Read 2010_ar_lt_ltl_con_ias.pdf text version

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TURINYS

Puslapis

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA FINANSINS ATASKAITOS BENDRJ PAJAM ATASKAITA BALANSAS NUOSAVO KAPITALO POKYCI ATASKAITA PINIG SRAUT ATASKAITA FINANSINI ATASKAIT AISKINAMASIS RASTAS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS

n3 - 4 n5 - 55 n5 n6 n7 n8 - 9 n10 - 55 n56 ­ 102

Projektas

Nepriklausomo auditoriaus isvada Nepriklausomo auditoriaus isvada Nepriklausomo auditoriaus isvada TEO LT, AB akcininkams TEO LT, AB akcininkams TEO LT, AB akcininkams Isvada apie finansines ataskaitas Isvada apie finansines ataskaitas Isvada apie finansines ataskaitas Mes atlikome cia pridt, 5 55 puslapiuose pateikt, atskir ir konsoliduot TEO LT, AB (toliau Mes atlikome cia pridt, 55 puslapiuose pateikt, atskir ir konsoliduot TEO LT, AB (toliau Mes atlikome !ia prid , 55---55 puslapiuose pateikt atskir ir konsoliduot TEO LT, AB (toliau --t , Bendrov) ir jos dukterini moni (toliau kartu ­ Grup) finansini ataskait (toliau kartu ­ Finansins ir jos dukterini moni (toliau kartu ­ Grup finansini ataskait (toliau kartu ­ Bendrov) ir jos dukterini Bendrov ) moni (toliau kartu ­ Grup) finansini ataskait (toliau kartu ­ ) Finansins ataskaitos), kurias m. gruodzio 31 m. gruodzio 31 d. atskiras ir konsoliduotas balansas ir ataskaitos), kurias sudaro 2010 sudaro 2010 d. gruod%io 31 d. atskiras ir konsoliduotas balansas ir Finansin ataskaitos), kurias sudaro 2010 m. atskiras ir konsoliduotas balansas ir tuomet pasibaigusi s tuomet pasibaigusi met atskiros ir konsoliduotos bendrj pajam, nuosavo kapitalo pokyci, met atskiros ir konsoliduotos bendrj pajam, nuosavo kapitalo pokyci, pinig sraut ataskaitos bei tuomet pasibaigusi met atskiros ir konsoliduotos bendr pajam nuosavo kapitalo poky!i pinig j , , pinig srautreiksmingi bei apibendrinti reiksmingi apskaitos principai ir kita aiskinamoji informacija, apibendrinti ataskaitos apskaitos principai ir kita aiskinamoji informacija, audit. sraut ataskaitos bei apibendrinti reiksmingi apskaitos principai ir kita aiskinamoji informacija, audit. audit . Vadovybs atsakomyb uz finansines ataskaitas Vadovybs atsakomyb uz finansines ataskaitas Vadovyb atsakomyb si Finansini ataskait Vadovybs atsakinga uz uz finansines ataskaitas parengim ir teising pateikim pagal Tarptautinius Vadovyb atsakinga uz sistandartus, patvirtintus taikyti Europos Sjungoje, bei pagal Tarptautinius finansins atskaitomybs Finansini ataskait parengim ir teising pateikim uz vidaus kontrols Vadovyb atsakinga u% si Finansinipatvirtintus taikyti Europos Sjungoje, bei pagal be reiksming finansins kurios, vadovybs nuomone, yra btinos finansini ataskait parengimui Tarptautinius sistemas, atskaitomybs standartus, ataskait parengim ir teising pateikim uz vidaus kontrols finansin kurios, vadovybs nuomone, yra btinos finansini ataskait parengimui be reiksming s s jungoje, bei u% vidaus kontrol s sistemas, atskaitomyb standartus, patvirtintus taikyti Europos S netikslum, galinci atsirasti dl apgauls ar klaidos. netikslum, galinci atsirasti dl apgauls ar klaidos. finansini ataskait parengimui be reiksming sistemas, kurios, vadovyb nuomone, yra b s tinos netikslum galin!iatsirasti d apgaul ar klaidos. , l s Auditoriaus atsakomyb Auditoriaus atsakomyb Ms pareiga ­ remiantis atliktu auditu, pareiksti apie sias Finansines ataskaitas savo nuomon. Audit Auditoriaus atsakomyb Ms pareiga ­ Tarptautinius audito standartus. Sie standartai reikalauja, kad mes laikytumms atlikome pagal remiantis atliktu auditu, pareiksti apie sias Finansines ataskaitas savo nuomon. Audit atlikomeremiantisTarptautinius audito atliktume sias Finansines galtume pagrstaikad mes profesins etikos pagal atliktu auditu, pareiksti apie audit taip, kad ataskaitas savo sitikinti, M pareiga ­ reikalavim bei planuotume ir standartus. Sie standartai reikalauja, nuomon s . laikytumms profesins Tarptautinius audito standartus. ir atliktume audit taip, kad kad mes jog finansinse ataskaitose nra reikalavim bei planuotume Sie standartai reikalauja, galtume Audit atlikome pagal etikos reiksming netikslum. pagrstai sitikinti, jog finansinse ataskaitose nra reiksming netikslum. laikytum s profesin etikos reikalavim bei planuotume ir rodymus, audit taip, kad gal m s tume Audito metu atliekamos procedros, skirtos gauti audito atliktume patvirtinancius sumas ir Audito atliekamos procedros, skirtosra reiksmingnetikslum pagr metu finansinse ataskaitose. Pasirinktos procedros rodymus, nuo auditoriaus profesinio stai sitikinti, jog finansin ataskaitose n gauti audito priklauso patvirtinancius sumas ir se . atskleidimus atskleidimus finansinse ataskaitose. dl apgauls ar klaidos finansinse ataskaitose rizikos vertinimo. sprendimo bei reiksming netikslum Pasirinktos procedros priklauso nuo auditoriaus profesinio Audito metu atliekamos proced ros, skirtos gauti rodymus, patvirtinan!ius sprendimo bei reiksming netikslum dl apgaulsaudito kontroles, susijusias su sumas ir ar klaidos vertindamas si rizik, auditorius atsizvelgia bendrovs vidaus finansinse ataskaitose rizikos finansini atskleidimusvertindamas ataskaitose. Pasirinktos proced bendrovs vidaus kontroles, susijusias su finansin si rizik, auditorius atsizvelgia ros priklauso nuo auditoriaus profesinio se vertinimo. ataskait parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galt nustatyti tomis aplinkybmis tinkamas sprendimo ataskait parengimu irkad pareikst nuomon apie bendrovs vidaus kontroli efektyvum. l se finansini bei reiksming tam, teisingu pateikimus tam, klaidos finansin tomis aplinkybmis audito procedras, taciau ne netikslum d apgaul ar kad galt nustatyti ataskaitose rizikos vertinimo. taip pat vertinamas taikyt apskaitos princip bendrov vidaus kontroles, susijusias su vertindamas si taciau ne tam, kad pareikst tinkamumas, bendrovs vidaus kontroli , tinkamas audito procedras,rizik auditorius atsi%velgia nuomonsapievadovybs atlikt apskaitini Audito metu finansini ataskait parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad gal nustatyti tomis aplinkyb mis efektyvum. Audito metu taip pat finansini ataskait pateikimas.princip tinkamumas, vadovybs vertinim pagrstumas bei bendras vertinamas taikyt apskaitos t atlikt apskaitini vertinimta!iau ne tam, kad pareikst nuomon apie bendrov vidaus kontroli tinkamas audito proced ras, pagrstumas bei bendras finansini ataskait pateikimas. s efektyvum Audito audito taip pat . vertinamas taikyt apskaitos pagrind ms audito vadovyb s Manome, kad gauti metu rodymai suteikia pakankam ir tinkam princip tinkamumas, nuomonei. Manome, kad gauti atliktapskaitini audito rodymai suteikia pakankam ir tinkam pagrind ms audito nuomonei. vertinimpagr stumas bei bendras finansiniataskaitpateikimas. Nuomon Nuomon Manome, kad gauti audito ataskaitos pateikia tikr ir teising Bendrovs ir Grups 2010 m. gruodzio rodymai suteikia pakankamir tinkampagrindm audito nuomonei. s Ms nuomone, Finansins Msfinansins padties bei ataskaitos pateikia tikr ir j veiklos rezultat ir pinig sraut m. gruodzio 31 d. nuomone, Finansins tuomet pasibaigusi met teising Bendrovs Grups 2010 vaizd pagal Nuomon 31 d. finansins padtiesatskaitomybs standartus, patvirtintus taikyti Europos Sjungoje. Tarptautinius finansins bei tuomet pasibaigusi met j veiklos rezultat ir pinig sraut vaizd pagal Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus, patvirtintus taikyti Europos Sjungoje. M nuomone, Finansin ataskaitos pateikia tikrir teisingBendrov ir Grup 2010 m. gruod%io s s s s 31 d. finansin pad s ties bei tuomet pasibaigusi met j veiklos rezultat ir pinig sraut vaizdpagal Tarptautinius finansin atskaitomyb standartus, patvirtintus taikyti Europos S s s jungoje.

UAB ,,PricewaterhouseCoopers", J. Jasinskio 16B, LT-o1112 Vilnius, Lietuva UAB ,,PricewaterhouseCoopers", J. Jasinskio 16B, LT-o1112 Vilnius, Lietuva UAB ,,PricewaterhouseCoopers", J. JasinskioEl. p. [email protected], www.pwc.com/lt T: +370 (5) 239 2300, F:+370 (5) 239 2301, 16B, [email protected], www.pwc.com/lt T: +370 (5) 239 2300, F:+370 (5) 239 2301, El. p. LT-o1112 Vilnius, Lietuva T: +370 (5) 239 2300, F:+370 (5) 239 2301, El. p. [email protected], www.pwc.com/lt

Uzdaroji akcin bendrov ,,PricewaterhouseCoopers", mons kodas 111473315, PVM moktojo kodas LT114733113, buveins adresas J.Jasinskio 16B, LT-01112, Uzdaroji akcin bendrov ,,PricewaterhouseCoopers", mons kodas 111473315, PVM moktojo kodas LT114733113, buveins J.Jasinskio 16B, LT-01112, Vilnius, Uzdaroji registruota LR juridini asmen registre. "PricewaterhouseCoopers" vadinamas ,,PricewaterhouseCoopers International adresasJ.Jasinskio 16B, LT-01112, Vilnius, Vilnius, akcin bendrov ,,PricewaterhouseCoopers", mons kodas 111473315, PVM moktojo kodas LT114733113, buveins adresas (PwCIL) firm nari tinklas arba, Limited" registruota LR juridini asmen ,,PricewaterhouseCoopers" vadinamas ,,PricewaterhouseCoopers International Limited" (PwCIL) firm nari tinklas arba, registruota LR kontekst, atskirosregistre."PricewaterhouseCoopers" vadinamas ,,PricewaterhouseCoopers International Limited"PwCIL ar firm firmostinklas arba, atsizvelgiant juridini asmen registre. PwC tinklo firmos nars. Kiekviena is j yra atskiras ir savarankiskas juridinis vienetas ir nra (PwCIL) kitos nari nars atstovas. atsizvelgiant kontekst, atskiros PwC tinklo firmos nars. Kiekviena is j yra atskiras irirsavarankiskas juridinis vienetas irirnra PwCIL ar kitos firmos nars atstovas. atsizvelgiant kontekst, atskiros PwC tinklo firmos nars. Kiekviena is j yra atskiras savarankiskas juridinis vienetas nra PwCIL ar kitos firmos nars atstovas.

Projektas

Nepriklausomo auditoriaus isvada TEO LT, AB akcininkams Isvada apie kit statym reikalaujam pateikti informacij Isvada apie finansines ataskaitas Be atlikome !ia prid 5 - 102 puslapiuose pateikt konsoliduot metin pranesim uz (toliau Mes to, mes perskaitme ,56 - 55 puslapiuose pateikt atskir ir konsoliduot TEO LT, AB 2010 m. t , gruodzio) ir jos dukterini moni ir nepastebjomeGrup reiksming jame pateiktos finansins metus (toliau kartu ­ joki ) finansini ataskait (toliau kartu ­ Bendrov 31 d. pasibaigusius informacijos neatitikim lyginant su 2010 m. gruodzio d. d. pasibaigusi met audituotomis Finansin ataskaitos), kurias sudaro 2010 m. gruod%io 31 31 atskiras ir konsoliduotas balansas ir s Finansinmis ataskaitomis. tuomet pasibaigusi met atskiros ir konsoliduotos bendr pajam nuosavo kapitalo poky!i pinig j , , sraut ataskaitos bei apibendrinti reiksmingi apskaitos principai ir kita aiskinamoji informacija, audit . Vadovybs atsakomyb uz finansines ataskaitas Vadovyb atsakinga u% si Finansini ataskait parengim ir teising pateikim pagal Tarptautinius finansin atskaitomyb standartus, patvirtintus taikyti Europos S s s jungoje, bei u% vidaus kontrol s UAB ,,PricewaterhouseCoopers" vardu sistemas, kurios, vadovyb nuomone, yra b s tinos finansini ataskait parengimui be reiksming netikslum galin!iatsirasti d apgaul ar klaidos. , l s Auditoriaus atsakomyb M pareiga ­ remiantis atliktu auditu, pareiksti apie sias Finansines ataskaitas savo nuomon s . Audit atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Sie standartai reikalauja, kad mes Rimvydas Jogla Christopher C. Butler laikytum s profesin etikos reikalavim bei planuotume ir atliktume audit taip, kad gal m s tume Auditoriaus pazymjimo Nr.000457 Direktorius pagr stai sitikinti, jog finansin ataskaitose n reiksmingnetikslum se ra . Vilnius, Lietuvos Respublika Audito metu atliekamos proced ros, skirtos gauti audito rodymus, patvirtinan!ius sumas ir 2011 m. balandzio 4 d. atskleidimus finansin ataskaitose. Pasirinktos proced se ros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reiksming netikslum d apgaul ar klaidos finansin ataskaitose rizikos l s se vertinimo. vertindamas si rizik auditorius atsi%velgia bendrov vidaus kontroles, susijusias su , s finansini ataskait parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad gal nustatyti tomis aplinkyb t mis tinkamas audito proced ras, ta!iau ne tam, kad pareikst nuomon apie bendrov vidaus kontroli s efektyvum Audito metu taip pat . vertinamas taikyt apskaitos princip tinkamumas, vadovyb s atliktapskaitini vertinimpagr stumas bei bendras finansiniataskaitpateikimas. Manome, kad gauti audito rodymai suteikia pakankamir tinkampagrindm audito nuomonei. s Nuomon M nuomone, Finansin ataskaitos pateikia tikrir teisingBendrov ir Grup 2010 m. gruod%io s s s s 31 d. finansin pad s ties bei tuomet pasibaigusi met j veiklos rezultat ir pinig sraut vaizdpagal Tarptautinius finansin atskaitomyb standartus, patvirtintus taikyti Europos S s s jungoje.

UAB ,,PricewaterhouseCoopers", J. Jasinskio 16B, LT-o1112 Vilnius, Lietuva T: +370 (5) 239 2300, F:+370 (5) 239 2301, El. p. [email protected], www.pwc.com/lt

Uzdaroji akcin bendrov ,,PricewaterhouseCoopers", mons kodas 111473315, PVM moktojo kodas LT114733113, buveins adresas J.Jasinskio 16B, LT-01112, Vilnius, registruota LR juridini asmen registre. "PricewaterhouseCoopers" vadinamas ,,PricewaterhouseCoopers International Limited" (PwCIL) firm nari tinklas arba, atsizvelgiant kontekst, atskiros PwC tinklo firmos nars. Kiekviena is j yra atskiras ir savarankiskas juridinis vienetas ir nra PwCIL ar kitos firmos nars atstovas.

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

BENDRJ PAJAM ATASKAITA

Patvirtinta Visuotinio metinio akcinink susirinkimo 2011 m. balandzio 28 d. Gruodzio 31 d. pasibaig metai GRUP Pastaba 2010 m. 773 423 1 303 (157 647) (118 073) 7 13 8 16 (189 248) (131 702) 719 178 775 1 617 (367) 9 1 250 180 025 10 (17 090) 162 935 162 935 162 935 2009 m. 815 551 8 085 (178 029) (114 663) (194 009) (142 040) 1 152 196 047 2 909 (1 026) 1 883 197 930 (28 858) 169 072 169 072 169 072 BENDROV 2010 m. 732 850 9 774 (116 621) (118 073) (208 777) (124 055) 606 518 176 222 1 579 (353) 1 226 177 448 (15 640) 161 808 161 808 161 808 2009 m. 786 813 12 768 (140 083) (114 663) (220 177) (133 651) 13 219 (16 868) 187 358 2 885 (1 006) 1 879 189 237 (27 870) 161 367 161 367 161 367 -

Pajamos Kitos pajamos Su darbuotojais susijusios snaudos Tinkl sujungimo snaudos Kitos veiklos snaudos Ilgalaikio turto nusidvjimas, amortizacija ir verts sumazjimas Kitas grynasis pelnas (nuostoliai) Investicij dukterines mones verts sumazjimas Veiklos pelnas Finansins veiklos pajamos Finansins veiklos snaudos Finansins veiklos grynosios pajamos/snaudos Pelnas pries apmokestinim Pelno mokestis Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos: Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos Is viso bendrj pajam Grynasis pelnas ir bendrosios pajamos, priskirtini: Patronuojancios mons akcininkams Mazumos daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumazintas pelnas uz Bendrovs akcininkams priskirtin peln (Lt vienai akcijai)

5 6

11

0,21

0,22

0,21

0,21

10­55 puslapiuose pateiktas aiskinamasis rastas yra neatskiriama si finansini ataskait dalis. 5­55 puslapiuose pateiktas finansines ataskaitas 2011 m. kovo 25 d. patvirtino Bendrovs valdyba ir jos vardu pasiras Generalinis direktorius ir Finans tarnybos vadovas:

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas 5

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

BALANSAS

Patvirtinta Visuotinio metinio akcinink susirinkimo 2011 m. balandzio 28 d.

Gruodzio 31 d. GRUP

Pastaba TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Investicinis turtas Investicijos dukterines mones Prekybos ir kitos gautinos sumos Atidtojo pelno mokescio turtas Trumpalaikis turtas Atsargos Prekybos ir kitos gautinos sumos Gautina pelno mokescio trumpalaik dalis Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Paskolos bankams Pinigai ir pinig ekvivalentai Turto is viso NUOSAVAS KAPITALAS Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovs akcininkams statinis kapitalas Nuosavos akcijos statymo numatytas rezervas Nepaskirstytasis pelnas Nuosavo kapitalo is viso SIPAREIGOJIMAI Ilgalaikiai sipareigojimai Paskolos Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai Subsidijos Ateinancio laikotarpio pajamos ir sukaupti sipareigojimai Trumpalaikiai sipareigojimai Prekybos, kitos moktinos sumos ir sukaupti sipareigojimai Ataskaitinio laikotarpio pelno mokescio sipareigojimai Paskolos Atidjiniai sipareigojim is viso Nuosavo kapitalo ir sipareigojim is viso 2010 m. 2009 m.

BENDROV

2010 m. 2009 m.

13 14 15 16 18 26

706 430 49 341 10 794 1 820 711 769 096 6 091 124 724 18 946 40 184 219 526 409 471 1 178 567

651 712 37 076 10 794 7 343 706 925 5 528 111 230 19 792 100 561 24 738 181 943 443 792 1 150 717

669 898 31 144 43 527 1 820 746 389 5 997 128 138 18 648 38 689 205 696 397 168 1 143 557

613 423 27 043 41 259 7 343 689 068 5 460 117 898 19 253 100 561 20 862 165 968 430 002 1 119 070

18 19 20 21

22 22 23

776 818 81 499 168 121 1 026 438

814 913 (120 000) 81 499 250 222 1 026 634

776 818 81 499 144 333 1 002 650

814 913 (58 514) 81 499 166 075 1 003 973

25 26 27 24

4 233 10 290 5 814 20 337 130 564 39 1 189 131 792 152 129 1 178 567

5 121 6 551 560 3 828 16 060 100 854 277 1 042 5 850 108 023 124 083 1 150 717

4 199 6 932 5 439 16 570 123 433 904 124 337 140 907 1 143 557

5 103 3 190 560 3 359 12 212 96 166 869 5 850 102 885 115 097 1 119 070

24 25 28

10­55 puslapiuose pateiktas aiskinamasis rastas yra neatskiriama si finansini ataskait dalis.

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas 6

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYCI ATASKAITA

Patvirtinta Visuotinio metinio akcinink susirinkimo 2011 m. balandzio 28 d. Nuosavos akcijos (120 000) (120 000) (120 000) 120 000 statym numatytas rezervas 81 499 81 499 81 499 81 499 statym numatytas rezervas 81 499 81 499 81 499 81 499 (58 514) (58 514) 58 514 Nepaskirstytas pelnas 259 818 169 072 169 072 (178 668) 250 222 250 222 162 935 162 935 (163 131) (81 905) 168 121 Nuosavo kapitalo is viso 1 036 230 169 072 169 072 (178 668) 1 026 634 1 026 634 162 935 162 935 (163 131) 1 026 438 Nuosavo kapitalo is viso 1 021 274 161 367 161 367 (178 668) 1 003 973 1 003 973 161 808 161 808 (163 131) 1 002 650

GRUP Likutis 2009 m. sausio 1 d. Grynasis pelnas Bendrj pajam uz 2009 m. is viso Ismokti dividendai uz 2008 m. Likutis 2009 m. gruodzio 31 d. Likutis 2010 m. sausio 1 d. Grynasis pelnas Bendrj pajam uz 2010 m. is viso Ismokti dividendai uz 2009 m. Nuosav akcij anuliavimas ir statinio kapitalo sumazinimas Likutis 2010 m. gruodzio 31 d.

Pastaba

statinis kapitalas 814 913

12

814 913 814 913 -

12

(38 095) 776 818

BENDROV Likutis 2009 m. sausio 1 d. Grynasis pelnas Bendrj pajam uz 2009 m. is viso Ismokti dividendai uz 2008 m. Likutis 2009 m. gruodzio 31 d. Likutis 2010 m. sausio 1 d. Grynasis pelnas Bendrj pajam uz 2010 m. is viso Ismokti dividendai uz 2009 m. Nuosav akcij anuliavimas ir statinio kapitalo sumazinimas Likutis 2010 m. gruodzio 31 d.

Pastaba

statinis kapitalas 814 913 -

Nuosavos akcijos (58 514)

Nepaskirstytas pelnas 183 376 161 367 161 367 (178 668) 166 075 166 075 161 808 161 808 (163 131) (20 419) 144 333

12

814 913 814 913 -

12

(38 095) 776 818

10­55 puslapiuose pateiktas aiskinamasis rastas yra neatskiriama si finansini ataskait dalis.

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

7

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

PINIG SRAUT ATASKAITA

Patvirtinta Visuotinio metinio akcinink susirinkimo 2011 m. balandzio 28 d. Gruodzio 31 d. pasibaig metai GRUP Pastaba 2010 m. 162 935 10 13 6 8 17 090 131 702 (719) 668 16 (2 919) 245 410 2009 m. 169 072 28 858 142 040 (1 152) 1 278 (10 994) 301 652 BENDROV 2010 m. 161 808 15 640 124 055 (8 200) (606) 663 (518) (3 153) 236 117 2009 m. 161 367 27 870 133 651 (4 000) (13 219) 1 259 16 868 (11 653) 287 67

prastin veikla Grynasis pelnas Pelno mokestis Nusidvjimas, amortizacija ir verts sumazjimas Dividendai, gauti is dukterini moni Kitas pelnas ir nuostoliai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurasymai Investicij dukterines mones verts sumazjimas Palkan pajamos Palkan snaudos Kiti nepiniginiai sandoriai

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (isskyrus dukterini moni sigijimo ir pardavimo efekt): Atsargos Prekybos ir kitos gautinos sumos Prekybos, kitos moktinos sumos ir sukaupti sipareigojimai Pagrindins veiklos pinig srautai Sumoktos palkanos Gautos palkanos Sumoktas pelno mokestis Grynieji prastins veiklos pinig srautai (559) (7 628) (2 085) 299 140 (245) 3 434 (14 367) 287 962 3 361 6 448 (4 402) 335 462 (301) 2 909 (44 397) 293 673 (537) (6 284) (3 504) 279 717 (236) 3 737 (12 842) 270 376 3 327 9 513 (4 871) 320 466 (287) 2 918 (43 243) 279 854

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

8

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

PINIG SRAUT ATASKAITA (TSINYS)

Gruodzio 31 d. pasibaig metai GRUP Pastaba Investicin veikla Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas Iki ispirkimo termino laikom investicij sigijimas, paskol bankams suteikimas Iki ispirkimo termino laikom investicij pardavimas, paskol bankams susigrzinimas Dukterini moni sigijimas Suteiktos paskolos Susigrzintos paskolos Gauti dividendai Grynieji pinig srautai, panaudoti investicinje veikloje 6 31 (162 342) 954 (227 549) 312 149 (9 217) (134 791) 1 319 (474 356) 529 028 (3 262) (157 697) 883 (218 061) 300 277 (7 100) 6 850 8 200 (133 585) 1 170 (460 716) 519 168 (8 870) 3 000 4 000 2010 m. 2009 m. BENDROV 2010 m. 2009 m.

(86 005)

(82 062)

(66 648)

(75 833)

Finansin veikla Grzintos paskolos Bendrovs akcininkams ismokti dividendai Grynieji pinig srautai, panaudoti finansinje veikloje 12 (1 243) (163 131) (898) (178 668) (869) (163 131) (836) (178 668)

(164 374)

(179 566)

(164 000)

(179 504)

Pinig ir pinig ekvivalent padidjimas (sumazjimas)

37 583

32 045

39 728

24 517

Pinig ir pinig ekvivalent pasikeitimas Met pradzioje Pinig ir pinig ekvivalent padidjimas (sumazjimas) Met pabaigoje 21 181 943 37 583 219 526 149 898 32 045 181 943 165 968 39 728 205 696 141 451 24 517 165 968

10­55 puslapiuose pateiktas aiskinamasis rastas yra neatskiriama si finansini ataskait dalis.

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

9

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINI ATASKAIT AISKINAMASIS RASTAS

1 Bendroji informacija TEO LT, AB (toliau ­ Bendrov) registruota kaip akcin bendrov 1997 m. birzelio 16 d. 2006 m. geguzs 5 d. Bendrov buvo pervadinta is AB ,,Lietuvos telekomas" TEO LT, AB. Bendrov sikrusi Lietuvos sostinje ­ Vilniuje. 2010 m. spalio 27 d. buvo registruotas naujas Bendrovs buveins adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius, Lietuvos Respublika. Senasis registruotas buveins adresas buvo Savanori pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuvos Respublika. Nuo 2000 m. birzelio 16 d. Bendrovs akcijomis prekiaujama vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilniaus". Bendrovs valdyba nutar nuo 2010 m. liepos 1 d. nutraukti TEO LT, AB akcij pagrindu isleist tarptautini depozitoriumo pakvitavim (TDP) program. Nuo 2010 m. birzelio 30 d. Bendrovs tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais nebeprekiaujama Londono vertybini popieri birzoje. TDP programa buvo pradta ir Londono vertybini popieri birzoje TDP buvo prekiaujama nuo 2000 m. birzelio. 2010 m. balandzio 26 d. Visuotinio metinio akcinink susirinkimo metu buvo nutarta anuliuoti 38 095 242 nuosavas akcijas ir sumazinti Bendrovs statin kapital 38 095 242 litais nuo 814 912 760 lit iki 776 817 518 lit. Bendrovs statinio kapitalo mazinimo tikslas ­ Bendrovs nuosav akcij anuliavimas. Sumazintas statinis kapitalas Juridini asmen registre registruotas 2010 m. rugsjo 3 d., o nuosavos akcijos anuliuotos 2010 m. rugsjo 9 d. Bendrovs akcinink struktra 2010 m. gruodzio 31 d. buvo tokia:

Akcij skaicius ,,Amber Teleholding A/S" (,,TeliaSonera AB (publ)" dukterin mon) ,,TeliaSonera AB (publ)" ,,East Capital Asset Management AB" Lietuvos valstyb, atstovaujama Valstybs turto fondo Lietuvos valstyb, atstovaujama Valstybins mokesci inspekcijos Kiti akcininkai 488 947 656a 39 895 616 52 786 800 3 075 315 362 630 191 749 501 776 817 518 % 62,94 5,14 6,80 0,39 0,05 24,68 100,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pilieci nuosavybs teisi islikus nekilnojamj turt atkrimo statymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2002 m. liepos 12 d. nutarimu ,,Dl atlyginimo pilieciams uz valstybs isperkam islikus nekilnojamj turt valstybei nuosavybs teise priklausanciais vertybiniais popieriais", Valstybs turto fondo turimos akcijos yra naudojamos pilieciams atlyginti uz visuomeniniam naudojimui nusavint nekilnojamj turt. Pagrindin Bendrovs veikla apima fiksuotos balso telefonijos, interneto prieigos, duomen perdavimo, skaitmenins televizijos ir IT paslaug teikim verslo ir privatiems klientams Lietuvos Respublikoje. Bendrov kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Lietuvos rysi reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripazinta didel tak turinciu operatoriumi 15-oje telekomunikacijos rink. Bendrov ir UAB ,,Omnitel" yra laikomos susijusiomis monmis Lietuvoje, nes priklauso ,,TeliaSonera" moni grupei, dl to Bendrov yra pripazinta didel tak turinciu operatoriumi skambuci uzbaigimo rinkoje UAB ,,Omnitel" viesajame judriojo rysio tinkle. 2010 m. pabaigoje Grupje pilnu etatu dirbanci darbuotoj skaicius buvo 3 018 (2009 m. ­ 2 713). 2010 m. pabaigoje Bendrovje pilnu etatu dirbanci darbuotoj skaicius buvo 1 954 (2009 m. ­ 1 956).

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

10

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Zemiau nurodytos dukterins mons, trauktos Grups konsoliduotas finansines ataskaitas:

Nuosavybs dalis, proc. Dukterin/ asocijuota mon UAB ,,Lintel" 2010 m. 2009 m. gruodzio 31 d. gruodzio 31 d. Veiklos pobdis 100% 100% Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei rysi centro paslaugas. Si dukterin mon teikia informacijos technologij infrastruktros paslaugas Grupei ir treciosioms salims. UAB ,,Baltic Data Center" dukterin mon, teikianti interneto svetaini prieglobos (angl. web hosting) paslaugas UAB ,,Interdata" dukterin mon, teikianti interneto svetaini prieglobos paslaugas. 2010 m. rugsj sigyta UAB ,,Baltic Data Center" dukterin mon, teikianti interneto svetaini prieglobos ir duomen centro paslaugas. Nevykdanti veiklos UAB ,,Baltic Data Center" dukterin mon. Nevykdanti veiklos dukterin mon, kuri teik mokymo ir konsultacij paslaugas.

steigimo salis Lietuva

UAB ,,Baltic Data Center"

Lietuva

100%

100%

UAB ,,Interdata"

Lietuva

100%

100%

UAB ,,Hosting"

Lietuva

100%

100%

UAB ,,Hostex"

Lietuva

100%

-

SIA ,,Baltic Data Center" UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras" UAB ,,Verslo investicijos" Vs ,,TEO Sportas"

Latvija

100%

100%

Lietuva

100%

100%

Lietuva

100%

100%

Dukterin mon sigyta gyvendinti investicin projekt. Si ne pelno organizacija rm moter krepsinio komand. 2010 m. liep si mon buvo parduota treciajai saliai. Ne pelno organizacija, steigta 2010 m. liep, Rysi istorijos muziejui valdyti.

Lietuva

-

100%

Vs ,,Rysi istorijos muziejus"

Lietuva

100%

-

Bendrovs akcininkai turi statym nustatyt teis patvirtinti sias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti j bei pareikalauti parengti kit finansini ataskait rinkin.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

11

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2

Pagrindini apskaitos princip apibendrinimas Zemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos sios konsoliduotos finansins ataskaitos. Sie apskaitos principai nuosekliai taikomi visiems ataskaitose pateiktiems laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip.

2.1 Rengimo pagrindas Sios finansins ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansins atskaitomybs standartais (TFAS), patvirtintais ES. Jos parengtos remiantis istorini snaud konvencija. Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, turi bti atlikti tam tikri svarbs apskaitiniai vertinimai. Vadovybei taip pat tenka priimti sprendimus, susijusius su Grups apskaitos princip taikymu. Sritys, kuriose tenka priimti sudtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prielaidos ir apskaitiniai vertinimai yra svarbs konsoliduotoms finansinms ataskaitoms, atskleistos 4 pastaboje. (a) Nauji ir pakeisti standartai bei j aiskinimai, kuriuos pradjo taikyti Grup Nuo 2010 m. sausio 1 d. Grup pradjo taikyti siuos naujus ir pakeistus TFAS bei TFAAK aiskinimus: 3-asis TFAS ,,Verslo jungimai", persvarstytas 2008 m. saus (taikomas verslo jungimams, kurie buvo sigyti pirmo metinio ataskaitinio laikotarpio, prasidedancio nuo ar po 2009 m. liepos mn. 1 d., pradzioje arba po jo). Pagal persvarstyt 3-j TFAS kio subjektams leidziama vertinti nekontroliuojanci dal naudojant siuo metu galiojancio 3-ojo TFAS metod (proporcinga sigyjamosios mons identifikuojamo grynojo turto dalis) arba pagal tikrj vert. Persvarstytas 3-asis TFAS issamiau apibdina pirkimo metodo taikym verslo jungimams. Panaikintas reikalavimas kiekviename etapais vykdomo sigijimo etape turt ir sipareigojim vertinti tikrj verte, siekiant nustatyti prestizo sum. Persvarstytas standartas numato, kad vykdant sigijim etapais, sigyjantis kio subjektas privalo is naujo vertinti jo anksciau turt sigyjamosios mons nuosavybs dal tikrja verte sigijimo dien, o susidarius pelnui ar nuostoliui pripazinti j pelno (nuostoli) ataskaitoje. Su sigijimu susijusios islaidos apskaitomos atskirai nuo verslo jungimo ir todl pripazstamos snaudomis, o ne traukiamos prestiz. sigyjantis kio subjektas sigijimo dien turs pripazinti sipareigojim bet kokio neapibrzto pirkimo atlygio atzvilgiu. Sio sipareigojimo verts pokyciai po sigijimo atitinkamai pripazstami remiantis kitais taikomas TFAS, o ne koreguojant prestizo sum. Persvarstytasis 3-asis TFAS apibrzia verslo jungimus, kurie sujungia tik bendras mones ir verslo jungimus, kurie sudaromi remiantis vien tik sutartimi. Grup persvarstyt standart taik perspektyviai sandoriams, vykusiems 2010 m. sausio 1 d. arba vliau. Dl sios priezasties, anksciau finansinse ataskaitose pripazint sum koreguoti nereikjo. 5-ojo TFAS ,,Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti ir nutrauktoji veikla" pakeitimas (ir dl to atlikti 1-ojo TFAS pakeitimai) (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vliau). S pakeitim 2008 m. geguzs mnes paskelb Tarptautini apskaitos standart valdyba, vykdydama kasmetin tobulinimo projekt. Pakeitimu patikslinama, kad jeigu mon parduoda dal dukterins mons ir dl to praranda teis j kontroliuoti, dukterins mons turt ir sipareigojimus mon turi klasifikuoti kaip parduoti skirt turt ar sipareigojimus. Patikslinti nurodymai turt bti taikomi perspektyviai nuo dienos, kai mon pirm kart pradjo taikyti 5-j TFAS. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. 27-asis TAS ,,Konsoliduotos ir atskiros finansins ataskaitos", persvarstytas 2008 m. saus (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vliau). Pagal persvarstyt standart reikalaujama, kad kio subjektas laikotarpio bendrj peln priskirt ir patronuojancios mons savininkams, ir nekontroliuojancioms dalims (anksciau ,,mazumos dalis") net ir tuo atveju, jeigu dl to nekontroliuojanci dali atzvilgiu susidaryt neigiamas likutis (pagal anksciau galiojus standart buvo reikalaujama perteklinius

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

12

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

nuostolius daugeliu atveju priskirti patronuojancios mons savininkams). Pagal persvarstyt standart taip pat reikalaujama, kad patronuojancios mons nuosavybs dalies dukterinje monje pokyciai, kuriems vykus kontrol neprarandama, bt apskaitomi nuosavybs dalyje. Taip pat pateikiami reikalavimai, kaip kio subjektas turt vertinti bet kok peln ar nuostol, atsirandant dl dukterins mons kontrols praradimo. Kontrols praradimo momentu, bet kokia investicija, liekanti buvusioje dukterinje monje, turi bti vertinama tikrja verte. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. Tarptautini finansins atskaitomybs standart patobulinimai, paskelbti 2009 m. baland (2-ojo TFAS, 38ojo TAS, TFAAK 9-ojo ir TFAAK 16-ojo aiskinim pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vliau; 5-ojo TFAS, 8-ojo TFAS, 1-ojo TAS, 7-ojo TAS, 17-ojo TAS, 36-ojo TAS ir 39-ojo TAS pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. sausio 1 d. arba vliau; sie ES priimti pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, pasidedantiems po 2009 m. gruodzio 31 d.). Patobulinimai apima toliau isvardyt standart ir aiskinim reiksmingus pakeitimus ir paaiskinimus: patikslinama, kad 2-ojo TFAS taikymo sriciai nepriskiriami nasai, nesti kio subjekt, sudarant bendros kontrols sandorius ir formuojant bendras mones; patikslinami 5-ajame TFAS ir kituose standartuose nurodyti informacijos apie pardavimui skirt ilgalaik turt (arba perleidimo grupes) arba nutraukt veikl pateikimo reikalavimai; reikalaujama pagal 8-j TFAS nurodyti kiekvieno veikiancio segmento bendro turto ir sipareigojim vert tik tada, jeigu tokie duomenys yra nuolat pateikiami pagrindiniam sprendimus priimanciam asmeniui; vadovaujantis 1-ojo TAS pakeitimu, leidziama apskaityti tam tikrus sipareigojimus, kurie vykdomi naudojant paties kio subjekto nuosavybs finansines priemones, kaip ilgalaikius; 7-ojo TAS pakeitimas numato, kad tik islaidos, kurios sukurs turt, gali bti klasifikuojamos kaip investicin veikla; leidziama tam tikras ilgalaikes zems nuomos sutartis priskirti finansiniam lizingui pagal 17-j TAS, nepaisant to, kad pasibaigus nuomos terminui, nuosavybs teiss zem neperduodamos; 18-ajame TAS pateikiami papildomi nurodymai, padsiantys nustatyti, ar kio subjektas veikia kaip uzsakovas ar kaip agentas; patikslinamas 36-as TAS nurodant, kad pinig srautus kuriantis vienetas negali bti didesnis uz veiklos segment pries sujungim; 38-ajame TAS pateikiami papildomi reikalavimai dl nematerialaus turto, sigyto sujungiant kio subjektus, tikrosios verts nustatymo; atlikti 39-ojo TAS pakeitimai, kurie reikalauja (i) 39ojo TAS taikymo sriciai priskirti pasirinkimo sandorius, kuriuos realizavus kio subjektai sujungiami; (ii) nurodyti pinig sraut apsidraudimo priemoni pelno ar nuostoli perklasifikavimo is nuosavybs pelno (nuostoli) ataskait laikotarp ir (iii) kurie numato, kad isankstinio apmokjimo galimyb turi bti traktuojama kaip glaudziai susijusi su pagrindine sutartimi, jeigu ja pasinaudojus skolininkas padengia skolintojo patirt zal; TFAAK 9-ojo aiskinimo pakeitimas numato, kad sutartyse naudojamos terptins isvestins finansins priemons, sigytos sudarant bendros kontrols sandorius ir formuojant bendras mones, nepriskiriamos sio aiskinimo taikymo sriciai; ir panaikinamas TFAAK 16-ajame numatytas draudimas uzsienyje veikianciam kio subjektui, kuris pats yra apdraustasis objektas, sigyti apsidraudimo priemones. Sie pakeitimai neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. (b) Standartai bei esam standart pakeitimai ir aiskinimai, kurie galioja 2010 m., taciau nra aktuals Grupei: TFAAK 12-asis aiskinimas ,,Koncesij sutartys dl paslaug". Aiskinimas pateikia nurodymus paslaug teikjams dl galiojanci standart taikymo apskaitant viesojo ir privataus sektoriaus koncesij susitarimus. TFAAK 12-asis aiskinimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms, kadangi ji nra sudariusi koncesij sutarci dl paslaug. TFAAK 15-asis aiskinimas ,,Nekilnojamojo turto statybos sutartys" (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. arba vliau; ES priimtas aiskinimas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2009 m. gruodzio 31 d.). Sis aiskinimas taikomas t kio subjekt pajam ir susijusi islaid apskaitai, kurie arba patys vykdo nekilnojamojo turto statyb, arba paveda tai atlikti subrangovams ir pateikia nurodymus, kuriais vadovaujantis turi bti nustatoma, ar nekilnojamojo turto statybos sutarties apskaitai turi bti taikomas 11-asis TAS ar 18-asis TAS. Taip pat pateikiami kriterijai dl pajam is toki sandori pripazinimo momento. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

