Read písková filtrace Azuro 5, 7 a 9 se 6-cestnou hlavou (PIC) text version

Filtracní písková jednotka s horním sesticestným ventilem Filtracná piesková jednotka s horným sescestným ventilom

PRO S144T PRO S166T PRO S210T

Návod na instalaci a pouzití Návod na instaláciu a pouzitie

2.1.2011 No. 680

OBSAH

CZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ZÁKLADNÍ POKYNY ZÁKLADNÉ POKYNY BEZPECNOSTNÍ POKYNY BEZPECNOSTNÉ POKYNY TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNICKÉ PARAMETRE POPIS FILTRACNÍ JEDNOTKY POPIS FILTRACNEJ JEDNOTKY UMÍSTNÍ FILTRACE UMIESTNENIE FILTRÁCIE POKYNY PRO INSTALACI POKYNY PRE INSTALÁCIU ELEKTRICKÉ PIPOJENÍ ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE CINNOST FILTRACE CINNOS FILTRÁCIE ÚDRZBA ÚDRZBA POPIS FUNKCÍ SESTICESTNÉHO VENTILU POPIS FUNKCIÍ SESCESTNÉHO VENTILU ODSTRANNÍ ZÁVAD ODSTRÁNENIE PORÚCH ODSTAVENÍ Z PROVOZU, ZAZIMOVÁNÍ ODSTAVENIE Z PREVÁDZKY, ZAZIMOVANIE SEZNAM DÍL ZOZNAM DIELCOV ZÁRUCNÍ PODMÍNKY A SERVIS ZÁRUCNÉ PODMIENKY A SERVIS SCHÉMATA ZÁKLADNÍHO PROPOJENÍ FILTRACE A BAZÉNU SCHÉMA ZÁKLADNÉHO PREPOJENIA FILTRÁCIE A BAZÉNA 1 1 2 3 3 3 4 4 6 7 9 10 10 10

SK 11 11 12 13 13 13 14 14 16 17 19 20 20 20

obálka

Symbol pro tídní odpadu

Cerpadlo tohoto výrobku na konci jeho zivotnosti neodhazujte do bzného komunálního odpadu, ale kvli recyklaci jej odevzdejte ve sbrném dvoe vasí obce. Pomzete tím chránit zivotní prostedí.

Symbol pre triedenie odpadu

Cerpadlo tohto výrobka na konci jeho zivotnosti neodhadzujte spolu s bezným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôzete tak chráni zivotné prostredie.

CESKY

1. ZÁKLADNÍ POKYNY

PRO je kompletní písková filtracní jednotka pro filtraci bazénové vody. Skládá se z filtracní nádoby pro pískovou nápl, cerpadla se sítem pro zachycení hrubých necistot, sesticestného ventilu s manometrem, propojovací vyztuzené hadice a píslusenství. Filtracní jednotku je mozno pouzít pro filtraci vody v plaveckém, saunovém nebo zahradním bazénu do objemu 25 m3 v pípad filtrace PRO S144T, resp. do objemu 35 m3 v pípad filtrace PRO S166T, resp. do objemu 55 m3 v pípad filtrace PRO S210T. Filtrovaná voda nesmí být znecistna ropnými látkami a teplota obíhající vody by nemla pesáhnout 40°C. Jiné pouzití je povazováno za nevhodné. Ped nákupem se u svého prodejce pesvdcte o vhodnosti pouzití tohoto modelu filtrace a provte moznosti jejího správného zapojení. Pi peprav dbejte pokyn prodejce a zaízení chrate ped nárazy a nesetrným zacházením. Vyhrazujeme si právo zcela nebo cástecn výrobek zmnit, a to bez pedchozího upozornní. Princip cinnosti Vase filtracní jednotka pouzívá speciální filtracní písek k zachycení cástic necistot z protékající vody. Filtracním pískem je naplnna nádoba filtru a funguje jako stálý lapac necistot. Bazénová voda, která obsahuje necistoty, je nasávána skrz pedazený hrubý filtr cerpadlem a vhánna do vícecestného ventilu (dále jen ventil) a odtud do vrchního prostoru nádoby filtru. Voda je pak protlacena pískem, který ji zbaví jemných necistot, do spodního prostoru nádoby. Pes ventil se voda vrací zpt do bazénu. Celý proces je plynulý, automatický a zabezpecuje úplnou cirkulaci vody v bazénu. Po urcité dob provozu zpsobí nahromadné necistoty zhorsení prchodu vody pískem a tím snízení prtoku vody celou filtracní jednotkou. To znamená, ze je cas vycistit (propláchnout) filtracní písek. Kdyz nastavíte ovládací páku ventilu na Proplach (Backwash), voda protéká filtrací opacn, tzn. od spodu nádoby pes filtracní písek, ze kterého vypláchne usazené necistoty do odpadového potrubí. Podrobný popis cinnosti je popsán v kapitole CINNOST FILTRACE.

2. BEZPECNOSTNÍ POKYNY

· Umístní cerpadla filtrace musí odpovídat CSN 33 2000-7-702, tj. nejmén 3,5 m od vnjsího okraje bazénu. · Napájecí obvod cerpadla musí odpovídat píslusné norm (CSN 33 2000), a musí být vybaven proudovým chránicem s vypínacím proudem 30 mA. · Pokud zjistíte, ze je pívodní kabel cerpadla nebo prodluzovací kabel na pívodu poskozen, neprodlen vypnte jistic napájecího obvodu cerpadla a závadu odstrate. · Zásahy do elektroinstalace cerpadla a napájecího elektrického obvodu smí provádt jen osoba s píslusnou elektrotechnickou kvalifikací. · Filtracní jednotku nezapínejte, pokud jsou v bazénu lidé. · Na filtracní jednotku a pívodní kabely pod naptím nesahejte, pokud jste mokí nebo máte na sob mokrý odv. · Pi jakékoli manipulaci s filtrem nebo ovládacím ventilem odpojte pívodní kabel cerpadla od elektrické sít. · Nikdy nesnímejte ventil z nádoby, pokud je tato pod tlakem. · Neinstalujte filtraci v místech, kde mze dojít k zaplavení cerpadla vodou. Chrate cerpadlo ped nepíznivými povtrnostními vlivy.

