Read Index vertaaltabel 11feb2009.xls text version

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt N Natuur

N00.01 Nog om te vormen naar natuur

Beheertypen

vnr btcode beheertypenaam

0 1 2 N00.00 3 N00.00 4 N00.00 5 6 7 N01.01 8 N01.01 9 N01.01 10 N01.01 11 N01.01 12 N01.01 13

sdt Subdoeltypen SBB

nnt

Natuurtypen NM

Ndt

Natuurdoeltypen

PB

Programma Beheer

N00 Nog om te vormen naar natuur

Nog om te vormen naar natuur Nog om te vormen naar natuur Nog om te vormen naar natuur

19.02 Overige korte vegetaties 09.06 Overig bloemrijk grasland 17.01 Overig water

Ak1 Gr1 Wa1

Akker (Algemeen) grasland (algemeen) Water (algemeen)

N01 Grootschalige, dynamische natuur

N01.01 Zee en wad

Zee en wad Zee en wad Zee en wad Zee en wad Zee en wad Zee en wad

01.02 Zee

Gn1/2

1.6 1.4 2.16 3.12 1.5 2.17

Open zee Nagenoeg-natuurlijk estuarium Begeleid natuurlijk estuarium Brak getijdewater Nagenoeg-natuurlijk zout getijdenlandschap Begeleid-natuurlijk zout getijdenlandschap

21 A/B Natuurlijke eenheid

Kw2

Slik en zeebodem

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

14 N01.02 15 N01.02 16 N01.02 17 18 N01.03 19 N01.03 20 N01.03 21 N01.03 22 N01.03 23 N01.03 24 N01.03 25 N01.03 26 N01.03 27 N01.03 28 N01.03

Duin- en kwelderlandschap Duin- en kwelderlandschap Duin- en kwelderlandschap

02.07 Dynamisch duinlandschap 01.03 Stuivend duin 01.01 Kwelder

Gn1/2 Grootschalige natuur

1.3 2.12 3.40

Nagenoeg natuurlijk 21 A/B Natuurlijke eenheid duinlandschap Begeleid-natuurlijk duinlandschap Kwelder, slufter en groen strand

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap

02.09 Elzenwoud 02.03 Moeras

Gn1/2 Grootschalige natuur

2.6 2.7 2.8 2.9 2.4

Veenoermoeras Laagveenlandschap Zoet klei-oermoeras Brak klei-oermoeras Laag-dynamisch rivierenlandschap Hoog-dynamisch rivierenlandschap Zoetwatergetijdenlandschap Oeverlandgemeenschap van afgesloten zeearmen Kleiboslandschap

21 A/B Natuurlijke eenheid

02.06 Rivierboslandschap

2.5 2.10 2.13 2.11

02.05 Iepen-Essenwoud 12.01 Complex van ooibos, pionieren watervegetaties in uiterwaarden 12.02 Complex van bos, rietruigten, gras en water op laagveen en klei 02.02 Beekboslandschap Gn1/2 Grootschalige natuur 1.2 1.1 2.1 2.2 12.05 Complex van bos, ruigten en water op zandgronden 2.3 Nagenoeg-natuurlijk zand- en beekdallandschap Hoogveenlandschap Heuvellandschap Begeleid-natuurlijk zandlandschap Begeleid-natuurlijk beekdallandschap 21 A/B Natuurlijke eenheid

29 N01.03

Rivier- en moeraslandschap

N01.04

Zand- en kalklandschap

30 31 N01.04 32 N01.04 33 N01.04 34 N01.04 35 N01.04

Zand- en kalklandschap Zand- en kalklandschap Zand- en kalklandschap Zand- en kalklandschap Zand- en kalklandschap