13

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

terptosios isvestins finansins priemons ­ TFAAK 19-ojo aiskinimo ir 39-ojo TAS pakeitimai, paskelbti 2009 m. kov (taikomi metiniams laikotarpiams, pasibaigiantiems 2009 m. birzelio 30 d. arba vliau. ES priimti TFAAK 19-ojo aiskinimo ir 39-ojo TAS pakeitimai taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2009 m. gruodzio 31 d.). Pakeitimai patikslina, kad perklus finansin turt is tikrja verte pelno (nuostoli) ataskaitoje apskaitomo turto grups, turi bti vertintos visos terptosios finansins priemons ir, jei btina, atskirai traukiamos apskait. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. TFAAK 16-asis aiskinimas ,,Grynosios investicijos uzsienyje veikiant kio subjekt apsidraudimo sandoriai" (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2008 m. spalio 1 d. arba vliau; ES priimtas aiskinimas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2009 m. birzelio 30 d.). Aiskinimas paaiskina, koki uzsienio valiutos rizik galima traktuoti kaip apdraudziamj objekt ir nurodo, kad funkcins valiutos perskaiciavimas pateikimo valiut nesukuria rizikos, kuriai bt galima taikyti apsidraudimo nuo rizikos apskait. Pagal 16-j TFAAK aiskinim leidziama apsidraudimo priemon priskirti monei arba moni grups monms, isskyrus uzsienyje veikiant kio subjekt, kuris pats yra apdraustas. Aiskinimas taip pat patikslina, kaip pardavus apdraust uzsienyje veikiant kio subjekt turi bti apskaiciuojamas valiut perskaiciavimo pelnas arba nuostolis, perkeltas is kit bendrj pajam pelno (nuostolio) ataskait. Ataskaitas teikiantys kio subjektai taiko 39-j TAS tam, kad nutraukt rizikos apsidraudimo sandori apskaitos taikym perspektyviai tuomet, kai j apsidraudimo sandoriai nebeatitiks apsidraudimo nuo rizikos sandori kriterij, numatyt TFAAK 16-ajame aiskinime. Sis aiskinimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. TFAAK 17-asis aiskinimas ,,Nepiniginio turto paskirstymas savininkams" (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vliau; ES priimtas aiskinimas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2009 m. spalio 31 d.). Aiskinimas patikslina, kada ir kaip turi bti pripazstamas nepiniginio turto paskirstymas ismokant dividendus savininkams. kio subjektas turi pripazinti sipareigojim paskirstyti nepinigin turt kaip dividendus savininkams paskirstytino turto tikrja verte. Pelnas arba nuostolis is paskirstyto nepiniginio turto perleidimo pripazstamas pelno (nuostoli) ataskaitoje tuomet, kai kio subjektas vykdo sipareigojim sumokti dividendus. Sis aiskinimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. TFAAK 18-asis aiskinimas ,,Klient perduodamas turtas" (taikomas turto, kur kio subjektas is klient gavo 2009 m. liepos 1 d. arba vliau, perleidimams taikant perspektyviai; leidziama taikyti anksciau; ES priimtas TFAAK 18-asis aiskinimas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2009 m. spalio 31 d.). Aiskinimas nurodo, kaip apskait traukti sutartis, pagal kurias kio subjektas is kliento gauna turt, o btent, tiksliau apibrzia aplinkybes, kurioms esant gali bti taikomas turto apibrzimas; turto pripazinim ir jo vertinim sigijimo savikaina pirminio pripazinimo metu; atskir paslaug nustatym (viena ar daugiau paslaug, suteikt mainais uz gaut turt); pajam pripazinim; is klient gaut pinig apskaitos principus. Sis aiskinimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. Kriterijus atitinkantys apdraudziamieji objektai ­ 39-ojo TAS pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vliau taikant retrospektyviai). Pakeitimas paaiskina, kaip tam tikrose situacijose turi bti taikomi principai, pagal kuriuos nustatoma, ar apdrausta rizika arba pinig sraut dalis atitinka apsidraudimo sandori apskaitos kriterijus. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. 1-asis TFAS ,,Tarptautini finansins atskaitomybs standart taikymas pirm kart", persvarstytas 2008 m. gruod (taikomas finansinms ataskaitoms, parengtoms pagal TFAS pirm kart, uz laikotarp, prasidedant 2009 m. liepos 1 d. arba vliau. ES priimtas pakeistas standartas, taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. gruodzio 31 d. Persvarstytas 1-asis TFAS nenumato esmini pakeitim lyginant su ankstesne redakcija, taciau yra atlikti tam tikri struktriniai pakeitimai, leidziantys skaitytojams lengviau suprasti ir pritaikyti bsimus pokycius. Persvarstytas standartas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

14

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Grups sandoriai, kuri apmokjimas apskaiciuojamas akcijomis ir padengiamas grynaisiais pinigais ­ 2-ojo TFAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. sausio 1 d. arba vliau). Siuose pakeitimuose paaiskinama, kaip apskaityti mokjimus akcijomis konsoliduotose ir atskirose finansinse ataskaitose. standarto pakeitimus traukti panaikint TFAAK 8-ojo ir TFAAK 11-ojo aiskinim taikymo nurodymai. Pakeitimuose issamiau apibrziami TFAAK 11-ojo aiskinimo nurodymai, siekiant aptarti planus, kurie siame aiskinime anksciau nebuvo nagrinjami. Pakeitimai taip pat patikslina svok apibrzimus, pateiktus standarto priede. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. Papildomos isimtys, taikomos monms, pirm kart rengiancioms finansines ataskaitas pagal TFAS ­ 1-ojo TFAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. sausio 1 d. arba vliau; nra priimti ES). Pagal pakeitimus numatoma papildoma isimtis, susijusi su naftos ir duj turto vertinimu ir taip pat leidziama monms, turincioms galiojancias finansins nuomos sutartis, is naujo nevertinti si sutarci klasifikavimo pagal TFAAK 4-j aiskinim ,,Nustatymas, ar sutartis apima nuom" tuomet, kai salies apskaitos reikalavim vykdymas reikalauja to paties. Sis pakeitimas neturjo takos Grups finansinms ataskaitoms. (c) Standartai bei esam standart pakeitimai ir aiskinimai, kurie dar nesigaliojo ir kuri Grup nepradjo taikyti anksciau laiko: Teisi isleidimo klasifikavimas ­ 32-ojo TAS pakeitimas, paskelbtas 2009 m. spal (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. vasario 1 d. arba vliau). Standarto pakeitimas numato, kad teisi suteikimai isleidziant akcijas, uz kurias gaunamos pinig plaukos uzsienio valiuta, neturi bti apskaitomi kaip isvestins finansins priemons. Sis pakeitimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms. 24-ojo TAS ,,Informacija apie susijusias salis" pakeitimas, paskelbtas 2009 m. lapkrit (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2011 m. sausio 1 d. arba vliau). Standarto pakeitimai numato supaprastintus informacijos atskleidimo reikalavimus valstybs valdomoms monms ir patikslina susijusios salies apibrzim. Sis pakeitimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms. 9-asis TFAS ,,Finansins priemons I dalis: klasifikavimas ir vertinimas, paskelbtas 2009 m. lapkrit (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vliau; standartas nra priimtas ES). 9-asis TFAS pakeit 39-ojo TAS dalis, susijusias su finansinio turto klasifikavimu ir vertinimu. Pagrindiniai dalykai yra sie: · Finansinisturtasturibtiklasifikuojamasdvivertinimogrupes:finansinisturtas,vliauvertinamastikrja verte bei finansinis turtas, vliau vertinamas amortizuota savikaina. Sprendimas turi bti priimamas pirminio pripazinimo metu. Klasifikavimas priklauso nuo kio subjekto veiklos modelio, kuriuo remiantis jis valdo savo finansines priemones, bei finansins priemons sutartini pinig sraut savybi. Finansinpriemonvliauvertinamaamortizuotasavikainatik,jeigutaiyraskolosfinansinpriemonir(i) kio subjekto veiklos modelio tikslas laikyti turt tam, kad bt surinkti pinig srautai, numatyti sutartyje ir (ii) turto sutartinius pinig srautus sudaro vien tik pagrindins dalies ir palkan mokjimai (t. y., turtas turi tik ,,bazines paskolos savybes"). Visos kitos skolos finansins priemons turi bti vertinamos tikrja verte, kurios pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje. Visosnuosavybsfinansinspriemonsvliauvertinamostikrjaverte.Nuosavybspriemons,laikomos prekybai, vertinamos tikrja verte, kurios pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje. Vis kit nuosavybs priemoni atzvilgiu pirminio pripazinimo metu galima neatsaukiamai pasirinkti pripazinti nerealizuot ir realizuot tikrosios verts pasikeitimo peln ar nuostolius bendrj pajam ataskaitoje, o ne pelno (nuostoli) ataskaitoje. Sie tikrosios verts pasikeitimo pelnas ar nuostoliai negali bti vl grzinami pelno (nuostoli) ataskait. Toks pasirinkimas gali bti atliekamas kiekvienos priemons atveju. Dividendai pateikiami pelno (nuostoli) ataskaitoje tol, kol jie yra traktuojami kaip investicijos grza.

·

·

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

15

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Daugelis39-jameTASnumatytreikalavim,susijusisufinansinisipareigojimklasifikavimuirvertinimu, buvo perkelti 9-aj TFAS be pakeitim. Pagrindinis pasikeitimas susijs su reikalavimu pateikti kredito rizikos, iskylancios dl tikrj verte pelno (nuostoli) ataskaitoje pateikiam finansini priemoni, pokyci tak kit bendrj pajam straipsnyje. Grup nemano, kad sis standartas turs reiksmingos takos finansinms ataskaitoms. TFAAK 19-asis aiskinimas ,,Finansini sipareigojim panaikinimas nuosavybs priemonmis" (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. liepos 1 d. arba vliau). Sis aiskinimas nurodo, kaip apskaitoje turi bti registruojamas siskolinimo slyg pakeitimas, dl kurio sipareigojimas panaikinamas kreditoriui sigijus skolininko nuosavybs priemoni. Gautas pelnas ar nuostolis pripazstamas pelno (nuostoli) sskaitoje pagrstas nuosavybs priemoni tikrosios verts palyginimu su siskolinimo balansine verte. Sis aiskinimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms. Isankstins mokos pagal minimalaus finansavimo reikalavim ­ TFAAK 14-ojo aiskinimo pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2011 m. sausio 1 d. arba vliau). Sis pakeitimas turs nezym poveik, nes jis taikomas tik tiems kio subjektams, kurie privalo mokti minimalias mokas nustatyt ismok pensij plan. Siuo pakeitimu panaikinama nenumatyta TFAAK 14-ojo aiskinimo pasekm, susijusi su savanoriskai mokamomis isankstinmis mokomis pensij fond, kai egzistuoja minimalaus finansavimo reikalavimas. Sis pakeitimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms. 7-ojo TFAS reikalavimo atskleisti lyginamuosius duomenis ribotos isimtys, taikomos monms pirm kart taikancioms TFAS ­ 1-ojo TFAS pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2010 m. liepos 1 d. arba vliau). monms, rengiancioms finansines ataskaitas pagal TFAS, leidziama nenurodyti nauj atskleidim lyginamosios informacijos, kaip to reikalauja 7-ojo TFAS ,,Finansins priemons: atskleidimas" pakeitimai, paskelbti 2009 m. kovo mnes. Sis 1-ojo TFAS pakeitimas monms, pirm kart taikancioms TFAS, numato tokias pat pereinamsias nuostatas, kokios yra numatytos 7-ojo TFAS pakeitime. Sis pakeitimas neturs takos Grups finansinms ataskaitoms. Tarptautini finansins atskaitomybs standart patobulinimai, paskelbti 2010 m. geguz (sigaliojimo datos atskiriems standartams yra skirtingos; didzioji dalis pakeitim taikomi nuo ar po 2011 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams laikotarpiams; patobulinimai nra priimti ES). Patobulinimai apima toliau isvardyt standart ir aiskinim reiksmingus pakeitimus ir paaiskinimus: 1-ojo TFAS pakeitimai (i) numato galimyb apskaitin vert pagal anksciau taikytus apskaitos principus naudoti kaip ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto savikain, jeigu toks turtas buvo naudojamas reguliuojamoje veikloje, (ii) numato galimyb vert, nustatyt po perkainojimo, atlikto dl tam tikr aplinkybi, naudoti kaip ilgalaikio materialiojo turto savikain, jeigu perkainojimas buvo atliktas tuo laikotarpiu, uz kur buvo parengtos pirmosios finansins ataskaitos pagal TFAS ir (iii) numato reikalavim kio subjektams, pirm kart rengiantiems finansines ataskaitas pagal TFAS, paaiskinti apskaitos politikos pasikeitimus arba skirtingas 1-ajame TFAS numatytas taikymo isimtis pirmosiose tarpinse finansinse ataskaitose, parengtose pagal TFAS, ir pirmosiose metinse finansinse ataskaitose, parengtose pagal TFAS; pagal 3-ojo TFAS pakeitimus reikalaujama (i) nekontroliuojanci dal, kuri nra nuosavybs dalis, arba kuri nesuteikia teiss gauti proporcing grynojo turto dal likvidavimo atveju, vertinti tikrja verte (jeigu kiti TFAS nenumato kitokio vertinimo pagrindo), (ii) pateikti informacij apie sigyjamojo kio subjekto sandorius, kuri apmokjimas apskaiciuojamas akcijomis, kurie nebuvo pakeisti arba kurie savo noru buvo pakeisti verslo jungimo metu ir (iii) tiksliai nurodyti, kad neapibrztas atlygis, susidars dl verslo jungimo sandori, kurie buvo vykdyti pries sigaliojant persvarstytam 3 TFAS (paskelbtas 2008 m. sausio mn.), bus apskait trauktas vadovaujantis ankstesns 3 TFAS redakcijos nurodymais; 7-ojo TFAS pakeitimai patikslina tam tikrus informacijos atskleidimo reikalavimus, o btent, (i) ypac akcentuojama sveika tarp finansins rizikos pobdzio ir msto kokybini ir kiekybini atskleidim, (ii) panaikinamas reikalavimas atskleisti finansinio turto, kurio terminai buvo persvarstyti, ir kuris priesingu atveju bt pradelstas arba jo vert bt sumazjusi, apskaitin vert, (iii) reikalavimas atskleisti

·

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

16

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

uzstato tikrj vert pakeiciamas bendresniu reikalavimu atskleisti jo finansin poveik ir (iv) patikslinama, kad kio subjektas turt atskleisti turimo perimto uzstato vert finansini ataskait parengimo dat, o ne vert, gaut per ataskaitin laikotarp; 1-ojo TAS pakeitimai patikslina, kad nuosavo kapitalo pokyci ataskaitoje pateikiami pelno arba nuostoli rodikliai, kitos bendrosios pajamos, visos bendrosios pajamos ir sandoriai su savininkais ir kad kit bendrj pajam detalizavimas pagal straipsnius gali bti pateiktas aiskinamajame raste; 27-ojo TAS pakeitimai patikslina perjimo taisykles, susijusias su 21-ojo, 28-ojo ir 31-ojo TAS pakeitimais, kurie buvo atlikti dl persvarstyto 27-ojo TAS (pakeistas 2008 m. sausio mn.); atlikus 34-ojo TAS pakeitimus, buvo pateikti papildomi reiksming vyki ir sandori, apie kuriuos informacija turi bti pateikta sutrumpintose tarpinse finansinse ataskaitose, pavyzdziai, skaitant tikrosios verts vertinimo lygmen pasikeitim, finansinio turto klasifikavimo pasikeitimo arba verslo ar ekonomini aplinkybi pasikeitimo, kuris turi takos kio subjekto finansini priemoni tikrajai vertei, pavyzdzius; atlikus 13-ojo TFAAK pakeitimus, buvo patikslintas lojalumo task tikrosios verts nustatymas. Grup nenumato, kad sie pakeitimai turs reiksmingos takos finansinms ataskaitoms. Atskleidimas ­ Finansinio turto perleidimas ­ 7-ojo TFAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2011 m. liepos 1 d. arba vliau; nra priimti ES). Pakeitimas numato reikalavim pateikti informacij apie rizik, kylanci dl perleisto finansinio turto. Pakeitime taip pat reikalaujama pagal turto grupes atskleisti finansinio turto, kuris buvo perleistas kitai saliai, taciau toliau pripazstamas perleidjo balanse, pobd, balansin vert ir susijusi rizik bei naud. Informacij reikalaujama pateikti tam, kad finansini ataskait skaitytojai galt suprasti, kokio dydzio yra susij sipareigojimai ir koks rysys yra tarp finansinio turto ir susijusi finansini sipareigojim. Jeigu finansinio turto pripazinimas nutraukiamas, taciau kio subjektas vis tiek patiria tam tikr rizik ir gauna naud, susijusi su perleistu turtu, privaloma pateikti papildom informacij tam, kad bt paaiskintas sios rizikos poveikis. Grup nenumato, kad sie pakeitimai turs reiksmingos takos finansinms ataskaitoms. Atidtasis pelno mokestis ­ Pagrindinio turto atgavimas ­ 12-ojo TAS pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2012 m. sausio 1 d. arba vliau; nra priimtas ES). Pakeitime numatoma isimtis, susijusi su atidtojo pelno mokescio turto ar sipareigojim, atsirandanci dl tikrja verte vertinamo investicinio turto, vertinimu. Grup nenumato, kad sie pakeitimai turs reiksmingos takos finansinms ataskaitoms. Labai auksta infliacija ir nustatyt dat netaikymas monms, pirm kart taikancioms TFAS ­ 1-ojo TFAS pakeitimas (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2011 m. liepos 1 d. arba vliau; nra priimtas ES). Pakeitimuose numatoma isimtis, taikoma monms, pirma kart rengiancioms finansines ataskaitas pagal TFAS, leidzianti neatkurti sandori, kurie vyko pries joms pradedant taikyti TFAS ir pateikiami nurodymai monms, veikusioms ypac aukstos infliacijos slygomis, arba tsti rengti finansines ataskaitas pagal TFAS, arba finansines ataskaitas pagal TFAS parengti pirm kart. Grup nenumato, kad sie pakeitimai turs reiksmingos takos finansinms ataskaitoms. 2.2 Grups apskaita Dukterins mons Dukterins mons ­ tai mons, kuriose Grup gali kontroliuoti j finans bei veiklos politik. Tokia kontrol paprastai uztikrinama turint daugiau nei pus balsavimo teis turinci akcij. Vertinant, ar Grup kontroliuoja kit mon, atsizvelgiama siuo metu esam ar konvertuojam potenciali balsavimo teis turinci akcij egzistavim ir poveik. Dukterins mons pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grup gyja si moni kontrol ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai si kontrol prarandama. Pirkimo metodas taikomas apskaitant Grups dukterini moni sigijim. Dukterins mons sigijimo savikain sudaro perduoto turto, prisiimt sipareigojim ir Grups isleist nuosavybs priemoni tikroji vert. sigijimo savikaina taip pat apima bet kokio turto ar sipareigojimo, susidaranci dl neapibrzto atlygio susitarimo, tikrj vert. Su sigijimu susijusios islaidos pripazstamos snaudomis tuomet, kai patiriamos. Verslo sujungimo bdu sigytas identifikuojamas turtas ir prisiimti sipareigojimai bei neapibrztieji sipareigojimai pradzioje vertinami tikrosiomis vertmis sigijimo dien.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

17

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

sigijimo savikainos dalis, virsijanti Grups sigytos dukterins mons identifikuojamo grynojo turto dalies tikrj vert, yra apskaitoma kaip prestizas. Jeigu sigijimo savikaina yra mazesn uz Grups sigytos dukterins mons identifikuojamo grynojo turto dalies tikrj vert, skirtumas pripazstamas tiesiai bendrj pajam ataskaitoje. Sandoriai tarp Grups moni, likuciai bei nerealizuotas pelnas is sandori tarp Grups moni yra eliminuojami. Nerealizuoti nuostoliai taip pat eliminuojami, taciau laikomi perduoto turto verts sumazjimo pozymiu. Kur buvo btina, dukterini moni apskaitos principai buvo pakeisti, kad bt uztikrintas nuoseklumas su Grups taikomais apskaitos principais. 2.3 Uzsienio valiutos perskaiciavimas Funkcin ir pateikimo valiuta Kiekvienos Grups mons finansinse ataskaitose parodyti straipsniai vertinti pirmins ekonomins aplinkos, kurioje konkreti mon vykdo veikl, valiuta (toliau ­ funkcin valiuta). Konsoliduotos finansins ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovs ir Grups funkcin valiuta. Sandoriai ir likuciai Sandoriai uzsienio valiuta perskaiciuojami funkcin valiut pagal valiut keitimo kursus, galiojancius sandori atlikimo dien arba vertinimo (jeigu straipsniai is naujo vertinami) dien. Valiut perskaiciavimo pelnas ir nuostoliai, atsirandantys vykdant atsiskaitymus, susijusius su siais sandoriais, bei perskaiciuojant uzsienio valiuta isreikstus piniginius turto bei sipareigojim likucius, pagal met pabaigoje galiojancius kursus, apskaitomi bendrj pajam ataskaitoje. Valiut perskaiciavimo pelnas ir nuostoliai, susij su paskolomis ir pinig ekvivalentais, apskaitomi bendrj pajam ataskaitos ,,finansins veiklos pajam arba snaud" straipsnyje. Visas kitas valiut perskaiciavimo pelnas ir nuostoliai apskaitomi bendrj pajam ataskaitos ,,kito grynojo pelno (nuostoli)" straipsnyje. 2.4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine sigijimo savikaina, sumazinta sukaupto nusidvjimo ir verts sumazjimo nuostoli suma. Istorin sigijimo savikaina apima islaidas, tiesiogiai priskiriamas turto sigijimui. Vliau patiriamos islaidos pridedamos prie turto apskaitins verts arba pripazstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tiktina, kad ateityje Grup ir Bendrov is sio turto gaus ekonomins naudos ir sio turto savikaina gali bti patikimai vertinta. Pakeistos turto dalies apskaitins verts pripazinimas nutraukiamas. Visos kitos remonto ir prieziros islaidos pripazstamos snaudomis bendrj pajam ataskaitoje per t finansin laikotarp, kuomet jos buvo patirtos. Zem nenudvima. Turto nusidvjimas apskaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcing (tiesin) metod, nurasant turto sigijimo vert ar perkainot vert iki likvidacins verts per siuos vertintus naudingo tarnavimo laikotarpius: Pastatai Masinos ir rengimai Telefono stotys, linijos ir kita susijusi telekomunikacij ranga Kompiuteriai ir kompiuteriniai tinklai Transporto priemons Kitas ilgalaikis materialus turtas 10 ­ 50 met 5 ­ 10 met 3 ­ 30 met 3 ­ 20 met 2 ­ 10 met 5 ­ 10 met

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

18

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Turto likvidacins verts, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidvjimo skaiciavimo metodai perzirimi ir, prireikus, koreguojami kiekvieno balanso parengimo dien. Jeigu turto apskaitin vert virsija jo nustatyt atsiperkamj vert, apskaitin vert nedelsiant sumazinama iki turto atsiperkamosios verts. Nebaigta statyba perkeliama atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji uzbaigiama ir yra parengta jos numatytam naudojimui. Kai ilgalaikis materialusis turtas nurasomas arba kitaip perleidziamas, jo sigijimo vert bei susijs nusidvjimas toliau nebeapskaitomi finansinse ataskaitose, o su tuo susijs pelnas arba nuostolis apskaitomas bendrj pajam ataskaitos ,,kito grynojo pelno (nuostoli)" straipsnyje. 2.5 Nematerialusis turtas Prestizas Prestizas parodo, kiek Grups sigytos dukterins/asocijuotos mons grynojo identifikuojamojo turto dalies sigijimo savikaina virsija jo tikrj vert sigijimo dien. Prestizas, atsirads sigyjant dukterines mones, apskaitomas kaip nematerialusis turtas. Prestizas, atsirads dl asocijuotos mons sigijimo, apskaitomas ,,investicij asocijuotas mones" straipsnyje. Kiekvienais metais atskirai pripazintas prestizas perzirimas, siekiant nustatyti, ar nesumazjusi jo vert, ir apskaitomas sigijimo savikaina, sumazinta sukauptu verts sumazjimo nuostoliu. Prestizo verts sumazjimo nuostoliai neatstatomi. Pelnas ar nuostolis, atsirad dl mons pardavimo, apima prestizo, susijusio su parduota mone, apskaitin vert. Prestizas priskiriamas pinig srautus sukuriantiems vienetams, siekiant atlikti jo verts sumazjimo test. Priskiriama tiems pinig srautus sukuriantiems vienetams ar pinig srautus sukurianci vienet grupms, kurie tikimasi, kad gaus naudos is verslo sujungimo, kurio metu atsirado prestizas. Kitas nematerialusis turtas Nematerialusis turtas, is kurio Grup ir Bendrov tikisi gauti ekonomins naudos ateityje, turi ribot naudingo tarnavimo laik ir apskaitomas sigijimo savikaina, sumazinta sukauptos amortizacijos ir verts sumazjimo nuostoli suma. Amortizacija skaiciuojama taikant tiesiogiai proporcing (tiesin) metod per tokius vertintus ekonomins naudos gavimo laikotarpius: Licencijos Programin ranga Kitas nematerialusis turtas Atskirai sigytos licencijos apskaitomos sigijimo savikaina. pripazstamos tikrja verte sigijimo dien. 3 - 10 met 3 ­ 5 metai 5 metai Licencijos, sigytos verslo sujungimo metu,

Sutartiniai santykiai su klientais, sigyti verslo sujungimo metu, pripazstami tikrja verte sigijimo dien. Sutartiniams santykiams su klientais yra nustatytas ribotas naudingo tarnavimo laikotarpis ir jie apskaitomi savikaina, sumazinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija yra apskaiciuojama taikant tiesiogiai proporcing (tiesin) metod per tiktin santyki su klientais trukm. sigytos kompiuteri programins rangos licencijos kapitalizuojamos remiantis patirtomis islaidomis, susijusiomis su konkrecios programins rangos sigijimu ir parengimu naudojimui. Su kompiuteri programins rangos krimu ir priezira susijusios islaidos pripazstamos snaudomis tuomet,

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 19

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

kai yra patiriamos. Snaudos, tiesiogiai susijusios su Grups kontroliuojam identifikuojam ir unikali programins rangos produkt krimu ir testavimu, pripazstamos nematerialiuoju turtu, jeigu tenkinami sie kriterijai: - techniskai manoma uzbaigti programins rangos produkt ir parengti j naudojimui; - vadovyb ketina uzbaigti programins rangos produkt ir j naudoti arba parduoti; - yra galimyb panaudoti arba parduoti programins rangos produkt; - galima pademonstruoti, kaip programins rangos produktas atnes tiktinos ekonomins naudos ateityje; - yra pakankamai technini, finansini ir kitoki istekli, reikaling uzbaigti kurti ir panaudoti arba parduoti programins rangos produkt; ir - islaidos, priskiriamos programins rangos produktui per vis jo krimo proces, gali bti patikimai vertintos. Tiesiogiai priskiriamos islaidos, kurios kapitalizuojamos kaip dalis programins rangos produkto, apima su darbuotojais susijusias snaudas, patirtas kuriant programin rang, taip pat atitinkam pridtini islaid dal. Kitos su produkto krimu susijusios islaidos, kurios netenkina mint kriterij, pripazstamos snaudomis tuomet, kai yra patiriamos. Produkto krimo islaidos, anksciau pripazintos snaudomis, nepripazstamos turtu vlesniu laikotarpiu. 2.6 Investicinis turtas Turtas, kuris laikomas nenustatytai paskirciai ir nra naudojamas konsoliduotai Grupei priklausanci moni, klasifikuojamas kaip investicinis turtas. Investicinis turtas apima nebaigt statyb. Investicinis turtas pripazstamas tik tuomet, jei tiktina, kad ateityje Grup is sio investicinio turto gaus ekonomins naudos ir jo savikaina gali bti patikimai vertinta. Vliau patiriamos islaidos kapitalizuojamos (pridedamos prie turto apskaitins verts) tik tuo atveju, jeigu tiktina, kad ateityje Grup is sio turto gaus ekonomins naudos ir sio turto savikaina gali bti patikimai vertinta. Visos kitos remonto ir prieziros islaidos pripazstamos snaudomis konsoliduotoje bendrj pajam ataskaitoje per t finansin laikotarp, kuomet jos buvo patirtos. Grups investicinis turtas apskaitomas sigijimo savikaina, atmus sukaupt nusidvjim ir sukauptus verts sumazjimo nuostolius. Su sandoriu susijusios islaidos pridedamos, kuomet atliekamas pirminis vertinimas. Investicinio turto tikrosios verts atskleistos 15-oje pastaboje. Jos nustatytos taikant likutins verts metod. 2.7 Nefinansinio turto verts sumazjimas Turtas, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra neribotas (pavyzdziui, prestizas ar nematerialusis turtas, kuris dar nra skirtas parduoti) nra amortizuojamas ir kasmet tikrinamas, ar nesumazjusi jo vert. Amortizuojamas turtas tikrinamas, ar nesumazjusi jo vert, kai tam tikri vykiai ar aplinkybi pasikeitimai rodo, kad turto apskaitin vert gali bti nebeatgautina. Turto verts sumazjimo nuostolis pripazstamas ta suma, kuria apskaitin turto vert virsija jo atgautinj vert, kuri yra didesn is dviej verci: turto tikroji vert, atmus pardavimo snaudas, ir naudojimo vert. Nustatant turto verts sumazjim, turtas yra sugrupuojamas maziausias grupes, kuri atzvilgiu galima nustatyti atskirus pinig srautus (pinig srautus sukuriancius vienetus). Nefinansinis turtas, isskyrus prestiz, kurio vert buvo sumazjusi, kiekvien ataskait dien perzirimas dl galimybs atstatyti verts sumazjim. 2.8 Finansinis turtas

2.8.1 Klasifikavimas Grup klasifikuoja savo finansin turt sias vertinimo grupes: finansinis turtas, kurio tikrosios verts pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje, skirtas parduoti, laikomas iki ispirkimo ir paskolos bei gautinos

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

20

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

sumos. Klasifikavimas priklauso nuo sigyto finansinio turto paskirties. Vadovyb nustato finansinio turto klasifikacij jo pirmojo apskaitymo metu. Per ataskaitin laikotarp Grup ir Bendrov neturjo joki investicij, kurias galima bt priskirti parduoti skirto finansinio turto bei finansinio turto, kurio tikrosios verts pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje, grupei. Paskolos ir gautinos sumos Paskolos ir gautinos sumos yra neisvestinis finansinis turtas, kurioms nustatyti fiksuoti ar kitaip nustatomi mokjimai ir kurios nekotiruojamos aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, isskyrus tuos atvejus, kuomet j terminas yra ilgesnis nei 12 mnesi nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Grups ir Bendrovs paskolos bei gautinos sumos apima balanso straipsnius ,,prekybos ir kitos gautinos sumos", ,,pinigai ir pinig ekvivalentai" bei ,,paskolos bankams". Investicijos laikomos iki ispirkimo Iki ispirkimo laikomos investicijos apima neisvestin finansin turt su fiksuotais ar kitaip nustatomais mokjimais ir fiksuotais terminais, kur Grup ir Bendrov ketina ir gali laikyti iki ispirkimo pabaigos. Vadovyb vadovaujasi savo sprendimais vertindama, ar finansinis turtas gali bti priskirtas iki ispirkimo laikomoms investicijoms, ypatingai vertindama savo ketinimus ir galimybes laikyti s turt iki ispirkimo. Jeigu Grup ar Bendrov negali laikyti si investicij iki ispirkimo dl koki nors kit nei konkreci priezasci, pavyzdziui, parduoda didesn nei nezymi j dal neuzilgo iki ispirkimo, jai reiks perklasifikuoti vis si grup ir priskirti j parduoti skirtam finansiniam turtui. Dl to investicijos bt vertinamos tikrja verte, o ne amortizuota savikaina. 2.8.2 Pripazinimas ir vertinimas Visi prastiniai finansinio turto pirkimai ir pardavimai pripazstami sandorio dien, tai yra tada, kai Grup ar Bendrov sipareigoja pirkti ar parduoti turt. Viso finansinio turto, kurio tikrosios verts pokyciai neapskaitomi tikrja verte pelno (nuostoli) ataskaitoje, investicijos pradzioje pripazstamos tikrja verte, pridjus sandorio islaidas. Finansinis turtas, kurio tikrosios verts pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje, pradzioje pripazstamas tikrja verte, o sandorio islaidos pripazstamos snaudomis bendrj pajam ataskaitoje. Finansinio turto pripazinimas finansinse ataskaitose nutraukiamas, kuomet baigiasi arba perduodamos teiss gauti pinig srautus is investicij ir Grup ar Bendrov perdav is esms vis su nuosavybe susijusi rizik ir jos teikiam naud. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos amortizuota savikaina, taikant faktini palkan normos metod, Iki ispirkimo laikomos investicijos apskaitomos amortizuota savikaina, taikant faktini palkan metod, atmus atidjin patirtiems verts sumazjimo nuostoliams. Kiekvien balanso dien Grup ir Bendrov vertina, ar yra objektyvi rodym, kad finansinio turto ar finansinio turto grups vert yra sumazjusi. Prekybos gautin sum verts sumazjimo patikrinimas aprasytas 2.11 pastaboje. 2.9 Investicijos dukterines ir asocijuotas mones Bendrovs atskirose finansinse ataskaitose Investicijos dukterines mones, kurios apskaitomos atskiroje Bendrovs finansinse ataskaitose, vertinamos savikaina, atmus atidjin verts sumazjimui. Savikaina koreguojama atsizvelgiant neapibrzto atlygio pokycius. Kai dukterin mon teisiskai prijungiama prie Bendrovs, dukterins mons rezultatai parodomi taip, tarytum abi mons (dukterin mon ir Bendrov) visuomet buvo sujungtos. Dl to, Bendrovs atskiros finansins ataskaitos atspindi abiej moni piln met rezultatus, nors mon teisiskai galjo bti prijungta dar nepasibaigus metams. Be to, atitinkamos prajusi met sumos taip pat atspindi abiej moni apjungtus rezultatus, nors sandoris ir nevyko iki einamj met.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 21

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2.10 Atsargos Atsargos pateikiamos zemesnija is dviej verci: savikaina arba grynja galimo realizavimo verte. Savikaina apskaiciuojama vidutini svertini kain metodu. Atsarg savikain sudaro pirkimo kaina bei mokesciai (kuri Grup ir Bendrov vliau neatgauna is mokesci institucij), transportavimo, saugojimo bei kitos snaudos, tiesiogiai priskirtinos atsarg sigijimui. Grynoji galimo realizavimo vert yra vertinta pardavimo kaina prastinmis verslo slygomis, atmus susijusias pardavimo snaudas. Visos Grups turimos atsargos priskiriamos zaliav grupei. 2.11 Prekybos gautinos sumos Prekybos gautinos sumos yra sumos, gautinos is klient uz prastins veiklos metu parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Prekybos gautinos sumos priskiriamos prie trumpalaikio turto, jeigu sumas tikimasi gauti per metus ar trumpesn laik. Jeigu ne, jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Prekybos gautinos sumos pradzioje yra apskaitomos tikrja verte, o vliau amortizuota savikaina, taikant faktini palkan metod, atmus atidjinio verts sumazjimui sum. Atidjinys prekybos gautin sum verts sumazjimui sudaromas tuomet, kai yra objektyvi rodym, jog Grup ar Bendrov nesugebs atgauti vis si sum per pradzioje nustatytus terminus. Reiksmingi skolininko finansiniai sunkumai, tikimyb, kad skolininkas bankrutuos arba bus vykdyta finansin reorganizacija, taip pat mokjim nevykdymas ar uzdelsimas (daugiau negu 90 dien) ­ tai prekybos gautin sum verts sumazjimo pozymiai. Atidjimo suma apskaiciuojama is turto apskaitins verts atmus vertint bsim pinig sraut, diskontuot taikant faktin palkan norm, dabartin vert. Turto apskaitin vert mazinama naudojant verts sumazjim sskait, o nuostoli suma pripazstama bendrj pajam ataskaitos straipsnyje ,,kitos veiklos snaudos". Kuomet prekybos gautina suma yra neatgautina, ji nurasoma, mazinant gautin sum verts sumazjim. Anksciau nurasytos, taciau vliau atgautos sumos apskaitomos kredituojant bendrj pajam ataskaitos straipsn ,,kitos veiklos snaudos". Is to paties operatoriaus uz tinkl sujungimo paslaugas gautinos ir jam moktinos sumos yra pateiktos grynja verte. 2.12 Pinigai ir pinig ekvivalentai Pinig sraut ataskaitoje pinigai ir pinig ekvivalentai apima pinigus kasoje, indlius iki pareikalavimo bankuose ir kitas trumpalaikes trij mnesi ar trumpesnio termino labai likvidzias investicijas. 2.13 statinis kapitalas Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybs dalyje. Kai Bendrov ar jos dukterins mons sigyja Bendrovs nuosav akcij, Bendrovs ir Grups finansinse ataskaitose sumoktas atlygis, skaitant visas tiesiogiai priskiriamas neisvengiamas snaudas be pelno mokescio, atimamas is Bendrovs akcininkams priskiriamos akcinink nuosavybs sumos, kol akcijos nra anuliuojamos ar is naujo isleidziamos. Jeigu akcijos is naujo isleidziamos, bet koks gautas atlygis, atmus visas tiesiogiai priskirtinas neisvengiamas sandorio snaudas bei susijusio pelno mokescio poveik, apskaitomas Bendrovs akcininkams priskiriamos akcinink nuosavybs dalyje. 2.14 Prekybos moktinos sumos Prekybos moktinos sumos ­ tai sipareigojimas sumokti uz prekes ar paslaugas, gytas vykdant prastin veikl. Prekybos moktinos sumos priskiriamos prie trumpalaiki sipareigojim, jeigu mokjimas turi bti vykdytas per metus ar trumpesn laik. Jeigu ne, jos priskiriamos prie ilgalaiki sipareigojim.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