No.680

CZ

1

·

· · · · · · · · ·

Zaízení není urceno pro pouzití osobami (vcetn dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajistn jejich dohled a instruktáz odpovdnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem lék, omamných prostedk apod., snizujících schopnost rychlé reakce. Zabezpecte, aby se k filtraci nemohly dostat dti. Nikdy nezapínejte cerpadlo, pokud je bez vody. Ped spustním cerpadla se vzdy pesvdcte, zda je zalito bazénovou vodou. Nepouzívejte cerpadlo bez pedfiltru s hrubým sítem. Toto síto chrání cerpadlo ped nasátím vtsích necistot, které by mohly cerpadlo zablokovat a poskodit. Nikdy cerpadlo nezakrývejte. Cerpadlo musí být za provozu chlazeno okolním vzduchem. Nesahejte na motor cerpadla, které je v chodu. Mzete se o motor popálit. Nemanipulujte s ovládací pákou ventilu, pokud je cerpadlo v chodu. Vzdy nejprve vypnte cerpadlo. Nepipuste, aby si na filtracní zaízení kdokoli sedal nebo jinak zatzoval. Chrate filtraci ped zamrznutím. Ped píchodem mraz vypuste z filtrace a z cerpadla vodu a zazimujte ji podle návodu. Filtracní nádobu penásejte po vypustní vody a odpojení od cerpadla. Nádobu drzte za sponu, nikoli za ventil.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL Optimální prtok vody m3/h Prmr nádoby (cca) mm Mnozství písku kg Zrnitost písku (min) mm Max. pracovní tlak nádoby bar Píkon cerpadla W Jmenovité naptí V / Hz Jmenovitý proud A Maximální výtlak m Tída ochrany Pipojení sání cerpadla Pipojení ventilu Orientacní rozmry filtrace, tj. nádoby vc. ventilu a cerpadla (s x hl x v) cm PRO S166T PRO S210T 7 9 400 500 50 100 0,45 ­ 0,55 0,45 ­ 0,55 3,5 3,5 450 870 230 / 50 230 / 50 2,3 3,6 12 12 IP X4 IP X4 hadice Ø 32 nebo hadice Ø 32 hadice Ø 32 mm Ø 38 mm nebo Ø 38 mm vnitní závit 6/4",hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm cca 70 x 40 x 76 cca 70 x 45 x 82 cca 70 x 57 x 95 PRO S144T 5 350 25 0,45 ­ 0,55 3,5 390 230 / 50 1,95 11 IP X4

Podmínky pro pouzití filtracní jednotky: - maximální teplota vody 35°C - hodnota pH vody 6 - 8,5 - obsah volného chlóru max 10 mg/l - obsah rozpustné soli max 0,5%

2

CZ

4. POPIS FILTRACNÍ JEDNOTKY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Filtracní nádoba (bez pískové nápln) Spona Sesticestný ventil Podstavec Zátka na vypoustní vody z nádoby Hrdlo ventilu pro odpad, prhledítko Manometr na ventilu Hrdlo ventilu pro pipojení cerpadla Hrdlo ventilu ­ zpt do bazénu Cerpadlo Pedazené síto (v sání cerpadla) Zátka na vypoustní vody z cerpadla Propojovací hadice Ø 38 mm Hadicová spona

5. UMÍSTNÍ FILTRACE

Nejprve zvolte vhodné místo pro umístní filtrace. Mlo by mít pevný vodorovný podklad, být dobe pístupné, chránné ped destm, slunecními paprsky a ped mozným zaplavením vodou. Vyvarujte se instalace v jímkách, sachtách apod., protoze zde je vysoké riziko zaplavení elektrického cerpadla vodou. Vyberte místo, kde za motorem cerpadla bude prostor nejmén 10 cm pro pívod vzduchu k chlazení motoru. Také nad filtrací a kolem ní musí být dostatecný prostor k provádní kontroly a údrzby. V blízkosti musí být jednofázová elektrická zásuvka vyhovující píslusné norm CSN. Pokud pouzijete prodluzovací kabel, musí být typu H07RN-F s prezem zil minimáln 1 mm2. Doporucujeme pouzít pod filtracní jednotku vodorovnou (betonovou, kameninovou apod.) desku o vhodné velikosti a pod cerpadlo doporucujeme vlozit gumovou podlozku na tlumení vibrací a hluku. Z bezpecnostních dvod instalujte filtraci tak, aby nejmensí vzdálenost od kraje bazénu byla 3,5 m. Sací a vratné potrubí/hadice vete tak, aby bylo co nejpímjsí a pokud mozno ve spádu k cerpadlu nebo ventilu. Zvtsování vzdálenosti mezi jednotkou a bazénem a také slozitost vedení potrubí mají negativní vliv na vlastnosti filtracní jednotky. Filtracní jednotku instalujte pod úrovní hladiny vody v bazénu (s cerpadlem nejníze 2 m pod úrovní hladiny). Je mozná také instalace nad úrovní hladiny (s cerpadlem nejvýse 1,5 m nad úrovní hladiny), ale v tomto pípad je nutno pouzít zptnou klapku v sání cerpadla. Schématická znázornní propojení filtrace a bazénu naleznete na konci návodu.

6. POKYNY PRO INSTALACI

Umístte filtracní nádobu na zvolené místo, které odpovídá pozadavkm kapitoly UMÍSTNÍ FILTRACE, a pak postupujte podle návodu na sestavení nádoby (viz její balení). Pomocí dodaných hadicových trn, propojovací hadice a hadicových spon propojte výtlak cerpadla a hrdlo ventilu oznacené ,,PUMP". Pipojte sestavenou filtraci k bazénu: sání cerpadla se sbracem (skimmerem), hrdlo ventilu oznacené ,,RETURN" s vratnou tryskou. CZ 3

No.680

7. ELEKTRICKÉ PIPOJENÍ

Pívodní kabel cerpadla je vybaven vidlicí pro pipojení do zásuvky elektrického obvodu 230V / 50Hz. Tento elektrický obvod musí odpovídat píslusné norm (CSN 33 2000) a musí být vybaven proudovým chránicem s vypínacím proudem 30 mA. Cerpadlo není vybaveno spínacem chodu. Doporucujeme, aby bylo zapojeno pes zaízení umozující zapínání a vypínání cerpadla (nap. spínací zásuvku). NIKDY CERPADLO NESPOUSTJTE BEZ VODY!

8. CINNOST FILTRACE

Bazénová voda se cistí ve speciálním kemicitém písku umístném ve filtracní nádob (písek není soucástí dodávky). Pro správnou obsluhu filtrace je dlezité seznámit se s jednotlivými polohami sesticestného ventilu ­ viz kapitola POPIS FUNKCÍ SESTICESTNÉHO VENTILU. A. Zprovoznní filtrace Pi zprovoznní filtrace je nutno provést následující cinnosti v uvedeném poadí: 1) Zavodnní filtrace: Otevete ventily na sacím a vratném portubí (jsou-li nainstalovány). Bazén naplte vodou do úrovn stedu píruby sbrace. Bhem plnní bazénu dojde i k zaplavení filtrace. Pekontrolujte tsnost jednotlivých spojení. V pípad, ze máte bazén jiz naplnný, otevete sací a vratné potrubí a páku ventilu dejte do polohy Proplach (BACKWASH) a pockejte, dokud nezacne z ventilu vytékat voda. Pokud je cerpadlo nad úrovní hladiny vody, je nutno ped spustním cerpadla zalít komoru cerpadla vodou az ke zptné klapce. Poznámka: K odvzdusnní nádoby dojde pi prvotním proplachu písku. 2) Kontrola tsnosti spojení: Celou sestavu obhlédnte, zda nkde nedochází k úniku vody, a pokud je teba spoje nebo zátky dotáhnte pípadn petsnte. 3) Prvotní proplach písku: Po naplnní nádoby novým pískem je nutné nejprve písek propláchnout a tím zbavit jemných cástic, které by se jinak vyplavovaly do bazénu. K provedení proplachu je nutno pipojit hadici k hrdlu ventilu oznacenému WASTE. Ventil nastavte do polohy Proplach (BACKWASH). Po zavodnní filtrace zapnte cerpadlo. Cerpadlo vypnte, kdyz zacne z hadice vytékat cistá voda (1-3 minuty). Cerpání vody mzete sledovat v prhledítku sesticestného ventilu. Poté nastavte ventil do polohy Výplach (RINSE) a opt spuste cerpadlo asi na 10-20 vtein. Pak nastavte ventil zpt do polohy Filtrace (FILTER) a spuste znovu cerpadlo. POZOR: ZMNU POLOHY VENTILU PROVÁDJTE POUZE PI VYPNUTÉM CERPADLE. Se zmnou polohy ventilu vyckejte asi pl minuty po vypnutí cerpadla ­ pitom dojde k usazení zvíených necistot a písku.

