Read Unsettling-Times-Tips-for-Parents-Vietnamese.pdf text version

VIETNAMESE

Giúp Hc sinh ng phó Vi Thi k Bt n

Nhng Mách nc Dành cho Ph huynh

Có nhiu bin c trên th gii hin nay rt bt n. Chin tranh, khó khn kinh t, và tình trng báo ng cao có th là nguyên nhân gây lo lng chính áng. c bit, ni chp chn ca nhng cnh báo khng b có th làm mt i nhu khí. Tr em có th bi ri hay s là chính chúng hay ngi thân ca chúng gp ri ro. Ngi ln cn giúp các em cm thy an toàn, ngay c khi chính chúng ta cm thy là có nguy c b hi. Ph huynh có th giúp các em hiu rõ iu gì ang din ra mt cách c th, các bin c ó tác hi hay không tác hi n cuc sng ca các em ra sao, và làm th nào ng phó vi phn ng ca các em. Nhng Mách nc Dành cho Ph huynh. Bit rõ con em mình có hay không có nguy c ri ro c bit. Mc mà các em b tác ng s khác nhau tùy theo hoàn cnh cá nhân. Nhng em d b tác ng, là các em: · Sinh sng vùng gn ni xy ra bin c chn ng trong quá kh hay vùng mc tiêu "cao". · ã gánh chu mt mát cá nhân do hay chng kin tn mt vi bo hành hay bin pháp quân s. · Co ph huynh hin trong quân ng hay trong tình trng hin dch ca lc lng tr b. · Quá kh ã có ph huynh chin u trong các xung t nh cuc Chin tranh vùng Vnh. · Có ph huynh tham gia trong toán áp ng khn cp hay an toàn công cng. · Là ngi không-phi-gc-M và cm thy b e da bi thiu khoan dung hay phân bit chng tc. · ã b Xáo trn do Cng thng Hu Chn, trm cm hay b bnh tâm thn khác. Gi bình tnh và mang li an tâm. Tr em thng ly quý v làm gng bt chc, c bit là các em nh. Tha nhn rng chin tranh và ni chp chn e da làm cho ta mt nhu khí nhng xem ra gia ình ta s không sao âu. Có s khác bit gia có th có him nguy và có l s nh hng n cá nhân các em. Tha nhn và bình thng hóa cm ngh ca các em. các em bàn bc v cm ngh và quan ngi ca mình và khích l các em nêu ra thc mc nu có liên h n các bin c ang xy ra. Hãy lng nghe và ng cm. Bit nghe mt cách ng cm là iu rt quan trng. Nói cho các em bit là nhiu ngi khác cng có cùng cm ngh và phn ng ca các em là bình thng và nh c trông i Lu tâm n nhng nhu cu ca chính mình. Hãy dành thì gi cho chính mình và c gng ng phó vi nhng phn ng trc tình hình ca ta càng ày càng hay. Nu ng phó tt vi tình hình, quý v có th d giúp con em mình tt hn. Nu quý v lo lng hay bc bi, các em chc cng d cm thy nh th. Hãy chuyn trò vi nhng ngi ln khác nh, ngi trong gia ình, bn hu, các nhà lãnh o tín ngng, hay vi giáo viên c vn. iu quan trng là ng t xoáy sâu vào ni s hãi ca mình. Chia s cm ngh vi ngi khác thng giúp ta cm thy không ch v và an toàn hn. Hãy chm sóc sc khe th cht ca mình. Hãy ra thì gi, dù là ít thôi, làm nhng iu mình thích thú. Tránh ch dùng ma túy hay ung ru có cm khoái hn.