02.08 Eiken-Beukenwoud

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt

N02 Rivieren

N02.01 Rivier

Beheertypen

vnr btcode beheertypenaam

36 37 38 N02.01 39 N02.01 40 N02.01 41 N02.01 42 N02.01 43 N02.01 44 N02.01 45 46 47 N03.01 48 N03.01 49 N03.01 50 N03.01 51 N03.01 52 N03.01 53 N03.01 54 N03.01 55 N03.01

sdt Subdoeltypen SBB

nnt

Natuurtypen NM

Ndt

Natuurdoeltypen

PB

Programma Beheer

Rivier Rivier Rivier Rivier Rivier Rivier Rivier

11.03 Beken en rellen

Wa1

Water (algemeen)

3.9 3.10 3.16

Wa2 11.01 Watergemeenschappen in laagveen en kleigebieden 17.01 Overig water

Soortenrijk water

3.11 3.17 3.14

Snelstromende rivier en nevengeul Langzaam stromende rivier en nevengeul Dynamisch rivierbegeleidend water Zoet getijdewater Geisoleerde meander of petgat Gebufferde poel en wiel

24

Beek en duinrel

22A

Soortenrijke plas

4(9;10;11;14;16;17;24a) afgeleide natuurdoeltypen

N03 Beken en bronnen

N03.01 Beek en bron

Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron Beek en Bron

11.03 Beken en rellen

Be2

Soortenrijke beek

3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.2

Droogvallende bron en beek Snelstromende bovenloop Snelstromende midden- en benedenloop Snelstromend riviertje Langzaam stromende bovenloop Langzaam stromende midden- en bendenloop Langzaam stromend riviertje Permanente bron

24

Beek en duinrel

17.01 Overig water

Be1

Beek (algemeen)

4(1;2;3;4;5;6;7;8) natuurdoeltypen afgeleide

3.17 3.18 3.14 Geisoleerde meander of petgat Gebufferd meer Gebufferde poel en wiel Geisoleerde meander en petgat 22A 12 3.18 3.19 Gebufferd meer Kanaal en vaart Soortenrijke plas Plas en ven 22A Soortenrijke plas

N04 Stilstaande wateren

N04.01 Kranswierwater

56 57 N04.01 58 N04.01 59 N04.01 60 61 N04.02 62 63 64 65 N04.02

Kranswierwater Kranswierwater Kranswierwater Zoete plas Zoete plas Zoete plas Zoete plas Zoete plas Zoete plas Brak water Brak water Afgesloten zeearm Afgesloten zeearm Afgesloten zeearm

11.01 Watergemeenschappen in laagveen en kleigebieden

Wa2

Soortenrijk water

N04.02

Zoete plas

11.01 Watergemeenschappen in laagveen en kleigebieden

Wa2

Soortenrijk water

3.17

N04.02

N04.02 N04.02

17.01 Overig water

Wa1 Wa7

Water (algemeen) Poel Brakke plas Water (algemeen) Water (algemeen) 2.14 2.15 2.13 Zoete afgesloten zeearm Zoute afgesloten zeearm Oeverlandgemeenschap van afgesloten zeearmen Moeras Natte strooiselruigte 21 A/B Natuurlijke eenheid 22B Soortenrijke plas 4(17;18;19;20) afgeleide natuurdoeltypen 3.14 Gebufferde poel en wiel 3.13 Brak stilstaan water 54 22B Poel Soortenrijke plas

N04.03

Brak water

66 N04.02 67 68 N04.03 69 N04.03 70 71 N04.04 72 N04.04 73 N04.04

07.03 Brakwater-(verlanding)

Wa3 Wa1

N04.04

Afgesloten zeearm

02.04 Afgesloten zoete zeearmen

Wa1

N05 Moerassen

N05.01 Moeras

74 75 N05.01 76 N05.01 77

Moeras Moeras

07.01 Jonge verlanding 07.02 Oude riet ruigten

Mo1 Mo3

moeras Overjarig rietland

3.24 3.25

13 26

Moeras Overjarig rietland

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt

N05.02

Beheertypen

Gemaaid rietland

vnr btcode beheertypenaam

78 N05.02 79 N05.02 80 81 82 N06.01 83 N06.01 84 85 N06.02 86 87 N06.03 88 N06.03 89 90 N06.04 91 N06.04 92 N06.04 93 94 N06.05 95 N06.05 96 97 N06.06 98 N06.06 99 100 101 N07.01 102 N07.01 103 N07.01 104 N07.01 105 106 N07.02 107 N07.02 108 109 110 N08.01 111 N08.01 112 113 N08.02 114 N08.02 115 N08.02 116 N08.02