4

CZ

B. Provoz filtrace 1. Ventil nastavte do polohy Filtrace (FILTER). 2. Zapnte cerpadlo. 3. Pravideln kontrolujte prtok filtrací (tlak na manometru) a na základ zjistných hodnot provádjte proplach písku. C. Pravidelný proplach písku V závislosti na znecistní bazénu, dob filtrování a objemu bazénu dochází k postupnému zanásení filtracního písku necistotami. Kdyz zjistíte, ze se snizuje prtok filtrací (v pípad osazení ventilu manometrem stoupne tlak na manometru o cca 0,2 bar oproti tlaku na pocátku filtracního cyklu, max. na 0,7 bar), je teba filtraci vycistit provedením tzv. proplachu. 1. Vypnete cerpadlo. 2. Ventil nastavte do polohy Proplach (BACKWASH). Pipojte hadici k hrdlu ventilu oznacenému WASTE (odpad). 3. Zapnte cerpadlo. Písek proplachujte tak dlouho, az se objeví cistá voda (cca 1 min). Cerpání vody mzete sledovat v prhledítku sesticestného ventilu. 4. Vypnte cerpadlo a nastavte ventil do polohy Výplach (RINSE). Spuste cerpadlo na 15 vtein a pak ho opt vypnte. 5. Páku ventilu nastavte do polohy Filtrace (FILTER) a spuste znovu cerpadlo. D. Doporucení Na cistotu a przracnost bazénové vody mají nejdlezitjsí vliv dva faktory: odpovídající kapacita a kvalita filtrování a správné chemické osetení vody. Filtrace je navrzena na nepetrzitý provoz. Pro vtsinu bazén to vsak není nutné. Je vhodné urcit si casový plán filtrování s ohledem na velikost bazénu a jeho vyuzívání. Podmínkou správné filtrace je, aby se voda v bazénu alespo jednou denn pefiltrovala. Aby byla bazénová voda pro koupání nezávadná, je nutné udrzovat obsah volného chlóru a hodnotu pH v optimálním rozmezí. Nedostatecné mnozství chlóru a nevhodná hodnota pH vede k mnození bakterií a as, které nadmrn zatzují filtraci. Proto doporucujeme zajistit si testovací soupravu na mení obsahu volného chlóru a hodnoty pH, pravideln hodnoty sledovat a podle výsledk aplikovat pípravky k péci o bazénovou vodu. Dlezitá upozornní pro správnou cinnost filtrace: · Aby nedocházelo k rázm v potrubí pi pestavování ventilu, vzdy nejprve vypnte cerpadlo. Rázy mohou poskodit nádobu, ventil, trysky a jiné prvky instalace. · Zvlástní pozornost je teba vnovat sestav, která obsahuje výmník tepla nebo cistící systémy, které pracují na základ petlaku vody. Tyto sestavy jsou citlivjsí na vodní rázy, protoze pracují s vyssími petlaky. · Pi instalaci dbejte na správný spád hadic (potrubí), aby nedocházelo k sifonovému efektu. · Pravidelným cistním kose sbrace (skimmeru) a hrubého síta cerpadla pedejdete poskození cerpadla a filtrace a zabezpecíte správnou funkci filtrace. · Pi provozu cerpadla vystaveného slunecnímu záení dochází k jeho pehívání, coz mze vést az k poskození. Chrate cerpadlo ped sluncem vhodným zastínním. Nerespektování tchto zásad mze vést k poskození prvk filtrace.

No.680

CZ

5

9. ÚDRZBA

Pozor: - Ped provádním údrzby vzdy vypnte elektrický pívod cerpadla a vytáhnte vidlici pívodního kabelu ze zásuvky. - Nikdy nedemontujte ventil, pokud je filtrace pod tlakem. - Ped demontází jakékoli cásti filtrace uzavete sací a vratné potrubí. - Pi opravách pouzívejte výhradn originální náhradní díly. V prbhu koupací sezóny pravideln kontrolujte provoz filtrace. Je to dlezité proto, aby se vcas zjistila pípadná závada a mohla být tak co nejrychleji opravena. Dodavatel nemze rucit za následné skody zpsobené závadou filtracní jednotky nebo elektroinstalace. Pravideln provádjte proplach písku. Pokud se ani po proplachu nezlepsí prchodnost filtracním pískem, tzn. ze tlak na manometru zstal i po proplachu vysoký, písek vymte. Postupujte pitom podle kapitoly ÚDRZBA NÁDOBY (viz dále).

A. Údrzba cerpadla Bhem provozu dochází k opotebovávání tsnní a ucpávek. Pokud zjistíte, ze ze spodní cásti cerpadla nebo z prostoru spojení jednotlivých díl odkapává voda, nechte vymnit píslusné tsnní. Pravidelné cistní hrubého síta cerpadla Po case se mze hrubé síto zaplnit necistotami a tím zhorsit prtok cerpadlem. Tlak na manometru mze být nizsí nez na pocátku filtracního cyklu. V takovém pípad je nutné síto vycistit. Cerpadlo nesmí bzet bez tohoto síta, protoze by se mohlo zanést a to by mohlo být pícinou poskození cerpadla. Vypnte cerpadlo, ventil nastavte do polohy Zaveno a uzavete sací potrubí. Pak demontujte vícko a vyjmte a vycistte hrubé síto (viz obr. 1). Pokud neuzavete sací potrubí, bude z cerpadla vytékat voda. Po vycistní uvete filtraci do pvodního stavu. Ped zapnutím cerpadla nezapomete otevít ventil a sací potrubí.

Obr. 1

B. Údrzba nádoby Nejmén jednou rocn zkontrolujte mnozství a jakost písku. Písek musí zstat sypký. Pokud hrudkovatí, nebo pokud se na vrchní vrstv písku utvoí krusta, je nutno písek vymnit. Výmna písku v nádob Uzavete sací i vratné potrubí, aby voda z nádoby nevytékala, demontujte sponu a sejmte ventil. Povolte zátku na nádob a vypuste z ní vodu. Zakryjte otvor centrální trubice a vyberte z nádoby starý písek. Vrate zátku zpt na své místo. Pak postupujte podle kapitoly POKYNY PRO INSTALACI, bod 5 az 9. Poté provete celý postup zprovoznní filtrace (kapitola CINNOST FILTRACE, cást A). POZOR: Dodrzujte doporucenou zrnitost písku! Písek o mensí zrnitosti by se mohl dostat do bazénu a písek o vtsí zrnitosti by zpsoboval zhorsení kvality procesu filtrování.

6

CZ

10. POPIS FUNKCÍ SESTICESTNÉHO VENTILU

Stítek s popisem funkcí (pozic), který je umístn na ventilu, by ml ulehcovat orientaci uzivatele a zamezit pípadným nedopatením. POZOR: ZMNU POLOHY VENTILU PROVÁDJTE POUZE PI VYPNUTÉM CERPADLE. Poznámka: Na ventilu mze být oznacena mezipoloha WINTER (Zazimování), která se pouzívá pi zazimování filtrace.