Translated by FCPS from the original information ­ COPING IN UNSETTLING TIMES ­ TIPS FOR STUDENTS. Original information provided by the National Association of School Psychologists ­ 301-657-0270, www.nasponline.org

FCPS-Unsettling Times-Tips for Parents

1

VIETNAMESE

Duy trì np sng thng l. Gi thi khóa biu sinh hot nh thng l s có th giúp ta an tâm và tng sc khe. Hãy dành thì gi sinh hot thích thú vi gia ình. Lu ý cho các em c ng nhiu, n ung iu hòa, và tp luyn. Hãy khích l các em làm bài tp ca trng và tham gia sinh hot ngoi khóa nhng ng o ép khi thy các em quá ti. Quý v bit rõ con em mình hn c, và tình thng và ym tr ca quý v là các yu t quan trng nht giúp các em có cm giác an toàn. Chú trng vào các mt mnh ca các em. Nhn rõ iu gì các em ã làm c trong quá kh khin các em ng phó c khi b hong s hay bc bi cng nh nng lc ca chúng trong i sng thng ngày. Cng nên nhc các em bit là x s này ã vt thoát nhiu cuc khng hong, k c khng b, tai ha thiên nhiên và chin tranh, và c mi ln nh th, li tr nên hùng mnh và oàn kt hn. Hãy là ngi bit nghe và bit quan sát . Hãy các em dn dt ta bit chúng quan ngi n mc nào hoc cn n bao nhiêu thông tin. Nu các em không lo âu hay ý n các bin c hin hành, xin ng xoáy vào chúng. Nhng hãy sn sàng gii áp mi thc mc ca chúng vi kh nng cao nht ca mình. Các em nh có th không kh nng din t bng li. Hãy chú ý n nhng bin i trong cách ng x hay giao tip ca chúng.Hu ht các em tui i hc và tui niên thiu u có th tho lun v quan ngi ca mình tuy nhiên chúng cn quý v nói lên "li m u" có th khi s àm thoi. ng ép mà hãy hi xem chúng ngh gì v các bin c hin nay. Ngay c khi chúng không thích hay không mun nói lúc ó, chúng có th s nói sau này và chúng s bit là quý v quan tâm n iu chúng suy ngh và cm ngh. Hãy sn sàng tho lun v khái nim ca s cht. Tr em có th lo lng nhiu hn v s cht chóc ca mình hay ca ngi thân, c bit là vì mi ngi dn s chú ý vào s t vong t khi xy ra các trn tn công khng b ban u. Chuyn trò vi các em là rt quan trng. Các ngun liu bên ngoài rt hu ích (nh, sách nhi ng nói v s cht, các t chc chuyên v au bun và bnh nng, hay cng ng tín ngng, nu ó là mt phn trong i sng gia ình quý v). Nu a tr là ca gia ình thuc h tin tng hay tín ngng vng vàng, iu ó chc s em li mt ngun ym tr mnh m hn khi cn phi i phó vi các vn nêu trên. Tt máy truyn hình hay theo dõi xem truyn hình. iu quan trng là phi có thông tin cp nht, nhng coi tin tng thut không ngng chc s làm cho quý v và các em thêm lo lng. c bit, các em tr thng không phân bit c gia tin nh truyn hình và i thc ca mình. Các em ln tui hn có th thích coi tin tc, nhng hãy sn sàng tho lun nhng iu xem thy và sp xp nó vào chung mt bi cnh. Tho lun các bin c thích hp vi tui. Chia s thông tin thích hp vi tui và mc phát trin. Tìm hiu iu con em mình ã bit. Các em tr có th mun c nghe nhc li sut c ngày là nên an tâm. Nói cho các em bit là chúng s không sao và ngi ln luôn chm nom chúng. Tr em tui i hc có th hiu c chi tit và lý do ng sau các hành ng c th, nh vic tng cng an ninh, nhng không th tip thu các thông tin dn dp và hong s. Thiu niên có th thích tho lun v vn khng b, chin tranh, lòng yêu nc, t do phát biu, v..v.. cùng các vn an toàn. Nm vng các s kin. Hãy gii áp thc mc ca các em bng nhng s kin và gm các yu t tích cc nh, "úng, chúng ta ang vào mc báo ng cao, nhng trc ây ta ã có ln vào mc ó. iu này không có ngha là nhng gì xu chc chn s xy ra." "úng, chúng ta ang trong chin tranh, nhng quân i s gi an ninh cho chúng ta." " úng, có nhiu cnh sát trên ng ph,

