Read Microsoft Word - qarTuli literatura-archeviti.doc text version

I. qarTuli literatura

(2) 1. varsqen pitiaxSma orjer akrZala SuSanik dedoflis sanaxavad vinmes SeSveba. 1. gadmoeciT Tqveni sityvebiT, rogor moaxerxa pirvelad iakobma senakSi SeRweva da nawamebi dedoflis naxva. 2. gadmoeciT Tqveni sityvebiT, rogor moaxerxa iakobma cixeSi SeRweva dedoflis sanaxavad.

(1) 2. gaixseneT iovane sabanisZis Txzuleba `abo Tbilelis wameba~. ra safrTxeze mianiSnebs avtori SedarebiT: `ganilevian da iryevian, viTarca lerwamni qarTagan ZlierTa~? (2) 3. gaixseneT giorgi merCulis Txzuleba `grigol xanZTelis cxovreba~. 1. ratom ver aRasrula cqiris boroti ganzraxva grigol xanZTelTan migzavnilma kacma? 2. rogor moeqca grigoli cqiris mier migzavnil kacs? gaixseneT `wigni nestan-darejanisa sayvarelTan miwerili~.

(5) 4. 1. 2. 3. 4. 5.

ratom sTxovs nestani mijnurs, ar wamovides qajebTan sabrZolvelad? nestanis azriT, sad Sexvdeba igi Tavis mijnurs? ra konkretul davalebas aZlevs nestani tariels? ras ugzavnis werilTan erTad nestani tariels? nestanis xasiaTis ra ZiriTadi Tviseba Cans mis werilSi?

(4) 5. gaixseneT daviT guramiSvilis `daviTiani~. 1. ratom dasaxlda, nawarmoebis mixedviT, guramiSvili lamisyanaSi? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 2. ratom moaxerxes lekebma daviTis iolad gataceba? 3. saidan Cans, rom datyvevebuli daviTi beds ar urigdeboda? 4. vis imedad iyo tyveobaSi myofi daviT guramiSvili? (2) 6. gaixseneT nikoloz baraTaSvilis leqsi `SemoRameba mTawmindazed~. 1. sad `eZiebs sadgurs~ poetis gulisTqma? 2. ra aris Sedarebuli `mxurvale locviT miqancebul~ sulTan? 7. gaixseneT nikoloz baraTaSvilis leqsi `rad hyvedri kacsa~. 1. poetis azriT, ra Tviseba axasiaTebs xorciel silamazesTan `SenamsWvaleb~ guls? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 2. ras sayvedurobs avtori banovans? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 8. gaixseneT ilia WavWavaZis poema `gandegili~. 1. ra saswauli moevlineboda xolme gandegils imis dasturad, rom `wameba misi RmerTs Seuwiravs~? 2. ra gaifiqra gandegilma, rodesac aRmoCnda, rom senakSi Semosuli stumari qali iyo? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 9. gaixseneT ilia WavWavaZis moTxroba `mgzavris werilebi~. 1. rusi oficris ra Tvisebas gviCvenebs avtori, rodesac es personaJi buzebis Sesaxeb saubrobs? 2. ratom egona lelT Runias, rom mgzavri qarTveli ar iyo? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac)

(2)

(2)

(2)

(4) 10. gaixseneT akaki wereTlis poema `gamzrdeli~. 1. ra kiTxva dausva haji-usubma safar-begs, rodesac `sidiade am muxTlobis Tvalwin gaisigrZegana~? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 2. ra pasuxi gasca am SekiTxvas safar-begma? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) 3. rogor moiqca safar-begi, rodesac haji-usubma `Seayena zeda fexze... dambaCa gatenili~?