sdt Subdoeltypen SBB

14.01 Rietcultuur

nnt

Mo2 Le13

Natuurtypen NM

Gemaaid rietland Rietzoom

Ndt

3.24

Natuurdoeltypen

Moeras

PB

14 55

Programma Beheer

Rietcultuur Rietzoom en klein rietperceel

Gemaaid rietland Gemaaid rietland

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide

Veenmosrietland en moerasheide Veenmosrietland en moerasheide Trilveen

08.01 Veenmosrietlanden en trilvenen Mo5 Mo6

Veenmosrietland Moerasheide

3.28 3.42c

Veenmosrietland Moerasheide

27

Veenmosrietland en moerasheide

N06.02

Trilveen

08.01 Veenmosrietlanden en trilvenen Mo4

Trilveen

3.27

Trilveen

25

Trilveen

N06.03

Hoogveen

Hoogveen Hoogveen

05.02 Hoogveen 06.05 Heide met struweel en bos

Ho2 Ho1

Levend hoogveen (incl. Hoogveenven) Hoogveen (algemeen)

3.44

Levend hoogveen

33 18

Levend hoogveen Hoogveen

N06.04

Vochtige heide

Vochtige heide Vochtige heide Vochtige heide

05.04 Natte heide 06.05 Heide met struweel en bos 06.06 Overige heiden

He2

Natte heide

3.42a/ b

Natte heide

31 16

Soortenrijke heide Heide

He1

Heide (algemeen)

N06.05

Zwakgebufferd ven

Zwakgebufferd ven Zwakgebufferd ven

11.02 Vennen en plassen op zand, zwak gebufferd 17.01 Overig water

Wa4 Wa1

Zwak gebufferd water Water (algemeen)

3.22

Zwak gebufferd ven

23

Soortenrijk ven

4(22)

afgeleide natuurdoeltypen Zuur ven Hoogveenven 12 Plas en ven

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

Zuur ven of hoogveenven Zuur ven of hoogveenven

05.03 Hoogveenvennen

Wa5

Zuur ven

3.23 3.44a

N07 Droge heiden

N07.01 Droge heide

Droge heide Droge heide Droge heide Droge heide

06.03 Droge, open heide

He3

Droge heide

3.45

Droge heide

31 16

Soortenrijke heide Heide

06.05 Heide met struweel en bos 06.06 Overige heiden He1 Heide (algemeen)

3.52 4(45)

Zoom, mantel en droog struweel van hogere gronden afgeleide natuurdoeltypen

N07.02

Zandverstuiving

Zandverstuiving Zandverstuiving

06.04 Stuifzanden

He4

Stuifzand

3.47 3.33a

Zandverstuiving Droog struisgrasland

30

Soortenrijk stuifzand

N08 Open duinen

N08.01 Strand en embryonaal duin

Strand en embryonaal duin Strand en embryonaal duin

01.03 Stuivend duin 06.01 Open duin

Du2

Strand

3.48

Strand en stuivend duin

21A/B Natuurlijke eenheid

N08.02

Open duin

Open duin Open duin Open duin Open duin

06.01 Open duin

Du1

Open duin (incl. duingrasland) 3.35 3.34 3.54a

Droog kalkrijk duingrasland Droog kalkarm duingrasland Zoom en droge ruigte van de duinen Doornstruweel van de duinen

21A/B Natuurlijke eenheid

Bo2

Struweel (algemeen)

