Read Microsoft Word - HuyenTanUyen.doc text version

Huyn Tân Uyên

I. Kinh t

Source : www.binhduong.gov.vn

1. Sn xut nông lâm nghip Giá tr sn xut nông lâm nghip nm 2003 c thc hin 724,04 t ng, tng 5,36% so cùng k, vt ch tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân và k hoch nm 2003. Tng din tích gieo trng cây hàng nm 21.862ha, t 97,55% gim 548ha so cùng k và t 99,91% so k hoch nm. Trong ó, cây lng thc 9.445ha bng 98,69%; cây rau u các loi 5.153ha bng 96,72% và cây công nghip hàng nm 6.008ha bng 97,08% so cùng k. Din tích gieo trng cây hàng nm gim, nguyên nhân do chuyn i 1.12ha t cây hàng nm sang cây lâu nm; b v do thi tit không thun li, sn xut kém hiu qu 320ha và chuyn mc ích s dng 161ha. Qua iu tra thng kê, nng sut bình quân ca các loi cây trng u tng so vi cùng k, do ã thc hin tt các bin pháp khoa hc k thut và s dng rng rãi nhng loi ging mi có nng sut cao, chu hn và phòng chng bnh tt. Tng sn lng lng thc quy thóc c t 26.741 tn, tng 744 tn so cùng k, bình quân lng thc quy thóc 207kg /ngi/nm. Giá tr sn xut bình quân trên/ha t 23,4 triu ng; trong ó: cây hàng nm t 33,2 triu ng và cây lâu nm t 12,6 triu ng. i vi cây lâu nm toàn huyn hin có 27.909,5ha, tng 142,5ha và bng 100,56% so cùng k nm trc; ch yu tng cây cao su và cây iu t din tích cây mía và cây màu chuyn i. Công tác chuyn giao ng dng các tin b khoa hc k thut, áp dng vào sn xut nông nghip c tng cng, ph bin u khp các xã- th trn trong toàn huyn. Hot ng các câu lc b nhà nông c duy trì và nâng cao hiu qu. Trm bo v thc vt phi hp các xã- th trn t chc c 35 p tp hun k thut khuyn nông vi gn l.800 lt ngi tham d các d án khuyn nông ã thc hin t k hoch và phc v tt sn xut ti a phng, mang li hiu qu kinh t cao; i mi c nhn thc ca nông dân v hiu qu chuyn i cây và con ging trong sn xut. V công tác thu li: kim tra ánh giá các công trình thu li t chy; tu b, sa cha các trm bm in, u t xây dng mi trm bm Tân Long, no vét rong thông sui cái, h thng kênh mng ni ng, m.bo cung cp lng nc ti phc v sn xut và phòng chng lt, bão, l. T chc iu tra hiu qu s dng mi các công trình t chy và trm bm in, ng thi lp bn hin trng vùng ti 3 xã Thng Tân, Tân M, Lc An có k hoch tính toán b trí các loi cây trng t hiu qu vào các v k tip. Tinh hình sâu bnh xut hin trên nhiu loi cây trng, nhng mc t nh n trung bình, không gây thit hi n nng sut cây trng. Riêng c bu vàng xut hin trên din rng các cánh ng dc sui cái và ven sông ng Nai, ngành chc nng ã phi hp vi các xã - th trn t chc ra quân tiêu dit 1,5 tn c và gn 100 kg trng. V chn nuôi: i vi àn heo và àn gia cm, trong nhng tháng u nm phát trin khá và luôn n nh mc cao; nhng vào nhng tháng cui nm do giá c liên tc b gim mc thp, ã làm cho àn heo và àn gia cm gim mnh so vi 6 tháng u nm 2003. àn heo trong toàn huyn có 15.782 con, tng 232 con và bng 101,49% so cùng k; àn gia cm hin có 389.754 con, tng 2305 con bng 100,67% so cùng k. Tng àn trâu bò hin có 14.370 con, t 99,02% gim 142 con so cùng k. Riêng chng trình phát trin àn bò sinh sn, ã t chc gii ngân c 403 l triu ng cho 381 h vay, mua 654 con trâu, bò t 109% k hach nm. Tình hình dch bnh trên àn gia súc không xy ra; riêng àn gia cm nuôi 4 tri chn nuôi tp trung xã Tân Vnh Hip ã xy ra bnh và ã c x lý xong, ng thi gii quyt li ích hài hoà bo m quyn li cho ngi chn nuôi và n v u t. Công tác tiêm phòng dch bnh trên àn gia súc t 75,4% k hach nm, tng 24,4% và tiêm phòng bnh di t 73,62%/nm tng 18,62% so cùng k. V chng trình xây dng nông thôn mi xã Bch ng, ây là chng trình ln c thc hin trong thi gian dài, vi nhiu d án nh. Trong các nm qua, vi s n lc nhà nc và nhân dân ã u t nhiu t ng xây dng c s h tng, áp ng yêu cu theo tin xây dng ca chng trình. Riêng trong nm, u t 4 t ng xây dng tuyn ng nha và xây dng hoàn chnh a vào s dng trm bm in Tân Long, ng thi vn tip tc thc hin có hiu qu vic chuyn i c cu cây trng, vt nuôi theo úng tin d án trong chng trình. V phát trin kinh t tp th: trong nm ã thành lp mi c 01 Hp tác xã sn xut dch v tng hp (HTX Phú Hng - th trn Uyên Hng), nâng tng s HTX hin có trong toàn huyn 09 HTX. Thành lp mi c 29 t hp tác chn nuôi, nâng tng s t hp tác lên 70 t. Nhìn chung tình hình phát trin các hp tác xã, t hp tác có phát trin nhng còn chm và cha ng b các lnh vc ngành ngh sn xut kinh doanh nh k hoch ã ra. V lâm nghip: Thc hin chng trình trng cây nhân dân, trong nm ã trng mi c 1.615.300 cây lâm nghip phân tán, tng ng khong 483 ha, tng 310,19% so cùng k ; trng mi tp trung 11ha xà c thuc ngun vn ngân sách. Kim tra tình hình s dng t ca các t chc, công ty, n v cá nhân kin ngh lp th tc cho thuê, thu hi hoc giao cp t theo úng quy nh. V công tác a chính: Hoàn thành công tác kê khai ng ký cp giy chng nhn quyn s dng t 2 th trn: Uyên