2

4. ra uTxra bolos haji-usubma safar-begs? (SegiZliaT upasuxoT citatiTac) (4) 11. gaixseneT vaJa-fSavelas poema `aluda qeTelauri~. 1. konkretulad ris gamo mouwia aludas mucalTan da mis ZmasTan SebrZoleba? 2. ratom Seecoda aludas mucali da ver gaimeta igi `marjvenis mosaWrelada~? 3. mucalTan SebrZolebis Txrobisas ris gamo aqcies aludas zurgi xevsurebma `piriTa javrianiTa~? 4. ra saqcielis gamo uTxra aludam sayveduri mindias? (1) 12. gaixseneT daviT kldiaSvilis moTxroba `samaniSvilis dedinacvali~. ra praqtikuli mizani amoZravebda aristo qvaSaviZes, rodesac mamidis gaTxovebas cdilobda? (2) 13. gaixseneT galaktion tabiZis leqsi `silaJvarde anu vardi silaSi~. 1. ras adarebs `nawvimar silaSi vards~ avtori? 2. romel evropel poets moixseniebs am leqsSi avtori? (4) 14. gaixseneT konstantine gamsaxurdias romani `didostatis marjvena~. (1) 1. ratom uWirda mefe giorgis mamamze erisTavis Ralatis dajereba? (1) 2. avtori mogviTxrobs: `axla mixvdnen giorgi da zviadi mamamze erisTavis darbazobis namdvil mizezs~. ra iyo, mefisa da spasalaris azriT, `darbazobis namdvili mizezi~? (2) 3. giorgi pirveli SiSobda, rom amboxebul feodalTa ukan, SesaZloa, saqarTvelos ori mteri mdgariyo. daasaxeleT orive mteri. (2) 15. gaixseneT leo qiaCelis moTxroba `haki aZba~. 1. ra mizniT gasca brZaneba kuzma kilgam, gemze mZevlad daetovebinaT beqirbi CaCba? 2. ra reaqcia mohyva soxumis mosaxleobaSi kuzma kilgas am brZanebas? (2) 16. gaixseneT tician tabiZis leqsi `mewyeri mewyers~. 1. daasaxeleT erT-erTi mxatvruli saxe, romlis meSveobiTac avtori Samilis brZolaze mianiSnebs. 2. daasaxeleT `vefxistyaosnis~ erT-erTi mxatvruli saxe, romelsac leqsis avtori sakuTari ganwyobilebis gamosaxatavad iyenebs. (1) 17. gaixseneT paolo iaSvilis leqsi `werili dedas~. ras sTxovs avtori dedas? (1) 18. gaixseneT guram doCanaSvilis moTxroba `kaci, romelsac literatura Zlier uyvarda~. risTvis aris saWiro, vasiko keJeraZis azriT, `karceri-luqsi~? (1) 19. gaixseneT jemal qarCxaZis moTxroba `igi~. ratom gadawyvita beladma: `igi ava maRal qarafze da didi daZinebis xaxaSi CaeSveba~?

3

II. weriTi davaleba

instruqcia: yuradRebiT gaecaniT davalebebs da SeasruleT orive weriTi davaleba.

Tu naSromi davalebas ar upasuxebs, mocemuli teqstis perifrazia, ar aris Sesrulebuli arc erTi miTiTeba an mocemuli teqsti mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli, anda enobrivad imdenad gaumarTavia, rom azris gageba Wirs, daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.

naSromi Sesrulebuli unda iyos gasagebi (garkveuli) xelweriT. is monakveTebi, romelTa amokiTxvac gaZneldeba, ar gaswordeba da Txzulebis Sefasebisas mxedvelobaSi ar iqneba miRebuli. orive weriT davalebas Tan axlavs sam-sami miTiTeba. am miTiTebebs unda upasuxoT ise, rom Txzuleba azrobrivad erTiani, mTliani gamovides da ar iyos kiTxvebze cal-calke gacemuli pasuxebis meqanikuri jami an mocemuli teqstis perifrazi. gaiTvaliswineT, rom davalebis miTiTeba Sesrulebulad ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli. CamoayalibeT Tqveni azri naTlad, mkafiod, detalurad da dasabuTebulad. naSromi Sefasdeba imis mixedviT, Tu ramdenad Cans masSi argumentirebisa (magaliTebiT sakuTari mosazrebebis dasabuTebis) da damoukidebeli azrovnebis unari da ara imis mixedviT, emTxveva Tu ara Tqveni pozicia sayovelTaod aRiarebul Tvalsazriss. msjeloba unda iyos logikurad gamarTuli da abzacebiT danawevrebuli; unda daicvaT saliteraturo enis normebi. testSi datovebulia furceli Savi samuSaosaTvis, romelic ar swordeba (survilis mixedviT, SegiZliaT gamoiyenoT an ar gamoiyenoT igi). pasuxebis furcelSi daSvebuli Secdoma gadaxazeT da nu dajRabniT.