22

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Prekybos skolos pradzioje pripazstamos tikrja verte, o vliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant faktini palkan normos metod. 2.15 Paskolos Pradzioje paskolos apskaitomos tikrja verte, netraukiant patirt sandorio snaud. Vliau paskolos apskaitomos amortizuota savikaina; bet koks skirtumas tarp gaut ls (neskaitant patirt sandorio snaud) ir ispirkimo verts pripazstamas bendrj pajam ataskaitoje per skolinimosi laikotarp taikant faktini palkan normos metod. Paskolos priskiriamos prie trumpalaiki sipareigojim, nebent Grup turi beslygin teis atidti sipareigojimo vykdym ne maziau kaip 12 mnesi po balanso parengimo dienos. 2.16 Nuoma ir lizingas ­ Grup ir Bendrov yra nuomininks Finansin nuoma (lizingas) Kuomet Grup ar Bendrov yra nuomininks pagal finansins nuomos sutart, kai Bendrovei ar Grupei perduodama is esms visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, isnuomotas turtas pripazstamas ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje lizingo pradzioje mazesne is dviej verci: lizingo bdu sigyto ilgalaikio materialiojo turto tikrja verte arba vertinta minimali lizingo mok dabartine verte. Nuomos mokestis paskirstomas tarp sipareigojim bei finansavimo snaud taip, kad sudaryt pastovi palkan norm likusiam lizingo sipareigojim balansui. Atitinkamai, nuomos mokesciai, atmus bsimas finansavimo snaudas, yra apskaitomi paskol straipsnyje. Palkanos, tenkancios nuomos mokesciui, yra apskaitomos bendrj pajam ataskaitoje per vis lizingo laikotarp, taikant faktini palkan normos metod. Finansins nuomos bdu sigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nudvimas per jo nauding tarnavimo laikotarp arba trumpesnj lizingo laikotarp, jeigu Grup ar Bendrov nra pagrstai sitikinusi, kad jai pereis nuosavyb iki lizingo termino pabaigos. Jeigu pardavimo ar atgalins nuomos sandorio rezultatas yra finansin nuoma, bet koks pardavimo pajam pervirsis ar trkumas, palyginus su apskaitine verte, nepripazstamas nedelsiant ir atidedamas bei amortizuojamas per lizingo termin. Nuoma Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reiksminga rizikos dalis ir nuosavybs teikiama nauda, laikoma nuoma. Nuomos mokos (atmus bet kokias is nuomotojo gautas nuolaidas) pripazstamos snaudomis bendrj pajam ataskaitoje proporcingai per vis nuomos laikotarp. Jeigu pardavimo ar atgalins nuomos sandorio rezultatas yra nuoma ir yra aisku, kad sandoris buvo nustatytas tikrja verte, bet koks pelnas ar nuostolis pripazstami nedelsiant, isskyrus tuos atvejus, kuomet nuostolis kompensuojamas bsimais nuomos mokjimais per laikotarp, kur numatoma naudoti turt. Jei pardavimo kaina virsija tikrj vert, suma, virsijanti tikrj vert yra atidedama ir amortizuojama per laikotarp, per kur turt tikimasi naudoti. 2.17 Nuoma ­ Grup ir Bendrov yra nuomotojos Nuoma Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reiksminga rizikos dalis ir nuosavybs teikiama nauda, laikoma nuoma. Nuomos mokos (atmus bet kokias nuomininkui suteiktas nuolaidas) pripazstamos pajamomis bendrj pajam ataskaitoje proporcingai per vis nuomos laikotarp. Kai turtas isnuomojamas pagal nuomos sutart, balanse jis apskaitomas atsizvelgiant jo pobd.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

23

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2.18 Pelno mokestis Pelno mokescio snaudos uz laikotarp apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokest ir atidtj pelno mokest. Pelno mokestis pripazstamas bendrj pajam ataskaitoje, isskyrus t jo dal, kuri susijusi su straipsniais, pripazintais kit bendrj pajam eilutje ar tiesiogiai nuosavybs dalyje. Tokiu atveju pelno mokestis taip pat pripazstamas atitinkamai kit bendrj pajam eilutje arba tiesiogiai nuosavybs dalyje. Atidtasis pelno mokestis apskaitomas taikant sipareigojim metod laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir sipareigojim mokesci bazs ir j apskaitins verts konsoliduotose finansinse ataskaitose. Taciau atidtasis pelno mokestis nra pripazstamas, jeigu jis susidaro dl kit nei verslo sujungimo bdu atsiradusio turto ar sipareigojim pirminio pripazinimo, kuris sandorio dien neturi jokios takos nei apskaitiniam, nei apmokestinamam pelnui ar nuostoliams. Atidtasis pelno mokestis apskaiciuojamas taikant balanso parengimo dien patvirtintus arba is esms patvirtintus mokesci tarifus (ir statymus), kuriuos numatoma taikyti tuomet, kai bus realizuojamas susijs atidtojo pelno mokescio turtas arba vykdomas atidtojo pelno mokescio sipareigojimas. 2010 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2009 m. ­ 20 proc.) pelno mokescio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesci statymus. Pelno mokescio snaudos apskaiciuojamos ir sukaupiamos finansinse ataskaitose remiantis finansins atskaitomybs sudarymo metu turima informacija bei vadovybs atliktais pelno mokescio apskaiciavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesci statymus. Atidtojo pelno mokescio turtas pripazstamas tokia apimtimi, kokia yra tiktina, kad ateityje bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statymais, mokesci nuostoliai, sukaupti 2010 m. gruodzio 31 d., gali bti perkeliami neribot laik. Atidtojo pelno mokescio turtas ir sipareigojimai yra sudengiami tik tuomet, kai tai leidzia 12-asis Tarptautinis apskaitos standartas. 2.19 Subsidijos, susijusios su snaudomis ir ilgalaikio materialiojo turto sigijimu Subsidijos yra apskaitomos tikrja verte tuomet, kai yra pagrstai uztikrinta, jog subsidija bus gauta ir Grup ar Bendrov laikysis vis jai keliam slyg. Su ilgalaikio materialiojo turto sigijimu susijusios subsidijos balanse apskaitomas prie ilgalaiki sipareigojim, o bendrj pajam ataskaitoje jos pripazstamos pajamomis pagal tiesin metod per to turto naudingo tarnavimo laikotarp. Su snaudomis susijusios subsidijos apskaitomos kaip ilgalaikiai sipareigojimai, o bendrj pajam ataskaitoje jos pripazstamos tokiu paciu bdu, kaip ir atitinkamo pobdzio snaudos. 2.20 Atidjiniai Atidjiniai pripazstami tuomet, kai dl praeities vyki Grup ar Bendrov turi dabartin teisin arba konstruktyv sipareigojim, ir kuri vykdymui teks ismokti lsas bei toki sipareigojim sum galima patikimai vertinti. Kai Grup ar Bendrov tikisi, kad atidjinio suma bus atgauta, tokia atgautina suma pripazstama kaip atskiras turtas, bet tik tada, kai dl to nekyla abejoni.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

24

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Atidjiniai restruktrizacijos snaudoms pripazstami tuo laikotarpiu, kuomet Grupei ar Bendrovei atsiranda teisinis ar konstruktyvus apmokjimo sipareigojimas. Atidjiniai restruktrizacijai apima iseitines ismokas darbuotojams. Atidjiniai vertinami dabartine verte snaud, kuri tiktina, kad prireiks sipareigojimui vykdyti, naudojant ikimokestin tarif, kuris atspindi pinig laiko verts ir konkreciam sipareigojimui bding rizik dabartinius rinkos vertinimus. Atidjinio padidjimas per laikotarp pripazstamas palkan snaudomis. 2.21 Pajam pripazinimas Preki ir paslaug pardavimo pajamos Pajamos yra pripazstamos, kai jos uzdirbamos. Telekomunikacij paslaug pajamos yra pripazstamos suteikus paslaugas, remiantis tinkl ir j teikiam galimybi panaudojimu, atmus pridtins verts mokest ir su pardavimais tiesiogiai susijusias kain nuolaidas. Kitos pajamos yra pripazstamos pirkjams perdavus prekes ar suteikus paslaugas. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupiamos pajamos, kurioms dar nebuvo israsytos sskaitos. Pajamos is tinkl sujungimo sukaupiamos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal faktin ateinanci skambuci sraut is skirting rysi tinklo kompanij. Sukauptos pajamos koreguojamos pagal faktines pajamas po to, kai jos suderinamos su atitinkama rysi tinklo kompanija. Paslaug aktyvavimo mokesciai yra pripazstami pajamomis, o su jais susijusios islaidos yra pripazstamos snaudomis paslaug aktyvavimo momentu. Pagal Bendrovs nustatytas klient lojalumo programas, klientai turi teis gauti tam tikras kain nuolaidas Bendrovs teikiamoms paslaugoms bei trecij sali tiekiamoms prekms. Kliento sukaupt kain nuolaid suma uz laikotarp priklauso nuo kliento apmoktos sskaitos sumos ir tam tikr kit nuo kliento priklausanci veiksni. Kliento sukauptos kain nuolaidos galioja dvejus metus. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrov vertina paslaug ir preki, kurios gali bti suteiktos mainais uz sukauptas kain nuolaidas, tikrj vert, taip pat atsizvelgiant t nuolaid dal, kurios klientas neplanuoja panaudoti, remiantis nuolaid panaudojimo praeityje statistiniais duomenimis. Si suma pripazstama ateinancio laikotarpio pajamomis. Sios ateinancio laikotarpio pajamos bendrj pajam ataskaitoje apskaitomos kaip mazinancios pajamas. Paketuoti sandoriai Bendrov silo sudaryti tam tikrus sandorius, pagal kuriuos kartu su nustatyto laikotarpio paslaug teikimo sutartimi klientui silomos preks ar paslaugos nemokamai arba uz kain, mazesn negu si preki ar paslaug rinkos kaina. Sudarius tok paketuot sandor, suma, pripazinta pajamomis pardavus prekes, lygi parduot preki tikrajai vertei sandorio pakete. Pajamas, susijusias su paslaug dalimi, sudaro teikiam paslaug tikroji vert pakete, kurios pripazstamos per paslaug teikimo laikotarp. Kiekvieno sandorio elemento tikroji vert nustatoma remiantis atitinkamo elemento dabartine rinkos kaina, jei jis bt parduodamas atskirai. Kuomet suteikt preki ar paslaug tikrosios verts negali bti objektyviai ir patikimai vertintos, Bendrov taiko likutins verts metod. Pagal s metod Bendrov nustato suteikto sutarties elemento tikrj vert, atimdama nesuteikto elemento tikrj vert is sutarties sumos. Tuo atveju, kai susitarimui taikoma nuolaida, si nuolaida paskirstoma sutarties elementams taip, kad atspindt element tikrsias vertes. Sandoriai, suteikiant nuolaidas Bendrov silo tam tikrus sandorius, pagal kuriuos kartu su nustatyto laikotarpio paslaug teikimo sutartimi klientui siloma nuolaida uz paslaugas, teikiamas tam tikr laikotarp. Kai egzistuoja tokia nuolaida, ji paskirstoma per nustatyt paslaug teikimo laikotarp.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

25

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2.22 Palkan pajamos Palkan pajamos pripazstamos proporcingai, taikant faktini palkan metod. Kuomet sumazja gautinos sumos vert, Grup ir Bendrov sumazina jos apskaitin vert iki atsiperkamosios verts, kuri sudaro vertinti bsimi pinig srautai, diskontuoti priemons pirmine faktine palkan norma, ir toliau diskonto atstatymas pripazstamas kaip palkan pajamos. Palkan pajamos uz sumazjusios verts paskolas pripazstamos, taikant pirmin faktin palkan norm. Palkan pajamos uz investicijas laikomas iki ispirkimo ir suteiktas paskolas apskaitomos straipsnyje ,,kitos pajamos", o palkan pajamos uz pinigus ir pinig ekvivalentus apskaitomos straipsnyje ,,finansins veiklos pajamos". 2.23 Dividend pajamos Dividend pajamos pripazstamos tuomet, kai nustatoma teis gauti j mokjim. 2.24 Ismokos darbuotojams Socialinio draudimo mokos Bendrov uz savo darbuotojus moka socialinio draudimo mokas Valstybin socialinio draudimo fond (toliau ­ Fondas) pagal nustatyt mok plan, vadovaujantis vietos teiss akt reikalavimais. Nustatyt mok planas ­ tai planas, pagal kur Grup ir Bendrov moka fiksuoto dydzio mokas Fond ir neturi teisinio ar konstruktyvaus sipareigojimo toliau mokti mokas, jei Fondas neturi pakankamai turto, kad sumokt visas ismokas darbuotojams, susijusias su j tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo mokos, kurios Grups ir Bendrovs atveju sudar atitinkamai 40,3 mln. Lt ir 26,8 mln. Lt (2009 m. ­ atitinkamai 41,2 mln. Lt ir 32,2 mln. Lt), pripazintos snaudomis pagal kaupimo princip ir priskirtos su darbuotojais susijusioms snaudoms. Iseitins ismokos Iseitins ismokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki prasto isjimo pensij amziaus abipusiu susitarimu arba darbdavio pageidavimu. Grup ar Bendrov pripazsta iseitines ismokas tada, kai ji yra akivaizdziai pareigota nutraukti darbo santykius su esamais darbuotojais pagal detal oficial darbo santyki nutraukimo plan be galimybs jo atsisakyti arba pareigota mokti iseitines ismokas po to, kai jos buvo pasilytos uz isjim is darbo savo noru. Jei iseitins ismokos tampa moktinos vliau nei per 12 mnesi nuo balanso datos, jos turi bti diskontuojamos iki dabartins verts. Premij planai Grup ir Bendrov pripazsta sipareigojimus ir snaudas premij ar dalyvavimo pelne planams remiantis is anksto apibrztais tikslais. Grup ir Bendrov pripazsta susijus sipareigojim, kuomet yra sipareigojusi pagal sutart arba kuomet praeityje buvo vykdoma tokia praktika, kuri sukr konstruktyv sipareigojim. Papildomas sveikatos draudimas Bendrov uz savo darbuotojus draudimo monei moka papildomo sveikatos draudimo mokas. Papildomas sveikatos draudimas suteikia darbuotojams galimyb gauti sveikatos prieziros ir gydymo paslaugas pasirinktoje gydymo staigoje. Papildomo sveikatos draudimo mokos pripazstamos snaudomis, kai jos yra patiriamos.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

26

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2.25 Dividend ismokjimas Bendrovs akcininkams ismokami dividendai apskaitomi kaip sipareigojimas Grups ir Bendrovs finansinse ataskaitose tuo laikotarpiu, kuriuo dividendus patvirtina Bendrovs akcininkai. Juridiniams asmenis ismokamiems dividendams taikomas 15 proc.(2009 m. ­ 20 proc.) mokestis prie pajam saltinio. Pagal salies statymus, taikoma isimtis (t.y. dividendams netaikomas mokestis prie pajam saltinio), kuomet akcininkui priklauso daugiau negu 10 proc. akcinio kapitalo ir si dal jis turi ilgiau negu vienerius metus. Taip pat numatyta mokesci prie pajam saltinio isimtis dividendams, mokamiems pensij ar investicinius fondus. 2.26 Informacija apie segmentus Bendrovs vadovyb atskirai vertina veikl is Grups perspektyvos bei atskirai vertina bendrovs ir kiekvienos dukterins mons veiklos rezultatus. Bendrovs ir jos dukterini moni veiklos rezultatus vadovyb vertina remdamasi grynojo pelno rodikliu. Bendrovs vykdoma veikla yra veiklos segmentas, kuris tenkina 8-ojo TFAS numatytas kiekybines ribas ir jis ataskaitose pateiktas kaip Placiajuoscio rysio paslaug segmentas. Sis segmentas naudoja nacionalin fiksuotojo rysio tinkl fiksuotos balso telefonijos, placiajuoscio rysio ir duomen perdavimo, televizijos bei kitoms susijusioms pridtin vert kuriancioms paslaugoms teikti. Bendrovs dukterins mons netenkina 8-ojo TFAS numatyt kiekybini rib. Dukterini moni rezultatai yra apjungti ir atskleisti stulpelyje ,,Kitas segmentas". Kiekvienos dukterins mons veikla aprasyta 1-oje pastaboje.

Placiajuoscio rysio segmentas 2010 m. 2009 m. Segmento pajamos Pajamos tarp segment Pajamos is isors pirkj Nusidvjimas ir amortizacija Investicij dukterines mones verts sumazjimas Pelno mokestis Grynasis pelnas Is viso turto 732 850 (10 716) 786 813 (10 861)

Kitas segmentas 2010 m. 2009 m. 96 626 (45 337) 51 289 84 998 (45 399) 39 599

Eliminavimai 2010 m. 2009 m. (56 053) 56 053 (56 260) 56 260 -

Grups is viso 2010 m. 2009 m. 773 423 815 551 -

722 134 775 952

773 423 815 551

(124 055) (133 651)

(7 719)

(8 303)

72

(86)

(131 702) (142 040)

518 (15 639) 161 808

(16 868) (27 870) 161 367

(1) 10 280 98 014

(988) (6 503) 89 492

(518) (9 153) (86 771)

16 868 14 208 (57 876)

(17 090) 162 935

(28 858) 169 072

1 167 324 1 119 070

1 178 567 1 150 717

Grup sikrusi Lietuvoje. Jos pajamos is isors klient Lietuvoje sudaro 615,8 mln. Lt (2009 m. ­ 672,2 mln. Lt), o visos pajamos is isors klient kitose salyse sudaro 157,6 mln. Lt (2009 m. ­ 143,4 mln. Lt). Grups ir Bendrovs pajam specifikacija pagal produktus pateikta 5-oje pastaboje.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

27

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

2.27 Pardavimo ir atpirkimo sandoriai Is bank perkami ir pagal sutart po laiko atperkami vertybiniai popieriai (,,repai") pripazstami kaip paskolos bankams. Skirtumas tarp sigijimo ir atpirkimo kain traktuojamas kaip palkanos ir kaupiamas per sutarci laikotarp, naudojat faktini palkan normos metod. 3 Finansins rizikos valdymas Vykdydamos veikl, Grup ir Bendrov susiduria su vairiomis finansinmis rizikomis: rinkos rizika (skaitant valiutos kurs rizik ir tikrosios verts palkan normos rizik), kredito rizika ir likvidumo rizika. Grups izdo valdymo programa pagrindin dmes skiria finansini rink nenuspjamumui ir ji siekia sumazinti galim neigiam poveik Grups finansiniams veiklos rezultatams. Rizikos valdym atlieka Grups izdo skyrius pagal Valdybos patvirtint politik. Grups izdo skyrius identifikuoja ir vertina finansines rizikas glaudziai dirbdamas su atskirais Grups padaliniais. Valdyba rastu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politik, apimanci specifines sritis, kaip uzsienio valiut kurs svyravimo, palkan norm ir kredito rizik bei laisv ls investavim. Rinkos rizika Uzsienio valiut kurs svyravimo rizika Grup vykdo veikl tarptautiniu mastu ir susiduria su vairi uzsienio valiut kurs svyravimo rizika, daugiausia susijusia su euru (EUR), JAV doleriu (USD) ir Specialiosiomis skolinimosi teismis (XDR). Uzsienio valiut kurs svyravimo rizika kyla is ateities komercini sandori ir pripazinto turto bei sipareigojim. Is esms visos Grups prekybos moktinos ir prekybos gautinos sumos yra trumpalaiks, o pajamos ir snaudos uzsienio valiutomis sudaro nezymi dal, palyginus su Lietuvos litais denominuotomis pajamomis ir snaudomis. Grups vadovyb valdo uzsienio valiutos rizik mazindama grynj balansin pozicij uzsienio valiuta. Issamesn informacija apie uzsienio valiut kurs svyravimo rizik atskleista 18, 19, 20, 21 ir 24 pastabose. Nuo 2002 m. vasario 2 d. Lietuvos litas susietas su euru santykiu 3,4528 Lt = 1 euras. Pinig sraut ir tikrosios verts palkan normos rizika Grups pajamos ir pinig srautai is pagrindins veiklos is esms nepriklauso nuo palkan norm pasikeitim rinkoje. Investicijoms, laikomoms iki ispirkimo, bei paskoloms bankams nustatytos fiksuotos palkan normos, dl to joms neiskilusi pinig sraut ar tikrosios verts palkan normos rizika. Reiksmingiausi palkanas uzdirbancio turto dal sudaro Lietuvos bank isleistos obligacijos, kuri suma yra 40 184 tkst. Lt Grups atveju ir 38 689 tkst. Lt Bendrovs atveju (2009 m. ­ 29 124 tkst. eur (100 561 tkst. Lt) Grups atveju ir ta pati suma Bendrovs atveju). Issamesn informacija apie investicijas laikomas iki ispirkimo pateikta 19-oje pastaboje. 2010 m. nei Grup, bei Bendrov neapskait paskol bankams (2009 m. ­ 7 165 tkst. eur (24 738 tkst. Lt) Grups atveju ir 6 042 tkst. eur (20 862 tkst. Lt) Bendrovs atveju). Daugiau informacijos pateikta 20-oje pastaboje. Kredito rizika Finansinis turtas, kuriam iskilusi kredito rizika, apima indlius bankuose ir prekybos gautinas sumas. Grupje nra reiksmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio salis nevykdys savo sipareigojim, yra kontroliuojamos naudojant kreditavimo slygas ir prieziros procedras.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

28

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Visi nauji klientai (ir mons, ir fiziniai asmenys) yra patikrinami, siekiant vertinti j patikimum, pries pasirasant sutartis. Klient sskait apmokjimo kontrol susideda is vairi priminim apie pasibaigus sskaitos apmokjimo termin, o vliau, prajus 10-15 dien po paskutinio priminimo, visiems siskolinusiems klientams yra apribojamas paslaug teikimas, o prajus 30-35 dienoms, paslaug teikimas yra is viso nutraukiamas. Po to, kai issiunciami papildomi priminimo laiskai, beviltiskos skolos perduodamos isorinms skol isieskojimo agentroms, kurios sugrzina skolas. Prekybos gautin sum verts sumazjimas apskaiciuojamas kiekvien mnes, vadovaujantis Grups vidaus politika, taikoma prekybos gautin sum verts sumazjimui. Verts sumazjimas vertinamas atsizvelgiant prekybos gautin sum klasifikacij grupes, remiantis pradelstu apmokjimo terminu ir kiekvienai grupei taikomomis tam tikromis verts sumazjimo normomis. Verts sumazjimo normos ir Grups vidaus politika, taikoma prekybos gautin sum verts sumazjimo vertinimui, perzirimos kas pus met. Sumazjs likvidumas gali paveikti Grups skolinink padt, o tai atitinkamai paveikt j galimybes padengti siskolinimus. Blogjancios skolinink veiklos slygos taip pat gali paveikti vadovybs pinig sraut prognozes ir finansinio ir nefinansinio turto verts sumazjimo vertinim. Remdamasi turima informacija, vadovyb tinkamai atskleid patikslintus tiktin pinig sraut vertinimus, nustaciusi j verts sumazjim. Likvidumo rizika Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas reiskia pakankam pinig ir pinig ekvivalent kiekio uztikrinim. Grups pinig srautai yra teigiami, o jos trumpalaikis turtas didele dalimi virsija trumpalaikius sipareigojimus, dl to likvidumo rizika yra labai nedidel. Dl sios priezasties Grups vadovyb nra diegusi joki formali procedr likvidumo rizikai valdyti. Grups ir Bendrovs finansini sipareigojim nediskontuot pinig sraut analiz pagal terminus, atsizvelgiant balanso dien likus laikotarp iki sutartyje numatyto termino pabaigos, pateikta 25-oje pastaboje. Kapitalo rizikos valdymas Grups kapitalo valdymo tikslai yra uztikrinti Grups veiklos tstinum, grz akcininkams ir naud kitoms suinteresuotosioms salims, taip pat palaikyti optimali kapitalo sudt, siekiant sumazinti kapitalo snaudas. Siekdama palaikyti arba pakoreguoti kapitalo sudt, Grup gali pakoreguoti akcininkams mokam dividend sum, grazinti kapital akcininkams ir isleisti naujas akcijas. Kapitalas apskaiciuotas kaip ,,Nuosavas kapitalas", kaip parodyta balanse. Vadovaujantis LR akcini bendrovi statymu, akcins bendrovs ir uzdarosios akcins bendrovs statinis akcinis kapitalas neturi bti mazesnis negu atitinkamai 100 000 Lt ir 10 000 Lt, o akcinink nuosavyb neturi bti mazesn negu 50 proc. mons statinio akcinio kapitalo. 2010 m. gruodzio 31 d. visos Grups mons, isskyrus UAB ,,Hosting" (2009 m. ­ UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras", UAB ,,Verslo investicijos" ir UAB ,,Hosting"), laiksi si reikalavim. Grups veikla finansuojama tik naudojant akcinink kapital. 2010 m. ir 2009 m. Bendrov neturjo joki paskol, isskyrus finansins nuomos sipareigojimus. Tikrosios verts vertinimas Finansini priemoni, kuriomis prekiaujama aktyvioje rinkoje (pavyzdziui, prekybai skirt investicij), tikroji vert nustatoma remiantis balanso dien skelbiamomis rinkos kainomis. Skelbiam rinkos kain, naudojam Grups laikomam finansiniam turtui, sudaro dabartin pardavimo kaina.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

29

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Finansini priemoni, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, tikroji vert atskleidimo finansinse ataskaitose tikslams nustatoma diskontuojant pinig srautus is finansins priemons. Laikoma, kad prekybos gautin sum apskaitin vert, atmus verts sumazjimo nuostolius, ir moktin sum apskaitin vert atitinka j tikrsias vertes. 4 Svarbs apskaitiniai vertinimai Ilgalaikis materialusis turtas Dl nuolatins technologij pazangos atliekami vertinimai, susij su ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiku: naudingo tarnavimo laikotarpiai atskleisti auksciau, o nusidvjimo snaudos uz metus atskleistos 13-oje pastaboje. Padidinus turto numatom naudingo tarnavimo laik ar jo likvidacin vert, sumazt nusidvjimo snaudos. Vadovyb nustato ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laik jo sigijimo metu, o vliau kasmet j perziri. Naudingo tarnavimo laikas pagrstas panasiam turtui praeityje nustatytu naudingo tarnavimo laiku, taip pat numatomais vykiais ateityje, kurie gali turti jam takos, pavyzdziui, technologij pasikeitimai. Be to, tinklo infrastruktra negali bti nudvima per laikotarp, kuris tsiasi ilgiau negu atitinkamos licencijos, kuria remiantis teikiamos paslaugos, galiojimo laikotarpis. Gautin sum verts sumazjimas Gautin sum verts sumazjimas nustatytas remiantis vadovybs atliktais j atgautinumo ir termin vertinimais, susijusiais su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradzioje numatytus terminus. Siam vertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Sie sprendimai remiasi reiksmingais skolininko finansiniais sunkumais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus vykdyta finansin reorganizacija, taip pat mokjim nevykdymu ar uzdelsimu. Dabartiniai Bendrovs vertinimai galt labai pasikeisti dl pasikeitusios padties rinkoje ar visoje salies ekonomikoje. Atsiperkamumo rodiklis taip pat labai priklauso nuo skms rodiklio bei veiksm, kuri buvo imtasi, siekiant atgauti reiksmingai pradelstas gautinas sumas.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

30

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

5

Pajamos

GRUP 2010 m. 2009 m. Fiksuotosios balso telefonijos paslaugos Interneto ir duomen perdavimo pajamos IT paslaugos TV paslaugos Kitos pajamos Is viso pajam 415 561 256 844 36 067 37 738 27 213 773 423 461 180 275 339 24 866 27 598 26 568 815 551 BENDROV 2010 m. 2009 m. 413 739 258 505 7 203 37 740 15 663 732 850 459 180 277 038 7 707 27 598 15 290 786 813

6

Kitos pajamos

GRUP 2010 m. 2009 m. Palkan pajamos uz iki ispirkimo laikomas investicijas Dividend pajamos 1 303 1 303 8 085 8 085 BENDROV 2010 m. 2009 m. 1 574 8 200 9 774 8 768 4 000 12 768

7

Kitos veiklos snaudos

GRUP 2010 m. 2009 m. Medziagos, eksploatavimo ir aptarnavimo snaudos Energijos, patalp ir transporto snaudos Rinkodaros snaudos Gautin sum verts sumazjimas Kitos snaudos 111 689 45 126 13 063 4 127 15 243 189 248 106 888 42 086 15 017 9 883 20 135 194 009 BENDROV 2010 m. 2009 m. 132 948 45 545 12 338 4 127 13 819 208 777 135 121 43 469 14 100 9 878 17 609 220 177

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

31

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

8

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)

GRUP 2010 m. 2009 m. Pelnas is ilgalaikio materialiojo turto pardavimo Nuostoliai is ilgalaikio materialiojo turto pardavimo Kitas pelnas (nuostoliai) 1 097 (254) (124) 719 1 154 (101) 99 1 152 BENDROV 2010 m. 2009 m. 984 (254) (124) 606 13 167 (51) 103 13 219

9

Finansins veiklos pajamos ir snaudos

GRUP 2010 m. 2009 m. Palkan pajamos uz pinigus ir pinig ekvivalentus BENDROV 2010 m. 2009 m.

Kitos finansins veiklos pajamos

Finansins veiklos pajamos Palkan snaudos Pelnas (nuostolis) dl valiut kurs pasikeitimo finansinje veikloje Kitos finansins veiklos snaudos Finansins veiklos snaudos Finansins veiklos grynosios pajamos/snaudos

1 067 550

1 617 (222) 87 (232) (367) 1 250

2 371 538

2 909 (251) (543) (232) (1 026) 1 883

1 030 549

1 579 (217) 93 (229) (353) 1 226

2 347 538

2 885 (250) (534) (222) (1 006) 1 879

10

Pelno mokestis

GRUP 2010 m. 2009 m. Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis Atidtasis pelno mokestis Mokescio tarifo pasikeitimo grynasis poveikis is viso Atidtojo pelno mokescio is viso (26 pastaba) Pelno mokescio snaudos 13 432 3 658 3 658 17 090 28 065 2 976 (2 183) 793 28 858 BENDROV 2010 m. 2009 m. 11 898 3 742 3 742 15 640 25 750 3 184 (1 064) 2 120 27 870

Nuo 2009 m. sausio 1 d. sigaliojo Pelno mokescio statymo pakeitimai, kurie numato mokestin lengvat investicijoms naujsias technologijas. Tuo remiantis Bendrovs apskaiciuota pelno mokescio lengvata sudaro 10,6 mln. Lt (2009 m. ­ 13 mln. Lt). Mokesci inspekcija bet kuriuo metu per 5-is is eils einancius metus po met, kuriais buvo pateikta mokesci deklaracija, pabaigos gali patikrinti buhalterines knygas ir apskaitos rasus ir apskaiciuoti papildomus mokescius bei baudas. Bendrovs ir Grups vadovybei nra zinomos jokios aplinkybs, dl kuri galt atsirasti potencialus reiksmingas sipareigojimas siuo atzvilgiu.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 32

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

10

Pelno mokestis (tsinys) Pelno mokestis, apskaiciuotas Bendrovs ir Grups pelnui pries apmokestinim, skiriasi nuo teorins sumos, kuri bt apskaiciuota taikant bazin pelno mokescio tarif, kaip parodyta zemiau:

GRUP 2010 m. 2009 m. Pelnas pries apmokestinim ir asocijuot moni rezultato dal Mokestis taikant 15 proc. tarif (2009 m. ­ 20 proc.) Atidtojo pelno mokescio turtas, nepripazintas mokestiniams nuostoliams Gauti neapmokestinami dividendai Neapmokestinamos pajamos ir snaudos nemazinancios apmokestinamojo pelno Mokestin lengvata Pelno mokestis nuo dividend Mokescio tarifo pasikeitimo poveikis laikiniesiems skirtumams Kita Pelno mokestis BENDROV 2010 m. 2009 m.

180 025

197 930

177 448

189 237

27 004 8 (380) (10 801) 1 259 17 090

39 586 403 4 332 (13 000) (1) (2 183) (279) 28 858

26 617 (1 230) (459) (10 600) 1 312 15 640

37 847 (800) 5 203 (13 000) (1) (1 064) (315) 27 870

11

Vienai akcijai tenkantis pelnas Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaiciuojamas dalijant grynj laikotarpio peln (nuostol) is per laikotarp isleist paprastj akcij skaiciaus svertinio vidurkio. Grup 150neturi finansini priemoni, potencialiai konvertuojam paprastsias akcijas, todl sumazintas pelnas tenkantis vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Svertinis isleist paprastj vardini akcij vidurkis (tkstanciais) apskaiciuojamas taip: is 814 913 (paprastj vardini akcij) atmus 38 095 (nuosavas akcijas). Dl to nuosav akcij anuliavimas neturjo takos svertiniam akcij vidurkiui ir uz abu ataskaitinius laikotarpius buvo toks pats, t. y. 776 818.

GRUP 2010 m. 2009 m. Grynasis pelnas Isleist paprastj akcij svertinis vidurkis (tkstanciais) Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt) 162 935 169 072 BENDROV 2010 m. 2009 m. 161 808 161 367

776 818 0,21

776 818 0,22

776 818 0,21

776 818 0,21

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

33

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

12

Vienai akcijai tenkantys dividendai Uz 2009 m. ir 2008 m. paskelbti vienai akcijai, neskaitant nuosav akcij, tenkantys dividendai sumokti 2010 m. ir 2009 m., atitinkamai sudar 0,21 Lt ir 0,23 Lt. Si finansini ataskait patvirtinimo dien buvo pasilyti 139 827 tkst. Lt verts dividendai uz 2010 metus.

13

Ilgalaikis materialusis turtas Bendrj pajam ataskaitoje pripazintas nusidvjimo ir amortizacijos snaudas sudaro:

GRUP 2010 m. 2009 m. Ilgalaikio materialiojo turto nusidvjimo snaudos Nematerialiojo turto amortizacijos snaudos(14 pastaba) Gaut subsidij amortizacijos snaudos (27 pastaba) BENDROV 2010 m. 2009 m.

121 801 10 461 (560) 131 702

131 668 11 173 (801) 142 040

116 460 8 155 (560) 124 055

125 715 8 737 (801) 133 651

2010 m. Bendrov perzirjo ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Po sio perzirjimo nusidvjimo snaudos uz 2010 m. padidjo 0,2 mln. Lt lyginant su anksciau taikytais ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiais. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai buvo perzirti 2010 m. ir dl to sio turto amortizacijos snaudos padidjo 0,2 mln. Lt.

Kanalai ir Zem ir telekomunipastatai kacin ranga Kitas ilgalaikis materialus turtas

GRUP 2008 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert 2009 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Dukterini moni sigijimas (31 pastaba) Perklasifikavimai 1 Perleidimai ir nurasymai Perkelta is nebaigtos statybos Nusidvjimas Likutin vert laikotarpio pabaigoje

Nebaigta statyba

Is viso

112 360 (40 341) 72 019

2 436 298 (1 894 082) 542 216

80 518 (53 145) 27 373

27 805 27 805

2 656 981 (1 987 568) 669 413

72 019 1 948 (9) 8 725 (4 752) 77 931

542 216 242 564 (685) (1 382) 112 378 (118 740) 534 593

27 373 64 92 (33) (124) 3 757 (8 176) 22 953

27 805 113 290 (124 860) 16 235

669 413 113 596 656 1 230 (1 515) (131 668) 651 712

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

34

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

13

Ilgalaikis materialusis turtas (tsinys)

2009 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Dukterini moni sigijimas (31 pastaba) Perklasifikavimai 1 Perleidimai ir nurasymai Perkelta is nebaigtos statybos Nusidvjimas Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2010 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert

121 765 (43 834) 77 931 77 931 (408) (29) 1 394 (4 559) 74 329

2 510 613 (1 976 020) 534 593 534 593 1 574 696 (637) (879) 144 576 (109 493) 570 430

79 539 (56 586) 22 953 22 953 573 1 021 12 (64) 2 989 (7 189) 20 295

16 235 16 235 16 235 175 833 (1 733) (148 959) 41 376

2 728 152 (2 076 440) 651 712 651 712 177 980 1 717 (2 766) (972) (121 241) 706 430

122 506 (48 177) 74 329

2 580 512 (2 010 082) 570 430

80 962 (60 667) 20 295

Kitas ilgalaikis materialus turtas

41 376 41 376

2 825 356 (2 118 926) 706 430

BENDROV 2008 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert 2009 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Perleidimai ir nurasymai Perklasifikavimai 1 Perkelta is nebaigtos statybos Nusidvjimas Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2009 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert

Kanalai ir Zem ir telekomunipastatai kacin ranga

Nebaigta statyba

Is viso

77 853 (33 704) 44 149

2 406 398 (1 876 872) 529 526

72 462 (46 477) 25 985

27 805 27 805

2 584 518 (1 957 053) 627 465

44 149 (9) (383) 8 725 (3 797) 48 685

529 526 (1 328) 3 112 378 (114 216) 526 363

25 985 80 (24) (5) 3 757 (7 702) 22 091

27 805 113 339 (124 860) 16 284

627 465 113 419 (1 361) (385) (125 715) 613 423

84 926 (36 241) 48,685

2 482 615 (1 956 252) 526,363

71 714 (49 623) 22,091

16 284 16,284

2 655 539 (2 042 116) 613,423

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

35

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

13

Ilgalaikis materialusis turtas (tsinys)

Kanalai ir Zem ir telekomunipastatai kacin ranga Kitas ilgalaikis materialus turtas Nebaigta statyba

Is viso

2010 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Perleidimai ir nurasymai Perklasifikavimai 1 Perkelta is nebaigtos statybos Nusidvjimas Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2010 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas Likutin vert

48 685 (29) (407) 1 394 (3 607) 46 036

526 363 (871) (430) 144 576 (105 671) 563 967

22 091 91 (15) (15) 2 989 (6 622) 18 519

16 284 175 833 (1 782) (148 959) 41 376

613 423 175 924 (915) (2 634) (115 900) 669 898

85 668 (39 632) 46 036

2 549 635 (1 985 668) 563 967

70 888 (52 369) 18 519

41 376 41 376

2 747 567 (2 077 669) 669 898

1 2009 metais atlikti perklasifikavimai susij su vieno pastato perklimu is parduoti skirto turto grups atgal ilgalaikio

materialiojo turto grup, o 2010 m. atlikti perklasifikavimai susij su dalies nebaigtos statybos perklimu nematerialiojo kuriamo turto grup. Turto grup ,,Kanalai ir telekomunikacin ranga" apima galin rang, kuri Grup nuomoja treciosioms salims pagal nuomos sutartis ir kurios apskaitins verts yra sios: Gruodzio 31 d. GRUP BENDROV 2010 m. 2009 m. 2010 m. 2009 m. sigijimo savikaina Sukauptas nusidvjimas sausio 1 d. Nusidvjimo snaudos uz metus Likutin vert 24 007 (3 625) (4 086) 16 296 21 705 (1 932) (3 468) 16 305 24 007 (3 625) (4 086) 16 296 21 705 (1 932) (3 468) 16 305

14

Nematerialusis turtas

GRUP 2008 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert 17 843 (1 784) 16 059 202 960 (181 970) 20 990 2 658 2 658 11 666 (10 783) 883 1 202 1 202 236 329 (194 537) 41 792

Licencijos Programin ranga Kitas nematerialusis turtas Prestizas Kuriamas turtas Is viso

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

36

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

14

Nematerialusis turtas (tsinys)

GRUP 2009 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Dukterini moni sigijimas (31 pastaba) Perleidimai ir nurasymai Perklasifikavimas Perkelta is kit sskait Amortizacija Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2009 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Dukterini moni sigijimas (31 pastaba) Perleidimai ir nurasymai Perklasifikavimas Perkelta is kit sskait Amortizacija Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2010 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert

Licencijos Programin ranga Kitas nematerialusis turtas Prestizas Kuriamas turtas Is viso

16 059 (1 771)

20 990 892 (3) 82 3 213 (8 967)

2 658 2 538 -

883 5 8 (435)

1 202 2 935 (3 213) -

41 792 3 832 2 538 (3) 90 (11 173)

14 288

16 207

5 196

461

924

37 076

17 843 (3 555) 14 288

176 151 (159 944) 16 207

5 196 5 196

10 925 (10 464) 461

924 924

211 039 (173 963) 37 076

14 288 (1 771)

16 207 2 589 29 (130) 5 371 (8 393)

5 196 7 920 -

461 98 (297)

924 10 482 1 738 (5 371) -

37 076 13 071 8 047 1 608 (10 461)

12 517

15 673

13 116

262

7 773

49 341

17 843 (5 326) 12 517

183 937 (168 264) 15 673

13 116 13 116

11 308 (11 046) 262

7 773 7 773

233 977 (184 636) 49 341

2010 m. ir 2009 m. gruodzio 31 d. buvo atliktas prestizo verts sumazjimo patikrinimas ir remiantis atlikto patikrinimo rezultatais, nereikia apskaityti joki verts sumazjimo nuostoli. Prestizas priskiriamas grups pinig srautus sukuriantiems vienetams, siekiant atlikti jo verts sumazjimo test. 2010 m. gruodzio 31 d.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

37

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

14

Nematerialusis turtas (tsinys) buvo nustatyti trys pinig srautus kuriantys vienetai, kuriems priskirta prestizo suma: UAB ,,Baltic Data Center" (2 658 tkst. Lt), UAB ,,Interdata" (3 741 tkst. Lt) ir UAB ,,Hostex" (4 434 tkst. Lt). Pinig srautus kurianci vienet atsiperkamoji vert buvo nustatyta remiantis tikrja verte, atmus pardavimo islaidas. Kompiuterini paslaug moni sigijimo sandori, vykusi Centrins ir Ryt Europos ir ES salyse per pastaruosius 12 mnesi EBITDA daugikliai buvo palyginti su kiekvieno pinig srautus kuriancio vieneto EBITDA daugikliu ir remiantis atliktu palyginimu, nereikia apskaityti joki verts sumazjimo nuostoli. Be to, UAB ,,Interdata" ir UAB ,,Hostex" buvo atitinkamai sigytos 2009 m. ir 2010 m. (31 pastaba). Per laikotarp nuo si abiej sigijim iki 2010 m. gruodzio 31 d. telekomunikacij rinkoje nevyko joki reiksming pasikeitim, todl vadovyb mano, kad sumoktas atlygis atspindi sigyt moni tikrj vert 2010 m. gruodzio 31 dien.

