Read kalendarju%20parrocca%202010.pdf text version

NUMRI TAT-TELEPHONE LI TISTA' TIÌI BÛONN

Arçipriet: Viçi Parroku: Uffiççju Parrokkjali Çentru Parrokkjali Knisja Nadur Radju Luminaria Muew Marittimu Museum Subien Museum Bniet Sorijiet Pulizija Nadur Kunsill Lokali Kazin Banda Skola Nadur Ósarat fl-Ilma Ósarat fid-Dawl Gozo Channel Tifi tan-Nar Pulizija M©arr (Vapur) Enquiries Emer©enza Sptar Ìenerali Ambulanza Mons. Salvu Muscat 21556894 / 79052561 Dun Loreto Tabone 2155 6540 2156 5728 / 2155 1649 2155 8828 2156 2284 2155 2266 2156 5226 2155 5297 2156 3736 2155 6650 2155 6424 2155 8080 2155 6885 2155 1655 2155 6457 2155 6417 2155 6016 199 191 2155 6114 1182 112 2156 1600 196

Ódud u Festi: 5.00 a.m.; 6.00 a.m.; 7.00 a.m.; 8.30 a.m. (Konv.); 9.30 a.m.; 10.30 a.m.; 11.30 a.m.; 4.30 p.m. (xitwa); 5.00 p.m. (sajf) Quddiesa bl-Ingli: Óadd fl-10.00 a.m. fil-Kappella tas-Sorijiet Matul il-Ìimga: 5.00 a.m.; 5.45 a.m.; 6.30 a.m.; 7.00 a.m.; 7.45 a.m.; 8.30 a.m.; 9.30 a.m.; 4.30 p.m.(xitwa); 6.30 p.m. (xitwa); 5.30 p.m. (sajf); 7.15 p.m. (sajf) Is-Sibt p.m.: 5.15 u 6.30 (xitwa), 6.15 u 7.30 (sajf) Novembru: 6.30 a.m. (Çimiterju)

ÓINIJIET TAL-QUDDIES

·GaleaSammy M.D.,

39, St. John Street. 5, St. Joseph Street.

Tobba Nadur:

2155 6156 2155 3030 2155 6206 2155 1344 2155 3146

2155 3730

·GrechCoronato M.D., ·MifsudSimon M.D.,DCH(Lond),MRCP(UK), ·MuscatPeter M.D.M.Sc. ·SalibaMario M.D.,

64 Tas-Sajd Street.

34, December 13th Str.

`Imnarja Flat', Our Lady of Fatima Str. `Il Villino', Our Lady of Lourdes Str.

www.nadurparish.com

Portelli Print Nadur - Tel:21558232

1 ta' Jannar 2009

KWARANTURI

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

INSTERAQLI L-JUM TAL-ÓADD? Il-Óadd huwa propjetà talÓanin Alla; hu l-jum tiegu, Jum il-Mulej. Hu gamel il-jiem kollha tal-©imga; seta' ammhom kollha; takom sitta u amm biss is-seba' jum galih (li huwa l-ewwel jum tal-©imga). Xi dritt gandkom li tmissu dak li mhux tagkom? Intom tafu sewwa li wejje© misruqa qatt ma j©ibu qlig. Lanqas mhu se j©ibilkom qlig il-jum li intom tisirqu lill-Mulej. Jien naf b'ew© modi çerti li bihom wieed jista' jiftaqar: meta jadem nhar ta' Óadd u meta jisraq wejje© addieor.

JANNAR 2010

ÓADD

IR-RABA' ÓADD TAS-SENA

TNEJN

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

Jum il-Paçi Mqaddsa Marija Omm Alla Purçissjoni bis-Sagrament

SIBT

L-EwwEL SIBT

31 3 4 11 18

Ottava gall-gaqda tal-Knejjes Il-Konverjoni ta' San Pawl. Indul©enza Plenarja Quddiesa San Piju ta' Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet

1

2 9 16 23 30

Jum il-Lebbrui Amministrazzjoni talMagmudija L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

Laqga gall-©uvintur L-EwwEL ÌIMgÓA fil-Museum.

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21

Lejl adorazzjoni filKnisja

8 15 22 29

Ìabra speçjali tal-Óadd Ftu taç-Çimiterju ILMAgÓMUDIJA TAL-MULEJ

10 17 24

IT-TIENI ÓADD TAS-SENA

IT-TIELET ÓADD TAS-SENA

25

28

PURÇISSJONI TAL-BAMBIN

24 ta' Diçembru 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

U K'MA NIFLAÓX IMMUR IKTAR IL-KNISJA?

nonfu u n-nar jer©a' jaqbad. Meta ma nistgux immorru l-knisja gandna nitfgu siebna fuq it-tabernaklu.