TiToeuli weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 24.

davaleba # 1 yuradRebiT waikiTxeT nawyveti rei bredberis Txzulebidan `moTxroba siyvarulze~: es is kvira iyo, en teilori grinTaunSi rom Camovida sazafxulo skolis maswavleblad. mas ukve ocdaoTxi weli Sesruleboda. bob spoldingi ki jer ToTxmetisac ar gamxdariyo. eni is maswavlebeli iyo, romlisTvisac yvela mowafes surda mierTmia ulamazesi forToxali an vardisferi yvavilebi... bob spoldingi ki is biWia, oqtombris saRamoobiT martodmarto rom daexeteba qalaqSi da Tan misdevs Camocvenili foTlebis jari... im pirvel dilas mis en teilori klasSi gverdiTa karebidan Sevida da, sanam dafaze mrgvali asoebiT Tavisi saxeli da gvari gamohyavda, bavSvebi monusxulebiviT isxdnen. `me en teilori var, Tqveni axali maswavlebeli~, xmadabla Tqva man. uecrad oTaxSi TiTqos Suqi daiRvara, TiTqos Senobas saxuravi axades da xeebze msxdomi Citebis Jivil-xivili moisma... im dros, gakveTilebi rom damTavrda, bobma klasSi wyliT savse vedro da tilo Semoitana da dafebis wmendas Seudga. `ras akeTeb?~ _ miubrunda mis teilori, igi magidas ujda da rveulebs asworebda. `dafebi WuWyiania~, _ upasuxa bobma ise, rom wmenda ar Seuwyvetia. `diax, sworia, magram viTom gexaliseba magaTi wmenda?~ `albaT, nebarTva unda meTxova~, _ Tqva biWma da mokrZalebiT SeCerda. `CavTvaloT, rom mTxove~. `diax, mem~. `ra meTqmis, bob, madlobeli var~. `SeiZleba yoveldRe gavwmindo xolme?~ _ ikiTxa biWma. `iqneb sxvebsac ecadaT?~ `me TviTon minda, yoveldRe~. `keTili, mxolod ramdenime dRe, mere ki vnaxoT~, _ Tqva qaliSvilma. meore diliT biWi im saxlTan gaCnda, romelSic qaliSvils pansionis bina daeqiravebina... `ai, mec movedi~, _ Tqva biWma. `warmoidgine, ar gamkvirvebia~, _ iyo pasuxi. isini erTad gaudgnen gzas. `SeiZleba Tqveni wignebi wamoviRo?~ _ ikiTxa biWma. `kargi, bob, gmadlobT~. qalma odnav zemodan gadaxeda. dainaxa, ra mxiarulad,