Obr. 2

Funkce ventilu a význam jeho poloh je schématicky znázornna na obrázcích:

FILTRACE (FILTER) je základní provozní poloha. V této poloze se voda filtruje a vrací zpt do bazénu.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ HORNÍ CÁST NÁDOBY ­ FILTRACNÍ PÍSEK ­ CENTRÁLNÍ TRUBICE ­ VENTIL ­ BAZÉN

Poloha ODPAD (WASTE) se pouzívá pro snizování hladiny vody v bazénu, nebo pi vysávání siln znecistného dna bazénu.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ DO ODPADU

No.680

CZ

7

V poloze ZAVENO (CLOSED) je ventil uzaven. Pouzívá se pi cistní hrubého síta cerpadla. POZOR: NIKDY NEZAPÍNEJTE CERPADLO, POKUD SE VENTIL NACHÁZÍ V POLOZE ZAVENO.

Poloha PROPLACH (BACKWASH) se pouzívá k propláchnutí filtracního písku. Voda uvnit nádoby proudí v opacném smru.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ CENTRÁLNÍ TRUBICE ­ FILTRACNÍ PÍSEK ­ HORNÍ CÁST NÁDOBY ­ VENTIL ­ DO ODPADU

V poloze OBTOK (RECIRCULATE) je voda pecerpávána bez filtrování. Nap. se pouzívá pro provoz solárních panel.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ BAZÉN

Poloha VÝPLACH (RINSE) se pouzívá k vypláchnutí filtrace po provedeném proplachu. Voda uvnit nádoby proudí ve stejném smru, jako pi filtrování, voda se vsak nevrací do bazénu, ale vytéká do odpadu.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ HORNÍ CÁST NÁDOBY ­ FILTRACNÍ PÍSEK ­ CENTRÁLNÍ TRUBICE ­ VENTIL ­ DO ODPADU

8

CZ

11. ODSTRANNÍ ZÁVAD

Závada Cerpadlo nenasává vodu Pícina Cerpadlo není zalito vodou. Hladina vody v bazénu je nízká. Je zaneseno síto sbrace nebo cerpadla. Obzné kolo cerpadla je zaneseno necistotami. Písek nebo síta jsou zaneseny necistotami. Netsnosti v sacím potrubí. Netsnost spojení hrdla nádoby a ventilu. Odstranní závady Zkontrolujte zalití cerpadla vodou. Upravte hladinu vody do stedu otvoru pepadu sbrace. Vycistte síto sbrace nebo cerpadla.

Vycistní komory cerpadla svte autorizovanému servisu. Filtracní zaízení Vycistte síto sbrace a cerpadla a má malý prtok. provete "Proplach". Zkontrolujte sací potrubí. Dochází k úniku Demontujte ventil z nádoby. Ocistte vody v míst tsnící plochy ventilu a hrdla nádoby pipojení ventilu od písku, nasate správn tsnní na k nádob. ventil a dotáhnte sponu. Dochází Uvolnná hadice. Vhodným sroubovákem utáhnte k odkapávání píslusnou hadicovou sponu. vody ve spojích. Uvolnný sroubový spoj. Petsnte sroubení pomocí teflonové pásky. Cerpadlo se po Pilepená turbína cerpadla (po delsí Vlozte sroubovák do drázky v hídeli zapnutí netocí. odstávce). motoru a motorem protocte ve smru otácení motoru (viz sipka). Závada v elektroinstalaci, nebo Pípadnou opravu elektrického v domovním rozvodu. zaízení svte kvalifikovanému elektrikái. Castá poteba Nedostatecná chemická údrzba Upravte hodnotu pH a obsahu chloru filtrování vody. v bazénové vod na pedepsanou úrove. Porate se s odborníkem. Znecistný filtracní písek. Zkontrolujte vrchní vrstvu písku v nádob. Pokud hrudkovatí nebo krustovatí, vymte písek. Bazénová voda Nedostatecná chemická údrzba Upravte hodnotu pH a obsahu chloru se nedá vycistit vody. v bazénové vod na pedepsanou úrove. Porate se s odborníkem. Krátká doba filtrování. Prodluzte dobu filtrování. Písek v bazénu Pílis jemný písek. Nepropláchnutý Pouzijte správný písek a správný písek. postup. Poskozená odvodovací trubice. Trubici nechte vymnit. V pípad jiných nebo petrvávajících závad kontaktujte autorizovaný servis.

No.680

CZ

9

12. ODSTAVENÍ Z PROVOZU, ZAZIMOVÁNÍ

Pi dlouhodobém odstavení z provozu je teba provést dkladn zptný proplach písku vcetn dezinfekce, ochrany proti asám a vycistní hrubého síta cerpadla. Je vhodné desinfikovat písek (nap. pelitím slabým roztokem chloraminu) a prohlédnout, zda nehrudkovatí. Pokud ano, je lépe písek vymnit. Po skoncení plavecké sezóny provete zazimování filtracní jednotky: Snizte hladinu vody v bazénu pod úrove otvoru vratné trysky a z nádoby a cerpadla vypuste zbylou vodu pes vypoustcí zátky. Filtracní jednotku odpojte od sacího a vratného potrubí / hadic, demontujte cerpadlo a vylijte z nj a z potrubí / hadic zbylou vodu. Stlacte ovládací páku ventilu a pootocte ji do mezipolohy (oznacena WINTER). To umozní, aby voda vytekla i z ventilu. Ovládací páku ponechte v této "otevené" poloze. Vsechny soucásti filtracní jednotky ulozte na suchém míst chránném ped mrazem. POZOR: Poskození, zpsobené chemickou reakcí nebo mrazem, nelze reklamovat jako vadu výrobku.

13. SEZNAM DÍL

MODEL PRO Nádoba filtrace s vypoustcí zátkou Sesticestný ventil s O-krouzkem a prhledítkem Centrální trubice s odvodovacími trubicemi Spona vcetn sroubových spoj Manometr Propojovací vyztuzená hadice Ø 38 mm Hadicová spona drátná Hadicový trn Ø 38 mm Hadicový trn Ø 32/38 mm Cerpadlo Hadicový trn Ø 38 mm s O-krouzkem a pevlecnou maticí (na cerpadlo) Nástavec s koncovkou pro trubku DN50 (lepení ­ na cerpadlo) Podstavec pod nádobu S144T 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 S166T 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 S210T 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1

14. ZÁRUCNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Zárucní podmínky platí tak, jak jsou popsány v Zárucním list prodejce. V pípad, ze budete potebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obrate se na svého prodejce. Pi údrzb a opravách pouzívejte originální náhradní díly.