Hemm xi wud li jagmlu tqarbina spiritwali ta' kuljum bil-ob imbiereb. Jekk ana nkunu mçada mit-Tqarbin Sagramentali, nistgu nibdluh ma' tqarbin spiritwali, a©a li nistgu ngamluha kull in u kull mument; gax ana gandna dejjem inkunu me©©a biex nirçievu lill-Mulej. garru, it-Tqarbin hu ban-nifs li nonfu lin-nar li jkun qieged jintefa, imma li gad gandu afna ©amar jaraq; ana

DIÇEMBRU 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA SIBT

L-EwwEL SIBT

1

IT-TIENI ÓADD TALAVVENT

2 9 16 23 30

Kwaranturi Solenni

L-EwwEL ÌIMgÓA

3 10 17 24 31

4 11 18

Adorazzjoni Óniena Laqga gall-©uvintur fil-Museum. Divina

5 12 19 26

6 13 20 27

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina filKappella tas-Sorijiet

7 14 21 28

ILKUNÇIZZJONI IMMAKULATA

8

Ìabra speçjali tal-Óadd IT-TIELET ÓADD TALAVVENT

15

Tibda n-Novena talMilied

Laqga gall-garajjes IR-RABA' ÓADD TA' L-AVVENT

22 29

IT-TwELID TA' SIDNA ÌESÙ KRISTU

25

Lejl Adorazzjoni fil- Quddiesa ta' nofs illejl Knisja IL-FAMILJA IMQADDSA

Kwaranturi Solenni

L-EWWEL TQARBINA

Ìunju 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

GÓADNI NIFHEM XINHI L-QUDDIES? L-gemejjel tajba kollha flimkien ma jiswewx daqs is-sagrifiççju tal-Quddiesa galiex huma idmiet ilbniedem waqt li l-Quddiesa hi l-idma t'Alla. Il-Quddiesa hi s-sagrifiççju li Alla jagmel b'Ìismu u b'Demmu gallbniedem. Alla jobdi lissaçerdot! Dan jgid kelmtejn u, malli jisma' lenu, il-Mulej jinel mill-Ìenna u jieu sura f'dik l-Ostja çkejkna. Alla jares lejn l-artal u jgid: `Dan hu Ibni l-mabub li fih Jien insib il-gaxqa tiegi'. Ma jista'jirrifjuta xejn gall-merti tal-offerta ta' din il-Vittma.

FRAR 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA SIBT

L-EwwEL SIBT

1

IL-ÓAMES ÓADD TAS-SENA

2

Preentazzjoni talMulej.

3

L-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAwL

4

Jum il-Morda

L-EwwEL ÌIMgÓA

5 12 19 26

6 13 20 27

Adorazzjoni Óniena L a q g a g a l l ©uvintur fil-Museum Divina.

7 14 21 28

8 15 22

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet

9 16 23

10

11

ta'

Ìabra Speçjali talÓadd IS-SITT ÓADD TASSENA

Indul©enza Plenarja

Il-Madonna Lourdes

17

Ras ir-Randan Funzjoni fil-gaxija

18 25

Beata Adeodata Pisani Lejl Adorazzjoni fil-Knisja

L-EwwEL ÓADD TAR-RANDAN

24

IT-TIENI ÓADD TARRANDAN

9 ta' Novembru 2008

SAN KORONATU

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

FEJN L-AÓJAR NAGÓTI RASI? Kemm konna nobbu lisSinjur tagna Ìesù Kristu, kieku kellna gajnejn l-an©li biex narawh, Hu li qieged hawn preenti fuq dan l-artal u li qieged iares lejna. Kieku qatt ma nixtiequ li nitwarrbu minnu. Kieku konna nixtiequ li nibqgu dejjem f'ri©lejh. Din tkun togma gira ta' dak li hemm jistenniena filÌenna; kull a©a ora tkun tidher bla valur. Hija l-fidi li gandna bonn. Ana msejkna nies gomja; gandna ç-çpar quddiem gajnejna. Xi darba gad nifhmuh, imam imbagad ikun tard wisq!