3.54

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt

N08.03

Beheertypen

Vochtige duinvallei

vnr btcode beheertypenaam

117 118 N08.03 119 N08.03 120 121 N08.04 122 N08.04 123 N08.04 124 125 126 N09.01 127 128 129 N10.01 130 N10.01 131 N10.01 132 N10.01 133 N10.01 134 135 N10.02 136 N10.02 137 N10.02 138 N10.02 139 140 141 N11.01 142 N11.01 143 144 145 146 N11.01

sdt Subdoeltypen SBB

05.01 Natte duinvalleien

nnt

Du3

Natuurtypen NM

Natte duinvallei

Ndt

3.26 3.20

Natuurdoeltypen

Natte duinvallei Duinplas Droge duinheide

PB

28C

Programma Beheer

Nat soortenrijk grasland

Vochtige duinvallei Vochtige duinvallei Duinheide Duinheide Duinheide

N08.04

Duinheide

06.03 Droge, open heide

Du4

Duinheide

3.46

31 16

Soortenrijke heide Heide

05.04 Natte heide

3.43

Natte duinheide

N09 Schorren of kwelders

N09.01 Schor of kwelder

Schor of kwelder

01.01 Kwelder

Kw1

Kwelder en schor

3.40

Kwelder, slufter en groen strand

15

(half)natuurlijk grasland

N10 Vochtige schraalgraslanden

N10.01 Nat schraalland

Nat schraalland Nat schraalland Nat schraalland Nat schraalland Nat schraalland

08.02 Natte schraallanden

Gr4

Nat schraalgrasland (incl. Blauwgrasland)

3.29 3.42b

Nat schraalgrasland Vochtig heischraal grasland

28B

Nat soortenrijk grasland

Gr3

Dotterbloemgrasland

3.30 3.31

Dotterbloemgraslanden van 28A beekdalen Dotterbloemgraslanden van veen en klei

Nat soortenrijk grasland

09.06 Overig bloemrijk grasland

N10.02

Vochtig hooiland

Vochtig hooiland Vochtig hooiland Vochtig hooiland Vochtig hooiland

10.01 Vochtig schraal grasland 10.02 Veenweide

Gr3

Dotterbloemgrasland

3.31

Dotterbloemgraslanden van veen 28A en klei

Nat soortenrijk grasland

Gr5 09.06 Overig bloemrijk grasland

Nat uiterwaardgrasland (Kievitsbloemgrasland)

3.32b

Kievitsbloem- en pimpernelgrasland afgeleide natuurdoeltypen

28D

Nat soortenrijk grasland

4(32)

N11 Droge schraalgraslanden

N11.01 Droog schraalgrasland

Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland

09.03 Kalkgraslanden 09.05 Droge schraallanden

Gr8 Gr7

Kalkgrasland Heischraal grasland

3.36a 3.33 3.36b 3.39a 3.49 3.53

Kalkgrasland

29B

Droog soortenrijk grasland Droog soortenrijk grasland

N11.01

N11.01

Gr9

Stroomdalgrasland

N11.01

Droog schraalgrasland van de 29A hogere gronden Heischraal kalkgrasland Stroomdalgrasland 29C Rivierduin en-strand Zoom, mantel en droog struweel van het irvieren- en zeekleigebied Zinkweide afgeleide natuurdoeltypen

Droog soortenrijk grasland

147 N11.01 148 N11.01 149 150 151 N12.01 152 N12.01 153 154 N12.02

Droog schraalgrasland Droog schraalgrasland

3.37a 09.06 Overig bloemrijk grasland 4(37;39)

N12 Rijke graslanden en akkers

N12.01 Bloemdijk

Bloemdijk

Bloemdijk

18.02 Bloemdijken 20.03 Dijken

Gr10

Bloemrijk grasland (incl. Bloemdijk)

3.39b

Glanshaverhooiland van het rivieren- en zeekleigebied

29D

Droog soortenrijk grasland

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

Kruiden- en faunarijk grasland

09.02 Kamgrasweiden en zilverschoongraslanden

Gr2

Kruidenrijk en/of structuurrijk grasland

3.37c

Kamgrasweide van het heuvelland 15

(half)natuurlijk grasland

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt Beheertypen vnr btcode beheertypenaam

