Read Cochlodinium polykrikoides Margalef text version

~O

25 `··B`¬"x,ð--^,¦,éSÂ<«,Í·...· 22

, ,é,Æ,µ,Ä,¢,é

0

C ·C­·ª 3 ·t<ß,É 5

"ú­{^SÝ^æ,Å,Ì

ND (F I R

1 9 8

·C .)0 0 2

­{Zí,Ì·oOE»Z­--á,ð,Ý,é,Æ·¼"ú­{,É·Î,Á,Ä,¨,è·C,Ü,½·oOE» ZzSú,ª·t<G,©,ç··H,Å·C`å<K­Í,È·Ô'ªOE`·¬,Í

78 -

OEZ,É

`½,¢,±,Æ,©,ç·C­{Zí,Í·,·^æ,ð·D,Þ,ÆZv,í,ê,é.ZR"u`¼

)2 3( 0 6 3 ·ª 15

,Í 1 9

"N,É'··èOE§^É­oe--¢~p,É·oOE»,µ,½­{Zí,Ì·Ô

o

31 07 .-. 'ª"-·¶·ó<µ,Æ`··B"Á·«,ðOEY"¢,µ·C·...· 05

~at~

C·C­

P/1cifi~

set is

0

,ÌSÂ<«,Å`··B,ªÂ"\,Å, ,è·C·Å`å"ä`··B`¬"x ,Í·...·.2 57

0

8 2 1

:~P

0.0 9(

,, . µ½

)ly a d

C ·C­·ª 3 ,Å, ,é,±,Æ,ð·ñ·· 2

,Ì·l·H"|--{--á

eoiko d y "ú­{,Å,Í,±,ê,Ü,ÅC. s ikr lp

c 1a: e15:1 S 98 6 8

0

· dtcD eete :

0

,ª·-,È,-·COEÂ`ÌOEQ,²,Æ,Ì·Å"K`··B·...·,â­·ª,É,Â,¢,Ä,Í

8 3 1

·

0 3 1

'2 3 1

4 3 1

·B

6 3 1

tLa at

"ì NBB 'OE · · ·

·\·ª,ÉOEY"¢,³,ê,Ä,¢,È,¢.

.gi . 3 errc F cu nO e mioh undlC i c o sdioirylo ekkp 2 0

s ta ed f lar eM ga

d soi taol n n c a ni W ts e

nJ a p a

fo ni

.6 uo mc nh id il C o

siirl eoko dkyp

,Ì·ª--ÞSw·ã,Ì­â`è"_

`®Q·Ú­Ñ`"

.2

uilc ido nh o OE·Ê"-·¶OE^(·¼"ú­{`¾·½--m"ìSÝ,â·£OEË"àSC^SÝSC "ú­{,Å,Í<TM<Æ"íSQ,ð--^,¦,émC

i F ^æ .g 3·C e T b a l

)1

,Í,±,ê,Ü,Å,É `Î"n'g--¬^SÝ^ÈSO,Ì`¼,ÌSC^æ,Å,ÍiiC mlc udo nh o

3 Zí,ªSm"F,³,ê,Ä,¢,é."OE<z~p,ð'·S,É·o

-lo p C o -ioir ,© Ï kk

OE»,µ,½C. nta ec

¿ u m t

Om ku aa r

,Æ1 9 8 2

·C·¼<ã·B,ð'·S l,±·oOE»,µ "N,ÉZ-ZTM"OE§S}--~'¬'n ,Å, ,é. ,±,Ì,¤,¿·Å,à

s ikr eoik d y s e d

é , .

,Ì·oOE»ZzSú,ÉZzOEn--ñ"I<K`¥·«,ª"F,ß,ç,ê,È ,ÌZí(^l),Æ,È,é,×,«OEÂ`ÌOEQ,ª`¶·Ý,µ,Ä,¨,è·C·...·

s ikr o eoi y d ,Ä,¢,é·mklp mlc udo nh o ·æ,Å·oOE»,µ,½iiC

OEÃ,¢<L~^,Í 1 9 0 7

,¢.,±,Ì,±,Æ,Í·C,±,ê,ç,ÌSC^æ,Å,Í"ÆZ©,É

p s .)1 8 0 9 Om ku aa r

"N 6 OEZ,ÉZOY"¼""OESÝ,É·oOE»,µ,½c.

·ã·¸,È,ÇZS"KSÂ<«,ª·®,Á,½,Æ,«,É·oOE»,·,é,Æ·l,¦,ç,ê

mtc uaa tn e mC uilc ido nh o .s i f g

,Å, ,é('©`q

¿ cmt ua tn e .31 ª`º(1

1 9 6

·Cp 3 2 .

