Read Microsoft Word - Duc_Dat_Lai_Lat_Ma-than_tuong.doc text version

c t Lai Lt Ma, v thn tng thi nay

1. M u Trong hai tháng va qua, tác gi ã có duyên may c mi làm thông dch viên Vit ng trong hai pháp hi ln ca ngài: mt pháp hi t chc ti i hc Lehigh University trong tháng by, 2008 vi tài "B o Th Lun1" tiu bang Pensylvania và mt pháp hi tháng tám, 2008 t chc ti tnh Nantes, Pháp quc vi bn tài chính2 nói v "Tánh Không" trong Pht giáo. Sau hai pháp hi ó, tác gi tr v i sng ca mình thng ngày vi mt tâm t xúc ng và cm t sâu xa. mi pháp hi c t Lai Lt Ma u ánh du trên tâm t ca mi ngi lòng cm phc vô vàn. Bài vit này không có ý tóm tt v hai pháp hi mà ch có ý ghi li lòng cm xúc sâu xa ó di khía cnh Ngài là v thn tng ca th gii ngày nay. Ngoài gii thng Nobel hòa bình, tt c mi ni trên th gii, các v lãnh o quc gia, các trng i hc danh ting nht u tán thán và trân quý n con ngi ca Ngài qua nhng bng tng l, huy chng hay công dân danh d. Vi tác gi thì Ngài là v thn tng thi nay. Ch thn tng này không c dùng trong ý ngha thn thánh hóa, vì Ngài luôn luôn nói tôi ch n gin là mt v t kheo Pht giáo. Thn tng trong ý ngha là Ngài tht s sng cuc i n gin và bình d, vi hai b áo t kheo, mt ôi giép cao su nht bn qua tt c mi ln giao tip chính thc vi các v lãnh o nguyên th ca các cng quc, nh mi ây chúng ta có th nhìn hình trên các báo chí ng ti bui din kin Ngài ã tip v nht phu nhân Pháp quc Carla Bruni trong b áo t kheo và ôi giép nht bn. Hình Ngài tht là n gin bình d nh th bên cnh v nht phu nhân Carla Bruni tht là sang trng và chúng ta có th nhn thy rõ n ci n trên ôi môi ca bà Tng Thng Pháp quc, chng t là bà ã hoan h nh th nào khi c bên Ngài. Do ó ch thn tng ây không phi trong ý hng thn thánh hóa, mà thn tng vì con ngi n gin bình d ca Ngài ã ban cho mi chúng ta lòng hoan h vô biên khi c sng bên Ngài, khi c nhìn s bình d và tm lòng rng ln bao la ca Ngài lúc Ngài nói câu: Cho n khi th gii và các chúng sinh còn tn ti, Tôi xin nguyn tn ti phc v cho tt c chúng sinh.... i sng ca Ngài là c s bình d và lòng chân tht nh Ngài ã tng nói ti ln Ngài ghé thm tu vin Ganden Ling ca Dagpo Rinpoche ti ngoi ô Paris: "iu kh tâm nht là phi óng khuôn, làm vai trò gi to nh th mình là mt v ã t c mt cái gì, mà cho dù có c óng vai trò nh th cng không th làm mãi mãi, vì ch mt thi gian sau là s tr thành vô cùng kh s...."

Tng ng là Lam Rim Chen Mo. Trang nhà http://www.dalailamajuly2008.com/Welcome.html. Bn tài chính là: 1. Cn bn Trung Quán Lun, 2. Thích B Tâm Lun, 3. Bo Hành Vng Chính Lun, 4. Tràng Hoa Tri Kin Lun. Trang nhà http://www.dalailama-nantes2008.fr/site_VN/intro.php.