Programin ranga Kitas nematerialusis turtas Kuriamas turtas

GRUP 2008 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert 2009 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Perklasifikavimai Amortizacija Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2009 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Likutin vert laikotarpio pradzioje sigijimai Perklasifikavimai Perkelta is kit sskait Amortizacija Likutin vert laikotarpio pabaigoje 2009 m. gruodzio 31 d. sigijimo savikaina Sukaupta amortizacija Likutin vert

Licencijos

Is viso

17 843 (1 784) 16 059

180 739 (165 639) 15 100

11 274 (10 740) 534

1 202 1 202

211 058 (178 163) 32 895

16 059 (1 771) 14 288

15 100 3 295 (6 679) 11 716

534 (287) 247

1 202 2 803 (3 213) 792

32 895 2 803 82 (8 737) 27 043

17 843 (3 555) 14 288

163 672 (151 956) 11 716

10 529 (10 282) 247

792 792

192 836 (165 793) 27 043

14 288 (1 767) 12 521

11 716 (9) 5 371 (6 141) 10 937

247 (247) -

792 10 483 1 782 (5 371) 7 686

27 043 10 483 1 773 (8 155) 31 144

17 843 (5 322) 12 521

154 766 (143 829) 10 937

3 579 (3 579) -

7 686 7 686

183 874 (152 730) 31 144

Lietuvoje fiksuotojo, tarpmiestinio ir tarptautinio rysio paslaug, apimanci ir duomen perdavim, veikla nelicencijuojama.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 38

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

15

Investicinis turtas 2010 m. gruodzio 31 d. Grup kaip investicin turt apskait nebaigt statyb (2009 m.: nebaigta statyba, kuri buvo perklasifikuota is parduoti skirto turto grups). Investicinio turto nepriklausom vertinim 2010 m. gruodzio 28 d. atliko kompanija ,,Re&Solution". Investicinio turto tikrosios verts nustatomos taikant likutins verts metod ir jos atitinka apskaitines vertes. Vadovyb prim sprendimus, kuriais remiantis nebaigta statyba buvo klasifikuojama kaip investicinis turtas, ir atsizvelgusi patirt, gyt praeityje, nusprend, kad turto panaudojimo paskirtis ateityje yra nenustatyta, todl sis turtas gali bti klasifikuojamas kaip investicinis turtas. Ateityje galimas sio turto pardavimas arba uzbaigimas bei panaudojimas Grups kaip biuro pastatas.

16

Investicijos dukterines mones

GRUP 2010 m. 2009 m. Met pradzioje BENDROV 2010 m. 2009 m. 41 259 1 750 518 43 527 30 251 2 610 25 248 (16 868) 18 41 259

nasas, skirtas padengti dukterins mons nuostolius

nasas, skirtas padidinti dukterins mons akcin kapital Investicij verts sumazjimas Perklasifikavimai Met pabaigoje

-

-

Bendrov pripazino ar atstat verts sumazjim sioms investicijoms, apskaitytoms investicij dukterines mones straipsnyje: Gruodzio 31 d. pasibaig metai BENDROV 2010 m. 2009 m. UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras" 100 2 610 UAB ,,Verslo investicijos" (618) 14 258 (518) 16 868

Investicij UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras" atsiperkamoji vert buvo nustatyta kaip naudojimo vert ir to paskoje verts sumazjimas buvo pripazintas visai investicijos vertei. Investicij UAB ,,Verslo investicijos" atsiperkamoji vert buvo nustatyta kaip tikroji vert, atmus pardavimo snaudas

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

39

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

17

Finansins priemons pagal kategorijas Finansini priemoni apskaitos principai buvo taikoma siems straipsniams:

GRUP 2010 gruodzio 31 d. Balanse apskaitytas turtas Prekybos ir kitos gautinos sumos Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Pinigai ir pinig ekvivalentai Is viso 108 242 219 526 327 768 Paskolos ir gautinos sumos 2009 gruodzio 31 d. Balanse apskaitytas turtas Prekybos ir kitos gautinos sumos Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Paskolos bankams Pinigai ir pinig ekvivalentai Is viso 112 716 24 738 181 943 319 397 Paskolos ir gautinos sumos 100 561 100 561 Iki ispirkimo termino laikomos investicijos 112 716 100 561 24 738 181 943 419 958 40 184 40 184 Iki ispirkimo termino laikomos investicijos 108 242 40 184 219 526 367 952 Paskolos ir gautinos sumos Iki ispirkimo termino laikomos investicijos

Is viso

Is viso

BENDROV 2010 gruodzio 31 d. Balanse apskaitytas turtas Prekybos ir kitos gautinos sumos Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Paskolos bankams Pinigai ir pinig ekvivalentai Is viso

Is viso

113 486 205 696 319 182 Paskolos ir gautinos sumos

38 689 38 689 Iki ispirkimo termino laikomos investicijos

113 486 38 689 205 696 357 871

Is viso

2009 gruodzio 31 d. Balanse apskaitytas turtas Prekybos ir kitos gautinos sumos Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Paskolos bankams Pinigai ir pinig ekvivalentai Is viso 121 059 20 862 165 968 307 889 100 561 100 561 121 059 100 561 20 862 165 968 408 450

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

40

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

17

Finansins priemons pagal kategorijas (tsinys) 2010 metais visi Grups finansiniai sipareigojimai, lygs 102 442 tkst. Lt (2009 m. ­ 66 000 tkst. Lt), bei visi Bendrovs finansiniai sipareigojimai, lygs 103 028 tkst. Lt (2009 m. ­ 68 486 tkst. Lt), buvo priskirti kit finansini sipareigojim grupei ir nebuvo joki sipareigojim, kuri tikrosios verts pokyciai apskaitomi pelno (nuostoli) ataskaitoje.

18

Prekybos ir kitos gautinos sumos

GRUP 2010 m. 2009 m. Is moni ir gyventoj gautinos sumos Is kit operatori gautinos sumos Is viso prekybos gautin sum Atmus gautin sum verts sumazjim Prekybos gautinos sumos grynja verte Gautinos sumos is moni, surenkanci mokescius uz telekomunikacines paslaugas Is anksto apmoktos snaudos ir kitos gautinos sumos Gautinos sumos is susijusi sali (33 pastaba) Paskolos, suteiktos susijusioms salims (33 pastaba) 109 456 17 745 127 201 (24 083) 103 118 753 17 491 5 182 126 544 (1 820) 124 724 115 217 15 770 130 987 (24 301) 106 686 1 092 5 870 4 925 118 573 (7 343) 111 230 BENDROV 2010 m. 2009 m. 103 135 17 745 120 880 (23 864) 97 016 753 16 473 4 190 11 526 129 958 (1 820) 128 138 109 909 16 472 126 381 (24 173) 102 208 1 092 4 183 4 665 13 093 125 241 (7 343) 117 898

Atmus ilgalaik dal Trumpalaik dalis

Visos ilgalaiks gautinos sumos turi bti apmoktos per dvejus metus nuo balanso parengimo dienos. Prekybos ir kit gautin sum tikrosios verts atitinka j apskaitines vertes. Maksimali kredito rizika finansini ataskait parengimo dien yra lygi auksciau mint gautin sum apskaitinei vertei. Grup nra gavusi joki uztikrinimo priemoni, skirt sumazinti kredito rizik. Nepradelstos prekybos gautinos sumos yra laikomos kaip pilnai vykdomos. Prekybos gautinos sumos, kurios pradelstos maziau nei tris mnesius, nra laikomos nuvertjusiomis. 2010 m. gruodzio 31 d. 10 476 tkst. Lt (2009 m. ­ 9 026 tkst. Lt) Grups prekybos gautin sum ir 10 451 tkst. Lt (2009 m. ­ 8 726 tkst. Lt) Bendrovs prekybos gautin sum buvo pradelstos, taciau nenuvertjusios. 2010 m. gruodzio 31 d. 24 623 tkst. Lt (2009 m. ­ 24 321 tkst. Lt) Grups prekybos gautin sum ir 24 401 tkst. Lt (2009 m. ­ 24 256 tkst. Lt) Bendrovs prekybos gautin sum buvo nuvertjusios ir joms pripazintas verts sumazjimo atidjinys. 2010 m. gruodzio 31 d. Grups atidjinio suma buvo 24 083 tkst. Lt (2009 m. ­ 24 301 tkst. Lt), o Bendrovs atidjinio suma buvo 23 864 tkst. Lt (2009 m. ­ 24 173 tkst. Lt).

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

41

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

18

Prekybos ir kitos gautinos sumos (tsinys)

Lentelje pateikiama si gautin sum analiz pagal pradelsimo laikotarpius: GRUP 2010 m. 2009 m. Prekybos gautin sum is viso Is kuri: nepradelstos Pradelstos iki 3 mnesi Pradelstos nuo 4 iki 6 mnesi Pradelstos nuo 7 iki 12 mnesi Pradelstos virs 12 mnesi 127 201 92 102 10 476 2 160 3 474 18 989 130 987 97 640 9 026 3 494 6 139 14 688 BENDROV 2010 m. 2009 m. 120 880 86 028 10 451 2 151 3 454 18 796 126 381 93 399 8 726 3 429 6 139 14 688

Prekybos ir kit gautin sum apskaitins verts denominuotos siomis valiutomis:

GRUP 2010 m. 2009 m. LTL EUR XDR Kita valiuta 99 572 26 907 59 6 126 544 106 530 11 960 64 19 118 573 BENDROV 2010 m. 2009 m. 106 731 23 166 59 2 129 958 112 016 13 146 64 15 125 241

Pasikeitimas prekybos gautin sum verts sumazjimo nuostoli sskaitoje parodytas zemiau: GRUP 2010 m. 2009 m. Met pradzioje Dukterins mons sigijimas (31 pastaba) Per metus nurasytos gautinos sumos kaip neatgautinos Atidjinys gautin sum verts sumazjimo nuostoliams / Atstatyta nepanaudota suma (-) Met pabaigoje 24 301 123 (4 539) 17 010 (2 527) BENDROV 2010 m. 2009 m. 24 173 (4 526) 16 810 (2 527)

4 198 24 083

9 818 24 301

4 217 23 864

9 890 24 173

Atidjinio gautin sum verts sumazjimo nuostoliams suformavimas ir jo atstatymas bendrj pajam ataskaitoje apskaityti straipsnyje ,,Kitos veiklos snaudos" (7 pastaba). Kitose prekybos ir kit gautin sum klasse nra nuvertjusio turto.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

42

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

19

Iki ispirkimo termino laikomos investicijos Grups ir Bendrovs apskaitytas investicijas laikomas iki ispirkimo sudaro Lietuvos komercini bank, turinci ,,Fitch" ilgalaikio skolinimosi reiting ,,A", isleistos trumpalaiks obligacijos, denominuotos litais (2009 m. ­ eurais). Faktini palkan norma, taikoma obligacijoms, 2010 m. buvo 1,55 proc. (2009 m. ­ 1,74 proc.), o obligacij terminas 2010 m. gruodzio 31 d. vidutiniskai sudar 78 dienas (2009 m. ­ 51 dien). Obligacij tikroji vert atitinka j apskaitines vertes. Si finansini ataskait patvirtinimo dien visos investicijos laikomos iki ispirkimo buvo ispirktos, isskyrus Bendrovs 8,5 mln. Lt investicij laikom iki ispirkimo, kurios bus ispirktos 2011 metais po si finansini ataskait patvirtinimo dienos. Maksimali kredito rizika finansini ataskait parengimo dien yra lygi skolos vertybini popieri, klasifikuojam kaip iki ispirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

20

Paskolos bankams 2010 m. gruodzio 31 d. Grup ir Bendrov nebuvo apskaiciusios paskol bankams. 2009 m. gruodzio 31 d. Grups ir Bendrovs apskaitytas paskolas bankams sudaro is AB SEB banko (su ,,Fitch" ilgalaikio skolinimosi reitingu ,,A+") atpirkimo gautinos sumos, denominuotos eurais, pagal vertybini popieri atpirkimo sutartis. Si paskol faktini palkan norma buvo 1,63 proc., o terminas 2009 m. gruodzio 31 d. vidutiniskai sudar 57dienas. Paskol tikroji vert atitinka j apskaitines vertes.

21

Pinigai ir pinig ekvivalentai

GRUP 2010 m. 2009 m. Pinigai kasoje ir banke Trumpalaikiai indliai banke 50 263 169 263 219 526 56 470 125 473 181 943 BENDROV 2010 m. 2009 m. 36 433 169 263 205 696 41 756 124 212 165 968

Pinig ir pinig ekvivalent apskaitins verts denominuotos siomis valiutomis:

GRUP 2010 m. 2009 m. Valiuta LTL EUR USD Kitos valiutos 144 245 70 684 4 517 80 219 526 83 878 96 955 1 047 63 181 943 BENDROV 2010 m. 2009 m. 133 114 68 089 4 493 205 696 69 083 95 867 1 018 165 968

Faktini palkan norma, nustatyta Grups ir Bendrovs trumpalaikiams indliams, laikomiems Lietuvos bankuose, buvo 1,36 proc. (2009 m. ­ 1,4 proc.).

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

43

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

21

Pinigai ir pinig ekvivalentai (tsinys) Pinig kasoje ir banke kredito kokyb gali bti vertinta remiantis ,,Fitch" ilgalaikio skolinimosi reitingais:

GRUP 2010 m. 2009 m. BENDROV 2010 m. 2009 m.

AAA+

A Kita

57 331 91 148

70 797 250 219 526

51 998 73 969

55 752 224 181 943

57 249 78 437

69 816 194 205 696

50 737 59 666

55 355 210 165 968

Si finansini ataskait patvirtinimo dien vis indli terminas buvo pasibaigs ir jie buvo sugrzinti Bendrovei. Maksimali kredito rizika finansini ataskait parengimo dien buvo lygi pinig ir pinig ekvivalent, klasifikuojam kaip pinigai ir pinig ekvivalentai, tikrajai vertei. 22 statinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos Bendrovs statinis akcinis kapitalas lygus 776 817 518 lit ir padalintas 776 817 518 paprastj vardini akcij, kuri kiekvienos nominali vert lygi 1 litas. Bendrovs statinis kapitalas buvo sumazintas nuo 814 912 760 lit iki 776 817 518 lit anuliuojant 38 095 242 nuosavas akcijas. Sumazintas statinis kapitalas buvo uzregistruotas Juridini asmen registre 2010 m. rugsjo 3 d., remiantis 2010 m. balandzio 26 d. vykusio Visuotinio metinio akcinink susirinkimo sprendimu. Visos akcijos yra pilnai apmoktos. 2000 m. birzel per Lietuvos valstybs paskelbt Bendrovs akcij pradin viesj pasilym tuomet buvusi UAB ,,Lintel" dukterin mon UAB ,,Lintkom" sigijo 4,67 proc. Bendrovs akcij. UAB ,,Lintkom" turimos Bendrovs akcijos buvo laikomos nuosavomis akcijomis ir Grups balanse is nuosavybs buvo atimta j pirkimo kaina, lygi 120 mln. lit. 2004 m. geguz buvo uzbaigtas juridinis UAB ,,Lintkom" ir UAB ,,Lintel" teisinis sujungimas. Visas UAB ,,Lintkom" turtas, skaitant nuosavas akcijas, ir sipareigojimai buvo perduoti UAB ,,Lintel". 2007 m. liep Bendrovs valdyba nutar sigyti nuosavas akcijas is UAB ,,Lintel". 2007 m. rugsj Bendrov perm nuosavas akcijas is UAB ,,Lintel" ir 2009 m. gruodzio 31 d. Bendrovs balanse j pirkimo kaina, lygi 58,5 mln. Lt. (Grups balanse ­ 120 mln. Lt), buvo atimta tiesiai is akcinink nuosavybs. 2010 m. balandzio 26 d. Visuotinio metinio akcinink susirinkimo metu buvo nutarta anuliuoti 38 095 242 nuosavas akcijas ir sumazinti Bendrovs statin kapital 38 095 242 litais nuo 814 912 760 lit iki 776 817 518 lit. Nuosavos akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsjo 9 dien. 23 statym numatytas rezervas statym numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos statymus. Kasmetinis pervedimas sudaro 5 proc. grynojo pelno, apskaiciuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansin apskait reglamentuojanci teiss akt reikalavimus, ir yra privalomas kol rezervas, skaitant akcij priedus, pasiekia 10 proc. statinio kapitalo. statym numatytas rezervas sudaromas sukauptiems nuostoliams padengti. statym numatyto rezervo dalis, virsijanti statym nustatyt privalomojo rezervo sum, gali bti traukiama nepaskirstytj peln pelno paskirstymo tikslams.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

44

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

24

Prekybos, kitos moktinos sumos ir sukaupti sipareigojimai

GRUP 2010 m. 2009 m. Prekybos moktinos sumos Operatoriams moktinos sumos Mokesciai, atlyginimai ir socialinis draudimas Sukauptos sumos operatoriams Sukaupti sipareigojimai Kitos moktinos sumos ir ateinancio laikotarpio pajamos Sumos moktinos susijusioms salims (33 pastaba) 76 710 1 924 30 995 7 186 5 463 8 692 5 408 136 378 Atmus ilgalaik dal Trumpalaik dalis (5 814) 130 564 42 898 4 326 38 410 5 528 5 680 6 670 1 170 104 682 (3 828) 100 854 BENDROV 2010 m. 2009 m. 71 458 1 924 23 500 7 186 4 600 7 757 12 447 128 872 (5 439) 123 433 40 540 4 591 31 164 5 528 5 145 6 043 6 514 99 525 (3 359) 96 166

Prekybos ir kit moktin sum apskaitins verts denominuotos siomis valiutomis:

GRUP 2010 m. 2009 m. Valiuta LTL EUR XDR Kita valiuta 109 221 24 800 416 1 941 136 378 91 387 11 432 411 1 452 104 682 BENDROV 2010 m. 2009 m. 102 895 23 638 416 1 923 128 872 86 232 11 432 411 1 450 99 525

25

Paskolos

GRUP 2010 m. 2009 m. Trumpalaiks Bank paskolos Finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 208 981 1 189 Ilgalaiks Bank paskolos Finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 1 042 1 042 BENDROV 2010 m. 2009 m. 904 904 869 869

34 4 199 4 233

5 121 5 121 6 163

4 199 4 199 5 103

5 103 5 103 5 972

Is viso paskol

5 422

Paskol tikrosios verts atitinka j apskaitines vertes. 2005 m. Bendrov sudar sutart su trecija salimi dl tam tikr technini ir administracini patalp pardavimo ir atgalins nuomos. Trij administracini patalp atgalin nuoma is esms atitiko finansins nuomos (lizingo)

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

45

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

25

Paskolos (tsinys) kriterijus, taciau kit patalp atgalin nuoma apskaityta kaip nuoma. Visos sios patalpos issinuomotos 10 met laikotarpiui. Pasibaigus vis sutarci 10 met terminui, sios sutartys gali bti pratstos papildomam 10 met laikotarpiui uz sutart nuomos mokest. Jeigu sutartys bus nutrauktos nepasibaigus sutartyse numatytam nuomos laikotarpiui, bus mokamos netesybos. Likusios sudarytos lizingo sutartys yra susijusios su lengvj automobili nuoma. Grups minimals lizingo mokjimai pagal finansins nuomos sutartis ir j dabartins verts:

Per 1 metus Minimals lizingo mokjimai 2009 m. gruodzio 31 d. Atmus bsimas palkan snaudas Minimali lizingo mokjim dabartin vert 2009 m. gruodzio 31 d. Minimals lizingo mokjimai 2010 m. gruodzio 31 d. Atmus bsimas palkan snaudas Minimali lizingo mokjim dabartin vert 2010 m. gruodzio 31 d. 1 264 (222) Nuo 2 iki 5 met 4 365 (510) Po 5 met 1 297 (31) Is viso 6 926 (763)

1 042 1 166 (185)

3 855 4 346 (357)

1 266 210 -

6 163 5 722 (542)

981

3 989

210

5 180

Bendrovs minimals lizingo mokjimai pagal finansins nuomos sutartis ir j dabartins verts:

Per 1 metus Minimals lizingo mokjimai 2009 m. gruodzio 31 d. Atmus bsimas palkan snaudas Minimali lizingo mokjim dabartin vert 2009 m. gruodzio 31 d. Minimals lizingo mokjimai 2010 m. gruodzio 31 d. Atmus bsimas palkan snaudas Minimali lizingo mokjim dabartin vert 2010 m. gruodzio 31 d. 1 086 (217) Nuo 2 iki 5 met 4 346 (510) Po 5 met 1 298 (31) Is viso 6 730 (758)

869 1 086 (182)

3 836 4 346 (357)

1 267 210 -

5 972 5 642 (539)

904

3 989

210

5 103

Grupei ir Bendrovei priklausancio turto pagal finansins nuomos (lizingo) sutartis grynoji apskaitin vert:

Gruodzio 31 d. GRUP BENDROV 2010 m. 2009 m. 2010 m. 2009 m. Patalpos Lengvieji automobiliai IT ranga 4 669 443 291 5 403 5 568 465 6 033 4 669 4 669 5 568 5 568 46

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

26

Atidtasis pelno mokestis Atidtojo pelno mokescio sipareigojim ir turto sskait judjimai:

GRUP 2010 m. 2009 m. 6 551 3 739 10 290 5 757 794 6 551 BENDROV 2010 m. 2009 m. 3 190 3 742 6 932 1 069 2 121 3 190

Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai Met pradzioje Apskaityta bendrj pajam ataskaitoje (10 pastaba) Met pabaigoje

Atidtojo pelno mokescio turtas Met pradzioje Dukterins mons sigijimas (31 pastaba) Apskaityta bendrj pajam ataskaitoje (10 pastaba) Met pabaigoje

GRUP 2010 m. 2009 m. (630) (81) (711) -

BENDROV 2010 m. 2009 m. -

Atidtojo pelno mokescio turto ir sipareigojim isskaidymas pagal laikotarpius:

GRUP 2010 m. 2009 m. 11 892 7 200 BENDROV 2010 m. 2009 m. 8 575 3 812

Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai, kurie bus realizuoti po daugiau negu 12 mnesi Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai, kurie bus realizuoti / sipareigojimai vykdyti (-) per 12 mnesi

(1 602) 10 290

(649) 6 551

(1 643) 6 932

(622) 3 190

Atidtojo pelno mokescio turtas Atidtojo pelno mokescio turtas, kuris bus atgautas po daugiau nei 12 mnesi Atidtojo pelno mokescio turtas, kuris bus atgautas / sipareigojimai vykdyti (-) per 12 mnesi

GRUP 2010 m. 2009 m. (383) -

BENDROV 2010 m. 2009 m. -

(328) (711)

-

-

-

Pagal Lietuvos Respublikos mokesci statymus Bendrovs investicijos dukterines mones atitinka dalyvavimo kitose monse slygas mokestinei lengvatai gauti, todl atidtojo pelno mokescio sipareigojimas nuo Bendrov nepervesto dukterini moni rezultato nustatytas nebuvo.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

47

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

26

Atidtasis pelno mokestis (tsinys) Pasikeitimai per laikotarp Grups atidtojo pelno mokescio turto ir sipareigojim sskaitoje (pries likuci sudengim) pateikiami zemiau:

GRUP ­ atidtojo pelno mokescio sipareigojimai 2009 m. gruodzio 31 d. traukta bendrj pajam ataskait 2010 m. gruodzio 31 d. Naudingo tarnavimo laiko skirtumai 2 (28 039) 8 814 (19 225) Investicij lengvata 1 34 350 (5 265) 29 085 Kita 2 882 (554) 2 328 Is viso 37 232 (5 819) 31 413

GRUP ­ atidtojo pelno mokescio turtas 2009 m. gruodzio 31 d. Dukterins mons sigijimas (31 pastaba) traukta bendrj pajam ataskait 2010 m. gruodzio 31 d.

Mokestiniai nuostoliai (630) 38 (592)

Kita (2 642) 625 (2 017)

Is viso (30 681) (630) 9 477 (21 834)

Atidtojo pelno mokescio turtas pripazstamas perkeliamiems mokestiniams nuostoliams tokia apimtimi, kokia tiktinas mokestins naudos realizavimas per bsim apmokestinamj peln. Grup nepripazino atidtojo mokescio turto nuostoliams, kuri vert 2010 m. gruodzio 31 d. buvo 50 tkst. Lt (2009 m. ­ 2 mln. Lt), ir kurie gali bti perkeliami neribot laik, sudengiant su bsimu apmokestinamuoju pelnu. Pasikeitimai per laikotarp Bendrovs atidtojo pelno mokescio turto ir sipareigojim sskaitoje (pries likuci sudengim) pateikiami zemiau:

GRUP ­ atidtojo pelno mokescio sipareigojimai 2009 m. gruodzio 31 d. traukta bendrj pajam ataskait 2010 m. gruodzio 31 d. Naudingo tarnavimo laiko skirtumai 2 (28 039) 8 814 (19 225) Investicij lengvata 1 31 120 (5 115) 26 005 Kita 2 575 (609) 1 966 Is viso 33 695 (5 724) 27 971

GRUP ­ atidtojo pelno mokescio turtas 2009 m. gruodzio 31 d. traukta bendrj pajam ataskait 2010 m. gruodzio 31 d.

Mokestiniai nuostoliai -

Kita (2 466) 652 (1 814)

Is viso (30 505) 9 466 (21 039)

1 pagal investicij lengvat, kuri buvo taikoma iki 2001 m., investuoto turto vert buvo atimama apmokestinamojo

pelno apskaiciavimo tikslams investavimo metais. Sio turto tolesnio nusidvjimo snaudos nra traktuojamos kaip apmokestinamj peln mazinancios snaudos, dl to buvo suformuotas atidtojo pelno mokescio sipareigojimas, kuris bus pilnai realizuotas per minto turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 2 nusidvjimas pagreitintas apskaitos tikslams, kadangi naudingo tarnavimo laikotarpiai, numatyti mokesci statymuose, yra ilgesni nei prastinio nusidvjimo normos. TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 48

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

26

Atidtasis pelno mokestis (tsinys) Atidtojo pelno mokescio turtas ir sipareigojimai yra sudengiami tuomet, kai egzistuoja juridin teis sudengti ataskaitinio laikotarpio mokescio turt su ataskaitinio laikotarpio mokescio sipareigojimais. Sios sumos, apskaiciuotos po atitinkam likuci sudengimo, apskaitytos balanse:

Gruodzio 31 d. GRUP 2010 m. 2009 m. Atidtojo pelno mokescio turtas Atidtojo pelno mokescio sipareigojimai (21 834) 31 413 9 579 (30 681) 37 232 6 551 BENDROV 2010 m. 2009 m. (21 039) 27 971 6 932 (30 505) 33 695 3 190

27

Subsidijos Pasikeitimai subsidij sskaitoje apibendrini zemiau:

GRUP 2010 m. 2009 m. Met pradzioje Ateinancio laikotarpio pajam amortizacija, siekiant suderinti su susijusiu nusidvjimu Met pabaigoje 560 (560) 1 361 (801) 560 BENDROV 2010 m. 2009 m. 560 (560) 1 361 (801) 560

28

Atidjiniai

2009 m. gruodzio 31 d. Grup ir Bendrov suformavo atidjinius restruktrizavimo snaudoms. 2010 m. buvo panaudota 1 789 tkst. Lt. Likusi nepanaudota atidjinio suma buvo atstatyta.

29

Neapibrztieji sipareigojimai ir neapibrztasis turtas

Garantijos 2010 m. gruodzio 31 d. visa banko garantij (konkurso, sutarci vykdymo garantij), kurias suteik AB SEB bankas uz Bendrov ir Grup, suma sudar 3,89 mln. Lt (2009 m. ­ 2,87 mln. Lt). Gautini minimals mokjimai pagal nuomos sutartis Bendra bsim minimali nuomos mokjim, gautin pagal neatsaukiamas nuomos sutartis, suma: GRUP 2010 m. 2009 m. Per 1 metus Po 1 met, bet ne vliau kaip per 5 metus Po 5 met 23 741 12 892 36 633 22 501 22 845 45 346 BENDROV 2010 m. 2009 m. 23 741 12 892 36 633 22 501 22 845 45 346

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

49

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

29

Neapibrztieji sipareigojimai ir neapibrztasis turtas (tsinys) Minimals nuomos mokjimai, pripazinti bendrj pajam ataskaitoje 2010 m., sudar 23 747 tkst. Lt (2009 m. ­ 11 113 tkst. Lt). Bendrov nuomoja vairi galin telekomunikacin rang pagal sutartis, kuri galiojimas baigiasi 2013 metais.

30

Nebalansiniai sipareigojimai Kapitalini investicij sipareigojimai Kapitalins investicijos, kuri atzvilgiu balanso parengimo dien pasirasytos sutartys, taciau kurios nebuvo pripazintos finansinse ataskaitose, yra sios:

GRUP 2010 m. 2009 m. Ilgalaikis materialusis turtas 3 285 3 285 1 868 1 868 BENDROV 2010 m. 2009 m. 3 285 3 285 1 868 1 868

sipareigojimai pagal nuomos sutartis ­ Grup yra nuominink Grup ir Bendrov pagal nuomos sutartis nuomojasi lengvuosius automobilius, IT rang ir patalpas. Kaip aprasyta 25-oje pastaboje, Bendrov nuomojasi technines patalpas pagal nuomos sutartis 10 met laikotarpiui. Be to, 2008 m. Bendrov prats administracini patalp vienoje vietoje nuom 8 met laikotarpiui. 2010 m. lapkricio mn. administracini patalp, esanci adresu: Savanori pr. 28 ir Palangos g. 4/Vilniaus g. 33, nuomos sutartis buvo nutraukta. Be to, Grup nuomojasi kitas patalpas. 2009 m. buvo pasirasyta nauja sutartis dl klient aptarnavimo centro nuomos vidutins trukms laikotarpiui, o 2010 m. buvo pasirasyta sutartis dl nauj Bendrovs buveins patalp Lvovo g. 25, Vilniuje, nuomos. Grup prats tam tikras trumpam ir vidutiniam laikotarpiui sudarytas nuomos sutartis, kuri galiojimas pasibaig 2009 ir 2010 metais. Nuomos snaudos, apskaitytos bendrj pajam ataskaitoje:

GRUP 2010 m. 2009 m. Minimals nuomos mokjimai BENDROV 2010 m. 2009 m.

19 081

17 342

11 409

12 925

Bendr bsim minimali nuomos mokjim pagal neatsaukiamas nuomos sutartis sum sudaro:

GRUP 2010 m. 2009 m. Per 1 metus Po 1 met, bet ne vliau kaip per 5 metus Po 5 met 7 937 20 459 3 327 31 723 9 466 12 832 5 640 27 938 BENDROV 2010 m. 2009 m. 7 668 20 060 3 327 31 055 9 248 12 599 5 640 27 487

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

50

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

31

Verslo jungimai 2010 m. rugsjo 6 d. Grup sigijo 100 proc. UAB ,,Hostex" (mon, teikianti interneto svetaini prieglobos (angl. web hosting) ir duomen centro paslaugas) akcij. sigytos mons nasas Grup: 2 372 tkst. Lt pajam ir 208 tkst. Lt grynojo pelno uz laikotarp nuo 2010 m. rugsjo 6 d. iki gruodzio 31 d. Jeigu sigijimas bt vyks 2010 m. sausio 1 d., Grups pajamos bt papildomai padidjusios 3 763 tkst. Lt, o grynasis pelnas bt papildomai padidjs 133 tkst. Lt. Neapibrztojo atlygo, susijusio su UAB ,,Hostex" sigijimu, nra.

sigytas grynasis turtas ir su tuo susijs prestizas: Pirkimo atlygio suma sigyto grynojo turto tikroji vert Prestizas 8 450 4 016 4 434

Prestizas priskiriamas masto ekonomijai, kuri tikimasi pasiekti apjungus Grups ir UAB ,,Hostex" veiklas. Su sigijimu susijs turtas, tame tarpe verslo jungimo metu identifikuotas nematerialusis turtas (sutartini klient baz), ir sipareigojimai sigijimo dien:

Tikroji vert Pinigai ir pinig ekvivalentai Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Atidtojo pelno mokescio turtas Atsargos Gautinos sumos Moktinos sumos Paskolos sigytas grynasis turtas 436 1 717 2 410 630 4 342 (1 022) (501) 4 016 sigyjamos mons turto ir sipareigojim apskaitins verts 436 1 717 127 630 4 342 (1 022) (501) 1 733

Pirkimo atlygis, sumoktas grynais sigytos dukterins mons pinigai ir pinig ekvivalentai Suma, sumokta uz sigyt mon

8 450 (436) 8 014

2009 m. lapkricio 30 d. Grup sigijo 100 proc. UAB ,,Interdata" (mon, teikianti interneto svetaini prieglobos (angl. web hosting) paslaugas) akcij, siekiant sustiprinti Grups pozicijas interneto svetaini prieglobos ir kit IT paslaug sektoriuje. UAB ,,Interdata" priklauso 100 proc. UAB ,,Hosting" akcij. Su sigyta mone Grupei perjo 265 tkst. Lt pajam ir 82 tkst. Lt grynj nuostoli uz laikotarp nuo 2009 m. lapkricio 30 d. iki gruodzio 31 d. Jeigu sigijimas bt vyks 2009 m. sausio 1 d., Grups pajamos bt padidjusios 2 203 tkst. Lt, o nuostoliai bt sumazj 73 tkst. Lt. Liepos mnes su UAB ,,Interdata" sigijimu susijusios neapibrztojo atlygio slygos buvo vykdytos ir papildomas pirkimo atlygis, lygus 1 203 tkst. Lt, buvo sumoktas. Dl sumokto papildomo pirkimo atlygio UAB ,,Interdata" sigijimo kaina buvo patikslinta. sigytas grynasis turtas ir su tuo susijs prestizas:

Pirkimo atlygio suma Papildoma pirkimo atlygio suma, sumokta 2010 m. sigyto grynojo turto tikroji vert Prestizas 3 269 1 203 (731) 3 741

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

51

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

31

Verslo jungimai (tsinys) Prestizas priskiriamas masto ekonomijai, kuri tikimasi pasiekti apjungus Grups ir UAB ,,Interdata" grups veiklas. Su sigijimu susijs turtas ir sipareigojimai sigijimo dien:

Tikroji vert Pinigai ir pinig ekvivalentai Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Atsargos Gautinos sumos Moktinos sumos Paskolos sigytas grynasis turtas Pirkimo atlygis, sumoktas grynais Pirkimo atlygis, sumoktas grynais, per 2010 m. sigytos dukterins mons pinigai ir pinig ekvivalentai Suma, sumokta uz sigyt mon 7 656 1 400 (80) (253) 731 sigyjamos mons turto ir sipareigojim apskaitins verts 7 656 1 400 (80) (253) 731 3 269 1 203 (7) 4 465

32

Dukterini moni pardavimas 2010 m. liep buvo parduota Vs ,,Sporto klubas" (2009 m. ­ dukterini moni pardavim nebuvo). Sios parduotos mons pajamos per 2010 m. sudar 1 228 tkst. Lt, o snaudos ­ 1 232 tkst. Lt.

33

Sandoriai su susijusiomis salimis Grup yra kontroliuojama ,,TeliaSonera AB (publ)", kuriai tiesiogiai priklauso 5,14 proc. ir netiesiogiai per jos dukterin mon ,,Amber Teleholding A/S" priklauso 62,94 proc. Bendrovs akcij. Is viso ,,TeliaSonera AB (publ)" priklauso 68,08 proc. Bendrovs akcij bei bals. ,,TeliaSonera AB (publ)" pagrindiniai akcininkai yra Svedijos ir Suomijos valstybs. Su susijusiomis salimis buvo atlikti sie sandoriai:

Telekomunikacij ir kit paslaug pardavimas: GRUP 2010 m. 2009 m. ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterinms monms Bendrovs dukterinms monms Telekomunikacini ir kit paslaug pardavim is viso Turto pardavimas: GRUP 2010 m. 2009 m. Bendrovs dukterinei monei UAB ,,Verslo investicijos" Sandorio kaina Sandorio pelnas BENDROV 2010 m. 2009 m. BENDROV 2010 m. 2009 m.

41 109 41 109

44 386 44 386

34 023 10 710 44 733

39 302 10 861 50 163

-

-

-

25 258 12 132 52

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

33

Sandoriai su susijusiomis salimis (tsinys)

Turto ir paslaug pirkimas: GRUP 2010 m. 2009 m. Turto pirkimas is: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterini moni Bendrovs dukterini moni 7 319 7 319 10 10 BENDROV 2010 m. 2009 m. 7 319 501 7 820 689 689

GRUP 2010 m. 2009 m. Paslaug pirkimas is: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterini moni Bendrovs dukterini moni Turto ir paslaug pirkim is viso 29 366 29 366 36 685 31 502 31 502 31 512

BENDROV 2010 m. 2009 m. 20 615 44 843 65 458 73 278 27 183 44 715 71 898 72 587

Likuciai met pabaigoje susij su turto/paslaug pardavimu/pirkimu:

Gautinos sumos ir sukauptos pajamos is susijusi sali GRUP 2010 m. 2009 m. Gautinos sumos is susijusi sali: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterini moni Bendrovs dukterini moni 2 804 2 804 2 397 2 397 BENDROV 2010 m. 2009 m. 1 025 1 736 2 761 1 202 1 633 2 835

GRUP 2010 m. 2009 m. Sukauptos pajamos is susijusi sali: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterini moni Gautin sum ir sukaupt pajam is susijusi sali is viso 2 378 2 378 5 182 2 528 2 528 4 925

BENDROV 2010 m. 2009 m. 1 429 1 429 4 190 1 830 1 830 4 665

Moktinos sumos ir sukauptos snaudos susijusioms salims

GRUP 2010 m. 2009 m. Moktinos sumos susijusioms salims: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterinms monms Bendrovs dukterinms monms BENDROV 2010 m. 2009 m.

5 408 5 408

987 987

4 924 7 523 12 447

722 5 609 6 331

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

53

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

33

Sandoriai su susijusiomis salimis (tsinys)

GRUP 2010 m. 2009 m. Sukauptos snaudos susijusioms salims: ,,TeliaSonera AB (publ)" ir jos dukterinms monms Moktin sum ir sukaupt snaud susijusioms salims is viso Paskolos, suteiktos susijusioms salims GRUP 2010 m. 2009 m. Likutis met pradzioje Per metus suteiktos paskolos Susigrzintos paskolos (pinigais ir ne pinigais) Priskaiciuotos palkanos (skaitant PVM) Gautos palkanos (skaitant PVM) Likutis met pabaigoje BENDROV 2010 m. 2009 m. 13 093 7 000 (8 500) 457 (524) 11 526 9 569 8 870 (5 370) 963 (939) 13 093 BENDROV 2010 m. 2009 m.

5 408

183 183 1 170

12 447

183 183 6 514

Susijusioms salims suteikt paskol terminai ir slygos:

Sutartyje numatyta pirmin valiuta LTL Nesugrzintas likutis 2010 m. gruodzio 31 d. 11 500

Susijusios salies pavadinimas UAB ,,Baltic Data Center"

Sutarties data 2007 m. liepos 20 d.

Terminas 2011 m. birzelio 21 d.