Translated by FCPS from the original information ­ COPING IN UNSETTLING TIMES ­ TIPS FOR STUDENTS. Original information provided by the National Association of School Psychologists ­ 301-657-0270, www.nasponline.org

FCPS-Unsettling Times-Tips for Parents

2

VIETNAMESE

nhng h ó bo v chúng ta". ng d oán nhng gì có th xy ra . Hãy phân bit gia chin tranh và khng b. Tr em có th nhìn thy các hình nh khn kh và cht chóc t cuc chin và có th ln ln gia các hành ng xa xôi y vi ni nguy tim n ta quê nhà - c bit là các em nh. Các em ln tui hn có th bit do chin tranh mà mc ri ro vì khng b cao hn, nhng quý v có th giúp các em phân bit gia hai dng hành ng. Hành ng chin tranh liên h n các cuc tn công vào mc tiêu quân s và là nhng hành ng gia chính quyn vi chính quyn liên kt vi các mc tiêu ca chính sách ngoi giao chính thc. Khng b nhm mc tiêu vào nhng ngi vô ti vi ch ích gây hi và hong s. Nhc nh các em ng nho báng ngi khác hay ý kin khác ch vì có d bit. Vn chin tranh và khng b rt phc tp. Tr em, c bit là các em nh, thng có xu hng nhìn vn theo cách tuyt i, k tt và ngi xu. Hu ht mi ngi u là tt và u ht sc quan tâm n cùng nhng vn : an toàn, t do và c hi. Hãy nhc các em là nhng ngi ng h cuc chin cng quan tâm n vic bo v dân lành vô ti và nhng ngi chng chin tranh cng quan tâm sâu xa n nc M và s an toàn cho binh s ca chúng ta. Giúp các em tìm tòi và phát biu ý kin ca mình mt cách l . Gii thích rng ý kin không ging nh s kin. S kin là nhng gì thc s xy ra. Ý kin là iu ta cm ngh trc nhng vic xy ra. Mi ngi có quyn nêu ý kin ca mình và tho lun v lp trng khác nhau có th giúp các em hiu sâu hn v th gii. cp n tính thiu khoan dung khin dân n xung t và hung hãn cng có th giúp các em ly li c cm giác làm ch mình. Bo các em tránh bêu xu vi li l nh, "K nào chng chin tranh là cht nhát", hay "K nào tin vào chin tranh là ngc". Khuyn khích các em dùng nhng li m u phát biu suy t ca mình nh, "tôi tin là" hay "tôi ngh là" hay "Bn nên". Lu ý n tim n v da nt. Vài hc sinh có th có hành ng phô bày mi xúc cm cao ca mình qua cn gin d hay hm da. Hãy cho các em bit là quý v và nhân viên trng s giúp nu em b ngc ãi. Hãy rà soát các sách lc i phó nh b i ch khác hay mách vi ngi ln kh tín nào ó trng. Xin hiu trng ct c nhân viên trng mt n các khu sinh hot chung (nh, khu hành lang, nhà n tra, phòng t khóa) và trên xe buýt. Lp k hoch cho gia ình. iu này cn bao gm cách liên h hay gp g bn bè hay li xóm, là nhng ngi có th giúp , tip t khn cp, v..v. iu ó quan trng không nhng khi có bin c xy ra mà nó còn giúp ta cm thy nm vng c tình th hn. Hu ht các em ln tui u có th tham gia trong tin trình này và có l cm thy thoi mái hn khi chúng làm c iu ó. Ty nhiên, hãy thm nh mc hiu bit v tình hình ca các em nh hn. ng các em tham gia vào k hoch ó nu quý v thy iu ó ch làm các em lo lng thêm thôi. Gi liên lc vi trng hc ca con em mình. Nm rõ nhng iu các em ang tìm hiu. Chia s vi giáo viên mi quan ngi ca quý v nu có, k c khi gia ình quý v có ngi trong quân ng. Khuyn khích giáo viên gi liên lc thông báo mi tin tc. Nên nh rng giáo viên cng có th b cng thng cao nh mi ngi khác. Không nhng h em li s ym tr thêm cho hc sinh, mà h còn có th cng có các ngi thân c gi vào quân ng và/hoc ang c gng i phó vi nhng phn ng riêng ca h trc các bin c.