2

1

1

Hình 1: Bà Tng Thng Pháp Carla Bruni-Sarkozy ti ci lúc c din kin c t Lai Lt Ma. 2. i sng bình d và lòng chân tht ca Ngài ban ra nim hnh phúc vô biên trong mt th gii hin i vô cùng ca th k th 21 ngày nay, c th gii lao u vào trong cuc sng tiêu th và chy ua không ngng ngh trong s phung phí và tin nghi. c t Lai Lt Ma ã tng cnh cáo và rn dy là hnh phúc không nm trong các tin nghi vt cht. Bi vì càng có tin nghi vt cht thì chúng ta càng phát trin trí thông minh và t ó phát sinh nhng nhu cu và òi hi tìm kim v tâm linh. Nu chúng ta không nhn chân ra là nhng tin nghi vt cht không th gii quyt nhng vn ca tâm lý mà th hin chính yu qua lòng bt an s hãi thâm cn c ca mình thì chúng ta s ch càng ngày càng lâm vào nhng b tc ca i sng khi lao u vào các cuc chy ua hng th tin nghi vt cht. Thc vy, khi chúng ta còn nghèo kh, phi u tt mt ti lo tìm gii quyt nhu cu cm áo thì nhng s cng thng tâm lý không có c hi phát trin. Nhng khi bng ã c no , có nhà cao ca rng, xe c tin nghi thì nhng nhu cu tâm lý và tâm linh phát trin mnh m hn nhiu. Thêm mt iu na ta có th thy rõ là khi phi chu các s kh au tinh thn thì tin nghi vt cht không giúp ta c nhiu gì gim thiu các kh au ó. Nhng khi chúng ta phi chu kh au vt cht hay kh au th xác thì mt thái an nhiên im tnh s giúp chúng ta vt qua các kh au, au n th xác d dàng. Nh vy thì tinh thn quan trng hn vt cht nhiu lm, mc dù các tin nghi vt cht thc ra cng có giúp ta phn nào trong i sng. Nhng trng thái tinh thn ca chúng ta mi thc s là iu chính yu mang li hnh phúc lâu dài. Nh vy, khi nhn ra iu cn bn ó, là thc s chúng ta không cn nhiu nhn gì lm v i sng vt cht, hai ba cm n gin mt ngày và mt ít qun áo m thân là , thì chúng ta bt u thc s i vào con ng tìm v hnh phúc. Chúng ta thc s cn

2

sn sóc i sng tâm linh ca mình nhiu hn, i n nim hnh phúc rt n gin trong s tri túc vt cht và an vui ca tinh thn. ây là iu Ngài thng nhn mnh: hnh phúc và an vui ca tinh thn ch có th phát trin qua lòng nhân ái t bi, an hng trong nim vui sng khi mình nhìn thy nhng vic làm ca mình giúp cho nhng ngi khác t c an vui... Nhng th nào mi là làm cho nhng ngi khác an vui... Mang li an vui cho ngi có phi là ban cho h nhng tin bc ca ci hay s thành công rc r và quyn lc? Trên thc t, chúng ta nhn thy là không phi nh vy. Tin bc ca ci danh ting chng th ban cho mi ngi lòng an vui. Bi vì nu tin bc ca ci danh ting quyn lc mang n s an vui thì có l nhng v vua chúa hay là các v lãnh o nguyên th u c an vui. Trong khi ngc li, chúng ta thy nhng v ó u thng n ng không yên, lo lng quá nh ngi trên lò la t, hoc là làm vic quá và cng thng n mc sinh ra bnh tt nh là au tim và tit ra nhiu cht cholesterol gây x cng ng mch, tai bin mch máu não và bi xui. Ngc li, chúng ta s hng nhiu s an vui bên mt ngi y c hnh mà li tht là bình d. Nh là hình nh ti ci ca bà Tng Thng Pháp quc khi c din kin bên c t Lai Lt Ma. Ch cn c sng gn c t Lai Lt Ma nhìn thy c hnh và lòng nhân ái tht là sng ng ca Ngài s mang li nim hoan h tuyt vi ó. Nhng iu t mình mt thy tai nghe v lòng nhân ái và bình d ó s tr thành nhng bài hc ghi tâm khc ct cho chúng ta, làm thành nhng bài hc thân giáo3 qua các hành ng thc s t nhiên ca Ngài. Trong hai pháp hi va qua ã có không bit bao nhiêu nhng bài hc sng ng ó mà chúng ta có th ghi chép li mt ít sau ây. 3. Lòng nhân ái và t bi Trong pháp hi ti Saint Herblain, tnh Nantes, mt hôm Ngài ang thuyt ging trên ngai, bng ngng li và ch vào hai v nhân viên an ninh ang ng bên di sân khu và yêu cu Ban T Chc mang n hai gh ngi cho các nhân viên ó vì Ngài nhn thy h ã ng liên tc trong my ngày pháp hi bo m an ninh cho toàn th hi trng. Ngài nói là hãy mang cho h gh ngi c thoi mái trong vic làm ca h, và nh th h s có u óc tnh táo hn làm vic c vui v và hu hiu hn. Hai v nhân viên an ninh sung sng ngi thoi mái và rt cám n Ngài, mt c ch tuy nh, nhng ã chng t là Ngài ý và rt quan tâm n nim phúc lc ca ngi khác qua các s ý tht vi t và chi tit. Mt hôm khác, Ngài c ông th trng tnh Nantes tên là Jean-Marc Ayrault mi n tòa th snh d tic chiêu ãi. Hôm y, ông th trng va mi c din vn xong, i xung v ch ngi ca mình trong khi c t Lai Lt Ma lên nói vài li vi khán gi. Ngài cha kp nói gì thì bng nghe n ào, ông th trng kéo gh ngi chng ng vì lính quýnh th nào mà kéo gh quá ra phía sau cho nên chân gh lt ra ngoài sàn sân khu