Hng và Tân Phc Khánh. Phân tích ánh giá k hoch s dng t nm 2003 và xây dng KH s dng t nm 2004. Trong nm ã có 1.970 trng hp chuyn nhng quyn s dng t, 3.061 h s kê khai hp thc hoá quyn s dng t, 74 doanh nghip và 15 h sn xut kinh doanh lp th tc thuê t. Cp mi giy chng nhn s dng cho 4.793 h, nâng tng s h c cp giy chng nhn lên 30.953 h, t 95,09% và cp phát n dân c 30.902 h, t 94,83 % s h s dng t trong toàn huyn. 2. Công nghp - tiu th công nghip Giá tr sn xut ngành công nghip - tiu th công nghip c thc hin t 751,1 t ng, t,2% k hoch nm và tng 29,5% so nm 2002 (t so ch tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân huyn nm 2003). Trong ó kinh t nhà nc thc hin 31,6 t ng, tng 26,4% so cùng k; kinh t ngoài quc doanh 309,5 t ng, tng 26,58% so cùng k ; kinh t có vn u t nc ngoài 410 t ng, tng 32,2% so cùng k. Sn xut công nghip - tiu th công nghip tip tc phát trin và t tc tng trng khá cao so vi các nm trc. Nhiu doanh nghip ã tng bc u t m rng sn xut và trang b máy móc thit b theo công ngh mi, hin i nhm nâng cao cht lng sn phm, thay i mu mã phù hp vi nhu cu và th hiu ngi tiêu dùng, nâng cao kh nng cnh tranh ca sn phm trên th trng, do ó tình hình tiêu th sn phm trong nm tng i n nh. Hin ti toàn huyn có 915 c s, doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh thuc ngành công nghip - tiu th công nghip, trong ó: có 784 c s cá th. Riêng ngành sn xut gm s có 154 c s, trong ó có 9 c s sn xut bng gai; ngành sn xut gch ngói có 179 c s, trong ó có 11 c s sn xut theo công ngh Tuynel.Trong nm ã cp mi giy chng nhn ng ký kinh doanh cho 36 c s công nghip - tiu th công nghip. V u t nc ngoài: trong nm có 16 d án c UBND Tnh cp giy phép u t, vi tng s vn u t là 37,15 triu USD, tng 06 d án so vi nm 2002. Tnh n nay trên a bàn huyn có 56 d án u t nc ngoài, vi tng vn u t là 219,5 triu USD, trong ó 21 d án ã i vào hot ng. t c kt qu trên là do trong thi gian qua Huyn ã thc hin tt ch trng thu hút u t, tp trung nhiu bin pháp tích cc, h tr các nhà u t trong vic kho sát, b trí a im u t phù hp vi ngành ngh u t và quy hoch ca Huyn. To mi iu kin thun li v th tc, v an ninh trt t các nhà doanh nghip an tâm u t sn xut. V qun lý hot ng khoáng sn: UBND huyn ã t chc Hi ngh quán trit li Ch th 3 L/CT-CT v tng cng qun lý các hot ng khoáng sn và trin khai thc hin Quyt nh 147/Q-UB ca UBND tnh Bình Dng v quy hoch khai thác cát, si lòng sông trên a bàn tnh Bình Dng; cng c i kim tra liên ngành huyn, ch o các ngành chc nng huyn, UBND các xã - th trn tng cng kim tra, phát hin và x lý nghiêm các trng