155 N12.02 156 N12.02 157 N12.02 158 N12.02 159 160 N12.03 161 N12.03 162 N12.03 163 N12.03 164 165 N12.04 166 N12.04 167 N12.04 168 169 N12.05 170 N12.05 171 N12.05 172 173 N12.06 174 N12.06 175 176 177 N13.01 178 N13.01 179 N13.01

sdt Subdoeltypen SBB

nnt

Natuurtypen NM

Ndt

3.38b

Natuurdoeltypen

Kamgrasweide van het zand- en veengebied Kamgrasweide van het rivierenen zeekleigebied Nat, matig voedselrijk grasland

PB

Programma Beheer

Kruiden- en faunarijk grasland Kruiden- en faunarijk grasland Kruiden- en faunarijk grasland Kruiden- en faunarijk grasland

19.02 Overige korte vegetaties 09.06 Overig bloemrijk grasland

3.39c 3.32c

4(32;37;38;39) afgeleide natuurdoeltypen

N12.03

Glanshaverhooiland

Glanshaverhooiland Glanshaverhooiland Glanshaverhooiland Glanshaverhooiland

09.01 Glanshaverhooiland

Gr10

Bloemrijk grasland (incl. Bloemdijk)

3.38a 3.37b 3.39b

Glanshaverhooiland van het zand- 29D en veengebied Glanshaverhooiland van het heuvelland Glanshaverhooiland van het rivieren- en zeekleigebied

Droog soortenrijk grasland

09.06 Overig bloemrijk grasland 4(37;38;39) fgeleide natuurdoeltypen a

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

Zilt- en overstromingsgrasland Zilt- en overstromingsgrasland Zilt- en overstromingsgrasland

09.04

Zilte graslanden

Gr6 Gr2

Brak grasland Kruidenrijk en/of structuurrijk grasland

3.41 3.32a 3.32c

Binnendijks zilt grasland Zilverschoongrasland Nat, matig voedselrijk grasland

28E 15

Nat soortenrijk grasland (half)natuurlijk grasland

09.02 Kamgrasweiden en zilverschoongraslanden 09.06 Overig bloemrijk grasland

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

Kruiden- en faunarijke akker Kruiden- en faunarijke akker Kruiden- en faunarijke akker

16.01 Akker

Ak2

Kruidenrijke akker

3.50 3.51 4(50;51)

Akker van basenrijke gronden Akker van basenarme gronden afgeleide natuurdoeltypen

19

Akker

19.02 Overige korte vegetaties

Ak1

Akker (Algemeen)

N12.06

Ruigteveld

Ruigteveld Ruigteveld

12.05 Complex van bos, ruigten en water op zandgronden 19.02 Overige korte vegetaties

Gn1 Mo3

Grootschalige natuur Overjarig rietland

4.25 3.25

Natte strooiselruigte Natte strooiselruigte

26

Overjarig rietland

N13 Vogelgraslanden

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

Vochtig weidevogelgrasland Vochtig weidevogelgrasland Vochtig weidevogelgrasland

15.01 Weidevogelgrasland

Gr11

Weidevogelgrasland

3.32c 3.38c 3.39d

Nat, matig voedselrijk 34/35 weidevogelgrasland Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied

Zeer/Soortenrijk weidevogelgrasland

N13.02

Wintergastenweide

180 181 N13.02

Wintergastenweide

15.02 Wintergastenweide

Gr12

Ganzengrasland (wintergastenweide)

4(32;38;3 9;40;41) afgeleide natuurdoeltypen

36

Wintergastenweide

N14 Vochtige bossen

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos

182 183 184 N14.01 185 N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos Rivier- en beekbegeleidend bos