Palkan norma 2,03%

Visi sandoriai su susijusiomis salimis vykdomi rinkos slygomis (laikantis istiestosios rankos principo). Per 2010 m. ,,Amber Teleholding A/S" ismokta 102 679 tkst. Lt dividend (2009 m. ­ 112 458 tkst. Lt), o ,,TeliaSonera AB (publ)" ismokta 7 121 tkst. Lt dividend (2009 m. dividend ismokta nebuvo). Grups ir Bendrovs pagrindini vadov darbo uzmokestis

2010 m. Pagrindini vadov darbo uzmokestis Socialinio draudimo mokos nuo darbo uzmokescio Darbo uzmokestis is viso 11 083 3 434 14 517 2009 m. 12 958 4 014 16 972

Pagrindiniai vadovai yra generalinis direktorius, tarnyb vadovai, pagrindini padalini, skyri ir regionini centr direktoriai. 2010 m. gruodzio 31 d. bendras pagrindini vadov skaicius buvo 27 (2009 m. gruodzio 31 d. ­ 28). Per 2010 m. Bendrovs valdybos septyniems nariams is viso sumokta 378 tkst. Lt (2009 m. ­ 378 tkst. Lt) tantjem.

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

54

(Visos sumos lentelse pateiktos tkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

34

vykiai po balanso parengimo datos ,,TeliaSonera AB (publ)" planuoja is savo dukterins mons ,,Amber Teleholding A/S" perimti kontrolin Bendrovs akcij paket (62,94 proc.). Kartu su Bendrovs akcijomis, turtomis iki sio permimo, ,,TeliaSonera AB (publ)" priklausys 528 843 272 Bendrovs paprastosios akcijos, kurios sudaro 68,08 proc. Bendrovs akcij ir bals. ATSAKING ASMEN PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybini popieri statymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybini popieri komisijos periodins ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklmis, mes, TEO LT, AB generalinis direktorius Arnas Siksta ir TEO LT, AB Finans tarnybos vadovas Giedrius Vegys, patvirtiname, kad ms ziniomis, auksciau pateiktos TEO LT, AB finansins ataskaitos uz 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaigusius metus, parengtos pagal Europos Sjungoje priimtus Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus, atitinka tikrov ir teisingai parodo Bendrovs ir Grups moni turt, sipareigojimus, finansin padt, peln arba nuostolius.

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas

TEO LT, AB FINANSINS ATASKAITOS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

55

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS

I. BENDRA INFORMACIJA Ataskaitinis laikotarpis 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaig metai Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas Teisin forma registravimo data Registro tvarkytojas mons kodas Buveins adresas Telefonas Faksas Interneto adresas Pagrindins veiklos pobdis

Patvirtinta Valdybos 2011 m. kovo 25 d.

TEO LT, AB (toliau ­ TEO arba Bendrov) akcin bendrov 1992 m. vasario 6 d. Valstybs mon Registr centras 121215434 Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva (iki 2010 m. spalio 27 d. ­ Savanori pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva) 1511, (8 5) 262 1511 (8 5) 212 6665 www.teo.lt

TEO LT, AB moni grup yra didziausia integruotas telekomunikacij, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui teikianti moni grup Lietuvoje. TEO moni grup yra ,,TeliaSonera AB (publ)" moni grups dalis. ,,TeliaSonera" teikia telekomunikacij paslaugas Siaurs ir Baltijos salyse, Ispanijoje, sparciai auganciose Eurazijos, tarp kuri yra Rusija ir Turkija, valstybse. TEO vizija ­ tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintanciu pasauliu. Pasitelkdami moderniausias technologijas, suteikiame savo klientams galimyb pasiekti zmones, zinias ir pramogas. TEO misija ­ kurti vert akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiskas telekomunikacij, TV ir IT paslaugas. Bendrov kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Rysi reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripazinta didel tak turinciu operatoriumi siose rinkose: - vartotojams teikiamos prieigos prie viesojo telefono rysio tinklo fiksuotoje vietoje; - paslaug gavjams, isskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viesojo telefono rysio tinklo fiksuotoje vietoje; - viesj vietinio ir (arba) nacionalinio telefono rysio paslaug, teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje; - viesj tarptautini telefono rysio paslaug, teikiam vartotojams fiksuotoje vietoje; - viesj vietinio ir (arba) nacionalinio telefono rysio paslaug, teikiam paslaug gavjams, isskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje; - viesj tarptautinio telefono rysio paslaug, teikiam paslaug gavjams, isskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje; - minimalaus skirtj linij rinkinio; - skambuci inicijavimo viesajame telefono rysio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaug; - skambuci uzbaigimo viesajame telefono rysio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaug; - nacionalinio tranzito paslaug, teikiam viesuoju telefono rysio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje; - tarptautinio tranzito paslaug, teikiam viesuoju telefono rysio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje; - didmeninio placiajuoscio rysio paslaug; - didmenins atsietos prieigos (skaitant is dalies atsiet prieig) prie vietins metalins vytos poros linijos ir dalins vietins metalins vytos poros linijos, skirtos placiajuoscio rysio ir balso paslaugoms teikti, paslaug; - didmenins mazos spartos skirtj linij galini segment rinkoje, didmeninje didels spartos skirtj linij galini segment rinkoje, didmeninje nacionalini skirtj linij magistralini segment rinkoje; - skaitmenins antzemins televizijos (DVB-T) transliacij perdavimo paslaug, skirt turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo daznis (kanalas) skiriamas siuntjui TEO LT, AB. Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB ,,Omnitel", nes ,,TeliaSonera AB (publ)" valdo 100 proc. UAB ,,Omnitel" akcij, tai TEO yra pripazinta didel tak turinciu operatoriumi skambuci uzbaigimo rinkoje UAB ,,Omnitel" viesajame judriojo rysio tinkle. TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 56

2010 m. gruodzio 31 d. TEO moni grup sudar pagrindin mon TEO LT, AB (registruota 1992 m. vasario 6 d., mons kodas 121215434, registro tvarkytojas: Valstybs mon Registr centras, buveins adresas: Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 1511, faks.: (8 5) 212 6665, interneto adresas: www.teo.lt) ir antrins mons: registravimo data, registro tvarkytojo pavadinimas 1992 m. liepos 27 d., kodas 110401957, Valstybs mon Registr centras TEO tenkanti mons kapitalo dalis (%) TEO tenkanti bals dalis (%)

mons pavadinimas

Kontaktiniai duomenys J. Galvydzio g. 7/Zygio g. 97, LT-08222 Vilnius, tel. (8 5) 236 8301, faks. (8 5) 278 3322, www.lintel.lt Zirmn g. 141, LT-09128 Vilnius, tel. (8 5) 274 8360, faks. (8 5) 278 3399, www.bdc.lt Palangos g. 4, III aukstas, LT-01117 Vilnius, tel. (8 5) 236 7214, faks. (8 5) 231 3444 Jogailos g. 9A / A.Smetonos g 1, LT-01116, Vilnius, tel. (8 5) 236 7330, faks. (8 5) 278 3613 Rotuss a.19, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 321 131, faks. (8 37) 424 344, www.teo.lt

UAB ,,Lintel"

100,00

100,00

UAB ,,Baltic Data Center"

2001 m. gruodzio 17 d., kodas 125830791, Valstybs mon Registr centras 1995 m. liepos 5 d., kodas 134517169, Valstybs mon Registr centras 2008 m. lapkricio 13 d., kodas 302247778, Valstybs mon Registr centras 2010 m. liepos 13 d., kodas 302528309, Valstybs mon Registr centras

100,00

100,00

UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras"

100,00

100,00

UAB ,,Verslo investicijos"

100,00

100,00

Vs ,,Rysi istorijos muziejus"

--

100,00

TEO LT, AB ­ pagrindin TEO moni grups mon, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje silo balso telefonijos, interneto, skaitmenins televizijos, duomen perdavimo bei fiksuotojo rysio tinkl sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai www.zebra.lt. UAB ,,Lintel" yra didziausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadyb kontakt centro paslaug teikja Lietuvoje. mon kasmet atsiliepia 16 milijon skambuci. Privatiems klientams ,,Lintel" teikia ,,Informacijos telefonu 118", ,,Pagalbos kompiuteri vartotojams telefonu 1518" paslaugas bei nuotolinio klient aptarnavimo sprendimus ir telerinkodaros paslaugas verslo klientams. 2010 m. UAB ,,Lintel" ismokjo TEO 8,2 mln. lit dividend uz 2009 metus. UAB ,,Baltic Data Center" ­ duomen centr ir informacini sistem valdymo lyder Baltijos salyse. mon teikia profesionalias duomen centr, kompiuterini darbo viet bei verslo valdymo sistem prieziros ir pltros paslaugas. 2010 m. rugsjo 6 d., UAB ,,Baltic Data Center" sigijo 100 proc. UAB ,,Hostex" akcij. UAB ,,Hostex" teikia svetaini prieglobos ir duomen centr paslaugas. ,,Baltic Data Center" antrin mon UAB ,,Interdata" teikia svetaini prieglobos paslaugas ir turi antrin mon UAB ,,Hosting". ,,Baltic Data Center" taip pat turi antrin mon Latvijoje ­ ,,Baltic Data Center SIA", kuri siuo metu veiklos nevykdo. UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras" siuo metu veiklos nevykdo, o iki 2009 m. birzelio teik konsultavimo ir mokymo paslaugas. 2008 m. UAB ,,Verslo investicijos" sigyta investiciniam projektui gyvendinti. 2010 m. liepos 13 d., vadovaujantis valdybos nutarimu steigti viesj staig Bendrovs Rysi istorijos muziejui Kaune valdyti, Juridini asmen registre registruota viesoji staiga ,,Rysi istorijos muziejus", kurios vienintelis steigjas ir savininkas yra TEO LT, AB. 2010 m. liep, vadovaujantis valdybos nutarimu, Bendrov perleido viesosios staigos ,,TEO sportas" dalininko (savininko) teises viesajai staigai ,,Vici Sport". Bendrovs steigta ir jai vienai priklausiusi viesoji staiga ,,TEO sportas" rm TEO moter krepsinio komand. Bendrov dar 2010 m. vasar informavo, kad neberems moter krepsinio komandos nuo kito sezono, kuris prasids 2010 m. ruden. TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 57

TEO LT, AB filial ar atstovybi neturi. Informacija apie sutartis su vertybini popieri viesosios apyvartos tarpininkais 2000 m. gruodzio 1 d. Bendrov ir AB SEB bankas (kodas 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius) pasiras sutart dl Bendrovs vertybini popieri apskaitos ir su vertybini popieri apskaita susijusi paslaug. Duomenys apie prekyb emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" Oficialj sras traukti sie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (simbolis ­ TEO1L):

Akcij rsis Paprastosios vardins akcijos Akcij skaicius vnt. 776 817 518 Nominali vert Lt 1 Bendra nominali vert Lt 776 817 518 Emisijos kodas LT0000123911

2010 m. rugsjo 3 d., vadovaujantis 2010 m. balandzio 26 d. visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, Bendrovs akcinis kapitalas buvo sumazintas nuo 814 912 760 iki 776 817 518 lit ir atitinkamai buvo sumazintas Bendrovs akcij, traukt vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" Oficialj sras, skaicius ­ nuo 814 912 760 iki 776 817 518. Iki 2010 m. birzelio 30 d. 32 596 510 Bendrovs tarptautini depozitoriumo pakvitavim (1 TPD lygus 10 PVA) buvo traukta Oficialj Jungtins Karalysts vertybini popieri registravimo staigos sras (Official List of the UK Listing Authority) ir jais buvo galima prekiauti Londono vertybini popieri birzos pagrindinje rinkoje (The Main Market of the London Stock Exchange). Bendrovs simbolis Londono vertybini popieri birzoje ­ TEOL. 2010 m. kovo 25 d. Bendrovs valdyba nutar nutraukti TEO akcij pagrindu isleist tarptautini depozitoriumo pakvitavim program ir isbraukti pakvitavimus is Londono vertybini popieri birzos prekybos sraso. 2010 m. liepos 1 d. Bendrov nutrauk tarptautini depozitoriumo pakvitavim program, kuri buvo vykdoma vadovaujantis 2000 m. birzelio 15 d. tuomet AB ,,Lietuvos telekomas" (dabar ­ TEO LT, AB) ir tuomet ,,Bankers Trust Company" (dabar ,,Deutsche Bank Trust Company Americas") depozito sutartimi. Vadovaujantis valdybos nutarimu, Bendrov nuo 2010 m. birzelio 30 d. isbrauk ,,Regulation S" (ISIN kodas US88074Q2075) bei ,,Rule 144A" (ISIN kodas US88074Q1085) TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus is Oficialaus Jungtins Karalysts listingavimo staigos sraso ir nutrauk prekyb ,,Regulation S" (ISIN kodas US88074Q2075) TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybini popieri birzoje. TEO tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai taip pat buvo traukti Frankfurto vertybini popieri birzos (,,Deutsche Börse") atviros rinkos (Freiverkehr) ir Miuncheno vertybini popieri birzos treciojo segmento srasus. 2011 m. saus TEO paprastosios vardins akcijos buvo trauktos Berlyno vertybini popieri birzos atviros rinkos (,,Berlin Open Market" arba ,,Freiverkehr"), Frankfurto vertybini popieri birzos atviros rinkos (,,Freiverkehr"), Miuncheno vertybini popieri ir Stutgarto vertybini popieri birz prekybos srasus. TEO akcij simbolis Vokietijos vertybini popieri birzose ­ ZWS. Bendrovs antrini moni vertybiniais popieriais viesai nra prekiaujama, nes antrins mons yra uzdarosios akcins bendrovs ir visos j akcijos priklauso Bendrovei. II. FINANSIN INFORMACIJA 2010 m. TEO pasiek ger rezultat mazjancioje Lietuvos telekomunikacij rinkoje. Konsoliduotos TEO moni grups pajamos sumazjo 5,2 procento, o bendrai rinka ­ 11 procent. Pernai gerokai padaugjo TEO pajam is televizijos ir kontakt centr paslaug. Tai, kad 2009 ir 2010 metais buvo sigyta nauj moni, prisidjo prie pajam is IT paslaug didinimo. 2010 m. TEO pritrauk 29 tkstancius nauj televizijos ir 32 tkstancius placiajuoscio interneto paslaug vartotoj, o fiksuotojo rysio balso paslaug vartotoj skaicius mazjo lciau nei 2009 metais. Per metus Bendrov padidino savo mokamos televizijos paslaug rinkos dal skaiciuojant ir vartotoj, ir pajam atzvilgiu, ir islaik lyders pozicijas interneto prieigos, balso telefonijos, duomen perdavimo ir skirtj linij rinkose. Tinkamai kontroliuodama snaudas (snaudos sumazjo 4,5 procento), TEO moni grup isliko labai pelninga moni grup. 2010 m. TEO investicijoms skyr 1,6 karto daugiau ls nei 2009 metais. Bendrovs toliau gyvendinta TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 58

ilgalaiki investicij naujos kartos sviesolaidinio tinklo pltr programa lm Lietuvos lyderyst Europoje pagal sviesolaidini interneto technologij pltr ir prisidjo prie salies ekonomikos atsigavimo. 2010 m. Bendrovs naujos kartos sviesolaidinio interneto paslaug klient skaicius pasiek 100 tkstanci, taip pat pirm kart rinkai buvo pristatyti balso ir interneto paslaug paketai bendrai su mobiliojo rysio operatoriais. Konsoliduota TEO moni grups finansin atskaitomyb yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus. Pagrindiniai TEO moni grups rodikliai Finans rodikliai Pajamos (tkst. Lt) Veiklos pelnas (tkst. Lt) Veiklos pelno marza (%) Pelnas, neatskaiciavus pelno mokescio (tkst. Lt) Pelno, neatskaiciavus pelno mokescio, marza (%) Laikotarpio pelnas (tkst. Lt) Pelno marza (%) Pelnas vienai akcijai (litais) Akcij skaicius, neskaiciavus nuosav akcij (tkst.) Santykiniai rodikliai Naudojamo kapitalo pelningumas (%) Vidutin turto grza (%) Nuosavybs pelno norma (%) Skolos koeficientas (%) Skolos ir nuosavybs koeficientas (%) Bendras likvidumo koeficientas (%) Turto apyvartumas (%) Kapitalo ir turto santykis (%) Veiklos rodikliai Naudojam fiksuotojo telefono rysio linij skaicius Placiajuoscio interneto prieig (DSL, FTTB, FTTH, WiFi ir kt.) skaicius IPTV paslaug vartotoj skaicius DVB-T paslaug vartotoj skaicius Darbuotoj skaicius laikotarpio pabaigoje Visu etatu dirbanci darbuotoj skaicius laikotarpio pabaigoje Pajamos Bendros TEO moni grups 2010 m. pajamos buvo 773 mln. lit ir, palyginti su 2009 m. pajamomis ­ 816 mln. lit, sumazjo 5,2 procento. Pajamos is televizijos ir IT paslaug toliau didjo ir is dalies kompensavo sumazjusias pajamas is balso telefonijos, interneto ir duomen perdavimo paslaug. Pajam is balso telefonijos paslaug dalis sudar 53,7 proc., is interneto ir duomen perdavimo paslaug ­ 33,2 proc., televizijos paslaug ­ 4,9 proc., IT paslaug ­ 4,7 proc. ir is kit paslaug ­ 3,5 proc. bendr 2010 m. pajam. Dl sumazjusio pokalbi srauto ir naudojam telefono linij skaiciaus pajam is balso telefonijos paslaug sumazjo 9,9 procento. Atsizvelgiant dabartin ekonomin situacij salyje, Bendrov, siekdama islaikyti esamus balso paslaug vartotojus ir pritraukti nauj, turi silyti vairi nuolaid ir dl to mazja vienam abonentui tenkancios vidutins pajamos (angl. ARPU). Per 2010 m. bendras pagrindini telefono linij skaicius sumazjo 33 tkstanciais. Per metus rengta 25,7 tkst. nauj linij; isjungt linij skaicius buvo 58,7 tkstancio. 2010 m. 773 423 178 775 23,1 180 025 23,3 162 935 21,1 0,210 776 818 2010-12-31 17,8 16,1 16,4 (24,8) 0,5 310,7 69,7 87,1 2010-12-31 689 012 345 865 67 909 63 279 3 486 3 018 2009 m. 815 551 196 047 24,0 197 930 24,3 169 072 20,7 0,218 776 818 2009-12-31 19,5 17,6 16,9 (29,3) 0,6 410,8 73,4 89,2 2009-12-31 721 953 313 449 55 915 46 454 3 060 2 713 Pokytis (%) (4,6) 10,3 21,5 36,2 13,9 11,2 Pokytis (%) (5,2) (8,8) (9,0) (3,6)

-

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

59

Dl mazesnio telefono linij skaiciaus 2010 m. pajamos is abonentinio mokescio, palyginti su pajamomis pries metus, sumazjo 8,9 procento. 2010 m. vasar TEO privatiems ir verslo klientams, kurie yra uzsisak pokalbi mokjimo planus, pasil mazesnes skambuci Lietuvos mobiliojo rysio ir kit fiksuotojo rysio operatori tinklus kainas, o nuo birzelio mokjimo plan abonentams skambuciai ,,Omnitel" mobiliojo rysio tinkl nieko nekainuoja. Patrauklios vairi pokalbi mokjimo plan slygos lm tai, kad per metus ir gyventoj, ir verslo klient tarptautini pokalbi srautas padidjo 5,5 proc., o gyventoj tarpmiestini pokalbi ir skambuci mobiliojo rysio tinklus srautas padidjo atitinkamai 5,6 ir 1,5 procento. Nepaisant to, gyventoj ir verslo klient bendri pokalbi srautai sumazjo atitinkamai 1,5 ir 14,8 procento. Dl to pajamos is pokalbi srauto per metus sumazjo 24,1 procento. Per metus pajamos is tinkl sujungimo paslaug padidjo 5 proc., daugiausia dl padidjusio tarptautinio tranzito srauto. Nuo 2010 m. sausio 1 d. skambuci baigimo Lietuvos fiksuotojo rysio tinkluose tarifai dar sumazjo. Minuts mokestis piko metu sumazjo nuo 6 iki 5,42 cent (be PVM), o ne piko ­ nuo 3,6 iki 2,79 cent (be PVM). 2010 m. TEO ir toliau buvo fiksuotojo telefono rysio rinkos lyder. Pagal Rysi reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis Bendrovs rinkos dalis 2010 m. ketvirtojo ketvircio pabaigoje skaiciuojant vartotojus buvo 91,5 proc. ir skaiciuojant pajamas ­ 93,3 procento. Pagal pajamas TEO tinkl sujungimo rinkos dalis padidjo ir sudar 23,3 procento. 2010 m. TEO sparciai plt naujos kartos sviesolaidzio tinkl iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)) ar iki pastato (angl. Fiber to the building (FTTB)). 2010 m. pabaigoje beveik 30 proc. TEO placiajuoscio interneto paslaug vartotoj prie interneto jungsi per sviesolaidin prieig. Per metus sviesolaidini prieig (FTTH ir FTTB) skaicius padidjo 65,3 proc. ­ iki 104 tkst., o tuo tarpu mazmenini interneto prieig, naudojant DSL technologij, skaicius per metus sumazjo 6,5 procento. 2010 m. pabaigoje is bendro 346 tkst. placiajuoscio interneto prieig skaiciaus 212 tkst. prieig buvo varins (DSL technologija), kurios parduotos mazmeniniams klientams, 104 tkst. ­ sviesolaidins, 29 tkst. ­ belaids prieigos per WiFi tinkl. Didmeniniams klientams parduota tkstantis varini DSL prieig. Per 2010 m. bendras placiajuoscio interneto vartotoj skaicius padidjo 32,4 tkstancio. Pavasar Bendrov padidino interneto plan spart gyventojams ir pasil nauj sviesolaidinio interneto plan, kurio sparta siekia iki 200 Mb/s. Nuo 2010 m. spalio TEO iki 4 kart padidino interneto spart ir verslo klientams. Lapkrit TEO ir mobilij telekomunikacij bendrov ,,Omnitel" pateik bendr sparciojo interneto ZEBRA ir mobiliojo interneto ,,Omni Connect" pasilym. Palyginti su 2009 m., pajam is interneto prieigos paslaug 2010 m. sumazjo 5,6 proc., o pajam is duomen perdavimo ir tinklo paslaug ­ 8,5 proc. dl kain mazjimo. 2010 m. Bendrov islaik interneto paslaug rinkos dal. RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovs bendros interneto paslaug teikj rinkos dalis, suskaiciavus pajamas, 2010 m. ketvirtj ketvirt sudar 38,5 proc., o placiajuoscio interneto per fiksuotj prieig rinkos dalis siek 51,7 procento. 2010 m. gruodzio 31 d. 100-ui Lietuvos gyventoj teko 27,1 interneto prieigos abonent, o placiajuoscio interneto per fiksuotj prieig ­ 21,1 abonent. Suskaiciavus pajamas, TEO skirtj linij rinkos dalis sudar 63,8 proc., o duomen perdavimo ­ 64,1 procento. Televizijos paslaug vartotoj skaicius toliau didjo. Per 2010 m. skaitmenins antzemins televizijos (DVB-T) vartotoj skaicius padidjo 16,8 tkst. arba 36,2 proc., o internetins televizijos (IPTV) paslaugos vartotoj skaicius padidjo 12 tkst. arba 21,5 procento. Is viso, per 2010 m. Bendrov pritrauk 28,8 tkst. nauj televizijos paslaug vartotoj, t. y. padidino vartotoj skaici 28,2 procento. Nuo geguzs televizijos paslaugos ,,Interaktyvioji GALA" vartotojai gali sirasyti ir perzirti patogiu laiku 77 TV kanal programas bei filmus. Gruod TEO Kauno regione pradjo trij raiskiosios televizijos (HD) kanal retransliacij skaitmenins antzemins televizijos (DVB-T) sistuvais.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

60

Pajamos is televizijos paslaug 2010 m., palyginti su 2009 m. duomenimis, padidjo 36,7 procento. 2010 m. TEO toliau didino savo dal mokamos televizijos rinkoje. RRT ataskaitos duomenimis, 2010 m. gruodzio pabaigoje TEO skaitmenins televizijos rinkos dalis, skaiciuojant vartotojus, sudar 47,1 proc., o skaiciuojant pajamas ­ 42,1 procento. TEO bendros mokam televizijos paslaug teikj rinkos dalis, suskaiciavus vartotojus, sudar 20,6 procento. 2010 m. gruodzio 31 d. 100-ui Lietuvos nam ki teko 20,6 mokamos skaitmenins televizijos abonent. Palyginti su 2009 m. pajamomis, 2010 m. pajamos is IT paslaug padidjo 45 procentais. Daugiausia pajam is informacini technologij paslaug uzdirba Bendrovs antrin mon UAB ,,Baltic Data Center", kuri teikia duomen centr ir informacini sistem valdymo paslaugas. 2010 m. rugsj ,,Baltic Data Center" sigijo vien didziausi Lietuvos interneto svetaini prieglobos (angl. web hosting) ir duomen centr mon UAB ,,Hostex". mon teikia paslaugas ir privatiems klientams bei smulkioms monms, ir interneto portalams. TEO moni grups pajamas is kit paslaug sudaro pajamos is toki ne telekomunikacij paslaug kaip patalp nuoma, baudos uz anksciau termino nutrauktas sutartis, UAB ,,Lintel" kontakt centr ir kit. 2010 m. ruden ,,Lintel" Vilniuje ir Klaipdoje steig du naujus kontakt centrus, kuriuose darbino daugiau nei 400 klient aptarnavimo specialist. Per metus pajamos is kontakt centr paslaug padidjo 20,2 proc., o pajamos is kit ne telekomunikacij paslaug sumazjo 13,6 procent. TEO moni grups kitas pajamas sudaro palkanos is sigyt terminuot vertybini popieri ir paskol. Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turt ar susidars is valiut kurs pokyci, apskaitomas grynja verte kaip kitas pelnas (nuostolis). Veiklos snaudos 2010 m. Bendrov toliau grieztai kontroliavo snaudas, nors tuo paciu metu didino interneto ir televizijos paslaug vartotoj skaici bei pltojo IT paslaugas. Dl to, 2010 m. moni grups bendros veiklos snaudos buvo 4,5 proc. mazesns nei 2009 metais. Su darbuotojais susijusios snaudos sumazjo 11,4 procento. Per 2010 m. bendras TEO moni grups darbuotoj skaicius padidjo 426 darbuotojais (daugiausia ,,Lintel" dl pleciamos kontakt centro veiklos) ­ nuo 3 060 iki 3 486 darbuotoj. Visu etatu dirbanci TEO moni grups darbuotoj skaicius per 2010 m. padidjo 305 darbuotojais. Dl didesnio tarptautinio tranzitinio srauto tinkl sujungimo snaudos padidjo 3 proc., nors skambuci baigimo Lietuvos tinkluose tarifai sumazjo. Nepaisant televizijos ir IT paslaug pltros, kitos snaudos sumazjo 2,5 procento. Dl didesnio televizijos paslaug vartotoj skaiciaus Bendrov daugiau isleidzia sigydama televizijos turin bei galin vartotoj rang, o DVB-T sistuv tinklo pltra lm didesnes TV program retransliavimo DVB-T tinklais snaudas. Veiklos rezultatas Nusidvjimo ir amortizacijos snaudos sumazjo 7,3 proc. ir 2010 m. sudar 17 proc. (pries metus ­ 17,4 proc.) vis pajam. Veiklos pelnas buvo 8,8 proc. mazesnis nei pries metus, o veiklos pelno marza siek 23,1 proc. (pries metus ­ 24 procentus). 2010 m. pelnas, neatskaiciavus pelno mokescio, palyginti su 2009 m. pelnu, neatskaiciavus pelno mokescio ­ 198 mln. lit, sumazjo 9 proc. ir sudar 180 mln. lit. Nuo 2009 m. sausio 1 d. pelno mokescio tarifas Lietuvoje padidjo nuo 15 iki 20 proc., o nuo 2010 m. sausio 1 d. sumazjo vl iki 15 procent. Vadovaujantis Pelno mokescio statymo nuostata dl mokescio lengvatos, taikomos investicijoms naujas technologijas, 2010 m. pelno mokescio lengvata sudar 10,6 mln. lit (2009 m. ­ 13 mln. lit). Laikotarpio pelnas, palyginti su 2009 m. pelnu ­ 169 mln. lit, sumazjo 3,6 proc. ir sudar 163 mln. lit. Pelno marza buvo 21,2 proc. (pries metus ­ 20,7 procento).

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

61

Balansas ir pinig srautai Per 2010 m. visas TEO moni grups turtas padidjo 2,4 proc. daugiausia dl didesni ilgalaiki investicij. Visas ilgalaikis turtas padidjo 8,8 proc. ir sudar 65,3 proc. viso moni grups turto. Geguz, vadovaujantis 2010 m. balandzio 26 d. vykusio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, TEO akcininkams buvo ismokti 163 mln. lit 2009 m. dividend, t. y. 0,21 lito dividend vienai akcijai. Visas trumpalaikis turtas sumazjo 7,7 proc. ir sudar 34,7 proc. viso turto, o vien tik pinigai ir terminuotos investicijos vis tiek sudar 22 proc. viso turto. 2010 m. pabaigoje akcinink nuosavyb buvo tokia pat kaip ir pries metus ir sudar 87 proc. viso turto. 2010 m. rugsj, vadovaujantis visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, Bendrovs nuosavos akcijos (38 095 242 vieno lito nominalios verts akcijos, kuri bendra konsoliduota balansin vert sudar 120 mln. lit) buvo anuliuotos. Dl to, Bendrovs akcinis kapitalas buvo sumazintas 38,1 mln. lit, o 81,9 mln. lit suma (skirtumu tarp nuosav akcij konsoliduotos balansins ir nominalios verts) buvo sumazintas konsoliduotas nepaskirstytas pelnas. Nuosav akcij anuliavimas ir su tuo susijs akcinio kapitalo sumazinimas neturjo jokios takos bendrai konsoliduotai akcinink nuosavybei. Pagrindinje ­ TEO LT, AB ­ monje nuosavos akcijos balanse buvo apskaitytos 58,5 mln. lit verte. Po nuosav akcij anuliavimo pagrindins mons akcinis kapitalas buvo sumazintas 38,1 mln. lit, o nepaskirstytas pelnas ­ 20,4 mln. lit. 2010 m. gruodzio 31 d. duomenimis, konsoliduotas TEO moni grups nepaskirstytas pelnas sudar 168 mln. lit, o pagrindins mons nepaskirstytas pelnas ­ 144 mln. lit. Pagal Akcini bendrovi statymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami is pagrindins mons nepaskirstyto pelno. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvos ir uzsienio sali juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti taikant sumazint 15 proc. pelno mokescio tarif, jeigu kitaip nenumato statymai, o Lietuvos ir uzsienio sali fiziniams asmenims taikant 20 proc. gyventoj pajam mokescio tarif. 2010 m. pabaigoje bendra paskol suma, kuri daugiausia sudar finansiniai sipareigojimai, susij su patalp nuoma, buvo 5,4 mln. lit. Grynoji skola buvo neigiama ir sudar 254 mln. lit. Grynosios skolos ir akcinink nuosavybs santykis buvo neigiamas ir sudar 24,8 procento. 2010 m. grynieji pinig srautai is prastins veiklos, palyginti su 2009 m. duomenimis, sumazjo 1,9 procento. Per 2010 m. ilgalaikms investicijoms skirta 191 mln. lit (2009 m. ­ 117 mln. lit). Daugiausia investuota pagrindinio ir naujos kartos sviesolaidins prieigos tinklo pltr (83 proc. arba 158 mln. lit). Dl to gruodzio pabaigoje TEO sviesolaidinio interneto paslaugomis galjo naudotis mazdaug pus salies gyventoj ­ 556 tkst. nam ki (pries metus ­ 366 tkstanciai). Likusi dalis investuota informacini sistem pltr (19 mln. lit), pastat atnaujinim (5 mln. lit), transport ir kit. 2010 m. rugsj TEO antrin mon UAB ,,Baltic Data Center" sigijo 100 proc. UAB ,,Hostex" akcij. Finansinje veikloje panaudotus pinig srautus daugiausia lm dividend mokjimas. 2010 m. ismokti dividendai uz 2009 m. sudar 163 mln. lit, o 2009 m. ismokti dividendai uz 2008 m. sudar 179 mln. lit. Pinig ir pinig ekvivalent per 2010 m. padidjo 38 mln. lit. Per 2010 metus TEO LT, AB sumokjo daugiau kaip 94,9 mln. lit mok ir mokesci, neskaiciavus mok ir mokesci, kuriuos Bendrov isskaiciavo ir sumokjo uz kitus asmenis. Valstybinio socialinio draudimo fond Bendrov sumokjo 30,3 mln. lit, Valstybinei mokesci inspekcijai ­ 64,6 mln. lit. Informacija apie didesnius susijusi sali sandorius Informacija apie sandorius su susijusiomis salimis yra pateikta TEO LT, AB Finansini ataskait uz 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaigusius metus 33-oje pastaboje.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

62

Vadovaujantis ES patvirtintais Tarptautiniais finansins atskaitomybs standartais su TEO LT, AB susijusiomis salimis laikomos Bendrovs antrins mons, ,,TeliaSonera AB (publ)" moni grups mons bei Bendrovs vadovyb. Su TEO LT, AB moni grupe susijusiomis salimis laikomos ,,TeliaSonera AB (publ)" moni grups mons bei Bendrovs vadovyb. Visi Sandoriai su susijusiomis salimis vykdomi rinkos slygomis (laikantis istiestos rankos principo). Bendrov ir jos antrins mons viena kitai teikia telekomunikacij, kontakt centr, informacini technologij ir kitas paslaugas. Bendrov yra suteikusi paskol savo antrinei monei UAB ,,Baltic Data Center". Bendrovs antrins mons neturi TEO LT, AB akcij. TEO ir TEO moni grup yra tiesiogiai ir netiesiogiai per didziausi Bendrovs akcinink ,,Amber Teleholding A/S", kuris yra antrin ,,TeliaSonera AB (publ)" mon, susijusios su ,,TeliaSonera" moni grupe, teikiancia telekomunikacij paslaugas 20-yje pasaulio sali. Pagrindiniai TEO moni grups telekomunikacij paslaug pirkjai ir teikjai yra UAB ,,Omnitel" (Lietuva), ,,TeliaSonera International Carrier" (Svedija), ,,Elion Ettevotted AS" (Estija), LMT (Latvija), ,,TeliaSonera Finland Oyj" (Suomija). Kita esmin informacija 2010 m. baland TEO su UAB ,,Nekilnojamojo turto gama" pasiras patalp, esanci Vilniuje, Lvovo g. 25, nuomos sutart ir 2010 m. spalio pabaigoje perkl Bendrovs pagrindin buvein is Savanori pr. 28 Lvovo g. 25. 2010 m. spalio 27 d. Juridini asmen registre registruotas naujas TEO LT, AB buveins adresas ­ Lvovo g. 25, Vilnius. Naujausi vykiai ,,TeliaSonera AB (publ)" planuoja perimti kontrolin TEO LT, AB akcij paket (62,94 proc. akcij) is savo antrins mons ,,Amber Teleholding A/S". Po sandorio vykdymo ,,TeliaSonera AB (publ)" kartu su iki sandorio turtomis TEO akcijomis is viso turs 528 843 272 paprastsias vardines TEO akcijas. Tai sudarys 68,08 proc. vis Bendrovs isleist akcij ir tiek pat bals visuotiniame akcinink susirinkime, t. y. tiek pat akcij, kiek ,,TeliaSonera AB (publ)" tiesiogiai ir netiesiogiai per ,,Amber Teleholding A/S" vald iki sandorio. Tyrim ir pltros veikla 2010 m. Bendrov negyvendino dideli tyrim ir pltros projekt, isskyrus nuolatin paslaug pltr bei tobulinim. Aplinkosauga Savo veikloje TEO naudoja tik pazangiausias priemones ir naujausius technologinius procesus, atitinkancius visus ekologinius standartus ir padedancius mazinti neigiam tak aplinkai. 2010 m. Bendrov sumazino biuro popieriaus vartojim 30 proc., kuro ­ 8,9 proc., vienam darbuotojui tenkancio vandens ­ 11 procent. Daugiau informacijos apie Bendrovs veikl aplinkosaugos bei kitose socialins atsakomybs srityse galima rasti kasmet leidziamose TEO socialins atsakomybs ataskaitose. moni grups vidaus kontrols ir rizikos valdymo sistem, susijusi su konsoliduot finansini ataskait sudarymu, pagrindiniai pozymiai TEO moni grups konsoliduotos finansins ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus (TFAS). Vidini kontroli procesas Bendrovje diegtas bendradarbiaujant su ,,TeliaSonera AB (publ)". Vidini kontroli sistema Bendrovje diegta pagal Tredvjaus (Treadway) komisijos rmj komiteto parengt COSO (angl. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) metodologij. TEO vidini kontroli procesas apima su paslaug teikimu ir pajam uztikrinimu susijusi verslo proces (klient atsiskaitym ir apskaitos, paslaug pltros ir valdymo, paslaug teikimo), informacini sistem (klient aptarnavimo ir apskaitos, infrastruktros, tinklo informacini, finans apskaitos, darbo uzmokescio apskaitos, tinkl sujungimo) darbo ir finansini ataskait parengimo proces kontrol. Kad teisinga konsoliduota finansin atskaitomyb bt parengta laiku, nustato TEO LT, AB Finansins atskaitomybs rengimo procedra. Finansins atskaitomybs rengimo procedros priede yra aprasytos galimos su finansins atskaitomybs rengimu susijusios rizikos, j kontrols bdai, tipai bei daznumas, kontrols rodymai, uz kontrol atsakingi ir j vykdantys darbuotojai.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

63

Paskirti vidini kontroli vykdytojai yra atsakingi uz atitinkam proces kontroli pagal dokumentuot kontroli aprasym atlikim laiku ir atsiskaitym vidini kontroli proceso atitinkamos srities koordinatoriui. Kiekvien mnes yra surenkamos kontroli atlikimo ataskaitos, o kart per ketvirt posdziauja Vidini kontroli proceso prieziros komitetas. Kart per metus Bendrovs vidaus auditoriai testuoja kontroles: tikrina j efektyvum, rizikos padengim, reikalingum, kontroli aprasymus. Rizik valdymas Pagrindiniai rizikos veiksniai, susij su TEO LT, AB veikla: - Bendrovs veiklos teisinio reguliavimo pokyciai, - kit telekomunikacij rinkos dalyvi konkurencija, - nauj Bendrovs sukurt paslaug primimas rinkoje, - uzsienio valiut kurso svyravimas, - bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos bkl, - Lietuvos Respublikos statym ir teiss normini akt keitimas, - apskaitos ir mokesci sistemos reglamentavimo pokyciai. 2010 m. gruodzio 31 d. visos TEO moni grups paskolos (finansiniai sipareigojimai) sudar 5,4 mln. lit. Vykdydama savo veikl, Bendrov ir moni grup susiduria su vairiomis finansinmis rizikomis: rinkos rizika, kuri apima uzsienio valiut kurso rizik bei pinig sraut ir palkan normos rizik, kredito rizika ir likvidumo rizika. moni grups bendra rizikos valdymo programa pagrindin dmes skiria finansini rink nenuspjamumui ir siekia sumazinti galim neigiam poveik moni grups finansiniams veiklos rezultatams. Finansins rizikos valdym atlieka moni grups izdo padalinys pagal Valdybos patvirtint politik. moni grups izdo padalinys identifikuoja ir vertina finansines rizikas glaudziai dirbdamas su atskirais moni grups padaliniais. Valdyba rastu nustato bendrus rizikos valdymo principus bei politik, apimanci specifines sritis, tokias kaip uzsienio valiut kurs svyravimo, palkan norm ir kredito rizik bei laisv ls investavim. Informacija apie Bendrovs finansins rizikos valdym yra pateikta TEO LT, AB Finansini ataskait uz 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaigusius metus 3-ioje pastaboje. Planai ir prognozs 2011 m. Bendrov toliau investuos sviesolaidinio tinklo pltr, atsizvelgdama TEO paslaug vartotoj ir akcinink interesus. III. INFORMACIJA APIE AKCIN KAPITAL IR AKCININKUS Akcinis kapitalas TEO LT, AB akcinis kapitalas yra 776 817 518 lit ir j sudaro 776 817 518 vieno lito nominalios verts paprastj vardini akcij. Vadovaujantis 2010 m. balandzio 26 d. visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, Bendrovs akcinis kapitalas buvo sumazintas nuo 814 912 760 lit iki 776 817 518 lit ir 2010 m. rugsjo 3 d. registruotas Juridini asmen registre. 2010 m. balandzio 26 d. vyks eilinis visuotinis akcinink susirinkimas nusprend anuliuoti Bendrovei nuosavybs teise priklausiancias 38 095 242 akcijas (nuosavas akcijas) ir sumazinti Bendrovs statin kapital 38 095 242 litais nuo 814 912 760 lit iki 776 817 518 lit. Bendrovs statinio kapitalo mazinimo tikslas ­ Bendrovs nuosav akcij anuliavimas. Bendrovs statinis kapitalas mazinamas anuliuojant Bendrovs nuosavas akcijas. Bendrovs nuosavos akcijos buvo anuliuotos 2010 m. rugsjo 9 dien. Bendrovs nuosavos akcijos, kurios sudar 4,67 proc. vis Bendrovs akcij, buvo gytos viesojo akcij pardavimo metu 2000 metais ir jos nesuteik Akcini bendrovi statymo nustatyt turtini ir neturtini teisi. Dl to, anuliavus nuosavas akcijas, balsus visuotiniame akcinink susirinkime suteikianci Bendrovs akcij skaicius nepakito ir yra 776 817 518.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

64

TEO LT, AB paprastosios vardins akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra trauktos vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" Oficialj prekybos sras (simbolis ­ TEO1L). Vertybini popieri birza ,,NASDAQ OMX Vilnius" yra pagrindin rinka, kurioje prekiaujama TEO akcijomis. Vadovaujantis 2010 m. kovo 25 d. valdybos nutarimu, Bendrov 2010 m. liepos 1 d. nutrauk TEO akcij pagrindu isleist tarptautini depozitoriumo pakvitavim program, kuri buvo vykdoma vadovaujantis 2000 m. birzelio 15 d. tuomet AB ,,Lietuvos telekomas" (dabar ­ TEO LT, AB) ir tuomet ,,Bankers Trust Company" (dabar ,,Deutsche Bank Trust Company Americas") depozito sutartimi, ir nuo 2010 m. birzelio 30 d. isbrauk ,,Regulation S" (ISIN kodas US88074Q2075) bei ,,Rule 144A" (ISIN kodas US88074Q1085) TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus is Oficialaus Jungtins Karalysts listingavimo staigos sraso ir nutrauk prekyb ,,Regulation S" (ISIN kodas US88074Q2075) TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybini popieri birzoje. Nuo 2000 m. Bendrov vykd Tarptautini depozitoriumo pakvitavim program. Pagal si program vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastj vardini Bendrovs akcij. Akcijos buvo laikomos depozito banke ,,Deutsche Bank Trust Company Americas", 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV. Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais iki 2010 m. birzelio 30 d. buvo prekiaujama Londono vertybini popieri birzoje (simbolis ­ TEOL). Pagal Tarptautini depozitoriumo pakvitavim programos slygas uzdarius pakvitavim program, lik pakvitavimai buvo parduoti, o plaukos paskirstytos toki pakvitavim savininkams. 2010 m. gruodzio 30 d. duomenimis, Bendrovs akcij pagrindu isleist tarptautini depozitoriumo pakvitavim nebuvo. 2009 m. gruodzio 31 d. duomenimis, 30 516 660 TEO LT, AB akcij pagrindu buvo isleisti 3 015 666 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudar 3,74 proc. Bendrovs statinio kapitalo. Akcininkai Paskutinio visuotinio akcinink susirinkimo, vykusio 2010 m. balandzio 26 d., metu bendras TEO akcinink skaicius buvo 13 874. TEO LT, AB akcininkai, 2010 m. gruodzio 31 d. duomenimis: Akcininkui nuosavybs teise priklausanci paprastj vardini akcij skaicius vnt. Akcininkui su Nuosavybs teise kartu veikianciais priklausanci akcij asmenimis suteikiama bals priklausanci dalis proc. bals dalis proc. 68,08

Akcininko vardas, pavard. mons pavadinimas, rsis, buveins adresas, moni registro kodas

Turima statinio kapitalo dalis proc.

