temelja. Isto tako, prikazana su razlicita rjesenja za rekonstrukciju temelja i podseka, kontaktnog drvenog elementa s tlom (temeljem). U tekstu i grafickim prikazima o drvenim stjenkama se ponavlja gradivo iz njihovih tradicijskih graevnih konstrukcija, s naglaskom na detalje uglovnih vezova te na specificnosti sanacije pojedinih njihovih

1

dijelova. Kod obnove krova i pokrova, osim tradicijskih specificnosti konstrukcije, obrauju se i posebne teme, primjerice, zastita rodinog gnijezda, te primjena mineralne vune, kao toplinske izolacije. Zavrsnom unutarnjom obradom drvenih stjenki, zapocinju naputci za obnovu unutrasnjosti kue. U propitivanju fizike zgrade tradicijskih i novih «sendvica» (konstrukcija, toplinska izolacija i povrsinska obrada) posebna se pozornost posveuje gubitku topline u takvoj kui. Prikazane su razlike izmeu tradicijskog sustava s zbukom od ilovace i pljeve, vapnene zbuke te keramickih plocica. Na isti se nacin propituju mogue konstrukcije podova i stropova, s jedne strane, glede toplinske provodljivosti, a s druge strane, glede vodene nepropusnosti u sanitarnim prostorijama. Ne preporuca se ugradnja industrijske stolarije, ve samo obnova dotrajalih drvenih dijelova uz zadrzavanje postojeih okova. Radi toga su u knjizi prikazani svi bitni graevni detalji prozorskih i vratnih krila te vanjskih kapaka. Takoer, dati su osnovni podaci o znacajkama drvenog stubista koje se javlja na jednokatnim drvenim tradicijskim posavskim kuama. Kune instalacije (vodovod, kanalizacija, bunari, septicka jama, elektroinstalacije, centralno grijanje) nisu bile izvorni dio posavske kue u vrijeme njenog nastajanja pa je njihova implementacija tekla spontano s mnogo problema. U knjizi se obrazlazu primjereni nacini uvoenja kunih instalacija u ovu vrstu objekata. Tradicijski dimnjak u takvim slucajevima dozivljava sasvim specificnu transformaciju (obnovu i rekonstrukciju), pri cemu se inzistira na vatrootpornosti (zidani dimnjak). Slijedee poglavlje sadrzi primjere obnovljenih posavskih kua u Lonjskom polju, na cijim se iskustvima temelji ova knjiga. Prikazano je sest primjeraka obnovljenih kua, jedna prizemnica i pet katnica, tri iz Krapja, dvije iz Cigoca te jedna iz Lonje. Cetiri su ureene za prihvat gostiju, a jedna moze imati alternativnu namjenu ili prihvat gostiju ili stanovanje vlasnika, te jedna za uredski prostor uprave Parka prirode ,,Lonjsko polje". U navedenim primjerima prostorije su sacuvane u dosadasnjem tlocrtnom prostornom sklopu, uz interpolaciju sanitarnih prostorija. Razvedena je elektroinstalacija te uvedene dovodne i odvodne instalacije. Izgraeni su zidani dimnjaci. Zamijenjeni su razliciti dotrajali konstruktivni dijelovi. Na kraju je dano nekoliko prakticnih savjeta, koji nisu sadrzani u prethodnim poglavljima. Dio savjeta se odnosi na prakticne prijedloge za opremanje kue, poglavito glede izbora i organizacije namjestaja, zavrsne obrade, dekorativnih sadrzaja i glede ureenja tradicijskih sadrzaja, kao sto su, primjerice, ,,sveti kut" i pe. Preporuca se koristenje tradicijske posteljine, zastora i prostirki te posua. Takoer se savjetuju primjereni nacini ureenja okunice. Sve je to u knjizi vrlo funkcionalno ilustrirano s odgovarajuim fotografijama. Rjecnik, zapravo glosar, u prilogu knjige daje opis znacenja sezdesetak rijeci koristenih u knjizi koje bi mogle biti manje poznate standardnom citatelju, kao odve strucne ili regionalno obojene. Zapravo, ovu je knjigu tesko promatrati samo kao knjigu, istrgnutu iz jednog procesa i konteksta, iako i kao takva ima veliku vrijednost za obnovu tradicijskog graditeljstva. U okviru sireg procesa poticanja zastite i obnove kulturno-povijesnog nasljea u ruralnom prostoru i odrzivog razvoja ruralnog turizma, ova knjiga participira u sinergijskom ucinku ostalih komponenti ukupnog odrzivog razvoja ruralnih podrucja. Osim toga, ona, iznad svega, citatelju sugerira i svjedoci realnost i izvedivost suvremene obnove tradicijskih kua za najrazlicitije suvremene potrebe, osobito za potrebe turizma i ugostiteljstva. Zagreb, 25. 11. 2006. .............................. S malim odmakom od vremena recenziranja knjige, a na osnovi reakcije citatelja, poglavito njenih vlasnika i prakticnih korisnika, poslije svega, najvea vrijednost ove knjige je njeno posteno svjedocenje o realnoj mogunosti funkcionalne konzervacije kulturno-povijesnih vrijednosti ovih kua u okviru suvremenog turistickog, stambenog i ponekog drugog nacina koristenja i to ne planovima i projektima ve fizickom izvedbom uzivo. Zagreb, 5. 1. 2007. Dr. sc. Eduard Kusen

2

Information

Dr

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

803877


You might also be interested in

BETA
Dr