·C4 ·C 1

SØ·`,Å,Ì·Sú"-·¶,ÆSg`åß'ö

)2 1( 0 OEË

, , ,, · ÉæéÆC

I SØ·`,Å,ÍmC uilc ido nh o

-irylo kp

6 OEZ

) 6 1 9

,ÌOE´<L·Ú,Å,Í·×­E,Í^Y<...OE`. 3 ·C ·C ·×­E 4 6

s ik eo d

,Ì·Ô'ª"-·¶Zz,É,Í·Sú·×­E,Æ,µ,Ä`Í·Ï·¨·\`w·"

,©,ç,È,é~A·½OEQ`Ì,ª·`,©,ê,Ä,¢,é.·F`f`Ì,Í­_·ó,Å·C`O OEã·ûOEü,É·L'·.Sj,Í·×­E,Ì­ñ"¼·ª,ð·è,ß·C`O'[,É^Ê'u,·

,É'¾·Ï,µ,½VXg,©,ç,Ì"-è(­¢Sm"F),Æ,Æ,à,É·C ·×­E,ª`z'è,³,ê,Ä,¢,é.,±,ê,ç,ª

· ,É,Í·Ï·B"«,â--...~V"«,ÌSO--m^æ,É·¶`§,µ,Ä,¢,éh--{ ,é.·ã···",É·u·S^àSá"_·v,Æ,³,ê,½--S--±,ª, ,é."§­¾"í

8 OEZº·{,©,ç,ÌSC·...·

eila ny h ­OEVXg(

)tsc y

,Í·`,©,ê,Ä,¢,È,¢.ª`º

)9 6( 1

'áº,È,Ç,ÌZhOE,É,æ,è^SÝ^æ,Å·Ô'ª·ó`Ô,É,Ü,Å`··B,µ·C ,»,ê,ª`Î"n'g--¬,É,æ,Á,Ä'©`N"¼""ì·",©,ç"OE·",Ö,Æ^"À ,³,ê·C,»,Ìß'ö,ÅSe'n,Ì^SÝ^æ,Å`··B,µ·C`å<K­Í,È·Ô'ª ,Æ,È,é·v,Æ·à­¾,³,ê,Ä,¢,é.

,Ì<L·q,É,Í,±,ê,ç,Ì·},ÍJ·<V_,É,Ä·`,©,ê,Ä,¢,é ,Æ, ,é,±,Æ,©,ç·CSÏ[email protected],Ì·×­E,Í'âZ~,µ,Ä,¨,è·CSO·"OE` `Ô,Ì·ÏOE`,ªZn,Ü,Á,Ä,¢,½Â"\·«,ª<-,¢. ª`º(1

) 6 1 9

,É,æ,é,Æ·C­{Zí,Í,»,ÌOEã,à 1 9 0

"N 6 OEZ

eik ryo kl SØ·`,Ìc. sdoiÏ

,Í 1 9 8 2

"N,ÉS~ZR^SÝ^æ,Å,»

9 3 ,Æ1 1 9 0

"N 8COE ·Z "N,Æ 1 9

1 9 4

"N 7 OEZ,É,â,Í,è"OE<z~p,ÌZOY"¼

,Ì·oOE»,ª·,ß,Ä<L~^,³,ê,½OEã·C'ÁSC~p,â","OE~p,â···B~p ,Å,Ì·¬<K­Í,È·oOE»,ª"F,ß,ç,ê,Ä,¢,é

""OESÝ,ð'·S,É·oOE»,µ,Ä,¢,é.,³,ç,ɪ`º(1

) 6 1 9

k( r P a

1 9

·Cm te K i

"N,ÉSÏ[email protected],µ,½¡·l·`,ÌZZ--¿,ðSî,É·C­{

.a l .)9 8 1

1 9 5

"N^È·~,É,Í'©`N"¼""ì·¼·",Ì--...~V"SC

uilc ido nh o Zí,ð mC

mtc uaa tn e

Om ku aa r

,C mtc Í . uaa tn e

,Æ­½­¼,µ,Ä<L ,Ì·oOE»,ð

^æ,Ü,Å·ª·z,ªSg`å,·,é,Æ,Æ,à,É·C·oOE»,ª`å<K­Í»,µ,½,± ,Æ,ªZw"E,³,ê,Ä,¢,é(^°

·Ú,µ,½.,»,ÌOEã·C·½·â )1 2( 9

2 . )1 0

ZOÍ~p,ÆOEÜ­·S~p,ÅSm"F,µ,Ä,¢,é. ,±,Ì·ñ··,ð·ÅOEã,É­{ Zí,Ì"ú­{<ßSC,©,ç,Ì·oOE»<L~^,Í"r·â,¦,é.

do K o if

&

ª`º

.5 uo mc nh id il C o

siirl eoko dkyp

,Ì`··B"Á·«

Se w z y 6 1 9 1( )

1( ) 1 2 9

,É,æ,éC. mtc uaa tn e

,Ì<L·Ú,Í·C

,ÌOE´<L·Ú,Æ"äSr,·,é,ÆSj,ª·×­E,Ì,Ù,Ú'>,É,

mC uilc ido nh o SØ·`^SÝ^æ,É·oOE»,µ,½

,Í·...· 11 0 3 0

sdoiÏ eik ryo kl

,Å`··B,ª"F,ß,ç,ê·C·Å`å

,é,±,Æ·C·F`f`Ì,ª·`,©,ê,¸·C·×­E,Ì·F,ª©--ηF,©,ç©"y ·F,ðZ¦,·"_,Å^Ù,È,é.

C ·C­·ª 15 5 4 -

san~ple ~j; rod~like sses

Information

Cochlodinium polykrikoides Margalef

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1199849