10

CZ

SLOVENSKY

1. ZÁKLADNÉ POKYNY

PRO je kompletná piesková filtracná jednotka na filtráciu bazénovej vody. Skladá sa z filtracnej nádoby urcenej na pieskovú nápl, cerpadla so sitom na zachytenie hrubých necistôt, sescestného ventilu s manometrom, prepojovacej vystuzenej hadice a príslusenstva. Filtracnú jednotku je mozné pouzi na filtráciu vody v plaveckom, saunovom alebo záhradnom bazéne do objemu 25 m3 v prípade filtrácie PRO S144T, resp. do objemu 35 m3 v prípade filtrácie PRO S166T, resp. do objemu 55 m3 v prípade filtrácie PRO S210T. Filtrovaná voda nesmie by znecistená ropnými látkami a teplota obiehajúcej vody by nemala presiahnu 40°C. Iné pouzitie je povazované za nevhodné. Pred nákupom sa u svojho predajcu presvedcte o vhodnosti pouzitia tohto modelu filtrácie a preverte moznosti jeho správneho zapojenia. Pri preprave dbajte na pokyny predajcu a zariadenie chráte pred nárazmi a nesetrným zaobchádzaním. Vyhradzujeme si právo úplne alebo ciastocne výrobok zmeni, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Princíp cinnosti Vasa filtracná jednotka pouzíva speciálny filtracný piesok na zachytenie castíc necistôt z pretekajúcej vody. Filtracným pieskom je naplnená nádoba filtra a funguje ako stály lapac necistôt. Bazénová voda, ktorá obsahuje necistoty, je nasávaná cez predradený hrubý filter cerpadlom a vháaná do viaccestného ventilu (alej iba ventil) a odtia do vrchného priestoru nádoby filtra. Voda je potom pretlacená pieskom, ktorý ju zbaví jemných necistôt, do spodného priestoru nádoby. Cez ventil sa voda vracia spä do bazénu. Celý proces je plynulý, automatický a zabezpecuje úplnú cirkuláciu vody v bazéne. Po urcitom case prevádzky spôsobia nahromadené necistoty zhorsenie priechodu vody pieskom a tým znízenie prietoku vody celou filtracnou jednotkou. To znamená, ze je cas vycisti (prepláchnu) filtracný piesok. Ak nastavíte ovládaciu páku ventilu na Preplachovanie (Backwash), voda preteká filtráciou opacne, t. j. zo spodnej nádoby cez filtracný piesok, z ktorého vypláchne usadené necistoty do odpadového potrubia. Podrobný popis cinnosti je popísaný v kapitole CINNOS FILTRÁCIE.

2. BEZPECNOSTNÉ POKYNY

· Umiestnenie cerpadla filtrácie musí zodpoveda STN 33 2000-7-702, t. j. najmenej 3,5 m od vonkajsieho okraja bazénu. · Napájacie obvody cerpadla musia zodpoveda príslusnej norme (STN 33 2000), a musia by vybavené prúdovým chránicom s vypínacím prúdom 30 mA. · Ak zistíte, ze je prívodný kábel cerpadla alebo predlzovací kábel na prívode poskodený, okamzite vypnite istic napájacieho obvodu cerpadla a poruchu odstráte. · Zásahy do elektroinstalácie cerpadla a napájacieho elektrického obvodu smie urobi iba osoba s príslusnou elektrotechnickou kvalifikáciou. · Filtracnú jednotku nezapínajte, ak sú v bazéne udia. · Na filtracnú jednotku a prívodné káble pod napätím nesiahajte, ak ste mokrý alebo máte na sebe mokrý odev. · Pri akejkovek manipulácii s filtrom alebo ovládacím ventilom odpojte prívodný kábel cerpadla od elektrickej siete. · Nikdy neodmontúvajte ventil z nádoby, ak je táto pod tlakom. · Neinstalujte filtráciu na miestach, kde môze dôjs k zaplaveniu cerpadla vodou. Chráte

No.680

SK

11

cerpadlo pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. · Zariadenie nie je urcené pre pouzívanie osobami (vrátane detí) so znízenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosami, pokia nie je zaistený ich dohad a instruktáz zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., ktoré znizujú schopnos rýchlej reakcie. · Zabezpecte, aby sa k filtrácii nemohli dosta deti. · Nikdy nezapínajte cerpadlo, ak je bez vody. Pred spustením cerpadla sa vzdy presvedcte, ci je zaliate bazénovou vodou. · Nepouzívajte cerpadlo bez predfiltra s hrubým sitom. Toto sito chráni cerpadlo pred nasatím väcsích necistôt, ktoré by mohli cerpadlo zablokova a poskodi. · Nikdy cerpadlo nezakrývajte. Cerpadlo musí by pocas prevádzky chladené okolitým vzduchom. · Nesiahajte na motor cerpadla, ktoré je v chode. Môzete sa popáli. · Nemanipulujte s ovládacou pákou ventilu, ak je cerpadlo v chode. Vzdy najprv vypnite cerpadlo. · Nepripuste, aby si na filtracné zariadenie ktokovek sadal alebo ho inak zaazoval. · Chráte filtráciu pred zamrznutím. Pred príchodom mrazov vypuste z filtrácie a z cerpadla vodu a zazimujte ho poda návodu. · Filtracnú nádobu prenásajte po vypustení vody a odpojení od cerpadla. Nádobu drzte za sponu, nikdy nie za ventil.

3. TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL Optimálny prietok vody Priemer nádoby Mnozstvo piesku Zrnitos piesku (min) Max. pracovný tlak nádoby Príkon cerpadla Menovité napätie Menovitý prúd Maximálny výtlak Trieda ochrany Pripojenie nasávania cerpadla Pripojenie ventilu Orientacné rozmery filtrácie, t. j. nádoby vrátane ventilu a cerpadla (sírka x hbka x výska) m /h mm kg mm bar W V / Hz A m cm

3

PRO S144T 5 350 25 0,45 ­ 0,55 3,5 390 230 / 50 1,95 11 IP X4 hadica Ø 32 mm

PRO S166T 7 400 50 0,45 ­ 0,55 3,5 450 230 / 50 2,3 12 IP X4 hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm

PRO S210T 9 500 100 0,45 ­ 0,55 3,5 870 230 / 50 3,6 12 IP X4 hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm

vnútorný závit 6/4",hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm cca 70 x 40 x 76 cca 70 x 45 x 82 cca 70 x 57 x 95

Podmienky pre pouzitie filtracnej jednotky: - maximálna teplota vody 35°C - hodnota pH vody 6 - 8,5 - obsah voného chlóru max 10 mg/l - obsah rozpustenej soli max 0,5%

12

SK

4. POPIS FILTRACNEJ JEDNOTKY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Filtracná nádoba (bez pieskovej náplne) Spona Sescestný ventil Podstavec Zátka na vypúsanie vody z nádoby Hrdlo ventilu odpad, priezor Manometer Hrdlo ventilu na pripojenie cerpadla Hrdlo ventilu - spä do bazéna Cerpadlo Predradené sito (v nasávaní cerpadla) Zátka na vypúsanie vody z cerpadla Prepojovacia hadica Ø 38 mm Hadicová spona