3

Thân giáo ngha là bài hc n t s sng ca bn thân .

3

và ông ta b ngã nhào. Khán gi thy cnh hot náo ca ông th trng cng bt ci. Lúc y, c t Lai Lt Ma ã nhanh nhn i xung và nh ông th trng lên thì các h v viên ã nâng ông ng giy. Nhng Ngài cng thân chinh mang li mt cái gh và t gia khán ài, è nhn xung th xem có chc không, ri va ci va ch cái gh và mi ông th trng "an ta!", và nói: "Trong các bui hp long trng th này tôi thung thy không khí quá nghiêm trng và hay c tìm cách làm cho mi ngi th giãn vui v hn. Nhng mà may quá, ln này thì tôi không cn c vì nh ông th trng ã chuyn i không khí thành thoi mái và vui hn nhiu cho chúng ta". Mi ngi li c dp ci lên và bu không khí chuyn thành vui v, rt là thân mt, không còn nghiêm trng nh trc Lòng nhân ái và t bi ca c t Lai Lt Ma tht là vi t, nhng li tht là n gin, không màu mè, không có tâm ý c to, hoàn toàn "vô tâm" và "vô cu", làm cho tt c các ngi gn gi Ngài u cm thy t nhiên, tr b hn các tâm cnh tranh và giành git. Con ng tu tp thc s phi là tuy "to dng công c mà không to dng công c, ó mi là thc s to dng công c4". ó là ý ngha ca "vô tâm" và "vô cu" trong tt c các hành trì tích t công c qua các hnh t bi nhân ái. Tích mà vô tâm vô cu nên không có ngi tích, không có k th báo công c vì dù sao cng ã hành hnh Thp Hi Hng toàn b công c n mi chúng sinh hu tình. Cho nên khi chúng ta bên ngi tu tp mà "vô tâm" "vô cu" thì s cm thy vô cùng thoi mái hoan h và cùng nhau hành trì tt c u trn thành Pht o. 4. Lòng bình d và chân tht c t Lai Lt Ma i âu cng toát ra mt tâm thc thc s bình d và chân tht. S bình d và chân tht luôn c th hin qua các cung cách i thoi và tr li dí dm ca Ngài i vi các câu hi ca mi ngi t ra. Trong c hai pháp hi Lehigh University cng nh ti Nantes, Ngài ã cho mt khong thi gian tr li các câu hi, và nhng câu tr li ca Ngài ã chng t tâm thc bình d và chân tht ca Ngài. Mi ngi, ai cng vô cùng thn tng và thánh hóa c t Lai Lt Ma. ôi khi nhng câu tr li ca Ngài ã xóa nhng cách nhìn quá xa vi v c t Lai Lt Ma. Có mt câu hi rt thú v ã c t ra nh sau: "Tha Ngài, có khi nào Ngài mt lòng kiên nhn không (His Hollines, have you ever been loosing your patience) ?". c t Lai Lt Ma ã mm ci và tr li câu hi y qua mt câu chuyn có thc v Ngài. c t Lai Lt Ma k li: "Tôi có tng quen bit mt v ph n ngi M và là mt nhà báo ca ca t Nu c Thi Báo (New York Time). Bà ta rt thích Pht giáo và hành trì theo Pht giáo. Mt ln, bà y ã n gp tôi và hi: Khi ra i thì Ngài li cho chúng con mt cái gia tài gì? (What legacy you leave to us when you depart from this life?). Tôi tr li cho bà là tôi không cn phi ngh v gia tài li, vì nh th không

4

Cùng ý ngha trong kinh Kim Cang.