hp vi phm trong khai thác, vn chuyn tài nguyên khoáng sn. Qua kim tra, phn ln các n v khai thác ã có chuyn bin tích cc, các v vic vi phm c hn ch. Tuy nhiên trong tng thi im, nht là vào mùa ma vn còn mt s n vi, cá nhân c tình vi phm nh: khai thác không úng v trí cho phép, vn chuyn t quá ti làm ri vãi trên ng gây ô nhim môi trng Trong nm ã kim tra x lý 10 trng hp khai thác trái phép, 249 trng hp vn chuyn khoáng sn vi phm an tòan giao thông. 3. Xây dng c bn - giao thông vn ti - in - bu in a/ V xây dng c bn: Giá tr khi lng xây dng c bn c thc hin nm 2003 là 57,5 t t 123,9% so k hoch và tng 4,5% so nm 2002. Trong ó vn Tnh u ng quyn cho huyn làm ch u t 43,72 t ng, t 130% so k hoch; Vn phân cp cho ngân sách huyn thc hin 13,78 t ng, t 107,8% so k hoch nm. Công tác xây dng c bn thc hin t kt qu tt, các d án c trin khai thc hin u m bo úng các quy trình, quy phm, qun lý u t xây dng; vic thanh quyt toán gii ngân vn c thc hin kp thi và úng theo quy nh. Phn ln các công trình trong k hoch u c trin khai thi công thun li, m bo tin thi công theo k hoch ra. b/ V giao thông nông thôn và chnh trang ô th: Nm 2003, các xã - th trn ã thc hin làm c 106 tuyn GTNT, vi tng chiu dài là 81.255m, trong ó làm mi 54 tuyn, tng chiu dài 29.549 m; Nâng cp sa cha 52 tuyn, tng chiu dài 51.706m; Tng vn u t là: 7.439 triu ng, t 148,74% so k hoch tnh giao. Nhìn chung, tin thc hin làm giao thông nông thôn phm vi toàn huyn t khá, nhng có 1 s xã - th trn thc hin còn chm, không u, nhiu a phng còn th ng, cha tích cc trong vic t chc trin khai thc hin ngay nhng tháng u nm, mà ch tp trung vào nhng tháng cui nm, do ó vic nghim thu, gii ngân vn gp nhiu khó khn ln cht lng các công trình cha m bo. Riêng công tác chnh trang ô th các th trn, th t vn còn yu, tình trng ln chim lòng l ng, rác ba bãi làm mt v sinh trong ni ô vn cha c khc phc. c/ V in: Trong nm ã phát trin mi 25 Km ng dây trung th, 158 trm bin áp vi tng dung lng là 46.528 KVA. Thc hin lp t l.666 in k cho các h dân, xoá c 06 trm tng thuc khu vc các ã Lc An, Tân Vønh Hip, Bình M và th trn Tân Phc Khánh. Tính n nay trên a bàn huyn có 279Km ng dây trung th, 131Km ng dây h th, 716 trm bin áp vi tng dung lng là 132.263KVA. ang t chc thc hin bàn giao li h áp cho ngành in qun lý; lp 03 d án xoá in k tng trên a bàn huyn. d/ V thông tin liên lc: ã lp t mi 1.509 máy in thoi c nh, nâng tng s máy trên mng là 6.816 máy, t l bình quân t 5,7 máy/100 dân, t 126,6% k hoch nm. Xây dng mi 01 Bu in vn hoá xã, tính n nay trên toàn huyn có 14 im Bu in vn hoá xã.