5. UMIESTNENIE FILTRÁCIE

Najprv zvote vhodné miesto na umiestnenie filtrácie. Malo by ma pevný vodorovný podklad, by dobre prístupné, chránené pred dazom, slnecnými lúcmi a pred mozným zaplavením vodou. Vyvarujte sa instalácie v jamách, sachtách a pod., pretoze tam je vysoké riziko zaplavenia elektrického cerpadla vodou. Vyberte miesto, kde za motorom cerpadla bude priestor najmenej 10 cm na prívod vzduchu potrebného na chladenie motora. Aj nad filtráciou a okolo nej musí by dostatocný priestor aby ste mohli robi kontrolu a údrzbu. V blízkosti musí by jednofázová elektrická zásuvka vyhovujúca príslusnej norme STN. Ak pouzijete predlzovací kábel, musí by typu H07RN-F s prierezom zíl minimálne 1 mm2. Odporúcame pouzi pod filtracnú jednotku vodorovnú (betónovú, kameninovú a pod.) dosku dostatocnej vekosti a pod cerpadlo odporúcame vlozi gumovú podlozku na tlmenie vibrácií a hluku. Z bezpecnostných dôvodov instalujte filtráciu tak, aby najmensia vzdialenos od okraja bazéna bola 3,5 m. Nasávacie a vratné potrubie / hadice vete tak, aby boli co najpriamejsie a ak je to mozné v spáde k cerpadlu alebo ventilu. Zväcsovanie vzdialenosti medzi jednotkou a bazénom a tiez zlozitos vedenia potrubia majú negatívny vplyv na vlastnosti filtracnej jednotky. Filtracnú jednotku instalujte pod úrovou hladiny vody v bazéne (s cerpadlom najnizsie 2 m pod úrovou hladiny). Je mozná aj instalácia nad úrovou hladiny (s cerpadlom najvyssie 1,5 m nad úrovou hladiny), ale v tomto prípade je nutné pouzi spätnú klapku v nasávaní cerpadla. Schematické znázornenie prepojenia filtrácie a bazéna nájdete na konci návodu.

6. POKYNY PRE INSTALÁCIU

Umiestnite filtracnú nádobu na zvolené miesto, ktoré zodpovedá poziadavkám kapitoly UMIESTNENIE FILTRÁCIE, a potom postupujte poda návodu na zostavenie nádoby (vi jej balenie). Pomocou dodaných hadicových tov, prepojovacej hadice a hadicových spôn prepojte výtlak cerpadla a hrdlo ventila oznacené ,,PUMP". Pripojte zostavenú filtráciu k bazénu: nasávanie cerpadla so zberacom (skimmerom), hrdlo ventila oznacené ,,RETURN" s vratnou tryskou.

No.680

SK

13

7. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Prívodný kábel cerpadla je vybavený vidlicou pre pripojenie do zásuvky elektrického obvodu 230V / 50 Hz. Tento elektrický obvod musí zodpoveda príslusnej norme (STN 33 2000) a musí by vybavený prúdovým chránicom s vypínacím prúdom 30 mA. Cerpadlo nie je vybavené spínacom chodu. Odporúcame, aby bolo zapojené cez zariadenie umozujúce zapínanie a vypínanie cerpadla (napr. spínaciu zásuvku). NIKDY CERPADLO NESPÚSAJTE BEZ VODY!

8. CINNOS FILTRÁCIE

Bazénová voda sa cistí v speciálnom kremicitom piesku umiestnenom vo filtracnej nádobe (piesok nie je súcasou dodávky). Na správnu obsluhu filtrácie je dôlezité oboznámi sa s jednotlivými polohami sescestného ventilu - vi kapitola POPIS FUNKCIÍ SESCESTNÉHO VENTILU. A. Sprevádzkovanie filtrácie Pri sprevádzkovaní filtrácie je nutné urobi nasledujúce cinnosti v uvedenom poradí: 1) Zavodnenie filtrácie: Otvorte ventily na nasávacom a vratnom potrubí (ak sú nainstalované). Bazén naplte vodou do úrovne stredu príruby zberaca. Pocas plnenia bazéna dôjde aj k zaplaveniu filtrácie. Prekontrolujte tesnos jednotlivých spojení. V prípade, ze máte bazén uz naplnený, otvorte nasávacie a vratné potrubie a páku ventilu dajte do polohy Preplach (BACKWASH) a pockajte, kým nezacne z ventilu vyteka voda. Ak je cerpadlo nad úrovou hladiny vody, je nutné pred spustením cerpadla zalia komoru cerpadla vodou az k spätnej klapke. Poznámka: K odvzdusneniu nádoby dôjde pri prvom prepláchnutí piesku. 2) Kontrola tesnosti spojenia: Celú zostavu prezrite, ci niekde nedochádza k úniku vody, a ak je to potrebné spoje alebo zátky dotiahnite prípadne este raz utesnite. 3) Prvotné prepláchnutie piesku: Po naplnení nádoby novým pieskom je nutné najprv piesok prepláchnu a tým zbavi jemných castíc, ktoré by sa inak vyplavovali do bazéna. Na prepláchnutie je nutné pripoji hadicu k hrdlu ventilu oznacenému WASTE. Ventil nastavte do polohy Preplach (BACKWASH). Po zavodnení filtrácie zapnite cerpadlo. Cerpadlo vypnite, ke zacne z hadice vyteka cistá voda (1 - 3 minúty). Cerpanie vody môzete sledova cez priezor sescestného ventilu. Potom nastavte ventil do polohy Výplach (RINSE) a opä spuste cerpadlo asi na 10 - 20 sekúnd. Potom nastavte ventil spä do polohy Filtrácia (FILTER) a spuste znovu cerpadlo. POZOR: ZMENU POLOHY VENTILU VYKONÁVAJTE IBA PRI VYPNUTOM CERPADLE. So zmenou polohy ventilu vyckajte asi pol minúty po vypnutí cerpadla pritom dôjde k usadeniu zvírených necistôt a piesku.

14

SK

B. Prevádzka filtrácie 1. Ventil nastavte do polohy Filtrácia (FILTER). 2. Zapnite cerpadlo. 3. Pravidelne kontrolujte prietok filtráciou (tlak na manometri) a na základe zistených hodnôt robte preplachovanie piesku. C. Pravidelné preplachovanie piesku V závislosti na znecistení bazéna, poctu hodín filtrovania a objeme bazéna dochádza k postupnému zanásaniu filtracného piesku necistotami. Ke zistíte, ze sa znizuje prietok filtrácie (v prípade, ze je ventil vybavený manometrom stúpne tlak na manometri o cca 0,2 barov oproti tlaku na zaciatku filtracného cyklu, max. na 0,7 barov), je potrebné filtráciu vycisti tak, ze urobíte tzv. prepláchnutie. 1. Vypnite cerpadlo. 2. Ventil nastavte do polohy Preplach (BACKWASH). Pripojte hadicu k hrdlu ventilu, ktorý je oznacený WASTE (odpad). 3. Zapnite cerpadlo. Piesok preplachujte tak dlho, az sa objaví cistá voda (cca 1 min). Cerpanie vody môzete sledova v priezore sescestného ventilu. 4. Vypnite cerpadlo a nastavte ventil do polohy Výplach (RINSE). Spuste cerpadlo na 15 sekúnd a potom ho opä vypnite. 5. Páku ventilu nastavte do polohy Filtrácia (FILTER) a spuste znovu cerpadlo. D. Odporúcania Na cistotu a priezracnos bazénovej vody majú najdôlezitejsí vplyv dva faktory: zodpovedajúca kapacita a kvalita filtrovania a správne chemické osetrenie vody. Filtrácia je navrhnutá na nepretrzitú prevádzku. Pre väcsinu bazénov to vsak nie je nutné. Je vhodné urci si casový plán filtrovania s ohadom na vekos bazéna a jeho vyuzívanie. Podmienkou správnej filtrácie je, aby sa voda v bazéne aspo raz denne prefiltrovala. Aby bola bazénová voda na kúpanie vyhovujúca, je nutné udrziava obsah voného chlóru a hodnotu pH v optimálnom rozmedzí. Nedostatocné mnozstvo chlóru a nevhodná hodnota pH vedie k mnozeniu baktérií a rias, ktoré nadmerne zaazujú filtráciu. Preto odporúcame zaisti si testovaciu súpravu na meranie obsahu voného chlóru a hodnoty pH, pravidelne hodnoty sledova a poda výsledkov aplikova prípravky, ktoré zabezpecia kvalitnú bazénovú vodu. Dôlezité upozornenia pre správnou cinnos filtrácie: · Aby nedochádzalo k rázom v potrubí pri prestavovaní ventilu, vzdy najprv vypnite cerpadlo. Rázy môzu poskodi nádobu, ventil, trysky a iné prvky instalácie. · Zvlástnu pozornos je potrebné venova zostave, ktorá obsahuje výmenník tepla alebo cistiace systémy, ktoré pracujú na základe pretlaku vody. Tieto zostavy sú citlivejsie na vodné rázy, pretoze pracujú s vyssími pretlakmi. · Pri instalácii dbajte na správny spád hadíc (potrubia), aby nedochádzalo k sifónovému efektu. · Pravidelným cistením kosa zberaca (skimmera) a hrubého sita cerpadla predídete poskodeniu cerpadla a filtrácie a zabezpecíte správnu funkciu filtrácie. · Pri prevádzke cerpadla vystaveného slnecnému ziareniu dochádza k jeho prehrievaniu, co môze vies az k poskodeniu. Chráte cerpadlo pred slnkom vhodným zatienením. Nerespektovanie týchto zásad môze vies k poskodeniu prvkov filtrácie.