03.08 Loofbossen op klei- en zavelgronden (klein deel) 03.09 Beekbegleidende loofbossen

Bo5 Bo7

Wilgenvloedbos Voedselrijk bos

3.61 3.66

Ooibos Bos van voedselrijke, vochtige gronden Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied Beekbegeleidende bossen

39

Natuurbos

37/38/39 Omvormingsbos-Bos verhoogde natuurwaardeNatuurbos

186 N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

3.53

187 N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

3.67b

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt Beheertypen vnr btcode beheertypenaam

188 N14.01 189 N14.01 190 191 N14.02 192 N14.02 193 N14.02 194 N14.02 195 N14.02 196 197 N14.03

sdt Subdoeltypen SBB

nnt

Bo4

Natuurtypen NM

Broekbos (incl. bronbos) Bos (algemeen)

Ndt

3.67a

Natuurdoeltypen

Bronbos

PB

Programma Beheer

Rivier- en beekbegeleidend bos Rivier- en beekbegeleidend bos

04.05 Overige natuurbossen

Bo1

20

Bos

N14.02

Hoog- en laagveenbos

Hoog- en laagveenbos Hoog- en laagveenbos Hoog- en laagveenbos Hoog- en laagveenbos Hoog- en laagveenbos

03.02 Broekbossen op zure venen 03.10 Broekbossen op laagveen

Bo3

Veenbos

3.63 3.62

Hoogveenbos Laagveenbos

39

Natuurbos

Bo4 Bo2 04.05 Overige natuurbossen

Broekbos (incl. bronbos) Struweel (algemeen)

3.55

Wilgenstruweel 20 Bos

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

Haagbeuken- en essenbos

03.06 Loofbossen op lemen en kalkrijke zandgronden 03.08 Loofbossen op klei- en zavelgronden

Bo7

Voedselrijk bos

3.66

Bos van voedselrijke vochtige gronden Eiken-haagbeukenbos van zandgronden Zoom en droge ruigte van het rivieren- en zeekleigebied Eiken-haagbeukenbos van het heuvelland Zoom en droge ruigte van de hogere gronden

198 N14.03 199 N14.03 200 N14.03 201 N14.03 202 N14.03

Haagbeuken- en essenbos Haagbeuken- en essenbos Haagbeuken- en essenbos Haagbeuken- en essenbos Haagbeuken- en essenbos

3.69 3.53a

37/38/39 Omvormingsbos-Bos verhoogde natuurwaardeNatuurbos 37/38 Omvormingsbos/Bos met verhoogde natuurwaarde

03.07 Loofbossen op kalkrijke bodems 12.04 Complex van bos, ruigten op kalkrijke gronden 04.05 Overige natuurbossen

Bo8

Kalkhellingbos

3.68 3.52a

Bo1

Bos (algemeen)

20

Bos

N15 Droge bossen

N15.01 Duinbos

203 204 N15.01

Duinbos

03.05 Loofbossen op kalkrijke (zee)duinen

Bo6

Voedselarm droog bos

3.64

Bos van arme zandgronden

205 N15.01 206 N15.01 207 N15.01 208 209 N15.02

Duinbos Duinbos Duinbos

06.02 Duinstruweel 04.05 Overige natuurbossen

Bo2 Bo1

Struweel (algemeen) Bos (algemeen)

3.54b

Doornstruweel van de duinen

37/38/39 Omvormingsbos-Bos verhoogde natuurwaardeNatuurbos 39 Natuurbos 17 Struweel 20 Bos

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

Dennen-, eiken- en beukenbos

03.04 Loofbossen op lemige zandgronden 03.01 Dennenbossen op kalkarme (land)duinen 03.03 Loofbossen op arme zandgronden 04.05 Overige natuurbossen

Bo6

Voedselarm droog bos

3.65

Eiken en beukenbos van lemige zandgronden Bos van arme zandgronden

210 N15.02 211 N15.02 212 N15.02 213 214 215 N16.01 216 N16.01 217 N16.01

Dennen-, eiken- en beukenbos Dennen-, eiken- en beukenbos Dennen-, eiken- en beukenbos