4

úng vi gii nguyn ca tôi, mà tôi ch hành trì o. Ri bà ta li hi câu y trong vài ln khác, và tôi cng tr li thêm na y nh vy. Sau ó bà li n và t mt câu hi nh th, nhng theo mt kiu khác, và lúc ó thì tôi ã không gi c bình tnh na (nguyên vn: and I lost my temper)5". Toàn hi trng bt ci lên m trc câu tr li tht dí dm ca c t Lai Lt Ma. Câu tr li tht bình d và chân tht, thng thn n làm ngi nghe ôi khi cm thy thy ng ngàng, hn nhiên và thú v trc s chân tht ó, ("và tôi ã không gi c bình tnh ...and I lost my temper"). Tôi cng ôm bng ci ln trc máy vi âm. ây, bn c thc s cn phi sng ngay ti hi trng lúc ó mi hiu c cung cách tr li ca Ngài, mi nhìn thng c vào tâm bình d và dí dm ca Ngài. Mt s chân tht t nhiên thng thn không h mang cái tâm chê trách ngi i din, và nht là không t thn thánh hóa hay óng vai thánh thin, nói là mình không bao gi mt bình tnh. Câu tr li ca Ngài ch nh là mt li nhc nh thng yêu: hãy ng chp trc nh th, vì nh vy là si ngc. Nh ngi m mng yêu a con di dt ca mình: sao con li di ngc th, âu cn phi lo lng nh vy.... 5. Lòng tôn trng và hòa hài vi các tôn giáo khác Gia lúc th gii i vào trng thái phân hóa trm trng. Trc s chia cách và bo ng tôn giáo qua nhng hành ng ca mt nhóm quá khích Taliban ã t cht n tàn phá tng Pht ln, cao 150 b anh và c xa n 1700 nm trong vùng núi Hindu Kush ca Afghanistan, c t Lai Lt Ma vn kêu gi s tôn trng và hòa hài tôn giáo. Ngài vn thng tranh u cho Hi giáo và luôn luôn tuyên b: "Tuy có các khác bit, nhng tu chung, tt c các truyn thng tôn giáo u có cùng mt cn bn, ó là kêu gi phát trin lòng thng, lòng nhân ái n tt c mi ngi". Trong c hai pháp hi va qua, c t Lai Lt Ma u tha thit kêu gi phát trin lòng tha th và hòa hài tôn giáo, tôn trng tt c các truyn thng tôn giáo khác nhau. mi ni, Ngài luôn luôn khuyên bo hãy tôn trng và thông cm ln nhau. c t Lai Lt Ma không bao gi khuyn khích ai ci o. Ngài luôn luôn nói, hãy gi truyn thông tôn giáo gia ình ca quý v, và tránh gây ra nhng s xáo trn, ri lon tâm linh. Nht là khi vào lúc cui i, trong tình trng lâm chung mà b khng hong ngun ci tâm linh (identity crisis) thì là mt iu rt nguy him cho thn thc ngi cht. in hình nht ca lòng tôn trng và hòa hài này là câu chuyn c t Lai Lt Ma thng k trong các pháp hi. Ngài nói: "Tôi có quen bit mt ngi bn Âu M tu trong truyn thng Thiên Chúa Giáo ca giòng tu Phan Xi Canh, mt giòng tu kín và thng hay nhp n tu, trm t mc tng (thin theo li Thiên Chúa Giáo). Mt hôm, trong lúc nói chuyn, tôi hi thm là khi ông nhp n tu nh vy mc tng thì ông thin nh v iu gì? Ông ta nói rng ch thin nh v lòng nhân t (nhân ái-t bi)6. Tôi

5

Theo cun sách "Un simple moine : Le Dalaï-Lama raconté par ses proches" ca Déborah Hart Strober thì mt nhân chng k li là c t Lai Lt Ma ã tr li bà ta là "Tôi ngh là bà ngu xun (I think you are stupid)". 6 Pháp ng là miséricorde, miséricordieux, Anh ng là graciousness, mercy, merciful.