No.680

SK

15

9. ÚDRZBA

Pozor: - Pred vykonaním údrzby vzdy vypnite elektrický prívod cerpadla a vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky. - Nikdy nedemontujte ventil, ak je filtrácia pod tlakom. - Pred demontázou akejkovek casti filtrácie uzatvorte nasávacie a vratné potrubie. - Pri opravách pouzívajte výhradne originálne náhradné dielce. V priebehu sezóny vhodnej na kúpanie pravidelne kontrolujte prevádzku filtrácie. Je to dôlezité preto, aby sa vcas zistila prípadná porucha a mohla by tak co najrýchlejsie opravená. Dodávate nemôze ruci za následné skody spôsobené poruchou filtracnej jednotky alebo elektroinstalácie. Pravidelne vykonávajte preplachovanie piesku. Ak sa ani po prepláchnutí nezlepsí priechodnos filtracným pieskom, t. j. ze tlak na manometri zostal aj po prepláchnutí vysoký, piesok vymete. Postupujte pritom poda kapitoly ÚDRZBA NÁDOBY (vi alej). A. Údrzba cerpadla Pocas prevádzky dochádza k opotrebovávaniu tesnenia a upchávok. Ak zistíte, ze zo spodnej casti cerpadla alebo z priestoru spojenia jednotlivých dielcov odkvapkáva voda, nechajte vymeni príslusné tesnenie. Pravidelné cistenie hrubého sita cerpadla Po case sa môze hrubé sito zaplni necistotami a tým sa zhorsí prietok cerpadlom. Tlak na manometri môze by nizsí nez na zaciatku filtracného cyklu. V takom prípade je nutné sito vycisti. Cerpadlo nesmie fungova bez tohto sita, pretoze by sa mohlo zanies, a to by mohlo by prícinou poskodenia cerpadla. Vypnite cerpadlo, ventil nastavte do polohy Zatvorené a uzavrite nasávacie potrubie. Potom demontujte veko a vyberte a vycistite hrubé sito (vi obr. 1). Ak neuzavriete nasávacie potrubie, bude z cerpadla vyteka voda. Po vycistení uvete filtráciu do pôvodného Obr. 1 stavu. Pred zapnutím cerpadla nezabudnite otvori ventil a nasávacie potrubie. B. Údrzba nádoby Najmenej raz rocne skontrolujte mnozstvo a akos piesku. Piesok musí zosta sypký. Ak je hrudkovitý, alebo ak sa na vrchnej vrstve piesku vytvorí skrupina, je nutné piesok vymeni. Výmena piesku v nádobe Uzavrite nasávacie a vratné potrubie, aby voda z nádoby nevytekala, demontujte sponu a zlozte ventil. Povote zátku na nádobe a vypuste z nej vodu. Zakryte otvor centrálnej trubice a vyberte z nádoby starý piesok. Vráte zátku spä na svoje miesto. Potom postupujte poda kapitoly POKYNY PRE INSTALÁCIU, bod 5 az 9. Potom urobte celý postup sprevádzkovania filtrácie (kapitola CINNOS FILTRÁCIE, cas A). POZOR: Dodrzujte odporúcanú zrnitos piesku! Piesok s mensou zrnitosou by sa mohol dosta do bazéna a piesok s väcsou zrnitosou by spôsoboval zhorsenie kvality procesu filtrovania.

16

SK

10. POPIS FUNKCIÍ SESCESTNÉHO VENTILU

Stítok s popisom funkcií (pozícií), ktorý je umiestnený na ventile, by mal uahcova orientáciu uzívatea a zamedzi prípadným nedopatreniam.

POZOR: ZMENU POLOHY VENTILU UROBTE IBA PRI VYPNUTOM CERPADLE.

Poznámka: Na ventile môze by oznacená medzipoloha WINTER (Zazimovanie), ktorá sa pouzíva pri zazimovaní filtrácie.

Obr. 2

Funkcie ventilov a význam ich polôh je schematicky znázornený na obrázkoch:

FILTRÁCIA (FILTER) je základná prevádzková poloha. V tejto polohe sa voda filtruje a vracia spä do bazéna.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ HORNÁ CAS NÁDOBY ­ FILTRACNÝ PIESOK ­ CENTRÁLNÁ TRUBICA ­ VENTIL ­ BAZÉN

Poloha ODPAD (WASTE) sa pouzíva pre znizovanie hladiny vody v bazéne, alebo pri vysávaní silne znecisteného dna bazéna.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ DO ODPADU

No.680

SK

17

V polohe ZATVORENÉ (CLOSED) je ventil zatvorený. Pouzíva sa pri cisteniu hrubého sita cerpadla. POZOR: NIKDY NEZAPÍNAJTE CERPADLO, POKIA SA VENTIL NACHÁDZA V POLOHE ZATVORENÉ.

Poloha PREPLACH (BACKWASH) sa pouzíva k prepláchnutiu filtracného piesku. Voda vo vnútri nádoby prúdi v opacnom smere.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ CENTRÁLNA TRUBICA ­ FILTRACNÝ PIESOK ­ HORNÁ CAS NÁDOBY ­ VENTIL ­ DO ODPADU

V polohe OBTOK (RECIRCULATE) je voda precerpávaná bez filtrovania. Napr. sa pouzíva pre prevádzku solárnych panelov.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ BAZÉN

Poloha VÝPLACH (RINSE) sa pouzíva k vypláchnutiu filtrácie po vykonanom preplachu. Voda vo vnútri nádoby prúdi v rovnakom smere ako pri filtrovaniu, voda sa vsak nevracia do bazéna, ale vyteká do odpadu.