3.64

37/38/39 Omvormingsbos-Bos verhoogde natuurwaardeNatuurbos 37/38 Omvormingsbos/Bos met verhoogde natuurwaarde

Bo1

Bos (algemeen)

20

Bos

N16 Bossen met productiefunctie

N16.01 Droog bos met productie

Droog bos met productie Droog bos met productie Droog bos met productie

13.01 Grove dennen-Berkenbos op zuur, arm zand 13.02 Grove dennen-Eikenbos op droog, leemarm zand 13.03 Grove dennen-Eikenbos op vochtig tot nat, leemarm zand 13.04 Grove dennen-Eikenbos op zand met cultuur-invloed 13.05 Grove dennen-Eikenbos met exoten op zand met cultuurinvloed

Bo1

Bos (algemeen)

4(3.64)

20 37/38

Bos Omvormingsbos/Bos met verhoogde natuurwaarde

218 N16.01 219 N16.01

Droog bos met productie Droog bos met productie

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt Beheertypen vnr btcode beheertypenaam

220 N16.01 221 N16.01

sdt Subdoeltypen SBB

13.06 Wintereiken-Beukenbos op leemhoudend zand 13.07 Wintereiken-Beukenbos met exoten op leemhoudend zand 13.08 Vochtig WintereikenBeukenbos op leemhoudend zand 13.09 Vochtig WintereikenBeukenbos met exoten op leemhoudend zand

nnt

Natuurtypen NM

Ndt

4(3.65)

Natuurdoeltypen

PB

Programma Beheer

Droog bos met productie Droog bos met productie

222 N16.01

Droog bos met productie

223 N16.01

Droog bos met productie

N16.02

Vochtig bos met productie

224 225 N16.02 226 N16.02 227 N16.02 228 N16.02

Vochtig bos met productie Vochtig bos met productie Vochtig bos met productie Vochtig bos met productie

13.10 Eiken-Haagbeukenbos op natte Bo1 lemige gronden 13.11 Essen-Iepenbos op vochtige klei en zavel 13.12 Essen-Iepenbos met exoten op vochtige klei en zavel 13.13 Elzen-Wilgenbos op nat veen en klei met cultuurinvloed 13.14 Essenbos met exoten op nat veen en klei met cultuurinvloed 13.15 Elzenbos op zeer nat veen met cultuurinvloed

Bos (algemeen)

4(3.663.62)

20

basispakket Bos

37/38

Omvormingsbos/Bos met verhoogde natuurwaarde

229 N16.02

Vochtig bos met productie

230 N16.02 231 232 233 N17.01 234 N17.01 235 N17.01 236 237 N17.02 238 239 N17.03 240 241 N17.04

Vochtig bos met productie

N17 Cultuurhistorische bossen

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos

Vochtig hakhout en middenbos Vochtig hakhout en middenbos Vochtig hakhout en middenbos

04.01 Eiken-hakhout (vochtig) 04.02 Grienden & essen/elzenhakhout 04.03 Middenbos

Bo9 Bo10 Bo11

Eikenhakhout (vochtig) Essenhakhout Eiken-haagbeuken hakhout (of middenbos) Eikenhakhout (droog)

3.57 3.58 3.59

Elzen-essenhakhout en middenbos Eikenhaagbeuken-hakhout en middenbos van het heuvelland Eikenhaagbeuken-hakhout en middenbos van zandgronden Eikenhakhout en -middenbos

