Read tt1690_746-KH-BGDDT.pdf text version

BO GIRO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc li;tp -- Tu' do -- Hanh pink S6: /-14-6 /KH-BGDDT

Ha Noi, ng4W,bthang 10 nang 2009

Kt ROACH

TOng ket Chi thi se, 32-CT/TW ngay 09 thang 12 nam 2003 tang cu.O.ng sty lanh dao cua Pang trong cong tac cUa Ban Bi ph6' bien, gião duc phap luat, nang cao y thirc chAp hanh phap luat ciia can bO, nhfin dan

Thtrc hien Thong bao Ket Juan so 74-TB/KH ngay 11 thang 5 nam 2007 cUa Ban Bi thu ve viec tiep tuc thuc hien Chi thi so 32-CT/TW ngdy 09 thang 12 nam 2003 ve tang cuang str lanh dao dia Dang trong cong tac pha bien, gido duc phap luat nang cao y thirc chap hanh phap luat ctia can be, nhan dan va. Ke hoach so 39-KH/VPTW ngay 19 thang 6 nam 2009 cUa Van pi-1611g Trung u·ng Dang ve viec rang ket Chi thi so 32-CT/TW; BO Gido duc va Da p tao ban hanh Ke hoach trien khai viec tang ket Chi thi so 32-CT/TW trong town nganh gido duc cu the nhu sau:

1. Muc dich, yeu cAu

Muc dich Danh gia tinh hinh, ket qua cong tac lanh dao, chi dao, to claire thuc hien Chi thi so 32-CT/TW va Thong bac! Ket luan so 74-TB/TW cUa Ban Bi thu; xac dinh han che, thieu sot, vuang mac, nhimg van de mai phât sinh; rut ra nhang bai hoc kinh nghiem, de ra phuang huang, gidi phap de tiep ttic thuc hien ce hieu qua cong tac pha bien, gido duc phap luat, nang cao y thdc chap hanh phap luat cho can ba, nhan dan. Yeu cau Tien hanh tong ket toan dien cong tac lank dao, chi dao thuc hien Chi thi va ThOng bao ket Juan neu tren, can barn sat cac van ban chi dao ve cong tac pha bien, giao duc phap luat dia Chinh phU, Thn tuang Chinh phn, cac Ke hoach cong tac phe bien, gido duc phap luat hang nam va chuyén de dia nganh gido duc. Nai dung tang ket can thiet thuc, dank gia dUng thgc trang va de ra cac giai phap gan voi cac cuac van Ong, phong trao thi dua ion cUa nganh va cong tac chuyen men cna co quan, don vi.

2. Ni dung tong ket O

a) Danh gid tinh hinh quan triet, trien khai Chi thi bao se 74-TB/TW dia. Ban Bi thu Trung uang Dang 1