Translated by FCPS from the original information ­ COPING IN UNSETTLING TIMES ­ TIPS FOR STUDENTS. Original information provided by the National Association of School Psychologists ­ 301-657-0270, www.nasponline.org

FCPS-Unsettling Times-Tips for Parents

3

VIETNAMESE

Khuyn khích các em hãy trao i vi quý v hay vi mt ngi ln có quan tâm. Nhn mnh rng quý v ó giúp các em và chúng cn nói cho ngi ln bit khi chính các em hay bn các em cm thy quá sc chu ng vì bt c lý do gì. Cùng con em mình làm iu gì tích cc giúp ngi khác khi cn. Khi góp phn tích cc vi cng ng hay vi x s nào, s giúp chúng ta cm thy làm ch c mình hn và em li cho ta mt cm tng liên kt cht ch hn. Mt góp ý là hãy tìm xem có gia ình nào trong cng ng ca mình có ph huynh c ng binh. H có th cn ngi gi tr, làm các vic vt, dn dp sân vn v..v. Nên nm rõ nhng phn ng gây chn ng tim n trong các tr em/thiu niên. Vi h tr ca ph huynh và nhng ngi ln khác có quan tâm, hu ht các tr em u có kh nng i phó vi nhng quan ngi ca mình. Tuy nhiên, mt vài em có th gp ri ro vi nhng phn ng quá khích bi các trng hp cá nhân. Triu chng có th khác nhau tùy theo tui. Ph huynh nên tip xúc vi chuyên gia nu các em t v có nhng bin i áng k v cách c x hay có bt c triu chng nào nh nêu sau ây trong mt thi gian kéo dài.

· Các em lp Mng non ­ ngm ngón tay, ái dm, eo bám b m, ng chp chn, n thiu ngon ming, s ti, ng x thoái b, lãnh m vi bn bè và n np thng l. · Các em bc Tiu hc ­ d cáu knh, hung hãn, eo bám, ác mng, bing hc, thiu tp trung, lãnh m vi sinh hot và bn bè. · Các em Thiu niên ­ n ng không yên, bn chn, gia tng xung t, than vãn v th cht, tác phong l là và thiu tp trung. Ngun liu Rt nhiu t chc và c quan có nhng tài liu hu ích ê giúp cho tr em cùng gia ình i phó vi mi cng thng v chin tranh, khng b và các khng hong khác, nh: · · · · · · · · Cm nang iu ng Lc lng Quân s (Army Deployment Handbook) http://www.wood.army.mil/mwr/deploymenthandbook.htm Han lâm Vin Hoa k v Bnh Tâm thn Tr em và Thiu niên (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) http://www.aacap.org Hi Ch thp Hoa k (American Red Cross) http://www.redcross.org Hi Chuyên gia T vn Hc ng Hoa k (American School Counselors Association) www.schoolcounselor.org Hi Chuyên gia Tâm lý Hoa k (American Psychological Association) www.apa.org C quan Qun lý Khn cp Liên bang (Federal Emergency Management Agency) http://www.fema.org Hi Chuyên gia Tâm lý Hc ng Quc gia (National Association of School Psycokogists) www.nasponline.org Trung tâm Quc gia v Chng Xáo trn Cng thng Hu Chn ng (National Center for Post Traumatic Stress Disorder) www.ncptsd.org/facts/specific/fs.children.html

Translated by FCPS from the original information ­ COPING IN UNSETTLING TIMES ­ TIPS FOR STUDENTS. Original information provided by the National Association of School Psychologists ­ 301-657-0270, www.nasponline.org

FCPS-Unsettling Times-Tips for Parents

4

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

44819