NOVEMBRU 2010

ÓADD TNEJN

IL-QADDISIN KOLLHA

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

L-EwwEL ÌIMgÓA

SIBT

L-EwwEL SIBT Laqga

1 8

IL-FIDILI MEJTIN KOLLHA

2 9 16 23 30

3 10

Tridu ta' S. Koronatu

4 11

Tridu ta' S. Koronatu

5 12

6 13 20 27

Pellegrina©© Çimiterju IT-TLIETA U TLETIN ÓADD TAS-SENA

Adorazzjoni Óniena Divina

7

Tridu ta' S. Koronatu

Lejlet il-Festa ta' San Koronatu Konçelebrazzjoni Pontifikali

FESTA TA' SAN KORONATU

14 21 28

15 22

Eerçizzi Quddiesa San Piju ta' Pietralçina filKappella tas-Sorijiet

17 24

18 25

Lejl Adorazzjoni filKnisja

19 26

Konçelebrazzjoni Solenni Purçissjoni KRISTU RE

L-EwwEL ÓADD TALAVVENT

29

FESTA TA' SAN ÌUÛEPP

3 ta' Mejju 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

FEJN L-AÓJAR LI NISTRIEÓ BIL-MAÓFRA? Min kien dak li rçieva lil ruek, meta inti titwieled? Min imantniha biex tkompli fil-pellegrina©© tagha? Min iejjiha biex tidher quddiem Alla billi jasilha gall-aar darba fid-demm ta' Kristu? Is-saçerdot, dejjem is-saçerdot. U meta r-ru tasal fil-waqt tal-mewt, min iqajjimha, min jer©a' j©ibilha l-kalma u l-paçi? Is-saçerdot. Ma nistgux niftakru f'barka wada li ©ejja minn Alla, mingajr ma nsibu x-xbieha tas-saçerdot imwada magha.

MARZU 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA

L-EwwEL ÌIMgÓA

SIBT

L-EwwEL SIBT

1

Eerçizzi Koppji Eerçizzi Ir©iel IT-TIELET ÓADD TARRANDAN

2 9 16 23

IT-TLIETA TAL-ÌIMgÓA MQADDSA

3 10 17 24

L-ERBgÓA TAL-ÌIMgÓA MQADDSA

4 11 18 25

Lejl Adorazzjoni fil-Knisja

5 12

6 13 20 27

Adorazzjoni Óniena Laqga gall-©uvintur fil-Museum. Divina.

7 14 21 28

IT-TNEJN TAL-ÌIMgÓA MQADDSA

8

Eerçizzi Ûgaag

Ìabra Speçjali tal-Óadd Ftu taç-Çimiterju IR-RABA' ÓADD TARRANDAN

15 22 29

San Ìuepp

19 26

IL-ÓAMES ÓADD TARRANDAN

ÓADD IL-PALM U L-PASSJONI TAL- MULEJ

30

31

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet

MADONNA TAR-RUÛARJU

4 ta' Ottubru 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

LIL MIN SE NSIB FITTABERNAKLU?

Meta nkunu quddiem isSantissmu Sagrament, minflok ma noqogdu narsu `l hemm u `l hawn, gandna naglqu gajnejna u nisktu, u niftu qalbna: il-Óanin Alla jifta qalbu wkoll. Ana mmorru gandu u Hu ji©i gandna, ana biex nitolbu u Hu biex jirçevina; din il-laqga tkun bal nifs li jgaddi mingand wieed gal gand l-ieor. Xi lewwa meta ana ninsew lilna nfusna biex infittxu lil Alla! Ilqaddisin kienu jinsew lilhom infushom biex quddiem gajnejhom ikollhom biss lil Alla.

OTTUBRU 2010

ÓADD

IL-wIEÓED U TLETIN ÓADD TASSENA

TNEJN

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

L-EwwEL ÌIMgÓA

SIBT

L-EwwEL SIBT

31 3 4 11 18 25

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Amministrazzjoni talMagmudija

Adorazzjoni Óniena Laqga gall-©uvintur fil-Museum. Divina

IS-SEBA U gÓOXRIN ÓADD TAS-SENA

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21

Lejl Adorazzjoni filknisja

Ìabra speçjali tal-Óadd Purçissjoni Madonna tar-Ruarju IT-TMIENJA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

10 17 24

ID-DISgÓA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

Ìurnata Missjunarja

IT-TLETIN ÓADD TASSENA

28

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

GÓANDI TASSEW BÛONNU LIS-SAÇERDOT? Is-saçerdot mhuwiex saçerdot galih innifsu. Hu ma jafirx id-dnubiet t stess; hu ma jamministrax is-sagramenti lilu nnifsu. Hu mhuwiex galih innifsu; huwa galik. wara Alla, is-saçerdot huwa kollox. Li kieku kellek talli parroçça bla qassis gal goxrin sena, kieku l-parrùçani jispiççaw jaduraw l-annimali. Meta xi add irid jeqred ir-reli©jon jibda billi jattakka lis-saçerdot, galiex fejn m'hemm ebda saçerdot, m'hemm ebda sagrifiççju, u fejn m'hemmx sagrifiççju m'hemmx reli©jon.