so

32-CT/TW va Thong

Vic quan triet Chi thi so 32-CT/TW va ThOng bao sO 74-TB/TW

cac

cap uY Dang, chinh quyen, doan the va cac tang lOp nhan dam Vic ban hanh cac van ban chi dao, cac chuo-ng trinh, ke hoach plae) bien, giao duc phap luat hang nam va chuyen de cilia dan b) Dania gia thuc trang tinh hinh va két qua dat dugc sau 6 nam trién khai thuc hien Chi thi sO 32-CT/TW Nhan thdc dia cdp uT, cUa lanh dao dan vi ve tang cueng sr lanh dao Dang di cOng tac phO bien, giao due phap luat. MOi quan he gifia trien khai -awe hien Chi thi se) 32-CT/TW viec thuc hien cac chuang trinh, ke hoach ph O bien, giao duc phap Mat trong 6 nam qua tai dan vi: Quyet dinh so 13/2003/QD-TTg ngay 17 thang 01 nam 2003 cUa Thu Wang Chinh Quyet dinh se) 212/2004/QD-TTg ngay 16 thang 12 nam 2004 cUa ThU tuang Chinh phU Chuang trinh hanh dOng quOc gia PBGDPL va nang cao thdc chap hanh phap luat cilia can be), nhan clan i xa, phuOng, thi tran Quyet dinh sa 37/2008/QD-TTg ngay 12 thang 3 närn 2008 cUa Thti tuOng Chinh phU ban hanh Ke hoach cOng tac phO bien giao duc plaap luat ridm. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 cilla nganh giao duc. Cac chuang trinh, ke hoach cOng tac PBGDPL cOa dia phuang. c) NOi dung va cac hinh thdc ph O bien, giao duc phap luat ca hieu qua dal duvc ap dung. Cht cac hinh thdc mai duac ap dung tr sau Hi nghi so' ket Chi thi sO 32-CT/TW cUa Chinh phñ va Hi nghi sa két Chi thi se) 32-CT/TW cUa naanh giao duc. d) Nhang kinh nghiem t6t, din hinh trong viec thuc hien Chi thi sei 32CT/TW, ket hop vai viec thuc hien cac k hoach, chuang trinh ph e) bien, giao due phap luat cUa Chinh phii va cüa nganh giao duc. Nhang dOi trong chi dao, huang dn cOng tac phO bien, giao duo phap luat, nang cao chat luong cOng tac phO bien, giao duc phap luat khi ca Chi thi so 32-CT/TW. Danh gia hieu qua ciia cOng tac ph O bien, giao duc phap luat tai don vi lchi cO Chi thi s 32-CT/TW, dac biet la tir sau Hôi nghj so' ket ba nam thgc hien Chi thi (ye nlaan thdc, hanh vi cUa cac dOi tuang; tinh hinh trat ti..r, ky cuong trong nha trubrig; danh giá cua xa 1ii ve kien thdc va thdc phap luat cUa nguOi hoc sau khi t6t g) Nrhang lchO khan, han che trong tO chdc trien ldiai Chi thi sO 32-CT/TW 2

va nguyen nhan. De xuL, kien nghi ve chu truang, bien phap nham tiep tuc tiep tuc thus hien co hieu qua cong tac phO bien, gido due phap lu'at trong thOi gian tO.i. ThOng ke cac so lieu cu the theo mau bieu gdi kém theo Ke hoach nay. 3. TO chirc thgc Cac so gido due va ciao tao, cac dai hoc, hoc vien, trueng dai hoc, cao Bang, trung cap chuyen nghiep, cac Vu, cue, Thanh tra, Van pi-161-1g va cac don vi true thuOc BO Gido due va Dao tao to chin e tong ket Chi thi so 32-CT/TW bang cac hinh tilde phi hop, bac) cao ket qua ve BO Gido due va Ddo tao trtrOc ngdy 20 thang 11 ndm 2009 theo dia chi: Vu Phap che, BO Gido due va Dao tao, so 49, Dai Co Viet, Ha 1\10i (hoac qua Email: [email protected]). MOc theYi gian tien hanh tOng ket: thang 12/2003 den thang 10/2009. BO Gido due va Dao tao thanh lap TO bién tap Du . thdo Bao cao tOng kat Chi thi 32-CT/TW gOm dai dien lanh dao cac don Van phèng Ban can su Dang, Vu COng tae hoc sinh, sinh vien, Vu Gido due Mam non, Vu Gido due Tieu hoc, Vu Gido due Trung hoc, Vu Gido due Dai hoc, Vu Gido due Chuyen nghiep, Vu Gide cluc ThuOng xuyen, Vu Ke hoach Tai chink, Cue Nhd gido can 1)0 quail ly gido due, Cue COng nghe thOng tin, Van phOng BO va cac don vi co lien quan do Vu truOng Vu Phap che lam TO truCmg. c) Vu Phap che phOi hop vOi Van phOng Ban can su . Dang bao cao Lanh dao Bo xem xet, quyet dinh viec to chde Hoi nghi toan ngdnh ve viec tOng ket Chi thi so 32-CT/TW; phOi hop theo clOi, don dOe, kiem tra viec tOng ket Chi thi so 32-CT/TW trong toan nganh. Noi n/ian:

- Van phOng Chinh pH; - Van phOng Trung trong Dang; - BO trtrông NguyenThin Nhan (de b/c); - Cdc Thin truOng (de p/h); - BO Ttr phdp; - HOi d6ng PHCTPBGDPL cna Chinh phii; - TW dodn TNCSHCM, TW HOi SVVN; - Ddng uji BO Gido dtic N/A Ddo tao; - COng dodn gido dtic Viet Nam; - Cdc Vu, Cuc, Thanh tra, Van phOng, cac don vi su nghiep trtrc tilt* BO; - Cdc SO. Gido dyc va Dao tao; cac DH, HV, twang DH, CD, TCCN; - Lull: VT, PC, VP BCS