5

tht là thích thú nhn ra rng cn bn ca các tôn giáo vn là lòng t bi. Sau mt thi gian quen bit và trao i các kinh nghim tu tp, ông ta càng ngày càng thích v Pht giáo. Ri n mt hôm, ông n gp tôi nói rng, tha Ngài, tôi bây gi ang tìm hiu v Tánh Không. Tôi bèn ci và nói vi ông ta: y không phi là chuyn ca ông (that is none of your business)". c t Lai Lt Ma gii thích là vì ông ta t xa n gi vn tu trong truyn thng tôn giáo hu thn, ngha là t trng tâm trên lòng tin vào ng Thng Toàn Nng. Nu bây gi tìm hiu vào Tánh Không ca Pht giáo s phi loi b ý nim và lòng tin vào ng Thng , vì Tánh Không ng ngha vi Nhân Qu và Duyên Khi, nói rng không có ng To Hóa nào sinh ra mi s vt, mà tt c ch là do nhân duyên, tùy thuc vào nhau mà khi sinh. Nu tìm hc thêm nh th, ông ta s có nguy c b mt lòng tin vào Thng và s lâm vào tình rng ri lon tâm linh, ó là mt iu rt nguy him cho ngi tu s. Nhng iu cc k hay ây là c t Lai Lt Ma ã khéo léo tr li mt cách tht là dí dm và bình d: "y không phi là chuyn ca ông (that is none of your business)". Và Ngài ã ci phá lên tht là thoi mái. 6. Tâm siêu th gian và không màng n quyn li chính tr Trong mt chng trình bình lun chính tr mi ây xy ra trên ài truyn hình France 2 ti Paris, Pháp quc, nhân lúc thi s ang nóng bng v vn Th Vn Hi Quc T7 ti Bc Kinh, liên h c n s bt tôn trng nhân quyn ca và àn áp Tây Tng ca Trung Cng, mt bình lun gia chuyên môn và ni ting ca Paris ã phân tích lý do ti sao Trung Cng li s hãi c t Lai Lt Ma nh th. Ông ta ã gii thích cn k lý do ti sao mà Trung Cng li s hãi và nht nh không chu công nhn quyn t tr ca Tây Tng (Tibet autonomy), mc dù c t Lai Lt Ma ch xin c có quyn t tr và chp nhn gii pháp Tây Tng vn thuc v nc Trung Cng ch không òi c lp thành quc gia riêng r. ó là vì mt lý do ch yu: c t Lai Lt Ma không màng n quyn lc th gian. Ngài nói rng mt khi c công nhn quyn t tr, c t Lai Lt Ma s t chc nguyên th ca chính ph Tây Tng và thit lp mt chính quyn hoàn toàn t do dân ch qua nhng cuc bu c quc hi và Th Tng Tây Tng. Còn Ngài thì s t mình rút lui v cng v mt tu s Pht giáo n thun và chuyên hành trì mà thôi. Trung Cng vn là mt nc t cn bn iu hành trên s thng tr bng àn áp phi dân ch. Nhng ln chính quyn Trung Cng ã àn áp m máu trên chính ngi dân ng bào ca h nh v biu tình ca Thiên An Môn nm 1989 ã chng t iu ó. Ngay c trong ln Th Vn Hi va qua, ngi ta cng có th thy rõ s iu hành ca Trung Cng t toàn din trên h thng quân i và công an gi s thng tr trên dân chúng và áp t quyn hành. Trên các ài truyn hình, chúng ta ã thy cnh các

7

Olympic Games.