4. Tài chính - ngân sách Tng thu ngân sách c thc hin nm 2003 là: 87.934 triu ng, t so d toán iu chnh; trong ó thu mi ngân sách là 39.761 triu ng, t d toán iu chnh và t 114% Ngh quyt Hi ng Nhân dân huyn. Tng chi ngân sách c thc hin nm 2003 là: 73.309 triu ng, t so d toán iu chnh và t 105% so ch tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân. Tình hình thc hin thu ngân sách nm 2003, hu ht các ngun thu ln u vt chi tiêu k hoch c giao. Trong nm ngành thu-tài chính, BND các xã - th trn ã tp trung nhiu bin pháp tích cc trong vic qun lý và khai thác ngun thu, thc hin kim tra rà soát các ngun thu tng thu ngân sách nht là i vi các ngun thu v XDCB trong dân, chuyn mc ích s dng t, thuê t i vi các c s sn xut kinh doanh.... V thc hin công tác u nhim thu thu cho UBND xã - th trn: Qua trin khai thc hin án u nhim thu thu, n nay các xã - th trn ã m bo thc hin y các bc quy nh ca quy trình qun lý thu giao u nhim thu: v công tác qun lý h, v lp b và phát hành thông báo thu, công tác qun lý biên lai n ch, công tác thu np tin thu vào ngân sách. V chi ngân sách: trong nm luôn gp khó khn do mt cân i phi nhn tr cp t ngân sách cp trên (60% trên tng chi ngân sách). Trong khi nhu cu chi trên a bàn huyn rt ln, nht là lnh vc u t xây dng c bn, mua sm trang thit b, hot ng chuyên môn... mà ngun thu tng c iu tit li cho huyn, xã không cân i. Mc dù gp khó khn nhiu trong cân i ngân sách, nhng trong nm huyn ã c gng iu hành, qun lý ngân sách m bo gii quyt kp thi các khon chi thng xuyên, các khon chi theo ch trong d toán cho các n v và các xã - th trn cng nh gii quyt các nhu cu chi bc xúc khác phát sinh ngoài d toán. 5. Hot ng ngân hàng Ngân hàng nông nghip: Tng doanh s cho vay nm 2003 là 147.601triu ng, doanh s thu n 118.702 triu ng, tng d n 110.000 triu ng; trong ó n quá hn là 1.100 triu ng, chim 1% tng d n. Ngân hàng phc v ngi nghèo: doanh s cho vay 6.789 triu ng, doanh s thu n là l.534 triu ng, tng d n 17.300 triu ng, trong ó n quá hn 300 triu ng, chim 2% tng d n. Hot ng ngân hàng nông nghip n nh. Riêng Ngân hàng phc v ngi nghèo t l n quá hn vn còn mc cao, mc dù trong nm ngành ngân hàng ã phi hp UBND các xã - th trn và các ngành chc nng huyn t chc thc hin nhiu bin pháp thu n, nhng kt qu t rt thp do n quá hn tp trung vào các i tng khó thu hi hoc không có kh nng tr n. 6. Công tác qun lý th trng Tình hình giá c th trng n nh. Trong nm i qun lý th trng ã kim tra 71 c kinh doanh; x lý vi phm 49 trng hp v ng ký kinh doanh, nhãn hiu hàng hoá; kinh doanh không úng ni dung cho phép... x pht vi phm hành chính tng cng 36,4 triu ng và tch thu mt s hàng hoá không rõ ngun gc ; ng thi phi hp các ngành thú y, chi cc kim lâm, phòng CN-GT-XD, Công an kinh t huyn thng xuyên kim tra x lý các trng hp vi phm trong lnh vc sn xut kinh doanh. 