40 40 40/41

Hakhout en griend Hakhout en griend Hakhout en griend/Middenbos

N17.02

Droog hakhout

Droog hakhout

04.01 Eiken-hakhout (droog)

Bo9

3.56

40

Hakhout en griend

N17.03

Park- en stinzenbos

Park- of Stinzenbos

04.04 Park- en stinse bos

Bo12

Park-Stinzenbos

3.60

Park-stinzenbos

38

Bos met verhoogde natuurwaarde

N17.04

Eendenkooi

Eendenkooi

20.05 Rustende eendekooien

Le12

Eendenkooi

242 N17.04 243 244 245 246 L01.01 247 L01.01 248 249 L01.02 250 L01.02

Eendenkooi

20.04 Demonstratie kooien

37/38/39 Omvormingsbos-Bos verhoogde natuurwaardeNatuurbos 53 Eendenkooi

L

Landschapselementen

L01.01 Poel en klein historisch water

L01 Groen-blauwe landschapselementen

Poel en klein historisch water Poel en klein historisch water Houtwal en houtsingel Houtwal en houtsingel

17.01 Overig water

Wa7

Poel

3.14 4(14)

Gebufferde poel en wiel

54

Poel

L01.02

Houtwal en houtsingel

18.01 Houtwallen, brede singels en Le1 graften 20.02 Landschappelijke beplantingen Le2 en overig bossen Le3

Houtwal Houtkade

42

Houtkade, houtwal, haag en singel

251 L01.02

Houtwal en houtsingel

Landweer

Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 feb 2009

Bijlage 1 vertaaltabel van bestaande natuurtypologieen naar beheertypen onder natuurbeheer Natuurtypen bt Beheertypen vnr btcode beheertypenaam

252 L01.02 253 254 L01.03 255 256 L01.04

sdt Subdoeltypen SBB

20.09 Lanen en singels

nnt

Le4

Natuurtypen NM

Singel

Ndt

Natuurdoeltypen

PB

Programma Beheer

Houtwal en houtsingel

L01.03

Elzensingel

Elzensingel

20.09 Lanen en singels

Le5

Elzensingel

46

Elzensingel

L01.04

Bossingel en bosje

Bossingel en bosje

20.02 Landschappelijke beplantingen Le6 en overig bossen

Geriefhoutbosje

47

Geriefhoutbosje

L01.05

Knip- of scheerheg

257 258 L01.05 259 260 L01.06

Knip- of scheerheg

20.01 Knotwilgen en heggen

Le7

Heg

48

Knip- en scheerheg

L01.06

Struweelhaag

Struweelhaag

20.02 Landschappelijke beplantingen Le8 en overig bossen

Struweelhaag

42

Houtkade, houtwal, haag en singel

L01.07

Laan

261 262 L01.07 263 264 L01.08 265 266 L01.09 267 268 L02.01 269 L02.01 270 L02.01 271 L02.01 272 L02.01 273 274 L02.02 275 L02.02 276 277 L02.03 278 279 L03.01 280 L03.01

Laan

20.09 Lanen en singels

We1

Bomenlaan

L01.08

Knotboom

Knotboom

20.01 Knotwilgen en heggen

Le9

Knotbomenrij

50

Knotbomen

L01.09

Hoogstamboomgaard

Hoogstamboomgaard

20.10 Hoogstamboomgaarden

Le11

Hoogstamboomgaard

52

Hoogstamboomgaard

L02 Historische gebouwen en omgeving

L02.01 Fortterrein

Fortterrein Fortterrein Fortterrein Fortterrein Fortterrein Historisch bouwwerk en erf Historisch bouwwerk en erf

20.06 Forten (terrein)

Le7 Le8 Le9 Gr2 Wa1

Heg Struweelhaag Knotbomenrij Kruidenrijk en/of structuurrijk grasland Water (algemeen) Gebouw en erf

48 42 50 15

Knip- en scheerheg Houtkade, houtwal, haag en singel Knotbomen (half)natuurlijk grasland

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

20.07 Historische gebouwen 20.06 Forten (gebouw)

Er1

L02.03

Historische tuin

Historische tuin

20.08 Historische tuinen

Er3

Tuin

L03 Aardwerken

L03.01 Aardwerk en groeve

Aardwerk en groeve Aardwerk en groeve

19.02 Overige korte vegetaties

Gv1 Gr1

Open groeve grasland (algemeen)

Information

Index vertaaltabel 11feb2009.xls

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

661263


Notice: fwrite(): send of 195 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531