4

laRad miabijebda igi da gaifiqra, dae pirvelma man Tqvas rameo; magram bobi dumda. skolis ezos rom miuaxlovdnen, biWma wignebi daubruna. `axla ki marto waval, Torem bavSvebi ver gaigeben~. `mgoni, arc me mesmis, bob~, _ Tqva mis teilorma. `rogor, Cven xom megobrebi varT~, _ misTvis Cveuli gulwrfelobiT miugo bobma. `bob...~ _ undoda daewyo qaliSvils. `diax, mem?~ `ara, araferi~, _ da gaecala. axla biWi yoveldRe xvdeboda qaliSvils, oRond ise, rom iqidan ver daenaxaT da TiTqmis yvela Sexvedraze mis teilori iwyebda: `bob...~ undoda eTqva, nuRar damxvdebio, magram ver eubneboda da isev erTad midiodnen skolisaken da erTad brundebodnen skolidan. saubrobdnen dikensze, kiplingze, posa da kidev sxva mwerlebze. samSabaTs, gakveTilebis Semdeg, oriveni isev CaCumebul klasSi darCnen. bobi kmayofili iyo, egona, rom es saRamo usasrulod gagrZeldeboda... mis teilorma Tavi aswia, xangrZlivi mzera miapyro saaTs da kalami gverdiT gadado. `bob~, _ Tqva man. biWi SemkrTali Semobrunda. mTeli am bednierebiT savse saaTis ganmavlobaSi arc erT maTgans sityva ar dascdenia... `bob, xvdebi raze minda gesaubro?..~ `diax~. `Zalian kargia, rom gvesmis, rac xdeba, ara?~ `diax, albaT~. `...bob, simarTles TvalebSi unda SevxedoT; unda gvaxsovdes, ra aris miRebuli, unda vifiqroT qalaqze, xalxze, Senze da Cemze... gafaseb, rogorc gamorCeul da karg adamians, bob, magram Cvens cxovrebaSi amas araviTari mniSvneloba ara aqvs, Tu, ra Tqma unda, mozrdil adamianze ar aris saubari. ar vici, gasagebad Tu vlaparakob~. `yvelaferi naTelia, _ Tqva biWma, _ ubralod, me rom aTi wliT ufrosi da ase, ocdaaTi santimetriT ufro maRali viyo, yvelaferi sxvanairad moxdeboda... magram gana sisulele ar aris, adamiani simaRlis mixedviT Seafaso?~ `mesmis, SeiZleba sisuleled geCvenos, _ Tqva mis enma, _ Sen xom didi da marTali ggonia Tavi da ici, rom samarcxvino araferi Cagidenia... SeiZleba odesme adamianebi ufro gonierni da samarTlianni gaxdnen da SeZlon zustad gansazRvron pirovnebis sulieri asaki da Tqvan: es ukve Camoyalibebuli kacia... magram amaze fiqri jer Zalze naadrevia, bob, jerjerobiT SeuZlebelia angariSi ar gavuwioT asaksa da simaRles, rogorc miRebulia CvenTan... bolos da bolos Cven kargad gvesmis erTmaneTis, vxvdebiT, rom marTalni varT, patiosanni, rom Rirseulad viqceodiT. erTmaneTs rom vugebT, amaSi cudi araferia. cudi fiqrSiac ar gagvivlia. aseTi ramis warmodgenac ar SegviZlia. xom asea, bob?~ `diax, ra Tqma unda, magram ra vqna...~ `unda gadavwyvitoT, rogor moviqceT, _ Tqva mis enma, _ sanam es me da Sen viciT. Torem mere, albaT, sxvebic gaigeben. egeb sxva skolaSi gadavide?~ `o, ara!~ `maS, iqneb Sen gadagiyvano?~ `ar aris saWiro~, _ Tqva biWma. `ratom?~ `Cven medisonSi gadavdivarT sacxovreblad. momaval kviraSi wavalT... mamas iq misces samuSao. medisonamde sul ormocdaaTi milia. qalaqSi roca Camoval, SeiZleba ginaxuloT xolme?~ `rogor fiqrob, ivargebs?~ `ara, albaT ara...~ `xom ar mibrazdebi?~ `ara, ras brZanebT, Tqvenze gabrazeba ar SemiZlia... me Tqven arasodes ar dagiviwyebT~. `kargi sityvebia, magram axdena ar uweria. cxovreba sxvanairadaa mowyobili...~ `arasodes ar dagiviwyebT. rames movaxerxeb, daviwyebiT ki ar dagiviwyebT~, _ Tqva biWma. biWi wavida. ezoSi gasulma ukanasknelad moixeda da fanjaraSi kidev erTxel dalanda mis en teilori _ igi dafasTan idga da nel-nela Slida daweril sityvebs, xan zemoT swevda xels, xan qvemoT uSvebda. meore kviras biWi qalaqidan gaemgzavra... sul raRac ormocdaaTi milis daSorebiT cxovrobda, magram mainc erTxelac ar Casula grinTaunSi... yuradRebiT waikiTxeT givi gegeWkoris leqsi `novela~: daiRupe! yvela mixvda Sens siyvaruls, _ bavSvs rom qali Segiyvarda... albaT stumrebs am saRamos axarxarebs vinme, roca Sens ucodvel siyvarulze gaixumrebs. yvelas etyvis, im qals etyvis, ar dagindobs Tu gind ise dauCoqo, rogorc qristes. oRond ar Tqvas, magidasTan oRond ar Tqvas, girCevnia, Cagqolos da gagirisxdes.

5

magram, ara! ityvis, roca mogijdeba gverdiT qali Zveleburi graviuris, korsetian kabas albaT amoWrili gulispiri mouxdeba, xolo yuri TmiT eqneba dafaruli da langarze daiWreba Sokoladis didi torti, misi qmari saqmianad Caaxvelebs, rom gayidos xavsiani anegdoti. Cumi dardiT, mxolod avis winaTgrZnobiT, Cumi dResaswauliT da Cumi gloviT Camojdebi dabneuli skamze qalis mezoblobiT da imisi siaxloviT. da rodesac abaJuris wreSi misi Tavi Sensken daixreba magidaze da wyals mogTxovs da miawvdi, is RimiliT Semogxedavs da samsaxurs dagifasebs, swored maSin Sens umanko siyvarulze yvelas etyvis kaci uRvTo da regveni, ar dagindobs, Sens mudaras ar Seismens, Tumca mzeriT im kacs fexqveS gaegebi. daiZreba kedeli da iataki da gonebas dagibnelebs imis SiSi, rom vaiTu, swored dRes da swored axla gaiTiSos suli xorcTan gasaTiSi. da Sens bavSvur saxes cecxli moedeba, moedeba cecxli mxrebSi Casul kisers da vinc giyvars, mogexveva da gakocebs da ulmoblad mere didxans ikiskisebs. Sen ki mwared atirdebi da naWeri uxalisod waiqceva TefSze tortis da kedelze qalis sicils aitacebs gaxleCili broweulis naturmorti. · · · gaaanalizeT mocemuli teqstebi Semdegi miTiTebebis mixedviT: imsjeleT, rogor gamoxatavs rei bredberi Tavis saTqmels (yuradReba miaqcieT personaJTa mxatvrul saxeebs); imsjeleT givi gegeWkoris leqsSi asaxuli konfliqtis Sesaxeb (yuradReba miaqcieT, erTi mxriv, biWis sulier samyarosa da, meore mxriv, mozrdilTa damokidebulebas misi grZnobis mimarT); imsjeleT, ra aris saerTo am teqstebs Soris da ra ganasxvavebs maT erTmaneTisagan; CamoayalibeT Tqveni damokidebuleba am nawarmoebebSi asaxuli Tematikis mimarT.