KT.B0 TRVONG 1(1' TRVONG

3

PHIJ LVC 1 KET QUA QUAN TRIET CHI THI, THONG RAO, KET LUAN

Co quan, dun vi chit tri to chin qulin tr* Cap s& Cap tru&ng Hinh thin

t6 chin

S6 ethic

SO natriri b

tham dkr

KtT QUA 6 NAM THU-C HIEN CHI THI

Ban hanh van ban chi ciao, t6 chirc thttc Co quan, don vi S6 lugng van ban da ban hanh ban hanh Ke hoach Chucmg trinh a CO'n4,.. van lade

Dau ttr kinh phi, co. sci. vat chat cho cong tdc phô biën, aid° duc pháp 1ut Nei dung Trieu d'Ong 2002 2003 Trien khai cac hot cleng PBGDPL Tran2 bi co s 'Cr vit chit Cac n(ii dung phap luat dtrgc phô bi n (néu tOm tat ten mOt sO vein bân ho0c nhOin vein hem phap lut clugc telp trung phabin, gi.ao duc) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Danh gia hi'u qua cna cac hinh thirc ph 6 bi6n, gião duc da dupe sir dung tai don vi TT 1

2

Hinh thdc PBGDPL ThOng qua giang day cac kien tilde plaap luat Bien soan, pliat hanh tai lieu theo tUng dOi tucmg Tuyen truyen tren bao chi Tuyen truyen tren truyen hinh Tuyen truyen tren he thOng phat thanh Thi tim hiLi phap luat Xay dung cac tiéu pharn phap luat Theng qua cac lárp tap huan nghiep

· Vi..1

Hieu qua cao

Hieu qua KlaOng binh thuang hieu qua

")'( kien khac

3

4

5

6

7 8

10

ThOng qua cac 1V)i nghi, hOi thao Cac hinh thdc khac

PHU LVC 2A

THONG KE NGUON NH AN WC THIJ.0 HIEN CONG TAC PHO BIEN, GIAO DEC PHAP LUAT "

Tru Ong:

so

D'Oi Wong Itrong

GiO· tinh Nam NO

Trinh do chuyen mOn Chuyen ngalth luat Chuyén nganh khac Trung ,: cap Trung ,, cap

ThOi b an tham gia ai 1,, cOn b tac PBGDPL a a <5 näm 5-10 nAm > 10 näm

BiSii dung, tap huAn dinh kj, ..: Nghiep vu . Kten tilde PBGDPL phap 10'1 CO KhOng Kheng CO

TS 1-FOi dOng (hoac ban) ph'Oi hop CTPBGDPL Giao vien, giâng yien giang day cite mon 014 luat Can 130 Ow trach cOng tac PBGDPL Can 130 pity trach cOng tac phAp ch6 Trung uung Bao cao Cap vién phap tinh luat Khac

Ths

CN

TS

Ths

CN

PHU LUC 2B

THONG KE NGUON NHAN LI1C THIYC HIEN CONG TAC PHO BIÈN, GIAO DUC PHAP LUAT SO Gido city vd DAD tao:

so'

GiOi tinh Nam Nil

Di Wong

Itrong

Trinh dO chuyén mon Chuyen nganh luat Chuyen nganh khac (hoc ding chuyén nganh gido duc cOng dan) Trung Trung L TS Ths cap CN TS Ths cap CN

T hOi °jail tham o a bi cOng tac PBGDPL

BOi dtrang, tap huAn dinh 1c$7 Kten thirc phap luat KhOng Co

·A

<5 nam

5-10 nam

> 10 nam

Nghi0 vu PBGDPL KhOng Co

Mt dOng (ho.ac ban) phi hop CTPBGDPL Gião viOn giang day gin° due cOng dan cap THCS Gido viengiang day gido duc cOng clan cap THPT Can bO On trach cOng tac PBGDPL Can bO phu trach cOng tac phial) ch6 CAp Bão cao tinh via phap CAp luat huyn Khac

Information

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98268


You might also be interested in

BETA