BAZÉN ­ CERPADLO ­ VENTIL ­ HORNÁ CAS NÁDOBY ­ FILTRACNÝ PIESOK ­ CENTRÁLNA TRUBICA ­ VENTIL ­ DO ODPADU

18

SK

11. ODSTRÁNENIE PORÚCH

Porucha Cerpadlo nenasáva vodu Prícina Cerpadlo nie je zaliate vodou. Hladina vody v bazéne je nízka. Je zanesené sito zberaca alebo cerpadla. Obezné koleso cerpadla je zanesené necistotami. Filtracné zariadenie má malý prietok Piesok alebo sitá sú zanesené necistotami. Netesnosti v nasávacom potrubí. Odstránenie poruchy Skontrolujte zaliatie cerpadla vodou. Upravte hladinu vody do stredu otvoru prepadu zberaca. Vycistite sito zberace alebo cerpadla. Vycistenie komory cerpadla zverte autorizovanému servisu. Vycistite sito zberaca a cerpadla a urobte "Prepláchnutie". Skontrolujte nasávacie potrubie. Demontujte ventil z nádoby. Ocistite tesniace plochy ventilu a hrdla nádoby od piesku, nasate správne tesnenie na ventil a dotiahnite sponu. Vhodným skrutkovacom utiahnite príslusnú hadicovú sponu. Znovu utesnite skrutkové spojenie pomocou teflonovej pásky.

Dochádza k úniku Netesnos spojenia hrdla nádoby vody v mieste a ventilu. pripojenia ventilu k nádobe Dochádza k odkvapkávaniu vody v spojoch Cerpadlo sa po zapnutí netocí Uvonená hadica. Uvonený skrutkový spoj. Prilepená turbína cerpadla (po dlhsej odstávke).

Vlozte skrutkovac do drázky v hriadeli motora a motor pretocte v smere otácania motora (vi sípka). Porucha v elektroinstalácii, alebo Prípadnú opravu elektrického zariadenia zverte kvalifikovanému v domovom rozvode. elektrikárovi. Upravte hodnotu pH a obsahu chlóru v bazénovej vode na predpísanú úrove. Porate sa s odborníkom. Skontrolujte vrchnú vrstvu piesku v nádobe. Ak hrudkovatie alebo sa vytvára skrupina, vymete piesok.

Je potrebné casté Nedostatocná chemická údrzba filtrovanie vody vody. Znecistený filtracný piesok.

Bazénová voda sa Nedostatocná chemická údrzba nedá vycisti vody.

Piesok v bazéne

Upravte hodnotu pH a obsahu chlóru v bazénovej vode na predpísanú úrove. Porate sa s odborníkom. Krátky cas filtrovania. Predzte cas filtrovania. Prílis jemný piesok. Pouzite správny piesok a správny Neprepláchnutý piesok. postup. Poskodená odvodovacia trubica. Trubicu nechajte vymeni.

V prípade iných alebo pretrvávajúcich porúch kontaktujte autorizovaný servis.

No.680

SK

19

12. ODSTAVENIE Z PREVÁDZKY, ZAZIMOVANIE

Pri dlhodobom odstavení z prevádzky je potrebné urobi dôkladne spätné prepláchnutie piesku vrátane dezinfekcie, ochrany proti riasam a vycistenia hrubého sita cerpadla. Je vhodné dezinfikova piesok (napr. preliatím slabým roztokom chloramínu) a prezrie, ci nehrudkovatie. Ak áno, je lepsie piesok vymeni. Po skoncení plaveckej sezóny urobte zazimovanie filtracnej jednotky: Znízte hladinu vody v bazéne pod úrove otvoru vratnej trysky a z nádoby a cerpadla vypuste zvysnú vodu cez vypúsacie zátky. Filtracnú jednotku odpojte od nasávacieho a vratného potrubia / hadíc, demontujte cerpadlo a vylejte z neho a z potrubia / hadíc zvysnú vodu. Stlacte ovládaciu páku ventilu a pootocte ou do medzipolohy (je oznacená WINTER). To umozní, aby voda vytiekla aj z ventilu. Ovládaciu páku nechajte v tejto "otvorenej" polohe. Vsetky súciastky filtracnej jednotky ulozte na suchom mieste chránenom pred mrazom. POZOR: Poskodenie spôsobené chemickou reakciou alebo mrazom, nie je mozné reklamova ako chybu výrobku.

13. ZOZNAM DIELCOV

MODEL PRO Nádoba filtrácie s vypúsacou zátkou Sescestný ventil s O-krúzkom a priezorom Centrálna trubica s odvodovacími trubicami Spona vrátane skrutkových spojov Manometer Prepojovacia vystuzená hadica Ø 38 mm Hadicová spona drôtená Hadicový tr Ø 38 mm Hadicový t Ø 32/38 mm Cerpadlo Hadicový tr Ø 38 mm s O-krúzkom a prevlecnou maticou (na cerpadlo) Nástavec s koncovkou na rúrku DN 50 (lepenie - na cerpadlo) Podstavec pod nádobu S144T 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 S166T 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 S210T 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1

14. ZÁRUCNÉ PODMIENKY A SERVIS

Zárucné podmienky platia tak, ako sú popísané v Zárucnom liste predajcu. V prípade, ze budete potrebova radu, zaisti servis alebo získa náhradný dielec, obráte sa na svojho predajcu. Pri údrzbe a opravách pouzívajte originálne náhradné dielce.

20

SK

CZ - SCHÉMATA ZÁKLADNÍHO PROPOJENÍ FILTRACE A BAZÉNU

PROVEDENÍ NADZEMNÍ S CERPADLEM POD ÚROVNÍ HLADINY VODY

PROVEDENÍ CÁSTECN ZAPUSTNÉ S CERPADLEM V ÚROVNI HLADINY VODY

PROVEDENÍ ZAPUSTNÉ S CERPADLEM NAD ÚROVNÍ HLADINY VODY

Legenda k obrázkm: 1 ... stna bazénu 2 ... vratná tryska 3 ... sbrac necistot (skimmer) 4 ... hladina vody 5 ... podstavec pod filtrací 6 ... cerpadlo 7 ... nádoba filtru 8 ... ventil 9 ... osa sacího hrdla cerpadla 10 .. zptná klapka v sání cerpadla

SK - SCHÉMA ZÁKLADNÉHO PREPOJENIA FILTRÁCIE A BAZÉNA

VYHOTOVENIE NADZEMNÉ S CERPADLOM POD ÚROVOU HLADINY VODY

VYHOTOVENIE CIASTOCNE ZAPUSTENÉ S CERPADLOM V ÚROVNI HLADINY VODY

VYHOTOVENIE ZAPUSTENÉ S CERPADLOM NAD ÚROVOU HLADINY VODY

Legenda k obrázkom: 1... stena bazéna 2... vratná dýza 3... zberac necistôt (skimmer) 4... hladina vody 5... podstavec pod filtráciu 6... cerpadlo 7... nádoba filtra 8... ventil 9... os nasávacieho hrdla cerpadla 10... spätná klapka v nasávaní cerpadla

Information

písková filtrace Azuro 5, 7 a 9 se 6-cestnou hlavou (PIC)

24 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

491444