Tqveni Tvalsazrisi daasabuTeT!

6

davaleba # 2 yuradRebiT waikiTxeT ilia WavWavaZis werilis `saqarTvelos moambezed~ fragmentebi: yoveli kaci, romelsac ki Tvalebzed Camofarebuli ara aqvs ra, xedavs, rom cxovreba rac guSin iyo, is dRes aRar aris, rom igi icvleba, midis win da moaqvs ganaxleba yovelisferisa... yvelafris sikvdili SeiZleba, _ azrisa ki Tavis-dReSi ara; mis aRmoSobis dro SeiZleba Seayenon, magram sruliad ganadgureba ki Znelad. am azris ukvdavebaSi aris mTeli imedi kacobriobis ukvdavebisa... mag cxovels imeds, romelic gangebas mouvlinebia kacobriobisaTvis, rom zed daerTos adamianis gauTavebeli ndoma ukeTesobisa _ Sedgeba is Zala, is idumali xma, romelic yovelTvis eZaxis adamians: win wadeg! win wadeg!.. netavi im xalxs, romelsac ar daukargavs eg imedi ganaxlebisa da ar gahqrobia ukeTesobis ndoma!.. is xalxi, is cxovreba, romelic ar izrdeba, romelsac ara aqvs Tavisi gazafxuli da nayofieri Semodgoma, romelica berdeba ki, magram im siberis nayofzed isev ar amova ganaxlebuli, ganaTlebuli siaxlis mSvenier gvirgviniTa _ is xalxi, is cxovreba miCanCalebs samarisaken, bolos miva da aRigveba, rogorc mtveri dedamiwis zurgidam... Tu Jurnals unda keTil-sinidisianad aRasrulos Tavisi Zneli saqme, unda TvalgafacicebiT Tan ahyves awindel cxovrebasa, raTa yovel aRmoSobil faqtsa Tvali da goneba adevnos; yovel azris sakeTilo moZraobas gza misces, yoveliferi SeniSnos da yovelifers pasuxi gasces, erTi sityviT, uSvelos cxovrebis win fexis gadadgmasa gasamjobineblad, gasakeTeblad. am Znel saqmeSi Jurnalma unda waimZRvaros win mecnierebis sinaTle da xelovnebis kalami... mecnierebasa da xelovnebas Cven vuyurebT, rogorc cxovrebis gasamjobinebel RonisZiebaTa... dae, zogierTma unayofo poetma xelovnebis saxeliTa ukuaridos piri Tavis xalxis cxovrebasa, meSvide cas SeaCeros gabecebuli Tvalebi da bulbulsaviT uazro Stvena daiwyos da aRar gaaTavos. Cven imaTTan saerTo gza ara gvaqvs. isini marcxniv midian gatkepnil gzazed da Cven ki marjvniv gavwevT. Cven mecnierebas da xelovnebas movsTxovT arsebiTsa pursa cxovrebaSi gamomcxvarsa da mSierTaTvis mosaxmaresa da gamosadegsa... xelovnebasac imas movsTxovT, rom sarkesaviT cxovreba gardmoices, raTa Cveni Tavi mis momxiblavis kalmiT cxovlad iyos warmomdgari Cven wina, raTa sicudec da sikeTec Cveni davinaxoT... droa xelovnebam Tavi daanebos ugemur RmeWasa da Tvalebis sresasa, egeba cremli mamivideso; droa Cavides cxovrebis mdinaris ZirSia, iq monaxos Sig-mdebare azri Tavis cxovel suraTebisaTvis. iq, cxovrebis ZirSi, is ipovis bevr margalitsa da ufro bevr leqsa da lafsa; arc erTis gamoxatva ar unda aSinebdes xelovnebasa da arc meorisa, arc erTis gamoTqma da arc meorisa ar unda aSinebdes Jurnalsa. rodi unda iwyinos qarTvelma, roca Cveni `[saqarTvelos] moambe~ sxvaTa Soris xelovnebis SemweobiT daundoblad gamohfens Cvenis cxovrebis WuWysaca. qarTvelis usiyvarulobaSi nu CamogvarTmeven, roca Cveni Jurnali mkafiod saqveynod gamosTqvams mas, rac qarTvelSi cudia da sazizRari. saqarTveloSi Tu sadme orsa da sams uyvars qarTveli, Cven imaTSi ukanaskneli ara varT. es ki unda vsTqvaT, rom Cven qarTvelSi gviyvars mxolod misi sikeTe, sicude ki yvelgan sazizRaria, qarTveli iqneba misi meqoni, Tu anglieli, sul erTia CvenTvis, oriv wyalSi gadasayarni iqnebian. bevrni arian CvenSi imisTanani, romelnic cdiloben Cvenis cxovrebis siborotis damalvasa; eg imaT mosdiT qarTvelebis umecar siyvarulisa gamo, is ki ar ician, rom didi xania aris CvenSi glexuri andaza: moyvares pirSi uZraxe, mters pirs ukanao. isini, umecarni moyvareni Cvenni, zed daasmen xolme SeCvenebis da gangdebis beWedsa mas, vinc ki veRar moiTmens cxovrebis saZagel gubeSi dgomasa, amohyofs Tavs, rom sxvas mainc uTxras, am gubeSi ar Caigdo Tavio, Torem dalpebio mis warmwymedel oxSivaris zed-moqmedebisagan... oRond xelovneba ar gadascdes Tavis sakuTar kanonebsa da mecniereba _ WeSmaritebasa, da dae, arc erTi da arc meore nu moerideba imis gamoaSkaravebas, gankicxvas, rac CvenSi sakicxavia da cudi. dae orivem iaron cxovrebis mdinareSi, monaxon margalitebi da Tu imaT amokrefaSi lafi da leqi Tan amohyveba, ra