,,Amber Teleholding A/S"*, c/o 488 947 656 62,94 62,94 ,,TeliaSonera Danmark A/S", Holmbladsgade 139, DK-2300 Copenhagen S, Denmark (Danija), mons kodas 20758694 ,,TeliaSonera AB (publ)"*, Stureplan 39 895 616 5,14 5,14 8, Stockholm, SE-106 63, Sweden (Svedija),mons kodas 556103-4249 ,,East Capital Asset Management AB", 52 786 800 6,80 6,80 Kungsgatan 33, Stockholm, SE-111 93, Sweden (Svedija), kodas 556564-5370 Lietuvos valstyb, atstovaujama V 3 075 315 0,39 0,39 Valstybs turto fondo, Vilniaus g. 16, LT-01507, Vilnius, kodas 110073154 Lietuvos valstyb, atstovaujama 362 630 0,05 0,05 Valstybins mokesci inspekcijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, kodas 188659752 Kiti akcininkai 191 749 501 24,68 24,68 IS VISO 776 817 518 100,00 100,00 PASTABA. * ,,Amber Teleholding A/S" yra antrin bendrovs ,,TeliaSonera AB (publ)" mon.

68,08

-

-

-

-

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

65

Informacija apie Bendrovs turimas savas akcijas 2000 m. birzelio 12 d. per viesj Bendrovs akcij pardavim tuo metu Bendrovs antrins mons UAB ,,Lintel" antrin mon UAB ,,Lintkom" sigijo 12 698 412 paprastj vardini Bendrovs akcij (vienos akcijos sigijimo kaina ­ 3,15 Lt) ir 2 539 683 Bendrovs tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (vieno pakvitavimo sigijimo kaina ­ 7,875 JAV dol.) (vienas Bendrovs tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas lygus 10 paprastj vardini Bendrovs akcij). Is viso UAB ,,Lintkom" turjo 4,67 proc. Bendrovs akcinio kapitalo. 2002 m. rugsj Bendrov is UAB ,,Lintel" perm visas UAB ,,Lintkom" akcijas. 2003 m. gruod Bendrov perdav visas UAB ,,Lintkom" akcijas UAB ,,Lintel". 2004 m. geguz, po moni reorganizacijos prijungiant UAB ,,Lintkom" prie UAB ,,Lintel", UAB ,,Lintel" perm visas Bendrovs nuosavas akcijas. 2007 m. liep TEO LT, AB valdyba nutar is UAB ,,Lintel" sigyti nuosavas akcijas. Rugsj Bendrov perm nuosav akcij valdym is UAB ,,Lintel". Nuo 2007 m. rugsjo TEO LT, AB turjo 12 698 412 paprastj vardini TEO akcij ir 2 539 683 TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus, t. y. 4,67 proc. TEO akcinio kapitalo. Remiantis Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymu nuosavoms akcijoms nesuteikiamos Akcini bendrovi statymo nustatytos turtins ir neturtins teiss. 2010 m. balandzio 26 d. vyks eilinis visuotinis akcinink susirinkimas nusprend anuliuoti Bendrovei nuosavybs teise priklausiancias 38 095 242 akcijas ir sumazinti Bendrovs statin kapital 38 095 242 litais. 2010 m. geguz, vadovaudamasi Bendrovs valdybos sprendimu nutraukti TEO akcij pagrindu isleist tarptautini depozitoriumo pakvitavim program, Bendrov konvertavo nuosavus 2 539 683 tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus 25 396 830 paprastsias vardines akcijas. 2010 m. rugsjo 9 d. visos TEO nuosavos akcijos (is viso 38 095 242 akcijos) buvo anuliuotos. TEO LT, AB nra ir nebuvo sigijusi sav akcij is Bendrovs vadov. Akcinink teiss Nei vienas Bendrovs akcininkas neturi joki speciali kontrols teisi. Vis akcinink teiss yra vienodos. 2010 m. rugsj anuliuotoms nuosavoms akcijoms (is viso 38 095 242 akcijos) nebuvo suteikiamos Akcini bendrovi statymo nustatytos turtins ir neturtins teiss, todl balsus visuotiniame akcinink susirinkime suteikianci TEO LT, AB akcij skaicius pries ir po nuosav akcij anuliavimo buvo ir yra toks pat ­ 776 817 518. Viena paprastoji vardin TEO LT, AB akcija suteikia vien bals visuotiniame akcinink susirinkime. Bendrov nra informuota apie kokius nors akcinink tarpusavio susitarimus, dl kuri gali bti ribojamas vertybini popieri perleidimas ir (arba) balsavimo teiss. Informacija apie prekyb Bendrovs vertybiniais popieriais Per 2010 m. TEO vienos akcijos kaina vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilnius" padidjo 35,3 proc., o akcij apyvarta, palyginti su 2009 metais, sumazjo 65,4 procento. Informacija apie prekyb TEO akcijomis 2010 m. vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilnius" litais: Atidarymo kaina Lt 1,860 Maziausia kaina Lt 1,840 Didziausia kaina Lt 2,483 Uzdarymo kaina Lt 2,476 Vidutin kaina Lt 2,231 Apyvarta Lt 140 318 723

Apyvarta vnt. 62 892 242

Nuo 2010 m. lapkricio 22 d. vertybini popieri birza ,,NASDAQ OMX Vilnius" pakeit prekybos ir atsiskaitym birzoje valiut is lit eurus. Informacija apie prekyb TEO akcijomis 2010 m. vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilnius" eurais: Atidarymo kaina EUR 0,539 Maziausia kaina EUR 0,533 Didziausia kaina EUR 0,719 Uzdarymo kaina EUR 0,717 Vidutin kaina EUR 0,646 Apyvarta EUR 40 639 111

Apyvarta vnt. 62 892 242

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

66

Nuo 2008 m. rugsjo Londono vertybini popieri birzoje nebuvo sudarytas n vienas sandoris TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais (TDP). 2010 m. sausio 1 d. TDP skaicius, skaiciuojant nuo bendro Bendrovs akcinio kapitalo, sudar 3,74 procento. Informacija apie prekyb TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birzelio 30 d. (paskutins prekybos dienos) Londono vertybini popieri birzoje: Atidarymo kaina USD 7,78 Maziausia kaina USD 6,75 Didziausia kaina USD 9,91 Uzdarymo kaina USD 7,24 Vidutin kaina USD 8,33

Apyvarta vnt. 0

Apyvarta USD 0

2010 m. gruodzio 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1923 mln. lit (2009 m. ­ 1491 mln. lit). Dividendai 2010 m. Bendrov ismokjo akcininkams 163 mln. lit dividend uz 2009 metus arba 0,21 lito uz vien akcij. Remiantis statymais dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie desimtos darbo dienos po sprendim dl dividend mokjimo primusio visuotinio akcinink susirinkimo pabaigoje, t.y. 2010 m. geguzs 10 d. buvo TEO LT, AB akcininkai. 2010 m. geguzs 25 d. dividendai visiems akcij ir tarptautini depozitoriumo pakvitavim turtojams buvo ismokti pinigais. IV. DARBUOTOJAI TEO moni grups darbuotoj skaicius met pabaigoje: 2009 m. Darbuotoj skaicius Visu etatu dirbanci darbuotoj skaicius 3 486 3 018 2008 m. 3 060 2 713

Skaiciuojant visu etatu dirbancius darbuotojus neskaiciuojami motinysts (tvysts) atostogose esantys darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaiciuojami visu etatu dirbancius. TEO moni grups darbuotoj pasiskirstymas pagal mones: mons pavadinimas TEO LT, AB UAB ,,Lintel" UAB ,,Baltic Data Center" UAB ,,Interdata" UAB ,,Hosting" Vs ,,TEO sportas" UAB ,,Kompetencijos ugdymo centras" UAB ,,Hostex" Vs ,,Rysi istorijos muziejus" 2010-12-31 2 034 1 218 184 13 4 3 25 5 3 486 Su darbuotojais susijusi snaud (tkst. lit) pasiskirstymas pagal mones: mons pavadinimas TEO LT, AB UAB ,,Lintel" UAB ,,Baltic Data Center" ir jos antrins mons Kitos TEO LT, AB antrins mons 2010 m. 116 621 25 435 15 534 57 157 647 2009 m. 140 083 22 217 14 854 875 178 029 Pokytis (%) (16,7) 14,5 4,6 (93,5) (11,4) 2009-12-31 2 031 824 180 13 2 7 3 3 060 Pokytis 3 394 4 0 2 (7) 0 25 5 426

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

67

Informacija apie TEO LT, AB darbuotojus (2010 m. gruodzio 31 d. duomenys): Issilavinimas spec. vidurinis 0 19 8 366 18 411

Darbuotoj grup Vadovaujantys vadovai Operacinio lygmens vadovai Vadovaujantys specialistai Specialistai Techniniai darbuotojai

Darbuotoj skaicius 27 218 82 1 640 67 2 034

aukstasis 27 185 73 855 35 1 175

vidurinis 0 14 1 419 14 448

Kolektyvin sutartis Paskutiniai TEO LT, AB, kaip darbdavio, ir TEO LT, AB darbuotoj kolektyvo, atstovaujamo profesini sjung jungtins atstovybs, Kolektyvins sutarties pakeitimai sigaliojo nuo 2009 m. birzelio 1 d. ir galiojo iki 2010 m. gruodzio 31 dienos. Kolektyvin sutartis taikoma tik TEO LT, AB darbuotojams. Jeigu Kolektyvins sutarties nuostatos yra palankesns nei individualios darbo sutarties tos pacios nuostatos, taikomos Kolektyvins sutarties nuostatos. Jei Kolektyvins sutarties nuostatos yra palankesns negu sios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teiss aktais, taikomos Kolektyvins sutarties nuostatos. Bendrovs Kolektyvinje darbo sutartyje numatytos sios papildomos socialins garantijos: - Apie esamas laisvas ar naujas darbo vietas viesai skelbiama Bendrovje ir suteikiama pirmenyb jas uzimti Bendrovs darbuotojams, jei j kvalifikacija ir kiti duomenys atitinka tos pareigybs reikalavimus. - Atsizvelgiant veiklos pobd ir verslo slygas bei nepazeidziant darbuotoj interes, atskiruose padaliniuose darbdavio sakymu, potvarkiu ar nurodymu gali bti nustatytas lankstesnis darbo laiko rezimas: darbo dienos pradzia gali svyruoti tarp 7 val. ir 11 val., o darbo dienos pabaiga atitinkamai ­ tarp 16 val. ir 20 val., nevirsijant Bendrovje nustatytos 40 val. savaits darbo laiko trukms bei nepazeidziant paros nepertraukiamo poilsio trukms nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Darbo diena gali bti skaidoma dvi dalis (is kuri viena negali bti trumpesn kaip 3 val.), nevirsijant 8 valand kasdienio ir 40 valand savaits darbo laiko trukms. - Tais atvejais, kai svents diena yra antradienis arba ketvirtadienis, darbdavys turi teis be atskiro derinimo su profesinmis sjungomis perkelti priessventin ar po svents einanci darbo dien kit poilsio dien arba nustatyti j kaip papildom poilsio dien. - Kasmetins korporatyvins svents, dienos, skirtos gerinti organizacijos kultr ir komunikacij, rysius su svarbiais klientais bei partneriais, generalinio direktoriaus sakymu darbuotojams gali bti suteikiamos kaip papildomos kasmetins atostogos. - Kci diena (gruodzio 24 d.) Bendrovje yra paskelbta sventine diena, ir uz j nra mokama. - Dl seimini aplinkybi, gydytis sanatorijoje ar dl kit svarbi priezasci, esant palankioms verslo slygoms, gali bti suteikiamos nemokamos atostogos iki 30 kalendorini dien. Darbuotojui asmeniskai pageidaujant ugdyti savo profesin kompetencij uzsienyje, jeigu tai yra susij su Bendrovs interesais, Personalo skyriaus direktoriui leidus, gali bti suteiktos ilgesns trukms nemokamos atostogos. - Mirus darbuotojo tvui, motinai, zmonai, vyrui, vaikui, broliui, seseriai ar tuokiantis, darbuotojui suteikiamos 3 kalendorini dien papildomos mokamos atostogos. - Mokymosi atostogos suteikiamos pagal isankstin mokymo staigos pazym, toje pazymoje nurodytam laikotarpiui. - Budjimas namuose organizuojamas LR Darbo kodekse nustatyta tvarka. Budjimo metu darbuotojai aprpinami mobiliaisiais telefonais. - TEO darbuotojo darbo uzmokest sudaro reguliariai mokamas atlyginimas, kur sudaro dvi dalys: (i) fiksuota dalis ­ pagrindinis atlyginimas, mokamas atsizvelgiant darbuotojo uzimam pareigyb ir turim kompetencij, ir (ii) kintanti dalis ­ atlyginimo priedas, kuris gali bti dviej tip: priedas uz ketvircio (mnesio) veiklos rezultatus arba priedas uz metini veiklos tiksl pasiekim. Atskirais atvejais gali bti mokami vienkartiniai priedai. Pareigybi, kurioms mokami ketvircio (mnesio) ar metiniai veiklos priedai, apibdinimas, si pried dydziai, mokjimo slygos nustatomi atskiromis tvarkomis bei procedromis. - Kolektyvins sutarties galiojimo laikotarpiu darbuotoj, dirbanci vis darbo dien pagal neterminuot darbo sutart minimalus pagrindinis mnesio atlyginimas yra 1100 lit. - TEO LT, AB darbuotojams uz virsvalandin darb bei darb nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) mokama 1,5 darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atlygio (pagrindinio atlyginimo). - TEO LT, AB darbuotojams, uz darb poilsio ir svenci dienomis mokami du darbuotojui nustatyti valandiniai tarifiniai atlygiai (pagrindiniai atlyginimai).

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

68

- Pasibaigus finansiniams metams darbuotojams yra mokamas priedas uz Bendrovs met veiklos rezultatus is darbo uzmokescio fondo ls pagal Bendrovje nustatyt tvark. - Darbuotojui susirgus, uz pirmas dvi dienas darbdavys moka 90 proc. darbuotojo vidutinio darbo uzmokescio. - Bendrovs darbuotojai ugdomi ir uz tai apmokama, atsizvelgiant kasmetinius ugdymo planus, sudarytus vertinus padalini vadov ir darbuotoj susitarimus dl reikiamo mokymo bei atsizvelgiant Bendrovs pltros kryptis ir finansines galimybes. - Darbdavys, vadovaudamasis galiojanciais darbuotoj studij rmim reglamentuojanciais dokumentais, gali rastu susitarti dl mokjimo uz studijas su Bendrovs darbuotojais, kuri studijos aukstosiose universitetinse mokyklose atitinka individualius kompetencijos ugdymo planus, ir mokti uz tas studijas sutartomis slygomis. - Darbdavys teikia informacij sptiems apie numatom atleidim is darbo darbuotojams apie darbo birz organizuojamus specialybi sigijimo kursus miestuose ir rajonuose. - Darbdavys gali sudaryti slygas atleidziamiems is darbo darbuotojams lankyti siuos kursus ir, salims susitarus, apmokti juos nevirsijant 500 Lt, skaitant PVM. - Darbuotojui, sptam apie numatom atleidim is darbo, spjimo laikotarpiu, jo prasymu, suteikiamos nemokamos mokymosi atostogos, taip pat darbdavys gali suteikti iki 50 proc. laisvo nuo darbo laiko (mokant vidutin atlyginim) naujo darbo paieskoms ar persikvalifikuoti. - Darbdavys sipareigoja papildomai apdrausti Bendrovs darbuotojus nuo nelaiming atsitikim darbe ir pakeliui (is) darbo Bendrovs lsomis, taip pat Bendrovs lsomis skiepyti darbuotojus, darbo metu veikiamus rizikos veiksni. Darbuotojams, dirbantiems rizikos veiksni turincius darbus, laiku ir nemokamai isduoti reikaling speciali aprang, avalyn, ir kitas asmenines apsaugos priemones. - Bendrovje kurtas Socialini reikmi fondas. Jis skirtas organizacijos kultrai pltoti bei darbuotoj socialinms reikmms pagal patvirtintus sio fondo nuostatus. J valdo Socialini reikmi fondo komitetas, kur sudaro darbdavio ir profesini sjung atstovai. - Socialini reikmi fondas sipareigoja mirus darbuotojo tvui, motinai, zmonai, vyrui ar vaikams darbuotojui ismokti 10 MGL dydzio pasalp, o mirus Bendrovs darbuotojui (neatsizvelgiant tai, kiek jis dirbo Bendrovje), apmokti jo artimiesiems visas laidojimo islaidas pagal pateiktas sskaitas, isskyrus gedulingus pietus, ir ismokti 12 MGL dydzio pasalp jo sutuoktiniui arba jo islaikomiems vaikams. - Fondas taip pat sipareigoja nupirkti darbuotoj vaikams (iki 10 m. amziaus) kaldini dovanli, ismokti 10 MGL dydzio premij 20, 30 ir 40 met nepertraukiamo darbo stazo rysiuose ir 50 bei 60 met gimimo jubiliejaus proga. - Fondas gali skirti pasalp, jei dl susidariusios sunkios darbuotojo ar jo seimos finansins padties jis arba jo seima patyr dideli materialij nuostoli. - Fondas skiria ls darbuotoj sveikatai gerinti: sporto sali, aikstyn nuomai, Bendrovs mastu organizuojam sporto bei kultrini rengini rmimui. Fondas organizuoja ir finansuoja Bendrovs darbuotoj kultros ir sporto svent. 2010 metais Socialini reikmi fondas pirmiau mintiems tikslams skyr beveik 670 tkst. lit. V. VALDYMO ORGANAI Pagal TEO LT, AB status, Bendrovs valdymo organai yra visuotinis akcinink susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovje Stebtoj taryba nesudaroma. Bendrovs valdyba atstovauja akcininkus ir atlieka prieziros bei kontrols funkcijas. Visuotinio akcinink susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovs statuose numatytais visuotinio akcinink susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovs darbuotojams. Visuotiniame akcinink susirinkime turi teis dalyvauti akcininkai, visuotinio akcinink susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buv Bendrovs akcininkais. Bendrovs susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcinink susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcinink susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcinink susirinkime ir turintis teis balsuoti, turi pateikti asmens tapatyb liudijant dokument. Asmuo, kuris nra akcininkas, be asmens tapatyb patvirtinancio dokumento, turi pateikti dokument, patvirtinant teis balsuoti visuotiniame akcinink susirinkime. Valdybos nariai kartu sudaro kolegial Bendrovs valdymo organ. Valdyb sudaro septyni valdybos nariai. Valdybos nariai renkami dvejiems metams. Valdybos pirminink dvejiems metams renka valdyba is savo nari. Valdybos narius renka visuotinis akcinink susirinkimas Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme nustatyta tvarka. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginim. Kiekvien komitet sudaro trys valdybos nariai. Valdyba renka ir atsaukia generalin direktori, nustato jo atlyginim, kitas darbo sutarties slygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina j ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra Bendrovs vadovas. Bendrovs vadovas yra vienasmenis Bendrovs valdymo organas, kuris pagal savo galiojimus organizuoja einamj Bendrovs kin veikl. Generalinio direktoriaus patvirtintas Administracijos darbo reglamentas issamiai nustato generalinio direktoriaus bei jo pavaduotoj, taip pat kit Bendrovs darbuotoj, pareigas ir galiojimus. TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS 69

Bendrovs stat keitimo tvarka TEO statai numato, kad tik visuotinis TEO akcinink susirinkimas turi isimtin teis keisti Bendrovs status, isskyrus Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme numatytus atvejus. Priimant sprendim dl stat keitimo reikalinga visuotinio akcinink susirinkimo 2/3 kvalifikuota bals, dalyvaujanci visuotiniame akcinink susirinkime, dauguma. Valdybos veikla Vietoj nuo 2010 m. balandzio 26 d. atsistatydinusio valdybos nario Anders Gylder Valdyb einamajai valdybos kadencijai per eilin Visuotin akcinink susirinkim, vykus 2010 m. balandzio 26 d., isrinkta Malin Frenning. 2010 m. vyko 10 valdybos posdzi. Visi posdziai vyko pagal is anksto patvirtint valdybos posdzi grafik. Visuose 2010 m. valdybos posdziuose buvo normini akt reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovs 2009 m. dvylikos mnesi ir 2010 m. trij, sesi ir devyni mnesi tarpin finansin atskaitomyb, 2009 m. metin finansin atskaitomyb ir metin pranesim, susauk eilin visuotin akcinink susirinkim, pasil 2009 m. pelno paskirstym, Bendrovs audito mon, du alternatyvius pasilymus dl nuosav akcij ir Bendrovs stat pakeitimus, nutar nutraukti TEO tarptautini depozitoriumo pakvitavim program ir pakvitavim listingavim Londono vertybini popieri birzoje, pritar patalp, skirt Bendrovs buveinei, nuomos sutarciai, Vs ,,TEO sportas" savininko teisi perleidimui ir viesosios staigos, skirtos valdyti Bendrovs Rysi istorijos muziej Kaune, steigimui, pritar UAB ,,Hostex" sigijimui, isrinko Atlyginim komiteto narius, kontroliavo 2010 m. verslo ir investicij plano gyvendinim, patvirtino 2011 m. verslo ir investicij planus. 2010 m. birzel valdyba nutar Bendrovs Atlyginimo komiteto nariais vieneri met kadencijai isrinkti siuos Bendrovs valdybos narius: Håkan Dahlström, Malin Frenning ir Lars Ohnemus (nepriklausomas valdybos narys). Per 2010 m. vyko vienas Atlyginim komiteto posdis (2010 m. rugsjo 10 d.), kuriame buvo aptarta TEO atlyginim sistema. Atlyginim komiteto posdyje dalyvavo visi komiteto nariai, posdzio pirmininku buvo isrinktas Bendrovs valdybos pirmininkas. 2010 m. vyko trys Audito komiteto posdziai, kuri metu buvo aptarti Bendrovs finansiniai rezultatai, turto vertinimo klausimai, vidaus audito planas ir jo gyvendinimas, rizik srasas ir rizik valdymas, apgauls atvejai. Dviejuose komiteto posdziuose dalyvavo visi komiteto nariai, o viename posdyje nedalyvavo vienas komiteto narys. Vis posdzi pirmininku buvo Audito komiteto pirmininkas. Remiantis vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" listinguojam bendrovi valdymo kodekso nuostatomis, visi valdybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais). Penki valdybos nariai atstovauja ,,TeliaSonera AB (publ)", o du valdybos nariai ­ Larsas Ohnemus ir Martynas Cesnavicius, kuris atstovauja mazumos akcininkus, laikomi nepriklausomais valdybos nariais. Valdybos nariai (2010 m. gruodzio 31 d. duomenys) Håkan Dahlström (g. 1962 m.) ­ TEO LT, AB valdybos pirmininkas, Valdybos narys, dvej met kadencijai isrinktas 2009 m. balandzio 28 d. (pasil ,,Amber Teleholding A/S"), Valdybos Atlyginim komiteto narys. Issilavinimas ­ Linköpingo universiteto (Svedija) kompiuterini technologij inzinerijos magistras ir Heriot Watt universiteto (Skotija) skaitmenini technologij magistras. Darboviet ­ ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) Mobiliojo rysio paslaug verslo srities prezidentas. Dalyvavimas kit moni valdyme: ,,TeliaSonera Mobile Networks AB" (Svedija) valdybos pirmininkas; ,,Telia Nättjänster Norden AB" (Svedija) valdybos pirmininkas; ,,Latvijas Mobilais Telefons SIA" (Latvija) valdybos pirmininkas; UAB ,,Omnitel" (Lietuva) valdybos pirmininkas; ,,TeliaSonera Denmark A/S" (Danija) valdybos pirmininkas; ,,Netcom AS" (Norvegija) valdybos pirmininkas; ,,Netcom ASA" (Norvegija) valdybos pirmininkas; ,,Telia Netcom Holding AS" (Norvegija) valdybos pirmininkas; ,,Xfera Móviles S.A." (Ispanija) valdybos narys. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Håkan Dahlström TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Håkan Dahlström TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja. Malin Frenning (g. 1967 m.) ­ TEO LT, AB valdybos nar nuo 2010 m. balandzio 26 d. (pasil ,,Amber Teleholding A/S"), valdybos Atlyginim komiteto nar. Issilavinimas ­ Luleå technologijos universiteto (Svedija) mechanikos inzinerijos magistr. Darboviet ­ ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) Placiajuoscio rysio paslaug verslo srities prezident (nuo 2010 m. sausio 1 d.). Dalyvavimas kit moni valdyme: ,,TeliaSonera Network Sales AB" (Svedija) valdybos pirminink; ,,TeliaSonera International Carrier AB" (Svedija)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

70

valdybos pirminink; ,,ESRI S-Group AB" (Svedija) valdybos nar. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Malin Frenning TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Malin Frenning TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja. Ove Alm (g. 1959 m.) ­ TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandzio 26 d., dvej met kadencijai perrinktas 2009 m. balandzio 28 d. (pasil,,Amber Teleholding A/S"). Issilavinimas ­ Uppsalos universiteto (Svedija) tarptautinio verslo administravimo magistras, Stokholmo karaliskojo technologijos instituto inzinerins fizikos moksl magistras. Darboviet ­ ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) Placiajuoscio rysio paslaug verslo srities tinklo vadovas. Dalyvavimas kit moni valdyme: ,,Lattelecom SIA" (Latvija) stebtoj tarybos narys; ,,NextGenTel Holding ASA" (Norvegija) valdybos narys. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Ove Alm TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Ove Alm TEO akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja. Joakim Sundström (g. 1959 m.) ­ TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandzio 26 d., dvej met kadencijai perrinktas 2009 m. balandzio 28 d. (pasil ,,Amber Teleholding A/S"), valdybos Audito komiteto pirmininkas. Issilavinimas ­ Stokholmo universiteto verslo administravimo bakalauras. Darboviet ­ ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) Placiajuoscio rysio paslaug verslo srities verslo kontrols viceprezidentas. Dalyvavimas kit moni valdyme: ,,Lattelecom SIA" (Latvija) stebtoj tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finans komiteto narys; ,,TeliaSonera Network Sales AB" (Svedija) valdybos narys; ,,TeliaSonera Skanova Access Sales AB" (Svedija) valdybos nario pavaduotojas; ,,Tilts Communications A/S" (Danija) valdybos narys. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Joakim Sundström TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Joakim Sundström TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja. Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) ­ TEO LT, AB, valdybos nar, dvej met kadencijai isrinkta 2009 m. balandzio 28 d. (pasil ,,Amber Teleholding A/S"), valdybos Audito komiteto nar. Issilavinimas ­ University College London (Jungtin Karalyst) teiss magistr, Helsinkio universiteto (Suomija) teiss magistr. Darboviet ­ ,,TeliaSonera Finland Oyj" (Suomija) Placiajuoscio rysio paslaug verslo srities generalin patarja teiss klausimais ir Nekilnojamo turto bei turto planavimo Suomijoje viceprezident. Dalyvavimas kit moni valdyme: ,,Lattelecom SIA" (Latvija) stebtoj tarybos nar; ,,TeliaSonera Finland Oyj" (Suomija) valdybos nar; ,,TeliaSonera International Carrier AB" (Svedija) valdybos nar; ,,Tilts Communications A/S" (Danija) valdybos nar ir generalin direktor; ,,Tectia Oyj" (Suomija) valdybos nar; keli Helsinkyje (Suomija) veikianci nekilnojamojo turto bendrovi valdyb nar. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Tiia Tuovinen TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja. Lars Ohnemus (g. 1962 m.) ­ TEO LT, AB valdybos narys, dvej met kadencijai isrinktas 2009 m. balandzio 28 d. (kaip nepriklausom kandidat pasil ,,Amber Teleholding A/S"), valdybos Atlyginim komiteto narys. Issilavinimas ­ Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) finans ir administravimo bakalauras, korporatyvini finans ir rinkodaros magistras, filosofijos daktaras. Darboviets: Baltic Property Trust Partner Services A/S" (Danija) generalinis direktorius bei Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) vizituojantis asocijuotas profesorius. Dalyvavimas kit moni valdyme: Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) valdybos narys; ,,RetNemt.dk" (Danija) valdybos narys; ,,Baltic Property Trust Asset Management" (Danija) valdybos narys. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Lars Ohnemus kaip nepriklausom kandidat TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. Lars Ohnemus TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni kapitale nedalyvauja. Martynas Cesnavicius (g. 1972 m.) ­ TEO LT, AB valdybos narys nuo 2009 m. vasario 9 d., dvej met kadencijai perrinktas 2009 m. balandzio 28 d. (kaip nepriklausom kandidat pasil ,,Amber Teleholding A/S"), valdybos Audito komiteto narys. Issilavinimas ­ Vilniaus universiteto bankininkysts ir finans diplomas. Darboviet ­ Investicini fond ,,Amber Trust I" ir ,,Amber Trust II" (Liuksemburgas) patarjas. Dalyvavimas kit moni valdyme: AB ,,Snaig" valdybos pirmininkas; UAB ,,Malsena Plius" valdybos pirmininkas; AB ,,Amilina" valdybos narys; AB ,,Kauno pieno centras" valdybos narys; AB ,,Sanitas" valdybos narys; UAB ,,Atradim studija" valdybos narys; UAB ,,Laisvas nepriklausomas kanalas" valdybos narys; UAB ,,Litagros prekyba" valdybos narys; UAB ,,Meditus" valdybos narys. ,,TeliaSonera AB (publ)" (Svedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrin mon ,,Amber Teleholding A/S" (Danija), kuri pasil Martyn Cesnavici kaip nepriklausom kandidat TEO LT, AB valdyb, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 68,08 proc. akcinio kapitalo ir bals. UAB ,,Profinance", kurios 50 proc. akcij turi Martynas Cesnavicius, valdo 45 000 TEO LT, AB akcij. Tai sudaro 0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. bals. Jis taip pat turi 31 proc. UAB ,,Atradim studija" akcij. Martynas Cesnavicius TEO LT, AB akcij tiesiogiai neturi.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

71

Bendrovs administracijos nariai (2010 m. gruodzio 31 d. duomenys) Arnas Siksta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina Bendrovs generalinio direktoriaus pareigas. Issilavinimas: Klaipdos universiteto Gamtos moksl fakulteto vadybos specialisto kvalifikacija (1995 m.); Vienos ekonomikos ir verslo universiteto (Austrija) verslo administravimo magistras (2009 m.). Dalyvavimas kit moni valdyme: Vs VU Tarptautinio verslo mokyklos tarybos narys ir lektorius; ,,Big Brothers Big Sisters International" (JAV, Filadelfija), valdybos narys. Arnas Siksta TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje ir kapitale nedalyvauja. Darius Gudaciauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovs Pardavimo ir klient aptarnavimo tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Issilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto verslo administravimo bakalauras (1997 m.), verslo administravimo magistras (1999 m.), socialini moksl daktaras (2005 m.). Dalyvavimas kit moni valdyme: TEO LT, AB antrins mons UAB ,,Lintel" valdybos pirmininkas. Darius Gudaciauskas TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje ir kapitale nedalyvauja. Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovs Paslaug pltros ir rinkodaros tarnybos ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Issilavinimas: Vilniaus universiteto ekonometrikos bakalauras (1993 m.); Tarptautin verslo mokykla Budapeste (Vengrija), kandidatas verslo administravimo magistrus (1995 m.); Emory universitetas (Atlanta, JAV), verslo administravimo magistras (1996 m.). Nerijus Ivanauskas TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje ir kapitale nedalyvauja. Darius Didzgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovs Tinklo technologij tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Issilavinimas: Kauno technologijos universiteto radioelektronikos inzinieriaus diplomas (1993 m.), telekomunikacij inzinerijos magistras (2001 m.), tarptautinio verslo administravimo magistras (2003 m.). Dalyvavimas kit moni valdyme: TEO LT, AB antrins mons UAB ,,Baltic Data Center" valdybos pirmininkas; UAB ,,Baltic Data Center" antrins mons UAB ,,Interdata" valdybos pirmininkas; UAB ,,Baltic Data Center" antrins mons UAB ,,Hostex" valdybos pirmininkas. Darius Didzgalvis TEO LT, AB akcij neturi ir kit Lietuvos moni veikloje ir kapitale nedalyvauja. Giedrius Vegys (g. 1959 m.) nuo 2009 m. balandzio 1 d. eina Bendrovs Finans tarnybos vadovo pareigas. Issilavinimas: Vilniaus universiteto Ekonomins kibernetikos ir finans fakulteto diplomas (1982 m.), Helsinkio ekonomikos mokyklos (Suomija) verslo administravimo magistras (2001 m.). Dalyvavimas kit moni valdyme ­ TEO LT, AB antrins mons UAB ,,Baltic Data Center" valdybos narys. Giedrius Vegys TEO LT, AB akcij neturi. Kit Lietuvos moni veikloje ir kapitale nedalyvauja. Informacija apie pagrindiniams Bendrovs vadovams ismokt darbo uzmokest yra pateikta TEO LT, AB Finansini ataskait uz 2010 m. gruodzio 31 d. pasibaigusius metus 33-oje pastaboje. 2010 m. pagrindiniams Bendrovs vadovams is viso ismokta 3634 litai dividend uz 2009 metus. 2010 m. Bendrov neskyr valdymo organ nariams paskol, nesuteik garantij ir laidavim, kuriais bt uztikrintas j prievoli vykdymas. Taip pat Bendrovs valdybos nariai ir darbuotojai negavo atlyginim, tantjem ir kit ismok is pelno is Bendrovs antrini moni. Informacija apie Bendrovs ir jos organ nari ar darbuotoj susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydint arba bt atleisti be pragrstos priezasties arba jei j darbas baigtsi dl emitento kontrols pasikeitimo Visos TEO LT, AB darbo sutartys su Bendrovs darbuotojais, tarp j ­ ir administracijos vadovais, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami darb ir atleidziami is jo laikantis Darbo kodekso reikalavim. Bendrovs valdybos nariai dvej met kadencijai yra renkami akcinink susirinkime ir su jais darbo sutartys nra sudaromos, nes jie atstovauja akcininkus ir nra Bendrovs darbuotojai. Eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, tvirtinant pelno paskirstymo ataskait, valdybos nariams gali bti skiriamos metins ismokos (tantjemos) uz darb valdyboje. Valdybos nariai turi teis, nepasibaigus valdybos, kuri jie buvo isrinkti, kadencijai atsistatydinti is valdybos nario pareig, apie tai rastu spj Bendrov ne vliau kaip pries 14 kalendorini dien. Valdybos darbo reglamente nra numatytos kokios nors kompensacijos ar ismokos, jei valdybos narys atsistatydina nepasibaigus valdybos kadencijai.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

72

Auksciausi TEO vadov darbo sutarties slygas svarsto valdybos Atlyginim komitetas, o tvirtina valdyba. Atlyginim komitetas turi teis silyti valdybai auksciausi vadov darbo sutartis traukti papildomas slygas, pagal kurias numatomos kompensacijos jei vadovas atsistatydint ir panasiai. TEO LT, AB generalinio direktoriaus darbo sutartyje, kuri patvirtino Bendrovs valdyba, yra numatyta, kad vykdzius tam tikras slygas, generaliniam direktoriui gali bti mokama nuo 6 iki 12 mnesi atlyginimo dydzio kompensacija, jei jis atsistatydint arba bt atstatydintas is savo pareig. Nra reiksming susitarim, kuri salis yra Bendrov ir kurie sigaliot, pasikeist ar nutrkt pasikeitus Bendrovs kontrolei. Auditoriai UAB ,,PricewaterhouseCoopers" atliko bendro Bendrovs ir jos antrini moni 2001 m. gruodzio 31 d., 2002 m. gruodzio 31 d., 2003 m. gruodzio 31 d., 2004 m. gruodzio 31 d., 2005 m. gruodzio 31 d., 2006 m. gruodzio 31 d., 2007 m. gruodzio 31 d., 2008 m. gruodzio 31 d., 2009 m. gruodzio 31 d. ir 2010 m. gruodzio 31 d. balans ir su jais susijusi tuomet pasibaigusi met bendrj pajam, nuosavo kapitalo pokyci ir pinig sraut ataskait bei apibendrint reiksming apskaitos princip ir kit aiskinamojo rasto pastab audit. 2010 m. balandzio 26 d. vykusiame visuotiniame Bendrovs akcinink susirinkime akcininkai isrinko UAB,,PricewaterhouseCoopers" Bendrovs audito mone dvejiems metams Bendrovs 2010 m. ir 2011 m. finansins atskaitomybs auditui bei 2010 m. ir 2011 m. Bendrovs metinio pranesimo patikrinimui atlikti. Akcininkai taip pat galiojo Bendrovs generalin direktori sudaryti audito paslaug sutart, pagal kuri uz paslaugas bt mokama sali sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 480 000 (keturi simtai astuoniasdesimt tkstanci) lit be PVM uz dviej finansini met Bendrovs finansins atskaitomybs audit bei Bendrovs veiklos ataskait patikrinim (t. y. po 240 000 (du simtus keturiasdesimt tkstanci) lit be PVM uz vienerius metus). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos audito statymu UAB ,,PricewaterhouseCoopers" 2010 m. lapkricio 16 d. pateik Bendrovs Audito komitetui laisk, patvirtinant UAB ,,PricewaterhouseCoopers" nepriklausomum nuo TEO LT, AB. 2010 m. UAB ,,PricewaterhouseCoopers" suorganizavo mokymus Bendrovs Finans tarnybos darbuotojams apie Tarptautini finansins atskaitomybs standart pokycius, prizirjo Bendrovs klientams organizuotos loterijos vykdym ir padjo rengti duomen perdavimo paslaug, teikiam susijusioms salims, kainodaros dokumentacij. VI. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMSI TEO LT, AB is esms laikosi rekomendacinio pobdzio 2006 m. rugpjt vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilnius" patvirtinto, 2009 m. gruod pakeisto ir nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojancio listinguojam bendrovi valdymo kodekso (toliau ,,Valdymo kodeksas"). Pagal status Bendrovs organai yra visuotinis akcinink susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statym Bendrovje savo nuozira gali bti sudaromi arba du (prieziros ir valdymo), arba vienas kolegialus valdymo organas. Bendrovje Stebtoj taryba nesudaroma. Valdyb sudaro 7 valdybos nariai, renkami dvejiems metams, ir jie atstovauja akcininkus bei atlieka prieziros ir kontrols funkcijas. TEO valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginim. Kiekvien komitet sudaro trys valdybos nariai. Pagal Valdymo kodekso principus visi valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o is septyni valdybos nari du yra nepriklausomi. 2009 m. birzel valdyba dvej met kadencijai isrinko Audito, o 2010 m. birzel ­ vieneri met kadencijai Atlyginim komiteto narius. Du Audito komiteto nariai turi finansin issilavinim ir vienas komiteto narys yra nepriklausomas. Bendrov pareng Valdymo kodekse tvirtint princip ir rekomendacij laikymosi atskleidim, kuris yra pridedamas kaip priedas prie sio konsoliduoto metinio pranesimo. Duomenys apie viesai skelbt informacij Pagal TEO LT, AB status Bendrovs pranesimai, tarp j informacija bei kiti dokumentai, susij su saukiamu visuotiniu akcinink susirinkimu, taip pat pranesimai ir informacija apie Bendrovs reorganizavim bei likvidavim, visuotinio akcinink susirinkimo bei valdybos sprendimai, kiti pranesimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statymais, stat ar Bendrovs organ sprendimais privalo bti paskelbti visiems akcininkams ir/ ar kitiems asmenims, skelbiami dienrastyje ,,Lietuvos rytas" arba teikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranesti, registruotu laisku arba pasirasytinai.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

73

Remiantis Bendrovs statais, 2010 m. pranesimai akcininkams apie eilinio visuotini akcinink susirinkim susaukim, statinio kapitalo mazinim, dividend mokjim ir registruoto Bendrovs buveins adreso pakeitim buvo paskelbti dienrastyje ,,Lietuvos rytas". Sie privalomi pranesimai akcininkams bei visi kiti pranesimai apie esminius vykius, susijusius su Bendrovs veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybini popieri komisijai, vertybini popieri birzai ,,NASDAQ OMX Vilnius", Londono vertybini popieri birzai (iki 2010 m. birzelio 30 d.), dienrasciui ,,Lietuvos rytas", naujien agentroms BNS ir ELTA bei paskelbti Bendrovs tinklapyje www.teo.lt. 2010 m. svarbiausiais reglamentuojamos informacijos pranesimais, isskyrus pranesimus apie metinius ir tarpinius rezultatus, buvo pranesimai susij su nuosav akcij anuliavimu ir statinio kapitalo mazinimu bei tarptautini depozitoriumo pakvitavim programos uzdarymu ir pakvitavim isbraukimu is Londono vertybini popieri birzos prekybos sraso. Taip pat TEO informavo apie eilinio visuotini akcinink susirinkim nutarimus, naujos valdybos nars isrinkim, Atlyginim komiteto rinkimus, audito mons isrinkim, nauj patalp, skirt Bendrovs pagrindinei buveinei, nuomos sutart ir registruoto Bendrovs buveins adreso pakeitim, Bendrovs pripazinim didel tak turinciu kio subjektu skaitmenins antzemins televizijos (DVB-T) transliacij perdavimo paslaug rinkoje, Vs ,,TEO sportas" dalininko (savininko) teisi perleidim ir Vs ,,Rysi istorijos muziejus" steigim, UAB ,,Hostex" sigijim (akcijas sigijo TEO antrin mon UAB ,,Baltic Data Center"), sviesolaidinio tinklo pltr.