ÌIMGÓA L-KBIRA U L-IRXOXT

April 2009

APRIL 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS

ÓAMIS IX-XIRKA

ÌIMGÓA

SIBT

IS-SIBT QADDIS

1 8 15 22

IL-ÌIMgÓA IL-KBIRA

2 9 16 23 30

3 10 17

- Konçelebrazzjoni - Visti tas-Sepulkru IL-gÓID IL-KBIR

Tberik tan-nar u - Adorazzjoni tas-Salib blandun,Magmudija - Purçissjoni tal-Passjoni u Quddiesa

Purçissjoni ta' Kristu Rxoxt Ìabra speçjali tal-Óadd. Ftu taç-çimiterju. IT-TIENI ÓADD TA' L-gÓID

4

5 12

Jum il-Papa

6 13 20 27

7 14 21 28

Egluq it-322 sena mittwaqqif tal-Parroçça

11 18 25

Ûjara tal-Papa Benedittu XVI IT-TIELET ÓADD TAL-gÓID

19 26

24

Kungress tax-Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Ûjara tal-Papa Benedittu XVI IR-RABA' ÓADD TAL-gÓID Jum il-Vokazzjonijiet L-Amministrazzjoni tal-Magmudija

Indul©enza Plenarja

Lejl Adorazzjoni filKnisja

29

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina filKappella tas-Sorijiet

FESTA TAD-DULURI

4 ta' Marzu 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

JAQBILLI NIBQA' BOGÓOD MIT-TQARBIN? Kull maluq gandu bonn l-ikel biex jgix; gal dan il-gan, Alla tana s-si©ar u l-pjanti. Il-mejda tinsab imejjija sewwa, u l-annimali kollha ji©u u jiedu l-ikel li jog©obhom. Ir-ru ukoll gandha bonn l-ikel. Imma minn fejn se ssib l-ikel li gandha bonn? Óuti, l-ikel tar-ru huwa Alla. Xi sieb sabi! Ir-ru ma tista' tmantni lilha nnifisha b'xejn lief b'Alla. Alla biss huwa biejjed galiha, jista' jimlieha, jista' jxebbagha; gandha assolutament bonn ta' Alla.

SETTEMBRU 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA SIBT

L-EwwEL SIBT

1

IT-TLIETA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

2 9 16 23

Lejl Adorazzjoni filKnisja

L-EwwEL ÌIMgÓA

3 10 17 24

4 11 18 25

Adorazzjoni Óniena Laqga gall-©uvintur fil-Museum. Divina

5 12 19 26

6 13

Tibda s-Settina tadDuluri

7

EÛALTAZZJONI TAS-SALIB MQADDES

TwELID TALMADONNA

8

Ìabra speçjali tal-Óadd L-ERBgÓA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

14 21 28

Il-Madonna tad-Duluri

15 22 29

IL-ÓAMSA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

20 27

Purçissjoni tad-Duluri IS-SITTA U gÓOXRIN ÓADD TASSENA Amministrazzjoni tal-Magmudija

30

Madonna ta' Mejju

29 ta' Mejju 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney X'GÓANDI X'NAQSAM MAS-SAGRAMENT TALORDNI SAGRI? Dan hu Sagrament li donnu m'gandu x'jaqsam ma' add. Madankollu gandu x'jaqsam ma'kuladd.Danis-Sagrament jgolli lill-bniedem `il fuq lejn Alla. X'inhu s-Saçerdot? Huwa ra©el li jieu post Alla, bniedem li ©ie mogti l-poteri kollha t'Alla. Il-Mulej qal lissaçerdoti: `Morru. Kif Missieri bagat lili, hekk Jien nibgat lilkom. Lili ngatat kull setga fis-sema u fl-art. Morru gallmu lill-©nus kollha... min jisma' lilkom, jisma' lili; min jistmerr lilkom, jistmerr lili'.