7

uyoT? lafi CamovirecxoT, WuWyi moviSoroT, rom mxolod margalitebi dagvrCes Cvenis cxovrebis sasaxelod. · · · gaaanalizeT mocemuli teqsti Semdegi miTiTebebis mixedviT: imsjeleT, rogor esmis ilia WavWavaZes Jurnalistikis daniSnuleba. imsjeleT, rogor esmis ilia WavWavaZes mecnierebisa da xelovnebis (mxatvruli Semoqmedebis) daniSnuleba. imsjeleT, rogor aris realizebuli ilia WavWavaZis es Sexedulebebi mis mxatvrul SemoqmedebaSi (ganixileT ilias erTi mxatvruli nawarmoebi mainc).

Tqveni Tvalsazrisi daasabuTeT!

8

qarTuli literaturis Sefasebis sqema

1. pirvelad iakobma senakSi SeRweva da nawamebi dedoflis naxva imis meSveobiT moaxerxa, rom mcvels Seaxsena, ra amagi hqonda masze gaweuli dedofals (gindac mogklan misi gulisaTvis, mere ra moxdao...). dedoflis sanaxavad cixeSi SeRweva iakobma mcvelis moqrTamviT moaxerxa (mcvels ZRvens Sehpirda...).

1. mcveli Searcxvina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2. qrTamis saSualebiT -------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2. SedarebiT _ `ganilevian da iryevian, viTarca lerwamni qarTagan ZlierTa~ _ avtori mianiSnebs qarTvelTa sulieri (sarwmunoebrivi, religiuri...) gadagvarebis safrTxeze.

erovnul gadagvarebaze --------------------------------------------------------------------------------------------------1

3. grigol xanZTelTan migzavnilma kacma imitom ver aRasrula cqiris boroti ganzraxva, rom SeZrwunda saswaulis xilviT, mas xeli gauSeSda da, SiSiT Sepyrobilma, veRar SeZlo grigolis mokvla. grigolma saswaulebrivad gankurna cqiris mier migzavnili kaci da ubrZana, ukan dabrunebuliyo.

1. grigolis danaxvisas dambla daeca -----------------------------------------------------------------------------1 2. Seundo (miuteva...) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

4. nestani imitom sTxovs mijnurs, ar wamovides qajebTan sabrZolvelad, rom SiSobs, am brZolaSi tarieli daiRupeba (brZolaSi qajebi moklaven tariels...). nestanis azriT, igi Tavis mijnurs mzis saufloSi (saiqioSi, imqveynad, zeciur samyaroSi...) Sexvdeba. nestani tariels avalebs, wavides indoeTSi da daexmaros farsadans mtrebis winaaRmdeg brZolaSi. nestani tariels werilTan erTad ugzavnis Tavisi ridis (Tavsaburavis...) naWers. nestanis werilSi Cans misi erTguleba mijnurisadmi (erTguli siyvarulis unari...).