7. Kinh t dch v Tng mc bán l hàng hoá và doanh thu dch v tiêu dùng xã hi c thc hin t 487,2 t ng, t 100,6% k hoch nm tng 16,19% so nm 2002 (t ch tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân). Mng li thng nghip - dch v hot ng n nh, nhng do nhu cu sinh hot và tiêu dùng ca ngi dân ngày càng cao c v cht lng và s lng nên sc mua tng, bên cnh ó giá c mt s mt hàng cng bin ng tng nh: xng, du, khí t, phân bón hoá hc, vàng...; ch s giá tiêu dùng trên a bàn huyn so nm trc tng 3,36%... cng nh hng n tng mc bán l và doanh thu ngành dch v. II. Vn hoá - xã hi 1. Giáo dc Kt thúc nm hc 2002-2003 toàn huyn có 5618 hc sinh d thi tt nghip các cp T l tt nghip bc tiu hc t 99,8% so nm hc trc; THPT tng 12,71%; THCS gim 0,4%. Hc sinh gii cp huyn có 162 hc sinh, cp Tnh có 16 hc sinh, cp quc gia có 01hc sinh. Thi i hc 58 hc sinh. Thc hin vn ng ''ngày toàn dân a tr n trng'', nm hc 2003-2004 toàn huyn có 29.464 hc sinh n trng, gim 1.182 hc sinh so vi nm trc, gim nhiu nht là bc Tiu hc. Trong nm ã thc hin hoàn thành công tác ph cp giáo dc trung hc c s cp huyn. Nhìn chung trong nm hc qua, ngành giáo dc ã t c nhng thành tích áng khích l. Thc hin ging dy i mi theo chng trình sách giáo khoa lp 1 và lp 6 t kt qu tng i tt. Công tác ph cp giáo dc THCS hoàn thành sm hn so k hoch. Vic xây dng trng chun quc gia có nhiu thun li. C s vt cht các trng c bn áp ng c yêu cu dy và hc. 2. Lao ng - thng binh - xã hi Trong nm ã hoàn chnh 114 h s chính sách các loi, chuyn S Lao ng - Thng binh - Xã hi gii quyt theo thm quyn. Công tác n n áp ngha: qui tp 05 hài ct lit s v an táng ti ngha trang lit s huyn. Vn ng xây dng và bàn giao 19 cn nhà tình ngha cho các i tng chính sách, t 190% k hoch nm. Vn ng xây dng qu vì ngi nghèo 285 triu ng, qu n n áp ngha d phòng c 54 triu ng. Vn ng xây dng và bàn giao l03 cn nhà tình thng cho các i tng gp khó khn v nhà t 82,4% k hoch. Công tác xóa ói, gim nghèo, vic làm: Tng s vn huy ng 13.301 triu ng, gii quyt cho 4.382 lt ngi vay. Chng trình gii thiu và to vic làm cho ngi lao ng thc hin t vt cll tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân và k