MEJJU 2010

ÓADD

IT-TRINITA QADDISA

TNEJN

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

SIBT

L-EwwEL SIBT

30 2 9 16 23

31 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12

143 Anniversarju talKonsagrazzjoni talKnisja

1 8 15 22 29

Quddiesa San Piju ta' L-Ewwel Tqarbina Amministrazzjoni tal- Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet Magmudija IL-ÓAMES ÓADD TAL-gÓID

Laqga gall-©uvintur fil-Museum.

6 13 20

Lejl adorazzjoni filKnisja

L-EwwEL ÌIMgÓA

7 14 21 28

Ìabra Speçjali tal-Óadd IS-SITT ÓADD TAL-gÓID

Adorazzjoni Óniena Divina

San Ìor© Preca TLUgÓ ILMULEJ FIS-SEMA

19 26

gÓID ILÓAMSIN

27

FESTA TAL-QALB TA' ÌESÙ

6 ta' Ìunju 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

X'NISTA' NÓOSS WARA LI NITQARBEN? Meta ana ntemmu l-ikla qaddisa, ana nossuna feranin daqs kemm kienu jkunu s-Slaten Ma©i kieku kellhom jiedu maghom lil Ìesù tarbija lura lejn darhom. Aqbad flixkun mimli xorb u galqu sewwa b'tapp - inti tista' omm dak ix-xorb gal tul ta' mien. Hekk ukoll, kieku kellek iomm lill-Mule b'mod tajjeb u bil-©abra wara t-Tqarbin, kont tibqa' toss gal mien twil dak in-nar jaraq li jispira lil qalbek biex tagmel it-tajjeb u tobgod il-ain.

AWWISSU 2010

ÓADD

IT-TMINTAX IL-ÓADD TASSENA

TNEJN

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

SIBT

1 8

2 9 16 23 30

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina filKappella tas-Sorijiet

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19

Lejl Adorazzjoni filKnisja

6 13 20 27

7 14 21 28

Ìabra speçjali tal-Óadd Ftu taç-Çimiterju ID-DSATAXIL ÓADD TAS-SENA

IL-VERÌNI MQADDSA MARIJA MTELLgÓA S-SEMA

15 22 29

IL-wIEÓED U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

26

IT-TNEJN U gÓOXRIN ÓADD TASSENA

Amministrazzjoni tal-Magmudija

28 ta' Ìunju 2009

L-IMNARJA

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney KIF NIMLA L-AÓJAR LIL ÓAJTI? Mingajr l-Ewkaristija Mqaddsa ma jistax ikun hemm fer fid-dinja; il-ajja tkun insopportabbli. Meta nirçievu l-Ewkaristija Mqaddsa, ana nirçievu l-hena u l-kuntentizza tagna. Alla l-Imbierek, li xtaq jagti lilu nnifsu lilna fisSagrament tal-Imabba tiegu, tana xewqa wiesga u kbira li Hu biss jista' jissodisfa. Filpreenza ta' dan is-Sagrament sabi, ana qisna dik il-persuna li qiegda dejn xmara, imma tinsab mejta bil-gatx u li biejjed galiha li tmidd idha gall-ilma.

ÌUNJU 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA SIBT

L-EwwEL SIBT

1

IL-ÌISEM U D-DEMM gÓAÛIÛ TAL-MULEJ

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Lejl Adorazzjoni filKnisja

L-EwwEL ÌIMgÓA

4 11

5 12

Adorazzjoni Óniena Laqga gall-©uvintur Divina. fil-Museum. grima tal-Isqof

6 13 20 27

Lejlet il-Festa

7 14 21

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina fil-Kappella tas-Sorijiet

8 15 22

Sollennità ta' l-Appostli S. Pietru u S. Pawl

Ìabra Speçjali tal-Óadd IL-ÓDAX IL-ÓADD TAS-SENA Óru© statwa ta' San Pietru u San Pawl