6

ngi dân oan kêu khóc vì b tc ot nhà ca làm Th Vn Hi mà không c bi thng tha áng. Do ó chính quyn Trung Cng rt s hãi lòng tôn trng dân ch không màng n quyn li chính tr ca c t Lai Lt Ma. V bình lun viên trên ài truyn hình France 2 còn nói rng, vi c hnh và tinh thn siêu th gian, không màng n quyn li chính tr, nu c t Lai Lt Ma thc hin c quyn t tr Tây Tng s làm khi sc li phong trào tranh u cho dân ch ti Trung Cng, lôi kéo theo các phong trào òi quyn t tr khác ca các vùng Tân Cng, vùng x Hi, vùng Tráng tc và Ni Mông. Mt v t Lai Lt Ma tr v c x Tây Tng t tr, tranh u xây dng cho nn dân ch ca Tây Tng và không màng n quyn li chính tr s c tt c các sc dân Trung Hoa hng v và chiêm ngng, t ó s khi sc nhng phong trào tranh u cho t do dân ch mnh m hn c phong trào Thiên An Môn nm 1989. Nh th, ó mi là iu Trung Cng s hãi, c t Lai Lt Ma và các c hnh ca Ngài, hn bao gi ht. 7. c t Lai Lt Ma, v thn tng bình d trong lòng chúng ta c t Lai Lt Ma là v thn tng ca thi i chúng ta, cái thi i mà nhng giá tr ca lòng nhân ái, ca lòng v tha ã b i sng tiêu th và vt cht y vào quên lãng. Thi nay, tt c u hng s sng v lòng v k, cho cá nhân ca riêng mình. Gia ình, cha m, con cái u quay cung trong cuc sng chy theo ng tin và s thành công danh ting. Th nhng, cho dù sng trong trào lu tiêu th và vt cht ó, nhân cách ca Ngài ã sáng chói qua b áo tu bình d và ôi giép nht bn c hu. Ngài ã ni bt lên qua i sng bình d và lòng chân tht ca mình khi i khp ni trên th gii thuyt pháp và tranh u cho nhân quyn, cho lòng nhân ái, lòng v tha và tha th. Mi ni u hng v c t Lai Lt Ma vi lòng thành kính vô biên và chia s s tranh u bt bo ng cao quý ca Ngài. Mt ngi bn ã tng hi tôi: "Ti sao anh không óng góp, làm chùa, in kinh sách cho Pht giáo Vit Nam mà li làm vic tích cc và tu tp tích cc theo truyn thng Mt tông Tây Tng và sùng kính c t Lai Lt Ma?" Tôi tr li: "Pht giáo ging dy giáo lý và hành trì t giác ng. Ni âu có ng giác ng thì mình hng v ni ó tu tp. Ngày xa c Pht Thích Ca thành o và tt c chúng ta bây gi u tu tp pháp ca Ngài. Bng chng là chúng ta luôn luôn tng c Thích Ca là v bn s qua câu Nam Mô Bn S Thích Ca Mâu Ni Pht. c Thích Ca cng là ngi n ch có phi là ngi Vit Nam âu? Là ngi x nào, âu phi là iu ta nên phân bit, t Hu Nng ngày xa có nói: Pht tánh âu có phân bit nam bc". Ln khác bn tôi bo là, có ngi nói mt câu nh sau: "Tôi tu theo truyn thng Vit Nam vì không thích hp truyn thng Mt tông Tây Tng vi các màu sc sc s hoa hoè hoa sói, và hi tôi ngh sao v câu này". Tôi tr li: "Mt ln na, tu hc Pht giáo

7

là t giác ng, do ó giác ng là iu chính yu ch không nên mc kt vào nhng màu sc ri quên mc ích chính là giác ng. Do ó, tuy màu sc hoa hoè mà có giác ng thì c tu theo thôi, không nên ch vì kt thy cái màu sc ó mà b cái ct lõi là giác ng bên trong. Còn nu không có màu sc hoa hoè mà lõi bên trong không có giác ng thì tu theo cng âu có ích gì. Tóm li, giác ng mi là chính yu, ng quan tâm n chuyn ph (màu sc) mà quên i là mình ang i tìm v giác ng. Không nên b ngn ngi vì chuyn ph ó. V li, theo tôi bit thì chính ngi nói câu không thích màu sc hoa hoè ó cng tu theo c Bn S Thích Ca Mâu Ni Pht, mà li quên rng chính bn s ca mình là ngi n và mc qun áo hoa hoè ca ngi n thi xa, và nh th ã t mình mâu thun vi chính lp lun ca mình." Và s thc thì không th nào ph nhn: c t Lai Lt Ma là v thn tng ca thi nay. Th gii hng v v thn tng không vì thn thánh hóa, mà do s ban phát nim vui hnh phúc khi c gn Ngài và sng vi nhân cách cao quý y c hnh, nhng li tht là bình d và chân tht ca Ngài. Không Quán 27 /08/2008

8

Information

Microsoft Word - Duc_Dat_Lai_Lat_Ma-than_tuong.doc

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258844