1. 2. 3. 4. 5.

raTa ar daiRupos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 saiqioSi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 daexmaros mterTagan Seviwroebul samSoblos ----------------------------------------------------------1 ridis naWers -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 erTguleba -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

5. nawarmoebis mixedviT, guramiSvili lamisyanaSi dasaxlda imitom, rom mis mamuls mtrebi xSirad esxmodnen Tavs (`qveynis waxdenis mizeziT vcxovrobdi...~). lekebma daviTis gataceba iolad moaxerxes imitom, rom im momentSi daviTi uiaraRod iyo (mteri bevri iyo, is ki _ marto...). datyvevebuli daviTi beds rom ar urigdeboda Cans iqidan, rom man orjer scada tyveobidan gaqceva. tyveobaSi myofi daviT guramiSvili RvTis imedad iyo.

1. 2. 3. 4.

SiSianobis gamo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 marto iyo (Tavdasxmas ar eloda...) ------------------------------------------------------------------------------1 orjer gaiqca ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 RmerTis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

6. poetis gulisTqma `eZiebs sadgurs~ miRmur samyaroSi (`zenaarT samyofSi~...); `mxurvale locviT miqancebul~ sulTan Sedarebulia mTvare.

1. imqveynad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2. mTvare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

7. xorciel silamazesTan `SenamsWvaleb~ guls axasiaTebs cvalebadoba (warmavloba, `cvalebadia, warmavali da umtkicebi~...); avtori banovans sayvedurobs imas, rom igi ukmayofiloa mamakacTa pirumtkicobiT (imas, rom kacs ar sCvevia erTguleba siyvarulSi; banovans ar swams siyvarulis maradiuloba...).

1. cvalebadia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1

2. ar swams siyvarulis maradiuloba ------------------------------------------------------------------------------1

8. imis dasturad, rom `wameba misi RmerTs Seuwiravs~, gandegils evlineboda mzis sxivi, romelzedac igi Tavis locvans daayrdnobda xolme. rodesac aRmoCnda, rom senakSi Semosuli stumari qali iyo, gandegilma ifiqra, rom qalis saxiT mas RmerTma (bedma) gansacdeli mouvlina (`nuTu aw bedma qalis saxiTa gansacdeli ram mas mouvlina?~, `magram iqneba bedma ege hqmna misda sacdelad TviT uflis nebiT!..~).

1. mzis sxivi iWerda locvans -------------------------------------------------------------------------------------------1 2. RmerTma gansacdeli mouvlina -------------------------------------------------------------------------------------1

9. rodesac oficeri buzebis Sesaxeb saubrobs, avtori gviCvenebs am personaJis sibriyves (ugunurebas, Wkuasustobas...). lelT Runias egona, rom mgzavri qarTveli ar iyo, radgan mas rusuli (evropuli) tansacmeli ecva (`talavar ara gaqvn qarTvelTa: rusad morTulxarn~).

1. sibriyves --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2. evropuli tansacmeli ecva --------------------------------------------------------------------------------------------1

10. rodesac `sidiade am muxTlobis Tvalwin gaisigrZegana~, haji-usubma safar-begs hkiTxa: qmarma ra Tqva, rodesac Sen mier Cadenili codvis Sesaxeb Seityoo? (`mere? mere? rom gaigo, ra sTqva qmarma?~). am SekiTxvas safar-begma upasuxa, rom baTum mas Secodeba apatia (`mapativa Secodeba, rogorc Zmam da megobarma~). rodesac haji-usubma `Seayena zeda fexze... dambaCa gatenili~, safar-begma mas morCilad miuSvira mkerdi (`morCilebiT gul-mkerds uSvers safar, misi gamozrdili...~). bolos haji-usubma safar-begs uTxra, sikvdilis Rirsi Sen ki ara, me var, radgan kacad ver gamizrdixaro (`Sen sikvdilis ra Rirsi xar?! sasikvdilo me var mxolod, rom kacad ver gamizrdixar!~).