ATSAKING ASMEN PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybini popieri statymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybini popieri komisijos periodins ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklmis, mes, TEO LT, AB generalinis direktorius Arnas Siksta ir TEO LT, AB Finans tarnybos vadovas Giedrius Vegys, patvirtiname, kad ms ziniomis, anksciau pateiktame 2010 m. TEO LT, AB konsoliduotame metiniame pranesime yra teisingai nurodyta verslo pltros ir veiklos apzvalga, Bendrovs ir bendra konsoliduot moni bkl kartu su pagrindini rizik ir neapibrztum, su kuriais susiduriama, aprasymu.

Arnas Siksta Generalinis direktorius

Giedrius Vegys Finans tarnybos vadovas

TEO LT, AB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANESIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

74

PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO

TEO LT, AB PRANESIMAS APIE VERTYBINI POPIERI BIRZOJE ,,NASDAQ OMX VILNIUS" LISTINGUOJAM BENDROVI VALDYMO KODEKSO LAIKYMSI 2010 METAIS TEO LT, AB (toliau TEO arba Bendrov) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybini popieri statymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcins bendrovs ,,NASDAQ OMX Vilnius" listingavimo taisykli 24.5 punktu, siame pranesime atskleidzia, kaip laikosi vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" listinguojam bendrovi valdymo kodekso ir konkreci jo nuostat. Jei sio kodekso ar kai kuri jo nuostat nesilaikoma, tai yra nurodoma, kuri konkreci nuostat nesilaikoma ir dl koki priezasci:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS I principas: Pagrindins nuostatos

TAIP /NE /NEAKTUALU

KOMENTARAS

Pagrindinis bendrovs tikslas turt bti vis akcinink interes tenkinimas, uztikrinant nuolatin akcinink nuosavybs verts didinim. 1.1. Bendrov turt rengti ir viesai skelbti bendrovs pltros strategij ir tikslus, aiskiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcinink interesais ir didinti akcinink nuosavyb. Taip Pagrindins TEO pltros kryptys ir strategija viesai skelbiama metiniuose ir tarpiniuose Bendrovs pranesimuose bei Bendrovs veiklos pristatymuose, kurie yra skelbiami Bendrovs interneto tinklalapyje, aptariami reguliari telefonini konferencij su investuotojais metu ir panasiai. Bendrovs organai veikia siekdami gyvendinti TEO misij ­ kurti vert akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiskas telekomunikacij, TV ir IT paslaugas. Bendrovje sudaroma valdyba, kuri atstovauja Bendrovs akcinink interesams, atsako uz strategin vadovavim Bendrovei, priziri ir kontroliuoja Bendrovs vadovo (TEO generalinio direktoriaus) veikl, reguliariai rengia valdybos posdzius, kuri metu vyresnioji vadovyb (TEO administracija) reguliariai informuoja valdyb apie mons veikl. Bendrovs politika darbuotoj, klient ir vietos bendruomens atzvilgiu yra nustatyta TEO Socialins atsakomybs politikoje, o politikos gyvendinimas aprasomas Socialins atsakomybs ataskaitose.

1.2. Vis bendrovs organ veikla turt bti sukoncentruota strategini tiksl gyvendinim, atsizvelgiant poreik didinti akcinink nuosavyb. 1.3. Bendrovs prieziros ir valdymo organai turt glaudziai bendradarbiauti, siekdami kuo didesns naudos bendrovei ir akcininkams.

Taip

Taip

1.4. Bendrovs prieziros ir valdymo organai turt uztikrinti, kad bt gerbiamos ne tik bendrovs akcinink, bet ir kit bendrovs veikloje dalyvaujanci ar su ta veikla susijusi asmen (darbuotoj, kreditori, tiekj, klient, vietos bendruomens) teiss ir interesai.

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

75

II principas: Bendrovs valdymo sistema Bendrovs valdymo sistema turt uztikrinti strategin vadovavim bendrovei, efektyvi bendrovs valdymo organ priezir, tinkam pusiausvyr ir funkcij pasiskirstym tarp bendrovs organ, akcinink interes apsaug. 2.1. Be Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme numatyt privalom organ ­ visuotinio akcinink susirinkimo ir bendrovs vadovo, rekomenduojama bendrovje sudaryti tiek kolegial prieziros organ, tiek kolegial valdymo organ. Kolegiali prieziros ir valdymo organ sudarymas uztikrina valdymo ir prieziros funkcij aisk atskyrim bendrovje, bendrovs vadovo atskaitomyb bei kontrol, o tai savo ruoztu slygoja efektyvesn ir skaidresn bendrovs valdymo proces. 2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas uz strategin vadovavim bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovs valdymo funkcijas. Kolegialus prieziros organas yra atsakingas uz efektyvi bendrovs valdymo organ veiklos priezir. 2.3. Jeigu bendrov nusprendzia sudaryti tik vien kolegial organ, rekomenduojama, kad tai bt prieziros organas, t.y. stebtoj taryba. Tokiu atveju stebtoj taryba yra atsakinga uz efektyvi bendrovs vadovo vykdom funkcij priezir. 2.4. Visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus prieziros organas turt bti sudaromas ir turt veikti III ir IV principuose isdstyta tvarka. Jeigu bendrov nusprst nesudaryti kolegialaus prieziros organo, taciau sudaryt kolegial valdymo organ ­ valdyb, III ir IV principai turt bti taikomi valdybai, kiek tai nepriestarauja sio organo esmei ir paskirciai. 2.5. Bendrovs valdymo ir prieziros organus turt sudaryti toks valdybos nari (vykdomj direktori) ir stebtoj tarybos nari (direktori konsultant) skaicius, kad atskiras asmuo arba nedidel asmen grup negalt dominuoti siems organams priimant sprendimus. 2.6. Direktoriai konsultantai arba stebtoj tarybos nariai turt bti skiriami apibrztam laikotarpiui, su galimybe bti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teiss akt leidziamais intervalais, tam, kad bt uztikrintas btinas profesins patirties augimas ir pakankamai daznas j statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turt bti numatyta galimyb juos atleisti, taciau ta procedra neturt bti lengvesn uz vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedr. Ne Bendrovje nesudaroma stebtoj taryba, taciau jos funkcijas is esms atlieka valdyba, kuri atstovauja tiek pagrindiniam, tiek smulkiems akcininkams, ir kurios nariai nra traukti kasdienin mons veikl. Reguliars valdybos posdziai, kuriuose Bendrovs administracija reguliariai atsiskaito uz mons valdym, uztikrina efektyvi Bendrovs veiklos priezir ir kontrol. Rekomendacijoje nurodytas funkcijas Bendrovje atlieka valdyba.

Taip

Ne

Bendrov is esms laikosi sios rekomendacijos, nors sudaromas tik vienas kolegialus organas ­ valdyba, taciau Bendrovs statuose numatytos valdybos kompetencijos is esms atitinka stebtoj tarybos kompetencijas.

Taip

Taip

Pagal Bendrovs status valdyb sudaro septyni valdybos nariai, renkami dvejiems metams. Visi TEO valdybos nariai yra direktoriai konsultantai.

Taip

Pagal Bendrovs status valdybos nariai renkami dvejiems metams neribojant kadencij skaiciaus. Taip du valdybos nariai valdyboje dirba nuo 2007 m. balandzio ir buvo perrinkti 2009 m. baland. Vienas valdybos narys buvo isrinktas 2009 m. vasar ir perrinktas 2009 m. baland. Trys valdybos nariai isrinkti 2009 m. baland ir vienas 2010 m. baland. Bendrovs statuose nenumatyta galimyb atleisti valdybos nar, jis gali bti atleidziamas statymuose nustatytais pagrindais.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

76

2.7. Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali bti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebt klitis nepriklausomai ir nesaliskai priezirai vykdyti. Kai bendrovje nesudaroma stebtoj taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovs valdybos pirmininkas ir bendrovs vadovas nebt tas pats asmuo. Buvs bendrovs vadovas neturt bti tuoj pat skiriamas visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko post. Kai bendrov nusprendzia nesilaikyti si rekomendacij, turt bti pateikiama informacija apie priemones, kuri imtasi prieziros nesaliskumui uztikrinti.

Taip

Bendrovs valdybos pirmininkas, kuris buvo isrinktas 2009 m., atstovauja pagrindiniam Bendrovs akcininkui ir nra susijs su kasdienine Bendrovs veikla; nra dirbs Bendrovje. Buv Bendrovs vadovai nei monje, nei jos kolegialiame organe nedirba.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

77

III principas: Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka Bendrovs visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turt uztikrinti bendrovs smulkij akcinink interes atstovavim, sio organo atskaitomyb akcininkams ir objektyvi bendrovs veiklos bei jos valdymo organ priezir. 3.1. Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau siame principe ­ kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turt uztikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nesaliska bendrovs valdymo organ priezira, taip pat tinkamai atstovaujami smulkij akcinink interesai. Taip Renkant Bendrovs kolegial organ su issamia informacija apie kandidatus akcininkai gali susipazinti dar pries akcinink susirinkim bei jo metu. Bendrovje egzistuoja praktika, kad pagrindinis akcininkas silo ir nepriklausomus ar mazumos akcininkus atstovaujancius kandidatus kolegial valdymo organ. Taip naujai isrinktoje Bendrovs valdyboje is septyni nari du yra nepriklausomi ir juos pasil pagrindinis akcininkas. Atlyginimas (tantjemos) uz darb kolegialiame organe yra tvirtinamos visuotiniame akcinink susirinkime. Paskutinius devynis metus vienam valdybos nariui uz darb valdyboje skiriama metini tantjem suma yra ta pati ir sudaro 54 tkst. lit. Kandidat valdyb gyvenimo aprasymai (su informacija apie kandidat dalyvavim kit moni veikloje) yra pateikiami akcinink susirinkimo medziagoje, su kuria akcininkai gali susipazinti is anksto. Informacija apie valdybos nari einamas pareigas ar dalyvavim kit moni veikloje yra nuolat renkama ir kaupiama, o pasibaigus kiekvienam met ketvirciui patikslinama bei atnaujinama uzklausiant kiekvien valdybos nar ir pateikiama periodinse bei tarpinse Bendrovs rengiamose ataskaitose bei interneto tinklalapyje.

3.2. Kandidat kolegialaus organo narius vardai, pavards, informacija apie j issilavinim, kvalifikacij, profesin patirt, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius sipareigojimus ir potencialius interes konfliktus turt bti atskleista bendrovs akcininkams dar pries visuotin akcinink susirinkim, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsisprsti, uz kur kandidat balsuoti. Taip pat turt bti atskleistos visos aplinkybs, galincios paveikti kandidato nepriklauso-mum (pavyzdinis j srasas pateiktas 3.7 rekomenda-cijoje). Kolegialus organas turt bti informuojamas apie vlesnius siame punkte nurodytos informacijos pokycius. Kolegialus organas kiekvienais metais turt kaupti siame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovs metiniame pranesime. 3.3. Kai siloma paskirti kolegialaus organo nar, turt bti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galt vertinti, ar si kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovs metiniame pranesime turt skelbti informacij apie savo sudt ir apie konkreci atskir savo nari kompetencij, tiesiogiai susijusi su j darbu kolegialiame organe. 3.4. Siekiant islaikyti tinkam kolegialaus organo nari turimos kvalifikacijos pusiausvyr, kolegialaus organo sudtis turt bti nustatyta atsizvelgiant bendrovs struktr ir veiklos pobd ir periodiskai vertinama. Kolegialus organas turt uztikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turt vairiapusi zini, nuomoni ir patirties savo uzduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turt turti naujausi zini ir atitinkam patirt listinguojam bendrovi finans ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas is atlyginimo komiteto nari turt turti zini ir patirties atlyginim nustatymo politikos srityje.

Taip

Taip

Akcinink susirinkimui pateikiamuose kandidat valdybos narius gyvenimo aprasymuose yra nurodomas kandidato issilavinimas, darbin patirtis ir kita kandidato kompetencij apibdinanti informacija. Tarpiniuose ir kiekvien prajusi met Bendrovs rengiamuose metiniuose pranesimuose pateikiama informacija apie valdybos sudt. Trys valdybos nariai turi inzinerijos magistro laipsnius (vienas is j turi ir verslo administravimo magistro laipsn) ir dirba telekomunikacij srityje. Vienas valdybos narys turi verslo administravimo issilavinim ir dirba verslo kontrolieriumi. Du valdybos nariai, turintys finans issilavinim, dirba finans srityje, o teiss magistro laipsn turinti valdybos nar dirba patarja teiss klausimais. Du Bendrovs audito komiteto nariai turi finans issilavinim ir dirba finans srityje, o vienas komiteto narys yra teisininkas. Du Atlyginim komiteto nariai uzima vadovaujancias pozicijas kitose monse (ne Bendrovje), o vienas narys yra profesorius, skaitantis paskaitas apie moni strategij. 78

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turt bti siloma individuali programa, skirta supazindinti su pareigomis, bendrovs organizacija bei veikla. Kolegialus organas turt atlikti metin patikrinim, kad bt nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo gdzius ir zinias.

Taip

Po naujos valdybos isrinkimo 2009 m. baland, visi valdybos nariai buvo supazindinti su Lietuvos Respublikos teiss aktuose bei Bendrovs statuose jiems numatytomis teismis ir pareigomis. Valdybos nariai apie mons veikl ir jos pokycius, esminius Bendrovs veikl reguliuojanci teiss akt ir kitus Bendrovs veiklai takos turinci aplinkybi pasikeitimus reguliariai informuojami valdybos posdziuose ir individualiai, esant poreikiui ar pagal nari pageidavim. Nepaisant to, kad pagrindinis akcininkas turi bals daugum akcinink susirinkime, o kiti akcininkai turi po maziau nei 10 proc. bals, TEO valdyb sudaro 5 priklausomi (visi pagrindinio akcininko darbuotojai) ir 2 nepriklausomi valdybos nariai, kurie uztikrina tinkam interes konflikt sprendim. Remiantis pateiktomis rekomendacijomis, siuo metu Bendrovs valdyboje yra 2 nariai, atitinkantys nepriklausomo kolegialaus organo nario kriterijus. Kiti 5 valdybos nariai yra pagrindinio akcininko darbuotojai ir atstovauja pagrindinio akcininko interesams. TEO valdybos darbo reglamente nra apibrzti valdybos nario nepriklausomumo kriterijai, taciau sudarant Bendrovs valdyb buvo atsizvelgta neformalizuotus valdybos nari nepriklausomumo kriterijus

3.6. Siekiant uztikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susij esminiai interes konfliktai bt sprendziami tinkamai, bendrovs kolegial organ turt bti isrinktas pakankamas nepriklausom nari skaicius.

Taip

3.7. Kolegialaus organo narys turt bti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminysts arba kitokie rysiai su bendrove, j kontroliuojanciu akcininku arba j administracija, dl kuri kyla ar gali kilti interes konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomon. Kadangi vis atvej, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, isvardyti nemanoma, be to, skirtingose bendrovse santykiai arba aplinkybs, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia sios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo vertinimas turt bti grindziamas santyki ir aplinkybi turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali bti laikomas nepriklausomu, turt bti sie: 1) jis negali bti bendrovs arba susijusios bendrovs vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas ­ stebtoj taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi bti js toki pareig; 2) jis negali bti bendrovs arba susijusios bendrovs darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi bti js toki pareig, isskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo isrinktas kolegial organ kaip darbuotoj atstovas; 3) jis neturi gauti arba nebti gavs reiksmingo papildomo atlyginimo is bendrovs arba susijusios bendrovs, isskyrus uzmokest, gaut uz kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcij pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultat priklausanciose uzmokescio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensij plan nustatyt kompensacij ismokos (skaitant atidtas kompensacijas) uz ankstesn darb bendrovje (su slyga, kad tokia ismoka niekaip nesusijusi su vlesnmis pareigomis);

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

79

4) jis neturi bti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrol nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dal); 5) jis negali turti ir per prajusius metus neturi bti turjs svarbi verslo rysi su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turincio tokius rysius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba virsesnis darbuotojas. Turinciu verslo rysi laikytinas subjektas, kuris yra svarbus preki tiekjas arba paslaug teikjas (skaitant finansines, teisines, patariamsias ir konsultacines paslaugas), reiksmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reiksmingas mokas is bendrovs arba jos grups; 6) jis negali bti ir per paskutinius trejus metus neturi bti buvs bendrovs arba susijusios bendrovs dabartins arba ankstesns isors audito mons partneriu arba darbuotoju; 7) jis neturi bti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovje, kurioje bendrovs vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas ­ stebtoj taryba) yra direktorius konsultantas arba stebtoj tarybos narys, taip pat jis negali turti kit reiksming rysi su bendrovs vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kit bendrovi arba organ veikloje; 8) jis neturi bti js kolegialaus organo nario pareig ilgiau kaip 12 met; 9) jis neturi bti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas ­ stebtoj taryba), arba 1­8 punkte nurodyt asmen artimas seimos narys. Artimu seimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tvai. 3.8. Nepriklausomumo svokos turin is esms nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nusprsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus siame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dlto negali bti laikomas nepriklausomu dl ypating asmenini ar su bendrove susijusi aplinkybi. 3.9. Turt bti atskleidziama reikiama informacija apie isvadas, prie kuri prijo kolegialus organas aiskindamasis, ar tam tikras jo narys gali bti laikomas nepriklausomu. Kai siloma paskirti kolegialaus organo nar, bendrov turt paskelbti, ar laiko j nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar keli siame kodekse nustatyt nepriklausomumo vertinimo kriterij, bendrov turt paskelbti priezastis, kodl t nar ji vis dlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrov kiekviename savo metiniame pranesime turt paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais. Taip

Taip

2009 m. baland, renkant nauj valdyb, viesai buvo paskelbta, kad du valdybos nariai yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

80

3.10. Kai vienas arba keli siame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami istisus metus, bendrov turt paskelbti priezastis, kodl konkret kolegialaus organo nar laiko nepriklausomu. Kad bt uztikrintas informacijos, pateikiamos dl kolegialaus organo nari nepriklausomumo, tikslumas, bendrov turt reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtint savo nepriklausomum. 3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams uz j darb ir dalyvavim kolegialaus organo posdziuose gali bti atlyginama is bendrovs ls. Tokio atlyginimo dyd turt tvirtinti bendrovs visuotinis akcinink susirinkimas.

Taip

Bendrov reguliariai savo periodinse ataskaitose nurodo valdybos nari rys su Bendrove.

Taip

Bendrovs akcinink susirinkimas tvirtina valdybos nariams skiriam metini tantjem sum, kuri paskutinius devynis metus sudar 54 tkst. lit per metus vienam valdybos nariui. Pagal Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus, tantjemos valdybos nariams yra priskiriamos Bendrovs veiklos snaudoms.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

81

IV principas: Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomyb Bendrovs valdymo sistema turt uztikrinti, kad visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuot, o jam suteiktos teiss turt uztikrinti efektyvi bendrovs valdymo organ priezir ir vis bendrovs akcinink interes apsaug. 4.1. Visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau siame principe ­ kolegialus organas) turt uztikrinti bendrovs finansins apskaitos ir kontrols sistemos vientisum bei skaidrum. Kolegialus organas turt nuolat teikti rekomendacijas bendrovs valdymo organams ir prizirti bei kontroliuoti j veikl valdant bendrov. Taip Bendrovs valdyba tvirtina ir pateikia visuotiniam akcinink susirinkimui pasilymus dl Bendrovs metins finansins atskaitomybs, pelno paskirstymo projekto, Bendrovs metinio pranesimo tvirtinimo. Taip pat valdyba tvirtina tarpin (ketvirci ir pusmecio) finansin atskaitomyb. Reguliari valdybos posdzi metu Bendrovs administracija teikia pranesimus apie mons veikl. Bendrovs turimais duomenimis, visi valdybos nariai veikia gera valia Bendrovs atzvilgiu, vadovaujasi Bendrovs, o ne savo ar trecij asmen interesais, sziningumo, protingumo principais, laikydamiesi konfidencialumo ir turto atskyrimo pareig, tuo bdu stengdamiesi islaikyti savo nepriklausomum priimant sprendimus.

4.2. Kolegialaus organo nariai turt sziningai, rpestingai ir atsakingai veikti bendrovs bei akcinink naudai ir j interesais, atsizvelgdami darbuotoj interesus ir visuomens gerov. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turt: a) bet kokiomis slygomis islaikyti savo analizs, sprendim primimo ir veiksm nepriklausomum; b) nesiekti ir nepriimti joki nepagrst lengvat, kurios gali kompromituoti j nepriklausomum; c) aiskiai reiksti savo priestaravim tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra prims sprendim, dl kuri nepriklausomas narys turi rimt abejoni, tokiu atveju sis narys turt padaryti atitinkamas isvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydint, priezastis jis turt paaiskinti laiske kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausanciam organui (institucijai). 4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turt skirti pakankamai laiko ir dmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turt sipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius sipareigojimus (ypac direktoriaus pareigas kitose bendrovse), kad jie netrukdyt tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo maziau nei pusje kolegialaus organo posdzi per bendrovs finansinius metus, apie tai turt bti informuojami bendrovs akcininkai. 4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovs akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turt elgtis sziningai ir nesaliskai. Jis turt uztikrinti, kad akcininkai bt tinkamai informuojami apie bendrovs reikalus, jos strategij, rizikos valdym ir interes konflikt sprendim. Bendrovje turt bti aiskiai nustatytas kolegialaus organo nari vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir sipareigojant akcininkams.

Taip

Taip

Bendrovs valdybos nariai aktyviai dalyvauja kolegialaus organo posdziuose ir skiria pakankamai laiko savo, kaip kolegialaus nario, pareigoms vykdyti. Visuose 2010 m. valdybos posdziuose buvo norminiuose aktuose nustatytas kvorumas. Posdyje dalyvaujantys valdybos nariai registruojami posdzio protokole.

Taip

Bendrovs valdymo organai vadovaujasi statym nustatytais komunikavimo su akcininkais principais ir pries priimdami svarbius sprendimus, kuri kriterijai apibrzti Bendrovs statuose, apsvarsto j tak akcininkams ir pagrindin informacij apie Bendrovs reikalus skelbia periodinse ataskaitose.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

82

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (isskyrus mazareiksmius dl nedidels j verts arba sudarytus standartinmis slygomis vykdant prastin bendrovs veikl), sudaromi tarp bendrovs ir jos akcinink, prieziros ar valdymo organ nari, ar kit bendrovs valdymui tak daranci ar galinci daryti fizini ar juridini asmen, bt tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dl toki sandori tvirtinimo turt bti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai uz tok sprendim balsuoja dauguma nepriklausom kolegialaus organo nari. 4.6. Kolegialus organas turt bti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turincius reiksms bendrovs veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turt bti nepriklausomas nuo bendrovs valdymo organ. Kolegialaus organo nari darbui ir sprendimams neturt daryti takos juos isrink asmenys. Bendrov turt uztikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai bt aprpinti pakankamais istekliais (tarp j ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, skaitant teis gauti ­ ypac is bendrovs darbuotoj ­ vis reikiam informacij ir teis kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo isorinius teiss, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitet kompetencijai priklausanciais klausimais. Atlyginimo komitetas, naudodamasis mint konsultant ar specialist paslaugomis informacijai apie atlyginim nustatymo sistem rinkos standartus gauti, turt uztikrinti, kad jie tuo paciu metu neteikt konsultacij susijusiai bendrovei, vykdomajam direktoriui arba valdymo organ nariams. Naudodamasis konsultanto paslaugomis informacijai apie atlyginim nustatymo sistem rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turt uztikrinti, kad tas konsultantas tuo paciu metu neteikt konsultacij susijusios bendrovs zmogiskj istekli skyriui arba vykdomajam arba generaliniam direktoriams. 4.7. Kolegialaus organo veikla turt bti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galt turti didel tak itin svarbiose srityse, kuriose interes konflikt galimyb yra ypac didel. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susij su bendrovs direktori skyrimu, atlyginimo bendrovs direktoriams nustatymu ir bendrovs audito kontrole bei vertinimu. Todl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minti klausimai, siam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginim ir audito komitetus. Bendrovs turt uztikrinti, kad skyrimo, atlyginim ir audito komitetams priskirtos funkcijos bt vykdomos, taciau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti maziau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovs turt issamiai paaiskinti, kodl jos pasirinko alternatyv pozir ir kaip pasirinktas poziris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovse, kuri kolegialus organas turi nedaug nari, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudties reikalavimus ir jeigu siuo klausimu atskleidzia atitinkam informacij. Tokiu atveju sio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypac dl j vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turt bti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.

Taip

Bendrovs valdymo organai sandorius sudaro ir tvirtina vadovaudamiesi teiss akt ir Bendrovs stat reikalavimais, vadovaudamiesi veikimo Bendrovs naudai principu.

Taip

Kolegialus valdymo organas, didzija dalimi priklausomas nuo pagrindinio akcininko, veikiancio panasiame versle, sprendimus priima vadovaudamasis tik Bendrovs interesais. Bendrov aprpina valdyb ir jos komitetus j funkcijoms atlikti reikalingais istekliais (pvz., valdybos nariams kompensuojamos atvykimo valdybos posdzius islaidos), o valdybos ir komitet posdziuose dalyvauja Bendrovs darbuotojai, atsakingi uz svarstomas veiklos sritis, ir teikia vis btin informacij. Bendrov uztikrina valdymo organ teis kreiptis nepriklausomus specialistus (teiss, audito ir pan.) reikiamai informacijai gauti.

Taip

Is Bendrovs valdybos nari sudaromi Atlyginim ir Audito komitetai. Skyrimo komitetas Bendrovje nesudaromas ir jo funkcijas atlieka Atlyginim komitetas. Kiekvien komitet sudaro 3 valdybos nariai. Audito komiteto nariais yra du finans, is kuri vienas yra nepriklausomas valdybos narys, ir vienas teiss issilavinim turintys valdybos nariai. Audito komitetas padeda valdybai vykdyti savo prieziros funkcij. Audito komitetas priziri Bendrovs finansins atskaitomybs rengimo proces, vidins kontrols ir finansins rizikos valdymo sistemas, audito proces, taip pat kaip kontroliuojama, ar Bendrov laikosi statym ir teisini norm bei vidaus tvark reikalavim. Atlyginim komiteto pasilymai valdybai yra rekomendacinio pobdzio ir j tikslas ­ sukurti konkurencing atlyginim sistem, kuri padt pritraukti ir islaikyti talentingus pagrindinius vadovus, uztikrint Bendrovs atlyginim ir skatinimo priemoni vientisum, susiet atlyginim su veiklos rezultatais bei uztikrint vis akcinink interes paisym.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

83

4.8. Pagrindinis komitet tikslas ­ didinti kolegialaus organo darbo efektyvum uztikrinant, kad sprendimai bt priimami juos tinkamai apsvarscius, ir padti organizuoti darb taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedaryt takos esminiai interes konfliktai. Komitetai turt veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, taciau galutin sprendim priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti j komitetams. Kolegialus organas islieka visiskai atsakingas uz savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus. 4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turt susidti bent is trij nari. Bendrovse, kuriose kolegialaus organo nari yra nedaug, isimties tvarka komitetai gali bti sudaryti tik is dviej nari. Kiekvieno komiteto nari daugum turt sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovje stebtoj taryba nesudaroma, atlyginim ir audito komitetai turt bti sudaryti isimtinai is direktori konsultant. Sprendziant, k skirti komiteto pirmininku ir nariais, turt bti atsizvelgiama tai, kad naryst komitete turi bti atnaujinama ir kad neturi bti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis. 4.10. Kiekvieno kurto komiteto galiojimus turt nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turt vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatyt galiojim ir reguliariai informuoti kolegial organ apie savo veikl ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto galiojimai, apibrziantys jo vaidmen ir nurodantys jo teises bei pareigas, turt bti paskelbti bent kart per metus (kaip dalis informacijos, kuri bendrov kasmet skelbia apie savo valdymo struktr ir praktik). Bendrovs taip pat kasmet savo metiniame pranesime turt skelbti esam komitet pranesimus apie j sudt, posdzi skaici ir nari dalyvavim posdziuose per prajusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turt patvirtinti, kad j tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprasyti veiksmus, kuri buvo imtasi tam, kad prieiti tokios isvados.

Taip

Metin ir tarpin finansin atskaitomyb pirmiausia yra svarstoma Audito komitete ir, kartu su komiteto isvadomis, pateikiama tvirtinti valdybai. Pries pateikiant valdybai svarstyti Bendrovs administracijos nari kandidatras bei j atlyginimo slygas, kandidatros pirmiausia svarstomos ir tvirtinamos Atlyginim komitete.

Taip

TEO valdybos komitet veikloje dalyvauja sesi is septyni valdybos nariai. Kiekvienam komitete dirba trys valdybos nariai. Audito komitete visi trys nariai yra direktoriai konsultantai ir vienas is j yra nepriklausomas valdybos narys. Atlyginim komitete dirba trys direktoriai konsultantai ir vienas is j yra nepriklausomas valdybos narys.

Taip

Valdybos komitet galiojimus ir darbo tvark tvirtina Bendrovs valdyba. Komitet sudtis viesai skelbiama periodinse Bendrovs ataskaitose ir tinklalapyje internete. Komitetai apie savo veikl reguliariai atsiskaito valdybai. 2010 m. vyko vienas Atlyginim komiteto posdis, kurio metu buvo aptarta TEO atlyginim sistema. 2010 m. birzel valdyba vieneri met kadencijai isrinko Atlyginim komiteto narius. Pagal Atlyginim komiteto darbo reglament posdzi sekretoriumi yra Bendrovs Personalo departamento direktorius. 2010 m. vyko trys Audito komiteto posdziai. Dviejuose Audito komiteto posdziuose dalyvavo visi komiteto nariai, o vieno posdzio metu nebuvo vieno komiteto nario. Visiems komiteto posdziams pirmininkavo Audito komiteto pirmininkas. Pagal Audito komiteto darbo reglament posdzi sekretoriumi buvo Bendrovs Finans tarnybos vadovas. Komitet posdziuose dalyvauja Bendrovs darbuotojai, atsakingi uz komitete svarstomas veiklos sritis, ir teikia vis btin informacij.