18 25

Tibda nNovena ta' San Pietru u San Pawl

19 26

IT-TNAX IL-ÓADD TAS-SENA

L-Ewwel Jum tat-Tridu

It-Tieni Jum tat-Tridu

Il-knisja 43 sena Bailika

IT-TLETTAX IL-ÓADD TAS-SENA

28

29

It-Tielet Jum tat-Tridu T r a n s l a z z j o n i Dimostrazzjoni bl-Istatwa gasar Solenni

u Konçelebrazzjoni Pontifikali

FESTA TAL-KORPUS

14 ta' Ìunju 2009

Mill-Kitbiet tal-Kurat ta' Ars, San Ìwann Maria Vianney

XI ÓSIEB JIÌINI WAQT IL-KONSAGRAZZJONI? Jekk xi add kellu jgidilna: `fit-tali siega wieed mejjet se jqum mill-mewt", ana konna mmorru ni©ru biex naraw dan ise. Imma l-Konsagrazzjoni, li tibdel il-ob u l-inbid fil-Ìisem u d-Demm t'Alla, mhux miraklu akbar milli bniedem iqum mill-mewt? Quddiem Alla ana rridu nxejnu lilna nfusna, l-istess balma Hu xejjen lilu nnifsu b'mod profound fisSagrament tal-Ewkaristija. Kieku kellna fidi tassew fis-Sagrifiççju tal-Quddiesa, konna nirsistu aktar biex nattendu galiha.

LULJU 2010

ÓADD TNEJN TLIETA ERBGÓA ÓAMIS ÌIMGÓA SIBT

L-EwwEL SIBT

1

Beatu Nazju Falzon L-ERBATAX IL-ÓADD TAS-SENA

L-EwwEL ÌIMgÓA

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Adorazzjoni Óniena Divina

Laqga gall-©uvintur fil-Museum

4 11 18 25

5 12 19 26

Quddiesa San Piju ta' Pietralçina filKappella tas-Sorijiet

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22

Lejl Adorazzjoni filKnisja

Ìabra speçjali tal-Óadd

IL-ÓMISTAX -IL ÓADD TAS-SENA

IS-SITTAX IL-ÓADD TAS-SENA

IS-SBATAX IL-ÓADD TAS-SENA

29

Amministrazzjoni talMagmudija

BTAJJEL PUBBLIÇI 2010

1 ta' Jannar ................................................................L-Ewwel tas-Sena 10 ta' Frar ...................................................In-Nawfra©ju ta' San Pawl 19 ta' Marzu ........................................ San Ìuepp garus tal-B.V.M 31 ta' Marzu ....................................................................Jum il-Óelsien 2 ta' April...................................................................Il-Ìimga l-Kbira 1 ta' Mejju .................................................................... Jum il-Óaddiem 7 ta' Ìunju......................................................................... Sette giugno 29 ta' Ìunju....................................................... San Pietru u San Pawl 15 ta' Awissu ........................................Santa Marija Mtellga s-Sema 8 ta' Settembru....................................Il-Vitorja, Twelid tal-Madonna 21 ta' Settembru....................................................Jum l-Indipendenza 8 ta' Diçembru ..........................................L-Immakulata Kunçizzjoni 13 ta' Diçembru .......................................................Jum ir-Repubblika 25 ta' Diçembru ..................................................... Il-Milied Imqaddes

REBÓ TA' L-INDULÌENZA PLENARJA

Jiem li fihom tista' tintreba l-Indul©enza Plenarja fil-Knisja Bailika tal-Parroçça tagna. Biex tintreba l-Indulgenza Plenarja wieed irid iqerr u jitqarben, jgid talba gall-fehma tal-Papa u jkollu `l qalbu miftuma minn kull rabta mad-dnub.

1 Fil-Festa Titulari tal-Bailika ta' San Pietru f'Ruma, id-29 ta' Ìunju; 2 Fil-Festa Titulari tal-Kolle©©jata Bailika: Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl (29 ta' Ìunju); 3 Fil-Festa tal-Katedra ta' San Pietru (22 ta' Frar); 4 Fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni talBailika tal-Vatikan (18 ta' Novembru); 5 Fl-Anniversarju tal-Elezzjoni tal-Papa (19 ta' April); 6 Darba fis-sena, f'©urnata li kull nisrani jista' jagel; 7 Kull meta grupp ta' pellegrini jinvita l-Bailika ta' San Pietru u San Pawl; 8 Fil-Festa tal-Konverjoni ta' San Pawl (25 ta' Jannar); 9 Fis-Sollennità tan-Nawfra©ju ta' San Pawl f'Malta (10 ta' Frar); 10 Fil-Festa ta' San Koronatu Martri (Tieni Óadd ta' Novembru); 11 Fil-Portiuncula (2 ta' Awwissu).

ÓADD

TNEJN

TLIETA

ERBGÓA

ÓAMIS

ÌIMGÓA

SIBT

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

698226