hoch nm; riêng chng trình xut khu lao ng thc hin ch t 18%. so Ngh quyt Hi ng Nhân dân, nguyên nhân t thp do nh hng ca dch SARS và s thay i chính sách nhp khu lao ng ca các nc trong khu vc. Thc hin gii ngân 03 d án chn nuôi trâu, bò sinh sn và chm sóc vn cây cao su, cây n trái vi tong s von 435 triu ng. Qua phúc tra cui nm, hin nay toàn huyn còn 165 h nghèo (gim 254 h so nm 2002), chim 0,62% (ch tiêu Ngh quyt Hi ng Nhân dân 0,77%). Công tác huy ng lao ng công ích thc hin t 80,65% so k hoch nm. 3. Vn hóa - thông tin - truyn thanh T chc tuyên truyn c ng cho các ngày l ln và các chuyên ê phc nhim v chính tr, KT-VHXH a phng. Tham gia nhiu hot ng vn ngh, th dc th thao do Tnh t chc, c bit trong hè ti Trung tâm vn hóa - thông tin huyn ã t chc nhiu hot ng vn hoá vn ngh, dp hè ti Trung tâm vn hóa thông tin huyn ã t chc nhiu hot vn hoá vn ngh th dc - th thao b ích phc v cho hc sinh tham gia vui chi gii trí. T chc vn ng 82/89 khu p, 96,9% các h dân, 100% c quan ng ký xây dng khu-p, gia ình và n v vn hoá. tc tính nm 2003, toàn huyn có 79,14% h t chun công nhn gia ình vn hóa theo tiêu chí mi (ch tiêu Ngh quyt.Hi ng Nhân dân 80- 85%), 16,85% khu p t khu-p tiên tin, 44,94 % khu p gi vng danh hiu khu p vn hóa. i kim tra liên ngành 814 huyn và các t 814 các xã - th trn ã t chc kim tra thng xuyên các im kinh doanh, các loi hình vn hoá có biu hin không lành mnh. 4. Y t Công tác khám cha bnh cho nhân dân c thc hin tt, trong nm ã t chc khám iu tr bnh cho 479.081 lt ngi, t 123,29% ch tiêu và tng 21,23% so nm 2002 Tp trung ch o thc hin các chng trình y t cng ng t và vt ch tiêu nh: chin dch tiêm Vc-xin phòng bnh si cho tr t 9 tháng n 10 tui ch tiêu nh: t 108,9%, chin dch ung vitamin A t 1 cho tr t 6-36 tháng tui t 109,2%. Chng trình phòng chng st rét, st xut huyt c thc hin tt, mc dù bnh st rét và st xut huyt có xy ra mt s ni, nhng c ngn chn kp thi không có trng hp t vong, không dch bnh lây lan trên din rng. Công tác kim tra cht lng an toàn v sinh thc phm và hành ngh y t t nhân cng c thc hin thng xuyên, trong nm ã t chc kim tra 104 im kinh doanh n ung và 5 c s sn xut thc phm; kim tra 28 c s hành ngh y t t nhân. Mng li y t c s tng bc c cng c và i vào hot ng có hiu qu, c bn áp ng c yêu cu khám và iu tr bnh cho nhân dân. Hin nay toàn huyn có 11 xã - th trn tiêu chun công nhn trm y t t tiêu chun quc gia, 12/18 trm y t xã có bác s, 100% khu p có cán b y t. T chc tp hun chuyên môn cho cán b y t khu p và các cng tác viên y t cng ng nhm áp ng nhu cu thc hin nhim v ti c s. 5. Dân s - gia ình - tr em Trin khai thc hin chng trình truyn thông dân s nm 2003 vi kt qu t 104% k hoch. T chc vn ng 49 khu p ng ký thc hin khu p dân s và gia ình phát trin nm 2003 theo quy nh ca UBND tnh vi 16309 h ng ký "gia ình no m, bình ng, tin b, hnh phúc và phát trin bn vng". T chc din àn vi ch "Tr em vi phòng chng ma túy ti gia ình và cng ng". Phi hp vi UBDSKHHG-TE Tnh t chc l hi Trung thu cho các em xã Lc An và t chc hi tri Trung thu ti huyn cho tr em vui chi ón tt. Trin khai ng b pháp lnh dân s 18/18 xã - th trn. 6. Bo him xã hi ã thu c 5.766 triu ng v các khon np bo him xã hi t 100,12% k hoch.

Information

Microsoft Word - HuyenTanUyen.doc

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

292932