4.11. Siekiant uztikrinti komitet savarankiskum ir objektyvum, kolegialaus organo nariai, kurie nra komiteto nariai, paprastai turt turti teis dalyvauti komiteto posdziuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posdyje dalyvaut tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turt bti sudarytos slygos tiesiogiai palaikyti rysius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turt bti daroma, reikt nurodyti komiteto veikl reglamentuojanciose taisyklse. 4.12. Skyrimo komitetas. 4.12.1. Pagrindins skyrimo komiteto funkcijos turt bti sios:

Taip

Ne

TEO Skyrim komiteto funkcijas atlieka Atlyginim komitetas.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

84

1) parinkti kandidatus laisvas valdymo organ nari vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turt vertinti gdzi, zini ir patirties pusiausvyr valdymo organe, parengti funkcij ir sugebjim, kuri reikia konkreciam postui, apras ir vertinti pareigojimui atlikti reikaling laik. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovs akcinink pasilytus kandidatus kolegialaus organo narius; 2) reguliariai vertinti prieziros ir valdymo organ struktr, dyd, sudt ir veikl, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiam pokyci; 3) reguliariai vertinti atskir direktori gdzius, zinias bei patirt ir apie tai pranesti kolegialiam organui; 4) reikiam dmes skirti tstinumo planavimui; 5) perzirti valdymo organ politik dl vyresniosios vadovybs rinkimo ir skyrimo. 4.12.2. Skyrimo komitetas turt apsvarstyti kit asmen, skaitant administracij ir akcininkus, pateiktus pasilymus. Kai sprendziami klausimai, susij su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas ­ stebtoj taryba) ir vyresnija vadovybe, turt bti konsultuojamasi su bendrovs vadovu, suteikiant jam teis teikti pasilymus Skyrimo komitetui. 4.13. Atlyginim komitetas. 4.13.1. Pagrindins atlyginim komiteto funkcijos turt bti sios: 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasilymus dl valdymo organ nari ir vykdomj direktori atlyginim politikos. Tokia politika turt apimti visas atlyginimo formas, skaitant fiksuot atlyginim, nuo veiklos rezultat priklausancio atlyginimo sistemas, pensij modelius ir iseitines ismokas. Pasilymai, susij su nuo veiklos rezultat priklausancio atlyginimo sistemomis, turt bti pateikiami kartu su rekomendacijomis dl su tuo susijusi tiksl ir vertinimo kriterij, kuri tikslas ­ tinkamai suderinti vykdomj direktori ir valdymo organ nari atlyginim su bendrovs kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcinink interesais ir tikslais; 2) teikti kolegialiam organui pasilymus dl individuali atlyginim vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organ nariams siekiant, kad jie atitikt bendrovs atlyginim politik ir si asmen veiklos vertinim. Vykdydamas si funkcij, komitetas turt bti gerai informuotas apie bendr atlyg, kur vykdomieji direktoriai ir valdymo organ nariai gauna is kit susijusi bendrovi; 3) turt uztikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui bt proporcingas kit bendrovs vykdomj direktori arba valdymo organ nari ir kit bendrovs darbuotoj atlyginimui; 4) reguliariai perzirti vykdomj direktori ar valdymo organ nari atlyginim nustatymo politik (taip pat ir akcijomis pagrsto atlyginimo politik) bei jos gyvendinim; 5) teikti kolegialiam organui pasilymus dl tinkam sutarci su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ nariais form; Taip Atlyginim komiteto pasilymai valdybai yra rekomendacinio pobdzio ir j tikslas ­ sukurti konkurencing atlyginim sistem, kuri padt pritraukti ir islaikyti talentingus pagrindinius vadovus, uztikrint Bendrovs atlyginim ir skatinimo priemoni vientisum, susiet atlyginim su veiklos rezultatais bei uztikrint vis akcinink interesus. Du kartus per metus komitetas turi atsiskaityti valdybai apie savo veikl, jeigu tokia vyksta. Atlyginim komitetas perziri ir nustato bendrus Bendrovs darbuotoj atlyginim principus bei skatinimo priemoni skyrimo kriterijus; perziri ir teikia rekomendacijas dl auksciausio lygio vadov atlyginim; rpinasi auksciausio lygio vadov ugdymu ir j pareig perimamumu; padeda valdybos pirmininkui nusamdyti Bendrovs generalin direktori, o generaliniam direktoriui ­ jam tiesiogiai atskaitingus Bendrovs vadovus. Informacija apie valdybos ir komitet veikl yra pateikta 2010 m. Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

85

6) padti kolegialiam organui prizirti, kaip bendrov laikosi galiojanci nuostat dl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypac dl galiojancios atlyginim politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organ nariams bendras rekomendacijas dl vyresniosios vadovybs (kaip apibrzta paties kolegialaus organo) atlyginim dydzio ir struktros, taip pat stebti vyresniosios vadovybs atlyginim dyd ir struktr, remiantis atitinkama informacija, kuri pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organ nariai. 4.13.2. Tuo atveju, kai reikia sprsti skatinimo klausim, susijus su akcij pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonmis, kurios gali bti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turt: 1) apsvarstyti bendr toki skatinimo sistem taikymo politik, ypating dmes skirdamas skatinimui, susijusiam su akcij pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasilymus; 2) isnagrinti informacij, kuri pateikta siuo klausimu bendrovs metiniame pranesime ir dokumentuose, skirtuose akcinink susirinkimui; 3) pateikti kolegialiam organui pasilymus dl pasirinkimo sandori pasirasant akcijas arba pasirinkimo sandori perkant akcijas alternatyvos apibrziant tokios alternatyvos suteikimo priezastis ir pasekmes. 4.13.3. Atlyginimo komitetas turt informuoti akcininkus apie savo funkcij vykdym ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcinink susirinkime. 4.14. Audito komitetas. 4.14.1. Pagrindins audito komiteto funkcijos turt bti sios: 1) stebti bendrovs teikiamos finansins informacijos vientisum, ypating dmes skiriant bendrovs ir jos grups naudojam apskaitos metod tinkamumui ir nuoseklumui (skaitant bendrovi grups finansini ataskait rinkini konsolidavimo kriterijus); 2) maziausiai kart per metus perzirti vidaus kontrols ir rizikos valdymo sistemas, siekiant uztikrinti, kad pagrindins rizikos (skaitant rizik, susijusi su galiojanci statym ir taisykli laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidziama informacija; 3) uztikrinti vidaus audito funkcij veiksmingum, be kita ko, teikiant rekomendacijas dl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dl sio padalinio biudzeto, taip pat stebint, kaip bendrovs administracija reaguoja sio padalinio isvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovje nra vidaus audito funkcijos, komitetas poreik turti si funkcij turt vertinti bent kart per metus; Taip Audito komitetas padeda valdybai vykdyti savo prieziros funkcij. Audito komitetas priziri Bendrovs finansins atskaitomybs rengimo proces, vidins kontrols ir finansins rizikos valdymo sistemas, audito proces, taip pat kaip kontroliuojama, ar Bendrov laikosi statym ir teisini norm bei vidaus tvark reikalavim.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

86

4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su isors audito mons parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovs visuotinis akcinink susirinkimas) bei sutarties su audito mone slygomis. Komitetas turt istirti situacijas, dl kuri audito monei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dl tokiu atveju btin veiksm; 5) stebti isors audito mons nepriklausomum ir objektyvum, ypac svarbu patikrinti, ar audito mon atsizvelgia reikalavimus, susijusius su audito partneri rotacija, taip pat btina patikrinti atlyginimo, kur bendrov moka audito monei, dyd ir panasius dalykus. Siekiant uzkirsti keli esminiams interes konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia isors audito mons skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito monei bei jos tinklui moka bendrov ir jos grup, turt nuolat prizirti ne audito paslaug pobd ir mast. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. geguzs 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB tvirtintais principais ir gairmis, turt nustatyti ir taikyti formali politik, apibrzianci ne audito paslaug rsis, kuri pirkimas is audito mons yra: a) neleidziamas; b) leidziamas komitetui isnagrinjus ir c) leidziamas be kreipimosi komitet; 6) tikrinti isors audito proceso veiksmingum ir administracijos reakcij rekomendacijas, kurias audito mon pateikia laiske vadovybei. 4.14.2. Visi komiteto nariai turt bti aprpinti issamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovs apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovs administracija turt informuoti audito komitet apie svarbi ir neprast sandori apskaitos bdus, kai apskaita gali bti vykdoma skirtingais bdais. Siuo atveju ypatingas dmesys turt bti skiriamas bendrovs veiklai ofsoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties mones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui. 4.14.3. Audito komitetas turt nusprsti, ar jo posdziuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovs vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba virsesni darbuotojai, atsakingi uz finansus bei apskait), vidaus auditorius ir isors auditorius. Komitetas turt turti galimyb prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organ nariams. 4.14.4. Vidaus ir isors auditoriams turt bti uztikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybs susisiekti su kolegialiu organu. Siuo tikslu audito komitetas turt veikti kaip pagrindin instancija rysiams su vidaus ir isors auditoriais palaikyti. 4.14.5. Audito komitetas turt bti informuotas apie vidaus auditori darbo program ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodin santrauk. Audito komitetas taip pat turt bti informuotas apie isors auditori darbo program ir turt is audito mons gauti ataskait, kurioje bt aprasomi visi rysiai tarp nepriklausomos audito mons ir bendrovs bei jos grups. Komitetas turt laiku gauti informacij apie visus su bendrovs auditu susijusius klausimus.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

87

4.14.6. Audito komitetas turt tikrinti, ar bendrov laikosi galiojanci nuostat, reglamentuojanci darbuotoj galimyb pateikti skund arba anonimiskai pranesti apie tarimus, kad bendrovje daromi svarbs pazeidimai (dazniausiai pranesama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turt uztikrinti, kad bt nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam toki klausim tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams. 4.14.7. Audito komitetas turt teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kart per sesis mnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metins ir puss met ataskaitos. 4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turt atlikti savo veiklos vertinim. Jis turt apimti kolegialaus organo struktros, darbo organizavimo ir gebjimo veikti kaip grup vertinim, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinim bei vertinim, ar kolegialus organas pasiek nustatyt veiklos tiksl. Kolegialus organas turt bent kart per metus paskelbti (kaip dal informacijos, kuri bendrov kasmet skelbia apie savo valdymo struktras ir praktik) atitinkam informacij apie savo vidin organizacij ir veiklos procedras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokycius nulm kolegialaus organo atliktas savo veiklos vertinimas. Taip Informacija apie valdybos ir komitet veikl yra pateikta 2010 m. Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

88

V principas: Bendrovs kolegiali organ darbo tvarka Bendrovje nustatyta kolegiali prieziros ir valdymo organ darbo tvarka turt uztikrinti efektyv si organ darb ir sprendim primim, skatinti aktyv bendrovs organ bendradarbiavim. 5.1. Bendrovs kolegialiems prieziros ir valdymo organams (siame principe svoka kolegials organai apima tiek kolegialius prieziros, tiek valdymo organus) vadovauja si organ pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas uz kolegialaus organo posdzi tinkam susaukim. Pirmininkas turt uztikrinti tinkam vis kolegialaus organo nari informavim apie saukiam posd ir posdzio darbotvark. Jis taip pat turt uztikrinti tinkam vadovavim kolegialaus organo posdziams bei tvark ir darbing atmosfer posdzio metu. 5.2. Bendrovs kolegiali organ posdzius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiskumu, pagal is anksto patvirtint grafik. Kiekviena bendrov pati sprendzia, kokiu periodiskumu saukti kolegiali organ posdzius, taciau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiskumu, kad bt uztikrintas nepertraukiamas esmini bendrovs valdymo klausim sprendimas. Bendrovs stebtoj tarybos posdziai turt bti saukiami bent kart per met ketvirt, o bendrovs valdybos posdziai ­ bent kart per mnes. 5.3. Kolegialaus organo nariai apie saukiam posd turt bti informuojami is anksto, kad turt pakankamai laiko tinkamai pasirengti posdyje nagrinjam klausim svarstymui ir galt vykti naudinga diskusija, po kurios bt priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranesimu apie saukiam posd kolegialaus organo nariams turt bti pateikta visa reikalinga, su posdzio darbotvarke susijusi medziaga. Darbotvark posdzio metu neturt bti keiciama ar papildoma, isskyrus atvejus, kai posdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidliotinai reikia sprsti svarbius bendrovei klausimus. 5.4. Siekiant koordinuoti bendrovs kolegiali organ darb bei uztikrinti efektyv sprendim primimo proces, bendrovs kolegiali prieziros ir valdymo organ pirmininkai turt tarpusavyje derinti saukiam posdzi datas, j darbotvarkes, glaudziai bendradarbiauti sprsdami kitus su bendrovs valdymu susijusius klausimus. Bendrovs stebtoj tarybos posdziai turt bti atviri bendrovs valdybos nariams, ypac tais atvejais, kai posdyje svarstomi klausimai, susij su valdybos nari atsaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu. Taip Bendrovs valdybos posdziams vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos darb organizuoti padeda valdybos sekretor ­ Bendrovs Korporatyvinio administravimo ir teiss reikal skyriaus direktor.

Taip

TEO valdybos posdziai vyksta pagal is anksto suderint ir valdybos patvirtint grafik, ne maziau kaip du per met ketvirt. Viesai yra skelbiama, kada vyks Bendrovs valdybos posdziai, kuriuose bus tvirtinamos finansins ataskaitos ir po to atitinkamai patvirtintos finansins ataskaitos skelbiamos viesai.

Taip

Pagal valdybos reglament, valdybos nariai informacij apie saukiam posd, posdzio darbotvark ir vis, su posdyje numatytais svarstyti klausimais susijusi, medziag gauna ne vliau kaip pries 7 dienas. Darbotvark posdzio metu nekeiciama, isskyrus atvejus, kai posdyje dalyvauja visi valdybos nariai arba kai nedalyvaujantys nariai pranesa, kad sutinka su darbotvarks pakeitimu.

Ne

TEO negali gyvendinti sios rekomendacijos, nes Bendrovje sudaroma tik valdyba.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

89

VI principas: Nesaliskas akcinink traktavimas ir akcinink teiss Bendrovs valdymo sistema turt uztikrinti nesalisk vis akcinink, skaitant smulkiuosius bei uzsieniecius, traktavim. Bendrovs valdymo sistema turt apsaugoti akcinink teises. 6.1. Rekomenduojama, kad bendrovs kapital sudaryt tik tokios akcijos, kurios j turtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybs, dividend ir kitas teises. Taip Po nuosav akcij anuliavimo 2010 m. rugsj Bendrovs statin kapital sudaro 776 817 518 vieno lito nominalios verts paprastj vardini akcij. Visiems Bendrovs akcij savininkams suteiktos vienodos teiss. Bendrovs statai, kuriuose nustatytos Bendrovs akcij turtojams suteikiamos teiss, yra viesai paskelbti Bendrovs interneto tinklalapyje. Bendrovs akcininkai tvirtina sandorius, kuri tvirtinimui jiems numatytos teiss pagal Akcini bendrovi statym ir Bendrovs status.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams slygas is anksto, t.y. pries perkant akcijas, susipazinti su isleidziam nauj ar jau isleist akcij suteikiamomis teismis. 6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbs sandoriai, tokie kaip bendrovs turto perleidimas, investavimas, keitimas ar kitoks apsunkinimas, turt gauti visuotinio akcinink susirinkimo pritarim. Visiems akcininkams turt bti sudarytos vienodos galimybs susipazinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, skaitant pamint sandori tvirtinim. 6.4. Visuotini akcinink susirinkim susaukimo ir vedimo procedros turt sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturt pazeisti akcinink teisi bei interes. Pasirinkta visuotinio akcinink susirinkimo vieta, data ir laikas neturt uzkirsti kelio aktyviam akcinink dalyvavimui susirinkime. 6.5. Siekiant uztikrinti uzsienyje gyvenanci akcinink teis susipazinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcinink susirinkimui parengtus dokumentus is anksto paskelbti viesai prieinamai bendrovs interneto tinklalapyje ne tik lietuvi kalba, bet ir angl kalba ir (ar) kitomis uzsienio kalbomis. Visuotinio akcinink susirinkimo protokol po jo pasirasymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viesai prieinamai bendrovs interneto tinklalapyje lietuvi ir angl kalba ir (ar) kitomis uzsienio kalbomis. Bendrovs interneto tinklalapyje viesai prieinamai gali bti skelbiama ne visa dokument apimtis, jei j viesas paskelbimas galt pakenkti bendrovei arba bt atskleistos bendrovs komercins paslaptys. 6.6. Akcininkams turt bti sudarytos galimybs balsuoti akcinink susirinkime asmeniskai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturt bti daroma joki klici balsuoti is anksto rastu, uzpildant bendrj balsavimo biuleten.

Taip

Ne

Taip

TEO akcinink susirinkimai yra rengiami Vilniuje, pagrindinje Bendrovs buveinje. Eiliniai akcinink susirinkimai rengiami balandzio mn. antroje pusje. 2010 m. eilinis akcinink susirinkimas vyko 2010 m. balandzio 26 d. 13 valand. 2010 m. kovo 26 d. pranesimas apie saukiam eilin akcinink susirinkim, valdybos akcinink susirinkimui silomi nutarim bei dokument projektai tuo paciu metu buvo paskelbti viesai ir Bendrovs interneto tinklalapyje. Atitinkamai po akcinink susirinkim akcinink priimti nutarimai (kartu su informacija apie balsavimo dl kiekvieno nutarimo rezultatus) bei patvirtinti dokumentai buvo paskelbti Bendrovs interneto tinklalapyje. Visa investuotojams skirta informacija ir dokumentai yra skelbiami lietuvi ir angl kalbomis tiek per birz informacines sistemas, tiek Bendrovs interneto tinklalapyje. TEO akcininkai gali gyvendinti teis dalyvauti akcinink susirinkime tiek asmeniskai, tiek per atstov, jeigu asmuo turi tinkam galiojim arba su juo sudaryta balsavimo teiss perleidimo sutartis teiss akt nustatyta tvarka, taip pat Bendrov sudaro slygas akcininkams balsuoti uzpildant bendrj balsavimo biuleten, kaip numato statymas.

Taip

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

90

6.7. Siekiant padidinti akcinink galimybes dalyvauti akcinink susirinkimuose, bendrovms rekomenduojama placiau taikyti modernias technologijas ir tokiu bdu sudaryti akcininkams galimyb dalyvauti ir balsuoti akcinink susirinkimuose naudojantis elektronini rysi priemonmis. Tokiais atvejais turi bti uztikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatyb. Be to, bendrovs galt sudaryti slygas akcininkams, ypac uzsienyje gyvenantiems akcininkams, akcinink susirinkimus stebti pasinaudojant moderni technologij priemonmis.

Ne

Bendrov nesilaiko sios rekomendacijos nuostat, kadangi nra galimybs uztikrinti teksto apsaug ir identifikuoti balsuojancio asmens paras.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

91

VII principas: Interes konflikt vengimas ir atskleidimas Bendrovs valdymo sistema turt skatinti bendrovs organ narius vengti interes konflikt bei uztikrinti skaidr ir efektyv bendrovs organ nari interes konflikt atskleidimo mechanizm. 7.1. Bendrovs prieziros ir valdymo organo narys turt vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai priestarauja ar gali priestarauti bendrovs interesams. Jeigu tokia situacija vis dlto atsirado, bendrovs prieziros ar valdymo organo narys turt per proting termin pranesti kitiems to paties organo nariams arba j isrinkusiam bendrovs organui, arba bendrovs akcininkams apie toki interes priestaravimo situacij, nurodyti interes pobd ir, jeigu manoma, vert. 7.2. Bendrovs prieziros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovs turto, kurio naudojimas specialiai su juo nra aptartas, su savo turtu arba naudoti j arba informacij, kuri jis gauna bdamas bendrovs organo nariu, asmeninei naudai ar treciojo asmens naudai gauti be bendrovs visuotinio akcinink susirinkimo ar jo galioto kito bendrovs organo sutikimo. 7.3. Bendrovs prieziros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandor su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tok sandor (isskyrus mazareiksmius dl nedidels j verts arba sudarytus vykdant prastin bendrovs veikl bei standartinmis slygomis) jis privalo nedelsdamas rastu arba zodziu, rasant tai posdzio protokol, pranesti kitiems to paties organo nariams arba j isrinkusiam bendrovs organui, arba bendrovs akcininkams. Sioje rekomendacijoje vardyt sandori sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija. 7.4. Bendrovs prieziros ir valdymo organo narys turt susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dl sandori ar kitoki klausim, su kuriais jis susijs asmeniniu ar dalykiniu interesu. Taip Valdymo organ nariai elgiasi taip, kad interes konflikt nekilt, todl praktikoje j nepasitaik.

Taip

Taip

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

92

VIII principas: Bendrovs atlyginim politika Bendrovje nustatyta atlyginim politikos bei direktori atlyginim tvirtinimo, perzirjimo ir paskelbimo tvarka turt uzkirsti keli galimiems interes konfliktams ir piktnaudziavimui nustatant direktori atlyginimus, taip pat uztikrinti bendrovs atlyginim politikos bei direktori atlyginim viesum ir skaidrum. 8.1. Bendrov turt paskelbti savo atlyginim politikos ataskait (toliau ­ atlyginim ataskaita), kuri turt bti aiski ir lengvai suprantama. Si atlyginim ataskaita turt bti paskelbta ne tik kaip bendrovs metinio pranesimo dalis, bet turt bti skelbiama ir bendrovs interneto tinklalapyje. Ne Bendrov viesai neskelbia atlyginim politikos, nes tai yra vidinis ir konfidencialus Bendrovs dokumentas. Bendra informacija apie atlyginim politik, bendros su darbuotojais susijusios snaudos ir bendra Bendrovs vadovams per metus ismokt atlyginim suma yra viesai skelbiami Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime ir konsoliduotose finansinse ataskaitose. Informacija apie bendr Bendrovs vadovams per metus ismokt atlyginim sum kasmet viesai skelbiama Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime.

8.2. Atlyginim ataskaitoje daugiausia dmesio turt bti skiriama bendrovs direktori atlyginim politikai ateinanciais, o kur tinka ­ ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turt bti apzvelgiama, kaip atlyginim politika buvo gyvendinama prajusiais finansiniais metais. Ypatingas dmesys turt bti skiriamas esminiams bendrovs atlyginim politikos pokyciams, lyginant su prajusiais finansiniais metais. 8.3. Atlyginim ataskaitoje turt bti pateikta bent si informacija: 1) direktori atlyginim kintam ir nekintam sudedamj dali santykis ir jo paaiskinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultat vertinimo kriterijus, kuriais grindziama teis dalyvauti akcij pasirinkimo sandoriuose, teis akcijas arba kintamas sudedamsias atlyginimo dalis; 3) paaiskinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultat vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovs interesams; 4) metod, taikom siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultat vertinimo kriterijai, paaiskinimas; 5) pakankamai issami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokjimo atidjimo laikotarpius; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultat rys; 7) pagrindiniai metini premij sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir j pagrindimas; 8) pakankamai issami informacija apie iseitini ismok politik; 9) pakankamai issami informacija apie akcijomis pagrsto atlyginimo teisi suteikimo laikotarp, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai issami informacija apie akcij islaikym po teisi suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai issami informacija apie panasi bendrovi grupi, kuri atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovs atlyginim nustatymo politik, sudt. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo isjimo pensij schemos pagrindini savybi aprasymas; 13) atlyginim ataskaitoje neturt bti komerciniu poziriu neskelbtinos informacijos.

Taip

Ne

Sutartis su Bendrovs administracijos vadovais sudaro ir tvirtina Bendrovs valdyba. Sios sutartys yra konfidencialios ir j turinys bei slygos viesai neskelbiamos. Bendrovje nra darbuotoj skatinimo ar atlyginimo Bendrovs akcijomis sistemos. Taip pat nra schem, susijusi su pensijomis.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

93

8.4. Atlyginim ataskaitoje taip pat turt bti apibendrinama ir paaiskinama bendrovs politika, susijusi su sutarci, sudarom su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ nariais, slygomis. Tai turt apimti, inter alia, informacij apie sutarci su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ nariais trukm, taikomus pranesimo apie isjim is darbo terminus ir issami informacij apie iseitines ir kitas ismokas, susijusias su sutarci su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ nariais nutraukimu pirma laiko.

Ne

Sutartis su Bendrovs administracijos vadovais sudaro ir tvirtina Bendrovs valdyba. Sios sutartys yra konfidencialios ir j turinys bei slygos viesai neskelbiamos. Pries pateikiant valdybai svarstyti Bendrovs administracijos nari kandidatras bei j atlyginimo slygas, kandidatros pirmiausia svarstomos ir tvirtinamos Atlyginim komitete. Informacija apie Bendrovs ir jos organ nari ar darbuotoj susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija jei jie atsistatydint arba bt atleisti be pragrstos priezasties arba jei j darbas baigtsi dl emitento kontrols pasikeitimo, yra pateikiami konsoliduotame metiniame pranesime.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

94

8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turt bti issamiai paskelbiama atlyginim ataskaitoje. Siame dokumente turt bti pateikta bent 8.5.1­8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvien asmen, kuris bendrovje jo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkam finansini met laikotarpiu. 8.5.1. Turt bti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinmis pajamomis susijusi informacija: 1) bendra atlyginimo suma, sumokta arba moktina direktoriui uz paslaugas, suteiktas prajusiais finansiniais metais, skaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokescius, nustatytus metiniame visuotiniame akcinink susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos is bet kurios mons, priklausancios tai paciai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priezastys, dl kuri tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidziama pagal statymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams uz specialias paslaugas, kurios nepriklauso prastinms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organ nariui, pasitraukusiam is savo pareig prajusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaiciuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vert, jeigu tokia nauda neturi bti nurodyta pagal 1­5 punktus. 8.5.2. Turt bti pateikiama si informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teismis dalyvauti akcij pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotoj skatinimo akcijomis sistemomis: 1) prajusiais finansiniais metais bendrovs pasilyt akcij pasirinkimo sandori arba suteikt akcij skaicius ir taikymo slygos; 2) akcij pasirinkimo sandori skaicius, realizuotas per prajusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcij skaici bei realizavimo kain, arba dalyvavimo darbuotoj skatinimo akcijomis sistemoje vert finansini met pabaigoje; 3) finansini met pabaigoje nerealizuotas akcij pasirinkimo sandori skaicius, j realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindins teisi gyvendinimo slygos; 4) visi esam akcij pasirinkimo sandori slyg pokyciai ateinanciais finansiniais metais. 8.5.3. Turt bti pateikiama si su papildom pensij schemomis susijusi informacija: 1) kai pensij schema yra apibrzt ismok, pagal j direktori sukaupt ismok pokyciai atitinkamais finansiniais metais; 2) kai pensij schema yra apibrzt mok, issami informacija apie mokas, kurias uz direktori sumokjo arba turt sumokti bendrov atitinkamais finansiniais metais. 8.5.4. Turt bti nurodytos sumos, kurias bendrov arba bet kuri dukterin bendrov ar mon, traukta bendrovs konsoliduotj finansini ataskait rinkin, ismokjo kaip paskolas, isankstines ismokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris jo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkam finansini met laikotarpiu, skaitant nesumoktas sumas ir palkan norm.

Ne

Bendrov konsoliduotame metiniame pranesime ir konsoliduotose finansinse ataskaitose atskleidzia informacij apie bendras su darbuotojais susijusias snaudas, bendr Bendrovs vadovams per metus ismokt atlyginim sum ir valdybos nariams ismoktas tantjemas. Informacija pateikiama atskirai apie valdyb ir Bendrovs vadovyb. Taip pat konsoliduotame metiniame pranesime pateikiama informacija, ar valdybos ir vadovybs nariams suteiktos paskolos, garantijos ir parama, bei ar Bendrovs dukterins mons Bendrovs valdybos nariams ir Bendrovs darbuotojams mokjo atlyginim uz darb j valdymo organuose ar panasias ismokas. Bendrovs konsoliduotas metinis pranesimas viesai skelbiamas Bendrovs interneto tinklalapyje. Bendrovje nra darbuotoj skatinimo ar atlyginimo Bendrovs akcijomis sistemos. Taip pat nra schem, susijusi su pensijomis. Bendrov netaiko schem, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcij pasirinkimo sandoriais ar kitomis teismis sigyti akcij arba bti atlyginamam remiantis akcij kain pokyciais.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

95

8.6. Kai atlyginim nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovs turt nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydzio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turt bti pakankama, kad bendrov galt nemokti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultat vertinimo kriterijai netenkinami. 8.7. Kintam sudedamj atlyginimo dali skyrimas turt priklausyti nuo is anksto nustatyt ir ismatuojam veiklos rezultat vertinimo kriterij. 8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didziosios sios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokjimas turt bti atidtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkanciam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokjimas atidedamas, dydis turt bti nustatytas pagal santykin kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vert, lyginat j su nekintama atlyginimo dalimi. 8.9. susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organ nariais turt bti traukta nuostata, leidzianti bendrovei susigrzinti kintam sudedamj atlyginimo dal, kuri buvo ismokta remiantis duomenimis, kurie vliau pasirod akivaizdziai neteisingi. 8.10. Iseitins ismokos neturt virsyti nustatytos sumos arba nustatyto metini atlyginim skaiciaus ir apskritai neturt bti didesns negu dvej met nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma. 8.11. Iseitins ismokos neturt bti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dl blog veiklos rezultat. 8.12. Be to, turt bti atskleidziama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendim primimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovs direktori atlyginim politika. Informacija turt apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto galiojimus ir sudt, su bendrove nesusijusi konsultant, kuri paslaugomis naudotasi nustatant atlyginim politik, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcinink susirinkimo vaidmen. Atlyginim komiteto nari vardai ir pavards yra skelbiami Bendrovs periodinse ataskaitose ir interneto tinklalapyje.

Ne

Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime aprasyta pagrindins mons kolektyvin sutartis numato minimalaus darbuotojo atlyginimo dyd ir galimyb gauti pried uz Bendrovs met veiklos rezultatus pagal Bendrovje nustatyt tvark.

Ne Ne

Ne

Ne

Ne Ne Pagrindins Bendrovs Atlyginim komiteto funkcijos, jo formavimas ir sudtis yra aprasyti sio dokumento rekomendacijos Nr. 4.13 komentare. Atlyginim komiteto nari vardai ir pavards yra skelbiami Bendrovs periodinse ataskaitose ir interneto tinklalapyje.

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrstas akcij skyrimu, teis akcijas Neaktualu neturt bti suteikiama maziausiai trejus metus po j skyrimo. 8.14. Akcij pasirinkimo sandoriais ar kitomis teismis sigyti akcij arba Neaktualu gauti atlyg, pagrst akcij kainos pokyciais, neturt bti naudojamasi maziausiai trejus metus po j skyrimo. Teiss akcijas suteikimas ir teis pasinaudoti akcij pasirinkimo sandoriais arba kitomis teismis sigyti akcij arba gauti atlyg, pagrst akcij kainos pokyciais, turt priklausyti nuo is anksto nustatyt ir ismatuojam veiklos rezultat vertinimo kriterij. 8.15. Po teisi suteikimo direktoriai turt islaikyti tam tikr skaici Neaktualu akcij iki j kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors islaidas, susijusias su akcij sigijimu. Akcij, kurias reikia islaikyti, skaicius turi bti nustatytas, pavyzdziui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plius kintamoji dalis) vert. 8.16. direktori konsultant arba stebtoj tarybos nari atlyginim neturt bti traukiami akcij pasirinkimo sandoriai. 8.17. Akcininkai, vis pirma instituciniai akcininkai, turt bti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcinink susirinkimuose ir balsuoti direktori atlyginim nustatymo klausimais. Taip Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

96

8.18. Nemenkinant organ, atsaking uz direktori atlyginim nustatym, vaidmens, atlyginim politika arba bet kuris esminis atlyginim politikos pokytis turt bti traukiamas metinio visuotinio akcinink susirinkimo darbotvark. Atlyginim ataskaita turt bti pateikiama akcinink balsavimui metiniame visuotiniame akcinink susirinkime. Balsavimas gali bti privalomojo arba patariamojo pobdzio.

Ne

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, Neaktualu akcij pasirinkimo sandoriais ar kitomis teismis sigyti akcij arba bti atlyginamam remiantis akcij kain pokyciais, iki j taikymo pradzios turt pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcinink susirinkime priimdami atitinkam sprendim. Pritarimas turt bti susijs su pacia schema ir akcininkai neturt sprsti dl atskiriems direktoriams pagal t schem suteikiamos akcijomis pagrstos naudos. Visiems esminiams schem slyg pakeitimams iki j taikymo pradzios taip pat turt pritarti akcininkai, priimdami sprendim metiniame visuotiniame akcinink susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turt bti informuoti apie visas silom pakeitim slygas ir gauti paaiskinim apie silom pakeitim poveik. 8.20. Metinio visuotinio akcinink susirinkimo pritarimas turt bti gaunamas siais klausimais: 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrstomis schemomis, skaitant akcij pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcij skaiciaus nustatymas ir pagrindins akcij suteikimo tvarkos slygos; 3) laikotarpis, per kur pasirinkimo sandoriai gali bti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandori realizavimo kainos pokycio nustatymo slygos, jeigu statymai tai leidzia; 5) visos kitos ilgalaiks direktori skatinimo schemos, kurios panasiomis slygomis nra silomos visiems kitiems bendrovs darbuotojams. Metiniame visuotiniame akcinink susirinkime taip pat turt bti nustatytas galutinis terminas, per kur uz direktori atlyginim atsakingas organas gali paskirti siame punkte isvardyt tip kompensacijas atskiriems direktoriams. 8.21. Jeigu leidzia nacionalin teis arba bendrovs statai, kiekvienam pasirinkimo sandori su nuolaida modeliui, pagal kur yra suteikiamos teiss pasirasyti akcijas zemesne nei rinkos kaina, galiojancia t dien, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per kelet dien pries realizavimo kainos nustatym, taip pat turt pritarti akcininkai. 8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturt bti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panasiomis slygomis silomas bendrovs darbuotojams arba bet kurios dukterins mons darbuotojams, kurie turi teis dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcinink susirinkime.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

97

8.23. Pries metin visuotin akcinink susirinkim, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodyt sprendim, akcininkams turt bti suteikta galimyb susipazinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranesimu (sie dokumentai turt bti paskelbti bendrovs tinklalapyje). Siame pranesime turt bti pateiktas visas akcijomis pagrsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba si schem pagrindini slyg aprasymas, taip pat schem dalyvi vardai ir pavards. Pranesime taip pat turt bti nurodytas schem ir bendros direktori atlyginim politikos rysys. Sprendimo projekte turt bti aiski nuoroda paci schem arba pateikta pagrindini jos slyg santrauka. Akcininkams taip pat turt bti pateikta informacija apie tai, kaip bendrov ketina apsirpinti akcijomis, kurios reikalingos sipareigojimams pagal skatinimo schemas gyvendinti: turt bti aiskiai nurodyta, ar bendrov ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar isleisti nauj akcij. Taip pat turt bti pateikta schemos islaid, kurias patirs bendrov dl numatomo schemos taikymo, apzvalga. Siame punkte nurodyta informacija turt bti paskelbta bendrovs interneto tinklalapyje.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

98

IX principas: Interes turtoj vaidmuo bendrovs valdyme Bendrovs valdymo sistema turt pripazinti interes turtoj teises, tvirtintas statymuose, ir skatinti aktyv bendrovs ir interes turtoj bendradarbiavim kuriant bendrovs gerov, darbo vietas ir finansin stabilum. Sio principo kontekste svoka interes turtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekjus, klientus, vietos bendruomen ir kitus asmenis, turincius interes konkrecioje bendrovje. 9.1. Bendrovs valdymo sistema turt uztikrinti, kad bt gerbiamos tos interes turtoj teiss, kurias gina statymai. 9.2. Bendrovs valdymo sistema turt sudaryti slygas interes turtojams dalyvauti bendrovs valdyme statym nustatyta tvarka. Interes turtoj dalyvavimo bendrovs valdyme pavyzdziai galt bti darbuotoj kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotoj kolektyvu bendrovs valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotoj dalyvavimas bendrovs akciniame kapitale, kreditori traukimas bendrovs valdym bendrovs nemokumo atvejais ir kt. 9.3. Kai interes turtojai dalyvauja bendrovs valdymo procese, jiems turt bti sudaromos slygos susipazinti su reikiama informacija. Taip Bendrov ir darbuotojams atstovaujancios profesins sjungos yra pasirasiusios Kolektyvin sutart, kuri pareigoja Bendrovs vadovus reguliariai informuoti darbuotojus apie Kolektyvins sutarties vykdym, bendrovs veikl, pokycius rinkoje ir panasiai. 1999 m. vykdant Bendrovs privatizavimo program apie 5 proc. Bendrovs akcij buvo parduota mons darbuotojams. Esami ir buv Bendrovs darbuotojai aktyviai dalyvauja akcinink susirinkimuose, domisi mons veikla bei rezultatais. Bendrov kasmet akcininkams moka dividendus. Bendrov turi patvirtintus paramos ir kit lengvat teikimo principus, kuriais grindziamas bendradarbiavimas su visuomene ir vietos bendruomenmis. Bendrov rengia Socialins atskaitomybs ataskaitas, kuriose detaliai aptariami Bendrovs bendravimo su investuotojais, darbuotojais, klientais ir vietos bendruomenmis principai ir praktika.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

99

X principas: Informacijos atskleidimas Bendrovs valdymo sistema turt uztikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovs klausimus, skaitant finansin situacij, veikl ir bendrovs valdym, bt atskleidziama laiku ir tiksliai Taip 10.1. Bendrov turt atskleisti informacij apie: (isskyrus 4 1) bendrovs veikl ir finansinius rezultatus; punkt) 2) bendrovs tikslus; 3) asmenis nuosavybs teise turincius bendrovs akcij paket ar j valdancius; 4) bendrovs prieziros ir valdymo organ narius, bendrovs vadov bei j atlyginim; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 6) bendrovs ir susijusi asmen sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne prastins bendrovs veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interes turtojais; 8) bendrovs valdymo struktr ir strategij. Sis srasas laikytinas minimaliu, ir bendrovs yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos siame srase, atskleidimu. Ne 10.2. Atskleidziant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodyt informacij, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kit bendrovi atzvilgiu, atskleisti informacij apie visos moni grups konsoliduotus rezultatus. Ne 10.3. Atskleidziant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodyt informacij, rekomenduojama pateikti informacij apie bendrovs prieziros ir valdymo organ nari, bendrovs vadovo profesin patirt, kvalifikacij ir potencialius interes konfliktus, kurie galt paveikti j sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovs prieziros ir valdymo organ nari, bendrovs vadovo is bendrovs gaunam atlyginim ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe. Taip 10.4. Atskleidziant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodyt informacij, rekomenduojama atskleisti informacij apie bendrovs ir interes turtoj, toki kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekjai, vietos bendruomen, santykius, skaitant bendrovs politik zmoniskj istekli atzvilgiu, darbuotoj dalyvavimo bendrovs akciniame kapitale programas ir pan. 10.5. Informacija turt bti atskleidziama tokiu bdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebt diskriminuojami informacijos gavimo bdo ir apimties atzvilgiu. Informacija turt bti atskleidziama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranesimai apie esminius vykius bt skelbiami pries arba po Vilniaus vertybini popieri birzos prekybos sesijos, kad visi bendrovs akcininkai ir investuotojai turt vienodas galimybes susipazinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus. Taip Informacija apie Bendrovs ir jos dukterini moni finansin situacij, veikl ir Bendrovs valdym yra reguliariai atskleidziama platinant pranesimus spaudai ir pranesimus apie esminius vykius, Bendrovs metiniuose ir tarpiniuose pranesimuose, moni grups finansinje atskaitomybje, pristatymuose investuotojams. Visi paminti dokumentai yra viesai skelbiami Bendrovs interneto tinklalapyje lietuvi ir angl kalbomis. TEO moni grup finansin atskaitomyb rengia pagal Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus. Bendrov konsoliduotame metiniame pranesime ir konsoliduotose finansinse ataskaitose atskleidzia informacij apie bendras su darbuotojais susijusias snaudas, bendr Bendrovs vadovams per metus ismokt atlyginim sum ir valdybos nariams ismoktas tantjemas. Informacija pateikiama atskirai apie valdyb ir Bendrovs vadovyb. Taip pat konsoliduotame metiniame pranesime pateikiama informacija, ar valdybos ir vadovybs nariams suteiktos paskolos, garantijos ir parama, bei ar Bendrovs dukterins mons Bendrovs valdybos nariams ir darbuotojams mokjo atlyginim uz darb j valdymo organuose ar panasias ismokas. Bendrovs konsoliduoti metiniai pranesimai ir konsoliduotos finansins ataskaitos viesai skelbiamos Bendrovs interneto tinklalapyje. Informacija apie Bendrovs valdymo organ nari issilavinim, darbo patirt, einamas pareigas, dalyvavim kit moni veikloje, turimas Bendrovs akcijas yra viesai skelbiama periodinse ataskaitose bei Bendrovs interneto tinklalapyje. Bendrov informacij per vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" naudojam informacijos atskleidimo sistem pateikia lietuvi ir angl kalbomis vienu metu, ir taip uztikrina informacijos pateikim visoms vertybini popieri rinkoms vienu metu. Taip pat iki 2010 m. birzelio 30 d., t. y. paskutins prekybos Bendrovs vertybiniais popieriais Londono vertybini popieri birzoje dienos, Bendrov tuo paciu metu pateikdavo informacij Londono vertybini popieri birzai.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

100

TEO visada stengiasi informacij skelbti pries arba po vertybini popieri birzos ,,NASDAQ OMX Vilnius" prekybos sesijos ir vienu metu pateikti visoms rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovs vertybiniais popieriais. Bendrov grieztai laikosi principo neatskleisti informacijos, galincios turti takos jos isleist vertybini popieri kainai, komentaruose, interviu ar kitais bdais tol, kol tokia informacija viesai nepaskelbiama per birzos informacijos sistem. 10.6. Informacijos skleidimo bdai turt uztikrinti informacijos naudotojams nesalisk, savalaik ir nebrang, o teiss akt nustatytais atvejais neatlygintin prijim prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdziui, skelbti informacij bendrovs interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informacij skelbti ir dti bendrovs interneto tinklalap ne tik lietuvi, bet ir angl kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis. 10.7. Rekomenduojama bendrovs interneto tinklalapyje skelbti bendrovs metin pranesim, finansini ataskait rinkin bei kitas bendrovs rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siloma tinklalap dti bendrovs pranesimus apie esminius vykius bei bendrovs akcij kain kitim vertybini popieri birzoje. Taip Bendrov vis informacij skirt akcininkams, investuotojams ir birzoms tuo paciu metu, tokia pat apimtimi skelbia lietuvi ir angl kalbomis ir vis informacij viesai skelbia Bendrovs interneto tinklalapyje, tuo uztikrindama nesalisk ir nebrang prijim prie informacijos laiku.

Taip

Bendrov interneto tinklalapyje skelbia Bendrovs metinius bei tarpinius pranesimus, veiklos rezultat pristatymus, audituot finansin atskaitomyb, Bendrovs status, pranesimus apie esminius vykius bei informacij apie akcij kain kitim vertybini popieri birzoje ,,NASDAQ OMX Vilnius" lietuvi ir angl kalbomis.

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

101

XI principas: Bendrovs audito mons parinkimas Bendrovs audito mons parinkimo mechanizmas turt uztikrinti audito mons isvados ir nuomons nepriklausomum. 11.1. Siekiant gauti objektyvi nuomon dl bendrovs tarpini finansini ataskait rinkinio, bendrovs metini finansini ataskait rinkinio ir metinio pranesimo patikrinim turt atlikti nepriklausoma audito mon. Taip Nepriklausoma audito mon atlieka pagrindins TEO mons ir konsoliduotos moni grups (kartu su antrinmis monmis) metins finansins atskaitomybs audit pagal Tarptautinius finansins atskaitomybs standartus priimtus Europos Sjungoje. Nepriklausoma audito mon taip pat vertina metinio pranesimo atitikim audituotai finansinei atskaitomybei. Audito mons kandidatr visuotiniam akcinink susirinkimui silo Bendrovs valdyba. Informacija apie audito mons Bendrovei suteiktas ne audito paslaugas statym nustatyta tvarka kasmet pateikiama Bendrovs Audito komitetui kartu su audito kompanijos patvirtinimu dl auditori nepriklausomumo nuo Bendrovs. Tokia informacija yra pateikta Bendrovs konsoliduotame metiniame pranesime.

11.2. Rekomenduojama, kad audito mons kandidatr visuotiniam akcinink susirinkimui silyt bendrovs stebtoj taryba, o jeigu ji bendrovje nesudaroma, ­ bendrovs valdyba. 11.3. Jei audito mon yra gavusi is bendrovs uzmokest uz suteiktas ne audito paslaugas, bendrov turt tai atskleisti akcininkams. Sia informacija taip pat turt disponuoti bendrovs stebtoj taryba, o jeigu ji bendrovje nesudaroma, ­ bendrovs valdyba, svarstydama, kuri audito mons kandidatr pasilyti visuotiniam akcinink susirinkimui.

Taip

Taip

TEO LT, AB PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANESIMO VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS UZ 2010 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

102

Information

102 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

889979


You might also be interested in

BETA