1. 2. 3. 4.

qmarma ra Tqva -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 mapatia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 mkerdi miuSvira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Sen sikvdilis Rirsi ara xar (mosaklavi me var...) -----------------------------------------------------1

11. mucalTan da mis ZmasTan SebrZoleba aludas imis gamo mouwia, rom qistebma xevsurebis cxenebi gaitaces. aludas imitom Seecoda mucali da ver gaimeta `marjvenis mosaWrelada~, rom moixibla qistis vaJkacobiT. xevsurebma aludas `piriTa javrianiTa~ imis gamo aqcies zurgi, rom CaTvales _ aluda gvatyuebs da sinamdvileSi igi qists gamoeqcao (imis gamo, rom aludam daarRvia Temis adaTi _ marjvena ar mosWra mters). aludam imis gamo uTxra sayveduri mindias, rom mindiam mklavi mosWra mucals.

1. 2. 3. 4.

qistebma xevsurTa saqoneli waasxes ----------------------------------------------------------------------------1 Seecoda Rirseuli vaJkaci --------------------------------------------------------------------------------------------1 CaTvales, rom aluda cruobda -------------------------------------------------------------------------------------1 mucalis moWrili mklavi moitana --------------------------------------------------------------------------------1

12. rodesac mamidis gaTxovebas cdilobda, aristo qvaSaviZes amoZravebda praqtikuli mizani _ elenes axal ojaxSi TavSesafari moepovebina.

TavSesafris Sovna surda ----------------------------------------------------------------------------------------------1

13. `nawvimar silaSi vards~ avtori sakuTari cxovrebis gzas (sizmars, Soreuli cis silaJvardes) adarebs. am leqsSi avtori moixseniebs poet dante aligieris.

1. cxovrebis gzas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2. aligieris ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

14. mefe giorgis mamamze erisTavis Ralatis dajereba imitom uWirda, rom erisTavi bagrat kurapalatis megobari da TanamebrZoli iyo (axsovda misi Tanadgoma da Tavganwirva brZolebSi; erTxel daWrili giorgi brZolis velidan gamoiyvana...). mefisa

2

da spasalaris azriT, mamamzis `darbazobis namdvili mizezi~ situaciis dazverva iyo (isini varaudobdnen, rom Svilma dasazverad gamouSva `sapatio stumari~ mefis karze). giorgi pirveli SiSobda, rom amboxebul feodalTa ukan, SesaZloa, basili keisari da arabi amira mdgariyvnen.

1. mamamisis megobari iyo (erTxel brZolis velidan gamoiyvana daWrili mefe) ---------1 2. dazverva --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 3. basili keisari, arabi amira ------------------------------------------------------------------------------------------1

15. brZaneba _ gemze mZevlad daetovebinaT beqirbi CaCba _ kuzma kilgam im mizniT gasca, rom xelSi namdvili mkvleli Caegdo (raTa TeTrgvardieli oficeri gemze gamocxadebuliyo). soxumis mosaxleobaSi kuzma kilgas am brZanebas mohyva SiSi (SeSfoTeba, ujuS emxas Sepyrobis survili...).

1. ujuS emxa rom moeyvanaT -----------------------------------------------------------------------------------------------1 2. SiSi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

16. mxatvruli saxe, romlis meSveobiTac avtori Samilis brZolaze mianiSnebs, aris: `mTa... rogorc Samilis TeTri fafari~ (`me cocxali var erTi miuridi~; `erTi vacxadeb marto hazavats~). leqsis avtori sakuTari ganwyobilebis gamosaxatavad iyenebs `vefxistyaosnis~ Semdeg mxatvrul saxes: `ra saWiroa melnad giSris tba da kalmad kidev mina rxeuli~.

1. hazavaTi (miuridi, Samilis TeTri fafari) -----------------------------------------------------------------1 2. giSris tba (mina rxeuli) ----------------------------------------------------------------------------------------------1

17. avtori dedas sTxovs, fexSiSveli wavides xaxulis monasterSi da SvilisaTvis ilocos.

misTvis ilocos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

18. vasiko keJeraZis azriT, `karceri-luqsi~ imisaTvis aris saWiro, rom axalgazrda iZulebuli gaxdes wignebis kiTxva daiwyos.

usaqmurebma kiTxva rom daiwyon -----------------------------------------------------------------------------------1

19. beladma imitom gadawyvita _ `igi ava maRal qarafze da didi daZinebis xaxaSi CaeSveba~ _ rom igi sxvebs ar hgavda (igi gamarTuli dadioda; igis SemoqmedebiTi niWi aRmoaCnda...).

igi sxvebs ar hgavda -------------------------------------------------------------------------------------------------------1

3

Information

Microsoft Word - qarTuli literatura-archeviti.doc

10 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

100262


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - qarTuli literatura-archeviti.doc